ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 76

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
19. maaliskuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 247/2008, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2008, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 248/2008, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2008, asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta kansallisten maitokiintiöiden osalta

6

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 249/2008, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2008, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevien muovisäkkien, -kassien ja -pussien tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1425/2006 muuttamisesta

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 250/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 251/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 533/2007 avatuissa tariffikiintiöissä maaliskuuta 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 252/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 539/2007 avatuissa tariffikiintiöissä maaliskuuta 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen eräitä muna- ja ovalbumiinialan tuotteita koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 253/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 1385/2007 avatussa tariffikiintiössä maaliskuuta 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 254/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 1384/2007 avatussa tariffikiintiössä maaliskuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

21

 

 

Komission asetus (EY) N:o 255/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 1383/2007 avatuissa tariffikiintiöissä maaliskuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

23

 

 

Komission asetus (EY) N:o 256/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 1399/2007 avatussa tariffikiintiössä maaliskuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen Sveitsistä peräisin olevia eräitä lihatuotteita koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

24

 

 

Komission asetus (EY) N:o 257/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 1382/2007 avatussa tariffikiintiössä maaliskuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

25

 

 

Komission asetus (EY) N:o 258/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008, asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

26

 

*

Komission asetus (EY) N:o 259/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahaston) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) varoja saavia tuensaajia koskevien tietojen julkaisemisen osalta

28

 

*

Komission asetus (EY) N:o 260/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 muuttamisesta laatimalla liite VII, jossa luetellaan sadonkorjuun jälkeistä kaasutusaineella käsittelyä koskevan poikkeuksen piiriin kuuluvat tehoaine/tuote-yhdistelmät ( 1 )

31

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/10/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

33

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/11/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä annetun direktiivin 2003/71/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta ( 1 )

37

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/12/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

39

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/13/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, eläinlääkinnässä käytettäviä sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 84/539/ETY kumoamisesta ( 1 )

41

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/18/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

42

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/19/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, henkivakuutuksesta annetun direktiivin 2002/83/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

44

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/20/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin 2005/60/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta ( 1 )

46

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/21/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkekomitean perustamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/675/ETY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

48

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/22/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

50

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/23/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä annetun direktiivin 2006/49/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

54

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/233/EY

 

*

Komission päätös, tehty 17 päivänä maaliskuuta 2008, neuvoston direktiivin 64/432/ETY täytäntöönpanosta yhteisön sisäisessä nautaeläinten kaupassa naudan tarttuvaan rinotrakeiittiin liittyvien lisätakeiden osalta ja tiettyjen jäsenvaltioiden esittämien hävittämisohjelmien hyväksymisen osalta tehdyn päätöksen 2004/558/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1004)  ( 1 )

56

 

 

2008/234/EY

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä maaliskuuta 2008, päätöksen 2003/467/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Puolan tiettyjen hallinnollisten alueiden julistamisesta naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaiksi (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 974)  ( 1 )

58

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 247/2008,

annettu 17 päivänä maaliskuuta 2008,

maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jalostustukea enintään 7,5 prosenttia epäpuhtauksia ja päistäreitä sisältäville lyhyille pellavakuiduille ja hamppukuiduille sovelletaan markkinointivuoden 2007/2008 loppuun saakka. Nykyiseen tukijärjestelmään kuuluvien tämänkaltaisten kuitujen markkinanäkymien suotuisan kehityksen vuoksi sekä innovatiivisten tuotteiden kehittämiseksi ja niiden markkinoiden vakiinnuttamiseksi tämän tuen soveltamista olisi kuitenkin jatkettava markkinointivuoden 2008/2009 loppuun.

(2)

Kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä heinäkuuta 2000 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1673/2000 (1) säädetään jalostustuen määrän korottamisesta pitkien pellavakuitujen osalta markkinointivuodesta 2008/2009 alkaen. Asetus (EY) N:o 1673/2000 korvataan neuvoston asetuksella (EY) N:o 1234/2007 markkinointivuodesta 2008/2009. Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 säännökset laadittiin ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1673/2000 säännökset siten kuin niitä olisi sovellettu kyseisestä markkinointivuodesta, joten tuki vahvistettiin aiotulle tasolle. Koska lyhyiden kuitujen jalostustuki säilytetään ennallaan markkinointivuoden 2008/2009 loppuun saakka, pitkien pellavakuitujen jalostustuki täksi ylimääräiseksi markkinointivuodeksi olisi säilytettävä tasolla, joka vahvistettiin asetuksessa (EY) N:o 1673/2000 markkinointivuoden 2007/2008 loppuun.

(3)

Korkealaatuisen lyhyen pellavakuidun ja hamppukuidun tuotannon edistämiseksi tukea myönnetään kuiduille, jotka sisältävät enintään 7,5 prosenttia epäpuhtauksia ja päistäreitä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin poiketa tästä rajasta ja myöntää jalostustukea lyhyille pellavakuiduille, joissa on epäpuhtauksia ja päistäreitä 7,5–15 prosenttia ja hamppukuiduille, joissa on epäpuhtauksia ja päistäreitä 7,5–25 prosenttia. Koska tämä mahdollisuus on käytettävissä ainoastaan markkinointivuoden 2007/2008 loppuun, jäsenvaltioille on tarpeen antaa mahdollisuus poiketa mainitusta rajasta vielä yhden markkinointivuoden ajan.

(4)

Uudet markkinointimahdollisuudet huomioon ottaen raaka-ainetoimituksille olisi vahvistettava taattu vähimmäistaso. Taattujen kansallisten määrien soveltamisaikaa on tarpeen jatkaa, jotta voitaisiin edelleen turvata kohtuullinen tuotantotaso kussakin jäsenvaltiossa.

(5)

Alankomaiden, Belgian ja Ranskan tietyillä alueilla on tuettu perinteisen pellavan tuotannon jatkamista lisätuen avulla. Jotta maatilojen rakenteita voitaisiin edelleen sopeuttaa uusiin markkinaedellytyksiin, tämän siirtymätuen myöntämistä on tarpeen jatkaa markkinointivuoden 2008/2009 loppuun.

(6)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1234/2007 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1234/2007 seuraavasti:

1)

Korvataan II osan I osaston IV luvun I jakson II alajakson otsikko seuraavasti:

”II   Alajakso

Kuiduntuotantoon tarkoitettu pellava ja hamppu”

2)

Muutetaan 91 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta alakohdilla seuraavasti:

”1.   Pitkien pellavakuitujen tuotantoon tarkoitettujen pellavanvarsien jalostustukea myönnetään hyväksytyille ensimmäisille jalostajille sen kuitumäärän mukaan, joka on tosiasiallisesti saatu niistä varsista, joista viljelijän kanssa on tehty myyntisopimus.

Markkinointivuonna 2008/2009 tukea myönnetään samoin edellytyksin myös lyhyiden pellavakuitujen tuotantoon tarkoitettujen pellavanvarsien sekä kuiduntuotantoon tarkoitetun hampun jalostukseen.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tämän alajakson soveltamiseksi ’hyväksytyllä ensimmäisellä jalostajalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmittymää – riippumatta siitä, mikä on ryhmittymän tai sen jäsenten oikeudellinen asema kansallisessa lainsäädännössä – jonka sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt, jonka alueella sen pellava- tai hamppukuituja tuottavat laitokset sijaitsevat.”

3)

Korvataan 92 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Edellä 91 artiklassa säädetyn jalostustuen määräksi vahvistetaan

a)

pitkien pellavakuitujen osalta

160 euroa tonnilta markkinointivuodeksi 2008/2009,

200 euroa tonnilta markkinointivuodesta 2009/2010 alkaen,

b)

enintään 7,5 prosenttia epäpuhtauksia ja päistäreitä sisältävien lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen osalta 90 euroa tonnilta markkinointivuonna 2007/2008.

Jäsenvaltio voi kuitenkin perinteiset markkinamahdollisuudet huomioon ottaen päättää myöntää tukea myös

a)

lyhyille pellavakuiduille, joiden epäpuhtauksien ja päistäreiden osuus on 7,5–15 prosenttia;

b)

hamppukuiduille, joiden epäpuhtauksien ja päistäreiden osuus on 7,5–25 prosenttia.

Näissä tapauksissa jäsenvaltio myöntää tuen määrälle, joka enimmillään vastaa tuotettua määrää, jossa epäpuhtauksien ja päistäreiden suhteellinen osuus on 7,5 prosenttia.”

4)

Muutetaan 94 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tukikelpoisten pitkien pellavakuitujen taattu enimmäismäärä vahvistetaan 80 878 tonniksi markkinointivuotta kohti. Tämä määrä on jaettava tiettyjen jäsenvaltioiden kesken kansallisina taattuina määrinä liitteessä XI olevan A.I kohdan mukaisesti.”

b)

Lisätään 1 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”1 a.   Tukikelpoisten lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen taattu enimmäismäärä markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistetaan 147 265 tonniksi. Tämä määrä on jaettava tiettyjen jäsenvaltioiden kesken kansallisina taattuina määrinä liitteessä XI olevan A.II kohdan mukaisesti.”

c)

Lisätään kohta seuraavasti:

”3.   Kukin jäsenvaltio voi siirtää osan 1 kohdassa tarkoitetusta taatusta kansallisesta määrästään 1 a kohdassa tarkoitettuun taattuun kansalliseen määrään tai päinvastoin.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa siirroissa tonni pitkiä pellavakuituja vastaa 2,2:ta tonnia lyhyitä pellavakuituja ja hamppukuituja.

Jalostustukea myönnetään enintään 1 ja 1 a kohdassa tarkoitetuille määrille, joita on mukautettu tämän kohdan kahden ensimmäisen alakohdan mukaisesti.”

5)

Lisätään 94 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

”94 a artikla

Lisätuki

Hyväksytylle ensimmäiselle jalostajalle myönnetään markkinointivuoden 2008/2009 aikana lisätukea niiden liitteessä XI olevassa A.III kohdassa määritetyillä tuotantoalueilla I ja II sijaitsevien pellavapinta-alojen osalta,

a)

joiden tuotannosta on tehty 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu varsia koskeva myynti-/ostosopimus tai -sitoumus, ja

b)

joista maksetaan pitkien kuitujen jalostustukea.

Lisätuen määrä on tuotantoalueella I sijaitsevien pinta-alojen osalta 120 euroa hehtaarilta ja tuotantoalueella II sijaitsevien pinta-alojen osalta 50 euroa hehtaarilta.”

6)

Muutetaan liite XI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. JARC


(1)  EYVL L 193, 29.7.2000, s. 16. Asetus on kumottu asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).


LIITE

Korvataan liitteessä XI oleva A kohta seuraavasti:

”A.I

94 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun pitkien pellavakuitujen taatun enimmäismäärän jako jäsenvaltioiden kesken

Belgia

13 800

Bulgaria

13

Tšekki

1 923

Saksa

300

Viro

30

Espanja

50

Ranska

55 800

Latvia

360

Liettua

2 263

Alankomaat

4 800

Itävalta

150

Puola

924

Portugali

50

Romania

42

Slovakia

73

Suomi

200

Ruotsi

50

Yhdistynyt kuningaskunta

50

A.II

94 artiklan 1 a kohdassa tarkoitetun lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen taatun enimmäismäärän jako jäsenvaltioiden kesken markkinointivuonna 2008/2009

94 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettu määrä jaetaan:

a)

seuraavien jäsenvaltioiden kesken taattuina kansallisina määrinä seuraavasti:

Belgia

10 350

Bulgaria

48

Tšekki

2 866

Saksa

12 800

Viro

42

Espanja

20 000

Ranska

61 350

Latvia

1 313

Liettua

3 463

Unkari (1)

2 061

Alankomaat

5 550

Itävalta

2 500

Puola

462

Portugali

1 750

Romania

921

Slovakia

189

Suomi

2 250

Ruotsi

2 250

Yhdistynyt kuningaskunta

12 100

b)

5 000 tonnia jaettavaksi taattuina kansallisena määrinä markkinointivuodeksi 2008/2009 Tanskan, Irlannin, Kreikan, Italian ja Luxemburgin kesken. Jako tehdään niiden pinta-alojen perusteella, joista on tehty 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu sopimus tai sitoumus.

A.III

94 a artiklassa tarkoitetut tukikelpoiset alueet

Tuotantoalue I

1.

Alankomaiden alue.

2.

Seuraavat Belgian kunnat: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (paitsi Vladslo ja Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reininge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (ainoastaan Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne ja Zuienkerke.

Tuotantoalue II

1.

Muut kuin tuotantoalueen I piiriin luetellut Belgian alueet.

2.

Seuraavat Ranskan alueet:

Nordin departementti,

Béthunen, Lensin, Calais’n ja Saint-Omerin arrondissementit sekä Marquisen hallintopiiri Pas-de-Calais’n departementissa,

Saint-Quentinin ja Vervins’in arrondissementit Aisnen departementissa,

Charleville-Mézièresin arrondissementti Ardennien departementissa.”.


(1)  Unkarille vahvistettu taattu kansallinen määrä koskee ainoastaan hamppukuituja.


