ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 15

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
18. tammikuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 31/2008, annettu 15 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 32/2008, annettu 17 päivänä tammikuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 33/2008, annettu 17 päivänä tammikuuta 2008, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä ( 1 )

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 34/2008, annettu 17 päivänä tammikuuta 2008, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 35/2008, annettu 17 päivänä tammikuuta 2008, voin vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 36/2008, annettu 17 päivänä tammikuuta 2008, naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 37/2008, annettu 17 päivänä tammikuuta 2008, asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 38/2008, annettu 17 päivänä tammikuuta 2008, riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä asetuksella (EY) N:o 1529/2007 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti tammikuun 2008 osakaudeksi

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 39/2008, annettu 17 päivänä tammikuuta 2008, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

25

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/58/EY

 

*

Komission päätös, tehty 26 päivänä marraskuuta 2007, Itävallan B-viininviljelyalueella tuotettujen rypäleen puristemehujen ja viinien happamuuden lisäämisen sallimisesta viinivuonna 2007/2008 (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5615)

28

 

 

2008/59/EY

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan yhteisöjen virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on yhteisön ulkopuolisessa maassa, ja eräiden jommassakummassa uudessa jäsenvaltiossa enintään 19 kuukauden ajan näiden kahden uuden jäsenvaltion liittymisen jälkeen toimessa pysyvien virkamiesten palkkoihin 1 päivästä elokuuta 2006, 1 päivästä syyskuuta 2006, 1 päivästä lokakuuta 2006, 1 päivästä marraskuuta 2006, 1 päivästä joulukuuta 2006 ja 1 päivästä tammikuuta 2007 sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta

29

 

 

2008/60/EY

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2007, päätöksen 2003/548/EY muuttamisesta tietyn tyyppisten kiinteiden yhteyksien poistamiseksi kiinteiden yhteyksien vähimmäisvalikoimasta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6635)  ( 1 )

32

 

 

2008/61/EY

 

*

Komission päätös, tehty 17 päivänä tammikuuta 2008, neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen II muuttamisesta Brasiliasta tuotavan tuoreen naudanlihan osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 28)  ( 1 )

33

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

18.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 15/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 31/2008,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2007,

Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö ja Madagaskarin tasavalta ovat neuvotelleet ja parafoineet kalastuskumppanuussopimuksen, jolla yhteisön kalastajille myönnetään kalastusmahdollisuuksia Madagaskarin tasavallan suvereniteettiin kuuluvilla vesillä.

(2)

On yhteisön edun mukaista hyväksyä tämä sopimus.

(3)

Olisi määriteltävä jäsenvaltioiden kalastusmahdollisuuksien jakoperusteet,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välinen kalastuskumppanuussopimus.

Sopimuksen teksti on liitetty tähän asetukseen (1).

2 artikla

Sopimuksen pöytäkirjassa vahvistetut kalastusmahdollisuudet jakautuvat jäsenvaltioiden kesken seuraavalla tavalla:

Kalastusluokka

Alustyyppi

Jäsenvaltio

Lisenssien määrä tai kiintiö

Tonnikalankalastus

Nuottaa käyttävät tonnikalan pakastusalukset

Espanja

23

Ranska

19

Italia

1

Tonnikalankalastus

Yli 100 bruttotonnin pintasiima-alukset

Espanja

25

Ranska

13

Portugali

7

Yhdistynyt kuningaskunta

5

Tonnikalankalastus

Enintään 100 bruttotonnin pintasiima-alukset

Ranska

26

Pohjakalastus

Pohjakalalajien koekalastus siimalla tai pohjasiimalla

Ranska

5

Jos näiden jäsenvaltioiden lisenssihakemukset eivät kata pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio voi ottaa huomioon minkä tahansa muun jäsenvaltion lisenssihakemukset.

3 artikla

Jäsenvaltioiden, joiden alukset kalastavat tämän sopimuksen nojalla, on ilmoitettava komissiolle kaikkien Madagaskarin kalastusalueella pyytämiensä kantojen määrät yhteisön kalastusalusten kolmansien maiden vesillä ja avomerellä pyytämän saaliin valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 500/2001 (2) annettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. L. RODRIGUES


(1)  Sopimuksen tekstin osalta ks. EUVL L 331, 17.12.2007, s. 7.

(2)  EYVL L 73, 15.3.2001, s. 8.


18.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 15/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 32/2008,

annettu 17 päivänä tammikuuta 2008,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetusten (EY) N:o 2200/96, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1182/2007 soveltamissäännöistä hedelmä- ja vihannesalalla 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1580/2007 (1) ja erityisesti sen 138 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1580/2007 138 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä tammikuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä tammikuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 350, 31.12.2007, s. 1.


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 17 päivänä tammikuuta 2008 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

IL

134,0

MA

53,3

TN

129,8

TR

99,8

ZZ

104,2

0707 00 05

JO

187,5

MA

48,4

TR

114,1

ZZ

116,7

0709 90 70

MA

97,4

TR

140,9

ZZ

119,2

0709 90 80

EG

313,6

ZZ

313,6

0805 10 20

EG

48,6

IL

54,3

MA

72,8

TN

62,9

TR

80,2

ZA

52,9

ZZ

62,0

0805 20 10

MA

108,5

TR

101,8

ZZ

105,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,4

IL

76,2

JM

120,0

TR

80,4

ZZ

85,0

0805 50 10

BR

72,8

EG

102,1

IL

123,3

TR

119,8

ZA

54,7

ZZ

94,5

0808 10 80

CA

96,2

CN

76,8

MK

40,4

US

115,5

ZA

59,7

ZZ

77,7

0808 20 50

CN

65,6

US

88,7

ZZ

77,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


18.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 15/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 33/2008,

annettu 17 päivänä tammikuuta 2008,

yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY soveltamiseksi siltä osin kuin on kyse direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun työohjelmaan kuuluneiden mutta direktiivin liitteeseen I sisällyttämättömien tehoaineiden tavanomaisesta ja nopeutetusta arviointimenettelystä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, että komissio toteuttaa työohjelman niiden tehoaineiden asteittaiseksi tutkimiseksi, joita oli markkinoilla kaksi vuotta kyseisen direktiivin tiedoksiantopäivän jälkeen. Työohjelma on jaettu neljään vaiheeseen, joista viimeinen päättyy 31 päivänä joulukuuta 2008 neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetyn ajanjakson pidentämisestä 25 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn komission päätöksen 2003/565/EY (2) mukaisesti.

(2)

Ohjelman ensimmäisestä vaiheesta säädetään kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 3600/92 (3). Toisesta ja kolmannesta työvaiheesta säädetään neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisen ja kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä helmikuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 451/2000 (4) ja 14 päivänä elokuuta 2002 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1490/2002 (5). Neljännestä työvaiheesta säädetään neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä 3 päivänä joulukuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2229/2004 (6).

(3)

Jotta direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I voitaisiin sisällyttää ne tehoaineet, jotka kuuluivat kyseisen direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäiseen, toiseen, kolmanteen ja neljänteen vaiheeseen, on säädettävä hakemusten uudelleenjättämistä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, joilla vältetään päällekkäisen työn tekeminen, ylläpidetään korkea turvallisuustaso ja varmistetaan nopea päätöksenteko. Lisäksi olisi säädettävä hakijoiden, jäsenvaltioiden, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, ja komission välisistä suhteista sekä menettelyn soveltamiseen liittyvistä kaikkien osapuolten velvollisuuksista.

(4)

Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvia aineita koskevat asiakirja-aineistot toimitettiin vuosina 1995 ja 1996. Elintarviketurvallisuusviranomainen ei toteuttanut vertaisarviointia. Koska alkuperäiset asiakirja-aineistot ovat jo vanhoja ja tieteellinen tietämys on muuttunut, mikä on havaittavissa komission yksiköiden ohjeasiakirjoista, olisi edellytettävä, että kyseisten aineiden osalta esitetään täydelliset ajanmukaiset asiakirja-aineistot, ja elintarviketurvallisuusviranomaisen olisi periaatteessa toteutettava vertaisarviointi. Samoja säännöksiä olisi periaatteessa sovellettava arviointiohjelman vaiheisiin 2, 3 ja 4 kuuluneisiin aineisiin, mutta niissä tapauksissa, joissa arviointikertomusluonnos on laadittu ja hakemus on jätetty kohtuullisen ajan kuluessa päätöksestä, jonka mukaan ainetta ei sisällytetä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, voidaan käyttää nopeutettua menettelyä.

(5)

Toiseen vaiheeseen kuuluneisiin aineisiin sovellettiin tiukkoja määräaikoja, minkä vuoksi päätökset oli tehtävä elintarviketurvallisuusviranomaisen vertaisarvioimien käytettävissä olevien tietojen perusteella. Useissa tapauksissa havaittiin seikkoja, joiden vuoksi ainetta ei voitu sisällyttää direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Kyseisten aineiden alkuperäiset asiakirja-aineistot toimitettiin viimeistään huhtikuussa 2002. Elintarviketurvallisuusviranomaisen vertaisarvioinnit toteutettiin vuosien 2003 ja 2006 välillä, joten aineistot ovat ajantasaiset. Mahdollista liitteeseen I sisällyttämistä koskevien hakemusten uudelleenjättämistä varten vaadittavan täydellisen asiakirja-aineiston kokoamiseksi saatetaan joissakin näistä tapauksista tarvita vain muutamia tutkimuksia edellyttäen, että ilmoitetut käyttötarkoitukset ovat samat tai rajoitetummat. On aiheellista säätää nopeutetusta menettelystä hakemusten uudelleenjättämistä ja vertaisarviointia varten silloin, kun asiakirja-aineisto on koottu ja sitä on käsitelty äskettäin. Tämän olisi koskettava myös arviointiohjelman kolmanteen ja neljänteen vaiheeseen kuuluvia aineita, joita koskevia menettelyjä on viimeksi muutettu asetuksella (EY) N:o 1095/2007.

