ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 334

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
19. joulukuuta 2007


Sisältö

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/817/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä

1

Kirjeenvaihto

3

Kirjeenvaihto Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta

7

 

 

2007/818/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä

25

Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan välinen sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta

26

 

 

2007/819/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä

45

Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välinen sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta

46

 

 

2007/820/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan yhteisön sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä

65

Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta

66

 

 

2007/821/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 2007, viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan välillä

84

Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta

85

 

 

2007/822/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 2007, viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä

96

Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta

97

 

 

2007/823/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä

108

Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta

109

 

 

2007/824/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä

120

Kirjeenvaihto

121

Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta

125

 

 

2007/825/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä

136

Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta

137

 

 

2007/826/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välisen ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä

148

Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välinen sopimus ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta

149

 

 

2007/827/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä marraskuuta 2007, viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välillä

168

Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta

169

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 334/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä marraskuuta 2007,

Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä

(2007/817/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 63 artiklan 3 kohdan b alakohdan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut Euroopan yhteisön puolesta sopimuksen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa.

(2)

Sopimus on 18 päivänä syyskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen mukaisesti allekirjoitettu Euroopan yhteisön puolesta 18 päivänä syyskuuta 2007 sillä edellytyksellä, että sopimus tehdään myöhemmin.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä.

(4)

Sopimuksella perustetaan takaisinoton sekakomitea, joka vahvistaa oman työjärjestyksensä. Tässä tapauksessa on tarkoituksenmukaista säätää yksinkertaistetun menettelyn noudattamisesta yhteisön kannan vahvistamisessa.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut haluavansa osallistua tämän päätöksen tekemiseen ja soveltamiseen.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti ja tämän vaikuttamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamiseen, Irlanti ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä sitä sovelleta siihen.

(7)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen, eikä se siten sido Tanskaa eikä sitä sovelleta siihen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa sopimuksen 22 artiklan 2 kohdassa määrätyn ilmoituksen (2).

3 artikla

Komissio edustaa yhteisöä sopimuksen 18 artiklalla perustettavassa takaisinoton sekakomiteassa.

4 artikla

Komissio vahvistaa takaisinoton sekakomiteassa esitettävän yhteisön kannan sopimuksen 18 artiklan 5 kohdan edellyttämästä komitean työjärjestyksestä kuultuaan asiasta neuvoston nimeämää erityiskomiteaa.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. PEREIRA


(1)  Lausunto annettu 24. lokakuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


KIRJEENVAIHTO

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the readmission of persons residing without authorisation and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Mr. Franco Frattini

Vice-President of the European Commission

BRUSSELS

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за преземаље на лица со незаконски престој, заедно со приложениот текст на Спогодбатa.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за преземање на лица со незаконски престој и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Гордана Јанкулоска

Image

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

БРИСЕЛ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on readmission of persons residing without authorisation, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the ”former Yugoslav Republic of Macedonia”.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image


Kirjeenvaihto Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen

SOPIMUS

luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta

KORKEAT SOPIMUSPUOLET,

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’,

ja

ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA,

OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET lujittaa yhteistyötään torjuakseen laitonta maahanmuuttoa entistä tehokkaammin,

HALUAVAT ottaa käyttöön tämän sopimuksen mukaisesti ja vastavuoroisuutta noudattaen nopeat ja toimivat menettelyt sellaisten henkilöiden tunnistamiseksi ja palauttamiseksi turvallisesti ja sääntöjenmukaisesti, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tai jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion alueella, ja helpottaa tällaisten henkilöiden kauttakulkua yhteistyön hengessä,

KOROSTAVAT, että tämä sopimus ei rajoita sellaisten yhteisöön, Euroopan unionin jäsenvaltioihin ja entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan sovellettavien oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuiden soveltamista, jotka johtuvat kansainvälisestä oikeudesta ja erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta 4 päivänä marraskuuta 1950 tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta ja pakolaisten oikeusasemasta 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdystä yleissopimuksesta,

OTTAVAT HUOMIOON, että tämän sopimuksen määräyksiä, jotka sisältyvät Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osaston soveltamisalaan, ei Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteenä olevan, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti sovelleta Tanskan kuningaskuntaan,

OTTAVAT HUOMIOON vakautus- ja assosiaatiosopimuksen (1) 76 artiklan 2 kohdan, jossa sopimuspuolet velvoitetaan tekemään pyynnöstä takaisinottosopimus,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a)

’sopimuspuolilla’ entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa ja yhteisöä;

b)

’takaisinotolla’ pyynnön esittävään valtioon laittomasti tulleiden tai siellä laittomasti oleskelevien tai asuvien henkilöiden (pyynnön vastaanottavan valtion kansalaisten, kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden) siirtämistä pyynnön esittävän valtion alueelta ja vastaanottamista pyynnön vastaanottavan valtion alueelle tämän sopimuksen määräysten mukaisesti;

c)

’entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisella’ henkilöä, jolla on entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisuus sen kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

d)

’jäsenvaltion kansalaisella’ henkilöä, jolla on jäsenvaltion kansalaisuus, sellaisena kuin se määritellään yhteisön tarpeita varten;

e)

’jäsenvaltiolla’ Euroopan unionin jäsenvaltiota, Tanskan kuningaskuntaa lukuun ottamatta;

f)

’kolmannen maan kansalaisella’ henkilöä, jolla on jonkin muun valtion kuin entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tai jäsenvaltion kansalaisuus;

g)

’kansalaisuudettomalla henkilöllä’ henkilöä, jolla ei ole kansalaisuutta;

h)

’oleskeluluvalla’ entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tai jonkin jäsenvaltion myöntämää millaista tahansa lupaa, joka oikeuttaa henkilön oleskelemaan asianomaisen valtion alueella. Ilmaisulla ei tarkoiteta määräaikaista lupaa oleskella asianomaisen valtion alueella turvapaikkahakemusta tai oleskelulupahakemusta käsiteltäessä;

i)

’viisumilla’ entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tai jonkin jäsenvaltion myöntämää lupaa tai tekemää päätöstä, jolla sallitaan henkilön saapua asianomaisen valtion alueelle tai kulkea sen kautta. Sillä ei tarkoiteta lentoaseman kauttakulkuviisumeita;

j)

’pyynnön esittävällä valtiolla’ ja ’pyynnön esittäneellä valtiolla’ valtiota (entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa tai jotakin jäsenvaltiota), joka on tämän sopimuksen 7 artiklan mukaisen takaisinottopyynnön tai 14 artiklan mukaisen kauttakulkupyynnön esittäjä;

k)

’pyynnön vastaanottavalla valtiolla’ ja ’pyynnön vastaanottaneella valtiolla’ valtiota (entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa tai jotakin jäsenvaltiota), jolle tämän sopimuksen 7 artiklan mukainen takaisinottopyyntö tai 14 artiklan mukainen kauttakulkupyyntö on osoitettu;

l)

’toimivaltaisella viranomaisella’ entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tai jonkin jäsenvaltion kansallista viranomaista, joka vastaa tämän sopimuksen täytäntöönpanosta sopimuksen 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti;

m)

’rajavyöhykkeellä’ aluetta, joka ulottuu enintään 30 kilometrin päähän jäsenvaltion ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisestä yhteisestä maarajasta, tai jäsenvaltiossa taikka entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa olevaa kansainvälisen lentoaseman aluetta;

n)

’kauttakululla’ kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön kulkua pyynnön vastaanottaneen valtion alueen kautta hänen matkustaessaan pyynnön esittäneestä valtiosta kohdemaahan.

I JAKSO

ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN TAKAISINOTTOVELVOLLISUUDET

2 artikla

Omien kansalaisten takaisinotto

1.   Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ottaa jäsenvaltion pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon tai oleskelun oikeudellisia edellytyksiä pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueella, jos esitetään näyttö siitä, että kyse on entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisista, tai näin voidaan esitetyn alustavan näytön perusteella olettaa.

2.   Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ottaa, jos mahdollista, samaan aikaan takaisin myös:

edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden naimattomat alaikäiset enintään 18-vuotiaat lapset syntymäpaikasta ja kansalaisuudesta riippumatta, ellei heillä ole itsenäistä oikeutta oleskella pyynnön esittävän jäsenvaltion alueella;

edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden puolisot, joilla on jokin muu kansalaisuus, edellyttäen, että heillä on oikeus tulla entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueelle ja oleskella siellä tai he voivat saada oikeuden tulla entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueelle ja oleskella siellä, ellei heillä ole itsenäistä oleskeluoikeutta pyynnön esittävässä jäsenvaltiossa.

3.   Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ottaa takaisin myös henkilöt, jotka tultuaan jäsenvaltion alueelle ovat luopuneet entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisuudesta, jollei tämä jäsenvaltio ole ainakin taannut kyseisille henkilöille kansalaisuutta.

4.   Kun entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto myöntää välittömästi, enintään kolmen työpäivän kuluessa, takaisinotettavan henkilön palauttamiseen tarvittavan matkustusasiakirjan, joka on voimassa 30 päivän ajan. Jos asianomaista henkilöä ei voida oikeudellisista tai tosiasioihin perustuvista syistä siirtää alun perin myönnetyn matkustusasiakirjan voimassaoloaikana, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto pidentää matkustusasiakirjan voimassaoloaikaa tai tarvittaessa myöntää uuden matkustusasiakirjan, jonka voimassaoloaika on yhtä pitkä, 14 vuorokauden kuluessa. Jos entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ei ole 14 vuorokauden kuluessa myöntänyt pyydettyä matkustusasiakirjaa, sen katsotaan hyväksyvän EU:n vakiomuotoisen matkustusasiakirjan karkottamista varten (2).

5.   Jos takaisinotettavalla henkilöllä on pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion kansalaisuuden lisäksi jonkin kolmannen valtion kansalaisuus, pyynnön esittäneen jäsenvaltion on otettava huomioon, mihin valtioon takaisinotettava henkilö haluaa palata.

3 artikla

Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinotto

1.   Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ottaa takaisin jäsenvaltion pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki kolmansien maiden kansalaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueella, jos esitetään näyttö tai voidaan esitetyn alustavan näytön perusteella olettaa, että

a)

kyseisillä henkilöillä on tai oli maahan tullessaan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa; tai

b)

kyseiset henkilöt ovat saapuneet laittomasti suoraan jäsenvaltioiden alueelle oleskeltuaan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueella tai kuljettuaan sen kautta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta ei sovelleta, jos

a)

kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on ainoastaan kulkenut entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansainvälisen lentoaseman kautta; tai

b)

pyynnön esittänyt jäsenvaltio on myöntänyt kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle ennen kyseisen henkilön saapumista jäsenvaltion alueelle tai sen jälkeen viisumin tai oleskeluluvan, paitsi jos

kyseisellä henkilöllä on entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian myöntämä viisumi tai oleskelulupa, jonka voimassaolo päättyy myöhemmin; tai

pyynnön esittäneen valtion myöntämä viisumi tai oleskelulupa on saatu väärennettyjen asiakirjojen perusteella tai antamalla vääriä tietoja ja kyseinen henkilö on oleskellut entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueella tai kulkenut sen kautta; tai

kyseinen henkilö ei noudata jotakin viisumiin liittyvää ehtoa ja on oleskellut entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueella tai kulkenut sen kautta.

3.   Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ottaa jäsenvaltion pyynnöstä takaisin myös entisen Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan entiset kansalaiset, joille ei ole myönnetty mitään muuta kansalaisuutta ja jotka ovat syntyneet entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueella ja asuivat siellä 8 päivänä syyskuuta 1991.

4.   Kun entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, pyynnön esittänyt jäsenvaltio myöntää tarvittaessa henkilölle, jonka takaisinotto on hyväksytty, EU:n vakiomuotoisen matkustusasiakirjan karkottamista varten (2).

II JAKSO

YHTEISÖN TAKAISINOTTOVELVOLLISUUDET

4 artikla

Omien kansalaisten takaisinotto

1.   Jäsenvaltio ottaa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon tai oleskelun oikeudellisia edellytyksiä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueella, jos esitetään näyttö siitä, että kyse on kyseisen jäsenvaltion kansalaisista, tai näin voidaan esitetyn alustavan näytön perusteella olettaa.

2.   Jäsenvaltio ottaa, jos mahdollista, samaan aikaan takaisin myös:

edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden naimattomat alaikäiset enintään 18-vuotiaat lapset syntymäpaikasta ja kansalaisuudesta riippumatta, ellei heillä ole itsenäistä oikeutta oleskella entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueella;

edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden puolisot, joilla on jokin muu kansalaisuus, edellyttäen, että heillä on oikeus tulla pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueelle ja oleskella siellä tai he voivat saada oikeuden tulla pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueelle ja oleskella siellä, ellei heillä ole itsenäistä oleskeluoikeutta entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa.

3.   Jäsenvaltio ottaa takaisin myös henkilöt, jotka tultuaan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueelle ovat luopuneet jäsenvaltion kansalaisuudesta, jollei entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ole ainakin taannut kyseisille henkilöille kansalaisuutta.

4.   Kun pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto myöntää välittömästi, enintään kolmen työpäivän kuluessa, takaisinotettavan henkilön palauttamiseen tarvittavan matkustusasiakirjan, joka on voimassa vähintään 30 päivän ajan. Jos asianomaista henkilöä ei voida oikeudellisista tai tosiasioihin perustuvista syistä siirtää alun perin myönnetyn matkustusasiakirjan voimassaoloaikana, pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto pidentää matkustusasiakirjan voimassaoloaikaa tai tarvittaessa myöntää uuden matkustusasiakirjan, jonka voimassaoloaika on yhtä pitkä, 14 vuorokauden kuluessa.

5.   Jos takaisinotettavalla henkilöllä on pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion kansalaisuuden lisäksi jonkin kolmannen valtion kansalaisuus, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian on otettava huomioon, mihin valtioon takaisinotettava henkilö haluaa palata.

5 artikla

Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinotto

1.   Jäsenvaltio ottaa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon tai oleskelun oikeudellisia edellytyksiä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueella, jos esitetään näyttö tai voidaan esitetyn alustavan näytön perusteella olettaa, että

a)

kyseisillä henkilöillä on tai oli maahan tullessaan pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa; tai

b)

kyseiset henkilöt ovat saapuneet laittomasti suoraan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueelle oleskeltuaan pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueella tai kuljettuaan sen kautta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta ei sovelleta, jos

a)

kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on ainoastaan kulkenut pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion kansainvälisen lentoaseman kautta; tai

b)

entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia on myöntänyt kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle ennen kyseisen henkilön saapumista alueelleen tai sen jälkeen viisumin tai oleskeluluvan, paitsi jos

kyseisellä henkilöllä on pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion myöntämä viisumi tai oleskelulupa, jonka voimassaolo päättyy myöhemmin; tai

entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian myöntämä viisumi tai oleskelulupa on saatu väärennettyjen asiakirjojen perusteella tai antamalla vääriä tietoja ja kyseinen henkilö on oleskellut pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueella tai kulkenut sen kautta; tai

kyseinen henkilö ei noudata jotakin viisumiin liittyvää ehtoa ja on oleskellut pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueella tai kulkenut sen kautta.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta sovelletaan viisumin tai oleskeluluvan myöntäneeseen jäsenvaltioon. Jos vähintään kaksi jäsenvaltiota on myöntänyt viisumin tai oleskeluluvan, 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta sovelletaan jäsenvaltioon, joka on myöntänyt kauemmin voimassa olevan asiakirjan, tai jos yhden tai useamman asiakirjan voimassaolo on jo päättynyt, velvollisuutta sovelletaan jäsenvaltioon, jonka myöntämä asiakirja on yhä voimassa. Jos kaikkien asiakirjojen voimassaolo on jo päättynyt, 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta sovelletaan jäsenvaltioon, joka on myöntänyt asiakirjan, jonka voimassaolo on päättynyt viimeiseksi. Jos kyseisellä henkilöllä ei ole mitään mainituista asiakirjoista, 1 kohdassa tarkoitettu takaisinottovelvollisuus koskee jäsenvaltiota, josta henkilö on viimeksi poistunut.

4.   Kun jäsenvaltio on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia myöntää tarvittaessa henkilölle, jonka takaisinotto on hyväksytty, paluun edellyttämän matkustusasiakirjan.

III JAKSO

TAKAISINOTTOMENETTELY

6 artikla

Periaatteet

1.   Ellei 6 artiklan 2 kohdan soveltamisesta muuta johdu, 2–5 artiklassa tarkoitettujen velvollisuuksien perusteella takaisinotettavan henkilön siirtäminen edellyttää takaisinottopyynnön esittämistä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Takaisinottopyyntöä ei tarvita, jos takaisinotettavalla henkilöllä on voimassa oleva matkustusasiakirja ja tarvittaessa pyynnön vastaanottavan valtion myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa.

3.   Jos henkilö on otettu kiinni pyynnön esittävän valtion rajavyöhykkeellä (lentoasemat mukaan luettuina) sen jälkeen, kun hän on ylittänyt rajan laittomasti suoraan pyynnön vastaanottavan valtion alueelta, pyynnön esittävä valtio voi esittää takaisinottopyynnön kahden työpäivän kuluessa kyseisen henkilön kiinniotosta (nopeutettu menettely).

7 artikla

Takaisinottopyyntö

1.   Takaisinottopyynnössä on mahdollisuuksien mukaan oltava seuraavat tiedot:

a)

takaisinotettavan henkilön henkilötiedot (esim. etunimet, sukunimet, syntymäaika ja mahdollisuuksien mukaan syntymäpaikka ja viimeisin kotipaikka sekä tiedot vanhemmista) ja tarvittaessa naimattomien alaikäisten lasten ja/tai puolison henkilötiedot;

b)

maininta siitä, millä keinoin näyttö tai alustava näyttö kansalaisuudesta, kauttakulusta, kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksistä sekä laittomasta maahantulosta ja oleskelusta esitetään;

c)

kyseisen henkilön valokuva.

2.   Takaisinottopyynnössä on mahdollisuuksien mukaan oltava myös seuraavat tiedot:

a)

tieto siitä, että siirrettävä henkilö saattaa tarvita apua tai hoitoa, mikäli henkilö on nimenomaan antanut luvan tiedon välittämiseen;

b)

muita suoja- tai turvatoimenpiteitä tai henkilön terveydentilaa koskevat tiedot, jotka saattavat olla tarpeen yksittäisessä siirtotapauksessa.

3.   Takaisinottopyynnöissä käytettävä yhteinen lomake on tämän sopimuksen liitteenä 6.

8 artikla

Kansalaisuutta koskeva näyttö

1.   Edellä olevien 2 artiklan 1 kohdan ja 4 artiklan 1 kohdan mukainen kansalaisuutta koskeva näyttö voidaan esittää jollakin tämän sopimuksen liitteessä I luetelluista asiakirjoista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön soveltamista. Jos tällainen asiakirja esitetään, jäsenvaltiot ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia tunnustavat vastavuoroisesti kansalaisuuden ilman lisätutkimuksia. Kansalaisuutta koskevaa näyttöä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla.

2.   Sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan ja 4 artiklan 1 kohdan mukainen kansalaisuutta koskeva alustava näyttö voidaan esittää jollakin tämän sopimuksen liitteessä 2 luetelluista asiakirjoista, vaikka niiden voimassaolo olisikin päättynyt. Jos tällainen asiakirja esitetään, jäsenvaltiot ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia katsovat kansalaisuutta koskevan olettamuksen tulleen toteen näytetyksi, jolleivät ne voi muuta osoittaa. Kansalaisuutta koskevaa alustavaa näyttöä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla.

3.   Jos mitään liitteissä 1 ja 2 luetelluista asiakirjoista ei voida esittää, pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltaiset diplomaatti- ja konsuliedustustot järjestävät takaisinotettavan henkilön kuulemisen pyynnöstä viipymättä, ja enintään kolmen työpäivän kuluessa pyyntöpäivästä, tämän kansalaisuuden todentamiseksi.

9 artikla

Kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä koskeva näyttö

1.   Sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa määrättyihin kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksiin liittyvä näyttö esitetään jollakin tämän sopimuksen liitteessä 3 luetelluista todisteista; sitä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla. Jäsenvaltiot ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia tunnustavat vastavuoroisesti tällaisen näytön ilman lisätutkimuksia.

2.   Sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa määrättyihin kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksiin liittyvä alustava näyttö esitetään jollakin tämän sopimuksen liitteessä 4 luetelluista todisteista; sitä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla. Jos tällaista alustavaa näyttöä esitetään, jäsenvaltiot ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia katsovat edellytyksiä koskevan olettamuksen tulleen toteen näytetyksi, elleivät ne voi muuta osoittaa.

3.   Maahantulon, oleskelun tai asumisen laittomuus todetaan asianomaisen henkilön matkustusasiakirjoista, jos niistä puuttuu pyynnön esittävän valtion alueelle saapumisen edellyttämä viisumi tai muu oleskelulupa. Myös pyynnön esittävän valtion ilmoitusta siitä, että asianomaiselta henkilöltä on todettu puuttuvan tarvittavat matkustusasiakirjat, viisumi tai oleskelulupa, pidetään alustavana näyttönä laittomasta maahantulosta, oleskelusta tai asumisesta.

4.   Sopimuksen 3 artiklan 3 kohdassa määrättyihin Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan entisten kansalaisten takaisinoton edellytyksiin liittyvä alustava näyttö esitetään jollakin tämän sopimuksen liitteessä 5 luetelluista todisteista; sitä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla. Jos tällaista alustavaa näyttöä esitetään, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia katsoo edellytysten täyttyneen, elleivät ne voi muuta osoittaa.

5.   Jos mitään liitteessä 5 luetelluista asiakirjoista ei voida esittää, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian toimivaltaiset diplomaatti- ja konsuliedustustot järjestävät takaisinotettavan henkilön kuulemisen pyynnöstä viipymättä, tai enintään kolmen työpäivän kuluessa pyyntöpäivästä, tämän kansalaisuuden todentamiseksi.

10 artikla

Määräajat

1.   Takaisinottopyyntö on esitettävä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun pyynnön esittävän valtion viranomainen on saanut tietää, että kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö ei ole täyttänyt tai ei enää täytä maahantulolle, oleskelulle tai asumiselle asetettuja edellytyksiä. Jos pyyntöä ei voida oikeudellisten tai tosiasiallisten esteiden vuoksi esittää ajoissa, määräaikaa pidennetään pyynnön esittäneen valtion pyynnöstä, mutta ainoastaan siihen asti, kunnes esteet ovat poistuneet.

2.   Takaisinottopyyntöön on vastattava kirjallisesti

kahden työpäivän kuluessa, jos pyyntö on esitetty nopeutetussa menettelyssä (6 artiklan 3 kohta);

kaikissa muissa tapauksissa 14 vuorokauden kuluessa.

Määräajat alkavat takaisinottopyynnön vastaanottamisesta. Jos pyyntöön ei vastata määräajassa, siirtoon katsotaan suostutun.

3.   Takaisinottopyynnön hylkääminen on perusteltava.

4.   Kun suostumus on annettu tai kun 2 kohdassa vahvistetut määräajat ovat umpeutuneet, asianomainen henkilö siirretään viipymättä ja enintään kolmen kuukauden kuluessa. Määräaikaa pidennetään pyynnön esittäneen valtion pyynnöstä ajalla, joka tarvitaan oikeudellisten tai käytännön esteiden ratkaisemiseen.

11 artikla

Siirtoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja kuljetustavat

1.   Ennen kuin henkilö palautetaan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset sopivat kirjallisesti etukäteen siirtoajankohtaan, maahantulopaikkaan, mahdolliseen saattamiseen ja muihin siirtoon liittyviin seikkoihin liittyvistä järjestelyistä.

2.   Kuljetus tapahtuu ilmateitse tai maitse. Ilmateitse palauttamisessa ei edellytetä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tai jäsenvaltion kansallisten lentoyhtiöiden käyttöä, ja siihen voidaan käyttää reitti- tai tilauslentoa. Jos mukana on saattaja, tämän ei tarvitse olla pyynnön esittäneen valtion toimivaltainen henkilö, vaan riittää, että tämä on entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tai minkä tahansa jäsenvaltion toimivaltainen henkilö.

12 artikla

Erehdyksessä tapahtunut takaisinotto

Pyynnön esittänyt valtio ottaa takaisin pyynnön vastaanottaneen valtion takaisinottaman henkilön, jos kyseisen henkilön siirtoa seuraavien kolmen kuukauden kuluessa todetaan, että tämän sopimuksen 2–5 artiklassa vahvistetut edellytykset eivät täyty.

Tällaisissa tapauksissa sovelletaan tähän sopimukseen sisältyviä, menettelyä koskevia määräyksiä soveltuvin osin ja ilmoitetaan kaikki käytettävissä olevat tiedot takaisinotettavan henkilön todellisesta henkilöllisyydestä ja kansalaisuudesta.

IV JAKSO

KAUTTAKULKU

13 artikla

Periaatteet

1.   Jäsenvaltiot ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia pyrkivät rajoittamaan kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kauttakulun tapauksiin, joissa kyseisiä henkilöitä ei voida palauttaa suoraan määrävaltioon.

2.   Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia sallii kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kulun alueensa kautta jäsenvaltion sitä pyytäessä, ja jäsenvaltio puolestaan sallii kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kulun alueensa kautta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian sitä pyytäessä, jos jatkoyhteys mahdollisissa muissa kauttakulkuvaltioissa ja takaisinotto määrävaltioon on varma.

3.   Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia tai jäsenvaltio voi evätä kauttakulun

a)

jos kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on todellisessa vaarassa joutua kidutetuksi tai epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi, saada kuolemanrangaistuksen tai joutua vainotuksi rodun, uskonnon, kansalaisuuden, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai poliittisten mielipiteiden vuoksi määrävaltiossa tai jossakin muussa kauttakulkuvaltiossa; tai

b)

jos kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle aiotaan langettaa rikosoikeudellisia seuraamuksia pyynnön vastaanottaneessa valtiossa tai jossakin muussa kauttakulkuvaltiossa; tai

c)

pyynnön vastaanottaneen valtion kansanterveyteen, kansalliseen turvallisuuteen, yleiseen järjestykseen tai muihin kansallisiin etuihin liittyvistä syistä.

4.   Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia tai jäsenvaltio voi peruuttaa minkä tahansa myönnetyn luvan, jos 3 kohdassa tarkoitetut olosuhteet syntyvät tai ilmenevät myöhemmin ja estävät kauttakulun toteuttamisen taikka jos jatkoyhteys mahdollisiin kauttakulkuvaltioihin tai takaisinotto määrävaltioon ei ole enää varma. Tällaisessa tapauksessa pyynnön esittänyt valtio ottaa kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tarvittaessa viipymättä takaisin.

14 artikla

Kauttakulkumenettely

1.   Kauttakulkua koskeva pyyntö on esitettävä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallisena ja siinä on oltava seuraavat tiedot:

a)

kauttakulkutapa (ilmateitse tai maitse), mahdolliset muut kauttakulkuvaltiot ja suunniteltu lopullinen määräpaikka;

b)

asianomaisen henkilön henkilötiedot (esimerkiksi etunimi, sukunimi, syntymänimi, henkilön käyttämät tai hänestä käytetyt muut nimet tai peitenimet, syntymäaika, sukupuoli ja mahdollisuuksien mukaan syntymäpaikka, kansalaisuus, kieli sekä matkustusasiakirjan laji ja numero);

c)

suunniteltu maahantulopaikka, kauttakulun ajankohta ja mahdollinen saattajien käyttö;

d)

ilmoitus siitä, että pyynnön esittävä valtio katsoo 13 artiklan 2 kohdan mukaisten edellytysten täyttyvän ja ettei ole tiedossa syytä 13 artiklan 3 kohdan mukaiselle kauttakulun epäämiselle.

Kauttakulkupyynnöissä käytettävä yhteinen lomake on tämän sopimuksen liitteessä 7.

2.   Pyynnön vastaanottanut valtio ilmoittaa kirjallisesti pyynnön esittäneelle valtiolle viiden vuorokauden kuluessa suostumuksestaan sekä vahvistaa maahantulopaikan ja suunnitellun ajankohdan tai ilmoittaa kyseiselle valtiolle pyynnön epäämisestä perusteluineen.

3.   Jos kauttakulku tapahtuu ilmateitse, takaisinotettava henkilö ja mahdolliset saattajat vapautetaan velvollisuudesta hankkia lentokentän kauttakulkuviisumi.

4.   Pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltaiset viranomaiset avustavat keskinäisen neuvonpidon mukaisesti kauttakulussa erityisesti huolehtimalla kyseisten henkilöiden valvonnasta ja antamalla käyttöön tätä varten tarvittavat välineet.

V JAKSO

KUSTANNUKSET

15 artikla

Kuljetus- ja kauttakulkukustannukset

Pyynnön esittänyt valtio vastaa kaikista tämän sopimuksen mukaisesta takaisinotosta ja kauttakulusta aiheutuvista kuljetuskustannuksista lopullisen määrävaltion rajalle saakka, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimivaltaisten viranomaisten oikeutta periä takaisinottokustannukset takaisinotettavalta henkilöltä tai kolmansilta osapuolilta.

VI JAKSO

TIETOSUOJA JA RAJOITTAMATTOMUUSLAUSEKE

16 artikla

Tietosuoja

Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan, jos joko entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tai jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat niitä tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Henkilötietoja käsitellään kussakin yksittäisessä tapauksessa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja jos tietojen tarkastaja on jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, noudatetaan direktiivin 95/46/EY (3) säännöksiä ja tämän direktiivin mukaisesti annettua kyseisen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä. Lisäksi noudatetaan seuraavia periaatteita:

a)

Henkilötietoja on käsiteltävä asiallisesti ja lainsäädäntöä noudattaen;

b)

Henkilötietojen keräämisen erikseen määritellyn, nimenomaisen ja perustellun tarkoituksen on oltava tämän sopimuksen täytäntöönpaneminen, eikä tietoja luovuttava tai vastaanottava viranomainen saa myöhemmin käsitellä niitä tämän tarkoituksen kanssa ristiriitaisella tavalla;

c)

Henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia eikä niitä saa olla liikaa suhteessa niiden keräämistarkoitukseen ja/tai myöhempään käsittelytarkoitukseen. Ainoastaan seuraavia henkilötietoja voidaan luovuttaa:

siirrettävän henkilön henkilötiedot (esimerkiksi etunimet, sukunimet, mahdolliset aiemmat nimet, henkilön käyttämät tai hänestä käytetyt muut nimet tai peitenimet, sukupuoli, siviilisääty, syntymäaika ja -paikka, nykyinen ja mahdollinen aikaisempi kansalaisuus);

passi, henkilötodistus tai ajokortti (numero, voimassaoloaika, myöntämispäivämäärä, asiakirjan myöntänyt viranomainen ja myöntämispaikka);

pysähtymispaikat ja matkareitit,

muut tiedot siirrettävän henkilön tunnistamiseksi tai tämän sopimuksen mukaisten takaisinottoedellytysten tarkastelemiseksi;

d)

Henkilötietojen on oltava paikkansapitäviä ja ne on tarvittaessa pidettävä ajan tasalla;

e)

Henkilötiedot on säilytettävä muodossa, josta tietojen kohteet ovat tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty tai jota varten niitä myöhemmin käsitellään;

f)

Sekä tietoja luovuttavan viranomaisen että tietoja vastaanottavan viranomaisen on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet henkilötietojen oikaisemiseksi tai tuhoamiseksi tai niihin tutustumisen estämiseksi, kun tietojen käsittely ei tapahdu tämän artiklan määräysten mukaisesti, erityisesti jos tiedot eivät ole asianmukaisia, olennaisia, paikkansapitäviä tai tietoja on käsittelyn kannalta liikaa. Tietojen oikaisusta, tuhoamisesta tai niihin tutustumisen estämisestä on ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle;

g)

Tiedot vastaanottaneen viranomainen on pyynnöstä ilmoitettava tiedot luovuttaneelle viranomaiselle luovutettujen tietojen käytöstä ja niiden avulla saaduista tuloksista;

h)

Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain toimivaltaisille viranomaisille. Tietojen välittäminen edelleen muille tahoille edellyttää tiedot luovuttaneen viranomaisen etukäteen antamaa suostumusta;

i)

Henkilötiedot luovuttaneella viranomaisella ja tiedot vastaanottaneella viranomaisella on velvollisuus pitää kirjaa henkilötietojen luovuttamisesta ja vastaanottamisesta.

17 artikla

Rajoittamattomuuslauseke

1.   Tämä sopimus ei rajoita sellaisten Euroopan yhteisöön, sen jäsenvaltioihin ja entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan sovellettavien oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuiden soveltamista, jotka johtuvat kansainvälisestä oikeudesta ja erityisesti

pakolaisten oikeusasemasta 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdystä yleissopimuksesta sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyllä pakolaisten oikeusasemaa koskevalla pöytäkirjalla;

turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaisemisesta tehdyistä kansainvälisistä sopimuksista;

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta 4 päivänä marraskuuta 1950 tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta;

kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisesta 10 päivänä joulukuuta 1984 tehdystä yleissopimuksesta;

kansainvälisistä luovuttamista ja kauttakulkua koskevista yleissopimuksista;

toisen maan kansalaisten takaisinottamista koskevista monenvälisistä kansainvälisistä yleissopimuksista ja muista sopimuksista.

2.   Mikään tässä sopimuksessa ei estä henkilön palauttamista muuta virallista tai epävirallista järjestelyä noudattaen.

VII JAKSO

TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SOVELTAMINEN

18 artikla

Takaisinoton sekakomitea

1.   Sopimuspuolet antavat toisilleen keskinäistä apua tämän sopimuksen soveltamisessa ja tulkinnassa. Tätä varten ne perustavat takaisinoton sekakomitean, jäljempänä ’komitea’, jonka tehtävänä on erityisesti

a)

valvoa tämän sopimuksen soveltamista;

b)

päättää tämän sopimuksen yhdenmukaisen soveltamisen edellyttämistä täytäntöönpanojärjestelyistä;

c)

vaihtaa säännöllisesti tietoja yksittäisten jäsenvaltioiden ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian 19 artiklan mukaisesti laatimista täytäntöönpanopöytäkirjoista;

d)

antaa suosituksia tähän sopimukseen ja sen liitteisiin tehtävistä muutoksista.

2.   Komitean päätökset ovat sopimuspuolia velvoittavia.

3.   Komitea koostuu yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian edustajista; yhteisöä siinä edustaa komissio.

4.   Komitea kokoontuu tarvittaessa jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä.

5.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

19 artikla

Täytäntöönpanopöytäkirjat

1.   Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja jäsenvaltio voivat jäsenvaltion tai entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian pyynnöstä laatia täytäntöönpanopöytäkirjoja, joissa vahvistetaan seuraavia asioita koskevat säännöt:

a)

toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen, rajanylityspaikat ja yhteyspistetietojen vaihto sekä viestintäkieli;

b)

nopeutetussa menettelyssä toteutettavaa palauttamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt;

c)

saattajan kanssa tapahtuvan palauttamisen, muun muassa saatettavien kolmansien maiden kansalaisten sekä kansalaisuudettomien henkilöiden kauttakulun, edellytykset;

d)

keinot ja asiakirjat, joita ei ole lueteltu tämän sopimuksen liitteissä 1–5.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanopöytäkirjat tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun niistä on ilmoitettu 18 artiklassa tarkoitetulle takaisinottokomitealle.

3.   Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia suostuu soveltamaan jäsenvaltion kanssa laaditun täytäntöönpanopöytäkirjan määräyksiä myös suhteissaan toiseen jäsenvaltioon, jos viimeksi mainittu sitä pyytää.

20 artikla

Suhde jäsenvaltioiden kahdenvälisiin takaisinottosopimuksiin tai järjestelyihin

Tämän sopimuksen määräyksillä on etusija sellaisen henkilöiden takaisinottoa koskevan kahdenvälisen sopimuksen tai muun järjestelyn määräyksiin nähden, jonka yksittäinen jäsenvaltio ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ovat tehneet tai saattavat tehdä 19 artiklan mukaisesti, sikäli kuin kyseisen sopimuksen tai välineen määräykset ovat ristiriidassa tämän sopimuksen määräysten kanssa.

VIII JAKSO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

21 artikla

Alueet, joihin sopimusta sovelletaan

1.   Ellei 21 artiklan 2 kohdan soveltamisesta muuta johdu, tätä sopimusta sovelletaan alueeseen, jolla sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta, ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueeseen.

2.   Tätä sopimusta ei sovelleta Tanskan kuningaskunnan alueeseen.

22 artikla

Voimaantulo, kesto ja voimassaolon päättyminen

1.   Sopimuspuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omia menettelyjään noudattaen.

2.   Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen 1 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen päätökseen saattamisesta.

3.   Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.

4.   Kumpikin sopimuspuoli voi keskeyttää väliaikaisesti tämän sopimuksen soveltamisen kokonaan tai osittain kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden osalta ilmoittamalla asiasta virallisesti toiselle sopimuspuolelle 18 artiklassa tarkoitettua komiteaa kuultuaan yleiseen järjestykseen tai kansallisen turvallisuuden tai kansanterveyden suojaamiseen liittyvistä syistä. Keskeyttäminen tulee voimaan toisena tällaista ilmoitusta seuraavana päivänä.

5.   Kumpi tahansa sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta virallisesti toiselle sopimuspuolelle. Sopimusta lakataan soveltamasta kuuden kuukauden kuluttua tällaisesta ilmoituksesta.

23 artikla

Liitteet

Liitteet 1–7 ovat erottamaton osa tätä sopimusta.


(1)  EUVL L 84, 20.3.2004.

(2)  Vakiomuotoinen matkustusasiakirja on 30 päivänä marraskuuta 1994 annetussa neuvoston suosituksessa olevan mallin mukainen.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

LIITE 1

Yhteinen luettelo asiakirjoista, joilla kansalaisuus voidaan osoittaa (2 artiklan 1 kohta, 4 artiklan 1 kohta ja 8 artiklan 1 kohta)

mikä tahansa passi (kansallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi, seuruepassi ja passin korvaava asiakirja/väliaikainen passi);

henkilökortti (mukaan lukien määräaikaiset ja tilapäiset kortit);

asevoimien henkilökortti;

merimieskirja ja laivureiden palvelukortti;

todistus kansalaisuudesta yhdessä jonkin muun, henkilöllisyyden osoittavan kuvallisen asiakirjan kanssa.

LIITE 2

Yhteinen luettelo asiakirjoista, joiden esittämistä pidetään alustavana näyttönä kansalaisuudesta (2 artiklan 1 kohta, 4 artiklan 1 kohta ja 8 artiklan 2 kohta)

tämän sopimuksen liitteessä 1 lueteltujen asiakirjojen valokopiot,

sotilaspassi tai sen valokopio;

ajokortti tai sen valokopio;

syntymätodistus tai sen valokopio;

luotettavan todistajan antama virallinen lausunto;

asianomaisen henkilön lausunnot ja hänen puhumansa kieli virallisen testauksen tulokset mukaan luettuina. Tässä liitteessä ’virallisella testauksella’ tarkoitetaan pyynnön esittäneen valtion viranomaisten teettämää tai suorittamaa testausta, jonka pyynnön vastaanottanut valtio on vahvistanut;

muu asiakirja, jonka avulla asianomaisen henkilön kansalaisuus voidaan todeta;

liitteessä 1 mainitut asiakirjat, joiden voimassaolo on päättynyt.

LIITE 3

Yhteinen luettelo asiakirjoista, joita pidetään kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksiin liittyvänä näyttönä (3 artiklan 1 kohta, 5 artiklan 1 kohta ja 9 artiklan 1 kohta)

tulo- tai poistumisleima tai vastaava merkintä asianomaisen henkilön matkustusasiakirjassa tai muu näyttö maahantulosta tai maastapoistumisesta (esim. valokuvat);

pyynnön vastaanottaneen valtion myöntämä voimassa oleva asiakirja esim. viisumi ja/tai oleskelulupa, joka oikeuttaa oleskeluun pyynnön vastaanottaneen valtion alueella;

asianomaisen henkilön nimelle kirjoitettu lento-, juna-, bussi- tai laivalippu ja/tai matkustajaluettelo, joka osoittaa asianomaisen henkilön oleskelleen pyynnön vastaanottavan valtion alueella ja hänen matkareittinsä pyynnön vastaanottavan valtion alueella;

virallinen lausunto rajaviranomaiselta, joka voi todistaa asianomaisen henkilön ylittäneen rajan.

LIITE 4

Yhteinen luettelo asiakirjoista, joita pidetään kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksiin liittyvänä alustavana näyttönä (3 artiklan 1 kohta, 5 artiklan 1 kohta ja 9 artiklan 2 kohta)

pyynnön esittävän valtion toimivaltaisten viranomaisten antama lausunto paikasta ja olosuhteista, joissa asianomainen henkilö on pysäytetty hänen saavuttuaan kyseisen valtion alueelle;

kansainvälisen järjestön toimittamat henkilön henkilöllisyyteen ja/tai oleskeluun liittyvät tiedot;

mikä tahansa asiakirja, todistus tai lasku (esim. hotellilasku, lääkärin ajanvarauskortti, julkisen tai yksityisten laitoksen pääsykortti, autonvuokraussopimus, luottokorttitosite jne.), joka osoittaa selvästi, että asianomainen henkilö on oleskellut pyynnön vastaanottaneen valtion alueella;

tiedot, joista ilmenee, että asianomainen henkilö on käyttänyt kuriirin tai matkatoimiston palveluja;

asianomaisen henkilön oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen yhteydessä antama virallinen lausunto.

LIITE 5

Luettelo asiakirjoista, joita pidetään Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan entisten kansalaisten takaisinoton edellytyksiin liittyvänä alustavana näyttönä (3 artiklan 3 kohta, 9 artiklan 4 kohta)

entisen Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan myöntämä syntymätodistus tai sen valokopio;

entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tai entisen Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan myöntämä virallinen asiakirja, josta käy ilmi 3 artiklan 3 kohdassa edellytetty syntymäpaikka ja/tai asuinpaikka, tai tällaisen asiakirjan valokopio;

muu asiakirja tai todistus, josta käy ilmi, että asianomainen henkilö on syntynyt ja/tai asuu entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueella, tai tällaisen asiakirjan valokopio;

asianomaisen henkilön oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen yhteydessä antama virallinen lausunto.

ANNEX 6

Image

Image

Image

ANNEX 7

Image

Image

YHTEINEN JULISTUS 2 ARTIKLAN 2 KOHDASTA JA 4 ARTIKLAN 2 KOHDASTA

Soveltaessaan kyseisiä määräyksiä sopimuspuolten olisi pyrittävä toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, joilla perheiden yhtenäisyys ja eheys voidaan mahdollisuuksien mukaan säilyttää. Tässä tarkoituksessa sopimuspuolten olisi tehtävä parhaansa perheenjäsenten takaisinottamiseksi kohtuullisen ajan kuluessa.

Sopimuksen 18 artiklassa tarkoitetun komitean olisi erityisesti seurattava perheiden yhtenäisyyden ja eheyden periaatteen soveltamista.

YHTEINEN JULISTUS 2 ARTIKLAN 3 KOHDASTA JA 4 ARTIKLAN 3 KOHDASTA

Sopimuspuolet toteavat, että entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja jäsenvaltioiden kansalaisuutta koskevan lainsäädännön mukaan Euroopan unionin tai entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalainen ei voi menettää kansalaisuuttaan.

Sopimuspuolet sopivat kuulevansa toisiaan hyvissä ajoin, jos tämä oikeudellinen tilanne muuttuu.

YHTEINEN JULISTUS 3 JA 5 ARTIKLASTA

Sopimuspuolet pyrkivät palauttamaan kotimaahan kolmansien maiden kansalaiset, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä sopimuspuolen alueella.

YHTEINEN JULISTUS TANSKASTA

Sopimuspuolet ottavat huomioon, että tätä sopimusta ei sovelleta Tanskan kuningaskunnan alueella eikä Tanskan kuningaskunnan kansalaisiin. Tämän vuoksi on suotavaa, että entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja Tanska tekevät tätä sopimusta vastaavan takaisinottosopimuksen.

YHTEINEN JULISTUS ISLANNISTA JA NORJASTA

Sopimuspuolet ottavat huomioon Euroopan yhteisön sekä Islannin ja Norjan läheiset suhteet, jotka johtuvat erityisesti näiden maiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta. Tämän vuoksi on suotavaa, että entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia tekee tätä sopimusta vastaavan takaisinottosopimuksen Islannin ja Norjan kanssa.

YHTEINEN JULISTUS SVEITSISTÄ

Sopimuspuolet ottavat huomioon, että Euroopan unioni, Euroopan yhteisö ja Sveitsi ovat allekirjoittaneet sopimuksen Sveitsin osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen. On suotavaa, että entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia tekee kyseisen sopimuksen tultua voimaan Sveitsin kanssa tätä sopimusta vastaavan takaisinottosopimuksen.


19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 334/25


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä marraskuuta 2007,

Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä

(2007/818/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 63 artiklan 3 kohdan b alakohdan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut Euroopan yhteisön puolesta sopimuksen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta Montenegron tasavallan kanssa.

(2)

Tämä sopimus on 18 päivänä syyskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen mukaisesti allekirjoitettu Euroopan yhteisön puolesta 18 päivänä syyskuuta 2007 sillä edellytyksellä, että sopimus tehdään myöhemmin.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä.

(4)

Sopimuksella perustetaan takaisinoton sekakomitea, joka vahvistaa oman työjärjestyksensä. Tässä tapauksessa on tarkoituksenmukaista säätää yksinkertaistetun menettelyn noudattamisesta yhteisön kannan vahvistamisessa.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut haluavansa osallistua tämän päätöksen tekemiseen ja soveltamiseen.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti ja tämän vaikuttamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamiseen, Irlanti ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä sitä sovelleta siihen.

(7)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen, eikä se siten sido Tanskaa eikä sitä sovelleta siihen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan välinen sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa sopimuksen 22 artiklan 2 kohdassa määrätyn ilmoituksen (2).

3 artikla

Komissio edustaa yhteisöä sopimuksen 18 artiklalla perustettavassa takaisinoton sekakomiteassa.

