ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 59

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
4. maaliskuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 195/2008, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2008, tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 196/2008, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 197/2008, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2008, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän merkittävien muutosten hyväksymisestä (Queijo Serra da Estrela (SAN))

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 198/2008, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2008, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 92. kerran

10

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/180/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Egyptin arabitasavallan välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

12

 

 

2008/181/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä helmikuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välisen tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

14

 

 

2008/182/Euratom

 

*

Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä helmikuuta 2008, fuusio-ohjelmaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta 16 päivänä joulukuuta 1980 tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta

15

 

 

2008/183/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 2008, alueiden komitean italialaisen varajäsenen nimeämisestä

17

 

 

2008/184/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä helmikuuta 2008, uuden jäsenen nimittämisestä Euroopan yhteisöjen komissioon

18

 

 

Komissio

 

 

2008/185/EY

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä helmikuuta 2008, Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa ja tähän tautiin liittyvien tietojen antamista koskevista vaatimuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 669) (Kodifioitu toisinto) ( 1 )

19

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2008/186/YUTP, hyväksytty 3 päivänä maaliskuuta 2008, Irakista hyväksytyn yhteisen kannan 2003/495/YUTP muuttamisesta

31

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2008/187/YUTP, hyväksytty 3 päivänä maaliskuuta 2008, Komorien liittoon kuuluvan Anjouanin laittomaan hallitukseen kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

32

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

4.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 195/2008,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2008,

tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60 ja 301 artiklan,

ottaa huomioon 3 päivänä maaliskuuta 2008 hyväksytyn Irakia koskevaa yhteistä kantaa 2003/495/YUTP muuttavan neuvoston yhteisen kannan 2008/186/YUTP (1),

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1483 (2003) mukaisesti neuvoston asetuksen (EY) N:o 1210/2003 (2) 2 artiklalla otettiin käyttöön erityisjärjestelyitä, jotka koskevat Irakin viemästä maaöljystä, siitä saatavista tuotteista ja maakaasusta saatavia tuloja, ja saman asetuksen 10 artiklalla otettiin käyttöön erityisjärjestelyitä, jotka koskevat tietyn irakilaisen omaisuuden vapauttamista oikeudenkäyntimenettelyistä. Maksuja koskevia erityisjärjestelyjä sovelletaan edelleen, kun taas vapautusta koskevia erityisjärjestelyjä sovellettiin 31 päivään joulukuuta 2007 asti.

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1790 (2007) ja yhteisessä kannassa 2008/186/YUTP määrätään, että kumpaakin erityisjärjestelyä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2008 asti. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1210/2003 olisi muutettava vastaavasti.

(3)

Asetusta (EY) N:o 1210/2003 olisi myös mukautettava pakotekäytäntöjen viimeaikaisen kehityksen perusteella, joka liittyy toimivaltaisten viranomaisten ilmoittamiseen, rikkomisesta johtuvaan vastuuseen ja toimivaltaan. Tässä asetuksessa yhteisön alueella tarkoitetaan niiden jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perustamissopimusta siinä määrätyin edellytyksin.

(4)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1210/2003 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Kaikki tulot, jotka ovat peräisin liitteessä I lueteltujen maaöljyn, siitä saatavien tuotteiden ja maakaasun viennistä Irakista, talletetaan 22 päivästä toukokuuta 2003 alkaen Irakin kehitysrahastoon Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1483 (2003) ja erityisesti sen 20 ja 21 artiklassa määrättyjen ehtojen mukaisesti.”;

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”4 a artikla

Edellä 4 artiklan 3 kohdassa ja 4 kohdassa asetetuista kielloista ei seuraa minkäänlaista vastuuta luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille tai yhteisöille, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toimet rikkoisivat kyseisiä kieltoja.”;

3)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 4 artiklassa säädetään, toimivaltaiset viranomaiset, jotka nimetään liitteessä V luetelluilla verkkosivuilla, voivat antaa luvan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

kyseisiin varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen 22 päivää toukokuuta 2003 perustama panttioikeus tai tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen mainittua päivää antama tuomio;

b)

kyseisiä varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella panttioikeudella turvatut tai tällaisella tuomiolla vahvistetut saatavat niiden lakien ja määräysten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c)

vaaditun saatavan kattaminen ei riko asetusta (ETY) N:o 3541/92; ja

d)

panttioikeuden tai tuomion tunnustaminen ei ole kyseisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

2.   Muissa tapauksissa 4 artiklan nojalla jäädytetyt varat, muut taloudelliset resurssit ja niistä saadut tulot voidaan vapauttaa vain niiden siirtämiseksi Irakin keskuspankin hallinnassa olevaan Irakin kehitysrahastoon Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1483 (2003) määrättyjen ehtojen mukaisesti.”;

4)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

1.   Kielletään tietoinen ja tahallinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 4 artiklan kiertäminen tai 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen toimien edistäminen.

2.   Tiedot, joiden mukaan tämän asetuksen säännöksiä kierretään tai on kierretty, on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille, jotka nimetään liitteessä V luetelluilla verkkosivuilla, sekä joko suoraan tai näiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä komissiolle.”;

5)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

1.   Luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on, tämän kuitenkaan rajoittamatta ilmoitusvelvollisuutta, salassapitovelvollisuutta ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen sekä perustamissopimuksen 284 artiklan määräysten soveltamista:

a)

toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten 4 artiklan mukaisesti jäädytetyt tilit ja määrät toimivaltaisille viranomaisille, jotka nimetään liitteessä V luetelluilla verkkosivuilla, siihen jäsenvaltioon, jossa kyseiset luonnolliset tai oikeushenkilöt taikka yhteisöt tai elimet asuvat tai sijaitsevat, sekä komissiolle joko suoraan tai näiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä;

b)

toimittava yhteistyössä liitteessä V luetelluilla verkkosivuilla nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen tarkistamiseksi.

2.   Tämän artiklan mukaisesti annettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on annettu tai vastaanotettu.”;

6)

Lisätään artikla seuraavasti:

”15 a artikla

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä tämän asetuksen 6, 7 ja 8 artiklassa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja ilmoitettava ne liitteessä V luetelluilla verkkosivuilla tai niiden välityksellä.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa ennen 15 päivää maaliskuuta 2008 ja ilmoitettava sille kaikista niitä koskevista myöhemmistä muutoksista.”;

7)

Korvataan 16 artikla seuraavasti:

”16 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a)

yhteisön alueella sen ilmatila mukaan luettuna;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c)

yhteisön alueella tai missä tahansa muualla olevaan henkilöön, joka on jäsenvaltion kansalainen;

d)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti; ja

e)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain yhteisön alueella.”;

8)

Korvataan 18 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Asetuksen 2 ja 10 artiklaa sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2008 asti.”;

9)

Korvataan liite V tämän asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PODOBNIK


(1)  Ks. tämän virallisen lehden sivu 31.

(2)  EUVL L 169, 8.7.2003, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).


