ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 337

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
21. joulukuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON YHTEISELLÄ PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELYLLÄ TEKEMÄT PÄÄTÖKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1530/2007/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2007, EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti

1

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1531/2007, annettu 10 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan yhteisön ja Kazakstanin tasavallan välisestä tiettyjen terästuotteiden kaupasta

2

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1532/2007, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnista annetun asetuksen (ETY) N:o 3491/90 muuttamisesta

19

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1533/2007, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, asetusten (EY) N:o 2015/2006 ja (EY) N:o 41/2007 muuttamisesta eräiden kalakantojen kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten osalta

21

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1534/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

33

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1535/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maataloustuotteiden tuotannon alalla

35

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1536/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien magnesiittitiilien tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1659/2005 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepanosta, yhden kyseisen maan viejän tuotteiden tuontiin sovellettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

42

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1537/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, jalostusteollisuudelle ajanjaksolla 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2007 toimitettuja tonnikaloja koskevan hyvityksen myöntämisestä tuottajajärjestöille

46

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1538/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 327/98 muuttamisesta

49

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1539/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, skotlantilaisena viskinä vietyihin viljoihin sovellettavista kertoimista jaksolla 2007/2008

50

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1540/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, irlantilaisena viskinä vietyihin viljoihin sovellettavista kertoimista jaksolla 2007/2008

52

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1541/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, sokerin tuontia kolmansiin maihin koskevien tullimuodollisuuksien täyttymisen todistamisesta asetuksen (EY) N:o 800/1999 16 artiklan mukaisesti

54

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1542/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, sillin, makrillin ja piikkimakrillin purkamis- ja punnitsemismenettelyistä

56

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1543/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, eräiden voilaatujen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 581/2004 ja rasvattoman maitojauheen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 582/2004 muuttamisesta

62

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1544/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamiseksi koulujen oppilaille myönnettävän yhteisön tuen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2707/2000 muuttamisesta

64

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1545/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, puhdistamoihin 1 päivän lokakuuta 2007 ja 30 päivän syyskuuta 2008 välisenä ajanjaksona toimitettavan, AKT-maista ja Intiasta peräisin olevan raa’an ruokosokerin täydentävän määrän vahvistamisesta

67

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1546/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1898/2005 muuttamisesta

68

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1547/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, siirtymäkauden vahvistamisesta Kap Verden tasavallan poistamiseksi yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 980/2005 mukaisen vähiten kehittyneitä maita koskevan erityisen menettelyn edunsaajamaiden luettelosta

70

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1548/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuottamiseen, annetun asetuksen (EY) N:o 1973/2004 muuttamisesta

71

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1549/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, Brasiliasta, Thaimaasta ja muista kolmansista maista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien eräiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 616/2007 muuttamisesta

75

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1550/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 796/2004 muuttamisesta

79

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1551/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

85

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1552/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

87

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1553/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 900/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

89

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1554/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1060/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

90

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1555/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

91

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1556/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

94

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1557/2007, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

98

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2007/76/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta fludioksonilin, klomatsonin ja prosulfokarbin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina ( 1 )

100

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/858/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 2007, yhteisön kasvilajikeviraston valituslautakunnan puheenjohtajan ja hänen sijaisensa nimittämisestä

105

 

 

2007/859/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä lokakuuta 2007, pöytäkirjan tekemisestä Euroopan talousyhteisön ja Thaimaan kuningaskunnan välisen, maniokin tuotantoa, kaupan pitämistä ja kauppaa koskevan yhteistyösopimuksen muuttamiseksi

106

Pöytäkirja Euroopan talousyhteisön ja Thaimaan kuningaskunnan välisen, maniokin tuotantoa, kaupan pitämistä ja kauppaa koskevan yhteistyösopimuksen muuttamisesta

108

 

 

2007/860/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä joulukuuta 2007, yhteisön makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Libanonille

111

 

 

2007/861/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen muuttamiseksi

113

Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan kirjeenvaihtona tehtävä sopimus Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen muuttamisesta

114

 

 

Komissio

 

 

2007/862/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2007, päätöksen 2006/805/EY muuttamisesta eläinten terveyttä koskevien toimenpiteiden osalta klassisen sikaruton torjumiseksi Unkarissa ja Slovakiassa (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6158)  ( 1 )

119

 

 

2007/863/EY

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2007, Yhdistyneen kuningaskunnan pyytämän, Pohjois-Irlantia koskevan poikkeuksen myöntämisestä vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6281)

122

 

 

2007/864/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2007, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäyksen B muuttamisesta Puolan tiettyjen liha-alan laitosten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6490)  ( 1 )

127

 

 

2007/865/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2007, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä XII olevan lisäyksen B muuttamisesta Puolan tiettyjen liha-alan laitosten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6494)  ( 1 )

129

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON YHTEISELLÄ PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELYLLÄ TEKEMÄT PÄÄTÖKSET

21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1530/2007/EY,

tehty 24 päivänä lokakuuta 2007,

EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (1) ja erityisesti sen 26 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 (2),

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan unioni on perustanut Euroopan unionin solidaarisuusrahaston (jäljempänä ”rahasto”) osoittaakseen solidaarisuutta katastrofialueiden väestöä kohtaan.

(2)

Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen perusteella rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään miljardi euroa.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 2012/2002 säädetään edellytyksistä, joiden täyttyessä rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön.

(4)

Saksa ja Ranska ovat esittäneet rahaston käyttöönottamiseksi hakemukset, jotka koskevat kahta voimakkaan myrskyn ja trooppisen pyörremyrskyn aiheuttamaa katastrofia,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varainhoitovuodeksi 2007 otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja 172 195 985 euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Strasbourgissa 24 päivänä lokakuuta 2007.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. LOBO ANTUNES


(1)  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EYVL L 311, 14.11.2002, s. 3.


ASETUKSET

21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/2


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1531/2007,

annettu 10 päivänä joulukuuta 2007,

Euroopan yhteisön ja Kazakstanin tasavallan välisestä tiettyjen terästuotteiden kaupasta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen (1) 17 artiklan 1 kohdassa määrätään, että tiettyjen terästuotteiden kauppaan sovelletaan erityistä määrällisiä järjestelyjä koskevaa sopimusta.

(2)

Euroopan yhteisön ja Kazakstanin tasavallan hallituksen välisen tiettyjen terästuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen (2), joka tehtiin 19 päivänä heinäkuuta 2005, voimassaolo on päättynyt 31 päivänä joulukuuta 2006. Vuonna 2007 Euroopan yhteisön ja Kazakstanin välistä tiettyjen terästuotteiden kauppaa on säännelty asetuksella (EY) N:o 1870/2006 (3).

(3)

Molemmat osapuolet ovat valmiita tekemään uuden sopimuksen vuodeksi 2008 ja sitä seuraaviksi vuosiksi.

(4)

Siihen saakka, kun uusi sopimus allekirjoitetaan ja se tulee voimaan, vuodeksi 2008 olisi vahvistettava määrälliset rajoitukset.

(5)

Ottaen huomioon, että vuoden 2007 määrällisten rajoitusten vahvistamiseen johtaneet edellytykset ovat suurelta osin edelleen olemassa, on tarkoituksenmukaista vahvistaa vuoden 2008 määrälliset rajoitukset samalle tasolle kuin vuonna 2007.

(6)

Keinojen tarjoaminen on tarpeen tämän järjestelmän hallinnoimiseksi Euroopan yhteisön sisällä siten, että uuden sopimuksen täytäntöönpanoa helpotetaan käyttämällä mahdollisimman paljon samanlaisia määräyksiä.

(7)

On tarpeen varmistaa, että kyseisten tuotteiden alkuperä tarkastetaan ja että tätä varten otetaan käyttöön asianmukaiset hallinnollisen yhteistyön menetelmät.

(8)

Vapaa-alueelle siirrettyjä tuotteita tai tuotteita, jotka tuodaan tullivarastointimenettelyssä, väliaikaisen maahantuonnin menettelyssä tai sisäisessä jalostusmenettelyssä (suspensiojärjestelmässä), ei pitäisi lukea kyseisille tuotteille vahvistettuihin rajoituksiin.

(9)

Tämän asetuksen tehokkaan soveltamisen kannalta on tarpeen, että kyseisiltä tuotteilta edellytetään yhteisön tuontilisenssiä niiden luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen yhteisössä.

(10)

Sen varmistamiseksi, että määrällisiä rajoituksia ei ylitetä, on tarpeen vahvistaa hallintomenettely, jonka mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät saa myöntää tuontilisenssejä ennen kuin ne ovat saaneet komissiolta vahvistuksen siitä, että tarvittavat määrät ovat edelleen käytettävissä kyseisen määrällisen rajoituksen puitteissa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 200831 päivään joulukuuta 2008 Kazakstanin tasavallasta peräisin olevien liitteessä I lueteltujen terästuotteiden yhteisöön suuntautuvaan tuontiin.

2.   Terästuotteet luokitellaan liitteen I mukaisiin tuoteryhmiin.

3.   Liitteessä I lueteltujen tuotteiden luokittelu perustuu neuvoston asetuksella (ETY) N:o 2658/87 (4) käyttöön otettuun yhdistettyyn nimikkeistöön (CN).

4.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden alkuperä määritetään yhteisössä voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

2 artikla

1.   Kazakstanin tasavallasta peräisin olevien liitteessä I lueteltujen terästuotteiden yhteisöön suuntautuvassa tuonnissa on noudatettava liitteessä V vahvistettuja määrällisiä rajoituksia. Kazakstanin tasavallasta peräisin olevien liitteessä I lueteltujen tuotteiden luovutus vapaaseen liikkeeseen yhteisössä edellyttää liitteessä II vahvistetun alkuperätodistuksen ja jäsenvaltioiden viranomaisten 4 artiklan säännösten mukaisesti myöntämän tuontilisenssin esittämistä.

2.   Sen varmistamiseksi, että määrät, joille tuontilisenssit myönnetään, eivät minään ajankohtana ylitä kullekin tuoteryhmälle asetettuja määrällisiä kokonaisrajoituksia, liitteessä IV luetellut toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tuontilisenssejä vasta saatuaan komissiolta vahvistuksen siitä, että määriä on edelleen käytettävissä niiden terästuotteiden tuoteryhmän ja toimittajamaan määrällisten rajoitusten puitteissa, joiden osalta yksi tai useampi tuoja on jättänyt hakemuksen kyseisille viranomaisille.

3.   Luvallinen tuonti luetaan kyseessä olevaan liitteessä V vahvistettuun määrälliseen rajoitukseen. Tuotteiden lähetyksen katsotaan tapahtuneen päivänä, jona ne on lastattu vientiin käytettävään kuljetusvälineeseen.

3 artikla

1.   Liitteessä V tarkoitettuja määrällisiä rajoituksia ei sovelleta vapaa-alueelle tai vapaavarastoon siirrettyihin tuotteisiin eikä tuotteisiin, jotka on tuotu tullivarastointimenettelyssä, väliaikaisen tuonnin menettelyssä tai sisäisessä jalostusmenettelyssä (suspensiojärjestelmässä).

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet luovutetaan myöhemmin vapaaseen liikkeeseen joko muuttumattomassa tilassa taikka käsittelyn tai jalostuksen jälkeen, sovelletaan 2 artiklan 2 kohtaa, ja tällä tavoin vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet luetaan niitä koskeviin liitteessä V esitettyihin määrällisiin rajoituksiin.

4 artikla

1.   Sovellettaessa 2 artiklan 2 kohtaa, liitteessä IV lueteltujen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ennen tuontilisenssien myöntämistä ilmoitettava komissiolle niiden vastaanottamiensa tuontilisenssihakemusten määrät, joiden tueksi on liitetty alkuperäiset vientilisenssit. Tämän jälkeen komissio ilmoittaa, ovatko haetut määrät käytettävissä tuontia varten, siinä aikajärjestyksessä, jossa jäsenvaltioiden ilmoitukset vastaanotetaan (ns. aikaprioriteettiperiaatteella).

2.   Komissiolle toimitettuihin ilmoituksiin sisältyvät hakemukset ovat hyväksyttävissä, jos niissä todetaan selvästi jokaisessa tapauksessa viejämaa, käytettävä tuotekoodi, tuotavat määrät, vientilisenssin numero, kiintiövuosi ja jäsenvaltio, jossa tuotteet on tarkoitus luovuttaa vapaaseen liikkeeseen.

3.   Komissio vahvistaa mahdollisuuksien mukaan viranomaisille hakemuksiin merkityn täydellisen määrän, joka on ilmoitettu kunkin tuoteryhmän osalta.

4.   Toimivaltaisten viranomaisten on viipymättä ilmoitettava komissiolle, kun näille on ilmoitettu määristä, jotka on jätetty käyttämättä tuontilisenssin voimassaoloaikana. Tällaiset käyttämättömät määrät siirretään ilman eri toimenpiteitä kussakin tuoteryhmässä yhteisön yhteenlasketun määrällisen rajoituksen jäljellä oleviin määriin.

5.   Edellä 1–4 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on toimitettava sähköisesti tätä varten perustetussa integroidussa verkossa, jollei pakottavista teknisistä syistä ole välttämätöntä käyttää väliaikaisesti muuta toimitustapaa.

6.   Tuontilisenssit tai vastaavat asiakirjat myönnetään 12–16 artiklan mukaisesti.

7.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle jo myönnettyjen tuontilisenssien tai vastaavien asiakirjojen peruuttamisesta, jos Kazakstanin tasavallan viranomaiset ovat mitätöineet tai peruuttaneet vastaavat vientilisenssit. Jos Kazakstanin tasavallan toimivaltaiset viranomaiset ovat kuitenkin ilmoittaneet komissiolle tai jonkin jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille vientilisenssin mitätöimisestä tai peruuttamisesta sen jälkeen, kun sitä koskevat tuotteet on tuotu yhteisöön, kyseiset määrät luetaan asianomaiseen liitteessä V vahvistettuun määrälliseen rajoitukseen.

5 artikla

1.   Jos komissiolla on tiedossa, että liitteessä I luetellut Kazakstanin tasavallasta peräisin olevat tuotteet on lastattu kuljetusvälineestä toiseen, niiden reittiä on muutettu tai ne on muulla tavalla tuotu yhteisöön kiertämällä 2 artiklan mukaisia määrällisiä rajoituksia, ja että välttämättömien tarkistusten tekeminen on tarpeen, komissio pyytää neuvottelujen aloittamista sopimukseen pääsemiseksi vastaavien määrällisten rajoitusten tarvittavasta tarkistamisesta.

2.   Siihen saakka, kun 1 kohdassa tarkoitettujen neuvottelujen tulos on selvillä, komissio voi pyytää Kazakstanin tasavaltaa toteuttamaan tarvittavat varotoimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisten neuvottelujen perusteella sovitut määrällisiä rajoituksia koskevat tarkistukset voidaan toteuttaa.

3.   Jos yhteisö ja Kazakstanin tasavalta eivät pääse tyydyttävään ratkaisuun ja jos komissio toteaa, että kiertämisestä on olemassa selvät todisteet, komissio vähentää määrällisistä rajoituksista vastaavan määrän tuotteita, jotka ovat peräisin Kazakstanin tasavallasta.

6 artikla

1.   Vientilisenssiä (joka on Kazakstanin tasavallan toimivaltaisten viranomaisten myöntämä) on edellytettävä liitteessä V vahvistettujen määrällisten rajoitusten alaisten terästuotteiden kaikilta lähetyksiltä mainittuihin rajoituksiin saakka.

2.   Tuojan on esitettävä vientilisenssin alkuperäiskappale 12 artiklassa tarkoitetun tuontilisenssin myöntämistä varten.

7 artikla

1.   Määrällisiä rajoituksia varten tarvittavan vientilisenssin on oltava liitteessä II esitetyn mallin mukainen ja siinä on muun muassa vahvistettava, että kyseisten tavaroiden määrä on luettu asianomaiselle tuoteryhmälle vahvistettuun määrälliseen rajoitukseen.

2.   Kukin vientilisenssi voi koskea ainoastaan yhtä liitteessä I mainittua tuoteryhmää.

8 artikla

Vientituotteet luetaan asianomaisiin liitteessä V vahvistettuihin määrällisiin rajoituksiin ja lähetetään 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

9 artikla

1.   Edellä 6 artiklassa tarkoitettuun vientilisenssiin voi kuulua lisäkappaleita, jotka on asianmukaisesti merkitty sellaisiksi. Vientilisenssi lisäkappaleineen ja alkuperätodistus lisäkappaleineen on laadittava englannin kielellä.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat täytetään käsin, tiedot on kirjoitettava musteella painokirjaimin.

3.   Vientilisenssien tai vastaavien asiakirjojen on oltava kooltaan 210 × 297 millimetriä. Paperin on oltava valkoista, liimakäsiteltyä hiokkeetonta kirjoituspaperia, jonka paino on vähintään 25 grammaa neliömetriä kohti. Jokaisessa osassa on oltava painettu aaltomainen taustakuvio, joka tekee mekaanisin tai kemiallisin keinoin tapahtuneen väärentämisen silmin havaittavaksi.

4.   Yhteisön toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät ainoastaan alkuperäiskappaleen voimassa olevaksi tämän asetuksen säännösten mukaista tuontia varten.

5.   Kussakin vientilisenssissä tai vastaavassa asiakirjassa on oltava yhdenmukainen painettu tai muulla tavoin merkitty sarjanumero, jolla asiakirja voidaan yksilöidä.

6.   Tässä numerossa on oltava seuraavat osat:

kaksi kirjainta, joilla yksilöidään viejämaa seuraavasti:

KZ

=

Kazakstanin tasavalta

kaksi kirjainta, joilla yksilöidään aiottu määräjäsenvaltio seuraavasti:

BE

=

Belgia

BG

=

Bulgaria

CZ

=

Tšekki

DK

=

Tanska

DE

=

Saksa

EE

=

Viro

GR

=

Kreikka

ES

=

Espanja

FR

=

Ranska

IE

=

Irlanti

IT

=

Italia

CY

=

Kypros

LV

=

Latvia

LT

=

Liettua

LU

=

Luxemburg

HU

=

Unkari

MT

=

Malta

NL

=

Alankomaat

AT

=

Itävalta

PL

=

Puola

PT

=

Portugali

RO

=

Romania

SI

=

Slovenia

SK

=

Slovakia

FI

=

Suomi

SE

=

Ruotsi

GB

=

Yhdistynyt kuningaskunta,

yksinumeroinen luku, jolla yksilöidään kiintiövuosi ja joka on asianomaisen vuosiluvun viimeinen numero, esimerkiksi ”4” vuoden 2004 osalta,

kaksinumeroinen luku, jolla yksilöidään asiakirjan myöntävä toimipaikka viejämaassa,

viisinumeroinen luku, joka on juokseva numero 00 001:n ja 99 999:n välillä ja joka on annettu kyseessä olevalle määräjäsenvaltiolle.

10 artikla

Vientilisenssi voidaan myöntää siinä tarkoitettujen tuotteiden lastaamisen jälkeen. Tällöin siinä on oltava maininta ”issued retrospectively” (myönnetty takautuvasti).

11 artikla

Jos vientilisenssi varastetaan, katoaa tai tuhoutuu, viejä voi pyytää asiakirjan antaneelta toimivaltaiselta viranomaiselta kaksoiskappaleen, joka laaditaan tämän hallussa olevien vientiasiakirjojen perusteella.

Tällä tavoin annetussa lisenssin kaksoiskappaleessa on oltava merkintä ”duplicate” (kaksoiskappale). Siinä on oltava sama päiväys kuin alkuperäisessä lisenssissä.

12 artikla

1.   Jos komissio on vahvistanut 4 artiklan mukaisesti, että haettu määrä on käytettävissä kyseessä olevan määrällisen rajoituksen puitteissa, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä tuontilisenssi enintään viiden työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona tuoja on esittänyt vastaavan vientilisenssin alkuperäiskappaleen. Lisenssi on esitettävä viimeistään 31 päivänä maaliskuuta lisenssin mukaisten tavaroiden lähetysvuotta seuraavana vuonna. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset myöntävät tuontilisenssit riippumatta siitä, mikä jäsenvaltio on ilmoitettu määräpaikaksi vientilisenssissä, edellyttäen, että komissio on vahvistanut 4 artiklan mukaisesti sen, että haettu määrä on käytettävissä kyseisen määrällisen rajoituksen puitteissa.

2.   Tuontilisenssit ovat voimassa neljä kuukautta niiden myöntämisestä. Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat jatkaa voimassaoloaikaa tuojan asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä enintään neljällä kuukaudella.

3.   Tuontilisenssit on laadittava liitteessä III esitetyssä muodossa, ja ne ovat voimassa kaikkialla yhteisön tullialueella.

4.   Tuojan esittämässä tuontilisenssiä koskevassa ilmoituksessa tai hakemuksessa on oltava

a)

viejän täydellinen nimi ja osoite;

b)

tuojan täydellinen nimi ja osoite;

c)

tavaroiden tarkka kuvaus ja Taric-koodi(t);

d)

tavaroiden alkuperämaa;

e)

lähetysmaa;

f)

kyseessä oleva tuoteryhmä ja tuotavien tuotteiden määrä;

g)

nettopaino Taric-nimikkeittäin;

h)

tuotteiden CIF-arvo yhteisön rajalla Taric-nimikkeittäin;

i)

maininta siitä, ovatko kyseiset tuotteet kakkoslaatua tai laatuvaatimuksia vastaamattomia;

j)

tarvittaessa maksu- ja toimituspäivämäärä sekä konossementin ja ostosopimuksen jäljennös;

k)

vientilisenssin päivämäärä ja numero;

l)

hallinnollisiin tarkoituksiin mahdollisesti käytettävä sisäinen koodi;

m)

päiväys ja tuojan allekirjoitus.

5.   Tuojat eivät ole velvollisia tuomaan tuontilisenssin mukaista kokonaismäärää yhtenä lähetyksenä.

13 artikla

Jäsenvaltioiden viranomaisten myöntämien tuontilisenssien voimassaolo riippuu toimivaltaisten Kazakstanin tasavallan viranomaisten myöntämien, tuontilisenssien myöntämisen perusteena olevien vientilisenssien voimassaoloajasta ja niissä mainituista määristä.

14 artikla

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä tuontilisenssit tai vastaavat asiakirjat 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja syrjimättä mitään yhteisön tuojaa, riippumatta siitä, missä tämän sijoittautumispaikka on yhteisössä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden voimassa olevien sääntöjen mukaisten ehtojen noudattamista.

15 artikla

1.   Jos komissio toteaa, että Kazakstanin tasavallan tietyn tuoteryhmän osalta myöntämien vientilisenssien mukaiset kokonaismäärät ylittävät kyseiselle tuoteryhmälle vahvistetun määrällisen rajoituksen, jäsenvaltioiden toimivaltaisille lisenssiviranomaisille on ilmoitettava siitä viipymättä, jotta tuontilisenssien myöntäminen voidaan keskeyttää. Tässä tapauksessa komissio aloittaa neuvottelut viipymättä.

2.   Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on kieltäydyttävä myöntämästä tuontilisenssejä Kazakstanin tasavallasta peräisin oleville tuotteille, joilla ei ole 6–11 artiklan säännösten mukaisesti myönnettyjä vientilisenssejä.

16 artikla

1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä 12 artiklassa tarkoitettujen tuontilisenssien myöntämiseen liitteessä III esitetyn tuontilisenssin mallin mukaisia lomakkeita.

2.   Tuontilisenssilomakkeet ja niiden otteet on laadittava kahtena kappaleena, joista yhdessä kappaleessa, joka annetaan hakijalle, on maininta ”Holder's copy” (lisenssinhaltijan kappale) ja numero 1 ja joista toisessa, joka jää lisenssin myöntävälle viranomaiselle, on maininta ”Copy for the issuing authority” (lisenssin myöntävän viranomaisen kappale) ja numero 2. Toimivaltaiset viranomaiset voivat hallinnollisia tarkoituksia varten liittää lisäkappaleita lomakkeeseen numero 2.

3.   Lomakkeet on painettava valkoiselle, hiokkeettomalle kirjoituspaperille, jonka paino on 55–65 grammaa neliömetriltä. Niiden on oltava kooltaan 210 × 297 millimetriä; rivivälin on oltava 4,24 millimetriä (tuuman kuudesosa); lomakkeiden ulkoasua on noudatettava tarkasti. Varsinaisen lisenssin muodostavan kappaleen numero 1 molemmilla puolilla on lisäksi oltava punaisella painettu aaltomainen taustakuvio mekaanisin tai kemiallisin keinoin tehtyjen väärennösten paljastamiseksi.

4.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava lomakkeiden painattamisesta. Ne voidaan myös painaa kirjapainossa, jonka on hyväksynyt jäsenvaltio, johon kirjapaino on sijoittautunut. Jälkimmäisessä tapauksessa jokaisessa lomakkeessa on oltava viittaus jäsenvaltion antamaan hyväksyntään. Jokaisessa lomakkeessa on oltava painolaitoksen nimi- ja osoitetiedot tai merkki, jonka avulla painolaitos voidaan tunnistaa.

5.   Tuontilisensseille tai otteille on niitä myönnettäessä annettava myöntämisnumero, jonka jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset antavat. Tuontilisenssin numero on ilmoitettava komissiolle sähköisesti 4 artiklan mukaisesti perustettua integroitua verkkoa käyttäen.

6.   Luvat ja otteet on laadittava asiakirjan myöntävän jäsenvaltion virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä.

7.   Toimivaltaiset viranomaiset merkitsevät asianomaisen terästuoteryhmän kohtaan 10.

8.   Lupia myöntävien ja kiintiöön lukemisen suorittavien viranomaisten on tehtävä merkintänsä leimasimella. Asiakirjan myöntävän viranomaisen leima voidaan kuitenkin korvata kirjaimia tai numeroita sisältävällä rei'itetyllä kohopainatuksella tai luvassa olevalla painatuksella. Asiakirjan myöntävien viranomaisten on käytettävä myönnetyn määrän merkitsemisessä väärentämisen estävää menetelmää siten, että numeroita tai merkintöjä on mahdotonta lisätä.

9.   Kappaleiden 1 ja 2 kääntöpuolella on oltava kohta, johon tuotteiden määriä voivat merkitä joko tulliviranomaiset, kun tuontimuodollisuudet on suoritettu, tai toimivaltaiset hallintoviranomaiset otteen antamisen yhteydessä. Jos kiintiöön luetuille määrille varattu tila luvassa tai sen otteessa ei ole riittävä, toimivaltaiset viranomaiset voivat liittää asiakirjaan yhden tai useamman lisälehden, joissa on luvan tai otteen kappaleiden 1 ja 2 kääntöpuolen mukaiset kohdat. Kiintiöön lukemisen suorittavien viranomaisten on leimattava asiakirja siten, että sen toinen puolisko on lisenssissä tai sen otteessa ja toinen puolisko lisälehdellä. Jos asiakirjassa on useampi kuin yksi lisälehti, vastaava leima on lyötävä samalla tavoin kullekin lehdelle ja sitä edeltävälle lehdelle.

