ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 23

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
26. tammikuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 63/2008, annettu 21 päivänä tammikuuta 2008, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan dihydromyrsenolin tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 64/2008, annettu 25 päivänä tammikuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 65/2008, annettu 25 päivänä tammikuuta 2008, tariffikiintiöiden avaamisesta vuodeksi 2008 ja sitä seuraaviksi vuosiksi tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnille Euroopan yhteisöön

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 66/2008, annettu 25 päivänä tammikuuta 2008, tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnissa Euroopan yhteisöön sovellettavan vuotuisen tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2008 ja sitä seuraaviksi vuosiksi

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 67/2008, annettu 25 päivänä tammikuuta 2008, alkoholin täydellistä denaturointia koskevien menetelmien molemminpuolisesta tunnustamisesta valmisteverottomuutta varten annetun asetuksen (EY) N:o 3199/93 muuttamisesta

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 68/2008, annettu 25 päivänä tammikuuta 2008, asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 69/2008, annettu 25 päivänä tammikuuta 2008, riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä asetuksella (EY) N:o 327/98 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti tammikuun 2008 osakaudella

17

 

 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON YHTEISELLÄ PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELYLLÄ TEKEMÄT PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 70/2008/EY, tehty 15 päivänä tammikuuta 2008, paperittomasta tullin ja kaupan toimintaympäristöstä

21

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2008/76/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä tammikuuta 2008, kansainvälisessä kaakaoneuvostossa esitettävästä yhteisön kannasta vuoden 2001 kansainvälisen kaakaosopimuksen voimassaolon pidentämiseen

27

 

 

Komissio

 

 

2008/77/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä tammikuuta 2008, vuoden 2008 suunnitelmien hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi kyseistä tautia vastaan Bulgariassa (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 270)

28

 

 

SUOSITUKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/78/EY

 

*

Komission suositus, annettu 10 päivänä tammikuuta 2008, tulevia euroon siirtymisiä helpottavista toimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6912)

30

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

26.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 63/2008,

annettu 21 päivänä tammikuuta 2008,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan dihydromyrsenolin tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 9 artiklan,

ottaa huomioon ehdotuksen, jonka komissio on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

1.   Väliaikaiset toimenpiteet

(1)

Komissio otti 27 päivänä heinäkuuta 2007 asetuksella (EY) N:o 896/2007 (2), jäljempänä ’väliaikaista tullia koskeva asetus’, käyttöön väliaikaisen polkumyyntitullin Intiasta, jäljempänä ’asianomainen maa’, peräisin olevan dihydromyrsenolin tuonnissa yhteisöön.

(2)

Polkumyyntiä ja vahinkoa koskeva tutkimus kattoi 1 päivän lokakuuta 2005 ja 30 päivän syyskuuta 2006 välisen ajanjakson, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’. Vahinkoanalyysin kannalta merkityksellisten kehityssuuntausten tarkastelu kattoi 1 päivän tammikuuta 2003 ja tutkimusajanjakson päättymisen välisen ajanjakson, jäljempänä ’tarkastelujakso’.

(3)

Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 7 kappaleessa lueteltujen yhteisön tuottajien osoitteet oikaistaan seuraavasti:

Destilaciones Bordas Chinchurreta SA, Dos Hermanas (Sevilla), Espanja,

Sensient Fragrances SA, Granada, Espanja,

Takasago International Chemicals (Europe) SA, Murcia, Espanja.

2.   Menettelyn jatko

(4)

Sen jälkeen kun Intiasta peräisin olevan dihydromyrsenolin tuonnissa oli otettu käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli, kaikille osapuolille ilmoitettiin tosiasioista ja huomioista, joiden perusteella väliaikaista tullia koskeva asetus oli annettu, jäljempänä ’alustavista päätelmistä ilmoittaminen’. Kaikille osapuolille asetettiin määräaika, jossa ne voivat esittää kirjallisia ja suullisia huomautuksia ilmoitettujen tietojen johdosta.

(5)

Eräät osapuolet esittivät kirjallisia huomautuksia. Suullista kuulemista pyytäneille osapuolille annettiin siihen tilaisuus. Komissio jatkoi lopullisten päätelmiensä tekoon tarpeellisina pitämiensä tietojen hankkimista ja tarkistamista.

(6)

Kaikille asiaan liittyville osapuolille ilmoitettiin niistä olennaisista tosiasioista ja huomioista, joiden perusteella lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottoa ja väliaikaisen tullin vakuutena olevien määrien lopullista kantamista aiottiin suositella, jäljempänä ’lopullisista päätelmistä ilmoittaminen’. Asiaan liittyville osapuolille asetettiin myös määräaika, jossa ne voivat esittää huomautuksia ilmoitettujen tietojen johdosta. Osapuolten toimittamat suulliset ja kirjalliset huomautukset käsiteltiin, ja päätelmiä muutettiin tarvittaessa niiden mukaisesti.

B.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

(7)

Koska huomautuksia tarkasteltavana olevasta tuotteesta ja samankaltaisesta tuotteesta ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 9–12 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

C.   POLKUMYYNTI

1.   Normaaliarvo

(8)

Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 17 kappaleessa tarkoitettu vientiä harjoittava tuottaja väitti, että komission tekemässä analyysissä ei otettu huomioon tiettyjä tärkeitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotantokustannuksiin ja näin ollen normaaliarvon määrittämiseen. Vientiä harjoittava tuottaja väitti, että sille lasketun normaaliarvon pitäisi perustua sen omiin tuotantokustannuksiin sen sijaan, että se on määritetty yhteistyössä toimineen toisen vientiä harjoittavan tuottajan tavanomaisen kaupankäynnin kotimarkkinahintojen perusteella.

(9)

Edellä mainittuja tuotantokustannuksia koskevia väitteitä ei pidetty perusteltuina. Lisäksi perusasetuksen 2 artiklan mukaisesti menetelmää, jota komissio sovelsi normaaliarvon määrittämisessä kyseiselle vientiä harjoittavalle tuottajalle (ks. väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 17 kappale), pidetään asianmukaisimpana seuraavista syistä: i) kyseisellä vientiä harjoittavalla tuottajalla ei ollut samankaltaisen tuotteen ja samaan yleiseen tuoteluokkaan kuuluvien tuotteiden kotimarkkinamyyntiä tutkimusajanjaksolla, ii) tuotteet ovat täysin keskenään vertailukelpoisia ja iii) vain yksi toinen vientiä harjoittava tuottaja teki yhteistyötä tutkimuksessa. Jos normaaliarvo ei olisi perustunut toisen intialaisen tuottajan hintoihin, olisi ollut lisäksi tarpeen määrittää myyntimäärät, yleiset ja hallintokustannukset sekä voitot perusasetuksen 2 artiklan 6 kohdan c alakohdan mukaisesti. Toisen intialaisen tuottajan kotimarkkinamyynnissä veloitettujen hintojen käyttö vaikuttaisi olevan edustavin perusta, jolla voidaan osoittaa vallitsevat myyntiolot Intian kotimarkkinoilla ja näin ollen myös määrittää normaaliarvo. Tämän vuoksi väite hylättiin.

(10)

Edellä esitetty huomioon ottaen, ja koska muita huomautuksia normaaliarvosta ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 13–17 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

2.   Vientihinta

(11)

Koska huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 18 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

3.   Vertailu

(12)

Yksi vientiä harjoittava tuottaja väitti, että määrittäessään vertailua varten mukautuksia vientihintaan komissio teki joitakin perusteettomia vähennyksiä eräiden sellaisten tekijöiden osalta, jotka liittyivät kuljetus-, käsittely- ja luottokustannuksiin. Komissio hyväksyi väitteen ja tarkisti mukautuksia vastaavasti.

(13)

Koska tältä osin ei esitetty muita huomautuksia, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 19 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

4.   Polkumyyntimarginaalit

(14)

Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen yksi osapuoli väitti, että niille vientiä harjoittaville tuottajille, jotka eivät osallistuneet yhteistyöhön, olisi laskettava korkeampi polkumyyntimarginaali, joka perustuu yhteistyötä tehneiden vientiä harjoittavien tuottajien alhaisimpiin CIF-hintoihin. On huomattava, että mitään merkkejä ei havaittu siitä, että yritykset, jotka eivät tehneet yhteistyötä, olisivat harjoittaneet tutkimusajanjaksolla polkumyyntiä korkeammilla tasoilla kuin yhteistyötä tehneet yritykset. Päinvastoin, kun vertailtiin Intiasta peräisin olevaa tuontia koskevia Eurostatin tietoja ja yhteistyötä tehneiden vientiä harjoittavien tuottajien ilmoittamaa yhteisöön suuntautuneen viennin määrää ja arvoa, havaittiin seuraavaa: i) kaikkien yhteistyöhön osallistumattomien vientiä harjoittavien tuottajien yhteisöön suuntautuneen tuonnin määrä oli alle 20 prosenttia Intiasta tutkimusajanjaksolla tapahtuneesta kokonaistuonnista (täsmällistä lukua ei voida esittää luottamuksellisuussyistä) ja ii) kaikkien yhteistyöhön osallistumattomien vientiä harjoittavien tuottajien yhteisön markkinoilla veloittamat hinnat olivat selvästi korkeammat kuin yhteistyöhön osallistuneiden yritysten veloittamat hinnat. Näin ollen tämä väite hylättiin.

(15)

Lopullisista päätelmistä ilmoittamisen jälkeen sama osapuoli esitti uudelleen edellä mainitun väitteen, joka koski kaikkien yhteistyöhön osallistumattomien vientiä harjoittavien tuottajien polkumyyntimarginaalia. Mitään sellaisia uusia väitteitä ei esitetty, jotka olisivat muuttaneet edellä 14 kappaleessa tehtyjä päätelmiä. Asianomainen osapuoli totesi, että se ei voinut varmentaa komission analyysissä käytettyjä tuontitietoja, koska ne sen väitteen mukaan pidettiin luottamuksellisina. Yritykselle ilmoitettiin, että tuontimäärä ja keskimääräinen tuontihinta oli esitetty yksityiskohtaisesti väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 38 ja 39 kappaleessa ja että lähteenä käytetyt Eurostatin tilastot ovat kaikkien saatavilla. Näin ollen yritystä ei millään tavoin estetty varmentamasta komission päätelmiä ja puolustamasta oikeuksiaan. Siksi tämä väite hylätään.

(16)

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen lopulliset polkumyyntimarginaalit prosentteina CIF-hinnasta yhteisön rajalla tullaamattomana ilmaistuna ovat seuraavat:

Yritys

Lopullinen polkumyyntimarginaali

Neeru Enterprises, Rampur

3,1 %

Privi Organics Limited, Mumbai

7,5 %

Kaikki muut yritykset

7,5 %

D.   VAHINKO

(17)

Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen yksi vientiä harjoittava tuottaja vaati, että yhteisön tuottaja, joka oli tuonut merkittävästi dihydromyrsenolia Intiasta tutkimusajanjaksolla (ks. väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 25 kappale), olisi jätettävä pois yhteisön tuotannonalan määritelmästä ja näin ollen myös vahinkoanalyysistä, mukaan lukien vahingon korjaavan tason määritys. Tältä osin on muistettava, että kyseinen yhteisön tuottaja ei vaihtanut ydintoimintaansa tuotannosta tuontiin. Se itse asiassa harjoitti kyseistä tuontia Intiasta erityisesti pitääkseen samankaltaisen tuotteen oman tuotantonsa elinkelpoisena. Sen vuoksi ei ole perusteita jättää kyseistä yritystä pois yhteisön tuotannonalan määritelmästä. Lisäksi vaikka kyseinen tuottaja olisikin jätetty pois määritelmästä, vahinkoa koskevat päätelmät eivät olisi olleet erilaisia. Tämän vuoksi väite hylättiin.

(18)

Sama vientiä harjoittava tuottaja väitti myös, että yhteisön tuottajien yleinen taloudellinen tilanne oli erittäin hyvä ja erityisesti että se oli parantunut merkittävästi vuonna 2005 ja tutkimusajanjaksolla. Tuottajan mukaan myönteinen suuntaus todennäköisesti jatkuu lähitulevaisuudessa. Päätelmät perustuivat yhteisön tuotannonalan tuotanto- ja myyntimäärien, varastojen sekä markkinaosuuden kehitykseen, jota on esitelty väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 45–47 kappaleessa. Väitettä ei voida hyväksyä, koska siinä ei oteta kunnolla huomioon sitä, että dihydromyrsenolin myyntihinnat putosivat dramaattisesti yhteisössä (ks. väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 47–49 kappale) ja että yhteisön tuotannonala onnistui juuri ja juuri lisäämään tuotanto- ja myyntimääräänsä ja näin säilyttämään osuutensa laajentuvilla yhteisön markkinoilla, mutta kärsi vakavista tappioista ja heikentyneestä investointien tuotosta ja kassavirrasta. Tämän vuoksi väite hylättiin.

(19)

Lopullisista päätelmistä ilmoittamisen jälkeen 17 kappaleessa tarkoitettu vientiä harjoittava tuottaja toisti väitteensä ja lisäsi, että komissio ei ollut analysoinut kunnolla kyseisen yhteisön tuottajan – eli tarkasteltavana olevaa tuotetta merkittäviä määriä tuoneen tuottajan – tilannetta. Väitteen mukaan erityisesti seuraavia seikkoja ei ollut analysoitu: i) tuontia harjoittavan tuottajan prosenttiosuus tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisön koko tuotannosta, ii) tuontia harjoittavan tuottajan syyt tuontiin, iii) tuontia harjoittavan tuottajan pitkällä aikavälillä osoittama sitoutuminen kotimaiseen tuotantoon verrattuna jatkuvaan tuontiin ja iv) tuontia harjoittavan tuottajan tuonnin suhde kotimaiseen tuotantoon.

(20)

Tältä osin voidaan todeta, että kaikki kyseistä yhteisön tuottajaa koskevat esiin otetut seikat on analysoitu. Joitakin seikkoja ei kuitenkaan voitu esittää julkisesti niiden luottamuksellisuuden vuoksi. Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 25 kappaleessa sekä edellä 17 kappaleessa todettiin, tärkeimmät syyt sille, että kyseistä tuottajaa ei suljettu pois yhteisön tuotannonalan määritelmästä, olivat seuraavat: i) tuottajan syyt tuontiin (tuottaja toi tarkasteltavana olevaa tuotetta pitääkseen samankaltaisen tuotteen tuotantonsa elinkelpoisena yhteisössä) ja ii) tuottajan tilanteen marginaalinen vaikutus yhteisön tuotannonalan kokonaistilanteeseen (tuottajan mahdollinen jättäminen pois määritelmästä ei olisi muuttanut vahinkoa koskevia päätelmiä). On luonnollisesti selvää, että tukemalla valitusta ja osallistumalla täysimääräisesti yhteistyöhön tutkimuksessa tuottaja pyrki rajoittamaan Intiasta polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin lisääntymistä. Sen vuoksi tuottaja on selkeästi osoittanut sitoutumisensa kotimaiseen tuotantoon verrattuna jatkuvaan tuontiin. Sen vuoksi edellä 19 kappaleessa esitetyt väitteet hylätään.

(21)

Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 41 kappaleen osalta yksi vientiä harjoittava tuottaja totesi, että hintojen alittavuuden olisi pitänyt perustua keskimääräisiin tuontihintoihin Intiasta eikä yhteistyössä toimineiden vientiä harjoittavien tuottajien tuontihintoihin. Kun otetaan huomioon yhteistyössä toimimisen taso (yli 80 %) ja se, että kokonaistuontia koskevat tilastot perustuvat ex CN-koodiin, eli niihin voi sisältyä tietyssä määrin muitakin tuotteita kuin dihydromyrsenolia (ks. väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 36 kappale), keskimääräiseen tuontihintaan perustuva hintavertailu olisi huomattavasti epätarkempi kuin yksittäisten yritysten vahvistetut hinnan alittavuuden marginaalit. Siksi tämä väite hylätään.

(22)

Edellä esitetty huomioon ottaen, ja koska muita huomautuksia vahingosta ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 23–56 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

E.   SYY-YHTEYS

(23)

Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen yksi vientiä harjoittava tuottaja väitti, että tuonti Intiasta ei ollut aiheuttanut vahinkoa yhteisön tuotannonalalle, koska tuonnin hinnat olivat nousussa ja markkinaosuus putosi 2,4 prosenttiyksikköä tutkimusajanjaksolla. Tällaisissa perusteluissa jätetään huomiotta useita tärkeitä näkökohtia Intiasta polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin sekä yhteisön markkinoiden tilanteen kehityksessä. Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 38–42 kappaleessa osoitettiin, tarkasteltavana olevan tuotteen polkumyynnillä tapahtunut tuonti Intiasta yhteisöön lisääntyi noin 25 000 kilosta vuonna 2003 noin 760 000 kiloon tutkimusajanjaksolla. Tämän tuonnin markkinaosuus kasvoi 0,7 prosentista vuonna 2003 17,3 prosenttiin tutkimusajanjakson aikana. Osuuden hienoinen lasku tutkimusajanjaksolla johtui yhteisön markkinoiden äkillisestä laajenemisesta tällä kaudella eikä niinkään tuonnin määrän vähenemisestä. Itse asiassa polkumyynnillä Intiasta tapahtuvan tuonnin määrä kasvoi edelleen tutkimusajanjaksolla, vaikkakaan ei samaa vauhtia kuin aiemmalla kaudella. Polkumyyntituonti Intiasta yhteisön markkinoille lisääntyi paljon merkittävämmin kuin yhteisön kulutus tarkastelujaksolla. On vielä muistettava, että polkumyyntituonti Intiasta alitti yhteisön tuotannonalan hinnat merkittävillä marginaaleilla. Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin kasvu yhteisön tuotannonalan hinnat merkittävästi alittavilla hinnoilla osui selvästi yksiin yhteisön tuotannonalan tilanteen heikkenemisen kanssa. Tämän vuoksi väite hylättiin.

(24)

Sama vientiä harjoittava tuottaja väitti vielä, että yhteisön tuotannonalan mahdollisesti kärsimät vahingot olivat itse aiheutettuja. Väitteen mukaan muutoin ei olisi ollut mahdollista kärsiä tappioita tilanteessa, jossa kysyntä lisääntyi, hinnat nousivat – mikä puolestaan lisäsi myyntiä ja liikevaihtoa – ja tuottavuus kasvoi. Mahdollisena selityksenä väitteen esittäjä piti palkkojen kohoamista keskimäärin 24 prosenttia vuodesta 2003 tutkimusajanjaksolle.

(25)

Vaikka yhteisön tuotannonalan myyntihinnat yhteisön markkinoilla nousivatkin 2 prosenttia vuoden 2005 ja tutkimusajanjakson välillä, ne olivat yli 30 prosenttia alemmat kuin vuonna 2003. Samalla yhteisön tuotannonalan myynnin määrä lisääntyi vain 22 prosenttia vuoden 2003 ja tutkimusajanjakson välillä (ks. väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 47 kappale). Tämän tuloksena yhteisön tuotannonalan myyntitulot yhteisön markkinoilla laskivat merkittävästi (eli noin 15 %) tarkastelujaksolla. Keskimääräisten työvoimakustannusten kehitystä on tarkasteltava yhdessä työllisyyden ja tuottavuuden kehityksen kanssa. Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 51 kappaleessa todettiin, työvoimakustannusten kohoaminen 24 prosenttia tarkastelujaksolla johtui mm. muutoksista työvoiman rakenteessa (suurempi koulutetun työvoiman osuus). Luvut vahvistavat, että muutokset johtivat tuottavuuden kasvuun, joka puolestaan kompensoi työvoimakustannusten nousua. Tämän tuloksena kokonaistyövoimakustannukset tuotettua yksikköä kohti pysyivät samana. Dihydromyrsenolin tuotanto ei ole työvoimavaltaista. Sen vuoksi katsotaan, että palkkojen nousu ei olisi voinut vaikuttaa yhteisön tuotannonalan tappioihin. Tämän vuoksi väite hylättiin.

(26)

Lopullisista päätelmistä ilmoittamisen jälkeen sama vientiä harjoittava tuottaja esitti useita uusia syy-yhteyteen liittyviä väitteitä. Nämä voidaan tiivistää seuraavasti: i) vahinko oli itse aiheutettu ja johtui edellä 17 kappaleessa tarkoitetun yhteisön tuottajan harjoittamasta tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnista, ii) vahinko oli itse aiheutettu ja johtui yhteisön tuotannonalan massiivisista investoinneista uuteen tuotantokapasiteettiin ja tätä varten rahoituslaitoksista otetuista lainoista, iii) yhteisön tuotannonalan vientimyynnin kehitystä ei analysoitu ja iv) vahinko oli itse aiheutettu ja johtui tuotantokapasiteetin lisäämisestä ja pätevän lisätyövoiman palkkaamisesta, mikä nosti tuotantokustannuksia.

