ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 85

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
27. maaliskuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 274/2008, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2008, yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 918/83 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 275/2008, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2008, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 muuttamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 276/2008, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

5

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Euroopan parlamentti ja neuvosto

 

 

2008/267/EY

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, tehty 11 päivänä maaliskuuta 2008, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan nojalla

7

 

 

Neuvosto

 

 

2008/268/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä maaliskuuta 2008, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/70/EY muuttamisesta Suomen Pankin ulkopuolisen tilintarkastajan osalta

8

 

 

Komissio

 

 

2008/269/EY

 

*

Komission päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2008, päätöksen 2001/618/EY muuttamisesta Ranskan departementtien Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ja Nord sisällyttämiseksi Aujeszkyn taudista vapaiden alueiden luetteloon (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1072)  ( 1 )

9

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

27.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 274/2008,

annettu 17 päivänä maaliskuuta 2008,

yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 918/83 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 26 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tavaroilla, jotka on neuvoston asetuksen (ETY) N:o 918/83 (1) mukaisesti vapautettu yhteisen tullitariffin tuontitulleista, ei todennäköisesti ole merkittäviä vahingollisia vaikutuksia yhteisön teollisuuteen, kun otetaan huomioon tuonnin määrää tai arvoa koskevat rajoitukset, niiden käyttö ja/tai tuonnin jälkeiset tullitarkastukset. Tästä syystä on aiheellista olla soveltamatta tavaroiden tullittomaan tuontiin perustamissopimuksen 133 artiklaan perustuvia kauppaa suojaavia toimenpiteitä.

(2)

Vapaa-ajan asunnon kalustamiseen tarkoitettujen irtainten esineiden ja tavaroiden tuontiin sovelletaan samoja rajoituksia ja tarkastuksia kuin sellaisten luonnollisten henkilöiden tuomiin tavaroihin, jotka muuttavat vakituisen asuinpaikkansa kolmannesta maasta. Vaikka tuojina oleville henkilöille ja jäsenvaltioiden tullihallinnoille syntyvä hallinnollinen taakka on samanlainen, ensimmäisenä mainittua tuontia ei ole vapautettu arvonlisäverosta (alv), kun taas jäljempänä mainittu tuonti on vapautettu siitä. Lisäksi vapaa-ajan asunnon kalustamiseen tarkoitettujen irtainten esineiden ja tavaroiden tuonnin tullittomuudesta koituva taloudellinen hyöty on pieni verrattuna tarkastusten lisäkustannuksiin. Tämän vuoksi on aiheellista poistaa tullittomuutta koskevat säännökset kyseisten tavaroiden osalta.

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 918/83 27 artiklassa mainittua 22 ecun enimmäisarvoa ei ole nostettu vuoden 1991 jälkeen, vaikka samaan aikaan tulleja on merkittävästi alennettu tai jopa poistettu. Tämän vuoksi on asianmukaista korottaa arvoltaan vähäisten tavaralähetysten enimmäisarvoa.

(4)

Jotta varmistettaisiin, ettei matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien arvonlisäverosta vapautettujen tavaroiden tuonnista kanneta tulleja, tällaista tuontia koskevia asetuksen (ETY) N:o 918/83 säännöksiä olisi muutettava kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttamisesta arvonlisä- ja valmisteverosta 20 päivänä joulukuuta 2007 annetun neuvoston direktiivin 2007/74/EY (2) huomioon ottamiseksi. Tämän vuoksi on aiheellista soveltaa tullittomuutta, kun direktiivin 2007/74/EY mukaisesti täytäntöönpannussa kansallisessa arvonlisäveroa koskevassa lainsäädännössä säädetään arvonlisäverosta vapauttamisesta. Tässä yhteydessä on tarpeen varmistaa, että samoja tullittomuutta koskevia säännöksiä sovelletaan yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (3) 6 artiklassa vahvistetuilla alueilla.

(5)

Sen vuoksi asetus (ETY) N:o 918/83 olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 918/83 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tässä asetuksessa määritellään tapaukset, joille myönnetään erityisolosuhteissa tuonti- tai vientitullittomuus taikka vapautus perustamissopimuksen 133 artiklan perusteella toteutettavista toimenpiteistä, tapauksen mukaan, luovutettaessa tavaroita vapaaseen liikkeeseen tai vietäessä tavaroita yhteisön tullialueen ulkopuolelle.”

2)

Poistetaan I luvun IV osasto.