LIITE

”LIITE V

Verkkosivut 6, 7 ja 8 artiklassa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia koskevien tietojen hakua varten sekä osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia varten

A.   Toimivaltaisia viranomaisia koskevat verkkosivut

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

SAKSA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREIKKA

hhttp://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ESPANJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ALANKOMAAT

http://www.minbuza.nl/sancties

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia varten:

Commission of the European Communities

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy

Unit A.2. Crisis Management and Peace Building

CHAR 12/106

B-1049 Brussels

Puhelin: (+32-2) 295 5585

Faksi: (+32-2) 299 0873”


4.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 196/2008,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2008,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (1) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä maaliskuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3 päivänä maaliskuuta 2008 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

JO

69,6

MA

51,6

TN

120,5

TR

143,2

ZZ

96,2

0707 00 05

EG

244,4

JO

190,5

MA

114,7

TR

168,8

ZZ

179,6

0709 90 70

MA

82,8

TR

160,7

ZZ

121,8

0709 90 80

EG

54,8

ZZ

54,8

0805 10 20

EG

44,7

IL

54,4

MA

56,2

TN

50,5

TR

89,7

ZZ

59,1

0805 50 10

IL

109,4

SY

56,4

TR

124,9

ZZ

96,9

0808 10 80

AR

102,3

CA

53,7

CN

97,0

MK

42,4

US

109,6

UY

89,9

ZZ

82,5

0808 20 50

AR

82,0

CL

63,2

CN

80,3

US

123,2

ZA

102,3

ZZ

90,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


4.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 197/2008,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2008,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän merkittävien muutosten hyväksymisestä (Queijo Serra da Estrela (SAN))

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja kyseisen asetuksen 17 artiklan 2 kohdan nojalla tutkinut Portugalin pyynnön muuttaa komission asetuksella (EY) N:o 1107/96 (2) rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Queijo Serra da Estrela” eritelmää.

(2)

Koska kyseessä eivät ole asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklassa tarkoitetut pienet muutokset, komissio julkaisi muutospyynnön mainitun asetuksen 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (3). Komissiolle ei ole esitetty vastaväitettä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, joten muutokset on hyväksyttävä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tämän asetuksen liitteessä olevaa nimitystä koskevat eritelmän muutokset, jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 148, 21.6.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2156/2005 (EUVL L 342, 24.12.2005, s. 54).

(3)  EUVL C 127, 8.6.2007, s. 10.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.3

Juustot

PORTUGALI

Queijo Serra da Estrela (SAN)


4.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 198/2008,

annettu 3 päivänä maaliskuuta 2008,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 92. kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 20 päivänä helmikuuta 2008 muuttaa luetteloa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee. Sen vuoksi liite I olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Eneko LANDÁBURU

Ulkosuhteiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 59/2008 (EUVL L 22, 25.1.2008, s. 4).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

(1)

Korvataan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelossa kohta ”Islamic Jihad Group (alias a) Jama’at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii)” seuraavasti:

”Islamic Jihad Group (alias a) Jama’at al-Jihad, b) Libyan Society, c) Kazakh Jama’at, d) Jamaat Mojahedin, e) Jamiyat, f) Jamiat al-Jihad al-Islami, g) Dzhamaat Modzhakhedov, h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan, i) al-Djihad al-Islami, j) Zamaat Modzhakhedov Tsentralnoy Asii, k) Islamic Jihad Union).”.

(2)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Fahd Muhammad ’Abd Al-’Aziz Al-Khashiban (alias a) Fahad H. A. Khashayban, b) Fahad H. A. al-Khashiban, c) Fahad H. A. Kheshaiban, d) Fahad H. A. Kheshayban, e) Fahad H. A. al-Khosiban, f) Fahad H. A. Khasiban, g) Fahd Muhammad ’Abd Al-‘Aziz al-Khashayban, h) Fahd Muhammad’Abd al-’Aziz al-Khushayban, i) Fahad al-Khashiban, j) Fahd Khushaiban, k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, m) Abu Thabit, n) Shaykh Abu Thabit, o) Shaykh Thabet, p) Abu Abdur Rahman, q) Abdur Abu Rahman). Syntynyt 16.10.1966 ’Anizassa, Saudi-Arabiassa. Lisätietoja: osallistunut Abu Sayyaf -ryhmän toiminnan rahoittamiseen ja muuhun tukemiseen.” seuraavasti:

”Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz Al-Khashiban (alias a) Fahad H. A. Khashayban, b) Fahad H. A. al-Khashiban, c) Fahad H. A. Kheshaiban, d) Fahad H. A. Kheshayban, e) Fahad H. A. al-Khosiban, f) Fahad H. A. Khasiban, g) Fahd Muhammad ‘Abd Al-‘Aziz al-Khashayban, h) Fahd Muhammad’ Abd al-‘Aziz al-Khushayban, i) Fahad al-Khashiban, j) Fahd Khushaiban, k) Fahad Muhammad A. al-Khoshiban, l) Fahad Mohammad A. al-Khoshiban, m) Fahad Mohammad Abdulaziz Alkhoshiban, n) Abu Thabit, o) Shaykh Abu Thabit, p) Shaykh Thabet, q) Abu Abdur Rahman, r) Abdur Abu Rahman). Syntynyt 16.10.1966 Oneizassa, Saudi-Arabiassa. Passin nro: G477835 (myönnetty 26.6.2006, voimassaolo päättyy 3.5.2011). Saudi-Arabian kansalainen. Lisätietoja: osallistunut Abu Sayyaf -ryhmän toiminnan rahoittamiseen ja muuhun tukemiseen.”.

(3)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta: ”Abdul Rahim Al-Talhi (alias a) ’Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, d) Abe Al-Rahim al-Talahi, e) Abd Al-Rahim Al Tahli, f) ’Abd al-Rahim al-Talhi, g) Abdulrahim Al Tahi, h) Abdulrahim al-Talji, i) ’Abd-Al-Rahim al Talji, j) Abdul Rahim, k) Abu Al Bara’a Al Naji, l) Shuwayb Junayd). Osoite: Buraydah, Saudi-Arabia. Syntynyt 8.12.1961 Al-Taifissa, Saudi-Arabiassa. Passin numero: F275043, myönnetty 29.5.2004, voimassaoloaika päättyy 5.4.2009. Saudi-Arabian kansalainen. Lisätietoja: osallistunut Abu Sayyaf -ryhmän aseistamiseen, toiminnan rahoittamiseen ja muuhun tukemiseen.” seuraavasti:

”Abdul Rahim Al-Talhi (alias a) ’Abdul-Rahim Hammad al-Talhi, b) Abd’ Al-Rahim Hamad al-Tahi, c) Abdulrheem Hammad A Altalhi, d) Abe Al-Rahim al-Talahi, e) Abd Al-Rahim Al Tahli, f) ‘Abd al-Rahim al-Talhi, g) Abdulrahim Al Tahi, h) Abdulrahim al-Talji, i) ‘Abd-Al-Rahim al Talji, j) Abdul Rahim Hammad Ahmad Al-Talhi, k) Abdul Rahim, l) Abu Al Bara’a Al Naji, m) Shuwayb Junayd. Osoite: Buraydah, Saudi-Arabia. Syntynyt 8.12.1961 Al-Shefassa, Al-Taifissa, Saudi-Arabiassa. Passin nro: F275043 (myönnetty 29.5.2004, voimassaolo päättyy 5.4.2009). Saudi-Arabian kansalainen. Lisätietoja: osallistunut Abu Sayyaf -ryhmän aseistamiseen, toiminnan rahoittamiseen ja muuhun tukemiseen.”.

(4)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta: ”Muhammad ’Abdallah Salih Sughayr (alias a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, d) Mohd Al-Saghir, e) Muhammad Al-Sugayer, f) Muhammad ’Abdallah Salih Al-Sughair, g) Muhammad ’Abdallah Salih Al-Sugair, h) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Suqayr, i) Abu Bakr, j) Abu Abdullah). Syntynyt a) 20.8.1972, b) 10.8.1972 Al-Karawiyassa, Saudi-Arabiassa. Lisätietoja: osallistunut Abu Sayyaf -ryhmän aseistamiseen, värväystoimintaan, toiminnan rahoittamiseen ja muuhun tukemiseen.” seuraavasti:

”Muhammad ’Abdallah Salih Sughayr (alias a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir, b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier, c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer, d) Mohd Al-Saghir, e) Muhammad Al-Sugayer, f) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sughair, g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair, h) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Suqayr, i) Mohammad Abdullah S Ssughayer, j) Abu Bakr, k) Abu Abdullah. Syntynyt a) 20.8.1972, b) 10.8.1972. Syntymäpaikka: Al-Karawiya, Oneiza, Saudi-Arabia. Passin nro: E864131 (myönnetty 30.12.2001, voimassaolo päättyi 6.11.2006). Saudi-Arabian kansalainen. Lisätietoja: osallistunut Abu Sayyaf -ryhmän aseistamiseen, värväystoimintaan, toiminnan rahoittamiseen ja muuhun tukemiseen.”.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

4.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/12


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä helmikuuta 2008,

Euroopan yhteisön ja Egyptin arabitasavallan välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

(2008/180/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 170 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Egyptin arabitasavallan välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’.