19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/6


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 248/2008,

annettu 17 päivänä maaliskuuta 2008,

asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta kansallisten maitokiintiöiden osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) liitteessä IX vahvistetaan kansalliset maitokiintiöt 1 päivästä huhtikuuta 2008 alkavalle seitsemälle 12 kuukauden jaksolle maidontuotannon rajoittamista koskevan maitokiintiöjärjestelmän mukaisesti.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 66 artiklan 3 kohdassa säädetään, että kyseiset kiintiöt vahvistetaan, jollei markkinoiden yleistilanteen vuoksi mahdollisesti tehtävästä tarkistuksesta ja tietyissä jäsenvaltioissa vallitsevista erityisolosuhteista muuta johdu.

(3)

Neuvosto pyysi komissiota laatimaan markkinanäkymiä koskevan kertomuksen, kun maitoa ja maitotuotteita koskevat vuoden 2003 uudistukset oli toteutettu kokonaisuudessaan sen arvioimiseksi, onko lisäkiintiöiden myöntäminen aiheellista.

(4)

Kyseinen kertomus on laadittu, ja sen mukaan yhteisön markkinoiden ja maailmanmarkkinoiden nykytilanteen ja vuoteen 2014 ulottuvan jakson tilannearvioinnin perusteella on aiheellista myöntää kiintiöön kahden prosentin lisäkorotus, jotta voidaan helpottaa maidon lisätuotantoa yhteisössä ja täyttää maitotuotemarkkinoiden uudet vaatimukset.

(5)

Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista korottaa asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteen IX mukaisia kaikkien jäsenvaltioiden kiintiöitä kahdella prosentilla 1 päivästä huhtikuuta 2008.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1234/2007 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IX oleva 1 kohta tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. JARC


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.


LIITE

”1.   Kansalliset kiintiöt

Jäsenvaltio

Määrä (tonnia)

Belgia

3 427 288,740

Bulgaria

998 580,000

Tšekki

2 792 689,620

Tanska

4 612 619,520

Saksa

28 847 420,391

Viro

659 295,360

Irlanti

5 503 679,280

Kreikka

836 923,260

Espanja

6 239 289,000

Ranska

25 091 321,700

Italia

10 740 661,200

Kypros

148 104,000

Latvia

743 220,960

Liettua

1 738 935,780

Luxemburg

278 545,680

Unkari

2 029 861,200

Malta

49 671,960

Alankomaat

11 465 630,280

Itävalta

2 847 478,469

Puola

9 567 745,860

Portugali

1 987 521,000

Romania

3 118 140,000

Slovenia

588 170,760

Slovakia

1 061 603,760

Suomi

2 491 930,710

Ruotsi

3 419 595,900

Yhdistynyt kuningaskunta

15 125 168,940”


19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/8


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 249/2008,

annettu 17 päivänä maaliskuuta 2008,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevien muovisäkkien, -kassien ja -pussien tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1425/2006 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 9 artiklan ja 11 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevien muovisäkkien, -kassien ja -pussien tuonnissa sekä menettelyn päättämisestä tiettyjen Malesiasta peräisin olevien muovisäkkien, -kassien ja -pussien tuonnin osalta 25 päivänä syyskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1425/2006 (2),

ottaa huomioon ehdotuksen, jonka komissio on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(1)

Tutkimuksen jälkeen, jäljempänä ’alkuperäinen tutkimus’, neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 1425/2006 käyttöön lopullisen polkumyyntitullin muun muassa Kiinasta peräisin olevien tiettyjen muovisäkkien, -kassien ja -pussien tuonnissa.

1.1   Välivaiheen tarkastelun vireillepano

(2)

Komission aloitteesta pantiin vireille edellä mainitun asetuksen osittainen välivaiheen tarkastelu, joka koski yritystä Xinhui Alida Polythene Limited, jäljempänä ’Xinhui Alida’ tai ’yritys’, joka on voimassa olevien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden kohteena oleva kiinalainen vientiä harjoittava tuottaja. Tämä osittainen välivaiheen tarkastelu pantiin vireille komission aloitteesta ja perustui yrityksen toimittamaan alustavaan näyttöön.

(3)

Tarkastelu käynnistettiin perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan nojalla. Komission saamissa todisteissa Xinhui Alida väittää, että toimenpiteiden perusteena olleet olosuhteet ovat sen osalta muuttuneet pysyvästi.

(4)

Komission saamien tietojen mukaan kyseinen yritys toimii periaatteessa markkinatalousolosuhteissa, koska yrityksen todisteiden mukaan se täyttää perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa säädetyt edellytykset. Yritys väitti lisäksi, että sen myynnin rakenne niin määrän kuin määräpaikan osalta samoin kuin sen kapasiteetti on muuttunut pysyvästi siitä ajanjaksosta, jonka pohjalta alkuperäiset toimenpiteet on vahvistettu. Lisäksi yritys väitti ja toimitti alustavan näytön siitä, että jos sen omien kustannusten tai hintojen perusteella määritettyä normaaliarvoa vertailtaisiin yhteisöön suuntautuvan viennin hintoihin, polkumyyntimarginaali olisi huomattavasti alhaisempi kuin voimassa olevien toimenpiteiden taso.

(5)

Näin ollen se väitti, että polkumyynnin vaikutusten korjaaminen ei tästä syystä enää edellytä nykyisen tasoisten, aiemmin määritettyyn polkumyynnin tasoon perustuvien toimenpiteiden soveltamista.

(6)

Kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa komissio totesi, että oli olemassa riittävä näyttö osittaisen välivaiheen tarkastelun vireille panemiseksi, ja julkaisi menettelyn aloittamista koskevan ilmoituksen (3) ja pani vireille tutkimuksen, joka rajattiin polkumyynnin tarkasteluun.

1.2   Tutkimuksen osapuolet

(7)

Komissio ilmoitti tarkastelun vireillepanosta virallisesti Xinhui Alidalle, siihen etuyhteydessä oleville yrityksille ja viejämaan edustajille. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää kuulemista.

(8)

Lisäksi komissio lähetti pyynnön esittäjälle ja siihen etuyhteydessä oleville yrityksille kyselylomakkeet, jotka ne palauttivat asetetussa määräajassa. Komissio hankki ja tarkisti kaikki polkumyynnin ja markkinatalouskohtelun määrittämisen kannalta tarpeellisina pitämänsä tiedot ja teki tarkastuskäyntejä seuraavien yritysten toimitiloihin:

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui, Kiina,

Horneman Chemplas (Far East) Limited, Hongkong,

British Polythene Industries plc, Stockton-on-Tees, Yhdistynyt kuningaskunta,

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakonpathom, Thaimaa,

Thai Griptech Co., Ltd, Samae-Dum, Bangkok, Thaimaa,

Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Thaimaa.

1.3   Tarkastelua koskeva tutkimusajanjakso

(9)

Polkumyyntiä koskeva tutkimus kattoi 1 päivän heinäkuuta 2005 ja 30 päivän kesäkuuta 2006 välisen ajan, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’.

2.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

2.1   Tarkasteltavana oleva tuote

(10)

Tarkasteltavana olevana tuotteena ovat Kiinasta peräisin olevat muovisäkit, -pussit ja -kassit, jotka sisältävät polyeteeniä vähintään 20 prosenttia painostaan ja joiden paksuus on enintään 100 mikrometriä ja jotka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodeihin ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ja ex 3923 29 90 (Taric-koodit 3923210020, 3923291020 ja 3923299020).

2.2   Samankaltainen tuote

(11)

Tämä tarkastelu on osoittanut, että Xinhui Alida ei myynyt tuotteitaan Kiinan kotimarkkinoilla, joten samankaltaista tuotetta ei valmistettu.

3.   MARKKINATALOUSKOHTELU

(12)

Kiinasta peräisin olevaa tuontia koskevissa polkumyyntitutkimuksissa normaaliarvo on määritettävä perusasetuksen 2 artiklan 1–6 alakohdan mukaisesti niille vientiä harjoittaville tuottajille, joiden on todettu täyttävän 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa vahvistetut edellytykset. Kyseiset vaatimukset ovat lyhyesti seuraavat:

liiketoimintaa ja kustannuksia koskevat päätökset tehdään markkinaolosuhteiden perusteella ja ilman valtion merkittävää puuttumista asiaan,

kirjanpito tarkastetaan riippumattomasti ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IAS) mukaisesti, ja sitä sovelletaan kaikkiin tarkoituksiin,

aiemmasta keskusjohtoisesta talousjärjestelmästä johtuvia merkittäviä vääristymiä ei ole,

konkurssi- ja omaisuuslainsäädäntö takaavat oikeusvarmuuden ja vakauden,

valuuttojen muuntaminen tapahtuu markkinahintaan.

(13)

Komission yksiköt päättelivät, että Xinhui Alida osoitti täyttävänsä perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa säädetyt viisi edellytystä ja ehdottivat siksi markkinatalouskohtelun myöntämistä sille.

(14)

Sekä Xinhui Alidalle ja yhteisön tuotannonalalle annettiin tilaisuus esittää huomautuksia edellä esitetyistä päätelmistä.

(15)

Yhteisön tuotannonala vastusti markkinatalouskohtelun myöntämistä Xinhui Alidalle sillä perusteella, että yrityksen hallinnointi oli epäselvää ja että yritys oli tuhonnut tiettyjä asiakirjoja, joita se tarvitsi osoittaakseen oikeutensa markkinatalouskohteluun.

(16)

Yrityksen yhtiöjärjestyksessä määrätään, että osakkaat nimittävät johtajat suhteessa omistukseensa Xinhui Alidassa, mutta tällä hetkellä kaksi osakasta nimittää saman määrän johtajia, vaikka niillä ei ole samaa määrää osakkeita. Tämä ei kuitenkaan tee yrityksen hallinnoinnista epäselvää. Suurempi osakas omistaa enemmistön pienemmästä, joten johtokunnan koostumus heijastaa Xinhui Alidan todellista omistajuutta.

(17)

Lisäksi väitettiin, että koska yritys säilyttää asiakirjoja vain seitsemän vuoden ajan, se ei pystynyt toimittamaan alkuperäisiä pankkisiirtotositteita pääoman alkuperäisestä maksamisesta, maankäyttöoikeuksien maksamisesta ja valtion osakkuuden maksamisesta, kun yritys muuttui kokonaan yksityisomisteiseksi. Yritys kykeni kuitenkin toimittamaan tarkastetuilta tahoilta saatua näyttöä näistä toimenpiteistä, ja koska niistä oli kulunut pitkä aika, alkuperäisten pankkisiirtotositteiden puuttumista ei pidetty poikkeuksellisena.

(18)

Nämä väitteet otettiin huomioon, mutta koska ei toimitettu näyttöä, jonka perusteella komission päätös markkinatalouskohtelun myöntämisestä yritykselle pitäisi muuttaa, yhteisön tuotannonalan väitteet hylättiin.

(19)

Neuvoa-antavaa komiteaa kuultiin ja asiasta ilmoitettiin niille osapuolille, joita se välittömästi koskee. Tärkeimmät yhteisön tuotannonalan esittämät väitteet on jo käsitelty edellä.

4.   POLKUMYYNTI

4.1   Normaaliarvo

4.1.1   Normaaliarvon määrittämisessä käytetyt menetelmät

(20)

Aluksi tutkittiin perusasetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti, oliko vientiä harjoittava tuottaja myynyt samankaltaista olevaa tuotetta edustavassa määrin riippumattomille asiakkaille eli oliko kyseisen myynnin kokonaismäärä vähintään 5 prosenttia vastaavasta vientimyynnistä yhteisöön. Koska Xinhui Alidalla ei tutkimusajanjaksolla ollut kotimarkkinamyyntiä, yrityksen normaaliarvo määritettiin 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti kuten jäljempänä kuvataan.

4.1.2   Normaaliarvon määrittäminen

(21)

Koska kotimarkkinamyyntiä ei ollut, normaaliarvo määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 3 kohdan säännösten perusteella siten, että Xinhui Alidan keskimääräisiin valmistuskustannuksiin tutkimusajanjaksolla lisättiin myyntiin liittyneet myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset sekä voittojen painotettu keskiarvo.

(22)

Xinhui Alida väitti, että sen valmistuskustannuksia olisi oikaistava siten, että niissä otetaan huomioon ero poistomenetelmissä sen ja sen Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan emoyhtiön British Polythene Industries plc:n, jäljempänä ’BPI’, välillä, jonka kanssa sen tilinpäätös on konsolidoitu. Xinhui Alida toimitti näyttöä siitä, että BPI oikaisi omaisuutensa poistot osana konsolidointiprosessia, ja väitti myös, että Kiinassa poistoprosentit ovat laissa vahvistettuja, minkä vuoksi yritys ei voinut yhdenmukaistaa poistomenetelmiään.

(23)

Väite hylättiin osittain siksi, että laki muuttui Kiinassa vuonna 2001 eikä poistoprosentteja siis enää säännellä, ja osittain siksi, että Xinhui Alidan tutkimusajanjakson valmistuskustannukset ovat sen vahvistetussa tilinpäätöksessä mainitut kustannukset eivätkä kustannukset, joita on oikaistu, jotta konsolidointi voitaisiin suorittaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Lisäksi kyseessä oleva omaisuus tarkastettiin, ja sen havaittiin olevan vielä suurelta osin käytössä 10 vuoden jälkeen.

