ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 61

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
5. maaliskuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 176/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 177/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatimista koskevan yhteisen kehyksen vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2186/93 kumoamisesta

6

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

5.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 61/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 176/2008,

annettu 20 päivänä helmikuuta 2008,

yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003 (3) muodostaa alueellisen luokituksen oikeudelliset puitteet, joilla mahdollistetaan yhdenmukaistettujen alueellisten tilastojen kerääminen, kokoaminen ja levitys yhteisön alueella.

(2)

Kaikissa jäsenvaltioiden komissiolle toimittamissa tilastoissa, jotka on jaoteltu alueellisten yksiköiden mukaan, olisi käytettävä NUTS-luokitusta soveltuvin osin.

(3)

On tarpeen mukauttaa asetuksen N:o 1059/2003 liitteet Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi.

(4)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli luoda yhteisiä tilastollisia standardeja, joiden avulla voidaan tuottaa yhdenmukaista tietoa, vaan ne voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(5)

Asetus (EY) N:o 1059/2003 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1059/2003 seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I tämän asetuksen liitteessä I olevan tekstin mukaisesti.

2)

Muutetaan liite II tämän asetuksen liitteessä II olevan tekstin mukaisesti.

3)

Muutetaan liite III tämän asetuksen liitteessä III olevan tekstin mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 20 päivänä helmikuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  EUVL C 175, 27.7.2007, s. 13.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 4. syyskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 21. tammikuuta 2008.

(3)  EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 105/2007 (EUVL L 39, 10.2.2007, s. 1).


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liite I seuraavasti:

1)

Lisätään seuraava taulukko kohtien BE — BELGIQUE/BELGIË ja CZ — ČESKÁ REPUBLIKA väliin:

”БЪЛГАРИЯ

KOODI

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

BG

 

 

 

BG3

СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ

 

 

BG31

 

Северозападен

 

BG311

 

 

Видин

BG312

 

 

Монтана

BG313

 

 

Враца

BG314

 

 

Плевен

BG315

 

 

Ловеч

BG32

 

Северен централен

 

BG321

 

 

Велико Търново

BG322

 

 

Габрово

BG323

 

 

Русе

BG324

 

 

Разград

BG325

 

 

Силистра

BG33

 

Североизточен

 

BG331

 

 

Варна

BG332

 

 

Добрич

BG333

 

 

Шумен

BG334

 

 

Търговище

BG34

 

Югоизточен

 

BG341

 

 

Бургас

BG342

 

 

Сливен

BG343

 

 

Ямбол

BG344

 

 

Стара Загора

BG4

ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ

 

 

BG41

 

Югозападен

 

BG411

 

 

София (столица)

BG412

 

 

София

BG413

 

 

Благоевград

BG414

 

 

Перник

BG415

 

 

Кюстендил

BG42

 

Южен централен

 

BG421

 

 

Пловдив

BG422

 

 

Хасково

BG423

 

 

Пазарджик

BG424

 

 

Смолян

BG425

 

 

Кърджали

BGZ

EXTRA-REGIO

 

 

BGZZ

 

Extra-Regio

 

BGZZZ

 

 

Extra-Regio”.

2)

Lisätään seuraava taulukko kohtien PT — PORTUGAL ja SI — SLOVENIJA väliin:

”ROMÂNIA

KOODI

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

RO

 

 

 

RO1

MACROREGIUNEA UNU

 

 

RO11

 

Nord-Vest

 

RO111

 

 

Bihor

RO112

 

 

Bistriţa-Năsăud

RO113

 

 

Cluj

RO114

 

 

Maramureş

RO115

 

 

Satu Mare

RO116

 

 

Sălaj

RO12

 

Centru

 

RO121

 

 

Alba

RO122

 

 

Braşov

RO123

 

 

Covasna

RO124

 

 

Harghita

RO125

 

 

Mureş

RO126

 

 

Sibiu

RO2

MACROREGIUNEA DOI

 

 

RO21

 

Nord-Est

 

RO211

 

 

Bacău

RO212

 

 

Botoşani

RO213

 

 

Iaşi

RO214

 

 

Neamţ

RO215

 

 

Suceava

RO216

 

 

Vaslui

RO22

 

Sud-Est

 

RO221

 

 

Brăila

RO222

 

 

Buzău

RO223

 

 

Constanţa

RO224

 

 

Galaţi

RO225

 

 

Tulcea

RO226

 

 

Vrancea

RO3

MACROREGIUNEA TREI

 

 

RO31

 

Sud — Muntenia

 

RO311

 

 

Argeş

RO312

 

 

Călăraşi

RO313

 

 

Dâmboviţa

RO314

 

 

Giurgiu

RO315

 

 

Ialomiţa

RO316

 

 

Prahova

RO317

 

 

Teleorman

RO32

 

Bucureşti — Ilfov

 

RO321

 

 

Bucureşti

RO322

 

 

Ilfov

RO4

MACROREGIUNEA PATRU

 

 

RO41

 

Sud-Vest Oltenia

 

RO411

 

 

Dolj

RO412

 

 

Gorj

RO413

 

 

Mehedinţi

RO414

 

 

Olt

RO415

 

 

Vâlcea

RO42

 

Vest

 

RO421

 

 

Arad

RO422

 

 

Caraş-Severin

RO423

 

 

Hunedoara

RO424

 

 

Timiş

ROZ

EXTRA-REGIO

 

 

ROZZ

 

Extra-Regio

 

ROZZZ

 

 

Extra-Regio”.