4 artikla

Komissio vahvistaa takaisinoton sekakomiteassa esitettävän yhteisön kannan sopimuksen 18 artiklan 5 kohdan edellyttämästä sekakomitean työjärjestyksestä kuultuaan asiasta neuvoston nimeämää erityiskomiteaa.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. PEREIRA


(1)  Lausunto annettu 24. lokakuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan välinen

SOPIMUS

luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta

KORKEAT SOPIMUSPUOLET,

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’,

ja

MONTENEGRON TASAVALTA, jäljempänä ’Montenegro’,

OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET lujittaa yhteistyötään torjuakseen laitonta maahanmuuttoa entistä tehokkaammin,

HALUAVAT ottaa käyttöön tämän sopimuksen mukaisesti ja vastavuoroisuutta noudattaen nopeat ja toimivat menettelyt sellaisten henkilöiden tunnistamiseksi ja palauttamiseksi turvallisesti ja sääntöjenmukaisesti, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä Montenegron tai jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion alueella, ja helpottaa tällaisten henkilöiden kauttakulkua yhteistyön hengessä,

KOROSTAVAT, että tämä sopimus ei rajoita sellaisten yhteisöön, Euroopan unionin jäsenvaltioihin ja Montenegroon sovellettavien oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuiden soveltamista, jotka johtuvat kansainvälisestä oikeudesta ja erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta 4 päivänä marraskuuta 1950 tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta ja pakolaisten oikeusasemasta 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdystä yleissopimuksesta,

OTTAVAT HUOMIOON, että tämän sopimuksen määräyksiä, jotka sisältyvät Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osaston soveltamisalaan, ei Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteenä olevan, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti sovelleta Tanskan kuningaskuntaan,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a)

’sopimuspuolilla’ Montenegroa ja yhteisöä;

b)

’Montenegron kansalaisella’ henkilöä, jolla on Montenegron tasavallan kansalaisuus sen lainsäädännön mukaisesti;

c)

’jäsenvaltion kansalaisella’ henkilöä, jolla on jäsenvaltion kansalaisuus, sellaisena kuin se määritellään yhteisön tarpeita varten;

d)

’jäsenvaltiolla’ Euroopan unionin jäsenvaltiota, Tanskan kuningaskuntaa lukuun ottamatta;

e)

’kolmannen maan kansalaisella’ henkilöä, jolla on jonkin muun valtion kuin Montenegron tai jäsenvaltion kansalaisuus;

f)

’kansalaisuudettomalla henkilöllä’ henkilöä, jolla ei ole kansalaisuutta;

g)

’oleskeluluvalla’ Montenegron tai jonkin jäsenvaltion myöntämää millaista tahansa lupaa, joka oikeuttaa henkilön oleskelemaan asianomaisen valtion alueella. Ilmaisulla ei tarkoiteta määräaikaista lupaa oleskella asianomaisen valtion alueella turvapaikkahakemusta tai oleskelulupahakemusta käsiteltäessä;

h)

’viisumilla’ Montenegron tai jonkin jäsenvaltion myöntämää lupaa tai tekemää päätöstä, jolla sallitaan henkilön saapua asianomaisen valtion alueelle tai kulkea sen kautta. Sillä ei tarkoiteta lentoaseman kauttakulkuviisumeita;

i)

’pyynnön esittävällä valtiolla’ ja ’pyynnön esittäneellä valtiolla’ valtiota (Montenegroa tai jotakin jäsenvaltiota), joka on tämän sopimuksen 7 artiklan mukaisen takaisinottopyynnön tai 14 artiklan mukaisen kauttakulkupyynnön esittäjä;

j)

’pyynnön vastaanottavalla valtiolla’ ja ’pyynnön vastaanottaneella valtiolla’ valtiota (Montenegroa tai jotakin jäsenvaltiota), jolle tämän sopimuksen 7 artiklan mukainen takaisinottopyyntö tai 14 artiklan mukainen kauttakulkupyyntö on osoitettu;

k)

’toimivaltaisella viranomaisella’ Montenegron tai jonkin jäsenvaltion kansallista viranomaista, joka vastaa tämän sopimuksen täytäntöönpanosta sopimuksen 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti;

l)

’kauttakululla’ kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön kulkua pyynnön vastaanottaneen valtion alueen kautta hänen matkustaessaan pyynnön esittäneestä valtiosta kohdemaahan;

m)

’takaisinotolla’ pyynnön esittävään valtioon laittomasti tulleiden tai siellä laittomasti oleskelevien tai asuvien henkilöiden (pyynnön vastaanottavan valtion kansalaisten, kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden) siirtämistä pyynnön esittävän valtion alueelta ja vastaanottamista pyynnön vastaanottavan valtion alueelle tämän sopimuksen määräysten mukaisesti.

I JAKSO

MONTENEGRON TAKAISINOTTOVELVOLLISUUDET

2 artikla

Omien kansalaisten takaisinotto

1.   Montenegro ottaa jäsenvaltion pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon tai oleskelun edellytyksiä pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueella, jos esitetään näyttö siitä, että kyse on Montenegron kansalaisista, tai näin voidaan esitetyn alustavan näytön perusteella olettaa.

2.   Montenegro ottaa takaisin myös:

edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden naimattomat alaikäiset lapset syntymäpaikasta ja kansalaisuudesta riippumatta, ellei heillä ole itsenäistä oleskeluoikeutta pyynnön esittävässä jäsenvaltiossa,

edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden puolisot, joilla on jokin muu kansalaisuus, edellyttäen, että heillä on oikeus tulla Montenegron alueelle ja oleskella siellä tai he voivat saada oikeuden tulla Montenegron alueelle ja oleskella siellä, ellei heillä ole itsenäistä oleskeluoikeutta pyynnön esittävässä jäsenvaltiossa.

3.   Montenegro ottaa takaisin myös henkilöt, jotka tultuaan jäsenvaltion alueelle ovat menettäneet Montenegron kansalaisuuden tai luopuneet siitä, jollei jokin jäsenvaltio ole ainakin luvannut kyseisille henkilöille kansalaisuutta.

4.   Kun Montenegro on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, Montenegron toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto myöntää välittömästi, enintään kolmen työpäivän kuluessa, takaisinotettavan henkilön palauttamiseen tarvittavan matkustusasiakirjan, joka on voimassa vähintään kolmen kuukauden ajan. Jos asianomaista henkilöä ei voida oikeudellisista tai tosiasioihin perustuvista syistä siirtää alun perin myönnetyn matkustusasiakirjan voimassaoloaikana, Montenegron toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto pidentää matkustusasiakirjan voimassaoloaikaa tai tarvittaessa myöntää uuden matkustusasiakirjan, jonka voimassaoloaika on yhtä pitkä, 14 vuorokauden kuluessa. Jos Montenegro ei ole 14 vuorokauden kuluessa myöntänyt pyydettyä matkustusasiakirjaa, sen katsotaan hyväksyvän EU:n vakiomuotoisen matkustusasiakirjan karkottamista varten (1).

5.   Jos takaisinotettavalla henkilöllä on Montenegron kansalaisuuden lisäksi jonkin kolmannen valtion kansalaisuus, pyynnön esittävän jäsenvaltion on otettava huomioon, mihin valtioon takaisinotettava henkilö haluaa palata.

3 artikla

Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinotto

1.   Montenegro ottaa takaisin jäsenvaltion pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki kolmansien maiden kansalaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueella, jos esitetään näyttö tai voidaan esitetyn alustavan näytön perusteella olettaa, että

a)

kyseisillä henkilöillä oli maahan tullessaan Montenegron myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa; tai

b)

kyseiset henkilöt ovat saapuneet laittomasti suoraan jäsenvaltioiden alueelle oleskeltuaan Montenegron alueella tai kuljettuaan sen kautta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta ei sovelleta, jos

a)

kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on ainoastaan kulkenut Montenegrossa sijaitsevan kansainvälisen lentoaseman kautta; tai

b)

pyynnön esittänyt jäsenvaltio on myöntänyt kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle ennen kyseisen henkilön saapumista alueelleen tai sen jälkeen viisumin tai oleskeluluvan, paitsi jos

kyseisellä henkilöllä on Montenegron myöntämä viisumi tai oleskelulupa, jonka voimassaolo päättyy myöhemmin kuin pyynnön esittäneen jäsenvaltion myöntämän asiakirjan, tai

pyynnön esittäneen jäsenvaltion myöntämä viisumi tai oleskelulupa on saatu väärennettyjen asiakirjojen perusteella tai antamalla vääriä tietoja, tai

kyseinen henkilö ei noudata jotakin viisumiin liittyvää ehtoa.

3.   Montenegro ottaa jäsenvaltion pyynnöstä takaisin myös entisen Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan entiset kansalaiset, joille ei ole myönnetty mitään muuta kansalaisuutta ja jotka ovat syntyneet Montenegron alueella ja asuivat siellä 27 päivänä huhtikuuta 1992, edellyttäen, että Montenegron viranomaiset voivat takaisinottopyynnön esittämispäivänä vahvistaa viimeksi mainitun seikan.

4.   Kun Montenegro on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, pyynnön esittänyt jäsenvaltio myöntää henkilölle, jonka takaisinotto on hyväksytty, EU:n vakiomuotoisen matkustusasiakirjan karkottamista varten (1).

II JAKSO

YHTEISÖN TAKAISINOTTOVELVOLLISUUDET

4 artikla

Omien kansalaisten takaisinotto

1.   Jäsenvaltio ottaa Montenegron pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon tai oleskelun edellytyksiä Montenegron alueella, jos esitetään näyttö siitä, että kyse on kyseisen jäsenvaltion kansalaisista, tai näin voidaan esitetyn alustavan näytön perusteella olettaa.

2.   Jäsenvaltio ottaa takaisin myös:

edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden naimattomat alaikäiset lapset syntymäpaikasta ja kansalaisuudesta riippumatta, ellei heillä ole itsenäistä oleskeluoikeutta Montenegrossa;

edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden puolisot, joilla on jokin muu kansalaisuus, edellyttäen, että heillä on oikeus tulla pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueelle ja oleskella siellä tai he voivat saada oikeuden tulla pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueelle ja oleskella siellä, ellei heillä ole itsenäistä oleskeluoikeutta Montenegrossa.

3.   Jäsenvaltio ottaa takaisin myös henkilöt, jotka tultuaan Montenegron alueelle ovat menettäneet jäsenvaltion kansalaisuuden tai luopuneet siitä, jollei Montenegro ole ainakin luvannut kyseisille henkilöille kansalaisuutta.

4.   Kun pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto myöntää välittömästi, enintään kolmen työpäivän kuluessa, takaisinotettavan henkilön palauttamiseen tarvittavan matkustusasiakirjan, joka on voimassa vähintään kolmen kuukauden ajan. Jos asianomaista henkilöä ei voida oikeudellisista tai tosiasioihin perustuvista syistä siirtää alun perin myönnetyn matkustusasiakirjan voimassaoloaikana, kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto pidentää matkustusasiakirjan voimassaoloaikaa tai tarvittaessa myöntää uuden matkustusasiakirjan, jonka voimassaoloaika on yhtä pitkä, 14 vuorokauden kuluessa.

5.   Jos takaisinotettavalla henkilöllä on pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion kansalaisuuden lisäksi jonkin kolmannen valtion kansalaisuus, Montenegron on otettava huomioon, mihin valtioon takaisinotettava henkilö haluaa palata.

5 artikla

Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinotto

1.   Jäsenvaltio ottaa Montenegron pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki kolmansien maiden kansalaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä Montenegron alueella, jos esitetään näyttö tai voidaan esitetyn alustavan näytön perusteella olettaa, että

a)

kyseisillä henkilöillä on tai oli maahan tullessaan pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa; tai

b)

kyseiset henkilöt ovat saapuneet laittomasti suoraan Montenegron alueelle oleskeltuaan pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueella tai kuljettuaan sen kautta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta ei sovelleta, jos

a)

kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on ainoastaan kulkenut pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion kansainvälisen lentoaseman kautta; tai

b)

Montenegro on myöntänyt kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle ennen kyseisen henkilön saapumista Montenegron alueelle tai sen jälkeen viisumin tai oleskeluluvan, paitsi jos

kyseisellä henkilöllä on pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion myöntämä viisumi tai oleskelulupa, jonka voimassaoloaika on pidempi kuin Montenegron myöntämän asiakirjan, tai

Montenegron myöntämä viisumi tai oleskelulupa on saatu väärennettyjen asiakirjojen perusteella tai antamalla vääriä tietoja, tai

kyseinen henkilö ei noudata jotakin viisumiin liittyvää ehtoa.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta sovelletaan viisumin tai oleskeluluvan myöntäneeseen jäsenvaltioon. Jos vähintään kaksi jäsenvaltiota on myöntänyt viisumin tai oleskeluluvan, 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta sovelletaan jäsenvaltioon, joka on myöntänyt kauemmin voimassa olevan asiakirjan, tai jos yhden tai useamman asiakirjan voimassaolo on jo päättynyt, velvollisuutta sovelletaan jäsenvaltioon, jonka myöntämä asiakirja on yhä voimassa. Jos kaikkien asiakirjojen voimassaolo on jo päättynyt, 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta sovelletaan jäsenvaltioon, joka on myöntänyt asiakirjan, jonka voimassaolo on päättynyt viimeiseksi. Jos kyseisellä henkilöllä ei ole mitään mainituista asiakirjoista, 1 kohdassa tarkoitettu takaisinottovelvollisuus koskee jäsenvaltiota, josta henkilö on viimeksi poistunut.

4.   Kun jäsenvaltio on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, Montenegro myöntää henkilölle, jonka takaisinotto on hyväksytty, paluun edellyttämän matkustusasiakirjan.

III JAKSO

TAKAISINOTTOMENETTELY

6 artikla

Periaatteet

1.   Ellei 2 kohdan soveltamisesta muuta johdu, 2–5 artiklassa tarkoitettujen velvollisuuksien perusteella takaisinotettavan henkilön siirtäminen edellyttää takaisinottopyynnön esittämistä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Takaisinottopyyntöä ei tarvita, jos takaisinotettavalla henkilöllä on voimassa oleva matkustusasiakirja ja tarvittaessa pyynnön vastaanottavan valtion myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa.

7 artikla

Takaisinottopyyntö

1.   Takaisinottopyynnössä on oltava seuraavat tiedot:

a)

kyseisen henkilön henkilötiedot (esim. etunimet, sukunimet, syntymäaika ja, jos mahdollista, syntymäpaikka ja viimeisin kotipaikka) ja tarvittaessa naimattomien alaikäisten lasten ja/tai puolison henkilötiedot;

b)

maininta siitä, millä keinoin näyttö tai alustava näyttö kansalaisuudesta, kauttakulusta, kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksistä sekä laittomasta maahantulosta ja oleskelusta esitetään;

c)

takaisinotettavan henkilön valokuva.

2.   Takaisinottopyynnössä on mahdollisuuksien mukaan oltava myös seuraavat tiedot:

a)

tieto siitä, että siirrettävä henkilö saattaa tarvita apua tai hoitoa, mikäli henkilö on nimenomaan antanut luvan tiedon välittämiseen;

b)

muita suoja- tai turvatoimenpiteitä tai henkilön terveydentilaa koskevat tiedot, jotka saattavat olla tarpeen yksittäisessä siirtotapauksessa.

3.   Takaisinottopyynnöissä käytettävä yhteinen lomake on tämän sopimuksen liitteenä 6.

8 artikla

Kansalaisuutta koskeva näyttö

1.   Sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan ja 4 artiklan 1 kohdan mukainen kansalaisuutta koskeva näyttö voidaan esittää jollakin tämän sopimuksen liitteessä 1 luetelluista asiakirjoista, vaikka niiden voimassaolo olisikin päättynyt. Jos tällainen asiakirja esitetään, jäsenvaltiot ja Montenegro tunnustavat vastavuoroisesti kansalaisuuden ilman lisätutkimuksia. Kansalaisuutta koskevaa näyttöä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla.

2.   Sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan ja 4 artiklan 1 kohdan mukainen kansalaisuutta koskeva alustava näyttö voidaan esittää jollakin tämän sopimuksen liitteessä 2 luetelluista asiakirjoista, vaikka niiden voimassaolo olisikin päättynyt. Jos tällainen asiakirja esitetään, jäsenvaltiot ja Montenegro katsovat kansalaisuuden todennetuksi, jolleivät ne voi muuta osoittaa. Kansalaisuutta koskevaa alustavaa näyttöä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla.

3.   Jos mitään liitteissä 1 ja 2 luetelluista asiakirjoista ei voida esittää, pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltaiset diplomaatti- ja konsuliedustustot järjestävät takaisinotettavan henkilön kuulemisen pyynnöstä ilman aiheetonta viivytystä, ja enintään viiden työpäivän kuluessa pyyntöpäivästä, tämän kansalaisuuden todentamiseksi.

9 artikla

Kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä koskeva näyttö

1.   Sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa määrättyihin kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksiin liittyvä näyttö esitetään jollakin tämän sopimuksen liitteessä 3 luetelluista todisteista; sitä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla. Jäsenvaltiot ja Montenegro tunnustavat vastavuoroisesti tällaisen näytön ilman lisätutkimuksia.

2.   Sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa määrättyihin kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksiin liittyvä alustava näyttö esitetään jollakin tämän sopimuksen liitteessä 4 luetelluista todisteista; sitä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla. Jos tällaista alustavaa näyttöä esitetään, jäsenvaltiot ja Montenegro katsovat edellytysten täyttyneen, elleivät ne voi muuta osoittaa.

3.   Maahantulon, oleskelun tai asumisen laittomuus todetaan asianomaisen henkilön matkustusasiakirjoista, jos niistä puuttuu pyynnön esittävän valtion alueelle saapumisen edellyttämä viisumi tai muu oleskelulupa. Myös pyynnön esittävän valtion ilmoitusta siitä, että asianomaiselta henkilöltä on todettu puuttuvan tarvittavat matkustusasiakirjat, viisumi tai oleskelulupa, pidetään alustavana näyttönä laittomasta maahantulosta, oleskelusta tai asumisesta.

4.   Sopimuksen 3 artiklan 3 kohdassa määrättyihin entisen Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan entisten kansalaisten takaisinoton edellytyksiin liittyvä näyttö esitetään jollakin tämän sopimuksen liitteessä 5 a luetelluista todisteista; sitä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla. Montenegro tunnustaa tällaisen näytön ilman lisätutkimuksia, edellyttäen, että Montenegron viranomaiset voivat takaisinottopyynnön esittämispäivänä vahvistaa, missä henkilö asui 27 päivänä huhtikuuta 1992.

5.   Sopimuksen 3 artiklan 3 kohdassa määrättyihin entisen Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan entisten kansalaisten takaisinoton edellytyksiin liittyvä alustava näyttö esitetään jollakin tämän sopimuksen liitteessä 5 b luetelluista todisteista; sitä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla. Jos tällaista alustavaa näyttöä esitetään, Montenegro katsoo edellytysten täyttyneen, elleivät ne voi muuta osoittaa.

6.   Jos mitään liitteessä 5 luetelluista asiakirjoista ei voida esittää, Montenegron toimivaltaiset diplomaatti- ja konsuliedustustot järjestävät takaisinotettavan henkilön kuulemisen pyynnöstä ilman aiheetonta viivytystä, tai enintään kolmen työpäivän kuluessa pyyntöpäivästä, tämän kansalaisuuden todentamiseksi.

10 artikla

Määräajat

1.   Takaisinottopyyntö on esitettävä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun pyynnön esittävän valtion viranomainen on saanut tietää, että kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö ei ole täyttänyt tai ei enää täytä maahantulolle, oleskelulle tai asumiselle asetettuja edellytyksiä. Jos pyyntöä ei voida oikeudellisten tai tosiasiallisten esteiden vuoksi esittää ajoissa, määräaikaa pidennetään pyynnön esittäneen valtion pyynnöstä, mutta ainoastaan siihen asti, kunnes esteet ovat poistuneet.

2.   Takaisinottopyyntöön on vastattava kirjallisesti kaikissa tapauksissa 12 vuorokauden kuluessa. Määräajan kuluminen alkaa takaisinottopyynnön vastaanottamisesta. Jos pyyntöön ei vastata määräajassa, siirtoon katsotaan suostutun.

3.   Jos pyyntöön ei voida oikeudellisten tai tosiasiallisten esteiden vuoksi vastata 12 vuorokauden kuluessa, määräaikaa voidaan pidentää asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä enintään kuudella vuorokaudella. Jos pyyntöön ei vastata pidennetyssä määräajassa, siirtoon katsotaan suostutun.

4.   Takaisinottopyynnön hylkääminen on perusteltava.

5.   Kun suostumus on annettu tai kun 2 kohdassa vahvistettu määräaika on umpeutunut, asianomainen henkilö siirretään kolmen kuukauden kuluessa. Määräaikaa voidaan pyynnön esittäneen valtion pyynnöstä pidentää ajalla, joka tarvitaan oikeudellisten tai käytännön esteiden ratkaisemiseen.

11 artikla

Siirtoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja kuljetustavat

1.   Ennen kuin henkilö palautetaan, Montenegron ja kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset sopivat kirjallisesti etukäteen siirtoajankohtaan, maahantulopaikkaan, mahdolliseen saattamiseen ja muihin siirtoon liittyviin seikkoihin liittyvistä järjestelyistä.

2.   Kuljetus tapahtuu ilmateitse, meritse tai maitse. Ilmateitse palauttamisessa ei edellytetä Montenegron tai jäsenvaltion kansallisten lentoyhtiöiden käyttöä, ja siihen voidaan käyttää reitti- tai tilauslentoa. Jos mukana on saattaja, tämän ei tarvitse olla pyynnön esittäneen valtion toimivaltainen henkilö, vaan riittää, että tämä on Montenegron tai minkä tahansa jäsenvaltion toimivaltainen henkilö.

12 artikla

Erehdyksessä tapahtunut takaisinotto

Pyynnön esittänyt valtio ottaa takaisin pyynnön vastaanottaneen valtion takaisinottaman henkilön, jos kyseisen henkilön siirtoa seuraavien kolmen kuukauden kuluessa todetaan, että tämän sopimuksen 2–5 artiklassa vahvistetut edellytykset eivät täyty.

Tällaisissa tapauksissa sovelletaan tähän sopimukseen sisältyviä, menettelyä koskevia määräyksiä soveltuvin osin ja ilmoitetaan kaikki käytettävissä olevat tiedot takaisinotettavan henkilön todellisesta henkilöllisyydestä ja kansalaisuudesta.

IV JAKSO

KAUTTAKULKU

13 artikla

Periaatteet

1.   Jäsenvaltiot ja Montenegro pyrkivät rajoittamaan kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kauttakulun tapauksiin, joissa kyseisiä henkilöitä ei voida palauttaa suoraan määrävaltioon.

2.   Montenegro sallii kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kulun alueensa kautta jäsenvaltion sitä pyytäessä, ja jäsenvaltio puolestaan sallii kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kulun alueensa kautta Montenegron sitä pyytäessä, jos jatkoyhteys mahdollisissa muissa kauttakulkuvaltioissa ja takaisinotto määrävaltioon on varma.

3.   Montenegro tai jäsenvaltio voi evätä kauttakulun

a)

jos kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on todellisessa vaarassa joutua kidutetuksi tai epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi, saada kuolemanrangaistuksen tai joutua vainotuksi rodun, uskonnon, kansalaisuuden, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai poliittisten mielipiteiden vuoksi määrävaltiossa tai jossakin muussa kauttakulkuvaltiossa; tai

b)

jos kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle aiotaan langettaa rikosoikeudellisia seuraamuksia pyynnön vastaanottaneessa valtiossa tai jossakin muussa kauttakulkuvaltiossa; tai

c)

pyynnön vastaanottaneen valtion kansanterveyteen, kansalliseen turvallisuuteen, yleiseen järjestykseen tai muihin kansallisiin etuihin liittyvistä syistä.

4.   Montenegro tai jäsenvaltio voi peruuttaa minkä tahansa myönnetyn luvan, jos 3 kohdassa tarkoitetut olosuhteet syntyvät tai ilmenevät myöhemmin ja estävät kauttakulun toteuttamisen taikka jos jatkoyhteys mahdollisiin kauttakulkuvaltioihin tai takaisinotto määrävaltioon ei ole enää varma. Tällaisessa tapauksessa pyynnön esittänyt valtio ottaa kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tarvittaessa viipymättä takaisin.

14 artikla

Kauttakulkumenettely

1.   Kauttakulkua koskeva pyyntö on esitettävä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallisena ja siinä on oltava seuraavat tiedot:

a)

kauttakulkutapa (ilmateitse, meritse tai maitse), mahdolliset muut kauttakulkuvaltiot ja suunniteltu lopullinen määräpaikka;

b)

asianomaisen henkilön henkilötiedot (esimerkiksi etunimi, sukunimi, syntymänimi, henkilön käyttämät tai hänestä käytetyt muut nimet tai peitenimet, syntymäaika, sukupuoli ja mahdollisuuksien mukaan syntymäpaikka, kansalaisuus, kieli sekä matkustusasiakirjan laji ja numero);

c)

suunniteltu maahantulopaikka, kauttakulun ajankohta ja mahdollinen saattajien käyttö;

d)

ilmoitus siitä, että pyynnön esittävä valtio katsoo 13 artiklan 2 kohdan mukaisten edellytysten täyttyvän ja ettei ole tiedossa syytä 13 artiklan 3 kohdan mukaiselle kauttakulun epäämiselle.

Kauttakulkupyynnöissä käytettävä yhteinen lomake on tämän sopimuksen liitteessä 7.

2.   Pyynnön vastaanottanut valtio ilmoittaa kirjallisesti pyynnön esittäneelle valtiolle viiden vuorokauden kuluessa suostumuksestaan sekä vahvistaa maahantulopaikan ja suunnitellun ajankohdan tai ilmoittaa kyseiselle valtiolle pyynnön epäämisestä perusteluineen.

3.   Jos kauttakulku tapahtuu ilmateitse, takaisinotettava henkilö ja mahdolliset saattajat vapautetaan velvollisuudesta hankkia lentokentän kauttakulkuviisumi.

4.   Pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltaiset viranomaiset avustavat keskinäisen neuvonpidon mukaisesti kauttakulussa erityisesti huolehtimalla kyseisten henkilöiden valvonnasta ja antamalla käyttöön tätä varten tarvittavat välineet.

V JAKSO

KUSTANNUKSET

15 artikla

Kuljetus- ja kauttakulkukustannukset

Pyynnön esittänyt valtio vastaa kaikista tämän sopimuksen mukaisesta takaisinotosta ja kauttakulusta aiheutuvista kuljetuskustannuksista lopullisen määrävaltion rajalle saakka, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimivaltaisten viranomaisten oikeutta periä takaisinottokustannukset takaisinotettavalta henkilöltä tai kolmansilta osapuolilta.

VI JAKSO

TIETOSUOJA JA RAJOITTAMATTOMUUSLAUSEKE

16 artikla

Tietosuoja

Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan, jos joko Montenegron tai jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat niitä tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Henkilötietoja käsitellään kussakin yksittäisessä tapauksessa Montenegron kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja jos tietojen tarkastaja on jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, noudatetaan direktiivin 95/46/EY (2) säännöksiä ja tämän direktiivin mukaisesti annettua kyseisen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä. Lisäksi noudatetaan seuraavia periaatteita:

a)

henkilötietoja on käsiteltävä asiallisesti ja lainsäädäntöä noudattaen;

b)

henkilötietojen keräämisen erikseen määritellyn, nimenomaisen ja perustellun tarkoituksen on oltava tämän sopimuksen täytäntöönpaneminen, eikä tietoja luovuttava tai vastaanottava viranomainen saa myöhemmin käsitellä niitä tämän tarkoituksen kanssa ristiriitaisella tavalla;

c)

henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia eikä niitä saa olla liikaa suhteessa niiden keräämistarkoitukseen ja/tai myöhempään käsittelytarkoitukseen. Ainoastaan seuraavia henkilötietoja voidaan luovuttaa:

siirrettävän henkilön henkilötiedot (esimerkiksi etunimet, sukunimet, mahdolliset aiemmat nimet, henkilön käyttämät tai hänestä käytetyt muut nimet tai peitenimet, sukupuoli, siviilisääty, syntymäaika ja -paikka, nykyinen ja mahdollinen aikaisempi kansalaisuus),

passi, henkilötodistus tai ajokortti (numero, voimassaoloaika, myöntämispäivämäärä, asiakirjan myöntänyt viranomainen ja myöntämispaikka),

pysähtymispaikat ja matkareitit,

muut tiedot siirrettävän henkilön tunnistamiseksi tai tämän sopimuksen mukaisten takaisinottoedellytysten tarkastelemiseksi;

d)

henkilötietojen on oltava paikkansapitäviä, ja ne on tarvittaessa pidettävä ajan tasalla;

e)

henkilötiedot on säilytettävä muodossa, josta tietojen kohteet ovat tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty tai jota varten niitä myöhemmin käsitellään;

f)

sekä tietoja luovuttavan viranomaisen että tietoja vastaanottavan viranomaisen on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet henkilötietojen oikaisemiseksi tai tuhoamiseksi tai niihin tutustumisen estämiseksi, kun tietojen käsittely ei tapahdu tämän artiklan määräysten mukaisesti, erityisesti jos tiedot eivät ole asianmukaisia, olennaisia, paikkansapitäviä tai tietoja on käsittelyn kannalta liikaa. Tietojen oikaisusta, tuhoamisesta tai niihin tutustumisen estämisestä on ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle;

g)

tiedot vastaanottaneen viranomainen on pyynnöstä ilmoitettava tiedot luovuttaneelle viranomaiselle luovutettujen tietojen käytöstä ja niiden avulla saaduista tuloksista;

h)

henkilötietoja voidaan luovuttaa vain toimivaltaisille viranomaisille. Tietojen välittäminen edelleen muille tahoille edellyttää tiedot luovuttaneen viranomaisen etukäteen antamaa suostumusta;

i)

henkilötiedot luovuttaneella viranomaisella ja tiedot vastaanottaneella viranomaisella on velvollisuus pitää kirjaa henkilötietojen luovuttamisesta ja vastaanottamisesta.

17 artikla

Rajoittamattomuuslauseke

1.   Tämä sopimus ei rajoita sellaisten Euroopan yhteisöön, sen jäsenvaltioihin ja Montenegroon sovellettavien oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuiden soveltamista, jotka johtuvat kansainvälisestä oikeudesta ja erityisesti

pakolaisten oikeusasemasta 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdystä yleissopimuksesta sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyllä pakolaisten oikeusasemaa koskevalla pöytäkirjalla,

turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaisemisesta tehdyistä kansainvälisistä sopimuksista,

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta 4 päivänä marraskuuta 1950 tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta,

kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisesta 10 päivänä joulukuuta 1984 tehdystä yleissopimuksesta,

kansainvälisistä luovuttamista ja kauttakulkua koskevista yleissopimuksista,

toisen maan kansalaisten takaisinottamista koskevista monenvälisistä kansainvälisistä yleissopimuksista ja muista sopimuksista.

2.   Mikään tässä sopimuksessa ei estä henkilön palauttamista muuta virallista tai epävirallista järjestelyä noudattaen.

VII JAKSO

TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SOVELTAMINEN

18 artikla

Takaisinoton sekakomitea

1.   Sopimuspuolet antavat toisilleen keskinäistä apua tämän sopimuksen soveltamisessa ja tulkinnassa. Tätä varten ne perustavat takaisinoton sekakomitean, jäljempänä ’komitea’, jonka tehtävänä on erityisesti

a)

valvoa tämän sopimuksen soveltamista;

b)

päättää tämän sopimuksen yhdenmukaisen soveltamisen edellyttämistä täytäntöönpanojärjestelyistä;

c)

vaihtaa säännöllisesti tietoja yksittäisten jäsenvaltioiden ja Montenegron 19 artiklan mukaisesti laatimista täytäntöönpanopöytäkirjoista;

d)

antaa suosituksia tähän sopimukseen ja sen liitteisiin tehtävistä muutoksista.

2.   Komitean päätökset ovat sopimuspuolia velvoittavia.

3.   Komitea koostuu yhteisön ja Montenegron edustajista; yhteisöä siinä edustaa komissio.

4.   Komitea kokoontuu tarvittaessa jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä.

5.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

19 artikla

Täytäntöönpanopöytäkirjat

1.   Montenegro ja jäsenvaltio voivat jäsenvaltion tai Montenegron pyynnöstä laatia täytäntöönpanopöytäkirjoja, joissa vahvistetaan seuraavia asioita koskevat säännöt:

a)

toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen, rajanylityspaikat ja yhteyspistetietojen vaihto;

b)

saattajan kanssa tapahtuvan palauttamisen, muun muassa saatettavien kolmansien maiden kansalaisten sekä kansalaisuudettomien henkilöiden kauttakulun, edellytykset;

c)

keinot ja asiakirjat, joita ei ole lueteltu tämän sopimuksen liitteissä 1–5.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanopöytäkirjat tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun niistä on ilmoitettu 18 artiklassa tarkoitetulle takaisinottokomitealle.

3.   Montenegro suostuu soveltamaan jäsenvaltion kanssa laaditun täytäntöönpanopöytäkirjan määräyksiä myös suhteissaan toiseen jäsenvaltioon, jos viimeksi mainittu sitä pyytää, edellyttäen, että soveltaminen on käytännössä mahdollista.

20 artikla

Suhde jäsenvaltioiden kahdenvälisiin takaisinottosopimuksiin tai järjestelyihin

Tämän sopimuksen määräyksillä on etusija sellaisen henkilöiden takaisinottoa koskevan kahdenvälisen sopimuksen tai muun järjestelyn määräyksiin nähden, jonka yksittäinen jäsenvaltio ja Montenegro ovat tehneet tai saattavat tehdä 19 artiklan mukaisesti, sikäli kuin kyseisen sopimuksen tai välineen määräykset ovat ristiriidassa tämän sopimuksen määräysten kanssa.

VIII JAKSO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

21 artikla

Alueet, joihin sopimusta sovelletaan

1.   Ellei 2 kohdan soveltamisesta muuta johdu, tätä sopimusta sovelletaan alueeseen, jolla sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta, ja Montenegron alueeseen.

2.   Tätä sopimusta ei sovelleta Tanskan kuningaskunnan alueeseen.

22 artikla

Voimaantulo, kesto ja voimassaolon päättyminen

1.   Sopimuspuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omia menettelyjään noudattaen.

2.   Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen 1 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen päätökseen saattamisesta.

3.   Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.

4.   Kumpikin sopimuspuoli voi keskeyttää väliaikaisesti tämän sopimuksen soveltamisen kokonaan tai osittain kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden osalta ilmoittamalla asiasta virallisesti toiselle sopimuspuolelle 18 artiklassa tarkoitettua komiteaa kuultuaan yleiseen järjestykseen tai kansallisen turvallisuuden tai kansanterveyden suojaamiseen liittyvistä syistä. Keskeyttäminen tulee voimaan toisena tällaista ilmoitusta seuraavana päivänä.

5.   Kumpi tahansa sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta virallisesti toiselle sopimuspuolelle. Tämän sopimuksen soveltaminen päättyy kuuden kuukauden kuluttua tällaisen ilmoituksen tekemisestä.

23 artikla

Liitteet

Liitteet 1–7 ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän kahtena kappaleena sopimuspuolten virallisilla kielillä, joista jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku Zajednicu

Image

Image

За Република Черна гора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Ċerná Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

Image


(1)  Vakiomuotoinen matkustusasiakirja on 30 päivänä marraskuuta 1994 annetussa neuvoston suosituksessa olevan mallin mukainen.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

LIITE 1

LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOIDEN ESITTÄMISTÄ PIDETÄÄN NÄYTTÖNÄ KANSALAISUUDESTA

(2 ARTIKLAN 1 KOHTA, 4 ARTIKLAN 1 KOHTA JA 8 ARTIKLAN 1 KOHTA)

Jos pyynnön vastaanottava valtio on jäsenvaltio:

mikä tahansa passi (kansallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi, seuruepassi ja passin korvaava asiakirja, mukaan lukien lapsipassi),

mikä tahansa henkilökortti (mukaan luettuina määräaikaiset ja tilapäiset kortit),

sotilaspassi ja asevoimien henkilökortti,

merimieskirja ja laivureiden palvelukortti.

Jos pyynnön vastaanottava valtio on Montenegro:

Montenegron tasavallan sisäasiainministeriön 15 päivän kesäkuuta 1997 jälkeen myöntämä matkustusasiakirja (kansallinen passi ja seuruepassi; ns. sininen passi) ja Montenegron tasavallan ulkoasiainministeriön myöntämä matkustusasiakirja (diplomaattipassi ja virkapassi) sekä uuden matkustusasiakirjoja koskevan lain mukaisesti myönnettävät matkustusasiakirjat,

Montenegron tasavallan sisäasiainministeriön 1 päivän toukokuuta 1994 jälkeen myöntämä henkilökortti sekä uuden henkilökortteja koskevan lain mukaisesti myönnettävät henkilökortit,

Montenegron armeijan sotilaspassi tai asevoimien henkilökortti,

merimieskirja ja laivureiden palvelukortti.

LIITE 2

LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOIDEN ESITTÄMISTÄ PIDETÄÄN ALUSTAVANA NÄYTTÖNÄ KANSALAISUUDESTA

(2 ARTIKLAN 1 KOHTA, 4 ARTIKLAN 1 KOHTA JA 8 ARTIKLAN 2 KOHTA)

Jos pyynnön vastaanottava valtio on joko jäsenvaltio tai Montenegro:

jonkin tämän sopimuksen liitteessä 1 luetellun asiakirjan valokopio,

ajokortti tai sen valokopio,

syntymätodistus tai sen valokopio,

mikä tahansa muu pyynnön vastaanottavan valtion viranomaisten myöntämä virallinen asiakirja, joka voi auttaa kyseisen henkilön kansalaisuuden toteamisessa,

todistus kansalaisuudesta ja muu virallinen asiakirja, jossa mainitaan tai josta selvästi ilmenee kansalaisuus.

Jos pyynnön vastaanottava valtio on Montenegro:

Montenegron tasavallan sisäasiainministeriön ennen 15 päivää kesäkuuta 1997 myöntämä passi (ns. punainen passi) ja sen valokopio,

Montenegron tasavallan sisäasiainministeriön ennen 1 päivää toukokuuta 1994 myöntämä henkilökortti ja sen valokopio.

LIITE 3

YHTEINEN LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOITA PIDETÄÄN KOLMANSIEN MAIDEN KANSALAISTEN JA KANSALAISUUDETTOMIEN HENKILÖIDEN TAKAISINOTON EDELLYTYKSIIN LIITTYVÄNÄ NÄYTTÖNÄ

(3 ARTIKLAN 1 KOHTA, 5 ARTIKLAN 1 KOHTA JA 9 ARTIKLAN 1 KOHTA)

tulo- tai poistumisleima tai vastaava merkintä asianomaisen henkilön matkustusasiakirjassa tai muu näyttö maahantulosta tai maastapoistumisesta (esim. valokuvat),

asianomaisen henkilön nimelle kirjoitettu lento-, juna-, bussi- tai laivalippu ja/tai matkustajaluettelo, joka osoittaa asianomaisen henkilön oleskelleen pyynnön vastaanottavan valtion alueella ja hänen matkareittinsä pyynnön vastaanottavan valtion alueella,

erityisesti sellaisten rajaviranomaisten ja muiden todistajien antamat viralliset lausunnot, jotka voivat todistaa asianomaisen henkilön ylittäneen rajan,

asianomaisen henkilön oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen yhteydessä antama virallinen lausunto, joka osoittaa asianomaisen henkilön oleskelleen pyynnön vastaanottavan valtion alueella tai hänen matkareittinsä pyynnön vastaanottavan valtion alueella.

LIITE 4

YHTEINEN LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOITA PIDETÄÄN KOLMANSIEN MAIDEN KANSALAISTEN JA KANSALAISUUDETTOMIEN HENKILÖIDEN TAKAISINOTON EDELLYTYKSIIN LIITTYVÄNÄ ALUSTAVANA NÄYTTÖNÄ

(3 ARTIKLAN 1 KOHTA, 5 ARTIKLAN 1 KOHTA JA 9 ARTIKLAN 2 KOHTA)

pyynnön esittävän valtion toimivaltaisten viranomaisten antama kuvaus paikasta ja olosuhteista, joissa asianomainen henkilö on pysäytetty hänen saavuttuaan kyseisen valtion alueelle,

kansainvälisen järjestön (esimerkiksi UNHCR) toimittamat henkilön henkilöllisyyteen ja/tai oleskeluun liittyvät tiedot,

perheenjäsenten, matkaseuran yms. ilmoitukset/vahvistamat tiedot,

mikä tahansa asiakirja, todistus tai lasku (esim. hotellilasku, lääkärin ajanvarauskortti, julkisen tai yksityisten laitoksen pääsykortti, autonvuokraussopimus, luottokorttitosite jne.), joka osoittaa selvästi, että asianomainen henkilö on oleskellut pyynnön vastaanottaneen valtion alueella,

tiedot, joista ilmenee, että asianomainen henkilö on käyttänyt kuriirin tai matkatoimiston palveluja.

LIITE 5

LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOITA PIDETÄÄN ENTISEN JUGOSLAVIAN SOSIALISTISEN LIITTOTASAVALLAN ENTISTEN KANSALAISTEN TAKAISINOTON EDELLYTYKSIIN LIITTYVÄNÄ NÄYTTÖNÄ TAI ALUSTAVANA NÄYTTÖNÄ

(3 ARTIKLAN 3 KOHTA, 9 ARTIKLAN 4 KOHTA JA 9 ARTIKLAN 5 KOHTA)

Liite 5 a (Näyttönä pidettävät asiakirjat)

entisen Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan myöntämä syntymätodistus tai sen valokopio,

Montenegron, entisen Jugoslavian liittotasavallan, Serbian ja Montenegron entisen valtioliiton tai entisen Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan myöntämä virallinen asiakirja, josta käy ilmi 3 artiklan 3 kohdassa edellytetty syntymäpaikka ja/tai asuinpaikka, tai tällaisen asiakirjan valokopio.

Liite 5 b (Alustavana näyttönä pidettävät asiakirjat)

muu asiakirja tai todistus, josta käy ilmi, että asianomainen henkilö on syntynyt ja/tai asuu Montenegron alueella, tai tällaisen asiakirjan valokopio,

asianomaisen henkilön oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen yhteydessä antama virallinen lausunto.

LIITE 6

Image

Image

Image

LIITE 7

Image

Image

YHTEINEN JULISTUS 2 ARTIKLAN 4 KOHDASTA JA 4 ARTIKLAN 4 KOHDASTA

Siihen asti, kunnes Montenegron tasavalta perustaa diplomaatti- tai konsuliedustustot EU:n jäsenvaltioiden alueelle, 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut matkustusasiakirjat myöntää Serbian tasavallan diplomaatti- tai konsuliedustusto Montenegron tasavallan ja Serbian tasavallan välillä tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti tai jonkin muun Montenegroa edustavan valtion diplomaatti- tai konsuliedustusto.

Jos pyynnön vastaanottavalla jäsenvaltiolla ei ole diplomaatti- tai konsuliedustustoa Montenegron tasavallassa, 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti myönnettävän matkustusasiakirjan myöntää pyynnön vastaanottavaa jäsenvaltiota edustava diplomaatti- tai konsuliedustusto. Matkustusasiakirja myönnetään pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion puolesta sen annettua tähän luvan.

YHTEINEN JULISTUS 3 JA 5 ARTIKLASTA

Sopimuspuolet pyrkivät palauttamaan kotimaahan kolmansien maiden kansalaiset, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä sopimuspuolen alueella.

YHTEINEN JULISTUS SOPIMUKSEN 3 ARTIKLAN 1 KOHDASTA

Sopimuspuolet sopivat, että näissä määräyksissä sillä, että henkilö ”tulee suoraan” Montenegron alueelta tarkoitetaan asianomaisen henkilön saapumista jäsenvaltioiden alueelle ilmateitse, maitse tai meritse kulkematta kolmannen maan kautta. Kauttakulkua kolmannen maan lentokenttäalueen kautta ei katsota maahantuloksi.

YHTEINEN JULISTUS TANSKASTA

Sopimuspuolet ottavat huomioon, että tätä sopimusta ei sovelleta Tanskan kuningaskunnan alueella eikä Tanskan kuningaskunnan kansalaisiin. Tämän vuoksi on suotavaa, että Montenegro ja Tanska tekevät tätä sopimusta vastaavan takaisinottosopimuksen.

YHTEINEN JULISTUS ISLANNISTA JA NORJASTA

Sopimuspuolet toteavat Euroopan yhteisön sekä Islannin ja Norjan läheiset suhteet, jotka johtuvat erityisesti näiden maiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta. Tämän vuoksi on suotavaa, että Montenegro tekee tätä sopimusta vastaavan takaisinottosopimuksen Islannin ja Norjan kanssa.

YHTEINEN JULISTUS SVEITSISTÄ

Sopimuspuolet ottavat huomioon, että Euroopan unioni, Euroopan yhteisö ja Sveitsi ovat allekirjoittaneet sopimuksen Sveitsin osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen. On suotavaa, että Montenegro tekee kyseisen sopimuksen tultua voimaan Sveitsin kanssa tätä sopimusta vastaavan takaisinottosopimuksen.


19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 334/45


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä marraskuuta 2007,

Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä

(2007/819/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 63 artiklan 3 kohdan b alakohdan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut Euroopan yhteisön puolesta sopimuksen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta Serbian tasavallan kanssa.

(2)

Sopimus on 18 päivänä syyskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen mukaisesti allekirjoitettu Euroopan yhteisön puolesta 18 päivänä syyskuuta 2007 sillä edellytyksellä, että se tehdään myöhemmin.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä.

(4)

Sopimuksella perustetaan takaisinoton sekakomitea, joka vahvistaa oman työjärjestyksensä. Tässä tapauksessa on tarkoituksenmukaista säätää yksinkertaistetun menettelyn noudattamisesta yhteisön kannan vahvistamisessa.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut haluavansa osallistua tämän päätöksen tekemiseen ja soveltamiseen.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti ja tämän vaikuttamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamiseen, Irlanti ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen, eikä sitä sovelleta siihen.

(7)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen, eikä se siten sido Tanskaa eikä sitä sovelleta siihen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välinen sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa sopimuksen 22 artiklan 2 kohdassa määrätyn ilmoituksen (2).

3 artikla

Komissio edustaa yhteisöä sopimuksen 18 artiklalla perustettavassa takaisinoton sekakomiteassa.