(24)

Xinhui Alida väitti myös, että raaka-ainekustannuksia olisi oikaistava sen seikan huomioon ottamiseksi, että osa sen toimittajalle, Horneman Chemplas (Far East) Limitedille, maksetusta määrästä maksettiinkin itse asiassa sen holding-yhtiölle Venture Hongkongille, jonka omistaa osittain Horneman Chemplas ja loput BPI. Myös tämä väite hylättiin. Ensinnäkin, vaikka Horneman Chemplas ja Xinhui Alida ovat etuyhteydessä toisiinsa, Horneman Chemplasin Xinhui Alidalta veloittaman hinnan havaittiin olevan kohtuullinen markkinahinta, joka sisältää pienen katteen, jonka Horneman on lisännyt hankintahintaansa kustannustensa kattamiseksi. Horneman ei myöskään maksanut määriä takaisin suoraan Xinhui Alidalle esimerkiksi määräalennuksina tai hyvityslaskuina vaan Venture Hongkongille, joka siirsi ne Xinhui Alidalle pääomankorotuksina ja muina maksuina. Siksi niitä ei voida pitää myyjän ostajalle myöntäminä tavallisina hinnanalennuksina.

(25)

Myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksia sekä voittojen painotettua keskiarvoa koskevat tiedot saatiin yrityksiltä, jotka vastasivat kyselylomakkeeseen, joka lähetettiin vertailumaassa sijaitseville yrityksille, kuten jäljempänä todetaan.

4.1.3   Vertailumaa

(26)

Koska kotimarkkinamyyntiä ei ollut, normaaliarvon määrittämiseksi Xinhui Alidalle käytettiin vertailumaan tietoja perusasetuksen 2 artiklan 6 kohdan c alakohdan säännösten mukaisesti. Menettelyn aloittamista koskevassa ilmoituksessa vertailumaaksi vahvistetaan Malesia, mutta yksikään yritys ei suostunut yhteistyöhön tutkimuksessa. Yhteistyöhön ryhtyi sen sijaan kolme thaimaalaista yritystä, joilla oli kotimarkkinamyyntiä. Myynti-, hallinto- ja yleiskustannusten sekä yrityksen saaman voiton painotettu keskiarvo laskettiin niiltä saatujen tietojen perusteella ja tarkistettiin niiden toimitiloissa.

4.2   Vientihinta

(27)

Kun Xinhui Alidan vienti tapahtui suoraan riippumattomille asiakkaille yhteisöön, vientihinta määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti tarkasteltavana olevasta tuotteesta tutkimusajanjaksolla tosiasiallisesti maksettujen tai maksettavien hintojen perusteella.

(28)

Xinhui Alidan myynnistä valtaosa suuntautui kuitenkin joko siihen etuyhteydessä olevalle yritykselle Hongkongissa, Horneman Chemplasille, lopulliseen jälleenmyyntiin yhteisöön, tai siihen etuyhteydessä olevalle yritykselle Yhdistyneessä kuningaskunnassa, BPI:lle, lopulliseen myyntiin yhteisössä. Tässä vientimyynnissä yhteisöön vientihinta määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 9 kohdan perusteella eli käyttämällä jälleenmyyntihintoja, jotka ensimmäinen riippumaton ostaja yhteisössä tutkimusajanjaksolla tosiasiallisesti maksaa tai jotka sen on maksettava etuyhteydessä olevalle yritykselle ja jotka on oikaistu tuonnin ja jälleenmyynnin välisten kaikenlaisten kustannusten ja voittomarginaalin huomioon ottamiseksi.

4.3   Vertailu

(29)

Normaaliarvon ja vientihinnan vertailu tehtiin noudettuna lähettäjältä -hinnoin samassa kaupan portaassa. Tasapuolisen vertailun varmistamiseksi otettiin perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti huomioon sellaisten tekijöiden erot, joiden osoitettiin vaikuttavan hintoihin ja niiden vertailukelpoisuuteen. Tämän perusteella tehtiin tarvittaessa ja perustelluissa tapauksissa oikaisuja alennuksissa, palkkioissa, kuljetus-, vakuutus-, käsittely-, pakkaus- ja luottokustannuksissa, pankkikuluissa ja tullimaksuissa todettujen erojen huomioon ottamiseksi.

(30)

Koska etuyhteydessä olevalla tuojalla Yhdistyneessä kuningaskunnassa on samankaltaisia tehtäviä kuin palkkioperusteisesti toimivalla komissionäärillä, vientihintaan tehtiin oikaisu palkkion huomioon ottamiseksi perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan i alakohdan mukaisesti. Palkkio laskettiin sellaisten välittömien todisteiden perusteella, joilla osoitettiin kyseisistä tehtävistä aiheutuva hinnankorotus ja myyntikulut.

4.4   Polkumyyntimarginaali

(31)

Perusasetuksen 2 artiklan 11 kohdan mukaisesti verrattiin normaaliarvon painotettua keskiarvoa lajikohtaisesti tarkasteltavana olevan tuotteen vastaavan lajin vientihintojen painotettuun keskiarvoon.

(32)

Xinhui Alidan painotetun keskimääräisen polkumyyntimarginaalin ilmaistuna prosentteina vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohinnasta havaittiin olevan 4,3 prosenttia.

5.   MUUTTUNEIDEN OLOSUHTEIDEN PYSYVYYS

(33)

Perusasetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti tutkittiin myös, voidaanko muuttuneita olosuhteita pitää perustellusti pysyvinä.

(34)

Ensinnäkin on huomattava, että yritys pystyi osoittamaan, että sille olisi myönnettävä markkinatalouskohtelu ja että se oli siksi oikeutettu yksilölliseen polkumyyntimarginaaliin. Markkinatalouskohtelun myöntämisperusteiden katsotaan olevan pysyviä, sillä ne liittyvät yrityksen pitkän aikavälin rakenteeseen ja liiketoimintamalliin. Toiseksi tietoja pyydettiin tuotetyyppien ja hinnanvaihtelun kehityksestä tutkimusajanjakson päättymisen jälkeen kesäkuussa 2006. Yritys toimitti näyttöä siitä, että raaka-ainehinnat nousivat vuoden 2006 loppupuoliskolla ja laskivat taas vuoden 2006 lopussa, mutta pysyivät yhä tutkimusajanjakson aikaista tasoa korkeampina. Kun otetaan huomioon emoyhtiön toimintatapa siirtohinnoittelussa Xinhui Alidan ja sen itsensä välillä, on selvää, että vuoden 2006 jälkimmäisellä puoliskolla siirtohinnat pysyivät vakaina, kun taas raaka-ainehinnat nousivat merkittävästi. BPI on myös osoittanut, että niiden jälleenmyyntihinnat pysyivät vakaina vuoden 2006 loppupuoliskolla, joten tutkimusajanjaksolla laskettu polkumyyntimarginaali on selvästi pätevä myös koko kalenterivuoden 2006.

(35)

Yritys väitti, että sen myynnin rakenne niin määrän kuin määräpaikan osalta on muuttunut pysyvällä tavalla sitten alkuperäisen tutkimusajanjakson huhtikuusta 2004 maaliskuuhun 2005.

(36)

Tutkimuksen aikana saadut todisteet osoittavat, että yrityksen toimintatapa ja tämän tarkastelun käynnistämiseen johtaneet olosuhteet eivät todennäköisesti muutu lähitulevaisuudessa tavalla, joka vaikuttaisi tämän tarkastelun päätelmiin. Tämä merkitsisi näin ollen, että kyseiset muutokset ovat pysyviä ja tarkastelun päätelmät pitkäkestoisia.

6.   POLKUMYYNNIN VASTAISET TOIMENPITEET

(37)

Tutkimuksen tulosten valossa katsotaan aiheelliseksi muuttaa Xinhui Alidan tarkasteltavana olevan tuotteen tuontia koskeva polkumyyntitulli 4,3 prosentiksi.

7.   OSAPUOLILLE ILMOITTAMINEN

(38)

Intressitahoille tiedotettiin niistä seikoista ja huomioista, joiden perusteella aiottiin suosittaa asetuksen (EY) N:o 1425/2006 muuttamista, ja niille annettiin tilaisuus esittää huomautuksia.

(39)

Yritys kiisti ilmoitetut päätelmät, joissa hylättiin useita yrityksen esittämiä oikaisuja, kuten poistojen laskeminen Kiinassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa saadun valuuttavoiton käsittely ja väitetty raaka-ainealennus. Yritys ei kuitenkaan toimittanut uutta näyttöä väitteidensä tueksi ja siksi väitteet oli hylättävä uudelleen.

(40)

Yhteisön tuotannonala pyysi lisätietoja Thaimaasta saatuja tietoja käyttämällä määritetyn normaaliarvon laskennasta, mutta ei toimittanut näyttöä laskelmien tai käytetyn menetelmän vastustamiseksi tai kiistämiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1425/2006 1 artiklan 2 kohdassa oleva taulukko lisäämällä siihen seuraava:

Maa

Yritys

Tulli (%)

Taric-lisäkoodi

Kiinan kansantasavalta

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3 %

A854

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1425/2006 liitteessä I oleva yritysten luettelo poistamalla siitä seuraava:

XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED

Xinhui

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. JARC


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUVL L 270, 29.9.2006, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1356/2007 (EUVL L 304, 22.11.2007, s. 5).

(3)  EUVL C 54, 9.3.2007, s. 5.


19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 250/2008,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (1) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 18 päivänä maaliskuuta 2008 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

JO

60,4

MA

58,1

TN

134,4

TR

105,4

ZZ

89,6

0707 00 05

JO

178,8

MA

90,4

TR

175,5

ZZ

148,2

0709 90 70

MA

86,5

TR

147,7

ZZ

117,1

0709 90 80

EG

238,6

ZZ

238,6

0805 10 20

EG

42,7

IL

56,5

MA

51,8

TN

53,6

TR

50,7

ZA

43,3

ZZ

49,8

0805 50 10

EG

107,9

IL

106,3

SY

109,7

TR

130,4

ZA

147,5

ZZ

120,4

0808 10 80

AR

91,4

BR

76,9

CA

98,7

CL

100,7

CN

72,7

MK

46,8

US

104,7

UY

87,6

ZA

69,5

ZZ

83,2

0808 20 50

AR

81,5

CL

84,1

CN

57,9

ZA

90,2

ZZ

78,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 251/2008,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008,

asetuksella (EY) N:o 533/2007 avatuissa tariffikiintiöissä maaliskuuta 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista siipikarjanliha-alalla 14 päivänä toukokuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 533/2007 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 533/2007 avataan siipikarjanliha-alan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Maaliskuuta 2008 ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2008, joidenkin kiintiöiden määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitodistushakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 533/2007 nojalla osakaudeksi 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2008, sovelletaan tämän asetuksen liitteessä esitettyjä jakokertoimia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 679/2006 (EUVL L 119, 4.5.2006, s. 1). Asetus (ETY) N:o 2777/75 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUVL L 125, 15.5.2007, s. 9.


LIITE

Ryhmän numero

Järjestysnumero

Osakaudeksi 1.4.2008-30.6.2008 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettava jakokerroin

(%)

P1

09.4067

4,558380

P2

09.4068

53,742902

P3

09.4069

1,428582

P4

09.4070

 (1)


(1)  Ei sovelleta. Haetut määrät ovat pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät.


19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 252/2008,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008,

asetuksella (EY) N:o 539/2007 avatuissa tariffikiintiöissä maaliskuuta 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen eräitä muna- ja ovalbumiinialan tuotteita koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2771/75 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteisestä kauppajärjestelmästä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2783/75 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (3) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista muna- ja ovalbumiinialalla 15 päivänä toukokuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 539/2007 (4) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 539/2007 avataan muna- ja ovalbumiinialan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Maaliskuuta 2008 ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2008, joidenkin kiintiöiden määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitodistushakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 539/2007 nojalla osakaudeksi 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2008, sovelletaan tämän asetuksen liitteessä esitettyjä jakokertoimia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 49. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 679/2006 (EUVL L 119, 4.5.2006, s. 1). Asetus (ETY) N:o 2771/75 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 104. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2916/95 (EYVL L 305, 19.12.1995, s. 49).

(3)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(4)  EUVL L 128, 16.5.2007, s. 19.


LIITE

Ryhmän numero

Järjestysnumero

Osakaudeksi 1.4.2008-30.6.2008 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettava jakokerroin

(%)

E1

09.4015

 (1)

E2

09.4401

33,731344

E3

09.4402

 (2)


(1)  Ei sovelleta. Komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.

(2)  Ei sovelleta. Haetut määrät ovat pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät.


19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 253/2008,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008,

asetuksella (EY) N:o 1385/2007 avatussa tariffikiintiössä maaliskuuta 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 774/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisen ja hallinnointitavan osalta siipikarjanliha-alalla 26 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1385/2007 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maaliskuuta 2008 ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä huhtikuuta30 päivään kesäkuuta 2008, määrät ylittävät tiettyjen kiintiöiden käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin.

