ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 7

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
10. tammikuu 2008


Sisältö

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/22/EY

 

*

Komission päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 573/2007/EY soveltamissäännöistä Euroopan pakolaisrahaston perustamiseksi vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa jäsenvaltioiden hallinnointi- ja valvontajärjestelmien, Euroopan pakolaisrahastosta myönnetyn yhteisrahoituksen avulla toteutettujen hankkeiden yleis- ja taloushallintoa koskevien sääntöjen sekä menojen tukikelpoisuuden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6396)

1

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

10.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 7/1


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä joulukuuta 2007,

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 573/2007/EY soveltamissäännöistä Euroopan pakolaisrahaston perustamiseksi vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa jäsenvaltioiden hallinnointi- ja valvontajärjestelmien, Euroopan pakolaisrahastosta myönnetyn yhteisrahoituksen avulla toteutettujen hankkeiden yleis- ja taloushallintoa koskevien sääntöjen sekä menojen tukikelpoisuuden osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6396)

(Ainoastaan bulgarian-, englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, latvian-, liettuan-, maltan-, portugalin-, puolan-, ranskan-, romanian-, ruotsin-, saksan-, slovakin-, sloveenin-, suomen-, tšekin-, unkarin- ja vironkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2008/22/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 2008–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa ja neuvoston päätöksen 2004/904/EY kumoamisesta 23 päivänä toukokuuta 2007 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 573/2007/EY (1) ja erityisesti sen 23 artiklan, 31 artiklan 5 kohdan, 33 artiklan 6 kohdan ja 35 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On tarpeen vahvistaa edellytykset, joilla jäsenvaltioiden olisi toteutettava rahaston alaiset toimet ja erityisesti määritettävä ne olosuhteet, joissa vastuuviranomainen voi toteuttaa hankkeita suoraan. Valtuutetuille viranomaisille olisi vahvistettava lisäsäännöksiä.

(2)

On tarpeen luoda luettelo niistä menettelyistä ja/tai käytännön menettelysäännöistä, jotka nimettyjen eri viranomaisten olisi vahvistettava ja joita niiden olisi noudatettava rahaston toimia toteuttaessaan.

(3)

On tarpeen vahvistaa vastuuviranomaisten velvollisuudet suhteessa tuensaajiin rahoitettavien toimien valintaa ja hyväksymistä edeltävässä vaiheessa, tuensaajien ja/tai hankekumppanien ilmoittamien menojen varmennuksissa huomioon otettavat näkökohdat, mukaan lukien korvaushakemusten hallinnolliset tarkastukset ja yksittäisten toimien paikalla tehtävät varmennukset.

(4)

Vuosittaisten ohjelmien menojen moitteettomien tarkastusten varmistamiseksi on tarpeen vahvistaa perusteet, jotka kirjausketjujen on täytettävä, jotta ne voidaan katsoa asianmukaisiksi.

(5)

Tarkastusviranomainen vastaa hankkeiden ja järjestelmien tarkastusten tekemisestä. Jotta voidaan varmistaa, että kyseiset tarkastukset ovat riittävän laajoja ja tehokkaita ja että ne toteutetaan samojen vaatimusten mukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa, on tarpeen vahvistaa edellytykset, jotka tarkastusten olisi täytettävä, otannan perusteet mukaan luettuna.

(6)

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle monivuotisen ohjelman lisäksi hallinto- ja arviointijärjestelmien kuvaus. Koska kyseinen asiakirja on eräitä tärkeimpiä perusteita, joihin komissio yhteisön talousarvion yhteisen hallinnoinnin puitteissa nojautuu varmistuakseen siitä, että jäsenvaltiot käyttävät kyseessä olevaa rahoitustukea niiden asiaan sovellettavien säännösten ja periaatteiden mukaisesti, jotka ovat tarpeen yhteisön taloudellisten etujen suojelemiseksi, on tarpeen vahvistaa kyseisessä asiakirjassa annettavat yksityiskohtaiset tiedot.

(7)

Jotta suunnittelua koskevia vaatimuksia, rahaston käytön seurantaa sekä todentamis- ja tarkastusmenoja voidaan yhdenmukaistaa, on tarpeen selkeästi määritellä monivuotisen ohjelman, vuosittaisen ohjelman, seurantakertomuksen, loppukertomuksen ja maksupyyntöjen sisältö sekä tarkastusstrategia, vuotuinen tilintarkastuskertomus, tarkastuslausuma ja menojen todentaminen.

(8)

Koska jäsenvaltioilla on velvoite raportoida ja seurata sääntöjenvastaisuuksia ja periä takaisin rahastolta saadun rahoituksen yhteydessä aiheettomasti maksettuja summia, on tarpeen määritellä komissiolle lähetettäviä tietoja koskevat edellytykset.

(9)

Kokemusten mukaan Euroopan unionin kansalaiset eivät ole riittävän hyvin tietoisia yhteisön tehtävistä rahoitusohjelmissa. Sen vuoksi on asianmukaista määritellä yksityiskohtaisesti tarpeelliset tiedotus- ja julkistamiskeinot tämän viestintä- ja tiedotusvajeen korjaamiseksi.

(10)

Jotta voidaan varmistaa, että mahdollisia rahoitusmahdollisuuksia koskeva tieto levitetään laajasti kaikille kiinnostuneille osapuolille, ja avoimuuden turvaamiseksi olisi vahvistettava vähimmäiskeinot, joita tarvitaan, jotta voidaan tiedottaa mahdollisille lopullisille tuensaajille yhteisön ja jäsenvaltioiden yhdessä tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista. Lopullisten tuensaajien luettelo, hankkeiden nimet ja hankkeisiin myönnetyn julkisen rahoituksen määrä olisi rahaston käytön avoimuuden lisäämiseksi julkaistava.

(11)

Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (2) sekä yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (3) perusteella on tämän päätöksen mukaisten tiedotus- ja julkistamistoimenpiteiden sekä tarkastusten osalta tarpeen säätää, että komission ja jäsenvaltioiden olisi estettävä henkilötietojen luvaton luovuttaminen tai saaminen sekä täsmentää tarkoitus, jota varten komissio ja jäsenvaltiot voivat käsitellä tällaisia tietoja.

(12)

Rahoitus- ja muiden tietojen vaihtaminen sähköisessä muodossa jäsenvaltioiden ja komission välillä johtaa yksinkertaistumiseen, tehokkuuden ja avoimuuden paranemiseen ja ajan säästöön. Jotta näitä etuja voitaisiin hyödyntää täysipainoisesti ja varmistaa samalla tiedonvaihdon turvallisuus, komissio voi perustaa yhteisen tietojärjestelmän.

(13)

Jotta rahaston toimintaa voitaisiin toteuttaa jäsenvaltioissa tehokkaasti ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti, olisi vahvistettava yhteisiä sääntöjä, jotka koskevat rahastoon liittyvien menojen tukikelpoisuutta. Tietyillä ehdoilla pitäisi olla mahdollista maksaa kiinteä osuus välillisistä kustannuksista, jotta voidaan vähentää hallinnollista taakkaa, joka kohdistuu tuensaajiin ja nimettyihin viranomaisiin.

(14)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti perussäädös ja näin ollen myös tämä päätös sitoo Yhdistynyttä kuningaskuntaa.

(15)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti perussäädös ja näin ollen myös tämä päätös sitoo Irlantia.

(16)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 2 artiklan mukaisesti tämä päätös ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan.

(17)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat rahaston hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

SISÄLLYSLUETTELO

I osa

Johdanto

1 luku

Kohde ja määritelmät

1 artikla

Kohde

2 artikla

Määritelmät

II osa

Neljälle rahastolle yhteiset säännökset

1 luku

Nimetyt viranomaiset

3 artikla

Yhteiset viranomaiset

4 artikla

Valtuutettu viranomainen

5 artikla

Tehtävien ulkoistaminen

2 luku

Hallinnointi- ja valvontajärjestelmät

6 artikla

Menettelyohjeet

7 artikla

Vastuuviranomaisen suorittama rahaston toteuttaminen

8 artikla

Ne ehdot, joilla vastuuviranomainen toimii toimeenpanevana elimenä

9 artikla

Valinta- ja myöntämismenettely vastuuviranomaisen toimiessa myöntävänä elimenä

10 artikla

Tukisopimukset lopullisten tuensaajien kanssa vastuullisen viranomaisen toimiessa myöntävänä elimenä

11 artikla

Toiminnan toteuttamiseksi tehtävät sopimukset

12 artikla

Yhteisön lopullisen osuuden määrittely

13 artikla

Tekninen apu

14 artikla

Teknisen avun kustannukset yhteisten viranomaisten tapauksessa

15 artikla

Vastuuviranomaisen suorittamat varmennukset

16 artikla

Kirjausketju

17 artikla

Järjestelmien tarkastukset ja hankkeiden tarkastukset

18 artikla

Todentamisviranomaisen suorittamat varmennukset

3 luku

Rahaston käyttöä koskevien tietojen toimittaminen

19 artikla

Suhteellisuusperiaate

20 artikla

Hallinnointi- ja valvontajärjestelmien kuvaus

21 artikla

Hallinnointi- ja valvontajärjestelmien kuvauksen tarkistaminen

22 artikla

Ohjelma-asiakirjat

23 artikla

Vuosittaisten ohjelmien rahoituserittelyn tarkistaminen

24 artikla

Vuosittaisten ohjelmien täytäntöönpanoa koskeva seurantakertomus ja loppukertomus

25 artikla

Tarkastusviranomaisen laatimat asiakirjat

26 artikla

Todentamisviranomaisen laatimat asiakirjat

4 luku

Sääntöjenvastaisuuksista raportointi

27 artikla

Alkuvaiheen ilmoitukset – poikkeukset

28 artikla

Seurannasta ilmoittaminen – ei perintää

29 artikla

Yhteydenpito jäsenvaltioiden kanssa

30 artikla

Tietojen käyttö

5 artikla

Tiedotus ja julkistaminen

31 artikla

Mahdollisille lopullisille tuensaajille suunnattu tiedotus

32 artikla

Lopullisille tuensaajille suunnattu tiedotus

33 artikla

Vastuuviranomaisen velvoitteet yleisölle suunnatusta tiedotuksessa ja julkistamisessa

34 artikla

Lopullisten tuensaajien velvoitteet yleisölle suunnatusta tiedotuksessa ja julkistamisessa

35 artikla

Toimenpidettä koskevien tiedotus- ja julkistamistoimien tekniset ominaisuudet

6 luku

Henkilötiedot

36 artikla

Henkilötietojen suojaaminen

7 luku

Sähköinen asiakirjojen vaihto

37 artikla

Sähköinen asiakirjojen vaihto

38 artikla

Asiakirjojen vaihtoon tarkoitettu tietojärjestelmä

III osa

Euroopan pakolaisrahastoa koskevat erityissäännökset

1 luku

Tukikelpoisuussäännöt

39 artikla

Tukikelpoisuussäännöt

2 luku

Hallinnointi- ja valvontajärjestelmät

40 artikla

Hätätoimenpiteet

41 artikla

Uudelleensijoitetuille henkilöille osoitettu kiinteä summa

42 artikla

Vuosittaisten ohjelmien toteuttaminen

IV osa

Loppusäännökset

43 artikla

Osoitus

LIITTEET

 

I   OSA

JOHDANTO

1   LUKU

Kohde ja määritelmät

1 artikla

Kohde

1.   Tässä päätöksessä vahvistetaan rahaston toteuttamista koskevat säännöt seuraavilta osin:

a)

nimetyt viranomaiset;

b)

hallinnointi- ja valvontajärjestelmät;

c)

jäsenvaltioiden komissiolle toimittamat tiedot, jotka koskevat rahaston käyttöä;

d)

sääntöjenvastaisuuksista ilmoittaminen;

e)

tiedottaminen ja julkistaminen;

f)

henkilötiedot;

g)

sähköinen asiakirjojen vaihto.

2.   Jäljempänä esitetyt säännökset eivät rajoita komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden sääntöjenvastaisuuksien estämiseksi 11 päivänä marraskuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 (4) soveltamista.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

’perussäädöksellä’ päätöstä N:o 573/2007/EY,

’rahastolla’ Euroopan pakolaisrahastoa, sellaisena kuin se on perussäädöksellä perustettuna,

’neljällä rahastolla’ Euroopan pakolaisrahastoa, ulkorajarahastoa, Euroopan paluurahastoa ja kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevaa eurooppalaista rahastoa, sellaisina kuin ne ovat perustettuina päätöksellä N:o 573/2007/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 574/2007/EY (5), Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 575/2007/EY (6) ja neuvoston päätöksellä 2007/435/EY (7) osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa,

’vastuuviranomaisella’ perussäädöksen 25 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan nimettyä jäsenvaltion viranomaista,

’todentamisviranomaisella’ perussäädöksen 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan nimettyä jäsenvaltion viranomaista,

’tarkastusviranomaisella’ perussäädöksen 25 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan nimettyä jäsenvaltion viranomaista,

’valtuutetulla viranomaisella’ perussäädöksen 25 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaan nimettyä jäsenvaltion viranomaista,

’nimetyillä viranomaisilla’ kaikkia perussäädöksen 25 artiklan mukaan nimettyjä jäsenvaltion viranomaisia,

’toimilla’ rahaston alaisia toimia, sellaisina kuin ne on määritelty perussäädöksen 3 ja 5 artiklassa,

’hankkeella’ keinoja, joilla lopulliset tuensaajat panevat täytäntöön toimia tai osia niistä käytännössä,

’lopullisella tuensaajalla’ hankkeiden täytäntöönpanosta vastaavia oikeudellisia yksiköitä, kuten valtiosta riippumattomia järjestöjä, kansallisia, alue- tai paikallisviranomaisia, muita voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, yksityis- tai julkisoikeudellisia yhtiöitä tai kansainvälisiä organisaatioita,

’hankekumppanilla’ oikeudellisia yksikköjä, jotka toteuttavat hanketta yhteistyössä lopullisen tuensaajan kanssa toimittamalla hankkeelle resursseja ja vastaanottamalla osan yhteisön tuesta lopullisen tuensaajan kautta,

’strategisilla suuntaviivoilla’ rahaston toiminnan puitteita sellaisina kuin niistä säädetään komissio päätöksessä 2007/815/EY (8),

’painopisteellä’ strategisissa suuntaviivoissa painopisteeksi määritettyjä toimia,

’erityisellä painopisteellä’ strategisissa suuntaviivoissa painopisteeksi määritettyjä toimia, jolloin yhteisrahoituksen osuutta voidaan korottaa perussäädöksen 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

’ensimmäisellä hallinnollisella tai oikeudellisella päätelmällä’ toimivaltaisen hallinnollisen tai oikeudellisen viranomaisen ensimmäistä kirjallista arviointia, jossa päätellään konkreettisten tietojen perusteella, että sääntöjenvastaisuuksia on tapahtunut, rajoittamatta kuitenkaan mahdollisuutta tarkistaa tätä päätelmää taikka kumota se hallinnollisen tai oikeudellisen menettelyn aikana esiin tulevien seikkojen perusteella,

’sääntöjenvastaisuudella’ yhteisön oikeuden säännösten tai määräysten rikkomista, joka johtuu talouden toimijan teosta tai laiminlyönnistä, jonka tuloksena on tai voisi olla perusteettomasta menoerästä Euroopan unionin yleiselle talousarviolle aiheutuva vahinko,

’petosepäilyllä’ sääntöjenvastaisuutta, jonka johdosta kansallisella tasolla aloitetaan hallinnollinen tai oikeudellinen menettely sen selvittämiseksi, onko sääntöjenvastaisuus tahallinen ja erityisesti, onko se Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta tehdyn yleissopimuksen (9) 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määritelty petos,

’konkurssilla’ neuvoston asetuksen (EY) N:o 1346/2000 (10) 2 artiklan a alakohdassa määriteltyjä maksukyvyttömyysmenettelyjä,

’tukisopimuksella’ sopimusta tai vastaavaa oikeudellista välinettä, jonka perusteella jäsenvaltio myöntää tukea lopulliselle tuensaajalle rahaston alaisen hankkeen toteuttamiseksi.

II   OSA

NELJÄLLE RAHASTOLLE YHTEISET SÄÄNNÖKSET

1   LUKU

Nimetyt viranomaiset

3 artikla

Yhteiset viranomaiset

Jäsenvaltiot voivat nimetä saman vastuuviranomaisen, tarkastusviranomaisen tai todentamisviranomaisen neljästä rahastosta kahdelle tai useammalle.

4 artikla

Valtuutettu viranomainen

1.   Tehtävien siirtämisessä on noudatettava moitteettoman varainhoidon periaatetta, mikä edellyttää vaikuttavaa ja tehokasta sisäistä valvontaa, ja siinä on varmistettava syrjimättömyyden periaatteen noudattaminen ja yhteisön rahoituksen näkyvyys. Siirretyt toteuttamistehtävät eivät saa johtaa eturistiriitaan.

2.   Vastuuviranomaiselta valtuutetulle viranomaiselle siirrettävien tehtävien laajuus ja tehtävien täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset menettelyt on laadittava muodollisesti kirjalliseen muotoon.

Siirtoasiakirjassa on mainittava vähintään

a)

viittaukset asianomaiseen yhteisön lainsäädäntöön;

b)

valtuutetulle viranomaiselle uskotut tehtävät;

c)

valtuutetun viranomaisen oikeudet ja velvollisuudet ja sille siirtyvät vastuut;

d)

valtuutetun viranomaisen velvollisuus perustaa ja ylläpitää organisaatiorakenne ja hallinnointi- ja valvontajärjestelmä, joka on mukautettu sen toimien suorittamiseen;

e)

tarjottava varmistus sille, että valtuutuksen piiriin kuuluvat tehtävät suoritetaan noudattaen moitteetonta varainhoitoa sekä laillisuutta ja asianmukaisuutta.

3.   Perussäädöksen 25 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua komission kanssa suoritettavaa yhteydenpitoa ei voi siirtää. Valtuutettu viranomainen pitää yhteyttä komissioon vastuuviranomaisen kautta.

4.   Jos valtuutettu viranomainen ei ole julkishallinnon laitos tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaan toimiva julkisen palvelun tehtävää suorittava yksityisoikeudellinen laitos, vastuuviranomainen ei voi siirtää kyseiselle viranomaiselle täytäntöönpanovaltuuksia, jos niihin sisältyy laajaa poliittista harkintavaltaa.

5.   Tehtävien siirto valtuutetulle viranomaiselle ei vaikuta vastuuviranomaisen vastuuseen, vaan se on edelleen vastuussa siirtämistään tehtävistä.

6.   Kun vastuuviranomainen on siirtänyt tehtäviä valtuutetulle viranomaiselle, kaikkia tämän päätöksen vastuuviranomaista koskevia säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin valtuutettuun viranomaiseen.

5 artikla

Tehtävien ulkoistaminen

Nimetyt viranomaiset voivat ulkoistaa osan tehtävistään, mutta ne ovat niistä edelleen vastuussa perussäädöksen 27, 29 ja 30 artiklassa määriteltyjen vastuiden mukaisesti.

2   LUKU

Hallinnointi- ja valvontajärjestelmät

6 artikla

Menettelyohjeet

Jäsenvaltiot laativat perussäädöksen 31 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja suhteellisuusperiaatetta noudattaen ohjeet menettelyistä ja käytännön järjestelyistä, jotka koskevat

a)

nimettyjen viranomaisen tehtäviä;

b)

järjestelyjä, joiden avulla varmistetaan asianmukainen tehtävien erottelu;

c)

tarvittaessa valtuutettujen viranomaisten ja muiden ulkoistettujen tehtävien valvontaa;

d)

monivuotisten ohjelmien ja vuosittaisten ohjelmien vahvistamista;

e)

tarkastusstrategian ja vuosittaisten tarkastussuunnitelmien vahvistamista;

f)

hankkeiden valintaa, tuen myöntämistä sekä hankkeiden valvontaa ja taloushallintoa;

g)

sääntöjenvastaisuuksien, rahoitusoikaisujen ja takaisinperinnän hallinnointia;

h)

tarkastuskäyntien valmistelua ja toteuttamista;

i)

tarkastuskertomusten ja ilmoitusten valmistelua;

j)

menojen todentamista;

k)

ohjelman arviointia;

l)

komissiolle raportointia;

m)

kirjausketjua.

7 artikla

Vastuuviranomaisen suorittama rahaston toteuttaminen

1.   Rahaston toteuttamiseksi vastuuviranomainen voi toimia myöntävänä elimenä ja/tai toimeenpanevana elimenä.

2.   Vastuuviranomainen toimii myöntävänä elimenä silloin, kun se pääsääntöisesti avoimien ehdotuspyyntöjen perusteella toteuttaa hankkeita.

Vastuuviranomainen tai valtuutettu viranomainen ei voi esittää hakemusta vastauksena kyseisiin ehdotuspyyntöihin.

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, kuten silloin, kun edellisen ehdotuspyynnön perusteella aloitettuja monivuotisia hankkeita jatketaan perussäädöksen 14 artiklan 6 kohdan mukaisesti, tai hätätapauksissa, tukea voidaan myöntää ilman ehdotuspyyntöä.

3.   Vastuuviranomainen toimii toimeenpanevana elimenä päättäessään toteuttaa hankkeet suoraan, koska hankkeen ominaispiirteet eivät anna muuta toteuttamismahdollisuutta esimerkiksi oikeudellisen monopoliaseman tai turvallisuussyiden vuoksi. Näissä tapauksissa lopullista tuensaajaa koskevia sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin vastuuviranomaiseen.

8 artikla

Vastuuviranomaiseen sovellettavat toimeenpanevana elimenä toimimista koskevat edellytykset

1.   Ne syyt, jotka johtivat siihen, että vastuuviranomainen toimi hankkeiden toteuttamisesta vastaavana toimeenpanevana elimenä, on yksilöitävä ja ilmoitettava komissiolle kyseisen vuosittaisen ohjelman puitteissa.

2.   Vastuuviranomaisen on varmistettava, että hankkeiden toteuttamisessa noudatetaan vastinetta rahalle periaatetta ja että eturistiriidat estetään.

3.   Vastuuviranomainen voi toteuttaa 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti yksilöityjä hankkeita suoraan ja/tai yhdessä sellaisen kansallisen viranomaisen kanssa, joka on toimivaltainen teknisen asiantuntemuksen, korkean erikoistumisasteensa tai hallinnollisten valtuuksiensa vuoksi. Toteutukseen pääasiallisesti osallistuneet kansalliset viranomaiset on yksilöitävä kyseisessä vuosittaisessa ohjelmassa.

4.   Hallinnollisessa päätöksessä, jonka perusteella rahaston alainen hanke yhteisrahoitetaan, on oltava tarpeelliset tiedot, joiden avulla voidaan seurata yhteisrahoitettuja tuotteita ja palveluja sekä tarkastaa aiheutuneet menot. Tukisopimukselle 10 artiklan 2 kohdassa säädetyt olennaiset säännökset on eriteltävä vastaavien oikeudellisten asiakirjojen muodossa.

5.   Vuosittaisen ohjelman loppukertomukseen on sisällyttävä tiedot, jotka koskevat tehtävien riittävän erottamisen varmistamiseksi käytettyjä menettelyjä ja käytäntöjä, Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen tehokasta valvontaa ja riittävää suojaamista, ja siinä on annettava selvitys eturistiriitojen välttämiseksi toteutetuista toimista.

