ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 348

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
31. joulukuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1528/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1529/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007, CARIFORUM-alueeseen kuuluvista AKT-valtioista sekä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuontikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista vuosina 2008 ja 2009

155

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

31.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 348/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1528/2007,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjen järjestelyjen soveltamisesta Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksessa (1), jäljempänä ”AKT EY-kumppanuussopimus”, määrätään, että talouskumppanuussopimukset tulevat voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2008.

(2)

AKT-EY-kumppanuussopimuksessa määrätään, että sopimuksen liitteeseen V sisältyvät kaupankäyntijärjestelyt pidetään voimassa 31 päivään joulukuuta 2007.

(3)

Yhteisö on vuodesta 2002 lähtien neuvotellut talouskumppanuussopimuksia AKT-valtioiden ryhmän kanssa käyden neuvotteluja kuuden alueen – Karibian, Keski-Afrikan, itäisen ja eteläisen Afrikan, Tyynenmeren saarivaltioiden, Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön ja Länsi-Afrikan – kanssa. Tällaisista talouskumppanuussopimuksista tulee johdonmukaisia WTO:n velvoitteiden kanssa, ne tukevat alueellista yhdentymistä ja edistävät AKT-maiden talouksien asteittaista yhdentymistä sääntöihin perustuvaan maailmankaupan järjestelmään ja edistävät siten niiden kestävää kehitystä ja myötävaikuttavat yleiseen pyrkimykseen poistaa köyhyys ja parantaa elinoloja AKT-maissa. Ensivaiheessa voidaan saada päätökseen neuvottelut sopimuksista, jotka johtavat sellaisten talouskumppanuussopimusten tekemiseen, jotka kattavat ainakin WTO:n sääntöjen mukaiset tavarajärjestelyt, jotka ovat johdonmukaiset alueellisten ja poliittisten yhdentymispyrkimysten kanssa ja joita täydennetään mahdollisimman pian täysimääräisillä talouskumppanuussopimuksilla.

(4)

Niissä talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa, joita koskevat neuvottelut on saatu päätökseen, määrätään, että osapuolet voivat toteuttaa toimenpiteitä, joiden avulla sopimusta voidaan mahdollisuuksien mukaan soveltaa ennen vastavuoroista väliaikaista soveltamista. On aiheellista toteuttaa toimia sopimusten soveltamiseksi näiden määräysten perusteella.

(5)

Tähän asetukseen sisältyviä järjestelyjä on tarvittaessa määrä muuttaa talouskumppanuussopimukset vahvistavien tai niiden vahvistamiseen johtavien sopimusten mukaisesti sitten, kun tällaiset sopimukset on allekirjoitettu ja tehty perustamissopimuksen 300 artiklan nojalla ja niitä joko sovelletaan väliaikaisesti tai ne ovat voimassa. Järjestelyt on päätettävä kokonaisuudessaan tai osittain, jos kyseiset sopimukset eivät tule voimaan kohtuullisessa ajassa valtiosopimusoikeutta koskevan Wienin yleissopimuksen mukaisesti.

(6)

Yhteisöön suuntautuvan tuonnin kannalta talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa olevien järjestelyjen olisi tarkoitettava, että kaikki tuotteet aseita lukuun ottamatta pääsevät markkinoille tulleitta ja tariffikiintiöittä. Näihin järjestelyihin kohdistuu tiettyihin arkoihin tuotteisiin sovelletaan siirtymäaikoja ja -järjestelyjä ja Ranskan merentakaisiin departementteihin sovelletaan erityisjärjestelyjä. Etelä-Afrikan erityistilanne huomioon ottaen Etelä-Afrikasta peräisin olevien tuotteiden olisi edelleen hyödyttävä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen (2), jäljempänä ”kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskeva sopimus”, asiaankuuluvista määräyksistä siihen saakka, kunnes yhteisön ja Etelä-Afrikan välillä tulee voimaan talouskumppanuussopimukset vahvistava tai niiden vahvistamiseen johtava sopimus.

(7)

Niiden vähiten kehittyneiden maiden, jotka ovat myös AKT-valtioita, on tulevaisuudessa suotavaa käyttää yhteisön kanssa olevien kauppasuhteidensa perustana talouskumppanuussopimuksia eikä vähiten kehittyneitä maita koskevia erityisiä menettelyjä, joista säädetään yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 980/2005 (3). Tällaisen kehityksen edistämiseksi on aiheellista säätää, että sellaiset maat, jotka ovat saaneet päätökseen neuvottelut talouskumppanuussopimukset vahvistavista tai niiden vahvistamiseen johtavista sopimuksista ja jotka voivat käyttää tämän asetuksen mukaisia järjestelyjä, voivat rajoitetun ajan jatkaa asetuksen (EY) N:o 980/2005 mukaisten vähiten kehittyneitä maita koskevien erityisten menettelyjen käyttöä sellaisten tuotteiden osalta, joille tässä asetuksessa säädetyt siirtymäjärjestelyt eivät ole yhtä edullisia.

(8)

Tämän asetuksen mukaiseen tuontiin olisi siirtymäkauden ajan sovellettava tämän asetuksen liitteessä II vahvistettuja alkuperäsääntöjä. Nämä alkuperäsäännöt olisi asteittain korvattava niillä, jotka liitetään liitteessä I lueteltujen alueiden tai valtioiden kanssa tehtäviin sopimuksiin, silloin, kun asianomaista sopimusta sovelletaan väliaikaisesti tai se tulee voimaan, sen mukaan kumpi ajankohta on aiempi.

(9)

On tarpeen säätää mahdollisuudesta suspendoida väliaikaisesti tämän asetuksen mukaiset järjestelyt, jos hallinnollista yhteistyötä on laiminlyöty tai jos ilmenee väärinkäytöksiä tai petoksia. Jos jäsenvaltio toimittaa komissiolle tietoja mahdollisista petoksista tai hallinnollisen yhteistyön laiminlyömisestä, olisi sovellettava asiaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä, erityisesti jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi 13 päivänä maaliskuuta 1997 annettua asetusta (EY) N:o 515/97 (4).

(10)

Tässä asetuksessa on aiheellista säätää sokeria ja riisiä koskevista siirtymäjärjestelyistä sekä erityisistä siirtymäkauden suoja- ja valvontamekanismeista, joita sovelletaan siirtymäjärjestelyjen päättymisen jälkeen.

(11)

Neuvoston päätöksen 2007/627/EY (5) mukaisesti sokeria koskevien siirtymäjärjestelyjen osalta lakataan soveltamasta ATK-EY-kumpanuussopimuksen liitteeseen V liitettyä AKT-sokeria koskevaa pöytäkirjaa 3 1 päivästä lokakuuta 2009.

(12)

ATK-sokeria koskevan pöytäkirjan 3 soveltamisen päättyessä on sokerimarkkinoiden erityinen herkkyys huomioon ottaen aiheellista hyväksyä mainittua tuotetta koskevia siirtymävaiheen toimenpiteitä. Samanaikaisesti on aiheellista hyväksyä erityisiä siirtymäkauden valvonta- ja suojatoimenpiteitä tietyille jalostetuille maataloustuotteille, joilla on mahdollisesti korkea sokeripitoisuus ja joita voitaisiin myydä erityisten yhteisöön suuntautuvaa sokerituontia koskevien siirtymäkauden suojatoimenpiteiden kiertämiseksi.

(13)

On myös aiheellista hyväksyä yleisiä suojatoimenpiteitä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluville tuotteille.

(14)

Maataloustuotteiden erityisen arkuuden vuoksi on aiheellista, että voidaan toteuttaa kahdenvälisiä suojatoimenpiteitä, kun tuonti aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa häiriöitä tällaisen tuotteiden markkinoilla tai kyseisten markkinoiden sääntelymekanismeissa.

(15)

Perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisön syrjäisimpien alueiden rakenteellinen, sosiaalinen ja taloudellinen tilanne olisi otettava asianmukaisella tavalla huomioon kaikissa yhteisön politiikoissa, varsinkin tulli- ja kauppapolitiikassa.

(16)

Maataloustuotteiden, varsinkin sokerin, arkuuteen sekä yhteisön syrjäisimpien alueiden haavoittuvuuteen ja etuihin olisi sen vuoksi kiinnitettävä erityistä huomiota, kun annetaan säännöt kahdenvälisten suojatoimenpiteiden tehokasta soveltamista varten.

(17)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (6) mukaisesti.

(18)

Tämän asetuksen vuoksi on tarpeen kumota AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteen V yhteydessä annetut nykyisin voimassa olevat asetukset, joihin kuuluvat AKT–EY-kumppanuussopimuksessa määrätyistä suojatoimenpiteistä 10 päivänä joulukuuta 2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2285/2002 (7), Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja niiden jalostamisessa saatuihin tavaroihin sovellettavista järjestelyistä 10 päivänä joulukuuta 2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2286/2002 (8) ja banaaneista kannettavista tulleista 29 päivänä marraskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1964/2005 (9) 1 artiklan 2 kohta. Tämän johdosta kaikki kumottuihin säännöksiin perustuvat täytäntöönpanotoimenpiteet ovat vanhentuneet,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MARKKINOILLEPÄÄSY

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella sovelletaan talouskumppanuussopimukset vahvistavissa tai niiden vahvistamiseen johtavissa sopimuksissa määrättyjä järjestelyjä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) tietyistä valtioista peräisin oleviin tuotteisiin.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan liitteessä I luetelluilta alueilta ja siinä luetelluista valtioista peräisin oleviin tuotteisiin.

2.   Neuvosto muuttaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta liitettä I lisätäkseen siihen AKT-valtioiden ryhmään kuuluvia alueita tai valtioita, jotka ovat saaneet päätökseen neuvottelut yhteisön ja kyseisen alueen tai valtion välisestä sopimuksesta, joka täyttää vähintään vuoden GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan vaatimukset.

3.   Tällainen alue tai valtio säilyy liitteessä I, jollei neuvosto komission ehdotuksesta määräenemmistöllä muuta liitettä I poistaakseen alueen tai valtion kyseisestä liitteestä, erityisesti kun

a)

alue tai valtio ilmoittaa, ettei se aio ratifioida sopimusta, jonka perusteella se on sisällytetty liitteeseen I;

b)

sopimusta, jonka perusteella alue tai valtio on sisällytetty liitteeseen I, ei ole ratifioitu kohtuullisessa ajassa, minkä vuoksi sopimuksen voimaantulo viivästyy aiheettomasti; tai

c)

sopimus sanotaan irti tai kyseinen alue tai valtio irtisanoutuu sopimuksen mukaisista oikeuksistaan ja velvoitteistaan, mutta sopimus jää muuten voimaan.

3 artikla

Markkinoillepääsy

1.   Jollei 6, 7 ja 8 artiklasta muuta johdu, tuontitullit poistetaan kaikilta harmonoidun järjestelmän 1–97 ryhmään, ei kuitenkaan 93 ryhmään, kuuluvilta tuotteilta, jotka ovat peräisin liitteessä I luetellulta alueelta tai siinä luetellusta valtiosta. Tuontitullien poistaminen edellyttää 9 ja 10 artiklassa säädettyjen siirtymäkauden suoja- ja valvontamekanismien sekä 11–22 artiklassa säädetyn yleisen suojamekanismin soveltamista.

2.   Liitteessä I luetelluilta alueilta tai siinä luetelluista valtioista peräisin olevien harmonoidun järjestelmän 93 ryhmän tuotteiden osalta sovelletut suosituimmuustullit säilyvät edelleen voimassa.

3.   Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 980/2005 3 artiklan 2 kohdassa säädetään, kyseisen asetuksen liitteessä I luetelluista ja tämän asetuksen liitteeseen I sisältyvistä vähiten kehittyneistä maista peräisin oleviin tuotteisiin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjen järjestelyjen lisäksi edelleen asetuksen (EY) N:o 980/2005 mukaisia etuuksia seuraavasti:

a)

nimikkeen 1006 tuotteisiin, lukuun ottamatta alanimikettä 1006 10 10, 31 päivään joulukuuta 2009; ja

b)

nimikkeen 1701 tuotteisiin 30 päivään syyskuuta 2009.

4.   Tämän artiklan 1 kohtaa ja 6, 7 ja 8 artiklaa ei sovelleta Etelä-Afrikasta peräisin oleviin tuotteisiin. Kyseisiin tuotteisiin sovelletaan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen asiaa koskevia määräyksiä. Tähän asetukseen lisätään 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen liite, jossa määritetään, mitä järjestelmää Etelä-Afrikasta peräisin oleviin tuotteisiin sovelletaan sen jälkeen, kun kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen asiaankuuluvat kauppaa koskevat määräykset on korvattu talouskumppanuussopimuksen vahvistavan tai sen vahvistamiseen johtavan sopimuksen asiaankuuluvilla määräyksillä.

5.   Edellä 1 kohtaa ja 7 artiklaa ei sovelleta sellaisiin nimikkeen 0803 00 19 tuotteisiin, jotka ovat peräisin liitteessä I luetellulta alueelta tai siinä luetellusta valtiosta ja jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen yhteisön syrjäisimmillä alueilla 1 päivään tammikuuta 2018 mennessä. Tämän artiklan 1 kohtaa ja 7 artiklaa ei sovelleta nimikkeen 1701 tuotteisiin, jotka ovat peräisin liitteessä I luetellulta alueelta tai siinä luetellusta valtiosta ja jotka on luovutettu vapaaseen liikkeeseen Ranskan merentakaisissa departementeissa 1 päivään tammikuuta 2018 mennessä. Näitä määräaikoja pidennetään 1 päivään tammikuuta 2028, jollei asianomaisten sopimusten osapuolten kesken toisin sovita. Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen, jossa asianomaisille tiedotetaan tämän säännöksen soveltamisen päättymisestä.

II LUKU

ALKUPERÄSÄÄNNÖT JA HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ

4 artikla

Alkuperäsäännöt

1.   Liitteessä II vahvistettuja alkuperäsääntöjä sovelletaan määritettäessä, ovatko tuotteet peräisin liitteessä I luetelluilta alueilta tai valtioista.

2.   Liitteessä II vahvistetut alkuperäsäännöt korvataan alkuperäsäännöillä, jotka on liitetty liitteessä I lueteltujen alueiden tai valtioiden kanssa tehtyyn sopimukseen, kun kyseistä sopimusta sovelletaan väliaikaisesti tai kun sopimus astuu voimaan, sen mukaan, kumpi ajankohta on aiempi. Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen toimijoille. Ilmoituksessa mainitaan väliaikaisen soveltamisen tai voimaantulon päivä, joka on päivä, josta lähtien sopimuksessa määrättyjä alkuperäsääntöjä sovelletaan liitteessä I luetelluilta alueilta ja valtioista peräisin oleviin tuotteisiin.

3.   Komissio seuraa yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetulla neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2913/92 (10) perustetun tullikoodeksikomitean avustamana liitteen II säännösten täytäntöönpanoa ja soveltamista. Teknisiä muutoksia ja liitteen II hallinnointia koskevia päätöksiä voidaan tehdä asetuksen (ETY) N:o 2913/92247 ja 247 a artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

5 artikla

Hallinnollinen yhteistyö

1.   Jos komissio puolueettomien tietojen perusteella toteaa, että hallinnollista yhteistyötä on laiminlyöty ja/tai että väärinkäytöksiä tai petoksia ilmenee, se voi suspendoida väliaikaisesti 3, 6 ja 7 artiklan mukaisen tullien poistamisen, jäljempänä ”asiaankuuluva kohtelu”, tämän artiklan mukaisesti.

2.   Tässä artiklassa tarkoitetaan hallinnollisen yhteistyön laiminlyönnillä muun muassa:

a)

tuotteen (tuotteiden) alkuperäaseman tarkastamista koskevien asiaankuuluvien velvoitteiden toistuvaa noudattamatta jättämistä;

b)

toistuvaa kieltäytymistä tai aiheetonta viivyttelyä alkuperäselvityksen jälkitarkastusta suoritettaessa ja/tai ilmoitettaessa kyseisen tarkastuksen tuloksia;

c)

toistuvaa kieltäytymistä tai aiheetonta viivyttelyä luvan hankkimisessa sellaisten hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvien käyntien tekemiseksi, joiden yhteydessä tarkastetaan asiakirjojen aitous tai asiaankuuluvan kohtelun myöntämiseen liittyvien tietojen paikkansapitävyys.

Tässä artiklassa tarkoitettu väärinkäytös tai petos voidaan havaita muun muassa silloin, kun tavaroiden tuonnissa ilmenee kyseisen alueen tai valtion tavanomaisen tuotantotason ja vientikapasiteetin ylittävä nopea ja ilman riittävää perustetta tapahtuva kasvu.

3.   Jos komissio toteaa jäsenvaltion toimittamien tietojen perusteella tai omasta aloitteestaan, että 1 ja 2 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät, asiaankuuluva kohtelu voidaan suspendoida 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, edellyttäen että komissio on ensin

a)

ilmoittanut 24 artiklassa tarkoitetulle komitealle;

b)

ilmoittanut kyseiselle alueelle tai valtiolle yhteisön ja tämän valtion tai alueen välillä sovellettavien asiaankuuluvien menettelyjen mukaisesti; ja

c)

julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen siitä, että on havaittu hallinnollisen yhteistyön laiminlyönti, väärinkäytös tai petos.

4.   Tässä artiklassa tarkoitettu suspendointi ei saa kestää pidempään kuin yhteisön taloudellisten etujen suojaamiseksi on tarpeen. Sen kesto on enintään kuusi kuukautta, ja se voidaan uusia. Tämän jakson päättyessä komissio päättää joko suspendoinnin lopettamisesta ilmoitettuaan asiasta 24 artiklassa tarkoitetulle komitealle tai sen jatkamisesta tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

5.   Edellä 2, 3 ja 4 kohdassa säädetyt väliaikaisen suspendoinnin menettelyt korvataan menettelyillä, joista määrätään liitteessä I lueteltujen alueiden tai valtioiden kanssa tehdyssä sopimuksessa, kun mainittua sopimusta sovelletaan väliaikaisesti tai kun sopimus astuu voimaan, sen mukaan, kumpi ajankohta on aiempi. Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen toimijoille. Ilmoituksessa mainitaan väliaikaisen soveltamisen tai voimaantulon päivä, joka on päivä, josta lähtien sopimuksessa määrättyjä väliaikaisen suspendoinnin menettelyjä sovelletaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin.

6.   Jotta liitteessä I lueteltujen alueiden tai valtioiden kanssa tehdyssä sopimuksessa määrätty väliaikainen suspendointi voidaan panna täytäntöön, komissio toteuttaa ilman aiheetonta viivytystä seuraavat toimet:

a)

ilmoittaa 24 artiklassa tarkoitetulle komitealle, että on havaittu hallinnollisen yhteistyön laiminlyönti, väärinkäytös tai petos; ja

b)

julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen siitä, että on havaittu hallinnollisen yhteistyön laiminlyönti, väärinkäytös tai petos.

Päätös asiaankuuluvan kohtelun suspendoinnista tehdään 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

III LUKU

SIIRTYMÄJÄRJESTELYT

1 JAKSO

Riisi

6 artikla

Tullittomat tariffikiintiöt ja tullien poistaminen

1.   Nimikkeen 1006 tuotteisiin sovellettavat tuontitullit poistetaan 1 päivästä tammikuuta 2010, lukuun ottamatta alanimikkeen 1006 10 10 tuotteisiin sovellettavia tuontitulleja, jotka poistetaan 1 päivästä tammikuuta 2008.

2.   Seuraavat tullittomat tariffikiintiöt avataan sellaisille nimikkeen 1006, ei kuitenkaan alanimikkeen 1006 10 10, tuotteille, jotka ovat peräisin CARIFORUM-alueeseen kuuluvista liitteessä I luetelluista valtioista:

a)

187 000 tonnia esikuorittuna riisinä ilmaistuna 1 päivänä tammikuuta 2008 alkavaksi ja 31 päivänä joulukuuta 2008 päättyväksi ajaksi;

b)

250 000 tonnia esikuorittuna riisinä ilmaistuna 1 päivänä tammikuuta 2009 kavaksi ja 31 päivänä joulukuuta päättyväksi 2009 ajaksi.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen tariffikiintiöiden soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt määritetään riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (11) 13 artiklassa ja 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä noudattaen.

2 JAKSO

Sokeri

7 artikla

Tullittomat tariffikiintiöt ja tullien poistaminen

1.   Nimikkeen 1701 tuotteisiin sovellettavat tuontitullit poistetaan 1 päivästä lokakuuta 2009.

2.   Sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (12) 28 artiklan nojalla avattujen ja hallinnoitujen tariffikiintiöiden lisäksi avataan seuraavat tariffikiintiöt alanimikkeen 1701 tuotteille 1 päivänä lokakuuta 2008 alkavaksi ja 30 päivänä syyskuuta 2009 päättyväksi ajaksi:

a)

150 000 tonnin, valkoisena sokerina ilmaistuna, tulliton tariffikiintiö asetuksen (EY) N:o 980/2005 liitteessä I luetelluista ja tämän asetuksen liitteeseen I sisältyvistä vähiten kehittyneistä maista peräisin oleville tuotteille. Tämä tariffikiintiö jaetaan alueiden välillä määriin, jotka vahvistetaan niiden sopimusten mukaisesti, joiden perusteella alueet tai valtiot sisällytetään liitteeseen I; ja

b)

80 000 tonnin, valkoisena sokerina ilmaistuna, tulliton tariffikiintiö tuotteille, jotka ovat peräisin alueilta tai valtioista, jotka eivät kuulu vähiten kehittyneisiin maihin ja jotka on lueteltu liitteessä I. Tämä tariffikiintiö jaetaan alueiden välillä määriin, jotka vahvistetaan niiden sopimusten mukaisesti, joiden perusteella alueet tai valtiot sisällytetään liitteeseen I.

3.   Asetuksen (EY) N:o 318/2006 30 artiklaa sovelletaan edellä olevassa kohdassa tarkoitetuissa tariffikiintiöissä tapahtuvaan tuontiin.

4.   Tässä artiklassa tarkoitetut alueittaista jakoa ja tariffikiintiöiden soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt hyväksytään asetuksen (EY) N:o 318/2006 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja menettelyjä noudattaen.

8 artikla

Siirtymäkauden järjestely

Lokakuun 1. päivänä lokakuuta 2009 alkavana ja 30 päivänä syyskuuta 2012 päättyvänä aikana 7 artiklan 1 kohtaa sovelletaan CN-koodin 1701 tuotteiden tuontiin ainoastaan siinä tapauksessa, että tuoja sitoutuu ostamaan kyseiset tuotteet hintaan, joka on vähintään 90 prosenttia asetuksen (EY) N:o 318/2006 3 artiklassa kyseiseksi markkinointivuodeksi asetetusta viitehinnasta (kulut, vakuutus ja rahti maksettuina).

9 artikla

Siirtymäkauden suojamekanismi sokerille

1.   Lokakuun 1. päivänä lokakuuta 2009 ja 30 päivän syyskuuta 2015 välisenä aikana voidaan suspendoida 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti myönnetty kohtelu sellaisten nimikkeen 1701 tuotteiden tuonnissa, jotka ovat peräisin liitteessä I luetelluilta alueilta tai siinä luetelluista valtioista, jotka eivät ole asetuksen (EY) N:o 980/2005 liitteessä I lueteltuja vähiten kehittyneitä maita, jos

a)

sellaisilta AKT-valtioihin kuuluvilta alueilta tai niihin kuuluvista valtioista, jotka eivät ole asetuksen (EY) N:o 980/2005 liitteessä I lueteltuja vähiten kehittyneitä maita, peräisin oleva tuonti ylittää seuraavat määrät:

i)

1,38 miljoonaa tonnia markkinointivuonna 2009/2010,

ii)

1,45 miljoonaa tonnia markkinointivuonna 2010/2011,

iii)

1,6 miljoonaa tonnia markkinointivuosina 2011/2012–2014/2015; ja

b)

kaikista AKT-valtioista peräisin oleva tuonti ylittää 3,5 miljoonaa tonnia.

2.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut määrät voidaan jakaa osiin alueittain.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuna aikana sellaisten nimikkeen 1701 tuotteiden tuonnissa, jotka ovat peräisin liitteessä I luetelluilta alueilta tai siinä luetelluista valtioista, edellytetään tuontitodistusta.

4.   Edellä 7 artiklan 1 kohdassa myönnetyn kohtelun suspendointi päättyy sen markkinointivuoden lopussa, jona suspendointi otettiin käyttöön.

5.   Edellä 1 kohdassa säädettyjen määrien jakamista koskevista yksityiskohtaisista säännöt, sekä ne, jotka koskevat tämän artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun järjestelmän hallinnointia, hyväksytään sekä suspendointia koskevat päätökset tehdään asetuksen (EY) N:o 318/2006 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

10 artikla

Siirtymäkauden valvontamekanismi

1.   Tammikuun 1. päivänä tammikuuta 2008 alkavana ja 30 päivänä syyskuuta 2015 päättyvänä aikana sellaisten nimikkeisiin 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 ja 2106 90 98 kuuluvien tuotteiden tuontiin, jotka ovat peräisin liitteessä I luetelluilta alueilta tai siinä luetelluista valtioista, sovelletaan tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (13) 308 d artiklassa säädettyä valvontamekanismia.

2.   Kyseisen valvonnan perusteella komissio tarkistaa, onko yhden tai useamman tietyltä alueelta peräisin olevan kyseisen tuotteen tuonti lisääntynyt kumulatiivisesti tarkasteltuna yli 20 prosenttia määrältään kahdentoista peräkkäisen kuukauden aikana verrattuna kolmen edellisen kahdentoista kuukauden jakson vuotuisen tuonnin keskiarvoon.

3.   Jos 2 kohdassa tarkoitettu määrä saavutetaan, komissio tarkastelee kyseisen tuonnin kauppavirtoja, taloudellisia perusteita ja sokeripitoisuutta. Jos komissio toteaa, että tuontia on käytetty 7, 8 ja 9 artiklassa tarkoitettujen tariffikiintiöiden, siirtymäjärjestelyjen ja erityisen suojamekanismin kiertämiseksi, se voi suspendoida 3 artiklan 1 kohdan soveltamisen kyseisen markkinointivuoden loppuun saakka sellaisten nimikkeisiin 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 ja 2106 90 98 kuuluvien tuotteiden tuonnissa, jotka ovat peräisin liitteessä I luetelluilta alueilta tai siinä luetelluista maista, jotka eivät ole asetuksen (EY) N:o 980/2005 liitteessä I lueteltuja vähiten kehittyneitä maita.

4.   Tämän järjestelmän hallinnointia koskevat yksityiskohtaiset säännöt hyväksytään ja suspendointia koskevat päätökset tehdään tiettyjen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 (14) 16 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

IV LUKU

YLEISET SUOJATOIMENPITEITÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

11 artikla

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan

a)

”yhteisön tuotannonalalla” yhteisön alueella toimivia samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden tuottajia kokonaisuudessaan tai niitä yhteisön tuottajia, joiden yhteinen samankaltaisten tai suoraan kilpailevien tuotteiden tuotanto vastaa pääosaa kyseisten tuotteiden tuotannosta yhteisössä;

b)

”vakavalla haitalla” yhteisön tuottajien tilanteen huomattavaa yleistä huononemista;

c)

”vakavan haitan uhalla” selvästi toteutumassa olevaa vakavaa haittaa;

d)

”häiriöillä” alan tai tuotannonalan häiriötiloja;

e)

”häiriöiden uhalla” selvästi toteutumassa olevia häiriöitä.