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liite II seuraavasti:

1)

Lisätään seuraava ilmaisu NUTS-tasoa 3 koskevaan kappaleeseen Belgian ja Tšekin väliin:

”Bulgariassa ’Области (Oblasti)’,”.

2)

Lisätään seuraava ilmaisu NUTS-tasoa 3 koskevaan kappaleeseen Unkarin ja Slovakian väliin:

”Romaniassa ’Judeţe’,”.


LIITE III

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1059/2003 liite III seuraavasti:

1)

Lisätään seuraava ilmaisu Belgian ja Tšekin väliin:

”Bulgariassa ’Общини (Obshtini)’,”.

2)

Lisätään seuraava ilmaisu Portugalin ja Slovenian väliin:

”Romaniassa ’Municipii, Oraşe, Comune’,”.


5.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 61/6


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 177/2008,

annettu 20 päivänä helmikuuta 2008,

tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatimista koskevan yhteisen kehyksen vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2186/93 kumoamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2186/93 (2) vahvistettiin tilastointiin tarkoitettuja yritysrekistereitä koskeva yhteinen kehys, yhdenmukaiset määritelmät, rekisteröitävät tiedot, kattavuus ja päivitysmenettelyt. Jotta yritysrekisterien kehitys jatkuisi edelleen yhdenmukaisena, olisi annettava uusi asetus.

(2)

Tilastoyksiköistä yhteisön tuotantojärjestelmän havainnointia ja analyysia varten 15 päivänä maaliskuuta 1993 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 696/93 (3) sisältää käytettävien tilastoyksiköiden määritelmät. Sisämarkkinat edellyttävät parempaa tilastollista vertailukelpoisuutta, jotta yhteisön vaatimukset täyttyisivät. Jotta parempaan vertailukelpoisuuteen päästään, yrityksille ja muille asiaan liittyville tilastollisen kattavuuden piiriin lisättäville tilastoyksiköille olisi vahvistettava yhteiset määritelmät ja kuvaukset.

(3)

Yritystoiminnan rakennetilastoista 20 päivänä joulukuuta 1996 annetussa neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 58/97 (4) ja lyhyen aikavälin tilastoista 19 päivänä toukokuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1165/98 (5) vahvistetaan yhteinen kehys yhteisössä toimivien yritysten rakennetta, toimintoja, kilpailukykyä ja tuloksia koskevien yhteisön tilastojen keräämiselle, laatimiselle, toimittamiselle ja arvioinnille. Tilastointiin tarkoitetut yritysrekisterit ovat tämän yhteisen kehyksen perusosa, joka tarjoaa yhdenmukaisen otantakehikon, jonka avulla tilastotiedon keruuta voidaan järjestää ja koordinoida.

(4)

Yritysrekistereiden avulla voidaan osaltaan sovittaa yhteen keskenään ristiriitaiset vaatimukset lisätä yrityksiä koskevaa tietoa ja vähentää yritysten hallinnollista taakkaa, erityisesti käyttämällä hallinnollisissa ja oikeudellisissa asiakirjoissa olevaa tietoa, varsinkin mikro- ja pk-yritysten osalta sellaisina kuin ne määritellään komission suosituksessa 2003/361/EY (6).

(5)

Yhteisön tilastoista 17 päivänä helmikuuta 1997 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 322/97 (7) vahvistettiin puitteet yhteisön tilasto-ohjelman perustamiselle ja luotiin tilastosalaisuutta koskeva yhteinen kehys.

(6)

Erityiset säännöt, jotka koskevat tietojen käsittelyä yhteisön tilasto-ohjelman yhteydessä, eivät vaikuta yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 95/46/EY (8).

(7)

Tilastollisiin tarkoituksiin laaditut yritysrekisterit ovat myös yritysdemografian kannalta tärkein lähde, sillä niiden avulla voidaan seurata yritysten perustamisia ja lopettamisia sekä sulautumisista, yritysvaltauksista, yritysten purkautumisista tai itsenäisten yksiköiden yrityksestä irtautumisista johtuvan keskittymisen tai hajautumisen aiheuttamia talouden rakennemuutoksia.

(8)

Yritysrekisterit tarjoavat perustiedot, joita maaseudun kehitystä koskeva vahva poliittinen kiinnostus edellyttää, eivätkä tiedot koske pelkästään maataloutta vaan myös sen yhä lisääntyvää yhdistämistä muihin toimintoihin, joita tuotepohjaiset maataloustilastot eivät kata.

(9)

Julkisilla yrityksillä on merkittävä rooli jäsenvaltioiden kansantalouksissa. Jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta 25 päivänä kesäkuuta 1980 annettu komission direktiivi 80/723/ETY (9) kattaa tietyntyyppiset julkiset yritykset. Julkiset yritykset ja julkiset yhteisöt olisi sen vuoksi tunnistettava yritysrekistereissä, mikä voidaan toteuttaa institutionaalisen sektoriluokituksen avulla.

