ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 332

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
18. joulukuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1490/2007, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007, siitä, miten jäsenvaltiot ratifioivat linjakonferenssien käyttäytymissääntöjä koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tai liittyvät siihen, annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 954/79 kumoamisesta ( 1 )

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1491/2007, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1492/2007, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 312/2003 muuttamisesta eräitä Chilestä peräisin olevia tuotteita koskevien tariffikiintiöiden osalta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1493/2007, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, muodosta, jossa tiettyjen fluorattujen kasvihuonekaasujen tuottajien, maahantuojien ja viejien on toimitettava selvitys Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 mukaisesti

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1494/2007, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältäviin tuotteisiin ja laitteisiin liitettävien merkintöjen muodon ja lisämerkintävaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 mukaisesti ( 1 )

25

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/65/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2007, televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta ( 1 )

27

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/839/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisen henkilöiden takaisinottoa koskevan sopimuksen tekemisestä

46

Euroopan yhteisön ja Ukrainan välinen sopimus henkilöiden takaisinotosta

48

 

 

2007/840/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä marraskuuta 2007, viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Ukrainan välillä

66

Euroopan yhteisön ja Ukrainan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta

68

 

 

Komissio

 

 

2007/841/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä syyskuuta 2007, EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisesta menettelystä (asiassa COMP/E-2/39.141 – Fiat) (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 4274)

77

 

 

2007/842/EY

 

*

Komission päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2007, luvan antamisesta jäsenvaltioille toteuttaa väliaikaisesti Egyptiä koskevia kiireellisiä toimenpiteitä Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith -taudinaiheuttajan leviämisen estämiseksi tehdyn päätöksen 2004/4/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5898)

80

 

 

2007/843/EY

 

*

Komission päätös, tehty 11 päivänä joulukuuta 2007, lajin Gallus gallus jalostusparvissa esiintyvän salmonellan valvontaohjelmien hyväksymisestä tietyissä kolmansissa maissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaisesti ja päätöksen 2006/696/EY muuttamisesta siipikarjan ja siitosmunien tuonnissa sovellettavien tiettyjen kansanterveyttä koskevien vaatimusten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6094)  ( 1 )

81

 

 

2007/844/EY

 

*

Komission päätös, tehty 17 päivänä joulukuuta 2007, päätöksen 2006/415/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin esiintymiseen Saksan siipikarjassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6702)  ( 1 )

101

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2007/845/YOS, tehty 6 päivänä joulukuuta 2007, varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien jäsenvaltioiden toimistojen yhteistyöstä rikoksen tuottaman hyödyn tai muun rikokseen liittyvän omaisuuden jäljittämisessä ja tunnistamisessa

103

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 41/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 (EUVL L 15, 20.1.2007)

106

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

18.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 332/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1490/2007,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2007,

siitä, miten jäsenvaltiot ratifioivat linjakonferenssien käyttäytymissääntöjä koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tai liittyvät siihen, annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 954/79 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 954/79 (3) säädetään vaatimuksista, jotka jäsenvaltioiden on täytettävä ratifioidessaan linjakonferenssien käyttäytymissääntöjä koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen tai liittyessään siihen.

(2)

Linjakonferenssien käyttäytymissääntöjä koskevassa yleissopimuksessa vahvistetaan linjakonferensseihin sovellettava kansainvälinen sääntelykehys, johon sisältyy erityisesti sääntöjä kauppaoikeuksien jakamisesta yleissopimuksen sopimuspuolina olevien valtioiden alueelle sijoittautuneiden varustamojen kesken, mikä on niiden välisen ulkomaankaupan etujen mukaista.

(3)

Syyskuun 25 päivänä 2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1419/2006 (4) kumotaan perustamissopimuksen 85 ja 86 artiklan yksityiskohtaisesta soveltamisesta meriliikenteeseen 22 päivänä joulukuuta 1986 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 4056/86 (5), jossa säädetään muun muassa linjakonferenssien vapauttamisesta perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa määrätystä kiellosta.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1419/2006 1 artiklan toisessa kohdassa säädetyn siirtymäkauden päätyttyä perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa määrättyä kieltoa sovelletaan säännöllisiin meriliikennepalveluihin, minkä seurauksena linjakonferensseja ei enää sallita yhteisön satamiin ja yhteisön satamista harjoitettavassa kaupassa.

(5)

Jäsenvaltiot eivät sen vuoksi voi enää noudattaa linjakonferenssien käyttäytymissääntöjä koskevan yleissopimuksen mukaisia velvoitteitaan. Jäsenvaltiot eivät kyseisestä päivämäärästä alkaen voi enää ratifioida tai hyväksyä mainittua yleissopimusta tai liittyä siihen. Asetusta (ETY) N:o 954/79 ei sen vuoksi enää voida soveltaa, joten se olisi kumottava asetuksessa (EY) N:o 1419/2006 säädetyn siirtymäkauden päättymisestä lukien eli 18 päivästä lokakuuta 2008,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 954/79.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä lokakuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä joulukuuta 2007.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. LOBO ANTUNES


(1)  EUVL C 256, 27.10.2007, s. 62.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 10. heinäkuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 22. marraskuuta 2007.

(3)  EYVL L 121, 17.5.1979, s. 1.

(4)  EUVL L 269, 28.9.2006, s. 1.

(5)  EYVL L 378, 31.12.1986, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1/2003 (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1).


18.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 332/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1491/2007,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 756/2007 (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 41).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 17 päivänä joulukuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

IL

168,9

MA

95,7

TN

157,6

TR

100,0

ZZ

130,6

0707 00 05

JO

237,0

MA

47,6

TR

95,0

ZZ

126,5

0709 90 70

MA

58,1

TR

104,7

ZZ

81,4

0709 90 80

EG

359,4

ZZ

359,4

0805 10 20

AR

19,6

TR

91,1

ZA

38,1

ZW

14,0

ZZ

40,7

0805 20 10

MA

75,7

ZZ

75,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

15,2

IL

66,9

TR

73,3

ZZ

51,8

0805 50 10

EG

81,3

IL

82,7

MA

119,9

TR

97,3

ZZ

95,3

0808 10 80

CA

86,7

CN

107,4

MK

32,8

US

88,4

ZZ

78,8

0808 20 50

CN

51,5

US

122,8

ZZ

87,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


18.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 332/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1492/2007,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2007,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 312/2003 muuttamisesta eräitä Chilestä peräisin olevia tuotteita koskevien tariffikiintiöiden osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen tariffimääräysten täytäntöönpanosta yhteisön osalta 18 päivänä helmikuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 312/2003 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 312/2003 pannaan täytäntöön Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan assosiaatiosopimuksen (2) tariffimääräykset yhteisön puolesta.

(2)

Neuvosto hyväksyi päätöksellä 2005/106/EY (3) Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen (4) liitettävän pöytäkirjan Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi, jäljempänä ’pöytäkirja’. Pöytäkirja sisältää uusia yhteisön tariffimyönnytyksiä, joista osa on rajoitettu tariffikiintiöillä.

(3)

Uudet myönnytykset pantiin täytäntöön neuvoston asetuksen (EY) N:o 312/2003 muuttamisesta tiettyjen Chilestä peräisin olevien tuotteiden tariffikiintiöiden osalta 19 päivänä lokakuuta 2004 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 305/2005.

(4)

Pöytäkirjan mukaan uusien tariffikiintiöiden määriä on vuosittain lisättävä viidellä prosentilla alkuperäiseen määrään nähden 1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen. Selkeyden vuoksi on tarpeen säätää vuonna 2005 käytössä olevista kyseisten tuotteiden tariffikiintiöiden kokonaismääristä, joissa on jo otettu huomioon kyseisen vuoden lisäys.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 312/2003 olisi muutettava.

(6)

Koska tässä asetuksessa vahvistettujen tariffikiintiömäärien on tultava voimaan 1 päivästä tammikuuta 2005, tätä asetusta olisi sovellettava samasta päivästä alkaen ja sen olisi tultava voimaan välittömästi.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 312/2003 seuraavasti:

1)

Lisätään 3 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Liitteessä olevan tariffikiintiön, jonka järjestysnumero on 09.1941, vuotuista määrää lisätään kunakin peräkkäisenä vuonna viidellä prosentilla alkuperäiseen määrään verrattuna 1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen.”

2)

Muutetaan liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 46, 20.2.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 305/2005 (EUVL L 52, 25.2.2005, s. 6).

(2)  EYVL L 352, 30.12.2002, s. 3.

(3)  EUVL L 38, 10.2.2005, s. 1.

(4)  EUVL L 38, 10.2.2005, s. 3.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 312/2003 liitteessä oleva taulukko seuraavasti:

1)

Korvataan rivillä, joka koskee tariffikiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.1925, vuotuisen tariffikiintiön määrä neljännessä sarakkeessa seuraavasti:

”581,50 tonnia (1)

2)

Korvataan rivillä, joka koskee tariffikiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.1929, vuotuisen tariffikiintiön määrä neljännessä sarakkeessa seuraavasti:

”42 275 tonnia (2)

3)

Korvataan rivillä, joka koskee tariffikiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.1941, vuotuisen tariffikiintiön määrä neljännessä sarakkeessa seuraavasti:

”1 050 tonnia (3)


(1)  Tätä vuotuista kiintiömäärää sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005. Sitä lisätään kunakin peräkkäisenä vuonna, ensimmäisen kerran vuonna 2006 kyseisen vuoden osalta, 26,50 tonnilla (viisi prosenttia alkuperäisestä 530 tonnin määrästä).”

(2)  Tätä vuotuista kiintiömäärää sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005. Sitä lisätään kunakin peräkkäisenä vuonna, ensimmäisen kerran vuonna 2006 kyseisen vuoden osalta, 1 925 tonnilla (viisi prosenttia alkuperäisestä 38 500 tonnin määrästä).”

(3)  Tätä vuotuista kiintiömäärää sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005. Sitä lisätään kunakin peräkkäisenä vuonna, ensimmäisen kerran vuonna 2006 kyseisen vuoden osalta, 50 tonnilla (viisi prosenttia alkuperäisestä 1 000 tonnin määrästä).”


18.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 332/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1493/2007,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2007,

muodosta, jossa tiettyjen fluorattujen kasvihuonekaasujen tuottajien, maahantuojien ja viejien on toimitettava selvitys Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tietoihin, jotka tuojien ja tuottajien olisi annettava, olisi sisällyttävä arviot tärkeimmissä käyttösovellusluokissa todennäköisesti käytettävistä fluorattujen kasvihuonekaasujen määristä, raaka-aineina todennäköisesti käytettävät määrät mukaan luettuina, jotta komission ja jäsenvaltioiden käyttöön saataisiin lisätietoa asianomaisten alojen päästötietojen keräämiseksi.

(2)

Kaupallisista syistä tuottajat ostavat toisiltaan ja myyvät toisilleen fluorattuja kasvihuonekaasuja; näissä tapauksissa ainoastaan ostajana oleva tuottaja voi ilmoittaa tärkeimmissä käyttösovellusluokissa todennäköisesti käytettävät kyseisten aineiden määrät.

(3)

Sidosryhmiä on kuultu selvityksen muotoon liittyvissä kysymyksissä, ja niiden saama kokemus tietojen ilmoittamisesta otsonikerrosta heikentävistä aineista 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 (2) mukaisesti on otettu huomioon.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 2037/2000 18 artiklan 1 kohdassa perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 842/2006 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun selvityksen muoto vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EYVL L 244, 29.9.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/540/EY (EUVL L 198, 31.7.2007, s. 35).


LIITE

SELVITYSLOMAKE, JOKA FLUORATTUJEN KASVIHUONEKAASUJEN TUOTTAJIEN, TUOJIEN JA VIEJIEN ON TOIMITETTAVA

1   OSA

Image

2   OSA

Image

Image

3   OSA

Image

4   OSA

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

5   OSA

Image

Image

6   OSA

Image

Image

Image

7   OSA

Image


18.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 332/25


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1494/2007,

annettu 17 päivänä joulukuuta 2007,

tiettyjä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältäviin tuotteisiin ja laitteisiin liitettävien merkintöjen muodon ja lisämerkintävaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä fluoratuista kasvihuonekaasuista 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 842/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 842/2006 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti on arvioitu, olisiko kyseisen asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tuotteissa ja laitteissa käytettäviin merkintöihin syytä lisätä muita ympäristönsuojelun kannalta hyödyllisiä tietoja.

(2)

Merkintävaatimuksissa otetaan huomioon yhteisössä tällä hetkellä käytössä olevat fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien tuotteiden ja laitteiden merkintäjärjestelmät, joita ovat muun muassa kyseisiin tuotteisiin ja laitteisiin sovellettavissa standardeissa vahvistetut merkintäjärjestelmät.

(3)

Selkeyden vuoksi on tarpeen määritellä merkintöihin sisällytettävien tietojen täsmällinen sanamuoto. Jäsenvaltioilla pitäisi olla niin halutessaan mahdollisuus käyttää merkinnöissä omaa kieltään.

(4)

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin jäähdytys- ja ilmastointituotteisiin ja -laitteisiin sekä lämpöpumppuihin kiinnitetyistä merkinnöistä pitäisi käydä ilmi, onko tuotteen tai laitteen eristämiseen käytetty fluoratuilla kasvihuonekaasuilla puhallettua solumuovia. Näin parannettaisiin mahdollisuutta ottaa kasvihuonekaasut talteen tällaisista solumuoveista.

(5)

Jos tuotteeseen tai laitteeseen lisätään fluorattuja kasvihuonekaasuja muualla kuin valmistuspaikassa, merkinnöistä on käytävä ilmi tuotteeseen tai laitteeseen sisältyvien fluorattujen kasvihuonekaasujen kokonaismäärä.

(6)

Merkinnän on oltava suunniteltu siten, että se on helposti luettavissa ja pysyy tuotteessa tai laitteessa kiinni koko sen ajan, jona tuote tai laite sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja.

(7)

Merkintä on sijoitettava siten, että se on näkyvissä asennus- ja huoltotoimien yhteydessä.

(8)

Sijoitettaessa merkintää ilmastointituotteisiin ja -laitteisiin sekä lämpöpumppuihin on otettava huomioon tuotteen tai laitteen tekniset ominaisuudet.

(9)

Valmistajat joutuvat tekemään etiketteihin mukautuksia mahdollistaakseen uusien ympäristötietojen lisäämisen. Tästä syystä olisi säädettävä riittävästä määräajasta ennen tämän asetuksen soveltamista.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 (2) 18 artiklan 1 kohdan nojalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asia

Tällä asetuksella vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 842/2006 7 artiklan 2 kohdassa luetelluissa tuotteissa ja laitteissa käytettävien merkintöjen muoto ja lisämerkintävaatimukset.

2 artikla

Merkintävaatimukset

1.   Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin ja laitteisiin on merkittävä seuraavat tiedot:

a)

teksti ”Sisältää Kioton pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvia fluorattuja kasvihuonekaasuja”;

b)

laitteen sisältämien tai laitteeseen sisällytettäviksi tarkoitettujen fluorattujen kasvihuonekaasujen kemialliset lyhenteet käyttäen kyseiseen laitteeseen tai aineeseen sovellettavan standardin mukaista hyväksyttyä teollista nimikkeistöä;

c)

fluorattujen kasvihuonekaasujen määrä kilogrammoina;

d)

tarvittaessa teksti ”Ilmatiiviisti suljettu”.

2.   Jäähdytys- ja ilmastointituotteisiin ja -laitteisiin sekä lämpöpumppuihin, joiden eristämiseen on käytetty fluoratuilla kasvihuonekaasuilla puhallettua solumuovia ennen niiden saattamista markkinoille, on liitettävä 1 kohdassa vaadittujen merkintöjen lisäksi seuraava teksti: ”Fluoratuilla kasvihuonekaasuilla puhallettua solumuovia”.

3.   Jos fluorattuja kasvihuonekaasuja voidaan lisätä muualla kuin valmistuspaikassa eikä valmistaja ole määrittänyt kaasujen lopullista kokonaismäärää, merkinnästä on käytävä ilmi tehtaalla lisätty määrä, ja siinä on oltava kohta, johon merkitään tehtaan ulkopuolella lisätty määrä sekä fluorattujen kasvihuonekaasujen lopullinen kokonaismäärä.

4.   Jäsenvaltiot voivat asettaa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden ja laitteiden markkinoille saattamisen edellytykseksi niiden alueella sen, että 1, 2 ja 3 kohdassa vaadituissa merkinnöissä on käytetty jäsenvaltion virallisia kieliä.

3 artikla

Merkintöjen muoto

1.   Edellä 2 artiklassa esitetyt tiedot on merkittävä etikettiin, joka kiinnitetään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin ja laitteisiin.

2.   Tietojen on erotuttava selvästi taustasta ja kirjainten koon ja välistyksen on oltava sellainen, että teksti on helposti luettavissa.

Jos tässä asetuksessa vaaditut tiedot lisätään etikettiin, joka on jo kiinnitetty tuotteeseen tai laitteeseen, fonttikoko ei saa olla muissa etiketin merkinnöissä käytettyä pienintä fonttikokoa pienempi.

3.   Etiketti ja sen sisältö on kokonaisuudessaan suunniteltava siten, että se pysyy tuotteessa tai laitteessa kiinni ja on normaaleissa käyttöolosuhteissa luettavissa koko sen ajan, jona tuote tai laite sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja.

4 artikla

Merkintöjen sijoittaminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 842/2006 7 artiklan 1 kohdassa mainittujen sijoituspaikkojen lisäksi merkinnät voidaan sijoittaa myös olemassa oleviin nimikilpiin tai tuotetietoetiketteihin tai niiden viereen taikka huoltoluukkujen läheisyyteen.

2.   Jos ilmastointituotteessa tai -laitteessa taikka lämpöpumpussa on erilliset sisä- ja ulkoyksiköt, joiden välillä on kylmäaineputkisto, tiedot on merkittävä siihen laitteen osaan, jossa kylmäaine on aluksi.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 161, 14.6.2006, s. 1.

(2)  EYVL L 244, 29.9.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/540/EY (EUVL L 198, 31.7.2007, s. 35).


DIREKTIIVIT

18.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 332/27


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2007/65/EY,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2007,

televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan ja 55 artiklan,

ottavaa huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivillä 89/552/ETY (4) sovitetaan yhteen tiettyjä televisiolähetystoimintaa koskevia jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä. Audiovisuaalisten mediapalvelujen uudet lähetysteknologiat edellyttävät kuitenkin sääntelyjärjestelmän mukauttamista siten, että siinä voidaan ottaa huomioon rakenteellisten muutosten, tieto- ja viestintätekniikoiden leviämisen ja teknologian kehittymisen vaikutukset liiketoimintamalleihin ja erityisesti kaupallisen lähetystoiminnan rahoitukseen sekä varmistaa mahdollisimman hyvät kilpailuedellytykset ja oikeusvarmuus eurooppalaiselle tietoteknologialle sekä Euroopan mediayrityksille ja sen media-alan palveluille ja lisäksi taata kulttuurien ja kielten moninaisuuden kunnioittaminen.

(2)

Vaikka televisiolähetystoimintaa koskevia jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä sovitetaan jo yhteen direktiivillä 89/552/ETY, tilattavien (on-demand) audiovisuaalisten mediapalvelujen kaltaiseen toimintaan liittyvissä säännöissä on eroavaisuuksia, joista osa saattaa haitata näiden palvelujen vapaata liikkuvuutta Euroopan yhteisössä ja vääristää kilpailua sisämarkkinoilla.

(3)

Audiovisuaaliset mediapalvelut ovat niin kulttuurin kuin kaupan alan palveluja. Niillä on kasvava merkitys yhteiskuntien, demokratian – varsinkin tiedonvälityksen vapauden, mielipiteiden moninaisuuden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden turvaamalla – koulutuksen ja kulttuurin kannalta, ja sen vuoksi on perusteltua soveltaa näihin palveluihin tiettyjä erityissääntöjä.

(4)

Perustamissopimuksen 151 artiklan 4 kohdassa määrätään, että yhteisön on otettava kulttuuriin liittyvät näkökohdat huomioon perustamissopimuksen muiden määräysten mukaisessa toiminnassaan erityisesti kulttuuriensa monimuotoisuuden vaalimiseksi ja edistämiseksi.

(5)

Euroopan parlamentti pyysi Dohan kierroksesta ja WTO:n ministerikokouksesta 1 päivänä joulukuuta 2005 (5) ja 4 päivänä huhtikuuta 2006 (6) antamissaan päätöslauselmissa jättämään julkiset peruspalvelut kuten audiovisuaaliset palvelut palvelujen kaupan vapauttamista koskevan GATS-neuvottelukierroksen ulkopuolelle. Euroopan parlamentti tuki 27 päivänä huhtikuuta 2006 antamassaan päätöslauselmassa (7) kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevaa Unescon yleissopimusta, jossa todetaan erityisesti, että ”kulttuuritoiminnoilla, hyödykkeillä ja palveluilla on sekä taloudellinen että kulttuurinen arvo, koska ne toimivat identiteettien, arvojen ja merkitysten välittäjinä eikä niitä siten voi kohdella pelkästään kaupallista merkitystä omaavina”. Unescon yleissopimus hyväksyttiin yhteisön puolesta kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevan yleissopimuksen tekemisestä 18 päivänä toukokuuta 2006 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2006/515/EY (8). Yleissopimus tuli voimaan 18 päivänä maaliskuuta 2007. Tässä direktiivissä kunnioitetaan mainitun yleissopimuksen periaatteita.

(6)

Perinteiset audiovisuaaliset mediapalvelut – kuten televisio – ja kehittymässä olevat tilattavat audiovisuaaliset mediapalvelut tarjoavat huomattavia työllisyysmahdollisuuksia yhteisössä varsinkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä sekä edistävät talouskasvua ja investointeja. Kun pidetään mielessä yhdenvertaisten mahdollisuuksien merkitys ja todelliset eurooppalaiset audiovisuaaliset mediapalvelumarkkinat, olisi noudatettava sisämarkkinoiden perusperiaatteita, kuten vapaata kilpailua ja yhdenvertaista kohtelua, jotta voidaan varmistaa audiovisuaalisten mediapalvelumarkkinoiden avoimuus ja ennustettavuus sekä saavuttaa ongelmaton pääsy markkinoille.

(7)

Audiovisuaalisia mediapalveluja tarjoavat eurooppalaiset yritykset joutuvat toimimaan kehittymässä oleviin tilattaviin audiovisuaalisiin mediapalveluihin sovellettavan sääntelyn osalta oikeudellisesti epävarmassa ja toimintaedellytyksiltään epätasapuolisessa ympäristössä. Kilpailun vääristymisen välttämiseksi, oikeusvarmuuden parantamiseksi, sisämarkkinoiden täydentämiseksi ja yhtenäisen tietoalueen synnyn helpottamiseksi on siten tarpeen, että sekä televisiolähetystoiminnalla tarjottaviin (lineaariset audiovisuaaliset palvelut) että tilattaviin audiovisuaalisiin mediapalveluihin (ei-lineaariset audiovisuaaliset mediapalvelut) sovelletaan ainakin tiettyjä yhteensovitettuja perussääntöjä. Direktiiviin 89/552/ETY sisältyvät perusperiaatteet eli alkuperämaan periaate ja yhteiset vähimmäisvaatimukset, ovat osoittautuneet toimiviksi, ja ne olisi tästä syystä säilytettävä.

(8)

Komissio antoi 15 päivänä joulukuuta 2003 audiovisuaalialan sääntelyn tulevaisuutta Euroopassa koskevan tiedonannon, jossa se korosti, että alan sääntelyssä on sekä nyt että tulevaisuudessa turvattava tietyt yleiset edut, kuten kulttuurien moninaisuus, oikeus tiedonsaantiin, median moniarvoisuus, alaikäisten suojelu ja kuluttajansuoja sekä yleisön tietoisuuden ja medialukutaidon edistäminen.

(9)

Julkisesta yleisradiotoiminnasta 25 päivänä tammikuuta 1999 annetussa neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselmassa (9) vahvistettiin uudelleen, että julkisen yleisradiotoiminnan tehtävän täyttäminen edellyttää edelleen tekniikan kehityksen hyödyntämistä. Yksityisten ja julkisten audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajien rinnakkaiselo erottaa eurooppalaiset audiovisuaaliset mediamarkkinat muista.

(10)

Komissio on tehnyt aloitteen ”i2010: eurooppalainen tietoyhteiskunta”, jolla pyritään edistämään kasvua ja työllisyyttä tietoyhteiskunta- ja media-aloilla. Kyse on kattavasta strategiasta, jonka tarkoituksena on tukea eurooppalaista sisällöntuotantoa, digitaalitalouden kehittymistä ja tietotekniikan käyttöönottoa osana tietoyhteiskunnan palvelujen sekä mediapalvelujen, verkkojen ja päätelaitteiden lähentymiskehitystä nykyaikaistamalla ja hyödyntämällä kaikkia Euroopan unionin politiikan välineitä: sääntelyä, tutkimusta ja kumppanuuksia teollisuuden kanssa. Komissio on sitoutunut luomaan yhdenmukaiset sisämarkkinapuitteet tietoyhteiskunta- ja mediapalveluille nykyaikaistamalla audiovisuaalisten palvelujen oikeudelliset puitteet, ensimmäisenä askeleena vuonna 2005 tehty komission ehdotus ”televisio ilman rajoja” -direktiivin nykyaikaistamisesta ja muuttamisesta audiovisuaalisia mediapalveluja koskevaksi direktiiviksi. i2010-aloitteen tavoite saavutetaan periaatteessa antamalla toimialojen kasvaa ja pitämällä sääntely vain tarpeellisissa rajoissa samalla kun vastaperustettujen pienyritysten, jotka luovat tulevaisuudessa vaurautta ja työpaikkoja, annetaan kukoistaa, innovoida ja luoda työllisyyttä vapailla markkinoilla.

(11)

Euroopan parlamentti on 4 päivänä syyskuuta 2003 (10), 22 päivänä huhtikuuta 2004 (11) ja 6 päivänä syyskuuta 2005 (12) antanut päätöslauselmat, joissa kehotettiin mukauttamaan direktiiviä 89/552/ETY rakenteellisten muutosten ja teknologian kehityksen huomioon ottamiseksi siten, että samalla kunnioitetaan kaikilta osin direktiivin perusperiaatteita, jotka pätevät edelleen. Lisäksi se antoi periaatteellisen tuen kokonaisvaltaiselle lähestymistavalle, jossa määritetään perussäännöt kaikille audiovisuaalisille mediapalveluille ja lisäsääntöjä televisiolähetystoiminnalle.

(12)

Tällä direktiivillä edistetään perusoikeuksien kunnioittamista, ja siinä otetaan kaikilta osin huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa (13) ja erityisesti sen 11 artiklassa tunnustetut periaatteet. Tältä osin tämä direktiivi ei millään tavoin saisi estää jäsenvaltioita soveltamasta kunkin valtion valtiosääntöön sisältyviä säännöksiä, jotka koskevat painovapautta ja tiedotusvälineitä koskevaa sananvapautta.

(13)

Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa velvoitteisiin, joita jäsenvaltioille aiheutuu teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY (14) soveltamisesta. Näin ollen direktiivin 98/34/EY 8 artiklassa määriteltyjen menettelyjä koskevien velvoitteiden olisi koskettava sellaisia ehdotuksia tilattaviin audiovisuaalisiin mediapalveluihin sovellettaviksi kansallisiksi toimenpiteiksi, jotka ovat luonteeltaan ankarampia tai yksityiskohtaisempia kuin ne, joita pelkkä tämän direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä edellyttää.

(14)

Sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/21/EY (15) ei sen 1 artiklan 3 kohdan mukaan rajoiteta yhteisön tasolla tai kansallisella tasolla yhteisön oikeuden mukaisesti toteutettavia toimenpiteitä, joilla pyritään yleisen edun mukaisiin, erityisesti sisällön sääntelyyn ja audiovisuaalialan politiikkaan liittyviin tavoitteisiin.

(15)

Mikään tämän direktiivin säännös ei saisi vaatia tai kannustaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön uusia toimi- tai viranomaislupajärjestelmiä minkään tyyppiselle audiovisuaaliselle mediapalvelulle.

(16)

Tässä direktiivissä olisi audiovisuaalisten mediapalvelujen määritelmän käsitettävä ainoastaan sellaiset audiovisuaaliset mediapalvelut, siitä riippumatta, ovatko ne televisiolähetyksenä tarjottavia vai tilattavia, jotka ovat joukkoviestintäpalveluja eli palveluja, joiden vastaanottajiksi on tarkoitettu merkittävä osa suuresta yleisöstä ja joilla voi olla selkeä vaikutus merkittävään osaan suuresta yleisöstä. Sen soveltamisala olisi rajoitettava palveluihin siten kuin ne on määritelty perustamissopimuksessa, ja siksi sen piiriin olisi kuuluttava kaikenlainen taloudellinen toiminta, mukaan luettuna julkisen palvelun yritysten harjoittama toiminta, mutta se ei saisi kattaa toimintaa, joka on pääasiassa muuta kuin taloudellista ja joka ei kilpaile televisiolähetystoiminnan kanssa, kuten yksityisiä verkkosivustoja ja palveluja, jotka sisältävät yksityisten käyttäjien tuottaman audiovisuaalisen sisällön tarjoamista tai levittämistä jaettavaksi ja vaihdettavaksi asiasta kiinnostuneiden eri ryhmien sisällä.

(17)

Tilattaville audiovisuaalisille mediapalveluille on ominaista, että ne ovat televisio-ohjelmien kaltaisia eli ne kilpailevat samasta yleisöstä kuin televisiolähetykset, ja käyttäjä voi palvelujen luonteen ja niiden vastaanottamistavan johdosta perustellusti olettaa, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan sääntelyn mukainen suoja koskee näitä palveluja. Tämän huomioon ottaen sekä vapaata liikkuvuutta ja kilpailua koskevien erojen torjumiseksi ohjelman käsite olisi tulkittava dynaamisesti ottamalla huomioon televisiolähetystoiminnassa tapahtuva kehitys.