(6)

Lisätiedot olisi otettava huomioon ainoastaan, jos ne on toimitettu asetetussa määräajassa.

(7)

Olisi säädettävä mahdollisuudesta jättää milloin tahansa samaa ainetta koskeva uusi hakemus.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä koskevien hakemusten esittämistä ja arviointia niiden tehoaineiden osalta, jotka komissio on arvioinut kyseisen direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa säädetyn arviointiohjelman puitteissa, mutta joita ei a, b ja c alakohdassa asetettuihin ajankohtiin mennessä ole sisällytetty direktiivin liitteeseen I:

a)

ensimmäisen vaiheen aineet 31 päivään joulukuuta 2006 mennessä tai kun on kyse metalaksyylistä 30 päivään kesäkuuta 2010 mennessä;

b)

toisen vaiheen aineet 30 päivään syyskuuta 2007 mennessä;

c)

kolmannen ja neljännen vaiheen aineet 31 päivään joulukuuta 2008 mennessä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa käytetään seuraavia määritelmiä:

a)

’hakija’ tarkoittaa henkilöä, joka valmistaa tehoainetta itse tai joka tekee sopimuksen valmistamisesta jonkin toisen osapuolen kanssa, tai valmistajan tämän asetuksen noudattamiseksi nimeämää henkilöä, jolla on yksinoikeus edustaa valmistajaa;

b)

’komitea’ tarkoittaa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevää pysyvää komiteaa, johon viitataan direktiivin 91/414/ETY 19 artiklassa;

c)

’ensimmäisen vaiheen aineet’ tarkoittaa asetuksen (ETY) N:o 3600/92 liitteessä I lueteltuja tehoaineita;

d)

’toisen vaiheen aineet’ tarkoittaa asetuksen (EY) N:o 451/2000 liitteessä I lueteltuja tehoaineita;

e)

’kolmannen vaiheen aineet’ tarkoittaa asetuksen (EY) N:o 1490/2002 liitteessä I lueteltuja tehoaineita;

f)

’neljännen vaiheen aineet’ tarkoittaa asetuksen (EY) N:o 2229/2004 liitteessä I lueteltuja tehoaineita.

II   LUKU

TAVANOMAINEN MENETTELY

3 artikla

Soveltaminen

1.   Hakijan, joka haluaa varmistaa 1 artiklan soveltamisalaan kuuluvan tehoaineen sisällyttämisen direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, on toimitettava jäsenvaltiolle, jäljempänä ’esittelevä jäsenvaltio’, kyseistä tehoainetta koskeva hakemus sekä 4 artiklan mukainen, tiivistelmän sisältävä täydellinen asiakirja-aineisto, joka osoittaa tehoaineen täyttävän mainitun direktiivin 5 artiklassa säädetyt vaatimukset. Hakijan tehtävänä on osoittaa kyseisten vaatimusten täyttyminen.

2.   Hakija voi hakemuksen jättäessään pyytää direktiivin 91/414/ETY 14 artiklan nojalla, että tietyt tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun asiakirja-aineiston osat pidetään luottamuksellisina. Hakijan on selostettava, miksi kukin asiakirja tai asiakirjan osa on katsottava luottamukselliseksi.

Hakijan on samanaikaisesti esitettävä mahdolliset tietosuojaa koskevat vaatimuksensa direktiivin 91/414/ETY 13 artiklan mukaisesti.

Hakijan on toimitettava luottamuksellisina pidettävät tiedot erikseen.

4 artikla

Asiakirja-aineistot

1.   Asiakirja-aineiston tiivistelmässä on oltava seuraavat tiedot:

a)

tiedot, jotka koskevat rajallista määrää vähintään yhden kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen edustavista käyttötarkoituksista ja jotka osoittavat direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan vaatimusten täyttyvän;

b)

direktiivin 91/414/ETY liitteessä II tarkoitettujen tehoaineita koskevien tietovaatimusten kunkin kohdan osalta testien ja tutkimusten tiivistelmät ja tulokset, niiden omistajan nimi sekä testit ja tutkimukset suorittaneen henkilön tai laitoksen nimi;

c)

direktiivin 91/414/ETY liitteessä III tarkoitettujen kasvinsuojeluaineita koskevien tietovaatimusten kunkin kohdan osalta testien ja tutkimusten tiivistelmät ja tulokset, niiden omistajan nimi sekä kyseisen direktiivin 5 artiklassa tarkoitettuja vaatimuksia koskevan arvioinnin kannalta olennaiset testit ja tutkimukset suorittaneen henkilön tai laitoksen nimi ottaen huomioon, että liitteen II tai liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston tiedoissa olevat puutteet, jotka johtuvat ehdotetusta rajallisesta määrästä edustavia käyttötarkoituksia, voivat johtaa rajoituksiin liitteeseen I sisällyttämisessä;

d)

tarkistuslista, josta käy ilmi, että 2 kohdassa tarkoitettu asiakirja-aineisto on täydellinen;

e)

syyt, joiden vuoksi toimitetut testi- ja tutkimusraportit ovat tarpeellisia tehoaineen sisällyttämiseksi liitteeseen ensimmäistä kertaa;

f)

kaikkien esitettyjen tietojen arviointi.

2.   Täydellisen asiakirja-aineiston on sisällettävä kaikkia 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja tietoja käsittelevät testi- ja tutkimusraportit kokonaisuudessaan.

5 artikla

Asiakirja-aineistojen täydellisyyden tarkastaminen

1.   Esittelevä jäsenvaltio tarkistaa 30 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun tarkistuslistan avulla, sisältävätkö hakemuksen mukana toimitetut asiakirja-aineistot kaikki 4 artiklassa säädetyt tiedot.

2.   Jos yksi tai useampi 4 artiklan mukaisista tiedoista puuttuu, jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta hakijalle ja asetettava määräaika tietojen toimittamiselle; tämä määräaika voi olla enintään kuusi kuukautta.

3.   Jos hakija ei 2 kohdassa tarkoitetussa määräajassa ole toimittanut puuttuvia tietoja, esittelevän jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta hakijalle, komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Jos komissio annettuaan hakijalle tilaisuuden esittää huomautuksia toteaa, että hakija ei ole toimittanut puuttuvia tietoja, se tekee päätöksen, jonka mukaan kyseistä tehoainetta ei sisällytetä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Kun tällainen päätös tehdään, kyseisen tehoaineen tämän asetuksen mukainen arviointi päättyy.

4.   Samaa ainetta koskevan uuden hakemuksen voi jättää milloin tahansa.

5.   Jos hakemuksen mukana toimitetut asiakirja-aineistot sisältävät kaikki 3 artiklassa säädetyt tiedot, esittelevän jäsenvaltion on ilmoitettava hakijalle, komissiolle, muille jäsenvaltioille ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle hakemuksen olevan täydellinen.

6 artikla

Tietojen julkaiseminen

Komissio julkaisee täydellisiksi osoitettujen hakemusten osalta seuraavat tiedot:

a)

tehoaineen nimi;

b)

hakemuksen päivämäärä;

c)

hakijoiden nimet ja osoitteet;

d)

esittelevä jäsenvaltio.

7 artikla

Kolmansien osapuolten esittämät tiedot

1.   Henkilöiden tai jäsenvaltioiden, jotka haluavat toimittaa esittelevälle jäsenvaltiolle arviointiin mahdollisesti vaikuttavia tietoja, jotka liittyvät erityisesti tehoaineen tai sen jäämien mahdollisiin vaarallisiin vaikutuksiin ihmisten tai eläinten terveyteen taikka ympäristöön, on toimitettava kyseiset tiedot viimeistään 90 päivää sen jälkeen, kun 6 artiklassa tarkoitetut tiedot on julkaistu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 91/414/ETY 7 artiklan soveltamista.

2.   Esittelevän jäsenvaltion on viipymättä toimitettava kaikki saamansa tiedot elintarviketurvallisuusviranomaiselle ja hakijalle.

3.   Hakija voi lähettää toimitettuja tietoja koskevat huomautuksensa esittelevälle jäsenvaltiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle viimeistään 60 päivää tietojen vastaanottamisen jälkeen.

8 artikla

Esittelevän jäsenvaltion tekemä arvio

1.   Esittelevän jäsenvaltion on kahdentoista kuukauden kuluessa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun hakemuksen jättämisestä laadittava ja toimitettava komissiolle kertomus, jäljempänä ’arviointikertomusluonnos’, sekä elintarviketurvallisuusviranomaiselle sen jäljennös, jossa arvioidaan, voidaanko tehoaineen olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan vaatimukset. Samalla sen on ilmoitettava hakijalle arviointikertomusluonnoksen esittämisestä ja pyydettävä sitä toimittamaan ajantasaistettu asiakirja-aineisto välittömästi edelleen elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäsenvaltioille ja komissiolle.

2.   Esittelevä jäsenvaltio voi kuulla elintarviketurvallisuusviranomaista.

3.   Jos esittelevä jäsenvaltio tarvitsee lisätietoja, sen on asetettava määräaika, jossa hakijan on ne toimitettava. Siinä tapauksessa kahdentoista kuukauden määräaikaa jatketaan esittelevän jäsenvaltion myöntämällä lisäajalla. Lisäaika voi olla enintään kuusi kuukautta ja sen on umpeuduttava silloin, kun esittelevä jäsenvaltio vastaanottaa lisätiedot. Esittelevän jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle. Esittelevä jäsenvaltio voi ottaa arvioinnissaan huomioon ainoastaan myönnetyn määräajan puitteissa toimitetut tiedot.