(2)

Sopimus, joka parafoitiin 4 päivänä maaliskuuta 2004, allekirjoitettiin 21 päivänä kesäkuuta 2005 sillä varauksella, että se tehdään myöhemmin, ja sitä sovelletaan väliaikaisesti sen allekirjoittamisesta.

(3)

Sopimus perustuu periaatteisiin, jotka ovat molemminpuolinen hyöty, vastavuoroiset mahdollisuudet osallistua sellaisiin toisen sopimuspuolen ohjelmiin ja toimiin, jotka ovat sopimuksen tarkoituksen kannalta merkityksellisiä, syrjimättömyys sekä teollis- ja tekijänoikeuksien tehokas suoja ja oikeudenmukainen jakaminen. Egyptin arabitasavaltaan sijoittautuneet oikeussubjektit osallistuvat epäsuoriin toimiin niiden kolmansien maiden oikeussubjekteja koskevien ehtojen ja edellytysten mukaisesti, jotka on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston EY:n perustamissopimuksen 167 artiklan mukaisesti tekemässä päätöksessä, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (2) ja muussa sovellettavassa yhteisön lainsäädännössä.

(4)

Sopimus olisi tehtävä siten, että myös kaikkien uusien jäsenvaltioiden kielet ovat todistusvoimaisia. Tämä tapahtuu kirjeenvaihdon muodossa.

(5)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Egyptin arabitasavallan välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus (3).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tekee sopimuksen 7 artiklassa tarkoitetun ilmoituksen yhteisön puolesta, ja hänet valtuutetaan hyväksymään Egyptin arabitasavallan kanssa kirjeenvaihtona se, että sopimuksen teksti on todistusvoimainen myös kaikkien niiden jäsenvaltioiden kielillä, jotka liittyivät Euroopan unioniin 2004 ja 2007.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VIZJAK


(1)  Lausunto annettu 29. marraskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).

(3)  EUVL L 182, 13.7.2005, s. 12.


4.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/14


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä helmikuuta 2008,

Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välisen tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

(2008/181/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 170 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut yhteisön puolesta Israelin valtion kanssa tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskevan sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’, uudistamisesta.

(2)

Sopimus allekirjoitettiin yhteisön puolesta Brysselissä 16 päivänä heinäkuuta 2007 sillä varauksella, että se tehdään lopullisesti myöhemmin.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välinen tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskeva sopimus (2).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tekee sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen yhteisön puolesta.

Tehty Brysselissä 25 päivänä helmikuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VIZJAK


(1)  Lausunto annettu 25. syyskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL L 220, 25.8.2007, s. 5.


4.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/15


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä helmikuuta 2008,

fuusio-ohjelmaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta 16 päivänä joulukuuta 1980 tehdyn neuvoston päätöksen muuttamisesta

(2008/182/Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 7 artiklan neljännen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) seitsemännestä ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2007–2011) 18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn neuvoston päätöksen 2006/970/Euratom (1), jolla muun muassa edistetään eurooppalaisen tutkimusalueen varaan rakentuvan osaamisyhteiskunnan luomista,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) seitsemännen ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelman (2007–2011) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta 19 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/976/Euratom (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan, jossa säädetään, että komissiota avustaa erityisohjelman toteutuksessa neuvoa-antava komitea ja että fuusioon liittyvissä asioissa komitean kokoonpano sekä komiteaan sovellettavat toimintasäännöt ja menettelyt perustuvat fuusio-ohjelmaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean perustamisesta 16 päivänä joulukuuta 1980 tehtyyn neuvoston päätökseen (3), jäljempänä ’16 päivänä joulukuuta 1980 tehty neuvoston päätös’ ja ’CCE-FU’,

ottaa huomioon vuoden 2005 liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 50 artiklan,

ottaa huomioon 16 päivänä joulukuuta 1980 tehdyn neuvoston päätöksen ja erityisesti sen 14 kohdan, jossa säädetään CCE-FU:n äänestysmenettelystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

CCE-FU antaa lausuntonsa painotetulla äänestysmenettelyllä, kun se toimiessaan 16 päivänä joulukuuta 1980 tehdyn neuvoston päätöksen 5 kohdan g alakohdan mukaisesti määrittelee ensisijaiset toimet erityistuen jakamista varten.

(2)

CCE-FU suositteli yksimielisesti 21 päivänä maaliskuuta 2007, että sen painotettu äänestysmenettely, jota sovelletaan 16 päivänä joulukuuta 1980 tehdyn neuvoston päätöksen 14 kohdassa tarkoitetussa komiteassa käsiteltäessä fuusioon liittyviä asioita, muutettaisiin lisäämällä siihen uusien jäsenvaltioiden äänestysoikeudet niiden liittymisen jälkeen.

(3)

Edellä esitetyn perusteella on aiheellista muuttaa vastaavasti 16 päivänä joulukuuta 1980 tehty neuvoston päätös,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Korvataan 16 päivänä joulukuuta 1980 tehdyn neuvoston päätöksen 14 kohdan kaksi viimeistä virkettä seuraavasti:

”Päätöksen 5 kohdan g alakohdassa tarkoitetut lausunnot hyväksytään seuraavan painotetun äänestysmenettelyn mukaisesti:

Belgia

2

Bulgaria

2

Tšekki

2

Tanska

2

Saksa

5

Viro

1

Kreikka

2

Espanja

3

Ranska

5

Irlanti

2

Italia

5

Kypros

1

Latvia

1

Liettua

2

Luxemburg

1

Unkari

2

Malta

1

Alankomaat

2

Itävalta

2

Puola

3

Portugali

2

Romania

2

Slovenia

1

Slovakia

2

Suomi

2

Ruotsi

2

Yhdistynyt kuningaskunta

5

Sveitsi

2

Yhteensä

64

Lausunnon hyväksymiseen vaadittava enemmistö on 33 puoltavaa ääntä vähintään 15 valtuuskunnalta.”

Tehty 25 päivänä helmikuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VIZJAK


(1)  EUVL L 400, 30.12.2006, s. 60, oikaisu EUVL L 54, 22.2.2007, s. 21.

(2)  EUVL L 400, 30.12.2006, s. 404, oikaisu EUVL L 54, 22.2.2007, s. 139.

(3)  Ei julkaistu, mutta viimeksi muutettu neuvoston päätöksellä 2005/336/Euratom (EUVL L 108, 29.4.2005, s. 64).


4.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/17


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä helmikuuta 2008,

alueiden komitean italialaisen varajäsenen nimeämisestä

(2008/183/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Italian hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 24 päivänä tammikuuta 2006 päätöksen 2006/116/EY alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2006 ja 25 päivän tammikuuta 2010 väliseksi kaudeksi (1).

(2)

Yksi alueiden komitean varajäsenen paikka on vapautunut Rosario CONDORELLIn toimikauden päätyttyä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään alueiden komitean varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2010: Giovanni SPERANZA, Sindaco del Comune di Lamezia Terme.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. VIZJAK


(1)  EUVL L 56, 25.2.2006, s. 75.