(10)

Tietoa oikeudellisten yksiköiden välisistä määräysvaltasuhteista tarvitaan konsernien määrittelemistä, yritysten rajaamista ja laajojen ja monimutkaisten yksiköiden kuvaamista varten sekä tutkittaessa taloudessa tapahtuvaa keskittymistä. Konserneja koskevat tiedot parantavat yritysrekisterien laatua ja niiden avulla voidaan vähentää luottamuksellisten tietojen paljastumisriskiä. Tietyt rahoitusta koskevat tiedot ovat usein yritystasoa merkityksellisempiä konsernitasolla tai alakonsernitasolla ja niitä on ehkä saatavilla ainoastaan näillä tasoilla. Konsernien rekisteröinti mahdollistaa tarvittaessa tiedonkeruun kohdentamisen suoraan konserniin eikä konsernin muodostaviin yksiköihin, mikä voi merkittävästi vähentää vastaustaakkaa. Konsernien rekisteröinti edellyttää yritysrekisterien yhdenmukaistamista edelleen.

(11)

Talouden yhä lisääntyvä maailmanlaajuistuminen on haaste useiden tilastojen nykyiselle tuottamiselle. Monikansallisten konsernien rekisteröinti tekee yritysrekistereistä perustyökalun, jonka avulla voidaan parantaa useita maailmanlaajuistumiseen liittyviä tilastoja, kuten tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä kauppaa, maksutasetta, ulkomaisia suoria sijoituksia, ulkomaisia osakkuus- ja tytäryhtiöitä, tutkimusta, kehitystä ja innovaatiota sekä työmarkkinoita koskevia tilastoja. Suurin osa näistä tilastoista kattaa koko talouden, mikä edellyttää, että yritysrekisterit kattavat talouden kaikki sektorit.

(12)

Salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle 11 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (Euratom, ETY) N:o 1588/90 (10) 3 artiklan 2 kohdan mukaan kansallisiin, tilastosalaisuutta koskeviin säännöksiin ei voida vedota salassapidettävien tilastollisten tietoaineistojen yhteisön viranomaiselle (Eurostat) luovuttamisen estämiseksi, jos yhteisön lainsäädäntöön kuuluvassa säädöksessä säädetään kyseisten tietojen luovuttamisesta.

(13)

Tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden täyttämisen varmistamiseksi tiedonkeruusta vastuussa olevat jäsenvaltioiden kansalliset laitokset saattavat tarvita pääsyä hallinnollisiin tietolähteisiin, kuten vero- ja sosiaaliturvaviranomaisten, keskuspankkien ja muiden julkisten laitosten rekistereihin sekä muihin tietokantoihin, jotka sisältävät tietoa rajatylittävistä liiketoimista ja asemista silloin, kun tällaiset tiedot ovat yhteisön tilastojen tuottamista varten tarpeen.

(14)

Maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista 12 päivänä tammikuuta 2005 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 184/2005 (11) luotiin yhteinen kehys kyseisten yhteisön tilastojen laatimiselle, toimittamiselle ja arvioinnille.

(15)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (12) mukaisesti.

(16)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta päättää pieninten yritysten ja täysin kotimaisten konsernien kattavuudesta, päivittää liitteessä oleva rekisteritietojen luettelo, niiden määritelmät ja jatkuvuussäännöt, vahvistaa yhteiset laatustandardit ja laatukertomusten sisältö ja toimittamistiheys sekä hyväksyä rekisterien ajantasaistamista koskevat säännöt. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia tai täydentää tätä asetusta lisäämällä siihen uusia muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(17)

Asetus (ETY) N:o 2186/93 olisi sen vuoksi kumottava.

(18)

Neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom (13) perustettua tilasto-ohjelmakomiteaa on kuultu,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarkoitus

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhteinen kehys tilastointiin tarkoitettuja yritysrekistereitä varten yhteisössä.

Jäsenvaltioiden on perustettava yksi tai useampi tilastointiin tarkoitettu yhdenmukaistettu rekisteri, jota (joita) voidaan käyttää tiedonkeruun valmistelu- ja koordinointivälineenä ja yritysten perusjoukon ja yritysdemografian tilastollisen analyysin tietolähteenä sekä hallinnollisten tietojen käyttöä ja tilastollisten yksiköiden tunnistamista ja luomista varten.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a)

’oikeudellisella yksiköllä’ oikeudellista yksikköä, ’yrityksellä’ yritystä, ’paikallisella yksiköllä’ paikallista yksikköä ja ’konsernilla’ yritysryhmää sellaisina kuin ne määritellään asetuksen (ETY) N:o 696/93 liitteessä;

b)

’kansallisilla viranomaisilla’ kansallisia viranomaisia sellaisina kuin ne määritellään asetuksen (EY) N:o 322/97 2 artiklassa;

c)

’tilastollisilla tarkoituksilla’ tilastollisia tarkoituksia sellaisina kuin ne kuvaillaan asetuksen (ETY) N:o 1588/90 2 artiklan 4 kohdassa;

d)

’monikansallisella konsernilla’ konsernia, jolla on vähintään kaksi yritystä tai oikeudellista yksikköä, jotka sijaitsevat eri maissa;

e)

’tynkäkonsernilla’ monikansalliseen konserniin kuuluvia yrityksiä ja oikeudellisia yksiköitä, joiden kotipaikka on samassa maassa. Se voi käsittää vain yhden yksikön, jos muiden yksiköiden kotipaikka on toisessa maassa. Yritys voi olla tynkäkonserni tai olla osa siitä.