4 artikla

Komissio vahvistaa takaisinoton sekakomiteassa esitettävän yhteisön kannan sopimuksen 18 artiklan 5 kohdan edellyttämästä sekakomitean työjärjestyksestä kuultuaan asiasta neuvoston nimeämää erityiskomiteaa.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. PEREIRA


(1)  Lausunto annettu 24. lokakuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välinen

SOPIMUS

luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta

KORKEAT SOPIMUSPUOLET,

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’,

ja

SERBIAN TASAVALTA, jäljempänä ’Serbia’,

OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET lujittaa yhteistyötään torjuakseen laitonta maahanmuuttoa entistä tehokkaammin,

HALUAVAT ottaa käyttöön tämän sopimuksen mukaisesti ja vastavuoroisuutta noudattaen nopeat ja toimivat menettelyt sellaisten henkilöiden tunnistamiseksi ja palauttamiseksi turvallisesti ja sääntöjenmukaisesti, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä Serbian tai jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion alueella, ja helpottaa tällaisten henkilöiden kauttakulkua yhteistyön hengessä,

KOROSTAVAT, että tämä sopimus ei rajoita sellaisten yhteisöön, Euroopan unionin jäsenvaltioihin ja Serbiaan sovellettavien oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuiden soveltamista, jotka johtuvat kansainvälisestä oikeudesta ja erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta 4 päivänä marraskuuta 1950 tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta ja pakolaisten oikeusasemasta 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdystä yleissopimuksesta,

OTTAVAT HUOMIOON, että tämän sopimuksen määräyksiä, jotka sisältyvät Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osaston soveltamisalaan, ei Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteenä olevan, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti sovelleta Tanskan kuningaskuntaan,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a)

’sopimuspuolilla’ Serbiaa ja yhteisöä;

b)

’Serbian kansalaisella’ henkilöä, jolla on Serbian tasavallan kansalaisuus sen lainsäädännön mukaisesti;

c)

’jäsenvaltion kansalaisella’ henkilöä, jolla on jäsenvaltion kansalaisuus, sellaisena kuin se määritellään yhteisön tarpeita varten;

d)

’jäsenvaltiolla’ Euroopan unionin jäsenvaltiota, Tanskan kuningaskuntaa lukuun ottamatta;

e)

’kolmannen maan kansalaisella’ henkilöä, jolla on jonkin muun valtion kuin Serbian tai jäsenvaltion kansalaisuus;

f)

’kansalaisuudettomalla henkilöllä’ henkilöä, jolla ei ole kansalaisuutta;

g)

’oleskeluluvalla’ Serbian tai jonkin jäsenvaltion myöntämää millaista tahansa lupaa, joka oikeuttaa henkilön oleskelemaan asianomaisen valtion alueella. Ilmaisulla ei tarkoiteta määräaikaista lupaa oleskella asianomaisen valtion alueella turvapaikkahakemusta tai oleskelulupahakemusta käsiteltäessä;

h)

’viisumilla’ Serbian tai jonkin jäsenvaltion myöntämää lupaa tai tekemää päätöstä, jolla sallitaan henkilön saapua asianomaisen valtion alueelle tai kulkea sen kautta. Sillä ei tarkoiteta lentoaseman kauttakulkuviisumeita;

i)

’pyynnön esittävällä valtiolla’ ja ’pyynnön esittäneellä valtiolla’ valtiota (Serbiaa tai jotakin jäsenvaltiota), joka on tämän sopimuksen 7 artiklan mukaisen takaisinottopyynnön tai 14 artiklan mukaisen kauttakulkupyynnön esittäjä;

j)

’pyynnön vastaanottavalla valtiolla’ ja ’pyynnön vastaanottaneella valtiolla’ valtiota (Serbiaa tai jotakin jäsenvaltiota), jolle tämän sopimuksen 7 artiklan mukainen takaisinottopyyntö tai 14 artiklan mukainen kauttakulkupyyntö on osoitettu;

k)

’toimivaltaisella viranomaisella’ Serbian tai jonkin jäsenvaltion kansallista viranomaista, joka vastaa tämän sopimuksen täytäntöönpanosta sopimuksen 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti;

l)

”rajavyöhykkeellä’ aluetta, joka ulottuu enintään 30 kilometrin päähän jäsenvaltion ja Serbian välisestä yhteisestä maarajasta, tai jäsenvaltiossa taikka Serbiassa olevaa kansainvälisen lentoaseman aluetta;

m)

’kauttakululla’ kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön kulkua pyynnön vastaanottaneen valtion alueen kautta hänen matkustaessaan pyynnön esittäneestä valtiosta kohdemaahan.

I JAKSO

SERBIAN TAKAISINOTTOVELVOLLISUUDET

2 artikla

Omien kansalaisten takaisinotto

1.   Serbia ottaa jäsenvaltion pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon tai oleskelun edellytyksiä pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueella, jos esitetään näyttö siitä, että kyse on Serbian kansalaisista, tai näin voidaan esitetyn alustavan näytön perusteella olettaa.

2.   Serbia ottaa takaisin myös:

edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden naimattomat alaikäiset lapset syntymäpaikasta ja kansalaisuudesta riippumatta, ellei heillä ole itsenäistä oleskeluoikeutta pyynnön esittävässä jäsenvaltiossa,

edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden puolisot, joilla on jokin muu kansalaisuus, edellyttäen, että heillä on oikeus tulla Serbian alueelle ja oleskella siellä tai he voivat saada oikeuden tulla Serbian alueelle ja oleskella siellä, ellei heillä ole itsenäistä oleskeluoikeutta pyynnön esittävässä jäsenvaltiossa.

3.   Serbia ottaa takaisin myös henkilöt, jotka tultuaan jäsenvaltion alueelle ovat luopuneet Serbian kansalaisuudesta, jollei tämä jäsenvaltio ole vähintään luvannut kyseisille henkilöille kansalaisuutta.

4.   Kun Serbia on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, Serbian toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto myöntää välittömästi, enintään kolmen työpäivän kuluessa, takaisinotettavan henkilön palauttamiseen tarvittavan matkustusasiakirjan, joka on voimassa vähintään kolmen kuukauden ajan. Jos asianomaista henkilöä ei voida oikeudellisista tai tosiasioihin perustuvista syistä siirtää alun perin myönnetyn matkustusasiakirjan voimassaoloaikana, Serbian toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto pidentää matkustusasiakirjan voimassaoloaikaa tai tarvittaessa myöntää uuden matkustusasiakirjan, jonka voimassaoloaika on yhtä pitkä, 14 vuorokauden kuluessa. Jos Serbia ei ole 14 vuorokauden kuluessa myöntänyt pyydettyä matkustusasiakirjaa, sen katsotaan hyväksyvän EU:n vakiomuotoisen matkustusasiakirjan karkottamista varten (1).

5.   Jos takaisinotettavalla henkilöllä on Serbian kansalaisuuden lisäksi jonkin kolmannen valtion kansalaisuus, pyynnön esittävän jäsenvaltion on otettava huomioon, mihin valtioon takaisinotettava henkilö haluaa palata.

3 artikla

Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinotto

1.   Serbia ottaa takaisin jäsenvaltion pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki kolmansien maiden kansalaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueella, jos esitetään näyttö tai voidaan esitetyn alustavan näytön perusteella olettaa, että

a)

kyseisillä henkilöillä oli maahan tullessaan Serbian myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa; tai

b)

kyseiset henkilöt ovat saapuneet laittomasti suoraan jäsenvaltioiden alueelle oleskeltuaan Serbian alueella tai kuljettuaan sen kautta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta ei sovelleta, jos

a)

kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on ainoastaan kulkenut Serbiassa sijaitsevan kansainvälisen lentoaseman kautta; tai

b)

pyynnön esittänyt jäsenvaltio on myöntänyt kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle ennen kyseisen henkilön saapumista alueelleen tai sen jälkeen viisumin tai oleskeluluvan, paitsi jos

kyseisellä henkilöllä on Serbian myöntämä viisumi tai oleskelulupa, jonka voimassaolo päättyy myöhemmin, tai

pyynnön esittäneen valtion myöntämä viisumi tai oleskelulupa on saatu väärennettyjen asiakirjojen perusteella tai antamalla vääriä tietoja, ja kyseinen henkilö on oleskellut Serbian alueella tai kulkenut sen kautta, tai

kyseinen henkilö ei noudata jotakin viisumiin liittyvää ehtoa ja on oleskellut Serbian alueella tai kulkenut sen kautta.

3.   Serbia ottaa jäsenvaltion pyynnöstä takaisin myös Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan entiset kansalaiset, joille ei ole myönnetty mitään muuta kansalaisuutta ja jotka ovat syntyneet Serbian alueella ja asuivat siellä 27 päivänä huhtikuuta 1992.

4.   Kun Serbia on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, pyynnön esittänyt jäsenvaltio myöntää henkilölle, jonka takaisinotto on hyväksytty, EU:n vakiomuotoisen matkustusasiakirjan karkottamista varten (1).

II JAKSO

YHTEISÖN TAKAISINOTTOVELVOLLISUUDET

4 artikla

Omien kansalaisten takaisinotto

1.   Jäsenvaltio ottaa Serbian pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon tai oleskelun edellytyksiä Serbian alueella, jos esitetään näyttö siitä, että kyse on kyseisen jäsenvaltion kansalaisista, tai näin voidaan esitetyn alustavan näytön perusteella olettaa.

2.   Jäsenvaltio ottaa takaisin myös:

edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden naimattomat alaikäiset lapset syntymäpaikasta ja kansalaisuudesta riippumatta, ellei heillä ole itsenäistä oleskeluoikeutta Serbiassa,

edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden puolisot, joilla on jokin muu kansalaisuus, edellyttäen, että heillä on oikeus tulla pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueelle ja oleskella siellä tai he voivat saada oikeuden tulla pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueelle ja oleskella siellä, ellei heillä ole itsenäistä oleskeluoikeutta Serbiassa.

3.   Jäsenvaltio ottaa takaisin myös henkilöt, jotka tultuaan Serbian alueelle ovat luopuneet jäsenvaltion kansalaisuudesta, jollei Serbia ole vähintään luvannut kyseisille henkilöille kansalaisuutta.

4.   Kun pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto myöntää välittömästi, enintään kolmen työpäivän kuluessa, takaisinotettavan henkilön palauttamiseen tarvittavan matkustusasiakirjan, joka on voimassa vähintään kolmen kuukauden ajan. Jos asianomaista henkilöä ei voida oikeudellisista tai tosiasioihin perustuvista syistä siirtää alun perin myönnetyn matkustusasiakirjan voimassaoloaikana, kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto pidentää matkustusasiakirjan voimassaoloaikaa tai tarvittaessa myöntää uuden matkustusasiakirjan, jonka voimassaoloaika on yhtä pitkä, 14 vuorokauden kuluessa.

5.   Jos takaisinotettavalla henkilöllä on pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion kansalaisuuden lisäksi jonkin kolmannen valtion kansalaisuus, Serbian on otettava huomioon, mihin valtioon takaisinotettava henkilö haluaa palata.

5 artikla

Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinotto

1.   Jäsenvaltio ottaa Serbian pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki kolmansien maiden kansalaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen oikeudellisia edellytyksiä Serbian alueella, jos esitetään näyttö tai voidaan esitetyn alustavan näytön perusteella olettaa, että

a)

kyseisillä henkilöillä on tai oli maahan tullessaan pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa; tai

b)

kyseiset henkilöt ovat saapuneet laittomasti suoraan Serbian alueelle oleskeltuaan pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueella tai kuljettuaan sen kautta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta ei sovelleta, jos

a)

kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on ainoastaan kulkenut pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion kansainvälisen lentoaseman kautta; tai

b)

Serbia on myöntänyt kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle ennen kyseisen henkilön saapumista Serbian alueelle tai sen jälkeen viisumin tai oleskeluluvan, paitsi jos

kyseisellä henkilöllä on pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion myöntämä viisumi tai oleskelulupa, jonka voimassaolo päättyy myöhemmin, tai

Serbian myöntämä viisumi tai oleskelulupa on saatu väärennettyjen asiakirjojen perusteella tai antamalla vääriä tietoja ja kyseinen henkilö on oleskellut pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueella tai kulkenut sen kautta, tai

kyseinen henkilö ei noudata jotakin viisumiin liittyvää ehtoa ja on oleskellut pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueella tai kulkenut sen kautta.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta sovelletaan viisumin tai oleskeluluvan myöntäneeseen jäsenvaltioon. Jos vähintään kaksi jäsenvaltiota on myöntänyt viisumin tai oleskeluluvan, 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta sovelletaan jäsenvaltioon, joka on myöntänyt kauemmin voimassa olevan asiakirjan, tai jos yhden tai useamman asiakirjan voimassaolo on jo päättynyt, velvollisuutta sovelletaan jäsenvaltioon, jonka myöntämä asiakirja on yhä voimassa. Jos kaikkien asiakirjojen voimassaolo on jo päättynyt, 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta sovelletaan jäsenvaltioon, joka on myöntänyt asiakirjan, jonka voimassaolo on päättynyt viimeiseksi. Jos kyseisellä henkilöllä ei ole mitään mainituista asiakirjoista, 1 kohdassa tarkoitettu takaisinottovelvollisuus koskee jäsenvaltiota, josta henkilö on viimeksi poistunut.

4.   Kun jäsenvaltio on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, Serbia myöntää henkilölle, jonka takaisinotto on hyväksytty, paluun edellyttämän matkustusasiakirjan.

III JAKSO

TAKAISINOTTOMENETTELY

6 artikla

Periaatteet

1.   Ellei 2 kohdan soveltamisesta muuta johdu, 2–5 artiklassa tarkoitettujen velvollisuuksien perusteella takaisinotettavan henkilön siirtäminen edellyttää takaisinottopyynnön esittämistä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Takaisinottopyyntöä ei tarvita, jos takaisinotettavalla henkilöllä on voimassa oleva matkustusasiakirja ja, jos hän on kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö, pyynnön vastaanottavan valtion myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa.

3.   Jos henkilö on otettu kiinni pyynnön esittävän valtion rajavyöhykkeellä (lentoasemat mukaan luettuina) sen jälkeen, kun hän on ylittänyt rajan laittomasti suoraan pyynnön vastaanottavan valtion alueelta, pyynnön esittävä valtio voi esittää takaisinottopyynnön kahden työpäivän kuluessa kyseisen henkilön kiinniotosta (nopeutettu menettely).

7 artikla

Takaisinottopyyntö

1.   Takaisinottopyynnössä on mahdollisuuksien mukaan oltava seuraavat tiedot:

a)

takaisinotettavan henkilön henkilötiedot (esim. etunimet, sukunimet, syntymäaika ja -paikka ja viimeisin kotipaikka) ja tarvittaessa naimattomien alaikäisten lasten ja/tai puolison henkilötiedot;

b)

asiakirjat, joiden perusteella esitetään näyttö kansalaisuudesta, ja maininta siitä, millä keinoin alustava näyttö kansalaisuudesta, kauttakulusta, kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksistä sekä laittomasta maahantulosta ja oleskelusta esitetään;

c)

takaisinotettavan henkilön valokuva.

2.   Takaisinottopyynnössä on mahdollisuuksien mukaan oltava myös seuraavat tiedot:

a)

tieto siitä, että siirrettävä henkilö saattaa tarvita apua tai hoitoa, mikäli henkilö on nimenomaan antanut luvan tiedon välittämiseen;

b)

muita suoja- tai turvatoimenpiteitä tai henkilön terveydentilaa koskevat tiedot, jotka saattavat olla tarpeen yksittäisessä siirtotapauksessa.

3.   Takaisinottopyynnöissä käytettävä yhteinen lomake on tämän sopimuksen liitteenä 6.

8 artikla

Kansalaisuutta koskeva näyttö

1.   Sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan ja 4 artiklan 1 kohdan mukainen kansalaisuutta koskeva näyttö voidaan esittää jollakin tämän sopimuksen liitteessä 1 luetelluista asiakirjoista, vaikka niiden voimassaolo olisikin päättynyt. Jos tällainen asiakirja esitetään, jäsenvaltiot ja Serbia tunnustavat vastavuoroisesti kansalaisuuden ilman lisätutkimuksia. Kansalaisuutta koskevaa näyttöä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla.

2.   Sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan ja 4 artiklan 1 kohdan mukainen kansalaisuutta koskeva alustava näyttö voidaan esittää jollakin tämän sopimuksen liitteessä 2 luetelluista asiakirjoista, vaikka niiden voimassaolo olisikin päättynyt. Jos tällainen asiakirja esitetään, jäsenvaltiot ja Serbia katsovat kansalaisuuden todennetuksi, jolleivät ne voi muuta osoittaa. Kansalaisuutta koskevaa alustavaa näyttöä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla.

3.   Jos mitään liitteissä 1 ja 2 luetelluista asiakirjoista ei voida esittää, pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltaiset diplomaatti- ja konsuliedustustot järjestävät takaisinotettavan henkilön kuulemisen pyynnöstä ilman aiheetonta viivytystä, ja enintään kolmen työpäivän kuluessa pyyntöpäivästä, tämän kansalaisuuden todentamiseksi.

9 artikla

Kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä koskeva näyttö

1.   Sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa määrättyihin kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksiin liittyvä näyttö esitetään jollakin tämän sopimuksen liitteessä 3 luetelluista todisteista; sitä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla. Jäsenvaltiot ja Serbia tunnustavat vastavuoroisesti tällaisen näytön ilman lisätutkimuksia.

2.   Sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa määrättyihin kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksiin liittyvä alustava näyttö esitetään jollakin tämän sopimuksen liitteessä 4 luetelluista todisteista; sitä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla. Jos tällaista alustavaa näyttöä esitetään, jäsenvaltiot ja Serbia katsovat edellytysten täyttyneen, elleivät ne voi muuta osoittaa.

3.   Maahantulon, oleskelun tai asumisen laittomuus todetaan asianomaisen henkilön matkustusasiakirjoista, jos niistä puuttuu pyynnön esittävän valtion alueelle saapumisen edellyttämä viisumi tai muu oleskelulupa. Myös pyynnön esittävän valtion ilmoitusta siitä, että asianomaiselta henkilöltä on todettu puuttuvan tarvittavat matkustusasiakirjat, viisumi tai oleskelulupa, pidetään alustavana näyttönä laittomasta maahantulosta, oleskelusta tai asumisesta.

4.   Sopimuksen 3 artiklan 3 kohdassa määrättyihin Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan entisten kansalaisten takaisinoton edellytyksiin liittyvä näyttö esitetään jollakin tämän sopimuksen liitteessä 5 a luetelluista todisteista; sitä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla. Serbia tunnustaa tällaisen näytön ilman lisätutkimuksia.

5.   Sopimuksen 3 artiklan 3 kohdassa määrättyihin Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan entisten kansalaisten takaisinoton edellytyksiin liittyvä alustava näyttö esitetään jollakin tämän sopimuksen liitteessä 5 b luetelluista todisteista; sitä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla. Jos tällaista alustavaa näyttöä esitetään, Serbia katsoo edellytysten täyttyneen, ellei se voi muuta osoittaa.

6.   Jos mitään liitteissä 5 a ja 5 b luetelluista asiakirjoista ei voida esittää, Serbian toimivaltaiset diplomaatti- ja konsuliedustustot järjestävät takaisinotettavan henkilön kuulemisen pyynnöstä ilman aiheetonta viivytystä, tai enintään kolmen työpäivän kuluessa pyyntöpäivästä, tämän kansalaisuuden todentamiseksi.

10 artikla

Määräajat

1.   Takaisinottopyyntö on esitettävä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun pyynnön esittävän valtion viranomainen on saanut tietää, että kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö ei ole täyttänyt tai ei enää täytä maahantulolle, oleskelulle tai asumiselle asetettuja edellytyksiä. Jos pyyntöä ei voida oikeudellisten tai tosiasiallisten esteiden vuoksi esittää ajoissa, määräaikaa pidennetään pyynnön esittäneen valtion pyynnöstä, mutta ainoastaan siihen asti, kunnes esteet ovat poistuneet.

2.   Takaisinottopyyntöön on vastattava kirjallisesti

kahden työpäivän kuluessa, jos pyyntö on esitetty nopeutetussa menettelyssä (6 artiklan 3 kohta),

kaikissa muissa tapauksissa kymmenen vuorokauden kuluessa.

Määräajat alkavat takaisinottopyynnön vastaanottamisesta. Jos pyyntöön ei vastata määräajassa, siirtoon katsotaan suostutun.

3.   Jos pyyntöön ei voida oikeudellisten tai tosiasiallisten esteiden vuoksi vastata kymmenen vuorokauden kuluessa, määräaikaa voidaan pidentää asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä enintään kuudella vuorokaudella. Jos pyyntöön ei vastata pidennetyssä määräajassa, siirtoon katsotaan suostutun.

4.   Takaisinottopyynnön hylkääminen on perusteltava.

5.   Kun suostumus on annettu tai kun 2 kohdassa vahvistettu määräaika on umpeutunut, asianomainen henkilö siirretään kolmen kuukauden kuluessa. Määräaikaa voidaan pyynnön esittäneen valtion pyynnöstä pidentää ajalla, joka tarvitaan oikeudellisten tai käytännön esteiden ratkaisemiseen.

11 artikla

Siirtoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja kuljetustavat

1.   Ennen kuin henkilö palautetaan, Serbian ja kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset sopivat kirjallisesti etukäteen siirtoajankohtaan, maahantulopaikkaan, mahdolliseen saattamiseen ja muihin siirtoon liittyviin seikkoihin liittyvistä järjestelyistä.

2.   Kuljetus tapahtuu ilmateitse tai maitse. Ilmateitse palauttamisessa ei edellytetä Serbian tai jäsenvaltion kansallisten lentoyhtiöiden käyttöä, ja siihen voidaan käyttää reitti- tai tilauslentoa. Jos mukana on saattaja, tämän ei tarvitse olla pyynnön esittäneen valtion toimivaltainen henkilö, vaan riittää, että tämä on Serbian tai minkä tahansa jäsenvaltion toimivaltainen henkilö.

12 artikla

Erehdyksessä tapahtunut takaisinotto

Pyynnön esittänyt valtio ottaa takaisin pyynnön vastaanottaneen valtion takaisinottaman henkilön, jos kyseisen henkilön siirtoa seuraavien kolmen kuukauden kuluessa todetaan, että tämän sopimuksen 2–5 artiklassa vahvistetut edellytykset eivät täyty.

Tällaisissa tapauksissa sovelletaan tähän sopimukseen sisältyviä, menettelyä koskevia määräyksiä soveltuvin osin ja ilmoitetaan kaikki käytettävissä olevat tiedot takaisinotettavan henkilön todellisesta henkilöllisyydestä ja kansalaisuudesta.

IV JAKSO

KAUTTAKULKU

13 artikla

Periaatteet

1.   Jäsenvaltiot ja Serbia pyrkivät rajoittamaan kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kauttakulun tapauksiin, joissa kyseisiä henkilöitä ei voida palauttaa suoraan määrävaltioon.

2.   Serbia sallii kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kulun alueensa kautta jäsenvaltion sitä pyytäessä, ja jäsenvaltio puolestaan sallii kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kulun alueensa kautta Serbian sitä pyytäessä, jos jatkoyhteys mahdollisissa muissa kauttakulkuvaltioissa ja takaisinotto määrävaltioon on varma.

3.   Serbia tai jäsenvaltio voi evätä kauttakulun

a)

jos kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on todellisessa vaarassa joutua kidutetuksi tai epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi, saada kuolemanrangaistuksen tai joutua vainotuksi rodun, uskonnon, kansalaisuuden, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai poliittisten mielipiteiden vuoksi määrävaltiossa tai jossakin muussa kauttakulkuvaltiossa; tai

b)

jos kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle aiotaan langettaa rikosoikeudellisia seuraamuksia pyynnön vastaanottaneessa valtiossa tai jossakin muussa kauttakulkuvaltiossa; tai

c)

pyynnön vastaanottaneen valtion kansanterveyteen, kansalliseen turvallisuuteen, yleiseen järjestykseen tai muihin kansallisiin etuihin liittyvistä syistä.

4.   Serbia tai jäsenvaltio voi peruuttaa minkä tahansa myönnetyn luvan, jos 3 kohdassa tarkoitetut olosuhteet syntyvät tai ilmenevät myöhemmin ja estävät kauttakulun toteuttamisen taikka jos jatkoyhteys mahdollisiin kauttakulkuvaltioihin tai takaisinotto määrävaltioon ei ole enää varma. Tällaisessa tapauksessa pyynnön esittänyt valtio ottaa kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tarvittaessa viipymättä takaisin.

14 artikla

Kauttakulkumenettely

1.   Kauttakulkua koskeva pyyntö on esitettävä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallisena ja siinä on oltava seuraavat tiedot:

a)

kauttakulkutapa (ilmateitse tai maitse), mahdolliset muut kauttakulkuvaltiot ja suunniteltu lopullinen määräpaikka;

b)

asianomaisen henkilön henkilötiedot (esimerkiksi etunimi, sukunimi, syntymänimi, henkilön käyttämät tai hänestä käytetyt muut nimet tai peitenimet, syntymäaika, sukupuoli ja mahdollisuuksien mukaan syntymäpaikka, kansalaisuus, kieli sekä matkustusasiakirjan laji ja numero);

c)

suunniteltu maahantulopaikka, kauttakulun ajankohta ja mahdollinen saattajien käyttö;

d)

ilmoitus siitä, että pyynnön esittävä valtio katsoo 13 artiklan 2 kohdan mukaisten edellytysten täyttyvän ja ettei ole tiedossa syytä 13 artiklan 3 kohdan mukaiselle kauttakulun epäämiselle.

Kauttakulkupyynnöissä käytettävä yhteinen lomake on tämän sopimuksen liitteessä 7.

2.   Pyynnön vastaanottanut valtio ilmoittaa kirjallisesti pyynnön esittäneelle valtiolle viiden vuorokauden kuluessa suostumuksestaan sekä vahvistaa maahantulopaikan ja suunnitellun ajankohdan tai ilmoittaa kyseiselle valtiolle pyynnön epäämisestä perusteluineen.

3.   Jos kauttakulku tapahtuu ilmateitse, takaisinotettava henkilö ja mahdolliset saattajat vapautetaan velvollisuudesta hankkia lentokentän kauttakulkuviisumi.

4.   Pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltaiset viranomaiset avustavat keskinäisen neuvonpidon mukaisesti kauttakulussa erityisesti huolehtimalla kyseisten henkilöiden valvonnasta ja antamalla käyttöön tätä varten tarvittavat välineet.

V JAKSO

KUSTANNUKSET

15 artikla

Kuljetus- ja kauttakulkukustannukset

Pyynnön esittänyt valtio vastaa kaikista tämän sopimuksen mukaisesta takaisinotosta ja kauttakulusta aiheutuvista kuljetuskustannuksista lopullisen määrävaltion rajalle saakka, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimivaltaisten viranomaisten oikeutta periä takaisinottokustannukset takaisinotettavalta henkilöltä tai kolmansilta osapuolilta.

VI JAKSO

TIETOSUOJA JA RAJOITTAMATTOMUUSLAUSEKE

16 artikla

Tietosuoja

Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan, jos joko Serbian tai jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat niitä tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Henkilötietoja käsitellään kussakin yksittäisessä tapauksessa Serbian kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja jos tietojen tarkastaja on jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, noudatetaan direktiivin 95/46/EY (2) säännöksiä ja tämän direktiivin mukaisesti annettua kyseisen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä. Lisäksi noudatetaan seuraavia periaatteita:

a)

henkilötietoja on käsiteltävä asiallisesti ja lainsäädäntöä noudattaen;

b)

henkilötietojen keräämisen erikseen määritellyn, nimenomaisen ja perustellun tarkoituksen on oltava tämän sopimuksen täytäntöönpaneminen, eikä tietoja luovuttava tai vastaanottava viranomainen saa myöhemmin käsitellä niitä tämän tarkoituksen kanssa ristiriitaisella tavalla;

c)

henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia eikä niitä saa olla liikaa suhteessa niiden keräämistarkoitukseen ja/tai myöhempään käsittelytarkoitukseen. Ainoastaan seuraavia henkilötietoja voidaan luovuttaa:

siirrettävän henkilön henkilötiedot (esimerkiksi etunimet, sukunimet, mahdolliset aiemmat nimet, henkilön käyttämät tai hänestä käytetyt muut nimet tai peitenimet, sukupuoli, siviilisääty, syntymäaika ja -paikka, nykyinen ja mahdollinen aikaisempi kansalaisuus),

passi, henkilötodistus tai ajokortti (numero, voimassaoloaika, myöntämispäivämäärä, asiakirjan myöntänyt viranomainen ja myöntämispaikka),

pysähtymispaikat ja matkareitit,

muut tiedot siirrettävän henkilön tunnistamiseksi tai tämän sopimuksen mukaisten takaisinottoedellytysten tarkastelemiseksi;

d)

henkilötietojen on oltava paikkansapitäviä ja ne on tarvittaessa pidettävä ajan tasalla;

e)

henkilötiedot on säilytettävä muodossa, josta tietojen kohteet ovat tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty tai jota varten niitä myöhemmin käsitellään;

f)

sekä tietoja luovuttavan viranomaisen että tietoja vastaanottavan viranomaisen on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet henkilötietojen oikaisemiseksi tai tuhoamiseksi tai niihin tutustumisen estämiseksi, kun tietojen käsittely ei tapahdu tämän artiklan määräysten mukaisesti, erityisesti jos tiedot eivät ole asianmukaisia, olennaisia, paikkansapitäviä tai tietoja on käsittelyn kannalta liikaa. Tietojen oikaisusta, tuhoamisesta tai niihin pääsyn estämisestä on ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle;

g)

tiedot vastaanottaneen viranomaisen on pyynnöstä ilmoitettava tiedot luovuttaneelle viranomaiselle luovutettujen tietojen käytöstä ja niiden avulla saaduista tuloksista;

h)

henkilötietoja voidaan luovuttaa vain toimivaltaisille viranomaisille. Tietojen välittäminen edelleen muille tahoille edellyttää tiedot luovuttaneen viranomaisen etukäteen antamaa suostumusta;

i)

henkilötiedot luovuttaneella viranomaisella ja tiedot vastaanottaneella viranomaisella on velvollisuus pitää kirjaa henkilötietojen luovuttamisesta ja vastaanottamisesta.

17 artikla

Rajoittamattomuuslauseke

1.   Tämä sopimus ei rajoita sellaisten Euroopan yhteisöön, sen jäsenvaltioihin ja Serbiaan sovellettavien oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuiden soveltamista, jotka johtuvat kansainvälisestä oikeudesta ja erityisesti

pakolaisten oikeusasemasta 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdystä yleissopimuksesta sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyllä pakolaisten oikeusasemaa koskevalla pöytäkirjalla,

turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaisemisesta tehdyistä kansainvälisistä sopimuksista,

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta 4 päivänä marraskuuta 1950 tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta,

kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisesta 10 päivänä joulukuuta 1984 tehdystä yleissopimuksesta,

luovuttamista koskevista kansainvälisistä yleissopimuksista,

toisen maan kansalaisten takaisinottamista koskevista monenvälisistä kansainvälisistä yleissopimuksista ja muista sopimuksista.

2.   Mikään tässä sopimuksessa ei estä henkilön palauttamista muuta virallista tai epävirallista järjestelyä noudattaen.

VII JAKSO

TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SOVELTAMINEN

18 artikla

Takaisinoton sekakomitea

1.   Sopimuspuolet antavat toisilleen keskinäistä apua tämän sopimuksen soveltamisessa ja tulkinnassa. Tätä varten ne perustavat takaisinoton sekakomitean, jäljempänä ’komitea’, jonka tehtävänä on erityisesti

a)

valvoa tämän sopimuksen soveltamista;

b)

päättää tämän sopimuksen yhdenmukaisen soveltamisen edellyttämistä täytäntöönpanojärjestelyistä;

c)

vaihtaa säännöllisesti tietoja yksittäisten jäsenvaltioiden ja Serbian 19 artiklan mukaisesti laatimista täytäntöönpanopöytäkirjoista;

d)

antaa suosituksia tähän sopimukseen ja sen liitteisiin tehtävistä muutoksista.

2.   Komitean päätökset ovat sopimuspuolia velvoittavia.

3.   Komitea koostuu yhteisön ja Serbian edustajista; yhteisöä siinä edustaa komissio.

4.   Komitea kokoontuu tarvittaessa jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä.

5.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

19 artikla

Täytäntöönpanopöytäkirjat

1.   Serbia ja jäsenvaltio voivat jäsenvaltion tai Serbian pyynnöstä laatia täytäntöönpanopöytäkirjoja, joissa vahvistetaan seuraavia asioita koskevat säännöt:

a)

toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen, rajanylityspaikat ja yhteyspistetietojen vaihto;

b)

nopeutetussa menettelyssä toteutettavaa palauttamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt;

c)

saattajan kanssa tapahtuvan palauttamisen, muun muassa saatettavien kolmansien maiden kansalaisten sekä kansalaisuudettomien henkilöiden kauttakulun, edellytykset;

d)

keinot ja asiakirjat, joita ei ole lueteltu tämän sopimuksen liitteissä 1–5.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanopöytäkirjat tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun niistä on ilmoitettu 18 artiklassa tarkoitetulle takaisinottokomitealle.

3.   Serbia suostuu soveltamaan jäsenvaltion kanssa laaditun täytäntöönpanopöytäkirjan määräyksiä myös suhteissaan toiseen jäsenvaltioon, jos viimeksi mainittu sitä pyytää.

20 artikla

Suhde jäsenvaltioiden kahdenvälisiin takaisinottosopimuksiin tai järjestelyihin

Tämän sopimuksen määräyksillä on etusija sellaisen henkilöiden takaisinottoa koskevan kahdenvälisen sopimuksen tai muun järjestelyn määräyksiin nähden, jonka yksittäinen jäsenvaltio ja Serbia ovat tehneet tai saattavat tehdä 19 artiklan mukaisesti, sikäli kuin kyseisen sopimuksen tai välineen määräykset ovat ristiriidassa tämän sopimuksen määräysten kanssa.

VIII JAKSO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

21 artikla

Alueet, joihin sopimusta sovelletaan

1.   Ellei 2 kohdan soveltamisesta muuta johdu, tätä sopimusta sovelletaan alueeseen, jolla sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta, ja Serbian (3) alueeseen.

2.   Tätä sopimusta ei sovelleta Tanskan kuningaskunnan alueeseen.

22 artikla

Voimaantulo, kesto ja voimassaolon päättyminen

1.   Sopimuspuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omia menettelyjään noudattaen.

2.   Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen 1 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen päätökseen saattamisesta.

3.   Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.

4.   Kumpikin sopimuspuoli voi keskeyttää väliaikaisesti tämän sopimuksen soveltamisen kokonaan tai osittain kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden osalta ilmoittamalla asiasta virallisesti toiselle sopimuspuolelle 18 artiklassa tarkoitettua komiteaa kuultuaan yleiseen järjestykseen tai kansallisen turvallisuuden tai kansanterveyden suojaamiseen liittyvistä syistä. Keskeyttäminen tulee voimaan toisena tällaista ilmoitusta seuraavana päivänä.

5.   Kumpi tahansa sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta virallisesti toiselle sopimuspuolelle. Tämän sopimuksen soveltaminen päättyy kuuden kuukauden kuluttua tällaisen ilmoituksen tekemisestä.

23 artikla

Liitteet

Liitteet 1–7 ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja serbian kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image

Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

Image


(1)  Vakiomuotoinen matkustusasiakirja on 30 päivänä marraskuuta 1994 annetussa neuvoston suosituksessa olevan mallin mukainen.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(3)  Serbiaa koskeva alueellinen soveltaminen määritellään neuvotteluissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta YK:n turvallisuusneuvoston 10 päivänä kesäkuuta 1999 antaman päätöslauselman 1244 soveltamista.

LIITE 1

LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOIDEN ESITTÄMISTÄ PIDETÄÄN NÄYTTÖNÄ KANSALAISUUDESTA

(2 ARTIKLAN 1 KOHTA, 4 ARTIKLAN 1 KOHTA JA 8 ARTIKLAN 1 KOHTA)

Jos pyynnön vastaanottava valtio on jäsenvaltio:

mikä tahansa passi (kansallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi, seuruepassi, mukaan lukien lapsipassi),

mikä tahansa henkilökortti (määräaikaiset ja tilapäiset kortit mukaan luettuina).

Jos pyynnön vastaanottava valtio on Serbia:

mikä tahansa passi (kansallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi, seuruepassi, mukaan lukien lapsipassi), joka on myönnetty 27 päivän heinäkuuta 1996 jälkeen Jugoslavian kansalaisten matkustusasiakirjoista vuonna 1996 annetun lain ja uuden, Serbian matkustusasiakirjoja koskevan lain hyväksymistä seuranneiden lainsäädännöllisten muutosten mukaisesti,

1 päivän tammikuuta 2000 jälkeen myönnetty henkilökortti.

LIITE 2

LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOIDEN ESITTÄMISTÄ PIDETÄÄN ALUSTAVANA NÄYTTÖNÄ KANSALAISUUDESTA

(2 ARTIKLAN 1 KOHTA, 4 ARTIKLAN 1 KOHTA JA 8 ARTIKLAN 2 KOHTA)

Jos pyynnön vastaanottava valtio on joko jäsenvaltio tai Serbia:

jonkin tämän sopimuksen liitteessä 1 luetellun asiakirjan valokopio,

sotilaspassi ja asevoimien henkilökortti,

merimieskirja ja laivureiden palvelukortti,

todistus kansalaisuudesta ja muu virallinen asiakirja, jossa mainitaan tai josta selvästi ilmenee kansalaisuus,

ajokortti tai sen valokopio,

syntymätodistus tai sen valokopio,

yrityksen henkilöstökortti tai sen valokopio,

todistajanlausunto,

asianomaisen henkilön lausunnot ja hänen puhumansa kieli virallisen testauksen tulokset mukaan luettuina,

muu asiakirja, jonka avulla asianomaisen henkilön kansalaisuus voidaan todeta.

Jos pyynnön vastaanottava valtio on Serbia:

mikä tahansa passi (kansallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi, seuruepassi, mukaan lukien lapsipassi), joka on annettu 27 päivän huhtikuuta 1992 ja 27 päivän heinäkuuta 1996 välisenä aikana, ja sen valokopio,

mikä tahansa 27 päivän huhtikuuta 1992 ja 1 päivän tammikuuta 2000 välisenä aikana myönnetty henkilökortti ja sen valokopio.

LIITE 3

YHTEINEN LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOITA PIDETÄÄN KOLMANSIEN MAIDEN KANSALAISTEN JA KANSALAISUUDETTOMIEN HENKILÖIDEN TAKAISINOTON EDELLYTYKSIIN LIITTYVÄNÄ NÄYTTÖNÄ

(3 ARTIKLAN 1 KOHTA, 5 ARTIKLAN 1 KOHTA JA 9 ARTIKLAN 1 KOHTA)

tulo- tai poistumisleima tai vastaava merkintä asianomaisen henkilön matkustusasiakirjassa tai muu näyttö maahantulosta tai maastapoistumisesta (esim. valokuvat),

mikä tahansa asianomaisen henkilön nimelle kirjoitettu asiakirja, todistus tai lasku (esim. hotellilasku, lääkärin ajanvarauskortti, julkisen tai yksityisten laitoksen pääsykortti, autonvuokraussopimus, luottokorttitosite jne.), joka osoittaa selvästi, että asianomainen henkilö on oleskellut pyynnön vastaanottaneen valtion alueella,

asianomaisen henkilön nimelle kirjoitettu lento-, juna-, bussi- tai laivalippu ja/tai matkustajaluettelo, joka osoittaa asianomaisen henkilön oleskelleen pyynnön vastaanottavan valtion alueella ja hänen matkareittinsä pyynnön vastaanottavan valtion alueella,

tiedot, joista ilmenee, että asianomainen henkilö on käyttänyt kuriirin tai matkatoimiston palveluja,

erityisesti sellaisen rajaviranomaisen virallinen lausunto, joka voi todistaa asianomaisen henkilön ylittäneen rajan.

LIITE 4

YHTEINEN LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOITA PIDETÄÄN KOLMANSIEN MAIDEN KANSALAISTEN JA KANSALAISUUDETTOMIEN HENKILÖIDEN TAKAISINOTON EDELLYTYKSIIN LIITTYVÄNÄ ALUSTAVANA NÄYTTÖNÄ

(3 ARTIKLAN 1 KOHTA, 5 ARTIKLAN 1 KOHTA JA 9 ARTIKLAN 2 KOHTA)

asianomaisen henkilön oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen yhteydessä antama virallinen lausunto,

lausunto todistajalta, joka voi todistaa asianomaisen henkilön ylittäneen rajan,

pyynnön esittävän valtion toimivaltaisten viranomaisten antama kuvaus paikasta ja olosuhteista, joissa asianomainen henkilö on pysäytetty hänen saavuttuaan kyseisen valtion alueelle,

kansainvälisen järjestön (esimerkiksi UNHCR) toimittamat henkilön henkilöllisyyteen ja/tai oleskeluun liittyvät tiedot,

perheenjäsenten, matkaseuran yms. ilmoitukset/vahvistamat tiedot,

asianomaisen henkilön lausunto.

LIITE 5

LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOITA PIDETÄÄN JUGOSLAVIAN SOSIALISTISEN LIITTOTASAVALLAN ENTISTEN KANSALAISTEN TAKAISINOTON EDELLYTYKSIIN LIITTYVÄNÄ NÄYTTÖNÄ TAI ALUSTAVANA NÄYTTÖNÄ

(3 ARTIKLAN 3 KOHTA, 9 ARTIKLAN 4 KOHTA JA 9 ARTIKLAN 5 KOHTA)

Liite 5 a (Näyttönä pidettävät asiakirjat)

entisen Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan myöntämä syntymätodistus tai sen valokopio,

Serbian, entisen Jugoslavian liittotasavallan, Serbian ja Montenegron entisen valtioliiton tai entisen Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan myöntämä virallinen asiakirja, henkilötodistus mukaan luettuna, josta käy ilmi 3 artiklan 3 kohdassa edellytetty syntymäpaikka ja/tai asuinpaikka, tai tällaisen asiakirjan valokopio.

Liite 5 b (Alustavana näyttönä pidettävät asiakirjat)

muu asiakirja tai todistus, josta käy ilmi, että asianomainen henkilö on syntynyt ja/tai asuu Serbian alueella, tai tällaisen asiakirjan valokopio,

asianomaisen henkilön oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen yhteydessä antama virallinen lausunto.

LIITE 6

Image

Image

Image

LIITE 7

Image

Image

YHTEINEN JULISTUS UUDELLEENKOTOUTTAMISESTA

Sopimuspuolet tunnustavat, että Serbian tasavaltaan palaavien maan kansalaisten tehokas, vaikuttava ja kestävä sosioekonominen uudelleenkotouttaminen on välttämätöntä. Ne vahvistavat aikovansa lisätä panostustaan, myös taloudellista panostustaan, tällaisen uudelleenkotouttamisen tukemiseen ottaen huomioon yhteisön tähän tarkoitukseen käytettävissä olevan rahoitustuen.

YHTEINEN JULISTUS 2 ARTIKLAN 3 KOHDASTA JA 4 ARTIKLAN 3 KOHDASTA

Sopimuspuolet toteavat, että Serbian tasavallan ja jäsenvaltioiden kansalaisuutta koskevan lainsäädännön mukaan Euroopan unionin tai Serbian tasavallan kansalainen ei voi menettää kansalaisuuttaan.

Sopimuspuolet sopivat kuulevansa toisiaan hyvissä ajoin, jos tämä oikeudellinen tilanne muuttuu.

YHTEINEN JULISTUS 3 JA 5 ARTIKLASTA

Sopimuspuolet pyrkivät palauttamaan kotimaahan kolmansien maiden kansalaiset, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä sopimuspuolen alueella.

SERBIAN TASAVALLAN JULISTUS KANSALAISUUDESTA

Serbian tasavalta toteaa, että Serbian tasavallan kansalaisuuslain mukaisesti (Serbian tasavallan virallinen lehti, nro 135/04) Serbian tasavallan kansalainen ei voi luopua Serbian tasavallan kansalaisuudesta, ellei hän jättäessään Serbian kansalaisuudesta luopumista koskevan hakemuksen pysty osoittamaan, että hän saa jonkin muun maan kansalaisuuden.

YHTEINEN JULISTUS TANSKASTA

Sopimuspuolet ottavat huomioon, että tätä sopimusta ei sovelleta Tanskan kuningaskunnan alueella eikä Tanskan kuningaskunnan kansalaisiin. Tämän vuoksi on suotavaa, että Serbian tasavalta ja Tanska tekevät tätä sopimusta vastaavan takaisinottosopimuksen.

YHTEINEN JULISTUS ISLANNISTA JA NORJASTA

Sopimuspuolet toteavat Euroopan yhteisön sekä Islannin ja Norjan läheiset suhteet, jotka johtuvat erityisesti näiden maiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta. Tämän vuoksi on suotavaa, että Serbian tasavalta tekee tätä sopimusta vastaavan takaisinottosopimuksen Islannin ja Norjan kanssa.

YHTEINEN JULISTUS SVEITSISTÄ

Sopimuspuolet ottavat huomioon, että Euroopan unioni, Euroopan yhteisö ja Sveitsi ovat allekirjoittaneet sopimuksen Sveitsin osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen. On suotavaa, että Serbian tasavalta tekee kyseisen sopimuksen tultua voimaan Sveitsin kanssa tätä sopimusta vastaavan takaisinottosopimuksen.


19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 334/65


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä marraskuuta 2007,

Euroopan yhteisön sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä

(2007/820/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 63 artiklan 3 kohdan b alakohdan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut Euroopan yhteisön puolesta sopimuksen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta Bosnia ja Hertsegovinan kanssa.

(2)

Tämä sopimus on 18 päivänä syyskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen mukaisesti allekirjoitettu Euroopan yhteisön puolesta 18 päivänä syyskuuta 2007 sillä edellytyksellä, että sopimus tehdään myöhemmin.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä.

(4)

Sopimuksella perustetaan takaisinoton sekakomitea, joka vahvistaa oman työjärjestyksensä. Tässä tapauksessa on tarkoituksenmukaista säätää yksinkertaistetun menettelyn noudattamisesta yhteisön kannan vahvistamisessa.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut haluavansa osallistua tämän päätöksen tekemiseen ja soveltamiseen.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti ja tämän vaikuttamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamiseen, Irlanti ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä sitä sovelleta siihen.

(7)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen, eikä se siten sido Tanskaa eikä sitä sovelleta siihen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa sopimuksen 22 artiklan 2 kohdassa määrätyn ilmoituksen (2).

3 artikla

Komissio edustaa yhteisöä sopimuksen 18 artiklalla perustettavassa takaisinoton sekakomiteassa.

4 artikla

Komissio vahvistaa takaisinoton sekakomiteassa esitettävän yhteisön kannan sopimuksen 18 artiklan 5 kohdan edellyttämästä komitean työjärjestyksestä kuultuaan asiasta neuvoston nimeämää erityiskomiteaa.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. PEREIRA


(1)  Lausunto annettu 24. lokakuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen

SOPIMUS

luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta

KORKEAT SOPIMUSPUOLET,

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’,

ja

BOSNIA JA HERTSEGOVINA

OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET lujittaa yhteistyötään torjuakseen laitonta maahanmuuttoa entistä tehokkaammin,

HALUAVAT ottaa käyttöön tämän sopimuksen mukaisesti ja vastavuoroisuutta noudattaen nopeat ja toimivat menettelyt sellaisten henkilöiden tunnistamiseksi ja palauttamiseksi turvallisesti ja sääntöjenmukaisesti, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä Bosnia ja Hertsegovinan tai jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion alueella, ja helpottaa tällaisten henkilöiden kauttakulkua yhteistyön hengessä,

KOROSTAVAT, että tämä sopimus ei rajoita sellaisten yhteisöön, Euroopan unionin jäsenvaltioihin ja Bosnia ja Hertsegovinaan sovellettavien oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuiden soveltamista, jotka johtuvat kansainvälisestä oikeudesta ja erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta 4 päivänä marraskuuta 1950 tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta ja pakolaisten oikeusasemasta 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdystä yleissopimuksesta,

OTTAVAT HUOMIOON, että tämän sopimuksen määräyksiä, jotka sisältyvät Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osaston soveltamisalaan, ei Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteenä olevan, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti sovelleta Tanskan kuningaskuntaan,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a)

’sopimuspuolilla’ Bosnia ja Hertsegovinaa ja yhteisöä;

b)

’Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisella’ henkilöä, jolla on Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisuus sen kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

c)

’jäsenvaltion kansalaisella’ henkilöä, jolla on jäsenvaltion kansalaisuus, sellaisena kuin se määritellään yhteisön tarpeita varten;

d)

’jäsenvaltiolla’ Euroopan unionin jäsenvaltiota, Tanskan kuningaskuntaa lukuun ottamatta;

e)

’kolmannen maan kansalaisella’ henkilöä, jolla on jonkin muun valtion kuin Bosnia ja Hertsegovinan tai jäsenvaltion kansalaisuus;

f)

’kansalaisuudettomalla henkilöllä’ henkilöä, jolla ei ole kansalaisuutta;

g)

’oleskeluluvalla’ Bosnia ja Hertsegovinan tai jonkin jäsenvaltion myöntämää millaista tahansa lupaa, joka oikeuttaa henkilön oleskelemaan asianomaisen valtion alueella. Ilmaisulla ei tarkoiteta määräaikaista lupaa oleskella asianomaisen valtion alueella turvapaikkahakemusta tai oleskelulupahakemusta käsiteltäessä;

h)

’viisumilla’ Bosnia ja Hertsegovinan tai jonkin jäsenvaltion myöntämää lupaa tai tekemää päätöstä, jolla sallitaan henkilön saapua asianomaisen valtion alueelle tai kulkea sen kautta. Sillä ei tarkoiteta lentoaseman kauttakulkuviisumeita;

i)

’pyynnön esittävällä valtiolla’ ja ’pyynnön esittäneellä valtiolla’ valtiota (Bosniaa ja Hertsegovinaa tai jotakin jäsenvaltiota), joka on tämän sopimuksen 7 artiklan mukaisen takaisinottopyynnön tai 14 artiklan mukaisen kauttakulkupyynnön esittäjä;

j)

’pyynnön vastaanottavalla valtiolla’ ja ’pyynnön vastaanottaneella valtiolla’ valtiota (Bosniaa ja Hertsegovinaa tai jotakin jäsenvaltiota), jolle tämän sopimuksen 7 artiklan mukainen takaisinottopyyntö tai 14 artiklan mukainen kauttakulkupyyntö on osoitettu;

k)

’toimivaltaisella viranomaisella’ Bosnia ja Hertsegovinan tai jonkin jäsenvaltion kansallista viranomaista, joka vastaa tämän sopimuksen täytäntöönpanosta sopimuksen 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti;

l)

’kauttakululla’ kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön kulkua pyynnön vastaanottaneen valtion alueen kautta hänen matkustaessaan pyynnön esittäneestä valtiosta kohdemaahan.