12 artikla

Periaatteet

1.   Suojatoimenpide voidaan ottaa käyttöön tämän luvun säännösten mukaisesti, jos liitteessä I luetelluista valtioista peräisin olevia tuotteita tuodaan yhteisöön sellaisina lisääntyneinä määrinä tai sellaisin edellytyksin, että se aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa jonkin seuraavista:

a)

vakava haitta yhteisön tuotannonalalle;

b)

häiriöitä jollakin talouden alalla, varsinkin jos nämä häiriöt aiheuttavat vakavia yhteiskunnallisia ongelmia tai vaikeuksia, jotka saattavat johtaa yhteisön taloudellisen tilanteen huomattavaan heikentymiseen; tai

c)

häiriöitä WTOn maataloussopimuksen liitteen I soveltamisalaan kuuluvien maataloustuotteiden markkinoilla tai mainittujen markkinoiden sääntelymekanismeissa.

2.   Jos liitteessä I luetelluilta alueilta tai valtioista peräisin olevia tuotteita tuodaan yhteisöön sellaisina lisääntyneinä määrinä ja sellaisin edellytyksin, että se aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa häiriöitä yhteisön yhden tai useamman syrjäisimmän alueen taloudelliseen tilanteeseen, voidaan ottaa käyttöön suojatoimenpide tämän luvun säännösten mukaisesti.

13 artikla

Suojatoimenpiteiden käyttöönoton edellytysten määrittäminen

1.   Vakavaa haittaa tai sen uhkaa määritettäessä otetaan huomioon muun muassa seuraavat tekijät:

a)

tuonnin määrä, erityisesti jos se on lisääntynyt merkittävästi joko absoluuttisina lukuina tai suhteessa yhteisön tuotantoon tai kulutukseen;

b)

tuontihinnat, erityisesti jos on esiintynyt huomattavaa alihinnoittelua suhteessa samankaltaisen tuotteen hintaan yhteisössä;

c)

vaikutus, joka sillä on yhteisön tuottajiin, sellaisena kuin se ilmenee tiettyjen taloudellisten tekijöiden kehityssuunnasta, joita tekijöitä ovat esimerkiksi tuotanto, kapasiteetin käyttöaste, varastot, myynti, markkinaosuus, hintojen lasku tai tavanomaisesti tapahtuvan hintojen nousun estyminen, voitto, sijoitetun pääoman tuotto, kassavirrat ja työllisyys;

d)

muut tekijät kuin tuonnin kehitys, jotka aiheuttavat tai joiden epäillään aiheuttaneen haittaa kyseisille yhteisön tuottajille.

2.   Häiriöiden tai niiden uhan määrittäminen perustuu objektiivisiin tekijöihin, joita ovat muun muassa

a)

tuonnin määrän lisääntyminen absoluuttisina lukuina tai suhteessa yhteisön tuotantoon ja muista lähteistä tulevaan tuontiin; ja

b)

kyseisen tuonnin vaikutus hintoihin; tai

c)

kyseisen tuonnin vaikutus yhteisön tuotannonalan tai kyseisen talouden alan tilanteeseen, kuten muun muassa myyntimääriin, tuotantoon, taloudelliseen tilanteeseen ja työllisyyteen.

3.   Määritettäessä, tapahtuuko tuonti sellaisin edellytyksin, että se aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa häiriöitä maataloustuotteiden markkinoilla tai kyseisten markkinoiden sääntelymekanismeissa, yhteisten markkinajärjestelyjen perustamista koskevat asetukset mukaan luettuina, on otettava huomioon kaikki asiaankuuluvat objektiiviset tekijät, mukaan lukien yksi tai useampi seuraavista seikoista:

a)

tuonnin määrä verrattuna edellisten kalenteri- tai markkinointivuosien lukuihin tapauksen mukaan, yhteisön tuotanto ja kulutus sekä yhteisten markkinajärjestelyjen uudistuksen mukaisesti suunnitellut tulevat tuontimäärät;

b)

sisäisten hintojen taso verrattuna mahdollisiin viite- tai tavoitehintoihin ja, jos näitä ei sovelleta, verrattuna edellisten markkinointivuosien saman ajanjakson keskimääräisiin sisämarkkinahintoihin;

c)

lokakuun 1. päivästä lokakuuta 2015 nimikkeen 1701 tuotteiden markkinoilla: tapaukset, joissa valkoisen sokerin keskimääräinen yhteisön markkinahinta laskee kahden peräkkäisen kuukauden aikana alle 80 prosentin edellisen markkinointivuoden aikana vallinneesta valkoisen sokerin keskimääräisestä yhteisön markkinahinnasta.

4.   Määritettäessä, täyttyvätkö 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut edellytykset yhteisön syrjäisimpien alueiden tapauksessa, tarkastelu rajoittuu kyseiseen yhteen tai useampaan syrjäisimpään alueeseen. Erityistä huomiota kiinnitetään paikallisen tuotannonalan kokoon, sen taloudelliseen tilanteeseen sekä työllisyystilanteeseen.

14 artikla

Menettelyn aloittaminen

1.   Tutkimus pannaan vireille jäsenvaltion pyynnöstä tai komission omasta aloitteesta, jos komission mukaan on ilmeistä, että tutkimuksen vireille panemiseen on riittävä näyttö.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle, jos jostakin liitteessä I tarkoitetuilta alueilta tai valtioista tulevan tuonnin kehitys näyttää antavan aihetta suojatoimenpiteiden käyttöönottoon. Tämän ilmoituksen on sisällettävä 13 artiklassa säädettyjen perusteiden perusteella määritettävä saatavilla oleva näyttö. Komissio toimittaa tiedot kaikille jäsenvaltioille kolmen työpäivän kuluessa.

3.   Jäsenvaltioiden kuuleminen järjestetään kahdeksan työpäivän kuluessa siitä, kun komissio on lähettänyt tiedot jäsenvaltioille 2 kohdan mukaisesti. Jos kuulemisen jälkeen on ilmeistä, että menettelyn vireillepanoon on riittävä näyttö, komissio julkaisee ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Vireillepano suoritetaan kuukauden kuluessa jäsenvaltion ilmoituksen vastaanottamisesta.

4.   Jos komissio jäsenvaltioita kuultuaan katsoo, että 12 artiklassa säädetyt olosuhteet ovat olemassa, se ilmoittaa viipymättä liitteessä I luetellulle asianomaiselle alueelle tai asianomaisille valtioille aikomuksestaan panna tutkimus vireille. Ilmoitukseen voidaan liittää neuvottelupyyntö tilanteen selventämiseksi ja molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi.

15 artikla

Tutkimus

1.   Komissio panee vireille tutkimuksen, kun menettely on aloitettu.

2.   Komissio voi pyytää jäsenvaltioita toimittamaan tietoja, jolloin jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet pyynnön noudattamiseksi. Jos näillä tiedoilla on yleistä merkitystä tai jos jokin jäsenvaltio on pyytänyt toimittamaan nämä tiedot, komissio toimittaa tiedot kaikille jäsenvaltioille, edellyttäen että ne eivät ole luottamuksellisia ja, jos ne ovat luottamuksellisia, toimittaa niistä tiivistelmän, joka ei ole luottamuksellinen.

3.   Jos tutkimus koskee ainoastaan jotakin syrjäisintä aluetta, komissio voi pyytää toimivaltaisia paikallisviranomaisia toimittamaan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot kyseisen jäsenvaltion kautta.

4.   Tutkimus päätetään mahdollisuuksien mukaan kuuden kuukauden kuluessa tutkimuksen vireillepanosta. Poikkeusolosuhteissa määräaikaa voidaan pidentää kolmella kuukaudella.

16 artikla

Väliaikaisten suojatoimenpiteiden käyttöönotto

1.   Väliaikaisia suojatoimenpiteitä sovelletaan kriittisissä olosuhteissa, joiden aikana kaikki viivytykset aiheuttaisivat vaikeasti korjattavissa olevan haitan, kun alustavan määrityksen perusteella on ensin vahvistettu 12 artiklassa säädettyjen olosuhteiden esiintyminen. Komissio ottaa käyttöön väliaikaiset toimenpiteet jäsenvaltioita kuultuaan tai erittäin kiireellisissä tapauksissa ilmoitettuaan asiasta jäsenvaltioille. Jälkimmäisessä tapauksessa kuuleminen järjestetään kymmenen päivän kuluessa siitä, kun jäsenvaltioille on ilmoitettu komission toteuttamasta toimenpiteestä.

2.   Syrjäisimpien alueiden tilanne ja niiden haavoittuvuus tuonnin kasvulle huomioon ottaen väliaikaisia suojatoimenpiteitä sovelletaan niitä koskevassa menettelyssä, kun vienti on alustavan määrityksen mukaan lisääntynyt. Siinä tapauksessa komissio ilmoittaa jäsenvaltioille toimenpiteiden toteuttamisen yhteydessä, ja kuuleminen järjestetään kymmenen päivän kuluessa siitä, kun jäsenvaltioille on ilmoitettu komission toteuttamasta toimenpiteestä.

3.   Jos jäsenvaltio pyytää komissiota toimimaan välittömästi ja jos 1 tai 2 kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät, komissio tekee päätöksen viiden työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

4.   Komissio ilmoittaa viipymättä neuvostolle ja jäsenvaltioille 1, 2 ja 3 kohdan nojalla tehdyistä päätöksistä. Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin yhden kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on tämän kohdan mukaisesti ilmoittanut sille asiasta.

5.   Väliaikaiset toimenpiteet voidaan toteuttaa korottamalla kyseiseen tuotteeseen sovellettava tulli enintään muihin WTO:n jäseniin sovelletun tullin suuruiseksi tai tariffikiintiöihin sovelletun tullin suuruiseksi.

6.   Väliaikaisia toimenpiteitä sovelletaan enintään 180 päivän ajan. Yksinomaan syrjäisimpiä alueita koskevia väliaikaisia toimenpiteitä voidaan soveltaa enintään on 200 päivän ajan.

7.   Jos väliaikaiset suojatoimenpiteet kumotaan, koska 12 ja 13 artiklassa säädetyt edellytykset eivät tutkimuksen mukaan täyty, väliaikaisten toimenpiteiden mukaisesti kannetut tullit palautetaan ilman eri toimenpiteitä.

17 artikla

Tutkimuksen ja menettelyn päättäminen ilman toimenpiteitä

Jos kahdenvälisiä suojatoimenpiteitä ei pidetä tarpeellisina ja jos 21 artiklassa tarkoitetussa neuvoa-antavassa komiteassa ei esitetä vastalausetta, tutkimus ja menettely päätetään komission päätöksellä. Muussa tapauksessa komissio antaa viipymättä neuvostolle kertomuksen kuulemisen tuloksista ja ehdotuksen neuvoston asetukseksi menettelyn päättämisestä. Menettely katsotaan päättyneeksi, jollei neuvosto yhden kuukauden kuluessa ole määräenemmistöllä päättänyt toisin.

18 artikla

Lopullisten toimenpiteiden käyttöönotto

1.   Jos lopullisesti vahvistetut tosiseikat osoittavat, että sovellettavat 12 artiklan mukaiset edellytykset täyttyvät, komissio pyytää neuvotteluja kyseisen alueen tai valtion kanssa sellaisen asianmukaisen institutionaalisen järjestelyn puitteissa, joka on perustettu kyseisen alueen tai valtion sisällyttämisen liitteeseen I mahdollistavissa asiankuuluvissa sopimuksissa, molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun löytämiseksi.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitetut neuvottelut eivät johda molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun 30 päivän kuluessa siitä, kun asia on saatettu kyseisen alueen tai valtion tietoon, komissio päättää jäsenvaltioita kuullen lopullisten kahdenvälisten suojatoimenpiteiden käyttöönotosta 20 työpäivän kuluessa neuvottelujakson päättymisestä.

3.   Kaikki komission tämän artiklan nojalla tekemät päätökset toimitetaan tiedoksi neuvostolle ja jäsenvaltioille. Jokainen jäsenvaltio voi saattaa ne neuvoston käsiteltäväksi kymmenen työpäivän kuluessa tiedoksiannosta.

4.   Jos jäsenvaltio on saattanut komission tekemän päätöksen neuvoston käsiteltäväksi, neuvosto voi määräenemmistöllä vahvistaa, muuttaa tai kumota tämän päätöksen. Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut asian käsiteltäväksi, komission päätös katsotaan vahvistetuksi.

5.   Lopullisten toimenpiteiden muoto voi olla jokin seuraavista:

suspendoidaan kyseiseltä alueelta tai kyseisestä valtiosta peräisin olevaan tuotteeseen sovellettavan tuontitullin lisäalennus;

korotetaan kyseiseen tuotteeseen sovellettava tulli enintään muihin WTO:n jäseniin sovelletun tullin suuruiseksi;

otetaan käyttöön tariffikiintiö.

6.   Samalta alueelta tai samasta valtiosta peräisin olevaan samaan tuotteeseen voidaan soveltaa kahdenvälistä suojatoimenpidettä aikaisintaan yhden vuoden kuluttua siitä, kun edellisen vastaavan toimenpiteen voimassaolo on päättynyt tai toimenpide on poistettu.

19 artikla

Suojatoimenpiteiden kesto ja tarkistaminen

1.   Suojatoimenpide on voimassa ainoastaan niin kauan kuin vakavan haitan tai häiriöiden estämiseksi tai lievittämiseksi on tarpeen. Tämä jakso ei saa ylittää kahta vuotta, ellei sen voimassaoloa pidennetä 2 kohdan mukaisesti. Jos toimenpide kohdistuu yksinomaan yhteen tai useampaan yhteisön syrjäisimpään alueeseen, soveltamisjakso ei saa ylittää neljää vuotta.

2.   Suojatoimenpiteen alkuperäistä kestoa voidaan poikkeuksellisesti pidentää, jos todetaan, että suojatoimenpide on edelleen välttämätön vakavan haitan tai häiriöiden estämiseksi tai lievittämiseksi.

3.   Voimassaolon pidennyksestä päätetään tutkimuksiin sovellettavien tämän asetuksen menettelyjen mukaisesti ja alkuperäisten toimenpiteiden kanssa samoja menettelyjä noudattaen.

Suojatoimenpiteen kokonaiskesto on enintään neljä vuotta, väliaikaiset toimenpiteet mukaan luettuina. Yksinomaan syrjäisimpiä alueita koskevan toimenpiteen osalta tätä kestoa pidennetään kahdeksaan vuoteen.

4.   Jos suojatoimenpiteen kesto on pidempi kuin yksi vuosi, toimenpide on vapautettava vaiheittain ja säännöllisin väliajoin soveltamisjakson kuluessa, sen pidennys mukaan lukien.

Kyseisen alueen tai valtion kanssa on neuvoteltava säännöllisesti sopimusten mukaisissa asiaankuuluvissa elimissä aikataulun laatimiseksi toimenpiteiden poistamiselle heti, kun olosuhteet sen sallivat.

20 artikla

Valvontatoimenpiteet

1.   Jos AKT-valtiosta peräisin olevan tuotteen tuonnin kehitys on sensuuntaista, että tuonti voi aiheuttaa jonkin 12 artiklassa tarkoitetuista tilanteista, kyseisen tuotteen tuonti voidaan asettaa yhteisön ennakkovalvontaan.

2.   Komissio tekee päätöksen valvontaan asettamisesta.

Kaikki komission tämän artiklan nojalla tekemät päätökset toimitetaan tiedoksi neuvostolle ja jäsenvaltioille. Jokainen jäsenvaltio voi saattaa ne neuvoston käsiteltäväksi kymmenen työpäivän kuluessa tiedoksiannosta.

Jos jäsenvaltio on saattanut komission tekemän päätöksen neuvoston käsiteltäväksi, neuvosto voi määräenemmistöllä vahvistaa, muuttaa tai kumota tämän päätöksen. Jos neuvosto ei ole ratkaissut asiaa viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut asian käsiteltäväksi, komission päätös katsotaan vahvistetuksi.

3.   Valvontatoimenpiteet ovat voimassa rajoitetun ajan. Jos ei toisin säädetä, niiden voimassaoloaika päättyy sitä puolivuotiskautta, jona toimenpiteet on otettu käyttöön, seuraavan toisen puolivuotiskauden lopussa.

4.   Valvontatoimenpiteet voidaan rajata koskemaan yhtä tai useampaa yhteisön syrjäisintä aluetta.

5.   Päätös valvontatoimenpiteiden käyttöönotosta toimitetaan viipymättä tiedoksi asianomaiselle elimelle, joka on perustettu kyseisen alueen tai valtion sisällyttämisen liitteeseen I mahdollistavissa asiankuuluvissa sopimuksissa.

21 artikla

Kuuleminen

Tätä lukua sovellettaessa toimivaltainen neuvoa-antava komitea on tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestelmästä 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3285/94 (15) 4 artiklassa säädetty neuvoa-antava komitea. CN-koodiin 1701 kuuluvien tuotteiden tapauksessa toimivaltaista komiteaa avustaa asetuksen (EY) N:o 318/2006 39 artiklan nojalla perustettu komitea.

22 artikla

Rajoitetusti sovellettavat poikkeustoimenpiteet

Kun on ilmeistä, että säädetyt edellytykset kahdenvälisten suojatoimenpiteiden toteuttamiseksi täyttyvät yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, komissio voi vaihtoehtoisia ratkaisuja tarkasteltuaan sallia poikkeuksellisesti ja perustamissopimuksen 134 artiklan mukaisesti valvonta- tai suojatoimenpiteiden rajoitetun soveltamisen kyseisen yhden tai useamman jäsenvaltion alueella, jos se katsoo, että tällä tasolla sovellettavat toimenpiteet ovat tarkoituksenmukaisempia kuin koko yhteisön alueella sovellettavat toimenpiteet. Näiden toimenpiteiden on oltava ajallisesti tarkkaan rajattuja ja aiheutettava mahdollisimman vähän häiriötä sisämarkkinoiden toiminnalle.

V LUKU

MENETTELYSÄÄNNÖKSET

23 artikla

Mukauttaminen tekniikan kehitykseen

Tätä asetusta muutetaan 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tämän asetuksen ja liitteessä I lueteltujen alueiden tai valtioiden kanssa perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti allekirjoitettujen ja väliaikaisesti sovellettavien tai tehtyjen sopimusten välisistä eroista johtuvien teknisten muutosten tekemiseksi.

24 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa käsittelevä komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa

4.   Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

VI LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

25 artikla

Muutokset

Kumotaan asetuksen (EY) N:o 1964/2005 1 artiklan 2 kohta.

26 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetukset(EY) N:o 2285/2002 já (EY) N:o 2286/2002.

27 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. NUNES CORREIA


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3, sopimus sellaisena kuin se on muutettuna 22 päivänä joulukuuta 2005 tehdyllä sopimuksella (EUVL L 209, 11.8.2005, s. 27).

(2)  EYVL L 311, 4.12.1999, s. 1, sopimus sellaisena kuin se on muutettuna 25 päivänä kesäkuuta 2005 tehdyllä lisäpöytäkirjalla (EUVL L 68, 15.3.2005, s. 33).

(3)  EUVL L 169, 30.6.2005, s. 1.

(4)  EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).

(5)  Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä syyskuuta 2007, irtisanoutumisesta yhteisön puolesta Lomén AKT–ETY-yleissopimuksessa olevasta AKT-sokeria koskevasta pöytäkirjasta 3 ja kyseiseen yleissopimukseen liitetyistä vastaavista julistuksista, jotka sisältyvät AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteeseen V liitettyyn pöytäkirjaan 3, Barbadosin, Belizen, Fidžin tasavallan, Guyanan tasavallan, Jamaikan, Kenian tasavallan, Kongon tasavallan, Madagaskarin tasavallan, Malawin tasavallan, Mauritiuksen tasavallan, Mosambikin tasavallan, Norsunluurannikon tasavallan, Saint Kittsin ja Nevisin, Sambian tasavallan, Surinamen tasavallan, Swazimaan kuningaskunnan, Tansanian yhdistyneen tasavallan, Trinidadin ja Tobagon tasavallan, Ugandan tasavallan ja Zimbabwen tasavallan osalta (EUVL L 255, 29.9.2007, s. 38).

(6)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(7)  EYVL L 348, 21.12.2002, s. 3.

(8)  EYVL L 348, 21.12.2002, s. 5.

(9)  EUVL L 316, 2.12.2005, s. 1.

(10)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(11)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus on kumottu 1 päivästä syyskuuta 2008 asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

(12)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1).

(13)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 214/2007 (EUVL L 62, 1.3.2007, s. 6).

(14)  EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2580/2000 (EYVL L 298, 25.11.2000, s. 5).

(15)  EYVL L 349, 31.12.1994, s. 53, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2200/2004 (EUVL L 374, 22.12.2004, s. 1).


LIITE I

Luettelo alueista ja valtioista, jotka ovat saaneet päätökseen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut neuvottelut

 

ANTIGUA JA BARBUDA

 

BAHAMAN LIITTOVALTIO

 

BARBADOS

 

BELIZE

 

BOTSWANAN TASAVALTA

 

BURUNDIN TASAVALTA

 

DOMINICAN LIITTOVALTIO

 

DOMINIKAANINEN TASAVALTA

 

FIDŽISAARTEN TASAVALTA

 

GHANAN TASAVALTA

 

GRENADA

 

GUYANAN TASAVALTA

 

HAITIN TASAVALTA

 

JAMAIKA

 

KAMERUNIN TASAVALTA

 

KENIAN TASAVALTA

 

KOMORIEN LIITTO

 

LESOTHON KUNINGASKUNTA

 

MADAGASKARIN TASAVALTA

 

MAURITIUKSEN TASAVALTA

 

MOSAMBIKIN TASAVALTA

 

NAMIBIAN TASAVALTA

 

NORSUNLUURANNIKON TASAVALTA

 

PAPUA-UUDEN-GUINEAN ITSENÄINEN VALTIO

 

RUANDAN TASAVALTA

 

SAINT KITTS JA NEVIS

 

SAINT LUCIA

 

SAINT VINCENT JA GRENADIINIT

 

SEYCHELLIEN TASAVALTA

 

SURINAMEN TASAVALTA

 

SWASIMAAN KUNINGASKUNTA

 

TANSANIAN YHDISTYNYT TASAVALTA

 

TRINIDADIN JA TOBAGON TASAVALTA

 

UGANDAN TASAVALTA

 

ZIMBABWEN TASAVALTA


LIITE II

Alkuperäsäännöt, jotka koskevat

KÄSITTEEN ”ALKUPERÄTUOTE” MÄÄRITTELYÄ JA HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMIÄ

I OSASTO:

Yleiset säännökset

Artiklat

1.

Määritelmät

II OSASTO:

Käsitteen ”alkuperätuotteet” määrittely

Artiklat

2.

Yleiset vaatimukset

3.

Kokonaan tuotetut tuotteet

4.

Riittävästi valmistetut tai käsitellyt tuotteet

5.

Riittämättömät valmistus- tai käsittelytoimet

6.

Alkuperäkumulaatio

7.

Kelpuuttamisen yksikkö

8.

Tarvikkeet, varaosat ja työkalut

9.

Sarjat

10.

Neutraalit tekijät

III OSASTO:

Alueeseen liittyvät vaatimukset

Artiklat

11.

Alueperiaate

12.

Suora kuljetus

13.

Näyttelyt

IV OSASTO:

Alkuperäselvitys

Artiklat

14.

Yleiset vaatimukset

15.

EUR.1-tavaratodistuksen antamismenettely

16.

Jälkikäteen annetut EUR.1-tavaratodistukset

17.

EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen antaminen

18.

EUR.1-tavaratodistuksen antaminen aikaisemmin annetun tai laaditun alkuperäselvityksen perusteella

19.

Kauppalaskuilmoituksen laatimisedellytykset

20.

Valtuutettu viejä

21.

Alkuperäselvityksen voimassaolo

22.

Kauttakulkumenettely

23.

Alkuperäselvityksen esittäminen

24.

Tuonti osalähetyksinä

25.

Poikkeukset alkuperäselvityksen esittämisestä

26.

Kumulaatiota koskeva tiedotusmenettely

27.

Todistusasiakirjat

28.

Alkuperäselvitysten ja todistusasiakirjojen säilyttäminen

29.

Poikkeavuudet ja muotovirheet

30.

Euroina ilmaistut määrät

V OSASTO:

Hallinnollisen yhteistyön menetelmät

Artiklat

31.

Keskinäinen avunanto

32.

Alkuperäselvitysten tarkastaminen

33.

Hankkijan ilmoitusten tarkastaminen

34.

Rangaistukset

35.

Vapaa-alueet

36.

Poikkeukset

VI OSASTO:

Ceuta ja Melilla

Artiklat

37.

Erityisedellytykset

VII OSASTO:

Siirtymä- ja loppusäännökset

Artiklat

38.

Kuljetettavina tai varastossa olevia tavaroita koskevat loppusäännökset

39.

Lisäykset

SISÄLLYS

LISÄYKSET

LISÄYS 1:

Alkuhuomautukset tässä liitteessä olevaan luetteloon

LISÄYS 2:

Luettelo ei-alkuperäaineksiin sovellettavista valmistus- tai käsittelytoimista, jotka on tehtävä, jotta valmistettu tuote voi saada alkuperäaseman

LISÄYS 2A:

Poikkeukset luetteloon ei-alkuperäaineksiin sovellettavista valmistus- tai käsittelytoimista, jotka on tehtävä tämän liitteen 4 artiklan mukaisesti, jotta valmistettu tuote voi saada alkuperäaseman

LISÄYS 3:

Tavaratodistuslomake

LISÄYS 4:

Kauppalaskuilmoitus

LISÄYS 5A:

Hankkijan ilmoitus tuotteista, joilla on etuuskohtelualkuperäasema

LISÄYS 5B:

Hankkijan ilmoitus tuotteista, joilla ei ole etuuskohtelualkuperäasemaa

LISÄYS 6:

Tiedotustodistus

LISÄYS 7:

Tuotteet, joihin tämän liitteen 6 artiklan 5 kohtaa ei sovelleta

LISÄYS 8:

Kalastustuotteet, joihin tämän liitteen 6 artiklan 5 kohtaa ei väliaikaisesti sovelleta

LISÄYS 9:

Naapureina olevat kehitysmaat

LISÄYS 10:

Tuotteet, joihin sovelletaan tämän liitteen 2 artiklan 2 kohdassa sekä 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja kumulaatiomääräyksiä 1 päivästä lokakuuta 2015 mutta joihin ei sovelleta tämän liitteen 6 artiklan 5, 9 ja 12 kohtaa

LISÄYS 11:

Tuotteet, joihin sovelletaan tämän liitteen 2 artiklan 2 kohdassa sekä 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja kumulaatiomääräyksiä 1 päivästä tammikuuta 2010 mutta joihin ei sovelleta tämän liitteen 6 artiklan 5, 9 ja 12 kohtaa

LISÄYS 12:

Merentakaiset maat ja alueet

I OSASTO

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Määritelmät

Tässä liitteessä tarkoitetaan:

a)

”valmistuksella” kaikenlaista valmistusta tai käsittelyä, myös kokoamista tai erityistoimenpiteitä;

b)

”aineksella” kaikkia aineosia, raaka-aineita, komponentteja, osia jne., joita käytetään tuotteen valmistuksessa;

c)

”tuotteella” valmista tuotetta, vaikka se olisi tarkoitettu käytettäväksi myöhemmin toisessa valmistustoimessa;

d)

”tavaroilla” sekä aineksia että tuotteita;

e)

”tullausarvolla” tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen VII artiklan soveltamisesta 1994 tehdyn sopimuksen (WTO:n sopimus tullausarvosta) mukaisesti määritettyä arvoa;

f)

”vapaasti tehtaalla -hinnalla” valmistajalle, jonka yrityksessä viimeinen valmistus tai käsittely on suoritettu, tuotteesta maksettua vapaasti tehtaalla -hintaa, johon sisältyy kaikkien valmistuksessa käytettyjen ainesten arvo ja josta on vähennetty sisäiset verot, jotka palautetaan tai voidaan palauttaa valmista tuotetta vietäessä;

g)

”ainesten arvolla” valmistuksessa käytettyjen ei-alkuperäainesten tullausarvoa maahantuontihetkellä tai, jos sitä ei tiedetä tai voida todeta, ensimmäistä todettavissa olevaa aineksista kyseisellä alueella maksettua hintaa;

h)

”alkuperäainesten arvolla” tällaisten ainesten arvoa määriteltynä soveltuvin osin sovelletun g alakohdan mukaisesti;

i)

”arvonlisäyksellä” tuotteiden vapaasti tehtaalla -hintaa, josta on vähennetty sellaisten ainesten tullausarvo, jotka on tuotu joko yhteisöön tai AKT-valtioihin;

j)

”ryhmillä” ja ”nimikkeillä” harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän, jäljempänä tässä pöytäkirjassa ”harmonoitu järjestelmä” tai ”HS”, muodostavan nimikkeistön ryhmiä ja nimikkeitä (nelinumeroiset koodit);

k)

ilmaisulla ”luokitellaan” tuotteen tai aineksen luokittelua tiettyyn nimikkeeseen;

l)

”lähetyksellä” tuotteita, jotka lähetetään samanaikaisesti yhdeltä viejältä yhdelle vastaanottajalle tai kuljetetaan yhdellä kuljetusasiakirjalla taikka, jos tällaista asiakirjaa ei ole, yhdellä kauppalaskulla viejältä vastaanottajalle;

m)

”alueilla” myös aluevesiä;

n)

ilmaisulla ”MMA” lisäyksessä 12 mainittuja maita ja alueita.