6.   Kun vastuuviranomaisen edellytetään säännöllisesti toimivan rahaston yhteisrahoittamien hankkeiden toimeenpanevana elimenä,

a)

tarkastusviranomainen ei voi kuulua samaan elimeen kuin vastuuviranomainen muutoin kuin silloin, kun sen tarkastustoiminnan riippumattomuus on varmistettu ja se raportoi myös toiselle elimelle, joka ei kuulu samaan elimeen, johon tarkastusviranomainen ja vastuuviranomainen kuuluvat;

b)

se, että myös vastuuviranomainen toteuttaa hankkeita suoraan, ei vaikuta perussäädöksen 27 artiklassa määriteltyihin vastuuviranomaisen tehtäviin.

7.   Kun valtuutetun viranomaisen edellytetään toimivan rahaston yhteisrahoittamien hankkeiden toimeenpanevana elimenä, kyseinen viranomainen ei voi olla niiden määrärahojen, joiden hallinnointi on sille siirretty, ainoa lopullinen tuensaaja.

9 artikla

Valinta- ja myöntämismenettely vastuuviranomaisen toimiessa myöntävänä elimenä

1.   Edellä 7 artiklan 2 kohdassa määritellyt ehdotuspyynnöt on julkaistava siten, että varmistetaan niiden mahdollisimman laaja levitys mahdollisten tuensaajien keskuudessa. Ehdotuspyyntöjen sisältöön tehdyt muutokset on julkaistava samalla tavalla.

Ehdotuspyynnössä on esitettävä

a)

tavoitteet;

b)

perussäädöksen 14 artiklan 5 kohdan mukaiset valintaperusteet ja olennaiset liiteasiakirjat;

c)

järjestelyt, jotka koskevat yhteisön ja tarvittaessa kansallista rahoitusta;

d)

ehdotusten jättämisen käytännön järjestelyt ja määräpäivä.

2.   Vastuuviranomaisen on varmistettava hankkeiden valintaa ja tuen myöntämistä varten, että mahdollisille tuensaajille ilmoitetaan seuraavista erityisehdoista, jotka koskevat toteutettavia hankkeita:

a)

menojen tukikelpoisuutta koskevat säännöt;

b)

toteutusta koskeva määräaika; sekä

c)

säilytettävät ja toimitettavat rahoitus- ja muut tiedot.

Vastuuviranomaisen on ennen hyväksymispäätöksen tekemistä varmistettava, että lopullisella tuensaajalla ja/tai hankekumppaneilla on valmiudet täyttää nämä ehdot.

3.   Vastuuviranomaisen on varmistettava, että ne hankkeet, joille on myönnetty tukea, on arvioitu niiden muodon, teknisten seikkojen, talousarvion ja laadun kannalta ehdotuspyynnöissä määriteltyjen perusteiden mukaisesti. Muiden hankkeiden hylkäämisperusteet on kirjattava.

4.   Jäsenvaltiot määrittelevät kenellä on valtuudet myöntää hankkeille tukea ja niiden on varmistettava, että eturistiriidat vältetään kaikissa tilanteissa ja erityisesti silloin, kun hakijat ovat kansallisia elimiä.

5.   Hyväksymispäätöksessä on oltava vähintään lopullisen tuensaajan ja/tai hankekumppaneiden nimet, hankkeen olennaiset yksityiskohdat ja sen toiminnalliset tavoitteet, rahaston yhteisrahoituksen enimmäismäärä ja tukikelpoisten kokonaiskustannusten yhteisrahoituksen enimmäismäärä.

6.   Valintamenettelyn tulokset ilmoitetaan ja valintapäätös perustellaan kirjallisesti kullekin hakijalle. Jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään, annetaan muutoksenhakuohjeet.

10 artikla

Tukisopimukset lopullisten tuensaajien kanssa vastuuviranomaisen toimiessa myöntävänä elimenä

1.   Vastuuviranomaisen on vahvistettava hankkeiden hallinnoimista varten yksityiskohtaiset menettelyt, joiden on sisällettävä muun muassa seuraavat:

a)

tukisopimusten allekirjoittaminen valittujen tuensaajien kanssa;

b)

sopimusten ja niihin tehtyjen muutosten seuranta ottamalla käyttöön järjestelmä, jolla varmistetaan hankkeiden hallinnollinen seuranta (kirjeenvaihto, muutosten tekeminen ja muistutuskirjeiden lähettäminen ja niiden seuranta, kertomusten vastaanottaminen ja käsittely jne.).

2.   Tukisopimuksissa vahvistetaan muun muassa

a)

tuen enimmäismäärä;

b)

yhteisön tuen enimmäisprosenttiosuus perussäädöksen 14 artiklan 4 kohdan ja 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

c)

tuetun hankkeen yksityiskohtainen kuvaus ja aikataulu;

d)

tarvittaessa se osa tehtävistä ja niihin liittyvistä kustannuksista, jotka lopullinen tuensaaja aikoo suorittaa kolmansien osapuolten kanssa tehtävillä alihankintasopimuksilla;

e)

hankkeen talousarvio ja rahoitussuunnitelma, johon sisältyy välillisten kustannusten kiinteä prosenttiosuus sellaisena kuin se on määriteltynä menojen tukikelpoisuutta koskevien sääntöjen liitteessä 11;

f)

aikataulu ja sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat määräykset (kertomusten esittämistä koskevat velvoitteet, muutokset ja sopimuksen päättyminen);

g)

hankkeen toiminnalliset tavoitteet ja käytettävät indikaattorit;

h)

tukikelpoisten kustannusten määritelmä;

i)

tuen maksamiseen liittyvät edellytykset ja kirjanpitovaatimukset;

j)

kirjausketjuun liittyvät edellytykset;

k)

tietosuojaan liittyvät olennaiset säännökset;

l)

julkisuuteen liittyvät olennaiset säännökset.

3.   Lopullisten tuensaajien on tarpeen vaatiessa varmistettava, että kaikkia hankkeessa olevia kumppaneita koskevat samat velvoitteet kuin heitä. Kumppanit ovat vastuussa lopullisen tuensaajan kautta, joka pysyy viime kädessä vastuullisena siitä, että se ja kaikki hankkeessa olevat kumppanit noudattavat sopimusehtoja.

Lopullisten tuensaajien on säilytettävä oikeaksi todistetut jäljennökset kirjanpitoasiakirjoista, joilla todennetaan hankekumppaneille kyseisen hankkeen yhteydessä muodostuneet tulot ja menot.

4.   Tukisopimuksissa määrätään erikseen komission ja tilintarkastustuomioistuimen valtuuksista tarkastaa kaikkien lopullisten tuensaajien, hankekumppanien ja alihankkijoiden tositteet ja tehdä näiden luo tarkastuskäyntejä.

11 artikla

Toiminnan toteuttamiseksi tehtävät sopimukset

Tukisopimuksissa vahvistetaan, että hankkeita toteutettaessa hankkeen lopulliset tuensaajat ja/tai kumppanit tekevät hankintasopimuksen tarjouskilpailun jälkeen sen tarjoajan kanssa, joka tarjoaa parhaan vastineen rahalle, ja että eturistiriitojen välttämisestä on huolehdittu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta julkisia hankintoja koskevien yhteisön ja kansallisten sääntöjen soveltamista. Sopimukset, joiden arvo on alle 5 000 euroa, voidaan kuitenkin tehdä yhden tarjouksen perusteella ilman tarjouskilpailua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta julkisia hankintoja koskevien yhteisön ja kansallisten sääntöjen soveltamista.

12 artikla

Yhteisön lopullisen osuuden määrittely

Lopulliselle tuensaajalle maksettavan loppumaksun laskemiseksi yhteisön kokonaisrahoitusosuus jokaista hanketta kohden on seuraavista kolmesta määrästä alhaisin:

a)

tukisopimuksessa mainittu tuen enimmäismäärä;

b)

yhteisrahoituksen enimmäismäärä, joka saadaan kertomalla kyseisen hankkeen tukikelpoiset kokonaiskustannukset perussäädöksen 14 artiklan 4 kohdassa ja 21 artiklan 3 kohdassa säädetyillä prosenttimäärillä (eli 50, 75 tai 80 prosenttia); sekä

c)

voitontavoittelun kiellon periaatteen soveltamisen tuloksena saatava määrä, sellaisena kuin se määritellään liitteessä 11 olevassa I.3.3 kohdassa.

13 artikla

Tekninen apu

1.   Rahastosta voidaan rahoittaa enintään 100 prosenttia perussäädöksen 15 artiklassa määritellystä komission aloitteesta annetusta teknisestä avusta.

2.   Rahastosta voidaan rahoittaa enintään 100 prosenttia perussäädöksen 16 artiklassa määritellystä jäsenvaltioiden aloitteesta annetusta teknisestä avusta.

3.   Komission tai jäsenvaltioiden aloitteesta annettava tekninen apu voidaan toteuttaa hankintasopimuksina, asiantuntijapalkkioina ja/tai hallinnollisina maksuina, joita koskevat III osan 1 luvussa määritellyt tukikelpoisuutta koskevat säännöt.

14 artikla

Teknisen avun kustannukset yhteisten viranomaisten tapauksessa

1.   Kun neljästä rahastosta kahdella tai useammalla on yksi tai useampi yhteinen nimetty viranomainen, teknisen avun menoja varten myönnettävät määrärahat kullekin kyseessä olevalle vuosittaiselle ohjelmalle voidaan yhdistää kokonaan tai osittain.

2.   Teknisen avun kustannukset osoitetaan kyseisille rahastoille mieluiten yksinkertaisen ja edustavan jakokaavan perusteella. Kullekin kyseessä olevalle vuosittaiselle ohjelmalle teknisen avun kustannuksia varten myönnettävien määrärahojen enimmäismäärää ei saa kasvattaa kaavan käyttämisen vuoksi.

15 artikla

Vastuuviranomaisen suorittamat varmennukset

1.   Varmennusten, jotka vastuuviranomaisen on perussäädöksen 27 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti tehtävä, tai jotka ovat saman säännöksen mukaan sen vastuulla, on katettava tapauksen mukaan hankkeiden hallinnolliset, taloudelliset, tekniset ja fyysiset näkökohdat.

Varmennuksissa tarkastetaan, että ilmoitetut kulut ovat todellisia ja perusteltuja hankkeen tarkoitusta varten, tukipäätöksen kohteena olevat hankkeet on toteutettu tukisopimusten ehtojen mukaisesti, yhteisön osuus on sääntöjen mukainen erityisesti perussäädöksessä määritellyn rahoituksen rakenteen osalta, lopullisten tuensaajien korvaushakemukset ovat oikeat ja hankkeissa sekä kuluissa noudatetaan yhteisön ja kansallisia sääntöjä sekä vältetään kulujen kaksoisrahoittaminen muista yhteisön tai kansallisista ohjelmista tai ohjelmakausista.

Lisäksi varmennuksiin on kuuluttava

a)

kullekin lopullisen tuensaajan lähettämälle korvaushakemukselle tehtävät hallinnolliset ja taloudelliset varmennukset;

b)

lopullisten tuensaajien ilmoittamien kulujen, tulojen ja käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla katettujen kustannusten olennaisuuden, oikeellisuuden ja tukikelpoisuuden varmennukset tutkimalla ainakin tukisopimukseen liitetyn talousarvion kaikkien budjettikohtien tositteiden edustavaa näytettä;

c)

yksittäisten hankkeiden paikalla tehtävät varmennukset otoksella, joka edustaa vähintään asianmukaista valikoimaa erityyppisiä ja kokoisia hankkeita ja jossa otetaan huomioon havaitut erityiset riskitekijät, jotta voidaan saada kohtuullinen varmuus sen taustalla olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta ottaen huomioon vastuuviranomaisen määrittelemä riskitaso.

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitettuja varmennuksia ei tarvitse tehdä, jos lopullinen tuensaaja on velvollinen toimittamaan riippumattoman tilintarkastajan antaman tilintarkastustodistuksen, joka kattaa kaikki a ja b alakohdassa mainitut seikat.

2.   Jokaisesta varmennuksesta pidetään pöytäkirjaa, josta käy ilmi toteutetut toimet, päivämäärä, tulokset ja ne toimet, joihin on ryhdytty havaittujen virheiden korjaamiseksi. Vastuuviranomaisen on varmistettava, että kaikki varmentamista koskevat tositteet pidetään komission ja tilintarkastustuomioistuimen saatavilla viiden vuoden ajan hankkeen päättymisestä. Kyseisen määräajan laskeminen keskeytyy mahdollisen oikeuskäsittelyn ajaksi tai komission asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä.

3.   Kun vastuuviranomainen toimii toimeenpanevana elimenä vuosittaisen ohjelman perusteella kuten 7 artiklan 3 kohdassa on määritelty, 1 kohdassa tarkoitetut varmennukset toteutetaan noudattaen tehtävien riittävän erottamisen periaatetta.

16 artikla

Kirjausketju

1.   Perussäädöksen 27 artiklan 1 kohdan k alakohdan soveltamiseksi kirjausketju katsotaan asianmukaiseksi, jos se täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

sen avulla voidaan varmistaa, että komissiolle ilmoitetut menojen todennetut määrät vastaavat yksityiskohtaista kirjanpitoaineistoa sekä todentamis- ja vastuuviranomaisten, valtuutettujen viranomaisten ja lopullisten tuensaajien hallussa olevia rahastosta yhteisrahoitettuja hankkeita koskevia tositteita;

b)

sen avulla voidaan varmistaa lopulliselle tuensaajalle maksettu julkinen rahoitusosuus, rahastosta myönnettyjen yhteisön varojen myöntäminen ja siirto sekä muut hankkeen yhteisrahoituksen rahoituslähteet;

c)

se mahdollistaa vuosittaisia ohjelmia varten vahvistettujen valintaperusteiden soveltamisen varmentamisen;

d)

se sisältää jokaisen hankkeen osalta tapauksen mukaan tekniset eritelmät ja rahoitussuunnitelman, tuen hyväksymistä koskevat asiakirjat, julkisiin hankintamenettelyihin liittyvät asiakirjat sekä tehtyjä varmennuksia ja tarkastuksia koskevat kertomukset.

2.   Vastuuviranomaisen on varmistettava, että kaikkien rahastosta suoritettuihin maksuihin liittyvien asiakirjojen säilytyspaikka tunnetaan.

17 artikla

Järjestelmien tarkastukset ja hankkeiden tarkastukset

1.   Perussäädöksen 30 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut jäsenvaltioiden perustamien hallinnointi- ja valvontajärjestelmien tarkastukset on tehtävä otoksella hankkeita, jotka on valittu tarkastusviranomaisen hyväksymällä menetelmällä.

Otantamenetelmässä

a)

on oltava mukana asianmukainen valikoima erityyppisiä ja kokoisia hankkeita;

b)

on otettava huomioon kansallisissa tai yhteisön varmennuksissa havaitut riskitekijät ja kustannushyötysuhde.

Otokseen on lisäksi sisällyttävä vastuuviranomaisen toimeenpanevana elimenä toteuttamat hankkeet vähintään niiden suhteessa.

Menetelmä, jota käytetään otoksen valitsemiseksi, on dokumentoitava.

2.   Hallinnointi- ja valvontajärjestelmän tarkastuksen on katettava jokainen seuraavista prosesseista vähintään kerran ennen vuotta 2013: suunnittelu, tehtävien siirto, hankkeiden valinta ja myöntäminen, hankkeiden valvonta, maksaminen, menojen todentaminen, komissiolle raportointi, mahdollisten sääntöjenvastaisuuksien havaitseminen ja käsittely sekä ohjelmien arviointi.

3.   Hankkeiden tarkastukset on tehtävä paikalla lopullisen tuensaajan ja/tai hankekumppaneiden hallussa olevien asiakirjojen ja aineiston pohjalta. Tarkastuksissa on varmennettava, että

a)

hanke täyttää vuosittaisen ohjelman valintaperusteet, se on pantu täytäntöön tukisopimuksen mukaisesti ja se täyttää kaikki siihen sovellettavat ehdot, jotka koskevat sen toimintaa ja käyttöä tai saavutettavia tavoitteita;

b)

ilmoitetut menot vastaavat lopullisen tuensaajan ja/tai hankekumppaneiden hallussa olevaa kirjanpitoaineistoa ja tositteita ja että ne puolestaan vastaavat vastuuviranomaisen ja mahdollisen valtuutetun elimen hallussa olevia tositteita;

c)

menoerät vastaavat liitteessä 11 vahvistettuja tukikelpoisuusvaatimuksia, kansallisessa valintamenettelyssä vahvistettuja vaatimuksia, tukisopimuksen määräyksiä, tosiasiallisesti toteutettuja toimia ja tarvittaessa muita yhteisön ja kansallisia sääntöjä;

d)

hankkeen kohde tai aiottu kohde vastaa perussäädöksen 3, 5 ja 16 artiklassa vahvistettuja tavoitteita, toimia ja toimenpiteitä ja tarvittaessa kattaa kohderyhmän;

e)

julkinen tai yksityinen tuki on maksettu lopulliselle tuensaajalle perussäädöksen 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

f)

riittävä kirjausketju on olemassa;

g)

eturistiriitoja ei ole ja vastinetta rahalle periaatetta on noudatettu erityisesti silloin, kun vastuuviranomainen toimii hankkeen toimeenpanevana elimenä.

4.   Vain menot, jotka kuuluvat 3 kohdan mukaisesti tarkastuksen piiriin, lasketaan mukaan tarkastettujen menojen määrään perussäädöksen 30 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa. Jos tarkastus tehdään ennen hankkeen päättämistä, ainoastaan todellisuudessa tarkastetut menot otetaan huomioon, kun lasketaan kattavuusastetta.

5.   Jos havaitut ongelmat ovat luonteeltaan järjestelmää koskevia ja aiheuttavat siksi muita hankkeita koskevan riskin, tarkastusviranomaisen on varmistettava, että tällaisten ongelmien laajuuden määrittämiseksi suoritetaan lisätutkimuksia, ylimääräiset tarkastukset mukaan luettuina. Toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava tarvittavat ennalta ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet.

6.   Tarkastusviranomaisen on tehtävä johtopäätöksensä niiden tarkastusten tulosten perusteella, jotka koskevat komissiolle ilmoitettuja menoja, ja esitettävä ne komissiolle vuotuisessa tarkastuskertomuksessa. Vuosittaisissa ohjelmissa, joiden osalta komission rahoitusosuutta koskevien virheiden määrä on 2 prosentin olennaisuustasoa korkeampi, tarkastusviranomaisen on arvioitava virheen merkityksellisyyttä ja toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joihin kuuluu vuotuisessa tarkastuskertomuksessa esitettävien suositusten antaminen.

18 artikla

Todentamisviranomaisen suorittamat varmennukset

1.   Jos tarkastusviranomainen antaa varauksellisen tai kielteisen lausunnon hallinnointi- ja valvontajärjestelmien toiminnasta, todentamisviranomaisen on varmennettava, että tämä tieto on lähetetty komissiolle. Sen on myös varmistettava, että vastuuviranomainen on toteuttanut asianmukaisen toimintasuunnitelman palauttaakseen hallinnointi- ja valvontajärjestelmien tehokkaan toiminnan ennalleen ja arvioidakseen puutteiden vaikutuksen menoilmoitukseen.

2.   Jos tarkastusviranomainen ei vahvista maksupyyntöä tai maksuilmoitusta vuosittaisen ohjelman toteutusta koskevassa loppuraportissa, todentamisviranomaisen on varmistettava, että oikea maksupyyntö tai maksuilmoitus toimitetaan välittömästi.

3   LUKU

Rahaston käyttöä koskevien tietojen toimittaminen

19 artikla

Suhteellisuusperiaate

1.   Perussäädöksen 9 artiklan 2 kohdan mukaan se, minkä verran rahaston käyttöä koskevaa ja jäsenvaltion saatavilla olevaa tietoa toimitetaan komissiolle tässä luvussa tarkoitetuissa asiakirjoissa, voi vaihdella kyseiselle jäsenvaltiolle kohdennetun yhteisön rahoitusosuuden mukaan ja kyseinen tieto voidaan tarvittaessa toimittaa tiivistelmänä.

2.   Jäsenvaltion on kuitenkin komission pyynnöstä toimitettava yksityiskohtaisempia tietoja. Komissio voi pyytää kyseisiä tietoja, jos se vaikuttaa tarpeelliselta, jotta komissio voi täyttää tehokkaasti perussäädöksen ja varainhoitoasetuksen mukaiset velvoitteensa.

20 artikla

Hallinnointi- ja valvontajärjestelmien kuvaus

1.   Perussäädöksen 31 artiklan 4 kohdassa ja 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hallinnointi- ja valvontajärjestelmien kuvaus on toimitettava liitteessä 1 olevan mallin mukaisesti.

2.   Vastuuviranomaisen on vahvistettava nimetyn viranomaisen toteuttama järjestelmien kuvaus. Kunkin nimetyn viranomaisen on vahvistettava sitä koskevan hallinnointi- ja valvontajärjestelmien kuvauksen täsmällisyys. Lisäksi tarkastusviranomaisen on vahvistettava myös kuvauksen täydellisyys.

3.   Tarkastellessaan kuvausta komissio voi pyytää selvennyksiä ja ehdottaa toimenpiteitä perussäädöksessä määriteltyjen säännösten noudattamiseksi. Komission virkamiehet tai komission valtuuttamat edustajat voivat tarpeen vaatiessa vierailla paikan päällä.

4.   Jos vastuuviranomainen on sama useammassa kuin yhdessä neljästä rahastosta tai jos kahteen tai useampaan rahastoon sovelletaan yhteisiä järjestelmiä, voidaan toimittaa yhteistä hallinnointia ja yhteisiä valvontajärjestelmiä koskeva kuvaus, jossa erityispiirteet tarvittaessa esitetään korostettuina.

21 artikla

Hallinnointi- ja valvontajärjestelmien kuvauksen tarkistaminen

1.   Vastuuviranomainen

a)

ilmoittaa vuosittaisen ohjelman luonnosta toimittaessaan, onko hallinnointi- ja valvontajärjestelmiin tehty muutoksia;

b)

ilmoittaa komissiolle olennaisista muutoksista viimeistään, kun kyseinen muutos on tullut voimaan;

c)

komission pyynnöstä toimittaa tarkistetun kuvauksen, jos merkittäviä muutoksia on paljon.

2.   Merkittävät muutokset ovat muutoksia, joilla on todennäköisesti vaikutusta tehtävien erottamiseen, valinta-, myöntämis-, tarkastus- ja maksumenettelyjen tehokkuuteen sekä viestintään komission kanssa. Niitä ovat erityisesti muutokset, jotka tapahtuvat yhdessä nimetyistä viranomaisista, kirjanpitojärjestelmässä sekä maksu- ja todentamismenettelyissä.

3.   Hallinnointi- ja valvontajärjestelmien tarkistaminen suoritetaan 20 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

22 artikla

Ohjelma-asiakirjat

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle perussäädöksen 18 artiklassa tarkoitettu monivuotinen ohjelma liitteessä 2 olevan mallin mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle perussäädöksen 20 artiklassa tarkoitettu vuosittainen ohjelma liitteessä 3 olevan mallin mukaisesti.

3.   Monivuotiseen ohjelmaan liittyvissä rahoitussuunnitelmissa on esitettävä budjetoitujen määrien jaottelu painopisteittäin, kuten ne on strategisissa suuntaviivoissa määritelty.

Vuosiohjelmiin liitetyissä rahoitussuunnitelmissa on esitettävä budjetoitujen määrien jaottelu toimiluokittain, kuten ne on perussäädöksen 3 artiklan 1 kohdassa määritelty, sekä viittaus painopisteisiin.

