ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 335

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
20. joulukuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1510/2007, annettu 19 päivänä joulukuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1511/2007, annettu 19 päivänä joulukuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 1385/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1512/2007, annettu 19 päivänä joulukuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 1384/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1513/2007, annettu 19 päivänä joulukuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 1383/2007 avatuissa tariffikiintiöissä joulukuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1514/2007, annettu 19 päivänä joulukuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 1382/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1515/2007, annettu 19 päivänä joulukuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 1399/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen Sveitsistä peräisin olevia eräitä lihatuotteita koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1516/2007, annettu 19 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 842/2006 tarkoitettujen standardoitujen vaatimusten vahvistamisesta tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien kiinteästi asennettujen jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden tarkastuksille vuodon varalta ( 1 )

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1517/2007, annettu 19 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen III muuttamisesta luonnonmukaisen ja muun kuin luonnonmukaisen rehun tuotantolinjojen erottamiseen liittyvän poikkeuksen osalta

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1518/2007, annettu 19 päivänä joulukuuta 2007, vermuttia koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1519/2007, annettu 19 päivänä joulukuuta 2007, asetusten (EY) N:o 2430/1999, (EY) N:o 418/2001 ja (EY) N:o 162/2003 muuttamisesta kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluville tietyille rehun lisäaineille annettavan hyväksynnän ehtojen osalta ( 1 )

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1520/2007, annettu 19 päivänä joulukuuta 2007, tiettyjen rehun lisäaineiden pysyvästä hyväksymisestä ( 1 )

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1521/2007, tehty 19 päivänä joulukuuta 2007 uuden käyttötavan hyväksymisestä Enterococcus faecium DSM 7134 -valmisteelle (Bonvital) rehun lisäaineena ( 1 )

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1522/2007, annettu 19 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 795/2004 muuttamisesta

27

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/66/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY muuttamisesta julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden parantamiseksi ( 1 )

31

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/851/EY

 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä joulukuuta 2007, päätösten 2006/687/EY, 2006/875/EY ja 2006/876/EY muuttamisesta siltä osin kuin asia koskee yhteisön rahoitusosuuden uudelleenkohdentamista jäsenvaltioiden vuodeksi 2007 esittämiin eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmiin sekä zoonoosien torjuntaan tarkoitettuihin tarkastusohjelmiin (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5985)

47

 

 

2007/852/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2007, päätöksen 2005/5/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston direktiivin 2002/55/EY mukaisista Asparagus officinalis-lajin siemeniä ja lisäysaineistoa koskevista yhteisön vertailukokeista ja testeistä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6168)  ( 1 )

57

 

 

2007/853/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2007, vuonna 2005 aloitettujen Asparagus officinalis -lajin siemeniä ja lisäysaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja testien jatkamisesta vuonna 2008 neuvoston direktiivin 2002/55/EY mukaisesti ( 1 )

59

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006)

60

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

20.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1510/2007,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 756/2007 (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 41).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 19 päivänä joulukuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

IL

191,0

MA

97,9

TN

157,6

TR

116,2

ZZ

140,7

0707 00 05

JO

237,0

MA

57,0

TR

86,3

ZZ

126,8

0709 90 70

MA

74,3

TR

106,5

ZZ

90,4

0709 90 80

EG

290,4

ZZ

290,4

0805 10 20

AR

36,7

MA

76,3

TR

81,0

ZA

38,1

ZW

28,6

ZZ

52,1

0805 20 10

MA

72,4

ZZ

72,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

15,2

IL

66,8

TR

75,2

ZZ

52,4

0805 50 10

EG

49,3

MA

119,9

TR

102,7

ZZ

90,6

0808 10 80

CA

86,7

CN

87,6

MK

29,7

US

77,3

ZZ

70,3

0808 20 50

AR

71,1

CN

44,6

US

122,8

ZZ

79,5


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


20.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1511/2007,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2007,

asetuksella (EY) N:o 1385/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 774/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden yhteisön tariffikiintiöiden avaamisen ja hallinnointitavan osalta siipikarjanliha-alalla 26 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1385/2007 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Joulukuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2008, määrät ylittävät tiettyjen kiintiöiden käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin.

(2)

Joulukuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2008, määrät alittavat tiettyjen kiintiöiden käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä määrät, joita varten ei ole jätetty hakemuksia, koska hakematta jääneet määrät on lisättävä seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tuontitodistushakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 1385/2007 mukaisesti osakaudeksi 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2008, sovelletaan tämän asetuksen liitteessä esitettyjä jakokertoimia.

2.   Määrät, joista ei ole jätetty hakemuksia ja jotka lisätään osakaudeksi 1 päivästä huhtikuuta30 päivään kesäkuuta 2008 vahvistettuun määrään, vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 679/2006 (EUVL L 119, 4.5.2006, s. 1). Asetus (ETY) N:o 2777/75 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUVL L 309, 27.11.2007, s. 47.


LIITE

Ryhmän numero

Järjestys-numero

Osakaudeksi 1.1.2008-31.3.2008 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettava jakokerroin

(%)

Hakematta jääneet määrät, jotka lisätään osakaudeksi 1.4.2008-30.6.2008 vahvistettuun määrään

(kg)

1

09.4410

1,077885

2

09.4411

 (1)

1 275 000

3

09.4412

1,095290

4

09.4420

1,474926

5

09.4421

2,293577

6

09.4422

1,644736


(1)  Ei sovelleta. Komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.


20.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1512/2007,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2007,

asetuksella (EY) N:o 1384/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 2398/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Israelista peräisin olevien siipikarjanliha-alan tuotteiden yhteisöön tuontia koskevien eräiden kiintiöiden avaamisen ja hallinnointitavan osalta 26 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1384/2007 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Joulukuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2008, määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät [kiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.4092, koskevien todistusten osalta]. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin.

(2)

Joulukuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2008, määrät alittavat käytettävissä olevat määrät [kiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.4091, koskevien todistusten osalta]. Sen vuoksi olisi määritettävä määrät, joita varten ei ole jätetty hakemuksia, koska hakematta jääneet määrät lisätään seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tuontitodistushakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 1384/2007 mukaisesti osakaudeksi 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2008, sovelletaan tämän asetuksen liitteessä esitettyjä jakokertoimia.

2.   Määrät, joista ei ole jätetty hakemuksia ja jotka lisätään osakaudeksi 1 päivästä huhtikuuta30 päivään kesäkuuta 2008 vahvistettuun määrään, vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 679/2006 (EUVL L 119, 4.5.2006, s. 1). Asetus (ETY) N:o 2777/75 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUVL L 309, 27.11.2007, s. 40.


LIITE

Ryhmän numero

Järjestysnumero

Osakaudeksi 1.1.2008-31.3.2008 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettava jakokerroin

(%)

Hakematta jääneet määrät, jotka lisätään osakaudeksi 1.4.2008-30.6.2008 vahvistettuun määrään

(kg)

IL1

09.4092

3,012048

IL2

09.4091

 (1)

140 000


(1)  Ei sovelleta. Komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.


20.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1513/2007,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2007,

asetuksella (EY) N:o 1383/2007 avatuissa tariffikiintiöissä joulukuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 779/98 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Turkista peräisin olevien siipikarjanliha-alan tuotteiden yhteisöön tuontia koskevien eräiden kiintiöiden avaamisen ja hallinnointitavan osalta 26 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1383/2007 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1383/2007 avataan siipikarjanliha-alan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Joulukuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2008, määrät ovat pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä määrät, joita varten ei ole jätetty hakemuksia, koska hakematta jääneet määrät lisätään seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määrät, joita varten ei ole jätetty kiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.4103, koskevia tuontitodistushakemuksia asetuksen (EY) N:o 1383/2007 nojalla ja jotka lisätään 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2008 väliseen osakauteen, ovat 250 000 kilogrammaa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 679/2006 (EUVL L 119, 4.5.2006, s. 1). Asetus (ETY) N:o 2777/75 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)  EUVL L 309, 27.11.2007, s. 34.


20.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1514/2007,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2007,

asetuksella (EY) N:o 1382/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 774/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianlihan tuontijärjestelmän osalta 26 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1382/2007 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1382/2007 avataan sianliha-alan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Joulukuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2008, määrät ovat pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä määrät, joita varten ei ole jätetty hakemuksia, koska hakematta jääneet määrät lisätään seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määrät, joita varten ei ole jätetty kiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.4046, koskevia tuontitodistushakemuksia asetuksen (EY) N:o 1382/2007 nojalla ja jotka lisätään 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2008 väliseen osakauteen, ovat 1 750 000 kilogrammaa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2). Asetus (ETY) N:o 2759/75 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)  EUVL L 309, 27.11.2007, s. 28.


20.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1515/2007,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2007,

asetuksella (EY) N:o 1399/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen Sveitsistä peräisin olevia eräitä lihatuotteita koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75 (1),

ottaa huomioon Sveitsistä peräisin olevia makkaroita ja eräitä lihatuotteita koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 28 päivänä marraskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1399/2007 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1399/2007 avataan sianliha-alan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Joulukuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2008, määrät ovat pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä määrät, joita varten ei ole jätetty hakemuksia, koska hakematta jääneet määrät lisätään seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määrät, joita varten ei ole jätetty kiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.4180, koskevia tuontitodistushakemuksia asetuksen (EY) N:o 1399/2007 nojalla ja jotka lisätään 1 päivän huhtikuuta ja 30 päivän kesäkuuta 2008 väliseen osakauteen, ovat 475 000 kilogrammaa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2). Asetus (ETY) N:o 2759/75 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)  EUVL L 311, 29.11.2007, s. 7.


20.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1516/2007,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2007,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 842/2006 tarkoitettujen standardoitujen vaatimusten vahvistamisesta tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien kiinteästi asennettujen jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden tarkastuksille vuodon varalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 842/2006 mukaan jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden kirjanpidossa on oltava tietyt tiedot. Asetuksen (EY) N:o 842/2006 täytäntöönpanon varmistamiseksi on syytä säätää lisätietojen kirjaamisesta laitetta koskevaan kirjanpitoon.

(2)

Laitetta koskevaan kirjanpitoon olisi lisättävä tiedot fluorattujen kasvihuonekaasujen täyttömäärästä. Jos fluorattujen kasvihuonekaasujen täyttömäärää ei tunneta, on kyseisen laitteen haltijan varmistettava, että sertifioitu henkilöstö määrittää kyseisen täyttömäärän vuotojen tarkastamisen helpottamiseksi.

(3)

Ennen vuodon tarkastamista sertifioidun henkilöstön on käytävä läpi huolellisesti laitetta koskevassa kirjanpidossa olevat tiedot sekä tutkittava aiemmin esiintyneet ongelmat ja aiemmat kertomukset.

(4)

Jotta vuotojen tarkastaminen olisi tehokasta, olisi tarkastuksessa keskityttävä niihin laitteen osiin, joissa vuotoja todennäköisimmin esiintyy.

(5)

Laite tutkitaan vuodon varalta suorien tai epäsuorien mittausmenetelmien avulla. Suorilla mittausmenetelmillä osoitetaan vuoto käyttäen osoituslaitteita, joilla voidaan määrittää, poistuuko laitteistosta fluorattua kasvihuonekaasua. Epäsuorat määritysmenetelmät perustuvat poikkeavan toiminnan havaitsemiseen laitteistossa sekä siihen liittyvien muuttujien tarkasteluun.

(6)

Epäsuoria mittausmenetelmiä olisi käytettävä, kun vuoto kehittyy erittäin hitaasti ja laite sijaitsee hyvin tuuletetussa ympäristössä, jolloin on vaikea havaita ilmassa fluoratun kasvihuonekaasun poistumista laitteistosta. Suorat mittausmenetelmät ovat tarpeen, jotta vuodon tarkka sijainti voidaan määrittää. Päätös käytettävästä mittausmenetelmästä kuuluu sertifioidulle henkilöstölle, jolla on asianmukainen koulutus ja kokemus parhaimman määritysmenetelmän valitsemiseksi kussakin tapauksessa.

(7)

Jos vuotoa epäillään, olisi laite tarkastettava vuodon etsimiseksi ja korjaamiseksi.

(8)

Korjatun laitteiston turvallisuuden varmistamiseksi olisi asetuksessa (EY) N:o 842/2006 tarkoitetussa myöhemmässä tarkastuksessa keskityttävä niihin laitteiston osiin, joissa vuoto havaittiin, sekä viereisiin osiin.

(9)

Jos uudet laitteistot asennetaan puutteellisesti, on vuodon riski huomattava. Vasta asennetut laitteistot olisi siksi tarkastettava vuotojen varalta välittömästi käyttöönoton jälkeen.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 (2) 18 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 842/2006 tarkoitetut standardoidut vaatimukset vähintään 3 kg fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien, käytössä olevien tai tilapäisesti käytöstä poistettujen kiinteästi asennettujen jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden tarkastuksille vuodon varalta

Tätä asetusta ei sovelleta ilmatiiviisti suljettuja laitteistoja sisältäviin laitteisiin, jotka on sellaisiksi merkittävä ja joissa on alle 6 kg fluorattuja kasvihuonekaasuja.

2 artikla

Laitetta koskeva kirjanpito

1.   Laitteen haltijan on ilmoitettava nimensä, postiosoitteensa ja puhelinnumeronsa asetuksen (EY) N:o 842/2006 3 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa kirjanpidossa, jäljempänä ’laitetta koskeva kirjanpito’.

2.   Jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteeseen kuormatun fluoratun kasvihuonekaasun täyttömäärä on ilmoitettava laitetta koskevassa kirjanpidossa.

3.   Jos jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteeseen kuormatun fluoratun kasvihuonekaasun täyttömäärää ei ole ilmoitettu valmistajan teknisissä eritelmissä tai laitteen merkinnöissä, on laitteen haltijan varmistettava, että sertifioitu henkilöstö määrittää sen.

4.   Jos vuodon syy on löydetty, on se ilmoitettava laitetta koskevassa kirjanpidossa.

3 artikla

Laitetta koskevan kirjanpidon tarkastaminen

1.   Sertifioidun henkilöstön on tarkastettava laitetta koskeva kirjanpito ennen vuotojen tarkastamista.

2.   Erityistä huomiota on kiinnitettävä merkityksellisiin tietoihin, jotka koskevat toistuvia ilmiöitä ja ongelma-alueita.

4 artikla

Järjestelmälliset tarkastukset

Seuraavat jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteen osat on tarkastettava järjestelmällisesti:

1)

liitokset;

2)

venttiilit ja niiden ohjaimet;

3)

tiivisteet, myös korvattavien kuivainten ja suodattimien tiivisteet;

4)

tärinälle alttiit laitteiston osat;

5)

liitokset turva- tai käyttölaitteisiin.

5 artikla

Mittausmenetelmän valinta

1.   Sertifioidun henkilöstön on jäähdytys-, ilmastointi- tai lämpöpumppulaitetta vuodon varalta tarkastaessaan tehtävä 6 artiklassa tarkoitettu suora mittaus tai 7 artiklassa tarkoitettu epäsuora mittaus.

2.   Suoria mittausmenetelmiä voi käyttää aina.

3.   Epäsuoria mittausmenetelmiä voi käyttää vain, jos 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut laitetta koskevat muuttujat antavat luotettavaa tietoa laitetta koskevassa kirjanpidossa ilmoitetusta fluoratun kasvihuonekaasun täyttömäärästä sekä vuodon todennäköisyydestä.

6 artikla

Suorat mittausmenetelmät

1.   Sertifioidun henkilöstön on käytettävä vuodon paikantamiseen yhtä tai useampia seuraavista suorista mittausmenetelmistä:

a)

vuotoalttiiden piirien ja komponenttien tarkastus laitteistossa olevaan jäähdytysnesteeseen sopivilla kaasunosoituslaitteilla;

b)

ultraviolettialueella havaittavan osoitusnesteen tai sopivan väriaineen lisääminen kiertoon;

c)

yrityksen omat kuplaliuokset/saippualiuokset.

2.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut kaasunosoituslaitteet on tarkastettava 12 kuukauden välein moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Kannettavien kaasunosoituslaitteiden herkkyyden on oltava vähintään 5 grammaa vuodessa.

3.   Jäähdytyskiertoon saa lisätä ultraviolettialueella havaittavaa osoitusnestettä tai sopivaa väriainetta vain, jos mainitut osoitusmenetelmät ovat laitteen valmistajan mukaan teknisesti mahdollisia. Menetelmää saa käyttää ainoastaan henkilöstö, joka on sertifioitu suorittamaan tehtäviä, joiden yhteydessä murtaudutaan fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävään jäähdytysnestekiertoon.

4.   Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla menetelmillä ei pystytä osoittamaan vuotoa eivätkä 4 artiklassa tarkoitetut osat osoita merkkiä vuodosta, mutta sertifioitu henkilöstö kuitenkin epäilee vuotoa, on sen tarkastettava laitteen muut osat.

5.   Ennen painetestausta hapettomalla typellä tai muulla sopivalla painetestauskaasulla vuodon varalta on fluoratut kasvihuonekaasut otettava talteen koko laitteistosta. Tämän saa tehdä vain henkilöstö, joka on sertifioitu ottamaan kasvihuonekaasut talteen kyseisen tyyppisestä laitteesta.

7 artikla

Epäsuorat mittausmenetelmät

1.   Sertifioidun henkilöstön on vuodon havaitsemiseksi tarkastettava laite silmämääräisesti ja käsin ja tarkasteltava yhtä tai useampia seuraavista muuttujista:

a)

paine;

b)

lämpötila;

c)

kompressorivirta;

d)

nestetasot;

e)

uudelleentäyttötilavuus.

2.   Aina, kun epäillään fluoratun kasvihuonekaasun vuotoa, on tehtävä tarkastus vuodon varalta käyttäen jotain 6 artiklassa mainittua suoraa menetelmää.

3.   Vuotoa epäillään, jos esiintyy yksi tai useampia seuraavista ilmiöistä:

a)

kiinteä vuodonosoitusjärjestelmä viittaa vuotoon;

b)

laite pitää epätavallista ääntä, tärisee, huurtuu tai ei jäähdytä riittävästi;

c)

mahdollisissa vuotokohdissa on merkkejä korroosiosta, öljyvuodosta ja komponenttien tai materiaalien vahingoittumisesta;

d)

tarkastusikkunoista tai pinnankorkeudenosoittimesta tai muusta näköhavaintovälineestä voidaan havaita merkkejä vuodosta;

e)

turvakytkimissä, painekytkimissä, mittareissa ja anturiliitoksissa on merkkejä vauriosta;

f)

tarkastellut muuttujat osoittavat – myös tosiaikaisten elektronisten järjestelmien lukemien avulla osoitettuja – poikkeamia tavanomaisista käyttöolosuhteista;

g)

voidaan havaita muita merkkejä jäähdytysnesteen menetyksestä.

8 artikla

Vuodon korjaus

1.   Laitteen haltijan on varmistettava, että korjauksen suorittaa kyseistä toimintaa varten sertifioitu henkilöstö.

Ennen korjausta laite on tarvittaessa pumpattava tyhjäksi tai kaasut on otettava talteen.

2.   Laitteen haltijan on varmistettava, että tarvittaessa tehdään vuototesti hapettomalla typellä tai muulla sopivalla painetestaus- ja kuivauskaasulla, minkä jälkeen laite on tyhjennettävä, täytettävä uudelleen ja testattava vuodon varalta.

Ennen testausta hapettomalla typellä tai muulla sopivalla painetestauskaasulla on fluoratut kasvihuonekaasut otettava tarvittaessa talteen koko sovelluksesta.

3.   Vuodon syy on mahdollisuuksien mukaan selvitettävä, jotta sen toistuminen voidaan välttää.

9 artikla

Seurantatarkastus

Suorittaessaan asetuksen (EY) N:o 842/2006 3 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua seurantatarkastusta sertifioidun henkilöstön on keskityttävä alueisiin, joissa vuotoja on havaittu ja korjattu sekä viereisiin alueisiin, jos niihin on korjauksen aikana kohdistunut rasitusta.