4.   Jos hakija ei 3 kohdassa tarkoitetussa määräajassa ole toimittanut puuttuvia tietoja, esittelevän jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta hakijalle, komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Jos komissio annettuaan hakijalle tilaisuuden esittää huomautuksia toteaa, että hakija ei ole toimittanut puuttuvia tietoja, joita tarvitaan päätettäessä, täyttääkö aine direktiivin 91/414/ETY 5 artiklassa säädetyt vaatimukset, se tekee päätöksen, jonka mukaan kyseistä tehoainetta ei sisällytetä kyseisen direktiivin liitteeseen I ja kyseisen tehoaineen tämän asetuksen mukainen arviointi päättyy.

5.   Samaa ainetta koskevan uuden hakemuksen voi jättää milloin tahansa.

9 artikla

Arviointikertomusluonnoksen vastaanottaminen ja saatavuus

Elintarviketurvallisuusviranomainen toimittaa esittelevältä jäsenvaltiolta saadun arviointikertomusluonnoksen hakijalle, muille jäsenvaltioille ja komissiolle vastaanotettuaan 8 artiklan 1 kohdan mukaisen asiakirja-aineiston.

Elintarviketurvallisuusviranomainen saattaa sen julkisesti saataville annettuaan hakijalle kaksi viikkoa aikaa pyytää, että arviointikertomusluonnokset tietyt osat pidetään luottamuksellisina.

Elintarviketurvallisuusviranomainen myöntää 90 päivän määräajan jäsenvaltioiden ja hakijan kirjallisten huomautusten esittämiselle.

Elintarviketurvallisuusviranomaisen on järjestettävä tarvittaessa vertaisarviointi, johon osallistuu myös jäsenvaltioiden asiantuntijoita.

10 artikla

Elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmä

1.   Elintarviketurvallisuusviranomainen tekee 90 päivän kuluessa tämän asetuksen 9 artiklan kolmannen kohdan mukaisen määräajan päättymisestä päätelmän siitä, voidaanko tehoaineen olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan vaatimukset, ja ilmoittaa asiasta hakijalle, jäsenvaltioille ja komissiolle.

Tarvittaessa elintarviketurvallisuusviranomainen käsittelee päätelmässään arviointikertomusluonnoksessa mainittuja suunniteltuja käyttötarkoituksia koskevia riskinhallintatoimenpiteitä.

2.   Tarvitessaan lisätietoja elintarviketurvallisuusviranomainen asettaa esittelevää jäsenvaltiota kuullen enintään 90 päivää kestävän määräajan, jonka kuluessa hakijan on toimitettava kyseiset tiedot elintarviketurvallisuusviranomaiselle ja esittelevälle jäsenvaltiolle. Siinä tapauksessa 1 kohdassa säädettyä 90 päivän määräaikaa pidennetään elintarviketurvallisuusviranomaisen myöntämällä lisäajalla. Se ilmoittaa asiasta komissiolle ja jäsenvaltioille. Elintarviketurvallisuusviranomainen voi ottaa päätelmässään huomioon ainoastaan myönnetyn määräajan puitteissa toimitetut tiedot.

3.   Esittelevän jäsenvaltion on arvioitava lisätiedot ja toimitettava ne elintarviketurvallisuusviranomaiselle viipymättä ja viimeistään 60 päivän kuluttua lisätietojen vastaanottamisesta.

4.   Työnsuunnittelun helpottamiseksi komissio ja elintarviketurvallisuusviranomainen sopivat päätelmien antamisen aikataulusta. Komissio ja elintarviketurvallisuusviranomainen sopivat keskenään, missä muodossa elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmät annetaan.

11 artikla

Direktiivi- tai päätösluonnoksen esittäminen

1.   Rajoittamatta ehdotusta, jonka komissio voi tehdä muuttaakseen direktiivin 79/117/ETY (7) liitettä, se esittää kuuden kuukauden kuluessa elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmän tai sen tiedon vastaanottamisesta, että hakija ei ole toimittanut asiakirja-aineistosta puuttuvia tietoja, komitealle tarkastelukertomusluonnoksen viimeisteltäväksi komitean kokouksessa.

Hakijalle on annettava mahdollisuus esittää huomautuksensa tarkastelukertomuksesta komission asettaman määräajan kuluessa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tarkastelukertomuksen perusteella ja ottaen huomioon mahdolliset huomautukset, jotka hakija on esittänyt komission asettaman 1 kohdan mukaisen määräajan puitteissa, hyväksytään direktiivin 91/414/ETY 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen direktiivi tai päätös, jonka mukaan

a)

tehoaine sisällytetään direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tarvittaessa edellytyksin ja rajoituksin;

b)

tehoainetta ei sisällytetä kyseisen direktiivin liitteeseen I.

3.   Kun tehdään 2 kohdan b alakohdan mukainen päätös, kyseisen tehoaineen tämän asetuksen mukainen arviointi päättyy.

12 artikla

Tarkastelukertomukseen tutustuminen

Lopullinen tarkastelukertomus on pidettävä yleisön saatavilla lukuun ottamatta niitä osia, jotka koskevat asiakirja-aineiston sisältämiä direktiivin 91/414/ETY 14 artiklan mukaisesti luottamuksellisiksi määriteltyjä tietoja.

III   LUKU

NOPEUTETTU MENETTELY

13 artikla

Nopeutetun menettelyn soveltamisedellytykset

Silloin kun on päätetty direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti, että toisen, kolmannen tai neljännen vaiheen ainetta ei sisällytetä liitteeseen, ja arviointikertomusluonnos on laadittu, kuka tahansa kyseiseen päätökseen johtaneeseen menettelyyn ilmoittajana osallistunut henkilö tai kuka tahansa alkuperäisen ilmoittajan suostumuksella hänet tämän asetuksen soveltamista varten korvannut henkilö voi jättää hakemuksen tämän asetuksen 14–19 artiklassa säädetyn nopeutetun menettelyn mukaisesti. Hakemus on jätettävä kuuden kuukauden kuluessa sisällyttämättä jättämistä koskevan päätöksen julkaisemisesta, kun on kyse kolmannen ja neljännen vaiheen aineista, ja kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta, kun on kyse toisen vaiheen aineista.

14 artikla

Hakemus

1.   Edellä 13 artiklassa tarkoitettu hakemus on jätettävä sille jäsenvaltiolle, joka toimi esittelijänä arviointimenettelyssä, jonka tuloksena tehtiin päätös sisällyttämättä jättämisestä, ellei jokin toinen jäsenvaltio ilmoita komissiolle olevansa valmis suorittamaan arvioinnin alkuperäisen esittelevän jäsenvaltion suostumuksella.

2.   Hakija voi hakemuksen jättäessään pyytää direktiivin 91/414/ETY 14 artiklan nojalla, että 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut lisätiedot pidetään joiltakin osin luottamuksellisina. Hakijan on selostettava, miksi kukin asiakirja tai asiakirjan osa on katsottava luottamukselliseksi.

Hakijan on toimitettava luottamuksellisina pidettävät tiedot erikseen.

Hakijan on samanaikaisesti esitettävä mahdolliset tietosuojaa koskevat vaatimuksensa direktiivin 91/414/ETY 13 artiklan mukaisesti.

15 artikla

Sisältöä ja menettelyjä koskevat vaatimukset

1.   Sovelletaan seuraavia sisältöä koskevia vaatimuksia:

a)

Tehoaineen määritelmä on sama kuin sen, joka oli sisällyttämättä jättämistä koskevan päätöksen kohteena. Sitä voidaan muuttaa ainoastaan, jos aineen sisällyttäminen direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sitä edellyttää niistä syistä, joiden perusteella aine aiemmin päätettiin jättää sisällyttämättä liitteeseen.

b)

Sallitut käyttötarkoitukset ovat samat kuin ne, joista oli kyse sisällyttämättä jättämisestä tehdyssä päätöksessä. Niitä voidaan muuttaa ainoastaan, jos aineen sisällyttäminen direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sitä edellyttää niistä syistä, joiden perusteella aine aiemmin päätettiin jättää sisällyttämättä liitteeseen.

c)

Hakijan tehtävänä on osoittaa direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan mukaisten vaatimusten täyttyminen.

2.   Hakijan on toimitettava hakemuksen mukana seuraavat:

a)

lisätiedot, joita tarvitaan niiden kysymysten käsittelemiseksi, joiden vuoksi aine aiemmin päätettiin jättää sisällyttämättä liitteeseen;

b)

muut mahdolliset tuoreimman tieteellisen ja teknisen tietämyksen mukaiset lisätiedot ja varsinkin tieteellisessä ja teknisessä tietämyksessä tapahtunut kehitys sen jälkeen, kun sisällyttämättä jättämistä koskevaan päätökseen johtaneet tiedot toimitettiin;

c)

alkuperäistä asiakirja-aineistoa täydentäviä tietoja tarvittaessa;

d)

asiakirja-aineiston täydellisyyden osoittava tarkistusluettelo, jossa ilmoitetaan, mitkä tiedot ovat uusia.

16 artikla

Tietojen julkaiseminen

Komissio julkaisee täydellisiksi osoitettujen hakemusten osalta seuraavat tiedot:

a)

tehoaineen nimi;

b)

hakemuksen päivämäärä;

c)

hakijoiden nimet ja osoitteet;

d)

esittelevä jäsenvaltio.

17 artikla

Kolmansien osapuolten esittämät tiedot

1.   Henkilöiden tai jäsenvaltioiden, jotka haluavat toimittaa esittelevälle jäsenvaltiolle arviointiin mahdollisesti vaikuttavia tietoja, jotka liittyvät erityisesti tehoaineen tai sen jäämien mahdollisiin vaarallisiin vaikutuksiin ihmisten tai eläinten terveyteen taikka ympäristöön, on toimitettava kyseiset tiedot viimeistään 90 päivää sen jälkeen, kun 16 artiklassa tarkoitetut tiedot on julkaistu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 91/414/ETY 7 artiklan soveltamista.

2.   Esittelevän jäsenvaltion on viipymättä toimitettava saadut tiedot elintarviketurvallisuusviranomaiselle ja hakijalle.

3.   Hakija voi lähettää toimitettuja tietoja koskevat huomautuksensa esittelevälle jäsenvaltiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle viimeistään kaksi kuukautta tietojen vastaanottamisen jälkeen.

18 artikla

Esittelevän jäsenvaltion tekemä arvio

1.   Edellä 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot arvioi 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu esittelevä jäsenvaltio, ellei kyseinen jäsenvaltio sovi jonkin toisen jäsenvaltion kanssa, että viimeksi mainittu toimii esittelijänä. Tällaisesta sopimuksesta on ilmoitettava hakijalle, komissiolle, elintarviketurvallisuusviranomaiselle ja muille jäsenvaltioille.

2.   Kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä esittelevän jäsenvaltion on toimitettava elintarviketurvallisuusviranomaiselle ja komissiolle lisätietojen arviointia koskeva kertomus, jäljempänä ’lisäkertomus’, jossa otetaan huomioon uusin tieteellinen ja tekninen tietämys, sekä tarvittaessa alkuperäisen asiakirja-aineiston tiedot ottaen huomioon mahdollisesti vaarallisia vaikutuksia koskevat kolmansien osapuolten toimittamat tiedot sekä hakijalta 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti mahdollisesti saadut huomautukset. Lisäkertomuksessa on arvioitava, voidaanko tehoaineen olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan vaatimukset. Esittelevän jäsenvaltion on samalla ilmoitettava hakijalle, että lisäkertomus on esitetty ja että ajantasaistettu asiakirja-aineisto on toimitettava välittömästi elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäsenvaltioille ja komissiolle.

Esittelevä jäsenvaltio voi kuulla elintarviketurvallisuusviranomaista.

3.   Jos esittelevä jäsenvaltio tarvitsee lisätietoja, jotka eivät saa koskea uusien tutkimusten esittämistä, sen on asetettava määräaika, jossa hakijan on tiedot toimitettava. Tällöin 2 kohdassa tarkoitettua kuuden kuukauden määräaikaa jatketaan esittelevän jäsenvaltion myöntämällä lisäajalla. Lisäaika voi olla enintään 90 päivää ja sen on umpeuduttava silloin, kun esittelevä jäsenvaltio vastaanottaa lisätiedot. Esittelevän jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle. Esittelevä jäsenvaltio voi ottaa arvioinnissaan huomioon ainoastaan myönnetyn määräajan puitteissa toimitetut tiedot.

19 artikla

Lisäkertomukseen tutustuminen

1.   Lisäkertomuksen vastaanotettuaan elintarviketurvallisuusviranomainen antaa sen välittömästi muiden jäsenvaltioiden ja hakijan tiedoksi, jotta ne voivat esittää huomautuksensa. Huomautukset on lähetettävä 30 päivän kuluessa lisäkertomuksen vastaanottamisesta elintarviketurvallisuusviranomaiselle. Se kokoaa ne yhteen ja toimittaa komissiolle.

2.   Elintarviketurvallisuusviranomainen antaa pyynnöstä tutustua lisäkertomukseen tai pitää sen kenen tahansa saatavilla, lukuun ottamatta direktiivin 91/414/ETY 14 artiklan mukaisesti luottamuksellisiksi määriteltyjä tietoja.

20 artikla

Arviointi

1.   Komissio arvioi lisäkertomuksen ja, jos se on aiheellista, 13 artiklassa tarkoitetun arviointikertomusluonnoksen sekä esittelevän jäsenvaltion suosituksen ja saadut huomautukset 30 päivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut elintarviketurvallisuusviranomaisen kokoamat huomautukset.

Komissio voi kuulla elintarviketurvallisuusviranomaista. Kuulemiseen voi sisältyä tarvittaessa pyyntö järjestää vertaisarviointi, johon osallistuu jäsenvaltioiden asiantuntijoita.

2.   Silloin kun komissio kuulee elintarviketurvallisuusviranomaista toisen vaiheen aineista, viimeksi mainitun on annettava päätelmänsä 90 päivän kuluessa komission pyynnön vastaanottamisesta. Elintarviketurvallisuusviranomaisen on annettava päätelmäraporttinsa viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun kolmannen ja neljännen vaiheen aineita koskeva pyyntö on esitetty.

Jos elintarviketurvallisuusviranomainen tarvitsee kolmannen ja neljännen vaiheen aineita koskevia lisätietoja, jotka eivät saa koskea uusien tutkimusten esittämistä, sen on asetettava enintään 90 päivän määräaika, jonka kuluessa hakijan on toimitettava tiedot elintarviketurvallisuusviranomaiselle ja esittelevälle jäsenvaltiolle. Siinä tapauksessa edellisessä alakohdassa tarkoitettua kuuden kuukauden määräaikaa pidennetään elintarviketurvallisuusviranomaisen myöntämällä lisäajalla.

Esittelevän jäsenvaltion on arvioitava lisätiedot ja toimitettava ne elintarviketurvallisuusviranomaiselle viipymättä ja viimeistään 60 päivän kuluttua lisätietojen vastaanottamisesta.

3.   Työnsuunnittelun helpottamiseksi komissio ja elintarviketurvallisuusviranomainen sopivat päätelmien esittämisen aikataulusta. Komissio ja elintarviketurvallisuusviranomainen sopivat keskenään, missä muodossa elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmät esitetään.

21 artikla

Direktiivi- tai päätösluonnoksen esittäminen

1.   Rajoittamatta ehdotusta, jonka komissio voi tehdä muuttaakseen direktiivin 79/117/ETY liitettä, se esittää kuuden kuukauden kuluessa 20 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen tai elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmän taikka sen tiedon vastaanottamisesta, että hakija ei ole toimittanut asiakirja-aineistosta puuttuvia tietoja, komitealle tarkastelukertomusluonnoksen viimeisteltäväksi komitean kokouksessa.

Hakijalle on annettava mahdollisuus esittää huomautuksensa tarkastelukertomuksesta komission asettaman määräajan kuluessa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tarkastelukertomuksen perusteella ja ottaen huomioon mahdolliset huomautukset, jotka hakija on esittänyt komission asettaman 1 kohdan mukaisen määräajan puitteissa, hyväksytään direktiivin 91/414/ETY 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen direktiivi tai päätös, jonka mukaan

a)

tehoaine sisällytetään direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tarvittaessa edellytyksin ja rajoituksin;

b)

tehoainetta ei sisällytetä kyseisen direktiivin liitteeseen I.

22 artikla

Tarkastelukertomukseen tutustuminen

Lopullinen tarkastelukertomus on pidettävä yleisön saatavilla, lukuun ottamatta niitä asiakirja-aineiston osia, jotka liittyvät direktiivin 91/414/ETY 14 artiklan mukaisesti luottamuksellisiksi määriteltyihin tietoihin.

IV   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

23 artikla

Maksut

1.   Jäsenvaltioiden on perustettava järjestelmä, joka velvoittaa hakijat suorittamaan maksun tai palkkion lisätietojen tai niihin liittyvien asiakirja-aineistojen hallinnollisesta käsittelystä ja arvioinnista.

2.   Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön erityinen arviointimaksu tai -palkkio.

3.   Tätä varten jäsenvaltioiden on

a)

perittävä maksu tai palkkio, joka vastaa mahdollisimman tarkasti kustannuksia, joita niille aiheutuu arviointiin liittyvistä eri menettelyistä joka kerta, kun lisätietoja tai asiakirja-aineistoja toimitetaan;

b)

varmistettava, että maksun tai palkkion suuruus vahvistetaan avoimella tavalla, jotta se vastaa lisätietojen ja asiakirja-aineistojen tarkastelusta ja hallinnollisesta käsittelystä aiheutuvia todellisia kustannuksia; jäsenvaltiot voivat kuitenkin vahvistaa kiinteän hinnaston, joka perustuu maksun kokonaismäärän laskemisessa käytettyihin keskimääräisiin kustannuksiin;

c)

varmistettava, että maksu tai palkkio saadaan kunkin jäsenvaltion viranomaisen antamien ohjeiden mukaan ja että maksuista saadut tulot käytetään yksinomaan rahoittamaan esittelevälle jäsenvaltiolle sille osoitettujen lisätietojen ja asiakirja-aineistojen arvioinnista ja hallinnollisesta käsittelystä tosiasiallisesti aiheutuvia kustannuksia tai rahoittamaan jäsenvaltiolle tämän asetuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseen liittyviä yleisiä toimia.

24 artikla

Muut maksut, korvaukset tai palkkiot

Edellä oleva 23 artikla ei rajoita jäsenvaltioiden perustamissopimuksen mukaista oikeutta säilyttää tai ottaa käyttöön kyseisessä artiklassa säädetyn maksun lisäksi muita maksuja, korvauksia tai palkkioita, jotka liittyvät tehoaineiden ja kasvinsuojeluaineiden lupien myöntämiseen sekä näiden aineiden markkinoille saattamiseen, käyttöön ja valvontaan.

25 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä tammikuuta 2008.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/50/EY (EUVL L 202, 3.8.2007, s. 15).