(18)

Tässä direktiivissä olisi audiovisuaalisten mediapalvelujen määritelmän käsitettävä joukkotiedotusvälineet siltä osin kuin ne suorittavat suurta yleisöä koskevia tiedonvälitys-, viihdytys- ja valistustehtäväänsä, mihin olisi sisällyttävä audiovisuaalinen kaupallinen viestintä, mutta ei minkäänlaista yksityisluonteista viestien vaihtoa, kuten sähköpostiviestien lähettämistä vähäiselle määrälle vastaanottajia. Määritelmän ulkopuolelle olisi jätettävä kaikki palvelut, joiden päätarkoituksena ei ole ohjelmien tarjonta, eli palvelut, joissa audiovisuaalista sisältöä esiintyy ainoastaan satunnaisesti eikä sen välittäminen ole palvelun päätarkoitus. Tällaisia ovat esimerkiksi verkkosivustot, joilla on pelkästään oheisaineiston asemassa audiovisuaalisia elementtejä, kuten animoituja graafisia elementtejä, lyhyitä mainospaloja tai tuotteeseen tai muuhun kuin audiovisuaaliseen palveluun liittyvää tietoa. Näistä syistä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle olisi jätettävä myös tietyn rahallisen panoksen käsittävät pelit kuten arpajaiset, vedonlyönnit ja muu rahapelitoiminta, online-pelit ja hakukoneet, mutta ei vedonlyöntiin tai rahapeleihin kohdistuva yleisradiotoiminta.

(19)

Tässä direktiivissä olisi mediapalvelujen tarjoajan määritelmän ulkopuolelle jätettävä sellaiset luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka ainoastaan välittävät ohjelmia, joista toimituksellisessa vastuussa on kolmas osapuoli.

(20)

Televisiolähetystoimintaan kuuluvat tällä hetkellä erityisesti analoginen ja digitaalinen lähetystoiminta, streaming-lähetykset, webcasting-lähetykset ja jälkilähetysvideot, kun taas tilausvideopalvelu (video-on-demand) on tilattavaa audiovisuaalista mediapalvelua. Tämän direktiivin vaatimusten olisi sellaisten televisiolähetysten tai televisio-ohjelmien osalta, joita sama mediapalvelujen tarjoaja tarjoaa lisäksi tilattavana audiovisuaalisena mediapalveluna, katsottava yleensä täyttyvän televisiolähetyksiin eli lineaariseen lähetystoimintaan sovellettavien vaatimusten täyttyessä. Jos erilaisia palveluja tarjotaan rinnakkain ja ne ovat selvästi erillisiä palveluja, tätä direktiiviä olisi sovellettava kuhunkin kyseessä olevaan palveluun.

(21)

Sanomalehtien ja aikakauslehtien sähköisten versioiden ei olisi kuuluttava tämän direktiivin soveltamisalaan.

(22)

Tässä direktiivissä käsitteellä ’audiovisuaalinen’ olisi tarkoitettava äänen kanssa tai ilman ääntä olevaa liikkuvaa kuvaa, joten se kattaa mykkäelokuvat mutta ei äänilähetyksiä eikä radiopalveluja. Vaikka audiovisuaalisen mediapalvelun pääasiallisena tarkoituksena on tarjota ohjelmia, tällaisen palvelun määritelmän olisi katettava myös tällaisiin ohjelmiin liittyvä tekstisisältö, kuten tekstityspalvelut ja sähköiset ohjelmaoppaat. Erilliset tekstipohjaiset palvelut eivät saisi kuulua tämän direktiivin soveltamisalaan eikä direktiivillä saisi olla vaikutusta jäsenvaltioiden vapauteen säännellä tällaisia palveluja kansallisella tasolla perustamissopimuksen mukaisesti.

(23)

Toimituksellisen vastuun käsite on keskeisessä asemassa määriteltäessä mediapalvelun tarjoajan asemaa, ja siten myös audiovisuaalisten mediapalvelujen määritelmän kannalta. Jäsenvaltiot voivat täsmentää toimituksellisen vastuun näkökohtia, etenkin tehokkaan valvonnan käsitettä, antaessaan tämän direktiivin täytäntöönpanosäännöksiä. Tällä direktiivillä ei olisi rajoitettava niitä poikkeuksia vastuusta, joista säädetään tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8 päivänä kesäkuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/31/EY (16) (”Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä”).

(24)

Televisiolähetystoiminnan yhteydessä reaaliaikaisen katselun käsitteen olisi sisällettävä myös lähes reaaliaikainen katselu, koska ohjelman lähettämisen ja vastaanoton välillä voi esiintyä eripituisia lyhyitä viiveitä, jotka johtuvat lähetysprosessiin liittyvistä teknisistä syistä.

(25)

Kaikkien audiovisuaalisten mediapalveluiden määritelmään sisältyvien ja johdanto-osan 16–23 kappaleessa selitettyjen piirteiden olisi toteuduttava samanaikaisesti.

(26)

Televisiomainonnan ja teleostoslähetysten rinnalle olisi tässä direktiivissä otettava käyttöön laajempi audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän käsite, jonka piiriin eivät kuitenkaan saisi kuulua viralliset tiedotukset eivätkä korvauksetta lähetettävät hyväntekeväisyysvetoomukset.

(27)

Alkuperämaan periaate olisi säilytettävä tämän direktiivin ydinperiaatteena, koska se on keskeisen tärkeä sisämarkkinoiden aikaansaamisen kannalta. Tätä periaatetta olisi sen vuoksi sovellettava kaikkiin audiovisuaalisiin mediapalveluihin, jotta mediapalvelun tarjoajille voidaan taata oikeusvarmuus, joka on välttämätön edellytys uusille liiketoimintamalleille ja tällaisten palvelujen käyttöönotolle. Periaate on olennaisen tärkeä myös tietojen ja audiovisuaalisten ohjelmien vapaan liikkuvuuden varmistamiseksi sisämarkkinoilla.

(28)

Vahvan, kilpailukykyisen ja yhdennetyn eurooppalaisen audiovisuaalisen alan edistämiseksi sekä median moniarvoisuuden lisäämiseksi kaikkialla Euroopan unionissa vain yhdellä jäsenvaltiolla olisi oltava tiettyä audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajaa koskeva lainkäyttövalta, ja tiedon moniarvoisuuden olisi oltava Euroopan unionin perusperiaate.

(29)

Teknologian kehityksen ja erityisesti satelliittivälitteisten digitaalilähetysten kehittymisen johdosta olisi lisäperusteita mukautettava, jotta voidaan varmistaa asianmukainen sääntely ja sen tehokas täytäntöönpano ja antaa toimijoille on todellista valtaa tällaisen audiovisuaalisten mediapalvelujen sisällön suhteen.

(30)

Koska tämä direktiivi koskee palveluja, jotka tarjotaan Euroopan unionin suurelle yleisölle, sitä olisi sovellettava ainoastaan sellaisiin audiovisuaalisiin mediapalveluihin, jotka yleisö voi yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa vastaanottaa tavanomaisen kuluttajalaitteen avulla suoraan tai epäsuorasti. Tavanomaisen kuluttajalaitteen määrittely olisi jätettävä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tehtäväksi.

(31)

Perustamissopimuksen 43–48 artiklassa määrätään sijoittautumisvapautta koskevasta perusoikeudesta. Sen vuoksi mediapalvelujen tarjoajien olisi yleensä voitava valita vapaasti jäsenvaltio, johon ne haluavat sijoittautua. Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi korostanut, että ”perustamissopimuksessa ei kielletä yritystä tarjoamasta vapaasti palvelujaan silloin, kun se ei tarjoa palveluja siinä jäsenvaltiossa, johon se on sijoittautunut” (17).

(32)

Jäsenvaltioiden olisi voitava soveltaa yksityiskohtaisempia tai tiukempia sääntöjä lainkäyttövaltaansa kuuluviin mediapalvelun tarjoajiin alueilla, joita tämän direktiivin mukainen yhteensovittaminen koskee, kuitenkin varmistaen, että nämä säännöt ovat yhdenmukaisia yhteisön oikeuden yleisten periaatteiden kanssa. Sellaisia tilanteita varten, joissa jäsenvaltion lainkäyttövaltaan kuuluva televisiolähetystoiminnan harjoittaja tarjoaa televisiolähetyksiä, jotka on suunnattu kokonaan tai pääosin toisen jäsenvaltion alueelle, vaatimus jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä ja, sääntöjen kiertämisen ollessa kyseessä, asiaa koskevan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön koontaminen lainsäädännöksi (18) olisi – yhdistettynä sovellettavien menettelyjen tehostamiseen – tarkoituksenmukainen ratkaisu, jossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden huolenaiheet vaarantamatta alkuperämaan periaatteen asianmukaista soveltamista. Yhteisöjen tuomioistuin on perustamissopimuksen 43 ja 49 artiklaan liittyvässä oikeuskäytännössään kehittänyt yleisen edun mukaisten sääntöjen käsitteen, joka sisältää muun muassa kuluttajansuojaa, alaikäisten suojelua ja kulttuuripolitiikkaa koskevia sääntöjä. Yhteistyötä pyytävän jäsenvaltion olisi varmistettava, että kyseessä olevat yksityiskohtaisemmat kansalliset erityissäännöt ovat objektiivisesti katsoen välttämättömiä, että niitä sovelletaan ketään syrjimättä ja että ne eivät mene pidemmälle kuin on tarpeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(33)

Jäsenvaltion arvioidessa tapauskohtaisesti, onko johonkin toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen mediapalvelujen tarjoajan lähetykset suunnattu kokonaan tai osittain sen omalle alueelle, se voi käyttää indikaattoreita, kuten mainos- ja/tai tilaustulojen alkuperä, palvelun pääasiallista kieltä tai sellaisten ohjelmien tai kaupallisten tiedonantojen lähettämistä, jotka on suunnattu erityisesti sen jäsenvaltion yleisölle, jossa ne vastaanotetaan.

(34)

Jäsenvaltiot voivat tämän direktiivin nojalla ja alkuperämaan periaatteen soveltamisesta huolimatta toteuttaa toimenpiteitä, joilla rajoitetaan televisiolähetysten vapaata liikkuvuutta, mutta ainoastaan tietyin edellytyksin ja tässä direktiivissä säädettyä menettelyä noudattaen. Yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin toistuvasti katsonut, että palvelun tarjonnan rajoituksia, kuten kaikkia poikkeuksia perustamissopimuksen perusperiaatteista, on tulkittava suppeasti (19).

(35)

Tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen osalta niiden vapaan tarjoamisen rajoittamisen olisi oltava mahdollista vain sellaisten ehtojen ja menettelyjen mukaisesti, jotka ovat samat kuin direktiivin 2000/31/EY 3 artiklan 4, 5 ja 6 kohdassa jo säädetyt.

(36)

Komissio tähdensi Euroopan parlamentille ja neuvostolle antamassaan tiedonannossa ”Parempaa sääntelyä kasvun ja työllisyyden edistämiseksi Euroopan unionissa”, että kussakin tapauksessa on tarpeen tehdä huolellinen analyysi soveltuvasta sääntelytavasta erityisesti sen toteamiseksi, onko lainsäädäntö toivottavaa asianomaisella alalla ja asianomaista ongelmaa varten vai olisiko harkittava muita vaihtoehtoja, kuten yhteissääntelyä tai itsesääntelyä. Kokemus on lisäksi osoittanut, että yhteis- ja itsesääntelyvälineiden käytöllä, jossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden erilaiset oikeusperinteet, voi olla merkittävä asema toteutettaessa korkeatasoista kuluttajansuojaa. Toimenpiteet yleistä etua koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi kehittyvien audiovisuaalisten mediapalvelujen alalla ovat tehokkaampia, jos ne toteutetaan palvelujen tarjoajien oman aktiivisen tuen avulla.

Itsesääntely on siten eräänlainen vapaaehtoinen aloite, jolla taloudellisille toimijoille, työmarkkinaosapuolille ja hallituksista riippumattomille järjestöille tai yhdistyksille annetaan mahdollisuus hyväksyä keskuudessaan itseään koskevia yhteisiä suuntaviivoja. Jäsenvaltioiden olisi erilaisten oikeudellisten perinteidensä mukaisesti tunnustettava merkitys, joka tehokkaalla itsesääntelyllä voi olla voimassa olevan lainsäädännön ja/tai hallinnollisten mekanismien täydentäjänä, sekä sen hyödyllinen vaikutus tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiselle. Vaikka itsesääntely saattaa muodostaa täydentävän menetelmän tämän direktiivin tiettyjen säännösten täytäntöön panemiselle, sillä ei saisi korvata kansalliselle lainsäätäjälle kuuluvia velvoitteita.

Mahdollisimman vähäisenä pidettävä yhteissääntely tarjoaa itsesääntelyn ja kansallisen lainsäätäjän välisen oikeudellisen yhteyden jäsenvaltioiden oikeusperinteiden mukaisesti. Yhteissääntelyssä olisi säilytettävä valtion mahdollisuus puuttua asioihin siinä tapauksessa, että sen tavoitteita ei saavuteta. Tämä direktiivi rohkaisee yhteissääntelyn ja itsesääntelyn käyttöön, mikä ei kuitenkaan vaikuta jäsenvaltioiden virallisiin velvoitteisiin direktiivin saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Sillä ei olisi velvoitettava jäsenvaltioita perustamaan yhteis- ja itsesääntelyjärjestelmiä eikä keskeytettävä taikka vaarannettava nykyisiä yhteis- ja itsesääntelyä koskevia aloitteita, joita jo toteutetaan jäsenvaltioissa ja jotka toimivat tehokkaasti.

(37)

Medialukutaidolla tarkoitetaan kuluttajan taitoja, tietämystä ja ymmärrystä, joiden avulla hän voi käyttää tiedotusvälineitä tehokkaasti ja turvallisesti. Medialukutaitoiset henkilöt pystyvät tekemään valistuneita päätöksiä, ymmärtämään sisällön ja palvelujen luonteen sekä hyödyntämään uusien viestintätekniikoiden tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet. He pystyvät muita paremmin suojaamaan itseään ja perhettään haitalliselta tai loukkaavalta aineistolta. Medialukutaidon kehittämistä kaikilla yhteiskunnan aloilla olisi sen vuoksi edistettävä ja edistymistä olisi seurattava tiiviisti.

Alaikäisten ja ihmisarvon suojelusta ja oikeudesta vastineeseen Euroopan audiovisuaalisia ja verkkopalveluja tuottavien yritysten kilpailukyky huomioon ottaen 20 päivänä joulukuuta 2006 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseen (20) sisältyy jo joukko mahdollisia toimenpiteitä medialukutaidon edistämiseksi, kuten esimerkiksi opettajien ja kouluttajien ammattitaidon jatkuva kehittäminen, erityinen opastus internetin käytössä lapsille jo hyvin varhaisessa vaiheessa sekä vanhemmille avoimia oppitunteja tai kansalaisille suunnattujen kansallisten tiedotuskampanjoiden järjestäminen kaikissa tiedotusvälineissä, jotta voidaan antaa tietoja internetin vastuullisesta käytöstä.

(38)

Televisiolähetystoiminnan harjoittajilla on mahdollisuudet hankkia yksinoikeuksia yleisöä suuresti kiinnostaviin lähetyksiin. On kuitenkin olennaisen tärkeää edistää moniarvoisuutta monimuotoisen uutistuotannon ja ohjelmatoiminnan avulla kaikkialla Euroopan unionissa ja noudattaa Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklassa tunnustettuja periaatteita.

(39)

Jotta voidaan turvata tiedonsaantia koskevan perusvapauden toteutuminen ja taata katselijoiden etujen kattava ja asianmukainen suoja Euroopan unionissa, televisiolähetystoiminnan harjoittajien, joilla on yksinoikeudet yleisöä suuresti kiinnostaviin tapahtumia koskeviin lähetyksiin, olisi myönnettävä muille lähetystoiminnan harjoittajille tasapuolisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin oikeus käyttää – yksinoikeudet asianmukaisesti huomioon ottaen – lyhyitä otteita näistä tapahtumista yleisissä uutisohjelmissa. Näistä ehdoista olisi tiedotettava hyvissä ajoin ennen yleisöä suuresti kiinnostavaa tapahtumaa, jotta muilla olisi riittävästi aikaa käyttää tätä oikeutta. Lähetystoiminnan harjoittajan olisi voitava käyttää tätä oikeutta erityisesti lähetystoiminnan harjoittajan puolesta toimivan välittäjän avulla tapauskohtaisesti. Tällaisia lyhyitä otteita voivat käyttää Euroopan unionin laajuisiin lähetyksiin kaikki kanavat, myös erikoistuneet urheilukanavat, ja niiden kesto saisi olla enintään 90 sekuntia.

Oikeutta saada käyttää lyhyitä otteita olisi sovellettava rajat ylittävältä pohjalta vain silloin, kun se on välttämätöntä. Tämän vuoksi lähetystoiminnan harjoittajan olisi ensin pyydettävä aineiston käyttöön saamista sellaiselta samaan jäsenvaltioon sijoittautuneelta lähetystoiminnan harjoittajalta, jolla on yksinoikeudet yleisöä suuresti kiinnostavaan tapahtumaan.

Yleisten uutisohjelmien käsite ei saisi käsittää lyhyiden otteiden keräämistä viihdekäyttöön tarkoitettuihin ohjelmiin.

Alkuperämaan periaatetta olisi sovellettava sekä lyhyiden otteiden saantiin että niiden välittämiseen. Rajat ylittävissä tapauksissa tämä tarkoittaa sitä, että eri lakeja olisi sovellettava peräkkäin. Ensiksi olisi lyhyiden otteiden käyttöön saamiseen sovellettava sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, johon alkuperäisen signaalin toimittava (eli käyttöön antava) lähetystoiminnan harjoittaja on sijoittautunut. Tämä on yleensä jäsenvaltio, jossa kyseinen tapahtuma järjestetään. Jos jäsenvaltio on ottanut käyttöön vastaavan järjestelmän kyseisen tapahtuman käyttöön saamiseksi, sen lainsäädäntöä olisi joka tapauksessa sovellettava. Toiseksi olisi lyhyiden otteiden lähettämiseen sovellettava sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, johon lyhyitä otteita lähettävä lähetystoiminnan harjoittaja on sijoittautunut.

(40)

Tämän direktiivin vaatimukset, jotka koskevat aineiston saantia lyhyitä uutisraportteja varten yleisöä suuresti kiinnostavista tapahtumista, eivät saisi vaikuttaa tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22 päivänä toukokuuta 2001 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2001/29/EY (21) ja asiaa koskevien tekijänoikeuksien ja niiden lähioikeuksien alan kansainvälisiin yleissopimuksiin. Jäsenvaltioiden olisi helpotettava yleisöä suuresti kiinnostavien tapahtumien saatavuutta antamalla pääsyn lähetystoiminnan harjoittajan signaaliin tässä direktiivissä tarkoitetuin tavoin. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin valita muita vastaavanlaisia tässä direktiivissä tarkoitettuja keinoja. Näihin keinoihin kuuluu muun muassa pääsy kyseisten tapahtumien tapahtumapaikalle signaaliin pääsyn asemesta. Lähetystoiminnan harjoittajia ei olisi estettävä sopimasta yksityiskohtaisemmista järjestelyistä.

(41)

Olisi varmistettava, että mediapalvelujen tarjoajien käytäntö tarjota suoria uutisohjelmiaan tilattavina palveluina suoran lähetyksen jälkeen on yhä mahdollista niin, ettei yksittäistä ohjelmaa tarvitse muokata poistamalla siitä lyhyitä otteita. Tämä mahdollisuus olisi rajoitettava saman mediapalvelujen tarjoajan tilattuna toimittamaan samanlaiseen televisio-ohjelmaan niin, että sitä ei voida käyttää lyhyisiin otteisiin perustuvien uusien tilattavien liiketoimintamallien luomiseen.

(42)

Tilattavat palvelut eroavat televisiolähetystoiminnalla tarjottavista palveluista käyttäjien valinta- ja hallintamahdollisuuksien sekä palvelujen yhteiskunnallisten vaikutusten suhteen (22). Sen vuoksi on perusteltua säännellä tilattavia audiovisuaalisia mediapalveluja kevyemmin siten, että niiden osalta olisi noudatettava ainoastaan tämän direktiivin perussääntöjä.

(43)

Audiovisuaalisten mediapalvelujen erityisluonteen vuoksi ja etenkin siksi, että niillä on vaikutusta ihmisten mielipiteenmuodostukseen, on erityisen tärkeää, että käyttäjät tietävät tarkkaan, kuka on vastuussa näiden palvelujen sisällöstä. Sen vuoksi on tärkeää, että jäsenvaltiot varmistavat, että käyttäjillä on koko ajan vaivaton ja suora pääsy mediapalvelujen toimittajaa koskeviin tietoihin. Kunkin jäsenvaltion on päätettävä yksityiskohtaisista käytännön järjestelyistä, joilla tähän tavoitteeseen päästään, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön lainsäädännön muiden asiaan liittyvien säännösten soveltamista.

(44)

Audiovisuaalisten mediapalvelujen haitallisen sisällön saatavuus huolestuttaa edelleen lainsäätäjiä, media-alaa ja lasten vanhempia. Edessä on myös uusia haasteita, jotka liittyvät erityisesti uusiin jakeluteknologioihin ja uusiin tuotteisiin. Sen vuoksi on tarpeen ottaa käyttöön sääntöjä, joilla suojellaan alaikäisten fyysistä, henkistä ja moraalista kehitystä sekä yksilöiden ihmisarvoa kaikissa audiovisuaalisissa mediapalveluissa, myös audiovisuaalisessa kaupallisessa viestinnässä.

(45)

Alaikäisten fyysisen, henkisen ja moraalisen kehityksen sekä ihmisarvon suojelemiseksi toteutettavissa toimenpiteissä olisi löydettävä tarkka tasapaino sananvapautta koskevan perusoikeuden kanssa, josta määrätään Euroopan unionin perusoikeuskirjassa. Tällaisilla toimenpiteillä, joihin kuuluvat muun muassa henkilökohtaisten tunnuslukujen (PIN-koodit) käyttö, suodatinjärjestelmät tai merkinnät, olisi sen vuoksi pyrittävä varmistamaan riittävä alaikäisten fyysisen, henkisen ja moraalisen kehityksen sekä ihmisarvon suojelu varsinkin tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen osalta.

Suosituksessa alaikäisten ja ihmisarvon suojelusta ja vastineoikeudesta todetaan jo suodatinjärjestelmien ja merkintöjen tärkeys, ja siihen sisältyy useita mahdollisia toimenpiteitä alaikäisten suojelemiseksi, kuten se, että käyttäjille toimitetaan tehokas, päivitettävä ja helppokäyttöinen suodatinjärjestelmä heidän tehdessään sopimuksen verkko-operaattorin kanssa, tai se, että varustetaan erityisesti lapsille tarkoitetut liittymäpalvelut automaattisella suodatinjärjestelmällä.

(46)

Jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluviin audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajiin olisi joka tapauksessa sovellettava lapsipornografian levittämistä koskevaa kieltoa lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta 22 päivänä joulukuuta 2003 annetun neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS (23) säännösten mukaisesti.

(47)

Mitkään tällä direktiivillä käyttöön otetut säännökset, jotka koskevat alaikäisten fyysisen, henkisen ja moraalisen kehityksen sekä ihmisarvon suojelua, eivät välttämättä edellytä, että näiden etujen suojelemiseksi toteutettavat toimenpiteet olisi pantava täytäntöön viranomaisten suorittamalla audiovisuaalisten mediapalvelujen ennakkotarkastuksella.

(48)

Tilattavat audiovisuaaliset mediapalvelut voivat osittain korvata televisiolähetystoiminnalla tarjottavia palveluja. Sen vuoksi niiden olisi edistettävä eurooppalaisten teosten tuotantoa ja jakelua ja tuettava tätä kautta aktiivisesti kulttuurin monimuotoisuutta, silloin kun se on käytännössä mahdollista. Tällaista eurooppalaisten teosten tukemista voidaan toteuttaa muun muassa rahoittamalla tällaisilla palveluilla eurooppalaisten teosten tuotantoa tai niiden oikeuksien hankintaa, tarjoamalla teoksille tietty vähimmäisosuus tilausvideoluetteloissa (”video on demand”) tai laatimalla eurooppalaisista teoksista kiinnostavia esittelyjä sähköisiin ohjelmaoppaisiin. On tärkeää tarkastella säännöllisesti uudelleen niiden säännösten soveltamista, jotka liittyvät eurooppalaisten teosten aseman edistämiseen audiovisuaalisten mediapalvelujen avulla. Jäsenvaltioiden olisi tässä direktiivissä tarkoitetuissa kertomuksissaan huomioitava erityisesti myös tällaisten palvelujen osuus eurooppalaisten teosten tuotannon ja eurooppalaisia teoksia koskevien oikeuksien hankinnan rahoituksessa, eurooppalaisten teosten osuus audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjonnassa sekä se, kuinka paljon tällaisissa palveluissa tarjottavia eurooppalaisia teoksia tosiasiallisesti käytetään.

(49)

Määriteltäessä direktiivin 89/552/ETY 5 artiklassa tarkoitettuja ”televisiolähetystoiminnan harjoittajista riippumattomia tuottajia” jäsenvaltioiden olisi otettava asianmukaisesti huomioon ennen kaikkea perusteet, jotka koskevat tuotantoyhtiön omistussuhteita, samalle lähetystoiminnan harjoittajalle toimitettavien ohjelmien määrää sekä toissijaisten käyttöoikeuksien omistusta.

(50)

Pannessaan täytäntöön direktiivin 89/552/ETY 4 artiklan säännöksiä jäsenvaltioiden olisi rohkaistava lähetystoiminnan harjoittajia sisällyttämään ohjelmistoonsa riittävän suuren osuuden eurooppalaisia yhteistuotantoja tai muista Euroopan maista peräisin olevia teoksia.

(51)

On tärkeää varmistaa, että elokuvateokset lähetetään sellaisten määräaikojen puitteissa, joista oikeudenhaltijat ja mediapalvelujen tarjoajat ovat sopineet keskenään.

(52)

Tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen saatavuus lisää kuluttajien valinnanvaraa. Yksityiskohtaisten sääntöjen asettaminen audiovisuaaliselle kaupalliselle viestinnälle tilattavia audiovisuaalisia mediapalveluja varten ei sen vuoksi näytä olevan perusteltua eikä teknisestä näkökulmasta järkevää. Kaikenlaisen audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän olisi kuitenkin noudatettava tunnistettavuutta koskevien sääntöjen lisäksi myös tiettyjä laatua koskevia perussääntöjä selkeiden julkista politiikkaa koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi.

(53)

Vastineoikeus soveltuu hyvin oikaisukeinoksi televisiolähetysten osalta, ja sitä voidaan soveltaa myös verkkoympäristöön. Suositukseen alaikäisten ja ihmisarvon suojelusta ja vastineoikeudesta sisältyy jo asianmukaisia ohjeita toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi kansallisessa lainsäädännössä tai käytännössä niin, että oikeus vastineeseen tai vastaavat oikaisukeinot verkkoviestinnän osalta varmistetaan riittävästi.

(54)

Kuten komissio on todennut tulkitsevassa tiedonannossaan, jonka aiheena ovat tietyt ”televisio ilman rajoja” -direktiivin televisiomainontaa koskevien säännösten näkökohdat (24), uudet mainostekniikat ja markkinoinnin innovaatiot ovat luoneet uusia mahdollisuuksia tehokkaaseen kaupalliseen audiovisuaaliseen viestintään perinteisissä televisiolähetyksissä antaen niille paremmat mahdollisuudet kilpailla tasavertaisesti tilattavien palvelujen innovaatioiden kanssa.

(55)

Kaupallinen ja teknologinen kehitys lisää käyttäjien valinnanvaraa ja vastuuta audiovisuaalisten mediapalvelujen käytössä. Jotta sääntely olisi edelleen oikeassa suhteessa yleiseen etuun liittyviin tavoitteisiin, siinä olisi mahdollistettava tietty joustavuus televisiolähetystoiminnalla tarjottavien audiovisuaalisten mediapalvelujen osalta. Erotteluperiaatteen olisi koskettava ainoastaan televisiomainontaa ja teleostoslähetyksiä, tuotesijoittelu olisi sallittava tietyin edellytyksin, jollei jäsenvaltio päätä toisin, ja jotkin määrälliset rajoitukset olisi poistettava. Piilotetusti toteutettu tuotesijoittelu olisi kuitenkin kiellettävä. Erotteluperiaate ei saisi estää uusien mainostekniikoiden käyttöä.

(56)

Tässä direktiivissä annettujen menettelyä koskevien säännösten lisäksi sopimattomiin kaupallisiin menettelyihin, kuten harhaanjohtaviin ja aggressiivisiin menettelyihin audiovisuaalisissa mediapalveluissa, sovelletaan sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla 11 päivänä toukokuuta 2005 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2005/29/EY (25). Koska tupakkatuotteiden mainontaa ja sponsorointia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 26 päivänä toukokuuta 2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/33/EY (26), jossa kielletään savukkeiden ja muiden tupakkatuotteiden mainonta ja sponsorointi painetuissa tiedotusvälineissä, tietoyhteiskunnan palveluissa ja radiolähetyksissä, ei rajoiteta direktiivin 89/552/ETY soveltamista, direktiivin 2003/33/EY ja direktiivin 89/552/ETY välisen suhteen olisi audiovisuaalisten mediapalvelujen erityisen luonteen vuoksi lisäksi säilyttävä ennallaan tämän direktiivin voimaantulon jälkeen. Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/83/EY (27) 88 artiklan 1 kohtaa, jossa kielletään tiettyjen lääkkeiden mainonta suurelle yleisölle, sovelletaan saman artiklan 5 kohdan mukaisesti niin, ettei rajoiteta direktiivin 89/552/ETY 14 artiklan soveltamista. Direktiivin 2001/83/EY ja direktiivin 89/552/ETY välisen suhteen olisi säilyttävä ennallaan tämän direktiivin voimaantulon jälkeen. Tämä direktiivi ei myöskään saisi rajoittaa elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 (28) soveltamista.

(57)

Koska katsojilla on entistä enemmän mahdollisuuksia välttää mainoksia uusien tekniikoiden kuten digitaalisten kotivideonauhureiden käytöllä ja kanavavalikoiman laajennuttua, mainoskatkojen sijoittelun yksityiskohtainen sääntely katsojien suojelemiseksi ei enää ole perusteltua. Tällä direktiivillä ei olisi lisättävä tunnin aikana sallittavan mainonnan määrää, mutta sillä olisi annettava lähetystoiminnan harjoittajille liikkumavaraa mainonnan sijoittelussa silloin, kun tästä ei aiheudu tarpeetonta haittaa ohjelmien eheyden kannalta.