4.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/18


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä helmikuuta 2008,

uuden jäsenen nimittämisestä Euroopan yhteisöjen komissioon

(2008/184/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan toisen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan toisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Markos KYPRIANOU on 28 päivänä helmikuuta 2008 päivätyllä kirjeellä, jota on täsmennetty 29 päivänä helmikuuta 2008 päivätyllä kirjeellä, eronnut komission jäsenen tehtävistään 2 päivästä maaliskuuta 2008 keskiyöstä alkaen. Hänen tilalleen olisi nimitettävä uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimitetään Androula VASSILIOU komission jäseneksi kaudeksi, joka alkaa 3 päivänä maaliskuuta 2008 ja päättyy 31 päivänä lokakuuta 2009.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 3 päivänä maaliskuuta 2008.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 29 päivänä helmikuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. COTMAN


Komissio

4.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/19


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä helmikuuta 2008,

Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa ja tähän tautiin liittyvien tietojen antamista koskevista vaatimuksista

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 669)

(Kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/185/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan, 9 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa, tähän tautiin liittyvien tietojen antamista koskevista vaatimuksista ja päätösten 93/24/ETY ja 93/244/ETY kumoamisesta 23 päivänä heinäkuuta 2001 tehtyä komission päätöstä 2001/618/EY (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu päätös.

(2)

Kansainvälinen eläintautijärjestö (OIE) on vuoden 1994 GATT-sopimuksen soveltamiseksi terveys- ja kasvinsuojelutoimista tehdyssä sopimuksessa nimetty kansainvälinen järjestö, joka on vastuussa kansainvälisistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä eläinten ja eläintuotteiden kaupassa. Nämä säännöt on julkaistu kansainvälisessä eläinten terveyttä koskevassa säännöstössä.

(3)

Kansainvälisen eläinten terveyttä koskevan säännöstön Aujeszkyn tautia koskevaa lukua on muutettu suuresti.

(4)

On aiheellista muuttaa yhteisön sisäisessä sikojen kaupassa vaadittavia lisätakeita Aujeszkyn taudin osalta, jotta ne ovat johdonmukaisia tätä tautia koskevien kansainvälisten sääntöjen kanssa ja jotta tautia voidaan valvoa paremmin yhteisössä.

(5)

On vahvistettava jäsenvaltioiden toimittamia Aujeszkyn tautiin liittyviä tietoja koskevat vaatimukset direktiivin 64/432/ETY 8 artiklan mukaisesti.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muista jäsenvaltioista tai niiden alueilta lähtöisin olevien sellaisten siitos- tai tuotantosikojen lähettäminen, jotka on tarkoitettu sellaisiin Aujeszkyn taudista vapaisiin jäsenvaltioihin tai taudista vapaille alueille ja jotka luetellaan liitteessä I, on sallittua seuraavin edellytyksin:

1.

Aujeszkyn taudin on kuuluttava alkuperämaana olevassa jäsenvaltiossa ilmoitusvelvollisiin tauteihin;

2.

alkuperämaassa tai -alueella on oltava käytössä toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa oleva Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämissuunnitelma, joka täyttää direktiivin 64/432/ETY 9 artiklan 1 kohdassa säädetyt vaatimukset. Sikojen kuljetusta ja siirtoja koskevien asianmukaisten toimenpiteiden on oltava tämän suunnitelman mukaisesti käytössä taudin leviämisen estämiseksi tiloille, joilla on erilainen terveydellinen asema;

3.

sikojen alkuperätilojen osalta:

a)

kyseisellä tilalla ei saa olla esiintynyt mitään Aujeszkyn taudin kliinisiä, patologisia tai serologisia merkkejä viimeisten 12 kuukauden aikana;

b)

viiden kilometrin säteellä sikojen alkuperätilasta sijaitsevilla tiloilla ei saa olla esiintynyt mitään Aujeszkyn taudin kliinisiä, patologisia tai serologisia merkkejä viimeisten 12 kuukauden aikana; tätä säännöstä ei sovelleta jos jälkimmäisillä tiloilla sovelletaan säännöllisesti toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa taudin valvonta- ja hävittämistoimenpiteitä 2 alakohdassa tarkoitetun hävittämisohjelman mukaisesti ja jos näiden toimenpiteiden avulla taudin leviäminen on voitu tehokkaasti estää kyseiselle tilalle;

c)

Aujeszkyn tautia vastaan ei ole rokotettu vähintään viimeisten 12 kuukauden aikana;

d)

sioille on tehty ainakin kahdesti vähintään neljän kuukauden välein serologinen tutkimus Aujeszkyn taudin ADV-gE- tai ADV-gB tai ADV-gD-vasta-aineiden tai kokoviruksen varalta. Tämän tutkimuksen perusteella Aujeszkyn tautia ei ole esiintynyt ja rokotetuilla sioilla ei esiinny gE-vasta-aineita;

e)

tiloille ei ole edellisten 12 kuukauden aikana tuotu sikoja tiloilta, joiden terveydellinen asema Aujeszkyn taudin osalta on huonompi, ellei niille ole tehty Aujeszkyn taudin varalta kokeita, joiden tulos on ollut negatiivinen;

4.

siirrettäviä sikoja:

a)

ei ole rokotettu;

b)

on pidetty eristyksissä toimivaltaisten viranomaisten hyväksymissä tiloissa 30 päivää ennen siirtoa siten, että Aujeszkyn taudin leviämisen riski näihin sikoihin on estetty;

c)

ne ovat olleet alkuperätilalla tai terveydelliseltä asemaltaan vastaavalla tilalla syntymästään lähtien ja ne ovat olleet alkuperätilalla vähintään:

i)

30 päivää, kun kyseessä ovat tuotantosiat;

ii)

90 päivää, kun kyseessä ovat siitossiat;

d)

niille on tehty ADV-gB- tai ADV-gD-vasta-aineiden tai Aujeszkyn taudin kokoviruksen varalta vähintään kaksi serologista koetta, joiden tulos oli negatiivinen, vähintään 30 päivän välein. Jos siat ovat alle neljän kuukauden ikäisiä, voidaan käyttää myös serologista koetta ADV-gE-vasta-aineiden varalta. Näytteenotto viimeistä koetta varten on tehty vähintään 15 päivää ennen lähettämistä. Sikojen, joille on tehty koe eristysyksikössä, lukumäärä on riittävä seuraavien toteamiseksi:

i)

kahden prosentin seropositiivisuus 95 prosentin varmuudella, eristysyksikössä, kun kyseessä ovat tuotantosiat;

ii)

0,1 prosentin seropositiivisuus 95 prosentin varmuudella eristysyksikössä, kun kyseessä ovat siitossiat.

Kahdesta kokeesta ensimmäinen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos:

i)

2 alakohdassa tarkoitetun ohjelman puitteissa alkuperätilalla on tehty serologinen tutkimus 45–170 päivää ennen lähetystä ja sillä on osoitettu, ettei Aujeszkyn taudin vasta-aineita ole ja että rokotetut siat ovat olleet vapaita gE-vasta-aineista;

ii)

siirrettävät siat ovat olleet alkuperätilalla syntymästään saakka;

iii)

yhtään sikaa ei ole siirretty alkuperätilalle sillä aikaa, kun siirrettäviä sikoja on pidetty eristyksissä.

2 artikla

Sellaisten teurassikojen lähettäminen, jotka on tarkoitettu liitteessä I lueteltuihin Aujeszkyn taudista vapaisiin jäsenvaltioihin tai vapaille alueille ja jotka tulevat jäsenvaltioista tai alueilta, joita ei ole lueteltu kyseisessä liitteessä, on sallittua seuraavin edellytyksin:

1.

Aujeszkyn taudin on kuuluttava alkuperämaana olevassa jäsenvaltiossa ilmoitusvelvollisiin tauteihin;

2.

sikojen alkuperäjäsenvaltiossa tai alkuperätilalla on käytössä Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämissuunnitelma, joka täyttää 1 artiklan 2 alakohdassa säädetyt vaatimukset;

3.

kaikki kyseiset siat on kuljetettava suoraan määräpaikkana olevaan teurastamoon ja joko:

a)

ne tulevat tilalta, joka täyttää 1 artiklan 3 alakohdassa säädetyt vaatimukset, tai

b)

ne on rokotettu Aujeszkyn tautia vastaan vähintään 15 päivää ennen niiden lähettämistä ja ne ovat lähtöisin alkuperätilalta, jossa:

i)

2 alakohdassa tarkoitetun suunnitelman puitteissa on toteutettu Aujeszkyn taudin seuranta- ja hävittämistoimenpiteitä säännöllisesti toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa viimeisten 12 kuukauden aikana;

ii)

ne olivat vähintään 30 päivää ennen lähettämistä ja josta ei löydetty kliinisiä tai patologisia merkkejä kyseisestä taudista, kun 7 artiklassa tarkoitettu terveystodistus täytettiin, tai

c)

niitä ei ole rokotettu ja ne ovat lähtöisin tilalta, jossa:

i)

2 alakohdassa tarkoitetun ohjelman puitteissa Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämistoimenpiteitä on sovellettu säännöllisesti toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa viimeisten 12 kuukauden aikana eikä viimeisten kuuden kuukauden aikana ole todettu Aujeszkyn taudin kliinisiä, patologisia tai serologisia merkkejä;

ii)

toimivaltainen viranomainen on kieltänyt rokotukset Aujeszkyn tautia vastaan ja rokotettujen sikojen tuomisen tilalle siitä lähtien kun tila on ollut saamassa Aujeszkyn taudin osalta parhaan terveydellisen aseman 2 alakohdassa tarkoitetun suunnitelman mukaisesti;

iii)

ne ovat olleet vähintään 90 päivää ennen lähettämistä.

3 artikla

Sellaisten siitossikojen, jotka on tarkoitettu liitteessä II lueteltuihin jäsenvaltioihin tai luetelluille alueille, joissa on käytössä Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämisohjelma, on joko:

1.

oltava lähtöisin liitteessä I luetelluista jäsenvaltioista tai luetelluilta alueilta; tai

2.

oltava lähtöisin:

a)

liitteessä II luetelluista jäsenvaltioista tai luetelluilta alueilta; ja

b)

tilalta, joka täyttää 1 artiklan 3 alakohdassa säädetyt vaatimukset; tai

3.

täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

Aujeszkyn taudin on kuuluttava alkuperämaana olevassa jäsenvaltiossa ilmoitusvelvollisiin tauteihin;

b)

alkuperäjäsenvaltiossa tai -alueella on käytössä Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämissuunnitelma, joka täyttää 1 artiklan 2 alakohdassa säädetyt vaatimukset;

c)

kyseisten sikojen alkuperätilalla ei ole esiintynyt mitään Aujeszkyn taudin kliinisiä, patologisia tai serologisia merkkejä viimeisten 12 kuukauden aikana;

d)

siat on pidetty eristyksissä toimivaltaisten viranomaisten hyväksymissä tiloissa 30 päivää ennen siirtoa siten, että riski taudin leviämisestä näihin sikoihin on estetty;

e)

sioille on oltava tehty negatiivisin tuloksin serologinen koe gE-vasta-aineen toteamiseksi. Näytteenotto viimeistä koetta varten on tehty enintään 15 päivää ennen lähettämistä. Testattujen sikojen lukumäärän on oltava riittävä 2 prosentin seropositiivisuuden havaitsemiseksi 95 prosentin varmuudella näistä sioista;

f)

siat ovat olleet alkuperätilalla tai terveydelliseltä asemaltaan vastaavalla tilalla syntymästään lähtien, ja ne ovat olleet alkuperätilalla vähintään 90 päivää.

4 artikla

Sellaisten tuotantosikojen, jotka on tarkoitettu liitteessä II lueteltuihin jäsenvaltioihin tai luetelluille alueille, joissa on käytössä Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämisohjelma, on joko:

1.

oltava lähtöisin liitteessä I luetelluista jäsenvaltioista tai luetelluilta alueilta; tai

2.

oltava lähtöisin:

a)

liitteessä II luetelluista jäsenvaltioista tai luetelluilta alueilta; ja

b)

tilalta, joka täyttää 1 artiklan 3 alakohdassa säädetyt vaatimukset; tai

3.

täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

Aujeszkyn taudin on kuuluttava alkuperämaana olevassa jäsenvaltiossa ilmoitusvelvollisiin tauteihin;

b)

alkuperäjäsenvaltiossa tai -alueella on käytössä Aujeszkyn taudin valvonta- ja hävittämissuunnitelma, joka täyttää 1 artiklan 2 alakohdassa säädetyt vaatimukset;

c)

kyseisten sikojen alkuperätilalla ei ole esiintynyt mitään Aujeszkyn taudin kliinisiä, patologisia tai serologisia merkkejä viimeisten 12 kuukauden aikana;

d)

serologinen tutkimus Aujeszkyn taudin varalta, joka osoittaa, että sioilla ei esiinny tautia ja rokotetuilla sioilla ei esiinny gE-vasta-aineita, on tehty alkuperätilalla 45–170 päivää ennen lähettämistä;

e)

siat ovat joko olleet alkuperätilalla syntymästään lähtien tai ne ovat olleet tällaisilla tiloilla vähintään 30 päivää sen jälkeen kun ne on tuotu sinne terveydelliseltä asemaltaan vastaavalta tilalta, jossa on tehty d alakohdassa tarkoitettua serologista tutkimusta vastaava koe.

5 artikla

Tämän päätöksen mukaisesti sioille Aujeszkyn taudin valvomiseksi tai toteamiseksi tehtävien serologisten kokeiden on oltava liitteessä III säädettyjen vaatimusten mukaisia.

6 artikla

Rajoittamatta direktiivin 64/432/ETY 10 artiklan 3 kohdan soveltamista kaikkien jäsenvaltioiden on vähintään vuosittain toimitettava liitteessä IV säädettyjen yhdenmukaisten vaatimusten mukaisesti tiedot Aujeszkyn taudin esiintyvyydestä. Näihin tietoihin on sisällytettävä yksityiskohtaiset tiedot liitteessä II luetelluissa jäsenvaltioissa käytössä olevista valvonta- ja hävittämisohjelmista sekä muissa jäsenvaltioissa tai alueilla, joita ei luetella kyseisessä liitteessä mutta joissa tällainen ohjelma on, käytössä olevista valvonta- ja hävittämisohjelmista.

7 artikla

1.   Rajoittamatta yhteisön lainsäädännössä vahvistettujen terveystodistuksia koskevien säännösten soveltamista, ennen direktiivissä 64/432/ETY vaaditun terveystodistuksen C jakson täyttämistä virkaeläinlääkärin on varmistettava liitteessä I tai II lueteltuihin jäsenvaltioihin tai luetelluille alueille tarkoitettujen siansukuisten eläinten osalta seuraavat seikat:

a)

tilan ja alkuperäjäsenvaltion tai -alueen, josta kyseiset siat ovat peräisin, terveydellinen asema Aujeszkyn taudin osalta;

b)

jos siat eivät ole peräisin taudista vapaasta jäsenvaltiosta tai vapaalta alueelta, tilan, määräjäsenvaltion tai -alueiden terveydellinen asema Aujeszkyn taudin osalta;

c)

kyseisten sikojen vaatimustenmukaisuus tämän päätöksen säännösten osalta.

