ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 74

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
15. maaliskuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission asetus (EY) N:o 213/2008, annettu 28 päivänä marraskuuta 2007, yhteisestä hankintasanastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2195/2002 sekä julkisista hankintamenettelyistä annettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta ja yhteisen hankintasanaston tarkistuksesta  ( 1 )

1

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

15.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 74/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 213/2008,

annettu 28 päivänä marraskuuta 2007,

yhteisestä hankintasanastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2195/2002 sekä julkisista hankintamenettelyistä annettujen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta ja yhteisen hankintasanaston tarkistuksesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä hankintasanastosta (CPV) 5 päivänä marraskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2195/2002 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan,

ottaa huomioon vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY (2) ja erityisesti sen 70 artiklan d ja e kohdan,

ottaa huomioon julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (3) ja erityisesti sen 79 artiklan f ja g kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 2195/2002 otettiin käyttöön yhteinen hankintasanasto (CPV) ja perustettiin julkisiin hankintoihin sovellettava yhteinen luokittelujärjestelmä, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa hankintaviranomaisten ja -yksikköjen sopimusten kohteen kuvauksissaan käyttämät viittaukset.

(2)

CPV:n rakennetta, koodeja ja kuvauksia olisi mukautettava tai muutettava markkinoiden kehittymisen ja käyttäjien tarpeiden myötä. Joitakin sidosryhmien ja CPV:n käyttäjien CPV:n tekstin parantamiseksi tekemiä ehdotuksia olisi otettava huomioon. Yhteisen hankintasanaston rakenne, koodit ja kuvaukset olisi saatettava nykykäsityksen mukaisiksi myös sen vuoksi, että sanastosta on tarkoitus tehdä tehokas elektroninen julkisten hankintojen työkalu.

(3)

Yhteisen hankintasanaston käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi sen pitäisi perustua vähäisemmässä määrin materiaaleihin ja suuremmassa määrin tuotteisiin. Tämän mukaisesti asetuksen (EY) N:o 2195/2002 nykyisessä liitteessä I olevassa pääsanastossa mainitut tuoteominaisuudet olisi siirrettävä samaan liitteeseen sijoitettavaan lisäsanastoon, ja nykyisen sanaston voimakkaasti materiaaleihin perustuvat osastot olisi sijoitettava muihin osastoihin.

(4)

Yhteisen hankintasanaston hierarkiaa olisi järkiperäistettävä yhdistämällä ja sijoittamalla uudelleen suhteellisen vähäisen määrän koodeja omaavia osastoja, joita pitäisi osittain tarkastella yhdessä, sekä osastoja, jotka voisivat aiheuttaa hämmennystä. Tämä olisi tehtävä siten, että nimikkeistö olisi johdonmukaisemman ja tasaisemman esitystavan ansiosta yksinkertaisempi käyttää.

(5)

Maanpuolustusalan laitteiden ja palvelujen luokitusta olisi parannettava ryhmittämällä entiset, hajanaiset koodit johdonmukaisemmin uusiin ryhmiin ja luokkiin ja lisäämällä uusia koodeja, kuten puolustusalan tutkimus ja teknologia.

(6)

Lisäsanaston rakenne olisi uusittava kokonaan, ja sille olisi luotava looginen rakenne, jossa pääluokat jaetaan ryhmiin käytettäväksi yhdessä pääsanaston kanssa. Lisäsanastoa olisi myös kehitettävä lisäämällä siihen tuotteiden ja palvelujen ominaisuuksia. Tämä yksinkertaistaisi hakuprosessia, kun sopimuksen sisältö voitaisiin kuvata kattavasti ja pääsanaston koodien määrää voitaisiin vähentää.

(7)

Selkeyden vuoksi asetuksen (EY) N:o 2195/2002 liite I olisi korvattava.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 2195/2002 liite II, jossa luetellaan yksityiskohtaisesti vuonna 2003 tehdyt muutokset, on menettänyt merkityksensä, ja se olisi siksi poistettava.

(9)

Yhteisen hankintasanaston tarkistuksen johdosta on syytä myös päivittää asetuksen (EY) N:o 2195/2002 liitteissä III, IV ja V esitetyt taulukot, jotka osoittavat vastaavuudet CPV:n sekä Yhdistyneiden kansakuntien yhteisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen (CPC Prov.), Euroopan yhteisöjen yleisen toimialaluokituksen (NACE Rev. 1) sekä yhdistetyn nimikkeistön (CN) välillä. Taulukot olisi korvattava muutetuilla taulukoilla selvyyden vuoksi.

(10)

Yhteisen hankintasanaston tarkistuksen yhteydessä olisi päivitettävä myös direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY liitteissä mainittujen toimintojen ja palvelujen luettelot, joissa viitataan CPV-koodeihin, jotta luettelot olisivat johdonmukaiset tarkistetun CPV:n kanssa. Tämä tehdään siten, ettei mainittujen direktiivien asiasisältö muutu.

(11)

Jotta olisi riittävästi aikaa tehdä elektronisiin järjestelmiin uudesta yhteisestä hankintasanastosta aiheutuvat tekniset mukautukset, olisi säädettävä, että asetusta sovelletaan kuuden kuukauden kuluttua sen julkaisemisesta.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat julkisia hankintoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2195/2002 seuraavasti:

1)

Korvataan liite I tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

2)

Poistetaan liite II.

3)

Korvataan liite III tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.

4)

Korvataan liite IV tämän asetuksen liitteessä III olevalla tekstillä.

5)

Korvataan liite V tämän asetuksen liitteessä IV olevalla tekstillä.

2 artikla

Muutetaan direktiivi 2004/17/EY seuraavasti:

1)

Korvataan liitteen XII taulukko tämän asetuksen liitteessä V olevalla tekstillä.

2)

Korvataan liitteen XVIIA taulukko tämän asetuksen liitteessä VI olevalla tekstillä.

3)

Korvataan liitteen XVIIB taulukko tämän asetuksen liitteessä VII olevalla tekstillä.

3 artikla

Muutetaan direktiivi 2004/18/EY seuraavasti:

1)

Korvataan liitteen I taulukko tämän asetuksen liitteessä V olevalla tekstillä.

2)

Korvataan liitteessä II olevan liitteen IIA taulukko tämän asetuksen liitteessä VI olevalla tekstillä.

3)

Korvataan liitteessä II olevan liitteen IIB taulukko tämän asetuksen liitteessä VII olevalla tekstillä.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 15 päivästä syyskuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EYVL L 340, 16.12.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2151/2003 (EUVL L 329, 17.12.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 2006/97/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 107).

(3)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/97/EY.


LIITE I

YHTEINEN HANKINTASANASTO

Luokittelujärjestelmän rakenne

1.

CPV käsittää pääsanaston ja lisäsanaston.

2.

Pääsanasto on puukaavion muotoinen ja sisältää enintään yhdeksännumeroisia koodeja ja niitä vastaavat nimikkeet, joilla kuvaillaan sopimuksen kohde eli tavarahankinnat, rakennusurakat tai palvelut.

Numerokoodissa on kahdeksan numeroa ja se jakautuu seuraavasti:

2-numerotaso, koodin kaksi ensimmäistä numeroa (osastot) (XX000000-Y),

3-numerotaso, koodin kolme ensimmäistä numeroa (ryhmät) (XXX00000-Y),

4-numerotaso, koodin neljä ensimmäistä numeroa (luokat) (XXXX0000-Y),

5-numerotaso, koodin viisi ensimmäistä numeroa (kategoriat) (XXXXX000-Y).

Kukin kolmesta viimeisestä numerosta täsmentää edelleen kutakin 5-numerotasoa (kategoriaa).

Yhdeksäs numero on tarkistusnumero.

3.

Lisäsanastoa voidaan käyttää hankintasopimuksen kohteen kuvauksen täydentämiseksi. Se koostuu aakkosnumeerisesta koodista, jota vastaa nimike, jonka avulla voidaan edelleen täsmentää hankittavan hyödykkeen ominaisluonnetta tai käyttökohdetta.

Aakkosnumeerinen koodi koostuu:

ensimmäisestä tasosta, joka käsittää pääluokkaa vastaavan kirjaimen,

toisesta tasosta, joka käsittää ryhmää vastaavan kirjaimen,

kolmannesta tasosta, joka käsittää alaryhmiä vastaavat kolme numeroa.

Viimeinen numero on tarkistusnumero.

PÄÄSANASTO

CPV-koodi

Kuvaus

03000000-1

Maa-, karja-, kala- ja metsätaloustuotteet sekä vastaavat tuotteet

03100000-2

Maatalous- ja puutarhatuotteet

03110000-5

Kauppapuutarhoista ja puutarhanhoidosta saadut tuotteet

03111000-2

Siemenet

03111100-3

Soijapavut

03111200-4

Maapähkinät

03111300-5

Auringonkukansiemenet

03111400-6

Puuvillansiemenet

03111500-7

Seesaminsiemenet

03111600-8

Sinapinsiemenet

03111700-9

Kasvisten siemenet

03111800-0

Hedelmien siemenet

03111900-1

Kukkien siemenet

03112000-9

Raakatupakka

03113000-6

Sokerin valmistukseen käytettävät kasvit

03113100-7

Sokerijuurikas

03113200-8

Sokeriruoko

03114000-3

Oljet ja rehukasvit

03114100-4

Oljet

03114200-5

Rehukasvit

03115000-0

Raa'at kasviaineet

03115100-1

Tekstiilien valmistuksessa käytettävät raa'at kasviaineet

03115110-4

Puuvilla

03115120-7

Juutti

03115130-0

Pellava

03116000-7

Luonnonkumi ja -lateksi sekä vastaavat tuotteet

03116100-8

Luonnonkumi

03116200-9

Luonnonlateksi

03116300-0

Lateksituotteet

03117000-4

Erityisaloilla käytettävät kasvit

03117100-5

Hajuvesissä, lääkkeissä, hyönteismyrkyissä tai vastaavissa tuotteissa käytettävät kasvit

03117110-8

Hajuvesiteollisuudessa käytettävät kasvit

03117120-1

Lääketeollisuudessa käytettävät kasvit

03117130-4

Hyönteismyrkyissä käytettävät kasvit

03117140-7

Sienimyrkyissä ja vastaavissa tuotteissa käytettävät kasvit

03117200-6

Erityisaloilla käytettävät kasvien siemenet

03120000-8

Puutarhatuotteet ja taimitarhan tuotteet

03121000-5

Puutarhatuotteet

03121100-6

Elävät kasvit, sipulit, juuret, pistokkaat ja vesat

03121200-7

Leikkokukat

03121210-0

Kukka-asetelmat

03130000-1

Juoma- ja maustekasvit

03131000-8

Juomien valmistukseen käytettävät kasvit

03131100-9

Kahvipavut

03131200-0

Teepensaat

03131300-1

Mate

03131400-2

Kaakaopavut

03132000-5

Jalostamattomat mausteet

03140000-4

Eläintuotteet ja vastaavat tuotteet

03141000-1

Sonnin siemenneste

03142000-8

Eläintuotteet

03142100-9

Luonnonhunaja

03142200-0

Etanat

03142300-1

Syötävät eläinperäiset tuotteet

03142400-2

Vahat

03142500-3

Munat

03143000-5

Yhdistetyn maanviljelyn ja karjanhoidon (sekatilojen) tuotteet

03144000-2

Maataloustarvikkeet

03200000-3

Viljat, perunat, kasvikset, hedelmät ja pähkinät

03210000-6

Viljat ja perunat

03211000-3

Viljat

03211100-4

Vehnä

03211110-7

Durumvehnä

03211120-0

Pehmeä vehnä

03211200-5

Maissi

03211300-6

Riisi

03211400-7

Ohra

03211500-8

Ruis

03211600-9

Kaura

03211700-0

Maltaat

03211900-2

Jyvätuotteet

03212000-0

Perunat ja kuivatut vihannekset

03212100-1

Perunat

03212200-2

Kuivatut palkokasvit ja palot

03212210-5

Kuivatut palkokasvit

03212211-2

Linssit

03212212-9

Kahviherneet

03212213-6

Kuivatut herneet

03212220-8

Palot

03220000-9

Kasvikset, hedelmät, pähkinät

03221000-6

Kasvikset

03221100-7

Juurekset ja mukulakasvit

03221110-0

Juurekset

03221111-7

Punajuuret

03221112-4

Porkkanat

03221113-1

Sipulit

03221114-8

Nauriit

03221120-3

Mukulakasvit

03221200-8

Vihannekset

03221210-1

Pavut

03221211-8

Härkäpavut

03221212-5

Vihreät pavut

03221213-2

Ruusupavut

03221220-4

Herneet

03221221-1

Tarhaherneet

03221222-8

Sokeriherneet

03221230-7

Paprikat

03221240-0

Tomaatit

03221250-3

Kesäkurpitsat

03221260-6

Sienet

03221270-9

Kurkut

03221300-9

Lehtivihannekset

03221310-2

Lehtisalaatti

03221320-5

Salaatinlehdet

03221330-8

Artisokat

03221340-1

Pinaatti

03221400-0

Kaalit

03221410-3

Keräkaali

03221420-6

Kukkakaali

03221430-9

Parsakaali

03221440-2

Ruusukaali

03222000-3

Hedelmät ja pähkinät

03222100-4

Tropiikin hedelmät ja pähkinät

03222110-7

Tropiikin hedelmät

03222111-4

Banaanit

03222112-1

Ananakset

03222113-8

Mangot

03222114-5

Taatelit

03222115-2

Rusinat

03222116-9

Viikunat

03222117-6

Avokadot

03222118-3

Kiivit

03222120-0

Kookospähkinät

03222200-5

Sitrushedelmät

03222210-8

Sitruunat

03222220-1

Appelsiinit

03222230-4

Greipit

03222240-7

Mandariinit

03222250-0

Limetit

03222300-6

Hedelmät, lukuun ottamatta trooppisia hedelmiä

03222310-9

Marjat

03222311-6

Viinimarjat

03222312-3

Karviaismarjat

03222313-0

Mansikat

03222314-7

Vadelmat

03222315-4

Karpalot

03222320-2

Omenat, päärynät ja kvittenit

03222321-9

Omenat

03222322-6

Päärynät

03222323-3

Kvittenit

03222330-5

Luumarjat

03222331-2

Aprikoosit

03222332-9

Persikat

03222333-6

Kirsikat

03222334-3

Luumut

03222340-8

Erityyppiset viinirypäleet

03222341-5

Viinirypäleet

03222342-2

Viinin valmistuksessa käytettävät viinirypäleet

03222400-7

Oliivit

03300000-2

Maatalous-, riistatalous- ja kalataloustuotteet

03310000-5

Kalat, äyriäiset ja vedestä saatavat tuotteet

03311000-2

Kalat

03311100-3

Kampelakalat

03311110-6

Kielikampela

03311120-9

Punakampela

03311200-4

Turskansukuiset kalat

03311210-7

Turska

03311220-0

Seiti

03311230-3

Kummeliturska

03311240-6

Kolja

03311300-5

Silli

03311400-6

Tonnikala

03311500-7

Valkoturska

03311600-8

Pikkusilli

03311700-9

Lohi

03312000-9

Äyriäiset

03312100-0

Osterit

03312200-1

Kuoriäyriäiset

03312300-2

Vedessä elävät selkärangattomat

03313000-6

Vedestä saatavat tuotteet

03313100-7

Korallit tai vastaavat tuotteet

03313200-8

Aidot pesusienet

03313300-9

Merilevät

03313310-2

Levät

03320000-8

Nautakarja, muu karja ja pikkueläimet

03321000-5

Nautakarja

03321100-6

Nautaeläimet

03321200-7

Vasikat

03322000-2

Muu karja

03322100-3

Lampaat

03322200-4

Vuohet

03322300-5

Hevoset

03323000-9

Siat

03324000-6

Elävä siipikarja

03325000-3

Pikkueläimet

03325100-4

Kaniinit

03325200-5

Jänikset

03330000-3

Karjataloustuotteet

03331000-0

Tuore lampaan- ja vuohenmaito

03331100-1

Lampaanmaito

03331200-2

Vuohenmaito

03332000-7

Villa ja eläinkarva

03332100-8

Keritty villa

03332200-9

Eläinkarva

03333000-4

Tuore lehmänmaito

03340000-6

Eläinten korvamerkit

03341000-3

Nautaeläinten korvamerkit

03400000-4

Metsätalous- ja hakkuutuotteet

03410000-7

Puutavara

03411000-4

Havupuutavara

03412000-1

Trooppiset puulajit

03413000-8

Polttopuu

03414000-5

Raakapuu

03415000-2

Havupuu

03416000-9

Puujätteet

03417000-6

Jätepuu

03417100-7

Sahajauho

03418000-3

Tukit

03418100-4

Lehtipuutavara

03419000-0

Sahatavara

03419100-1

Sahateollisuuden tuotteet

03419200-2

Kaivospuu

03420000-0

Kumit

03421000-7

Palsamit

03422000-4

Kumilakka

03430000-3

Korkkikaarna

03431000-0

Luonnonkorkki

03432000-7

Korituotteet

03432100-8

Punontatuotteet

03440000-6

Metsätaloustuotteet

03441000-3

Koristekasvit, -ruohot, -sammalet tai -jäkälät

03450000-9

Taimitarhan tuotteet

03451000-6

Kasvit

03451100-7

Aluskasvit

03451200-8

Kukkasipulit

03451300-9

Pensaat

03452000-3

Puut

03460000-2

Paperimassa

03461000-9

Puumassa

03461100-0

Sellu

09000000-3

Öljytuotteet, polttoaineet, sähkö ja muut energian lähteet

09100000-0

Polttoaineet

09110000-3

Kiinteät polttoaineet

09111000-0

Kivihiili ja kivihiilipohjaiset polttoaineet

09111100-1

Hiili

09111200-2

Hiilipohjaiset polttoaineet

09111210-5

Kivihiili

09111220-8

Briketit

09111300-3

Fossiiliset polttoaineet

09111400-4

Puupolttoaineet

09112000-7

Ruskohiili ja turve

09112100-8

Ruskohiili

09112200-9

Turve

09113000-4

Koksi

09120000-6

Kaasumaiset polttoaineet

09121000-3

Kivihiilikaasu, kaupunkikaasu tai vastaavat kaasut

09121100-4

Kivihiilikaasu tai vastaavat kaasut

09121200-5

Kaupunkikaasu

09122000-0

Propaani ja butaani

09122100-1

Propaanikaasu

09122110-4

Nesteytetty propaanikaasu

09122200-2

Butaanikaasu

09122210-5

Nesteytetty butaanikaasu

09123000-7

Maakaasu

09130000-9

Raakaöljy ja tisleet

09131000-6

Lentokerosiini

09131100-7

Kerosiinityyppiset lentopetrolit

09132000-3

Bensiini

09132100-4

Lyijytön bensiini

09132200-5

Lyijypitoinen bensiini

09132300-6

Etanolibensiini

09133000-0

Nestekaasu (LPG)