II OSASTO

KÄSITTEEN ”ALKUPERÄTUOTTEET” MÄÄRITTELY

2 artikla

Yleiset vaatimukset

1.   Tämän asetuksen säännöksiä sovellettaessa pidetään seuraavia tuotteita tämän asetuksen liitteessä 1 lueteltujen AKT-valtioiden alkuperätuotteina, jäljempänä tässä liitteessä ”AKT-valtiot”.

a)

Tämän liitteen 3 artiklan mukaiset AKT-valtioissa kokonaan tuotetut tuotteet;

b)

AKT-valtioissa tuotetut tuotteet, joiden valmistuksessa on käytetty muita kuin siellä kokonaan tuotettuja aineksia, jos näille aineksille on suoritettu AKT-valtioissa tämän liitteen 4 artiklan mukainen riittävä valmistus tai käsittely.

2.   Edellä 1 kohtaa täytäntöön pantaessa AKT-valtioiden alueita pidetään yhtenä alueena.

Alkuperätuotteita, jotka on valmistettu kahdessa tai useammassa AKT-valtiossa kokonaan tuotetuista tai riittävästi valmistetuista tai käsitellyistä aineksista, pidetään sen AKT-valtion alkuperätuotteina, jossa viimeinen valmistus tai käsittely on suoritettu, jos niitä on siellä valmistettu tai käsitelty enemmän kuin tämän liitteen 5 artiklassa tarkoitetaan.

3.   Edellä 2 kohtaa sovelletaan lisäyksessä 10 lueteltuihin tuotteisiin 1 päivästä lokakuuta 2015 ja lisäyksessä 11 lueteltuihin tuotteisiin 1 päivästä tammikuuta 2010.

3 artikla

Kokonaan tuotetut tuotteet

1.   Seuraavia tuotteita pidetään AKT-valtioissa tai yhteisössä kokonaan tuotettuina:

a)

niiden maaperästä tai merenpohjasta louhitut kivennäistuotteet;

b)

siellä korjatut kasvituotteet;

c)

siellä syntyneet ja kasvatetut elävät eläimet;

d)

siellä kasvatetuista elävistä eläimistä saadut tuotteet;

e)

i)

siellä metsästämällä tai kalastamalla saadut tuotteet;

ii)

vesiviljelytuotteet, myös meriviljelytuotteet, kun kalat ovat syntyneet ja kasvaneet siellä;

f)

niiden alusten niiden aluevesien ulkopuolelta pyytämät merikalastustuotteet ja muut niiden merestä saamat tuotteet;

g)

niiden tehdasaluksilla ainoastaan f alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tuotteet;

h)

siellä kerätyt yksinomaan raaka-aineiden talteenottoon soveltuvat käytetyt tavarat, myös yksinomaan uudelleen pinnoitettaviksi tai jätekäyttöön soveltuvat käytetyt ulkorenkaat;

i)

siellä suoritetuista valmistustoimista syntyneet jätteet ja romu;

j)

niiden aluevesien ulkopuolisesta merenpohjasta tai merenpohjan alaisista kerrostumista saadut tuotteet, jos niillä on yksinoikeus hyödyntää tätä merenpohjaa tai sen alaisia kerrostumia,

k)

siellä yksinomaan a–j alakohdassa tarkoitetuista tuotteista valmistetut tavarat.

2.   Edellä 1 kohdan f ja g alakohdassa käytettyjä ilmaisuja ”niiden alukset” ja ”niiden tehdasalukset” sovelletaan ainoastaan aluksiin ja tehdasaluksiin,

a)

jotka on merkitty jäsenvaltion tai AKT-valtion alusrekisteriin;

b)

jotka purjehtivat jäsenvaltion tai AKT-valtion lipun alla;

c)

jotka täyttävät jonkin seuraavista vaatimuksista:

i)

ne ovat vähintään puoliksi AKT-valtion tai EY:n jäsenvaltion kansalaisten omistamia,

tai

ii)

ne ovat sellaisten yritysten omistamia,

joiden kotipaikka tai päätoimipaikka on AKT-valtiossa tai EY:n jäsenvaltiossa; ja

jotka ovat vähintään puoliksi AKT-valtion, sen julkisten elinten tai kansalaisten taikka jäsenvaltion omistuksessa.

3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, yhteisö hyväksyy AKT-valtion pyynnöstä, että sen vuokraamia tai leasing-sopimuksella hankkimia aluksia kohdellaan sen yksinomaisella talousvyöhykkeellä kalastukseen käytettävinä ”niiden aluksina”, jos

a)

AKT-valtio on tarjonnut yhteisölle tilaisuuden neuvotella kalastussopimuksen, mutta yhteisö ei ole hyväksynyt tarjousta,

b)

komissio on hyväksynyt, että vuokra- tai leasing-sopimus tarjoaa asianmukaiset mahdollisuudet kehittää AKT-valtion kykyä kalastaa omaan lukuunsa ja erityisesti että se antaa AKT-valtiolle vastuun sen käyttöön huomattavan pitkäksi ajaksi asetetun aluksen merenkulkua koskevasta ja kaupallisesta hallinnosta.

4 artikla

Riittävästi valmistetut tai käsitellyt tuotteet

1.   Tätä liitettä sovellettaessa pidetään tuotteita, jotka eivät ole kokonaan tuotettuja, riittävästi valmistettuina tai käsiteltyinä AKT-valtiossa tai yhteisössä, jos lisäyksessä 2 tai vaihtoehtoisesti lisäyksessä 2A olevassa luettelossa säädetyt edellytykset täyttyvät. Näissä edellytyksissä ilmoitetaan kaikkien tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta valmistus tai käsittely, joka on suoritettava valmistuksessa käytetyille ei-alkuperäaineksille, ja niitä sovelletaan ainoastaan tällaisiin aineksiin. Siten jos tuotetta, joka on saanut alkuperäaseman siten, että se täyttää luettelossa säädetyt edellytykset, käytetään toisen tuotteen valmistuksessa, siihen ei sovelleta sitä tuotetta koskevia edellytyksiä, jonka valmistuksessa sitä käytetään, eikä sen valmistuksessa mahdollisesti käytettyjä ei-alkuperäaineksia oteta huomioon.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, ei-alkuperäaineksia, joita tiettyä tuotetta koskevien luettelon edellytysten mukaan ei saisi käyttää tämän tuotteen valmistuksessa, saa kuitenkin käyttää, jos:

a)

niiden yhteisarvo on enintään 15 prosenttia tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta;

b)

mitään niistä prosenttimääristä, jotka luettelossa annetaan ei-alkuperäainesten enimmäisarvoksi, ei ylitetä tätä kohtaa sovellettaessa.

Tätä kohtaa ei sovelleta harmonoidun järjestelmän 50–63 ryhmän tuotteisiin.

3.

a)

Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, sen jälkeen kun Tyynenmeren AKT-valtio on etukäteen ilmoittanut asiasta Euroopan komissiolle, nimikkeiden 1604 ja 1605 jalostettuja kalastustuotteita, jotka on jalostettu tai valmistettu kyseisessä valtiossa maissa sijaitsevissa laitoksissa nimikkeiden 0302 tai 0303 ei-alkuperäaineksista, jotka on purettu kyseisen valtion satamaan, pidetään riittävästi valmistettuina tai käsiteltyinä 2 artiklan soveltamiseksi. Komissiolle toimitettavassa ilmoituksessa on esitettävä, miten tällä edistetään kyseisen valtion kalastusalan kehitystä, sekä annettava tarpeelliset tiedot käytettävistä lajeista ja valmistettavista tuotteista samoin kuin kyseessä olevista määristä.

b)

Tyynenmeren AKT-valtion on laadittava a alakohdan täytäntöönpanoa koskeva kertomus yhteisölle viimeistään kolmen vuoden kuluttua ilmoituksesta.

c)

Edellä a alakohdan soveltaminen ei rajoita EU:ssa voimassa olevia terveys- ja kasvinsuojelutoimia, kalavarojen tehokasta suojelua ja kestävää hoitoa eikä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen vastaisten toimien tukemista.

4.   Sovelletaan, mitä 1 ja 3 kohdassa säädetään, jollei 5 artiklassa toisin säädetä.

5 artikla

Riittämättömät valmistus- tai käsittelytoimet

1.   Seuraavia valmistus- tai käsittelytoimia pidetään riittämättöminä antamaan alkuperäasema riippumatta siitä, täyttyvätkö 4 artiklan vaatimukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista:

a)

toimenpiteet tuotteiden kunnon säilymisen varmistamiseksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana (tuuletus, ripustus, kuivaus, jäähdytys, suolaveteen, rikkihapokkeeseen tai muuhun liuokseen upottaminen, vahingoittuneiden osien poistaminen ja niiden kaltaiset toimet);

b)

pelkkä pölyn poisto, seulonta, lajittelu, laatuluokittelu, yhteensovitus (myös tavaroiden järjestäminen sarjoiksi), pesu, maalaus, paloittelu;

c)

i)

uudelleen pakkaaminen ja kollien jakaminen ja yhdistäminen;

ii)

pelkkä pullotus, pussitus, koteloihin tai rasioihin pakkaaminen, kartongille tai laudoille ja niin edelleen kiinnittäminen ja kaikki muut yksinkertaiset pakkaustoimenpiteet;

d)

merkkien, nimilappujen tai muiden vastaavanlaisten tunnusten kiinnittäminen tuotteisiin tai niiden pakkauksiin;

e)

erilaistenkin tuotteiden yksinkertainen sekoittaminen; sokerin sekoittaminen muiden ainesten kanssa;

f)

osien pelkkä yhdistäminen kokonaiseksi tuotteeksi;

g)

kahden tai useamman a–f alakohdassa mainitun toimenpiteen toteuttaminen yhdessä;

h)

eläinten teurastus;

i)

viljan ja riisin esikuorinta, valkaisu osittain tai kokonaan, kiillotus ja lasitus;

j)

sokerin värjäys tai sokeripalojen muodostus; sokerin hienontaminen osittain tai kokonaan;

k)

hedelmien, pähkinöiden ja vihannesten kuoriminen ja kivien poisto.

2.   Kaikki tietylle tuotteelle joko AKT-valtioissa tai yhteisössä suoritetut toimenpiteet on otettava kokonaisuutena huomioon määritettäessä, pidetäänkö tälle tuotteelle suoritettua valmistusta tai käsittelyä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla riittämättömänä.

6 artikla

Alkuperäkumulaatio

1.   Yhteisön ja MMA:iden alkuperäaineksia pidetään AKT-valtioiden alkuperäaineksina, jos ne sisältyvät niissä valmistettuun tuotteeseen. Näiden ainesten ei tarvitse olla riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä, jos niitä on valmistettu tai käsitelty enemmän kuin 5 artiklassa tarkoitetaan.

2.   Yhteisössä tai MMA:issa suoritettua valmistusta ja käsittelyä pidetään AKT-valtioissa suoritettuna, jos aineksia on myöhemmin valmistettu tai käsitelty AKT-valtioissa enemmän kuin 5 artiklassa tarkoitetaan.

3.   Tämän liitteen säännöksiä noudatetaan soveltuvin osin sen määrittämiseksi, ovatko tuotteet peräisin MMA:ista.

4.   Tämän artiklan säännöksiä voidaan soveltaa lisäyksessä 10 lueteltuihin tuotteisiin 1 päivästä lokakuuta 2015 ja lisäyksessä 11 lueteltuihin tuotteisiin 1 päivästä tammikuuta 2010.

5.   Jollei 6, 7, 8, ja 11 kohdan säännöksistä muuta johdu, Etelä-Afrikan alkuperäaineksia pidetään AKT-valtioiden alkuperäaineksina, jos ainekset sisältyvät siellä valmistettuun tuotteeseen ja jos aineksia on valmistettu tai käsitelty enemmän kuin 5 artiklassa tarkoitetaan. Näiden ainesten ei tarvitse olla riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä.

6.   Edellä 5 kohdan mukaan alkuperäaseman saaneita tuotteita pidetään edelleen AKT-valtioiden alkuperätuotteina ainoastaan, jos siellä syntynyt arvonlisäys on suurempi kuin käytettyjen Etelä-Afrikan alkuperäainesten arvo. Jos näin ei ole, kyseisiä tuotteita pidetään Etelä-Afrikan alkuperätuotteina. Etelä-Afrikan alkuperäaineksia ei oteta huomioon alkuperää määritettäessä, jos niille on suoritettu riittävä valmistus tai käsittely AKT-valtioissa.

7.   Edellä 5 kohdassa säädettyä kumulaatiota ei sovelleta lisäyksissä 7, 10 ja 11 lueteltuihin tuotteisiin.

8.   Edellä 5 kohdassa säädettyä kumulaatiota sovelletaan lisäyksessä 8 lueteltuihin tuotteisiin vasta sitten, kun näiden tuotteiden tullit on poistettu Euroopan yhteisön ja Etelä-Afrikan tasavallan kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen mukaisesti. Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisessa lehdessä (C-sarja) päivämäärän, jona tämän kohdan mukaiset edellytykset on täytetty.

9.   Etelä-Afrikassa suoritettua valmistusta tai käsittelyä pidetään jossakin muussa Eteläisen Afrikan Tulliliiton, jäljempänä ”SACU”, jäsenvaltiossa suoritettuna, jos kyseessä on AKT-valtio, jos aineksia myöhemmin valmistetaan tai käsitellään kyseisessä SACU:n jäsenvaltiossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 ja 8 kohdan soveltamista.

10.   AKT-valtioiden pyynnöstä Etelä-Afrikassa suoritettua valmistusta tai käsittelyä pidetään AKT-valtioissa suoritettuna, jos aineksia myöhemmin valmistetaan tai käsitellään AKT-valtiossa alueellisen taloudellista yhdentymistä koskevan sopimuksen mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 ja 7 kohdan soveltamista.

11.   AKT-valtioiden esittämistä pyynnöistä päätetään asetuksen (ETY) N:o 2913/92 247 ja 247 a artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

12.   Edellä 5 kohdassa säädettyä kumulaatiota sovelletaan ainoastaan, jos käytetyt Etelä-Afrikan ainekset ovat saaneet alkuperäaseman sovellettaessa samanlaisia alkuperäsääntöjä kuin ne, jotka on esitetty tässä liitteessä. Edellä 9 ja 10 kohdassa säädettyä kumulaatiota sovelletaan ainoastaan tämän liitteen sääntöjen kaltaisia alkuperäsääntöjä sovellettaessa.

13.   AKT-valtioiden pyynnöstä sellaisen naapurina olevan kehitysmaan alkuperäaineksia, joka ei ole AKT-valtio ja joka kuuluu yhtenäiseen maantieteelliseen kokonaisuuteen, pidetään AKT-valtioiden alkuperäaineksina, jos ne sisältyvät niissä valmistettuun tuotteeseen. Näiden ainesten ei tarvitse olla riittävästi valmistettuja tai käsiteltyjä, jos

niitä on AKT-valtioissa valmistettu tai käsitelty enemmän kuin 5 artiklassa tarkoitetaan;

AKT-valtiot, yhteisö ja muut asianomaiset valtiot ovat tehneet sopimuksen asianmukaisista hallinnollisista menettelyistä, joilla varmistetaan tämän kohdan moitteeton soveltaminen.

Tätä kohtaa ei sovelleta harmonoidun järjestelmän 3 tai 16 ryhmään luokiteltuihin tonnikalatuotteisiin eikä HS-koodiin 1006 kuuluviin riisituotteisiin.

Tämän liitteen säännöksiä sovelletaan sen määrittämiseksi, ovatko tuotteet peräisin naapurina olevasta kehitysmaasta.

AKT-valtioiden esittämistä pyynnöistä päätetään asetuksen (ETY) N:o 2913/92 247 ja 247 a artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Tällaisissa päätöksissä määritetään myös ne tuotteet, joihin ei saa soveltaa tässä kohdassa säädettyä kumulaatiota.

7 artikla

Kelpuuttamisen yksikkö

1.   Kelpuuttamisen yksikkö tätä liitettä sovellettaessa on se tuote, jota pidetään perusyksikkönä määritettäessä nimike harmonoidun järjestelmän nimikkeistön mukaan.

Tämän mukaisesti:

a)

kun tavararyhmästä tai -yhdistelmästä koostuva tuote luokitellaan harmonoidun järjestelmän mukaan yhteen ainoaan nimikkeeseen, tämä kokonaisuus muodostaa kelpuuttamisen yksikön;

b)

kun lähetys koostuu useasta samanlaisesta tuotteesta, jotka luokitellaan samaan harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen, tämän liitteen säännöksiä sovellettaessa on kutakin tuotetta tarkasteltava erikseen.

2.   Jos harmonoidun järjestelmän 5 yleisen tulkintasäännön mukaan pakkausta pidetään tuotteeseen kuuluvana luokiteltaessa, sitä on pidettävä tuotteeseen kuuluvana myös alkuperää määritettäessä.

8 artikla

Tarvikkeet, varaosat ja työkalut

Tarvikkeiden, varaosien ja työkalujen, jotka toimitetaan yhdessä laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon kanssa, jotka kuuluvat tavanomaisena varustuksena tähän laitteistoon, koneeseen, laitteeseen tai ajoneuvoon ja jotka sisältyvät sen hintaan taikka joita ei laskuteta erikseen, katsotaan muodostavan kyseisen laitteiston, koneen, laitteen tai ajoneuvon kanssa yhden kokonaisuuden.

9 artikla

Sarjat

Harmonoidun järjestelmän yleisen tulkintasäännön 3 mukaisia sarjoja pidetään alkuperätuotteina, jos kaikki sarjaan kuuluvat tuotteet ovat alkuperätuotteita. Jos sarja koostuu sekä alkuperätuotteista että ei-alkuperätuotteista, sitä on kuitenkin kokonaisuutena pidettävä alkuperätuotteena, jos ei-alkuperätuotteiden arvo on enintään 15 prosenttia sarjan vapaasti tehtaalla -hinnasta.

10 artikla

Neutraalit tekijät

Määritettäessä, onko tuote alkuperätuote, ei ole tarpeen todeta seuraavien tuotteen valmistuksessa käytettyjen tuotteiden alkuperää:

a)

energia ja polttoaineet;

b)

laitokset ja laitteistot;

c)

koneet ja työkalut;

d)

tavarat, jotka eivät sisälly ja joiden ei ole tarkoitus sisältyä tuotteen lopulliseen koostumukseen.

III OSASTO

ALUEESEEN LIITTYVÄT VAATIMUKSET

11 artikla

Alueperiaate

1.   Tämän liitteen II osastossa alkuperäaseman saamiselle säädettyjen edellytysten on täytyttävä keskeytyksettä AKT-valtioissa, jollei 6 artiklassa toisin säädetä.

2.   AKT-valtioista, yhteisöstä tai MMA:ista johonkin muuhun maahan viedyt alkuperätuotteet palautetaan, niitä on, jollei 6 artiklassa toisin säädetä, pidettävä ei-alkuperätuotteina, jollei tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla voida osoittaa, että:

a)

palautetut tavarat ovat samoja kuin maasta viedyt tavarat; ja

b)

niille ei ole suoritettu kyseisessä maassa tai viennin aikana muita kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

12 artikla

Suora kuljetus

1.   Tässä asetuksessa säädettyä etuuskohtelua sovelletaan ainoastaan tämän liitteen vaatimukset täyttäviin tuotteisiin, joiden kuljetus 6 artiklaa sovellettaessa tapahtuu suoraan AKT-valtioiden, yhteisön, MMA:iden tai Etelä-Afrikan alueen välillä kulkematta muun alueen kautta. Yhden lähetyksen muodostavat tuotteet voidaan kuitenkin kuljettaa muiden alueiden kautta, tarvittaessa uudelleen lastaten tai väliaikaisesti varastoiden näillä alueilla, jos tuotteet pysyvät kauttakuljetus- tai varastointimaan tulliviranomaisten valvonnassa ja niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin purkaminen tai uudelleenlastaus tai niiden kunnon säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Alkuperätuotteet voidaan kuljettaa putkijohdoissa muun kuin AKT-valtion tai yhteisön alueen kautta.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyjen edellytysten täyttyminen osoitetaan tuojamaan tulliviranomaisille esittämällä

a)

yksi ainoa kuljetusasiakirja, jolla tavarat on kuljetettu viejämaasta kauttakuljetusmaan kautta; tai

b)

kauttakuljetusmaan tulliviranomaisten antama todistus, jossa

i)

on tarkka kuvaus tuotteista;

ii)

ilmoitetaan tuotteiden purkamisen ja uudelleenlastauksen päivämäärät ja tarvittaessa käytettyjen alusten tai muiden kuljetusvälineiden nimet, ja

iii)

vahvistetaan ne olosuhteet, joissa tavarat ovat olleet kauttakuljetusmaassa;

tai

c)

jos edellä mainittuja ei ole, muita asian kannalta olennaisia asiakirjoja.

13 artikla

Näyttelyt

1.   Alkuperätuotteille, jotka on lähetetty AKT-valtiosta muuhun kuin 6 artiklassa tarkoitetussa maassa pidettävään näyttelyyn ja jotka myydään näyttelyn jälkeen yhteisöön tuotaviksi, myönnetään tuonnissa tämän asetuksen säännösten mukaiset etuudet, jos tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että:

a)

viejä on lähettänyt nämä tuotteet AKT-valtiosta maahan, jossa näyttely pidetään, ja pitänyt niitä siellä näytteillä;

b)

kyseinen viejä on myynyt tai luovuttanut tuotteet yhteisössä olevalle vastaanottajalle;

c)

tuotteet on lähetetty näyttelyn aikana tai välittömästi sen jälkeen siinä tilassa, jossa ne lähetettiin näyttelyä varten; ja

d)

sen jälkeen kun tuotteet on lähetetty näyttelyyn, niitä ei ole käytetty muihin tarkoituksiin kuin tässä näyttelyssä esittelyyn.

2.   Alkuperäselvitys on annettava tai laadittava IV osaston säännösten mukaisesti ja esitettävä tavanomaisella tavalla tuojamaan tulliviranomaisille. Siinä on ilmoitettava näyttelyn nimi ja osoite. Tarvittaessa voidaan vaatia kirjallinen lisäselvitys olosuhteista, joissa tuotteita on pidetty näytteillä.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan kaikkiin kaupan, teollisuuden, maatalouden ja käsiteollisuuden näyttelyihin, messuihin tai niiden kaltaisiin julkisiin esittelytilaisuuksiin, joita ei ole järjestetty yksityisiin tarkoituksiin kaupoissa tai liiketiloissa ulkomaisten tuotteiden myymiseksi ja joiden aikana tuotteet pysyvät tullivalvonnassa.

IV OSASTO

ALKUPERÄSELVITYS

14 artikla

Yleiset vaatimukset

1.   AKT-valtioiden alkuperätuotteet saavat yhteisöön tuotaessa tämän asetuksen säännösten mukaiset etuudet, jos niistä esitetään joko:

a)

lisäyksessä 3 esitetyn mallin mukainen EUR.1-tavaratodistus; tai

b)

jäljempänä 19 artiklan 1 kohdassa eritellyissä tapauksissa ilmoitus, jonka teksti esitetään lisäyksessä 4 ja jonka viejä antaa kauppalaskussa, lähetysluettelossa tai muussa sellaisessa kaupallisessa asiakirjassa, jossa tuotteiden kuvaus on riittävän yksityiskohtainen niiden tunnistamiseksi, jäljempänä ”kauppalaskuilmoitus”.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, tämän liitteen mukaiset alkuperätuotteet saavat 25 artiklassa eritellyissä tapauksissa tämän asetuksen säännösten mukaiset etuudet ilman, että on tarpeen esittää mitään edellä tarkoitetuista asiakirjoista.

15 artikla

EUR.1-tavaratodistuksen antamismenettely

1.   Viejämaan tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen viejän tai tämän valtuuttaman edustajan viejän vastuulla tekemästä kirjallisesta hakemuksesta.

2.   Tätä varten viejä tai tämän valtuuttama edustaja täyttää lisäyksessä 3 esitettyjen mallien mukaiset EUR.1-tavaratodistuksen ja hakemuslomakkeen. Nämä lomakkeet on täytettävä tässä liitteessä säädetyllä tavalla. Jos ne täytetään käsin, ne on täytettävä musteella painokirjaimin. Tuotteiden kuvaus on merkittävä sille varattuun kohtaan jättämättä väliin tyhjiä rivejä. Jos kohtaa ei täytetä kokonaan, kuvauksen viimeisen rivin alle on vedettävä vaakasuora viiva ja täyttämätön tila on suljettava viivalla.

3.   EUR.1-tavaratodistusta hakevan viejän on oltava valmis milloin tahansa sen tuotteet vievän AKT-valtion tulliviranomaisten pyynnöstä, jossa EUR.1-tavaratodistus annetaan, esittämään kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema sekä tämän liitteen muiden vaatimusten täyttyminen.

4.   Vievän AKT-valtion tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen, jos kyseisiä tuotteita voidaan pitää AKT-valtioiden tai jonkin muun 6 artiklassa tarkoitetun maan alkuperätuotteina ja jos ne täyttävät tämän liitteen muut vaatimukset.