(2)

Maaliskuuta 2008 ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä huhtikuuta30 päivään kesäkuuta 2008, määrät alittavat tiettyjen kiintiöiden käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä määrät, joita varten ei ole jätetty hakemuksia, koska hakematta jääneet määrät on lisättävä seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tuontitodistushakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti osakaudeksi 1 päivästä huhtikuuta30 päivään kesäkuuta 2008, sovelletaan tämän asetuksen liitteessä esitettyjä jakokertoimia.

2.   Määrät, joista ei ole jätetty hakemuksia ja jotka lisätään osakaudeksi 1 päivästä heinäkuuta30 päivään syyskuuta 2008 vahvistettuun määrään, vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 679/2006 (EUVL L 119, 4.5.2006, s. 1). Asetus (ETY) N:o 2777/75 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUVL L 309, 27.11.2007, s. 47.


LIITE

Ryhmän numero

Järjestys-numero

Osakaudeksi 1.4.2008-30.6.2008 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettava jakokerroin

(%)

Hakematta jääneet määrät, jotka lisätään osakaudeksi 1.7.2008-30.9.2008 vahvistettuun määrään

(kg)

1

09.4410

0,898484

2

09.4411

 (1)

2 550 000

3

09.4412

0,925076

4

09.4420

1,256300

5

09.4421

3,484400

6

09.4422

1,379229


(1)  Ei sovelleta. Komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.


19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/21


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 254/2008,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008,

asetuksella (EY) N:o 1384/2007 avatussa tariffikiintiössä maaliskuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 2398/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Israelista peräisin olevien siipikarjanliha-alan tuotteiden yhteisöön tuontia koskevien eräiden kiintiöiden avaamisen ja hallinnointitavan osalta 26 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1384/2007 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maaliskuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä huhtikuuta30 päivään kesäkuuta 2008, määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät [kiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.4092, koskevien todistusten osalta]. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin.

(2)

Maaliskuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä huhtikuuta30 päivään kesäkuuta 2008, määrät alittavat käytettävissä olevat määrät [kiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.4091, koskevien todistusten osalta]. Sen vuoksi olisi määritettävä määrät, joita varten ei ole jätetty hakemuksia, koska hakematta jääneet määrät lisätään seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tuontitodistushakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 1384/2007 mukaisesti osakaudeksi 1 päivästä huhtikuuta30 päivään kesäkuuta 2008, sovelletaan tämän asetuksen liitteessä esitettyjä jakokertoimia.

2.   Määrät, joista ei ole jätetty hakemuksia ja jotka lisätään osakaudeksi 1 päivästä heinäkuuta30 päivään syyskuuta 2008 vahvistettuun määrään, vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 679/2006 (EUVL L 119, 4.5.2006, s. 1). Asetus (ETY) N:o 2777/75 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUVL L 309, 27.11.2007, s. 40.


LIITE

Ryhmän numero

Järjestysnumero

Osakaudeksi 1.4.2008-30.6.2008 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettava jakokerroin

(%)

Hakematta jääneet määrät, jotka lisätään osakaudeksi 1.7.2008-30.9.2008 vahvistettuun määrään

(kg)

IL1

09.4092

5,747185

IL2

09.4091

 (1)

280 000


(1)  Ei sovelleta. Komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.


19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/23


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 255/2008,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008,

asetuksella (EY) N:o 1383/2007 avatuissa tariffikiintiöissä maaliskuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 779/98 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Turkista peräisin olevien siipikarjanliha-alan tuotteiden yhteisöön tuontia koskevien eräiden kiintiöiden avaamisen ja hallinnointitavan osalta 26 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1383/2007 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1383/2007 avataan siipikarjanliha-alan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Maaliskuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä huhtikuuta30 päivään kesäkuuta 2008, määrät ovat pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä määrät, joita varten ei ole jätetty hakemuksia, koska hakematta jääneet määrät lisätään seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määrät, joita varten ei ole jätetty kiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.4103, koskevia tuontitodistushakemuksia asetuksen (EY) N:o 1383/2007 nojalla ja jotka lisätään 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän syyskuuta 2008 väliseen osakauteen, ovat 500 000 kilogrammaa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 679/2006 (EUVL L 119, 4.5.2006, s. 1). Asetus (ETY) N:o 2777/75 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)  EUVL L 309, 27.11.2007, s. 34.


19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/24


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 256/2008,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008,

asetuksella (EY) N:o 1399/2007 avatussa tariffikiintiössä maaliskuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen Sveitsistä peräisin olevia eräitä lihatuotteita koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75 (1),

ottaa huomioon Sveitsistä peräisin olevia makkaroita ja eräitä lihatuotteita koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 28 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1399/2007 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1399/2007 avataan sianliha-alan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Maaliskuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä huhtikuuta30 päivään kesäkuuta 2008, määrät ovat pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä määrät, joita varten ei ole jätetty hakemuksia, koska hakematta jääneet määrät lisätään seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määrät, joita varten ei ole jätetty kiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.4180, koskevia tuontitodistushakemuksia asetuksen (EY) N:o 1399/2007 nojalla ja jotka lisätään 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän syyskuuta 2008 väliseen osakauteen, ovat 935 000 kilogrammaa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2). Asetus (ETY) N:o 2759/75 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)  EUVL L 311, 29.11.2007, s. 7.


19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/25


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 257/2008,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008,

asetuksella (EY) N:o 1382/2007 avatussa tariffikiintiössä maaliskuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 774/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianlihan tuontijärjestelmän osalta 26 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1382/2007 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1382/2007 avataan sianliha-alan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

maaliskuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä huhtikuuta30 päivään kesäkuuta 2008, määrät ovat pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä määrät, joita varten ei ole jätetty hakemuksia, koska hakematta jääneet määrät lisätään seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määrät, joita varten ei ole jätetty kiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.4046, koskevia tuontitodistushakemuksia asetuksen (EY) N:o 1382/2007 nojalla ja jotka lisätään 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän syyskuuta 2008 väliseen osakauteen, ovat 3 500 000 kilogrammaa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2). Asetus (ETY) N:o 2759/75 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)  EUVL L 309, 27.11.2007, s. 28.


19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/26


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 258/2008,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008,

asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 211/2008 (4).

(2)

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2007/2008 asetuksessa (EY) N:o 1109/2007, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä maaliskuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1). Asetus (EY) N:o 318/2006 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä lokakuuta 2008.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1568/2007 (EUVL L 340, 22.12.2007, s. 62).

(3)  EUVL L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  EUVL L 65, 8.3.2008, s. 3.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 19 päivästä maaliskuuta 2008 alkaen

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

21,18

5,71

1701 11 90 (1)

21,18

11,12

1701 12 10 (1)

21,18

5,52

1701 12 90 (1)

21,18

10,60

1701 91 00 (2)

20,67

15,94

1701 99 10 (2)

20,67

10,49

1701 99 90 (2)

20,67

10,49

1702 90 95 (3)

0,21

0,43


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1) liitteessä I olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/28


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 259/2008,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahaston) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) varoja saavia tuensaajia koskevien tietojen julkaisemisen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (1) ja erityisesti sen 42 artiklan 8 b kohdan,

on kuullut Euroopan tietosuojavaltuutettua,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 44 a artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahaston) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuensaajat ja kunkin tuensaajan kustakin näistä rahastoista saamat määrät julkaistaan vuosittain.

(2)

Julkaisemisen tavoitteena on lisätä varojen käytön avoimuutta ja parantaa kyseisten rahastojen moitteetonta varainhoitoa; julkaisemisessa olisi noudatettava maksajavirastojen kirjanpidossa olevia tietoja, ja siinä olisi otettava huomioon ainoastaan edellisenä varainhoitovuonna saadut maksut. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tiedot olisi julkaistava selkeällä ja yhdenmukaisella tavalla, joka mahdollistaa hakujen tekemisen, 30 päivään huhtikuuta mennessä. Niiden maaseuturahaston menojen osalta, jotka on maksettu 1 päivän tammikuuta ja 15 päivän lokakuuta 2007 välisenä aikana, olisi vahvistettava erityinen julkaisupäivä.

(3)

Tästä syystä olisi säädettävä julkaisemisen sisältöä koskevista vähimmäisvaatimuksista. Nämä vaatimukset eivät saisi ylittää sitä, mikä on demokraattisessa yhteiskunnassa tarpeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(4)

Tiedot olisi julkaistava internetissä varustettuna hakutoiminnolla, jolla varmistetaan, että suuri yleisö pystyy tutustumaan tietoihin. Hakutoiminnolla olisi pystyttävä tekemään hakuja tiettyjen kriteerien perusteella, ja haun tulokset olisi esitettävä helposti saatavilla olevassa muodossa.

(5)

Tuensaajia koskevat tiedot olisi julkaistava mahdollisimman pian varainhoitovuoden päättymisen jälkeen avoimuuden varmistamiseksi kansalaisiin nähden. Samalla jäsenvaltioilla olisi oltava riittävästi aikaa tarvittavien toimien toteuttamiseksi. Koska pyrkimys avoimuuteen ei edellytä sitä, että tiedot ovat saatavilla rajoittamattoman ajan, olisi säädettävä kohtuullisesta ajanjaksosta, jona julkaistut tiedot ovat saatavilla.

(6)

Näiden tietojen julkaiseminen lisää yhteiseen maatalouspolitiikkaan liittyvien yhteisön varojen käytön avoimuutta ja parantaa kyseisten rahastojen moitteetonta varainhoitoa, kun erityisesti käytettyjen varojen julkinen valvonta paranee. Kyseisten tavoitteiden ensisijainen painoarvo huomioon ottaen on suhteellisuusperiaatteen ja henkilötietojen suojaamista koskevan vaatimuksen kannalta perusteltua säätää asiaa koskevien tietojen yleisestä julkaisemisesta, sillä se ei mene pitemmälle kuin on tarpeen demokraattisessa yhteiskunnassa, sekä sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemisestä.

(7)

Tietosuojavaatimusten noudattamiseksi rahastojen tuensaajille olisi ilmoitettava ennen julkaisemista heitä koskevien tietojen julkaisemisesta. Nämä tiedot olisi annettava tuensaajille tukihakemuksissa tai muulla tavoin, kun tietoja kerätään. Lisäksi tuensaajille olisi ilmoitettava, millaisia oikeuksia heillä on yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (2) nojalla. Myös varainhoitovuosina 2007 ja 2008 aiheutuneiden menojen osalta tuensaajille olisi ilmoitettava kohtuullisessa ajassa ennen tosiasiallista julkaisemista, jollei ilmoittaminen ole mahdollista, kun henkilötietoja kerätään.

(8)

Avoimuuden vuoksi rahastojen tuensaajille olisi myös ilmoitettava, että yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseksi yhteisöjen ja jäsenvaltioiden tarkastus- ja tutkintaelimet voivat käsitellä heidän henkilötietojaan. Tästä olisi ilmoitettava samaan aikaan kuin ilmoitetaan tietojen julkaisemisesta ja yksilöiden oikeuksista.

(9)

Helpottaakseen suuren yleisön mahdollisuuksia tutustua julkaistuihin tietoihin komission olisi luotava yhteisön www-sivusto, jolta on linkit jäsenvaltioiden www-sivustoille, joilla tiedot ovat saatavilla. Jäsenvaltioiden erilaisten organisaatiorakenteiden vuoksi jäsenvaltioiden olisi itse määriteltävä, mikä elin vastaa niiden oman verkkosivuston luomisesta ja ylläpidosta sekä tietojen julkaisemisesta.

(10)

Koska asetuksen (EY) N:o 1437/2007 2 artiklassa säädetään, että asetuksen (EY) N:o 1290/2005 44 a artiklaa, joka lisättiin asetuksella (EY) N:o 1437/2007, sovelletaan 16 päivästä lokakuuta 2007 aiheutuneisiin maataloustukirahaston menoihin ja 1 päivästä tammikuuta 2007 aiheutuneisiin maaseuturahaston menoihin, on myös tarpeen soveltaa samaa ajanjaksoa koskevia täytäntöönpanosääntöjä.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalousrahastojen komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Julkaisemisen sisältö

1.   Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 44 a artiklassa tarkoitetun julkaisemisen yhteydessä on esitettävä seuraavat tiedot:

a)

etu- ja sukunimi, kun tuensaajat ovat luonnollisia henkilöitä;

b)

täydellinen virallinen nimi, sellaisena kuin se on rekisteröitynä, kun tuensaajat ovat oikeushenkilöitä;

c)

yhdistyksen täydellinen nimi, sellaisena kuin se on rekisteröitynä tai muulla tavoin virallisesti tunnustettuna, kun tuensaajat ovat luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden yhdistyksiä, jotka eivät ole itse oikeushenkilöitä;

d)

kunta, jossa tuensaaja asuu tai jonne tämä on rekisteröity, tarvittaessa kunnan postinumero tai sen osa;

e)

Euroopan maatalouden tukirahaston, jäljempänä ’maataloustukirahaston’, osalta kunkin tuensaajan kyseisenä varainhoitovuonna saamien asetuksen (EY) N:o 1782/2003 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettujen suorien tukien määrä;

f)

maataloustukirahaston osalta kunkin tuensaajan kyseisenä varainhoitovuonna saamien muiden kuin e alakohdassa tarkoitettujen maksujen määrä;

g)

maaseudun kehittämisen maatalousrahaston, jäljempänä ’maaseuturahaston’, osalta kunkin tuensaajan kyseisenä varainhoitovuonna saaman julkisen rahoituksen kokonaismäärä, johon sisältyy sekä yhteisön että kansallinen rahoitusosuus;

h)

kunkin tuensaajan kyseisenä varainhoitovuonna saamien e, f ja g alakohdassa tarkoitettujen määrien summa;

i)

valuutta, jona nämä määrät on saatu.

2.   Jäsenvaltiot voivat julkaista yksityiskohtaisempia tietoja kuin 1 kohdassa säädetään.

2 artikla

Julkaisemisen muoto

Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen tietojen on oltava saatavilla yhdellä jäsenvaltiokohtaisella www-sivustolla, joka on varustettu hakutoiminnolla, jonka ansiosta käyttäjät pystyvät hakemaan tuensaajia nimen, kunnan, 1 artiklan e, f, g ja h alakohdassa tarkoitettujen saatujen määrien tai niiden yhdistelmän perusteella ja poimimaan kaikki asiaa koskevat tiedot yhtenä tietokokonaisuutena.

3 artikla

Julkaisupäivä

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitetut tiedot on julkaistava kunkin vuoden 30 päivään huhtikuuta mennessä edellisen varainhoitovuoden osalta.

2.   Niiden maaseuturahaston menojen osalta, jotka on maksettu 1 päivän tammikuuta ja 15 päivän lokakuuta 2007 välisenä aikana, tiedot on julkaistava 30 päivään syyskuuta 2008 mennessä edellyttäen, että maaseuturahasto on korvannut menot kyseiselle jäsenvaltiolle mainittuun päivämäärään mennessä. Muussa tapauksessa tiedot on julkaistava samaan aikaan varainhoitovuotta 2008 koskevien tietojen kanssa.

3.   Tiedot on pidettävä saatavilla www-sivustolla kahden vuoden ajan siitä, kun ne on julkaistu ensimmäisen kerran.

4 artikla

Tiedottaminen tuensaajille

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tuensaajille, että heitä/niitä koskevat tiedot julkaistaan asetuksen (EY) N:o 1290/2005 ja tämän asetuksen mukaisesti ja että yhteisöjen ja jäsenvaltioiden tarkastus- ja tutkintaelimet voivat käsitellä näitä tietoja yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseksi.

2.   Kun kyseessä ovat henkilötiedot, 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava direktiivin 95/46/EY vaatimusten mukaisesti ja tuensaajille on ilmoitettava, mitkä ovat heidän oikeutensa mainitun direktiivin mukaisina rekisteröityinä henkilöinä ja millaisia menettelyjä näitä oikeuksia harjoitettaessa on sovellettava.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava tuensaajille sisällyttämällä ne maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen saamiseksi esitettäviin hakemuksiin tai muulla tavoin, kun tiedot kerätään.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, varainhoitovuosina 2007 ja 2008 saatuihin maksuihin liittyvät tiedot on toimitettava vähintään neljä viikkoa ennen niiden julkaisemista.

5 artikla

Komission ja jäsenvaltioiden välinen yhteistyö

1.   Komissio luo keskitettyyn internetosoitteeseensa yhteisön www-sivuston, jolta on linkit jäsenvaltioiden www-sivustoille, ja ylläpitää kyseistä www-sivustoa. Komissio päivittää internetlinkkejä jäsenvaltioiden toimittamien tietojen mukaan.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle www-sivustonsa internetosoite heti, kun kyseinen sivusto on luotu, ja ilmoitettava kaikista sivustoon myöhemmin tehtävistä muutoksista, jotka vaikuttavat jäsenvaltion sivustolle pääsyyn yhteisön www-sivuston kautta.

3.   Jäsenvaltioiden on nimettävä 2 artiklassa tarkoitetun www-sivuston luomisesta ja ylläpitämisestä vastaava elin. Niiden on ilmoitettava komissiolle kyseisen elimen nimi ja osoite.

6 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 16 päivästä lokakuuta 2007 aiheutuneisiin maataloustukirahaston menoihin ja 1 päivästä tammikuuta 2007 aiheutuneisiin maaseuturahaston menoihin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1437/2007 (EUVL L 322, 7.12.2007, s. 1).

(2)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).


19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/31


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 260/2008,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 muuttamisesta laatimalla liite VII, jossa luetellaan sadonkorjuun jälkeistä kaasutusaineella käsittelyä koskevan poikkeuksen piiriin kuuluvat tehoaine/tuote-yhdistelmät

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Useat jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle tarpeesta poiketa liitteessä II ja III vahvistetuista enimmäisjäämäpitoisuuksista sekä luetelleet viljelykasvit ja torjunta-aineet, joita tarvittava poikkeus koskee. Tällaisen poikkeuksen avulla jäsenvaltiot voisivat sallia sadonkorjuun jälkeisen kaasutusaineella käsittelyn jälkeen omalla alueellaan kyseisissä liitteissä mainitut rajat ylittäviä tehoaineen jäämäpitoisuuksia estääkseen kaupan häiriöt sellaisten tuotteiden osalta, joille on tehty sadonkorjuun jälkeinen kaasutusaineella käsittely.

(2)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään tämän asetuksen liite asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteeksi VII.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1. Aasetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 178/2006 (EUVL L 29, 2.2.2006, s. 3).


LIITE

”LIITE VII

Asetuksen 18 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tehoaine/tuote-yhdistelmät

Tehoaine

Liitteeseen I sisältyvä tuote

(Koodinumero)

Fosforivety

Hedelmät (0100000), Vihannekset (0200000), Palkokasvit (0300000), Öljysiemenet ja öljysiemenkasvit (0400000), Viljat (0500000), Tee, kahvi, yrttiuutejuomat ja kaakao (0600000), Mausteet (0800000).

Aluminiumfosfidi

Hedelmät (0100000), Vihannekset (0200000), Palkokasvit (0300000), Öljysiemenet ja öljysiemenkasvit (0400000), Viljat (0500000), Tee, kahvi, yrttiuutejuomat ja kaakao (0600000), Mausteet (0800000).

Magnesiumfosfidi

Hedelmät (0100000), Vihannekset (0200000), Palkokasvit (0300000), Öljysiemenet ja öljysiemenkasvit (0400000), Viljat (0500000), Tee, kahvi, yrttiuutejuomat ja kaakao (0600000), Mausteet (0800000).

Sulfuryylifluoridi

Hedelmät (0100000), Viljat (0500000).”


DIREKTIIVIT

19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/33


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/10/EY,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008,

rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/39/EY (4) säädetään, että eräät toimenpiteet on hyväksyttävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti.

(2)

Päätöstä 1999/468/EY on muutettu päätöksellä 2006/512/EY, jolla otettiin käyttöön valvonnan käsittävä sääntelymenettely, jota käytetään hyväksyttäessä sellaisia laajakantoisia täytäntöönpanotoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla.

(3)

Päätökseen 2006/512/EY liittyvän Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuman (6) mukaisesti, jotta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä voitaisiin soveltaa jo voimassa oleviin perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti annettuihin säädöksiin, kyseiset säädökset on mukautettava niihin sovellettavia menettelyjä noudattaen.

(4)

Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys ja varmistaa mainitun direktiivin yhdenmukainen soveltaminen. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on mukauttaa mainitun direktiivin määritelmiä tai sen mukaisten poikkeusten soveltamisalaa, laajentaa tai täydentää sellaisia mainitun direktiivin säännöksiä, jotka koskevat sijoituspalveluyritysten tai luottolaitosten toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia tai toimintaedellytyksiä, sekä lisätä yksityiskohtaisia määritelmiä, jotka koskevat mainitussa direktiivissä kaupankäyntijärjestelmille asetettuja kauppaa edeltäviä ja sen jälkeisiä avoimuusvaatimuksia. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2004/39/EY muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(5)

Direktiivissä 2004/39/EY säädetään komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevasta määräajasta. Päätökseen 2006/512/EY liittyvässä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausumassa todetaan, että päätös 2006/512/EY on horisontaalinen ja tyydyttävä ratkaisu yhteispäätösmenettelyssä annettujen säädösten täytäntöönpanon valvontaa koskeviin Euroopan parlamentin pyyntöihin ja että sen vuoksi komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa ilman ajallisia rajoituksia. Lisäksi Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat luvanneet huolehtia siitä, että ehdotukset, joiden tarkoituksena on kumota sellaiset säädöksissä olevat säännökset, joissa säädetään täytäntöönpanovallan siirtoa komissiolle koskevista aikarajoituksista, hyväksytään mahdollisimman pian. Koska valvonnan käsittävä sääntelymenettely on otettu käyttöön, direktiivissä 2004/39/EY oleva säännös aikarajoituksesta olisi kumottava.

(6)

Komission olisi säännöllisin väliajoin arvioitava sille siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevien säännösten toimivuutta, jotta Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat arvioida, ovatko kyseinen toimivaltajako ja komissiolle asetetut menettelyvaatimukset asianmukaiset, ja varmistaa sekä tehokkuuden että demokraattisen vastuunalaisuuden.

(7)

Direktiivi 2004/39/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(8)

Koska direktiiviin 2004/39/EY tällä direktiivillä tehtävät muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja koskevat pelkästään komiteamenettelyä, jäsenvaltioiden ei tarvitse saattaa niitä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi ei asiaa koskevien säännösten antaminen ole tarpeen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan direktiivi 2004/39/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan sanat ”64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen”;

b)

lisätään virke seuraavasti:

”Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

poistetaan 1 kohdan 2 alakohdassa sanat ”64 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen”;

b)

muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

poistetaan sanat ”64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen”;

ii)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Tässä artiklassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Muutetaan 13 artiklan 10 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan sanat ”64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen”;

b)

lisätään virke seuraavasti:

”Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 15 artiklan 3 kohdan toisessa ja kolmannessa alakohdassa ilmaus ”64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen” ilmauksella ”64 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen”.

5)

Muutetaan 18 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan sanat ”64 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen”;

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

6)

Muutetaan 19 artiklan 10 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan sanat ”64 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen”;

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

7)

Muutetaan 21 artiklan 6 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan sanat ”64 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen”;

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

8)

Muutetaan 22 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan sanat ”64 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen”;

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

9)

Muutetaan 24 artiklan 5 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan sanat ”64 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen”;

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

10)

Muutetaan 25 artiklan 7 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan sanat ”64 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen”;

b)

lisätään virke seuraavasti:

”Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

11)

Muutetaan 27 artiklan 7 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan sanat ”64 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen”;

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

12)

Muutetaan 28 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan sanat ”64 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen”;

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

13)

Muutetaan 29 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan ensimmäisessä alakohdassa sanat ”64 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen”;

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

14)

Muutetaan 30 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan ensimmäisessä alakohdassa sanat ”64 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen”;

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

15)

Muutetaan 40 artiklan 6 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan sanat ”64 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen”;

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

16)

Muutetaan 44 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan sanat ”64 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen”;

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

17)

Muutetaan 45 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan sanat ”64 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen”;

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

18)

Muutetaan 56 artiklan 5 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan sanat ”64 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti”;

b)

lisätään virke seuraavasti:

”Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 64 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

19)

Korvataan 58 artiklan 4 kohdassa sanat ”64 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti” sanoilla ”64 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen”.

20)

Muutetaan 64 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.”

c)

lisätään kohta seuraavasti:

”4.   Komissio arvioi sille siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevia säännöksiä ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän täytäntöönpanovallan toimivuudesta 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä ja sen jälkeen vähintään kerran kolmessa vuodessa. Kertomuksessa tarkastellaan erityisesti, onko komission syytä esittää muutoksia tähän direktiiviin komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan asianmukaisen laajuuden varmistamiseksi. Muutoksen tarpeellisuutta koskevat johtopäätökset on perusteltava yksityiskohtaisesti. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevien säännösten muuttamiseksi.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  EUVL C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  EUVL C 39, 23.2.2007, s. 1.

(3)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. marraskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 3. maaliskuuta 2008.

(4)  EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2007/44/EY (EUVL L 247, 21.9.2007, s. 1).

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  EUVL C 255, 21.10.2006, s. 1.


19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/37


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/11/EY,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008,

arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä annetun direktiivin 2003/71/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 44 ja 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/71/EY (4) säädetään, että eräät toimenpiteet on hyväksyttävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti.

(2)

Päätöstä 1999/468/EY on muutettu päätöksellä 2006/512/EY, jolla otettiin käyttöön valvonnan käsittävä sääntelymenettely, jota käytetään hyväksyttäessä sellaisia laajakantoisia täytäntöönpanotoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla.

(3)

Päätökseen 2006/512/EY liittyvän Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuman (6) mukaisesti, jotta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä voitaisiin soveltaa jo voimassa oleviin perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti annettuihin säädöksiin, kyseiset säädökset on mukautettava niihin sovellettavia menettelyjä noudattaen.

(4)

Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys ja varmistaa mainitun direktiivin yhdenmukainen soveltaminen. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on mukauttaa määritelmiä sekä laajentaa tai täydentää direktiivin 2003/71/EY säännöksiä määrittelemällä yksityiskohtaisesti esitteen muoto ja sisältö. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2003/71/EY muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(5)

Direktiivissä 2003/71/EY säädetään komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevasta määräajasta. Päätökseen 2006/512/EY liittyvässä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausumassa todetaan, että päätös 2006/512/EY on horisontaalinen ja tyydyttävä ratkaisu yhteispäätösmenettelyssä annettujen säädösten täytäntöönpanon valvontaa koskeviin Euroopan parlamentin pyyntöihin ja että sen vuoksi komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa ilman ajallisia rajoituksia. Lisäksi Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat luvanneet huolehtia siitä, että ehdotukset, joiden tarkoituksena on kumota sellaiset säädöksissä olevat säännökset, joissa säädetään täytäntöönpanovallan siirtoa komissiolle koskevista aikarajoituksista, hyväksytään mahdollisimman pian. Koska valvonnan käsittävä sääntelymenettely on otettu käyttöön, direktiivissä 2003/71/EY oleva säännös aikarajoituksesta olisi kumottava.

(6)

Komission olisi säännöllisin väliajoin arvioitava sille siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevien säännösten toimivuutta, jotta Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat arvioida, ovatko kyseinen toimivaltajako ja komissiolle asetetut menettelyvaatimukset asianmukaiset, ja varmistaa sekä tehokkuuden että demokraattisen vastuunalaisuuden.

(7)

Direktiivi 2003/71/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(8)

Koska direktiiviin 2003/71/EY tällä direktiivillä tehtävät muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja koskevat pelkästään komiteamenettelyä, jäsenvaltioiden ei tarvitse saattaa niitä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi asiaa koskevien säännösten antaminen ei ole tarpeen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan direktiivi 2003/71/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artiklan 4 kohta, 4 artiklan 3 kohta, 5 artiklan 5 kohta, 7 artiklan 1 kohta, 8 artiklan 4 kohta, 11 artiklan 3 kohta, 13 artiklan 7 kohta, 14 artiklan 8 kohta ja 15 artiklan 7 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan sanat ”24 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen”;

b)

lisätään virke seuraavasti:

”Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 24 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 20 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Tämän direktiivin yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vahvistaa 5 ja 7 artiklassa tarkoitettuihin vaatimuksiin perustuvat yleiset vastaavuutta koskevat arviointiperusteet. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 24 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Komissio voi 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen hyväksyä edellä mainittujen arviointiperusteiden perusteella täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa todetaan, että kolmas maa varmistaa kansallisella lainsäädännöllään tai kansainvälisten organisaatioiden antamiin standardeihin, myös IOSCO:n tiedonantostandardeihin, perustuvin käytännöin tai menettelytavoin, että kyseisessä maassa laaditut esitteet vastaavat tämän direktiivin vaatimuksia.”

3)

Muutetaan 24 artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio arvioi sille siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevia säännöksiä ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen kyseisen täytäntöönpanovallan toimivuudesta 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä ja sen jälkeen vähintään kerran kolmessa vuodessa. Kertomuksessa tarkastellaan erityisesti, onko komission syytä esittää muutoksia tähän direktiiviin komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan asianmukaisen laajuuden varmistamiseksi. Muutoksen tarpeellisuutta koskevat johtopäätökset on perusteltava yksityiskohtaisesti. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevien säännösten muuttamiseksi.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  EUVL C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  EUVL C 39, 23.2.2007, s. 1.

(3)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. marraskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 3. maaliskuuta 2008.

(4)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  EUVL C 255, 21.10.2006, s. 1.


19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/39


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/12/EY,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008,

paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/66/EY (3) säädetään, että tietyistä toimenpiteistä päätetään menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (4) mukaisesti.

(2)

Päätöstä 1999/468/EY on muutettu päätöksellä 2006/512/EY, jolla otettiin käyttöön valvonnan käsittävä sääntelymenettely sellaisten laajakantoisten toimenpiteiden hyväksymisestä varten, joiden tarkoituksena on muuttaa perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla.

(3)

Päätökseen 2006/512/EY liittyvän Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuman (5) mukaan, jotta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä voitaisiin soveltaa perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti hyväksyttyihin voimassa oleviin säädöksiin, kyseiset säädökset on mukautettava niihin sovellettavia menettelyjä noudattaen.

(4)

Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta mukauttaa liitettä III sekä hyväksyä ja tarkistaa paristojen ja akkujen vientiä ja merkintää koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2006/66/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(5)

Direktiivi 2006/66/EY olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti.

(6)

Koska direktiiviin 2006/66/EY tällä direktiivillä tehtävät muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja koskevat pelkästään komiteamenettelyä, jäsenvaltioiden ei tarvitse saattaa niitä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi ei ole tarpeen antaa tätä koskevia säännöksiä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan direktiivi 2006/66/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 10 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Jäljempänä 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen voidaan säätää siirtymäjärjestelyistä, joiden tarkoituksena on ottaa huomioon 2 kohdan vaatimusten täyttämisessä jossakin jäsenvaltiossa esiintyvät vaikeudet, jotka aiheutuvat erityisistä kansallisista olosuhteista.

Viimeistään 26 päivänä syyskuuta 2007 on määriteltävä yhteiset menetelmät, joilla lasketaan kannettavien paristojen ja akkujen vuosittainen myynti loppukäyttäjille. Tämä toimenpide, jonka tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Korvataan 12 artiklan 6 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”6.   Liitettä III voidaan mukauttaa tai täydentää tekniikan tai tieteen kehityksen huomioon ottamiseksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 15 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Tämän artiklan täytäntöönpanoa varten annetaan yksityiskohtaisia sääntöjä ja erityisesti vahvistetaan perusteita 2 kohdassa tarkoitettujen vastaavien olosuhteiden arvioimiseksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

Rekisteröinti

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kukin tuottaja rekisteröidään. Rekisteröintiä koskevat samat menettelyvaatimukset jokaisessa jäsenvaltiossa. Tällaiset rekisteröintivaatimukset, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, vahvistetaan 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Muutetaan 21 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikkien kannettavien paristojen ja -akkujen sekä kaikkien ajoneuvoparistojen ja -akkujen teho ilmoitetaan tuotteissa näkyvin, selkein ja pysyvin merkinnöin viimeistään 26 päivänä syyskuuta 2009. Tämän vaatimuksen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt, kuten yhdenmukaiset menetelmät tehon ja asianmukaisen käytön määrittämiseksi, annetaan viimeistään 26 päivänä maaliskuuta 2009. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

b)

Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Tässä artiklassa säädettyihin merkintävelvoitteisiin voidaan myöntää poikkeuksia. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

6)

Korvataan 24 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  EUVL C 175, 27.7.2007, s. 57.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 24. lokakuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 14. helmikuuta 2008.

(3)  EUVL L 266, 26.9.2006, s. 1.

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUVL C 255, 21.10.2006, s. 1.


19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/41


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/13/EY,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008,

eläinlääkinnässä käytettäviä sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 84/539/ETY kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Sääntelyn parantamista koskevissa yhteisön toimintalinjoissa korostetaan kansallisen ja yhteisön lainsäädännön yksinkertaistamista, jota pidetään ratkaisevana tekijänä yritysten kilpailukyvyn parantamisessa ja Lissabonin tavoitteiden saavuttamisessa.

(2)

Neuvoston direktiivissä 84/539/ETY (3) säädetty vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa käytettävä menetelmä ei ole enää tarpeen sisämarkkinoita ja kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa varten.

(3)

Sisämarkkinoiden toiminnasta sekä käyttäjien ja eläinten suojelusta voidaan huolehtia paremmin muulla yhteisön lainsäädännöllä.

(4)

Näin ollen direktiivi 84/539/ETY olisi kumottava.

(5)

Direktiivin 84/539/ETY kumoamisesta seuraa, että mainitun direktiivin liitteessä III olevaa vaatimustenmukaisuusmerkin mallia ei enää käytetä 31 päivän joulukuuta 2008 jälkeen ja että vastaavat kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet olisi siten kumottava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Kumotaan direktiivi 84/539/ETY 31 päivästä joulukuuta 2008.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säädökset sekä niiden ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  Lausunto annettu 16. tammikuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 29. marraskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 14. helmikuuta 2008.

(3)  EYVL L 300, 19.11.1984, s. 179. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).


19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/42


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/18/EY,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008,

arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivissä 85/611/ETY (3) säädetään, että eräistä toimenpiteistä on päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (4) mukaisesti.

(2)

Päätöstä 1999/468/EY on muutettu päätöksellä 2006/512/EY, jolla otettiin käyttöön valvonnan käsittävä sääntelymenettely, jota käytetään hyväksyttäessä sellaisia laajakantoisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla.

(3)

Päätökseen 2006/512/EY liittyvän Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuman (5) mukaisesti, jotta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä voitaisiin soveltaa jo voimassa oleviin perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti annettuihin säädöksiin, kyseiset säädökset on mukautettava niihin sovellettavia menettelyjä noudattaen.

(4)

Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä tarvittavat toimenpiteet direktiivin 85/611/ETY panemiseksi täytäntöön tekemällä mainittuun direktiiviin teknisiä muutoksia, joiden tarkoituksena on määritelmien selventäminen sen varmistamiseksi, että direktiiviä sovelletaan yhdenmukaisesti koko yhteisön alueella, ja sanaston mukauttaminen sekä määritelmien muotoilu yhteissijoitusyrityksistä ja niihin liittyvistä asioista myöhemmin annettavien säädösten mukaisesti. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 85/611/ETY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(5)

Direktiivi 85/611/ETY olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti.

(6)

Koska direktiiviin 85/611/ETY tällä direktiivillä tehtävät muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja koskevat pelkästään komiteamenettelyä, jäsenvaltioiden ei tarvitse saattaa niitä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi ei ole tarpeen antaa asiaa koskevia säännöksiä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset

Korvataan direktiivin 85/611/ETY 53 a ja 53 b artikla seuraavasti:

”53 a artikla

Komissio päättää tähän direktiiviin tehtävistä teknisistä muutoksista seuraavilla aloilla:

a)

määritelmien selventäminen sen varmistamiseksi, että tätä direktiiviä sovelletaan yhdenmukaisesti koko yhteisön alueella;

b)

sanaston mukauttaminen sekä määritelmien muotoilu yhteissijoitusyrityksistä ja niihin liittyvistä asioista myöhemmin annettavien säädösten mukaisesti.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 53 b artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

53 b artikla

1.   Komissiota avustaa komission päätöksellä 2001/528/EY (6) perustettu Euroopan arvopaperikomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä sen jälkeen, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  EUVL C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 10. heinäkuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 3. maaliskuuta 2008.

(3)  EYVL L 375, 31.12.1985, s. 3. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/1/EY (EUVL L 79, 24.3.2005, s. 9).

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUVL C 255, 21.10.2006, s. 1.

(6)  EYVL L 191, 13.7.2001, s. 45, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2004/8/EY (EUVL L 3, 7.1.2004, s. 33).”


19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/44


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/19/EY,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008,

henkivakuutuksesta annetun direktiivin 2002/83/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan ja 55 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/83/EY (3) säädetään, että eräät toimenpiteet on hyväksyttävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (4) mukaisesti.

(2)

Päätöstä 1999/468/EY on muutettu päätöksellä 2006/512/EY, jolla otettiin käyttöön valvonnan käsittävä sääntelymenettely, jota käytetään hyväksyttäessä sellaisia laajakantoisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla.

(3)

Päätökseen 2006/512/EY liittyvän Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuman (5) mukaisesti, jotta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä voitaisiin soveltaa jo voimassa oleviin perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti annettuihin säädöksiin, kyseiset säädökset on mukautettava niihin sovellettavia menettelyjä noudattaen.

(4)

Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä direktiivin 2002/83/EY täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan ottaa huomioon vakuutusalan tai rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys ja varmistaa, että direktiiviä sovelletaan yhdenmukaisesti. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on muuttaa käytettävissä olevaan solvenssimarginaaliin hyväksyttäviä eriä, laajentaa yhtiömuotojen luetteloa, muuttaa vakuutusluokkien luetteloa tai luettelossa käytettyä sanastoa, täsmentää tai muuttaa solvenssimarginaalin muodostavia eriä, muuttaa luetteloa vakuutusteknisen vastuuvelan kattamiseen hyväksyttävistä varoista, sijoitusten hajauttamista koskevia määräyksiä sekä lievennyksiä, joita on tehty vastaavuussääntöihin, selkeyttää määritelmiä ja tehdä tarpeelliset tekniset mukautukset enimmäiskorkojen vahvistamista koskeviin määräyksiin. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2002/83/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(5)

Direktiivi 2002/83/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(6)

Koska direktiiviin 2002/83/EY tällä direktiivillä tehtävät muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja koskevat pelkästään komiteamenettelyä, jäsenvaltioiden ei tarvitse saattaa niitä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi ei ole tarpeen antaa asiaa koskevia säännöksiä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan direktiivi 2002/83/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 64 artiklan johdantolause seuraavasti:

”Seuraavat tekniset mukautukset, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen:”

2)

Muutetaan 65 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

kumotaan 3 kohta.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  EUVL C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. marraskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 3. maaliskuuta 2008.

(3)  EYVL L 345, 19.12.2002, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2007/44/EY (EUVL L 247, 21.9.2007, s. 1).

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUVL C 255, 21.10.2006, s. 1.


19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/46


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/20/EY,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008,

rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin 2005/60/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja kolmannen virkkeen sekä 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2005/60/EY (4) säädetään, että eräät toimenpiteet on hyväksyttävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti.

(2)

Päätöstä 1999/468/EY on muutettu päätöksellä 2006/512/EY, jolla otettiin käyttöön valvonnan käsittävä sääntelymenettely, jota käytetään hyväksyttäessä sellaisia laajakantoisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla.

(3)

Päätökseen 2006/512/EY liittyvän Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuman (6) mukaisesti, jotta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä voitaisiin soveltaa jo voimassa oleviin perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti annettuihin säädöksiin, kyseiset säädökset on mukautettava niihin sovellettavia menettelyjä noudattaen.

(4)

Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä direktiivin 2005/60/EY täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan ottaa huomioon tekninen kehitys rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa ja varmistaa direktiivin yhdenmukainen soveltaminen. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on erityisesti selventää eräiden direktiiviin 2005/60/EY pohjautuvien määritelmien teknisiä näkökohtia, määrittää tekniset arviointiperusteet sen arvioimiseksi, liittyykö tilanteisiin pieni vai suuri rahanpesun tai terrorismin rahoituksen riski ja onko perusteltua olla soveltamatta mainittua direktiiviä henkilöihin, jotka harjoittavat rahoitustoimintaa satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti, sekä mukauttaa direktiivissä säädettyjä rahamääriä, ottaen huomioon taloudellinen kehitys ja muutokset kansainvälisissä säännöissä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2005/60/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(5)

Direktiivissä 2005/60/EY säädetään komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevasta määräajasta. Päätökseen 2006/512/EY liittyvässä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausumassa todetaan, että päätös 2006/512/EY on horisontaalinen ja tyydyttävä ratkaisu yhteispäätösmenettelyssä annettujen säädösten täytäntöönpanon valvontaa koskeviin Euroopan parlamentin pyyntöihin ja että sen vuoksi komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa ilman ajallisia rajoituksia. Lisäksi Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat luvanneet huolehtia siitä, että ehdotukset, joiden tarkoituksena on kumota sellaiset säädöksissä olevat säännökset, joissa säädetään täytäntöönpanovallan siirtoa komissiolle koskevista aikarajoituksista, hyväksytään mahdollisimman pian. Valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttöönoton johdosta direktiivissä 2005/60/EY oleva säännös aikarajoituksesta olisi poistettava.

(6)

Komission olisi säännöllisin väliajoin arvioitava sille siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevien säännösten toimivuutta, jotta Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat määrittää, ovatko tämän toimeenpanovallan laajuus ja komissiolle asetetut menettelyvaatimukset asianmukaiset ja varmistavatko ne sekä tehokkuuden että demokraattisen vastuunalaisuuden.

(7)

Direktiivi 2005/60/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(8)

Koska direktiiviin 2005/60/EY tällä direktiivillä tehtävät muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja koskevat pelkästään komiteamenettelyä, jäsenvaltioiden ei tarvitse saattaa niitä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi ei ole tarpeen antaa tätä koskevia säännöksiä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan direktiivi 2005/60/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 40 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Poistetaan sanat ”41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen”.

b)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 41 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Muutetaan 40 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)

Poistetaan sanat ”41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen”.

b)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 41 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Muutetaan 41 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio arvioi sille siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevia säännöksiä ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän täytäntöönpanovallan toimivuudesta 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä ja sen jälkeen vähintään kerran kolmessa vuodessa. Kertomuksessa on tarkasteltava erityisesti, onko komission tarpeen ehdottaa tähän direktiiviin muutoksia, joilla varmistetaan sille siirretyn täytäntöönpanovallan soveltamisalan asianmukaisuus. Muutoksen tarpeellisuutta koskevat johtopäätökset on perusteltava yksityiskohtaisesti. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevien säännösten muuttamiseksi.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  EUVL C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  EUVL C 39, 23.2.2007, s. 1.

(3)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. marraskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 3. maaliskuuta 2008.

(4)  EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2007/64/EY (EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1).

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  EUVL C 255, 21.10.2006, s. 1.


19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/48


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/21/EY,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008,

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkekomitean perustamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/675/ETY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivissä 91/675/ETY (3) säädetään, että eräät toimenpiteet on hyväksyttävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (4) mukaisesti.

(2)

Päätöstä 1999/468/EY on muutettu päätöksellä 2006/512/EY, jolla otettiin käyttöön valvonnan käsittävä sääntelymenettely, jota käytetään hyväksyttäessä sellaisia laajakantoisia täytäntöönpanotoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla.

(3)

Päätökseen 2006/512/EY liittyvän Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuman (5) mukaisesti, jotta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä voitaisiin soveltaa jo voimassa oleviin perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti annettuihin säädöksiin, kyseiset säädökset on mukautettava niihin sovellettavia menettelyjä noudattaen.

(4)

Muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta tai henkivakuutuksen ensivakuutusta, jälleenvakuutusta ja lisäeläkkeitä koskevien direktiivien täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet olisi hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY mukaisesti. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa kyseisten direktiivien muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä niitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(5)

Direktiivi 91/675/ETY olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

(6)

Koska direktiiviin 91/675/ETY tällä direktiivillä tehtävät muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja koskevat pelkästään komiteamenettelyä, jäsenvaltioiden ei tarvitse saattaa niitä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi ei ole tarpeen antaa asiaa koskevia säännöksiä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan direktiivi 91/675/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY (6) 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”2 a artikla

Jos tähän artiklaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan kolme kuukautta.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  EUVL C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. marraskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 3. maaliskuuta 2008.

(3)  EYVL L 374, 31.12.1991, s. 32. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/1/EY (EUVL L 79, 24.3.2005, s. 9).

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUVL C 255, 21.10.2006, s. 1.

(6)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).”


19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/50


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/22/EY,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008,

säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 44 ja 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/109/EY (4) säädetään, että eräät toimenpiteet on hyväksyttävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti.

(2)

Päätöstä 1999/468/EY on muutettu päätöksellä 2006/512/EY, jolla otettiin käyttöön valvonnan käsittävä sääntelymenettely, jota käytetään hyväksyttäessä sellaisia laajakantoisia täytäntöönpanotoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla.

(3)

Päätökseen 2006/512/EY liittyvän Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuman (6) mukaisesti, jotta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä voitaisiin soveltaa jo voimassa oleviin perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti annettuihin säädöksiin, kyseiset säädökset on mukautettava niihin sovellettavia menettelyjä noudattaen.

(4)

Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä direktiivin 2004/109/EY täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan täsmentää eräiden direktiiviin pohjautuvien määritelmien teknisiä näkökohtia, jotka koskevat erityisesti tavanomaisen lyhyen selvitysjakson enimmäispituutta, kaupankäyntipäivien luetteloa, olosuhteita, joissa henkilön olisi pitänyt saada tietää äänioikeuksien hankinnasta tai luovutuksesta, sekä riippumattomuusvaatimuksia, jotka markkinatakaajien ja rahastoyhtiöiden on täytettävä, ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys, selventää suppeamman tilintarkastuksen luonnetta, määritellä lyhennettyjen tilinpäätösasiakirjojen vähimmäissisältö, täsmentää huomattavien omistusosuuksien ilmoittamista ja niihin liittyvien tietojen antamista koskevia menettelyjä samoin kuin menettelyjä, jotka koskevat säänneltyjen tietojen ilmoittamista liikkeeseenlaskijan kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, sekä määritellä säänneltyjen tietojen levittämistä ja keskitetyn säilytysjärjestelmän perustamista koskevat vähimmäisvaatimukset. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2004/109/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(5)

Direktiivissä 2004/109/EY säädetään komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevasta määräajasta. Päätökseen 2006/512/EY liittyvässä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausumassa todetaan, että päätös 2006/512/EY on horisontaalinen ja tyydyttävä ratkaisu yhteispäätösmenettelyssä annettujen säädösten täytäntöönpanon valvontaa koskeviin Euroopan parlamentin pyyntöihin ja että sen vuoksi komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa ilman ajallisia rajoituksia. Lisäksi Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat luvanneet huolehtia siitä, että ehdotukset, joiden tarkoituksena on kumota sellaiset säädöksissä olevat säännökset, joissa säädetään täytäntöönpanovallan siirtoa komissiolle koskevista aikarajoituksista, hyväksytään mahdollisimman pian. Koska valvonnan käsittävä sääntelymenettely on otettu käyttöön, direktiivissä 2004/109/EY oleva säännös aikarajoituksesta olisi poistettava.

(6)

Komission olisi säännöllisin väliajoin arvioitava sille siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevien säännösten toimivuutta, jotta Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat määrittää, ovatko kyseinen toimivaltajako ja komissiolle asetetut menettelyvaatimukset asianmukaiset, ja varmistaa sekä tehokkuuden että demokraattisen vastuunalaisuuden.

(7)

Direktiivi 2004/109/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(8)

Koska direktiiviin 2004/109/EY tällä direktiivillä tehtävät muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja koskevat pelkästään komiteamenettelyä, jäsenvaltioiden ei tarvitse saattaa niitä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi ei ole tarpeen antaa asiaa koskevia säännöksiä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan direktiivi 2004/109/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys ja varmistaa 1 kohdan yhtenäinen soveltaminen, komissio hyväksyy 27 artiklan 2 ja 2 a kohdassa tarkoitettuja menettelyjä noudattaen 1 kohdassa vahvistettuja määritelmiä koskevia täytäntöönpanotoimia.

Erityisesti komissio

a)

vahvistaa 1 kohdan i alakohdan ii alakohdan soveltamiseksi menettelyn, jota noudattaen liikkeeseenlaskija voi valita kotijäsenvaltion;

b)

mukauttaa, jos se on tarpeen 1 kohdan i alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun kotijäsenvaltion valitsemiseksi, kolmen vuoden jaksoa liikkeeseenlaskijan toimintahistoriaan nähden sellaisten uusien vaatimusten perusteella, joita yhteisön lainsäädännössä asetetaan kaupankäynnin kohteeksi ottamiselle säännellyillä markkinoilla; ja

c)

laatii 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen 1 kohdan l alakohdan soveltamiseksi suuntaa-antavan luettelon siitä, mitä ei katsota sähköiseksi muodoksi, ottaen huomioon teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (7) liitteen V.

Toisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

2)

Muutetaan 5 artiklan 6 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen”;

b)

korvataan kolmas alakohta seuraavasti:

”Edellä a alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet hyväksytään 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen. Edellä b ja c alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Tarvittaessa komissio voi myös mukauttaa viiden vuoden ajanjaksoa, johon viitataan 1 kohdassa. Kyseinen toimenpide, jolla muutetaan tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Korvataan 9 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotta voidaan ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys ja varmistaa 2, 4 ja 5 kohdan yhtenäinen soveltaminen. Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Komissio määrittää tämän artiklan 4 kohdassa mainitun ”lyhyen selvitysjakson” enimmäispituuden sekä kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen soveltamat asianmukaiset valvontajärjestelmät. Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Lisäksi komissio voi laatia luettelon tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tapahtumista 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.”

4)

Muutetaan 12 artiklan 8 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan ilmaisu ”27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen”;

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

5)

Muutetaan 13 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan ilmaisu ”27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen”;

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

6)

Muutetaan 14 artiklan 2 kohta, 17 artiklan 4 kohta ja 18 artiklan 5 kohta kukin seuraavasti:

a)

poistetaan ilmaisu ”27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen”;

b)

lisätään virke seuraavasti:

”Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

7)

Muutetaan 19 artiklan 4 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan ensimmäisestä alakohdasta ilmaisu ”27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen”;

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

8)

Muutetaan 21 artiklan 4 kohta seuraavasti:

a)

poistetaan ensimmäisestä alakohdasta ilmaisu ”27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen”;

b)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

9)

Muutetaan 23 artikla seuraavasti:

a)

muutetaan 4 kohta seuraavasti:

i)

lisätään ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisen alakohdan ii alakohdassa tarkoitetussa yhteydessä komissio myös hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka koskevat useamman kuin yhden maan liikkeeseenlaskijoiden kannalta olennaisten standardien arviointia. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”;

ii)

lisätään alakohta seuraavasti:

”Edellisessä alakohdassa tarkoitetussa yhteydessä komissio myös hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on vahvistaa yleiset vastaavuutta koskevat kriteerit, jotka koskevat useamman kuin yhden maan liikkeeseenlaskijoiden kannalta olennaisia tilinpäätösstandardeja. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”;

b)

muutetaan 5 kohta seuraavasti:

i)

poistetaan ilmaisu ”27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen”;

ii)

lisätään virke seuraavasti:

”Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”;

c)

lisätään 7 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Komissio myös hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla vahvistetaan yleiset vastaavuutta koskevat kriteerit ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 27 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

10)

Muutetaan 27 artikla seuraavasti:

a)

lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”;

b)

korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio arvioi sille siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevia säännöksiä ja esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen kyseisen vallan toimivuudesta 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä ja sen jälkeen vähintään kerran kolmessa vuodessa. Kertomuksessa tutkitaan erityisesti, onko komission tarpeen ehdottaa tähän direktiiviin muutoksia, joilla varmistetaan komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan asianmukaiset rajat. Päätelmään, joka tehdään koskien sitä, onko muutos tarpeen vai ei, liitetään yksityiskohtainen perustelu. Tarvittaessa kertomukseen liitetään lainsäädäntöehdotus komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevien säännösten muuttamisesta.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  EUVL C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  EUVL C 39, 23.2.2007, s. 1.

(3)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. marraskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 3. maaliskuuta 2008.

(4)  EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38.

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  EUVL C 255, 21.10.2006, s. 1.

(7)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 2006/96/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 81).”


19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/54


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/23/EY,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008,

sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä annetun direktiivin 2006/49/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/49/EY (4) säädetään, että eräät toimenpiteet on hyväksyttävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti.

(2)

Päätöstä 1999/468/EY on muutettu päätöksellä 2006/512/EY, jolla otettiin käyttöön valvonnan käsittävä sääntelymenettely, jota käytetään hyväksyttäessä sellaisia laajakantoisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla.

(3)

Päätökseen 2006/512/EY liittyvän Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuman (6) mukaisesti, jotta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä voitaisiin soveltaa jo voimassa oleviin perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti annettuihin säädöksiin, kyseiset säädökset on mukautettava niihin sovellettavia menettelyjä noudattaen.

(4)

Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä direktiivin 2006/49/EY täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan ottaa huomioon muun muassa rahoitusmarkkinoiden tekninen kehitys ja varmistaa direktiivin yhdenmukainen soveltaminen. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on selventää määritelmiä sekä muuttaa mainitun direktiivin säännöksiä tekemällä teknisiä mukautuksia, jotka koskevat omien varojen määrittämistä, riskien ja vastuiden luokittelua, laskemista ja arviointia sekä niiden sijoituspalveluyritysten luokkia, joihin mainittua direktiiviä sovelletaan. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2006/49/EY muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(5)

Direktiivissä 2006/49/EY säädetään komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevasta määräajasta. Päätökseen 2006/512/EY liittyvässä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausumassa todetaan, että päätös 2006/512/EY on horisontaalinen ja tyydyttävä ratkaisu yhteispäätösmenettelyssä annettujen säädösten täytäntöönpanon valvontaa koskeviin Euroopan parlamentin pyyntöihin ja että sen vuoksi komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa ilman ajallisia rajoituksia. Lisäksi Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat luvanneet huolehtia siitä, että ehdotukset, joiden tarkoituksena on kumota sellaiset säädöksissä olevat säännökset, joissa säädetään täytäntöönpanovallan siirtoa komissiolle koskevista aikarajoituksista, hyväksytään mahdollisimman pian. Koska valvonnan käsittävä sääntelymenettely on otettu käyttöön, direktiivissä 2006/49/EY oleva säännös aikarajoituksesta olisi poistettava.

(6)

Komission olisi säännöllisin väliajoin arvioitava sille siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevien säännösten toimivuutta, jotta Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat määrittää, ovatko tämän toimeenpanovallan laajuus ja komissiolle asetetut menettelyvaatimukset asianmukaiset ja varmistavatko ne sekä tehokkuuden että demokraattisen vastuunalaisuuden.

(7)

Direktiivi 2006/49/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(8)

Koska direktiiviin 2006/49/EY tällä direktiivillä tehtävät muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja koskevat pelkästään komiteamenettelyä, jäsenvaltioiden ei tarvitse saattaa niitä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi asiaa koskevien säännösten antaminen ei ole tarpeen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan direktiivi 2006/49/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 41 artikla seuraavasti:

a)

Poistetaan 1 kohdassa sanat ”noudattaen 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä”.

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Muutetaan 42 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio arvioi sille siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevia säännöksiä ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen näiden säännösten toimivuudesta 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä ja sen jälkeen vähintään kerran kolmessa vuodessa. Kertomuksessa tarkastellaan erityisesti, tarvitseeko komission ehdottaa tähän direktiiviin muutoksia, joilla varmistetaan sille siirretyn täytäntöönpanovallan soveltamisalan asianmukaisuus. Muutoksen tarpeellisuutta koskevat johtopäätökset on perusteltava yksityiskohtaisesti. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevien säännösten muuttamiseksi.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  EUVL C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  EUVL C 39, 23.2.2007, s. 1.

(3)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. marraskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 3. maaliskuuta 2008.

(4)  EUVL L 177, 30.6.2006, s. 201.

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  EUVL C 255, 21.10.2006, s. 1.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/56


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä maaliskuuta 2008,

neuvoston direktiivin 64/432/ETY täytäntöönpanosta yhteisön sisäisessä nautaeläinten kaupassa naudan tarttuvaan rinotrakeiittiin liittyvien lisätakeiden osalta ja tiettyjen jäsenvaltioiden esittämien hävittämisohjelmien hyväksymisen osalta tehdyn päätöksen 2004/558/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 1004)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/233/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 64/432/ETY 9 artiklassa säädetään, että jäsenvaltio, jolla on käytössä pakollinen kansallinen ohjelma jonkin kyseisen direktiivin liitteessä E (II) luetellun tartuntataudin torjumiseksi, voi toimittaa kyseisen ohjelman komissiolle hyväksyttäväksi. Artiklassa säädetään lisäksi yhteisön sisäisessä kaupassa mahdollisesti vaadittavien lisätakeiden määrittelemisestä.

(2)

Neuvoston direktiivin 64/432/ETY täytäntöönpanosta yhteisön sisäisessä nautaeläinten kaupassa naudan tarttuvaan rinotrakeiittiin liittyvien lisätakeiden osalta ja tiettyjen jäsenvaltioiden esittämien hävittämisohjelmien hyväksymisen osalta 15 päivänä heinäkuuta 2004 tehdyllä komission päätöksellä 2004/558/EY (2) hyväksytään naudan 1-tyypin herpesvirusinfektion, jäljempänä ’BHV1’, valvonta- ja hävittämisohjelmat, jotka kyseisen päätöksen liitteessä I luetellut jäsenvaltiot ovat esittäneet samassa liitteessä lueteltujen alueidensa osalta ja joihin sovelletaan BHV1-lisätakeita direktiivin 64/432/ETY 9 artiklan mukaisesti.

(3)

Tšekki on antanut tiedoksi ohjelman, jolla on tarkoitus hävittää BHV1-infektio maan koko alueelta. Ohjelma täyttää direktiivin 64/432/ETY 9 artiklan 1 kohdan mukaiset perusteet. Ohjelmassa vahvistetaan lisäksi nautaeläinten kansallisiin siirtoihin sovellettavat säännöt, jotka ovat vastaavat kuin on aiemmin pantu täytäntöön eräissä jäsenvaltioissa tai niiden alueilla, joista tauti onnistuttiin niiden ansiosta hävittämään.

(4)

Tšekin esittämä ohjelma ja direktiivin 64/432/ETY 9 artiklan mukaisesti esitetyt lisätakeet olisi hyväksyttävä.

(5)

Päätöksen 2004/558/EY liitettä I olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2004/558/EY liite I tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/729/EY (EUVL L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  EUVL L 249, 23.7.2004, s. 20. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/584/EY (EUVL L 219, 24.8.2007, s. 37).


LIITE

”LIITE I

Jäsenvaltiot

Jäsenvaltioiden alueet, joihin sovelletaan naudan tarttuvaa rinotrakeiittia koskevia lisätakeita direktiivin 64/432/ETY 9 artiklan mukaisesti

Tšekki

Kaikki alueet

Saksa

Kaikki alueet paitsi Baijerin osavaltiossa sijaitsevat Regierungsbezirk Oberpfalz ja Regierungsbezirk Oberfranken

Italia

Friuli-Venezia Giulian autonominen alue

Trenton autonominen provinssi”


19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/58


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä maaliskuuta 2008,

päätöksen 2003/467/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Puolan tiettyjen hallinnollisten alueiden julistamisesta naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaiksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 974)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/234/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY (1) ja erityisesti sen liitteessä D olevan I luvun E jakson,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 64/432/ETY liitteessä D säädetään, että jäsenvaltion tai sen osan katsotaan nautakarjojen osalta olevan virallisesti naudan tarttuvasta leukoosista vapaa edellyttäen, että tietyt kyseisessä direktiivissä asetetut edellytykset täyttyvät.

(2)

Luettelo niistä jäsenvaltioiden alueista, jotka on julistettu naudan tarttuvasta leukoosista vapaiksi, esitetään nautakarjojen tuberkuloosista, luomistaudista ja naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaan aseman vahvistamisesta tiettyjen jäsenvaltioiden ja jäsenvaltioiden alueiden osalta 23 päivänä kesäkuuta 2003 tehdyssä komission päätöksessä 2003/467/EY (2).

(3)

Puola on nyt toimittanut komissiolle asiakirjoja, joilla osoitetaan direktiivissä 64/432/ETY säädettyjen asianmukaisten edellytysten täyttyminen siten, että 14 hallinnollista aluetta (powiat), jotka kuuluvat Kujawsko-Pomorskien, Łódzkien ja Małopolskien voivodikuntiin eli laajempiin hallinnollisiin yksiköihin, voidaan katsoa naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaiksi.

(4)

Kyseisten asiakirjojen arvioinnin seurauksena kyseiset alueet (powiat) Puolassa olisi tunnustettava naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaiksi kyseisen jäsenvaltion alueiksi.

(5)

Päätöstä 2003/467/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2003/467/EY liite III tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/729/EY (EUVL L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  EUVL L 156, 25.6.2003, s. 74. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2008/97/EY (EUVL L 32, 6.2.2008, s. 25).


LIITE

Korvataan päätöksen 2003/467/EY liitteessä III olevan 2 luvun Puolaa koskeva toinen osa seuraavasti:

”Puolassa:

Dolnośląskien voivodikunta

Powiat-alueet

Bolesławiecki, Dzierżoniowski, Głogowski, Górowski, Jaworski, Jeleniogórski, Jelenia Góra, Kamiennogórski, Kłodzki, Legnicki, Legnica, Lubański, Lubiński, Lwówecki, Milicki, Oleśnicki, Oławski, Polkowicki, Strzeliński, Średzki, Świdnicki, Trzebnicki, Wałbrzyski, Wałbrzych, Wołowski, Wrocławski, Wrocław, Ząbkowicki, Zgorzelecki, Złotoryjski.

Lubelskien voivodikunta

Powiat-alueet

Bialski, Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Lublin, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, Zamość.

Kujawsko-Pomorskien voivodikunta

Powiat-alueet

Aleksandrowski, Chełmiński, Golubsko-Dobrzyński, Grudziądzki, Grudziądz, Toruński, Toruń, Wąbrzeski.

Łódzkien voivodikunta

Powiat-alueet

Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łowicki, Łódzki, Łódź, Opoczyński, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Wieruszowski, Zduńskowolski, Zgierski.

Małopolskien voivodikunta

Powiat-alueet

Brzeski, Bocheński, Chrzanowski, Dąbrowski, Gorlicki, Krakowski, Kraków, Limanowski, Miechowski, Myślenicki, Nowosądecki, Nowotarski, Nowy Sącz, Oświęcimski, Olkuski, Proszowicki, Tarnowski, Tarnów, Tatrzański, Wielicki.

Opolskien voivodikunta

Powiat-alueet

Brzeski, Głubczycki, Kędzierzyńsko-Kozielski, Kluczborski, Krapkowicki, Namysłowski, Nyski, Olecki, Opolski, Opole, Prudnicki, Strzelecki.

Podkarpackien voivodikunta

Powiat-alueet

Bieszczadzki, Brzozowski, Jasielski, Krośnieński, Krosno, Leski, Leżajski, Łańcucki, Rzeszowski, Rzeszów, Sanocki, Strzyżowski.

Śląskien voivodikunta

Powiat-alueet

Będziński, Bielski, Bielsko Biała, Bytom, Chorzów, Cieszyński, Częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa, Gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Kłobucki, Lubliniecki, Mikołowski, Mysłowice, Myszkowski, Piekary Śląskie, Pszczyński, Raciborski, Ruda Śląska, Rybnicki, Rybnik, Siemianowice, Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnogórski, Tychy, Tyski, Wodzisławski, Zabrze, Zawierciański, Żory, Żywiecki.

Świętokrzyskien voivodikunta

Powiat-alueet

Buski, Jędrzejowski, Kazimierski, Kielecki, Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Pińczowski, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski, Włoszczowski.

Wielkopolskien voivodikunta

Powiat-alueet

Jarociński, Kaliski, Kalisz, Kępiński, Kolski, Koniński, Konin, Krotoszyński, Ostrzeszowski, Słupecki, Turecki, Wrzesiński.”