3 artikla

Kattavuus

1.   Jollei tässä artiklassa säädetyistä rajoituksista muuta johdu, rekistereihin kerätään 2 artiklassa säädettyjen määritelmien mukaisesti:

a)

kaikki bruttokansantuotteen (BKT) muodostumiseen osallistuvat taloudellista toimintaa harjoittavat yritykset ja niiden paikalliset yksiköt;

b)

oikeudelliset yksiköt, joista nämä yritykset muodostuvat;

c)

tynkäkonsernit ja monikansalliset konsernit ja

d)

täysin kotimaiset konsernit.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua vaatimusta ei kuitenkaan sovelleta kotitalouksiin siltä osin kuin niiden tuottamat tavarat ja palvelut ovat niiden omaa kulutusta varten tai edellyttävät oman omaisuuden vuokraamista.

3.   Paikallisia yksiköitä, jotka eivät muodosta erillistä oikeudellista yksikköä (sivuliikkeet) ja jotka ovat riippuvaisia ulkomaisista yrityksistä ja jotka luokitellaan Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2223/96 (14) perustetun Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän 1995 ja Yhdistyneiden Kansakuntien kansantalouden tilinpitojärjestelmän 1993 periaatteiden mukaisesti yritysmäisiksi yhteisöiksi, pidetään yritysrekisterien kannalta yrityksinä.

4.   Konsernit voidaan yksilöidä niiden oikeudellisten yksiköiden välisten määräysvaltasuhteiden avulla. Konsernien rajaamiseksi käytetään asetuksen (EY) N:o 2223/96 liitteessä A olevassa 2.26 kohdassa esitettyä valvonnan määritelmää.

5.   Tätä asetusta sovelletaan ainoastaan yksiköihin, jotka harjoittavat kokonaan tai osittain taloudellista toimintaa. Kaikkea toimintaa, joka käsittää tavaroiden ja palvelujen tarjoamista tietyillä markkinoilla, pidetään taloudellisena toimintana. Lisäksi bruttokansantuotteeseen vaikuttavat muut kuin markkinapalvelut sekä välitön tai välillinen aktiivisten oikeudellisten yksiköiden hallussapito katsotaan yritysrekisterien kannalta taloudelliseksi toiminnaksi. Taloudellisesti passiiviset oikeudelliset yksiköt ovat osa yritystä ainoastaan yhdessä taloudellisesti aktiivisten oikeudellisten yksiköiden kanssa.

6.   Toimenpiteet, jotka koskevat sellaisten yritysten, jotka työllistävät alle puoli henkilöä, ja täysin kotimaisten konsernien, joilla ei ole tilastollista merkitystä jäsenvaltioille, ottamista rekisteriin sekä maataloustilastojen määritelmiä vastaavaa yksiköiden määritelmää, ja joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

4 artikla

Tietolähteet

1.   Jäsenvaltiot voivat kerätä tässä asetuksessa vaaditut tiedot sopivina pitämistään lähteistä edellyttäen, että ne täyttävät 6 artiklassa tarkoitetut laatuedellytykset. Kansallisille viranomaisille on annettava lupa kerätä toimivaltuuksiensa rajoissa tilastointitarkoituksiin hallinnollisten ja oikeudellisten asiakirjojen sisältämiä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tietoja.

2.   Jos vaadittuja tietoja ei voida kerätä kohtuullisin kustannuksin, kansalliset viranomaiset voivat käyttää tilastollisia estimointimenetelmiä edellyttäen, että riittävää tarkkuutta ja laatutasoa noudatetaan.

5 artikla

Rekisteröitävät tiedot

1.   Rekisterissä lueteltavilla yksiköillä on oltava liitteessä määritellyt tunnusnumerot ja kuvaustiedot.

2.   Toimenpiteet, joilla päivitetään rekisteröitävien tietojen luetteloa sekä määritellään rekisteröitävät tiedot ja jatkuvuussäännöt, ja joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

6 artikla

Laatustandardit ja -kertomukset

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet yritysrekisterien laadun varmistamiseksi.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) sen pyynnöstä yritysrekisterien laatua koskeva kertomus (jäljempänä ’laatukertomus’).

3.   Toimenpiteet, jotka liittyvät yhteisiin laatustandardeihin sekä laatukertomusten sisältöön ja toimittamistiheyteen ja joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen ja tiedonkeruun kustannukset huomioon ottaen.

4.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle (Eurostat) tärkeistä menetelmiin liittyvistä ja muista muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa yritysrekisterien laatuun, heti kun muutoksista saadaan tieto ja viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tällaisen muutoksen voimaantulosta.

5.   Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen, jossa käsitellään erityisesti tilastojärjestelmän kustannuksia, sen aiheuttamaa taakkaa liike-elämälle ja siitä koituvia hyötyjä.

7 artikla

Suosituskäsikirja

Komissio julkaisee yritysrekistereitä koskevista suosituksista käsikirjan. Käsikirja päivitetään tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

8 artikla

Aikaviite ja päivitystiheys

1.   Rekisteriin otetaan ja rekisteristä poistetaan tietoja vähintään kerran vuodessa.

2.   Päivitystiheys riippuu yksiköstä, kyseisestä muuttujasta, yksikön koosta ja päivittämiseen yleisesti käytetystä lähteestä.