23 artikla

Vuosittaisten ohjelmien rahoituserittelyn tarkistaminen

1.   Jotta voidaan tarkistaa komission perussäädöksen 20 artiklan 5 kohdan mukaisesti hyväksymä vuosittainen ohjelma, kyseiset jäsenvaltiot toimittavat vuosittaisen ohjelman tarkistetun luonnoksen komissiolle ennen 1 päivää toukokuuta viitevuotta seuraavana vuonna. Komissio tutkii ja niin pian kuin mahdollista hyväksyy tarkistetun ohjelman perussäädöksen 20 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2.   Muutokset verrattuna vuosittaisen ohjelman rahoituserittelyyn, jota ei ole tarkistettu 1 kohdan mukaisesti, eivät saa ylittää 10 prosenttia rahaston rahoitusosuuden kokonaismäärästä, ja ne sallitaan vain vastuuviranomaisista riippumattomista syistä johtuvissa olosuhteissa. Kaikista tällaisista muutoksista toimitetaan asianmukainen selvitys vuosittaisen ohjelman toteuttamista koskevassa seurantakertomuksessa ja/tai loppukertomuksessa.

24 artikla

Vuosittaisten ohjelmien täytäntöönpanoa koskeva seurantakertomus ja loppukertomus

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle perussäädöksen 39 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut seurantakertomukset vuosittaisen ohjelman täytäntöönpanosta ja maksupyynnöt liitteessä 4 olevan mallin mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle perussäädöksen 40 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut loppukertomukset vuosittaisen ohjelman täytäntöönpanosta ja maksupyynnöt liitteessä 5 olevan mallin mukaisesti.

3.   Seurantakertomuksiin ja loppukertomuksiin liittyvissä rahoitustaulukoissa esitetään budjetoitujen määrien jaottelu painopisteittäin, kuten ne on strategisissa suuntaviivoissa määritelty, ja hankkeittain kussakin toimiluokassa, kuten ne on perussäädöksen 3 artiklan 1 kohdassa määritelty.

25 artikla

Tarkastusviranomaisen laatimat asiakirjat

1.   Perussäädöksen 30 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu tarkastusstrategia on laadittava liitteessä 6 olevan mallin mukaisesti.

2.   Tarkastusviranomaisen on laadittava vuotuinen tarkastussuunnitelma vuosittain ennen 15 päivää helmikuuta alkaen vuodesta 2009, paitsi silloin, kun komission antamat kaksi viimeisintä ohjelmaa vastaa vuotuista yhteisön rahoitusosuutta, joka on alle miljoona euroa. Tarkastussuunnitelma on laadittava tarkastusstrategian liitteessä 6 olevan mallin mukaisesti. Kun kyse on yhteisestä tarkastusstrategiasta, josta säädetään perussäädöksen 30 artiklan 2 kohdassa, voidaan toimittaa yhteinen vuotuinen tarkastussuunnitelma.

3.   Perussäädöksen 30 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut tarkastuskertomuksen ja lausunnon on perustuttava tarkastusstrategian mukaisesti tehtyihin järjestelmien tarkastuksiin ja hankkeiden tarkastuksiin, ja ne on laadittava liitteessä 7.A ja 7.B esitettyjen mallien mukaisesti.

4.   Perussäädöksen 30 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetun pätevyyttä koskevan ilmoituksen on perustuttava kaikkiin tarkastusviranomaisen tekemiin tarkastuksiin ja tarvittaessa lisätarkistuksiin. Pätevyyttä koskeva ilmoitus on laadittava liitteessä 7.C esitetyn mallin mukaisesti.

5.   Jos tutkimuksen laajuuteen liittyy rajoitus tai jos havaittujen sääntöjenvastaisten menojen määrän perusteella perussäädöksen 30 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun vuotuiseen lausuntoon tai kyseisen asetuksen 30 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen ei ole mahdollista antaa varauksetonta lausuntoa, tarkastusviranomaisen on ilmoitettava syyt ja arvioitava ongelman laajuus ja sen taloudellinen vaikutus.

26 artikla

Todentamisviranomaisen laatimat asiakirjat

1.   Todennettu menoilmoitus, joka liittyy perussäädöksen 39 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun pyyntöön maksaa toinen ennakkomaksu, laaditaan ja toimitetaan komissiolle liitteessä 8 tarkoitetussa muodossa.

2.   Todennettu menoilmoitus, joka liittyy perussäädöksen 40 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun pyyntöön maksaa loppumaksu, laaditaan ja toimitetaan komissiolle liitteessä 9 tarkoitetussa muodossa.

4   LUKU

Sääntöjenvastaisuuksista raportointi

27 artikla

Alkuvaiheen ilmoitukset – poikkeukset

1.   Jäsenvaltioiden on vuosittaisten ohjelmien täytäntöönpanoa koskevassa seurantakertomuksessa ja loppukertomuksessa ilmoitettava komissiolle kaikista sääntöjenvastaisuuksista, joista on tehty ensimmäinen hallinnollinen tai oikeudellinen päätelmä liitteessä 4 ja 5 olevien mallien mukaisesti.

Kertomuksessa on annettava seuraavat tiedot

a)

kyseinen rahasto, vuosittainen ohjelma ja hanke;

b)

säännös, jota on rikottu;

c)

mahdolliseen sääntöjenvastaisuuteen viittaavan ensimmäisen tiedon päivämäärä ja lähde;

d)

teko, jolla sääntöjenvastaisuuteen on syyllistytty;

e)

tarvittaessa tieto siitä, aiheuttaako tapaus petosepäilyn;

f)

tapa, jolla sääntöjenvastaisuus havaittiin;

g)

kyseessä olevan yhteisön rahoitustuen määrä.

Seuraavista tapauksista ei tarvitse kuitenkaan ilmoittaa, paitsi jos kyse on petosepäilystä:

a)

tapaukset, joissa sääntöjenvastaisuudet liittyvät alle 10 000 euron summiin, jotka maksetaan Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta;

b)

tapaukset, joissa sääntöjenvastaisuus johtuu ainoastaan siitä, ettei vuosittaiseen ohjelmaan kuuluvaa hanketta ole toteutettu osittain tai kokonaan lopullisen tuensaajan konkurssin vuoksi;

c)

tapaukset, jotka lopullinen tuensaaja on tuonut vapaaehtoisesti vastuuviranomaisen tietoon, ennen kuin vastuuviranomainen on sitä havainnut, riippumatta siitä, tapahtuiko tämä ennen julkisen tuen maksamista vai sen jälkeen;

d)

tapaukset, jotka vastuuviranomainen on havainnut ja korjannut, ennen kuin lopulliselle tuensaajalle on maksettu kertaakaan julkista tukea ja ennen kuin kyseiset menot on sisällytetty komissiolle toimitettuun menoilmoitukseen.

2.   Jäsenvaltioiden on kaikissa tapauksissa annettava komission pyynnöstä lisätietoja, jotka koskevat

a)

tarvittaessa muita jäsenvaltioita ja asianomaisia kolmansia maita;

b)

kautta, jonka aikana, tai hetki, jona sääntöjenvastaisuus tapahtui;

c)

sääntöjenvastaisuutta koskevan virallisen kertomuksen laatineet kansalliset viranomaiset tai elimet sekä hallinnollisesta tai oikeudellisesta seurannasta vastaavat viranomaiset;

d)

sääntöjenvastaisuutta koskevan ensimmäisen hallinnollisen tai oikeudellisen päätelmän laatimispäivämäärää;

e)

asianomaisten luonnollisten ja oikeushenkilöiden tai muiden asiaan liittyvien yksikköjen tunnistetietoja, lukuun ottamatta tapauksia, joissa näillä tiedoilla ei ole merkitystä sääntöjenvastaisuuksien ehkäisyssä kyseisen sääntöjenvastaisuuden luonteesta johtuvista syistä;

f)

kokonaisbudjettia ja hankkeelle myönnettyä julkista tukea sekä sen yhteisrahoituksen jakautumista yhteisön ja kansallisen rahoitusosuuden kesken;

g)

julkisen rahoitusosuuden määrää, johon sääntöjenvastaisuus liittyy, sekä vastaavaa yhteisön rahoitusosuutta, joka on vaarantunut;

h)

siinä tapauksessa, että henkilöille tai muille yksiköille ei ole maksettu g alakohdassa tarkoitettua julkista tukea, määriä, jotka olisi maksettu aiheetta, jos sääntöjenvastaisuutta ei olisi havaittu;

i)

maksujen keskeyttämistä tarvittaessa sekä perintämahdollisuuksia;

j)

sääntöjenvastaisten menojen luonnetta.

3.   Mikäli jotkin 2 kohdassa tarkoitetut tiedot, erityisesti sääntöjenvastaisuuden toteuttamiskeinot ja tapa joilla se on havaittu, eivät ole saatavilla, jäsenvaltioiden on täydennettävä tietoja kaikin mahdollisin keinoin antaessaan komissiolle seuraavia sääntöjenvastaisuuksia koskevia selvityksiä.

28 artikla

Seurannasta ilmoittaminen – Takaisinperinnästä luopuminen

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle mihin tahansa aikaisempaan 27 artiklan mukaisesti tehtyyn ilmoitukseen liittyvistä menettelyistä, jotka on pantu vireille kaikkien aikaisemmin ilmoitettujen sääntöjenvastaisuuksien vuoksi, sekä niistä aiheutuneista merkittävistä muutoksista. Tämä tieto on annettava vuosittaisten ohjelmien täytäntöönpanoa koskevassa seurantakertomuksessa ja loppukertomuksessa liitteessä 4 ja 5 olevien mallien mukaisesti.

Kertomuksessa on ilmoitettava takaisin perityt tai todennäköisesti takaisin perittävät määrät.

2.   Jäsenvaltioiden on kaikissa tapauksissa annettava komission pyynnöstä lisätietoja seuraavista aiheista:

a)

kaikki jäsenvaltioiden toteuttamat väliaikaiset toimenpiteet aiheettomasti maksettujen summien takaisinperinnän turvaamiseksi;

b)

hallinnolliset ja oikeudelliset menettelyt, jotka on aloitettu aiheettomasti maksettujen summien takaisinperimiseksi ja seuraamusten määräämiseksi;

c)

takaisinperintämenettelyn keskeyttämisen syyt;

d)

rikosoikeudellisen tutkintamenettelyn keskeyttämisen syyt.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle hallinnollisista tai oikeudellisista päätöksistä, joilla tällaiset menettelyt on lopetettu, tai niiden tärkeimmistä kohdista, ja niiden on erityisesti ilmoitettava, antavatko havainnot aihetta epäillä petosta.

29 artikla

Yhteydenpito jäsenvaltioiden kanssa

1.   Komissio ylläpitää asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa asianmukaisia yhteyksiä täydentääkseen 27 artiklassa tarkoitettuja tietoja sääntöjenvastaisuuksista sekä tietoja 28 artiklan mukaisista takaisinperintämahdollisuuksista.

2.   Komissio antaa 1 kohdassa tarkoitetun yhteydenpidon lisäksi tiedon jäsenvaltioille, jos sääntöjenvastaisuuden luonne antaa aiheen epäillä, että samoja tai samankaltaisia keinoja saatettaisiin käyttää muissa jäsenvaltioissa.

30 artikla

Tietojen käyttö

1.   Komissio voi riskianalyysejä tehdäkseen käyttää kaikkia tietoja, jotka ovat luonteeltaan yleisiä tai toimeen liittyviä ja joita jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet sille tämän päätöksen mukaisesti, ja saamiensa tietojen perusteella se voi laatia kertomuksia ja kehittää varhaisvaroitusjärjestelmiä, joilla pyritään tunnistamaan riskejä tehokkaammin.

2.   Komissio antaa asianomaisille jäsenvaltioille säännöllisesti tietoja siitä, miten 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja on käytetty.

5   LUKU

Tiedotus ja julkistaminen

31 artikla

Mahdollisille lopullisille tuensaajille suunnattu tiedotus

1.   Vastuuviranomaisen on varmistettava, että monivuotista ohjelmaa ja vuosittaista ohjelmaa koskevista keskeisistä seikoista tiedotetaan laajalti antaen yksityiskohtaiset tiedot kyseisistä rahoitusosuuksista ja että ne annetaan kaikkien asiasta kiinnostuneiden osapuolten saataville.

Vastuuviranomainen voi kuitenkin yleisen turvallisuuden vuoksi päättää pitää luottamuksellisina monivuotisessa ohjelmassa tai vuosittaisessa ohjelmassa määrätyt sisäiset hallintojärjestelyt tai muun tiedon, joka liittyy rahaston täytäntöönpanoon.

2.   Vastuuviranomaisen on toimitettava mahdollisille lopullisille tuensaajille tiedot ainakin seuraavista seikoista:

a)

tukikelpoisuusedellytykset, jotka on täytettävä vuosittaisesta ohjelmasta myönnettävän rahoituksen saamiseksi;

b)

kuvaus rahoitushakemusten tarkastelumenettelyistä ja asiaan liittyvistä määräajoista;

c)

rahoitettavien hankkeiden valintaperusteet;

d)

yhteyshenkilöt, joilta saa tietoa vuosittaisista ohjelmista.

Vastuuviranomaisen on lisäksi ilmoitettava mahdollisille lopullisille tuensaajille 33 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetystä julkistamisesta.

32 artikla

Lopullisille tuensaajille suunnattu tiedotus

Vastuuviranomaisen on ilmoitettava lopullisille tuensaajille, että rahoituksen hyväksyntä merkitsee myös hyväksyntää näiden 33 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti julkaistuun lopullisten tuensaajien luetteloon sisällyttämistä varten.

33 artikla

Vastuuviranomaisen velvoitteet yleisölle suunnatussa tiedotuksessa ja julkistamisessa

1.   Vastuuviranomaisen on varmistettava, että tiedotus- ja julkistamistoimenpiteet pannaan täytäntöön ja että niillä pyritään mahdollisimman laajaan näkyvyyteen viestimissä käyttäen erilaisia viestintämuotoja ja menetelmiä tarkoituksenmukaisella alueellisella tasolla.

2.   Vastuuviranomaisen on organisoitava vähintään seuraavat tiedotus- ja julkistamistoimenpiteet:

a)

vuosittain vähintään yksi tiedotuskampanja monivuotisten ohjelmien tai vuosittaisten ohjelmien aloittamisesta alkaen vuodesta 2008;

b)

lopullisia tuensaajia koskevan luettelon, hankkeiden nimien ja hankkeisiin myönnetyn julkisen ja yhteisön rahoituksen määrän julkaiseminen ainakin internetsivustolla. Niitä yksityishenkilöitä, jotka eivät kuulu perussäädöksen 6 artiklassa määriteltyihin kohderyhmiin, ei nimetä. Internetsivuston osoite on ilmoitettava komissiolle.

34 artikla

Lopullisten tuensaajien velvoitteet yleisölle suunnatussa tiedotuksessa ja julkistamisessa

1.   Lopullisen tuensaajan on tiedotettava yleisölle rahastosta saadusta tuesta 2, 3 ja 4 kohdassa säädettyjen toimenpiteiden avulla.

2.   Lopullisen tuensaajan on pystytettävä näkyvälle paikalle suurikokoinen pysyvä tiedotuskyltti viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sellaisen hankkeen päätökseen saattamisesta, joka täyttää seuraavat ehdot:

a)

hankkeelle myönnetty yhteisön kokonaisrahoitus ylittää 100 000 euroa; sekä

b)

toimenpide koostuu jonkin fyysisen esineen hankinnasta taikka infrastruktuurin tai rakentamistoiminnan rahoittamisesta.

Kyltissä on ilmoitettava hankkeen tyyppi ja nimi. Lisäksi jäljempänä olevassa 35 artiklassa tarkoitetuille tiedoille on varattava vähintään 25 prosenttia kyltin kokonaisalasta.

3.   Kun hanke saa rahoitusta rahaston yhteisrahoittamasta vuosittaisesta ohjelmasta, lopullisen tuensaajan on varmistettava, että hankkeeseen osallistujille on tiedotettu kyseisestä rahoituksesta.

4.   Kaikissa tällaista hanketta koskevissa asiakirjoissa, mukaan lukien osallistumistodistukset ja muut todistukset, on mainittava, että hanke on rahaston yhteisrahoittama.

35 artikla

Toimenpidettä koskevien tiedotus- ja julkistamistoimien tekniset ominaisuudet

Kaikissa lopullisille tuensaajille, mahdollisille lopullisille tuensaajille ja suurelle yleisölle suunnatuissa tiedotus- ja julkistamistoimenpiteissä on oltava seuraavat tiedot:

1)

liitteessä 10 vahvistettujen graafisten tietojen mukainen Euroopan unionin tunnus ja viittaus Euroopan unioniin;

2)

viittaus rahastoon;

3)

vastuuviranomaisen valitsema lause, jossa korostetaan yhteisön rahoitustuesta saatavaa lisäarvoa.

Mitä 1 ja 3 kohdassa säädetään, ei sovelleta pienimuotoiseen tiedotusmateriaaliin tai tiedotusmateriaaliin, joka liittyy kahteen tai useampaan neljästä rahastosta.

6   LUKU

Henkilötiedot

36 artikla

Henkilötietojen suojaaminen

1.   Jäsenvaltioiden ja komission on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla estetään perussäädöksen 27 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitettujen tietojen, komission paikan päällä keräämien tietojen ja 4 luvussa tarkoitettujen tietojen luvaton luovutus tai saaminen käyttöön.

2.   Tämän päätöksen 4 luvussa tarkoitettuja tietoja ei saa lähettää muille kuin sellaisille henkilöille, jotka työskentelevät jäsenvaltioissa tai yhteisön toimielimissä ja joiden työtehtävät edellyttävät näiden tietojen saamista käyttöön, paitsi jos tällaisia tietoja antava jäsenvaltio on antanut siihen nimenomaisesti luvan.

7   LUKU

Sähköinen asiakirjojen vaihto

37 artikla

Sähköinen asiakirjojen vaihto

Edellä 3 luvussa tarkoitettujen asiakirjojen asianmukaisesti allekirjoitettujen paperiversioiden lisäksi tiedot lähetetään sähköisesti aina kun se on mahdollista.

38 artikla

Asiakirjojen vaihtoon tarkoitettu tietojärjestelmä

1.   Jos komissio kehittää tietojärjestelmän komission ja jäsenvaltioiden välistä turvallista tiedonvaihtoa varten rahaston toteuttamista varten, jäsenvaltioille ilmoitetaan ja ne otetaan pyynnöstä mukaan kyseisen tietojärjestelmän kehittämiseen.

2.   Komission ja nimettyjen viranomaisten sekä elinten, joille tehtävä on siirretty, on talletettava 3 luvussa tarkoitetut asiakirjat 1 kohdassa tarkoitettuun tietojärjestelmään.

3.   Lisäksi jäsenvaltioita voidaan pyytää vapaaehtoisesti antamaan 27 ja 28 artiklassa tarkoitettuja tietoja käyttäen nykyisiä komission hallinnoimia erityisiä järjestelmiä rakennerahastojen yhteydessä havaittujen sääntöjenvastaisuuksien kokoamiseksi.

4.   Kustannukset, joita aiheutuu tiedonvaihtoon tarkoitetun yhteisen tietojärjestelmän sekä kansallisten, alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmien välisestä liitännästä, sekä kustannukset, joita aiheutuu kansallisten, alueellisten ja paikallisten järjestelmien muuttamisesta yhteisen tietojärjestelmän teknisten vaatimusten mukaisiksi, ovat perussäädöksen 16 artiklan nojalla tukikelpoisia.

III   OSA

EUROOPAN PAKOLAISRAHASTOA KOSKEVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

1   LUKU

Tukikelpoisuussäännöt

39 artikla

Tukikelpoisuussäännöt

1.   Perussäädöksen 35 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista vuosittaisista ohjelmista rahoitettuihin toimiin liittyvien menojen tukikelpoisuuden määrittämiseksi sovelletaan tämän päätöksen liitteessä 11 olevia sääntöjä.

2.   Sääntöjä sovelletaan lopullisen tuensaajan aiheuttamiin kustannuksiin ja niitä on sovellettava soveltuvin osin hankekumppaneihin.

3.   Jäsenvaltiot voivat soveltaa tukikelpoisuuteen tämän päätöksen säännöksiä tiukempia kansallisia säännöksiä.

Komission tehtävänä on arvioida, ovatko kansalliset tukikelpoisuussäännöt tämän ehdon mukaisia.

2   LUKU

Hallinnointi- ja valvontajärjestelmät

40 artikla

Hätätoimenpiteet

1.   Vastuuviranomaisen on esitettävä hätätoimenpiteitä koskevat hakemukset liitteessä 12 esitetyn mallin mukaisesti.

2.   Jos komissio ryhtyy hätätoimenpiteisiin, kyseisen jäsenvaltion vuosittaisen ohjelman hyväksyvää rahoituspäätöstä muutetaan. Muutoksesta käy ilmi kyseiselle jäsenvaltiolle myönnetty määrä, miltä ajanjaksolta meno on tukikelpoinen ja tarpeen vaatiessa liitteessä 11 määritellyistä tukikelpoisuussäännöistä poikkeaminen suhteessa perussäädöksen 5 artiklassa tarkoitettuun toimeen.

3.   Kyseisiä toimia koskeva täytäntöönpanoraportti toimitetaan vuosittaisen ohjelman toteuttamista koskevassa seurantakertomuksessa ja loppukertomuksessa.

4.   Ensimmäinen ennakkomaksu, jonka suuruus on 80 prosenttia hätätoimenpiteille osoitetusta määrästä, maksetaan jäsenvaltiolle kuudenkymmenen päivän kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen tekemisestä. Jäljelle jäävä osa maksetaan, kun sama maksu tehdään kyseisen vuosittaisen ohjelman puitteissa.

41 artikla

Uudelleensijoitetuille henkilöille osoitettu kiinteä summa

1.   Uudelleensijoitetuille henkilöille osoitettua kiinteätä summaa varten, josta säädetään perussäädöksen 13 artiklan 3 kohdassa, vastuuviranomaisen pitää perussäädöksen 43 artiklassa säädetyn ajanjakson ajan

a)

säilyttää tarpeelliset tiedot uudelleensijoitettujen henkilöiden asianmukaista tunnistamista ja uudelleensijoittautumisen ajankohtaa varten;

b)

säilyttää tarpeelliset todisteet, joiden mukaan kyseiset henkilöt kuuluvat yhteen perussäädöksen 13 artiklan 3 kohdassa määritellyistä neljästä ryhmästä.

2.   Henkilöt on uudelleensijoitettava vuosittaista ohjelmaa vastaavan kalenterivuoden aikana.

3.   Vuosittaisten ohjelmien täytäntöönpanoa koskevassa seurantakertomuksessa ja loppukertomuksessa on mainittava uudelleensijoitettujen henkilöiden määrä perussäädöksen 13 artiklan 3 kohdassa määriteltyihin neljään ryhmään jaoteltuina.

42 artikla

Vuosittaisten ohjelmien toteuttaminen

1.   Poiketen siitä mitä 23 artiklassa säädetään, vuosittaisia ohjelmia toteutettaessa

a)

perussäädöksen 13 artiklan 3 kohdassa määriteltyä uudelleensijoitetuille henkilöille osoitettua yhteisön rahoitusosuutta ei voida käyttää muihin toimiin;

b)

perussäädöksen 21 artiklan määriteltyä hätätoimenpiteisiin osoitettua yhteisön rahoitusosuutta ei voida käyttää muihin toimiin.

2.   Perussäädöksen 14 artiklan 7 kohdassa tarkoitetut vuosittaiset kokonaismäärärahat, joihin kyseisen säädöksen 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti toteutettua toimea koskeva 15 prosentin enimmäisosuus perustuu, lasketaan käyttäen sitä määrää, joka on vahvistettu vuosittaisen ohjelman hyväksyvässä komission päätöksessä ottamatta huomioon hätätoimenpiteisiin suunnattuja lisämäärärahoja.

IV   OSA

LOPPUSÄÄNNÖKSET

43 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Bulgarian tasavallalle, Tšekin tasavallalle, Saksan liittotasavallalle, Viron tasavallalle, Irlannille, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Italian tasavallalle, Kyproksen tasavallalle, Latvian tasavallalle, Liettuan tasavallalle, Luxemburgin suurherttuakunnalle, Unkarin tasavallalle, Maltan tasavallalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Itävallan tasavallalle, Puolan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Romanialle, Slovenian tasavallalle, Slovakian tasavallalle, Suomen tasavallalle, Ruotsin kuningaskunnalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Franco FRATTINI

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 144, 6.6.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.

(5)  EUVL L 144, 6.6.2007, s. 22.

(6)  EUVL L 144, 6.6.2007, s. 45.

(7)  EUVL L 168, 28.6.2007, s. 18.

(8)  EUVL L 326, 12.12.2007, s. 29.

(9)  EYVL C 316, 27.11.1995, s. 49.

(10)  EYVL L 160, 30.06.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 681/2007 (EUVL L 159, 20.6.2007, s. 1).


LIITTEET

LIITE 1

Hallinto- ja valvontajärjestelmien mallikuvaus

LIITE 2

Monivuotisen ohjelman malli

LIITE 3

Vuosiohjelman malli

LIITE 4

Vuosiohjelman täytäntöönpanoa koskevan väliselvityksen malli

A.

Tekninen raportti

B.

Pyyntö maksaa toinen ennakkomaksu

LIITE 5

Vuosiohjelman täytäntöönpanoa koskevan loppuselvityksen malli

A.

Tekninen raportti

B.

Pyyntö maksaa tuen loppuerä / Maksuilmoitus

LIITE 6

Tarkastusstrategiaa koskeva malli

Tarkastusstrategian liite (liitteet): Vuotuiset suunnitelmat

LIITE 7

Tarkastusviranomaisen kertomuksen malli

A.

Vuosittainen tarkastuskertomus

B.

Lausunto hallinto- ja valvontajärjestelmien toiminnasta

C.

Maksupyynnön vahvistaminen

LIITE 8

Menoilmoituksen malli toista ennakkomaksua varten

LIITE 9

Menoilmoituksen malli tuen loppuerän maksamista varten

LIITE 10

Tunnuksen käyttöohjeet ja standardivärin määritelmä

LIITE 11

Euroopan pakolaisrahaston tukikelpoisuussäännöt – Euroopan pakolaisrahasto

LIITE 12

Hätätoimenpiteitä koskeva pyyntö

LIITE 1

HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMIEN MALLIKUVAUS

Ensimmäinen versio

Komission kanssa käydyn vuoropuhelun jälkeen tarkistettu versio (numero, päivämäärä pv/kk/vuosi)

Muista syistä tarkistettu versio

JÄSENVALTIO:

RAHASTO(T):

PÄÄASIALLINEN YHTEYSHENKILÖ:

TOIMITETUT TIEDOT KUVAAVAT TILANNETTA: (pv/kk/vv) …

1.   NIMETTYJEN VIRANOMAISTEN YKSILÖINTI

1.1   Yleistietoa nimetyistä viranomaisista

1.1.1   Lyhyt kuvaus eri viranomaisten nimeämistä koskevista valinnoista

1.1.2   Ovatko kyseiset hallinto- ja valvontajärjestelmät käytössä?

Jos ei, ilmoitettava päivä, jolloin järjestelmät otetaan käyttöön

1.1.3   Ovatko kyseiset hallinto- ja valvontajärjestelmät komission hyväksymiä yhteisön muita rahoitusvälineitä varten (jos sovellettavissa)?

1.2   Organisaatiokaavio(t) elimestä/elimistä, joissa nimetyt viranomaiset toimivat

1.3   Vastuuviranomainen

1.3.1   Vastuuviranomaisen virallisen nimeämisen päivämäärä ja muoto

1.3.2   Vastuuviranomaisen oikeudellinen asema

1.3.3   Vastuuviranomaisen ja (jos sovellettavissa ja/tai suunnitteilla) muiden elimien vastuuviranomaisen vastuulla suorittamien tehtävien erittely (tehtävien ulkoistaminen pois luettuina tehtävät, jotka on osoitettu valtuutetulle viranomaiselle / valtuutetuille viranomaisille 1.4 kohdan nojalla).

1.3.4   Organisaatiokaavio ja yksiköiden tehtävien erittely (mukaan luettuna osoitettujen toimien ohjeellinen määrä)

1.3.5   Tiedot siitä, voiko vastuuviranomainen toimia myös toteuttavana tahona Euroopan pakolaisrahaston yhteisrahoittamissa hankkeissa

1.3.6   Jos vastuuviranomainen on sama useammassa kuin yhdessä neljästä rahastosta, kuvataan yhteiset toiminnot ja järjestelmät

1.4   Valtuutettu viranomainen / valtuutetut viranomaiset

1.4.1   Syyt mahdollisen valtuutetun viranomaisen asettamiseen

1.4.2   Mahdollisen valtuutetun viranomaisen / mahdollisten valtuutettujen viranomaisten virallisen nimeämisen päivämäärä ja muoto

1.4.3   Valtuutetun viranomaisen / valtuutettujen viranomaisten oikeudellinen asema

1.4.4   Valtuutetun viranomaisen / valtuutettujen viranomaisten ja (jos sovellettavissa ja/tai suunnitteilla) muiden elimien valtuutetun viranomaisen / valtuutettujen viranomaisten vastuulla suorittamien tehtävien erittely (tehtävien ulkoistaminen)

1.4.5   Organisaatiokaavio ja yksiköiden tehtävien erittely (mukaan luettuna osoitettujen toimien ohjeellinen määrä)

1.4.6   Tiedot siitä, voiko valtuutettu viranomainen / voivatko valtuutetut viranomaiset toimia myös toteuttavana tahona Euroopan pakolaisrahaston yhteisrahoittamissa hankkeissa

1.4.7   Jos valtuutettu viranomainen / valtuutetut viranomaiset ovat samoja useammassa kuin yhdessä neljästä rahastosta, kuvataan yhteiset toiminnot ja järjestelmät

1.5   Todentamisviranomainen

1.5.1   Todentamisviranomaisen virallisen nimeämisen päivämäärä ja muoto

1.5.2   Todentamisviranomaisen oikeudellinen asema

1.5.3   Valtuutetun viranomaisen / valtuutettujen viranomaisten ja (jos sovellettavissa ja/tai suunnitteilla) muiden elimien valtuutetun viranomaisen / valtuutettujen viranomaisten vastuulla suorittamien tehtävien erittely (tehtävien ulkoistaminen).

1.5.4   Organisaatiokaavio ja yksiköiden tehtävien erittely (mukaan luettuna osoitettujen toimien ohjeellinen määrä)

1.5.5   Jos todentamisviranomainen on sama useammassa kuin yhdessä neljästä rahastosta, kuvataan yhteiset toiminnot ja järjestelmät

1.6   Tarkastusviranomainen

1.6.1   Tarkastusviranomaisen virallisen nimeämisen päivämäärä ja muoto

1.6.2   Tarkastusviranomaisen oikeudellinen asema

1.6.3   Tarkastusviranomaisen / tarkastusviranomaisten ja (jos sovellettavissa ja/tai suunnitteilla) muiden elimien tarkastusviranomaisen vastuulla suorittamien tehtävien erittely (tehtävien ulkoistaminen)

1.6.4   Organisaatiokaavio ja yksiköiden tehtävien erittely (mukaan luettuna osoitettujen toimien ohjeellinen määrä)

1.6.5   Tarkastusviranomaisen ja (jos sovellettavissa ja/tai suunnitteilla) muiden tarkastusta suorittavien elinten henkilöstön pätevyys (tehtävien ulkoistaminen).

1.6.6   Jos tarkastusviranomainen on sama useammassa kuin yhdessä neljästä rahastosta, kuvataan yhteiset toiminnot ja järjestelmät

1.6.7   Jos vastuuviranomainen voi toimia myös Euroopan pakolaisrahaston yhteisrahoittamien hankkeiden toteuttajana, tarvitaan kuvaus järjestelyistä, joilla varmistetaan tarkastusviranomaisen riippumattomuus 8 artiklan mukaisesti.

Ohjeet osioihin 2–4

Kunkin taulukon 1. osa

Prosessien kuvauksen tulisi sisältää jokaisen nimetyn viranomaisen (tai tarkastusviranomaisen vastuulla toimivien elimien) suorittamat tehtävät ja niiden välinen vuorovaikutus. Kuvauksen tulisi olla tiivis niin, että sen perusteella voi selkeästi käsittää, miten prosessit toimivat käytännössä.

Kunkin taulukon 2. osa

Tarkastettavien asioiden luetteloa olisi täydennettävä ilmoittamalla kunkin tavoitteen osalta, onko se toteutunut ja antamalla asiaan liittyvät olennaiset tiedot. Jos tavoitetta ei ole saavutettu, annetaan asiasta selvitys ja tarvittaessa ilmoitetaan ennakoitu aikataulu.

Jos menettelyt on vahvistettu, olisi sisällytettävä viittaus asianomaiseen asiakirjaan.

2.   NIMETTYJEN VIRANOMAISTEN TOIMINTA

2.1   

Nimettyjen viranomaisten nimeäminen ja valvonta

Lyhyt kuvaus kunkin nimetyn viranomaisen asettamisprosessista

[Kuvauksen tulisi kattaa kaikki viranomaiset]

 

Keskeiset tavoitteet

Toteutunut?

Huomioita

1

Jäsenvaltion ja nimettyjen viranomaisten välisiä suhteita säätelevissä säännöissä yksilöidään kunkin osapuolen velvollisuudet

Kyllä/Ei

 

2

Jäsenvaltio on antanut opastusta nimetyille viranomaisille moitteettoman varainhoidon varmistamiseksi (koulutusta ja/tai ohjekirjoja)

Kyllä/Ei

 

3

Kukin viranomainen ilmoittaa henkilökunnalleen järjestön toiminta-ajatuksen sekä näiden tehtäväkuvauksen ja tuloksia koskevat odotukset

Kyllä/Ei

 

4

On ryhdytty toimiin sen varmistamiseksi, että eri viranomaisilla on tehtäviensä suorittamiseen riittävästi henkilökuntaa lukumäärän, palvelusajan ja kokemuksen osalta

Kyllä/Ei

 


2.2   

Toimintojen erottelu

Lyhyt kuvaus järjestelyistä, joiden avulla varmistetaan asianmukainen toimintojen erottelu

[Kuvauksen tulisi kattaa kaikki viranomaiset]

 

Keskeiset tavoitteet

Toteutunut?

Huomioita

1

Määritellään säännöt asianmukaisen toimintojen erottelun varmistamiseksi vastuuviranomaisen sisäisten toimijoiden välillä sopimusten/avustussopimusten allekirjoittamista varten

Kyllä/Ei

 

2

Määritellään säännöt asianmukaisen toimintojen erottelun varmistamiseksi vastuuviranomaisen sisäisten toimijoiden välillä rahoitustapahtumien aloittamista, todentamista ja hyväksymistä varten

Kyllä/Ei

 

3

Tarkastusviranomainen on toiminnassaan riippumaton vastuuviranomaisesta ja todentamisviranomaisesta

Kyllä/Ei

 

4

Todentamisviranomainen ei osallistu yhteisön varoihin liittyviin valinta-, täytäntöönpano- tai rahoitusmenettelyihin

Kyllä/Ei

 


2.3   

Valtuutetun viranomaisen / valtuutettujen viranomaisten seuranta – jos sovellettavissa

Prosessin lyhyt kuvaus

[Kuvauksen tulisi kattaa vastuuviranomainen ja valtuutettu viranomainen / valtuutetut viranomaiset]

 

Keskeiset tavoitteet

Toteutunut?

Huomioita

1

Valtuutuksen piiriin kuuluvat tehtävät on selkeästi määritelty

Kyllä/Ei

 

2

Vahvistetaan menettelyt valtuutuksen piiriin kuuluvia tehtäviä varten ja tarkistetaan, että ne ovat perussäädöksen soveltamissäännöissä määriteltyjen sääntöjen mukaiset

Kyllä/Ei

 

3

Varmistetaan yleisvalvonnalla, että tehtävät suoritetaan vahvistettujen menettelyjen mukaisesti

Kyllä/Ei

 


2.4   

Muiden kuin viranomaisten suorittamien tehtävien seuranta – jos sovellettavissa

Prosessin lyhyt kuvaus

[Kuvauksen tulisi kattaa kaikki viranomaiset]

 

Keskeiset tavoitteet

Toteutunut?

Huomioita

1

Kun kyseessä ovat vastuuviranomaisen vastuulla toimivat elimet (joita ei katsota valtuutetuiksi viranomaisiksi), käytössä on valvontamekanismit, joiden avulla varmistetaan moitteeton varainhoito

Kyllä/Ei

 

2

Kun tarkastustoimet on ulkoistettu ja kyseessä ovat tarkastusviranomaisen vastuulla toimivat elimet, käytössä on valvontamekanismit, joiden avulla varmistetaan yhteinen tarkastusmenettely ja tarkastustyön johdonmukaisuus

Kyllä/Ei

 

3

Kun todentamistoimet on ulkoistettu ja kyseessä ovat todentamisviranomaisen vastuulla toimivat elimet, käytössä on valvontamekanismit, joiden avulla varmistetaan todentamiselle yhteinen toimintatapa

Kyllä/Ei

 

4

Kun tehtäviä ulkoistetaan yksityisille elimille, joilla ei ole julkisen palvelun tehtäviä, on määritelty mekanismit, joiden avulla varmistetaan, että osoitettavat tehtävät eivät edellytä julkisen vallan tai arviointiin liittyvän harkintavallan käyttöä

Kyllä/Ei

 

3.   TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET PROSESSIT

3.1   

Monivuotisten ohjelmien luominen

Prosessin lyhyt kuvaus

[Kuvauksen tulisi kattaa vastuuviranomainen ja valtuutettu viranomainen / valtuutetut viranomaiset]

 

Keskeiset tavoitteet

Toteutunut?

Huomioita

1

Järjestelyt, joiden avulla voidaan varmistaa kumppanuusperiaatteen toteuttaminen nykyisten kansallisten sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti

Kyllä/Ei

 

2

Määritellään menettelytavat sen varmistamiseksi, että monivuotinen ohjelma on yhdenmukainen strategisten suuntaviivojen kanssa ja noudattaa yhteisön lainsäädäntöä erityisesti sellaisen yhteisön lainsäädännön osalta, jonka tarkoituksena on varmistaa henkilöiden vapaa liikkuvuus, sekä siihen suoraan liittyviä, ulkorajavalvontaa ja turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita koskevia rinnakkaistoimenpiteitä

Kyllä/Ei

 

3

Asianmukaisesti valtuutettu henkilö hyväksyy monivuotisen ohjelman

Kyllä/Ei

 


3.2   

Vuosiohjelmien vahvistaminen

Prosessin lyhyt kuvaus

[Kuvauksen tulisi kattaa vastuuviranomainen ja valtuutettu viranomainen / valtuutetut viranomaiset]

 

Keskeiset tavoitteet

Toteutunut?

Huomioita

1

Vahvistetaan menettelyt, joiden avulla varmistetaan

johdonmukaisuus vuosiohjelmien ja monivuotisten ohjelmien välillä

vuosiohjelmissa suunniteltujen toimien tukikelpoisuus

näiden toimien yhdenmukaisuus ja täydentävyys muiden kansallisten ja yhteisön välineiden kanssa

yhteisön rahoitusosuutta koskevien sääntöjen noudattaminen

yhdenmukaisuus strategisissa suuntaviivoissa ilmoitettujen painopistealueiden / erityisten painopistealueiden kanssa

Kyllä/Ei

 

2

Vahvistetaan menettelyt vuosiohjelman tarkistamiseksi asianmukaisesti perustelluissa hätätilanteissa perussäädöksessä kuvatulla tavalla, jos sovellettavissa

Kyllä/Ei

 

3

Vahvistetaan menettelyt vuosiohjelman tarkistamisen esittämiseksi, kun sitä pyydetään tämän päätöksen 23 artiklan 1 kohdan nojalla

Kyllä/Ei

 

4

Muutokset vuosiohjelman rahoituserittelyyn ja muutosten syyt kirjataan ylös

Kyllä/Ei

 

5

Rahoituserittelyyn kuulumattomat muutokset vuosiohjelman toteuttamisessa (esim. ehdotuspyyntöjen luonne ja ajoitus tai teknisen avun soveltamisala) ja muutosten syyt kirjataan ylös

Kyllä/Ei

 


3.3   

Tarkastusstrategian ja vuosittaisten tarkastussuunnitelmien vahvistaminen

Prosessin lyhyt kuvaus

[Kuvaus koskee tarkastusviranomaista]

 

Keskeiset tavoitteet

Toteutunut?

Huomioita

1

Määritellään säännöt, joiden mukaan vastuuviranomainen tiedottaa tarkastusviranomaiselle avoimesti ja asianmukaisesti toteutetuista hallintomenettelyistä ja hankkeista ennen ohjelmakautta ja sen aikana

Kyllä/Ei

 

2

Vahvistetaan menettelyt vuosittaisten tarkastussuunnitelmien määrittämiseksi (liitetään vuosittain tarkastusstrategiaan) ja niiden lähettämiseksi komissioon ajoissa (jos sovellettavissa)

Kyllä/Ei

 

3

Asianmukaisesti valtuutettu henkilö hyväksyy tarkastusstrategian ja vuosittaiset tarkastussuunnitelmat

Kyllä/Ei

 


3.4   

Toimeenpanevana elimenä toimiva vastuuviranomainen – jos sovellettavissa

Lyhyt kuvaus syistä, joiden takia vastuuviranomainen toteuttaa hankkeita suoraan ja suunnitellut erityisjärjestelyt hallinto- ja valvontajärjestelmien vahvistamiseksi

[Kuvauksen tulisi kattaa kaikki viranomaiset]

 

Keskeiset tavoitteet

Toteutunut?

Huomioita

1

Perusteet sille, että vastuuviranomaisen on tarpeen toteuttaa hankkeita, kirjataan ylös ja vahvistetaan asianmukaisella tasolla

Kyllä/Ei

 

2

Otetaan käyttöön erityisjärjestelyjä sen varmistamiseksi, että hankkeiden luonne ja tavoitteet ovat rahastoa varten määritettyjen sääntöjen mukaisia

 

 

3

Otetaan käyttöön erityisjärjestelyjä sen estämiseksi, ettei vastuuviranomaisen toteuttamiin hankkeisiin liity eturistiriitoja

Kyllä/Ei

 

4

Otetaan käyttöön erityisjärjestelyjä sen varmistamiseksi, että vastuuviranomainen noudattaa hankkeiden toteuttamisessa vastinetta rahalle -periaatetta

Kyllä/Ei

 

5

Vahvistetaan menettelyt sen varmistamiseksi, että hankkeita säätelevät sopimusehdot ovat selkeitä ja täydellisiä erityisesti rahoitusehtojen, maksuehtojen, tukikelpoisuussääntöjen sekä toiminta- ja rahoituskertomusten osalta

Kyllä/Ei

 

6

Otetaan käyttöön erityisjärjestelyt sen varmistamiseksi, että vastuuviranomaisen toteuttamat hankkeet eivät vaikuta perussäädöksessä säädettyihin vastuuviranomaisen päätehtäviin

Kyllä/Ei

 

7

Kun vastuuviranomainen toimii myös toteuttavana elimenä, tarkastusviranomainen sijoitetaan muualle kuin vastuuviranomaisen yhteyteen (jos näin ei ole, on kuvattava käyttöön otetut lisätakeet siitä, että tarkastusviranomainen on asianmukaisella tavalla riippumaton)

Kyllä/Ei

 

8

Tarkastusstrategia kattaa erityiset riskit, jotka voivat liittyä vastuuviranomaisen toteuttamiin hankkeisiin

Kyllä/Ei

 


3.5   

Hankkeiden valinta ja toteutus (vastuuviranomainen toimii myöntävänä elimenä)

Prosessin lyhyt kuvaus

[Kuvauksen tulisi kattaa vastuuviranomainen ja valtuutettu viranomainen / valtuutetut viranomaiset]

 

Keskeiset tavoitteet

Toteutunut?

Huomioita

1

Kun kyseessä on ehdotuspyyntö (tai tarjouskilpailu), määritellään säännöt avoimen kilpailun ja riittävän julkisuuden varmistamiseksi

Kyllä/Ei

 

2

Valintakriteerit noudattavat perussäädöksessä määriteltyjä vähimmäisvaatimuksia

Kyllä/Ei

 

3

Määritellään menettelyt ehdotusten (tai tarjousten) vastaanottamista varten

Kyllä/Ei

 

4

Määritellään menettelyt sen varmistamiseksi, että ehdotukset (tai tarjoukset) arvioidaan avoimella tavalla ketään syrjimättä ennalta määriteltyjen sääntöjen ja arviointiperusteiden pohjalta

Kyllä/Ei

 

5

Asianmukaisesti valtuutettu henkilö hyväksyy myöntämispäätökset ja sopimukset/avustussopimukset

Kyllä/Ei

 

6

Määritellään menettelyt sen varmistamiseksi, että hakijoille tiedotetaan riittävästi tehdyistä valinnoista

Kyllä/Ei

 

7

Määritellään menettelyt sen varmistamiseksi, että avustussopimusten/sopimusten toteutusta seurataan sopimusehtojen mukaisesti

Kyllä/Ei

 


3.6   

Lopullisten edunsaajien toteuttamien hankkeiden seuranta

Prosessin lyhyt kuvaus

[Kuvauksen tulisi kattaa vastuuviranomainen ja valtuutettu viranomainen / valtuutetut viranomaiset]

 

Keskeiset tavoitteet

Toteutunut?

Huomioita

1

Asetetaan keskeiset toiminnalliset ja rahoitusmarkkinoita kuvaavat indikaattorit, seurataan niitä ja tiedotetaan niistä vastuuviranomaiselle kunkin hankkeen osalta

Kyllä/Ei

 

2

Suunnitellaan paikalla tapahtuvat vastuuviranomaisen suorittamat todentamiset hankkeiden seuraamiseksi (sekä toiminnalliset että rahoitukselliset näkökohdat)

Kyllä/Ei

 

3

Vastuuviranomainen varmistaa, että lopulliset edunsaajat käyttävät asianmukaista sähköistä kirjanpitojärjestelmää

Kyllä/Ei

 

4

Vastuuviranomainen varmistaa, että lopulliset edunsaajat noudattavat EU:n rahoituksen näkyvyyttä koskevia sääntöjä

Kyllä/Ei

 


3.7   

Hankkeen taloushallinto

Prosessin lyhyt kuvaus

[Kuvauksen tulisi kattaa vastuuviranomainen ja valtuutettu viranomainen / valtuutetut viranomaiset]

 

Keskeiset tavoitteet

Toteutunut?

Huomioita

1

Asianmukaisesti valtuutetut henkilöt hyväksyvät rahoitustapahtumat

Kyllä/Ei

 

2

Ennen maksujen maksamista / perintätoimia suoritetaan todentamisia erityisesti näiden seuraamiseksi:

maksupyynnön täsmällisyys ja säännöllisyys ottaen huomioon rahasto(je)n tukikelpoisuussäännöt

että hankkeella yhteisrahoitetut tuotteet ja/tai palvelut on tosiasiallisesti toimitettu

julkisista tai yksityisistä lähteistä saatujen rahoitusosuuksien täsmällisyys, täydellisyys ja tosiasiallinen maksaminen

että kaikkien tarkastustoimien tulokset on otettu huomioon

Kyllä/Ei

 

3

Suoritetaan todentamisia sen varmistamiseksi, että tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja säännöllisyydestä on kohtuullinen varmuus

Kyllä/Ei

 

4

Suoritetaan yleisvalvontaa koko ohjelmakauden ajan sen varmistamiseksi, että vahvistettuja rahoituskäytäntöjä noudatetaan

Kyllä/Ei

 

5

Suoritetaan todentamisia, joiden avulla tarkistetaan täydentävyys yhteisön muiden rahoitusohjelmien kanssa päällekkäisen rahoituksen välttämiseksi

Kyllä/Ei

 


3.8   

Sääntöjenvastaisuudet, oikaisut ja takaisinperinnät

Prosessin lyhyt kuvaus

[Kuvauksen tulisi kattaa vastuuviranomainen, valtuutettu viranomainen / valtuutetut viranomaiset sekä todentamisviranomainen]

 

Keskeiset tavoitteet

Toteutunut?

Huomioita

1

Vahvistetaan sääntöjenvastaisuuden määritelmät ja niiden yhdenmukaisuus yhteisön vaatimusten kanssa

Kyllä/Ei

 

2

Käytössä on mekanismeja sen varmistamiseksi, että sääntöjenvastaisuudet havaitaan ajoissa ja oikaisuihin ryhdytään välittömästi

Kyllä/Ei

 

3

Käytössä on menettelytapoja sen varmistamiseksi, että komissiolle ilmoitetaan havaituista sääntöjenvastaisuuksista ja mahdollisista oikaisutoimista tähän päätökseen perustuvien velvoitteiden mukaisesti

Kyllä/Ei

 

4

Käytössä on menettelytapoja sen varmistamiseksi, että annettuja perintämääräyksiä ja mahdollisia viivästyskorkoja seurataan kunnolla

Kyllä/Ei

 

5

Kun perintämääräyksistä ei saada maksuja, syyt selvitetään sen arvioimiseksi, tulisiko jäsenvaltioiden maksaa tuki takaisin yhteisön talousarvioon

Kyllä/Ei

 


3.9.   

Tarkastuskäyntien valmistelu ja toteuttaminen

Prosessin lyhyt kuvaus

[Kuvauksen tulisi kattaa tarkastusviranomainen, vastuuviranomainen ja valtuutettu viranomainen / valtuutetut viranomaiset mahdollisina tarkastettavina sekä todentamisviranomainen päätelmien vastaanottajana]

 

Keskeiset tavoitteet

Toteutunut?

Huomioita

1

Tarkastuskäytäntö noudattaa kansainvälisesti hyväksyttyjä vaatimuksia

Kyllä/Ei

 

2

Tarkastuskäsikirja on laadittu tarkastajien käyttöön perussäädöksessä määriteltyjen vaatimusten pohjalta

Kyllä/Ei

 

3

Tarkastuksilla todennetaan, että hallinnointi- ja valvontajärjestelmät toimivat tehokkaasti

Kyllä/Ei

 

4

Tukikelpoisiin menoihin kohdistuvat tarkastukset perustuvat asianmukaiseen otokseen ja käsittävät ainakin 10 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista

Kyllä/Ei

 

5

Tukikelpoisista kustannuksista todennetaan ainakin seuraavien tekijöiden osalta niiden noudattaminen, tehokkuus ja vaikuttavuus: valintamenettely, hankkeen tavoitteet, saavutusten todenmukaisuus, kustannusten tukikelpoisuus sekä pätevät tositteet kuluista, kansallisesta yhteisrahoituksesta ja jäljitysketjusta

Kyllä/Ei

 

6

Aikaisempia suosituksia seurataan säännöllisesti

Kyllä/Ei

 

7

Vastuuviranomaisen toteuttamia hankkeita tutkitaan hyvin tarkasti

Kyllä/Ei

 


3.10   

Tarkastuskertomus vuosiohjelmista ja niihin liittyvistä ilmoituksista

Prosessin lyhyt kuvaus

[Kuvauksen tulisi koskea tarkastusviranomaista]

 

Keskeiset tavoitteet

Toteutunut?

Huomioita

1

Vahvistetaan menettelyt lujittamaan järjestelmätarkastuksen ja hanketarkastuksen päätelmiä jokaisen vuosiohjelman osalta

Kyllä/Ei

 

2

Tehdään tarkastuksia maksupyyntöjen pätevyyden arvioimiseksi

Kyllä/Ei

 

3

Käynnistetään lisätutkimuksia, jos havaitaan järjestelmävirheitä tai olennaisuusrajaa koskevia virheitä

Kyllä/Ei

 

4

Asianmukaisesti valtuutettu henkilö hyväksyy kertomuksen ja siihen liittyvät ilmoitukset

Kyllä/Ei

 


3.11   

Menojen todentaminen

Prosessin lyhyt kuvaus

[Koskee ensisijaisesti todentamisviranomaista, mutta myös vastuuviranomaista sekä valtuutettua viranomaista / valtuutettuja viranomaisia]

 

Keskeiset tavoitteet

Toteutunut?

Huomioita

1

Vahvistetaan menettelyt sen varmistamiseksi, että vastuuviranomaiselta saadaan tarvittavat tiedot todentamista varten

Kyllä/Ei

 

2

Vahvistetaan menettelyt sen varmistamiseksi, että tarkastusviranomaiselta saadaan tarkastuskertomus jokaisen vuosiohjelman ja siihen liittyvien ilmoitusten osalta

Kyllä/Ei

 

3

Vahvistetaan menettelyt sen varmistamiseksi, että perintätoimet otetaan huomioon lopullista menoilmoitusta varten ja seurataan meneillään olevia oikeudellisia menettelyjä tai hallinnollisia muutoksenhakuja, joilla on perintätoimia lykkäävä vaikutus

Kyllä/Ei

 

4

Tehdään todentamisia menoilmoitusten täsmällisyyden ja täydellisyyden varmistamiseksi (erityisesti komissiolta saatujen ennakkomaksuerien tuottamista koroista sekä sen tehokkaasta käytöstä kansallisena rahoitusosuutena)

Kyllä/Ei

 

5

Kun kyseessä on kansallinen valuutta, euromäärän laskemisessa käytetyt menetelmät ovat yhdenmukaisia komission määrittelemien sääntöjen kanssa

Kyllä/Ei

 


3.12   

Ohjelman arviointi

Prosessin lyhyt kuvaus

[Koskee vastuuviranomaista ja valtuutettua viranomaista / valtuutettuja viranomaisia]

 

Keskeiset tavoitteet

Toteutunut?

Huomioita

1

Arviointia koskevilla komission ohjausasiakirjoilla on laaja jakelu ja ne ovat kaikkien mahdollisten lopullisten tuensaajien ja muiden asianomaisten osapuolien saatavilla

Kyllä/Ei

 

2

Lopullisten tuensaajien antamat keskeiset toiminnalliset ja rahoitusmarkkinoita kuvaavat indikaattorit kirjataan hankkeiden saavutusten mittaamiseksi

Kyllä/Ei

 

3

Vastuuviranomainen (ja/tai valtuutetut viranomaiset) varmistavat, että annetut indikaattorit ovat sopivia mittaamaan kunkin hankkeen lopputulosta ja tuloksia

Kyllä/Ei

 

4

Käytössä on menettelytapoja sen varmistamiseksi, että tarpeellinen arviointi suoritetaan perussäädöksen edellyttämällä tavalla

Kyllä/Ei

 

4.   TIEDONHALLINTA

4.1   

Menettelyjen dokumentointi

Prosessin lyhyt kuvaus

[Kattaa kaikki viranomaiset]

 

Keskeiset tavoitteet

Toteutunut?

Huomioita

1

Viranomaiset varmistavat, että tämän päätöksen 7 artiklassa mainitut vahvistetut menettelyt noudattavat kansallista ja yhteisön lainsäädäntöä (esim. julkisten hankintojen ja kirjanpitosääntöjen osalta)

Kyllä/Ei

 

2

Asianmukaisesti valtuutettu henkilö hyväksyy menettelyt

Kyllä/Ei

 

3

Vahvistetuissa menettelyissä annetaan täsmälliset ohjeet kunkin päätoiminnan osalta ja selostetaan päätöksentekoprosessit toimintojen suorittamisen osalta

Kyllä/Ei

 

4

Käytössä on järjestelyjä sen varmistamiseksi, että asianomaiselle henkilökunnalle tiedotetaan vahvistetuista menettelyistä

Kyllä/Ei

 

5

Tarpeen mukaan näihin menettelyihin sisältyy tarkistuslistojen käyttö, joissa on yhteenveto suoritettavista keskeisistä tarkastuksista

Kyllä/Ei

 

6

Käytössä on järjestelyjä henkilötietojen suojaamisen varmistamiseksi

Kyllä/Ei

 


4.2   

Tilinpäätös ja kirjanpito

Prosessin lyhyt kuvaus

[Koskee vastuuviranomaista, valtuutettua viranomaista / valtuutettuja viranomaisia sekä todentavaa viranomaista]

 

Keskeiset tavoitteet

Toteutunut?

Huomioita

1

Käytössä on järjestelyjä sen varmistamiseksi, että tilinpäätöksen tiedot ovat täydellisiä, luotettavia ja oikeita. Kirjanpitojärjestelmä mahdollistaa erityisesti

kaikkien yhteisön varojen jäljitettävyyden lopullisten tuensaajien ja hankkeiden tasolla

komissiolta saatujen ennakkomaksuerien mahdollisesti tuottamien korkojen yksilöinnin

annettujen perintämääräysten ja tarvittaessa niiden maksamisen yksilöinnin

Kyllä/Ei

 

2

Tilinpäätös- ja kirjanpitotietojen raportointijärjestelmä noudattaa kansallista tietosuojalainsäädäntöä

Kyllä/Ei

 

3

Tilintarkastus- ja rahoituskertomusmenettely on sähköisessä muodossa

Kyllä/Ei

 

4

Tarpeen vaatiessa on olemassa varmistusjärjestelmä toimintojen jatkuvuuden turvaamiseksi

Kyllä/Ei

 

5

Kun kyseessä on kansallinen valuutta, euromäärän laskemisessa käytetyt menetelmät ovat yhdenmukaisia komission määrittelemien sääntöjen kanssa

Kyllä/Ei

 


4.3   

Raportointi komissiolle

Lyhyt kuvaus prosessista

[Kattaa kaikki viranomaiset]

 

Keskeiset tavoitteet

Toteutunut?

Huomioita

1

Raportointivelvoitteet on yksilöity samoin kuin vaikutus varoihin

Kyllä/Ei

 

2

Vahvistetut menettelyt mahdollistavat valtuutettujen viranomaisten asianmukaisen, oikea-aikaisen ja täydellisen panoksen

Kyllä/Ei

 

3

Asianmukaisesti valtuutettu henkilö hyväksyy raportit

Kyllä/Ei

 


4.4   

Kirjausketju

Lyhyt kuvaus prosessista

[Kattaa kaikki viranomaiset]

Mikä taho säilyttää seuraavia asiakirjoja?

Vastuussa oleva elin/yksikkö

Kuinka kauan?

Kuvaus hallinto- ja valvontajärjestelmistä mukaan luettu(i)na opaskirja(t) menettelyistä

 

 

Tarkastusstrategia

 

 

Kansalliset monivuotiset ohjelmat ja niiden mahdolliset tarkistukset

 

 

Kansalliset vuosiohjelmat ja niiden mahdolliset tarkistukset

 

 

Euroopan komission päätökset monivuotisista ja yksivuotisista ohjelmista

 

 

Ehdotuspyynnöt/tarjouskilpailut

 

 

Hakemus-/sopimusasiakirjat

 

 

Saatujen ehdotusten/tarjousten hallinnollinen, tekninen ja taloudellinen tarkastelu (arviointilomakkeet) ja arviointikomitean raportit

 

 

Päätökset tuen myöntämisestä tai hylkäämisestä

 

 

Hankkeiden tukisopimukset

 

 

Päätökset rahoitussitoumuksista kunkin hankkeen osalta

 

 

Edunsaajien esittämät väli- ja loppuraportit

 

 

Tuettujen hankkeiden rahoitusselvitykset ja maksuhakemukset

 

 

Tositteet tuettujen hankkeiden menoista ja tuloista

 

 

Etujen maksu-/perintävaltuutukset (todiste suoritetuista todentamisista)

 

 

Tukien maksu-/takaisinperintämääräykset

 

 

Tositteet tukien maksamisesta/perinnästä

 

 

Otosmenettelyyn liittyvä dokumentointi tarkastuksen osalta

 

 

Hankkeiden tarkastusraportit

 

 

Raportit jäsenvaltiossa suoritetuista hallinto- ja valvontajärjestelmien tarkastuksista

 

 

Vuosiohjelmien tarkastusraportit

 

 

Tarkastuslausunnot hallinto- ja valvontajärjestelmistä

 

 

Tarkastusilmoitukset maksupyyntöjen pätevyydestä

 

 

Euroopan komissiolle toimitetut maksupyynnöt

 

 

Euroopan komissiolle toimitettu menojen todentaminen

 

 

Euroopan komissiolle toimitetut raportit toteutuksen edistymisestä

 

 

Euroopan komissiolle toimitetut loppuraportit

 

 

Tositteet Euroopan komissiolta saaduista maksuista

 

 

Euroopan komissiolle toimitetut arviointiraportit

 

 

5.   HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMIEN KUVAUKSEN HYVÄKSYMINEN

Viranomainen

Ilmoitus

Päiväys ja allekirjoitus

Vastuuviranomainen

Allekirjoittanut todentaa vastuuviranomaisen tunnistus- ja sisäisiä valvontajärjestelmiä koskevien tietojen täsmällisyyden ja täydellisyyden.

Nimi:

Virka-asema:

Päiväys:

allekirjoitus

Todentamisviranomainen

Allekirjoittanut todentaa todentamisviranomaisen tunnistus- ja sisäisiä valvontajärjestelmiä koskevien tietojen täsmällisyyden ja täydellisyyden.

Nimi:

Virka-asema:

Päiväys:

allekirjoitus

Tarkastusviranomainen

Allekirjoittanut todentaa tarkastusviranomaisen tunnistus- ja sisäisiä valvontajärjestelmiä koskevien tietojen täsmällisyyden ja täydellisyyden

ja

voi vahvistaa, että edellä kuvattu antaa luotettavan kuvan kaikista hallinto- ja valvontajärjestelmistä.

Nimi:

Virka-asema:

Päiväys:

allekirjoitus

LIITE 2

MONIVUOTISEN OHJELMAN MALLI

Ensimmäinen versio

Komission kanssa käydyn vuoropuhelun jälkeen tarkistettu versio (numero, päivämäärä pv/kk/vuosi)

Arviointien perusteella ja/tai täytäntöönpanossa esiintyneiden vaikeuksien vuoksi tarkistettu versio

Strategisten suuntaviivojen tarkistamisen vuoksi tarkistettu versio

JÄSENVALTIO:

RAHASTO:

VASTUULLINEN VIRANOMAINEN:

RAPORTOINTIJAKSO:

1.   TILANNE JÄSENVALTIOSSA

Jäsenvaltion lähtötilanteen kuvaus rahaston tavoitteiden kattamalla politiikan alalla

1.1   Kansallinen tilanne ja siihen vaikuttavat muuttajavirrat

1.2   Jäsenvaltion tähän mennessä toteuttamat toimet

1.3   Kohdennettujen kansallisten resurssien kokonaismäärä

2.   ANALYYSI JÄSENVALTION TARPEISTA

2.1   Jäsenvaltion tarpeet suhteessa lähtötilanteeseen

2.2   Jäsenvaltion toiminnalliset tavoitteet, joiden avulla tarpeisiin on tarkoitus vastata

3.   STRATEGIA TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISEKSI

Kuvaus siitä, miten rahaston avulla edistetään tarpeisiin vastaamista, mitä painopisteitä on valittu ja miksi

3.1   Painopiste 1

3.2   Painopiste 2

3.3   jne.

Valittuja painopisteitä koskevat tiedot jaoteltuina

a)

Strategian tavoite (tavoitteet) ja esimerkkejä avaintoiminnoista

b)

Tavoitteen (tavoitteiden) sekä käytetyn (käytettyjen) indikaattorin (indikaattorien) kuvaus

c)

Tarvittaessa arvio siitä, minkä avaintoimintojen katsotaan toteuttavan valitulle painopistealueelle kuuluvat erityiset painopisteet

4.   YHTEENSOPIVUUS MUIDEN VÄLINEIDEN KANSSA

Arvio siitä, miten strategia sopii yhteen muiden alueellisten, kansallisten ja yhteisön välineiden kanssa

4.1   Painopiste 1

4.2   Painopiste 2

4.3   jne.

5.   STRATEGIAN TÄYTÄNTÖÖNPANOPUITTEET

5.1   Ohjelman julkistaminen

5.2   Valittu lähestymistapa kumppanuusperiaatteen täytäntöönpanemiseksi

6.   OHJEELLINEN RAHOITUSSUUNNITELMA

6.1   Yhteisön rahoitusosuus

6.1.1   Taulukko

Monivuotinen ohjelma – alustava rahoitussuunnitelma

Taulukko 1

Yhteisön rahoitusosuus

Jäsenvaltio: […]

Rahasto: […]


(tuhansina euroina – nykyhintoina)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Yhteensä

Painopiste 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

0

Painopiste 2: […]

 

 

 

 

 

 

 

0

Painopiste 3: […]

 

 

 

 

 

 

 

0

Painopiste: […]

 

 

 

 

 

 

 

0

Tekninen apu

 

 

 

 

 

 

 

0

Yhteensä

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.2   Huomioita luvuista/suuntauksista

6.2   Kokonaisrahoitussuunnitelma

6.2.1   Taulukko

Monivuotinen ohjelma – alustava rahoitussuunnitelma

Taulukko 2

Kokonaisrahoitussuunnitelma

Jäsenvaltio: […]

Rahasto: […]


(tuhansina euroina – nykyhintoina)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Yhteensä

Yhteisön rahoitusosuus

 

 

 

 

 

 

 

 

Julkinen yhteisrahoitus

 

 

 

 

 

 

 

 

Yksityinen yhteisrahoitus

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

0

0

0

0

0

0

0

0

Yhteisön rahoitusosuus, %

%

%

%

%

%

%

%

%

6.2.2   Huomioita luvuista/suuntauksista

[vastuuhenkilön allekirjoitus]

LIITE 3

VUOSIOHJELMAN MALLI

Ensimmäinen versio

Komission kanssa käydyn vuoropuhelun jälkeen tarkistettu versio (numero, päivämäärä pv/kk/vuosi)

Muista syistä tarkistettu versio

JÄSENVALTIO:

RAHASTO:

VASTUULLINEN VIRANOMAINEN:

RAPORTOINTIVUOSI:

1.   OHJELMAN PERUSTEELLA RAHOITETTAVIEN HANKKEIDEN VALINTAA KOSKEVAT YLEISET SÄÄNNÖT

2.   HALLINTO- JA VALVONTAJÄRJESTELMIEN MUUTOKSET (tarvittaessa)

3.   OHJELMASTA TUETTAVAT VALITTUIHIN PAINOPISTEISIIN LIITTYVÄT TOIMET

3.1   Painopisteen 1 toteuttavat toimet

3.2   Painopisteen 2 toteuttavat toimet

3.3   jne.

Esitettäessä toimet kohdissa 3.1 jne. on tarvittaessa tehtävä erittely sen mukaisesti kuin toimien luokat on kuvattu perussäädöksessä.

Esitettyyn toimeen liittyvät näkökohdat kuvattaessa toimia kohdissa 3.1 jne.

1.

Toimen tavoite ja soveltamisala

2.

Oletetut tuensaajat

3.

Tarvittaessa perustelut sellaisen (sellaisten) hankkeen (hankkeiden) osalta, joiden toteutuksessa vastuuviranomainen on toiminut suoraan toteuttavana tahona

4.

Odotetut määrälliset tulokset ja käytettävät indikaattorit

5.

Yhteisön rahoituksen näkyvyys

6.

Täydentävyys vastaavien muista yhteisön välineistä rahoitettujen toimien kanssa, tarvittaessa

7.

Taloudelliset tiedot

4.   TEKNINEN APU

4.1   Teknisen avun tarkoitus

4.2   Odotetut määrälliset tulokset

4.3   Yhteisön rahoituksen näkyvyys

5.   ALUSTAVA RAHOITUSSUUNNITELMA

Vuosiohjelma – alustava rahoitussuunnitelma

Taulukko 1

Yhteenvetotaulukko

Jäsenvaltio: […]

Vuosiohjelma: […]

Rahasto: […]


(kaikki luvut euroina)

Painopisteen nro

Erityisen painopisteen nro (1)

Yhteisön rahoitusosuus

(a)

Julkinen rahoitus

(b)

Yksityinen rahoitus

(c)

Yhteensä

(d=a+b+c)

% EY

(e=a/d)

Osuus kokonaismäärästä

(d/kokonaismäärä d)

Toimi 1: […]

 

 

 

 

 

0

 

 

Toimi 2: […]

 

 

 

 

 

0

 

 

Toimi 3: […]

 

 

 

 

 

0

 

 

Toimi 4: […]

 

 

 

 

 

0

 

 

Toimi 5: […]

 

 

 

 

 

0

 

 

Toimi …: […]

 

 

 

 

 

0

 

 

Toimi N: […]

 

 

 

 

 

0

 

 

Tekninen apu

 

 

 

 

 

0

 

 

Muu toiminta (2)

 

 

 

 

 

0

 

 

Yhteensä

 

 

0

0

0

0

%

100 %

[vastuuhenkilön allekirjoitus]


(1)  Tarvittaessa.

(2)  Tarvittaessa erityiset toimenpiteet, jotka on määritelty perussäädöksessä, esimerkiksi hätätoimenpiteet.

LIITE 4

VUOSIOHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN VÄLISELVITYKSEN MALLI

JÄSENVALTIO:

RAHASTO:

VASTUUVIRANOMAINEN:

RAPORTOINTIVUOSI:

A.   Tekninen raportti

1.   KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

1.1   Ohjelman täytäntöönpanoaikataulu

1.2   Hankkeiden ja tarjousten valintamenettelyjen sekä niiden tulosten kuvaus

1.3   Edistyminen valittuihin painopisteisiin kuuluvien ohjelmatoimien toteuttamisessa

1.3.1   Painopisteen 1 toteuttavat toimet

1.3.2   Painopisteen 2 toteuttavat toimet

1.3.3   jne.

1.4   Teknisen avun käyttö

1.5   Kohdatut ongelmat ja toteutetut toimenpiteet

2.   RAHOITUKSEN TOTEUTUMINEN

Vuosiohjelman täytäntöönpanoa koskeva väliselvitys

Taulukko 1

Rahoitusselvitys

Jäsenvaltio: […]

Vuosiohjelma: […]

Tilanne: [päivä/kuukausi/vuosi]

EY:ltä saadut ennakkomaksut: [määrä]


(kaikki luvut euroina)

Painopisteen nro

Erityisen painopisteen nro (1)

Suunniteltu, jäsenvaltio

Sitouduttu jäsenvaltion tasolla

Jäsenvaltion lopullisille tuensaajille maksama EY:n rahoitusosuus

Lopullisille tuensaajille tähän mennessä aiheutuneet tukikelpoiset kokonaiskustannukset

Suunnitellut kokonaiskustannukset

(a)

EY:n rahoitusosuus

(b)

EY, %

(c = b/a)

Tukikelpoiset kokonaiskustannukset

(d)

EY:n rahoitusosuus

(e)

EY, %

(f = e/d)

Toimi 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimi 2: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimi 3: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimi 4: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimi 5: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimi N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekninen apu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muu toiminta (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEENSÄ

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0


 

 

> 60 % ennakkomaksu(i)sta saatu?

 

Kyllä/Ei

Kyllä/Ei

3.   SÄÄNTÖJENVASTAISUUKSIEN RAPORTOINTI

Ilmoitettu uusista sääntöjenvastaisuuksista (3)?

Ei

Kyllä (jos Kyllä, täyttäkää taulukko 2)


Vuosiohjelman täytäntöönpanoa koskeva väliselvitys

Taulukko 2

Ensimmäinen raportointi sääntöjenvastaisuuksista

Jäsenvaltio: […]

Tilanne: [päivä/kuukausi/vuosi]

Rahasto: […]

Viite

Vuosiohjelma

Hanke

Säännös, jota rikottu

Sääntöjenvastaisuuden luonne

Ensimmäisten tietojen päivämäärä/lähde

Osoitusmenetelmä

Petoksen mahdollisuus

(Kyllä/Ei)

Kyseessä oleva määrä euroina

(yhteisön rahoitusosuus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aikaisempien sääntöjenvastaisuuksien seuranta

Ei

Kyllä (jos Kyllä, täyttäkää taulukko 3)


Vuosiohjelman täytäntöönpanoa koskeva väliselvitys

Taulukko 3

Sääntöjenvastaisuuksien seurantaa koskeva raportointi

Jäsenvaltio: […]

Tilanne: [päivä/kuukausi/vuosi]

Rahasto: […]

Viite

Vuosiohjelma

Hanke

Säännös, jota rikottu

Kyseessä oleva määrä (EY:n rahoitus) euroina

Jatkotoimet

Perintämääräys

(määrät euroina)

EY:n rahoituksen peruutus

Annettu

Maksettu

Viivästyskorot

Perinnästä luovuttu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Pyyntö maksaa toinen ennakkomaksu

Allekirjoittanut [vastuuhenkilön nimi suuraakkosin],

joka edustaa [rahaston nimi] hallinnoinnista ja täytäntöönpanosta vastaavaa viranomaista, pyytää maksamaan seuraavan summan toisena ennakkomaksuna:

euroa (4)

 

(määrä kahden desimaalin tarkkuudella)

Maksupyyntö voidaan hyväksyä, sillä

a)

vuosiohjelman täytäntöönpanoa koskeva väliselvitys on toimitettu komissiolle tai on liitteenä;

b)

todennettu menoilmoitus, jonka mukaan toteutuneet menot kattavat vähintään 60 prosenttia ensimmäisen ennakkomaksun määrästä, on toimitettu tai on liitteenä;

c)

vuosiohjelma on pantu täytäntöön moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti, ja on kohtuullinen varmuus siitä, että taustalla olevat taloustoimet ovat laillisia ja sääntöjenmukaisia;

d)

komissio ei ole antanut niiden toimien osalta, joista meno on pyynnössä ilmoitettu, perustamissopimuksen 226 artiklassa tarkoitettua rikkomista koskevaa perusteltua lausuntoa.

Komissio suorittaa maksun:

Maksujen vastaanottamisesta vastaava viranomainen

 

Pankki

 

Tilinumero

 

Tilin haltija (jos ei sama kuin maksujen vastaanottamisesta vastaava viranomainen)

 

Päiväys

Toimivaltaisen viranomaisen nimi suuraakkosin, leima, asema ja allekirjoitus


(1)  Tarvittaessa.

(2)  Tarvittaessa erityiset toimenpiteet, jotka määritellään oikeusperustassa, esimerkiksi hätätoimenpiteet tai uudelleensijoitetut henkilöt.

(3)  Komissiolle viimeksi lähetetyn väliraportin/loppuraportin jälkeen.

(4)  Kokonaismäärä, joka pyydetään ensimmäisen ennakkomaksun lisäksi.

LIITE 5

VUOSIOHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN LOPPUSELVITYKSEN MALLI

JÄSENVALTIO:

RAHASTO:

VASTUUVIRANOMAINEN:

RAPORTOINTIVUOSI:

A.   Tekninen raportti

1.   KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS

1.1   Ohjelman täytäntöönpanoaikataulu

1.2   Väliselvityksessä annetun hankkeiden ja tarjousten valintamenettelyjen sekä niiden tulosten kuvauksen päivitys, tarvittaessa

1.3   Valittuihin painopisteisiin kuuluvien ohjelmatoimien toteuttamisen tulokset

1.3.1   Painopisteen 1 toteuttavat toimet

1.3.2   Painopisteen 2 toteuttavat toimet

1.3.3   jne.

Esitettyyn toimeen liittyvät näkökohdat kuvattaessa toimia kohdassa 1.3 jne.

1.

Toimen tavoite ja soveltamisala

2.

Komission hyväksymät ohjelman muutokset (tarvittaessa)

3.

Täytäntöönpanon aikana ja sen jälkeen toteutetut seurantatoimenpiteet

4.

Varsinaiset tulokset

5.

Varsinaisten tulosten arviointi vertaamalla niitä ohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin ja indikaattoreihin

1.4   Teknisen avun tulokset

1.5   Havaitut ongelmat ja ohjelman täytäntöön panemiseksi toteutetut toimenpiteet

1.6   Sovelletut menettelyt sellaisen (sellaisten) hankkeen (hankkeiden) osalta, joiden toteutuksessa vastuuviranomainen on toiminut suoraan toteuttavana tahona (tarvittaessa)

1.7   Johdonmukaisuus ja täydentävyys muiden välineiden kanssa

2.   MONIVUOTISEN OHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANON EDISTYMISEN ARVIOINTI

3.   TOTEUTETUT TOIMENPITEET OHJELMAA KOSKEVIEN TIETOJEN ANTAMISEKSI

3.1   Monivuotisen (1) ohjelman ja vuosiohjelman julkistamiseksi toteutetut toimenpiteet

3.2   Näkyvyysperiaatteen toteuttaminen

4.   RAHOITUKSEN TOTEUTUMINEN

Vuosiohjelman täytäntöönpanoa koskeva loppukertomus

Taulukko 1

Yksityiskohtainen rahoituskertomus

Jäsenvaltio: […]

Vuosiohjelma: […]

Painopiste/muut toimet: […]

Tilanne: [päivä/kuukausi/vuosi


(kaikki luvut euroina)

Jäsenvaltion suunnittelema

Sitouduttu jäsenvaltion tasolla

Vastuuviranomaisen hyväksymät varsinaiset luvut

(tuensaajille aiheutuneet kustannukset ja EY:n lopullinen rahoitusosuus)

Toimet

Hankkeet

Painopisteen nro

Erityisen painopisteen nro (2)

Suunnitellut kokonaiskustannukset

(a)

EY:n rahoitusosuus

(b)

EY:n rahoitusosuus, %

(c = b/a)

Tukikelpoiset kokonaiskustannukset

(d)

EY:n rahoitusosuus

(e)

EY:n rahoitusosuus, %

(f = e/d)

Tukikelpoiset kokonaiskustannukset

(g)

Erääntyvä EY:n rahoitusosuus

(h)

EY:n rahoitusosuus, %

(i = h/g)

Maksettu EY:n rahoitusosuus

(j)

EY:n vielä maksettava/VV:n perittävä

(k = h–j)

Toimi 1: […]

hanke 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hanke N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimi 1 yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimi N: […]

hanke 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hanke N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimi … yhteensä: … […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimi: N […]

hanke 1: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hanke N: […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimi N yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekninen apu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muu toiminta (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEENSÄ

0

0

0 %

0

0

0 %

0

0

0 %

0

0

4.1   Luettelo kaikista 30 päivänä kesäkuuta vuonna N + 2 vireillä olevista perintämenettelyistä (N = tämän vuosiohjelman vuosi)

Vuosiohjelman täytäntöönpanoa koskeva loppukertomus

Taulukko 2

Luettelo vireillä olevista perintämääräyksistä

Jäsenvaltio: […]

Rahasto: […]

Tilanne: [päivä/kuukausi/vuosi]

Viite

Vuosiohjelma

Hanke

Takaisin perittävä määrä yhteensä

Takaisin perittävä EY:n rahoitusosuus

Johdettu asiaankuuluvasta rahoituskertomuksesta

(Kyllä/Ei)

Perinnän syyt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2   Luettelo perintämääräyksistä, jotka eivät sisälly edellisten vuosiohjelmien rahoitusselvityksiin (tarvittaessa)

Vuosiohjelman täytäntöönpanoa koskeva loppukertomus

Taulukko 3

Luettelo perintämääräyksistä, joita ei vielä ole vähennetty aikaisemmista menoilmoituksista

Jäsenvaltio: […]

Rahasto: […]

Tilanne: [päivä/kuukausi/vuosi]

Viite

Vuosiohjelma

Hanke

Takaisin peritty määrä yhteensä

Takaisin peritty EY:n rahoitusosuus

Perintäpäivämäärä

Perinnän syyt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   SÄÄNTÖJENVASTAISUUKSIEN RAPORTOINTI

Ilmoitettu uusista sääntöjenvastaisuuksista (4)?

Ei

Kyllä (jos Kyllä, täyttäkää taulukko 4)


Vuosiohjelman täytäntöönpanoa koskeva loppukertomus

Taulukko 4

Ensimmäinen raportointi sääntöjenvastaisuuksista

Jäsenvaltio: […]

Tilanne: [päivä/kuukausi/vuosi]

Rahasto: […]

Viite

Vuosiohjelma

Hanke

Säännös, jota rikottu

Sääntöjenvastaisuuden luonne

Ensimmäisten tietojen päivämäärä/lähde

Osoitusmenetelmä

Petoksen mahdollisuus

(Kyllä/Ei)

Kyseessä oleva määrä euroina

(yhteisön rahoitusosuus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aikaisempien sääntöjenvastaisuuksien seuranta

Ei

Kyllä (jos Kyllä, täyttäkää taulukko 5)


Vuosiohjelman täytäntöönpanoa koskeva loppukertomus

Taulukko 5

Sääntöjenvastaisuuksien seurantaa koskeva raportointi

Jäsenvaltio: […]

Tilanne: [päivä/kuukausi/vuosi]

Rahasto: […]

Viite

Vuosiohjelma

Hanke

Säännös, jota rikottu

Kyseessä oleva määrä

(EY:n rahoitus) euroina

Jatkotoimet

Perintämääräys

(määrät euroina)

EY:n rahoituksen peruutus

Annettu

Maksettu

Viivästyskorot

Perinnästä luovuttu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   LIITTEET

Yhteenveto yksittäisistä hankkeista (sivu/hanke) siten, että esitetään tavoitteet, tulokset, asiaankuuluvat indikaattorit ja rahoitustaulukko.

Image

B.   Pyyntö maksaa tuen loppuerä / Maksuilmoitus

Allekirjoittanut [vastuuhenkilön nimi suuraakkosin], joka edustaa [rahaston nimi] vastaavaa viranomaista,

pyytää maksamaan seuraavan summan:

euroa (5)

+

(määrä kahden desimaalin tarkkuudella)

tai

ilmoittaa seuraavan summan maksamisesta:

euroa (6)

(määrä kahden desimaalin tarkkuudella)

Tämä summa on tätä vuosiohjelmaa varten saadun (saatujen) ennakkomaksu(je)n yhteissumman ja tosiasiallisten ilmoitettujen menojen välinen erotus.

Maksupyyntö voidaan hyväksyä, sillä

a)

vuosiohjelman täytäntöönpanoa koskeva loppuselvitys on toimitettu komissiolle tai on liitteenä;

b)

todennettu menoilmoitus on toimitettu tai on liitteenä;

c)

tarkastusviranomaisen laatima vuosittainen tarkastuskertomus, lausunto hallinto- ja valvontajärjestelmän toiminnasta ja lausuma maksupyynnön pätevyydestä on toimitettu tai on liitteenä;

d)

ennakkomaksuista kertyneet korot on kirjattu vuosiohjelmaan, ne katsotaan kansalliseksi rahoitusosuudeksi ja ne on otettu huomioon menoilmoituksessa;

e)

vuosiohjelma on pantu täytäntöön moitteettoman varainhoidon periaatteen mukaisesti ja on kohtuullinen varmuus siitä, että taustalla olevat taloustoimet ovat laillisia ja sääntöjenmukaisia;

f)

komissio ei ole antanut niiden toimien osalta, joista meno on pyynnössä ilmoitettu, perustamissopimuksen 226 artiklassa tarkoitettua rikkomista koskevaa lausuntoa perusteluineen.

Komissio suorittaa maksun:

Maksujen vastaanottamisesta vastaava viranomainen

 

Pankki

 

Tilinumero

 

Tilin haltija (jos ei sama kuin maksujen vastaanottamisesta vastaava viranomainen)

 

Päiväys

Toimivaltaisen viranomaisen nimi suuraakkosin, leima, asema ja allekirjoitus


(1)  Sovelletaan ainoastaan ensimmäisen vuosiohjelman täytäntöönpanoa koskevaan loppukertomukseen.

(2)  Tarvittaessa.

(3)  Tarvittaessa erityiset toimenpiteet, jotka määritellään perussäädöksessä, esimerkiksi hätätoimenpiteet tai uudelleensijoitetut henkilöt.

(4)  Komissiolle viimeksi lähetetyn väliraportin/loppuraportin jälkeen.

(5)  Kokonaismäärä, joka pyydetään ennakkomaksu(je)n lisäksi.

(6)  Maksettava kokonaismäärä ennakkomaksu(je)n tilityksen jälkeen.

LIITE 6

TARKASTUSSTRATEGIAA KOSKEVA MALLI

JÄSENVALTIO:

RAHASTO(T):

VASTUUVIRANOMAINEN:

1.   TARKASTUSYMPÄRISTÖ

1.1   Strategian soveltamisala (kyseiset rahastot)

1.2   Ajanjakso, jota strategia koskee

1.3   Sovelletut tarkastusstandardit

2.   RISKINARVIOINTI

2.1   Riskien tunnistaminen ja arviointi

2.2   Riskeihin vastaaminen ja jäljelle jäävä riski

3.   TAVOITTEET JA PAINOPISTEET

3.1   Tarkastusten tavoitteet

3.2   Tarkastusten painopisteet

4.   TILINTARKASTUKSEN SUORITTAMINEN

4.1   Järjestelmätarkastukset

4.1.1   Tarkastustyöstä vastaava(t) elin (elimet)

4.1.2   Tarkastettavat viranomaiset

4.1.3   Järjestelmätarkastusten kattamat horisontaaliset aiheet

4.1.4   Alustava monivuotinen suunnitelma järjestelmätarkastusta varten (jos mahdollinen)

4.2.   Hankkeiden tarkastukset

4.2.1   Tarkastustyöstä vastaava(t) elin (elimet)

4.2.2   Otantamenetelmän kuvaus

5.   TARKASTUSSUUNNITELMAT KALENTERIVUOSILLE 2007 JA 2008

5.1   Vuosi 2007 (1)

Vuosi 2007

Järjestelmätarkastukset

Rahastot

Asianomaiset viranomaiset

Asianomaiset menettelyt

Tarkastuksen sisältö

Henkilötyöpäivää

Suunnittelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hankkeiden tarkastukset

Rahastot

Ohjelmavuosi

Painopistealue

Hanke

Lopullinen tuensaaja

Hankkeen tukikelpoiset kustannukset yhteensä

Tarkastettavat kustannukset

Henkilötyöpäivää

Suunnittelu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2   Vuosi 2008

Tiedot lisätään vuodelle 2007 tarkoitetun mallitaulukon mukaisesti.

Tarkastusstrategian liite (liitteet) (2): Vuotuiset suunnitelmat

JÄSENVALTIO:

RAHASTO:

VASTUUVIRANOMAINEN:

KALENTERIVUOSI:

1.   MUUTOKSET TARKASTUSSTRATEGIAAN, TARVITTAESSA

2.   EDELLISVUOSIEN TARKASTUSTEN TÄRKEIMMÄT TULOKSET

3.   TARKASTUSSUUNNITELMA VUODELLE 20XX

Tiedot lisätään vuodelle 2007 tarkoitetun mallitaulukon mukaisesti.


(1)  Soveltuvin osin.

(2)  Toimitettava tarkastusstrategian jälkeen, 25 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

LIITE 7

TARKASTUSVIRANOMAISEN KERTOMUKSEN MALLI

JÄSENVALTIO:

RAHASTO:

VASTUUVIRANOMAINEN:

VUOSIOHJELMA, JOTA KERTOMUS KOSKEE: …

A.   Vuosittainen tarkastuskertomus

1.   YLEISET TIEDOT

1.1   Kertomuksen valmisteluun osallistuneet elimet

1.2   Asianomaiseen vuosiohjelmaan liittyvien tarkastussuunnitelmien täytäntöönpanoa koskevat tärkeimmät muutokset ja niiden perustelut

1.3   Yhteenveto tarkastusten tuloksista taulukkona

Tarkastuskertomus

Jäsenvaltio: […]

Vuosiohjelma: […]

Tilanne: [päivä/kuukausi/vuosi]

Edellisen kertomuksen jälkeen päätökseen saadut järjestelmätarkastukset

Rahasto(t):

Asianomaiset viranomaiset

Asianomaiset menettelyt

Tarkastuksen sisältö

Käytetyt henkilötyöpäivät

Loppukertomuksen päivämäärä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vuosiohjelmaan 20xx liittyvien hankkeiden tarkastukset

Rahasto(t):

Hanke

Lopullinen tuensaaja

Tukikelpoiset kustannukset yhteensä

(a)

Tarkastetut tukikelpoiset kustannukset

(b)

Rahoitusoikaisu

(c)

Virheiden määrä

(d = c/b)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä

0

0

0

%

Vuosiohjelma yhteensä

(e)

(f)

Kattavuusaste:

(= f/e)

2.   JÄRJESTELMÄTARKASTUKSET

2.1   Elimet, jotka suorittivat tarkastukset

2.2   Lyhyt luettelo tehdyistä tarkastuksista

2.3   Hallinto- ja valvontajärjestelmien tarkastuksissa tehdyt tärkeimmät havainnot, suositukset ja päätelmät

2.4   Tarkastuksessa tehtyjen havaintojen taloudellinen vaikutus

2.5   Lisätyö, tarvittaessa

2.6   Havaitut ongelmat, joiden katsottiin olevan järjestelmää koskevia, ja toteutetut toimenpiteet, mahdollisten rahoitusoikaisujen määrä mukaan luettuna

2.7   Tiedot tarkastuksen suositusten seurannasta

3.   HANKKEIDEN TARKASTUKSET

3.1   Elimet, jotka suorittivat tarkastukset

3.2   Lyhyt luettelo tehdyistä tarkastuksista ja tarkastettujen menojen prosenttiosuus suhteessa komissiolle ilmoitettujen tukikelpoisten menojen kokonaismäärään

3.3   Tarkastuksissa tehdyt tärkeimmät havainnot, suositukset ja päätelmät toteutettujen hankkeiden osalta

3.4   Tarkastusten tuloksista tehdyt päätelmät hallinto- ja valvontajärjestelmien tehokkuuden osalta

3.5   Tarkastuksessa tehtyjen havaintojen taloudellinen vaikutus

3.6   Lisätyö, tarvittaessa

3.7   Tiedot tarkastuksen suositusten seurannasta

3.8   Havaitut ongelmat, joiden katsottiin olevan järjestelmää koskevia, ja toteutetut toimenpiteet, mahdollisten rahoitusoikaisujen määrä mukaan luettuna

4.   AIKAISEMPIIN KERTOMUKSIIN SISÄLTYVÄN TARKASTUSTOIMINNAN SEURANTA, TARVITTAESSA

4.1   Tiedot aikaisempien järjestelmätarkastusten suositusten seurannasta

4.2   Tiedot aikaisempien vuosiohjelmien järjestelmää koskevien toimien tarkastusten tuloksista

[vastuuhenkilön allekirjoitus]

B.   Lausunto hallinto- ja valvontajärjestelmien toiminnasta

Euroopan komissiolle

1.   JOHDANTO

Allekirjoittanut, joka edustaa [jäsenvaltion nimeämän tarkastusviranomaisen nimi], on tarkastellut [rahaston nimi] hallinto- ja valvontajärjestelmien toimintaa vuosiohjelmassa [20XX] toteutettujen toimien osalta antaakseen lausunnon siitä, toimivatko järjestelmät tehokkaasti siten, että voidaan saada kohtuullinen varmuus komissiolle esitettyjen menoilmoitusten oikeellisuudesta ja näin kohtuullinen varmuus niiden taustalla olevien taloustoimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta.

2.   TUTKIMUKSEN LAAJUUS

Tutkimus tehtiin tätä rahastoa koskevan tarkastusstrategian mukaisesti ajanjaksona [pv/kk/vuosi]–[pv/kk/vuosi] ja raportoitiin vuotuisen tarkastuskertomuksen A osassa.

Joko:

Mitkään rajoitukset eivät vaikuttaneet tarkasteluun.

tai:

Tarkastelua ovat rajoittaneet seuraavat seikat:

a)

[…]

b)

[…]

c)

jne.

(Ilmoitetaan kaikki tarkasteluun mahdollisesti vaikuttaneet rajoitukset, kuten järjestelmään liittyvät ongelmat, hallinto- ja valvontajärjestelmän puutteet, tositeasiakirjojen puuttuminen, oikeudellisten menettelyjen kohteena olevat tapaukset jne., ja arvioidaan niiden menojen määrä ja yhteisön rahoitusosuus, joihin nämä rajoitukset ovat vaikuttaneet. Jos tarkastusviranomainen ei katso rajoitusten vaikuttaneen ilmoitettuihin menoihin, on tämä mainittava.)

3.   LAUSUNTO

Joko (Varaukseton lausunto):

Edellä esitetyn tarkastelun perusteella käsityksenäni on, että [rahaston nimi] hallinto- ja valvontajärjestelmät vastasivat edellä mainitun vuosiohjelman osalta perussäädöksessä [viite] ja komission päätöksessä N:o [XXX/2007/EY] säädettyjä vaatimuksia ja toimivat tehokkaasti siten, että saatiin kohtuullinen varmuus komissiolle esitettyjen menoilmoitusten oikeellisuudesta ja näin kohtuullinen varmuus niiden taustalla olevien taloustoimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta.

tai (Varauksellinen lausunto):

Edellä esitetyn tarkastelun perusteella käsityksenäni on, että [rahaston nimi] hallinto- ja valvontajärjestelmät vastasivat edellä mainitun vuosiohjelman osalta perussäädöksessä [viite] ja komission päätöksessä N:o [XXX/2007/EY] säädettyjä vaatimuksia ja toimivat tehokkaasti siten, että saatiin kohtuullinen varmuus komissiolle esitettyjen menoilmoitusten oikeellisuudesta ja näin kohtuullinen varmuus niiden taustalla olevien taloustoimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta, seuraavia seikkoja lukuun ottamatta:

a)

[…]

b)

[…]

c)

jne.

Olen tätä mieltä siksi, että tämä (nämä) järjestelmän osa (osat) ei täyttänyt (eivät täyttäneet) vaatimuksia ja/tai ei toiminut (eivät toimineet) siten, että voitaisiin saada kohtuullinen varmuus komissiolle esitettyjen menoilmoitusten oikeellisuudesta, seuraavilta osin:

a)

[…]

b)

[…]

c)

jne.

Arvioni mukaan päätelmäni (päätelmieni) vaikutukset ovat […] prosenttia ilmoitetuista kokonaismenoista. Yhteisön rahoitusosuus, johon tämä vaikuttaa, on siis […].

tai (Kielteinen lausunto):

Edellä esitetyn tarkastelun perusteella käsityksenäni on, että [rahaston nimi] hallinto- ja valvontajärjestelmä ei vastannut edellä mainitun vuosiohjelman osalta perussäädöksessä [viite] ja komission päätöksessä N:o [XXX/2007/EY] säädettyjä vaatimuksia eikä toiminut tehokkaasti siten, että olisi saatu kohtuullinen varmuus komissiolle esitettyjen menoilmoitusten oikeellisuudesta ja näin kohtuullinen varmuus niiden taustalla olevien taloustoimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta.

Tämä kielteinen lausunto perustuu seuraavaan:

a)

[…]

b)

[…]

c)

jne.

Päiväys

Allekirjoitus

[vastuuhenkilön allekirjoitus]

C.   Maksupyynnön vahvistaminen

Euroopan komissiolle

1.   JOHDANTO

Allekirjoittanut, joka edustaa (jäsenvaltion nimeämän tarkastusviranomaisen nimi), on tarkastellut [rahaston nimi] vuosiohjelman [20xx] osalta tehdyn tarkastustyön tuloksia [ja tehnyt tarpeelliseksi katsomansa lisätarkastukset kertomuksessa esitetyllä tavalla].

Allekirjoittanut on suunnitellut ja suorittanut tarkastelun arvioidakseen, onko vuosiohjelmaa [20xx] koskeva yhteisön rahoitusosuuden loppumaksua koskeva maksupyyntö pätevä ja ovatko tätä vuosiohjelmaa koskevien menoilmoitusten perusteena olevat taloustoimet laillisia ja sääntöjenmukaisia.

2.   TUTKIMUKSEN LAAJUUS

Joko:

Mitkään rajoitukset eivät vaikuttaneet tarkasteluun.

tai:

Tarkastelua ovat rajoittaneet seuraavat seikat:

a)

[…]

b)

[…]

c)

jne.

3.   LAUSUNTO

Joko (Varaukseton lausunto):

Edellä tarkoitetun tutkimuksen perusteella käsityksenäni on, että menoilmoituksissa on kaikissa olennaisissa suhteissa esitetty asianmukaisesti vuosiohjelman mukaisesti maksetut menot ja että tätä vuosiohjelmaa koskeva yhteisön rahoitusosuuden loppumaksua koskeva maksupyyntö on pätevä.

tai (Varauksellinen lausunto):

Edellä tarkoitetun tutkimuksen perusteella käsityksenäni on, että menoilmoituksissa on kaikissa olennaisissa suhteissa esitetty asianmukaisesti vuosiohjelman mukaisesti maksetut menot ja että tätä vuosiohjelmaa koskeva yhteisön rahoitusosuuden loppumaksua koskeva maksupyyntö on pätevä, seuraavia seikkoja lukuun ottamatta:

a)

[…]

b)

[…]

c)

jne.

Arvioni mukaan päätelmäni (päätelmieni) vaikutukset ovat … ilmoitetuista kokonaismenoista. Yhteisön rahoitusosuus, johon tämä vaikuttaa, on siis …

tai (Kielteinen lausunto):

Edellä tarkoitetun tutkimuksen perusteella käsityksenäni on, että menoilmoituksissa ei ole kaikissa olennaisissa suhteissa esitetty asianmukaisesti vuosiohjelman mukaisesti maksettuja menoja ja näin ollen tätä vuosiohjelmaa koskeva yhteisön rahoitusosuuden loppumaksua koskeva maksupyyntö ei ole pätevä.

Päiväys

Allekirjoitus

[vastuuhenkilön allekirjoitus]

LIITE 8

MENOILMOITUKSEN MALLI TOISTA ENNAKKOMAKSUA VARTEN

JÄSENVALTIO:

RAHASTO:

TODENTAMISVIRANOMAINEN:

VUOSIOHJELMA, JOTA TODENTAMINEN KOSKEE:

Allekirjoittanut [vastuuhenkilön nimi],

joka edustaa [rahaston nimi] varten nimettyä todentamisviranomaista,

todistaa, että vuosiohjelman täytäntöönpanoa koskevaan väliselvitykseen sisältyvien menojen kokonaismäärä on

EUR (1)

 

(määrä kahden desimaalin tarkkuudella)

Allekirjoittanut todistaa myös, että toimet edistyvät vuosiohjelman hyväksymisestä tehdyssä komission päätöksessä asetettujen tavoitteiden sekä perussäädöksen ja sen soveltamissääntöjen mukaisesti ja erityisesti että:

1)

menoilmoitus on todenmukainen ja laadittu luotettavan kirjanpitojärjestelmän ja todennettavissa olevien tositteiden perusteella;

2)

ilmoitetut menot ovat sovellettavien yhteisön ja kansallisten sääntöjen mukaisia ja aiheutuneet vuosiohjelmaan sovellettavien perusteiden ja sovellettavien yhteisön ja kansallisten sääntöjen, erityisesti julkisia hankintoja koskevien sääntöjen, mukaisesti rahoitettaviksi valituista toimista;

3)

allekirjoittanut on saanut vastuuviranomaiselta todentamista varten tarvitsemansa tiedot menoilmoituksiin sisältyviä menoja koskevista menettelyistä ja tarkastuksista;

4)

menoilmoituksessa ja pyynnössä maksaa toinen ennakkomaksu otetaan soveltuvin osin huomioon kaikki vuosiohjelman aikana takaisinperityt määrät ja mahdollisesti saadut korkotulot.

Tämä menoilmoitus perustuu tileihin, joiden väliaikainen tilinpäätös on tehty [pv/kk/20vv].

Perussäädöksen 43 artiklan mukaisesti tositteet ovat saatavilla vähintään viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun komissio on päättänyt vuosiohjelman.

Päiväys

Todentavan viranomaisen nimi suuraakkosin, leima, asema ja allekirjoitus


(1)  Lopullisten tuensaajien maksamien tai tekniseen apuun käytettyjen tukikelpoisten menojen kokonaismäärä.

LIITE 9

MENOILMOITUKSEN MALLI TUEN LOPPUERÄN MAKSAMISTA VARTEN

JÄSENVALTIO:

RAHASTO:

TODENTAMISVIRANOMAINEN:

VUOSIOHJELMA, JOTA TODENTAMINEN KOSKEE:

Allekirjoittanut [vastuuhenkilön nimi],

joka edustaa [rahaston nimi] varten nimettyä todentamisviranomaista,

todistaa, että vuosiohjelman täytäntöönpanoa koskevaan loppuselvitykseen sisältyvien menojen kokonaismäärä on

euroa (1)

 

(määrä kahden desimaalin tarkkuudella)

Allekirjoittanut todistaa myös, että toimet edistyvät vuosiohjelman hyväksymisestä tehdyssä komission päätöksessä asetettujen tavoitteiden sekä perussäädöksen mukaisesti ja erityisesti että

1)

menoilmoitus on todenmukainen ja laadittu luotettavan kirjanpitojärjestelmän ja todennettavissa olevien tositteiden perusteella;

2)

ilmoitetut menot ovat sovellettavien yhteisön ja kansallisten sääntöjen mukaisia ja aiheutuneet vuosiohjelmaan sovellettavien perusteiden ja sovellettavien yhteisön ja kansallisten sääntöjen, erityisesti julkisia hankintoja koskevien sääntöjen, mukaisesti rahoitettaviksi valituista toimista;

3)

allekirjoittaneella on kohtuullinen varmuus taustalla olevien taloustoimien laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta;

4)

allekirjoittanut on saanut vastuuviranomaiselta todentamista varten tarvitsemansa tiedot menoilmoituksiin sisältyviä menoja koskevista menettelyistä ja tarkastuksista;

5)

tarkastusviranomaisen tekemien tai sen vastuulla tehtyjen tarkastusten tulokset on otettu asianmukaisesti huomioon;

6)

menoilmoituksessa ja pyynnössä maksaa loppuerä otetaan soveltuvin osin huomioon kaikki vuosiohjelman aikana takaisinperityt määrät ja mahdollisesti saadut korkotulot.

Tämä menoilmoitus perustuu tileihin, joiden tilinpäätös on tehty [pv/kk/20vv].

Perussäädöksen 43 artiklan mukaisesti tositteet ovat saatavilla vähintään viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun komissio on päättänyt vuosiohjelman.

Päiväys

Todentavan viranomaisen nimi suuraakkosin, leima, asema ja allekirjoitus


(1)  Lopullisten tuensaajien maksamien tai tekniseen apuun käytettyjen tukikelpoisten menojen kokonaismäärä.

LIITE 10

TUNNUKSEN KÄYTTÖOHJEET JA STANDARDIVÄRIN MÄÄRITELMÄ

Symbolikuvaus

Taivaansinisellä pohjalla kaksitoista kultaista tähteä muodostaa ympyrän, joka edustaa Euroopan kansojen unionia. Tähtien lukumääräksi on vahvistettu kaksitoista, joka on täydellisyyden ja yhtenäisyyden vertauskuva.

Heraldinen kuvaus

Taivaansinisellä pohjalla oleva kahdestatoista kultaisesta viisisakaraisesta tähdestä, joiden kärjet eivät kosketa toisiaan, muodostuva ympyrä.

Geometrinen kuvaus

Image

Tunnus muodostuu sinisestä suorakulmiosta, jonka vaakasivu on puolitoista kertaa pystysivu. Kaksitoista kultaista tähteä asettuvat tasaisesti näkymättömän ympyrän kehälle. Ympyrän keskipiste sijaitsee suorakulmion lävistäjien leikkauspisteessä. Ympyrän säde on kolmasosa pystysivun korkeudesta. Kukin viisisakaraisista tähdistä on näkymättömän ympyrän sisällä, jonka säde on 1/18 pystysivun korkeudesta. Kaikki tähdet sijaitsevat kohtisuoraan, toisin sanoen yksi sakara ylöspäin ja kaksi sakaraa tangosta kohtisuoraan sijaitsevalla näkymättömällä viivalla. Tähdet sijaitsevat kuten kellotaulun tunnit. Niiden lukumäärä on muuttumaton.

Määräykset väreistä

Tunnuksen värit ovat seuraavat: Suorakulmion pohja on PANTONE REFLEX BLUE ja tähdet PANTONE YELLOW.

Neliväripainatus

Neliväripainatusta käytettäessä kaksi vakioväriä on saatava neliväripainatuksen neljän värin pohjalta. PANTONE YELLOW saadaan 100-prosenttisesta ”Process Yellow'sta”. PANTONE REFLEX BLUE saadaan sekoittamalla 100-prosenttista ”Process Cyania” 80-prosenttiseen ”Process Magentaan”.

Internet

PANTONE REFLEX BLUE vastaa web-paletin väriä RGB:0/0/153 (heksadesimaali: 000099) ja PANTONE YELLOW vastaa web-paletin väriä RGB:255/204/0 (heksadesimaali: FFCC00).

Yksivärimenetelmä

Jos käytetään vain mustaa, suorakulmion ääriviivat ja tähdet painetaan mustalla valkoiselle pohjalle.

Image

Jos käytetään vain sinistä (Reflex Blue), tausta painetaan 100-prosenttisella sinisellä ja tähdet negatiivivalkoisina.

Image

Tulostaminen värillisellä pohjalla

Jos on pakko käyttää värillistä pohjaa, merkki rajataan valkoisella, jonka leveys on 1/25 suorakulmion korkeudesta.

Image

LIITE 11

MENOJEN TUKIKELPOISUUTTA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

EUROOPAN PAKOLAISRAHASTO

I   Yleiset periaatteet

I.1   PERUSPERIAATTEET

1.

Ollakseen tukikelpoisia menojen on perussäädöksen mukaisesti

a)

kuuluttava rahaston soveltamisalaan ja sen tavoitteiden piiriin perussäädöksen 1 ja 2 artiklassa kuvatulla tavalla;

b)

liityttävä perussäädöksen 3 artiklassa lueteltuihin tukikelpoisiin toimiin tai, hätätoimenpiteiden osalta, liityttävä perussäädöksen 5 artiklaan sisältyviin tukikelpoisiin toimiin;

c)

oltava tarpeen hankkeeseen sisältyvien, komission hyväksymään monivuotiseen ja vuosiohjelmaan sisältyvien toimien toteuttamiseksi tai hätätoimenpiteisiin sisältyvien toimien toteuttamiseksi, sellaisina kuin ne on määritelty perussäädöksen 5 artiklassa, jos niillä muutetaan asianomaista vuotuista ohjelmaa;

d)

oltava kohtuullisia ja moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisia erityisesti taloudellisuuden ja kustannustehokkuuden osalta;

e)

oltava aiheutunut lopulliselle tuensaajalle ja/tai hankekumppaneille, joiden on oltava sijoittautunut johonkin jäsenvaltioon ja rekisteröitynyt siellä, lukuun ottamatta kansainvälisiä hallitustenvälisiä järjestöjä, jotka pyrkivät samoihin, perussäädöksessä vahvistettuihin tavoitteisiin. Tämän päätöksen 39 artiklan 2 kohta huomioon ottaen lopulliseen tuensaajaan sovellettavia sääntöjä on sovellettava soveltuvin osin hankekumppaneihin;

f)

liityttävä perussäädöksen 6 artiklassa määriteltyihin kohderyhmiin;

g)

oltava aiheutunut tukisopimuksen erityismääräysten mukaisesti.

2.

Perussäädöksen 14 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen monivuotisten toimien osalta ainoastaan vuosiohjelmasta yhteisrahoitusta saava osa toimista katsotaan hankkeeksi, johon näitä tukikelpoisuussääntöjä sovelletaan.

3.

Rahastosta tuettuja hankkeita ei saa rahoittaa muista yhteisön talousarviosta rahoitettavista lähteistä. Rahastosta tuetuille hankkeille on hankittava yhteisrahoitusta julkisista tai yksityisistä lähteistä.

I.2   HANKKEEN BUDJETTI

Hankkeen budjetti on esitettävä seuraavasti:

Menot

Tulot

+

välittömät kustannukset

+

välilliset kustannukset (tukisopimuksessa määritelty kiinteä prosenttiosuus välittömistä kustannuksista)

+

käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla katettavat kustannukset (tarvittaessa)

+

EY:n rahoitusosuus (määritelty pienimmäksi niistä kolmesta summasta, jotka on ilmoitettu tämän päätöksen 12 artiklassa)

+

lopullisen tuensaajan ja hankekumppaneiden rahoitusosuus (1)

+

kolmansien osapuolten rahoitusosuus

+

hankkeen tuotto

= Tukikelpoiset kokonaiskustannukset

= Kokonaistulot

Budjetin on oltava tasapainossa: tukikelpoisten kokonaiskustannusten on vastattava kokonaistuloja.

I.3   TULOT JA VOITONTAVOITTELUN KIELLON PERIAATE

1.

Rahastosta tuettujen hankkeiden on oltava voittoa tavoittelemattomia. Jos hankkeen päättyessä tulolähteet, tuotto mukaan luettuna, ovat menoja suuremmat, hankkeelle rahastosta myönnettävää rahoitusosuutta vähennetään vastaavasti. Hankkeen kaikkien tulolähteiden osuudet on kirjattava lopullisen tuensaajan tilikirjanpitoon tai veroasiakirjoihin, ja niiden on oltava todettavissa ja valvottavissa.

2.

Hankkeen tulojen on muodostuttava kaikista rahoitusosuuksista, jotka on myönnetty sille rahastosta taikka julkisista tai yksityisistä lähteistä, mukaan luettuna lopullisen tuensaajan oma rahoitusosuus, sekä hankkeen mahdollisesta tuotosta. ”Tuotolla” tarkoitetaan tämän säännön osalta I.4 kohdassa kuvattuna tukikelpoisuusaikana hankkeelle muodostuneita tuloja myynnistä, vuokrauksesta, palveluista, maksuista tai muista vastaavista lähteistä.

3.

Tämän päätöksen 12 artiklan c alakohdassa tarkoitettu yhteisön rahoitusosuus, joka muodostuu voitontavoittelun kiellon periaatteen soveltamisen tuloksena, lasketaan vähentämällä ”tukikelpoisista kokonaiskustannuksista” sekä ”kolmansien osapuolten rahoitusosuus” että ”hankkeen tuotto”.

I.4   TUKIKELPOISUUSAIKA

1.

Hankkeeseen liittyvien kustannusten on oltava aiheutunut ja vastaavien maksujen (poistoja lukuun ottamatta) suoritettu 1 päivän tammikuuta jälkeen sinä vuonna, joka on mainittu rahoituspäätöksessä, jolla hyväksytään jäsenvaltioiden vuosiohjelmat. Tukikelpoisuusaika päättyy 31 päivänä joulukuuta vuonna N (2) + 1, mikä tarkoittaa, että hankkeeseen liittyvien kustannusten on oltava aiheutunut ennen tätä päivämäärää.

2.

Edellä mainittua tukikelpoisuusaikaa koskee poikkeus hätätoimenpiteiden osalta (katso perussäädöksen 21 artiklan 3 kohta) sekä jäsenvaltioille annettavan teknisen avun osalta (katso V.3 kohta).

I.5   MENOJEN KIRJAAMINEN

1.

Menojen on vastattava lopullisen tuensaajan suorittamia maksuja. Niiden on oltava (käteis)maksutapahtumia, lukuun ottamatta poistoja.

2.

Pääsääntöisesti menot on todennettava virallisilla laskuilla. Jos tämä ei ole mahdollista, menojen tueksi on esitettävä vastaavalla tavalla todistusvoimaiset kirjanpitoasiakirjat tai tositteet.

3.

Menojen on oltava eriteltävissä ja todennettavissa. Erityisesti on huolehdittava siitä, että ne on

a)

kirjattu lopullisen tuensaajan kirjanpitoon;

b)

määritetty lopullisen tuensaajan sijoittautumisvaltiossa sovellettavien kirjanpitosäännösten ja lopullisen tuensaajan tavanomaisten kustannuslaskentakäytäntöjen mukaisesti; sekä

c)

ilmoitettu sovellettavan vero- ja sosiaalilainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

4.

Tarvittaessa lopullisten tuensaajien on säilytettävä oikeaksi todistetut jäljennökset kirjanpitoasiakirjoista, joilla todennetaan hankekumppaneille kyseisen hankkeen yhteydessä muodostuneet tulot ja menot.

5.

Tällaisen asiakirja-aineiston säilytyksessä ja käsittelyssä on noudatettava kansallista tietosuojalainsäädäntöä.

I.6   ALUEELLINEN KATTAVUUS

1.

Perussäädöksen 3 ja 5 artiklassa kuvattuihin toimiin liittyvien menojen on oltava

a)

aiheutunut I.1 kohdan e alakohdassa määritellyille lopullisille tuensaajille; sekä

b)

aiheutunut jäsenvaltioiden alueella, lukuun ottamatta toimia, jotka koskevat perussäädöksen 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua uudelleensijoittamista, joihin liittyvät menot voivat olla aiheutuneet jäsenvaltioiden alueella tai vastaanottavassa maassa.

2.

Kolmansiin maihin rekisteröityneet ja sijoittautuneet hankekumppanit voivat osallistua hankkeisiin ilman kustannuksia, lukuun ottamatta kansainvälisiä hallitustenvälisiä järjestöjä. Tämän vuoksi näille kumppaneille aiheutuneet kustannukset eivät ole tukikelpoisia.

II   Hankkeen tukikelpoiset menolajit

II.1   TUKIKELPOISET VÄLITTÖMÄT KUSTANNUKSET

Hankkeen tukikelpoisia välittömiä kustannuksia ovat kustannukset, jotka täyttävät edellä olevassa I luvussa vahvistetut yleiset tukikelpoisuusedellytykset ja jotka voidaan yksilöidä hankkeen toteuttamiseen välittömästi liittyviksi erityiskustannuksiksi. Välittömät kustannukset on otettava huomioon hankkeen arvioidussa kokonaisbudjetissa.

Tukikelpoisia ovat seuraavat välittömät kustannukset:

II.1.1   Henkilöstökulut

II.1.1.1   Yleiset säännöt

1.

Välittömät henkilöstökulut ovat tukikelpoisia ainoastaan sellaisten henkilöiden osalta, joilla on hankkeessa tärkeä ja välitön asema, kuten hankevastaavat ja muu henkilöstö, joka on mukana hankkeeseen liittyvässä varsinaisessa toiminnassa, esimerkiksi hankkeen toiminnan suunnittelussa, operatiivisen toiminnan toteuttamisessa (tai seurannassa) tai palvelujen tarjoamisessa hankkeen lopullisille edunsaajille.

Lopullisen tuensaajan organisaation kuuluvan muun henkilöstön, joka toimii ainoastaan tukitehtävissä (kuten toimitusjohtaja, tilintarkastaja, hankintamenettelyn tukihenkilö, henkilöstöhallinnon tukihenkilö, tietotekniikan tukihenkilö, hallintoavustaja tai vastaanottovirkailija) osalta kulut eivät ole tukikelpoisia välittöminä kuluina, vaan ne katsotaan välillisiksi kuluiksi (katso II.2 kohta).

2.

Henkilöstökulut on esitettävä yksityiskohtaisesti budjetissa siten, että ilmoitetaan tehtävät, henkilöstön lukumäärä ja nimet.

Jos henkilöiden nimet eivät vielä ole tiedossa tai niitä ei voida tuoda ilmi, on ilmoitettava niiden henkilöiden ammatilliset ja tekniset valmiudet, joiden on määrä toteuttaa kyseiset hankkeeseen liittyvät toimet/tehtävät.

3.

Hankkeen toteuttamiseen osallistuvasta henkilöstöstä aiheutuvat kustannukset eli palkkakustannukset, joihin on lisätty sosiaaliturvamaksut ja muut lakisääteiset kustannukset, ovat tukikelpoisia, jos ne eivät ylitä lopullisen tuensaajan tavanomaisen palkkauskäytännön mukaista keskitasoa. Lukuun voidaan tarvittaessa sisällyttää kaikki tavanomaiset työnantajamaksut, mutta siihen ei voida sisällyttää mahdollisia bonuksia, kannustimia tai voitonjako-ohjelmia. Verot ja maksut (erityisesti välittömät verot ja palkkojen sosiaaliturvamaksut), jotka aiheutuvat rahastosta yhteisrahoitetuista hankkeista, ovat kuitenkin tukikelpoisia menoja vain, jos lopullinen tuensaaja on ne todella maksanut.

II.1.1.2   Julkisten elinten henkilöstökuluja koskevat erityisehdot

Hankkeen toteuttavien julkisten elinten henkilöstökulut katsotaan tukikelpoisiksi välittömiksi kustannuksiksi ainoastaan seuraavissa tilanteissa:

a)

lopullinen tuensaaja on palkannut työntekijän ainoastaan hoitamaan hankkeen täytäntöönpanoa;

b)

henkilö on lopullisen tuensaajan vakinainen työntekijä, joka

suorittaa nimenomaisesti hankkeen toteuttamiseen liittyviä tehtäviä ylityökorvausta vastaan, tai

on virallisesti siirretty hoitamaan nimenomaisesti hankkeen toteuttamiseen liittyviä, työntekijän normaaliin työnkuvaan kuulumattomia tehtäviä, ja kyseisen työntekijän varsinaisia työtehtäviä hoitaa toinen organisaation työntekijä.

II.1.2   Matka- ja oleskelukulut

1.

Matka- ja oleskelukulut ovat tukikelpoisia välittöminä kuluina ainoastaan

a)

lopullisen tuensaajan sen henkilöstön osalta, joiden kulut ovat II.1.1 kohdan mukaan tukikelpoisia;

b)

asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa lopullisen tuensaajan sen henkilöstön osalta, joka toimii II.1.1 kohdassa määritellyissä tukitehtävissä;

c)

lopullisen tuensaajan henkilöstöön kuulumattomien muiden henkilöiden osalta, jotka osallistuvat hankkeen toimiin. Tässä tapauksessa on säilytettävä osallistujaluettelot todistusasiakirjoina.

2.

Matkakulut korvataan toteutuneiden kustannusten perusteella. Korvauksen perustana on oltava halvin julkinen liikenneväline, ja lentomatkat on periaatteessa sallittava ainoastaan silloin, kun edestakaisen matkan pituus on yli 800 km, paitsi silloin kun matkakohteen sijainti edellyttää lentämistä. Tarkastuskortit (boarding pass) on säilytettävä. Korvaus oman auton käytöstä lasketaan yleensä joko julkisten liikennevälineiden käytöstä aiheutuvien kustannusten perusteella tai kyseisessä jäsenvaltiossa julkaistujen virallisten sääntöjen mukaisten taikka lopullisen tuensaajan käyttämien kilometrikorvaustaksojen perusteella.

3.

Oleskelukulut ovat tukikelpoisia todellisten kustannusten tai päivärahojen perusteella. Jos organisaatiolla on oma päivärahojen korvaustaulukko, korvaukset eivät kuitenkaan saa ylittää jäsenvaltion lainsäädäntöön ja käytäntöön perustuvia ylärajoja. Oleskelukorvausten on yleensä katettava paikalliset matkat (taksimatkat mukaan luettuina), majoitus, ateriat, paikallispuhelut ja muut satunnaiset kulut.

II.1.3   Laitteet

II.1.3.1   Yleiset säännöt

1.

Laitteiden hankintaan liittyvät kulut (jotka perustuvat ostetun omaisuuden poistoihin, leasingiin tai vuokraukseen) ovat tukikelpoisia ainoastaan, jos ne ovat olennaisen tärkeitä hankkeen toteuttamiseksi. Laitteiden teknisten ominaisuuksien on täytettävä tekniset vaatimukset hankkeen toteuttamiseksi, ja niiden on vastattava asianmukaisia normeja ja standardeja.

2.

Tavanomaisia toimistolaitteita (kuten tulostin, kannettava tietokone, faksi, kopiokone, puhelin ja kaapelit) koskevat kulut eivät ole tukikelpoisia välittöminä kustannuksina, vaan ne on katsottava välillisiksi kustannuksiksi (katso II.2 kohta).

3.

Valinnan leasingin, vuokrauksen ja ostamisen välillä on aina perustuttava edullisimpaan vaihtoehtoon. Jos leasing tai vuokraus ei kuitenkaan ole mahdollista hankkeen lyhytkestoisuuden tai nopean arvonalenemisen vuoksi, ostaminen hyväksytään ja poistoihin liittyvät kulut, jotka on kuvattu jäljempänä, voivat olla tukikelpoisia kansallisten poistosääntöjen perusteella.

II.1.3.2   Vuokraus ja leasing

Vuokraus- ja leasingtoimiin liittyvät menot ovat tukikelpoisia, jollei muuta johdu jäsenvaltiossa voimassa olevista säännöistä, kansallisesta lainsäädännöstä ja käytännöstä eikä hankkeeseen liittyvän vuokrauksen tai leasingin kestosta.

II.1.3.3   Ostaminen

1.

Jos laitteet on ostettu ennen hankkeen aloittamista tai sen kestoaikana, tukikelpoista on ainoastaan se osuus laitteiden poistoista, joka vastaa laitteiden käyttöaikaa hankkeessa ja niiden tosiasiallista käyttöastetta hankkeessa.

2.

Jos laitteet on ostettu ennen hankkeen aloittamista, mutta niitä käytetään hanketta varten, ne ovat tukikelpoisia poistojen perusteella. Nämä kulut eivät kuitenkaan ole tukikelpoisia, jos laitteet ostettiin alun perin yhteisön avustuksella.

3.

Laitteiden hankintakustannusten on vastattava tavanomaisia markkinoilla vallitsevia kustannuksia, ja kyseisiä kohteita koskevat poistot tehdään lopulliseen tuensaajaan sovellettavien vero- ja kirjanpitosääntöjen mukaisesti.

4.

Vähemmän kuin 1 000 euroa maksavien yksittäisten laitteiden hankintakustannukset ovat kokonaisuudessaan tukikelpoisia, jos laite on ostettu hankkeen ensimmäisten kolmen kuukauden aikana.

II.1.4   Kiinteä omaisuus

II.1.4.1   Yleiset säännöt

Kun kyse on kiinteistön ostamisesta, rakentamisesta, kunnostuksesta tai vuokrauksesta, sen on täytettävä hankkeen toteuttamisen edellyttämät tekniset vaatimukset ja vastattava asianmukaisia normeja ja standardeja.

II.1.4.2   Ostaminen, rakentaminen tai kunnostus

1.

Jos kiinteistön hankinta on olennaisen tärkeää hankkeen toteuttamiseksi ja liittyy selkeästi sen tavoitteisiin, kiinteistön eli jo rakennettujen rakennusten ostosta tai kiinteistön rakentamisesta aiheutuneet kulut ovat tukikelpoisia jäljempänä esitettyjen ehtojen täyttyessä; tämä ei kuitenkaan estä soveltamasta tiukempia kansallisia sääntöjä:

a)

Riippumattomalta pätevältä arvioijalta tai asianmukaisesti valtuutetulta viranomaiselta on hankittava todistus siitä, että hankintahinta ei ylitä markkina-arvoa. Todistuksessa on joko todettava kiinteistö kansallisten määräysten mukaiseksi tai yksilöitävä epäkohdat, jotka lopullinen edunsaaja aikoo korjata osana hanketta.

b)

Kiinteistöä ei ole ostettu yhteisön avustuksella hankkeen toteuttamista edeltävänä aikana.

c)

Kiinteistöä on käytettävä yksinomaan hankkeen kuvauksessa määriteltyyn tarkoitukseen vähintään viiden vuoden ajan hankkeen päättymispäivästä, ellei komissio nimenomaisesti anna lupaa muuhun käyttöön.

d)

Tukikelpoista on ainoastaan se osuus tämän omaisuuden poistoista, joka vastaa omaisuuden käyttöaikaa hankkeessa ja sen tosiasiallista käyttöastetta hankkeessa. Poistot lasketaan kansallisten kirjanpitosäännösten mukaisesti.

2.

Kunnostukseen sovelletaan ainoastaan edellä olevan c ja d kohdan edellytyksiä.

II.1.4.3   Vuokraus

Kiinteistön vuokraukseen liittyvät menot ovat tukikelpoisia, jos vuokrauksella on suora yhteys kyseisen hankkeen tavoitteisiin jäljempänä esitettyjen ehtojen täyttyessä; tämä ei kuitenkaan estä soveltamasta tiukempia kansallisia sääntöjä:

a)

Kiinteistöä ei ole hankittu yhteisön avustuksella.

b)

Kiinteistöä on käytettävä ainoastaan hankkeen toteuttamiseen. Jollei näin tehdä, tukikelpoista on ainoastaan se osuus kuluista, joka vastaa käyttöä hanketta varten.

II.1.4.4   Lopullisen tuensaajan toimistotilat

Lopullisen tuensaajan tavanomaiseen toimintaan tarvittavien toimistotilojen ostamisesta, rakentamisesta, kunnostamisesta ja vuokraamisesta aiheutuneet kulut eivät ole tukikelpoisia. Nämä kulut katsotaan välillisiksi kuluiksi (katso kohta II.2).

II.1.5   Kulutushyödykkeet, tarvikkeet ja yleiset palvelut

1.

Kulutushyödykkeistä, tarvikkeista ja yleisistä palveluista aiheutuvat kulut ovat tukikelpoisia, jos ne ovat yksilöitävissä ja välittömästi tarpeen hankkeen toteuttamiseksi.

2.

Toimistotarvikkeista sekä kaikenlaisista pienistä hallinnossa tarvittavista kulutushyödykkeistä, muista tarvikkeista, sairaalakuluista ja yleisistä palveluista (kuten puhelin, internet, postimaksut, toimistosiivous, yleishyödylliset palvelut, vakuutus, henkilöstön koulutus ja rekrytointi) aiheutuvat kulut eivät kuitenkaan ole tukikelpoisia välittömiä kustannuksia, vaan ne sisältyvät II.2 kohdassa tarkoitettuihin välillisiin kustannuksiin.

II.1.6   Alihankinta

1.

Pääsääntöisesti lopullisilla tuensaajilla on oltava valmiudet toteuttaa hankkeeseen liittyvät toimet itse. Tämän vuoksi alihankintaa on rajoitettava eikä se saa ylittää 40 prosenttia hankkeen tukikelpoisten välittömien kustannusten määrästä, paitsi asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, jotka vastuuviranomainen on etukäteen hyväksynyt.

2.

Seuraaviin alihankintasopimuksiin liittyvät menot eivät ole tukikelpoisia rahoitettaviksi rahastosta:

a)

hankkeen yleiseen johtamiseen liittyvien tehtävien suorittaminen alihankintana;

b)

alihankinta, joka lisää hankkeen kustannuksia tuomatta sille vastaavaa lisäarvoa;

c)

alihankintasopimukset välittäjien tai konsulttien kanssa, joissa korvaus määritellään prosenttiosuutena hankkeen kokonaiskustannuksista, jollei lopullinen edunsaaja pysty perustelemaan maksua suoritetun työn tai palvelun tosiasiallisella arvolla.

3.

Alihankkijoiden on sitouduttava toimittamaan kaikille tilintarkastajille ja tarkastajille kaikki tarvittavat tiedot alihankintatoiminnasta kaikkien alihankintasopimusten osalta.

II.1.7   Yhteisön rahoituksen edellytyksistä suoraan aiheutuvat kustannukset

EU:n yhteisrahoitukseen liittyvien vaatimusten täyttämisestä kuten tiedottamisesta, avoimuudesta, hankkeen arvioinnista, ulkoisesta tarkastuksesta, pankkitakauksista ja käännöskuluista aiheutuneet kustannukset ovat tukikelpoisia välittöminä kustannuksina.

II.1.8   Asiantuntijoiden palkkiot

Oikeudellisten neuvonantajien, notaarien sekä teknisten ja talousasiantuntijoiden palkkiot ovat tukikelpoisia.

II.1.9   Kohderyhmiin liittyvät erityiskulut

Kohderyhmille annettavan tuen osalta lopullisen tuensaajan tekemät hankinnat kohderyhmille ja lopullisen tuensaajan maksamat korvaukset kohderyhmille aiheutuneista kuluista ovat tukikelpoisia seuraavien erityisehtojen täyttyessä:

a)

Lopullisen tuensaajan on säilytettävä perussäädöksen 43 artiklassa ilmoitetun ajanjakson ajan tarvittavat tiedot ja tositteet siitä, että tätä tukea saavat henkilöt kuuluvat perussäädöksen 6 artiklassa määriteltyyn kohderyhmään.

b)

Lopullisen tuensaajan on säilytettävä annetun tuen osalta perussäädöksen 43 artiklassa ilmoitetun ajanjakson ajan tositteet (kuten laskut ja kuitit), jotka osoittavat, että kyseiset henkilöt ovat vastaanottaneet tämän tuen.

II.1.10   Hätätoimenpiteet

1.

Hätätoimenpiteisiin liittyvien menojen osalta voidaan asianmukaisesti perustelluista syistä sallia poikkeuksia tässä päätöksessä määriteltyihin tukikelpoisuussääntöihin edellyttäen, että ne on hyväksytty hätätoimenpiteiden sallimista koskevassa komission päätöksessä.

2.

Perussäädöksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti tukikelpoisuusaika on enintään kuusi kuukautta, mikä tarkoittaa, että hankkeeseen liittyvien kustannusten on aiheuduttava kyseisen ajanjakson aikana.

II.2   TUKIKELPOISET VÄLILLISET KUSTANNUKSET

1.

Välilliset kustannukset liittyvät menolajeihin, jotka eivät ole yksilöitävissä suoraan hankkeeseen liittyviksi erityiskustannuksiksi. Kiinteä prosenttiosuus tukikelpoisten välittömien kustannusten kokonaismäärästä voi olla tukikelpoista välillisinä kustannuksina edellyttäen, että

a)

välilliset kustannukset pidetään mahdollisimman pieninä ja jäsenvaltio vahvistaa välillisten kustannusten täsmällisen prosenttiosuuden tarpeiden mukaisesti;

b)

välilliset kustannukset ennakoidaan hankkeen budjetissa;

c)

välillisiin kustannuksiin ei sisälly kustannuksia, jotka on sidottu hankkeen budjetin toiseen kohtaan;

d)

välillisiä kustannuksia ei rahoiteta muista lähteistä. EU:n talousarviosta ja/tai jäsenvaltioilta toiminta-avustusta saavat organisaatiot eivät voi sisällyttää välillisiä kustannuksia talousarvioonsa;

e)

välillisten kustannusten kiinteä prosenttiosuus tukikelpoisten välittömien kustannusten kokonaismäärästä ei pääsääntöisesti ole suurempi kuin 20 prosenttia. Välillisten kustannusten kiinteä prosenttiosuus ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 10 prosenttia, jos

vastuuviranomainen toimii toimeenpanevana elimenä 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, tai

alihankinta ylittää 40 prosenttia tukikelpoisten välittömien kustannusten määrästä.

2.

Välillisiin kustannuksiin varatun prosenttiosuuden on katettava erityisesti seuraavat kulut:

a)

henkilöstökulut, jotka eivät II.1.1.1 kohdan 1 alakohdan mukaan ole tukikelpoisia välittöminä kustannuksina;

b)

hallinnointiin liittyvät kulut kuten II.1.5.2 kohdassa mainitut kulut;

c)

pankkikulut (lukuun ottamatta II.1.7 kohdan mukaisia pankkitakauksia);

d)

kiinteän omaisuuden poistot ja ylläpitokustannukset, kun ne liittyvät päivittäiseen hallintoon, kuten II.1.4.4 kohdassa mainitut kulut;

e)

kaikki hankkeeseen liittyvät kulut, jotka eivät sisälly lukuun II.1 ”Tukikelpoiset välittömät kustannukset”.

III   Kustannukset, jotka eivät ole tukikelpoisia

Seuraavat kustannukset eivät ole tukikelpoisia:

a)

arvonlisävero, paitsi jos lopullinen tuensaaja voi todistaa, ettei saa siitä palautusta;

b)

sijoitetun pääoman tuotto, lainoihin ja lainanhoitoon liittyvät kustannukset, ottolainauskorot, valuutanvaihtopalkkiot ja kurssitappiot, varaukset tulevia tappioita tai velkoja varten, korkokustannukset, epävarmat saatavat, sakot, taloudelliset seuraamukset, oikeudenkäyntikulut ja kohtuuttomat tai perusteettomat kustannukset;

c)

yksinomaan hankkeen henkilöstön kestitsemisestä ja viihdyttämisestä aiheutuvat kulut. Vieraanvaraisuudesta aiheutuvat kohtuulliset kulut hankkeeseen liittyvissä sosiaalisissa tilaisuuksissa, esimerkiksi hankkeen päätöstilaisuudessa tai ohjausryhmän kokouksessa, ovat sallittuja;

d)

lopullisen tuensaajan ilmoittamat, toiseen yhteisön tukemaan hankkeeseen tai toimintasuunnitelmaan liittyvät kustannukset;

e)

maa-alueiden osto;

f)

henkilöstökulut sellaisten virkamiesten osalta, jotka auttavat hankkeen toteuttamisessa suorittamalla normaaliin toimenkuvaansa kuuluvia tehtäviä;

g)

luontoissuoritukset.

IV   Käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla katetut kustannukset

1.

Asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa hankkeen yhteisrahoitus voi lopullisen tuensaajan ja hankekumppaneiden rahoitusosuuden osalta muodostua osaksi hankkeessa mukana olevien ja kyseisten elimien palveluksessa olevien vakinaisten virkamiesten suorittaman työsuoritusten muodossa. Tässä tapauksessa nämä kustannukset eivät ole tukikelpoisia II.1.1 ja II.2 kohdan mukaisina välittöminä tai välillisinä henkilöstökuluina, vaan käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla katettuina kustannuksina.

2.

Tällaisten työsuoritusten arvo saa olla enintään 50 prosenttia lopullisen tuensaajan rahoitusosuuden kokonaismäärästä. Tällaisissa tapauksissa sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)

virkamiesten tehtävät liittyvät nimenomaisesti hankkeen toteuttamiseen eivätkä johdu kyseisen viranomaisen lakisääteisistä velvoitteista;

b)

hankkeen toteutuksesta vastaavat virkamiehet on siirretty hoitamaan näitä tehtäviä toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisesti todennetulla päätöksellä;

c)

näiden työsuoritusten arvo voidaan tarkastaa eikä se saa ylittää kustannuksia, jotka ovat tosiasiallisesti aiheutuneet ja joiden tueksi voidaan esittää viranomaisen kirjanpitoasiakirjat.

V   Tekninen apu jäsenvaltioiden aloitteesta

1.

Kunkin jäsenvaltion aloitteesta kutakin vuosiohjelmaa varten voidaan myöntää tukea seuraaviin teknisen avun toimenpiteisiin perussäädöksen 16 artiklassa säädetyissä rajoissa:

a)

toimien valmisteluun, valintaan, arviointiin, hallinnointiin ja valvontaan liittyvät menot (mukaan luettuina atk-laitteet ja kulutushyödykkeet);

b)

toimien tai hankkeiden tarkastukseen ja paikan päällä tehtäviin tarkastuksiin liittyvät menot;

c)

toimien tai hankkeiden arviointeihin liittyvät menot;

d)

toimiin liittyvään tiedotukseen, levitykseen ja avoimuuteen liittyvät menot;

e)

rahastojen hallintoa, seurantaa ja arviointia varten tarvittavien tietokonejärjestelmien hankintaan, asennukseen ja ylläpitoon liittyvät menot;

f)

toimien toteuttamiseen liittyvien seurantakomiteoiden tai alakomiteoiden kokousmenot. Tähän menolajiin voidaan sisällyttää myös näiden komiteoiden käyttämien asiantuntijoiden ja muiden komitean työhön osallistuvien henkilöiden kulut, mukaan luettuina kolmansista maista tulevien osallistujien kulut, jos heidän mukanaolonsa on olennaisen tärkeää toimien tehokkaan toteuttamisen kannalta;

g)

palkkamenot, sosiaaliturvamaksut mukaan luettuina, kuitenkin ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

kun virkamies tai muu toimihenkilö on määrätty suorittamaan a–f kohdassa tarkoitettuja tehtäviä toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisesti todennetulla päätöksellä,

kun muu henkilöstö on suorittanut a–f kohdassa tarkoitettuja tehtäviä,

tilapäisen tehtävien suorittamisen on päätyttävä viimeistään tukipäätöksessä määrättynä tukikelpoisuuden päättymispäivänä.

2.

Teknisellä avulla voidaan rahoittaa menoja, jotka ovat syntyneet seuraaville elimille: vastuuviranomainen, valtuutettu viranomainen, tarkastusviranomainen ja todentava viranomainen.

3.

Tekniseen apuun liittyvien toimien ja vastaavien maksujen on oltava suoritettu 1 päivän tammikuuta jälkeen sinä vuonna, joka on mainittu rahoituspäätöksessä, jolla hyväksytään jäsenvaltioiden vuosiohjelmat. Tukikelpoisuusaika kestää kesäkuun loppuun vuonna N (3) + 2 tai myöhempään päivämäärään, joka on yhdenmukainen vuosiohjelman täytäntöönpanoa koskevan loppukertomuksen toimittamisen määräpäivän kanssa.

4.

Hankinnat on suoritettava jäsenvaltiossa vahvistettujen kansallisten hankintoja koskevien sääntöjen mukaisesti.

5.

Jäsenvaltiot voivat toteuttaa tätä rahastoa koskevia teknisen avun toimenpiteitä yhdessä sellaisten teknisen avun toimenpiteiden kanssa, jotka koskevat joitakin neljästä rahastosta tai niitä kaikkia. Siinä tapauksessa kuitenkin ainoastaan tätä rahastoa vastaavaan osuuteen kuluista, jotka ovat aiheutuneet yhteisen toimenpiteen toteuttamisesta, voidaan myöntää rahoitusta tästä rahastosta, ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a)

osuus yhteisistä toimenpiteistä aiheutuneista kuluista veloitetaan vastaavalta rahastolta järkevällä ja todennettavalla tavalla; ja

b)

kuluja ei rahoiteta kahteen kertaan.


(1)  Sisältää käyttötarkoitukseensa sidotut tulot kohdassa IV kuvatulla tavalla.

(2)  ”N” tarkoittaa vuotta, joka on mainittu rahoituspäätöksessä, jolla hyväksytään jäsenvaltioiden vuosiohjelmat.

(3)  ”N” tarkoittaa vuotta, joka on mainittu rahoituspäätöksessä, jolla hyväksytään jäsenvaltioiden vuosiohjelmat.

LIITE 12

HÄTÄTOIMENPITEITÄ KOSKEVA PYYNTÖ

JÄSENVALTIO:

VASTUUVIRANOMAINEN:

VUOSI, JOTA PYYNTÖ KOSKEE:

MUUTETTAVA VUOSIOHJELMA:

1.   Hätätoimenpiteitä edellyttävän erityisen painetilanteen kuvaus

1.1

Tilanteen poikkeuksellisuutta koskevat tiedot

1.2

Tulijoiden määrä ja heidän saapumiseensa liittyvät olosuhteet

1.3

Näiden saapumisten vaikutus vastaanottovalmiuksiin, turvapaikkajärjestelmään tai infrastruktuuriin

1.4

Kiireelliset tarpeet

1.5

Lyhyen aikavälin tavoitteet

2.   Suunnitellut hätätoimenpiteet

2.1

Toimenpide 1

2.2

Toimenpide 2

2.3

jne.

Esitettyyn toimenpiteeseen liittyvät näkökohdat kuvattaessa toimenpiteitä kohdassa 2.1 jne.

1.

Toimenpiteen tarkoitus ja laajuus  (1) , kohderyhmä mukaan luettuna

2.

Toimenpiteen kesto  (2)

3.

Tarvittaessa perustelut sellaisen (sellaisten) hankkeen (hankkeiden) osalta, joiden toteutuksessa vastuuviranomainen on toiminut suoraan toteuttavana tahona

4.

Oletetut tuensaajat

5.

Odotetut määrälliset tulokset ja käytettävät indikaattorit

6.

Yhteisön rahoituksen näkyvyys

7.

Täydentävyys Euroopan pakolaisrahastosta tuettujen nykyisten toimien kanssa

3.   Tukikelpoisuussäännöt

3.1

Kaikkien toimenpiteiden alkamis- ja päättymispäivä

3.2

Poikkeukset tämän päätöksen liitteessä 11 tarkoitettuihin menojen tukikelpoisuutta koskeviin sääntöihin perussäädöksen 5 artiklan mukaisesti

4.   Ohjeellinen rahoitussuunnitelma

Rahoitustaulukot, jotka korvaavat liitteessä 3 olevat taulukot kohdassa ”Muu toiminta” (asiaankuuluvine tietoineen).


(1)  Perussäädöksen tukikelpoisuutta koskevien erityisten sääntöjen mukaisesti.

(2)  Enintään kuusi kuukautta.