(58)

Tämän direktiivin tarkoituksena on suojata eurooppalaisen television erityispiirteitä, joihin kuuluu mainosten sijoittaminen mieluiten ohjelmien väliin, ja sen vuoksi siinä rajoitetaan katkojen määrää elokuvateoksissa, televisiota varten tehdyissä elokuvissa sekä joissain ohjelmaluokissa, jotka edelleen tarvitsevat erityissuojelua.

(59)

Televisiomainonnan päivittäistä enimmäismäärää koskeva aiempi rajoitus oli paljolti teoreettinen. Tuntikohtainen aikarajoitus on tärkeämpi, koska sitä sovelletaan myös parhaana katseluaikana. Sen vuoksi päivittäinen aikarajoitus olisi poistettava, mutta televisiomainospalojen ja teleostosesitysten tuntikohtainen aikarajoitus olisi säilytettävä. Myöskään erityisille teleostos- tai mainoskanaville sallitun ajan määrälliset rajoitukset eivät enää vaikuta perustelluilta, koska kuluttajien valintamahdollisuudet ovat lisääntyneet. Televisiomainospalojen ja teleostoesitysten tuntikohtainen 20 prosentin enimmäismäärä on kuitenkin edelleen sovellettavissa oleva. Televisiomainospalan käsitteellä olisi tarkoitettava direktiivin 89/552/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, 1 artiklan i alakohdan mukaista televisiomainontaa, jonka kesto on enintään 12 minuuttia.

(60)

Tällä direktiivillä kielletään piilotetusti toteutettu audiovisuaalinen kaupallinen viestintä, koska sillä on kielteisiä vaikutuksia kuluttajien kannalta. Piilotetusti toteutetun audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän kielto ei saisi koskea tämän direktiivin puitteissa sallittua tuotesijoittelua, jos katsojille ilmoitetaan asianmukaisesti tuotesijoittelusta. Tämä voidaan toteuttaa ilmoittamalla esimerkiksi puolueettomalla tunnuksella, että ohjelmassa on tuotesijoittelua.

(61)

Tuotesijoittelua esiintyy elokuvateoksissa ja televisiolle tehdyissä audiovisuaalisissa teoksissa, mutta jäsenvaltiot sääntelevät sitä eri tavoin. Jotta voidaan taata tasavertaiset toimintaedellytykset ja parantaa tätä kautta Euroopan media-alan kilpailukykyä, tarvitaan tuotesijoittelua koskevia sääntöjä. Tässä direktiivissä käyttöön otetun tuotesijoittelun määritelmän olisi käsitettävä kaikenlainen audiovisuaalinen kaupallinen viestintä, jossa ohjelmaan sisällytetään esitettäväksi tuote, palvelu, tavaramerkki tai näitä koskeva viittaus maksua tai muuta samankaltaista vastiketta vastaan. Tavaroiden tai palvelujen kuten tuotantotarpeiston tai palkintojen tarjoamista ilmaiseksi olisi pidettävä tuotesijoitteluna vain, jos tavaroilla tai palveluilla on merkittävää arvoa. Tuotesijoitteluun olisi sovellettava samoja laadullisia sääntöjä ja rajoituksia kuin audiovisuaaliseen kaupalliseen viestintään. Ratkaiseva peruste, jolla voidaan tehdä ero sponsoroinnin ja tuotesijoittelun välillä, on se, että tuotesijoittelussa viittaus tuotteeseen esitetään osana ohjelman toimintasisältöä, minkä vuoksi direktiivin 89/552/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, 1 artiklan m alakohdassa olevassa määritelmässä käytetään sanamuotoa ”ohjelmaan sisällytetään”. Sponsorointiviittauksia voidaan sen sijaan näyttää ohjelman aikana, mutta ne eivät ole osa ohjelman juonta.

(62)

Tuotesijoittelu olisi periaatteessa kiellettävä. Joidenkin ohjelmatyyppien osalta on kuitenkin tarkoituksenmukaista tehdä positiiviseen luetteloon perustuvia poikkeuksia. Jäsenvaltion olisi voitava syrjäyttää nämä poikkeukset kokonaan tai osittain, esimerkiksi sallimalla tuotesijoittelu ainoastaan sellaisissa ohjelmissa, joita ei ole tuotettu yksinomaan kyseisen jäsenvaltion alueella.

(63)

Sponsorointi ja tuotesijoittelu olisi lisäksi kiellettävä, jos ne vaikuttavat ohjelmien sisältöön sillä tavoin, että ne vaikuttavat mediapalvelun tuottajan vastuuseen ja toimitukselliseen itsenäisyyteen. Tämä on asian laita temaattisen sijoittelun osalta.

(64)

Vammaisten ja ikääntyneiden oikeuteen osallistua ja integroitua yhteisön yhteiskunnalliseen elämään ja kulttuurielämään kuuluu erottamattomana osana mahdollisuus käyttää audiovisuaalisia mediapalveluja. Keinoina tähän saatavuuteen pääsemiseksi olisi käytettävä muun muassa viittomakieltä, ohjelmien tekstitystä, äänikuvausta ja helppolukuisia valikkoja.

(65)

Jäsenvaltiot vastaavat Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa niille määrättyjen velvoitteiden mukaisesti siitä, että tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja että se pannaan tehokkaasti täytäntöön. Jäsenvaltiot voivat vapaasti valita asianmukaiset keinot ja erityisesti toimivaltaisten riippumattomien sääntelyelintensä muodon oikeudellisten perinteidensä ja vakiintuneiden rakenteidensa mukaisesti, jotta ne pystyvät suorittamaan tehtävänsä puolueettomasti ja avoimesti pannessaan täytäntöön tätä direktiiviä. Jäsenvaltioiden valitsemien keinojen olisi erityisesti edistettävä tiedotusvälineiden moniarvoisuutta.

(66)

Tämän direktiivin asianmukaisen soveltamisen varmistaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden toimivaltaisten sääntelyelinten ja komission välillä. Myös jäsenvaltioiden välinen ja jäsenvaltioiden sääntelyelinten välinen tiivis yhteistyö on erityisen tärkeää ottaen huomioon se vaikutus, joka johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneilla lähetystoiminnan harjoittajilla voi olla toiseen jäsenvaltioon. Jos kansallisessa lainsäädännössä on säädetty lupamenettelyistä ja jos asia koskee useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota, on suotavaa, että asiaankuuluvat elimet ovat yhteydessä keskenään ennen tällaisten lupien myöntämistä. Tämän yhteistyön olisi katettava kaikki direktiivillä 89/552/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, ja erityisesti sen 2, 2 a ja 3 artiklalla yhteen sovitetut alat.

(67)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka on ilman rajoja olevan alueen luominen audiovisuaalisille palveluille samalla kun varmistetaan yleistä etua koskevien tavoitteiden suojan korkea taso, erityisesti alaikäisten ja ihmisarvon suojelu sekä vammaisten oikeuksien edistäminen, vaan se voidaan tämän direktiivin laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(68)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (29) 34 artiklan mukaisesti jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja sen kansallisen lainsäädännön osaksi saattamisen edellyttämien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 89/552/ETY seuraavasti:

1)

Korvataan otsikko seuraavasti:

2)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan

a)

’audiovisuaalisella mediapalvelulla’

perustamissopimuksen 49 ja 50 artiklan mukaista palvelua, jonka toimituksellinen vastuu kuuluu mediapalvelun tarjoajalle ja jonka pääasiallisena tarkoituksena on tarjota ohjelmia tiedonvälitys-, viihdytys- tai valistustarkoituksessa yleisölle direktiivin 2002/21/EY 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen sähköisten viestintäverkkojen välityksellä. Tällaiset audiovisuaaliset mediapalvelut ovat joko tämän artiklan e alakohdassa määriteltyjä televisiolähetyksiä tai tämän artiklan g alakohdassa määriteltyjä tilattavia audiovisuaalisia mediapalveluja,

ja/tai

audiovisuaalista kaupallista viestintää;

b)

’ohjelmalla’ ääntä sisältävää tai ääntä sisältämätöntä liikkuvien kuvien sarjaa, joka muodostaa yhden yksittäisen osan mediapalvelun tarjoajan laatimassa ohjelma-aikataulussa tai ohjelmaluettelossa ja joka on muodoltaan ja sisällöltään verrattavissa televisiolähetyksen muotoon ja sisältöön. Ohjelmia ovat esimerkiksi pitkät elokuvat, urheilutapahtumat, tilannekomediat, dokumenttiohjelmat, lastenohjelmat ja fiktiot;

c)

’toimituksellisella vastuulla’ sekä ohjelmien valinnan että niiden organisoinnin tosiasiallista valvontaa televisiolähetysten osalta aikataulun mukaisesti ja tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen osalta ohjelmaluettelon mukaisesti. Toimituksellinen vastuu ei välttämättä merkitse kansallisen lainsäädännön mukaista oikeudellista vastuuta tarjotusta sisällöstä tai palveluista;

d)

’mediapalvelun tarjoajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on toimituksellinen vastuu audiovisuaalisen mediapalvelun audiovisuaalisen sisällön valinnasta ja joka määrää siitä, millä tavalla sisältö organisoidaan;

e)

’televisiolähetystoiminnalla’ tai ’televisiolähetyksellä’ (lineaarinen audiovisuaalinen mediapalvelu) audiovisuaalista mediapalvelua, jonka mediapalvelun tarjoaja tarjoaa ohjelmien seuraamiseksi reaaliajassa tietyn ohjelma-aikataulun mukaisesti;

f)

’lähetystoiminnan harjoittajalla’ televisiolähetyksiä tarjoavaa mediapalvelun tarjoajaa;

g)

’tilattavalla audiovisuaalisella mediapalvelulla’ (ei-lineaarinen audiovisuaalinen mediapalvelu) audiovisuaalista mediapalvelua, jonka mediapalvelun tarjoaja tarjoaa ohjelmien katselemiseksi käyttäjän valitsemana ajankohtana ja käyttäjän omasta pyynnöstä mediapalvelun tarjoajan valikoimista ohjelmista tehdyn luettelon pohjalta;

h)

’audiovisuaalisella kaupallisella viestinnällä’ äänen kanssa tai ilman ääntä lähetettävää kuvaa, jonka tarkoituksena on suoraan tai epäsuorasti edistää taloudellista toimintaa harjoittavan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tavaroiden tai palvelujen myyntiä taikka kyseisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön julkista kuvaa. Tällaista kuvaa lähetetään ohjelman yhteydessä tai se sisällytetään ohjelmaan maksua tai muuta samankaltaista vastiketta vastaan tai omiin myynninedistämistarkoituksiin. Audiovisuaalinen kaupallinen viestintä sisältää muun muassa televisiomainonnan, sponsoroinnin, teleostoslähetykset ja tuotesijoittelun;

i)

’televisiomainonnalla’ kaikenlaista kauppaan, liike-elämään tai ammattitoimintaan liittyvää ilmoitusta, jonka julkinen tai yksityinen yritys taikka luonnollinen henkilö lähettää joko maksua tai muuta vastiketta vastaan tai omiin myynninedistämistarkoituksiinsa edistääkseen tavaroiden tai palvelujen, mukaan lukien kiinteä omaisuus, oikeudet ja sitoumukset, toimittamista maksua vastaan;

j)

’piilotetusti toteutetulla audiovisuaalisella kaupallisella viestinnällä’ tavaranvalmistajan tai palveluntarjoajan tavaroiden, palvelujen, nimen, tavaramerkin tai toiminnan sanallista tai kuvallista esittämistä ohjelmissa siten, että mediapalvelun tarjoajan tarkoituksena on käyttää tätä esittämistä mainostarkoituksessa ja siten, että se saattaa johtaa yleisöä harhaan sen luonteen suhteen. Tällaista esittämistä pidetään tarkoituksellisena, erityisesti silloin, kun se tehdään maksua tai muuta vastiketta vastaan;

k)

’sponsoroinnilla’ kaikkea osallistumista audiovisuaalisten mediapalvelujen tai ohjelmien rahoitukseen, jos rahoittaja on sellainen julkinen tai yksityinen yritys taikka luonnollinen henkilö, joka ei harjoita audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista eikä audiovisuaalisten teosten tuotantoa, ja jos tarkoituksena on edistää yrityksen tai henkilön nimeä, tavaramerkkiä, julkista kuvaa, toimintaa tai sen tuotteiden myyntiä;

l)

’teleostoslähetyksillä’ suoria tarjouksia sisältäviä, yleisölle suunnattuja televisiolähetyksiä tuotteiden tai palvelujen, mukaan lukien kiinteä omaisuus, oikeudet ja sitoumukset, toimittamiseksi maksua vastaan;

m)

’tuotesijoittelulla’ kaikenlaista audiovisuaalista kaupallista viestintää, jossa ohjelmaan sisällytetään tuote, palvelu, tavaramerkki tai näitä koskeva viittaus maksua tai muuta samankaltaista vastiketta vastaan;

n)

i)

’eurooppalaisilla teoksilla’

jäsenvaltioista peräisin olevia teoksia,

teoksia, jotka ovat peräisin Euroopan neuvoston laatiman rajat ylittäviä televisiolähetyksiä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen osapuolina olevista eurooppalaisista kolmansista maista, jos teokset täyttävät ii alakohdassa säädetyt edellytykset,

teoksia, jotka on tuotettu yhteistuotantoina yhteisön ja kolmansien maiden välisten, audiovisuaalialaan liittyvien sopimusten puitteissa ja jotka täyttävät kussakin tällaisessa sopimuksessa määritellyt ehdot.

Toisen ja kolmannen luetelmakohdan säännösten soveltamisen edellytyksenä on, ettei jäsenvaltioista peräisin oleviin teoksiin kyseisessä kolmansissa maissa sovelleta syrjiviä toimenpiteitä.

ii)

Teokset ovat i alakohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuja teoksia, jos ne on pääosin tehty yhdessä tai useammassa i alakohdan ensimmäisessä ja toisessa luetelmakohdassa tarkoitetussa valtiossa asuvien tekijöiden ja työntekijöiden myötävaikutuksella ja jos teokset täyttävät jonkin seuraavista kolmesta edellytyksestä:

teosten yksi tai useampi tuottaja on sijoittautunut yhteen tai useampaan edellä tarkoitetuista valtioista, tai

teosten tuotantoa johtaa ja todellisuudessa valvoo yksi tai useampi tuottaja, joka on sijoittautunut yhteen tai useampaan edellä tarkoitetuista valtioista, tai

näistä valtioista olevien yhteistuottajien osuus on yli puolet yhteistuotannon kokonaiskustannuksista ja yhteistuotantoa ei valvo yksi tai useampi näiden valtioiden ulkopuolelle sijoittautunut tuottaja.

iii)

Teoksia, jotka eivät ole i alakohdassa tarkoitettuja eurooppalaisia teoksia, mutta jotka on tuotettu jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kanssa tehtyjen kahdenvälisten yhteistuotantosopimusten mukaisesti, pidetään eurooppalaisina teoksina edellyttäen, että yhteisöstä olevien yhteistuottajien osuus muodostaa suurimman osan kokonaistuotantokustannuksista ja että tuotantoa ei valvo yksi tai useampi jäsenvaltioiden ulkopuolelle sijoittautunut tuottaja.”

3)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

1.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kaikki sen lainkäyttövallan piiriin kuuluvien mediapalvelun tarjoajien lähettämät audiovisuaaliset mediapalvelut ovat sen oikeusjärjestyksen sääntöjen mukaiset, jota sovelletaan kyseisessä jäsenvaltiossa yleisölle tarkoitettuihin audiovisuaalisiin mediapalveluihin.

2.   Tässä direktiivissä tarkoitetaan jäsenvaltion lainkäyttövallan piiriin kuuluvilla sellaisia mediapalvelun tarjoajia,

a)

jotka ovat sijoittautuneet kyseiseen jäsenvaltioon 3 kohdan mukaisesti; tai

b)

joihin voidaan soveltaa 4 kohtaa.

3.   Tässä direktiivissä katsotaan mediapalvelun tarjoajan olevan sijoittautunut jäsenvaltioon seuraavissa tapauksissa:

a)

mediapalvelun tarjoajan päätoimipaikka on kyseisessä jäsenvaltiossa, ja asianomaista audiovisuaalista mediapalvelua koskevat toimitukselliset päätökset tehdään samassa jäsenvaltiossa;

b)

jos mediapalvelujen tarjoajan päätoimipaikka on yhdessä jäsenvaltiossa, mutta audiovisuaalista mediapalvelua koskevat toimitukselliset päätökset tehdään toisessa jäsenvaltiossa, lähetystoiminnan harjoittajan katsotaan olevan sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, jossa merkittävä osa audiovisuaalisen mediapalvelun tarjonnan harjoittamiseen osallistuvista työntekijöistä työskentelee. Jos kummassakin jäsenvaltiossa työskentelee merkittävä osa audiovisuaalisen mediapalvelun tarjonnan harjoittamiseen osallistuvista työntekijöistä, mediapalvelun tarjoajan katsotaan olevan sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, jossa sen päätoimipaikka on. Jos merkittävä osa audiovisuaalisen mediapalvelun tarjonnan harjoittamiseen osallistuvista työntekijöistä ei työskentele kummassakaan jäsenvaltiossa, mediapalvelun tarjoajan katsotaan olevan sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, jossa se aloitti toimintansa kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, edellyttäen, että sillä on edelleen vakaa ja tosiasiallinen yhteys tämän jäsenvaltion talouteen;

c)

jos mediapalvelun tarjoajalla on päätoimipaikka jäsenvaltiossa, mutta audiovisuaalista mediapalvelua koskevat päätökset tehdään kolmannessa maassa, tai jos tilanne on päinvastainen, mediapalvelun tarjoajan katsotaan olevan sijoittautunut kyseiseen jäsenvaltioon edellyttäen, että merkittävä osa audiovisuaalisen mediapalvelun tarjoamisen harjoittamiseen osallistuvista työntekijöistä työskentelee kyseisessä jäsenvaltiossa.

4.   Mediapalvelun tarjoajien, joihin ei voida soveltaa 3 kohdan säännöksiä, katsotaan kuuluvan jäsenvaltion lainkäyttövallan piiriin seuraavissa tapauksissa:

a)

ne käyttävät kyseisessä jäsenvaltiossa sijaitsevaa maa-satelliittiyhteyttä;

b)

ne eivät käytä jäsenvaltiossa sijaitsevaa maa-satelliittiyhteyttä, mutta ne käyttävät kyseiselle jäsenvaltiolle kuuluvaa satelliittikapasiteettia.

5.   Jos sitä, mille jäsenvaltiolle lainkäyttövalta kuuluu, ei voida ratkaista 3 ja 4 kohdan perusteella, toimivaltainen on se jäsenvaltio, johon mediapalvelun tarjoaja on sijoittautunut perustamissopimuksen 43–48 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

6.   Tätä direktiiviä ei sovelleta audiovisuaalisiin mediapalveluihin, jotka on tarkoitettu vastaanotettaviksi yksinomaan kolmansissa maissa ja joita yhden tai useamman jäsenvaltion yleisö ei vastaanota suoraan tai epäsuorasti tavanomaisilla kuluttajalaitteilla.”

4)

Muutetaan 2 a artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden on taattava alueellaan vapaus vastaanottaa audiovisuaalisia mediapalveluja muista jäsenvaltioista, eivätkä ne saa rajoittaa niiden edelleen lähettämistä perustein, jotka liittyvät niihin aloihin, joita tämän direktiivin mukainen yhteensovittaminen koskee.”

b)

korvataan 2 kohdassa johdantolause ja a alakohta seuraavasti:

”2.   Televisiolähetystoiminnan osalta jäsenvaltiot voivat tilapäisesti poiketa 1 kohdasta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

toisesta jäsenvaltiosta tulevassa televisiolähetyksessä rikotaan ilmiselvästi, törkeästi ja vakavasti 22 artiklan 1 tai 2 kohdan ja/tai 3 b artiklan säännöksiä;”

c)

lisätään kohdat seuraavasti:

”4.   Tilattavien audiovisuaalisten mediapalveluiden osalta jäsenvaltiot voivat toteuttaa 1 kohdan säännöksistä poikkeavia toimenpiteitä tietyn palvelun osalta, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

toimenpiteet

i)

ovat tarpeellisia jollakin seuraavalla perusteella:

yleinen järjestys, erityisesti rikosten ehkäisy, tutkinta, selvittäminen ja syytteeseenpano, mukaan lukien alaikäisten suojelu ja erityisesti rotuun, sukupuoleen, uskontoon tai kansallisuuteen perustuvaan vihaan yllyttämisen torjunta ja yksittäisiin ihmisiin kohdistuvat ihmisarvon loukkaukset,

kansanterveyden suojelu,

yleinen turvallisuus, mukaan lukien kansallisen turvallisuuden ja puolustuksen turvaaminen,

kuluttajansuoja, mukaan lukien sijoittajien suoja;

ii)

kohdistuvat tilattavaan audiovisuaaliseen mediapalveluun, joka vahingoittaa i alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista tai joka vakavalla tavalla saattaa vaarantaa näiden tavoitteiden saavuttamisen;

iii)

ovat oikeassa suhteessa näihin tavoitteisiin;

b)

jäsenvaltio on ennen kyseisten toimenpiteiden toteuttamista ja rajoittamatta oikeudenkäyntimenettelyjä, esitutkinta ja rikostutkintatoimet mukaan luettuina:

pyytänyt jäsenvaltiota, jonka lainkäyttövaltaan mediapalvelun tarjoaja kuuluu, toteuttamaan toimenpiteitä eikä viimeksi mainittu ole niitä toteuttanut tai ne eivät ole olleet riittäviä,

ilmoittanut komissiolle ja jäsenvaltiolle, jonka lainkäyttövaltaan palvelun tarjoaja kuuluu, aikomuksestaan toteuttaa tällaisia toimenpiteitä.

5.   Jäsenvaltiot voivat kiireellisissä tapauksissa poiketa 4 kohdan b alakohdassa asetetuista edellytyksistä. Tällöin toimenpiteistä on ilmoitettava viipymättä komissiolle ja jäsenvaltiolle, jonka lainkäyttövaltaan palveluntarjoaja kuuluu, ja mainittava samalla syyt, joiden perusteella jäsenvaltio katsoo, että kyseessä on kiireellinen tapaus.

6.   Rajoittamatta jäsenvaltioiden mahdollisuutta toteuttaa 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä komissio tutkii mahdollisimman pian, ovatko ilmoitetut toimenpiteet yhteensopivia yhteisön oikeuden kanssa. Jos komissio toteaa, että toimenpide on ristiriidassa yhteisön oikeuden kanssa, se pyytää, että kyseinen jäsenvaltio pidättyy toteuttamasta suunniteltuja toimenpiteitä tai lopettaa niiden toteuttamisen viipymättä.”

5)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

1.   Jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden lainkäyttövaltaan kuuluvat mediapalvelun tarjoajat noudattavat yksityiskohtaisempia tai tiukempia sääntöjä tällä direktiivillä yhteensovitetuilla aloilla sillä edellytyksellä, että nämä säännöt ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia.

2.   Niissä tapauksissa, joissa jäsenvaltio

a)

on käyttänyt 1 kohdassa tarkoitettua vapauttaan hyväksyä yksityiskohtaisempia tai tiukempia yleistä etua koskevia sääntöjä, ja

b)

katsoo, että toisen jäsenvaltion lainkäyttövallan piiriin kuuluva lähetystoiminnan harjoittaja tarjoaa televisiolähetyksiä, jotka on kokonaan tai suurimmaksi osaksi suunnattu sen alueelle,

se voi ottaa yhteyden siihen jäsenvaltioon, jolle lainkäyttövalta kuuluu, löytääkseen molempia tyydyttävän ratkaisun kaikkiin aiheutuneisiin ongelmiin. Saatuaan perustellun pyynnön ensin mainitulta jäsenvaltiolta sen jäsenvaltion, jolle lainkäyttövalta kuuluu, on kehotettava lähetystoiminnan harjoittajaa noudattamaan kyseisiä yleistä etua koskevia sääntöjä. Sen jäsenvaltion, jolle lainkäyttövalta kuuluu, on tiedotettava ensin mainitulle jäsenvaltiolle pyynnön perusteella saaduista tuloksista kahden kuukauden kuluessa. Kumpikin jäsenvaltio voi pyytää 23 a artiklan mukaisesti perustettua yhteyskomiteaa tutkimaan asian.

3.   Jos ensin mainittu jäsenvaltio katsoo,

a)

että 2 kohdan soveltamisessa saavutetut tulokset eivät ole tyydyttäviä, ja

b)

että kyseinen lähetystoiminnan harjoittaja on sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, jolle lainkäyttövalta kuuluu, kiertääkseen tiukempia sääntöjä, jotka koskevat tällä direktiivillä yhteensovitettuja aloja ja joita siihen sovellettaisiin siinä tapauksessa, että se olisi sijoittautunut ensiksi mainittuun jäsenvaltioon,

tämä jäsenvaltio voi toteuttaa asianomaiseen lähetystoiminnan harjoittajaan kohdistettavia asianmukaisia toimenpiteitä.

Tällaisten toimenpiteiden on oltava objektiivisesti katsoen välttämättömiä, niitä on sovellettava ketään syrjimättä ja niiden on oltava suhteutettuja niille asetettuihin tavoitteisiin nähden.

4.   Jäsenvaltio voi toteuttaa 3 kohdan nojalla toimenpiteitä ainoastaan, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

se on ilmoittanut komissiolle ja sille jäsenvaltiolle, johon lähetystoiminnan harjoittaja on sijoittautunut, aikeestaan toteuttaa tällaisia toimenpiteitä perustellen syyt, joihin se perustaa arvionsa; ja

b)

komissio on päättänyt, että toimenpiteet ovat yhteisön oikeuden mukaisia, ja erityisesti, että toimenpiteet 2 ja 3 kohdan nojalla toteuttavan jäsenvaltion tekemä arviointi on asianmukaisesti perusteltu.

5.   Komissio päättää asiasta kolmen kuukauden kuluessa 4 kohdan a alakohdassa säädetyn ilmoituksen tekemisestä. Jos komissio päättää, että toimenpiteet ovat ristiriidassa yhteisön oikeuden kanssa, kyseisen jäsenvaltion on jätettävä esitetyt toimenpiteet toteuttamatta.

6.   Jäsenvaltioiden on asianmukaisin keinoin ja lainsäädäntönsä mukaisesti varmistettava, että niiden lainkäyttövallan piiriin kuuluvat mediapalvelun tarjoajat tosiasiallisesti noudattavat tämän direktiivin säännöksiä.

7.   Jäsenvaltioiden on edistettävä kansallisella tasolla oikeusjärjestelmiensä sallimissa rajoissa yhteis- ja/tai itsesääntelyjärjestelmien toteuttamista niillä alueilla, joita tämän direktiivin mukainen yhteensovittaminen koskee. Näiden järjestelmien on oltava kulloisenkin jäsenvaltion keskeisten toimijoiden laajasti hyväksymiä, ja niiden on mahdollistettava tehokas sääntöjen täytäntöönpano.

8.   Direktiiviä 2000/31/EY sovelletaan täysimääräisesti, jollei tässä direktiivissä toisin säädetä. Jos direktiivin 2000/31/EY säännös on ristiriidassa tämän direktiivin säännöksen kanssa, sovelletaan tämän direktiivin säännöstä, jollei tässä direktiivissä toisin säädetä.”

6)

Kumotaan 3 a artikla.

7)

Lisätään luku seuraavasti:

”II a   LUKU

KAIKKIIN AUDIOVISUAALISIIN MEDIAPALVELUIHIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET

3 a artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lainkäyttövallan piiriin kuuluvat audiovisuaalisen mediapalvelun tarjoajat asettavat helposti, suoraan ja pysyvästi vastaanottajien saataville vähintään seuraavat tiedot:

a)

mediapalvelun tarjoajan nimi;

b)

käyntiosoite, johon mediapalvelun tarjoaja on sijoittautunut;

c)

mediapalvelun tarjoajaa koskevat tiedot, mukaan luettuna sähköpostiosoite tai verkko-osoite, jotka mahdollistavat nopean, suoran ja tuloksellisen yhteydenoton kyseiseen tarjoajaan;

d)

soveltuvissa tapauksissa tiedot toimivaltaisista sääntely- tai valvontaelimistä.

3 b artikla

Jäsenvaltioiden on tarkoituksenmukaisin keinoin varmistettava, että niiden lainkäyttövallan piiriin kuuluvien mediapalvelun tarjoajien tarjoamat audiovisuaaliset mediapalvelut eivät sisällä aineksia, jotka yllyttävät vihaan rodun, sukupuolen, uskonnon tai kansallisuuden perusteella.

3 c artikla

Jäsenvaltioiden on rohkaistava lainkäyttövaltaansa kuuluvia mediapalvelun tarjoajia varmistamaan, että niiden palvelut saatetaan asteittain näkö- ja kuulovammaisten henkilöiden käytettäviksi.

3 d artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lainkäyttövallan piiriin kuuluvat mediapalvelun tarjoajat eivät lähetä elokuvateoksia muulloin kuin oikeudenhaltijoiden kanssa sovittuina aikoina.

3 e artikla

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lainkäyttövallan piiriin kuuluvien mediapalvelun tarjoajien tarjoama audiovisuaalinen kaupallinen viestintä täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

audiovisuaalisen kaupallisen viestinnän on oltava helposti tunnistettavissa sellaiseksi. Piilotetusti toteutettu audiovisuaalinen kaupallinen viestintä on kielletty;

b)

audiovisuaalisessa kaupallisessa viestinnässä ei saa käyttää alitajunnan kautta vaikuttavia tekniikoita;

c)

audiovisuaalinen kaupallinen viestintä ei saa:

i)

loukata ihmisarvoa;

ii)

sisältää tai edistää minkäänlaista sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, kansallisuuteen, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää;

iii)

suosia terveyttä tai turvallisuutta vahingoittavaa toimintaa;

iv)

kannustaa ympäristönsuojelun kannalta törkeästi haitalliseen toimintaan;

d)

kaikenlainen savukkeita ja muita tupakkatuotteita koskeva audiovisuaalinen kaupallinen viestintä on kielletty;

e)

alkoholijuomia koskevaa audiovisuaalista kaupallista viestintää ei saa kohdistaa erityisesti alaikäisille, eikä se saa kannustaa tällaisten juomien kohtuuttomaan käyttöön;

f)

audiovisuaalinen kaupallinen viestintä, joka koskee sellaisia lääkkeitä ja lääketieteellisiä hoitoja, jotka ovat saatavissa ainoastaan lääkärin määräyksestä siinä jäsenvaltiossa, jonka lainkäyttövallan piiriin mediapalvelun tarjoaja kuuluu, on kielletty;

g)

audiovisuaalinen kaupallinen viestintä ei saa aiheuttaa fyysistä tai moraalista haittaa alaikäisille. Sen vuoksi siinä ei saa suoraan kehottaa alaikäisiä ostamaan tai vuokraamaan tuotetta tai palvelua käyttämällä hyväksi heidän kokemattomuuttaan tai hyväuskoisuuttaan, rohkaista suoraan heitä suostuttelemaan vanhempiaan tai muita henkilöitä ostamaan mainostettuja tavaroita tai palveluja, käyttää hyväksi erityistä luottamusta, jota alaikäiset tuntevat vanhempiaan, opettajiaan tai muita henkilöitä kohtaan, eikä näyttää perusteettomasti alaikäisiä vaarallisissa tilanteissa.