3.   Toimenpiteet, jotka liittyvät päivittämistä koskeviin sääntöihin ja joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

4.   Jäsenvaltioiden on otettava rekisteritilanteesta vuosittain vuoden lopussa kopio ja säilytettävä sitä vähintään 30 vuoden ajan analysointia varten.

9 artikla

Kertomusten toimittaminen

1.   Jäsenvaltioiden on kerättävä tilastotiedot rekistereistä ja toimitettava ne komissiolle (Eurostat) siinä muodossa ja sitä menettelyä noudattaen, jonka komissio vahvistaa 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) sen pyynnöstä kaikki tämän asetuksen täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa liittyvät merkitykselliset tiedot.

10 artikla

Luottamuksellisten tietojen vaihtaminen jäsenvaltioiden välillä

Eri jäsenvaltioiden asianmukaiset viranomaiset voivat kansallisen lainsäädännön mukaisesti vaihtaa luottamuksellisia tietoja vain tilastollisia tarkoituksia varten, edellyttäen että tietojenvaihdolla pyritään varmistamaan monikansallisia konserneja koskevan tiedon laatu Euroopan unionissa. Kansalliset keskuspankit voivat osallistua tietojenvaihtoon kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

11 artikla

Luottamuksellisten tietojen vaihtaminen komission (Eurostat) ja jäsenvaltioiden välillä

1.   Kansallisten viranomaisten on toimitettava liitteessä määritellyt monikansallisia konserneja ja niihin kuuluvia yksiköitä koskevat tiedot komissiolle (Eurostat) monikansallisia konserneja Euroopan unionissa koskevan tiedon tuottamiseksi ainoastaan tilastollisia tarkoituksia varten.

2.   Tietojen yhtenäisen rekisteröimisen varmistamiseksi ainoastaan tilastollisia tarkoituksia varten komissio (Eurostat) toimittaa kunkin jäsenvaltion asianmukaisille kansallisille viranomaisille monikansallista konsernia ja siihen kuuluvia yksiköitä koskevat tiedot, kun vähintään yksi konsernin oikeudellinen yksikkö sijaitsee kyseisen jäsenvaltion alueella.

3.   Sen varmistamiseksi, että tämän artiklan mukaisesti toimitettavia tietoja käytetään ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin, yksikkötietojen toimittamisessa komissiolle (Eurostat) ja monikansallisia konserneja koskevan tiedon toimittamisessa asianmukaisille kansallisille viranomaisille toimittamisen muoto, turvallisuutta ja luottamuksellisuutta koskevat toimenpiteet sekä toimittamismenettely vahvistetaan 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

12 artikla

Luottamuksellisten tietojen vaihtaminen komission (Eurostat) ja keskuspankkien välillä

1.   Tätä asetusta sovellettaessa luottamuksellisia tietoja voidaan vaihtaa ainoastaan tilastollisia tarkoituksia varten komission (Eurostat) ja kansallisten keskuspankkien sekä komission (Eurostat) ja Euroopan keskuspankin välillä, edellyttäen että tietojen vaihdolla on määrä varmistaa monikansallisia konserneja koskevien tietojen laatu Euroopan unionissa ja että siihen on asianmukaisen kansallisen viranomaisen nimenomainen lupa.

2.   Sen varmistamiseksi, että tämän artiklan mukaisesti toimitettavia tietoja käytetään ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin, monikansallisia konserneja koskevan tiedon toimittamisessa kansallisille keskuspankeille ja Euroopan keskuspankille toimittamisen muoto, turvallisuutta ja luottamuksellisuutta koskevat toimenpiteet sekä toimittamismenettely vahvistetaan 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

13 artikla

Luottamuksellisuus ja tunnistettavien tietojen saatavuus

1.   Vastaanottaessaan 10, 11 ja 12 artiklan mukaisesti luottamuksellisia tietoja komission (Eurostat), kansallisten viranomaisten, kansallisten keskuspankkien sekä Euroopan keskuspankin on käsiteltävä näitä tietoja luottamuksellisesti asetuksen (EY) N:o 322/97 mukaisesti.

2.   Tätä asetusta sovellettaessa ja asetuksen (EY) N:o 322/97 14 artiklan estämättä luottamuksellisia tietoja voidaan toimittaa kansallisten viranomaisten ja komission (Eurostat) välillä siinä laajuudessa, kuin tällainen toimittaminen on tarpeen yhteisön erityisten tilastojen tuottamiseksi. Tietojen toimittamiseen edelleen on oltava tiedot keränneen kansallisen viranomaisen nimenomainen lupa.

14 artikla

Siirtymäkausi ja poikkeukset

Jos yritysrekistereihin on tehtävä laajoja mukautuksia, komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä myöntää poikkeuksen siirtymäajaksi, joka päättyy viimeistään 25 päivänä maaliskuuta 2010.

Maa- ja metsätalouden sekä kalastuksen, julkisen hallinnon ja puolustuksen sekä pakollisen sosiaaliturvan ja konserneja koskevien lisäominaisuuksien osalta komissio voi myöntää jäsenvaltion pyynnöstä poikkeuksen siirtymäajaksi, joka päättyy viimeistään 25 päivänä maaliskuuta 2013.

