ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 343

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
27. joulukuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1523/2007, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007, kiellosta saattaa markkinoille sekä tuoda yhteisöön ja viedä yhteisöstä kissan ja koiran turkista ja tällaista turkista sisältäviä tuotteita  ( 1 )

1

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1524/2007, annettu 18 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2004/2003 muuttamisesta

5

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1525/2007, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta

9

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

27.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1523/2007,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2007,

kiellosta saattaa markkinoille sekä tuoda yhteisöön ja viedä yhteisöstä kissan ja koiran turkista ja tällaista turkista sisältäviä tuotteita

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 ja 133 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin kansalaisten mielestä kissat ja koirat ovat lemmikkieläimiä, ja sen vuoksi niistä saadun turkiksen ja tällaista turkista sisältävien tuotteiden käyttö ei ole hyväksyttävää. On olemassa näyttöä siitä, että yhteisössä esiintyy kissasta ja koirasta peräisin olevaa merkitsemätöntä turkista ja tällaista turkista sisältäviä tuotteita. Kuluttajat ovat sen vuoksi huolissaan siitä, että he tulevat ostaneeksi kissasta tai koirasta peräisin olevaa turkista tai tällaista turkista sisältäviä tuotteita. Euroopan parlamentti antoi 18 päivänä joulukuuta 2003 julistuksen (3), jossa se ilmaisi olevansa huolissaan tällaisella turkiksella ja tuotteilla käytävästä kaupasta ja pyysi sen lopettamista Euroopan unionin kuluttajien ja vähittäismyyjien luottamuksen palauttamiseksi. Maatalous- ja kalastusneuvosto korosti 17 päivänä marraskuuta 2003 ja 30 päivänä toukokuuta 2005 pitämissään istunnoissa myös tarvetta antaa kissan ja koiran turkiksella ja tällaista turkista sisältävillä tuotteilla käytävää kauppaa koskevia sääntöjä niin pian kuin mahdollista.

(2)

On aiheellista selventää, että vain niiden kissojen ja koirien, joita pidetään kotieläiminä, turkis kuuluu tämän asetuksen soveltamisalaan. Koska on kuitenkin tieteellisesti mahdotonta erottaa kotieläimenä pidettävien kissojen turkista kissan muiden kuin kotieläimenä pidettävien alalajien turkiksesta, tässä asetuksessa olisi hyväksyttävä kissan määritelmäksi ”felis silvestris”, johon sisältyvät myös kissan muut kuin kotieläiminä pidettävät alalajit.

(3)

Useat jäsenvaltiot ovat vastanneet kuluttajien huoleen antamalla lainsäädäntöä, jolla kissasta ja koirasta peräisin olevan turkiksen tuotanto ja kaupan pitäminen pyritään estämään.

(4)

Turkista ja turkistuotteiden kauppaa, tuontia, tuotantoa ja merkintää koskevissa säännöissä, joiden tarkoituksena on estää kissan ja koiran turkiksen markkinoille saattaminen tai muu kaupallinen käyttö, on jäsenvaltiokohtaisia eroja. Jotkin jäsenvaltiot ovat kieltäneet kissan ja koiran turkiksen tuotannon kokonaan kieltämällä kyseisten eläinten kasvatuksen ja teurastuksen turkistuotantoa varten, toiset jäsenvaltiot taas ovat asettaneet rajoituksia tällaisen turkiksen tai tällaista turkista sisältävien tuotteiden tuotannolle tai tuonnille. Joissakin jäsenvaltioissa on otettu käyttöön merkintävaatimuksia. Kansalaisten lisääntyvä tietoisuus tästä asiasta saa todennäköisesti entistä useammat jäsenvaltiot ottamaan käyttöön rajoittavia kansallisen tason säännöksiä.

(5)

Edellä sanotun seurauksena tietyt Euroopan unionin turkiskauppiaat ovat ottaneet käyttöön vapaaehtoisen menettelysäännöstön kissojen ja koirien turkiksen ja tällaista turkista sisältävien tuotteiden kaupasta pidättäytymiseksi. Tämä säännöstö on kuitenkin osoittautunut riittämättömäksi estämään kissan ja koiran turkiksen tuontia ja myyntiä etenkin silloin, kun turkiskauppiaat käyvät kauppaa turkiksilla, joiden alkuperälaji ei ole merkitty eikä myöskään helposti tunnistettavissa, tai ostavat tällaista turkista sisältäviä tuotteita, jolloin riskinä on, ettei kyseisiä tuotteita voi kaupata laillisesti yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai että kauppaan yhdessä tai useassa jäsenvaltiossa sovelletaan lisävaatimuksia, joiden tarkoituksena on estää kissan ja koiran turkiksen käyttö.

(6)

Kissan ja koiran turkista koskevien kansallisten toimenpiteiden erot muodostavat yleisesti turkiskaupan esteen. Edellä tarkoitetut toimenpiteet estävät sisämarkkinoiden joustavaa toimintaa, sillä erilaiset oikeudelliset vaatimukset haittaavat yleisesti tuotantoa sekä vaikeuttavat laillisesti maahantuodun tai yhteisössä tuotetun turkiksen vapaata liikkuvuutta yhteisössä. Eri jäsenvaltioiden erilaiset oikeudelliset vaatimukset aiheuttavat kauppiaille lisärasitetta ja -kustannuksia.

(7)

Lisäksi suurta yleisöä hämmentävät jäsenvaltioiden erilaiset oikeudelliset vaatimukset, mikä seikka muodostaa itsessään kaupan esteen.

(8)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tarkoituksena on sen vuoksi yhtenäistää jäsenvaltioiden säännöt, jotka koskevat kissan ja koiran turkiksen sekä tällaista turkista sisältävien tuotteiden myyntiä, kaupan pitämistä ja jakelua ja näin estää kaikkien samankaltaisten tuotteiden sisämarkkinoiden häiriintymistä.

(9)

Sisämarkkinoiden nykyisen pirstoutumisen korjaamiseksi tarvitaan yhdenmukaistamista, ja tehokkain ja oikeasuhtaisin väline erilaisista kansallisista vaatimuksista johtuvien kaupan esteiden poistamiseksi olisi ottaa käyttöön kielto saattaa markkinoille, tuoda yhteisöön ja viedä yhteisöstä kissan ja koiran turkista sekä tuotteita, jotka sisältävät tällaista turkista.

(10)

Merkintävaatimukset eivät olisi asianmukainen väline saman tuloksen saavuttamiseksi, koska ne rasittaisivat kohtuuttomasti vaatetusalaa ja tekoturkiksiin erikoistuneita kauppiaita, ja ne olisivat myös suhteettoman kallis väline niissä tapauksissa, joissa turkis edustaa vain pientä osaa tuotteesta.

(11)

Yhteisössä ei perinteisesti kasvateta kissoja ja koiria turkistuotantoa varten, vaikka kissan ja koiran turkiksesta onkin joissakin tapauksissa havaittu valmistetun turkiksia. Vaikuttaa siltä, että pääosa yhteisön markkinoilla olevista kissojen ja koirien turkistuotteista on peräisin kolmansista maista. Siksi yhteisön sisäistä kauppaa koskevaa kieltoa olisi tehostettava kieltämällä myös tällaisten tuotteiden tuonti yhteisöön. Tällainen tuontikielto olisi lisäksi vastaus kuluttajien huoleen siitä, että yhteisöön tuodaan kissan ja koiran turkista, erityisesti, kun vaikuttaa siltä, että kyseisiä eläimiä saatetaan pitää ja teurastaa epäinhimillisissä oloissa.

(12)

Vientikiellon käyttöönotto varmistaisi lisäksi, että kissan ja koiran turkista sekä tällaista turkista sisältäviä tuotteita ei tuoteta yhteisössä vientiä varten.

(13)

On kuitenkin aiheellista antaa mahdollisuus poiketa rajoitetusti kissan ja koiran turkista ja tällaista turkista sisältäviä tuotteita koskevasta yleisestä kiellosta saattaa niitä markkinoille, tuoda yhteisöön ja viedä yhteisöstä. Näin voidaan tehdä tapauksessa, jossa kissan ja koiran turkista tuodaan yhteisöön ja pidetään kaupan opetustarkoituksessa tai eläinten täyttämiseen liittyen.

(14)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 (4) annetaan eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevat säännökset, jotka koskevat eläimistä saatavien sivutuotteiden, myös kissojen ja koirien turkiksen, markkinoille saattamista, tuontia ja vientiä. Siksi on aiheellista selventää tämän asetuksen soveltamisalaa, jonka olisi oltava ainoa säädös, jota sovelletaan kissan ja koiran turkiksen markkinoille saattamiseen, tuontiin ja vientiin tuotannon kaikissa vaiheissa raakaturkis mukaan lukien. Tämän asetuksen ei kuitenkaan olisi vaikutettava asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisiin velvoitteisiin, jotka koskevat kissan ja koiran turkiksen hävittämistä kansanterveyteen liittyvistä syistä.

(15)

Toimenpiteitä kissojen ja koirien käytön kieltämisestä turkistuotannossa olisi valvottava yhdenmukaisesti yhteisössä. Kissan ja koiran turkiksen tunnistamiseen nykyisin käytettävät menetelmät, kuten DNA-testaus, mikroskopia ja MALDI-TOF-massaspekrometria, ovat eri jäsenvaltioissa kuitenkin erilaisia. On aiheellista toimittaa näitä tekniikoita koskevat tiedot komission saataville, jotta valvontaelimet pysyvät ajan tasalla alan innovaatiokehityksestä ja jotta voidaan arvioida mahdollisuuksia säätää yhtenäisen tekniikan käyttöön ottamisesta.

(16)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti.

(17)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta ottaa käyttöön analyyttisiä menetelmiä, joiden avulla voidaan selvittää turkiksen alkuperälaji, ja hyväksyä poikkeustapauksissa toimenpiteitä, joilla poiketaan tässä asetuksessa tarkoitetuista kielloista. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niillä muutetaan tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(18)

Jäsenvaltioiden olisi annettava sääntöjä seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen säännösten rikkomiseen, ja varmistettava, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden, jotka sen jälkeen, kun tätä asetusta on alettu soveltaa, takavarikoivat kissojen ja koirien turkiksia sisältäviä lähetyksiä, olisi erityisesti säädettävä lakeja, joiden nojalla voidaan tuomita menetetyksi ja hävittää tällaiset lähetykset ja keskeyttää tai peruuttaa asianomaisille kauppiaille myönnetyt tuonti- tai vientilisenssit. Jäsenvaltioita olisi rohkaistava soveltamaan rikosoikeudellisia seuraamuksia, kun niiden kansallinen lainsäädäntö tarjoaa siihen mahdollisuuden.

(19)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on sisämarkkinoiden toimintaa haittaavien esteiden poistaminen yhdenmukaistamalla yhteisön tasolla kissan ja koiran turkiksen ja tällaista turkista sisältävien tuotteiden kauppaa koskevat kansalliset kiellot, vaan se voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tavoite

Tämän asetuksen tarkoituksena on kieltää kissan ja koiran turkiksen ja tällaista turkista sisältävien tuotteiden saattaminen yhteisön markkinoille sekä tuonti yhteisöön ja vienti yhteisöstä, jotta voidaan poistaa sisämarkkinoiden toimintaa haittaavat esteet ja palauttaa kuluttajien luottamus siihen, että kuluttajien ostamat turkistuotteet eivät sisällä kissan tai koiran turkista.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’kissalla’felis silvestris -lajin eläintä;

2)

’koiralla’canis lupus familiaris -alalajin eläintä;

3)

’markkinoille saattamisella’ kissan ja/tai koiran turkiksen tai tällaista turkista sisältävän tuotteen hallussapitoa myyntiä varten, myytäväksi tarjoaminen ja jakelu mukaan lukien;

4)

’tuonnilla’ yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (6) 79 artiklassa tarkoitettua luovuttamista vapaaseen liikkeeseen, ei kuitenkaan yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta 28 päivänä maaliskuuta 1983 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 918/83 (7) 45 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua ei-kaupallista tuontia;

5)

’viennillä’ vientimenettelyä, jonka seurauksena yhteisön hyödykkeitä viedään pois yhteisön tullialueelta asetuksen (ETY) N:o 2913/92 161 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

3 artikla

Kiellot

Kissan ja koiran turkiksen sekä sitä sisältävien tuotteiden markkinoille saattaminen sekä niiden tuonti yhteisöön tai vienti yhteisöstä on kiellettyä.

4 artikla

Poikkeus

Poiketen siitä, mitä 3 artiklassa säädetään, komissio voi poikkeustapauksissa hyväksyä toimenpiteitä, joilla sallitaan kissan ja koiran turkiksen ja sitä sisältävien tuotteiden markkinoille saattaminen taikka tuonti tai vienti opetustarkoituksessa tai eläinten täyttämiseen liittyen.

Nämä toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia ja joissa säädetään ehdot, joiden mukaisesti tällaisia poikkeuksia sovelletaan, hyväksytään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

5 artikla

Turkiksen alkuperälajin tunnistamismenetelmät

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle turkiksen alkuperälajin tunnistamisessa käyttämänsä määritysmenetelmät viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008 ja sen jälkeen aina tarvittaessa kehityksen sitä edellyttäessä.

Komissio voi hyväksyä toimenpiteitä, joilla otetaan käyttöön analyysimenetelmiä, joita käytetään turkiksen alkuperälajin tunnistamisessa. Nämä toimenpiteet, joilla muutetaan tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla osilla, hyväksytään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen, ja ne otetaan tämän asetuksen liitteeksi.

6 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (8) 58 artiklan 1 kohdalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

7 artikla

Kertomukset

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle kertomus tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevista toimistaan.

Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta sekä tullitoiminnasta.

Komission kertomus saatetaan yleisön saataville.

8 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2008 ja niitä koskevista muutoksista viipymättä.

9 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 31 päivästä joulukuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä joulukuuta 2007.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. LOBO ANTUNES


(1)  EUVL C 168, 20.7.2007, s. 42.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 19. kesäkuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 26. marraskuuta 2007.

(3)  EUVL C 91 E, 15.4.2004, s. 695.

(4)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 829/2007 (EUVL L 191, 21.7.2007, s. 1).

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(7)  EYVL L 105, 23.4.1983, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(8)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3).


27.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/5


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1524/2007,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2007,

Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2004/2003 muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 191 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2004/2003 (2) 12 artiklassa säädetään, että Euroopan parlamentti julkaisee asetuksen soveltamisesta kertomuksen, jossa voidaan tarvittaessa tuoda esille rahoitusjärjestelmään tehtäviä muutoksia.

(2)

Euroopan tason poliittisista puolueista 23 päivänä maaliskuuta 2006 antamassaan päätöslauselmassa (3) Euroopan parlamentti katsoi, että asetusta (EY) N:o 2004/2003 olisi parannettava eräiltä osin niiden kokemusten perusteella, jotka on saatu sen jälkeen, kun se asetus tuli voimaan vuonna 2004, pitäen kaikkien parannusten keskeisenä tavoitteena näiden poliittisten puolueiden ja niihin yhteydessä olevien säätiöiden rahoitustilanteen parantamista.

(3)

Olisi säädettävä Euroopan tason poliittisille säätiöille annettavasta rahoitustuesta, koska Euroopan tason poliittisiin puolueisiin yhteydessä olevat Euroopan tason poliittiset säätiöt voivat toimintansa kautta tukea Euroopan tason poliittisten puolueiden tavoitteita esimerkiksi osallistumalla keskusteluun Euroopan julkisesta politiikasta ja integraatiosta; ne voivat myös antaa vauhtia uusille ideoille, analyyseille ja poliittisille vaihtoehdoille. Tätä rahoitustukea olisi annettava Euroopan unionin yleisen talousarvion pääluokasta ”Parlamentti”, kuten tehdään Euroopan tason poliittisten puolueiden osalta.

(4)

Tärkeänä tavoitteena säilyy edelleen sen varmistaminen, että kansalaiset osallistuvat mahdollisimman laajasti Euroopan unionin demokraattiseen elämään. Tässä yhteydessä poliittiset nuorisojärjestöt voivat olla erityisasemassa; ne voivat edistää kiinnostusta Euroopan unionin poliittiseen järjestelmään ja tarjota siitä konkreettista tietoa nuorten keskuudessa ja edistää aktiivisesti nuorten osallistumista demokraattiseen toimintaan Euroopan tasolla.

(5)

Yhteisrahoituksen vähimmäistasoa olisi mukautettava, jotta saataisiin luotua edellytykset, jotka parantavat Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta ja kannustavat niitä varmistamaan riittävän pitkän aikavälin rahoitussuunnittelun. Euroopan tason poliittisia säätiöitä varten olisi säädettävä samantasoisesta yhteisrahoituksesta.

(6)

Euroopan parlamentin vaalien eurooppalaisen luonteen vahvistamiseksi ja edistämiseksi olisi vahvistettava selkeästi, että Euroopan unionin yleisestä talousarviosta saatuja määrärahoja voidaan käyttää myös Euroopan tason poliittisten puolueiden kampanjoiden rahoitukseen Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä, edellyttäen että kyseessä ei ole kansallisten poliittisten puolueiden tai ehdokkaiden suora tai välillinen rahoittaminen. Euroopan tason poliittiset puolueet toimivat erityisesti Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä selventääkseen vaalien eurooppalaista luonnetta. Neuvoston päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom (4) liitteenä olevan, Euroopan parlamentin jäsenten valitsemista Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla koskevan säädöksen 8 artiklan mukaan säännökset vaalikulujen rahoittamisesta ja rajoittamisesta Euroopan parlamentin vaaleissa jäävät kunkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön varaan. Kansallista lainsäädäntöä sovelletaan myös kansallisten vaalien vaalikuluihin ja kansanäänestyksiin,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2004/2003 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 2004/2003 seuraavasti:

1)

Lisätään 2 artiklaan kohdat seuraavasti:

”4.

’Euroopan tason poliittisella säätiöllä’ yksikköä tai yksikköjen verkkoa, joka on oikeushenkilö jossakin jäsenvaltiossa, on yhteydessä Euroopan tason poliittiseen puolueeseen ja Euroopan unionin tavoitteiden ja perusarvojen puitteissa toiminnallaan tukee ja täydentää poliittisen puolueen tavoitteita Euroopan tasolla suorittamalla erityisesti seuraavia tehtäviä:

seuraa, analysoi ja edistää keskustelua eurooppalaiseen julkiseen politiikkaan liittyvistä aiheista ja Euroopan integraatioprosessista,

toteuttaa toimia, jotka liittyvät Euroopan julkiseen politiikkaan, kuten järjestää ja tukee seminaareja, koulutusta, konferensseja ja tutkimuksia edellä mainituista aiheista asiaan liittyvien sidosryhmien välillä, mukaan lukien nuorisojärjestöt ja muut kansalaisyhteiskunnan edustajat,

kehittää yhteistyötä samankaltaisten yksikköjen välillä demokratian edistämiseksi,

tarjoaa puitteet kansallisille poliittisille säätiöille, tutkijoille ja muille asiaan liittyville toimijoille, jotta nämä voivat toimia yhdessä Euroopan tasolla.

5.

’Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnettävällä rahoituksella’ asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (5), jäljempänä ’varainhoitoasetus’, 108 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua avustusta.

2)

Muutetaan 3 artiklan ainoa kohta 1 kohdaksi ja lisätään tämän jälkeen kohdat seuraavasti:

”2.   Euroopan tason poliittisen säätiön on täytettävä seuraavat ehdot:

a)

se on yhteydessä johonkin Euroopan tason poliittiseen puolueeseen, joka on tunnustettu 1 kohdan mukaisesti ja joka vahvistaa asian;

b)

sillä on oikeushenkilöllisyys jäsenvaltiossa, jossa sen kotipaikka sijaitsee. Säätiön oikeushenkilöllisyys on erillinen siihen yhteydessä olevan Euroopan tason poliittisen puolueen oikeushenkilöllisyydestä;

c)

se kunnioittaa puolueohjelmassaan ja toiminnassaan Euroopan unionin perusperiaatteita eli vapauden, demokratian, ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatetta;

d)

se ei edistä voitontavoittelua;

e)

sen hallintoelimen koostumus on maantieteellisesti tasapainoinen.

3.   Tämän asetuksen mukaisesti kunkin Euroopan tason poliittisen puolueen ja säätiön tehtävänä on määritellä suhdettaan koskevat erityissäännöt kansallisen lainsäädännön mukaisesti; tähän sisältyy toisaalta Euroopan tason poliittisen säätiön ja toisaalta Euroopan tason poliittisen puolueen, johon säätiö on yhteydessä, päivittäisen hallinnon ja hallintorakenteiden pitäminen riittävän erillään.”

3)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

asiakirjat, jotka osoittavat, että hakija täyttää 2 ja 3 artiklassa tarkoitetut ehdot;”.

b)

Lisätään kohdat seuraavasti:

”4.   Euroopan tason poliittinen säätiö voi hakea rahoitusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta ainoastaan sen Euroopan tason poliittisen puolueen kautta, johon se on yhteydessä.

5.   Euroopan tason poliittiselle säätiölle myönnetään rahoitusta sen perusteella, mihin Euroopan tason poliittiseen puolueeseen säätiö on yhteydessä, jollei 10 artiklan 1 kohdasta muuta johdu. Näin myönnettyihin varoihin sovelletaan 9 ja 9 a artiklaa.

6.   Euroopan tason poliittiselle säätiölle myönnettyjä varoja saa käyttää ainoastaan säätiön toiminnan rahoitukseen 2 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti. Niitä ei voida missään tapauksessa käyttää vaali- tai kansanäänestyskampanjan rahoittamiseen.

7.   Edellä olevaa 1 ja 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin Euroopan tason poliittisiin säätiöihin arvioitaessa hakemuksia, jotka koskevat rahoitusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.”

4)

Lisätään 5 artiklaan kohdat seuraavasti:

”4.   Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin Euroopan tason poliittisiin säätiöihin.

5.   Jos Euroopan tason poliittinen puolue, johon Euroopan tason poliittinen säätiö on yhteydessä, menettää tunnustetun asemansa, kyseinen Euroopan tason poliittinen säätiö ei voi saada rahoitusta tämän asetuksen nojalla.

6.   Jos Euroopan parlamentti havaitsee, että jokin 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa mainituista edellytyksistä ei enää täyty, kyseinen Euroopan tason poliittinen säätiö ei voi saada rahoitusta tämän asetuksen nojalla.”

5)

Korvataan 6, 7 ja 8 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Rahoitukseen liittyvät velvollisuudet

1.   Euroopan tason poliittisen puolueen ja Euroopan tason poliittisen säätiön on

a)

julkistettava vuosittain tulonsa ja menonsa sekä selvitys varoistaan ja veloistaan;

b)

ilmoitettava rahoituslähteensä toimittamalla luettelo, jossa mainitaan lahjoittajat ja kultakin lahjoittajalta saadut määrät lukuun ottamatta enintään 500 euron suuruisia lahjoituksia vuodessa lahjoittajaa kohden.

2.   Euroopan tason poliittiset puolueet ja Euroopan tason poliittiset säätiöt eivät saa ottaa vastaan

a)

nimettömiä lahjoituksia;

b)

lahjoituksia Euroopan parlamentin poliittisten ryhmien talousarvioista;

c)

lahjoituksia liikeyrityksiltä, joihin julkiset viranomaiset voivat suoraan tai välillisesti käyttää määräysvaltaa omistuksen, rahoitusosuuden tai yritystä koskevien sääntöjen perusteella;

d)

luonnollisten henkilöiden ja muiden kuin c alakohdassa tarkoitettujen liikeyritysten tekemiä lahjoituksia, joiden suuruus on yli 12 000 euroa vuodessa lahjoittajaa kohden, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 ja 4 kohdan soveltamista;

e)

lahjoituksia kolmansien maiden viranomaisilta, eikä liikeyrityksiltä, joihin julkiset viranomaiset voivat suoraan tai välillisesti käyttää määräysvaltaa omistuksen, rahoitusosuuden tai yritystä koskevien sääntöjen perusteella.

3.   Euroopan tason poliittisen puolueen jäseninä olevien kansallisten poliittisten puolueiden tai sen jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden maksamat maksut Euroopan tason poliittiselle puolueelle hyväksytään. Kansallisten poliittisten puolueiden tai luonnollisen henkilön Euroopan tason poliittiselle puolueelle maksamien maksujen määrä saa olla enintään 40 prosenttia Euroopan tason poliittisen puolueen vuotuisesta talousarviosta.

4.   Euroopan tason poliittisen säätiön jäseninä olevien kansallisten poliittisten säätiöiden sekä Euroopan tason poliittisen puolueiden maksamat maksut Euroopan tason poliittiselle säätiölle hyväksytään. Maksujen määrä saa olla enintään 40 prosenttia Euroopan tason poliittisen säätiön vuotuisesta talousarviosta eivätkä ne saa koostua varoista, jotka on myönnetty tämän asetuksen mukaisesti Euroopan tason poliittiselle puolueelle Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

Tätä koskeva näyttövelvollisuus kuuluu asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle.

7 artikla

Rahoituksen käyttöä koskeva kielto

1.   Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tai muista lähteistä myönnettävää Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta ei saa suoraan eikä välillisesti käyttää muiden poliittisten puolueiden tai ehdokkaiden rahoitukseen. Näihin kansallisiin puolueisiin ja ehdokkaisiin sovelletaan edelleen kansallisia sääntöjä.

2.   Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tai muusta lähteestä myönnettävää poliittisen säätiöiden rahoitusta ei saa suoraan eikä välillisesti käyttää Euroopan tai kansallisen tason poliittisten puolueiden tai ehdokkaiden eikä kansallisen tason säätiöiden rahoitukseen.

8 artikla

Menojen luonne

Euroopan unionin yleisestä talousarviosta tämän asetuksen mukaisesti maksettavia määrärahoja voidaan käyttää vain 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa poliittisessa ohjelmassa esitettyihin tavoitteisiin suoraan liittyvien menojen kattamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta poliittisten säätiöiden rahoitusta.

Näihin menoihin kuuluvat hallintomenot sekä tekniseen tukeen, kokouksiin, tutkimukseen, rajat ylittäviin tapahtumiin, selvityksiin, tiedotukseen ja julkaisuihin liittyvät menot.

Euroopan tason poliittisten puolueiden menoihin voi sisältyä myös Euroopan tason poliittisten puolueiden kampanjoiden rahoitus Euroopan parlamentin vaaleissa, joihin ne osallistuvat 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti. Näistä määrärahoista ei voida 7 artiklan mukaisesti rahoittaa suoraan tai välillisesti kansallisia poliittisia puolueita tai niiden ehdokkaita.

Tällaisia menoja ei saa käyttää kansanäänestyskampanjoiden rahoittamiseen.

Euroopan parlamentin jäsenten valitsemista Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla koskevan säädöksen 8 artiklan mukaan säännökset kaikkien puolueiden ja ehdokkaiden vaalikulujen rahoittamisesta ja rajoittamisesta Euroopan parlamentin vaaleissa jäävät kuitenkin kunkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön varaan.”

6)

Korvataan 9 artiklan 1, 2 ja 3 kohta seuraavasti:

”1.   Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisen säätiöiden rahoitukseen tarkoitetuista määrärahoista päätetään vuotuisen talousarviomenettelyn mukaisesti, ja ne toteutetaan varainhoitoasetuksen ja sen soveltamissääntöjen mukaisesti.

Tämän asetuksen täytäntöönpanomenettelyistä säätää tulojen ja menojen hyväksyjä.

2.   Irtaimen ja kiinteän omaisuuden arvostaminen sekä niitä koskevat poistot suoritetaan toimielimiin sovellettavien säännösten mukaisesti, sellaisina kuin ne on vahvistettu varainhoitoasetuksen 133 artiklassa.

3.   Tämän asetuksen nojalla myönnettyä rahoitusta valvotaan varainhoitoasetuksen ja sen soveltamissääntöjen mukaisesti.

Valvontaan kuuluu myös ulkopuolisen ja riippumattoman tilintarkastajan antama vuosittainen tilintarkastuslausunto. Tämä lausunto toimitetaan Euroopan parlamentille kuuden kuukauden kuluessa kyseessä olevan varainhoitovuoden päättymisestä.”

7)

Lisätään artikla seuraavasti:

”9 a artikla

Avoimuus

Euroopan parlamentti julkaisee internetsivustollaan tätä tarkoitusta varten luodulla sivulla seuraavat asiakirjat yhtenä kokonaisuutena:

vuosittainen kertomus, jossa on taulukko kaikille Euroopan tason poliittisille puolueille ja poliittisille säätiöille maksetuista summista kultakin varainhoitovuodelta, jona avustuksia on maksettu,

jäljempänä 12 artiklassa tarkoitettu Euroopan parlamentin kertomus tämän asetuksen soveltamisesta ja rahoitetuista toimista,

tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevat säännökset.”

8)

Korvataan 10 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Euroopan unionin yleisestä talousarviosta myönnetty rahoitus saa olla enintään 85 prosenttia Euroopan tason poliittisen puolueen tai säätiön avustuskelpoisista kustannuksista. Tätä koskeva näyttövelvollisuus kuuluu asianomaiselle Euroopan tason poliittiselle puolueelle.”

9)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Arviointi

Euroopan parlamentti julkaisee viimeistään 15 päivänä helmikuuta 2011 kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta ja rahoitetuista toimista. Kertomuksessa tuodaan tarvittaessa esille rahoitusjärjestelmään tehtäviä muutoksia.”

2 artikla

Siirtymäsäännökset

Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan avustuksiin, jotka myönnetään Euroopan tason poliittisille puolueille varainhoitovuodesta 2008 alkaen.

Varainhoitovuotta 2008 koskevien hakemusten, joilla haetaan rahoitusta Euroopan tason poliittisille säätiöille asetuksen (EY) N:o 2004/2003 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti, on liityttävä yksinomaan 1. syyskuuta 2008 jälkeen kertyneisiin avustuskelpoisiin kustannuksiin.

Euroopan tason poliittiset puolueet, jotka ovat asianmukaisesti jättäneet vuotta 2008 koskevat avustushakemuksensa, voivat 28 päivään maaliskuuta 2008 mennessä jättää lisärahoitushakemuksen tähän asetukseen tehtyjen muutosten perusteella sekä tarvittaessa avustushakemuksen Euroopan tason poliittiselle säätiölle, joka on yhteydessä kyseessä olevaan poliittiseen puolueeseen. Euroopan parlamentti hyväksyy asianmukaiset täytäntöönpanotoimet.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2007.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. LOBO ANTUNES


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 29. marraskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 17. joulukuuta 2007.

(2)  EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1.

(3)  EUVL C 292 E, 1.12.2006, s. 127.

(4)  EYVL L 278, 8.10.1976, s. 1, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2002/772/EY, Euratom (EYVL L 283, 21.10.2002, s. 1).

(5)  Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1), asetus sellaisena kuin sitä on viimeksi muutettu asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).”


27.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/9


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1525/2007,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2007,

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 279 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä 4 päivänä marraskuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2004/2003 (1) säädetään muun muassa Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoituksesta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2004/2003 12 artiklassa säädetään, että Euroopan parlamentti julkaisee asetuksen soveltamisesta kertomuksen, jossa voidaan tarvittaessa tuoda esille rahoitusjärjestelmään tehtäviä muutoksia.

(3)

Euroopan tason poliittisista puolueista 23 päivänä maaliskuuta 2006 antamassaan päätöslauselmassa (2) Euroopan parlamentti katsoi, että asetusta (EY) N:o 2004/2003 olisi parannettava eräiltä osin niiden kokemusten perusteella, jotka on saatu sen jälkeen, kun asetus tuli voimaan vuonna 2004.

(4)

Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta koskevia sääntöjä olisi mukautettava siten, että niissä otettaisiin paremmin huomioon erityisolosuhteet, joissa poliittiset puolueet toimivat, mukaan lukien muuttuvat poliittiset haasteet ja suunnitelmat, joilla on sellaisia varainhoidollisia vaikutuksia, joita poliittiset puolueet eivät voi ennakoida laatiessaan vuotuisia työohjelmiaan ja talousarvioitaan. Tätä varten olisi otettava käyttöön rajoitettu mahdollisuus siirtää varoja joltakin vuodelta seuraavan vuoden ensimmäiselle neljännekselle.

(5)

Jotta voitaisiin parantaa puolueiden pitkän aikavälin rahoitussuunnitteluvalmiuksia, ottaa huomioon vuosittain vaihtuvat rahoitustarpeet ja vahvistaa puolueiden kannustimia olla nojautumatta pelkästään julkiseen rahoitukseen, Euroopan tason poliittisten puolueiden olisi voitava perustaa rajoitetusti vararahastoja, jotka perustuvat muista lähteistä kuin Euroopan unionin yleisestä talousarviosta saatuihin omiin varoihin. Tällaisen voiton tuottamisen kieltävästä säännöstä poikkeamisen olisi oltava poikkeuksellista eikä se saisi muodostaa ennakkotapausta.

(6)

Neuvoston asetusta (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (3) olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1605/2002 109 artiklaan kohta seuraavasti:

”4.   Jos Euroopan tason poliittisen puolueen tulot ylittävät menot sen varainhoitovuoden lopussa, jolle se sai toiminta-avustuksen, enintään 25 %:a vuoden kokonaistuloista vastaava osa tällaisesta ylijäämästä voidaan 2 kohdassa säädetystä voiton tuottamisen kieltävästä säännöstä poiketen siirtää seuraavalle vuodelle sillä edellytyksellä, että se käytetään kyseisen seuraavan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen kuluessa.

Voiton tuottamisen kieltävän säännön noudattamisen varmistamiseksi omia varoja, erityisesti lahjoituksia ja jäsenmaksuja, jotka Euroopan tason poliittinen puolue on koonnut vuotuisesta toiminnastaan ja jotka ylittävät 15 prosenttia avustuksen saajan vastuulla olevista avustuskelpoisista kustannuksista, ei oteta huomioon.

Edellä olevan alakohdan säännöksiä ei sovelleta, jos Euroopan tason poliittisen puolueen vararahastot ylittävät 100 prosenttia sen keskimääräisistä vuotuisista tuloista.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SILVA


(1)  EUVL L 297, 15.11.2003, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1524/2007 (katso tämän virallisen lehden sivu 5).

(2)  EUVL C 292 E, 1.12.2006, s. 127.

(3)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).