2.   Jäsenvaltiot ja komissio rohkaisevat mediapalvelujen tarjoajia kehittämään käytännesääntöjä, jotka koskevat epäasiallista audiovisuaalista kaupallista viestintää, jota esiintyy lasten ohjelmiin liitettynä tai lasten ohjelmissa ja joka koskee ravintoaineita sisältäviä taikka ravitsemuksellisia tai fysiologisia vaikutuksia omaavia ravintoaineita sisältäviä elintarvikkeita ja juomia. Tämä koskee erityisesti rasvoja, transrasvahappoja, suolaa/natriumia sekä sokereita, joiden osuus kokonaisruokavaliosta ei suositusten mukaan saisi olla liiallinen.

3 f artikla

1.   Audiovisuaalisten mediapalvelujen tai ohjelmien, jotka ovat sponsoroituja, on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

niiden sisältöön tai televisiolähetysten osalta niiden lähetysaikaan ei saa missään olosuhteissa vaikuttaa siten, että sillä olisi vaikutusta mediapalvelun tarjoajan vastuuseen ja toimitukselliseen riippumattomuuteen;

b)

niissä ei saa suoraan kannustaa vastaanottajaa ostamaan tai vuokraamaan tavaroita tai palveluja, erityisesti tekemällä myynninedistämiseen tähtääviä viittauksia kyseisiin tavaroihin tai palveluihin;

c)

katsojille on ilmoitettava selvästi sponsorointisopimuksen olemassaolosta. Sponsoroidut ohjelmat on selkeästi yksilöitävä sellaisiksi käyttämällä ohjelmien kannalta asianmukaisesti sponsorin nimeä, tunnusta ja/tai muuta symbolia, kuten viittausta sponsorin tuotteisiin tai palveluihin, taikka selvästi erottuvaa sponsoroinnin ilmaisevaa merkkiä ohjelmien alussa, aikana ja/tai lopussa.

2.   Yritykset, joiden pääasiallisena toimintana on savukkeiden tai muiden tupakkatuotteiden valmistus tai myynti, eivät saa sponsoroida audiovisuaalisia mediapalveluja tai ohjelmia.

3.   Yritykset, joiden toimintaan kuuluu lääkkeiden tai lääketieteellisten hoitojen valmistaminen tai myynti, voivat sponsoroiduissa audiovisuaalisissa mediapalveluissa tai ohjelmissa tehdä tunnetuksi yrityksen nimeä tai edistää sen julkista kuvaa, mutta eivät saa edistää sellaisten yksittäisten lääkkeiden tai lääketieteellisten hoitojen myyntiä, jotka ovat saatavissa ainoastaan lääkärin määräyksestä siinä jäsenvaltiossa, jonka lainkäyttövallan piiriin mediapalvelun tarjoaja kuuluu.

4.   Uutis- ja ajankohtaisohjelmat eivät saa olla sponsoroituja. Jäsenvaltiot voivat niin halutessaan päättää kieltää sponsorin tunnuksen esittämisen lastenohjelmien, dokumenttiohjelmien ja uskonnollisten ohjelmien aikana.

3 g artikla

1.   Tuotesijoittelu on kielletty.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, tuotesijoittelu on sallittua, jollei jäsenvaltio toisin päätä,

audiovisuaalista mediapalvelua varten tehdyissä elokuvateoksissa, elokuvissa ja sarjoissa, urheiluohjelmissa ja kevyissä viihdeohjelmissa, tai

tapauksissa, joissa ei peritä maksua vaan ainoastaan tarjotaan ilmaiseksi tiettyjä tavaroita tai palveluja kuten tuotetarpeistoja ja palkintoja sisällytettäviksi ohjelmaan.

Ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetty poikkeus ei koske lastenohjelmia.

Ohjelmien, joissa on tuotesijoittelua, on täytettävä vähintään kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

niiden sisältöön tai televisiolähetysten osalta niiden lähetysaikaan ei saa missään olosuhteissa vaikuttaa siten, että sillä olisi vaikutusta mediapalvelun tarjoajan vastuuseen ja toimitukselliseen riippumattomuuteen;

b)

niissä ei suoraan kannusteta vastaanottajaa ostamaan tai vuokraamaan tavaroita tai palveluja, erityisesti tekemällä myynninedistämiseen tähtääviä viittauksia kyseisiin tavaroihin tai palveluihin;

c)

niissä ei aiheettomasti korosteta kyseistä tuotetta;

d)

katsojille ilmoitetaan selvästi tuotesijoittelusta. Tuotesijoittelua koskevat ohjelmat on asianmukaisesti yksilöitävä sellaisiksi ohjelman alussa ja lopussa sekä, katsojien mahdollisten väärinkäsitysten välttämiseksi, ohjelman alettua uudelleen mainoskatkon jälkeen.

Jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisesti päättää myöntää luvan poiketa edellä d alakohdassa säädetyistä vaatimuksista edellyttäen, ettei mediapalvelujen tarjoaja itse tai mediapalvelujen tarjoajan sidosyritys ole tuottanut tai tilannut kyseistä ohjelmaa.

3.   Ohjelmat eivät saa missään tapauksessa sisältää

tupakkatuotteiden tai savukkeiden tuotesijoittelua tai sellaisten yritysten harjoittamaa tuotesijoittelua, joiden pääasiallisena toimintana on savukkeiden tai muiden tupakkatuotteiden valmistus tai myynti, tai

sellaisten yksittäisten lääkkeiden tai lääketieteellisten hoitojen tuotesijoittelua, jotka ovat saatavissa ainoastaan lääkärin määräyksestä siinä jäsenvaltiossa, jonka lainkäyttövallan piiriin mediapalvelun tarjoaja kuuluu.

4.   Edellä olevien 1, 2 ja 3 kohdan säännöksiä sovelletaan ainoastaan 19 päivän joulukuuta 2009 jälkeen tuotettuihin ohjelmiin.”

8)

Lisätään luku seuraavasti:

”II b   LUKU

YKSINOMAAN TILATTAVIIN AUDIOVISUAALISIIN MEDIAPALVELUIHIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET

3 h artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niiden lainkäyttövallan piiriin kuuluvien mediapalvelun tarjoajien tarjoamat tilattavat audiovisuaaliset mediapalvelut, jotka voivat vakavasti haitata alaikäisten fyysistä, henkistä tai moraalista kehitystä, saatetaan tarjolle ainoastaan tavalla, jolla varmistetaan, etteivät alaikäiset normaalisti kuule tai näe näitä tilattavia audiovisuaalisia mediapalveluja.

3 i artikla

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden lainkäyttövallan piiriin kuuluvien mediapalvelun tarjoajien tarjoamilla tilattavilla audiovisuaalisilla mediapalveluilla edistetään mahdollisuuksien mukaan ja tarkoituksenmukaisin keinoin eurooppalaisten teosten tuotantoa ja saatavuutta. Tällaista teosten edistämistä voidaan toteuttaa muun muassa tällaisten palvelujen antamalla rahoituksella, joka kohdistuu eurooppalaisten teosten tuotantoon tai niitä koskevien oikeuksien hankkimiseen taikka sillä osuudella tai näkyvyydellä, joka tilattavien audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoajien tarjoamia ohjelmia koskevissa luetteloissa annetaan eurooppalaisille teoksille.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava viimeistään 19 päivänä joulukuuta 2011 sekä sen jälkeen neljän vuoden välein komissiolle kertomus 1 kohdan täytäntöönpanosta.

3.   Komissio antaa jäsenvaltioiden toimittamien tietojen ja riippumattoman tutkimuksen perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle 1 kohdan soveltamista koskevan kertomuksen, jossa se ottaa huomioon markkinoiden ja teknologian kehittymisen sekä kulttuurista monimuotoisuutta koskevan tavoitteen.”

9)

Lisätään luku seuraavasti:

”II c   LUKU

SÄÄNNÖKSET, JOTKA KOSKEVAT YKSINOIKEUKSIA JA LYHYITÄ UUTISIA TELEVISIOLÄHETYSTOIMINNASSA

3 j artikla

1.   Kukin jäsenvaltio voi toteuttaa yhteisön oikeuden mukaisesti toimenpiteitä varmistaakseen, että sen lainkäyttövallan piiriin kuuluvat lähetystoiminnan harjoittajat eivät lähetä yksinoikeudella tapahtumia, joilla kyseinen jäsenvaltio katsoo olevan erityistä yhteiskunnallista merkitystä, siten, että merkittävää osaa jäsenvaltion yleisöstä estetään seuraamasta näitä tapahtumia suorana tai nauhoitettuna lähetyksenä maksuttoman television kautta. Jos se toimii näin, kyseisen jäsenvaltion on laadittava luettelo sellaisista kansallisista tai muista kuin kansallisista tapahtumista, joilla se katsoo olevan erityistä yhteiskunnallista merkitystä. Näin menetellessään jäsenvaltion on toimittava selkeästi ja avoimesti sekä hyvissä ajoin. Sen on myös määritettävä, onko ohjelma näistä tapahtumista lähetettävä kokonaan tai osittain suorana lähetyksenä vai, jos se on tarpeen tai asianmukaista yleisen edun mukaisista objektiivisista syistä, kokonaan tai osittain nauhoitettuna lähetyksenä.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä 1 kohdan nojalla toteutetuista tai toteutettavista toimenpiteistä. Komissio tarkistaa kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksesta, että toimenpiteet ovat yhteisön oikeuden mukaisia, ja ilmoittaa niistä muille jäsenvaltioille. Komissio pyytää lausunnon 23 a artiklan nojalla perustetulta yhteyskomitealta. Se julkaisee toteutetut toimenpiteet viipymättä Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja vähintään kerran vuodessa yhdistetyn luettelon jäsenvaltioiden toteuttamista toimenpiteistä.

3.   Jäsenvaltioiden on lainsäädäntönsä puitteissa asianmukaisin keinoin varmistettava, että niiden lainkäyttövallan piiriin kuuluvat lähetystoiminnan harjoittajat eivät käytä tämän direktiivin julkaisemisen jälkeen hankkimiaan yksinoikeuksia tavalla, joka estää merkittävää osaa toisen jäsenvaltion yleisöstä seuraamasta tapahtumia, jotka toinen jäsenvaltio on määritellyt 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla kokonaan tai osittain suorana lähetyksenä lähetettäviksi tai, jos on tarpeen tai asianmukaista yleisen edun mukaisista objektiivisista syistä, kokonaan tai osittain nauhoitettuna lähetyksenä maksuttoman television kautta lähetettäviksi 1 kohdan mukaisesti.

3 k artikla

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteisön alueelle sijoittautuneet lähetystoiminnan harjoittajat voivat saada lyhyitä uutisraportteja varten käyttöönsä tasapuolisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin aineistoa yleisöä suuresti kiinnostavista tapahtumista, jotka niiden lainkäyttövaltaan kuuluva lähetystoiminnan harjoittaja lähettää yksinoikeudella.

2.   Jos käyttöoikeutta pyytäneen lähetystoiminnan harjoittajan kanssa samaan jäsenvaltioon sijoittautunut toinen lähetystoiminnan harjoittaja on saanut yksinoikeudet yleisöä suuresti kiinnostavaan tapahtumaan, käyttöoikeutta on pyydettävä viimeksi mainitulta lähetystoiminnan harjoittajalta.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava aineiston käyttöön saaminen sallimalla, että lähetystoiminnan harjoittajat voivat valita vapaasti lyhyitä otteita lähetyksestä huolehtivan lähetystoiminnan harjoittajan signaalista edellyttäen, että ne ainakin nimeävät aineistonsa lähteen, jollei tämä käytännön syistä ole mahdotonta.

4.   Vaihtoehtona 3 kohdalle jäsenvaltio voi ottaa käyttöön jonkin vastaavan järjestelmän, jolla aineiston käyttöön saaminen tasapuolisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin varmistetaan toisin keinoin.

5.   Lyhyitä otteita voidaan käyttää yksinomaan yleisissä uutisohjelmissa ja niitä saa tilattavissa audiovisuaalisissa mediapalveluissa käyttää vain, jos sama mediapalvelun tarjoaja tarjoaa saman ohjelman myöhemmin nauhoitettuna.

6.   Jäsenvaltioiden on, rajoittamatta 1–5 kohdan soveltamista, varmistettava oikeusjärjestelmiensä ja -käytäntöjensä mukaisesti, että tällaisten lyhyiden otteiden tarjoamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja ehdot, erityisesti mahdolliset korvausjärjestelyt, lyhyiden otteiden enimmäispituus ja niiden lähettämistä koskevat aikarajat, on määritelty. Jos korvaus suoritetaan, se ei saa ylittää käyttöön saamisesta suoraan aiheutuneita lisäkustannuksia.”

10)

Poistetaan 4 artiklan 1 kohdasta sanat ”6 artiklassa tarkoitetuille”.

11)

Kumotaan 6 ja 7 artikla.

12)

Korvataan IV luvun otsikko seuraavasti:

13)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

1.   Televisiomainonnan ja teleostoslähetysten on oltava helposti tunnistettavissa ja erotettavissa toimitetusta sisällöstä. Televisiomainonta ja teleostoslähetykset on erotettava selvästi muista ohjelmapalveluista kuva- ja/tai äänitunnuksella ja/tai tilan käyttöön liittyvin keinoin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta uusien mainostekniikoiden käyttöä.

2.   Yksittäiset mainospalat ja teleostosesitykset ovat muutoin kuin urheilutapahtumien lähetysten yhteydessä sallittuja ainoastaan poikkeuksellisesti.”

14)

Korvataan 11 artikla seuraavasti:

”11 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sijoitettaessa televisiomainoksia tai teleostoslähetyksiä ohjelmien keskelle ohjelmien eheys ei kärsi ohjelman luonnolliset tauot sekä ohjelman kesto ja luonne huomioon ottaen, eikä oikeuksien haltijoiden oikeuksia loukata.

2.   Televisiota varten tehtyjen elokuvien, lukuun ottamatta sarjoja, sarjafilmejä ja dokumenttiohjelmia, elokuvateosten ja uutisohjelmien lähetyksen saa keskeyttää televisiomainoksilla ja/tai teleostoslähetyksillä kerran kutakin aikataulun mukaista vähintään 30 minuutin jaksoa kohti. Lastenohjelmien lähetyksen saa keskeyttää mainoksilla ja/tai teleostoslähetyksillä kerran kutakin aikataulun mukaista vähintään 30 minuutin jaksoa kohti edellyttäen, että ohjelman aikataulun mukainen kesto on pitempi kuin 30 minuuttia. Uskonnollisten tilaisuuksien lähetyksiin ei saa sijoittaa televisiomainoksia eikä teleostoslähetyksiä.”

15)

Kumotaan 12 ja 13 artikla.

16)

Kumotaan 14 artiklan 1 kohta.

17)

Kumotaan 16 ja 17 artikla.

18)

Korvataan 18 artikla seuraavasti:

”18 artikla

1.   Mainospalojen ja teleostosesitysten osuus yhtä tasatuntien välistä tuntia kohti ei saa olla yli 20 prosenttia.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta lähetystoiminnan harjoittajan ilmoituksiin, jotka koskevat sen omia ohjelmia ja niihin suoraan liittyviä oheistuotteita, eikä sponsorointia koskeviin ilmoituksiin tai tuotesijoitteluun.”

19)

Korvataan 18 a artikla seuraavasti:

”18 a artikla

Teleostoslähetykset on yksilöitävä selkeästi kuva- ja äänitunnuksella, ja niiden yhtäjaksoisen keston on oltava vähintään 15 minuuttia.”

20)

Korvataan 19 artikla seuraavasti:

”19 artikla

Tämän direktiivin säännöksiä sovelletaan tarvittavin muutoksin televisiokanaviin, jotka on tarkoitettu yksinomaan mainontaa ja teleostoslähetyksiä varten sekä televisiokanaviin, jotka on tarkoitettu yksinomaan oman toiminnan edistämistä varten. Edellä olevaa III lukua sekä 11 artiklaa ja 18 artiklaa ei sovelleta näihin kanaviin.”

21)

Kumotaan 19 a artikla.

22)

Korvataan 20 artikla seuraavasti:

”20 artikla

Jäsenvaltiot voivat yhteisön oikeuden huomioon ottaen asettaa muita kuin 11 artiklan 2 kohdassa ja 18 artiklassa säädettyjä edellytyksiä sellaisten yksinomaan kansalliselle alueelle tarkoitettujen televisiolähetysten osalta, joita yleisö ei voi vastaanottaa suoraan tai välillisesti yhdessä tai useammassa muussa jäsenvaltiossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan soveltamista.”

23)

Korvataan V luvun otsikko seuraavasti:

24)

Kumotaan 22 a ja 22 b artikla.

25)

Korvataan VI luvun otsikko seuraavasti:

26)

Korvataan 23 a artiklan 2 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

edistää jäsenvaltioiden ja komission välistä tiedonvaihtoa audiovisuaalisten mediapalvelujen sääntelytoimenpiteitä koskevasta tilanteesta ja kehityksestä ottaen huomioon yhteisön politiikan audiovisuaalialalla sekä asiaan vaikuttavan teknisen kehityksen;”.

27)

Lisätään luku seuraavasti:

”VI b   LUKU

JÄSENVALTIOIDEN SÄÄNTELYELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

23 b artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet toimittaakseen erityisesti toimivaltaisten riippumattomien sääntelyelintensä avulla toisilleen sekä komissiolle tiedot, joita tämän direktiivin, erityisesti sen 2, 2 a ja 3 artiklan, säännösten soveltaminen edellyttää.”

28)

Kumotaan 25 ja 25 a artikla.

29)

Korvataan 26 artikla seuraavasti:

”26 artikla

Komissio antaa viimeistään 19 päivänä joulukuuta 2011 ja sen jälkeen kolmen vuoden välein Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tämän direktiivin soveltamisesta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia direktiivin mukauttamiseksi audiovisuaalisten mediapalvelujen alan kehityksen ja erityisesti teknologian tuoreimman kehityksen, alan kilpailukyvyn sekä kaikissa jäsenvaltioissa saavutetun medialukutaidon tason edellyttämällä tavalla.

Tässä kertomuksessa arvioidaan myös lastenohjelmiin liitettyä tai ohjelmien sisältämää mainontaa ja erityisesti sitä, onko tähän direktiiviin sisältyvillä määrää ja laatua koskevilla säännöillä saavutettu tarvittava suojelun taso.”

2 artikla

Muutetaan kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä 27 päivänä lokakuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2006/2004 (30) seuraavasti:

Korvataan liitteessä ”3 artiklassa tarkoitetut direktiivit ja asetukset” oleva 4 kohta seuraavasti:

”4.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 89/552/ETY, annettu 3 päivänä lokakuuta 1989, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (31): 3 h ja 3 i artikla sekä 10–20 artikla. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna … päivänä … kuuta … annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/65/EY (32).

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 19 päivänä joulukuuta 2009. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä joulukuuta 2007.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. LOBO ANTUNES


(1)  EUVL C 318, 23.12.2006, s. 202.

(2)  EUVL C 51, 6.3.2007, s. 7.

(3)  Euroopan parlamentin lausunto annettu 13. joulukuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 15. lokakuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 29. marraskuuta 2007.

(4)  Neuvoston direktiivi 89/552/ETY, annettu 3 päivänä lokakuuta 1989, televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23). Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/36/EY (EYVL L 202, 30.7.1997, s. 60).

(5)  EUVL C 285 E, 22.11.2006, s. 126.

(6)  EUVL C 293 E, 2.12.2006, s. 155.

(7)  EUVL C 296 E, 6.12.2006, s. 104.

(8)  EUVL L 201, 25.7.2006, s. 15.

(9)  EYVL C 30, 5.2.1999, s. 1.

(10)  Euroopan parlamentin päätöslauselma aiheesta ”Televisio ilman rajoja” (EUVL C 76 E, 25.3.2004, s. 453).

(11)  Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:ssa ja varsinkin Italiassa tapahtuvasta sananvapauden ja tiedonvälityksen perusoikeuksien rikkomisesta (perusoikeuskirjan 11 artiklan 2 kohta) (EUVL C 104 E, 30.4.2004, s. 1026).

(12)  Euroopan parlamentin päätöslauselma ”televisio ilman rajoja” -direktiivin 89/552/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/36/EY, 4 ja 5 artiklan soveltamisesta vuosina 2001–2002 (EUVL C 193 E, 17.8.2006, s. 117).

(13)  EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.

(14)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 2006/96/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 81).

(15)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 717/2007 (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 32).

(16)  EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1.

(17)  Asia C-56/96 VT4, tuomion 22 kohta; asia C-212/97 Centros v. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen; ks. myös asia C-11/95, komissio v. Belgian kuningaskunta ja asia C-14/96, Paul Denuit.

(18)  Asia C-212/97, Centros v. Erhvervs-og Selskabsstyrelsen; asia C-33/74, Van Binsbergen v. Bestuur van de Bedrijfsvereniging; asia C-23/93, TV 10 SA v. Commissariaat voor de Media, 21 kohta.

(19)  Asia C-355/98, komissio v. Belgia, Kok. 2000, s. I-1221, tuomion 28 kohta ja asia C-348/96, Calfa, Kok. 1999, s. I-11, tuomion 23 kohta.

(20)  EUVL L 378, 27.12.2006, s. 72.

(21)  EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10.

(22)  Asia C-89/04, Mediakabel.

(23)  EUVL L 13, 20.1.2004, s. 44.

(24)  EUVL C 102, 28.4.2004, s. 2.

(25)  EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.

(26)  EUVL L 152, 20.6.2003, s. 16.

(27)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1901/2006 (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 1).

(28)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9. Oikaisu EUVL L 12, 18.1.2007, s. 3.

(29)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

(30)  EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2005/29/EY (EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22).

(31)  EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23.

(32)  EUVL L 332, 18.12.2007, s. 27”.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

18.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 332/46


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä marraskuuta 2007,

Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisen henkilöiden takaisinottoa koskevan sopimuksen tekemisestä

(2007/839/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 63 artiklan 3 kohdan b alakohdan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut Euroopan yhteisön puolesta henkilöiden takaisinottoa koskevan sopimuksen Ukrainan kanssa.

(2)

Sopimus on neuvoston 12 päivänä kesäkuuta 2007 tekemän päätöksen mukaisesti allekirjoitettu Euroopan yhteisön puolesta 18 päivänä kesäkuuta 2007, sillä edellytyksellä, että se tehdään myöhemmin.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä.

(4)

Sopimuksella perustetaan takaisinoton sekakomitea, joka vahvistaa oman työjärjestyksensä. Tässä tapauksessa on tarkoituksenmukaista säätää yksinkertaistetun menettelyn noudattamisesta yhteisön kannan vahvistamisessa.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut haluavansa osallistua tämän päätöksen tekemiseen ja soveltamiseen.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Irlanti ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen, eikä se siten sido Irlantia eikä sitä sovelleta siihen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mainitun pöytäkirjan 4 artiklan soveltamista.

(7)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen, eikä se siten sido Tanskaa eikä sitä sovelleta siihen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Ukrainan välinen henkilöiden takaisinottoa koskeva sopimus.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa sopimuksen 20 artiklan 2 kohdassa määrätyn ilmoituksen (2).

3 artikla

Komissio edustaa yhteisöä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avustamana sopimuksen 15 artiklalla perustetussa takaisinoton sekakomiteassa.

4 artikla

Komissio vahvistaa takaisinoton sekakomiteassa esitettävän yhteisön kannan sopimuksen 15 artiklan 5 kohdan edellyttämästä komitean työjärjestyksen vahvistamisesta kuultuaan asiasta neuvoston nimeämää erityiskomiteaa.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. LINO


(1)  Lausunto annettu 13. marraskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Euroopan yhteisön ja Ukrainan välinen

SOPIMUS

henkilöiden takaisinotosta

EUROOPAN YHTEISÖ,

jäljempänä ’yhteisö’,

ja

UKRAINA,

jäljempänä ’sopimuspuolet’, jotka

OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET lujittaa yhteistyötään torjuakseen laitonta maahanmuuttoa entistä tehokkaammin,

OVAT HUOLISSAAN järjestäytyneiden rikollisryhmien toiminnan merkittävästä lisääntymisestä maahanmuuttajien salakuljetuksessa,

HALUAVAT ottaa käyttöön tämän sopimuksen mukaisesti ja vastavuoroisuutta noudattaen nopeat ja tehokkaat menettelyt sellaisten henkilöiden tunnistamiseksi ja palauttamiseksi turvallisesti ja sääntöjenmukaisesti, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon ja maassa oleskelun edellytyksiä Ukrainan tai jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion alueella, ja helpottaa tällaisten henkilöiden kauttakulkua yhteistyön hengessä,

KATSOVAT, että Ukrainan ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden olisi soveltuvissa tapauksissa parhaansa mukaan pyrittävä lähettämään alueelleen laittomasti tulleet kolmansien maiden kansalaiset ja kansalaisuudettomat henkilöt takaisin alkuperävaltioon tai asuinvaltioon,

TIEDOSTAVAT TARPEEN kunnioittaa ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, ja korostavat, että tämä sopimus ei rajoita yhteisön, Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Ukrainan oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka johtuvat 10 päivänä joulukuuta 1948 annetusta ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta julistuksesta ja kansainvälisestä oikeudesta, erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta 4 päivänä marraskuuta 1950 tehdystä eurooppalaisesta yleissopimuksesta, 28 päivänä heinäkuuta 1951 tehdystä pakolaisten oikeusasemaa koskevasta yleissopimuksesta ja 31 päivänä tammikuuta 1967 tehdystä pakolaisten oikeusasemaa koskevasta pöytäkirjasta, 19 päivänä joulukuuta 1966 tehdystä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevasta kansainvälisestä yleissopimuksesta ja rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevista kansainvälisistä yleissopimuksista,

OTTAVAT HUOMIOON, että Ukrainan ja yhteisön yhteistyö takaisinottoa ja niiden välistä matkustamista koskevissa asioissa on yhteisen edun mukaista,

OTTAVAT HUOMIOON, että tämän sopimuksen määräyksiä, jotka sisältyvät Euroopan yhteisön perustamissopimuksen IV osaston soveltamisalaan, ei sovelleta Tanskan kuningaskuntaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen liitteenä olevan, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan mukaisesti,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

a)

’sopimuspuolilla’ Ukrainaa ja yhteisöä;

b)

’jäsenvaltiolla’ Euroopan unionin jäsenvaltiota, Tanskan kuningaskuntaa ja Irlannin tasavaltaa lukuun ottamatta;

c)

’jäsenvaltion kansalaisella’ henkilöä, jolla on jäsenvaltion kansalaisuus, sellaisena kuin se määritellään yhteisön tarpeita varten;

d)

’Ukrainan kansalaisella’ henkilöä, jolla on Ukrainan kansalaisuus;

e)

’kolmannen maan kansalaisella’ henkilöä, jolla on jonkin muun valtion kuin Ukrainan tai jäsenvaltion kansalaisuus;

f)

’kansalaisuudettomalla henkilöllä’ henkilöä, jolla ei ole kansalaisuutta;

g)

’oleskeluluvalla’ minkä tahansa tyyppistä Ukrainan tai jonkin jäsenvaltion myöntämää lupaa, joka oikeuttaa henkilön oleskelemaan asianomaisen valtion alueella. Sillä ei tarkoiteta määräaikaisia lupia oleskella alueella turvapaikkahakemusta, pakolaisasemaa koskevaa hakemusta tai oleskelulupahakemusta käsiteltäessä;

h)

’viisumilla’ Ukrainan tai jonkin jäsenvaltion myöntämää lupaa tai tekemää päätöstä, joka on edellytyksenä maahantulolle asianomaisessa valtiossa tai sen alueen kautta kulkemiselle. Sillä ei tarkoiteta lentoaseman kauttakulkuviisumeita;

i)

’pyynnön esittävällä valtiolla’ ja ’pyynnön esittäneellä valtiolla’ valtiota (Ukrainaa tai jotakin jäsenvaltiota), joka on tämän sopimuksen 5 artiklan mukaisen takaisinottopyynnön tai 11 artiklan mukaisen kauttakulkupyynnön esittäjä;

j)

’pyynnön vastaanottavalla valtiolla’ ja ’pyynnön vastaanottaneella valtiolla’ valtiota (Ukrainaa tai jotakin jäsenvaltiota), jolle tämän sopimuksen 5 artiklan mukainen takaisinottopyyntö tai 11 artiklan mukainen kauttakulkupyyntö on osoitettu;

k)

’toimivaltaisella viranomaisella’ Ukrainan tai jonkin jäsenvaltion kansallista viranomaista, joka vastaa tämän sopimuksen täytäntöönpanosta sopimuksen 16 artiklan mukaisesti;

l)

’rajavyöhykkeellä’ aluetta, joka ulottuu enintään 30 kilometrin päähän jäsenvaltion ja Ukrainan välisestä yhteisestä maarajasta, tai jäsenvaltiossa taikka Ukrainassa olevaa merisatama-aluetta, tullin alueet mukaan luettuina, tai kansainvälisen lentoaseman aluetta.

I   JAKSO

TAKAISINOTTOVELVOLLISUUDET

2 artikla

Omien kansalaisten takaisinotto

1.   Pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio ottaa pyynnön esittäneen valtion pyynnöstä, ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia, takaisin kaikki henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon tai oleskelun edellytyksiä pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueella, jos tämän sopimuksen 6 artiklan mukaisesti esitetään näyttö siitä, että asianomaiset henkilöt ovat pyynnön vastaanottaneen valtion kansalaisia.

Sama koskee myös sellaisia henkilöitä, jotka tultuaan pyynnön esittäneen valtion alueelle ovat luopuneet pyynnön vastaanottaneen valtion kansalaisuudesta, mutta eivät ole saaneet pyynnön esittäneen valtion kansalaisuutta.

2.   Pyynnön vastaanottanut valtio myöntää takaisinotettavalle henkilölle tarvittaessa ja viipymättä matkustusasiakirjan, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta. Matkustusasiakirja myönnetään takaisinotettavan henkilön tahdosta riippumatta. Jos asianomaista henkilöä ei voida oikeudellisista tai tosiasioihin perustuvista syistä siirtää alun perin myönnetyn matkustusasiakirjan voimassaoloaikana, pyynnön vastaanottanut valtio pidentää matkustusasiakirjan voimassaoloaikaa tai tarvittaessa myöntää uuden matkustusasiakirjan, jonka voimassaoloaika on yhtä pitkä, 14 vuorokauden kuluessa. Jos pyynnön vastaanottanut valtio ei ole 14 vuorokauden kuluessa myöntänyt matkustusasiakirjaa, pidentänyt sen voimassaoloaikaa tai tarvittaessa uusinut sitä, pyynnön vastaanottaneen valtion katsotaan hyväksyvän matkustusasiakirjan, jonka voimassaolo on päättynyt.

3 artikla

Kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinotto

1.   Pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio ottaa pyynnön esittäneen valtion pyynnöstä, ja edellyttämättä muita kuin tässä sopimuksessa tarkoitettuja muodollisuuksia, takaisin sellaiset kolmansien maiden kansalaiset tai kansalaisuudettomat henkilöt, jotka eivät ole täyttäneet tai eivät enää täytä maahantulon tai oleskelun edellytyksiä pyynnön esittäneen jäsenvaltion alueella, jos tämän sopimuksen 7 artiklan mukaisesti esitetään näyttö siitä, että

a)

asianomaiset henkilöt ovat tulleet jäsenvaltion alueelle laittomasti suoraan Ukrainan alueelta tai Ukrainan alueelle suoraan jäsenvaltion alueelta;

b)

asianomaisilla henkilöillä oli maahan tullessaan pyynnön vastaanottaneen valtion myöntämä voimassa oleva oleskelulupa;

tai

c)

asianomaisilla henkilöillä oli maahan tullessaan pyynnön vastaanottaneen valtion myöntämä voimassa oleva viisumi ja he tulivat pyynnön esittäneen valtion alueelle suoraan pyynnön vastaanottaneen valtion alueelta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua takaisinottovelvollisuutta ei sovelleta, jos

a)

kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on ainoastaan kulkenut pyynnön vastaanottaneen valtion kansainvälisen lentoaseman kautta; tai

b)

pyynnön esittänyt valtio on myöntänyt kolmannen maan kansalaiselle tai kansalaisuudettomalle henkilölle ennen kyseisen henkilön saapumista jäsenvaltion alueelle tai sen jälkeen viisumin tai oleskeluluvan, paitsi jos

i)

kyseisellä henkilöllä on pyynnön vastaanottaneen valtion myöntämä viisumi tai oleskelulupa, jonka voimassaoloaika on pidempi; tai

ii)

pyynnön esittäneen valtion myöntämä viisumi tai oleskelulupa on saatu väärennettyjen asiakirjojen perusteella;

c)

kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö ei tarvitse viisumia tullessaan pyynnön esittäneen valtion alueelle.

3.   Jos on kyse jäsenvaltioista, 1 kohdan b ja/tai c alakohdassa tarkoitettu takaisinottovelvollisuus koskee viisumin tai oleskeluluvan myöntänyttä jäsenvaltiota. Jos vähintään kaksi jäsenvaltiota on myöntänyt viisumin tai oleskeluluvan, 1 kohdan b ja/tai c alakohdassa tarkoitettu takaisinottovelvollisuus koskee jäsenvaltiota, joka on myöntänyt kauemmin voimassa olevan asiakirjan, tai jos yhden tai useamman asiakirjan voimassaolo on jo päättynyt, velvollisuus koskee jäsenvaltiota, jonka myöntämä asiakirja on yhä voimassa. Jos kaikkien asiakirjojen voimassaolo on jo päättynyt, 1 kohdan b ja/tai c alakohdassa tarkoitettu takaisinottovelvollisuus koskee jäsenvaltiota, joka on myöntänyt asiakirjan, jonka voimassaolo on päättynyt viimeksi. Jos kyseisellä henkilöllä ei ole mitään mainituista asiakirjoista, 1 kohdassa tarkoitettu takaisinottovelvollisuus koskee jäsenvaltiota, josta henkilö on viimeksi poistunut.

4.   Kun pyynnön vastaanottanut valtio on antanut myöntävän vastauksen takaisinottopyyntöön, pyynnön esittänyt jäsenvaltio myöntää henkilölle, jonka takaisinotto on hyväksytty, pyynnön vastaanottaneen valtion tunnustaman matkustusasiakirjan. Jos pyynnön esittänyt valtio on EU:n jäsenvaltio, matkustusasiakirja on 30 päivänä marraskuuta 1994 annetussa neuvoston suosituksessa olevan mallin mukainen EU:n vakiomuotoinen matkustusasiakirja karkottamista varten (liite 7). Jos pyynnön esittänyt valtio on Ukraina, matkustusasiakirja on Ukrainan paluutodistus (liite 8).

4 artikla

Erehdyksessä tapahtunut takaisinotto

Pyynnön esittänyt valtio ottaa takaisin pyynnön vastaanottaneen valtion takaisinottaman henkilön, jos kyseisen henkilön siirtoa seuraavien kolmen kuukauden kuluessa todetaan, että tämän sopimuksen 2 tai 3 artiklassa vahvistetut edellytykset eivät täyty.

Tällaisissa tapauksissa sovelletaan tähän sopimukseen sisältyviä, menettelyä koskevia määräyksiä tarvittavin muutoksin, ja lisäksi pyynnön vastaanottanut valtio ilmoittaa kaikki käytettävissä olevat tiedot takaisinotettavan henkilön todellisesta henkilöllisyydestä ja kansalaisuudesta.

II   JAKSO

TAKAISINOTTOMENETTELY

5 artikla

Takaisinottopyyntö

1.   Ellei 2 kohdasta muuta johdu, 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen velvoitteiden perusteella takaisinotettavan henkilön siirtäminen edellyttää takaisinottopyynnön esittämistä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Jos takaisinotettavalla henkilöllä on voimassa oleva matkustusasiakirja tai henkilötodistus ja, jos hän on kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö, takaisinottavan valtion myöntämä voimassa oleva viisumi tai oleskelulupa, henkilö voidaan siirtää ilman, että pyynnön esittävän valtion tarvitsee esittää pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle takaisinottopyyntöä tai kirjallista ilmoitusta.

3.   Jos henkilö on otettu kiinni pyynnön esittävän valtion rajavyöhykkeellä 48 tunnin kuluessa siitä, kun hän on ylittänyt valtion rajan (satamat ja lentoasemat mukaan luettuina) laittomasti suoraan pyynnön vastaanottavan valtion alueelta, pyynnön esittävä valtio voi esittää takaisinottopyynnön kahden päivän kuluessa kyseisen henkilön kiinniotosta (nopeutettu menettely), sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

4.   Takaisinottopyynnössä on oltava seuraavat tiedot:

a)

kaikki takaisinotettavasta henkilöstä saatavilla olevat henkilötiedot (esim. etunimet, sukunimet, syntymäaika ja -paikka, sukupuoli ja viimeisin kotipaikka);

b)

kansalaisuutta koskeva näyttö, kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton ehdot.

5.   Takaisinottopyynnössä on tarvittaessa oltava myös seuraavat tiedot:

a)

tieto siitä, että siirrettävä henkilö saattaa tarvita apua tai hoitoa, edellyttäen, että henkilö on nimenomaan antanut luvan tiedon välittämiseen;

b)

tieto muusta suoja- tai turvatoimenpiteestä, joka saattaa olla tarpeen yksittäisessä siirtotapauksessa.

6.   Takaisinottopyynnöissä käytettävä yhteinen lomake on tämän sopimuksen liitteenä 5.

6 artikla

Kansalaisuutta koskeva näyttö

1.   Tämän sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu pyynnön vastaanottaneen valtion kansalaisuus voidaan

a)

osoittaa millä tahansa tämän sopimuksen liitteessä 1 luetelluista asiakirjoista myös niiden voimassaolon päätyttyä. Jos tällaisia asiakirjoja esitetään, pyynnön vastaanottanut valtio tunnustaa kansalaisuuden ilman lisätutkimuksia. Kansalaisuutta koskevaa näyttöä ei voida esittää väärennetyillä asiakirjoilla;

b)

todeta minkä tahansa tämän sopimuksen liitteessä 2 luetellun asiakirjan perusteella myös niiden voimassaolon päätyttyä. Jos tällaisia asiakirjoja esitetään, pyynnön vastaanottanut valtio katsoo kansalaisuuden tulleen todetuksi, ellei se voi toisin todistaa tutkittuaan asiaa yhdessä pyynnön esittäneen valtion toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Kansalaisuutta ei voida todeta väärennettyjen asiakirjojen perusteella.

2.   Jos mitään liitteissä 1 ja 2 luetelluista asiakirjoista ei voida esittää, pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltaiset diplomaattiset edustustot kuulevat takaisinotettavaa henkilöä 10 vuorokauden kuluessa tämän kansalaisuuden todentamiseksi. Määräaika alkaa takaisinottopyynnön vastaanottamisesta.

7 artikla

Kolmansien maiden kansalaisia ja kansalaisuudettomia henkilöitä koskeva näyttö

1.   Tämän sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytykset voidaan

a)

osoittaa millä tahansa tämän sopimuksen liitteessä 3 a luetelluista asiakirjoista. Jos tällaisia asiakirjoja esitetään, pyynnön vastaanottanut valtio tunnustaa laittoman maahantulon pyynnön esittäneen valtion alueelle (tai jäsenvaltioiden alueelle, jos pyynnön vastaanottanut valtio on Ukraina) sen alueen kautta;

b)

todeta minkä tahansa tämän sopimuksen liitteessä 3 b mainitun asiakirjan perusteella. Jos tällaisia asiakirjoja esitetään, pyynnön vastaanottanut valtio tutkii asian ja antaa vastauksensa 20 vuorokauden kuluessa. Jos vastaus on myönteinen tai jos vastausta ei anneta määräaikaan mennessä, pyynnön vastaanottanut valtio tunnustaa laittoman maahantulon pyynnön esittäneen valtion alueelle (tai jäsenvaltioiden alueelle, jos pyynnön vastaanottanut valtio on Ukraina) sen alueen kautta.

2.   Tämän sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu laiton maahantulo pyynnön esittäneen valtion alueelle todetaan asianomaisen henkilön matkustusasiakirjoista, joista puuttuu pyynnön esittäneen valtion alueelle saapumisen edellyttämä viisumi tai muu oleskelulupa. Myös pyynnön esittävän valtion ilmoitusta siitä, että asianomaiselta henkilöltä on todettu puuttuvan tarvittavat matkustusasiakirjat, viisumi tai oleskelulupa, pidetään lähtökohtaisesti näyttönä laittomasta maahantulosta, oleskelusta tai asumisesta.

3.   Tämän sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytykset voidaan:

a)

osoittaa millä tahansa tämän sopimuksen liitteessä 4 a luetelluista asiakirjoista. Jos tällaisia asiakirjoja esitetään, pyynnön vastaanottanut valtio tunnustaa ilman lisätutkimuksia henkilön asuvan alueellaan;

b)

todeta minkä tahansa tämän sopimuksen liitteessä 4 b mainitun asiakirjan perusteella. Jos tällaisia asiakirjoja esitetään, pyynnön vastaanottanut valtio tutkii asian ja antaa vastauksensa 20 vuorokauden kuluessa. Jos vastaus on myönteinen tai jos ei toisin osoiteta tai jos vastausta ei anneta määräaikaan mennessä, pyynnön vastaanottanut valtio tunnustaa asianomaisten henkilöiden oleskelun alueellaan.

4.   Näyttöä kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden takaisinoton edellytyksistä ei voida esittää väärennetyillä asiakirjoilla.

8 artikla

Määräajat

1.   Takaisinottopyyntö on esitettävä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään vuoden kuluttua siitä, kun pyynnön esittävän valtion toimivaltainen viranomainen on saanut tietää, että kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö ei ole täyttänyt tai ei enää täytä maahantulolle, oleskelulle tai asumiselle asetettuja edellytyksiä.

Takaisinottovelvollisuutta ei ole, jos tällaisia henkilöitä koskeva takaisinottopyyntö esitetään mainitun määräajan päätyttyä. Jos pyyntöä ei voida oikeudellisten tai tosiasiallisten esteiden vuoksi esittää ajoissa, määräaikaa pidennetään pyynnöstä enintään 30 vuorokauteen.

2.   Takaisinottopyyntöön on 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 7 artiklan 3 kohdan b alakohdassa mainittuja poikkeavia määräaikoja lukuun ottamatta vastattava ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa 14 vuorokauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos pyyntöön ei voida oikeudellisten tai tosiasiallisten esteiden vuoksi vastata ajoissa, määräaikaa pidennetään asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä kaikissa tapauksissa enintään 30 vuorokauteen.

3.   Jos takaisinottopyyntö on esitetty nopeutetussa menettelyssä (5 artiklan 3 kohta), pyyntöön on vastattava kahden työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona pyyntö on vastaanotettu. Pyyntöön vastaamisen määräaikaa voidaan tarvittaessa pidentää yhdellä työpäivällä pyynnön vastaanottaneen valtion asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä, jos pyynnön esittänyt valtio tämän hyväksyy.

4.   Jos vastausta ei ole annettu tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen määräaikojen kuluessa, katsotaan, että siirtoon on suostuttu.

5.   Pyynnön esittäneelle valtiolle on ilmoitettava takaisinoton epäämisen syyt.

6.   Kun suostumus on annettu tai kun 2 kohdan mukaiset määräajat ovat umpeutuneet, asianomainen henkilö siirretään viipymättä noudattaen tämän sopimuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja järjestelyjä, joista toimivaltaiset viranomaiset ovat sopineet. Määräaikaa voidaan pyynnön esittäneen valtion pyynnöstä pidentää ajalla, joka tarvitaan siirron oikeudellisten tai käytännön esteiden ratkaisemiseen.

9 artikla

Siirtoa koskevat järjestelyt ja kuljetustavat

1.   Ennen kuin henkilö siirretään, pyynnön esittäneen valtion ja pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltaiset viranomaiset sopivat kirjallisesti etukäteen siirtoajankohtaan, maahantulopaikkaan, mahdolliseen saattamiseen ja muihin siirtoon liittyviin seikkoihin liittyvistä järjestelyistä.

2.   Siirtämiseen voidaan käyttää mitä tahansa kuljetustapaa, mukaan lukien ilma-, maa- ja merikuljetukset. Ilmateitse tapahtuvassa siirtämisessä ei edellytetä pyynnön esittäneen valtion tai pyynnön vastaanottaneen valtion kansallisten lentoyhtiöiden tai henkilöstön käyttöä, ja siihen voidaan käyttää sekä reitti- että tilauslentoa. Jos siirtämistä varten tarvitaan saattaja, tämän ei tarvitse olla pyynnön esittäneen valtion toimivaltainen henkilö, vaan riittää, että tämä on Ukrainan tai minkä tahansa jäsenvaltion toimivaltainen henkilö.

III   JAKSO

KAUTTAKULKU

10 artikla

Periaatteet

1.   Jäsenvaltioiden ja Ukrainan olisi rajoitettava kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kauttakulku tapauksiin, joissa kyseisiä henkilöitä ei voida palauttaa suoraan määrävaltioon.

2.   Pyynnön vastaanottanut valtio sallii kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden kulun alueensa kautta, jos asianomaisten henkilöiden jatkokuljetus mahdollisten muiden kauttakulkuvaltioiden kautta ja takaisinotto määrävaltioon on taattu.

3.   Kolmansien maiden kansalaisten tai kansalaisuudettomien henkilöiden kauttakulku toteutetaan saattajaa käyttäen, jos pyynnön vastaanottanut valtio tätä pyytää. Menettelyt, joita saattajaa käyttäen toteutettavassa kauttakulussa noudatetaan, vahvistetaan täytäntöönpanopöytäkirjoissa 16 artiklan mukaisesti.

4.   Pyynnön vastaanottanut valtio voi evätä kauttakulun

a)

jos kolmannen maan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö on todellisessa vaarassa joutua kidutetuksi tai epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi, saada kuolemanrangaistuksen tai joutua vainotuksi rodun, uskonnon, kansalaisuuden, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai poliittisten mielipiteiden vuoksi määrävaltiossa tai muussa kauttakulkuvaltiossa;

b)

jos kolmannen maan kansalaista tai kansalaisuudetonta henkilöä vastaan aiotaan panna vireille rikosoikeudenkäynti tai hänelle aiotaan langettaa rikosoikeudellisia seuraamuksia pyynnön vastaanottaneessa valtiossa tai muussa kauttakulkuvaltiossa; tai

c)

pyynnön vastaanottaneen valtion kansanterveyteen, kansalliseen turvallisuuteen, yleiseen järjestykseen tai muihin kansallisiin etuihin liittyvistä syistä.

5.   Pyynnön vastaanottanut valtio voi peruuttaa minkä tahansa myönnetyn luvan, jos tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitetut olosuhteet syntyvät tai ilmenevät myöhemmin ja estävät kauttakulun toteuttamisen taikka jos jatkoyhteys mahdollisiin kauttakulkuvaltioihin tai takaisinotto määrävaltioon ei ole enää taattu.

11 artikla

Kauttakulkumenettely

1.   Kauttakulkua koskeva pyyntö on esitettävä pyynnön vastaanottavan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallisena ja siinä on oltava seuraavat tiedot:

a)

kauttakulkutapa (ilmateitse, maitse tai meritse), kauttakulkureitti, mahdolliset muut kauttakulkuvaltiot ja lopullinen määrävaltio;

b)

asianomaisen henkilön henkilötiedot (etunimi, sukunimi, syntymänimi, henkilön käyttämät tai hänestä käytetyt muut nimet tai peitenimet, syntymäaika, sukupuoli ja mahdollisuuksien mukaan syntymäpaikka, kansalaisuus, kieli sekä matkustusasiakirjan laji ja numero);

c)

suunniteltu maahantulopaikka, kauttakulun ajankohta ja mahdollinen saattajien käyttö;

d)

ilmoitus siitä, että pyynnön esittävä valtio katsoo 10 artiklan 2 kohdan mukaisten edellytysten täyttyvän ja ettei syytä 10 artiklan 4 kohdan mukaiselle kauttakulun epäämiselle ole tiedossa.

Kauttakulkupyynnöissä käytettävä yhteinen lomake on tämän sopimuksen liitteessä 6.

2.   Pyynnön vastaanottanut valtio ilmoittaa kirjallisesti pyynnön esittäneelle valtiolle 10 vuorokauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta suostumuksensa kauttakulkuun sekä vahvistaa maahantulopaikan ja suunnitellun ajankohdan tai ilmoittaa kyseiselle valtiolle kauttakulkupyynnön epäämisestä perusteluineen.

3.   Jos kauttakulku tapahtuu ilmateitse, takaisinotettava henkilö ja mahdollisilla saattajilla ei ole velvollisuutta hankkia lentokentän kauttakulkuviisumia.

4.   Pyynnön vastaanottaneen valtion toimivaltaiset viranomaiset avustavat keskinäisten neuvottelujensa perusteella kauttakulussa erityisesti huolehtimalla kyseisten henkilöiden valvonnasta ja antamalla käyttöön tätä varten tarvittavat välineet.

IV   JAKSO

KUSTANNUKSET

12 artikla

Kuljetus- ja kauttakulkukustannukset

Pyynnön esittänyt valtio vastaa kaikista tämän sopimuksen mukaisesta takaisinotosta ja kauttakulusta aiheutuvista kuljetuskustannuksista pyynnön vastaanottaneen valtion rajanylityspaikkaan saakka, kuten myös tämän sopimuksen 4 artiklan mukaisesti tapahtuvaan henkilöiden paluuseen liittyvistä pyynnön vastaanottaneelle valtiolle aiheutuvista kuljetus- ja ylläpitokustannuksista. Tämä ei kuitenkaan vaikuta jäsenvaltioiden ja Ukrainan toimivaltaisten viranomaisten oikeuteen periä kyseiset kustannukset asianomaisilta henkilöiltä tai kolmansilta.

V   JAKSO

TIETOSUOJA JA RAJOITTAMATTOMUUSLAUSEKE

13 artikla

Tietosuoja

1.   Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan, jos joko Ukrainan tai jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tarvitsevat niitä tämän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Ukrainan toimivaltaiset viranomaiset noudattavat tietojen luovuttamisessa ja käsittelyssä asiaa koskevaa Ukrainan lainsäädäntöä, ja jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset noudattavat direktiivin 95/46/EY säännöksiä sekä kyseisen direktiivin nojalla annettua oman jäsenvaltionsa kansallista lainsäädäntöä.

2.   Lisäksi noudatetaan seuraavia periaatteita:

a)

Henkilötietoja on käsiteltävä oikeudenmukaisesti ja lainsäädäntöä noudattaen.

b)

Henkilötietojen keräämisen erikseen määritellyn, nimenomaisen ja perustellun tarkoituksen on oltava tämän sopimuksen täytäntöönpaneminen, eikä tietoja luovuttava tai vastaanottava viranomainen saa myöhemmin käsitellä niitä tämän tarkoituksen kanssa ristiriitaisella tavalla.

c)

Henkilötietojen on oltava riittäviä ja olennaisia eikä niitä saa olla liikaa suhteessa niiden keräämistarkoitukseen ja/tai myöhempään käsittelytarkoitukseen; ainoastaan seuraavia henkilötietoja voidaan luovuttaa:

i)

siirrettävän henkilön tarkat henkilötiedot (etunimet, sukunimet, henkilön käyttämät tai hänestä käytetyt muut nimet tai peitenimet, sukupuoli, siviilisääty, syntymäaika ja -paikka, nykyinen ja mahdollinen aikaisempi kansalaisuus),

ii)

passi, henkilötodistus tai ajokortti ja muut henkilöllisyyttä osoittavat ja matka-asiakirjat (numero, voimassaoloaika, myöntämispäivämäärä, asiakirjan myöntänyt viranomainen ja myöntämispaikka),

iii)

pysähtymispaikat ja matkareitit,

iv)

muut tiedot siirrettävän henkilön tunnistamiseksi tai tämän sopimuksen mukaisten takaisinottoedellytysten tarkastelemiseksi.

d)

Henkilötietojen on oltava paikkansapitäviä ja tarvittaessa ajantasaisia.

e)

Henkilötiedot on säilytettävä muodossa, josta tietojen kohteet ovat tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten tiedot on kerätty tai joita varten niitä myöhemmin käsitellään.

f)

Sekä henkilötiedot luovuttavan toimivaltaisen viranomaisen että tiedot vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet henkilötietojen oikaisemiseksi tai tuhoamiseksi taikka niihin pääsyn estämiseksi, jos tietojen käsittely ei ole tämän artiklan määräysten mukaista, erityisesti siitä syystä, että tiedot eivät ole riittäviä, olennaisia tai paikkansapitäviä tai että tietoja on käsittelyn tarkoituksen kannalta liikaa. Tietojen oikaisusta, tuhoamisesta tai niihin pääsyn estämisestä on ilmoitettava toiselle sopimuspuolelle.

g)

Henkilötiedot vastaanottaneen viranomaisen on pyynnöstä ilmoitettava tiedot luovuttaneelle viranomaiselle luovutettujen tietojen käytöstä ja niiden avulla saaduista tuloksista.

h)

Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain toimivaltaisille viranomaisille. Tietojen välittäminen edelleen muille tahoille edellyttää tiedot luovuttaneen viranomaisen etukäteen antamaa suostumusta.

i)

Henkilötiedot luovuttaneella viranomaisella ja tiedot vastaanottaneella viranomaisella on velvollisuus pitää kirjaa henkilötietojen luovuttamisesta ja vastaanottamisesta.

14 artikla

Rajoittamattomuuslauseke

1.   Tämä sopimus ei rajoita sellaisten yhteisöön, jäsenvaltioihin ja Ukrainaan sovellettavien oikeuksien, velvoitteiden ja vastuiden soveltamista, jotka johtuvat kansainvälisestä oikeudesta ja erityisesti sellaisista kansainvälisistä yleissopimuksista tai sopimuksista, joiden osapuolia ne ovat, johdanto-osassa mainitut mukaan luettuina.

2.   Tämän sopimuksen määräykset eivät estä henkilön palauttamista muuta virallista tai epävirallista järjestelyä noudattaen.

VI   JAKSO

TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SOVELTAMINEN

15 artikla

Takaisinoton sekakomitea

1.   Sopimuspuolet antavat toisilleen keskinäistä apua tämän sopimuksen soveltamisessa ja tulkinnassa. Tätä varten ne perustavat takaisinoton sekakomitean, jäljempänä ’komitea’, jolla on seuraavat tehtävät ja valtuudet:

a)

tämän sopimuksen soveltamisen valvonta ja säännöllinen tietojenvaihto yksittäisten jäsenvaltioiden ja Ukrainan 16 artiklan mukaisesti laatimista täytäntöönpanopöytäkirjoista;

b)

ehdotusten valmistelu ja suositusten antaminen tämän sopimuksen muuttamisesta;

c)

päättäminen tämän sopimuksen yhdenmukaisen soveltamisen edellyttämistä täytäntöönpanojärjestelyistä.

2.   Komitean päätökset velvoittavat sopimuspuolia.

3.   Komitea koostuu yhteisön ja Ukrainan edustajista; yhteisöä edustaa komissio jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avustamana.

4.   Komitea kokoontuu tarvittaessa jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä.

5.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

16 artikla

Täytäntöönpanopöytäkirjat

1.   Ukraina ja yksittäinen jäsenvaltio voivat laatia täytäntöönpanopöytäkirjoja, joihin sisältyvät seuraavia asioita koskevat säännöt:

a)

toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen;

b)

henkilöiden siirroissa käytettävät rajanylityspaikat;

c)

toimivaltaisten viranomaisten välinen tiedonantojärjestelmä;

d)

nopeutetussa menettelyssä toteutettavaa palauttamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt;

e)

saattajan kanssa tapahtuvan henkilöiden palauttamisen edellytykset, mukaan lukien saatettavien kolmansien maiden kansalaisten sekä kansalaisuudettomien henkilöiden kauttakulku;

f)

muut tämän sopimuksen täytäntöönpanon edellyttämät välineet ja asiakirjat;

g)

tämän sopimuksen 12 artiklan soveltamiseen liittyvien kustannusten perimistavat ja -menettelyt.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanopöytäkirjat tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun niistä on ilmoitettu 15 artiklassa tarkoitetulle komitealle.

3.   Ukraina suostuu soveltamaan jonkin jäsenvaltion kanssa laaditun täytäntöönpanopöytäkirjan määräyksiä, jotka liittyvät 1 kohdan d, e, f tai g alakohtaan, myös suhteissaan toiseen jäsenvaltioon, jos tämä sitä pyytää.

17 artikla

Sopimuksen suhde jäsenvaltioiden kahdenvälisiin takaisinottosopimuksiin

1.   Ellei tämän artiklan 2 kohdasta muuta johdu, tämän sopimuksen määräykset ovat ensisijaisia henkilöiden takaisinottoa koskevan kahdenvälisen sopimuksen tai muun sellaisen oikeudellisesti sitovan asiakirjan määräyksiin nähden, jonka yksittäinen jäsenvaltio ja Ukraina ovat tehneet tai mahdollisesti tekevät 16 artiklan mukaisesti, siltä osin kuin kyseisen sopimuksen tai välineen määräykset ovat ristiriidassa tämän sopimuksen määräysten kanssa.

2.   Yksittäisen jäsenvaltion ja Ukrainan välillä tehtyihin kahdenvälisiin järjestelyihin tai muihin oikeudellisesti sitoviin asiakirjoihin sisältyvien, kansalaisuudettomien henkilöiden ja kolmansien maiden kansalaisten takaisinottoa koskevien määräysten soveltamista jatketaan 20 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kahden vuoden jakson ajan.

VII   JAKSO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

18 artikla

Alueellinen soveltaminen

1.   Ellei tämän artiklan 2 kohdasta muuta johdu, tätä sopimusta sovelletaan alueeseen, jolla sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta, ja Ukrainan alueeseen.

2.   Tätä sopimusta ei sovelleta Tanskan kuningaskunnan alueeseen.

19 artikla

Sopimuksen muuttaminen

Sopimuspuolet voivat yhteisestä sopimuksesta muuttaa tai täydentää tätä sopimusta. Muutokset ja täydennykset laaditaan erillisinä pöytäkirjoina, jotka ovat erottamaton osa tätä sopimusta, ja jotka tulevat voimaan tämän sopimuksen 20 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

20 artikla

Voimaantulo, kesto ja voimassaolon päättyminen

1.   Sopimuspuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omia menettelyjään noudattaen.

2.   Ellei tämän artiklan 3 kohdasta muuta johdu, tämä sopimus tulee voimaan toisen sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen saattaneensa päätökseen 1 kohdassa tarkoitetut menettelyt.

3.   Tämän sopimuksen 3 artiklassa määrättyjä velvoitteita aletaan soveltaa vasta kahden vuoden kuluttua tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä. Näiden kahden vuoden aikana kyseisiä artikloja sovelletaan ainoastaan kansalaisuudettomiin henkilöihin sekä sellaisten kolmansien maiden kansalaisiin, joiden kanssa Ukrainalla on kahdenvälinen takaisinottosopimus tai muu takaisinottojärjestely. Kuten 17 artiklan 2 kohdassa määrätään, yksittäisen jäsenvaltion ja Ukrainan välillä tehtyihin kahdenvälisiin järjestelyihin tai muihin oikeudellisesti sitoviin asiakirjoihin sisältyvien, kansalaisuudettomien henkilöiden ja kolmansien maiden kansalaisten takaisinottoa koskevien määräyksien soveltamista jatketaan näiden kahden vuoden ajan.

4.   Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.

5.   Kumpikin sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla asiasta virallisesti toiselle sopimuspuolelle. Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua tällaisen ilmoituksen tekemisestä.