2.   Liitteessä I tai II lueteltuihin jäsenvaltioihin tai luetelluille alueille tarkoitettujen siansukuisten eläinten osalta 1 kohdassa tarkoitetun terveystodistuksen C jakson 4 kohta on täytettävä ja täydennettävä seuraavasti:

a)

ensimmäisessä luetelmakohdassa ilmaisu ”tauti” on korvattava ilmaisulla ”Aujeszkyn tauti”;

b)

toisessa luetelmakohdassa on viitattava tähän päätökseen. Samalla rivillä on viitattava sulkumerkkien sisällä tämän päätöksen siihen artiklaan, joka koskee kyseessä olevia sikoja.

8 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kuljetettaessa liitteessä I tai II lueteltuihin jäsenvaltioihin tai luetelluille alueille tarkoitettuja sikoja ne eivät joudu kuljetuksen tai kauttakuljetuksen aikana kosketuksiin sellaisten sikojen kanssa, joiden terveydellinen asema Aujeszkyn taudin osalta on erilainen tai tuntematon.

9 artikla

Kumotaan päätös 2001/618/EY.

Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän päätökseen liitteessä VI olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

10 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä helmikuuta 2008.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/729/EY (EUVL L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  EYVL L 215, 9.8.2001, s. 48. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/729/EY.

(3)  Katso liite V.


LIITE I

Aujeszkyn taudista vapaat jäsenvaltiot tai niiden alueet, joissa rokottaminen on kiellettyä

ISO-koodi

Jäsenvaltio

Alueet

CZ

Tšekki

Kaikki alueet

DK

Tanska

Kaikki alueet

DE

Saksa

Kaikki alueet

FR

Ranska

Seuraavat departementit: Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

CY

Kypros

Koko alue

LU

Luxemburg

Kaikki alueet

AT

Itävalta

Koko alue

SK

Slovakia

Kaikki alueet

FI

Suomi

Kaikki alueet

SE

Ruotsi

Kaikki alueet

UK

Yhdistynyt kuningaskunta

Kaikki Englannin, Skotlannin ja Walesin alueet


LIITE II

Jäsenvaltiot tai niiden alueet, joissa on käytössä hyväksyttyjä Aujeszkyn taudin valvontaohjelmia

ISO-koodi

Jäsenvaltio

Alueet

BE

Belgia

Koko alue

ES

Espanja

Seuraavat autonomiset alueet: Galicia, Baskimaa, Asturia, Kantabria, Navarra ja La Rioja

Seuraavat maakunnat Kastilia ja Leónin autonomisella alueella: León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid ja Ávila

Kanariansaarilla sijaitseva Las Palmasin maakunta

FR

Ranska

Seuraavat departementit: Côtes-d’Armor, Finistère, Ille et-Vilaine, Morbihan ja Nord.

IT

Italia

Bolzanon maakunta

NL

Alankomat

Koko alue


LIITE III

Aujeszkyn taudin serologisten kokeiden standardit – Entsyymi-immunologinen menetelmä (ELISA) Aujeszkyn taudin virusvasta-aineiden (koko virus), B-glykoproteiinin (ADV-gB), D-glykoproteiinin (ADV-gD) tai E-glykoproteiinin (ADV gE) toteamiseksi

1.

Jäljempänä 2 kohdan d alakohdassa luetellut laitokset arvioivat ELISA ADV-gE-kokeet ja – pakkaukset 2 kohdan a, b ja c alakohdan vaatimusten mukaisesti. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että ainoastaan kyseiset vaatimukset täyttävät ELISA ADV-gE-koepakkaukset rekisteröidään. Jäljempänä 2 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt tutkimukset on tehtävä ennen kokeen hyväksymistä; hyväksymisen jälkeen on kullekin erälle tehtävä vähintään 2 kohdan c alakohdassa säädetty tutkimus.

2.

Kokeen standardointi, herkkyys ja spesifisyys

a)

Testin herkkyyden on oltava sellainen, että seuraavista yhteisön vertailuseerumeista saadaan positiivinen tulos:

yhteisön vertailuseerumi ADV1, laimennussuhde 1:8,

yhteisön vertailuseerumi ADV-gE A,

yhteisön vertailuseerumi ADV-gE B,

yhteisön vertailuseerumi ADV-gE C,

yhteisön vertailuseerumi ADV-gE D,

yhteisön vertailuseerumi ADV-gE E,

yhteisön vertailuseerumi ADV-gE F.

b)

Testillä on oltava riittävä spesifisyys siten, että seuraavista yhteisön vertailuseerumeista saadaan negatiivinen tulos:

yhteisön vertailuseerumi ADV-gE G,

yhteisön vertailuseerumi ADV-gE H,

yhteisön vertailuseerumi ADV-gE J,

yhteisön vertailuseerumi ADV-gE K,

yhteisön vertailuseerumi ADV-gE L,

yhteisön vertailuseerumi ADV-gE M,

yhteisön vertailuseerumi ADV-gE N,

yhteisön vertailuseerumi ADV-gE O,

yhteisön vertailuseerumi ADV-gE P,

yhteisön vertailuseerumi ADV-gE Q.

c)

Erien valvonnassa on suhteessa 1:8 laimennetun yhteisön vertailuseerumin ADV1 annettava positiivinen tulos ja b alakohdassa lueteltujen yhteisön vertailuseerumeiden ADV-gE G–ADV-gE Q negatiivinen tulos.

ADV-gB- ja ADV-gD-koepakkausten erien valvonnassa on suhteessa 1:2 laimennetun yhteisön vertailuseerumin ADV1 annettava positiivinen tulos ja b alakohdassa tarkoitetun yhteisön vertailuseerumin Q negatiivinen tulos.

d)

Lisäksi seuraavassa luettelossa mainitut laitokset vastaavat ELISA-menetelmän laadun valvonnasta kussakin jäsenvaltiossa ja erityisesti yhteisön vertailuseerumien mukaisten kansallisten vertailuseerumien tuottamisesta ja standardoinnista.

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling)

Robert Koch-Gasse 17

A-2340 Mödling

Tel.: +43 (0) 505 55-38112

Faksi +43 (0) 505 55-38108

Sähköposti: vetmed.moedling@ages.at

BE

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

CY

State Veterinary Laboratory

Veterinary Services

1417 Athalassa

Nicosia

CZ

DE

Friedrich-Loeffler-Institut

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit

Standort Wusterhausen

Seestraße 55

D-16868 Wusterhausen

Tel.: + 49 33979 80-0

Faksi + 49 33979 80-200

DK

National Veterinary Institute, Technical University of Denmark

Lindholm

DK-4771 Kalvehave

EE

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu, Estonia

Tel.: + 372 7 386 100

Faksi: + 372 7 386 102

Sähköposti: info@vetlab.ee

ES

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

Algete 28110 (Madrid)

Tel.: +34 916 290 300

Faksi +34 916 290 598

Sähköposti: lcv@mapya.es

FI

Finnish Food Safety Authority

Animal Diseases and Food Safety Research

Mustialankatu 3

FI-00790 Helsinki, Finland

Sähköposti: info@evira.fi

Tel.: +358 20 772 003 (exchange)

Faksi +358 20 772 4350

FR

Laboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles

AFSSA site de Ploufragan/Brest —

LERAPP

BP 53

22440 Ploufragan

UK

Veterinary Laboratories Agency

New Haw, Addlestone, Weybridge

Surrey KT15 3NB, UK

Tel.: (44-1932) 341111

Faksi (44-1932) 347046

GR

Centre of Athens Veterinary Institutes

25 Neapoleos Street,

GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki

Tel.: +30 2106010903

HU

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate

Address: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.

Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.

Tel.: +36 1 460-6300

Faksi +36 1 252-5177

Sähköposti: titkarsag@oai.hu

IE

Virology Division

Central Veterinary Research Laboratory

Department of Agriculture and Food Laboratories

Backweston Campus

Stacumny Lane

Celbridge

Co. Kildare

IT

Centro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky —

Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna,

Via Bianchi, 9;

25124 Brescia

LT

National Veterinary Laboratory

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)

J. Kairiūkščio 10

LT-08409 Vilnius

LU

CODA — CERVA — VAR

Veterinary and Agrochemical Research Centre

Groeselenberg 99

B-1180 Brussels

LV

Nacionālais diagnostikas centrs

(National Diagnostic Centre)

Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076

Tel.: +371 7620526

Faksi +371 7620434

Sähköposti: ndc@ndc.gov.lv

MT

NL

Centraal Instituut voor Dierziekte Controle

CIDC-Lelystad

Hoofdvestiging: Houtribweg 39

Nevenvestiging: Edelhertweg 15

Postbus 2004

8203 AA Lelystad

PL

Laboratory Departement of Swine Diseases

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut

Badawczy

al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Tel.: +48 81 889 30 00

Faksi +48 81 886 25 95

Sähköposti: sekretariat@piwet.pulawy.pl

PT

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)

Estrada de Benfica, 701

P-1549-011 Lisboa

SE

Statens veterinärmedicinska anstalt

Department of Virology

S-751 89 Uppsala

Tel.: (46-18) 67 40 00

Faksi (46-18) 67 44 67

SI

Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60,

SI-1000 Ljubljana

SK

Štátny veterinárny ústav

Pod dráhami 918

960 86 Zvolen

Slovenska republika


LIITE IV

Aujeszkyn taudin (AT) esiintymiseen liittyviä tietoja koskevat vaatimukset ja tämän taudin valvonta- ja hävittämissuunnitelmat, jotka on toimitettava neuvoston direktiivin 64/432/ETY 8 artiklan mukaisesti

1.

Jäsenvaltio: …

2.

Päivämäärä: …

3.

Raportointijakso: …

4.

Tilojen lukumäärä, joilla on todettu Aujeszkyn tautia kliinisten, serologisten tai virologisten tutkimusten perusteella: …

5.

Tiedot Aujeszkyn taudin rokotuksista, serologisista tutkimuksista ja tilojen luokittelusta (täytetään oheinen taulukko):

Alue

Sikatilojen lukumäärä

Sikatilojen, joilla on käytössä AT ohjelma (1), lukumäärä

Sikatilojen, joilla ei AT-tartuntaa (2) (mutta rokotuksia on tehty), lukumäärä

AT:sta vapaiden sikatilojen (3) (joilla rokotuksia ei ole tehty) lukumäärä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

6.

Keinosiemennysasemien serologista seurantaa koskevia lisätietoja, vientitarkoituksiin, muihin valvontasuunnitelmiin liittyen jne.: …


(1)  Toimivaltaisen viranomaisen valvoma ohjelma.

(2)  Sikatilat, joilla on tehty AT:n serologiset kokeet negatiivisin tuloksin virallisen AT-ohjelman mukaisesti ja joilla rokotuksia on tehty viimeisten 12 kuukauden aikana.

(3)  Sikatilat, jotka täyttävät 1 artiklan 3 kohdassa säädetyt vaatimukset.


LIITE V

KUMOTTU PÄÄTÖS JA LUETTELO SEN MUUTOKSISTA

Komission päätös 2001/618/EY

(EYVL L 215, 9.8.2001, s. 48).

 

Komission päätös 2001/746/EY

(EYVL L 278, 23.10.2001, s. 41).

Ainoastaan 1 artiklassa päätökseen 2001/618/EY tehdyn viittauksen osalta

Komission päätös 2001/905/EY

(EYVL L 335, 19.12.2001, s. 22).

Ainoastaan 2 artiklassa päätökseen 2001/618/EY tehdyn viittauksen osalta

Komission päätös 2002/270/EY

(EYVL L 93, 10.4.2002, s. 7).

Ainoastaan 3 artikla

Komission päätös 2003/130/EY

(EUVL L 52, 27.2.2003, s. 9).

 

Komission päätös 2003/575/EY

(EUVL L 196, 2.8.2003, s. 41).

 

Komission päätös 2004/320/EY

(EUVL L 102, 7.4.2004, s. 75).

Ainoastaan 2 artikla ja liite II

Komission päätös 2005/768/EY

(EUVL L 290, 4.11.2005, s. 27).

 

Komission päätös 2006/911/EY

(EUVL L 346, 9.12.2006, s. 41).

Ainoastaan 1 artiklassa ja liitteessä olevassa 12 kohdassa päätökseen 2001/618/EY tehdyn viittauksen osalta

Komission päätös 2007/603/EY

(EUVL L 236, 8.9.2007, s. 7).

 

Komission päätös 2007/729/EY

(EUVL L 294, 13.11.2007, s. 26).

Ainoastaan 1 artiklassa ja liitteessä olevassa 10 kohdassa päätökseen 2001/618/EY tehdyn viittauksen osalta


LIITE VI

Vastaavuustaulukko

Päätös 2001/618/EY

Tämä päätös

1 artiklan a ja b alakohta

1 artiklan 1 ja 2 alakohta

1 artiklan c alakohdan ensimmäisestä viidenteen luetelmakohtaan

1 artiklan 3 alakohdan a–e alakohta

1 artiklan d alakohdan ensimmäisestä neljänteen luetelmakohtaan

1 artiklan 4 alakohdan a–d alakohta

2 artiklan a ja b alakohta

2 artiklan 1 ja 2 alakohta

2 artiklan c alakohdan ensimmäisestä kolmanteen luetelmakohtaan

2 artiklan 3 alakohdan a–c alakohta

3 artiklan a alakohta

3 artiklan 1 alakohta

3 artiklan b alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

3 artiklan 2 alakohdan a ja b alakohta

3 artiklan c alakohdan ensimmäisestä kuudenteen luetelmakohtaan

3 artiklan 3 alakohdan a–f alakohta

4 artiklan a alakohta

4 artiklan 1 alakohta

4 artiklan b alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta

4 artiklan 2 alakohdan a ja b alakohta

4 artiklan c alakohdan ensimmäisestä viidenteen luetelmakohtaan

4 artiklan 3 alakohdan a–e alakohta

5–8 artikla

5–8 artikla

9 artikla

10 artikla

9 artikla

11 artikla

10 artikla

Liitteet I–IV

Liitteet I–IV

Liite V

Liite VI


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

4.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/31


NEUVOSTON YHTEINEN KANTA 2008/186/YUTP,

hyväksytty 3 päivänä maaliskuuta 2008,

Irakista hyväksytyn yhteisen kannan 2003/495/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 7 päivänä heinäkuuta 2003 Irakia koskevan yhteisen kannan 2003/495/YUTP (1) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1483 (2003) täytäntöönpanemiseksi.

(2)

YK:n turvallisuusneuvosto antoi 18 päivänä joulukuuta 2007 päätöslauselman 1790 (2007), jolla se päätti muun muassa, että Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1483 (2003) ja Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1546 (2004) tarkoitettuja erityisjärjestelyjä, jotka koskevat Irakin viemästä raakaöljystä, öljytuotteista ja maakaasusta saatavia tuloja sekä tietyn irakilaisen omaisuuden vapauttamista oikeudenkäyntimenettelyistä, jatketaan 31 päivään joulukuuta 2008 asti.

