ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 50

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
23. helmikuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 162/2008, annettu 22 päivänä helmikuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 163/2008, tehty 22 päivänä helmikuuta 2008, lantaanikarbonaattioktahydraatti-valmisteen (Lantharenol) hyväksymisestä rehun lisäaineena ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 164/2008, annettu 22 päivänä helmikuuta 2008, asetuksen (EY) N:o 1444/2006 muuttamisesta rehun lisäaineen Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) vähimmäispitoisuuden osalta ( 1 )

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 165/2008, annettu 22 päivänä helmikuuta 2008, uuden käyttötavan hyväksymisestä 3-fytaasille (Natuphos) rehun lisäaineena ( 1 )

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 166/2008, tehty 22 päivänä helmikuuta 2008, uuden käyttötavan hyväksymisestä Bacillus cereus var. toyoi-valmisteelle (Toyocerin) rehun lisäaineena ( 1 )

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 167/2008, annettu 22 päivänä helmikuuta 2008, erään kokkidiostaatin uudesta hyväksymisestä kymmeneksi vuodeksi rehujen lisäaineena ( 1 )

14

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2008/17/EY, annettu 19 päivänä helmikuuta 2008, neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta asefaatin, asetamipridin, asibentsolaari-s-metyylin, aldriinin, benalaksyylin, benomyylin, karbendatsiimin, klormekvatin, klorotaloniilin, kloropyrifossin, klofentetsiinin, syflutriinin, kypermetriinin, syromatsiinin, dieldriinin, dimetoaatin, ditiokarbamaattien, esfenvaleraatin, famoksadonin, fenheksamidin, fenitrotionin, fenvaleraatin, glyfosaatin, indoksakarbin, lambda-syhalotriinin, mepanipyriimin, metalaksyyli-M:n, metidationin, metoksifenosidin, pymetrotsiinin, pyraklostrobiinin, pyrimetaniilin, spiroksamiinin, tiaklopridin, tiofanaattimetyylin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismäärien osalta ( 1 )

17

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/155/EY

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä helmikuuta 2008, naudansukuisten eläinten alkioiden yhteisöön suuntautuvaan tuontiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien luettelosta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 517)  ( 1 )

51

 

 

2008/156/EY

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2008, päätöksen 2006/766/EY muuttamisesta kolmansista maista ja alueista, joista on lupa tuoda ihmisravinnoksi tarkoitettuja kalastustuotteita missä tahansa muodossa, vahvistetun luettelon osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 555)  ( 1 )

65

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

23.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 50/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 162/2008,

annettu 22 päivänä helmikuuta 2008,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (1) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä helmikuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä helmikuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 22 päivänä helmikuuta 2008 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

JO

74,3

MA

49,0

TN

129,8

TR

93,0

ZZ

86,5

0707 00 05

JO

190,5

MA

150,4

TR

133,9

ZZ

158,3

0709 90 70

MA

61,7

TR

110,8

ZZ

86,3

0709 90 80

EG

54,8

ZZ

54,8

0805 10 20

AR

69,8

EG

49,0

IL

53,2

MA

59,1

TN

48,1

TR

92,7

ZA

57,8

ZZ

61,4

0805 20 10

IL

99,2

MA

111,9

ZZ

105,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

82,4

IL

75,9

MA

130,6

PK

65,4

TR

71,3

ZZ

85,1

0805 50 10

AR

48,9

EG

85,4

IL

120,2

MA

114,0

TR

118,1

UY

52,4

ZA

79,7

ZZ

88,4

0808 10 80

AR

96,3

CA

88,1

CL

63,5

CN

96,4

MK

42,4

US

110,6

ZA

106,7

ZZ

86,3

0808 20 50

AR

90,5

CN

105,9

US

122,5

ZA

109,9

ZZ

107,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


23.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 50/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 163/2008,

tehty 22 päivänä helmikuuta 2008,

lantaanikarbonaattioktahydraatti-valmisteen (Lantharenol) hyväksymisestä rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti on jätetty tämän asetuksen liitteessä esitetyn valmisteen hyväksyntää koskeva hakemus. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee lantaanikarbonaattioktahydraatti-valmisteen (Lantharenol) hyväksymistä kissojen rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 18 päivänä syyskuuta 2007 antamassaan lausunnossa (2), ettei lantaanikarbonaattioktahydraatti-valmisteella (Lantharenol) ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen tai ympäristöön ja ettei satunnainen lisäaineelle altistuminen aiheuta huolta ihmisten terveyden kannalta. Lisäksi elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, ettei valmiste aiheuta muita riskejä, joiden vuoksi hyväksyntää ei voitaisi myöntää asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Lantharenolin on osoitettu vähentävän fosforin erittymistä virtsan kautta. Elintarviketurvallisuusviranomaisen antamassa lausunnossa ei suositella toimenpiteitä, jotka olisivat tarpeen käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi. Lausunnossa katsotaan tarvittavan erityisvaatimuksia markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta, jotta voidaan havaita kissoille pitkällä aikavälillä mahdollisesti aiheutuvat haittavaikutukset. Lausunnossa vahvistetaan myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittama rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskeva raportti.

(5)

Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi olisi hyväksyttävä kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” kuuluva liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten rehussa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä helmikuuta 2008.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) on safety and efficacy of Lantharenol (Lanthanum carbonate octahydrate) as a feed additive for cats according to Regulation (EC) No 1831/2003, summary. Annettu 18. syyskuuta 2007. The EFSA Journal (2007) 542, s. 1–15.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet (vähentää fosforin erittymistä virtsan kautta).

4d1

Bayer

HealthCare AG

Lantaanikarbonaattioktahydraatti

(Lantharenol)

 

Lisäaineen koostumus:

Lantaanikarbonaattioktahydraatti-valmiste.

Vähintään 85 % lantaanikarbonaattioktahydraattia tehoaineena.

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus:

Lantaanikarbonaattioktahydraatti

La2(CO3)3 · 8H2O

CAS-numero 6487-39-4

 

Analyysimenetelmä (1)

Induktiivisesti kytketty plasmaemissiospektrometria (ICP-OES).

Kissat

1 500

7 500

Edellytetään suunnitelmaa markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta kroonisten haittavaikutusten osalta.

Lisäaineen käyttöohjeissa:

täysikasvuisille kissoille;

suositeltava annostelu kosteaan rehuun, jonka kuiva-ainepitoisuus on 20–25 %: 340–2 100 mg/kg;

vältettävä samanaikaista käyttöä rehun kanssa, jonka fosforipitoisuus on suuri.

6. maaliskuuta 2018


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta yhteisön vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


23.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 50/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 164/2008,

annettu 22 päivänä helmikuuta 2008,

asetuksen (EY) N:o 1444/2006 muuttamisesta rehun lisäaineen Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) vähimmäispitoisuuden osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lisäaine Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) hyväksyttiin tietyin ehdoin asetuksella (EY) N:o 1831/2003. Kyseinen lisäaine hyväksyttiin komission asetuksella (EY) N:o 1444/2006 (2) broilerien rehussa kymmeneksi vuodeksi siten, että hyväksymiseen vaaditaan liikkeelle laskemisesta vastaava henkilö.

(2)

Asetuksella (EY) N:o 1831/2003 säädetään mahdollisuudesta muuttaa lisäaineen hyväksyntää luvanhaltijan pyynnöstä ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ‘viranomainen’, lausunnon perusteella.

(3)

Lisäaineen Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) luvanhaltija on jättänyt hakemuksen, jossa se esittää lupaehtojen muuttamista siten, että kyseisen lisäaineen vähimmäispitoisuutta rehussa pienennetään.

(4)

Viranomainen ehdotti 18 päivänä syyskuuta 2007 antamassaan lausunnossa (3), että kyseisen tehoaineen vähimmäispitoisuus pienennetään 1 × 109 PMY:stä 5 × 108 PMY:öön, koska alin ehdotettu pitoisuus on todistettavasti tehokas.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1444/2006 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1444/2006 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä helmikuuta 2008.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EUVL L 271, 30.9.2006, s. 19.