(27)

Näistä uusista väitteistä voidaan todeta, että i) yhden yhteisön tuottajan harjoittama tarkasteltavana olevan tuotteen tuonti ei sen vähäisyydestä johtuen olisi voinut vaikuttaa koko yhteisön tuotannonalan tilanteeseen (ks. 17 ja 20 kappale edellä); lisäksi on muistettava, että tuontia harjoitettiin polkumyynnillä Intiasta tapahtuvan tuonnin valtavan kasvun ja sen yhteisön tuotannonalalle aiheuttamien tappioiden vuoksi – siis sen jälkeen, kun aineellinen vahinko oli jo tapahtunut, ii) tarkastelujaksolla ei tehty mitään uusia investointeja tuotantokapasiteettiin: päinvastoin, kapasiteetti säilyi ennallaan ja investoinnit laskivat merkittävästi (ks. väliaikaista tullia koskevan asetuksen 45 ja 49 kappale), iii) yhteisön tuotannonalan vientitulosta analysoitiin väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 68 kappaleessa eikä sen havaittu rikkoneen syy-yhteyttä ja iv) yhteisön tuotannonala ei palkannut lisätyövoimaa. Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 51 kappaleessa todetaan, työllisyys laski 15 prosenttia vuoden 2003 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana. Työvoiman rakenteen muutokset johtuivat epäpätevän työvoiman irtisanomisista. Tuotantokapasiteetin osalta on huomattava, että mitään laajentumista ei tapahtunut. Sen vuoksi edellä 26 kappaleessa esitetyt väitteet hylätään.

(28)

Edellä esitetty huomioon ottaen, ja koska muita huomautuksia syy-yhteydestä ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 57–76 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

F.   YHTEISÖN ETU

(29)

Yksi vientiä harjoittava tuottaja totesi, että toimenpiteiden käyttöönotto haittaisi suuresti tuojia ja käyttäjiä yhteisössä ja vaarantaisi näin tuhansia työpaikkoja ja verotuloja. Se ei kuitenkaan toimittanut näyttöä asiasta. Väitteitä ei pidetty asiaankuuluvina. Yksikään tuoja tai käyttäjä ei vastustanut niiden etua koskevia alustavia päätelmiä (ks. väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 87 ja 88 kappale), mikä osoittaa, että polkumyynnin vastaiset toimenpiteet eivät todennäköisesti vaikuta merkittävästi kyseisiin osapuoliin. Tämän vuoksi väite hylättiin. Vientiä harjoittavalle tuottajalle myös ilmoitettiin, että yleensä vientiä harjoittavia tuottajia ei pidetä asianomaisina osapuolina yhteisön etua analysoitaessa.

(30)

Lopullisista päätelmistä ilmoittamisen jälkeen sama vientiä harjoittava tuottaja esitti väitteensä uudelleen ja totesi, että sillä on oikeus kommentoida kaikkia polkumyyntimenettelyyn liittyviä näkökohtia, myös yhteisön etua. Mitään sellaisia perusteltuja väitteitä ei kuitenkaan esitetty, jotka olisivat muuttaneet edellä 29 kappaleessa tehtyjä päätelmiä. Vientiä harjoittavien tuottajien oikeudesta esittää kommentteja kaikista menettelyn näkökohdista voidaan todeta, että niitä ei todellakaan estetä tekemästä niin. Perusasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaan nämä osapuolet eivät kuitenkaan yleensä liity yhteisön etua koskevaan analyysiin ja niiden kommentit voidaan jättää huomiotta, etenkin jos niiden tueksi ei esitetä tosiasioihin perustuvaa näyttöä.

(31)

Koska muita huomautuksia yhteisön edun arvioinnista ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 77–90 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

G.   LOPULLISET POLKUMYYNNIN VASTAISET TOIMENPITEET

1.   Vahingon korjaava taso

(32)

Yksi vientiä harjoittava tuottaja siis totesi, että yhteisön tuottaja, joka oli tuonut merkittäviä määriä dihydromyrsenolia Intiasta tutkimusajanjaksolla, olisi jätettävä pois yhteisön tuotannonalan määritelmästä, ja näin ollen vahingon korjaavan tason määrittämisen olisi perustuttava vain kahteen jäljellä olevaan yhteisön tuottajaan. Kuten edellä 14 ja 15 kappaleessa selitetään, väitettä ei pidetty perusteltuna. Koska muita huomautuksia vahingon korjaavasta tasosta ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 92–94 kappaleessa esitetyt päätelmät voidaan vahvistaa.

2.   Toimenpiteiden muoto ja taso

(33)

Edellä esitetyn perusteella ja perusasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti olisi otettava käyttöön lopullinen polkumyyntitulli, joka vastaa tasoltaan määritettyjä polkumyyntimarginaaleja, sillä molempien tutkimuksessa yhteistyötä tehneiden vientiä harjoittavien tuottajien tapauksessa vahingon korjaavan tason todettiin olevan korkeampi kuin polkumyyntimarginaalit.

(34)

Edellä olevien 14 ja 15 kappaleen perusteella katsotaan, että muille yrityksille, jotka eivät tehneet yhteistyötä tutkimuksessa, on tarkoituksenmukaista asettaa tulli tasolle, joka vastaa yhteistyössä toimineille yrityksille asetettavaa korkeampaa tullia.

(35)

Edellä esitetyn perusteella lopulliset tullit ovat seuraavat:

Tuottaja

Polkumyyntitulli

Neeru Enterprises, Rampur

3,1 %

Kaikki muut yritykset (mukaan luettuna Privi Organics Limited, Mumbai)

7,5 %

(36)

Sen jälkeen kun olennaiset tosiasiat ja huomiot, joiden perusteella aiottiin suositella lopullisten polkumyyntitullien käyttöönottoa, oli annettu tiedoksi, Neeru Enterprises tarjosi perusasetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaista hintasitoumusta. On kuitenkin huomattava, että tarkasteltavana olevan tuotteen hinnat ovat viime vuosina vaihdelleet huomattavasti, eikä sen vuoksi ole tarkoituksenmukaista tehdä vahvistettua hintasitoumusta. Vaihtoehtoisena toimenpiteenä tarkasteltiin mahdollisuutta indeksoida vähimmäistuontihinta tärkeimmän raaka-aineen eli alfa-pineenin hintaan. Myöskään tätä vaihtoehtoa ei kuitenkaan pidetty toimivana seuraavista syistä: i) alfa-pineenin hinnanvaihtelut eivät riittävästi selitä tarkasteltavana olevan tuotteen hinnanvaihteluja ja ii) alfa-pineeni ei ole hyödyke, josta olisi saatavilla yleisiä tilastotietoja sen markkinahinnoista. Edellä esitetyn perusteella päätellään, että hintasitoumukset eivät ole käytännössä mahdollisia tässä tapauksessa eikä niitä näin ollen voida hyväksyä. Kyseiselle viejälle ilmoitettiin asiasta ja sille annettiin mahdollisuus esittää huomautuksensa. Sen esittämät huomautukset eivät kuitenkaan muuttaneet edellä esitettyä päätelmää.

(37)

Tässä asetuksessa vahvistettava yrityskohtainen yksilöllinen polkumyyntitulli määritettiin tämän tutkimuksen päätelmien perusteella. Siinä on siten otettu huomioon tutkimuksessa todettu yritystä koskeva tilanne. Kyseistä tullia (toisin kuin koko maata koskevaa ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia) sovelletaan siten yksinomaisesti kyseisestä maasta peräisin oleviin sellaisiin tuotteisiin, jotka yritys eli mainittu erillinen oikeushenkilö on valmistanut. Jos yrityksen nimeä ja osoitetta ei ole erikseen mainittu tämän asetuksen artiklaosassa (mukaan lukien erikseen mainittuihin yrityksiin etuyhteydessä olevat yritykset), sen tuottamiin tuontituotteisiin ei voida soveltaa tätä tullia, vaan niihin on sovellettava ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia.

(38)

Kaikki tämän yrityskohtaisten yksilöllisen polkumyyntitullin soveltamiseen liittyvät pyynnöt (esimerkiksi yrityksen nimenmuutoksen tai uusien tuotanto- tai myyntiyksiköiden perustamisen johdosta tehdyt) on toimitettava viipymättä komissiolle ja mukaan on liitettävä kaikki asian kannalta oleelliset tiedot, erityisesti ne, jotka koskevat esimerkiksi kyseiseen nimenmuutokseen tai kyseisiin uusiin tuotanto- tai myyntiyksiköihin liittyviä yrityksen tuotantotoiminnan sekä kotimarkkinamyynnin ja viennin muutoksia. Asetusta muutetaan tarvittaessa saattamalla yksilöllisten tullien soveltamisalaan kuuluvien yritysten luettelo ajan tasalle.

3.   Väliaikaisten tullien kantaminen

(39)

Koska todetut polkumyyntimarginaalit ovat huomattavat ja yhteisön tuotannonalalle aiheutunut vahinko merkittävä, lopullisesti väliaikaista tullia koskevalla asetuksella eli asetuksella (EY) N:o 896/2007 käyttöön otettujen väliaikaisten polkumyyntitullien vakuutena olevat määrät katsotaan tarpeelliseksi kantaa tällä asetuksella lopullisesti käyttöön otettujen tullien suuruisina. Jos lopullinen tulli on alhaisempi kuin väliaikainen tulli, tullin määrä lasketaan uudelleen ja lopullisen polkumyyntitullin ylittävät vakuutena olevat määrät vapautetaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli, jota sovelletaan tuotaessa Intiasta peräisin olevaa dihydromyrsenolia, jonka puhtaus on vähintään 93 painoprosenttia ja joka luokitellaan CN-koodiin ex 2905 22 90 (Taric-koodi 2905229010).

2.   Jäljempänä lueteltujen yritysten valmistamien tuotteiden vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava lopullinen polkumyyntitulli on seuraava:

Tuottaja

Polkumyyntitulli

(%)

Taric-lisäkoodi

Neeru Enterprises, Rampur, Intia

3,1

A827

Kaikki muut yritykset

7,5

A999

3.   Voimassa olevia tulleja koskevia säännöksiä ja määräyksiä sovelletaan, jollei toisin säädetä.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 896/2007 mukaisten väliaikaisten polkumyyntitullien vakuutena olevat määrät Intiasta peräisin olevan, CN-koodiin ex 2905 22 90 (Taric-koodi 2905229010) kuuluvan dihydromyrsenolin, jonka puhtausaste on vähintään 93 painoprosenttia, tuonnissa kannetaan lopullisesti edellä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Lopullisen polkumyyntitullin ylittävät vakuutena olevat määrät vapautetaan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä tammikuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. JARC


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUVL L 196, 28.7.2007, s. 3.


26.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 64/2008,

annettu 25 päivänä tammikuuta 2008,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (1) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 25 päivänä tammikuuta 2008 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

IL

154,9

MA

48,2

TN

132,6

TR

89,0

ZZ

106,2

0707 00 05

JO

178,8

TR

125,6

ZZ

152,2

0709 90 70

MA

90,6

TR

146,7

ZZ

118,7

0709 90 80

EG

82,9

ZZ

82,9

0805 10 20

EG

45,4

IL

50,4

MA

64,8

TN

55,4

TR

82,3

ZZ

59,7

0805 20 10

MA

104,5

TR

93,6

ZZ

99,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

84,0

IL

70,0

MA

152,6

PK

48,1

TR

81,8

ZZ

87,3

0805 50 10

BR

72,8

EG

74,2

IL

120,2

TR

123,9

ZZ

97,8

0808 10 80

CA

87,8

CL

60,8

CN

83,6

MK

35,5

US

107,2

ZA

60,7

ZZ

72,6

0808 20 50

CL

59,3

CN

99,5

TR

116,7

US

112,4

ZA

85,9

ZZ

94,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


26.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 65/2008,

annettu 25 päivänä tammikuuta 2008,

tariffikiintiöiden avaamisesta vuodeksi 2008 ja sitä seuraaviksi vuosiksi tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnille Euroopan yhteisöön

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjaa N:o 2 koskevan Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 25 päivänä lokakuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/859/EY (2) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan kahdenvälisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjaa N:o 2 koskevan Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen III kohdassa vahvistetaan vuotuiset tariffikiintiöt tiettyjen tavaroiden tuonnille Norjasta. On tarpeen avata kyseiset kiintiöt vuodeksi 2008 ja sitä seuraaviksi vuosiksi.

(2)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (3) vahvistetaan tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt. On aiheellista säätää, että tällä asetuksella avattuja tariffikiintiöitä hallinnoidaan kyseisten sääntöjen mukaisesti.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaa koskevia horisontaalisia kysymyksiä käsittelevän hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Avataan liitteessä lueteltuja Norjasta peräisin olevia tavaroita koskevat yhteisön tariffikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2008 väliseksi ajaksi ja sitä seuraaviksi vuosiksi.

2 artikla

Komissio hallinnoi 1 artiklassa tarkoitettuja yhteisön tariffikiintiöitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2008.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2580/2000 (EYVL L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EUVL L 370, 17.12.2004, s. 70.

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 214/2007 (EUVL L 62, 1.3.2007, s. 6).


LIITE

Norjasta peräisin olevien tavaroiden yhteisöön tuonnissa sovellettavat vuotuiset tariffikiintiöt

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vuotuisen kiintiön määrä 1.1.2008 alkaen

Kiintiön rajoissa kannettava tulli

09.0765

ex 1517 10 90

Margariini, ei kuitenkaan nestemäinen margariini, jossa on enintään 10 painoprosenttia maitorasvaa

2 470 t

Ei kanneta

09.0771

ex 2207 10 00

(Taric-koodi 90)

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia, muu kuin EY-sopimuksen liitteessä I luetelluista maataloustuotteista saatava

164 000 hl

Ei kanneta

09.0772

ex 2207 20 00

(Taric-koodi 90)

Denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muut denaturoidut väkevät alkoholijuomat, väkevyydestä riippumatta, muut kuin EY-sopimuksen liitteessä I luetelluista maataloustuotteista saatavat

14 340 hl

Ei kanneta

09.0774

2403 10

Piippu- ja savuketupakka, myös jos siinä on tupakankorviketta, sen määrästä riippumatta

370 t

Ei kanneta


26.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 66/2008,

annettu 25 päivänä tammikuuta 2008,

tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnissa Euroopan yhteisöön sovellettavan vuotuisen tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2008 ja sitä seuraaviksi vuosiksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen pöytäkirjaa N:o 2 koskevasta Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehdystä sopimuksesta 6 päivänä joulukuuta 1996 tehdyn neuvoston päätöksen 96/753/EY (2) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksellä 96/753/EY hyväksytyssä Euroopan talousyhteisön ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen pöytäkirjaa N:o 2 koskevassa Euroopan yhteisön ja Norjan kuningaskunnan kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa vahvistetaan vuotuinen tariffikiintiö suklaan ja muiden kaakaota sisältävien elintarvikevalmisteiden tuonnille Norjasta. On tarpeen avata kyseinen kiintiö vuodeksi 2008 ja sitä seuraaviksi vuosiksi.

(2)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (3) vahvistetaan tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt. On aiheellista säätää, että tällä asetuksella avattua tariffikiintiötä hallinnoidaan kyseisten sääntöjen mukaisesti.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaa koskevia horisontaalisia kysymyksiä käsittelevän hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteessä lueteltuihin Norjasta peräisin oleviin yhteisöön tuotaviin tavaroihin sovelletaan 1 päivästä tammikuuta31 päivään joulukuuta 2008 ja sitä seuraavina vuosina kyseisessä liitteessä vahvistettuja tulleja siinä mainittujen vuosikiintiöiden rajoissa.

2 artikla

Komissio hallinnoi 1 artiklassa tarkoitettua tariffikiintiötä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2008.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2580/2000 (EYVL L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EYVL L 345, 31.12.1996, s. 78.

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 214/2007 (EUVL L 62, 1.3.2007, s. 6).


LIITE

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vuotuinen kiintiö

Sovellettava tulli

09.0764

ex 1806

1806 20

1806 31

1806 32

1806 90

Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet, lukuun ottamatta lisättyä sokeria tai muuta CN-koodiin 1806 10 kuuluvaa makeutusainetta sisältävää kaakaojauhetta

5 500 tonnia

35,15 EUR/100 kg


26.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 67/2008,

annettu 25 päivänä tammikuuta 2008,

alkoholin täydellistä denaturointia koskevien menetelmien molemminpuolisesta tunnustamisesta valmisteverottomuutta varten annetun asetuksen (EY) N:o 3199/93 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 19 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 3199/93 (2) säädetään, että direktiivin 92/83/ETY 27 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti alkoholin täydelliseen denaturointiin jäsenvaltioissa käytettävät denaturoimisaineet luetellaan mainitun asetuksen liitteessä.

(2)

Direktiivin 92/83/ETY 27 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan jäsenvaltioiden on vapautettava valmisteverosta alkoholi, joka on kokonaan denaturoitu jonkin jäsenvaltion määräysten mukaisesti, jos näistä määräyksistä on asianmukaisesti ilmoitettu ja ne on hyväksytty kyseisen artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyin edellytyksin.

(3)

Bulgaria ja Romania ovat ilmoittaneet denaturoimisaineet, joita niiden on tarkoitus käyttää.

(4)

Komissio on toimittanut Bulgarian ilmoituksen muille jäsenvaltioille 1 päivänä tammikuuta 2007 ja Romanian ilmoituksen 9 päivänä tammikuuta 2007.

(5)

Ilmoitettuja määräyksiä on vastustettu. Tästä syystä on asianmukaisesti noudatettu direktiivin 92/83/ETY 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä, ja Bulgarian ja Romanian ilmoittamat määräykset olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 3199/93 liitteeseen.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 3199/93 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat valmisteverokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 3199/93 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2008.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 316, 31.10.1992, s. 21. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2005 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 288, 23.11.1993, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2023/2005 (EUVL L 326, 13.12.2005, s. 8).


LIITE

Lisätään asetuksen (EY) N:o 3199/93 liitteeseen alakohdat seuraavasti:

”Bulgaria

Etyylialkoholin denaturoimiseksi kokonaan lisätään ilmoitetut määrät kaikkia seuraavia aineita yhdessä hehtolitraan etyylialkoholia, jonka todellinen alkoholipitoisuus on vähintään 90 tilavuusprosenttia:

5 litraa metyylietyyliketonia

2 litraa isopropyylialkoholia ja

0,2 grammaa metyleenisineä.

Romania

Yhtä hehtolitraa puhdasta alkoholia kohden:

1 gramma denatoniumbentsoaattia

2 litraa metyylietyyliketonia (butanonia) ja

0,2 grammaa metyleenisineä.”


26.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 68/2008,

annettu 25 päivänä tammikuuta 2008,

asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 45/2008 (4).

(2)

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2007/2008 asetuksessa (EY) N:o 1109/2007, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä tammikuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1). Asetus (EY) N:o 318/2006 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä lokakuuta 2008.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1568/2007 (EUVL L 340, 22.12.2007, s. 62).

(3)  EUVL L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  EUVL L 16, 19.1.2008, s. 9.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 26 päivästä tammikuuta 2008 alkaen

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

21,89

5,36

1701 11 90 (1)

21,89

10,62

1701 12 10 (1)

21,89

5,17

1701 12 90 (1)

21,89

10,16

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1) liitteessä I olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


26.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 69/2008,

annettu 25 päivänä tammikuuta 2008,

riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä asetuksella (EY) N:o 327/98 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti tammikuun 2008 osakaudella

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 10 päivänä helmikuuta 1998 annetun komission asetuksen (EY) N:o 327/98 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 327/98 avataan eräitä riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuontitariffikiintiöitä, jotka on jaettu alkuperämaittain ja useaan osakauteen mainitun asetuksen liitteen IX mukaisesti, ja vahvistetaan niiden hallinnointitapa.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan a, b, c ja d alakohdassa säädettyjen kiintiöiden ensimmäinen osakausi on tammikuu.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 327/98 8 artiklan a alakohdan mukaisesti tehdyn ilmoituksen perusteella mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti tammikuun 2008 ensimmäisten 10 työpäivän aikana kiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4148 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, varten jätetyt hakemukset koskevat määrää, joka on suurempi kuin käytettävissä oleva määrä. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin.

(4)

Edellä mainitun ilmoituksen perusteella asetuksen (EY) N:o 327/98 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti tammikuun 2008 ensimmäisten 10 työpäivän aikana kiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4127 – 09.4128 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153, varten jätetyt hakemukset koskevat määrää, joka on pienempi kuin käytettävissä oleva määrä.

(5)

Sen vuoksi olisi vahvistettava seuraavalla kiintiöosakaudella kiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, käytettävissä olevat kokonaismäärät asetuksen (EY) N:o 327/98 5 artiklan ensimmäisen alakohdan mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksessa (EY) N:o 327/98 tarkoitettuihin kiintiöihin, joiden järjestysnumerot ovat 09.4148 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, kuuluvaa riisiä varten tammikuun 2008 ensimmäisten 10 työpäivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten perusteella myönnetään todistuksia siten, että haettuihin määriin sovelletaan tämän asetuksen liitteessä vahvistettuja jakokertoimia.

2.   Asetuksessa (EY) N:o 327/98 tarkoitettujen kiintiöiden, joiden järjestysnumerot ovat 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, mukaisesti seuraavalla kiintiöosakaudella käytettävissä olevat kokonaismäärät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 797/2006 (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 1). Asetus (EY) N:o 1785/2003 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä syyskuuta 2008 alkaen.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EYVL L 37, 11.2.1998, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1538/2007 (EUVL L 337, 21.12.2007, s. 49) ja siitä poikkeamisesta annetulla asetuksella (EY) N:o 60/2008 (EUVL L 22, 25.1.2008, s. 6).


LIITE

Tammikuun 2008 osakaudella jaettavat määrät ja seuraavalla osakaudella käytettävissä olevat määrät asetuksen (EY) N:o 327/98 mukaisesti

a)   Asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 30 kuuluvan kokonaan tai osittain hiotun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Tammikuun 2008 osakauden jakokerroin

Helmikuun 2008 osakaudella käytettävissä olevat kokonaismäärät

(kilogrammoina)

Amerikan yhdysvallat

09.4127

 (2)

15 136 312


b)   Asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 30 kuuluvan kokonaan tai osittain hiotun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Tammikuun 2008 osakauden jakokerroin

Huhtikuun 2008 osakaudella käytettävissä olevat kokonaismäärät

(kilogrammoina)

Thaimaa

09.4128

 (2)

7 246 608

Australia

09.4129

 (3)

1 019 000

Muut alkuperät

09.4130

 (3)

1 805 000


c)   Asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Tammikuun 2008 osakauden jakokerroin

Heinäkuun 2008 osakaudella käytettävissä olevat kokonaismäärät

(kilogrammoina)

Kaikki maat

09.4148

2,160463 %

0


d)   Asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 40 kuuluvien rikottujen riisinjyvien kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Tammikuun 2008 osakauden jakokerroin

Heinäkuun 2008 osakaudella käytettävissä olevat kokonaismäärät

(kilogrammoina)

Thaimaa

09.4149

 (2)

30 070 765

Australia

09.4150

 (1)

16 000 000

Guyana

09.4152

 (1)

11 000 000

Amerikan yhdysvallat

09.4153

 (1)

9 000 000

Muut alkuperät

09.4154

1,746724 %

6 000 008


e)   Asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 30 kuuluvan osittain tai kokonaan hiotun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Tammikuun 2008 osakauden jakokerroin

Heinäkuun 2008 osakaudella käytettävissä olevat kokonaismäärät

(kilogrammoina)

Thaimaa

09.4112

1,496205 %

0

Amerikan yhdysvallat

09.4116

2,627527 %

0

Intia

09.4117

1,386787 %

0

Pakistan

09.4118

1,291686 %

0

Muut alkuperät

09.4119

1,388030 %

0

Kaikki maat

09.4166

1,165956 %

17 011 010


(1)  Tällä osakaudella ei sovelleta jakokerrointa: komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.

(2)  Haetut määrät ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät: kaikki hakemukset voidaan näin ollen hyväksyä.

(3)  Tälle osakaudelle ei ole käytettävissä olevia määriä.


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON YHTEISELLÄ PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELYLLÄ TEKEMÄT PÄÄTÖKSET

26.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/21


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 70/2008/EY,

tehty 15 päivänä tammikuuta 2008,

paperittomasta tullin ja kaupan toimintaympäristöstä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 ja 135 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisö ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneet Lissabonin toimintaohjelman mukaisesti lisäämään Euroopassa toimivien yritysten kilpailukykyä. Yleiseurooppalaisten sähköisten viranomaispalveluiden yhteentoimivasta toimittamisesta julkishallinnolle, yrityksille ja kansalaisille (HVTYK) 21 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 2004/387/EY (3) mukaisesti komission ja jäsenvaltioiden olisi tarjottava julkishallintojen ja yhteisön kansalaisten väliseen tiedonvaihtoon tehokkaat ja yhteentoimivat tiedotus- ja viestintäjärjestelmät.

(2)

Päätöksen 2004/387/EY mukaiset yleiseurooppalaiset sähköiset viranomaispalvelut vaativat toimenpiteitä tullivalvonnan järjestämisen tehokkuuden parantamiseksi ja saumattoman tiedonkulun varmistamiseksi, jotta voidaan tehostaa tulliselvitystä, vähentää hallinnollista rasitusta, torjua petoksia, järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia, huolehtia fiskaalisista eduista, suojata teollis- ja tekijänoikeuksia sekä kulttuuriperintöä, lisätä tavaroiden ja kansainvälisen kaupan turvallisuutta sekä parantaa terveyden- ja ympäristönsuojelua. Tätä varten on ratkaisevan tärkeää käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa (ICT) tullitarkoituksiin.

(3)

Yksinkertaisen, sähköiseen tiedonsiirtoon perustuvan toimintaympäristön luomisesta tullille ja kaupalle 5 päivänä joulukuuta 2003 annetussa neuvoston päätöslauselmassa (4), joka seurasi komission tiedonantoa ”Yksinkertainen, sähköiseen tiedonsiirtoon perustuva toimintaympäristö tullille ja kaupalle”, kehotetaan komissiota laatimaan tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa monivuotinen strateginen suunnitelma yhdenmukaisen ja yhteentoimivan sähköisen toimintaympäristön luomiseksi yhteisöön tullin alalla. Yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2913/92 (5) edellytetään tietotekniikan käyttöä yleisilmoitusten esittämisessä ja sähköisessä tiedonvaihdossa tulliviranomaisten välillä, jotta tullivalvonta perustuisi automaattisiin riskianalyysijärjestelmiin.

(4)

Sen vuoksi on tarpeellista määritellä paperittoman tulli- ja kauppaympäristön luomisen tavoitteet samoin kuin siinä tarvittavat rakenne, keinot ja määräajat.

(5)

Komission olisi pantava tämä päätös täytäntöön tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Sen vuoksi on tarpeellista määritellä asianomaisten osapuolten vastuut ja tehtävät ja säätää siitä, kuinka kustannukset on jaettava komission ja jäsenvaltioiden välillä.

(6)

Komission ja jäsenvaltioiden olisi jaettava viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmien yhteisön vastuulla ja kansallisella vastuulla olevia osia koskeva vastuu yhteisön tullitoimintaa koskevan toimintaohjelman (Tulli 2007) hyväksymisestä 6 päivänä helmikuuta 2003 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 253/2003/EY (6) periaatteita noudattaen ja ottaen huomioon sisämarkkinoiden verotuksen järjestelmiä vahvistavasta yhteisön ohjelmasta (Fiscalis 2003–2007 -ohjelma) 3 päivänä joulukuuta 2002 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2235/2002/EY (7).

(7)

Tämän päätöksen noudattamisen ja erilaisten kehitettävien järjestelmien keskinäisen johdonmukaisuuden turvaamiseksi on tarpeellista luoda seurantamekanismi.

(8)

Säännöllisissä jäsenvaltioiden ja komission kertomuksissa olisi annettava tietoja tämän päätöksen täytäntöönpanon edistymisestä.

(9)

Komission, tulliviranomaisten ja talouden toimijoiden tiivis yhteistyö on tarpeen paperittoman ympäristön toteuttamiseksi. Yhteistyön helpottamiseksi tullipoliittisen ryhmän olisi varmistettava tämän päätöksen täytäntöönpanon edellyttämien toimien yhteensovittaminen. Talouden toimijoita olisi kuultava sekä kansallisella että yhteisön tasolla näiden toimien valmistelun kaikissa vaiheissa.

(10)

Liittyvien ja ehdokasmaiden olisi saatava osallistua näihin toimiin osana liittymisvalmisteluja.

(11)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän päätöksen tavoitetta eli paperittoman toimintaympäristön luomista tullille ja kaupalle, vaan se voidaan sen laajuuden tai vaikutusten vuoksi siksi toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(12)

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (8) mukaisesti.

(13)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta pidentää tämän päätöksen 4 artiklan 2, 3 ja 5 kohdassa säädettyjä määräaikoja. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän päätöksen muita kuin keskeisiä osia, niistä on päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen,

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Sähköiset tullijärjestelmät

Komissio ja jäsenvaltiot perustavat turvalliset, integroidut, yhteentoimivat ja helppopääsyiset sähköiset tullijärjestelmät tulli-ilmoitusten, tulli-ilmoitusten mukana seuraavien asiakirjojen ja todistusten sisältämän sekä muun asiaankuuluvan tiedon vaihtoa varten.

Komissio ja jäsenvaltiot luovat näiden sähköisten tullijärjestelmien toiminnan edellyttämät rakenteet ja välineet.

2 artikla

Tavoitteet

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitetuilla sähköisillä tullijärjestelmillä on tarkoitus saavuttaa seuraavat tavoitteet:

a)

helpottaa tuonti- ja vientimenettelyjä;

b)

vähentää säännösten noudattamisesta aiheutuvia ja hallinnollisia kustannuksia sekä lyhentää tulliselvitysaikoja;

c)

sovittaa yhteen yhteinen lähestymistapa tavaroiden valvontaan;

d)

auttaa turvaamaan kaikkien tullien ja muiden maksujen asianmukainen kantaminen;

e)

turvata kansainvälistä toimitusketjua koskevan asiaankuuluvan tiedon nopea vaihto;

f)

mahdollistaa viejä- ja tuojamaiden viranomaisten sekä tulliviranomaisten ja talouden toimijoiden välinen saumaton tiedonkulku sallimalla järjestelmään syötettyjen tietojen uudelleen käyttö.

Sähköisten tullijärjestelmien integroinnin ja kehittämisen on oltava oikeassa suhteessa ensimmäisessä alakohdassa vahvistettuihin tavoitteisiin.

2.   Edellä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyt tavoitteet saavutetaan ainakin seuraavilla keinoilla:

a)

yhdenmukaistettu tiedonvaihto kansainvälisesti hyväksyttyjen tietomallien ja sanomamuotojen pohjalta;

b)

tulli- ja tulliin liittyvien prosessien uudelleen suunnittelu niiden tehokkuuden optimoimiseksi, niiden yksinkertaistamiseksi ja tullisääntöjen noudattamisesta aiheutuvien kulujen vähentämiseksi;

c)

laajan sähköisten tullipalvelujen valikoiman tarjoaminen talouden toimijoille niin että nämä voivat toimia samalla tavalla kaikkien jäsenvaltioiden tulliviranomaisten kanssa.

3.   Yhteisö edistää 1 kohdan soveltamiseksi sähköisten tullijärjestelmien yhteentoimivuutta kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen tullijärjestelmien kanssa ja sähköisten tullijärjestelmien käytettävyyttä kolmansien maiden talouden toimijoiden kannalta luodakseen kansainvälisen paperittoman toimintaympäristön silloin, kun tätä edellytetään kansainvälisissä sopimuksissa ja jollei asianmukaisista rahoitusjärjestelmistä muuta johdu.

3 artikla

Tiedonvaihto

1.   Yhteisön ja jäsenvaltioiden sähköisten tullijärjestelmien on mahdollistettava tiedonvaihto jäsenvaltioiden tulliviranomaisten kesken sekä näiden viranomaisten ja seuraavien välillä:

a)

talouden toimijat;

b)

komissio;

c)

tavaroiden kansainväliseen liikkumiseen osallistuvat muut hallinnot tai virastot, jäljempänä ’muut hallinnot tai virastot’.

2.   Tietojen antamisessa ja luovuttamisessa on noudatettava kaikilta osin voimassa olevia tietosuojasäännöksiä, erityisesti yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (9) ja yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (10).

4 artikla

Järjestelmät, palvelut ja määräajat

1.   Jäsenvaltioiden on yhteistyössä komission kanssa saatettava seuraavat sähköiset tullijärjestelmät toimiviksi voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten ja määräaikojen mukaisesti:

a)

tuonti- ja vientiselvitysjärjestelmät, jotka ovat yhteentoimivia passitusjärjestelmän kanssa ja mahdollistavat saumattoman tiedonkulun tullijärjestelmien välillä koko yhteisössä;

b)

talouden toimijoiden tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä, joka on yhteentoimiva valtuutettujen talouden toimijoiden järjestelmän kanssa ja mahdollistaa näiden talouden toimijoiden rekisteröitymisen yhdellä kertaa kaikkea yhteydenpitoa varten tulliviranomaisten kanssa koko yhteisön alueella, ottaen huomioon jo olemassa olevat yhteisön tai kansalliset järjestelmät;

c)

järjestelmä, joka koskee valtuutusmenettelyä, mukaan lukien tiedottaminen ja kuuleminen, valtuutetuille talouden toimijoille myönnettävien lupien hallinnointia sekä näiden lupien rekisteröintiä tulliviranomaisten saavavilla olevaan tietokantaan.

2.   Jäsenvaltioiden on yhteistyössä komission kanssa 15 päivään helmikuuta 2011 mennessä perustettava ja saatettava toimiviksi yhteiset tulliportaalit, jotka tarjoavat talouden toimijoille tarvittavat tiedot tullitoimista kaikissa jäsenvaltioissa.

3.   Komission on yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 15 päivään helmikuuta 2013 mennessä perustettava ja saatettava toimivaksi integroitu tariffiympäristö, joka mahdollistaa yhteydet muihin tuontia ja vientiä koskeviin järjestelmiin komissiossa ja jäsenvaltioissa.

4.   Komissio arvioi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tullipoliittisessa ryhmässä 15 päivään helmikuuta 2011 mennessä yhteiset toiminnalliset määrittelyt seuraavia varten:

a)

yhteisten liityntäpisteiden puitteet, jotka antavat talouden toimijoille mahdollisuuden käyttää samaa liityntää sähköisten tulli-ilmoitusten esittämiseen myös silloin, kun tullimenettely tapahtuu toisessa jäsenvaltiossa;

b)

talouden toimijoille tarkoitetut sähköiset rajapinnat, joiden avulla nämä voivat hoitaa kaiken tulliin liittyvän asioinnin tulliviranomaisten kanssa siinä jäsenvaltiossa, johon ne ovat sijoittuneet, vaikka asia koskisi useita jäsenvaltioita; ja

c)

yhden luukun palvelut, jotka tarjoavat saumattoman tiedonkulun talouden toimijoiden ja tulliviranomaisten, tulliviranomaisten ja komission sekä tulliviranomaisten ja muiden hallintojen ja virastojen välillä ja joiden avulla talouden toimijat voivat antaa tullille kaikki tuonti- tai vientiselvityksen vaatimat tiedot myös silloin, kun muu kuin tullia koskeva lainsäädäntö niitä vaatii.

5.   Kolmen vuoden kuluessa 4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen yhteisten toiminnallisten määrittelyjen myönteisestä arvioinnista jäsenvaltioiden on yhteistyössä komission kanssa pyrittävä perustamaan ja saattamaan toimiviksi yhteisten liityntäpisteiden puitteet sekä sähköiset rajapinnat.

6.   Jäsenvaltioiden ja komission on pyrittävä perustamaan ja saattamaan toimiviksi puitteet yhden luukun palveluille. Asiassa saavutettua edistymistä arvioidaan 12 artiklassa tarkoitetuissa kertomuksissa.

7.   Yhteisön ja jäsenvaltioiden on huolehdittava tässä artiklassa tarkoitettujen järjestelmien ja palvelujen asianmukaisesta ylläpidosta ja niihin tarvittavista parannuksista.

5 artikla

Osat ja vastuut

1.   Sähköiset tullijärjestelmät koostuvat yhteisön vastuulla olevista ja kansallisella vastuulla olevista osista.

2.   Yhteisön vastuulla ovat erityisesti seuraavat sähköisten tullijärjestelmien osat:

a)

asiaa koskevat toteutettavuustutkimukset sekä yhteiset toiminnalliset ja tekniset järjestelmämäärittelyt;

b)

yhteiset tuotteet ja palvelut, mukaan luettuina tarvittavat tullitietoja ja muita tulliin liittyviä tietoja sisältävät yhteiset viitejärjestelmät;

c)

yhteisen tietoliikenneverkon ja yhteisen järjestelmärajapinnan (CCN/CSI) palvelut jäsenvaltioille;

d)

sähköisten tullijärjestelmien toteutuksen ja käytön aikaiset jäsenvaltioiden ja komission toteuttamat yhteisön yleisen toimialueen yhteensovittamistoimet;

e)

komission sähköisten tullijärjestelmien toteutuksen ja käytön aikana toteuttamat yhteisön ulkoisen toimialueen yhteensovittamistoimet, ei kuitenkaan kansallisiin tarpeisiin suunnitellut palvelut.

3.   Kansallisella vastuulla ovat erityisesti seuraavat sähköisten tullijärjestelmien osat:

a)

kansalliset toiminnalliset ja tekniset järjestelmämäärittelyt;

b)

kansalliset järjestelmät, myös tietokannat;

c)

verkkoyhteydet tulliviranomaisten ja talouden toimijoiden välillä sekä tulliviranomaisten ja muiden hallintojen tai virastojen välillä samassa jäsenvaltiossa;

d)

ohjelmistot tai laitteistot, joita jäsenvaltio pitää tarpeellisina, jotta järjestelmää voitaisiin käyttää täysimääräisesti.

6 artikla

Komission tehtävät

Komission tehtävänä on varmistaa erityisesti

a)

yhteisön vastuulla olevien sähköisten tullijärjestelmien osien perustamisen, vaatimustenmukaisuuden testauksen, käyttöönoton, käytön ja tuen yhteensovittaminen;

b)

tässä päätöksessä tarkoitettujen järjestelmien ja palveluiden yhteensovittaminen muiden asiaankuuluvien sähköisiin viranomaispalveluihin liittyvien hankkeiden kanssa yhteisön tasolla;

c)

sille 8 artiklan 2 kohdassa edellytetyn monivuotisen strategisen suunnitelman nojalla osoitettujen tehtävien suorittaminen;

d)

yhteisön vastuulla ja kansallisella vastuulla olevien osien kehittämisen yhteensovittaminen, jotta hankkeet voidaan toteuttaa synkronoidusti;

e)

sähköisten tullipalvelujen ja yhden luukun palvelujen yhteensovittaminen yhteisön tasolla näiden palvelujen edistämiseksi ja toteuttamiseksi kansallisella tasolla;

f)

koulutustarpeiden yhteensovittaminen.

7 artikla

Jäsenvaltioiden tehtävät

1.   Jäsenvaltioiden tehtävänä on varmistaa erityisesti

a)

sähköisten tullijärjestelmien kansallisten osien perustamisen, niiden vaatimustenmukaisuuden testauksen, käyttöönoton, käytön ja tuen yhteensovittaminen;

b)

tässä päätöksessä tarkoitettujen järjestelmien ja palveluiden yhteensovittaminen muiden asiaankuuluvien sähköisiin viranomaispalveluihin liittyvien hankkeiden kanssa kansallisella tasolla;

c)

niille 8 artiklan 2 kohdassa edellytetyn monivuotisen strategisen suunnitelman nojalla osoitettujen tehtävien suorittaminen;

d)

tiedottaminen säännöllisesti komissiolle niistä toimenpiteistä, jotka on toteutettu, jotta kansalliset viranomaiset tai talouden toimijat voivat täysipainoisesti hyödyntää sähköisiä tullijärjestelmiä;

e)

sähköisten tullipalvelujen ja yhden luukun palvelujen edistäminen ja toteuttaminen kansallisella tasolla;

f)

tarvittavan koulutuksen tarjoaminen tullivirkamiehille ja muille toimivaltaisille virkamiehille.

2.   Jäsenvaltioiden on arvioitava ja ilmoitettava komissiolle vuosittain ne henkilöstö-, budjetti- ja tekniset voimavarat, joita 4 artiklan sekä 8 artiklan 2 kohdassa edellytetyn monivuotisen strategisen suunnitelman noudattaminen edellyttää.

3.   Jos on olemassa vaara, että jäsenvaltion suunnittelemat sähköisten tullijärjestelmien perustamiseen tai käyttöön liittyvät toimet saattaisivat heikentää järjestelmien yhteentoimivuutta tai toimintaa kokonaisuutena, jäsenvaltion on ilmoitettava tästä komissiolle ennen tällaisen toimen toteuttamista.

8 artikla

Strategia ja yhteensovittaminen

1.   Komission on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tullipoliittisessa ryhmässä varmistettava

a)

strategioiden, tarvittavien voimavarojen ja kehitysvaiheiden määrittäminen;

b)

kaikkien sähköisiä tullitoimintoja koskevien toimintojen yhteensovittaminen, jotta varmistetaan voimavarojen, myös niiden, jotka jo ovat käytössä kansallisella ja yhteisön tasolla, käyttäminen mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti;

c)

oikeudellisten ja toiminnallisten sekä koulutukseen ja tietotekniseen kehittämiseen liittyvien näkökohtien yhteensovittaminen ja tiedottaminen näistä näkökohdista tulliviranomaisille ja talouden toimijoille;

d)

kaikkien asianomaisten osapuolten täytäntöönpanotoimien yhteensovittaminen;

e)

asianomaisille osapuolille 4 artiklassa asetettujen määräaikojen noudattaminen.

2.   Komissio laatii ja päivittää yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tullipoliittisessa ryhmässä monivuotisen strategisen suunnitelman, jossa osoitetaan komission ja jäsenvaltioiden tehtävät.

9 artikla

Voimavarat

1.   Sähköisten tullijärjestelmien 4 artiklan mukaista perustamista, toimintaa ja parantamista varten yhteisö antaa käyttöön yhteisön vastuulla olevia osia varten tarvittavat henkilöstö-, budjetti- ja tekniset voimavarat.

2.   Sähköisten tullijärjestelmien 4 artiklan mukaista perustamista, toimintaa ja parantamista varten jäsenvaltioiden on annettava käyttöön jäsenvaltioiden vastuulla olevia osia varten tarvittavat henkilöstö-, budjetti- ja tekniset voimavarat.

10 artikla

Rahoitussäännökset

1.   Tämän päätöksen täytäntöönpanoon liittyvät kustannukset jaetaan yhteisön ja jäsenvaltioiden kesken tämän artiklan 2 ja 3 kohdan säännösten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kolmansille maille tai kansainvälisille järjestöille 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti koituvia kustannuksia.

2.   Yhteisö vastaa yhteisön vastuulla olevien, 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen osien suunnitteluun, hankintaan, asentamiseen, käyttöön ja ylläpitoon liittyvistä kustannuksista päätöksessä N:o 253/2003/EY säädetyn Tulli 2007 -ohjelman ja sitä mahdollisesti seuraavien ohjelmien mukaisesti.

3.   Jäsenvaltiot vastaavat kansallisella vastuulla olevien, 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen osien, myös muiden hallintojen tai virastojen ja talouden toimijoiden kanssa yhteisten rajapintojen, perustamiseen ja käyttöön liittyvistä kustannuksista.

4.   Jäsenvaltioiden on tehostettava yhteistyötään kustannusten saattamiseksi mahdollisimman pieniksi kehittämällä malleja kustannusten jakamista varten ja yhteisiä ratkaisuja.

11 artikla

Seuranta

1.   Komissio toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että yhteisön talousarviosta rahoitettavat toimenpiteet toteutetaan tämän päätöksen mukaisesti ja että saavutetut tulokset ovat 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa asetettujen tavoitteiden mukaisia.

2.   Komissio seuraa säännöllisesti yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tullipoliittisessa ryhmässä, kuinka kukin jäsenvaltio ja komissio edistyvät 4 artiklan noudattamisessa, voidakseen määritellä, onko 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa asetetut tavoitteet saavutettu ja kuinka sähköisten tullijärjestelmien täytäntöönpanotoimien tehokkuutta voidaan parantaa.

12 artikla

Kertomukset

1.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle säännöllisesti kertomus edistymisestään kussakin niille 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun monivuotisen strategisen suunnitelman mukaisesti niille osoitetussa tehtävässä. Niiden on ilmoitettava komissiolle näiden tehtävien loppuun suorittamisesta.

2.   Jäsenvaltioiden on vuosittain viimeistään kunkin vuoden maaliskuun 31 päivänä annettava komissiolle kertomus edistymisestään edellisen vuoden 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta ulottuvalla kaudella. Nämä vuosittaiset kertomukset on laadittava komission yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tullipoliittisessa ryhmässä vahvistamaa muotoa käyttäen.

3.   Komissio laatii 2 kohdassa tarkoitettujen vuosittaisten kertomusten perusteella viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 30 päivänä yhteenvetokertomuksen, jossa arvioidaan jäsenvaltioiden ja komission saavuttamaa edistymistä erityisesti 4 artiklan noudattamisessa, sekä mahdollista tarvetta pidentää 4 artiklan 2, 3 ja 5 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja, ja esittää kertomuksen sen asianomaisille osapuolille ja tullipoliittiselle ryhmälle edelleen harkittavaksi.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa yhteenvetokertomuksessa on lisäksi esitettävä mahdollisesti tehtävien seurantakäyntien tulokset. Siinä on myös esitettävä muiden tarkastusten tulokset, ja siinä voidaan määrittää menetelmät ja perusteet käytettäväksi myöhemmin arvioitaessa erityisesti sitä, missä määrin sähköiset tullijärjestelmät ovat yhteentoimivia ja miten ne toimivat.

13 artikla

Talouden toimijoiden kuuleminen

Komissio ja jäsenvaltiot kuulevat säännöllisesti talouden toimijoita 4 artiklassa tarkoitettujen järjestelmien ja palvelujen valmistelun, kehittämisen ja käyttöönoton kaikissa vaiheissa.

Sekä komissio että jäsenvaltiot luovat kuulemismekanismin, jonka mukaisesti edustava otos talouden toimijoita voi esittää näkemyksensä säännöllisesti.

14 artikla

Liittyvät ja ehdokasmaat

Komissio tiedottaa 4 artiklassa tarkoitettujen järjestelmien ja palveluiden valmistelusta, kehittämisestä ja käyttöönotosta maille, jotka on hyväksytty Euroopan unioniin liittyviksi tai ehdokasmaiksi, ja sallii niiden osallistua näihin vaiheisiin.

15 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

Edellä 4 artiklan 2, 3 ja 5 kohdassa asetettujen määräaikojen pidentämisestä päätetään noudattaen 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä.

16 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa tullikoodeksikomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

17 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

18 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 15 päivänä tammikuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  EUVL C 318, 23.12.2006, s. 47.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 12. joulukuuta 2006 (EUVL C 317 E, 23.12.2006, s. 74). Neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 23. heinäkuuta 2007 (EUVL C 242 E, 16.10.2007, s. 1) ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. joulukuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EUVL L 144, 30.4.2004, s. 65, oikaisu EUVL L 181, 18.5.2004, s. 25.

(4)  EUVL C 305, 16.12.2003, s. 1.

(5)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(6)  EUVL L 36, 12.2.2003, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 787/2004/EY (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 12).

(7)  EYVL L 341, 17.12.2002, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 885/2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 1).

(8)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(9)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(10)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

26.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/27


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä tammikuuta 2008,

kansainvälisessä kaakaoneuvostossa esitettävästä yhteisön kannasta vuoden 2001 kansainvälisen kaakaosopimuksen voimassaolon pidentämiseen

(2008/76/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuoden 2001 kansainvälinen kaakaosopimus allekirjoitettiin ja tehtiin Euroopan yhteisön puolesta 18 päivänä marraskuuta 2002 neuvoston päätöksellä 2002/970/EY (2).

(2)

Vuoden 2001 kansainvälisen kaakaosopimuksen 63 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti sopimuksen voimassaolo päättyy 30 päivänä syyskuuta 2008, ellei sen voimassaoloaikaa pidennetä kansainvälisen kaakaoneuvoston päätöksellä yhdellä tai kahdella jaksolla, joiden yhteenlaskettu kesto voi olla enintään neljä vuotta.

(3)

Sopimuksen voimassaolon pidentäminen on Euroopan yhteisön edun mukaista.

(4)

Olisi määritettävä kansainvälisessä kaakaoneuvostossa esitettävä Euroopan yhteisön kanta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Euroopan yhteisön kantana kansainvälisessä kaakaoneuvostossa on äänestää sen puolesta, että vuoden 2001 kansainvälisen kaakaosopimuksen voimassaoloaikaa pidennetään yhdellä tai kahdella jaksolla, joiden yhteenlaskettu kesto on enintään neljä vuotta, ja ilmoittaa voimassaoloajan pidentämisestä Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä tammikuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. JARC


(1)  EUVL C 4, 9.1.2008, s. 6.

(2)  EYVL L 342, 17.12.2002, s. 1.


Komissio

26.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/28


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä tammikuuta 2008,

vuoden 2008 suunnitelmien hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi kyseistä tautia vastaan Bulgariassa

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 270)

(Ainoastaan bulgariankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2008/77/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/89/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja 20 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2001/89/EY säädetään yhteisön vähimmäistoimista klassisen sikaruton torjumiseksi. Sen mukaan jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luonnonvaraisissa sioissa esiintyvän klassisen sikaruton primääritapauksen varmistumisen jälkeen kyseisen taudin hävittämissuunnitelma. Direktiivi sisältää lisäksi luonnonvaraisten sikojen hätärokottamista koskevia säännöksiä.

(2)

Klassista sikaruttoa esiintyy Bulgarian luonnonvaraisissa sioissa.

(3)

Bulgaria on perustanut ohjelman klassisen sikaruton kartoittamiseksi ja torjumiseksi kyseisen jäsenvaltion koko alueella. Ohjelma on yhä käynnissä.

(4)

Suunnitelmien hyväksymisestä klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi kyseistä tautia vastaan Bulgariassa 23 päivänä marraskuuta 2006 tehty komission päätös 2006/800/EY (2) hyväksyttiin yhtenä monista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi. Päätöstä 2006/800/EY sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2007.

(5)

Bulgaria on toimittanut 15 päivänä lokakuuta 2007 komissiolle hyväksymistä varten vuoden 2008 suunnitelman luonnonvaraisissa sioissa esiintyvän klassisen sikaruton hävittämiseksi ja suunnitelman tällaisten sikojen hätärokottamiseksi kyseisen jäsenvaltion koko alueella.

(6)

Komissio on tarkastellut kyseisiä Bulgarian toimittamia suunnitelmia ja todennut niiden täyttävän direktiivin 2001/89/EY vaatimukset. Ne olisi sen vuoksi hyväksyttävä.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Suunnitelma klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista

Hyväksytään Bulgarian komissiolle 15 päivänä lokakuuta 2007 toimittama suunnitelma klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista liitteessä olevassa 1 kohdassa vahvistetuilla alueilla.

2 artikla

Suunnitelma luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi klassista sikaruttoa vastaan

Hyväksytään Bulgarian komissiolle 15 päivänä lokakuuta 2007 toimittama suunnitelma luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi klassista sikaruttoa vastaan liitteessä olevassa 2 kohdassa vahvistetuilla alueilla.

3 artikla

Noudattaminen

Bulgarian on toteutettava tämän päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja julkaistava kyseiset toimenpiteet. Sen on ilmoitettava niistä komissiolle viipymättä.

4 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 200831 päivään joulukuuta 2008.

5 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu Bulgarian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2008.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/729/EY (EUVL L 294, 13.11.2007, s. 26).

(2)  EUVL L 325, 24.11.2006, s. 35. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/624/EY (EUVL L 253, 28.9.2007, s. 43).


LIITE

1.

Alueet, joilla suunnitelma luonnonvaraisissa sioissa esiintyvän klassisen sikaruton hävittämiseksi pannaan täytäntöön:

Koko Bulgarian alue.

2.

Alueet, joilla suunnitelma luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi klassista sikaruttoa vastaan pannaan täytäntöön:

Koko Bulgarian alue.


SUOSITUKSET

Komissio

26.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/30


KOMISSION SUOSITUS,

annettu 10 päivänä tammikuuta 2008,

tulevia euroon siirtymisiä helpottavista toimenpiteistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6912)

(2008/78/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 211 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroon osallistuvien maiden ensimmäisellä ryhmällä oli pitkä siirtymäkausi, jonka aikana euro oli niiden valuutta mutta eurokäteistä ei ollut vielä otettu käyttöön, kun taas useimmissa voimassa olevissa tulevia euroon siirtymisiä koskevissa kansallisissa suunnitelmissa määrätään eurokolikoiden ja -seteleiden käyttöönotosta euron käyttöönottopäivänä. Tästä erosta johtuen ja koska eurokäteistä on saatavilla runsaasti, euron käyttöönottoon valmistautuvien jäsenvaltioiden olisi noudatettava vuosina 1999–2002 käytetystä strategiasta poikkeavaa strategiaa.

(2)

Koska olosuhteet ovat nyt erilaiset, talouden toimijoiden valmistautumista euron käyttöönottoon helpottaviksi keinoiksi 11 päivänä lokakuuta 2000 annetun komission suosituksen (1) säännöksissä ei oteta riittävästi huomioon muuttuneista olosuhteista johtuvia seikkoja. Näiden uusien olosuhteiden ja eurokäteisen käyttöönotosta vuosina 2002, 2007 ja 2008 saatujen kokemusten huomioon ottamiseksi olisi sen vuoksi annettava uusi suositus,

SUOSITTAA:

1 artikla

Euroon siirtymisen järjestämisen ohjaaminen

1.   Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön soveltuvia ja erityisesti tähän tarkoitukseen luotuja rakenteita euron käyttöönottamiseksi tarvittavien valmisteluiden suunnittelemiseksi, koordinoimiseksi ja helpottamiseksi.

2.   Olisi laadittava kaikki euroon siirtymisen näkökohdat kattava kansallinen suunnitelma, josta keskustellaan tärkeimpien talouden toimijoiden (luottolaitosten, vähittäiskaupan, arvokuljetusyritysten, myyntiautomaattialan, kuluttajajärjestöjen, kauppakamarien jne.) edustajien kanssa ja jota päivitetään säännöllisesti.

2 artikla

Kansalaisten euroon valmistautumisen helpottaminen

1.   Kansallisessa lainsäädännössä olisi säädettävä hintojen ja muiden maksettavien, hyvitettävien tai veloitettavien määrien rinnakkaismerkinnästä. Pakollisen hintojen rinnakkaismerkinnän olisi alettava mahdollisimman pian sen jälkeen, kun neuvosto on peruuttamattomasti hyväksynyt kansallisen valuutan ja euron välisen muuntokurssin. Jäsenvaltioiden olisi vältettävä vähittäismyyjien kannustamista hintojen rinnakkaismerkitsemiseen ennen muuntokurssin virallista hyväksymispäivää. Jäsenvaltioiden olisi myös edellytettävä, että liikkeet, jotka perivät maksuja euromääräisten maksujen vastaanottamisesta muuntokurssin vahvistamisen ja euron käyttöönoton välisenä aikana, merkitsevät kyseiset maksut erikseen. Muun kuin neuvoston hyväksymän muuntokurssin käyttö olisi kiellettävä. Hintojen rinnakkaismerkinnän olisi oltava pakollista vähintään kuusi kuukautta ja enintään yksi vuosi euron käyttöönoton jälkeen. Tämän jälkeen sen olisi päätyttävä, jotta kansalaiset voisivat täysin totuttautua uuteen valuuttaan.

2.   Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kansalaiset ovat hyvin perillä euroon siirtymistä koskevista järjestelyistä, euroseteleiden ja -kolikoiden suojaamista koskevista säännöksistä sekä eurokäteisen turvaominaisuuksista, ja niiden olisi autettava kansalaisia uuden arvoasteikon oppimisessa. Tiedottamista olisi jatkettava jonkin aikaa euron käyttöönoton jälkeen. Erityisesti olisi otettava käyttöön erityistiedotusohjelmia heikossa asemassa olevia henkilöitä varten (iäkkäät henkilöt, fyysisistä ongelmista, aistivammoista tai mielenterveysongelmista kärsivät henkilöt jne.) sekä niitä henkilöitä varten, joiden tiedonsaanti on vaikeaa (siirtolaiset, asunnottomat, luku- ja laskutaidottomat henkilöt jne.).

3.   Jäsenvaltioiden, luottolaitosten ja yritysten olisi järjestettävä kursseja käteisen kanssa säännöllisesti työskentelevien henkilöiden totuttamiseksi euroon sen varmistamiseksi, että eurokäteinen ja -kolikot tunnistetaan paremmin, niiden turvaominaisuudet tunnistetaan oikein ja niitä käsitellään nopeammin. Lisäksi olisi järjestettävä toistuvia käytännön kursseja näkövammaisille, jotta he voisivat kehittää uutta valuuttaa koskevan aistiin perustuvan muistin.

4.   Viranomaisten olisi annettava yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, tarkkoja tietoja siirtymisen aikataulusta ja siirtymiseen sovellettavista oikeudellisista sekä vero- ja kirjanpitosäännöistä. Ammattialan järjestöjen, euroneuvontakeskusten, kauppakamarien, tilintarkastajien ja yritysten neuvonantajien olisi varmistettava, että yritykset, joihin ne ovat yhteydessä, tekevät välttämättömät valmistelutoimet ja kykenevät suorittamaan kaikki maksutapahtumansa euroina sen käyttöönottopäivästä lähtien.

5.   Luottolaitosten olisi annettava asiakkailleen tietoja euroon siirtymisen käytännön seurauksista. Niiden olisi kiinnitettävä asiakkaidensa huomio erityisesti siihen, ettei vanhojen kansallisten rahayksikköjen käyttö tilimaksuihin tai tilien pitämiseen ole enää mahdollista euron käyttöönoton jälkeen.

6.   Yritysten olisi jaettava tietoja henkilöstölleen ja kehitettävä asiakaspalvelutehtävissä toimivalle henkilöstölle suunnattua tilapäistä koulutustoimintaa.

7.   Jäsenvaltioiden olisi valvottava talouden toimijoiden valmistautumista euroon siirtymiseen, erityisesti säännöllisten kyselyjen avulla.

3 artikla

Eurokäteisen nopean käyttöönoton varmistaminen

1.   Käteisrahan vaihtotapahtumien määrän vähentämiseksi kuluttajia olisi kannustettava tallettamaan ylimääräiset käteisvaransa tileille euroon siirtymistä edeltävinä viikkoina. Sopimuksissa, jotka tehdään tavanomaisesti kansallisessa valuutassa ja jotka tehdään sen jälkeen, kun neuvosto on tehnyt päätöksen peruuttamattoman muuntokurssin hyväksymisestä, olisi suositeltavaa käyttää euroa, jos sopimusten voimassaolo ulottuu euron käyttöönottopäivän yli.

2.   Luottolaitosten ja kauppojen olisi sovellettava euroseteleiden ja -kolikoiden ennakkojakelu- ja edelleenjakelutoimia euroon siirtymistä edeltävinä kuukausina Euroopan keskuspankin sääntöjen mukaisesti (2). Seteleiden ja kolikoiden edelleenjakelun kauppoihin olisi tapahduttava viimeisinä euroon siirtymistä edeltävinä viikkoina. Pieniä vähittäiskauppoja varten olisi oltava käytössä erityisjärjestelyjä, kuten eurokolikkopakkauksia. Jotta kauppoja kannustettaisiin osallistumaan edelleenjakelutoimiin, niille olisi tarjottava rahoituksellisesti kiinnostavat veloitusehdot. Kansalaisten olisi voitava hankkia eurokolikkopakkauksia euroon siirtymistä edeltävien kolmen viikon aikana sen varmistamiseksi, että jokaisessa taloudessa olisi ainakin yksi kolikkopakkaus.

3.   Käteisautomaatit olisi mukautettava jakamaan euroseteleitä euron käyttöönotosta alkaen. Käteisautomaatit, joita ei voida teknisistä syistä mukauttaa ajoissa, olisi suljettava. Käteisnostojen ja rahanvaihdon olisi tapahduttava luottolaitoksissa euroon siirtymistä edeltävien ja sen jälkeisten kahden viikon aikana ensisijaisesti pieninä seteleinä.

4.   Kaupat olisi velvoitettava antamaan vaihtorahaa yksinomaan euroina euron käyttöönotosta alkaen, paitsi jos ne eivät voi tehdä sitä käytännön syistä. Olisi toteutettava tilapäisiä toimenpiteitä kauppojen käteisen edelleenjakelun helpottamiseksi ja niille käteismäärän kasvusta aiheutuvien vaikeuksien vähentämiseksi.

5.   Kaikki sähköiset maksupäätteet olisi siirrettävä euroon sen käyttöönottopäivänä. Kuluttajia olisi kannustettava käyttämään sähköisiä maksuja useammin euron käyttöönottoa seuraavina ensimmäisinä päivinä.

6.   Luottolaitosten pääkonttoreiden olisi oltava avoinna rinnakkaiskäyttöjakson ensimmäisinä päivinä, jotta helpotettaisiin kansallisen valuutan vaihtamista euroiksi. Pankkien aukioloaikoja olisi lisäksi pidennettävä siirtymiskaudella. Vähittäiskauppojen käytössä olisi oltava erityisjärjestelyitä, joilla mahdollistetaan käteisen nopea toimitus kauppoihin.

4 artikla

Väärinkäytösten ja hintakehitystä koskevien kansalaisten väärien käsitysten ehkäiseminen

1.   Vähittäismyynti- ja palvelualojen kanssa olisi neuvoteltava sopimukset sen varmistamiseksi, että euron vaikutukset hintoihin jäävät neutraaleiksi. Vähittäismyyjien ei pitäisi nostaa hintoja euroon siirtymisen vuoksi, ja niiden olisi minimoitava hinnanmuutokset määritellessään hintoja euroina muuntamisen jälkeen. Kyseisten sopimusten olisi käytävä ilmi logoista, jotka ovat helposti kuluttajien nähtävillä ja tunnistettavissa. Logoa olisi tehtävä tunnetuksi tiedotuskampanjoiden avulla. Olisi valvottava yhteistyössä kuluttajajärjestöjen kanssa tiiviisti, että vähittäismyyjät noudattavat sopimusten sitoumuksia. Laiminlyöntejä varten olisi otettava käyttöön varoittavia toimenpiteitä, jotka vaihtelisivat yrityksen nimen julkistamisesta mahdollisiin sakkoihin vakavimmissa tapauksissa.

2.   Jäsenvaltioiden olisi valvottava hintoja tiiviisti ja säännöllisesti muuntokurssin hyväksymistä seuraavina viikkoina hintojen rinnakkaismerkintäjakson loppuun. Kansalaisille olisi tarjottava viikoittain tietoja hintakehityksestä välittömästi siirtymistä ennen ja sen jälkeen, jotta vältettäisiin mahdolliset väärät käsitykset.

3.   Euromääräisiin maksutapahtumiin olisi muuntamisen jälkeen sovellettava samoja pankkimaksuja kuin kansallisessa valuutassa suoritettaviin maksutapahtumiin.

5 artikla

Loppusäännös

Jäsenvaltioita kehotetaan tukemaan tämän suosituksen täytäntöönpanoa.

6 artikla

Osoitus

Tämä suositus on osoitettu jäsenvaltioille, joita koskee perustamissopimuksen 122 artiklassa määritelty poikkeus, sekä kyseisten jäsenvaltioiden luottolaitoksille, yrityksille sekä ammatti- ja kuluttajajärjestöille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä tammikuuta 2008.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  Suositus 2000/C 303/05 (EYVL C 303, 24.10.2000, s. 6).

(2)  Ks. Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2006, tietyistä valmisteluista käteiseuron käyttöönottamiseksi ja euroseteleiden ja -kolikoiden ennakko- ja edelleenjakelusta euroalueen ulkopuolella (EKP/2006/9, EUVL L 207, 28.7.2006, s. 39).