(2)  EUVL L 192, 31.7.2003, s. 40.

(3)  EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2266/2000 (EYVL L 259, 13.7.2000, s. 27).

(4)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1044/2003 (EUVL L 151, 19.6.2003, s. 32).

(5)  EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1095/2007 (EUVL L 246, 21.9.2007, s. 19).

(6)  EUVL L 379, 24.12.2004, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1095/2007.

(7)  EYVL L 33, 8.2.1979, s. 36.


18.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 15/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 34/2008,

annettu 17 päivänä tammikuuta 2008,

edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2771/75 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteisestä kauppajärjestelmästä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2783/75 (3) ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1484/95 (4) vahvistetaan lisätullien järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sovellettavat edustavat hinnat.

(2)

Siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialan tuotteiden tuontihintojen tarkistaminen perustuu tietojen säännölliselle tarkastamiselle, jonka vuoksi on välttämätöntä muuttaa tiettyjen tuotteiden edustavia hintoja ottaen huomioon hintojen vaihtelu alkuperän mukaan. Tämän vuoksi olisi julkaistava vastaavat edustavat hinnat.

(3)

Markkinoiden tilanteen huomioon ottaen tätä muutosta on tarpeen soveltaa mahdollisimman nopeasti.

(4)

Siipikarjanlihan ja munien hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1484/95 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä tammikuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 49. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 679/2006 (EUVL L 119, 4.5.2006, s. 1). Asetus (ETY) N:o 2771/75 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 679/2006 (EUVL L 119, 4.5.2006, s. 1).

(3)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 104. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2916/95 (EYVL L 305, 19.12.1995, s. 49).

(4)  EYVL L 145, 29.6.1995, s. 47. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1468/2007 (EUVL L 329, 14.12.2007, s. 3).


LIITE

edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 17 päivänä tammikuuta 2008 annettuun komission asetukseen

”LIITE I

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Edustava hinta

(EUR/100 kg)

3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vakuus

(EUR/100 kg)

Alkuperä (1)

0207 12 10

Kanaa, paloittelemattomana, kynittynä ja puhdistettuna (ns. 70-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa, jäädytetty

103,9

0

01

112,4

0

02

0207 12 90

Kanaa, paloittelemattomana, kynittynä ja puhdistettuna (ns. 65-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa, jäädytetty

110,0

2

01

102,3

5

02

131,6

0

03

0207 14 10

Luuttomat palat, kukkoa tai kanaa, jäädytetyt

228,3

22

01

260,3

12

02

326,6

0

03

0207 14 50

Kananrintaa, jäädytetty

322,0

0

01

283,9

0

02

0207 14 60

Kanan koipi-reisipalat, jäädytetty

110,8

10

01

0207 14 70

Kanaa, muut osat, jäädytetyt

211,9

22

01

0207 25 10

Kalkkunaa: kynittynä ja puhdistettuna, ilman päätä ja koipia, mutta kaulan, sydämen, maksan ja kivipiiran kanssa (ns. 80-prosenttista kalkkunaa)

151,3

3

01

0207 27 10

Kalkkunaa, paloiteltu, luuton, jäädytetty

343,5

0

01

363,9

0

03

0408 11 80

Munankeltuainen, kuivattu

318,9

0

02

0408 91 80

Kuorettomat linnunmunat, kuivatut

374,2

0

02

1602 32 11

Kypsentämättömät valmisteet, kukkoa tai kanaa

218,2

21

01

376,2

0

04

3502 11 90

Muna-albumiini (ovalbumiini), kuivattu

475,4

0

02


(1)  Tuonnin alkuperä:

01

Brasilia

02

Argentiina

03

Chile

04

Thaimaa.”


18.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 15/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 35/2008,

annettu 17 päivänä tammikuuta 2008,

voin vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden voilaatujen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 581/2004 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailusta.

(2)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevasta tarjouskilpailusta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 580/2004 (3) 5 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista olla myöntämättä vientitukea 15 päivänä tammikuuta 2008 päättyvällä tarjouskilpailujaksolla.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 581/2004 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 15 päivänä tammikuuta 2008, ei myönnetä vientitukea mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tuotteille eikä määräpaikoille.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä tammikuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä tammikuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1255/2007 (EUVL L 258, 4.10.2007, s. 3). Asetus (ETY) N:o 1255/1999 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 64. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1543/2007 (EUVL L 337, 21.12.2007, s. 62).

(3)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 58. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 128/2007 (EUVL L 41, 13.2.2007, s. 6).


18.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 15/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 36/2008,

annettu 17 päivänä tammikuuta 2008,

naudanliha-alan vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1254/1999 33 artiklan 1 kohdassa säädetään, että saman asetuksen 1 artiklassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisössä käytettävien hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella.

(2)

Naudanlihan markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1254/1999 33 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1254/1999 33 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityistarpeet voivat edellyttää tuen mukauttamista määräpaikan mukaan.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja joissa on eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (2) 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty terveysmerkki. Kyseisten tuotteiden olisi noudatettava myös elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (3) ja ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 854/2004 (4) säädettyjä vaatimuksia.

(5)

Tiettyjen luuttomien naudanlihojen vientiin myönnettävää erityistukea koskevista edellytyksistä 20 päivänä heinäkuuta 1982 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 1964/82 (5) 6 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaan erityistukea alennetaan, jos vietäväksi tarkoitetun luuttoman lihan määrä on vähintään 85 prosenttia mutta alle 95 prosenttia luuttomaksi leikkaamisesta syntyvien palojen kokonaispainosta.

(6)

Komission asetus (EY) N:o 1218/2007 (6) olisi sen vuoksi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1254/1999 33 artiklassa säädettyjä vientitukia myönnetään tämän asetuksen liitteessä vahvistetuille tuotteille ja määrille, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetyistä edellytyksistä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetusten (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 asiaa koskevat vaatimukset, erityisesti hyväksytyssä laitoksessa valmistamisen ja asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevan I jakson III luvussa tarkoitettujen terveysmerkintävaatimusten noudattamisen osalta.

2 artikla

Kun on kyse asetuksen (ETY) N:o 1964/82 6 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetusta tapauksesta, nimikkeistön koodiin 0201 30 00 9100 kuuluvien tuotteiden tukea alennetaan 7 eurolla/100 kilogrammaa.

3 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1218/2007.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä tammikuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä tammikuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2). Asetus (ETY) N:o 1254/1999 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1243/2007 (EUVL L 281, 25.10.2007, s. 8).

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 3.

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 83. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(5)  EYVL L 212, 21.7.1982, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1713/2006 (EYVL L 321, 21.11.2006, s. 11).

(6)  EUVL L 275, 19.10.2007, s. 19.


LIITE

Naudanliha-alalla 18 päivästä tammikuuta 2008 alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä (7)

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg elopaino

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg elopaino

25,9

0201 10 00 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettopaino

36,6

B03

EUR/100 kg nettopaino

21,5

0201 10 00 9130 (1)

B02

EUR/100 kg nettopaino

48,8

B03

EUR/100 kg nettopaino

28,7

0201 20 20 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettopaino

48,8

B03

EUR/100 kg nettopaino

28,7

0201 20 30 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettopaino

36,6

B03

EUR/100 kg nettopaino

21,5

0201 20 50 9110 (1)

B02

EUR/100 kg nettopaino

61,0

B03

EUR/100 kg nettopaino

35,9

0201 20 50 9130 (1)

B02

EUR/100 kg nettopaino

36,6

B03

EUR/100 kg nettopaino

21,5

0201 30 00 9050

US (3)

EUR/100 kg nettopaino

6,5

CA (4)

EUR/100 kg nettopaino

6,5

0201 30 00 9060 (6)

B02

EUR/100 kg nettopaino

22,6

B03

EUR/100 kg nettopaino

7,5

0201 30 00 9100 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg nettopaino

84,7

B03

EUR/100 kg nettopaino

49,8

EG

EUR/100 kg nettopaino

103,4

0201 30 00 9120 (2)  (6)

B04

EUR/100 kg nettopaino

50,8

B03

EUR/100 kg nettopaino

29,9

EG

EUR/100 kg nettopaino

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg nettopaino

16,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg nettopaino

16,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg nettopaino

16,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg nettopaino

16,3

B03

EUR/100 kg nettopaino

5,4

0202 30 90 9100

US (3)

EUR/100 kg nettopaino

6,5

CA (4)

EUR/100 kg nettopaino

6,5

0202 30 90 9200 (6)

B02

EUR/100 kg nettopaino

22,6

B03

EUR/100 kg nettopaino

7,5

1602 50 31 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettopaino

23,3

1602 50 31 9325 (5)

B00

EUR/100 kg nettopaino

20,7

1602 50 95 9125 (5)

B00

EUR/100 kg nettopaino

23,3

1602 50 95 9325 (5)

B00

EUR/100 kg nettopaino

20,7

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

Määräpaikkojen koodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19).

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

B00

:

Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle).

B02

:

B04 ja määräpaikka EG.

B03

:

Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, muonitus ja tarvikkeet (36 ja 45 artiklassa sekä soveltuvin osin komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11) 44 artiklassa tarkoitetut määräpaikat).

B04

:

Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Moldova, Venäjä, Georgia, Armenia, Azerbaidžan, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgisia, Marokko, Algeria, Tunisia, Libya, Libanon, Syyria, Irak, Iran, Israel, Länsiranta ja Gazan alue, Jordania, Saudi-Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thaimaa, Vietnam, Indonesia, Filippiinit, Kiina, Pohjois-Korea, Hongkong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Norsunluurannikko, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Päiväntasaajan Guinea, São Tomé ja Príncipe, Gabon, Kongo, Kongon demokraattinen tasavalta, Ruanda, Burundi, Saint Helena ja siihen kuuluvat alueet, Angola, Etiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tansania, Seychellit ja siihen kuuluvat alueet, brittiläinen Intian valtameren alue, Mosambik, Mauritius, Komorit, Mayotte, Sambia, Malawi, Etelä-Afrikka, Lesotho.


(1)  Tähän alanimikkeeseen luokittelu edellyttää komission asetuksen (EY) N:o 433/2007 (EUVL L 104, 21.4.2007, s. 3) liitteessä olevan todistuksen esittämistä.

(2)  Tuen myöntäminen edellyttää komission asetuksessa (EY) N:o 1359/2007 (EUVL L 304, 22.11.2007, s. 21) ja tarvittaessa komission asetuksessa (EY) N:o 1741/2006 (EUVL L 329, 25.11.2006, s. 7) säädettyjen edellytysten täyttymistä.

(3)  Komission asetuksen (EY) N:o 1643/2006 (EUVL L 308, 8.11.2006, s. 7) edellytyksiä noudattaen.

(4)  Komission asetuksen (ETY) N:o 2051/96 (EYVL L 274, 26.10.1996, s. 18) edellytyksiä noudattaen.

(5)  Tuen myöntäminen edellyttää komission asetuksessa (EY) N:o 1731/2006 (EUVL L 325, 24.11.2006, s. 12) säädettyjen edellytysten täyttymistä.

(6)  Vähärasvaisen naudanlihan pitoisuus, lukuun ottamatta rasvaa, määritetään komission asetuksen (ETY) N:o 2429/86 (EYVL L 210, 1.8.1986, s. 39) liitteessä kuvattua määritysmenetelmää noudattaen.

Keskimääräisellä pitoisuudella tarkoitetaan näytteen määrää sellaisena kuin se määritellään komission asetuksen (EY) N:o 765/2002 (EYVL L 117, 4.5.2002, s. 6) 2 artiklan 1 kohdassa. Näyte on otettava asianomaisen erän siitä osasta, jossa riski on suurin.

(7)  Asetuksen (EY) N:o 1254/1999 33 artiklan 10 kohdan mukaan tukea ei myönnetä kolmansista maista tuotavia ja kolmansiin maihin jälleenvietäviä tuotteita vietäessä.

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

Määräpaikkojen koodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19).

Muiksi määräpaikoiksi on määritelty seuraavat:

B00

:

Kaikki määräpaikat (kolmannet maat, muut alueet, muonitus ja muut määräpaikat, joihin vienti rinnastetaan vientiin yhteisön ulkopuolelle).

B02

:

B04 ja määräpaikka EG.

B03

:

Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, muonitus ja tarvikkeet (36 ja 45 artiklassa sekä soveltuvin osin komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11) 44 artiklassa tarkoitetut määräpaikat).

B04

:

Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Moldova, Venäjä, Georgia, Armenia, Azerbaidžan, Kazakstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgisia, Marokko, Algeria, Tunisia, Libya, Libanon, Syyria, Irak, Iran, Israel, Länsiranta ja Gazan alue, Jordania, Saudi-Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Oman, Jemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thaimaa, Vietnam, Indonesia, Filippiinit, Kiina, Pohjois-Korea, Hongkong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšad, Kap Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Norsunluurannikko, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Päiväntasaajan Guinea, São Tomé ja Príncipe, Gabon, Kongo, Kongon demokraattinen tasavalta, Ruanda, Burundi, Saint Helena ja siihen kuuluvat alueet, Angola, Etiopia, Eritrea, Djibouti, Somalia, Uganda, Tansania, Seychellit ja siihen kuuluvat alueet, brittiläinen Intian valtameren alue, Mosambik, Mauritius, Komorit, Mayotte, Sambia, Malawi, Etelä-Afrikka, Lesotho.


18.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 15/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 37/2008,

annettu 17 päivänä tammikuuta 2008,

asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 1509/2007 (4).

(2)

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2007/2008 asetuksessa (EY) N:o 1109/2007, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä tammikuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä tammikuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1). Asetus (EY) N:o 318/2006 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä lokakuuta 2008.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2031/2006 (EUVL L 414, 30.12.2006, s. 43).

(3)  EUVL L 253, 28.9.2007, s. 5.

(4)  EUVL L 333, 19.12.2007, s. 70.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 95 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 18 päivästä tammikuuta 2008 alkaen

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

21,15

5,73

1701 11 90 (1)

21,15

11,14

1701 12 10 (1)

21,15

5,54

1701 12 90 (1)

21,15

10,62

1701 91 00 (2)

22,77

14,47

1701 99 10 (2)

22,77

9,33

1701 99 90 (2)

22,77

9,33

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1) liitteessä I olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


18.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 15/22


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 38/2008,

annettu 17 päivänä tammikuuta 2008,

riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä asetuksella (EY) N:o 1529/2007 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti tammikuun 2008 osakaudeksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Cariforum-alueeseen kuuluvista AKT-valtioista sekä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuontikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 21 päivänä joulukuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1529/2007 (3) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1529/2007 avataan vuodeksi 2008 Cariforum-alueeseen kuuluvista valtioista peräisin olevan esikuoritun riisin ekvivalenttina ilmaistavan riisin vuotuinen 187 000 tonnin suuruinen tuontitariffikiintiö (järjestysnumero 09.4219), Alankomaiden Antilleilta ja Arubasta peräisin olevan esikuoritun riisin ekvivalenttina ilmaistavan riisin 25 000 tonnin suuruinen tuontitariffikiintiö (järjestysnumero 09.4189) ja vähiten kehittyneistä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevan esikuoritun riisin ekvivalenttina ilmaistavan riisin 10 000 tonnin suuruinen tuontitariffikiintiö (järjestysnumero 09.4190).

(2)

Näiden asetusten (EY) N:o 1529/2007 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjen kiintiöiden ensimmäinen osakausi on tammikuu.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1529/2007 6 artiklan a alakohdan mukaisesti tehdyn ilmoituksen perusteella mainitun asetuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti tammikuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana kiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.4219, varten jätetyt hakemukset koskevat esikuoritun riisin ekvivalenttina ilmaistua määrää, joka on suurempi kuin käytettävissä oleva määrä. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava kyseisen kiintiön osalta haettuihin määriin sovellettava jakokerroin.

(4)

Edellä mainitun ilmoituksen perusteella mainitun asetuksen (EY) N:o 1529/2007 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti tammikuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana kiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4189 – 09.4190, varten jätetyt hakemukset koskevat määrää, joka on pienempi kuin käytettävissä oleva määrä.

(5)

On myös syytä vahvistaa seuraavalla kiintiöosakaudella käytettävissä olevat määrät asetuksen (EY) N:o 1529/2007 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksessa (EY) N:o 1529/2007 tarkoitettuun kiintiöön, jonka järjestysnumero on 09.4219, kuuluvaa riisiä varten tammikuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten perusteella myönnetään todistuksia siten, että haettuihin määriin sovelletaan tämän asetuksen liitteessä vahvistettuja jakokertoimia.

2.   Asetuksessa (EY) N:o 1529/2007 tarkoitetuissa kiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4219 – 09.4189 – 09.4190, seuraavalla kiintiöosakaudella käytettävissä olevat määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä tammikuuta 2008.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 797/2006 (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 1). Asetus (EY) N:o 1785/2003 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä syyskuuta 2008.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUVL L 348, 31.12.2007, s. 155.


LIITE

Tammikuun 2008 osakaudella jaettavat määrät ja seuraavalla osakaudella käytettävissä olevat määrät asetuksen (EY) N:o 1529/2007 mukaisesti

Alkuperä/Tuote

Järjestysnumero

Tammikuun 2008 osakauden jakokerroin

Toukokuun 2008 osakaudella käytettävissä olevat määrät

(kilogrammoina)

Cariforum-alueeseen kuuluvat valtiot (asetuksen (EY) N:o 1529/2007 1 artiklan 1 kohdan a alakohta)

09.4219

80,286290 %

62 334 003

CN-koodit 1006, CN-koodia 1006 10 10 lukuun ottamatta

 

 

 

MMA (asetuksen (EY) N:o 1529/2007 1 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta)

 

 

 

CN-koodi 1006

 

 

 

a)

Alankomaiden Antillit ja Aruba

09.4189

 (2)

15 942 363

b)

Vähiten kehittyneet MMA:t

09.4190

 (1)

6 667 000


(1)  Ei jakokerrointa tälle osakaudelle: komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.

(2)  Haetut määrät ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät: kaikki hakemukset voidaan näin ollen hyväksyä.


18.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 15/25


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 39/2008,

annettu 17 päivänä tammikuuta 2008,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 1 kohdan mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklan a–e ja g kohdassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (2) täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille on tarkoitus vahvistaa niitä asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteessä II mainittuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuen määrä vahvistetaan kuukausittain 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(4)

Kuitenkin tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maitotuotteiden tapauksessa korkeiden tukimäärien vahvistaminen etukäteen voi vaarantaa kyseisiin tukiin liittyvät maksusitoumukset. Vaaran välttämiseksi on tarpeen toteuttaa asiaankuuluvia varotoimenpiteitä sulkematta kuitenkaan pois mahdollisuutta pitkäaikaisten sopimusten tekemiseen. Nämä kaksi tavoitetta ovat saavutettavissa, jos kyseisille tuotteille vahvistetaan erityiset tukimäärät niitä tapauksia varten, joissa käytetään tukien ennakkovahvistusta.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 2 kohdassa säädetään, että tuen määrää vahvistettaessa otetaan soveltuvissa tapauksissa huomioon asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I lueteltujen perustuotteiden tai niihin rinnastettavien tuotteiden osalta kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavat tuotantotuet, avustukset tai muut vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet kyseisen alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen säännösten mukaisesti.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 12 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisössä tuotetulle ja kaseiiniksi muutetulle rasvattomalle maidolle myönnetään tukea, jos tämä maito ja tästä maidosta valmistettu kaseiini täyttävät tietyt edellytykset.

(7)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 (3) sallitaan voin ja kerman toimittaminen alennettuun hintaan tiettyjä tavaroita valmistavalle teollisuudelle.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1255/1999 1 artiklassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteessä II mainittuina tavaroina, sovellettavat vientitukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä tammikuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä tammikuuta 2008.

Komission puolesta

Heinz ZOUREK

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1152/2007 (EUVL L 258, 4.10.2007, s. 3).

(2)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1496/2007 (EUVL L 333, 19.12.2007, s. 3).

(3)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1546/2007 (EUVL L 337, 21.12.2007, s. 68).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrät 18 päivästä tammikuuta 2008 (1)

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaroiden kuvaus

Tuen määrä

tuen ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

ex 0402 10 19

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia (TJ 2):

 

 

a)

vietäessä CN-koodiin 3501 kuuluvia tavaroita

b)

vietäessä muita tavaroita

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus 26 painoprosenttia (TJ 3):

 

 

a)

vietäessä TJ 3:n kaltaisina tuotteina voita tai kermaa sisältäviä tavaroita alennetulla hinnalla asetuksen (EY) N:o 1898/2005 mukaisesti

0,00

0,00

b)

vietäessä muita tavaroita

0,00

0,00

ex 0405 10

Voi, jossa on rasvaa 82 painoprosenttia (TJ 6):

 

 

a)

vietäessä alennetulla hinnalla toimitettua voita tai kermaa sisältäviä tavaroita, jotka on valmistettu asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 annettujen edellytysten mukaisesti

0,00

0,00

b)

vietäessä CN-koodiin 2106 90 98 kuuluvia tavaroita, joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 40 painoprosenttia

0,00

0,00

c)

vietäessä muita tavaroita

0,00

0,00


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta vientiin, joka suuntautuu

a)

seuraaviin kolmansiin maihin: Andorra, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Liechtenstein ja Amerikan yhdysvallat, eikä Sveitsin valaliiton alueelle vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II;

b)

seuraaville yhteisön tullialueen ulkopuolisille EU:n jäsenvaltioiden alueille: Ceuta, Melilla, Livignon ja Campionen kunnat Italiassa, Helgoland, Grönlanti, Färsaaret sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan;

c)

seuraaville Euroopan alueille, joiden ulkosuhteista joku jäsenvaltio on vastuussa ja jotka eivät kuulu yhteisön tullialueeseen: Gibraltar.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

18.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 15/28


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä marraskuuta 2007,

Itävallan B-viininviljelyalueella tuotettujen rypäleen puristemehujen ja viinien happamuuden lisäämisen sallimisesta viinivuonna 2007/2008

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5615)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2008/58/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 46 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Itävallan B-viininviljelyalueilla rypäleen kypsymiskautena esiintyneet poikkeukselliset ilmasto-olot ovat vähentäneet huomattavasti ja peruuttamattomasti rypäleiden ja rypäleen puristemehujen happamuutta. Kyseiset kesän 2007 ilmasto-olot Itävallan alueella vastaavat tavallisesti paljon etelämmässä sijaitsevien viininviljelyalueiden ilmasto-oloja.

(2)

Kyseisillä alueilla kypsinä korjattujen rypäleiden happamuuden kokonaispitoisuus on epänormaalin alhainen eikä mahdollista viinien asianmukaista viiniyttämistä ja säilyvyyttä.

(3)

Sen vuoksi Itävallan olisi sallittava lisätä B-viininviljelyalueiden vuoden 2007 sadosta peräisin olevien rypäleen puristemehujen ja viinien happamuutta asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä V olevan E osan 2, 3 ja 7 kohdassa säädetyin edellytyksin.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä V olevan E osan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, Itävalta voi sallia B-viininviljelyalueiden vuoden 2007 sadosta peräisin olevien rypäleen puristemehujen ja viinien happamuuden lisäämisen mainitussa liitteessä olevan E osan 2, 3 ja 7 kohdassa säädetyin edellytyksin.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Itävallan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 26 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).


18.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 15/29


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä joulukuuta 2007,

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on yhteisön ulkopuolisessa maassa, ja eräiden jommassakummassa uudessa jäsenvaltiossa enintään 19 kuukauden ajan näiden kahden uuden jäsenvaltion liittymisen jälkeen toimessa pysyvien virkamiesten palkkoihin 1 päivästä elokuuta 2006, 1 päivästä syyskuuta 2006, 1 päivästä lokakuuta 2006, 1 päivästä marraskuuta 2006, 1 päivästä joulukuuta 2006 ja 1 päivästä tammikuuta 2007 sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta

(2008/59/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 (1) vahvistetut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, sekä erityisesti näiden henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 13 artiklan toisen kohdan,

ottaa huomioon kahden jäsenvaltion liittymissopimuksen ja erityisesti sen 33 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 453/2007 (2) vahvistetaan henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 13 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti korjauskertoimet, joita sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2006 sellaisten Euroopan yhteisöjen virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on yhteisön ulkopuolisessa maassa, ja eräiden jommassakummassa uudessa jäsenvaltiossa enintään 19 kuukauden ajan liittymisen jälkeen toimessa pysyvien virkamiesten asemapaikan valuuttana maksettaviin palkkoihin.

(2)

Eräitä korjauskertoimia olisi mukautettava henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 13 artiklan toisen kohdan mukaisesti 1 päivästä elokuuta 2006, 1 päivästä syyskuuta 2006, 1 päivästä lokakuuta 2006, 1 päivästä marraskuuta 2006, 1 päivästä joulukuuta 2006 ja 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen, koska komissiolla olevien tilastotietojen mukaan asianomaisen korjauskertoimen ja valuuttakurssin perusteella lasketut elinkustannukset ovat eräissä yhteisön ulkopuolisissa maissa muuttuneet yli viisi prosenttia siitä, kun ne vahvistettiin tai niitä mukautettiin viimeksi,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Mukautetaan liitteessä esitetyllä tavalla Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on yhteisön ulkopuolisessa maassa, sekä eräiden jommassakummassa uudessa jäsenvaltiossa enintään 19 kuukauden ajan liittymisen jälkeen toimessa pysyvien virkamiesten asemapaikan valuuttana maksettaviin palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet 1 päivästä elokuuta 2006, 1 päivästä syyskuuta 2006, 1 päivästä lokakuuta 2006, 1 päivästä marraskuuta 2006, 1 päivästä joulukuuta 2006 ja 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen.

Palkkojen laskemisessa käytettävä valuuttakurssi vahvistetaan varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen mukaisesti käyttäen ensimmäisessä kohdassa mainittuna päivänä voimassa ollutta kurssia.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Benita FERRERO-WALDNER

Komission jäsen


(1)  EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 327/2007 (EUVL L 90, 30.3.2007, s. 1).

(2)  EUVL L 109, 26.4.2007, s. 1.


LIITE

Asemamaa

Korjauskertoimet elokuu 2006

Lesotho

68,3

Madagaskar

76,9

Mosambik

76,4

Zimbabwe

60,1


Asemamaa

Korjauskertoimet syyskuu 2006

Jemen

71,9

Senegal

85,5

Zimbabwe

71,4


Asemamaa

Korjauskertoimet lokakuu 2006

Brasilia

79,3

Guinea

55,8

Kongon demokraattinen tasavalta

122,8

Nepal

72,4

Zimbabwe

82,6


Asemamaa

Korjauskertoimet marraskuu 2006

Algeria

91,4

Armenia

122,5

Indonesia

89,8

Kongon demokraattinen tasavalta

125,6

Moldova

55,8

Sudan

57,6

Zimbabwe

95,1


Asemamaa

Korjauskertoimet joulukuu 2006

Argentiina

50,7

Chile

72,4

Kongon demokraattinen tasavalta

127,1

Ruanda

89,6

Salomonsaaret

89,1

Ukraina

106,5

Venezuela

60,9

Zimbabwe

102,4


Asemamaa

Korjauskertoimet tammikuu 2007

Bangladesh

47,1

Botswana

63,3

Brasilia

83,9

Burkina Faso

94,9

Djibouti

96,8

Eritrea

49,5

Etiopia

88,1

Gambia

58,6

Georgia

99,8

Guinea

52,3

Jamaika

90,2

Jemen

74,5

Malawi

70,8

Marokko

91,1

Mauritius

65,7

Meksiko

73,7

Mosambik

76,1

Pakistan

53,5

Swazimaa

56,8

Tansania

59,5

Zimbabwe

114,9


18.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 15/32


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä joulukuuta 2007,

päätöksen 2003/548/EY muuttamisesta tietyn tyyppisten kiinteiden yhteyksien poistamiseksi kiinteiden yhteyksien vähimmäisvalikoimasta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6635)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/60/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (1) (puitedirektiivi) ja erityisesti sen 17 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/22/EY (2) (yleispalveludirektiivi) ja erityisesti sen 18 artiklan 3 kohdan,

on kuullut viestintäkomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio teki 24 päivänä heinäkuuta 2003 päätöksen 2003/548/EY (3) yleispalveludirektiivin 18 artiklassa tarkoitetusta ominaisuuksiltaan yhdenmukaistettujen kiinteiden yhteyksien vähimmäisvalikoimasta ja siihen liittyvistä standardeista. Tämä vähimmäisvalikoima sisälsi kaksi analogisten kiinteiden yhteyksien tyyppiä ja kolme digitaalisten kiinteiden yhteyksien tyyppiä, joiden enimmäisnopeus oli 2 048 kilobittiä sekunnissa.

(2)

Uusien verkkoarkkitehtuurien laajan käyttöönoton vuoksi analogisten kiinteiden yhteyksien tyypit eivät ole enää teknisesti tarkoituksenmukaisia. Markkinat vastaavat digitaalisten kiinteiden yhteyksien kysyntään, joka koostuu yhä suuremmalta osin vähintään 2 048 kilobittiä sekunnissa olevien nopeiden yhteyksien kysynnästä. Julkisessa kuulemisessa on käynyt ilmi, että jäsenvaltiot, toimialajärjestöt ja sidosryhmät kannattavat laajalti kiinteiden yhteyksien viiden tyypin poistamista nykyisestä vähimmäisvalikoimasta.

(3)

Yleispalveludirektiivin 18 artiklan 3 kohdassa säädetään, että komissio voi poistaa tiettyjen kiinteiden yhteyksien tyypit vähimmäisvalikoimasta.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat viestintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poistetaan päätöksen 2003/548/EY liitteestä luettelo, jonka otsikko on ”Ominaisuuksiltaan yhdenmukaistettujen kiinteiden yhteyksien vähimmäisvalikoiman ja siihen liittyvien standardien määrittäminen”.

2 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 717/2007 (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 32).

(2)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 51.

(3)  EUVL L 186, 25.7.2003, s. 43.


18.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 15/33


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä tammikuuta 2008,

neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen II muuttamisesta Brasiliasta tuotavan tuoreen naudanlihan osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2008) 28)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2008/61/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 9 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Luettelosta kolmansista maista tai niiden osista sekä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elävien eläinten ja tuoreen lihan tuonnissa yhteisöön 21 päivänä joulukuuta 1979 tehdyssä neuvoston päätöksessä 79/542/ETY (2) säädetään, että kyseisten eläinten ja niiden lihan tuonnin on täytettävä päätöksen mukaisesti laadituissa mallitodistuksissa vahvistetut vaatimukset.

(2)

Komission Brasiliaan tekemillä tarkastusmatkoilla on vuodesta 2003 havaittu yhteisön naudanlihan tuontivaatimuksia koskevia puutteita. Brasilia on korjannut osan puutteista, mutta komission hiljattain tekemällä tarkastusmatkalla tuli kuitenkin ilmi vakavia puutteita tilojen rekisteröinnissä, eläinten tunnistetiedoissa ja kuljetusten valvonnassa; aikaisempia sitoumuksia ryhtyä asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin ei myöskään ollut noudatettu.

(3)

Tuontia on mahdollista jatkaa turvalliselta pohjalta ainoastaan siten, että vahvistetaan niiden tilojen valvontaa ja seurantaa, joilta on sallittua viedä eläimiä yhteisöön, että Brasilia laatii väliaikaisen luettelon tällaisista hyväksytyistä tiloista, jotka todistetusti täyttävät tuoreen luuttomaksi leikatun ja raakakypsytetyn naudanlihan tuontia yhteisöön koskevat vaatimukset ja jotka on auditoitu ja tarkastettu ja joiden osalta täydelliset auditointi- ja tarkastuskertomukset asetetaan komission käyttöön.

(4)

Komission yksiköt suorittavat tarkastuksia osana elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston toimintaa kolmansissa maissa ja tarkoituksena on varmistaa, että luettelossa mainituilla tiloilla noudatetaan Euroopan unionin tuontivaatimuksia.

(5)

Tilojen väliaikaista luetteloa voidaan tarkistaa sen jälkeen, kun komissiolle on ilmoitettu tarkastusten tuloksista. Hyväksyttyjen tilojen luettelo olisi annettava julkisesti tiedoksi komission yhdennetyssä eläinlääkinnällisessä tietojärjestelmässä (TRACES).

(6)

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä II olevan 1 osan taulukossa, jossa luetellaan ne kolmannet maat, joista saa viedä tuoretta lihaa yhteisöön, on tarpeen vahvistaa, että yhteisöön saa tuoda ainoastaan tämän päätöksen voimaantulon jälkeen teurastetuista eläimistä saatua tuoretta luuttomaksi leikattua ja raakakypsytettyä naudanlihaa, koska vain tällaisen lihan osalta voidaan taata, että hyväksyttyjä tiloja koskevia uusia vaatimuksia noudatetaan. Samalla on otollista korjata taulukossa oleva virhe.

(7)

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä II olevan 1 osan taulukko ja päätöksen 79/542/ETY liitteessä II olevan 2 osan todistusmalli ”BOV” olisi siksi muutettava.

(8)

Kaupankäynnin keskeytymisen välttämiseksi sellaisten tuoreen luuttomaksi leikatun ja raakakypsytetyn naudanlihan lähetysten, jotka on varmennettu ja lähetetty ennen tämän päätöksen voimaantuloa, tuonti yhteisöön olisi sallittava tietyn määräajan.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 79/542/ETY liitteessä II olevassa 1 osassa vahvistetussa luettelossa aluetta ”BR” koskeva kohta seuraavasti:

BR – Brasilia

”BR-0

Koko maa

EQU

 

 

 

 

BR-1

Osa Minas Geraisin osavaltiota (lukuun ottamatta seuraavia alueita: Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas ja Bambuí);

Espíritu Santon osavaltio;

Goiasin osavaltio;

Osa Mato Grosson osavaltiota, johon kuuluvat seuraavat alueyksiköt:

Cuiaba (lukuun ottamatta seuraavia kuntia: San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone ja Barão de Melgaço),

Caceres (lukuun ottamatta Caceresin kuntaa),

Lucas do Rio Verde,

Rondonopolis (lukuun ottamatta Itiquioran kuntaa),

Barra do Garça,

Barra do Burgres.

Rio Grande do Sulin osavaltio

BOV

A ja H

1

 

31. tammikuuta 2008

BR-2

Santa Catarinan osavaltio

BOV

A ja H

1

 

31. tammikuuta 2008”

2 artikla

Päätöksen 79/542/ETY liitteessä II olevassa 2 osassa vahvistetussa todistusmallissa ”BOV”:

1.

Korvataan 10.3 kohta seuraavasti:

”10.3

on saatu eläimistä, jotka tulevat tiloilta, joilla

a) olevista eläimistä yhtään ei ole rokotettu [suu- ja sorkkatautia tai] (12) karjaruttoa vastaan, ja

(5) joko [(b) ja joiden lähistöllä 10 km:n etäisyydellä olevilla tiloilla ei ole esiintynyt suu- ja sorkkataudin tai karjaruton tapauksia/taudinpurkauksia 30 edellisen päivän aikana;]

(5) (13) tai [(b) ei sovelleta virallista rajoitusta eläinten terveyteen liittyvistä syistä ja joilla ja joiden lähistöllä 25 km:n etäisyydellä olevilla tiloilla ei ole esiintynyt suu- ja sorkkataudin tai karjaruton tapauksia/taudinpurkauksia 60 edellisen päivän aikana, ja

c) eläimet ovat olleet vähintään 40 päivää ennen niiden lähettämistä suoraan teurastamoon;]

(5) (18) [(d) eläimiä ei ole viimeisten kolmen kuukauden aikana tuotu alueilta, joita ei ole hyväksytty EY:hyn tuontia varten;

e) eläimillä on tunnistusmerkki ja ne on rekisteröity kansalliseen nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmään;

f) kyseiset tilat ovat TRACES-järjestelmän (19) hyväksyttyjen tilojen luettelossa toimivaltaisten viranomaisten tarkastuksen myönteisen tuloksen ja virallisen raportin seurauksena ja joilla toimivaltaiset viranomaiset suorittavat säännöllisesti tarkastuksia sen varmistamiseksi, että tässä päätöksessä säädettyjä asiaa koskevia vaatimuksia noudatetaan;]

(5) (14) tai [(b) ei sovelleta virallista rajoitusta terveyteen liittyvistä syistä ja joilla ja joiden lähistöllä 10 km:n etäisyydellä olevilla tiloilla ei ole esiintynyt suu- ja sorkkataudin tai karjaruton tapauksia/taudinpurkauksia 12 edellisen kuukauden aikana, ja

c) eläimet ovat olleet vähintään 40 päivää ennen niiden lähettämistä suoraan teurastamoon;]”

2.

Lisätään (18) huomautuksen jälkeen seuraava (19) huomautus:

”(19)

Toimivaltaisen viranomaisen antama hyväksyttyjen tilojen luettelo tarkistetaan säännöllisesti, ja toimivaltainen viranomainen pitää sen ajan tasalla. Komissio varmistaa, että hyväksyttyjen tilojen luettelo annetaan julkisesti tiedoksi komission yhdennetyssä eläinlääkinnällisessä tietojärjestelmässä (TRACES).”

3 artikla

Yhteisöön saa tuoda 15 päivään maaliskuuta 2008 asti tuoreen luuttomaksi leikatun ja raakakypsytetyn naudanlihan lähetyksiä, joille on annettu ennen 31 päivää tammikuuta 2008 päivätty eläinlääkärin todistus päätöksen 79/542/ETY mukaisesti ja ennen tällä päätöksellä tehtyjä muutoksia ja jotka olivat kyseisenä päivänä matkalla yhteisöön.

4 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivästä tammikuuta 2008.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä tammikuuta 2008.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 18, 23.1.2002, s. 11.

(2)  EYVL L 146, 14.6.1979, s. 15. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/736/EY (EUVL L 296, 15.11.2007, s. 29).