5.   Tavaratodistuksen antavien tulliviranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tuotteiden alkuperäaseman ja tämän liitteen muiden vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi. Tätä varten niillä on oikeus vaatia todistusaineistoa ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeelliseksi katsomiaan tarkastuksia. Tavaratodistuksen antavien tulliviranomaisten on valvottava myös, että 2 kohdassa tarkoitetut lomakkeet täytetään asianmukaisesti. Ne tarkastavat erityisesti, että tuotekuvaukselle varattu kohta on täytetty siten, että siihen on mahdotonta tehdä vilpillisiä lisäyksiä.

6.   EUR.1-tavaratodistuksen antopäivä merkitään tavaratodistuksen 11 kohtaan.

7.   Tulliviranomaiset antavat EUR.1-tavaratodistuksen, ja se annetaan viejän käyttöön heti, kun vienti on tosiasiallisesti tapahtunut tai varmistunut.

16 artikla

Jälkikäteen annetut EUR.1-tavaratodistukset

1.   Sen estämättä, mitä 15 artiklan 7 kohdassa säädetään, EUR.1-tavaratodistus voidaan poikkeuksellisesti antaa siihen merkittyjen tuotteiden viennin jälkeen, jos:

a)

sitä ei ole annettu vientihetkellä erehdysten, tahattomien laiminlyöntien tai erityisolosuhteiden vuoksi; tai

b)

tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että EUR.1-tavaratodistus on annettu, mutta sitä ei ole tuonnissa hyväksytty teknisistä syistä.

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa viejän on ilmoitettava hakemuksessaan EUR.1-tavaratodistukseen merkittyjen tuotteiden vientipaikka ja -päivä sekä perusteet pyynnölleen.

3.   Tulliviranomaiset voivat antaa EUR.1-tavaratodistuksen jälkikäteen vasta todettuaan viejän hakemuksessa annettujen tietojen olevan vastaavien asiakirjojen mukaisia.

4.   Jälkikäteen annettuihin EUR.1-tavaratodistuksiin on tehtävä seuraava merkintä:

”ISSUED RETROSPECTIVELY”

5.   Edellä 4 kohdassa tarkoitettu merkintä tehdään EUR.1-tavaratodistuksen kohtaan ”huomautuksia”.

17 artikla

EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen antaminen

1.   Jos EUR.1-tavaratodistus varastetaan tai se katoaa tai tuhoutuu, viejä voi pyytää todistuksen antaneilta tulliviranomaisilta kaksoiskappaleen, joka laaditaan niiden hallussa olevien vientiasiakirjojen perusteella.

2.   Näin annettuun kaksoiskappaleeseen on tehtävä seuraava merkintä:

”DUPLICATE”

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettu merkintä tehdään EUR.1-tavaratodistuksen kaksoiskappaleen kohtaan ”huomautuksia”.

4.   Kaksoiskappale, johon on merkittävä alkuperäisen EUR.1-tavaratodistuksen antopäivämäärä, on voimassa kyseisestä päivästä alkaen.

18 artikla

EUR.1-tavaratodistuksen antaminen aikaisemmin annetun tai laaditun alkuperäselvityksen perusteella

Kun alkuperätuotteet asetetaan AKT-valtiossa tai yhteisössä tullitoimipaikan valvontaan, alkuperäinen alkuperäselvitys voidaan korvata yhdellä tai useammalla EUR.1-tavaratodistuksella kaikkien näiden tuotteiden tai niistä osan lähettämiseksi muualle AKT-valtioihin tai yhteisöön. Korvaavan EUR.1-tavaratodistuksen tai -tavaratodistukset antaa se tullitoimipaikka, jonka valvontaan tuotteet asetetaan.

19 artikla

Kauppalaskuilmoituksen laatimisedellytykset

1.   Edellä 14 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kauppalaskuilmoituksen voivat laatia

a)

jäljempänä 20 artiklassa tarkoitettu valtuutettu viejä; tai

b)

kuka tahansa viejä yhdestä tai useammasta kollista muodostuvalle, yhteensä enintään 6 000 euron arvosta alkuperätuotteita sisältävälle lähetykselle.

2.   Kauppalaskuilmoitus voidaan laatia, jos tuotteita voidaan pitää AKT-valtioiden tai jonkin muun 6 artiklassa tarkoitetun maan alkuperätuotteina ja jos ne täyttävät tämän liitteen muut vaatimukset.

3.   Viejän, joka laatii kauppalaskuilmoituksen, on milloin tahansa viejämaan tulliviranomaisten pyynnöstä esitettävä kaikki tarvittavat asiakirjat, joilla todistetaan tuotteiden alkuperäasema ja tämän liitteen muiden vaatimusten täyttyminen.

4.   Viejä laatii kauppalaskuilmoituksen kirjoittamalla koneella, leimaamalla tai painamalla kauppalaskuun, lähetysluetteloon tai muuhun kaupalliseen asiakirjaan lisäyksessä 4 olevan tekstin mukaisen ilmoituksen käyttäen yhtä kyseisessä lisäyksessä annetuista erikielisistä toisinnoista ja viejämaan sisäisen lainsäädännön mukaisesti. Jos ilmoitus kirjoitetaan käsin, se on kirjoitettava musteella painokirjaimin.

5.   Kauppalaskuilmoituksissa on oltava viejän käsin kirjoittama alkuperäinen allekirjoitus. Jäljempänä 20 artiklassa tarkoitettua valtuutettua viejää ei kuitenkaan vaadita allekirjoittamaan tällaisia ilmoituksia, jos hän antaa viejämaan tulliviranomaisille kirjallisen sitoumuksen, että hän ottaa jokaisesta kauppalaskuilmoituksesta, josta hänet voidaan tunnistaa, täyden vastuun, niin kuin hän olisi käsin allekirjoittanut sen.

6.   Viejä voi laatia kauppalaskuilmoituksen, kun siinä tarkoitetut tuotteet viedään maasta tai viennin jälkeen, jos se esitetään tuojamaassa viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun siinä tarkoitetut tuotteet on tuotu maahan.

20 artikla

Valtuutettu viejä

1.   Viejämaan tulliviranomaiset voivat antaa sellaiselle viejälle, joka harjoittaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden usein tapahtuvaa vientiä, luvan laatia kauppalaskuilmoituksia tuotteiden arvosta riippumatta. Tällaista lupaa hakevan viejän on annettava kaikki tulliviranomaisten tarpeellisina pitämät takeet tuotteiden alkuperäaseman ja muiden tässä liitteessä asetettujen vaatimusten täyttymisen tarkastamiseksi.

2.   Tulliviranomaiset voivat asettaa valtuutetun viejän aseman myöntämiselle kaikki tarpeellisina pitämänsä edellytykset.

3.   Tulliviranomaiset antavat valtuutetulle viejälle tullin lupanumeron, joka merkitään kauppalaskuilmoitukseen.

4.   Tulliviranomaiset valvovat valtuutetun viejän luvankäyttöä.

5.   Tulliviranomaiset voivat milloin tahansa peruuttaa luvan. Niiden on tehtävä näin silloin, kun valtuutettu viejä ei enää anna 1 kohdassa tarkoitettuja takeita tai täytä 2 kohdassa tarkoitettuja edellytyksiä taikka muutoin käyttää lupaa väärin.

21 artikla

Alkuperäselvityksen voimassaolo

1.   Alkuperäselvitys on voimassa kymmenen kuukautta siitä päivästä, jona se on annettu viejämaassa, ja se on esitettävä tuon ajan kuluessa tuojamaan tulliviranomaisille.

2.   Alkuperäselvitykset, jotka esitetään tuojamaan tulliviranomaisille 1 kohdassa mainitun esittämismääräajan päätyttyä, voidaan hyväksyä etuuskohtelun soveltamista varten, jos nämä asiakirjat ovat jääneet esittämättä ennen määräajan päättymistä poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

3.   Muissa myöhästymistapauksissa tuojamaan tulliviranomaiset voivat hyväksyä alkuperäselvitykset, jos tuotteet on esitetty niille ennen mainitun määräajan päättymistä.

22 artikla

Kauttakuljetusmenettely

Kun tavarat saapuvat AKT-valtioon, joka on muu kuin niiden alkuperämaa, uusi neljän kuukauden voimassaoloaika alkaa päivänä, jona kauttakuljetusmaan tulliviranomaiset merkitsevät EUR.1-tavaratodistuksen 7 kohtaan:

sanan ”kauttakuljetus”,

kauttakuljetusmaan nimen,

virallisen leiman, jonka malli on aikaisemmin toimitettu Euroopan komissiolle 31 artiklan mukaisesti,

mainittujen merkintöjen päivämäärän.

23 artikla

Alkuperäselvityksen esittäminen

Alkuperäselvitys on esitettävä tuojamaan tulliviranomaisille kyseisessä maassa sovellettavien menettelyjen mukaisesti. Nämä viranomaiset voivat vaatia alkuperäselvityksen käännöksen ja ne voivat lisäksi vaatia, että tuontitavarailmoitusta täydennetään tuojan vakuutuksella siitä, että tuotteet täyttävät tämän asetuksen säännösten soveltamiseksi vaadittavat edellytykset.

24 artikla

Tuonti osalähetyksinä

Jos harmonoidun järjestelmän XVI ja XVII jaksoon tai nimikkeisiin 7308 ja 9406 kuuluva harmonoidun järjestelmän yleisessä tulkintasäännössä 2 a tarkoitettu osiin purettu tai kokoamaton tuote tuodaan tuojan pyynnöstä maahan osalähetyksinä tuojavaltion tulliviranomaisten määräämin edellytyksin, tulliviranomaisille esitetään tällaisesta tuotteesta yksi alkuperäselvitys ensimmäistä osalähetystä tuotaessa.

25 artikla

Poikkeukset alkuperäselvityksen esittämisestä

1.   Yksityishenkilöiden yksityishenkilöille pikkulähetyksinä lähettämät tuotteet ja matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tuotteet voidaan tuoda maahan alkuperätuotteina ilman, että alkuperäselvityksen esittämistä vaaditaan, jos kyseessä ei ole kaupallinen tuonti ja tuotteiden on ilmoitettu täyttävän tässä liitteessä säädetyt vaatimukset ja kun ei ole syytä epäillä annetun ilmoituksen todenmukaisuutta. Jos tuotteet lähetetään postitse, tämä ilmoitus voidaan tehdä tulliluetteloon CN22/CN23 tai kyseiseen asiakirjaan liitettävälle erilliselle paperille.

2.   Tuontia, joka on satunnaista ja muodostuu ainoastaan vastaanottajien tai matkustajien tai heidän perheidensä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuista tuotteista, ei pidetä kaupallisena, jos näiden tuotteiden luonne tai määrä ei viittaa mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen.

3.   Näiden tuotteiden yhteisarvo ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 500 euroa pikkulähetysten osalta eikä suurempi kuin 1 200 euroa matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tuotteiden osalta.

26 artikla

Kumulaatiota koskeva tiedotusmenettely

1.   Sovellettaessa 2 artiklan 2 kohtaa ja 6 artiklan 1 kohtaa muista AKT-valtioista, yhteisöstä tai MMA:ista tulevien ainesten tämän liitteen mukainen alkuperäasema todistetaan EUR.1-tavaratodistuksella tai lisäyksessä 5A esitetyn mallin mukaisella hankkijan ilmoituksella, jonka viejä antaa siinä valtiossa tai MMA:ssa, josta aines tulee.

2.   Sovellettaessa 2 artiklan 2 kohtaa, 6 artiklan 2 kohtaa ja 6 artiklan 9 kohtaa muissa AKT-valtioissa, yhteisössä, MMA:issa tai Etelä-Afrikassa suoritettu valmistus tai käsittely todistetaan lisäyksessä 5B esitetyn mallin mukaisella hankkijan ilmoituksella, jonka viejä antaa siinä valtiossa tai MMA:ssa, josta aines tulee.

3.   Hankkijan on annettava erillinen hankkijan ilmoitus jokaisen aineslähetyksen osalta lähetystä koskevassa kauppalaskussa tai sen liitteessä taikka lähetysluettelossa tai muussa lähetystä koskevassa kaupallisessa asiakirjassa, jossa ainesten kuvaus on riittävän yksityiskohtainen niiden tunnistamiseksi.

4.   Hankkijan ilmoitus voidaan laatia valmiille lomakkeelle.

5.   Hankkijan ilmoitus on allekirjoitettava käsin. Kun kauppalasku ja hankkijan ilmoitus laaditaan tietokoneella, hankkijan ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse välttämättä allekirjoittaa käsin, jos hankkijayrityksessä asiasta vastaava työntekijä voidaan tunnistaa tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla siinä valtiossa, jossa hankkijan ilmoitus on laadittu. Mainitut tulliviranomaiset voivat vahvistaa tämän kohdan soveltamisen edellytykset.

6.   Hankkijan ilmoitus esitetään sille vievän AKT-valtion toimivaltaiselle tullitoimipaikalle, jota on pyydetty antamaan EUR.1-tavaratodistus.

7.   Ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää AKT–EY-kumppanuussopimuksen Liitteen V pöytäkirjassa n:o 1 olevan 26 artiklan mukaisesti laaditut hankkijan ilmoitukset ja annetut tiedotustodistukset jäävät voimaan.

27 artikla

Todistusasiakirjat

Edellä 15 artiklan 3 kohdassa ja 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, joita käytetään todisteena siitä, että EUR.1-tavaratodistuksessa tai kauppalaskuilmoituksessa tarkoitettuja tuotteita voidaan pitää AKT-valtioiden tai jonkin muun 6 artiklassa tarkoitetun maan alkuperätuotteina ja että ne täyttävät tämän liitteen muut vaatimukset, voivat olla muun muassa seuraavia:

a)

esimerkiksi viejän tai hankkijan tileihin tai sisäiseen kirjanpitoon sisältyvät välittömät todisteet toimista, jotka tämä on suorittanut tavaroiden tuottamiseksi;

b)

asiakirjat, joilla osoitetaan tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ainesten alkuperäasema ja jotka on annettu tai laadittu AKT-valtiossa tai jossakin muussa 6 artiklassa tarkoitetussa maassa, jossa näitä asiakirjoja käytetään sisäisen lainsäädännön mukaisesti;

c)

asiakirjat, joilla osoitetaan tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ainesten valmistus tai käsittely AKT-valtioissa, yhteisössä tai MMA:issa ja jotka on annettu tai laadittu AKT-valtiossa, yhteisössä tai MMA:ssa, jossa näitä asiakirjoja käytetään sisäisen lainsäädännön mukaisesti;

d)

EUR.1-tavaratodistukset tai kauppalaskuilmoitukset, joilla osoitetaan tuotteiden valmistuksessa käytettyjen ainesten alkuperäasema ja jotka on annettu tai laadittu AKT-valtioissa tai jossakin muussa 6 artiklassa tarkoitetussa maassa tämän liitteen mukaisesti.

28 artikla

Alkuperäselvitysten ja todistusasiakirjojen säilyttäminen

1.   Viejän, joka hakee EUR.1-tavaratodistusta, on säilytettävä 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kolme vuotta.

2.   Viejän, joka laatii kauppalaskuilmoituksen, on säilytettävä tämän kauppalaskuilmoituksen jäljennös ja 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat vähintään kolme vuotta.

3.   Viejämaan tulliviranomaisten, jotka antavat EUR.1-tavaratodistuksen, on säilytettävä 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu hakemuslomake vähintään kolme vuotta.

4.   Tuojamaan tulliviranomaisten on säilytettävä niille esitetyt EUR.1-tavaratodistukset ja kauppalaskuilmoitukset vähintään kolme vuotta.

29 artikla

Poikkeavuudet ja muotovirheet

1.   Pienet poikkeavuudet alkuperäselvityksen merkintöjen ja tuotteiden tuontimuodollisuuksien täyttämiseksi tullitoimipaikassa esitettyjen asiakirjojen merkintöjen välillä eivät sinänsä tee alkuperäselvityksestä mitätöntä, jos asianmukaisesti osoitetaan, että se vastaa tulliviranomaisille esitettyjä tuotteita.

2.   Alkuperäselvityksessä olevat selvät muotovirheet kuten lyöntivirheet eivät saa johtaa kyseisen asiakirjan hylkäämiseen, elleivät nämä virheet ole sellaisia, että ne antavat aihetta epäillä asiakirjassa annettujen tietojen oikeellisuutta.

30 artikla

Euroina ilmaistut määrät

1.   Edellä 19 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 25 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi tapauksissa, joissa tuotteet laskutetaan muuna valuuttana kuin euroina, AKT-valtio, jäsenvaltiot ja muut 6 artiklassa mainitut maat ja alueet vahvistavat euroina ilmaistuja määriä vastaavat määrät vuosittain omana kansallisena valuuttanaan.

2.   Lähetykseen sovelletaan 19 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 25 artiklan 3 kohdan säännöksiä sen valuutan perusteella, jona kauppalasku on laadittu, asianomaisen maan vahvistaman määrän mukaisesti.

3.   Kansallisena valuuttana käytettävät määrät ovat euroina ilmaistavien määrien vasta-arvot kyseisenä valuuttana euron lokakuun ensimmäisen työpäivän kurssin mukaisesti. Määrät ilmoitetaan komissiolle 15 päivään lokakuuta mennessä, ja niitä sovelletaan seuraavan vuoden tammikuun 1 päivästä. Komissio ilmoittaa kaikille asianomaisille maille kyseisistä määristä.

4.   Maa voi pyöristää ylöspäin tai alaspäin määrää, joka saadaan muunnettaessa euroina ilmaistu määrä sen kansalliseksi valuutaksi. Pyöristyksen tuloksena saatu määrä voi poiketa muuntamisen tuloksena saadusta määrästä enintään 5 prosenttia. Maa voi pitää euroina ilmaistun määrän kansallisena valuuttana ilmaistun vasta-arvon muuttumattomana, jos kyseisen määrän muuntaminen 3 kohdassa määrättynä vuotuisen tarkistuksen ajankohtana ilman mahdollista pyöristystä korottaisi kansallisena valuuttana ilmaistua vasta-arvoa vähemmän kuin 15 prosenttia. Kansallisena valuuttana ilmaistu vasta-arvo voidaan pitää samana, jos kyseinen vasta-arvo alenisi muuntamisen tuloksena.

5.   Komissio tarkastelee yhteisön tai AKT-valtioiden pyynnöstä euroina ilmaistuja määriä. Tätä tarkastelua tehdessään komissio harkitsee, onko aiheellista säilyttää näiden arvorajojen reaalivaikutus entisellään. Tätä tarkoitusta varten se voi päättää euroina ilmaistujen määrien muuttamisesta.

V OSASTO

HALLINNOLLISEN YHTEISTYÖN MENETELMÄT

31 artikla

Keskinäinen avunanto

1.   AKT-valtiot toimittavat komissiolle käyttämiensä leimasinten leimanäytteet sekä niiden tulliviranomaisten osoitteet, jotka ovat toimivaltaisia antamaan EUR.1-tavaratodistuksia ja suorittamaan EUR.1-tavaratodistusten ja kauppalaskuilmoitusten jälkitarkastuksia.

EUR.1.-tavaratodistukset ja kauppalaskuilmoitukset hyväksytään etuuskohtelun soveltamista varten siitä päivästä, jona komissio saa kyseiset tiedot.

Komissio välittää nämä tiedot jäsenvaltioiden tulliviranomaisille.

2.   Sen varmistamiseksi, että tätä liitettä sovelletaan oikein, yhteisö, MMA:t ja AKT-valtiot avustavat toisiaan toimivaltaisten tullihallintojen välityksellä tarkastaessaan EUR.1-tavaratodistusten, kauppalaskuilmoitusten ja hankkijan ilmoitusten aitoutta sekä näissä asiakirjoissa annettujen tietojen oikeellisuutta.

Viranomaiset, joilta apua pyydetään, toimittavat tarvittavat tiedot niistä olosuhteista, joissa tuote on valmistettu, ja ilmoittavat erityisesti, millä edellytyksillä alkuperäsääntöjä on noudatettu asianomaisissa AKT-valtioissa, jäsenvaltioissa tai MMA:issa.

32 artikla

Alkuperäselvitysten tarkastaminen

1.   Alkuperäselvitysten jälkitarkastus suoritetaan pistokokein tai aina kun tuojamaan tulliviranomaisilla on perusteltua aihetta epäillä tällaisten asiakirjojen aitoutta, tuotteiden alkuperäasemaa tai muiden tässä liitteessä säädettyjen vaatimusten täyttymistä.

2.   Edellä 1 kohtaa sovellettaessa tuojamaan tulliviranomaiset palauttavat viejämaan tulliviranomaisille EUR.1-tavaratodistuksen ja kauppalaskun, jos se on esitetty, kauppalaskuilmoituksen tai näiden asiakirjojen jäljennökset ja esittävät tarvittaessa syyt tarkastuspyyntöön. Jälkitarkastuspyynnön tueksi toimitetaan kaikki asiakirjat ja saadut tiedot, joiden perusteella alkuperäselvityksessä olevia tietoja voidaan epäillä virheellisiksi.

3.   Tarkastuksen suorittavat viejämaan tulliviranomaiset. Tätä varten niillä on oikeus vaatia todistusaineistoa ja tarkastaa viejän tilejä tai tehdä muita tarpeelliseksi katsomiaan tarkastuksia.

4.   Jos tuojamaan tulliviranomaiset päättävät lykätä etuuskohtelun myöntämistä kyseisille tuotteille siihen asti, kunnes tarkastuksen tulokset on saatu, niiden on luovutettava tuotteet tuojalle, jos tarpeellisiksi katsotut varmuustoimenpiteet toteutetaan.

5.   Tarkastuksen tulokset ilmoitetaan tarkastusta pyytäneille tulliviranomaisille mahdollisimman pian. Näistä tuloksista on käytävä selvästi ilmi, ovatko asiakirjat aitoja ja voidaanko kyseisiä tuotteita pitää AKT-valtioiden tai jonkin muun 6 artiklassa tarkoitetun maan alkuperätuotteina ja täyttävätkö ne tämän liitteen muut vaatimukset.

6.   Jos perustellun epäilyn tapauksessa vastausta ei ole saatu kymmenen kuukauden kuluessa tarkastuspyynnön päivämäärästä tai saadussa vastauksessa ei ole riittävästi tietoja sen ratkaisemiseksi, ovatko kyseiset asiakirjat aitoja tai mikä on tavaroiden tosiasiallinen alkuperä, tarkastusta pyytäneet tulliviranomaiset epäävät etuuskohtelun, paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa.

7.   Jos tarkastusmenettely tai muut käytettävissä olevat tiedot näyttävät osoittavan, että tämän liitteen säännöksiä rikotaan, on suoritettava tarvittavat tutkimukset asianmukaista kiireellisyyttä noudattaen, jotta tällaiset rikkomukset voidaan todeta ja estää.

33 artikla

Hankkijan ilmoitusten tarkastaminen

1.   Hankkijan ilmoituksen tarkastus voidaan suorittaa pistokokein tai aina kun tuojamaan tulliviranomaisilla on aihetta epäillä asiakirjan aitoutta tai kyseisten ainesten tosiasiallista alkuperää koskevien tietojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä.

2.   Tulliviranomaiset, joille hankkijan ilmoitus esitetään, voivat pyytää sen valtion tulliviranomaisia, jossa ilmoitus on laadittu, antamaan lisäyksessä 6 esitetyn mallin mukaisen tiedotustodistuksen. Vaihtoehtoisesti tulliviranomaiset, joille hankkijan ilmoitus esitetään, voivat pyytää viejää esittämään sen valtion tulliviranomaisten antaman tiedotustodistuksen, jossa ilmoitus on laadittu.

Tiedotustodistuksen antaneen tullitoimipaikan on säilytettävä todistuksen jäljennös vähintään kolme vuotta.

3.   Tarkastuksen tulokset ilmoitetaan tarkastusta pyytäneille tulliviranomaisille niin pian kuin mahdollista. Näistä tuloksista on käytävä selkeästi ilmi, onko ainesten asemaa koskeva ilmoitus oikea.

4.   Tarkastuksia varten hankkijoiden on säilytettävä ilmoituksen sisältävän asiakirjan jäljennös sekä kaikki tarvittavat todisteet ainesten tosiasiallisesta asemasta vähintään kolmen vuoden ajan.

5.   Sen valtion tulliviranomaisilla, jossa hankkijan ilmoitus on laadittu, on oikeus vaatia todistusaineistoa tai tehdä tarpeelliseksi katsomiaan tarkastuksia hankkijan ilmoituksen oikeellisuuden tarkastamiseksi.

6.   Virheellisen hankkijan ilmoituksen perusteella annettuja tai laadittuja EUR.1-tavaratodistuksia tai kauppalaskuilmoituksia pidetään mitättöminä.

34 artikla

Rangaistukset

Seuraamuksia määrätään jokaiselle, joka laatii tai laadituttaa vääriä tietoja sisältävän asiakirjan saadakseen tuotteille etuuskohtelun.

35 artikla

Vapaa-alueet

1.   Kaikki tarvittavat toimenpiteet on toteutettava sen takaamiseksi, että alkuperäselvityksen tai hankkijan ilmoituksen seuraamia kaupan kohteena olevia tuotteita, joita kuljetuksen aikana pidetään niiden alueella sijaitsevilla vapaa-alueilla, ei vaihdeta toisiin tavaroihin ja että niille ei suoriteta muita toimenpiteitä kuin niiden kunnon säilyttämiseksi tarkoitetut tavanomaiset toimenpiteet.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, kun alkuperätuotteita tuodaan alkuperäselvityksellä vapaa-alueelle ja niitä valmistetaan tai käsitellään siellä, kyseisten viranomaisten on viejän pyynnöstä annettava uusi EUR.1-todistus, jos suoritettu valmistus tai käsittely on tämän liitteen säännösten mukainen.

36 artikla

Poikkeukset

1.   Komissio voi omasta aloitteestaan tai edunsaajavaltion pyynnöstä myöntää edunsaajavaltiolle väliaikaisen poikkeuksen tämän liitteen säännöksistä, jos

a)

edunsaajavaltio ei sisäisistä tai ulkoisista syistä väliaikaisesti kykene noudattamaan tässä liitteessä säädettyjä alkuperäaseman saamista koskevia sääntöjä, vaikka se on aiemmin kyennyt niitä noudattamaan, tai

b)

edunsaajavaltio tarvitsee aikaa valmistautuakseen noudattamaan tässä liitteessä säädettyjä alkuperäaseman saamista koskevia sääntöjä.

2.   Tällainen väliaikainen poikkeus on rajoitettava kestämään ainoastaan niin kauan kuin kyseiset sisäiset tai ulkoiset syyt ovat olemassa tai niin kauan kuin on tarpeen, jotta edunsaajavaltio kykenee noudattamaan mainittuja sääntöjä.

3.   Poikkeusta koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisena komissiolle. Pyynnössä on mainittava 1 kohdassa tarkoitetut syyt siihen, miksi poikkeusta haetaan, ja siihen on liitettävä asianmukaiset kirjalliset todisteet.

4.   Tämän artiklan mukaiset toimenpiteet hyväksytään noudattaa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 247 ja 247 a artiklassa tarkoitettua menettelyä.

Yhteisö myöntyy kaikkiin AKT-valtioiden pyyntöihin, jotka ovat tämän artiklan mukaisesti perusteltu asianmukaisesti ja joista ei voi aiheutua vakavaa haittaa yhteisön vakiintuneelle elinkeinolle.

VI OSASTO

CEUTA JA MELILLA

37 artikla

Erityisedellytykset

1.   Tässä liitteessä käytettyyn ilmaisuun ”yhteisö” ei sisälly Ceuta eikä Melilla. Ilmaisuun ”yhteisön alkuperätuotteet” eivät sisälly Ceutan eikä Melillan alkuperätuotteet.