(3)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on Safety and efficacy of Calsporin, a preparation of Bacillus subtilis, as a feed additive for chickens for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. The EFSA Journal (2007) 543, s. 1–8.


LIITE

”LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Luvanhaltijan nimi

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet.

4b1820

Calpis Co. Ltd

Represented in the Community by Orffa International Holding BV

Bacillus subtilis

C-3102 DSM 15544

(Calsporin)

 

Lisäaineen koostumus:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)-valmiste, joka sisältää vähintään 1 × 1010 CFU/g lisäainetta

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus:

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)-organismin elinkelpoiset itiöt

 

Analyysimenetelmä (1):

Määrittäminen pintaviljelynä tryptoni-soija-agarilla esikuumennetuista rehunäytteistä

Broilerit

5 × 108

1 × 109

1.

Käyttäjien turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityksensuojainta ja suojalaseja.

2.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

3.

Voidaan käyttää rehuseoksissa, jotka sisältävät sallittuja kokkidiostaatteja: monensiininatrium, salinomysiininatrium, semduramitsiininatrium, lasalosidinatrium, maduramisiiniammonium, narasiini–nikarbatsiini ja diklatsuriili.

20. lokakuuta 2016


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta yhteisön vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives”


23.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 50/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 165/2008,

annettu 22 päivänä helmikuuta 2008,

uuden käyttötavan hyväksymisestä 3-fytaasille (Natuphos) rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti on jätetty tämän asetuksen liitteessä esitetyn valmisteen hyväksyntää koskeva hakemus. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee uuden käyttötavan hyväksymistä Aspergillus nigerin (CBS 101.672) tuottamalle 3-fytaasi-entsyymivalmisteelle (Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G ja Natuphos 10000 L) ankkojen rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Kyseisen valmisteen käyttö hyväksyttiin vieroitettujen porsaiden, lihasikojen ja broilereiden ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 243/2007 (2) ja munivien kanojen ja lihakalkkunoiden ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 1142/2007 (3).

(5)

On saatu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta valmisteen hyväksymiseksi ankkojen ruokinnassa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’viranomainen’, totesi 18 päivänä syyskuuta 2007 antamassaan lausunnossa (4), että Aspergillus nigerin (CBS 101.672) tuottamalla 3-fytaasi-valmisteella (Natuphos 5000, Natuphos 5000 G, Natuphos 5000 L, Natuphos 10000 G ja Natuphos 10000 L) ei ole haitallisia vaikutuksia kuluttajiin, käyttäjiin eikä ympäristöön. Lausunnon mukaan valmisteen käytöllä ei ole haitallisia vaikutuksia kyseiseen uuteen eläinryhmään ja sen käyttö parantaa rehujen sulavuutta. Viranomaisen mukaan erityisvaatimuksia markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta ei tarvita. Viranomainen vahvisti myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittaman rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskevan raportin.

(6)

Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi olisi hyväksyttävä kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”ruuansulatusta edistävät aineet” kuuluva liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten rehussa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä helmikuuta 2008.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EUVL L 73, 13.3.2007, s. 4.

(3)  EUVL L 256, 2.10.2007, s. 20.

(4)  Scientific Opinion of the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) on the safety and efficacy of the enzyme preparation of Natuphos (3-phytase) as a feed additive for ducks. The EFSA Journal (2007) 544, s. 1–10.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Aktiivisuusyksikköä/kg täysrehua, kosteuspitoisuus 12 %

Eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: ruuansulatusta edistävät aineet.

4a1600

BASF Aktiengesellschaft

3-fytaasi

EC 3.1.3.8

(Natuphos 5000 Natuphos 5000 G Natuphos 5000 L Natuphos10000 G Natuphos 10000 L)

 

Lisäaineen koostumus:

 

3-fytaasi, jota tuottaa Aspergillus niger (CBS 101.672) ja jonka vähimmäisaktiivisuus on:

 

kiinteänä: 5 000 FTU (1)/g

 

nestemäisenä: 5 000 FTU/ml

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus:

3-fytaasi, jota tuottaa Aspergillus niger (CBS 101.672)

 

Analyysimenetelmä (2)

Kolorimetrinen menetelmä, jolla mitataan entsyymin fytaattisubstraatista vapauttaman epäorgaanisen fosfaatin määrää

Ankat

300 FTU

 

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua: 300–750 FTU.

3.

Käytetään rehuissa, jotka sisältävät yli 0,23 % fytiiniin sitoutunutta fosforia.

14. maaliskuuta 2018


(1)  1 FTU on entsyymimäärä, joka vapauttaa natriumfytaatista 1 mikromoolin epäorgaanista fosfaattia minuutissa (pH 5,5; 37 °C).

(2)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta yhteisön vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


23.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 50/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 166/2008,

tehty 22 päivänä helmikuuta 2008,

uuden käyttötavan hyväksymisestä Bacillus cereus var. toyoi -valmisteelle (Toyocerin) rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti on jätetty tämän asetuksen liitteessä esitetyn valmisteen hyväksyntää koskeva hakemus. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee mikro-organismivalmisteen Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112 / CNCM I-1012 (Toyocerin) uuden käyttötavan hyväksymistä lihakalkkunoiden ruokinnassa lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Kyseisen mikro-organismivalmisteen käyttö hyväksyttiin pysyvästi kahta kuukautta nuorempien porsaiden sekä emakoiden ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 256/2002 (2), porsaiden ja lihasikojen ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 1453/2004 (3), lihanautojen ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 255/2005 (4) ja broilerikaniinien ja broilerien ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 1200/2005 (5).

(5)

On saatu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta valmisteen hyväksymiseksi lihakalkkunoiden ruokinnassa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 19 päivänä syyskuuta 2007 antamassaan lausunnossa (6), että mikro-organismivalmisteella Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112 / CNCM I-1012 (Toyocerin) ei ole haitallisia vaikutuksia kuluttajiin, käyttäjiin eikä ympäristöön. Lausunnon mukaan valmisteen käytöllä ei ole haitallisia vaikutuksia kyseiseen uuteen eläinryhmään, ja sen käyttö lisää painoa, rehunsyöntiä ja rehun hyväksikäyttöä. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittaman rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskevan raportin.

(6)

Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi olisi hyväksyttävä kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet” kuuluva liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten rehussa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä helmikuuta 2008.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EYVL L 41, 13.2.2002, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1143/2007 (EUVL L 256, 2.10.2007, s. 23).

(3)  EUVL L 269, 17.8.2004, s. 3.

(4)  EUVL L 45, 16.2.2005, s. 3.

(5)  EUVL L 195, 27.7.2005, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1445/2006 (EUVL L 271, 30.9.2006, s. 22).

(6)  Scientific Opinion of the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of Toyocerin (Bacillus cereus var. toyoi) as a feed additive for turkeys. Annettu 19. syyskuuta 2007. The EFSA Journal (2007), 549, s. 1–11.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet.

4b1701

Rubinum SA

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

(Toyocerin)

 

Lisäaineen koostumus:

Bacillus cereus var. toyoi -valmiste, joka sisältää vähintään 1 × 1010 PMY/g lisäainetta

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Analyysimenetelmä (1)

Lukumäärän määrittäminen: pintaviljelynä tryptoni-soija-agarilla esikuumennetuista rehunäytteistä ja tunnistaminen: pulssikenttäelektroforeesigenotyypityksellä (PFGE)

Lihakalkkunat

0,2 × 109

1 × 109

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä turvalaseja ja -hansikkaita.

3.

Voidaan käyttää rehuseoksissa, jotka sisältävät sallittuja kokkidiostaatteja: monensiininatrium, lasalosidinatrium, robenidiini, halofuginoni, diklatsuriili ja maduramisiiniammonium.

14. maaliskuuta 2018


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta yhteisön vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


23.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 50/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 167/2008,

annettu 22 päivänä helmikuuta 2008,

erään kokkidiostaatin uudesta hyväksymisestä kymmeneksi vuodeksi rehujen lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehujen lisäaineista 23 päivänä marraskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY (1) ja erityisesti sen 3 ja 9 artiklan,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (2) ja erityisesti sen 25 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten rehussa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 25 artiklassa vahvistetaan siirtymäsäännökset rehun lisäaineiden hyväksymistä koskeville hakemuksille, jotka on jätetty direktiivin 70/524/ETY mukaisesti ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää.