10 artikla

Uusia laitteistoja koskevat vaatimukset

Vasta asennetut laitteistot on tarkastettava vuotojen varalta välittömästi käyttöönoton jälkeen.

11 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EYVL L 244, 29.9.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/540/EY (EUVL L 198, 31.7.2007, s. 35).


20.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1517/2007,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2007,

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen III muuttamisesta luonnonmukaisen ja muun kuin luonnonmukaisen rehun tuotantolinjojen erottamiseen liittyvän poikkeuksen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa 24 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä III olevan E osan 3 kohdan toisessa alakohdassa säädetään poikkeuksesta, jota sovelletaan velvoitteeseen, jonka mukaan kaikki neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 soveltamisalaan kuuluvia rehuseoksia valmistavissa yksiköissä käytettävät laitteistot on erotettava kokonaan laitteistoista, joita käytetään kyseisen asetuksen soveltamisalaan kuulumattomien rehuseosten valmistuksessa. Tämän poikkeuksen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2007.

(2)

Kokemus osoittaa, että toimijat soveltavat tätä poikkeusta laajasti. Saman tuotantolinjan käyttäminen ajallisesti erillisessä luonnonmukaisen ja muun kuin luonnonmukaisen rehun tuotannossa edellyttää asianmukaista puhdistusta, joka takaa luonnonmukaisen rehun tuotannon koskemattomuuden. On osoitettu, että tällaiset toimenpiteet voivat olla tehokkaita, kun niitä sovelletaan tiukasti tarkassa valvonnassa.

(3)

Luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2092/91 kumoamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 (2) 18 artiklassa säädetään, että luonnonmukaisten rehujen valmistus on pidettävä ajallisesti tai paikallisesti erillään muusta kuin luonnonmukaisten rehujen valmistuksesta.

(4)

Tästä syystä on aiheellista pidentää poikkeuksen voimassaoloaikaa siihen asti, kun asetusta (EY) N:o 834/2007 aletaan soveltaa 1 päivästä tammikuuta 2009.

(5)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 2092/91 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 2092/91 14 artiklassa perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteessä III olevan E osan 3 kohdan toisessa alakohdassa oleva päivämäärä ”31 päivään joulukuuta 2007” päivämäärällä ”31 päivään joulukuuta 2008”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1319/2007 (EUVL L 293, 10.11.2007, s. 3).

(2)  EUVL L 189, 20.7.2007, s. 1.


20.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1518/2007,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2007,

vermuttia koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/1993 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Argentiinan tasavallan välisessä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittujen myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa (2), jonka neuvosto on hyväksynyt päätöksellä 2006/930/EY (3), määrätään vermuttia koskevan tariffikiintiön (erga omnes) avaamisesta. Kyseinen kiintiö olisi avattava.

(2)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetulla komission asetuksella (ETY) N:o 2454/93 (4) vahvistetaan hallintosäännöt niiden tariffikiintiöiden osalta, jotka on tarkoitettu käytettäviksi tulli-ilmoitusten päivämäärien kronologisessa järjestyksessä. Olisi huolehdittava siitä, että tällä asetuksella avattua tariffikiintiötä hallinnoidaan kyseisten sääntöjen mukaisesti.

(3)

Niiden sitoumusten mukaisesti, jotka yhteisö on tehnyt kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen nojalla, olisi huolehdittava siitä, että tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat liitteeseen I kuulumattomien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaa koskevia horisontaalisia kysymyksiä käsittelevän hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Avataan luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen yhteisössä 13 810 hehtolitran tariffikiintiö (erga omnes) (järjestysnumero 09.0098) alanimikkeeseen 2205 90 10 kuuluvalle vermutille ja muulle tuoreista viinirypäleistä valmistetulle viinille, joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla, enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa, ja jonka todellinen alkoholipitoisuus on enintään 18 % tilavuusprosenttia, kiintiötullilla 7 EUR/hl.

2 artikla

Komissio hallinnoi 1 artiklassa tarkoitettua vuotuista tariffikiintiötä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2580/2000 (EYVL L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EUVL L 355, 15.12.2006, s. 92.

(3)  EUVL L 355, 15.12.2006, s. 91.

(4)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 214/2007 (EUVL L 62, 1.3.2007, s. 6).


20.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1519/2007,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2007,

asetusten (EY) N:o 2430/1999, (EY) N:o 418/2001 ja (EY) N:o 162/2003 muuttamisesta kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluville tietyille rehun lisäaineille annettavan hyväksynnän ehtojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 13 artiklan 3 kohdassa säädetään mahdollisuudesta muuttaa lisäaineen hyväksymisen ehtoja hyväksynnän haltijan hakemuksesta.

(2)

Komission asetuksella (EY) N:o 2430/1999 (2) hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluvan lisäaineen diklatsuriili 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) ja diklatsuriili 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix) käyttö broilerien rehussa. Hyväksyntä edellytti lisäaineen liikkeeseen laskemisesta vastuussa olevan henkilön nimeämistä.

(3)

Komission asetuksella (EY) N:o 418/2001 (3) hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluvan lisäaineen diklatsuriili 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix) ja diklatsuriili 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix) käyttö lihakalkkunoiden rehussa. Hyväksyntä edellytti lisäaineen liikkeeseen laskemisesta vastuussa olevan henkilön nimeämistä.

(4)

Komission asetuksella (EY) N:o 162/2003 (4) hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluvan lisäaineen diklatsuriili 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % Premix), diklatsuriili 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % Premix) käyttö kananuorikkojen rehussa. Hyväksyntä edellytti lisäaineen liikkeeseen laskemisesta vastuussa olevan henkilön nimeämistä.

(5)

Hyväksyntien haltija Janssen Animal Health BVBA on tehnyt asetuksen (EY) N:o 1831/2003 13 artiklan 3 kohdan mukaisen hakemuksen ja esittänyt edellä johdanto-osan 2–4 kappaleessa tarkoitettujen lisäaineiden liikkeeseen laskemisesta vastuussa olevan henkilön vaihtamista. Hakemuksessa toimitettujen tietojen mukaan kyseisten aineiden markkinoille saattamista koskevat oikeudet on siirretty sen belgialaiselle emoyhtiölle Janssen Pharmaceutica NV:lle 2 päivästä heinäkuuta 2007 alkaen.

(6)

Lisäaineen liikkeeseen laskemisesta vastaavan henkilön vaihtaminen on puhtaasti hallinnollinen menettely eikä vaadi lisäaineen uutta arviointia. Euroopan elintarviketurvallisuusvirastolle on ilmoitettu hakemuksesta.

(7)

Jotta Janssen Pharmaceutica NV voi hyödyntää omistusoikeuksiaan 2 päivästä heinäkuuta 2007, on tarpeen muuttaa lisäaineen liikkeeseen laskemisesta vastuussa olevan henkilön nimi alkaen 2 päivästä heinäkuuta 2007. Siksi tätä asetusta on tarpeen soveltaa takautuvasti.

(8)

Tämän vuoksi asetukset (EY) N:o 2430/1999, (EY) N:o 418/2001 ja (EY) N:o 162/2003 olisi muutettava.

(9)

On aiheellista säätää siirtymäkaudesta, jonka aikana nykyiset varastot voidaan käyttää loppuun.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Korvataan asetuksen (EY) N:o 2430/1999 liitteessä I olevan E 771 kohdan 2 sarakkeessa oleva ilmaisu ”Janssen Animal Health B.V.B.A.” ilmaisulla ”Janssen Pharmaceutica NV”.

2.   Korvataan asetuksen (EY) N:o 418/2001 liitteessä III olevan E 771 kohdan 2 sarakkeessa oleva ilmaisu ”Janssen Animal Health B.V.B.A.” ilmaisulla ”Janssen Pharmaceutica NV”.

3.   Korvataan asetuksen (EY) N:o 162/2003 liitteessä olevan E 771 kohdan 2 sarakkeessa oleva ilmaisu ”Janssen Animal Health BVBA” ilmaisulla ”Janssen Pharmaceutica NV”.

2 artikla

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa sovellettavien säännösten mukaisia varastoja voidaan saattaa markkinoille ja käyttää 30 päivään huhtikuuta 2008 asti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 2 päivästä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EYVL L 296, 17.11.1999, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 249/2006 (EUVL L 42, 14.2.2006, s. 22).

(3)  EYVL L 62, 2.3.2001, s. 3.

(4)  EYVL L 26, 31.1.2003, s. 3.


20.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1520/2007,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2007,

tiettyjen rehun lisäaineiden pysyvästä hyväksymisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehujen lisäaineista 23 päivänä marraskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan ja 9 d artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (2) ja erityisesti sen 25 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 25 artiklassa vahvistetaan siirtymäsäännökset rehun lisäaineiden hyväksymistä koskeville hakemuksille, jotka on jätetty direktiivin 70/524/ETY mukaisesti ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää.

(3)

Tämän asetuksen liitteissä lueteltujen lisäaineiden hyväksymistä koskevat hakemukset on jätetty ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää.

(4)

Direktiivin 70/524/ETY 4 artiklan 4 kohdan mukaiset hakemuksia koskevat alustavat huomautukset toimitettiin komissiolle ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää. Siksi näitä hakemuksia käsitellään edelleen direktiivin 70/524/ETY 4 artiklan mukaisesti.

(5)

Mikro-organismivalmisteen Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39885) käyttö lypsylehmien rehussa hyväksyttiin väliaikaisesti ensimmäisen kerran komission asetuksella (EY) N:o 879/2004 (3). On saatu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta tämän mikro-organismivalmisteen hyväksymiseksi lypsylehmien rehussa ilman määräaikaa. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi olisi hyväksyttävä kyseisen mikro-organismivalmisteen käyttö ilman määräaikaa tämän asetuksen liitteessä I vahvistetulla tavalla.

(6)

Mikro-organismivalmisteen Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) käyttö lihakalkkunoiden rehussa hyväksyttiin väliaikaisesti ensimmäisen kerran komission asetuksella (EY) N:o 1801/2003 (4). On saatu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta tämän mikro-organismivalmisteen hyväksymiseksi ilman määräaikaa. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen mikro-organismivalmisteen käyttö olisi hyväksyttävä ilman määräaikaa tämän asetuksen liitteessä II vahvistetulla tavalla.

(7)

Mikro-organismivalmisteen Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) käyttö koirien rehussa hyväksyttiin väliaikaisesti ensimmäisen kerran komission asetuksella (EY) N:o 1288/2004 (5). On saatu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta tämän mikro-organismivalmisteen hyväksymiseksi ilman määräaikaa. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen mikro-organismivalmisteen käyttö olisi hyväksyttävä ilman määräaikaa tämän asetuksen liitteessä III vahvistetulla tavalla.

(8)

Mikro-organismivalmisteen Lactobacillus acidophilus (D2/CSL CECT 4529) käyttö munivien kanojen rehussa hyväksyttiin väliaikaisesti ensimmäisen kerran komission asetuksella (EY) N:o 2154/2003 (6). On saatu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta tämän mikro-organismivalmisteen hyväksymiseksi ilman määräaikaa. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen mikro-organismivalmisteen käyttö olisi hyväksyttävä ilman määräaikaa tämän asetuksen liitteessä IV vahvistetulla tavalla.

(9)

Endo-1,4-beeta-glukanaasia EC 3.2.1.4, jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142), sisältävän entsyymivalmisteen käyttö porsaiden rehussa hyväksyttiin väliaikaisesti ensimmäisen kerran komission asetuksella (EY) N:o 1436/98 (7). On saatu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta kyseisen entsyymivalmisteen hyväksymiseksi ilman määräaikaa. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen entsyymivalmisteen käyttö olisi hyväksyttävä ilman määräaikaa tämän asetuksen liitteessä V vahvistetulla tavalla.

(10)

Hakemusasiakirjojen arvioinnin perusteella voidaan todeta, että olisi vaadittava joitakin menettelyjä työntekijöiden suojelemiseksi liitteissä mainituille lisäaineille altistumiselta. Tällainen suoja olisi varmistettava soveltamalla toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annettua neuvoston direktiiviä 89/391/ETY (8).

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään ryhmään ”Mikro-organismit” kuuluvan liitteen I mukaisen valmisteen käyttö lisäaineena eläinten rehussa ilman määräaikaa kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Hyväksytään ryhmään ”Mikro-organismit” kuuluvan liitteen II mukaisen valmisteen käyttö lisäaineena eläinten rehussa ilman määräaikaa kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

3 artikla

Hyväksytään ryhmään ”Mikro-organismit” kuuluvan liitteen III mukaisen valmisteen käyttö lisäaineena eläinten rehussa ilman määräaikaa kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

4 artikla

Hyväksytään ryhmään ”Mikro-organismit” kuuluvan liitteen IV mukaisen valmisteen käyttö lisäaineena eläinten rehussa ilman määräaikaa kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

5 artikla

Hyväksytään ryhmään ”Entsyymit” kuuluvan liitteen V mukaisen valmisteen käyttö lisäaineena eläinten rehussa ilman määräaikaa kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1800/2004 (EUVL L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  EUVL L 162, 30.4.2004, s. 65.

(4)  EUVL L 264, 15.10.2003, s. 16.

(5)  EUVL L 243, 15.7.2004, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1812/2005 (EUVL L 291, 5.11.2005, s. 18).

(6)  EUVL L 324, 11.12.2003, s. 11.

(7)  EYVL L 191, 7.7.1998, s. 15.

(8)  EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/30/EY (EUVL L 165, 27.6.2007, s. 21).


LIITE I

EY-nro

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua

Mikro-organismit

E 1710

Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39885

Saccharomyces cerevisiae -valmiste, joka sisältää vähintään:

jauheena, pallomaisena tai soikeana rakeena:

1 × 109 PMY/g lisäainetta

Lypsylehmät

1,23 × 109

2,33 × 109

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Saccharomyces cerevisiae valmisteen päiväannos ei saa olla yli 8,4 × 109 PMY 100:aa painokiloa kohti 600:aan painokiloon saakka. Sen jälkeen jokaista seuraavaa 100:aa painokiloa kohti lisätään 0,9 × 109 PMY.

Ei määräaikaa


LIITE II

EY-nro

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua

Mikro-organismit

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Enterococcus faecium -valmiste, joka sisältää vähintään:

 

Jauheena tai rakeina:

3,5 × 1010 PMY/g lisäainetta

 

Päällystettynä:

2,0 × 1010 PMY/g lisäainetta

 

Nestemäisenä:

1 × 1010 PMY/ml lisäainetta

Lihakalkkunat

1 × 107

1,0 × 109

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Voidaan käyttää rehuseoksissa, jotka sisältävät sallittuja kokkidiostaatteja: diklatsuriili, halofuginoni, lasalosidinatrium, maduramisiiniammonium, monensiininatrium, robenidiini.

Ei määräaikaa


LIITE III

EY-nro

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua

Mikro-organismit

E 1707

Enterococcus faecium

DSM 10663/NCIMB 10415

Enterococcus faecium -valmiste, joka sisältää vähintään:

 

Jauheena tai rakeina:

3,5 × 1010 PMY/g lisäainetta

 

Päällystettynä:

2,0 × 1010 PMY/g lisäainetta

 

Nestemäisenä:

1 × 1010 PMY/ml lisäainetta

Koirat

1 × 109

3,5 × 1010

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

Ei määräaikaa


LIITE IV

EY-nro

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua

Mikro-organismit

E 1715

Lactobacillus acidophilus

D2/CSL

CECT 4529

Lactobacillus acidophilus -valmiste, joka sisältää vähintään:

50 × 109 CFU/g lisäainetta

Munivat kanat

1 × 109

1 × 109

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

Ei määräaikaa


LIITE V

EY-nro

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Aktiivisuusyksikköä/kg täysrehua

Entsyymit

E 1616

Endo-1,4-beeta-glukanaasi

EC 3.2.1.4

Endo-1,4-beeta-glukanaasivalmiste, jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) ja jonka vähimmäisaktiivisuus on:

 

Kiinteänä: 2 000 CU (1)/g

 

Nestemäisenä: 2 000 CU/ml

Porsaat (vieroitetut)

350 CU

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua: 350–y1 000 CU.

3.

Käytetään rehuseoksissa, joissa on paljon muita polysakkarideja kuin tärkkelystä (pääasiassa beeta-glukaaneja), esim. jotka sisältävät yli 40 % ohraa.

4.

Käytetään vieroitetuille porsaille noin 35 kg:aan asti.

Ei määräaikaa


(1)  1 CU on entsyymimäärä, joka vapauttaa ohran beeta-glukaanista 0,128 mikromoolia pelkistäviä sokereita (glukoosiekvivalentteina) minuutissa (pH 4,5 ja lämpötila 30 °C).


20.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/24


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1521/2007,

tehty 19 päivänä joulukuuta 2007

uuden käyttötavan hyväksymisestä Enterococcus faecium DSM 7134 -valmisteelle (Bonvital) rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti on jätetty tämän asetuksen liitteessä esitetyn valmisteen hyväksyntää koskeva hakemus. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee Enterococcus faecium DSM 7134 -valmisteen (Bonvital) hyväksymistä emakkojen rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Enterococcus faecium DSM 7134 -valmisteen käyttö porsaiden ja lihasikojen rehussa hyväksyttiin väliaikaisesti komission asetuksella (EY) N:o 666/2003 (2), emakkojen rehussa väliaikaisesti komission asetuksella (EY) N:o 2154/2003 (3), broilerien rehussa väliaikaisesti komission asetuksella (EY) N:o 521/2005 (4) ja vieroitettujen porsaiden ja lihasikojen rehussa kymmeneksi vuodeksi (Bonvital) komission asetuksella (EY) N:o 538/2007 (5).

(5)

On saatu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta valmisteen hyväksymiseksi emakkojen rehussa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’viranomainen’, totesi 10 päivänä heinäkuuta 2007 antamassaan lausunnossa, että Enterococcus faecium DSM 7134 -valmisteella (Bonvital) ei ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen tai ympäristöön. (6) Se totesi myös, ettei valmiste aiheuta muita riskejä, joiden vuoksi sille ei voitaisi myöntää kyseistä uutta eläinryhmää koskevaa hyväksyntää asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Lausunnon mukaan valmisteen käyttö parantaa tuotantoa emakoilla. Viranomaisen mukaan erityisvaatimuksia markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta ei tarvita. Lausunnossa vahvistetaan myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittama rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskeva raportti.

(6)

Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi olisi hyväksyttävä kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten rehussa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2007

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EUVL L 96, 12.4.2003, s. 11.

(3)  EUVL L 324, 11.12.2003, s. 11.

(4)  EUVL L 84, 2.4.2005, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1812/2005 (EUVL L 291, 5.11.2005, s. 18).

(5)  EUVL L 128, 16.5.2007, s. 16.

(6)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product ”Bonvital”, a preparation of Enterococcus faecium as a feed additive for sows. Lausunto annettu 10. heinäkuuta 2007. The EFSA Journal (2007) 521, s. 1–8.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet.

4b1841

Lactosan Starterkulturen GmbH & Co KG

Enterococcus faecium DSM 7134

(Bonvital)

 

Lisäaineen koostumus:

Enterococcus faecium valmiste, joka sisältää vähintään:

jauheet: 1 × 1010 PMY/g lisäainetta

rakeet (mikrokapseloidut): 1 × 1010 PMY/g lisäainetta

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus:

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Analyysimenetelmä (1):

Lukumäärän määrittäminen: pintaviljelynä sappi-eskuliini-atsidiagarilla ja tunnistaminen: pulssikenttäelektroforeesigenotyypityksellä (PFGE)

Emakot

0,5 × 109

1 × 109

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Lisätään emakkojen rehuun 90. tiineyspäivästä laktaation loppuun.

9.1.2018


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta yhteisön vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


20.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/27


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1522/2007,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2007,

neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 795/2004 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (1) ja erityisesti sen 54 artiklan 5 kohdan ja 145 artiklan d alakohdan ja d) d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 795/2004 (2) otetaan käyttöön tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevat säännöt vuodesta 2005.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003, sellaisena kuin se on muutettuna hedelmä- ja vihannesalan erityissäännöistä annetulla asetuksella (EY) N:o 1182/2007 (3), vahvistetaan hedelmien ja vihannesten tuen tuotannosta irrottamista ja tilatukijärjestelmään sisällyttämistä koskevat säännöt. Sen vuoksi olisi annettava asiaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Kyseisten yksityiskohtaisten sääntöjen olisi mukailtava asetuksessa (EY) N:o 795/2004 oliiviöljyn, puuvillan, tupakan, humalan, sokerijuurikkaan, sokeriruo’on, juurisikurin ja banaanin osalta jo vahvistettuja sääntöjä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 795/2004 2 artiklaa olisi selvennettävä taimitarhojen määritelmän suhteen.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 795/2004 21 artiklassa annetaan sellaisia viljelijöitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotka ovat investoineet tuotantokapasiteettiin tai vuokranneet viljelylohkoja pitkäaikaisesti. Näitä säännöksiä on tarpeen mukauttaa, jotta voidaan ottaa huomioon sellaisten hedelmä- ja vihannesalan viljelijöiden erityistilanne, jotka tekivät tällaisia investointeja tai pitkäaikaisia vuokrasopimuksia ennen asetuksen (EY) N:o 1182/2007 voimaantuloa.

(5)

Yhteisöön 1 päivästä toukokuuta 2004 alkaen liittyneet jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän asetuksen (EY) N:o 1782/2003 20 artiklan mukaisesti. Kun vanhasta tunnistusjärjestelmästä siirryttiin uuteen, eräiden vuonna 2003 olemassa olleiden lohkojen ominaispiirteet eivät teknisten ongelmien vuoksi aina siirtyneet tarkasti uuteen tunnistusjärjestelmään. Jotta asianomaisen asetuksen 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ”kesannointioikeuskelpoisen hehtaarimäärän” määritelmän täytäntöönpano helpottuisi tältä osin kaikissa kyseisissä jäsenvaltioissa, niiden olisi sallittava poiketa asetuksen (EY) N:o 795/2004 33 artiklan soveltamista rajoittamatta 54 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa vahvistetusta viittauksesta vuoden 2003 pinta-alatukihakemusten määräpäivään, jos ne varmistavat, että kesannointioikeuskelpoinen maatalousmaa ei lisäänny. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 795/2004 32 artiklaa olisi muutettava. Koska jotkut kyseisistä jäsenvaltioista ovat 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen soveltaneet tilatukijärjestelmää, tätä poikkeusta olisi sovellettava mainitusta päivämäärästä alkaen.

(6)

Niiden viljelijöiden, joille on jo myönnetty tai jotka ovat ostaneet tai saaneet tukioikeuksia asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä VII olevassa M kohdassa tarkoitettujen määrien ja tukikelpoisten hehtaarien vahvistamisvuoden tukioikeuksien vahvistamista koskevaan viimeiseen hakupäivään mennessä, tukioikeuksien arvo ja lukumäärä olisi laskettava uudelleen hedelmä- ja vihannesalan sisällyttämisestä tilatukijärjestelmään saatujen viitemäärien ja hehtaarien perusteella. Kyseisessä laskennassa ei tulisi ottaa huomioon kesannointitukioikeuksia eikä tukioikeuksia, joihin sovelletaan erityisedellytyksiä.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti kansallista varantoa on täydennettävä vähentämällä kaikkia viitemääriä lineaarisesti. Olisi annettava säännöt sen selventämiseksi, miten jäsenvaltioiden on meneteltävä, jotta hedelmien ja vihannesten viitemäärä otetaan huomioon kansallisen varannon täydentämisessä.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 59 artiklan 1 ja 3 kohdassa käyttöön otettua alueellista mallia soveltavat jäsenvaltiot olisi valtuutettava vahvistamaan hedelmä- ja vihanneshehtaarien sisällyttämisestä tilatukijärjestelmään seuraava tukioikeuksien määrä viljelijää kohden.

(9)

Olisi vahvistettava päivämäärä, jolloin jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedot asetuksen (EY) N:o 1782/2003 51 artiklassa säädetyistä mahdollisuuksista.

(10)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 795/2004 olisi muutettava.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 795/2004 seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

’pysyvillä kasveilla’ muita viljelykiertoon kuulumattomia viljelmiä kuin monivuotiset laitumet, joihin maata käytetään viiden vuoden ajan tai pidempään ja joista saadaan toistuvia satoja, mukaan luettuina taimitarhat ja lyhytkiertoinen energiapuu (CN-koodi ex 0602 90 41), lukuun ottamatta monivuotisia kasveja ja niiden taimitarhoja.”

b)

Lisätään k alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”l)

’taimitarhoilla’ominaisuuksien määritelmistä, maataloustuoteluettelosta, määritelmäluettelon poikkeuksista ja maatilojen rakennetta koskevien tilastotietojen keruuseen kuuluvista alueista ja tutkimusalueista tehdyn komission päätöksen 2000/115/EY (4) liitteessä I olevassa G/5 kohdassa määriteltyjä taimitarhoja.

2)

Muutetaan 21 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu päivämäärä on hedelmä- ja vihannesalalla tehtyjen investointien osalta 1 päivä marraskuuta 2007.”

b)

Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu päivämäärä on hedelmä- ja vihannesalalla tehtyjen investointien osalta 1 päivä marraskuuta 2007.”

c)

Lisätään 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu päivämäärä on hedelmä- ja vihannesalalla tehtyjen viljelylohkojen pitkäaikaisten vuokrasopimusten osalta 1 päivä marraskuuta 2007.”

3)

Lisätään 32 artiklan 4 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jos asetuksen (EY) N:o 1782/2003 2 artiklan g alakohdassa tarkoitetut uudet jäsenvaltiot ovat kohdanneet teknisiä ongelmia eräiden viljelylohkojen rajojen määrittelyssä siirtyessään kyseisen asetuksen 54 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna päivänä voimassa olleesta lohkojen tunnistusjärjestelmästä mainitun asetuksen 20 artiklassa tarkoitettuun viljelylohkojen tunnistusjärjestelmään, ne voivat poiketa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 54 artiklan 2 kohdan ensimmäisestä alakohdasta ja vahvistaa vuoden 2003 pinta-alatukihakemusten määräpäivään tehdyn viittauksen 30 päiväksi kesäkuuta 2006, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 33 artiklan soveltamista. Niiden on toteutettava toimenpiteitä, jotta voidaan estää kesannointioikeuksiin oikeutetun kokonaisalan huomattava kasvu. Bulgaria ja Romania voivat kuitenkin vahvistaa kyseiseksi päivämääräksi 30 päivän kesäkuuta 2007.”

4)

Lisätään ennen 7 lukua 6 c luku seuraavasti:

”6 C   LUKU

HEDELMÄ- JA VIHANNESALAN SISÄLLYTTÄMINEN TILATUKIJÄRJESTELMÄÄN

48 f artikla

Yleiset säännöt

1.   Tukioikeuksien määrän vahvistamiseksi ja määrittelemiseksi osana hedelmä- ja vihannesalan sisällyttämistä tilatukijärjestelmään sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1782/2003 37 ja 43 artiklaa, jollei tämän asetuksen 48 g artiklassa vahvistetuista säännöistä ja, jos jäsenvaltio on käyttänyt asetuksen (EY) N:o 1782/2003 59 artiklassa säädettyä mahdollisuutta, tämän asetuksen 48 h artiklassa vahvistetuista säännöistä muuta johdu.

2.   Hedelmä- ja vihannesalan tilatukijärjestelmään sisällyttämisestä saatujen tukioikeuksien myöntämistä varten jäsenvaltiot voivat tunnistaa tukikelpoiset viljelijät 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 795/2004 12 artiklan 1 kohdan soveltamista.

3.   Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 41 artiklan 2 kohtaa sovelletaan tarvittaessa kaikkien niiden tukioikeuksien arvoon, jotka olivat voimassa ennen hedelmien ja vihannesten tuen sisällyttämistä tilatukijärjestelmään, ja hedelmien ja vihannesten tuelle laskettuihin viitemääriin.

4.   Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1782/2003 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti vahvistamaa vähennysprosenttia sovelletaan tilatukijärjestelmään sisällytettyjä hedelmä- ja vihannestuotteita vastaaviin viitemääriin.

5.   Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 42 artiklan 8 kohdassa säädetty viiden vuoden jakso ei ala alusta kansallisesta varannosta peräisin oleville tukioikeuksille, joiden määrä on laskettu uudelleen tai joiden määrää korotettu tämän asetuksen 48 g ja 48 h artiklan mukaisesti.

6.   Tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan, 12–17 artiklan, 20 artiklan ja 27 artiklan soveltamiseksi hedelmä- ja vihannesalalla tilatukijärjestelmän ensimmäinen soveltamisvuosi on vuosi, jona jäsenvaltio vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä VII olevassa M kohdassa tarkoitetut määrät ja tukikelpoiset hehtaarit, ottaen huomioon kyseisen kohdan kolmannessa kohdassa tarkoitettu vapaaehtoinen kolmen vuoden siirtymäkausi.

48 g artikla

Erityiset säännöt

1.   Jos viljelijällä ei tämän asetuksen 12 artiklan mukaisesti vahvistettuun tukioikeuksien vahvistamista koskevaan viimeiseen hakupäivään mennessä ole tukioikeuksia tai jos hänellä on vain kesannointitukioikeuksia tai tukioikeuksia, joihin sovelletaan erityisedellytyksiä, hänelle myönnetään asetuksen (EY) N:o 1782/2003 37 ja 43 artiklan mukaisesti hedelmien ja vihannesten osalta lasketut tukioikeudet.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan myös, jos viljelijä on vuokrannut tukioikeuksia tilatukijärjestelmän ensimmäisen soveltamisvuoden ja hedelmä- ja vihannesalan tilatukijärjestelmään sisällyttämisvuoden välisenä aikana.

2.   Jos viljelijälle on myönnetty tai hän on ostanut tai saanut tukioikeuksia tämän asetuksen 12 artiklan mukaisesti vahvistettuun tukioikeuksien vahvistamista koskevaan viimeiseen hakupäivään mennessä, hänen tukioikeuksiensa arvo ja määrä lasketaan uudelleen seuraavasti:

a)

tukioikeuksien lukumäärä vastaa viljelijän hallussa olevien tukioikeuksien lukumäärää korotettuna sillä hehtaarimäärällä, joka on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 1782/2003 43 artiklan mukaisesti hedelmille ja vihanneksille, ruokaperunoille ja taimitarhoille;

b)

arvo saadaan jakamalla viljelijän hallussa olevien tukioikeuksien yhteenlaskettu arvo ja asetuksen (EY) N:o 1782/2004 37 artiklan mukaisesti hedelmien ja vihannesten tuelle laskettu viitemäärä tämän kohdan a alakohdan mukaisesti vahvistetulla lukumäärällä.

Tässä kohdassa tarkoitetussa laskennassa ei oteta huomioon kesannointitukioikeuksia eikä tukioikeuksia, joihin sovelletaan erityisedellytyksiä.

3.   Ennen 12 artiklan mukaisesti vahvistettua tilatukijärjestelmää koskevan hakemuksen viimeistä jättöpäivää toisille vuokratut tukioikeudet otetaan huomioon 2 kohdassa tarkoitetussa laskennassa. Tukioikeudet, jotka on vuokrattu toisille 27 artiklassa tarkoitetun sopimuslausekkeen perusteella ennen 15 päivää toukokuuta 2004, on kuitenkin otettava huomioon tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa laskennassa ainoastaan, jos vuokraedellytyksiä voidaan muuttaa.

48 h artikla

Alueellinen täytäntöönpano

1.   Jos jäsenvaltio on käyttänyt asetuksen (EY) N:o 1782/2003 59 artiklan 1 kohdassa säädettyä mahdollisuutta, viljelijöille myönnetään tukioikeuksien määrä, joka vastaa hedelmien ja vihannesten sekä ruokaperunoiden viljelyalana ja taimitarhoina olevien uusien tukikelpoisten hehtaarien määrää kyseisen asetuksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Tukioikeuksien arvo lasketaan kyseisen asetuksen 59 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 63 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Mainitun asetuksen 59 artiklan 4 kohdan mukainen ensimmäinen soveltamisvuosi on 2008.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat hedelmien ja vihannesten sekä ruokaperunoiden ja taimitarhojen osalta vahvistaa tukioikeuksien lisämäärän viljelijää kohden puolueettomin perustein asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä VII olevan M kohdan mukaisesti.”

5)

Lisätään ennen 50 artiklaa 49 b artikla seuraavasti:

”49 b artikla

Hedelmien ja vihannesten sisällyttäminen tilatukijärjestelmään

Jäsenvaltioiden on viimeistään 1 päivänä marraskuuta 2008 ilmoitettava komissiolle päätös, jonka ne ovat tehneet asetuksen (EY) N:o 1782/2003 51 artiklassa säädetyistä mahdollisuuksista, eriteltynä tuotteittain, vuosittain ja tarvittaessa alueittain.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008. Asetuksen 1 artiklan 3 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1276/2007 (EUVL L 284, 30.10.2007, s. 11).

(2)  EUVL L 141, 30.4.2004, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 608/2007 (EUVL L 141, 2.6.2007, s. 31).

(3)  EUVL L 273, 17.10.2007, s. 1.

(4)  EYVL L 38, 12.2.2000, s. 1.”


DIREKTIIVIT

20.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/31


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2007/66/EY,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2007,

neuvoston direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY muuttamisesta julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden parantamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 21 päivänä joulukuuta 1989 annetussa neuvoston direktiivissä 89/665/ETY (4) sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 25 päivänä helmikuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/13/ETY (5) säädetään julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (6) 1 artiklan 9 kohdassa tarkoitettujen hankintaviranomaisten ja vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY (7) 2 artiklassa tarkoitettujen hankintayksiköiden tekemiin julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvistä muutoksenhakumenettelyistä. Direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY tarkoituksena on varmistaa direktiivien 2004/18/EY ja 2004/17/EY tehokas soveltaminen.

(2)

Direktiivejä 89/665/ETY ja 92/13/ETY sovelletaan sen vuoksi ainoastaan direktiivien 2004/18/EY ja 2004/17/EY soveltamisalaan, sellaisena kuin Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on sitä tulkinnut, kuuluviin hankintasopimuksiin, riippumatta siitä mitä kilpailuttamismenettelyä tai tarjouskilpailua koskevaa ilmoitustapaa käytetään, mukaan lukien suunnittelukilpailut, kelpuuttamisjärjestelmät ja dynaamiset hankintajärjestelmät. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että on käytettävissä tehokkaat ja nopeat oikeussuojakeinot sellaisia päätöksiä vastaan, joita hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt tekevät siitä, kuuluuko yksittäinen sopimus direktiivien 2004/18/EY ja 2004/17/EY henkilölliseen ja asialliseen soveltamisalaan.

(3)

Asianomaisten kuuleminen ja yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö ovat paljastaneet tietyn määrän puutteita jäsenvaltioiden muutoksenhakujärjestelmissä. Kyseisten puutteiden vuoksi direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY mukaisilla menettelyillä ei voida aina varmistaa yhteisön oikeuden noudattamista ainakaan sellaisena ajankohtana, jona virheelliset menettelyt voidaan vielä korjata. Sen vuoksi näillä direktiiveillä tavoiteltuja takeita avoimuudesta ja syrjimättömyydestä olisi lujitettava sen varmistamiseksi, että yhteisö kokonaisuudessaan voi hyödyntää kaikilta osin direktiiveillä 2004/18/EY ja 2004/17/EY toteutettujen julkisia hankintoja koskevien sääntöjen nykyaikaistamisen ja yksinkertaistamisen myönteisiä vaikutuksia. Sen vuoksi direktiivejä 89/665/ETY ja 92/13/ETY olisi muutettava lisäämällä tarvittavat täsmennykset, joilla voidaan saavuttaa yhteisön lainsäätäjän tavoittelemat tulokset.

(4)

Yksi todetuista puutteista on sellaisen määräajan puuttuminen, jonka kuluessa voidaan tehokkaasti hakea muutosta hankintapäätöksen ja sopimuksen tekemisen välisenä aikana. Tämä johtaa joissakin tapauksissa siihen, että hankintaviranomaiset ja hankintayksiköt pyrkivät allekirjoittamaan sopimuksen kiireellisesti pitääkseen kiistanalaisen hankintapäätöksen voimassa. Kyseinen puute, joka estää merkittävästi asianomaisten tarjoajien, eli niiden tarjoajien, joita ei ole vielä lopullisesti suljettu pois, tehokkaan oikeussuojan toteutumista, olisi korjattava säätämällä vähimmäisodotusajasta, jonka aikana sopimusta ei voi lopullisesti tehdä riippumatta siitä, tuleeko sopimus voimaan allekirjoittamisen hetkellä.

(5)

Vähimmäisodotusajan pituudessa olisi otettava huomioon erilaiset viestintätavat. Jos käytetään nopeita viestintätapoja, voidaan säätää lyhyemmästä määräajasta kuin käytettäessä muita viestintätapoja. Tässä direktiivissä säädetään ainoastaan vähimmäisodotusajoista. Jäsenvaltiot voivat vapaasti ottaa käyttöön tai pitää voimassa kyseisiä vähimmäismääräaikoja pidempiä määräaikoja. Jäsenvaltiot voivat myös päättää, mitä määräaikaa olisi sovellettava, jos erilaisia viestintätapoja käytetään kumulatiivisesti.

(6)

Odotusajan olisi oltava riittävän pitkä, jotta asianomaiset tarjoajat voivat tutkia hankintapäätöstä ja arvioida, onko syytä ryhtyä muutoksenhakuun. Tarjoajille olisi hankintapäätöksestä ilmoitettaessa annettava tehokasta muutoksenhakua varten tarvittavat merkitykselliset tiedot. Sama koskee vastaavasti ehdokkaita, jos hankintaviranomainen tai hankintayksikkö ei ole antanut ajoissa ehdokkaiden hakemuksen hylkäämistä koskevia tietoja.

(7)

Tällaista merkityksellistä tietoa on erityisesti yhteenveto direktiivin 2004/18/EY 41 artiklassa ja direktiivin 2004/17/EY 49 artiklassa tarkoitetuista perusteista. Koska odotusajan pituus vaihtelee jäsenvaltioiden välillä, asianomaisille tarjoajille ja ehdokkaille on ilmoitettava se tosiasiallinen aika, joka heillä on käytettävissään muutoksenhakumenettelyä varten.

(8)

Tätä lykkäävää vähimmäismääräaikaa ei ole tarkoitus soveltaa, jos direktiiveissä 2004/18/EY tai 2004/17/EY ei edellytetä hankintailmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, erityisesti direktiivin 2004/18/EY 31 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tai direktiivin 2004/17/EY 40 artiklan 3 kohdan d alakohdassa säädetyissä äärimmäisen kiireellisissä tapauksissa. Näissä tapauksissa on riittävää säätää tehokkaista muutoksenhakumenettelyistä sopimuksen tekemisen jälkeen. Vastaavasti odotusaika ei ole tarpeen, jos ainoa tarjoaja on se, jonka kanssa hankintasopimus tehdään, eikä muita asianomaisia ehdokkaita ole. Tällöin tarjousmenettelyssä ei ole jäljellä ketään muuta, jolle olisi etua ilmoituksen saamisesta ja joka hyötyisi tehokkaan muutoksenhaun mahdollistavasta odotusajasta.

(9)

Puitejärjestelyyn tai dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuvien hankintasopimusten osalta pakollinen odotusaika voisi vaikuttaa kyseisillä hankintamenettelyillä tavoiteltuun tehokkuuteen. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi voitava pakollisen odotusajan sijasta ottaa käyttöön sekä direktiivin 89/665/ETY että direktiivin 92/13/ETY 2 d artiklan mukainen pätemättömyys tosiasiallisena seuraamuksena direktiivin 2004/18/EY 32 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan toisen luetelmakohdan ja 33 artiklan 5 ja 6 kohdan sekä direktiivin 2004/17/EY 15 artiklan 5 ja 6 kohdan rikkomisesta.

(10)

Direktiivin 2004/17/EY 40 artiklan 3 kohdan i alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ei puitesopimukseen perustuvien sopimusten osalta edellytetä hankintailmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Näissä tapauksissa odotusajan ei tulisi olla pakollinen.

(11)

Kun jäsenvaltio vaatii henkilöä, joka aikoo käyttää muutoksenhakumenettelyä, ilmoittamaan hankintaviranomaiselle tai hankintayksikölle kyseisestä aikomuksestaan, on tehtävä selväksi, että tämä ei saa vaikuttaa odotusaikaan tai muuhun muutoksenhakua koskevaan määräaikaan. Jos jäsenvaltio lisäksi vaatii, että asianomainen henkilö hakee ensin muutosta hankintaviranomaiselta tai hankintayksiköltä, kyseisellä henkilöllä on oltava käytössään kohtuullinen vähimmäismääräaika, jonka kuluessa hän voi saattaa asian toimivaltaisen muutoksenhakuelimen käsiteltäväksi ennen sopimuksen tekemistä halutessaan riitauttaa hankintaviranomaisen tai hankintayksikön vastauksen tai vastaamatta jättämisen.

(12)

Vaikka muutosta haettaisiin vasta vähän ennen vähimmäisodotusajan päättymistä, muutoksenhakumenettelystä vastaavalla elimellä olisi oltava käytössään vähimmäisaika, joka on välttämätön sen toimille, erityisesti sopimuksen tekemistä lykkäävän määräajan pidentämiselle. Sen vuoksi olisi säädettävä erillisestä vähimmäisodotusajasta, joka ei saisi päättyä ennen kuin muutoksenhakuelin on tehnyt päätöksen hakemuksesta. Tämä ei saisi estää muutoksenhakuelintä tekemästä ennakkoarviota siitä, onko muutoksenhaku sinällään sallittu. Jäsenvaltiot voivat säätää, että kyseinen määräaika päättyy joko sen jälkeen, kun muutoksenhakuelin on ratkaissut hakemuksen välitoimista sopimuksen tekemisen lykkääminen mukaan luettuna, tai kun muutoksenhakuelin on ratkaissut pääasian, erityisesti vaatimuksen lainvastaisesti tehtyjen päätösten kumoamisesta.

(13)

Jotta estettäisiin lainvastaiset suorahankinnat, joilla yhteisöjen tuomioistuin katsoo hankintaviranomaisen tai hankintayksikön rikkovan kaikkein vakavimmalla tavalla julkisia hankintoja koskevaa yhteisön lainsäädäntöä, olisi säädettävä tehokkaista, oikeasuhteisista ja varoittavista seuraamuksista. Lainvastaiseen suorahankintaan perustuva hankintasopimus olisi näin ollen katsottava lähtökohtaisesti pätemättömäksi. Pätemättömyys ei saisi olla automaattista, vaan sen pitäisi olla riippumattoman muutoksenhakuelimen vahvistama tai johtua kyseisen elimen tekemästä päätöksestä.

(14)

Pätemättömyys on tehokkain tapa palauttaa kilpailu ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia niille taloudellisille toimijoille, joiden mahdollisuudet kilpailla on poistettu laittomasti. Tässä direktiivissä tarkoitetuiksi suorahankinnoiksi olisi katsottava kaikki sellaiset hankintasopimukset, jotka on tehty julkaisematta ennalta hankintailmoitusta Euroopan unionin virallisessa lehdessä direktiivissä 2004/18/EY tarkoitetun mukaisesti. Tämä vastaa direktiivissä 2004/17/EY tarkoitettua ilman edeltävää tarjouskilpailua toteutettavaa menettelyä.

(15)

Tässä direktiivissä tarkoitetun suorahankinnan mahdollisia perusteita voivat yhteisöjen tuomioistuimen tulkinnan mukaan olla direktiivin 2004/18/EY 10–18 artiklan mukaiset vapautukset, direktiivin 2004/18/EY 31, 61 tai 68 artiklan soveltaminen, direktiivin 2004/18/EY 21 artiklan mukaisen palveluja koskevan hankintasopimuksen tekeminen tai laillisen, yhteisöjen tuomioistuimen tulkinnan mukaisen sidosyksikköhankintasopimuksen tekeminen.

(16)

Sama koskee sopimuksia, jotka eivät kuulu soveltamisalaan tai täyttävät erityisjärjestelyjen edellytykset direktiivin 2004/17/EY 5 artiklan 2 kohdan, 18–26 artiklan, 29 ja 30 artiklan tai 62 artiklan mukaisesti, tapauksia, joihin liittyy direktiivin 2004/17/EY 40 artiklan 3 kohdan soveltaminen, tai palveluja koskevan hankintasopimuksen tekemistä direktiivin 2004/17/EY 32 artiklan mukaisesti.

(17)

Muutoksenhakumenettelyn olisi oltava ainakin kaikkien sellaisten henkilöiden käytettävissä, jotka tavoittelevat tai ovat tavoitelleet tiettyä hankintaa koskevaa sopimusta ja joiden etua väitetty virheellinen menettely on loukannut tai saattaa loukata.

(18)

Odotusaikavelvoite ja automaattinen keskeyttäminen ovat tehokkaan muutoksenhaun edellytyksiä, joten niitä koskevien vakavien virheellisten menettelyjen estämiseksi olisi sovellettava tehokkaita seuraamuksia. Odotusajan tai automaattisen keskeyttämisen vastaisesti tehtyjä sopimuksia olisi tästä syystä pidettävä lähtökohtaisesti pätemättöminä, jos niihin liittyy direktiivin 2004/18/EY tai direktiivin 2004/17/EY vastaisia virheellisiä menettelyjä ja jos nämä virheelliset menettelyt ovat vaikuttaneet muutoksenhakuun turvautuvan tarjoajan mahdollisuuksiin saada sopimus.

(19)

Muiden muodollisia vaatimuksia koskevien virheellisten menettelyjen osalta jäsenvaltiot voivat katsoa, että lähtökohtainen pätemättömyys olisi epätarkoituksenmukainen. Tällöin jäsenvaltioilla olisi oltava joustava mahdollisuus säätää vaihtoehtoisista seuraamuksista. Vaihtoehtoisena seuraamuksena olisi mahdollista vain määrätä seuraamusmaksuja, jotka olisi maksettava hankintaviranomaisesta tai -yksiköstä riippumattomalle elimelle, tai lyhentää sopimuksen kestoa. Jäsenvaltioiden on määritettävä vaihtoehtoisten seuraamusten yksityiskohdat ja niiden soveltamissäännöt.

(20)

Tämän direktiivin ei pitäisi sulkea pois tiukempien seuraamusten soveltamista kansallisen oikeuden mukaisesti.

(21)

Saavutettava tavoite silloin kun jäsenvaltiot vahvistavat säännöt, joilla varmistetaan sopimuksen katsominen pätemättömäksi, on se, että sopimuksen mukaiset osapuolten oikeudet ja velvoitteet lakkaavat olemasta voimassa ja täytäntöönpantavissa. Pätemättömäksi todetusta sopimuksesta aiheutuvat vaikutukset olisi määriteltävä kansallisessa lainsäädännössä. Kansallisessa lainsäädännössä voidaan esimerkiksi säätää kaikkien sopimusvelvoitteiden taannehtivasta peruuntumisesta (ex tunc) tai päinvastoin rajoittaa peruuntuminen koskemaan niitä velvoitteita, jotka edelleen olisi pantava täytäntöön (ex nunc). Tämä ei kuitenkaan saisi johtaa tehokkaiden seuraamusten puuttumiseen, jos sopimuksesta aiheutuvat velvoitteet on jo täytetty joko kokonaan tai lähes kokonaan. Tällöin jäsenvaltioiden olisi säädettävä myös vaihtoehtoisista seuraamuksista ottaen huomioon, missä määrin sopimus on edelleen voimassa kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Vastaavasti kansallisessa lainsäädännössä tulee määritellä vaikutukset, jotka koskevat mahdollisesti jo maksettujen summien mahdollista takaisinperintää ja mahdollisen palauttamisen kaikkia muita muotoja – mukaan lukien arvon korvaaminen, kun omaisuuden palauttaminen ei ole mahdollista.

(22)

Seuraamusten oikeasuhteisuuden varmistamiseksi jäsenvaltiot voivat kuitenkin antaa muutoksenhakumenettelystä vastaavalle elimelle mahdollisuuden olla asettamatta sopimusta kyseenalaiseksi tai tunnustaa sopimuksen tietyt tai kaikki ajalliset vaikutukset, jos se on poikkeuksellisesti perusteltua yleistä etua koskevilla pakottavilla syillä. Kyseisissä tapauksissa olisi sen sijaan sovellettava vaihtoehtoisia seuraamuksia. Hankintaviranomaisesta tai hankintayksiköstä riippumattoman muutoksenhakuelimen olisi tutkittava kaikki olennaiset näkökohdat voidakseen todeta, olisiko sopimuksen vaikutukset pidettävä voimassa yleiseen etuun liittyvistä syistä.

(23)

Poikkeustapauksissa sallittaisiin neuvottelumenettelyn käyttö julkaisematta direktiivin 2004/18/EY 31 artiklassa tai direktiivin 2004/17/EY 40 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua hankintailmoitusta välittömästi sopimuksen peruuntumisen jälkeen. Jos tällaisissa tapauksissa teknisistä tai muista pakottavista syistä jäljellä olevat sopimusvelvoitteet voi tässä vaiheessa täyttää vain se taloudellinen toimija, jonka kanssa sopimus on tehty, tällaisten pakottavien syiden soveltaminen saattaa olla perusteltua.

(24)

Sopimuksen pätevyyteen liittyviä taloudellisia etuja voidaan pitää pakottavina syinä vain, jos pätemättömyydellä olisi poikkeuksellisesti kohtuuttomat seuraukset. Asianomaiseen sopimukseen suoraan yhteydessä olevat taloudelliset edut eivät kuitenkaan saisi olla pakottavia syitä.

(25)

Lisäksi hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden päätösten oikeusvarmuuden varmistamiseksi pidemmällä aikavälillä olisi otettava käyttöön kohtuullinen vähimmäismääräaika sellaisten muutoksenhakujen vanhentumiselle, joiden tarkoituksena on sopimusten toteaminen pätemättömiksi.

(26)

Pätemättömyydestä mahdollisesti aiheutuvan oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi jäsenvaltioiden olisi säädettävä mahdollisuudesta poiketa todetusta pätemättömyydestä myös silloin, kun hankintaviranomainen tai hankintayksikkö katsoo, että suorahankinnan tekeminen julkaisematta ennalta hankintailmoitusta Euroopan unionin virallisessa lehdessä on sallittua direktiivien 2004/18/EY ja 2004/17/EY mukaisesti, ja se on soveltanut vähimmäisodotusaikaa, joka mahdollistaa tehokkaan muutoksenhaun. Tällainen vapaaehtoinen julkaiseminen, josta odotusaika alkaa, ei edellytä minkään direktiivistä 2004/18/EY tai direktiivistä 2004/17/EY johtuvan velvoitteen laajentamista.

(27)

Koska tällä direktiivillä lujitetaan kansallisia muutoksenhakumenettelyjä erityisesti lainvastaisten suorahankintojen tapauksessa, taloudellisia toimijoita olisi kannustettava näiden uusien mekanismien käyttöön. Oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä sopimuksen pätemättömyyden osalta täytäntöönpanokelpoisuus rajoitetaan tietylle ajalle. Näitä aikarajoja olisi noudatettava.

(28)

Kansallisten muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden parantamisen olisi rohkaistava asianomaisia hyödyntämään entistä enemmän mahdollisuutta käyttää välitoimimenettelyä ennen sopimuksen tekemistä. Sen vuoksi oikaisumenettely olisi kohdennettava vain tapauksiin, joissa julkisia hankintoja koskevaa yhteisön oikeutta rikotaan vakavasti.

(29)

Direktiivillä 92/13/ETY säädettyä vapaaehtoista todistusmenettelyä, jonka avulla hankintayksiköillä on mahdollisuus määräajoin tutkituttaa sopimuksentekomenettelynsä säännöstenmukaisuus, ei ole juuri käytetty. Se ei sen vuoksi täytä tavoitettaan estää suuri joukko julkisia hankintoja koskevan yhteisön lainsäädännön rikkomisia. Sitä vastoin direktiivillä 92/13/ETY jäsenvaltioille asetettu velvoite varmistaa, että kyseistä tutkimusta varten on käytössä pysyvät hyväksytyt elimet, saattaa aiheuttaa hallinnollisia ylläpitokustannuksia, joita ei voida enää perustella, koska hankintayksiköillä ei ole ollut todellista tarvetta käyttää kyseistä menettelyä. Sen vuoksi todistusmenettely olisi poistettava.

(30)

Taloudelliset toimijat sen sijaan eivät ole osoittaneet todellista kiinnostusta direktiivin 92/13/ETY mukaista sovittelumenettelyä kohtaan. Tämä johtuu siitä, että kyseisellä menettelyllä yksistään ei voida toteuttaa sitovia väliaikaisia toimenpiteitä lainvastaisen sopimuksen estämiseksi ajoissa, mutta myös kyseisen menettelyn luonteesta, jota on vaikea yhdistää sellaisten muutoksenhakujen lyhyisiin määräaikoihin, joilla pyritään toteuttamaan väliaikaisia toimenpiteitä ja julistamaan pätemättömiksi lainvastaisia päätöksiä. Sovittelumenettelyn tehokkuutta on heikentänyt myös se, että on ollut vaikea laatia kaikissa jäsenvaltioissa täydellinen ja tarpeeksi kattava luettelo riippumattomista sovittelijoista, jotka olisivat käytettävissä kaikkina aikoina ja pystyisivät käsittelemään sovittelupyyntöjä lyhyellä varoitusajalla. Sen vuoksi sovittelumenettely olisi poistettava.

(31)

Komissiolla olisi oltava oikeus pyytää jäsenvaltioita toimittamaan sille kansallisten muutoksenhakumenettelyjen toiminnasta säännöllisesti tarkoitettuun tavoitteeseen suhteellistetut tiedot, joiden laajuuden ja luonteen määrittämiseksi kuullaan julkisia hankintoja käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa. Vain hankkimalla tällaisia tietoja voidaan arvioida asianmukaisesti tällä direktiivillä vahvistettujen muutosten vaikutuksia pitkän täytäntöönpanokauden päätyttyä.

(32)

Komission olisi arvioitava jäsenvaltioissa tapahtunutta kehitystä ja raportoitava Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin toimivuudesta viimeistään kolmen vuoden kuluttua sen täytäntöönpanolle asetetusta määräajasta.

(33)

Direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (8) mukaisesti.

(34)

Jäsenvaltiot eivät edellä mainituista syistä voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän direktiivin tavoitetta, eli direktiivien 2004/18/EY ja 2004/17/EY soveltamisalaan kuuluvia julkisia hankintoja koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen tehokkuuden parantamista, vaan se voidaan saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen, ja kunnioitetaan erityisesti jäsenvaltioiden menettelyllistä autonomiaa koskevaa periaatetta.

(35)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (9) 34 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden olisi laadittava itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee tämän direktiivin ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaistava ne.

(36)

Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet yhteisön oikeuden yleisinä periaatteina. Tämän direktiivin tarkoituksena on erityisesti varmistaa, että oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen täysin kunnioitetaan perusoikeuskirjan 47 artiklan ensimmäisen ja toisen kohdan mukaisesti.

(37)

Direktiivit 88/665/ETY ja 92/13/ETY olisi siksi muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset direktiiviin 89/665/ETY

Muutetaan direktiivi 89/665/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 ja 2 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Muutoksenhakumenettelyjen soveltamisala ja käytettävyys

1.   Tätä direktiiviä sovelletaan julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/18/EY (10) tarkoitettuihin hankintasopimuksiin, jos sopimuksia ei ole rajattu mainitun direktiivin 10–18 artiklan mukaisesti sen soveltamisalan ulkopuolelle.

Tässä direktiivissä tarkoitettuihin sopimuksiin kuuluvat julkisia hankintoja koskevat sopimukset, puitejärjestelyt, julkiset käyttöoikeusurakat ja dynaamiset hankintajärjestelmät.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että direktiivin 2004/18/EY soveltamisalaan kuuluviin hankintasopimuksiin liittyviin hankintaviranomaisten päätöksiin voidaan hakea muutosta tehokkaasti ja varsinkin mahdollisimman nopeasti tämän direktiivin 2 - 2 f artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti sillä perusteella, että nämä päätökset ovat vastoin julkisia hankintoja koskevaa yhteisön oikeutta tai vastoin kansallisia säännöksiä, jotka on annettu kyseisen yhteisön oikeuden saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

2.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, ettei se, että tässä direktiivissä tehdään ero yhteisön oikeuden täytäntöön panemiseksi annettujen ja muiden kansallisten säännösten välillä, johda syrjintään niiden yritysten välillä, jotka ilmoittavat kärsineensä vahinkoa hankintasopimuksen tekomenettelyssä.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että muutoksenhakumenettelyt, joiden yksityiskohtaisista säännöistä kukin jäsenvaltio voi itse päättää, ovat ainakin niiden käytettävissä, jotka ovat tai ovat olleet tavoittelemassa tiettyä sopimusta, ja joiden etua väitetty virheellinen menettely on loukannut tai saattaa loukata.

4.   Jäsenvaltiot voivat vaatia, että henkilö, joka aikoo käyttää muutoksenhakumenettelyä, on ilmoittanut hankintaviranomaiselle väitetystä virheellisestä menettelystä ja aikomuksestaan hakea muutosta edellyttäen, että tämä ei vaikuta 2 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun odotusaikaan tai 2 c artiklassa tarkoitettuihin muutoksenhakua koskeviin muihin määräaikoihin.

5.   Jäsenvaltiot voivat vaatia, että asianomainen henkilö hakee muutosta ensin hankintaviranomaiselta. Tässä tapauksessa jäsenvaltioiden on varmistettava, että muutoksenhaku keskeyttää välittömästi sopimuksen tekemismahdollisuuden.

Jäsenvaltioiden on päätettävä asianmukaisista viestintätavoista, mukaan lukien faksi tai sähköinen muoto, joita on käytettävä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa muutoksenhaussa.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun keskeyttämisen vaikutus ei lakkaa ennen kuin vähintään 10 kalenteripäivää on kulunut sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintaviranomainen on lähettänyt vastauksen faksina tai sähköisessä muodossa tai, kun käytetään muita viestintätapoja, ennen kuin vähintään 15 kalenteripäivää on kulunut sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintaviranomainen on lähettänyt vastauksen. Jälkimmäisessä tapauksessa jäsenvaltiot voivat myös säätää, että keskeyttämisen vaikutus ei lakkaa ennen kuin vähintään 10 kalenteripäivää on kulunut sitä päivää seuraavasta päivästä, jona vastaus on vastaanotettu.

2 artikla

Muutoksenhakumenettelyjä koskevat vaatimukset

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 artiklassa säädettyjä muutoksenhakumenettelyjä koskeviin toimenpiteisiin sisältyvät valtuudet:

a)

ryhtyä mahdollisimman pian väliaikaisiin toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on oikaista väitetty virheellinen menettely tai estää asianomaisiin etuihin kohdistuvat lisävahingot, mukaan lukien toimenpiteet julkista hankintaa koskevan sopimuksen tekomenettelyn taikka hankintaviranomaisen tekemän päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämiseksi tai keskeyttämisen varmistamiseksi;

b)

kumota lainvastaisesti tehdyt päätökset tai varmistaa niiden kumoaminen, mukaan lukien tarjouspyynnössä, sopimusasiakirjoissa tai muussa sopimuksentekomenettelyyn liittyvässä asiakirjassa olevien syrjintää aiheuttavien teknisten, taloudellisten tai rahoitusta koskevien eritelmien poistaminen;

c)

määrätä virheellisestä menettelystä kärsineelle vahingonkorvausta.

2.   Edellä 1 kohdassa sekä 2 d ja 2 e artiklassa säädetyt valtuudet voidaan siirtää muutoksenhakumenettelyn eri osa-alueista vastuussa oleville erillisille elimille.

3.   Kun muutosta hankintaa koskevaan päätökseen on haettava hankintaviranomaisesta riippumattomalta ensimmäisen oikeusasteen elimeltä, jäsenvaltioiden on varmistettava, että hankintaviranomainen ei voi tehdä sopimusta ennen kuin muutoksenhakuelin on ratkaissut joko välitoimia koskevan hakemuksen tai muutoksenhaun. Keskeyttäminen saa päättyä aikaisintaan 2 a artiklan 2 kohdassa ja 2 d artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetun odotusajan päättyessä.

4.   Lukuun ottamatta 3 kohdassa ja 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja tapauksia muutoksenhakumenettelyjen ei tarvitse välttämättä johtaa niiden sopimuksentekomenettelyjen automaattiseen keskeyttämiseen, joita ne koskevat.

5.   Jäsenvaltiot voivat säätää, että muutoksenhakumenettelystä vastaava elin voi ottaa huomioon kaikki väliaikaisten toimenpiteiden todennäköiset vaikutukset kaikkiin niihin etuihin, joille niistä saattaa aiheutua haittaa, sekä yleisen edun, ja päättää olla toteuttamatta näitä toimenpiteitä, jos niiden kielteiset seuraukset voisivat olla myönteisiä suuremmat.

Päätös olla toteuttamatta väliaikaisia toimenpiteitä ei rajoita niitä pyytävän oikeutta esittää muita vaatimuksia.

6.   Jäsenvaltiot voivat säätää, että päätöksen lainvastaisuuteen perustuva vahingonkorvausvaade voidaan käsitellä vasta sen jälkeen, kun toimivaltainen elin on ensin kumonnut riitautetun päätöksen.

7.   Lukuun ottamatta 2 d–2 f artiklassa tarkoitettuja tapauksia tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen valtuuksien käytön vaikutukset hankintapäätöksestä johtuvaan sopimukseen on määriteltävä kansallisessa lainsäädännössä.

Lisäksi, paitsi jos päätös on kumottava ennen vahinkojen korvaamista, jäsenvaltio voi säätää, että sen jälkeen kun sopimus on tehty 1 artiklan 5 kohdan, tämän artiklan 3 kohdan tai 2 a–2 f artiklan mukaisesti, muutoksenhakumenettelystä vastaavan elimen toimivalta rajoittuu vahingonkorvausten määräämiseen niille, joiden etua virheellinen menettely on loukannut.

8.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että muutoksenhakumenettelystä vastaavien elinten päätökset voidaan panna täytäntöön tehokkaasti.

9.   Kun muutoksenhakumenettelystä vastaavat muut kuin oikeusviranomaiset, niiden on aina perusteltava päätöksensä kirjallisesti. Tällaisessa tapauksessa on lisäksi säädettävä menettelyistä, joilla varmistetaan mahdollisuus saattaa muutoksenhakuelimen lainvastaisiksi väitetyt toimenpiteet tai sille annettujen toimivaltuuksien väitetyt väärinkäytökset tuomioistuimen tai muun sellaisen elimen tutkittaviksi, joka on perustamissopimuksen 234 artiklassa tarkoitettu tuomioistuin ja riippumaton sekä hankintaviranomaisesta että muutoksenhakuelimestä.

Tällaisen riippumattoman elimen jäsenet nimitetään ja heidän toimikautensa päättyy nimittävän viranomaisen, toimikauden pituuden ja tehtävästä vapauttamisen osalta samoin edellytyksin kuin tuomioistuinten jäsenten. Ainakin riippumattoman elimen puheenjohtajan on täytettävä samat oikeudellista ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset kuin tuomioistuimen jäsenten. Riippumattoman elimen on tehtävä päätöksensä noudattaen menettelyä, jossa molempia osapuolia kuullaan, ja näiden päätösten on oltava oikeudellisesti sitovia kunkin jäsenvaltion päättämällä tavalla.

2)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”2 a artikla

Odotusaika

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuilla henkilöillä on käytössä tarpeeksi aikaa hakea tehokkaasti muutosta hankintaviranomaisten hankintaa koskeviin päätöksiin, antamalla tarvittavat säännökset tämän artiklan 2 kohdassa sekä 2 c artiklassa vahvistettujen vähimmäisedellytysten mukaisesti.

2.   Direktiivin 2004/18/EY soveltamisalaan kuuluvaa hankintaa koskevasta päätöksestä johtuvaa sopimusta ei saa tehdä ennen kuin vähintään 10 kalenteripäivää on kulunut sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintaa koskeva päätös on lähetetty asianomaisille tarjoajille ja ehdokkaille, kun käytetään telekopiota tai sähköistä muotoa, tai, kun käytetään muita viestintätapoja, vähintään 15 kalenteripäivää on kulunut sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintaa koskeva päätös on lähetetty asianomaisille tarjoajille ja ehdokkaille tai ennen kuin vähintään 10 kalenteripäivää on kulunut sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintaa koskeva päätös on vastaanotettu.

Tarjoajat on katsottava asianomaisiksi, jos tarjoajia ei ole vielä lopullisesti suljettu pois. Poissulkeminen on lopullista, jos siitä on ilmoitettu asianomaiselle tarjoajalle ja jos riippumaton muutoksenhakuelin on todennut poissulkemisen lailliseksi tai jos poissulkemiseen ei voida enää hakea muutosta.

Ehdokkaat on katsottava asianomaisiksi, ellei hankintaviranomainen ole antanut tietoa heidän ehdokkuutensa hylkäämisestä, ennen kuin tarjoajille on ilmoitettu hankintaa koskevasta päätöksestä.

Kullekin asianomaiselle tarjoajalle ja ehdokkaalle lähetettävässä ilmoituksessa hankintaa koskevasta päätöksestä on oltava liitteenä seuraavat:

yhteenveto direktiivin 2004/18/EY 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista perusteista, jollei mainitun direktiivin 41 artiklan 3 kohdan säännöksistä muuta johdu, ja

tarkka selvästi ilmaistu odotusaika, jota sovelletaan niiden kansallisten säännösten mukaisesti, joilla tämä kohta saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

2 b artikla

Odotusaikaa koskevat poikkeukset

Jäsenvaltiot voivat säätää, että tämän direktiivin 2 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja ei sovelleta seuraavissa tapauksissa:

a)

jos direktiivi 2004/18/EY ei edellytä hankintailmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

b)

jos ainoa tämän direktiivin 2 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettu asianomainen tarjoaja on se, jonka kanssa hankintasopimus tehdään, eikä asianomaisia ehdokkaita ole;

c)

direktiivin 2004/18/EY 32 artiklassa tarkoitetuissa puitejärjestelyihin perustuvissa sopimuksissa ja mainitun direktiivin 33 artiklassa tarkoitetuissa dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuvissa erityissopimuksissa.

Jos tähän poikkeukseen vedotaan, jäsenvaltioiden on varmistettava, että sopimus on tämän direktiivin 2 d ja 2 f artiklan mukaisesti pätemätön, jos:

kyseessä on direktiivin 2004/18/EY 32 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan toisen luetelmakohdan tai 33 artiklan 5 tai 6 kohdan vastainen virheellinen menettely, ja

sopimuksen arvon arvioidaan vastaavan direktiivin 2004/18/EY 7 artiklassa säädettyjä kynnysarvoja tai ylittävän ne.

2 c artikla

Muutoksenhakua koskevat määräajat

Jos jäsenvaltio säätää, että direktiivin 2004/18/EY soveltamisalaan kuuluvien sopimuksentekomenettelyjen yhteydessä tehtyihin tai niitä koskeviin hankintaviranomaisten päätöksiin on haettava muutosta tietyn määräajan kuluessa, kyseisen määräajan on oltava vähintään 10 kalenteripäivää sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintaviranomaisen päätös on lähetetty tarjoajalle tai ehdokkaalle, kun käytetään telekopiota tai sähköistä muotoa, tai, kun käytetään muita viestintätapoja, kyseisen määräajan on oltava joko vähintään 15 kalenteripäivää sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintaviranomaisen päätös on lähetetty tarjoajalle tai ehdokkaalle tai vähintään 10 kalenteripäivää sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintaviranomaisen päätös on vastaanotettu. Kullekin tarjoajalle tai ehdokkaalle lähetettävässä ilmoituksessa hankintaviranomaisen päätöksestä on oltava liitteenä yhteenveto asiaa koskevista perusteluista. Haettaessa muutosta tämän direktiivin 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin päätöksiin, joista ei ole tarpeen lähettää erityistä ilmoitusta, määräaika on vähintään 10 kalenteripäivää kulloinkin kyseessä olevan päätöksen julkaisemisesta.

2 d artikla

Pätemättömyys

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hankintaviranomaisesta riippumaton muutoksenhakuelin toteaa sopimuksen pätemättömäksi tai että sen pätemättömyys on tällaisen muutoksenhakuelimen päätöksen tulosta kaikissa seuraavissa tapauksissa:

a)

jos hankintaviranomainen on tehnyt sopimuksen julkaisematta ennalta hankintailmoitusta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, vaikkei tämä ole sallittua direktiivin 2004/18/EY mukaisesti;

b)

jos kyseessä on tämän direktiivin 1 artiklan 5 kohdan, 2 artiklan 3 kohdan tai 2 a artiklan 2 kohdan vastainen virheellinen menettely, joka on estänyt muutosta hakevaa tarjoajaa käyttämästä sopimusta edeltäviä muutoksenhakukeinoja, jos tällaisen virheellisen menettelyn yhteydessä on tapahtunut myös direktiivin 2004/18/EY vastainen virheellinen menettely, joka on vaikuttanut muutoksenhakuun turvautuvan tarjoajan mahdollisuuksiin saada sopimus;

c)

silloin kun kyseessä on tämän direktiivin 2 b artiklan c alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettu virheellinen menettely, jos jäsenvaltiot ovat vedonneet odotusaikaa koskevaan poikkeukseen puitejärjestelyyn tai dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuvien hankintasopimusten osalta.

2.   Pätemättömäksi todetusta sopimuksesta aiheutuvista seurauksista säädetään kansallisessa lainsäädännössä.

Kansallisessa lainsäädännössä voidaan säätää kaikkien sopimusvelvoitteiden taannehtivasta peruuntumisesta tai rajoittaa peruuntuminen koskemaan niitä velvoitteita, jotka edelleen olisi pantava täytäntöön. Jälkimmäisessä tapauksessa jäsenvaltioiden on säädettävä muiden 2 e artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen seuraamusten soveltamisesta.

3.   Jäsenvaltiot voivat säätää, että hankintaviranomaisesta riippumattoman muutoksenhakuelimen ei tarvitse todeta sopimusta pätemättömäksi, vaikka sopimus on tehty lainvastaisesti 1 kohdassa tarkoitettujen perusteiden nojalla, jos muutoksenhakuelin toteaa kaikki olennaiset näkökohdat tutkittuaan, että sopimuksen vaikutukset olisi pidettävä voimassa yleiseen etuun liittyvistä pakottavista syistä. Tällöin jäsenvaltioiden on säädettävä 2 e artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista vaihtoehtoisista seuraamuksista, joita on sen sijaan sovellettava.

Sopimuksen pätevyyteen liittyviä taloudellisia etuja voidaan pitää pakottavina syinä vain, jos pätemättömyydellä olisi poikkeuksellisesti kohtuuttomat seuraukset.

Asianomaiseen sopimukseen suoraan yhteydessä olevat taloudelliset edut eivät kuitenkaan saa olla pakottavia syitä, jotka liittyvät yleiseen etuun. Sopimukseen suoraan liittyviä taloudellisia etuja ovat muun muassa sopimuksen täytäntöönpanon viivästymisestä aiheutuvat kulut, uuden hankintamenettelyn aloittamisesta aiheutuvat kulut, sopimuksen toteuttavan taloudellisen toimijan vaihtamisesta aiheutuvat kulut ja sopimuksen pätemättömäksi toteamisesta johtuvista oikeudellisista velvoitteista aiheutuvat kulut.

4.   Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tämän artiklan 1 kohdan a alakohtaa ei sovelleta, jos

hankintaviranomainen katsoo, että sopimuksen tekeminen ilman sitä koskevan hankintailmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä on sallittua direktiivin 2004/18/EY mukaisesti,

hankintaviranomainen on tämän direktiivin 3 a artiklan mukaisesti julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä ilmoituksen, jossa se ilmaisee aikovansa tehdä sopimuksen, ja

sopimusta ei ole tehty ennen kuin vähintään 10 kalenteripäivää on kulunut tämän ilmoituksen julkaisemispäivää seuraavasta päivästä.

5.   Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tämän artiklan 1 kohdan c alakohtaa ei sovelleta, jos:

hankintaviranomainen katsoo, että sopimus voidaan tehdä direktiivin 2004/18/EY 32 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan toisen luetelmakohdan tai 33 artiklan 5 ja 6 kohdan mukaisesti,

hankintaviranomainen on lähettänyt asianomaisille tarjoajille hankintaa koskevan päätöksen, jonka liitteenä on yhteenveto tämän direktiivin 2 a artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetuista perusteista, ja

sopimusta ei ole tehty ennen kuin vähintään 10 kalenteripäivää on kulunut sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintaa koskeva päätös on lähetetty asianomaisille tarjoajille, kun käytetään telekopiota tai sähköistä muotoa, tai, kun käytetään muita viestintätapoja, joko vähintään 15 kalenteripäivää on kulunut sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintaa koskeva päätös on lähetetty asianomaisille tarjoajille tai vähintään 10 kalenteripäivää on kulunut sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintaa koskeva päätös on vastaanotettu.

2 e artikla

Tämän direktiivin rikkominen ja vaihtoehtoiset seuraamukset

1.   Jos on kyseessä 1 artiklan 5 kohdan, 2 artiklan 3 kohdan tai 2 a artiklan 2 kohdan vastainen virheellinen menettely, joka ei kuulu 2 d artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan, jäsenvaltioiden on säädettävä pätemättömyydestä 2 d artiklan 1–3 kohdan mukaisesti tai vaihtoehtoisista seuraamuksista. Jäsenvaltiot voivat säätää, että hankintaviranomaisesta riippumattoman muutoksenhakuelimen on kaikki olennaiset näkökohdat arvioituaan päätettävä, onko sopimusta pidettävä pätemättömänä vai onko määrättävä vaihtoehtoisia seuraamuksia.

2.   Vaihtoehtoisten seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Vaihtoehtoiset seuraamukset ovat

seuraamusmaksun määrääminen hankintaviranomaiselle, tai

sopimuksen voimassaoloajan lyhentäminen.

Jäsenvaltiot voivat antaa muutoksenhakuelimelle laajan harkintavallan ottaa huomioon kaikki asiaa koskevat seikat, myös virheellisen menettelyn vakavuus, hankintaviranomaisen menettelytapa ja 2 d artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, missä määrin sopimus on vielä voimassa.

Vahinkojen korvaaminen ei ole tässä kohdassa tarkoitettu asianmukainen seuraamus.

2 f artikla

Määräajat

1.   Jäsenvaltiot voivat säätää, että 2 d artiklan 1 kohdan mukainen muutoksenhaku on tehtävä

a)

ennen kuin vähintään 30 kalenteripäivää on kulunut sitä päivää seuraavasta päivästä, jona

hankintaviranomainen on julkaissut ilmoituksen sopimuksen tekemisestä direktiivin 2004/18/EY 35 artiklan 4 kohdan sekä 36 ja 37 artiklan mukaisesti edellyttäen, että tässä ilmoituksessa on perustelut hankintaviranomaisen tekemälle päätökselle tehdä hankintasopimus ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai

hankintaviranomainen on ilmoittanut asianomaisille tarjoajille ja ehdokkaille sopimuksen tekemisestä, edellyttäen, että näissä tiedoissa on yhteenveto direktiivin 2004/18/EY 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista perusteista, jollei mainitun direktiivin 41 artiklan 3 kohdan säännöksistä muuta johdu. Tätä vaihtoehtoa sovelletaan myös tämän direktiivin 2 b artiklan c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;

b)

ja joka tapauksessa ennen kuin vähintään kuusi kuukautta on kulunut sopimuksen tekopäivää seuraavasta päivästä.

2.   Kaikissa muissa tapauksissa 2 e artiklan 1 kohdan mukainen muutoksenhaku mukaan lukien muutoksenhaun määräajat määritetään kansallisessa lainsäädännössä, jollei 2 c artiklan säännöksistä muuta johdu.”

3)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Oikaisumenettely

1.   Komissio voi aloittaa 2-5 kohdassa säädetyn menettelyn, jos se ennen sopimuksen tekemistä katsoo, että direktiivin 2004/18/EY soveltamisalaan kuuluvassa sopimuksentekomenettelyssä on vakavasti rikottu julkisia hankintoja koskevaa yhteisön oikeutta.

2.   Komissio ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle ne perusteet, joiden nojalla se katsoo, että säännöksiä on vakavasti rikottu, ja pyytää asiaan oikaisua asianmukaisella tavalla.

3.   Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 21 kalenteripäivän kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta:

a)

vahvistus, että kyseinen virheellinen menettely on oikaistu; tai

b)

perusteltu selvitys siitä, miksi oikaisua ei ole tehty; tai

c)

ilmoitus, että sopimuksentekomenettely on keskeytetty joko hankintaviranomaisen omasta aloitteesta tai 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjen valtuuksien nojalla.

4.   Edellä 3 kohdan b alakohdan mukaisesti toimitettava perusteltu selvitys voi perustua muun muassa siihen, että virheelliseksi väitetty menettely on jo käsiteltävänä tuomioistuimessa tai muussa muutoksenhakumenettelyssä tai 2 artiklan 9 kohdassa tarkoitetun menettelyn alainen. Tällöin kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava menettelyn tuloksesta komissiolle niin pian kuin siitä saadaan tieto.

5.   Jos on ilmoitettu sopimuksentekomenettelyn keskeyttämisestä 3 kohdan c alakohdan mukaisesti, jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle keskeytyksen päättämisestä tai uuden joko kokonaan tai osittain samaan asiaan liittyvän sopimuksentekomenettelyn aloittamisesta. Samalla ilmoituksella on vahvistettava, että virheelliseksi väitetty menettely on oikaistu, tai ilmoitukseen on sisällytettävä perusteltu selvitys siitä, miksi oikaisua ei ole tehty.”

4)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”3 a artikla

Vapaaehtoista ex ante -avoimuutta koskevan ilmoituksen sisältö

Edellä olevan 2 d artiklan 4 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa, jonka muodon komissio vahvistaa 3 b artiklan 2 kohdassa tarkoitetun neuvoa-antavan menettelyn mukaisesti, on oltava seuraavat tiedot:

a)

hankintaviranomaisen nimi ja yhteystiedot;

b)

kuvaus hankintasopimuksen kohteesta;

c)

perustelut hankintaviranomaisen päätökselle tehdä hankintasopimus ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

d)

sen taloudellisen toimijan nimi ja yhteystiedot, jonka eduksi hankintaa koskeva päätös on tehty; sekä

e)

tarvittaessa muut hankintaviranomaisen tarpeelliseksi katsomat tiedot.

3 b artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa 26 päivänä heinäkuuta 1971 tehdyn neuvoston päätöksen 71/306/ETY (11) 1 artiklalla perustettu julkisia hankintoja käsittelevä neuvoa-antava komitea, jäljempänä ’komitea’.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (12) 3 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

5)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Täytäntöönpano

1.   Komissio voi pyytää jäsenvaltioita komiteaa kuullen toimittamaan sille tietoja kansallisten muutoksenhakumenettelyjen toiminnasta.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain kaikki muutoksenhakuelintensä 2 d artiklan 3 kohdan mukaisesti tekemät päätökset perusteluineen.”

6)

Lisätään artikla seuraavasti:

”4 a artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja antaa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin ja erityisesti vaihtoehtoisten seuraamusten ja määräaikojen tehokkuudesta viimeistään 20 päivänä joulukuuta 2012.”

2 artikla

Muutokset direktiiviin 92/13/ETY

Muutetaan direktiivi 92/13/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Muutoksenhakumenettelyjen soveltamisala ja käytettävyys

1.   Tätä direktiiviä sovelletaan vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/17/EY (13) tarkoitettuihin hankintasopimuksiin, paitsi jos ne mainitun direktiivin 5 artiklan 2 kohdan, 18–26 artiklan, 29 ja 30 artiklan tai 62 artiklan mukaisesti eivät kuulu sen soveltamisalaan.

Tässä direktiivissä tarkoitettuihin sopimuksiin kuuluvat rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevat sopimukset, puitejärjestelyt ja dynaamiset hankintajärjestelmät.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että direktiivin 2004/17/EY soveltamisalaan kuuluviin hankintasopimuksiin liittyviin hankintayksiköiden päätöksiin voidaan hakea muutosta tehokkaasti ja varsinkin mahdollisimman nopeasti tämän direktiivin 2 - 2 f artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti, jos nämä päätökset ovat vastoin julkisia hankintoja koskevaa yhteisön oikeutta tai vastoin kansallisia säännöksiä, jotka on annettu kyseisen yhteisön oikeuden saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

2.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, ettei se, että tässä direktiivissä tehdään ero yhteisön oikeuden täytäntöön panemiseksi annettujen ja muiden kansallisten säännösten välillä, johda syrjintään niiden yritysten välillä, jotka ilmoittavat kärsineensä vahinkoa hankintasopimuksen tekomenettelyssä.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että muutoksenhakumenettelyt, joiden yksityiskohtaisista säännöistä kukin jäsenvaltio voi itse päättää, ovat ainakin niiden käytettävissä, jotka ovat tai ovat olleet tavoittelemassa tiettyä sopimusta, ja joiden etua väitetty virheellinen menettely on loukannut tai saattaa loukata.

4.   Jäsenvaltiot voivat vaatia, että henkilö, joka aikoo käyttää muutoksenhakumenettelyä, on ilmoittanut hankintayksikölle väitetystä virheellisestä menettelystä ja aikomuksestaan hakea muutosta edellyttäen, että tämä ei vaikuta 2 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun odotusaikaan tai 2 c artiklassa tarkoitettuihin muutoksenhakua koskeviin muihin määräaikoihin.

5.   Jäsenvaltiot voivat myös vaatia, että asianomainen henkilö hakee muutosta ensin hankintayksiköltä. Tässä tapauksessa jäsenvaltioiden on varmistettava, että muutoksenhaku keskeyttää välittömästi sopimuksen tekemismahdollisuuden.

Jäsenvaltioiden on päätettävä asianmukaisista viestintätavoista, mukaan lukien telekopio tai sähköinen muoto, joita on käytettävä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa muutoksenhaussa.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun keskeyttämisen vaikutus ei lakkaa ennen kuin vähintään 10 kalenteripäivää on kulunut sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintayksikkö on lähettänyt vastauksen telekopiona tai sähköisessä muodossa, tai, kun käytetään muita viestintätapoja, ennen kuin vähintään 15 kalenteripäivää on kulunut sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintayksikkö on lähettänyt vastauksen tai ennen kuin vähintään 10 kalenteripäivää on kulunut sitä päivää seuraavasta päivästä, jona vastaus on vastaanotettu.

2)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

lisätään otsikko ”Muutoksenhakumenettelyjä koskevat vaatimukset”;

b)

korvataan 2–4 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdassa sekä 2 d ja 2 e artiklassa säädetyt valtuudet voidaan siirtää muutoksenhakumenettelyn eri osa-alueista vastuussa oleville erillisille elimille.

3.   Kun muutosta hankintapäätökseen on haettava hankintayksiköstä riippumattomalta ensimmäisen oikeusasteen elimeltä, jäsenvaltioiden on varmistettava, että hankintayksikkö ei voi tehdä sopimusta, ennen kuin muutoksenhakuelin on ratkaissut joko välitoimia koskevan hakemuksen tai muutoksenhaun. Keskeyttäminen saa päättyä aikaisintaan 2 a artiklan 2 kohdassa ja 2 d artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetun odotusajan päättyessä.

3 a.   Lukuun ottamatta 3 kohdassa ja 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja tapauksia muutoksenhakumenettelyjen ei tarvitse välttämättä johtaa niiden sopimuksentekomenettelyjen automaattiseen keskeyttämiseen, joita ne koskevat.

4.   Jäsenvaltiot voivat säätää, että muutoksenhakumenettelystä vastaava elin voi ottaa huomioon kaikki väliaikaisten toimenpiteiden todennäköiset vaikutukset kaikkiin niihin etuihin, joille niistä saattaa aiheutua haittaa, sekä yleisen edun, ja päättää olla toteuttamatta näitä toimenpiteitä, jos niiden kielteiset seuraukset voisivat olla myönteisiä suuremmat.

Päätös olla toteuttamatta väliaikaisia toimenpiteitä ei rajoita niitä pyytävän oikeutta esittää muita vaatimuksia.”;

c)

korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Lukuun ottamatta 2 d – 2 f artiklassa tarkoitettuja tapauksia tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen valtuuksien käytön vaikutukset hankintapäätöksestä johtuvaan sopimukseen on määriteltävä kansallisessa lainsäädännössä.

Lisäksi, paitsi jos päätös on kumottava ennen vahinkojen korvaamista, jäsenvaltio voi säätää, että sen jälkeen kun sopimus on tehty 1 artiklan 5 kohdan, tämän artiklan 3 kohdan tai 2 a – 2 f artiklan mukaisesti, muutoksenhakumenettelystä vastaavan elimen toimivalta rajoittuu vahingonkorvausten määräämiseen niille, joiden etua virheellinen menettely on loukannut.”;

d)

korvataan 9 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”perustamissopimuksen 177 artiklassa tarkoitettu tuomioistuin” ilmaisulla ”perustamissopimuksen 234 artiklassa tarkoitettu tuomioistuin”

3)

Lisätään artiklat seuraavasti:

”2 a artikla

Odotusaika

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuilla henkilöillä on käytössä tarpeeksi aikaa hakea tehokkaasti muutosta hankintayksiköiden tekemiin hankintaa koskeviin päätöksiin, antamalla tarvittavat säännökset tämän artiklan 2 kohdassa sekä 2 c artiklassa vahvistettujen vähimmäisedellytysten mukaisesti.

2.   Direktiivin 2004/17/EY soveltamisalaan kuuluvaa hankintaa koskevasta päätöksestä johtuvaa sopimusta ei saa tehdä ennen kuin vähintään 10 kalenteripäivää on kulunut sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintaa koskeva päätös on lähetetty asianomaisille tarjoajille ja ehdokkaille, kun käytetään telekopiota tai sähköistä muotoa, tai, kun käytetään muita viestintätapoja, vähintään 15 kalenteripäivää on kulunut sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintaa koskeva päätös on lähetetty asianomaisille tarjoajille ja ehdokkaille tai ennen kuin vähintään 10 kalenteripäivää on kulunut sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintaa koskeva päätös on vastaanotettu.

Tarjoajat on katsottava asianomaisiksi, mikäli tarjoajia ei ole vielä lopullisesti suljettu pois. Poissulkeminen on lopullista, jos siitä on ilmoitettu asianomaisille tarjoajille ja jos riippumaton muutoksenhakuelin on todennut poissulkemisen lailliseksi tai jos poissulkemiseen ei voida enää hakea muutosta.

Ehdokkaat on katsottava asianomaisiksi, ellei hankintayksikkö ole antanut tietoa heidän ehdokkuutensa hylkäämisestä, ennen kuin tarjoajille on ilmoitettu hankintapäätöksestä.

Kullekin asianomaiselle tarjoajalle ja ehdokkaalle lähetettävässä ilmoituksessa hankintapäätöksestä on oltava liitteenä seuraavat:

yhteenveto direktiivin 2004/17/EY 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista perusteista, ja

tarkka selvästi ilmaistu odotusaika, jota sovelletaan niiden kansallisten säännösten mukaisesti, joilla tämä kohta saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

2 b artikla

Odotusaikaa koskevat poikkeukset

Jäsenvaltiot voivat säätää, että tämän direktiivin 2 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja ei sovelleta seuraavissa tapauksissa:

a)

jos direktiivi 2004/17/EY ei edellytä ilmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

b)

jos ainoa tämän direktiivin 2 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettu asianomainen tarjoaja on se, jonka kanssa hankintasopimus tehdään, eikä asianomaisia ehdokkaita ole;

c)

direktiivin 2004/17/EY 15 artiklassa tarkoitetuissa dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuvissa erityissopimuksissa.

Jos tähän poikkeukseen vedotaan, jäsenvaltioiden on varmistettava, että sopimus on tämän direktiivin 2 d ja 2 f artiklan mukaisesti pätemätön, jos:

virheellinen menettely koskee direktiivin 2004/17/EY 15 artiklan 5 ja 6 kohtaa, ja

sopimuksen arvon arvioidaan vastaavan direktiivin 2004/17/EY 16 artiklassa säädettyjä kynnysarvoja tai ylittävän ne.

2 c artikla

Muutoksenhakua koskevat määräajat

Jos jäsenvaltio säätää, että direktiivin 2004/17/EY soveltamisalaan kuuluvien sopimuksentekomenettelyjen yhteydessä tehtyihin tai niitä koskeviin hankintayksiköiden päätöksiin on haettava muutosta tietyn määräajan kuluessa, kyseisen määräajan on oltava vähintään 10 kalenteripäivää sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintayksikön päätös on lähetetty tarjoajalle tai ehdokkaalle, kun käytetään telekopiota tai sähköistä muotoa, tai, kun käytetään muita viestintätapoja, kyseisen määräajan on oltava vähintään 15 kalenteripäivää sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintayksikön päätös on lähetetty tarjoajalle tai ehdokkaalle tai vähintään 10 kalenteripäivää sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintayksikön päätös on vastaanotettu. Kullekin tarjoajalle tai ehdokkaalle lähetettävässä ilmoituksessa hankintayksikön päätöksestä on oltava liitteenä yhteenveto asiaa koskevista perusteluista. Haettaessa muutosta tämän direktiivin 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin päätöksiin, joista ei tarvitse lähettää erityistä ilmoitusta, määräaika on vähintään 10 kalenteripäivää kulloinkin kyseessä olevan päätöksen julkaisemisesta.

2 d artikla

Pätemättömyys

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hankintayksiköstä riippumaton muutoksenhakuelin toteaa sopimuksen pätemättömäksi tai että sen pätemättömyys on tällaisen muutoksenhakuelimen päätöksen tulosta kaikissa seuraavissa tapauksissa:

a)

jos hankintayksikkö on tehnyt sopimuksen julkaisematta ennalta hankintailmoitusta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, vaikkei tämä ole sallittua direktiivin 2004/17/EY mukaisesti;

b)

jos kyseessä on tämän direktiivin 1 artiklan 5 kohdan, 2 artiklan 3 kohdan tai 2 a artiklan 2 kohdan vastainen virheellinen menettely, joka on estänyt muutosta hakevaa tarjoajaa käyttämästä sopimusta edeltäviä muutoksenhakukeinoja, jos tällaisen virheellisen menettelyn yhteydessä on tapahtunut myös direktiivin 2004/17/EY vastainen virheellinen menettely, joka on vaikuttanut muutoksenhakuun turvautuneen tarjoajan mahdollisuuksiin saada sopimus;

c)

tämän direktiivin 2 b artiklan c alakohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, jos jäsenvaltiot ovat vedonneet odotusaikaa koskevaan poikkeukseen dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuvien hankintasopimusten osalta.

2.   Pätemättömäksi todetusta sopimuksesta aiheutuvista seurauksista säädetään kansallisessa lainsäädännössä.

Kansallisessa lainsäädännössä voidaan säätää kaikkien sopimusvelvoitteiden taannehtivasta peruuntumisesta tai rajoittaa peruuntuminen koskemaan niitä velvoitteita, jotka edelleen olisi pantava täytäntöön. Jälkimmäisessä tapauksessa jäsenvaltioiden on säädettävä muiden 2 e artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen seuraamusten soveltamisesta.

3.   Jäsenvaltiot voivat säätää, että hankintayksiköstä riippumattoman muutoksenhakuelimen ei tarvitse todeta sopimusta pätemättömäksi, vaikka sopimus on tehty lainvastaisesti 1 kohdassa tarkoitettujen perusteiden nojalla, jos muutoksenhakuelin toteaa kaikki olennaiset näkökohdat tutkittuaan, että sopimuksen vaikutukset olisi pidettävä voimassa yleiseen etuun liittyvistä pakottavista syistä. Tällöin jäsenvaltioiden on säädettävä 2 e artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista vaihtoehtoisista seuraamuksista, joita on sen sijaan sovellettava.

Sopimuksen pätevyyteen liittyviä taloudellisia etuja voidaan pitää pakottavina syinä vain, jos pätemättömyydellä olisi poikkeuksellisesti kohtuuttomat seuraukset.

Asianomaiseen sopimukseen suoraan yhteydessä olevat taloudelliset edut eivät kuitenkaan saa olla pakottavia syitä, jotka liittyvät yleiseen etuun. Sopimukseen suoraan liittyviä taloudellisia etuja ovat muun muassa sopimuksen täytäntöönpanon viivästymisestä aiheutuvat kulut, uuden hankintamenettelyn aloittamisesta aiheutuvat kulut, sopimuksen toteuttavan taloudellisen toimijan vaihtamisesta aiheutuvat kulut ja sopimuksen pätemättömäksi toteamisesta johtuvista oikeudellisista velvoitteista aiheutuvat kulut.

4.   Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tämän artiklan 1 kohdan a alakohtaa ei sovelleta, jos

hankintayksikkö katsoo, että sopimuksen tekeminen ilman sitä koskevan ilmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä on sallittua direktiivin 2004/17/EY mukaisesti,

hankintayksikkö on julkaissut Euroopan unionin virallisessa lehdessä tämän direktiivin 3 a artiklan mukaisen ilmoituksen, jossa se ilmaisee aikovansa tehdä sopimuksen, ja

sopimusta ei ole tehty ennen kuin vähintään 10 kalenteripäivää on kulunut tämän ilmoituksen julkaisemispäivää seuraavasta päivästä.

5.   Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tämän artiklan 1 kohdan c alakohtaa ei sovelleta, jos:

hankintayksikkö katsoo, että sopimus voidaan tehdä direktiivin 2004/17/EY 15 artiklan 5 ja 6 kohdan mukaisesti;

hankintayksikkö on lähettänyt asianomaisille tarjoajille hankintaa koskevan päätöksen, jonka liitteenä on yhteenveto tämän direktiivin 2 a artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetuista perusteista, ja

sopimusta ei ole tehty ennen kuin vähintään 10 kalenteripäivää on kulunut sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintaa koskeva päätös on lähetetty asianomaisille tarjoajille, kun käytetään telekopiota tai sähköistä muotoa, tai, kun käytetään muita viestintätapoja, ennen kuin vähintään 15 kalenteripäivää on kulunut sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintaa koskeva päätös on lähetetty asianomaisille tarjoajille tai ennen kuin vähintään 10 kalenteripäivää on kulunut sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hankintaa koskeva päätös on vastaanotettu.

2 e artikla

Tämän direktiivin rikkominen ja vaihtoehtoiset seuraamukset

1.   Jos on kyseessä 1 artiklan 5 kohdan, 2 artiklan 3 kohdan tai 2 a artiklan 2 kohdan vastainen virheellinen menettely, jota 2 d artiklan 1 kohdan b alakohta ei kata, jäsenvaltioiden on säädettävä pätemättömyydestä 2 d artiklan 1–3 kohdan mukaisesti tai vaihtoehtoisista seuraamuksista. Jäsenvaltiot voivat säätää, että hankintayksiköstä riippumattoman muutoksenhakuelimen on kaikki olennaiset näkökohdat arvioituaan päätettävä, onko sopimusta pidettävä pätemättömänä vai onko määrättävä vaihtoehtoisia seuraamuksia.

2.   Vaihtoehtoisten seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Vaihtoehtoiset seuraamukset ovat:

seuraamusmaksun määrääminen hankintayksikölle, tai

sopimuksen voimassaoloajan lyhentäminen.

Jäsenvaltiot voivat antaa muutoksenhakuelimelle laajan harkintavallan ottaa huomioon kaikki asiaa koskevat seikat, myös virheellisen menettelyn vakavuus, hankintayksikön menettelytapa ja 2 d artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa se, missä määrin sopimus on vielä voimassa.

Vahinkojen korvaaminen ei ole tässä kohdassa tarkoitettu asianmukainen seuraamus.

2 f artikla

Määräajat

1.   Jäsenvaltiot voivat säätää, että 2 d artiklan 1 kohdan mukainen muutoksenhaku on tehtävä

a)

ennen vähintään 30 kalenteripäivän pituisen määräajan kulumista sitä päivää seuraavasta päivästä, jona

hankintayksikkö on julkaissut ilmoituksen sopimuksen tekemisestä direktiivin 2004/17/EY 43 ja 44 artiklan mukaisesti edellyttäen, että tässä ilmoituksessa on perustelut hankintayksikön tekemälle päätökselle tehdä hankintasopimus ilman ilmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä; tai

hankintayksikkö on ilmoittanut asianomaisille tarjoajille ja ehdokkaille sopimuksen tekemisestä, edellyttäen että näissä tiedoissa on yhteenveto direktiivin 2004/17/EY 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista perusteista. Tätä vaihtoehtoa sovelletaan myös tämän direktiivin 2 b artiklan c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;

b)

ja joka tapauksessa ennen kuin vähintään kuusi kuukautta on kulunut sopimuksen tekopäivää seuraavasta päivästä.

2.   Kaikissa muissa tapauksissa 2 e artiklan 1 kohdan mukainen muutoksenhaku mukaan lukien muutoksenhaun määräajat määritetään kansallisessa lainsäädännössä, jollei 2 c artiklan säännöksistä muuta johdu.”

4)

Korvataan 3–7 artikla seuraavasti:

”3 a artikla

Vapaaehtoista ex ante -avoimuutta koskevan ilmoituksen sisältö

Edellä olevan 2 d artiklan 4 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa, jonka muodon komissio vahvistaa 3 b artiklan 2 kohdassa tarkoitetun neuvoa-antavan menettelyn mukaisesti, on oltava seuraavat tiedot:

a)

hankintayksikön nimi ja yhteystiedot;

b)

kuvaus hankintasopimuksen kohteesta;

c)

perustelut hankintayksikön päätökselle tehdä hankintasopimus ilman ilmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

d)

sen taloudellisen toimijan nimi ja yhteystiedot, jonka eduksi hankintaa koskeva päätös on tehty; sekä

e)

tarvittaessa muut hankintayksikön tarpeelliseksi katsomat tiedot.

3 b artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa 26 päivänä heinäkuuta 1971 tehdyn neuvoston päätöksen 71/306/ETY (14) 1 artiklalla perustettu julkisia hankintoja käsittelevä neuvoa-antava komitea, jäljempänä ’komitea’.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (15) 3 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

5)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Oikaisumenettely

1.   Komissio voi aloittaa 2-5 kohdassa säädetyn menettelyn, jos se ennen sopimuksen tekemistä katsoo, että direktiivin 2004/17/EY soveltamisalaan kuuluvan hankintamenettelyn aikana, tai kyseisen direktiivin 27 artiklan a alakohtaa sovellettaessa, jos on kysymys hankintayksiköstä, johon mainittua säännöstä sovelletaan, on vakavasti rikottu julkisia hankintoja koskevaa yhteisön oikeutta.

2.   Komissio ilmoittaa kyseiselle jäsenvaltiolle ja hankintayksikölle ne perusteet, joiden nojalla se katsoo, että säännöksiä on vakavasti rikottu, ja pyytää oikaisemista sopivalla tavalla.

3.   Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle 21 kalenteripäivän kuluessa 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta:

a)

vahvistus, että kyseinen virheellinen menettely on oikaistu; tai

b)

perusteltu selvitys siitä, miksi oikaisua ei ole tehty; tai

c)

ilmoitus, että sopimuksentekomenettely on keskeytetty joko hankintayksikön omasta aloitteesta tai 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyjen valtuuksien nojalla.

4.   Edellä 3 kohdan b alakohdan mukaisesti toimitettava perusteltu selvitys voi perustua muun muassa siihen, että virheelliseksi väitetty menettely on jo käsiteltävänä tuomioistuimessa tai 2 artiklan 9 kohdassa tarkoitetussa muutoksenhakumenettelyssä. Tällöin kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava menettelyn tuloksesta komissiolle niin pian kuin siitä saadaan tieto.

5.   Jos on ilmoitettu sopimuksentekomenettelyn keskeyttämisestä 3 kohdan c alakohdan mukaisesti, kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle keskeytyksen päättämisestä tai uuden joko kokonaan tai osittain samaan asiaan liittyvän sopimuksentekomenettelyn aloittamisesta. Samalla uudella ilmoituksella on vahvistettava, että virheelliseksi väitetty menettely on oikaistu, tai ilmoitukseen on sisällytettävä perusteltu selvitys siitä, miksi oikaisua ei ole tehty.”

6)

Korvataan 9–12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Täytäntöönpano

1.   Komissio voi pyytää jäsenvaltioita komiteaa kuullen toimittamaan sille tietoja kansallisten muutoksenhakumenettelyjen toiminnasta.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain kaikki muutoksenhakuelintensä 2 d artiklan 3 kohdan mukaisesti tekemät päätökset perusteluineen.

12 a artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja antaa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin ja erityisesti vaihtoehtoisten seuraamusten ja määräaikojen toimivuudesta viimeistään 20 päivänä joulukuuta 2012.”

7)

Poistetaan liite.

3 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 20 päivään joulukuuta 2009 mennessä. Niiden on toimitettava nämä säädökset kirjallisina komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä joulukuuta 2007.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. LOBO ANTUNES


(1)  EUVL C 93, 27.4.2007, s. 16.

(2)  EUVL C 146, 30.6.2007, s. 69.

(3)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 21. kesäkuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 15. marraskuuta 2007.

(4)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 33. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 92/50/ETY (EYVL L 209, 24.7.1992, s. 1).

(5)  EYVL L 76, 23.3.1992, s. 14. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/97/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 107).

(6)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/97/EY.

(7)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/97/EY.

(8)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(9)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

(10)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 2006/97/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 107).”

(11)  EYVL L 185, 16.8.1971, s. 15. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 77/63/ETY (EYVL L 13, 15.1.1977, s. 15).

(12)  EYVL L 184, 17.7.1999, p. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).”

(13)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 2006/97/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 107).”

(14)  EYVL L 185, 16.8.1971, s. 15. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 77/63/ETY (EYVL L 13, 15.1.1977, s. 15).

(15)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).”


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

20.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/47


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä joulukuuta 2007,

päätösten 2006/687/EY, 2006/875/EY ja 2006/876/EY muuttamisesta siltä osin kuin asia koskee yhteisön rahoitusosuuden uudelleenkohdentamista jäsenvaltioiden vuodeksi 2007 esittämiin eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmiin sekä zoonoosien torjuntaan tarkoitettuihin tarkastusohjelmiin

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5985)

(2007/851/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1) ja erityisesti sen 24 artiklan 5 ja 6 kohdan, 29 artiklan ja 32 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 90/424/ETY vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt yhteisön osallistumisesta eläintautien hävittämis-, valvonta- ja seurantaohjelmien rahoitukseen.

(2)

Yhteisön rahoitukseen vuonna 2007 oikeutetuista tiettyjen eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmista, zoonoosien torjuntaohjelmista, TSE:iden valvontaohjelmista sekä BSE:n ja scrapien hävittämisohjelmista 12 päivänä lokakuuta 2006 tehdyssä komission päätöksessä 2006/687/EY (2) vahvistetaan yhteisön rahoituksen ehdotettu osuus ja enimmäismäärä kunkin jäsenvaltion esittämälle ohjelmalle.

(3)

Jäsenvaltioiden vuodeksi 2007 esittämien eräiden eläintautien ja TSE:iden hävittämis- ja valvontaohjelmien sekä zoonoosien torjuntaohjelmien hyväksymisestä 30 marraskuuta 2006 tehdyssä komission päätöksessä 2006/875/EY (3) sekä Bulgarian ja Romanian vuodeksi 2007 esittämien eräiden eläintautien ja TSE:iden hävittämis- ja valvontaohjelmien sekä zoonoosien torjuntaohjelmien hyväksymisestä ja päätöksen 2006/687/EY muuttamisesta 30 päivänä marraskuuta 2006 tehdyssä komission päätöksessä 2006/876/EY vahvistetaan yhteisön rahoitusosuuden enimmäismäärä jäsenvaltioiden esittämille ohjelmille.

(4)

Komissio on arvioinut jäsenvaltioiden toimittamat kertomukset ohjelmien kustannuksista. Arviointi osoittaa, että tietyt jäsenvaltiot eivät käytä vuoden 2007 rahoitusosuuttaan kokonaan, kun taas toiset jäsenvaltiot ylittävät osuutensa.

(5)

Näin ollen tietyille ohjelmille maksettavaa yhteisön rahoitusosuutta olisi mukautettava. On aiheellista siirtää varoja täyttä osuuttaan vähemmän käyttäviltä jäsenvaltioilta osuuttaan enemmän käyttäville jäsenvaltioille. Yhteisön rahoitusosuuden uudelleenkohdentamisen olisi perustuttava uusimpaan tietoon kyseisille jäsenvaltioille todellisuudessa aiheutuneista kustannuksista.

(6)

Sen vuoksi päätöksiä 2006/687/EY, 2006/875/EY ja 2006/876/EY olisi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2006/687/EY liitteet I–V tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan päätös 2006/875/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

korvataan d alakohdassa määrä ”1 200 000 euroa” määrällä ”790 000 euroa”;

ii)

korvataan e alakohdassa määrä ”1 850 000 euroa” määrällä ”900 000 euroa”;

iii)

korvataan g alakohdassa määrä ”4 850 000 euroa” määrällä ”4 100 000 euroa”.

b)

Korvataan 3 kohdassa määrä ”600 000 euroa” määrällä ”450 000 euroa”.

2)

Muutetaan 2 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa määrä ”3 500 000 euroa” määrällä ”5 500 000 euroa”;

b)

korvataan b alakohdassa määrä ”1 100 000 euroa” määrällä ”1 950 000 euroa”;

c)

korvataan c alakohdassa määrä ”2 000 000 euroa” määrällä ”3 000 000 euroa”;

d)

korvataan d alakohdassa määrä ”95 000 euroa” määrällä ”20 000 euroa”;

e)

korvataan e alakohdassa määrä ”1 600 000 euroa” määrällä ”1 280 000 euroa”.

3)

Muutetaan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa määrä ”3 000 000 euroa” määrällä ”8 000 000 euroa”;

b)

korvataan b alakohdassa määrä ”2 500 000 euroa” määrällä ”2 950 000 euroa”;

c)

korvataan c alakohdassa määrä ”1 100 000 euroa” määrällä ”1 550 000 euroa”.

4)

Muutetaan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

korvataan b alakohdassa määrä ”400 000 euroa” määrällä ”1 600 000 euroa”;

b)

korvataan c alakohdassa määrä ”35 000 euroa” määrällä ”85 000 euroa”;

c)

korvataan e alakohdassa määrä ”2 300 000 euroa” määrällä ”4 800 000 euroa”;

d)

korvataan f alakohdassa määrä ”225 000 euroa” määrällä ”425 000 euroa”.

5)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

korvataan a alakohdassa määrä ”5 000 000 euroa” määrällä ”5 900 000 euroa”;

ii)

korvataan b alakohdassa määrä ”200 000 euroa” määrällä ”570 000 euroa”;

iii)

korvataan c alakohdassa määrä ”4 000 000 euroa” määrällä ”5 000 000 euroa”;

iv)

korvataan e alakohdassa määrä ”1 600 000 euroa” määrällä ”1 220 000 euroa”.

b)

Korvataan 3 kohdassa määrä ”650 000 euroa” määrällä ”200 000 euroa”.

6)

Muutetaan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa määrä ”4 900 000 euroa” määrällä ”8 000 000 euroa”;

b)

korvataan b alakohdassa määrä ”160 000 euroa” määrällä ”360 000 euroa”;

c)

korvataan c alakohdassa määrä ”1 300 000 euroa” määrällä ”1 400 000 euroa”;

d)

korvataan d alakohdassa määrä ”600 000 euroa” määrällä ”1 100 000 euroa”.

7)

Muutetaan 7 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa määrä ”660 000 euroa” määrällä ”550 000 euroa”;

b)

korvataan c alakohdassa määrä ”250 000 euroa” määrällä ”500 000 euroa”;

c)

korvataan g kohdassa määrä ”2 000 000 euroa” määrällä ”960 000 euroa”;

d)

korvataan h alakohdassa määrä ”875 000 euroa” määrällä ”550 000 euroa”;

e)

korvataan i alakohdassa määrä ”175 000 euroa” määrällä ”0 euroa”;

f)

korvataan j alakohdassa määrä ”320 000 euroa” määrällä ”590 000 euroa”;

g)

korvataan m alakohdassa määrä ”60 000 euroa” määrällä ”110 000 euroa”;

h)

korvataan q alakohdassa määrä ”450 000 euroa” määrällä ”20 000 euroa”;

i)

korvataan r alakohdassa määrä ”205 000 euroa” määrällä ”50 000 euroa”.

8)

Muutetaan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa määrä ”800 000 euroa” määrällä ”1 100 000 euroa”;

b)

korvataan b alakohdassa määrä ”500 000 euroa” määrällä ”650 000 euroa”.

9)

Korvataan 9 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määrä ”250 000 euroa” määrällä ”350 000 euroa”.

10)

Korvataan 10 artiklan 2 kohdassa määrä ”120 000 euroa” määrällä ”350 000 euroa”.

11)

Muutetaan 12 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

korvataan c alakohdassa määrä ”160 000 euroa” määrällä ”310 000 euroa”;

b)

korvataan d alakohdassa määrä ”243 000 euroa” määrällä ”460 000 euroa”;

c)

korvataan j alakohdassa määrä ”510 000 euroa” määrällä ”900 000 euroa”;

d)

korvataan n alakohdassa määrä ”10 000 euroa” määrällä ”15 000 euroa”;

e)

korvataan t alakohdassa määrä ”121 000 euroa” määrällä ”46 000 euroa”;

f)

korvataan x alakohdassa määrä ”130 000 euroa” määrällä ”200 000 euroa”;

g)

korvataan y alakohdassa määrä ”275 000 euroa” määrällä ”1 125 000 euroa”.

12)

Muutetaan 13 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

korvataan b alakohdassa määrä ”1 059 000 euroa” määrällä ”1 320 000 euroa”;

b)

korvataan c alakohdassa määrä ”1 680 000 euroa” määrällä ”1 950 000 euroa”;

c)

korvataan f alakohdassa määrä ”1 827 000 euroa” määrällä ”1 650 000 euroa”;

d)

korvataan g kohdassa määrä ”10 237 000 euroa” määrällä ”9 100 000 euroa”;

e)

korvataan i alakohdassa määrä ”6 755 000 euroa” määrällä ”6 410 000 euroa”;

f)

korvataan j alakohdassa määrä ”3 375 000 euroa” määrällä ”3 000 000 euroa”;

g)

korvataan k alakohdassa määrä ”348 000 euroa” määrällä ”530 000 euroa”;

h)

korvataan s alakohdassa määrä ”3 744 000 euroa” määrällä ”244 000 euroa”;

i)

korvataan t alakohdassa määrä ”2 115 000 euroa” määrällä ”2 940 000 euroa”;

j)

korvataan v alakohdassa määrä ”1 088 000 euroa” määrällä ”610 000 euroa”.

13)

Muutetaan 14 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

korvataan d alakohdassa määrä ”500 000 euroa” määrällä ”50 000 euroa”;

b)

korvataan g alakohdassa määrä ”713 000 euroa” määrällä ”413 000 euroa”;

c)

korvataan i alakohdassa määrä ”800 000 euroa” määrällä ”70 000 euroa”;

d)

korvataan j alakohdassa määrä ”150 000 euroa” määrällä ”65 000 euroa”;

e)

korvataan o alakohdassa määrä ”328 000 euroa” määrällä ”530 000 euroa”;

f)

korvataan p alakohdassa määrä ”305 000 euroa” määrällä ”45 000 euroa”.

14)

Muutetaan 15 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

korvataan c alakohdassa määrä ”927 000 euroa” määrällä ”827 000 euroa”;

b)

korvataan e alakohdassa määrä ”1 306 000 euroa” määrällä ”516 000 euroa”;

c)

korvataan f alakohdassa määrä ”5 374 000 euroa” määrällä ”4 500 000 euroa”;

d)

korvataan h alakohdassa määrä ”629 000 euroa” määrällä ”279 000 euroa”;

e)

korvataan i alakohdassa määrä ”3 076 000 euroa” määrällä ”620 000 euroa”;

f)

korvataan j alakohdassa määrä ”2 200 000 euroa” määrällä ”1 280 000 euroa”;

g)

korvataan l alakohdassa määrä ”332 000 euroa” määrällä ”232 000 euroa”;

h)

korvataan o alakohdassa määrä ”716 000 euroa” määrällä ”41 000 euroa”;

i)

korvataan q alakohdassa määrä ”279 000 euroa” määrällä ”179 000 euroa”;

j)

korvataan t alakohdassa määrä ”9 178 000 euroa” määrällä ”5 178 000 euroa”.

3 artikla

Muutetaan päätös 2006/876/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa määrä ”830 000 euroa” määrällä ”0 euroa”;

b)

korvataan b alakohdassa määrä ”800 000 euroa” määrällä ”0 euroa”.

2)

Korvataan 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määrä ”425 000 euroa” määrällä ”275 000 euroa”.

3)

Korvataan 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määrä ”508 000 euroa” määrällä ”5 000 euroa”.

4)

Muutetaan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa määrä ”23 000 euroa” määrällä ”88 000 euroa”;

b)

korvataan b alakohdassa määrä ”105 000 euroa” määrällä ”505 000 euroa”.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 282, 13.10.2006, s. 52. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/876/EY (EUVL L 337, 5.12.2006, s. 57).

(3)  EUVL L 337, 5.12.2006, s. 46. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/22/EY (EUVL L 7, 12.1.2007, s. 46).


LIITE

Korvataan päätöksen 2006/687/EY liitteet I–V seuraavasti:

LIITE I

Luettelo eläintautien hävittämis- ja valvontaohjelmista (1 artiklan 1 kohta)

Yhteisön rahoituksen osuus ja enimmäismäärä

Tauti

Jäsenvaltio

Osuus

Enimmäismäärä

(euroa)

Aujeszkyn tauti

Belgia

50 %

350 000

Espanja

50 %

350 000

Bluetongue-tauti

Espanja

50 %

8 000 000

Ranska

50 %

360 000

Italia

50 %

1 400 000

Portugali

50 %

1 100 000

Naudan luomistauti

Irlanti

50 %

1 950 000

Espanja

50 %

5 500 000

Italia

50 %

3 000 000

Kypros

50 %

20 000

Portugali

50 %

1 280 000

Yhdistynyt kuningaskunta (1)

50 %

1 100 000

Nautatuberkuloosi

Espanja

50 %

8 000 000

Italia

50 %

2 950 000

Puola

50 %

1 550 000

Portugali

50 %

450 000

Klassinen sikarutto

Saksa

50 %

1 100 000

Ranska

50 %

650 000

Luxemburg

50 %

35 000

Slovenia

50 %

25 000

Slovakia

50 %

400 000

Naudan tarttuva leukoosi

Viro

50 %

20 000

Italia

50 %

1 600 000

Latvia

50 %

85 000

Liettua

50 %

135 000

Puola

50 %

4 800 000

Portugali

50 %

425 000

Lampaan ja vuohen luomistauti (B. melitensis)

Kreikka

50 %

200 000

Espanja

50 %

5 900 000

Ranska

50 %

570 000

Italia

50 %

5 000 000

Kypros

50 %

120 000

Portugali

50 %

1 220 000

Poseidom (2)

Ranska (3)

50 %

50 000

Raivotauti

Bulgaria

50 %

0

Tšekki

50 %

490 000

Saksa

50 %

850 000

Viro

50 %

925 000

Latvia

50 %

790 000

Liettua

50 % omasta alueesta; 100 % raja-alueista

450 000

Unkari

50 %

900 000

Itävalta

50 %

185 000

Puola

50 %

4 100 000

Romania

50 %

0

Slovenia

50 %

375 000

Slovakia

50 %

500 000

Suomi

50 %

112 000

Afrikkalainen sikarutto/Klassinen sikarutto

Bulgaria

50 %

275 000

Italia

50 %

140 000

Romania

50 %

5 250 000

Sian vesikulaaritauti

Italia

50 %

350 000

Lintuinfluenssa

Belgia

50 %

66 000

Bulgaria

50 %

88 000

Tšekki

50 %

74 000

Tanska

50 %

310 000

Saksa

50 %

460 000

Viro

50 %

40 000

Irlanti

50 %

59 000

Kreikka

50 %

42 000

Espanja

50 %

82 000

Ranska

50 %

280 000

Italia

50 %

900 000

Kypros

50 %

15 000

Latvia

50 %

15 000

Liettua

50 %

12 000

Luxemburg

50 %

15 000

Unkari

50 %

110 000

Malta

50 %

5 000

Alankomaat

50 %

126 000

Itävalta

50 %

42 000

Puola

50 %

87 000

Romania

50 %

505 000

Portugali

50 %

46 000

Slovenia

50 %

32 000

Slovakia

50 %

21 000

Suomi

50 %

27 000

Ruotsi

50 %

200 000

Yhdistynyt kuningaskunta

50 %

1 125 000

Yhteensä

80 171 000

LIITE II

Luettelo zoonoosien torjuntaan tarkoitetuista tarkastusohjelmista (2 artiklan 1 kohta)

Yhteisön rahoituksen osuus ja enimmäismäärä

Zoonoosi

Jäsenvaltio

Osuus

Enimmäismäärä

(euroa)

Salmonella

Belgia

50 %

550 000

Bulgaria

50 %

5 000

Tšekki

50 %

330 000

Tanska

50 %

500 000

Saksa

50 %

175 000

Viro

50 %

27 000

Irlanti

50 %

0

Kreikka

50 %

60 000

Espanja

50 %

960 000

Ranska

50 %

550 000

Italia

50 %

590 000

Kypros

50 %

40 000

Latvia

50 %

60 000

Unkari

50 %

110 000

Alankomaat

50 %

1 350 000

Itävalta

50 %

80 000

Puola

50 %

2 000 000

Portugali

50 %

20 000

Romania

50 %

215 000

Slovakia

50 %

50 000

Yhteensä

7 672 000

LIITE III

Luettelo TSE:iden valvontaohjelmista (3 artiklan 1 kohta)

Yhteisön rahoituksen osuus ja enimmäismäärä

Tauti

Jäsenvaltio

Osuus suoritetuista pikatesteistä ja erottelutesteistä (%)

Enimmäismäärä

(euroa)

TSE:t

Belgia

100 %

2 084 000

Tšekki

100 %

1 320 000

Tanska

100 %

1 950 000

Saksa

100 %

11 307 000

Viro

100 %

233 000

Irlanti

100 %

6 410 000

Kreikka

100 %

1 650 000

Espanja

100 %

9 100 000

Ranska

100 %

24 815 000

Italia

100 %

3 000 000

Kypros

100 %

530 000

Latvia

100 %

312 000

Liettua

100 %

645 000

Luxemburg

100 %

146 000

Unkari

100 %

784 000

Malta

100 %

90 000

Alankomaat

100 %

5 112 000

Itävalta

100 %

1 759 000

Puola

100 %

244 000

Portugali

100 %

2 940 000

Romania

100 %

2 370 000

Slovenia

100 %

308 000

Slovakia

100 %

610 000

Suomi

100 %

839 000

Ruotsi

100 %

2 020 000

Yhdistynyt kuningaskunta

100 %

6 781 000

Yhteensä

87 359 000

LIITE IV

Luettelo BSE:n hävittämisohjelmista (4 artiklan 1 kohta)

Yhteisön rahoituksen osuus ja enimmäismäärä

Tauti

Jäsenvaltio

Osuus

Enimmäismäärä

euroa)

BSE

Belgia

50 % lopettamisesta

50 000

Tšekki

50 % lopettamisesta

750 000

Tanska

50 % lopettamisesta

51 000

Saksa

50 % lopettamisesta

50 000

Viro

50 % lopettamisesta

98 000

Irlanti

50 % lopettamisesta

70 000

Kreikka

50 % lopettamisesta

750 000

Espanja

50 % lopettamisesta

413 000

Ranska

50 % lopettamisesta

50 000

Italia

50 % lopettamisesta

65 000

Luxemburg

50 % lopettamisesta

100 000

Alankomaat

50 % lopettamisesta

60 000

Itävalta

50 % lopettamisesta

48 000

Puola

50 % lopettamisesta

530 000

Portugali

50 % lopettamisesta

45 000

Slovenia

50 % lopettamisesta

25 000

Slovakia

50 % lopettamisesta

250 000

Suomi

50 % lopettamisesta

25 000

Yhdistynyt kuningaskunta

50 % lopettamisesta

347 000

Yhteensä

3 777 000

LIITE V

Luettelo scrapien hävittämisohjelmista (5 artiklan 1 kohta)

Yhteisön rahoituksen osuus ja määrä

Tauti

Jäsenvaltio

Osuus

Enimmäismäärä

euroa)

Scrapie

Belgia

50 % lopettamisesta; 50 % genotyypin määrittämisestä

99 000

Tšekki

50 % lopettamisesta; 50 % genotyypin määrittämisestä

107 000

Saksa

50 % lopettamisesta; 50 % genotyypin määrittämisestä

827 000

Viro

50 % lopettamisesta; 50 % genotyypin määrittämisestä

13 000

Irlanti

50 % lopettamisesta; 50 % genotyypin määrittämisestä

279 000

Kreikka

50 % lopettamisesta; 50 % genotyypin määrittämisestä

516 000

Espanja

50 % lopettamisesta; 50 % genotyypin määrittämisestä

4 500 000

Ranska

50 % lopettamisesta; 50 % genotyypin määrittämisestä

8 862 000

Italia

50 % lopettamisesta; 50 % genotyypin määrittämisestä

620 000

Kypros

50 % lopettamisesta; 50 % genotyypin määrittämisestä

1 280 000

Luxemburg

50 % lopettamisesta; 50 % genotyypin määrittämisestä

28 000

Unkari

50 % lopettamisesta; 50 % genotyypin määrittämisestä

232 000

Alankomaat

50 % lopettamisesta; 50 % genotyypin määrittämisestä

543 000

Itävalta

50 % lopettamisesta; 50 % genotyypin määrittämisestä

14 000

Portugali

50 % lopettamisesta; 50 % genotyypin määrittämisestä

41 000

Romania

50 % lopettamisesta; 50 % genotyypin määrittämisestä

980 000

Slovenia

50 % lopettamisesta; 50 % genotyypin määrittämisestä

83 000

Slovakia

50 % lopettamisesta; 50 % genotyypin määrittämisestä

179 000

Suomi

50 % lopettamisesta; 50 % genotyypin määrittämisestä

11 000

Ruotsi

50 % lopettamisesta; 50 % genotyypin määrittämisestä

6 000

Yhdistynyt kuningaskunta

50 % lopettamisesta; 50 % genotyypin määrittämisestä

5 178 000

Yhteensä

24 398 000


(1)  Yhdistynyt kuningaskunta ainoastaan Pohjois-Irlannin osalta.

(2)  Aivoverisuonitulehdus, babesioosi ja anaplasmoosi, joita vektorihyönteiset välittävät Ranskan merentakaisissa departementeissa.

(3)  Vain Guadeloupen, Martiniquen ja Réunionin osalta.


20.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/57


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä joulukuuta 2007,

päätöksen 2005/5/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston direktiivin 2002/55/EY mukaisista Asparagus officinalis-lajin siemeniä ja lisäysaineistoa koskevista yhteisön vertailukokeista ja testeistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6168)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/852/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vihannesten siementen pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/55/EY (1) ja erityisesti sen 43 artiklan 3 ja 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen viljakasvien, vihannesten ja viiniköynnösten siemeniä ja lisäysaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja testien järjestelyjen vahvistamisesta neuvoston direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 92/33/ETY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY ja 2002/57/EY mukaisesti vuosiksi 2005–2009 27 päivänä joulukuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2005/5/EY (2) vahvistetaan neuvoston direktiivin 2002/55/EY mukaisesti järjestelyt Asparagus officinalis -lajia koskevia vertailukokeita ja testejä varten vuosiksi 2005–2009.

(2)

Kyseisten kokeiden ja testien suorittamisesta vastaava laitos on ilmoittanut komissiolle, että työ on edennyt odotettua nopeammin ja että vuosina 2005–2007 havaitun kasvien asianmukaisen kehittymisen ansiosta se odottaa nyt, että kaikki 21 päivänä kesäkuuta 2004 julkaistussa hankepyynnössä (3) edellytetyt asiaankuuluvat havainnot saadaan toteutettua vuoden 2008 eikä vuoden 2009 loppuun mennessä. Se huomautti, että tämän johdosta tukikelpoiset kustannukset olisivat kokonaisuudessaan alhaisemmat kuin alun perin oletettiin, kun taas vuoden 2008 kustannukset olisivat korkeammat.

(3)

Näiden seikkojen perusteella asiasta vastaava laitos on toimittanut ehdotuksen tukikelpoisten kustannusten ja yhteisön tuen uudelleenlaskentaa varten.

(4)

Tämän vuoksi tukikelpoisia menoja ja yhteisön tuen määrää olisi mukautettava.

(5)

Päätöstä 2005/5/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhanviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2005/5/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan ensimmäisessä kohdassa ilmaisu ”2009” ilmaisulla ”2008”.

2)

Korvataan 3 artiklan ensimmäisessä kohdassa ilmaisu ”2009” ilmaisulla ”2008”.

3)

Muutetaan liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/124/EY (EUVL L 339, 6.12.2006, s. 12).

(2)  EUVL L 2, 5.1.2005, s. 12.

(3)  http://europa.eu.int/comm/food/plant/call2004/index_en.htm


LIITE

Muutetaan päätöksen 2005/5/EY liite seuraavasti:

1)

Korvataan taulukko, jonka otsikko on ”Vuonna 2008 tehtävät kokeet ja testit”, seuraavalla taulukolla:

”Vuonna 2008 tehtävät kokeet ja testit

Laji

Vastaava laitos

Arvioitavat edellytykset

Näytteiden määrä

Tukikelpoiset kustannukset

(euroina)

Yhteisön tuen enimmäismäärä (80 % tukikelpoisista kustannuksista)

(euroina)

Asparagus officinalis  (1)

BSA Hannover (D)

Lajikkeen tunnistettavuus ja lajikeaitous (kenttä)

Siementen ulkoinen laatu (laboratorio)

100

43 495

34 794

Kokonaiskustannukset

34 794

2)

Poistetaan taulukko, jonka otsikko on ”Vuonna 2009 tehtävät kokeet ja testit”.


(1)  Yli vuoden kestävät kokeet ja testit.”


20.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/59


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä joulukuuta 2007,

vuonna 2005 aloitettujen Asparagus officinalis -lajin siemeniä ja lisäysaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja testien jatkamisesta vuonna 2008 neuvoston direktiivin 2002/55/EY mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/853/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vihannesten siementen pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/55/EY (1),

ottaa huomioon tiettyjen viljakasvien, vihannesten ja viiniköynnösten siemeniä ja lisäysaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja testien järjestelyjen vahvistamisesta neuvoston direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 68/193/ETY, 92/33/ETY, 2002/54/EY, 2002/55/EY, 2002/56/EY ja 2002/57/EY mukaisesti vuosiksi 2005–2009 27 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn komission päätöksen 2005/5/EY (2) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 2005/5/EY vahvistetaan järjestelyt vertailukokeille ja testeille, jotka on määrä tehdä neuvoston direktiivin 2002/55/EY mukaisesti Asparagus officinalis -lajille vuosina 2005–2009.

(2)

Vuosina 2005, 2006 ja 2007 tehtyjä kokeita ja testejä olisi jatkettava vuonna 2008,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Vuonna 2005 aloitettuja Asparagus officinalis -lajin siemeniä ja lisäysaineistoa koskevia yhteisön vertailukokeita ja testejä jatketaan vuonna 2008 päätöksen 2005/5/EY mukaisesti.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/124/EY (EUVL L 339, 6.12.2006, s. 12).

(2)  EUVL L 2, 5.1.2005, s. 12.


Oikaisuja

20.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/60


Oikaistaan neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 347, 11. joulukuuta 2006 )

Sivulla 1, alaviitteessä 1:

korvataan:

”(1)

EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/98/EY (EUVL L 221, 12.8.2006, s. 9).”

seuraavasti:

”(1)

EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/98/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 129).”.

Sivulla 1, alaviitteessä 2:

korvataan:

”(2)

EYVL L 71, 14.4.1967, s. 1301, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 69/463/ETY (EUVL L 320, 20.12.1969, s. 34).”

seuraavasti:

”(2)

EYVL L 71, 14.4.1967, s. 1301, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 77/388/ETY.”.

Sivulla 22, 83 artiklassa:

korvataan:

”1 luvun mukaan”

seuraavasti:

”2 luvun mukaan”.

Sivulla 28, 133 artiklan toisessa kohdassa:

korvataan:

”, voivat soveltaa ensimmäisen kohdan d alakohdassa säädettyjä edellytyksiä”,

seuraavasti:

”, voivat soveltaa tämän artiklan ensimmäisen kohdan d alakohdassa säädettyjä edellytyksiä”.

Sivulla 52, 297 artiklan toisessa kohdassa:

korvataan:

”Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle nämä vakiokantahyvitysten prosentit ennen kuin niitä aletaan soveltaa.”

seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ensimmäisen kohdan nojalla vahvistetut vakiokantahyvitysten prosentit ennen kuin niitä aletaan soveltaa.”.

Sivulla 57, 329 artiklan a alakohdassa:

korvataan:

”312 artiklan 2 kohdassa”

seuraavasti:

”312 artiklan 2 alakohdassa”.

Sivulla 57, 330 artiklan toisessa kohdassa:

korvataan:

”312 artiklan 1 kohdassa”

seuraavasti:

”312 artiklan 1 alakohdassa”.

Sivulla 65, 405 artiklan 1 alakohdassa:

korvataan:

”5 artiklan 1 kohdassa”

seuraavasti:

”5 artiklan 1 alakohdassa”.

Sivulla 79, liitteessä XI olevan A osan 2 kohdassa olevan luettelon viimeisellä rivillä:

korvataan:

”Direktiivi 2006/98/EY (EUVL L …, …, s. …) (ainoastaan liitteen 2 kohta)”

seuraavasti:

”Direktiivi 2006/98/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 129) (ainoastaan liitteen 2 kohta)”.

Sivulta 81 alkaen, liitteessä XIII olevassa vastaavuustaulukossa:

 

Sivulla 92, sarakkeen ”Direktiivi 77/388/ETY” kuudennella ja seitsemännellä rivillä:

korvataan

:

”2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta”

seuraavasti

:

”2 artiklan 1 alakohta

2 artiklan 2 alakohta”.

 

Sivulla 81, sarakkeen ”Tämä direktiivi” kahdeksannella, yhdeksännellä ja kymmenennellä rivillä:

korvataan

:

”5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 3 ja 4 kohta”

seuraavasti

:

”5 artiklan 2 alakohta

5 artiklan 1 alakohta

5 artiklan 3 ja 4 alakohta”.

 

Sivulla 84, sarakkeen ”Tämä direktiivi” viidennellä rivillä alhaalta lukien:

korvataan

:

”62 artiklan 1 ja 2 kohta”

seuraavasti

:

”62 artiklan 1 ja 2 alakohta”.

 

Sivulla 87, sarakkeen ”Tämä direktiivi” viidennellä rivillä alhaalta lukien:

korvataan

:

”133 artiklan a–d alakohta”

seuraavasti

:

”133 artiklan ensimmäisen kohdan a–d alakohta”.

 

Sivulla 88, sarakkeen ”Tämä direktiivi” ensimmäisellä rivillä:

korvataan

:

”135 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a–d kohta”

seuraavasti

:

”135 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a–d alakohta”.

 

Sivulla 88, sarakkeen ”Direktiivi 77/388/ETY” kuudennella rivillä:

korvataan

:

”13 artiklan B kohdan d alakohdan 1–5 alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta”

seuraavasti

:

”13 artiklan B kohdan d alakohdan 5 alakohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta”.

 

Sivulla 88, sarakkeen ”Tämä direktiivi” kolmannellatoista rivillä:

korvataan

:

”140 artiklan a alakohta”

seuraavasti

:

”143 artiklan a alakohta”.

 

Sivuilla 89–90, sarakkeessa ”Direktiivi 77/388/ETY”:

Korvataan viittaukset 15 artiklan 1–15 kohtaan viittauksiksi 15 artiklan 1–15 alakohtaan.

 

Sivulla 90, sarakkeen ”Tämä direktiivi” toisella rivillä alhaalta lukien:

korvataan

:

”174 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta”

seuraavasti

:

”174 artiklan 2 kohdan b ja c alakohta”.

 

Sivulla 92, sarakkeen ”Tämä direktiivi” kuudennella rivillä alhaalta lukien:

korvataan

:

”293 artiklan 1, 2 ja 3 kohta”

seuraavasti

:

”293 artiklan 1, 2 ja 3 alakohta”.

 

Sivulla 92, sarakkeen ”Tämä direktiivi” neljännellä rivillä alhaalta lukien:

korvataan

:

”287 artiklan 7–16 kohta”

seuraavasti

:

”287 artiklan 7–16 alakohta”.

 

Sivulla 92, sarakkeen ”Direktiivi 77/388/ETY” neljännellä rivillä alhaalta lukien:

korvataan

:

”24 a artiklan ensimmäisen kohdan ensimmäinen–kahdestoista luetelmakohta”

seuraavasti

:

”24 a artiklan ensimmäisen kohdan ensimmäinen–kymmenes luetelmakohta”.

 

Sivulla 92, alhaalta lukien neljännen rivin jälkeen:

Lisätään uusi rivi alhaalta lukien neljännen ja kolmannen rivin väliin:

sarakkeeseen ”Direktiivi 77/388/ETY” lisätään maininta: ”24 a artiklan toinen kohta”,

sarakkeeseen ”Tämä direktiivi” lisätään viiva.

 

Sivulla 94, sarakkeen ”Tämä direktiivi” seitsemännellä rivillä:

korvataan

:

”312 artiklan 1 ja 2 kohta”

seuraavasti

:

”312 artiklan 1 ja 2 alakohta”.

 

Sivulla 96, sarakkeen ”Tämä direktiivi” kuudennella ja viidennellä rivillä alhaalta lukien:

korvataan

:

”198 artiklan 1 ja 2 kohta

358 artiklan 1–5 kohta”

seuraavasti

:

”198 artiklan 1 ja 2 alakohta

358 artiklan 1–5 alakohta”.

 

Sivulla 102, sarakkeen ”Tämä direktiivi” kolmannella rivillä alhaalta lukien:

korvataan

:

”—

1 kohdan ensimmäisen alakohdan B alakohdan ensimmäisen alakohdan e alakohdan toisen alakohdan luetelmakohta”

seuraavasti

:

”—

1 kohdan ensimmäisen alakohdan B alakohdan ensimmäisen alakohdan e alakohdan toisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta”.

 

Sivulla 106, sarakkeen ”Tämä direktiivi” kahdeksannella, yhdeksännellä ja kymmenennellä rivillä:

korvataan

:

”220 artiklan 1 kohta

220 artiklan 2 ja 3 kohta

220 artiklan 4 ja 5 kohta”

seuraavasti

:

”220 artiklan 1 alakohta

220 artiklan 2 ja 3 alakohta

220 artiklan 4 ja 5 alakohta”.

 

Sivulla 107, sarakkeen ”Tämä direktiivi” ensimmäisellä, toisella ja kolmannella rivillä:

korvataan

:

”226 artiklan 1–12 kohta

226 artiklan 13 ja 14 kohta

226 artiklan 15 kohta”

seuraavasti

:

”226 artiklan 1–12 alakohta

226 artiklan 13 ja 14 alakohta

226 artiklan 15 alakohta”.

 

Sivulla 110, sarakkeen ”Tämä direktiivi” seitsemännellä rivillä:

korvataan

:

”240 artiklan 1 ja 2 kohta”

seuraavasti

:

”240 artiklan 1 ja 2 alakohta”.

 

Sivulla 110, sarakkeen ”Tämä direktiivi” neljännellä rivillä alhaalta lukien:

korvataan

:

”300 artiklan 1, 2 ja 3 kohta”

seuraavasti

:

”300 artiklan 1, 2 ja 3 alakohta”.

 

Sivulla 112, sarakkeen ”Tämä direktiivi” kahdeksannella rivillä:

korvataan

:

”405 artiklan 1, 2 ja 3 kohta”

seuraavasti

:

”405 artiklan 1, 2 ja 3 alakohta”.

 

Sivulla 115, sarakkeen ”Tämä direktiivi” viidennellä rivillä alhaalta lukien:

korvataan

:

”287 artiklan 1 kohta”

seuraavasti

:

”287 artiklan 1 alakohta”.

 

Sivulla 115, sarakkeen ”Tämä direktiivi” kolmannella rivillä alhaalta lukien:

korvataan

:

”287 artiklan 2 ja 3 kohta”

seuraavasti

:

”287 artiklan 2 ja 3 alakohta”.

 

Sivulla 116, sarakkeen ”Tämä direktiivi” ensimmäisellä rivillä:

korvataan

:

”287 artiklan 4 kohta”

seuraavasti

:

”287 artiklan 4 alakohta”.

 

Sivulla 116, sarakkeen ”Tämä direktiivi” seitsemännellä rivillä:

korvataan

:

”287 artiklan 5 kohta”

seuraavasti

:

”287 artiklan 5 alakohta”.

 

Sivulla 116, sarakkeen ”Tämä direktiivi” viimeisellä rivillä:

korvataan

:

”287 artiklan 6 kohta”

seuraavasti

:

”287 artiklan 6 alakohta”.

 

Sivulla 117, sarakkeen ”Tämä direktiivi” kolmannella rivillä alhaalta lukien:

korvataan

:

”Vuoden 2003 liittymisasia-kirjan liitteessä VIII olevan 7 kohdan b alakohdan toinen alakohta”

seuraavasti

:

”Vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä VIII olevan 7 kohdan 1 alakohdan b alakohdan toinen alakohta”.