21 artikla

Liitteet

Liitteet 1–8 ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

Tehty Luxemburgissa kahdeksantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja ukrainan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

3a Євролейське Спiвтовaриство

Image

Image

За Украйиа

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l’Ukraine

Per l’Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

За Υκραїиу

Image

LIITE 1

YHTEINEN LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOILLA KANSALAISUUS VOIDAAN OSOITTAA

(6 artiklan 1 kohdan a alakohta)

mikä tahansa passi (kansallinen passi, diplomaattipassi, virkapassi, seuruepassi ja passin korvaava asiakirja, mukaan lukien alaikäisen passi),

kansallinen henkilökortti (mukaan lukien määräaikaiset ja tilapäiset kortit),

sotilaspassi ja asevoimien henkilökortti,

merimieskirja, laivurin palvelukortti tai merimiespassi,

todistus kansalaisuudesta ja muu virallinen asiakirja, josta ilmenee asianomaisen henkilön kansalaisuus.

LIITE 2

YHTEINEN LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOILLA KANSALAISUUS VOIDAAN OSOITTAA

(6 artiklan 1 kohdan b alakohta)

jonkin tämän sopimuksen liitteessä 1 mainitun asiakirjan valokopio,

ajokortti tai sen valokopio,

syntymätodistus tai sen valokopio,

yrityksen henkilöstökortti tai sen valokopio,

todistajanlausunto,

asianomaisen henkilön kirjallinen lausunto ja hänen puhumansa kieli, mukaan lukien henkilön kansallisuuden toteamiseksi tehdyn virallisen testauksen tulos; tässä liitteessä ’virallisella testauksella’ tarkoitetaan pyynnön esittäneen valtion viranomaisten teettämää tai suorittamaa testausta, jonka pyynnön vastaanottanut valtio on vahvistanut,

muu asiakirja, jonka avulla asianomaisen henkilön kansalaisuus voidaan todeta.

LIITE 3

YHTEINEN LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOILLA KOLMANNEN MAAN KANSALAISUUS TAI KANSALAISUUDETTOMUUS VOIDAAN OSOITTAA

(7 artiklan 1 kohta)

LIITE 3 A

nopeutettua menettelyä varten annettu virallinen lausunto erityisesti valtuutetulta rajaviranomaiselta, joka voi todistaa asianomaisen henkilön ylittäneen rajan suoraan pyynnön vastaanottaneesta valtiosta pyynnön esittäneen valtion alueelle,

asianomaisen henkilön nimelle kirjoitettu lento-, juna-, bussi- tai laivalippu, joka osoittaa hänen oleskelleen pyynnön vastaanottaneen valtion alueella ja hänen matkareittinsä pyynnön vastaanottaneen valtion alueelta suoraan pyynnön esittävän valtion alueelle (tai jäsenvaltion alueelle, jos pyynnön vastaanottanut valtio on Ukraina),

lento-, juna-, bussi- tai laivamatkan matkustajaluettelo, joka osoittaa asianomaisen henkilön oleskelleen pyynnön vastaanottaneen valtion alueella ja hänen matkareittinsä pyynnön vastaanottaneen valtion alueelta suoraan pyynnön esittäneen valtion alueelle (tai jäsenvaltioon, jos pyynnön vastaanottanut valtio on Ukraina).

LIITE 3 B

virallinen lausunto erityisesti pyynnön esittäneen valtion rajaviranomaiselta tai muulta todistajalta, joka voi todistaa asianomaisen henkilön ylittäneen rajan,

mikä tahansa asiakirja, todistus tai lasku (esim. hotellilasku, lääkärin tai hammaslääkärin ajanvarauskortti, julkisen tai yksityisten laitoksen pääsykortti, autonvuokraussopimus, luottokorttitosite jne.), joka osoittaa selvästi, että asianomainen henkilö on oleskellut pyynnön vastaanottaneen valtion alueella,

tiedot, joista ilmenee, että asianomainen henkilö on käyttänyt matkanjärjestäjän tai matkatoimiston palveluja,

asianomaisen henkilön oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen yhteydessä antama virallinen lausunto.

LIITE 4

YHTEINEN LUETTELO ASIAKIRJOISTA, JOTKA KOSKEVAT KOLMANNEN MAAN KANSALAISUUTTA TAI KANSALAISUUDETTOMUUTTA

(7 artiklan 2 kohta)

LIITE 4 A

pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion myöntämä voimassa oleva viisumi ja/tai oleskelulupa,

tulo- tai poistumisleima tai vastaava merkintä asianomaisen henkilön matkustusasiakirjassa tai muu näyttö maahantulosta tai maastapoistumisesta.

LIITE 4 B

Jonkin edellä a osassa mainitun asiakirjan valokopio.

LIITE 5

Image

Image

Image

LIITE 6

Image

Image

LIITE 7

EU:n VAKIOMUOTOINEN MATKUSTUSASIAKIRJA KARKOTTAMISTA VARTEN

(30 päivänä marraskuuta 1994 annetussa neuvoston suosituksessa olevan mallin mukainen)

LIITE 8

UKRAINAN PALUUTODISTUS

UKRAINAN JULISTUS

”Matkustusasiakirjalla” tarkoitetaan Ukrainan, jonkin jäsenvaltion tai takaisin otettavan henkilön kansalaisuusvaltion tai asuinvaltion myöntämää asiakirjaa, jolla voi matkustaa ulkomaille.

YHTEINEN JULISTUS SOPIMUKSEN 2 ARTIKLAN 1 KOHDASTA

Sopimuspuolet ottavat huomioon, että Ukrainan ja jäsenvaltioiden kansalaisuuslainsäädännön mukaan Ukrainan tai EU:n kansalainen ei voi menettää kansalaisuuttaan saamatta uutta kansalaisuutta.

Sopimuspuolet sopivat neuvottelevansa hyvissä ajoin, jos tämä oikeudellinen tilanne muuttuu.

YHTEINEN JULISTUS TANSKASTA

Sopimuspuolet ottavat huomioon, että tätä sopimusta ei sovelleta Tanskan kuningaskunnan alueella eikä Tanskan kuningaskunnan kansalaisiin. Tämän vuoksi on suotavaa, että Ukraina ja Tanska tekevät tätä sopimusta vastaavan takaisinottosopimuksen.

YHTEINEN JULISTUS ISLANNISTA JA NORJASTA

Sopimuspuolet ottavat huomioon Euroopan yhteisöjen sekä Islannin ja Norjan läheiset suhteet, jotka johtuvat erityisesti näiden maiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehtyyn sopimukseen. Tämän vuoksi on suotavaa, että Ukraina tekee tätä sopimusta vastaavan takaisinottosopimuksen Islannin ja Norjan kanssa.

YHTEINEN JULISTUS TEKNISESTÄ JA TALOUDELLISESTA TUESTA

Osapuolet sopivat panevansa tämän sopimuksen täytäntöön jaetun vastuun, solidaarisuuden ja tasavertaisen kumppanuuden periaatteiden mukaisesti Ukrainan ja EU:n välisten muuttovirtojen hallitsemiseksi.

Tätä varten EY sitoutuu asettamaan käyttöön varoja tukeakseen Ukrainaa tämän sopimuksen täytäntöönpanossa. Tässä yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota valmiuksien kehittämiseen. Tukea annetaan Ukrainalle suunnattavan avun yleiset prioriteetit huomioiden, osana Ukrainan avustamiseen käytettävissä olevaa rahoitusta ja EY:n ulkoisen avun täytäntöönpanosääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.


18.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 332/66


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä marraskuuta 2007,

viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Ukrainan välillä

(2007/840/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut Euroopan yhteisön puolesta viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Ukrainan kanssa.

(2)

Tämä sopimus allekirjoitettiin Euroopan yhteisön puolesta 18 päivänä kesäkuuta 2007 sillä edellytyksellä, että se voidaan tehdä myöhemmin 12 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen mukaisesti.

(3)

Sopimus olisi hyväksyttävä.

(4)

Sopimuksella perustetaan sopimuksen hallinnoinnista vastaava sekakomitea, joka vahvistaa oman työjärjestyksensä. Olisi säädettävä yksinkertaistetusta menettelystä tätä koskevan yhteisön kannan muotoilemista varten.

(5)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan ja Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä se sido niitä eikä sitä sovelleta niihin.

(6)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän päätöksen tekemiseen eikä se sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Ukrainan välinen sopimus viisumien myöntämisen helpottamisesta.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa sopimuksen 14 artiklan 1 kohdassa määrätyn ilmoituksen (2).

3 artikla

Sopimuksen 12 artiklalla perustettavassa asiantuntijoiden sekakomiteassa yhteisöä edustaa komissio jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avustamana.

4 artikla

Komissio vahvistaa asiantuntijoiden sekakomiteassa esitettävän yhteisön kannan sopimuksen 12 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta komitean työjärjestyksestä kuultuaan asiasta neuvoston nimeämää erityiskomiteaa.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. LINO


(1)  Lausunto annettu 13. marraskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Euroopan yhteisön ja Ukrainan välinen

SOPIMUS

viisumien myöntämisen helpottamisesta

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’,

ja

UKRAINA,

jäljempänä ’sopimuspuolet’, jotka

TARKOITUKSENAAN kehittää edelleen sopimuspuolten välisiä ystävällisiä suhteita ja helpottaa henkilökohtaista vuorovaikutusta, joka on taloudellisten, humanitaaristen, kulttuuristen, tieteellisten ja muiden siteiden vakaan kehityksen tärkeä edellytys, helpottamalla viisumien myöntämistä Ukrainan kansalaisille,

HALUAVAT säännellä Ukrainan ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten matkustamista koskevaa vastavuoroista järjestelmää,

PITÄVÄT MIELESSÄ, että 1 päivästä toukokuuta 2005 EU:n kansalaisilta ei vaadita viisumia heidän matkustaessaan Ukrainaan enintään 90 päivän ajaksi tai kulkiessaan Ukrainan alueen kautta,

TOTEAVAT, että jos Ukraina ottaa uudelleen käyttöön EU:n kansalaisia koskevan viisumivelvollisuuden, EU:n kansalaisiin sovelletaan ilman eri toimenpiteitä vastavuoroisesti samoja viisumien myöntämistä koskevia helpotuksia kuin tämän sopimuksen nojalla on myönnetty Ukrainan kansalaisille,

OTTAVAT HUOMIOON EU:n ja Ukrainan välisen toimintasuunnitelman, jossa todettiin, että EU:n ja Ukrainan välillä aloitetaan rakentava vuoropuhelu viisumien myöntämisen helpottamisesta tehtävää sopimusta koskevien neuvotteluiden valmistelemiseksi, ottaen huomioon tarpeen edistyä EY:n ja Ukrainan välistä takaisinottosopimusta koskevissa neuvotteluissa,

TOTEAVAT, että viisumien myöntämisen helpottaminen ei saisi johtaa laittomaan maahanmuuttoon, ja kiinnittävät sen vuoksi erityistä huomiota turvallisuuteen ja takaisinottoon,

TOTEAVAT, että viisumivapaan matkustusjärjestelmän käyttöönotto Ukrainan kansalaisten osalta on pitkän aikavälin tavoite,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta tehdyn pöytäkirjan ja Schengenin säännöstön sisällyttämisestä osaksi Euroopan unionia tehdyn pöytäkirjan ja vahvistavat, että tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eikä Irlantiin,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan ja vahvistavat, että tämän sopimuksen määräyksiä ei sovelleta Tanskan kuningaskuntaan,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tarkoitus ja soveltamisala

1.   Tämän sopimuksen tarkoituksena on helpottaa viisumien myöntämistä Ukrainan kansalaisille sellaista oleskelua varten, jonka on tarkoitus kestää enintään 90 päivää 180 päivän kuluessa.

2.   Jos Ukraina ottaa uudelleen käyttöön EU:n kansalaisia tai tiettyjä EU:n kansalaisten ryhmiä koskevan viisumivelvollisuuden, kyseisiin EU:n kansalaisiin sovelletaan ilman eri toimenpiteitä vastavuoroisesti samoja viisumien myöntämistä koskevia helpotuksia kuin on tämän sopimuksen nojalla myönnetty Ukrainan kansalaisille.

2 artikla

Yleinen lauseke

1.   Tässä sopimuksessa määrättyjä viisumien myöntämisen helpottamista koskevia järjestelyjä sovelletaan Ukrainan kansalaisiin vain siltä osin kuin heitä ei ole vapautettu viisumivelvollisuudesta yhteisön tai sen jäsenvaltioiden lainsäädännön ja määräysten tai tämän sopimuksen tai muiden kansainvälisten sopimusten perusteella.

2.   Asioihin, jotka eivät kuulu tämän sopimuksen soveltamisalaan, kuten kielteiset viisumipäätökset, matkustusasiakirjojen tunnustaminen, toimeentuloon tarvittavien varojen osoittaminen sekä maahantulon epääminen ja maastapoistamiseen liittyvät toimenpiteet, sovelletaan Ukrainan tai jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä tai yhteisön lainsäädäntöä.

3 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

a)

’jäsenvaltiolla’ mitä tahansa Euroopan unionin jäsenvaltiota, lukuun ottamatta Tanskan kuningaskuntaa, Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa;

b)

’Euroopan unionin kansalaisella’ henkilöä, jolla on jonkin a alakohdan määritelmän mukaisen jäsenvaltion kansalaisuus;

c)

’Ukrainan kansalaisella’ henkilöä, jolla on Ukrainan kansalaisuus;

d)

’viisumilla’ jäsenvaltion myöntämää lupaa tai sen tekemää päätöstä, joka vaaditaan:

maahantuloon kaikkiaan enintään 90 päivää kestävää oleskelua varten kyseisessä jäsenvaltiossa tai useassa jäsenvaltiossa,

jäsenvaltion tai usean jäsenvaltion alueen kauttakulkua varten;

e)

’laillisesti oleskelevalla henkilöllä’ Ukrainan kansalaista, jolla on lupa tai oikeus oleskella jonkin jäsenvaltion alueella yli 90 päivää yhteisön tai kansallisen lainsäädännön nojalla.

4 artikla

Matkan tarkoitukseen liittyvät selvitykset

1.   Seuraavilta Ukrainan kansalaisten ryhmiltä vaaditaan toisen sopimuspuolen alueelle suuntautuvan matkan tarkoituksen osoittamiseksi vain seuraavat asiakirjat:

a)

virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka Ukrainalle osoitetun virallisen kutsun perusteella osallistuvat kokouksiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset järjestöt järjestävät jonkin jäsenvaltion alueella:

Ukrainan viranomaisen kirje, jossa vahvistetaan, että hakija on sitä edustavan valtuuskunnan jäsen, joka matkustaa toisen sopimuspuolen alueelle osallistuakseen edellä mainittuihin tapahtumiin, ja virallisen kutsun jäljennös;

b)

liikemiehet ja liikeorganisaatioiden edustajat:

toimivan oikeushenkilön tai yrityksen tai kyseisen oikeushenkilön tai yrityksen toimiston tai sivutoimiston, jäsenvaltioiden keskus- ja paikallisviranomaisten tai jäsenvaltion alueella pidettävien kauppa- tai teollisuusmessujen tai konferenssin tai symposiumin järjestelykomitean kirjallinen kutsu;

c)

autonkuljettajat, jotka hoitavat kansainvälistä rahti- ja matkustajaliikennettä jäsenvaltioiden alueille ajoneuvoilla, jotka on rekisteröity Ukrainassa:

Ukrainan kansainvälistä tieliikennettä harjoittavien kuljetusyhtiöiden kansallisen liiton laatima kirjallinen kutsu, jossa todetaan matkojen tarkoitus, kesto ja toistumistiheys;

d)

jäsenvaltioiden alueille kulkevien kansainvälisten junien juna-, kylmäkuljetus- ja veturihenkilöstön jäsenet:

Ukrainan toimivaltaisen rautatieyhtiön kirjallinen kutsu, jossa todetaan matkojen tarkoitus, kesto ja toistumistiheys;

e)

toimittajat:

ammattialajärjestön antama todistus tai muu asiakirja, jossa todistetaan, että asianomainen henkilö on ammatiltaan toimittaja, ja työnantajan antama asiakirja, jossa todistetaan, että matkan tarkoituksena on toimittajan työn tekeminen;

f)

henkilöt, jotka osallistuvat tieteen, kulttuurin tai taiteen alan toimintaan tai yliopistojen järjestämään tai muuhun vaihto-ohjelmaan:

vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu osallistua mainittuun toimintaan;

g)

koululaiset, opiskelijat, jatko-opiskelijat ja heidän mukanaan matkustavat opettajat, jotka osallistuvat opinto- tai koulutustarkoituksessa tehtävälle matkalle esimerkiksi vaihto-ohjelman tai muun opiskeluun liittyvän toiminnan puitteissa:

vastaanottajana toimivan yliopiston, oppilaitoksen tai koulun kirjallinen kutsu tai ilmoittautumistodistus tai sitä kurssia koskeva opiskelijakortti tai todistus, johon on tarkoitus osallistua;

h)

kansainvälisten urheilutapahtumien osanottajat ja henkilöt, jotka matkustavat heidän mukanaan työnsä vuoksi:

vastaanottajana toimivan organisaation eli toimivaltaisten viranomaisten taikka jäsenvaltioiden kansallisen urheiluliiton tai kansallisen olympiakomitean kirjallinen kutsu;

i)

ystävyyskaupunkien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat:

kyseisten kaupunkien kaupunginjohtajan tai pormestarin kirjallinen kutsu;

j)

jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Ukrainan kansalaisten luona vierailevat lähisukulaiset (puoliso, lapset tai adoptiolapset, vanhemmat tai huoltajat, isovanhemmat ja lapsenlapset):

vastaanottajana toimivan henkilön kirjallinen kutsu;

k)

hautajaisiin osallistuvat sukulaiset:

virallinen asiakirja, joka vahvistaa kuolemantapauksen, sekä todistus hakijan ja vainajan sukulaisuus- tai muusta suhteesta;

l)

sotilas- ja siviilihautausmailla vierailevat henkilöt:

virallinen asiakirja, joka osoittaa, että hauta on edelleen olemassa, sekä todistus hakijan ja vainajan sukulaisuus- tai muusta suhteesta;

m)

lääketieteellisistä syistä vierailevat henkilöt:

hoitolaitoksen virallinen asiakirja, jossa vahvistetaan hoidon tarve kyseisessä laitoksessa, ja todistus riittävistä rahavaroista hoidon maksamiseksi.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa kirjallisessa kutsussa on mainittava seuraavat tiedot:

a)

kutsutun etu- ja sukunimi, syntymäaika, sukupuoli, kansalaisuus, henkilöasiakirjan numero, matkan ajankohta ja tarkoitus, maahantulojen määrä ja kutsutun mukana matkustavien alaikäisten lasten nimet;

b)

kutsujana toimivan henkilön etu- ja sukunimi sekä osoite tai

c)

kutsujana toimivan oikeushenkilön, yrityksen tai organisaation täydellinen nimi ja osoite ja

jos kutsun esittää organisaatio, kutsun allekirjoittajan nimi ja asema,

jos kutsun esittää oikeushenkilö tai yritys tai kyseisen oikeushenkilön tai yrityksen toimisto tai sivutoimisto, joka on sijoittautunut jonkin jäsenvaltion alueelle, sen rekisteröintinumero kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

3.   Tämän artiklan 1 kohdassa mainittuihin ryhmiin kuuluville henkilöille myönnetään kaikentyyppisiä viisumeja yksinkertaistetun menettelyn mukaan ilman muita jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädettyjä, matkan tarkoitusta koskevia selvityksiä, kutsuja tai vahvistuksia.

5 artikla

Toistuvaisviisumien myöntäminen

1.   Jäsenvaltioiden diplomaattiset edustustot ja konsulaatit myöntävät enintään viisi vuotta voimassa olevia toistuvaisviisumeja seuraaviin ryhmiin kuuluville henkilöille:

a)

kansallisten ja alueellisten hallitusten ja parlamenttien jäsenet, perustuslakituomioistuinten ja ylimpien tuomioistuinten jäsenet tehtäviensä hoitamisen yhteydessä, ellei heitä ole tällä sopimuksella vapautettu viisumivelvollisuudesta, siten että viisumin voimassaolo on rajoitettu heidän toimikauteensa, jos se kestää alle viisi vuotta;

b)

virallisten valtuuskuntien pysyvät jäsenet, jotka Ukrainalle osoitetun virallisen kutsun perusteella osallistuvat säännöllisesti kokouksiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset järjestöt järjestävät jäsenvaltioiden alueella;

c)

jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Ukrainan kansalaisten luona vierailevat puolisot ja alle 21-vuotiaat tai huollettavana olevat lapset ja adoptiolapset sekä vanhemmat ja huoltajat, siten että viisumin voimassaoloaika on rajoitettu laillisen oleskelun voimassaoloaikaan;

d)

liikemiehet ja liikeorganisaatioiden edustajat, jotka matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin;

e)

toimittajat.

2.   Jäsenvaltioiden diplomaattiset edustustot ja konsulaatit myöntävät enintään yhden vuoden voimassa olevia toistuvaisviisumeja seuraaviin ryhmiin kuuluville henkilöille edellyttäen, että heille on edellisen vuoden aikana myönnetty vähintään yksi viisumi ja he ovat käyttäneet sitä kohdevaltion maahantuloa ja oleskelua koskevan lainsäädännön mukaisesti, ja että heillä on perusteltu syy hakea toistuvaisviisumia:

a)

autonkuljettajat, jotka hoitavat kansainvälistä rahti- ja matkustajaliikennettä jäsenvaltioiden alueille ajoneuvoilla, jotka on rekisteröity Ukrainassa;

b)

jäsenvaltioiden alueille kulkevien kansainvälisten junien juna-, kylmäkuljetus- ja veturihenkilöstön jäsenet;

c)

henkilöt, jotka osallistuvat tieteen, kulttuurin tai taiteen alan toimintaan tai yliopiston järjestämään ja muuhun vaihto-ohjelmaan ja matkustavat säännöllisesti jäsenvaltioihin;

d)

kansainvälisten urheilutapahtumien osanottajat ja henkilöt, jotka matkustavat heidän mukanaan työnsä vuoksi;

e)

ystävyyskaupunkien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat.

3.   Jäsenvaltioiden diplomaattiset edustustot ja konsulaatit myöntävät vähintään kaksi ja enintään viisi vuotta voimassa olevia toistuvaisviisumeja tämän artiklan 2 kohdassa mainittuihin ryhmiin kuuluville henkilöille edellyttäen, että he ovat kahden edellisen vuoden aikana käyttäneet heille myönnettyä yhden vuoden toistuvaisviisumia kohdevaltion maahantuloa ja oleskelua koskevan lainsäädännön mukaisesti ja että perusteet toistuvaisviisumin hakemiselle ovat edelleen voimassa.

4.   Tämän artiklan 1–3 kohdassa tarkoitetut henkilöt voivat oleskella jäsenvaltioiden alueella yhteensä enintään 90 päivää 180 päivän kuluessa.

6 artikla

Viisumihakemusten käsittelymaksu

1.   Viisumihakemusten käsittelystä peritään Ukrainan kansalaisilta 35 euron maksu.

Edellä mainittua määrää voidaan tarkistaa 14 artiklan 4 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

2.   Jos Ukraina ottaa uudelleen käyttöön EU:n kansalaisia koskevan viisumivelvollisuuden, Ukrainan veloittama viisumimaksu saa olla enintään 35 euroa tai sovittu summa, jos maksua tarkistetaan 14 artiklan 4 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti.

3.   Jäsenvaltiot perivät viisumista 70 euron käsittelymaksun, jos hakija jättää viisumihakemuksen ja liiteasiakirjat vasta kolme päivää ennen suunniteltua lähtöpäivää tai myöhemmin. Tätä ei sovelleta 6 artiklan 4 kohdan b, c, e, f, j ja k alakohdassa ja 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin tapauksiin. Kiireellisissä tapauksissa veloitettava maksu on sama kuin 6 artiklan 1 kohdassa määrätty maksu 6 artiklan 4 kohdan a, d, g, h ja i kohdassa ja l–n kohdassa mainittujen ryhmien osalta.

4.   Seuraaviin ryhmiin kuuluvat henkilöt vapautetaan viisumihakemuksen käsittelymaksusta:

a)

jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Ukrainan kansalaisten luona vierailevat lähisukulaiset (puolisot, lapset ja adoptiolapset, vanhemmat ja huoltajat, isovanhemmat ja lapsenlapset);

b)

virallisten valtuuskuntien jäsenet, jotka Ukrainalle osoitetun virallisen kutsun perusteella osallistuvat kokouksiin, neuvotteluihin tai vaihto-ohjelmiin tai tapahtumiin, joita hallitustenväliset järjestöt järjestävät jonkin jäsenvaltion alueella;

c)

kansallisten ja alueellisten hallitusten ja parlamenttien jäsenet, perustuslakituomioistuinten ja ylimpien tuomioistuinten jäsenet, ellei heitä ole vapautettu viisumivelvollisuudesta tällä sopimuksella;

d)

koululaiset, opiskelijat, jatko-opiskelijat ja heidän mukanaan matkustavat opettajat, jotka osallistuvat opinto- tai koulutustarkoituksessa tehtävälle matkalle;

e)

vammaiset ja tarvittaessa heidän mukanaan matkustava henkilö;

f)

henkilöt, jotka ovat asiakirjoin osoittaneet matkustavansa humanitaarisista syistä esimerkiksi siksi, että he tarvitsevat kiireellistä lääkärinhoitoa, sekä tällaisen henkilön mukana matkustava henkilö, ja henkilöt, jotka osallistuvat lähisukulaisen hautajaisiin tai vierailevat vakavasti sairaana olevan lähisukulaisen luona;

g)

kansainvälisten urheilutapahtumien osanottajat ja heidän mukanaan matkustavat henkilöt;

h)

henkilöt, jotka osallistuvat tieteen, kulttuurin tai taiteen alan toimintaan tai yliopistojen järjestämään tai muuhun vaihto-ohjelmaan;

i)

ystävyyskaupunkien järjestämien virallisten vaihto-ohjelmien osanottajat;

j)

toimittajat;

k)

eläkkeensaajat;

l)

autonkuljettajat, jotka hoitavat kansainvälistä rahti- ja matkustajaliikennettä jäsenvaltioiden alueille ajoneuvoilla, jotka on rekisteröity Ukrainassa;

m)

jäsenvaltioiden alueille kulkevien kansainvälisten junien juna-, kylmäkuljetus- ja veturihenkilöstön jäsenet;

n)

alle 18-vuotiaat lapset ja alle 21-vuotiaat huollettavana olevat lapset.

7 artikla

Viisumihakemusten käsittelyajat

1.   Jäsenvaltioiden diplomaattiset edustustot ja konsulaatit tekevät päätöksen viisumin myöntämisestä 10 kalenteripäivän kuluessa viisumihakemuksen ja sen liiteasiakirjojen vastaanottamisesta.

2.   Viisumihakemusta koskevaa päätöksentekoaikaa voidaan pidentää enintään 30 kalenteripäivään yksittäistapauksissa, erityisesti silloin kun hakemuksen käsittely vaatii lisätarkistuksia.

3.   Kiireellisissä tapauksissa viisumihakemusta koskeva päätös voidaan tehdä kahden päivän kuluessa tai nopeammin.

8 artikla

Lähtö siinä tapauksessa, että asiakirjat ovat kadonneet tai ne on varastettu

Euroopan unionin ja Ukrainan kansalaiset, jotka ovat kadottaneet henkilöasiakirjansa tai joilta ne on varastettu heidän oleskellessaan Ukrainan tai jäsenvaltioiden alueella, voivat lähteä kyseiseltä alueelta ilman viisumia tai muuta lupaa jäsenvaltioiden tai Ukrainan diplomaatti- tai konsuliedustuston heille myöntämän voimassa olevan, rajanylitykseen oikeuttavan henkilöasiakirjan perusteella.

9 artikla

Viisumin voimassaoloajan pidentäminen poikkeuksellisissa olosuhteissa

Jos Ukrainan kansalaiset eivät voi lähteä jäsenvaltioiden alueelta viisumissa mainittuun määräaikaan mennessä ylivoimaisen esteen vuoksi, heidän viisuminsa voimassaoloaikaa voidaan pidentää maksutta vastaanottavan valtion soveltaman lainsäädännön mukaisesti, kunnes paluu asuinvaltioon on mahdollinen.

10 artikla

Diplomaattipassit

1.   Ukrainan kansalaisilta, joilla on voimassa oleva diplomaattipassi, ei vaadita viisumia jäsenvaltioiden alueelle tuloa, alueelta poistumista tai alueen kauttakulkua varten.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa mainitut henkilöt voivat oleskella jäsenvaltioiden alueella enintään 90 päivää 180 päivän kuluessa.

11 artikla

Viisumien alueellinen voimassaolo

Ukrainan kansalaisilla on oikeus matkustaa jäsenvaltioiden alueella samoin edellytyksin kuin Euroopan unionin kansalaiset, ellei jäsenvaltioiden kansallista turvallisuutta koskevista kansallisista säännöksistä ja määräyksistä tai sellaisia viisumeja, joiden alueellinen voimassaolo on rajattu, koskevista EU:n säännöksistä muuta johdu.

12 artikla

Sopimuksen hallinnointia käsittelevä sekakomitea

1.   Sopimuspuolet perustavat asiantuntijoiden sekakomitean, jäljempänä ’komitea’, joka koostuu Euroopan yhteisön ja Ukrainan edustajista. Yhteisöä edustaa Euroopan yhteisöjen komissio jäsenvaltioiden asiantuntijoiden avustamana.

2.   Komitean tehtävänä on muun muassa

a)

valvoa tämän sopimuksen täytäntöönpanoa;

b)

ehdottaa sopimukseen muutoksia tai lisäyksiä;

c)

ratkaista riitoja, jotka johtuvat tämän sopimuksen määräysten tulkinnasta tai soveltamisesta.

3.   Komitea kokoontuu tarvittaessa jommankumman sopimuspuolen pyynnöstä ja vähintään kerran vuodessa.

4.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

13 artikla

Tämän sopimuksen suhde jäsenvaltioiden ja Ukrainan välillä tehtyihin kahdenvälisiin sopimuksiin

Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan sopimuksen voimaantulosta alkaen ensisijaisina muihin sellaisiin kahden- tai monenvälisiin sopimuksiin tai järjestelyihin nähden, joita on tehty yksittäisten jäsenvaltioiden ja Ukrainan välillä, siltä osin kuin viimeksi mainittujen sopimusten tai järjestelyjen määräykset koskevat tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia asioita.

14 artikla

Loppumääräykset

1.   Sopimuspuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omia menettelyjään noudattaen, ja sopimus tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen päivän jälkeen, jona sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen saattaneensa edellä tarkoitetut menettelyt päätökseen.