15 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1.   Seuraavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 16 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen:

a)

edellä 3 artiklan 6 kohdassa säädetty pieninten yritysten ja täysin kotimaisten konsernien kattavuus;

b)

edellä 5 artiklassa säädetty liitteessä olevan rekisteröitävien tietojen luettelon sekä tietojen määritelmien ja jatkuvuussääntöjen päivittäminen, ottaen huomioon periaate, jonka mukaan päivittämisen hyötyjen on oltava kustannuksia suuremmat, ja periaate, jonka mukaan jäsenvaltioilta tai yrityksiltä edellytettyjen lisäresurssien on pysyttävä kohtuullisina;

c)

edellä 6 artiklan 3 kohdassa säädetty yhteisten laatustandardien sekä laatukertomusten sisällön ja toimittamistiheyden vahvistaminen; ja

d)

edellä 8 artiklan 3 kohdassa säädettyä rekisterien päivittämistä koskevat säännöt.

2.   Seuraavia seikkoja koskevista toimenpiteistä päätetään 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen:

a)

edellä 9 artiklassa säädetty rekisterien tilastolliseen analyysiin perustuvien tietojen toimittaminen;

b)

edellä 11 artiklassa säädetty monikansallisten konsernien yksiköitä koskevien tietojen toimittaminen komission (Eurostat) ja jäsenvaltioiden välillä;

c)

edellä 12 artiklassa säädetty monikansallisia konserneja koskevien tietojen toimittaminen komission (Eurostat) ja keskuspankkien välillä.

16 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa tilasto-ohjelmakomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

17 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (ETY) N:o 2186/93.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

18 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osin velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 20 päivänä helmikuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 1. kesäkuuta 2006 (EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 127), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 21. toukokuuta 2007 (EUVL C 193 E, 21.8.2007, s. 1) ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 25. lokakuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 21. tammikuuta 2008.

(2)  EYVL L 196, 5.8.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  EYVL L 76, 30.3.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.

(4)  EYVL L 14, 17.1.1997, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1893/2006 (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).

(5)  EYVL L 162, 5.6.1998, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1893/2006.

(6)  EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36.

(7)  EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.

(8)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.

(9)  EYVL L 195, 29.7.1980, s. 35, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2005/81/EY (EUVL L 312, 29.11.2005, s. 47).

(10)  EYVL L 151, 15.6.1990, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.

(11)  EUVL L 35, 8.2.2005, s. 23, asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 602/2006 (EUVL L 106, 19.4.2006, s. 10).

(12)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(13)  EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.

(14)  EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1392/2007 (EUVL L 324, 10.12.2007, s. 1).


LIITE

Yritysrekistereissä on oltavat seuraavat yksikkökohtaiset tiedot. Tietoa ei tarvitse tallentaa kunkin yksikön osalta erikseen, jos se voidaan johtaa muista yksiköistä.

Merkinnättä olevat seikat ovat pakollisia, seikat merkinnöin ”ehdollinen” ovat pakollisia jos saatavilla jäsenvaltiossa ja seikat merkinnöin ”valinnainen” ovat suositeltavia.

1.

OIKEUDELLINEN YKSIKKÖ

TUNNISTETIEDOT

1.1

 

Tunnusnumero

 

1.1 a

 

Nimi

 

1.1 b

 

Osoite (postinumero mukaan luettuna) mahdollisimman yksityiskohtaisena

 

1.2 c.

Valinnainen

Puhelin- ja faksinumerot, sähköpostiosoite sekä tiedot, jotka mahdollistavat sähköisen tiedonkeruun

 

1.3

 

Arvonlisäverotunnus tai sen puuttuessa muu hallinnollinen tunnusnumero

DEMOGRAFISET TIEDOT

1.4

 

Päivä, jona oikeushenkilö perustettiin tai jona luonnollinen henkilö tunnustettiin virallisesti taloudelliseksi toimijaksi

 

1.5

 

Päivä, jona oikeudellinen yksikkö lakkasi olemasta osa yritystä (sellaisena kuin se on yksilöity 3.3 kohdassa)

TALOUDELLISET TIEDOT / OSITUSMUUTTUJAT

1.6

 

Oikeudellinen muoto

YHTEYDET MUIHIN REKISTEREIHIN

 

 

Viite oikeudellisen yksikön sisältymisestä asiaan liittyviin tiedostoihin, joissa on tilastotarkoituksiin soveltuvaa tietoa

 

1.7 a

 

Viite asetuksen (EY) N:o 638/2004 (1) mukaisesti perustettuun yhteisönsisäisiä toimijoita koskevaan rekisteriin ja viite tullitiedostoihin tai yhteisön ulkoisia toimijoita koskevaan rekisteriin

 

1.7 b

Valinnainen

Viite tasetietoihin (niiden yksiköiden osalta, joiden on julkaistava tilinpäätöksensä) ja viite maksutaserekisteriin tai ulkomaisia suoria sijoituksia koskevaan rekisteriin ja viite maatilarekisteriin

Lisätiedot oikeudellisten yksiköiden osalta, jotka ovat osa konserniin kuuluvaa yritystä

YHTEYS KONSERNIIN

1.8

 

Täysin kotimaisen konsernin / tynkäkonsernin (4.1), johon yksikkö kuuluu, tunnusnumero

 

1.9

 

Päivä, jona yksikkö liittyi täysin kotimaiseen konserniin / tynkäkonserniin

 

1.10

 

Päivä, jona yksikkö erosi täysin kotimaisesta konsernista / tynkäkonsernista

MÄÄRÄYSVALTA YKSIKÖIHIN NÄHDEN

 

 

Kotimaiset määräysvaltayhteydet voidaan rekisteröidä joko ylhäältä alaspäin (1.11 a) tai alhaalta ylöspäin (1.11 b). Kustakin yksiköstä rekisteröidään ainoastaan ensimmäinen määräysvaltataso, välitön tai välillinen (koko määräysvaltaketju saadaan niistä yhdistämällä)

 

1.11 a

 

Kotimaisten oikeudellisten yksiköiden, joihin nähden oikeudellinen yksikkö käyttää määräysvaltaa, tunnusnumerot

 

1.11 b

 

Kotimaisen oikeudellisen yksikön, joka käyttää määräysvaltaa oikeudelliseen yksikköön nähden, tunnusnumero

 

1.12 a

 

Ulkomaisten oikeudellisten yksiköiden, joihin nähden oikeudellinen yksikkö käyttää määräysvaltaa, rekisteröintimaat ja tunnusnumerot tai nimet ja osoitteet

 

1.12 b

Ehdollinen

Ulkomaisten oikeudellisten yksiköiden, joihin nähden oikeudellinen yksikkö käyttää määräysvaltaa, arvonlisäverotunnukset

 

1.13 a

 

Ulkomaisen oikeudellisen yksikön, joka käyttää määräysvaltaa oikeudelliseen yksikköön nähden, rekisteröintimaa ja tunnusnumero tai nimi ja osoite

 

1.13 b

Ehdollinen

Ulkomaisen oikeudellisen yksikön, joka käyttää määräysvaltaa oikeudelliseen yksikköön nähden, arvonlisäverotunnus

YKSIKÖIDEN OMISTUS

 

Ehdollinen

Kotimainen omistus voidaan kirjata joko ylhäältä alaspäin (1.14 a) tai alhaalta ylöspäin (1.14 b).

Tiedon rekisteröinti ja osakkeenomistukseen sovellettava kynnys riippuvat tämän tiedon saatavuudesta hallinnollisista lähteistä. Suositeltu kynnys on vähintään 10 prosentin suora omistus

 

1.14 a

Ehdollinen

Oikeudellisen yksikön omistamien kotimaisten oikeudellisten yksiköiden

a)

tunnusnumerot ja

b)

osuudet (%)

 

1.14 b

Ehdollinen

Oikeudellisen yksikön omistavien kotimaisten oikeudellisten yksiköiden

a)

tunnusnumerot ja

b)

osuudet (%)

 

1.15

Ehdollinen

Oikeudellisen yksikön omistamien ulkomaisten oikeudellisten yksiköiden

a)

rekisteröintimaat ja

b)

tunnusnumerot tai nimet, osoitteet ja arvonlisäverotunnukset ja

c)

osuudet (%)

 

1.16

Ehdollinen

Oikeudellisen yksikön omistavien ulkomaisten oikeudellisten yksiköiden

a)

rekisteröintimaat ja

b)

tunnusnumerot tai nimet, osoitteet ja arvonlisäverotunnukset ja

c)

osuudet (%)

2.

PAIKALLINEN YKSIKKÖ

TUNNISTETIEDOT

2.1

 

Tunnusnumero

 

2.2 a

 

Nimi

 

2.2 b

 

Osoite (postinumero mukaan luettuna) mahdollisimman yksityiskohtaisena

 

2.2 c

Valinnainen

Puhelin- ja faksinumerot, sähköpostiosoite sekä tiedot, jotka mahdollistavat sähköisen tiedonkeruun

 

2.3

 

Yrityksen (3.1), johon paikallinen yksikkö kuuluu, tunnusnumero

DEMOGRAFISET TIEDOT

2.4

 

Toiminnan aloittamispäivä

 

2.5

 

Toiminnan lopullinen päättymispäivä

TALOUDELLISET TIEDOT / OSITUSMUUTTUJAT

2.6

 

Päätoimialakoodi NACE:n 4-numerotasolla

 

2.7

Ehdollinen

Mahdolliset sivutoimialat NACE:n 4-numerotasolla, tämä kohta koskee vain tiedonkeruun kohteena olevia paikallisia yksiköitä

 

2.8

Valinnainen

Paikallisen yksikön toiminta sen yrityksen aputoimintona, johon yksikkö kuuluu (kyllä/ei)

 

2.9

 

Työhön osallistuvien lukumäärä

 

2.10 a

 

Palkatun henkilöstön lukumäärä

 

2.10 b

Valinnainen

Palkatun henkilöstön lukumäärä kokopäivätyötä vastaavana

 

2.11

 

Maantieteellinen sijaintikoodi

YHTEYDET MUIHIN REKISTEREIHIN

2.12

Ehdollinen

Viite paikallisen yksikön sisältymisestä asiaan liittyviin tiedostoihin, joissa on tilastotarkoituksiin soveltuvaa tietoa (jos asiaan liittyviä tiedostoja on)

3.

YRITYS

TUNNISTETIEDOT

3.1

 

Tunnusnumero

 

3.2 a

 

Nimi

 

3.2 b

Valinnainen

Posti-, sähköposti- ja internetosoitteet

 

3.3

 

Niiden oikeudellisten yksiköiden tunnusnumerot, joista yritys muodostuu

DEMOGRAFISET TIEDOT

3.4

 

Toiminnan aloittamispäivä

 

3.5

 

Toiminnan lopullinen päättymispäivä

TALOUDELLISET TIEDOT / OSITUSMUUTTUJAT

3.6

 

Päätoimialakoodi NACE:n 4-numerotasolla

 

3.7

Ehdollinen

Mahdolliset sivutoimialat NACE:n 4-numerotasolla, tämä kohta koskee vain tiedonkeruun kohteena olevia yrityksiä

 

3.8

 

Työhön osallistuvien lukumäärä

 

3.9 a

 

Palkatun henkilöstön lukumäärä

 

3.9 b

Valinnainen

Palkatun henkilöstön lukumäärä kokopäivätyötä vastaavana

 

3.10 a

 

Liikevaihto, paitsi 3.10 b kohdassa tarkoitettu

 

3.10 b

Valinnainen

Liikevaihto maataloudessa, metsästyksessä ja metsätaloudessa, kalastuksessa sekä julkishallinnossa, maanpuolustuksessa, pakollisessa sosiaaliturvassa, työnantajakotitalouksissa sekä rajat ylittävissä organisaatioissa

 

3.11

 

Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmän mukainen institutionaalinen sektori ja alasektori

Lisätiedot konserniin kuuluvien yritysten osalta:

YHTEYS KONSERNIIN

3.12

Täysin kotimaisen konsernin / tynkäkonsernin (4.1), johon yritys kuuluu, tunnusnumero

4.

KONSERNI

TUNNISTETIEDOT

4.1

 

Täysin kotimaisen konsernin / tynkäkonsernin tunnusnumero

 

4.2 a

 

Täysin kotimaisen konsernin / tynkäkonsernin nimi

 

4.2 b

Valinnainen

Kotimaisen konsernin / tynkäkonsernin pääkonttorin posti-, sähköposti- ja internetosoitteet

 

4.3

Osittain ehdollinen

Täysin kotimaisen konsernin / tynkäkonsernin pääyrityksen tunnusnumero (sen oikeudellisen yksikön tunnusnumero, joka on kotimaisen konsernin johdossa)

Ehdollinen jos määräysvaltaa käyttävä yksikkö on luonnollinen henkilö, joka ei ole taloudellinen toimija, tiedot rekisteröidään siitä riippuen, onko niitä saatavana hallinnollisissa lähteissä

 

4.4

 

Konsernin tyyppi:

1.

täysin kotimainen konserni

2.

kotimaisessa määräysvallassa oleva tynkäkonserni

3.

ulkomaisessa määräysvallassa oleva tynkäkonserni

DEMOGRAFISET TIEDOT

4.5

 

Täysin kotimaisen konsernin / tynkäkonsernin toiminnan aloittamispäivä

 

4.6

 

Täysin kotimaisen konsernin / tynkäkonsernin toiminnan lopettamispäivä

TALOUDELLISET TIEDOT / OSITUSMUUTTUJAT

4.7

 

Täysin kotimaisen konsernin / tynkäkonsernin päätoimialakoodi NACE:n 2-numerotasolla

 

4.8

Valinnainen

Täysin kotimaisen konsernin / tynkäkonsernin sivutoimialat NACE:n 2-numerotasolla

 

4.9

 

Työhön osallistuvien lukumäärä täysin kotimaisessa konsernissa / tynkäkonsernissa

 

4.10

Valinnainen

Konsolidoitu liikevaihto

Lisätiedot monikansallisten konsernien osalta (4.4 kohdan tyypit 2 ja 3):

Muuttujien 4.11 ja 4.12 a rekisteröiminen on vapaaehtoista, kunnes 11 artiklassa säädetty monikansallisia konserneja koskeva tietojen toimittaminen vahvistetaan.

TUNNISTETIEDOT

4.11

 

Monikansallisen konsernin tunnusnumero

 

4.12 a

 

Monikansallisen konsernin nimi

 

4.12 b

Valinnainen

Monikansallisen konsernin pääkonttorin rekisteröintimaa, posti-, sähköposti- ja internetosoitteet

 

4.13 a

 

Monikansallisen konsernin pääyrityksen, jos se on kotimainen, tunnusnumero (sen oikeudellisen yksikön tunnusnumero, joka on konsernin johdossa). Jos konsernin pääyritys on ulkomainen, sen rekisteröintimaa

 

4.13 b

Valinnainen

Monikansallisen konsernin pääyrityksen tunnusnumero tai nimi ja osoite, jos se on ulkomainen

TALOUDELLISET TIEDOT / OSITUSMUUTTUJAT

4.14

Valinnainen

Työhön osallistuvien kokonaislukumäärä

 

4.15

Valinnainen

Konsolidoitu kokonaisliikevaihto

 

4.16

Valinnainen

Konsernin ylimmän päätöksentekokeskuksen sijaintimaa

 

4.17

Valinnainen

Yritysten ja paikallisyksiköiden sijaintimaat


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 638/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista (EUVL L 102, 7.4.2004, s. 1).