3)

Korvataan 27 artiklassa oleva 22 ecun arvo 150 eurolla.

4)

Korvataan 45 artikla seuraavasti:

”45 artikla

Tuontitullittomuus myönnetään kolmannesta maasta tulevien matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyville tavaroille edellyttäen, että tästä tuonnista ei kanneta arvonlisäveroa (alv) kolmansista maista tulevien matkustajien tuomien tavaroiden vapauttamisesta arvonlisä- ja valmisteverosta 20 päivänä joulukuuta 2007 annetun neuvoston direktiivin 2007/74/EY (4) säännösten mukaisesti annettujen kansallisen lainsäädännön säännösten nojalla.

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (5) 6 artiklan 1 kohdassa luetelluille alueille tuotuihin tavaroihin on sovellettava samoja tullittomuutta koskevia säännöksiä kuin tavaroihin, jotka tuodaan asianomaisen jäsenvaltion alueen mihin tahansa muuhun osaan.

5)

Poistetaan 46–49 artikla.

6)

Lisätään 127 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Tavaroihin, jotka voidaan tuoda tullitta tämän asetuksen mukaisesti, ei myöskään sovelleta perustamissopimuksen 133 artiklan perusteella toteutettavien toimenpiteiden mukaisesti sovellettavia määrällisiä rajoituksia.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. JARC


(1)  EYVL L 105, 23.4.1983, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EUVL L 346, 29.12.2007, s. 6.

(3)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2008/8/EY (EUVL L 44, 20.2.2008, s. 11).

(4)  EUVL L 346, 29.12.2007, s. 6.

(5)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2008/8/EY (EUVL L 44, 20.2.2008, s. 11).”


27.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/3


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 275/2008,

annettu 17 päivänä maaliskuuta 2008,

tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 26 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) liitteessä I vahvistetun yhdistetyn nimikkeistön johdantomääräysten II osaston D kohdassa säädetään kiinteästä tullista, joka kannetaan 3,5 prosentin suuruisena kiinteänä arvotullina tavaroista, jotka sisältyvät yksityishenkilöille osoitettuihin pieniin tavaralähetyksiin tai matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin, jos on kyse muusta kuin kaupallisesta tuonnista ja jos tavaroiden kokonaisarvo on enintään 350 euroa tavaralähetystä tai matkustajaa kohti.

(2)

Kiinteä 3,5 prosentin suuruinen arvotulli ja 350 euron suuruinen enimmäismäärä on vahvistettu asetuksen (ETY) N:o 2658/87 muuttamisesta tariffi- ja tilastonimikkeistön johdantomääräysten osalta 12 päivänä toukokuuta 1997 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 866/97 (2). Näitä säännöksiä ei ole tarkistettu tämän jälkeen.

(3)

Matkustajien henkilökohtaisissa matkatavaroissaan tavanomaisesti tuomien tai yksityishenkilöille osoitetuissa pienissä tavaralähetyksissä tavanomaisesti lähetettyjen tavaroiden tullit ovat vuoden 1997 jälkeen alentuneet noin 20 prosentilla. Tästä syystä on aiheellista alentaa kiinteää tullia yhdellä prosenttiyksiköllä eli 2,5 prosenttiin. Tätä tullia olisi sovellettava ainoastaan tuotaviin tavaroihin, joita ei ole vapautettu yhteisen tullitariffin tullista.

(4)

Ottaen huomioon hintainflaation kehitys yhteisössä ja sen ulkopuolella edellä mainituissa tilanteissa tavanomaisesti tuotavien tuotteiden osalta ja koska matkustajien ja yksityisten lähetysten määrä on kasvanut, on aiheellista vahvistaa enimmäismääräksi 700 euroa tulliselvitysten helpottamiseksi tällaisissa tilanteissa.

(5)

Sen vuoksi asetus (ETY) N:o 2658/87 olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan ensimmäisen osan II osasto seuraavasti:

1)

Korvataan D kohdan 1 kohta seuraavasti:

”1.

Kiinteä 2,5 prosentin suuruinen arvotulli kannetaan tavaroista, jotka sisältyvät yksityishenkilön toiselle yksityishenkilölle lähettämiin tavaralähetyksiin tai jotka sisältyvät matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin, jos on kyse muusta kuin kaupallisesta tuonnista.

Kiinteää 2,5 prosentin suuruista tullia kannetaan, jos tuontitullin alaisten tavaroiden arvo on enintään 700 euroa tavaralähetystä tai matkustajaa kohti.

Kiinteää tullia ei kanneta tavaroista, joiden kohdalla on tullitaulukossa maininta ’vapaa’, eikä 24 ryhmän tavaroista, joita sisältyy tavaralähetykseen tai matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin enemmän kuin kutakin tapausta varten säädetään yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta 28 päivänä maaliskuuta 1983 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 918/83 (3) 31 artiklassa tai sen 45 artiklan nojalla.

2)

Korvataan D kohdan 3 kohdassa oleva ilmaisu ”asetuksen (ETY) N:o 918/83 29–31 sekä 45–49 artiklassa” ilmaisulla ”asetuksen (ETY) N:o 918/83 29–31 artiklassa sekä 45 artiklassa”.

3)

Korvataan D kohdan 4 kohdassa oleva summa ”350 euroa” summalla ”700 euroa”.

4)

Korvataan D kohdan 5 kohdassa oleva summa ”350 euroa” summalla ”700 euroa”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. JARC


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1352/2007 (EUVL L 303, 21.11.2007, s. 3).

(2)  EYVL L 124, 16.5.1997, s. 1.

(3)  EYVL L 105, 23.4.1983, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.”


27.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 276/2008,

annettu 26 päivänä maaliskuuta 2008,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (1) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä maaliskuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 26 päivänä maaliskuuta 2008 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

JO

56,9

MA

46,9

TN

123,3

TR

109,9

ZZ

84,3

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,9

MK

99,4

TR

141,9

ZZ

126,9

0709 90 70

MA

55,7

TR

107,4

ZZ

81,6

0805 10 20

EG

45,0

IL

54,1

MA

54,6

TN

53,7

TR

56,9

ZZ

52,9

0805 50 10

IL

106,7

TR

119,8

ZA

133,3

ZZ

119,9

0808 10 80

AR

102,6

BR

82,4

CA

103,7

CL

94,2

CN

79,3

MK

39,9

US

115,3

UY

55,2

ZA

62,3

ZZ

81,7

0808 20 50

AR

78,8

CL

76,9

CN

63,2

ZA

93,7

ZZ

78,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Euroopan parlamentti ja neuvosto

27.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/7


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 11 päivänä maaliskuuta 2008,

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan nojalla

(2008/267/EY)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (1) ja erityisesti sen 26 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 (2),

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni on perustanut Euroopan unionin solidaarisuusrahaston (jäljempänä ’rahasto’) osoittaakseen solidaarisuutta katastrofialueiden väestöä kohtaan.

(2)

Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen perusteella rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään miljardi euroa.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 2012/2002 säädetään edellytyksistä, joiden täyttyessä rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön.

(4)

Yhdistynyt kuningaskunta on esittänyt rahaston käyttöönottamiseksi hakemuksen, joka koskee kesä- ja heinäkuussa 2007 tapahtunutta tulvakatastrofia,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuodeksi 2008 otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 162 387 985 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1. Sopimus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä 2008/29/EY (EUVL L 6, 10.1.2008, s. 7).

(2)  EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.


Neuvosto

27.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/8


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä maaliskuuta 2008,

kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/70/EY muuttamisesta Suomen Pankin ulkopuolisen tilintarkastajan osalta

(2008/268/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntöä koskevan pöytäkirjan ja erityisesti sen 27 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin neuvostolle Suomen Pankin ulkopuolisista tilintarkastajista 28 päivänä tammikuuta 2008 annetun Euroopan keskuspankin suosituksen EKP/2008/1 (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston suosittelemien ja Euroopan unionin neuvoston hyväksymien riippumattomien ulkopuolisten tilintarkastajien on tarkastettava EKP:n ja eurojärjestelmään kuuluvien kansallisten keskuspankkien tilit.

(2)

Suomen Pankin nykyisen ulkopuolisen tilintarkastajan toimikausi päättyy tilikauden 2007 tilintarkastuksen jälkeen. Tämän vuoksi on tarpeen nimittää ulkopuolinen tilintarkastaja tilikaudesta 2008 alkaen.

(3)

Suomen Pankki on valinnut KPMG Oy Ab:n tilintarkastajakseen tilikausiksi 2008–2012.

(4)

EKP:n neuvosto suosittelee, että KPMG Oy Ab nimitetään Suomen Pankin ulkopuoliseksi tilintarkastajaksi tilikausiksi 2008–2012.

(5)

On aiheellista noudattaa EKP:n neuvoston suositusta ja muuttaa neuvoston päätös 1999/70/EY (2) vastaavasti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan päätöksen 1999/70/EY 1 artiklan 11 kohta seuraavasti:

”11.   KPMG Oy Ab hyväksytään Suomen Pankin ulkopuoliseksi tilintarkastajaksi tilikausiksi 2008–2012.”

2 artikla

Tämä päätös ilmoitetaan Euroopan keskuspankille.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. JARC


(1)  EUVL C 29, 1.2.2008, s. 1.

(2)  EYVL L 22, 29.1.1999, s. 69. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/883/EY (EUVL L 346, 29.12.2007, s. 20).


Komissio

27.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 85/9


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä maaliskuuta 2008,

päätöksen 2001/618/EY muuttamisesta Ranskan departementtien Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ja Nord sisällyttämiseksi Aujeszkyn taudista vapaiden alueiden luetteloon

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1072)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/269/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 64/432/ETY vahvistetaan tiettyihin eläimiin yhteisön sisäisessä kaupassa sovellettavat säännöt. Kyseisen direktiivin 9 artiklassa säädetään tiettyjä tartuntatauteja, Aujeszkyn tauti mukaan luettuna, koskevista pakollisista kansallisista ohjelmista, jotka on toimitettava komissiolle hyväksyttäväksi. Lisäksi direktiivin 64/432/ETY 10 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle asiakirjat, jotka koskevat kyseistä tautiasemaa niiden alueella.

(2)

Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa, tähän tautiin liittyvien tietojen antamista koskevista vaatimuksista ja päätösten 93/24/ETY ja 93/244/ETY kumoamisesta 23 päivänä heinäkuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/618/EY (2) liitteessä I on luettelo Aujeszkyn taudista vapaista jäsenvaltioista tai niiden alueista, joissa rokottaminen on kiellettyä. Päätöksen 2001/618/EY liitteessä II on luettelo jäsenvaltioista tai niiden alueista, joissa on käytössä kyseisen taudin valvontaohjelmia.

(3)

Ranskassa on toteutettu usean vuoden ajan ohjelmaa Aujeszkyn taudin hävittämiseksi, ja maan departementit Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ja Nord sisältyvät luetteloon alueista, joissa on käytössä hyväksytty Aujeszkyn taudin valvontaohjelma.

(4)

Ranska on toimittanut komissiolle asiakirjoja, jotka tukevat departementtien Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ja Nord toteamista Aujeszkyn taudista vapaaksi ja joilla osoitetaan, että tauti on hävitetty kyseisistä departementeista.

(5)

Komissio on tutkinut Ranskan toimittamat asiakirjat ja todennut, että ne ovat direktiivin 64/432/ETY 10 artiklan 1 kohdan mukaiset. Kyseiset departementit olisi sen vuoksi lisättävä päätöksen 2001/618/EY liitteessä I olevaan luetteloon.

(6)

Päätöstä 2001/618/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2001/618/EY liitteet I ja II tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/729/EY (EUVL L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  EYVL L 215, 9.8.2001, s. 48. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/729/EY.


LIITE

LIITE I

Aujeszkyn taudista vapaat jäsenvaltiot tai niiden alueet, joissa rokottaminen on kiellettyä

ISO-koodi

Jäsenvaltio

Alueet

CZ

Tšekki

Maan kaikki alueet

DK

Tanska

Maan kaikki alueet

DE

Saksa

Maan kaikki alueet

FR

Ranska

Seuraavat departementit: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire-de-Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Kypros

Koko alue

LU

Luxemburg

Maan kaikki alueet

AT

Itävalta

Koko alue

SK

Slovakia

Maan kaikki alueet

FI

Suomi

Maan kaikki alueet

SE

Ruotsi

Maan kaikki alueet

UK

Yhdistynyt kuningaskunta

Kaikki Englannin, Skotlannin ja Walesin alueet

LIITE II

Jäsenvaltiot tai niiden alueet, joissa on käytössä hyväksyttyjä Aujeszkyn taudin valvontaohjelmia

ISO-koodi

Jäsenvaltio

Alueet

BE

Belgia

Koko alue

ES

Espanja

Seuraavat autonomiset alueet: Galicia, Baskimaa, Asturia, Kantabria, Navarra ja La Rioja

Seuraavat maakunnat Kastilia ja Leónin autonomisella alueella: León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid ja Ávila

Kanariansaarilla sijaitseva Las Palmasin maakunta

IT

Italia

Bolzanon maakunta

NL

Alankomaat

Koko alue