09134000-7

Kaasuöljyt

09134100-8

Dieselöljy

09134200-9

Dieselpolttoaine

09134210-2

Dieselpolttoaine (0,2)

09134220-5

Dieselpolttoaine (EN 590)

09134230-8

Biodiesel

09134231-5

Biodiesel (B20)

09134232-2

Biodiesel (B100)

09135000-4

Polttoöljyt

09135100-5

Lämmitysöljy

09135110-8

Vähärikkiset polttoöljyt

09200000-1

Raakaöljy, kivihiili ja öljytuotteet

09210000-4

Voiteluvalmisteet

09211000-1

Voiteluöljyt ja voiteluaineet

09211100-2

Moottoriöljyt

09211200-3

Kompressorivoiteluöljyt

09211300-4

Turbiinivoiteluöljyt

09211400-5

Vaihteistoöljyt

09211500-6

Alennusvaihdeöljyt

09211600-7

Hydraulisissa järjestelmissä käytetyt öljyt sekä muihin tarkoituksiin käytetyt öljyt

09211610-0

Hydrauliikkanesteet

09211620-3

Muotinirrotusöljyt

09211630-6

Korroosionestoöljyt

09211640-9

Sähköeristysöljyt

09211650-2

Jarrunesteet

09211700-8

Valkoöljyt ja nestemäinen parafiini

09211710-1

Valkoöljyt

09211720-4

Nestemäiset parafiinit

09211800-9

Paloöljyt ja öljyvalmisteet

09211810-2

Kevyet öljyt

09211820-5

Paloöljyt

09211900-0

Voitelevat käyttömoottoriöljyt

09220000-7

Vaseliini ja maaöljyvahat sekä erikoisbensiinit

09221000-4

Vaseliini ja maaöljyvahat

09221100-5

Vaseliini

09221200-6

Parafiini

09221300-7

Maaöljyvaha

09221400-8

Öljyn tislausjäännökset

09222000-1

Erikoisbensiinit

09222100-2

Lakkabensiini

09230000-0

Raakaöljy

09240000-3

Öljy- ja hiilipohjaiset tuotteet

09241000-0

Bituminen savikivi tai öljyliuske

09242000-7

Hiilipohjaiset tuotteet

09242100-8

Kivihiiliöljy

09300000-2

Sähkö-, lämpö-, aurinko- ja ydinenergia

09310000-5

Sähkö

09320000-8

Höyry, kuuma vesi ja vastaavat tuotteet

09321000-5

Kuuma vesi

09322000-2

Höyry

09323000-9

Aluelämmitys

09324000-6

Kaukolämmitys

09330000-1

Aurinkoenergia

09331000-8

Aurinkopaneelit

09331100-9

Lämmön tuottamiseen tarkoitetut aurinkokeräimet

09331200-0

Aurinkosähkömoduulit

09332000-5

Aurinkoenergialaitteet

09340000-4

Ydinpolttoaineet

09341000-1

Uraani

09342000-8

Plutonium

09343000-5

Radioaktiiviset aineet

09344000-2

Radioisotoopit

14000000-1

Kaivostuotteet, perusmetallit ja vastaavat tuotteet

14200000-3

Hiekka ja savi

14210000-6

Sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset

14211000-3

Hiekka

14211100-4

Luonnonhiekka

14212000-0

Hiekka, hienosora, kivimurske, kivijauhe, pikkukivet, sora, sepeli, kiviseokset, hiekka-soraseokset ja muut kiviainekset

14212100-1

Pikkukivet ja sora

14212110-4

Sora

14212120-7

Pikkukivet

14212200-2

Kiviainekset

14212210-5

Hiekka-soraseokset

14212300-3

Sepeli

14212310-6

Karkea sora

14212320-9

Graniittimurske

14212330-2

Basalttimurske

14212400-4

Maa-ainekset

14212410-7

Pintamaa

14212420-0

Pohjamaa

14212430-3

Kivimurske

14213000-7

Tiesepeli, öljysora ja öljyhiekka

14213100-8

Tiesepeli

14213200-9

Öljysora

14213300-0

Öljyhiekka

14220000-9

Savi ja kaoliini

14221000-6

Savi

14222000-3

Kaoliini

14300000-4

Kemialliset mineraalit ja lannoitemineraalit

14310000-7

Lannoitemineraalit

14311000-4

Luonnonkalsiumsuolat, alumiinikalsiumfosfaatti ja raa'at luonnonkaliumsuolat

14311100-5

Luonnonkalsium

14311200-6

Alumiinikalsiumfosfaatit

14311300-7

Raa'at luonnonkaliumsuolat

14312000-1

Pyriitit

14312100-2

Pasuttamattomat rautapyriitit

14320000-0

Kemialliset mineraalit

14400000-5

Suola ja puhdas natriumkloridi

14410000-8

Vuorisuola

14420000-1

Merisuola

14430000-4

Haihdutussuola ja puhdas natriumkloridi

14450000-0

Suolavesi

14500000-6

Muut kaivos- ja louhintatuotteet

14520000-2

Jalokivet ja puolijalokivet; hohkakivi; smirgeli; luonnonhioma-aineet; muut mineraalit ja jalometallit

14521000-9

Jalokivet ja puolijalokivet

14521100-0

Jalokivet

14521140-2

Jalokivipöly tai -jauhe

14521200-1

Puolijalokivet

14521210-4

Puolijalokivipöly tai -jauhe

14522000-6

Teollisuustimantit; hohkakivi; smirgeli; muut luonnonhioma-aineet

14522100-7

Hohkakivi

14522200-8

Teollisuustimantit

14522300-9

Smirgeli

14522400-0

Luonnonhioma-aineet

14523000-3

Muut mineraalit, jalometallit ja vastaavat tuotteet

14523100-4

Mineraalit

14523200-5

Kulta

14523300-6

Hopea

14523400-7

Platina

14600000-7

Metallimalmit ja -seokset

14610000-0

Metallimalmit

14611000-7

Rautamalmit

14612000-4

Rautaa sisältämättömät metallimalmit

14612100-5

Kuparimalmit

14612200-6

Nikkelimalmit

14612300-7

Alumiinimalmit

14612400-8

Jalometallimalmit

14612500-9

Lyijymalmit

14612600-0

Sinkkimalmit

14612700-1

Tinamalmit

14613000-1

Uraani- ja toriummalmit

14613100-2

Uraanimalmit

14613200-3

Toriummalmit

14614000-8

Erilaiset malmit

14620000-3

Metalliseokset

14621000-0

Ferroseokset

14621100-1

Ferroseokset (muut kuin EHTY)

14621110-4

Ferromangaani

14621120-7

Ferrokromi

14621130-0

Ferronikkeli

14622000-7

Teräs

14630000-6

Kuona, hehkuhilse, rautajäte ja -romu

14700000-8

Epäjalot metallit

14710000-1

Rauta, lyijy, sinkki, tina ja kupari

14711000-8

Rauta

14711100-9

Harkkorauta

14712000-5

Lyijy

14713000-2

Sinkki

14714000-9

Tina

14715000-6

Kupari

14720000-4

Alumiini, nikkeli, skandium, titaani ja vanadiini

14721000-1

Alumiini

14721100-2

Alumiinioksidi

14722000-8

Nikkeli

14723000-5

Skandium

14724000-2

Titaani

14725000-9

Vanadiini

14730000-7

Kromi, mangaani, koboltti, yttrium ja zirkonium

14731000-4

Kromi

14732000-1

Mangaani

14733000-8

Koboltti

14734000-5

Yttrium

14735000-2

Zirkonium

14740000-0

Molybdeeni, teknetium, rutenium ja rodium

14741000-7

Molybdeeni

14742000-4

Teknetium

14743000-1

Rutenium

14744000-8

Rodium

14750000-3

Kadmium, lutetium, hafnium, tantaali ja volframi

14751000-0

Kadmium

14752000-7

Lutetium

14753000-4

Hafnium

14754000-1

Tantaali

14755000-8

Volframi

14760000-6

Iridium, gallium, indium, tallium ja barium

14761000-3

Iridium

14762000-0

Gallium

14763000-7

Indium

14764000-4

Tallium

14765000-1

Barium

14770000-9

Cesium, strontium, rubidium ja kalsium

14771000-6

Cesium

14772000-3

Strontium

14773000-0

Rubidium

14774000-7

Kalsium

14780000-2

Kalium, magnesium, natrium and litium

14781000-9

Kalium

14782000-6

Magnesium

14783000-3

Natrium

14784000-0

Litium

14790000-5

Niobium, osmium, renium ja palladium

14791000-2

Niobium

14792000-9

Osmium

14793000-6

Renium

14794000-3

Palladium

14800000-9

Erilaiset ei-metalliset kaivannaiset

14810000-2

Hiontatuotteet

14811000-9

Myllynkivet, hiomakivet ja hiomalaikat

14811100-0

Myllynkivet

14811200-1

Hiomakivet

14811300-2

Hiomalaikat

14812000-6

Hiontajauhe tai -rae

14813000-3

Keinokorundi

14814000-0

Keinografiitti

14820000-5

Lasi

14830000-8

Lasikuidut

14900000-0

Kierrätysraaka-aineet

14910000-3

Metalliset kierrätysraaka-aineet

14920000-6

Ei-metalliset kierrätysraaka-aineet

14930000-9

Metalleja sisältävät tuhkat ja jäämät

15000000-8

Elintarvikkeet, juomat, tupakka ja vastaavat tuotteet

15100000-9

Eläintuotteet, liha ja lihatuotteet

15110000-2

Liha

15111000-9

Naudan- ja vasikanliha

15111100-0

Naudanliha

15111200-1

Vasikanliha

15112000-6

Siipikarjanliha

15112100-7

Tuore siipikarjanliha

15112110-0

Hanhet

15112120-3

Kalkkunat

15112130-6

Kanat

15112140-9

Ankat

15112300-9

Siipikarjan maksa

15112310-2

Rasvamaksa

15113000-3

Sianliha

15114000-0

Sisäelimet

15115000-7

Lampaan- ja karitsanliha

15115100-8

Karitsanliha

15115200-9

Lampaanliha

15117000-1

Vuohenliha

15118000-8

Hevosen-, aasin-, muulin- tai muuliaasinliha

15118100-9

Hevosenliha

15118900-7

Aasin-, muulin- tai muuliaasinliha

15119000-5

Erilaiset lihat

15119100-6

Kaninliha

15119200-7

Jäniksenliha

15119300-8

Riista

15119400-9

Sammakonreidet

15119500-0

Kyyhkyset

15119600-1

Kalan liha

15130000-8

Lihatuotteet

15131000-5

Lihasäilykkeet ja -valmisteet

15131100-6

Makkarataikinasta valmistetut tuotteet

15131110-9

Makkarataikina

15131120-2

Makkaratuotteet

15131130-5

Makkarat

15131134-3

Veripalttu ja verimakkarat

15131135-0

Siipikarjanlihasta valmistetut makkarat

15131200-7

Kuivattu, suolattu, savustettu tai maustettu liha

15131210-0

Savustettu kinkku

15131220-3

Pekoni

15131230-6

Salami

15131300-8

Maksavalmisteet

15131310-1

Patee

15131320-4

Hanhen- tai ankanmaksavalmisteet

15131400-9

Sianlihatuotteet

15131410-2

Kinkku

15131420-5

Lihapullat

15131490-6

Sianliharuoat

15131500-0

Siipikarjanlihavalmisteet

15131600-1

Naudan- ja vasikanlihatuotteet

15131610-4

Naudanlihapullat

15131620-7

Naudanjauheliha

15131640-3

Naudanlihapihvit

15131700-2

Lihavalmisteet

15200000-0

Kalavalmisteet ja -säilykkeet

15210000-3

Kalafileet, kalanmaksa, mäti ja maiti

15211000-0

Kalafileet

15211100-1

Tuoreet kalafileet

15212000-7

Kalanmäti ja -maiti

15213000-4

Kalanmaksa

15220000-6

Pakastettu kala, kalafileet ja muu kalanliha

15221000-3

Pakastettu kala

15229000-9

Pakastetut kalatuotteet

15230000-9

Kuivattu tai suolattu kala; suolaveteen säilötty kala; savustettu kala

15231000-6

Kuivattu kala

15232000-3

Suolattu kala

15233000-0

Suolaveteen säilötty kala

15234000-7

Savustettu kala

15235000-4

Säilötty kala

15240000-2

Tölkitetty kala ja muut kalavalmisteet tai -säilykkeet

15241000-9

Kuorrutetut kalasäilykkeet

15241100-0

Lohisäilykkeet

15241200-1

Sillivalmisteet tai -säilykkeet

15241300-2

Sardiinit

15241400-3

Tonnikalasäilykkeet

15241500-4

Makrillit

15241600-5

Anjovikset

15241700-6

Kalapuikot

15241800-7

Leivitetyt tai kuorrutetut kalavalmisteet

15242000-6

Kalaruoat

15243000-3

Kalavalmisteet

15244000-0

Kaviaari ja mäti

15244100-1

Kaviaari

15244200-2

Mäti

15250000-5

Kala, äyriäiset, nilviäiset ja muut meren antimet

15251000-2

Pakastetut äyriäiset

15252000-9

Äyriäisvalmisteet tai -säilykkeet

15253000-6

Kuorellisista selkärangattomista vesieläimistä valmistetut tuotteet

15300000-1

Hedelmät, vihannekset ja vastaavat tuotteet

15310000-4

Perunat ja perunatuotteet

15311000-1

Pakastetut perunat

15311100-2

Ranskanperunat

15311200-3

Kuutioidut, viipaloidut ja muut pakastetut perunat

15312000-8

Perunatuotteet

15312100-9

Pikaperunasoseet

15312200-0

Puolivalmiit ranskanperunat

15312300-1

Perunalastut

15312310-4

Maustetut perunalastut

15312400-2

Perunasta valmistetut pikkusuolaiset

15312500-3

Perunakuorukat

15313000-5

Perunajalosteet

15320000-7

Hedelmä- ja vihannesmehut

15321000-4

Hedelmätuoremehut

15321100-5

Appelsiinimehu

15321200-6

Greippimehu

15321300-7

Sitruunamehu

15321400-8

Ananasmehu

15321500-9

Rypäletuoremehu

15321600-0

Omenamehu

15321700-1

Tiivistämättömät sekamehut

15321800-2

Mehutiiviisteet

15322000-1

Vihannesmehut

15322100-2

Tomaattimehu

15330000-0

Hedelmä- ja vihannesjalosteet

15331000-7

Vihannesjalosteet

15331100-8

Tuoreet tai pakastetut vihannekset

15331110-1

Juuresjalosteet

15331120-4

Mukulakasvijalosteet

15331130-7

Pavut, herneet, paprikat, tomaatit ja muut vihannekset

15331131-4

Papujalosteet

15331132-1

Hernejalosteet

15331133-8

Kuivatut halkaistut herneet

15331134-5

Tomaattijalosteet

15331135-2

Sienijalosteet

15331136-9

Paprikajalosteet

15331137-6

Pavunidut

15331138-3

Tryffelisienet

15331140-0

Lehtivihannekset ja kaalit

15331142-4

Kaalijalosteet

15331150-3

Palkokasvijalosteet

15331170-9

Pakastetut vihannekset

15331400-1

Säilötyt ja/tai säilykevihannekset

15331410-4

Pavut tomaattikastikkeessa

15331411-1

Haudutetut pavut tomaattikastikkeessa

15331420-7

Säilötyt tomaatit

15331423-8

Säilyketomaatit

15331425-2

Tomaattisose

15331427-6

Tiivistetty tomaattisose

15331428-3

Tomaattikastike

15331430-0

Sienisäilykkeet

15331450-6

Oliivijalosteet

15331460-9

Säilykevihannekset

15331461-6

Säilykehapankaali

15331462-3

Säilykeherneet

15331463-0

Tölkitetyt kuoritut pavut

15331464-7

Tölkitetyt kokonaiset pavut

15331465-4

Säilykeparsa

15331466-1

Säilykeoliivit

15331470-2

Sokerimaissi

15331480-5

Väliaikaisesti säilötyt vihannekset

15331500-2

Etikkaan säilötyt kasvikset

15332000-4

Hedelmä- ja pähkinäjalosteet

15332100-5

Hedelmäjalosteet

15332140-7

Omenajalosteet

15332150-0

Päärynäjalosteet

15332160-3

Banaanijalosteet

15332170-6

Raparperi

15332180-9

Melonit

15332200-6

Hillot ja marmeladit; hedelmähyytelöt; hedelmä- tai pähkinäsoseet ja -levitteet

15332230-5

Marmeladit

15332231-2

Appelsiinimarmeladi

15332232-9

Sitruunamarmeladi

15332240-8

Hedelmähyytelöt

15332250-1

Hedelmälevitteet

15332260-4

Pähkinälevitteet

15332261-1

Maapähkinävoi

15332270-7

Hedelmäsoseet

15332290-3

Hillot

15332291-0

Aprikoosihillo

15332292-7

Karhunvatukkahillo

15332293-4

Mustaherukkahillo

15332294-1

Kirsikkahillo

15332295-8

Vadelmahillo

15332296-5

Mansikkahillo

15332300-7

Pähkinät

15332310-0

Paahdetut tai suolatut pähkinät

15332400-8

Säilötyt hedelmät

15332410-1

Kuivatut hedelmät

15332411-8

Korinttijalosteet

15332412-5

Rusinajalosteet

15332419-4

Sulttaanirusinat

15333000-1

Kasvinviljelyn sivutuotteet

15400000-2

Eläin- tai kasviöljyt ja -rasvat

15410000-5

Raa'at eläin- tai kasviöljyt ja -rasvat

15411000-2

Eläin- tai kasviöljyt

15411100-3

Kasviöljyt

15411110-6

Oliiviöljy

15411120-9

Seesamiöljy

15411130-2

Maapähkinäöljy

15411140-5

Kookospähkinäöljy

15411200-4

Ruokaöljy

15411210-7

Paistoöljy

15412000-9

Rasvat

15412100-0

Eläinrasvat

15412200-1

Kasvirasvat

15413000-6

Kasvirasvojen tai -öljyjen kiinteät jäämät

15413100-7

Öljykakut

15420000-8

Puhdistetut öljyt ja rasvat

15421000-5

Puhdistetut öljyt

15422000-2

Puhdistetut rasvat

15423000-9

Hydratut tai esteröidyt öljyt tai rasvat

15424000-6

Kasvivahat

15430000-1

Ravintorasvat

15431000-8

Margariini ja vastaavat tuotteet

15431100-9

Margariini

15431110-2

Juokseva margariini

15431200-0

Vähärasvaiset levitteet

15500000-3

Maitotaloustuotteet

15510000-6

Maito ja kerma

15511000-3

Maito

15511100-4

Pastöroitu maito

15511200-5

Steriloitu maito

15511210-8

Iskukuumennettu maito

15511300-6

Rasvaton maito

15511400-7

Kevytmaito

15511500-8

Täysmaito

15511600-9

Maitotiiviste

15511700-0

Maitojauhe

15512000-0

Kerma

15512100-1

Tavallinen kerma

15512200-2

Kuohukerma

15512300-3

Sakea kerma

15512900-9

Vispikerma

15530000-2

Voi

15540000-5

Juustotuotteet

15541000-2

Juustot

15542000-9

Tuorejuusto

15542100-0

Raejuusto

15542200-1

Pehmeät juustot

15542300-2

Fetajuusto

15543000-6

Juustoraaste, juustojauhe, sinihomejuusto ja muut juustot

15543100-7

Sinihomejuusto

15543200-8

Cheddarjuusto

15543300-9

Juustoraaste

15543400-0

Parmesaanijuusto

15544000-3

Kovat juustot

15545000-0

Juustolevitteet

15550000-8

Maitovalmisteet

15551000-5

Jogurtti ja muut hapanmaitotuotteet

15551300-8

Jogurtti

15551310-1

Maustamaton jogurtti

15551320-4

Maustettu jogurtti

15551500-0

Piimä

15552000-2

Kaseiini

15553000-9

Laktoosi tai laktoosisiirappi

15554000-6

Hera

15555000-3

Jäätelö ja vastaavat tuotteet

15555100-4

Jäätelö

15555200-5

Sorbetti

15600000-4

Viljavalmisteet, tärkkelykset ja tärkkelyspitoiset tuotteet

15610000-7

Myllytuotteet

15611000-4

Kuorittu riisi

15612000-1

Viljasta tai muista kasveista jauhetut jauhot ja vastaavat tuotteet

15612100-2

Vehnäjauhot

15612110-5

Kokojyväjauhot

15612120-8

Leipäjauhot

15612130-1

Tavalliset jauhot

15612150-7

Leivontajauhot

15612190-9

Nostatusainetta sisältävät jauhot

15612200-3

Viljasta jauhetut jauhot

15612210-6

Maissijauhot

15612220-9

Riisijauhot

15612300-4

Tavalliset ja karkeat kasvijauhot

15612400-5

Valmiskakkuainekset

15612410-8

Kakkuainekset

15612420-1

Leivonta-ainekset

15612500-6

Leipomotuotteet

15613000-8

Viljavalmisteet

15613100-9

Kauraryynit

15613300-1

Viljatuotteet

15613310-4

Aamiaismurot

15613311-1

Maissihiutaleet

15613313-5

Mysli tai vastaava

15613319-7

Vehnämurot

15613380-5

Kaurahiutaleet

15614000-5

Riisijalosteet

15614100-6

Pitkäjyväinen riisi

15614200-7

Jauhettu riisi

15614300-8

Rikottu riisi

15615000-2

Leseet

15620000-0

Tärkkelykset ja tärkkelyspitoiset tuotteet

15621000-7

Maissiöljy

15622000-4

Glukoosi ja glukoosivalmisteet; fruktoosi ja fruktoosivalmisteet

15622100-5

Glukoosi ja glukoosivalmisteet

15622110-8

Glukoosi

15622120-1

Glukoosisiirappi

15622300-7

Fruktoosi ja fruktoosivalmisteet

15622310-0

Fruktoosi

15622320-3

Fruktoosivalmisteet

15622321-0

Fruktoosiliuokset

15622322-7

Fruktoosisiirappi

15623000-1

Tärkkelykset

15624000-8

Tapioka

15625000-5

Mannasuurimot

15626000-2

Vanukasjauheet

15700000-5

Eläinten rehut

15710000-8

Karjan ja muiden eläinten valmisrehut

15711000-5

Kalanruoat

15712000-2

Rehut

15713000-9

Lemmikkieläinten ruoat

15800000-6

Sekalaiset elintarvikkeet

15810000-9

Leipä ja muut tuoreet leipomo- ja konditoriatuotteet

15811000-6

Leivät ja suolaiset leivonnaiset

15811100-7

Leipä

15811200-8

Sämpylät

15811300-9

Voisarvet

15811400-0

Teeleivät

15811500-1

Päällystetyt tai täytetyt leivät ja sämpylät

15811510-4

Voileivät

15811511-1

Päällystetyt tai täytetyt voileivät

15812000-3

Leivonnaiset ja kakut

15812100-4

Konditoriatuotteet

15812120-0

Piirakat

15812121-7

Suolaiset piirakat

15812122-4

Makeat piirakat

15812200-5

Kakut

15813000-0

Aamiaisleivonnaiset

15820000-2

Korput ja keksit; kestoleivonnaiset ja -kakut

15821000-9

Paahdetut leipomotuotteet

15821100-0

Paahdettu leipä ja muut vastaavat tuotteet

15821110-3

Paahdettu leipä

15821130-9

Näkkileipä

15821150-5

Korput

15821200-1

Keksit

15830000-5

Sokeri ja vastaavat tuotteet

15831000-2

Sokeri

15831200-4

Valkoinen sokeri

15831300-5

Vaahterasokeri ja -siirappi

15831400-6

Melassi

15831500-7

Sokerisiirapit

15831600-8

Hunaja

15832000-9

Sokerinvalmistuksen jätteet

15833000-6

Sokerituotteet

15833100-7

Jälkiruoat

15833110-0

Torttupohjat

15840000-8

Kaakao; suklaa ja makeiset

15841000-5

Kaakao

15841100-6

Kaakaomassa

15841200-7

Kaakaovoi, -rasva tai -öljy

15841300-8

Makeuttamaton kaakaojauhe

15841400-9

Makeutettu kaakaojauhe

15842000-2

Suklaa ja makeiset

15842100-3

Suklaa

15842200-4

Suklaatuotteet

15842210-7

Kaakaojuoma

15842220-0

Suklaapatukat

15842300-5

Makeiset

15842310-8

Karamellit

15842320-1

Nougat

15842400-6

Sokerilla säilötyt hedelmät, pähkinät tai hedelmänkuoret

15850000-1

Pasta

15851000-8

Jauhotuotteet

15851100-9

Kypsentämätön pasta

15851200-0

Pasta- ja kuskusruoat

15851210-3

Pastaruoat

15851220-6

Täytetty pasta

15851230-9

Lasagne

15851250-5

Kuskus

15851290-7

Pastasäilykkeet

15860000-4

Kahvi, tee ja vastaavat tuotteet

15861000-1

Kahvi

15861100-2

Paahdettu kahvi

15861200-3

Kofeiiniton kahvi

15862000-8

Kahvinkorvikkeet

15863000-5

Tee

15863100-6

Vihreä tee

15863200-7

Musta tee

15864000-2

Tee- ja matevalmisteet

15864100-3

Pussitee

15865000-9

Yrttiteet

15870000-7

Mausteaineet

15871000-4

Etikka; kastikkeet; maustesekoitukset; sinappijauheet; valmissinappi

15871100-5

Etikka ja etikan korvikkeet

15871110-8

Etikka tai vastaava

15871200-6

Kastikkeet ja mausteseokset

15871210-9

Soijakastike

15871230-5

Tomaattiketsuppi

15871250-1

Sinappi

15871260-4

Kastikkeet

15871270-7

Maustesekoitukset

15871273-8

Majoneesi

15871274-5

Voileipätahnat

15871279-0

Chutney

15872000-1

Yrtit ja mausteet

15872100-2

Pippuri

15872200-3

Mausteet

15872300-4

Yrtit

15872400-5

Suola

15872500-6

Inkivääri

15880000-0

Erikoisravintovalmisteet

15881000-7

Homogenoidut ruokavalmisteet

15882000-4

Dieettivalmisteet

15884000-8

Vauvanruoat

15890000-3

Sekalaiset elintarvikkeet ja kuivatut tuotteet

15891000-0

Keitot ja liemet

15891100-1

Lihakeitot

15891200-2

Kalakeitot

15891300-3

Sekakeitot

15891400-4

Keitot

15891410-7

Pussikeitot

15891500-5

Liemet

15891600-6

Liemitiivisteet

15891610-9

Liemisekoitteet

15891900-9

Vihanneskeitot

15892000-7

Kasvinesteet, kasvisuutteet, peptiset aineet ja suurusteet

15892100-8

Kasvinesteet

15892200-9

Kasvisuutteet

15892400-1

Suurusteet

15893000-4

Kuivat elintarvikkeet

15893100-5

Pussiruoat

15893200-6

Jälkiruokajauheet

15893300-7

Kastikejauheet

15894000-1

Jalostetut elintarvikkeet

15894100-2

Kasvisruokapakkaukset

15894200-3

Valmisateriat

15894210-6

Kouluateriat

15894220-9

Sairaala-ateriat

15894300-4

Valmisruoat

15894400-5

Välipalat

15894500-6

Myyntiautomaattien elintarvikkeet

15894600-7

Voileipätäytteet

15894700-8

Herkkukaupan tuotteet

15895000-8

Pikaruokatuotteet

15895100-9

Hampurilaiset

15896000-5

Pakasteet

15897000-2

Säilykkeet ja kenttämuona-annokset

15897100-3

Kenttämuona-annokset

15897200-4

Säilykkeet

15897300-5

Ruokapaketit

15898000-9

Hiiva

15899000-6

Leivinjauhe

15900000-7

Juomat, tupakka ja vastaavat tuotteet

15910000-0

Tislatut alkoholijuomat

15911000-7

Alkoholipitoiset juomat

15911100-8

Väkevät alkoholijuomat

15911200-9

Liköörit

15930000-6

Viinit

15931000-3

Maustamattomat viinit

15931100-4

Kuohuviini

15931200-5

Pöytäviini

15931300-6

Portviini

15931400-7

Madeiraviini

15931500-8

Rypälemehu

15931600-9

Sherry

15932000-0

Viinisakka

15940000-9

Siideri ja muut hedelmäviinit

15941000-6

Siideri

15942000-3

Hedelmäviinit

15950000-2

Tislaamattomat käyttämällä valmistetut juomat

15951000-9

Vermutti

15960000-5

Mallasolut

15961000-2

Olut

15961100-3

Lager-olut

15962000-9

Panimo- ja tislaussakka

15980000-1

Alkoholittomat juomat

15981000-8

Kivennäisvesi

15981100-9

Hiilihapoton kivennäisvesi

15981200-0

Hiilihappoinen kivennäisvesi

15981300-1

Veden kiinteät olomuodot

15981310-4

Jää

15981320-7

Lumi

15981400-2

Maustetut kivennäisvedet

15982000-5

Virvoitusjuomat

15982100-6

Hedelmämehutiivisteet

15982200-7

Maitokaakaojuoma

15990000-4

Tupakka, tupakkatuotteet ja -tarvikkeet

15991000-1

Tupakkatuotteet

15991100-2

Sikarit

15991200-3

Pikkusikarit

15991300-4

Savukkeet

15992000-8

Tupakka

15992100-9

Tupakkavalmisteet

15993000-5

Tupakkakaupan tuotteet

15994000-2

Savukepaperi ja suodatinpaperi

15994100-3

Savukepaperi

15994200-4

Suodatinpaperi

16000000-5

Maatalouskoneet

16100000-6

Maan muokkaamisessa tai viljelyssä käytettävät maa- ja metsätalouskoneet

16110000-9

Aurat tai lautasäkeet

16120000-2

Äkeet, harat, kultivaattorit, rikkaruohoharat tai kuokat

16130000-5

Kylvö-, istutus- tai koulimiskoneet

16140000-8

Lannanlevittimet

16141000-5

Lannoitteenlevittimet

16150000-1

Nurmikko- tai urheilukenttäjyrät

16160000-4

Erilaiset puutarhanhoitolaitteet

16300000-8

Sadonkorjuukoneet

16310000-1

Niittokoneet

16311000-8

Ruohonleikkurit

16311100-9

Ruohonleikkuukoneet

16320000-4

Heinäntekokoneet

16330000-7

Olki- tai rehupaalaimet

16331000-4

Paalaimet

16340000-0

Sadonkorjuukoneet ja puimakoneet

16400000-9

Maataloudessa tai puutarhanhoidossa käytettävät ruiskutuslaitteet

16500000-0

Maataloudessa käytettävät itsekuormaavat tai itsepurkavat perävaunut ja puoliperävaunut

16510000-3

Maataloudessa käytettävät itsekuormaavat perävaunut

16520000-6

Maataloudessa käytettävät itsepurkavat perävaunut

16530000-9

Maataloudessa käytettävät itsekuormaavat puoliperävaunut

16540000-2

Maataloudessa käytettävät itsepurkavat puoliperävaunut

16600000-1

Maa- tai metsätaloudessa käytettävät erikoiskoneet

16610000-4

Munien, hedelmien tai muiden tuotteiden puhdistus-, lajittelu- tai luokittelukoneet

16611000-1

Maataloustuotteiden puhdistuskoneet

16611100-2

Munien puhdistuskoneet

16611200-3

Hedelmien puhdistuskoneet

16612000-8

Maataloustuotteiden lajittelu- tai luokittelukoneet

16612100-9

Munien lajittelu- tai luokittelukoneet

16612200-0

Hedelmien lajittelu- tai luokittelukoneet

16613000-5

Siementen, viljan tai kuivattujen vihannesten puhdistus-, lajittelu- tai luokittelukoneet

16620000-7

Lypsykoneet

16630000-0

Rehunvalmistuskoneet

16640000-3

Mehiläistenhoidossa käytettävät laitteet

16650000-6

Siipikarjanhoidossa käytettävät laitteet

16651000-3

Hautomakoneet

16700000-2

Traktorit

16710000-5

Polkimin ohjattavat maataloustraktorit

16720000-8

Käytetyt traktorit

16730000-1

Käyttömoottorit

16800000-3

Maa- ja metsätalouskoneiden osat

16810000-6

Maatalouskoneiden osat

16820000-9

Metsätalouskoneiden osat

18000000-9

Vaatteet, jalkineet, matkalaukkutuotteet ja tarvikkeet

18100000-0

Työvaatteet, erikoistyövaatteet ja työasusteet

18110000-3

Työpuvut

18113000-4

Teollisuustyöasut

18114000-1

Suojapuvut

18130000-9

Erikoistyövaatteet

18132000-3

Lentovaatteet

18132100-4

Lentotakit

18132200-5

Lentopuvut

18140000-2

Työasusteet

18141000-9

Työkäsineet

18142000-6

Suojavisiirit

18143000-3

Suojavaatteet ja -varusteet

18200000-1

Päällysvaatteet

18210000-4

Takit

18211000-1

Lyhyet viitat

18212000-8

Viitat

18213000-5

Tuulitakit

18220000-7

Sateen- ja tuulenpitävät vaatteet

18221000-4

Vedenpitävät vaatteet

18221100-5

Vedenpitävät viitat

18221200-6

Anorakit

18221300-7

Sadetakit

18222000-1

Työasut

18222100-2

Puvut

18222200-3

Yhdistelmäpuvut

18223000-8

Pikku- ja irtotakit

18223100-9

Irtotakit

18223200-0

Pikkutakit

18224000-5

Pinnoitetuista tai kyllästetyistä tekstiilikankaista valmistetut vaatteet

18230000-0

Erilaiset päällysvaatteet

18231000-7

Mekot

18232000-4

Hameet

18233000-1

Shortsit

18234000-8

Housut

18235000-5

Neulepuserot, neuletakit ja vastaavat tuotteet

18235100-6

Neulepuserot

18235200-7

Neuletakit

18235300-8

Verryttelypuserot

18235400-9

Liivit

18300000-2

Asut

18310000-5

Alusvaatteet

18311000-2

Alushameet

18312000-9

Alushousut

18313000-6

Naisten alushousut

18314000-3

Kylpytakit

18315000-0

Pitkät sukat

18316000-7

Sukkahousut

18317000-4

Sukat

18318000-1

Yöpuvut

18318100-2

Miesten yöpaidat

18318200-3

Aamutakit

18318300-4

Pyjamat

18318400-5

Aluspaidat

18318500-6

Naisten yöpaidat

18320000-8

Rintaliivit, korsetit, sukkanauhat ja vastaavat tuotteet

18321000-5

Rintaliivit

18322000-2

Korsetit

18323000-9

Sukkanauhat

18330000-1

T-paidat ja paidat

18331000-8

T-paidat

18332000-5

Paidat

18333000-2

Poolopaidat

18400000-3

Erikoisvaatteet ja -vaatetustarvikkeet

18410000-6

Erikoisvaatteet

18411000-3

Vauvanvaatteet

18412000-0

Urheiluvaatteet

18412100-1

Verryttelupuvut

18412200-2

Urheilupaidat

18412300-3

Hiihtopuvut

18412800-8

Uimapuvut

18420000-9

Vaatetustarvikkeet

18421000-6

Nenäliinat

18422000-3

Huivit

18423000-0

Solmiot

18424000-7

Hansikkaat

18424300-0

Kertakäyttökäsineet

18424400-1

Rukkaset

18424500-2

Pitkävartiset käsineet

18425000-4

Vyöt

18425100-5

Patruunavyöt

18440000-5

Hatut ja päähineet

18441000-2

Hatut

18443000-6

Päähineet ja hattukoristeet

18443100-7

Päänauhat

18443300-9

Päähineet

18443310-2

Baskerit ja baretit

18443320-5

Maastolakit

18443330-8

Huput

18443340-1

Lakit

18443400-0

Päähineiden leukanauhat

18443500-1

Visiirit

18444000-3

Suojapäähineet

18444100-4

Turvapäähineet

18444110-7

Kypärät

18444111-4

Suojakypärät

18444112-1

Pyöräilykypärät

18444200-5

Turvakypärät

18450000-8

Kiinnitysvälineet (vaatetus)

18451000-5

Napit

18451100-6

Napinosat

18452000-2

Hakaneulat

18453000-9

Vetoketjut

18500000-4

Korut, kellot ja vastaavat tuotteet

18510000-7

Korut ja vastaavat tuotteet

18511000-4

Korujalokivi

18511100-5

Timantit

18511200-6

Rubiinit

18511300-7

Smaragdit

18511400-8

Opaalikivi

18511500-9

Kvartsikivi

18511600-0

Turmaliinikivi

18512000-1

Kolikot ja mitalit

18512100-2

Kolikot

18512200-3

Mitalit

18513000-8

Koruesineet

18513100-9

Helmet

18513200-0

Kultasepäntuotteet

18513300-1

Jalometallituotteet

18513400-2

Jalokivi- ja puolijalokivituotteet

18513500-3

Hopeasepäntuotteet

18520000-0

Henkilökohtaiset ajanmittauslaitteet

18521000-7

Tasku- ja rannekellot

18521100-8

Rannekellojen lasit

18522000-4

Rannekellot

18523000-1

Ajanottokellot

18530000-3

Lahjat ja palkinnot

18600000-5

Turkikset ja turkistuotteet

18610000-8

Turkistuotteet

18611000-5

Turkisnahat

18612000-2

Turkisvaatteet

18613000-9

Tekoturkistuotteet

18620000-1

Turkikset

18800000-7

Jalkineet

18810000-0

Muut kuin urheilu- tai suojajalkineet

18811000-7

Vedenpitävät jalkineet

18812000-4

Kumi- tai muoviosilla varustetut jalkineet

18812100-5

Kumi- tai muovisandaalit

18812200-6

Kumisaappaat

18812300-7

Kumi- tai muovipäällyksiset kävelykengät

18812400-8

Varvassandaalit

18813000-1

Nahkajalkineet

18813100-2

Sandaalit

18813200-3

Tohvelit

18813300-4

Kävelykengät

18814000-8

Kangasjalkineet

18815000-5

Saappaat

18815100-6

Nilkkurit

18815200-7

Lyhytvartiset saappaat

18815300-8

Pitkävartiset saappaat

18815400-9

Kahluusaappaat

18816000-2

Kalossit

18820000-3

Urheilujalkineet

18821000-0

Hiihtojalkineet

18821100-1

Murtomaamonot

18822000-7

Lenkkitossut

18823000-4

Kiipeilykengät

18824000-1

Jalkapallokengät

18830000-6

Suojajalkineet

18831000-3

Kengät, joissa on suojaava metallinen kärjys

18832000-0

Erikoisjalkineet

18832100-1

Lentojalkineet

18840000-9

Jalkineiden osat

18841000-6

Jalkineiden päälliset

18842000-3

Kengänpohjat

18843000-0

Kengänkorot

18900000-8

Matkalaukut, satulat ja valjaat, säkit ja pussit

18910000-1

Satulat ja valjaat

18911000-8

Satulat

18912000-5

Ratsupiiskat

18913000-2

Piiskat

18920000-4

Matkatavarat

18921000-1

Matkalaukut

18923000-5

Kukkarot ja lompakot

18923100-6

Kukkarot

18923200-7

Lompakot

18924000-2

Matka-arkut

18925000-9

Vesipullonpidikkeet ja pistoolikotelot

18925100-0

Vesipullonpidikkeet

18925200-1

Pistoolikotelot

18929000-7

Meikkilaukut

18930000-7

Säkit ja pussit

18931000-4

Matkakassit

18931100-5

Selkäreput

18932000-1

Urheilukassit

18933000-8

Posti- tai lähetyssäkit

18933100-9

Postilaukut

18934000-5

Kassit

18935000-2

Pyykkisäkit

18936000-9

Kangaskassit

18937000-6

Tavarasäkit

18937100-7

Tavarapussit

18938000-3

Pehmustetut kirjekuoret

18939000-0

Käsilaukut

19000000-6

Nahka ja tekstiilikankaat, muovi- ja kumimateriaalit

19100000-7

Nahka

19110000-0

Säämiskänahka

19120000-3

Nauta- tai hevoseläinten nahka

19130000-6

Lampaan-, vuohen- tai siannahka

19131000-3

Lampaan- tai karitsannahka

19132000-0

Vuohen- tai vohlannahka

19133000-7

Siannahka

19140000-9

Muiden eläinten nahka, yhdistelmänahka ja muut nahat

19141000-6

Muiden eläinten nahka

19142000-3

Yhdistelmänahka

19143000-0

Tekonahka

19144000-7

Kiiltonahka

19160000-5

Kellonrannekkeet

19170000-8

Koneissa tai mekaanisissa laitteissa käytettävät nahkaosat

19200000-8

Tekstiilikankaat ja vastaavat tuotteet

19210000-1

Kudotut kankaat

19211000-8

Kudotut synteettiset kankaat

19211100-9

Kudotut sekoitekankaat

19212000-5

Kudotut puuvillakankaat

19212100-6

Patjakangas

19212200-7

Denimi

19212300-8

Telttakangas

19212310-1

Telttakangastuotteet

19212400-9

Popliini

19212500-0

Nauhakudos

19212510-3

Nauhakudoskaistaleet

19220000-4

Villakankaat

19230000-7

Pellavakankaat

19231000-4

Liinavaatteet

19240000-0

Erikoiskankaat

19241000-7

Nukkapintaiset kankaat

19242000-4

Froteekangas

19243000-1

Verhoilukankaat

19244000-8

Verhokankaat

19245000-5

Vuorikankaat

19250000-3

Neulotut tai virkatut kankaat

19251000-0

Neulotut kankaat

19251100-1

Nukkakankaat

19252000-7

Virkatut kankaat

19260000-6

Kankaat

19270000-9

Kuitukankaat

19280000-2

Eläinten villa, vuodat ja nahat

19281000-9

Villa

19282000-6

Eläinten nahat

19283000-3

Linnunnahat ja -höyhenet

19400000-0

Tekstiililangat

19410000-3

Luonnontekstiilikuidut

19420000-6

Tekstiilitekokuidut

19430000-9

Luonnonkuiduista valmistetut tekstiililangat

19431000-6

Silkkilanka

19432000-3

Villalanka

19433000-0

Puuvillalanka

19434000-7

Pellavalanka

19435000-4

Luonnonkuiduista valmistetut ompelulangat

19435100-5

Ompelulanka

19435200-6

Neulelanka

19436000-1

Kasvikuiduista valmistettu tekstiililanka

19440000-2

Synteettiset ompelulangat ja muut langat

19441000-9

Synteettiset langat

19442000-6

Ohuet synteettiset langat

19442100-7

Synteettinen ompelulanka

19442200-8

Synteettinen neulelanka

19500000-1

Kumi- ja muovimateriaalit

19510000-4

Kumituotteet

19511000-1

Kumiset sisärenkaat, kulutuspinnat ja vannenauhat

19511100-2

Vannenauhat

19511200-3

Sisärenkaat

19511300-4

Renkaan kulutuspinnat

19512000-8

Vulkanoimattomasta kumista tehdyt tuotteet

19513000-5

Kumitetut tekstiilit

19513100-6

Renkaan kordikudos

19513200-7

Kumitettu kangasteippi

19514000-2

Kautsuregeneraatti

19520000-7

Muovituotteet

19521000-4

Polystyreenituotteet

19521100-5

Polystyreenikalvot

19521200-6

Polystyreenilaatat

19522000-1

Hartsit

19522100-2

Epoksihartsi

19522110-5

Epoksiharsiputket

19600000-2

Nahka-, tekstiili-, kumi- ja muovijäte

19610000-5

Nahkajätteet

19620000-8

Tekstiilijäte

19630000-1

Kumijäte

19640000-4

Polyeteenijätesäkit ja -pussit

19700000-3

Synteettinen kumi ja kuidut

19710000-6

Synteettinen kumi

19720000-9

Synteettiset kuidut

19721000-6

Synteettinen kuituköysi

19722000-3

Erikoisluja lanka

19723000-0

Yksinkertainen teksturoitu lanka

19724000-7

Synteettinen yksikuitulanka

19730000-2

Keinokuidut

19731000-9

Synteettiset katkokuidut

19732000-6

Polypropeeni

19733000-3

Teksturoitu synteettinen lanka

22000000-0

Painotuotteet ja vastaavat tuotteet

22100000-1

Painetut kirjat, esitteet ja lehtiset

22110000-4

Painetut kirjat

22111000-1

Koulukirjat

22112000-8

Oppikirjat

22113000-5

Kirjastokirjat

22114000-2

Sanakirjat, kartat, musiikkikirjat ja muut kirjat

22114100-3

Sanakirjat

22114200-4

Kartastot

22114300-5

Kartat

22114310-8

Maarekisterikartat

22114311-5

Sinikopiot

22114400-6

Painetut nuotit

22114500-7

Tietosanakirjat

22120000-7

Julkaisut

22121000-4

Tekniset julkaisut

22130000-0

Osoitehakemistot

22140000-3

Lehtiset

22150000-6

Esitteet

22160000-9

Kirjaset

22200000-2

Sanomalehdet, aikakauskirjat, -julkaisut ja -lehdet

22210000-5

Sanomalehdet

22211000-2

Aikakauskirjat

22211100-3

Viralliset lehdet

22212000-9

Kausijulkaisut

22212100-0

Sarjajulkaisut

22213000-6

Aikakauslehdet

22300000-3

Postikortit, onnittelukortit ja muut painotuotteet

22310000-6

Postikortit

22312000-0

Kuvat

22313000-7

Siirtokuvat

22314000-4

Piirustukset

22315000-1

Valokuvat

22320000-9

Onnittelukortit

22321000-6

Joulukortit

22400000-4

Postimerkit, sekkilomakkeet, setelit, osakekirjat, mainosmateriaali, luettelot ja käsikirjat

22410000-7

Postimerkit

22411000-4

Joulumerkit

22412000-1

Uudet postimerkit

22413000-8

Säästömerkit

22414000-5

Postimerkkitelineet

22420000-0

Leimapaperi

22430000-3

Setelit

22440000-6

Sekkilomakkeet

22450000-9

Väärennyksenestopainatuksella varustetut painotuotteet

22451000-6

Passit

22452000-3

Postiosoituslomakkeet

22453000-0

Autoveromerkit

22454000-7

Ajokortit

22455000-4

Henkilötodistukset

22455100-5

Tunnisteranneke

22456000-1

Lupakirjat

22457000-8

Sisäänpääsyliput

22458000-5

Tilaustyönä valmistetut painotuotteet

22459000-2

Matka- ja pääsyliput

22459100-3

Mainostarrat ja -nauhat

22460000-2

Mainosmateriaali, kaupalliset luettelot ja käsikirjat

22461000-9

Luettelot

22461100-0

Muistilistatelineet tai vastaavat

22462000-6

Mainosmateriaali

22470000-5

Käsikirjat

22471000-2

Tietokonekäsikirjat

22472000-9

Ohjekirjat

22473000-6

Tekniset käsikirjat

22500000-5

Painolevyt tai -sylinterit tai muut painovälineet

22510000-8

Offsetlevyt

22520000-1

Kuivaetsauslaitteet

22521000-8

Pakotuslaitteet

22600000-6

Muste

22610000-9

Painoväri

22611000-6

Syväpainoväri

22612000-3

Tussi

22800000-8

Paperista tai kartongista valmistetut luettelot, tilikirjat, irtokannet, lomakkeet ja muut painetut paperitavarat

22810000-1

Paperista tai kartongista valmistetut luettelot

22813000-2

Tilikirjat

22814000-9

Kuittilomakekirjat

22815000-6

Muistikirjat

22816000-3

Lehtiöt

22816100-4

Muistilehtiöt

22816200-5

Pikakirjoituslehtiö

22816300-6

Tarralappulehtiöt

22817000-0

Päiväkirjat tai henkilökohtaiset muistikirjat

22819000-4

Osoitekirjat

22820000-4

Lomakkeet

22821000-1

Vaalilomakkeet

22822000-8

Liikelomakkeet

22822100-9

Liikeyritysten jatkolomakkeet

22822200-0

Tavalliset liikelomakkeet

22830000-7

Harjoituskirjat

22831000-4

Koulumuistikirjojen täyttöpakkaukset

22832000-1

Luento- ja ruutupaperit

22840000-0

Näytekansiot

22841000-7

Keräilykansiot

22841100-8

Postimerkkikirjat

22841200-9

Postimerkkikansiot

22850000-3

Kansiot ja vastaavat tarvikkeet

22851000-0

Kansiot

22852000-7

Pahvikansiot

22852100-8

Asiakirjakannet

22853000-4

Lomakelaatikot ja -kotelot

22900000-9

Erilaiset painotuotteet

22990000-6

Sanomalehtipaperi, käsintehty paperi ja muu päällystämätön paperi, kartonki tai pahvi graafiseen tarkoitukseen

22991000-3

Sanomalehtipaperi

22992000-0

Käsintehty paperi tai kartonki

22993000-7

Valoherkkä tai lämpöherkkä paperi ja kartonki tai lämpökopiopaperi ja -kartonki

22993100-8

Valoherkkä paperi, pahvi tai kartonki

22993200-9

Lämpöherkkä paperi tai kartonki

22993300-0

Lämpökopiopaperi tai -kartonki

22993400-1

Aaltopaperi tai -pahvi

24000000-4

Kemialliset tuotteet

24100000-5

Kaasut

24110000-8

Teollisuuskaasut

24111000-5

Vety, argon, jalokaasut, typpi ja happi

24111100-6

Argon

24111200-7

Jalokaasut

24111300-8

Helium

24111400-9

Neon

24111500-0

Lääkintäkaasut

24111600-1

Vety

24111700-2

Typpi

24111800-3

Nestemäinen typpi

24111900-4

Happi

24112000-2

Epäorgaaniset happiyhdisteet

24112100-3

Hiilidioksidi

24112200-4

Typen oksidit

24112300-5

Kaasumaiset epäorgaaniset happiyhdisteet

24113000-9

Nesteytetty ilma ja paineilma

24113100-0

Nesteytetty ilma

24113200-1

Paineilma

24200000-6

Värit ja pigmentit

24210000-9

Oksidit, peroksidit ja hydroksidit

24211000-6

Sinkkioksidi ja -peroksidi, titaanioksidi, värit ja pigmentit

24211100-7

Sinkkioksidi

24211200-8

Sinkkiperoksidi

24211300-9

Titaanioksidi

24212000-3

Kromi-, mangaani-, magnesium-, lyijy- ja kuparioksidit ja -hydroksidit

24212100-4

Kromioksidi

24212200-5

Mangaanioksidi

24212300-6

Lyijyoksidi

24212400-7

Kuparioksidi

24212500-8

Magnesiumoksidi

24212600-9

Väriaineiden ja pigmenttien hydroksidit

24212610-2

Kromihydroksidi

24212620-5

Mangaanihydroksidi

24212630-8

Lyijyhydroksidi

24212640-1

Kuparihydroksidi

24212650-4

Magnesiumhydroksidi

24213000-0

Sammutettu kalkki

24220000-2

Parkki- ja värjäysuutteet, tanniinit ja väriaineet

24221000-9

Väriuutteet

24222000-6

Parkkiuutteet

24223000-3

Tanniinit

24224000-0

Väriaineet

24225000-7

Parkkiaineet

24300000-7

Epäorgaaniset ja orgaaniset peruskemikaalit

24310000-0

Epäorgaaniset peruskemikaalit

24311000-7

Alkuaineet, epäorgaaniset hapot ja yhdisteet

24311100-8

Epämetallit

24311110-1

Fosfidit

24311120-4

Karbidit

24311130-7

Hydridit

24311140-0

Nitridit

24311150-3

Atsidit

24311160-6

Silisidit

24311170-9

Boridit

24311180-2

Puhdistettu rikki

24311200-9

Halogeeni

24311300-0

Alkalimetallit

24311310-3

Elohopea

24311400-1

Vetykloridi, epäorgaaniset hapot, piidioksidi ja rikkidioksidi

24311410-4

Epäorgaaniset hapot

24311411-1

Rikkihappo

24311420-7

Fosforihappo

24311430-0

Polyfosforihapot

24311440-3

Heksafluoripiihappo

24311450-6

Rikkidioksidi

24311460-9

Piidioksidi

24311470-2

Vetykloridi

24311500-2

Epäorgaanisina peruskemikaaleina käytettävät hydroksidit

24311510-5

Metallioksidit

24311511-2

Pyriitit ja rautaoksidit

24311520-8

Natriumhydroksidi

24311521-5

Kaustinen sooda

24311522-2

Nestesooda

24311600-3

Rikkiyhdisteet

24311700-4

Rikki

24311800-5

Hiili

24311900-6

Kloori

24312000-4

Metallihalogenaatit; hypokloriitit, kloraatit ja perkloraatit

24312100-5

Metallihalogenaatit

24312110-8

Natriumheksafluorisilikaatti

24312120-1

Kloridit

24312121-8

Alumiinikloridi

24312122-5

Ferrikloridi

24312123-2

Polyalumiinikloridi

24312130-4

Alumiinikloorihydraatti

24312200-6

Hypokloriitit ja kloraatit

24312210-9

Natriumkloriitti

24312220-2

Natriumhypokloriitti

24313000-1

Sulfidit, sulfaatit, nitraatit, fosfaatit ja karbonaatit

24313100-2

Sulfidit, sulfiitit ja sulfaatit

24313110-5

Erilaiset sulfidit

24313111-2

Vetysulfidi

24313112-9

Polysulfidit

24313120-8

Sulfaatit

24313121-5

Natriumtiosulfaatti

24313122-2

Ferrisulfaatti

24313123-9

Alumiinisulfaatti

24313124-6

Natriumsulfaatti

24313125-3

Rautasulfaatti

24313126-0

Kuparisulfaatti

24313200-3

Fosfinaatit, fosfonaatit, fosfaatit ja polyfosfaatit

24313210-6

Natriumheksametafosfaatti

24313220-9

Fosfaatit

24313300-4

Karbonaatit

24313310-7

Natriumkarbonaatti

24313320-0

Natriumbikarbonaatti

24313400-5

Nitraatit

24314000-8

Erilaiset happamat metallien suolat

24314100-9

Kaliumpermanganaatti

24314200-0

Oksometallihappojen suolat

24315000-5

Erilaiset epäorgaaniset kemikaalit

24315100-6

Raskas vesi, muut isotoopit ja niiden yhdisteet

24315200-7

Syanidit, syaanioksidi, fulminaatit, syanaatit, silikaatit, boraatit, perboraatit, epäorgaanisten happojen suolat

24315210-0

Syanidit

24315220-3

Syaanioksidi

24315230-6

Fulminaatit

24315240-9

Syanaatit

24315300-8

Vetyperoksidi

24315400-9

Pietsosähköinen kvartsi

24315500-0

Harvinaisten maametallien yhdisteet

24315600-1

Silikaatit

24315610-4

Natriumsilikaatti

24315700-2

Boraatit ja perboraatit

24316000-2

Tislattu vesi

24317000-9

Synteettiset kivet

24317100-0

Synteettiset jalokivet

24317200-1

Synteettiset puolijalokivet

24320000-3

Orgaaniset peruskemikaalit

24321000-0

Hiilivedyt

24321100-1

Tyydyttyneet hiilivedyt

24321110-4

Tyydyttyneet alifaattiset hiilivedyt

24321111-1

Metaani

24321112-8

Eteeni

24321113-5

Propeeni

24321114-2

Buteeni

24321115-9

Asetyleeni

24321120-7

Tyydyttyneet sykliset hiilivedyt

24321200-2

Tyydyttymättömät hiilivedyt

24321210-5

Tyydyttymättömät alifaattiset hiilivedyt

24321220-8

Tyydyttymättömät sykliset hiilivedyt

24321221-5

Bentseeni

24321222-2

Tolueeni

24321223-9

o-ksyleenit

24321224-6

m-ksyleenit

24321225-3

Styreeni

24321226-0

Etyylibentseeni

24321300-3

Muut halogenoidut hiilivedyt

24321310-6

Tetrakloorieteeni

24321320-9

Hiilitetrakloridi

24322000-7

Alkoholit, fenolit, fenolialkoholit ja niiden halogenoidut, sulfonoidut, nitratut tai nitrosoidut johdannaiset; teolliset rasva-alkoholit

24322100-8

Teolliset rasva-alkoholit

24322200-9

Yksiarvoiset alkoholit

24322210-2

Metanoli

24322220-5

Etanoli

24322300-0

Diolit, polyalkoholit, sykliset alkoholit ja niiden johdannaiset

24322310-3

Etyleeniglykoli

24322320-6

Alkoholijohdannaiset

24322400-1

Fenolit ja niiden johdannaiset

24322500-2

Alkoholi

24322510-5

Etyylialkoholi

24323000-4

Teolliset monokarboksyylirasvahapot

24323100-5

Öljynjalostuksessa syntyvät happamet öljyt

24323200-6

Karboksyylihapot

24323210-9

Etikkahappo

24323220-2

Peretikkahappo

24323300-7

Tyydyttymättömät monokarboksyylihapot ja niiden yhdisteet

24323310-0

Metakryylihapon esterit

24323320-3

Akryylihapon esterit

24323400-8

Aromaattiset polykarboksyyli- ja karboksyylihapot

24324000-1

Typpifunktioiset orgaaniset yhdisteet

24324100-2

Amiinifunktioiset yhdisteet

24324200-3

Happifunktioiset aminoyhdisteet

24324300-4

Ureiinit

24324400-5

Typpifunktioiset yhdisteet

24325000-8

Orgaaniset rikkiyhdisteet

24326000-5

Aldehydit, ketonit, orgaaniset peroksidit ja eetterit

24326100-6

Aldehydifunktioiset yhdisteet

24326200-7

Ketoni- ja kinonifunktioiset yhdisteet

24326300-8

Orgaaniset peroksidit

24326310-1

Eteenioksidi

24326320-4

Eetterit

24327000-2

Erilaiset kemialliset valmisteet

24327100-3

Värjäyksessä käytettävät kasvijohdannaiset

24327200-4

Puuhiili

24327300-5

Suurlämpötilakivihiilitervasta tislatut öljyt ja muut tuotteet, piki ja pikiterva

24327310-8

Kivihiiliterva

24327311-5

Kreosootti

24327320-1

Piki

24327330-4

Pikiterva

24327400-6

Hartsituotteet

24327500-7

Puumassan valmistuksessa syntyvät jätelipeät

24400000-8

Lannoitteet ja typpiyhdisteet

24410000-1

Typpilannoitteet

24411000-8

Typpihappo ja sen suolat

24411100-9

Natriumnitraatti

24412000-5

Nitraushapot

24413000-2

Ammoniakki

24413100-3

Nesteytetty ammoniakki

24413200-4

Ammoniumkloridi

24413300-5

Ammoniumsulfaatti

24420000-4

Fosforilannoitteet

24421000-1

Fosforikivennäislannoitteet

24422000-8

Kemialliset fosfaattilannoitteet

24430000-7

Eläin- tai kasviperäiset lannoitteet

24440000-0

Erilaiset lannoitteet

24450000-3

Maatalouskemikaalit

24451000-0

Torjunta-aineet

24452000-7

Hyönteismyrkyt

24453000-4

Rikkaruohomyrkyt

24454000-1

Kasvien kasvunsäätelyaineet

24455000-8

Desinfiointiaineet

24456000-5

Rotanmyrkyt

24457000-2

Sienimyrkyt

24500000-9

Alkumuotoiset muovit

24510000-2

Alkumuotoiset eteenipolymeerit

24520000-5

Alkumuotoiset propyleenipolymeerit

24530000-8

Alkumuotoiset styreenipolymeerit

24540000-1

Alkumuotoiset vinyylipolymeerit

24541000-8

Alkumuotoiset vinyyliasetaattipolymeerit

24542000-5

Alkumuotoiset akryylipolymeerit

24550000-4

Alkumuotoiset polyesterit

24560000-7

Alkumuotoiset polyamidit

24570000-0

Alkumuotoiset ureahartsit

24580000-3

Alkumuotoiset aminohartsit

24590000-6

Alkumuotoiset silikonit

24600000-0

Räjähdysaineet

24610000-3

Räjähteet

24611000-0

Jauhemaiset ponneaineet

24611100-1

Ajoaineet

24612000-7

Erilaiset räjähteet

24612100-8

Dynamiitti

24612200-9

TNT

24612300-0

Nitroglyseriini

24613000-4

Merkinantoraketit, saderaketit, sumusignaalit ja muut pyrotekniset tuotteet

24613100-5

Lintujenkarkotuspatruunat

24613200-6

Ilotulitusvälineet

24615000-8

Sytytyslangat, nallit, sytyttimet, sähkönallit

24900000-3

Hienokemikaalit ja erilaiset kemialliset tuotteet

24910000-6

Liimat

24911000-3

Gelatiinit

24911200-5

Liima-aineet

24920000-9

Eteeriset öljyt

24930000-2

Valokuvauskemikaalit

24931000-9

Valokuvauslevyt ja -filmit

24931200-1

Valokuvausemulsiot

24931210-4

Valokuvakehitteet

24931220-7

Valokuvakiinnitteet

24931230-0

Röntgenkehitteet

24931240-3

Röntgenkiinnitteet

24931250-6

Elatusaineet

24931260-9

Kuvanvahvisteet

24950000-8

Kemialliset valmisteet

24951000-5

Rasvat ja voiteluaineet

24951100-6

Voiteluaineet

24951110-9

Porauslieju

24951120-2

Silikonirasva

24951130-5

Porausnesteet

24951200-7

Öljynlisäaineet

24951210-0

Palonsammutusjauhe

24951220-3

Palonsammutusaineet

24951230-6

Palonsammuttimien aineet

24951300-8

Hydraulinesteet

24951310-1

Jäänpoistoaineet

24951311-8

Jäänestoaineet

24951400-9

Kemiallisesti muunnellut rasvat ja öljyt

24952000-2

Muovausmassat

24952100-3

Hammasvaha

24953000-9

Viimeistelyaineet

24954000-6

Aktiivihiili

24954100-7

Uusaktiivihiili

24954200-8

Regeneroitu aktiivihiili

24955000-3

Kemialliset käymälät

24956000-0

Peptonit ja valkuaisaineet

24957000-7

Kemialliset lisäaineet

24957100-8

Valumuottien tai -sydämien sidosaineet

24957200-9

Sementin, laastin tai betonin lisäaineet

24958000-4

Öljy- ja kaasuteollisuudessa käytettävät kemialliset tuotteet

24958100-5

Porausrei'issä käytettävät kemikaalit

24958200-6

Saostusaineet

24958300-7

Porausliejukemikaalit

24958400-8

Porausreiän etulatauksissa käytettävät geeliampullit

24959000-1

Aerosolit ja levymuotoiset kemikaalit

24959100-2

Aerosolit

24959200-3

Levymuotoiset alkuaineet

24960000-1

Erilaiset kemialliset tuotteet

24961000-8

Jäähdytinnesteet

24962000-5

Vedenkäsittelykemikaalit

24963000-2

Korroosionestoaineet

24964000-9

Glyseroli

24965000-6

Entsyymit

30000000-9

Toimisto- ja atk-laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta kalusteita ja tietokoneohjelmatuotteita

30100000-0

Toimistokoneet, -laitteet ja -tarvikkeet, lukuun ottamatta tietokoneita, tulostimia ja kalusteita

30110000-3

Tekstinkäsittelylaitteet

30111000-0

Tekstinkäsittelylaitteet ja -ohjelmat

30120000-6

Valokopiokoneet ja offsetpainokoneet ja -laitteet

30121000-3

Valokopio- ja lämpökopiokoneet

30121100-4

Valokopiokoneet

30121200-5

Valokopiokonetarvikkeet

30121300-6

Jäljennyslaitteet

30121400-7

Monistuskoneet

30121410-0

Telekopiokytkinlaitteet

30121420-3

Digitaaliset lähettimet

30121430-6

Digitaaliset monistuskoneet

30122000-0

Toimistoissa käytettävät offsetpainokoneet

30122100-1

Digitaaliset offsetjärjestelmät

30122200-2

Digitaaliset offsetlaitteet

30123000-7

Toimisto- ja myymälälaitteet

30123100-8

Lipunleimauskoneet

30123200-9

Pankkiautomaatit

30123300-0

Stensiilimonistuskoneet

30123400-1

Taittokoneet

30123500-2

Lävistyskoneet

30123600-3

Kolikkojen käsittelykoneet

30123610-6

Kolikkojen lajittelukoneet

30123620-9

Kolikkolaskurit

30123630-2

Kolikkopakkauskoneet

30124000-4

Toimistolaitteiden osat ja tarvikkeet

30124100-5

Kuumentimet

30124110-8

Kuumentimen öljy

30124120-1

Kuumentimen pyyhin

30124130-4

Kuumentimen lamput

30124140-7

Kuumentimen puhdistustyyny

30124150-0

Kuumentimen suodattimet

30124200-6

Kuumentimen tarvikesarjat

30124300-7

Rummut toimistokoneisiin

30124400-8

Niittipatruunat

30124500-9

Skanneritarvikkeet

30124510-2

Leimasimet

30124520-5

Skannerin asiakirjansyöttölaitteet

30124530-8

Läpikuultavien materiaalien sovittimet skannereihin

30125000-1

Valokopiokoneiden osat ja tarvikkeet

30125100-2

Värikasetit

30125110-5

Väriaine lasertulostimiin/telekopiolaitteisiin

30125120-8

Väriaine kopiokoneisiin

30125130-1

Väriaine tietojenkäsittely- ja tutkimus- ja dokumentaatiokeskuksiin

30130000-9

Postitoimistolaitteet

30131000-6

Postitustilojen laitteet

30131100-7

Paperin tai kirjekuorien taittokoneet

30131200-8

Kuorituskoneet

30131300-9

Osoitekoneet

30131400-0

Postimaksukoneet

30131500-1

Postinavauskoneet

30131600-2

Postinsulkemiskoneet

30131700-3

Postimerkkien mitätöintikoneet

30131800-4

Postimerkin kiinnittimet

30132000-3

Lajittelulaitteet

30132100-4

Postinlajittelulaitteet

30132200-5

Setelien laskukoneet

30132300-6

Lajittelijat

30133000-0

Postituslaitteet

30133100-1

Suurpostituslaitteet

30140000-2

Lasku- ja kirjanpitokoneet

30141000-9

Laskukoneet

30141100-0

Taskulaskimet

30141200-1

Pöytälaskimet

30141300-2

Tulostavat laskimet

30141400-3

Yhteenlaskukoneet

30142000-6

Kirjanpito- ja kassakoneet

30142100-7

Kirjanpitokoneet

30142200-8

Kassakoneet

30144000-0

Laskentalaitteet

30144100-1

Frankkeerauskoneet

30144200-2

Lippuautomaatit

30144300-3

Liikennelaskentalaitteet

30144400-4

Rahastusautomaatit

30145000-7

Laskukoneiden osat ja tarvikkeet

30145100-8

Laskukonerullat

30150000-5

Kirjoituskoneet

30151000-2

Sähkökirjoituskoneet

30152000-9

Kirjoituskoneiden osat ja tarvikkeet

30160000-8

Magneettikortit

30161000-5

Luottokortit

30162000-2

Toimikortit

30163000-9

Maksukortit

30163100-0

Polttoainekortit

30170000-1

Nimiöintikoneet

30171000-8

Päiväys- tai numerointikoneet

30172000-5

Tunnisteidenvalmistuskoneet

30173000-2

Etiketöintikoneet

30174000-9

Etiketöinti- ja merkintäkoneet

30175000-6

Tekstaustarvikkeet

30176000-3

Tarrakirjoitin

30177000-0

Automaattiset nimiöintijärjestelmät

30178000-7

Puoliautomaattiset nimiöintijärjestelmät

30179000-4

Etikettijakelijat

30180000-4

Sekin hyväksymis- ja kirjoituskoneet

30181000-1

Sekin hyväksymiskoneet

30182000-8

Sekin kirjoituskoneet

30190000-7

Erilaiset koneet, laitteet ja tarvikkeet

30191000-4

Toimistolaitteet lukuun ottamatta kalusteita

30191100-5

Arkistointilaitteet

30191110-8

Pyörivät korttitelineet

30191120-1

Lehtitelineet

30191130-4

Puristusalustat

30191140-7

Tunnistetarvikkeet

30191200-6

Piirtoheittimet

30191400-8

Asiakirjasilppurit

30192000-1

Toimistotarvikkeet

30192100-2

Pyyhekumit

30192110-5

Mustetuotteet

30192111-2

Värityynyt

30192112-9

Painokoneiden värisäiliöt

30192113-6

Värimustekasetit

30192121-5

Kuulakärkikynät

30192122-2

Täytekynät

30192123-9

Huopakynät

30192124-6

Huopakärkikynät

30192125-3

Korostuskynät

30192126-0

Tekniset kynät

30192127-7

Kynätelineet

30192130-1

Lyijykynät

30192131-8

Lyijytäytekynät

30192132-5

Lyijytäytekynien täytepakkaukset

30192133-2

Kynän teroittimet

30192134-9

Lyijykynätelineet

30192150-7

Päiväysleimasimet

30192151-4

Sinetöintileimasimet

30192152-1

Numerointileimasimet

30192153-8

Tekstileimasimet

30192154-5

Vaihtoleimasintyynyt

30192155-2

Toimistoleimasintelineet

30192160-0

Korjauslaitteet

30192170-3

Ilmoitustaulut

30192200-3

Mittanauhat

30192300-4

Värinauhat

30192310-7

Kirjoituskoneen värinauhat

30192320-0

Tulostimen nauhat

30192330-3

Laskimen nauhat ja rummut

30192340-6

Telekopiolaitteen nauhat

30192350-9

Kassakoneen nauhat

30192400-5

Reprografiset tarvikkeet

30192500-6

Piirtoheitinkalvot

30192600-7

Piirustustaulut

30192700-8

Kirjoitustarvikkeet

30192800-9

Tarralaput

30192900-0

Korjausvälineet

30192910-3

Korjauskalvo tai -nauha

30192920-6

Korjauslakka

30192930-9

Korjauskynät

30192940-2

Korjauskynien täytepakkaukset

30192950-5

Elektroniset pyyhekumit

30193000-8

Säilytystelineet ja tarvikkeet

30193100-9

Pöytälaatikkolokerikot

30193200-0

Pöytälokerot tai -telineet

30193300-1

Ripustettavat telineet

30193400-2

Kirjatuet

30193500-3

Kirjahylly

30193600-4

Päivyreiden tai kalentereiden tuet

30193700-5

Kansioiden säilytyslaatikko

30193800-6

Viestipidikkeet

30193900-7

Asiakirjatelineet

30194000-5

Luonnostelutarvikkeet

30194100-6

Kaaret

30194200-7

Luonnostelutarrat, -teipit ja -kalvot

30194210-0

Luonnostelutarrat tai -teipit

30194220-3

Luonnostelukalvot

30194300-8

Luonnostelusarjat, -setit ja -paperit

30194310-1

Luonnostelusarjat tai -setit

30194320-4

Luonnostelupaperit

30194400-9

Piirustuslaudan suojat

30194500-0

Tekstausapuvälineet

30194600-1

Astelevyt

30194700-2

Mallinteet

30194800-3

Kulmaviivaimet ja kolmiot

30194810-6

Kulmaviivaimet

30194820-9

Kolmiot

30194900-4

Työtason suojat

30195000-2

Taulut (kirjoittamista varten)

30195100-3

Suunnittelutaulut tai tarvikkeet

30195200-4

Elektroniset kopiotaulut tai tarvikkeet

30195300-5

Kirjaintaulut tai tarvikkeet

30195400-6

Kuivalla pyyhittävät taulut tai tarvikkeet

30195500-7

Liitutaulut tai tarvikkeet

30195600-8

Ilmoitustaulut tai tarvikkeet

30195700-9

Taulujen puhdistussarjat tai -tarvikkeet

30195800-0

Riippuvat kiskot tai telineet

30195900-1

Tussitaulut ja magneettitaulut

30195910-4

Tussitaulut

30195911-1

Tussitaulujen tarvikkeet

30195912-8

Tussitaulujen telineet

30195913-5

Lehtiötaulujen telineet

30195920-7

Magneettitaulut

30195921-4

Magneettitaulujen pyyhkimet

30196000-9

Suunnittelujärjestelmät

30196100-0

Kokouskalenterit

30196200-1

Ajanvarauskirjat tai lisälehdet

30196300-2

Aloitelaatikko

30197000-6

Pienet toimistotarvikkeet

30197100-7

Sinkilät, nuvit, piirustusnastat

30197110-0

Sinkilät

30197120-3

Nupinaulat

30197130-6

Piirustusnastat

30197200-8

Kierrekansiot ja paperiliittimet

30197210-1

Kierrekansiot

30197220-4

Paperiliittimet

30197221-1

Paperiliitinteline

30197300-9

Kirjeenavaajat, nitojat ja rei'ittimet

30197310-2

Kirjeenavaajat

30197320-5

Nitojat

30197321-2

Niitinpoistajat

30197330-8

Rei'ittimet

30197400-0

Sienileimasin

30197500-1

Tiivistysvaha

30197510-4

Tiivistysvahatarvikkeet

30197600-2

Jalostettu paperi ja kartonki

30197610-5

Kerrostettu paperi ja kartonki

30197620-8

Kirjoituspaperi

30197621-5

Lehtiötaulun lehtiö

30197630-1

Painopaperi

30197640-4

Itsejäljentävä paperi tai muu kopiopaperi

30197641-1

Lämpökopiopaperi

30197642-8

Valokopiopaperi ja kserografinen paperi

30197643-5

Valokopiopaperi

30197644-2

Kserografinen paperi

30197645-9

Painettava kortti

30198000-3

Arpajaiskoneet

30198100-4

Yksikätiset peliautomaatit tai hedelmäpelit

30199000-0

Paperitavarat ja muut tuotteet

30199100-1

Hiilipaperi, itsejäljentävä paperi, monistusvahapaperi ja NCR-paperi

30199110-4

Hiilipaperi

30199120-7

Itsejäljentävä paperi

30199130-0

NCR-paperi

30199140-3

Monistusvahapaperi

30199200-2

Kirjekuoret, kirjekortit ja kuvattomat postikortit

30199210-5

Kirjekortit

30199220-8

Kuvattomat postikortit

30199230-1

Kirjekuoret

30199240-4

Postitustarvikesarja

30199300-3

Kohokuvioitu tai lävistetty paperi

30199310-6

Kohokuvioitu tai lävistetty painopaperi

30199320-9

Kohokuvioitu tai lävistetty kirjoituspaperi

30199330-2

Kirjoittimissa käytettävä jatkolomakepaperi

30199340-5

Jatkolomakkeet

30199400-4

Liima- tai tarrapaperi

30199410-7

Itseliimautuva paperi

30199500-5

Arkistolaatikot, kirjekaukalot, säilytyslaatikot ja vastaavat tuotteet

30199600-6

Jakajat kirjoitustarvikkeita varten

30199700-7

Muut painetut paperitavarat kuin lomakkeet

30199710-0

Painetut kirjekuoret

30199711-7

Painetut ikkunakuoret

30199712-4

Painetut ikkunattomat kirjekuoret

30199713-1

Painetut röntgenfilmien kuoret

30199720-3

Kirjepaperi

30199730-6

Käyntikortit

30199731-3

Käyntikorttitelineet

30199740-9

Tervehdyskortit

30199750-2

Kupongit

30199760-5

Nimilaput

30199761-2

Viivakoodilaput

30199762-9

Matkatavaroiden osoitelaput

30199763-6

Varkausturvanimilaput

30199770-8

Lounassetelit

30199780-1

Kirjoitusalustat

30199790-4

Aikataulut

30199791-1

Seinäkalenterit

30199792-8

Kalenterit

30199793-5

Päiväkirjatelineet

30200000-1

Atk-laitteet ja -tarvikkeet

30210000-4

Tietojenkäsittelylaitteet (laitteisto)

30211000-1

Keskuskone

30211100-2

Supertietokone

30211200-3

Keskuskonelaitteisto

30211300-4

Atk-järjestelmäjalustat

30211400-5

Laitteistokokoonpanot

30211500-6

Keskusyksikkö (CPU) tai suorittimet

30212000-8

Pientietokonelaitteisto

30212100-9

Pientietokoneiden keskusyksiköt

30213000-5

PC:t

30213100-6

Kannettavat tietokoneet

30213200-7

Paneelitietokone

30213300-8

Pöytätietokone

30213400-9

PC-keskusyksiköt

30213500-0

Taskutietokoneet

30214000-2

Työasemat

30215000-9

Mikrotietokonelaitteisto

30215100-0

Mikrotietokoneiden keskusyksiköt

30216000-6

Magneettinauhanlukijat tai optiset lukijat

30216100-7

Optiset lukijat

30216110-0

Kuvanlukijat

30216120-3

Optiset tekstinlukulaitteet

30216130-6

Viivakoodilukijat

30216200-8

Magneettikortinlukijat

30216300-9

Reikäkortinlukijat

30220000-7

Digitaalinen kartoituslaitteisto

30221000-4

Digitaaliset maarekisterikartat

30230000-0

Tietokoneisiin liittyvät laitteet ja varusteet

30231000-7

Tietokoneiden näytöt ja valvontapöydät

30231100-8

Tietokonepäätteet

30231200-9

Valvontapöydät

30231300-0

Näyttimet

30231310-3

Litteät näytöt

30231320-6

Kosketusnäytöt

30232000-4

Oheislaitteet

30232100-5

Kirjoittimet ja piirturit

30232110-8

Lasertulostimet

30232120-1

Pistematriisikirjoittimet

30232130-4

Värigrafiikkakirjoittimet

30232140-7

Piirturit

30232150-0

Mustesuihkutulostimet

30232600-0

Kooderit

30232700-1

Keskusohjausyksikkö

30233000-1

Muistivälineet ja lukulaitteet

30233100-2

Tietokoneiden tallennusasemat

30233110-5

Magneettikorttiasemat

30233120-8

Magneettinauha-asemat

30233130-1

Magneettilevytallennusyksiköt

30233131-8

Levykeasemat

30233132-5

Umpilevyasemat

30233140-4

Suorasaantimuistilaitteet (DASD)

30233141-1

RAID-levykkö (Redundant Array of Independent Disk)

30233150-7

Optiset levyasemat

30233151-4

CD-levyn lukija ja/tai tallennin

30233152-1

DVD-levyn lukija ja/tai tallennin

30233153-8

CD- ja DVD-levyn lukija ja/tai tallennin

30233160-0

Nauhavarmistusasemat

30233161-7

Kasettien käsittelylaitteet

30233170-3

Vaihtimet

30233180-6

Flash-muistilaitteet

30233190-9

Levyohjain

30233300-4

Älykortinlukijat

30233310-7

Sormenjälkien lukijat

30233320-0

Yhdistetyt älykorttien ja sormenjälkien lukijat

30234000-8

Muistivälineet

30234100-9

Magneettilevy

30234200-0

Optiset levyt

30234300-1

CD-levyt

30234400-2

DVD-levyt

30234500-3

Muistitallennusvälineet

30234600-4

Flash-muisti

30234700-5

Magneettinauhat

30236000-2

Erilaiset atk-laitteet

30236100-3

Lisämuistit

30236110-6

Luku- ja kirjoitusmuisti (RAM)

30236111-3

Dynaaminen luku- ja kirjoitusmuisti (DRAM)

30236112-0

Staattinen luku- ja kirjoitusmuisti (SRAM)

30236113-7

Synkroninen dynaaminen luku- ja kirjoitusmuisti (SDRAM)

30236114-4

Rambusin dynaaminen luku- ja kirjoitusmuisti (RDRAM)

30236115-1

Synkroninen graafinen luku- ja kirjoitusmuisti (SGRAM)

30236120-9

Lukumuisti (ROM)

30236121-6

Ohjelmoitava lukumuisti (PROM)

30236122-3

Pyyhittävä ohjelmoitava lukumuisti (EPROM)

30236123-0

Elektronisesti pyyhittävä ohjelmoitava lukumuisti (EEPROM)

30236200-4

Tietojenkäsittelyvälineet

30237000-9

Tietokoneiden osat, tarvikkeet ja varusteet

30237100-0

Tietokoneiden osat

30237110-3

Verkkoliittymät

30237120-6

Tietokoneen liitäntäportit

30237121-3

Infrapunasarjaportit

30237130-9

Tietokonekortit

30237131-6

Elektroniset kortit

30237132-3

USB-liitännät

30237133-0

PCMCIA-sovittimet ja -liitännät

30237134-7

Grafiikkakiihdytinkortit

30237135-4

Verkkokortit

30237136-1

Äänikortit

30237140-2

Emolevyt

30237200-1

Tietokoneiden lisävarusteet

30237210-4

Häikäisysuojat

30237220-7

Hiirimatot

30237230-0

Välimuistit

30237240-3

Internet-kamera

30237250-6

Tietokoneiden puhdistustarvikkeet

30237251-3

Tietokoneiden puhdistussarjat

30237252-0

Paineilmalla toimivat pölynpoistajat

30237253-7

Tietokonelaitteiden pölynsuojat

30237260-9

Näytön seinätelineet

30237270-2

Kannettavien tietokoneiden kuljetuslaukut

30237280-5

Virtalähdetarvikkeet

30237290-8

Näppäimistön rannetuet

30237295-3

Näppäimistön suojakehikko

30237300-2

Tietokonetarvikkeet

30237310-5

Kirjoittimien kirjasinkasetit

30237320-8

Levykkeet

30237330-1

DAT-kasetit

30237340-4

DLT-kasetit

30237350-7

Datakasetit

30237360-0

LTO-kasetit

30237370-3

Tallennuskasetit

30237380-6

CD-ROM

30237400-3

Tiedonsyöttötarvikkeet

30237410-6

Tietokonehiiri

30237420-9

Paikannussauvat

30237430-2

Valokynät

30237440-5

Ohjauspallot

30237450-8

Koordinaatinlukijat

30237460-1

Tietokoneen näppäimistöt

30237461-8

Ohjelmoitavat näppäimistöt

30237470-4

Sokeainkirjoitusnäppäimistöt

30237475-9

Sähköiset tunnistimet

30237480-7

Syöttöyksiköt

30238000-6

Kirjaston atk-laitteet

31000000-6

Sähkökoneet, -kojeet, -laitteet ja -kulutustarvikkeet; valaistus

31100000-7

Sähkömoottorit, -generaattorit ja -muuntajat

31110000-0

Sähkömoottorit

31111000-7

Sovittimet

31120000-3

Generaattorit

31121000-0

Generaattorikoneikot

31121100-1

Puristussytytysmoottorein varustetut generaattorikoneikot

31121110-4

Tehonmuuntimet

31121111-1

Yksiankkurimuuttajat

31121200-2

Kipinäsytytysmoottorein varustetut generaattorikoneikot

31121300-3

Tuulivoimageneraattorit

31121310-6

Tuulimyllyt

31121320-9

Tuuliturbiinit

31121330-2

Tuuliturbiinien generaattorit

31121331-9

Turbiinin roottorit

31121340-5

Tuulivoimala

31122000-7

Generaattoriyksiköt

31122100-8

Polttokennot

31124000-1

Höyryturbiinigeneraattori ja siihen liittyvä laitteisto

31124100-2

Turbogeneraattorikoneikot

31124200-3

Turbogeneraattorin ohjauslaitteet

31126000-5

Dynamot

31127000-2

Varavoimageneraattorit

31128000-9

Turbogeneraattori

31130000-6

Vaihtovirtageneraattorit

31131000-3

Yksivaihemoottorit

31131100-4

Toimilaitteet

31131200-5

Anodit

31132000-0

Monivaihemoottorit

31140000-9

Jäähdytystornit

31141000-6

Vedenjäähdyttimet

31150000-2

Purkauslamppujen ja -putkien virranrajoittimet

31151000-9

Staattiset muuttajat

31153000-3

Tasasuuntaajat

31154000-0

Keskeytysvarmistetut virtalähteet

31155000-7

Vaihtosuuntaajat

31156000-4

Keskeytysvarmentamattomat virtalähteet

31157000-1

Induktorit

31158000-8

Lataajat

31158100-9

Akunlatauslaitteet

31158200-0

Superlaturi

31158300-1

Turbolaturi

31160000-5

Sähkömoottoreiden, -generaattoreiden ja -muuntajien osat

31161000-2

Sähkömoottoreiden ja -generaattoreiden osat

31161100-3

Viritysjärjestelmät

31161200-4

Kaasujäähdytysjärjestelmät

31161300-5

Generaattoriroottorit

31161400-6

Primaarivesijärjestelmät

31161500-7

Tiivistysöljyjärjestelmät

31161600-8

Staattorin jäähdytysvesijärjestelmät

31161700-9

Höyrynkehitinten osat

31161800-0

Kaasunkehitinten osat

31161900-1

Jännitteen säätöjärjestelmät

31162000-9

Muuntajien, induktoreiden ja staattisten muuttajien osat

31162100-0

Lauhduttimien osat

31170000-8

Muuntajat

31171000-5

Neste-eristeiset muuntajat

31172000-2

Jännitemuuntajat

31173000-9

Mittamuuntajat

31174000-6

Virtalähdemuuntajat

31200000-8

Sähkönjakelu- ja ohjauslaitteet

31210000-1

Sähköiset virtapiirien kytkin- tai suojauslaitteet

31211000-8

Taulut ja sulakekaapit

31211100-9

Sähkölaitteiden jakotaulut

31211110-2

Ohjauspöydät

31211200-0

Sulakekaapit

31211300-1

Sulakkeet

31211310-4

Varokkeet

31211320-7

Sulakerasiat

31211330-0

Sulakelangat

31211340-3

Sulakkeenpitimet

31212000-5

Virrankatkaisimet

31212100-6

Ilmajohtojen virrankatkaisimet

31212200-7

Virtapiiritesterit

31212300-8

Magneettikatkaisimet

31212400-9

Sulakeautomaatit

31213000-2

Jakolaitteet

31213100-3

Jakorasiat

31213200-4

Jakelumuuntajat

31213300-5

Kaapelijakokaapit

31213400-6

Jakelujärjestelmä

31214000-9

Kytkinlaitteistot

31214100-0

Katkaisimet

31214110-3

Erottimet

31214120-6

Maadoituserottimet

31214130-9

Turvakytkimet

31214140-2

Himmenninkytkimet

31214150-5

Rumpukytkimet

31214160-8

Painokytkimet

31214170-1

Vipukytkimet

31214180-4

Liukukytkimet

31214190-7

Rajakytkimet

31214200-1

Kuormaerottimet

31214300-2

Ulkokytkinlaitteistot

31214400-3

Varokekuormanerottimet

31214500-4

Sähkökytkintaulut

31214510-7

Jakotaulu

31214520-0

Keskijännitekytkintaulu

31215000-6

Jännitteenrajoittimet

31216000-3

Ukkossuojat

31216100-4

Ukkosenjohdatinlaitteet

31216200-5

Ukkosenjohdattimet

31217000-0

Ylijännitesuojat

31218000-7

Kokoomakiskot

31219000-4

Suojakotelot

31220000-4

Virtapiirikomponentit

31221000-1

Sähköreleet

31221100-2

Tehoreleet

31221200-3

Yleisreleet

31221300-4

Pistokereleet

31221400-5

Vaihtojännitereleet

31221500-6

Elohopeareleet

31221600-7

Aikareleet

31221700-8

Ylikuormitusreleet

31223000-5

Lampunkannat

31224000-2

Liitokset ja liitoskappaleet

31224100-3

Pistokkeet ja vastakkeet

31224200-4

Koaksiaaliliittimet

31224300-5

Liitosrasiat

31224400-6

Yhdyskaapelit

31224500-7

Päätekappaleet

31224600-8

Himmentimet

31224700-9

Haaroitusrasiat

31224800-0

Kaapelinliitostarvikkeet

31224810-3

Jatkokaapelit

31230000-7

Sähkönjakelulaitteiden tai sähkönsyötön ohjauslaitteiden osat

31300000-9

Eristetyt sähköjohdot ja kaapelit

31310000-2

Sähköverkot

31311000-9

Verkkoliitännät

31320000-5

Sähkönjakelukaapelit

31321000-2

Sähkölinjat

31321100-3

Ilmajohdot sähkön jakelua varten

31321200-4

Pien- ja keskijännitekaapelit

31321210-7

Pienjännitekaapelit

31321220-0

Keskijännitekaapelit

31321300-5

Suurjännitekaapelit

31321400-6

Vedenalaiset kaapelit

31321500-7

Merenalaiset kaapelit

31321600-8

Suojatut kaapelit

31321700-9

Signaalikaapelit

31330000-8

Koaksiaalikaapelit

31340000-1

Kaapelitarvikkeet, eristetyt

31341000-8

Kaapelikelat, eristetyt

31342000-5

Kaapeliliitokset, eristetyt

31343000-2

Kaapeliliitoskappaleet, eristetyt

31344000-9

Kaapelin läpivientiholkit, eristetyt

31350000-4

Tiedonkäsittelyssä ja ohjausjärjestelmissä käytettävät sähköjohtimet

31351000-1

Kulunvalvontajärjestelmissä käytettävät sähköjohtimet

31400000-0

Akut, galvaaniset parit ja paristot

31410000-3

Galvaaniset parit

31411000-0

Alkaliparistot

31420000-6

Ensiöparistot

31421000-3

Lyijyparistot

31422000-0

Paristopakkaukset

31430000-9

Sähköakut

31431000-6

Lyijyakut

31432000-3

Nikkeli-kadmiumakut

31433000-0

Nikkeli-rauta-akut

31434000-7

Litiumakut

31440000-2

Akut ja paristot

31500000-1

Valaistuslaitteet ja sähkölamput

31510000-4

Sähköhehkulamput

31511000-1

Täysumpiolamput

31512000-8

Volframihalogeenihehkulamput

31512100-9

Halogeenilamput, putkimalliset

31512200-0

Halogeenilamput, kaksikantaiset

31512300-1

Halogeenilamput, kaksiväriset

31514000-2

Purkauslamput

31515000-9

Ultraviolettilamput

31516000-6

Infrapunalamput

31517000-3

Kaarilamput

31518000-0

Merkinantovalot

31518100-1

Valonheitinlaitteet

31518200-2

Varavalaistuslaitteet

31518210-5

Myrskyvalot

31518220-8

Valopuikko

31518300-3

Kattovalot

31518500-5

Elohopeahöyrylamput

31518600-6

Valonheittimet

31519000-7

Hehku- ja neonlamput

31519100-8

Hehkulamput

31519200-9

Neonlamput

31520000-7

Valaisimet ja valaistustarvikkeet

31521000-4

Lamput

31521100-5

Kirjoituspöydän lamput

31521200-6

Jalkalamput

31521300-7

Kannettavat sähkövalaisimet

31521310-0

Varoitusvalot

31521320-3

Taskulamput

31521330-6

Ladattavat kannettavat sähkövalaisimet

31522000-1

Joulukuusen valaisinsarjat

31523000-8

Valaistut kyltit ja nimikilvet

31523100-9

Mainosneonvalot

31523200-0

Kiinteäsisältöiset sanomataulut

31523300-1

Valaistut nimikilvet

31524000-5

Katto- tai seinävalaisintarvikkeet

31524100-6

Kattovalaisintarvikkeet

31524110-9

Leikkaussalivalaisimet

31524120-2

Kattovalaisimet

31524200-7

Seinävalaisimien tarvikkeet

31524210-0

Seinävalaisimet

31527000-6

Kohdevalaisimet

31527200-8

Ulkovalot

31527210-1

Lyhdyt

31527260-6

Valaistusjärjestelmät

31527270-9

Porauslautan valaistus

31527300-9

Kotitalouksien valaisimet

31527400-0

Vedenalaiset valaisimet

31530000-0

Lamppujen ja valaisinten osat

31531000-7

Lamput

31531100-8

Lamput ja loisteputket

31532000-4

Lamppujen ja valaisintarvikkeiden osat

31532100-5

Putkilamput

31532110-8

Loisteputkilamput

31532120-1

Pienloisteputkilamput

31532200-6

Rengaslamput

31532210-9

Loisterengaslamput

31532300-7

Pallolamput

31532310-0

Pienloistepallolamput

31532400-8

Lampun istukat

31532500-9

Lampun sytyttimet

31532510-2

Loistelampun sytyttimet

31532600-0

Lampun kuristimet

31532610-3

Loistelampun kuristimet

31532700-1

Lampun suojat

31532800-2

Lampun varret

31532900-3

Loistevalaisimet

31532910-6

Loisteputket

31532920-9

Hehku- ja loistelamput

31600000-2

Sähkölaitteet ja -kojeet

31610000-5

Moottoreiden ja ajoneuvojen sähkölaitteet

31611000-2

Johdotustarvikkeet

31612000-9

Moottoreiden sähköjohdinniput

31612200-1

Käynnistysmoottorit

31612300-2

Moottoreiden sähköiset merkinantolaitteet

31612310-5

Vilkkuvalot

31620000-8

Akustiset tai visuaaliset merkinantolaitteet

31625000-3

Murto- ja palohälyttimet

31625100-4

Palonilmaisinjärjestelmät

31625200-5

Palohälytysjärjestelmät

31625300-6

Murtohälytysjärjestelmät

31630000-1

Magneetit

31640000-4

Erillistoiminnoin varustetut koneet ja laitteet

31642000-8

Sähköiset ilmaisinlaitteet

31642100-9

Metalliputkien ilmaisimet

31642200-0

Miinanilmaisimet

31642300-1

Muovinilmaisimet

31642400-2

Metallia sisältämättömien esineiden ilmaisimet

31642500-3

Puunilmaisimet

31643000-5

Hiukkaskiihdyttimet

31643100-6

Lineaarikiihdyttimet

31644000-2

Erilaiset tiedonrekisteröintilaitteet

31645000-9

Flipper-peliautomaatit

31650000-7

Eristystarvikkeet

31651000-4

Sähköteippi

31660000-0

Hiilielektrodit

31670000-3

Koneiden tai laitteiden sähköosat

31671000-0

Lasikuoret ja katodisädeputket

31671100-1

Lasikuoret

31671200-2

Katodisädeputket

31680000-6

Sähkövarusteet ja -tarvikkeet

31681000-3

Sähköiset lisälaitteet

31681100-4

Sähkökoskettimet

31681200-5

Sähköpumput

31681300-6

Virtapiirit

31681400-7

Sähkökomponentit

31681410-0

Sähkötarvikkeet

31681500-8

Laturit

31682000-0

Sähkövarusteet

31682100-1

Sähkökaapit

31682110-4

Sähkökaapin kannet

31682200-2

Kojelaudat

31682210-5

Instrumentointi ja ohjauslaitteet

31682220-8

Sekoituspöydät

31682230-1

Graafiset näyttöpinnat

31682300-3

Keskijännitelaitteet

31682310-6

Keskijännitetaulut

31682400-4

Ilmajohtojen sähkövarusteet

31682410-7

Ilmakaapelit

31682500-5

Varavirtalaitteet

31682510-8

Varavoimajärjestelmät

31682520-1

Hätäpysäytysjärjestelmät

31682530-4

Varavirtalähteet

31682540-7

Ala-aseman laitteet

31700000-3

Sähkötarvikkeet, sähkömekaaniset ja -tekniset tarvikkeet

31710000-6

Elektroniset laitteet

31711000-3

Elektroniikkatarvikkeet

31711100-4

Elektroniset komponentit

31711110-7

Lähetin-vastaanottimet

31711120-0

Muuntimet

31711130-3

Vastukset

31711131-0

Sähkövastukset

31711140-6

Elektrodit

31711150-9

Kondensaattorit

31711151-6

Kiintokondensaattorit

31711152-3

Säätökondensaattorit

31711154-0

Kondensaattoripaketit

31711155-7

Kondensaattoriverkot

31711200-5

Sähköiset tulostaulut

31711300-6

Sähköiset ajanottojärjestelmät

31711310-9

Työajan seurantajärjestelmä

31711400-7

Putket ja elektroniputket

31711410-0

Television katodisädekuvaputket

31711411-7

Televisiokameraputket

31711420-3

Mikroaaltoputket ja -laitteet

31711421-0

Magnetronit

31711422-7

Mikroaaltolaitteet

31711423-4

Mikroaaltoradiolaitteet

31711424-1

Klystronit

31711430-6

Elektroniputket

31711440-9

Vastaanotin- tai vahvistinputket

31711500-8

Elektronisten moduulien osat

31711510-1

Kondensaattorien osat

31711520-4

Sähkövastusten, säätövastusten ja potentiometrien osat

31711530-7

Elektroniputkien osat

31712000-0

Mikroelektroniset koneet ja laitteet sekä mikrojärjestelmät

31712100-1

Mikroelektroniset koneet ja laitteet

31712110-4

Integroidut piirit ja mikromoduulit

31712111-1

Puhelinkortit

31712112-8

SIM-kortit

31712113-5

Mikropiirikortit

31712114-2

Integroidut piirit

31712115-9

Mikromoduulit

31712116-6

Mikroprosessorit

31712117-3

Mikropiirikotelot

31712118-0

Mikropiirikannat tai -alustat

31712119-7

Mikropiirien kannet

31712200-2

Mikrojärjestelmät

31712300-3

Painetut piirit

31712310-6

Komponentteja sisältävät painetut piirilevyt

31712320-9

Painetut piirilevyt ilman komponentteja

31712330-2

Puolijohteet

31712331-9

Valosähkökennot

31712332-6

Tyristorit

31712333-3

Diakit

31712334-0

Triakit

31712335-7

Optoerottimet

31712336-4

Kideoskillaattorit

31712340-5

Diodit

31712341-2

Valodiodit

31712342-9

Mikroaalto- tai piensignaalidiodit

31712343-6

Zenerdiodit

31712344-3

Schottky-diodit

31712345-0

Tunnelidiodit

31712346-7

Valoherkät diodit

31712347-4

Teho- tai ohitusdiodit

31712348-1

Laserdiodit

31712349-8

Radiotaajuusdiodit

31712350-8

Transistorit

31712351-5

Valoherkät transistorit

31712352-2

Kanavatransistorit (FET)

31712353-9

Metallioksidipuolijohdekanavatransistorit (MOSFET)

31712354-6

Transistorin sirut

31712355-3

Bipolaariset darlingtontransistorit tai suurtaajuiset transistorit

31712356-0

Unistorit

31712357-7

Eristehilatransistorit (IGBT)

31712358-4

Liitoskanavatransistorit (JFET)

31712359-1

Bipolaaritransistorit (BJT)

31712360-1

Asennetut pietsosähköiset kiteet

31720000-9

Sähkömekaaniset laitteet

31730000-2

Sähkötekniset laitteet

31731000-9

Sähkötekniset tarvikkeet

31731100-0

Moduulit

32000000-3

Radio-, televisio- ja viestintä- ja teleliikennelaitteet ja niihin liittyvät laitteet

32200000-5

Radiopuhelin-, radiosähkötys-, radio- tai televisiolähettimet

32210000-8

Radio- ja tv-lähetyslaitteet

32211000-5

Radio- ja tv-tuotannon laitteet

32220000-1

Tv-lähetyslaitteet ilman vastaanottimia

32221000-8

Radiomajakat

32222000-5

Videosignaalin koodauslaitteet

32223000-2

Videolähetyslaitteet

32224000-9

Tv-lähetyslaitteet

32230000-4

Radiolähetyslaitteet ja -vastaanottimet

32231000-1

Erillisen televisiojärjestelmän laitteisto

32232000-8

Videoneuvottelulaitteet

32233000-5

Radiotaajuuksien vahvistinasemat

32234000-2

Sisäisen järjestelmän televisiokamerat

32235000-9

Sisäinen valvontajärjestelmä

32236000-6

Radiopuhelimet

32237000-3

Kannettavat radiopuhelimet

32240000-7

Televisiokamerat

32250000-0

Matkapuhelimet

32251000-7

Autopuhelimet

32251100-8

Kaiutintoimintosarja

32252000-4

GSM-puhelimet

32252100-5

Kaiutintoiminnolla varustetut matkapuhelimet

32252110-8

Kaiutintoiminnolla (langattomalla) varustetut matkapuhelimet

32260000-3

Tiedonsiirtolaitteet

32270000-6

Digitaaliset siirtolaitteet

32300000-6

Televisio- ja radiovastaanottimet, äänen tai kuvan tallennus- tai toistolaitteet

32310000-9

Yleisradiovastaanottimet

32320000-2

Televisiovastaanottimet ja av-laitteet

32321000-9

Televisioprojektorit

32321100-0

Elokuva- ja videolaitteet

32321200-1

Av-laitteet

32321300-2

Av-tarvikkeet

32322000-6

Multimedialaitteet

32323000-3

Videomonitorit

32323100-4

Värivideomonitorit

32323200-5

Mustavalkovideomonitorit

32323300-6

Videolaitteisto

32323400-7

Videon toistolaitteet

32323500-8

Videovalvontajärjestelmä

32324000-0

Televisiovastaanottimet

32324100-1

Väritelevisiot

32324200-2

Mustavalkotelevisiot

32324300-3

Televisiolaitteet

32324310-6

Satelliittiantennit

32324400-4

Televisioantennit

32324500-5

Kuvavirittimet

32324600-6

Digisovittimet

32330000-5

Äänen ja kuvan tallennus- ja toistolaitteet

32331000-2

Levylautaset

32331100-3

Levysoittimet

32331200-4

Kasettisoittimet

32331300-5

Äänentoistolaitteet

32331500-7

Nauhurit

32331600-8

MP3-soitin

32332000-9

Magneettinauhurit

32332100-0

Sanelukoneet

32332200-1

Puhelinvastaajat

32332300-2

Äänityslaitteet

32333000-6

Videonauhurit ja kuvantoistolaitteet

32333100-7

Videonauhurit

32333200-8

Videokamera-nauhurit

32333300-9

Videon kopiointilaitteet

32333400-0

Videolaitteet

32340000-8

Mikrofonit ja kaiuttimet

32341000-5

Mikrofonit

32342000-2

Kaiuttimet

32342100-3

Sankakuulokkeet

32342200-4

Kuulokkeet

32342300-5

Mikrofonit ja kuulutuslaitteet

32342400-6

Akustiset laitteet

32342410-9

Äänitekniset laitteet

32342411-6

Minikaiuttimet

32342412-3

Kaiuttimet (keskikokoiset)

32342420-2

Studion miksauspöytä

32342430-5

Puheentiivistysjärjestelmä

32342440-8

Puhepostijärjestelmä

32342450-1

Äänentallennuslaitteet

32343000-9

Vahvistimet

32343100-0

Äänitaajuusvahvistimet

32343200-1

Megafonit

32344000-6

Radiopuhelin- tai radiosähkötysvastaanottimet

32344100-7

Kannettavat kutsu- ja henkilöhakulaitteet

32344110-0

Ääniluotausjärjestelmä

32344200-8

Radiovastaanottimet

32344210-1

Radiolaitteet

32344220-4

Radiohakulaitteet

32344230-7

Radioasemat

32344240-0

Radiomasto

32344250-3

Radiolaitteistot

32344260-6

Radio- ja kanavointilaitteet

32344270-9

Radio- ja puhelinohjausjärjestelmä

32344280-2

Matkaradiot

32350000-1

Av-laitteiden osat

32351000-8

Av-laitteiden lisävarusteet

32351100-9

Videoeditointilaitteet

32351200-0

Suojaverkot

32351300-1

Äänentoistolaitteiden lisävarusteet

32351310-4

Äänikasetit

32352000-5

Antennit ja heijastimet

32352100-6

Radio- ja tutkalaitteiden osat

32352200-7

Tutkalaitteiden varaosat ja lisävarusteet

32353000-2

Äänitallenteet

32353100-3

Tallenteet

32353200-4

Musiikkikasetit

32354000-9

Filmit

32354100-0

Radiologiset filmit

32354110-3

Röntgenfilmit

32354120-6

Sinidiatsofilmi

32354200-1

Elokuvausfilmi

32354300-2

Valokuvausfilmi

32354400-3

Pikakameranfilmi

32354500-4

Videofilmit

32354600-5

Videokasetit

32354700-6

Videonauhat

32354800-7

Tarrakalvo

32360000-4

Sisäpuhelinlaitteet

32400000-7

Verkot

32410000-0

Lähiverkko

32411000-7

Vuororengasverkko

32412000-4

Tietoliikenneverkko

32412100-5

Teleliikenneverkko

32412110-8

Internet-verkko

32412120-1

Intranet-verkko

32413000-1

Monipalveluverkko

32413100-2

Verkkoreitittimet

32415000-5

Ethernet-verkko

32416000-2

ISDN-verkko

32416100-3

ISDX-verkko

32417000-9

Multimediaverkot

32418000-6

Radioverkko

32420000-3

Verkkolaitteisto

32421000-0

Verkkokaapelointi

32422000-7

Verkkokomponentit

32423000-4

Verkkonavat

32424000-1

Verkkoinfrastruktuuri

32425000-8

Verkon käyttöjärjestelmä

32426000-5

Verkkojulkaisujärjestelmä

32427000-2

Verkkojärjestelmä

32428000-9

Verkon tasonnosto

32429000-6

Puhelinverkkolaitteet

32430000-6

Alueverkko

32440000-9

Kaukomittaus- ja päätelaitteet

32441000-6

Kaukomittausvälineet

32441100-7

Kaukomittausvalvontajärjestelmä

32441200-8

Kaukomittaus- ja ohjauslaitteet

32441300-9

Telemaattinen järjestelmä

32442000-3

Päätelaitteet

32442100-4

Liitinalustat

32442200-5

Liitäntäkotelot

32442300-6

Pääte-emulaattorit

32442400-7

Riviliittimet

32500000-8

Teleliikenteen laitteet ja tarvikkeet

32510000-1

Langaton teleliikennejärjestelmä

32520000-4

Teleliikennekaapelit ja -laitteet

32521000-1

Teleliikennekaapelit

32522000-8

Teleliikennelaitteet

32523000-5

Televiestintälaitteet

32524000-2

Teleliikennejärjestelmä

32530000-7

Satelliittiviestintään liittyvät laitteet

32531000-4

Satelliittiviestintälaitteet

32532000-1

Lautasantennit

32533000-8

Satelliittimaa-asemat

32534000-5

Satelliittirungot

32540000-0

Kytkintaulut

32541000-7

Kytkintaulun laitteet

32542000-4

Kytkintaulun kentät

32543000-1

Puhelunvälityspöydät

32544000-8

PABX-laitteet

32545000-5

PABX-järjestelmät

32546000-2

Digitaaliset kytkinlaitteet

32546100-3

Digitaaliset kytkintaulut

32547000-9

Tyhjökytkintaulut

32550000-3

Puhelinlaitteet

32551000-0

Puhelinkaapelit ja niihin liittyvät laitteet

32551100-1

Puhelinliittymät

32551200-2

Puhelinvaihteet

32551300-3

Puhelinkuulokkeet

32551400-4

Puhelinverkko

32551500-5

Puhelinkaapelit

32552000-7

Puhelin- tai lennätinliikenteen sähkölaitteet

32552100-8

Puhelinkoneet

32552110-1

Langattomat puhelimet

32552120-4

Hätäpuhelimet

32552130-7

Yleiset puhelimet

32552140-0

Kolikkopuhelinlaitteet

32552150-3

Puhelimet näkövammaisia varten

32552160-6

Puhelimet kuulovammaisia varten

32552200-9

Kaukokirjoittimet

32552300-0

Puhelinvaihde- tai lennätinvälityslaitteet

32552310-3

Digitaaliset puhelinvaihteet

32552320-6

Multiplekserit

32552330-9

Puhelinvaihdelaitteet

32552400-1

Äänitaajuussignaalien muuntolaitteet

32552410-4

Modeemit

32552420-7

Taajuusmuuntimet

32552430-0

Koodauslaitteet

32552500-2

Teletekstilaitteet

32552510-5

Tekstitelevision päätelaitteet

32552520-8

Teleksilaitteet

32552600-3

Ovipuhelimet

32553000-4

Sähköisten puhelin- tai lennätinlaitteiden osat

32560000-6

Kuituoptiset materiaalit

32561000-3

Valokuituliitännät

32562000-0

Valokuitukaapelit

32562100-1

Optiset tiedonsiirtokaapelit

32562200-2

Optiset teleliikennekaapelit

32562300-3

Optiset datansiirtokaapelit

32570000-9

Tietoliikennelaitteet

32571000-6

Tietoliikenneinfrastruktuuri

32572000-3

Tietoliikennekaapelit

32572100-4

Useita sähköjohtimia sisältävät tietoliikennekaapelit

32572200-5

Koaksiaalijohtimia sisältävät tietoliikennekaapelit

32572300-6

Erikoissovelluksiin tarvittavat tietoliikennekaapelit

32573000-0

Tietoliikenteen ohjausjärjestelmä

32580000-2

Datalaitteet

32581000-9

Dataliikennelaitteet

32581100-0

Tiedonsiirtokaapelit

32581110-3

Useita sähköjohtimia sisältävät tiedonsiirtokaapelit

32581120-6

Koaksiaalijohtimia sisältävät tiedonsiirtokaapelit

32581130-9

Erikoissovelluksiin tarvittavat tiedonsiirtokaapelit

32581200-1

Telekopiokoneet

32581210-4

Telekopiokoneiden osat ja lisävarusteet

32582000-6

Tiedonsiirtovälineet

32583000-3

Tieto- ja äänitallennusvälineet

32584000-0

Tiedontallennusvälineet

33000000-0

Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet

33100000-1

Lääketieteelliset laitteet

33110000-4

Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen käyttöön tarkoitetut kuvauslaitteet

33111000-1

Röntgenlaitteet

33111100-2

Röntgenkuvauspöytä

33111200-3

Röntgenkuvausasemat

33111300-4

Röntgenkuvien kehityslaitteet

33111400-5

Röntgenläpivalaisulaitteet

33111500-6

Hammasröntgen

33111600-7

Röntgenkuvauslaitteet

33111610-0

Magneettiresonanssikuvausyksikkö

33111620-3

Gammakamerat

33111640-9

Termografit

33111650-2

Mammografialaitteet

33111660-5

Luuntiheysmittarit

33111700-8

Angiografiahuone

33111710-1

Angiografiatarvikkeet

33111720-4

Angiografialaitteet

33111721-1

Digitaaliset angiografialaitteet

33111730-7

Angioplastiatarvikkeet

33111740-0

Angioplastialaitteet

33111800-9

Röntgendiagnostiikkajärjestelmä

33112000-8

Kaiku-, ultraääni- ja dopplerkuvauslaitteet

33112100-9

Ekokardiografi

33112200-0

Ultraääniyksikkö

33112300-1

Ultraäänikuvauslaitteet

33112310-4

Värivirtadopplerlaite

33112320-7

Dopplerlaitteet

33112330-0

Aivojen ultraäänikuvauslaitteet

33112340-3

Sydämen ultraäänikuvauslaite

33113000-5

Magneettikuvauslaitteet

33113100-6

Magneettikuvausskannauslaitteet

33113110-9

Ydinmagneettiset resonanssikuvauslaitteet (NMR-kuvauslaitteet)

33114000-2

Spektroskopialaitteet

33115000-9

Tomografialaitteet

33115100-0

Tietokonetomografialaitteet

33115200-1

Tietokoneaksiaalitomografialaitteet

33120000-7

Rekisteröintijärjestelmät ja diagnostiikkalaitteet

33121000-4

Ambulatorinen pitkäaikaisrekisteröintilaite

33121100-5

Elektroenkefalografit

33121200-6

Isotooppikuvauslaitteet

33121300-7

Elektromyografi

33121400-8

Audiometrit

33121500-9

Elektrokardiogrammi

33122000-1

Oftalmologiset välineet

33123000-8

Sydän- ja verisuonitutkimuslaitteet

33123100-9

Tensiometrit

33123200-0

Elektrokardiografialaitteet