(3)

Tämän asetuksen liitteessä mainitun lisäaineen hyväksymistä koskeva hakemus on jätetty ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää.

(4)

Direktiivin 70/524/ETY 4 artiklan 4 kohdan mukaiset kyseistä hakemusta koskevat alustavat huomautukset toimitettiin komissiolle ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää. Siksi hakemusta käsitellään edelleen direktiivin 70/524/ETY 4 artiklan mukaisesti.

(5)

Kokcisan 120G:n liikkeeseen laskemisesta vastaava henkilö jätti kyseisen direktiivin 4 artiklan mukaisesti hakemuksen, jolla haetaan valmisteen hyväksymistä kymmeneksi vuodeksi broilerien ruokinnassa käytettävänä kokkidiostaattina. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA antoi lausunnon kyseisen valmisteen käytön turvallisuudesta ihmisille, eläimille ja ympäristölle tämän asetuksen liitteessä vahvistetuin edellytyksin. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö olisi hyväksyttävä kymmeneksi vuodeksi liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

(6)

Hakemusasiakirjojen arvioinnin perusteella voidaan todeta, että joitakin menettelyitä olisi vaadittava työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta liitteessä mainitulle lisäaineelle. Tällaisen suojan pitäisi olla taattu sovellettaessa toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annettua neuvoston direktiiviä 89/391/ETY (3).

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään kokkiodiostaattien ja muiden lääkeaineiden ryhmään kuuluvan, liitteessä tarkoitetun valmisteen käyttö lisäaineena eläinten ruokinnassa kymmeneksi vuodeksi kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä helmikuuta 2008.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1800/2004 (EUVL L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/30/EY (EUVL L 165, 27.6.2007, s. 21).


LIITE

Lisäaineen rekisterinumero

Lisäaineen liikkeeseen laskemisesta vastaavan henkilön nimi ja rekisterinumero

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Jäämien enimmäismäärät asianomaisissa eläinperäisissä elintarvikkeissa

mg tehoainetta / kg täysrehua

Kokkiodiostaatit ja muut lääkeaineet

E 766

KRKA, d.d

Novo mesto, Slovenia

Salinomysiininatrium

(Kokcisan 120G)

 

Lisäaineen koostumus:

 

Salinomysiininatrium: 120 g/kg

 

Kalsiumkarbonaatti: enint. 1 000 g/kg

 

Sakkaroosi: 80–100 g/kg

 

Maissitärkkelys: 20 g/kg

 

Tehoaine:

 

Salinomysiininatrium,

 

C42H69O11Na,

 

CAS-numero: 55721-31-8,

 

Streptomyces albus (CBS 101071) -organismin käymisen avulla tuottama polyeetterimonokarboksyylihapon natriumsuola.

 

Kemiallisesti samantyyppiset epäpuhtaudet:

 

< 42 mg elaiofyliinia / kg salinomysiininatriumia

 

< 40 g 17-epi-20-desoksi-salinomysiinia / kg salinomysiininatriumia

Broilerit

60

70

Käyttö kielletty vähintään 3 vrk ennen teurastusta.

Rehuseosten käyttöohjeisiin on merkittävä:

 

”Vaarallista hevoseläimille ja kalkkunoille.”

 

”Rehu sisältää ionoforin: samanaikainen käyttö eräiden lääkeaineiden (kuten tiamuliinin) kanssa voi olla kontraindikaatio.”

26. helmikuuta 2018

5 μg salinomysiininatriumia / kg kaikille kosteille kudoksille


DIREKTIIVIT

23.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 50/17


KOMISSION DIREKTIIVI 2008/17/EY,

annettu 19 päivänä helmikuuta 2008,

neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta asefaatin, asetamipridin, asibentsolaari-s-metyylin, aldriinin, benalaksyylin, benomyylin, karbendatsiimin, klormekvatin, klorotaloniilin, kloropyrifossin, klofentetsiinin, syflutriinin, kypermetriinin, syromatsiinin, dieldriinin, dimetoaatin, ditiokarbamaattien, esfenvaleraatin, famoksadonin, fenheksamidin, fenitrotionin, fenvaleraatin, glyfosaatin, indoksakarbin, lambda-syhalotriinin, mepanipyriimin, metalaksyyli-M:n, metidationin, metoksifenosidin, pymetrotsiinin, pyraklostrobiinin, pyrimetaniilin, spiroksamiinin, tiaklopridin, tiofanaattimetyylin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismäärien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/362/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

ottaa huomioon eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/363/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY (3) ja erityisesti sen 7 artiklan,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (4) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/414/ETY mukaan tiettyihin viljelykasveihin käytettävien kasvinsuojeluaineiden salliminen kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle. Sallimisen on perustuttava ihmisten ja eläinten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaikutusten arviointiin. Arvioinnissa huomioon otettaviin tekijöihin on sisällyttävä käyttäjien ja sivullisten altistuminen, maaperään, vesiin ja ilmaan kohdistuvat ympäristövaikutukset sekä torjunta-ainekäsittelystä aiheutuneita jäämiä sisältävien viljelykasvien nauttimisen vaikutukset ihmisiin ja eläimiin.

(2)

Jäämien enimmäismäärät vahvistetaan sen mukaan, mikä on kasveille tehokkaan suojan antava pienin mahdollinen määrä torjunta-ainetta silloin kun torjunta-ainetta käytetään niin, että jäämä on mahdollisimman pieni ja toksikologisesti hyväksyttävä etenkin ravinnon välityksellä tapahtuvan arvioidun saannin kannalta.

(3)

Direktiivien 90/642/ETY, 86/363/ETY ja 86/362/ETY soveltamisalaan kuuluvien torjunta-aineiden jäämien enimmäismääriä on jatkuvasti seurattava, ja niitä voidaan muuttaa uusien tai muuttuneiden käyttötapojen huomioon ottamiseksi. Komissiolle on ilmoitettu uusista tai muuttuneista käyttötavoista, joiden perusteella asefaatin, asetamipridin, asibentsolaari-s-metyylin, aldriinin, benalaksyylin, benomyylin, karbendatsiimin, klormekvatin, klorotaloniilin, kloropyrifossin, klofentetsiinin, syflutriinin, kypermetriinin, syromatsiinin, dieldriinin, dimetoaatin, ditiokarbamaattien, esfenvaleraatin, famoksadonin, fenheksamidin, fenitrotionin, fenvaleraatin, glyfosaatin, indoksakarbin, lambda-syhalotriinin, mepanipyriimin, metalaksyyli-M:n, metidationin, metoksifenosidin, pymetrotsiinin, pyraklostrobiinin, pyrimetaniilin, spiroksamiinin, tiaklopridin, tiofanaattimetyylin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismääriä olisi muutettava.

(4)

Kuluttajien elinikäinen altistuminen tässä direktiivissä tarkoitetuille torjunta-aineille niiden jäämiä mahdollisesti sisältävien elintarvikkeiden välityksellä on arvioitu ja mitattu yhteisössä käytettävien menettelyiden ja käytäntöjen mukaisesti ottaen huomioon Maailman terveysjärjestön julkaisemat ohjeet (5). Kyseisten torjunta-aineiden jäämien enimmäismäärät olisi näiden tutkimusten ja arviointien perusteella vahvistettava sellaisiksi, ettei hyväksyttävä päiväsaanti ylity.