2.   Tätä liitettä sovelletaan soveltuvin osin määritettäessä, voidaanko tuotteita pitää AKT-valtioiden alkuperätuotteina tuotaessa niitä Ceutaan ja Melillaan.

3.   Jos Ceutassa ja Melillassa tai yhteisössä kokonaan tuotettuja tuotteita valmistetaan tai käsitellään AKT-valtioissa, niitä pidetään AKT-valtioissa kokonaan tuotettuina.

4.   Ceutassa ja Melillassa tai yhteisössä tapahtunut valmistus tai käsittely katsotaan AKT-valtioissa tapahtuneeksi, jos aineksia valmistetaan tai käsitellään edelleen AKT-valtioissa.

5.   Tämän artiklan 3 ja 4 kohtaa sovellettaessa 5 artiklassa lueteltuja riittämättömiä valmistus- tai käsittelytoimia ei pidetä valmistuksena tai käsittelynä.

6.   Ceutaa ja Melillaa pidetään yhtenä alueena.

VII OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

38 artikla

Kuljetettavina tai varastossa olevia tavaroita koskevat siirtymämääräykset

1.   Tämän asetuksen säännöksiä voidaan soveltaa mistä tahansa liitteessä 1 luetellulta alueelta tai luetellusta valtiosta vietäviin tavaroihin, joiden mukana on EUR.1-tavaratodistus, joka on annettu AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteen V pöytäkirjassa n:o 1 olevan 15 artiklan mukaisesti kymmenen kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

2.   Tämän asetuksen säännöksiä voidaan soveltaa mistä tahansa liitteessä 1 luetellulta alueelta tai luetellusta valtiosta vietäviin tämän liitteen säännösten mukaisiin tavaroihin, jotka tämän asetuksen voimaantulopäivänä ovat joko kuljetettavina tai yhteisössä väliaikaisesti varastoituina tullivarastossa tai vapaa-alueilla, jos tuojavaltion tulliviranomaisille esitetään kymmenen kuukauden kuluessa kyseisestä päivästä viejämaan tulliviranomaisten jälkikäteen antama EUR.1-tavaratodistus ja asiakirjat, joilla osoitetaan, että tavarat on kuljetettu tämän liitteen 12 artiklan määräysten mukaisesti suoraan.

39 artikla

Lisäykset

Tämän liitteen lisäykset ovat sen erottamaton osa.

Lisäys 1

Alkuhuomautukset tässä liitteessä olevaan luetteloon

Huomautus 1:

Luettelossa asetetaan edellytykset, jotka tuotteiden on täytettävä, jotta niitä voitaisiin pitää liitteessä II olevan 4 artiklan mukaisesti riittävästi valmistettuina tai käsiteltyinä.

Huomautus 2:

1.   Luettelon kahdessa ensimmäisessä sarakkeessa kuvataan valmis tuote. Ensimmäisessä sarakkeessa on harmonoidussa järjestelmässä käytetty nimikkeen tai ryhmän numero ja toisessa sarakkeessa harmonoidussa järjestelmässä tästä nimikkeestä tai ryhmästä käytetty tavaran kuvaus. Jokaisen kahden ensimmäisen sarakkeen merkinnän osalta on sääntö 3 tai 4 sarakkeessa. Jos ensimmäisen sarakkeen numeron edessä on tietyissä tapauksissa ”ex”, tämä tarkoittaa, että 3 tai 4 sarakkeen sääntöä sovelletaan ainoastaan 2 sarakkeessa mainittuun nimikkeen osaan.

2.   Kun sarakkeessa 1 on koottu yhteen useita nimikkeitä tai mainittu ryhmän numero ja sarakkeessa 2 on tämän vuoksi yleisluonteinen tavaran kuvaus, vastaavaa sarakkeen 3 tai 4 sääntöä sovelletaan kaikkiin niihin tuotteisiin, jotka harmonoidussa järjestelmässä luokitellaan kyseisen ryhmän nimikkeisiin tai johonkin nimikkeistä, jotka on koottu sarakkeeseen 1.

3.   Kun tässä luettelossa on eri sääntöjä, joita sovelletaan samaan nimikkeeseen kuuluviin eri tuotteisiin, jokaisessa luetelmakohdassa on sen nimikkeen osan tavaran kuvaus, jota viereinen 3 tai 4 sarakkeen sääntö koskee.

4.   Kun kahden ensimmäisen sarakkeen merkinnälle on sääntö sekä 3 että 4 sarakkeessa, viejä voi valintansa mukaan soveltaa joko 3 tai 4 sarakkeessa olevaa sääntöä. Jos 4 sarakkeessa ei ole alkuperäsääntöä, on sovellettava 3 sarakkeen sääntöä.

Huomautus 3:

1.   Tämän liitteen 4 artiklan säännöksiä alkuperäaseman saaneista, muiden tuotteiden valmistuksessa käytettävistä tuotteista sovelletaan riippumatta siitä, onko tämä asema saatu siinä tehtaassa, jossa nämä tuotteet käytetään vai jossakin muussa yhteisön tai AKT-valtioiden tehtaassa.

Esimerkki:

Nimikkeeseen 8407 kuuluva moottori, jonka osalta säännössä määrätään, että mahdollisesti käytettävien ei-alkuperäainesten arvo saa olla enintään 40 prosenttia vapaasti tehtaalla -hinnasta, on valmistettu nimikkeeseen ex 7224 kuuluvasta ”muusta takomalla esimuokatusta seosteräksestä”.

Jos tämä esimuokattu teräs on taottu yhteisössä ei-alkuperätuotetta olevasta valanteesta, se on jo saanut alkuperäaseman luettelossa vahvistetun nimikkeen 7224 tuotteita koskevan säännön nojalla. Esimuokattua terästä voidaan pitää moottorin arvoa laskettaessa alkuperätuotteena riippumatta siitä, onko esimuokattu teräs tuotettu samassa tehtaassa tai jossakin muussa yhteisön tehtaassa. Valanteen, joka ei ole alkuperätuote, arvoa ei siten oteta huomioon laskettaessa käytettyjen ei-alkuperäainesten arvoa.

2.   Tästä seuraa, että sen ylittävä valmistus tai käsittely antaa myös alkuperäaseman ja sitä vähempi valmistus tai käsittely taas ei anna alkuperäasemaa. Toisin sanoen, jos säännössä määrätään, että tietyllä valmistusasteella olevia ei-alkuperäaineksia saadaan käyttää, on sitä aiemmalla valmistusasteella olevien tällaisten ainesten käyttö myös sallittua, mutta sen sijaan myöhemmällä valmistusasteella olevien ainesten käyttö ei ole. Toisin sanoen, jos säännössä määrätään, että tietyllä valmistusasteella olevia ei-alkuperäaineksia saadaan käyttää, on sitä aiemmalla valmistusasteella olevien tällaisten ainesten käyttö myös sallittua, mutta sen sijaan myöhemmällä valmistusasteella olevien ainesten käyttö ei ole.

3.   Kun säännössä määrätään, että ”minkä tahansa nimikkeen aineksia” saadaan käyttää, myös aineksia, jotka kuuluvat samaan nimikkeeseen kuin tuote, saadaan käyttää ottaen kuitenkin huomioon sääntöön mahdollisesti sisältyvät erityisrajoitukset. Ilmaisulla ”valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen … aineksista” tarkoitetaan kuitenkin, että ainoastaan sellaisia samaan nimikkeeseen kuin tuote kuuluvia aineksia saadaan käyttää, joiden kuvaus on erilainen kuin tuotteella on luettelon 2 sarakkeessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3.2 huomautuksen soveltamista.

4.   Kun luettelon säännössä määrätään, että tuote voidaan valmistaa useammasta kuin yhdestä aineksesta, tämä tarkoittaa, että yhtä tai useampaa näistä aineksista saadaan käyttää. Säännössä ei vaadita, että niitä kaikkia käytetään.

Esimerkki:

Nimikkeisiin 5208–5212 kuuluviin kankaisiin sovellettavassa säännössä määrätään, että luonnonkuituja saadaan käyttää ja että muun muassa kemiallisia aineita saadaan myös käyttää. Tämä sääntö ei tarkoita, että on käytettävä molempia; on mahdollista käyttää vain toista näistä aineksista tai molempia yhdessä.

5.   Kun luettelon säännössä määrätään, että tuote on valmistettava tietystä aineksesta, tämä edellytys ei luonnollisesti estä käyttämästä muita aineksia, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että ne eivät voi täyttää sääntöä. (Ks. myös huomautus 6.3 tekstiilien osalta.)

Esimerkki:

Nimikkeen 1904 elintarvikevalmisteita koskeva sääntö, jossa nimenomaan suljetaan pois viljan ja viljatuotteiden käyttö, ei estä kivennäissuolojen, kemikaalien ja muiden sellaisten lisäaineiden käyttöä, joita ei valmisteta viljasta.

Tätä ei kuitenkaan sovelleta tuotteisiin, joita, vaikka niitä ei voida valmistaa luettelossa nimenomaisesti mainituista aineksista, voidaan valmistaa luonteeltaan samanlaisesta, aiemmalla valmistusasteella olevasta aineksesta.

Esimerkki:

Jos ex 62 ryhmän vaatteen osalta, joka on tehty kuitukankaasta, ainoastaan ei-alkuperätuotetta olevan langan käyttö on sallittua, ei ole mahdollista aloittaa valmistusta kuitukankaasta, vaikka kuitukangasta ei tavallisesti voidakaan tehdä langasta. Tällaisissa tapauksissa lähtöaineksen olisi tavallisesti oltava lankaa edeltävällä asteella, toisin sanoen kuituasteella.

6.   Jos luettelon säännössä määrätään kaksi prosenttimäärää enimmäisarvoksi ei-alkuperäaineksille, joita voidaan käyttää, näitä prosenttimääriä ei saa laskea yhteen. Toisin sanoen kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten enimmäisarvo ei saa koskaan olla suurempi kuin korkein kyseisistä prosenttimääristä. Lisäksi yksittäisiä prosenttimääriä ei saa ylittää niiden nimenomaisten ainesten osalta, joita ne koskevat.

Huomautus 4:

1.   Luettelossa käytetyllä ilmaisulla ”luonnonkuidut” tarkoitetaan muita kuituja kuin muunto- ja synteettikuituja. Se rajoittuu kehruuta edeltävillä valmistusasteilla oleviin kuituihin ja siihen kuuluvat myös jätteet ja, jollei toisin mainita, kuidut, jotka on karstattu, kammattu tai muulla tavoin valmistettu, mutta joita ei ole kehrätty.

2.   Ilmaisuun ”luonnonkuidut” kuuluvat nimikkeen 0503 jouhi, nimikkeiden 5002 ja 5003 silkki, nimikkeiden 5101–5105 villakuidut ja hieno ja karkea eläimenkarva, nimikkeiden 5201–5203 puuvillakuidut ja nimikkeiden 5301–5305 muut kasvitekstiilikuidut.

3.   Ilmaisuja ”tekstiilimassa”, ”kemialliset aineet” ja ”paperinvalmistusaineet” käytetään luettelossa kuvaamaan 50–63 ryhmään kuulumattomia aineksia, joita voidaan käyttää muunto-, synteetti- tai paperikuitujen tai -lankojen valmistukseen.

4.   Luettelossa käytettyyn ilmaisuun ”katkotut tekokuidut” kuuluvat nimikkeiden 5501–5507 synteetti- tai muuntokuitufilamenttitouvi, synteetti- tai muuntokatkokuidut tai niiden jätteet.

Huomautus 5:

1.   Sellaisen tuotteen osalta, johon luettelossa liittyy viittaus tähän huomautukseen, luettelon 3 sarakkeessa vahvistettuja edellytyksiä ei saada soveltaa niiden valmistuksessa käytettyihin perustekstiiliaineisiin, joiden paino yhteensä on enintään 10 prosenttia kaikkien käytettyjen perustekstiiliaineiden yhteispainosta (katso myös 5.3 ja 5.4 huomautus jäljempänä).

2.   Edellä 5.1 huomautuksessa mainittua poikkeusta voidaan kuitenkin soveltaa ainoastaan sekoitetuotteisiin, jotka on tehty kahdesta tai useammasta perustekstiiliaineesta.

Perustekstiiliaineet ovat seuraavat:

silkki,

villa

karkea eläimenkarva,

hieno eläimenkarva,

jouhet,

puuvilla,

paperinvalmistusaineet ja paperi,

pellava,

hamppu,

juutti ja muut niinitekstiilikuidut,

sisali ja muut Agave-sukuisista kasveista saadut tekstiilikuidut,

kookoskuidut, manilla, rami ja muut kasvitekstiilikuidut,

synteettikuitufilamentit,

muuntokuitufilamentit,

sähköä johtavat filamentit,

polypropeenista valmistetut synteettikatkokuidut,

polyesteristä valmistetut synteettikatkokuidut,

polyamidista valmistetut synteettikatkokuidut,

polyakryylinitriilistä valmistetut synteettikatkokuidut,

polyimidistä valmistetut synteettikatkokuidut,

polytetrafluorieteenistä valmistetut synteettikatkokuidut,

polyfenyleenisulfidista valmistetut synteettikatkokuidut,

polyvinyylikloridista valmistetut synteettikatkokuidut,

muut synteettikatkokuidut,

viskoosista valmistetut muuntokatkokuidut,

muut muuntokatkokuidut,

segmentoitu polyuretaania oleva lanka, jossa on joustavia polyeetterisegmenttejä, myös kierrepäällystetty,

segmentoitu polyuretaania oleva lanka, jossa on joustavia polyesterisegmenttejä, myös kierrepäällystetty,

nimikkeen 5605 tuotteet (metalloitu lanka), joissa on kaistaleita, jotka koostuvat enintään 5 mm leveästä kahden muovikelmun väliin joko värittömällä tai värillisellä liimalla kiinnitetystä, alumiinifoliota tai muovikelmua, myös alumiinijauheella peitettyä, olevasta sydämestä,

muut nimikkeen 5605 tuotteet.

Esimerkki:

Nimikkeen 5205 lanka, joka on tehty nimikkeen 5203 puuvillakuiduista ja nimikkeen 5506 synteettikatkokuiduista, on sekoitelanka. Sen vuoksi ei-alkuperätuotteita olevia synteettikatkokuituja, joka eivät täytä alkuperäsääntöjä (joissa edellytetään valmistusta kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta), saa käyttää enintään 10 prosenttia langan painosta.

Esimerkki:

Nimikkeen 5112 villakangas, joka on tehty nimikkeen 5107 villalangasta ja nimikkeen 5509 synteettikatkokuitulangasta, on sekoitekangas. Sen vuoksi synteettikuitulankaa, joka ei täytä alkuperäsääntöjä (joissa edellytetään valmistusta kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta), tai villalankaa, joka ei täytä alkuperäsääntöjä (joissa edellytetään valmistusta karstaamattomista tai kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista), tai näiden kahden lankatyypin sekoitusta saa käyttää, jos niiden yhteispaino on enintään 10 prosenttia kankaan painosta.

Esimerkki:

Nimikkeen 5802 tuftattu tekstiilikangas, joka on tehty nimikkeen 5205 puuvillalangasta ja nimikkeen 5210 puuvillakankaasta, on sekoitetuote ainoastaan, jos puuvillakangas itsessään on sekoitekangas, joka on tehty kahdesta eri nimikkeeseen luokiteltavasta langasta, tai jos käytetyt puuvillalangat itsessään ovat sekoitetuotteita.

Esimerkki:

3. Jos kyseinen tuftattu tekstiilikangas on tehty nimikkeen 5205 puuvillalangasta ja nimikkeen 5407 synteettikuitukankaasta, on selvää, että käytettävät langat ovat kahta eri perustekstiiliainetta ja tuftattu tekstiilikangas on näin ollen sekoitetuote.

3.   Tuotteissa, joissa on ”segmentoitua polyuretaania olevaa, myös kierrepäällystettyä lankaa, jossa on joustavia polyeetterisegmenttejä”, tämä poikkeus on tällaisen langan osalta 20 prosenttia.

4.   Tuotteissa, joissa on ”kaistaleita, jotka koostuvat enintään 5 mm leveästä kahden muovikelmun väliin liimalla kiinnitetystä, alumiinifoliota tai muovikelmua, myös alumiinijauheella peitettyä, olevasta sydämestä”, tämä poikkeus on 30 prosenttia tällaisen kaistaleen osalta.

Huomautus 6:

1.   Niissä tekstiilituotteissa, joiden kohdalla luettelossa on alaviite tähän alkuhuomautukseen, saadaan käyttää tekstiiliainetta olevia koristeita ja tarvikkeita, jotka eivät täytä kyseistä sovitettua tuotetta koskevaa luettelon 3 sarakkeen sääntöä, jos niiden paino on enintään 10 prosenttia kaikkien käytettyjen tekstiiliaineiden yhteispainosta.

Tekstiiliainetta olevia koristeita ja tarvikkeita ovat 50–63 ryhmään luokiteltavat koristeet ja tarvikkeet. Vuoria ja välivuoria ei pidetä koristeina tai tarvikkeina.

2.   Muuta kuin tekstiiliainetta olevien koristeiden ja tarvikkeiden tai muiden käytettyjen ainesten, jotka sisältävät tekstiiliä, ei tarvitse täyttää 3 sarakkeessa esitettyjä edellytyksiä, vaikka ne eivät kuulu 3.5 huomautuksen soveltamisalaan.

3.   Edellä olevan 3.5 huomautuksen mukaisesti ei-alkuperätuotteita olevia muuta kuin tekstiiliainetta olevia koristeita ja tarvikkeita tai muita tuotteita, jotka eivät sisällä tekstiilejä, saa kuitenkin käyttää vapaasti, jos niitä ei voida valmistaa 3 sarakkeessa luetelluista aineksista.

Jos luettelon säännössä esimerkiksi (1) määrätään, että tietyn tekstiilitavaran, esimerkiksi puseron, valmistuksessa on käytettävä lankaa, tämä ei estä metallitavaroiden kuten nappien käyttöä, koska niitä ei voi valmistaa tekstiiliaineesta.

4.   Prosenttisääntöä sovellettaessa on käytettyjen ei-alkuperäainesten arvoa laskettaessa otettava huomioon koristeiden ja tarvikkeiden arvo.

Huomautus 7:

1.   Nimikkeissä ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 ja ex 3403 tarkoitetaan ilmaisulla ”tietty käsittely” seuraavia toimintoja:

a)

tyhjötislaus;

b)

toistotislaus perusteellisen jakotislausmenetelmän avulla (2);

c)

krakkaus;

d)

reformointi;

e)

uuttaminen valikoivien liuottimien avulla;

f)

käsittely, jossa yhdistyvät kaikki seuraavat toiminnot: käsittely tiivistetyllä rikkihapolla, oleumilla tai rikkitrioksidilla; neutralointi emäksisillä aineilla; värinpoisto ja puhdistus luonnostaan aktiivisilla maalajeilla, aktivoiduilla maalajeilla, aktiivihiilellä tai bauksiitilla;

g)

polymerointi;

h)

alkylointi;

i)

isomerointi.

2.   Nimikkeissä 2710, 2711 ja 2712 ilmaisulla ”tietty käsittely” tarkoitetaan seuraavia toimintoja:

a)

tyhjötislaus;

b)

toistotislaus perusteellisen jatkotislausmenetelmän avulla (2);

c)

krakkaus;

d)

reformointi;

e)

uuttaminen valikoivien liuottimien avulla;

f)

käsittely, jossa yhdistyvät kaikki seuraavat toiminnot: käsittely tiivistetyllä rikkihapolla, oleumilla tai rikkitrioksidilla; neutralointi emäksisillä aineilla; värinpoisto ja puhdistus luonnostaan aktiivisilla maalajeilla, aktivoiduilla maalajeilla, aktiivihiilellä tai bauksiitilla;

g)

polymerointi;

h)

alkylointi;

i)

isomerointi;

j)

ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen osalta rikinpoisto vedyn avulla, jonka tuloksena valmistettujen tuotteiden rikkipitoisuus vähenee vähintään 85 prosenttia (ASTM D 1266–59 T -menetelmä);

k)

ainoastaan nimikkeeseen 2710 kuuluvien tuotteiden osalta parafiinin poisto muun menetelmän avulla kuin suodattamalla;

l)

ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen osalta vetykäsittely suuremmassa kuin 20 baarin paineessa ja suuremmassa kuin 250 °C:n lämpötilassa katalysaattoria käyttäen, muussa kuin rikinpoistotarkoituksessa, kun vety on aktiivisena aineena kemiallisessa reaktiossa. Nimikkeen ex 2710 voiteluöljyjen jatkokäsittelyä vedyn avulla (esimerkiksi vedyn avulla tapahtuva viimeistely eli ”hydrofinishing” tai värinpoisto) erityisesti värin tai stabiliteetin parantamiseksi ei kuitenkaan pidetä tiettynä käsittelynä;

m)

ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien polttoöljyjen osalta ilmatislaus, jos vähemmän kuin 30 tilavuusprosenttia näistä tuotteista (hävikki mukaan lukien) tislautuu 300 °C:n lämpötilassa ASTM D 86 -menetelmän avulla määritettynä;

n)

ainoastaan nimikkeeseen ex 2710 kuuluvien raskasöljyjen, muiden kuin kaasuöljyjen ja polttoöljyjen, osalta käsittely suurtaajuudella toimivan sähköisen huiskupurkauksen avulla.

3.   Nimikkeissä ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 ja ex 3403 yksinkertaiset toiminnot kuten puhdistus, dekantointi, suolan poisto, veden erotus, suodatus, värjäys, merkintä, rikkipitoisuuden lisääminen sekoittamalla tuotteita, joilla on erilaiset rikkipitoisuudet, näiden toimintojen tai niitä vastaavien toimintojen yhdistelmät eivät anna alkuperäasemaa.


(1)  Tämä esimerkki annetaan vain selvyyden vuoksi. Se ei ole laillisesti sitova.

(2)  Katso yhdistetyn nimikkeistön 27 ryhmän lisähuomautus 4 b.

Lisäys 2

Luettelo ei-alkuperäaineksiin sovellettavista valmistus- tai käsittelytoimista, jotka on tehtävä, jotta valmistettu tuote voi saada alkuperäaseman

Luettelossa mainituista tuotteista kaikki eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan. Sen vuoksi on otettava huomioon tämän asetuksen muut osat.

HS-nimike nro

Tuotteen kuvaus

Ei-alkuperäainesten valmistus tai käsittely, joka antaa alkuperäaseman

(1)

(2)

(3) tai (4)

01 ryhmä

Elävät eläimet

Kaikkien käytettyjen 1 ryhmän eläinten on oltava kokonaan tuotettuja

 

02 ryhmä

Liha ja muut syötävät eläimenosat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 1 ja 2 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

ex 03 ryhmä

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 3 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

0304

Kalafileet ja muu kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

Valmistus, jossa käytettyjen 3 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 15 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

0305

Kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva kala; savustettu kala, myös ennen savustamista tai sen aikana kuuma-käsitelty; ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

Valmistus, jossa käytettyjen 3 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 15 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 0306

Äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, kuivatut, suolatut tai suolavedessä olevat; äyriäiset kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt, myös jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä olevat; ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

Valmistus, jossa käytettyjen 3 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 15 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 0307

Nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, kuivatut, suolatut tai suolavedessä olevat; vedessä elävät muut selkärangattomat (muut kuin äyriäiset ja nilviäiset), kuivatut, suolatut tai suolavedessä olevat; ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

Valmistus, jossa käytettyjen 3 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 15 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 04 ryhmä

Maito ja meijerituotteet; linnunmunat; luonnonhunaja; muualle kuulumattomat eläinperäiset syötävät tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 4 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

0403

Kirnumaito ja kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen 4 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja;

käytettyjen nimikkeen 2009 hedelmämehujen (lukuun ottamatta ananas-, limetti- tai greippimehuja) on jo oltava alkuperätuotteita;

käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 05 ryhmä

Muualle kuulumattomat eläinperäiset tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 5 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

ex 0502

Sian ja villisian harjakset ja muut karvat, valmistetut

Harjasten ja muiden karvojen puhdistus, desinfioiminen, lajittelu ja järjestäminen

 

06 ryhmä

Elävät puut ja muut elävät kasvit; sipulit, juuret ja niiden kaltaiset tuotteet; leikkokukat ja leikkovihreä

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen 6 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

07 ryhmä

Kasvikset sekä tietyt syötävät kasvit, juuret ja mukulat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 7 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

08 ryhmä

Syötävät hedelmät ja pähkinät; sitrushedelmien ja melonin kuoret

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen hedelmien ja pähkinöiden on oltava kokonaan tuotettuja;

kaikkien käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 09 ryhmä

Kahvi, tee, mate ja mausteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 9 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

0901

Kahvi, myös paahdettu tai kofeiiniton; kahvinkuoret ja -kalvot; kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

 

0902

Tee, myös maustettu

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

 

ex 0910

Maustesekoitukset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

 

10 ryhmä

Vilja

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 10 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

ex 11 ryhmä

Myllyteollisuustuotteet; maltaat; tärkkelys; inuliini; vehnägluteeni; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen viljojen, syötävien kasvisten, nimikkeen 0714 juurien ja mukuloiden taikka hedelmien on oltava kokonaan tuotettuja

 

ex 1106

Nimikkeen 0713 kuivatusta, silvitystä palkoviljasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe

Nimikkeen 0708 palkokasvien kuivaus ja jauhaminen

 

12 ryhmä

Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; oljet ja kasvirehu

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 12 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

1301

Kumilakat; luonnonkumit ja -hartsit, -kumihartsit ja -oleohartsit (esimerkiksi palsamit)

Valmistus, jossa käytettyjen nimikkeen 1301 ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

1302

Kasvimehut ja -uutteet; pektiiniaineet, pektinaatit ja pektaatit; agar-agar ja muut kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, myös modifioidut:

 

 

kasviaineista saadut kasvilimat ja paksunnosaineet, modifioidut

Valmistus modifioimattomista kasvilimoista ja paksunnos-aineista

 

muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

14 ryhmä

Kasviperäiset punonta- ja palmikointiaineet; muualle kuulumattomat kasvituotteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 14 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

ex 15 ryhmä

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

1501

Sianrasva, myös sianihra (laardi) ja siipikarjanrasva, muut kuin nimikkeeseen 0209 tai 1503 kuuluvat:

 

 

luu- ja jäterasvat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 0203, 0206 tai 0207 aineksista taikka nimikkeen 0506 luista

 

muut

Valmistus nimikkeen 0203 tai 0206 sianlihasta tai sian muista syötävistä osista taikka nimikkeen 0207 siipikarjan lihasta tai siipikarjan muista syötävistä osista

 

1502

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, muut kuin nimikkeeseen 1503 kuuluvat

 

 

luu- ja jäterasvat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 0201, 0202, 0204 tai 0206 aineksista taikka nimikkeen 0506 luista

 

muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 2 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

1504

Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat:

 

 

jähmeät jakeet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 1504 aineksista

 

muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 2 ja 3 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

ex 1505

Puhdistettu lanoliini

Valmistus nimikkeen 1505 raa'asta villarasvasta

 

1506

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat:

 

 

jähmeät jakeet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 1506 aineksista

 

muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 2 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

1507–

1515

Kasviöljyt ja niiden jakeet:

 

 

soija-, maapähkinä-, palmu-, kookos- (kopra-), palmunydin-, babassu-, kiinanpuu- (tung-) ja oiticicaöljy, myrttivaha ja japaninvaha, jojobaöjyn jakeet ja muuhun tekniseen tai teolliseen käyttöön kuin elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut öljyt

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

jähmeät jakeet, ei kuitenkaan jojobaöljyn jähmeät jakeet

Valmistus muista nimikkeiden 1507–1515 aineksista

 

muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen kasviainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

1516

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen 2 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja;

kaikkien käytettyjen kasviainesten on oltava kokonaan tuotettuja. Nimikkeiden 1507, 1508, 1511 ja 1513 aineksia voidaan kuitenkin käyttää

 

1517

Margariini; syötävät seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 1516 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen 2 ja 4 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja;

kaikkien käytettyjen kasviainesten on oltava kokonaan tuotettuja. Nimikkeiden 1507, 1508, 1511 ja 1513 aineksia voidaan kuitenkin käyttää

 

ex 16 ryhmä

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus 1 ryhmän eläimistä

 

1604 ja

1605

Kalavalmisteet ja säilykkeet; kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet;

äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, valmistetut tai säilötyt

Valmistus, jossa käytettyjen 3 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 15 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 17 ryhmä

Sokeri ja sokerivalmisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 1701

Ruoko- ja juurikassokeri sekä kemiallisesti puhdas sakkaroosi, jähmeä, lisättyä maku- tai väriainetta sisältävä

Valmistus, jossa käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

1702

Muut sokerit, myös kemiallisesti puhdas laktoosi, maltoosi, glukoosi ja fruktoosi (levuloosi), jähmeät; lisättyä maku- tai väri-ainetta sisältämättömät sokerisiirapit; keino-tekoinen hunaja, myös luonnonhunajan kanssa sekoitettuna; sokeriväri:

 

 

kemiallisesti puhdas maltoosi ja fruktoosi

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 1702 aineksista

 

muut sokerit, jähmeät, lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät

Valmistus, jossa käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten on jo oltava alkuperätuotteita

 

ex 1703

Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä melassi, lisättyä maku- tai väriainetta sisältävä

Valmistus, jossa käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

1704

Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa)

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

18 ryhmä

Kaakao ja kaakaovalmisteet

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

1901

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401–0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 paino-prosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna:

 

 

mallasuute

Valmistus 10 ryhmän viljasta

 

muut

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

1902

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt tai muulla tavalla valmistetut; couscous, myös valmistettu:

 

 

joissa on enintään 20 painoprosenttia lihaa, muita eläimenosia, kalaa, äyriäisiä tai nilviäisiä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen viljojen ja niiden johdannaistuotteiden (paitsi durumvehnän ja sen johdannaistuotteiden) on oltava kokonaan tuotettuja

 

joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia lihaa, muita eläimenosia, kalaa, äyriäisiä tai nilviäisiä

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen viljojen ja niiden johdannaistuotteiden (paitsi durumvehnän ja sen johdannaistuotteiden) on oltava kokonaan tuotettuja;

kaikkien käytettyjen 2 ja 3 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

1903

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokan-korvikkeet, hiutaleina, jyvinä, helmi-suurimoina, seulomisjääminä tai niiden kaltaisessa muodossa

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 1108 perunatärkkelyksestä

 

1904

Viljasta tai viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt elintarvikevalmisteet (esim. maissihiutaleet); vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä tai hiutaleina tai muulla tavalla valmistettuina jyvinä tai jyväsinä (lukuun ottamatta jauhoja), esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu, muualle kuulumattomat

Valmistus

nimikkeeseen 1806 kuulumattomista aineksista;

jossa kaikkien käytettyjen viljojen ja hienojen jauhojen (paitsi durumvehnän ja sen johdannaistuotteiden sekä Zea indurata -lajin maissin) on oltava kokonaan tuotettuja (1);

jossa käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

1905

Ruokaleipä, kakut ja leivokset, keksit ja pikkuleivät (biscuits) sekä muut leipomatuotteet, myös jos niissä on kaakaota; ehtoollisleipä, tyhjät oblaatti-kapselit, jollaiset soveltuvat farmaseuttiseen käyttöön, sinettiöylätit, riisipaperi ja niiden kaltaiset tuotteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi 11 ryhmän aineksista

 

ex 20 ryhmä

Kasviksista, hedelmistä, pähkinöistä tai muista kasvinosista valmistetut tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen hedelmien, pähkinöiden ja kasvisten on oltava kokonaan tuotettuja

 

ex 2001

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt jamssit, bataatit ja niiden kaltaiset syötävät kasvinosat, joissa on vähintään 5 paino-prosenttia tärkkelystä

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 2004 ja

ex 2005

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt hienoina tai karkeina jauhoina taikka hiutaleina olevat perunat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

2006

Sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut) kasvikset, hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut kasvinosat

Valmistus, jossa käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2007

Keittämällä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt, marmelaatit, hedelmä- ja pähkinäsoseet sekä hedelmä- ja pähkinäpastat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 2008

pähkinät, lisättyä sokeria tai alkoholia sisältämättömät

Valmistus, jossa käytettyjen nimikkeiden 0801, 0802 ja 1202–1207 alkuperätuotteita olevien pähkinöiden ja öljysiementen arvo ylittää 60 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

maapähkinävoi; viljaan perustuvat sekoitukset; palmunsydämet; maissi

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

muut paitsi muulla tavalla kypsennetyt kuin vedessä tai höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria sisältämättömät, jäädytetyt hedelmät ja pähkinät

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2009

Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut (myös rypäleen puristemehu ”grape must”) ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 21 ryhmä

Erinäiset elintarvikevalmisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

2101

Kahvi-, tee-, ja mateuutteet, -esanssit ja -tiivisteet sekä näihin tuotteisiin tai kahviin, teehen tai mateen perustuvat valmisteet; paahdettu juurisikuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

käytetyn juurisikurin on oltava kokonaan tuotettua

 

2103

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi:

 

 

kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamis-valmisteita olevat sekoitukset

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Sinappijauhoa tai valmistettua sinappia voidaan kuitenkin käyttää

 

sinappijauho ja valmistettu sinappi

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

 

ex 2104

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeiden 2002–2005 valmistetuista tai säilötyistä kasviksista

 

2106

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 22 ryhmä

Juomat, väkevät alkoholijuomat ja etikka; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen viinirypäleiden tai viinirypäleistä saatujen ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

2202

Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- ja kasvismehut

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

käytettyjen 17 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

kaikkien käytettyjen hedelmämehujen (lukuun ottamatta ananas-, limetti- ja greippimehua) on jo oltava alkuperätuotteita

 

2207

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia; denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muut denaturoidut väkevät alkoholijuomat, väkevyydestä riippumatta

Valmistus

nimikkeeseen 2207 tai 2208 kuulumattomista aineksista;

jossa kaikkien käytettyjen viinirypäleiden tai viini-rypäleistä saatujen ainesten on oltava kokonaan tuotettuja tai jos kaikki muut käytetyt ainekset ovat jo alkuperätuotteita, käytetyn arrakin osuus voi olla enintään 5 tilavuusprosenttia

 

2208

Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat

Valmistus

nimikkeeseen 2207 tai 2208 kuulumattomista aineksista;

jossa kaikkien käytettyjen viinirypäleiden tai viinirypäleistä saatujen ainesten on oltava kokonaan tuotettuja tai jos kaikki muut käytetyt ainekset ovat jo alkuperätuotteita, käytetyn arrakin osuus voi olla enintään 5 tilavuusprosenttia

 

ex 23 ryhmä

Elintarviketeollisuuden jätetuotteet ja jätteet; valmistettu rehu; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 2301

Valaasta valmistettu jauho; kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot, jauheet ja pelletit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 2 ja 3 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

ex 2303

Maissitärkkelyksen valmistuksessa saadut jätetuotteet (ei kuitenkaan tiivistetty maissinvaleluvesi), kuiva-aineen valkuaisainepitoisuus suurempi kuin 40 painoprosenttia

Valmistus, jossa käytetyn maissin on oltava kokonaan tuotettua

 

ex 2306

Öljykakut ja muut oliiviöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet, joissa on enemmän kuin 3 painoprosenttia oliiviöljyä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen oliivien on oltava kokonaan tuotettuja

 

2309

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen viljojen, sokerin, melassin, lihan tai maidon on jo oltava alkuperätuotteita;

kaikkien käytettyjen 3 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

ex 24 ryhmä

Tupakka ja valmistetut tupakankorvikkeet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 24 ryhmän ainesten on oltava kokonaan tuotettuja

 

2402

Tupakasta tai tupakankorvikkeesta valmistetut sikarit, pikkusikarit ja savukkeet

Valmistus, jossa vähintään 70 painoprosenttia nimikkeen 2401 valmistamattomasta tupakasta tai tupakanjätteistä on jo oltava alkuperätuotteita

 

ex 2403

Piippu- ja savuketupakka

Valmistus, jossa vähintään 70 painoprosenttia nimikkeen 2401 valmistamattomasta tupakasta tai tupakanjätteistä on jo oltava alkuperä-tuotteita

 

ex 25 ryhmä

Suola; rikki; maa- ja kivilajit; kipsi, kalkki ja sementti; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 2504

Kiteinen luonnongrafiitti, jonka hiilipitoisuutta on rikastamalla kohotettu ja joka on puhdistettu ja jauhettu

Kiteisen raakagrafiitin hiilipitoisuuden kohottaminen rikastamalla, sen puhdistaminen ja jauhaminen

 

ex 2515

Marmori, ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi, paksuus enintään 25 cm

Yli 25 cm paksun marmorin (myös jo sahatun) leikkaaminen sahaamalla tai muulla tavalla

 

ex 2516

Graniitti, porfyyri, basaltti, hiekkakivi ja muu muistomerkki- ja rakennuskivi, ainoastaan sahaamalla tai muulla tavalla leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi, paksuus enintään 25 cm

Yli 25 cm paksun kiven (myös jo sahatun) leikkaaminen sahaamalla tai muulla tavalla

 

ex 2518

Kalsinoitu dolomiitti

Kalsinoimattoman dolomiitin kalsinointi

 

ex 2519

Murskattu luonnon magnesiumkarbonaatti (magnesiitti) ilman-pitävissä astioissa ja magnesiumoksidi, myös puhdas, ei kuitenkaan sulatettu magnesiumoksidi (magnesia) tai perkipoltettu (sintrattu) magnesiumoksidi

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Luonnon magnesium-karbonaattia (magnesiittia) voidaan kuitenkin käyttää

 

ex 2520

Erityisesti hammas-lääkintäkäyttöön valmistettu kipsi

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 2524

Asbestikuidut

Valmistus asbesti-mineraalista (asbesti-rikasteesta)

 

ex 2525

Kiillejauhe

Kiilteen tai kiillejätteen jauhaminen

 

ex 2530

Maavärit, kalsinoidut tai jauhetut

Maavärien kalsinointi tai jauhaminen

 

26 ryhmä

Malmit, kuona ja tuhka

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 27 ryhmä

Kivennäispolttoaineet, kivennäisöljyt ja niiden tislaustuotteet; bitumiset aineet; kivennäisvahat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 2707

Korkean lämpötilan kivihiilitervasta tislaamalla saatujen kivennäisöljyjen kaltaiset öljyt, joissa aromaattisten aineosien paino ylittää muiden kuin aromaattisten aineosien painon ja joista 250 °C:seen tislattaessa tislautuu yli 65 tilavuusprosenttia (myös bensiini- ja bentsoli-seokset), moottori- tai muuna polttoaineena käytettävät

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (2)

tai

muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 2709

Raa'at bitumisista kivennäisistä saadut öljyt

Bitumisten aineiden kuivatislaus

 

2710

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa'at; muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on perus-aineosana maa-öljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (3)

tai

muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2711

Maaöljykaasut ja muut kaasumaiset hiilivedyt

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (3)

tai

muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2712

Vaseliini; parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, puristettu parafiini (slack wax), otsokeriitti, ruskohiilivaha, turvevaha ja muut kivennäisvahat sekä niiden kaltaiset synteettisesti tai muulla menetelmällä valmistetut tuotteet, myös värjätyt

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (3)

tai

muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2713

Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (2)

tai

muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2714

Luonnonbitumi ja -asfaltti; bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka; asfaltiitit ja asfalttikivi

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (2)

tai

muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

2715

Luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, maaöljybitumiin, kivennäistervaan tai kivennäistervapikeen perustuvat bitumiset seokset (esim. bitumimastiksi ja ”cut-backs”)

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (2)

tai

muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 28 ryhmä

Epäorgaaniset kemikaalit; jalometallien, harvinaisten maa-metallien, radio-aktiivisten alkuaineiden ja isotooppien orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 2805

”Seosmetalli”

Elektrolyyttisellä tai termisellä käsittelyllä toteutettava valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 2811

Rikkitrioksidi

Valmistus rikkidioksidista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 2833

Alumiinisulfaatti

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 2840

Natriumperboraatti

Valmistus dinatriumtetraboraattipentahydraatista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 29 ryhmä

Orgaaniset kemialliset yhdisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 2901

Asykliset hiilivedyt, moottori- tai muuna polttoaineena käytettävät

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (2)

tai

muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 2902

Syklaanit ja sykleenit (muut kuin atsuleenit), bentseeni, tolueeni ja ksyleenit, moottori- tai muuna polttoaineena käytettävät

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (2)

tai

muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 2905

Tämän nimikkeen alkoholien ja etanolin metallialkoholaatit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 2905 aineksista. Tämän nimikkeen metalli-alkoholaatteja voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

2915

Tyydyttyneet asykliset monokarboksyylihapot sekä niiden anhydridit, halogenidit, peroksidit ja peroksihapot; niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Käytettyjen nimikkeiden 2915 ja 2916 ainesten arvo ei kuitenkaan saa ylittää 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 2932

sykliset asetaalit ja sisäiset puoliasetaalit sekä niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Käytettyjen nimikkeen 2909 ainesten arvo ei kuitenkaan saa ylittää 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

sisäiset eetterit ja niiden halogeeni-, sulfo-, nitro- ja nitrosojohdannaiset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

2933

Heterosykliset yhdisteet, jotka sisältävät ainoastaan typpiheteroatomin tai -atomeja

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Käytettyjen nimikkeiden 2932 ja 2933 ainesten arvo ei kuitenkaan saa ylittää 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

2934

Nukleiinihapot ja niiden suolat; muut heterosykliset yhdisteet

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista. Käytettyjen nimikkeiden 2932, 2933 ja 2934 ainesten arvo ei kuitenkaan saa ylittää 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 30 ryhmä

Farmaseuttiset tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3002

Ihmisveri; terapeuttista, ennalta ehkäisevää tai taudinmäärityskäyttöä varten valmistettu eläimenveri; antiseerumit ja muut verifraktiot sekä modifioidut immunologiset tuotteet, myös bioteknisellä menetelmällä saadut; rokotteet, toksiinit, mikro-organismiviljelmät (ei kuitenkaan hiivat) ja niiden kaltaiset tuotteet:

 

 

tuotteet, joissa on terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten keskenään sekoitettuna kaksi tai useampia aineosia, tai sekoittamattomat tuotteet tällaista käyttöä varten, annostettuina tai vähittäismyyntimuodoissa tai -pakkauksissa

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3002 aineksista. Tässä tavaran kuvauksessa tarkoitettuja aineksia voidaan myös käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

muut:

 

 

– –

ihmisveri

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3002 aineksista. Tässä tavaran kuvauksessa tarkoitettuja aineksia voidaan myös käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

– –

terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten valmistettu eläimenveri

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3002 aineksista. Tässä tavaran kuvauksessa tarkoitettuja aineksia voidaan myös käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

– –

verifraktiot, ei kuitenkaan antiseerumit, hemoglobiini, veriglobuliinit ja seerumiglobuliinit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3002 aineksista. Tässä tavaran kuvauksessa tarkoitettuja aineksia voidaan myös käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

– –

hemoglobiini, veriglobuliinit ja seerumiglobuliinit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3002 aineksista. Tässä tavaran kuvauksessa tarkoitettuja aineksia voidaan myös käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

– –

muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3002 aineksista. Tässä tavaran kuvauksessa tarkoitettuja aineksia voidaan myös käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3003 ja

3004

Lääkkeet (ei kuitenkaan nimikkeen 3002, 3005 tai 3006 tuotteet):

 

 

nimikkeen 2941 amikasiinista valmistetut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Nimikkeen 3003 tai 3004 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteis-arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

muut

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Nimikkeen 3003 tai 3004 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 31 ryhmä

Lannoitteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 3105

Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on kahta tai kolmea seuraavista lannoittavista aineista: typpeä, fosforia tai kaliumia; muut lannoitteet; tähän ryhmään kuuluvat lannoitteet tabletteina tai niiden kaltaisessa muodossa taikka bruttopainoltaan enintään 10 kg:n pakkauksissa, lukuun ottamatta seuraavia:

natriumnitraatti

kalsiumsyanamidi

kaliumsulfaatti

kaliummagnesium-sulfaatti

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 32 ryhmä

Parkitus- ja väriuutteet; tanniinit ja niiden johdannaiset; värit, pigmentit ja muut väriaineet; maalit ja lakat; kitti sekä muut täyte- ja tiivistystahnat; painovärit, muste ja tussi; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 3201

Tanniinit sekä niiden suolat, eetterit, esterit ja muut johdannaiset

Valmistus kasviperäisistä parkitusuutteista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

3205

Substraattipigmentit; tämän ryhmän 3 huomautuksessa tarkoitetut substraatti-pigmentteihin perustuvat valmisteet (4)

Valmistus minkä tahansa nimikkeen paitsi nimikkeiden 3203, 3204 ja 3205 aineksista. Nimikkeen 3205 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 33 ryhmä

Haihtuvat öljyt ja resinoidit; hajuste-, kosmeettiset ja toalettivalmisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

3301

Haihtuvat öljyt (terpeenittömät tai terpeenipitoiset); myös jähmeät (concretes) ja vahaa poistamalla saadut nesteet (absolutes); resinoidit; uutetut oleohartsit; haihtuvien öljyjen väkevöidyt rasva-, rasvaöljy- ja vahaliuokset tai niiden kaltaiset liuokset, kylmänä uuttamalla (enfleurage) tai maseroimalla saadut; terpeenipitoiset sivu-tuotteet, joita saadaan poistettaessa terpeenejä haihtuvista öljyistä; haihtuvien öljyjen vesitisleet ja -liuokset

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös tämän nimikkeen eri ”tuoteryhmän” (5) aineksista. Saman tuoteryhmän aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 34 ryhmä

Saippua ja suopa, orgaaniset pinta-aktiiviset aineet, pesuvalmisteet, voiteluvalmisteet, tekovahat, valmistetut vahat, kiillotus-, hankaus- ja puhdistusvalmisteet, kynttilät ja niiden kaltaiset tuotteet, muovailumassat, ”hammasvahat” ja kipsiin perustuvat hammas-lääkinnässä käytettävät valmisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 3403

Voiteluvalmisteet, joissa on vähemmän kuin 70 painoprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä

Puhdistus ja/tai yksi tai useampi tietty käsittely (2)

tai

muut toimenpiteet, joissa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3404

Tekovahat ja valmistetut vahat:

 

 

jotka perustuvat parafiiniin, maaöljyvahoihin, bitumisista kivennäisistä saatuihin vahoihin, puristettuun parafiiniin (slack wax) tai öljyttömään parafiiniin (scale wax)

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista lukuun ottamatta seuraavia:

nimikkeen 1516 vahamaiset hydratut öljyt;

nimikkeen 3823 vahamaiset kemiallisesti määrittelemättömät rasvahapot ja teolliset rasva-alkoholit;

nimikkeen 3404 ainekset

Näitä aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 35 ryhmä

Valkuaisaineet; modifioidut tärkkelykset; liimat ja liisterit; entsyymit; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

3505

Dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys (esim. esihyytelöity tai esteröity tärkkelys); tärkkelykseen, dekstriiniin tai muuhun modifioituun tärkkelykseen perustuvat liimat ja liisterit:

 

 

tärkkelyksen eetterit ja esterit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3505 aineksista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 1108 aineksista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 3507

Muualle kuulumattomat entsyymivalmisteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

36 ryhmä

Räjähdysaineet; pyrotekniset tuotteet; tulitikut; pyroforiset seokset; helposti syttyvät aineet

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 37 ryhmä

Valokuvaus- ja elokuvausvalmisteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

3701

Valokuvauslevyt ja -laakafilmit, säteilyherkät, valottamattomat, muuta ainetta kuin paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä; pikakuvafilmit, laa'at, säteilyherkät, valottamattomat, myös pakkafilmeinä:

 

 

pikakuvafilmit, värivalokuvausta varten tarkoitetut, pakkafilmeinä

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan muuhun nimikkeeseen kuin 3701 tai 3702. Nimikkeen 3702 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan muuhun nimikkeeseen kuin 3701 tai 3702. Nimikkeiden 3701 ja 3702 aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

3702

Valokuvausfilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat, muuta ainetta kuin paperia, kartonkia, pahvia tai tekstiiliä; pikakuvafilmit rullissa, säteilyherkät, valottamattomat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan muuhun nimikkeeseen kuin 3701 tai 3702.

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

3704

Valokuvauslevyt, -filmit, -paperi, -kartonki, -pahvi ja -tekstiilit, valotetut mutta kehittämättömät

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan muuhun nimikkeeseen kuin 3701–3704.

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 38 ryhmä

Erinäiset kemialliset tuotteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 3801

kolloidinen grafiitti suspensiona öljyssä ja puolikolloidinen grafiitti; hiilipitoiset elektrodimassat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

grafiitti massana, jossa on seoksena kivennäisöljyjä ja enemmän kuin 30 painoprosenttia grafiittia

Valmistus, jossa käytettyjen nimikkeen 3403 ainesten arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 3803

Puhdistettu mäntyöljy

Raa'an mäntyöljyn puhdistus

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 3805

Puhdistettu sulfaattitärpättiöljy

Raa'an sulfaattitärpättiöljyn puhdistus tislaamalla tai raffinoimalla

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 3806

Hartsiesterit

Valmistus hartsihapoista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 3807

Puutervapiki

Puutervan tislaus

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

3808

Hyönteisten torjunta-aineet, rotanmyrkyt, sienitautien ja rikkakasvien torjunta-aineet, itämistä estävät aineet, kasvien kasvua säätävät aineet, desinfioimisaineet ja niiden kaltaiset tuotteet, vähittäis-myyntimuodoissa tai -pakkauksissa tai valmisteina tai tavaroina (esim. rikitetyt nauhat, sydämet ja kynttilät sekä kärpäspaperi)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3809

Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai väriaineiden kiinnit-tymistä, sekä muut tuotteet ja valmisteet (esim. liistausaineet ja peittausaineet), jollaisia käytetään tekstiili-, paperi-, nahka- tai niiden kaltaisessa teollisuudessa, muualle kuulumattomat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3810

Metallipintojen peittaus-valmisteet; sulamista edistävät aineet ja muut apuvalmisteet metallien juottamista tai hitsausta varten; juotos- tai hitsausjauheet ja -tahnat, joissa on metallia ja muita aineita; valmisteet, jollaisia käytetään hitsauselektrodien ja -puikkojen täytteenä tai päällysteenä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3811

Nakutusta, hapettumista, hartsiutumista tai syöpymistä estävät valmisteet, viskositeettia parantavat valmisteet ja muut kivennäisöljyjen (myös bensiinin) ja muiden nesteiden, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä, lisäainevalmisteet:

 

 

voiteluöljyjen lisäainevalmisteet, joissa on maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä

Valmistus, jossa käytettyjen nimikkeen 3811 ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3812

Valmistetut vulkanoinnin kiihdyttimet; muualle kuulumattomat kumin tai muovin pehmitinseokset; hapettumisen estoaineet ja muut kumin tai muovin stabilaattoriseokset

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3813

Valmisteet ja panokset tulensammuttimia varten; tulensammutuskranaatit ja -pommit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3814

Orgaaniset liuotin- ja ohennusaineseokset, muualle kuulumattomat; valmistetut maalin- ja lakanpoistoaineet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3818

Kemialliset alkuaineet, jotka on seostettu (doped) elektroniikassa käyttöä varten, kiekkoina, levyinä tai niiden kaltaisissa muodoissa; kemialliset yhdisteet, jotka on seostettu (doped) elektroniikassa käyttöä varten

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3819

Hydrauliset jarrunesteet ja muut hydraulisessa voimansiirrossa käytettävät nestemäiset valmisteet, joissa ei ole lainkaan tai on vähemmän kuin 70 painoprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3820

Jäätymistä estävät valmisteet sekä valmistetut huurteen- ja jäänpoistonesteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3822

Taudinmääritysreagenssit ja laboratorioreagenssit alustalla, sekä valmistetut taudinmääritysreagenssit ja valmistetut laboratorioreagenssit, alustalla tai ilman sitä, muut kuin nimikkeisiin 3002 ja 3006 kuuluvat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3823

Teolliset mono-karboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt; teolliset rasva-alkoholit

 

 

teolliset mono-karboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

teolliset rasva-alkoholit

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 3823 aineksista

 

3824

Valmistetut sitomisaineet valumuotteja ja -sydämiä varten; kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jo ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat; kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden jätetuotteet, muualle kuulumattomat:

 

 

seuraavat tämän nimikkeen tuotteet:

– –

luonnon hartsituotteisiin perustuvat valmistetut sitomisaineet valu-muotteja ja -sydämiä varten

– –

nafteenihapot, niiden veteen liukenemattomat suolat ja niiden esterit

– –

sorbitoli, muu kuin nimikkeeseen 2905 kuuluva

– –

maaöljysulfonaatit, ei kuitenkaan alkalimetallien, ammoniumin tai etanoliamiinien maaöljysulfonaatit; bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen tiofeeni-sulfonihapot ja niiden suolat

– –

ioninvaihtimet

– –

kaasua imevät aineet tyhjöputkia varten

– –

alkalinen rautaoksidi, jota käytetään kaasun puhdistuksessa

– –

valokaasun puhdistuksessa tuotettu ammoniakkikaasuvesi ja käytetty kaasun puhdistusmassa

– –

sulfonafteenihapot sekä niiden veteen liukenemattomat suolat ja niiden esterit

– –

sikuna- eli finkkeliöljy ja dippel- eli hirvensarviöljy

– –

sellaisten suolojen seokset, joilla on erilaiset anionit

– –

gelatiinipohjaiset monistusmassat, myös paperi- tai tekstiiliaine-pohjalla

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3901–

3915

Muovit alkumuodossa; muovijätteet, -leikkeet ja -romu; lukuun ottamatta nimikkeiden ex 3907 ja 3912 tuotteita, joita koskevat säännöt ovat jäljempänä:

 

 

additiohomopolymeerituotteet, joissa yhden monomeerin osuus on suurempi kuin 99 painoprosenttia polymeerin kokonaispitoisuudesta

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta;

käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (6)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (6)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 3907

polykarbonaatti-kopolymeereista ja akryylini-triili-butadieeni-styreeni (ABS)-kopolymeereista valmistetut kopolymeerit

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Saman nimikkeen aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (6)

 

polyesteri

Valmistus, jossa käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta ja/tai valmistus tetrabromi (bisfenoli A) -polykarbonaatista

 

3912

Selluloosa ja sen kemialliset johdannaiset, muualle kuulumattomat, alkumuodossa

Valmistus, jossa samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

3916–

3921

Puolivalmisteet, muovia, ja muovitavarat; lukuun ottamatta nimikkeiden ex 3916, ex 3917, ex 3920 ja ex 3921 tuotteita, joita koskevat säännöt ovat jäljempänä:

 

 

litteät tuotteet, joita on valmistettu enemmän kuin pelkästään pintakäsittelemällä tai leikkaamalla muuhun kuin neliön tai suora-kaiteen muotoon; muut tuotteet, joita on valmistettu enemmän kuin pelkästään pintakäsittelemällä

Valmistus, jossa käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

muut:

 

 

– –

additiohomopolymeerituotteet, joissa yhden monomeerin osuus on suurempi kuin 99 painoprosenttia polymeerin kokonaispitoisuudesta

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta;

käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (6)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

– –

muut

Valmistus, jossa käytettyjen 39 ryhmän ainesten arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (6)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 3916 ja

ex 3917

Profiilit, putket ja letkut

Valmistus, jossa

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta;

samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 3920

ionomeerilevyt tai -kalvot

Valmistus osittain suolamuotoisesta kestomuovista, joka on eteenin ja pää-asiallisesti sinkkiä ja natriumia olevilla metalli-ioneilla osittain neutraloidun metakryylihapon kopolymeeri

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

regeneroidusta selluloosasta, polyamideista tai polyeteenistä valmistetut levyt

Valmistus, jossa samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 3921

Metalloidut muovikalvot

Valmistus erittäin läpi-näkyvistä polyesteri-kalvoista, joiden paksuus on pienempi kuin 23 mikronia (7)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

3922–

3926

Muovitavarat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 40 ryhmä

Kumi ja kumitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 4001

Kerrostetut kumikreppilaatat kenkiä varten

Luonnonkumilevyjen laminointi

 

4005

Seostettu kumi, vulkanoimaton, alkumuodossa tai laattoina, levyinä tai kaistaleina

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten paitsi luonnonkumin arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

4012

Uudelleen pinnoitetut tai käytetyt pneumaattiset ulkorenkaat, kumia; umpikumirenkaat, joustorenkaat, vaihdettavat ulkorenkaan kulutus-pinnat sekä vannenauhat, kumia:

 

 

uudelleen pinnoitetut pneumaattiset ulkorenkaat, umpikumirenkaat tai joustorenkaat, kumia

Käytettyjen renkaiden uudelleen pinnoittaminen

 

muut

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 4011 tai 4012 aineksista

 

ex 4017

Kovakumitavarat

Valmistus kovakumista

 

ex 41 ryhmä

Raakavuodat ja -nahat (muut kuin turkisnahat) sekä muokattu nahka; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 4102

Lampaan ja karitsan raakanahat, villa-peitteettömät

Villan poistaminen villapeitteistä lampaan ja karitsan raakanahoista

 

4104–

4107

Nahka, muokattu, villa- tai karvapeitteetön, muu kuin nimikkeen 4108 tai 4109 nahka

Esiparkitun nahan jälkiparkitus

tai

valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

4109

Kiiltonahka ja laminoitu kiiltonahka; metallipinnoitettu nahka

Valmistus nimikkeiden 4104–4107 nahasta, jos sen arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

42 ryhmä

Nahkatavarat; satula- ja valjasteokset; matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet; suolesta valmistetut tavarat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 43 ryhmä

Turkisnahat ja tekoturkikset; niistä valmistetut tavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 4302

Parkitut tai muokatut turkisnahat, yhdistetyt:

 

 

levyt, ristit ja niiden kaltaiset muodot

Yhdistämättömien parkittujen tai muokattujen turkisnahkojen valkaisu tai värjäys leikkuun ja yhdistämisen lisäksi

 

muut

Valmistus yhdistämättömistä parkituista tai muokatuista turkisnahoista

 

4303

Vaatteet, vaatetustarvikkeet ja muut turkisnahasta valmistetut tavarat

Valmistus nimikkeen 4302 yhdistämättömistä parkituista tai muokatuista turkisnahoista

 

ex 44 ryhmä

Puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 4403

Karkeasti syrjätty puu

Valmistus raakapuusta, myös kuoritusta tai karsitusta

 

ex 4407

Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kuin 6 mm, höylätty, hiottu tai sormijatkettu

Höylääminen, hiominen tai sormijatkaminen

 

ex 4408

Vaneriviilu, paksuus enintään 6 mm, saumaamalla tehty, ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus enintään 6 mm, höylätty, hiottu tai sormijatkettu

Saumaaminen, höylääminen, hiominen tai sormijatkaminen

 

ex 4409

Puu, yhdeltä tai useammalta syrjältä tai pinnalta koko pituudelta muotoiltu, myös höylätty, hiottu tai sormijatkettu:

 

 

hiottu tai sormijatkettu

Hiominen tai sormijatkaminen

 

muotolista ja -lauta

Muotolistaksi tai -laudaksi työstäminen

 

ex 4410–

ex 4413

Puinen muotolista ja -lauta, myös muotoiltu jalkalista ja niiden kaltainen muotolauta

Muotolistaksi tai -laudaksi työstäminen

 

ex 4415

Puiset pakkauslaatikot, -rasiat, -häkit, -pytyt ja niiden kaltaiset päällykset

Valmistus määräkokoon leikkaamattomista laudoista

 

ex 4416

Drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset puusta sekä niiden puuosat

Valmistus halkaisemalla tehdyistä puisista kimmistä, molemmilta lapepinnoilta sahatuista, mutta ei enempää valmistetuista

 

ex 4418

rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Puisia solulevyjä, kattopäreitä ja -paanuja voidaan kuitenkin käyttää

 

muotolista ja -lauta

Muotolistaksi tai -laudaksi työstäminen

 

ex 4421

Tulitikkutikut; jalkineiden puunaulat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen puusta paitsi nimikkeen 4409 puulangasta

 

ex 45 ryhmä

Korkki ja korkkitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

4503

Luonnonkorkkitavarat

Valmistus nimikkeen 4501 korkista

 

46 ryhmä

Oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat; kori- ja punontateokset

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

47 ryhmä

Puusta tai muusta kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa; keräyspaperi, -kartonki ja -pahvi (-jäte)

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 48 ryhmä

Paperi, kartonki ja pahvi; paperimassa-, paperi-, kartonki- ja pahvitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 4811

Pelkästään saroitettu, viivoitettu tai ruudutettu paperi, kartonki ja pahvi

Valmistus 47 ryhmän paperinvalmistusaineista

 

4816

Hiilipaperi, itsejäljentävä paperi ja muut jäljentävät tai siirtopaperit (muut kuin nimikkeeseen 4809 kuuluvat), paperiset vahakset ja offsetlevyt, myös rasioissa

Valmistus 47 ryhmän paperinvalmistusaineista

 

4817

Kirjekuoret, kirjekortit, kuvattomat postikortit ja kirjeen-vaihtokortit, paperia, kartonkia tai pahvia; paperiset, kartonkiset tai pahviset rasiat, kotelot, kansiot, salkut yms., joissa on lajitelma kirjepaperia, kirjekuoria jne.

Valmistus, jossa:

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 4818

Toalettipaperi

Valmistus 47 ryhmän paperinvalmistusaineista

 

ex 4819

Kotelot, rasiat, laatikot, pussit ja muut pakkauspäällykset, paperia, kartonkia, pahvia, selluloosavanua tai selluloosaharsoa

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 4820

Kirjepaperilehtiöt

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 4823

Muu paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, määräkokoon tai -muotoon leikattu

Valmistus 47 ryhmän paperinvalmistusaineista

 

ex 49 ryhmä

Kirjat, sanomalehdet, kuvat ja muut paino-tuotteet; käsikirjoitukset, konekirjoitukset ja työpiirustukset; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

4909

Painetut postikortit ja kuvapostikortit; painetut kortit, joissa on henkilö-kohtainen tervehdys, onnittelu, viesti tai tiedonanto, myös kuvalliset, myös kirje-kuorineen tai koristeineen

Valmistus nimikkeeseen 4909 tai 4911 kuulumattomista aineksista

 

4910

Kaikenlaiset painetut kalenterit, myös irtolehtikalenterit:

 

 

ns. ikuiset kalenterit tai kalenterit vaihdettavin lehtiöin, jotka on kiinnitetty muulle alustalle kuin paperille, kartongille tai pahville

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

muut

Valmistus nimikkeeseen 4909 tai 4911 kuulumattomista aineksista

 

ex 50 ryhmä

Silkki; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 5003

Silkkijätteet (myös kelaus-kelvottomat kokongit, lankajätteet ja garnetoidut jätteet ja lumput), karstatut tai kammatut

Silkkijätteiden karstaus tai kampaus

 

5004–

ex 5006

Silkkilanka ja silkkijätteistä kehrätty lanka

Valmistus (8)

raakasilkistä tai silkkijätteistä, karstatuista tai kammatuista tai muuten kehruuta varten käsitellyistä,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä muista luonnonkuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai

paperinvalmistusaineista

 

5007

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat:

Valmistus langasta (8)

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 51 ryhmä

Villa sekä hieno ja karkea eläimenkarva; jouhilanka ja jouhesta kudotut kankaat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

5106–

5110

Lanka villaa, hienoa tai karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta

Valmistus (8)

raakasilkistä tai silkkijätteistä, karstatuista tai kammatuista tai muuten kehruuta varten käsitellyistä,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai

paperinvalmistusaineista

 

5111–

5113

Kudotut kankaat villaa, hienoa tai karkeaa eläimenkarvaa tai jouhta:

Valmistus langasta (8)

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 52 ryhmä

Puuvilla; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

5204–

5207

Puuvillalanka ja puuvillaompelulanka

Valmistus (8)

raakasilkistä tai silkkijätteistä, karstatuista tai kammatuista tai muuten kehruuta varten käsitellyistä,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai

paperinvalmistusaineista

 

5208–5212

Kudotut puuvillakankaat:

Valmistus langasta (8)

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 53 ryhmä

Muut kasvitekstiilikuidut; paperilanka ja kudotut paperilankakankaat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

5306–

5308

Lanka, muista kasvitekstiilikuiduista valmistettu; paperilanka

Valmistus (8)

raakasilkistä tai silkkijätteistä, karstatuista tai kammatuista tai muuten kehruuta varten käsitellyistä,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai

paperinvalmistusaineista

 

5309–

5311

Kudotut kankaat, muista kasvitekstiilikuiduista valmistetut; kudotut paperilankakankaat

Valmistus langasta (8)

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

5401–

5406

Lanka, monofilamenttilanka ja ompelulanka, tekokuitufilamenttia

Valmistus (8)

raakasilkistä tai silkkijätteistä, karstatuista tai kammatuista tai muuten kehruuta varten käsitellyistä,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai

paperinvalmistusaineista

 

5407 ja

5408

Kudotut kankaat, tekokuitufilamenttilankaa

Valmistus langasta (8)

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

5501–

5507

Katkotut tekokuidut

Valmistus kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

 

5508–

5511

Lanka ja ompelulanka, katkottua tekokuitua

Valmistus (8)

raakasilkistä tai silkkijätteistä, karstatuista tai kammatuista tai muuten kehruuta varten käsitellyistä,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai

paperinvalmistusaineista

 

5512–

5516

Kudotut kankaat, katkottua tekokuitua:

Valmistus langasta (8)

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 56 ryhmä

Vanu, huopa ja kuitukangas; erikoislangat; side- ja purjelanka, nuora ja köysi sekä niistä valmistetut tavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus (8)

kookoskuitulangasta,

luonnonkuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai

paperinvalmistusaineista

 

5602

Huopa, myös kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu:

 

 

neulahuopa

Valmistus (8)

luonnonkuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

 

muut

Valmistus (8)

luonnonkuiduista,

katkotuista tekokuiduista, tai

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

 

5604

Yksinkertainen tai kerrattu kumilanka, tekstiilillä päällystetty; tekstiililangat ja nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet, muovilla tai kumilla kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt tai kumi- tai muovivaippaiset:

 

 

yksinkertainen tai kerrattu kumilanta, tekstiilillä päällystetty

Valmistus yksinkertaisesta tai kerratusta tekstiilillä päällystämättömästä kumilangasta

 

muut

Valmistus (8)

karstaamattomista ja kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai

paperinvalmistusaineista

 

5605

Metalloitu lanka, myös kierrepäällystetty, eli tekstiililanka tai nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on yhdistetty lankana, kaistaleena tai jauheena olevaan metalliin tai päällystetty metallilla

Valmistus (8)

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai

paperinvalmistusaineista

 

5606

Kierrepäällystetty lanka sekä kierrepäällystetyt nimikkeen 5404 tai 5405 kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet (muut kuin nimikkeen 5605 tuotteet ja kierre-päällystetty jouhilanka); chenillelanka (myös flokki-chenillelanka); chainettelanka

Valmistus (8)

luonnonkuiduista,

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä katkotuista tekokuiduista,

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta, tai

paperinvalmistusaineista

 

57 ryhmä

Matot ja muut lattianpäällysteet:

 

 

neulahuopaa

Valmistus (8)

luonnonkuiduista tai

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

Juuttikangasta voidaan kuitenkin käyttää pohjana

 

muuta huopaa

Valmistus (8)

karstaamattomista, kampaamattomista tai muuten kehruuta varten käsittelemättömistä luonnonkuiduista, tai

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

 

muut

Valmistus langasta (8)

Juuttikangasta voidaan kuitenkin käyttää pohjana

 

ex 58 ryhmä

Kudotut erikoiskankaat; tuftatut tekstiilikankaat; pitsit; kuvakudokset; koristepunokset; koruompelukset; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus langasta (8)

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

5805

Käsin kudotut kuvakudokset (kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, beauvais- ja niiden kaltaiset kudokset) ja käsin neulatyönä (esim. petit point- tai ristipistoilla) kirjotut kuvakudokset, myös sovitetut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

5810

Koruompelukset metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

5901

Liimalla tai tärkkelys-pitoisella aineella päällystetyt tekstiili-kankaat, jollaisia käytetään kirjankansien päällystämiseen tai sen kaltaiseen tarkoitukseen; kuultokangas; maalausta varten käsitellyt kankaat; jäykistekangas (buckram) ja sen kaltaiset jäykis-tetyt tekstiilikankaat, jollaisia käytetään hatunrunkoihin

Valmistus langasta

 

5902

Kordikangas ulkorenkaita varten, nailonia tai muuta polyamidia, polyesteriä tai viskoosia olevasta erikoislujasta langasta valmistettu

Valmistus langasta

 

5903

Muovilla kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt tai kerrostetut tekstiilikankaat, muut kuin nimikkeeseen 5902 kuuluvat

Valmistus langasta

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

5904

Linoleumi, myös määrämuotoiseksi leikattu; lattianpäällysteet, joissa on tekstiiliainepohjalla muu päällyste- tai peitekerros, myös määrämuotoisiksi leikatut

Valmistus langasta (8)

 

5905

Seinäpäällysteet tekstiiliainetta:

Valmistus langasta

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

5906

Kumilla käsitellyt tekstiilikankaat, muut kuin nimikkeeseen 5902 kuuluvat

Valmistus langasta

 

5907

Muulla tavoin kyllästetyt, päällystetyt tai peitetyt tekstiilikankaat; teatterikulissiksi, studion taustakankaaksi tai sen kaltaista tarkoitusta varten maalattu kangas

Valmistus langasta

Painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos painamattoman kankaan arvo ei ylitä 47,5 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

5908

Lampun-, kamiinan-, sytyttimen-, kynttilän- ja niiden kaltaisten tavaroiden sydämet, tekstiili-aineesta kudotut, palmikoidut, punotut tai neulotut; hehkusukat ja pyöröneulottu hehkusukkakangas, myös kyllästetyt:

 

 

kyllästetyt hehkusukat

Valmistus pyöröneulotusta hehkusukkakankaasta

 

muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

5909–

5911

Tekstiilituotteet ja -tavarat teknisiin tarkoituksiin:

 

 

nimikkeen 5911 kiillotuslaikat ja -renkaat, muut kuin huovasta valmistetut

Valmistus langasta taikka nimikkeen 6310 jäte-kankaista tai lumpuista

 

nimikkeen 5911 kudotut kankaat, myös huovutetut, jollaisia tavallisesti käytetään paperikoneissa tai muihin teknisiin tarkoituksiin, myös kyllästetyt tai päällystetyt, letkumaiset tai päättömät, yksin-kertaisin tai monin-kertaisin loimin ja/tai kutein kudotut, taikka litteäksi moninkertaisin loimin ja/tai kutein kudotut

Valmistus langasta (8)

 

muut

Valmistus langasta (8)

 

60 ryhmä

Neulokset

Valmistus langasta (8):

 

61 ryhmä

Vaatteet ja vaatetus-tarvikkeet, neulosta:

 

 

kahdesta tai useammasta määrä-muotoon leikatusta tai suoraan määrämuotoon neulotusta neulo-kappaleesta yhteen ompelemalla tai muuten yhdistämällä valmistetut

Valmistus kankaasta

 

muut

Valmistus langasta (8)

 

ex 62 ryhmä

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta kuin neulosta; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus kankaasta

 

6213 ja

6214

Nenäliinat ja taskuliinat, hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat:

 

 

koruommellut

Valmistus langasta (8)  (9),

Valmistus koru-ompelemattomasta kankaasta, jos käytetyn koru-ompelemattoman kankaan arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (8)

muut

Valmistus langasta (8)  (9),

Sovittaminen, jota seuraa painaminen ja vähintään kaksi valmistelu- tai viimeistelytoimenpidettä (kuten pesu, valkaisu, merserointi, lämpökiinnitys, nukitus, kalanterointi, kutistumisen estävä käsittely, kestoviimeistely, dekatointi, kyllästäminen, parsinta ja noppaus), jos käytettyjen nimikkeen 6213 ja 6214 painamattomien tavaroiden arvo ei ylitä 47,5 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

6217

Muut sovitetut vaatetus-tarvikkeet; vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, muut kuin nimikkeeseen 6212 kuuluvat:

 

 

koruommellut

Valmistus langasta (8)

Valmistus koru-ompelemattomasta kankaasta edellyttäen, että käytetyn koruompelemattoman kankaan arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (8)

tulensuojavarusteet, aluminoidulla polyesterikalvolla päällystettyä kangasta

Valmistus langasta (8)

Valmistus päällystämättömästä kankaasta, jos sen arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta (8)

välivuorit kauluksia ja kalvosimia varten, määrämuotoon leikatut

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 63 ryhmä

Muut sovitetut tekstiilitavarat; sarjat; käytetyt vaatteet ja muut käytetyt tekstiilitavarat, jalkineet ja päähineet; lumput; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

6301–

6304

Vuode- ja matkahuovat, vuodeliinavaatteet jne.; verhot jne.; muut sisustustavarat:

 

 

huopaa, kuitukangasta

Valmistus (8)

kuiduista tai

kemiallisista aineista tai tekstiilimassasta

 

muut:

 

 

– –

koruommellut

Valmistus langasta (9)  (10),

Valmistus koruompele-mattomasta kankaasta (muusta kuin neuloksesta), jos sen arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

– –

muut

Valmistus langasta (8)  (9),

 

6305

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen

Valmistus langasta (8)

 

6306

Tavarapeitteet, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset; teltat; purjeet veneitä, purjelautoja tai maakulkuneuvoja varten; leirintävarusteet:

Valmistus kankaasta

 

6307

Muut sovitetut tavarat, myös vaatteiden leikkuukaavat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

6308

Sarjat, joissa on kudottua kangasta ja lankaa (ja joissa voi olla myös tarvikkeita), mattojen, kuvakudosten, koruommeltujen pöytäliinojen tai lautasliinojen tai niiden kaltaisten tekstiilitavaroiden valmistusta varten, vähittäismyyntipakkauksissa

Jokaisen sarjaan kuuluvan tavaran on täytettävä se sääntö, jota siihen sovellettaisiin erillisenä sarjaan kuulumattomana tavarana. Ei-alkuperätuotteita voi kuitenkin sisältyä sarjaan, jos niiden yhteisarvo ei ylitä 25 % sarjan vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 64 ryhmä

Jalkineet, nilkkaimet ja niiden kaltaiset tavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista paitsi nimikkeen 6406 kengänosayhdistelmistä, joissa päällinen on kiinnitetty pinkopohjaan tai muihin pohjaosiin

 

6406

Jalkineiden osat (mukaan lukien päälliset, myös jos ne on kiinnitetty muihin pohjiin kuin ulkopohjiin); irtopohjat, kanta-päätyynyt ja niiden kaltaiset tavarat; nilkkaimet, säärystimet ja niiden kaltaiset tavarat sekä niiden osat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 65 ryhmä

Päähineet ja niiden osat, lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

6503

Huopahatut ja muut huopapäähineet, nimikkeen 6501 teelmistä (ei kuitenkaan lieriö-mäisistä) valmistetut, myös vuoratut ja somistetut

Valmistus langasta tai tekstiilikuiduista (9)

 

6505

Hatut ja muut päähineet, neulotut tai virkatut tai neuloksesta, pitsistä, pitsikankaasta, huovasta tai muusta tekstiilimetritavarasta (ei kuitenkaan kaistaleista) tehdyt, myös vuoratut ja somistetut; mitä ainetta tahansa olevat hiusverkot, myös vuoratut ja somistetut

Valmistus langasta tai tekstiilikuiduista (9)

 

ex 66 ryhmä

Sateenvarjot, päivänvarjot, kävelykepit, istuinkepit, ruoskat, ratsupiiskat sekä niiden osat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

6601

Sateenvarjot ja päivänvarjot (myös kävelykeppisateenvarjot, puutarhavarjot ja niiden kaltaiset päivänvarjot)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

67 ryhmä

Valmistetut höyhenet ja untuvat sekä höyhenistä tai untuvista valmistetut tavarat; tekokukat; hiuksista valmistetut tavarat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 68 ryhmä

Kivestä, kipsistä, sementistä, asbestista, kiilteestä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 6803

Liuskekivitavarat, myös yhteenpuristettua liuskekiveä

Valmistus työstetystä liuskekivestä

 

ex 6812

Asbestista valmistetut tavarat; asbestiin perustuvista sekoituksista tai asbestiin ja magnesiumkarbonaattiin perustuvista sekoituksista valmistetut tavarat

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista

 

ex 6814

Kiilletavarat, myös yhteenpuristettu tai rekonstruoitu kiille, paperi-, kartonki-, pahvi- tai muulla alustalla

Valmistus työstetystä kiilteestä (myös yhteenpuristetusta tai rekonstruoidusta kiilteestä)

 

69 ryhmä

Keraamiset tuotteet

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 70 ryhmä

Lasi ja lasitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 7003

ex 7004 ja

ex 7005

Lasi, jossa on heijastamaton kerros

Valmistus nimikkeen 7001 aineksista

 

7006

Nimikkeen 7003, 7004 tai 7005 lasi, taivutettu, reunoista työstetty, kaiverrettu, porattu, emaloitu tai muulla tavalla työstetty, mutta ei kehystetty eikä yhdistetty muihin aineisiin:

 

 

lasilevyt (alustat), dielektrisellä ohutkalvolla päällystetyt, SEMII:n standardien mukaan puolijohtavat (11)

Valmistus nimikkeen 7006 päällystämättömistä lasilevyistä (alustoista)

 

muut

Valmistus nimikkeen 7001 aineksista

 

7007

Karkaistu tai laminoitu varmuuslasi

Valmistus nimikkeen 7001 aineksista

 

7008

Monikerroksiset eristyslasielementit

Valmistus nimikkeen 7001 aineksista

 

7009

Lasipeilit, kehystetyt tai kehystämättömät, myös taustapeilit

Valmistus nimikkeen 7001 aineksista

 

7010

Lasiset pullot, myös koripullot, tölkit, ruukut, ampullit ja muut astiat, jollaisia käytetään tavaroiden kuljetukseen tai pakkaamiseen; lasiset säilöntätölkit; lasiset tulpat, kannet ja muut sulkimet

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

tai

lasiesineiden hiominen, jos hiomattomien lasiesineiden arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta,

 

7013

Lasiesineet, jollaisia käytetään pöytä-, keittiö-, toaletti- tai toimistoesineinä, sisäkoristeluun tai sen kaltaiseen tarkoitukseen (muut kuin nimikkeiden 7010 ja 7018 tavarat)

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

tai

lasiesineiden hiominen, jos hiomattomien lasiesineiden arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta,

tai

käsinpuhallettujen lasiesineiden käsin tehty koristelu (lukuun ottamatta silkkipainoa), jos käsinpuhallettujen lasiesineiden arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 7019

Lasikuiduista valmistetut tavarat (muu kuin lanka)

Valmistus

värjäämättömästä raakalangasta (slivers), jatkuvakuituisesta kiertämättömästä langasta (rovings), langasta tai silvotuista säkeistä, tai

lasivillasta

 

ex 71 ryhmä

Luonnonhelmet ja viljellyt helmet, jalo- ja puolijalokivet, jalometallit, jalometallilla pleteroidut metallit ja näistä valmistetut tavarat; epäaidot korut; metallirahat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 7101

Lajitellut luonnonhelmet ja viljellyt helmet, kuljetuksen helpottamiseksi väliaikaisesti lankaan pujotetut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 7102,

ex 7103 ja

ex 7104

Luonnonjalo- ja puolijalokivet ja synteettiset tai rekonstruoidut jalo- ja puolijalokivet, valmistetut

Valmistus valmistamattomista jalo- ja puolijalokivistä

 

7106,

7108 ja

7110

Jalometallit:

 

 

muokkaamattomat

Valmistus nimikkeeseen 7106, 7108 tai 7110 kuulumattomista aineksista

tai

nimikkeen 7106, 7108 tai 7110 jalometallien elektrolyyttinen, terminen tai kemiallinen erottaminen

tai

nimikkeen 7106, 7108 tai 7110 jalometallien seostaminen toistensa tai epäjalojen metallien kanssa

 

puolivalmisteina tai jauheena

Valmistus muokkaamattomista jalometalleista

 

ex 7107,

ex 7109 ja

ex 7111

Jalometallilla pleteroidut metallit, puolivalmisteina

Valmistus muokkaamattomista jalometalleilla pleteroiduista metalleista

 

7116

Tavarat, jotka on valmistettu luonnonhelmistä tai viljellyistä helmistä tai luonnon-, synteettisistä tai rekonstruoiduista jalo- tai puolijalokivistä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

7117

Epäaidot korut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

tai

 

 

valmistus epäjaloa metallia olevista osista, joita ei ole pinnoitettu jalometalleilla, jos kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 72 ryhmä

Rauta ja teräs; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

7207

Välituotteet, rautaa tai seostamatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7201, 7202, 7203, 7204 tai 7205 aineksista

 

7208–

7216

Levyvalmisteet, tangot ja profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7206 valanteista tai muista alkumuodoista

 

7217

Lanka, rautaa tai seostamatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7207 välituotteista

 

ex 7218,

7219–

7222

Välituotteet, levyvalmisteet, tangot ja profiilit, ruostumatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7218 valanteista tai muista alkumuodoista

 

7223

Lanka, ruostumatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7218 välituotteista

 

ex 7224,

7225–

7228

Välituotteet, levyvalmisteet, kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt; profiilit, muuta seosterästä; ontot poratangot, seosterästä tai seostamatonta terästä

Valmistus nimikkeen 7206, 7218 tai 7224 valanteista tai muista alkumuodoista

 

7229

Lanka, muuta seosterästä

Valmistus nimikkeen 7224 välituotteista

 

ex 73 ryhmä

Rauta- ja terästavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 7301

Ponttirauta ja -teräs

Valmistus nimikkeen 7206 aineksista

 

7302

Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, rautaa tai terästä, kuten kiskot, johtokiskot, hammaskiskot, vaihteenkielet, risteyskappaleet, vaihdetangot ja muut raideristeyksien tai -vaihteiden osat, ratapölkyt, sidekiskot, kiskontuolit ja niiden kiilat, aluslaatat, puristuslaatat, liukulaatat, sideraudat ja muut kiskojen asentamiseen, liittämiseen tai kiinnittämiseen käytettävät erityistavarat

Valmistus nimikkeen 7206 aineksista

 

7304,

7305 ja

7306

Putket ja profiiliputket, rautaa (muuta kuin valurautaa) tai terästä

Valmistus nimikkeen 7206, 7207, 7218 tai 7224 aineksista

 

ex 7307

Putkien liitos- ja muut osat, ruostumatonta terästä (ISO nro X5CrNiMo 1712), useista osista koostuvat

Taottujen teelmien sorvaaminen, poraus, väljentäminen, kierteittäminen, purseenpoisto ja hiekkapuhallus, jos teelmien arvo ei ylitä 35 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

7308

Rakenteet (ei kuitenkaan nimikkeen 9406 tehdasvalmisteiset rakennukset) ja rakenteiden osat (esim. sillat ja siltaelementit, sulkuportit, tornit, ristikkomastot, katot, katonkehysrakenteet, ovet, ikkunat, oven- ja ikkunankarmit, kynnykset, ikkunaluukut, portit, kaiteet ja pylväät), rautaa tai terästä; levyt, tangot, profiilit, putket ja niiden kaltaiset tavarat, rakenteissa käytettäviksi valmistetut, rautaa tai terästä

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Nimikkeen 7301 hitsattuja profiileja ei kuitenkaan voida käyttää

 

ex 7315

Lumi- ja muut liukuesteketjut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen nimikkeen 7315 ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 74 ryhmä

Kupari ja kuparitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

7401

Kuparikivi; sementoitu kupari (saostettu kupari)

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

7402

Puhdistamaton kupari; kuparianodit elektrolyyttistä puhdistusta varten

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

7403

Puhdistettu kupari ja kupariseokset, muokkaamattomat:

 

 

puhdistettu kupari

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

kupariseokset ja puhdistettu kupari, joka sisältää muita aineita

Valmistus muokkaamattomasta, puhdistetusta kuparista tai kuparijätteistä ja -romusta

 

7404

Kuparijätteet ja -romu

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

7405

Kupariesiseokset

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 75 ryhmä

Nikkeli ja nikkelitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

7501–

7503

Nikkelikivi, nikkeli-oksidisintterit ja muut nikkelin valmistuksen välituotteet; muokkaamaton nikkeli; nikkelijätteet ja -romu

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 76 ryhmä

Alumiini ja alumiinitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

7601

Muokkaamaton alumiini

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote; sekä

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

tai

valmistus seostamattomasta alumiinista tai alumiinijätteistä ja -romusta termisen tai elektrolyyttisen käsittelyn avulla

 

7602

Alumiinijätteet ja -romu

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 7616

Alumiinitavarat, ei kuitenkaan metallikangas, ristikko, aitaus-, betoni- ja muut verkot ja niiden kaltaiset alumiinilangasta valmistetut tavarat (myös päättömät nauhat), eikä alumiinileikkoverkko

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Alumiinilangasta valmistettua metallikangasta, ristikkoa, aitaus-, betoni- ja muuta verkkoa tai niiden kaltaisia tavaroita (myös päättömiä kankaita) sekä alumiinileikkoverkkoa voidaan kuitenkin käyttää;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

77 ryhmä

Varattu mahdolliselle tulevalle käytölle harmonoidussa järjestelmässä

 

 

ex 78 ryhmä

Lyijy ja lyijytavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

7801

Muokkaamaton lyijy:

 

 

puhdistettu lyijy

Valmistus raakalyijystä

 

muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Nimikkeen 7802 jätteitä ja romua ei kuitenkaan voida käyttää

 

7802

Lyijyjätteet ja -romu

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 79 ryhmä

Sinkki ja sinkkitavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

7901

Muokkaamaton sinkki

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Nimikkeen 7902 jätteitä ja romua ei kuitenkaan voida käyttää

 

7902

Sinkkijätteet ja -romu

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 80 ryhmä

Tina ja tinatavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8001

Muokkaamaton tina

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Nimikkeen 8002 jätteitä ja romua ei kuitenkaan voida käyttää

 

8002 ja

8007

Tinajätteet ja -romu; muut tinatavarat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

81 ryhmä

Muut epäjalot metallit; kermetit; niistä valmistetut tavarat:

 

 

muut epäjalot metallit, muokatut; niistä valmistetut tavarat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen, samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten arvo ei ylitä 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

muut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 82 ryhmä

Työkalut ja -välineet sekä veitset, lusikat ja haarukat, epäjaloa metallia; niiden epäjaloa metallia olevat osat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

8206

Sarjoiksi vähittäismyyntiä varten pakatut, kahteen tai useampaan nimikkeistä 8202–8205 kuuluvat työkalut

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan muuhun nimikkeeseen kuin 8202–8205. Nimikkeiden 8202–8205 työkaluja voi kuitenkin sisältyä sarjaan, jos niiden arvo ei ylitä 15 % sarjan vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8207

Vaihdettavat työkalut käsityökaluja (myös mekaanisia) tai työstökoneita varten (esim. puristusta, meistausta, kierteittämistä, porausta, avartamista, aventamista, jyrsimistä, sorvaamista tai ruuvinkiertämistä varten), myös metallinvetolevyt, metallinpuristussuulakkeet sekä työkalut kallionporausta tai maankairausta varten

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8208

Koneiden ja mekaanisten laitteiden veitset ja leikkuuterät

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 8211

Veitset, leikkaavin, myös hammastetuin terin (myös puutarhaveitset), nimikkeeseen 8208 kuulumattomat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Epäjaloa metallia olevia veitsen teriä ja kahvoja voidaan kuitenkin käyttää

 

8214

Muut leikkaamisvälineet (esim. tukan- ja karvanleikkuuvälineet, teurastajien ja talouskäyttöön tarkoitetut liha- ja muut veitset ja hakkurit sekä paperiveitset); manikyyri- ja pedikyyrivälinesarjat ja -välineet (myös kynsiviilat)

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Epäjaloa metallia olevia kahvoja voidaan kuitenkin käyttää

 

8215

Lusikat, haarukat, liemikauhat, reikäkauhat, kakkulapiot, kalaveitset, voiveitset, sokeripihdit ja niiden kaltaiset keittiö- ja ruokailuvälineet

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Epäjaloa metallia olevia kahvoja voidaan kuitenkin käyttää

 

ex 83 ryhmä

Erinäiset epäjalosta metallista valmistetut tavarat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

 

ex 8302

Muut helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, rakennuksiin soveltuvat, ja itsetoimivat ovensulkimet

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Nimikkeen 8302 muita aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 8306

Pienoispatsaat ja muut koriste-esineet, epäjaloa metallia

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Nimikkeen 8306 muita aineksia voidaan kuitenkin käyttää, jos niiden arvo ei ylitä 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 84 ryhmä

Ydinreaktorit, höyrykattilat, koneet ja mekaaniset laitteet; niiden osat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 8401

Ydinpolttoaine-elementit

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote (12)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % lopputuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8402

Höyrykattilat ja muut höyrynkehittimet (muut kuin keskuslämmityskattilat, joilla voidaan kehittää myös matalapaineista höyryä); kuumavesikattilat

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8403 ja

ex 8404

Keskuslämmityskattilat, muut kuin nimikkeeseen 8402 kuuluvat, ja keskus-lämmityskattiloiden apulaitteet

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan muuhun nimikkeeseen 8403 tai 8404

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8406

Höyryturbiinit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8407

Kipinäsytytteiset iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8408

Puristussytytteiset mäntämoottorit (diesel- tai puolidieselmoottorit)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8409

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeen 8407 tai 8408 moottoreissa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8411

Suihkuturbiinimoottorit, potkuriturbiinimoottorit ja muut kaasuturbiinit

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8412

Muut voimakoneet ja moottorit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 8413

Pyörivät syrjäytyspumput

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 8414

Teollisuustuulettimet, -puhaltimet ja niiden kaltaiset laitteet

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8415

Ilmastointilaitteet, joissa on moottorituuletin ja laitteet lämpötilan ja kosteuden muuttamista varten, myös ilmastointilaitteet, joissa kosteutta ei voida säätää erikseen

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8418

Jääkaapit, pakastimet ja muut jäähdytys- tai jäädytyslaitteet ja -laitteistot, sähköllä toimivat ja muut; lämpöpumput, muut kuin nimikkeen 8415 ilmastointilaitteet

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta;

kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 8419

Koneet puu-, paperimassa-, kartonki- ja pahviteollisuutta varten

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, käytettyjen samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8420

Kalanterikoneet ja muut valssauskoneet, muut kuin metallin ja lasin valssaukseen tarkoitetut, sekä niiden telat

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, käytettyjen samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8423

Punnituslaitteet (ei kuitenkaan vaa'at, joiden herkkyys on vähintään 0,05 g), myös painon perusteella toimivat lasku- tai tarkkailulaitteet; punnituslaitteiden kaikenlaiset punnukset

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8425–

8428

Nosto-, käsittely-, lastaus- tai purkauskoneet ja -laitteet

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, käytettyjen nimikkeen 8431 ainesten arvo on enintään 10 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8429

Itseliikkuvat puskutraktorit (bulldozerit ja angledozerit), tiehöylät, raappauskoneet, kaivinkoneet, kauhakuormaajat, maantiivistyskoneet ja tiejyrät:

 

 

tiejyrät

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

muut

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, käytettyjen nimikkeen 8431 ainesten arvo on enintään 10 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8430

Muut maan kivennäisten tai malmien siirto-, höyläys-, tasoitus-, raappaus-, kaivin-, tiivistys-, junttaus-, louhinta- tai porauskoneet ja -laitteet; paalujuntat ja paalunylösvetäjät; lumiaurat ja lumilingot

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, käytettyjen nimikkeen 8431 ainesten arvo on enintään 10 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 8431

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti tiejyrissä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8439

Koneet ja laitteet, joilla valmistetaan massaa kuituisesta selluloosa-aineesta tai valmistetaan tai jälkikäsitellään paperia, kartonkia tai pahvia

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, käytettyjen samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8441

Muut koneet ja laitteet paperimassan, paperin, kartongin tai pahvin edelleenkäsittelyä varten, myös kaikenlaiset leikkuukoneet

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, käytettyjen samaan nimikkeeseen kuin tuote luokiteltavien ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8444–

8447

Näiden nimikkeiden tekstiiliteollisuudessa käytettävät koneet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 8448

Nimikkeiden 8444 ja 8445 koneiden apukoneet ja -laitteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8452

Ompelukoneet, muut kuin nimikkeen 8440 kirjannitomakoneet; erityisesti ompelukoneita varten suunnitellut huonekalut, alustat, kotelot ja suojukset; ompelukoneenneulat:

 

 

ompelukoneet (ainoastaan lukkotikkikoneet), joiden konevarren paino ilman moottoria on enintään 16 kg ja moottorin kanssa enintään 17 kg

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

kaikkien konevarren (moottoria lukuun ottamatta) kokoamiseen käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa;

käytetyt langankiristys-, langansieppaus- ja siksak-mekanismit ovat jo alkuperätuotteita

 

muut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8456–

8466

Nimikkeisiin 8456–8466 kuuluvat koneet, työstökoneet sekä niiden osat ja tarvikkeet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8469–

8472

Toimistokoneet ja -laitteet (esim. kirjoituskoneet, lasku-koneet, automaattiset tietojenkäsittely-koneet, monistuskoneet ja nitomalaitteet)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8480

Kaavauskehykset metallinvalua varten; mallipohjat; valumallit; muotit metallia (muut kuin valukokillit), metallikarbideja, lasia, kivennäisaineita, kumia tai muovia varten

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 50 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8482

Kuulalaakerit ja rullalaakerit

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8484

Tiivisteet, jotka on valmistettu metallilevystä ja muusta aineesta tai kahdesta tai useammasta metallikerroksesta; erilaisten tiivisteiden sarjat ja lajitelmat, pusseissa, rasioissa tai niiden kaltaisissa pakkauksissa; mekaaniset tiivisteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8485

Koneiden ja laitteiden osat, joissa ei ole sähkökytkinosia, -eristimiä, -käämejä tai -koskettimia eikä muita sähköteknisiä osia, muualle tähän ryhmään kuulumattomat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 85 ryhmä

Sähkökoneet ja -laitteet sekä niiden osat; äänen tallennus- tai toistolaitteet, televisiokuvan tai -äänen tallennus- tai toistolaitteet sekä tällaisten tavaroiden osat ja tarvikkeet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8501

Sähkömoottorit ja -generaattorit (ei kuitenkaan sähkögeneraattoriyhdistelmät)

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, käytettyjen nimikkeen 8503 ainesten arvo on enintään 10 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8502

Sähkögeneraattori-yhdistelmät ja pyörivät sähkömuuttajat

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, käytettyjen nimikkeen 8501 tai 8503 ainesten yhteisarvo on enintään 10 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 8504

Automaattisissa tietojenkäsittelykoneissa käytettävät virtalähteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 8518

Mikrofonit ja niiden jalustat; kaiuttimet, myös koteloidut; sähköllä toimivat äänitaajuus-vahvistimet; sähköllä toimivat äänenvahvistinyhdistelmät

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8519

Levysoittimet (joko sähkövahvistimella tai ilman), kasettisoittimet ja muut äänen toistolaitteet, joissa ei ole äänen tallennuslaitetta

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8520

Magneettinauhurit ja muut äänen tallennuslaitteet, myös jos niissä on äänen toistolaite

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8521

Videosignaalien tallennus- tai toistolaitteet, myös samaan ulkokuoreen yhdistetyin videovirittimin

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8522

Osat ja tarvikkeet, jotka soveltuvat ainoastaan tai pääasiallisesti käytettäviksi nimikkeiden 8519–8521 laitteisiin

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8523

Valmistettu tallentamaton materiaali äänen tallennukseen tai muiden ilmiöiden vastaavalla tavalla tapahtuvaan tallennukseen, ei kuitenkaan 37 ryhmän tuotteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8524

Levyt, nauhat ja muu materiaali, jotka sisältävät äänitallenteita tai muita vastaavalla tavalla tallennettuja ilmiöitä, myös matriisit ja isiöt äänilevyjen valmistusta varten, ei kuitenkaan 37 ryhmän tuotteet:

 

 

matriisit ja isiöt äänilevyjen valmistusta varten

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

muut

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, käytettyjen nimikkeen 8523 ainesten arvo on enintään 10 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8525

Radiopuhelin-, radiolennätin-, yleisradio- tai televisiolähettimet, myös yhteenrakennetuin vastaanottimin tai äänen tallennus- tai toistolaittein; televisio-kamerat; yksittäisiä kuvia ottavat videokamerat ja muut videosignaalien tallennuslaitteet

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperä-ainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8526

Tutkalaitteet, radionavigointilaitteet ja radiokauko-ohjauslaitteet

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8527

Radiopuhelin-, radiolennätin- tai yleisradiovastaanottimet, myös samaan ulkokuoreen yhdistetyin äänen tallennus- tai toistolaittein tai kelloin

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperä-ainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8528

Televisiovastaanottimet, myös samaan ulkokuoreen yhdistetyin yleisradiovastaanottimin tai äänen tai videosignaalin tallennus- tai toistolaittein; videomonitorit ja videoprojektorit

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8529

Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti nimikkeiden 8525–8528 laitteissa:

 

 

soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti videosignaalien tallennus- tai toistolaitteissa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

muut

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8535 ja

8536

Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista varten tai siihen liittämistä varten

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, käytettyjen nimikkeen 8538 ainesten arvo on enintään 10 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8537

Taulut, paneelit, konsolit, pöydät, kaapit ja muut alustat, joissa on vähintään kaksi nimikkeen 8535 tai 8536 laitetta, sähköistä ohjausta tai sähkönjakelua varten, myös sellaiset, joissa on 90 ryhmän kojeita ja laitteita, sekä numeeriset ohjauslaitteet, muut kuin nimikkeen 8517 kytkentälaitteet

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, käytettyjen nimikkeen 8538 ainesten arvo on enintään 10 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 8541

Diodit, transistorit ja niiden kaltaiset puolijohdekomponentit; lukuun ottamatta piikiekkoja, joita ei vielä ole leikattu puolijohdesiruiksi

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8542

Elektroniset integroidut piirit ja mikropiirit

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa edellä mainittuun rajoitukseen sisältyvänä, käytettyjen nimikkeen 8541 tai 8542 ainesten yhteisarvo on enintään 10 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8544

Eristetty (myös emaloitu tai anodisoitu) lanka ja kaapeli (myös koaksiaalikaapeli) sekä muut eristetyt sähköjohtimet, myös jos niissä on liittimiä; optiset kuitukaapelit, joissa kullakin kuidulla on oma kuorensa, myös jos niihin on yhdistetty sähkö-johtimia tai jos niissä on liittimiä

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8545

Hiilielektrodit, hiiliharjat, lampunhiilet, paristohiilet ja muut grafiitista tai muusta hiilestä valmistetut tavarat, jollaisia käytetään sähkötarkoituksiin, myös jos niissä on metallia

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8546

Mitä ainetta tahansa olevat sähköeristimet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8547

Sähkökoneiden tai -laitteiden eristystarvikkeet, joitakin vähäisiä valettaessa tai puristettaessa ainoastaan yhteenliittämis-tarkoituksessa kiinnitettyjä metalliosia (esim. kierteitettyjä hylsyjä) lukuun ottamatta kokonaan eristysaineesta, muut kuin nimikkeen 8546 eristimet; sähkö-johdinputket ja niiden liitoskappaleet, epäjaloa metallia, eristysaineella vuoratut

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8548

Galvaanisten parien, galvaanisten paristojen ja sähköakkujen jätteet ja romu; loppuunkäytetyt galvaaniset parit ja paristot sekä loppuunkäytetyt sähköakut; koneiden ja laitteiden sähköosat, muualle tähän ryhmään kuulumattomat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 86 ryhmä

Rautatieveturit, raitiomoottorivaunut ja muu liikkuva kalusto sekä niiden osat; rautatie- ja raitiotieradan varusteet ja kiinteät laitteet sekä niiden osat; kaikenlaiset mekaaniset (myös sähkömekaaniset) liikennemerkinantolaitteet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8608

Rautatie- tai raitiotieradan varusteet ja kiinteät laitteet; mekaaniset (myös sähkömekaaniset) merkinanto-, turva- tai liikenteenvalvonta- tai -ohjauslaitteet rautateitä, raitioteitä, katuja, teitä, sisävesiväyliä, paikoitustiloja, satamia tai lentokenttiä varten; edellä mainittujen tavaroiden osat

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 87 ryhmä

Kuljetusvälineet ja kulkuneuvot, muut kuin rautatien tai raitiotien liikkuvaan kalustoon kuuluvat, sekä niiden osat ja tarvikkeet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

8709

Itseliikkuvat trukit, joissa ei ole nosto- eikä käsittelylaitteita ja jollaisia käytetään tehtaissa, varastoissa, satama-alueilla tai lentokentillä tavaran kuljetukseen lyhyitä matkoja; traktorit, jollaisia käytetään rautatieasemilla; edellä mainittujen ajoneuvojen osat

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8710

Panssarivaunut ja muut panssaroidut taisteluajoneuvot, moottoroidut, myös aseistetut, sekä tällaisten ajoneuvojen osat

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8711

Moottoripyörät (myös mopot) ja apumoottorilla varustetut polkupyörät, myös sivuvaunuineen; sivuvaunut:

 

 

joissa on iskumäntä-polttomoottori, iskutilavuus:

 

 

– –

enintään 50 cm3

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 20 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

– –

suurempi kuin 50 cm3

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

muut

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 8712

Polkupyörät, joissa ei ole kuulalaakereita

Valmistus nimikkeeseen 8714 kuulumattomista aineksista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8715

Lastenvaunut, lastenrattaat ja niiden kaltaiset lasten kuljettamiseen tarkoitetut laitteet sekä niiden osat

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8716

Perävaunut ja puoliperä-vaunut; muut kuljetusvälineet, ilman mekaanista kuljetus-koneistoa; niiden osat

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 88 ryhmä

Ilma-alukset, avaruusalukset sekä niiden osat; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 8804

Roottorivarjot (rotochutes)

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 8804 aineksista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

8805

Ilma-alusten lähetyslaitteet; lentotukialusten kannella käytettävät jarrutuslaitteet ja niiden kaltaiset laitteet; laitteet maassa tapahtuvaa lento-koulutusta varten; edellä mainittujen tavaroiden osat

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

89 ryhmä

Alukset ja uivat rakenteet

Valmistus, jossa kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote. Nimikkeen 8906 alusten runkoja ei kuitenkaan voida käyttää

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 90 ryhmä

Optiset, valokuvaus-, elokuva-, mittaus-, tarkistus-, tarkkuus-, lääketieteelliset tai kirurgiset kojeet ja laitteet; niiden osat ja tarvikkeet; lukuun ottamatta seuraavia:

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

9001

Optiset kuidut ja optiset kuitukimput; optiset kuitukaapelit, muut kuin nimikkeeseen 8544 kuuluvat; polarisoivasta aineesta valmistetut laatat ja levyt; mitä ainetta tahansa olevat kehystämättömät linssit (myös piilolasit), prismat, peilit ja muut optiset elementit, muut kuin tällaiset elementit optisesti työstämätöntä lasia

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

9002

Mitä ainetta tahansa olevat kehystetyt linssit, prismat, peilit ja muut optiset elementit, kun ne ovat kojeiden tai laitteiden osia tai tarvikkeita, muut kuin tällaiset elementit optisesti työstämätöntä lasia

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

9004

Silmälasit ja niiden kaltaiset esineet, näön korjaamiseen, silmien suojaamiseen tai muuhun tarkoitukseen

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

ex 9005

Kiikarit ja kaukoputket sekä niiden jalustat, lukuun ottamatta tähti-tieteellisiä linssikauko-putkia ja niiden jalustoja

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta;

kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 9006

Valokuvauskamerat; valokuvaussalamalaitteet ja valokuvaussalamalamput, muut kuin sähköisesti sytytettävät salamalamput

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta;

kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

9007

Elokuvakamerat ja -projektorit, myös jos niissä on äänen tallennus- tai toistolaitteet

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta;

kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

9011

Optiset mikroskoopit, myös mikrovalokuvausta, mikroelokuvausta tai mikroprojisointia varten

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta;

kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

ex 9014

Muut navigointikojeet ja -laitteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

9015

Geodeettiset (myös fotogrammetriset), hydrografiset, oseanografiset, hydrologiset, meteorologiset tai geofysikaaliset kojeet ja laitteet, ei kuitenkaan kompassit; etäisyysmittarit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

9016

Vaa'at, joiden herkkyys on vähintään 0,05 g, myös punnuksineen

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

9017

Piirustus- tai merkintäkojeet ja matemaattiset laskukojeet (esim. piirustuskoneet, pantografit, astelevyt, harpikot, laskutikut ja laskulevyt); kädessä pidettävät pituuksien mittaukseen käytettävät kojeet (esim. mittatangot ja -nauhat sekä mikrometrit ja työntömitat), muualle tähän ryhmään kuulumattomat

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

9018

Lääketieteessä, myös hammas- tai eläinlääketieteessä tai kirurgiassa käytettävät kojeet ja laitteet, mukaan lukien skintigrafiset laitteet, muut sähkölääkintälaitteet ja näöntarkastuskojeet:

 

 

hammaslääkärintuolit, joissa on hammas-lääkintälaitteita tai sylkyastia

Valmistus minkä tahansa nimikkeen aineksista, myös muista nimikkeen 9018 aineksista

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

muut

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

9019

Mekanoterapeuttiset laitteet; hierontalaitteet; laitteet psykologisia soveltuvuustestejä varten; otsoni-, happi- tai aerosolihoitolaitteet, tekohengityslaitteet ja muut terapeuttiset hengityslaitteet

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

9020

Muut hengityslaitteet ja kaasunaamarit (ei kuitenkaan suojanaamarit, joissa ei ole mekaanisia osia eikä vaihdettavia suodattimia)

Valmistus, jossa

kaikki käytetyt ainekset luokitellaan eri nimikkeeseen kuin tuote;

kaikkien käytettyjen ainesten arvo ei ylitä 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 25 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

9024

Koneet ja laitteet aineiden (esim. metallin, puun, tekstiilitavaroiden, paperin tai muovin) kovuuden, lujuuden, kokoonpuristuvuuden, kimmoisuuden tai muiden mekaanisten ominaisuuksien testausta varten

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

9025

Densimetrit, areometrit ja niiden kaltaiset uppomittarit, lämpömittarit, pyrometrit, ilmapuntarit, hygrometrit ja psykrometrit, myös rekisteröivät, sekä näiden kojeiden yhdistelmät

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

9026

Kojeet ja laitteet nesteiden tai kaasujen virtauksen, pinnan korkeuden, paineen tai muiden vaihtelevien ominaisuuksien mittaamista tai tarkkailua varten (esim. virtaus-mittarit, pinnan korkeuden osoittimet, painemittarit ja lämmön-kulutusmittarit), ei kuitenkaan nimikkeen 9014, 9015, 9028 tai 9032 kojeet ja laitteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

9027

Kojeet ja laitteet fysikaalista tai kemiallista analyysiä varten (esim. polarimetrit, refraktometrit, spektrometrit sekä kaasu- ja savuanalyysi-laitteet); kojeet ja laitteet viskositeetin, huokoisuuden, laajenemisen, pinta-jännityksen tai niiden kaltaisten ominaisuuksien mittaamista tai tarkkailua varten; kojeet ja laitteet lämpömäärän, äänitason tai valon voimakkuuden mittaamista tai tarkkailua varten (myös valotus-mittarit); mikrotomit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

9028

Kaasun, nesteen tai sähkön kulutus- tai tuotantomittarit, myös niiden tarkistusmittarit:

 

 

osat ja tarvikkeet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

muut

Valmistus

jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

jossa kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei ylitä käytettyjen alkuperäainesten arvoa

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 30 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

9029

Kierroslaskurit, tuotannonlaskurit, taksamittarit, matkamittarit, askelmittarit ja niiden kaltaiset kojeet; nopeusmittarit ja takometrit, muut kuin nimikkeeseen 9014 tai 9015 kuuluvat; stroboskoopit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

9030

Oskilloskoopit, spektrianalysaattorit ja muut sähkösuureiden mittaus- tai tarkkailukojeet ja -laitteet, ei kuitenkaan nimikkeen 9028 mittarit; alfa-, beeta-, gamma-, röntgen-, kosmisen tai muun ionisoivan säteilyn mittaus- tai toteamiskojeet ja -laitteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

9031

Mittaus- tai tarkkailukojeet, -laitteet ja -koneet, muualle tähän ryhmään kuulumattomat; profiiliprojektorit

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

9032

Automaattiset säätö- tai valvontakojeet ja -laitteet

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta

 

9033

90 ryhmään kuuluvien koneiden, laitteiden ja kojeiden osat ja tarvikkeet (muualle tähän ryhmään kuulumattomat)

Valmistus, jossa kaikkien käytettyjen ainesten arvo on enintään 40 % tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta