ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 342

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
27. joulukuuta 2007


Sisältö

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/854/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 4 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 16 päivän kesäkuuta 2007 ja 15 päivän kesäkuuta 2011 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

1

Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen 16 päivän kesäkuuta 2007 ja 15 päivän kesäkuuta 2011 väliseksi ajaksi tehdyn kalastuskumppanuussopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta kirjeenvaihtona tehty sopimus

3

Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välinen kalastuskumppanuussopimus 16 päivän kesäkuuta 2007 ja 15 päivän kesäkuuta 2011 väliseksi ajaksi

5

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

27.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 342/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 4 päivänä joulukuuta 2007,

Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 16 päivän kesäkuuta 2007 ja 15 päivän kesäkuuta 2011 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

(2007/854/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 300 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö on neuvotellut Guinea-Bissaun tasavallan kanssa uuden kalastuskumppanuussopimuksen, joka antaa yhteisön aluksille kalastusmahdollisuuksia Guinea-Bissaun suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kalastuksen osalta kuuluvilla vesillä.

(2)

Neuvottelujen päätteeksi kalastuskumppanuussopimus parafoitiin 23 päivänä toukokuuta 2007.

(3)

Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen välinen voimassa oleva kalastussopimus kumotaan ja korvataan uudella kalastuskumppanuussopimuksella.

(4)

Yhteisön alusten kalastustoiminnan jatkumisen varmistamiseksi on välttämätöntä, että uutta kalastuskumppanuussopimusta sovelletaan mahdollisimman pian. Tämän vuoksi sopimuspuolet ovat parafoineet kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen, jossa määrätään uuden kalastuskumppanuussopimuksen pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta 16 päivästä kesäkuuta 2007 alkaen.

(5)

On yhteisön edun mukaista hyväksyä tämä kirjeenvaihtona tehty sopimus.

(6)

Olisi määriteltävä jäsenvaltioiden kalastusmahdollisuuksien jakoperusteet,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 16 päivän kesäkuuta 2007 ja 15 päivän kesäkuuta 2011 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta kirjeenvaihtona tehty sopimus, jollei sopimuksen tekemistä koskevasta neuvoston päätöksestä muuta johdu.

Kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen, kalastuskumppanuussopimuksen, sen pöytäkirjan ja sen liitteiden tekstit ovat tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

1.   Pöytäkirjassa vahvistetut kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

a)

katkaravun pyynti:

Espanja

1 421

BRT

Italia

1 776

BRT

Kreikka

137

BRT

Portugali

1 066

BRT

b)

kalojen/pääjalkaisten pyynti:

Espanja

3 143

BRT

Italia

786

BRT

Kreikka

471

BRT

c)

nuottaa käyttävät tonnikala-alukset ja pintasiima-alukset:

Espanja

10

alusta

Ranska

9

alusta

Portugali

4

alusta

d)

vapapyydyksiä käyttävät alukset:

Espanja

10

alusta

Ranska

4

alusta

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden lisenssihakemukset eivät kata pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio voi ottaa huomioon jonkin muun jäsenvaltion lisenssihakemukset.

3 artikla

Jäsenvaltioiden, joiden alukset kalastavat 1 artiklassa tarkoitetun sopimuksen nojalla, on ilmoitettava komissiolle kaikkien Guinea-Bissaun kalastusalueella pyytämiensä kantojen määrät yhteisön kalastusalusten kolmansien maiden vesillä ja avomerellä pyytämän saaliin valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 500/2001 (1) säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

4 artikla

Neuvoston puheenjohtajalla on oikeus nimetä henkilöt, joilla on valtuudet allekirjoittaa kirjeenvaihtona tehty sopimus yhteisöä sitovasti.

Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  EYVL L 73, 15.3.2001, s. 8.


Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen 16 päivän kesäkuuta 2007 ja 15 päivän kesäkuuta 2011 väliseksi ajaksi tehdyn kalastuskumppanuussopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta kirjeenvaihtona tehty

SOPIMUS

Arvoisa Herra,

Olen iloinen, että Guinea-Bissaun tasavallan ja Euroopan yhteisön neuvottelijat ovat päässeet yhteisymmärrykseen Guinea-Bissaun tasavallan ja Euroopan yhteisön välisestä kalastuskumppanuussopimuksesta sekä kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevasta pöytäkirjasta ja sen liitteestä.

Näiden neuvottelujen tulos merkitsee edistystä aiempaan sopimukseen nähden ja vahvistaa Guinea-Bissaun ja yhteisön välisiä kalastusalan suhteita sekä luo todelliset kumppanuuspuitteet kestävän ja vastuullisen kalastuksen kehittämiselle Guinea-Bissaun vesillä. Tätä varten ehdotan, että sopimuksen, pöytäkirjan ja sen liitteen ja lisäysten tekstien hyväksymis- ja ratifiointimenettelyt, jotka ovat tarpeen näiden voimaantulolle, käynnistetään samanaikaisesti Guinea-Bissaun tasavallassa ja Euroopan yhteisössä voimassa olevien menettelyjen mukaisesti.

Viitaten Guinea-Bissaun kalastusalueilla harjoitettavaa kalastusta koskevaan 23 päivänä toukokuuta 2007 parafoituihin sopimukseen ja pöytäkirjaan kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 16 päivän kesäkuuta 2007 ja 15 päivän kesäkuuta 2011 väliseksi ajaksi minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että yhteisön alusten Guinea-Bissaun vesillä harjoittaman kalastustoiminnan keskeytymisen välttämiseksi Guinea-Bissaun tasavallan hallitus on valmis soveltamaan kyseistä sopimusta ja pöytäkirjaa väliaikaisesti 16 päivästä kesäkuuta 2007 siihen asti, kun ne tulevat sopimuksen 19 artiklan mukaisesti voimaan, jos Euroopan yhteisö on valmis tekemään samoin.

On sovittu, että pöytäkirjan 2 artiklassa vahvistetun taloudellisen korvauksen ensimmäinen erä maksetaan ennen 30 päivää huhtikuuta 2008.

Pyydän Teitä ystävällisesti vahvistamaan, että Euroopan yhteisö hyväksyy tällaisen väliaikaisen soveltamisen.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen puolesta

Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia ilmoittaa saaneeni seuraavan tänään päivätyn kirjeenne:

”Arvoisa Herra,

Olen iloinen, että Guinea-Bissaun tasavallan ja Euroopan yhteisön neuvottelijat ovat päässeet yhteisymmärrykseen Guinea-Bissaun tasavallan ja Euroopan yhteisön välisestä kalastuskumppanuussopimuksesta sekä kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevasta pöytäkirjasta ja sen liitteestä.

Näiden neuvottelujen tulos merkitsee edistystä aiempaan sopimukseen nähden ja vahvistaa Guinea-Bissaun ja yhteisön välisiä kalastusalan suhteita sekä luo todelliset kumppanuuspuitteet kestävän ja vastuullisen kalastuksen kehittämiselle Guinea-Bissaun vesillä. Tätä varten ehdotan, että sopimuksen, pöytäkirjan ja sen liitteen ja lisäysten tekstien hyväksymis- ja ratifiointimenettelyt, jotka ovat tarpeen näiden voimaantulolle, käynnistetään samanaikaisesti Guinea-Bissaun tasavallassa ja Euroopan yhteisössä voimassa olevien menettelyjen mukaisesti.

Viitaten Guinea-Bissaun kalastusalueilla harjoitettavaa kalastusta koskevaan 23 päivänä toukokuuta 2007 parafoituihin sopimukseen ja pöytäkirjaan kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 16 päivän kesäkuuta 2007 ja 15 päivän kesäkuuta 2011 väliseksi ajaksi minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että yhteisön alusten Guinea-Bissaun vesillä harjoittaman kalastustoiminnan keskeytymisen välttämiseksi Guinea-Bissaun tasavallan hallitus on valmis soveltamaan kyseistä sopimusta ja pöytäkirjaa väliaikaisesti 16 päivästä kesäkuuta 2007 siihen asti, kun ne tulevat sopimuksen 19 artiklan mukaisesti voimaan, jos Euroopan yhteisö on valmis tekemään samoin.

On sovittu, että pöytäkirjan 2 artiklassa vahvistetun taloudellisen korvauksen ensimmäinen erä maksetaan ennen 30 päivää huhtikuuta 2008.

Pyydän Teitä ystävällisesti vahvistamaan, että Euroopan yhteisö hyväksyy tällaisen väliaikaisen soveltamisen.”.

Minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että Euroopan yhteisö hyväksyy tällaisen väliaikaisen soveltamisen.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Euroopan unionin neuvoston puolesta


Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välinen

KALASTUSKUMPPANUUSSOPIMUS

16 päivän kesäkuuta 2007 ja 15 päivän kesäkuuta 2011 väliseksi ajaksi

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ”yhteisö”,

ja

GUINEA-BISSAUN TASAVALTA, jäljempänä ”Guinea-Bissau”,

jäljempänä yhdessä ”sopimuspuolet”, jotka

OTTAVAT HUOMIOON yhteisön ja Guinea-Bissaun väliset, erityisesti Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Guinea-Bissaun välisistä tiiviistä yhteistyösuhteista tehtyyn Cotonoun sopimukseen perustuvat läheiset yhteistyösuhteet sekä sopimuspuolten yhteisen halun tiivistää näitä suhteita,

PALAUTTAVAT MIELIIN, että yhteisö ja Guinea-Bissau ovat allekirjoittaneet Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen, ja että tämän yleissopimuksen mukaisesti Guinea-Bissau on perustanut talousvyöhykkeen, joka ulottuu 200 meripeninkulman päähän sen rannikosta ja jonka sisällä se harjoittaa suvereniteettioikeuksiaan mainitun alueen tutkimuksen, säilyttämisen ja hoidon alalla,

OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET soveltaa Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission, jäljempänä ”ICCAT”, CECAFin tai muiden tämän alan alueellisten tai kansainvälisten järjestöjen, joiden jäseniä molemmat sopimuspuolet ovat tai joissa molemmat sopimuspuolet ovat edustettuina, tekemiä päätöksiä ja antamia suosituksia,

OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET edistää yhdessä ja yhteisen edun mukaisesti erityisesti FAO:n konferenssissa vuonna 1995 hyväksyttyjen vastuullisen kalastuksen toimintasääntöjen periaatteiden perusteella vastuullista kalastusta turvatakseen pitkällä aikavälillä meren elävien luonnonvarojen säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen erityisesti vahvistamalla kaikkia kalastustoimia koskevaa valvontajärjestelmää näiden luonnonvarojen hoito- ja säilyttämistoimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi ja meriympäristön suojelemiseksi,

VAHVISTAVAT, että rantavaltioiden on noudatettava kansainvälisen oikeuden periaatteita harjoittaessaan lainkäyttövaltaansa kuuluvilla vesialueillaan biologisten luonnonvarojen hyödyntämistä, käyttöä, säilyttämistä ja hoitoa koskevia täysivaltaisia oikeuksiaan,

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että niiden kalastusalan taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden toteuttamista lujitetaan kyseisen alan tieteellisellä ja teknisellä yhteistyöllä sellaisissa olosuhteissa, joissa varmistetaan kalakantojen säilyttäminen ja järkiperäinen hyväksikäyttö,

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että tällaisessa yhteistyössä aloitteiden ja toimenpiteiden on niin yhdessä kuin sopimuspuolten erikseenkin toteuttamina oltava toisiaan täydentäviä, johdonmukaisia ja pyrkimysten synergiaedut turvaavia,

OVAT SITOUTUNEITA edistämään vastuullista ja kestävää kalastusta,

OVAT PÄÄTTÄNEET toimia tätä varten Guinea-Bissaun alakohtaisen kalastuspolitiikan puitteissa kumppanuuden kehittämiseksi siten, että voitaisiin löytää sopivimmat keinot tämän politiikan täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä talouden toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan sitouttamiseksi prosessiin,

HALUAVAT vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt ja edellytykset, jotka koskevat yhteisön alusten kalastustoimintaa Guinea-Bissaun kalastusalueilla ja yhteisön tukea vastuullisen kalastuksen edistämiseksi näillä kalastusalueilla,

OVAT PÄÄTTÄNEET jatkaa entistä tiiviimpää taloudellista yhteistyötä kalatalousalalla ja siihen liittyvillä aloilla perustamalla ja kehittämällä Guinea-Bissaussa investointeja, joihin osallistuu kummankin sopimuspuolen yrityksiä,

SOPIVAT SEURAAVAA:

1 artikla

Kohde

Tällä sopimuksella vahvistetaan periaatteet, säännöt ja menettelyt, jotka koskevat:

taloudellista, rahoituksellista, teknistä ja tieteellistä kalastusalan yhteistyötä, jonka tavoitteena on edistää vastuullista kalastusta Guinea-Bissaun kalastusalueilla kalavarojen säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen turvaamiseksi sekä kehittää Guinea-Bissaun kalastusalaa,

yhteisön kalastusalusten Guinea-Bissaun kalastusalueille pääsyä koskevia edellytyksiä,

Guinea-Bissaun kalastusalueilla toteutettavaa kalastusvalvontaa koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä edellä mainittujen edellytysten noudattamisen, kalavarojen säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden tehokkuuden sekä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumisen varmistamiseksi,

yritysten välisiä kumppanuuksia, joilla pyritään kehittämään yhteisen edun mukaisia kalastusalan ja siihen liittyvien alojen taloudellisia toimia.

2 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa, sen pöytäkirjassa sekä liitteissä tarkoitetaan:

a)

”Guinea-Bissaun kalastusalueella” Guinea-Bissaun tasavallan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvia alueita. Tässä sopimuksessa määrättyä yhteisön alusten kalastustoimintaa voidaan harjoittaa vain alueilla, joilla kalastus on Guinea-Bissaun lainsäädännön mukaan sallittua;

b)

”ministeriöllä” kalastusalasta vastaavaa valtioneuvoston ministeriötä;

c)

”yhteisön viranomaisilla” Euroopan komissiota;

d)

”yhteisön aluksella” yhteisön jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa ja yhteisössä rekisteröityä kalastusalusta;

e)

”sekakomitealla” komiteaa, joka muodostuu yhteisön ja Guinea-Bissaun edustajista ja jonka tehtävät on kuvattu tämän sopimuksen 10 artiklassa;

f)

”valvontaviranomaisella” kalastuksenvalvontaosastoa;

g)

”lähetystöllä” Euroopan komission Guinea-Bissaussa sijaitsevaa lähetystöä;

h)

”AKT-merimiehillä” Cotonoun sopimuksen allekirjoittaneesta muusta kuin eurooppalaisesta maasta peräisin olevia merimiehiä. Guineabissaulainen merimies katsotaan näin AKT-merimieheksi;

i)

”laivanvarustajalla” kalastusaluksesta oikeudellisesti vastuussa olevaa henkilöä.

3 artikla

Sopimuksen periaatteet ja tavoitteet

1.   Sopimuspuolet sitoutuvat edistämään vastuullista kalastusta ja kalavarojen kestävää hyödyntämistä Guinea-Bissaun kalastusalueilla ja noudattamaan periaatetta, joka kieltää kyseisillä vesillä kalastavien eri laivastojen syrjimisen.

2.   Sopimuspuolet sitoutuvat noudattamaan vuoropuhelun ja ennalta sopimisen periaatteita erityisesti toisaalta Guinea-Bissaun alakohtaisen kalastuspolitiikan ja toisaalta Guinea-Bissaun kalatalousalaan mahdollisesti vaikuttavien yhteisön politiikkojen ja toimenpiteiden täytäntöönpanossa.

3.   Sopimuspuolet sitoutuvat varmistamaan, että tämä sopimus pannaan täytäntöön hyvän taloudellisen ja sosiaalisen hallinnon periaatteiden mukaisesti.

4.   Sopimuspuolet tekevät yhteistyötä myös tehdäkseen tämän sopimuksen täytäntöönpanoa varten toteutettuja toimenpiteitä, ohjelmia ja toimia koskevia ennakko-, väli- ja jälkiarviointeja.

5.   Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sovelletaan täysimääräisesti yhteisön aluksille otettujen guineabissaulaisten ja/tai AKT-valtioiden merimiesten työsopimuksiin ja palvelukseen ottamisen yleisiin ehtoihin. Erityisesti kysymykseen tulevat järjestäytymisvapaus ja työntekijöiden kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallinen tunnustaminen sekä syrjimättömyys työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä.

4 artikla

Tieteellinen yhteistyö

1.   Yhteisö ja Guinea-Bissau pyrkivät sopimuksen keston ajan seuraamaan Guinea-Bissaun kalastusalueen kalavarojen kehitystä; sitä varten on sovittu perustettavaksi yhteinen tiedekomitea, joka kokoontuu vuosittain vuoroin yhteisössä, vuoroin Guinea-Bissaussa.

2.   Sopimuspuolet kuulevat toisiaan tiedekomitean vuotuisen kokouksen päätelmien, parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen sekä erityisesti Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT), Itäisen Keski-Atlantin kalastuskomitean (CECAF) ja muiden tämän alan alueellisten tai kansainvälisten organisaatioiden, joiden jäseniä molemmat sopimuspuolet ovat tai joissa molemmat sopimuspuolet ovat edustettuina, antamien suositusten ja päätöslauselmien perusteella sopimuksen 10 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa toteuttaakseen, tarvittaessa ja yhteisestä sopimuksesta, kalavarojen kestävää hoitoa edistäviä toimenpiteitä.

3.   Sopimuspuolet sitoutuvat neuvottelemaan joko keskenään tai toimivaltaisissa kansainvälisissä tai alueellisissa järjestöissä turvatakseen kalavarojen hoitamisen ja säilyttämisen sekä tehdäkseen yhteistyötä niitä koskevien tieteellisten tutkimusten toteuttamiseksi.

5 artikla

Yhteisön alusten pääsy Guinea-Bissaun kalastusalueille

1.   Tämän sopimuksen kohteena oleviin kalastustoimiin sovelletaan Guinea-Bissaun voimassa olevaa lainsäädäntöä. Guinea-Bissaun viranomaiset ilmoittavat yhteisölle kaikista mainitun lainsäädännön muutoksista. Yhteisön alusten on noudatettava tällaista lainsäädännön muutosta yhden kuukauden kuluessa sen tiedoksi antamisesta sanotun kuitenkaan rajoittamatta sopimuspuolten mahdollisesti keskenään sopimien määräysten soveltamista.

2.   Guinea-Bissau sitoutuu siihen, että yhteisön alukset saavat harjoittaa kalastustoimintaa sen kalastusalueilla tämän sopimuksen ja siihen kuuluvan pöytäkirjan ja liitteiden mukaisesti.

3.   Guinea-Bissau valvoo, että pöytäkirjassa määrättyjä kalastusvalvontaa koskevia määräyksiä todella noudatetaan. Yhteisön alukset tekevät yhteistyötä tästä valvonnasta vastaavien Guinea-Bissaun toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

4.   Yhteisö sitoutuu toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että yhteisön lipun alla purjehtivat alukset noudattavat tämän sopimuksen määräyksiä ja Guinea-Bissaun lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä harjoitettavaa kalastusta koskevaa Guinea-Bissaun lainsäädäntöä Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräyksien mukaisesti.

6 artikla

Kalastustoimintaa koskevat edellytykset

1.   Yhteisön alukset voivat harjoittaa kalastusta Guinea-Bissaun kalastusalueilla ainoastaan, jos niillä on tämän sopimuksen nojalla myönnetty kalastuslisenssi. Yhteisön alusten harjoittaman kalastustoiminnan edellytyksenä on Guinea-Bissaun toimivaltaisten viranomaisten yhteisön toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä myöntämän kalastuslisenssin hallussapito. Yksityiskohtaiset määräykset lisenssien myöntämisestä sekä lisenssimaksujen ja tieteellisen tarkkailun kustannusten rahoitusosuuksien maksamisesta sekä muut edellytykset yhteisön alusten Guinea-Bissaun kalastusalueilla harjoittamalle kalastukselle on vahvistettu liitteissä.

2.   Ministeriö voi myöntää kalastuslupia yhteisön aluksille niiden kalastusluokkien osalta, joita koskevia määräyksiä ei voimassa olevassa pöytäkirjassa ole, sekä koekalastuksen osalta. Tällaisten lisenssien myöntämiseen tarvitaan kuitenkin molempien sopimuspuolten puoltava lausunto.

3.   Tämän sopimuksen pöytäkirjassa vahvistetaan Guinea-Bissaun yhteisön aluksille myöntämät kalastusmahdollisuudet Guinea-Bissaun kalastusalueilla sekä tämän sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettu taloudellinen korvaus.

4.   Sopimuspuolet varmistavat näiden edellytysten ja yksityiskohtaisten sääntöjen moitteettoman soveltamisen toimivaltaisten viranomaistensa asianmukaisen hallinnollisen yhteistyön avulla.

7 artikla

Taloudellinen korvaus

1.   Yhteisö myöntää Guinea-Bissaulle taloudellisen korvauksen pöytäkirjassa ja liitteissä vahvistettujen ehtojen ja edellytysten mukaisesti. Taloudellinen korvaus muodostuu kahdesta osasta, jotka ovat

a)

taloudellinen korvaus yhteisön alusten Guinea-Bissaun kalastusalueille pääsystä ja kalastuslisensseistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön alusten maksettavaksi tulevia maksuja;

b)

yhteisön taloudellinen tuki vastuulliseen kalastukseen ja kalavarojen kestävään hyödyntämiseen Guinea-Bissaun vesillä perustuvan kansallisen kalastuspolitiikan luomiseen.

2.   Edellä olevan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu taloudellinen tuki määritellään sopimuspuolten yhteisellä sopimuksella pöytäkirjan mukaisesti yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden pohjalta, jotka on saavutettava Guinea-Bissaun alakohtaiseen kalastuspolitiikkaan liittyen.

3.   Yhteisön myöntämä taloudellinen korvaus maksetaan vuosittain pöytäkirjassa vahvistettujen edellytyksien mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän sopimuksen ja sen pöytäkirjan niiden määräysten soveltamista, jotka koskevat korvauksen määrän muutoksia seuraavista syistä:

a)

muut kuin luonnonilmiöistä johtuvat vakavat syyt, jotka estävät harjoittamasta kalastusta Guinea-Bissaun vesillä;

b)

yhteisön aluksille myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien vähentäminen yhteisestä sopimuksesta kyseessä olevien kalakantojen hoitamiseksi silloin kun se katsotaan parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella tarpeelliseksi kalavarojen säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen kannalta;

c)

yhteisön aluksille myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien lisääminen sopimuspuolten yhteisestä sopimuksesta, jos kalavarojen tilan katsotaan parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella yksimielisesti sen sallivan;

d)

Guinea-Bissaun alakohtaisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoon myönnettävän yhteisön taloudellisen tuen ehtojen uudelleenarviointi silloin, kun se on aiheellista vuosittaisten ja monivuotisten ohjelmien kummankin sopimuspuolen toteamien tulosten nojalla;

e)

tämän sopimuksen irtisanominen sen 14 artiklan määräysten mukaisesti;

f)

tämän sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen sen 15 artiklan tai pöytäkirjan määräysten mukaisesti.

8 artikla

Talouden toimijoiden yhteistyön edistäminen

1.   Sopimuspuolet tukevat kalastusalan ja siihen liittyvien alojen taloudellista, tieteellistä ja teknistä yhteistyötä. Ne neuvottelevat keskenään tässä tarkoituksessa mahdollisesti toteutettavien toimenpiteiden koordinoimiseksi.

2.   Sopimuspuolet pyrkivät edistämään kalastustekniikoita ja pyydyksiä, suojelumenetelmiä ja kalastustuotteiden teollista jalostusta koskevien tietojen vaihtoa.

3.   Sopimuspuolet pyrkivät luomaan suotuisat olosuhteet yritystensä välisten suhteiden edistämiselle teknisellä, taloudellisella ja kaupallisella alalla edistämällä yritystoiminnan ja investointien kehittämiselle suotuisan ympäristön luomista.

4.   Sopimuspuolet pyrkivät erityisesti edistämään molempien edun mukaisia investointeja Guinea-Bissaun ja yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

9 artikla

Hallinnollinen yhteistyö

Sopimuspuolet, jotka pyrkivät varmistamaan kalavarojen hallinnointia ja säilyttämistä koskevien toimenpiteiden tehokkuuden,

kehittävät hallinnollista yhteistyötään varmistaakseen, että niiden alukset noudattavat niitä koskevia tämän sopimuksen määräyksiä ja Guinea-Bissaun kalastuslainsäädännön säännöksiä, ja

tekevät yhteistyötä laittoman, sääntelemättömän ja ilmoittamattoman kalastuksen estämiseksi ja torjumiseksi erityisesti tietojenvaihdon ja tiiviin hallinnollisen yhteistyön avulla.

10 artikla

Sekakomitea

1.   Perustetaan kummankin sopimuspuolen edustajista muodostuva sekakomitea valvomaan tämän sopimuksen täytäntöönpanoa. Sekakomitean tehtävänä on:

a)

valvoa tämän sopimuksen toimeenpanoa, tulkintaa ja moitteetonta toimintaa sekä ratkaista erimielisyydet;

b)

varmistaa kumppanuussopimuksesta johtuvien, Guinea-Bissaun alakohtaisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoon kohdistuvien vaikutusten seuranta ja niiden täytäntöönpanon arviointi;

c)

toimia välittäjänä molemmille osapuolille tärkeissä kalastusta koskevissa kysymyksissä;

d)

toimia foorumina, jolla sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta mahdollisesti syntyvät riidat voidaan ratkaista sovintoteitse;

e)

arvioida tarvittaessa uudelleen kalastusmahdollisuuksien ja niitä vastaavan taloudellisen korvauksen taso;

f)

vahvistaa tämän sopimuksen 9 artiklassa määrättyyn hallinnolliseen yhteistyöhön liittyvät yksityiskohtaiset säännöt;

g)

seurata ja arvioida tämän sopimuksen 8 artiklassa tarkoitetun taloudellisten toimijoiden välisen yhteistyön tilannetta ja ehdottaa tarvittaessa keinoja ja välineitä sen edistämiseksi;

h)

hoitaa muut sopimuspuolten yhteisesti päättämät tehtävät, laittoman kalastuksen torjunta ja hallinnollinen yhteistyö mukaan luettuina.

2.   Sekakomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa vuoroin yhteisössä, vuoroin Guinea-Bissaussa, ja sen puheenjohtajana toimii kokousta isännöivä sopimuspuoli. Se kokoontuu ylimääräiseen istuntoon jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä.

11 artikla

Soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan toisaalta alueilla, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta, kyseisessä sopimuksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti, sekä toisaalta Guinea-Bissaun alueella ja Guinea-Bissaun lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesialueilla.

12 artikla

Kesto

Tätä sopimusta sovelletaan neljän vuoden ajan sen voimaantulosta alkaen. Voimassaolo jatkuu neljän vuoden jaksoina, ellei sopimusta sanota irti 14 artiklan mukaisesti.

13 artikla

Riitojen ratkaiseminen

Sopimuspuolet kuulevat toisiaan sekakomiteassa tämän sopimuksen soveltamista koskevissa erimielisyyksissä.

14 artikla

Irtisanominen

1.   Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa sopimuksen erityisesti sellaisten vakavien syiden vuoksi kuin kyseessä olevien kalakantojen heikentyminen, yhteisön aluksille myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien hyödyntämisen alentuneen tason toteaminen tai sopimuspuolten tekemien laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumista koskevien sitoumusten noudattamatta jättäminen.

2.   Asianomaisen sopimuspuolen on ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle aikeestaan irtisanoa sopimus kirjallisesti vähintään kuusi kuukautta ennen alkuperäisen jakson tai jonkin lisäjakson päättymistä.

3.   Edellä olevassa 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen lähettäminen avaa sopimuspuolten väliset neuvottelut.

4.   Edellä 7 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen määrää vähennetään irtisanomisvuoden osalta suhteessa kuluneeseen aikaan.

15 artikla

Keskeyttäminen

1.   Tämän sopimuksen soveltaminen voidaan keskeyttää jommankumman sopimuspuolen aloitteesta, jos sopimuspuolten välillä on sopimuksen määräysten soveltamista koskeva vakava erimielisyys. Keskeyttäminen edellyttää, että asianomainen sopimuspuoli ilmoittaa aikeestaan kirjallisesti vähintään kolme kuukautta ennen päivää, jona keskeytyksen on määrä tulla voimaan. Kun toinen sopimuspuoli on saanut ilmoituksen, sopimuspuolet aloittavat neuvottelut erimielisyyksiensä ratkaisemiseksi sovintoteitse.

2.   Edellä 7 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen määrää vähennetään suhteessa keskeytykseen kuluneeseen aikaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta pöytäkirjan 9 artiklan 4 kohdan määräysten soveltamista.

16 artikla

Pöytäkirja ja liitteet

Pöytäkirja ja sen liitteet lisäyksineen ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

17 artikla

Sovellettavat kansallisen lainsäädännön säännökset

Guinea-Bissaun vesillä toimivien yhteisön kalastusalusten toimintaa säännellään Guinea-Bissaussa sovellettavalla lainsäädännöllä, paitsi jos sopimuksessa, tässä pöytäkirjassa tai sen liitteessä ja lisäyksissä toisin määrätään.

18 artikla

Kumoaminen

Tällä sopimuksella kumotaan ja korvataan sen voimaantulopäivästä alkaen Euroopan talousyhteisön ja Guinea-Bissaun välinen Guinea-Bissaun rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehty, 29 päivänä elokuuta 1980 voimaan tullut sopimus.

Kalastussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen määrittämisestä 16 päivän kesäkuuta 2007 ja 15 päivän kesäkuuta 2011 väliseksi ajaksi tehty pöytäkirja pysyy kuitenkin voimassa sen 1 artiklan 1 kohdassa vahvistetun ajan, ja siitä tulee tämän sopimuksen erottamaton osa.

19 artikla

Voimaantulo

Tämä sopimus, joka on laadittu kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä siten, että jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen, tulee voimaan päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tarvittavien hyväksymismenettelyidensä päätökseen saattamisesta.

PÖYTÄKIRJA

Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 16 päivän kesäkuuta 2007 ja 15 päivän kesäkuuta 2011 väliseksi ajaksi

1 artikla

Soveltamiskausi ja kalastusmahdollisuudet

1.   Sopimuksen 5 ja 6 artiklan perusteella myönnetyt kalastusmahdollisuudet ovat 16 päivänä kesäkuuta 2007 alkavana nelivuotiskautena seuraavat:

Äyriäiset ja pohjakalalajit

a)

katkaravun pakastustroolarit: 4 400 brt vuodessa;

b)

pakastustroolarit, kaloja ja pääjalkaisia pyytävät troolarit: 4 400 brt vuodessa;

Laajasti vaeltavat kalalajit (vuonna 1982 allekirjoitetun Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen liitteessä 1 luetellut lajit)

c)

nuottaa käyttävät tonnikalan pakastusalukset ja siima-alukset: 23 alusta;

d)

vapapyydyksiä käyttävät tonnikala-alukset: 14 alusta.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 5 ja 6 artiklassa toisin määrätä.

3.   Sopimuksen 6 artiklan mukaisesti Euroopan yhteisön jäsenvaltion lipun alla purjehtivat alukset voivat harjoittaa kalastusta Guinea-Bissaun kalastusalueilla vain, jos niillä on tämän pöytäkirjan mukaisesti ja tämän pöytäkirjan liitteissä esitettyjä yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen myönnetty lisenssi.

2 artikla

Taloudellinen korvaus ja erityiskorvaus – maksamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

1.   Sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettu yhteisön taloudellinen korvaus tämän pöytäkirjan 1 artiklassa tarkoitetulla kaudella on 7 miljoonaa euroa vuodessa.

2.   Jos yhteisön alusten tämän pöytäkirjan 1 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjen kalastusmahdollisuuksien käyttö paranee, yhteisö myöntää Guinea-Bissaulle lisäsumman suhteessa kyseiseen lisäykseen tässä pöytäkirjassa vahvistettujen kalastusmahdollisuuksien rajoissa ja siten, että lisäsumman määrä on enintään yksi miljoona euroa vuodessa. Sopimuspuolet sopivat sekakomiteassa kolmen kuukauden kuluessa tämän pöytäkirjan voimaantulosta määrittävänsä viitekauden, perusindeksin ja erityiset maksumekanismit.

3.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jollei tämän pöytäkirjan 5, 6, 7, 8, 9, 11 ja 12 artiklassa toisin määrätä.

4.   Yhteisö maksaa 1 kohdassa vahvistetun taloudellisen korvauksen ensimmäisen vuoden osalta viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2008 ja seuraavien vuosien osalta viimeistään 15 päivänä kesäkuuta.

5.   Jollei tämän pöytäkirjan 8 artiklassa toisin määrätä, kyseisen korvauksen kohdentamisesta päätetään Guinea-Bissaun varainhoitolaissa, joten Guinea-Bissaun viranomaisilla on yksinomainen toimivalta päättää sen käyttötarkoituksesta.

6.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun määrän lisäksi myönnetään yhteisön erityiskorvaus, jonka määrä on 500 000 euroa vuodessa ja joka osoitetaan kalastustuotteiden terveyttä ja kasvinterveyttä koskevan järjestelmän perustamiseen. Sopimuspuolet voivat kuitenkin tarvittaessa päättää osoittaa osan kyseisestä erityiskorvauksesta myös seuranta-, tarkastus- ja valvontajärjestelmän vahvistamiseksi Guinea-Bissaun kalastusalueella. Kyseistä korvausta hallinnoidaan tämän pöytäkirjan 3 artiklassa määrättyjä säännöksiä noudattaen.

7.   Yhteisö maksaa 6 kohdassa vahvistetun erityiskorvauksen ensimmäisen vuoden osalta viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2008 ja seuraavien vuosien osalta viimeistään 15 päivänä kesäkuuta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän pöytäkirjan 3 artiklassa vahvistettujen määräysten soveltamista.

8.   Tässä artiklassa määrätyt maksut suoritetaan Guinea-Bissaun keskuspankkiin avatulle yhdelle valtionkassan tilille, jonka viitetiedot ministeriö toimittaa vuosittain.

3 artikla

Erityiskorvaus kalastustuotteiden terveyttä ja kasvinterveyttä koskevien olosuhteiden parantamiseksi ja kalastuksen seurannan, tarkastuksen ja valvonnan toteuttamiseksi

1.

Tämän pöytäkirjan 2 artiklan 6 kohdassa mainittu yhteisön erityiskorvaus on tarkoitettu erityisesti tukemaan kalastusalan terveysvaatimusten noudattamista ja tarvittaessa Guinea-Bissaun seuranta-, tarkastus- ja valvontapolitiikan toteuttamista.

2.

Vastaavan määrän hallinnointi on Guinea-Bissaun vastuulla ja perustuu sopimuspuolten yhdessä määrittelemiin toimiin sekä niihin liittyviin vuotuisiin ja monivuotisiin ohjelmiin.

3.

Rajoittamatta sopimuspuolten kyseisten tavoitteiden määrittelemistä ja tämän pöytäkirjan 8 ja 9 artiklan määräysten mukaisesti sopimuspuolet sopivat keskittyvänsä seuraaviin toimiin:

a)

toimet, joilla pyritään parantamaan kalastustuotteiden terveyttä ja kasvinterveyttä koskevia olosuhteita, toimivaltaisen viranomaisen kehittäminen mukaan luettuna, CIPA:n saattamista vaatimusten mukaiseksi (ISO 9000), asiamiesten koulutusta ja tarvittavan oikeudellisen kehyksen vaatimustenmukaiseksi saattamista;

ja tarvittaessa

b)

tukitoimet kalastuksen seurannan, tarkastuksen ja valvonnan toteuttamiseksi, mukaan luettuna Guinea-Bissaun vesien valvonta mereltä ja ilmasta, kalastusalusten satelliittiseurantajärjestelmän (VMS) käyttöönotto sekä oikeudellisen kehyksen parantaminen ja soveltaminen rikkomistapauksiin.

4.

Yksityiskohtainen vuosikertomus toimitetaan hyväksyttäväksi sopimuksen 10 artiklassa määrätylle sekakomitealle.

5.

Yhteisö varaa kuitenkin itselleen oikeuden keskeyttää tämän pöytäkirjan 2 artiklan 6 kohdassa määrätyn erityiskorvauksen maksamisen pöytäkirjan ensimmäisestä soveltamisvuodesta alkaen joko silloin kun toimia koskevaan suunnitelmaan liittyy erimielisyyksiä tai kun tulokset eivät ole suunnitelman mukaiset, jollei kyseessä ole ylivoimainen este.

4 artikla

Tieteellinen yhteistyö

1.   Sopimuspuolet sitoutuvat edistämään vastuullista kalastusta Guinea-Bissaun kalastusalueella noudattaen kestävän hallinnon periaatteita erityisesti edistämällä vastuulliseen kalastukseen liittyvää yhteistyötä osa-alueen tasolla ja erityisesti alueellisen kalastuskomitean (CSRP) puitteissa.

2.   Sopimuspuolet tekevät tämän pöytäkirjan voimassaoloaikana yhteistyötä tarkastellakseen perusteellisemmin tiettyjä Guinea-Bissaun kalastusalueiden kalavarojen kehitykseen liittyviä näkökohtia. Tätä varten on vähintään kerran vuodessa järjestettävä yhteisen tiedekomitean kokous sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä ja tässä sopimuksessa esiin tuotujen tarpeiden pohjalta kyseinen yhteinen tiedekomitea voidaan kutsua koolle useamminkin.

3.   Sopimuspuolet kuulevat toisiaan yhteisen tiedekomitean vuotuisen kokouksen päätelmien, Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT), Itäisen Keski-Atlantin kalastuskomitean (CECAF) ja muiden tämän alan alueellisten tai kansainvälisten organisaatioiden, joiden jäseniä molemmat sopimuspuolet ovat tai joissa molemmat sopimuspuolet ovat edustettuina, antamien suositusten ja päätöslauselmien perusteella sopimuksen 10 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa toteuttaakseen tarvittaessa ja yhteisestä sopimuksesta kalavarojen kestävää hoitoa edistäviä toimenpiteitä.

5 artikla

Kalastusmahdollisuuksien tarkistaminen

1.   Edellä olevassa 1 artiklassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia voidaan yhteisestä sopimuksesta lisätä, jos tämä lisäys ei sopimuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisen tiedekomitean vuotuisen kokouksen päätelmien mukaan vahingoita Guinea-Bissaun kalavarojen kestävää hoitoa. Tällöin 2 artiklan 1 kohdassa vahvistettua taloudellista korvausta korotetaan vastaavasti kyseisen ajan mukaan suhteutettuna. Euroopan yhteisön maksaman taloudellisen korvauksen kokonaismäärä ei kuitenkaan voi olla yli kaksinkertainen 2 artiklan 1 kohdassa mainittuun määrään verrattuna.

2.   Jos sopimuspuolet sitä vastoin sopivat sopimuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen, 1 artiklassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia vähentävien toimenpiteiden toteuttamisesta, taloudellista korvausta alennetaan vastaavasti kyseisen ajan mukaan suhteutettuna. Rajoittamatta tämän pöytäkirjan 8 artiklan määräysten soveltamista Euroopan yhteisö voi keskeyttää tämän taloudellisen korvauksen maksamisen silloin, kun tässä pöytäkirjassa määrättyjä kalastusmahdollisuuksia ei voida hyödyntää.

3.   Kalastusmahdollisuuksien jakautumista eri alusluokkien kesken voidaan niin ikään tarkistaa sopimuspuolten yhteisestä sopimuksesta ja noudattaen yhteisen tiedekomitean vuotuisen kokouksen mahdollisesti antamia suosituksia sellaisten kantojen hoidosta, joihin tällainen uudelleenjako voisi vaikuttaa. Sopimuspuolet sopivat taloudellisen korvauksen vastaavasta mukautuksesta, jos se on kalastusmahdollisuuksien uudelleenjaon vuoksi perusteltua.

4.   Sopimuspuolet päättävät edellä 1, 2 ja 3 kohdassa määrätyistä kalastusmahdollisuuksien tarkistuksista yhteisestä sopimuksesta sopimuksen 10 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa.

6 artikla

Uudet kalastusmahdollisuudet ja koekalastus

1.   Jos yhteisön alukset haluaisivat harjoittaa muuta kuin tämän pöytäkirjan 1 artiklassa esitettyä kalastustoimintaa, yhteisö kuulee Guinea-Bissauta tällaiseen uuteen kalastustoimintaan mahdollisesti myönnettävästä luvasta. Sopimuspuolet sopivat tarvittaessa näihin uusiin kalastusmahdollisuuksiin sovellettavista edellytyksistä ja muuttavat tarvittaessa tätä pöytäkirjaa ja sen liitettä.

2.   Sopimuspuolet voivat sopimuksen 4 artiklassa määrätyn yhteisen tiedekomitean antaman lausunnon perusteella toteuttaa Guinea-Bissaun kalastusalueilla koekalastusta. Ne käyvät tässä tarkoituksessa jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä neuvotteluja ja määrittelevät tapauskohtaisesti uudet kalavarat, edellytykset ja muut asiaan kuuluvat parametrit.

3.   Koekalastusluvat myönnetään koemielessä enintään kuudeksi kuukaudeksi.

4.   Kun sopimuspuolet toteavat, että koekalastuksen tulokset ovat olleet myönteisiä, yhteisön aluksille voidaan ekosysteemien ja meren elävien luonnonvarojen säilyttämistä koskevia määräyksiä noudattaen myöntää uusia kalastusmahdollisuuksia tämän pöytäkirjan 5 artiklassa määrätyn neuvottelumenettelyn mukaisesti tämän pöytäkirjan voimassaolon loppuun saakka ja sallitun pyyntiponnistuksen rajoissa. Taloudellista korvausta korotetaan tämän pöytäkirjan 5 artiklassa vahvistettujen määräysten mukaisesti.

5.   Koekalastuksessa saadut saaliit ovat laivanvarustajan omaisuutta. Sellaisten lajien pyynti, joiden koko on säännösten vastainen ja joiden kalastus, aluksella pito ja kaupan pitäminen ei Guinea-Bissaun lain mukaan ole sallittua, on kiellettyä.

7 artikla

Taloudellisen korvauksen maksamisen keskeyttäminen ja tarkistaminen epätavallisten olosuhteiden vuoksi

1.   Jos kalastustoimintaa ei voida harjoittaa Guinea-Bissaun talousvyöhykkeellä muista kuin luonnonilmiöistä johtuvien epätavallisten olosuhteiden vuoksi, Euroopan yhteisö voi keskeyttää tämän pöytäkirjan 2 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen ja erityiskorvauksen maksamisen. Keskeyttämispäätös tehdään sopimuspuolten välisten neuvottelujen jälkeen kahden kuukauden kuluessa toisen osapuolen pyynnön esittämisestä ja edellyttäen, että Euroopan yhteisö on keskeyttämishetkellä suorittanut kaikki sen maksettavina olleet maksut.

2.   Tämän pöytäkirjan 2 artiklassa tarkoitettua taloudellista korvausta ja erityiskorvausta aletaan jälleen maksaa sopimuspuolten todettua yksimielisesti kuulemisten jälkeen, että kalastustoiminnan keskeytymiseen johtaneet olosuhteet ovat poistuneet ja että tilanne mahdollistaa kalastustoiminnan jatkamisen.

3.   Yhteisön aluksille myönnettyjen lisenssien voimassaoloaikaa, joka keskeytyi samalla kun taloudellisen korvauksen maksaminen keskeytettiin, pidennetään kalastustoiminnan keskeytymistä vastaavalla ajalla.

8 artikla

Kumppanuussopimuksen anti alakohtaisen politiikan kehittämiselle Guinea-Bissaussa

1.   Edellä olevan 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta taloudellisesta korvauksesta osoitetaan vuosittain 35 prosenttia eli 2 450 000 euroa Guinea-Bissaun alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen ja täytäntöönpanoon tavoitteena päästä kestävään ja vastuulliseen kalastukseen Guinea-Bissaun vesillä.

2.   Vastaavan määrän hallinnointi on Guinea-Bissaun vastuulla ja perustuu sopimuspuolten yhdessä määrittelemiin tavoitteisiin ja niihin liittyviin vuosittaisiin ja monivuotisiin ohjelmiin erityisesti kalavarojen moitteettoman hoidon, tieteellisen tutkimuksen edistämisen, Guinea-Bissaun toimivaltaisten viranomaisten valvontavalmiuksien ja kalastustuotteiden tuotantoedellytysten parantamisen osalta.

3.   Rajoittamatta sopimuspuolten näiden tavoitteiden määrittelemistä ja Guinea-Bissaun kalastusalan kestävää kehittämistä koskevan strategian ensisijaisten tavoitteiden mukaisesti sekä alan kestävän ja vastuullisen hallinnoinnin varmistamiseksi sopimuspuolet sopivat keskittyvänsä muun muassa seuraaville toiminta-aloille: kalastustoiminnan seuranta, tarkastukset ja valvonta sekä tieteellinen tutkimus ja kalastuksen hoito ja suunnittelu.

9 artikla

Guinea-Bissaun alakohtaiseen kalastuspolitiikkaan myönnettävän tuen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt

1.   Rajoittamatta 8 artiklan 3 kohdan määräysten soveltamista Euroopan yhteisö ja ministeriö sopivat tämän pöytäkirjan voimaantulosta alkaen sopimuksen 10 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa:

a)

vuosittaisista ja monivuotisista suuntaviivoista, jotka ohjaavat kestävän ja vastuullisen kalastuksen käyttöön ottamiseen tähtäävien Guinea-Bissaun kalastuspolitiikan ja erityisesti 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen painopistealojen täytäntöönpanoa;

b)

vuosittaisista ja monivuotisista tavoitteista sekä saavutettujen tulosten vuosittaiseen arviointiin käytettävistä perusteista ja indikaattoreista. Liitteessä IV esitetään tavoitteita ja suoritusindikaattoreita koskevat peruselementit, jotka on otettava huomioon pöytäkirjan yhteydessä.

2.   Sopimuspuolet hyväksyvät näihin suuntaviivoihin, tavoitteisiin ja arvioinnissa käytettäviin perusteisiin ja indikaattoreihin tehtävät muutokset sekakomiteassa.

3.   Guinea-Bissau ilmoittaa yhteisölle tämän pöytäkirjan 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen käyttötarkoituksesta ensimmäisen voimassaolovuoden osalta silloin kun suuntaviivat ja tavoitteet sekä arvioinnissa käytettävät indikaattorit ja perusteet hyväksytään sekakomiteassa.

4.   Ministeriön on ilmoitettava tämä käyttötarkoitus ensimmäisenä vuonna neljän kuukauden kuluessa Euroopan yhteisölle tämän pöytäkirjan voimaantulosta ja seuraavina vuosina 15 päivänä kesäkuuta.

5.   Suunniteltujen ja rahoitettujen toimien täytäntöönpanosta, saavutetuista tuloksista ja mahdollisista todetuista vaikeuksista laadittava vuosikertomus on toimitettava hyväksyntää varten sopimuksen 10 artiklassa määrätylle sekakomitealle.

6.   Euroopan yhteisö varaa kuitenkin itselleen oikeuden sekakomiteaa kuultuaan mukauttaa pöytäkirjan 8 artiklan 1 kohdassa vahvistetun määrän maksamista tai keskeyttää sen, jos se on perusteltua kalastuspolitiikan täytäntöönpanon todellisia tuloksia koskevan vuotuisen arvioinnin nojalla.

10 artikla

Yhteisön toimijoiden taloudellinen integroituminen Guinea-Bissaun kalatalousalaan

1.   Sopimuspuolet sitoutuvat edistämään yhteisön toimijoiden taloudellista integraatiota Guinea-Bissaun kalatalousalaan kokonaisuudessaan.

2.   Sopimuspuolet sitoutuvat erityisesti edistämään yhteisön toimijoiden ja Guinea-Bissaun toimijoiden välisten väliaikaisten yhteisyritysten perustamista Guinea-Bissaun talousvyöhykkeen kalavarojen yhteiseksi hyödyntämiseksi.

3.   Väliaikaisella yhteisyrityksellä tarkoitetaan liittymää, joka perustuu kestoltaan rajattuun sopimukseen yhteisön laivanvarustajien ja Guinea-Bissaun luonnollisten tai oikeushenkilöiden välillä tarkoituksena yhdessä kalastaa tai hyödyntää Guinea-Bissaun kalastuskiintiöitä yhdellä tai useammalla Euroopan yhteisön jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtivalla aluksella ja jakaa yhdessä toteutettavan taloudellisen toiminnan voitot tai tappiot.

4.   Guinea-Bissau myöntää tarvittavan luvan, jotta meren kalavarojen hyödyntämiseksi perustetut väliaikaiset yhteisyritykset voivat toimia Guinea-Bissaun kalastusalueella.

5.   Yhteisön alukset, jotka ovat päättäneet perustaa voimassa olevan pöytäkirjan mukaisesti väliaikaisia yhteisyrityksiä tämän pöytäkirjan 1 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen kalastusluokkien osalta, vapautetaan lisenssimaksuista. Lisäksi Guinea-Bissau asettaa pöytäkirjan kolmannesta voimassaolovuodesta alkaen taloudellisia tukia, jotka ovat käytettävissä väliaikaisten yhteisyritysten perustamiseen. Näiden tukien kokonaismäärä voi olla enintään 20 prosenttia laivanvarustajien tämän pöytäkirjan yhteydessä maksamien maksujen kokonaismäärästä.

6.   Sekakomitea vahvistaa kyseisten tukien rahoitusta ja teknistä toteutusta koskevat yksityiskohdat niiden toteuttamisen mahdollistamiseksi ja väliaikaisten yhteisyritysten edistämiseksi voimassa olevan pöytäkirjan yhteydessä.

11 artikla

Erimielisyydet – pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen

1.   Sopimuspuolten väliset erimielisyydet, jotka liittyvät tämän pöytäkirjan ja sen liitteiden määräysten tulkintaan ja soveltamiseen, edellyttävät sopimuspuolten kuulemista sekakomiteassa, joka kutsutaan tarvittaessa koolle ylimääräiseen istuntoon.

2.   Pöytäkirjan soveltaminen voidaan toisen sopimuspuolen aloitteesta keskeyttää, jos sopimuspuolten välinen erimielisyys katsotaan vakavaksi ja jos siitä ei ole päästy sovintoon sekakomiteassa edellä 1 kohdan mukaisesti käydyissä kuulemisissa.

3.   Tämän pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen edellyttää, että asianomainen sopimuspuoli ilmoittaa aikeestaan kirjallisesti viimeistään kolme kuukautta ennen päivää, jona kyseinen keskeytys tulisi voimaan.

4.   Jos pöytäkirjan soveltaminen keskeytetään, sopimuspuolet jatkavat neuvottelemista löytääkseen erimielisyyteen sovintoratkaisun. Kun ratkaisu löydetään, pöytäkirjaa aletaan jälleen soveltaa, ja taloudellisen korvauksen määrää alennetaan vastaavasti suhteessa pöytäkirjan soveltamisen keskeytymisen kestoon.

12 artikla

Pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen, jos Guinea-Bissau ei täytä vastuullista ja kestävää kalastusta koskevia sitoumuksiaan

Jos Guinea-Bissau jättää täyttämättä sitoumuksensa, jonka mukaan se toteuttaa vastuullista ja kestävää kalastusta erityisesti noudattamalla Guinea-Bissaun hallituksen laatimia vuotuisia kalastuksenhoitosuunnitelmia, tämän pöytäkirjan soveltaminen voidaan keskeyttää 11 artiklan 3 ja 4 kohdassa määrätyin edellytyksin, jollei tämän pöytäkirjan 4 artiklan määräyksistä muuta johdu.

Pöytäkirjan ensimmäisenä soveltamisvuonna kalastuksenhoitosuunnitelma on tämän pöytäkirjan liitteessä III esitetty. Sopimuspuolet seuraavat kalastuksenhoitosuunnitelman kehitystä jokaisena seuraavana vuonna sopimuksen 10 artiklassa määrätyssä sekakomiteassa.

13 artikla

Tämän pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen maksun laiminlyönnin vuoksi

Jos Euroopan yhteisö jättää suorittamatta 2 artiklassa määrätyt maksut, tämän pöytäkirjan soveltaminen voidaan, rajoittamatta 4 artiklan määräysten soveltamista, keskeyttää seuraavin edellytyksin:

a)

Guinea-Bissaun toimivaltaiset viranomaiset toimittavat Euroopan komissiolle tiedonannon, jossa ilmoitetaan maksun laiminlyönnistä. Euroopan komissio tekee aiheelliset tarkastukset ja suorittaa tarvittaessa maksun 30 työpäivän kuluessa tiedonannon vastaanottamisesta.

b)

Ellei maksua suoriteta tai maksun laiminlyönnille ei esitetä kunnollisia perusteluja edellä a alakohdassa vahvistetussa määräajassa, Guinea-Bissaun toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus keskeyttää tämän pöytäkirjan soveltaminen. Niiden on annettava tästä viipymättä tieto Euroopan komissiolle.

Tätä pöytäkirjaa aletaan jälleen soveltaa, kun kyseiset maksut on suoritettu.

14 artikla

Kumoaminen

Tällä pöytäkirjalla ja sen liitteillä kumotaan ja korvataan Euroopan talousyhteisön ja Guinea-Bissaun välinen Guinea-Bissaun rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehty nykyinen kalastuspöytäkirja.

15 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä pöytäkirja ja sen liitteet tulevat voimaan päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

2.   Niitä sovelletaan 16 päivästä kesäkuuta 2007.

LIITE I

YHTEISÖN ALUSTEN KALASTUSTOIMINNAN HARJOITTAMISTA KOSKEVAT EDELLYTYKSET GUINEA-BISSAUN KALASTUSALUEELLA

I LUKU

Lisenssihakemusta ja lisenssin myöntämistä koskevat muodollisuudet

1 JAKSO

Kaikkiin aluksiin sovellettavat yleismääräykset

1.   Ainoastaan kelpoisuusehdot täyttäville aluksille voidaan myöntää kalastuslisenssi Guinea-Bissaun kalastusalueella.

2.   Jotta aluksella olisi lupa kalastukseen, aluksen varustajalla, päälliköllä ja aluksella itsellään ei saa olla kalastuskieltoa Guinea-Bissaussa. Sen tilanteen Guinea-Bissaun hallintoviranomaisiin nähden on oltava järjestyksessä niin, että se on täyttänyt kaikki aikaisemmat sen Guinea-Bissaussa tapahtuneeseen kalastustoimintaan liittyneet velvollisuutensa yhteisön kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti.

3.   Kaikilla kalastuslisenssiä hakevilla yhteisön aluksilla voi olla Guinea-Bissauhun sijoittautunut edustaja. Tämän edustajan nimi ja osoite on mainittava lisenssihakemuksessa.

4.   Yhteisön toimivaltaiset viranomaiset toimittavat ministeriölle Euroopan komission Guinea-Bissaussa sijaitsevan lähetystön välityksellä vähintään 20 päivää ennen lisenssille haetun voimassaoloajan alkamista hakemuksen jokaisesta aluksesta, joka haluaa harjoittaa tämän sopimuksen nojalla kalastustoimintaa.

5.   Hakemukset on jätettävä ministeriölle Guinea-Bissaun hallituksen tätä tarkoitusta varten laatimilla lomakkeilla, joiden malli on lisäyksessä 1. Guinea-Bissaun viranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta lisenssihakemusten yhteydessä saatuja tietoja käsiteltäisiin luottamuksellisina. Tietoja saa käyttää ainoastaan kalastussopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6.   Jokaiseen lisenssihakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat:

todiste lisenssimaksun ja VII luvun 13 kohdassa määrätyn summan maksamisesta lisenssin voimassaoloajalta,

muu asiakirja tai todistus, joka tämän pöytäkirjan nojalla vaaditaan alustyypin mukaisesti sovellettavissa erityismääräyksissä.

7.   Lisenssimaksu on suoritettava Guinea-Bissaun viranomaisten osoittamalle tilille.

8.   Maksuihin sisältyvät kaikki kansalliset ja paikalliset kulut, lukuun ottamatta satamamaksuja ja palveluista aiheutuvia kustannuksia.

9.   Ministeriö myöntää laivanvarustajille tai heidän edustajilleen Euroopan komission Guinea-Bissaussa sijaitsevan lähetystön välityksellä lisenssit kaikkien alusten osalta 20 työpäivän kuluessa kaikkien edellä 6 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen vastaanottamisesta.

10.   Jos Euroopan komission lähetystön toimisto on suljettu lisenssin allekirjoitushetkellä, lisenssi toimitetaan suoraan aluksen edustajalle ja sen jäljennös toimitetaan lähetystölle.

11.   Lisenssi myönnetään aluskohtaisesti, eikä se ole siirrettävissä.

12.   Euroopan yhteisön pyynnöstä ja todistettavan ylivoimaisen esteen johdosta aluksen lisenssi kuitenkin korvataan uudella sellaiselle toiselle alukselle myönnettävällä lisenssillä, jolla on samat ominaisuudet kuin edellisellä aluksella, eikä uutta lisenssimaksua tarvitse maksaa. Jos korvaavan aluksen bruttovetoisuus (brt) on kuitenkin suurempi kuin korvattavan aluksen, maksujen erotus on maksettava ajanjakson pituuden mukaisesti.

13.   Edellisen aluksen varustajan tai tämän edustajan on palautettava peruutettu lisenssi ministeriölle Euroopan komission lähetystön välityksellä.

14.   Uusi lisenssi tulee voimaan päivänä, jona laivanvarustaja palauttaa peruutetun lisenssin ministeriölle. Euroopan komission Guinea-Bissaussa sijaitsevalle lähetystölle on ilmoitettava lisenssin siirtämisestä.

15.   Lisenssi on säilytettävä aluksella koko ajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta I luvun 2 jakson 1 kohdan määräysten soveltamista.

16.   Sopimuspuolet pyrkivät yhdessä edistämään sellaisen lisenssijärjestelmän käyttöön ottamista, joka perustuu yksinomaan edellä kuvattujen tietojen ja asiakirjojen sähköiseen vaihtoon. Sopimuspuolet pyrkivät yhdessä pikaisesti korvaamaan paperipohjaisen lisenssijärjestelmän vastaavalla sähköisellä järjestelmällä sekä siirtämään Guinea-Bissaun kalastusalueella kalastamaan oikeutettujen alusten luettelon sähköiseen muotoon.

17.   Sopimuspuolet sitoutuvat korvaamaan sekakomiteassa kaikki bruttorekisteritonneina (brt) ilmaistut vetoisuudet bruttotonneina (GT) ilmaistuiksi ja mukauttamaan sen seurauksena kaikkia määräyksiä, joita muutos koskee. Ennen tätä korvaamista sopimuspuolet käyvät asiaa koskevat tekniset neuvottelut.

2 JAKSO

Tonnikala-aluksiin ja pintasiima-aluksiin sovellettavat erityismääräykset

1.   Lisenssi on aina säilytettävä aluksella. Euroopan yhteisö pitää ajan tasalla olevaa luetteloluonnosta aluksista, joille on haettu tämän pöytäkirjan määräysten mukaista kalastuslisenssiä. Kyseinen luonnos annetaan tiedoksi Guinea-Bissaun viranomaisille heti, kun se on laadittu, ja sen jälkeen aina kun sitä päivitetään. Heti kun Guinea-Bissaun viranomaiset ovat saaneet kyseisen luetteloluonnoksen ja Euroopan komission Guinea-Bissaun viranomaisille lähettämän ilmoituksen ennakkomaksun maksamisesta, ne kirjaavat aluksen kalastuksenvalvonnasta vastaaville viranomaisille ja Euroopan komission Guinea-Bissaussa sijaitsevalle lähetystölle lähetettävään sellaisten alusten luetteloon, joilla on valtuudet kalastaa. Euroopan komission Guinea-Bissaussa sijaitseva lähetystö lähettää laivanvarustajalle tällöin oikeaksi todistetun jäljennöksen tästä luettelosta, jota on säilytettävä aluksella kalastuslisenssin asemasta, kunnes Guinea-Bissaun toimivaltainen viranomainen on myöntänyt kalastuslisenssin.

2.   Lisenssit ovat voimassa yhden vuoden. Ne voidaan uusia.

3.   Lisenssimaksut lasketaan jokaisen aluksen osalta pöytäkirjan teknisissä selvityksissä vahvistettujen vuosittaisten määrien mukaisesti. Kolmi- ja kuusikuukautisten lisenssien osalta maksut lasketaan suhteessa aikaan ja niitä korotetaan vastaavasti 3 ja 2 prosenttia lisenssien laatimiseen liittyvien toistuvien kulujen kattamiseksi.

4.   Lisenssit myönnetään sen jälkeen, kun toimivaltaisille kansallisille viranomaisille on maksettu teknisen selvityksen mukaiset kiinteämääräiset summat.

5.   Euroopan komissio vahvistaa kuluvalta vuodelta suoritettavien maksujen lopullisen tilityksen Euroopan komission lähetystön välityksellä viimeistään seuraavan vuoden 15 päivänä kesäkuuta kunkin laivanvarustajan laatimien ja pyyntitietojen vahvistamisesta vastaavien jäsenvaltioiden tutkimuslaitosten, kuten IRD:n (Institut de Recherche pour le Développement), IEO:n (Instituto Español de Oceanografia) ja IPIMAR:n (Instituto Português de Investigaçao Maritima) varmentamien saalisilmoitusten perusteella.

6.   Tämä tilitys toimitetaan samanaikaisesti ministeriölle ja laivanvarustajille.

7.   Laivanvarustajien on maksettava mahdolliset lisämaksut Guinea-Bissaun toimivaltaisille viranomaisille 1 jakson 7 kohdassa tarkoitetulle tilille viimeistään sen vuoden 31 päivänä heinäkuuta, jona maksujen lopullinen tilitys suoritetaan.

8.   Jos lopullinen maksu on kuitenkin 3 kohdassa tarkoitettua ennakkomaksua pienempi, varustaja ei kuitenkaan saa takaisin jäljellä olevaa summaa.

3 JAKSO

Troolareita koskevat erityissäännökset

1.   Tässä jaksossa tarkoitettujen alusten lisenssihakemuksissa on oltava tämän luvun 1 jakson 6 kohdassa mainittujen asiakirjojen lisäksi

jäljennös jäsenvaltion laatimasta asiakirjasta, jolla todistetaan aluksen vetoisuus bruttorekisteritonneina, ja

vaatimustenmukaisuustodistus, jonka ministeriö antaa VIII luvun 3.2 kohdan mukaisesti suoritetun aluksen teknisen tarkastuskäynnin jälkeen.

2.   Jos alukselle, jolla on tämän pöytäkirjan mukaisesti jo ollut lisenssi ja jonka tekniset ominaisuudet eivät ole muuttuneet, haetaan uutta lisenssiä, hakemus jätetään Euroopan komission Bissaussa sijaitsevan lähetystön välityksellä ministeriölle ja siihen liitetään ainoastaan maksutosite siltä ajalta, jolle lisenssi halutaan, sekä VII luvun 13 kohdassa määrätystä määrästä. Ministeriö myöntää uuden lisenssin, jossa on maininta ensimmäisestä voimassa olevan pöytäkirjan mukaisesti haetusta lisenssistä.

3.   Lisenssien voimassaoloaikaa määritettäessä viitataan vuosijaksoihin, jotka määritetään seuraavasti:

ensimmäinen jakso: 16 päivän kesäkuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2007 välinen aika

toinen jakso: 1 päivän tammikuuta 2008 ja 31 päivän joulukuuta 2008 välinen aika

kolmas jakso: 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päivän joulukuuta 2009 välinen aika

neljäs jakso: 1 päivän tammikuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välinen aika

viides jakso: 1 päivän tammikuuta 2011 ja 15 päivän kesäkuuta 2011 välinen aika.

4.   Minkään lisenssin voimassaoloaika ei voi alkaa jonkin vuosijakson aikana ja päättyä seuraavan vuosijakson aikana.

5.   Neljännesvuosi vastaa yhtä kolmen kuukauden kautta, joka alkaa joko 1 päivänä tammikuuta, 1 päivänä huhtikuuta, 1 päivänä heinäkuuta tai 1 päivänä lokakuuta, lukuun ottamatta pöytäkirjan ensimmäistä ja viimeistä soveltamisjaksoa, jolloin kyseiset kaudet ovat 16 päivän kesäkuuta 2007 ja 30 päivän syyskuuta 2007 välinen aika sekä 1 päivän huhtikuuta 2011 ja 15 päivän kesäkuuta 2011 välinen aika.

6.   Lisenssien voimassaoloaika on yksi vuosi, kuusi kuukautta tai kolme kuukautta. Ne voidaan uusia.

7.   Lisenssi on säilytettävä aluksella koko ajan.

8.   Lisenssimaksut lasketaan jokaisen aluksen osalta pöytäkirjan teknisissä selvityksissä vahvistettujen vuosittaisten määrien mukaisesti. Kolmi- ja kuusikuukautisten lisenssien osalta maksut lasketaan suhteessa aikaan ja niitä korotetaan vastaavasti 3 ja 2 prosenttia lisenssien laatimiseen liittyvien toistuvien kulujen kattamiseksi.

II LUKU

Kalastusalueet

Pöytäkirjan 1 artiklassa tarkoitetuilla yhteisön aluksilla on lupa harjoittaa kalastustoimintaansa vesillä, jotka sijaitsevat yli 12 merimailin päässä perusviivoista.

III LUKU

Saalisilmoitusjärjestelmä aluksille, joilla on lupa kalastaa guinea-bissaun vesillä

1.   Yhteisön aluksen kalastusmatkan kestolla tarkoitetaan tässä liitteessä seuraavaa:

joko aika, joka kuluu Guinea-Bissaun kalastusalueelle saapumisen ja sieltä poistumisen välillä, tai

aika, joka kuluu Guinea-Bissaun kalastusalueelle saapumisen ja jälleenlaivauksen välillä, tai

aika, joka kuluu Guinea-Bissaun kalastusalueelle saapumisen ja Guinea-Bissaussa tapahtuvan purkamisen välillä.

Kaikkien alusten, joilla on lupa kalastaa Guinea-Bissaun kalastusalueella sopimuksen mukaisesti, on toimitettava saalisilmoitus ministeriölle seuraavaa menettelyä noudattaen:

2.1   Ilmoitusten on sisällettävä aluksen kunkin kalastusmatkan aikana pyytämät saaliit. Ne on toimitettava ministeriölle faksilla, postitse tai sähköpostilla kunkin kalastusmatkan päätteeksi ja joka tapauksessa ennen kuin alus poistuu Guinea-Bissaun vesiltä, ja niistä on toimitettava jäljennös Euroopan komissiolle komission Guinea-Bissaun lähetystön välityksellä. Jos toimitus tapahtuu sähköpostilla, molemmat vastaanottajat lähettävät alukselle viipymättä sähköisessä muodossa olevat vastaanottoilmoitukset, joista ne lähettävät toisilleen jäljennökset. Tonnikala-alusten osalta kyseiset ilmoitukset lähetetään jokaisen kalastuskauden lopussa.

2.2   Faksilla tai sähköpostilla tonnikala-alusten osalta I luvun 2 jakson 2 kohdassa ja troolareiden osalta 3 jakson 3 kohdassa tarkoitettuna vuosittaisena voimassaoloaikana lähetettyjen ilmoitusten alkuperäiset paperiversiot on toimitettava ministeriölle 45 päivän kuluessa mainitun voimassaoloajan viimeisen kalastusmatkan päättymisestä. Paperiversiosta toimitetaan samanaikaisesti jäljennös Euroopan komission Guinea-Bissaussa sijaitsevalle lähetystölle.

2.3   Tonnikala-alusten ja pintasiima-alusten on ilmoitettava saaliinsa kalastuspäiväkirjaa vastaavalla lomakkeella, jonka malli on lisäyksessä 2. Niiden ajanjaksojen osalta, joina alus ei ole Guinea-Bissaun vesillä, kalastuspöytäkirjaan on merkittävä maininta ”Guinea-Bissaun talousvyöhykkeen ulkopuolella”.

2.4   Troolareiden on ilmoitettava saaliinsa lomakkeella, jonka malli on lisäyksessä 3, ja merkittävä kokonaissaalis lajeittain kalenterikuukauden tai sen osan mukaan.

2.5   Lomakkeet on täytettävä selkeästi, ja aluksen päällikön on allekirjoitettava ne.

3.   Jos tämän luvun määräyksiä ei noudateta, Guinea-Bissaun hallituksella on oikeus peruuttaa asianomaisen aluksen lisenssi, kunnes muodollisuudet on täytetty, soveltaa laivanvarustajaan Guinea-Bissaun voimassa olevassa lainsäädännössä säädettyjä seuraamuksia ja rikkomuksen toistuessa olla uusimatta lisenssiä. Asiasta on ilmoitettava Euroopan komissiolle.

Sopimuspuolet pyrkivät ottamaan käyttöön sähköisen järjestelmän näiden tietojen vaihtamiseksi.

IV LUKU

Sivusaaliit

Sivusaaliiden taso vahvistetaan kunkin tässä pöytäkirjassa määrätyn kalastuksen osalta Guinea-Bissaun lainsäädännön mukaisesti ja ilmoitetaan kunkin kyseisen luokan osalta teknisissä selvityksissä.

V LUKU

Merimiesten ottaminen palvelukseen

Laivanvarustajat, joilla on sopimuksen mukaiset kalastuslisenssit, tukevat Guinea-Bissaun kansalaisten käytännön ammattikoulutusta ja työmarkkinoiden parantamista seuraavin edellytyksin ja rajoituksin:

1.   Jokainen troolarin varustaja sitoutuu ottamaan palvelukseen:

kolme merimies-kalastajaa alle 250 brt:n aluksiin,

neljä merimies-kalastajaa 250–400 brt:n aluksiin,

viisi merimies-kalastajaa 250–650 brt:n aluksiin,

kuusi merimies-kalastajaa yli 650 brt:n aluksiin.

2.   Varustajien on pyrittävä ottamaan miehistöönsä ylimääräisiä guineabissaulaisia merimiehiä.

3.   Varustajat valitsevat vapaasti edustajiensa välityksellä miehistöönsä otettavat merimiehet.

4.   Varustajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava ministeriölle asianomaiselle alukselle palvelukseen otettujen guineabissaulaisten merimiesten nimet ja asema miehistössä.

5.   Kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista sovelletaan täysimääräisesti EU:n aluksille otettuihin merimiehiin. Erityisesti kysymykseen tulevat järjestäytymisvapaus ja työntekijöiden kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallinen tunnustaminen sekä syrjimättömyys työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä.

6.   Guineabissaulaisten merimiesten työsopimukset, joista yksi kappale annetaan sopimuksen allekirjoittajille, laaditaan laivanvarustajien edustajan/edustajien ja merimiesten ja/tai heidän ammattiyhdistystensä taikka edustajiensa välillä yhdessä ministeriön kanssa. Nämä sopimukset takaavat merimiehille heihin sovellettavan sosiaaliturvajärjestelmän etuudet, joihin kuuluvat henki-, sairaus- ja tapaturmavakuutus.

7.   Laivanvarustajat maksavat guineabissaulaisten merimiesten palkan. Se on vahvistettava varustajien tai heidän edustajiensa ja Guinea-Bissaun viranomaisten välisellä yhteisellä sopimuksella ennen lisenssien myöntämistä. Guineabissaulaisten merimiesten palkkausehdot eivät voi kuitenkaan olla huonommat kuin ne, joita sovelletaan Guinea-Bissaun miehistöihin, eivätkä missään tapauksessa ILO:n vaatimuksia huonommat.

8.   Jokaisen yhteisön alukselle palvelukseen otetun merimiehen on ilmoittauduttava kyseisen aluksen päällikölle hänen aiottua miehistöön tuloaan edeltävänä päivänä. Jos merimies ei ole paikalla hänen miehistöön tulolleen sovittuna päivänä ja aikana, laivanvarustaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvoitteestaan ottaa kyseinen merimies miehistöön.

9.   Jos guineabissaulaisia merimiehiä ei oteta alukselle jostakin muusta kuin edellä olevassa kohdassa tarkoitetusta syystä, asianomaisten yhteisön alusten varustajien on maksettava kyseiseltä kalastuskaudelta mahdollisimman pian kiinteämääräinen summa, joka vastaa alukselle ottamatta jätettyjen merimiesten palkkaa.

10.   Kyseinen summa maksetaan Guinea-Bissaun toimivaltaisten viranomaisten etukäteen ilmoittamalle tilille, ja sillä rahoitetaan kalastusalan ammatillisen koulutuksen julkisia rakenteita.

VI LUKU

Tekniset toimenpiteet

1.   Laajasti vaeltavia lajeja pyytävien alusten on noudatettava ICCAT:n vahvistamia, pyydyksiä ja niiden teknisiä määritelmiä koskevia toimenpiteitä ja suosituksia sekä kaikkia muita niiden kalastustoimintaan sovellettavia teknisiä toimenpiteitä.

2.   Troolareiden osalta toimenpiteet esitetään vastaavissa teknisissä selvityksissä.

3.   Guinea-Bissau soveltaa biologisen palautumisajan vuoksi määrättyjä kalastuskieltoja syrjimättömällä tavalla kaikkiin asianomaisiin kalastuksiin osallistuviin aluksiin riippumatta siitä, ovatko ne kansallisia, yhteisön tai kolmannen maan lipun alla purjehtivia.

4.   Sopimuspuolet sopivat vaikutustenarvioinnin perusteella tarvittaessa sekakomiteassa mahdollisista korjaavista toimenpiteistä, jotka liittyvät sovellettaviin biologisiin palautumisaikoihin.

5.   Jos Guinea-Bissau joutuu toteuttamaan kiireellisiä toimenpiteitä, joiden seurauksena on muu kuin edellä 3 kohdassa tarkoitettu kalastuskielto tai siinä tarkoitetun kiellon pidentyminen, sekakomitea kutsutaan koolle arvioimaan, miten näiden toimenpiteiden soveltaminen vaikuttaa yhteisön aluksiin.

6.   Jos edellä olevan 4 ja 5 kohdan soveltaminen johtaa kalastuskieltokausien lisääntymiseen, sopimuspuolet neuvottelevat sekakomiteassa taloudellisen korvauksen mukauttamisesta sen mukaan, miten kyseisistä toimenpiteistä johtuva kalastusmahdollisuuksien väheneminen vaikuttaa yhteisöön.

VII LUKU

Tarkkailijat troolareilla

Aluksille, joilla on tämän sopimuksen mukainen lupa kalastaa Guinea-Bissaun vesillä, on otettava Guinea-Bissaun nimeämiä tarkkailijoita seuraavien edellytysten mukaisesti:

1.1   Jokaiseen troolariin on otettava kalastuksesta vastaavan ministeriön osoittama tarkkailija. Tässä tapauksessa kalastuksesta vastaava ministeriö ja laivanvarustajat tai heidän edustajansa sopivat yhdessä sataman, josta tarkkailija nousee alukselle.

1.2   Ministeriö laatii luettelon aluksista, joiden on määrä ottaa tarkkailija, sekä luettelon alukselle otettavista nimetyistä tarkkailijoista. Luettelot on pidettävä ajan tasalla. Ne on toimitettava Euroopan komissiolle heti kun ne on laadittu, ja sen jälkeen joka kolmas kuukausi, jos niitä on päivitetty.

1.3   Ministeriön on ilmoitettava asianomaisille laivanvarustajille tai heidän edustajilleen alukselle sijoitettavan tarkkailijan nimi lisenssin myöntämisen yhteydessä.

2.   Ministeriö vahvistaa tarkkailijan aluksellaoloajan, joka ei yleensä voi olla pidempi kuin mitä tarvitaan tarkkailijan tehtävien suorittamiseksi. Ministeriö ilmoittaa siitä laivanvarustajalle tai tämän edustajalle alukselle tulevan tarkkailijan nimeämisen yhteydessä.

3.   Varustaja tai hänen edustajansa ja Guinea-Bissaun viranomaiset sopivat yhdessä tarkkailijan alukselle ottamista koskevista edellytyksistä.

4.   Tarkkailijan alukselle nousu ensimmäisen kalastusmatkan alussa tapahtuu Guinea-Bissaun satamassa ja, jos lisenssi uusitaan, varustajan valitsemassa satamassa.

5.   Kyseisten varustajien on ilmoitettava kahden viikon kuluessa ja kymmenen päivän varoitusajalla tarkkailijoiden alukselle nousemista varten suunnitellut päivämäärät ja satamat.

6.   Jos tarkkailija nousee alukselle muussa kuin kotimaassaan, varustajan on vastattava tarkkailijan matkakuluista. Jos alus poistuu Guinea-Bissaun kalastusalueelta guineabissaulaisen tarkkailijan ollessa aluksella, on kaikin keinoin pyrittävä varmistamaan tarkkailijan paluu Guinea-Bissauhun niin pian kuin mahdollista varustajan kustannuksella.

7.   Jos tarkkailija ei ilmesty sovittuun paikkaan sovittuna aikana tai sitä seuraavien kahdentoista tunnin kuluessa, varustaja vapautuu ilman eri toimenpiteitä velvollisuudestaan ottaa kyseinen tarkkailija alukselle.

Tarkkailijaa on kohdeltava kuten aluksen päällystöä. Kun alus harjoittaa kalastustoimintaa Guinea-Bissaun vesillä, tarkkailijan tehtävänä on:

8.1   tehdä havaintoja alusten kalastustoiminnasta;

8.2   tarkistaa kalastusta harjoittavien alusten sijainti;

8.3   ottaa näytteitä biologisiin tarkoituksiin tieteellisten ohjelmien mukaisesti;

8.4   laatia luettelo käytetyistä pyydyksistä;

8.5   tarkastaa Guinea-Bissaun vesillä pyydettyjä saaliita koskevat tiedot kalastuspäiväkirjasta;

8.6   tarkastaa sivusaaliiden prosenttiosuudet ja tehdä arvio poisheitetyistä määristä;

8.7   ilmoittaa vähintään kerran viikossa radiolla kalastustiedot, joihin sisältyvät aluksella olevien pää- ja sivusaaliiden määrät.

9.   Aluksen päällikön on huolehdittava kaikin hänen vastuulleen kuuluvin tavoin tarkkailijan fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta tämän suorittaessa tehtäviään.

10.   Tarkkailijalla on oltava käytettävissään kaikki hänen tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavat keinot. Aluksen päällikön on annettava hänen käyttöönsä tehtävän suorittamiseen tarvittavat viestintävälineet, kalastustoimintaan suoraan liittyvät asiakirjat eli kalastuspäiväkirja ja lokikirja sekä mahdollistettava pääsy aluksen eri osiin tehtävien helpottamiseksi.

Aluksella olonsa aikana tarkkailijan on:

11.1   kaikin mahdollisin tavoin huolehdittava siitä, ettei hänen alukseen tulonsa ja siellä olonsa keskeytä tai haittaa kalastustoimintaa;

11.2   kunnioitettava aluksella olevia varusteita ja laitteistoja sekä aluksen kaikkien asiakirjojen luottamuksellisuutta.

11.3   laadittava Guinea-Bissaun toimivaltaisille viranomaisille toimitettava kertomus toimistaan. Näiden viranomaisten on käsittelyn jälkeen ja viikon kuluessa lähetettävä kertomuksen kopio Euroopan komission Bissaussa sijaitsevalle lähetystölle.

12.   Tarkkailujakson lopussa ennen alukselta poistumista tarkkailija laatii toimintakertomuksen, joka toimitetaan Guinea-Bissaun toimivaltaisille viranomaisille ja jonka jäljennös toimitetaan Euroopan komissiolle. Hän allekirjoittaa sen aluksen päällikön läsnä ollessa; tämä voi lisätä tai pyytää lisäämään siihen kaikki tarpeellisina pitämänsä huomiot, jotka hän vahvistaa allekirjoituksellaan. Tarkkailija antaa aluksen päällikölle jäljennöksen kertomuksesta poistuessaan alukselta.

13.   Tarkkailijoille järjestetään aluksen rakenne huomioon ottaen laivanvarustajan kustannuksella samantasoinen ruokailu ja majoitus kuin päällystöllekin.

Tarkkailijan aluksella olosta aiheutuvien kustannusten kattamiseen osallistuakseen laivanvarustajan on maksettava Guinea-Bissaun viranomaisille samanaikaisesti lisenssimaksun kanssa vuosittainen 12 euron suuruinen maksu bruttorekisteritonnia kohti kunkin Guinea-Bissaun vesillä kalastustoimintaa harjoittavan aluksen osalta sen kalastusaikaan suhteutettuna.

14.   Tarkkailijan palkan ja sosiaalimaksut maksaa ministeriö.

VIII LUKU

Tarkkailijat tonnikala-aluksilla

Sopimuspuolet kuulevat toisiaan ja asianomaisia maita mahdollisimman pian alueellisten tarkkailijoiden järjestelmän määrittelystä ja toimivaltaisen alueellisen kalastusjärjestön valinnasta.

IX LUKU

Valvonta

1.   Euroopan yhteisö pitää I luvun 2 jakson 1 kohdan mukaisesti ajan tasalla olevaa luetteloa aluksista, joille on myönnetty tämän pöytäkirjan määräysten mukainen kalastuslisenssi. Luettelo annetaan tiedoksi kalastuksen valvonnasta vastaaville Guinea-Bissaun viranomaisille heti kun se on laadittu, ja sen jälkeen aina kun sitä päivitetään.

2.   Laajasti vaeltavia lajeja pyydystävät alukset merkitään edellisessä kohdassa mainittuun luetteloon, kun on saatu ilmoitus tämän liitteen I luvun 2 jakson 3 kohdassa tarkoitetun ennakkomaksun maksamisesta. Laivanvarustajalle lähetetään tällöin oikeaksi todistettu jäljennös tonnikala-alusten luettelosta, jota on säilytettävä aluksella kalastuslisenssin asemasta, kunnes Guinea-Bissaun toimivaltainen viranomainen on myöntänyt kalastuslisenssin.

3.   Troolarien tekniset tarkastuskäynnit

3.1   Kerran vuodessa ja vetoisuuden muuttuessa tai kalastusluokan muuttuessa siten, että käytetään eri pyydyksiä, yhteisön troolarien on saavuttava Guinea-Bissaun satamaan, jotta voimassa olevassa sääntelyssä säädetyt tarkastukset voidaan suorittaa. Tarkastukset on tehtävä 48 tunnin kuluessa aluksen satamaan saapumisesta.

3.2   Tarkastuskäynnin päätteeksi aluksen päällikölle myönnetään todistus, joka on voimassa yhtä kauan kuin lisenssikin ja jota pidennetään automaattisesti niiden alusten osalta, jotka sinä vuonna uusivat lisenssinsä. Enimmäisvoimassaoloaika on kuitenkin vuosi. Todistus on säilytettävä pysyvästi aluksessa.

3.3   Teknisen tarkastuskäynnin tarkoituksena on valvoa teknisten ominaisuuksien noudattamista ja aluksen pyydyksiä ja varmistaa, että guineabissaulaista miehistöä koskevia säännöksiä noudatetaan.

3.4   Tarkastuskäynteihin liittyvistä kuluista vastaavat varustajat, ja ne määritellään Guinea-Bissaun lainsäädännössä vahvistettujen tariffien mukaan. Ne eivät saa ylittää muilla aluksilla samoista palveluista tavallisesti maksettavia määriä.

3.5   Jos edellä olevan 3.1 ja 3.2 kohdan määräyksiä ei noudateta, kalastuslisenssi keskeytetään automaattisesti, kunnes varustaja täyttää velvoitteensa.

4.   Alueelle tulo ja siltä poistuminen:

Kaikkien sopimuksen mukaisesti Guinea-Bissaun kalastusalueella kalastustoimintaa harjoittavien Euroopan yhteisön alusten on ilmoitettava kalastuksesta vastaavan ministeriön radioasemalle päivämäärä ja kellonaika sekä sijaintinsa silloin, kun alus saapuu Guinea-Bissaun kalastusalueelle ja poistuu sieltä.

Kalastuksesta vastaava ministeriö antaa tiedoksi laivanvarustajille radiokutsutunnuksen sekä radioaseman taajuuden ja lähetysajat lupaa myöntäessään.

Jos radiota ei voida käyttää, tiedot voidaan välittää muulla tavoin, esimerkiksi teleksillä tai faksina (nro 20 11 57, nro 20 19 57, nro 20 69 50) tai sähkeitse.

4.1   Yhteisön alusten on ilmoitettava vähintään 24 tuntia aikaisemmin ministeriölle aikomuksestaan tulla Guinea-Bissaun kalastusalueille tai poistua niiltä. Tonnikala-alusten osalta kyseinen määräaika on kuusi tuntia.

4.2   Poistumisilmoituksen yhteydessä kunkin aluksen on ilmoitettava myös sijaintinsa ja aluksella olevien saaliiden määrä ja lajit. Nämä tiedonannot tehdään ensisijaisesti faksilla, mutta jos aluksella ei ole faksia, ne tehdään radiolla ja sähköpostitse.

4.3   Alus, joka tavataan kalastamasta ilman ministeriölle tehtyä ennakkoilmoitusta, katsotaan ilman lisenssiä kalastavaksi alukseksi.

4.4   Kalastuslisenssin myöntämisen yhteydessä on ilmoitettava myös faksinumero, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

5.   Valvontamenettely

5.1   Guinea-Bissaun kalastusalueilla kalastavien yhteisön alusten päälliköiden on sallittava kalastustoiminnan tarkastamisesta ja valvonnasta vastaavien Guinea-Bissaun viranomaisten alukselle pääsy ja helpotettava näiden tehtävien suorittamista.

5.2   Näiden viranomaisten läsnäolo aluksella ei saa kestää kauempaa kuin on tehtävien suorittamiseksi tarpeen.

5.3   Kunkin tarkastuksen jälkeen aluksen päällikölle annetaan todistus.

6.   Aluksen pysäyttäminen

6.1   Ministeriö ilmoittaa Euroopan komissiolle komission Guinea-Bissaussa olevan lähetystön välityksellä 48 tunnin kuluessa tiedon jokaisesta yhteisön aluksesta, joka on pysäytetty ja johon on sovellettu seuraamuksia Guinea-Bissaun vesillä.

6.2   Euroopan komissiolle on samanaikaisesti toimitettava lyhyt selvitys pysäyttämiseen johtaneista olosuhteista ja syistä.

7.   Aluksen pysäyttämistä koskeva selvitys

7.1   Aluksen päällikön on allekirjoitettava rannikkovaltion toimivaltaisen viranomaisen laatima selvitys.

7.2   Tämä allekirjoitus ei aiheuta muutoksia aluksen päällikön oikeuksiin ja puolustuskeinoihin, joihin hän voi vedota sen rikkomisen osalta, josta häntä epäillään.

7.3   Aluksen päällikkö voidaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti pakottaa ohjaamaan aluksensa toimivaltaisten viranomaisten osoittamaan satamaan.

8.   Arviointikokous aluksen pysäyttämisen yhteydessä

8.1   Oletettua rikkomista koskevien todisteiden säilyttämiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä lukuun ottamatta ei saa toteuttaa mitään aluksen päällikköä, miehistöä, lastia tai laitteita koskevia toimenpiteitä ennen kuin yhden työpäivän kuluessa edellä tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta on yhteisön pyynnöstä järjestetty Euroopan komission ja ministeriön välinen arviointikokous, johon voi myös osallistua kyseisen jäsenvaltion edustaja.

8.2   Kokouksessa sopimuspuolet luovuttavat toisilleen kaikki asiakirjat ja tiedot, joista voi olla hyötyä tilanteeseen johtaneiden seikkojen selvittämisessä. Varustamolle tai tämän edustajalle on ilmoitettava kokouksen tuloksista sekä kaikista pysäyttämisen mahdollisesti aiheuttamista toimenpiteistä.

9.   Pysäyttämisen selvittäminen

9.1   Ennen mahdollisen oikeudellisen menettelyn aloittamista oletettu rikkominen on pyrittävä sovittamaan sovittelumenettelyllä. Tämä menettely päättyy viimeistään neljäntenä työpäivänä pysäyttämisestä.

9.2   Sovittelumenettelyn tapauksessa sovellettavan sakon suuruus määritellään Guinea-Bissaun lainsäädännön mukaisesti.

9.3   Jos asiaa ei ole saatu ratkaistua sovittelumenettelyllä ja jos se viedään toimivaltaisen oikeusviranomaisen käsiteltäväksi, varustajan on asetettava ministeriön osoittamaan pankkiin vakuus, jonka määrä vahvistetaan ottaen huomioon pysäytyksestä aiheutuneet kustannukset, sakkojen määrä ja korjaukset, jotka rikkomisesta vastuussa olevien on hoidettava.

9.4   Vakuutta ei voi peruuttaa ennen kuin oikeuskäsittely on päättynyt. Vakuus vapautetaan heti, kun oikeuskäsittely päättyy ilman, että kyseistä aluksen päällikköä tuomitaan. Jos päällikkö tuomitaan sakkoon, joka on määrältään pienempi kuin asetettu vakuus, ministeriö vapauttaa jäännöksen.

9.5   Alus päästetään lähtemään, ja se ja sen miehistö saavat poistua satamasta:

heti kun sovittelumenettelystä johtuvat velvoitteet on täytetty tai

oikeuskäsittelyn päättymistä odotettaessa pankkiin on asetettu edellä 9.3 kohdassa mainittu vakuus ja ministeriö on sen hyväksynyt.

10.   Lainsäädännön noudattaminen

Kaikki yhteisön alusten tekemiä rikkomuksia koskevat tiedot toimitetaan säännöllisesti komissiolle lähetystön välityksellä.

11.   Uudelleenlastaus

11.1   Yhteisön alusten, jotka haluavat jälleenlaivata saaliitaan Guinea-Bissaun vesillä, on tehtävä se Guinea-Bissaun satamien redillä.

11.2   Kyseisten alusten varustajien on annettava ministeriölle vähintään 24 tuntia aikaisemmin seuraavat tiedot:

jälleenlaivausta aikovien kalastusalusten nimet,

rahtialuksen nimi,

jälleenlaivattava määrä tonneina lajeittain,

jälleenlaivauspäivä.

11.3   Jälleenlaivaus rinnastetaan Guinea-Bissaun kalastusalueelta poistumiseen. Alusten on sen vuoksi toimitettava toimivaltaisille viranomaisille saalisilmoitukset ja ilmoitettava, aikovatko ne jatkaa kalastusta vai poistua Guinea-Bissaun kalastusalueelta.

11.4   Muut kuin edellä olevissa kohdissa tarkoitetut saaliiden jälleenlaivaustoimenpiteet ovat kiellettyjä Guinea-Bissaun kalastusalueella. Tämän määräyksen rikkominen johtaa Guinea-Bissaun voimassa olevan lainsäädännön mukaisiin seuraamuksiin.

12.   Saaliin purkamista tai jälleenlaivausta Guinea-Bissaun satamassa harjoittavien yhteisön alusten päälliköiden on sallittava Guinea-Bissaun tarkastajien toiminta ja helpotettava sitä. Kunkin satamassa tehdyn tarkastuksen jälkeen aluksen päällikölle annetaan todistus.

X LUKU

Kalastusalusten satelliittiseuranta

Sopimuspuolet pyrkivät sekakomiteassa vahvistamaan tämän sopimuksen mukaisesti kalastavien yhteisön kalastusalusten satelliittiseurantaan liittyvät säännöt, kun tekniset edellytykset ovat olemassa.

Lisäykset

1.

Kalastuslisenssin hakemuslomake

2.

Saalis- ja pyyntiponnistustilastot

3.

Tonnikala-alusten kalastuspöytäkirja

LISÄYS 1

Image

Image

Image

LISÄYS 2

Image

Image

LISÄYS 3

Image

LIITE II

SELVITYS 1 – KALASTUSLUOKKA 1:

KALOJA JA PÄÄJALKAISIA PYYTÄVÄT PAKASTUSTROOLARIT

1.   Kalastusalue

Yli 12 meripeninkulman päässä perusviivasta sijaitsevat vedet, Guinea-Bissaun ja Senegalin yhteishoitoalue mukaan luettuna, pohjoisessa atsimuuttikulmaan 268° saakka

2.   Sallittu pyydys

Sallittuja ovat tavanomaiset troolit trooliovineen ja muut valikoivat pyydykset.

Puomien käyttö on sallittu.

Kaikentyyppisten pyydysten osalta sellaisten keinojen tai laitteiden käyttö, jotka tukkivat verkkojen silmät tai vähentävät niiden valikoivuutta, on kiellettyä. Kulumisen ja rikkoontumisen estämiseksi on kuitenkin sallittua kiinnittää pohjatroolipussien pohjalle verkosta tai muusta materiaalista valmistettu suoja. Kyseiset suojat kiinnitetään ainoastaan troolipussin etu- ja sivureunoille. Troolien takaosassa on sallittua käyttää suojavälineitä, jos ne koostuvat yhdestä verkonpalasta, joka on samaa materiaalia kuin pohja ja jonka silmät venytettyinä ovat vähintään 300 millimetriä.

Troolin pohjaverkon lankojen, olivat ne yksinkertaisia tai punottuja, kaksinkertaistaminen on kiellettyä.

3.   Pienin sallittu silmäkoko

70 mm

4.   Biologinen palautumisaika

Guinea-Bissaun lainsäädännön mukaisesti.

Jos Guinea-Bissaun lainsäädännössä ei ole tätä koskevia säännöksiä, sopimuspuolet sopivat sekakomiteassa ja parhaiden saatavilla olevien, yhteisen tiedekomitean hyväksymien tieteellisten lausuntojen perusteella sopivimmasta biologisesta palautumisajasta.

5.   Sivusaaliit

Guinea-Bissaun lainsäädännön mukaisesti.

Kalaa pyytävillä aluksilla voi olla tämän pöytäkirjan liitteessä olevassa III luvussa määritellyn kalastusmatkan lopussa enintään 9 % äyriäisiä ja 9 % pääjalkaisia kokonaissaaliista, joka on saatu Guinea-Bissaun kalastusalueella.

Pääjalkaisia pyytävillä aluksilla voi olla tämän pöytäkirjan liitteessä olevassa III luvussa määritellyn kalastusmatkan lopussa enintään 9 % äyriäisiä kokonaissaaliista, joka on saatu Guinea-Bissaun kalastusalueella.

Sallittujen sivusaalisprosenttien ylittämisestä seuraa Guinea-Bissaun lainsäädännön mukainen seuraamus.

Sopimuspuolet neuvottelevat sekakomiteassa sallitun enimmäismäärän mahdollisesta tarkistamisesta.

6.   Sallittu vetoisuus/Maksut

Sallittu vetoisuus vuodessa (brt)

4 400

Maksut euroina brt:a kohti vuodessa

229 euroa/brt/vuosi

Kolmi- ja kuusikuukautisten lisenssien osalta maksut lasketaan suhteessa aikaan ja niitä korotetaan vastaavasti 3 ja 2 prosenttia lisenssien laatimiseen liittyvien toistuvien kulujen kattamiseksi.

7.   Huomautuksia:

Alusten toimintaedellytykset määritellään tämän pöytäkirjan liitteessä.

SELVITYS 2 – KALASTUSLUOKKA 2:

KATKARAPUTROOLARIT

1.   Kalastusalue

Yli 12 meripeninkulman päässä perusviivasta sijaitsevat vedet, Guinea-Bissaun ja Senegalin yhteishoitoalue mukaan luettuna, pohjoisessa atsimuuttikulmaan 268° saakka

2.   Sallittu pyydys

Sallittuja ovat tavanomaiset troolit trooliovineen ja muut valikoivat pyydykset.

Puomien käyttö on sallittu.

Kaikentyyppisten pyydysten osalta sellaisten keinojen tai laitteiden käyttö, jotka tukkivat verkkojen silmät tai vähentävät niiden valikoivuutta, on kiellettyä. Kulumisen ja rikkoontumisen estämiseksi on kuitenkin sallittua kiinnittää pohjatroolipussien pohjalle verkosta tai muusta materiaalista valmistettu suoja. Kyseiset suojat kiinnitetään ainoastaan troolipussin etu- ja sivureunoille. Troolien takaosassa on sallittua käyttää suojavälineitä, jos ne koostuvat yhdestä verkonpalasta, joka on samaa materiaalia kuin pohja ja jonka silmät venytettyinä ovat vähintään 300 millimetriä.

Troolin pohjaverkon lankojen, olivat ne yksinkertaisia tai punottuja, kaksinkertaistaminen on kiellettyä.

3.   Pienin sallittu silmäkoko

40 mm

Guinea-Bissau sitoutuu muuttamaan lainsäädäntöään 12 kuukauden kuluessa tämän pöytäkirjan voimaantulosta siten, että silmäkoko on osa-alueen lainsäädännön mukaisesti 50 mm ja sitä sovelletaan kaikkiin Guinea-Bissaun kalastusalueella toimiviin, äyriäisiä pyytäviin laivastoihin.

4.   Biologinen palautumisaika

Guinea-Bissaun lainsäädännön mukaisesti.

Jos Guinea-Bissaun lainsäädännössä ei ole tätä koskevia säännöksiä, sopimuspuolet sopivat sekakomiteassa ja parhaiden saatavilla olevien, yhteisen tiedekomitean hyväksymien tieteellisten lausuntojen perusteella sopivimmasta biologisesta palautumisajasta.

5.   Sivusaaliit

Guinea-Bissaun lainsäädännön mukaisesti.

Katkarapua pyytävillä aluksilla voi olla tämän pöytäkirjan liitteessä olevassa III luvussa määritellyn kalastusmatkan lopussa enintään 50 % pääjalkaisia ja kaloja kokonaissaaliista, joka on saatu Guinea-Bissaun kalastusalueella.

Sallittujen sivusaalisprosenttien ylittämisestä seuraa Guinea-Bissaun lainsäädännön mukainen seuraamus.

6.   Sallittu vetoisuus/Maksut

Sallittu vetoisuus vuodessa (brt)

4 400

Maksut euroina brt:a kohti vuodessa

307 euroa/brt/vuosi

Kolmi- ja kuusikuukautisten lisenssien osalta maksut lasketaan suhteessa aikaan ja niitä korotetaan vastaavasti 3 ja 2 prosenttia lisenssien laatimiseen liittyvien toistuvien kulujen kattamiseksi.

7.   Huomautuksia:

Alusten toimintaedellytykset määritellään tämän pöytäkirjan liitteessä.

SELVITYS 3 – KALASTUSLUOKKA 3:

VAPAPYYDYKSIÄ KÄYTTÄVÄT TONNIKALA-ALUKSET

1.   Kalastusalue:

Yli 12 meripeninkulman päässä perusviivasta sijaitsevat vedet, Guinea-Bissaun ja Senegalin yhteishoitoalue mukaan luettuna, pohjoisessa atsimuuttikulmaan 268° saakka

Vapapyydyksiä käyttävät tonnikala-alukset saavat kalastaa elävällä syötillä kalastuskautensa aikana Guinea-Bissaun kalastusalueella.

2.   Sallittu pyydys ja tekniset toimenpiteet:

Vavat

Kurenuotat, joissa käytetään elävää syöttiä: 16 mm

Laajasti vaeltavia lajeja pyytävien alusten on noudatettava Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) vahvistamia, pyydyksiä ja niiden teknisiä määritelmiä koskevia toimenpiteitä ja suosituksia sekä kaikkia muita niiden kalastustoimintaan sovellettavia teknisiä toimenpiteitä.

3.   Sivusaaliit:

ICCAT:n ja FAO:n suositusten mukaisesti jättiläishain (Cetorhinus maximus), valkohain (Carcharodon carcharias), hietahain (Carcharias taurus) ja harmaahain (Galeorhinus galeus) pyynti on kiellettyä.

4.   Sallittu vetoisuus/Maksut

Maksu pyydettyä tonnia kohti

25 euroa/tonni

Kiinteämääräinen vuosimaksu:

500 euroa/20 tonnia

Niiden alusten lukumäärä, joilla on lupa kalastaa

14

5.   Huomautuksia:

Alusten toimintaedellytykset määritellään tämän pöytäkirjan liitteessä.

SELVITYS 4 – KALASTUSLUOKKA 4:

NUOTTAA KÄYTTÄVÄT TONNIKALAN PAKASTUSALUKSET JA SIIMA-ALUKSET

1.   Kalastusalue:

Yli 12 meripeninkulman päässä perusviivasta sijaitsevat vedet, Guinea-Bissaun ja Senegalin yhteishoitoalue mukaan luettuna, pohjoisessa atsimuuttikulmaan 268° saakka

2.   Sallittu pyydys ja tekniset toimenpiteet:

Nuotta ja pintasiimat

Laajasti vaeltavia lajeja pyytävien alusten on noudatettava Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) vahvistamia, pyydyksiä ja niiden teknisiä määritelmiä koskevia toimenpiteitä ja suosituksia sekä kaikkia muita niiden kalastustoimintaan sovellettavia teknisiä toimenpiteitä.

3.   Pienin sallittu silmäkoko

Kansainvälisen Atlantin tonnikalojen suojelukomission (ICCAT) vaatimukset

4.   Sivusaaliit:

ICCAT:n ja FAO:n suositusten mukaisesti jättiläishain (Cetorhinus maximus), valkohain (Carcharodon carcharias), hietahain (Carcharias taurus) ja harmaahain (Galeorhinus galeus) pyynti on kiellettyä.

5.   Sallittu vetoisuus/Maksut

Maksu pyydettyä tonnia kohti

35 euroa/tonni

Kiinteämääräinen vuosimaksu:

3 150 euroa/90 tonnia

Niiden alusten lukumäärä, joilla on lupa kalastaa

23

6.   Huomautuksia:

Alusten toimintaedellytykset määritellään tämän pöytäkirjan liitteessä.

LIITE III

Hoitosuunnitelma 2007 – Äyriäiset ja pohjakalalajit

Laji

BRT 2006

BRT 2007

BRT:n erotus

BRT:n erotus (%)

Äyriäiset

11 000

8 000

–3 000

–27 %

Pääjalkaiset

8 000

5 600

–2 400

–30 %

Pohjakalat

12 000

18 000

6 000

50 %

Pelagiset kalat

20 000

23 000

3 000

15 %

Tonnikala

49 000

49 000

0

0 %

YHTEENSÄ

100 000

103 600

3 600

0

Guinea-Bissau saavuttaa äyriäisten ja pääjalkaisten pyyntiponnistuksen rajoituksen tämän sopimuksen voimassaoloaikana pitämällä vuonna 2007 voimassa kolmansien maiden ja Euroopan yhteisön kanssa tehdyt nykyiset sopimukset, jollei anneta puoltavaa tieteellistä lausuntoa.

Jos kolmansille maille 1 päivänä tammikuuta 2007 myönnettyjä kalastusmahdollisuuksia ei kuitenkaan käytetä, niitä ei tarvitse siirtää vuodelle 2008 ja sitä seuraaville vuosille.

Näissä luokissa ei myönnetä lainkaan kalastusmahdollisuuksia vuokratuille aluksille.

Eurooppalaisten yhtiöiden tai yritysten kanssa tehdyistä sopimuksista luovutaan lopullisesti ja ne sanotaan virallisesti irti kolmenkymmenen päivän kuluessa tämän pöytäkirjan voimaantulosta.

LIITE IV

Tavoitteita ja suoritusindikaattoreita koskevat peruselementit, jotka on otettava huomioon pöytäkirjan 3, 8 ja 9 artiklan yhteydessä

Strategiset suuntaviivat ja tavoitteet

Indikaattorit

1.

Terveyttä koskevien olosuhteiden parantaminen kalastusalan kehittämiseksi

 

1.1

Valmistelut vientiluvan saamiseksi

Tehdasaluksiin, veneisiin ja kalastusyrityksiin sovellettaviin hygieniaa ja terveyttä koskeviin vähimmäisvaatimuksiin liittyvien, parlamentin laatimien/hyväksymien sääntöjen täytäntöönpano

Toimivaltaisen viranomaisen perustaminen

CIPA:n saattaminen vaatimusten mukaiseksi (ISO 9000)

Laboratoriossa välineet mikrobiologisten ja kemiallisten määritysten tekemiseksi

Katkarapujen valvonta- ja analysointisuunnitelman (PNVAR 2008) hyväksyminen ja sisällyttäminen lainsäädäntöön

Koulutettujen terveystarkastajien lukumäärä

Hygieniavaatimuksia koskevan koulutuksen saaneiden terveysasiamiesten ja kalastusministeriön virkamiesten lukumäärä

Vientilupa EU:hun saatu

1.2

Teollista ja pienimuotoista kalastusta harjoittavan laivaston nykyaikaistaminen ja saattaminen terveysvaatimusten tasolle

Vaatimusten mukaisiksi saatettujen tehdasalusten lukumäärä

Soveltuvammista materiaaleista valmistetuilla veneillä korvattujen puuveneiden määrä (lukumäärä ja prosenttiosuus)

Kylmälaitteilla varustettujen veneiden lukumäärä

Purkamispaikkojen lukumäärää lisätty

Pienimuotoista ja rannikkokalastusta harjoittavat alukset saatettu vastaamaan terveysvaatimuksia (lukumäärä ja prosenttiosuus)

1.3

Infrastruktuurien, erityisesti satamainfrastruktuurien kehittäminen

Bissaun satama kunnostettu ja kalastussatamaa laajennettu

Pienimuotoisessa ja teollisessa kalastuksessa pyydettyjen saaliiden purkamiseen käytettävän Bissaun sataman kalatori kunnostettu vaatimuksia vastaavaksi

Bissaun satama saatettu kansanvälisten vaatimusten mukaiseksi (SOLAS-yleissopimuksen ratifiointi)

Hylyt poistettu satamasta

1.4

Kalastustuotteiden menekinedistäminen (aluksista purettujen ja jalostettujen tuotteiden terveyttä ja kasvinterveyttä koskevat vaatimukset)

Kalastustuotteiden tarkastusjärjestelmä mukautettu ja toimintakykyinen

Hygieniasäännöistä tiedotetaan alan toimijoille (järjestettyjen koulutusten ja koulutettujen henkilöiden lukumäärä)

Analysointilaboratorio saatettu toimintakykyiseksi

Kunnostettujen pienimuotoisessa kalastuksessa saatujen saaliiden purkamis- ja jalostuspaikkojen lukumäärä

Ulkomaisten yksityisten toimijoiden kanssa toteutettavien teknisten ja kaupallisten kumppanuuksien kannustaminen

Guineabissaulaisten tuotteiden ekomerkkijärjestelmä

2.

Kalastusalueen seurannan, tarkastusten ja valvonnan parantaminen

 

2.1

Parannettu lainsäädäntö

Kalastusministeriön ja puolustusministeriön välinen tarkastuksia ja valvontaa koskeva sopimus hyväksytty

Kansallinen seuranta-, tarkastus- ja valvontasuunnitelma hyväksytty ja pantu täytäntöön

2.2

Seurannan, tarkastusten ja valvonnan vahvistaminen

Riippumattomien valantehneiden tarkastajien ryhmä toimintakykyinen (palkattujen ja koulutettujen henkilöiden lukumäärä) ja vastaavat budjettimäärärahat kirjattu varainhoitolakiin

Merikalastuksen valvontapäivien lukumäärä: 250 päivää/vuosi pöytäkirjan voimassaolon lopussa

Satamassa ja merellä tehtyjen tarkastusten lukumäärä

Ilmavalvonnan puitteissa tehtyjen tarkastusten lukumäärä

Julkaistujen tilastotiedotteiden lukumäärä

Tutkan kattavuusaste

VMS-järjestelmän kattavuusaste koko laivaston osalta

Käyttöön otettuihin valvontatekniikoihin mukautettu koulutusohjelma (koulutustuntien määrä, koulutettujen teknikkojen lukumäärä jne.)

2.3

Alusten pysäyttämisten seuranta

Pysäyttämisjärjestelmän avoimuus, seuraamukset ja sakkojen maksaminen parantuneet

Sakkojen maksamista koskevaa lainsäädäntöä parannettu ja käyttöön on otettu muiden kuin rahallisten sakkojen maksukielto

Sakkojen perintäjärjestelmää parannettu

Perityistä sakoista julkaistaan vuosittain tilastot

Niitä aluksia, joille on määrätty seuraamuksia, koskeva musta lista otettu käyttöön

Seuraamuksista laaditaan ja julkaistaan vuosittain tilastot

FISCAPin vuosikertomus julkaistu

3.

Kalastuksenhoidon parantaminen

 

3.1

Katkaravun ja pääjalkaisten pyyntiponnistuksen hallinnointi

Kolmansien maiden ja Euroopan yhteisön kanssa tehdyt nykyiset sopimukset voimassa vuonna 2007. Jos kolmansille maille 1 päivänä tammikuuta 2007 myönnettyjä kalastusmahdollisuuksia ei kuitenkaan käytetä, niitä ei tarvitse siirtää vuodelle 2008 ja sitä seuraaville vuosille.

Näissä luokissa ei myönnetä lainkaan kalastusmahdollisuuksia vuokratuille aluksille.

Eurooppalaisten yhtiöiden tai yritysten kanssa tehdyistä sopimuksista luovuttu lopullisesti ja ne on sanottu virallisesti irti kolmenkymmenen päivän kuluessa tämän pöytäkirjan voimaantulosta.

3.2

Kalavarojen tutkimuksen nykyaikaistaminen ja vahvistaminen

CIPA:n tutkimuskapasiteettia parannettu

3.3

Kalakantoja koskevien tietojen parantaminen

Vuotuinen troolaus suoritettu

Arvioitujen kantojen lukumäärä

Tutkimusohjelmien lukumäärä

Tärkeimpien kalavarojen tilanteesta annettujen suositusten määrä ja niiden suositusten määrä, joita on noudatettu (erityisesti liikakalastettujen kantojen kalastuksen kieltämistä ja säilyttämistä koskevat toimenpiteet)

Vuotuisten pyyntiponnistusten arviointi kehittämissuunnitelman kohteina olevien lajien osalta

Operationaalisen pyyntiponnistuksen hallinnointiväline (tietokannan luominen, tilastolliset valvontavälineet, laivastonhallinnosta vastaavien yksiköiden verkottuminen, tilastotiedotteiden julkaiseminen jne.)

3.4

Kalastuksen hallittu kehittäminen

Teollista kalastusta koskeva vuotuinen hoitosuunnitelma hyväksytty ennen asianomaisen vuoden alkua

Liikakalastettujen kalavarojen elvytyssuunnitelma hyväksytty ja pantu täytäntöön

Talousvyöhykkeellä pidetään alusrekisteriä, myös pienimuotoisesta kalastuksesta

Laadittujen, toteutettujen ja arvioitujen kehittämissuunnitelmien lukumäärä

3.5

Kalastus- ja meritalousministeriön teknisten palvelujen sekä alan hallintoon liittyvien palvelujen tehokkuuden parantaminen

Hallinnollisten valmiuksien vahvistaminen

Koulutus- ja kierrätysohjelman laatiminen ja soveltaminen (koulutettujen toimijoiden määrä, koulutustuntien määrä jne.)

Kumppanien kanssa toteutettavaa yhteensovittamista ja yhteistyötä koskevien menettelyjen lujittaminen

Kalastusta koskevien tietojen keruuta ja tilastollista seurantaa koskevan järjestelmän vahvistaminen

3.6

Lisenssien hallintojärjestelmän ja alusten seurantajärjestelmän vahvistaminen

Teknikoille suunnattujen koulutustuntien määrä

Koulutettujen teknikoiden lukumäärä

Palvelujen ja tilastojen verkottaminen