ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 19

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
23. tammikuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 40/2008, annettu 16 päivänä tammikuuta 2008, yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2008

1

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

23.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 19/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 40/2008,

annettu 16 päivänä tammikuuta 2008,

yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2008

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan,

ottaa huomioon TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta 6 päivänä toukokuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan,

ottaa huomioon turskakantojen elvytystoimenpiteistä 26 päivänä helmikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 423/2004 (3) ja erityisesti sen 6 ja 8 artiklan,

ottaa huomioon pohjoisen kummeliturskakannan elvytystoimenpiteistä 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (4) (EY) N:o 811/2004 ja erityisesti sen 5 artiklan,

ottaa huomioon etelänkummeliturska- ja keisarihummerikantojen elvytystoimenpiteistä Cantabrian merellä ja Iberian niemimaan länsipuolella 20 päivänä joulukuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2166/2005 (5) ja erityisesti sen 4 ja 8 artiklan,

ottaa huomioon monivuotisen suunnitelman vahvistamisesta kielikampelakannan kestäväksi hyödyntämiseksi Biskajanlahdella 23 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 388/2006 (6) ja erityisesti sen 4 artiklan,

ottaa huomioon monivuotisen suunnitelman vahvistamisesta kielikampelakannan kestäväksi hyödyntämiseksi Englannin kanaalin länsiosassa 7 päivänä toukokuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 509/2007 (7) ja erityisesti sen 3 ja 5 artiklan,

ottaa huomioon punakampela- ja meriantura (kielikampela) kantoja hyödyntävää kalastusta koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta Pohjanmerellä 11 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 676/2007 (8) ja erityisesti sen 6 ja 9 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 4 artiklassa edellytetään, että neuvosto toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan vesialueille pääsy ja vesiluonnonvarojen käyttöoikeus sekä kestävän kalastustoiminnan harjoittaminen, ottaen huomioon käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot sekä erityisesti tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) laatiman kertomuksen.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 20 artiklan nojalla neuvoston tehtävänä on vahvistaa kutakin kalastusta tai kalastusryhmää koskevat suurimmat sallitut saaliit (TACit). Kalastusmahdollisuudet olisi jaettava jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kesken mainitun asetuksen 20 artiklassa vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

(3)

Näiden TACien ja kiintiöiden tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi olisi vahvistettava kalastustoimintaa koskevat erityisedellytykset.

(4)

On tarpeen vahvistaa kalastusta koskevat periaatteet ja tietyt hallintomenettelyt yhteisön tasolla niin, että jäsenvaltiot voivat varmistaa lippunsa alla purjehtivien alusten hallinnon.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 3 artiklassa on kalastusmahdollisuuksien jakamisen kannalta merkityksellisiä määritelmiä.

(6)

Kalastusmahdollisuuksia olisi käytettävä asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön ja erityisesti seuraavien asetusten mukaisesti: jäsenvaltioiden kalansaalistietojen kirjaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä syyskuuta 1983 annettu komission asetus (ETY) N:o 2807/83 (9) kalastusalusten ominaisuuksista 22 päivänä syyskuuta 1986 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2930/86 (10), kalastusalusten merkitsemistä ja asiakirjoilla todistamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä 20 päivänä toukokuuta 1987 annettu komission asetus (ETY) N:o 1381/87 (11), Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta 17 päivänä joulukuuta 1991 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 3880/91 (12), yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2847/93 (13), erityiskalastuslupia koskevista yleisistä säännöksistä 27 päivänä kesäkuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1627/94 (14), kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla 30 päivänä maaliskuuta 1998 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 850/98 (15), erityisedellytyksistä, joilla silliä ja silakkaa voidaan purkaa aluksesta muihin teollisiin tarkoituksiin kuin suoraan ihmisravinnoksi 29 päivänä kesäkuuta 1998 annettu neuvoston asetus (EY) 1434/98 (16), syvänmeren kantojen kalastukseen sovellettavista kalastusmahdollisuuksien saamista koskevista erityisistä vaatimuksista ja niihin liittyvistä edellytyksistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2347/2002 (17), tiettyjä yhteisön kalastusalueita ja kalavaroja koskevan pyyntiponnistuksen hallinnoinnista 4 päivänä marraskuuta 2003 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1954/2003, (18) alusten satelliittiseurantajärjestelmää koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 18 päivänä joulukuuta 2003 annettu komission asetus (EY) N:o 2244/2003 (19), asetus (EY) N:o 423/2004 , kalastustoimintaan sovellettavista valvontatoimenpiteistä Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen alueella 22 päivänä maaliskuuta 2004 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 601/2004 (20), asetus (EY) N:o 811/2004 , grönlanninpallasta koskevan elvytyssuunnitelman vahvistamisesta Luoteis-Atlantin kalastusjärjestössä 20 päivänä joulukuuta 2005 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2115/2005 (21), asetus (EY) N:o 2166/2005, asetus 388/2006 , yhteisön aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2007 ja 2008 19 päivänä joulukuuta 2006 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2015/2006 (22), kalavarojen kestävää hyödyntämistä koskevista hoitotoimenpiteistä Välimerellä 21 päivänä joulukuuta 2006 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1967/2006 (23), asetus (EY) N:o 509/2007 , eräiden laajalti vaeltavien kalakantojen teknisistä säilyttämistoimenpiteistä 7 päivänä toukokuuta 2007 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 520/2007 (24), asetus (EY) N:o 676/2007 ja Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavista säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteistä 22 päivänä lokakuuta 2007 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1386/2007 (25).

(7)

Olisi selvennettävä, että jos yksinomaan tieteellisiin tutkimustarkoituksiin harjoitettavassa kalastustoiminnassa pyydettyjä meren eliöitä myydään, tämän asetuksen säännöksiä olisi sovellettava myös tällaiseen kalastustoimintaan. Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) lausunnon mukaisesti sardelliin on ICES-alueella VIII tarpeen soveltaa edelleen saalisrajoitusten hallinnointijärjestelmää. Komission olisi vahvistettava sardellikantaan ICES-alueella VIII sovellettavat saalisrajoitukset vuoden 2008 alkupuoliskolla kerättävien tieteellisten tietojen ja sardellin monivuotisen suunnitelman yhteydessä käytävien keskustelujen perusteella.

(8)

ICESin lausunnon mukaisesti on tarpeen jatkaa ja tarkistaa tuulenkalan pyyntiponnistuksen hallinnointijärjestelmää ICES-alueilla III a ja IV sekä alueen II a EY:n vesillä.

(9)

Tiettyjen syvänmeren lajien pyyntiponnistusta olisi ICESin uusimpien tieteellisten lausuntojen nojalla edelleen vähennettävä siirtymätoimenpiteen muodossa.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 20 artiklan nojalla neuvosto päättää saaliita ja/tai pyyntiponnistusta koskeviin rajoituksiin liittyvistä ehdoista. Tieteelliset lausunnot osoittavat, että sovittuja TACeja huomattavasti suuremmat saaliit vaarantavat kalastustoimien kestävyyden. Sen vuoksi on aiheellista ottaa käyttöön liitännäisehtoja, jotka johtavat sovittujen kalastusmahdollisuuksien parempaan täytäntöönpanoon.

(11)

Luoteis-Atlantin kalastusjärjestö (NAFO) hyväksyi vuonna 2007 pidetyssä vuosikokouksessaan useita teknisiä ja valvontatoimenpiteitä. Nämä toimenpiteet on tarpeen panna täytäntöön.

(12)

Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisestä tehdyn yleissopimuksen (CCAMLR) 26. vuosikokouksessa vuonna 2007 hyväksyttiin saalisrajoitukset kannoille, joiden kalastaminen on sallittua kaikille CCAMLR:n jäsenille hyväksytyssä kalastuksessa. CCAMLR hyväksyi myös yhteisön kalastusalusten osallistumisen Dissostichus spp. -lajien koekalastukseen suuralueilla FAO 88.1 ja 88.2 sekä alueilla 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a ja 58.4.3b, ja vahvisti kyseiselle kalastustoiminnalle saalis- ja sivusaalisrajoitukset sekä tietyt tekniset erityistoimenpiteet. Myös näitä rajoituksia ja teknisiä toimenpiteitä olisi sovellettava.

(13)

Yhteisölle CCAMLR:n sopimuspuolena kuuluvien kansainvälisten velvoitteiden ja niihin sisältyvän CCAMLR-komission hyväksymien toimenpiteiden noudattamista koskevan velvoitteen huomioon ottamiseksi olisi noudatettava CCAMLR-komission kaudeksi 2007-2008 hyväksymiä TACeja ja niitä vastaavia kausirajoituksia.

(14)

Asetuksen (EY) N:o 847/96 2 artiklan mukaisesti kannat, joihin sovelletaan mainitussa asetuksessa tarkoitettuja eri toimenpiteitä, on määriteltävä.

(15)

Kalastussuhteita koskevissa sopimuksissa ja pöytäkirjoissa määrätyn menettelyn mukaisesti yhteisö on neuvotellut kalastusoikeuksista Norjan (26), Färsaarten (27) ja Grönlannin (28) kanssa.

(16)

Yhteisö on sopimuspuolena useissa alueellisissa kalastusjärjestöissä. Nämä kalastusjärjestöt ovat suositelleet tiettyjen lajien osalta saalisrajoitusten ja/tai pyyntiponnistusrajoitusten sekä muiden säilyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamista. Nämä suositukset olisi sen vuoksi pantava täytäntöön yhteisössä.

(17)

Kilowattipäivien enimmäismääriin perustuvasta vaihtoehtoisesta, vuonna 2008 käyttöön otettavasta pyyntiponnistuksen hallinnointijärjestelmästä vuonna 2007 käydyissä keskusteluissa on käynyt ilmi, että on tarpeen varata enemmän aikaa kansallisten hallintomenettelyjen mukauttamiseksi tällaisen pyyntiponnistuksen hallinnointijärjestelmän vaatimuksiin. Nykyistä merelläolopäiviin perustuvaa pyyntiponnistuksen hallinnointijärjestelmää sovelletaan edelleen vuonna 2008, jolloin on tarkoitus jatkaa keskustelua kilowattipäiviin perustuvasta pyyntiponnistuksen hallinnointijärjestelmästä sen käyttöön ottamiseksi vuonna 2009.

(18)

Asetuksessa (EY) N:o 423/2004 säädettyjen turskaa koskevien pyyntiponnistusrajoitusten mukauttamiseksi jatketaan mainitun asetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaihtoehtoisia järjestelyjä, joiden avulla pyyntiponnistusta voidaan hallinnoida TACin kanssa yhdenmukaisella tavalla.

(19)

Olisi jatkettava alusten satelliittiseurantajärjestelmän tietojen käytöstä annettuja tiettyjä väliaikaisia säännöksiä, joilla parannetaan pyyntiponnistuksen hallinnoinnin seurannan, tarkastuksen ja valvonnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

(20)

Asetuksessa (EY) N:o 509/2007 säädettyjen merianturaa koskevien pyyntiponnistusrajoitusten mukauttamiseksi olisi mainitun asetuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti otettava käyttöön vaihtoehtoisia järjestelyjä, joiden avulla pyyntiponnistusta voidaan hallinnoida TACin kanssa yhdenmukaisella tavalla.

(21)

Asetuksessa (EY) N:o 676/2007 säädettyjen punakampelaa ja merianturaa koskevien pyyntiponnistusrajoitusten mukauttamiseksi olisi mainitun asetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti otettava käyttöön vaihtoehtoisia järjestelyjä, joiden avulla pyyntiponnistusta voidaan hallinnoida TACin kanssa yhdenmukaisella tavalla.

(22)

Hallinnointijärjestelmään sisältyviä pyyntiponnistustasoja on tarpeen mukauttaa Pohjanmeren, Skagerrakin, Englannin kanaalin länsiosan, Irlanninmeren ja Skotlannin länsipuolen turskakantojen sekä ICES-alueiden VIII c ja IX a kummeliturska- ja keisarihummerikantojen osalta.

(23)

Kalakantojen säilyttämiseksi olisi vuonna 2008 pantava täytäntöön eräitä valvontaa koskevia lisätoimenpiteitä ja kalastuksen teknisiä edellytyksiä.

(24)

Tylppäpyrstömolvan suojelemisen varmistamiseksi sovellettavien saalisrajoitusten lisäksi on ICESin tieteellisten lausuntojen perusteella tarpeen toteuttaa toimenpiteitä kyseisen kannan kutevien yhdyskuntien suojelemiseksi ICES-alueilla VI ja VII.

(25)

Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että verkoilla ja pussiverkoilla kalastettaessa käytettävät kalastusmenetelmät ICES-alueilla VI a, VI b, VII b, VII c, VII j, VII k, VIII, IX, X ja XII muodostavat vakavan uhan syvänmerenlajeille. Näiden kalastusten sallimiseksi olisi kuitenkin pantava täytäntöön siirtymätoimenpiteitä, kunnes on hyväksytty pysyvämpiä toimenpiteitä.

(26)

Euroopan yhteisön ja Norjan 26 päivänä marraskuuta 2007 käymissä neuvotteluissa hyväksytyn pöytäkirjan mukaisesti Pohjanmeren valkoturskan poisheitettyjen määrien vähentämiseksi toteutettavia teknisiä toimenpiteitä, joilla lisätään vedettävien pyydysten valikoivuutta, olisi testattava vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla.

(27)

Kummeliturska- ja keisarihummerikantojen kestävän hyödyntämisen varmistamiseksi ja poisheitettyjen määrien vähentämiseksi olisi sallittava valikoivien pyydysten viimeaikaisen kehityksen hyödyntäminen ICES-alueilla VIII a, VIII b ja VIII d.

(28)

Sellaisten pyydysten käyttö, joilla keisarihummeri ei joudu saaliiksi, olisi sallittava tietyillä lajin suojelualueiksi määritellyillä alueilla silloin, kun kalastus on kielletty.

(29)

STECF:n lausunnon perusteella ei ole tarpeen sulkea tiettyjä sillin ja silakan kutualueita näiden lajien kestävän hyödyntämisen varmistamiseksi ICES-alueella VI a.

(30)

Koillis-Atlantin kalastuskomission (NEAFC) suosituksen mukaista kolmansien maiden kalastusalusten suorittaman pakastetun kalan purkamisen ja jälleenlaivaamisen valvontaa yhteisön satamissa olisi jatkettava. NEAFC suositteli marraskuussa 2007, että joukko aluksia olisi otettava uudelleen luetteloon aluksista, joiden on todettu harjoittaneen laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta. Olisi varmistettava, että suositukset pannaan täytäntöön yhteisön lainsäädännössä.

(31)

Meritursaan säilyttämisen edistämiseksi ja erityisesti nuorten yksilöiden suojelemiseksi on tarpeen pitää edelleen vuonna 2008 voimassa vähimmäiskoko meritursaille, jotka pyydetään Itäisen Keski-Atlantin kalastuskomitean (CECAF) alueella sijaitsevien kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilta merialueilta, kunnes asetus asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta on annettu.

(32)

STECF:n lausunnon perusteella puomitroolikalastus sähköpulssivirtaa käyttäen olisi vuonna 2008 sallittava tietyin edellytyksin ICES-alueilla IV c ja IV b eteläinen.

(33)

Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomissio (IATTC) ei saanut vahvistettua keltaevätonnikalan, isosilmätonnikalan ja boniitin saalisrajoituksia vuosikokouksessaan 2007, ja vaikka yhteisö ei ole IATTC:n jäsen, on tarpeen toteuttaa toimenpiteitä mainitun järjestön lainkäyttövaltaan kuuluvien kalavarojen kestävän hoidon varmistamiseksi.

(34)

Länsi- ja Keski-Tyynenmeren kalastuskomissio (WCPFC) hyväksyi kolmannessa vuosikokouksessaan keltaevätonnikalan, isosilmätonnikalan, boniitin, miekkakalan ja eteläisen Tyynenmeren valkotonnikalan pyyntiponnistusrajoitukset ja sivusaaliiden käsittelyä koskevat tekniset toimenpiteet. Yhteisö on ollut WCPFC:n jäsen tammikuusta 2005 lähtien. Sen vuoksi mainitut toimenpiteet on tarpeen panna täytäntöön yhteisön lainsäädännössä mainitun järjestön lainkäyttövaltaan kuuluvien kalavarojen kestävän hoidon varmistamiseksi.

(35)

Välimeren yleinen kalastuskomissio (GFCM) antoi vuosikokouksissaan 2006 ja 2007 suosituksia eräitä Välimeren kalastuksia koskeviksi teknisiksi toimenpiteiksi. Kalakantojen säilyttämisen edistämiseksi on tarpeen panna nämä toimenpiteet täytäntöön vuonna 2008, kunnes asetus asetuksen (EY) N:o 1967/2006 muuttamisesta on annettu.

(36)

Kaakkois-Atlantin kalastusjärjestö (SEAFO) hyväksyi vuosikokouksessaan 2007 SEAFOn yleissopimusalueella olevia kalakantoja koskevat saalisrajoituksia ja vahvisti edellytyksiä kalastustoiminnan uudelleen aloittamiselle nykyisillä kalastuskieltoalueilla sekä yksityiskohtaisia vaatimuksia satamavaltion suorittamille tarkastuksille. Nämä toimenpiteet on tarpeen sisällyttää yhteisön lainsäädäntöön.

(37)

Intian valtameren tonnikalakomissio (IOTC) hyväksyi vuosikokouksissaan 2006 ja 2007 joukon hoito- ja valvontatoimenpiteitä. Nämä toimenpiteet on tarpeen sisällyttää yhteisön lainsäädäntöön.

(38)

Uuden Etelä-Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön perustamista koskevan, toukokuussa 2007 pidetyn kolmannen kansainvälisen kokouksen osanottajat hyväksyivät väliaikaisia toimenpiteitä Etelä-Tyynenmeren pelagisten kalastustoimien ja pohjakalastuksen sääntelemiseksi. Nämä toimenpiteet on tarpeen sisällyttää yhteisön lainsäädäntöön.

(39)

Kansainvälinen Atlantin tonnikalojen suojelukomissio (ICCAT) hyväksyi vuosikokouksessaan 2007 kiintiöt ja mukautetut kiintiöt, joissa on otettu huomioon ICCAT:n sopimuspuolten kalastusmahdollisuuksien liika- tai vajaakäyttö. ICCAT on lisäksi hyväksynyt Välimeren miekkakalaa koskevan teknisen säilyttämistoimenpiteen vuodelle 2008. Kalavarojen säilyttämisen edistämiseksi tämä toimenpide on tarpeen panna täytäntöön.

(40)

Jotta voidaan varmistaa, että kolmansien maiden alusten yhteisön vesiltä pyytämät mustakitaturskasaaliit tulevat asianmukaisesti kirjatuiksi, on tarpeen jatkaa tällaisia aluksia koskevia tiukennettuja valvontasäännöksiä.

(41)

Jotta varmistetaan yhteisön kalastajien toimeentulo ja vältetään kalavarojen vaarantaminen sekä muut mahdolliset vaikeudet, jotka johtuvat yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 21 päivänä joulukuuta 2006 annetun asetuksen (EY) N:o 41/2007 (29) voimassaolon lakkaamisesta, on erityisen tärkeää, että nämä kalastukset saadaan käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2008 ja mainitun asetuksen jotkin säännöt pidetään voimassa tammikuun 2008 ajan. Asian kiireellisyys huomioon ottaen on ehdottoman välttämätöntä myöntää poikkeus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten liitteenä olevan kansallisten kansanedustuslaitosten asemaa Euroopan unionissa koskevan pöytäkirjan I osaston 3 artiklassa tarkoitettuun kuuden viikon määräaikaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan vuodeksi 2008 eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuudet sekä niihin liittyvät edellytykset, joiden mukaisesti näitä kalastusmahdollisuuksia voidaan käyttää.

Lisäksi sinä vahvistetaan tietyt pyyntiponnistuksen rajoitukset ja niihin liittyvät edellytykset tammikuuksi 2009 sekä tiettyjen Etelämantereen kantojen osalta kalastusmahdollisuudet ja erityisedellytykset liitteessä I E esitetyiksi kausiksi.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Jollei toisin säädetä, tätä asetusta sovelletaan:

a)

yhteisön kalastusaluksiin, jäljempänä ’yhteisön alukset’, ja

b)

kolmansien maiden lipun alla purjehtiviin ja kolmansissa maissa rekisteröityihin aluksiin, jäljempänä ’kolmansien maiden alukset’, yhteisön vesillä, jäljempänä ’EY:n vedet’.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, tämän asetuksen säännöksiä ei liitteessä III olevaa 4.2 kohtaa sekä liitteen IX alaviitettä 1 lukuun ottamatta sovelleta kalastustoimintaan, jota harjoitetaan yksinomaan tieteellisiin tutkimustarkoituksiin sen jäsenvaltion, jonka lipun alla alus purjehtii, luvalla ja sen alaisuudessa, jos tästä toiminnasta on ilmoitettu ennakolta komissiolle ja niille jäsenvaltiolle, joiden vesillä tutkimukset suoritetaan. Jäsenvaltioiden, jotka harjoitettavat kalastustoimintaa tieteellisiin tutkimustarkoituksiin, on ilmoitettava kaikki tällaisessa kalastustoiminnassa saadut saaliit komissiolle, niille jäsenvaltioille, joiden vesillä tutkimustoimintaa suoritetaan, ICESille ja STECFille.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 2371/2002 3 artiklassa vahvistettujen määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä:

a)

’suurimmat sallitut saaliit’ (TACit) tarkoittaa määrää, joka voidaan pyytää ja purkaa kustakin kannasta vuosittain;

b)

’kiintiö’ tarkoittaa yhteisölle, jäsenvaltioille tai kolmansille maille myönnettyä osuutta TACista;

c)

’kansainväliset vesialueet’ tarkoittaa vesiä, jotka eivät kuulu minkään valtion suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan.

4 artikla

Kalastusalueet

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia alueiden määritelmiä:

a)

ICESin (kansainvälisen merentutkimusneuvoston) alueet siten kuin ne määritellään asetuksessa (ETY) N:o 3880/91;

b)

’Skagerrak’ tarkoittaa aluetta, joka rajoittuu lännessä linjaan Hanstholmin majakasta Lindesnesin majakkaan ja etelässä linjaan Skagenin majakasta Tistlarnan majakkaan, sekä linjaan tästä pisteestä lähimpään pisteeseen Ruotsin rannikolla;

c)

’Kattegat’ tarkoittaa aluetta, joka rajoittuu pohjoisessa linjaan Skagenin majakasta Tistlarnan majakkaan ja tästä pisteestä lähimpään pisteeseen Ruotsin rannikolla, sekä etelässä linjoihin Hasenørestä Gniben Spidsiin, Korshagesta Spodsbjergiin ja Gilbjerg Hovedista Kulleniin;

d)

’Cádizinlahti’ tarkoittaa pituuspiirin 7o23'48" W itäpuolella sijaitsevaa osaa ICES-alueesta IX a;

e)

GFCM:n (Välimeren yleisen kalastuskomission) alue siten kuin se määritellään Euroopan yhteisön liittymisestä Välimeren yleiseen kalastuskomissioon 16 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyssä neuvoston päätöksessä 98/416/EY (30);

f)

CECAFin (Itäinen Keski-Atlantti tai FAO:n pääkalastusalue 34) alueet siten kuin ne määritellään muualla kuin Pohjois-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden nimellissaaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta 23 päivänä lokakuuta 1995 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2597/95 (31);

g)

’NEAFC-yleissopimusalue’ tarkoittaa Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen tekemisestä 13 päivänä heinäkuuta 1981 tehtyyn neuvoston päätökseen 81/608/EY (32) liitetyn yleissopimuksen 1 artiklassa määriteltyjä vesialueita;

h)

’NEAFC-sääntelyalue’ tarkoittaa NEAFC:n sopimuspuolten lainkäyttövaltaan kuuluvien vesien ulkopuolisia NEAFC-yleissopimusalueen vesiä;

i)

NAFOn (Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön) alueet siten kuin ne määritellään Luoteis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä ja kalastustoimia koskevien tilastojen toimittamisesta 30 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2018/93 (33);

j)

’NAFO-sääntelyalue’ tarkoittaa Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön (NAFO) yleissopimuksen alueen sitä osaa, joka ei kuulu rannikkovaltioiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan;

k)

SEAFOn (Kaakkois-Atlantin kalastusjärjestön) alueet siten kuin ne määritellään kalavarojen säilyttämistä ja hoitoa Kaakkois-Atlantilla koskevan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 22 päivänä heinäkuuta 2002 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2002/738/EY (34);

l)

ICCATin (kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission) alue siten kuin se määritellään yhteisön liittymisestä kansainväliseen yleissopimukseen Atlantin tonnikalojen suojelusta sellaisena kuin se on muutettuna yleissopimuksen sopimuspuolina olevien valtioiden täysivaltaisten edustajien konferenssin päätösasiakirjaan liitetyllä Pariisissa 10 päivänä heinäkuuta 1984 allekirjoitetulla pöytäkirjalla 9 päivänä kesäkuuta 1986 tehdyssä neuvoston päätöksessä 86/238/ETY (35);

m)

CCAMLR:n (Etelämantereen meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisestä tehdyn yleissopimuksen) alueet siten kuin ne määritellään asetuksessa (EY) N:o 601/2004;

n)

IATTC:n (Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission) alue siten kuin se määritellään Amerikan yhdysvaltojen ja Costa Rican tasavallan välisellä vuoden 1949 yleissopimuksella perustetun Amerikan trooppisten tonnikalojen suojelukomission vahvistamista koskevan yleissopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta 22 päivänä toukokuuta 2006 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2006/539/EY (36);

o)

IOTC:n (Intian valtameren tonnikalakomission) alue siten kuin se määritellään yhteisön liittymisestä Intian valtameren tonnikalatoimikunnan perustamista koskevaan sopimukseen 18 päivänä syyskuuta 1995 tehdyssä neuvoston päätöksessä 95/399/EY (37);

p)

Etelä-Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön (SPFO) alue on aavan meren alue, joka sijaitsee päiväntasaajan eteläpuolella, CCAMLR-yleissopimuksen alueen pohjoispuolella, SIOFA-yleissopimuksen alueen, siten kuin se määritellään Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta 6 päivänä heinäkuuta 2006 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2006/496/EY (38), itäpuolella ja Etelä-Amerikan valtioiden lainkäyttövaltaan kuuluvien kalastusalueiden länsipuolella;

q)

WCPFC:n (Länsi- ja Keski-Tyynenmeren kalastuskomission) alue siten kuin se määritellään yhteisön liittymisestä laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa Länsi- ja Keski-Tyynellämerellä koskevaan yleissopimukseen 26 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2005/75/EY (39).

II LUKU

YHTEISÖN ALUSTEN KALASTUSMAHDOLLISUUDET JA NIIHIN LIITTYVÄT EDELLYTYKSET

5 artikla

Saalisrajoitukset ja niiden jakaminen

1.   Yhteisön alusten saalisrajoitukset yhteisön vesillä tai tietyillä yhteisön ulkopuolisilla vesillä ja näiden saalisrajoitusten jakaminen jäsenvaltioiden kesken sekä asetuksen (EY) N:o 847/96 2 artiklan mukaiset lisäedellytykset vahvistetaan liitteessä I.

2.   Yhteisön aluksilla on oikeus kalastaa liitteessä I vahvistettujen kiintiöiden rajoissa Färsaarten, Grönlannin, Islannin ja Norjan kalastusta koskevaan lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesialueilla sekä Jan Mayenin ympärillä sijaitsevalla kalastusalueella 11, 20 ja 21 artiklassa säädetyin edellytyksin.

3.   Komissio vahvistaa tuulenkalojen saalisrajoitukset ICES-alueilla III a ja IV sekä ICES-alueen II a EY:n vesillä liitteessä II D olevassa 6 kohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

4.   Komissio vahvistaa yhteisön käytettävissä oleviksi villakuoreen saalisrajoituksiksi ICES-alueiden V ja XIV Grönlannin vesillä 7,7 prosenttia villakuoreen TACista heti kun TAC on vahvistettu.

5.   Komission voi asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen tarkistaa harmaaturskaa koskevia saalisrajoituksia ICES-alueella III a ja ICES-alueilla II a ja IV sijaitsevilla EY:n vesillä sekä kilohailia koskevia saalisrajoituksia ICES-alueilla II a ja IV sijaitsevilla EY:n vesillä vuoden 2008 alkupuoliskolla kerättävien tieteellisten tietojen perusteella.

6.   Komissio voi vahvistaa sardellikantaan alueella VIII sovellettavat saalisrajoitukset asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklan 2 kohdassa mainittua menettelyä käyttäen vuoden 2008 alkupuoliskolla kerättävien tieteellisten tietojen perusteella.

7.   Harmaaturskaa koskevan 5 kohdan mukaisen tarkistuksen seurauksena komissio voi teolliseen käyttöön tarkoitettujen sivusaaliiden huomioon ottamiseksi harmaaturskan kalastuksessa Norjassa tarkistaa asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklan 2 kohdassa mainittua menettelyä noudattaen valkoturskaa koskevia saalisrajoituksia ICES-alueella III a ja IV sekä ICES-alueella II a sijaitsevilla EY:n vesillä samoin kuin koljaa koskevia pyyntirajoituksia ICES-alueella III a ja ICES-alueella III b, III c and III d sijaitsevilla EY:n vesillä, ICES-alueella IV sekä ICES-alueella II a sijaitsevilla EY:n vesillä.

6 artikla

Rauhoitetut lajit

Yhteisön aluksia kielletään pyytämästä, pitämästä aluksella, jälleenlaivaamasta ja purkamasta seuraavia lajeja kaikilla yhteisön vesillä ja yhteisön ulkopuolisilla vesillä:

Jättiläishai (Cetorinhus maximus)

Valkohai (Carcharodon carcharias).

7 artikla

Jakamista koskevat erityissäännökset

1.   Liitteessä I vahvistettu kalastusmahdollisuuksien jakaminen jäsenvaltioiden kesken ei rajoita seuraavien soveltamista:

a)

asetuksen (EY) N:o 2371/2002 20 artiklan 5 kohdan mukaisesti tehtävät vaihdot;

b)

asetuksen (ETY) N:o 2847/93 21 artiklan 4 kohdan, 23 artiklan 1 kohdan ja 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti suoritetut kiintiöiden uudelleen jakamiset;

c)

asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklan nojalla sallittavat saaliiden lisäpurkamiset;

d)

asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan mukaisesti pidätettävät määrät;

e)

asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan mukaisesti tehtävät vähennykset.

2.   Vuodelle 2009 siirrettävien kiintiöiden pidättämiseksi on asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklan 2 kohtaa sovellettava kyseisen asetuksen säännöksistä poiketen kaikkiin kantoihin, joihin sovelletaan analyyttistä TACia.

8 artikla

Pyyntiponnistuksen rajoitukset ja niihin liittyvät kantojen hallinnointia koskevat edellytykset

1.   Pyyntiponnistuksen rajoituksia ja niihin liittyviä edellytyksiä sovelletaan seuraavasti 1 päivästä helmikuuta 200831 päivään tammikuuta 2009:

a)

Kattegatin, Skagerrakin ja ICES-alueiden IV, VI a, VII a ja VII d sekä ICES-alueella II a sijaitsevien EY:n vesien tiettyjen kantojen hallinnoinnissa sovelletaan liitettä II A;

b)

ICES-alueiden VIII c ja IX a, Cádizinlahtea lukuun ottamatta, kummeliturskan ja keisarihummerin hallinnoinnissa sovelletaan liitettä II B;

c)

ICES-alueen VII e kielikampelakannan hallinnoinnissa sovelletaan liitettä II C;

d)

ICES-alueiden III a ja IV sekä ICES-alueella II a sijaitsevien EY:n vesien tuulenkalakantojen hallinnoinnissa sovelletaan liitettä II D.

2.   Edellä 1 kohdassa mainittujen kantojen osalta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 200831 päivään tammikuuta 2008 ulottuvalla kaudella edelleen asetuksen (EY) N:o 41/2007 liitteissä II A, II B, II C ja II D vahvistettuja pyyntiponnistuksen rajoituksia ja niihin liittyviä edellytyksiä.

3.   Komissio vahvistaa tuulenkalankalastuksen pyyntiponnistuksen vuodeksi 2008 ICES-alueilla III a ja IV sekä ICES-alueella II a sijaitsevilla EY:n vesillä liitteessä II D olevassa 4 ja 5 kohdassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että alusten, joilla on syvänmeren kalastuslupa, pyyntiponnistus mitattuna kilowattipäivinä poissa satamasta ei vuoden 2008 osalta ylitä 75 prosenttia kyseisen jäsenvaltion alusten vuoden 2003 keskimääräistä vuotuista pyyntiponnistusta kalastusmatkoilla, joilla oli käytössä syvänmeren kalastuslupa ja/tai joilla pyydettiin asetuksen (EY) N:o 2347/2002 liitteissä I ja II lueteltuja syvänmeren lajeja. Tätä kohtaa sovelletaan vain kalastusmatkoihin, joilla on pyydetty yli 100 kg muita syvänmeren lajeja kuin kultakuoretta.

9 artikla

Saaliiden ja sivusaaliiden aluksesta purkamista koskevat edellytykset

1.   Aluksella ei saa pitää eikä aluksesta saa purkaa sellaisiin kantoihin kuuluvia kaloja, joille on vahvistettu saalisrajoitukset, paitsi jos:

a)

saaliit on pyydetty sellaisen jäsenvaltion aluksilla, jolla on olemassa kiintiö, eikä tämä kiintiö ole täyttynyt; tai

b)

saaliit ovat osa yhteisön osuutta, jota ei ole jaettu jäsenvaltioiden kesken kiintiöiksi, eikä tämä osuus ole täyttynyt.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, seuraavia kaloja voidaan pitää aluksella ja purkaa aluksesta, vaikka jäsenvaltiolla ei olisi kiintiöitä tai vaikka kiintiöt tai osuudet olisivat täyttyneet:

a)

muut lajit kuin silli ja silakka sekä makrilli, kun:

i)

ne on saatu saaliiksi muiden lajien mukana verkoilla, joiden silmäkoko on alle 32 millimetriä asetuksen (EY) N:o 850/98 4 artiklan mukaisesti; ja

ii)

saaliita ei ole lajiteltu aluksella tai purkamisen yhteydessä;

tai

b)

makrilli, kun:

i)

se on saatu saaliiksi piikkimakrillien ja sardiinien mukana;

ii)

sen osuus on enintään 10 prosenttia aluksella olevien makrillien, piikkimakrillien ja sardiinien kokonaispainosta; ja

iii)

saaliita ei ole lajiteltu aluksella tai purkamisen yhteydessä.

3.   Kaikki alukselta puretut määrät on luettava kiintiöön tai, jos yhteisön osuutta ei ole jaettu jäsenvaltioiden kesken kiintiöiksi, yhteisön osuuteen, paitsi jos saalis on pyydetty 2 kohdan säännösten mukaisesti.

4.   Sivusaaliiden prosenttiosuus ja niiden käyttö määritellään asetuksen (EY) N:o 850/98 4 ja 11 artiklan mukaisesti.

10 artikla

Lajittelemattomat saaliit ICES-alueilla III a, IV ja VII d sekä ICES-alueella II a sijaitsevilla EY:n vesillä

1.   Asetuksen (EY) N:o 1434/98 2 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta ICES-alueilta III a, IV ja VII d eikä ICES-alueella II a sijaitsevilta EY:n vesiltä pyydettyyn silliin ja silakkaan.

2.   Kun jonkin jäsenvaltion sillin ja silakan saalisrajoitukset ICES-alueilla III a, IV ja VII d sekä ICES-alueen II a EY:n vesillä on käytetty kokonaan, asianomaisen jäsenvaltion lipun alla purjehtivat ja yhteisössä rekisteröidyt alukset, jotka harjoittavat kalastusta, johon sovelletaan asiaa koskevia saalisrajoituksia, eivät saa purkaa silliä ja silakkaa sisältäviä lajittelemattomia saaliita.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on riittävä näytteenotto-ohjelma, joka mahdollistaa ICES-alueilta III a, IV ja VII d sekä ICES-alueella II a sijaitsevilta EY:n vesiltä pyydettyjen lajittelemattomien purettujen saaliiden tehokkaan lajikohtaisen valvonnan.

4.   ICES-alueilta III a, IV ja VII d sekä ICES-alueella II a sijaitsevilta EY:n vesiltä pyydetyt lajittelemattomat saaliit saa purkaa ainoastaan satamissa ja purkamispaikoissa, joissa on käytössä 1 kohdassa tarkoitettu näytteenotto-ohjelma.

11 artikla

Pääsyrajoitukset

Yhteisön alukset eivät saa kalastaa Skagerrakissa 12 meripeninkulman sisällä Norjan perusviivoista. Tanskan tai Ruotsin lipun alla purjehtivat alukset saavat kuitenkin kalastaa neljän meripeninkulman etäisyydellä Norjan perusviivoista.

12 artikla

Silmäkoon ja langan paksuuden määrittäminen

Kun yhteisön, komission ja kansalliset tarkastajat tarkastavat yhteisön aluksia, tässä asetuksessa tarkoitetut silmäkoko ja langan paksuus määritetään kalaverkkojen silmäkoon ja langan paksuuden määrittämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 24 päivänä tammikuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 129/2003 (40) mukaisesti.

13 artikla

Siirtymäkauden tekniset ja valvontaa koskevat toimenpiteet

Siirtymäkauden tekniset ja valvontaa koskevat yhteisön aluksiin sovellettavat toimenpiteet vahvistetaan liitteessä III.

III LUKU

KOLMANSIEN MAIDEN KALASTUSALUSTEN SAALISRAJOITUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT EDELLYTYKSET

14 artikla

Lupa

Venezuelan tai Norjan lipun alla purjehtivat kalastusalukset ja Färsaarilla rekisteröidyt kalastusalukset saavat pyytää yhteisön vesialueilla saaliita liitteessä I vahvistettujen saalisrajoitusten puitteissa sekä 15–18 ja 22–28 artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

15 artikla

Rauhoitetut lajit

Kolmansien maiden kalastusaluksia kielletään pyytämästä, pitämästä aluksella, jälleenlaivaamasta ja purkamasta seuraavia lajeja kaikilla yhteisön vesillä:

Jättiläishai (Cetorinhus maximus)

Valkohai (Carcharodon carcharias).

16 artikla

Maantieteelliset rajoitukset

1.   Norjan lipun alla purjehtivat tai Färsaarilla rekisteröidyt kalastusalukset saavat kalastaa 200 meripeninkulman vyöhykkeen niissä osissa, jotka sijaitsevat vähintään 12 meripeninkulman etäisyydellä jäsenvaltioiden perusviivoista ICES-alueella IV, Kattegatissa ja Atlantin valtamerellä leveyspiirin 43o00′ N pohjoispuolella, lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 2371/2002 18 artiklassa tarkoitettua aluetta.

2.   Norjan lipun alla purjehtivat kalastusalukset saavat kalastaa Skagerrakissa vähintään neljän meripeninkulman etäisyydellä Tanskan ja Ruotsin perusviivoista.

3.   Venezuelan lipun alla purjehtivat kalastusalukset saavat kalastaa ainoastaan niissä 200 meripeninkulman vyöhykkeen osissa, jotka sijaitsevat vähintään 12 meripeninkulman etäisyydellä Ranskan departementin Guyanan perusviivoista.

17 artikla

Kulku yhteisön vesialueiden kautta

Yhteisön vesialueiden kautta kulkevien kolmansien maiden kalastusaluksilla pidettäviä verkkoja on säilytettävä seuraavien edellytysten mukaisesti siten, että ne eivät ole käyttövalmiita:

a)

verkot, painot ja vastaavat laitteet on irrotettava niiden trooliovista, veto- tai hinausköysistä tai -vaijereista;

b)

kannella tai kannen yläpuolella olevat verkot on kiinnitettävä tukevasti johonkin kansirakenteen osaan.

18 artikla

Saaliiden ja sivusaaliiden aluksesta purkamista koskevat edellytykset

Aluksella ei saa pitää eikä aluksesta saa purkaa sellaisiin kantoihin kuuluvia kaloja, joille on vahvistettu saalisrajoitukset, paitsi jos saaliit on pyydetty sellaisen kolmannen maan kalastusaluksilla, joilla on kiintiö, eikä tämä kiintiö ole täyttynyt.

19 artikla

Siirtymäkauden tekniset ja valvontaa koskevat toimenpiteet

Siirtymäkauden tekniset ja valvontaa koskevat kolmansien maiden aluksiin sovellettavat toimenpiteet vahvistetaan liitteessä III.

IV LUKU

YHTEISÖN ALUSTEN LISENSSIJÄRJESTELYT

20 artikla

Lisenssit ja niihin liittyvät edellytykset

1.   Sen estämättä, mitä asetuksessa (EY) N:o 1627/94 annetuissa kalastuslisenssejä ja erityiskalastuslupia koskevissa yleisissä säännöissä säädetään, yhteisön alusten jonkin kolmannen maan vesialueilla harjoittaman kalastuksen edellytyksenä on kyseisen kolmannen maan viranomaisten antama lisenssi.

2.   Edellä 1 kohtaa ei kuitenkaan sovelleta seuraaviin yhteisön aluksiin silloin, kun ne kalastavat Norjan vesillä Pohjanmerellä:

a)

alukset, joiden vetoisuus on enintään 200 bruttotonnia;

b)

alukset, jotka kalastavat ihmisravinnoksi muita lajeja kuin makrillia; tai

c)

Ruotsin lipun alla purjehtivat alukset vakiintuneen käytännön mukaisesti.