(3)

Yhteistä kantaa 2003/495/YUTP olisi näin ollen muutettava,

(4)

Tiettyjen toimenpiteiden täytäntöönpano edellyttää yhteisön toimia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen kanta 2003/495/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Kaikki Irakista 22 päivästä toukokuuta 2003 lähtien vietävän raakaöljyn, öljytuotteiden ja maakaasun myynnistä saatavat tulot talletetaan Irakin kehitysrahastoon Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1483 (2003) määrättyjen ehtojen mukaisesti.”

2)

Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:

”4.   Edellä 1 kohdassa ja 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja erioikeuksia ja vapauksia ei sovelleta mihinkään Irakin 30 päivän kesäkuuta 2004 jälkeen tekemien sopimusten velvoitteista johtuvaan lainvoimaiseen tuomioon.”;

3)

Korvataan 7 artiklan toinen alakohta seuraavasti:

”Edellä olevien 4 ja 5 artiklan säännöksiä sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2008.”

2 artikla

Kumotaan neuvoston yhteisen kannan 2004/553/YUTP 2 artikla.

3 artikla

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

4 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PODOBNIK


(1)  EUVL L 169, 8.7.2003, s. 72. Yhteinen kanta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna yhteisellä kannalla 2004/553/YUTP (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 32).


4.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/32


NEUVOSTON YHTEINEN KANTA 2008/187/YUTP,

hyväksytty 3 päivänä maaliskuuta 2008,

Komorien liittoon kuuluvan Anjouanin laittomaan hallitukseen kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Afrikan unionin (AU) komission puheenjohtaja pyysi korkeana edustajana toimivalle neuvoston pääsihteerille osoitetussa 25 päivänä lokakuuta 2007 päivätyssä kirjeessä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden tukea pakotteille, jotka Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvosto päätti 10 päivänä lokakuuta 2007 kohdistaa Komorien liittoon kuuluvan Anjouanin laittomaan hallitukseen saarella epätyydyttävissä oloissa pidettyjen presidentinvaalien jälkeen.

(2)

Euroopan unionin olisi tuettava AU:n päätöstä panna täytäntöön Anjouanin laittoman hallituksen ja sitä lähellä olevien henkilöiden vastaiset pakotteet, sillä nämä kieltäytyvät jatkuvasti pyrkimästä luomaan Komorien vakaudelle ja sovinnolle suotuisia edellytyksiä. Tarkoituksena on saada Anjouanin laiton hallitus hyväksymään se, että järjestetään uudet vaalit, joiden olisi oltava luotettavat, avoimet ja asianmukaisesti toteutetut.

(3)

Tiettyjen toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön tarvitaan yhteisön toimia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen liitteessä lueteltujen Komorien liittoon kuuluvan Anjouanin, jäljempänä ’Anjouan’, laittoman hallituksen jäsenten ja heitä lähellä olevien henkilöiden pääsyn alueelleen ja kauttakulun alueensa kautta.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltioita kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.   Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jokin kansainvälisen oikeuden velvoite sitoo jäsenvaltiota, etenkin:

a)

kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

b)

Yhdistyneiden Kansakuntien koolle kutsuman tai sen alaisuudessa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

c)

erioikeuksien ja vapauksien myöntämistä koskevan monenvälisen sopimuksen perusteella; tai

d)

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltion) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) perusteella.

4.   Edellä oleva 3 kohta koskee myös tapauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) isäntämaana.

5.   Neuvostolle on ilmoitettava asianmukaisesti kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksen 3 ja 4 kohdan nojalla.

6.   Jäsenvaltiot voivat myöntää 1 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin poikkeuksia, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai jos kyseessä on osallistuminen sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin, Euroopan unionin tukemat kokoukset mukaan luettuina, joissa käydään demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota Anjouanissa välittömästi tukevaa poliittista vuoropuhelua.

7.   Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 6 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen esitä kirjallista vastalausetta kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.

8.   Tapauksissa, joissa jäsenvaltio 3, 4, 6 ja 7 kohdan nojalla sallii liitteessä lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta, lupa koskee ainoastaan sitä tarkoitusta, johon se on myönnetty, ja asianomaisia henkilöitä.

2 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteessä lueteltujen Anjouanin laittoman hallituksen jäsenten ja heitä lähellä olevien luonnollisten tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai muiden elinten hallussa, omistuksessa, hallinnassa tai valvonnassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä lueteltujen luonnollisten tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai muiden elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Toimivaltainen viranomainen voi myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit:

a)

ovat tarpeen liitteessä lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut muille jäsenvaltioille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi annettava.

4.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin varoihin:

a)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot; tai

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka on tehty tai jotka ovat syntyneet ennen sitä päivää, jona nämä tilit ovat tulleet rajoittavien toimenpiteiden piiriin,

edellyttäen, että tällaisiin korkotuloihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohtaa.

3 artikla

Neuvosto hyväksyy muutoksia liitteessä olevaan luetteloon yksimielisesti jäsenvaltion tai komission ehdotuksesta, jos Anjouanin poliittiset tapahtumat sitä edellyttävät.

4 artikla

Tätä yhteistä kantaa sovelletaan 12 kuukauden ajan. Se on jatkuvan tarkastelun alainen. Tarvittaessa se kumotaan tai uusitaan tai sitä muutetaan Anjouanin poliittisten tapahtumien perusteella.

5 artikla

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

6 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 3 päivänä maaliskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PODOBNIK


LIITE

1 ja 2 artiklassa tarkoitettujen Anjouanin laittoman hallituksen jäsenten ja heitä lähellä olevien luonnollisten tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai muiden elinten luettelo

Nimi

Mohamed Bacar

Sukupuoli

M

Asema

Julistautunut itse presidentiksi

Arvo

Eversti

Syntymäpaikka

Barakani

Syntymäaika

5.5.1962

Passin numero

01AB01951/06/160, myöntämispäivä: 1.12.2006

Nimi

Jaffar Salim

Sukupuoli

M

Asema

”Sisäministeri”

Syntymäpaikka

Mutsamudu

Syntymäaika

26.6.1962

Passin numero

06BB50485/20 950, myöntämispäivä: 1.2.2007

Nimi

Mohamed Abdou Madi

Sukupuoli

M

Asema

”Yhteistyöministeri”

Syntymäpaikka

Mjamaoué

Syntymäaika

1956

Passin numero

05BB39478, myöntämispäivä 1.8.2006

Nimi

Ali Mchindra

Sukupuoli

M

Asema

”Opetusministeri”

Syntymäpaikka

Cuvette

Syntymäaika

20.11.1958

Passin numero

03819, myöntämispäivä 3.7.2004

Nimi

Houmadi Souf

Sukupuoli

M

Asema

”Julkishallinnosta vastaava ministeri”

Syntymäpaikka

Sima

Syntymäaika

1963

Passin numero

51427, myöntämispäivä 4.3.2007

Nimi

Rehema Boinali

Sukupuoli

M

Asema

”Energiaministeri”

Syntymäpaikka

 

Syntymäaika

1967

Passin numero

540355, myöntämispäivä 7.4.2007

Nimi

Dhoihirou Halidi

Sukupuoli

M

Arvo

Kabinettipäällikkö

Asema

Anjouanin laitonta hallitusta lähellä oleva ylempi virkamies

Syntymäpaikka

Bambao Msanga

Syntymäaika

8.3.1965

Passin numero

64528, myöntämispäivä 19.9.2007

Nimi

Abdou Bacar

Sukupuoli

M

Arvo

Everstiluutnantti

Asema

Ylempiarvoinen upseeri, keskeinen Anjouanin laitonta hallitusta tukeva henkilö

Syntymäpaikka

Barakani

Syntymäaika

2.5.1954

Passin numero

54621, myöntämispäivä 23.4.2007