2.   Tämän artiklan 1 kohdasta poiketen tämä sopimus tulee voimaan vasta samana päivänä kuin Euroopan yhteisön ja Ukrainan välinen takaisinottosopimus, jos kyseinen päivämäärä on myöhempi kuin tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu päivämäärä.

3.   Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä irtisanota tämän artiklan 6 kohdan mukaisesti.

4.   Tätä sopimusta voidaan muuttaa sopimuspuolten kirjallisella sopimuksella. Muutokset tulevat voimaan, kun sopimuspuolet ovat ilmoittaneet toisilleen saattaneensa tätä varten tarvittavat sisäiset menettelynsä päätökseen.

5.   Kumpikin sopimuspuoli voi keskeyttää tämän sopimuksen tai sen osan soveltamisen yleiseen järjestykseen tai kansallisen turvallisuuden tai kansanterveyden suojelemiseen liittyvistä syistä. Päätös soveltamisen keskeyttämisestä on annettava tiedoksi toiselle sopimuspuolelle viimeistään 48 tuntia ennen päätöksen voimaantuloa. Kun keskeyttämiseen johtaneet syyt lakkaavat olemasta voimassa, soveltamisen keskeyttäneen sopimuspuolen on ilmoitettava tästä välittömästi toiselle sopimuspuolelle.

6.   Kumpi tahansa sopimuspuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle sopimuspuolelle. Sopimuksen voimassaolo päättyy 90 päivän kuluttua päivästä, jona kyseinen ilmoitus on tehty.

Tehty Luxemburgissa kahdeksantenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja ukrainan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

3a Євролейське Спiвтовaриство

Image

Image

За Укрaйнa

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

3а Уκраїну

Image

SOPIMUKSEEN LIITETTY PÖYTÄKIRJA JÄSENVALTIOISTA, JOTKA EIVÄT SOVELLA TÄYSIMÄÄRÄISESTI SCHENGENIN SÄÄNNÖSTÖÄ

Ne jäsenvaltiot, joita Schengenin säännöstö velvoittaa mutta jotka eivät myönnä Schengen-viisumeja ennen kuin neuvosto on tehnyt asiaa koskevan päätöksen, myöntävät kansallisia viisumeja, jotka ovat voimassa ainoastaan niiden omalla alueella.

Nämä jäsenvaltiot voivat yksipuolisesti tunnustaa Schengen-viisumit ja oleskeluluvat niiden alueen kautta tapahtuvaa kauttakulkua varten Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 895/2006/EY mukaisesti.

EUROOPAN YHTEISÖN JULISTUS LYHYTAIKAISTA OLESKELUA VARTEN MYÖNNETTÄVIEN VIISUMIEN MYÖNTÄMISESTÄ SOTILAS- JA SIVIILIHAUTAUSMAILLA KÄYNTIÄ VARTEN

Jäsenvaltioiden diplomaattiset edustustot ja konsulaatit myöntävät sotilas- ja siviilihautausmailla vieraileville henkilöille pääsääntöisesti lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettuja viisumeita enintään 14 päiväksi.

YHTEINEN JULISTUS TANSKASTA

Sopimuspuolet toteavat, että tätä sopimusta ei sovelleta viisumien myöntämismenettelyihin Tanskan kuningaskunnan diplomaattisissa edustustoissa ja konsulaateissa.

Tämän vuoksi on suotavaa, että Tanskan ja Ukrainan viranomaiset tekevät viipymättä kahdenvälisen sopimuksen, jonka mukaan viisumien myöntämistä helpotetaan samalla tavoin kuin Euroopan yhteisön ja Ukrainan välillä tehdyllä sopimuksella.

YHTEINEN JULISTUS YHDISTYNEESTÄ KUNINGASKUNNASTA JA IRLANNISTA

Sopimuspuolet ottavat huomioon sen, että tätä sopimusta ei sovelleta Yhdistyneen kuningaskunnan eikä Irlannin alueella.

Tämän vuoksi on suotavaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin sekä Ukrainan viranomaiset tekevät kahdenväliset sopimukset viisumien myöntämismenettelyjen helpottamisesta.

YHTEINEN JULISTUS ISLANNISTA JA NORJASTA

Sopimuspuolet ottavat huomioon Euroopan yhteisön sekä Norjan ja Islannin läheiset suhteet, jotka johtuvat erityisesti näiden maiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta.

Tämän vuoksi on suotavaa, että Norjan ja Islannin sekä Ukrainan viranomaiset tekevät viipymättä kahdenväliset sopimukset, joiden mukaan viisumien myöntämistä helpotetaan samalla tavoin kuin Euroopan yhteisön ja Ukrainan välillä tehdyllä sopimuksella.

KOMISSION JULISTUS KIELTEISEN VIISUMIPÄÄTÖKSEN PERUSTELUSTA

Euroopan komissio toteaa, että läpinäkyvyys on viisuminhakijoiden kannalta tärkeää, ja muistuttaa, että diplomaatti- ja konsuliedustustojen yhteisen konsuliohjeiston uudelleenlaadintaa koskeva lainsäädäntöehdotus annettiin 19 päivänä heinäkuuta 2006. Siinä käsitellään kielteisten viisumipäätösten perustelua ja niitä koskevia valitusmahdollisuuksia.

EUROOPAN YHTEISÖN JULISTUS VIISUMINHAKIJOIDEN MAHDOLLISUUDESTA SAADA TIETOJA JA LYHYTAIKAISTA OLESKELUA VARTEN MYÖNNETTÄVIEN VIISUMIEN MYÖNTÄMISMENETTELYJÄ JA TARVITTAVIA LIITEASIAKIRJOJA KOSKEVIEN TIETOJEN YHDENMUKAISTAMISESTA

Euroopan yhteisö toteaa, että läpinäkyvyys on viisuminhakijoiden kannalta tärkeää, ja muistuttaa, että Euroopan komissio antoi 19 päivänä heinäkuuta 2006 diplomaatti- ja konsuliedustustojen yhteisen konsuliohjeiston uudelleenlaadintaa koskevan lainsäädäntöehdotuksen. Ohjeistossa käsitellään viisuminhakijoiden pääsyä jäsenvaltioiden diplomaattisiin edustustoihin ja konsulaatteihin.

Viisuminhakijoille annettavien tietojen osalta Euroopan yhteisö katsoo, että olisi ryhdyttävä tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin:

viisuminhakijoille olisi laadittava perusohjeet viisumien hakemiseen liittyvistä menettelyistä ja edellytyksistä sekä viisumien voimassaolosta,

Euroopan yhteisö laatii luettelon sovellettavista vähimmäisvaatimuksista, jotta voidaan varmistaa, että ukrainalaiset hakijat saavat johdonmukaiset ja yhtenevät perustiedot ja että heiltä vaaditaan periaatteessa samat selvitykset.

Edellä mainituista ohjeista on tiedotettava laajalti (konsuliedustustojen ilmoitustauluilla, esitteinä, verkkosivustoilla jne.).

Jäsenvaltioiden diplomaattiset edustustot ja konsulaatit antavat tietoja Schengenin säännöstön nojalla voimassa olevista mahdollisuuksista helpottaa tapauskohtaisesti viisumien myöntämistä lyhytaikaista oleskelua varten.

POLIITTINEN JULISTUS PAIKALLISESTA RAJALIIKENTEESTÄ

PUOLAN, UNKARIN, SLOVAKIAN JA ROMANIAN JULISTUS

Unkarin tasavalta, Puolan tasavalta, Slovakian tasavalta sekä Romania siitä päivästä alkaen, jolloin se liittyy Euroopan unioniin, ilmoittavat olevansa halukkaita aloittamaan neuvottelut Ukrainan kanssa kahdenvälisistä sopimuksista pannakseen täytäntöön paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn, joka vahvistettiin paikallista rajaliikennettä koskevan järjestelyn käyttöönotosta jäsenvaltioiden maaulkorajoilla sekä Schengenin yleissopimuksen säännösten muuttamisesta 5 päivänä lokakuuta 2006 annetussa EY:n asetuksessa.


Komissio

18.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 332/77


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä syyskuuta 2007,

EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan mukaisesta menettelystä

(asiassa COMP/E-2/39.141 – Fiat)

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 4274)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2007/841/EY)

(1)

Tämä päätös on tehty perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 (1) 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja se osoitetaan Fiat Auto SpA:lle (jäljempänä ’Fiat’). Päätös koskee teknisten tietojen antamista Fiat-, Alfa Romeo- ja Lancia-merkkisten ajoneuvojen korjaamiseksi.

(2)

Teknisiä tietoja ovat tiedot, prosessit ja ohjeet, jotka ovat tarpeen moottoriajoneuvojen viallisten/rikkoutuneiden/käytettyjen osien tarkistamisessa, korjaamisessa tai korvaamisessa tai ajoneuvon jonkin järjestelmän toiminnan korjaamisessa. Tiedot voidaan jakaa seitsemään pääryhmään:

perusparametrit (ajoneuvon kaikkia viitearvoja ja mitattavia asetusarvoja koskevat tiedot, kuten vääntömomentit, jarruliikkumavaran mittausarvot, hydrauli- ja ilmanpaineet);

korjauksen ja huollon eri vaiheisiin liittyvät kaaviot ja kuvaukset (huoltokäsikirjat, tekniset asiakirjat, kuten työsuunnitelmat, korjaamisessa käytettävien työkalujen kuvaukset sekä johdotuksia ja hydrauliikkaa kuvaavat kaaviot);

testaus ja vianmääritys (mukaan luettuna virhe- ja vianmäärityskoodit, tietokoneohjelmat ja muut ajoneuvojen vikojen määrityksessä tarvittavat tiedot) – suurin osa, joskaan eivät kaikki, näistä tiedoista sisältyy erityisiin sähköisiin työkaluihin;

ajoneuvoissa olevien sähköisten ohjausyksiköiden uudelleen ohjelmointiin, uudelleen säätämiseen tai alkuarvojen uudelleen asettamiseen tarvittavat koodit, tietokoneohjelmat ja muut tiedot. Tämä ryhmä liittyy edelliseen, sillä vianmäärityksessä käytetään usein samoja sähköisiä työkaluja kuin tarvittavien muutosten tekemisessä sähköisten ohjausyksiköiden kautta;

varaosia koskevat tiedot, mukaan luettuna varaosaluettelot koodeineen ja kuvauksineen, sekä ajoneuvojen tunnistamismenetelmät (toisin sanoen tiettyyn ajoneuvoon liittyvät tiedot, joiden avulla korjaamo selvittää ajoneuvoa valmistettaessa siihen asennettujen osien yksilölliset koodit ja kyseisen ajoneuvon alkuperäisten varaosien vastaavat koodit);

erityistiedot (ilmoitukset palautuspyynnöistä ja myynnistä poistamisesta sekä yleisistä vioista ilmoittaminen);

koulutusmateriaali.

(3)

Joulukuussa 2006 komissio aloitti menettelyn ja antoi Fiatille ennakkoarvioinnin. Arviointi sisälsi alustavan kannan, jonka mukaan sopimusten, jotka Fiat oli tehnyt myynnin jälkeisiä palveluita tarjoavien kumppaneidensa kanssa, epäiltiin olevan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan vastaisia.

(4)

Komission ennakkoarvioinnin mukaan näytti siltä, että Fiat ei ollut antanut tiettyjä korjausta koskevia teknisiä tietoja perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta vertikaalisten sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin moottoriajoneuvoalalla 31 päivänä heinäkuuta 2002 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1400/2002 (2) säädetyn siirtymäkauden loputtua. Lisäksi komission pannessa vireille tutkimusta Fiat ei ollut vieläkään ottanut käyttöön tehokasta järjestelmää, jonka avulla riippumattomat korjaamot voivat saada korjausta koskevia teknisiä tietoja eriytetysti. Vaikka Fiat paransi tietojen saatavuutta komission tutkimuksen aikana, erityisesti perustamalla teknisiä tietoja koskevat verkkosivut kesäkuussa 2005, riippumattomien korjaamoiden saatavissa olevat tiedot eivät vieläkään näyttäneet olevan täydellisiä.

(5)

Ennakkoarvioinnissa katsottiin, että tarkasteltavana olevan menettelytavan kohteena olevat merkitykselliset markkinat olivat henkilöautojen korjaus- ja huoltopalvelujen tarjonnan markkinat sekä korjaamoille tarkoitettujen teknisten tietojen toimitusmarkkinat. Fiatin valtuuttamilla korjaamoverkostoilla oli erittäin suuri markkinaosuus ensiksi mainituilla markkinoilla. Jälkimmäisillä markkinoilla Fiat oli ainoa toimittaja, joka pystyi tarjoamaan kaikki sen valmistamia ajoneuvoja korjaavien tarvitsemat tekniset tiedot.

(6)

Fiatin huoltoa ja varaosajakelua koskevissa sopimuksissa edellytetään, että sen valtuutettujen korjaamoverkostojen jäsenet suorittavat kaikenlaisia merkkikohtaisia korjauksia ja toimivat varaosien tukkumyyjinä. Komissio oli huolissaan siitä, että tällaisista sopimuksista mahdollisesti johtuvat kielteiset vaikutukset voisivat vahvistua, koska Fiat ei toimita riippumattomille korjaamoille tarpeellisia teknisiä tietoja vaan on sulkenut kyseiset korjaamot markkinoilta, vaikka ne haluaisivat ja voisivat tarjota korjauspalveluja erilaisen liiketoimintamallin kautta.

(7)

Komission ennakkopäätelmän mukaan Fiatin järjestelyt teknisten tietojen toimittamiseksi riippumattomille korjaamoille eivät vastanneet korjaamoiden tarvetta käytettävissä olevien tietojen laajuuden tai niiden saatavuuden suhteen, ja kyseinen menettelytapa olisi yhdessä toisten autonvalmistajien samanlaisten menettelytapojen kanssa saattanut johtaa riippumattomien korjaamoiden markkina-aseman heikentymiseen. Tämä puolestaan olisi voinut aiheuttaa huomattavasti haittaa kuluttajille varaosavalikoiman merkittävän vähentymisen, korjaamopalveluiden hintojen nousun, korjaamoiden määrä supistumisen ja mahdollisten turvallisuusongelmien sekä innovatiivisten korjaamojen palvelujen puuttumisen vuoksi.

(8)

Lisäksi se, että Fiat ei ilmeisesti toimita riippumattomille korjaamoille tarvittavia teknisiä tietoja, saattaisi estää asetuksella (EY) N:o 1400/2002 myönnetyn poikkeuksen soveltamisen myynnin jälkeisiä palveluja tarjoavien kumppaneiden kanssa tehtyihin sopimuksiin, sillä kyseisen asetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti myönnettyä poikkeusta ei sovelleta, kun moottoriajoneuvojen toimittaja kieltäytyy antamasta riippumattomille toimijoille kyseisten moottoriajoneuvojen korjauksen ja huollon edellyttämiä teknisiä tietoja, vianmääritys- ja muita laitteita, työkaluja, mukaan lukien tarvittavat tietokoneohjelmat, tai koulutusta. Kuten asetuksen johdanto-osan 26 kappaleesta käy ilmi, tietojen saatavuutta koskevissa edellytyksissä ei saa tehdä eroa valtuutettujen ja riippumattomien toimijoiden välillä.

(9)

Komission alustava kanta oli se, että korjausta koskevien teknisten tietojen puuttumisen takia Fiatin ja sen valtuutettujen korjaamoiden välisiin sopimuksiin ei todennäköisesti sovelleta 81 artiklan 3 kohtaa.

(10)

Fiat tarjosi 22. tammikuuta 2007 komissiolle sitoumuksia ennakkoarvioinnissa esitettyjen kilpailuongelmien ratkaisemiseksi.

(11)

Sitoumusten mukaan annettavia tietoja koskevana periaatteena on, että riippumattomat ja valtuutetut korjaamot ovat tasa-arvoisessa asemassa. Tämän vuoksi Fiat varmistaa, että kaikki sen moottoriajoneuvojen korjauksen ja huollon edellyttämät tekniset tiedot, työkalut, laitteet, tietokoneohjelmat ja koulutus, jotka Fiat antaa tai sen puolesta annetaan kaikissa jäsenvaltioissa oleville valtuutetuille korjaamoille ja/tai riippumattomille tuojille, on myös riippumattomien korjaamoiden saatavilla.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 1400/2002 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tekniset tiedot sisältävät kaikki Fiat-, Alfa Romeo- ja Lancia-moottoriajoneuvojen korjausta ja huoltoa varten valtuutetuille korjaamoille annettavat tiedot. Teknisiä tietoja ovat muun muassa sähköisissä moottorin ohjausyksiköissä Fiatin suosittelemien asetusten käyttöönottamiseksi tarvittavat tietokoneohjelmat, virhekoodit ja muut parametrit ja päivitykset, ajoneuvojen tunnistamismenetelmät, varaosaluettelot, tiettyä mallia tai erää koskevat käytännön työssä saadut ongelmien ratkaisumallit, ilmoitukset palautuspyynnöistä ja myynnistä poistamisesta sekä ilmoitukset korjauksista, joita voidaan tehdä veloituksetta valtuutetuissa korjaamoissa.

(13)

Työkalujen saatavuus tarkoittaa mahdollisuutta käyttää sähköisiä vianmääritys- ja muita laitteita, tietokoneohjelmia, mukaan lukien niiden säännölliset päivitykset, ja kyseisten työkalujen myynnin jälkeisiä palveluita.

(14)

Ehdotetut sitoumukset sitovat Fiatia ja siihen sidossuhteessa olevia yrityksiä mutta ne eivät suoraan sido Fiatin ajoneuvomerkkien riippumattomia tuojia. Niissä jäsenvaltioissa, joissa Fiatin Fiat-, Alfa Romeo- ja Lancia-ajoneuvoja tuovat riippumattomat tuojat, Fiat on sopinut tekevänsä parhaansa, jotta kyseiset yritykset velvoitettaisiin sopimuksella antamaan Fiatille kaikki tekniset tiedot tai teknisten tietojen kieliversiot, jotka yritykset ovat antaneet kyseisen jäsenvaltion valtuutetuille korjaamoille. Fiat sitoutuu viemään nämä tekniset tiedot tai kieliversiot viipymättä teknisiä tietoja koskeville verkkosivuilleen.

(15)

Asetuksen johdanto-osan 26 kappaleen mukaan Fiat ei ole velvollinen antamaan riippumattomille korjaamoille sellaista teknistä tietoa, jonka avulla kolmannet voisivat ohittaa tai purkaa ajoneuvoihin asennetut murtohälyttimet ja/tai kalibroida uudelleen (3) sähköisiä laitteita tai tehdä muutoksia ajoneuvojen suorituskykyä rajoittaviin laitteisiin. Kuten kaikkia poikkeuksia EU:n lainsäädännössä, johdanto-osan 26 kappaletta on tulkittava suppeasti. Sitoumuksissa todetaan, että mikäli Fiat perustelee kieltäytymistä teknisten tietojen antamisesta riippumattomille korjaamoille vetoamalla kyseiseen poikkeukseen, sen on sitouduttava varmistamaan, että tiedot rajoittuvat johdanto-osan 26 kappaleessa kuvatun suojan antamiseksi tarvittaviin tietoihin. Sitoumusten mukaan sen on myös varmistettava, että tietojen puute ei estä riippumattomia korjaamoita harjoittamasta muita kuin johdanto-osan 26 kappaleessa mainittuja toimia, mukaan luettuina sähköisiä moottorin ohjausyksiköitä, turvatyynyjä, turvavöiden esikiristimiä ja keskuslukitusjärjestelmiä koskevat korjaukset.

(16)

Asetuksen (EY) N:o 1400/2002 4 artiklan 2 kohdassa säädetään, että tekniset tiedot on annettava oikeassa suhteessa riippumattoman korjaamon tarpeisiin. Tämä tarkoittaa sekä tietojen eriyttämistä että hinnoittelua, jossa otetaan huomioon miten paljon riippumattomat korjaamot käyttävät tietoja.

(17)

Tämän periaatteen mukaisesti sitoumuksissa todetaan, että Fiat vie teknisiä tietoja koskeville verkkosivuilleen kaikki tekniset tiedot, jotka koskevat vuoden 1996 jälkeen myyntiin tulleita ajoneuvomalleja, ja se varmistaa, että kaikki päivitetyt tekniset tiedot löytyvät aina kyseisiltä sivuilta tai myöhemmin toteutetuilta vastaavilta verkkosivuilta. Lisäksi Fiat varmistaa aina, että sivut ovat helposti löydettävissä ja että ne toimivat yhtä tehokkaasti kuin tietolähteet, joiden kautta Fiatin valtuutetut korjaamot saavat teknisiä tietoja. Kun Fiat tai Fiatin puolesta toimiva yritys antaa teknisiä tietoja valtuutetuille korjaamoille jollakin EU-kielellä, Fiat varmistaa, että kyseinen kieliversio viedään verkkosivuille viipymättä.

(18)

Seuraavat kolme teknisten tietojen ryhmää eivät vielä ole verkkosivuilla, mutta Fiat on sitoutunut viemään ne sinne 31. joulukuuta 2007 mennessä:

teknisistä tiedoista paikallisilla kielillä tehdyt käännökset, jotka eivät tällä hetkellä ole Fiatin käytettävissä, mutta jotka saadaan kyseisissä EU:n jäsenvaltiossa toimivilta riippumattomilta tuojilta,

ilmoitukset, joissa mainitaan, mitkä korjaukset suoritetaan veloituksetta valtuutetuissa korjaamoissa, ja

jäljempänä 21 kohdassa mainittujen tunnustettujen sovittelukeskusten yhteystiedot.

(19)

Fiatin verkkosivujen käyttömaksu perustuu sen valtuutetuille korjaamoille lähettämien CD-ROMien vuositilauksen hintaan. Käyttömaksu on 3 356 euroa, sekä lisäksi varaosaluettelosta peritään 65 euroa ja päivityksistä 134 euroa kuukaudessa. Asetuksessa säädetyn suhteellisuusvaatimuksen noudattamiseksi Fiatin perimät maksut kunkin ajoneuvomerkin osalta ovat 3 euroa tunnilta, 22 euroa päivältä ja 350 euroa kuukaudelta. Fiat sitoutuu säilyttämään kyseisen käyttömaksurakenteen ja olemaan nostamatta maksua EU:n keskimääräistä inflaatioprosenttia enemmän sitoumusten voimassaoloaikana.

(20)

Fiatin sitoumukset eivät rajoita minkään sellaisen yhteisön tai kansallisen lainsäädännön nykyisen tai tulevan vaatimuksen soveltamista, jolla mahdollisesti laajennetaan Fiatin riippumattomille toimijoille antamia teknisiä tietoja ja/tai jolla tarjotaan soveltuvampia tapoja kyseisten tietojen antamiseen.

(21)

Jos riippumaton korjaamo tai korjaamoiden järjestö niin haluaa, Fiat sitoutuu hyväksymään teknisten tietojen antamiseen liittyvien riitojen ratkaisua koskevan sovittelumekanismin. Sovittelu tapahtuu siinä jäsenvaltiossa, jossa sovittelua pyytävän osapuolen kotipaikka sijaitsee, paikallisen tunnustetun sovittelukeskuksen sääntöjen mukaisesti. Sovittelu ei rajoita oikeutta pyytää asian käsittelyä toimivaltaisessa kansallisessa tuomioistuimessa.

(22)

Päätöksessä todetaan, että sitoumusten vuoksi ei ole enää perusteita komission toimenpiteisiin. Sitoumukset ovat voimassa 31. toukokuuta 2010 asti.

(23)

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevä neuvoa-antava komitea antoi myönteisen lausunnon 9. heinäkuuta 2007.


(1)  EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 411/2004 (EUVL L 68, 6.3.2004, s. 1).

(2)  EYVL L 203, 1.8.2002, s. 30.

(3)  Eli muuttaa sähköisen moottorin ohjausyksikön alkuperäisiä asetuksia tavalla, jota Fiat ei suosittele.


18.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 332/80


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 6 päivänä joulukuuta 2007,

luvan antamisesta jäsenvaltioille toteuttaa väliaikaisesti Egyptiä koskevia kiireellisiä toimenpiteitä Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith -taudinaiheuttajan leviämisen estämiseksi tehdyn päätöksen 2004/4/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5898)

(2007/842/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksen 2004/4/EY (2) mukaisesti Egyptistä peräisin olevia Solanum tuberosum L. -perunan mukuloita ei periaatteessa saa tuoda yhteisöön. Tuontikautena 2006/2007 oli kuitenkin erityisedellytyksin sallittua tuoda yhteisöön sellaisia mukuloita, jotka ovat peräisin kasvintuhoojista vapailta alueilta.

(2)

Tuontikaudella 2006/2007 ilmoitettiin yhdestä Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith -taudinaiheuttajan löydöksestä.

(3)

Egypti on reagoinut löydökseen tyydyttävällä tavalla. Kyseinen alue on poistettu kasvintuhoojista vapaiden alueiden luettelosta tuontikaudeksi 2007/2008.

(4)

Egyptin ilmoittamien tietojen perusteella komissio on todennut, ettei ole vaaraa Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith -taudinaiheuttajan leviämisestä tuotaessa yhteisöön Solanum tuberosum L. -perunan mukuloita kasvintuhoojista vapailta Egyptin alueilta edellyttäen, että tiettyjä edellytyksiä noudatetaan.

(5)

Kasvintuhoojista vapailta Egyptin alueilta peräisin olevien Solanum tuberosum L. -perunan mukuloiden tuonti yhteisöön olisi tämän vuoksi sallittava tuontikaudeksi 2007/2008.

(6)

Päätöstä 2004/4/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2004/4/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”2006/2007” ilmaisulla ”2007/2008”.

2)

Korvataan 4 artiklassa ilmaisu ”31 päivää elokuuta 2007” ilmaisulla ”31 päivää elokuuta 2008”.

3)

Korvataan 7 artiklassa ilmaisu ”30 päivää syyskuuta 2007” ilmaisulla ”30 päivää syyskuuta 2008”.

4)

Muutetaan liite seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan b alakohdan iii alakohdassa ilmaisu ”2006/2007” ilmaisulla ”2007/2008”;

b)

korvataan 1 kohdan b alakohdan iii alakohdassa ilmaisu ”1 päivää tammikuuta 2007” ilmaisulla ”1 päivää tammikuuta 2008”;

c)

Korvataan 1 kohdan b alakohdan xii alakohdassa ilmaisu ”1 päivää tammikuuta 2007” ilmaisulla ”1 päivää tammikuuta 2008”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/41/EY (EUVL L 169, 29.6.2007, s. 51).

(2)  EUVL L 2, 6.1.2004, s. 50. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/749/EY (EUVL L 302, 1.11.2006, s. 47).


18.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 332/81


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 11 päivänä joulukuuta 2007,

lajin Gallus gallus jalostusparvissa esiintyvän salmonellan valvontaohjelmien hyväksymisestä tietyissä kolmansissa maissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaisesti ja päätöksen 2006/696/EY muuttamisesta siipikarjan ja siitosmunien tuonnissa sovellettavien tiettyjen kansanterveyttä koskevien vaatimusten osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6094)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/843/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon salmonellan ja muiden tiettyjen elintarvikkeiden kautta tarttuvien tiettyjen zoonoosien aiheuttajien valvonnasta 17 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (2) ja erityisesti sen 9 artiklan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (3) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 vahvistetaan vaatimukset, jotka koskevat salmonellan valvontaa jäsenvaltioiden eri siipikarjapopulaatioissa. Vaatimuksia sovelletaan jäsenvaltioihin kyseisen asetuksen liitteessä I vahvistetuista päivämääristä lähtien, erityisesti 18 kuukautta sen jälkeen, kun salmonellan esiintyvyyden vähentämistä koskeva tavoite on asetettu.

(2)

Vähentämistavoitetta sovelletaan lajin Gallus gallus jalostusparviin 1 päivästä heinäkuuta 2005 komission asetuksen (EY) N:o 1003/2005 (4) mukaisesti, muniviin kanoihin 1 päivästä elokuuta 2006 asetuksen (EY) N:o 1168/2006 mukaisesti ja broilereihin 1 päivästä heinäkuuta 2007 asetuksen (EY) N:o 646/2007 (5) mukaisesti.

(3)

Kanada, Israel, Tunisia ja Yhdysvallat ovat toimittaneet komissiolle lajin Gallus gallus siitossiipikarjassa, sen siitosmunissa ja lajin Gallus gallus jalostukseen tarkoitetuissa untuvikoissa esiintyvän salmonellan valvontaohjelmansa. Näiden ohjelmien todettiin antavan asetuksessa (EY) N:o 2160/2003 annettuja takeita vastaavat takeet, ja ohjelmat olisi näin ollen hyväksyttävä.

(4)

Sellaisten kolmansien maiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa, siitosmunia, untuvikkoja ja siipikarjan, sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihaa, munia ja munatuotteita sekä erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaita munia, sekä sovellettavista eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ja päätösten 93/342/ETY, 2000/585/EY ja 2003/812/EY muuttamisesta 28 päivänä elokuuta 2006 tehdyssä komission päätöksessä 2006/696/EY (6) katetaan erityisesti siitos- ja tuotantosiipikarjan, siitosmunien ja untuvikkojen tuonti yhteisöön ja kuljettaminen yhteisön kautta ja vahvistetaan niiden kolmansien maiden luettelo, joista jäsenvaltiot saavat tuoda kyseisiä eläimiä ja siitosmunia.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 2160/2003 nojalla yhteisön lainsäädännössä säädettyjen kolmansia maita, joista jäsenvaltiot voivat tuoda kyseisen asetuksen soveltamisalaan kuuluvia eläimiä ja siitosmunia, koskeviin luetteloihin hyväksyminen ja luetteloissa pysyminen edellyttävät, että kyseinen kolmas maa esittää komissiolle jäsenvaltioiden vahvistamia kansallisia salmonellan valvontaohjelmia vastaavan ohjelman ja että komissio hyväksyy kyseisen ohjelman.

(6)

Ohjelmien hyväksymisen seurauksena Kanada, Israel, Tunisia ja Yhdysvallat olisi säilytettävä kolmansia maita, joista jäsenvaltiot voivat tuoda lajin Gallus gallus siitossiipikarjaa, sen siitosmunia ja lajin Gallus gallus jalostukseen tarkoitettuja untuvikkoja, koskevassa luettelossa, joka on vahvistettu päätöksessä 2006/696/EY.