3.   Lisenssien enimmäismäärä ja muut niitä koskevat edellytykset vahvistetaan liitteessä IV olevassa I osassa esitetyllä tavalla. Lisenssihakemuksissa on ilmoitettava kalastustyypit sekä niiden yhteisön alusten, joille lisenssiä haetaan, nimet ja tiedot, ja jäsenvaltioiden viranomaisten on osoitettava ne komissiolle. Komissio toimittaa hakemukset asianomaisen kolmannen maan viranomaisille.

4.   Jos jokin jäsenvaltio siirtää kiintiön toiselle jäsenvaltiolle liitteessä IV olevassa I osassa esitetyillä kalastusalueilla, siirtoon on sisällyttävä asianmukainen lisenssien siirto ja siitä on ilmoitettava komissiolle. Kullekin kalastusalueelle liitteessä IV olevassa I osassa vahvistettua lisenssien kokonaismäärää ei saa kuitenkaan ylittää.

5.   Yhteisön alusten on noudatettava säilyttämis- ja valvontatoimenpiteitä sekä kaikkia muita säännöksiä, joita sovelletaan sillä alueella, jolla ne kalastavat.

21 artikla

Färsaaret

Yhteisön alukset, joilla on lisenssi harjoittaa yhden lajin kohdennettua kalastusta Färsaarten vesillä, voivat harjoittaa toisen lajin kohdennettua kalastusta edellyttäen, että ne ilmoittavat tästä ennakolta Färsaarten viranomaisille.

V LUKU

KOLMANSIEN MAIDEN KALASTUSALUSTEN LISENSSIJÄRJESTELY

22 artikla

Lisenssiä ja erityiskalastuslupaa koskeva velvoite

1.   Sen estämättä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2847/93 28 b artiklassa säädetään, Norjan lipun alla purjehtivat alle 200 bruttotonnin vetoiset kalastusalukset on vapautettu lisenssiä ja erityiskalastuslupaa koskevasta velvoitteesta.

2.   Lisenssi ja erityiskalastuslupa on pidettävä aluksella. Färsaarilla tai Norjassa rekisteröidyt kalastusalukset on kuitenkin vapautettu tästä velvoitteesta.

3.   Kolmansien maiden kalastusalukset, joilla on lupa kalastaa 31 päivänä joulukuuta 2007, voivat jatkaa kalastusta 1 päivästä tammikuuta 2008 siihen asti, kun luettelo kalastusluvan saaneista kalastusaluksista on toimitettu komissiolle ja komissio on sen hyväksynyt.

23 artikla

Lisenssi- tai erityiskalastuslupahakemus

Kolmannen maan viranomaisen komissiolle toimittaman lisenssi- tai erityiskalastuslupahakemuksen mukana on oltava seuraavat tiedot:

a)

aluksen nimi;

b)

rekisterinumero;

c)

ulkoiset tunnuskirjaimet ja -numerot;

d)

rekisteröintisatama;

e)

omistajan tai rahtaajan nimi ja osoite;

f)

bruttovetoisuus ja kokonaispituus;

g)

koneteho;

h)

radiokutsutunnus ja -taajuus;

i)

aiottu kalastusmenetelmä;

j)

kohteena oleva kalastusalue;

k)

kalalajit, joita aiotaan pyytää;

l)

ajanjakso, jolle lisenssiä haetaan.

24 artikla

Lisenssien lukumäärä

Lisenssien lukumäärä ja niihin liittyvät erityisedellytykset vahvistetaan liitteessä IV olevan II osan mukaisesti.

25 artikla

Mitätöinti ja peruuttaminen

1.   Lisenssit ja erityiskalastusluvat voidaan mitätöidä uusien lisenssien ja erityiskalastuslupien myöntämistä varten. Tällainen mitätöinti tulee voimaan sitä päivää edeltävänä päivänä, jona komissio myöntää uudet lisenssit ja erityiskalastusluvat. Uudet lisenssit ja erityiskalastusluvat tulevat voimaan niiden myöntämispäivänä.

2.   Lisenssit ja erityiskalastusluvat peruutetaan kokonaan tai osittain ennen niiden päättymispäivää, jos liitteessä I vahvistettu kyseistä kantaa koskeva kiintiö on täyttynyt.

3.   Lisenssit ja erityiskalastusluvat peruutetaan, jos tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita ei noudateta.

26 artikla

Sääntöjen noudattamatta jättäminen

1.   Kolmannen maan kalastusalukselle, joka ei noudata tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita, ei myönnetä lisenssiä eikä erityiskalastuslupaa enintään 12 kuukauteen.

2.   Komissio toimittaa asianomaisen kolmannen maan viranomaisille niiden kolmannen maan kalastusalusten nimet ja tiedot, joilla ei ole yhtenä tai useampana seuraavana kuukautena lupaa kalastaa yhteisön kalastusalueella tämän asetuksen asiaa koskevien sääntöjen rikkomisen vuoksi.

27 artikla

Lisenssinhaltijan velvollisuudet

1.   Kolmansien maiden kalastusalusten on noudatettava säilyttämis- ja valvontatoimenpiteitä sekä muita säännöksiä, joita sovelletaan yhteisön alusten harjoittamaan kalastukseen alueella, jolla ne toimivat, erityisesti asetuksia (ETY) N:o 1381/87, (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94, (EY) N:o 850/98 ja (EY) N:o 1434/98 sekä kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla 21 päivänä joulukuuta 2005 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 2187/2005 (41).

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen kolmansien maiden kalastusalusten on pidettävä kalastuspäiväkirjaa, johon on merkittävä liitteessä V olevassa I osassa vahvistetut tiedot.

3.   ICES-alueella III a kalastavia Norjan lipun alla purjehtivia aluksia lukuun ottamatta kolmansien maiden kalastusalusten on toimitettava komissiolle liitteessä VI vahvistetut tiedot mainitussa liitteessä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

28 artikla

Ranskan departementtia Guyanaa koskevat erityissäännökset

1.   Ranskan departementin Guyanan vesialueille myönnettävien lisenssien edellytyksenä on, että kolmannen maan kalastusaluksen varustaja sitoutuu komission pyynnöstä sallimaan tarkkailijan tulon alukselle.

2.   Ranskan Guyanan vesillä kalastavien kolmansien maiden kalastusalusten on pidettävä liitteessä V olevassa II osassa esitetyn mallin mukaista kalastuspäiväkirjaa. Saalistiedot on lähetettävä pyynnöstä komissiolle Ranskan viranomaisten kautta.

VI LUKU

VÄLIMERELLÄ KALASTAVIA YHTEISÖN ALUKSIA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

29 artikla

Kalastuskieltoajan vahvistaminen dolfiininkalastuksessa, jossa käytetään kalojen yhteenkokoamisvälineitä

1.   Dolfiinin (Coryphaena hippurus) ja erityisesti sen poikasten suojelemiseksi dolfiininkalastus, jossa käytetään kalojen yhteenkokoamisvälineitä, kielletään 1 päivästä tammikuuta 200814 päivään elokuuta 2008 kaikilla liitteessä XIV esitetyssä päätöslauselmassa GFCM/31/2007/2 määritellyillä GFCM-sopimusalueen maantieteellisillä osa-alueilla.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos jäsenvaltio voi osoittaa, että sen lipun alla purjehtivat kalastusalukset eivät huonon sään vuoksi ole voineet käyttää tavanomaisia kalastuspäiviään, tämä jäsenvaltio voi siirtää alustensa yhteenkokoamisvälineitä käyttäen harjoitettavassa kalastuksessa menettämät päivät seuraavan vuoden 31 päivään tammikuuta saakka. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat soveltaa tätä siirto-oikeutta, on ennen 1 päivää tammikuuta 2009 toimitettava komissiolle niiden lisäpäivien lukumäärää koskeva hakemus, jotka aluksella on lupa kalastaa dolfiinia kalojen yhteenkokoamisvälineitä käyttäen kalastuskieltoaikana 1 päivästä tammikuuta 200931 päivään tammikuuta 2009. Hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)

kyseisen kalastustoiminnan lopettamista koskevat yksityiskohtaiset tiedot sisältävä raportti, johon sisältyvät hakemusta tukevat aiheelliset säätiedot;

b)

aluksen nimi;

c)

rekisterinumero;

d)

ulkoiset tunnuskirjaimet ja -numerot yhteisön kalastuslaivastorekisteristä 30 päivänä joulukuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 26/2004 (42) liitteessä I olevan määrittelyn mukaisesti.

Komissio toimittaa jäsenvaltioilta saamansa tiedot GFCMn toimeenpanevalle sihteeristölle.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ennen 1 päivää marraskuuta 2008 kertomus 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden täytäntöönpanosta vuonna 2007.

4.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 15 päivään tammikuuta 2009 mennessä lippujensa alla purjehtivien kalastusalustensa osalta purettujen dolfiinisaaliiden kokonaismäärät ja jälleenlaivaukset vuonna 2008 kaikilla liitteessä XIV esitetyssä päätöslauselmassa GFCM/31/2007/2 määritellyillä GFCM-sopimusalueen maantieteellisillä osa-alueilla.

Komissio toimittaa jäsenvaltioilta saamansa tiedot GFCMn toimeenpanevalle sihteeristölle.

30 artikla

Kalastusrajoitusalueiden perustaminen herkkien syvänmeren luontotyyppien suojelemiseksi

1.   Kalastus pohjaharoja ja pohjatrooleja käyttäen kielletään seuraavat koordinaatit yhdistävien viivojen rajaamilla alueilla:

a)

Syvänmeren kalastusrajoitusalue ”Lophelian riutta Capo Santa Maria di Leucan edustalla”

39o27,72' N, 18o10,74' E

39o27,80' N, 18o26,68' E

39o11,16' N, 18o04,28' E

39o11,16' N, 18o35,58' E

b)

Syvänmeren kalastusrajoitusalue ”kylmää hiilivetyä tihkuvat Niilin delta-alueet”

31o30,00' N, 33o10,00' E

31o30,00' N, 34o00,00' E

32o00,00' N, 34o00,00' E

32o00,00' N, 33o10,00' E

c)

Syvänmeren kalastusrajoitusalue ”Eratosthenes Seamount”

33o00,00' N, 32o00,00' E

33o00,00' N, 33o00,00' E

34o00,00' N, 33o00,00' E

34o00,00' N, 32o00,00' E

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet herkkien syvänmeren luontotyyppien suojelemiseksi 1 kohdassa tarkoitetuilla alueilla, ja niiden on erityisesti varmistettava, että tämä alueet suojellaan kaikelta sellaiselta muulta toiminnalta kuin kalastustoiminnalta, joka vaarantaa näille erityisille luontotyypeille tunnusomaisten piirteiden säilymisen.

31 artikla

Eräissä paikallisissa ja kausiluonteisissa pohjatroolikalastuksissa käytettävien troolien vähimmäissilmäkoko

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1967/2006 8 artiklan 1 kohdan h alakohdassa ja 9 artiklan 3 kohdan 2 alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat antaa lippunsa alla purjehtiville kalastusaluksille edelleenkin luvan käyttää alle 40 mm:n vinoneliösilmiä troolinperissä, kun pyydetään muita kuin kolmansien maiden kanssa jaettuja kalakantoja eräissä paikallisissa ja kausiluonteisissa pohjatroolikalastuksissa.

2.   Edellä 1 kohtaa sovelletaan ainoastaan kalastustoimiin, jotka jäsenvaltiot ovat jo virallisesti hyväksyneet 1 päivänä tammikuuta 2007 voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, eikä se saa tarkoittaa pyyntiponnistuksen suurentamista tulevaisuudessa vuoteen 2006 verrattuna.

3.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 15 päivään tammikuuta 2008 mennessä yleisesti käytetyllä tiedonsiirtojärjestelmällä luettelo 1 kohdan mukaisesti luvan saaneista aluksista. Hyväksyttyjen alusten luettelon on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

yhteisön alusrekisterinumero (CFR) ja ulkoiset merkinnät komission asetuksen (EY) N:o 26/2004 liitteessä I olevan määrittelyn mukaisesti;

b)

kunkin aluksen harjoittama yksi tai useampi hyväksytty kalastus kohdekannan tai -kantojen, liitteessä XIV esitetyssä päätöslauselmassa GFCM/31/2007/2 määritellyn kalastusalueen ja käytetyn pyydyksen silmäkokoon liittyvien teknisten ominaisuuksien mukaisesti eriteltynä;

c)

sallittu kalastuskausi.

4.   Komissio toimittaa jäsenvaltioilta saamansa tiedot GFCM:n toimeenpanevalle sihteeristölle.

VII LUKU

NAFO-SÄÄNTELYALUEELLA KALASTAVIA YHTEISÖN ALUKSIA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

32 artikla

Saaliiden ilmoittaminen

1.   Sellaisen aluksen päällikön, jolla on lupa kalastaa grönlanninpallasta asetuksen (EY) N:o 2115/2005 5 artiklan mukaisesti, on lähetettävä lippujäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille sähköisessä muodossa oleva saalisraportti, jossa ilmoitetaan hänen aluksensa pyytämät grönlanninpallaksen määrät ja myös se, että saalista ei ole.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetty raportti on toimitettava ensimmäisen kerran viimeistään 10 päivän kuluttua aluksen saapumisesta NAFO-sääntelyalueelle tai kalastusmatkan alkamisesta. Raportti on toimitettava viiden päivän välein. Kun 1 kohdan mukaisesti ilmoitettujen grönlanninpallaksen saaliiden katsotaan täyttäneen 75 prosenttia lippujäsenvaltiolle osoitetusta kiintiöstä, aluksen päällikön on toimitettava raportit kolmen päivän välein.

3.   Kunkin jäsenvaltion on saalisraportit saatuaan toimitettava ne komissiolle. Komissio toimittaa nämä tiedot viipymättä NAFOn sihteeristölle.

33 artikla

Lisävalvontatoimenpiteet

1.   Alukset, joilla on lupa kalastaa grönlanninpallasta asetuksen (EY) N:o 2115/2005 5 artiklan mukaisesti, saavat tulla NAFO-sääntelyalueelle pyytämään grönlanninpallasta ainoastaan, jos aluksella on alle 50 tonnia mitä tahansa saalista tai jos pääsy on sallittu tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

2.   Jos aluksella, jolla on lupa kalastaa grönlanninpallasta asetuksen (EY) N:o 2115/2005 5 artiklan mukaisesti, on NAFO-sääntelyalueen ulkopuolella pyydettyjä saaliita vähintään 50 tonnia, sen on viimeistään 72 tuntia ennen NAFO-sääntelyalueelle saapumista (ENT) ilmoitettava NAFOn sihteeristölle sähköpostitse tai telekopioitse aluksella pidetyn saaliin määrä, sijainti (leveyspiiri/pituuspiiri), jolla alus päällikön arvion mukaan aloittaa kalastuksen ja arvioitu saapumisaika kyseiselle paikalle.

3.   Jos tarkastusalus ilmoittaa 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen jälkeen aikomuksestaan suorittaa tarkastus, sen on ilmoitettava kalastusalukselle sen paikan koordinaatit, jossa tarkastus suoritetaan. Tarkastuspaikka saa olla enintään 60 meripeninkulman päässä paikasta, jossa alus päällikön arvion mukaan aloittaa kalastuksen.

4.   Jos kalastusalus, jolla on lupa kalastaa grönlanninpallasta asetuksen (EY) N:o 2115/2005 5 artiklan mukaisesti, ei NAFO-sääntelyalueelle saapumiseensa mennessä ole saanut NAFOn sihteeristöltä tai tarkastusalukselta ilmoitusta siitä, että tarkastusalus aikoo suorittaa 3 kohdan mukaisen tarkastuksen, se voi aloittaa kalastuksen. Kalastusalus voi aloittaa kalastustoimet ilman ennakkotarkastusta myös siinä tapauksessa, että tarkastusalus ei ole aloittanut tarkastusta kolmen tunnin kuluessa kalastusaluksen saapumisesta tarkastuspaikkaan.

34 artikla

Korallien suojelualue

Kaikenlainen pohjapyydyksillä harjoitettava kalastustoiminta kielletään liitteessä VII määritellyllä NAFO-alueen 3O alueella.

LUKU VIII

KOLMANSIEN MAIDEN KALASTUSALUSTEN NEAFC-ALUEELLA PYYTÄMIEN JÄÄDYTETTYJEN KALOJEN PURKAMISTA JA JÄLLEENLAIVAUSTA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

35 artikla

Satamavaltion suorittama valvonta

Sen estämättä, mitä asetuksessa (ETY) N:o 2847/93 ja kolmansien maiden kalastusalusten saaliiden suoraan yhteisön satamissa purkamiseksi ja kaupan pitämiseksi oikeuttavien edellytysten vahvistamisesta 6 päivänä toukokuuta 1994 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1093/94 (43) säädetään, tässä luvussa säädettyjä menettelyjä sovelletaan kolmansien maiden kalastusalusten NEAFC-yleissopimuksen alueella pyytämien jäädytettyjen kalojen jäsenvaltioiden satamissa tapahtuviin purkamisiin ja jälleenlaivauksiin.

36 artikla

Nimetyt satamat

Purkaminen ja jälleenlaivaaminen sallitaan yhteisön vesillä ainoastaan nimetyissä satamissa.

Jäsenvaltioiden on nimettävä saaliiden purkamiseen käytettävä paikka tai lähellä rannikkoa oleva paikka (nimetyt satamat), jossa 35 artiklassa tarkoitetut kalan purkamis- ja jälleenlaivaustoimet saadaan tehdä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista vuonna 2007 nimettyjen satamien luetteloon tehtävistä muutoksista vähintään 15 päivää ennen kuin muutos tulee voimaan.

Komissio julkaisee nimettyjen satamien luettelon ja siihen tehdyt muutokset Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa ja julkistaa ne verkkosivuillaan.

37 artikla

Satamaan saapumista koskeva ennakkoilmoitus

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2847/93 28 e artiklan 1 kohdassa säädetään, kaikkien tämän asetuksen 35 artiklassa tarkoitettuja kaloja kuljettavien kalastusalusten päälliköiden tai näiden edustajien, jotka aikovat saapua satamaan purkamista tai jälleenlaivausta varten, on annettava sen sataman, jota he aikovat käyttää, jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus vähintään kolme työpäivää ennen arvioitua saapumisaikaa.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen on liitettävä liitteessä VIII olevassa 1 osassa esitetty lomake, jonka A osa on asianmukaisesti täytetty seuraavasti:

a)

lomaketta PSC 1 käytetään silloin, kun kalastusalus purkaa oman saaliinsa;

b)

lomaketta PSC 2 käytetään silloin, kun kalastusalus suorittaa jälleenlaivaustoimia. Tällöin kustakin luovuttavasta aluksesta on käytettävä erillistä lomaketta.

3.   Satamajäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava 2 kohdassa tarkoitetun lomakkeen jäljennös viipymättä kalastusaluksen lippuvaltiolle ja luovuttavien alusten lippujäsenvaltiolle tai -valtioille, kun alus suorittaa jälleenlaivaustoimia.

38 artikla

Lupa purkaa aluksesta tai jälleenlaivata

1.   Satamajäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia saaliin purkamisen tai jälleenlaivaamisen ainoastaan, jos purkamista tai jälleenlaivaamista aikovan kalastusaluksen lippuvaltio tai, jos alus suorittaa jälleenlaivaustoimia sataman ulkopuolella, luovuttavien alusten lippuvaltio tai lippuvaltiot ovat palauttamalla 37 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimitetun lomakkeen jäljennöksen, jonka B osa on asianmukaisesti täytetty, vahvistaneet että:

a)

kalastusalusten, joiden on ilmoitettu pyytäneen kalat, ilmoitetun lajin kiintiö oli riittävä;

b)

aluksella olevat kalamäärät oli asianmukaisesti ilmoitettu ja otettu huomioon mahdollisesti sovellettavia saalis- ja pyyntiponnistusrajoituksia laskettaessa;

c)

kalastusaluksilla, joiden on ilmoitettu pyytäneen kalat, oli lupa kalastaa ilmoitetuilla alueilla;

d)

aluksen läsnäolo alueella, jolta saalis on saatu, on tarkistettu VMS-tietojen perusteella.

Purkamis- tai jälleenlaivaustoimet voidaan aloittaa vasta kun satamajäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet niihin luvan.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, satamajäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia saaliin purkamisen kokonaan tai osittain, vaikkei 1 kohdassa tarkoitettua vahvistusta olisikaan saatu, mutta niiden on tällöin pidettävä kyseiset kalat varastossa toimivaltaisten viranomaisten valvonnassa. Kalat voidaan vapauttaa myyntiin, ottaa haltuun tai kuljettaa vasta kun 1 kohdassa tarkoitettu vahvistus on saatu. Jos vahvistusta ei saada 14 vuorokauden kuluessa purkamisesta, satamavaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat takavarikoida kalat ja menetellä niiden suhteen kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3.   Satamajäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle ja, jos puretut tai jälleenlaivatut kalat on pyydetty NEAFC-yleissopimusalueelta, NEAFCn sihteerille viipymättä, salliiko satamajäsenvaltio purkamisen tai jälleenlaivauksen vai ei, toimittamalla jäljennös liitteessä VIII olevassa I osassa esitetystä lomakkeesta, jonka C osa on asianmukaisesti täytetty.

39 artikla

Tarkastukset

1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vuosittain tarkastettava vähintään 15 prosenttia kolmansien maiden kalastusalusten tekemistä 35 artiklassa tarkoitetuista purkamisista ja jälleenlaivaamisista satamissaan.

2.   Tarkastuksissa on seurattava koko purkamista tai jälleenlaivaamista, ja niissä on tehtävä ristiintarkastus purkamista koskevaan ennakkoilmoitukseen merkittyjen lajikohtaisten määrien ja purettujen tai jälleenlaivattujen lajikohtaisten määrien välillä.

3.   Tarkastajien on tehtävä kaikkensa välttääkseen viivyttämästä kalastusalusta turhaan ja varmistettava, että kalastusalukselle koituu mahdollisimman vähän häiriötä ja vaivaa sekä että kalan laadun heikkenemiseltä vältytään.

40 artikla

Tarkastuskertomukset

1.   Kukin tarkastus on dokumentoitava laatimalla liitteessä VIII olevan II osan mukainen tarkastuskertomus.

2.   Tarkastuskertomuksen jäljennös on toimitettava viipymättä tarkastetun aluksen lippuvaltiolle ja luovuttavien alusten lippuvaltiolle tai lippuvaltioille, jos kalastusalus on suorittanut jälleenlaivaustoimia, sekä komissiolle ja, jos puretut tai jälleenlaivatut kalat on pyydetty NEAFC-yleissopimusalueelta, NEAFCn sihteerille

3.   Kunkin tarkastuskertomuksen alkuperäiskappale tai oikeaksi todistettu jäljennös on toimitettava pyynnöstä tarkastetun kalastusaluksen lippuvaltiolle.

LUKU IX

CCAMLR-YLEISSOPIMUSALUEELLA KALASTAVIA YHTEISÖN ALUKSIA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

1 JAKSO

Rajoitukset ja alustietoja koskevat vaatimukset

41 artikla

Kiellot ja saalisrajoitukset

1.   Liitteessä IX mainittujen lajien kohdennettu kalastus on kielletty mainitussa liitteessä ilmoitettujen alueiden ja ajanjaksojen osalta.

2.   Liitteessä X vahvistettuja uusien kalastusten ja koekalastusten saalis- ja sivusaalisrajoituksia sovelletaan mainitussa liitteessä ilmoitetuilla suuralueilla.

2 JAKSO

Koekalastus

42 artikla

Koekalastusta koskevat käytännesäännöt

Jäsenvaltioiden on varmistettava, tämän kuitenkaan vaikuttamatta asetuksen (EY) N:o 601/2004 4 artiklan soveltamiseen, että kaikilla yhteisön aluksilla on:

a)

tarkoituksenmukaiset viestintälaitteet, joihin kuuluu MF/HF-radiolaitteisto ja vähintään yksi 406MHz-taajuudella toimiva EPIRB-hätäpoiju, koulutetut käyttäjät aluksella ja mikäli mahdollista GMDSS-laite;

b)

riittävästi pelastuspukuja kaikille aluksella oleville;

c)

asianmukaiset järjestelyt matkan aikana mahdollisesti syntyvien sairaanhoitoa vaativien hätätapausten hoitamiseksi;

d)

elintarvike-, juomavesi- ja polttoainevarastot sekä keskeisten laitteistojen varaosat ennalta arvaamattomien viivästysten ja jäihin juuttumisen varalta;

e)

hyväksytty öljyvahinkovalmiussuunnitelma, joka käsittää meren pilaantumisen helpottamiseen tähtäävät järjestelyt (vakuutus mukaan luettuna) polttoaine- tai jätepäästöjen varalle.

43 artikla

Koekalastukseen osallistuminen

1.   Espanjan lipun alla purjehtivat ja Espanjassa rekisteröidyt alukset, jotka on ilmoitettu CCAMLRlle asetuksen (EY) N:o 601/2004 7 ja 7 a artiklan säännösten mukaisesti, saavat osallistua Dissostichus spp. -lajien pitkälläsiimalla harjoitettavaan koekalastukseen FAO-suuralueilla 88.1 ja 88.2 samoin kuin alueiden 58.4.1, 58.4.2 ja 58.4.3b niissä osissa, jotka eivät kuulu kansalliseen lainkäyttövaltaan.

2.   Ainoastaan yksi kalastusalus saa kerrallaan kalastaa alueella 58.4.3b.

3.   Kokonaissaaliita ja sivusaaliita koskevat rajoitukset suuralueiden 88.1 ja 88.2 samoin kuin alueiden 58.4.1 ja 58.4.2 osalta sekä niiden jakaminen pienimuotoista tutkimusta harjoittaville yksiköille (SSRU) kullakin alueella esitetään liitteessä X. Kalastus on lopetettava SSRU-alueella, kun ilmoitetut saaliit saavuttavat määritellyn saalisrajan, eikä kyseisellä SSRU-alueella saa enää kalastaa loppukauden aikana.

4.   Kalastusta on harjoitettava maantieteellisesti ja syvyyssuunnassa niin laajalla alueella kuin mahdollista, jotta saataisiin kalastusmahdollisuuksien määrittämiseksi tarvittavat tiedot ja vältettäisiin saaliiden ja pyyntiponnistuksen liiallinen keskittyminen. Alueilla 58.4.1 ja 58.4.2 kalastus on kuitenkin kiellettyä alle 550 metrin syvyydessä.

44 artikla

Ilmoitusjärjestelmät

Edellä 43 artiklassa tarkoitettuun koekalastukseen osallistuviin kalastusaluksiin sovelletaan seuraavia saaliiden ja pyyntiponnistuksen ilmoitusjärjestelmiä:

a)

asetuksen (EY) N:o 601/2004 12 artiklassa säädetty viiden päivän saaliiden ja pyyntiponnistuksen ilmoitusjärjestelmä sillä poikkeuksella, että jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle saalis- ja pyyntiponnistusilmoitukset kahden työpäivän kuluessa kunkin ilmoitusjakson päättymisestä, jotta ne voidaan toimittaa CCAMLRlle viipymättä. Pienimuotoista tutkimusta harjoittavat yksiköt tekevät ilmoitukset suuralueiden 88.1 ja 88.2 ja alueiden 58.4.1 ja 58.4.2 osalta;

b)

asetuksen (EY) N:o 601/2004 13 artiklassa säädetty kuukausittainen yksityiskohtainen saaliiden ja pyyntiponnistuksen ilmoitusjärjestelmä;

c)

poisheitettyjen Dissostichus eleginoides- ja Dissostichus mawsoni -yksilöiden kokonaismäärä ja paino on ilmoitettava, hyytelömäisessä tilassa olevat mukaan luettuina.

45 artikla

Laskukerran määritelmä

1.   Tässä jaksossa laskukerralla tarkoitetaan yhden tai useamman siiman laskemista yhdessä kalastuspaikassa. Laskukerran tarkka maantieteellinen sijainti saaliiden ja pyyntiponnistuksen ilmoittamista varten määritellään yhden tai useamman käytetyn siiman keskipisteenä.

2.   Jotta laskukerta voitaisiin nimetä tutkimuslaskukerraksi,

a)

kukin tutkimuslaskukerta on suoritettava vähintään viiden meripeninkulman etäisyydellä muista tutkimuslaskukerroista, ja tämä etäisyys on mitattava kunkin tutkimuslaskukerran maantieteellisestä keskipisteestä;

b)

kullakin laskukerralla on laskettava vähintään 3 500 ja enintään 10 000 koukkua; siinä voidaan käyttää samalla paikalla laskettuja useita erillisiä siimoja;

c)

pitkänsiiman on kullakin laskukerralla oltava vedessä vähintään kuusi tuntia mitattuna siimanlaskun loppuun saattamisesta siimannoston aloittamiseen.

46 artikla

Tutkimussuunnitelmat

Edellä 43 artiklassa tarkoitettuun koekalastukseen osallistuvien kalastusalusten on pantava täytäntöön tutkimussuunnitelmat kaikilla SSRU-alueilla, joihin FAO-suuralueet 88.1 ja 88.2 sekä alueet 58.4.1 ja 58.4.2 on jaettu. Tutkimussuunnitelma on pantava täytäntöön seuraavasti:

a)

ensimmäisen kerran SSRU-alueelle saavuttaessa tehtävät ensimmäiset kymmenen laskukertaa eli ensimmäinen sarja nimetään tutkimuslaskukerroiksi, ja niiden on täytettävä 45 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset;

b)

seuraavat kymmenen laskukertaa tai kymmenen tonnin saalis riippuen siitä, kumpi saavutetaan ensiksi, nimetään toiseksi sarjaksi. Toisen sarjan laskukertojen aikana harjoitettava kalastus voi päällikön harkinnan mukaan kuulua osana tavanomaiseen koekalastukseen. Nämä laskukerrat voidaan kuitenkin nimetä tutkimuslaskukerroiksi edellyttäen, että ne ovat 45 artiklan 2 kohdan vaatimusten mukaiset;

c)

jos päällikkö haluaa jatkaa kalastusta SSRU-alueella laskukertojen ensimmäisen ja toisen sarjan päätökseen saattamisen jälkeen, aluksen on aloitettava kolmas sarja, jonka tuloksena kaikissa kolmessa sarjassa tehdään yhteensä 20 tutkimuslaskukertaa. Laskukertojen kolmas sarja on saatettava päätökseen saman SSRU-alueelle tehdyn kalastusmatkan aikana kuin ensimmäinen ja toinen sarja;

d)

kun kolmannen sarjan 20 tutkimuslaskukertaa on saatettu päätökseen, alus voi jatkaa kalastusta SSRU-alueella;

e)

suuralueilla 88.1 ja 88.2 sijaitsevilla SSRU-alueilla A, B, C, E ja G, joiden kalastuskelpoinen alue on alle 15 000 km2, ei sovelleta b, c ja d alakohtaa, ja kymmenen tutkimuslaskukerran päätökseen saattamisen jälkeen alus voi jatkaa kalastusta SSRU-alueella.

47 artikla

Tiedonkeruusuunnitelmat

1.   Edellä 43 artiklassa tarkoitettuun koekalastukseen osallistuvien kalastusalusten on pantava täytäntöön tiedonkeruusuunnitelmat kaikilla SSRU-alueilla, joihin FAO-suuralueet 88.1 ja 88.2 sekä alueet 58.4.1 ja 58.4.2 on jaettu. Tiedonkeruusuunnitelmassa on oltava seuraavat tiedot:

a)

sijainti ja veden syvyys noston jokaisen siiman kummassakin päässä;

b)

laskemis-, vedessäolo- ja nostoajat;

c)

pinnalla irtipäässeiden kalojen määrä ja laji;

d)

laskettujen koukkujen määrä;

e)

syöttityyppi;

f)

tarttumisprosentti;

g)

koukkutyyppi; ja

h)

merenkäynti ja pilvisyys sekä kuun vaihe siimoja laskettaessa.

2.   Kaikki 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on kerättävä kunkin tutkimuslaskukerran osalta; tutkimuslaskukerran kaikki kalat, kuitenkin enintään 100 kalaa, on mitattava ja saaliista on otettava vähintään 30 kalan otos biologisia tutkimuksia varten. Jos kaloja saadaan yli 100, niihin on sovellettava satunnaisotantaa.

48 artikla

Merkintäohjelma

Kunkin pitkäsiima-aluksen on kalastuksen aikana jatkuvasti merkittävä ja päästettävä takaisin mereen Dissostichus spp. -lajien yksilöt CCAMLRn merkintäpöytäkirjan mukaisesti tätä kalastusta koskevassa säilyttämistoimenpiteessä määritellyssä suhteessa, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta asetuksen (EY) N:o 601/2004 soveltamiseen.

49 artikla

Tieteelliset tarkkailijat

1.   Kullakin 43 artiklassa tarkoitettuun koekalastukseen osallistuvalla kalastusaluksella on koko kalastuskaudella harjoitettavan kalastustoiminnan ajan oltava vähintään kaksi tieteellistä tarkkailijaa, joista toisen on oltava CCAMLRn kansainvälisen tieteellisen tarkkailusuunnitelman mukaisesti nimetty tarkkailija.

2.   Kunkin jäsenvaltion on omien lakiensa ja asetustensa mukaisesti sekä myös todisteiden hyväksyttävyyttä kotimaisissa tuomioistuimissa koskevia sääntöjä noudattaen pidettävä CCAMLRn sopimuspuolen nimeämien tarkastajien toimittamia raportteja samanarvoisina kuin omien tarkastajiensa laatimia ja toimittava niiden osalta samoin kuin omien tarkastajiensa laatimien raporttien johdosta; kyseessä olevan jäsenvaltion ja tarkastajat nimeävän CCAMLRn sopimuspuolen on tehtävä yhteistyötä helpottaakseen oikeudellisia tai muita menettelyjä, jotka johtuvat tällaisesta kertomuksesta.

50 artikla

Ilmoitus aikomuksesta osallistua krillin kalastukseen

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 601/2004 5 a artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden, jotka aikovat kalastaa krilliä CCAMLR-yleissopimusalueella, on ilmoitettava aikeestaan CCAMLRn sihteeristölle vähintään neljä kuukautta ennen CCAMLRn komission vuosikokousta, joka edeltää välittömästi aiottua kalastuskautta, käyttäen tämän asetuksen liitteessä XI esitettyä lomaketta varmistaakseen, että CCAMLRn komissio suorittaa asianmukaisen tarkastelun, ennen kuin alukset aloittavat pyynnin.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa on oltava asetuksen N:o 601/2004 3 artiklassa säädetyt tiedot kustakin aluksesta, jolle jäsenvaltio aikoo antaa luvan osallistua krillin kalastukseen.

3.   Jäsenvaltioiden, jotka aikovat pyytää krilliä CCAMLR-yleissopimusalueella, on ilmoitettava ainoastaan oman lippunsa alla ilmoitusajankohtana purjehtivat alukset.

4.   Poiketen siitä, mitä edellä 3 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot saavat antaa luvan osallistua krillin kalastukseen muulla kuin 1–3 kohdan mukaisesti CCAMLRlle ilmoitetulla aluksella, jos ilmoitettu alus on oikeutetuista toiminnallisista tai ylivoimisen esteen johdosta estynyt osallistumasta. Tällaisissa tapauksissa kyseisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava tästä heti CCAMLRn sihteeristölle ja komissiolle sekä annettava

i)

yksityiskohtaiset tiedot aiotusta 2 kohdassa tarkoitetusta korvaavasta aluksesta tai aluksista;

ii)

täydellinen selvitys syistä, joilla aluksen korvaaminen perustellaan, sekä asianmukainen tätä tukeva selvitys tai lisätiedot.

5.   Poiketen siitä, mitä edellä 3 ja 4 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot eivät saa antaa kumpaankaan CCAMLRn laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavien alusten (IUU-alukset) luetteloon kirjatuille aluksille lupaa osallistua krillin kalastukseen.

51 artikla

Krillin kalastuksen varosaalisrajoitukset tietyillä osa-alueilla

1.   Krillin yhteenlaskettu kokonaissaalis tilastollisilla osa-alueilla 48.1, 48.2, 48.3 ja 48.4 rajoitetaan 3,47 miljoonaan tonniin kalastuskautta kohti. Krillin kokonaissaalis tilastollisella alueella 58.4.2 rajoitetaan 2,645 miljoonaan tonniin kalastuskautta kohti.

2.   Ennen kuin tämän kokonaissaaliin enimmäismäärän jako pienempien kalastuksenhoitoalueiden kesken on määritelty tiedekomitean lausunnon perusteella, yhteenlaskettu kokonaissaalis tilastollisilla osa-alueilla 48.1, 48.2, 48.3 ja 48.4 rajoitetaan edelleen 620 000 tonniin kalastuskautta kohti. Kokonaissaalis alueella 58.4.2 rajoitetaan 260 000 tonniin linjan 55oE länsipuolella ja 192 000 tonniin linjan 55oE itäpuolella kalastuskautta kohti.

3.   Kalastuskausi alkaa 1 päivänä joulukuuta ja päättyy 30 päivänä marraskuuta seuraavana vuonna.

4.   Kullakin kalastusaluksella, joka osallistuu krillin pyyntiin alueella 58.4.2, on oltava kaiken kalastuskaudella suoritettavan kalastustoiminnan aikana vähintään yksi CCAMLRn kansainvälisen tieteellisen tarkkailusuunnitelman mukaisesti nimetty tieteellinen tarkkailija tai kotimainen tieteellinen tarkkailija, joka täyttää mainitun järjestelmän mukaiset vaatimukset, ja mahdollisuuksien mukaan vielä toinen tarkkailija.

52 artikla

Krillin pyyntiä koskevien tietojen ilmoitusjärjestelmä

1.   Krillisaaliit on ilmoitettava asetuksen (EY) 601/2004 10 artiklan mukaisesti.

2.   Kun kalastuskauden ilmoitettu kokonaissaalis on vähintään 80 prosenttia 620 000 tonnin tasosta osa-alueilla 48.1, 48.2, 48.3 ja 48.4 ja 260 000 tonnin tasosta linjan 55oE länsipuolella ja 192 000 tonnista linjan 55oE itäpuolella osa-alueella 58.4.2, saaliista on ilmoitettava asetuksen (EY) 601/2004 11 artiklan mukaisesti.

3.   Sen kalastuskauden, jona kokonaissaalis on ollut vähintään 80 prosenttia 2 kohdassa tarkoitetusta enimmäismäärästä, jälkeisenä kalastuskautena saaliista on ilmoitettava asetuksen (EY) 601/2004 11 artiklan mukaisesti, kun kokonaissaalis on vähintään 50 prosenttia mainitusta enimmäismäärästä.

4.   Jäsenvaltioiden on kunkin kalastuskauden lopussa saatava kaikilta aluksiltaan tarvittavat vetokertakohtaiset tiedot CCAMLRn yksityiskohtaisen saaliiden ja pyyntiponnistuksen ilmoituslomakkeen täyttämiseksi. Niiden on toimitettava tiedot CCAMLRn troolikalastuslomakkeella C1 CCAMLRn pääsihteerille ja komissiolle viimeistään seuraavan vuoden 1 päivään huhtikuuta mennessä.

53 artikla

Tietyt Dissostichus spp. -lajien koekalastusta koskevat rajoitukset

1.   Dissostichus spp. -lajien kokonaissaalis ei Banzare Bank -alueen

(tilastollinen alue 58.4.3b) niissä osissa, jotka eivät kuulu kansalliseen lainkäyttövaltaan, saa kalastuskaudella 2007–2008 ylittää:

i)

150 tonnin varosaalisrajoitusta, jota sovelletaan seuraavasti:

SSRU-alue A — 150 tonnia

SSRU-alue B — 0 tonnia

ii)

ylimääräistä 50 tonnin saalisrajoitusta tieteellistä tutkimusta varten SSRU-alueilla A ja B kalastuskautena 2007–2008.

2.   Edellä 1 kohdan i alakohdassa tarkoitettua kokonaissaalista ei saa pyytää 16 päivästä maaliskuuta 2008 tieteellisen tutkimuksen päätymiseen tai 1 päivään kesäkuuta 2008 sen mukaan, kumpi on aikaisemmin.

54 artikla

Väliaikainen syvänmeren verkkokalastuskielto

1.   Tässä artiklassa tarkoitetaan:

'verkoilla' pystysuoraan lähelle veden pintaa, välivesiin tai pohjaan asetettavia yksin-, kaksin- tai kolminkertaisten havasseinien sarjoja, joihin kalat jäävät saaliiksi jäämällä kiinni niiden sisälle, takertumalla niihin tai jäämällä kiinni verkon silmiin. Verkkojen yläpaulassa (yläköydessä) on kohoja ja alapaulassa (alaköydessä) yleensä painoja. Verkot muodostuvat yleensä yhdestä hapaasta tai joskus kahdesta tai kolmesta hapaasta (ns. riimuverkko), jotka on kiinnitetty samaan selkänaruun. Yhteen pyydykseen voidaan yhdistää useita erityyppisiä verkkoja (voidaan esimerkiksi yhdistää verkko ja riimuverkko). Näitä verkkoja voidaan käyttää joko yksittäisinä tai yleisemmin suurina määrinä jonoissa (jatoina). Pyydys voidaan kiinnittää pohjaan ankkuroimalla (ns. ankkuroitu verkko) tai jättää ajelehtimaan vapaasti taikka kiinnittää alukseen (ns. ajoverkko).

2.   Verkkojen käyttö CCAMLR-yleissopimusalueella muuhun kuin tieteelliseen tutkimustarkoitukseen on kiellettyä, kunnes tiedekomitea on tutkinut verkkopyynnin mahdolliset vaikutukset ja antanut niitä koskevan raporttinsa ja kunnes komissio on tiedekomitean tieteellisen lausunnon perusteella antanut luvan verkkojen käyttöön CCAMLR-yleissopimusalueella.

3.   Verkkojen käytöstä tieteellisessä tutkimuksessa yli 100 metrin syvyydessä on ilmoitettava ennalta tiedekomitealle, ja komission on hyväksyttävä tämä ennen tällaisten tutkimuksen aloittamista.

4.   Aluksen, joka aikoo kulkea CCAMLR-yleissopimusalueen kautta ja jolla on verkkoja aluksella, on ilmoitettava ennalta aikeensa ja CCAMLR-yleissopimusalueen kautta kulkunsa suunnitellut päivämäärät sihteeristölle. Aluksen, jolla on verkkoja CCAMLR-yleissopimusalueella ja joka ei ole antanut edellä mainittua ennakkoilmoitusta, katsotaan rikkovan tätä säännöstä.

55 artikla

Merilintujen tahattoman kuolevuuden minimointi

1.   Aluksissa, joissa käytetään espanjalaista pitkäsiimakalastusmenetelmää, painot on vapautettava ennen kuin siimat kiristyvät, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 601/2004 8 artiklan soveltamista.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua pitkäsiimakalastusta varten voidaan käyttää seuraavia painoja:

a)

kivistä tai sementistä tehtyjä perinteisiä painoja, joiden massa on vähintään 8,5 kilogrammaa ja joita käytetään enintään 40 metrin välein;

b)

kivistä tai sementistä tehtyjä perinteisiä painoja, joiden massa on vähintään 6 kilogrammaa ja joita käytetään enintään 20 metrin välein, tai

c)

tukevia teräspainoja, ei kettinkien silmukoista tehtyjä, joiden massa on vähintään 5 kilogrammaa ja joita käytetään enintään 40 metrin välein.

56 artikla

Pyyntialueen sulkeminen

1.   Kun CCAMLRn sihteeristö ilmoittaa pyyntialueen sulkemisesta, jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki niiden lipun alla purjehtivat alukset, jotka kalastavat sellaisella alueella, kalastuksenhoitoalueella, suuralueella, alueella, pienimuotoisella tutkimusalueella tai muulla kalastuksenhoitoalueella, jota sulkemisilmoitus koskee, nostavat pyydyksensä vedestä ilmoitettuun sulkemispäivään ja -aikaan mennessä.

2.   Aluksen on tällaisen ilmoituksen vastaanotettuaan lopetettava uusien pitkäsiimojen laskeminen 24 tuntia ennen ilmoitettua sulkemispäivää ja -aikaa. Jos tällainen ilmoitus saadaan alle 24 tuntia ennen sulkemispäivän ja -ajan alkua, uusia pitkäsiimoja ei saa enää laskea tällaisen ilmoituksen saannin jälkeen.

3.   Jos pyyntialue suljetaan, on kaikkien alusten poistuttava kalastusalueelta heti kun kaikki pyydykset on nostettu vedestä.

4.   Jos alus ei pysty nostamaan kaikkia pyydyksiään vedestä ilmoitettuun sulkemispäivään ja -aikaan mennessä seuraaviin seikkoihin liittyvistä syistä:

i)

aluksen ja miehistön turvallisuus;

ii)

huonojen sääolosuhteiden mahdollisesti aiheuttamat rajoitukset;

iii)

meren jääpeite; tai

iv)

tarve suojella antarktista meriympäristöä,

aluksen on ilmoitettava asianomaiselle jäsenvaltiolle tilanteesta. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta viipymättä CCAMLRn sihteeristölle ja komissiolle. Aluksen on kuitenkin kaikin kohtuullisin toimin pyrittävä nostamaan pyydyksensä vedestä mahdollisimman pian.

5.   Edellä 4 kohtaa sovellettaessa jäsenvaltioiden on tutkittava aluksen toimet ja raportoitava kansallisten menettelyjensä mukaisesti tuloksista, kaikki merkitykselliset seikat mukaan lukien, CCAMLRn sihteeristölle ja komissiolle viimeistään CCAMLRn seuraavassa kokouksessa. Loppuraportissa on arvioitava, toteuttiko alus kaikki kohtuulliset toimet nostaakseen pyydyksensä vedestä

i)

ilmoitettuun sulkemispäivään ja -aikaan mennessä; ja

ii)

niin pian kuin mahdollista 4 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen saatuaan.

6.   Jos alus ei lähde pyyntikieltoalueelta heti kun kaikki pyydykset on nostettu vedestä, lippujäsenvaltion tai aluksen on ilmoitettava tästä CCAMLRn sihteeristölle ja komissiolle.

X LUKU

SEAFO-ALUEELLA KALASTAVIA YHTEISÖN ALUKSIA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

1 JAKSO

Alusten luvat

57 artikla

Alusten luvat

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2008 mahdollisuuksien mukaan sähköisessä muodossa oleva luettelo aluksistaan, joilla on lupa toimia SEAFOn yleissopimusalueella kalastusluvan nojalla.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa olevien alusten omistajien on oltava yhteisön kansalaisia tai oikeushenkilöitä.

3.   Kalastusaluksille voidaan antaa lupa toimia SEAFO-yleissopimusalueella ainoastaan, jos ne pystyvät täyttämään SEAFO-yleissopimuksen sekä sen säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden mukaiset vaatimukset ja velvollisuudet.

4.   Kalastuslupaa ei saa myöntää aluksille, jotka ovat harjoittaneet laitonta, ilmoittamatonta tai sääntelemätöntä kalastusta, paitsi jos uudet omistajat ovat toimittaneet riittävän selvityksen siitä, että aiemmilla omistajilla ja toimijoilla ei ole näiden alusten suhteen oikeudellisia tai taloudellisia etuja valvottavanaan, tai että kaikki asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen heidän aluksensa eivät osallistu laittomaan, ilmoittamattomaan tai sääntelemättömään kalastukseen taikka ole muutoin siihen yhteydessä.

5.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun luettelon on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

aluksen nimi, rekisterinumero, aiemmat nimet (jos tiedossa) ja rekisteröintisatama;

b)

mahdollinen aiempi lippuvaltio;

c)

mahdollinen kansanvälinen radiokutsutunnus;

d)

omistajan tai omistajien nimi ja osoite;

e)

alustyyppi;

f)

pituus;

g)

mahdollisen yhden tai useamman käyttäjän (laivanisännän) nimi ja osoite (jos on);

i)

bruttovetoisuus; ja

i)

pääkoneen tai pääkoneiden teho.

6.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä kaikista luvan saaneiden alusten alkuperäiseen luetteloon sen vahvistamisen jälkeen tehdyistä lisäyksistä, poistoista ja/tai muutoksista aina kun sellaisia tehdään.

58 artikla

Luvan saaneiden alusten velvollisuudet

1.   Alusten on noudatettava kaikkia asiaa koskevia SEAFOn säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä.

2.   Luvan saaneilla aluksilla on oltava mukanaan voimassa oleva aluksen rekisteritodistus ja voimassa oleva kalastus- ja/tai jälleenlaivauslupa.

59 artikla

Alukset, joilla ei ole lupaa

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet SEAFO-yleissopimuksen kattamien lajien kalastuksen, aluksella pitämisen, jälleenlaivaamisen ja purkamisen kieltämiseksi aluksilta, joita ei ole merkitty SEAFOn luvan saaneiden alusten rekisteriin.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki tosiseikat, joiden perusteella on perusteltua aihetta epäillä, että alukset, joita ei ole merkitty SEAFOn luvan saaneiden alusten rekisteriin, harjoittavat SEAFO-yleissopimuksen kattamien lajien kalastusta tai jälleenlaivausta SEAFO-yleissopimusalueella.

3.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että SEAFOn luvan saaneiden alusten rekisteriin merkittyjen alusten omistajat eivät osallistu sellaisten alusten harjoittamaan kalastukseen, joita ei ole merkitty SEAFOn luvan saaneiden alusten rekisteriin, taikka ole muutoin siihen yhteydessä.

2 JAKSO

Jälleenlaivaukset

60 artikla

Merellä tapahtuvan jälleenlaivauksen kieltäminen

Jäsenvaltioiden on kiellettävä lippunsa alla purjehtivilta aluksilta SEAFO-yleissopimuksen kattamien lajien jälleenlaivaus merellä SEAFO-yleissopimusalueella.

61 artikla

Jälleenlaivaus satamassa

1.   Yhteisön kalastusalukset, jotka pyytävät SEAFO-yleissopimuksen kattamia lajeja SEAFO-yleissopimusalueella, saavat jälleenlaivata SEAFOn sopimuspuolen satamassa ainoastaan, jos ne ovat saaneet etukäteen luvan sopimuspuolelta, jonka satamassa jälleenlaivaus tapahtuu. Yhteisön kalastusalukset saavat jälleenlaivata ainoastaan, jos ne ovat saaneet etukäteen tällaisen jälleenlaivausluvan lippujäsenvaltiolta ja satamavaltiolta.

2.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen kalastusluvan saaneet kalastusalukset saavat etukäteen luvan ryhtyä jälleenlaivaukseen satamassa. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että jälleenlaivaus vastaa kunkin aluksen ilmoitettua saalista, ja vaadittava selvitys jälleenlaivauksesta.

3.   Yhteisön kalastusaluksen, joka jälleenlaivaa toiseen alukseen, jäljempänä ’vastaanottava alus’, minkä tahansa määrän SEAFO-yleissopimuksen kattamia SEAFO-yleissopimusalueella pyydettyjä lajeja, päällikön on jälleenlaivausta tehtäessä ilmoitettava vastaanottavan aluksen lippuvaltiolle kyseessä olevat lajit ja määrät sekä saaliiden jälleenlaivauksen päivämäärä ja sijainti sekä toimitettava lippujäsenvaltiolleen SEAFOn jälleenlaivausilmoitus liitteessä XII olevassa I osassa esitetyn mallin mukaisesti.

4.   Yhteisön kalastusaluksen päällikön on toimitettava vähintään 24 tuntia etukäteen seuraavat tiedot sille SEAFOn sopimuspuolelle, jonka satamassa jälleenlaivaus tapahtuu:

jälleenlaivausta suorittavien kalastusalusten nimet,

vastaanottavien kalastusalusten nimet,

jälleenlaivattava määrä lajeittain tonneina,

jälleenlaivauspäivä ja -satama.

5.   Yhteisön lipun alla purjehtivan vastaanottavan aluksen päällikön on ilmoitettava satamavaltion toimivaltaisille viranomaisille viimeistään 24 tuntia ennen jälleenlaivauksen aloittamista ja jälleenlaivauksen päättyessä, kun se tapahtuu SEAFOn sopimuspuolen satamassa, aluksellaan olevat SEAFO-yleissopimuksen kattamien lajien saalismäärät ja toimitettava SEAFOn jälleenlaivausilmoitus näille toimivaltaisille viranomaisille 24 tunnin kuluessa.

6.   Vastaanottavan yhteisön aluksen päällikön on toimitettava viimeistään 48 tuntia ennen saaliin purkamista SEAFOn jälleenlaivausilmoitus sen satamavaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa purkaminen tapahtuu.

7.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava aiheelliset toimenpiteet saatujen tietojen täsmällisyyden tarkistamiseksi ja tehtävä yhteistyötä lippuvaltion kanssa sen varmistamiseksi, että puretut saaliit ovat vastaavat kunkin aluksen ilmoitettuja saaliita.

8.   Kunkin jäsenvaltion, jonka aluksilla on lupa kalastaa SEAFO-yleissopimusalueella SEAFO-yleissopimuksen kattamia lajeja, on ilmoitettava viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2008 komissiolle niiden lipun alla purjehtivien alusten jälleenlaivaamisia koskevat yksityiskohtaiset tiedot.

3 JAKSO

Säilyttämistoimenpiteet haavoittuvien syvänmeren luontotyyppien ja ekosysteemien hallinnoimiseksi

62 artikla

Kalastuskieltoalueet

Kaikki yhteisön kalastusalusten harjoittama SEAFO-yleissopimuksen kattamiin lajeihin kohdistuva kalastustoiminta on kiellettyä seuraavassa määritellyillä alueilla:

a)

osa-alue A1

i)

Dampier Seamount

10o00'S, 02o00' W

10o00'S, 00o00' E

12o00’S 02o00’W

12o00’S 00o00’E

ii)

Malahit Guyot Seamount

11o00’S 02o00’W

11o00’S 04o00’W

13o00’S 02o00’W

13o00’S 04o00’W

b)

osa-alue B1

Molloy Seamount

27o00’S 08o00’E

27o00’S 10o00’E

29o00’S 08o00’E

29o00’S 10o00’E

c)

alue C

i)

Schmidt-Ott Seamount & Erica Seamount

37o00’S 13o00E

37o00’S 17o00’E

40o00’S 13o00E

40o00’S 17o00’E

ii)

Africana seamount

37o00’S 28o00E

37o00’S 30o00E

38o00’S 28o00E

38o00’S 30o00E

iii)

Panzarini Seamount

39oo00’S 11o00’E

39o00’S 13o00’E

41o00’S 11o00’E

41o00’S 13o00’E

d)

osa-alue C1

i)

Vema Seamount

31o00’S 08o00’E

31o00’S 09o00’E

32o00’S 08o00’E

32o00’S 09o00’E

ii)

Wust Seamount

33o00’S 06o00’E

33o00’S 08o00’E

34o00’S 06o00’E

34o00’S 08o00’E

e)

alue D

i)

Discovery, Junoy, Shannon Seamounts

41o00’S 06o00’W

41o00’S 03o00’E

44o00’S 06o00’W

41o00’S 03o00’E

ii)

Schwabenland & Herdman Seamounts

44o00’S 01o00’W

44o00’S 02o00’E

47o00’S 01o00’W

47o00’S 02o00’E

63 artikla

Kalastuksen uudelleen aloittaminen kalastuskieltoalueella

1.   Mitään kalastusta ei saa aloittaa uudelleen 62 artiklassa tarkoitetulla kalastuskieltoalueella, ennen kuin lippuvaltio on määritellyt ja kartoittanut alueella sijaitsevat haavoittuvat meriekosysteemit, mukaan luettuina merenalaiset vuoret, hydrotermiset halkeamat ja kylmän veden korallit, ja laatinut arvion tällaisissa haavoittuvissa meriekosysteemeissä harjoitettavan kalastuksen jatkamisen vaikutuksista.

2.   Lippujäsenvaltion on toimitettava 1 kohdan mukaisesti toteutetun määrittelyn, kartoituksen ja vaikutusten arvioinnin tulokset komissiolle, joka toimittaa ne SEAFOn tiedekomitean vuotuiseen kokoukseen.

3.   Jäsenvaltiot voivat esittää komissiolle kalastustutkimussuunnitelmia, joiden tavoitteena on arvioida kalastuksen vaikutusta elollisten vesiluonnonvarojen kestävyyteen ja meren haavoittuviin elinympäristöihin.

4 JAKSO

Toimenpiteet merilintujen tahattomien sivusaaliiden vähentämiseksi

64 artikla

Merilintujen kanssa kosketuksiin joutumista koskevat tiedot

Jäsenvaltioiden on kerättävä ja toimitettava komissiolle viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2008 kaikki saatavissa olevat tiedot merilintujen kanssa kosketuksiin joutumisista, mukaan luettuina tiedot niiden kalastusalusten tahattomista merilintusaaliista, jotka pyytävät SEAFO-yleissopimuksen piiriin kuuluvia lajeja.

65 artikla

Vähentämistoimenpiteet

1.   Kaikilla leveyspiirin 30 astetta eteläistä leveyttä eteläpuolella kalastavilla yhteisön aluksilla on oltava lintujenkarkotussiimat (tori-mastot).

a)

tori-mastojen on oltava liitteessä XII olevassa II osassa vahvistettujen sovittujen tori-mastojen rakennetta ja käyttöä koskevien ohjeiden mukaisia;

b)

tori-mastot on asetettava paikoilleen aina ennen pitkiensiimojen veteen laskemista leveyspiirin 30 astetta eteläistä leveyttä eteläpuolella;

c)

aluksia on rohkaistava käyttämään mahdollisuuksien mukaan toista tori-mastoa ja lintujenkarkotussiimaa, kun lintuja on runsaasti tai kun ne ovat hyvin aktiivisia;

d)

kaikilla aluksilla on oltava karkotussiimoille varasiimat, joiden on oltava valmiina välittömästi käytettäviksi.

2.   Pitkätsiimat saa laskea ainoastaan yöllä (eli nauttisen ilta- ja aamuhämärän välisen pimeän aikana (44). Yöllisessä pitkäsiimakalastuksessa saa käyttää ainoastaan turvallisuuden vaatimia aluksen valoja.

3.   Kalanjätteiden heittäminen mereen on kielletty pyydyksiä heitettäessä tai laskettaessa. Kalanjätteiden heittämistä mereen on vältettävä pyydyksiä nostettaessa. Kalanjätteet on heitettävä aina kun se on mahdollista aluksen päinvastaiselta puolelta kuin miltä pyydys nostetaan. Sellaisilla aluksilla tai sellaisissa kalastuksissa, joissa kalanjätteitä ei vaadita pitämään aluksella, on otettava käyttöön järjestelmä koukkujen poistamiseksi kalanjätteistä ja -päistä ennen kuin ne heitetään mereen. Verkot on puhdistettava ennen laskemista ja poistettava niistä kaikki, mikä saattaisi houkutella vesilintuja.

4.   Yhteisön kalastusalusten on otettava käyttöön lasku- ja nostomenettelyjä, jotka minimoivat ajan, jonka verkko lepää pinnalla silmät löysinä. Verkkojen huolto on mahdollisuuksien mukaan tehtävä siten, etteivät verkot ole vedessä.

5.   Yhteisön kalastusaluksia on rohkaistava kehittämään sellaisia pyydysmalleja, joilla minimoidaan todennäköisyys, että linnut osuvat sellaiseen verkon kohtaan, johon ne helpoiten sotkeutuvat. Tämä voi merkitä verkon painotuksen lisäämistä tai kelluttavuuden vähentämistä niin, että verkko vajoaa nopeammin, tai värillisten nauhojen taikka muiden välineiden asettamista sellaisten tiettyjen verkon osien yläpuolelle, joissa silmäkoko muodostaa erityisen vaaran linnuille.

6.   Sellaisille yhteisön kalastusaluksille, jotka on suunniteltu siten, että niistä puuttuu kalanjätteiden jalostustilat tai asianmukaiset tilat kalanjätteiden säilyttämiseksi aluksella taikka mahdollisuus heittää kalanjätteet mereen aluksen päinvastaiselta puolelta kuin miltä pyydys nostetaan, ei saa myöntää lupaa kalastaa SEAFO-yleissopimusalueella.

7.   Kalastustoimien yhteydessä elävinä kiinni saadut linnut on kaikin keinoin pyrittävä vapauttamaan elävinä, ja koukut on poistettava aina kun se on mahdollista, jottei lintujen henkeä vaarannettaisi.

5 JAKSO

Valvonta

66 artikla

Hammaskalaa (Dissostichus eleginoides) koskevat erityissäännökset

1.   Sellaisen aluksen päällikön, jolle on annettu lupa kalastaa hammaskalaa SEAFO-yleissopimusalueella 57 artiklan mukaisesti, on lähetettävä lippujäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille ja SEAFOn sihteeristölle sähköisessä muodossa oleva saalisraportti, jossa ilmoitetaan hänen aluksensa pyytämät hammaskalan määrät, myös se, että saalista ei ole. Raportti on lähetettävä joka viidentenä päivänä kalastusmatkan aikana. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava nämä tiedot viipymättä komissiolle.

2.   Jäsenvaltioiden, joiden aluksilla on lupa harjoittaa hammaskalan kalastusta SEAFO-yleissopimuksen alueella, on viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2008 toimitettava yksityiskohtaiset saalis- ja pyyntiponnistustiedot komissiolle ja SEAFOn sihteeristölle.

67 artikla

Syvänmerenpunataskurapuja koskevat erityissäännökset

1.   Sellaisen aluksen päällikön, jolle on annettu lupa kalastaa syvänmerenpunataskurapuja (Chaceon spp.) SEAFO-yleissopimusalueella 57 artiklan mukaisesti, on lähetettävä lippujäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille ja SEAFOn sihteeristölle sähköisessä muodossa oleva saalisraportti, jossa ilmoitetaan aluksen pyytämät syvänmerenpunataskurapujen määrät, myös se, että saalista ei ole. Raportti on lähetettävä joka viidentenä päivänä kalastusmatkan aikana. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava nämä tiedot viipymättä komissiolle.

2.   Jäsenvaltioiden, joiden aluksilla on lupa harjoittaa syvänmerenpunataskurapujen kalastusta SEAFO-yleissopimuksen alueella, on viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2008 toimitettava yksityiskohtaiset saalis- ja pyyntiponnistustiedot komissiolle ja SEAFOn sihteeristölle.

68 artikla

Tiedot alusten liikkeistä ja saaliista

1.   Kalastusalusten ja kalastustutkimusalusten, joilla on lupa kalastaa SEAFO-yleissopimusalueella ja joita käytetään kalastukseen, on lähetettävä saapumis-, saalis- ja poistumisilmoitus lippujäsenvaltion viranomaisille VMS-järjestelmää tai jotakin muuta soveltuvaa menettelyä käyttäen sekä, jos lippujäsenvaltio niin haluaa, SEAFOn pääsihteerille.

2.   Saapumisilmoitus on tehtävä enintään 12 tuntia ja vähintään 6 tuntia ennen aluksen kutakin saapumista SEAFO-yleissopimusalueelle, ja siinä on mainittava saapumispäivä ja -aika, aluksen maantieteellinen sijainti sekä aluksella olevien kalojen määrä lajeittain (kolmikirjaiminen FAO-koodi) ja elopainona (kg) ilmaistuna.

3.   Kunkin kalenterikuukauden lopussa on tehtävä saalisilmoitus lajeittain (kolmikirjaiminen FAO-koodi) ja elopainona (kg) ilmaistuna.

4.   Poistumisilmoitus on tehtävä enintään 12 tuntia ja vähintään 6 tuntia ennen aluksen poistumista SEAFO-yleissopimusalueelta. Ilmoituksessa on mainittava poistumispäivä ja-aika, aluksen maantieteellinen sijainti, kalastuspäivien lukumäärä sekä sellaiset SEAFO-yleissopimusalueella pyydetyt saaliit lajeittain (kolmikirjaiminen FAO-koodi) ja elopainona (kg) ilmaistuna, jotka pyydettiin sen jälkeen, kun kalastus aloitettiin SEAFO-yleissopimusalueella tai sen jälkeen, kun viimeisin saalisilmoitus tehtiin.

69 artikla

Tieteelliset havainnot ja kantojen arviointia tukevien tietojen kerääminen

1.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kaikilla sen SEAFO-yleissopimusalueella toimivilla kalastusaluksilla, jotka kohdentavat kalastuksensa SEAFO-yleissopimuksen piiriin kuuluviin lajeihin, on päteviä tieteellisiä tarkkailijoita.

2.   Kunkin jäsenvaltion on vaadittava, että kutakin sen lipun alla purjehtivaa alusta koskevat tarkkailijoiden keräämät tiedot toimitetaan 30 päivän kuluessa siitä, kun alus on poistunut SEAFO-yleissopimusalueelta. Tiedot on toimitettava SEAFOn tiedekomitean määrittelemässä muodossa. Jäsenvaltioiden on toimitettava jäljennös tiedoista komissiolle mahdollisimman pian huolehtien samalla yhdistämättömien tietojen luottamuksellisuuden turvaamisesta. Jäsenvaltio voi toimittaa jäljennöksen tiedoista myös SEAFOn pääsihteerille.

3.   Nimettyjen tarkkailijoiden on kerättävä ja tarkistettava tässä artiklassa tarkoitetut tiedot mahdollisimman laajasti 30 päivään kesäkuuta 2008 mennessä.

70 artikla

Muiden kuin sopimuspuolten alusten tarkkailu

1.   Jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivien kalastusalusten on annettava lippujäsenvaltiolleen tiedot muiden kuin sopimuspuolten lipun alla purjehtivien alusten mahdollisista kalastustoimista SEAFO-yleissopimusalueella. Tällaisten tietojen on käsitettävät muun muassa seuraavat:

a)

aluksen nimi;

b)

aluksen rekisterinumero;

c)

aluksen lippuvaltio;

d)

kaikki muut havaittua alusta koskevat merkitykselliset tiedot.

2.   Kunkin jäsenvaltion on toimitettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot komissiolle niin pian kuin mahdollista. Komissio toimittaa tiedot edelleen SEAFOn pääsihteerille.

XI LUKU

IOTC-ALUEELLA KALASTAVIA YHTEISÖN ALUKSIA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

71 artikla

Merilintusivusaaliiden vähentäminen

1.   Jäsenvaltioiden on kerättävä ja toimitettava IOTClle ja jäljennöksenä komissiolle kaikki saatavissa olevat tiedot merilintujen kanssa kosketuksiin joutumisista, mukaan luettuina tiedot niiden kalastusalusten tahattomista saaliista.

2.   Jäsenvaltioiden on pyrittävä vähentämään merilintusivusaaliita kaikilla kalastusalueilla, kaikkina kausina ja kaikissa kalastusmuodoissa käyttämällä tehokkaita sivusaaliiden vähentämistoimenpiteitä.

3.   Leveyspiirin 30 astetta eteläistä leveyttä eteläpuolella kalastavilla yhteisön aluksilla on oltava käytössään lintujenkarkotussiimat (tori-mastot), joita koskevat seuraavat tekniset säännökset:

a)

tori-mastojen on oltava IOTCn hyväksymien tori-mastojen ja niiden käyttöohjeiden mukaisia;

b)

tori-siimat on asetettava paikoilleen aina ennen pitkiensiimojen veteen laskemista leveyspiirin 30 astetta eteläistä leveyttä eteläpuolella;

c)

alusten on mahdollisuuksien mukaan käytettävä toista tori-mastoa ja lintujenkarkotussiimaa, kun lintuja on runsaasti tai kun ne ovat hyvin aktiivisia;

d)

kaikilla aluksilla on oltava karkotussiimoille varasiimat, joiden on oltava valmiina välittömästi käytettäviksi.

4.   Miekkakalaa pyytävät ”amerikkalaista pitkäsiimajärjestelmää” käyttävät ja siimanheittolaitteella varustetut yhteisön pintasiima-alukset vapautetaan 3 kohdan vaatimuksista.

72 artikla

Trooppisia tonnikaloja pyytävien alusten kalastuskapasiteetin rajoittaminen

1.   Jäsenvaltioiden on rajoitettava lippunsa alla purjehtivien, kokonaispituudeltaan vähintään 24 metriä olevien ja IOTC-alueella trooppisia tonnikaloja pyytävien alusten määrä pyydystyypeittäin vuoden 2006 pyyntiponnistuksen tasoille. Niiden on rajoitettava näille tasoille pyydystyypeittäin myös niiden lipun alla purjehtivien, kokonaispituudeltaan alle 24 metriä olevien ja niiden talousvyöhykkeen ulkopuolisella IOTC-alueella trooppisia tonnikaloja pyytävien alusten määrä. Alusten määrän rajoittamisen on oltava oikeassa suhteessa vastaavaan bruttorekisteritonneina (GRT) tai bruttotonneina (GT) ilmaistuun kokonaisvetoisuuteen. Kokonaisvetoisuutta ei saa ylittää, kun aluksia korvataan.

2.   Vuonna 2006 hallinnollisen menettelyn alaisena olevat alukset ja alukset, joiden rakentaminen on meneillään tai joiden rakentamiseen on jo saatu lupa ja jotka oli hyväksytty laivastoon otettaviksi, vapautetaan 1 kohdan säännöksistä.

3.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2008 ilmoitettava komissiolle kyseisellä alueella vuonna 2006 trooppisia tonnikaloja pyytäneiden alustensa määrä ja vetoisuus. Niiden on sitä varten todennettava VMS-tietueidensa, saalisraporttiensa, satamakäyntiensä tai muiden keinojen avulla alustensa tosiasiallinen paikallaolo ja kalastustoiminta IOTC-alueella vuonna 2006.

4.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat muuttaa alusten lukumäärää pyydystyypeittäin, jos ne voivat osoittaa komissiolle, ettei alusten lukumäärän muutos pyydystyypeittäin johda kyseisten kalakantojen pyyntiponnistuksen lisääntymiseen.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos niiden laivastoon ehdotetaan kapasiteetin siirtoa, siirrettävät alukset kuuluvat IOTCn alusrekisteriin tai muiden alueellisten tonnikalan kalastusjärjestöjen alusrekisteriin. Alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavien alusten (IUU-alukset) luetteloon kirjattuja aluksia ei saa siirtää.

73 artikla

Miekkakalaa ja valkotonnikalaa pyytävien alusten kalastuskapasiteetin rajoittaminen

1.   Jäsenvaltioiden on rajoitettava lippunsa alla purjehtivien, kokonaispituudeltaan vähintään 24 metriä olevien ja IOTC-alueella miekkakalaa ja valkotonnikalaa pyytävien alusten määrä pyydystyypeittäin vuoden 2007 pyyntiponnistuksen tasoille. Jäsenvaltioiden on rajoitettava näille tasoille pyydystyypeittäin myös niiden lipun alla purjehtivien, kokonaispituudeltaan alle 24 metriä olevien ja niiden talousvyöhykkeen ulkopuolisella IOTC-alueella miekkakalaa ja valkotonnikalaa pyytävien alusten määrä. Alusten määrän rajoittamisen on oltava oikeassa suhteessa vastaavaan bruttorekisteritonneina (GRT) tai bruttotonneina (GT) ilmaistuun kokonaisvetoisuuteen. Kokonaisvetoisuutta ei saa ylittää, kun aluksia korvataan.

2.   Vuonna 2007 hallinnollisen menettelyn alaisena olevat alukset ja alukset, joiden rakentaminen on meneillään tai joiden rakentamiseen on jo saatu lupa ja jotka oli hyväksytty laivastoon otettaviksi, vapautetaan 1 kohdan säännöksistä.

3.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2008 ilmoitettava komissiolle kyseisellä alueella vuonna 2007 miekkakalaa ja valkotonnikalaa pyytäneiden alustensa määrä ja vetoisuus. Niiden on sitä varten todennettava VMS-tietueidensa, saalisraporttiensa, satamakäyntiensä tai muiden keinojen avulla alustensa tosiasiallinen paikallaolo ja kalastustoiminta IOTC-alueella vuonna 2007.

4.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat muuttaa alustensa lukumäärää pyydystyypeittäin, jos ne voivat osoittaa komissiolle, ettei alusten lukumäärän muutos pyydystyypeittäin johda kyseisten kalakantojen pyyntiponnistuksen lisääntymiseen.

5.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos niiden laivastoon ehdotetaan kapasiteetin siirtoa, siirrettävät alukset kuuluvat IOTCn alusrekisteriin tai muiden alueellisten tonnikalan kalastusjärjestöjen alusrekisteriin. Alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavien alusten (IUU-alukset) luetteloon kirjattuja aluksia ei saa siirtää.

XII LUKU

SPFO-ALUEELLA KALASTAVIA YHTEISÖN ALUKSIA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

74 artikla

Pelaginen kalastus — kapasiteetin rajoittaminen

1.   Jäsenvaltioiden on rajoitettava lippunsa alla purjehtivien, vuonna 2008 pelagisia kantoja pyytävien alusten bruttovetoisuuden kokonaistaso SPFO-alueella vuonna 2007 kirjatuille kokonaisbruttovetoisuuden tasoille siten, että varmistetaan Etelä-Tyynenmeren pelagisten kalavarojen kestävä hyödyntäminen.

2.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 15 päivänä tammikuuta 2008 ilmoitettava komissiolle kyseisellä alueella vuonna 2007 kirjattu bruttovetoisuuden kokonaistaso niiden lipun alla purjehtivien, vuonna 2007 aktiivisesti kalastaneiden alusten osalta. Näitä tietoja toimittaessaan jäsenvaltioiden on todennettava VMS-tietueiden, saalisraporttien, satamakäyntien tai muiden keinojen avulla alustensa tosiasiallinen paikallaolo SPFO-alueella vuonna 2007.

3.   Jäsenvaltiot, jotka ovat harjoittaneet pelagista kalastusta Etelä-Tyynellämerellä muulloin kuin vuonna 2007, voivat harjoittaa kalastusta SPFO-alueella vuonna 2008 edellyttäen, että ne rajoittavat pyyntiponnistustaan vapaaehtoisesti. Näiden jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä SPFO-alueella kalastusta harjoittavien alustensa nimet ja tiedot, bruttovetoisuus mukaan luettuna.

4.   Jäsenvaltioiden on toimitettava mahdolliset SPFO-alueen pelagisia kantoja koskevat arvioinnit ja tutkimukset SPFOn väliaikaisen tieteellisen työryhmän tarkasteltavaksi ja rohkaistava tieteellisten asiantuntijoidensa aktiivista osallistumista SPFO:n pelagisia lajeja koskeviin tutkimuksiin.

5.   Jäsenvaltioiden on mahdollisuuksien mukaan varmistettava tarkkailijajärjestelmän kattavuuden asianmukainen taso niiden lipun alla purjehtivilla kalastusaluksilla tarkkaillakseen Etelä-Tyynellämerellä harjoitettavaa pelagista kalastusta ja kerätäkseen merkityksellisiä tieteellisiä tietoja.

75 artikla

Pohjakalastus

1.   Jäsenvaltioiden on rajoitettava SPFO-alueella harjoitettavaa pohjakalastusta koskeva pyyntiponnistus tai saalismäärä 1 päivän tammikuuta 2002 ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisen ajanjakson vuotuisille keskitasoille, jotka ilmaistaan kalastusalusten lukumääränä ja muina saalistasoa, pyyntiponnistusta ja kalastuskapasiteettia kuvastavina muuttujina.

2.   Jäsenvaltiot eivät saa laajentaa pohjakalastustoimintaansa SPFO-alueeseen kuuluville uusille alueille, joilla tällaista kalastusta ei nykyisin harjoiteta.

3.   Yhteisön alusten on lopetettava pohjakalastustoimintansa alle viiden meripeninkulman päässä sellaisesta SPFO-alueeseen kuuluvasta paikasta, jossa on kalastustoimien yhteydessä havaittu näyttöä haavoittuvista meriekosysteemeistä. Yhteisön alusten on raportoitava havainnostaan ja ilmoitettava kyseisen ekosysteemin sijainti ja laji lippuvaltionsa viranomaisille, komissiolle ja SPFOn väliaikaiselle sihteeristölle, jotta asianomaisen paikan suhteen voidaan toteuttaa tarvittavat toimenpiteet.

4.   Jäsenvaltioiden on nimettävä tarkkailijat kullekin lippunsa alla purjehtivalle alukselle, joka harjoittaa tai aikoo harjoittaa SPFO-alueella pohjatroolausta, sekä varmistettava tarkkailijajärjestelmän kattavuuden asianmukainen taso lippunsa alla purjehtivilla kalastusaluksilla, jotka harjoittavat SPFO-alueella muunlaista pohjakalastusta.

76 artikla

Tietojen keruu ja jako

Jäsenvaltioiden on kerättävä, tarkistettava ja toimitettava tietoja noudattaen tietojen keruuta, raportointia, tarkistamista ja vaihtoa koskevissa SPFO:n säännöissä esitettyjä menettelyjä.

XIII LUKU

WCPFC-ALUEELLA KALASTAVIA YHTEISÖN ALUKSIA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

77 artikla

Pyyntiponnistusrajoitukset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että isosilmätonnikalan, keltaevätonnikalan, boniitin ja eteläisen Tyynenmeren valkotonnikalan kokonaispyyntiponnistus WCPFC-alueella rajoitetaan yhteisön ja alueen rannikkovaltioiden kalastuskumppanuussopimuksissa määriteltyyn pyyntiponnistukseen.

78 artikla

Kalojen yhteenkokoamiseen tarkoitettujen välineiden käyttöä koskevat hoitosuunnitelmat

1.   Jäsenvaltioiden, joiden alukset saavat kalastaa WCPFC-alueella, on laadittava kalojen yhteenkokoamiseen tarkoitettujen ankkuroitujen tai kelluvien välineiden käyttöä koskevia hoitosuunnitelmia. Hoitosuunnitelmien on sisällettävä strategioita isosilmätonnikalan ja keltaevätonnikalan nuoriin yksilöihin kohdistuvan vaikutuksen rajoittamiseksi.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut hoitosuunnitelmat on toimitettava komissiolle viimeistään 15 päivänä lokakuuta 2008. Komissio laatii näiden hoitosuunnitelmien perusteella yhteisön hoitosuunnitelman, jonka se toimittaa WCPFCn sihteeristöön viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008.

79 artikla

Miekkakalaa pyytävien alusten enimmäismäärä

WCPFC-alueella linjan 20o S eteläpuolella sijaitsevilla alueilla miekkakalaa pyytävien yhteisön alusten lukumäärä saa olla enintään 14. Tähän kalastukseen voivat osallistua ainoastaan Espanjan lipun alla purjehtivat yhteisön alukset.

XIV LUKU

ICCAT-ALUEELLA KALASTAVIA YHTEISÖN ALUKSIA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

80 artikla

Merilintusivusaaliiden vähentäminen

1.   Jäsenvaltioiden on kerättävä kaikki saatavissa olevat tiedot merilintujen kanssa kosketuksiin joutumisista, mukaan luettuina tiedot niiden kalastusalusten tahattomista merilintusaaliista, ja toimitettava tiedot ICCATn sihteeristölle ja komissiolle.

2.   Jäsenvaltioiden on pyrittävä vähentämään merilintusivusaaliita kaikilla kalastusalueilla, kaikkina kausina ja kaikissa kalastusmuodoissa käyttämällä tehokkaita sivusaaliiden vähentämistoimenpiteitä.

3.   Leveyspiirin 20 astetta eteläistä leveyttä eteläpuolella kalastavilla yhteisön aluksilla on oltava käytössään lintujenkarkotussiimat (tori-mastot), joita koskevat seuraavat tekniset säännökset:

a)

tori-mastojen on oltava ICCATn hyväksymien tori-mastojen ja niiden käyttöohjeiden mukaisia;

b)

tori-siimat on asetettava paikoilleen aina ennen pitkiensiimojen veteen laskemista leveyspiirin 20 astetta eteläistä leveyttä eteläpuolella;

c)

alusten on mahdollisuuksien mukaan käytettävä toista tori-mastoa ja lintujenkarkotussiimaa, kun lintuja on runsaasti tai kun ne ovat hyvin aktiivisia;

d)

kaikilla aluksilla on oltava karkotussiimoille varasiimat, joiden on oltava valmiina välittömästi käytettäviksi.

4.   Miekkakalaa pyytävät yhteisön pitkäsiima-alukset voivat 3 kohdasta poiketen käyttää monofilamentista valmistettua pitkäsiimapyydystä edellyttäen, että kyseiset alukset:

a)

laskevat pitkätsiimat nauttisen ilta- ja aamuhämärän välisenä aikana sellaisena kuin ne on ilmoitettu Nautical Almanac -kalenterissa kulloisenkin kalastuspaikan maantieteelliselle sijainnille,

b)

käyttävät vähintään 60-grammaista leikaripainoa, joka on sijoitettu korkeintaan kolmen metrin päähän koukusta, jotta uppoamissyvyys olisi optimaalinen.

81 artikla

Miekkakalan pyyntikieltoalueen ja -ajan vahvistaminen Välimerellä

Miekkakalan, erityisesti pienten kalojen, suojelemiseksi kielletään miekkakalan kalastus Välimerellä 15 päivästä lokakuuta 15 päivään marraskuuta 2008.

82 artikla

Hait

Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä kalastuskuolevuuden vähentämiseksi Pohjois-Atlantin makrillihain pyynnissä.

XV LUKU

LAITON, ILMOITTAMATON JA SÄÄNTELEMÄTÖN KALASTUS

83 artikla

Pohjois-Atlantti

Laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta Pohjois-Atlantilla harjoittaviin aluksiin sovelletaan liitteessä XIII säädettyjä toimenpiteitä.

XVI LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

84 artikla

Tietojen toimittaminen

Kun jäsenvaltiot toimittavat asetuksen (ETY) N:o 2847/93 15 artiklan 1 kohdan ja 18 artiklan 1 kohdan mukaisesti komissiolle tietoja pyydettyjen kantojen puretuista määristä, niiden on käytettävä tämän asetuksen liitteessä I säädettyjä kantojen koodeja.

85 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008.

Ennen 1 päivää tammikuuta 2008 alkaviksi ajanjaksoiksi vahvistettujen CCAMLR-alueen TACien osalta 41 artiklaa sovelletaan niiden jaksojen alusta, joina TACeja sovelletaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä tammikuuta 2008

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. RUPEL


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 865/2007 (EUVL L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  EUVL L 115, 9.5.1996, s. 3.

(3)  EUVL L 70, 9.3.2004, s. 8, asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 441/2007 (EUVL L 104, 21.4.2007, s. 28).

(4)  EUVL L 150, 30.4.2004, s. 1.

(5)  EUVL L 345, 28.12.2005, s. 5.

(6)  EUVL L 65, 7.3.2006, s. 1.

(7)  EUVL L 122, 11.5.2007, s. 7.

(8)  EUVL L 157, 19.6.2007, s. 1.

(9)  EYVL L 276, 10.10.1983, s. 1. asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1804/2005 (EUVL L 290, 4.11.2005, s. 10).

(10)  EYVL L 274, 25.09.1986, s. 1. asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 3259/94 (EYVL L 339, 29.12.1994, s. 11).

(11)  EYVL L 132, 21.05.1987, s. 9.

(12)  EYVL L 365, 31.12.1991, s. 1. asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 448/2005 (EUVL L 74, 19.3.2005, s. 5).

(13)  EUYL L 261, 20.10.1993, s. 1. asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1098/2007 (EUVL L 248, 22.09.2007, s. 1).

(14)  EYVL L 171, 6.7.1994, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2943/95 (EYVL L 308, 21.12.1995 s. 15).

(15)  EYVL L 125, 27.04.1998, s. 1. asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2166/2005 (EUVL L 345, 28.12.2005, s. 5).

(16)  EYVL L 191, 7.7.1998, s. 10. asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2187/2005 (EUVL L 349, 31.12.2005, s. 1).

(17)  EYVL L 351, 28.12.2002, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2269/2004 (EUVL L 396, 31.12.2004, s. 1).

(18)  EUVL L 289, 7.11.2003, s. 1.

(19)  EUVL L 333, 20.12.2003, s. 17.

(20)  EUVL L 97, 1.4.2004, s. 16. asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1099/2007 (EUVL L 248, 22.09.07, s. 11).

(21)  EUVL L 340, 23.12.2005, s. 3.

(22)  EUVL L 384, 29.12.2006, s. 28, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 754/2007 (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 26).

(23)  EUVL L 36, 8.2.2007, s. 6.

(24)  EUVL L 123, 12.5.2007, s. 3.

(25)  EUVL L 318, 5.12.2007, s. 1.

(26)  EYVL L 226, 29.8.1980, s. 48.

(27)  EYVL L 226, 29.8.1980, s. 12.

(28)  EUVL L 172, 30.6.2007, s. 1.

(29)  EUVL L 15, 20.1.2007, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 898/2007 (EUVL L 196, 28.7.2007, s. 22).

(30)  EYVL L 190, 4.7.1998, s. 34.

(31)  EYVL L 270, 13.11.1995, s. 1. asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(32)  EYVL L 227, 12.8.1981, s. 21

(33)  EYVL L 186, 28.07.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.

(34)  EYVL L 234, 31.8.2002, s. 39.

(35)  EYVL L 162, 18.6.1986, s. 33.

(36)  EUVL L 224, 16.8.2006, s. 22.

(37)  EYVL L 236, 5.10.1995, s. 24.

(38)  EUVL L 196, 18.7.2006, s. 14.

(39)  EUVL L 32, 4.2.2005, s. 1.

(40)  EYVL L 22, 25.1.2003, s. 5.

(41)  EUVL L 349, 31.12.2005, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 809/2007 (EUVL L 182, 12.7.2007, s. 1).

(42)  EUVL L 5, 9.1.2004, s. 25, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1799/2006 (EUVL L 341, 7.12.2006, s. 26).

(43)  EYVL L 121, 12.5.1994, s. 3.

(44)  Nauttisen hämärän tarkat ajat on merkitty Nautical Almanac -kalenterin taulukoihin asianomaisen leveysasteen, paikallisen ajan ja päivämäärän osalta. Kaikki ajankohdat on ilmoitettava Greenwichin keskiaikana, olipa kyse aluksen toimista tai tarkkailijan raportoinnista.


LIITE I

YHTEISÖN KALASTUSALUKSIIN PYYNTIRAJOITUSTEN ALAISILLA ALUEILLA JA KOLMANSIEN MAIDEN ALUKSIIN YHTEISÖN VESILLÄ SOVELLETTAVAT PYYNTIRAJOITUKSET LAJEITTAIN JA ALUEITTAIN (TONNEINA ELOPAINOA, JOLLEI OLE TOISIN MAINITTU)

Kaikkia tässä liitteessä säädettyjä pyyntirajoituksia pidetään tämän asetuksen 5 artiklassa tarkoitettuina kiintiöinä, ja niihin sovelletaan asetuksen (ETY) N:o 2847/93 sekä erityisesti sen 14 ja 15 artiklan säännöksiä.

Kunkin alueen kalakannat mainitaan lajin tieteellisen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Seuraavassa esitetään tämän asetuksen soveltamiseksi tieteellisten nimien ja suomenkielisten nimien vastaavuustaulukko:

Tieteellinen nimi

Kolmikirjaiminen koodi

Suomenkielinen nimi

Ammodytidae

SAN

Tuulenkalat

Anarhichas lupus

CAT

Merikissa

Aphanopus carbo

BSF

Mustahuotrakala

Argentina silus

ARU

Kultakuore

Beryx spp.

ALF

Limapäät

Boreogadus saida

POC

Jäämerenseiti

Brosme brosme

USK

Keila

Centrophorus squamosus

GUQ

Suomupistinhai

Centroscymnus coelolepis

CYO

Ruskosusihai

Cetorhinus maximus

BSK

Jättiläishai

Chaenocephalus aceratus

SSI

Jääkala

Champsocephalus gunnari

ANI

Makrillijääkala

Channichthys rhinoceratus

LIC

Sarvijääkala

Chionoecetes spp.

PCR

Lumitaskuravut

Clupea harengus

HER

Silli ja silakka

Coryphaenoides rupestris

RNG

Lestikala

Dalatias licha

SCK

Leijahai

Deania calcea

DCA

Lattahai

Dissostichus eleginoides

TOP

Hammaskala

Engraulis encrasicolus

ANE

Sardelli

Etmopterus princeps

ETR

Isovalohai

Etmopterus pusillus

ETP

Pehmovalohai

Etmopterus spinax

ETX

Samettivalohai

Euphausia superba

KRI

Etelänkrilli

Gadus morhua

COD

Turska

Galeorhinus galeus

GAG

Harmaakoirahai

Germo alalunga

ALB

Valkotonnikala

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Mustaeväkampela

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Kyhmyjääahven

Hippoglossoides platessoides

PLA

Liejukampela

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Ruijanpallas

Hoplostethus atlanticus

ORY

Keltaroussi

Illex illecebrosus

SQI

Lyhyteväkalmari

Lamna nasus

POR

Sillihai

Lampanyctus achirus

LAC

Valokala

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Harmaajääahven

Lepidorhombus spp.

LEZ

Lasikampelat

Limanda ferruginea

YEL

Ruostekampela

Limanda limanda

DAB

Hietakampela

Lophiidae

ANF

Merikrotit

Macrourus berglax

RHG

Jäälestikala

Macrourus spp.

GRV

Lestikalat

Makaira nigricans

BUM

Sinimarliini

Mallotus villosus

CAP

Villakuore

Martialia hyadesi

SQS

Kalmari

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Kolja

Merlangius merlangus

WHG

Valkoturska

Merluccius merluccius

HKE

Kummeliturska

Micromesistius poutassou

WHB

Mustakitaturska

Microstomus kitt

LEM

Pikkupääkampela

Molva dypterigia

BLI

Tylppäpyrstömolva

Molva macrophthalma

SLI

Luikeromolva

Molva molva

LIN

Molva

Nephrops norvegicus

NEP

Keisarihummeri

Notothenia rossii

NOR

Marmorijääahven

Pagellus bogaraveo

SBR

Pilkkupagelli

Pandalus borealis

PRA

Pohjankatkarapu

Paralomis spp.

PAI

Taskuravut

Penaeus spp.

PEN

Penaeus-suvun katkaravut

Phycis spp.

FOX

Luikeroturskat

Platichthys flesus

FLX

Kampela

Pleuronectes platessa

PLE

Punakampela

Pleuronectiformes

FLX

Kampelakalat

Pollachius pollachius

POL

Lyyraturska

Pollachius virens

POK

Seiti

Psetta maxima

TUR

Piikkikampela

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

Tummajääkala

Rajidae

SRX-RAJ

Rauskut

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Grönlanninpallas

Salmo salar

SAL

Lohi

Scomber scombrus

MAC

Makrilli

Scopthalmus rhombus

BLL

Silokampela

Sebastes spp.

RED

Punasimput

Solea solea

SOL

Meriantura

Solea spp.

SOX

Merianturat

Sprattus sprattus

SPR

Kilohaili

Squalus acanthias

DGS

Piikkihai

Tetrapturus alba

WHM

Valkomarliini

Thunnus alalunga

ALB

Valkotonnikala

Thunnus albacares

YFT

Keltaevätonnikala

Thunnus obesus

BET

Isosilmätonnikala

Thunnus thynnus

BFT

Tonnikala

Trachurus spp.

JAX

Piikkimakrillit

Trisopterus esmarki

NOP

Harmaaturska

Urophycis tenuis

HKW

Oliiviturska

Xiphias gladius

SWO

Miekkakala

Seuraavassa esitetään yksinomaan selvennykseksi suomenkielisten ja tieteellisten nimien vastaavuustaulukko:

Valkotonnikala

ALB

Thunnus alalunga

Valkotonnikala

ALB

Germo alalunga

Limapäät

ALF

Beryx spp.

Liejukampela

PLA

Hippoglossoides platessoides

Sardelli

ANE

Engraulis encrasicolus

Merikrotit

ANF

Lophiidae

Makrillijääkala

ANI

Champsocephalus gunnari

Hammaskala

TOP

Dissostichus eleginoides

Merikissa

CAT

Anarhichas lupus

Ruijanpallas

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Lohi

SAL

Salmo salar

Jättiläishai

BSK

Cetorhinus maximus

Isosilmätonnikala

BET

Thunnus obesus

Lattahai

DCA

Deania calcea

Mustahuotrakala

BSF

Aphanopus carbo

Jääkala

SSI

Chaenocephalus aceratus

Tylppäpyrstömolva

BLI

Molva dypterigia

Sinimarliini

BUM

Makaira nigricans

Mustakitaturska

WHB

Micromesistius poutassou

Tonnikala

BFT

Thunnus thynnus

Silokampela

BLL

Scopthalmus rhombus

Villakuore

CAP

Mallotus villosus

Turska

COD

Gadus morhua

Meriantura

SOL

Solea solea

Taskuravut

PAI

Paralomis spp.

Hietakampela

DAB

Limanda limanda

Kampelakalat

FLX

Pleuronectiformes

Kampela

FLX

Platichthys flesus

Luikeroturskat

FOX

Phycis spp.

Isovalohai

ETR

Etmopterus princeps

Kultakuore

ARU

Argentina silus

Grönlanninpallas

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Lestikalat

GRV

Macrourus spp.

Harmaajääahven

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Kolja

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Kummeliturska

HKE

Merluccius merluccius

Silli ja silakka

HER

Clupea harengus

Piikkimakrillit

JAX

Trachurus spp.

Kyhmyjääahven

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Leijahai

SCK

Dalatias licha

Etelänkrilli

KRI

Euphausia superba

Valokala

LAC

Lampanyctus achirus

Suomupistinhai

GUQ

Centrophorus squamosus

Pikkupääkampela

LEM

Microstomus kitt

Molva

LIN

Molva molva

Makrilli

MAC

Scomber scombrus

Marmorijääahven

NOR

Notothenia rossii

Lasikampelat

LEZ

Lepidorhombus spp.

Pohjankatkarapu

PRA

Pandalus borealis

Keisarihummeri

NEP

Nephrops norvegicus

Harmaaturska

NOP

Trisopterus esmarki

Keltaroussi

ORY

Hoplostethus atlanticus

Penaeus-suvun katkaravut

PEN

Penaeus spp.

Punakampela

PLE

Pleuronectes platessa

Jäämerenseiti

POC

Boreogadus saida

Lyyraturska

POL

Pollachius pollachius

Sillihai

POR

Lamna nasus

Ruskosusihai

CYO

Centroscymnus coelolepis

Pilkkupagelli

SBR

Pagellus bogaraveo

Punasimput

RED

Sebastes spp.

Jäälestikala

RHG

Macrourus berglax

Lestikala

RNG

Coryphaenoides rupestris

Seiti

POK

Pollachius virens

Tuulenkala

SAN

Ammodytidae

Lyhyteväkalmari

SQI

Illex illecebrosus

Rauskut

SRX-RAJ

Rajidae

Pehmovalohai

ETP

Etmopterus pusillus

Lumitaskuravut

PCR

Chionoecetes spp.

Merianturat

SOX

Solea spp.

Tummajääkala

SGI

Pseudochaenichthus georgianus

Luikeromolva

SLI

Molva macrophthalmus

Kilohaili

SPR

Sprattus sprattus

Piikkihai

DGS

Squalus acanthias

Kalmari

SQS

Martialia hyadesi

Miekkakala

SWO

Xiphias gladius

Harmaakoirahai

GAG

Galeorhinus galeus

Piikkikampela

TUR

Psetta maxima

Keila

USK

Brosme brosme

Sarvijääkala

LIC

Channichthys rhinoceratus

Samettivalohai

ETX

Etmopterus spinax

Oliiviturska

HKW

Urophycis tenuis

Valkomarliini

WHM

Tetrapturus alba

Valkoturska

WHG

Merlangius merlangus

Mustaeväkampela

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Keltaevätonnikala

YFT

Thunnus albacares

Ruostekampela

YEL

Limanda ferruginea

LIITE IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, ICES-alueet I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV, CECAF-alueella sijaitsevat EY:n vedet sekà Ramskan Gruyaman vedet

Laji

:

Tuulenkalat

Ammodytidae

Alue

:

Norjan vedet alueella IV

SAN/04-N.

Tanska

19 000

 

Yhdistynyt kuningaskunta

1 000

 

EY

20 000

 

TAC

Ei sovelleta

Analyyttinen TAC.Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Tuulenkalat

Ammodytidae

Alue

:

IIIa; EY:n vedet alueilla IIa ja IV (1)

SAN/2A3A4.

Tanska

Ei vahvistettu

 

Yhdistynyt kuningaskunta

Ei vahvistettu

 

Kaikki jäsenvaltiot

Ei vahvistettu (2)

 

EY

Ei vahvistettu

 

Norja

20 000 (3)

 

TAC

Ei vahvistettu

Analyyttinen TAC.Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Kultakuore

Argentina silus

Alue

:

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

ARU/1/2.

Saksa

31

 

Ranska

10

 

Alankomaat

25

 

Yhdistynyt kuningaskunta

50

 

EY

116

Varo-TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Kultakuore

Argentina silus

Alue

:

EY:n vedet alueilla III ja IV

ARU/3/4.

Tanska

1 180

 

Saksa

12

 

Ranska

8

 

Irlanti

8

 

Alankomaat

55

 

Ruotsi

46

 

Yhdistynyt kuningaskunta

21

 

EY

1 331

Varo-TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Kultakuore

Argentina silus

Alue

:

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII

ARU/567.

Saksa

405

 

Ranska

9

 

Irlanti

378

 

Alankomaat

4 225

 

Yhdistynyt kuningaskunta

297

 

EY

5 311

Varo-TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Keila

Brosme brosme

Alue

:

EY:n vedet alueilla IIa, IV, Vb, VI ja VII

USK/2A47-C

EY

Ei sovelleta

 

Norja

3 350 (4)  (5)

 

TAC

Ei sovelleta

Analyyttinen TAC.Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Keila

Brosme brosme

Alue

:

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II ja XIV

USK/1214EI

Saksa

7 (6)

 

Ranska

7 (6)

 

Yhdistynyt kuningaskunta

7 (6)

 

Muut

3 (6)

 

EY

23 (6)

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Keila

Brosme brosme

Alue

:

EY:n vedet alueella III

USK/3EI.

Tanska

14

 

Ruotsi

7

 

Saksa

7

 

EY

28

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Keila

Brosme brosme

Alue

:

EY:n vedet alueella IV

USK/4EI.

Tanska

62

 

Saksa

19

 

Ranska

44

 

Ruotsi

6

 

Yhdistynyt kuningaskunta

94

 

Muut

6 (7)

 

EY

231

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Keila

Brosme brosme

Alue

:

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla V, VI ja VII

USK/567EI.

Saksa

6

 

Espanja

21

 

Ranska

254

 

Irlanti

25

 

Yhdistynyt kuningaskunta

123

 

Muut

6 (8)

 

EY

435

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Keila

Brosme brosme

Alue

:

Norjan vedet alueella IV

USK/4AB-N.

Belgia

0

 

Tanska

165

 

Saksa

1

 

Ranska

0

 

Alankomaat

0

 

Yhdistynyt kuningaskunta

4

 

EY

170

 

TAC

Ei sovelleta

Analyyttinen TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Silli ja silakka (9)

Clupea harengus

Alue

:

IIIa

HER/03A.

Tanska

21 474

 

Saksa

344

 

Ruotsi

22 463

 

EY

44 281

 

Färsaaret

500 (10)

 

TAC

51 673

Analyyttinen TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Silli (11)

Clupea harengus

Alue

:

EY:n ja Norjan vedet ICES-alueella IV linjan 53o30' N pohjoispuolella

HER/04A., HER/04B.

Tanska

27 886

 

Saksa

17 536

 

Ranska

11 965

 

Alankomaat

26 751

 

Ruotsi

2 047

 

Yhdistynyt kuningaskunta

30 025

 

EY

116 210

 

Norja

50 000 (12)

 

TAC

201 227

Analyyttinen TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Erityisedellytykset

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla alueilla saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

Norjan vedet linjan 62o N eteläpuolella

(HER/*04N-)

EY

50 000


Laji

:

Silli

Clupea harengus

Alue

:

Norjan vedet linjan 62o N eteläpuolella

HER/04-N.

Ruotsi

846 (13)

 

EY

846

 

TAC

sovelleta

Analyyttinen TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Silli ja silakka (14)

Clupea harengus

Alue

:

Sivusaaliit alueella IIIa

HER/03A-BC

Tanska

9 805

 

Saksa

87

 

Ruotsi

1 578

 

EY

11 470

 

TAC

11 470

Analyyttinen TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Silli (15)

Clupea harengus

Alue

:

Sivusaaliit alueilla IV, VIId ja EY:n vesillä alueella IIa

HER/2A47DX

Belgia

93

 

Tanska

18 004

 

Saksa

93

 

Ranska

93

 

Alankomaat

93

 

Ruotsi

88

 

Yhdistynyt kuningaskunta

342

 

EY

18 806

 

TAC

18 806

Analyyttinen TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Silli (16)

Clupea harengus

Alue

:

VIId; IVc (17)

HER/4CXB7D

Belgia

7 100 (18)

 

Tanska

397 (18)

 

Saksa

250 (18)

 

Ranska

6 488 (18)

 

Alankomaat

10 157 (18)

 

Yhdistynyt kuningaskunta

2 269 (18)

 

EY

26 661

 

TAC

201 227

Analyyttinen TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Silli

Clupea harengus

Alue

:

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VIb ja VIaN (19)

HER/5B6ANB.

Saksa

2 967

 

Ranska

561

 

Irlanti

4 009

 

Alankomaat

2 967

 

Yhdistynyt kuningaskunta

16 036

 

EY

26 540

 

Färsaaret

660 (20)

 

TAC

27 200

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Silli

Clupea harengus

Alue

:

VIIbc; VIaS (21)

HER/6AS7BC

Irlanti

10 584

 

Alankomaat

1 058

 

EY

11 642

 

TAC

11 642

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Silli

Clupea harengus

Alue

:

VI Clyde (22)

HER/06ACL.

Yhdistynyt kuningaskunta

800

 

EY

800

 

TAC

800

Varo-TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Silli

Clupea harengus

Alue

:

VIIa (23)

HER/07A/MM

Irlanti

1 250

 

Yhdistynyt kuningaskunta

3 550

 

EY

4 800

 

TAC

4 800

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Silli

Clupea harengus

Alue

:

VIIe ja VIIf

HER/7EF.

Ranska

500

 

Yhdistynyt kuningaskunta

500

 

EY

1 000

 

TAC

1 000

Varo-TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Silli

Clupea harengus

Alue

:

VIIg (24), VIIh (24), VIIj (24) ja VIIk (24)

HER/7G-K.

Saksa

88

 

Ranska

487

 

Irlanti

6 818

 

Alankomaat

487

 

Yhdistynyt kuningaskunta

10

 

EY

7 890

 

TAC

7 890

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Sardelli

Engraulis encrasicolus

Alue

:

VIII

ANE/08.

Espanja

0

 

Ranska

0

 

EY

0

 

TAC

0

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Sardelli

Engraulis encrasicolus

Alue

:

IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

ANE/9/3411

Espanja

3 826

 

Portugali

4 174

 

EY

8 000

 

TAC

8 000

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Turska

Gadus morhua

Alue

:

Skagerrak (25)

COD/03AN.

Belgia

8

 

Tanska

2 532

 

Saksa

64

 

Alankomaat

16

 

Ruotsi

443

 

EY

3 063

 

TAC

3 165

Analyyttinen TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Turska

Gadus morhua

Alue

:

Kattegat (26)

COD/03AS.

Tanska

415

 

Saksa

9

 

Ruotsi

249

 

EY

673

 

TAC

673

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Turska

Gadus morhua

Alue

:

IV; EC waters of IIa; that part of IIIa not covered by the Skagerrak and Kattegat

COD/2A3AX4

Belgia

654

 

Tanska

3 761

 

Saksa

2 384

 

Ranska

809

 

Alankomaat

2 125

 

Ruotsi

25

 

Yhdistynyt kuningaskunta

8 628

 

EY

18 386

 

Norja

3 766 (27)

 

TAC

22 152

Analyyttinen TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Erityisedellytykset

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla ICES-alueilla saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

Norjan vedet alueella IV

(COD/*04N-)

EY

15 980


Laji

:

Turska

Gadus morhua

Alue

:

Norjan vedet linjan 62o N eteläpuolella

COD/04-N.

Ruotsi

382

 

EY

382

 

TAC

Ei sovelleta

Analyyttinen TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Turska

Gadus morhua

Alue

:

VI; EY:n vedet alueella Vb; EY:n ja kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

COD/561214

Belgia

1

 

Saksa

6

 

Ranska

64

 

Irlanti

90

 

Yhdistynyt kuningaskunta

241

 

EY

402

 

TAC

402

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Erityisedellytykset

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla ICES-alueilla saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

VIa; EY:n vedet alueella Vb

(COD/*5BC6A)

Belgia

1

Saksa

6

Ranska

64

Irlanti

90

Yhdistynyt kuningaskunta

241

EY

402


Laji

:

Turska

Gadus morhua

Alue

:

VIIa

COD/07A.

Belgia

16

 

Ranska

44

 

Irlanti

790

 

Alankomaat

4

 

Yhdistynyt kuningaskunta

345

 

EY

1 199

 

TAC

1 199

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Turska

Gadus morhua

Alue

:

VIIb-k, VIII, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

COD/7X7A34

Belgia

177

 

Ranska

3 033

 

Irlanti

753

 

Alankomaat

25

 

Yhdistynyt kuningaskunta

328

 

EY

4 316

 

TAC

4 316 (28)

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Sillihai

Lamna nasus

Alue

:

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

POR/1-14CI

Tanska

30

 

Ranska

332

 

Saksa

6

 

Irlanti

8

 

Portugali

26

 

Espanja

175

 

Ruotsi

1

 

Yhdistynyt kuningaskunta

3

 

EY

581

 

TAC

Ei sovelleta

Varo-TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Lasikampelat

Lepidorhombus spp.

Alue

:

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

LEZ/2AC4-C

Belgia

5

 

Tanska

4

 

Saksa

4

 

Ranska

26

 

Alankomaat

21

 

Yhdistynyt kuningaskunta

1 537

 

EY

1 597

 

TAC

1 597

Varo-TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Lasikampelat

Lepidorhombus spp.

Alue

:

VI; EY:n vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

LEZ/561214

Espanja

295

 

Ranska

1 148

 

Irlanti

336

 

Yhdistynyt kuningaskunta

813

 

EY

2 592

 

TAC

2 592

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Lasikampelat

Lepidorhombus spp.

Alue

:

VII

LEZ/07.

Belgia

494

 

Espanja

5 490

 

Ranska

6 663

 

Irlanti

3 029

 

Yhdistynyt kuningaskunta

2 624

 

EY

18 300

 

TAC

18 300

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Lasikampelat

Lepidorhombus spp.

Alue

:

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

LEZ/8ABDE.

Espanja

1 176

 

Ranska

949

 

EY

2 125

 

TAC

2 125

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Lasikampelat

Lepidorhombus spp.

Alue

:

VIIIc, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 31.1.1

LEZ/8C3411

Espanja

1 320

 

Ranska

66

 

Portugali

44

 

EY

1 430

 

TAC

1 430

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Hietakampela ja kampela

Limanda limanda ja Platichthys flesus

Alue

:

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

D/F/2AC4-C

Belgia

513

 

Tanska

1 927

 

Saksa

2 890

 

Ranska

200

 

Alankomaat

11 654

 

Ruotsi

6

 

Yhdistynyt kuningaskunta

1 620

 

EY

18 810

 

TAC

18 810

Varo-TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Merikrotit

Lophiidae

Alue

:

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

ANF/2AC4-C

Belgia

401

 

Tanska

884

 

Saksa

432

 

Ranska

82

 

Alankomaat

303

 

Ruotsi

10

 

Yhdistynyt kuningaskunta

9 233

 

EY

11 345

 

TAC

11 345

Varo-TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Merikrotit

Lophiidae

Alue

:

Norjan vedet alueella IV

ANF/4AB-N.

Belgia

48

 

Tanska

1 236

 

Saksa

19

 

Alankomaat

18

 

Yhdistynyt kuningaskunta

289

 

EY

1 610

 

TAC

Ei sovelleta

Varo-TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Merikrotit

Lophiidae

Alue

:

VI; EY:n vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

ANF/561214

Belgia

185

 

Saksa

212

 

Espanja

198

 

Ranska

2 280

 

Irlanti

516

 

Alankomaat

178

 

Yhdistynyt kuningaskunta

1 586

 

EY

5 155

 

TAC

5 155

Varo-TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Merikrotit

Lophiidae

Alue

:

VII

ANF/07.

Belgia

2 595 (29)

 

Saksa

289 (29)

 

Espanja

1 031 (29)

 

Ranska

16 651 (29)

 

Irlanti

2 128 (29)

 

Alankomaat

336 (29)

 

Yhdistynyt kuningaskunta

5 050 (29)

 

EY

28 080 (29)

 

TAC

28 080 (29)

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Merikrotit

Lophiidae

Alue

:

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

ANF/8ABDE.

Espanja

1 206

 

Ranska

6 714

 

EY

7 920

 

TAC

7 920

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Merikrotit

Lophiidae

Alue

:

VIIIc, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

ANF/8C3411

Espanja

1 629

 

Ranska

2

 

Portugali

324

 

EY

1 955

 

TAC

1 955

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Alue

:

IIIa, EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

HAD/3A/BCD

Belgia

12

 

Tanska

2 080

 

Saksa

132

 

Alankomaat

2

 

Ruotsi

246

 

EY

2 472 (30)

 

TAC

2 856

Analyyttinen TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Alue

:

IV; EY:n vedet alueella IIa

HAD/2AC4.

Belgia

279

 

Tanska

1 920

 

Saksa

1 222

 

Ranska

2 130

 

Alankomaat

210

 

Ruotsi

193

 

Yhdistynyt kuningaskunta

31 672

 

EY

37 626 (31)

 

Norja

8 082

 

TAC

46 444

Analyyttinen TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Erityisedellytykset

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla alueilla saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

Norjan vedet alueella IV

(HAD/*04N-)

EY

28 535


Laji

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Alue

:

Norjan vedet linjan 62o N eteläpuolella

HAD/04-N.

Ruotsi

707

 

EY

707

 

TAC

Ei sovelleta

Analyyttinen TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Alue

:

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla VIb, XII ja XIV

HAD/6B1214

Belgia

16

 

Saksa

19

 

Ranska

763

 

Irlanti

544

 

Yhdistynyt kuningaskunta

5 574

 

EY

6 916

 

TAC

6 916

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Alue

:

EY:n vedet alueilla Vb ja VIa

HAD/5BC6A.

Belgia

7

 

Saksa

9

 

Ranska

366

 

Irlanti

995

 

Yhdistynyt kuningaskunta

4 743

 

EY

6 120

 

TAC

6 120

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Alue

:

VII, VIII, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

HAD/7/3411

Belgia

129

 

Ranska

7 719

 

Irlanti

2 573

 

Yhdistynyt kuningaskunta

1 158

 

EY

11 579

 

TAC

11 579

Varo-TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Erityisedellytykset

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavalla alueella saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

VIIa

(HAD/*07A)

Belgia

20

Ranska

90

Irlanti

536

Yhdistynyt kuningaskunta

592

EY

1 238

Ilmoittaessaan komissiolle kiintiöidensä pyynnistä jäsenvaltioiden on eriteltävä ICES-alueella VIIa pyydetyt määrät. ICES-alueella VIIa pyydetyn koljan purkaminen kielletään, kun tällaisten purettujen saaliiden kokonaismäärä ylittää 1 238 tonnia.


Laji

:

Valkoturska

Merlangius merlangus

Alue

:

IIIa

WHG/03A.

Tanska

232

 

Alankomaat

1

 

Ruotsi

25

 

EY

258 (32)

 

TAC

1 050

Analyyttinen TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Valkoturska

Merlangius merlangus

Alue

:

IV; EY:n vedet alueella IIa

WHG/2AC4.

Belgia

367

 

Tanska

1 588

 

Saksa

413

 

Ranska

2 387

 

Alankomaat

918

 

Ruotsi

3

 

Yhdistynyt kuningaskunta

9 336

 

EY

15 012 (33)

 

Norja

1 785 (34)

 

TAC

17 850

Analyyttinen TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Erityisedellytykset

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla ICES-alueilla saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

Norjan vedet alueella IV

(WHG/*04N-)

EY

10 884


Laji

:

Valkoturska

Merlangius merlangus

Alue

:

VI; EY:n vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

WHG/561214

Saksa

5

 

Ranska

93

 

Irlanti

229

 

Yhdistynyt kuningaskunta

438

 

EY

765

 

TAC

765

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Valkoturska

Merlangius merlangus

Alue

:

VIIa

WHG/07A.

Belgia

1

 

Ranska

10

 

Irlanti

160

 

Alankomaat

0

 

Yhdistynyt kuningaskunta

107

 

EY

278

 

TAC

278

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Valkoturska

Merlangius merlangus

Alue

:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh ja VIIk

WHG/7X7A.

Belgia

195

 

Ranska

11 964

 

Irlanti

5 544

 

Alankomaat

97

 

Yhdistynyt kuningaskunta

2 140

 

EY

19 940

 

TAC

19 940

Varo-TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Valkoturska

Merlangius merlangus

Alue

:

VIII

WHG/08.

Espanja

1 440

 

Ranska

2 160

 

EY

3 600

 

TAC

3 600

Varo-TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Valkoturska

Merlangius merlangus

Alue

:

IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 31.1.1

WHG/9/3411

Portugali

653

 

EY

653

 

TAC

653

Varo-TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Valkoturska ja lyyraturska

Merlangius merlangus ja Pollachius pollachius

Alue

:

Norjan vedet linjan 62o N eteläpuolella

W/P/04-N.

Ruotsi

190

 

EY

190

 

TAC

Ei sovelleta

Varo-TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Kummeliturska

Merluccius merluccius

Alue

:

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

HKE/3A/BCD

Tanska

1 499

 

Ruotsi

128

 

EY

1 627

 

TAC

1 627 (35)

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Kummeliturska

Merluccius merluccius

Alue

:

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

HKE/2AC4-C

Belgia

27

 

Tanska

1 096

 

Saksa

126

 

Ranska

243

 

Alankomaat

63

 

Yhdistynyt kuningaskunta

341

 

EY

1 896

 

TAC

1 896 (36)

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Kummeliturska

Merluccius merluccius

Alue

:

VI ja VII; EC waters of Vb; international waters of XII and XIV

HKE/571214

Belgia

278 (37)

 

Espanja

8 926

 

Ranska

13 785 (37)

 

Irlanti

1 670

 

Alankomaat

180 (37)

 

Yhdistynyt kuningaskunta

5 442 (37)

 

EY

30 281

 

TAC

30 281 (38)

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Erityisedellytykset

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla alueilla saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Belgia

36

Espanja

1 440

Ranska

1 440

Irlanti

180

Alankomaat

18

Yhdistynyt kuningaskunta

810

EY

3 924


Laji

:

Kummeliturska

Merluccius merluccius

Alue

:

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

HKE/8ABDE.

Belgia

9 (39)

 

Espanja

6 214

 

Ranska

13 955

 

Alankomaat

18 (39)

 

EY

20 196

 

TAC

20 196 (40)

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Erityisedellytykset

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla alueilla saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

VI ja VII; EY:n vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

(HKE/*57-14)

Belgia

2

Espanja

1 800

Ranska

3 240

Alankomaat

5

EY

5 047


Laji

:

Kummeliturska

Merluccius merluccius

Alue

:

VIIIc, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

HKE/8C3411

Espanja

4 510

 

Ranska

433

 

Portugali

2 104

 

EY

7 047

 

TAC

7 047

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

Alue

:

Norjan vedet alueella IV

WHB/4AB-N.

Tanska

7 600

 

Yhdistynyt kuningaskunta

400

 

EY

8 000

 

TAC

1 266 282

Analyyttinen TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

Alue

:

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV

WHB/1X14

Tanska

26 789 (41)  (42)

 

Saksa

10 416 (41)  (42)

 

Espanja

22 711 (41)  (42)

 

Ranska

18 643 (41)  (42)

 

Irlanti

20 745 (41)  (42)

 

Alankomaat

32 666 (41)  (42)

 

Portugali

2 110 (41)  (42)

 

Ruotsi

6 627 (41)  (42)

 

Yhdistynyt kuningaskunta

34 759 (41)  (42)

 

EY

175 466 (41)  (42)

 

Norja

108 000 (43)  (44)

 

Färsaaret

29 580 (45)  (46)

 

TAC

1 266 282

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

Alue

:

VIIIc, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

WHB/8C3411

Espanja

25 686 (47)

 

Portugali

6 421 (47)

 

EY

32 107 (47)

 

TAC

1 266 282

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Mustakitaturska

Micromesistius poutassou

Alue

:

EY:n vedet alueilla II, IVa, V, VI linjan 56o30' N pohjoispuolella ja VII linjan 12o W länsipuolella

WHB/24A567

Norja

193 670 (48)  (49)

 

Färsaaret

31 000 (50)  (51)

 

TAC

1 266 282

Analyyttinen TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Pikkupääkampela ja mustaeväkampela

Microstomus kitt ja Glyptocephalus cynoglossus

Alue

:

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

L/W/2AC4-C

Belgia

368

 

Tanska

1 013

 

Saksa

130

 

Ranska

277

 

Alankomaat

843

 

Ruotsi

11

 

Yhdistynyt kuningaskunta

4 151

 

EY

6 793

 

TAC

6 793

Varo-TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Tylppäpyrstömolva

Molva dypterigia

Alue

:

EY:n vedet alueilla IIa, IV, Vb, VI ja VII

BLI/2A47-C

EY

Ei sovelleta (52)

 

Norja

150

 

TAC

Ei sovelleta

Analyyttinen TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Tylppäpyrstömolva

Molva dypterigia

Alue

:

EY:n vedet alueilla VIa linjan 56o30'N pohjoispuolella ja alueella VIb

BLI/6AN6B.

Färsaaret

200 (53)

 

TAC

Ei sovelleta

Analyyttinen TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Molva

Molva molva

Alue

:

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

LIN/1/2.

Tanska

10

 

Saksa

10

 

Ranska

10

 

Yhdistynyt kuningaskunta

10

 

Muut (54)

5

 

EY

45

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Molva

Molva molva

Alue

:

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

LIN/03.

Belgia

7 (55)

 

Tanska

57

 

Saksa

7 (55)

 

Ruotsi

22

 

Yhdistynyt kuningaskunta

7 (55)

 

EY

100

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Molva

Molva molva

Alue

:

EY:n vedet alueella IV

LIN/04.

Belgia

18

 

Tanska

286

 

Saksa

177

 

Ranska

159

 

Alankomaat

6

 

Ruotsi

12

 

Yhdistynyt kuningaskunta

2 196

 

EY

2 856

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Molva

Molva molva

Alue

:

EY:n ja kansainväliset vedet alueella V

LIN/05.

Belgia

9

 

Tanska

6

 

Saksa

6

 

Ranska

6

 

Yhdistynyt kuningaskunta

6

 

EY

34

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Molva

Molva molva

Alue

:

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV

LIN/6X14.

Belgia

40

 

Tanska

7

 

Saksa

147

 

Espanja

2 969

 

Ranska

3 166

 

Irlanti

793

 

Portugali

7

 

Yhdistynyt kuningaskunta

3 645

 

EY

10 776

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Molva

Molva molva

Alue

:

EY:n vedet alueilla IIa, IV, Vb, VI ja VII

LIN/2A47-C

EY

Ei sovelleta

 

Norja

5 638 (56)  (57)

 

Färsaaret

250 (58)  (59)

 

TAC

Ei sovelleta

Anlytical TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Molva

Molva molva

Alue

:

Norjan vedet alueella IV

LIN/4AB-N.

Belgia

6

 

Tanska

747

 

Saksa

21

 

Ranska

8

 

Alankomaat

1

 

Yhdistynyt kuningaskunta

67

 

EY

850

 

TAC

Ei sovelleta

Analyyttinen TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

Alue

:

IIIa; EY:n vedet alueilla IIIb, IIIc ja IIId

NEP/3A/BCD

Tanska

3 800

 

Saksa

11 (60)

 

Ruotsi

1 359

 

EY

5 170

 

TAC

5 170

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

Alue

:

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

NEP/2AC4-C

Belgia

1 368

 

Tanska

1 368

 

Saksa

20

 

Ranska

40

 

Alankomaat

704

 

Yhdistynyt kuningaskunta

22 644

 

EY

26 144

 

TAC

26 144

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

Alue

:

Norjan vedet alueella IV

NEP/4AB-N.

Tanska

1 183

 

Saksa

1

 

Yhdistynyt kuningaskunta

66

 

EY

1 250

 

TAC

Ei sovelleta

Analyyttinen TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

Alue

:

VI; EY:n vedet alueella Vb

NEP/5BC6.

Espanja

40

 

Ranska

161

 

Irlanti

269

 

Yhdistynyt kuningaskunta

19 415

 

EY

19 885

 

TAC

19 885

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

Alue

:

VII

NEP/07.

Espanja

1 509

 

Ranska

6 116

 

Irlanti

9 277

 

Yhdistynyt kuningaskunta

8 251

 

EY

25 153

 

TAC

25 153

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

Alue

:

VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe

NEP/8ABDE.

Espanja

259

 

Ranska

4 061

 

EY

4 320

 

TAC

4 320

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

Alue

:

VIIIc

NEP/08C.

Espanja

119

 

Ranska

5

 

EY

124

 

TAC

124

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

Alue

:

IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

NEP/9/3411

Espanja

104

 

Portugali

311

 

EY

415

 

TAC

415

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Pohjankatkarapu

Pandalus borealis

Alue

:

IIIa

PRA/03A.

Tanska

4 033

 

Ruotsi

2 172

 

EY

6 205

 

TAC

11 620

Analyyttinen TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Pohjankatkarapu

Pandalus borealis

Alue

:

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

PRA/2AC4-C

Tanska

2 960

 

Alankomaat

28

 

Ruotsi

119

 

Yhdistynyt kuningaskunta

877

 

EY

3 984

 

TAC

3 984

Varo-TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Pohjankatkarapu

Pandalus borealis

Alue

:

Norjan vedet linjan 62o N eteläpuolella

PRA/04-N.

Tanska

500

 

Ruotsi

164 (61)

 

EY

664

 

TAC

Ei sovelleta

Varo-TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Penaeus-suvun katkaravut

Penaeus spp.s

Alue

:

Ranskan Guyanan vedet (62)

PEN/FGU.

Ranska

4 108 (63)

 

EY

4 108 (63)

 

TAC

4 108 (63)

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Punakampela

Pleuronectes platessa

Alue

:

Skagerrak (64)

PLE/03AN.

Belgia

56

 

Tanska

7 280

 

Saksa

37

 

Alankomaat

1 400

 

Ruotsi

390

 

EY

9 163

 

TAC

9 350

Analyyttinen TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Punakampela

Pleuronectes platessa

Alue

:

Kattegat (65)

PLE/03AS.

Tanska

2 081

 

Saksa

23

 

Ruotsi

234

 

EY

2 338

 

TAC

2 338

Analyyttinen TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Punakampela

Pleuronectes platessa

Alue

:

IV; EY:n vedet alueella IIa; se alueen IIIa osa, joka ei kuulu Skagerrakiin ja Kattegatiin

PLE/2A3AX4

Belgia

2 946

 

Tanska

9 575

 

Saksa

2 762

 

Ranska

552

 

Alankomaat

18 414

 

Yhdistynyt kuningaskunta

13 626

 

EY

47 875

 

Norja

1 105

 

TAC

49 000

Analyyttinen TACAsetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Erityisedellytykset

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla alueilla saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

Norjan vedet alueella IV

(PLE/*04N-)

EY

19 653


Laji

:

Punakampela

Pleuronectes platessa

Alue

:

VI; EY:n vedet alueella Vb; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

PLE/561214

Ranska

22

 

Irlanti

287

 

Yhdistynyt kuningaskunta

477

 

EY

786

 

TAC

786

Varo-TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Punakampela

Pleuronectes platessa

Alue

:

VIIa

PLE/07A.

Belgia

47

 

Ranska

21

 

Irlanti

1 209

 

Alankomaat

14

 

Yhdistynyt kuningaskunta

558

 

EY

1 849

 

TAC

1 849

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Punakampela

Pleuronectes platessa

Alue

:

VIIb ja VIIc

PLE/7BC.

Ranska

22

 

Irlanti

88

 

EY

110

 

TAC

110

Analyyttinen TACSovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.


Laji

:

Punakampela

Pleuronectes platessa

Alue

:

VIId ja VIIe

PLE/7DE.

Belgia

826

 

Ranska

2 755

 

Yhdistynyt kuningaskunta

1 469

 

EY