(5)

Asefaatin, asetamipridin, karbendatsiimin, klormekvatin, klorotaloniilin, kloropyrifossin, syflutriinin, kypermetriinin, syromatsiinin, dieldriinin, dimetoaatin, esfenvaleraatin, famoksadonin, fenitrotionin, indoksakarbin, lambda-syhalotriinin, mepanipyriimin, metalaksyyli-M:n, metidationin, metoksifenosidin, pymetrotsiinin, pyraklostrobiinin, tiaklopridin ja tiofanaattimetyylin osalta on vahvistettu akuutin altistumisen viiteannos. Kuluttajien akuutti altistuminen näille torjunta-aineille niiden jäämiä mahdollisesti sisältävien elintarvikkeiden välityksellä on arvioitu ja mitattu yhteisössä käytettävien menettelyiden ja käytäntöjen mukaisesti ottaen huomioon Maailman terveysjärjestön julkaisemat ohjeet. Kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunnot, etenkin neuvot ja suositukset kuluttajien suojelemiseksi torjunta-aineilla käsiteltyjen elintarvikkeiden varalta (6), on otettu huomioon. Ravinnon mukana tapahtuvaa saantia koskevan arvioinnin perusteella kyseisten torjunta-aineiden jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava sellaisiksi, ettei akuutin altistumisen viiteannos ylity. Muita kyseisiä aineita koskevien käytettävissä olevien tietojen arviointi on osoittanut, että akuutin altistumisen viiteannosta ei ole tarpeen vahvistaa, eikä lyhyen aikavälin arviointia tämän vuoksi tarvita.

(6)

Jäämien enimmäismääriksi olisi vahvistettava analyysiherkkyyden alaraja, kun kasvinsuojeluaineiden sallitusta käytöstä ei aiheudu elintarvikkeisiin tai niiden pinnalle havaittavissa olevia torjunta-aineiden jäämiä tai kun sallittua käyttöä ei ole tai kun jäsenvaltioiden salliman käytön tukena ei ole ollut tarvittavia tietoja tai kun kolmansissa maissa käytön tukena ei ole ollut tarvittavia tietoja ja käytöstä on aiheutunut torjunta-aineiden jäämiä yhteisön markkinoille mahdollisesti tuleviin elintarvikkeisiin tai niiden pinnalle.

(7)

Jäämien väliaikaisten enimmäismäärien vahvistaminen tai muuttaminen yhteisön tasolla ei estä jäsenvaltioita vahvistamasta asetamipridille, asibentsolaari-s-metyylille, famoksadonille, fenamifossille, glyfosaatille, indoksakarbille, mepanipyriimille, metoksifenosidille, pymetrotsiinille, pyraklostrobiinille, tiaklopridille ja trifloksistrobiinille väliaikaisia jäämien enimmäismääriä direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan ja kyseisen direktiivin liitteen VI mukaisesti. Neljää vuotta pidetään riittävänä ajanjaksona, jonka kuluessa kyseisten aineiden tulevat käyttötarkoitukset voidaan vahvistaa. Tämän ajanjakson jälkeen yhteisössä vahvistetut jäämien väliaikaiset enimmäismäärät olisi katsottava lopullisiksi.

(8)

Sen vuoksi on tarpeen muuttaa direktiiveissä 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY vahvistettuja jäämien enimmäismääriä kyseisten kasvinsuojeluaineiden käyttötarkoitusten asianmukaisen seurannan ja valvonnan mahdollistamiseksi ja kuluttajien suojelemiseksi. Jos kyseisten direktiivien liitteissä on jo määritelty jäämien enimmäismäärät, niitä on aiheellista muuttaa. Jos jäämien enimmäismääriä ei ole vielä määritelty, ne on aiheellista vahvistaa ensimmäisen kerran.

(9)

Yhteisön kauppakumppaneita on tarvittaessa kuultu Maailman kauppajärjestön välityksellä ja niiden näitä tasoja koskevat huomautukset on otettu huomioon.

(10)

Direktiivejä 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY olisi tämän vuoksi muutettava.

(11)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 86/362/ETY tämän direktiivin liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan direktiivi 86/363/ETY tämän direktiivin liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Muutetaan direktiivi 90/642/ETY tämän direktiivin liitteen III mukaisesti.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 14 päivänä syyskuuta 2008. Niiden on toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle viipymättä sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 15 päivästä syyskuuta 2008.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä helmikuuta 2008.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 221, 7.8.1986, s. 37. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/73/EY (EUVL L 329, 14.12.2007, s. 40).

(2)  EYVL L 221, 7.8.1986, s. 43. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/57/EY (EUVL L 243, 18.9.2007, s. 61).

(3)  EYVL L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2007/73/EY.

(4)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/76/EY (EUVL L 337, 21.12.2007, s. 100).

(5)  Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised). Laadittu GEMS/Food Programme -ohjelmassa yhdessä torjunta-ainejäämiä käsittelevän Codex-komitean kanssa. Maailman terveysjärjestön julkaisu, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(6)  Opinion regarding questions relating to amending the Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC (kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunto 14.7.1998); Opinion regarding variable pesticide residues in fruit and vegetables (kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunto 14.7.1998). http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


LIITE I

Lisätään direktiivin 86/362/ETY liitteessä II olevaan A osaan fenitrotionia koskeva kohta ja korvataan kypermetriiniä, famoksadonia, mepanipyriimiä, metidationia ja tiaklopridia koskevat kohdat seuraavasti:

Torjunta-ainejäämä

Enimmäismäärä mg/kg

”Kypermetriini, mukaan lukien ainesosien muut seokset, isomeerien summa

2 vehnä, ohra, kaura, ruis, ruisvehnä

0,01 (*) muut

Famoksadoni

0,2 kaura

0,02 (*) muut

Fenitrotioni

0,5 (1) vehnä, ohra, ruis, ruisvehnä

0,05 (*) muut

Mepanipyriimi ja sen metaboliitti (2-aniliini-4-(2-hydroksipropyyli)-6-metyylipyrimidiini mepanipyriiminä ilmaistuna

0,01 (*) (p)

viljat

Metidationi

0,1 maissi, 0,2 durra, 0,02 (*) muut

Tiaklopridi

0,1 vehnä, 1 ohra, kaura, 0,05 (p) muut


(1)  Väliaikainen jäämien enimmäismäärä 1 päivään kesäkuuta 2009 asti. Jos tätä jäämien enimmäismäärää ei korvata direktiivillä tai asetuksella ennen mainittua päivämäärää, sovelletaan asianmukaista toteamisrajaa (LOD).”


LIITE II

Korvataan direktiivin 86/363/ETY liitteessä II olevassa B osassa glyfosaattia koskeva kohta seuraavasti:

 

Enimmäismäärä mg/kg (ppm)

Torjunta-ainejäämät

lihassa, mukaan lukien rasva, lihavalmisteissa, rasvoissa ja muissa eläimenosissa, jotka kuuluvat liitteessä I oleviin nimikkeisiin ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 ja 1602

maidossa ja maitotuotteissa, jotka kuuluvat liitteessä I oleviin nimikkeisiin 0401, 0402, 0405 00 ja 0406

tuoreissa kuorettomissa munissa, linnunmunissa ja munankeltuaisissa, jotka kuuluvat liitteessä I oleviin nimikkeisiin 0407 00 ja 0408

”Glyfosaatti

2 (2) naudan munuainen

0,2 (2) naudan maksa

0,5 (2) sian munuainen

0,1 (2) siipikarjan munuainen

0,05 (1)  (2) muut

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)


(1)  Analyysiherkkyyden alaraja.

(2)  Jäämien enimmäismäärä on vahvistettu väliaikaisesti direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.”


LIITE III

Korvataan direktiivin 90/642/ETY liitteessä II olevassa A osassa olevat asefaattia, asetamipridia, asibentsolaari-s-metyyliä, aldriinia, benalaksyyliä, benomyyliä, karbendatsiimia, klormekvattia, klorotaloniilia, kloropyrifossia, klofentetsiinia, syflutriinia, syromatsiinia, dieldriiniä, dimetoaattia, ditiokarbamaattia, esfenvaleraattia, famoksadonia, fenheksamidia, fenvaleraattia, indoksakarbia, lambda-syhalotriinia, mepanipyriimiä, metalaksyyli-M:ää, metidationia, metoksifenosidia, pymetrotsiinia, pyraklostrobiinia, pyrimetaniilia, spiroksamiinia, tiaklopridia, tiofanaattimetyyliä ja trifloksistrobiinia koskevat sarakkeet seuraavasti:

”Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Asefaatti

Asetamipridi

Asibentsolaari-s-metyyli

Aldriini ja dieldriini (aldriini ja dieldriini yhdessä, ilmaistuna dieldriininä) (4)

Benalaksyyli ja muut sen isomeerien seokset benalaksyyli-M mukaan luettuna (isomeerien summa)

Karbendatsiimi ja benomyyli (benomyylin ja karbendatsiimin summa ilmaistuna karbendatsiimina)

Klormekvatti

Kloropyrifossi

Klorotaloniili

Klofentetsiini

1.

Hedelmät, tuoreet, kuivatut tai keittämättömät, jotka on säilötty jäähdyttämällä ja joihin ei ole lisätty sokeria; pähkinät

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)

 

 

 

 

 

 

i)

SITRUSHEDELMÄT

 

1 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,5

0,05 (1)

 

0,01 (1)

0,5

Greipit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitruunat

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

Limetit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandariinit (mukaan lukien klementiinit ja muut sitrushybridit)

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Appelsiinit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomelot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

ii)

PÄHKINÄT (kuoritut ja kuorimattomat)

 

0,01 (1)  (7)

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,05 (1)

Mantelit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parapähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cashewpähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Syflutriini (syflutriini ja muut sen isomeerien seokset (isomeerien summa) (4)

Syromatsiini

Dimetoaatti (dimetoaatin ja ometoaatin dimetoaattina ilmaistu summa)

Ditiokarbamaatit, ilmaistuna CS2:na, mukaan luettuina manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami ja tsiraami (2), (3)

Famoksadoni

Fenheksamidi

Fenvaleraatti ja esfenvaleraatti (RR- ja SS-isomeerien summa) (4)

Indoksakarbi (S- ja R-isomeerien summa)

Lambda-syhalotriini (4)

Mepanipyriimi ja sen metaboliitti (2-aniliini-4-(2-hydroksipropyyli)-6-metyylipyrimidiini) ilmaistuna mepanipyriiminä

1.

Hedelmät, tuoreet, kuivatut tai keittämättömät, jotka on säilötty jäähdyttämällä ja joihin ei ole lisätty sokeria; pähkinät

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

SITRUSHEDELMÄT

0,02 (1)

 

0,02 (1)

5 (mz)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

Greipit

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Sitruunat

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Limetit

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Mandariinit (mukaan lukien klementiinit ja muut sitrushybridit)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Appelsiinit

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Pomelot

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

ii)

PÄHKINÄT (kuoritut ja kuorimattomat)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,01 (1)  (7)

Mantelit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parapähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cashewpähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Metalaksyyli ja metalaksyyli-M (metalaksyyli ja muut sen isomeerin seokset, mukaan luettuna metalaksyyli-M (isomeerien summa))

Metidationi

Metoksifenosidi (4)

Pymetrotsiini

Pyraklostrobiini

Pyrimetaniili

Spiroksamiini

Trifloksistrobiini

Tiaklopridi (4)

Tiofanaattimetyyli

1.

Hedelmät, tuoreet, kuivatut tai keittämättömät, jotka on säilötty jäähdyttämällä ja joihin ei ole lisätty sokeria; pähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

SITRUSHEDELMÄT

0,5

5

1

0,3

1 (7)

10 (7)

0,05 (1)

0,3 (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

Greipit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitruunat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limetit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandariinit (mukaan lukien klementiinit ja muut sitrushybridit)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appelsiinit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomelot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

PÄHKINÄT (kuoritut ja kuorimattomat)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,2

Mantelit

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

Parapähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cashewpähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Asefaatti

Asetamipridi

Asibentsolaari-s-metyyli

Aldriini ja dieldriini (aldriini ja dieldriini yhdessä, ilmaistuna dieldriininä) (4)

Benalaksyyli ja muut sen isomeerien seokset benalaksyyli-M mukaan luettuna (isomeerien summa)

Karbendatsiimi ja benomyyli (benomyylin ja karbendatsiimin summa ilmaistuna karbendatsiimina)

Klormekvatti

Kloropyrifossi

Klorotaloniili

Klofentetsiini

Kastanjat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kookospähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasselpähkinät

 

 

0,1 (1)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

Queenslandin pähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekaanipähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setrin pähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistaasimantelit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksanpähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

 

 

 

 

 

iii)

OMENAMAISET HEDELMÄT

 

0,1 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,2

 

0,5

1

0,5

Omenat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päärynät

 

 

 

 

 

 

0,2 (8)

 

 

 

Kvittenit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

iv)

KIVIHEDELMÄT

 

 

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

 

Aprikoosit

 

0,1 (7)

 

 

 

0,2

 

 

1

 

Kirsikat

 

0,2 (7)

 

 

 

0,5

 

0,3

 

 

Persikat (mukaan lukien nektariinit ja muut niiden kaltaiset hybridit)

 

0,1 (7)

 

 

 

0,2

 

0,2

1

 


Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Syflutriini (syflutriini ja muut sen isomeerien seokset (isomeerien summa) (4)

Syromatsiini

Dimetoaatti (dimetoaatin ja ometoaatin dimetoaattina ilmaistu summa)

Ditiokarbamaatit, ilmaistuna CS2:na, mukaan luettuina manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami ja tsiraami (2), (3)

Famoksadoni

Fenheksamidi

Fenvaleraatti ja esfenvaleraatti (RR- ja SS-isomeerien summa) (4)

Indoksakarbi (S- ja R-isomeerien summa)

Lambda-syhalotriini (4)

Mepanipyriimi ja sen metaboliitti (2-aniliini-4-(2-hydroksipropyyli)-6-metyylipyrimidiini) ilmaistuna mepanipyriiminä

Kastanjat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kookospähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasselpähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queenslandin pähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekaanipähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setrin pähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistaasimantelit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksanpähkinät

 

 

 

0,1 (mz)

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

iii)

OMENAMAISET HEDELMÄT

0,2

 

0,02 (1)

5 (ma, mz, me, pr, t, z)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,05

 

0,1

0,01 (1)  (7)

Omenat

 

 

 

 

 

 

 

0,5 (7)

 

 

Päärynät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvittenit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

iv)

KIVIHEDELMÄT

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

0,01 (1)  (7)

Aprikoosit

0,3

 

 

2 (mz, t)

 

5 (7)

0,1

0,3 (7)

0,2

 

Kirsikat

0,2

 

1

2 (mz, me, pr, t, z)

 

5 (7)

 

 

0,1

 

Persikat (mukaan lukien nektariinit ja muut niiden kaltaiset hybridit)

0,3

 

 

2 (mz, t)

 

5 (7)

0,1

0,3 (7)

0,2

 


Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Metalaksyyli ja metalaksyyli-M (metalaksyyli ja muut sen isomeerin seokset, mukaan luettuna metalaksyyli-M (isomeerien summa))

Metidationi

Metoksifenosidi (4)

Pymetrotsiini

Pyraklostrobiini

Pyrimetaniili

Spiroksamiini

Trifloksistrobiini

Tiaklopridi (4)

Tiofanaattimetyyli

Kastanjat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kookospähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasselpähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queenslandin pähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekaanipähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setrin pähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistaasimantelit

 

 

 

 

1 (7)

0,2 (7)

 

 

 

 

Saksanpähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

iii)

OMENAMAISET HEDELMÄT

1

0,05

2

0,02 (1)

0,3 (7)

5 (7)

0,05 (1)

0,5 (7)

0,3 (7)

0,5

Omenat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päärynät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvittenit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

KIVIHEDELMÄT

0,05 (1)

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

Aprikoosit

 

 

0,3

0,05

0,2 (7)

3 (7)

 

1 (7)

0,3 (7)

2

Kirsikat

 

0,2

 

 

0,3 (7)

 

 

1 (7)

0,3 (7)

0,3

Persikat (mukaan lukien nektariinit ja muut niiden kaltaiset hybridit)

 

 

0,3

0,05

0,2 (7)

10 (7)

 

1 (7)

0,3 (7)

2


Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Asefaatti

Asetamipridi

Asibentsolaari-s-metyyli

Aldriini ja dieldriini (aldriini ja dieldriini yhdessä, ilmaistuna dieldriininä) (4)

Benalaksyyli ja muut sen isomeerien seokset benalaksyyli-M mukaan luettuna (isomeerien summa)

Karbendatsiimi ja benomyyli (benomyylin ja karbendatsiimin summa ilmaistuna karbendatsiimina)

Klormekvatti

Kloropyrifossi

Klorotaloniili

Klofentetsiini

Luumut

 

0,02 (7)

 

 

 

0,5

 

0,2

 

0,2

Muut

 

0,01 (1)  (7)

 

 

 

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

0,02 (1)

v)

MARJAT JA PIENET HEDELMÄT

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

a)

Syötäväksi tarkoitetut ja viinin valmistuksessa käytettävät viinirypäleet

 

 

 

 

0,2

 

 

0,5

 

 

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1

0,02 (1)

Viinin valmistukseen käytettävät viinirypäleet

 

 

 

 

 

0,5

 

 

3

1

b)

Mansikat (muut kuin luonnonvaraiset)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,2

3

2

c)

Vadelmat ja vatukat (muut kuin luonnonvaraiset)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

 

Karhunvatukat

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

3

Sinivatukat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jättivatukat (boysenmarjat ja loganinmarjat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadelmat

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

3

Muut

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

0,3

d)

Muut pienet hedelmät ja marjat (muut kuin luonnonvaraiset)

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

 

 

Mustikat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karpalot

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

 

 

 

 

 

 

1

10

0,5

Karviaiset

 

 

 

 

 

 

 

1

10

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)


Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Syflutriini (syflutriini ja muut sen isomeerien seokset (isomeerien summa) (4)

Syromatsiini

Dimetoaatti (dimetoaatin ja ometoaatin dimetoaattina ilmaistu summa)

Ditiokarbamaatit, ilmaistuna CS2:na, mukaan luettuina manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami ja tsiraami (2), (3)

Famoksadoni

Fenheksamidi

Fenvaleraatti ja esfenvaleraatti (RR- ja SS-isomeerien summa) (4)

Indoksakarbi (S- ja R-isomeerien summa)

Lambda-syhalotriini (4)

Mepanipyriimi ja sen metaboliitti (2-aniliini-4-(2-hydroksipropyyli)-6-metyylipyrimidiini) ilmaistuna mepanipyriiminä

Luumut

0,2

 

 

2 (mz, me, t, z)

 

1 (7)

 

 

0,1

 

Muut

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,1

 

v)

MARJAT JA PIENET HEDELMÄT

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

a)

Syötäväksi tarkoitetut ja viinin valmistuksessa käytettävät viinirypäleet

0,3

 

 

5 (ma, mz, me, pr, t)

2

5 (7)

0,1

2 (7)

0,2

3 (7)

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viinin valmistukseen käytettävät viinirypäleet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Mansikat (muut kuin luonnonvaraiset)

0,02 (1)

 

 

10 (8)

0,02 (1)

5 (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,5

2 (7)

c)

Vadelmat ja vatukat (muut kuin luonnonvaraiset)

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

10 (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

Karhunvatukat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinivatukat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jättivatukat (boysenmarjat ja loganinmarjat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadelmat

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)

 

d)

Muut pienet hedelmät ja marjat (muut kuin luonnonvaraiset)

0,02 (1)

 

 

5 (mz)

0,02 (1)

5 (7)

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

Mustikat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karpalot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

0,1

 

Karviaiset

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

0,1

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Metalaksyyli ja metalaksyyli-M (metalaksyyli ja muut sen isomeerin seokset, mukaan luettuna metalaksyyli-M (isomeerien summa))

Metidationi

Metoksifenosidi (4)

Pymetrotsiini

Pyraklostrobiini

Pyrimetaniili

Spiroksamiini

Trifloksistrobiini

Tiaklopridi (4)

Tiofanaattimetyyli

Luumut

 

0,2

 

 

0,2 (7)

3 (7)

 

0,2 (7)

0,1 (7)

0,3

Muut

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

v)

MARJAT JA PIENET HEDELMÄT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Syötäväksi tarkoitetut ja viinin valmistuksessa käytettävät viinirypäleet

 

0,02 (1)

1

0,02 (1)

 

5 (7)

1

5 (7)

0,02 (1)  (7)

 

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

2

 

1

 

1 (7)

 

 

 

 

0,1 (1)

Viinin valmistukseen käytettävät viinirypäleet

1

 

1

 

2 (7)

 

 

 

 

3

b)

Mansikat (muut kuin luonnonvaraiset)

0,5

0,02 (1)

0,02 (1)

0,5

0,5 (7)

5 (7)

0,05 (1)

0,5 (7)

0,5 (7)

0,1 (1)

c)

Vadelmat ja vatukat (muut kuin luonnonvaraiset)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,1 (1)

Karhunvatukat

 

 

 

3

1 (7)

10 (7)

 

 

3 (7)

 

Sinivatukat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jättivatukat (boysenmarjat ja loganinmarjat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadelmat

 

 

 

3

1 (7)

10 (7)

 

 

3 (7)

 

Muut

 

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

1 (7)

 

d)

Muut pienet hedelmät ja marjat (muut kuin luonnonvaraiset)

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

5 (7)

0,05 (1)

 

1 (7)

0,1 (1)

Mustikat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karpalot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

 

 

0,1

2 (7)

 

 

1 (7)

 

 

Karviaiset

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

 

 

Muut

 

 

 

0,02 (1)

0,5 (7)

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 


Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Asefaatti

Asetamipridi

Asibentsolaari-s-metyyli

Aldriini ja dieldriini (aldriini ja dieldriini yhdessä, ilmaistuna dieldriininä) (4)

Benalaksyyli ja muut sen isomeerien seokset benalaksyyli-M mukaan luettuna (isomeerien summa)

Karbendatsiimi ja benomyyli (benomyylin ja karbendatsiimin summa ilmaistuna karbendatsiimina)

Klormekvatti

Kloropyrifossi

Klorotaloniili

Klofentetsiini

e)

Luonnonvaraiset marjat ja hedelmät

 

 

 

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

vi)

MUUT HEDELMÄT

 

0,01 (1)  (7)

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

Avokadot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banaanit

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

3

0,2

2

Taatelit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viikunat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiivit

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Kumkvatit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litsit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangot

 

 

0,5 (7)

 

 

0,5

 

 

 

 

Oliivit (syötäväksi tarkoitetut)

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

Oliivit (öljyn valmistukseen tarkoitetut)

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)

 

 

 

Papaijat

 

 

 

 

 

0,2

 

 

20

 

Passionhedelmät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananakset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granaattiomenat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)


Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Syflutriini (syflutriini ja muut sen isomeerien seokset (isomeerien summa) (4)

Syromatsiini

Dimetoaatti (dimetoaatin ja ometoaatin dimetoaattina ilmaistu summa)

Ditiokarbamaatit, ilmaistuna CS2:na, mukaan luettuina manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami ja tsiraami (2), (3)

Famoksadoni

Fenheksamidi

Fenvaleraatti ja esfenvaleraatti (RR- ja SS-isomeerien summa) (4)

Indoksakarbi (S- ja R-isomeerien summa)

Lambda-syhalotriini (4)

Mepanipyriimi ja sen metaboliitti (2-aniliini-4-(2-hydroksipropyyli)-6-metyylipyrimidiini) ilmaistuna mepanipyriiminä

e)

Luonnonvaraiset marjat ja hedelmät

 

 

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,2

0,01 (1)  (7)

vi)

MUUT HEDELMÄT

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

Avokadot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banaanit

 

 

 

2 (mz, me)

 

 

 

0,2 (7)

0,1

 

Taatelit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viikunat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiivit

 

 

 

 

 

10 (7)

 

 

 

 

Kumkvatit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litsit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangot

 

 

 

2 (mz)

 

 

 

 

0,1

 

Oliivit (syötäväksi tarkoitetut)

 

 

2

5 (mz, pr)

 

 

 

 

0,5

 

Oliivit (öljyn valmistukseen tarkoitetut)

 

 

2

5 (mz, pr)

 

 

 

 

0,5

 

Papaijat

 

 

 

7 (mz)

 

 

 

 

 

 

Passionhedelmät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananakset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granaattiomenat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Metalaksyyli ja metalaksyyli-M (metalaksyyli ja muut sen isomeerin seokset, mukaan luettuna metalaksyyli-M (isomeerien summa))

Metidationi

Metoksifenosidi (4)

Pymetrotsiini

Pyraklostrobiini

Pyrimetaniili

Spiroksamiini

Trifloksistrobiini

Tiaklopridi (4)

Tiofanaattimetyyli

e)

Luonnonvaraiset marjat ja hedelmät

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

vi)

MUUT HEDELMÄT

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

Avokadot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banaanit

 

 

 

 

 

0,1 (7)

3

0,05 (7)

 

 

Taatelit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viikunat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiivit

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Kumkvatit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litsit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangot

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

0,5 (7)

 

1

Oliivit (syötäväksi tarkoitetut)

 

1

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

Oliivit (öljyn valmistukseen tarkoitetut)

 

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

 

 

Papaijat

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

1 (7)

0,5 (7)

1

Passionhedelmät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananakset

 

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Granaattiomenat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

0,05 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)


Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Asefaatti

Asetamipridi

Asibentsolaari-s-metyyli

Aldriini ja dieldriini (aldriini ja dieldriini yhdessä, ilmaistuna dieldriininä) (4)

Benalaksyyli ja muut sen isomeerien seokset benalaksyyli-M mukaan luettuna (isomeerien summa)

Karbendatsiimi ja benomyyli (benomyylin ja karbendatsiimin summa ilmaistuna karbendatsiimina)

Klormekvatti

Kloropyrifossi

Klorotaloniili

Klofentetsiini

2.

Tuoreet tai keittämättömät, jäädytetyt tai kuivatut vihannekset

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

JUUREKSET JA JUURIMUKULAT

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

Punajuurikkaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porkkanat

 

 

 

 

 

 

 

0,1

1

 

Kassavat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mukulasellerit

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Piparjuuret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maa-artisokat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palsternakat

 

 

 

0,02 (5)

 

 

 

 

 

 

Juuripersiljat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retiisit ja retikat

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

Kaurajuuret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bataatit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lantut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauriit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamssit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 


Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Syflutriini (syflutriini ja muut sen isomeerien seokset (isomeerien summa) (4)

Syromatsiini

Dimetoaatti (dimetoaatin ja ometoaatin dimetoaattina ilmaistu summa)

Ditiokarbamaatit, ilmaistuna CS2:na, mukaan luettuina manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami ja tsiraami (2), (3)

Famoksadoni

Fenheksamidi

Fenvaleraatti ja esfenvaleraatti (RR- ja SS-isomeerien summa) (4)

Indoksakarbi (S- ja R-isomeerien summa)

Lambda-syhalotriini (4)

Mepanipyriimi ja sen metaboliitti (2-aniliini-4-(2-hydroksipropyyli)-6-metyylipyrimidiini) ilmaistuna mepanipyriiminä

2.

Tuoreet tai keittämättömät, jäädytetyt tai kuivatut vihannekset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

JUUREKSET JA JUURIMUKULAT

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

Punajuurikkaat

 

 

 

0,5 (mz)

 

 

 

 

 

 

Porkkanat

 

1

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Kassavat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mukulasellerit

 

 

0,1

0,3 (ma, me, pr, t)

 

 

 

 

0,1

 

Piparjuuret

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Maa-artisokat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palsternakat

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Juuripersiljat

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Retiisit ja retikat

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

0,1

 

Kaurajuuret

 

 

 

0,2 (mz)

 

 

 

 

 

 

Bataatit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lantut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauriit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamssit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 


Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Metalaksyyli ja metalaksyyli-M (metalaksyyli ja muut sen isomeerin seokset, mukaan luettuna metalaksyyli-M (isomeerien summa))

Metidationi

Metoksifenosidi (4)

Pymetrotsiini

Pyraklostrobiini

Pyrimetaniili

Spiroksamiini

Trifloksistrobiini

Tiaklopridi (4)

Tiofanaattimetyyli

2.

Tuoreet tai keittämättömät, jäädytetyt tai kuivatut vihannekset

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

i)

JUUREKSET JA JUURIMUKULAT

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

 

 

0,1 (1)

Punajuurikkaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porkkanat

0,1

 

 

 

0,1 (7)

1 (7)

 

0,05 (7)

 

 

Kassavat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mukulasellerit

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 (7)

 

Piparjuuret

0,1

 

 

 

0,3 (7)

 

 

 

 

 

Maa-artisokat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palsternakat

0,1

 

 

 

0,3 (7)

 

 

 

 

 

Juuripersiljat

 

 

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

 

Retiisit ja retikat

0,1

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

Kaurajuuret

 

 

 

 

0,1 (7)

 

 

 

 

 

Bataatit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lantut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauriit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamssit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

0,05 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

 

 


Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Asefaatti

Asetamipridi

Asibentsolaari-s-metyyli

Aldriini ja dieldriini (aldriini ja dieldriini yhdessä, ilmaistuna dieldriininä) (4)

Benalaksyyli ja muut sen isomeerien seokset benalaksyyli-M mukaan luettuna (isomeerien summa)

Karbendatsiimi ja benomyyli (benomyylin ja karbendatsiimin summa ilmaistuna karbendatsiimina)

Klormekvatti

Kloropyrifossi

Klorotaloniili

Klofentetsiini

ii)

SIPULIKASVIT

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,01 (1)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

Valkosipulit

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Sipulit

 

 

 

 

0,2

 

 

0,2

0,5

 

Salottisipulit

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Varhaissipulit

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Muut

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

iii)

HEDELMÄVIHANNEKSET

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

a)

Solanaceae-heimo

 

 

 

0,01 (1)

 

 

 

0,5

2

 

Tomaatit

 

0,1 (7)

1 (7)

 

0,5

0,5

 

 

 

0,3

Paprikat

 

0,3 (7)

 

 

0,2

 

 

 

 

 

Munakoisot

 

0,1 (7)

 

 

0,5

0,5

 

 

 

 

Okra

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Muut

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

 

 

0,02 (1)

b)

Syötäväkuoriset Cucurbitaceae-heimon vihannekset

 

0,3 (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

 

0,02 (1)

Kurkut

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

1

 

Pikkukurkut

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Kesäkurpitsat

 

 

 

0,05

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

0,02 (5)

 

 

 

 

0,01 (1)

 

c)

Paksukuoriset Cucurbitaceae-heimon vihannekset

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,03 (5)

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

1

 

Melonit

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

0,1

Kurpitsat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesimelonit

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)


Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Syflutriini (syflutriini ja muut sen isomeerien seokset (isomeerien summa) (4)

Syromatsiini

Dimetoaatti (dimetoaatin ja ometoaatin dimetoaattina ilmaistu summa)

Ditiokarbamaatit, ilmaistuna CS2:na, mukaan luettuina manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami ja tsiraami (2), (3)

Famoksadoni

Fenheksamidi

Fenvaleraatti ja esfenvaleraatti (RR- ja SS-isomeerien summa) (4)

Indoksakarbi (S- ja R-isomeerien summa)

Lambda-syhalotriini (4)

Mepanipyriimi ja sen metaboliitti (2-aniliini-4-(2-hydroksipropyyli)-6-metyylipyrimidiini) ilmaistuna mepanipyriiminä

ii)

SIPULIKASVIT

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

0,01 (1)  (7)

Valkosipulit

 

 

 

0,1 (mz)

 

 

 

 

 

 

Sipulit

 

 

 

1 (ma, mz)

 

 

 

 

 

 

Salottisipulit

 

 

 

1 (ma, mz)

 

 

 

 

 

 

Varhaissipulit

 

 

2

1 (mz)

 

 

 

 

0,05

 

Muut

 

 

 

0,05 (1)

 

 

 

 

0,02 (1)

 

iii)

HEDELMÄVIHANNEKSET

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

a)

Solanaceae-heimo

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomaatit

0,05

 

 

3 (mz, me, pr)

1

1 (7)

0,05

0,5 (7)

0,1

1 (7)

Paprikat

0,3

 

 

5 (mz, pr)

 

2 (7)

 

0,3 (7)

0,1

 

Munakoisot

0,1

 

 

3 (mz, me)

1

1 (7)

0,02 (1)

0,5 (7)

0,5

1 (7)

Okra

 

 

 

0,5 (mz)

 

 

 

 

0,1

 

Muut

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

0,01 (1)  (7)

b)

Syötäväkuoriset Cucurbitaceae-heimon vihannekset

 

1

 

2 (mz, pr)

0,2

1 (7)

0,02 (1)

0,2 (7)

0,1

0,01 (1)  (7)

Kurkut

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pikkukurkut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesäkurpitsat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Paksukuoriset Cucurbitaceae-heimon vihannekset

0,02 (1)

 

 

1 (mz, pr)

 

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,1 (7)

0,05

0,01 (1)  (7)

Melonit

 

0,3

 

 

0,3

 

 

 

 

 

Kurpitsat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesimelonit

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 


Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Metalaksyyli ja metalaksyyli-M (metalaksyyli ja muut sen isomeerin seokset, mukaan luettuna metalaksyyli-M (isomeerien summa))

Metidationi

Metoksifenosidi (4)

Pymetrotsiini

Pyraklostrobiini

Pyrimetaniili

Spiroksamiini

Trifloksistrobiini

Tiaklopridi (4)

Tiofanaattimetyyli

ii)

SIPULIKASVIT

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

Valkosipulit

0,5

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

Sipulit

0,5

0,1

 

 

0,2

0,1 (7)

 

 

 

 

Salottisipulit

0,5

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

 

 

Varhaissipulit

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

iii)

HEDELMÄVIHANNEKSET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Solanaceae-heimo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomaatit

0,2

0,1

2

0,5

0,2 (7)

1 (7)

 

0,5 (7)

0,5 (7)

2

Paprikat

0,5

 

1

1

0,5 (7)

2 (7)

 

0,3 (7)

1 (7)

 

Munakoisot

 

 

0,5

0,5

0,2 (7)

1 (7)

 

 

0,5 (7)

2

Okra

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Muut

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

b)

Syötäväkuoriset Cucurbitaceae-heimon vihannekset

 

 

0,02 (1)

0,5

0,02 (1)  (7)

1 (7)

 

0,2 (7)

0,3 (7)

0,1 (1)

Kurkut

0,5

0,05

 

 

 

 

 

 

 

 

Pikkukurkut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesäkurpitsat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

0,05 (1)

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

Paksukuoriset Cucurbitaceae-heimon vihannekset

 

0,02 (1)

0,02 (1)

0,2

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

0,3

Melonit

0,2

 

 

 

 

 

 

0,3 (7)

0,2 (7)

 

Kurpitsat

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

Vesimelonit

0,2

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2 (7)

 

Muut

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 


Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Asefaatti

Asetamipridi

Asibentsolaari-s-metyyli

Aldriini ja dieldriini (aldriini ja dieldriini yhdessä, ilmaistuna dieldriininä) (4)

Benalaksyyli ja muut sen isomeerien seokset benalaksyyli-M mukaan luettuna (isomeerien summa)

Karbendatsiimi ja benomyyli (benomyylin ja karbendatsiimin summa ilmaistuna karbendatsiimina)

Klormekvatti

Kloropyrifossi

Klorotaloniili

Klofentetsiini

d)

Sokerimaissi

 

0,01 (1)  (7)

0,02 (1)  (7)

 

0,05 (1)

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

0,02 (1)

iv)

KAALIKASVIT

 

 

0,02 (1)  (7)

0,01 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

a)

Kaalit (kukinnon muodostavat)

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

3

 

Parsakaalit (myös calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukkakaalit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Kerivät kaalit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruusukaalit

 

0,05

 

 

 

0,5

 

 

3

 

Keräkaalit

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

Muut

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

c)

Lehtikaalit

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

 

0,01 (1)

 

Kiinankaalit

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

Kerimättömät kaalit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

 

d)

Kyssäkaalit

 

0,01 (1)

 

 

 

0,1 (1)

 

0,05 (1)

0,01 (1)

 

v)

LEHTIVIHANNEKSET JA TUOREET YRTIT

 

 

 

0,01 (1)

 

0,1 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

 

0,02 (1)

a)

Lehtisalaatti ja sen kaltaiset vihannekset

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

 

 

 

0,01 (1)

 

Vihanneskrassi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuonankaali

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 


Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Syflutriini (syflutriini ja muut sen isomeerien seokset (isomeerien summa) (4)

Syromatsiini

Dimetoaatti (dimetoaatin ja ometoaatin dimetoaattina ilmaistu summa)

Ditiokarbamaatit, ilmaistuna CS2:na, mukaan luettuina manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami ja tsiraami (2), (3)

Famoksadoni

Fenheksamidi

Fenvaleraatti ja esfenvaleraatti (RR- ja SS-isomeerien summa) (4)

Indoksakarbi (S- ja R-isomeerien summa)

Lambda-syhalotriini (4)

Mepanipyriimi ja sen metaboliitti (2-aniliini-4-(2-hydroksipropyyli)-6-metyylipyrimidiini) ilmaistuna mepanipyriiminä

d)

Sokerimaissi

0,02 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05

0,01 (1)  (7)

iv)

KAALIKASVIT

 

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,05 (1)  (7)

 

 

 

0,01 (1)  (7)

a)

Kaalit (kukinnon muodostavat)

0,05

 

 

1 (mz)

0,1

 

0,02 (1)

0,3 (7)

0,1

 

Parsakaalit (myös calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukkakaalit

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

 

 

b)

Kerivät kaalit

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Ruusukaalit

 

 

0,3

2 (mz)

 

 

0,05

 

0,05

 

Keräkaalit

0,3

 

1

3 (mz)

 

 

0,1

3 (7)

0,2

 

Muut

0,2

 

0,02 (1)

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 

c)

Lehtikaalit

0,3

 

0,02 (1)

0,5 (mz)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,2 (7)

1

 

Kiinankaalit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerimättömät kaalit

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

d)

Kyssäkaalit

0,02 (1)

 

0,02 (1)

1 (mz)

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,02 (1)

 

v)

LEHTIVIHANNEKSET JA TUOREET YRTIT

 

 

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,01 (1)  (7)

a)

Lehtisalaatti ja sen kaltaiset vihannekset

1

15

 

5 (mz, me, t)

 

30 (7)

 

 

 

 

Vihanneskrassi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Vuonankaali

 

 

 

 

 

 

 

1 (7)

1

 


Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Metalaksyyli ja metalaksyyli-M (metalaksyyli ja muut sen isomeerin seokset, mukaan luettuna metalaksyyli-M (isomeerien summa))

Metidationi

Metoksifenosidi (4)

Pymetrotsiini

Pyraklostrobiini

Pyrimetaniili

Spiroksamiini

Trifloksistrobiini

Tiaklopridi (4)

Tiofanaattimetyyli

d)

Sokerimaissi

0,05 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

0,05 (1)  (7)

 

0,02 (1)  (7)

0,1 (7)

0,1 (1)

iv)

KAALIKASVIT

 

 

0,02 (1)

 

 

0,05 (1)  (7)

 

 

 

 

a)

Kaalit (kukinnon muodostavat)

0,2

0,02 (1)

 

0,02 (1)

0,1 (7)

 

 

 

0,1 (7)

0,1 (1)

Parsakaalit (myös calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

Kukkakaalit

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (7)

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (7)

 

 

b)

Kerivät kaalit

 

0,1

 

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

Ruusukaalit

 

 

 

 

0,2 (7)

 

 

 

0,05 (7)

1

Keräkaalit

1

 

 

0,05

0,2 (7)

 

 

 

0,2 (7)

 

Muut

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (7)

 

 

 

0,02 (1)  (7)

0,1 (1)

c)

Lehtikaalit

 

0,02 (1)

 

0,2

0,02 (1)  (7)

 

 

0,02 (1)  (7)

1 (7)