10.   Jäsenvaltion viranomaisten myöntämillä tuontilisensseillä ja otteilla sekä näiden tekemillä merkinnöillä on sama oikeusvaikutus jokaisessa muussa jäsenvaltiossa kuin niiden omien viranomaisten myöntämillä asiakirjoilla ja merkinnöillä.

11.   Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat tarpeen mukaan vaatia, että lisenssien tai otteiden sisältö käännetään kyseisen jäsenvaltion viralliselle kielelle tai yhdelle jäsenvaltion virallisista kielistä.

17 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. AMADO


(1)  EYVL L 196, 28.7.1999, s. 3.

(2)  EUVL L 232, 8.9.2005, s. 64.

(3)  EUVL L 360, 19.12.2006, s. 1.

(4)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1352/2007 ( EUVL L 303, 21.11.2007, s. 3).


LIITE I

SA Levytuotteet

SA1. Kelat

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Raskaat levyt

 

7208400010

 

7208512000

 

7208519100

 

7208519800

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Muut levytuotteet

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


LIITE II

Image

Image

Image

Image


LIITE III

Image

Image

Image

Image


LIITE IV

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE AUTORITEITEN

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция ”Регистриране, лицензиране и контрол”

ул. ”Славянска” № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Fax:

(359-2) 980 47 10

(359-2) 988 36 54

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: + 372 631 3660

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: + 353-1-631 25 62

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ: (30-210) 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: + 34-91 349 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America, 341

I-00144 Roma

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

 

KYPROS

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ: (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax: + 370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+ 351) 218 81 39 90

 

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel.: (40-21) 315 00 81,

Fax: (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 56

 

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi + 358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax.: + 358-20-492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax + (44-1642) 36 42 69


LIITE V

MÄÄRÄLLISET RAJOITUKSET

(tonnia)

Tuotteet

Vuosi 2008

SA Levytuotteet

SA1. Kelat

87 125

SA2. Raskaat levyt

0

SA3. Muut levytuotteet

117 875


21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/19


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1532/2007,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2007,

Bangladeshista peräisin olevan riisin tuonnista annetun asetuksen (ETY) N:o 3491/90 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3491/90 (1) 1 artiklassa säädetään kyseisestä maasta peräisin olevan riisin tuonnista kannettavien maksujen vähennyksistä. Vähennykset vastasivat toisaalta ecuina vahvistettuja määriä ja toisaalta riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 21 päivänä kesäkuuta 1976 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1418/76 (2) 14 artiklan 3 kohdassa säädetyn teollisuuden suojamaksun määrää.

(2)

Kyseisen järjestelyn hyväksymisen jälkeen asiaa koskeviin horisontaaliasetuksiin on tehty useita muutoksia, mutta asetusta (ETY) N:o 3491/90 ei kuitenkaan ole muutettu. Mainitun asetuksen 1 artiklassa säädettyjä tuonnista kannettavien tullien laskentaa koskevia tekijöitä olisi sovellettava ottaen huomioon asianomaiset horisontaaliasetukset, mikä saattaa aiheuttaa erilaisia tulkintoja.

(3)

Erityisesti erilaiset tuontimaksut on muunnettu tuontitulleiksi 1 päivästä heinäkuuta 1995 maatalousalalla Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa tehtyjen sopimusten täytäntöönpanemiseksi tarvittavista mukautuksista ja siirtymäjärjestelyistä 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3290/94 (3) hyväksymisen jälkeen.

(4)

Teollisuuden suojamaksu -käsite poistettiin 1 päivästä heinäkuuta 2006 alkaen 22 päivänä toukokuuta 2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 797/2006 (4), jolla muutettiin asetusta (EY) N:o 1785/2003 riisin tuontijärjestelyjen osalta.

(5)

Yhteisön maatalouden valuuttajärjestelmässä vuonna 1984 käyttöön otettu switch-over-mekanismi, jonka tarkoituksena oli välttää se, etteivät maatalouden vaihtokurssit kehity samoin edellytyksin kuin rahamarkkinakurssit, poistettiin 1 päivästä helmikuuta 199523 päivänä tammikuuta 1995 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 150/95 (5), jolla muutettiin yhteisessä maatalouspolitiikassa sovellettavista muuntokursseista ja laskentayksiköstä annettua asetusta (ETY) N:o 3813/92. Koska asetus (ETY) N:o 3813/92 kumottiin 1 päivästä tammikuuta 1999 maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 15 päivänä joulukuuta 1998 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 2799/98 (6), ecuina ilmoitettuja yhteisen maatalouden hintoja ja määriä nostettiin soveltamalla korjauskerrointa 1,207509, jotta voitiin tasoittaa yhteisessä maatalouspolitiikassa käytettyjä kursseja kansalliseen valuuttaan muunnettaessa käytettävien todellisten kurssien vaikutukset, ja sen vuoksi asetuksen (ETY) N:o 3491/90 1 artiklassa säädettyihin määriin sovellettiin samaa kerrointa 1,207509 1 päivästä helmikuuta 1995.

(6)

Tämän vuoksi asetusta (ETY) N:o 3491/90 olisi muutettava, jotta voidaan vahvistaa selkeästi seikat, jotka on otettava huomioon laskettaessa Bangladeshista peräisin olevan riisin mainitun asetuksen mukaisesta tuonnista kannettavia tulleja,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 3491/90 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tuotaessa Bangladeshista 2 artiklassa säädettyjen määrien rajoissa CN-koodeihin 1006 10 (lukuun ottamatta koodia 1006 10 10), 1006 20 ja 1006 30 kuuluvan riisin tuontitulli on samansuuruinen kuin

CN-koodiin 1006 10 kuuluvan paddy- eli raakariisin, lukuun ottamatta CN-koodia 1006 10 10, tuontiin sovellettavat yhteisessä tullitariffissa vahvistetut tullit, joista vähennetään 50 prosenttia sekä sen jälkeen määrä, joka on 4,34 euroa,

CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin tuontiin sovellettava riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (7) 11 a artiklan mukaisesti vahvistettu tulli, josta vähennetään 50 prosenttia sekä sen jälkeen määrä, joka on 4,34 euroa,

CN-koodiin 1006 30 kuuluvan osittain hiotun ja hiotun riisin tuontiin sovellettava asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 c artiklan mukaisesti vahvistettu tulli, josta vähennetään 16,78 euroa ja sen jälkeen 50 prosenttia ja lisäksi määrä, joka on 6,52 euroa.

2)

Muutetaan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäisessä alakohdassa oleva ilmaisu ”tuontimaksu” ilmaisulla ”tuontitulli”.

b)

Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Määrät, jotka koskevat muita riisin jalostusasteita kuin esikuorittua riisiä, muunnetaan soveltamalla muuntokurssien, jalostuskustannusten ja sivutuotteiden arvon vahvistamisesta riisin eri jalostusasteille 21 päivänä elokuuta 1967 annetun komission asetuksen N:o 467/67/ETY (4) 1 artiklassa vahvistettua muuntokerrointa.”

3)

Muutetaan alaviite 4 seuraavasti:

”(4)

EYVL 204, 24.8.1967, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2325/88 (EYVL L 202, 27.7.1988, s. 41).”

4)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Yksityiskohtaiset säännöt tämän asetuksen soveltamisesta annetaan asetuksen (EY) N:o 1785/2003 26 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SILVA


(1)  EYVL L 337, 4.12.1990, s. 1.

(2)  EYVL L 166, 25.6.1976, s. 1. Asetus kumottu asetuksella (EY) N:o 3072/95 (EYVL L 329, 30.12.1995, s. 18).

(3)  EYVL L 349, 31.12.1994, s. 105. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1340/98 (EYVL L 184, 27.6.1998, s. 1).

(4)  EUVL L 144, 31.5.2006, s. 1.

(5)  EYVL L 22, 31.1.1995, s. 1.

(6)  EYVL L 349, 24.12.1998, s. 1.

(7)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 797/2006.”


21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/21


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1533/2007,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2007,

asetusten (EY) N:o 2015/2006 ja (EY) N:o 41/2007 muuttamisesta eräiden kalakantojen kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan,

ottaa huomioon turskakantojen elvytystoimenpiteistä 26 päivänä helmikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 423/2004 (2) ja erityisesti sen 8 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 2015/2006 (3) vahvistetaan yhteisön kalastusaluksiin sovellettavat eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuudet vuosiksi 2007 ja 2008.

(2)

Koillis-Atlantin kalastuskomissio (NEAFC) päätti kesäkuussa 2007 pitämässään ylimääräisessä kokouksessa laajentaa keltaroussin kalastuksen kieltoa NEAFC:n sääntelyalueella vuoden 2007 toisella vuosipuoliskolla koskevia suosituksia. Nämä suositukset olisi saatettava osaksi yhteisön lainsäädäntöä.

(3)

Kalastukseen tietyillä alueilla sovellettavia edellytyksiä on tarpeen selventää sen varmistamiseksi, että Norjan, Tanskan ja Ruotsin välistä 19 päivänä joulukuuta 1966 tehtyä vastavuoroista kalastusta Skagerrakissa ja Kattegatissa koskevaa sopimusta sovelletaan moitteettomasti. Muutos on näin ollen tarpeen.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 41/2007 (4) vahvistetaan yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuudet ja niihin liittyvät edellytykset vuodeksi 2007.

(5)

Yhteisön ja Islannin välillä 28 päivänä maaliskuuta 2007 käydyissä neuvotteluissa on päästy sopimukseen kiintiöistä, jotka Islannin alukset voivat kalastaa yhteisön kiintiöstä ennen 30 päivää huhtikuuta 2007 yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välillä tehdyn sopimuksen mukaisesti, sekä kiintiöistä, jotka Islannin talousalueella punasimppua kalastavat yhteisön alukset voivat kalastaa heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana. Tämä järjestely olisi saatettava osaksi yhteisön lainsäädäntöä.

(6)

Joihinkin TACeihin tietyillä alueilla sovellettavia edellytyksiä on tarpeen selventää sen varmistamiseksi, että Norjan, Tanskan ja Ruotsin välistä 19 päivänä joulukuuta 1966 tehtyä vastavuoroista kalastusta Skagerrakissa ja Kattegatissa koskevaa sopimusta sovelletaan moitteettomasti. Muutos on näin ollen tarpeen.

(7)

Tiettyjen kantojen tieteellinen tilanne olisi selvennettävä TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta 6 päivänä toukokuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 (5) soveltamisen osalta.

(8)

Jos yli 75 prosenttia varo-TACista on käytetty ennen sen soveltamisvuoden lokakuun 31 päivää, jäsenvaltio, jolla on sitä kantaa koskeva kiintiö, jolle kyseinen TAC on vahvistettu, voi asetuksen (EY) N:o 847/96 mukaisesti pyytää TACin korotusta. Tätä koskeva Alankomaiden pyyntö on todettu perustelluksi piikkikampelan ja silokampelan TACin osalta EY:n vesillä alueilla II a ja IV, ja se olisi pantava täytäntöön.

(9)

Yhteisön ja Färsaarten välisten kirjallisten neuvottelujen tuloksena on päästy sopimukseen vesillepääsystä sillin osalta ICES-alueilla I ja II (EY:n ja kansainväliset vedet). Tämä järjestely olisi saatettava osaksi yhteisön lainsäädäntöä.

(10)

Euroopan yhteisön ja Grönlannin välisen kalastuskumppanuussopimuksen (6) pöytäkirjan mukaisesti yhteisölle on myönnetty Itä-Grönnlannin vesille vuodeksi 2007 grönlanninpallasta koskeva lisäkiintiö. Tämä järjestely olisi saatettava osaksi yhteisön lainsäädäntöä.

(11)

Koillis-Atlantin kalastuskomissio (NEAFC) antoi kesäkuussa 2007 pitämässään ylimääräisessä kokouksessa suosituksia punasimppua koskevista säilyttämis- ja hoitotoimenpiteistä NEAFC:n sääntelyalueella (ICES-alueiden I ja II kansainväliset vedet) vuonna 2007. Nämä suositukset olisi saatettava osaksi yhteisön lainsäädäntöä.

(12)

Olisi selvennettävä edellytyksiä, joita sovelletaan korvattuihin tai käytöstä poistettuihin aluksiin kalastustoiminnan pysyvän lopettamisen vuoksi myönnettävien lisäpäivien osalta, sillä viittaus tiettyihin aluksiin, joita pyyntiponnistusrajoitukset koskevat, on virheellinen.

(13)

Olisi selvennettävä pyyntiponnistusilmoitusten osalta asetuksen (EY) N:o 41/2007 liitteissä II A, II B ja II C vahvistettua preijausvaatimuksia koskevaa poikkeusta, jota sovelletaan alusten seurantajärjestelmällä varustettuihin aluksiin.

(14)

Olisi oikaistava asetuksen (EY) N:o 41/2007 liitteen II B otsikko, jotta varmistetaan johdonmukaisuus mainitun liitteen soveltamisalan kanssa.

(15)

Passiivisten pyydysten pituus olisi ilmoitettava 2,5 kilometrin sijaan viitenä merimailina, jotta varmistetaan, ettei verkkojen käsittelyn turvallisuus vaarannu passiivisten pyydysten ja puomitroolien merkitsemistä ja tunnistamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 1 päivänä maaliskuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 356/2005 (7) säädettyjen nykyisten passiivisten pyydysten merkitsemistä ja tunnistamista koskevien sääntöjen vuoksi.

(16)

Sen vuoksi asetukset (EY) N:o 2015/2006 ja (EY) N:o 41/2007 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2015/2006 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2015/2006 liitteessä oleva 2 osa tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 41/2007 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 41/2007 seuraavasti:

1)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Pääsyrajoitukset

1.   Yhteisön alukset eivät saa kalastaa Skagerrakissa 12 meripeninkulman sisällä Norjan perusviivoista. Tanskan tai Ruotsin lipun alla purjehtivat alukset saavat kuitenkin kalastaa neljän meripeninkulman etäisyydellä Norjan perusviivoista.

2.   Yhteisön alukset saavat kalastaa Islannin lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesialueilla ainoastaan seuraavat koordinaatit yhdistävien suorien linjojen rajaamalla alueella:

 

Lounaisalue

1.

63° 12′ N ja 23° 05′ W, 62° 00′ N ja 26° 00′ W,

2.

62° 58′ N ja 22° 25′ W,

3.

63° 06′ N ja 21° 30′ W,

4.

63° 03′ N ja 21° 00′ W – tästä 180° 00′ S;

 

Kaakkoisalue

1.

63° 14′ N ja 10° 40′ W,

2.

63° 14′ N ja 11° 23′ W,

3.

63° 35′ N ja 12° 21′ W,

4.

64° 00′ N ja 12° 30′ W,

5.

63° 53′ N ja 13° 30′ W,

6.

63° 36′ N ja 14° 30′ W,

7.

63° 10′ N ja 17° 00′ W – tästä 180° 00′ S.”

2)

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 41/2007 liitteet I A, I B, II A, II B, II C ja III tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. SILVA


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 865/2007 (EUVL L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  EUVL L 70, 9.3.2004, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 441/2007 (EUVL L 104, 21.4.2007, s. 28).

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2015/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön aluksiin sovellettavien eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuosiksi 2007 ja 2008 (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 28). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 754/2007 (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 26).

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 41/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 (EUVL L 15, 20.1.2007, s. 1). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 898/2007 (EUVL L 196, 28.7.2007, s. 22).

(5)  EYVL L 115, 9.5.1996, s. 3.

(6)  EUVL L 172, 30.6.2007, s. 4.

(7)  EUVL L 56, 2.3.2005, s. 8, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1805/2005 (EUVL L 290, 4.11.2005, s. 12).


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2015/2006 liitteessä oleva 2 osa seuraavasti:

1)

Korvataan lestikalaa ICES-alueella III a ja ICES-alueella III bcd (yhteisön vedet) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Lestikala

Coryphaenoides rupestris

Alue

:

III a sekä yhteisön vedet alueilla III bcd

Vuosi

2007

2008

Tanska

1 002

946

Saksa

6

5 (1)

Ruotsi

52

49

EY

1 060

1 000

 

2)

Korvataan keltaroussia ICES-alueella VI (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Keltaroussi

Hoplostethus atlanticus

Αlue

:

VI (yhteisön vedet)

Vuosi

2007

2008

Espanja

6

4

Ranska

33

22

Irlanti

6

4

Yhdistynyt kuningaskunta

6

4

EY

51

34”

 

3)

Korvataan keltaroussia ICES-alueella VII (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Keltaroussi

Hoplostethus atlanticus

Alue

:

VII (yhteisön vedet)

Vuosi

2007

2008

Espanja

1

1

Ranska

147

98

Irlanti

43

29

Yhdistynyt kuningaskunta

1

1

Muut (2)

1

1

EY

193

130

 

4)

Korvataan keltaroussia ICES-alueilla I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII ja XIV (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Keltaroussi

Hoplostethus atlanticus

Alue

:

Yhteisön vedet alueilla I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII ja XIV

Vuosi

2007

2008

Espanja

4

3

Ranska

23

15

Irlanti

6

4

Portugali

7

5

Yhdistynyt kuningaskunta

4

3

EY

44

30”

 


(1)  Kiintiöön saa pyytää vain EY:n vesillä ICES-alueilla III a, III b, III c ja III d.”

(2)  Koskee ainoastaan sivusaaliita. Tämän kiintiön puitteissa ei sallita kohdennettua kalastusta.”


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 41/2007 liitteet seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I A seuraavasti:

a)

Korvataan molvaa ICES-alueella III a ja ICES-alueilla III b, III c ja III d (EY:n vedet) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Molva

Molva molva

Alue

:

III a; EY:n vedet alueilla III b, III c ja III d

LIN/03.

Belgia

8 (1)

Varo-TAC

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Tanska

62

Saksa

8 (1)

Ruotsi

24

Yhdistynyt kuningaskunta

8 (1)

EY

109

b)

Korvataan keisarihummeria ICES-alueella III a ja ICES-alueilla III b, III c ja III d (EY:n vedet) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

Alue

:

III a; EY:n vedet alueilla III b, III c ja III d

NEP/3A/BCD

Tanska

3 800

Analyyttinen TAC

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Saksa

11 (2)

Ruotsi

1 359

EY

5 170

TAC

5 170

c)

Korvataan keisarihummeria ICES-alueella VII koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

Alue

:

VII

NEP/07.

Espanja

1 509

Analyyttinen TAC

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Ranska

6 116

Irlanti

9 277

Yhdistynyt kuningaskunta

8 251

EY

25 153

TAC

25 153”

d)

Korvataan keisarihummeria ICES-alueilla VIII a, VIII b, VIII d ja VIII e koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Keisarihummeri

Nephrops norvegicus

Alue

:

VIII a, VIII b, VIII d ja VIII e

NEP/8ABDE.

Espanja

259

Analyyttinen TAC

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Ranska

4 061

EY

4 320

TAC

4 320”

e)

Korvataan piikkikampelaa ja silokampelaa EY:n vesillä alueilla II a ja IV koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Piikkikampela ja silokampela

Psetta maxima ja Scopthalmus rhombus

Alue

:

EY:n vedet alueilla II a ja IV

T/B/2AC4-C

Belgia

386

Varo-TAC

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Tanska

825

Saksa

211

Ranska

99

Alankomaat

2 923

Ruotsi

6

Yhdistynyt kuningaskunta

813

EY

5 263

TAC

5 263”

f)

Korvataan kielikampelaa ICES-alueella III a ja ICES-alueilla III b, III c ja III d (EY:n vedet) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Kielikampela

Solea solea

Alue

:

III a, EY:n vedet alueilla III b, III c ja III d

SOL/3A/BCD

Tanska

755

Analyyttinen TAC

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Saksa

44 (3)

Alankomaat

73 (3)

Ruotsi

28

EY

900

TAC

900

g)

Korvataan piikkihaita ICES-alueella III a sekä ICES-alueilla I, V, VI, VII, VIII, XII ja XIV (EY:n ja kansainväliset vedet) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Piikkihai

Squalus acanthias

Alue

:

III a; EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I, V, VI, VII, VIII, XII ja XIV

DGS/135X14

EY

2 828 (4)

Varo-TAC

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

TAC

2 828

h)

Korvataan harmaaturskaa ICES-alueella III a sekä ICES-alueilla II a ja IV (EY:n vedet) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Harmaaturska

Trisopterus esmarki

Alue

:

III a; EY:n vedet alueilla II a ja IV

NOP/2A3A4.

Tanska

0

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Saksa

0 (5)

Alankomaat

0 (5)

EY

0

Norja

1 000 (6)  (7)

TAC

Ei sovelleta

2)

Muutetaan liite I B seuraavasti:

a)

Korvataan silliä ICES-alueilla I ja II (EY:n ja kansainväliset vedet) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Silli

Clupea harengus

Alue

:

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II

HER/1/2.

Belgia

30

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Tanska

28 550

Saksa

5 000

Espanja

94

Ranska

1 232

Irlanti

7 391

Alankomaat

10 217

Puola

1 445

Portugali

94

Suomi

442

Ruotsi

10 580

Yhdistynyt kuningaskunta

18 253

EY

83 328

Norja

74 995 (8)

Färsaaret

10 834 (8)

TAC

1 280 000


Erityisedellytykset:

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla alueilla saa ylittää alla mainittuja määriä:


 

Norjan vedet linjan 62° N pohjoispuolella sekä Jan Mayenia ympäröivä kalastusalue

(HER/*2AJMN)

Belgia

30 (9)

Tanska

28 550 (9)

Saksa

5 000 (9)

Espanja

94 (9)

Ranska

1 232 (9)

Irlanti

7 391 (9)

Alankomaat

10 217 (9)

Puola

1 445 (9)

Portugali

94 (9)

Suomi

442 (9)

Ruotsi

10 580 (9)

Yhdistynyt kuningaskunta

18 253 (9)


 

Färsaarten vedet ICES-alueilla II ja V b linjan 62° N pohjoispuolella

(HER/*25B-F)

Belgia

3

Tanska

3 712

Saksa

650

Espanja

12

Ranska

159

Irlanti

960

Alankomaat

1 329

Puola

187

Portugal

12

Suomi

56

Ruotsi

1 374

Yhdistynyt kuningaskunta

2 374

b)

Korvataan villakuoretta ICES-alueilla V ja XIV (Grönlannin vedet) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Villakuore

Mallotus villosus

Alue

:

Grönlannin vedet alueilla V ja XIV

CAP/514GRN

Kaikki jäsenvaltiot

0

 

EY

28 490 (10)  (11)

TAC

Ei sovelleta

c)

Korvataan grönlanninpallasta ICES-alueilla V ja XIV (Grönlannin vedet) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Grönlanninpallas

Reinhardtius hippoglossoides

Alue

:

Grönlannin vedet alueilla V ja XIV

GHL/514GRN

Saksa

6 718

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Yhdistynyt kuningaskunta

353

EY

7 946 (12)

TAC

Ei sovelleta

d)

Lisätään punasimppua Norjan vesillä alueilla I ja II koskevan kohdan jälkeen punasimppua ICES-alueilla I ja II (kansainväliset vedet) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Punasimppu

Sebastes spp.

Alue

:

Kansainväliset vedet ICES-alueilla I ja II

RED/1/2INT

EY

Ei sovelleta (13)

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

TAC

15 500 (14)

e)

Korvataan punasimppuja ICES-alueella V a (Islannin vedet) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Punasimppu

Sebastes spp.

Alue

:

Islannin vedet alueella V a

RED/05A-IS

Belgia

100 (15)  (16)

 

Saksa

1 690 (15)  (16)

Ranska

50 (15)  (16)

Yhdistynyt kuningaskunta

1 160 (15)  (16)

EY

3 000 (15)  (16)

TAC

Ei sovelleta

3)

Muutetaan liite II A seuraavasti:

a)

Korvataan 10.1 kohta seuraavasti:

”10.1.

Komissio voi 1 päivän tammikuuta 2002 jälkeen toteutetun kalastustoiminnan pysyvän lopettamisen perusteella myöntää jäsenvaltioille lisämäärän päiviä, joina alus voi olla alueella, kun sillä on mukanaan 4.1 kohdassa tarkoitettuja pyydyksiä. Käytöstä poistettujen, kyseistä pyydystä kyseisellä alueella käyttäneiden alusten kilowattipäivinä mitattu vuoden 2001 pyyntiponnistus jaetaan kaikkien samanlaista pyydystä vuonna 2001 käyttäneiden alusten pyyntiponnistuksella. Lisäpäivät lasketaan kertomalla näin saatu suhde alun perin myönnettyjen päivien lukumäärällä.

Jos laskutoimituksen tuloksena on päivän osa, se pyöristetään lähimpään kokonaiseen päivään. Tätä kohtaa ei sovelleta silloin kun alus on korvattu 5.1 kohdan mukaisesti tai jos käytöstä poistamista on jo käytetty aikaisempina vuosina lisäpäivien saamiseksi alueella.”

b)

Korvataan 22 kohta seuraavasti:

”22.   Pyyntiponnistusilmoitukset

Turskakantojen elvytystoimenpiteistä 26 päivänä helmikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 423/2004 (17) 9 artiklasta poiketen asetuksen (EY) N:o 2244/2003 5 ja 6 artiklan mukaisesti alusten seurantajärjestelmällä varustettuihin aluksiin ei sovelleta asetuksen (ETY) N:o 2847/93 19 c artiklassa säädettyjä preijausvaatimuksia.

4)

Muutetaan liite II B seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

b)

Korvataan 9.1 kohta seuraavasti:

”9.1.

