ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 325

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
11. joulukuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1450/2007, annettu 10 päivänä joulukuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1451/2007, annettu 4 päivänä joulukuuta 2007, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1452/2007, annettu 7 päivänä joulukuuta 2007, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

66

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1453/2007, annettu 10 päivänä joulukuuta 2007, kiinteän korvauksen vahvistamisesta maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon liittyvää maatilailmoitusta kohden tilikaudeksi 2008

68

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1454/2007, annettu 10 päivänä joulukuuta 2007, eräiden maataloustuotteiden vientitukien vahvistamista koskevan tarjouskilpailumenettelyn yhteisistä säännöistä

69

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1455/2007, annettu 10 päivänä joulukuuta 2007, Egyptistä peräisin olevan riisin yhteisöön tuonnissa sovellettavien eräiden tariffikiintiöiden avaamisesta

74

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1456/2007, annettu 10 päivänä joulukuuta 2007, riisi- ja vilja-alan tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annettujen asetusten (EY) N:o 2058/96, (EY) N:o 2375/2002, (EY) N:o 2377/2002, (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 955/2005, (EY) N:o 969/2006 ja (EY) N:o 1964/2006 muuttamisesta

76

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1457/2007, annettu 10 päivänä joulukuuta 2007, asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

81

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/810/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan talousyhteisön ja San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta tehtyyn sopimukseen liitettävän, Bulgarian tasavallan ja Romanian osallistumista sopimuspuolina kyseiseen sopimukseen niiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden puolesta

83

Pöytäkirja Euroopan talousyhteisön ja San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta tehtyyn sopimukseen Bulgarian tasavallan ja Romanian osallistumisesta sopimuspuolina kyseiseen sopimukseen niiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

84

 

 

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi

 

 

2007/811/EY, Euratom

 

*

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 2007, tuomarin nimittämisestä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimeen

89

 

 

Komissio

 

 

2007/812/EY

 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2007, kolmen lisäpäivän myöntämisestä tehostetun tarkkailuohjelman vuoksi Alankomaille neuvoston asetuksen (EY) N:o 41/2007 liitteen II A mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5711)

90

 

 

2007/813/EY

 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2007, lisämerelläolopäivien myöntämisestä Espanjalle ICES-alueille VIII c ja IX a Cádizinlahtea lukuun ottamatta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5719)

92

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

11.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1450/2007,

annettu 10 päivänä joulukuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä joulukuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 756/2007 (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 41).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 10 päivänä joulukuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

IL

181,8

MA

71,9

SY

68,2

TR

101,5

ZZ

105,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

86,6

ZZ

111,8

0709 90 70

JO

149,8

MA

59,6

TR

104,0

ZZ

104,5

0805 10 20

AR

21,9

AU

10,4

BR

25,6

SZ

31,4

TR

51,4

ZA

40,4

ZW

26,4

ZZ

29,6

0805 20 10

MA

77,7

ZZ

77,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,4

HR

32,2

IL

66,8

TR

75,3

UY

95,3

ZZ

66,2

0805 50 10

EG

90,7

TR

105,2

ZA

65,9

ZZ

87,3

0808 10 80

AR

79,2

CL

86,0

CN

70,1

MK

33,9

US

77,9

ZA

82,4

ZZ

71,6

0808 20 50

AR

71,4

CN

45,8

TR

145,7

US

107,8

ZZ

92,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


11.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 325/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1451/2007,

annettu 4 päivänä joulukuuta 2007,

biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltiot voivat direktiivin 98/8/EY nojalla hyväksyä ainoastaan sellaisten biosidituotteiden markkinoille saattamisen, joiden sisältämät tehoaineet mainitaan kyseisen direktiivin liitteessä I, I A tai I B. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 1 kohdassa säädettyjen siirtymäkauden toimenpiteiden mukaisesti sallia biosidituotteiden saattamisen markkinoille, vaikka niiden sisältämiä tehoaineita ei mainita direktiivin 98/8/EY liitteessä I, I A tai I B, jos kyseessä ovat tehoaineet, jotka olivat markkinoilla jo 14 päivänä toukokuuta 2000, jäljempänä ’vanhat tehoaineet’. Kaikkien vanhojen tehoaineiden tutkimiseksi on kyseisen artiklan 2 kohdan mukaisesti toteutettava kymmenvuotinen työohjelma. Työohjelman tarkoituksena on tunnistaa biosidituotteissa käytettävät vanhat tehoaineet ja määrittää ne tehoaineet, joiden osalta tarkastusohjelmassa on arvioitava, voidaanko ne sisällyttää direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, I A tai I B.

(2)

Työohjelman ensimmäinen vaihe vahvistettiin biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ohjelman ensimmäisestä vaiheesta 7 päivänä syyskuuta 2000 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1896/2000 (2).

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 1896/2000 säädetään, että biosidituotteissa käytettävät vanhat tehoaineet on tunnistettava ja sellaiset tehoaineet, joiden osalta on arvioitava, voidaanko ne sisällyttää direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, I A tai I B yhden tai useamman valmisteryhmän tehoaineina, on ilmoitettava viimeistään 28 päivänä maaliskuuta 2002.

(4)

Biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta ja asetuksen (EY) N:o 1896/2000 muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2032/2003 (3) vahvistetaan luettelo vanhoista tehoaineista. Luettelo kattaa vanhat tehoaineet, jotka on tunnistettu asetuksen (EY) N:o 1896/2000 3 artiklan 1 kohdan tai 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti tai joista on tehty mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaavat tiedot sisältävä ilmoitus.

(5)

Lisäksi asetuksen (EY) N:o 2032/2003 liitteessä II vahvistetaan täydellinen luettelo vanhoista tehoaineista, jotka arvioidaan tarkastusohjelmassa. Kyseinen luettelo kattaa tehoaineet, joista on hyväksytty vähintään yksi ilmoitus asetuksen (EY) N:o 1896/2000 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti tai joista jokin jäsenvaltio on ilmaissut olevansa kiinnostunut mainitun asetuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Luettelossa yksilöidään kyseiset valmisteryhmät.

(6)

Asetuksessa (EY) N:o 2032/2003 sallitaan se, että useat tehoaineet tai tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmät, jotka eivät alun perin kuuluneet tarkastusohjelmaan, tutkitaan samoin ehdoin kuin tarkastusohjelmassa arvioitavat tehoaineet, sillä edellytyksellä, että asianomaiset toimijat ovat toimittaneet täydellisen asiakirja-aineiston ennen 1 päivää maaliskuuta 2006.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 2032/2003 4 artiklan 2 kohdassa asetettiin 1 päivä syyskuuta 2006 päivämääräksi, josta alkaen sellaisia tehoaineita sisältävät tuotteet, joita ei ole tutkittu tarkastusohjelmassa, olisi vedettävä pois markkinoilta.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 2032/2003 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehoaineet, joita niitä biosidituotteissa käyttävät henkilöt eivät ole tunnistaneet, on katsottava aineiksi, joita ei ollut saatettu markkinoille biosiditarkoituksiin ennen 14 päivää toukokuuta 2000. Tätä rinnastusta uusiin tehoaineisiin ei tulisi kuitenkaan tulkita niin, että laittomasti tunnistamatta jätettyjen vanhojen tehoaineiden osalta voidaan hyötyä väliaikaisesta hyväksynnästä tai pidemmästä tietosuoja-ajasta, jotka on varattu aidosti uusille aineille. Kyseiseen säännökseen olisi lisättävä tätä koskeva selvennys.

(9)

Asetuksessa (EY) N:o 2032/2003 annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus hakea poikkeusta määräajan pidentämiseksi sellaisia tehoaineita sisältäviä biosidituotteita varten, joita ei ole tarkastettu tarkastusohjelmassa, jos jäsenvaltiot katsovat, että tehoaine on niille välttämätön terveyteen, turvallisuuteen tai kulttuuriperinnön suojeluun liittyvistä syistä tai että sillä on ratkaiseva merkitys yhteiskunnan toiminnalle, ja jos käytettävissä ei ole teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoisia vaihtoehtoja tai korvaavia aineita, jotka ovat hyväksyttävissä ympäristön ja terveyden kannalta. Tällainen poikkeus myönnetään sitä hakeville jäsenvaltioille vain siinä tapauksessa, että hakemukset ovat perusteltuja, käytön jatkaminen ei anna aihetta huoleen ihmisten terveyteen ja ympäristöön liittyvistä syistä ja kehitteillä on vaihtoehtoja silloin, kun ne ovat tarpeen. On asianmukaista sallia edelleen se, että jäsenvaltiot voivat hakea tällaista määräajan pidennystä myös sellaista tehoainetta varten, jonka osalta on päätetty, ettei sitä sisällytetä direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, I A tai I B. Koska direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tarkastusohjelma kestää ainoastaan 14 päivään toukokuuta 2010 saakka, määräajan pidennystä ei tulisi jatkaa kyseisen päivämäärän jälkeen.

(10)

Tiettyjä aineita ja tuotteita, joita ihmiset ja eläimet tavanomaisesti nauttivat ravintona, voidaan käyttää myös haitallisten eliöiden houkuttelemiseen tai karkottamiseen. Näiden aineiden osalta vallitsee yleisesti yhteisymmärrys siitä, että direktiivin 98/8/EY lupa- ja rekisteröintivaatimukset vaikuttavat perusteettomilta ja että ne olisi tarkoituksellisesti jätettävä direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Koska direktiivin 98/8/EY tarkistus vie huomattavan kauan ja vaikutukset kyseisten tuotteiden elinkelpoisuuteen markkinoilla voivat tänä aikana olla peruuttamattomat, on asianmukaista lykätä niiden vetämistä markkinoilta 14 päivään toukokuuta 2010.

(11)

Jäsenvaltiota, joka on ilmaissut olevansa kiinnostunut tietyn tehoaineen tarkastelusta, ei tulisi nimetä kyseisen aineen esitteleväksi jäsenvaltioksi.

(12)

Jotta vältettäisiin moninkertainen työ ja vähennettäisiin erityisesti selkärankaisilla tehtäviä kokeita, olisi täydellisen asiakirja-aineiston valmistelua ja toimittamista koskevien vaatimusten oltava sellaiset, että ne kannustavat niitä, joiden ilmoitukset on hyväksytty, jäljempänä ’osanottajia’, toimimaan yhdessä ja erityisesti toimittamaan yhteisiä asiakirja-aineistoja. Esittelevällä jäsenvaltiolla olisi oltava mahdollisuus antaa saataville lähdetiedot sellaisista ilmoitettua vanhaa tehoaineita koskevista kokeista, joissa on käytetty selkärankaisia, jos kyseiset tiedot eivät ole direktiivin 98/8/EY 19 artiklan mukaan luottamuksellisia. Jotta saataisiin kokemusta tietovaatimusten asianmukaisuudesta ja varmistettaisiin, että tehoaineiden tarkastelu toteutetaan kustannustehokkaalla tavalla, osanottajia olisi kannustettava antamaan tietoja asiakirja-aineiston kokoamisesta aiheutuneista kustannuksista sekä selkärankaisilla tehtävien kokeiden tarpeellisuudesta.

(13)

Osanottajien olisi viiveiden välttämiseksi aloitettava mahdollisimman aikaisin neuvottelut esittelevien jäsenvaltioiden kanssa, jotta voitaisiin poistaa tietovaatimuksiin liittyvät epäselvyydet. Hakijoiden, jotka eivät ole osanottajia ja jotka haluavat direktiivin 98/8/EY 11 artiklan mukaisesti hakea tarkastusohjelmassa arvioitavan vanhan tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmän sisällyttämistä mainitun direktiivin liitteeseen I, I A tai I B, ei tulisi toimittaa kyseistä yhdistelmää koskevia täydellisiä asiakirja-aineistoja ennen osanottajia eikä osanottajien jälkeen, jotta tarkastusohjelman edistyminen ei häiriintyisi eivätkä osallistujat joutuisi epäedulliseen asemaan.

(14)

Asiakirja-aineistojen sisältöä ja muotoa sekä toimitettavien asiakirja-aineistojen lukumäärää koskevat vaatimukset olisi määriteltävä.

(15)

Olisi säädettävä tapauksista, joissa tuottaja, formuloija tai yhteenliittymä liittyy osanottajaan ja joissa osanottaja jää pois tarkastusohjelmasta.

(16)

Tuottajilla, formuloijilla tai yhteenliittymillä olisi oltava mahdollisuus ottaa tiettyjen määräaikojen kuluessa vanhan tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmän tarkastelun osanottajan tehtävät itselleen, jos kaikki kyseisen tarkastelun osanottajat ovat jääneet pois ohjelmasta tai jos yksikään kyseistä yhdistelmää koskevista asiakirja-aineistoista ei täytä vaatimuksia. Lisäksi jäsenvaltioilla olisi tietyissä olosuhteissa oltava mahdollisuus ilmaista saman määräajan kuluessa kiinnostuksensa siihen, että tällainen yhdistelmä sisällytetään direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, I A tai I B, ja toimia tämän osalta osanottajana.

(17)

Jottei käytettäisi väärin mahdollisuutta pitää tehoaine markkinoilla sen aikaa, kun sitä tutkitaan tarkastusohjelmassa, jonkin muun henkilön tai jäsenvaltion olisi voitava ottaa osanottajan tehtävät itselleen ainoastaan kerran tietyn tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmän osalta. Samasta syystä henkilön tai jäsenvaltion, joka ottaa osanottajan tehtävät itselleen, olisi toimitettava tietyssä ajassa todisteet siitä, että se on aloittanut täydelliseen asiakirja-aineistoon liittyvän työn.

(18)

Olisi vahvistettava määräajat, joiden kuluessa esittelevien jäsenvaltioiden on tarkastettava asiakirja-aineistojen täydellisyys. Esittelevällä jäsenvaltiolla olisi oltava mahdollisuus vahvistaa poikkeustilanteissa uusi määräaika asiakirja-aineiston osien toimittamiselle erityisesti silloin, kun osanottaja on osoittanut, että tietoja ei voitu toimittaa määräajassa, tai kun on poistettava tietovaatimuksiin liittyviä epäselvyyksiä, jotka eivät ole selvinneet osanottajan ja esittelevän jäsenvaltion aiemmin käymissä neuvotteluissa.

(19)

Esittelevän jäsenvaltion olisi tutkittava ja arvioitava vanhaa tehoainetta koskeva asiakirja-aineisto, esitettävä tulokset komissiolle ja muille jäsenvaltioille toimivaltaisen viranomaisen kertomuksen muodossa ja annettava suositus kyseisestä tehoaineesta tehtävästä päätöksestä. Jotta päätöksenteko ei pitkittyisi tarpeettomasti, esittelevän jäsenvaltion olisi samanaikaisesti harkittava tarkoin lisätutkimusten tarpeellisuutta. Esitteleviä jäsenvaltioita ei tästä syystä tulisi velvoittaa ottamaan huomioon asiakirja-aineiston hyväksymisen jälkeen toimitettuja tietoja muuten kuin tietyissä erityisolosuhteissa.

(20)

Muiden jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava toimivaltaisten viranomaisten kertomuksia ennen kuin arviointikertomukset toimitetaan biosidituotteita käsittelevälle pysyvälle komitealle.

(21)

Jos tehoaineen sisällyttämistä direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, I A tai I B koskevasta suosituksesta huolimatta mainitun direktiivin 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja huolenaiheita on vielä jäljellä, komissiolla olisi oltava mahdollisuus ottaa huomioon muiden samaan tarkoitukseen käytettävien vanhojen tehoaineiden arvioinnin saattaminen päätökseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen direktiivin 12 artiklan soveltamista. Olisi säädettävä siitä, että esittelevien jäsenvaltioiden on tarvittaessa ajantasaistettava toimivaltaisten viranomaisten kertomukset.

(22)

Paremman tietojensaannin varmistamiseksi arviointikertomukset olisi laadittava jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten toimittamien kertomusten perusteella, ja niihin olisi sovellettava tietojensaannin osalta samoja sääntöjä kuin toimivaltaisten viranomaisten kertomuksiin. Arviointikertomusten olisi perustuttava toimivaltaisen viranomaisen alkuperäiseen kertomukseen, sellaisena kuin se on muutettuna kaikkien asiakirjojen, huomautusten ja arviointiprosessin aikana huomioon otettujen tietojen perusteella.

(23)

Tässä asetuksessa säädetyt menettelyt olisi voitava keskeyttää yhteisön muiden säädösten, erityisesti tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY (4) sekä 1 päivän kesäkuuta 2009 jälkeen asetuksen (EY) N:o 1907/2006 osaston VIII ja liitteen XVII soveltamisen perusteella.

(24)

Tarkastusohjelman mahdollisimman tehokkaan toteutuksen varmistamiseksi on monet tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmät annettu toisen esittelevän jäsenvaltion käsiteltäväksi. Tämä olisi otettava huomioon tämän asetuksen liitteessä II.

(25)

Asetusta (EY) N:o 2032/2003 on muutettu useaan otteeseen (5), jotta on voitu ottaa huomioon uusien jäsenvaltioiden liittyminen ja tähänastiset kokemukset tarkastusohjelman toteuttamisesta ja erityisesti jotta on voitu useiden tehoaineiden osalta säätää siitä, että niitä ei sisällytetä direktiivin 98/8/EY liitteisiin I, I A tai I B joko koska vaadittuja tietoja ei ole toimitettu määräajassa tai koska kyseisen direktiivin 10 artiklan vaatimukset eivät ole täyttyneet. Asetuksen (EY) N:o 2032/2003 jatkuva päivittäminen tarkastusohjelman tulosten mukaisesti on osoittautunut tehottomaksi ja aikaa vieväksi; lisäksi siitä voi aiheutua sidosryhmien keskuudessa epäselvyyttä siitä, mitä sääntöjä sovelletaan ja mitkä tehoaineet ovat kulloinkin tarkasteltavana. Selkeyden vuoksi olisi parempi, että kumotaan ja korvataan asetus (EY) N:o 2032/2003 uudella yksinkertaisemmalla säädöksellä, jossa säädetään tarkastusohjelmaa koskevista säännöistä, ja että komissio antaa tulevaisuudessa erillisiä säädöksiä siitä, että tiettyjä tehoaineita ei sisällytetä liitteisiin.

(26)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat biosidituotteita käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Aihe

Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, biosidituotteiden tehoaineina jo 14 päivänä toukokuuta 2000 markkinoilla olleiden kaikkien tehoaineiden järjestelmällistä tutkimista koskevan työohjelman, jäljempänä ’tarkastusohjelman’, toteuttamisesta.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 98/8/EY 2 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 1896/2000 2 artiklassa annettuja määritelmiä.

Lisäksi ’osanottajalla’ tarkoitetaan sellaista tuottajaa, formuloijaa tai yhteenliittymää, jonka tekemän ilmoituksen komissio on hyväksynyt asetuksen (EY) N:o 1896/2000 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti, tai jäsenvaltiota, joka on ilmaissut kiinnostuksensa kyseisen asetuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Vanhat tehoaineet

1.   Liitteessä I esitetään luettelo tehoaineista, joiden on todettu olleen saatavilla markkinoilla ennen 14 päivää toukokuuta 2000 biosidituotteissa käytettävinä tehoaineina muissa tarkoituksissa kuin niissä, jotka mainitaan direktiivin 98/8/EY 2 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa.

2.   Liitteessä II esitetään kattava luettelo vanhoista tehoaineista, jotka on tutkittava tarkastusohjelmassa.

Luettelo sisältää seuraavat tehoaineet:

a)

vanhat tehoaineet, jotka on ilmoitettu asetuksen (EY) N:o 1896/2000 4 artiklan 1 kohdan tai komission asetuksen 1687/2002 (6) 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b)

vanhat tehoaineet, joita ei ole ilmoitettu mutta joiden osalta jokin jäsenvaltio on ilmaissut olevansa kiinnostunut tukemaan niiden sisällyttämistä direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, I A tai I B;

c)

vanhat tehoaineet, joita ei ole ilmoitettu mutta joiden osalta on toimitettu jollekin jäsenvaltiolle 1 päivään maaliskuuta 2006 mennessä asiakirja-aineisto, jonka on todettu noudattavan tämän asetuksen liitteen III vaatimuksia ja joka on katsottu täydelliseksi.

Luettelossa määritetään kunkin siihen sisältyvän tehoaineen osalta valmisteryhmät, joiden osalta ainetta tarkastellaan tarkastusohjelmassa, sekä esittelevä jäsenvaltio, joka on nimetty suorittamaan arviointi.

4 artikla

Sisällyttämättä jättäminen

1.   Sellaisia tehoaineita sisältäviä biosidituotteita, jotka eivät sisälly tämän asetuksen liitteeseen II tai direktiivin 98/8/EY liitteeseen I tai I A, ei enää saa saattaa markkinoille, tämän kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 5 ja 6 artiklan ja tämän artiklan 2 kohdan soveltamista.

Kun kyseessä on tämän asetuksen liitteessä II mainittu tehoaine, ensimmäinen alakohta koskee myös kyseistä tehoainetta sellaisessa valmisteryhmässä, joka ei sisälly kyseiseen liitteeseen.

2.   Sellaisia tehoaineita sisältäviä biosidituotteita, jotka on lueteltu tämän asetuksen liitteessä II ja joiden osalta on tehty päätös siitä, että kyseisiä tehoaineita ei tiettyjen tai kaikkien ilmoitettujen valmisteryhmien osalta sisällytetä direktiivin 98/8/EY liitteeseen I tai I A, ei enää saa saattaa markkinoille kyseisissä valmisteryhmissä 12 kuukauden kuluttua kyseisen toimenpiteen julkistamisesta, jollei siinä muuta määrätä.

3.   Tämän asetuksen voimaantulosta alkaen kaikki tehoaineet, joita ei ole mainittu liitteessä I, on katsottava aineiksi, joita ei ollut saatettu markkinoille biosiditarkoituksiin ennen 14 päivää toukokuuta 2000, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 98/8/EY 12 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 15 artiklan 2 kohdan soveltamista.

5 artikla

Välttämättömiä käyttötarkoituksia koskeva poikkeus

1.   Jäsenvaltiot voivat hakea komissiolta lupaa poiketa 4 artiklan 1 kohdan säännöksistä määräajan pidentämiseksi, jos ne katsovat, että jokin tehoaine on niille välttämätön terveyteen, turvallisuuteen tai kulttuuriperinnön suojeluun liittyvistä syistä tai että sillä on ratkaiseva merkitys yhteiskunnan toiminnalle, ja jos käytettävissä ei ole teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoisia vaihtoehtoja tai korvaavia aineita, jotka ovat hyväksyttävissä ympäristön ja terveyden kannalta.

Hakemuksiin on liitettävä asiakirja, jossa ilmoitetaan hakemuksen syyt ja perusteet.

2.   Komissio toimittaa 1 kohdassa tarkoitetut hakemukset muille jäsenvaltioille ja julkistaa ne sähköisessä muodossa.

Jäsenvaltiot tai kuka tahansa voi 60 päivän ajan hakemuksen vastaanottamisesta toimittaa huomautuksensa kirjallisina komissiolle.

3.   Komissio voi saamansa huomautukset huomioon ottaen jatkaa direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa asetettua aikaa, jolloin aineet saavat olla hakemuksen esittäneiden jäsenvaltioiden markkinoilla enintään 14 päivään toukokuuta 2010, edellyttäen, että kyseiset jäsenvaltiot:

a)

varmistavat, että käytön jatkaminen on mahdollista vain sillä ehdolla, että ainetta sisältävät tuotteet hyväksytään aiottuun välttämättömään käyttötarkoitukseen;

b)

päättelevät, että käytettävissä olevat tiedot huomioon ottaen voidaan kohtuudella olettaa, ettei käytön jatkamisella ole ihmisten tai eläinten terveyteen tai ympäristöön vaikutuksia, joita ei voida hyväksyä;

c)

luvan myöntäessään määräävät kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla vähennetään riskejä;

d)

varmistavat, että kyseiset biosidituotteet, jotka jäävät markkinoille 1 päivän syyskuuta 2006 jälkeen, varustetaan uusilla merkinnöillä niiden käyttöehtojen mukaisesti, jotka jäsenvaltiot vahvistavat tämän kohdan mukaisesti; sekä

e)

varmistavat mahdollisuuksien mukaan, että lupien haltijat tai asianomaiset jäsenvaltiot pyrkivät löytämään vaihtoehtoja kyseisten aineiden käyttöön näissä käyttötarkoituksissa tai että laaditaan asiakirjakirja-aineisto toimitettavaksi 14 päivään toukokuuta 2008 mennessä direktiivin 98/8/EY 11 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

4.   Kyseisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle vuosittain 3 kohdan soveltamisesta ja erityisesti e alakohdan mukaisesti toteutetuista toimista.

5.   Jäsenvaltiot voivat milloin tahansa tarkastella uudelleen sellaisten biosidituotteiden lupia, joiden markkinoilla olon lupa-aikaa on pidennetty 3 kohdan mukaisesti. Jos on syytä katsoa, että jokin mainitun kohdan a–e alakohdassa asetettu ehto ei enää täyty, kyseisten jäsenvaltioiden on viipymättä toteutettava toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi tai tämän ollessa mahdotonta peruutettava kyseisten biosidituotteiden luvat.

6 artikla

Elintarvikkeet ja rehut

Poiketen 4 artiklan 1 kohdasta jäsenvaltiot voivat sallia 14 päivään toukokuuta 2010 mennessä sen, että markkinoille saatetaan tehoaineita, jotka koostuvat yksinomaan elintarvikkeista ja rehuista, jotka on tarkoitettu käytettäväksi valmisteryhmän 19 karkotteina tai houkutteina.

Tätä poikkeusta varten ’elintarvikkeilla tai rehulla’ tarkoitetaan mitä tahansa syötävää kasvi- tai eläinperäisiä ainetta tai tuotetta, riippumatta siitä, onko se jalostettu, osittain jalostettu tai jalostamaton, joka on tarkoitettu tai jonka voidaan kohtuudella olettaa tulevan ihmisten tai eläinten nautittavaksi; tähän luokkaan eivät kuulu uutteet eivätkä elintarvikkeista tai rehuista erotetut yksittäiset aineet.

7 artikla

Vanhojen tehoaineiden tutkiminen tarkastusohjelmassa

1.   Jäsenvaltio, joka on nimetty liitteessä II mainitun tehoaineen esitteleväksi jäsenvaltioksi, suorittaa kyseisen aineen tarkastelun yksilöityjen valmisteryhmien osalta kyseisen aineen ja valmisteryhmän yhdistelmää koskevan täydellisen asiakirja-aineiston perusteella, sillä edellytyksellä, että:

a)

asiakirja-aineisto täyttää tämän asetuksen liitteessä III asetetut vaatimukset;

b)

täydellinen asiakirja-aineisto sekä direktiivin 98/8/EY 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ja tämän asetuksen liitteessä III määritelty asiakirja-aineistoa koskeva yhteenveto on toimitettu tämän asetuksen 9 artiklassa vahvistetun, kyseistä valmisteryhmää koskevan määräajan kuluessa.

Tämän asetuksen liitteessä II mainittua tehoainetta tarkastellaan ainoastaan kyseisessä liitteessä määritettyjen valmisteryhmien osalta.

Edellä 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmien osalta, valmisteryhmiä 8 ja 14 lukuun ottamatta, asiakirja-aineistojen arviointi on aloitettava samaan aikaan kuin näiden valmisteryhmien muiden tehoaineiden asiakirja-aineistojen arviointi.

2.   Jäsenvaltiota, joka on ilmaissut olevansa kiinnostunut tukemaan jonkin tehoaineen sisällyttämistä direktiivin liitteeseen I, I A tai I B, ei saa nimetä kyseisen aineen esitteleväksi jäsenvaltioksi.

3.   Muut henkilöt kuin osanottajat voivat hakea direktiivin 98/8/EY 11 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteessä II mainitun vanhan tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmän sisällyttämistä mainitun direktiivin liitteeseen I, I A tai I B, tämän kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 10, 11 ja 12 artiklan soveltamista. Kyseisten henkilöiden on siinä tapauksessa toimitettava täydellinen asiakirja-aineisto 9 artiklassa vahvistetussa, kyseistä aineen ja valmisteryhmän yhdistelmää koskevassa määräajassa.

8 artikla

Täydellisen asiakirja-aineiston valmistelu

1.   Täydellisen asiakirja-aineiston valmistelussa on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä muun muassa välttämään selkärankaisilla tehtävien kokeiden toistamista ja kokoamaan tapauksen mukaan yhteinen täydellinen asiakirja-aineisto.

2.   Ennen kuin osanottaja aloittaa täydellisen asiakirja-aineiston kokoamisen, sen on:

a)

ilmoitettava esittelevälle jäsenvaltiolle, mitä kokeita se on jo tehnyt selkärankaisilla;

b)

otettava esittelevään jäsenvaltioon yhteyttä pyytääkseen tältä neuvoa niiden perusteiden hyväksyttävyydestä, joilla tietyt tutkimukset aiotaan jättää tekemättä;

c)

ilmoitettava esittelevälle jäsenvaltiolle aikomuksestaan tehdä selkärankaisilla lisäkokeita täydellisen asiakirja-aineiston kokoamiseksi;

d)

jos esittelevä jäsenvaltio on ilmoittanut sille toisen osanottajan ilmoittaneen suunnitelmistaan tehdä samat kokeet, pyrittävä mahdollisuuksien mukaan tekemään kokeet yhdessä kyseisen osanottajan kanssa.

Esittelevän jäsenvaltion ensimmäisen kohdan b alakohdan mukaisesti antamat neuvot eivät vaikuta 13 artiklan 1 kohdan mukaiseen asiakirja-aineiston täydellisyyden tarkastamiseen.

3.   Esittelevä jäsenvaltio voi antaa saataville selkärankaisilla tehtyjen, tämän asetuksen liitteessä II mainittua tehoainetta koskevien kokeiden lähdetiedot, jos kyseisiä tietoja ei pidetä direktiivin 98/8/EY 19 artiklan mukaisesti luottamuksellisina. Lähdetiedot voivat sisältää kyseisen tehoaineen nimen, kokeissa tarkastellut vasteet sekä tietojen omistajan yhteystiedot.

4.   Kun esittelevä jäsenvaltio tietää, että useampi kuin yksi osanottaja hakee tietyn tehoaineen tarkastelua, sen on ilmoitettava tästä kyseisille osanottajille.

5.   Osanottajien, jotka hakevat saman valmisteryhmän (samojen valmisteryhmien) saman aineen tarkastelua, on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä toimittamaan yhteinen täydellinen asiakirja-aineisto ja noudatettava samalla tarkasti yhteisön kilpailusääntöjä.

Jos tässä tilanteessa ei toimiteta yhteistä asiakirja-aineistoa, jokaisessa yksittäisessä asiakirja-aineistossa on selostettava, millä tavoin yhteistyöhön on pyritty ja miksi siihen ei ole osallistuttu.

6.   Täydellisessä asiakirja-aineistossa ja sitä koskevassa yhteenvedossa on selostettava tarkasti, millä tavoin on pyritty välttämään selkärankaisilla tehtyjen eläinkokeiden toistaminen.

7.   Jotta saataisiin tietoja tarkastelun hakemiseen liittyvistä kustannuksista ja eläinkokeiden tarpeellisuudesta täydellisen asiakirja-aineiston kokoamisessa, osanottajat voivat toimittaa esittelevälle jäsenvaltiolle eritelmän kyseisten toimien ja tutkimusten kustannuksista yhdessä täydellisten asiakirja-aineistojen kanssa.

Esittelevän jäsenvaltion on toimitettava nämä tiedot komissiolle yhdessä 14 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen kertomuksen kanssa.

8.   Direktiivin 98/8/EY 18 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun selostukseen sisällytetään tiedot täydellisen asiakirja-aineiston kokoamiseen liittyvistä kustannuksista, asiakirja-aineistoa varten tehdyistä eläinkokeista ja mahdolliset asianmukaiset suositukset tietovaatimusten muuttamisesta selkärankaisilla tehtävien eläinkokeiden tarpeen alentamiseksi mahdollisimman vähäiseksi sekä kustannustehokkuuden ja suhteellisuuden varmistamiseksi.

9 artikla

Täydellisen asiakirja-aineiston toimittaminen

1.   Jollei esittelevä jäsenvaltio toisin määrää, osanottajan on toimitettava esittelevälle jäsenvaltiolle yksi paperikopio ja yksi sähköisessä muodossa oleva kopio täydellisestä asiakirja-aineistosta.

Lisäksi osanottajan on 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille yksi paperikopio ja yksi sähköisessä muodossa oleva kopio asiakirja-aineistoa koskevasta yhteenvedosta. Jos jäsenvaltio kuitenkin haluaa saada kopiot vain sähköisessä muodossa tai eri määrän kopioita, sen on ilmoitettava tästä komissiolle, joka julkistaa kyseiset tiedot sähköisessä muodossa. Jos jäsenvaltio tämän jälkeen muuttaa päätöstään, sen on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä, jolloin komissio tekee tarvittavat mukautukset julkistettuihin tietoihin.

2.   Liitteessä II lueteltuja tehoaineita koskevat täydelliset asiakirja-aineistot on oltava esittelevän jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella seuraaviin määräaikoihin mennessä:

a)

valmisteryhmiä 8 ja 14 varten 28 päivään maaliskuuta 2004 mennessä;

b)

valmisteryhmiä 16, 18, 19 ja 21 varten 1 päivästä marraskuuta 200530 päivään huhtikuuta 2006;

c)

valmisteryhmiä 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 13 varten 1 päivästä helmikuuta 200731 päivään heinäkuuta 2007;

d)

valmisteryhmiä 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22 ja 23 varten 1 päivästä toukokuuta 200831 päivään lokakuuta 2008.

10 artikla

Osanottajiin liittyminen ja osanottajien korvaaminen

Jos tuottaja, formuloija tai yhteenliittymä keskinäisestä sopimuksesta liittyy osanottajaan tai korvaa tämän täydellisen asiakirja-aineiston toimittamiseksi, kaikkien kyseisen sopimuksen osapuolten on yhdessä ilmoitettava tästä komissiolle ja esittelevälle jäsenvaltiolle ja tarvittaessa liitettävä ilmoitukseen tietojen käyttölupa.

Komissio ilmoittaa asiasta muille osanottajille, jotka hakevat samojen valmisteryhmien saman tehoaineen tarkastelua.

11 artikla

Osanottajien poisjääminen

1.   Jos osanottaja ei aio enää osallistua tarkastusohjelmaan, sen on viipymättä ilmoitettava tästä kirjallisesti esittelevälle jäsenvaltiolle ja komissiolle sekä ilmoitettava poisjäämisensä syyt.

Komissio ilmoittaa asiasta muille jäsenvaltioille sekä niille osanottajille, jotka hakevat samojen valmisteryhmien saman tehoaineen tarkastelua.

2.   Jos kaikki tietyn vanhan tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmän tarkastelun osanottajat ovat jääneet pois kyseisestä tarkastelusta, komissio ilmoittaa tästä jäsenvaltioille ja julkistaa tiedon sähköisesti.

12 artikla

Osanottajan tehtävien ottaminen

1.   Tuottaja, formuloija, yhteenliittymä tai muu henkilö voi kolmen kuukauden kuluessa 11 kohdassa tarkoitetun tiedon sähköisestä julkistamisesta ilmoittaa komissiolle aikomuksestaan ottaa vanhan tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmän tarkastelun osanottajan tehtävät itselleen.

Jäsenvaltio voi myös ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa ilmaista komissiolle kiinnostuksensa ottaa itselleen osanottajan tehtävät tukeakseen kyseisen vanhan tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmän sisällyttämistä direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, I A tai I B sellaista käyttöä varten, jota jäsenvaltio pitää erityisesti ihmisten terveyden, eläinten terveyden tai ympäristönsuojelun kannalta olennaisena.

2.   Henkilön tai jäsenvaltion, joka haluaa ottaa itselleen pois jääneen osallistujan tehtävät, on kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se on ilmoittanut komissiolle aikomuksestaan, toimitettava komissiolle todisteet siitä, että työ täydellisen asiakirja-aineiston kokoamiseksi on annettu toimeksi.

3.   Komissio päättää 2 kohdassa tarkoitettujen todisteiden perusteella, sallitaanko kiinnostuneen henkilön tai jäsenvaltion ottaa osanottajan tehtävä itselleen.

Jos komissio sallii kiinnostuneen henkilön tai jäsenvaltion ottaa itselleen osanottajan tehtävän, se voi tarvittaessa päättää, että määräaikaa 9 artiklassa tarkoitetun täydellisen asiakirja-aineiston toimittamiselle jatketaan.

4.   Osanottajien tehtävien ottaminen itselleen tietyn vanhan tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmän osalta sallitaan vain kerran.

5.   Jos komissio ei saa 1 kohdassa tarkoitettuja vastauksia, se tekee päätöksen siitä, että vanhaa tehoainetta ei sisällytetä tarkastusohjelmassa direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, I A tai I B kyseisiin valmisteryhmiin.

13 artikla

Asiakirja-aineistojen täydellisyyden tarkastaminen

1.   Esittelevän jäsenvaltion on tarkastettava kolmen kuukauden kuluessa vanhan tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmää koskevan asiakirja-aineiston vastaanottamisesta ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua tämän asetuksen 9 artiklan 2 kohdassa ilmoitetun määräajan päättymisestä, voidaanko asiakirja-aineisto katsoa direktiivin 98/8/EY 11 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti täydelliseksi.

Jos esittelevä jäsenvaltio on aloittanut neuvottelut toisten jäsenvaltioiden ja komission kanssa asiakirja-aineiston hyväksyttävyydestä, määräaikaa voidaan pidentää siihen asti, kunnes neuvottelut on saatu päätökseen, ja enintään kuudella kuukaudella asiakirja-aineiston vastaanottamisesta.

2.   Esittelevä jäsenvaltio voi vaatia asiakirja-aineiston täydelliseksi katsomisen ehtona, että asiakirja-aineistoon sisällytetään maksutosite osan tai kaikkien direktiivin 98/8/EY 25 artiklan mukaisten maksujen ennakkomaksusta.

3.   Kun asiakirja-aineiston katsotaan olevan täydellinen, esittelevän jäsenvaltion on vahvistettava osanottajalle, että aineisto on hyväksytty, ja annettava suostumuksensa siihen, että osanottaja toimittaa asiakirja-aineistoa koskevan yhteenvedon edelleen komissiolle ja muille jäsenvaltioille yhden kuukauden kuluessa vahvistuksen vastaanottamisesta.

Jos jollakin jäsenvaltiolla, joka on saanut asiakirja-aineistoa koskevan yhteenvedon, on aiheellinen syy katsoa, että aineisto on puutteellinen, sen on viipymättä ilmoitettava huomioistaan esittelevälle jäsenvaltiolle, komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

Esittelevän jäsenvaltion on välittömästi aloitettava neuvottelut kyseisen jäsenvaltion ja komission kanssa, jotta voitaisiin keskustella esitetyistä huomioista ja sovittaa eriävät mielipiteet yhteen.

4.   Esittelevä jäsenvaltio voi poikkeustilanteissa vahvistaa uuden määräajan sellaisten tietojen toimittamiselle, joita osanottaja ei ole asianmukaisesti todistetuista syistä voinut toimittaa ajoissa.

Osanottajan on todistettava esittelevälle jäsenvaltiolle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun sille on ilmoitettu uudesta määräajasta, että puuttuvien tietojen hankinta on annettu toimeksi.

Jos esittelevä jäsenvaltio katsoo saaneensa riittävät todisteet, se tekee arviointinsa 14 artiklan mukaisesti samalla tavalla kuin jos asiakirja-aineisto olisi täydellinen. Muussa tapauksessa arviointi on aloitettava vasta sitten, kun puuttuvat tiedot on toimitettu.

5.   Jos täydellistä asiakirja-aineistoa ei ole saatu 9 artiklassa ilmoitetun määräajan kuluessa tai 4 kohdan mukaisesti vahvistetun uuden määräajan kuluessa, esittelevän jäsenvaltion on tiedotettava tästä komissiolle ja ilmoitettava osanottajan esittämät perustelut.

Esittelevän jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle myös sellaisista tapauksista, joissa osanottaja ei ole toimittanut 4 kohdan toisen alakohdan mukaisesti vaadittuja todisteita. Jos ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa samaa vanhan tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmää ei käsitellä missään muussa asiakirja-aineistossa, kaikkien osanottajien katsotaan jääneen pois, jolloin sovelletaan soveltuvin osin 11 artiklan 2 kohtaa ja 12 artiklaa.

14 artikla

Asiakirja-aineistojen arviointi esittelevässä jäsenvaltiossa

1.   Kun esittelevä jäsenvaltio katsoo asiakirja-aineisto täydelliseksi, se arvioi asiakirja-aineiston 12 kuukauden kuluessa sen hyväksymisestä direktiivin 98/8/EY 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja laatii arviointia koskevan kertomuksen, jäljempänä ’toimivaltaisen viranomaisen kertomus’.

Esittelevä jäsenvaltio voi ottaa huomioon muut tehoaineen, metaboliittien tai jäämien ominaisuuksia koskevat olennaiset tekniset tai tieteelliset tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 98/8/EY 12 artiklan soveltamista.

2.   Esittelevä jäsenvaltio voi jonkin osanottajan vaatimuksesta ottaa huomioon sellaiseen tehoaineeseen liittyvät lisätiedot, jota koskeva asiakirja-aineisto on jo katsottu täydelliseksi, ainoastaan jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

osanottaja on ilmoittanut esittelevälle jäsenvaltiolle asiakirja-aineiston toimittamisen yhteydessä, että tietojen hankinta oli käynnissä;

b)

tiedot toimitetaan viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua siitä, kun asiakirja-aineisto on hyväksytty 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

c)

lisätietoihin on sovellettu vähintään yhtä tiukkoja laatuvaatimuksia kuin alun perin toimitettuihin tietoihin, minkä vuoksi niitä voidaan pitää vähintään yhtä luotettavina;

d)

lisätiedot tukevat 6 kohdan mukaista suositusta annettaessa erilaista päätelmää kuin tehoaineesta alun perin toimitetut tiedot.

Esittelevä jäsenvaltio ottaa huomioon muiden henkilöiden kuin osanottajan toimittamat lisätiedot vain, jos kyseiset tiedot täyttävät ensimmäisen alakohdan b, c ja d alakohdassa asetetut ehdot.

3.   Esittelevä jäsenvaltio voi vaatia, että osanottaja toimittaa asiakirja-aineistoja koskevat ajantasaistetut yhteenvedot komissiolle ja muille jäsenvaltioille lisätietojen vastaanottamisen yhteydessä, kun tämä on 1 kohdan soveltamisen kannalta merkityksellistä ja erityisesti, kun lisätietoja on pyydetty toimittamaan esittelevän jäsenvaltion vahvistaman määräajan kuluessa.

Kaikkien osanottajien katsotaan jääneen pois ja 11 artiklan 2 kohtaa ja 12 artiklaa sovelletaan soveltavin osin, jos:

a)

lisätietoja ei saada määräajan kuluessa;

b)

osanottaja ei perustele riittävästi määräajan uutta pidentämistä;

c)

samaa vanhan tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmää ei käsitellä missään muussa asiakirja-aineistossa.

4.   Esittelevän jäsenvaltion on ilman tarpeetonta viivytystä lähetettävä toimivaltaisen viranomaisen kertomuksesta kopio komissiolle, muille jäsenvaltioille ja osanottajalle.

5.   Jos direktiivin 98/8/EY 25 artiklassa tarkoitettuja maksuja ei ole maksettu kokonaan, esittelevä jäsenvaltio voi päättää olla toimittamatta toimivaltaisen viranomaisen kertomusta, jolloin sen on ilmoitettava tästä osanottajalle ja komissiolle.

Kaikkien osanottajien katsotaan jääneen pois ja 11 artiklan 2 kohtaa ja 12 artiklaa sovelletaan soveltavin osin, jos:

a)

koko maksua ei ole saatu kolmen kuukauden kuluessa kyseisen tiedon vastaanottamisesta;

b)

samaa vanhan tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmää ei käsitellä missään muussa asiakirja-aineistossa.

6.   Toimivaltaisen viranomaisen kertomus on esitettävä komission suosittamassa muodossa, ja siinä on oltava jompikumpi seuraavista:

a)

suositus, jonka mukaan vanha tehoaine tulisi sisällyttää direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, I A tai I B, sekä tapauksen mukaan sen sisällyttämisen ehdot;

b)

suositus, jonka mukaan vanhaa tehoainetta ei tulisi sisällyttää direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, I A tai I B, sekä syyt sen sisällyttämättä jättämiseen.

15 artikla

Komission menettelyt

1.   Kun komissio vastaanottaa tämän asetuksen 14 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun toimivaltaisen viranomaisen kertomuksen, se laatii ilman tarpeetonta viivytystä luonnoksen direktiivin 98/8/EY 27 artiklassa tarkoitetuksi päätökseksi.

2.   Ennen kuin komissio laatii 1 kohdassa tarkoitetun luonnoksen päätökseksi, se kuulee tarvittaessa toimivaltaisen viranomaisen kertomuksesta saatujen huomautusten perusteella jäsenvaltioiden asiantuntijoita ratkaisematta jääneistä ongelmista. Esittelevän jäsenvaltion on laadittava tarvittaessa ja komission pyynnöstä ajantasaistettu toimivaltaisen viranomaisen kertomus.

3.   Kun on kyse vanhasta tehoaineesta, joka antaa direktiivin 98/8/EY 10 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla edelleen aihetta huoleen tämän asetuksen 14 artiklan 6 kohdan mukaisesta tehoaineen sisällyttämistä koskevasta suosituksesta huolimatta, komissio voi ottaa huomioon muiden samaan tarkoitukseen käytettävien vanhojen tehoaineiden arvioinnin saattamisen päätökseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen direktiivin 12 artiklan soveltamista.

4.   Esittelevän jäsenvaltion on laadittava direktiivin 98/8/EY 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen ja tietojen perusteella ajantasaistettu toimivaltaisen viranomaisen kertomus, jonka ensimmäinen osa muodostaa arviointikertomuksen. Arviointikertomusta tarkastellaan biosidituotteita käsittelevässä pysyvässä komiteassa. Kun samaa vanhan tehoaineen ja valmisteryhmän yhdistelmää varten on toimitettu useita asiakirja-aineistoja, esittelevä jäsenvaltio laatii yhden arviointikertomuksen asiakirja-aineistoihin sisältyvien tietojen perusteella.

16 artikla

Tiedonsaantioikeus

Kun esittelevä jäsenvaltio on toimittanut toimivaltaisen viranomaisen kertomuksen tämän asetuksen 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti tai kun arviointikertomus on valmistunut tai se on saatettu ajan tasalle biosidituotteita käsittelevässä pysyvässä komiteassa, komission on julkistettava kertomus ja sen ajan tasalle saatetut versiot sähköisessä muodossa lukuun ottamatta tietoja, jotka on direktiivin 98/8/EY 19 artiklan mukaisesti käsiteltävä luottamuksellisina.

17 artikla

Menettelyjen keskeyttäminen

Kun komissio tekee ehdotuksen direktiivin 76/769/ETY muuttamiseksi tai 1 päivästä kesäkuuta 2009 lähtien asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamiseksi siten, että tämän asetuksen liitteessä II mainitun tehoaineen markkinoille saattaminen tai käyttö, mukaan luettuna sen biosidikäyttö, kielletään tietyissä tai kaikissa valmisteryhmissä, tässä asetuksessa säädetyt menettelyt, jotka koskevat kyseisen aineen käyttöä kyseisissä valmisteryhmissä, voidaan keskeyttää, kunnes kyseisestä ehdotuksesta on tehty päätös.

18 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 2032/2003.

Viittaukset kumottuun asetukseen katsotaan viittauksiksi tähän asetukseen.

19 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2007/47/EY (EUVL L 247, 21.9.2007, s. 21).

(2)  EYVL L 228, 8.9.2000, s. 6. Asetus sellaisena kun se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2032/2003 (EUVL L 307, 24.11.2003, s. 1).

(3)  EUVL L 307, 24.11.2003, s. 1. Asetus sellaisena kun se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1849/2006 (EUVL L 355, 15.12.2006, s. 63).

(4)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/51/EY (EUVL L 257, 3.10.2007, s. 13).

(5)  Asetus (EY) N:o 1048/2005 (EUVL L 178, 9.7.2005, s. 1). Asetus (EY) N:o 1849/2006 (EUVL L 355, 15.12.2006, s. 63).

(6)  EYVL L 258, 26.9.2002, s. 15.


LIITE I

TEHOAINEET, JOTKA OVAT OLEMASSA OLEVIA AINEITA

Nimi (Einecs ja/tai muu)

EY-nro

CAS-numero

Formaldehydi

200-001-8

50-00-0

Ergokalsiferoli/D2-vitamiini

200-014-9

50-14-6

Maitohappo

200-018-0

50-21-5

Klofenotaani/DDT

200-024-3

50-29-3

Askorbiinihappo

200-066-2

50-81-7

2-(2-Butoksietoksi)etyyli-6-propyylipiperonyylieetteri/piperonyylibutoksidi

200-076-7

51-03-6

2,4-Dinitrofenoli

200-087-7

51-28-5

2-Imidatsol-4-yylietyyliamini

200-100-6

51-45-6

Bronopoli

200-143-0

52-51-7

Triklorfoni

200-149-3

52-68-6

Natriumsalisylaatti

200-198-0

54-21-7

Fentioni

200-231-9

55-38-9

Glyserolitrinitraatti

200-240-8

55-63-0

bis(Tributyylitina)oksidi

200-268-0

56-35-9

Tributyylitina-asetaatti

200-269-6

56-36-0

Kumafossi

200-285-3

56-72-4

Glyseroli

200-289-5

56-81-5

Klooriheksidiinidiasetaatti

200-302-4

56-95-1

Allyyli-isotiosyanaatti

200-309-2

57-06-7

Setrimoniumbromidi/heksadekyylitrimetyyliammoniumbromidi

200-311-3

57-09-0

Urea

200-315-5

57-13-6

Strykniini

200-319-7

57-24-9

Propaani-1,2-dioli

200-338-0

57-55-6

Etinyyliestradioli

200-342-2

57-63-6

Kofeiini

200-362-1

58-08-2

Difenoksiarsin-10-yylioksidi

200-377-3

58-36-6

Gamma-HCH tai gamma-BHC / lindaani / 1,2,3,4,5,6-heksakloorisykloheksaani

200-401-2

58-89-9

Sulfakinoksaliini

200-423-2

59-40-5

Kloorikresoli

200-431-6

59-50-7

2-Fenyylietanoli

200-456-2

60-12-8

Dimetoaatti

200-480-3

60-51-5

Metyylitioniniumkloridi

200-515-2

61-73-4

Tiourea

200-543-5

62-56-6

Diklorvossi

200-547-7

62-73-7

Karbaryyli

200-555-0

63-25-2

Etanoli

200-578-6

64-17-5

Muurahaishappo

200-579-1

64-18-6

Etikkahappo

200-580-7

64-19-7

Bentsoehappo

200-618-2

65-85-0

2-propanoli

200-661-7

67-63-0

Kloroformi/trikloorimetaani

200-663-8

67-66-3

Kolekalsiferoli

200-673-2

67-97-0

Salisyylihappo

200-712-3

69-72-7

Heksaklorofeeni

200-733-8

70-30-4

1-Propanoli

200-746-9

71-23-8

Butan-1-oli

200-751-6

71-36-3

Metoksikloori

200-779-9

72-43-5

Bromimetaani/metyylibromidi

200-813-2

74-83-9

Syaanivety

200-821-6

74-90-8

Metaldehydi

200-836-8

9002-91-9

Rikkihiili

200-843-6

75-15-0

Etyleenioksidi

200-849-9

75-21-8

Jodoformi/trijodimetaani

200-874-5

75-47-8

tert-Butyylihydroperoksidi

200-915-7

75-91-2

Trikloorinitrometaani

200-930-9

76-06-2

Bornan-2-oni/kamferi

200-945-0

76-22-2

(3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-Dodekahydro-2,10-dimetoksi-3,8,11a,11c-tetrametyylidibentso[de,g]kromeeni-1,5,11-trioni/kvassiini

200-985-9

76-78-8

1,3-Dibromi-5,5-dimetyylihydantoiini

201-030-9

77-48-5

3-beta-Hydroksiurs-12-een-28-ihappo/ursolihappo

201-034-0

77-52-1

Sitruunahappo

201-069-1

77-92-9

Sitruunahappomonohydraatti

201-069-1

5949-29-1

1,3,4,5-Tetrahydroksisykloheksaanikarboksyylihappo

201-072-8

77-95-2

Linalo-oli

201-134-4

78-70-6

2-Metyylipropan-1-oli

201-148-0

78-83-1

2-Klooriasetamidi

201-174-2

79-07-2

Bromietikkahappo

201-175-8

79-08-3

Propionihappo

201-176-3

79-09-4

Kloorietikkahappo

201-178-4

79-11-8

Glykolihappo

201-180-5

79-14-1

Peretikkahappo

201-186-8

79-21-0

L-(+)-maitohappo

201-196-2

79-33-4

p-(1,1-Dimetyylipropyyli)fenoli

201-280-9

80-46-6

Pin-2(3)-eeni

201-291-9

80-56-8

Sennosidi A

201-339-9

81-27-6

Varfariini

201-377-6

81-81-2

Kumakloori

201-378-1

81-82-3

Difasinoni

201-434-5

82-66-6

Etyylikiniinikarbonaatti

201-500-3

83-75-0

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-Heksahydro-2-isopropenyyli-8,9-dimetoksikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromen-6-oni/rotenoni

201-501-9

83-79-4

Antrakinoni

201-549-0

84-65-1

Dibutyyliftalaatti

201-557-4

84-74-2

Salisyylianilidi

201-727-8

87-17-2

(+)-Viinihappo

201-766-0

87-69-4

Pentakloorifenoli

201-778-6

87-86-5

Symkloseeni

201-782-8

87-90-1

Klooriksylenoli

201-793-8

88-04-0

2,4,6-Trikloorifenoli

201-795-9

88-06-2

Mentoli

201-939-0

89-78-1

Isopulegoli

201-940-6

89-79-2

Tymoli

201-944-8

89-83-8

Guajakoli/2-metoksifenoli

201-964-7

90-05-1

Bifenyl-2-oli

201-993-5

90-43-7

Naftaleeni

202-049-5

91-20-3

Propyyli-4-hydroksibentsoaatti

202-307-7

94-13-3

Butyyli-4-hydroksibentsoaatti

202-318-7

94-26-8

Dibentsoyyliperoksidi

202-327-6

94-36-0

2-Etyyliheksaani-1,3-dioli

202-377-9

94-96-2

Bentsotriatsoli

202-394-1

95-14-7

3-Klooripropaani-1,2-dioli

202-492-4

96-24-2

Diklorofeeni

202-567-1

97-23-4

Eugenoli

202-589-1

97-53-0

Allantoiini

202-592-8

97-59-6

Metyyli-4-hydroksibentsoaatti

202-785-7

99-76-3

Bentsyylialkoholi

202-859-9

100-51-6

2,2′-[(1,1,3-Trimetyylipropaani-1,3-diyyli)bis(oksi)]bis[4,4,6-trimetyyli-1,3,2-dioksaborinaani]

202-899-7

100-89-0

Metenamiini/heksametyleenitetramiini

202-905-8

100-97-0

Triklokarbaani

202-924-1

101-20-2

Klooriprofami

202-925-7

101-21-3

1,1′,1″,1″′-Etyleenidinitrilotetrapropan-2-oli

203-041-4

102-60-3

2,2′,2″-Nitrilotrietanoli

203-049-8

102-71-6

Kloorifenesiini

203-192-6

104-29-0

Anetoli

203-205-5

104-46-1

Kanelialdehydi/3-fenyylipropen-2-aali

203-213-9

104-55-2

2-Etyyliheksan-1-oli/iso-oktanoli

203-234-3

104-76-7

Sitronelloli

203-375-0

106-22-9

Sitronellaali

203-376-6

106-23-0

Geranioli

203-377-1

106-24-1

1,4-Diklooribentseeni

203-400-5

106-46-7

Etyleenidiamiini

203-468-6

107-15-3

Klooriasetaldehydi

203-472-8

107-20-0

Etaani-1,2-dioli

203-473-3

107-21-1

Glyoksaali

203-474-9

107-22-2

Metyyliformiaatti

203-481-7

107-31-3

Butaani-1,3-dioli

203-529-7

107-88-0

Vinyyliasetaatti

203-545-4

108-05-4

Etikkahappoanhydridi

203-564-8

10824-7

m-Kresoli

203-577-9

108-39-4

Resorsinoli

203-585-2

108-46-3

Syanuurihappo

203-618-0

108-80-5

Fenoli

203-632-7

108-95-2

Etyyliformiaatti

203-721-0

109-94-4

Meripihkahappo

203-740-4

110-15-6

Heksa-2,4-dieenihappo/sorbiinihappo

203-768-7

110-44-1

Pyridiini

203-809-9

110-86-1

Morfoliini

203-815-1

110-91-8

Glutaraali

203-856-5

111-30-8

2-Butoksietanoli

203-905-0

111-76-2

Setrimoniumkloridi/heksadekyylitrimetyyliammoniumkloridi

203-928-6

112-02-7

Nonaanihappo

203-931-2

112-05-0

Undekan-2-oni/metyylinonyyliketoni

203-937-5

112-12-9

2,2′-(Etyleenidioksi)dietanoli/trietyleeniglykoli

203-953-2

112-27-6

Undek-10-eenihappo

203-965-8

112-38-9

Öljyhappo

204-007-1

112-80-1

(Z)-Dokos-13-eenihappo

204-011-3

112-86-7

N-(2-Etyyliheksyyli)-8,9,10-trinorborn-5-eeni-2,3-dikarboksimidi

204-029-1

113-48-4

Propoksuuri

204-043-8

114-26-1

Endosulfaani

204-079-4

115-29-7

1,7,7-Trimetyylibisyklo[2.2.1]hept-2-yylitiosyanaattiasetaatti

204-081-5

115-31-1

Dikofoli

204-082-0

115-32-2

Linalyyliasetaatti

204-116-4

115-95-7

3,3′,4′,5,7-Pentahydroksiflavoni

204-187-1

117-39-5

1,3-Dikloori-5,5-dimetyylihydantoiini

204-258-7

118-52-5

Metyylisalisylaatti

204-317-7

119-36-8

Klorofeeni

204-385-8

120-32-1

Etyyli-4-hydroksibentsoaatti

204-399-4

120-47-8

Bentsyylibentsoaatti

204-402-9

120-51-4

Piperonaali

204-409-7

120-57-0

Indoli

204-420-7

120-72-9

3-(But-2-enyyli)-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli-2,2-dimetyyli-3-(3-metoksi-2-metyyli-3-oksoprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti/sineriini II

204-454-2

121-20-0

2-Metyyli-4-okso-3-(penta-2,4-dienyyli)syklopent-2-enyyli[1R-[1-α-[S*(Z)],3-β]]-krysantemaatti/pyretriini I

204-455-8

121-21-1

2-Metyyli-4-okso-3-(penta-2,4-dienyyli)syklopent-2-enyyli[1R-[1-α-[S*(Z)](3-β)-3-(3-metoksi-2-metyyli-3-oksoprop-1-enyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti/pyretriini II

204-462-6

121-29-9

Bentsetoniumkloridi

204-479-9

121-54-0

5-Nitrotiatsol-2-yyliamiini

204-490-9

121-66-4

Malationi

204-497-7

121-75-5

Fenitrotioni

204-524-2

122-14-5

Setalkoniumkloridi

204-526-3

122-18-9

Bentsyylidimetyyli(oktadekyyli)ammoniumkloridi

204-527-9

122-19-0

Simatsiini

204-535-2

122-34-9

Profaami

204-542-0

122-42-9

4-Fenyylibutanoni

204-555-1

122-57-6

2-Fenoksietanoli

204-589-7

122-99-6

Setyylipyridiniumkloridi

204-593-9

123-03-5

Setyylipyridiniumkloridimonohydraatti

204-593-9

6004-24-6

2-Etyyliheksanaali

204-596-5

123-05-7

Pyridatsiini-3,6-dioli/maleiinihydratsidi

204-619-9

123-33-1

Adipiinihappo

204-673-3

124-04-9

Oktaanihappo

204-677-5

124-07-2

Dodekyyliamiini/lauryyliamiini

204-690-6

124-22-1

Hiilidioksidi

204-696-9

124-38-9

Natriumdimetyyliarsinaatti

204-708-2

124-65-2

ekso-1,7,7-Trimetyylibisyklo[2.2.1]heptan-2-oli

204-712-4

124-76-5

Nitrometylidyynitrimetanoli

204-769-5

126-11-4

Natriumasetaatti

204-823-8

127-09-3

Natrium-N-klooribentseenisulfonamidi

204-847-9

127-52-6

Tosyyliklooriamidinatrium

204-854-7

127-65-1

bis(2,3,3,3-Tetraklooripropyyli)eetteri

204-870-4

127-90-2

Kaliumdimetyyliditiokarbamaatti

204-875-1

128-03-0

Natriumdimetyyliditiokarbamaatti

204-876-7

128-04-1

N-bromisukkinimidi

204-877-2

128-08-5

N-kloorisukkinimidi

204-878-8

128-09-6

2,6-Di-tert-butyyli-p-kresoli

204-881-4

128-37-0

Varfariininatrium

204-929-4

129-06-6

Dimetyyliftalaatti

205-011-6

131-11-3

Natriumpentakloorifenolaatti

205-025-2

131-52-2

Natrium-2-bifenylaatti

205-055-6

132-27-4

Natrium-2-bifenylaattitetrahydraatti

205-055-6

6152-33-6

Kaptaani

205-087-0

133-06-2

N-(trikloorimetyylitio)ftaali-imidi/folpetti

205-088-6

133-07-3

2,4-Dikloori-3,5-ksylenoli

205-109-9

133-53-9

Metyyliantranilaatti

205-132-4

134-20-3

bis(8-Hydroksikinolinium)sulfaatti

205-137-1

134-31-6

N,N-dietyyli-m-toluamidi

205-149-7

134-62-3

Dipropyylipyridiini-2,5-dikarboksylaatti

205-245-9

136-45-8

Sinkki-bis(2-etyyliheksanoaatti)

205-251-1

136-53-8

6-Metyylibentsotriatsoli

205-265-8

136-85-6

Tiraami

205-286-2

137-26-8

Ziraami

205-288-3

137-30-4

Natriumpropionaatti

205-290-4

137-40-6

Kaliummetyyliditiokarbamaatti

205-292-5

137-41-7

Metaaminatrium

205-293-0

137-42-8

Dipenteeni

205-341-0

138-86-3

Dinatriumsyaaniditiokarbamaatti

205-346-8

138-93-2

Bentsododekiniumkloridi

205-351-5

139-07-1

Miristalkoniumkloridi

205-352-0

139-08-2

Nitriilitrietikkahappo

205-355-7

139-13-9

p-Tolyyliasetaatti

205-413-1

140-39-6

1,3-bis(Hydroksimetyyli)urea

205-444-0

140-95-4

Natriumformiaatti

205-488-0

141-53-7

2,3-Dihydroksipropyylilauraatti

205-526-6

142-18-7

Nabami

205-547-0

142-59-6

Heksaanihappo

205-550-7

142-62-1

Lauriinihappo

205-582-1

143-07-7

Kaliumoleaatti

205-590-5

143-18-0

Natriumvetykarbonaatti

205-633-8

144-55-8

Oksaalihappo

205-634-3

144-62-7

Kinolin-8-oli

205-711-1

148-24-3

Tiabendatsoli

205-725-8

148-79-8

Bentsotiatsoli-2-tioli

205-736-8

149-30-4

Monuroni

205-766-1

150-68-5

Rutosidi

205-814-1

153-18-4

Glyoksyylihappo

206-058-5

298-12-4

Fenklorfossi

206-082-6

299-84-3

Naledi

206-098-3

300-76-5

5-Kloorisalisyylihappo

206-283-9

321-14-2

Diuroni

206-354-4

330-54-1

Kaliumtiosyanaatti

206-370-1

333-20-0

Diatsinoni

206-373-8

333-41-5

Dekaanihappo

206-376-4

334-48-5

Syanamidi

206-992-3

420-04-2

Metronidatsoli

207-136-1

443-48-1

Kineoli

207-431-5

470-82-6

7,8-Dihydroksikumariini

207-632-8

486-35-1

Natriumkarbonaatti

207-838-8

497-19-8

2-Hydroksi-4-isopropyyli-2,4,6-sykloheptatrien-1-oni

207-880-7

499-44-5

Karvakroli

207-889-6

499-75-2

6-β-Asetoksi-3-β-(β-D-glukopyranosyylioksi)-8,14-dihydroksibufa-4,20,22-trienolidi/sillirosidi

208-077-4

507-60-8

Bariumkarbonaatti

208-167-3

513-77-9

3-Asetyyli-6-metyyli-2H-pyraani-2,4(3H)-dioni

208-293-9

520-45-6

Osalmidi

208-385-9

526-18-1

2,6-Dimetoksi-p-bentsokinoni

208-484-7

530-55-2

Akridiini-3,6-diamiinidihydrokloridi

208-515-4

531-73-7

Natriumbentsoaatti

208-534-8

532-32-1

Datsometti

208-576-7

533-74-4

Trinatriumvetydikarbonaatti/natriumseskvikarbonaatti

208-580-9

533-96-0

Hopeakarbonaatti

208-590-3

534-16-7

Krimidiini

208-622-6

535-89-7

Kalsiumdiformiaatti

208-863-7

544-17-2

Myristiinihappo

208-875-2

544-63-8

1-Isopropyyli-4-metyylibisyklo[3.1.0]heksan-3-oni

208-912-2

546-80-5

1,3,4,6,8,13-heksahydroksi-10,11-dimetyylifenantro[1,10,9,8-opqra]peryleeni-7,14-dioni / Hypericum perforatum

208-941-0

548-04-9

[4-[4,4′-bis(Dimetyyliamino)bentshydrylideeni]sykloheksa-2,5-dien-1-ylideeni]dimetyyliammoniumkloridi

208-953-6

548-62-9

Sinkkidibentsoaatti

209-047-3

553-72-0

Metyyli-isotiosyanaatti

209-132-5

556-61-6

4,4′-(4-iminosykloheksa-2,5-dienylideenimetyleeni)dianiliinihydrokloridi

209-321-2

569-61-9

[4-[α-[4-(Dimetyyliamino)fenyyli]bentsylideeni]sykloheksa-2,5-dien-1-ylideeni]dimetyyliammoniumkloridi/malakiittivihreäkloridi

209-322-8

569-64-2

Kaliumbentsoaatti

209-481-3

582-25-2

(RS)-3-Allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)-syklopropaanikarboksylaatti (kaikki isomeerit, suhde: 1:1:1:1:1:1:1:1) / alletriini

209-542-4

584-79-2

Natrium-3-(p-aniliinifenyyliatso)bentseenisulfonaatti/metaniilikeltainen

209-608-2

587-98-4

DL-maitohappo

209-954-4

598-82-3

BHC tai HCH / heksakloorisykloheksaani

210-168-9

608-73-1

DL-omenahappo

210-514-9

617-48-1

N-(hydroksimetyyli)asetamidi

210-897-2

625-51-4

Sukkinaldehydi

211-333-8

638-37-9

2-Fluoriasetamidi

211-363-1

640-19-7

Ftaalialdehydi

211-402-2

643-79-8

2-Hydroksietaanisulfonihappo, yhdiste 4,4′-[heksaani-1,6-diyylibis(oksi)]bis[bentseenikarboksamidiinin] kanssa (2:1)

211-533-5

659-40-5

Tetrahydro-2,5-dimetoksifuraani

211-797-1

696-59-3

N-[(dikloorifluorimetyyli)tio]ftaali-imidi

211-952-3

719-96-0

Dikloori-N-[(dimetyyliamino)sulfonyyli]fluori-N-(p-tolyyli)metaanisulfenamidi/tolyylifluanidi

211-986-9

731-27-1

Levonorgestreli

212-349-8

797-63-7

Hydroksyyli-2-pyridoni

212-506-0

822-89-9

2,6-Dimetyyli-1,3-dioksan-4-yyliasetaatti

212-579-9

828-00-2

Terbutryyni

212-950-5

886-50-0

Proflaviinihydrokloridi

213-459-9

952-23-8

N′1-kinoksalin-2-yylisulfanilamidi, natriumsuola

213-526-2

967-80-6

Norbormidi

213-589-6

991-42-4

(Hydroksimetyyli)urea

213-674-8

1000-82-4

Diklofluanidi

214-118-7

1085-98-9

Kuparitiosyanaatti

214-183-1

1111-67-7

Dodekyylitrimetyyliammoniumbromidi

214-290-3

1119-94-4

Tetradoniumbromidi

214-291-9

1119-97-7

(1,3,4,5,6,7-Heksahydro-1,3-diokso-2H-isoindol-2-yyli)metyyli(1R-trans)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti/d-trans-tetrametriini

214-619-0

1166-46-7

4,5-Dikloori-3H-1,2-ditiol-3-oni

214-754-5

1192-52-5

Ksylenoli

215-089-3

1300-71-6

Bentoniitti

215-108-5

1302-78-9

Diarseenipentoksidi

215-116-9

1303-28-2

Dibooritrioksidi

215-125-8

1303-86-2

Kalsiumdihydroksidi / kalsiumhydroksidi / sammutettu kalkki

215-137-3

1305-62-0

Kalsiumoksidi / kalkki / poltettu kalkki / sammuttamaton kalkki

215-138-9

1305-78-8

Kaliumhydroksidi

215-181-3

1310-58-3

Natriumhydroksidi

215-185-5

1310-73-2

Piihappo, kaliumsuola/kaliumsilikaatti

215-199-1

1312-76-1

Sinkkioksidi

215-222-5

1314-13-2

Trisinkkidifosfidi

215-244-5

1314-84-7

Sinkkisulfidi

215-251-3

1314-98-3

Trimangaanitetroksidi

215-266-5

1317-35-7

Kuparioksidi

215-269-1

1317-38-0

Dikuparioksidi

215-270-7

1317-39-1

Kresoli

215-293-2

1319-77-3

Alumiinikloridi, emäksinen

215-477-2

1327-41-9

Dinatriumtetraboraatti, vedetön

215-540-4

1330-43-4

Dinatriumtetraboraattidekahydraatti

215-540-4

1303-96-4

Dikuparikloriditrihydroksidi

215-572-9

1332-65-6

Kromitrioksidi

215-607-8

1333-82-0

Natriumvetydifluoridi

215-608-3

1333-83-1

Nafteenihapot, kuparisuolat

215-657-0

1338-02-9

2-Butanoni, peroksidi

215-661-2

1338-23-4

Nafteenihapot

215-662-8

1338-24-5

Ammoniumvetydifluoridi

215-676-4

1341-49-7

Piihappo, natriumsuola

215-687-4

1344-09-8

Kupari(II)kloridi

215-704-5

1344-67-8

N,N”-bis(2-etyyliheksyyli)-3,12-di-imino-2,4,11,13-tetra-atsatetradekaanidiamidiinidihydrokloridi

216-994-6

1715-30-6

Monolinuroni

217-129-5

1746-81-2

2,4-Diklooribentsyylialkoholi

217-210-5

1777-82-8

Etakridiinilaktaatti

217-408-1

1837-57-6

4,4′-(2-Etyyli-2-nitropropaani-1,3-diyyli)bismorfoliini

217-450-0

1854-23-5

Klorotaloniili

217-588-1

1897-45-6

Dodekyyliammoniumasetaatti

217-956-1

2016-56-0

Fluometuroni

218-500-4

2164-17-2

Allyylipropyylidisulfidi

218-550-7

2179-59-1

4-(2-Nitrobutyyli)morfoliini

218-748-3

2224-44-4

N-(3-Aminopropyyli)-N-dodekyylipropaani-1,3-diamiini

219-145-8

2372-82-9

Didekyylidimetyyliammoniumbromidi

219-234-1

2390-68-3

Tolnaftaatti

219-266-6

2398-96-1

Bis[[4-[4-(dimetyyliamino)bentshydrylideeni]sykloheksa-2,5-dien-1-ylideeni]dimetyyliammonium]oksalaatti, dioksalaatti

219-441-7

2437-29-8

Dodiini

219-459-5

2439-10-3

2-Bromi-1-(4-hydroksifenyyli)etan-1-oni

219-655-0

2491-38-5

2,2′-Ditiobis[N-metyylibentsamidi]

219-768-5

2527-58-4

2,2′-[Metyleenibis(oksi)]bisetanoli

219-891-4

2565-36-8

Fentoaatti

219-997-0

2597-03-7

1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-oni

220-120-9

2634-33-5

2,2′-[(1-Metyylipropaani-1,3-diyyli)bis(oksi)]bis[4-metyyli-1,3,2-dioksaborinaani]

220-198-4

2665-13-6

2-Metyyli-2H-isotiatsol-3-oni

220-239-6

2682-20-4

Sulfuryylidifluoridi

220-281-5

2699-79-8

2-Amino-3-kloori-1,4-naftokinoni

220-529-2

2797-51-5

2-Kloori-N-(hydroksimetyyli)asetamidi

220-598-9

2832-19-1

Trokloseeninatrium

220-767-7

2893-78-9

Natriumdikloori-isosyanuraattidihydraatti

220-767-7

51580-86-0

Klooripyrifossi

220-864-4

2921-88-2

Meketroniumetyylisulfaatti

221-106-5

3006-10-8

Dodekyylietyylidimetyyliammoniumetyylisulfaatti

221-108-6

3006-13-1

bis(Trikloorimetyyli)sulfoni

221-310-4

3064-70-8

Natrium-2-(2-dodekyylioksietoksi)etyylisulfaatti

221-416-0

3088-31-1

4-Isopropyyli-m-kresoli

221-761-7

3228-02-2

Kuparidinitraatti

221-838-5

3251-23-8

Triklosaani

222-182-2

3380-34-5

Temefossi

222-191-1

3383-96-8

Tuj-4(10)-eeni

222-212-4

3387-41-5

Okt-1-en-3-oli

222-226-0

3391-86-4

Natrium-5-kloori-2-[4-kloori-2-[[[(3,4-dikloorifenyyli)amino]karbonyyli]amino]fenoksi]bentseenisulfonaatti

222-654-8

3567-25-7

(Etyleenidioksi)dimetanoli

222-720-6

3586-55-8

Kloorifasinoni

223-003-0

3691-35-8

Dipyritioni

223-024-5

3696-28-4

Klooriheksidiinidihydrokloridi

223-026-6

3697-42-5

Denatoniumbentsoaatti

223-095-2

3734-33-6

Natrium-2,4,6-trikloorifenolaatti

223-246-2

3784-03-0

Pyridiini-2-tioli-1-oksidi, natriumsuola

223-296-5

3811-73-2

Heksahydro-1,3,5-tris(3-metoksipropyyli)-1,3,5-triatsiini

223-563-6

3960-05-2

4-Okso-4-[(tributyylistannyyli)oksi]but-2-eenihappo/tributyylitinamaleaatti

223-701-5

4027-18-3

Metenamiini-3-klooriallyylikloridi

223-805-0

4080-31-3

N-etyyliheptadekafluorioktaanisulfonamidi

223-980-3

4151-50-2

Isobutyyli-4-hydroksibentsoaatti/isobutyyliparabeeni

224-208-8

4247-02-3

Tributyylistannyylisalisylaatti/tributyylitinasalisylaatti

224-397-7

4342-30-7

Tributyylistannyylibentsoaatti/tributyylitinabentsoaatti

224-399-8

4342-36-3

Natrium-1-(3,4-dihydro-6-metyyli-2,4-diokso-2H-pyran-3-ylideeni)etanolaatti

224-580-1

4418-26-2

Dietyyliammoniumsalisylaatti

224-586-4

4419-92-5

Dimetyylidikarbonaatti

224-859-8

4525-33-1

Farnesoli

225-004-1

4602-84-0

2,2′,2″-(Heksahydro-1,3,5-triatsiini-1,3,5-triyyli)trietanoli

225-208-0

4719-04-4

Oktyylifosfonihappo

225-218-5

4724-48-5

Natrium-4-(metoksikarbonyyli)fenolaatti

225-714-1

5026-62-0

Sulfamidihappo

226-218-8

5329-14-6

Sitraali

226-394-6

5392-40-5

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksimetyyli)imidatso[4,5-d]imidatsoli-2,5(1H,3H)-dioni

226-408-0

5395-50-6

1-Bentsyyli-3,5,7-triatsa-1-atsoniatrisyklo[3.3.1.13,7]dekaanikloridi

226-445-2

5400-93-1

Dimetyylidioktyyliammoniumkloridi

226-901-0

5538-94-3

N-dodekyylipropaani-1,3-diamiini

226-902-6

5538-95-4

Klooripyrifossimetyyli

227-011-5

5598-13-0

N,N′-metyleenibismorfoliini

227-062-3

5625-90-1

Kumatetralyyli

227-424-0

5836-29-3

Terbutyyliatsiini

227-637-9

5915-41-3

(R)-p-menta-1,8-dieeni

227-813-5

5989-27-5

4-Metoksibentseeni-1,3-diamiinisulfaatti

228-290-6

6219-67-6

Metyleeniditiosyanaatti

228-652-3

6317-18-6

1,3-bis(Hydroksimetyyli)-5,5-dimetyyli-imidatsolidiini-2,4-dioni

229-222-8

6440-58-0

Dodisiini

229-930-7

6843-97-6

Omenahappo

230-022-8

6915-15-7

(2-Bromi-2-nitrovinyyli)bentseeni

230-515-8

7166-19-0

Didekyylidimetyyliammoniumkloridi

230-525-2

7173-51-5

(Z)-N-9-oktadekenyylipropaani-1,3-diamiini

230-528-9

7173-62-8

Bentsyylidodekyylidimetyyliammoniumbromidi

230-698-4

7281-04-1

Prometryyni

230-711-3

7287-19-6

Hopea

231-131-3

7440-22-4

Boori

231-151-2

7440-42-8

Kupari

231-159-6

7440-50-8

Sinkki

231-175-3

7440-66-6

Rikkidioksidi

231-195-2

7446-09-5

Ditalliumsulfaatti

231-201-3

7446-18-6

Kalsiumdiheksa-2,4-dienoaatti

231-321-6

7492-55-9

Kiniinimonohydroklorididihydraatti

231-437-7

6119-47-7

Jodi

231-442-4

7553-56-2

Jodi jodoforimuodossa

Seos

39392-86-4

Jodikompleksi liuoksessa ionisoitumattomien detergenttien kanssa

Seos

 

Polyvinyylipyrrolidiinijodi

Polymeeri

25655-41-8

Alkyyliaryylipolyeetterialkoholi-jodikompleksi

Polymeeri

 

Jodikompleksi etyleenipropyleenikopolymeerin kanssa (Pluronic)

Polymeeri

 

Jodikompleksi polyalkyleeniglykolin kanssa

Polymeeri

 

Jodattu hartsi / polyjodidianionihartsi

Polymeeri

 

Trinatriumortofosfaatti (TSP)

231-509-8

7601-54-9

Piidioksidi, amorfinen

231-545-4

7631-86-9

Natriumvetysulfiitti

231-548-0

7631-90-5

Natriumnitriitti

231-555-9

7632-00-0

Natriumperoksometaboraatti/natriumperboraattihydraatti

231-556-4

7632-04-4

Kloorivety/suolahappo

231-595-7

7647-01-0

Natriumkloridi

231-598-3

7647-14-5

Natriumbromidi

231-599-9

7647-15-6

Ortofosforihappo

231-633-2

7664-38-2

Fluorivety

231-634-8

7664-39-3

Ammoniakki, vedetön

231-635-3

7664-41-7

Rikkihappo

231-639-5

7664-93-9

Kaliumjodidi

231-659-4

7681-11-0

Natriumvetysulfaatti

231-665-7

7681-38-1

Natriumfluoridi

231-667-8

7681-49-4

Natriumhypokloriitti

231-668-3

7681-52-9

Dinatriumdisulfiitti

231-673-0

7681-57-4

Tetrametriini

231-711-6

7696-12-0

Rikki

231-722-6

7704-34-9

Rautasulfaatti

231-753-5

7720-78-7

Rautavihtrilli/rauta(II)sulfaattiheptahydraatti/rautasulfaattiheptahydraatti

231-753-5

7782-63-0

Kaliumpermanganaatti

231-760-3

7722-64-7

Vetyperoksidi

231-765-0

7722-84-1

Bromi

231-778-1

7726-95-6

Dikaliumperoksodisulfaatti

231-781-8

7727-21-1

Typpi

231-783-9

7727-37-9

Sinkkisulfaattiheptahydraatti

231-793-3

7446-20-0

7a-Etyylidihydro-1H,3H,5H-oksatsolo[3,4-c]oksatsoli

231-810-4

7747-35-5

Natriumsulfiitti

231-821-4

7757-83-7

Natriumkloriitti

231-836-6

7758-19-2

Kuparikloridi

231-842-9

7758-89-6

Kuparisulfaatti

231-847-6

7758-98-7

Kuparisulfaattipentahydraatti

231-847-6

7758-99-8

Hopeanitraatti

231-853-9

7761-88-8

Natriumtiosulfaattipentahydraatti

231-867-5

10102-17-7

Natriumkloraatti

231-887-4

7775-09-9

Dinatriumperoksodisulfaatti/natriumpersulfaatti

231-892-1

7775-27-1

Kaliumdikromaatti

231-906-6

7778-50-9

Kalsiumhypokloriitti

231-908-7

7778-54-3

Heksahydro-1,3,5-trietyyli-1,3,5-triatsiini

231-924-4

7779-27-3

Kloori

231-959-5

7782-50-5

Ammoniumsulfaatti

231-984-1

7783-20-2

Hopeakloridi

232-033-3

7783-90-6

Alumiiniammoniumbis(sulfaatti)

232-055-3

7784-25-0

Mangaanisulfaatti

232-089-9

7785-87-7

Mangaanisulfaattitetrahydraatti

232-089-9

10101-68-5

Jodimonokloridi

232-236-7

7790-99-0

Terpineoli

232-268-1

8000-41-7

Soijaöljy

232-274-4

8001-22-7

Pellavansiemenöljy

232-278-6

8001-26-1

Maissiöljy

232-281-2

8001-30-7

Kookosöljy

232-282-8

8001-31-8

Kreosootti

232-287-5

8001-58-9

Risiiniöljy

232-293-8

8001-79-4

Luuöljy/eläinöljy

232-294-3

8001-85-2

Rapsiöljy

232-299-0

8002-13-9

Pyretriinit ja pyretroidit

232-319-8

8003-34-7

Terpinoli

8006-39-1

Tärpätti

232-350-7

8006-64-2

Valkosipuliuute

232-371-1

8008-99-9

Terva, mänty/mäntypuuterva

232-374-8

8011-48-1

Mehiläisvaha

232-383-7

8012-89-3

Parafiiniöljyt

232-384-2

8012-95-1

Öljyt, avokado

232-428-0

8024-32-6

Appelsiini, makea, uute

232-433-8

8028-48-6

Valkoinen mineraaliöljy (maaöljy)

232-455-8

8042-47-5

Saponiinit

232-462-6

8047-15-2

Mäntyöljyhartsi

232-484-6

8052-10-6

Asfaltti/bitumi

232-490-9

8052-42-4

Kopaalit

232-527-9

9000-14-0

Ligniini

232-682-2

9005-53-2

Alumiinisulfaatti

233-135-0

10043-01-3

Boorihappo

233-139-2

10043-35-3

Alumiinikaliumbis(sulfaatti)/aluna

233-141-3

10043-67-1

Klooridioksidi

233-162-8

10049-04-4

Kaliumsulfiitti

233-321-1

10117-38-1

Natriumvety-2,2-metyleenibis[4-kloorifenolaatti]

233-457-1

10187-52-7

2,2-Dibromi-2-syanoasetamidi

233-539-7

10222-01-2

Dihopea(1+)sulfaatti

233-653-7

10294-26-5

Natriummetafosfaatti

233-782-9

10361-03-2

Oksiinikupari

233-841-9

10380-28-6

Resmetriini

233-940-7

10453-86-8

N,N′-etyleenibis[N-asetyyliasetamidi]

234-123-8

10543-57-4

Natriumdikromaatti

234-190-3

10588-01-9

Karbendatsiimi

234-232-0

10605-21-7

Tridekanatriumhypokloriittitetrakis(fosfaatti)

234-307-8

11084-85-8

Luonnon boorihappo

234-343-4

11113-50-1

Natriumperboraattitetrahydraatti

234-390-0

10486-00-7

Perboorihappo, natriumsuola

234-390-0

11138-47-9

Nafteenihapot, sinkkisuolat

234-409-2

12001-85-3

Dinatriumoktaboraatti

234-541-0

12008-41-2

Dinatriumoktaboraattitetrahydraatti

234-541-0

12280-03-4

[2H4]ammoniumkloridi

234-607-9

12015-14-4

Dialumiinikloridipentahydroksidi

234-933-1

12042-91-0

Trimagnesiumdifosfidi

235-023-7

12057-74-8

Natriumtolueenisulfonaatti

235-088-1

12068-03-0

Kupari(II)karbonaatti-kupari(II)hydroksidi (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Tsinebi

235-180-1

12122-67-7

Ammoniumbromidi

235-183-8

12124-97-9

Tetrabooridinatriumheptaoksidi, hydraatti

235-541-3

12267-73-1

Manebi

235-654-8

12427-38-2

Heksabooridisinkkiundekaoksidi/sinkkiboraatti

235-804-2

12767-90-7

N-(hydroksimetyyli)formamidi

235-938-1

13052-19-2

2,3,5,6-Tetrakloori-4-(metyylisulfonyyli)pyridiini

236-035-5

13108-52-6

Nifurpirinoli

236-503-9

13411-16-0

Sinkkipyritioni

236-671-3

13463-41-7

Titaanidioksidi

236-675-5

13463-67-7

Dodekyyliguanidiinimonohydrokloridi

237-030-0

13590-97-1

Bariumdibooritetraoksidi

237-222-4

13701-59-2

Kalium-2-bifenylaatti

237-243-9

13707-65-8

Ammoniumtetrafluoriboraatti

237-531-4

13826-83-0

Litiumhypokloriitti

237-558-1

13840-33-0

Ortoboorihappo, natriumsuola

237-560-2

13840-56-7

Bromikloridi

237-601-4

13863-41-7

Sinkkibis(dietyyliditiokarbamaatti)

238-270-9

14324-55-1

(Bentsyylioksi)metanoli

238-588-8

14548-60-8

2,2′-Oksibis[4,4,6-trimetyyli-1,3,2-dioksaborinaani]

238-749-2

14697-50-8

Foksiimi

238-887-3

14816-18-3

bis(1-Hydroksi-1H-pyridiini-2-tionaatti-O,S)kupari

238-984-0

14915-37-8

bis(8-Hydroksikinolyyli)sulfaatti, monokaliumsuola

239-133-6

15077-57-3

Dibromipropionamidi

239-153-5

15102-42-8

Natriumperboraattimonohydraatti

239-172-9

10332-33-9

2,2′-Metyleenibis(6-bromi-4-kloorifenoli)

239-446-8

15435-29-7

Klooritoluroni

239-592-2

15545-48-9

Dinatriumkarbonaatti, yhdiste vetyperoksidin kanssa (2:3)

239-707-6

15630-89-4

Natrium-p-kloori-m-kresolaatti

239-825-8

15733-22-9

Kloraloosi

240-016-7

15879-93-3

1-Bromi-3-kloori-5,5-dimetylimidatsolidiini-2,4-dioni

240-230-0

16079-88-2

(R)-2-(4-kloori-2-metyylifenoksi)propionihappo

240-539-0

16484-77-8

Dikaliumdisulfiitti

240-795-3

16731-55-8

Metomyyli

240-815-0

16752-77-5

Dinatriumheksafluorisilikaatti

240-934-8

16893-85-9

Heksafluoripiihappo

241-034-8

16961-83-4

Benomyyli

241-775-7

17804-35-2

D-glukonihappo, yhdiste N,N”-bis(4-kloorifenyyli)-3,12-di-imino-2,4,11,13-tetra-atsatetradekaanidiamidiinin kanssa (2:1)

242-354-0

18472-51-0

O,O-dietyyli-O-5-fenylisoksatsol-3-yylifosforitioaatti

242-624-8

18854-01-8

Bentsoksoniumkloridi

243-008-1

19379-90-9

Metyylihydroksimetoksiasetaatti

243-271-2

19757-97-2

p-[(Dijodimetyyli)sulfonyyli]tolueeni

243-468-3

20018-09-1

Kuparidihydroksidi

243-815-9

20427-59-2

Dihopeaoksidi

243-957-1

20667-12-3

2-Buteeni-1,4-diyylibis(bromiasetaatti)

243-962-9

20679-58-7

Alumiinifosfidi

244-088-0

20859-73-8

(Bentsotiatsol-2-yylitio)metyylitiosyanaatti

244-445-0

21564-17-0

Tetraklorvinfossi

244-865-4

22248-79-9

Bendiokarbi

245-216-8

22781-23-3

2-Metyyli-4-okso-3-(prop-2-ynyyli)syklopent-2-en-1-yyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti/pralletriini

245-387-9

23031-36-9

Kalium-(E,E)-heksa-2,4-dienoaatti

246-376-1

24634-61-5

2-tert-Butyyli-4-metoksifenoli

246-563-8

25013-16-5

bis(Hydroksimetyyli)urea

246-679-9

25155-29-7

α,α′,α″-trimetyyli-1,3,5-triatsiini-1,3,5(2H,4H,6H)-trietanoli

246-764-0

25254-50-6

2,2′-(Oktadek-9-enyyli-imino)bisetanoli

246-807-3

25307-17-9

3-(But-2-enyyli)-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli- 2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti / sineriini I

246-948-0

25402-06-6

3-Fenoksibentsyyli-2-dimetyyli-3-(metyylipropenyyli)syklopropaanikarboksylaatti/fenotriini

247-404-5

26002-80-2

5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni

247-500-7

26172-55-4

2-Oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni

247-761-7

26530-20-1

Dodekyylibentseenisulfonihappo

248-289-4

27176-87-0

Lauriinihappo, monoesteri glyserolin kanssa

248-337-4

27215-38-9

Sinkkineodekanoaatti

248-370-4

27253-29-8

Dodekyyli(etyylibentsyyli)dimetyyliammoniumkloridi

248-486-5

27479-28-3

cis-Trikos-9-eeni

248-505-7

27519-02-4

Dimetyylioktadekyyli[3-(trimetoksisilyyli)propyyli]ammoniumkloridi

248-595-8

27668-52-6

N′-tert-butyyli-N-syklopropyyli-6-(metyylitio)-1,3,5-triatsiini-2,4-diamiini

248-872-3

28159-98-0

(S)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli-(1R,3R)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti (vain 1R trans, 1S-isomeeri) / S-bioalletriini

249-013-5

28434-00-6

Bioresmetriini

249-014-0

28434-01-7

3-[3-(4′-bromi[1,1′-bifenyl]-4-yyli)-3-hydroksi-1-fenyylipropyyli]-4-hydroksi-2-bentsopyroni/bromadioloni

249-205-9

28772-56-7

Pirimifossimetyyli

249-528-5

29232-93-7

Litiumheptadekafluorioktaanisulfonaatti

249-644-6

29457-72-5

5-Bromi-5-nitro-1,3-dioksaani

250-001-7

30007-47-7

Trans-isopropyyli-3-[[(etyyliamino)metoksifosfiinitioyyli]oksi]krotonaatti

250-517-2

31218-83-4

(Z,E)-tetradeka-9,12-dienyyliasetaatti

250-753-6

30507-70-1 (1)

Dekyylidimetyylioktyyliammoniumkloridi

251-035-5

32426-11-2

Bromikloori-5,5-dimetyyli-imidatsolidiini-2,4-dioni

251-171-5

32718-18-6

Amitratsi

251-375-4

33089-61-1

3-(4-Isopropyylifenyyli)-1,1-dimetyyliurea/isoproturoni

251-835-4

34123-59-6

2-(Hydroksimetyyliamino)etanoli

251-974-0

34375-28-5

N-[3-(dodekyyliamino)propyyli]glysiini

251-993-4

34395-72-7

2,6-Diasetyyli-7,9-dihydroksi-8,9b-dimetyylidibentsofuraani-1,3(2H,9bH)-dioni, mononatriumsuola

252-204-6

34769-44-3

Natrium-4-etoksikarbonyylifenoksidi

252-487-6

35285-68-8

Natrium-4-propoksikarbonyylifenoksidi

252-488-1

35285-69-9

N-[[(4-kloorifenyyli)amino]karbonyyli]-2,6-difluoribentsamidi

252-529-3

35367-38-5

1-[2-(Allyylioksi)-2-(2,4-dikloorifenyyli)etyyli]-1H-imidatsoli/imatsaliili

252-615-0

35554-44-0

(±)-1-(β-Allyylioksi-2,4-dikloorifenyylietyyli)imidatsoli/imatsaliili, tekninen laatu

Kasvinsuojeluaine

73790-28-0

S-[(6-kloori-2-okso-oksatsoli[4,5-b]pyridin-3(2H)-yyli)metyyli]-O,O-dimetyylitiofosfaatti/atsametifossi

252-626-0

35575-96-3

2-Bromi-2-(bromimetyyli)pentaanidinitriili

252-681-0

35691-65-7

Bentsyylidimetyylioleyyliammoniumkloridi

253-363-4

37139-99-4

Kalsiummagnesiumoksidi/dolomiittikalkki

253-425-0

37247-91-9

Kalsiummagnesiumtetrahydroksidi/kalsiummagnesiumhydroksidi / hydratoitunut dolomiittikalkki

254-454-1

39445-23-3

2-Fosfonibutaani-1,2,4-trikarboksyylihappo

253-733-5

37971-36-1

4-Metoksi-m-fenyleenidiammoniumsulfaatti

254-323-9

39156-41-7

N,N″-metyleenibis[N′-[3-(hydroksimetyyli)-2,5-dioksoimidatsolidin-4-yyli]urea]

254-372-6

39236-46-9

Dinokappi

254-408-0

39300-45-3

α-Syaani-3-fenoksibentsyyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti

254-484-5

39515-40-7

Isopropyyli-(2E,4E)-11-metoksi-3,7,11-trimetyylidodeka-2,4-dienoaatti/metopreeni

254-993-2

40596-69-8

Dimetyylitetradekyyli[3-(trimetoksisilyyli)propyyli]ammoniumkloridi

255-451-8

41591-87-1

Seos: cis- ja trans-p-mentaani-3,8-dioli / sitriodioli

255-953-7

42822-86-6

4,4-Dimetyylioksatsolidiini

257-048-2

51200-87-4

(1,3,4,5,6,7-Heksahydro-1,3-diokso-2H-isoindol-2-yyli)metyyli-(1R-cis)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti

257-144-4

51348-90-4

Syaani(3-fenoksibentsyyli)-2-(4-kloorifenyyli)-3-metyylibutyraatti/fenvaleraatti

257-326-3

51630-58-1

Etyyli-N-asetyyli-N-butyyli-β-alaninaatti

257-835-0

52304-36-6

α-Syaani-3-fenoksibentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti/sypermetriini

257-842-9

52315-07-8

m-Fenoksibentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti/permetriini

258-067-9

52645-53-1

α-Syaani-3-fenoksibentsyyli-[1R-[1α(S*),3α]]-3-(2,2-dibromivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti/deltametriini

258-256-6

52918-63-5

bis(2-Etyyliheksanoaatti-O)-μ-oksodisinkki

259-049-3

54262-78-1

1-Etynyyli-2-metyylipent-2-enyyli-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti/empentriini

259-154-4

54406-48-3

3-Jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti

259-627-5

55406-53-6

Tetrakis(hydroksimetyyli)fosfoniumsulfaatti (2:1)

259-709-0

55566-30-8

3-(3-Bifenyl-4-yyli-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyyli)-4-hydroksikumariini/difenakumi

259-978-4

56073-07-5

4-Hydroksi-3-(3-(4′-bromi-4-bifenylyyli)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyyli)kumariini/brodifakumi

259-980-5

56073-10-0

[2-(2-Butoksietoksi)etoksi]metanoli

260-097-2

56289-76-0

2-Etoksietyylibromiasetaatti

260-240-9

56521-73-4

N-oktyyli-N′-[2-(oktyyliamiini)etyyli]etyleenidiamiini

260-725-5

57413-95-3

1,2-Bentsisotiatsol-3(2H)-oni, natriumsuola

261-184-8

58249-25-5

Atsakonatsoli

262-102-3

60207-31-0

1-[[2-(2,4-Dikloorifenyyli)-4-propyyli-1,3-dioksolan-2-yyli]metyyli]-1H-1,2,4-triatsoli/propikonatsoli

262-104-4

60207-90-1

N,N-bis(2-hydroksietyyli)undek-10-eeniamidi

262-114-9

60239-68-1

2-Kloori-3-(fenyylisulfonyyli)akrylonitriili

262-395-8

60736-58-5

Tetradekyylidimetyylibentsyyliammoniumfluoridi

61134-95-0

[1,1′-Bifenyl]-2-oli, kloorattu

262-974-5

61788-42-9

Amiinit, kookosalkyyli

262-977-1

61788-46-3

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, (hydrogenoitu talialkyyli)trimetyyli, kloridit

263-005-9

61788-78-1

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, kookosalkyylitrimetyyli, kloridit

263-038-9

61789-18-2

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, bentsyylikookosalkyylibis(hydroksietyyli), kloridit

263-078-7

61789-68-2

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, bentsyylikookosalkyylidimetyyli, kloridit

263-080-8

61789-71-7

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, dikookosalkyylidimetyyli, kloridit

263-087-6

61789-77-3

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, bis(hydrogenoitu talialkyyli)dimetyyli, kloridit

263-090-2

61789-80-8

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, trimetyylisoija-alkyyli, kloridit

263-134-0

61790-41-8

Etanoli, 2,2′-iminobis-, N-kookosalkyylijohdokset

263-163-9

61791-31-9

1H-imidatsoli-1-etanoli, 4,5-dihydro-, 2-nor-mäntyöljyalkyylijohdokset

263-171-2

61791-39-7

Imidatsoliyhdisteet, 1-bentsyyli-4,5-dihydro-1-(hydroksietyyli)-2-nor-kookosalkyyli, kloridit

263-185-9

61791-52-4

Amiinit, N-talialkyylidipropyleenitri-

263-191-1

61791-57-9

Amiinit, N-kookosalkyylitrimetyleenidi-

263-195-3

61791-63-7

Amiinit, N-kookosalkyylitrimetyleenidi-, asetaatit

263-196-9

61791-64-8

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C818-alkyylidimetyyli, kloridit

264-151-6

63449-41-2

4,5-Dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni

264-843-8

64359-81-5

2-Kloori-N-[[[4-(trifluorimetoksi)fenyyli]amino]karbonyyli]bentsamidi

264-980-3

64628-44-0

Tisleet (maaöljy), liuotinjalostetut kevyet nafteeniset

265-098-1

64741-97-5

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet

265-149-8

64742-47-8

N-(3,4-dikloorifenyyli)-1,2,3,4-tetrahydro-6-hydroksi-1,3-dimetyyli-2,4-dioksopyrimidiini-5-karboksamidi

265-732-7

65400-98-8

α-Syaani-3-fenoksibentsyyli-[1R-[1-α-(S*),3-α]]-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti

265-898-0

65731-84-2

Tervahapot, kivihiili, raaka

266-019-3

65996-85-2

Lasijauho

266-046-0

65997-17-3

3,3′-Metyleenibis[5-metyylioksatsolidiini]/oksatsolidiini

266-235-8

66204-44-2

N-syklopropyyli-1,3,5-triatsiini-2,4,6-triamiini

266-257-8

66215-27-8

Betaiinit, C12-C14-alkyylidimetyyli-

266-368-1

66455-29-6

α-Syaani-3-fenoksibentsyyli-2,2-dimetyyli-3-(1,2,2,2-tetrabromietyyli)syklopropaanikarboksylaatti/tralometriini

266-493-1

66841-25-6

2-Kloori-N-(2,6-dimetyylifenyyli)-N-(1H-pyratsol-1-yylimetyyli)asetamidi

266-583-0

67129-08-2

cis-4-[3-(p-Tert-butyylifenyyli)-2-metyylipropyyli]-2,6-dimetyylimorfoliini

266-719-9

67564-91-4

N-propyyli-N-[2-(2,4,6-trikloorifenoksi)etyyli]-1H-imidatsoli-1-karboksamidi

266-994-5

67747-09-5

Rasvahapot, C1618 ja C18-tyydyttymättömät, metyyliesterit

267-015-4

67762-38-3

α-Syaani-3-fenoksibentsyyli-3-(2-kloori-3,3,3-trifluoriprop-1-enyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti/syhalotriini

268-450-2

68085-85-8

Dodekyylietyylidimetyyliammoniumbromidi/Laudacit

269-249-2

68207-00-1

Kiviöljyt

269-646-0

68308-34-9

α-Syaani-4-fluori-3-fenoksibentsyyli-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti/syflutriini

269-855-7

68359-37-5

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C1218-alkyylidimetyyli, kloridit

269-919-4

68391-01-5

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, di-C612-alkyylidimetyyli, kloridit

269-925-7

68391-06-0

Bentseenisulfonihappo, C1013-alkyylijohdokset, natriumsuolat

270-115-0

68411-30-3

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C816-alkyylidimetyyli, kloridit

270-324-7

68424-84-0

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C1216-alkyylidimetyyli, kloridit

270-325-2

68424-85-1

Betaiinit, kookosalkyylidimetyyli-

270-329-4

68424-94-2

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, di-C810-alkyylidimetyyli, kloridit

270-331-5

68424-95-3

Rasvahapot, kookos, reaktiotuotteet dietanolamiinin kanssa

270-430-3

68440-04-0

1-Propanaminium-3-amino-N,N,N-trimetyyli-, N-C1218-asyylijohdokset, metyylisulfaatit

271-063-1

68514-93-2

Amidit, kookos, N,N-bis(2-hydroksietyyli)

271-657-0

68603-42-9

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, (oksidi-2,1-etaanidiyyli)bis[kookosalkyylidimetyyli, dikloridit

271-761-6

68607-28-3

9-Oktadekeenihappo-(Z)-, sulfonoitu, kaliumsuolat

271-843-1

68609-93-8

Urea, reaktiotuotteet formaldehydin kanssa

271-898-1

68611-64-3

Imidatsoliyhdisteet, 1-[2-(karboksimetoksi)etyyli]-1-(karboksimetyyli)-4,5-dihydro-2-nor-kookosalkyyli-, hydroksidit, natriumsuolat

272-043-5

68650-39-5

bis(Tetra-ammiinikupari)karbonaattidihydroksidi

272-415-7

68833-88-5

1-Hydroksi-4-metyyli-6-(2,4,4-trimetyylipentyyli)pyridin-2(1H)-oni, yhdiste 2-aminoetanolin kanssa (1:1)

272-574-2

68890-66-4

Amiinit, N-talialkyylitrimetyleenidi-, diasetaatit

272-786-5

68911-78-4

Kvassia, uute

272-809-9

68915-32-2

Rasvahapot, C810

273-086-2

68937-75-7

Rikkihappo, mono-C1218-alkyyliesterit, natriumsuolat

273-257-1

68955-19-1

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, C1218-alkyyli[(etyylifenyyli)metyyli]dimetyyli, kloridit

273-318-2

68956-79-6

Didekyylimetyyli[3-(trimetoksisilyyli)propyyliammoniumkloridi

273-403-4

68959-20-6

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C1016-alkyylidimetyyli, kloridit

273-544-1

68989-00-4

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C1218-alkyylidimetyyli, suolat 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni-1,1-dioksidin kanssa (1:1)

273-545-7

68989-01-5

Natrium-N-(hydroksimetyyli)glysinaatti

274-357-8

70161-44-3

Amiinit, C1016-alkyylidimetyyli-, N-oksidit

274-687-2

70592-80-2

Pentakaliumbis(peroksimonosulfaatti)bis(sulfaatti)

274-778-7

70693-62-8

N,N′-(dekaani-1,10-diyylidi-1(4H)-pyridyl-4-ylideeni)bis(oktyyliammonium)dikloridi

274-861-8

70775-75-6

1,3-Didekyyli-2-metyyli-1H-imidatsoliumkloridi

274-948-0

70862-65-6

Etyyli [2-(4-fenoksifenoksi)etyyli]karbamaatti / fenoksikarbi

276-696-7

72490-01-8

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, di-C818-alkyylidimetyyli, kloridit

277-453-8

73398-64-8

1-[(Hydroksimetyyli)amino]propan-2-oli

278-534-0

76733-35-2

1-[1,3-bis(Hydroksimetyyli)-2,5-dioksoimidatsolidin-4-yyli]-1,3-bis(hydroksimetyyli)urea/diatsolidinyyliurea

278-928-2

78491-02-8

Divetybis[monoperoksiftalaatti(2-)-O1,OO1]magnesaatti(2-)

279-013-0

78948-87-5

Divetybis[monoperoksiftalaatti(2-)-O1,OO1]magnesaatti(2-)heksahydraatti

279-013-0

114915-85-4

Tributyylitetradekyylifosfoniumkloridi

279-808-2

81741-28-8

2-(2-butoksietoksi)etanoli

281-648-3

84000-92-0

Sinkki-isodekanoaatti-isononanoaattikompleksit, emäksiset

282-786-7

84418-73-5

Katajanmarja, Juniperus communis, uute

283-268-3

84603-69-0

Laurus nobilis, uute

283-272-5

84603-73-6

Rosmariini, uute

283-291-9

84604-14-8

Eucalyptus globulus, uute

283-406-2

84625-32-1

Cinnamomum zeylanicum, uute

283-479-0

84649-98-9

Margosa, uute

283-644-7

84696-25-3

Laventeli, Lavandula angustifolia angustifolia, uute

283-994-0

84776-65-8

Timjami, Thymus serpyllum, uute

284-023-3

84776-98-7

Formaldehydi, reaktiotuotteet dietyleeniglykolin kanssa

284-062-6

84777-35-5

Formamidi, reaktiotuotteet formaldehydin kanssa

284-064-7

84777-37-7

Glysiini, N-(3-aminopropyyli)-, N′-C1016-alkyylijohdokset

284-065-2

84777-38-8

Sitruuna, uute

284-515-8

84929-31-7

Timjami, Thymus vulgaris, uute

284-535-7

84929-51-1

Mausteneilikka, uute

284-638-7

84961-50-2

Tervahapot, polyalkyylifenolifraktio

284-893-4

84989-05-9

Melaleuca alternifolia, uute / australialainen teepuuöljy

285-377-1

85085-48-9

2,4,8,10-Tetra(tert-butyyli)-6-hydroksi-12H-dibentso[d,g][1,3,2]dioksafosfosiini-6-oksidi, natriumsuola

286-344-4

85209-91-2

Formaldehydi, reaktiotuotteet propyleeniglykolin kanssa

286-695-3

85338-22-3

Stannaani, tributyyli-, mono(naftenyloksi)johdokset

287-083-9

85409-17-2

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C1214-alkyylidimetyyli, kloridit

287-089-1

85409-22-9

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, C1214-alkyyli[(etyylifenyyli)metyyli]dimetyyli, kloridit

287-090-7

85409-23-0

[R-(Z)]-3-[(12-hydroksi-1-okso-9-oktadekenyyli)amino]propyylitrimetyyliammoniummetyylisulfaatti

287-462-9

85508-38-9

Bentseenisulfonihappo, 4-C1013-sec-alkyylijohdokset

287-494-3

85536-14-7

Guanidiini, N,N″′-1,3-propaanidiyylibis-, N-kookosalkyylijohdokset, diasetaatit

288-198-7

85681-60-3

Sulfonihapot, C1317-sec-alkaani, natriumsuolat

288-330-3

85711-69-9

α-Syaani-4-fluori-3-fenoksibentsyyli-[1α(S*),3α]-(±)-3-(2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti

289-244-9

86560-93-2

Chrysanthemum cinerariaefolium, uute

289-699-3

89997-63-7

Cymbopogon nardus, uute

289-753-6

89998-15-2

Laventeli, Lavandula angustifolia, uute

289-995-2

90063-37-9

Litsea cubeba, uute

290-018-7

90063-59-5

Mentha arvensis, uute

290-058-5

90063-97-1

Pelargonium graveolens, uute

290-140-0

90082-51-2

Bentseenisulfonihappo, mono-C1014-alkyylijohdokset, yhdisteet metyyli-1H-bentsimidatsol-2-yylikarbamaatin kanssa

290-651-9

90194-41-5

Kupari, EDTA-kompleksit

290-989-7

90294-99-8

Formaldehydi, reaktiotuotteet propanolamiinin kanssa

291-325-9

90387-52-3

Urea, N,N′-bis(hydroksimetyyli)-, reaktiotuotteet 2-(2-butoksietoksi)etanolin, etyleeniglykolin ja formaldehydin kanssa

292-348-7

90604-54-9

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C818-alkyylidimetyyli, bromidit

293-522-5

91080-29-4

Kuusi, Abies sibirica, uute

294-351-9

91697-89-1

Kataja, Juniperus mexicana, uute

294-461-7

91722-61-1

Laventeli, Lavandula hybrida, uute/lavandiiniöljy

294-470-6

91722-69-9

Amiinit, N-(3-aminopropyyli)-N′-kookosalkyylitrimetyleenidi-, monoakryloidut

294-702-6

91745-32-3

Cymbopogon winterianus, uute

294-954-7

91771-61-8

Sitruunaruoho (Cymbopogon flexuosus)

295-161-9

91844-92-7

Valkoinen mineraaliöljy (maaöljy), kevyt

295-550-3

92062-35-6

N-[3-(dodekyyliamino)propyyli]glysiinihydrokloridi

298-216-5

93778-80-4

bis(2,6-Diasetyyli-7,9-dihydroksi-8,9b-dimetyyli-1,3(2H,9bH)-dibentsofuraanidionaatti-O2,O3)kupari

304-146-9

94246-73-8

Sitrusuute

304-454-3

94266-47-4

Mäntyuute

304-455-9

94266-48-5

Trimetyyli-3-[(1-okso-10-undekenyyli)amino]propyyliammoniummetyylisulfaatti

304-990-8

94313-91-4

Piparminttu, amerikkalainen, uute

308-770-2

98306-02-6

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, [2-[[2-[(2-karboksietyyli)(2-hydroksietyyli)amino]etyyli]amino]-2-oksoetyyli]kookosalkyylidimetyyli, hydroksidit, sisäiset suolat

309-206-8

100085-64-1

Maissintähkä, jauhettu

310-127-6

999999-99-4

Luonnon sitruunamehu (suodatettu)

310-127-6

999999-99-4

Hedera helix

310-127-6

999999-99-4

Sipuliöljy

310-127-6

999999-99-4

Thuja occidentalis

310-127-6

999999-99-4

Salvia officinalis

310-127-6

999999-99-4

Hyssopus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Chrysanthemum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Artemisia absinthium

310-127-6

999999-99-4

Achillea millefolium

310-127-6

999999-99-4

Origanum vulgare

310-127-6

999999-99-4

Majorana hortensis

310-127-6

999999-99-4

Origanum majorano

310-127-6

999999-99-4

Rosmarinus officinalis

310-127-6

999999-99-4

Satureja hortensis

310-127-6

999999-99-4

Uritica dioica

310-127-6

999999-99-4

Aesculus hippocastanum

310-127-6

999999-99-4

Symphytum officinale

310-127-6

999999-99-4

Equisetum arvense

310-127-6

999999-99-4

Sambucus nigra

310-127-6

999999-99-4

1-(3,5-Dikloori-4-(1,1,2,2-tetrafluorietoksi)fenyyli)-3-(2,6-difluoribentsoyyli)urea/heksaflumuroni

401-400-1

86479-06-3

1,3-Dikloori-5-etyyli-5-metyyli-imidatsolidiini-2,4-dioni

401-570-7

89415-87-2

1-(4-Kloorifenyyli)-4,4-dimetyyli-3-(1,2,4-triatsol-1-yylimetyyli)pentan-3-oli/tebukonatsoli

403-640-2

107534-96-3

Reaktiotuotteet: glutamiinihappo ja N-(C1214-alkyyli)propyleenidiamiini

403-950-8

164907-72-6

Seos: (C818)alkyylibis(2-hydroksietyyli)ammoniumbis(2-etyyliheksyyli)fosfaatti; (C818)alkyylibis(2-hydroksietyyli)ammonium-2-etyyliheksyylivetyfosfaatti

404-690-8

68132-19-4

(4-Etoksifenyyli)(3-(4-fluori-3-fenoksifenyyli)propyyli)dimetyylisilaani

405-020-7

105024-66-6

2,3,5,6-Tetrafluoribentsyyli-trans-2-(2,2-dikloorivinyyli)-3,3-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti/transflutriini

405-060-5

118712-89-3

5,5-Dimetyyliperhydropyrimidin-2-oni-α-(4-trifluorimetyylistyryyli)-α-(4-trifluorimetyyli)kinnamylideenihydratsoni/hydrametyylinoni

405-090-9

67485-29-4

3-Fenoksibentsyyli-2-(4-etoksifenyyli)-2-metyylipropyylieetteri/etofenproksi

407-980-2

80844-07-1

6-(Ftaali-imidi)peroksiheksaanihappo

410-850-8

128275-31-0

Litium-3-okso-1,2(2H)-bentsisotiatsol-2-idi

411-690-1

111337-53-2

Metyylineodekanamidi

414-460-9

105726-67-8

Seos: α-syaani-3-fenoksibentsyyli-(Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-kloori-3,3,3-trifluori-prop-1-enyyli)]-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti; α-syaani-3-fenoksibentsyyli-(Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-kloori-3,3,3-trifluori-prop-1-enyyli)]-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti/lambda-syhalotriini

415-130-7

91465-08-6

1-(4-(2-Kloori-a,a,a-p-trifluoritolyylioksi)-2-fluorifenyyli)-3-(2,6-difluoribentsolyyli)urea/flufenoksuroni

417-680-3

101463-69-8

2-Butyyli-bentso[d]isotiatsol-3-oni

420-590-7

04299-07-4

Tetraklooridekaoksidikompleksi

420-970-2

92047-76-2

Seos: cis-4-hydroksi-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluorimetyylibentsyylioksi)fenyyli)-1-naftyyli)kumariini; trans-4-hydroksi-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluorimetyylibentsyylioksi)fenyyli)-1-naftyyli)kumariini/flokumafeeni

421-960-0

90035-08-8

sec-Butyyli-2-(2-hydroksietyyli)piperidiini-1-karboksylaatti/ikaridiini

423-210-8

119515-38-7

N-sykloheksyyli-S,S-dioksobentso[b]tiofeeni-2-karboksamidi

423-990-1

149118-66-1

Fiproniili

424-610-5

120068-37-3

cis-1-(3-Klooriallyyli)-3,5,7-triatsa-1-atsonia-adamantaanikloridi

426-020-3

51229-78-8

1-(6-Klooripyridin-3-yylimetyyli)-N-nitroimidatsolidin-2-ylideeniamiini/Imidacloprid

428-040-8

138261-41-3

Tiametoksaami

428-650-4

153719-23-4

[2,4-Diokso-(2-propyn-1-yyli)imidatsolidin-3-yyli]metyyli-(1R)-cis-krysantemaatti; [2,4-diokso-(2-propyn-1-yyli)imidatsolidin-3-yyli]metyyli-(1R)-trans-krysantemaatti/imiprotriini

428-790-6

72963-72-5

5-Kloori-2-(4-kloorifenoksi)fenoli

429-209-0

3380-30-1

2-(1-Metyyli-2-(4-fenoksifenoksi)-etoksi)-pyridiini/pyriproksifeeni

429-800-1

95737-68-1

3-Bentso(b)tien-2-yyli-5,6-dihydro-1,4,2-oksatiatsiini-4-oksidi

431-030-6

163269-30-5

Reaktiotuotteet: di-isopropanolamiini ja formaldehydi (1:4)

432-440-8

220444-73-5

Kloorimetyyli-n-oktyylidisulfidi

432-680-3

180128-56-7

Reaktiotuote: dimetyyliadipaatti, dimetyyliglutaraatti, dimetyylisukkinaatti ja vetyperoksidi / perestaani

432-790-1

 

bis-(3-Aminopropyyli)oktylamiini

433-340-7

86423-37-2

(E)-1-(2-kloori-1,3-tiatsol-5-yylimetyyli)-3-metyyli-2-nitroguanidiini

433-460-1

210880-92-5

(E)-2-oktadekenaali

Ei vielä osoitettu

51534-37-3

(E,Z)-2,13-oktadekadienaali

Ei vielä osoitettu

99577-57-8

Hopea-sinkki-alumiini-boorifosfaattilasi/lasioksidi, sisältää hopeaa ja sinkkiä

Ei vielä osoitettu

398477-47-9

Hopeanatriumvetysirkoniumfosfaatti

Ei vielä osoitettu

 

Paraformaldehydi

 

30525-89-4

Peroksioktaanihappo

 

33734-57-5

Bromomyristyyli-isokinoliini

 

51808-87-8

9-Aminoakridiinihydrokloridimonohydraatti

 

52417-22-8

Kloorattu trinatriumfosfaatti

 

56802-99-4

Sykloheksyylihydroksidiatseeni-1-oksidi, kaliumsuola

 

66603-10-9

(1S,2R,5S)-2-isopropenyyli-5-metyylisykloheksanoli

 

104870-56-6

Piihappo, amorfinen, kiteetön

 

112945-52-5

Denatoniumkapsaisinaatti

 

192327-95-0

Tris(N-sykloheksyylidiatseniumdioksi)alumiini

 

312600-88-7

bis[1-Sykloheksyyli-1,2-di(hydroksi-κ-O)diatseniumaatti(2-)]kupari

 

312600-89-8

Seuraavien reaktiotuote: eteeriset öljyt ja otsoni in situ (Open Air Factor, OAF)

 

 

Hopeazeoliitti A

 

 

Hopeanatriumborosilikaatti

 

 

5-Kloori-2-(4-kloorifenoksi)fenoli

 

 

Bentsyylilauryylidimetyylimyristyyliammoniumkloridi/lauryylimyristyylidimetyylibentsyyliammoniumkloridi

 

 

Seos: ((1,2-Etaanidiyylibis(carbamoditioaatti))(2-)mangaani ja ((1,2-etaanidiyylibis(karbamoditioaatti))(2-))-sinkki/mankotsebi

Kasvinsuojeluaine

8018-01-7

Kloorisulfaamihappo

Kasvinsuojeluaine

17172-27-9

2-Bromi-1-(2,4-dikloorifenyyli)vinyylidietyylifosfaatti/bromfenvinfossi

Kasvinsuojeluaine

33399-00-7

Etyyli(2E,4E)-3,7,11-trimetyylidodeka-2,4-dienoaatti/hydropreeni

Kasvinsuojeluaine

41096-46-2

Piidioksidi/Kieselguhr

Kasvinsuojeluaine

61790-53-2

α,α,α-Trifluori-N-metyyli-4,6-dinitro-N-(2,4,6-tribromifenyyli)-o-toluidiini/brometaliini

Kasvinsuojeluaine

63333-35-7

S-metopreeni/isopropyyli-(s-(E,E))-11-metoksi-3-7-11-trimetyylidodeka-2,4-dienoaatti

Kasvinsuojeluaine

65733-16-6

S-hydropreeni/etyyli-(S-(E,E))-3,7,11-trimetyylidodeka-2,4-dienoaatti

Kasvinsuojeluaine

65733-18-8

Esfenvaleraatti/(S)-α-syaani-3-fenoksibentsyyli-(S)-2-(4-kloorifenyyli)-3-metyylibutyraatti

Kasvinsuojeluaine

66230-04-4

[1-α-(S*),3-α]-(α)-syaani-(3-fenoksifenyyli)metyyli-3-(2,2-dikloorietenyyli)-2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimetyylisyklopropaanikarboksylaatti/α-sypermetriini

Kasvinsuojeluaine

67375-30-8

Abamektiini/(seos: avermektiini B1a; > 80 %, Einecs 265-610-3; ja avermectin B1b; < 20 %, Einecs 265-611-9)

265-610-3

71751-41-2

Syklopropaanikarboksyylihappo, 3-[(1Z)-2-kloori-3,3,3-trifluori-1-propenyyli]-2,2,-dimetyyli-, (2-metyyli[1,1′-bifenyl]-3-yylimetyyliesteri, (1R,3R)-rel-/bifentriini/bifenaatti

Kasvinsuojeluaine

82657-04-3

N-(2-((2,6-dimetyyli)fenyyli)amino-2-oksoetyyli)-N,N-dietyylibentseenimetanaminiumsakkaridi/denatoniumsakkaridi

Kasvinsuojeluaine

90823-38-4

α-(4-kloorifenyyli)-α-(1-syklopropyylietyyli)-1H-1,2,4-triatsoli-1-etanoli/syprokonatsoli

Kasvinsuojeluaine

94361-06-5

3-(3-(4′-Bromi-(1,1′-bifenyl)-4-yyli)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyyli)-4-hydroksibentsotiopyran-2-oni/3-((RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-bromibifenyl-4-yyli-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyyli)-4-hydroksi-1-bentsotin-2-oni/difetialoni

Kasvinsuojeluaine

104653-34-1

Guatsatiinitriasetaatti

Kasvinsuojeluaine

115044-19-4

4-Bromi-2-(4-kloorifenyyli)-1-(etoksimetyyli)-5-(trifluorimetyyli)-1H-pyrroli-3-karbonitriili/klorfenapyri

Kasvinsuojeluaine

122453-73-0

Alumiininatriumsilikaatti-hopeakompleksi/hopeazeoliitti

Kasvinsuojeluaine

130328-18-6

Alumiininatriumsilikaatti-hopeakuparikompleksi/hopeakuparizeoliitti

Kasvinsuojeluaine

130328-19-7

Alumiininatriumsilikaatti-hopeasinkkikompleksi/hopeasinkkizeoliitti

Kasvinsuojeluaine

130328-20-0

N-isononyyli-N,N-dimetyyli-N-dekyyliammoniumkloridi

Kasvinsuojeluaine

138698-36-9

N-((6-kloori-3-pyridinyyli)metyyli)-N′-syaani-N-metyylietanimidamidi/asetamipridi

Kasvinsuojeluaine

160430-64-8

3-Fenoksibentsyyli-(1R)-cis,trans-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti/d-fenotriini

Kasvinsuojeluaine

188023-86-1

Seos: 5-hydroksimetoksimetyyli-1-atsa-3,7-dioksabisyklo(3.3.0)oktaani (CAS 59720-42-2, 16,0 %) ja 5-hydroksi-1-atsa-3,7-dioksabisyklo(3.3.0)oktaani (Einecs 229-457-6, 28,8 %), sekä 5-hydroksipoly[metyleenioksi]metyyli-1-atsa-3,7-dioksabisyklo(3.3.0)oktaani (CAS 56709-13-8; 5,2 %) vedessä (50 %)

Kasvinsuojeluaine

 

[1-α-(S*)-3-α]-(α)-syaani-(3-fenoksimetyyli)metyyli-3-(2,2-dikloorietenyyli)-2,2-dikloorivinyyli)-2,2-dimentyylisyklopropaanikarboksylaatti

Kasvinsuojeluaine

 

S-Syfenotriini

Kasvinsuojeluaine

 

(RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli-(1R,3R)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)-syklopropaanikarboksylaatti (kahden isomeerin seos: 1R trans:1RS vain 1:1) / bioalletriini/d-trans-alletriini

Kasvinsuojeluaine

 

RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)-syklopropaanikarboksylaatti (neljän isomeerin seos: 1R-trans, 1R: 1R trans, 1S: 1R cis, 1R: 1R cis, 1S 4:4:1:1 / d-alletriini

Kasvinsuojeluaine

 

(RS)-3-allyyli-2-metyyli-4-oksosyklopent-2-enyyli-(1R,3R)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)-syklopropaanikarboksylaatti (kahden isomeerin seos: 1R-trans:1R/S vain 1:3) / esbiotriini

Kasvinsuojeluaine

 

Spinosad: maaperän mikro-organismien fermentaatiotuote, sisältää Spinosyn A:ta ja Spinosyn D:tä

Kasvinsuojeluaine

 

Butoksipolypropyleeniglykoli

Polymeeri

9003-13-8

Polydimetyylisiloksaani

Polymeeri

9016-00-6

Polymeeri: N-metyylimetanamiini (Einecs 204-697-4) ja (kloorimetyyli)oksiraani (Einecs 203-439-8) / polymeerinen kvaternaarinen ammoniumkloridi

Polymeeri

25988-97-0

Polymeeri: N,N,N,N-tetrametyylietaani-1,2-diamiini ja (kloorimetyyli)oksiraani

Polymeeri

25988-98-1

Homopolymeeri: 2-tert-butyyliaminoetyylimetakrylaatti (Einecs 223-228-4)

Polymeeri

26716-20-1

Polymeeri: formaldehydi ja akroleiini

Polymeeri

26781-23-7

N,N″′-1,6-heksaanidiyylibis[N′-syaaniguanidiinin] (Einecs 240-032-4) ja heksametyleenidiamiinin (Einecs 204-679-6) polymeerin monohydrokloridi / polyheksametyleenibiguanidi (monomeeri: 1,5-bis(trimetyleeni)-guanyyliguanidiniummonohydrokloridi)

Polymeeri

27083-27-8/32289-58-0

Polymeeri: N,N,N',N'-tetrametyyli-1,6-heksaanidiamiini ja 1,6-diklooriheksaani

Polymeeri

27789-57-7

Poly(heksametyleenidimetyyliammoniumkloridi)/poly[(dimetyyli-imino)-1,6-heksaanidiyylikloridi]

Polymeeri

28728-61-2

N,N,N′,N′-Tetrametyylietyleenidiamiinibis(2-kloorietyyli)eetterikopolymeeri

Polymeeri

31075-24-8

Poly(heksametyleenidiamiiniguanidiniumkloridi)

Polymeeri

57028-96-3

Poly(heksametyleenibiguanidi)

Polymeeri

91403-50-8

Poly(oksi-1,2-etaanidiyyli)-α-[2-(didekyylimetyyliammonio)etyyli]-ω-hydroksipropanoaatti (suola)

Polymeeri

94667-33-1

N,N-Didekyyli(-N-metyylipoly(oksietyyli)ammoniumpropionaatti/1-dekanaminium-N-dekyyli-N-(2-hydroksietyyli)-N-metyylipropanoaatti (suola)

Polymeeri

107879-22-1

Kopolymeeri: 2-propenaali ja propaani-1,2-dioli

Polymeeri

191546-07-3

N-Didekyyli-N-dipolyetoksiammoniumboraatti/didekyylipolyoksietyyliammoniumboraatti

Polymeeri

214710-34-6

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietyyliguanidiniumkloridi)

Polymeeri

374572-91-5

Tributyylitina-kopolymeeri (TBT-kopolymeeri)

Polymeeri

 

Rasva-alkoholipolyglykolieetteri

Polymeeri

 

Poly(vinyylikloridi-ko-isobutyylivinyylieetteri-ko-N-vinyyli, N′-dimetyylioktyylibromidipropyylidiamiini)

Polymeeri

 

Polyglykolipolyamiinihartsi

Polymeeri

 

Natriumlignosulfonaatti

Luonnonpolymeeri

8061-51-6

Neem/Neem-Vital

Luonnonöljy

5945-86-8

Pinus pumilio -öljy

Luonnonöljy

8000-26-8

Setripuuöljy

Luonnonöljy

8000-27-9

Laventeliöljy

Luonnonöljy

8000-28-0

Sitronellaöljy

Luonnonöljy

8000-29-1

Eugenia caryophyllus -neilikan eteerinen öljy

Luonnonöljy

8000-34-8

Pelargoniöljy (geraniumöljy)

Luonnonöljy

8000-46-2

Eukalyptusöljy

Luonnonöljy

8000-48-4

Appelsiiniöljy

Luonnonöljy

8000-57-9

Mäntyöljy

Luonnonöljy

8002-09-3

Mustapippuriöljy

Luonnonöljy

8006-82-4

Piparminttuöljy

Luonnonöljy

8006-90-4

Sitruunaruohoöljy

Luonnonöljy

8007-02-1

Penny Royal -öljy

Luonnonöljy

8007-44-1

Timjamiöljy

Luonnonöljy

8007-46-3

Korianteriöljy

Luonnonöljy

8008-52-4

Viherminttuöljy

Luonnonöljy

8008-75-5

Valeriana officinalis -öljy

Luonnonöljy

8008-88-6

Kajeput-öljy

Luonnonöljy

8008-98-8

Katajanmarjaöljy

Luonnonöljy

8012-91-7

Sypressiöljy

Luonnonöljy

8013-86-3

Patsuliöljy

Luonnonöljy

8014-09-3

Kuminaöljy

Luonnonöljy

8014-13-9

Palmarosa-öljy

Luonnonöljy

8014-19-5

Ruutaöljy

Luonnonöljy

8014-29-7

Basilicum Ocimum -basilikaöljy

Luonnonöljy

8015-73-4

Ruusupuuöljy

Luonnonöljy

8015-77-8

Selleriöljy

Luonnonöljy

8015-90-5

Kamomillaöljy

Luonnonöljy

8015-92-7

Eugenia caryophyllus -neilikanlehtiöljy

Luonnonöljy

8015-97-2

Melaleuca-öljy

Luonnonöljy

68647-73-4

Litsea cubeba -öljy

Luonnonöljy

68855-99-2

Rantaminttuöljy

Luonnonöljy

68917-18-0

Setriöljy (Cedarwood oil Texas, Juniperus mexicana -öljy, 22 %)

Luonnonöljy

68990-83-0

Tabebuia avellanedae -siementen sitrusuute

Luonnonöljy

 

Cymbopogon winterianus -eteerinen öljy

Luonnonöljy

 

Allium sativum ja Allium cepa

Luonnonöljy

 

Cinnamomum zeylanicumin eteerinen öljy

Luonnonöljy

 

Neilikkaöljy (pääasialliset komponentit: eugenoli (83,8 %), karyofylleeni (12,4 %), eugenoliasetaatti (0,4 %))

Luonnonöljy

 

Siperianpihtaneulashajusteöljy: (eteerinen öljy, pääasialliset komponentit: tärpätti (30–37,5 %), terpineoli (15–20 %), isobornyyliasetaatti (15–20 %), pineeni-β (12,5–15 %), pineeni-α (7–10 %), kumariini (1–3 %), terpineolifraktio (1–3 %)

Luonnonöljy

 

Hajusteöljy Spring Fresh: eteerinen öljy, pääasialliset komponentit: sitraalidietyyliasetaali (sitrataali) (1–3 %), sitronelloli (1–3 %), ylanaatti (1–3 %), hivertaali (1–3 %), allyylikapronaatti (1–3 %)

Luonnonöljy

 

Rosas-öljy

Luonnonöljy

 

Luonnon pyretriinit

Luonnonuute

 

Turveuute

Luonnonuute

 

Alkyylibentsyylidimetyyliammoniumkloridi/bentsalkoniumkloridi

Seos

8001-54-5

Setrimidi

Seos

8044-71-1

Seos: 3,6-diamino-10-metyyliakridiniumkloridi (Einecs 201-668-8) ja 3,6-akridiinidiamiini/akriflaviini

Seos

8048-52-0

Seos: (3,6-diamino-10-metyyliakridiniumkloridi (Einecs 201-668-8) ja 3,6-akridiinidiamiini)hydrokloridi/acriflaviini-HCl

Seos

8063-24-9

Bentsalkoniumsakkarinaatti/bentsalkonium-o-sulfobentsimidaatti

Seos

39387-42-3

Seos: 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni (Einecs 247-500-7) ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-oni (Einecs 220-239-6)

Seos

55965-84-9

Siloksaanit ja silikonit, di-me-, reaktiotuotteet piihapon kanssa / käsitelty savuava piihappo

Seos

67762-90-7

Reaktioseos: rasvahappojen sekaesterit (C618, kookosöljystä) etikkahapon kanssa ja 2,2′-metyleenibis(4-kloorifenoli)

Seos

106523-52-8

Amiinit, n-C1016-alkyylitrimetyleenidi-, reaktiotuotteet kloorietikkahapon kanssa

Seos

139734-65-9

Kvaternaariset ammoniumjodidit

Seos

308074-50-2

Reaktiotuotteet: 5,5-dimetyylihydantoiini ja formaldehydi

Seos

 

Reaktiotuotteet: 2-(2-butoksietoksi)etanoli ja formaldehydi

Seos

 

Reaktiotuotteet: etyleeniglykoli ja formaldehydi

Seos

 

Reaktiotuotteet: urea, etyleeniglykoli ja formaldehydi

Seos

 

Reaktiotuotteet: klooriasetamidi, 2(2-butoksietoksi)etanoli ja formaldehydi

Seos

 

Seos: 1-fenoksipropan-2-oli (Einecs 212-222-7) ja 2-fenoksipropanoli (Einecs 224-027-4)

Seos

 

Aktiivinen kloori: hypokloorihapokkeen ja natriumhypokloriitin seos, tuotettu in situ

Seos

 

Rasvahappojen (C15–C21) kaliumsuolat

Seos

 

Asypetaksikupari

Seos

 

Asypetaksisinkki

Seos

 

Vaatekoiferomoni: komponentit: E,Z-oktadekadi-2,13-enaali (75 %) ja E-oktadek-2-enaali (25 %)

Seos

 

Seos: kromitrioksidi (Einecs 215-607-8; 34,2 %), diarseenipentoksidi (Einecs 215-116-9; 24,1 %), kupari(II)oksidi (Einecs 215-269-1; 13,7 %), vesi (Einecs 231-791-2; 28 %)

Seos

 

Seos: kloorimetyyli-isotiatsolinoni, etaanidiyylibisoksibismetanoli, metyyli-isotiatsolinoni

Seos

 

Seos: bromi (Einecs 231-778-1) ja hypobromihappo (CAS-nro 13517-11-8), valmistettu paikalla

Seos

 

Kasvien luonnolliset fermentaatiotuotteet vedessä, rikkiä sisältävät

Seos

 

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet (bentsyylialkyylidimetyyli- (alkyyliosa tyydyttyneistä ja tyydyttämättömistä C8–C22-rasvahapoista, sekä talialkyyli, kookosalkyyli ja soija-alkyyli) kloridit, bromidit tai hydroksidit) / BKC

Einecs-luettelossa olevien aineiden seos

 

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet (dialkyylidimetyyli- (alkyyliosa tyydyttyneistä ja tyydyttämättömistä C6–C18-rasvahapoista, sekä talialkyyli, kookosalkyyli ja soija-alkyyli) kloridit, bromidit tai metyylisulfaatit / DDAC

Einecs-luettelossa olevien aineiden seos

 

Kvaternaariset ammoniumyhdisteet (alkyylitrimetyyli- (alkyyliosa tyydyttyneistä ja tyydyttämättömistä C8–C18-rasvahapoista, sekä talialkyyli, kookosalkyyli ja soija-alkyyli) kloridit, bromidit tai metyylisulfaatit) / TMAC

Einecs-luettelossa olevien aineiden seos

 

Bacillus thuringiensis

Mikro-organismi

68038-71-1

Bacillus sphaericus

Mikro-organismi

143447-72-7

Bacillus thuringiensis + D381, alalaji israelensis

Mikro-organismi

 

Bacillus thuringiensis, muunnos kurstaki

Mikro-organismi

 

Bacillus thuringiensis, alalaji israelensis, serotyyppi H14

Mikro-organismi

 

Bacillus thuringiensis, muunnos israelensis

Mikro-organismi

 

Bacillus subtilis

Mikro-organismi

 


(1)  Tällä aineella on myös eri CAS-numero (31654-77-0) ESIS-rekisterin mukaan.


LIITE II

UUDELLEENTARKASTELUOHJELMASSA TUTKITTAVAT TEHOAINEET

Aine

Esittelevä jäsenvaltio

EC-numero

CAS-numero

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Formaldehydi

DE

200-001-8

50-00-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

23

2-(2-Butoksietoksi)etyyli-6-propyylipiperonyylieetteri/piperonyylibutoksidi

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Bronopoli

ES

200-143-0

52-51-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Difenoksiarsin-10-yylioksidi

FR

200-377-3

58-36-6

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kloorikresoli

FR

200-431-6

59-50-7

1

2

3

4

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diklorvossi

IT

200-547-7

62-73-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Etanoli

EL

200-578-6

64-17-5

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muurahaishappo

BE

200-579-1

64-18-6

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentsoehappo

DE

200-618-2

65-85-0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

2-propanoli

DE

200-661-7

67-63-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salisyylihappo

LT

200-712-3

69-72-7

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-propanoli

DE

200-746-9

71-23-8

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syaanivety

CZ

200-821-6

74-90-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

14

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Etyleenioksidi

N

200-849-9

75-21-8

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

1,3-Dibromi-5,5-dimetyylihydantoiini

NL

201-030-9

77-48-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitruunahappo

BE

201-069-1

77-92-9

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linalo-oli

DK

201-134-4

78-70-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

2-Klooriasetamidi

EE

201-174-2

79-07-2

 

 

3

 

 

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bromietikkahappo

ES

201-175-8

79-08-3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glykolihappo

LT

201-180-5

79-14-1

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peretikkahappo

FI

201-186-8

79-21-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-(+)-maitohappo

DE

201-196-2

79-33-4

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Varfariini

IE

201-377-6

81-81-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-Heksahydro-2-isopropenyyli-8,9-dimetoksikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromen-6-oni/rotenoni

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

Symkloseeni

UK

201-782-8

87-90-1

 

2

3

4

5

6

7

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klooriksylenoli

BE

201-793-8

88-04-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifenyl-2-oli

ES

201-993-5

90-43-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naftaleeni

UK

202-049-5

91-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Diklorofeeni

IE

202-567-1

97-23-4

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triklokarbaani

SK

202-924-1

101-20-2

1

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanelialdehydi/3-fenyylipropen-2-aali

UK

203-213-9

104-55-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geranioli

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Glyoksaali

FR

203-474-9

107-22-2

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m-Kresoli

FR

203-577-9

108-39-4

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heksa-2,4-dieenihappo/sorbiinihappo

DE

203-768-7

110-44-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glutaraali

FI

203-856-5

111-30-8

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Nonaanihappo

AT

203-931-2

112-05-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Undekan-2-oni/metyylinonyyliketoni

ES

203-937-5

112-12-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Propoksuuri

BE

204-043-8

114-26-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1,3-Dikloori-5,5-dimetyylihydantoiini

NL

204-258-7

118-52-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klorofeeni

N

204-385-8

120-32-1

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentsyylibentsoaatti

UK

204-402-9

120-51-4

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Bentsetoniumkloridi

BE

204-479-9

121-54-0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenitrotioni

UK

204-524-2

122-14-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Setalkoniumkloridi (1)

 

204-526-3

122-18-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentsyylidimetyyli(oktadekyyli)ammoniumkloridi (1)

 

204-527-9

122-19-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Fenoksietanoli

UK

204-589-7

122-99-6

1

2

3

4

 

6

7

 

 

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setyylipyridiniumkloridi

UK

204-593-9

123-03-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Oktaanihappo

AT

204-677-5

124-07-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Hiilidioksidi

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

18

19

20

 

 

 

Natriumdimetyyliarsinaatti

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Nitrometylidyynitrimetanoli

UK

204-769-5

126-11-4

 

2

3

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tosyyliklooriamidinatrium

ES

204-854-7

127-65-1

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliumdimetyyliditiokarbamaatti

UK

204-875-1

128-03-0

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natriumdimetyyliditiokarbamaatti

UK

204-876-7

128-04-1

 

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varfariininatrium

IE

204-929-4

129-06-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natrium-2-bifenylaatti

ES

205-055-6

132-27-4

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaptaani

IT

205-087-0

133-06-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-(trikloorimetyylitio)ftaali-imidi/folpetti

IT

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metyyliantranilaatti

FR

205-132-4

134-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

N,N-dietyyli-m-toluamidi

SE

205-149-7

134-62-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

22

 

Tiraami

BE

205-286-2

137-26-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziraami

BE

205-288-3

137-30-4

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaliummetyyliditiokarbamaatti

CZ

205-292-5

137-41-7

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metaaminatrium

BE

205-293-0

137-42-8

 

2

 

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dinatriumsyaaniditiokarbamaatti

CZ

205-346-8

138-93-2

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentsododekiniumkloridi (1)

 

205-351-5

139-07-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miristalkoniumkloridi (1)

 

205-352-0

139-08-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-bis(Hydroksimetyyli)urea

HU

205-444-0

140-95-4

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabami

PL

205-547-0

142-59-6

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauriinihappo

DE

205-582-1

143-07-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Tiabendatsoli

ES

205-725-8

148-79-8

 

2

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Bentsotiatsoli-2-tioli

N

205-736-8

149-30-4

 

2

 

 

 

 

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naledi

FR

206-098-3

300-76-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Diuroni

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

6

7

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diatsinoni

PT

206-373-8

333-41-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Dekaanihappo

AT

206-376-4

334-48-5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Syanamidi

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-Hydroksi-4-isopropyyli-2,4,6-sykloheptatrien-1-oni

SK

207-880-7

499-44-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natriumbentsoaatti

DE

208-534-8

532-32-1

1

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Datsometti

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikloori-N-[(dimetyyliamino)sulfonyyli]fluori-N-(p-tolyyli)metaanisulfenamidi/tolyylifluanidi

FI

211-986-9

731-27-1

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Hydroksyyli-2-pyridoni

FR

212-506-0

822-89-9

 

2

 

 

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,6-Dimetyyli-1,3-dioksan-4-yyliasetaatti

AT

212-579-9

828-00-2

 

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbutryyni

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diklofluanidi

UK

214-118-7

1085-98-9

 

 

 

 

 

 

7

8

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Kuparitiosyanaatti

FR

214-183-1

1111-67-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Tetradoniumbromidi

N

214-291-9

1119-97-7

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1,3,4,5,6,7-Heksahydro-1,3-diokso-2H-isoindol-2-yyli)metyyli(1R-trans)-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopropaanikarboksylaatti/d-trans-tetrametriini

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

4,5-Dikloori-3H-1,2-ditiol-3-oni

PL

214-754-5

1192-52-5

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibooritrioksidi

NL

215-125-8

1303-86-2

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalsiumdihydroksidi/kalsiumhydroksidi / sammutettu kalkki

UK

215-137-3

1305-62-0

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalsiumoksidi/kalkki / poltettu kalkki / sammuttamaton kalkki

UK

215-138-9

1305-78-8

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinkkisulfidi

UK

215-251-3

1314-98-3

 

 

 

 

 

 

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuparioksidi

FR

215-269-1

1317-38-0

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikuparioksidi

FR

215-270-7

1317-39-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Dinatriumtetraboraatti, vedetön

NL

215-540-4

1330-43-4

1

2

 

 

 

 

7

8

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Butanoni, peroksidi

HU

215-661-2

1338-23-4

1

2

3

 

 

6

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Monolinuroni

UK

217-129-5

1746-81-2

 

2