(7)

Tietyt muut kolmannet maat, jotka on nykyisin lueteltu päätöksessä 2006/696/EY, eivät ole vielä toimittanet salmonellan valvontaohjelmaa komissiolle. Koska lajin Gallus gallus siitossiipikarjaa, sen siitosmunia ja lajin Gallus gallus jalostukseen tarkoitettuja untuvikkoja koskevia vaatimuksia sovelletaan jo yhteisössä, kyseisen siipikarjan ja munien tuontia ei tulisi enää sallia asianomaisista kolmansista maista. Päätöksen 2006/696/EY liitteessä I olevassa 1 osassa vahvistettu luettelo kolmansista maista tai niiden osista olisi vastaavasti muutettava.

(8)

Yhteisössä sovellettavia vaatimuksia vastaavien takeiden antamiseksi kolmansien maiden, joista jäsenvaltiot voivat tuoda lajin Gallus gallus siitos- ja tuotantosiipikarjaa, sen siitosmunia ja lajin Gallus gallus untuvikkoja, olisi todistettava, että salmonellan valvontaohjelmaa on sovellettu alkuperäparveen ja että kyseinen parvi on testattu kansanterveyden kannalta merkittävien salmonellan serotyyppien havaitsemiseksi niin pian kuin vaatimuksia sovelletaan eri siipikarjapopulaatioihin yhteisössä.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 2160/2003 nojalla lajin Gallus gallus parvia ei voida myöskään käyttää jalostustarkoituksiin eikä niiden munia voida käyttää siitosmunina yhteisössä 1 päivästä tammikuuta 2007 lähtien, jos ne ovat saaneet Salmonella enteritidis- ja/tai Salmonella typhimurium -tartunnan. Näin ollen siitossiipikarjan, jalostukseen tarkoitettujen untuvikkojen ja siitosmunien tuonti yhteisöön olisi sallittava ainoastaan silloin, kun alkuperäparvien tutkimuksessa on todettu, ettei niissä esiinny Salmonella enteritidis- tai Salmonella typhimurium -tartuntaa.

(10)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 täytäntöönpanosta siltä osin kuin on kyse vaatimuksista, jotka koskevat erityisten valvontamenetelmien käyttöä siipikarjassa esiintyvän salmonellan kansallisissa valvontaohjelmissa, 1 päivänä elokuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1177/2006 (7) vahvistetaan tietyt säännöt, jotka koskevat mikrobilääkkeiden ja rokotteiden käyttöä kansallisissa valvontaohjelmissa, jotka komissio on hyväksynyt asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaisesti.

(11)

Kolmansien maiden, joista jäsenvaltiot voivat tuoda lajin Gallus gallus siitos- ja tuotantosiipikarjaa, sen siitosmunia ja lajin Gallus gallus untuvikkoja, olisi todistettava, että mikrobilääkkeiden ja rokotteiden käyttöön on sovellettu asetuksessa (EY) N:o 1177/2006 säädettyjä erityisiä vaatimuksia heti, kun kyseisiä vaatimuksia on alettu soveltaa eri siipikarjapopulaatioihin yhteisössä. Jos mikrobilääkkeitä on käytetty untuvikkojen osalta muihin tarkoituksiin kuin salmonellan valvontaan, siitä olisi myös ilmoitettava todistuksessa, koska kyseinen käyttö voi vaikuttaa salmonellan testaukseen tuonnissa.

(12)

Päätöksessä 2006/696/EY vahvistetut siitos- ja tuotantosiipikarjan, untuvikkojen ja siitosmunien tuontia koskevat eläinlääkärintodistusten mallit päätöksessä olisi muutettava. Jotta voidaan välttää myöhemmät muutokset eläinlääkärintodistusten malleihin silloin, kun tuontia koskevia asetuksen (EY) N:o 2160/2003 säännöksiä ryhdytään soveltamaan tuotantosiipikarjaan ja muihin kuin siitoseläimiksi tarkoitettuihin untuvikkoihin, myös näitä eläimiä koskevia eläinlääkärintodistusten malleja olisi muutettava; tällöin olisi ilmoitettava selkeästi se, milloin muutoksia sovelletaan eri populaatioihin.

(13)

Bulgaria ja Romania liittyivät Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 2007. Päätöksessä 2006/696/EY vahvistettuja yhteisön sisäistä kauppaa koskevia säännöksiä sovelletaan kyseisestä päivästä lähtien näihin uusiin jäsenvaltioihin. Näin ollen Bulgaria ja Romania olisi poistettava päätöksen 2006/696/EY liitteissä I ja II olevassa 1 osassa vahvistetuista, niiden kolmansien maiden luetteloista, joista jäsenvaltioiden harjoittama tuonti on sallittu.

(14)

Jotta vältetään kaupan keskeytyminen, päätöksen 2006/696/EY, sellaisena kuin se on nykyisessä sanamuodossaan, mukaisesti annettujen eläinlääkärintodistusten käyttö olisi sallittava 60 päivän ajan tämän päätöksen soveltamispäivästä alkaen.

(15)

Jotta voidaan välttää myöhemmät muutokset eläinlääkärintodistuksen malleihin silloin, kun tuontia koskevia asetuksen (EY) N:o 2160/2003 säännöksiä ryhdytään soveltamaan lajin Gallus gallus muniviin kanoihin ja broilereihin, myös näitä eläimiä koskevia eläinlääkärintodistusten malleja olisi muutettava; tällöin olisi ilmoitettava selkeästi se, milloin muutoksia sovelletaan eri populaatioihin. Kyseisten muutosten soveltamispäivää olisi näin ollen siirrettävä tarpeen mukaan.

(16)

Sen vuoksi päätöstä 2006/696/EY olisi muutettava.

(17)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään munivien kanojen parvissa esiintyvän salmonellan osalta valvontaohjelmat, jotka Kanada, Israel, Tunisia ja Yhdysvallat ovat toimittaneet asetuksen (EY) N:o 2160/2003 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan päätöksen 2006/696/EY liitteet I ja II tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

3 artikla

Muiden siitos- tai tuotantosiipikarjan kuin sileälastaisten lintujen, muiden kuin sileälastaisten lintujen untuvikkojen ja muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunien, joiden osalta eläinlääkärintodistukset on annettu päätöksen 2006/696/EY sellaisen version mukaisesti, jota sovelletaan ennen tämän päätöksen soveltamispäivää, lähetykset voidaan tuoda yhteisöön 60 päivän ajan tämän päätöksen soveltamispäivästä alkaen.

4 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 15 päivästä helmikuuta 2008.

Päätöksen 2006/696/EY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä päätöksellä, liitteessä I olevan muuta siitos- tai tuotantosiipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja koskevan eläinlääkärintodistuksen mallin II.2.5 kohtaa ja muiden kuin sileälastaisten lintujen untuvikkoja koskevan eläinlääkärintodistuksen mallin II.2.4 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2009, jos tuotantosiipikarja tai untuvikot on tarkoitettu ainoastaan lihan tuotantoon.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1237/2007 (EUVL L 280, 24.10.2007, s. 5).

(2)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55; oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1243/2007 (EUVL L 281, 25.10.2007, s. 8).

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206; oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 83. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(4)  EUVL L 170, 1.7.2005, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1168/2006 (EUVL L 211, 1.8.2006, s. 4).

(5)  EUVL L 151, 13.6.2007, s. 21.

(6)  EUVL L 295, 25.10.2006, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1237/2007.

(7)  EUVL L 212, 2.8.2006, s. 3.


LIITE

1)

Muutetaan päätöksen 2006/696/EY liite I seuraavasti:

a)

Korvataan 1 osa seuraavasti:

”1   Osa

Luettelo kolmansista maista tai niiden osista (1)

Maa

Aluekoodi

Alueen kuvaus

Eläinlääkärintodistus

Erityisedellytykset

Malli(t)

Lisätakeet

1

2

3

4

5

6

AR – Argentiina

AR-0

 

SPF

 

 

AU – Australia

AU-0

 

BPP, DOC, HEP, SPF, SRP

 

A

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

BR – Brasilia

BR-0

 

SPF

 

 

BR-1

Seuraavat osavaltiot: Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ja São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

A

BR-2

Seuraavat osavaltiot: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo ja Mato Grosso do Sul

BPR, DOR, HER, SRA

 

 

BW – Botswana

BW-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

CA – Kanada

CA-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SPF, SRP

IV

 

CH – Sveitsi

CH-0

 

 (2)

 

 

CL – Chile

CL-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

A

HR – Kroatia

HR-0

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

A

GL – Grönlanti

GL-0

 

SPF

 

 

IL – Israel

IL-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP

IV

 

IS – Islanti

IS-0

 

SPF

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

 

SPF

 

 

MX – Meksiko

MX-0

 

SPF

 

 

NA – Namibia

NA-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

NZ – Uusi-Seelanti

NZ-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

 

A

PM – Saint Pierre ja Miquelon

PM-0

 

SPF

 

 

TH – Thaimaa

TH-0

 

SPF

 

 

TN – Tunisia

TN-0

 

DOR, BPR, BPP, HER, SPF

IV

 

TR – Turkki

TR-0

 

SPF

 

 

US – Yhdysvallat

US-0

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP

IV

 

UY – Uruguay

UY-0

 

SPF

 

 

ZA – Etelä-Afrikka

ZA-0

 

SPF

 

 

BPR

I

 

DOR

II

 

HER

III

 

b)

Muutetaan 2 osa seuraavasti:

i)

lisätään kohtaan ”Lisätakeet” seuraava ilmaisu:

”IV

:

Lajin Gallus gallus siitossiipikarjaa, lajin Gallus gallus jalostukseen tarkoitettuja untuvikkoja ja lajin Gallus gallus siitosmunia koskevat EU:n salmonellan valvontasäännösten mukaiset takeet on annettu ja ne todistetaan muuta siitos- tai tuotantosiipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja (BPP), muiden kuin sileälastaisten lintujen untuvikkoja (DOC) tai muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunia (HEP) koskevan eläinlääkärintodistuksen mallin mukaisesti.”

ii)

lisätään kohtaan ”Lisätakeet” seuraava ilmaisu:

”Erityisedellytykset:

’A’

:

Lajin Gallus gallus siitossiipikarjan, lajin Gallus gallus jalostukseen tarkoitettujen untuvikkojen ja lajin Gallus gallus siitosmunien tuonti yhteisöön kielletään, koska päätöksen (EY) N:o 2160/2003 mukaista salmonellan valvontaohjelmaa ei ole toimitettu komissiolle tai komissio ei ole hyväksynyt tällaista ohjelmaa.”

iii)

korvataan muuta siitos- tai tuotantosiipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (BPP) seuraavasti:

”Muuta siitos- tai tuotantosiipikarjaa kuin sileälastaisia lintuja koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (BPP)

Image

Image

Image

Image

iv)

korvataan muiden kuin sileälastaisten lintujen untuvikkoja koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (DOC) seuraavasti:

”Muiden kuin sileälastaisten lintujen untuvikkoja koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (DOC)

Image

Image

Image

Image

Image

v)

korvataan muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunia koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (HEP) seuraavasti:

”Muun siipikarjan kuin sileälastaisten lintujen siitosmunia koskeva eläinlääkärintodistuksen malli (HEP)

Image

Image

Image

Image

2)

Poistetaan päätöksen 2006/696/EY liitteessä II olevassa 1 osassa Bulgariaa ja Romaniaa koskevat tiedot.


(1)  Sanotun kuitenkaan rajoittamatta kolmansien maiden kanssa tehdyissä yhteisön sopimuksissa määrättyjen erityisten todistusvaatimusten soveltamista.

(2)  Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen mukaiset todistukset, EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132.”


18.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 332/101


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä joulukuuta 2007,

päätöksen 2006/415/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin esiintymiseen Saksan siipikarjassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6702)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/844/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin esiintymiseen yhteisön siipikarjassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä ja päätöksen 2006/135/EY kumoamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 tehdyssä komission päätöksessä 2006/415/EY (3) säädetään tietyistä suojatoimenpiteistä, jotta estetään kyseisen taudin leviäminen, mukaan luettuna alueiden A ja B muodostaminen epäillyn tai vahvistetun taudinpurkauksen jälkeen.

(2)

Saksa on ilmoittanut komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin taudinpurkauksesta alueellaan takapihalla pidettävässä parvessa ja on toteuttanut asianmukaiset toimenpiteet, joista säädetään päätöksessä 2006/415/EY, mukaan luettuna mainitun päätöksen 4 artiklassa säädetty alueiden A ja B muodostaminen.

(3)

Komissio on tarkastellut kyseisiä toimenpiteitä yhteistyössä Saksan kanssa ja katsoo, että kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen muodostamien alueiden A ja B rajat ovat riittävällä etäisyydellä taudinpurkauksen todellisesta esiintymispaikasta. Saksassa sijaitsevat alueet A ja B sekä kyseisen aluejaon kesto voidaan näin ollen vahvistaa.

(4)

Sen vuoksi päätöstä 2006/415/EY olisi muutettava.

(5)

Tässä päätöksessä säädettyjä toimenpiteitä olisi tarkasteltava uudelleen elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean seuraavassa kokouksessa,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2006/415/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/41/EY (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 33); oikaistu toisinto (EUVL L 195, 2.6.2004, s. 12).

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUVL L 164, 16.6.2006, s. 51. Ppäätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/816/EY (EUVL L 326, 12.12.2007, s. 32).


LIITE

Muutetaan päätöksen 2006/415/EY liite seuraavasti:

1.

Lisätään A osaan seuraava teksti:

”Maan ISO-koodi

Jäsenvaltio

Alue A

Päivämäärä, johon asti voimassa; 4 artiklan 4 kohdan b alakohdan iii alakohta

Koodi

(jos saatavilla)

Nimi

DE

SAKSA

 

10 kilometrin vyöhyke, joka on muodostettu taudinpurkauksen ympärille Großwoltersdorfin kunnassa mukaan luettuna seuraavat kunnat kokonaisuudessaan tai osittain:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Sonnenberg, Stechlin

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Priepert, Wesenberg

15.1.2008”

2.

Lisätään B osaan seuraava teksti:

”Maan ISO-koodi

Jäsenvaltio

Alue B

Päivämäärä, johon asti voimassa; 4 artiklan 4 kohdan b alakohdan iii alakohta

Koodi

(jos saatavilla)

Nimi

DE

SAKSA

 

Seuraavat kunnat:

 

Landkreis Oberhavel: Fürstenberg/Havel, Gransee, Großwoltersdorf, Schönermark, Sonnenberg, Stechlin, Zehdenick

 

Landkreis Ostprignitz-Ruppin: Lindow (Mark), Rheinsberg

 

Landkreis Uckermark: Lychen, Templin

 

Landkreis Mecklenburg-Strelitz: Godendorf, Priepert, Wesenberg, Wokuhl-Dabenow, Wustrow

15.1.2008”


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

18.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 332/103


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2007/845/YOS,

tehty 6 päivänä joulukuuta 2007,

varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien jäsenvaltioiden toimistojen yhteistyöstä rikoksen tuottaman hyödyn tai muun rikokseen liittyvän omaisuuden jäljittämisessä ja tunnistamisessa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 30 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan sekä 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon Belgian kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, ja Suomen tasavallan aloitteen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden pääasiallinen vaikutin on taloudellinen hyöty. Taloudellinen hyöty kannustaa tekemään uusia rikoksia yhä suuremman hyödyn saamiseksi. Lainvalvontaviranomaisilla olisi siksi oltava tarvittavat taidot tutkia ja analysoida rikollisen toiminnan rahajälkiä. Järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi tehokkaasti Euroopan unionin jäsenvaltioiden on vaihdettava keskenään nopeasti tietoja, jotka voivat johtaa rikoksen tuottaman hyödyn ja muun rikollisille kuuluvan omaisuuden jäljittämiseen ja takavarikoimiseen.

(2)

Neuvosto teki 22 päivänä heinäkuuta 2003 puitepäätöksen 2003/577/YOS (2) omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa sekä 24 päivänä helmikuuta 2005 puitepäätöksen 2005/212/YOS (3) rikoksen tuottaman hyödyn ja rikoksella saadun omaisuuden sekä rikoksentekovälineiden menetetyksi tuomitsemisesta. Näissä puitepäätöksissä käsitellään rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön tiettyjä näkökohtia rikoksen tuottaman hyödyn, rikoksentekovälineiden ja rikokseen liittyvän muun omaisuuden jäädyttämisen ja menetetyksi tuomitsemisen alalla.

(3)

On tarpeen, että jäsenvaltioiden viranomaiset, jotka osallistuvat laittoman hyödyn ja muun mahdollisesti menetetyksi tuomittavan omaisuuden jäljittämiseen, tekevät tiivistä yhteistyötä, ja olisi säädettävä mahdollisuudesta suoraan yhteydenpitoon näiden viranomaisten välillä.

(4)

Jäsenvaltioilla olisi tätä varten oltava varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavia kansallisia toimistoja, jotka ovat toimivaltaisia kyseessä olevilla aloilla, ja niiden olisi varmistettava, että nämä toimistot voivat vaihtaa nopeasti tietoja.

(5)

Itävallan, Belgian, Saksan, Irlannin, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan Haagissa 22. ja 23. syyskuuta 2004 perustama CARIN-verkosto (the Camden Assets Recovery Inter-Agency Network) muodostaa jo alan toimijoiden ja asiantuntijoiden maailmanlaajuisen verkoston, jonka tarkoituksena on lisätä menetelmien ja tekniikoiden keskinäistä tuntemusta rikoksen tuottaman hyödyn ja muun rikokseen liittyvän omaisuuden rajat ylittävän tunnistamisen, jäädyttämisen, takavarikoimisen ja menetetyksi tuomitsemisen alalla. Tämän päätöksen olisi täydennettävä CARIN-verkostoa antamalla oikeudellisen perustan kaikkien jäsenvaltioiden varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen väliselle tietojenvaihdolle.

(6)

Neuvostolle ja Euroopan parlamentille antamassaan tiedonannossa ”Haagin ohjelma: kymmenen painopistettä seuraaviksi viideksi vuodeksi” komissio puolsi niiden välineiden tehostamista, joilla puututaan järjestäytyneen rikollisuuden taloudellisiin näkökohtiin, muun muassa edistämällä rikoksella saatuja varoja koskevien tiedusteluyksiköiden perustamista jäsenvaltioissa.

(7)

Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen välisen ja varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen ja muiden rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämisen ja tunnistamisen helpottamisesta vastaavien viranomaisten välisen yhteistyön olisi perustuttava Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 2006/960/YOS (4) säädettyihin menettelyihin ja määräaikoihin, mukaan lukien siihen sisältyvät kieltäytymisperusteet.

(8)

Tämä päätös ei saisi rajoittaa yhteistyötä koskevia järjestelyjä, jotka perustuvat jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten välistä yhteistyötä koskevista järjestelyistä, joita noudatetaan tietojenvaihdossa 17 päivänä lokakuuta 2000 tehtyyn neuvoston päätökseen 2000/642/YOS (5) eikä olemassa olevia poliisiyhteistyötä koskevia järjestelyjä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot

1.   Kukin jäsenvaltio perustaa tai nimeää varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavan kansallisen toimiston, jonka tehtävänä on helpottaa sellaisen rikoksen tuottaman hyödyn ja muun rikokseen liittyvän omaisuuden jäljittämistä ja tunnistamista, jonka toimivaltainen oikeusviranomainen voi määrätä jäädytettäväksi tai takavarikoitavaksi taikka tuomita menetetyksi rikosoikeudenkäynnin tai, siinä määrin kuin se on kyseessä olevan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan mahdollista, riita-asiaa koskevan oikeudenkäynnin kuluessa.

2.   Jäsenvaltio voi kansallisen lainsäädännön mukaisesti perustaa tai nimetä kaksi varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavaa toimistoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. Jos jäsenvaltiossa on useampi kuin kaksi viranomaista, jotka vastaavat rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämisen ja tunnistamisen helpottamisesta, se voi nimetä yhteyspisteiksi enintään kaksi varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavaa toimistoaan.

3.   Jäsenvaltioiden on osoitettava viranomaiset, joka ovat tässä artiklassa tarkoitettuja varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavia kansallisia toimistoja. Niiden on tehtävä tästä ja siihen myöhemmin tehtävistä muutoksista kirjallinen ilmoitus neuvoston pääsihteeristölle. Tämä ilmoittaminen ei estä rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämisen ja tunnistamisen helpottamisesta vastaavia muita viranomaisia vaihtamasta tietoja 3 ja 4 artiklan mukaisesti jonkin toisen jäsenvaltion varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavan toimiston kanssa.

2 artikla

Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien viranomaisten välinen yhteistyö

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot tekevät keskinäistä yhteistyötä 1 artiklan 1 kohdassa säädettyä tarkoitusta varten vaihtamalla tietoja ja parhaita käytäntöjä sekä pyynnöstä että oma-aloitteisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen kansallisen lainsäädännön mukainen asema ei häiritse tätä yhteistyötä riippumatta siitä, ovatko toimistot osa hallinto-, lainvalvonta- tai oikeusviranomaista.

3 artikla

Pyynnöstä tapahtuva tietojenvaihto varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen välillä

1.   Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaava jäsenvaltion toimisto tai muu rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämisen ja tunnistamisen helpottamisesta vastaava jäsenvaltion viranomainen voi esittää tietoja koskevan pyynnön toisen jäsenvaltion varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavalle toimistolle 1 artiklan 1 kohdassa säädettyä tarkoitusta varten. Tätä varten sen on sovellettava puitepäätöstä 2006/960/YOS ja sen täytäntöön panemiseksi hyväksyttyjä sääntöjä.

2.   Kun pyynnön esittävä varallisuuden takaisin hankinnasta vastaava toimisto täyttää puitepäätöksessä 2006/960/YOS säädetyn lomakkeen, sen on ilmoitettava pyynnön tarkoitus ja syyt sekä menettelyn luonne. Sen on myös annettava tiedot kohteena olevasta tai etsitystä omaisuudesta (pankkitilit, kiinteistöt, autot, huvipurret ja muu arvokas omaisuus) ja/tai asiassa oletettavasti osallisina olevista luonnollisista tai oikeushenkilöistä (esim. nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka, rekisteröintipäivä, osakkaat, pääkonttori). Näiden tietojen on oltava mahdollisimman tarkkoja.

4 artikla

Oma-aloitteinen tietojenvaihto varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavien toimistojen välillä

1.   Varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot tai muut rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämisen ja tunnistamisen helpottamisesta vastaavat viranomaiset voivat sovellettavan kansallisen lainsäädännön puitteissa ja ilman erityistä pyyntöä vaihtaa tietoja, joiden ne katsovat olevan tarpeen toisen varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavan toimiston tehtävien suorittamiseksi tämän päätöksen 1 artiklan 1 kohdassa säädettyjen tarkoitusten saavuttamiseksi.

2.   Tämän artiklan mukaiseen tietojenvaihtoon sovelletaan tarpeellisin muutoksin 3 artiklaa.

5 artikla

Tietosuoja

1.   Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että voimassa olevia tietosuojasäännöksiä sovelletaan myös tässä päätöksessä säädetyn tietojenvaihtoa koskevan menettelyn yhteydessä.

2.   Tämän päätöksen nojalla suoraan tai kahdenvälisesti vaihdettujen tietojen käyttöön sovelletaan pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion kansallisia tietosuojasäännöksiä, joita sovellettaisiin, jos ne olisi kerätty vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Tätä päätöstä sovellettaessa käsiteltäviä henkilötietoja on suojeltava yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä 28 päivänä tammikuuta 1981 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen ja – niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat sen ratifioineet – siihen liitetyn valvontaviranomaisista ja tietojen siirroista eri maiden välillä 8 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn lisäpöytäkirjan mukaisesti. Tämän päätöksen nojalla saatuja henkilötietoja käsitellessään lainvalvontaviranomaisten olisi myös otettava huomioon henkilötietojen käytön sääntelemisestä poliisialalla annetussa Euroopan neuvoston suosituksessa R(87) 15 esitetyt periaatteet.

6 artikla

Parhaiden käytäntöjen vaihto

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot vaihtavat parhaita käytäntöjä, joiden avulla voidaan tehostaa jäsenvaltioiden toimia sellaisen rikoksen tuottaman hyödyn ja muun rikokseen liittyvän omaisuuden jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi, jonka toimivaltainen oikeusviranomainen saattaa määrätä jäädytettäväksi tai takavarikoitavaksi tai tuomita menetetyksi.

7 artikla

Suhde olemassa oleviin yhteistyöjärjestelyihin

Tämä päätös ei vaikuta velvoitteisiin, jotka johtuvat keskinäistä oikeusapua tai rikosasioissa annettujen päätösten vastavuoroista tunnustamista koskevista Euroopan unionin oikeudellisista välineistä, jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisistä kahden- tai monenvälisistä keskinäistä oikeusapua koskevista sopimuksista tai järjestelyistä, päätöksestä 2000/642/YOS ja puitepäätöksestä 2006/960/YOS.

8 artikla

Täytäntöönpano

1.   Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että ne kykenevät tämän päätöksen säännösten mukaiseen täysimääräiseen yhteistyöhön viimeistään 18 päivänä joulukuuta 2008. Jäsenvaltioiden on mainittuun päivään mennessä toimitettava neuvoston pääsihteeristöön sekä komissioon kaikki kansalliset säännöksensä, joiden nojalla ne voivat täyttää tässä päätöksessä niille asetetut velvoitteet.

2.   Siihen saakka, kunnes jäsenvaltiot ovat panneet puitepäätöksen 2006/960/YOS täytäntöön, tässä päätöksessä olevat viittausten mainittuun puitepäätökseen on katsottava olevan viittauksia jäsenvaltioiden välistä poliisiyhteistyötä koskeviin soveltuviin välineisiin.

3.   Neuvosto arvioi komission laatiman kertomuksen perusteella viimeistään 18 päivänä joulukuuta 2010, miten jäsenvaltiot ovat noudattaneet tätä päätöstä.

9 artikla

Soveltaminen

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. COSTA


(1)  Lausunto annettu 12. joulukuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL L 196, 2.8.2003, s. 45.

(3)  EUVL L 68, 15.3.2005, s. 49.

(4)  EUVL L 386, 29.12.2006, s. 89.

(5)  EYVL L 271, 24.10.2000, s. 4.


Oikaisuja

18.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 332/106


Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 41/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007

( Euroopan unionin virallinen lehti L 15, 20. tammikuuta 2007 )

Sivu 18, VIII luku, otsikko:

korvataan:

”KOLMANSIEN MAIDEN KALASTUSALUSTEN NEAFC-SÄÄNTELYALUEELLA …”

seuraavasti:

”KOLMANSIEN MAIDEN KALASTUSALUSTEN NEAFC-YLEISSOPIMUSALUEELLA …”

Sivu 18, 49 artikla:

korvataan:

”… kolmansien maiden kalastusalusten NEAFC-sääntelyalueella …”

seuraavasti:

”… kolmansien maiden kalastusalusten NEAFC-yleissopimusalueella …”

Sivu 19, 52 artiklan 3 kohta (54 artiklan 2 kohtaa koskeva oikaisu ei koske suomenkielistä toisintoa):

korvataan:

”… NEAFC-sääntelyalueelta …”

seuraavasti:

”… NEAFC-yleissopimusalueelta …”

Sivu 26, 75 artikla, taulukko, oikeanpuoleisen sarakkeen otsikko:

korvataan:

”Kokonaissaalis (metristä tonnia)”

seuraavasti:

”Kokonaissaalis (tonnia)”

Sivu 48, Liite IA, laji: Lasikampelat Lepidorhombus spp., alue VIIIc, IX ja X:

korvataan:

”Alue: VIIIc, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 31.1.1”

seuraavasti:

”Alue: VIIIc, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1”

Sivu 51, Liite IA, laji Merikrotit Lophiidae, alue VIIIc, IX ja X:

korvataan:

”Alue: VIIIc, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 31.1.1”

seuraavasti:

”Alue: VIIIc, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1”

Sivu 57, Liite IA, laji Valkoturska Merlangius merlangus, alue IX ja X:

korvataan:

”IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 31.1.1”

seuraavasti:

”IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1”

Sivu 85, Liite IA, laji Kilohaili Sprattus sprattus, alue VIId ja VIIe:

korvataan:

”EY

6 144

TAC

6 144”

seuraavasti:

”EY

6 145

TAC

6 145”

Sivu 98, Liite IB, laji Seiti Pollachius virens, alue Vb:

korvataan:

”Ranska

1 630”

seuraavasti:

”Ranska

1 632”

Sivu 103, Liite IB, laji Punasimput Sebastes spp., alue Färsaarten vedet alueella Vb:

korvataan:

”Saksa

2 083”

seuraavasti:

”Saksa

2 084”

Sivu 121, Liite IIA, 8.1.(b) kohta:

korvataan:

”… yli 70 prosenttia hummeria.”

seuraavasti:

”… yli 70 prosenttia keisarihummeria.”

Sivu 125, Liite IIA, 13 kohta, taulukko I, sarake ”Nimitys”, sivun viimeinen kohta:

korvataan:

”Troolit tai ankkuroidut kierrenuotat, joiden silmäkoko on > 120 mm;”

seuraavasti:

”Troolit tai ankkuroidut kierrenuotat, joiden silmäkoko on ≥ 120 mm;”

Sivu 126, Liite IIA, 13 kohta, taulukko, sivun viimeinen kohta:

korvataan:

”c. iii 8.1.(f) Verkot ja pussiverkot …”

seuraavasti:

”c. iv 8.1.(f) Verkot ja pussiverkot …”

Sivu 156, liite IIIA, 8.2.(b)(ii) kohta:

korvataan:

”ii)

troolit täyttävät liitteessä säädetyt tekniset vaatimukset.”

seuraavasti:

”ii)

troolit täyttävät vuonna 2002 sovellettavista toimenpiteistä Irlanninmeren (ICES-alue VII a) turskakannan elvyttämiseksi 12 päivänä helmikuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 254/2002 liitteessä säädetyt tekniset vaatimukset.”

Sivu 157, Liite IIIA, 9.8.(b) kohta:

korvataan:

”b)

poijumerkinnät tai VMS-tiedot osoittavat, että omistajan on havaittu olleen alle 100 meripeninkulman etäisyydellä pyydyksestä yli 120 tunnin ajan;”

seuraavasti:

”b)

poijumerkinnät tai VMS-tiedot osoittavat, että omistajan ei ole havaittu olleen alle 100 meripeninkulman etäisyydellä pyydyksestä yli 120 tunnin ajan;”.