Komissio voi sellaisen kalastustoiminnan pysyvän lopettamisen perusteella, joka on toteutettu 1 päivän tammikuuta 2004 jälkeen joko asetuksen (EY) N:o 2792/1999 7 artiklan mukaisesti tai joka on seurausta muista jäsenvaltioiden asianmukaisesti perustelemista olosuhteista, myöntää jäsenvaltiolle lisämäärän päiviä, joina alus voi olla alueella, kun sillä on mukanaan 3 kohdassa tarkoitettuihin pyydysluokkiin kuuluvia pyydyksiä. Huomioon voidaan ottaa myös alukset, jotka voidaan osoittaa lopullisesti käytöstä poistetuiksi kyseisellä alueella. Käytöstä poistettujen, kyseistä pyydystä kyseisellä alueella käyttäneiden alusten kilowattipäivinä mitattu vuoden 2003 pyyntiponnistus jaetaan kaikkien samanlaista pyydystä samana vuonna käyttäneiden alusten pyyntiponnistuksella. Lisäpäivät lasketaan kertomalla näin saatu suhde alun perin myönnettyjen päivien lukumäärällä. Jos laskutoimituksen tuloksena on päivän osa, se pyöristetään lähimpään kokonaiseen päivään. Tätä kohtaa ei sovelleta silloin kun alus on korvattu 4.1 kohdan mukaisesti tai jos käytöstä poistamista on jo käytetty aikaisempina vuosina lisäpäivien saamiseksi alueella.”

c)

Korvataan 17 kohta seuraavasti:

”17.   Pyyntiponnistusilmoitukset

Asetuksen (ETY) N:o 2847/93 19 b, 19 c, 19 d, 19 e ja 19 k artiklaa sovelletaan aluksiin, joilla on mukanaan tämän liitteen 3 kohdassa määriteltyihin pyydysluokkiin kuuluvia pyydyksiä ja jotka toimivat tämän liitteen 1 kohdassa määritellyllä alueella. Asetuksen (EY) N:o 2847/93 19 c artiklassa säädettyjä preijausvaatimuksia ei sovelleta aluksiin, jotka on varustettu asetuksen (EY) N:o 2244/2003 5 ja 6 artiklan mukaisilla satelliittiseurantajärjestelmillä.”

5)

Muutetaan liite II C seuraavasti:

a)

Korvataan 9.1 kohta seuraavasti:

”9.1.

Komissio voi sellaisen kalastustoiminnan pysyvän lopettamisen perusteella, joka on toteutettu 1 päivän tammikuuta 2004 jälkeen joko asetuksen (EY) N:o 2792/1999 7 artiklan mukaisesti tai joka on seurausta muista jäsenvaltioiden asianmukaisesti perustelemista olosuhteista, myöntää jäsenvaltioille lisämäärän päiviä, joina alus voi olla alueella, kun sillä on mukanaan 3 kohdassa tarkoitettuja pyydyksiä. Huomioon voidaan ottaa myös alukset, jotka voidaan osoittaa lopullisesti käytöstä poistetuiksi kyseisellä alueella. Käytöstä poistettujen, kyseistä pyydystä kyseisellä alueella käyttäneiden alusten kilowattipäivinä mitattu vuoden 2003 pyyntiponnistus jaetaan kaikkien samanlaista pyydystä samana vuonna käyttäneiden alusten pyyntiponnistuksella. Lisäpäivät lasketaan kertomalla näin saatu suhde alun perin myönnettyjen päivien lukumäärällä. Jos laskutoimituksen tuloksena on päivän osa, se pyöristetään lähimpään kokonaiseen päivään. Tätä kohtaa ei sovelleta silloin kun alus on korvattu 4.1 kohdan mukaisesti tai jos käytöstä poistamista on jo käytetty aikaisempina vuosina lisäpäivien saamiseksi alueella.”

b)

Korvataan 16 kohta seuraavasti:

”16.   Pyyntiponnistusilmoitukset

Asetuksen (ETY) N:o 2847/93 19 b, 19 c, 19 d, 19 e ja 19 k artiklaa sovelletaan aluksiin, joilla on mukanaan tämän liitteen 3 kohdassa määriteltyihin pyydysluokkiin kuuluvia pyydyksiä ja jotka toimivat tämän liitteen 1 kohdassa määritellyllä alueella. Asetuksen (EY) N:o 2847/93 19 c artiklassa säädettyjä preijausvaatimuksia ei sovelleta aluksiin, jotka on varustettu asetuksen (EY) N:o 2244/2003 5 ja 6 artiklan mukaisilla satelliittiseurantajärjestelmillä.”

6)

Korvataan liitteessä III oleva 9.4 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

verkot, joiden silmäkoko on vähintään 120 mm ja alle 150 mm, jos niitä käytetään vesillä, joilla kartan mukainen syvyys on alle 600 metriä, jos ne ovat enintään 100 silmän korkuisia, jos niiden pauloitusmitoitus on vähintään 0,5 ja jos ne on varustettu kohoin tai vastaavin kellukkein. Kunkin verkon pituus saa olla enintään 5 meripeninkulmaa, ja kerrallaan käytössä olevien verkkojen kokonaispituus saa olla alusta kohden enintään 25 km. Vedessäpitoaika on enintään 24 tuntia; tai”.


(1)  Kiintiöön saa pyytää vain EY:n vesillä ICES-alueilla III a, III b, III c ja III d.”

(2)  Kiintiöön saa pyytää vain EY:n vesillä ICES-alueilla III a, III b, III c ja III d.”

(3)  Kiintiöön saa pyytää vain EY:n vesillä ICES-alueilla III a, III b, III c ja III d.”

(4)  Vain Tanska ja Ruotsi saavat kalastaa ICES-alueella III a olevilla Norjan vesillä.”

(5)  Kiintiöön saa pyytää vain EY:n vesillä ICES-alueilla II a, III a ja IV.

(6)  Tähän kiintiöön saa pyytää ICES-alueella VI a linjan 56° 30′ N pohjoispuolella.

(7)  Vain sivusaaliina.”

(8)  Tässä kiintiössä pyydetyt saaliit vähennetään Norjan ja Färsaarten TAC-osuudesta (vesillepääsykiintiö). Tähän kiintiöön saa pyytää EY:n vesillä linjan 62° N pohjoispuolella.

(9)  Kun kaikkien jäsenvaltioiden saaliiden yhteismäärä saavuttaa 74 995 tonnia, pyyntiä ei saa enää jatkaa.”

(10)  Josta 28 490 tonnia myönnetty Islannille.

(11)  Pyydettävä ennen 30.4.2007.”

(12)  Josta 800 tonnia myönnetty Norjalle ja 75 tonnia Färsaarille”

(13)  Kalastus rajoitetaan aluksiin, jotka ovat aiemmin harjoittaneet punasimpun kalastusta NEAFC:n sääntelyalueella.

(14)  Voidaan pyytää 1.9.–15.11.2007. TAC sisältää kaikki sivusaaliit.”

(15)  Väistämättömät sivusaaliit mukaan luettuina (turska ei ole sallittu).

(16)  Pyydettävä heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana.”

(17)  EUVL L 70, 9.3.2004, s. 8.”


21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/33


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1534/2007,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 756/2007 (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 41).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 20 päivänä joulukuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

IL

191,0

MA

97,4

TN

148,3

TR

130,3

ZZ

141,8

0707 00 05

JO

237,0

MA

57,0

TR

84,8

ZZ

126,3

0709 90 70

MA

88,7

TR

97,5

ZZ

93,1

0709 90 80

EG

290,4

ZZ

290,4

0805 10 20

AR

42,8

MA

76,3

TR

81,0

ZA

35,0

ZW

28,6

ZZ

52,7

0805 20 10

MA

75,5

ZZ

75,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

30,2

IL

66,8

TR

73,2

ZZ

56,7

0805 50 10

EG

49,3

MA

121,9

TR

106,8

ZZ

92,7

0808 10 80

CA

86,7

CN

90,5

MK

29,7

US

79,6

ZZ

71,6

0808 20 50

AR

71,1

CN

44,6

US

110,3

ZZ

75,3


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/35


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1535/2007,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maataloustuotteiden tuotannon alalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklan soveltamisesta tiettyihin valtion monialaisen tuen muotoihin 7 päivänä toukokuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 994/98 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

on julkaissut tämän asetuksen luonnoksen (2),

on kuullut neuvoa-antavaa valtiontukikomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 994/98 komissiolle annetaan valtuudet säätää asetuksella kynnyksestä, jonka alittavien tukitoimenpiteiden ei katsota täyttävän kaikkia perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaisia perusteita ja joihin ei näin ollen sovelleta perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdassa määrättyä ilmoitusmenettelyä.

(2)

Komissio on soveltanut perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklaa ja selkeyttänyt perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaisen tuen käsitettä lukuisissa päätöksissään. Komissio on myös esittänyt ensin vähämerkityksistä tukea koskevassa tiedonannossaan (3) ja myöhemmin EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen 12 päivänä tammikuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 69/2001 (4), joka korvattiin 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen 15 päivänä joulukuuta 2006 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1998/2006 (5), vähämerkityksiseen tukeen sovellettavaa enimmäismäärää koskevan politiikkansa, jossa määritetään, milloin 87 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta. Koska maatalousalalla sovelletaan erityisiä sääntöjä ja koska on vaarana, että tällä alalla pienetkin tukimäärät voivat täyttää perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan perusteet, asetusta (EY) N:o 69/2001 ei sovelleta maatalousalaan. Asetusta (EY) N:o 1998/2006 ei puolestaan sovelleta maataloustuotteiden tuotannon alaan.

(3)

Koska vuosien saatossa hankittu kokemus on kuitenkin osoittanut, että maatalousalalla myönnettävät erittäin vähäiset tukimäärät eivät tiettyjen edellytysten vallitessa välttämättä täytä perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan perusteita, komissio on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maatalous- ja kalastusalalla 6 päivänä lokakuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1860/2004 (6) vahvistanut säännöt, jotka mahdollistavat vähämerkityksisen tuen myöntämisen mainitulla alalla. Mainittu asetus, jonka nojalla yhdelle ja samalle yritykselle myönnettyjen vähämerkityksisten tukien kokonaismäärän ei katsota täyttävän kaikkia perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan perusteita, jos se ei ylitä 3 000:ta euroa tuensaajaa kohti kolmen vuoden aikana, eikä jäsenvaltiolle vahvistettua kokonaismäärää, joka on 0,3 prosenttia maatalousalan vuosituotannosta, kattaa niin maataloustuotteiden perustuotannon, jalostamisen kuin markkinoille saattamisenkin.

(4)

Koska maataloustuotteiden jalostamisen ja markkinoille saattamisen sekä teollisen toiminnan välillä on yhtäläisyyksiä, maataloustuotteiden jalostaminen ja markkinoille saattaminen on sisällytetty asetuksen (EY) N:o 1998/2006 soveltamisalaan, johon teollisen toiminnankin vähämerkityksiset tuet kuuluvat. Mainitut toiminnat on sen vuoksi jätetty asetuksen (EY) N:o 1860/2004 soveltamisalan ulkopuolelle. Asetus (EY) N:o 1860/2004 olisi selkeyden vuoksi kumottava ja korvattava uudella asetuksella, jota sovelletaan ainoastaan maataloustuotteiden tuotannon alalla.

(5)

Komission kokemusten perusteella tuen enimmäismäärä 3 000 euroa tuensaajaa kohti kolmen vuoden aikana voitaisiin nostaa 7 500 euroon ja 0,3 prosentin enimmäismäärä maatalousalan vuosituotannosta 0,75 prosenttiin ilman, että se vaikuttaisi jäsenvaltioiden väliseen kauppaan, että se vääristäisi tai uhkaisi vääristää kilpailua ja että näissä rajoissa myönnetyt tuet kuuluisivat perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, kunhan tietyt edellytykset täyttyvät. Tämän korotuksen turvin on lisäksi mahdollista keventää hallinnollista rasitetta. Huomioon otetaan verovuodet, joita yritys käyttää kyseisessä jäsenvaltiossa. Kolmen vuoden jaksolla tilannetta on tarkasteltava jatkuvasti siten, että kuluvana verovuonna sekä kahtena edeltävänä verovuonna myönnetyn vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä määritetään aina uuden vähämerkityksisen tuen myöntämisen yhteydessä. Enimmäismääräksi vahvistetun 7 500 euron rajan ylittäviä tukia ei pitäisi voida jakaa pienempiin osiin, jotta kyseisiin osiin voitaisiin soveltaa tätä asetusta.

(6)

Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa vientitukiin eikä tukiin, joilla suositaan kansallisten tuotteiden käyttöä tuontituotteiden kustannuksella. Erityisesti sitä ei pitäisi soveltaa tukeen, jolla rahoitetaan jakeluverkon perustamista ja toimintaa muissa maissa. Vientitukea ei yleensä ole tuki messujen osallistumiskustannuksiin eikä sellaisista selvityksistä tai konsulttipalveluista aiheutuviin kustannuksiin, joita tarvitaan uuden tuotteen tuomiseksi markkinoille tai jo olemassa olevan tuotteen tuomiseksi uusille markkinoille.

(7)

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että silloin kun yhteisö on päättänyt tiettyä maatalouden alaa koskevan yhteisen markkinajärjestelyn käyttöönotosta, jäsenvaltioiden on pidätyttävä kaikista sellaisista toimenpiteistä, jotka saattaisivat vaarantaa tämän järjestelyn tai joilla siitä poikettaisiin (7). Sen vuoksi tätä asetusta ei pitäisi soveltaa tukeen, jonka määrä vahvistetaan ostettavien tai markkinoille saatettavien tuotteiden hinnan tai määrän mukaan.

(8)

Avoimuuden, tasapuolisen kohtelun ja vähämerkityksiselle tuelle vahvistetun enimmäismäärän moitteettoman soveltamisen vuoksi jäsenvaltioiden olisi sovellettava samaa laskentamenetelmää. Laskemisen helpottamiseksi tukimäärät, jotka eivät ole raha-avustuksia, olisi muunnettava bruttoavustusekvivalentiksi. Muiden kuin avustuksina myönnettävien läpinäkyvien tukien tai useissa erissä maksettavien tukien avustusekvivalentin laskeminen edellyttää tuen myöntämishetkellä voimassa olevan markkinakoron käyttämistä. Valtiontukisääntöjen yhdenmukaisen, avoimen ja yksinkertaisen soveltamisen vuoksi tässä asetuksessa tarkoitettuna markkinakorkona olisi käytettävä viitekorkoja, jotka komissio vahvistaa säännöllisesti objektiivisten kriteerien mukaisesti ja jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai internetissä. Pohjakorkoon saattaa kuitenkin olla tarpeen lisätä ylimääräisiä peruspisteitä annettujen vakuuksien tai tuensaajaan liittyvän riskin mukaan.

(9)

Saman selvyyden, tasapuolisen kohtelun ja vähämerkityksiselle tuelle asetetun enimmäismäärän asianmukaisen soveltamisen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan läpinäkyvään vähämerkityksiseen tukeen. ’Läpinäkyvällä tuella’ tarkoitetaan tukea, jonka osalta on mahdollista laskea etukäteen tarkka bruttoavustusekvivalentti tarvitsematta tehdä riskinarviointia. Tällainen tarkka laskelma voidaan tehdä esimerkiksi avustusten, korkotukien ja rajattujen verovapautusten osalta. Korkotukilainoista koostuvaa tukea olisi pidettävä läpinäkyvänä vähämerkityksisenä tukena ainoastaan, kun bruttoavustusekvivalentti on laskettu tuen myöntämishetkellä voimassa olevan markkinakoron perusteella. Pääomapanoksista koostuvaa tukea ei pitäisi katsoa läpinäkyväksi vähämerkityksiseksi tueksi, ellei julkisten pääomapanosten kokonaismäärä ole pienempi kuin tuensaajakohtainen vähämerkityksisen tuen enimmäismäärä. Valtiontuesta pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tehtävien riskipääomasijoitusten edistämiseksi annetuissa yhteisön suuntaviivoissa (8) tarkoitetuista riskipääomasijoituksista koostuva tuki pitäisi katsoa läpinäkyväksi vähämerkityksiseksi tueksi ainoastaan, jos kyseisessä riskipääomaohjelmassa kunkin tuensaajayrityksen saaman pääomapanoksen määrä on enintään tuensaajakohtaisen vähämerkityksisen tuen enimmäismäärän suuruinen.

(10)

On tarpeen huolehtia sellaisten takausjärjestelyjen oikeusvarmuudesta, jotka todennäköisesti eivät vaikuta kauppaan eivätkä vääristä kilpailua ja joista on saatavilla riittävästi tietoa, jotta niiden mahdolliset vaikutukset voidaan arvioida luotettavasti. Tässä asetuksessa olisi säädettävä takauskohtaisesta enimmäismäärästä, joka perustuu sen yksittäisen lainan taattuun määrään, jolle takaus on annettu. Tämä enimmäismäärä on määritettävä menetelmällä, jolla arvioidaan elinkelpoisille yrityksille annettavien lainojen takausjärjestelyihin sisältyvä valtiontuki. Enimmäismäärää ei saisi soveltaa takausjärjestelyjen ulkopuolella myönnettyyn tapauskohtaiseen yksittäiseen tukeen eikä sellaisten toimien takauksiin, jotka eivät ole lainaa, kuten omaan pääomaan kohdistuvien liiketoimien takauksiin. Takauksia koskevan enimmäismäärän määrittelyn on perustuttava siihen, että kun otetaan huomioon yhteisön takausjärjestelyjen huonointa skenaariota vastaava 13 prosentin katto (maksukyvyttömyyden nettomäärä), voidaan katsoa, että 56 250 euron suuruisen takauksen bruttoavustusekvivalentti on vähämerkityksisen tuen enimmäismäärä eli 7 500 euroa. Tätä enimmäismäärää on voitava soveltaa ainoastaan takauksiin, jotka kattavat enintään 80 prosenttia perustana olevasta lainasta. Jäsenvaltio voi myös käyttää komission hyväksymää menetelmää sen jälkeen, kun siitä on ilmoitettu valtiontukialaa koskevan komission säädöksen nojalla, arvioidakseen takaukseen sisältyvän bruttoavustusekvivalentin, jos hyväksytty menetelmä koskee nimenomaisesti sellaista takauksen ja perustana olevan toimen tyyppiä, johon tätä asetusta sovelletaan.

(11)

Tätä asetusta ei pitäisi soveltaa valtiontuesta vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi annetuissa yhteisön suuntaviivoissa (9) tarkoitettuihin vaikeuksissa oleviin yrityksiin, sillä niille myönnetyn tuen bruttoavustusekvivalenttia on vaikea määritellä.

(12)

Perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukea koskevien periaatteiden mukaisesti vähämerkityksinen tuki olisi katsottava myönnetyksi sillä hetkellä, kun yritykselle myönnetään oikeus tukeen asiaan sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla.

(13)

Jotta vältetään yhteisön eri rahoitusvälineissä sovellettavien tuen enimmäisintensiteettien kiertäminen, samoihin tukikelpoisiin menoihin ei pitäisi voida myöntää vähämerkityksistä tukea valtiontuen lisäksi, jos tällainen tuen kasautuminen johtaisi tuki-intensiteettiin, joka ylittää yhteisön lainsäädännössä kunkin tapauksen erityisten olosuhteiden mukaan vahvistetun tuki-intensiteetin.

(14)

Tällä asetuksella ei suljeta pois mahdollisuutta, että jonkin jäsenvaltion hyväksymää toimenpidettä ei katsota perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan mukaiseksi valtiontueksi jollakin muulla perusteella kuin tämän asetuksen nojalla, esimerkiksi kun on kyse pääomapanoksesta tai takauksesta, jos kyseinen toimenpide on tavanomaisilla markkinatalousedellytyksillä toimivan yksityisen sijoittajan periaatteen mukainen.

(15)

Komission on varmistettava, että valtiontukisääntöjä noudatetaan ja että erityisesti vähämerkityksistä tukea koskevan säännön mukaisesti myönnetty tuki on valtiontukisääntöjen vaatimusten mukaista. Perustamissopimuksen 10 artiklassa vahvistetun yhteistyöperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioiden olisi helpotettava tämän tavoitteen saavuttamista ottamalla käyttöön tarvittava järjestelmä sen varmistamiseksi, että vähämerkityksistä tukea koskevan säännön perusteella myönnetyn tuen kokonaismäärä ei ylitä 7 500 euron enimmäismäärää tuensaajaa kohti eikä kokonaistuen enimmäismäärää, jonka komissio vahvistaa kunkin jäsenvaltion maatalousalan tuotannon arvon perusteella. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden olisi vähämerkityksistä tukea myöntäessään ilmoitettava yrityksille tuen määrä ja vähämerkityksinen luonne viittaamalla tähän asetukseen. Lisäksi jäsenvaltion olisi ennen kyseisen tuen myöntämistä saatava yritykseltä ilmoitus kuluvan verovuoden ja kahden sitä edeltävän verovuoden aikana myönnetystä muusta vähämerkityksisestä tuesta ja tarkistettava huolellisesti, etteivät vähämerkityksiselle tuelle asetetut enimmäismäärät ylity uuden vähämerkityksisen tuen myötä. Vaihtoehtoisesti enimmäismäärien noudattaminen voidaan varmistaa myös keskusrekisterin avulla. Kun kyseessä ovat Euroopan investointirahaston takausjärjestelyt, Euroopan investointirahasto voi laatia luettelon tuensaajista ja edellyttää jäsenvaltioita ilmoittamaan tuensaajille, että on kyse vähämerkityksisestä tuesta.

(16)

Asetuksen (EY) N:o 1860/2004 voimassaolon oli alun perin tarkoitus päättyä 31 päivänä joulukuuta 2008. Koska tämän asetuksen on määrä tulla voimaan ennen mainittua päivämäärää, olisi syytä selventää sen seurauksia siltä osin kuin on kyse sen soveltamisesta asetuksen (EY) N:o 1860/2004 nojalla maataloustuotteiden tuotannon alalla toimiville yrityksille myönnettyihin tukiin.

(17)

Ottaen huomioon komission saama kokemus ja erityisesti tarve tarkistaa säännöllisesti valtiontukipolitiikkaa tämän asetuksen soveltamisaikaa olisi rajoitettava. Jos tämän asetuksen voimassaolo päättyy eikä sitä jatketa, jäsenvaltioilla olisi oltava sen soveltamisalaan kuuluneita vähämerkityksisiä tukia koskeva kuuden kuukauden siirtymäkausi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan maataloustuotteiden tuotannon alalla toimiville yrityksille myönnettävään tukeen, lukuun ottamatta:

a)

tukea, jonka määrä vahvistetaan markkinoille saatettujen tuotteiden hinnan tai määrän mukaan;

b)

vientiin liittyvien toimien tukea eli tukea, joka liittyy välittömästi vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan tai muihin vientitoimintaan liittyviin juokseviin menoihin;

c)

tukea, jolla suositaan kotimaisia tuotteita tuontituotteiden kustannuksella;

d)

vaikeuksissa oleville yrityksille myönnettyä tukea.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’maataloustuotteiden tuotannon alalla toimivilla yrityksillä’, maataloustuotteiden alkutuotannossa toimivia yrityksiä;

2)

’maataloustuotteilla’ perustamissopimuksen liitteessä I lueteltuja tuotteita, neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (10) soveltamisalaan kuuluvia kalastus- ja vesiviljelytuotteita lukuun ottamatta.

3 artikla

Vähämerkityksinen tuki

1.   Tukien ei katsota täyttävän kaikkia perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan perusteita, jos ne täyttävät tämän artiklan 2–7 kohdassa vahvistetut edellytykset, eikä niihin sen vuoksi sovelleta perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaista ilmoitusvelvollisuutta.

2.   Yhdelle ja samalle yritykselle myönnettävän vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä ei saa ylittää 7 500:aa euroa minkään kolmen verovuoden pituisen ajanjakson aikana. Tätä enimmäismäärää sovelletaan tuen muodosta ja tavoitteista riippumatta. Tarkastelujakso määräytyy yrityksen kyseisessä jäsenvaltiossa soveltamien verovuosien perusteella.

Kun tukitoimenpiteeseen kuuluvien tukien yhteismäärä ylittää ensimmäisessä alakohdassa mainitun enimmäismäärän, tätä asetusta ei voida soveltaa tukeen edes sen osuuden osalta, joka ei ylitä enimmäismäärää. Tällaisessa tapauksessa tähän asetukseen ei voida vedota kyseisen tukitoimenpiteen myöntämishetkellä eikä myöhemmin.

3.   Jäsenvaltion maataloustuotteiden tuotannon alalla toimiville yrityksille myöntämien vähämerkityksisten tukien kokonaismäärä ei kolmen verovuoden pituisen ajanjakson aikana saa ylittää liitteessä vahvistettua arvoa.

4.   Edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tuen enimmäismäärät ilmaistaan rahamääräisinä. Kaikkien käytettävien lukujen on oltava bruttomääriä, toisin sanoen ne on ilmoitettava ennen veroja tai muita maksuja. Jos tuki myönnetään muussa muodossa kuin avustuksena, huomioon otettavan tuen määrä on tuen bruttoavustusekvivalentti.

5.   Useassa erässä maksettava tuki diskontataan sen myöntämisajankohdan mukaiseen arvoon. Diskonttauksessa sekä laskettaessa bruttoavustusekvivalenttia on käytettävä korkona avustuksen myöntämisajankohtana sovellettua viitekorkoa.

6.   Tätä asetusta sovelletaan ainoastaan missä muodossa tahansa olevaan tukeen, jonka osalta on mahdollista laskea etukäteen tarkka bruttoavustusekvivalentti tarvitsematta tehdä riskinarviointia (”läpinäkyvä tuki”). Erityisesti:

a)

lainoista muodostuvaa tukea pidetään läpinäkyvänä tukena, jos bruttoavustusekvivalentti on laskettu tuen myöntämishetkellä voimassa olevan markkinakoron perusteella;

b)

pääomapanoksista muodostuvaa tukea voidaan pitää läpinäkyvänä vähämerkityksisenä tukena ainoastaan, jos julkisten pääomapanosten kokonaismäärä on enintään vähämerkityksiselle tuelle asetetun enimmäismäärän suuruinen;

c)

riskipääomasijoituksista muodostuvaa tukea voidaan pitää läpinäkyvänä vähämerkityksisenä tukena ainoastaan, jos kyseisessä riskipääomaohjelmassa kunkin yrityksen saamien pääomapanosten määrä on enintään vähämerkityksiselle tuelle asetetun enimmäismäärän suuruinen;

d)

takausjärjestelyjen osana annettuja yksittäisiä tukia yrityksille, jotka eivät ole vaikeuksissa olevia yrityksiä, voidaan pitää läpinäkyvänä vähämerkityksisenä tukena, kun perusteena olevan lainan taattu osuus ei ole yli 56 250 euroa yritystä kohti. Jos perusteena olevan lainan taattu osuus muodostaa vain tietyn osuuden enimmäismäärästä, takauksen bruttoavustusekvivalentin katsotaan olevan vastaava osuus 2 kohdassa tarkoitetusta enimmäismäärästä. Takaus voi olla enintään 80 prosenttia perusteena olevasta lainasta.

Takausjärjestelyjä pidetään myös läpinäkyvinä tukijärjestelminä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

i)

komissio on hyväksynyt ennen järjestelyjen täytäntöönpanoa tässä asetuksessa tarkoitettujen takausten bruttoavustusekvivalentin laskemiseen käytettävän menetelmän valtiontukialaa koskevan komission säädöksen nojalla;

ii)

hyväksytty menetelmä koskee nimenomaisesti sellaista takauksen ja perustana olevan toimen tyyppiä, johon tätä asetusta sovelletaan.

7.   Samoihin tukikelpoisiin menoihin ei voida myöntää vähämerkityksistä tukea valtiontuen lisäksi, jos tällainen tuen kasautuminen johtaisi tuki-intensiteettiin, joka ylittää yhteisön sääntelyssä kunkin tapauksen erityisten olosuhteiden mukaan vahvistetun tuki-intensiteetin.

4 artikla

Valvonta

1.   Jos jäsenvaltio aikoo myöntää yritykselle vähämerkityksistä tukea, sen on ilmoitettava yritykselle kirjallisesti aiotusta tuen määrästä (bruttoavustusekvivalentteina ilmaistuna) ja siitä, että tuki on luonteeltaan vähämerkityksistä. Sen on viitattava suoraan tähän asetukseen, mainittava sen nimi ja tiedot julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Jos vähämerkityksistä tukea myönnetään eri yrityksille osana tukiohjelmaa ja yrityksille myönnetään ohjelmassa erisuuruisia yksittäisiä tukia, kyseinen jäsenvaltio voi täyttää edellä mainitun velvollisuuden ilmoittamalla yrityksille kiinteän määrän, joka vastaa ohjelmassa myönnettävää tuen enimmäismäärää. Tällaisessa tapauksessa kiinteää määrää käytetään määritettäessä, noudatetaanko 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua enimmäismäärää. Jäsenvaltion on myös saatava ennen tuen myöntämistä kyseiseltä yritykseltä kirjallisessa tai sähköisessä muodossa ilmoitus muista vähämerkityksisistä tuista, jotka yritys on saanut kahden edeltävän verovuoden ja kuluvan verovuoden aikana.

Jäsenvaltion on saatava kultakin tuensaajalta ilmoitus siitä, ettei sen saaman tuen määrä ylitä 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua enimmäismäärää. Jos enimmäismäärä ylittyy, kyseisen jäsenvaltion on vakuutettava, että ylittymiseen johtava tukitoimenpide ilmoitetaan komissiolle tai että tuki peritään takaisin tuensaajalta.

2.   Jäsenvaltio voi myöntää vähämerkityksistä tukea vasta tarkistettuaan, että tuki ei nosta kuluvan verovuoden ja kahden edellisen verovuoden muodostaman jakson aikana saadun vähämerkityksisen tuen kokonaismäärää 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja enimmäismääriä suuremmaksi.

3.   Jos jäsenvaltio on perustanut vähämerkityksisen tuen keskusrekisterin, jossa on täydelliset tiedot kaikista tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvista jäsenvaltion viranomaisten kyseisessä jäsenvaltiossa myöntämistä vähämerkityksisistä tuista, 1 kohdan toisen alakohdan vaatimusta ei enää sovelleta siitä alkaen kun rekisteri kattaa vähintään kolmen vuoden ajanjakson.

4.   Kun jäsenvaltio myöntää tukea sellaisten takausjärjestelyjen osana, jotka on rahoitettu Euroopan unionin talousarviosta Euroopan investointirahaston kautta, 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa ei ehkä voida soveltaa.

Tällöin sovelletaan seuraavaa valvontajärjestelmää:

a)

Euroopan investointirahasto laatii vuosittain niiden tietojen pohjalta, jotka rahoituksen välittäjien on sille toimitettava, luettelon tuensaajista ja kunkin tuensaajan saamista bruttoavustusekvivalenteista. Euroopan investointirahasto toimittaa tiedot kyseiselle jäsenvaltiolle ja komissiolle;

b)

kyseinen jäsenvaltio toimittaa nämä tiedot lopullisille tuensaajille kolmen kuukauden kuluessa tietojen saamisesta;

c)

kyseinen jäsenvaltio saa kultakin tuensaajalta ilmoituksen, jonka mukaan tuensaajan saama vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä ei ylitä vähämerkityksiselle tuelle asetettua enimmäismäärää. Jos enimmäismäärä ylittyy, kyseisen jäsenvaltion on vakuutettava, että ylittymiseen johtava tukitoimenpide ilmoitetaan komissiolle tai että tuki peritään takaisin tuensaajalta.

5.   Jäsenvaltioiden on taltioitava ja koottava kaikki tämän asetuksen soveltamista koskevat tiedot. Näin luodun aineiston on sisällettävä kaikki tarvittavat tiedot sen osoittamiseksi, että tämän asetuksen vaatimuksia on noudatettu.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tiedot on säilytettävä:

a)

yksittäisten vähämerkityksisten tukien osalta kymmenen vuotta tuen myöntämisestä;

b)

vähämerkityksisten tukijärjestelmien osalta kymmenen vuotta viimeisen yksittäisen kyseisestä järjestelmästä myönnetyn tuen osalta.

6.   Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle sen kirjallisesta pyynnöstä 20 työpäivän kuluessa tai pyynnössä mahdollisesti vahvistetun pidemmän määräajan kuluessa kaikki tiedot, joita komissio pitää tarpeellisina sen arvioimiseksi, onko tämän asetuksen edellytyksiä noudatettu, erityisesti yksittäisen yrityksen ja kyseisen jäsenvaltion maatalousalan saaman vähämerkityksisen tuen kokonaismäärän osalta.

5 artikla

Kumoamiset

Kumotaan asetus (EY) N:o 1860/2004 1 päivästä tammikuuta 2008.

6 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Tätä asetusta sovelletaan ennen 1 päivää tammikuuta 2008 maataloustuotteiden tuotannon alalla toimiville yrityksille myönnettyyn tukeen edellyttäen, että mainitut tuet täyttävät kaikki 1–4 artiklassa vahvistetut edellytykset, lukuun ottamatta 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua suoraa viittausta tähän asetukseen. Komissio tarkastelee tukia, jotka eivät täytä edellytyksiä, asiaa koskevien kehysten, suuntaviivojen, tiedonantojen ja ilmoitusten mukaisesti.

2.   Vähämerkityksisen tuen, joka on myönnetty 1 päivänä tammikuuta 2005 alkavalla ja kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen loppuvalla ajanjaksolla ja joka täyttää asetuksen (EY) N:o 1860/2004 maataloustuotteiden tuotannon alaa koskevat soveltamisedellytykset tämän asetuksen voimaantulopäivään saakka, ei katsota täyttävän kaikkia perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdan perusteita eikä siihen näin ollen sovelleta perustamissopimuksen 88 artiklan 3 kohdan mukaista ilmoitusvelvollisuutta.

3.   Vähämerkityksistä tukea, joka täyttää tämän asetuksen edellytykset, voidaan myöntää tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin vielä kuuden kuukauden ajan tämän asetuksen voimassaoloajan päätyttyä.

7 artikla

Voimaantulo ja voimassaoloaika

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 200831 päivään joulukuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 142, 14.5.1998, s. 1.

(2)  EUVL C 151, 5.7.2007, s. 16.

(3)  EYVL C 68, 6.3.1996, s. 9.

(4)  EYVL L 10, 13.1.2001, s. 30.

(5)  EUVL L 379, 28.12.2006, s. 5.

(6)  EUVL L 325, 28.10.2004, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 875/2007 (EUVL L 193, 25.7.2007, s. 6).

(7)  Asia C-113/00, Espanja v. komissio, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 19.9.2002, Kok. 2002, s. I-7601,73 kohta.

(8)  EUVL C 194, 18.8.2006, s. 2.

(9)  EUVL C 244, 1.10.2004, s. 2.

(10)  EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22.


LIITE

Jäsenvaltion maataloustuotteiden tuotannon alalla toimiville yrityksille myöntämien vähämerkityksisten tukien 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu enimmäismäärä yhteensä:

(euroa)

BE

51 532 500

BG

23 115 000

CZ

26 257 500

DK

59 445 000

DE

297 840 000

EE

3 502 500

IE

40 282 500

EL

75 382 500

ES

274 672 500

FR

438 337 500

IT

320 505 000

CY

4 327 500

LV

5 550 000

LT

11 572 500

LU

1 777 500

HU

44 497 500

MT

870 000

NL

165 322 500

AT

40 350 000

PL

119 542 500

PT

47 782 500

RO

98 685 000

SL

8 167 500

SK

11 962 500

FI

26 752 500

SE

30 217 500

UK

152 842 500


21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/42


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1536/2007,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien magnesiittitiilien tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1659/2005 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepanosta, yhden kyseisen maan viejän tuotteiden tuontiin sovellettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96, jäljempänä ’perusasetus’ (1), ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   TARKASTELUPYYNTÖ

(1)

Komissio on vastaanottanut perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisen pyynnön panna vireille uutta viejää koskeva tarkastelu. Pyynnön esitti Kiinan kansantasavallassa, jäljempänä ’asianomainen maa’, toimiva vientiä harjoittava tuottaja Yingkou Dalmond Refractories Co. Ltd, jäljempänä ’pyynnön esittäjä’.

B.   TUOTE

(2)

Tarkastelun kohteena olevat tuotteet, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’, ovat Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia kemiallisesti sidottuja, polttamattomia magnesiittitiiliä, joiden magnesiaosan magnesiumoksidipitoisuus on vähintään 80 prosenttia, myös magnesiittia sisältäviä, ja jotka luokitellaan CN-koodeihin ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ja ex 6815 99 90 (Taric-koodit 6815910010, 6815991020 ja 6815999020). Nämä CN-koodit ovat ainoastaan ohjeellisia.

C.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(3)

Voimassa oleva toimenpide on lopullinen polkumyyntitulli, joka otettiin käyttöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 1659/2005 (2); sen perusteella Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan, myös pyynnön esittäjän tuottaman, tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa yhteisöön sovelletaan 39,9 prosentin suuruista lopullista polkumyyntitullia, kun taas asetuksessa erikseen mainittuihin lukuisiin yrityksiin sovelletaan yksilöllistä tullia.

D.   TARKASTELUN PERUSTEET

(4)

Pyynnön esittäjä väittää, että se toimii perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdan mukaisissa markkinatalousolosuhteissa tai vaihtoehtoisesti täyttää yksilölliselle kohtelulle asetetut vaatimukset perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja että se ei vienyt tarkasteltavana olevaa tuotetta yhteisöön tutkimusajanjaksona, jonka perusteella polkumyynnin vastaiset toimenpiteet otettiin käyttöön eli 1 päivän huhtikuuta 2003 ja 31 päivän maaliskuuta 2004 välisenä aikana, jäljempänä ’alkuperäinen tutkimusajanjakso’, ja että se ei ole etuyhteydessä yhteenkään vientiä harjoittavaan tuottajaan, jonka tuotteeseen sovelletaan edellä mainittuja polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä.

(5)

Pyynnön esittäjä väittää lisäksi, että se aloitti tarkasteltavana olevan tuotteen viennin yhteisöön alkuperäisen tutkimusajanjakson päätyttyä.

E.   MENETTELY

(6)

Niille yhteisön tuottajille, joita asian tiedetään koskevan, on ilmoitettu edellä mainitusta pyynnöstä, ja niille on annettu tilaisuus esittää huomautuksia.

(7)

Komissio on saatavilla olevan näytön tutkittuaan päättänyt, että näyttö on riittävä perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisen uuden viejän tarkastelun panemiseksi vireille sen määrittämiseksi, toimiiko pyynnön esittäjä markkinatalousolosuhteissa perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa määritellyn mukaisesti tai täyttääkö se vaihtoehtoisesti yksilöllisen tullin vahvistamiselle asetetut vaatimukset perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti; tällöin pyynnön esittäjää varten määritetään yksilöllinen polkumyyntimarginaali ja, jos polkumyyntiä todetaan esiintyvän, se tulli, joka kannetaan sen valmistamien asianomaisten tuotteiden tuonnissa yhteisöön.

(8)

Jos todetaan, että pyynnön esittäjä täyttää yksilöllisen tullin vahvistamiselle asetetut vaatimukset, saattaa olla tarpeen muuttaa asetuksen (EY) N:o 1659/2005 1 artiklan 2 kohdassa mainitsemattomien yritysten valmistamien tarkasteltavana olevien tuotteiden tuonnissa tällä hetkellä sovellettavaa tullia.

a)

Kyselylomakkeet

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeen pyynnön esittäjälle.

b)

Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

Asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti ja toimittamaan asiaa tukevaa näyttöä.

Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne pyytävät sitä kirjallisesti ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on olemassa erityisiä syitä.

Huomiota pyydetään kiinnittämään siihen, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyjä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää osapuolen ilmoittautumista tässä asetuksessa säädetyssä määräajassa.

c)

Markkinatalousasema

Normaaliarvo määritetään perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan b alakohdan mukaisesti, jos pyynnön esittäjä toimittaa riittävän näytön siitä, että se toimii markkinatalousolosuhteissa eli täyttää perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa säädetyt vaatimukset. Pyynnön esittäjän on toimitettava tätä koskeva asianmukaisesti perusteltu pyyntö tämän asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa asetetussa erityisessä määräajassa. Komissio lähettää lomakkeet tällaista pyyntöä varten pyynnön esittäjälle ja Kiinan kansantasavallan viranomaisille.

d)

Markkinatalousmaan valinta

Jos pyynnön esittäjälle ei myönnetä markkinatalousasemaa, mutta se täyttää yksilöllisen tullin vahvistamiselle asetetut vaatimukset perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti, Kiinan kansantasavaltaa koskeva normaaliarvo määritetään perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan a alakohdan mukaisesti sopivaa markkinatalousmaata koskevien tietojen perusteella. Komission aikomuksena on käyttää tähän tarkoitukseen Amerikan yhdysvaltoja, kuten tehtiin tutkimuksessa, joka johti toimenpiteiden käyttöönottoon asianomaisen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tuotteen tuonnissa. Asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään huomautuksensa valinnan sopivuudesta tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa asetetussa erityisessä määräajassa.

Jos pyynnön esittäjälle myönnetään markkinatalousasema, komissio voi tarvittaessa käyttää myös sopivalle markkinatalousmaalle määritettyä normaaliarvoa koskevia päätelmiä esimerkiksi korvatakseen Kiinan kansantasavaltaa koskevat epäluotettavat kustannus- tai hintatiedot, jos vaadittavia luotettavia tietoja ei ole saatavissa Kiinan kansantasavallasta ja niitä tarvitaan normaaliarvon määrittämiseksi. Komissio aikoo käyttää Amerikan yhdysvaltoja myös tähän tarkoitukseen.

F.   VOIMASSA OLEVAN TULLIN KUMOAMINEN JA TUONNIN KIRJAAMINEN

(9)

Voimassa oleva polkumyyntitulli olisi kumottava perusasetuksen 11 artiklan 4 kohdan nojalla pyynnön esittäjän tuottaman ja yhteisöön vientiä varten myymän tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin osalta. Samalla tämän tuonnin kirjaaminen olisi tehtävä pakolliseksi perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti sen varmistamiseksi, että polkumyyntitullit voidaan kantaa taannehtivasti tämän tarkastelun vireillepanopäivästä siinä tapauksessa, että tarkastelu osoittaa pyynnön esittäjän harjoittavan polkumyyntiä. Pyynnön esittäjän maksettaviksi tulevaisuudessa mahdollisesti lankeavia määriä ei voida menettelyn tässä vaiheessa arvioida.

G.   MÄÄRÄAJAT

(10)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi asetettava määräajat, joiden kuluessa

asianomaiset osapuolet voivat ilmoittautua komissiolle, esittää näkökantansa kirjallisesti ja toimittaa tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kyselylomakkeen vastaukset tai muita tietoja, jotka olisi otettava huomioon tutkimuksessa,

asianomaiset osapuolet voivat esittää kirjallisen pyynnön tulla komission kuulemiksi,

asianomaiset osapuolet voivat esittää mielipiteensä siitä, onko Amerikan yhdysvallat sopiva valinta markkinatalousmaaksi, jota käytettäisiin Kiinan kansantasavaltaa koskevan normaaliarvon määrittämiseen siinä tapauksessa, että pyynnön esittäjälle ei myönnetä markkinatalousasemaa,

pyynnön esittäjä voi toimittaa asianmukaisesti perustellun pyynnön markkinatalousaseman saamiseksi.

H.   YHTEISTYÖSTÄ KIELTÄYTYMINEN

(11)

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai jos se huomattavasti vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat olla myönteisiä tai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

(12)

Jos asianomaisen osapuolen todetaan toimittaneen vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, niitä ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti. Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii yhteistyössä vain osittain ja tämän vuoksi käytetään käytettävissä olevia tietoja, lopputulos voi olla osapuolen kannalta epäedullisempi kuin jos se olisi toiminut yhteistyössä.

I.   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

(13)

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (3) mukaisesti.

J.   NEUVONANTAJA

(14)

Jos puolustautumisoikeuksien käytössä ilmenee vaikeuksia, asianomainen osapuoli voi ottaa yhteyttä kuulemismenettelystä vastaavaan kauppapolitiikan pääosaston neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö. Hän toimii tarvittaessa sovittelijana menettelytapakysymyksissä, jotka vaikuttavat osapuolten etuihin kyseisessä menettelyssä. Tällaisia kysymyksiä ovat lähinnä oikeus tutustua asiakirjoihin, salassapito, määräaikojen pidentäminen ja kirjallisten ja/tai suullisten näkökantojen käsittely. Asianomaiset osapuolet saavat tarkempia yhteys- ja lisätietoja kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilla kauppapolitiikan pääosaston osoitteessa (http://ec.europa.eu/trade),

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Pannaan vireille asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 4 kohdan mukainen asetuksen (EY) N:o 1659/2005 uudelleentarkastelu sen määrittämiseksi, olisiko, ja missä määrin, Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin Yingkou Dalmond Refractories Co. Ltd -yrityksen (Taric-lisäkoodi A 853) tuottamiin ja yhteisöön vientiä varten myymiin kemiallisesti sidottuihin, polttamattomiin magnesiittitiiliin, joiden magnesiaosan magnesiumoksidipitoisuus on vähintään 80 prosenttia, myös magnesiittia sisältäviin, ja jotka luokitellaan CN-koodeihin ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ja ex 6815 99 90 (Taric-koodit 6815910010, 6815991020 ja 6815999020), sovellettava asetuksella (EY) N:o 1659/2005 käyttöön otettuja polkumyyntitulleja.

2 artikla

Kumotaan asetuksella (EY) N:o 1659/2005 käyttöön otettu polkumyyntitulli tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyn tuonnin osalta.

3 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaiset velvoitetaan asetuksen (EY) N:o 384/96 14 artiklan 5 kohdan nojalla toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet tämän asetuksen 1 artiklassa yksilöidyn tuonnin kirjaamiseksi. Tuonnin kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

4 artikla

1.   Jollei toisin ilmoiteta, asianomaisten osapuolten on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa kirjallisesti ja toimitettava tämän asetuksen johdanto-osan 8 kappaleen a alakohdassa tarkoitetun kyselylomakkeen vastaukset tai muut tiedot 40 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä, jotta niiden huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon.

Asianomaiset osapuolet voivat myös pyytää kirjallisesti saada tulla komission kuulemiksi samassa 40 päivän määräajassa.

2.   Jos tutkimuksen osapuolet haluavat esittää huomautuksia siitä, voidaanko Amerikan yhdysvaltoja pitää viitemaaksi soveltuvana kolmantena markkinatalousmaana normaaliarvon määrittämiseksi Kiinan kansantasavallan osalta, niiden on toimitettava huomautuksensa 10 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

3.   Asianmukaisesti perustellut markkinatalousasemaa koskevat pyynnöt on toimitettava komissiolle 21 päivän kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta.

4.   Asianomaisten osapuolten on esitettävä kaikki huomautuksensa ja pyyntönsä kirjallisina (ei sähköisessä muodossa, jollei toisin ilmoiteta), ja niissä on oltava asianomaisen osapuolen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelin- ja faksinumero. Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuna tässä asetuksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited  (4)”, ja niihin on liitettävä asetuksen (EY) N:o 384/96 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamuksellinen toisinto, joka varustetaan merkinnällä ”FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES” (asianomaisten tarkasteltavaksi).

Kaikki asiaan liittyvät tiedot ja/tai kuulemista koskevat pyynnöt on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Faksi: (32-2) 295 65 05

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Peter MANDELSON

Komission jäsen


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUVL L 267, 12.10.2005, s. 1.

(3)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(4)  Tämä tarkoittaa asiakirjan olevan tarkoitettu ainoastaan sisäiseen käyttöön. Se on suojattu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan nojalla. Asiakirja on asetuksen (EY) N:o 384/96 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellinen asiakirja.


21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/46


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1537/2007,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

jalostusteollisuudelle ajanjaksolla 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2007 toimitettuja tonnikaloja koskevan hyvityksen myöntämisestä tuottajajärjestöille

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklassa säädetty hyvitys voidaan myöntää tietyin edellytyksin yhteisön tonnikalan tuottajajärjestöille sen kalenterivuosineljänneksen aikana jalostusteollisuudelle toimitetuista tonnikalamääristä, jota hintanoteeraukset koskevat, jos sekä vuosineljänneksen keskimääräinen myyntihinta yhteisön markkinoilla että tuontihinta, korotettuna tarvittaessa tasoitusmaksulla, olivat alle 87 prosenttia yhteisön kyseisen tuotteen tuottajahinnasta.

(2)

Yhteisön markkinoiden tilanteen tarkastelu on osoittanut, että valkotonnikalan (Thunnus alalunga) osalta asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklassa tarkoitettu vuosineljänneksen keskimääräinen myyntihinta ja tuontihinta olivat 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2007 molemmat alle 87 prosenttia voimassa olevasta yhteisön tuottajahinnasta, joka vahvistetaan neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1969/2006 (2).

(3)

Oikeus hyvitykseen olisi määritettävä sellaisten myyntien perusteella, joiden kauppalasku on päivätty käsiteltävänä olevana vuosineljänneksenä ja jotka on otettu huomioon laskettaessa neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä jalostusteollisuuteen tarkoitetusta tonnikalasta myönnettävän tasaushyvityksen osalta 9 päivänä marraskuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2183/2001 (3) 4 artiklan mukaisesti kuukausittaista keskimääräistä myyntihintaa.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyvityksen taso ei missään tapauksessa saa ylittää kyseisen tuotteen käynnistyskynnyksen ja yhteisön markkinoiden keskimääräisen myyntihinnan välistä erotusta eikä kiinteää määrää, joka on 12 prosenttia tästä kynnyksestä.

(5)

Hyvitykseen oikeutetut määrät eivät missään tapauksessa saa ylittää kyseisen vuosineljänneksen osalta asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklan 3 kohdassa vahvistettuja enimmäismääriä.

(6)

Kyseisen vuosineljänneksen aikana yhteisön tullialueelle sijoittautuneelle jalostusteollisuudelle myydyt ja toimitetut valkotonnikalan (Thunnus alalunga) määrät ylittävät kolmen edellisen kalastusvuoden saman vuosineljänneksen aikana myydyt ja toimitetut määrät. Koska määrät ylittävät asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklan 3 kohdassa vahvistetun rajan, kyseisten tuotteiden osalta on syytä rajoittaa hyvitykseen oikeutettuja kokonaismääriä.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklan 4 kohdassa säädettyjen enimmäismäärien mukaisesti kullekin tuottajajärjestölle myönnettävän hyvityksen määrää laskettaessa olisi vahvistettava hyvitykseen oikeutettujen määrien jakaminen asianomaisten tuottajajärjestöjen kesken suhteessa vastaavan vuosineljänneksen tuotantoon kalastusvuosina 2004, 2005 ja 2006.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastustuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Myönnetään asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklassa tarkoitettu hyvitys 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2007 väliseksi ajanjaksoksi valkotonnikalalle (Thunnus alalunga).

Vahvistetaan hyvityksen enimmäismääräksi asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja toisen luetelmakohdan mukaisesti viisi euroa tonnilta.

2 artikla

1.   Tasaushyvitykseen oikeutettu kokonaismäärä on valkotonnikalan (Thunnus alalunga) osalta 34,320 tonnia.

2.   Kokonaismäärän jakaminen asianomaisten tuottajajärjestöjen kesken määritellään liitteessä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2007 liittymisasiakirjalla.

(2)  EUVL L 368, 23.12.2006, s. 1.

(3)  EYVL L 293, 10.11.2001, s. 11.


LIITE

Asetuksen (EY) N:o 104/2000 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2007 välisenä ajanjaksona hyvitykseen oikeutettujen tonnikalamäärien jakaminen tuottajajärjestöjen kesken hyvitysprosenttierien mukaisina määrinä ilmaistuina

(tonnia)

Valkotonnikala (Thunnus alalunga)

100-prosenttiseen hyvitykseen oikeuttavat määrät

(27 artiklan 4 kohdan ensimmäinen luetelmakohta)

50-prosenttiseen hyvitykseen oikeuttavat määrät

(27 artiklan 4 kohdan toinen luetelmakohta)

Hyvitykseen oikeuttavat määrät yhteensä

(27 artiklan 4 kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta)

OPAGAC

11,940

0

11,940

OPTUC

0

0

0

OP 42

0

0

0

ORTHONGEL

0,271

22,109

22,380

APASA

0

0

0

MADEIRA

0

0

0

EY yhteensä

12,211

22,109

34,320


21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/49


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1538/2007,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 327/98 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon luettelossa CXL olevien myönnytysten täytäntöönpanosta GATT-sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti käytyjen neuvottelujen päättymisen seurauksena 18 päivänä kesäkuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1095/96 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) ja erityisesti sen 13 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 327/98 (3) 3 artiklassa rajoitetaan eräissä kolmansissa maissa myönnettyjen vientitodistusten voimassaoloaikaa, jotta tuontitodistushakemukset esitettäisiin kuluvan kiintiövuoden aikana.

(2)

Kyseinen säännös on hallinnollinen rasite yhteisön viranomaisille, vaikka todistusten voimassaolo ja niiden valvonta ovat pääasiassa vientimaiden viranomaisten vastuulla. Sen vuoksi säännöksen säilyttäminen tuontitodistushakemusten kelpoisuusedellytyksenä ei ole perusteltua eikä tarpeellista. Sen vuoksi se olisi poistettava.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 327/98 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 327/98 3 artiklan kolmas alakohta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 797/2006 (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  EYVL L 37, 11.2.1998, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2019/2006 (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 48).


21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/50


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1539/2007,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

skotlantilaisena viskinä vietyihin viljoihin sovellettavista kertoimista jaksolla 2007/2008

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyinä tislattuina alkoholijuomina vietyjä viljoja koskevien mukautettujen tukien vahvistamisen ja myöntämisen osalta 10 päivänä marraskuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1670/2006 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1670/2006 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tuki myönnetään niistä viljamääristä, jotka on tislattu ja tarkastutettu, korjattuna kertoimella, joka vahvistetaan vuosittain kullekin jäsenvaltiolle. Tämä kerroin ilmaisee kyseisten tislattujen alkoholijuomien vietyjen kokonaismäärien ja kaupan pidettyjen kokonaismäärien välisen suhteen kyseisen tislatun alkoholijuoman keskimääräistä ikääntymiskautta vastaavana aikana näiden määrien kehityksessä havaitun suuntauksen perusteella.

(2)

Yhdistyneen kuningaskunnan toimittamien, 1 päivän tammikuuta 2006 ja 31 päivän joulukuuta 2006 välistä jaksoa koskevien tietojen perusteella skotlantilaisen viskin keskimääräinen ikääntymiskausi vuonna 2006 oli kuusi vuotta.

(3)

Sen vuoksi on syytä vahvistaa kertoimet 1 päivän lokakuuta 2007 ja 30 päivän syyskuuta 2008 väliseksi ajaksi.

(4)

Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen pöytäkirjassa n:o 3 olevassa 10 artiklassa suljetaan vientitukien ulkopuolelle Liechtensteiniin, Islantiin ja Norjaan suuntautuva vienti. Yhteisö on lisäksi tehnyt joidenkin kolmansien maiden kanssa sopimuksia, joihin sisältyy vientitukien poistaminen. Se olisi sen vuoksi otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 1670/2006 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti laskettaessa kertoimia jaksoksi 2007/2008,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1670/2006 4 artiklassa tarkoitetut kertoimet, joita sovelletaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa skotlantilaisen viskin valmistuksessa käytettäviin viljoihin, vahvistetaan 1 päivän lokakuuta 2007 ja 30 päivän syyskuuta 2008 väliseksi ajaksi tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 735/2007 (EUVL L 169, 29.6.2007, s. 6).

(2)  EUVL L 312, 11.11.2006, s. 33. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2006 (EUVL L 365, 21.12.2006, s. 52).


LIITE

Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavat kertoimet

Soveltamisjakso

Sovellettava kerroin

mallasviskin valmistuksessa käytettävään maltaaksi jalostettuun ohraan

jyväviskin valmistuksessa käytettäviin viljoihin

1.10.2007–30.9.2008

0,445

0,526


21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/52


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1540/2007,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

irlantilaisena viskinä vietyihin viljoihin sovellettavista kertoimista jaksolla 2007/2008

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyinä tislattuina alkoholijuomina vietyjä viljoja koskevien mukautettujen tukien vahvistamisen ja myöntämisen osalta 10 päivänä marraskuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1670/2006 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1670/2006 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tuki myönnetään niistä viljamääristä, jotka on tislattu ja tarkastutettu, korjattuna kertoimella, joka vahvistetaan vuosittain kullekin jäsenvaltiolle. Tämä kerroin ilmaisee kyseisten tislattujen alkoholijuomien vietyjen kokonaismäärien ja kaupan pidettyjen kokonaismäärien välisen suhteen kyseisen tislatun alkoholijuoman keskimääräistä ikääntymiskautta vastaavana aikana näiden määrien kehityksessä havaitun suuntauksen perusteella.

(2)

Irlannin toimittamien, 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2006 välistä jaksoa koskevien tietojen perusteella irlantilaisen viskin keskimääräinen ikääntymiskausi vuonna 2006 oli viisi vuotta.

(3)

Sen vuoksi on syytä vahvistaa kertoimet 1 päivän lokakuuta 2007 ja 30 päivän syyskuuta 2008 väliseksi ajaksi.

(4)

Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen pöytäkirjassa n:o 3 olevassa 10 artiklassa suljetaan vientitukien ulkopuolelle Liechtensteiniin, Islantiin ja Norjaan suuntautuva vienti. Yhteisö on lisäksi tehnyt joidenkin kolmansien maiden kanssa sopimuksia, joihin sisältyy vientitukien poistaminen. Se olisi sen vuoksi otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 1670/2006 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti laskettaessa kertoimia jaksoksi 2007/2008,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1670/2006 4 artiklassa säädetyt kertoimet, joita sovelletaan Irlannissa irlantilaisen viskin valmistuksessa käytettäviin viljoihin, vahvistetaan 1 päivän lokakuuta 2007 ja 30 päivän syyskuuta 2008 väliseksi ajaksi tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 735/2007 (EUVL L 169, 29.6.2007, s. 6).

(2)  EUVL L 312, 11.11.2006, s. 33. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2006 (EUVL L 365, 21.12.2006, s. 52).


LIITE

Irlannissa sovellettavat kertoimet

Soveltamisjakso

Sovellettava kerroin

irlantilaisen viskin valmistuksessa käytettävään ohraan, luokka B (1)

irlantilaisen viskin valmistuksessa käytettäviin viljoihin, luokka A

1.10.2007–30.9.2008

0,706

1,782


(1)  Myös maltaaksi jalostettu ohra.


21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/54


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1541/2007,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

sokerin tuontia kolmansiin maihin koskevien tullimuodollisuuksien täyttymisen todistamisesta asetuksen (EY) N:o 800/1999 16 artiklan mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 40 artiklan 1 kohdan g alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 33 artiklan 2 kohdassa säädetään, että sokerialan vientituki voi vaihdella määräpaikan mukaan, jos maailmanmarkkinoiden tilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset niin edellyttävät.

(2)

Valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientitukien vahvistamiseksi markkinointivuoden 2007/2008 loppuun saakka 27 päivänä heinäkuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 900/2007 (2) 1 artiklassa säädetään kyseisestä eriyttämisestä sulkemalla pois tietyt määräpaikat.

(3)

Maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä huhtikuuta 1999 annetun asetuksen (EY) N:o 800/1999 (3) 14 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tuen vaihdellessa määräpaikan mukaan tuen maksamisen edellytyksenä ovat mainitun asetuksen 15 ja 16 artiklassa määritellyt lisäedellytykset.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 800/1999 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tuotteen on oltava tuotu sellaisenaan kolmanteen maahan tai johonkin kolmanteen maahan, jolle tuki on säädetty.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 800/1999 16 artiklassa luetellaan asiakirjat, joilla voidaan todistaa tuontia koskevien tullimuodollisuuksien täyttyminen kolmannessa maassa, jos tuen määrä eriytetään määräpaikan mukaan. Mainitun artiklan 4 kohdan mukaisesti komissio voi tietyissä erikseen määriteltävissä erityistapauksissa päättää, että mainitussa artiklassa tarkoitettu todiste katsotaan esitetyksi tietyllä asiakirjalla tai muulla tavalla.

(6)

Sokerialan vientitoimiin sovelletaan tavallisesti sopimuksia, jotka määritellään Lontoon termiinimarkkinoiden vapaasti aluksessa -ehdon mukaan. Sen vuoksi ostajat ottavat fob-vaiheessa vastattavakseen kaikki sopimusvelvoitteet, tullimuodollisuuksien täyttymistä koskeva todiste mukaan luettuna, olematta välittömästi todisteen oikeuttaman tuen edunsaajia. Tällaisen todisteen saamiseen kaikista viedyistä määristä voi eräissä maissa liittyä huomattavia hallinnollisia vaikeuksia, mikä saattaa viivästyttää merkittävästi tuen maksamista kaikista tosiasiallisesti viedyistä määristä tai estää sen.

(7)

Sokerin tuontia kolmanteen maahan koskevien tullimuodollisuuksien täyttymisen todistamisesta asetuksen (EY) N:o 800/1999 16 artiklan mukaisesti 20 päivänä huhtikuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 436/2007 (4) säädetään sokerimarkkinoiden tasapainoon kohdistuvien vaikutusten rajoittamiseksi tullimuodollisuuksien täyttymisen todistamista koskevista helpotuksista, joita sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2007.

(8)

Koska kyseisen poikkeuksen perustana olevat hallinnolliset vaikeudet sekä niiden seuraukset markkinoilla jatkuvat yhä, vuonna 2008 olisi sovellettava määräpaikkaa koskevia vaihtoehtoisia todisteita.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklan mukaisesti toteutuneen viennin osalta tuotteet katsotaan tuoduksi kolmanteen maahan, kun esitetään seuraavat kolme asiakirjaa:

a)

jäljennös kuljetusasiakirjasta;

b)

purkamistodistus, jonka antaa joko kyseisen kolmannen maan viranomainen, jonkin jäsenvaltion viranomainen, joka on sijoittautunut määrämaahan, tai asetuksen (EY) N:o 800/1999 16 a–16 f artiklan mukaisesti hyväksytty kansainvälinen valvontalaitos; siinä todistetaan, että tuote on poistunut purkamispaikasta tai vähintään, että todistuksen antaneen viranomaisen tai laitoksen tietämyksen mukaan tuotetta ei ole sen jälkeen lastattu jälleenvientiä varten;

c)

pankkiasiakirja, jonka antaa hyväksytty yhteisöön sijoittautunut välittäjä ja jossa todistetaan, että kyseistä vientiä koskeva maksu on suoritettu tämän avaamalle viejän tilille, tai maksutosite.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 200831 päivään joulukuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  EUVL L 196, 28.7.2007, s. 26. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1298/2007 (EUVL L 289, 7.11.2007, s. 3).

(3)  EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1001/2007 (EUVL L 226, 30.8.2007, s. 9).

(4)  EUVL L 104, 21.4.2007, s. 14.


21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/56


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1542/2007,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

sillin, makrillin ja piikkimakrillin purkamis- ja punnitsemismenettelyistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 23 artiklan 5 kohdassa säädetään, että tehokkaan valvonnan, tarkastuksen ja täytäntöönpanon varmistamiseksi tarvittavien 23 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen hallinnollisten ja teknisten rakenteiden luomista varten voidaan antaa yksityiskohtaiset säännöt.

(2)

Terveen kilpailun varmistamiseksi on aiheellista ottaa käyttöön yhdenmukaistetut menettelyt sillin, makrillin ja piikkimakrillin purkamiseksi ja punnitsemiseksi.

(3)

Purkamis- ja punnitsemismenettelyt on kehitetty kaudella 2002–2005 läheisessä yhteistyössä yhteisön, Norjan ja Färsaarten välillä, ja ne on kehittämisvaiheessa otettu osaksi yhteisön lainsäädäntöä siirtymäkauden teknisinä ja valvontaa koskevina toimenpiteinä yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 21 päivänä joulukuuta 2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 41/2007 (2).

(4)

Yhteisön aluksista purettujen sillin, makrillin ja piikkimakrillin saaliiden asianmukaista valvontaa ja tarkastamista varten purkaminen olisi sallittava ainoastaan yhteisön tai sellaisten kolmansien maiden nimetyissä satamissa, jotka soveltavat yhteisön järjestelmän kaltaista järjestelmää kyseisten lajien purkamiseen.

(5)

Kalastuspäiväkirjassa annettujen tietojen tarkkuuden parantamiseksi on tarpeen säätää eräistä poikkeuksista jäsenvaltioiden kalansaalistietojen kirjaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä syyskuuta 1983 annettuun komission asetukseen (ETY) N:o 2807/83 (3). Selkeyden vuoksi on aiheellista täsmentää, että yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2847/93 (4) vahvistettujen vaatimusten lisäksi sovelletaan eräitä tämän asetuksen vaatimuksia.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan yhteisön ja kolmansien maiden kalastusalusten yhteisössä tai yhteisön kalastusalusten kolmansissa maissa purkamiin 10 tonnia suurempiin sillin (Clupea harengus), makrillin (Scomber scombrus) ja piikkimakrillin (Trachurus spp.) tai näiden yhdistelmien saaliisiin, jotka on pyydetty

a)

sillin osalta ICES (5) -alueilla I, II, III a, IV, V b, VI ja VII;

b)

makrillin ja piikkimakrillin osalta ICES-alueilla II a, III a, IV, VI ja VII.

2 artikla

Nimetyt satamat

1.   Kielletään sillin, makrillin tai piikkimakrillin purkaminen muualla kuin jäsenvaltioiden tai sellaisten kolmansien maiden nimeämissä satamissa, jotka ovat tehneet yhteisön kanssa sopimuksia kyseisten kalojen purkamisesta.

2.   Kunkin jäsenvaltion, jota asia koskee, on toimitettava komissiolle luettelo nimetyistä satamista, joissa voidaan purkaa sillin, makrillin ja piikkimakrillin saaliita. Sen on ilmoitettava komissiolle myös kyseisissä satamissa sovellettavat tarkastus- ja seurantamenettelyt sekä ehdot ja edellytykset kyseisten lajien määrien kirjaamiseksi ja raportoimiseksi kunkin purkamisen yhteydessä.

3.   Kunkin jäsenvaltion, jota asia koskee, on ilmoitettava komissiolle 2 kohdassa tarkoitettuihin satamaluetteloihin ja tarkastus- ja seurantamenettelyihin mahdollisesti tehtävistä muutoksista viimeistään 15 päivää ennen niiden voimaantuloa.

4.   Komissio toimittaa 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä luettelon kolmansien maiden nimeämistä satamista kaikille jäsenvaltioille, joita asia koskee.

5.   Komissio ja asianomaiset jäsenvaltiot julkaisevat nimettyjen satamien luettelon ja siihen tehdyt muutokset verkkosivustollaan.

II   LUKU

YHTEISÖSSÄ PURETTAVAT SAALIIT

3 artikla

Satamaan saapuminen

1.   Kalastusaluksen päällikön tai hänen edustajansa on ilmoitettava sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa saalit on tarkoitus purkaa, vähintään neljä tuntia ennen kyseiseen purkamissatamaan saapumista seuraavat tiedot:

a)

satama, johon alus aikoo saapua sekä aluksen nimi ja rekisterinumero;

b)

arvioitu kyseiseen satamaan saapumisen ajankohta;

c)

aluksella olevien lajien määrät kilogrammoina elopainoa;

d)

jäljempänä 10 artiklan d kohdan mukaisesti määritelty alue, jolla saalis pyydettiin.

2.   Jäsenvaltio voi säätää 1 kohdassa säädettyä lyhyemmästä ilmoituksen tekemisen määräajasta. Tällöin jäsenvaltion on ilmoitettava kyseisestä säännöksestä komissiolle 15 päivää ennen sen voimaantuloa. Komissio ja jäsenvaltiot, joita asia koskee, vievät nämä tiedot verkkosivustoilleen.

4 artikla

Purkaminen

Asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava, ettei purkamista aloiteta ennen kuin siihen on annettu lupa. Jos purkaminen keskeytyy, sen jatkamiseksi vaaditaan lupa.

5 artikla

Kalastuspäiväkirja

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2807/83 liitteessä IV olevassa 4.2 kohdassa säädetään, kalastusaluksen päällikön on välittömästi aluksen saavuttua satamaan toimitettava kalastuspäiväkirjan asiaankuuluva(t) sivu(t) purkamissataman toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Niiden aluksella pidettyjen määrien, joista on ilmoitettu ennen purkamista 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, on vastattava kalastuspäiväkirjaan merkittyjä määriä.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2807/83 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, kalastuspäiväkirjaan merkityt arviot saavat poiketa enintään 10 prosenttia aluksella pidettyjen kalojen kilogrammoina ilmoitetuista määristä.

6 artikla

Tuoreen kalan punnitseminen

1.   Kaikkien tuoreen kalan ostajien on varmistettava, että kaikki vastaanotetut määrät punnitaan toimivaltaisten viranomaisten hyväksymiä järjestelmiä käyttäen. Punnitus on suoritettava ennen kalan lajittelua, käsittelyä, varastossa säilyttämistä, purkusatamasta kuljettamista tai jälleenmyyntiä. Punnitustulosta käytetään saaliin purkamis-, myynti- sekä haltuunottoilmoitusten laatimisessa.

2.   Painoa määritettäessä saa veden vuoksi tehtävä vähennys olla korkeintaan 2 prosenttia.

7 artikla

Tuoreen kalan punnitseminen kuljetuksen jälkeen

1.   Edellä 6 artiklan 1 kohdasta poiketen jäsenvaltiot voivat sallia tuoreiden kalojen punnitsemisen niiden purkusatamasta kuljettamisen jälkeen edellyttäen, että kaloja ei ole punnittu purkamisen yhteydessä ja että ne kuljetetaan jäsenvaltion alueella enintään 100 kilometriä purkusatamasta sijaitsevaan määräpaikkaan.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tuoreen kalan punnitseminen kuljetuksen jälkeen voidaan sallia ainoastaan, jos

a)

kaloja kuljettavassa säiliöautossa on tarkastaja purkupaikasta kalojen punnituspaikkaan; tai

b)

toimivaltaiset viranomaiset antavat purkupaikassa luvan kalojen kuljetukseen.

3.   Edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun lupaan on sovellettava seuraavia edellytyksiä:

a)

ostajan tai hänen edustajansa on välittömästi ennen säiliöauton purkusatamasta lähtöä annettava toimivaltaisille viranomaisille kirjallinen ilmoitus, josta käyvät ilmi kalojen lajit ja sen aluksen nimi, josta ne on purettu, säiliöauton yksilöllinen tunnistenumero ja yksityiskohtaiset tiedot määräpaikasta, jossa kalat punnitaan; ilmoitukseen on merkittävä päivämäärä ja kellonaika sekä säiliöauton arvioitu määräpaikkaan saapumisaika;

b)

kuljettajan on kalojen kuljetuksen ajan säilytettävä jäljennös a alakohdassa säädetystä ilmoituksesta ja luovutettava se määräpaikassa kalojen vastaanottajalle.

8 artikla

Tuoreen kalan julkiset punnituslaitokset

Jos käytetään julkisia punnituslaitoksia, kalanpunnitsijan on annettava ostajalle punnituslipuke, jossa ilmoitetaan punnituksen päivämäärä ja kellonaika sekä säiliöauton tunnusnumero. Punnituslipukkeen jäljennös liitetään myynti- tai haltuunottoilmoitukseen.

9 artikla

Tuoreen kalan yksityiset punnituslaitokset

1.   Jos käytetään yksityisiä punnituslaitoksia, sovelletaan tämän artiklan säännöksiä.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on hyväksyttävä, kalibroitava ja sinetöitävä punnitusjärjestelmä.

3.   Kalanpunnitsijan on kunkin punnitusjärjestelmän osalta pidettävä sidottua, sivunumeroitua rekisteriä, jäljempänä ’punnitusrekisteri’, johon merkitään

a)

sen aluksen nimi ja rekisterinumero, josta kalat on purettu;

b)

säiliöauton tunnistenumero, jos kalat on 7 artiklan mukaisesti kuljetettu purkusatamasta ennen punnitusta; kukin säiliöauton kuorma on punnittava ja kirjattava erikseen;

c)

kalalajit;

d)

kunkin aluksesta puretun saaliin paino;

e)

punnituksen aloittamisen ja päättämisen päivämäärä ja kellonaika.

4.   Jos punnitus suoritetaan liukuhihnajärjestelmällä, laitteeseen on asennettava selvästi näkyvillä oleva laskuri, joka laskee painon kumulatiivisen kokonaismäärän. Punnitusrekisteriin on merkittävä laskurin lukema punnituksen alussa sekä kumulatiivinen kokonaismäärä. Järjestelmän kaikenlainen käyttö on merkittävä punnitusrekisteriin.

10 artikla

Pakastetun kalan merkitseminen

Aluksista saa purkaa ainoastaan sellaista pakastettua kalaa, joka on varustettu selvästi luettavissa olevalla merkinnällä tai leimalla. Kuhunkin pakastetun kalan laatikkoon tai harkkoon kiinnitettävässä merkinnässä tai leimassa on annettava seuraavat tiedot:

a)

kalat pyytäneen aluksen nimi tai rekisterinumero;

b)

laji;

c)

tuotantopäivämäärä;

d)

saaliin pyyntialue; alueen on viitattava suuralueeseen ja alueeseen tai osa-alueeseen, jolla yhteisön lainsäädännön mukaisesti sovelletaan saalisrajoituksia.

11 artikla

Pakastetun kalan punnitseminen

1.   Kaikkien pakastetun kalan ostajien tai hallussapitäjien on varmistettava, että puretut määrät punnitaan ennen kalan käsittelyä, varastossa säilyttämistä, purkusatamasta kuljettamista tai jälleenmyyntiä. Laatikoissa puretun pakastetun kalan paino on määritettävä lajeittain kertomalla laatikoiden kokonaismäärä laatikon keskimääräisellä nettopainolla, joka lasketaan liitteessä vahvistetun menetelmän mukaisesti.

2.   Kalanpunnitsijan on pidettävä purkamiskohtaista kirjanpitoa, johon merkitään

a)

sen aluksen nimi ja rekisterinumero, josta kalat on purettu;

b)

purettujen kalojen lajit;

c)

erän koko ja lavojen lajikohtainen otos liitteessä olevan 1 kohdan säännösten mukaisesti;

d)

kunkin otokseen sisältyvän lavan paino ja lavojen keskipaino;

e)

laatikoiden lukumäärä kussakin otokseen sisältyvässä lavassa;

f)

laatikon taarapaino, jos muu kuin liitteessä olevassa 4 kohdassa määritelty taarapaino;

g)

tyhjän lavan keskipaino liitteessä olevan 3 kohdan b alakohdan säännösten mukaan;

h)

laatikon keskipaino lajeittain.

3.   Punnitustulosta käytetään lastin purkamis-, myynti- sekä haltuunottoilmoitusten laatimisessa.

12 artikla

Punnitusasiakirjojen säilyttäminen

Edellä 9 artiklan 3 kohdassa ja 11 artiklan 2 kohdassa säädetty punnitusrekisteri ja kirjanpito sekä jäljennökset 7 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädetyistä kirjallisista ilmoituksista on säilytettävä kuuden vuoden ajan.

13 artikla

Myynti- ja haltuunottoilmoitus

Asetuksen (ETY) N:o 2847/93 9 artiklan 5 kohdassa säädettyjen velvoitteiden lisäksi kaikkien aluksesta purettujen kalojen jalostajan, vastaanottajan tai ostajan on toimitettava myynti- tai haltuunottoilmoituksen jäljennös asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille pyydettäessä ja joka tapauksessa 48 tunnin kuluessa punnituksen suorittamisesta.

14 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten tiedonsaanti

Punnitusjärjestelmän, punnitusrekisterin ja kirjallisten ilmoitusten on milloin tahansa oltava kokonaan toimivaltaisten viranomaisten saatavilla, ja näillä on oltava pääsy kaikkiin kalojen käsittely- ja säilytystiloihin.

15 artikla

Ristiintarkastukset

Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä kaikkien aluksesta purettujen määrien osalta hallinnolliset ristiintarkastukset seuraavien määrien välillä:

1)

edellä 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa purkamisen ennakkoilmoituksessa ilmoitetut määrät ja aluksen kalastuspäiväkirjaan merkityt määrät lajikohtaisesti;

2)

aluksen kalastuspäiväkirjaan merkityt määrät ja purkamisilmoitukseen merkityt määrät lajikohtaisesti;

3)

purkamisilmoitukseen merkityt määrät ja haltuunotto- tai myynti-ilmoitukseen merkityt määrät lajikohtaisesti;

4)

aluksen kalastuspäiväkirjaan merkitty pyyntialue ja alusta koskevat satelliittiseurantajärjestelmän (VMS) tiedot.

16 artikla

Täysi tarkastus

1.   Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että vähintään 15 prosentille aluksesta purettujen kalojen määrästä ja vähintään 10 prosentille kalojen purkamistapahtumista tehdään täysi tarkastus. Tällaiset tarkastukset on tehtävä 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

2.   Aluksen saaman saaliin punnitusta on valvottava lajikohtaisesti. Jos kalat puretaan aluksesta pumppaamalla, on valvottava purettujen kokonaismäärien punnitusta. Pakastettua kalaa purettaessa kaikki laatikot on laskettava, ja liitteessä säädettyä laatikoiden keskimääräisen nettopainon laskentamenetelmää on valvottava.

3.   Seuraavat tiedot on ristiintarkastettava 15 artiklassa tarkoitettujen tietojen lisäksi:

a)

punnitusrekisteriin merkityt määrät ja haltuunotto- tai myynti-ilmoitukseen merkityt määrät lajikohtaisesti;

b)

toimivaltaisten viranomaisten 7 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti vastaanottamat kirjalliset ilmoitukset ja kalojen vastaanottajien hallussa 7 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti olevat kirjalliset ilmoitukset;

c)

punnitusrekistereissä 9 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti mainittujen säiliöautojen tunnistenumerot ja 7 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetyissä kirjallisissa ilmoituksissa mainitut numerot.

4.   On varmistettava, että aluksella ei ole enää kaloja purkamisen päätyttyä.

17 artikla

Tarkastustoimista laadittavat asiakirjat

Kaikista 16 artiklan mukaisista tarkastustoimista on laadittava asiakirjat. Asiakirjat on säilytettävä kuuden vuoden ajan.

III   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

18 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 865/2007 (EUVL L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  EUVL L 15, 20.1.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 898/2007 (EUVL L 196, 28.7.2007, s. 22).

(3)  EYVL L 276, 10.10.1983, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1804/2005 (EUVL L 290, 4.11.2005, s. 10).

(4)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1967/2006 (EUVL L 409, 30.12.2006, s. 11).

(5)  Kansainvälinen merentutkimusneuvosto, sellaisena kuin se on määriteltynä Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määriä koskevien tilastojen toimittamisesta 17 päivänä joulukuuta 1991 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3880/91 (EYVL L 365, 31.12.1991, s. 1). Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 448/2005 (EUVL L 74, 19.3.2005, s. 5).


LIITE

Pakastetun kalan laatikoiden tai harkkojen keskimääräisen nettopainon laskentamenetelmä

1.

Laatikon keskipaino määritetään lajeittain käyttäen seuraavassa taulukossa esitettyä näytteenottosuunnitelmaa. Lavojen otos valitaan satunnaisotannalla.

Näytteenottosuunnitelma

Erän koko

(laatikoiden lukumäärä)

Otoksen koko

(lavojen lukumäärä × 52 laatikkoa)

5 000 tai vähemmän

3

5 001–10 000

4

10 001–15 000

5

15 001–20 000

6

20 001–30 001

7

30 001–50 000

8

Yli 50 000

9

2.

Kukin otokseen sisältyvä laatikkolava punnitaan. Kaikkien otokseen sisältyvien lavojen kokonaisbruttopaino jaetaan otokseen sisältyvien laatikoiden kokonaismäärällä, ja tulokseksi saadaan lavan keskimääräinen bruttopaino lajeittain.

3.

Laatikon lajikohtaisen nettopainon selvittämiseksi 2 kohdassa tarkoitetusta lavan keskimääräisestä bruttopainosta vähennetään

a)

laatikon keskimääräinen taarapaino, joka on yhtä kuin jään ja pahvin, muovin tai muun pakkausmateriaalin paino kerrottuna lavassa olevien laatikoiden lukumäärällä;

b)

yhdeksän purkamisessa käytetyn tyhjän lavan keskipaino.

Tulokseksi saatu lavan lajikohtainen nettopaino jaetaan sen jälkeen lavassa olevien laatikoiden lukumäärällä.

4.

Edellä 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu laatikon taarapaino on 1,5 kg. Jäsenvaltio voi käyttää muuta laatikon taarapainoa edellyttäen, että se toimittaa näytteenottomenetelmänsä ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset komission hyväksyttäväksi.


21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/62


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1543/2007,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

eräiden voilaatujen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 581/2004 ja rasvattoman maitojauheen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 582/2004 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja 14 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 581/2004 (2) 1 artiklan 1 kohdassa ja komission asetuksen (EY) N:o 582/2004 (3) 1 artiklan 1 kohdassa avataan pysyvä tarjouskilpailu tiettyjä kolmansia maita ja alueita lukuun ottamatta muihin määräpaikkoihin vietävien tiettyjen meijerituotteiden vientituen määrittämiseksi.

(2)

Näiden määräpaikkojen aseman virheellisen tulkinnan välttämiseksi on aiheellista erottaa toisistaan kolmannet maat ja yhteisön tullialueen ulkopuoliset Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 581/2004 2 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 582/2004 2 artiklan 2 kohdassa säädetään voin ja rasvattoman maitojauheen vientitukitodistuksia koskevan tarjouskilpailun hakuajasta. Eräiden voilaatujen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetusta asetuksesta (EY) N:o 581/2004 ja rasvattoman maitojauheen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta annetusta asetuksesta (EY) N:o 582/2004 poikkeamisesta 27 päivänä syyskuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1119/2007 (4) säädetään maidon ja maitotuotteiden markkinoiden tilanne huomioon ottaen, että vuoden 2007 viimeisellä vuosineljänneksellä on vain yksi tarjouskilpailujakso kuukautta kohti.

(4)

Koska markkinatilanne todennäköisesti pysyy ennallaan, on aiheellista ottaa tämä tarjouskilpailujen järjestämistiheys pysyvästi käyttöön tammikuusta 2008 alkaen tarpeettomien hallinnollisten menettelyjen ja rasitteiden välttämiseksi.

(5)

Sen vuoksi on tarpeen muuttaa asetusta (EY) N:o 581/2004 ja asetusta (EY) N:o 582/2004.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 581/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tuotteet on tarkoitettu vietäviksi kaikkiin määräpaikkoihin lukuun ottamatta seuraavia maita ja alueita:

a)

kolmannet maat: Andorra, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Liechtenstein ja Amerikan yhdysvallat;

b)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Gibraltar, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campionen kunnat Italiassa, Helgoland, Grönlanti, Färsaaret sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.”

2)

Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kukin tarjouskilpailujakso alkaa kello 13.00 (Brysselin aikaa) kuukauden toisena tiistaina, lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia:

a)

elokuussa tarjouskilpailujakso alkaa kello 13.00 (Brysselin aikaa) kuukauden kolmantena tiistaina;

b)

joulukuussa tarjouskilpailujakso alkaa kello 13.00 (Brysselin aikaa) kuukauden ensimmäisenä tiistaina.

Jos tiistai on yleinen vapaapäivä, jakso alkaa seuraavana työpäivänä kello 13.00 (Brysselin aikaa).

Kukin tarjouskilpailujakso päättyy kello 13.00 (Brysselin aikaa) kuukauden kolmantena tiistaina, lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia:

a)

elokuussa tarjouskilpailujakso päättyy kello 13.00 (Brysselin aikaa) kuukauden neljäntenä tiistaina;

b)

joulukuussa tarjouskilpailujakso päättyy kello 13.00 (Brysselin aikaa) kuukauden toisena tiistaina.

Jos tiistai on yleinen vapaapäivä, jakso päättyy edellisenä työpäivänä kello 13.00 (Brysselin aikaa).”

2 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 582/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Avataan pysyvä tarjouskilpailu nettopainoltaan vähintään 25 kilogramman säkeissä olevan ja enintään 0,5 painoprosenttia lisättyä muuta kuin maitoa sisältävää ainetta sisältävän tuotekoodiin ex ex 0402 10 19 9000 kuuluvan, komission asetuksen (ETY) N:o 3846/87 (5) liitteessä I olevassa 9 jaksossa tarkoitetun rasvattoman maitojauheen vientituen määrittämiseksi vientiä varten kaikkiin määräpaikkoihin lukuun ottamatta seuraavia maita ja alueita:

a)

kolmannet maat: Andorra, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Liechtenstein ja Amerikan yhdysvallat;

b)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Gibraltar, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campionen kunnat Italiassa, Helgoland, Grönlanti, Färsaaret sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.

2)

Korvataan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kukin tarjouskilpailujakso alkaa kello 13.00 (Brysselin aikaa) kuukauden toisena tiistaina, lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia:

a)

elokuussa tarjouskilpailujakso alkaa kello 13.00 (Brysselin aikaa) kuukauden kolmantena tiistaina;

b)

joulukuussa tarjouskilpailujakso alkaa kello 13.00 (Brysselin aikaa) kuukauden ensimmäisenä tiistaina.

Jos tiistai on yleinen vapaapäivä, jakso alkaa seuraavana työpäivänä kello 13.00 (Brysselin aikaa).

Kukin tarjouskilpailujakso päättyy kello 13.00 (Brysselin aikaa) kuukauden kolmantena tiistaina, lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia:

a)

elokuussa tarjouskilpailujakso päättyy kello 13.00 (Brysselin aikaa) kuukauden neljäntenä tiistaina;

b)

joulukuussa tarjouskilpailujakso päättyy kello 13.00 (Brysselin aikaa) kuukauden toisena tiistaina.

Jos tiistai on yleinen vapaapäivä, jakso päättyy edellisenä työpäivänä kello 13.00 (Brysselin aikaa).”

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1152/2007 (EUVL L 258, 4.10.2007, s. 3). Asetus (EY) N:o 1255/1999 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 64. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 276/2007 (EUVL L 76, 16.3.2007, s. 16).

(3)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 67. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 276/2007.

(4)  EUVL L 253, 28.9.2007, s. 23.

(5)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1.”


21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/64


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1544/2007,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maidon ja tiettyjen maitotuotteiden toimittamiseksi koulujen oppilaille myönnettävän yhteisön tuen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2707/2000 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1152/2007, 14 artiklan 3 kohdassa vahvistetaan koulujen oppilaille tarjottavalle maidolle myönnettävän tuen taso maidon rasvapitoisuudesta riippumatta ja säädetään tukitason mukauttamisesta muiden tukikelpoisten tuotteiden osalta.

(2)

Sen vuoksi komission asetusta (EY) N:o 2707/2000 (2) olisi muutettava.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2707/2000 seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

1.   Jäsenvaltiot voivat maksaa tukea liitteessä I luetelluille tukikelpoisille tuotteille.

2.   Ranskan merentakaisten departementtien osalta maustettu tai kaakaota sisältävä maito voi olla ennastettua maitoa.

3.   Jäsenvaltiot voivat antaa luvan lisätä luokkaan I kuuluviin tuotteisiin enintään viisi milligrammaa fluoria yhtä kilogrammaa tuotetta kohden.

4.   Tukea myönnetään ainoastaan tämän asetuksen liitteessä I luetelluille tuotteille, jos tuotteet vastaavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 (3) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (4) vaatimuksia ja erityisesti hyväksytyssä laitoksessa valmistamista sekä asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä II olevassa I jaksossa täsmennettyjä tunnistusmerkintää koskevia vaatimuksia.

2)

Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tukitasot vahvistetaan liitteessä II.”

3)

Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kun kyseessä ovat liitteessä I lueteltuihin luokkiin II–VI kuuluvat tuotteet, laskutoimitus suoritetaan seuraavien vastaavuuksien perusteella:

a)

luokka II: 100 kg = 300 kg maitoa;

b)

luokka III: 100 kg = 765 kg maitoa;

c)

luokka IV: 100 kg = 850 kg maitoa;

d)

luokka V: 100 kg = 935 kg maitoa;

e)

luokka VI: 100 kg = 750 kg maitoa.”

4)

Korvataan liitteet I ja II tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1152/2007 (EUVL L 258, 4.10.2007, s. 3). Asetus (EY) N:o 1255/1999 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)  EYVL L 311, 12.12.2000, s. 37. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 704/2007 (EUVL L 161, 22.6.2007, s. 31).

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 3.

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22.”


LIITE

LIITE I

LUETTELO YHTEISÖN TUKEEN OIKEUTETUISTA TUOTTEISTA

Luokka I

a)

lämpökäsitelty maito;

b)

lämpökäsitelty, maustettu tai kaakaota sisältävä maito, jossa on a alakohdassa tarkoitettua maitoa vähintään 90 painoprosenttia;

c)

a alakohdassa tarkoitetusta maidosta valmistettu jogurtti, piimä/filmjölk tai piimä/fil.

Luokka II

Maustamattomat (1) tuorejuustot ja sulatejuustot, joiden rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta on vähintään 40 prosenttia.

Luokka III

Muut juustot kuin tuorejuustot ja sulatejuustot, joiden rasvapitoisuus kuiva-aineen painosta on vähintään 45 prosenttia.

Luokka IV

Grana padano –juusto.

Luokka V

Parmigiano Reggiano –juusto.

Luokka VI

Halloumi-juusto.

LIITE II

Tukitasot

a)

18,15 euroa 100:aa kilogrammaa luokkaan I kuuluvia tuotteita kohden

b)

54,45 euroa 100:aa kilogrammaa luokkaan II kuuluvia tuotteita kohden

c)

138,85 euroa 100:aa kilogrammaa luokkaan III kuuluvia tuotteita kohden

d)

154,28 euroa 100:aa kilogrammaa luokkaan IV kuuluvia tuotteita kohden

e)

169,70 euroa 100:aa kilogrammaa luokkaan V kuuluvia tuotteita kohden

f)

136,13 euroa 100:aa kilogrammaa luokkaan VI kuuluvia tuotteita kohden.


(1)  Tämän luokan osalta maustamattomalla juustolla tarkoitetaan yksinomaan maidosta saatuja juustoja ottaen huomioon, että niihin voidaan lisätä niiden valmistuksen kannalta tarpeellisia aineita sillä edellytyksellä, ettei näitä aineita käytetä maidon minkään ainesosan osittaiseen tai täydelliseen korvaamiseen.


21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/67


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1545/2007,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

puhdistamoihin 1 päivän lokakuuta 2007 ja 30 päivän syyskuuta 2008 välisenä ajanjaksona toimitettavan, AKT-maista ja Intiasta peräisin olevan raa’an ruokosokerin täydentävän määrän vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 29 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdassa säädetään, että tuontitullien soveltaminen saman asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista maista peräisin olevaan raakaan ruokosokeriin keskeytetään sellaisen täydentävän määrän osalta, joka tarvitaan markkinointivuosina 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 yhteisön puhdistamojen riittävien hankintojen varmistamiseksi.

(2)

Kyseinen täydentävä määrä olisi laskettava eräissä tariffikiintiöissä tai eräiden etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa sokerialan tuotteiden tuontia ja puhdistusta koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 28 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 950/2006 (2) 19 artiklan mukaisesti yhteisön raakasokerin arvioidun hankintataseen perusteella. Markkinointivuoden 2007/2008 tase osoittaa, että on tarpeen tuoda täydentävä määrä raakasokeria yhteisön puhdistamojen hankintojen varmistamiseksi.

(3)

Sen varmistamiseksi, että yhteisön puhdistamoihin voidaan toimittaa riittävästi raakasokeria niiden perinteisten hankintatarpeiden täyttämiseksi, täydentävä määrä olisi jaettava asianomaisten kolmansien maiden kesken siten, että voidaan varmistaa täysimääräinen toimitus. Intian osalta katsotaan aiheelliseksi säilyttää alkuperäinen 10 000 tonnin määrä. Jäljellä olevien hankintatarpeiden osalta olisi vahvistettava kokonaismäärä AKT-maille, jotka ovat yhteisesti sitoutuneet panemaan täytäntöön keskinäiset menettelynsä määrien jakamiseksi siten, että puhdistamojen hankinnat voidaan varmistaa asianmukaisella tavalla.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lokakuun 1 päivän 2007 ja 30 päivän syyskuuta 2008 välisellä ajanjaksolla asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu CN-koodiin 1701 11 10 kuuluvan puhdistettavaksi tarkoitetun raa’an ruokosokerin täydentävä määrä on

a)

70 000 tonnia asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VI luetelluista maista, lukuun ottamatta Intiaa, peräisin olevana valkoisena sokerina ilmaistuna;

b)

10 000 tonnia Intiasta peräisin olevana valkoisena sokerina ilmaistuna.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 371/2007 (EUVL L 92, 3.4.2007, s. 6).


21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/68


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1546/2007,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1898/2005 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 ja 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksella (EY) N:o 1152/2007 muutetaan asetuksen (EY) N:o 1255/1999 säännöksiä, jotka koskevat voin ja kerman yksityistä varastointia, erityisesti poistamalla viittaus kansallisiin laatustandardeihin tukikelpoisuusperusteena voin yksityisen varastoinnin tuen saamiseksi.

(2)

Kyseisten uusien järjestelyjen vuoksi on aiheellista yhdensuuntaistaa tukikelpoisuusperusteet, jotka koskevat komission asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 (2) säädettyjä kerman, voin ja voiöljyn myynnin tukijärjestelmiä. Erityisesti viittaukset kansalliseen laatustandardiin olisi poistettava ja tarpeen mukaan korvattava asetuksessa (EY) N:o 1255/1999 säädetyillä tukikelpoisuusperusteilla. Tarkastuksia koskevia asianomaisia säännöksiä olisi muutettava vastaavasti.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1898/2005 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1898/2005 seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

voille, joka valmistetaan suoraan ja ainoastaan pastöroidusta kermasta ja joka täyttää asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 3 kohdan vaatimukset;”

2)

Korvataan 45 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos merkkiaineiden lisäys voihin tai kermaan tai voin tai kerman käyttäminen lopputuotteisiin tai tarvittaessa välituotteisiin tapahtuu muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotteet on valmistettu, voin tai kerman mukana on oltava jäsenvaltion, jossa tuotteet on valmistettu, toimivaltaisen viranomaisen toimittama todistus, jossa todetaan:

a)

voin osalta, että voi on valmistettu asianomaisen maan alueella sijaitsevassa hyväksytyssä laitoksessa, jolle tehdään tarkastuksia sen todentamiseksi, että voi valmistetaan suoraan ja ainoastaan kermasta tai maidosta, joka on asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 6 kohdan mukaista;

b)

kerman osalta, että kerma on valmistettu asianomaisen maan alueella sijaitsevassa hyväksytyssä laitoksessa, jolle tehdään tarkastuksia sen todentamiseksi, että kerma on saatu suoraan ja ainoastaan lehmänmaidosta, joka on tuotettu yhteisössä ja joka on asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 6 kohdan mukaista.

3.   Jos tuotantojäsenvaltio on tehnyt tarkastuksia tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun voin luonteelle ja koostumukselle, tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun todistuksen on sisällettävä myös kyseisten tarkastusten tulokset ja siinä on todettava, että kyseinen tuote on asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaista voita. Tällöin pakkaus on suljettava tuotantojäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen numeroimalla etiketillä. Tämän numeron on oltava edellä tarkoitetussa todistuksessa.”

3)

Korvataan 72 artiklan b alakohdan i alakohta seuraavasti:

”i)

asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset;”.

4)

Korvataan 74 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kun kyse on asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetusta voista, tämän artiklan 1 kohdassa vahvistettu tuen määrä kerrotaan luvulla 0,9756.”

5)

Korvataan 81 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Voi toimitetaan edunsaajalle pakkauksissa, joissa on selvästi ja pysyvästi merkittynä 72 artiklan b kohdan mukainen tunnistusmerkintä sekä yksi tai useampi liitteessä XVI olevassa 1 kohdassa luetelluista maininnoista.”

6)

Korvataan 82 artikla seuraavasti:

”82 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat tarkastustoimenpiteet varmistaakseen tämän luvun säännösten noudattaminen. Kaupallisten asiakirjojen ja toimittajan varastokirjanpidon tarkastukset on erityisesti toteutettava neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4045/89 (3) mukaisesti.

Lisäksi voin tukikelpoisuus on tarkastettava analysoimalla satunnaisotannalla otettuja fyysisiä näytteitä sen varmistamiseksi, että voi on tämän asetuksen 72 artiklan b kohdan i alakohdan mukaista ja sen todentamiseksi, että siinä ei ole muuta kuin voirasvaa.

Tarkastuksista on laadittava tarkastuspöytäkirja, jossa täsmennetään erityisesti tarkastuspäivä, tarkastuksen kesto ja toteutetut toimenpiteet.

2.   Jos voi tuotetaan jossain muussa jäsenvaltiossa kuin jäsenvaltiossa, josta tuensaaja sen osti, tuen maksaminen edellyttää tuotantojäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen antaman todistuksen esittämistä.

Todistuksesta on käytävä ilmi, että asianomainen voi on valmistettu hyväksytyssä laitoksessa, jolle tehdään tarkastuksia sen todentamiseksi, että voi valmistetaan asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 6 kohdan mukaisesta kermasta tai maidosta.

Jos tuotantojäsenvaltio on tehnyt tarkastuksia tämän asetuksen 72 artiklan b kohdassa tarkoitetun voin luonteelle ja koostumukselle, tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun todistuksen on sisällettävä myös kyseisten tarkastusten tulokset ja siinä on todettava, että kyseinen tuote on asetuksen (EY) N:o 1255/1999 6 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaista voita. Tällöin pakkaus on suljettava tuotantojäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen numeroimalla etiketillä. Tämän numeron on oltava edellä tarkoitetussa todistuksessa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008.

Asetuksen 1 artiklan 3–6 kohtaa sovelletaan kaikkiin voitoimituksiin, jotka tehdään asetuksen (EY) N:o 1898/2005 75 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, tammikuussa 2008 ja sitä seuraavina kuukausina voimassa olevan todistuksen perusteella.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1152/2007 (EUVL L 258, 4.10.2007, s. 3). Asetus (EY) N:o 1255/1999 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 96/2007 (EUVL L 25, 1.2.2007, s. 6).

(3)  EYVL L 388, 30.12.1989, s. 18.”


21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/70


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1547/2007,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

siirtymäkauden vahvistamisesta Kap Verden tasavallan poistamiseksi yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 980/2005 mukaisen vähiten kehittyneitä maita koskevan erityisen menettelyn edunsaajamaiden luettelosta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 980/2005 (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kap Verden tasavaltaan, jäljempänä ’Kap Verde’, sovelletaan yhteisön yleisen tullietuusjärjestelmän mukaista vähiten kehittyneitä maita koskevaa erityistä menettelyä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 980/2005 12 artiklan 7 kohdassa säädetään, että kun Yhdistyneet Kansakunnat poistaa maan vähiten kehittyneiden maiden luettelosta, se poistetaan myös vähiten kehittyneitä maita koskevasta erityisestä menettelystä. Mainitussa artiklassa säädetään myös vähintään kolmen vuoden siirtymäajan vahvistamisesta vähiten kehittyneitä maita koskevan erityisen menettelyn mukaisesti myönnettyjen tullietuuksien poistamisesta mahdollisesti aiheutuvien kielteisten vaikutusten tasaamiseksi.

(3)

Yhdistyneet Kansakunnat on poistanut Kap Verden vähiten kehittyneiden maiden luettelosta 1 päivästä tammikuuta 2008 (2).

(4)

Näin ollen Kap Verden olisi voitava edelleen hyötyä vähiten kehittyneitä maita koskevan erityisen menettelyn mukaisesti myönnetyistä tullietuuksista vuoden 2010 loppuun.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat yleisten tullietuuksien komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poistetaan Kap Verden tasavalta asetuksen (EY) N:o 980/2005 liitteessä I olevasta vähiten kehittyneitä maita koskevan erityisen järjestelyn edunsaajamaiden luettelosta 1 päivästä tammikuuta 2011.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Peter MANDELSON

Komission jäsen


(1)  EUVL L 169, 30.6.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 606/2007 (EUVL L 141, 2.6.2007, s. 4).

(2)  YK:n yleiskokouksen päätöslauselma A/Res/59/210, 20. joulukuuta 2004.


21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/71


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1548/2007,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuottamiseen, annetun asetuksen (EY) N:o 1973/2004 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (1) ja erityisesti sen 145 artiklan da ja dd alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 vahvistetaan hedelmien ja vihannesten tuotantoon sidottua tukea koskevat säännöt. Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osastossa olevassa 10 g ja 10 h luvussa säädetään siirtymäkauden hedelmä- ja vihannestuista ja siirtymäkauden marjatuesta. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa kyseisten tukien myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 143 c artiklassa annetaan uusille jäsenvaltioille lupa täydentää yhteisön suoria tukia. Monet suorat tuet on sisällytetty kokonaan tai osittain tilatukijärjestelmään kaikissa muissa jäsenvaltioissa paitsi niissä, jotka soveltavat edelleen yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää. Kun otetaan huomioon tällainen kehitys tilatukijärjestelmän täytäntöönpanossa, täydentävien kansallisten suorien tukien soveltamisesta saatu kokemus osoittaa, että uusilla jäsenvaltioilla on ollut vaikeuksia mainitun asetuksen 143 c artiklan sääntöjen soveltamisessa. Selkeyden lisäämiseksi on sen vuoksi aiheellista täsmentää mainitun asetuksen 143 c artiklan 2 ja 7 kohdassa käytettyjen eräiden ilmaisujen merkitystä.

(3)

Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteessä VIII olevan I jakson E kohdassa säädetään mahdollisuudesta myöntää tukea viljelijöille, jotka ovat oikeutettuja täydentäviin kansallisiin suoriin tukiin Bulgariassa ja Romaniassa osana väliaikaista maaseudun kehittämisen lisätoimenpidettä. On aiheellista, että yhteisön rahoitusosuuden yhteydessä tällaisiin täydentäviin kansallisiin suoriin tukiin sovelletaan komission asetusta (EY) N:o 796/2004 (2), jossa säädetään asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Kyseistä säännöstä olisi sovellettava päivästä, jona Bulgaria ja Romania liittyivät Euroopan unionin jäseniksi.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 110 u artiklan 3 kohdassa ja 110 v artiklan 2 kohdassa säädetään, että mainituissa artikloissa säädetyt tuet myönnetään sillä edellytyksellä, että jalostussopimus on tehty. Sen vuoksi on aiheellista edellyttää, että sopimus on tehtävä asianomaisista maatalouden raaka-aineista hyväksytyn ensimmäisen jalostajan ja tuottajan tai tätä edustavan hyväksytyn tuottajaorganisaation välillä tai kun kyse on siirtymäkauden hedelmä- ja vihannestuista ja siirtymäkauden marjatuesta, tuottajaa edustavan hyväksytyn keräilijän välillä.

(5)

Jotta varmistetaan se, että raaka-aine, jota varten myönnetään siirtymäkauden hedelmä- ja vihannestukia ja siirtymäkauden marjatukea, jalostetaan lopullisesti, näyttää olevan aiheellista ottaa käyttöön ensimmäisiä jalostajia ja keräilijöitä koskeva hyväksymisjärjestelmä. Tällaisten hyväksyttyjen toimijoiden olisi noudatettava vähimmäisvaatimuksia, ja niille olisi määrättävä seuraamuksia velvollisuuksiensa täyttämättä jättämisestä toimivaltaisten viranomaisten jäsenvaltion tasolla vahvistamien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

(6)

Jotta siirtymäkauden hedelmä- ja vihannestukien kokonaismäärärahoja voitaisiin hallinnoida asianmukaisesti, jäsenvaltioiden olisi vahvistettava vuoden alkupuolella hehtaarituen alustava määrä ja ennen tukien maksukautta hehtaarituen lopullinen määrä.

(7)

Sen vuoksi komission asetusta (EY) N:o 1973/2004 (3) olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1973/2004 seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan t alakohta seuraavasti:

”t)

mainitun asetuksen IV osaston 10 g luvussa säädetyt siirtymäkauden hedelmä- ja vihannestuet ja 10 h luvussa säädetty siirtymäkauden marjatuki.”

2)

Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Edellä 1 artiklan a, b, c, e, h, i, j, m, p ja t alakohdassa tarkoitettuja suoria tukia myönnetään kunkin viljelykasvin osalta yksinomaan vähintään 0,3 hehtaarin pinta-aloille, joista on tehty hakemus ja joiden jokainen viljelty lohko ylittää jäsenvaltion asetuksen (EY) N:o 796/2004 14 artiklan 4 kohdassa säädettyä rajoitusta noudattaen vahvistaman vähimmäiskoon.

Maltan osalta 1 artiklan a, b, c, e, h, i, j, m, p ja t alakohdassa tarkoitettuja suoria tukia myönnetään kunkin viljelykasvin osalta yksinomaan vähintään 0,1 hehtaarin pinta-aloille, joista on tehty hakemus ja joiden jokainen viljelty lohko ylittää jäsenvaltion asetuksen (EY) N:o 796/2004 14 artiklan 4 kohdassa asetettua rajoitusta noudattaen vahvistaman vähimmäiskoon.

Kreikan osalta 1 artiklan t alakohdassa tarkoitettuja siirtymäkauden hedelmä- ja vihannestukia myönnetään kunkin viljelykasvin osalta yksinomaan vähintään 0,1 hehtaarin pinta-aloille, joista on tehty hakemus ja joiden jokainen viljelty lohko ylittää jäsenvaltion asetuksen (EY) N:o 796/2004 14 artiklan 4 kohdassa asetettua rajoitusta noudattaen vahvistaman vähimmäiskoon.

Bulgarian, Latvian, Unkarin ja Puolan osalta 1 artiklan t alakohdassa tarkoitettua marjatukea myönnetään kunkin viljelykasvin osalta yksinomaan vähintään 0,1 hehtaarin pinta-aloille, joista on tehty hakemus ja joiden jokainen viljelty lohko ylittää jäsenvaltion asetuksen (EY) N:o 796/2004 14 artiklan 4 kohdassa asetettua rajoitusta noudattaen vahvistaman vähimmäiskoon.”

3)

Korvataan 2 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Edellä 1 artiklan a, b, c, h, j ja t alakohdassa tarkoitettua suoraa tukea myönnetään yksinomaan kokonaisuudessaan kylvetyille tai istutetuille pinta-aloille, joilla on suoritettu kaikki tavanomaiset paikallisten vaatimusten mukaiset viljelytoimet.”

4)

Lisätään 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaan v alakohta seuraavasti:

”v)

asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 10 g ja 10 h luvussa säädettyjen siirtymäkauden hedelmä- ja vihannestukien ja siirtymäkauden marjatuen osalta maksetun tuen kokonaismäärä.”

5)

Lisätään 139 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

”139 a artikla

Tukikelpoisuusedellytykset

1.   Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 143 c artiklan soveltamiseksi mainitun artiklan 2 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitettu ’yhteisön, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 2004, jäsenvaltioihin tuolloin sovellettavan vastaavan suorien tukien järjestelmän mukaisesti’ tarkoittaa mainitun asetuksen liitteessä I lueteltuja suoria tukia, jotka on myönnetty täydentävien kansallisten suorien tukien soveltamisvuonna ja joiden tukikelpoisuusedellytykset vastaavat kyseisen täydentävän kansallisen suoran tuen tukikelpoisuusedellytyksiä.

2.   Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 143 c artiklan 7 kohdan toisen luetelmakohdan soveltamiseksi komissio ottaa huomioon erityisesti mainitun asetuksen 143 c artiklan 5 kohdassa tarkoitetut (osa-)alakohtaiset kokonaismäärärahat ja yhteisön, sellaisena kuin se oli 30 päivänä huhtikuuta 2004, jäsenvaltioihin tuolloin sovellettavat vastaavaan suoraan tukeen sovellettavat tukikelpoisuusedellytykset.”

6)

Korvataan 140 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Asetusta (EY) N:o 796/2004 sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1257/1999 33 h artiklan mukaisesti tai Bulgarian ja Romanian tapauksessa Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan liitteessä VIII olevan I jakson E kohdan mukaisesti osarahoitettuun täydentävään kansalliseen suoraan tukeen.”

7)

Lisätään 17 c luvun jälkeen 17 d luku seuraavasti:

”17 d   LUKU

SIIRTYMÄKAUDEN HEDELMÄ- JA VIHANNESTUET JA SIIRTYMÄKAUDEN MARJATUKI

171 d artikla

Määritelmät

Tässä luvussa tarkoitetaan

a)

’hakijalla’ viljelijää, joka viljelee asetuksen (EY) N:o 1782/2003 110 t ja 110 v artiklassa tarkoitettuja pinta-aloja saadakseen mainitussa artiklassa tarkoitettua tukea;

b)

’tuella’ asetuksen (EY) N:o 1782/2003 110 t artiklassa säädettyä siirtymäkauden hedelmä- ja vihannestukea ja mainitun asetuksen 110 v artiklassa säädettyä siirtymäkauden marjatukea;

c)

’ensimmäisellä jalostajalla’ asetuksen (EY) N:o 1782/2003 100 t ja 100 v artiklassa tarkoitettuja maatalouden raaka-aineiden käyttäjiä, jotka sitoutuvat kyseisen raaka-aineen ensimmäiseen jalostukseen saadakseen yhtä tai useampaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 (4) 1 artiklan 2 kohdassa lueteltua tuotetta;

d)

’keräilijällä’ henkilöä, joka tekee a alakohdassa tarkoitetun hakijan kanssa sopimuksen ja joka hankkii omaan lukuunsa vähintään yhtä asetuksen (EY) N:o 1782/2003 68 b artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tai 110 v artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tuotetta;

e)

’hyväksytyllä tuottajaorganisaatiolla’ oikeushenkilöä tai sen selkeästi määriteltyä osaa, joka täyttää asetuksen (EY) N:o 1182/2007 (5) 3 artiklan 1 kohdan vaatimukset ja jonka asianomainen jäsenvaltio on hyväksynyt mainitun asetuksen 4 artiklan mukaisesti, sekä mainitun asetuksen 7 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä tuottajaryhmiä.

171 da artikla

Sopimus

1.   Rajoittamatta jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1782/2003 100 u artiklan 4 kohdassa säädetyn mahdollisuuden soveltamista, mainitun asetuksen 110 u artiklan 3 kohdassa ja 110 v artiklan 2 kohdassa tarkoitettu jalostussopimus on tehtävä 171 db artiklan mukaisen hyväksytyn ensimmäisen jalostajan ja hakijan tai hakijaa edustavan hyväksytyn tuottajaorganisaation tai 171 db artiklan mukaisen hakijaa edustavan hyväksytyn keräilijän välillä.

Jos hyväksytty tuottajaorganisaatio toimii myös hyväksyttynä ensimmäisenä jalostajana, sopimus voi olla toimitussitoumuksen muodossa.

2.   Sopimuksessa tai toimitussitoumuksessa on täsmennettävä vähintään seuraavat seikat:

a)

sopimuksen tai toimitussitoumuksen osapuolten nimet ja osoitteet;

b)

kukin laji ja sillä viljelty pinta-ala;

c)

tarvittaessa hakijan sitoumus toimittaa ensimmäiselle jalostajalle korjatun sadon kokonaismäärä tai jäsenvaltioiden määrittelemät vähimmäismäärät.

Jos sopimus tehdään hyväksytyn ensimmäisen jalostajan ja hyväksytyn tuottajaorganisaation tai hakijaa edustavan hyväksytyn keräilijän välillä, sopimuksessa on oltava myös a alakohdassa tarkoitetut asianomaisten hakijoiden nimet ja osoitteet sekä b alakohdassa tarkoitettu laji ja viljelyala kunkin asianomaisen hakijan osalta.

171 db artikla

Ensimmäisten jalostajien ja keräilijöiden hyväksyminen

1.   Tämän luvun soveltamiseksi jäsenvaltioiden on otettava käyttöön alueellaan sijaitsevien ensimmäisten jalostajien ja keräilijöiden hyväksymisjärjestelmä. Jäsenvaltioiden on säädettävä erityisesti hyväksymisedellytykset vähintään sen varmistamiseksi, että

a)

hyväksytyillä ensimmäisillä jalostajilla ja keräilijöillä on hallinnolliset mahdollisuudet hallinnoida 171 da artiklassa tarkoitettuja sopimuksia;

b)

hyväksytyillä ensimmäisillä jalostajilla on tarkoituksenmukainen tuotantokapasiteetti.

2.   Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön hyväksymisten valvontamenettely.

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 2202/96 mukaisesti myönnetyt hyväksynnät ovat edelleen voimassa tämän luvun soveltamiseksi.

3.   Jos todetaan, että hyväksytty ensimmäinen jalostaja tai keräilijä laiminlyö tässä luvussa säädettyjä velvollisuuksia tai tämän luvun perusteella annettuja kansallisia säännöksiä tai jos hyväksytty ensimmäinen jalostaja tai keräilijä ei hyväksy tai helpota toimivaltaisten viranomaisten asetuksen (EY) N:o 796/2004 mukaisesti tekemiä tarkastuksia, jäsenvaltioiden on langetettava asianmukaiset seuraamukset. Seuraamusten suuruus lasketaan rikkomisen vakavuuden perusteella.

4.   Jäsenvaltioiden on julkistettava luettelo hyväksytyistä ensimmäisistä jalostajista ja keräilijöistä vähintään kaksi kuukautta ennen asetuksen (EY) N:o 796/2004 11 artiklan 2 kohdan tai 13 artiklan 13 a kohdan mukaisesti vahvistettua päivämäärää.

171 dc artikla

Siirtymäkauden hedelmä- ja vihannestukien taso

1.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava ja julkistettava hehtaarituen alustava määrä asetuksen (EY) N:o 1782/2003 110 u artiklan 1 kohdan mukaisesti ja ennen sen vuoden maaliskuuta, jolta tukea haetaan.

2.   Jäsenvaltioiden on vahvistettava hehtaarituen lopullinen määrä määritellyn alan perusteella asetuksen (EY) N:o 1782/2003 100 u artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008. Edellä olevaa 1 artiklan 6 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1276/2007 (EUVL L 284, 30.10.2007, s. 11).

(2)  EUVL L 141, 30.4.2004, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 972/2007 (EUVL L 216, 21.8.2007, s. 3).

(3)  EUVL L 345, 20.11.2004, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 993/2007 (EUVL L 222, 28.8.2007, s. 10).

(4)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29.

(5)  EUVL L 273, 17.10.2007, s. 1.”


21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/75


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1549/2007,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

Brasiliasta, Thaimaasta ja muista kolmansista maista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien eräiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 616/2007 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon yhteisesti hyväksyttyinä pöytäkirjamerkintöinä tehtävistä sopimuksista Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan sekä Euroopan yhteisön ja Thaimaan kuningaskunnan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 1994 (GATT 1994 -sopimuksen) XXVIII artiklan nojalla siipikarjanlihaa koskevien myönnytysten muuttamisesta 29 päivänä toukokuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/360/EY (2) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 616/2007 (3) tarjotaan jalostajille tietyin edellytyksin mahdollisuutta hakea tuontitodistuksia.

(2)

CN-koodiin 0210 99 39 kuuluva suolattu siipikarjanliha ei kuulu asetuksen (ETY) N:o 2777/75 soveltamisalaan. Sen vuoksi olisi sallittava, että kyseistä tuotetta perinteisesti tuoviin toimijoihin sovelletaan suolatun siipikarjanlihan erityiskiintiötä.

(3)

Erään asetuksessa (EY) N:o 616/2007 tarkoitetun edellytyksen mukaan toimijan on pitänyt jalostaa CN-koodiin 0207 tai 0210 kuuluvaa siipikarjanlihaa asetuksen (ETY) N:o 2777/75 kattamiksi CN-koodiin 1602 kuuluviksi siipikarjanlihavalmisteiksi.

(4)

Koska CN-koodiin 1602 10 kuuluvat homogenisoidut valmisteet eivät kuulu asetuksen (ETY) N:o 2777/75 soveltamisalaan ja koska eräät tämäntyyppiseen jalostukseen erikoistuneet toimijat ovat ilmaisseet halunsa osallistua asetuksella (EY) N:o 616/2007 avattuihin kiintiöihin, on syytä säätää, että kyseiset tuotteet sisällytettäisiin jalostukseen, mutta jalostus olisi rajoitettava kuitenkin homogenisoituihin tuotteisiin, jotka eivät sisällä muuta lihaa kuin siipikarjanlihaa.

(5)

Kokemus on osoittanut, että ryhmiä 6 ja 8 varten käytettävissä olleita määriä ei ole käytetty. Yksi syy tähän käyttämättä jättämiseen on se, että asetuksessa vahvistettu 100 tonnin vähimmäismäärä, jota toimija voi hakea, on liian suuri näillä usein kapeilla markkinoilla.

(6)

Sen vuoksi olisi alennettava vähimmäismäärää, jota kukin toimija voi hakea näiden erityisten ryhmien osalta.

(7)

Jäsenvaltiot myöntävät tuontitodistukset toimijoille yli kaksi kuukautta ennen asianomaisen osakauden tai kauden ja näin ollen todistuksen voimassaoloajan alkamista. Todistusten myöntämisen ja niiden mahdollistaman tuonnin välinen aika on erityisen pitkä.

(8)

Jotta näitä todistuksia ei käytettäisi tuontiin ennen niiden voimassaoloajan alkamista, tuontitodistuksiin olisi merkittävä niiden voimassaolon alkamisajankohta.

(9)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 616/2007 olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 616/2007 seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklan soveltamiseksi tuontitodistuksen hakijan on tiettyä kiintiökautta koskevaa ensimmäistä hakemusta esittäessään osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia asetuksen (ETY) N:o 2777/75 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita tai CN-koodiin 0210 99 39 kuuluvaa suolattua siipikarjanlihaa kumpanakin mainitussa 5 artiklassa tarkoitettuna kautena.”

2)

Korvataan 4 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklassa ja tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, tuontitodistuksen hakija voi myös tiettyä kiintiökautta koskevaa ensimmäistä hakemusta esittäessään osoittaa, että hän on jalostanut kumpanakin asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklassa tarkoitettuna kautena vähintään 1 000 tonnia CN-koodiin 0207 tai 0210 kuuluvaa siipikarjanlihaa asetuksen (ETY) N:o 2777/75 soveltamisalaan ja CN-koodiin 1602 kuuluviksi siipikarjanlihavalmisteiksi tai CN-koodiin 1602 10 00 kuuluviksi homogenoiduiksi valmisteiksi, jotka eivät sisällä muuta lihaa kuin siipikarjanlihaa.”

3)

Korvataan 4 artiklan 5 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Ryhmien 3, 6 ja 8 osalta vähimmäismäärä, jota todistushakemuksen on koskettava, on kuitenkin ainoastaan 10 tonnia”.

4)

Korvataan liitteessä II oleva B osa tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 679/2006 (EUVL L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 138, 30.5.2007, s. 10.

(3)  EUVL L 142, 5.6.2007, s. 3.


LIITE

”B.

Asetuksen 4 artiklan 7 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut maininnat:

bulgariaksi

:

Намаляване на ОМТ, както предвижда Регламент (ЕО) № 616/2007

В действие от …

espanjaksi

:

reducción del AAC tal como prevé el Reglamento (CE) no 616/2007

Válida desde el …

tšekiksi

:

Snížení celní sazby podle nařízení (ES) č. 616/2007

Platné ode dne

tanskaksi

:

Nedsættelse af FFT-toldsatser, jf. forordning (EF) nr. 616/2007

Gyldig fra den …

saksaksi

:

Ermäßigung des Zollsatzes des GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007

Gültig ab dem

viroksi

:

ühise tollitariifistiku maksumäära vähendamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007

Kehtib alates

kreikaksi

:

μείωση του δασμού του ΚΔ όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007

Ισχύει από …

englanniksi

:

reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No 616/2007

valid from …

ranskaksi

:

réduction du TDC comme prévu au règlement (CE) no 616/2007

Valable à partir du

italiaksi

:

riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 616/2007

Valido a decorrere dal

latviaksi

:

Kopējā muitas tarifa (KMT) samazinājums, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 616/2007

Piemērojams no

liettuaksi

:

BMT muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 616/2007

Galioja nuo

unkariksi

:

A 616/2007/EK rendeletben előírt KTV csökkentés

Érvényesség kezdete

maltaksi

:

Tnaqqis tat-Tariffa Doganali Komuni kif jipprovdi r-Regolament (CE) Nru 616/2007

Valida mid-data

hollanniksi

:

Verlaging van het GDT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007

Geldig vanaf

puolaksi

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 616/2007

Ważne od dnia […] r.

portugaliksi

:

Redução do direito da pauta aduaneira comum prevista no Regulamento (CE) n.o 616/2007

Válida a partir de

romaniaksi

:

reducerea TVC în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 616/2007

Valabil de la

slovakiksi

:

Zníženie cla SCS podľa nariadenia (ES) č. 616/2007

Platné od ...

sloveeniksi

:

Skupna carinska tarifa, znižana v skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007

Velja od

suomeksi

:

Asetuksessa (EY) N:o 616/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus

Voimassa alkaen

ruotsiksi

:

Minskning av gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007

Giltig fr.o.m. …”


21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/79


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1550/2007,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 796/2004 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (1) ja erityisesti sen 145 artiklan c, da, l, m, n ja p alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvostolle esittämässään täydentävien ehtojen täytäntöönpanoa koskevassa kertomuksessa (2) komissio ehdotti muutamia mahdollisia keinoja tehostaa ja/tai yksinkertaistaa täytäntöönpanoa. Parannusten täytäntöönpanemiseksi komission asetusta (EY) N:o 796/2004 (3) on muutettava monilta osin.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 143 bb artiklassa säädetään erillisestä hedelmä- ja vihannestuesta jäsenvaltioissa, jotka soveltavat mainitun asetuksen 143 b artiklassa säädettyä yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää. Tuki ei luonteensa vuoksi liity maatalousmaahan, minkä vuoksi kyseiseen tukijärjestelmään ei sovelleta asetuksen (EY) N:o 796/2004 mukaisia yhtenäishakemusta koskevia säännöksiä. Sen vuoksi pinta-alatukijärjestelmien määritelmää olisi muutettava, ja olisi säädettävä soveltuvasta hakemusmenettelystä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 10 e luvussa säädetyt sokeritukea koskevat säännökset ovat vanhentuneet ja ne olisi poistettava.

(4)

Olisi säädettävä päivämäärä, jona on vahvistettava Bulgariaa ja Romaniaa koskeva jäsenvaltion tasolla säilytettävän pysyvän laitumen määrä. Olisi myös säädettävä viimeisin päivämäärä, jona kyseiset tiedot on ilmoitettava komissiolle.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 10 g luvussa säädetyn siirtymäkauden hedelmä- ja vihannestuen ja mainitun asetuksen 10 h luvussa säädetyn siirtymäkauden marjatuen käyttöön ottamisen vuoksi asetusta (EY) N:o 796/2004 olisi muutettava hakemusmenettelyn osalta.

(6)

Tilatukijärjestelmän käyttöön ottamisen ja pinta-alatuen tuotannosta irrottamisen vuoksi kyseisiä tukia koskevien paikalla tehtävien tarkastusten ei ole enää kaikissa tapauksissa välttämätöntä olla ennalta ilmoittamattomia. Olisi myös selvennettävä, milloin täydentäviä ehtoja koskevien paikalla tehtävien tarkastusten on oltava ennalta ilmoittamattomia, erityisesti jotta vältettäisiin noudattamatta jättämisten tai epäsäännöllisyyksien salaaminen.

(7)

Kokemus on osoittanut, että täydentäviä ehtoja koskevien tarkastusten vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvitaan enemmän joustavuutta. Jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus täyttää vähimmäismäärä paitsi toimivaltaisen valvontaviranomaisen tasolla, myös maksajaviraston tai säädöksen tai vaatimuksen taikka säädös- tai vaatimusryhmän tasolla. Jos otos on havaittujen noudattamatta jättämisten suuren määrän vuoksi ulotettava tarkastusten vähimmäismäärää laajemmaksi, laajennuksen olisi lisäksi kohdistuttava asianomaisiin säädöksiin tai vaatimuksiin eikä koko pinta-alaan, jota täydentävät ehdot koskevat. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 796/2004 asianomaisia säännöksiä olisi muutettava.

(8)

Kokemus on lisäksi osoittanut, että paikalla tehtävien tarkastusten tarkastusotoksen valintaa voitaisiin parantaa, jos kyseinen otos voidaan valita paitsi toimivaltaisen valvontaviranomaisen tasolla myös maksajaviraston tasolla tai säädöstä ja vaatimusta kohti.

(9)

Koska täydentävien ehtojen tarkastuksia koskevassa erityislainsäädännössä on säädetty erilaisista tarkastusmääristä, jäsenvaltioiden on vaikeampaa järjestää tarkastukset. Sen vuoksi täydentävien ehtojen paikalla tehtäviä tarkastuksia varten olisi otettava käyttöön yhtenäinen tarkastusmäärä. Jos alakohtaisen lainsäädännön mukaisissa paikalla tehtävissä tarkastuksissa kuitenkin havaitaan noudattamatta jättämisiä, niistä olisi ilmoitettava ja niitä olisi seurattava täydentävien ehtojen tarkastuksissa.

(10)

Täydentävien ehtojen paikalla tehtävien tarkastusten otantaa voidaan parantaa antamalla lupa ottaa huomioon riskianalyysissä viljelijöiden osallistuminen asetuksen (EY) N:o 1782/2003 13 ja 14 artiklassa säädettyyn maatilojen neuvontajärjestelmään sekä viljelijöiden osallistuminen varmentamisjärjestelmiin. Osallistumista huomioon otettaessa olisi kuitenkin osoitettava, että kyseisiin järjestelmiin osallistuvat viljelijät muodostavat pienemmän riskin kuin viljelijät, jotka eivät osallistu järjestelmiin.

(11)

Jotta varmistettaisiin täydentävien ehtojen paikalla tehtävien tarkastusten otosten edustavuus, osa otoksesta olisi valittava satunnaisotantana. Jos paikalla tehtävien tarkastusten lukumäärää lisätään, olisi voitava lisätä myös kyseisiin tarkastuksiin satunnaisesti valittujen viljelijöiden prosenttiosuutta.

(12)

Jotta paikalla tehtävät tarkastukset voitaisiin aloittaa kunakin vuonna mahdollisimman aikaisin, myös ennen kuin kaikki hakemuksia koskevat tiedot ovat saatavilla, tarkastusotosta varten olisi voitava tehdä osittainen valinta käytettävissä olevien tietojen perusteella.

(13)

Täydentävien ehtojen paikalla tehtävät tarkastukset edellyttävät yleensä useita käyntejä samalla tilalla. Jotta vähennettäisiin tarkastusten sekä viljelijöille että hallinnolle aiheuttamaa taakkaa, tarkastusten määrä voidaan rajoittaa yhteen tarkastuskäyntiin. Tarkastuskäynnin ajankohta olisi täsmennettävä. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin varmistettava, että vielä tarkastamattomien vaatimusten ja standardien edustava ja tehokas tarkastaminen tehdään saman kalenterivuoden aikana.

(14)

Tukikelpoisuusehtojen paikalla tehtävien tarkastusten osalta on osoittautunut tehokkaaksi mahdollisuus rajoittaa varsinaiset tarkastukset tarkastettavan pinta-alan otokseen. Sen vuoksi on aiheellista laajentaa kyseistä mahdollisuutta tarvittaessa täydentävien ehtojen paikalla tehtäviin tarkastuksiin. Jos otostarkastuksessa havaitaan kuitenkin noudattamatta jättämisiä, varsinaista tarkastettavaa otosta olisi laajennettava. Tätä periaatetta olisi sovellettava myös, jos säädökseen ja vaatimukseen sovellettavassa lainsäädännössä säädetään tällaisesta tarkastuksesta.

(15)

Paikalla tehtävien tarkastusten yksinkertaistamiseksi ja jotta olemassa olevaa tarkastuskapasiteettia käytettäisiin paremmin, olisi säädettävä, että tiloilla tehtävät tarkastukset korvataan hallinnollisilla tarkastuksilla tai yritysten tasolla tehtävillä tarkastuksilla, jos tarkastusten tehokkuus vastaa paikalla tehtävien tarkastusten avulla saavutettavaa tehokkuutta.

(16)

Jäsenvaltioiden olisi voitava lisäksi käyttää edelleen tiettyjä vaatimuksia tai standardeja koskevia puolueettomia indikaattoreita tehdessään tarkastuksia paikalla. Kyseisten indikaattorien olisi kuitenkin liityttävä suoraan niiden edustamiin vaatimuksiin tai standardeihin ja niiden olisi katettava kaikki tarkastettavat seikat.

(17)

Asetuksen (EY) N:o 796/2004 66 artiklassa säädetään, että havaitun noudattamatta jättämisen vuoksi mahdollisesti tehtävää vähennystä on sovellettava samana vuonna kuin hakemus jätetään. Sen vuoksi on loogista, että myös paikalla tehtävä tarkastus on tehtävä samana vuonna jona hakemus jätetään. Tämä olisi täsmennettävä asetuksessa (EY) N:o 796/2004.

(18)

Viljelijöille olisi ilmoitettava, jos paikalla tehtävässä tarkastuksessa havaitaan noudattamatta jättäminen. On aiheellista säätää määräajasta, jonka kuluessa viljelijöiden olisi saatava kyseinen tieto. Tällaisen määräajan ylitys ei kuitenkaan oikeuta asianomaisia viljelijöitä välttymään seurauksilta, joita havaitusta noudattamatta jättämisestä muuten aiheutuisi.

(19)

Voimassa olevissa säännöksissä, jotka koskevat toistuvien noudattamatta jättämisten tapauksessa sovellettavia vähennyksiä, ei oteta huomioon, jos tilanne toistuvan noudattamatta jättämisen osalta paranee tai huononee. Jotta kannustettaisiin tilanteen parantumiseen ja estettäisiin sen huononeminen, kyseiset muutokset otettava huomioon vahvistettaessa ensimmäisen toistuvan noudattamatta jättämisen osalta prosenttimäärää, joka on korotettava kertoimella kolme.

(20)

Uusien suoria tukia koskevien järjestelmien käyttöönotto edellyttää, että viittaukset asetuksen (EY) N:o 796/2004 71 a artiklassa tarkoitettuihin talousarvion enimmäismääriin saatetaan ajan tasalle.

(21)

Joissakin tapauksissa aiheettomasti myönnetyt oikeudet koskevat hyvin pieniä määriä, ja oikeuksien takaisinperintä muodostaa huomattavan hallinnollisen taakan. Yksinkertaistamisen vuoksi ja jotta hallinnollinen taakka ja takaisinperittävä määrä olisivat tasapainossa, on perusteltua ottaa käyttöön vähimmäismäärä, joka voi käynnistää takaisinperinnän.

(22)

Tässä asetuksessa säädetyt muutokset koskevat tukihakemuksia, jotka liittyvät 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaviin vuosiin tai palkkiokausiin. Sen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2008.

(23)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 796/2004 olisi muutettava.

(24)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 796/2004 seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 12 alakohta seuraavasti:

”12.

’pinta-alatukijärjestelmä’ tarkoittaa tilatukijärjestelmää, asetuksen (EY) N:o 1782/2003 68 a artiklan toisessa kohdassa tarkoitettua hyväksytylle tuottajaryhmittymälle maksettavaa humalatukea sekä kaikkia mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa vahvistettuja tukijärjestelmiä, lukuun ottamatta mainitussa IV osastossa olevassa 7, 10 f, 11 ja 12 luvussa vahvistettuja tukijärjestelmiä, mainitun asetuksen 143 ba artiklassa vahvistettua erillistä sokeritukea ja mainitun asetuksen 143 bb artiklassa vahvistettua erillistä hedelmä- ja vihannestukea;”.

b)

Korvataan 32 alakohta seuraavasti:

”32.

’säädös’ tarkoittaa kutakin asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä III lueteltua direktiiviä ja asetusta; kyseisen asetuksen liitteessä III olevassa 7 ja 8 kohdassa luetellut direktiivi ja asetukset muodostavat kuitenkin yhden säädöksen;”.

2)

Lisätään 3 artiklaan kohta seuraavasti:

”7.   Bulgarian ja Romanian osalta viiteosuus vahvistetaan seuraavasti:

a)

pysyvänä laitumena oleva maa-ala on viljelijöiden vuonna 2007 tämän asetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoittama pysyvänä laitumena oleva maa-ala;

b)

koko maatalousmaa on viljelijöiden vuonna 2007 ilmoittama koko maatalousmaa.”

3)

Lisätään 13 artiklaan ennen 14 kohtaa kohta seuraavasti:

”13a.   Sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 10 g luvussa säädettyjä siirtymäkauden hedelmä- ja vihannestukia tai mainitun osaston 10 h luvussa säädettyä siirtymäkauden marjatukea, yhtenäishakemuksessa on oltava jäljennös jalostussopimuksesta tai asetuksen (EY) N:o 1973/2004 171 db artiklan mukaisesta toimitussitoumuksesta.

Jäsenvaltiot voivat säätää, että ensimmäisen alakohdan tiedot voidaan toimittaa erikseen myöhemmin mutta kuitenkin viimeistään hakemusvuoden 1 päivänä joulukuuta.”

4)

Korvataan II osan II osaston III a luvun otsikko seuraavasti:

 

”SOKERIJUURIKKAAN JA -RUO’ON VILJELIJÖILLE MYÖNNETTÄVÄ TUKI, ERILLINEN SOKERITUKI JA ERILLINEN HEDELMÄ- JA VIHANNESTUKI”.

5)

Muutetaan 17 a artikla seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

”Sokerijuurikkaan ja -ruo’on viljelijöille myönnettävää tukea, erillistä sokeritukea ja erillistä hedelmä- ja vihannestukea koskeviin hakemuksiin liittyvät vaatimukset”.

b)

Korvataan 1 kohdan johdantokappale seuraavasti:

”Jokaisen asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 10 f luvussa säädettyä sokerijuurikkaan ja -ruo’on viljelijöille myönnettävää tukea tai mainitun asetuksen 143 ba artiklassa säädettyä erillistä sokeritukea ja mainitun asetuksen 143 bb artiklassa säädettyä erillistä hedelmä- ja vihannestukea hakevan viljelijän on jätettävä tukihakemus, joka sisältää kaikki tukikelpoisuuden varmistamiseksi tarvittavat tiedot ja erityisesti seuraavat tiedot:”.

c)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Sokerijuurikkaan ja -ruo’on viljelijöille myönnettävää tukea, erillistä sokeritukea tai erillistä hedelmä- ja vihannestukea koskeva hakemus on jätettävä jäsenvaltion vahvistamaan päivään mennessä, joka ei voi olla myöhäisempi kuin 15 päivä toukokuuta ja Viron, Latvian ja Liettuan, osalta 15 päivä kesäkuuta.”

6)

Lisätään II osan III osaston I lukuun 23 a artikla seuraavasti:

”23 a artikla

1.   Paikalla tehtävistä tarkastuksista voidaan ilmoittaa ennalta edellyttäen, ettei tarkastuksen tarkoitusta vaaranneta. Ilmoitus on annettava mahdollisimman lyhyellä varoitusajalla, joka saa olla enintään 14 päivää.

Edellä ensimmäisessä alakohdassa mainitun eläintukihakemusten paikalla tehtäviä tarkastuksia koskevan ilmoituksen saa asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta antaa kuitenkin enintään 48 tuntia ennen tarkastusta. Jos täydentäviä ehtoja koskeviin säädöksiin ja standardeihin sovellettavassa lainsäädännössä edellytetään, ettei paikalla tehtäviä tarkastuksia ilmoiteta ennalta, sääntöjä on lisäksi sovellettava myös täydentävien ehtojen paikalla tehtäviin tarkastuksiin.

2.   Tässä asetuksessa säädetyt paikalla tehtävät tarkastukset ja muut yhteisön säännöissä säädetyt tarkastukset on tehtävä samanaikaisesti, jos se on aiheellista.”

7)

Poistetaan 25 artikla.

8)

Korvataan 44 ja 45 artikla seuraavasti:

”44 artikla

Tarkastusten vähimmäismäärä

1.   Toimivaltaisen valvontaviranomaisen on vastuualaansa kuuluvien vaatimusten ja standardien osalta tehtävä tarkastuksia vähintään yhdelle prosentille kaikista viljelijöistä, jotka jättävät tukihakemuksia asetuksen (EY) N:o 1782/2003 2 artiklan d alakohdassa tarkoitetuissa suorien tukien järjestelmissä, joista asianomainen toimivaltainen valvontaviranomainen on vastuussa.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu tarkastusten vähimmäismäärä voidaan saavuttaa kunkin toimivaltaisen valvontaviranomaisen tasolla tai kunkin säädöksen tai standardin taikka säädös- tai standardiryhmän tasolla. Jos tarkastuksia ei tehdä maksajavirastojen toimesta 42 artiklan mukaisesti, tarkastusten vähimmäismäärä voidaan kuitenkin saavuttaa kunkin maksajaviraston tasolla.

Jos tarkastusten vähimmäismäärät on jo vahvistettu säädökseen ja standardeihin sovellettavassa lainsäädännössä, niitä on sovellettava ensimmäisessä alakohdassa mainitun vähimmäismäärän sijasta. Jäsenvaltiot voivat myös päättää, että toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle on ilmoitettava noudattamatta jättämiset, jotka havaitaan säädöksiin ja standardeihin sovellettavan lainsäädännön mukaisesti paikalla tehtävissä tarkastuksissa ja jotka tehdään ensimmäisessä alakohdassa mainitun otoksen ulkopuolella, ja kyseisestä säädöksestä tai standardista vastaavan toimivaltaisen valvontaviranomaisen on seurattava noudattamatta jättämistä. Sovelletaan tämän osaston säännöksiä.

2.   Jos paikalla tehtävissä tarkastuksissa paljastuu tietyn säädöksen tai standardin merkittävä noudattamatta jättäminen, kyseistä säädöstä tai standardia koskevien paikalla tehtävien tarkastusten lukumäärää on lisättävä seuraavalla tarkastusjaksolla.

45 artikla

Tarkastusotoksen valinta

1.   Rajoittamatta tarkastuksia, jotka tehdään toimivaltaisen valvontaviranomaisen tietoon muulla tavoin saatettujen säännösten noudattamatta jättämisten vuoksi, 44 artiklan mukaisesti tarkastettavien maatilojen kunkin otoksen valinta perustuu tapauksen mukaan lainsäädännön mukaiseen taikka vaatimusten tai standardien kannalta tarkoituksenmukaiseen riskianalyysiin. Riskianalyysi voidaan tehdä yksittäisen tilan, tilaryhmien tai maantieteellisten alueiden tasolla, tai tämän artiklan 3 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa yritysten tasolla.

Riskianalyysissa on otettava huomioon toinen tai molemmat seuraavista seikoista:

a)

viljelijän osallistuminen asetuksen (EY) N:o 1782/2003 13 ja 14 artiklassa säädettyyn maatilojen neuvontajärjestelmään;

b)

viljelijän osallistuminen varmentamisjärjestelmään, jos kyseinen järjestelmä on näiden vaatimusten ja standardien kannalta merkityksellinen.

1a.   Edustavuuden varmistamiseksi on valittava satunnaisesti 20–25 prosenttia niiden viljelijöiden vähimmäislukumäärästä, joille on tehtävä 44 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetty tarkastus paikalla.

Jos niiden viljelijöiden, joille on tehtävä tarkastus paikalla, lukumäärä on kuitenkin suurempi kuin niiden viljelijöiden vähimmäislukumäärä, joille on tehtävä 44 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetty tarkastus paikalla, lisäotokseen satunnaisesti valittujen viljelijöiden prosenttiosuus voi olla enintään 25 prosenttia.

1b.   Tarkastusotoksesta voidaan tarvittaessa tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella osittainen valinta ennen kyseisen hakuajan päättymistä. Alustavaa otosta on täydennettävä, kun kaikki asianomaiset hakemukset ovat saatavilla.

2.   Edellä 44 artiklan mukaisesti tarkastettavien viljelijöiden otokset on valittava niiden viljelijöiden otoksista, jotka oli jo valittu 26 ja 27 artiklan nojalla ja joihin kyseisiä vaatimuksia tai standardeja sovelletaan.

3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, 44 artiklan mukaisesti tarkastettavien viljelijöiden otokset voidaan valita niiden viljelijöiden joukosta, jotka jättävät tukihakemuksia asetuksen (EY) N:o 1782/2003 2 artiklan d alakohdassa tarkoitetuissa suorien tukien järjestelmissä ja joiden on noudatettava kyseisiä vaatimuksia tai standardeja.

Tällaisessa tapauksessa

a)

jos tilan tasolla sovelletun riskianalyysin perusteella todetaan, että viljelijät, jotka eivät saa suoraa tukea, muodostavat suuremman riskin kuin tukea hakeneet viljelijät, tukea hakeneet viljelijät voidaan korvata viljelijöillä, jotka eivät saa suoraa tukea; siinä tapauksessa tarkastettujen viljelijöiden kokonaismäärän on kuitenkin noudatettava 44 artiklan 1 kohdassa säädettyä tarkastusmäärää; tällaisten korvausten syyt on perusteltava ja dokumentoitava asianmukaisesti;

b)

riskianalyysi voidaan laatia yritysten, erityisesti teurastamoiden, kauppiaiden tai toimittajien tasolla, jos se on tehokkaampaa kuin riskianalyysin laatiminen tilatasolla; siinä tapauksessa tällä tavoin tarkastetut viljelijät voidaan sisällyttää 44 artiklan 1 kohdassa säädettyyn tarkastusmäärään.

4.   Voidaan päättää soveltaa 2 ja 3 kohdassa vahvistettujen menettelyjen yhdistelmää, jos tällainen yhdistelmä lisää valvontajärjestelmän tehokkuutta.”

9)

Muutetaan 47 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jos tarkastusten vähimmäismäärä saavutetaan kunkin säädöksen tai standardin taikka säädös- tai standardiryhmän tasolla 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti, valittujen viljelijöiden osalta on tarkastettava, ovatko he noudattaneet kyseistä säädöstä tai standardia taikka kyseistä säädös- tai standardiryhmää.

Yleensä kukin paikalla tehtävään tarkastukseen valittu viljelijä tarkastetaan silloin, kun useimmat niistä vaatimuksista ja standardeista, joiden osalta hänet valittiin, voidaan tarkastaa. Jäsenvaltioiden on kuitenkin varmistettava, että kaikkien vaatimusten ja standardien osalta saavutetaan vuoden aikana asianmukainen tarkastusten taso.”

b)

Lisätään 1 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”1a.   Paikalla tehtävien tarkastusten on koskettava tarvittaessa kaikkea tilan maatalousmaata. Paikalla tehtävän tarkastuksen osana tehtävä varsinainen peltotarkastus voidaan kuitenkin rajoittaa otokseen, jonka suuruus on vähintään puolet tilan viljelylohkoista, joita kyseinen vaatimus tai standardi koskee, edellyttäen että otoksella taataan kyseisten vaatimusten ja standardien tarkastusten tason luotettavuus ja edustavuus. Jos tässä tarkastusotoksessa paljastuu noudattamatta jättämisiä, varsinaisesti tarkastettujen viljelylohkojen otosta on kasvatettava.

Jos säädökseen tai standardeihin sovellettavassa lainsäädännössä niin säädetään, vaatimusten ja standardien noudattamisen varsinainen tarkastaminen paikalla tehtävän tarkastuksen osana voidaan lisäksi rajoittaa tarkastettaviksi kuuluvien kohteiden edustavaan otokseen. Jäsenvaltioiden on kuitenkin varmistettava, että tarkastukset tehdään kaikkien niiden vaatimusten ja standardien osalta, joiden noudattaminen voidaan tarkastaa tarkastuskäynnin aikaan.”

c)

Lisätään kohdat seuraavasti:

”3.   Jos jäsenvaltio varmistaa, että tarkastusten tehokkuus vastaa vähintään paikalla tehtävien tarkastusten tapauksessa saavutettua tasoa, tilatasolla tehtävät tarkastukset voidaan korvata hallinnollisilla tai yritysten tasolla tehtävillä tarkastuksilla 45 artiklan 3 kohdan b alakohdan toisen alakohdan mukaisesti.

4.   Jäsenvaltiot voivat paikalla tehtäviä tarkastuksia tehdessään käyttää tiettyjä vaatimuksia ja standardeja koskevia puolueettomia tarkastusindikaattoreita, jos niillä varmistetaan, että kyseisten vaatimusten ja standardien tarkastusten tehokkuus vastaa ilman kyseisten indikaattorien käyttämistä paikalla tehtyjä tarkastuksia.

Indikaattorien on liityttävä suoraan niiden edustamiin vaatimuksiin tai standardeihin ja niiden on katettava kaikki tarkastettavat seikat kyseistä vaatimusta tai standardia taikka kyseisiä vaatimuksia tai standardeja tarkastettaessa.

5.   Paikalla tehtävät tarkastukset, jotka liittyvät 44 artiklan 1 kohdassa säädettyyn otokseen, on tehtävä saman kalenterivuoden aikana, jona tukihakemukset jätetään.”

10)

Korvataan 48 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Viljelijälle on ilmoitettava kaikista havaituista säännösten noudattamatta jättämisistä 3 kuukauden kuluessa siitä, kun paikalla tehtävä tarkastus on tehty.”

11)

Korvataan 66 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”4.   Jos on havaittu toistuvia säännösten noudattamatta jättämisiä, toistuvan noudattamatta jättämisen osalta 1 kohdan mukaisesti vahvistettua prosenttiosuutta on ensimmäisen toiston yhteydessä korotettava kertoimella kolme, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 67 artiklan mukaista säännösten tahallista noudattamatta jättämistä koskevien säännösten soveltamista. Jos kyseinen prosenttiosuus on vahvistettu 2 kohdan mukaisesti, maksajaviraston on määritettävä prosenttiosuus, jota olisi sovellettu toistuvaan asianomaisen vaatimuksen tai standardin noudattamatta jättämiseen.”

12)

Korvataan 71 a artiklan 2 kohdan d alakohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Kun kyseessä ovat asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä I luetellut tukijärjestelmät, joille on mainitun asetuksen 64 artiklan 2 kohdan, 70 artiklan 2 kohdan, 71 artiklan 2 kohdan, 110 p artiklan 1 kohdan, 143 b artiklan 7 kohdan, 143 ba artiklan 2 kohdan ja 143 bc artiklan mukaisesti vahvistettu talousarviomäärärahojen enimmäismäärä, jäsenvaltion on laskettava yhteen a, b ja c alakohdan mukaisesti saadut määrät.”

13)

Lisätään 73 a artiklaan 2a kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”2b.   Jäsenvaltiot voivat päättää, ettei aiheettomasti myönnettyjä oikeuksia peritä takaisin, jos viljelijälle aiheettomasti myönnetty määrä on enintään 50 euroa. Jos 2a kohdassa tarkoitettu kokonaisarvo koskee enintään 50 euroa, jäsenvaltiot voivat lisäksi päättää olla tekemättä uudelleenlaskentaa.”

14)

Lisätään 76 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Bulgarian ja Romanian on kuitenkin lähetettävä komissiolle tiedonanto 3 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuna viitevuonna 2007 pysyvänä laitumena olevan maa-alan kyseisestä osuudesta viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2008.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan tukihakemuksiin, jotka liittyvät 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaviin vuosiin tai palkkiokausiin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1276/2007 (EUVL L 284, 30.10.2007, s. 11).

(2)  KOM(2007) 147 lopullinen, 29.3.2007.

(3)  EUVL L 141, 30.4.2004, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 972/2007 (EUVL L 216, 21.8.2007, s. 3).


21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/85


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1551/2007,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädetään, että kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Sokerin markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 ja 33 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 33 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityistarpeet voivat edellyttää tuen mukauttamista määräpaikan mukaan.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 318/2006 vaatimukset.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistettuihin tuotteisiin ja määriin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädettyjä vientitukia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1). Asetus (EY) N:o 318/2006 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä lokakuuta 2008.


LIITE

Sellaisenaan vietäviin valkoiseen sokeriin ja raakasokeriin 21 päivästä joulukuuta 2007 alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Vientituen määrä

1701 11 90 9100

S00

euroa/100 kg

28,34 (2)

1701 11 90 9910

S00

euroa/100 kg

28,34 (2)

1701 12 90 9100

S00

euroa/100 kg

28,34 (2)

1701 12 90 9910

S00

euroa/100 kg

28,34 (2)

1701 91 00 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,3081

1701 99 10 9100

S00

euroa/100 kg

30,81

1701 99 10 9910

S00

euroa/100 kg

30,81

1701 99 10 9950

S00

euroa/100 kg

30,81

1701 99 90 9100

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,3081

Huom. Määräpaikat määritellään seuraavasti:

S00

kaikki määräpaikat paitsi:

a)

kolmannet maat: Andorra, Liechtenstein, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia (), Montenegro, Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia;

b)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Färsaaret, Grönlanti, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campione d'Italian kunnat sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan;

c)

Euroopassa sijaitsevat alueet, joiden suhteista ulkovaltoihin huolehtii jäsenvaltio ja jotka eivät kuulu yhteisön tullialueeseen: Gibraltar.


(1)  Mukaan luettuna Kosovo, siten kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244.

(2)  Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka saanto on 92 prosenttia. Jos viedyn raakasokerin saanto poikkeaa 92 prosentista, sovellettavan tuen määrä kerrotaan jokaisen käsiteltävänä olevan vientitapahtuman osalta muuntokertoimella, joka saadaan jakamalla viedyn raakasokerin saanto 92:lla asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevan III kohdan 3 alakohdan mukaisesti.


21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/87


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1552/2007,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädetään, että kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdan c, d ja g alakohdassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Sokerin markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 ja 33 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 33 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityistarpeet voivat edellyttää tuen mukauttamista määräpaikan mukaan.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) vaatimukset.

(5)

Vientitukia voidaan myöntää kattamaan kilpailukyvyn erot yhteisön ja kolmansien maiden viennin välillä. Yhteisön vienti tiettyihin lähellä sijaitseviin määräpaikkoihin ja kolmansiin maihin, jotka myöntävät yhteisön tuotteille tuonnin etuuskohtelun, on nykyään erityisen edullisessa kilpailuasemassa. Tästä syystä kyseisiä määräpaikkoja koskevat vientituet olisi poistettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (ETY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädettyjä vientitukia myönnetään tämän asetuksen liitteessä vahvistetuille tuotteille ja määrille, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetystä edellytyksestä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetuksen (EY) N:o 951/2006 3 ja 4 artiklassa säädetyt asiaa koskevat vaatimukset.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1). Asetus (EY) N:o 318/2006 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä lokakuuta 2008.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2031/2006 (EUVL L 414, 30.12.2006, s. 43).


LIITE

Sellaisenaan vietäviin siirappeihin ja tiettyihin muihin sokerialan tuotteisiin 21 päivästä joulukuuta 2007 alkaen sovellettavat vientituet (2)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Vientituen määrä

1702 40 10 9100

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

30,81

1702 60 10 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

30,81

1702 60 95 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,3081

1702 90 30 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

30,81

1702 90 60 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,3081

1702 90 71 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,3081

1702 90 99 9900

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,3081 (3)

2106 90 30 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

30,81

2106 90 59 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,3081

Huom. Määräpaikat määritellään seuraavasti:

S00

kaikki määräpaikat paitsi:

a)

kolmannet maat: Andorra, Liechtenstein, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia (), Montenegro, Albania, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia;

b)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Färsaaret, Grönlanti, Helgoland, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campione d'Italian kunnat sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan;

c)

Euroopassa sijaitsevat alueet, joiden suhteista ulkovaltoihin huolehtii jäsenvaltio ja jotka eivät kuulu yhteisön tullialueeseen: Gibraltar.


(1)  Mukaan luettuna Kosovo, siten kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244.

(2)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(3)  Perusmäärää ei sovelleta komission asetuksen (ETY) N:o 3513/92 liitteessä olevassa 2 kohdassa määriteltyyn tuotteeseen (EYVL L 355, 5.12.1992, s. 12).


21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/89


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1553/2007,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 900/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja kolmannen alakohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientitukien vahvistamiseksi markkinointivuoden 2007/2008 loppuun saakka 27 päivänä heinäkuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 900/2007 (2) edellytetään osittaisten tarjouskilpailujen järjestämistä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 900/2007 8 artiklan 1 kohdan ja 20 päivänä joulukuuta 2007 päättyvässä osittaisessa tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tarkastelun perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä kyseistä osittaista tarjouskilpailua varten.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 900/2007 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuotteen vientituen enimmäismääräksi vahvistetaan 20 päivänä joulukuuta 2007 päättyvää osittaista tarjouskilpailua varten 35,810 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1). Asetus (EY) N:o 318/2006 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä lokakuuta 2008.

(2)  EUVL L 196, 28.7.2007, s. 26. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1298/2007 (EUVL L 289, 7.11.2007, s. 3).


21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/90


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1554/2007,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1060/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja kolmannen alakohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1060/2007 annettu 14 päivänä syyskuuta 2007 (2), pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Belgian, Tšekin, Espanjan, Irlannin, Italian, Unkarin, Puolan, Slovakian ja Ruotsin interventioelinten hallussa olevan sokerin myymiseksi uudelleen vientiä varten edellytetään osittaisten tarjouskilpailujen järjestämistä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1060/2007 4 artiklan 1 kohdan ja 19 päivänä joulukuuta 2007 päättyvässä osittaisessa tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tarkastelun perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä kyseistä osittaista tarjouskilpailua varten.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1060/2007 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuotteen vientituen enimmäismääräksi vahvistetaan 19 päivänä joulukuuta 2007 päättyvää osittaista tarjouskilpailua varten 409,99 EUR/t.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1). Asetus (EY) N:o 318/2006 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä lokakuuta 2008.

(2)  EUVL L 242, 15.9.2007, s. 8.


21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/91


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1555/2007,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan mukaan kyseisten asetusten 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan nojalla tuet on vahvistettava ottaen huomioon toisaalta viljojen, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien saatavuutta sekä niiden yhteisön markkinoiden hintoja ja toisaalta viljojen, riisin, rikkoutuneiden riisinjyvien ja vilja-alan tuotteiden maailmanmarkkinahintoja koskeva tilanne ja niiden kehitysnäkymät; näiden samojen artiklojen nojalla on myös varmistettava vilja- ja riisimarkkinoiden tasapainoinen tilanne sekä hintojen ja kaupan luonnollinen kehitys ja lisäksi otettava huomioon suunnitellun viennin taloudelliset seikat ja tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla.

(3)

Vilja- ja riisijalosteiden tuonti- ja vientijärjestelmästä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1518/95 (3) 2 artiklassa määritellään näiden tuotteiden tuen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet.

(4)

Tietyille jalostetuille tuotteille myönnettävä tuki olisi porrastettava tuotteiden tuhka-, raakakuitu-, kuoriaine-, valkuaisaine-, rasva- tai tärkkelyspitoisuuden mukaan, koska tämä pitoisuus osoittaa erityisen hyvin jalostettuun tuotteeseen tosiasiallisesti sisältyvän perustuotteen määrän.

(5)

Maniokkijuurten ja muiden trooppisten juurten ja mukuloiden sekä niistä valmistettujen jauhojen suunniteltavissa olevan viennin taloudelliset seikat eivät, erityisesti kyseisten tuotteiden luonteen ja alkuperän huomioon ottaen, tällä hetkellä edellytä vientituen vahvistamista; tiettyjen viljajalosteiden osalta yhteisön maailmankauppaan osallistumisen vähäinen merkitys ei tällä hetkellä edellytä vientituen vahvistamista.

(6)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(7)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa; sitä voidaan muuttaa muuna aikana.

(8)

Tietyt maissijalosteet voivat olla lämpökäsiteltyjä, ja tämä saattaa johtaa sellaisen tuen myöntämiseen, joka ei vastaa tuotteen laatua; olisi tarkennettava, että tällaiset esihyytelöityä tärkkelystä sisältävät tuotteet eivät voi saada vientitukea.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1518/95 1 artiklassa tuotteiden tuet vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 735/2007 (EUVL L 169, 29.6.2007, s. 6). Asetus (EY) N:o 1784/2003 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 797/2006 (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 1). Asetus (EY) N:o 1785/2003 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä syyskuuta 2008.

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 55. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2993/95 (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 25).


LIITE

vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 20 päivänä joulukuuta 2007 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

0,00

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

0,00

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

0,00

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

0,00

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

0,00

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

0,00

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muut määräpaikat:

C10

:

Kaikki määräpaikat.

C14

:

Kaikki määräpaikat, Sveitsi ja Liechtenstein pois lukien.


(1)  Tukea ei myönnetä tuotteille, jotka on lämpökäsitelty siten, että tärkkelys on esihyytelöitynyt.

(2)  Tuet myönnetään neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2730/75 (EYVL L 281, 1.11.1975, s. 20), sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti.

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muut määräpaikat:

C10

:

Kaikki määräpaikat.

C14

:

Kaikki määräpaikat, Sveitsi ja Liechtenstein pois lukien.


21.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/94


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1556/2007,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2007,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan 1 kohdan mukaan kummankin mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinoiden noteerausten tai hintojen ja yhteisön markkinoiden hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (3) täsmennetään ne tuotteet, joille olisi vahvistettava tuen määrä, jota sovelletaan vietäessä niitä joko asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 liitteessä IV lueteltuina tavaroina.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuen määrä vahvistetaan kuukausittain 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(4)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava varotoimenpiteitä estämättä kuitenkaan pitkäaikaisten sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta käytetään, on toimenpide, jolla näiden eri tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.

(5)

Neuvoston päätöksellä 87/482/ETY (4) hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn makaronivalmisteiden vientiä yhteisöstä Yhdysvaltoihin koskeva sopimus huomioon ottaen on tarpeen eritellä CN-koodeihin 1902 11 00 ja 1902 19 kuuluvien tavaroiden tuki niiden määräpaikan mukaan.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti on tarpeen vahvistaa alennetun tuen määrä ottaen huomioon kyseiseen perustuotteeseen sovellettava komission asetuksen (ETY) N:o 1722/93 (5) mukainen tuotantotuen määrä, joka on ollut voimassa tavaroiden oletettuna valmistusajankohtana.

(7)

Alkoholijuomia ei pidetä erityisen herkkinä niiden valmistamiseen käytettävien viljojen hinnanvaihteluille. Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin ja Tanskan liittymisasiakirjan pöytäkirjassa N:o 19 kuitenkin määrätään, että on säädettävä tarpeellisista toimenpiteistä, joilla helpotetaan yhteisön viljojen käyttöä viljoista valmistettavien alkoholijuomien tuotannossa. Alkoholijuomien muodossa vietyihin viljoihin sovellettavaa vientitukea on syytä mukauttaa vastaavasti.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 1 artiklassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 liitteessä IV mainittuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Heinz ZOUREK

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 797/2006 (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 447/2007 (EUVL L 106, 24.4.2007, s. 31).

(4)  EYVL L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  EYVL L 159, 1.7.1993, s. 112. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1584/2004 (EUVL L 280, 31.8.2004, s. 11).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 21 päivänä joulukuuta 2007 (1)

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaran kuvaus (2)

Tuen määrä 100 kg:lle perustuotetta

Tuen ennakkovahvistusta käytettäessä

Muissa tapauksissa

1001 10 00

Durumvehnä: