ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 86

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
28. maaliskuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 277/2008, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 278/2008, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2008, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 279/2008, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2008, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 280/2008, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2008, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 900/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 281/2008, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2008, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1060/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 282/2008, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2008, elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista kierrätysmuovimateriaaleista ja -tarvikkeista ja asetuksen (EY) N:o 2023/2006 muuttamisesta ( 1 )

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 283/2008, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2008, ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 673/2005 liitteen I korvaamisesta

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 284/2008, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2008, tiettyjen nimitysten rekisteröimisestä suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Lingot du Nord (SMM), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (SMM), Marrone di Roccadaspide (SMM))

21

 

 

Komission asetus (EY) N:o 285/2008, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2008, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

23

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto ja komissio

 

 

2008/270/EY, Euratom

 

*

Neuvoston ja komission päätös, tehty 25 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta

25

 

 

Neuvosto

 

 

2008/271/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen välisen, taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

27

 

 

Komissio

 

 

2008/272/EY

 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2007, valtiontuesta C 6/07 (ex N 558/06), jonka Puola aikoo myöntää Techmatrans S.A. -nimiselle yritykselle (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5616)  ( 1 )

28

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

28.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 86/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 277/2008,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2008,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (1) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 27 päivänä maaliskuuta 2008 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

JO

56,9

MA

49,2

TN

123,3

TR

88,7

ZZ

79,5

0707 00 05

JO

178,8

MA

69,9

MK

99,4

TR

175,7

ZZ

131,0

0709 90 70

MA

52,7

TR

137,5

ZZ

95,1

0805 10 20

EG

46,0

IL

57,7

MA

55,0

TN

57,2

TR

56,9

ZZ

54,6

0805 50 10

IL

116,0

TR

132,0

ZA

133,3

ZZ

127,1

0808 10 80

AR

94,3

BR

85,2

CA

103,3

CL

80,1

CN

91,7

MK

39,9

US

116,2

UY

70,2

ZA

66,6

ZZ

83,1

0808 20 50

AR

77,5

CL

87,7

CN

53,0

ZA

86,3

ZZ

76,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


28.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 86/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 278/2008,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2008,

sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädetään, että kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Sokerin markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 ja 33 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 33 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityistarpeet voivat edellyttää tuen mukauttamista määräpaikan mukaan.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 318/2006 vaatimukset.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistettuihin tuotteisiin ja määriin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädettyjä vientitukia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1). Asetus (EY) N:o 318/2006 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä lokakuuta 2008.


LIITE

Sellaisenaan vietäviin valkoiseen sokeriin ja raakasokeriin 28 päivästä maaliskuuta 2008 alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Vientituen määrä

1701 11 90 9100

S00

euroa/100 kg

25,85 (2)

1701 11 90 9910

S00

euroa/100 kg

25,85 (2)

1701 12 90 9100

S00

euroa/100 kg

25,85 (2)

1701 12 90 9910

S00

euroa/100 kg

25,85 (2)

1701 91 00 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2811

1701 99 10 9100

S00

euroa/100 kg

28,11

1701 99 10 9910

S00

euroa/100 kg

28,11

1701 99 10 9950

S00

euroa/100 kg

28,11

1701 99 90 9100

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2811

Huom. Määräpaikat määritellään seuraavasti:

S00

kaikki määräpaikat paitsi:

a)

kolmannet maat: Andorra, Liechtenstein, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia (), Montenegro, Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia;

b)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Färsaaret, Grönlanti, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campione d'Italian kunnat sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan;

c)

Euroopassa sijaitsevat alueet, joiden suhteista ulkovaltoihin huolehtii jäsenvaltio ja jotka eivät kuulu yhteisön tullialueeseen: Gibraltar.


(1)  Mukaan luettuna Kosovo, siten kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244.

(2)  Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka saanto on 92 prosenttia. Jos viedyn raakasokerin saanto poikkeaa 92 prosentista, sovellettavan tuen määrä kerrotaan jokaisen käsiteltävänä olevan vientitapahtuman osalta muuntokertoimella, joka saadaan jakamalla viedyn raakasokerin saanto 92:lla asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevan III kohdan 3 alakohdan mukaisesti.


28.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 86/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 279/2008,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2008,

sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädetään, että kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdan c, d ja g alakohdassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Sokerin markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 ja 33 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 33 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityistarpeet voivat edellyttää tuen mukauttamista määräpaikan mukaan.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) vaatimukset.

(5)

Vientitukia voidaan myöntää kattamaan kilpailukyvyn erot yhteisön ja kolmansien maiden viennin välillä. Yhteisön vienti tiettyihin lähellä sijaitseviin määräpaikkoihin ja kolmansiin maihin, jotka myöntävät yhteisön tuotteille tuonnin etuuskohtelun, on nykyään erityisen edullisessa kilpailuasemassa. Tästä syystä kyseisiä määräpaikkoja koskevat vientituet olisi poistettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (ETY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädettyjä vientitukia myönnetään tämän asetuksen liitteessä vahvistetuille tuotteille ja määrille, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetystä edellytyksestä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetuksen (EY) N:o 951/2006 3 ja 4 artiklassa säädetyt asiaa koskevat vaatimukset.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1). Asetus (EY) N:o 318/2006 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä lokakuuta 2008.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2031/2006 (EUVL L 414, 30.12.2006, s. 43).


LIITE

Sellaisenaan vietäviin siirappeihin ja tiettyihin muihin sokerialan tuotteisiin 28 päivästä maaliskuuta 2008 alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Vientituen määrä

1702 40 10 9100

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

28,11

1702 60 10 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

28,11

1702 60 95 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2811

1702 90 30 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

28,11

1702 90 71 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2811

1702 90 95 9100

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2811

1702 90 95 9900

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2811 (2)

2106 90 30 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

28,11

2106 90 59 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2811

Huom. Määräpaikat määritellään seuraavasti:

S00

kaikki määräpaikat paitsi:

a)

kolmannet maat: Andorra, Liechtenstein, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia (), Montenegro, Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia;

b)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Färsaaret, Grönlanti, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campione d'Italian kunnat sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan;

c)

Euroopassa sijaitsevat alueet, joiden suhteista ulkovaltoihin huolehtii jäsenvaltio ja jotka eivät kuulu yhteisön tullialueeseen: Gibraltar.


(1)  Mukaan luettuna Kosovo, siten kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244.

(2)  Perusmäärää ei sovelleta komission asetuksen (ETY) N:o 3513/92 liitteessä olevassa 2 kohdassa määriteltyyn tuotteeseen (EYVL L 355, 5.12.1992, s. 12).


28.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 86/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 280/2008,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2008,

valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 900/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja kolmannen alakohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientitukien vahvistamiseksi markkinointivuoden 2007/2008 loppuun saakka 27 päivänä heinäkuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 900/2007 (2) edellytetään osittaisten tarjouskilpailujen järjestämistä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 900/2007 8 artiklan 1 kohdan ja 27 päivänä maaliskuuta 2008 päättyvässä osittaisessa tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tarkastelun perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä kyseistä osittaista tarjouskilpailua varten.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 900/2007 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuotteen vientituen enimmäismääräksi vahvistetaan 27 päivänä maaliskuuta 2008 päättyvää osittaista tarjouskilpailua varten 33,106 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1). Asetus (EY) N:o 318/2006 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä lokakuuta 2008.

(2)  EUVL L 196, 28.7.2007, s. 26. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 148/2008 (EUVL L 46, 21.2.2008, s. 9).


28.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 86/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 281/2008,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2008,

valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1060/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja kolmannen alakohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1060/2007 annettu 14 päivänä syyskuuta 2007 (2), pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Belgian, Tšekin, Espanjan, Irlannin, Italian, Unkarin, Puolan, Slovakian ja Ruotsin interventioelinten hallussa olevan sokerin myymiseksi uudelleen vientiä varten edellytetään osittaisten tarjouskilpailujen järjestämistä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1060/2007 4 artiklan 1 kohdan ja 26 päivänä maaliskuuta 2008 päättyvässä osittaisessa tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tarkastelun perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä kyseistä osittaista tarjouskilpailua varten.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1060/2007 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuotteen vientituen enimmäismääräksi vahvistetaan 26 päivänä maaliskuuta 2008 päättyvää osittaista tarjouskilpailua varten 423,48 EUR/t.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1). Asetus (EY) N:o 318/2006 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä lokakuuta 2008.

(2)  EUVL L 242, 15.9.2007, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 148/2008 (EUVL L 46, 21.2.2008, s. 9).


28.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 86/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 282/2008,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2008,

elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista kierrätysmuovimateriaaleista ja -tarvikkeista ja asetuksen (EY) N:o 2023/2006 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/590/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta 27 päivänä lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1935/2004 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan,

on kuullut Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Pakkauksista ja pakkausjätteistä 20 päivänä joulukuuta 1994 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 94/62/EY (2) edistetään pakkausjätteiden hyödyntämistä ja polttamista energia talteenottaen jätteenpolttolaitoksissa sekä kierrättämistä.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1935/2004 esitetään yleiset periaatteet, joiden tarkoituksena on poistaa erot jäsenvaltioiden lainsäädännöistä elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden osalta, ja säädetään 5 artiklan 1 kohdassa materiaali- ja tarvikeryhmiä koskevien erityistoimenpiteiden hyväksymisestä. Kyseisen asetuksen mukaan kierrätysmuovimateriaaleja ja -tarvikkeita koskevien sääntöjen yhdenmukaistaminen olisi asetettava etusijalle.

(3)

Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista 6 päivänä elokuuta 2002 annetussa komission direktiivissä 2002/72/EY (3) säädetään elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvia muovisia materiaaleja ja tarvikkeita koskevista säännöistä.

(4)

Muovinen pakkausjäte voi sisältää jäämiä aiemmasta käytöstä, väärinkäytöstä peräisin olevia vierasaineita ja luvattomista aineista peräisin olevia vierasaineita. Sen vuoksi on tarpeen säätää erityisvaatimuksista, jotta varmistetaan, että kierrätysmuovista valmistetut materiaalit ja tarvikkeet, jotka joutuvat kosketukseen elintarvikkeiden kanssa, ovat asetuksen (EY) N:o 1935/2004 3 artiklan vaatimusten mukaisia.

(5)

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden hyvistä tuotantotavoista 22 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2023/2006 (4) säädetään asetuksen (EY) N:o 1935/2004 liitteessä I lueteltujen, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaali- tai tarvikeryhmien sekä näiden materiaalien ja tarvikkeiden yhdistelmien tai kyseisten materiaalien ja tarvikkeiden valmistukseen käytettyjen kierrätysmateriaalien ja -tarvikkeiden tuotannossa noudatettavia hyviä tuotantotapoja koskevista säännöistä.

(6)

Muovijätettä voidaan käsitellä mekaanisesti kierrätysmateriaalien ja -tarvikkeiden tuottamiseksi tai se voidaan hajottaa monomeereiksi ja oligomeereiksi kemiallisella depolymeroinnilla. Kemiallisen depolymeroinnin tuloksena olevia monomeereja ja oligomeereja ei pitäisi käsitellä eri tavoin kuin kemiallisella synteesillä valmistettuja monomeereja. Sen vuoksi niitä koskee direktiivissä 2002/72/EY säädetty monomeerien ja lisäaineiden luvanvaraisuus, ja niiden olisi vastattava kyseisessä direktiivissä vahvistettuja eritelmiä ja puhtausvaatimuksia. Sen vuoksi niiden ei pitäisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan.

(7)

Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitetun muovimateriaalin tuotannosta aiheutuvien leikkausjätteiden ja jäännöskappaleiden, jotka eivät ole olleet kosketuksessa elintarvikkeisiin eivätkä muuten saastuneet ja jotka sulatetaan uudelleen tuotantotiloissa uusiksi tuotteiksi tai myydään kolmannelle osapuolelle osana laadunvarmistusjärjestelmää asetuksessa (EY) N:o 2023/2006 säädettyjen hyviä tuotantotapoja koskevien sääntöjen mukaisesti, katsotaan soveltuvan käytettäväksi kosketuksessa elintarvikkeeseen, eikä niiden pitäisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan. Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitetun muovimateriaalin tuotannosta aiheutuvien kaikkien muiden leikkausjätteiden ja jäännöskappaleiden olisi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan.

(8)

Kierrätysmuovin, jota käytetään muovisen estokerroksen takana siten kuin se on määriteltynä direktiivissä 2002/72/EY, ei pitäisi kuulua tämän asetuksen mukaisen hyväksyntämenettelyn piiriin. Direktiivissä 2002/72/EY vahvistettuja sääntöjä, jotka koskevat muovisen estokerroksen takana käytettäviä aineita, pidetään riittävinä varmistamaan myös estokerroksen takana käytettävien kierrätysmuovien turvallisuus.

(9)

Direktiivissä 2002/72/EY vahvistetaan luettelot aineista, joita on lupa käyttää elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitettujen muovimateriaalien ja -tarvikkeiden valmistuksessa. Näiden aineiden turvallisuus on arvioitu, ja niiden turvalliselle käytölle on asetettu siirtymän raja-arvot. Jotta varmistetaan kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden samantasoinen turvallisuus, olisi kierrätysmuoviin lisättävä ainoastaan luvan saaneita monomeereja ja lisäaineita, ja myös kierrätetyn elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitetun muovimateriaalin olisi vastattava niitä koskevia siirtymän raja-arvoja.

(10)

Direktiivissä 2002/72/EY säädetään vaatimustenmukaisuutta koskevasta vakuutuksesta ja kirjanpidosta, jotta varmistetaan, että asiaankuuluvat tiedot muovimateriaalin turvallisesta käytöstä toimitetaan edelleen alan toimijoiden välillä ja toimivaltaisille viranomaisille. Kyseiset yleiset säännöt pätevät myös kierrätysmuoveihin; sen vuoksi niitä olisi sovellettava myös kierrätettyihin elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitettuihin muovimateriaaleihin ja -tarvikkeisiin.

(11)

Kierrätysmuovimateriaalin ja -tarvikkeen turvallisuus voidaan varmistaa vain kiinnittämällä huomiota seuraaviin näkökohtiin: raaka-aineen ominaisuudet, lajittelun tehokkuus sekä saastumisen vähentämiseen tähtäävän prosessin tehokkuus yhdessä kierrätysmuovin määritellyn käyttötarkoituksen kanssa. Ne vaihtelevat kunkin muovityypin ja sovellettavan kierrätysprosessin mukaan. Kaikkia näitä näkökohtia on mahdollista arvioida yhteisesti ainoastaan kierrätysprosesseista tehtävissä yksittäisissä arvioinneissa, joiden seurauksena myönnetään yksittäiset hyväksynnät.

(12)

Kierrätysmuovien turvallisuus voidaan varmistaa ainoastaan, jos kierrätysprosessissa on mahdollista tuottaa laadultaan toisinnettavissa olevaa kierrätysmuovia. Tätä voidaan valvoa, jos käytetään tehokasta laadunvarmistusjärjestelmää. Sen vuoksi markkinoille olisi saatettava ainoastaan tehokkaalla laadunvarmistusjärjestelmällä hallitusta kierrätysprosessista saatua kierrätysmuovia.

(13)

Direktiivissä 2002/72/EY vahvistetaan luettelo sallituista monomeereista ja lähtöaineista kaikkien muiden ollessa poissuljettuja (positiiviluettelo); niitä on käytettävä elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitettujen muovimateriaalien ja -tarvikkeiden valmistuksessa, ja sen vuoksi ainoastaan direktiivissä 2002/72/EY säädettyjen vaatimusten mukaisia materiaaleja ja tarvikkeita olisi käytettävä kierrätysprosessin raaka-aineena. Tähän voidaan päästä lajittelemalla muovitarvikkeet ennen kierrätystä. Tiettyjen materiaalien, kuten olefiinimuovien, kohdalla voi niiden fysikaaliskemiallisista ominaisuuksista johtuen olla tarpeen sataprosenttinen lajittelutehokkuus, jotta varmistetaan, että kierrätysmuovi täyttää asetuksen (EY) N:o 1935/2004 3 artiklan vaatimukset. Tähän lajittelutehokkuuteen voidaan päästä suljetussa ja valvotussa ketjussa tapahtuvissa tuotekierroissa. Muiden materiaalien, esimerkiksi PET:n, kohdalla kierrätysmuovin turvallisuus voidaan varmistaa alhaisemmalla lajittelutehokkuudella, kun on kyse sen aiemmasta käytöstä kosketuksessa elintarvikkeisiin; tähän voidaan realistisesti päästä kuluttajakeräysjärjestelmillä. Kutakin materiaalia varten tarvittava lajittelutehokkuus olisi määriteltävä tapauskohtaisesti.

(14)

Muovijäte voi saastua aineilla, jotka ovat peräisin aiemmasta käytöstä tai satunnaisesta muovin väärinkäytöstä, taikka aineilla, jotka ovat peräisin muovista, jota ei ole luokiteltu käytettäväksi kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa. Koska ei ole mahdollista tuntea kaikkia mahdollisia saastumistyyppejä ja koska erityyppisillä muoveilla on erilainen kyky pidättää ja vapauttaa vierasaineita, ei ole mahdollista asettaa lopputuotteelle määriteltyjä ominaisuuksia, joita voitaisiin soveltaa kaikkiin kierrätysmuovin tyyppeihin. Lopputuotteen turvallisuuden valvomiseksi on sen vuoksi tarpeen yksilöidä raaka-aine ja käyttää riittävää prosessointia mahdollisten vierasaineiden poistamiseksi.

(15)

Mekaanisessa käsittelyssä, jossa muovijäte jauhetaan pieniksi palasiksi ja puhdistetaan, on erityisesti huolehdittava näiden vierasaineiden poistamisesta. Kierrätysprosessista on osoitettava, että sen avulla kyetään tehokkaasti vähentämään mahdollista saastumista tasolle, joka ei aiheuta riskiä ihmisten terveydelle. Vierasaineiden siirtymää saisi tapahtua ainoastaan tasolla, joka on vastaava tai selvästi alhaisempi kuin taso, joka on osoitettu kyseisen kierrätysprosessin altistustesteillä tai muilla soveltuvilla analyyttisillä testeillä, ja sen olisi vastattava asetuksen (EY) N:o 1935/2004 3 artiklassa säädettyjä vaatimuksia. Turvallisuusarvioinnilla olisi tarkistettava, että kierrätysprosessi täyttää nämä edellytykset. Vaihtoehtoisesti, kun on kyse muista kuin täytettävistä materiaaleista ja tarvikkeista, kuten laatikoista ja kuormalavoista, joita käsitellään suljetussa ja valvotussa ketjussa tapahtuvissa tuotekierroissa, joissa kaikkia valmistuksen, jakelun ja käytön vaiheita valvotaan, voi olla riittävää todistaa, että saastuminen voidaan sulkea pois, kun niitä käytetään ainoastaan kosketuksessa kuiviin elintarvikkeisiin kuten hedelmiin ja vihanneksiin.

(16)

Tietyntyyppiset kierrätysmuovista valmistetut muovimateriaalit ja -tarvikkeet voivat soveltua käytettäväksi ainoastaan kosketuksessa tietyntyyppisiin elintarvikkeisiin tietyissä olosuhteissa. Turvallisuusarvioinnilla olisi määriteltävä nämä materiaalit ja tarvikkeet ja soveltuvat kosketusolosuhteet.

(17)

Elintarvikekäyttöön tarkoitettujen materiaalien ja tarvikkeiden valmistamiseen käytettyjen kierrätysprosessien turvallisuuden arvioimista ja niiden hyväksymistä koskevien kansallisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten eroavaisuudet saattavat estää näiden materiaalien ja tarvikkeiden vapaata liikkuvuutta ja luoda eriarvoiset ja epäoikeudenmukaiset kilpailuedellytykset. Sen vuoksi olisi yhteisön tasolla vahvistettava hyväksyntämenettely asetuksen (EY) N:o 1935/2004 9–12 artiklassa säädetyn hyväksyntämenettelyn pohjalta.

(18)

Asetuksen (EY) N:o 1935/2004 9–12 artiklassa säädetty hyväksyntämenettely on tarkoitettu aineiden hyväksymiseen. Tässä asetuksessa olisi säädettävä muutoksista tuohon menettelyyn hyväksyntämenettelyn mukauttamiseksi kierrätysprosessien hyväksyntää varten. Nämä muutokset ovat asetuksen (EY) N:o 1935/2004 5 artiklan 1 kohdan n alakohdassa tarkoitettuja erityisiä menettelysääntöjä.

(19)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen olisi suoritettava kierrätysprosessin turvallisuusarviointi. Jotta hakijalle tiedotettaisiin turvallisuusarviointia varten toimitettavista tiedoista, elintarviketurvallisuusviranomaisen olisi julkaistava hakemuksen valmistelua ja toimittamista koskevat yksityiskohtaiset ohjeet.

(20)

Kierrätysprosessin turvallisuusarvioinnin jälkeen olisi tehtävä riskinhallintaa koskeva päätös siitä, onko kyseinen kierrätysprosessi hyväksyttävä. Päätös olisi tehtävä asetuksen (EY) N:o 1935/2004 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti, jotta varmistetaan tiivis yhteistyö komission ja jäsenvaltioiden välillä.

(21)

Kierrätysprosessi on yrityskohtainen käytetyn tekniikan ja prosessiparametrien suhteen. Sen vuoksi olisi myönnettävä ainoastaan prosessikohtaisia hyväksyntiä. Asetuksen (EY) N:o 1935/2004 9–12 artiklassa säädettyä hyväksyntämenettelyä olisi mukautettava vastaavasti.

(22)

Pitäisi olla mahdollista käyttää prosessia eri tuotantolaitoksissa, edellyttäen että hakemuksessa ja hyväksynnässä kuvattua tekniikkaa ja prosessiparametreja noudatetaan.

(23)

Yleisölle olisi tiedotettava hyväksytyistä kierrätysprosesseista. Sitä varten olisi perustettava asetuksen (EY) N:o 1935/2004 5 artiklan 1 kohdan m alakohdassa tarkoitettu yhteisön rekisteri tämän asetuksen nojalla hyväksytyistä kierrätysprosesseista, johon sisältyisi kuvaus hyväksytyssä prosessissa tuotetun kierrätysmuovin käyttösovelluksista.

(24)

Jäsenvaltion olisi tarkastettava kierrätys- ja jalostuslaitos ja valvottava sitä. Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004 (5) kattaa myös elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien virallisen valvonnan. Toimivaltaisten viranomaisten suorittama kierrätyslaitoksen toiminnan tarkastus on tehokkain tapa valvoa, käytetäänkö kierrätysprosessia hyväksynnässä määritellyllä tavalla ja onko käytössä tehokas laadunvarmistusjärjestelmä. Sen vuoksi tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi suoritettavaan viralliseen valvontaan olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 882/2004 10 artiklassa tarkoitetut toiminnan tarkastukset. Toiminnan tarkastukset olisi suoritettava mahdollisimman kustannustehokkaasti, jotta toimivaltaisille viranomaisille ja pienille ja keskisuurille yrityksille aiheutuva hallinnollinen ja taloudellinen taakka olisi mahdollisimman vähäistä.

(25)

Tehokkaan valvonnan varmistamiseksi jäsenvaltioille ja komissiolle olisi tiedotettava kierrätys- tai tuotantolaitoksista, joissa hyväksyttyä kierrätysprosessia käytetään.

(26)

Teollisuuden olisi voitava käyttää merkintää kertomaan, että pakkaus sisältää kierrätysmuovia. Kuluttajia ei kuitenkaan saisi johtaa merkinnällä harhaan kierrätyssisällön suhteen. Kierrätysmuovin merkintöjä koskevat säännöt kierrätysmuovin sisällön suhteen on vahvistettu standardissa EN ISO 14021. Jotta varmistetaan, että kuluttaja saa riittävät tiedot, kun kierrätysmuoveja merkitään, olisi noudatettava samanlaisia läpinäkyviä sääntöjä kuin standardissa EN ISO 14021 on vahvistettu, tai vastaavia.

(27)

Asetuksen (EY) N:o 1935/2004 16 artiklassa vaaditaan ilmoitusta materiaalien ja tarvikkeiden vaatimustenmukaisuudesta. Kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden jalostajan olisi ilmoitettava, että hän käyttää ainoastaan hyväksytystä prosessista saatua kierrätysmuovia ja että lopputuote on siihen sovellettavien yhteisön ja kansallisten säännösten ja erityisesti asetuksen (EY) N:o 1935/2004 ja direktiivin 2002/72/EY mukainen. Kierrättäjän olisi toimitettava jalostajalle tieto siitä, että kierrätysmuovi on tuotettu hyväksytyssä prosessissa, ja täsmennettävä sen käyttösovellukset. Sen vuoksi sekä valmiisiin kierrätysmuovimateriaaleihin ja -tarvikkeisiin että kierrätysmuoviin olisi liitettävä ilmoitus vaatimustenmukaisuudesta. Ilmoituksessa annettavista yleisistä tiedoista on jo säädetty direktiivissä 2002/72/EY. Sen vuoksi tässä asetuksessa olisi ainoastaan täsmennettävä lisätiedot, jotka koskevat kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden kierrätysmuovisisältöä.

(28)

Koska yhteisön markkinoilla on jo kierrätysmuovimateriaaleja ja -tarvikkeita, olisi varmistettava kitkaton siirtyminen yhteisön hyväksyntämenettelyyn siten, että nykyisille kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden markkinoille ei aiheudu häiriöitä. Hakijoille olisi annettava riittävästi aikaa toimittaa elintarviketurvallisuusviranomaiselle tällaisissa tuotteissa käytettyjen kierrätysmuovien turvallisuusarvioinnissa tarvittavat tiedot. Tämän vuoksi olisi vahvistettava tietty ajanjakso, jäljempänä ”alustava hyväksyntävaihe”, jonka aikana hakijoiden olisi toimitettava olemassa olevia kierrätysprosesseja koskevat tiedot elintarviketurvallisuusviranomaiselle. Myös uusia kierrätysprosesseja koskevia hyväksyntähakemuksia voitaisiin jättää alustavan hyväksyntävaiheen aikana. Elintarviketurvallisuusviranomaisen olisi arvioitava viipymättä kaikki sellaisia olemassa olevia ja uusia kierrätysprosesseja koskevat hakemukset, joista on toimitettu riittävästi tietoa alustavan hyväksyntävaiheen aikana.

(29)

On tarpeen asettaa erityisvaatimuksia kierrätysprosesseissa käytetylle laadunvarmistusjärjestelmälle. Koska laadunvarmistus on osa hyviä tuotantotapoja, joita asetus (EY) N:o 2023/2006 koskee, olisi tämän asetuksen liitteeseen sisällytettävä laadunvarmistusjärjestelmää koskevat erityisvaatimukset.

(30)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Aihe ja soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan direktiivin 2002/72/EY 1 artiklassa tarkoitettuihin muovisiin materiaaleihin ja tarvikkeisiin ja niiden osiin, jotka on tarkoitettu joutumaan kosketukseen elintarvikkeiden kanssa ja jotka sisältävät kierrätysmuovia, jäljempänä ’kierrätysmuovimateriaalit ja -tarvikkeet’.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin kierrätysmuovimateriaaleihin ja -tarvikkeisiin, edellyttäen että ne on valmistettu asetuksessa (EY) N:o 2023/2006 säädettyjen hyvien tuotantotapojen mukaisesti:

a)

kierrätysmuovimateriaalit ja -tarvikkeet, jotka on tehty monomeereista ja lähtöaineista, jotka on saatu kemiallisella depolymeroinnilla muovimateriaaleista ja -tarvikkeista;

b)

kierrätysmuovimateriaalit ja -tarvikkeet, jotka on tehty sellaisista käyttämättömistä muovituotannon leikkausjätteistä ja/tai jäännöskappaleista direktiivin 2002/72/EY mukaisesti, jotka kierrätetään tuotantolaitoksen sisällä tai käytetään toisessa tuotantolaitoksessa;

c)

kierrätysmuovimateriaalit ja -tarvikkeet, joissa kierrätysmuovia käytetään muovisen estokerroksen takana siten kuin direktiivissä 2002/72/EY on määritelty.

3.   Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin muovimateriaaleihin ja -tarvikkeisiin sovelletaan direktiiviä 2002/72/EY.

2 artikla

Määritelmät

1.   Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 1935/2004 ja direktiivissä 2002/72/EY vahvistettuja määritelmiä.

2.   Lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’kierrätysprosessi’ tarkoittaa prosessia, jossa muovijäte kierrätetään pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY 3 artiklan 7 kohdassa olevan kierrätyksen määritelmän mukaisesti; tässä asetuksessa tämä termi rajoitetaan koskemaan prosesseja, joissa tuotetaan kierrätysmuovia;

b)

’muoviraaka-aine’ tarkoittaa käytön jälkeen kerättyjä ja lajiteltuja muovimateriaaleja ja -tarvikkeita, joita käytetään raaka-aineena kierrätysprosessissa;

c)

’suljetussa ja valvotussa ketjussa tapahtuva tuotekierto’ tarkoittaa valmistus- ja jakelukiertoja, joissa tuotteet kiertävät valvotussa uudelleenkäyttö- ja jakelujärjestelmässä, jossa kierrätetty materiaali on peräisin ainoastaan ketjussa olevista yksiköistä eikä ulkopuolista materiaalia pääsee ketjuun tahattomasti yhtään enempää kuin on teknisesti estettävissä;

d)

’altistustesti’ tarkoittaa näyttöä kierrätysprosessin tehokkuudesta kemiallisten vierasaineiden poistamisessa muovimateriaaleista tai -tarvikkeista;

e)

’jalostaja’ tarkoittaa luonnollista tai oikeushenkilöä, joka on vastuussa tämän asetuksen vaatimusten noudattamisen varmistamisesta kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden osalta valvonnassaan olevassa yrityksessä;

f)

’kierrättäjä’ tarkoittaa luonnollista tai oikeushenkilöä, joka on vastuussa tämän asetuksen vaatimusten noudattamisen varmistamisesta kierrätysprosessin osalta valvonnassaan olevassa yrityksessä.

3 artikla

Kierrätysmuovimateriaaleja ja -tarvikkeita koskevat vaatimukset

1.   Kierrätysmuovimateriaaleja ja -tarvikkeita saa saattaa markkinoille ainoastaan, jos ne sisältävät ainoastaan tämän asetuksen mukaisesti hyväksytystä kierrätysprosessista saatua kierrätysmuovia.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua hyväksyttyä kierrätysprosessia on hallittava asianmukaisella laadunvarmistusjärjestelmällä, jolla varmistetaan, että kierrätysmuovi täyttää hyväksynnässä asetetut vaatimukset.

Kyseisen laadunvarmistusjärjestelmän on oltava asetuksen (EY) N:o 2023/2006 liitteessä säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukainen.

4 artikla

Kierrätysprosessien hyväksyntää koskevat edellytykset

Jotta kierrätysprosessi voidaan hyväksyä, sen on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

muoviraaka-aineen laatu on yksilöitävä ja sitä on valvottava sellaisten ennalta laadittujen vaatimusten mukaisesti, joiden avulla varmistetaan, että lopullinen kierrätysmuovimateriaali ja -tarvike on asetuksen (EY) N:o 1935/2004 3 artiklan mukainen;

b)

muoviraaka-aineen on oltava peräisin muovimateriaaleista ja -tarvikkeista, jotka on valmistettu elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitettua muovimateriaalia ja -tarvikkeita koskevan yhteisön lainsäädännön ja erityisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia vinyylikloridimonomeeria sisältäviä tarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 30 päivänä tammikuuta 1978 annetun neuvoston direktiivin 78/142/ETY (6) sekä direktiivin 2002/72/EY mukaisesti;

c)

i)

joko muoviraaka-aineen on oltava peräisin suljetussa ja valvotussa ketjussa tapahtuvasta tuotekierrosta, jossa varmistetaan, että ainoastaan elintarvikkeiden kanssa kosketukseen tarkoitettuja materiaaleja ja tarvikkeita käytetään ja että mahdollinen saastuminen voidaan sulkea pois; tai

ii)

altistustestillä tai muulla soveltuvalla tieteellisellä näytöllä on osoitettava, että prosessin avulla kyetään vähentämään mahdollinen muoviraaka-aineen saastuminen sellaiseen pitoisuuteen, joka ei aiheuta riskiä ihmisen terveydelle;

d)

kierrätysmuovin laatu on yksilöitävä ja sitä on valvottava sellaisten ennalta laadittujen vaatimusten mukaisesti, joiden avulla varmistetaan, että lopullinen kierrätysmuovimateriaali ja -tarvike on asetuksen (EY) N:o 1935/2004 3 artiklan mukainen;

e)

kierrätysmuoville on vahvistettava käyttöolosuhteet, joilla voidaan varmistaa, että kierrätysmuovimateriaalit ja -tarvikkeet ovat asetuksen (EY) N:o 1935/2004 3 artiklan mukaisia.

5 artikla

Kierrätysprosessien hyväksyntää koskeva hakemus ja elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto

1.   Asetuksen (EY) N:o 1935/2004 9–10 artiklassa säädettyä hyväksyntämenettelyä sovelletaan soveltuvin osin kierrätysprosessien hyväksymiseen, jollei tämän artiklan 2–4 kohdassa säädetyistä erityissäännöksistä muuta johdu.

2.   Tekniseen aineistoon on sisällytettävä tiedot, jotka täsmennetään viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen julkaisupäivän jälkeen elintarviketurvallisuusviranomaisen julkaisemilla ohjeilla, jotka koskevat kierrätysprosessin turvallisuuden arviointia.

3.   Elintarviketurvallisuusviranomainen antaa kuuden kuukauden kuluessa asianmukaisen hakemuksen vastaanottamisesta lausunnon siitä, täyttääkö kierrätysprosessi 4 artiklassa säädetyt edellytykset.

4.   Jos elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnossa puolletaan arvioidun kierrätysprosessin hyväksymistä, lausuntoon on sisällyttävä

a)

kierrätysprosessin lyhyt kuvaus;

b)

tarvittaessa suosituksia muoviraaka-ainetta koskevista ehdoista tai rajoituksista;

c)

tarvittaessa suosituksia kierrätysprosessia koskevista ehdoista tai rajoituksista;

d)

tarvittaessa kierrätysmuovin yksilöintiä koskevia vaatimuksia;

e)

tarvittaessa suosituksia ehdoista, jotka koskevat kierrätysmuovin käyttösovelluksia;

f)

tarvittaessa suosituksia, jotka koskevat kierrätysprosessin valvontaa hyväksynnän ehtojen noudattamista varten.

6 artikla

Kierrätysprosessien hyväksyminen

1.   Komissio tekee päätöksen, joka osoitetaan hakijalle ja jossa myönnetään tai evätään hyväksyntä kierrätysprosessille.

Asetuksen (EY) N:o 1935/2004 11 artiklan 3 kohtaa sovelletaan.

2.   Päätöksessä otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto, asiaan liittyvä yhteisön lainsäädäntö ja muut asiaan liittyvät perustellut seikat.

Jos päätös ei ole elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon mukainen, komissio antaa selvityksen erojen syistä.

3.   Päätöksen, jolla hyväksyntä myönnetään, on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

kierrätysprosessin nimi;

b)

hyväksynnän haltijan (haltijoiden) nimi ja osoite;

c)

kierrätysprosessin lyhyt kuvaus;

d)

mahdolliset muoviraaka-ainetta koskevat ehdot tai rajoitukset;

e)

mahdolliset kierrätysprosessia koskevat ehdot tai rajoitukset;

f)

mahdolliset kierrätysmuovin yksilöintiä koskevat tiedot;

g)

mahdolliset ehdot, jotka koskevat kierrätysprosessissa valmistetun kierrätysmuovin käyttösovelluksia;

h)

mahdolliset vaatimukset, jotka koskevat kierrätysprosessin valvontaa hyväksynnän ehtojen noudattamisen osalta;

i)

päivämäärä, josta alkaen hyväksyntä on voimassa.

4.   Päätös, jolla hyväksyntä myönnetään tai evätään, julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5.   Hyväksynnän haltijalle myönnetty hyväksyntä on voimassa koko yhteisön alueella.

Hyväksytty kierrätysprosessi viedään 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun rekisteriin.

7 artikla

Hyväksynnästä aiheutuvat velvollisuudet

1.   Kun kierrätysprosessi on hyväksytty tämän asetuksen mukaisesti, hyväksynnän haltijan tai hyväksyttyä kierrätysprosessia lisenssillä käyttävän muun toimijan on noudatettava kaikkia hyväksyntään liittyviä ehtoja ja rajoituksia.

Jalostajan, joka käyttää hyväksytystä kierrätysprosessista saatua kierrätysmuovia, tai muun toimijan, joka käyttää hyväksytystä kierrätysprosessista saatua kierrätysmuovia sisältäviä materiaaleja tai tarvikkeita, on noudatettava kaikkia hyväksyntään liittyviä ehtoja ja rajoituksia.

2.   Hyväksynnän haltijan tai muun toimijan, joka käyttää hyväksyttyä kierrätysprosessia lisenssillä, on viipymättä ilmoitettava komissiolle uusista tieteellisistä tai teknisistä tiedoista, jotka saattavat vaikuttaa kierrätysprosessin turvallisuusarviointiin ihmisten terveyden kannalta.

Elintarviketurvallisuusviranomainen tarkistaa tämän jälkeen arviointia tarvittaessa.

3.   Hyväksynnän myöntäminen ei vaikuta alan toimijan yleiseen siviili- ja rikosoikeudelliseen vastuuseen hyväksytyn kierrätysprosessin, hyväksytystä kierrätysprosessista saatua kierrätysmuovia sisältävän materiaalin tai tarvikkeen taikka tällaiseen materiaaliin tai tarvikkeeseen kosketuksessa olevan elintarvikkeen osalta.

8 artikla

Kierrätysprosessille myönnetyn hyväksynnän muuttaminen, keskeyttäminen ja peruuttaminen

1.   Hyväksynnän haltija voi 5 artiklan 1 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti hakea voimassaolevan hyväksynnän muuttamista.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä

a)

viite alkuperäiseen hakemukseen;

b)

uudet tiedot sisältävä tekninen asiakirja-aineisto 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen ohjeiden mukaisesti;

c)

uusi, täydellinen tiivistelmä teknisestä asiakirja-aineistosta vakiomuodossa.

3.   Elintarviketurvallisuusviranomainen arvioi omasta aloitteestaan, jäsenvaltion pyynnöstä tai komission pyynnöstä, onko lausunto tai hyväksyntä edelleen tämän asetuksen mukainen, tarvittaessa 5 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

4.   Komissio tutkii elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon viipymättä ja laatii tarvittaessa luonnoksen tehtäväksi päätökseksi.

5.   Hyväksyntää muuttavassa päätösluonnoksessa on mainittava täsmällisesti kaikki käyttöehtoihin ja mahdollisesti hyväksyntään liittyviin rajoituksiin tarvittavat muutokset.

6.   Tarvittaessa hyväksyntää muutetaan tai se keskeytetään tai peruutetaan 6 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

9 artikla

Yhteisön rekisteri

1.   Komissio perustaa hyväksyttyjä kierrätysprosesseja koskevan yhteisön rekisterin ja ylläpitää sitä.

2.   Rekisteri asetetaan julkisesti saataville.

3.   Kunkin rekisteriin tehtävän merkinnän on sisällettävä 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot.

10 artikla

Virallinen valvonta

1.   Kierrätyslaitoksen ja jalostajan virallinen valvonta on tehtävä asetuksessa (EY) N:o 882/2004 säädettyjen sääntöjen mukaisesti, ja siihen on kuuluttava erityisesti toiminnan tarkastamista valvontatekniikkana siten kuin asetuksen (EY) N:o 882/2004 10 artiklassa esitetään.

2.   Virallisessa valvonnassa on varmistettava, että kierrätysprosessi vastaa hyväksyttyä prosessia ja että käytössä on tehokas laadunvarmistusjärjestelmä asetuksen (EY) N:o 2023/2006 mukaisesti.

3.   Hyväksynnän haltijan on ilmoitettava jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kierrätys- tai tuotantolaitoksesta, jossa hyväksyttyä kierrätysprosessia käytetään. Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä tiedot edelleen komissiolle.

Kolmansissa maissa sijaitsevista tuotanto- tai kierrätyslaitoksista on ilmoitettava komissiolle.

Komissio asettaa saataville rekisterin yhteisössä ja kolmansissa maissa sijaitsevista kierrätyslaitoksista ja pitää sen ajan tasalla.

11 artikla

Kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden merkitseminen

Kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden kierrätyssisällön vapaaehtoisessa omassa ilmoituksessa on noudatettava standardissa ISO 14021:1999 vahvistettuja sääntöjä tai vastaavia sääntöjä.

12 artikla

Ilmoitus vaatimustenmukaisuudesta ja kirjanpito

1.   Direktiivin 2002/72/EY 9 artiklan vaatimusten lisäksi kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden vaatimustenmukaisuutta koskevassa ilmoituksessa on oltava tämän asetuksen liitteessä I olevassa A osassa säädetyt tiedot.

2.   Direktiivin 2002/72/EY 9 artiklan vaatimusten lisäksi kierrätysmuovin vaatimustenmukaisuutta koskevassa ilmoituksessa on oltava tämän asetuksen liitteessä I olevassa B osassa säädetyt tiedot.

13 artikla

Kierrätysprosessien hyväksyntää koskevat siirtymätoimenpiteet

1.   Kierrätysprosessien alustavan hyväksyntävaiheen osalta sovelletaan 5, 6 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä, jollei tämän artiklan 2–6 kohdasta muuta johdu.

2.   Niiden 18 kuukauden aikana, jotka seuraavat elintarviketurvallisuusviranomaisen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti kierrätysprosessin turvallisuusarvioinnista antamien ohjeiden julkaisemista, hyväksyntää hakevien toimijoiden on tehtävä hakemus 5 artiklan mukaisesti.

3.   Komissio asettaa yleisön saataville rekisterin kierrätysprosesseista, joista on jätetty asianmukainen hakemus 2 kohdan mukaisesti.

4.   Elintarviketurvallisuusviranomainen antaa lausunnon kustakin kierrätysprosessista, josta on jätetty asianmukainen hakemus tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna ajanjaksona. Edellä 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kuuden kuukauden määräaikaa lausunnon antamiselle ei sovelleta.

5.   Hakemuksia, joista elintarviketurvallisuusviranomainen ei voinut antaa lausuntoa, koska hakija ei toimittanut lisätietoja asetuksen (EY) N:o 1935/2004 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti annetuissa määräajoissa, ei oteta tarkasteltaviksi alustavaa hyväksyntää varten.

6.   Komissio toimittaa kuuden kuukauden kuluessa kaikkien 4 kohdassa tarkoitettujen lausuntojen vastaanottamisesta elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle lausuntoa varten päätösluonnokset, jotka koskevat 1 kohdassa tarkoitettujen kierrätysprosessien hyväksyntien myöntämistä tai epäämistä.

14 artikla

Kierrätysmuovin kauppaa ja käyttöä koskevat siirtymätoimenpiteet

1.   Sellaisesta tämän asetuksen voimaantulopäivänä jo käytössä olleesta kierrätysprosessista, jolta evätään hyväksyntä tai josta ei ole tehty asianmukaista hakemusta 13 artiklan mukaisesti, saadun kierrätysmuovin kauppa ja käyttö on sallittua kuuden kuukauden ajan 13 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen päätösten tekopäivän jälkeen.

2.   Sellaisesta tämän asetuksen voimaantulopäivänä jo käytössä olleesta kierrätysprosessista, jolta evätään hyväksyntä tai josta ei ole tehty asianmukaista hakemusta 13 artiklan mukaisesti, saatua kierrätysmuovia sisältävien kierrätysmuovimateriaalien ja -tarvikkeiden kauppa ja käyttö on sallittua varastojen loppumiseen saakka.

15 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2023/2006 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2023/2006 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

16 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 3, 9, 10 ja 12 artiklaa sovelletaan kuitenkin 13 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen päätösten tekopäivästä. Tuohon päivämäärään saakka jäsenvaltioissa sovelletaan kierrätysmuovimateriaaleja ja -tarvikkeita ja kierrätysmuovia koskevia voimassa olevia kansallisia säännöksiä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2005/20/EY (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 17).

(3)  EYVL L 220, 15.8.2002, s. 18. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2007/19/EY (EUVL L 91, 31.3.2007, s. 17).

(4)  EUVL L 384, 29.12.2006, s. 75.

(5)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 180/2008 (EUVL L 56, 29.2.2008, s. 4).

(6)  EYVL L 44, 15.2.1978, s. 15.


LIITE I

A   OSA

Kierrätysmuovimateriaaleja ja -tarvikkeita koskevan vaatimustenmukaisuusilmoituksen lisätiedot

Edellä 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kirjallisen ilmoituksen on sisällettävä seuraavat lisätiedot:

Ilmoitus siitä, että on käytetty ainoastaan hyväksytystä kierrätysprosessista saatua kierrätysmuovia, ja hyväksytyn kierrätysprosessin EY-rekisterinumero.

B   OSA

Kierrätysmuovia koskevan vaatimustenmukaisuusilmoituksen lisätiedot

Edellä 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kirjallisen ilmoituksen on sisällettävä seuraavat lisätiedot:

1.

Ilmoitus siitä, että kierrätysprosessille on myönnetty hyväksyntä, ja hyväksytyn kierrätysprosessin EY-rekisterinumero.

2.

Ilmoitus siitä, että muoviraaka-aine, kierrätysprosessi ja kierrätysmuovi täyttävät ne eritelmät, joita varten hyväksyntä on myönnetty.

3.

Ilmoitus siitä, että asetuksen (EY) N:o 2023/2006 liitteessä olevan B jakson mukainen laadunvarmistusjärjestelmä on käytössä.


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2023/2006 liite seuraavasti:

1)

Lisätään otsikon jälkeen jakson otsikko seuraavasti:

”A.   Painovärit”

2)

Lisätään seuraava jakso:

”B.   Laadunvarmistusjärjestelmä sellaisia muovinkierrätysprosesseja varten, jotka kuuluvat elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista kierrätysmuovimateriaaleista ja -tarvikkeista ja asetuksen (EY) N:o 2023/2006 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 282/2008 soveltamisalaan

1.

Kierrättäjän täytäntöön paneman laadunvarmistusjärjestelmän on taattava riittävä luottamus siihen, että kierrätysprosessissa kyetään varmistamaan, että kierrätysmuovi täyttää hyväksynnässä asetetut vaatimukset.

2.

Kaikki kierrättäjän laadunvarmistusjärjestelmäänsä varten toteuttamat tekijät, vaatimukset ja säännökset on esitettävä järjestelmällisesti ja selvästi laadituissa asiakirjoissa kirjallisina toimintatapoina ja menettelyinä.

Laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen on mahdollistettava laatua koskevien toimintatapojen ja menettelyjen, kuten laatua koskevien ohjelmien, suunnitelmien, käsikirjojen, kirjauksien sekä jäljitettävyyden varmistamiseksi toteutettujen toimenpiteiden yhdenmukainen tulkinta.

Niihin on sisällyttävä erityisesti

a)

laatukäsikirja, joka sisältää selvästi määriteltynä kierrättäjän laatutavoitteet, yrityksen organisaation ja erityisesti organisaatiorakenteet, johtohenkilöiden velvollisuudet ja heidän toimivaltansa organisaatiossa siltä osin kuin on kyse kierrätysmuovin valmistuksesta;

b)

laadunvalvontasuunnitelmat, joihin kuuluvat raaka-aineen ja kierrätysmuovin yksilöinti, toimittajien kelpuuttaminen, lajitteluprosessit, pesuprosessit, syväpuhdistusprosessit, kuumennusprosessit tai mikä tahansa muu prosessin osa, jolla on merkitystä kierrätysmuovin laadun kannalta, mukaan luettuna niiden kohtien valinta, jotka ovat kriittisiä kierrätysmuovin laadunvalvonnan kannalta;

c)

hallinnolliset ja toiminnalliset menettelyt, jotka pannaan täytäntöön koko kierrätysprosessin seuraamiseksi ja valvomiseksi, mukaan luettuna tarkastus- ja laadunvarmistustekniikat kaikissa tuotantovaiheissa, erityisesti kriittisten rajojen laatiminen niihin kohtiin, jotka ovat kriittisiä kierrätysmuovin laadun kannalta;

d)

menetelmät, joilla valvotaan laatujärjestelmän tehokasta toimintaa ja erityisesti sen kykyä saavuttaa kierrätysmuovin haluttu laatu, mukaan luettuna vaatimustenvastaisten tuotteiden valvonta;

e)

testit ja analyyttiset protokollat tai mitkä tahansa muut tieteelliset todisteet, joita sovelletaan ennen kierrätysmuovin tuotantoa, sen aikana tai sen jälkeen, niiden suoritustiheys ja käytettävä testauslaitteisto; on voitava varmistua soveltuvalla tavalla testauslaitteiston kalibroinnista;

f)

valitut kirjaamisasiakirjat.”


28.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 86/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 283/2008,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2008,

ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 673/2005 liitteen I korvaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa 25 päivänä huhtikuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 673/2005 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Koska Yhdysvallat ei muuttanut polkumyynnin ja tukien vastaista lakia (Continued Dumping and Subsidy Offset Act), jäljempänä ’CDSOA’, WTO-sopimuksissa sille määrättyjen velvoitteiden mukaiseksi, asetuksella (EY) N:o 673/2005 otettiin käyttöön 15 prosentin suuruinen ylimääräinen arvotulli, jota kannetaan tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa 1 päivästä toukokuuta 2005 lukien. WTO antoi luvan keskeyttää myönnytysten soveltamisen Yhdysvaltoihin, ja tämän perusteella komissio mukauttaa vuosittain keskeytyksen tason vastaamaan mitätöiviä tai heikentäviä vaikutuksia, joita CDSOA aiheutti yhteisölle kyseisenä aikana.

(2)

Viimeisimmät käytettävissä olevat tiedot CDSOA:n nojalla suoritetuista maksuista koskevat varainhoitovuonna 2007 (1 päivän lokakuuta 2006 ja 30 päivän syyskuuta 2007 välinen aika) kannettujen polkumyynti- ja tasoitustullien jakamista. Yhdysvaltojen tulli- ja rajavalvontalaitoksen julkaisemien tietojen perusteella yhteisölle aiheutuneiden mitätöivien tai heikentävien vaikutusten laskettiin olevan 33,38 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

(3)

Koska mitätöivien tai heikentävien vaikutusten taso sekä tämän myötä myös keskeyttämisen taso ovat laskeneet, asetuksen (EY) N:o 673/2005 liitteessä I luetellut 30 viimeistä tuotetta olisi poistettava kyseisen asetuksen liitteestä I.

(4)

Arvon perusteella kannettavan 15 prosentin suuruisen ylimääräisen tuontitullin vaikutus muutetussa liitteessä I mainittavien Yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuontiin on yhden vuoden aikana kaupan arvona mitattuna enintään 33,38 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

(5)

Sen varmistamiseksi, että arvon perusteella kannettavan 15 prosentin suuruisen ylimääräisen tuontitullin alaisuudesta poistettujen tuotteiden tulliselvitys ei viivästy, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kaupan vastatoimenpiteitä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 673/2005 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Peter MANDELSON

Komission jäsen


(1)  EUVL L 110, 30.4.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 409/2007 (EUVL L 100, 17.4.2007, s. 16).


LIITE

”LIITE I

Tuotteet, joista kannetaan ylimääräinen tulli, yksilöidään kahdeksannumeroisella CN-koodilla. Näihin koodeihin luokiteltavien tuotteiden kuvaus on tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 493/2005 (2), liitteessä I.

 

0710 40 00

 

4803 00 31

 

4818 30 00

 

4818 50 00

 

4820 10 50

 

4820 10 90

 

4820 30 00

 

4820 50 00

 

4820 90 00

 

6103 43 00

 

6104 63 00

 

6203 43 11

 

6203 43 19

 

6203 43 90

 

6204 63 11

 

6204 63 18

 

6204 63 90

 

6204 69 18

 

6204 69 90

 

6301 30 10

 

6301 30 90

 

6301 40 10

 

6301 40 90

 

8467 21 99

 

8705 10 00

 

9003 19 30

 

9009 11 00

 

9009 12 00


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EUVL L 82, 31.3.2005, s. 1.”


28.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 86/21


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 284/2008,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2008,

tiettyjen nimitysten rekisteröimisestä suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Lingot du Nord (SMM), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (SMM), Marrone di Roccadaspide (SMM))

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ranskan esittämä nimitystä ”Lingot du Nord” koskeva rekisteröintihakemus ja Italian esittämä nimityksiä ”Cipolla Rossa di Tropea Calabria” ja ”Marrone di Roccadaspide” koskevat rekisteröintihakemukset julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja mainitun asetuksen 17 artiklan 2 kohdan nojalla.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisia vastaväitteitä, nimitykset on rekisteröitävä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä olevat nimitykset.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUVL C 151, 5.7.2007, s. 21 (Lingot du Nord), EUVL C 160, 13.7.2007, s. 15 (Cipolla Rossa di Tropea Calabria), EUVL C 160, 13.7.2007, s. 19 (Marrone di Roccadaspide).


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.6   Hedelmät, vihannekset ja viljat sellaisenaan tai jalostettuina

RANSKA

Lingot du Nord (SMM)

ITALIA

Cipolla Rossa di Tropea Calabria (SMM)

Marrone di Roccadaspide (SMM)


28.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 86/23


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 285/2008,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2008,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan voidaan kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdan b, c, d, ja g alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus kattaa vientituella, jos kyseiset tuotteet viedään kyseisen asetuksen liitteessä VII mainittuina tavaroina.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (2) täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille on tarkoitus vahvistaa niitä asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VII lueteltuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuen määrä vahvistetaan kuukausittain 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklan 4 kohdassa säädetään, että tavaraan sisältyvälle tuotteelle myönnettävä vientituki ei saa olla suurempi kuin kyseiseen tuotteeseen sitä sellaisenaan vietäessä sovellettava tuki.

(5)

Tässä asetuksessa vahvistettujen tukien määrien osalta voidaan käyttää ennakkovahvistusta, sillä tulevien kuukausien markkinatilannetta ei ole mahdollista vielä varmuudella arvioida.

(6)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava varotoimenpiteitä estämättä kuitenkaan pitkäaikaisten sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta käytetään, on toimenpide, jolla näiden eri tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 318/2006 1 artiklan 1 kohdassa ja 2 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VII lueteltuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Heinz ZOUREK

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1585/2006 (EUVL L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 246/2008 (EUVL L 75, 18.3.2008, s. 64).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 28 päivästä maaliskuuta 2008 (1)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuen määrä EUR/100 kg

tukien ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

1701 99 10

valkoinen sokeri

28,11

28,11


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta vientiin, joka suuntautuu

a)

kolmannet maat: Andorra, Liechtenstein, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia (), Montenegro, Kosovo, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, eikä Sveitsin valaliiton alueelle vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II;

b)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Färsaaret, Grönlanti, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campione d'Italian kunnat sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan;

c)

Euroopassa sijaitsevat alueet, joiden suhteista ulkovaltoihin huolehtii jäsenvaltio ja jotka eivät kuulu yhteisön tullialueeseen: Gibraltar.

(2)  Mukaan luettuna Kosovo, siten kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto ja komissio

28.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 86/25


NEUVOSTON JA KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä helmikuuta 2008,

Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta

(2008/270/EY, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO JA EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 170 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan kanssa,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 101 artiklan toisen kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut yhteisöjen puolesta Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tiede- ja teknologiayhteistyöstä, jäljempänä ’sopimus’, jossa määrätään myös sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta.

(2)

Osapuolten edustajat allekirjoittivat sopimuksen Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2007 sillä varauksella, että se tehdään myöhemmin.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välinen sopimus tiede- ja teknologiayhteistyöstä (2).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tekee sopimuksen 14 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen Euroopan yhteisön puolesta ja komission puheenjohtaja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta.

3 artikla

1.   Tämä sopimus liittyy niihin seitsemään sopimukseen, jotka allekirjoitettiin Sveitsin kanssa 21 päivänä kesäkuuta 1999 ja jotka tehtiin seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa 4 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyn neuvoston ja, tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätöksellä 2002/309/EY, Euratom (3).

2.   Sitä ei uusita, jos jonkin 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen voimassaolo päättyy.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VIZJAK

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  Lausunto annettu 23. lokakuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 26.

(3)  EUVL L 114, 30.4.2002, s. 1.


Neuvosto

28.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 86/27


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä helmikuuta 2008,

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen välisen, taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan tekemisestä Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

(2008/271/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan, 80 artiklan 2 kohdan, 133 artiklan 1 ja 5 kohdan ja 181 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan sekä 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon vuoden 2005 liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen toinen lisäpöytäkirja allekirjoitettiin Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta 21 päivänä helmikuuta 2007.

(2)

Toinen lisäpöytäkirja olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen välisen, taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen toinen lisäpöytäkirja Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi.

Toisen lisäpöytäkirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä (1).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa toisen lisäpöytäkirjan 5 artiklassa määrätyn ilmoituksen.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VIZJAK


(1)  EUVL L 141, 2.6.2007, s. 69.


Komissio

28.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 86/28


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä marraskuuta 2007,

valtiontuesta C 6/07 (ex N 558/06), jonka Puola aikoo myöntää Techmatrans S.A. -nimiselle yritykselle

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5616)

(Ainoastaan puolankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/272/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 88 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

on mainittujen artiklojen mukaisesti kehottanut asianomaisia esittämään huomautuksensa (1),

sekä katsoo seuraavaa:

I   MENETTELY

(1)

Puolan viranomaiset ilmoittivat komissiolle 21 päivänä elokuuta 2006 päivätyllä kirjeellä aikeestaan myöntää rakenneuudistustukea Techmatrans S.A. -nimiselle yritykselle, jäljempänä ’Techmatrans’. Puolan viranomaiset toimittivat komissiolle lisätietoja asiasta 14 päivänä joulukuuta 2006 päivätyllä kirjeellä. Komissio ilmoitti Puolan viranomaisille 21 päivänä helmikuuta 2007 päivätyllä kirjeellä päätöksestään aloittaa Techmatransin hyväksi myönnetyn tuen osalta EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely. Komission päätös menettelyn aloittamisesta on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2). Komissio on kehottanut asianomaisia esittämään huomautuksensa tuesta, mutta ei ole saanut tällaisia huomautuksia. Puolan viranomaiset ovat toimittaneet asiaa koskevia lisätietoja 10 päivänä huhtikuuta ja 24 päivänä heinäkuuta 2007 päivätyillä kirjeillä.

II   TUKITOIMENPITEIDEN YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS

(2)

Techmatrans on kokonaan valtion omistuksessa oleva koneenrakennusyritys. Yritys on perustettu vuonna 1972, ja se työllistää 112 työntekijää. Vuonna 2006 yrityksen liikevaihto oli 8,1 miljoonaa zlotya (2,0 miljoonaa euroa) ja taseen loppusumma 6,3 miljoonaa zlotya (1,6 miljoonaa euroa). Näiden tietojen perusteella Techmatransia voitaisiin pitää pienenä tai keskisuurena yrityksenä. Koska yritys on kokonaan valtion omistuksessa, sitä on kuitenkin pidettävä suurena yrityksenä. Yritys ei kuulu mihinkään suurempaan yhtymään.

(3)

Yrityksen päätoimialana on kuljetustekniikan järjestelmien korjaamiseen, huoltoon ja modernisointiin liittyvien palvelujen toimittaminen sekä uusien nostolaitteiden toimittaminen moottoriajoneuvo- ja metalliteollisuuden sekä rakennusalan teollisuuslaitoksille. Yrityksen markkinaosuus on pieni Puolan markkinoilla (0,2–1 prosenttia) ja vielä pienempi Euroopan markkinoilla.

(4)

Yrityksen omistaja ja hallintoneuvosto ovat toteuttaneet vuodesta 2002 alkaen toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on yrityksen yksityistäminen. Heinäkuussa 2005 Techmatrans tarjosi myyntiin 51–85 prosenttia osakkeistaan, ja ilmoituksen perusteella kaksi sijoittajaa teki tarjouksen. Menettely päätettiin syyskuussa 2005 ilman, että minkäänlaisia myyntineuvotteluja olisi käynnistetty. Puolan viranomaiset eivät ole selvittäneet, miksi menettely keskeytettiin.

(5)

Techmatrans sijaitsee EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisella aluetukikelpoisella alueella.

(6)

Vuosina 2001–2004 yrityksen nettotappiot olivat yhteensä 7,7 miljoonaa zlotya ja oma pääoma supistui 11,2 miljoonasta zlotysta vuonna 2001 vain 4,0 miljoonaan zlotyyn vuonna 2004. Vuonna 2005 yritys saavutti voittoa 277 000 zlotya, mutta vuonna 2006 sen tappiot olivat jälleen 1,1 miljoonaa zlotya.

(7)

Puolan viranomaisten mukaan tämä johtui pääasiallisesti siitä, että yritys ei saanut tilauksia, toteutetut sopimukset eivät olleet kovinkaan tuottavia ja työvoiman uudelleenjärjestely oli kallista.

(8)

Yritys myöntää, että taloudelliset vaikeudet johtuivat sen sisäisistä heikkouksista: tuotantotekniikan alhainen taso kilpailijoihin verrattuna, tuotannon huono hallinnointi, tuotteiden heikko laatu ja alhainen tekninen taso, vanhentuneet ja kuluneet omaisuuserät (tuotanto-omaisuuden poistot ovat keskimäärin 90 prosenttia). Vuoden 2001 jälkeen yrityksessä ei ole toteutettu minkäänlaisia uudistuksia, ei edes laiteuusintoja.

(9)

Varojen puutteen vuoksi Techmatransin markkinointi on ollut rajoittunutta, minkä vuoksi sen asiakkaina on lähinnä sellaisia yrityksiä, joiden kanssa yritys on tehnyt yhteistyötä aiemminkin. Maksukykyongelmat pahentavat yrityksen tilannetta entisestään.

(10)

Huonon maksukyvyn vuoksi yritys ei voi saada markkinoilta pitkäaikaista lainaa. Tappioiden vuoksi Techmatransin oman pääoman arvo on alentunut vuoden 2001 jälkeen 65 prosenttia, koska yritys ei ole voinut saada pitkäaikaista lainaa. Tämän vuoksi noin 30 prosenttia yrityksen toiminnasta on rahoitettu lyhytaikaisilla veloilla tavarantoimittajille tai julkisille viranomaisille.

(11)

Suunniteltu rakenneuudistus muodostuu pääasiassa omaisuuserien uudelleenjärjestelyyn liittyvistä toimista. Rakenneuudistussuunnitelma sisältää huomattavia investointeja tuotanto-omaisuuteen: on tarkoitus hankkia uusia koneita, tietotaitoa ja lisenssejä sekä modernisoida tietotekniikkajärjestelmiä. Investointien tarkoituksena on tehostaa tuotantoa ja laajentaa yrityksen tuotevalikoimaa.

(12)

Kustannusten alentamiseksi on tarkoitus hankkia uusia kuljetusvälineitä ja uudistaa lämmitys-, vesi- ja sähköjärjestelmät.

(13)

Suunniteltu pääomanlisäys tasapainottaa yrityksen taloudellista tilannetta ja parantaa sen taloudellisia indikaattoreita.

(14)

Osa rakenneuudistustoimenpiteistä on jo toteutettu. Yleiskustannuksia on alennettu: yrityksen toiminta on keskitetty yhteen paikkaan, minkä ansiosta ylläpitoon ja tuotantoon liittyviä yleiskustannuksia on voitu alentaa. Vuonna 2004 myytiin osa tarpeettomista omaisuuseristä, minkä lisäksi työvoimaa on vähennetty 133:sta työntekijästä vuonna 2003 112:een vuonna 2005. Näiden toimien tuloksena yritys saavutti vuonna 2005 hieman voittoa. Työvoiman uudelleenjärjestely katsotaan loppuun saatetuksi, eikä lisävähennyksiä ole suunnitteilla.

(15)

Yleiskustannusten vähentämiseksi ja rakenneuudistusta varten tarvittavan pääoman keräämiseksi yritys aikoo myydä tarpeettomia omaisuuseriä: kiinteistöjä vuonna 2007, (yli vuoden vanhat) ylijäämävarastot sekä vanhat koneet ja autot rakenneuudistuksen yhteydessä, kun tilalle ostetaan uusia. Riippumaton asiantuntija on arvioinut kiinteistön markkina-arvoksi arviointimenetelmästä riippuen 1,8–3,1 miljoonaa zlotya. Tällä perusteella yritys arvioi, että kiinteistön myynnistä saadaan tuloja noin 2 miljoonaa zlotya. Varastojen myynnistä oletetaan saatavan 25 prosenttia tuotteiden kirjanpitoarvosta eli 100 000 zlotya. Autojen ja koneiden myynnistä lasketaan saatavan niin ikään 100 000 zlotya.

(16)

Lisäksi Techmatrans on saanut 100 000 zlotyn toimitusluoton tavanomaisia markkinaehtoja pidemmällä maksuajalla. Puolan viranomaiset ovat myös ehdottaneet, että Techmatransin vuonna 2005 saavuttama voitto olisi laskettava mukaan yrityksen omaan rahoitusosuuteen.

(17)

Komissiolle tiedoksi annetun rakenneuudistussuunnitelman mukaan rakenneuudistuksen kokonaiskustannukset ovat 5,35 miljoonaa zlotya. Tästä 2,8 miljoonaa zlotya on tarkoitus kattaa valtiontuella ja jäljelle jäävä 2,55 miljoonan zlotyn osuus Techmatransin omilla varoilla.

(18)

Vastasuoritteiksi yritys on suunnitellut lopettavansa yhden toiminta-alan eli kuljetustekniikan ohjausjärjestelmien suunnittelun. Ohjausjärjestelmien on tarkoitus kuulua edelleen yrityksen tarjoamaan tuotevalikoimaan, mutta niiden suunnittelu tilataan muilta yrityksiltä.

(19)

Ilmoitettu tuki muodostuu valtion omistaman teollisuuden kehittämisrahaston (Agencja Rozwoju Przemysłu), jäljempänä ’ARP’, yritykselle myöntämästä 2,8 miljoonan zlotyn (0,7 miljoonan euron) pääomanlisäyksestä. Pääomanlisäyksen muodossa myönnettävän rahoitustuen oikeusperusta on valtionyritysten kaupallistamisesta ja yksityistämisestä 30 päivänä elokuuta 1996 annettu laki (3).

(20)

Yrityksen tämänhetkinen omistaja eli valtio alentaa sen osakepääomaa vuosina 2001–2004 kertyneiden tappioiden kattamiseksi. Tämän jälkeen Techmatrans laskee liikkeeseen uusia osakkeita, jotka ARP ostaa, niin että se saa haltuunsa 41,5 prosenttia yrityksen osakkeista. Näin saatavat varat kohdennetaan investointeihin.

(21)

Edellä kuvatun toimenpiteen lisäksi Puolan viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle, että Techmatrans on saanut vuosina 2004 ja 2005 valtiontukea siten, että velkojen maksu on jaettu useampaan erään. Kyseinen tuki on myönnetty vähämerkityksisenä tukena.

III   PÄÄTÖS MUODOLLISEN TUTKINTAMENETTELYN ALOITTAMISESTA

(22)

Komissio päätti aloittaa muodollisen tutkintamenettelyn, koska se epäili, täyttääkö suunniteltu rakenneuudistustuki edellytykset, jotka vahvistetaan valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi annetuissa suuntaviivoissa (4), jäljempänä ’suuntaviivat’.

(23)

Ensinnäkin komissio suhtautui epäilevästi siihen, riittäisivätkö rakenneuudistussuunnitelmaan osoitetut varat palauttamaan yrityksen pitkän aikavälin elinkelpoisuuden. Suunniteltu voittomarginaali oli alhainen, joten potentiaalinen yksityinen sijoittaja ei todennäköisesti olisi hyväksynyt kyseistä rakenneuudistussuunnitelmaa. Sitä paitsi yrityksen tilanne oli vuonna 2006 selvästi ennakoitua huonompi, joten suunnitelmaa olisi täytynyt päivittää.

(24)

Toiseksi ehdotettu yrityksen oma rahoitusosuus oli pienempi kuin suuntaviivoissa vaaditaan. Lisäksi komissio epäili, täyttäisivätkö tietyt varat, jotka oli tarkoitus sisällyttää omaan rahoitusosuuteen, suuntaviivoissa asetetut edellytykset. Myös rakenneuudistuksen kustannukset oli arvioitu liian alhaisiksi. Tämän vuoksi oma rahoitusosuus kattaisi rakenneuudistuksen kustannuksista todennäköisesti vielä pienemmän osuuden kuin suunnitelmassa esitetään.

(25)

Komissio suhtautui epäilevästi myös ehdotettujen vastasuoritteiden taloudellisiin perusteisiin. Lakkautettavaksi ehdotettu toiminta vaikutti teknologisesti edistyneemmältä ja kannattavammalta kuin yrityksen muut toiminnat. Tämä herätti yrityksen teollisuusstrategiaan kohdistuvia lisäepäilyksiä.

IV   PUOLAN VIRANOMAISTEN HUOMAUTUKSET

(26)

Ensinnäkään Puolan viranomaiset eivät ole komission kanssa samaa mieltä rakenneuudistussuunnitelmassa esitetyistä tulevista voittomarginaaleista. Viranomaiset ovat esittäneet aineistoa, jonka tarkoituksena on osoittaa, että 2–4 prosentin voittomarginaali on Techmatransin kaltaisten kuljetustekniikan järjestelmiä valmistavien koneenrakennusalan yritysten parissa tyypillinen. Puolan viranomaiset mainitsevat esimerkkinä menestyvän pörssinoteeratun yrityksen, joka toimii samalla markkinasegmentillä ja jonka voittomarginaali on yhtä alhainen.

(27)

Puolan viranomaiset korostavat, että suunnitellun pääomanlisäyksen on tarkoitus antaa Techmatransille tilapäistä tukea, jonka avulla yrityksessä voidaan toteuttaa tehokas rakenneuudistus ja yksityistää se menestyksekkäästi vuosina 2009–2010. Puolan viranomaiset korostavat myös, että ARP:n osallistumisen Techmatransin pääomanlisäykseen on tarkoitus olla tilapäinen investointi ja että niin ARP kuin valtiokin suunnittelevat myyvänsä yrityksen osakkeet heti kun sen tilanne on kohentunut.

(28)

Puolan viranomaiset huomauttavat myös, että Techmatransissa on jo toteutettu varsinaisia rakenneuudistustoimenpiteitä, kuten työvoiman vähentäminen, yleiskustannusten alentaminen ja organisaation rakenneuudistus, jotka vaikuttavat yrityksen tuloksiin pitkällä aikavälillä.

(29)

Puolan viranomaiset ovat esittäneet Techmatransin päivitetyn rakenneuudistussuunnitelman. Taloutta koskevia ennusteita on tarkistettu ottaen huomioon yrityksen vuonna 2006 saavuttamat tulokset ja yrityksen pelastamiseen myönnettyjen lainojen takaisinmaksu.

(30)

Puolan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että yritys on onnistunut saamaan rakenneuudistuskaudella lisärahoitusta yksityisiltä rahoittajilta. Yritys on allekirjoittanut pankkien kanssa sopimukset, jotka koskevat velkojen diskonttausta (19 päivänä heinäkuuta 2006 ja 27 päivänä maaliskuuta 2007). Sopimusten nojalla pankki ottaa haltuunsa Techmatransin velat, jotka erääntyvät enintään 90 päivän kuluessa, ja maksaa yritykselle käteisellä. Puolan viranomaisten mukaan tällaisen rahoituksen vaikutukset ovat samat kuin jatkuvalla luotolla, minkä vuoksi sitä on pidettävä yrityksen omana rahoitusosuutena.

V   ARVIOINTI

1.   EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valtiontuki

(31)

EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa määrätään, että ”jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu yhteismarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan”.

(32)

Valtion omistaman teollisuuden kehittämisrahaston ARP:n suorittama 2,8 miljoonan zlotyn (0,7 miljoonan euron) pääomanlisäys katetaan lain nojalla perustetun ja julkisista varoista rahoitettavan rahaston varoista eli valtion varoista.

(33)

Techmatrans kilpailee muiden eurooppalaisten yritysten kanssa sekä Puolan että Euroopan markkinoilla. Tämän perusteella yhteisössä käytävään kauppaan aiheutuvaa vaikutusta koskeva kriteeri täyttyy.

(34)

Edellä esitetyn perusteella mainittu toimenpide on perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea.

(35)

Techmatransille vuosina 2004–2005 myönnetty vähämerkityksinen tuki ei täytä kaikkia perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa määrättyjä edellytyksiä, minkä vuoksi sitä ei käsitellä tämän menettelyn yhteydessä suuntaviivojen 69 kohdan mukaisesti.

2.   EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaiset poikkeukset

(36)

Tutkittavana olevassa asiassa ei voida soveltaa perustamissopimuksen 87 artiklan 2 kohdassa määrättyjä poikkeuksia. Kun otetaan huomioon, että tuen päätarkoituksena on palauttaa vaikeuksissa olevan yrityksen pitkän aikavälin elinkelpoisuus, perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdassa määrätyistä poikkeuksista voidaan soveltaa ainoastaan 3 kohdan c alakohdan mukaista poikkeusta. Sen nojalla voidaan hyväksyä tuki tietyn taloudellisen toiminnan kehityksen edistämiseen, jos tuki ei muuta kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla. Tämän vuoksi tuen voidaan katsoa soveltuvan yhteismarkkinoille perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla vain, jos valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi annetuissa yhteisön suuntaviivoissa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

2.1   Yrityksen tukikelpoisuus

(37)

Suuntaviivojen mukaan vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka ei pysty omilla taikka osakkailta tai yksityisiltä luotonantajilta saaduilla varoilla palauttamaan hyvää taloudellista tilannetta, vaan joutuu lähes varmasti lopettamaan toimintansa, elleivät viranomaiset puutu tilanteeseen. Suuntaviivoissa mainitaan myös eräitä tyypillisiä merkkejä, jotka kertovat siitä, että yritys on vaikeassa tilanteessa. Näitä ovat lisääntyvä velkaantuminen sekä substanssiarvon heikentyminen tai sen katoaminen.

(38)

Techmatransia on pidettävä vaikeuksissa olevana yrityksenä suuntaviivoissa tarkoitetussa merkityksessä. Viiden viime vuoden aikana Techmatrans on menettänyt yli puolet omasta pääomastaan, minkä lisäksi sille on kertynyt tappiota sekä myynnistä että toiminnasta. Tappiot olivat vuosina 2002–2004 yhteensä 7,3 miljoonaa zlotya (1,9 miljoonaa euroa). Myynnistä saadut tulot vähenivät tarkasteluajanjaksona 1,5 miljoonasta zlotysta (4,1 miljoonasta eurosta) vuonna 2001 noin 8,5 miljoonaan zlotyyn (2,2 miljoonaan euroon) vuonna 2006 eli 46 prosenttia.

(39)

Vuosina 2001–2005 yrityksen käyttöpääoma supistui 7,7 miljoonasta zlotysta (1,9 miljoonasta eurosta) 2,3 miljoonaan zlotyyn (0,6 miljoonaan euroon). Samana aikana varastojen osuus käyttöpääomasta kasvoi 16 prosentista 38,5 prosenttiin.

(40)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että Techmatransia on pidettävä vaikeuksissa olevana yrityksenä suuntaviivoissa tarkoitetussa merkityksessä ja että sillä on tällä perusteella oikeus saada rakenneuudistustukea.

2.2   Elinkelpoisuuden palauttaminen

(41)

Jotta toimenpide voitaisiin katsoa yhteismarkkinoille soveltuvaksi suuntaviivojen 34–37 kohdan nojalla, rakenneuudistussuunnitelmassa on eriteltävä ongelmat, joiden vuoksi yritys on joutunut vaikeuksiin. Lisäksi on esitettävä suunnitelma, jonka avulla yrityksen pitkän aikavälin elinkelpoisuus ja hyvä taloudellinen tilanne voidaan palauttaa kohtuullisessa ajassa. Tämän suunnitelman tulee perustua yrityksen tulevia toimintaedellytyksiä koskeviin realistisiin olettamuksiin. Odotetun oman pääoman tuoton on oltava niin suuri, että rakenneuudistuksen kohteena oleva yritys voi kilpailla markkinoilla itsenäisesti.

(42)

Menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä komissio totesi epäilevänsä, riittääkö suunniteltu rakenneuudistus palauttamaan Techmatransin elinkelpoisuuden, ja totesi, että rakenneuudistussuunnitelmaa on päivitettävä ja täydennettävä. Muodollisen tutkintamenettelyn aloittamista koskevan päätöksen jälkeen Puolan viranomaiset toimittivat lisätietoja, jotka hälvensivät edellä mainitut komission epäilykset mahdollisuuksista palauttaa yrityksen elinkelpoisuus.

(43)

Ensinnäkin Techmatransin heikko tulos vuonna 2006 on selitetty asianmukaisella tavalla. Koska ilmoitettua pääomanlisäystä oli lykättävä, yritys alkoi maksukyvyttömyysongelmien vuoksi vaatia asiakkailtaan 40 prosentin ennakkomaksua tilauksista. Tämän seurauksena yritys menetti huomattavan osan tilauksista. Kun yritys onnistui palauttamaan maksukykynsä vuoden 2006 jälkipuoliskolla, sen tulos parani huomattavasti. Rakenneuudistussuunnitelmaa päivitettiin vastaavasti yrityksen vuonna 2006 saavuttaman tuloksen perusteella.

(44)

Toiseksi komissio suhtautui epäilevästi alhaiseen voittomarginaaliin, jonka odotettiin olevan vain 3 prosenttia rakenneuudistuskauden päättyessä vuonna 2010. Puolan viranomaiset ovat selittäneet, että tällainen voittomarginaali johtuu kyseisellä alalla vallitsevasta tilanteesta ja että voittomarginaali tällä alalla yleensäkin on 2–4 prosenttia. Puolan viranomaiset ovat maininneet esimerkkinä samalla alalla toimivia yrityksiä, joilla on vastaava voittomarginaali ja joihin kuuluu muun muassa yksi pörssinoteerattu puolalainen yritys.

(45)

Kun tarkasteltiin lähemmin markkinasegmenttiä, jolla Techmatrans toimii, kävi ilmi, että suhteellisen alhainen voittomarginaali on tosiaankin tyypillinen yrityksille, jotka tarjoavat tuotteita ja palveluja moottoriajoneuvoteollisuudelle, koska asiakkaiden vahva neuvotteluasema rajoittaa yritysten voittomarginaalia. Edellä esitetyn perusteella ennakkoarvio oman pääoman tuotosta on perusteltu.

(46)

Rakenneuudistustoimet muodostuvat lähinnä uusista investoinneista, joiden tarkoituksena on antaa yritykselle edellytykset hyödyntää potentiaaliaan pitkällä aikavälillä (lyhyellä aikavälillä investoinnit alentavat nettotulosta, koska ne lisäävät poistokustannuksia). Osa rakenneuudistustoimista on jo toteutettu, muun muassa työvoiman uudelleenjärjestely, omaisuuserien osittainen uudelleenjärjestely ja organisaatiouudistus. Yrityksellä ei myöskään ole merkittäviä velkoja maksettavanaan, joten koko rakenneuudistustuki voidaan käyttää kannattavuuden ja tuotannon kilpailukyvyn parantamiseen.

(47)

Koneenrakennusalalla toimii etupäässä pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tämä johtuu lähinnä siitä, että tuotteet on usein räätälöitävä kutakin asiakasta varten ja myynti tapahtuu pienissä erissä. Kysyntä on kausiluontoista, mikä edellyttää yrityksiltä tuotantokapasiteetin joustavaa käyttöä. Tuotteiden valmistaminen edellyttää monissa tapauksissa erityisosaamista, mihin tarvitaan pitkäaikaista kokemusta. Techmatrans näyttäisi täyttävän edellä mainitut vaatimukset, ja rakenneuudistussuunnitelmaan sisältyvän investointiohjelman toteuttamisen pitäisi varmistaa yrityksen pitkän aikavälin elinkelpoisuus.

(48)

Sen jälkeen kun rakenneuudistus on toteutettu, Puolan viranomaiset suunnittelevat yrityksen yksityistämistä vuosina 2009–2010. Tämän pitäisi entisestään vahvistaa yrityksen asemaa pitkällä aikavälillä. Markkinat ovat jo osoittaneet suhtautuvansa yritykseen positiivisesti, kun kaksi potentiaalista sijoittajaa ilmaisi vuonna 2005 olevansa kiinnostunut ostamaan sen.

(49)

Analysoituaan ja tarkistettuaan edellä mainitut selvitykset ja rakenneuudistussuunnitelman ja erityisesti investointisuunnitelman komissio katsoo, että jos rakenneuudistussuunnitelma pannaan täytäntöön, Techmatransin pitäisi pystyä saavuttamaan pitkän aikavälin elinkelpoisuus. Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että mainitun rakenneuudistussuunnitelman täytäntöönpano johtaa yrityksen elinkelpoisuuden palautumiseen.

2.3   Tuen rajaaminen välttämättömään

(50)

Suuntaviivojen 43–46 kohdan määräysten mukaisesti tuki on rajattava välttämättömään, ja tuensaajien on osallistuttava rakenneuudistussuunnitelmaan merkittävällä määrällä omia varojaan tai markkinaehtoisella ulkoisella rahoituksella. Suuntaviivoissa todetaan selkeästi, että huomattava osuus rakenneuudistuksen rahoituksesta on saatava omista varoista, esimerkiksi myymällä omaisuuseriä, jotka eivät ole yrityksen toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiä, tai markkinaehtoisella ulkoisella rahoituksella.

(51)

Techmatransin oma osuus rakenneuudistuksen kustannuksista on tarkoitus rahoittaa omaisuuserien myynnillä: kiinteistöt (2 miljoonaa zlotya), varastot (0,1 miljoonaa zlotya) sekä vanhat autot ja tuotantokoneet (0,1 miljoonaa zlotya). Lisäksi yritys on saanut pitkäaikaista toimitusluottoa 0,11 miljoonaa zlotya.

(52)

Techmatrans on myös onnistunut diskonttaamaan velkansa. Diskontattujen velkojen yhteenlasketun määrän pitäisi olla vuonna 2007 yhteensä 3 160 000 zlotya. Edellä mainitussa ennusteessa on otettu huomioon pankkien ja asiakkaiden kanssa jo allekirjoitetut sopimukset velkojen diskonttauksesta. Jos oletetaan, että odotettu maksuajan lyheneminen vastaa vuoden 2006 tulosta (80 päivää), vuonna 2007 on mahdollista saavuttaa tulos, joka vastaa 702 000 zlotyn (3 160 000 × 80 päivää/360 päivää) pitkäaikaisen rahoituksen saamista.

(53)

Koska yritys on onnistunut hankkimaan nämä varat markkinaehdoin vaikeasta taloudellisesta tilanteestaan huolimatta ja ennen valtiontuen myöntämistä, komissio katsoo, että on perusteltua olettaa, että Techmatrans pystyy hankkimaan vastaavat varat koko rakenneuudistuksen ajan ja vähintään samoin ehdoin. Tämän vuoksi komissio katsoo, että edellä mainitut varat voidaan hyväksyä yrityksen omaksi rahoitusosuudeksi yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi annetuissa yhteisön suuntaviivoissa tarkoitetussa merkityksessä.

(54)

Päivitetyn rakenneuudistussuunnitelman mukaan rakenneuudistuksen kustannukset ovat 5,959 miljoonaa zlotya (investoinnit 5,359 miljoonaa zlotya, yrityksen pelastamiseen tarkoitetun lainan takaisinmaksu 0,6 miljoonaa zlotya). Rakenneuudistuksen rahoitukseen tarvittava omien varojen määrä on 3,012 miljoonaa zlotya (omaisuuden myynnistä saatavat tulot 2,2 miljoonaa zlotya, pitkäaikainen toimitusluotto 110 000 zlotya ja velkojen diskonttaus 702 000 zlotya).

(55)

Techmatransin oma osuus rakenneuudistuksen kustannuksista voidaan katsoa mahdollisimman suureksi, sillä se on vähintään 50 prosenttia rakenneuudistuksen kustannuksista, mikä on suuntaviivojen mukaista. Edellä esitetyn perusteella komissio voi hyväksyä oman rahoitusosuuden määrän.

2.4   Kohtuuttomien kilpailua vääristävien vaikutusten välttäminen

(56)

Suuntaviivojen 38–42 kohdan mukaan on toteutettava toimenpiteitä, joiden avulla tuen mahdollisesti aiheuttamia kilpailua vääristäviä vaikutuksia voidaan lieventää mahdollisimman paljon. Tuki ei saa vääristää kilpailua kohtuuttomasti. Tämä edellyttää erityisesti sitä, että yrityksen markkinaosuutta rakenneuudistuksen jälkeen on rajoitettava. Yrityksen markkinaosuuden pakollinen rajoittaminen tai supistaminen asianomaisilla markkinoilla on vastasuorite yrityksen kilpailijoiden hyväksi. Tällaisen rajoittamisen on tapahduttava oikeassa suhteessa tuen aiheuttamaan kilpailun vääristymiseen ja yrityksen suhteelliseen merkitykseen kyseisillä markkinoilla.

(57)

Suuntaviivojen 56 kohdan mukaan tuen myöntämisedellytykset voivat olla joustavampia, kun on kyse välttämättömistä vastasuoritteista tukialueilla. Analysoidessaan rakenneuudistustuen vaikutusta markkinoihin ja kilpailuun komissio on ottanut huomioon sen, että Techmatrans sijaitsee perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tukialueella.

(58)

Myös ne menettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä mainitut komission epäilykset, jotka koskivat ehdotettujen vastasuoritteiden taloudellisia perusteita, ovat poistuneet. Techmatrans aikoo lakkauttaa kuljetustekniikan ohjausjärjestelmien suunnittelun ja myynnin, koska tällä alalla palvelujen tilaaminen ulkoisilta toimijoilta on järkevämpää kuin muilla aloilla. Toisin kuin Techmatransin muilla toimialoilla, tämäntyyppisten palvelujen tilaaminen ulkoisilta toimijoilta ei edellytä yrityksen ydintoimintaan erottamattomasti liittyvän erityisosaamisen siirtämistä potentiaalisille kilpailijoille. Sitä paitsi tämäntyyppisestä toiminnasta luopuminen ei vaadi yritykseltä merkittäviä muutoksia.

(59)

Toiminta, jonka Techmatrans aikoo lakkauttaa, on tuottavaa, eli lakkauttaminen ei johdu kannattavuussyistä. Viime vuosina Techmatrans on saanut tästä toiminnasta 5–8,6 prosenttia kokonaistuloistaan.

(60)

Komissio katsoo, että Techmatransin markkinaosuus on pieni ja että yritys kuuluu kokonsa puolesta pieniin ja keskisuuriin yrityksiin (vaikka se ei muodollisesti kuulu tähän yritysluokkaan, koska se on valtion omistuksessa) ja että suunnitellun tuen määrä on varsin vähäinen (0,7 miljoonaa euroa). Tämän vuoksi kilpailun vääristyminen, joka on määrä estää vastasuoritteiden avulla, on vähäistä. Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että ehdotetut vastasuoritteet ovat riittäviä.

VI   PÄÄTELMÄ

(61)

Komissio toteaa, että ilmoitettu, Techmatrans-nimiselle yritykselle myönnettävä valtiontuki edellä kuvatun rakenneuudistuksen toteuttamista varten voidaan katsoa yhteismarkkinoille soveltuvaksi,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Valtiontuki, jonka Puola aikoo myöntää Techmatrans-nimiselle yritykselle edellä kuvatun rakenneuudistussuunnitelman mukaisesti ja jonka määrä on 2 800 000 zlotya, soveltuu yhteismarkkinoille EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla.

Edellä esitetyn perusteella hyväksytään edellä mainitun 2 800 000 zlotyn suuruisen tuen myöntäminen.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Puolan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Neelie KROES

Komission jäsen


(1)  EUVL C 77, 5.4.2007, s. 43.

(2)  Ks. alaviite 1.

(3)  Lain 56 pykälän 2 momentin mukaan 15 prosenttia yksityistämisen vuosituotosta sekä näistä varoista kertyneet korot on siirrettävä yritysten rakenneuudistusrahastolle (Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorstw). Rahaston varoista myönnetään tukea taloudellisissa vaikeuksissa olevien yritysten pelastamista ja rakenneuudistusta varten. Lain 56 pykälän 5 momentin mukaan valtiovarainministeriö korottaa ARP:n pääomaa määrällä, joka on 1/3 rakenneuudistusrahaston tuloista. Varat kohdennetaan taloudellisissa vaikeuksissa olevien suuryritysten, mm. yksityistettävien yritysten, pelastamista ja rakenneuudistusta varten myönnettävään tukeen.

(4)  EUVL C 244, 1.10.2004, s. 2.