I JAKSO

BOSNIA JA HERTSEGOVINAN TAKAISINOTTOVELVOLLISUUDET

2 artikla

Omien kansalaisten takaisinotto

1.   Bosnia ja Hertsegovina ottaa jäsenvaltion pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon tai oleskelun edellytyksiä pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueella, jos esitetään näyttö siitä, että kyse on Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisista, tai näin voidaan esitetyn alustavan näytön perusteella olettaa.

2.   Bosnia ja Hertsegovina ottaa takaisin myös:

edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden naimattomat alaikäiset lapset syntymäpaikasta ja kansalaisuudesta riippumatta, ellei heillä ole itsenäistä oleskeluoikeutta pyynnön esittävässä jäsenvaltiossa,

edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden puolisot, joilla on jokin muu kansalaisuus, edellyttäen, että heillä on oikeus tulla Bosnia ja Hertsegovinan alueelle ja oleskella siellä tai he voivat saada oikeuden tulla Bosnia ja Hertsegovinan alueelle ja oleskella siellä, ellei heillä ole itsenäistä oleskeluoikeutta pyynnön esittävässä jäsenvaltiossa.

3.   Bosnia ja Hertsegovina ottaa takaisin myös henkilöt, jotka tultuaan jäsenvaltion alueelle ovat menettäneet Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisuuden tai luopuneet siitä, jollei kyseinen jäsenvaltio ole ainakin luvannut kyseisille henkilöille kansalaisuutta.

4.   Kun Bosnia ja Hertsegovina on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, Bosnia ja Hertsegovinan toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto myöntää välittömästi, ja enintään kolmen työpäivän kuluessa, takaisinotettavan henkilön palauttamiseen tarvittavan matkustusasiakirjan, joka on voimassa 20 päivän ajan. Jos asianomaista henkilöä ei voida oikeudellisista tai tosiasioihin perustuvista syistä siirtää alun perin myönnetyn matkustusasiakirjan voimassaoloaikana, Bosnia ja Hertsegovinan toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto pidentää matkustusasiakirjan voimassaoloaikaa tai tarvittaessa myöntää uuden matkustusasiakirjan, jonka voimassaoloaika on yhtä pitkä, 14 vuorokauden kuluessa. Jos Bosnia ja Hertsegovina ei ole 14 vuorokauden kuluessa myöntänyt pyydettyä matkustusasiakirjaa, sen katsotaan hyväksyvän EU:n vakiomuotoisen matkustusasiakirjan karkottamista varten (1).

5.   Jos takaisinotettavalla henkilöllä on Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisuuden lisäksi jonkin kolmannen valtion kansalaisuus, pyynnön esittävän jäsenvaltion on otettava huomioon, mihin valtioon takaisinotettava henkilö haluaa palata.

3 artikla

Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinotto

1.   Bosnia ja Hertsegovina ottaa takaisin jäsenvaltion pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki kolmansien maiden kansalaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueella, jos esitetään näyttö tai voidaan esitetyn alustavan näytön perusteella olettaa, että

a)

kyseisillä henkilöillä oli maahan tullessaan Bosnia ja Hertsegovinan myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa; tai

b)

kyseiset henkilöt ovat saapuneet laittomasti suoraan jäsenvaltioiden alueelle oleskeltuaan Bosnia ja Hertsegovinan alueella tai kuljettuaan sen kautta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta ei sovelleta, jos

a)

kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on ainoastaan kulkenut Bosnia ja Hertsegovinassa sijaitsevan kansainvälisen lentoaseman kautta; tai

b)

pyynnön esittänyt jäsenvaltio on myöntänyt kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle ennen kyseisen henkilön saapumista alueelleen tai sen jälkeen viisumin tai oleskeluluvan, paitsi jos

kyseisellä henkilöllä on Bosnia ja Hertsegovinan myöntämä viisumi tai oleskelulupa, jonka voimassaoloaika on pidempi, tai

pyynnön esittäneen jäsenvaltion myöntämä viisumi tai oleskelulupa on saatu väärennettyjen asiakirjojen perusteella tai antamalla vääriä tietoja, tai

kyseinen henkilö ei noudata jotakin viisumiin liittyvää ehtoa.

3.   Bosnia ja Hertsegovina ottaa jäsenvaltion pyynnöstä takaisin myös Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan entiset kansalaiset, joille ei ole myönnetty mitään muuta kansalaisuutta ja jotka ovat syntyneet Bosnia ja Hertsegovinan alueella ja asuivat siellä 6 päivänä huhtikuuta 1992.

4.   Kun Bosnia ja Hertsegovina on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, pyynnön esittänyt jäsenvaltio myöntää henkilölle, jonka takaisinotto on hyväksytty, EU:n vakiomuotoisen matkustusasiakirjan karkottamista varten (1).

II JAKSO

YHTEISÖN TAKAISINOTTOVELVOLLISUUDET

4 artikla

Omien kansalaisten takaisinotto

1.   Jäsenvaltio ottaa Bosnia ja Hertsegovinan pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon tai oleskelun edellytyksiä Bosnia ja Hertsegovinan alueella, jos esitetään näyttö siitä, että kyse on kyseisen jäsenvaltion kansalaisista, tai näin voidaan esitetyn alustavan näytön perusteella olettaa.

2.   Jäsenvaltio ottaa takaisin myös:

edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden naimattomat alaikäiset lapset syntymäpaikasta ja kansalaisuudesta riippumatta, ellei heillä ole itsenäistä oleskeluoikeutta Bosnia ja Hertsegovinassa,

edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden puolisot, joilla on jokin muu kansalaisuus, edellyttäen, että heillä on oikeus tulla pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueelle ja oleskella siellä tai he voivat saada oikeuden tulla pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueelle ja oleskella siellä, ellei heillä ole itsenäistä oleskeluoikeutta Bosnia ja Hertsegovinassa.

3.   Jäsenvaltio ottaa takaisin myös henkilöt, jotka tultuaan Bosnia ja Hertsegovinan alueelle ovat menettäneet jäsenvaltion kansalaisuuden tai luopuneet siitä, jollei Bosnia ja Hertsegovina ole ainakin luvannut kyseisille henkilöille kansalaisuutta.

4.   Kun pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto myöntää välittömästi, enintään kolmen työpäivän kuluessa, takaisinotettavan henkilön palauttamiseen tarvittavan matkustusasiakirjan, joka on voimassa vähintään kolmen kuukauden ajan. Jos asianomaista henkilöä ei voida oikeudellisista tai tosiasioihin perustuvista syistä siirtää alun perin myönnetyn matkustusasiakirjan voimassaoloaikana, kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto pidentää matkustusasiakirjan voimassaoloaikaa tai tarvittaessa myöntää uuden matkustusasiakirjan, jonka voimassaoloaika on yhtä pitkä, 14 vuorokauden kuluessa.

5.   Jos takaisinotettavalla henkilöllä on pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion kansalaisuuden lisäksi jonkin kolmannen valtion kansalaisuus, Bosnia ja Hertsegovinan on otettava huomioon, mihin valtioon takaisinotettava henkilö haluaa palata.

5 artikla

Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinotto

1.   Jäsenvaltio ottaa Bosnia ja Hertsegovinan pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki kolmansien maiden kansalaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä Bosnia ja Hertsegovinan alueella, jos esitetään näyttö tai voidaan esitetyn alustavan näytön perusteella olettaa, että

a)

kyseisillä henkilöillä on tai oli maahan tullessaan pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa; tai

b)

kyseiset henkilöt ovat saapuneet laittomasti suoraan Bosnia ja Hertsegovinan alueelle oleskeltuaan pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueella tai kuljettuaan sen kautta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta ei sovelleta, jos

a)

kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on ainoastaan kulkenut pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion kansainvälisen lentoaseman kautta; tai

b)

Bosnia ja Hertsegovina on myöntänyt kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle ennen kyseisen henkilön saapumista Bosnia ja Hertsegovinan alueelle tai sen jälkeen viisumin tai oleskeluluvan, paitsi jos

kyseisellä henkilöllä on pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion myöntämä viisumi tai oleskelulupa, jonka voimassaoloaika on pidempi, tai

Bosnia ja Hertsegovinan myöntämä viisumi tai oleskelulupa on saatu väärennettyjen asiakirjojen perusteella tai antamalla vääriä tietoja, tai

kyseinen henkilö ei noudata jotakin viisumiin liittyvää ehtoa.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta sovelletaan viisumin tai oleskeluluvan myöntäneeseen jäsenvaltioon. Jos vähintään kaksi jäsenvaltiota on myöntänyt viisumin tai oleskeluluvan, 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta sovelletaan jäsenvaltioon, joka on myöntänyt kauemmin voimassa olevan asiakirjan, tai jos yhden tai useamman asiakirjan voimassaolo on jo päättynyt, velvollisuutta sovelletaan jäsenvaltioon, jonka myöntämä asiakirja on yhä voimassa. Jos kaikkien asiakirjojen voimassaolo on jo päättynyt, 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta sovelletaan jäsenvaltioon, joka on myöntänyt asiakirjan, jonka voimassaolo on päättynyt viimeiseksi. Jos kyseisellä henkilöllä ei ole mitään mainituista asiakirjoista, 1 kohdassa tarkoitettu takaisinottovelvollisuus koskee jäsenvaltiota, josta henkilö on viimeksi poistunut.

4.   Kun jäsenvaltio on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, Bosnia ja Hertsegovina myöntää henkilölle, jonka takaisinotto on hyväksytty, paluun edellyttämän matkustusasiakirjan.

III JAKSO

TAKAISINOTTOMENETTELY

6 artikla

Periaatteet

1.   Ellei 2 kohdan soveltamisesta muuta johdu, 2–5 artiklassa tarkoitettujen velvollisuuksien perusteella takaisinotettavan henkilön siirtäminen edellyttää takaisinottopyynnön esittämistä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Takaisinottopyyntöä ei tarvita, jos takaisinotettavalla henkilöllä on voimassa oleva matkustusasiakirja tai henkilötodistus ja tarvittaessa pyynnön vastaanottavan valtion myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa.

7 artikla

Takaisinottopyyntö

1.   Takaisinottopyynnössä on mahdollisuuksien mukaan oltava seuraavat tiedot:

a)

takaisinotettavan henkilön henkilötiedot (esim. etunimet, sukunimet, syntymäaika ja, jos mahdollista, syntymäpaikka ja viimeisin kotipaikka) ja tarvittaessa naimattomien alaikäisten lasten ja/tai puolison henkilötiedot;

b)

maininta siitä, millä keinoin näyttö tai alustava näyttö kansalaisuudesta, kauttakulusta, kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksistä sekä laittomasta maahantulosta ja oleskelusta esitetään;

c)

takaisinotettavan henkilön valokuva.

2.   Takaisinottopyynnössä on mahdollisuuksien mukaan oltava myös seuraavat tiedot:

a)

tieto siitä, että siirrettävä henkilö saattaa tarvita apua tai hoitoa, mikäli henkilö on nimenomaan antanut luvan tiedon välittämiseen;

b)

muita suoja- tai turvatoimenpiteitä tai henkilön terveydentilaa koskevat tiedot, jotka saattavat olla tarpeen yksittäisessä siirtotapauksessa.

3.   Takaisinottopyynnöissä käytettävä yhteinen lomake on tämän sopimuksen liitteenä 6.

8 artikla

Kansalaisuutta koskeva näyttö

1.   Sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan ja 4 artiklan 1 kohdan mukainen kansalaisuutta koskeva näyttö voidaan esittää jollakin tämän sopimuksen liitteessä 1 luetelluista asiakirjoista, vaikka niiden voimassaolo olisikin päättynyt. Jos tällainen asiakirja esitetään, jäsenvaltiot ja Bosnia ja Hertsegovina tunnustavat vastavuoroisesti kansalaisuuden ilman lisätutkimuksia. Kansalaisuutta koskevaa näyttöä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla.

2.   Sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan ja 4 artiklan 1 kohdan mukainen kansalaisuutta koskeva alustava näyttö voidaan esittää jollakin tämän sopimuksen liitteessä 2 luetelluista asiakirjoista, vaikka niiden voimassaolo olisikin päättynyt. Jos tällainen asiakirja esitetään, jäsenvaltiot ja Bosnia ja Hertsegovina katsovat kansalaisuuden todennetuksi, jolleivät ne voi muuta osoittaa. Kansalaisuutta koskevaa alustavaa näyttöä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla.

3.   Jos mitään liitteissä 1 ja 2 luetelluista asiakirjoista ei voida esittää, pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltaiset diplomaatti- ja konsuliedustustot järjestävät takaisinotettavan henkilön kuulemisen pyynnöstä ilman aiheetonta viivytystä, ja enintään kolmen työpäivän kuluessa pyyntöpäivästä, tämän kansalaisuuden todentamiseksi.

9 artikla

Kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä koskeva näyttö

1.   Sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa määrättyihin kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksiin liittyvä näyttö esitetään jollakin tämän sopimuksen liitteessä 3 luetelluista todisteista; sitä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla. Jäsenvaltiot ja Bosnia ja Hertsegovina tunnustavat vastavuoroisesti tällaisen näytön ilman lisätutkimuksia.

2.   Sopimuksen 3 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa määrättyihin kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksiin liittyvä alustava näyttö esitetään jollakin tämän sopimuksen liitteessä 4 luetelluista todisteista; sitä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla. Jos tällaista alustavaa näyttöä esitetään, jäsenvaltiot ja Bosnia ja Hertsegovina katsovat edellytysten täyttyneen, elleivät ne voi muuta osoittaa.

3.   Maahantulon, oleskelun tai asumisen laittomuus todetaan asianomaisen henkilön matkustusasiakirjoista, jos niistä puuttuu pyynnön esittävän valtion alueelle saapumisen edellyttämä viisumi tai muu oleskelulupa. Myös pyynnön esittävän valtion ilmoitusta siitä, että asianomaiselta henkilöltä on todettu puuttuvan tarvittavat matkustusasiakirjat, viisumi tai oleskelulupa, pidetään alustavana näyttönä laittomasta maahantulosta, oleskelusta tai asumisesta.

4.   Sopimuksen 3 artiklan 3 kohdassa määrättyihin Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan entisten kansalaisten takaisinoton edellytyksiin liittyvä näyttö esitetään jollakin tämän sopimuksen liitteessä 5a luetelluista todisteista; sitä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla. Bosnia ja Hertsegovina tunnustaa vastavuoroisesti tällaisen näytön ilman lisätutkimuksia.

5.   Sopimuksen 3 artiklan 3 kohdassa määrättyihin Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan entisten kansalaisten takaisinoton edellytyksiin liittyvä alustava näyttö esitetään jollakin tämän sopimuksen liitteessä 5b luetelluista todisteista; sitä ei voida esittää väärillä asiakirjoilla. Jos tällaista alustavaa näyttöä esitetään, Bosnia ja Hertsegovina katsoo edellytysten täyttyneen, ellei se voi muuta osoittaa.

6.   Jos mitään liitteissä 5a ja 5b luetelluista asiakirjoista ei voida esittää, Bosnia ja Hertsegovinan toimivaltaiset diplomaatti- ja konsuliedustustot järjestävät takaisinotettavan henkilön kuulemisen pyynnöstä ilman aiheetonta viivytystä, tai enintään kolmen työpäivän kuluessa pyyntöpäivästä, tämän kansalaisuuden todentamiseksi.

10 artikla

Määräajat

1.   Takaisinottopyyntö on esitettävä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun pyynnön esittävän valtion viranomainen on saanut tietää, että kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö ei ole täyttänyt tai ei enää täytä maahantulolle, oleskelulle tai asumiselle asetettuja edellytyksiä. Jos pyyntöä ei voida oikeudellisten tai tosiasiallisten esteiden vuoksi esittää ajoissa, määräaikaa pidennetään pyynnön esittäneen valtion pyynnöstä, mutta ainoastaan siihen asti, kunnes esteet ovat poistuneet.

2.   Takaisinottopyyntöön on vastattava kirjallisesti kaikissa tapauksissa 10 vuorokauden kuluessa. Määräajan kuluminen alkaa takaisinottopyynnön vastaanottamisesta. Jos pyyntöön ei vastata määräajassa, siirtoon katsotaan suostutun.

3.   Jos pyyntöön ei voida oikeudellisten tai tosiasiallisten esteiden vuoksi vastata kymmenen vuorokauden kuluessa, määräaikaa voidaan pidentää asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä enintään kuudella vuorokaudella. Jos pyyntöön ei vastata pidennetyssä määräajassa, siirtoon katsotaan suostutun.

4.   Takaisinottopyynnön hylkääminen on perusteltava.

5.   Kun suostumus on annettu tai kun 2 kohdassa vahvistettu määräaika on umpeutunut, asianomainen henkilö siirretään kolmen kuukauden kuluessa. Määräaikaa voidaan pyynnön esittäneen valtion pyynnöstä pidentää ajalla, joka tarvitaan oikeudellisten tai käytännön esteiden ratkaisemiseen.

11 artikla

Siirtoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja kuljetustavat

1.   Ennen kuin henkilö palautetaan, Bosnia ja Hertsegovinan ja kyseisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset sopivat kirjallisesti etukäteen siirtoajankohtaan, maahantulopaikkaan, mahdolliseen saattamiseen ja muihin siirtoon liittyviin seikkoihin liittyvistä järjestelyistä.

2.   Kuljetus tapahtuu ilmateitse, meritse tai maitse. Ilmateitse palauttamisessa ei edellytetä Bosnia ja Hertsegovinan tai jäsenvaltion kansallisten lentoyhtiöiden käyttöä, ja siihen voidaan käyttää reitti- tai tilauslentoa. Jos mukana on saattaja, tämän ei tarvitse olla pyynnön esittäneen valtion toimivaltainen henkilö, vaan riittää, että tämä on Bosnia ja Hertsegovinan tai minkä tahansa jäsenvaltion toimivaltainen henkilö.

12 artikla

Erehdyksessä tapahtunut takaisinotto

Pyynnön esittänyt valtio ottaa takaisin pyynnön vastaanottaneen valtion takaisin ottaman henkilön, jos kyseisen henkilön siirtoa seuraavien kolmen kuukauden kuluessa todetaan, että tämän sopimuksen 2–5 artiklassa vahvistetut edellytykset eivät täyty.

Tällaisissa tapauksissa sovelletaan tähän sopimukseen sisältyviä, menettelyä koskevia määräyksiä soveltuvin osin, ja lisäksi pyynnön vastaanottanut valtio ilmoittaa kaikki käytettävissä olevat tiedot takaisinotettavan henkilön todellisesta henkilöllisyydestä ja kansalaisuudesta.

IV JAKSO

KAUTTAKULKU

13 artikla

Periaatteet

1.   Jäsenvaltiot ja Bosnia ja Hertsegovina pyrkivät rajoittamaan kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kauttakulun tapauksiin, joissa kyseisiä henkilöitä ei voida palauttaa suoraan määrävaltioon.

2.   Bosnia ja Hertsegovina sallii kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kulun alueensa kautta jäsenvaltion sitä pyytäessä, ja jäsenvaltio puolestaan sallii kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kulun alueensa kautta Bosnia ja Hertsegovinan sitä pyytäessä, jos jatkoyhteys mahdollisissa muissa kauttakulkuvaltioissa ja takaisinotto määrävaltioon on varma.

3.   Bosnia ja Hertsegovina tai jäsenvaltio voi evätä kauttakulun

a)

jos kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on todellisessa vaarassa joutua kidutetuksi tai epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi, saada kuolemanrangaistuksen tai joutua vainotuksi rodun, uskonnon, kansalaisuuden, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai poliittisten mielipiteiden vuoksi määrävaltiossa tai jossakin muussa kauttakulkuvaltiossa; tai

b)

jos kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle aiotaan langettaa rikosoikeudellisia seuraamuksia pyynnön vastaanottaneessa valtiossa tai jossakin muussa kauttakulkuvaltiossa; tai

c)

pyynnön vastaanottaneen valtion kansanterveyteen, kansalliseen turvallisuuteen, yleiseen järjestykseen tai muihin kansallisiin etuihin liittyvistä syistä.

4.   Bosnia ja Hertsegovina tai jäsenvaltio voi peruuttaa minkä tahansa myönnetyn luvan, jos 3 kohdassa tarkoitetut olosuhteet syntyvät tai ilmenevät myöhemmin ja estävät kauttakulun toteuttamisen taikka jos jatkoyhteys mahdollisiin kauttakulkuvaltioihin tai takaisinotto määrävaltioon ei ole enää varma. Tällaisessa tapauksessa pyynnön esittänyt valtio ottaa kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tarvittaessa viipymättä takaisin.

14 artikla

Kauttakulkumenettely

1.   Kauttakulkua koskeva pyyntö on esitettävä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallisena ja siinä on oltava seuraavat tiedot:

a)

kauttakulkutapa (ilmateitse, meritse tai maitse), mahdolliset muut kauttakulkuvaltiot ja suunniteltu lopullinen määräpaikka;

b)

asianomaisen henkilön henkilötiedot (esimerkiksi etunimi, sukunimi, syntymänimi, henkilön käyttämät tai hänestä käytetyt muut nimet tai peitenimet, syntymäaika, sukupuoli ja mahdollisuuksien mukaan syntymäpaikka, kansalaisuus, kieli sekä matkustusasiakirjan laji ja numero);

c)

suunniteltu maahantulopaikka, kauttakulun ajankohta ja mahdollinen saattajien käyttö;

d)

ilmoitus siitä, että pyynnön esittävä valtio katsoo 13 artiklan 2 kohdan mukaisten edellytysten täyttyvän ja ettei ole tiedossa syytä 13 artiklan 3 kohdan mukaiselle kauttakulun epäämiselle.

Kauttakulkupyynnöissä käytettävä yhteinen lomake on tämän sopimuksen liitteessä 7.

2.   Pyynnön vastaanottanut valtio ilmoittaa kirjallisesti pyynnön esittäneelle valtiolle viiden vuorokauden kuluessa suostumuksestaan sekä vahvistaa maahantulopaikan ja suunnitellun ajankohdan tai ilmoittaa kyseiselle valtiolle pyynnön epäämisestä perusteluineen.

3.   Jos kauttakulku tapahtuu ilmateitse, takaisinotettava henkilö ja mahdolliset saattajat vapautetaan velvollisuudesta hankkia lentokentän kauttakulkuviisumi.

4.   Pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltaiset viranomaiset avustavat keskinäisen neuvonpidon mukaisesti kauttakulussa erityisesti huolehtimalla kyseisten henkilöiden valvonnasta ja antamalla käyttöön tätä varten tarvittavat välineet.

V JAKSO

KUSTANNUKSET

15 artikla

Kuljetus- ja kauttakulkukustannukset

Pyynnön esittänyt valtio vastaa kaikista tämän sopimuksen mukaisesta takaisinotosta ja kauttakulusta aiheutuvista kuljetuskustannuksista lopullisen määrävaltion rajalle saakka, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimivaltaisten viranomaisten oikeutta periä takaisinottokustannukset takaisinotettavalta henkilöltä tai kolmansilta osapuolilta.

VI JAKSO

TIETOSUOJA JA RAJOITTAMATTOMUUSLAUSEKE

16 artikla

Tietosuoja

Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan, jos joko Bosnia ja Hertsegovinan tai jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat niitä tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Henkilötietoja käsitellään kussakin yksittäisessä tapauksessa Bosnia ja Hertsegovinan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja jos tietojen tarkastaja on jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, noudatetaan direktiivin 95/46/EY (2) säännöksiä ja tämän direktiivin mukaisesti annettua kyseisen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä. Lisäksi noudatetaan seuraavia periaatteita:

a)

Henkilötietoja on käsiteltävä asiallisesti ja lainsäädäntöä noudattaen;

b)

Henkilötietojen keräämisen erikseen määritellyn, nimenomaisen ja perustellun tarkoituksen on oltava tämän sopimuksen täytäntöönpaneminen, eikä tietoja luovuttava tai vastaanottava viranomainen saa myöhemmin käsitellä niitä tämän tarkoituksen kanssa ristiriitaisella tavalla;

c)

Henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia eikä niitä saa olla liikaa suhteessa niiden keräämistarkoitukseen ja/tai myöhempään käsittelytarkoitukseen. Ainoastaan seuraavia henkilötietoja voidaan luovuttaa:

siirrettävän henkilön henkilötiedot (esimerkiksi etunimet, sukunimet, mahdolliset aiemmat nimet, henkilön käyttämät tai hänestä käytetyt muut nimet tai peitenimet, sukupuoli, siviilisääty, syntymäaika ja -paikka, nykyinen ja mahdollinen aikaisempi kansalaisuus),

passi, henkilötodistus tai ajokortti (numero, voimassaoloaika, myöntämispäivämäärä, asiakirjan myöntänyt viranomainen ja myöntämispaikka),

pysähtymispaikat ja matkareitit,

muut tiedot siirrettävän henkilön tunnistamiseksi tai tämän sopimuksen mukaisten takaisinottoedellytysten tarkastelemiseksi;

d)

Henkilötietojen on oltava paikkansapitäviä ja ne on tarvittaessa pidettävä ajan tasalla;

e)

Henkilötiedot on säilytettävä muodossa, josta tietojen kohteet ovat tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty tai jota varten niitä myöhemmin käsitellään;

f)

Sekä tietoja luovuttavan viranomaisen että tietoja vastaanottavan viranomaisen on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet henkilötietojen oikaisemiseksi tai tuhoamiseksi tai niihin tutustumisen estämiseksi, kun tietojen käsittely ei tapahdu tämän artiklan määräysten mukaisesti, erityisesti jos tiedot eivät ole asianmukaisia, olennaisia, paikkansapitäviä tai tietoja on käsittelyn kannalta liikaa. Tietojen oikaisusta, tuhoamisesta tai niihin tutustumisen estämisestä on ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle;

g)

Tiedot vastaanottaneen viranomaisen on pyynnöstä ilmoitettava tiedot luovuttaneelle viranomaiselle luovutettujen tietojen käytöstä ja niiden avulla saaduista tuloksista;

h)

Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain toimivaltaisille viranomaisille. Tietojen välittäminen edelleen muille tahoille edellyttää tiedot luovuttaneen viranomaisen etukäteen antamaa suostumusta;

i)

Henkilötiedot luovuttaneella viranomaisella ja tiedot vastaanottaneella viranomaisella on velvollisuus pitää kirjaa henkilötietojen luovuttamisesta ja vastaanottamisesta.

17 artikla

Rajoittamattomuuslauseke

1.   Tämä sopimus ei rajoita sellaisten Euroopan yhteisöön, sen jäsenvaltioihin ja Bosnia ja Hertsegovinaan sovellettavien oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuiden soveltamista, jotka johtuvat kansainvälisestä oikeudesta ja erityisesti

pakolaisten oikeusasemasta 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdystä yleissopimuksesta sellaisena kuin se on muutettuna 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdyllä pakolaisten oikeusasemaa koskevalla pöytäkirjalla,

turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa olevan valtion ratkaisemisesta tehdyistä kansainvälisistä sopimuksista,

ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta 4 päivänä marraskuuta 1950 tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta,

kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisesta 10 päivänä joulukuuta 1984 tehdystä yleissopimuksesta,

kansainvälisistä luovuttamista ja kauttakulkua koskevista yleissopimuksista,

toisen maan kansalaisten takaisinottamista koskevista monenvälisistä kansainvälisistä yleissopimuksista ja muista sopimuksista.

2.   Mikään tässä sopimuksessa ei estä henkilön palauttamista muuta virallista tai epävirallista järjestelyä noudattaen.

VII JAKSO

TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SOVELTAMINEN

18 artikla

Takaisinoton sekakomitea

1.   Sopimuspuolet antavat toisilleen keskinäistä apua tämän sopimuksen soveltamisessa ja tulkinnassa. Tätä varten ne perustavat takaisinoton sekakomitean, jäljempänä ’komitea’, jonka tehtävänä on erityisesti

a)

valvoa tämän sopimuksen soveltamista;

b)

päättää tämän sopimuksen yhdenmukaisen soveltamisen edellyttämistä täytäntöönpanojärjestelyistä;

c)

vaihtaa säännöllisesti tietoja yksittäisten jäsenvaltioiden ja Bosnia ja Hertsegovinan 19 artiklan mukaisesti laatimista täytäntöönpanopöytäkirjoista;

d)

antaa suosituksia tähän sopimukseen ja sen liitteisiin tehtävistä muutoksista.

2.   Komitean päätökset ovat sopimuspuolia velvoittavia.

3.   Komitea koostuu yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan edustajista; yhteisöä siinä edustaa komissio.

4.   Komitea kokoontuu tarvittaessa jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä.

5.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

19 artikla

Täytäntöönpanopöytäkirjat

1.   Bosnia ja Hertsegovina ja jäsenvaltio voivat jäsenvaltion tai Bosnia ja Hertsegovinan pyynnöstä laatia täytäntöönpanopöytäkirjoja, joissa vahvistetaan seuraavia asioita koskevat säännöt:

a)

toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen, rajanylityspaikat ja yhteyspistetietojen vaihto;

b)

saattajan kanssa tapahtuvan palauttamisen, muun muassa saatettavien kolmansien maiden kansalaisten sekä kansalaisuudettomien henkilöiden kauttakulun, edellytykset;

c)

keinot ja asiakirjat, joita ei ole lueteltu tämän sopimuksen liitteissä 1–5.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanopöytäkirjat tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun niistä on ilmoitettu 18 artiklassa tarkoitetulle takaisinottokomitealle.

3.   Bosnia ja Hertsegovina suostuu soveltamaan jäsenvaltion kanssa laaditun täytäntöönpanopöytäkirjan määräyksiä myös suhteissaan toiseen jäsenvaltioon, jos viimeksi mainittu sitä pyytää.

20 artikla

Suhde jäsenvaltioiden kahdenvälisiin takaisinottosopimuksiin tai järjestelyihin

Tämän sopimuksen määräyksillä on etusija sellaisen henkilöiden takaisinottoa koskevan kahdenvälisen sopimuksen tai muun järjestelyn määräyksiin nähden, jonka yksittäinen jäsenvaltio ja Bosnia ja Hertsegovina ovat tehneet tai saattavat tehdä 19 artiklan mukaisesti, sikäli kuin kyseisen sopimuksen tai välineen määräykset ovat ristiriidassa tämän sopimuksen määräysten kanssa.

VIII JAKSO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

21 artikla

Alueet, joihin sopimusta sovelletaan

1.   Ellei 2 kohdan soveltamisesta muuta johdu, tätä sopimusta sovelletaan alueeseen, jolla sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta, ja Bosnia ja Hertsegovinan alueeseen.

2.   Tätä sopimusta ei sovelleta Tanskan kuningaskunnan alueeseen.

22 artikla

Voimaantulo, kesto ja voimassaolon päättyminen

1.   Sopimuspuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omia menettelyjään noudattaen.

2.   Tämä sopimus tulee voimaan sitä päivää seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen 1 kohdassa tarkoitettujen menettelyjen päätökseen saattamisesta.

3.   Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.

4.   Kumpikin sopimuspuoli voi keskeyttää väliaikaisesti tämän sopimuksen soveltamisen kokonaan tai osittain kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden osalta ilmoittamalla asiasta virallisesti toiselle sopimuspuolelle 18 artiklassa tarkoitettua komiteaa kuultuaan yleiseen järjestykseen tai kansallisen turvallisuuden tai kansanterveyden suojaamiseen liittyvistä syistä. Keskeyttäminen tulee voimaan toisena tällaista ilmoitusta seuraavana päivänä.

5.   Kumpi tahansa sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta virallisesti toiselle sopimuspuolelle. Sopimusta lakataan soveltamasta kuuden kuukauden kuluttua tällaisesta ilmoituksesta.

23 artikla

Liitteet

Liitteet 1–7 ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän kahtena kappaleena sopimuspuolten virallisilla kielillä, joista jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску зајелницу

Za Europsku zajednicu

Image

Image

За Босна и Херцеговина

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien und Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Γiα τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-et-Herzégovine

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosnijas un Hercegovinas vārdā

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bożnja u Ħerzegovina

Voor Bosnië en Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Pentru Bosnia și Herţegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

Image


(1)  Vakiomuotoinen matkustusasiakirja on 30 päivänä marraskuuta 1994 annetussa neuvoston suosituksessa olevan mallin mukainen.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

LIITE 1

YHTEINEN LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOIDEN ESITTÄMISTÄ PIDETÄÄN NÄYTTÖNÄ KANSALAISUUDESTA

(2 ARTIKLAN 1 KOHTA, 4 ARTIKLAN 1 KOHTA JA 8 ARTIKLAN 1 KOHTA)

Mikä tahansa passi tai matkustusasiakirja (kansallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi, seuruepassi ja passin korvaava asiakirja, mukaan lukien lapsipassi),

mikä tahansa henkilökortti (määräaikaiset ja tilapäiset kortit sekä asevoimien henkilökortit mukaan luettuina),

merimieskirja ja laivureiden palvelukortti,

todistus kansalaisuudesta ja muu virallinen asiakirja, jossa mainitaan tai josta selvästi ilmenee kansalaisuus, yhdessä jonkin muun virallisen kuvallisen asiakirjan kanssa.

LIITE 2

YHTEINEN LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOIDEN ESITTÄMISTÄ PIDETÄÄN ALUSTAVANA NÄYTTÖNÄ KANSALAISUUDESTA

(2 ARTIKLAN 1 KOHTA, 4 ARTIKLAN 1 KOHTA JA 8 ARTIKLAN 1 KOHTA)

Jonkin tämän sopimuksen liitteessä 1 luetellun asiakirjan valokopio,

ajokortti tai sen valokopio,

syntymätodistus tai sen valokopio,

yrityksen henkilöstökortti tai sen valokopio,

todistajanlausunto,

asianomaisen henkilön lausunnot ja hänen puhumansa kieli virallisen testauksen tulokset mukaan luettuina,

muu asiakirja, jonka avulla asianomaisen henkilön kansalaisuus voidaan todeta.

LIITE 3

YHTEINEN LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOITA PIDETÄÄN KOLMANSIEN MAIDEN KANSALAISTEN JA KANSALAISUUDETTOMIEN HENKILÖIDEN TAKAISINOTON EDELLYTYKSIIN LIITTYVÄNÄ NÄYTTÖNÄ

(3 ARTIKLAN 1 KOHTA, 5 ARTIKLAN 1 KOHTA JA 9 ARTIKLAN 1 KOHTA)

Tulo- tai poistumisleima tai vastaava merkintä asianomaisen henkilön matkustusasiakirjassa tai muu näyttö maahantulosta tai maastapoistumisesta (esim. valokuvat),

mikä tahansa asiakirja, todistus tai lasku (esim. hotellilasku, lääkärin ajanvarauskortti, julkisen tai yksityisen laitoksen pääsykortti, autonvuokraussopimus, luottokorttitosite jne.), joka osoittaa selvästi, että asianomainen henkilö on oleskellut pyynnön vastaanottaneen valtion alueella,

asianomaisen henkilön nimelle kirjoitettu lento-, juna-, bussi- tai laivalippu ja/tai matkustajaluettelo, joka osoittaa asianomaisen henkilön oleskelleen pyynnön vastaanottavan valtion alueella ja hänen matkareittinsä pyynnön vastaanottavan valtion alueella,

tiedot, joista ilmenee, että asianomainen henkilö on käyttänyt kuriirin tai matkatoimiston palveluja.

erityisesti sellaisten rajaviranomaisten ja muiden todistajien antamat viralliset lausunnot, jotka voivat todistaa asianomaisen henkilön ylittäneen rajan,

asianomaisen henkilön oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen yhteydessä antama virallinen lausunto.

LIITE 4

YHTEINEN LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOITA PIDETÄÄN KOLMANSIEN MAIDEN KANSALAISTEN JA KANSALAISUUDETTOMIEN HENKILÖIDEN TAKAISINOTON EDELLYTYKSIIN LIITTYVÄNÄ ALUSTAVANA NÄYTTÖNÄ

(3 ARTIKLAN 1 KOHTA, 5 ARTIKLAN 1 KOHTA JA 9 ARTIKLAN 2 KOHTA)

Pyynnön esittävän valtion toimivaltaisten viranomaisten antama kuvaus paikasta ja olosuhteista, joissa asianomainen henkilö on pysäytetty hänen saavuttuaan kyseisen valtion alueelle,

kansainvälisen järjestön (esimerkiksi UNHCR) toimittamat henkilön henkilöllisyyteen ja/tai oleskeluun liittyvät tiedot,

perheenjäsenten, matkaseuran yms. ilmoitukset/vahvistamat tiedot,

asianomaisen henkilön lausunto.

LIITE 5

LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOITA PIDETÄÄN JUGOSLAVIAN SOSIALISTISEN LIITTOTASAVALLAN ENTISTEN KANSALAISTEN TAKAISINOTON EDELLYTYKSIIN LIITTYVÄNÄ NÄYTTÖNÄ TAI ALUSTAVANA NÄYTTÖNÄ

(3 ARTIKLAN 3 KOHTA, 9 ARTIKLAN 4 KOHTA JA 9 ARTIKLAN 5 KOHTA)

Liite 5a (Näyttönä pidettävät asiakirjat)

Entisen Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan myöntämä syntymätodistus tai sen valokopio,

Bosnia ja Hertsegovinan tai entisen Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan myöntämä virallinen asiakirja, josta käy ilmi 3 artiklan 3 kohdassa edellytetty syntymäpaikka ja/tai asuinpaikka, tai tällaisen asiakirjan valokopio.

Liite 5b (Alustavana näyttönä pidettävät asiakirjat)

Muu asiakirja tai todistus, josta käy ilmi, että asianomainen henkilö on syntynyt Bosnia ja Hertsegovinan alueella, tai tällaisen asiakirjan valokopio,

asianomaisen henkilön oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen yhteydessä antama virallinen lausunto.

LIITE 6

Image

Image

Image

LIITE 7

Image

Image

YHTEINEN JULISTUS 3 JA 5 ARTIKLASTA

Sopimuspuolet pyrkivät palauttamaan kotimaahan kolmansien maiden kansalaiset, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä sopimuspuolen alueella.

YHTEINEN JULISTUS TANSKASTA

Sopimuspuolet ottavat huomioon, että tätä sopimusta ei sovelleta Tanskan kuningaskunnan alueella eikä Tanskan kuningaskunnan kansalaisiin. Tämän vuoksi on suotavaa, että Bosnia ja Hertsegovina ja Tanska tekevät tätä sopimusta vastaavan takaisinottosopimuksen.

YHTEINEN JULISTUS ISLANNISTA JA NORJASTA

Sopimuspuolet toteavat Euroopan yhteisön sekä Islannin ja Norjan läheiset suhteet, jotka johtuvat erityisesti näiden maiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta. Tämän vuoksi on suotavaa, että Bosnia ja Hertsegovina tekee tätä sopimusta vastaavan takaisinottosopimuksen Islannin ja Norjan kanssa.

YHTEINEN JULISTUS SVEITSISTÄ

Sopimuspuolet ottavat huomioon, että Euroopan unioni, Euroopan yhteisö ja Sveitsi ovat allekirjoittaneet sopimuksen Sveitsin osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen. On suotavaa, että Bosnia ja Hertsegovina tekee kyseisen sopimuksen tultua voimaan Sveitsin kanssa tätä sopimusta vastaavan takaisinottosopimuksen.


19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 334/84


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä marraskuuta 2007,

viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan välillä

(2007/821/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut Euroopan yhteisön puolesta viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen Albanian tasavallan kanssa.

(2)

Sopimus on allekirjoitettu Euroopan yhteisön puolesta 18 päivänä syyskuuta 2007, sillä edellytyksellä, että se mahdollisesti tehdään myöhemmin, 18 päivänä syyskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen mukaisesti.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä.

(4)

Sopimuksella perustetaan sopimuksen hallinnoinnista vastaava sekakomitea, joka vahvistaa oman työjärjestyksensä. On aiheellista säätää tässä tapauksessa yksinkertaistetun menettelyn noudattamisesta yhteisön kannan vahvistamisessa.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitettyjen, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan ja Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä se sido niitä eikä sitä sovelleta niihin.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä päätös sido Tanskaa eikä sitä sovelleta siihen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tekee sopimuksen 14 artiklan 1 kohdassa määrätyn ilmoituksen (2).

3 artikla

Sopimuksen 12 artiklalla perustettavassa asiantuntijoiden sekakomiteassa yhteisöä edustaa komissio jäsenvaltioiden edustajien avustamana.

4 artikla

Komissio vahvistaa asiantuntijoiden sekakomiteassa esitettävän yhteisön kannan sopimuksen 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta komitean työjärjestyksestä kuultuaan asiasta neuvoston nimeämää erityiskomiteaa.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. PEREIRA


(1)  Lausunto annettu 24. lokakuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan välinen

SOPIMUS

viisumien myöntämisen helpottamisesta

EUROOPAN YHTEISÖ,

jäljempänä ’yhteisö’,

ja

ALBANIAN TASAVALTA,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen, joka allekirjoitettiin 12 päivänä kesäkuuta 2006 ja joka tällä hetkellä säätelee suhteita Albanian tasavaltaan,

VAHVISTAVAT aikomuksen tehdä tiivistä yhteistyötä voimassa olevien vakautus- ja assosiaatiosopimuksen rakenteiden puitteissa Albanian tasavallan ja Euroopan unionin välisen viisumijärjestelmän vapauttamiseksi Thessalonikissa 21 päivänä kesäkuuta 2003 järjestetyn EU:n ja Länsi-Balkanin maiden välisen huippukokouksen päätelmien mukaisesti,

HALUAVAT ensimmäisenä konkreettisena askeleena kohti viisumivapaata matkustusjärjestelmää helpottaa henkilökohtaista vuorovaikutusta, joka on taloudellisten, humanitaaristen, kulttuuristen, tieteellisten ja muiden siteiden vakaan kehittymisen tärkeä edellytys, helpottamalla viisumien myöntämistä Albanian tasavallan kansalaisille,

PITÄVÄT MIELESSÄ, että EU:n kansalaiset on 4 päivästä elokuuta 2000 vapautettu viisumipakosta heidän matkustaessaan Albanian tasavaltaan enintään 90 päiväksi 180 päivän jaksoa kohti tai kulkiessaan Albanian tasavallan alueen kautta,

TOTEAVAT, että jos Albanian tasavalta ottaa uudelleen käyttöön EU:n kansalaisia koskevan viisumipakon, EU:n kansalaisiin sovelletaan ilman eri toimenpiteitä vastavuoroisuuden pohjalta samoja viisumien myöntämistä koskevia helpotuksia, jotka on myönnetty Albanian tasavallan kansalaisille tämän sopimuksen nojalla,

TOTEAVAT, että viisumien myöntämisen helpottaminen ei saisi johtaa laittomaan maahanmuuttoon, ja kiinnittävät erityistä huomiota turvallisuuteen ja takaisinottoon,

OTTAVAT HUOMIOON ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinotosta Albanian tasavallan ja Euroopan yhteisön välillä tehdyn sopimuksen voimaantulon,

OTTAVAT HUOMIOON Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan sekä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan ja vahvistavat, että tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eikä Irlantiin,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan ja vahvistavat, että tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta Tanskan kuningaskuntaan,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tarkoitus ja soveltamisala

1.   Tämän sopimuksen tarkoituksena on helpottaa viisumien myöntämistä Albanian tasavallan kansalaisille sellaista oleskelua varten, jonka on tarkoitus kestää enintään 90 päivää 180 päivän jaksoa kohti.

2.   Jos Albanian tasavalta ottaa uudelleen käyttöön EU:n kansalaisia tai tiettyjä EU:n kansalaisten ryhmiä koskevan v iisumipakon, kyseisiin EU:n kansalaisiin sovelletaan ilman eri toimenpiteitä vastavuoroisuuden pohjalta samoja viisumien myöntämistä koskevia helpotuksia, jotka on myönnetty Albanian tasavallan kansalaisille tämän sopimuksen nojalla.

2 artikla

Yleinen lauseke

1.   Tässä sopimuksessa määrättyjä viisumien myöntämisen helpottamista koskevia järjestelyjä sovelletaan Albanian tasavallan kansalaisiin vain siltä osin kuin heitä ei ole vapautettu viisumipakosta yhteisön tai sen jäsenvaltioiden laeilla ja asetuksilla tai tämän sopimuksen tai muiden kansainvälisten sopimusten määräyksillä.

2.   Kysymykset, joista ei määrätä tässä sopimuksessa, ratkaistaan Albanian tasavallan tai jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön tai yhteisön lainsäädännön mukaisesti; näitä ovat esimerkiksi viisumin epääminen, matkustusasiakirjojen tunnustaminen, toimeentuloon tarvittavien varojen osoittaminen sekä maahantulon epääminen ja maastapoistamiseen liittyvät toimenpiteet.

3 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

a)

’jäsenvaltiolla’ mitä tahansa Euroopan unionin jäsenvaltiota, lukuun ottamatta Tanskan kuningaskuntaa, Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa;

b)

’Euroopan unionin kansalaisella’ henkilöä, jolla on jonkin a alakohdassa määritellyn jäsenvaltion kansalaisuus;

c)

’Albanian tasavallan kansalaisella’ henkilöä, jolla on Albanian kansalaisuus;

d)

’viisumilla’ jäsenvaltion myöntämää lupaa tai sen tekemää päätöstä, joka vaaditaan

maahantuloon kaikkiaan enintään 90 päivää kestävää oleskelua varten kyseisessä jäsenvaltiossa tai useammassa jäsenvaltiossa;

maahantuloon kyseisen jäsenvaltion tai useamman jäsenvaltion alueen kauttakulkua varten.

e)

’laillisesti oleskelevalla henkilöllä’ Albanian tasavallan kansalaista, jolla on lupa tai oikeus oleskella jonkin jäsenvaltion alueella yli 90 päivää yhteisön tai kansallisen lainsäädännön nojalla.

4 artikla

Matkan tarkoitusta koskevat todistusasiakirjat

1.   Seuraavilta Albanian tasavallan kansalaisten ryhmiltä vaaditaan toisen osapuolen alueelle suuntautuvan matkan perusteluksi vain seuraavat asiakirjat:

a)

virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka osallistuvat Albanian tasavallalle osoitetun virallisen kutsun perusteella kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät jäsenvaltioiden alueella:

Albanian tasavallan viranomaisen kirje, jossa vahvistetaan, että hakija on sitä edustavan valtuuskunnan jäsen, joka matkustaa jäsenvaltioiden alueelle osallistuakseen edellä mainittuihin tapahtumiin, ja virallisen kutsun jäljennös;

b)

liikemiehet ja liikeyritysten edustajat:

vastaanottajana toimivan oikeushenkilön tai yrityksen tai organisaation tai kyseisen oikeushenkilön tai yrityksen toimiston tai sivutoimiston, jäsenvaltioiden keskus- ja paikallisviranomaisten tai jäsenvaltioiden alueella pidettävien kauppa- ja teollisuusmessujen, konferenssin tai symposiumin järjestelykomitean kirjallinen kutsu, jonka Albanian tasavallan kauppakamari on hyväksynyt;

c)

toimittajat:

ammattialajärjestön antama todistus tai muu asiakirja, jossa todistetaan, että asianomainen henkilö on ammatiltaan toimittaja, ja työnantajan antama asiakirja, jossa todistetaan, että matkan tarkoituksena on toimittajan työn tekeminen;

d)

henkilöt, jotka osallistuvat johonkin toimintaan tieteen, kulttuurin tai taiteen alalla tai yliopistojen järjestämiin ja muihin vaihto-ohjelmiin:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu osallistua mainittuun toimintaan;

e)

kansalaisjärjestöjen edustajat, jotka matkustavat osallistuakseen koulutukseen, seminaareihin ja konferensseihin esimerkiksi vaihto-ohjelmien puitteissa:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu, vahvistus siitä, että henkilö edustaa kansalaisjärjestöä ja valtion viranomaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti antama rekisteritodistus kyseisen järjestön perustamisesta;

f)

koululaiset, opiskelijat, jatko-opiskelijat ja heidän saattajinaan toimivat opettajat, jotka osallistuvat opinto- tai koulutustarkoituksessa tehtäville matkoille esimerkiksi vaihto-ohjelman tai muun opiskeluun liittyvän toiminnan puitteissa:

vastaanottajana toimivan yliopiston, akatemian, instituutin, oppilaitoksen tai koulun kirjallinen kutsu tai ilmoittautumistodistus tai opiskelijakortti tai todistus kurssista, johon on tarkoitus osallistua;

g)

kansainvälisten urheilutapahtumien osanottajat ja henkilöt, jotka toimivat heidän saattajinaan työnsä vuoksi:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu: jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, kansallinen urheiluliitto tai kansallinen olympiakomitea;

h)

ystävyyskaupunkien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat:

kyseisten kaupunkien kaupunginjohtajan tai pormestarin kirjallinen kutsu;

i)

jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Albanian kansalaisten luona vierailevat lähisukulaiset (puoliso, lapset tai adoptiolapset, vanhemmat tai huoltajat, isovanhemmat ja lapsenlapset):

vastaanottajana toimivan henkilön kirjallinen kutsu;

j)

sotilas- ja siviilihautausmailla vierailevat henkilöt:

virallinen asiakirja, joka osoittaa, että hauta on edelleen olemassa, sekä todistus hakijan ja vainajan sukulaisuus- tai muusta suhteesta;

k)

kommunistisen järjestelmän aikana Albanian tasavallassa poliittisen vainon kohteeksi joutuneet henkilöt:

poliittisen vainon kohteeksi joutuneiden integrointi-instituutin 29 päivänä heinäkuuta 1993 annetun lain nro 7748 3 artiklan mukaisesti antama todistus, josta ilmenee, että henkilö joutui kommunistisen järjestelmän aikana Albanian tasavallassa poliittisen vainon kohteeksi, sekä toimivaltaisen viranomaisen, kansallisen tai kansainvälisen järjestön (myös jäsenvaltion kansalaisjärjestön tai Euroopan unionin toimielimen) kutsu osallistua asianmukaisiin toimintoihin, mukaan lukien henkilön asemaan liittyvät toimet;

l)

autonkuljettajat, jotka hoitavat kansainvälistä rahti- ja matkustajaliikennettä jäsenvaltioiden alueille Albanian tasavallassa rekisteröidyillä ajoneuvoilla:

Albanian tasavallan kansainvälistä tieliikennettä harjoittavien kuljetusyhtiöiden kansallisen liiton (yhdistyksen) laatima kirjallinen kutsu, jossa todetaan matkojen tarkoitus, kesto ja toistumistiheys;

m)

matkailijat:

jäsenvaltioiden paikallisen konsuliyhteistyön puitteissa hyväksymän matkatoimiston tai matkanjärjestäjän antama todistus tai tosite, jossa vahvistetaan valmismatkavaraus;

n)

lääketieteellisistä syistä vierailevat henkilöt ja tarvittavat saattajat:

hoitolaitoksen virallinen asiakirja, jossa vahvistetaan hoidon tarve kyseisessä laitoksessa ja saattajan tarpeellisuus, ja todistus riittävistä rahavaroista hoidon maksamiseksi;

o)

jäsenvaltioiden alueella järjestettäviin kansainvälisiin messuihin, konferensseihin, symposiumeihin, seminaareihin tai muihin vastaaviin tapahtumiin osallistuvat vapaiden ammattien harjoittajat:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu, jossa vahvistetaan kyseisen henkilön osallistuminen tapahtumaan;

p)

jäsenvaltioiden alueille kulkevien kansainvälisten junien juna-, kylmäkuljetus- ja veturihenkilöstön jäsenet:

Albanian tasavallan toimivaltaisen rautatieyhtiön kirjallinen kutsu, jossa todetaan matkojen tarkoitus, kesto ja toistumistiheys;

q)

hautajaisiin osallistuvat henkilöt:

virallinen asiakirja, joka vahvistaa kuolemantapauksen, sekä todistus hakijan ja vainajan sukulaisuus- tai muusta suhteesta;

r)

uskonnollisten yhteisöjen edustajat:

Albanian tasavallassa rekisteröidyn uskonnollisen yhteisön kirjallinen kutsu, jossa todetaan matkojen tarkoitus, kesto ja toistumistiheys.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa kirjallisessa kutsussa on mainittava seuraavat seikat:

a)

kutsutun etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus, henkilöasiakirjan numero, matkan ajankohta ja tarkoitus, maahantulojen määrä ja tarvittaessa kutsutun mukana matkustavan puolison ja lasten nimet;

b)

kutsujana toimivan henkilön etu- ja sukunimi sekä osoite; tai

c)

kutsujana toimivan oikeushenkilön, yrityksen tai organisaation täydellinen nimi ja osoite ja

jos kutsun esittää organisaatio, kutsun allekirjoittajan nimi ja asema,

jos kutsun esittää oikeushenkilö tai yritys tai kyseisen oikeushenkilön tai yrityksen toimisto tai sivutoimisto, joka on sijoittautunut jonkin jäsenvaltion alueelle, sen rekisteröintinumero kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3.   Tämän artiklan 1 kohdassa mainittuihin ryhmiin kuuluville henkilöille myönnetään kaikentyyppisiä viisumeja yksinkertaistetun menettelyn mukaan ilman muita jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädettyjä, matkan tarkoitusta koskevia perusteluja, kutsuja tai vahvistuksia.

5 artikla

Toistuvaisviisumien myöntäminen

1.   Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot myöntävät enintään viisi vuotta voimassa olevia toistuvaisviisumeja seuraaviin ryhmiin kuuluville henkilöille:

a)

ministerineuvoston, parlamentin, perustuslakituomioistuimen ja korkeimman oikeuden jäsenet, ellei heitä ole tällä sopimuksella vapautettu viisumipakosta tehtäviensä hoitamisen yhteydessä siten, että viisumi on voimassa heidän toimikautensa ajan, jos se kestää alle viisi vuotta;

b)

virallisten valtuuskuntien vakinaiset jäsenet, jotka osallistuvat Albanian tasavallalle osoitetun virallisen kutsun perusteella säännöllisesti kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät jäsenvaltioiden alueella;

c)

jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Albanian kansalaisten luona vierailevat puolisot ja alle 21-vuotiaat tai huollettavana olevat lapset (myös adoptiolapset), siten että viisumin voimassaoloaika on rajoitettu laillisen oleskelun voimassaoloaikaan.

2.   Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot myöntävät enintään yhden vuoden voimassa olevia toistuvaisviisumeja seuraaviin ryhmiin kuuluville henkilöille edellyttäen, että heille on edellisen vuoden aikana myönnetty vähintään yksi viisumi ja että he ovat käyttäneet sitä kohdevaltion maahantuloa ja oleskelua koskevan lainsäädännön mukaisesti ja että heillä on perusteltu syy hakea toistuvaisviisumia:

a)

virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka osallistuvat Albanian tasavallalle osoitetun virallisen kutsun perusteella säännöllisesti kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät jäsenvaltioiden alueella;

b)

liikemiehet ja liikeyritysten edustajat, jotka matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin;

c)

henkilöt, jotka osallistuvat johonkin toimintaan tieteen, kulttuurin tai taiteen alalla sekä yliopistojen järjestämiin ja muihin vaihto-ohjelmiin ja matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin;

d)

kansainvälisten urheilutapahtumien osanottajat ja henkilöt, jotka toimivat heidän saattajinaan työnsä vuoksi;

e)

toimittajat;

f)

ystävyyskaupunkien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat;

g)

autonkuljettajat, jotka hoitavat kansainvälistä rahti- ja matkustajaliikennettä jäsenvaltioiden alueille Albanian tasavallassa rekisteröidyillä ajoneuvoilla;

h)

lääketieteellisistä syistä säännöllisesti vierailevat henkilöt ja tarvittavat saattajat;

i)

jäsenvaltioiden alueille kulkevien kansainvälisten junien juna-, kylmäkuljetus- ja veturihenkilöstön jäsenet;

j)

opiskelijat ja jatko-opiskelijat, jotka matkustavat säännöllisesti opinto- tai koulutustarkoituksessa esimerkiksi vaihto-ohjelman puitteissa;

k)

Albanian tasavallassa rekisteröityjen uskonnollisten yhteisöjen edustajat, jotka matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin;

l)

kansalaisjärjestöjen edustajat, jotka matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin osallistuakseen koulutukseen, seminaareihin ja konferensseihin esimerkiksi vaihto-ohjelmien puitteissa;

m)

kansainvälisiin messuihin, konferensseihin, symposiumeihin, seminaareihin tai muihin vastaaviin tapahtumiin osallistuvat vapaiden ammattien harjoittajat, jotka matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin.

3.   Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot myöntävät vähintään kaksi ja enintään viisi vuotta voimassa olevia toistuvaisviisumeja tämän artiklan 2 kohdassa mainittuihin ryhmiin kuuluville henkilöille edellyttäen, että he ovat kahden edellisen vuoden aikana käyttäneet heille myönnettyä yhden vuoden toistuvaisviisumia kohdevaltion maahantuloa ja oleskelua koskevan lainsäädännön mukaisesti ja että perusteet toistuvaisviisumin hakemiselle ovat edelleen voimassa.

4.   Tämän artiklan 1–3 kohdassa tarkoitetut henkilöt voivat oleskella jäsenvaltioiden alueella yhteensä enintään 90 päivää 180 päivän jaksoa kohti.

6 artikla

Viisumihakemusten käsittelymaksu

1.   Viisumihakemusten käsittelystä peritään Albanian tasavallan kansalaisilta 35 euron maksu.

Edellä mainittua määrää voidaan tarkistaa 14 artiklan 4 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

Jos Albanian tasavalta ottaa uudelleen käyttöön EU:n kansalaisia koskevan viisumipakon, Albanian tasavallan veloittama viisumimaksu saa olla korkeintaan 35 euroa tai sovittu summa, jos maksua tarkistetaan 14 artiklan 4 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

2.   Seuraaviin ryhmiin kuuluvat henkilöt vapautetaan viisumihakemuksen käsittelymaksusta:

a)

jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Albanian kansalaisten luona vierailevat lähisukulaiset (puoliso, lapset tai adoptiolapset, vanhemmat tai huoltajat, isovanhemmat ja lapsenlapset);

b)

virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka osallistuvat Albanian tasavallalle osoitetun virallisen kutsun perusteella kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät jäsenvaltioiden alueella;

c)

ministerineuvoston, parlamentin, perustuslakituomioistuimen ja korkeimman oikeuden jäsenet, ellei heitä ole vapautettu viisumipakosta tällä sopimuksella;

d)

koululaiset, opiskelijat, jatko-opiskelijat ja heidän saattajinaan toimivat opettajat, jotka osallistuvat opinto- tai koulutustarkoituksessa tehtäville matkoille;

e)

alle kuusivuotiaat lapset;

f)

vammaiset ja tarvittaessa heidän saattajansa;

g)

henkilöt, jotka ovat asiakirjoin osoittaneet matkustavansa humanitaarisista syistä esimerkiksi siksi, että he tarvitsevat kiireellistä lääkärinhoitoa, sekä tällaisen henkilön saattaja, tai henkilöt, jotka osallistuvat lähisukulaisen hautajaisiin tai vierailevat vakavasti sairaana olevan lähisukulaisen luona;

h)

kansainvälisten urheilutapahtumien osanottajat ja henkilöt, jotka toimivat heidän saattajinaan työnsä vuoksi;

i)

henkilöt, jotka osallistuvat johonkin toimintaan tieteen, kulttuurin tai taiteen alalla sekä yliopistojen järjestämiin ja muihin vaihto-ohjelmiin;

j)

ystävyyskaupunkien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat;

k)

kommunistisen järjestelmän aikana poliittisen vainon kohteeksi joutuneet henkilöt;

l)

eläkeläiset;

m)

kansalaisjärjestöjen edustajat, jotka osallistuvat kokouksiin, seminaareihin, vaihto-ohjelmiin tai kursseihin;

n)

toimittajat;

o)

Albanian tasavallassa rekisteröityjen uskonnollisten yhteisöjen edustajat;

p)

autonkuljettajat, jotka hoitavat kansainvälistä rahti- ja matkustajaliikennettä jäsenvaltioiden alueille Albanian tasavallassa rekisteröidyillä ajoneuvoilla;

q)

jäsenvaltioiden alueille kulkevien kansainvälisten junien juna-, kylmäkuljetus- ja veturihenkilöstön jäsenet;

r)

jäsenvaltioiden alueella järjestettäviin kansainvälisiin messuihin, konferensseihin, symposiumeihin, seminaareihin tai muihin vastaaviin tapahtumiin osallistuvat vapaiden ammattien harjoittajat.

7 artikla

Viisumihakemusten käsittelyajat

1.   Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot tekevät päätöksen viisumin myöntämisestä 10 kalenteripäivän kuluessa viisumihakemuksen ja sen liiteasiakirjojen vastaanottamisesta.

2.   Viisumihakemusta koskevan päätöksenteon määräaikaa voidaan pidentää enintään 30 kalenteripäivään yksittäistapauksissa, erityisesti silloin kun hakemuksen käsittely vaatii lisätarkistuksia.

3.   Kiireellisissä tapauksissa viisumihakemusta koskeva päätös voidaan tehdä kolmen päivän kuluessa tai nopeammin.

8 artikla

Lähtö siinä tapauksessa, että asiakirjat ovat kadonneet tai ne on varastettu

Euroopan unionin ja Albanian tasavallan kansalaiset, jotka ovat kadottaneet henkilöasiakirjansa tai joilta ne on varastettu heidän oleskellessaan Albanian tasavallan tai jäsenvaltioiden alueella, voivat lähteä kyseiseltä alueelta ilman viisumia tai muuta lupaa esittämällä jäsenvaltioiden tai Albanian tasavallan diplomaatti- tai konsuliedustuston heille myöntämän voimassa olevan henkilöasiakirjan, joka oikeuttaa rajanylitykseen.

9 artikla

Viisumin voimassaoloajan pidentäminen poikkeuksellisissa olosuhteissa

Jos Albanian tasavallan kansalaiset eivät voi lähteä jäsenvaltioiden alueelta viisumissa mainittuun määräaikaan mennessä ylivoimaisen esteen vuoksi, heidän viisuminsa voimassaoloaikaa voidaan pidentää maksutta vastaanottavan valtion soveltaman lainsäädännön mukaisesti, kunnes paluu asuinvaltioon on mahdollinen.

10 artikla

Diplomaattipassit

1.   Albanian tasavallan kansalaisilta, joilla on voimassa oleva diplomaattipassi, ei vaadita viisumia jäsenvaltioiden alueelle tuloa, alueelta poistumista tai alueen kauttakulkua varten.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa mainitut henkilöt voivat oleskella jäsenvaltioiden alueella enintään 90 päivää 180 päivän jaksoa kohti.

11 artikla

Viisumien alueellinen voimassaolo

Albanian tasavallan kansalaisilla on oikeus matkustaa jäsenvaltioiden alueella samoin edellytyksin kuin Euroopan unionin kansalaiset, ellei jäsenvaltioiden kansallista turvallisuutta koskevista kansallisista säännöistä ja asetuksista tai sellaisia viisumeja, joiden alueellinen voimassaolo on rajattu, koskevista EU:n säännöistä muuta johdu.

12 artikla

Sopimuksen hallinnointia käsittelevä sekakomitea

1.   Osapuolet perustavat asiantuntijoiden sekakomitean, jäljempänä ’komitea’, joka muodostuu Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan edustajista. Yhteisöä edustaa Euroopan yhteisöjen komissio jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avustamana.

2.   Komitean tehtävänä on muun muassa

a)

valvoa tämän sopimuksen täytäntöönpanoa;

b)

ehdottaa sopimukseen muutoksia tai lisäyksiä;

c)

ratkaista kiistoja, jotka johtuvat tämän sopimuksen määräysten tulkinnasta tai soveltamisesta.

3.   Komitea kokoontuu aina tarvittaessa jommankumman osapuolen pyynnöstä ja vähintään kerran vuodessa.

4.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

13 artikla

Tämän sopimuksen suhde jäsenvaltioiden ja Albanian tasavallan välillä tehtyihin kahdenvälisiin sopimuksiin

1.   Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan sopimuksen voimaantulosta alkaen ensisijaisina muihin kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin tai järjestelyihin nähden, joita on tehty yksittäisten jäsenvaltioiden ja Albanian tasavallan välillä, siltä osin kuin viimeksi mainittujen sopimusten tai järjestelyjen määräykset koskevat tämän sopimuksen kattamia kysymyksiä.

2.   Yksittäisten jäsenvaltioiden ja Albanian tasavallan välillä ennen 1 päivää tammikuuta 2007 allekirjoitettujen kahdenvälisten sopimusten tai järjestelyjen määräyksiä, jotka koskevat virkapassin haltijoiden vapauttamista viisumipakosta, sovelletaan vielä viiden vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta rajoittamatta kuitenkaan kyseisten jäsenvaltioiden tai Albanian tasavallan oikeutta irtisanoa kyseiset kahdenväliset sopimukset tai keskeyttää niiden soveltaminen kyseisten viiden vuoden aikana.

14 artikla

Loppumääräykset

1.   Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omia menettelyjään noudattaen, ja sopimus tulee voimaan toisen sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen saattaneensa päätökseen edellä tarkoitetut menettelyt.

2.   Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä irtisanota tämän artiklan 5 kohdan mukaisesti.

3.   Tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolten kirjallisella sopimuksella. Muutokset tulevat voimaan, kun osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen saattaneensa päätökseen tätä varten tarvittavat sisäiset menettelynsä.

4.   Kumpikin osapuoli voi keskeyttää tämän sopimuksen tai sen osan soveltamisen yleiseen järjestykseen tai kansalliseen turvallisuuteen tai kansanterveyden suojaamiseen liittyvistä syistä. Päätös soveltamisen keskeyttämisestä on annettava tiedoksi toiselle osapuolelle viimeistään 48 tuntia ennen päätöksen voimaantuloa. Kun keskeyttämiseen johtaneet syyt lakkaavat olemasta voimassa, soveltamisen keskeyttäneen osapuolen on ilmoitettava tästä välittömästi toiselle osapuolelle.

5.   Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle. Sopimuksen voimassaolo päättyy 90 päivän kuluttua päivästä, jona kyseinen ilmoitus on tehty.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän kahtena kappaleena sopimuspuolten virallisilla kielillä, joista jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску заједнитгу

Për Kommunitetin Europian

Image

Image

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

For Republikken Albanien

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica d'Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' l-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërisë

Image

LIITE

SOPIMUKSEEN LIITETTY PÖYTÄKIRJA JÄSENVALTIOISTA, JOTKA EIVÄT SOVELLA TÄYSIMÄÄRÄISESTI SCHENGENIN SÄÄNNÖSTÖÄ

Ne jäsenvaltiot, joita Schengenin säännöstö velvoittaa, mutta jotka eivät myönnä Schengen-viisumeja ennen kuin neuvosto on tehnyt asiaa koskevan päätöksen, myöntävät kansallisia viisumeja, jotka ovat voimassa ainoastaan niiden omalla alueella.

Nämä jäsenvaltiot voivat yksipuolisesti tunnustaa Schengen-viisumit ja -oleskeluluvat niiden alueen kautta tapahtuvaa kauttakulkua varten 14 päivänä kesäkuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 895/2006/EY mukaisesti.

Koska 14 päivänä kesäkuuta 2006 tehtyä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöstä N:o 895/2006/EY ei sovelleta Romaniaan ja Bulgariaan, Euroopan komissio aikoo ehdottaa vastaavia määräyksiä, jotta kyseiset maat voivat yksipuolisesti tunnustaa Schengen-viisumit ja -oleskeluluvat ja muut vastaavat asiakirjat, joita ovat antaneet sellaiset jäsenvaltiot, jotka eivät ole vielä täysin integroituneet Schengen-alueeseen niiden alueen kautta tapahtuvaa kauttakulkua varten.

YHTEINEN JULISTUS TANSKASTA

Osapuolet toteavat, että tätä sopimusta ei sovelleta viisumien myöntämismenettelyihin Tanskan kuningaskunnan diplomaatti- ja konsuliedustustoissa.

Tämän vuoksi on suotavaa, että Tanskan ja Albanian tasavallan viranomaiset tekevät viipymättä kahdenvälisen sopimuksen, jonka mukaan lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämistä helpotetaan samalla tavoin kuin Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan välillä tehdyssä sopimuksessa.

YHTEINEN JULISTUS YHDISTYNEESTÄ KUNINGASKUNNASTA JA IRLANNISTA

Osapuolet ottavat huomioon sen, että tätä sopimusta ei sovelleta Yhdistyneen kuningaskunnan eikä Irlannin alueella.

Tämän vuoksi on suotavaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin sekä Albanian tasavallan viranomaiset tekevät kahdenväliset sopimukset viisumien myöntämismenettelyjen helpottamisesta.

YHTEINEN JULISTUS ISLANNISTA JA NORJASTA

Osapuolet ottavat huomioon Euroopan yhteisön sekä Norjan ja Islannin läheiset suhteet, jotka johtuvat erityisesti näiden maiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta.

Tämän vuoksi on suotavaa, että Norjan ja Islannin sekä Albanian tasavallan viranomaiset tekevät viipymättä kahdenväliset sopimukset, joiden mukaan lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämistä helpotetaan samalla tavoin kuin Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan välillä tehdyssä sopimuksessa.

YHTEINEN JULISTUS SVEITSIN VALALIITOSTA JA LIECHTENSTEINISTA

(tarvittaessa)

Jos EU:n, EY:n ja Sveitsin valaliiton sopimus Sveitsin valaliiton assosioitumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja tämän sopimuksen liitteenä olevat Liechtensteinia koskevat pöytäkirjat ovat tulleet voimaan siihen mennessä, kun neuvottelut Albanian tasavallan kanssa ovat päättyneet, myös Sveitsin ja Liechtensteinin osalta laaditaan vastaava julistus.

EUROOPAN YHTEISÖN JULISTUS VIISUMINHAKIJOIDEN MAHDOLLISUUDESTA SAADA TIETOJA JA LYHYTAIKAISTA OLESKELUA VARTEN MYÖNNETTÄVIEN VIISUMIEN MYÖNTÄMISMENETTELYJÄ JA TARVITTAVIA LIITEASIAKIRJOJA KOSKEVIEN TIETOJEN YHDENMUKAISTAMISESTA

Euroopan yhteisö toteaa, että läpinäkyvyys on viisuminhakijoiden kannalta tärkeää, ja muistuttaa, että Euroopan komissio antoi 19 päivänä heinäkuuta 2006 diplomaatti- ja konsuliedustustojen yhteisen konsuliohjeiston uudelleenlaadintaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen. Ohjeistossa käsitellään viisuminhakijoiden pääsyä jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustoihin.

Viisuminhakijoille annettavien tietojen osalta Euroopan yhteisö katsoo, että olisi ryhdyttävä aiheellisiin toimenpiteisiin:

On laadittava viisuminhakijoille yleinen perustiedote viisumien hakemiseen liittyvistä menettelyistä ja edellytyksistä sekä viisumien voimassaolosta.

Euroopan yhteisö laatii luettelon sovellettavista vähimmäisvaatimuksista, jotta voidaan varmistaa, että albanialaiset hakijat saavat johdonmukaiset ja yhtenevät perustiedot ja että heiltä vaaditaan periaatteessa samat liiteasiakirjat.

Edellä mainittuja tietoja, mukaan luettuna luettelo paikallisen konsuliyhteistyön puitteissa hyväksytyistä matkatoimistoista ja matkanjärjestäjistä, on levitettävä laajalti (konsuliedustustojen ilmoitustauluilla, esitteissä, internetsivustoilla jne.).

Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot antavat tietoja Schengenin säännöstön nojalla voimassa olevista mahdollisuuksista helpottaa tapauskohtaisesti ja erityisesti vilpittömässä mielessä toimivien henkilöiden osalta viisumien myöntämistä lyhytaikaista oleskelua varten.

EUROOPAN YHTEISÖN JULISTUS VIRKAPASSIN HALTIJOITA KOSKEVAN VIISUMIPAKON TARKISTAMISESTA

Koska yksittäisten jäsenvaltioiden ja Albanian tasavallan välisissä ennen 1 päivää tammikuuta 2007 allekirjoitetuissa kahdenvälisissä sopimuksissa tai järjestelyissä määrättyä virkapassin haltijoiden vapautusta viisumipakosta sovelletaan ainoastaan viiden vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta rajoittamatta kyseisten jäsenvaltioiden tai Albanian tasavallan oikeutta irtisanoa kyseiset kahdenväliset sopimukset tai keskeyttää niiden soveltaminen kyseisten viiden vuoden aikana, Euroopan yhteisö arvioi virkapassin haltijoiden tilanteen uudestaan viimeistään neljän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta ottaen huomioon sopimukseen tämän vuoksi 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti mahdollisesti tehdyt muutokset.

EUROOPAN YHTEISÖN JULISTUS VIISUMIEN MYÖNTÄMISEN HELPOTTAMISESTA PERHEENJÄSENTEN JA VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ TOIMIVIEN HAKIJOIDEN OSALTA

Euroopan yhteisö ottaa huomioon Albanian tasavallan ehdotuksen määritellä laajemmin perheenjäsenet, joiden osalta viisumien myöntämistä olisi helpotettava, sekä merkityksen, joka tähän ryhmään kuuluvien henkilöiden liikkumisen yksinkertaistamisella on Albanian tasavallalle.

Helpottaakseen useampien sellaisten henkilöiden liikkuvuutta, joilla on perhesiteitä (erityisesti sisaret ja veljet lapsineen) jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleviin Albanian kansalaisiin, Euroopan yhteisö kehottaa jäsenvaltioiden konsuliedustustoja käyttämään täysimääräisesti hyväkseen voimassa olevia yhteisön säännöstöön sisältyviä mahdollisuuksia helpottaa viisumien myöntämistä tähän ryhmään kuuluville henkilöille, erityisesti yksinkertaistamalla hakijoilta pyydettyjä asiakirjatodisteita, vapauttamalla heidät käsittelymaksusta ja myöntämällä tarvittaessa toistuvaisviisumeja.

Euroopan yhteisö kehottaa lisäksi jäsenvaltioiden konsuliedustustoja käyttämään täysimääräisesti hyväkseen mahdollisuuksia helpottaa viisumien myöntämistä vilpittömässä mielessä toimiville hakijoille.


19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 334/96


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä marraskuuta 2007,

viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä

(2007/822/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut Euroopan yhteisön puolesta viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen Bosnia ja Hertsegovinan kanssa.

(2)

Sopimus on allekirjoitettu Euroopan yhteisön puolesta 18 päivänä syyskuuta 2007, sillä edellytyksellä, että se mahdollisesti tehdään myöhemmin, 18 päivänä syyskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen mukaisesti.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä.

(4)

Sopimuksella perustetaan sopimuksen hallinnoinnista vastaava sekakomitea, joka vahvistaa oman työjärjestyksensä. On aiheellista säätää tässä tapauksessa yksinkertaistetun menettelyn noudattamisesta yhteisön kannan vahvistamisessa.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitettyjen, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan ja Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä se sido niitä eikä sitä sovelleta niihin.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä päätös sido Tanskaa eikä sitä sovelleta siihen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja tekee sopimuksen 14 artiklan 1 kohdassa määrätyn ilmoituksen (2).

3 artikla

Sopimuksen 12 artiklalla perustettavassa asiantuntijoiden sekakomiteassa yhteisöä edustaa komissio jäsenvaltioiden edustajien avustamana.

4 artikla

Komissio vahvistaa asiantuntijoiden sekakomiteassa esitettävän yhteisön kannan sopimuksen 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta komitean työjärjestyksestä kuultuaan asiasta neuvoston nimeämää erityiskomiteaa.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. PEREIRA


(1)  Lausunto annettu 24. lokakuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Euroopan yhteisön ja Albanian ja tasavallan välinen

SOPIMUS

viisumien myöntämisen helpottamisesta

EUROOPAN YHTEISÖ,

jäljempänä ’yhteisö’,

ja

BOSNIA JA HERTSEGOVINA,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

HALUAVAT ensimmäisenä konkreettisena askeleena kohti viisumivapaata matkustusjärjestelmää helpottaa henkilökohtaista vuorovaikutusta, joka on taloudellisten, humanitaaristen, kulttuuristen, tieteellisten ja muiden siteiden vakaan kehittymisen tärkeä edellytys, helpottamalla viisumien myöntämistä Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisille,

PITÄVÄT MIELESSÄ, että 21 päivästä heinäkuuta 2005 EU:n kansalaiset on vapautettu viisumipakosta heidän matkustaessaan Bosnia ja Hertsegovinaan enintään 90 päivän ajaksi tai kulkiessaan Bosnia ja Hertsegovinan alueen kautta,

TOTEAVAT, että jos Bosnia ja Hertsegovina ottaa uudelleen käyttöön EU:n kansalaisia koskevan viisumipakon, EU:n kansalaisiin sovelletaan ilman eri toimenpiteitä vastavuoroisuuden pohjalta samoja viisumien myöntämistä koskevia helpotuksia, jotka on myönnetty Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisille tämän sopimuksen nojalla,

TOTEAVAT, että viisumien myöntämisen helpottaminen ei saisi johtaa laittomaan maahanmuuttoon, ja kiinnittävät erityistä huomiota turvallisuuteen ja takaisinottoon,

OTTAVAT HUOMIOON Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan sekä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan ja vahvistavat, että tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eikä Irlantiin,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan ja vahvistavat, että tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta Tanskan kuningaskuntaan,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tarkoitus ja soveltamisala

1.   Tämän sopimuksen tarkoituksena on helpottaa viisumien myöntämistä Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisille sellaista oleskelua varten, jonka on tarkoitus kestää enintään 90 päivää 180 päivän jaksoa kohti.

2.   Jos Bosnia ja Hertsegovina ottaa uudelleen käyttöön EU:n kansalaisia tai tiettyjä EU:n kansalaisten ryhmiä koskevan viisumipakon, kyseisiin EU:n kansalaisiin sovelletaan ilman eri toimenpiteitä vastavuoroisuuden pohjalta samoja viisumien myöntämistä koskevia helpotuksia, jotka on myönnetty Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisille tämän sopimuksen nojalla.

2 artikla

Yleinen lauseke

1.   Tässä sopimuksessa määrättyjä viisumien myöntämisen helpottamista koskevia järjestelyjä sovelletaan Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisiin vain siltä osin kuin heitä ei ole vapautettu viisumipakosta yhteisön tai sen jäsenvaltioiden laeilla ja asetuksilla tai tämän sopimuksen tai muiden kansainvälisten sopimusten määräyksillä.

2.   Kysymykset, joista ei määrätä tässä sopimuksessa, ratkaistaan Bosnia ja Hertsegovinan tai jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön tai yhteisön lainsäädännön mukaisesti; näitä ovat esimerkiksi viisumin epääminen, matkustusasiakirjojen tunnustaminen, toimeentuloon tarvittavien varojen osoittaminen sekä maahantulon epääminen ja maastapoistamiseen liittyvät toimenpiteet.

3 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

a)

’jäsenvaltiolla’ mitä tahansa Euroopan unionin jäsenvaltiota, lukuun ottamatta Tanskan kuningaskuntaa, Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa;

b)

’Euroopan unionin kansalaisella’ henkilöä, jolla on jonkin a alakohdassa määritellyn jäsenvaltion kansalaisuus;

c)

’Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisella’ henkilöä, jolla on Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisuus;

d)

’viisumilla’ jäsenvaltion myöntämää lupaa tai sen tekemää päätöstä, joka vaaditaan

maahantuloon kaikkiaan enintään 90 päivää kestävää oleskelua varten kyseisessä jäsenvaltiossa tai useammassa jäsenvaltiossa,

maahantuloon kyseisen jäsenvaltion tai useamman jäsenvaltion alueen kauttakulkua varten;

e)

’laillisesti oleskelevalla henkilöllä’ Bosnia ja Hertsegovinan kansalaista, jolla on lupa tai oikeus oleskella jonkin jäsenvaltion alueella yli 90 päivää yhteisön tai kansallisen lainsäädännön nojalla.

4 artikla

Matkan tarkoitusta koskevat todistusasiakirjat

1.   Seuraavilta Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten ryhmiltä vaaditaan toisen osapuolen alueelle suuntautuvan matkan perusteluksi vain seuraavat asiakirjat:

a)

virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka osallistuvat Bosnia ja Hertsegovinalle osoitetun virallisen kutsun perusteella kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät jäsenvaltioiden alueella:

Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisen kirje, jossa vahvistetaan, että hakija on sitä edustavan valtuuskunnan jäsen, joka matkustaa jäsenvaltioiden alueelle osallistuakseen edellä mainittuihin tapahtumiin, ja virallisen kutsun jäljennös;

b)

liikemiehet ja liikeyritysten edustajat:

vastaanottajana toimivan oikeushenkilön tai yrityksen tai organisaation tai kyseisen oikeushenkilön tai yrityksen toimiston tai sivutoimiston, jäsenvaltioiden keskus- ja paikallisviranomaisten tai jäsenvaltioiden alueella pidettävien kauppa- ja teollisuusmessujen, konferenssin tai symposiumin järjestelykomitean kirjallinen kutsu, jonka Bosnia ja Hertsegovinan ulkomaankauppakamari on hyväksynyt;

c)

kansalaisjärjestöjen edustajat, jotka matkustavat osallistuakseen koulutukseen, seminaareihin ja konferensseihin esimerkiksi vaihto-ohjelmien puitteissa:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu, vahvistus siitä, että henkilö edustaa kansalaisjärjestöä ja valtion viranomaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti antama rekisteritodistus kyseisen järjestön perustamisesta;

d)

autonkuljettajat, jotka hoitavat kansainvälistä rahti- ja matkustajaliikennettä jäsenvaltioiden alueille Bosnia ja Hertsegovinassa rekisteröidyillä ajoneuvoilla:

Bosnia ja Hertsegovinan ulkomaankauppakamarin kirjallinen kutsu, jossa todetaan matkojen tarkoitus, kesto ja toistumistiheys;

e)

jäsenvaltioiden alueille kulkevien kansainvälisten junien juna-, kylmäkuljetus- ja veturihenkilöstön jäsenet:

Bosnia ja Hertsegovinan toimivaltaisen rautatieyhtiön kirjallinen kutsu, jossa todetaan matkojen tarkoitus, kesto ja toistumistiheys;

f)

toimittajat:

ammattialajärjestön antama todistus tai muu asiakirja, jossa todistetaan, että asianomainen henkilö on ammatiltaan toimittaja, ja työnantajan antama asiakirja, jossa todistetaan, että matkan tarkoituksena on toimittajan työn tekeminen;

g)

henkilöt, jotka osallistuvat johonkin toimintaan tieteen, kulttuurin tai taiteen alalla tai yliopistojen järjestämiin ja muihin vaihto-ohjelmiin:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu osallistua mainittuun toimintaan;

h)

koululaiset, opiskelijat, jatko-opiskelijat ja heidän saattajinaan toimivat opettajat, jotka osallistuvat opinto- tai koulutustarkoituksessa tehtäville matkoille esimerkiksi vaihto-ohjelman tai muun opiskeluun liittyvän toiminnan puitteissa:

vastaanottajana toimivan yliopiston, akatemian, instituutin, oppilaitoksen tai koulun kirjallinen kutsu tai ilmoittautumistodistus tai opiskelijakortti tai todistus kurssista, johon on tarkoitus osallistua;

i)

kansainvälisten urheilutapahtumien osanottajat ja henkilöt, jotka toimivat heidän saattajinaan työnsä vuoksi:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu: jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, kansallinen urheiluliitto tai kansallinen olympiakomitea;

j)

ystävyyskaupunkien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat:

kyseisten kaupunkien kaupunginjohtajan tai pormestarin kirjallinen kutsu;

k)

jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten luona vierailevat lähisukulaiset (puoliso, lapset tai adoptiolapset, vanhemmat tai huoltajat, isovanhemmat ja lapsenlapset):

vastaanottajana toimivan henkilön kirjallinen kutsu;

l)

lääketieteellisistä syistä vierailevat henkilöt ja tarvittavat saattajat:

hoitolaitoksen virallinen asiakirja, jossa vahvistetaan hoidon tarve kyseisessä laitoksessa ja saattajan tarpeellisuus, ja todistus riittävistä rahavaroista hoidon maksamiseksi;

m)

hautajaisiin osallistuvat henkilöt:

virallinen asiakirja, joka vahvistaa kuolemantapauksen, sekä todistus hakijan ja vainajan sukulaisuus- tai muusta suhteesta;

n)

Bosnia ja Hertsegovinan perinteisten uskonnollisten yhteisöjen edustajat, jotka vierailevat jäsenvaltioiden alueella Bosnia ja Hertsegovinasta muuttaneiden luona;

Bosnia ja Hertsegovinan uskonnollisen yhteisön päämiehen kirjallinen kutsu, jossa todetaan matkojen tarkoitus, kesto ja toistumistiheys;

o)

jäsenvaltioiden alueella järjestettäviin kansainvälisiin messuihin, konferensseihin, symposiumeihin, seminaareihin tai muihin vastaaviin tapahtumiin osallistuvat vapaiden ammattien harjoittajat:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu, jossa vahvistetaan kyseisen henkilön osallistuminen tapahtumaan;

p)

sotilas- ja siviilihautausmailla vierailevat henkilöt:

virallinen asiakirja, joka osoittaa, että hauta on edelleen olemassa, sekä todistus hakijan ja vainajan sukulaisuus- tai muusta suhteesta;

q)

matkailijat:

jäsenvaltioiden paikallisen konsuliyhteistyön puitteissa hyväksymän matkatoimiston tai matkanjärjestäjän antama todistus tai tosite, jossa vahvistetaan valmismatkavaraus.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa kirjallisessa kutsussa on mainittava seuraavat seikat:

a)

kutsutun etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus, henkilöasiakirjan numero, matkan ajankohta ja tarkoitus, maahantulojen määrä ja tarvittaessa kutsutun mukana matkustavan puolison ja lasten nimet;

b)

kutsujana toimivan henkilön etu- ja sukunimi sekä osoite; tai

c)

kutsujana toimivan oikeushenkilön, yrityksen tai organisaation täydellinen nimi ja osoite ja

jos kutsun esittää organisaatio, kutsun allekirjoittajan nimi ja asema,

jos kutsun esittää oikeushenkilö tai yritys tai kyseisen oikeushenkilön tai yrityksen toimisto tai sivutoimisto, joka on sijoittautunut jonkin jäsenvaltion alueelle, sen rekisteröintinumero kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3.   Tämän artiklan 1 kohdassa mainittuihin ryhmiin kuuluville henkilöille myönnetään kaikentyyppisiä viisumeja yksinkertaistetun menettelyn mukaan ilman muita jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädettyjä, matkan tarkoitusta koskevia perusteluja, kutsuja tai vahvistuksia.

5 artikla

Toistuvaisviisumien myöntäminen

1.   Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot myöntävät enintään viisi vuotta voimassa olevia toistuvaisviisumeja seuraaviin ryhmiin kuuluville henkilöille:

a)

Bosnia ja Hertsegovinan tuomioistuimen ja syyttäjäviraston jäsenet, ellei heitä ole tällä sopimuksella vapautettu viisumipakosta tehtäviensä hoitamisen yhteydessä siten, että viisumi on voimassa heidän toimikautensa ajan, jos se kestää alle viisi vuotta;

b)

virallisten valtuuskuntien vakinaiset jäsenet, jotka osallistuvat Bosnia ja Hertsegovinalle osoitetun virallisen kutsun perusteella säännöllisesti kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät jäsenvaltioiden alueella;

c)

jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten luona vierailevat lähisukulaiset (puoliso, lapset tai adoptiolapset, vanhemmat tai huoltajat), siten että viisumin voimassaoloaika on rajoitettu laillisen oleskelun voimassaoloaikaan.

2.   Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot myöntävät enintään yhden vuoden voimassa olevia toistuvaisviisumeja seuraaviin ryhmiin kuuluville henkilöille edellyttäen, että heille on edellisen vuoden aikana myönnetty vähintään yksi viisumi ja että he ovat käyttäneet sitä kohdevaltion maahantuloa ja oleskelua koskevan lainsäädännön mukaisesti ja että heillä on perusteltu syy hakea toistuvaisviisumia:

a)

virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka osallistuvat Bosnia ja Hertsegovinalle osoitetun virallisen kutsun perusteella säännöllisesti kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät jäsenvaltioiden alueella;

b)

liikemiehet ja liikeyritysten edustajat, jotka matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin;

c)

autonkuljettajat, jotka hoitavat kansainvälistä rahti- ja matkustajaliikennettä jäsenvaltioiden alueille Bosnia ja Hertsegovinassa rekisteröidyillä ajoneuvoilla;

d)

jäsenvaltioiden alueille kulkevien kansainvälisten junien juna-, kylmäkuljetus- ja veturihenkilöstön jäsenet;

e)

toimittajat;

f)

henkilöt, jotka osallistuvat johonkin toimintaan tieteen, kulttuurin tai taiteen alalla sekä yliopistojen järjestämiin ja muihin vaihto-ohjelmiin ja matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin;

g)

opiskelijat ja jatko-opiskelijat, jotka matkustavat säännöllisesti opinto- tai koulutustarkoituksessa esimerkiksi vaihto-ohjelman puitteissa;

h)

kansainvälisten urheilutapahtumien osanottajat ja henkilöt, jotka toimivat heidän saattajinaan työnsä vuoksi;

i)

ystävyyskaupunkien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat;

j)

lääketieteellisistä syistä säännöllisesti vierailevat henkilöt ja tarvittavat saattajat;

k)

Bosnia ja Hertsegovinan perinteisten uskonnollisten yhteisöjen edustajat, jotka vierailevat jäsenvaltioiden alueella Bosnia ja Hertsegovinasta muuttaneiden luona ja matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin;

l)

kansalaisjärjestöjen edustajat, jotka matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin osallistuakseen koulutukseen, seminaareihin ja konferensseihin esimerkiksi vaihto-ohjelmien puitteissa;

m)

kansainvälisiin messuihin, konferensseihin, symposiumeihin, seminaareihin tai muihin vastaaviin tapahtumiin osallistuvat vapaiden ammattien harjoittajat, jotka matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin.

3.   Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot myöntävät vähintään kaksi ja enintään viisi vuotta voimassa olevia toistuvaisviisumeja tämän artiklan 2 kohdassa mainittuihin ryhmiin kuuluville henkilöille edellyttäen, että he ovat kahden edellisen vuoden aikana käyttäneet heille myönnettyä yhden vuoden toistuvaisviisumia kohdevaltion maahantuloa ja oleskelua koskevan lainsäädännön mukaisesti ja että perusteet toistuvaisviisumin hakemiselle ovat edelleen voimassa.

4.   Tämän artiklan 1–3 kohdassa tarkoitetut henkilöt voivat oleskella jäsenvaltioiden alueella yhteensä enintään 90 päivää 180 päivän jaksoa kohti.

6 artikla

Viisumihakemusten käsittelymaksu

1.   Viisumihakemusten käsittelystä peritään Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisilta 35 euron maksu.

Edellä mainittua määrää voidaan tarkistaa 14 artiklan 4 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

Jos Bosnia ja Hertsegovina ottaa uudelleen käyttöön EU:n kansalaisia koskevan viisumipakon, Bosnia ja Hertsegovinan veloittama viisumimaksu saa olla korkeintaan 35 euroa tai sovittu summa, jos maksua tarkistetaan 14 artiklan 4 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

2.   Seuraaviin ryhmiin kuuluvat henkilöt vapautetaan viisumihakemuksen käsittelymaksusta:

a)

jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten lähisukulaiset (puoliso, lapset tai adoptiolapset, vanhemmat tai huoltajat, isovanhemmat ja lapsenlapset);

b)

virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka osallistuvat Bosnia ja Hertsegovinalle osoitetun virallisen kutsun perusteella kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät jäsenvaltioiden alueella;

c)

Bosnia ja Hertsegovinan tuomioistuimen ja syyttäjäviraston jäsenet, ellei heitä ole tällä sopimuksella vapautettu viisumipakosta;

d)

koululaiset, opiskelijat, jatko-opiskelijat ja heidän saattajinaan toimivat opettajat, jotka osallistuvat opinto- tai koulutustarkoituksessa tehtäville matkoille;

e)

alle kuusivuotiaat lapset;

f)

vammaiset ja tarvittaessa heidän saattajansa;

g)

henkilöt, jotka ovat asiakirjoin osoittaneet matkustavansa humanitaarisista syistä esimerkiksi siksi, että he tarvitsevat kiireellistä lääkärinhoitoa, sekä tällaisen henkilön saattaja, tai henkilöt, jotka osallistuvat lähisukulaisen hautajaisiin tai vierailevat vakavasti sairaana olevan lähisukulaisen luona;

h)

kansainvälisten urheilutapahtumien osanottajat ja henkilöt, jotka toimivat heidän saattajinaan työnsä vuoksi;

i)

henkilöt, jotka osallistuvat johonkin toimintaan tieteen, kulttuurin tai taiteen alalla sekä yliopistojen järjestämiin ja muihin vaihto-ohjelmiin;

j)

ystävyyskaupunkien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat;

k)

toimittajat;

l)

Bosnia ja Hertsegovinan perinteisten uskonnollisten yhteisöjen edustajat, jotka vierailevat jäsenvaltioiden alueella Bosnia ja Hertsegovinasta muuttaneiden luona;

m)

kansalaisjärjestöjen edustajat, jotka osallistuvat kokouksiin, seminaareihin, vaihto-ohjelmiin tai kursseihin;

n)

autonkuljettajat, jotka hoitavat kansainvälistä rahti- ja matkustajaliikennettä jäsenvaltioiden alueille Bosnia ja Hertsegovinassa rekisteröidyillä ajoneuvoilla;

o)

jäsenvaltioiden alueille kulkevien kansainvälisten junien juna-, kylmäkuljetus- ja veturihenkilöstön jäsenet;

p)

eläkeläiset;

q)

jäsenvaltioiden alueella järjestettäviin kansainvälisiin messuihin, konferensseihin, symposiumeihin, seminaareihin tai muihin vastaaviin tapahtumiin osallistuvat vapaiden ammattien harjoittajat.

7 artikla

Viisumihakemusten käsittelyajat

1.   Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot tekevät päätöksen viisumin myöntämisestä 10 kalenteripäivän kuluessa viisumihakemuksen ja sen liiteasiakirjojen vastaanottamisesta.

2.   Viisumihakemusta koskevan päätöksenteon määräaikaa voidaan pidentää enintään 30 kalenteripäivään yksittäistapauksissa, erityisesti silloin kun hakemuksen käsittely vaatii lisätarkistuksia.

3.   Kiireellisissä tapauksissa viisumihakemusta koskeva päätös voidaan tehdä kolmen päivän kuluessa tai nopeammin.

8 artikla

Lähtö siinä tapauksessa, että asiakirjat ovat kadonneet tai ne on varastettu

Euroopan unionin ja Bosnia ja Hertsegovinan kansalaiset, jotka ovat kadottaneet henkilöasiakirjansa tai joilta ne on varastettu heidän oleskellessaan Bosnia ja Hertsegovinan tai jäsenvaltioiden alueella, voivat lähteä kyseiseltä alueelta ilman viisumia tai muuta lupaa esittämällä jäsenvaltioiden tai Bosnia ja Hertsegovinan diplomaatti- tai konsuliedustuston heille myöntämän voimassa olevan henkilöasiakirjan, joka oikeuttaa rajanylitykseen.

9 artikla

Viisumin voimassaoloajan pidentäminen poikkeuksellisissa olosuhteissa

Jos Bosnia ja Hertsegovinan kansalaiset eivät voi lähteä jäsenvaltioiden alueelta viisumissa mainittuun määräaikaan mennessä ylivoimaisen esteen vuoksi, heidän viisuminsa voimassaoloaikaa voidaan pidentää maksutta vastaanottavan valtion soveltaman lainsäädännön mukaisesti, kunnes paluu asuinvaltioon on mahdollinen.

10 artikla

Diplomaattipassit

1.   Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisilta, joilla on voimassa oleva diplomaattipassi, ei vaadita viisumia jäsenvaltioiden alueelle tuloa, alueelta poistumista tai alueen kauttakulkua varten.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa mainitut henkilöt voivat oleskella jäsenvaltioiden alueella enintään 90 päivää 180 päivän jaksoa kohti.

11 artikla

Viisumien alueellinen voimassaolo

Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisilla on oikeus matkustaa jäsenvaltioiden alueella samoin edellytyksin kuin Euroopan unionin kansalaiset, ellei jäsenvaltioiden kansallista turvallisuutta koskevista kansallisista säännöistä ja asetuksista tai sellaisia viisumeja, joiden alueellinen voimassaolo on rajattu, koskevista EU:n säännöistä muuta johdu.

12 artikla

Sopimuksen hallinnointia käsittelevä sekakomitea

1.   Osapuolet perustavat asiantuntijoiden sekakomitean, jäljempänä ’komitea’, joka muodostuu Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan edustajista. Yhteisöä edustaa Euroopan yhteisöjen komissio jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avustamana.

2.   Komitean tehtävänä on muun muassa

a)

valvoa tämän sopimuksen täytäntöönpanoa;

b)

ehdottaa sopimukseen muutoksia tai lisäyksiä;

c)

ratkaista kiistoja, jotka johtuvat tämän sopimuksen määräysten tulkinnasta tai soveltamisesta.

3.   Komitea kokoontuu aina tarvittaessa jommankumman osapuolen pyynnöstä ja vähintään kerran vuodessa.

4.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

13 artikla

Tämän sopimuksen suhde jäsenvaltioiden ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä tehtyihin kahdenvälisiin sopimuksiin

1.   Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan sopimuksen voimaantulosta alkaen ensisijaisina muihin kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin tai järjestelyihin nähden, joita on tehty yksittäisten jäsenvaltioiden ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä, siltä osin kuin viimeksi mainittujen sopimusten tai järjestelyjen määräykset koskevat tämän sopimuksen kattamia kysymyksiä.

2.   Yksittäisten jäsenvaltioiden ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä ennen 1 päivää tammikuuta 2007 allekirjoitettujen kahdenvälisten sopimusten tai järjestelyjen määräyksiä, jotka koskevat virkapassin haltijoiden vapauttamista viisumipakosta, sovelletaan vielä viiden vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta rajoittamatta kuitenkaan kyseisten jäsenvaltioiden tai Bosnia ja Hertsegovinan oikeutta irtisanoa kyseiset kahdenväliset sopimukset tai keskeyttää niiden soveltaminen kyseisten viiden vuoden aikana.

14 artikla

Loppumääräykset

1.   Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omia menettelyjään noudattaen, ja sopimus tulee voimaan toisen sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen saattaneensa päätökseen edellä tarkoitetut menettelyt.

2.   Tämän artiklan 1 kohdasta poiketen tämä sopimus tulee voimaan vasta samana päivänä kuin Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä tehty takaisinottosopimus, jos kyseinen päivämäärä on myöhempi kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päivämäärä.

3.   Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä irtisanota tämän artiklan 6 kohdan mukaisesti.

4.   Tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolten kirjallisella sopimuksella. Muutokset tulevat voimaan, kun osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen saattaneensa päätökseen tätä varten tarvittavat sisäiset menettelynsä.

5.   Kumpikin osapuoli voi keskeyttää tämän sopimuksen tai sen osan soveltamisen yleiseen järjestykseen tai kansalliseen turvallisuuteen tai kansanterveyden suojaamiseen liittyvistä syistä. Päätös soveltamisen keskeyttämisestä on annettava tiedoksi toiselle osapuolelle viimeistään 48 tuntia ennen päätöksen voimaantuloa. Kun keskeyttämiseen johtaneet syyt lakkaavat olemasta voimassa, soveltamisen keskeyttäneen osapuolen on ilmoitettava tästä välittömästi toiselle osapuolelle.

6.   Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle. Sopimuksen voimassaolo päättyy 90 päivän kuluttua päivästä, jona kyseinen ilmoitus on tehty.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän kahtena kappaleena sopimuspuolten virallisilla kielillä, joista jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску зајелницу

Za Europsku zajednicu

Image

Image

За Босна и Херцеговина

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien und Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Για τη Вοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-et-Herzégovine

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosnijas un Hercegovinas vārdā

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bożnja u Ħerzegovina

Voor Bosnië en Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Pentru Bosnia și Herţegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

Image

LIITE

SOPIMUKSEEN LIITETTY PÖYTÄKIRJA JÄSENVALTIOISTA, JOTKA EIVÄT SOVELLA TÄYSIMÄÄRÄISESTI SCHENGENIN SÄÄNNÖSTÖÄ

Ne jäsenvaltiot, joita Schengenin säännöstö velvoittaa, mutta jotka eivät myönnä Schengen-viisumeja ennen kuin neuvosto on tehnyt asiaa koskevan päätöksen, myöntävät kansallisia viisumeja, jotka ovat voimassa ainoastaan niiden omalla alueella.

Nämä jäsenvaltiot voivat yksipuolisesti tunnustaa Schengen-viisumit ja -oleskeluluvat niiden alueen kautta tapahtuvaa kauttakulkua varten Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 895/2006/EY mukaisesti.

Koska Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöstä N:o 895/2006/EY ei sovelleta Romaniaan ja Bulgariaan, Euroopan komissio aikoo ehdottaa vastaavia määräyksiä, jotta kyseiset maat voivat yksipuolisesti tunnustaa Schengen-viisumit ja oleskeluluvat ja muut vastaavat asiakirjat, joita ovat antaneet sellaiset jäsenvaltiot, jotka eivät ole vielä täysin integroituneet Schengen-alueeseen niiden alueen kautta tapahtuvaa kauttakulkua varten.

YHTEINEN JULISTUS TANSKASTA

Osapuolet toteavat, että tätä sopimusta ei sovelleta viisumien myöntämismenettelyihin Tanskan kuningaskunnan diplomaatti- ja konsuliedustustoissa.

Tämän vuoksi on suotavaa, että Tanskan ja Bosnia ja Hertsegovinan viranomaiset tekevät viipymättä kahdenvälisen sopimuksen, jonka mukaan lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämistä helpotetaan samalla tavoin kuin Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä tehdyssä sopimuksessa.

YHTEINEN JULISTUS YHDISTYNEESTÄ KUNINGASKUNNASTA JA IRLANNISTA

Osapuolet ottavat huomioon sen, että tätä sopimusta ei sovelleta Yhdistyneen kuningaskunnan eikä Irlannin alueella.

Tämän vuoksi on suotavaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin sekä Bosnia ja Hertsegovinan viranomaiset tekevät kahdenväliset sopimukset viisumien myöntämismenettelyjen helpottamisesta.

YHTEINEN JULISTUS ISLANNISTA JA NORJASTA

Osapuolet ottavat huomioon Euroopan yhteisön sekä Norjan ja Islannin läheiset suhteet, jotka johtuvat erityisesti näiden maiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta.

Tämän vuoksi on suotavaa, että Norjan ja Islannin sekä Bosnia ja Hertsegovinan viranomaiset tekevät viipymättä kahdenväliset sopimukset, joiden mukaan lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämistä helpotetaan samalla tavoin kuin Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä tehdyssä sopimuksessa.

YHTEINEN JULISTUS SVEITSIN VALALIITOSTA JA LIECHTENSTEINISTA

(tarvittaessa)

Jos EU:n, EY:n ja Sveitsin valaliiton sopimus Sveitsin valaliiton assosioitumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja tämän sopimuksen liitteenä olevat Liechtensteinia koskevat pöytäkirjat ovat tulleet voimaan siihen mennessä, kun neuvottelut Bosnia ja Hertsegovinan kanssa ovat päättyneet, myös Sveitsin ja Liechtensteinin osalta laaditaan vastaava julistus.

EUROOPAN YHTEISÖN JULISTUS VIISUMINHAKIJOIDEN MAHDOLLISUUDESTA SAADA TIETOJA JA LYHYTAIKAISTA OLESKELUA VARTEN MYÖNNETTÄVIEN VIISUMIEN MYÖNTÄMISMENETTELYJÄ JA TARVITTAVIA LIITEASIAKIRJOJA KOSKEVIEN TIETOJEN YHDENMUKAISTAMISESTA

Euroopan yhteisö toteaa, että läpinäkyvyys on viisuminhakijoiden kannalta tärkeää, ja muistuttaa, että Euroopan komissio antoi 19 päivänä heinäkuuta 2006 diplomaatti- ja konsuliedustustojen yhteisen konsuliohjeiston uudelleenlaadintaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen. Ohjeistossa käsitellään viisuminhakijoiden pääsyä jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustoihin.

Viisuminhakijoille annettavien tietojen osalta Euroopan yhteisö katsoo, että olisi ryhdyttävä seuraaviin aiheellisiin toimenpiteisiin:

On laadittava viisuminhakijoille yleinen perustiedote viisumien hakemiseen liittyvistä menettelyistä ja edellytyksistä sekä viisumien voimassaolosta.

Euroopan yhteisö laatii luettelon sovellettavista vähimmäisvaatimuksista, jotta voidaan varmistaa, että Bosnia ja Hertsegovinasta kotoisin olevat hakijat saavat johdonmukaiset ja yhtenevät perustiedot ja että heiltä vaaditaan periaatteessa samat liiteasiakirjat.

Edellä mainittuja tietoja, mukaan luettuna luettelo paikallisen konsuliyhteistyön puitteissa hyväksytyistä matkatoimistoista ja matkanjärjestäjistä, on levitettävä laajalti (konsuliedustustojen ilmoitustauluilla, esitteissä, internetsivustoilla jne.).

Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot antavat tietoja Schengenin säännöstön nojalla voimassa olevista mahdollisuuksista helpottaa tapauskohtaisesti viisumien myöntämistä lyhytaikaista oleskelua varten.

EUROOPAN YHTEISÖN JULISTUS VIRKAPASSIN HALTIJOITA KOSKEVAN VIISUMIPAKON TARKISTAMISESTA

Koska yksittäisten jäsenvaltioiden ja Bosnia ja Hertsegovinan välisissä ennen 1 päivää tammikuuta 2007 allekirjoitetuissa kahdenvälisissä sopimuksissa tai järjestelyissä määrättyä virkapassin haltijoiden vapautusta viisumipakosta sovelletaan ainoastaan viiden vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta rajoittamatta kyseisten jäsenvaltioiden tai Bosnia ja Hertsegovinan oikeutta irtisanoa kyseiset kahdenväliset sopimukset tai keskeyttää niiden soveltaminen kyseisten viiden vuoden aikana, Euroopan yhteisö arvioi virkapassin haltijoiden tilanteen uudestaan viimeistään neljän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta ottaen huomioon sopimukseen tämän vuoksi 14 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti mahdollisesti tehdyt muutokset.

EUROOPAN YHTEISÖN JULISTUS VIISUMIEN MYÖNTÄMISEN HELPOTTAMISESTA PERHEENJÄSENTEN JA VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ TOIMIVIEN HAKIJOIDEN OSALTA

Euroopan yhteisö ottaa huomioon Bosnia ja Hertsegovinan ehdotuksen määritellä laajemmin perheenjäsenet, joiden osalta viisumien myöntämistä olisi helpotettava, sekä merkityksen, joka tähän ryhmään kuuluvien henkilöiden liikkumisen yksinkertaistamisella on Bosnia ja Hertsegovinalle.

Helpottaakseen useampien sellaisten henkilöiden liikkuvuutta, joilla on perhesiteitä (erityisesti sisaret ja veljet lapsineen) jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleviin Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisiin, Euroopan yhteisö kehottaa jäsenvaltioiden konsuliedustustoja käyttämään täysimääräisesti hyväkseen voimassa olevia yhteisön säännöstöön sisältyviä mahdollisuuksia helpottaa viisumien myöntämistä tähän ryhmään kuuluville henkilöille, erityisesti yksinkertaistamalla hakijoilta pyydettyjä asiakirjatodisteita, vapauttamalla heidät käsittelymaksusta ja myöntämällä tarvittaessa toistuvaisviisumeja.

Euroopan yhteisö kehottaa lisäksi jäsenvaltioiden konsuliedustustoja käyttämään täysimääräisesti hyväkseen mahdollisuuksia helpottaa viisumien myöntämistä vilpittömässä mielessä toimiville hakijoille.


19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 334/108


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä marraskuuta 2007,

Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä

(2007/823/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut Euroopan yhteisön puolesta viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Montenegron tasavallan kanssa.

(2)

Tämä sopimus on 18 päivänä syyskuuta tehdyn neuvoston päätöksen mukaisesti allekirjoitettu Euroopan yhteisön puolesta 18 päivänä syyskuuta 2007 sillä edellytyksellä, että se tehdään myöhemmin.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä.

(4)

Sopimuksella perustetaan sopimuksen hallinnointia käsittelevä sekakomitea, joka vahvistaa oman työjärjestyksensä. Tässä tapauksessa on tarkoituksenmukaista säätää yksinkertaistetun menettelyn noudattamisesta yhteisön kannan vahvistamisessa.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitettyjen, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan ja Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä se sido niitä eikä sitä sovelleta niihin.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä se sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään täten yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa sopimuksen 14 artiklan 1 kohdassa määrätyn ilmoituksen (2).

3 artikla

Sopimuksen 12 artiklalla perustettavassa asiantuntijoiden sekakomiteassa yhteisöä edustaa komissio jäsenvaltioiden edustajien avustamana.

4 artikla

Komissio vahvistaa asiantuntijoiden sekakomiteassa esitettävän yhteisön kannan sopimuksen 12 artiklan 4 kohdan edellyttämästä komitean työjärjestyksen vahvistamisesta kuultuaan asiasta neuvoston nimeämää erityiskomiteaa.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. PEREIRA


(1)  Lausunto annettu 24. lokakuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan välinen

SOPIMUS

viisumien myöntämisen helpottamisesta

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’,

ja

MONTENEGRON TASAVALTA,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON Montenegron tasavallan pyrkimyksen lähentyä Euroopan unionia ja Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan väliset neuvottelut vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta,

VAHVISTAVAT aikomuksen tehdä tiivistä yhteistyötä tulevien vakautus- ja assosiaatiosopimuksen rakenteiden puitteissa Montenegron tasavallan ja Euroopan unionin välisen viisumijärjestelmän vapauttamiseksi Thessalonikissa 21 päivänä kesäkuuta 2003 järjestetyn EU:n ja Länsi-Balkanin maiden välisen huippukokouksen päätelmien mukaisesti,

HALUAVAT ensimmäisenä konkreettisena askeleena kohti viisumivapaata matkustusjärjestelmää helpottaa henkilökohtaista vuorovaikutusta, joka on taloudellisten, humanitaaristen, kulttuuristen, tieteellisten ja muiden siteiden vakaan kehittymisen tärkeä edellytys, helpottamalla viisumien myöntämistä Montenegron tasavallan kansalaisille,

PITÄVÄT MIELESSÄ, että kaikki EU:n kansalaiset on vapautettu viisumipakosta heidän matkustaessaan Montenegron tasavaltaan enintään 90 päivän ajaksi tai kulkiessaan Montenegron tasavallan alueen kautta,

TOTEAVAT, että jos Montenegron tasavalta ottaa uudelleen käyttöön EU:n kansalaisia koskevan viisumipakon, EU:n kansalaisiin sovelletaan ilman eri toimenpiteitä vastavuoroisuuden pohjalta samoja viisumien myöntämistä koskevia helpotuksia, jotka on myönnetty Montenegron tasavallan kansalaisille tämän sopimuksen nojalla,

TOTEAVAT, että viisumien myöntämisen helpottaminen ei saisi johtaa laittomaan maahanmuuttoon, ja kiinnittävät erityistä huomiota turvallisuuteen ja takaisinottoon,

OTTAVAT HUOMIOON Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan sekä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan ja vahvistavat, että tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eikä Irlantiin,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan ja vahvistavat, että tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta Tanskan kuningaskuntaan,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tarkoitus ja soveltamisala

1.   Tämän sopimuksen tarkoituksena on helpottaa viisumien myöntämistä Montenegron tasavallan kansalaisille sellaista oleskelua varten, jonka on tarkoitus kestää enintään 90 päivää 180 päivän jaksoa kohti.

2.   Jos Montenegron tasavalta ottaa uudelleen käyttöön EU:n kansalaisia tai tiettyjä EU:n kansalaisten ryhmiä koskevan viisumipakon, kyseisiin EU:n kansalaisiin sovelletaan ilman eri toimenpiteitä vastavuoroisuuden pohjalta samoja viisumien myöntämistä koskevia helpotuksia, jotka on myönnetty Montenegron tasavallan kansalaisille tämän sopimuksen nojalla.

2 artikla

Yleinen lauseke

1.   Tässä sopimuksessa määrättyjä viisumien myöntämisen helpottamista koskevia järjestelyjä sovelletaan Montenegron tasavallan kansalaisiin vain siltä osin kuin heitä ei ole vapautettu viisumipakosta yhteisön tai sen jäsenvaltioiden laeilla ja asetuksilla tai tämän sopimuksen tai muiden kansainvälisten sopimusten määräyksillä.

2.   Kysymykset, joista ei määrätä tässä sopimuksessa, ratkaistaan Montenegron tasavallan tai jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön tai yhteisön lainsäädännön mukaisesti; näitä ovat esimerkiksi viisumin epääminen, matkustusasiakirjojen tunnustaminen, toimeentuloon tarvittavien varojen osoittaminen sekä maahantulon epääminen ja maastapoistamiseen liittyvät toimenpiteet.

3 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a)

’jäsenvaltiolla’ mitä tahansa Euroopan unionin jäsenvaltiota, lukuun ottamatta Tanskan kuningaskuntaa, Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa;

b)

’Euroopan unionin kansalaisella’ henkilöä, jolla on jonkin a alakohdassa määritellyn jäsenvaltion kansalaisuus;

c)

’Montenegron tasavallan kansalaisella’ henkilöä, jolla on Montenegron tasavallan kansalaisuus;

d)

’viisumilla’ jäsenvaltion myöntämää lupaa tai sen tekemää päätöstä, joka vaaditaan

maahantuloon kaikkiaan enintään 90 päivää kestävää oleskelua varten kyseisessä jäsenvaltiossa tai useammassa jäsenvaltiossa,

maahantuloon kyseisen jäsenvaltion tai useamman jäsenvaltion alueen kauttakulkua varten;

e)

’laillisesti oleskelevalla henkilöllä’ Montenegron tasavallan kansalaista, jolla on lupa tai oikeus oleskella jonkin jäsenvaltion alueella yli 90 päivää yhteisön tai kansallisen lainsäädännön nojalla.

4 artikla

Matkan tarkoitusta koskevat todistusasiakirjat

1.   Seuraavilta Montenegron tasavallan kansalaisten ryhmiltä vaaditaan toisen osapuolen alueelle suuntautuvan matkan perusteluksi vain seuraavat asiakirjat:

a)

virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka osallistuvat Montenegron tasavallalle osoitetun virallisen kutsun perusteella kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät jäsenvaltioiden alueella:

Montenegron tasavallan viranomaisen kirje, jossa vahvistetaan, että hakija on sitä edustavan valtuuskunnan jäsen, joka matkustaa jäsenvaltioiden alueelle osallistuakseen edellä mainittuihin tapahtumiin, ja virallisen kutsun jäljennös;

b)

liikemiehet ja liikeyritysten edustajat:

vastaanottajana toimivan oikeushenkilön tai yrityksen tai kyseisen oikeushenkilön tai yrityksen toimiston tai sivutoimiston, jäsenvaltioiden keskus- ja paikallisviranomaisten tai jäsenvaltioiden alueella pidettävien kauppa- ja teollisuusmessujen, konferenssin tai symposiumin järjestelykomitean kirjallinen kutsu, jonka kauppakamari, Montenegron tasavallan työnantajaliitto tai Montenegron liikeallianssi on hyväksynyt;

c)

autonkuljettajat, jotka hoitavat kansainvälistä rahti- ja matkustajaliikennettä jäsenvaltioiden alueille Montenegron tasavallassa rekisteröidyillä ajoneuvoilla:

Montenegron tasavallan kansainvälistä tieliikennettä harjoittavien kuljetusyhtiöiden kansallisen liiton laatima kirjallinen kutsu, jossa todetaan matkojen tarkoitus, kesto ja toistumistiheys;

d)

jäsenvaltioiden alueille kulkevien junien juna-, kylmäkuljetus- ja veturihenkilöstön jäsenet:

Montenegron tasavallan toimivaltaisen rautatieyhtiön kirjallinen kutsu, jossa todetaan matkojen tarkoitus, kesto ja toistumistiheys;

e)

toimittajat:

ammattialajärjestön antama todistus tai muu asiakirja, jossa todistetaan, että asianomainen henkilö on ammatiltaan toimittaja, ja työnantajan antama asiakirja, jossa todistetaan, että matkan tarkoituksena on toimittajan työn tekeminen;

f)

henkilöt, jotka osallistuvat toimintaan tieteen, kulttuurin tai taiteen alalla tai yliopistojen järjestämiin ja muihin vaihto-ohjelmiin:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu osallistua mainittuun toimintaan;

g)

koululaiset, opiskelijat, jatko-opiskelijat ja heidän saattajinaan toimivat opettajat, jotka osallistuvat opinto- tai koulutustarkoituksessa tehtäville matkoille esimerkiksi vaihto-ohjelman tai muun opiskeluun liittyvän toiminnan puitteissa:

vastaanottajana toimivan yliopiston, akatemian, oppilaitoksen tai koulun kirjallinen kutsu tai ilmoittautumistodistus tai opiskelijakortti tai todistus kurssista, johon on tarkoitus osallistua;

h)

kansainvälisten urheilutapahtumien osanottajat ja henkilöt, jotka toimivat heidän saattajinaan työnsä vuoksi:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu: jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, kansallinen urheiluliitto tai kansallinen olympiakomitea;

i)

ystävyyskaupunkien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat:

kyseisten kaupunkien kaupunginjohtajan tai pormestarin kirjallinen kutsu;

j)

jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Montenegron tasavallan kansalaisten luona vierailevat lähisukulaiset (puoliso, lapset tai adoptiolapset, vanhemmat tai huoltajat, isovanhemmat ja lapsenlapset):

vastaanottajana toimivan henkilön kirjallinen kutsu;

k)

sotilas- ja siviilihautausmailla vierailevat henkilöt:

virallinen asiakirja, joka osoittaa, että hauta on edelleen olemassa, sekä todistus hakijan ja vainajan sukulaisuus- tai muusta suhteesta;

l)

lääketieteellisistä syistä vierailevat henkilöt ja tarvittavat saattajat:

hoitolaitoksen virallinen asiakirja, jossa vahvistetaan hoidon tarve kyseisessä laitoksessa ja saattajan tarpeellisuus, ja todistus riittävistä rahavaroista hoidon maksamiseksi;

m)

hautajaisiin osallistuvat henkilöt:

virallinen asiakirja, joka vahvistaa kuolemantapauksen, sekä todistus hakijan ja vainajan sukulaisuus- tai muusta suhteesta;

n)

kansalaisjärjestöjen edustajat, jotka matkustavat osallistuakseen koulutukseen, seminaareihin ja konferensseihin esimerkiksi vaihto-ohjelmien puitteissa:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu, vahvistus siitä, että henkilö edustaa kansalaisjärjestöä ja valtion viranomaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti antama rekisteritodistus kyseisen järjestön perustamisesta;

o)

jäsenvaltioiden alueella järjestettäviin kansainvälisiin messuihin, konferensseihin, symposiumeihin, seminaareihin tai muihin vastaaviin tapahtumiin osallistuvat vapaiden ammattien harjoittajat:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu, jossa vahvistetaan kyseisen henkilön osallistuminen tapahtumaan;

p)

tuomarit, jotka osallistuvat kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin, symposiumeihin, seminaareihin tai vastaaviin jäsenvaltioiden alueella järjestettäviin koulutustapahtumiin:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu osallistua mainittuun toimintaan;

q)

Montenegron tasavallan uskonnollisten yhteisöjen edustajat:

Montenegron tasavallassa rekisteröidyn uskonnollisen yhteisön kirjallinen kutsu, jossa todetaan matkojen tarkoitus, kesto ja toistumistiheys;

r)

matkailijat:

jäsenvaltioiden paikallisen konsuliyhteistyön puitteissa hyväksymän matkatoimiston tai matkanjärjestäjän antama todistus tai tosite, jossa vahvistetaan valmismatkavaraus.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa kirjallisessa kutsussa on mainittava seuraavat seikat:

a)

kutsutun etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus, henkilöasiakirjan numero, matkan ajankohta ja tarkoitus, maahantulojen määrä ja tarvittaessa kutsutun mukana matkustavan puolison ja lasten nimet;

b)

kutsujana toimivan henkilön etu- ja sukunimi sekä osoite; tai

c)

kutsujana toimivan oikeushenkilön, yrityksen tai organisaation täydellinen nimi ja osoite ja

jos kutsun esittää organisaatio, kutsun allekirjoittajan nimi ja asema,

jos kutsun esittää oikeushenkilö tai yritys tai kyseisen oikeushenkilön tai yrityksen toimisto tai sivutoimisto, joka on sijoittautunut jonkin jäsenvaltion alueelle, sen rekisteröintinumero kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3.   Tämän artiklan 1 kohdassa mainittuihin ryhmiin kuuluville henkilöille myönnetään kaikentyyppisiä viisumeja yksinkertaistetun menettelyn mukaan ilman muita jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädettyjä, matkan tarkoitusta koskevia perusteluja, kutsuja tai vahvistuksia.

5 artikla

Toistuvaisviisumien myöntäminen

1.   Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot myöntävät enintään viisi vuotta voimassa olevia toistuvaisviisumeja seuraaviin ryhmiin kuuluville henkilöille:

a)

kansallisen hallituksen ja parlamentin jäsenet, perustuslakituomioistuimen ja korkeimman oikeuden jäsenet, muutoksenhakutuomioistuimen presidentti ja hallintotuomioistuimen presidentti, ellei heitä ole tällä sopimuksella vapautettu viisumipakosta tehtäviensä hoitamisen yhteydessä siten, että viisumi on voimassa heidän toimikautensa ajan, jos se kestää alle viisi vuotta;

b)

virallisten valtuuskuntien vakinaiset jäsenet, jotka osallistuvat Montenegron tasavallalle osoitetun virallisen kutsun perusteella säännöllisesti kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät jäsenvaltioiden alueella;

c)

jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Montenegron tasavallan kansalaisten luona vierailevat puolisot ja alle 21-vuotiaat tai huollettavana olevat lapset (myös adoptiolapset) siten, että viisumin voimassaoloaika on rajoitettu laillisen oleskelun voimassaoloaikaan.

2.   Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot myöntävät enintään yhden vuoden voimassa olevia toistuvaisviisumeja seuraaviin ryhmiin kuuluville henkilöille edellyttäen, että heille on edellisen vuoden aikana myönnetty vähintään yksi viisumi ja että he ovat käyttäneet sitä kohdevaltion maahantuloa ja oleskelua koskevan lainsäädännön mukaisesti ja että heillä on perusteltu syy hakea toistuvaisviisumia:

a)

virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka osallistuvat Montenegron tasavallalle osoitetun virallisen kutsun perusteella säännöllisesti kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät jäsenvaltioiden alueella;

b)

liikemiehet ja liikeyritysten edustajat, jotka matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin;

c)

autonkuljettajat, jotka hoitavat kansainvälistä rahti- ja matkustajaliikennettä jäsenvaltioiden alueille Montenegron tasavallassa rekisteröidyillä ajoneuvoilla;

d)

jäsenvaltioiden alueille kulkevien kansainvälisten junien juna-, kylmäkuljetus- ja veturihenkilöstön jäsenet;

e)

kansainvälisiin messuihin, konferensseihin, symposiumeihin, seminaareihin tai muihin vastaaviin tapahtumiin osallistuvat vapaiden ammattien harjoittajat, jotka matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin;

f)

henkilöt, jotka osallistuvat toimintaan tieteen, kulttuurin tai taiteen alalla sekä yliopistojen järjestämiin ja muihin vaihto-ohjelmiin ja matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin;

g)

kansainvälisten urheilutapahtumien osanottajat ja henkilöt, jotka toimivat heidän saattajinaan työnsä vuoksi;

h)

toimittajat;

i)

ystävyyskaupunkien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat;

j)

opiskelijat ja jatko-opiskelijat, jotka matkustavat säännöllisesti opinto- tai koulutustarkoituksessa esimerkiksi vaihto-ohjelman puitteissa;

k)

lääketieteellisistä syistä säännöllisesti vierailevat henkilöt ja tarvittavat saattajat;

l)

Montenegron tasavallassa rekisteröityjen uskonnollisten yhteisöjen edustajat, jotka matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin;

m)

kansalaisjärjestöjen edustajat, jotka matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin osallistuakseen koulutukseen, seminaareihin ja konferensseihin esimerkiksi vaihto-ohjelmien puitteissa;

n)

tuomarit, jotka osallistuvat kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin, symposiumeihin, seminaareihin tai vastaaviin jäsenvaltioiden alueella järjestettäviin koulutustapahtumiin ja matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin.

3.   Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot myöntävät vähintään kaksi ja enintään viisi vuotta voimassa olevia toistuvaisviisumeja tämän artiklan 2 kohdassa mainittuihin ryhmiin kuuluville henkilöille edellyttäen, että he ovat kahden edellisen vuoden aikana käyttäneet heille myönnettyä yhden vuoden toistuvaisviisumia kohdevaltion maahantuloa ja oleskelua koskevan lainsäädännön mukaisesti ja että perusteet toistuvaisviisumin hakemiselle ovat edelleen voimassa.

4.   Tämän artiklan 1–3 kohdassa tarkoitetut henkilöt voivat oleskella jäsenvaltioiden alueella yhteensä enintään 90 päivää 180 päivän jaksoa kohti.

6 artikla

Viisumihakemusten käsittelymaksu

1.   Viisumihakemusten käsittelystä peritään Montenegron tasavallan kansalaisilta 35 euron maksu.

Edellä mainittua määrää voidaan tarkistaa 14 artiklan 4 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

Jos Montenegron tasavalta ottaa uudelleen käyttöön EU:n kansalaisia koskevan viisumipakon, Montenegron tasavallan veloittama viisumimaksu saa olla korkeintaan 35 euroa tai sovittu summa, jos maksua tarkistetaan 14 artiklan 4 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

2.   Seuraaviin ryhmiin kuuluvat henkilöt vapautetaan viisumihakemuksen käsittelymaksusta:

a)

kansallisen hallituksen, parlamentin, perustuslakituomioistuimen ja korkeimman oikeuden jäsenet, muutoksenhakutuomioistuimen presidentti, hallintotuomioistuimen presidentti ja 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa mainitut henkilöt, ellei heitä ole tällä sopimuksella vapautettu viisumipakosta;

b)

jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Montenegron tasavallan kansalaisten luona vierailevat lähisukulaiset (puoliso, lapset tai adoptiolapset, vanhemmat tai huoltajat, isovanhemmat ja lapsenlapset);

c)

virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka osallistuvat Montenegron tasavallalle osoitetun virallisen kutsun perusteella kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät jäsenvaltioiden alueella;

d)

koululaiset, opiskelijat, jatko-opiskelijat ja heidän saattajinaan toimivat opettajat, jotka osallistuvat opinto- tai koulutustarkoituksessa tehtäville matkoille;

e)

vammaiset ja tarvittaessa heidän saattajansa;

f)

henkilöt, jotka ovat asiakirjoin osoittaneet matkustavansa humanitaarisista syistä esimerkiksi siksi, että he tarvitsevat kiireellistä lääkärinhoitoa, sekä tällaisen henkilön saattaja, tai henkilöt, jotka osallistuvat lähisukulaisen hautajaisiin tai vierailevat vakavasti sairaana olevan lähisukulaisen luona;

g)

kansainvälisten urheilutapahtumien osanottajat ja henkilöt, jotka toimivat heidän saattajinaan työnsä vuoksi;

h)

henkilöt, jotka osallistuvat johonkin toimintaan tieteen, kulttuurin tai taiteen alalla sekä yliopistojen järjestämiin ja muihin vaihto-ohjelmiin;

i)

ystävyyskaupunkien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat;

j)

toimittajat;

k)

eläkeläiset;

l)

tuomarit, jotka osallistuvat kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin, symposiumeihin, seminaareihin tai vastaaviin koulutustapahtumiin;

m)

Montenegron tasavallassa rekisteröityjen uskonnollisten yhteisöjen edustajat;

n)

kansalaisjärjestöjen edustajat, jotka osallistuvat kokouksiin, seminaareihin, vaihto-ohjelmiin tai kursseihin;

o)

jäsenvaltioiden alueella järjestettäviin kansainvälisiin messuihin, konferensseihin, symposiumeihin, seminaareihin tai muihin vastaaviin tapahtumiin osallistuvat vapaiden ammattien harjoittajat;

p)

autonkuljettajat, jotka hoitavat kansainvälistä rahti- ja matkustajaliikennettä jäsenvaltioiden alueille ajoneuvoilla, jotka on rekisteröity Montenegron tasavallassa;

q)

jäsenvaltioiden alueille kulkevien kansainvälisten junien juna-, kylmäkuljetus- ja veturihenkilöstön jäsenet;

r)

alle kuusivuotiaat lapset.

7 artikla

Viisumihakemusten käsittelyajat

1.   Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot tekevät päätöksen viisumin myöntämisestä 10 kalenteripäivän kuluessa viisumihakemuksen ja sen liiteasiakirjojen vastaanottamisesta.

2.   Viisumihakemusta koskevan päätöksenteon määräaikaa voidaan pidentää enintään 30 kalenteripäivään yksittäistapauksissa, erityisesti silloin kun hakemuksen käsittely vaatii lisätarkistuksia.

3.   Kiireellisissä tapauksissa viisumihakemusta koskeva päätös voidaan tehdä kolmen päivän kuluessa tai nopeammin.

8 artikla

Lähtö siinä tapauksessa, että asiakirjat ovat kadonneet tai ne on varastettu

Euroopan unionin ja Montenegron tasavallan kansalaiset, jotka ovat kadottaneet henkilöasiakirjansa tai joilta ne on varastettu heidän oleskellessaan Montenegron tasavallan tai jäsenvaltioiden alueella, voivat lähteä kyseiseltä alueelta ilman viisumia tai muuta lupaa esittämällä jäsenvaltioiden tai Montenegron tasavallan diplomaatti- tai konsuliedustuston heille myöntämän voimassa olevan henkilöasiakirjan, joka oikeuttaa rajanylitykseen.

9 artikla

Viisumin voimassaoloajan pidentäminen poikkeuksellisissa olosuhteissa

Jos Montenegron tasavallan kansalaiset eivät voi lähteä jäsenvaltioiden alueelta viisumissa mainittuun määräaikaan mennessä ylivoimaisen esteen vuoksi, heidän viisuminsa voimassaoloaikaa voidaan pidentää maksutta vastaanottavan valtion soveltaman lainsäädännön mukaisesti, kunnes paluu asuinvaltioon on mahdollinen.

10 artikla

Diplomaattipassit

1.   Montenegron tasavallan kansalaisilta, joilla on voimassa oleva diplomaattipassi, ei vaadita viisumia jäsenvaltioiden alueelle tuloa, alueelta poistumista tai alueen kauttakulkua varten.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa mainitut henkilöt voivat oleskella jäsenvaltioiden alueella enintään 90 päivää 180 päivän jaksoa kohti.

11 artikla

Viisumien alueellinen voimassaolo

Montenegron tasavallan kansalaisilla on oikeus matkustaa jäsenvaltioiden alueella samoin edellytyksin kuin Euroopan unionin kansalaiset, ellei jäsenvaltioiden kansallista turvallisuutta koskevista kansallisista säännöistä ja asetuksista tai sellaisia viisumeja, joiden alueellinen voimassaolo on rajattu, koskevista EU:n säännöistä muuta johdu.

12 artikla

Sopimuksen hallinnointia käsittelevä sekakomitea

1.   Osapuolet perustavat asiantuntijoiden sekakomitean, jäljempänä ’komitea’, joka muodostuu Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan edustajista. Yhteisöä edustaa Euroopan yhteisöjen komissio jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avustamana.

2.   Komitean tehtävänä on muun muassa

a)

valvoa tämän sopimuksen täytäntöönpanoa;

b)

ehdottaa sopimukseen muutoksia tai lisäyksiä;

c)

ratkaista kiistoja, jotka johtuvat tämän sopimuksen määräysten tulkinnasta tai soveltamisesta.

3.   Komitea kokoontuu aina tarvittaessa jommankumman osapuolen pyynnöstä ja vähintään kerran vuodessa.

4.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

13 artikla

Tämän sopimuksen suhde jäsenvaltioiden ja Montenegron tasavallan välillä tehtyihin kahdenvälisiin sopimuksiin

1.   Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan sopimuksen voimaantulosta alkaen ensisijaisina muihin kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin tai järjestelyihin nähden, joita on tehty yksittäisten jäsenvaltioiden ja Montenegron tasavallan välillä, siltä osin kuin viimeksi mainittujen sopimusten tai järjestelyjen määräykset koskevat tämän sopimuksen kattamia kysymyksiä.

2.   Yksittäisten jäsenvaltioiden ja Montenegron tasavallan välillä ennen 1 päivää tammikuuta 2007 allekirjoitettujen kahdenvälisten sopimusten tai järjestelyjen määräyksiä, jotka koskevat virkapassin haltijoiden vapauttamista viisumipakosta, sovelletaan vielä viiden vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta rajoittamatta kuitenkaan kyseisten jäsenvaltioiden tai Montenegron tasavallan oikeutta irtisanoa kyseiset kahdenväliset sopimukset tai keskeyttää niiden soveltaminen kyseisten viiden vuoden aikana.

14 artikla

Loppumääräykset

1.   Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omia menettelyjään noudattaen, ja sopimus tulee voimaan toisen sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen saattaneensa päätökseen edellä tarkoitetut menettelyt.

2.   Tämän artiklan 1 kohdasta poiketen tämä sopimus tulee voimaan vasta samana päivänä kuin Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan välillä tehty takaisinottosopimus, jos kyseinen päivämäärä on myöhempi kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päivämäärä.

3.   Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä irtisanota tämän artiklan 6 kohdan mukaisesti.

4.   Tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolten kirjallisella sopimuksella. Muutokset tulevat voimaan, kun osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen saattaneensa päätökseen tätä varten tarvittavat sisäiset menettelynsä.

5.   Kumpikin osapuoli voi keskeyttää tämän sopimuksen tai sen osan soveltamisen yleiseen järjestykseen tai kansalliseen turvallisuuteen tai kansanterveyden suojaamiseen liittyvistä syistä. Päätös soveltamisen keskeyttämisestä on annettava tiedoksi toiselle osapuolelle viimeistään 48 tuntia ennen päätöksen voimaantuloa. Kun keskeyttämiseen johtaneet syyt lakkaavat olemasta voimassa, soveltamisen keskeyttäneen osapuolen on ilmoitettava tästä välittömästi toiselle osapuolelle.

6.   Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle. Sopimuksen voimassaolo päättyy 90 päivän kuluttua päivästä, jona kyseinen ilmoitus on tehty.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän kahtena kappaleena sopimuspuolten virallisilla kielillä, joista jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku Zajednicu

Image

Image

За Република Черна гора

Por la República de Montenegro

Za Republiku Ċerná Hora

For Republikken Montenegro

Für die Republik Montenegro

Montenegro Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

For the Republic of Montenegro

Pour la République du Monténégro

Per la Repubblica del Montenegro

Melnkalnes Republikas vārdā

Juodkalnijos Respublikos vardu

A Montenegrói Köztársaság részéről

Għar-Repubblika ta' Montenegro

Voor de Republiek Montenegro

W imieniu Republiki Czarnogóry

Pela República do Montenegro

Pentru Republica Muntenegru

Za Čiernohorskú republiku

Za Republiko Črno goro

Montenegron tasavallan puolesta

För Republiken Montenegro

Za Republiku Crnu Goru

Image

LIITE

SOPIMUKSEEN LIITETTY PÖYTÄKIRJA JÄSENVALTIOISTA, JOTKA EIVÄT SOVELLA TÄYSIMÄÄRÄISESTI SCHENGENIN SÄÄNNÖSTÖÄ

Ne jäsenvaltiot, joita Schengenin säännöstö velvoittaa, mutta jotka eivät myönnä Schengen-viisumeja ennen kuin neuvosto on tehnyt asiaa koskevan päätöksen, myöntävät kansallisia viisumeja, jotka ovat voimassa ainoastaan niiden omalla alueella.

Nämä jäsenvaltiot voivat yksipuolisesti tunnustaa Schengen-viisumit ja -oleskeluluvat niiden alueen kautta tapahtuvaa kauttakulkua varten Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 895/2006/EY mukaisesti.

Koska Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöstä N:o 895/2006/EY ei sovelleta Romaniaan ja Bulgariaan, Euroopan komissio aikoo ehdottaa vastaavia määräyksiä, jotta kyseiset maat voivat yksipuolisesti tunnustaa Schengen-viisumit ja -oleskeluluvat ja muut vastaavat asiakirjat, joita ovat antaneet sellaiset jäsenvaltiot, jotka eivät ole vielä täysin integroituneet Schengen-alueeseen niiden alueen kautta tapahtuvaa kauttakulkua varten.

YHTEINEN JULISTUS TANSKASTA

Osapuolet toteavat, että tätä sopimusta ei sovelleta viisumien myöntämismenettelyihin Tanskan kuningaskunnan diplomaatti- ja konsuliedustustoissa.

Tämän vuoksi on suotavaa, että Tanskan ja Montenegron tasavallan viranomaiset tekevät viipymättä kahdenvälisen sopimuksen, jonka mukaan lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämistä helpotetaan samalla tavoin kuin Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan välillä tehdyssä sopimuksessa.

YHTEINEN JULISTUS YHDISTYNEESTÄ KUNINGASKUNNASTA JA IRLANNISTA

Osapuolet ottavat huomioon sen, että tätä sopimusta ei sovelleta Yhdistyneen kuningaskunnan eikä Irlannin alueella.

Tämän vuoksi on suotavaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin sekä Montenegron tasavallan viranomaiset tekevät kahdenväliset sopimukset viisumien myöntämismenettelyjen helpottamisesta.

YHTEINEN JULISTUS ISLANNISTA JA NORJASTA

Osapuolet ottavat huomioon Euroopan yhteisön sekä Norjan ja Islannin läheiset suhteet, jotka johtuvat erityisesti näiden maiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta.

Tämän vuoksi on suotavaa, että Norjan ja Islannin sekä Montenegron tasavallan viranomaiset tekevät viipymättä kahdenväliset sopimukset, joiden mukaan lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämistä helpotetaan samalla tavoin kuin Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan välillä tehdyssä sopimuksessa.

YHTEINEN JULISTUS SVEITSIN VALALIITOSTA JA LIECHTENSTEINISTA

(tarvittaessa)

Jos EU:n, EY:n ja Sveitsin valaliiton sopimus Sveitsin valaliiton assosioitumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja tämän sopimuksen liitteenä olevat Liechtensteinia koskevat pöytäkirjat ovat tulleet voimaan siihen mennessä, kun neuvottelut Montenegron tasavallan kanssa ovat päättyneet, myös Sveitsin ja Liechtensteinin osalta laaditaan vastaava julistus.

EUROOPAN YHTEISÖN JULISTUS VIRKAPASSIN HALTIJOITA KOSKEVAN VIISUMIPAKON TARKISTAMISESTA

Koska yksittäisten jäsenvaltioiden ja Montenegron tasavallan välisissä ennen 1 päivää tammikuuta 2007 allekirjoitetuissa kahdenvälisissä sopimuksissa tai järjestelyissä määrättyä virkapassin haltijoiden vapautusta viisumipakosta sovelletaan ainoastaan viiden vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta rajoittamatta kyseisten jäsenvaltioiden tai Montenegron tasavallan oikeutta irtisanoa kyseiset kahdenväliset sopimukset tai keskeyttää niiden soveltaminen kyseisten viiden vuoden aikana, Euroopan yhteisö arvioi virkapassin haltijoiden tilanteen uudestaan viimeistään neljän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta ottaen huomioon sopimukseen tämän vuoksi 14 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti mahdollisesti tehdyt muutokset.

EUROOPAN YHTEISÖN JULISTUS VIISUMINHAKIJOIDEN MAHDOLLISUUDESTA SAADA TIETOJA JA LYHYTAIKAISTA OLESKELUA VARTEN MYÖNNETTÄVIEN VIISUMIEN MYÖNTÄMISMENETTELYJÄ JA TARVITTAVIA LIITEASIAKIRJOJA KOSKEVIEN TIETOJEN YHDENMUKAISTAMISESTA

Euroopan yhteisö toteaa, että läpinäkyvyys on viisuminhakijoiden kannalta tärkeää, ja muistuttaa, että Euroopan komissio antoi 19 päivänä heinäkuuta 2006 diplomaatti- ja konsuliedustustojen yhteisen konsuliohjeiston uudelleenlaadintaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen. Ohjeistossa käsitellään viisuminhakijoiden pääsyä jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustoihin.

Viisuminhakijoille annettavien tietojen osalta Euroopan yhteisö katsoo, että olisi ryhdyttävä seuraaviin aiheellisiin toimenpiteisiin:

on laadittava viisuminhakijoille yleinen perustiedote viisumien hakemiseen liittyvistä menettelyistä ja edellytyksistä sekä viisumien voimassaolosta,

Euroopan yhteisö laatii luettelon sovellettavista vähimmäisvaatimuksista, jotta voidaan varmistaa, että Montenegron tasavallasta kotoisin olevat hakijat saavat johdonmukaiset ja yhtenevät perustiedot ja että heiltä vaaditaan periaatteessa samat liiteasiakirjat.

Edellä mainittuja tietoja, mukaan luettuna luettelo paikallisen konsuliyhteistyön puitteissa hyväksytyistä matkatoimistoista ja matkanjärjestäjistä, on levitettävä laajalti (konsuliedustustojen ilmoitustauluilla, esitteissä, internetsivustoilla jne.).

Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot antavat tietoja Schengenin säännöstön nojalla voimassa olevista mahdollisuuksista helpottaa tapauskohtaisesti viisumien myöntämistä lyhytaikaista oleskelua varten.

EUROOPAN YHTEISÖN JULISTUS VIISUMIEN MYÖNTÄMISEN HELPOTTAMISESTA PERHEENJÄSENTEN JA VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ TOIMIVIEN HAKIJOIDEN OSALTA

Euroopan yhteisö ottaa huomioon Montenegron tasavallan ehdotuksen määritellä laajemmin perheenjäsenet, joiden osalta viisumien myöntämistä olisi helpotettava, sekä merkityksen, joka tähän ryhmään kuuluvien henkilöiden liikkumisen yksinkertaistamisella on Montenegron tasavallalle.

Helpottaakseen useampien sellaisten henkilöiden liikkuvuutta, joilla on perhesiteitä (erityisesti sisaret ja veljet lapsineen) jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleviin Montenegron tasavallan kansalaisiin, Euroopan yhteisö kehottaa jäsenvaltioiden konsuliedustustoja käyttämään täysimääräisesti hyväkseen voimassa olevia yhteisön säännöstöön sisältyviä mahdollisuuksia helpottaa viisumien myöntämistä tähän ryhmään kuuluville henkilöille, erityisesti yksinkertaistamalla hakijoilta pyydettyjä asiakirjatodisteita, vapauttamalla heidät käsittelymaksusta ja myöntämällä tarvittaessa toistuvaisviisumeja.

Euroopan yhteisö kehottaa lisäksi jäsenvaltioiden konsuliedustustoja käyttämään täysimääräisesti hyväkseen mahdollisuuksia helpottaa viisumien myöntämistä vilpittömässä mielessä toimiville hakijoille.

EUROOPAN YHTEISÖN JULISTUS MERIMIEHISTÄ

Siviilialusten miehistön jäsenten liikkuvuutta koskevien kansainvälisten sopimusten mukaisesti Euroopan yhteisö kehottaa jäsenvaltioiden konsuliedustustoja käyttämään täysimääräisesti hyväkseen olemassa olevia yhteisön säännöstöön sisältyviä mahdollisuuksia helpottaakseen kauttakulkuviisumien myöntämistä montenegrolaisille merimiehille. Näitä keinoja ovat erityisesti hakijoilta pyydettyjen asiakirjatodisteiden yksinkertaistaminen ja toistuvaiskauttakulkuviisumien myöntäminen.


19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 334/120


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä marraskuuta 2007,

Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä

(2007/824/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut Euroopan yhteisön puolesta viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa.

(2)

Tämä sopimus on 18 päivänä syyskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen mukaisesti allekirjoitettu Euroopan yhteisön puolesta 18 päivänä syyskuuta 2007 sillä edellytyksellä, että se tehdään myöhemmin.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä.

(4)

Sopimuksella perustetaan sopimuksen hallinnointia käsittelevä sekakomitea, joka vahvistaa oman työjärjestyksensä. Tässä tapauksessa on tarkoituksenmukaista säätää yksinkertaistetun menettelyn noudattamisesta yhteisön kannan vahvistamisessa.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitettyjen, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan ja Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä se sido niitä eikä sitä sovelleta niihin.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä päätös sido Tanskaa eikä sitä sovelleta siihen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa sopimuksen 14 artiklan 1 kohdassa määrätyn ilmoituksen (2).

3 artikla

Sopimuksen 12 artiklalla perustettavassa asiantuntijoiden sekakomiteassa yhteisöä edustaa komissio jäsenvaltioiden edustajien avustamana.

4 artikla

Komissio vahvistaa asiantuntijoiden sekakomiteassa esitettävän yhteisön kannan sopimuksen 12 artiklan 4 kohdan edellyttämästä komitean työjärjestyksen vahvistamisesta kuultuaan asiasta neuvoston nimeämää erityiskomiteaa.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. PEREIRA


(1)  Lausunto annettu 24. lokakuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


KIRJEENVAIHTO

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yugoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature by a decision of the Council of the European Union of today's date.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image

Courtesy translation

Brussels, 18 September 2007

Dear Sirs,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 18th September 2007 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas, together with the attached text of the Agreement.

I hereby declare that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Community on the facilitation of the issuance of visas and considers the Agreement as being signed with this Exchange of Letters.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the above-referred documents, having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sirs, the assurances of my highest consideration.

Gordana Jankuloska

Dr. Rui Carlos Pereira

Minister of Internal Administration of the Republic of Portugal

Council of the European Union

Mr. Franco Frattini

Vice-president of the European Commission

BRUSSELS

Брисел, 18 септември 2007 година

Почитувани Господа,

Во името на Владата на Република Македонија имам чест да го потврдам приемот на Вашето писмо датирано на 18 септемвpи 2007 година, кое се однесува на потпишувањето на Спогодбата помеѓу Република Македониja и Европсkата Заедница за олеснување на издавањето визи, заедно со приложениот тeкст на Спогодбата.

Изjавувам дека Владата на Република Македониjа е согласна со одредбите на Спогодбата помеѓу Република Македонија и Европската Заедница за олеснување на издавањето визи и смета дека со оваа размена на писма Спогодбата е потпишана.

Сепак, изјавувам дека Република Македонија не ја прифаќа деноминацијата употребена за мојата земја во погоре наведените документи, имајќи предвид дека уставното име на мојата земја е Република Мakедонија.

Пpимете ги Господа, изразите на моето највисоко почитување.

Image

Гордана Јанкулоска

Г-дин Руи Карлос Переира

Министеp за внатрешната администрација на Република

Португалија Совет на Европската унија

Г-дин Франко Фратини

Потпретседател hа Европската комисија

БРИСЕЛ

Brussels, 18 September 2007

Ms. Gordana Jankulovska,

Minister of Interior of the former

Yuogoslav Republic of Macedonia.

Dear Minister,

We have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Community notes that the Exchange of Letters between the European Community and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Community and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the facilitation of the issuance of visas, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Community in whatever form or content of a denomination other than the ”former Yugoslav Republic of Macedonia”.

Please accept, Minister, the assurance of our highest consideration.

For the European Community

Image Image


Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välinen

SOPIMUS

viisumien myöntämisen helpottamisesta

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’,

ja

ENTINEN JUGOSLAVIAN TASAVALTA MAKEDONIA, jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2005 tekemän päätöksen myöntää entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle ehdokasmaan asema,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen, joka allekirjoitettiin huhtikuussa 2001 ja tuli voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2004 ja joka tällä hetkellä säätelee suhteita entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan,

VAHVISTAVAT aikomuksen tehdä tiivistä yhteistyötä voimassa olevien vakautus- ja assosiaatiosopimuksen rakenteiden puitteissa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Euroopan unionin välisen viisumijärjestelmän vapauttamiseksi Thessalonikissa 21 päivänä kesäkuuta 2003 järjestetyn EU:n ja Länsi-Balkanin maiden välisen huippukokouksen päätelmien mukaisesti,

OTTAVAT HUOMIOON entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian edistyksen oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alalla ja erityisesti muuttoliikkeitä, viisumipolitiikkaa, rajaturvallisuutta ja asiakirjojen turvallisuutta koskevissa kysymyksissä,

HALUAVAT ensimmäisenä konkreettisena askeleena kohti viisumivapaata matkustusjärjestelmää helpottaa henkilökohtaista vuorovaikutusta, joka on taloudellisten, humanitaaristen, kulttuuristen, tieteellisten ja muiden siteiden vakaan kehittymisen tärkeä edellytys, helpottamalla viisumien myöntämistä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisille,

PITÄVÄT MIELESSÄ, että kaikki EU:n kansalaiset on vapautettu viisumipakosta heidän matkustaessaan entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan enintään 90 päivän ajaksi tai kulkiessaan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian alueen kautta,

TOTEAVAT, että jos entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ottaa uudelleen käyttöön EU:n kansalaisia koskevan viisumipakon, EU:n kansalaisiin sovelletaan ilman eri toimenpiteitä vastavuoroisuuden pohjalta samoja viisumien myöntämistä koskevia helpotuksia, jotka on myönnetty entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisille tämän sopimuksen nojalla,

TOTEAVAT, että viisumien myöntämisen helpottaminen ei saisi johtaa laittomaan maahanmuuttoon, ja kiinnittävät erityistä huomiota turvallisuuteen ja takaisinottoon,

OTTAVAT HUOMIOON Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan sekä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan ja vahvistavat, että tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eikä Irlantiin,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan ja vahvistavat, että tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta Tanskan kuningaskuntaan,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tarkoitus ja soveltamisala

1.   Tämän sopimuksen tarkoituksena on helpottaa viisumien myöntämistä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisille sellaista oleskelua varten, jonka on tarkoitus kestää enintään 90 päivää 180 päivän jaksoa kohti.

2.   Jos entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ottaa uudelleen käyttöön EU:n kansalaisia tai tiettyjä EU:n kansalaisten ryhmiä koskevan viisumipakon, kyseisiin EU:n kansalaisiin sovelletaan ilman eri toimenpiteitä vastavuoroisuuden pohjalta samoja viisumien myöntämistä koskevia helpotuksia, jotka on myönnetty entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisille tämän sopimuksen nojalla.

2 artikla

Yleinen lauseke

1.   Tässä sopimuksessa määrättyjä viisumien myöntämisen helpottamista koskevia järjestelyjä sovelletaan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisiin vain siltä osin kuin heitä ei ole vapautettu viisumipakosta yhteisön tai sen jäsenvaltioiden laeilla ja asetuksilla tai tämän sopimuksen tai muiden kansainvälisten sopimusten määräyksillä.

2.   Kysymykset, joista ei määrätä tässä sopimuksessa, ratkaistaan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tai jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön tai yhteisön lainsäädännön mukaisesti; näitä ovat esimerkiksi viisumin epääminen, matkustusasiakirjojen tunnustaminen, toimeentuloon tarvittavien varojen osoittaminen sekä maahantulon epääminen ja maastapoistamiseen liittyvät toimenpiteet.

3 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a)

’jäsenvaltiolla’ mitä tahansa Euroopan unionin jäsenvaltiota, lukuun ottamatta Tanskan kuningaskuntaa, Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa;

b)

’Euroopan unionin kansalaisella’ henkilöä, jolla on jonkin a alakohdassa määritellyn jäsenvaltion kansalaisuus;

c)

’entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisella’ henkilöä, jolla on entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisuus;

d)

’viisumilla’ jäsenvaltion myöntämää lupaa tai sen tekemää päätöstä, joka vaaditaan:

maahantuloon kaikkiaan enintään 90 päivää kestävää oleskelua varten kyseisessä jäsenvaltiossa tai useammassa jäsenvaltiossa;

maahantuloon kyseisen jäsenvaltion tai useamman jäsenvaltion alueen kauttakulkua varten.

e)

’laillisesti oleskelevalla henkilöllä’ entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaista, jolla on lupa tai oikeus oleskella jonkin jäsenvaltion alueella yli 90 päivää yhteisön tai kansallisen lainsäädännön nojalla.

4 artikla

Matkan tarkoitusta koskevat todistusasiakirjat

1.   Seuraavilta entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisten ryhmiltä vaaditaan toisen osapuolen alueelle suuntautuvan matkan perusteluksi vain seuraavat asiakirjat:

a)

koululaiset, lukio- ja yliopisto-opiskelijat, jatko-opiskelijat ja heidän saattajinaan toimivat opettajat, jotka osallistuvat opinto- tai koulutustarkoituksessa tehtäville matkoille esimerkiksi vaihto-ohjelman tai muun opiskeluun tai kouluun liittyvän toiminnan puitteissa:

vastaanottajana toimivan yliopiston, oppilaitoksen tai koulun kirjallinen kutsu tai ilmoittautumistodistus tai opiskelijakortti tai todistus kurssista, johon on tarkoitus osallistua;

b)

henkilöt, jotka osallistuvat johonkin toimintaan tieteen, tutkimuksen, kulttuurin tai taiteen alalla tai yliopistojen järjestämiin ja muihin vaihto-ohjelmiin:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu osallistua mainittuun toimintaan;

c)

kansalaisjärjestöjen edustajat, jotka matkustavat osallistuakseen koulutukseen, seminaareihin ja konferensseihin esimerkiksi vaihto-ohjelmien puitteissa:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu, vahvistus siitä, että henkilö edustaa kansalaisjärjestöä ja valtion viranomaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti antama rekisteritodistus kyseisen järjestön perustamisesta;

d)

toimittajat:

ammattialajärjestön antama todistus tai muu asiakirja, jossa todistetaan, että asianomainen henkilö on ammatiltaan toimittaja, ja työnantajan antama asiakirja, jossa todistetaan, että matkan tarkoituksena on toimittajan työn tekeminen;

e)

kansainvälisten urheilutapahtumien osanottajat ja henkilöt, jotka toimivat heidän saattajinaan työnsä vuoksi:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu: jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, kansallinen urheiluliitto tai kansallinen olympiakomitea;

f)

liikemiehet ja liikeyritysten edustajat:

vastaanottajana toimivan oikeushenkilön tai yrityksen tai kyseisen oikeushenkilön tai yrityksen toimiston tai sivutoimiston, jäsenvaltioiden keskus- ja paikallisviranomaisten tai jäsenvaltioiden alueella pidettävien kauppa- ja teollisuusmessujen, konferenssin tai symposiumin järjestelykomitean kirjallinen kutsu;

g)

jäsenvaltioiden alueella järjestettäviin kansainvälisiin messuihin, konferensseihin, symposiumeihin, seminaareihin tai muihin vastaaviin tapahtumiin osallistuvat vapaiden ammattien harjoittajat:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu, jossa vahvistetaan kyseisen henkilön osallistuminen tapahtumaan;

h)

ystävyyskaupunkien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat:

kyseisten kaupunkien kaupunginjohtajan tai pormestarin kirjallinen kutsu;

i)

autonkuljettajat, jotka hoitavat kansainvälistä rahti- ja matkustajaliikennettä jäsenvaltioiden alueille entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa rekisteröidyillä ajoneuvoilla:

entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansainvälistä tieliikennettä harjoittavien kuljetusyhtiöiden liiton laatima kirjallinen kutsu, jossa todetaan matkojen tarkoitus, kesto ja toistumistiheys;

j)

jäsenvaltioiden alueille kulkevien kansainvälisten junien juna-, kylmäkuljetus- ja veturihenkilöstön jäsenet:

entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian toimivaltaisen rautatieyhtiön kirjallinen kutsu, jossa todetaan matkojen tarkoitus, kesto ja toistumistiheys;

k)

jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisten luona vierailevat lähisukulaiset (puoliso, lapset tai adoptiolapset, vanhemmat tai huoltajat, isovanhemmat ja lapsenlapset):

vastaanottajana toimivan henkilön kirjallinen kutsu;

l)

uskonnollisten yhteisöjen edustajat:

entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa rekisteröidyn uskonnollisen yhteisön kirjallinen kutsu, jossa todetaan matkojen tarkoitus, kesto ja toistumistiheys;

m)

lääketieteellisistä syistä vierailevat henkilöt ja tarvittavat saattajat:

hoitolaitoksen virallinen asiakirja, jossa vahvistetaan hoidon tarve kyseisessä laitoksessa ja saattajan tarpeellisuus, ja todistus riittävistä rahavaroista hoidon maksamiseksi;

n)

hautajaisiin osallistuvat henkilöt:

virallinen asiakirja, joka vahvistaa kuolemantapauksen, sekä todistus hakijan ja vainajan sukulaisuus- tai muusta suhteesta;

o)

virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka osallistuvat entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle osoitetun virallisen kutsun perusteella kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät jäsenvaltioiden alueella:

entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian viranomaisen kirje, jossa vahvistetaan, että hakija on sitä edustavan valtuuskunnan jäsen, joka matkustaa toisen osapuolen alueelle osallistuakseen edellä mainittuihin tapahtumiin, ja virallisen kutsun jäljennös;

p)

matkailijat:

jäsenvaltioiden paikallisen konsuliyhteistyön puitteissa hyväksymän matkatoimiston tai matkanjärjestäjän antama todistus tai tosite, jossa vahvistetaan valmismatkavaraus;

q)

sotilas- ja siviilihautausmailla vierailevat henkilöt:

virallinen asiakirja, joka osoittaa, että hauta on edelleen olemassa, sekä todistus hakijan ja vainajan sukulaisuus- tai muusta suhteesta.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa kirjallisessa kutsussa on mainittava seuraavat seikat:

a)

kutsuttu henkilö: etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus, henkilöasiakirjan numero, matkan ajankohta ja tarkoitus, maahantulojen määrä ja tarvittaessa kutsutun mukana matkustavan puolison ja lasten nimet;

b)

kutsujana toimivan henkilön etu- ja sukunimi sekä osoite; tai

c)

kutsujana toimivan oikeushenkilön, yrityksen tai organisaation täydellinen nimi ja osoite ja

jos kutsun esittää organisaatio, kutsun allekirjoittajan nimi ja asema;

jos kutsun esittää oikeushenkilö tai yritys tai kyseisen oikeushenkilön tai yrityksen toimisto tai sivutoimisto, joka on sijoittautunut jonkin jäsenvaltion alueelle, sen rekisteröintinumero kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3.   Tämän artiklan 1 kohdassa mainittuihin ryhmiin kuuluville henkilöille myönnetään kaikentyyppisiä viisumeja yksinkertaistetun menettelyn mukaan ilman muita matkan tarkoitusta koskevia perusteluja, kutsuja tai vahvistuksia.

5 artikla

Toistuvaisviisumien myöntäminen

1.   Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot myöntävät enintään viisi vuotta voimassa olevia toistuvaisviisumeja seuraaviin ryhmiin kuuluville henkilöille:

a)

kansallisen hallituksen, parlamentin, perustuslakituomioistuimen, korkeimman oikeuden, oikeudellisen neuvoston ja julkisten syyttäjien neuvoston jäsenet, ellei heitä ole tällä sopimuksella vapautettu viisumipakosta tehtäviensä hoitamisen yhteydessä siten, että viisumi on voimassa heidän toimikautensa ajan, jos se kestää alle viisi vuotta;

b)

virallisten valtuuskuntien vakinaiset jäsenet, jotka osallistuvat entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle osoitetun virallisen kutsun perusteella säännöllisesti kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät jäsenvaltioiden alueella;

c)

jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisten luona vierailevat puolisot ja alle 21-vuotiaat tai huollettavana olevat lapset (myös adoptiolapset) ja vanhemmat (myös huoltajat) siten, että viisumin voimassaoloaika on rajoitettu laillisen oleskelun voimassaoloaikaan;

d)

liikemiehet ja liikeyritysten edustajat, jotka matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin;

e)

toimittajat;

f)

entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa rekisteröityjen uskonnollisten yhteisöjen edustajat, jotka matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin.

2.   Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot myöntävät enintään yhden vuoden voimassa olevia toistuvaisviisumeja seuraaviin ryhmiin kuuluville henkilöille edellyttäen, että heille on edellisen vuoden aikana myönnetty vähintään yksi viisumi ja että he ovat käyttäneet sitä kohdevaltion maahantuloa ja oleskelua koskevan lainsäädännön mukaisesti ja että heillä on perusteltu syy hakea toistuvaisviisumia:

a)

opiskelijat ja jatko-opiskelijat, jotka osallistuvat säännöllisesti opinto- tai koulutustarkoituksessa tehtäville matkoille esimerkiksi vaihto-ohjelman puitteissa;

b)

henkilöt, jotka osallistuvat johonkin toimintaan tieteen, tutkimuksen, kulttuurin tai taiteen alalla sekä yliopistojen järjestämiin ja muihin vaihto-ohjelmiin ja matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin;

c)

kansainvälisten urheilutapahtumien osanottajat ja henkilöt, jotka toimivat heidän saattajinaan työnsä vuoksi;

d)

kansainvälisiin messuihin, konferensseihin, symposiumeihin, seminaareihin tai muihin vastaaviin tapahtumiin osallistuvat vapaiden ammattien harjoittajat, jotka matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin;

e)

kansalaisjärjestöjen edustajat, jotka matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin osallistuakseen koulutukseen, seminaareihin ja konferensseihin esimerkiksi vaihto-ohjelmien puitteissa;

f)

ystävyyskaupunkien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat;

g)

pormestarit ja kunnanvaltuustojen jäsenet;

h)

autonkuljettajat, jotka hoitavat kansainvälistä rahti- ja matkustajaliikennettä jäsenvaltioiden alueille entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa rekisteröidyillä ajoneuvoilla;

i)

jäsenvaltioiden alueille kulkevien kansainvälisten junien juna-, kylmäkuljetus- ja veturihenkilöstön jäsenet;

j)

lääketieteellisistä syistä säännöllisesti vierailevat henkilöt ja tarvittavat saattajat;

k)

virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka osallistuvat entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle osoitetun virallisen kutsun perusteella säännöllisesti kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät jäsenvaltioiden alueella.

3.   Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot myöntävät vähintään kaksi ja enintään viisi vuotta voimassa olevia toistuvaisviisumeja tämän artiklan 2 kohdassa mainittuihin ryhmiin kuuluville henkilöille ja muille henkilöille edellyttäen, että he ovat edellisen vuoden aikana käyttäneet heille myönnettyä yhden vuoden toistuvaisviisumia kohdevaltion maahantuloa ja oleskelua koskevan lainsäädännön mukaisesti ja että perusteet toistuvaisviisumin hakemiselle ovat edelleen voimassa.

4.   Tämän artiklan 1–3 kohdassa tarkoitetut henkilöt voivat oleskella jäsenvaltioiden alueella yhteensä enintään 90 päivää 180 päivän jaksoa kohti.

6 artikla

Viisumihakemusten käsittelymaksu

1.   Viisumihakemusten käsittelystä peritään entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisilta 35 euron maksu.

Edellä mainittua määrää voidaan tarkistaa 14 artiklan 4 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

Jos entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ottaa uudelleen käyttöön EU:n kansalaisia koskevan viisumipakon, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian veloittama viisumimaksu saa olla korkeintaan 35 euroa tai sovittu summa, jos maksua tarkistetaan 14 artiklan 4 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

2.   Seuraaviin ryhmiin kuuluvat henkilöt vapautetaan viisumihakemuksen käsittelymaksusta:

a)

jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisten lähisukulaiset (puoliso, lapset tai adoptiolapset, vanhemmat tai huoltajat, isovanhemmat ja lapsenlapset);

b)

virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka osallistuvat entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle osoitetun virallisen kutsun perusteella kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät jäsenvaltioiden alueella;

c)

kansallisen hallituksen, parlamentin, perustuslakituomioistuimen, korkeimman oikeuden, oikeudellisen neuvoston ja julkisten syyttäjien neuvoston jäsenet, ellei heitä ole tällä sopimuksella vapautettu viisumipakosta tehtäviensä hoitamisen yhteydessä;

d)

pormestarit ja kunnanvaltuustojen jäsenet;

e)

vammaiset ja tarvittaessa heidän saattajansa;

f)

henkilöt, jotka ovat asiakirjoin osoittaneet matkustavansa humanitaarisista syistä esimerkiksi siksi, että he tarvitsevat kiireellistä lääkärinhoitoa, sekä tällaisen henkilön saattaja, tai henkilöt, jotka osallistuvat lähisukulaisen hautajaisiin tai vierailevat vakavasti sairaana olevan lähisukulaisen luona;

g)

kansainvälisten urheilutapahtumien osanottajat ja henkilöt, jotka toimivat heidän saattajinaan työnsä vuoksi;

h)

henkilöt, jotka osallistuvat johonkin toimintaan tieteen, tutkimuksen, kulttuurin tai taiteen alalla sekä yliopistojen järjestämiin ja muihin vaihto-ohjelmiin;

i)

ystävyyskaupunkien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat;

j)

toimittajat;

k)

eläkeläiset;

l)

autonkuljettajat, jotka hoitavat kansainvälistä rahti- ja matkustajaliikennettä jäsenvaltioiden alueille entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa rekisteröidyillä ajoneuvoilla;

m)

jäsenvaltioiden alueille kulkevien kansainvälisten junien juna-, kylmäkuljetus- ja veturihenkilöstön jäsenet;

n)

kansalaisjärjestöjen edustajat, jotka matkustavat osallistuakseen kokouksiin, seminaareihin, vaihto-ohjelmiin tai kursseihin;

o)

entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa rekisteröityjen uskonnollisten yhteisöjen edustajat;

p)

jäsenvaltioiden alueella järjestettäviin kansainvälisiin messuihin, konferensseihin, symposiumeihin, seminaareihin tai muihin vastaaviin tapahtumiin osallistuvat vapaiden ammattien harjoittajat;

q)

koululaiset, opiskelijat, jatko-opiskelijat ja heidän saattajinaan toimivat opettajat, jotka osallistuvat opinto- tai koulutustarkoituksessa tehtäville matkoille esimerkiksi vaihto-ohjelman tai muun opiskeluun tai kouluun liittyvän toiminnan puitteissa;

r)

alle kuusivuotiaat lapset.

3.   Tämän artiklan 1 kohdasta poiketen Bulgaria ja Romania, joita sitoo Schengenin säännöstö mutta jotka eivät vielä myönnä Schengen-viisumeja, voivat vapauttaa entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaiset lyhytaikaisia viisumeja koskevien hakemusten käsittelymaksusta siihen neuvoston päätöksellä määrättävään päivään saakka, jolloin ne panevat täysimääräisesti täytäntöön viisumipolitiikkaa koskevan Schengenin säännöstön.

7 artikla

Viisumihakemusten käsittelyajat

1.   Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot tekevät päätöksen viisumin myöntämisestä 10 kalenteripäivän kuluessa viisumihakemuksen ja sen liiteasiakirjojen vastaanottamisesta.

2.   Viisumihakemusta koskevan päätöksenteon määräaikaa voidaan pidentää enintään 30 kalenteripäivään yksittäistapauksissa, erityisesti silloin kun hakemuksen käsittely vaatii lisätarkistuksia.

3.   Kiireellisissä tapauksissa viisumihakemusta koskeva päätös voidaan tehdä kahden päivän kuluessa tai nopeammin.

8 artikla

Lähtö siinä tapauksessa, että asiakirjat ovat kadonneet tai ne on varastettu

Euroopan unionin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaiset, jotka ovat kadottaneet henkilöasiakirjansa tai joilta ne on varastettu heidän oleskellessaan entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tai jäsenvaltioiden alueella, voivat lähteä kyseiseltä alueelta ilman viisumia tai muuta lupaa esittämällä jäsenvaltioiden tai entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian diplomaatti- tai konsuliedustuston heille myöntämän voimassa olevan henkilöasiakirjan, joka oikeuttaa rajanylitykseen.

9 artikla

Viisumin voimassaoloajan pidentäminen poikkeuksellisissa olosuhteissa

Jos entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaiset eivät voi lähteä jäsenvaltioiden alueelta viisumissa mainittuun määräaikaan mennessä ylivoimaisen esteen tai humanitaaristen, vakavien ammatillisten tai henkilökohtaisten syiden vuoksi, heidän viisuminsa voimassaoloaikaa voidaan pidentää maksutta vastaanottavan valtion soveltaman lainsäädännön mukaisesti, kunnes paluu asuinvaltioon on mahdollinen.

10 artikla

Diplomaattipassit

1.   Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisilta, joilla on voimassa oleva diplomaattipassi, ei vaadita viisumia jäsenvaltioiden alueelle tuloa, alueelta poistumista tai alueen kauttakulkua varten.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa mainitut henkilöt voivat oleskella jäsenvaltioiden alueella enintään 90 päivää 180 päivän jaksoa kohti.

11 artikla

Viisumien alueellinen voimassaolo

Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisilla on oikeus matkustaa jäsenvaltioiden alueella samoin edellytyksin kuin Euroopan unionin kansalaiset, ellei jäsenvaltioiden kansallista turvallisuutta koskevista kansallisista säännöistä ja asetuksista tai sellaisia viisumeja, joiden alueellinen voimassaolo on rajattu, koskevista EU:n säännöistä muuta johdu.

12 artikla

Sopimuksen hallinnointia käsittelevä sekakomitea

1.   Osapuolet perustavat asiantuntijoiden sekakomitean, jäljempänä ’komitea’, joka muodostuu Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian edustajista. Yhteisöä edustaa Euroopan yhteisöjen komissio jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avustamana.

2.   Komitean tehtävänä on muun muassa:

a)

valvoa tämän sopimuksen täytäntöönpanoa (säännöllinen tietojenvaihto, esimerkiksi myönnettyjen viisumien ja tehtyjen ja hylättyjen viisumihakemusten lukumäärää koskevat tiedot);

b)

ehdottaa sopimukseen muutoksia tai lisäyksiä;

c)

ratkaista kiistoja, jotka johtuvat tämän sopimuksen määräysten tulkinnasta tai soveltamisesta.

3.   Komitea kokoontuu aina tarvittaessa jommankumman osapuolen pyynnöstä ja vähintään kerran vuodessa.

4.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

5.   Komitea ilmoittaa säännöllisesti vakaus- ja assosiaatiosopimuksen nojalla perustetuille elimille tämän sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat tiedot.

13 artikla

Tämän sopimuksen suhde jäsenvaltioiden ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä tehtyihin kahdenvälisiin sopimuksiin

1.   Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan sopimuksen voimaantulosta alkaen ensisijaisina muihin kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin tai järjestelyihin nähden, joita on tehty yksittäisten jäsenvaltioiden ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä, siltä osin kuin viimeksi mainittujen sopimusten tai järjestelyjen määräykset koskevat tämän sopimuksen kattamia kysymyksiä.

2.   Yksittäisten jäsenvaltioiden ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä ennen 1 päivää tammikuuta 2007 allekirjoitettujen kahdenvälisten sopimusten tai järjestelyjen määräyksiä, jotka koskevat virkapassin haltijoiden vapauttamista viisumipakosta, sovelletaan vielä viiden vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta rajoittamatta kuitenkaan kyseisten jäsenvaltioiden tai entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian oikeutta irtisanoa kyseiset kahdenväliset sopimukset tai keskeyttää niiden soveltaminen kyseisten viiden vuoden aikana.

14 artikla

Loppumääräykset

1.   Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omia menettelyjään noudattaen, ja sopimus tulee voimaan toisen sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen saattaneensa päätökseen edellä tarkoitetut menettelyt.

2.   Tämän artiklan 1 kohdasta poiketen tämä sopimus tulee voimaan vasta samana päivänä kuin Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä tehty takaisinottosopimus, jos kyseinen päivämäärä on myöhempi kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päivämäärä.

3.   Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä irtisanota tämän artiklan 6 kohdan mukaisesti.

4.   Tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolten kirjallisella sopimuksella. Muutokset tulevat voimaan, kun osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen saattaneensa päätökseen tätä varten tarvittavat sisäiset menettelynsä.

5.   Kumpikin osapuoli voi keskeyttää tämän sopimuksen tai sen osan soveltamisen yleiseen järjestykseen tai kansalliseen turvallisuuteen tai kansanterveyden suojaamiseen liittyvistä syistä. Päätös soveltamisen keskeyttämisestä on annettava tiedoksi toiselle osapuolelle viimeistään 48 tuntia ennen päätöksen voimaantuloa. Kun keskeyttämiseen johtaneet syyt lakkaavat olemasta voimassa, soveltamisen keskeyttäneen osapuolen on ilmoitettava tästä välittömästi toiselle osapuolelle.

6.   Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle. Sopimuksen voimassaolo päättyy 90 päivän kuluttua päivästä, jona kyseinen ilmoitus on tehty.

LIITE

SOPIMUKSEEN LIITETTY PÖYTÄKIRJA JÄSENVALTIOISTA, JOTKA EIVÄT SOVELLA TÄYSIMÄÄRÄISESTI SCHENGENIN SÄÄNNÖSTÖÄ

Ne jäsenvaltiot, joita Schengenin säännöstö velvoittaa, mutta jotka eivät myönnä Schengen-viisumeja ennen kuin neuvosto on tehnyt asiaa koskevan päätöksen, myöntävät kansallisia viisumeja, jotka ovat voimassa ainoastaan niiden omalla alueella.

Nämä jäsenvaltiot voivat yksipuolisesti tunnustaa Schengen-viisumit ja -oleskeluluvat niiden alueen kautta tapahtuvaa kauttakulkua varten 14 päivänä kesäkuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 895/2006/EY mukaisesti.

Koska 14 päivänä kesäkuuta 2006 tehtyä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöstä N:o 895/2006/EY ei sovelleta Romaniaan ja Bulgariaan, Euroopan komissio aikoo ehdottaa vastaavia määräyksiä, jotta kyseiset maat voivat yksipuolisesti tunnustaa Schengen-viisumit ja-oleskeluluvat ja muut vastaavat asiakirjat, joita ovat antaneet sellaiset jäsenvaltiot, jotka eivät ole vielä täysin integroituneet Schengen-alueeseen niiden alueen kautta tapahtuvaa kauttakulkua varten.

YHTEINEN JULISTUS VASTAVUOROISEN VIISUMIVAPAAN MATKUSTUSJÄRJESTELMÄN MAHDOLLISUUDESTA

Thessalonikissa 21 päivänä kesäkuuta 2003 järjestetyn EU:n ja Länsi-Balkanin maiden välisen huippukokouksen päätelmien mukaisesti tässä sopimuksessa määrätyt viisumien myöntämisen helpottamista koskevat järjestelyt katsotaan siirtymäkaudeksi ennen viisumivapaan matkustusjärjestelmän käyttöönottamista entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisten osalta.

Viisumivapaa matkustusjärjestelmä otetaan käyttöön entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisten osalta ottaen huomioon myönteisen arvion maan edistymisestä asiaankuuluvien uudistusten täytäntöönpanossa ja 15 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 539/2001 säädettyjen menettelyjen ja perusteiden mukaisesti.

YHTEINEN JULISTUS TANSKASTA

Osapuolet toteavat, että tätä sopimusta ei sovelleta viisumien myöntämismenettelyihin Tanskan kuningaskunnan diplomaatti- ja konsuliedustustoissa.

Tämän vuoksi on suotavaa, että Tanskan ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian viranomaiset tekevät viipymättä kahdenvälisen sopimuksen, jonka mukaan lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämistä helpotetaan samalla tavoin kuin Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä tehdyssä sopimuksessa.

YHTEINEN JULISTUS YHDISTYNEESTÄ KUNINGASKUNNASTA JA IRLANNISTA

Osapuolet ottavat huomioon sen, että tätä sopimusta ei sovelleta Yhdistyneen kuningaskunnan eikä Irlannin alueella.

Tämän vuoksi on suotavaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian viranomaiset tekevät kahdenväliset sopimukset viisumien myöntämismenettelyjen helpottamisesta.

YHTEINEN JULISTUS ISLANNISTA JA NORJASTA

Osapuolet ottavat huomioon Euroopan yhteisön sekä Norjan ja Islannin läheiset suhteet, jotka johtuvat erityisesti näiden maiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta.

Tämän vuoksi on suotavaa, että Norjan ja Islannin sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian viranomaiset tekevät viipymättä kahdenväliset sopimukset, joiden mukaan lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämistä helpotetaan samalla tavoin kuin Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä tehdyssä sopimuksessa.

YHTEINEN JULISTUS SVEITSIN VALALIITOSTA JA LIECHTENSTEINISTA

(tarvittaessa)

Jos EU:n, EY:n ja Sveitsin valaliiton sopimus Sveitsin valaliiton assosioitumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja tämän sopimuksen liitteenä olevat Liechtensteinia koskevat pöytäkirjat ovat tulleet voimaan siihen mennessä, kun neuvottelut entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa ovat päättyneet, myös Sveitsin ja Liechtensteinin osalta laaditaan vastaava julistus.

YHTEINEN JULISTUS VIISUMIHAKEMUSTEN KÄSITTELYMAKSUISTA

Euroopan yhteisö ottaa huomioon entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ilmaiseman huolen siitä, että sen kansalaisille myönnetään Schengen-viisumeja, joiden alueellinen voimassaolo on rajattu yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. Euroopan yhteisö ottaa myös huomioon entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian esittämän pyynnön siitä, että sen kansalaisilta, joilla on Schengen-viisumi, jonka alueellinen voimassaolo on rajattu yhteen tai useampaan jäsenvaltioon, ja joilla on matkustustarve mainitun viisumin voimassaoloaikana jäsenvaltioon, joka ei kuulu viisumin alueellisen voimassaolon piiriin, ei pitäisi periä käsittelymaksua toisesta viisumihakemuksesta.

Osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että 12 artiklassa tarkoitetun komitean olisi arvioitava tämä asia uudelleen ja annettava sille etusija, kun Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet yhteisön viisumisäännöstön, jonka luonnoksessa tätä asiaa käsitellään.

EUROOPAN YHTEISÖN JULISTUS VIRKAPASSIN HALTIJOITA KOSKEVAN VIISUMIPAKON TARKISTAMISESTA

Koska yksittäisten jäsenvaltioiden ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisissä ennen 1 päivää tammikuuta 2007 allekirjoitetuissa kahdenvälisissä sopimuksissa tai järjestelyissä määrättyä virkapassin haltijoiden vapautusta viisumipakosta sovelletaan ainoastaan viiden vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta rajoittamatta kyseisten jäsenvaltioiden tai entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian oikeutta irtisanoa kyseiset kahdenväliset sopimukset tai keskeyttää niiden soveltaminen kyseisten viiden vuoden aikana, Euroopan yhteisö arvioi virkapassin haltijoiden tilanteen uudestaan viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta ottaen huomioon sopimukseen tämän vuoksi 14 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti mahdollisesti tehdyt muutokset.

EUROOPAN YHTEISÖN JULISTUS VIISUMINHAKIJOIDEN MAHDOLLISUUDESTA SAADA TIETOJA JA LYHYTAIKAISTA OLESKELUA VARTEN MYÖNNETTÄVIEN VIISUMIEN MYÖNTÄMISMENETTELYJÄ JA TARVITTAVIA LIITEASIAKIRJOJA KOSKEVIEN TIETOJEN YHDENMUKAISTAMISESTA

Euroopan yhteisö toteaa, että läpinäkyvyys on viisuminhakijoiden kannalta tärkeää, ja muistuttaa, että Euroopan komissio antoi 19 päivänä heinäkuuta 2006 diplomaatti- ja konsuliedustustojen yhteisen konsuliohjeiston uudelleenlaadintaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen. Ohjeistossa käsitellään viisuminhakijoiden pääsyä jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustoihin.

Viisuminhakijoille annettavien tietojen osalta Euroopan yhteisö katsoo, että olisi ryhdyttävä seuraaviin aiheellisiin toimenpiteisiin:

On laadittava viisuminhakijoille yleinen perustiedote viisumien hakemiseen liittyvistä menettelyistä ja edellytyksistä sekä viisumien voimassaolosta.

Euroopan yhteisö laatii luettelon sovellettavista vähimmäisvaatimuksista, jotta voidaan varmistaa, että entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta kotoisin olevat hakijat saavat johdonmukaiset ja yhtenevät perustiedot ja että heiltä vaaditaan periaatteessa samat liiteasiakirjat.

Edellä mainittuja tietoja, mukaan luettuna luettelo paikallisen konsuliyhteistyön puitteissa hyväksytyistä matkatoimistoista ja matkanjärjestäjistä, on levitettävä laajalti (konsuliedustustojen ilmoitustauluilla, esitteissä, Internet-sivustoilla/jne.).

Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot valmistautuvat siihen, että viisumihakemuksen ja liiteasiakirjojen jättämistä koskeva tapaaminen voidaan järjestää kohtuullisessa ajassa.

Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot antavat tietoja Schengenin säännöstön nojalla voimassa olevista mahdollisuuksista helpottaa tapauskohtaisesti viisumien myöntämistä lyhytaikaista oleskelua varten, mukaan luettuna asiakirjoja koskevien vaatimusten yksinkertaistaminen tapauskohtaisesti ja erityisesti vilpittömässä mielessä toimivien henkilöiden osalta.

BULGARIAN POLIITTINEN JULISTUS PAIKALLISESTA RAJALIIKENTEESTÄ

Bulgarian tasavalta ilmoittaa olevansa halukas aloittamaan neuvottelut entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa kahdenvälisestä sopimuksesta pannakseen täytäntöön paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn, joka vahvistettiin paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn käyttöönotosta jäsenvaltioiden maaulkorajoilla sekä Schengenin yleissopimuksen säännösten muuttamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetussa asetuksessa (EY) N:o 1931/2006.

EUROOPAN YHTEISÖN JULISTUS VIISUMIEN MYÖNTÄMISEN HELPOTTAMISESTA PERHEENJÄSENTEN OSALTA

Euroopan yhteisö ottaa huomioon entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ehdotuksen määritellä laajemmin perheenjäsenet, joiden osalta viisumien myöntämistä olisi helpotettava, sekä merkityksen, joka tähän ryhmään kuuluvien henkilöiden liikkumisen yksinkertaistamisella on entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle.

Helpottaakseen useampien sellaisten henkilöiden liikkuvuutta, joilla on perhesiteitä (erityisesti sisaret ja veljet lapsineen) jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleviin entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisiin, Euroopan yhteisö kehottaa jäsenvaltioiden konsuliedustustoja käyttämään täysimääräisesti hyväkseen voimassa olevia yhteisön säännöstöön sisältyviä mahdollisuuksia helpottaa viisumien myöntämistä tähän ryhmään kuuluville henkilöille, erityisesti yksinkertaistamalla hakijoilta pyydettyjä asiakirjatodisteita, vapauttamalla heidät käsittelymaksusta ja myöntämällä tarvittaessa toistuvaisviisumeja.


19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 334/136


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä marraskuuta 2007,

Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä

(2007/825/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut Euroopan yhteisön puolesta viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Serbian tasavallan kanssa.

(2)

Tämä sopimus on 18 päivänä syyskuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen mukaisesti allekirjoitettu Euroopan yhteisön puolesta 18 päivänä syyskuuta 2007 sillä edellytyksellä, että se tehdään myöhemmin.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä.

(4)

Sopimuksella perustetaan sopimuksen hallinnointia käsittelevä sekakomitea, joka vahvistaa oman työjärjestyksensä. Tässä tapauksessa on tarkoituksenmukaista säätää yksinkertaistetun menettelyn noudattamisesta yhteisön kannan vahvistamisessa.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitettyjen, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan ja Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä se sido niitä eikä sitä sovelleta niihin.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä päätös sido Tanskaa eikä sitä sovelleta siihen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa sopimuksen 14 artiklan 1 kohdassa määrätyn ilmoituksen (2).

3 artikla

Sopimuksen 12 artiklalla perustettavassa asiantuntijoiden sekakomiteassa yhteisöä edustaa komissio jäsenvaltioiden edustajien avustamana.

4 artikla

Komissio vahvistaa asiantuntijoiden sekakomiteassa esitettävän yhteisön kannan sopimuksen 12 artiklan 4 kohdan edellyttämästä komitean työjärjestyksen vahvistamisesta kuultuaan asiasta neuvoston nimeämää erityiskomiteaa.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. PEREIRA


(1)  Lausunto annettu 24. lokakuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välinen

SOPIMUS

viisumien myöntämisen helpottamisesta

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’,

ja

SERBIAN TASAVALTA, jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON Serbian tasavallan pyrkimyksen lähentyä Euroopan unionia, vakautus- ja assosiaatiosopimusta koskevien neuvottelujen aloittamisen Euroopan yhteisön/EU:n jäsenvaltioiden ja Serbian tasavallan välillä ja neuvoston tammikuussa 2006 hyväksymän Eurooppa-kumppanuuden,

VAHVISTAVAT aikomuksen tehdä tiivistä yhteistyötä tulevien vakautus- ja assosiaatiosopimuksen rakenteiden puitteissa Serbian tasavallan ja Euroopan unionin välisen viisumijärjestelmän vapauttamiseksi Thessalonikissa 21 päivänä kesäkuuta 2003 järjestetyn EU:n ja Länsi-Balkanin maiden välisen huippukokouksen päätelmien mukaisesti,

HALUAVAT ensimmäisenä konkreettisena askeleena kohti viisumivapaata matkustusjärjestelmää helpottaa henkilökohtaista vuorovaikutusta, joka on taloudellisten, humanitaaristen, kulttuuristen, tieteellisten ja muiden siteiden vakaan kehittymisen tärkeä edellytys, helpottamalla viisumien myöntämistä Serbian tasavallan kansalaisille,

PITÄVÄT MIELESSÄ, että kaikki EU:n kansalaiset on vapautettu viisumipakosta heidän matkustaessaan Serbian tasavaltaan enintään 90 päivän ajaksi tai kulkiessaan Serbian tasavallan alueen kautta,

TOTEAVAT, että jos Serbian tasavalta ottaa uudelleen käyttöön EU:n kansalaisia koskevan viisumipakon, EU:n kansalaisiin sovelletaan ilman eri toimenpiteitä vastavuoroisuuden pohjalta samoja viisumien myöntämistä koskevia helpotuksia, jotka on myönnetty Serbian tasavallan kansalaisille tämän sopimuksen nojalla,

TOTEAVAT, että viisumien myöntämisen helpottaminen ei saisi johtaa laittomaan maahanmuuttoon, ja

KIINNITTÄVÄT ERITYISTÄ HUOMIOTA turvallisuuteen ja takaisinottoon,

OTTAVAT HUOMIOON Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan sekä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan ja vahvistavat, että tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eikä Irlantiin,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan ja vahvistavat, että tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta Tanskan kuningaskuntaan,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tarkoitus ja soveltamisala

1.   Tämän sopimuksen tarkoituksena on helpottaa viisumien myöntämistä Serbian tasavallan kansalaisille sellaista oleskelua varten, jonka on tarkoitus kestää enintään 90 päivää 180 päivän jaksoa kohti.

2.   Jos Serbian tasavalta ottaa uudelleen käyttöön EU:n kansalaisia tai tiettyjä EU:n kansalaisten ryhmiä koskevan viisumipakon, kyseisiin EU:n kansalaisiin sovelletaan ilman eri toimenpiteitä vastavuoroisuuden pohjalta samoja viisumien myöntämistä koskevia helpotuksia, jotka on myönnetty Serbian tasavallan kansalaisille tämän sopimuksen nojalla.

2 artikla

Yleinen lauseke

1.   Tässä sopimuksessa määrättyjä viisumien myöntämisen helpottamista koskevia järjestelyjä sovelletaan Serbian tasavallan kansalaisiin vain siltä osin kuin heitä ei ole vapautettu viisumipakosta yhteisön tai sen jäsenvaltioiden laeilla ja asetuksilla tai tämän sopimuksen tai muiden kansainvälisten sopimusten määräyksillä.

2.   Kysymykset, joista ei määrätä tässä sopimuksessa, ratkaistaan Serbian tasavallan tai jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön tai yhteisön lainsäädännön mukaisesti; näitä ovat esimerkiksi viisumin epääminen, matkustusasiakirjojen tunnustaminen, toimeentuloon tarvittavien varojen osoittaminen sekä maahantulon epääminen ja maastapoistamiseen liittyvät toimenpiteet.

3 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a)

’jäsenvaltiolla’ mitä tahansa Euroopan unionin jäsenvaltiota, lukuun ottamatta Tanskan kuningaskuntaa, Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa;

b)

’Euroopan unionin kansalaisella’ henkilöä, jolla on jonkin a alakohdassa määritellyn jäsenvaltion kansalaisuus;

c)

’Serbian tasavallan kansalaisella’ henkilöä, jolla on Serbian tasavallan kansalaisuus sen kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

d)

’viisumilla’ jäsenvaltion myöntämää lupaa tai sen tekemää päätöstä, joka vaaditaan

maahantuloon kaikkiaan enintään 90 päivää kestävää oleskelua varten kyseisessä jäsenvaltiossa tai useammassa jäsenvaltiossa;

maahantuloon kyseisen jäsenvaltion tai useamman jäsenvaltion alueen kauttakulkua varten.

e)

’laillisesti oleskelevalla henkilöllä’ Serbian tasavallan kansalaista, jolla on lupa tai oikeus oleskella jonkin jäsenvaltion alueella yli 90 päivää yhteisön tai kansallisen lainsäädännön nojalla.

4 artikla

Matkan tarkoitusta koskevat todistusasiakirjat

1.   Seuraavilta Serbian tasavallan kansalaisten ryhmiltä vaaditaan toisen osapuolen alueelle suuntautuvan matkan perusteluksi vain seuraavat asiakirjat:

a)

virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka osallistuvat Serbian tasavallalle osoitetun virallisen kutsun perusteella kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät jäsenvaltioiden alueella:

Serbian tasavallan viranomaisen kirje, jossa vahvistetaan, että hakija on sitä edustavan valtuuskunnan jäsen, joka matkustaa toisen osapuolen alueelle osallistuakseen edellä mainittuihin tapahtumiin, ja virallisen kutsun jäljennös;

b)

liikemiehet ja liikeyritysten edustajat:

vastaanottajana toimivan oikeushenkilön tai yrityksen tai organisaation tai kyseisen oikeushenkilön tai yrityksen toimiston tai sivutoimiston, jäsenvaltioiden keskus- ja paikallisviranomaisten tai jäsenvaltioiden alueella pidettävien kauppa- ja teollisuusmessujen, konferenssin tai symposiumin järjestelykomitean kirjallinen kutsu, jonka Serbian tasavallan kauppakamari on hyväksynyt;

c)

autonkuljettajat, jotka hoitavat kansainvälistä rahti- ja matkustajaliikennettä jäsenvaltioiden alueille Serbian tasavallassa rekisteröidyillä ajoneuvoilla:

Serbian tasavallan kansainvälistä tieliikennettä harjoittavan kansallisen kuljetusyhtiön tai kuljetusyhtiöiden liiton laatima kirjallinen kutsu, jossa todetaan matkojen tarkoitus, kesto ja toistumistiheys;

d)

jäsenvaltioiden alueille kulkevien junien juna-, kylmäkuljetus- ja veturihenkilöstön jäsenet:

Serbian tasavallan toimivaltaisen rautatieyhtiön kirjallinen kutsu, jossa todetaan matkojen tarkoitus, kesto ja toistumistiheys;

e)

toimittajat:

ammattialajärjestön antama todistus tai muu asiakirja, jossa todistetaan, että asianomainen henkilö on ammatiltaan toimittaja, ja työnantajan antama asiakirja, jossa todistetaan, että matkan tarkoituksena on toimittajan työn tekeminen;

f)

henkilöt, jotka osallistuvat toimintaan tieteen, kulttuurin tai taiteen alalla tai yliopistojen järjestämiin ja muihin vaihto-ohjelmiin:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu osallistua mainittuun toimintaan;

g)

koululaiset, opiskelijat, jatko-opiskelijat ja heidän saattajinaan toimivat opettajat, jotka osallistuvat opinto- tai koulutustarkoituksessa tehtäville matkoille esimerkiksi vaihto-ohjelman tai muun opiskeluun liittyvän toiminnan puitteissa:

vastaanottajana toimivan yliopiston, oppilaitoksen tai koulun kirjallinen kutsu tai ilmoittautumistodistus tai opiskelijakortti tai todistus kurssista, johon on tarkoitus osallistua;

h)

kansainvälisten urheilutapahtumien osanottajat ja henkilöt, jotka toimivat heidän saattajinaan työnsä vuoksi:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu: jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, kansallinen urheiluliitto tai kansallinen olympiakomitea;

i)

ystävyyskuntien ja -kaupunkien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat:

kyseisten kuntien ja kaupunkien kaupunginjohtajan tai pormestarin kirjallinen kutsu;

j)

jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Serbian tasavallan kansalaisten luona vierailevat lähisukulaiset (puoliso, lapset tai adoptiolapset, vanhemmat tai huoltajat, isovanhemmat ja lapsenlapset):

vastaanottajana toimivan henkilön kirjallinen kutsu;

k)

sotilas- ja siviilihautausmailla vierailevat henkilöt:

virallinen asiakirja, joka osoittaa, että hauta on edelleen olemassa, sekä todistus hakijan ja vainajan sukulaisuus- tai muusta suhteesta;

l)

hautajaisiin osallistuvat henkilöt:

virallinen asiakirja, joka vahvistaa kuolemantapauksen, sekä todistus hakijan ja vainajan sukulaisuus- tai muusta suhteesta;

m)

lääketieteellisistä syistä vierailevat henkilöt ja tarvittavat saattajat:

hoitolaitoksen virallinen asiakirja, jossa vahvistetaan hoidon tarve kyseisessä laitoksessa ja saattajan tarpeellisuus, ja todistus riittävistä rahavaroista hoidon maksamiseksi;

n)

kansalaisjärjestöjen edustajat, jotka matkustavat osallistuakseen koulutukseen, seminaareihin ja konferensseihin esimerkiksi vaihto-ohjelmien puitteissa:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu, vahvistus siitä, että henkilö edustaa kansalaisjärjestöä ja valtion viranomaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti antama rekisteritodistus kyseisen järjestön perustamisesta;

o)

Serbian tasavallan uskonnollisten yhteisöjen edustajat:

Serbian tasavallassa rekisteröidyn uskonnollisen yhteisön kirjallinen kutsu, jossa todetaan matkojen tarkoitus, kesto ja toistumistiheys;

p)

jäsenvaltioiden alueella järjestettäviin kansainvälisiin messuihin, konferensseihin, symposiumeihin, seminaareihin tai muihin vastaaviin tapahtumiin osallistuvat vapaiden ammattien harjoittajat:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu, jossa vahvistetaan kyseisen henkilön osallistuminen tapahtumaan;

q)

matkailijat:

jäsenvaltioiden paikallisen konsuliyhteistyön puitteissa hyväksymän matkatoimiston tai matkanjärjestäjän antama todistus tai tosite, jossa vahvistetaan valmismatkavaraus.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa kirjallisessa kutsussa on mainittava seuraavat seikat:

a)

kutsutun etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus, henkilöasiakirjan numero, matkan ajankohta ja tarkoitus, maahantulojen määrä ja tarvittaessa kutsutun mukana matkustavan puolison ja lasten nimet;

b)

kutsujana toimivan henkilön etu- ja sukunimi sekä osoite; tai

c)

kutsujana toimivan oikeushenkilön, yrityksen tai organisaation täydellinen nimi ja osoite ja

jos kutsun esittää organisaatio, kutsun allekirjoittajan nimi ja asema,

jos kutsun esittää oikeushenkilö tai yritys tai kyseisen oikeushenkilön tai yrityksen toimisto tai sivutoimisto, joka on sijoittautunut jonkin jäsenvaltion alueelle, sen rekisteröintinumero kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3.   Tämän artiklan 1 kohdassa mainittuihin ryhmiin kuuluville henkilöille myönnetään kaikentyyppisiä viisumeja yksinkertaistetun menettelyn mukaan ilman muita jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädettyjä, matkan tarkoitusta koskevia perusteluja, kutsuja tai vahvistuksia.

5 artikla

Toistuvaisviisumien myöntäminen

1.   Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot myöntävät enintään viisi vuotta voimassa olevia toistuvaisviisumeja seuraaviin ryhmiin kuuluville henkilöille:

a)

kansallisten ja alueellisten hallitusten ja parlamenttien jäsenet, perustuslakituomioistuimen ja korkeimman oikeuden (kassaatiotuomioistuin) jäsenet, ellei heitä ole tällä sopimuksella vapautettu viisumipakosta tehtäviensä hoitamisen yhteydessä siten, että viisumi on voimassa heidän toimikautensa ajan, jos se kestää alle viisi vuotta;

b)

virallisten valtuuskuntien vakinaiset jäsenet, jotka osallistuvat Serbian tasavallalle osoitetun virallisen kutsun perusteella säännöllisesti kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät jäsenvaltioiden alueella;

c)

jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Serbian tasavallan kansalaisten luona vierailevat puolisot ja alle 21-vuotiaat tai huollettavana olevat lapset (myös adoptiolapset) ja vanhemmat siten, että viisumin voimassaoloaika on rajoitettu laillisen oleskelun voimassaoloaikaan.

2.   Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot myöntävät enintään yhden vuoden voimassa olevia toistuvaisviisumeja seuraaviin ryhmiin kuuluville henkilöille edellyttäen, että heille on edellisen vuoden aikana myönnetty vähintään yksi viisumi ja että he ovat käyttäneet sitä kohdevaltion maahantuloa ja oleskelua koskevan lainsäädännön mukaisesti ja että heillä on perusteltu syy hakea toistuvaisviisumia:

a)

virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka osallistuvat Serbian tasavallalle osoitetun virallisen kutsun perusteella säännöllisesti kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät jäsenvaltioiden alueella;

b)

liikemiehet ja liikeyritysten edustajat, jotka matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin;

c)

autonkuljettajat, jotka hoitavat kansainvälistä rahti- ja matkustajaliikennettä jäsenvaltioiden alueille Serbian tasavallassa rekisteröidyillä ajoneuvoilla;

d)

jäsenvaltioiden alueille kulkevien kansainvälisten junien juna-, kylmäkuljetus- ja veturihenkilöstön jäsenet;

e)

toimittajat;

f)

henkilöt, jotka osallistuvat toimintaan tieteen, kulttuurin tai taiteen alalla sekä yliopistojen järjestämiin ja muihin vaihto-ohjelmiin ja matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin;

g)

opiskelijat ja jatko-opiskelijat, jotka matkustavat säännöllisesti opinto- tai koulutustarkoituksessa esimerkiksi vaihto-ohjelman puitteissa;

h)

kansainvälisten urheilutapahtumien osanottajat ja henkilöt, jotka toimivat heidän saattajinaan työnsä vuoksi;

i)

ystävyyskuntien ja -kaupunkien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat;

j)

lääketieteellisistä syistä säännöllisesti vierailevat henkilöt ja tarvittavat saattajat;

k)

kansalaisjärjestöjen edustajat, jotka matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin osallistuakseen koulutukseen, seminaareihin ja konferensseihin esimerkiksi vaihto-ohjelmien puitteissa;

l)

Serbian tasavallassa rekisteröityjen uskonnollisten yhteisöjen edustajat, jotka matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin;

m)

kansainvälisiin messuihin, konferensseihin, symposiumeihin, seminaareihin tai muihin vastaaviin tapahtumiin osallistuvat vapaiden ammattien harjoittajat, jotka matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin.

3.   Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot myöntävät vähintään kaksi ja enintään viisi vuotta voimassa olevia toistuvaisviisumeja tämän artiklan 2 kohdassa mainittuihin ryhmiin kuuluville henkilöille edellyttäen, että he ovat kahden edellisen vuoden aikana käyttäneet heille myönnettyä yhden vuoden toistuvaisviisumia kohdevaltion maahantuloa ja oleskelua koskevan lainsäädännön mukaisesti ja että perusteet toistuvaisviisumin hakemiselle ovat edelleen voimassa.

4.   Tämän artiklan 1–3 kohdassa tarkoitetut henkilöt voivat oleskella jäsenvaltioiden alueella yhteensä enintään 90 päivää 180 päivän jaksoa kohti.

6 artikla

Viisumihakemusten käsittelymaksu

1.   Viisumihakemusten käsittelystä peritään Serbian tasavallan kansalaisilta 35 euron maksu.

Edellä mainittua määrää voidaan tarkistaa 14 artiklan 4 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

Jos Serbian tasavalta ottaa uudelleen käyttöön EU:n kansalaisia koskevan viisumipakon, Serbian tasavallan veloittama viisumimaksu saa olla korkeintaan 35 euroa tai sovittu summa, jos maksua tarkistetaan 14 artiklan 4 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

2.   Seuraaviin ryhmiin kuuluvat henkilöt vapautetaan viisumihakemuksen käsittelymaksusta:

a)

virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka osallistuvat Serbian tasavallalle osoitetun virallisen kutsun perusteella kokouksiin, kuulemisiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset organisaatiot järjestävät jäsenvaltioiden alueella;

b)

kansallisten ja alueellisten hallitusten ja parlamenttien jäsenet, perustuslakituomioistuimen ja korkeimman oikeuden (kassaatiotuomioistuin) jäsenet, ellei heitä ole vapautettu viisumipakosta tällä sopimuksella;

c)

henkilöt, jotka osallistuvat johonkin toimintaan tieteen, kulttuurin tai taiteen alalla tai yliopistojen järjestämiin ja muihin vaihto-ohjelmiin;

d)

koululaiset, opiskelijat, jatko-opiskelijat ja heidän saattajinaan toimivat opettajat, jotka osallistuvat opinto- tai koulutustarkoituksessa tehtäville matkoille esimerkiksi vaihto-ohjelman tai muun opiskeluun liittyvän toiminnan puitteissa;

e)

kansainvälisten urheilutapahtumien osanottajat ja henkilöt, jotka toimivat heidän saattajinaan työnsä vuoksi;

f)

ystävyyskuntien ja -kaupunkien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat;

g)

vammaiset ja tarvittaessa heidän saattajansa;

h)

kansalaisjärjestöjen edustajat, jotka osallistuvat kokouksiin, seminaareihin, vaihto-ohjelmiin tai kursseihin;

i)

henkilöt, jotka ovat asiakirjoin osoittaneet matkustavansa humanitaarisista syistä esimerkiksi siksi, että he tarvitsevat kiireellistä lääkärinhoitoa, sekä tällaisen henkilön saattaja, tai henkilöt, jotka osallistuvat lähisukulaisen hautajaisiin tai vierailevat vakavasti sairaana olevan lähisukulaisen luona;

j)

toimittajat;

k)

autonkuljettajat, jotka hoitavat kansainvälistä rahti- ja matkustajaliikennettä jäsenvaltioiden alueille Serbian tasavallassa rekisteröidyillä ajoneuvoilla;

l)

jäsenvaltioiden alueille kulkevien junien juna-, kylmäkuljetus- ja veturihenkilöstön jäsenet;

m)

jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Serbian tasavallan kansalaisten luona vierailevat lähisukulaiset (puoliso, lapset tai adoptiolapset, vanhemmat tai huoltajat, isovanhemmat ja lapsenlapset);

n)

Serbian tasavallassa rekisteröityjen uskonnollisten yhteisöjen edustajat, jotka matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin;

o)

jäsenvaltioiden alueella järjestettäviin kansainvälisiin messuihin, konferensseihin, symposiumeihin, seminaareihin tai muihin vastaaviin tapahtumiin osallistuvien ammattikuntien edustajat;

p)

eläkeläiset;

q)

alle kuusivuotiaat lapset.

3.   Tämän artiklan 1 kohdasta poiketen Bulgaria ja Romania, joita sitoo Schengenin säännöstö mutta jotka eivät vielä myönnä Schengen-viisumeja, voivat vapauttaa Serbian tasavallan kansalaiset lyhytaikaisia viisumeja koskevien hakemusten käsittelymaksusta siihen neuvoston päätöksellä määrättävään päivään saakka, jolloin ne panevat täysimääräisesti täytäntöön viisumipolitiikkaa koskevan Schengenin säännöstön.

7 Artikla

Viisumihakemusten käsittelyajat

1.   Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot tekevät päätöksen viisumin myöntämisestä 10 kalenteripäivän kuluessa viisumihakemuksen ja sen liiteasiakirjojen vastaanottamisesta.

2.   Viisumihakemusta koskevan päätöksenteon määräaikaa voidaan pidentää enintään 30 kalenteripäivään yksittäistapauksissa, erityisesti silloin kun hakemuksen käsittely vaatii lisätarkistuksia.

3.   Kiireellisissä tapauksissa viisumihakemusta koskeva päätös voidaan tehdä kolmen päivän kuluessa tai nopeammin.

8 artikla

Lähtö siinä tapauksessa, että asiakirjat ovat kadonneet tai ne on varastettu

Euroopan unionin ja Serbian tasavallan kansalaiset, jotka ovat kadottaneet henkilöasiakirjansa tai joilta ne on varastettu heidän oleskellessaan Serbian tasavallan tai jäsenvaltioiden alueella, voivat lähteä kyseiseltä alueelta ilman viisumia tai muuta lupaa esittämällä jäsenvaltioiden tai Serbian tasavallan diplomaatti- tai konsuliedustuston heille myöntämän voimassa olevan henkilöasiakirjan, joka oikeuttaa rajanylitykseen.

9 artikla

Viisumin voimassaoloajan pidentäminen poikkeuksellisissa olosuhteissa

Jos Serbian tasavallan kansalaiset eivät voi lähteä jäsenvaltioiden alueelta viisumissa mainittuun määräaikaan mennessä ylivoimaisen esteen vuoksi, heidän viisuminsa voimassaoloaikaa voidaan pidentää maksutta vastaanottavan valtion soveltaman lainsäädännön mukaisesti, kunnes paluu asuinvaltioon on mahdollinen.

10 artikla

Diplomaattipassit

1.   Serbian tasavallan kansalaisilta, joilla on voimassa oleva diplomaattipassi, ei vaadita viisumia jäsenvaltioiden alueelle tuloa, alueelta poistumista tai alueen kauttakulkua varten.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa mainitut henkilöt voivat oleskella jäsenvaltioiden alueella enintään 90 päivää 180 päivän jaksoa kohti.

11 artikla

Viisumien alueellinen voimassaolo

Serbian tasavallan kansalaisilla on oikeus matkustaa jäsenvaltioiden alueella samoin edellytyksin kuin Euroopan unionin kansalaiset, ellei jäsenvaltioiden kansallista turvallisuutta koskevista kansallisista säännöistä ja asetuksista tai viisumeja, joiden alueellinen voimassaolo on rajattu, koskevista EU:n säännöistä muuta johdu.

12 artikla

Sopimuksen hallinnointia käsittelevä sekakomitea

1.   Osapuolet perustavat asiantuntijoiden sekakomitean, jäljempänä ’komitea’, joka muodostuu Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan edustajista. Yhteisöä edustaa Euroopan yhteisöjen komissio jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avustamana.

2.   Komitean tehtävänä on muun muassa

a)

valvoa tämän sopimuksen täytäntöönpanoa;

b)

ehdottaa sopimukseen muutoksia tai lisäyksiä;

c)

ratkaista kiistoja, jotka johtuvat tämän sopimuksen määräysten tulkinnasta tai soveltamisesta.

3.   Komitea kokoontuu aina tarvittaessa jommankumman osapuolen pyynnöstä ja vähintään kerran vuodessa.

4.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

13 artikla

Tämän sopimuksen suhde jäsenvaltioiden ja Serbian tasavallan välillä tehtyihin kahdenvälisiin sopimuksiin

1.   Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan sopimuksen voimaantulosta alkaen ensisijaisina muihin kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin tai järjestelyihin nähden, joita on tehty yksittäisten jäsenvaltioiden ja Serbian tasavallan välillä, siltä osin kuin viimeksi mainittujen sopimusten tai järjestelyjen määräykset koskevat tämän sopimuksen kattamia kysymyksiä.

2.   Yksittäisten jäsenvaltioiden ja Serbian tasavallan välillä ennen 1 päivää tammikuuta 2007 allekirjoitettujen kahdenvälisten sopimusten tai järjestelyjen määräyksiä, jotka koskevat virkapassin haltijoiden vapauttamista viisumipakosta, sovelletaan vielä viiden vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta rajoittamatta kuitenkaan kyseisten jäsenvaltioiden tai Serbian tasavallan oikeutta irtisanoa kyseiset kahdenväliset sopimukset tai keskeyttää niiden soveltaminen kyseisten viiden vuoden aikana.

14 artikla

Loppumääräykset

1.   Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omia menettelyjään noudattaen, ja sopimus tulee voimaan toisen sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen saattaneensa päätökseen edellä tarkoitetut menettelyt.

2.   Tämän artiklan 1 kohdasta poiketen tämä sopimus tulee voimaan vasta samana päivänä kuin Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välillä tehty takaisinottosopimus, jos kyseinen päivämäärä on myöhempi kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päivämäärä.

3.   Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä irtisanota tämän artiklan 6 kohdan mukaisesti.

4.   Tätä sopimusta voidaan muuttaa osapuolten kirjallisella sopimuksella. Muutokset tulevat voimaan, kun osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen saattaneensa päätökseen tätä varten tarvittavat sisäiset menettelynsä.

5.   Kumpikin osapuoli voi keskeyttää tämän sopimuksen tai sen osan soveltamisen yleiseen järjestykseen tai kansalliseen turvallisuuteen tai kansanterveyden suojaamiseen liittyvistä syistä. Päätös soveltamisen keskeyttämisestä on annettava tiedoksi toiselle osapuolelle viimeistään 48 tuntia ennen päätöksen voimaantuloa. Kun keskeyttämiseen johtaneet syyt lakkaavat olemasta voimassa, soveltamisen keskeyttäneen osapuolen on ilmoitettava tästä välittömästi toiselle osapuolelle.

6.   Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle. Sopimuksen voimassaolo päättyy 90 päivän kuluttua päivästä, jona kyseinen ilmoitus on tehty.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän kahtena kappaleena sopimuspuolten virallisilla kielillä, joista jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image

Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

Image

LIITE

SOPIMUKSEEN LIITETTY PÖYTÄKIRJA JÄSENVALTIOISTA, JOTKA EIVÄT SOVELLA TÄYSIMÄÄRÄISESTI SCHENGENIN SÄÄNNÖSTÖÄ

Ne jäsenvaltiot, joita Schengenin säännöstö velvoittaa, mutta jotka eivät myönnä Schengen-viisumeja ennen kuin neuvosto on tehnyt asiaa koskevan päätöksen, myöntävät kansallisia viisumeja, jotka ovat voimassa ainoastaan niiden omalla alueella.

Nämä jäsenvaltiot voivat yksipuolisesti tunnustaa Schengen-viisumit ja -oleskeluluvat niiden alueen kautta tapahtuvaa kauttakulkua varten 14 päivänä kesäkuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 895/2006/EY mukaisesti.

Koska 14 päivänä kesäkuuta 2006 tehtyä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöstä N:o 895/2006/EY ei sovelleta Romaniaan ja Bulgariaan, Euroopan komissio aikoo ehdottaa vastaavia määräyksiä, jotta kyseiset maat voivat yksipuolisesti tunnustaa Schengen-viisumit ja -oleskeluluvat ja muut vastaavat asiakirjat, joita ovat antaneet sellaiset jäsenvaltiot, jotka eivät ole vielä täysin integroituneet Schengen-alueeseen niiden alueen kautta tapahtuvaa kauttakulkua varten.

YHTEINEN JULISTUS TANSKASTA

Osapuolet toteavat, että tätä sopimusta ei sovelleta viisumien myöntämismenettelyihin Tanskan kuningaskunnan diplomaatti- ja konsuliedustustoissa.

Tämän vuoksi on suotavaa, että Tanskan ja Serbian tasavallan viranomaiset tekevät viipymättä kahdenvälisen sopimuksen, jonka mukaan lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämistä helpotetaan samalla tavoin kuin Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välillä tehdyssä sopimuksessa.

YHTEINEN JULISTUS YHDISTYNEESTÄ KUNINGASKUNNASTA JA IRLANNISTA

Osapuolet ottavat huomioon sen, että tätä sopimusta ei sovelleta Yhdistyneen kuningaskunnan eikä Irlannin alueella.

Tämän vuoksi on suotavaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin sekä Serbian tasavallan viranomaiset tekevät kahdenväliset sopimukset viisumien myöntämismenettelyjen helpottamisesta.

YHTEINEN JULISTUS ISLANNISTA JA NORJASTA

Osapuolet ottavat huomioon Euroopan yhteisön sekä Norjan ja Islannin läheiset suhteet, jotka johtuvat erityisesti näiden maiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta.

Tämän vuoksi on suotavaa, että Norjan ja Islannin sekä Serbian tasavallan viranomaiset tekevät viipymättä kahdenväliset sopimukset, joiden mukaan lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämistä helpotetaan samalla tavoin kuin Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välillä tehdyssä sopimuksessa.

YHTEINEN JULISTUS SVEITSIN VALALIITOSTA JA LIECHTENSTEINISTA

(tarvittaessa)

Jos EU:n, EY:n ja Sveitsin valaliiton sopimus Sveitsin valaliiton assosioitumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen ja tämän sopimuksen liitteenä olevat Liechtensteinia koskevat pöytäkirjat ovat tulleet voimaan siihen mennessä, kun neuvottelut Serbian tasavallan kanssa ovat päättyneet, myös Sveitsin ja Liechtensteinin osalta laaditaan vastaava julistus.

EUROOPAN YHTEISÖN JULISTUS VIRKAPASSIN HALTIJOITA KOSKEVAN VIISUMIPAKON TARKISTAMISESTA

Koska yksittäisten jäsenvaltioiden ja Serbian tasavallan välisissä ennen 1 päivää tammikuuta 2007 allekirjoitetuissa kahdenvälisissä sopimuksissa tai järjestelyissä määrättyä virkapassin haltijoiden vapautusta viisumipakosta sovelletaan ainoastaan viiden vuoden ajan tämän sopimuksen voimaantulosta rajoittamatta kyseisten jäsenvaltioiden tai Serbian tasavallan oikeutta irtisanoa kyseiset kahdenväliset sopimukset tai keskeyttää niiden soveltaminen kyseisten viiden vuoden aikana, Euroopan yhteisö arvioi virkapassin haltijoiden tilanteen uudestaan viimeistään neljän vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta ottaen huomioon sopimukseen tämän vuoksi 14 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti mahdollisesti tehdyt muutokset.

EUROOPAN YHTEISÖN JULISTUS VIISUMINHAKIJOIDEN MAHDOLLISUUDESTA SAADA TIETOJA JA LYHYTAIKAISTA OLESKELUA VARTEN MYÖNNETTÄVIEN VIISUMIEN MYÖNTÄMISMENETTELYJÄ JA TARVITTAVIA LIITEASIAKIRJOJA KOSKEVIEN TIETOJEN YHDENMUKAISTAMISESTA

Euroopan yhteisö toteaa, että läpinäkyvyys on viisuminhakijoiden kannalta tärkeää, ja muistuttaa, että Euroopan komissio antoi 19 päivänä heinäkuuta 2006 diplomaatti- ja konsuliedustustojen yhteisen konsuliohjeiston uudelleenlaadintaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen. Ohjeistossa käsitellään viisuminhakijoiden pääsyä jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustoihin.

Viisuminhakijoille annettavien tietojen osalta Euroopan yhteisö katsoo, että olisi ryhdyttävä seuraaviin aiheellisiin toimenpiteisiin:

On laadittava viisuminhakijoille yleinen perustiedote viisumien hakemiseen liittyvistä menettelyistä ja edellytyksistä sekä viisumien voimassaolosta.

Euroopan yhteisö laatii luettelon sovellettavista vähimmäisvaatimuksista, jotta voidaan varmistaa, että serbialaiset hakijat saavat johdonmukaiset ja yhtenevät perustiedot ja että heiltä vaaditaan periaatteessa samat liiteasiakirjat.

Edellä mainittuja tietoja, mukaan luettuna luettelo paikallisen konsuliyhteistyön puitteissa hyväksytyistä matkatoimistoista ja matkanjärjestäjistä, on levitettävä laajalti (konsuliedustustojen ilmoitustauluilla, esitteissä, Internet-sivustoilla jne.).

Jäsenvaltioiden diplomaatti- ja konsuliedustustot antavat tietoja Schengenin säännöstön nojalla voimassa olevista mahdollisuuksista helpottaa tapauskohtaisesti viisumien myöntämistä lyhytaikaista oleskelua varten.

Euroopan yhteisö ottaa huomioon Serbian viranomaisten ilmaiseman valmiuden avustaa edellä mainittujen tietojen levittämisessä.

EUROOPAN YHTEISÖN JULISTUS VIISUMIEN MYÖNTÄMISEN HELPOTTAMISESTA PERHEENJÄSENTEN JA VILPITTÖMÄSSÄ MIELESSÄ TOIMIVIEN HAKIJOIDEN OSALTA

Euroopan yhteisö ottaa huomioon Serbian tasavallan ehdotuksen määritellä laajemmin perheenjäsenet, joiden osalta viisumien myöntämistä olisi helpotettava, sekä merkityksen, joka tähän ryhmään kuuluvien henkilöiden liikkumisen yksinkertaistamisella on Serbian tasavallalle.

Helpottaakseen useampien sellaisten henkilöiden liikkuvuutta, joilla on perhesiteitä (erityisesti sisaret ja veljet lapsineen) jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskeleviin Serbian kansalaisiin, Euroopan yhteisö kehottaa jäsenvaltioiden konsuliedustustoja käyttämään täysimääräisesti hyväkseen voimassa olevia yhteisön säännöstöön sisältyviä mahdollisuuksia helpottaa viisumien myöntämistä tähän ryhmään kuuluville henkilöille, erityisesti yksinkertaistamalla hakijoilta pyydettyjä asiakirjatodisteita, vapauttamalla heidät käsittelymaksusta ja myöntämällä tarvittaessa toistuvaisviisumeja.

Euroopan yhteisö kehottaa lisäksi jäsenvaltioiden konsuliedustustoja käyttämään täysimääräisesti hyväkseen mahdollisuuksia helpottaa viisumien myöntämistä vilpittömässä mielessä toimiville hakijoille.

BULGARIAN, UNKARIN JA ROMANIAN POLIITTINEN JULISTUS PAIKALLISESTA RAJALIIKENTEESTÄ

Bulgaria, Unkari ja Romania ilmoittavat olevansa halukkaita aloittamaan neuvottelut Serbian tasavallan kanssa kahdenvälisistä sopimuksista pannakseen täytäntöön paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn, joka on vahvistettu paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn käyttöönotosta jäsenvaltioiden maaulkorajoilla sekä Schengenin yleissopimuksen säännösten muuttamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetussa asetuksessa (EY) N:o 1931/2006.


19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 334/148


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä marraskuuta 2007,

Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välisen ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä

(2007/826/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 63 artiklan 3 kohdan b alakohdan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut Euroopan yhteisön puolesta sopimuksen Moldovan tasavallan kanssa ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta.

(2)

Sopimus on 9 päivänä lokakuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen mukaisesti allekirjoitettu Euroopan yhteisön puolesta 10 päivänä lokakuuta 2007 sillä edellytyksellä, että se tehdään myöhemmin.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä.

(4)

Sopimuksella perustetaan takaisinoton sekakomitea, joka voi vahvistaa oman työjärjestyksensä. On aiheellista säätää yksinkertaistetun menettelyn noudattamisesta yhteisön kannan vahvistamisessa tässä tapauksessa.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut haluavansa osallistua tämän päätöksen tekemiseen ja soveltamiseen.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti ja tämän vaikuttamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamiseen, Irlanti ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä sitä sovelleta siihen.

(7)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen, eikä se siten sido Tanskaa eikä sitä sovelleta siihen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välinen sopimus ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä (1).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa sopimuksen 22 artiklan 2 kohdassa määrätyn ilmoituksen (2).

3 artikla

Komissio edustaa yhteisöä sopimuksen 18 artiklalla perustettavassa takaisinoton sekakomiteassa.

4 artikla

Komissio vahvistaa takaisinoton sekakomiteassa esitettävän yhteisön kannan sopimuksen 18 artiklan 5 kohdan edellyttämästä komitean työjärjestyksen hyväksymisestä kuultuaan asiasta neuvoston nimeämää erityiskomiteaa.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. PINHO


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 149.

(2)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Euroopan yhteisön ja Moldovan tasavallan välinen

SOPIMUS

ilman lupaa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta

KORKEAT SOPIMUSPUOLET,

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’,

ja

MOLDOVAN TASAVALTA, jäljempänä ’Moldova’,

OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET lujittaa yhteistyötään torjuakseen laitonta maahanmuuttoa entistä tehokkaammin,

HALUAVAT ottaa käyttöön tämän sopimuksen mukaisesti vastavuoroisuutta noudattaen nopeat ja toimivat menettelyt sellaisten henkilöiden tunnistamiseksi ja palauttamiseksi turvallisesti ja sääntöjenmukaisesti, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä Moldovan tai jonkun Euroopan unionin jäsenvaltion alueella, ja helpottaa tällaisten henkilöiden kauttakulkua yhteistyön hengessä,

KOROSTAVAT, että tämä sopimus ei rajoita sellaisten yhteisöön, Euroopan unionin jäsenvaltioihin ja Moldovaan sovellettavien oikeuksien, velvollisuuksien ja vastuiden soveltamista, jotka johtuvat kansainvälisestä oikeudesta ja erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta 4 päivänä marraskuuta 1950 tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta, pakolaisten oikeusasemasta 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdystä yleissopimuksesta ja 10 päivänä joulukuuta 1984 tehdystä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisesta yleissopimuksesta,

OTTAVAT HUOMIOON, että tämän sopimuksen määräyksiä, jotka sisältyvät Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osaston soveltamisalaan, ei sovelleta Tanskan kuningaskuntaan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan mukaisesti,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a)

’sopimuspuolilla’ Moldovaa ja yhteisöä;

b)

’Moldovan kansalaisella’ henkilöä, jolla on Moldovan tasavallan kansalaisuus;

c)

’jäsenvaltion kansalaisella’ henkilöä, jolla on jonkin jäsenvaltion kansalaisuus, sellaisena kuin se määritellään yhteisön tarpeita varten;

d)

’jäsenvaltiolla’ mitä tahansa Euroopan unionin jäsenvaltiota, Tanskan kuningaskuntaa lukuun ottamatta;

e)

’kolmannen maan kansalaisella’ henkilöä, jolla on jonkin muun valtion kansalaisuus kuin Moldovan tai jonkin jäsenvaltion;

f)

’kansalaisuudettomalla henkilöllä’ henkilöä, jolla ei ole kansalaisuutta;

g)

’oleskeluluvalla’ Moldovan tai jonkin jäsenvaltion myöntämää millaista tahansa lupaa, joka oikeuttaa henkilön oleskelemaan asianomaisen valtion alueella; ilmaisulla ei tarkoiteta määräaikaista lupaa oleskella asianomaisen valtion alueella turvapaikkahakemusta tai oleskelulupahakemusta käsiteltäessä;

h)

’rajanylityspaikalla’ paikkaa, jonka Moldovan tasavallan tai jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet rajansa ylityspaikaksi, myös kansainvälisillä lentoasemilla;

i)

’viisumilla’ Moldovan tai jonkin jäsenvaltion myöntämää lupaa tai tekemää päätöstä, jolla sallitaan henkilön saapua asianomaiselle alueelle tai kulkea sen kautta; sillä ei tarkoiteta lentoaseman kauttakulkuviisumeita;

j)

’pyynnön esittävällä valtiolla’ ja ’pyynnön esittäneellä valtiolla’ valtiota (Moldovaa tai jotakin jäsenvaltiota), joka on tämän sopimuksen 7 artiklan mukaisen takaisinottopyynnön tai 14 artiklan mukaisen kauttakulkupyynnön esittäjä;

k)

’pyynnön vastaanottavalla valtiolla’ ja ’pyynnön vastaanottaneella valtiolla’ valtiota (Moldovaa tai jotakin jäsenvaltiota), jolle tämän sopimuksen 7 artiklan mukainen takaisinottopyyntö tai 14 artiklan mukainen kauttakulkupyyntö on osoitettu;

l)

’toimivaltaisella viranomaisella’ Moldovan tai jonkin jäsenvaltion kansallista viranomaista, joka vastaa tämän sopimuksen täytäntöönpanosta sopimuksen 19 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti;

m)

’rajavyöhykkeellä’ aluetta, joka ulottuu enintään 30 kilometrin päähän jäsenvaltion ja Moldovan välisestä yhteisestä maarajasta, tai jäsenvaltiossa taikka Moldovassa olevaa kansainvälisen lentoaseman aluetta.

n)

’kauttakululla’ kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön kulkua pyynnön vastaanottaneen valtion alueen kautta hänen matkustaessaan pyynnön esittäneestä valtiosta kohdemaahan.

I JAKSO

MOLDOVAN TAKAISINOTTOVELVOLLISUUDET

2 artikla

Omien kansalaisten takaisinotto

1.   Moldova ottaa jäsenvaltion pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki sellaiset henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueella, jos esitetään 8 artiklan mukainen näyttö siitä, että kyse on Moldovan kansalaisista, tai näin voidaan alustavasti esitetyn näytön perusteella pätevästi olettaa.

2.   Moldova ottaa takaisin myös:

edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden naimattomat alaikäiset lapset syntymäpaikasta ja kansalaisuudesta riippumatta, ellei heillä ole itsenäistä oleskeluoikeutta pyynnön esittävässä jäsenvaltiossa;

edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden puolisot, joilla on jokin muu kansalaisuus, edellyttäen, että heillä on oikeus tulla Moldovan alueelle ja oleskella siellä tai he voivat saada oikeuden tulla Moldovan alueelle ja oleskella siellä, ellei heillä ole itsenäistä oleskeluoikeutta pyynnön esittävässä jäsenvaltiossa.

3.   Moldova ottaa takaisin myös henkilöt, jotka ovat menettäneet Moldovan kansalaisuuden tai luopuneet siitä sen jälkeen, kun ovat saapuneet jäsenvaltion alueelle, jollei jokin jäsenvaltio ole ainakin luvannut kyseisille henkilöille kansalaisuutta.

4.   Kun Moldova on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, Moldovan toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto myöntää välittömästi enintään kolmen työpäivän kuluessa takaisinotettavan henkilön palauttamiseen tarvittavan matkustusasiakirjan, joka on voimassa vähintään kolmen kuukauden ajan. Jos asianomaista henkilöä ei voida oikeudellisista tai tosiasioihin perustuvista syistä siirtää alun perin myönnetyn matkustusasiakirjan voimassaoloaikana, Moldovan toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto myöntää uuden matkustusasiakirjan, jonka voimassaoloaika on yhtä pitkä, 14 vuorokauden kuluessa. Jos Moldova ei ole 14 vuorokauden kuluessa myöntänyt uutta matkustusasiakirjaa, sen katsotaan hyväksyvän EU:n vakiomuotoisen matkustusasiakirjan karkottamista varten (1).

5.   Jos takaisinotettavalla henkilöllä on Moldovan kansalaisuuden lisäksi jonkin kolmannen valtion kansalaisuus, pyynnön esittävän jäsenvaltion on otettava huomioon, mihin valtioon takaisinotettava henkilö haluaa palata.

3 artikla

Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinotto

1.   Moldova ottaa jäsenvaltion pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueella, jos esitetään 9 artiklan mukainen näyttö tai voidaan alustavasti esitetyn näytön perusteella pätevästi olettaa, että

a)

kyseisillä henkilöillä on tai oli maahan tullessaan Moldovan myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa; tai

b)

kyseiset henkilöt ovat saapuneet laittomasti suoraan jäsenvaltioiden alueelle oleskeltuaan Moldovan alueella tai kuljettuaan sen kautta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta ei sovelleta, jos

a)

kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on ainoastaan kulkenut Moldovassa sijaitsevan kansainvälisen lentoaseman kautta; tai

b)

pyynnön esittänyt jäsenvaltio on myöntänyt kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle ennen kyseisen henkilön saapumista alueelleen tai sen jälkeen viisumin tai oleskeluluvan, ellei

kyseisellä henkilöllä ole Moldovan myöntämää viisumia tai oleskelulupaa, jonka voimassaoloaika on pidempi, tai

pyynnön esittäneen jäsenvaltion myöntämä viisumi tai oleskelulupa on saatu väärennettyjen asiakirjojen perusteella tai antamalla vääriä tietoja, tai

kyseinen henkilö ei noudata jotakin viisumiin liittyvää ehtoa.

3)   Kun Moldova on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, pyynnön esittänyt jäsenvaltio myöntää henkilölle, jonka takaisinotto on hyväksytty, EU:n vakiomuotoisen matkustusasiakirjan karkottamista varten (1).

II JAKSO

YHTEISÖN TAKAISINOTTOVELVOLLISUUDET

4 artikla

Omien kansalaisten takaisinotto

1.   Jäsenvaltio ottaa Moldovan pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin sellaiset henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä Moldovan alueella, jos esitetään 8 artiklan mukainen näyttö siitä, että henkilöt ovat kyseisen jäsenvaltion kansalaisia, tai näin voidaan alustavasti esitetyn näytön perusteella pätevästi olettaa.

2.   Jäsenvaltio ottaa takaisin myös:

edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden naimattomat alaikäiset lapset syntymäpaikasta ja kansalaisuudesta riippumatta, ellei heillä ole itsenäistä oleskeluoikeutta Moldovassa;

edellä 1 kohdassa mainittujen henkilöiden puolisot, joilla on jokin muu kansalaisuus, edellyttäen, että heillä on oikeus tulla pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueelle ja oleskella siellä tai he voivat saada oikeuden tulla pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueelle ja oleskella siellä, ellei heillä ole itsenäistä oleskeluoikeutta Moldovassa.

3.   Jäsenvaltio ottaa takaisin myös henkilöt, jotka tultuaan Moldovan alueelle ovat menettäneet jäsenvaltion kansalaisuuden tai luopuneet siitä, jollei Moldova ole ainakin luvannut kyseisille henkilöille kansalaisuutta.

4.   Kun pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto myöntää välittömästi, enintään kolmen työpäivän kuluessa takaisinotettavan henkilön palauttamiseen tarvittavan matkustusasiakirjan, joka on voimassa vähintään kolmen kuukauden ajan. Jos asianomaista henkilöä ei voida oikeudellisista tai tosiasioihin perustuvista syistä siirtää alun perin myönnetyn matkustusasiakirjan voimassaoloaikana, kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen diplomaatti- tai konsuliedustusto myöntää uuden matkustusasiakirjan, jonka voimassaoloaika on yhtä pitkä, 14 vuorokauden kuluessa.

5.   Jos takaisinotettavalla henkilöllä on pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion kansalaisuuden lisäksi jonkin kolmannen valtion kansalaisuus, Moldovan on otettava huomioon, mihin valtioon takaisinotettava henkilö haluaa palata.

5 artikla

Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinotto

1.   Jäsenvaltio ottaa Moldovan pyynnöstä ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia takaisin kaikki kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon, oleskelun tai asumisen edellytyksiä Moldovan alueella, jos esitetään 9 artiklan mukainen näyttö tai voidaan alustavasti esitetyn näytön perusteella pätevästi olettaa, että

a)

kyseisillä henkilöillä on tai oli maahan tullessaan pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa; tai

b)

kyseiset henkilöt ovat saapuneet laittomasti suoraan Moldovan alueelle oleskeltuaan pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion alueella tai kuljettuaan sen kautta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta ei sovelleta, jos

a)

kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on ainoastaan kulkenut pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion kansainvälisen lentoaseman kautta; tai

b)

Moldova on myöntänyt kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle ennen kyseisen henkilön saapumista Moldovan alueelle tai sen jälkeen viisumin tai oleskeluluvan, ellei

kyseisellä henkilöllä ole pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion myöntämää viisumia tai oleskelulupaa, jonka voimassaoloaika on pidempi, tai

Moldovan myöntämä viisumi tai oleskelulupa on saatu väärennettyjen asiakirjojen perusteella tai antamalla vääriä tietoja, tai

kyseinen henkilö ei noudata jotakin viisumiin liittyvää ehtoa.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta sovelletaan viisumin tai oleskeluluvan myöntäneeseen jäsenvaltioon. Jos vähintään kaksi jäsenvaltiota on myöntänyt viisumin tai oleskeluluvan, 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta sovelletaan jäsenvaltioon, joka on myöntänyt kauemmin voimassa olevan asiakirjan, tai jos yhden tai useamman asiakirjan voimassaolo on jo päättynyt, velvollisuutta sovelletaan jäsenvaltioon, jonka myöntämä asiakirja on yhä voimassa. Jos kaikkien asiakirjojen voimassaolo on jo päättynyt, 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta sovelletaan jäsenvaltioon, joka on myöntänyt asiakirjan, jonka voimassaolo on päättynyt viimeiseksi. Jos kyseisellä henkilöllä ei ole mitään mainituista asiakirjoista, 1 kohdassa tarkoitettu takaisinottovelvollisuus koskee jäsenvaltiota, josta henkilö on viimeksi poistunut.

4.   Kun jäsenvaltio on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, Moldova myöntää henkilölle, jonka takaisinotto on hyväksytty, paluun edellyttämän matkustusasiakirjan.

III JAKSO

TAKAISINOTTOMENETTELY

6 artikla

Periaatteet

1.   Ellei 2 kohdan soveltamisesta muuta johdu, 2–5 artiklassa tarkoitettujen velvollisuuksien perusteella takaisinotettavan henkilön siirtäminen edellyttää takaisinottopyynnön esittämistä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Takaisinottopyyntöä ei tarvita, jos ta