ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 320

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
6. joulukuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1429/2007, annettu 5 päivänä joulukuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1430/2007, annettu 5 päivänä joulukuuta 2007, ammattitutkintojen tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteiden II ja III muuttamisesta ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1431/2007, annettu 5 päivänä joulukuuta 2007, erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä (Huile d'olive de Nyons (SAN))

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1432/2007, tehty 5 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteiden I, II ja VI muuttamisesta eläimistä saatavien sivutuotteiden merkitsemisen ja kuljettamisen osalta ( 1 )

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1433/2007, annettu 5 päivänä joulukuuta 2007, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1434/2007, annettu 5 päivänä joulukuuta 2007, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskansiomekanismien tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 2074/2004 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen rengaskansiomekanismien tuonnilla Thaimaasta, riippumatta siitä, onko niitä hieman muutettu vai ei ja onko alkuperämaaksi ilmoitettu Thaimaa vai ei, sekä tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien hieman muutettujen rengaskansiomekanismien tuonnilla, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

23

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1435/2007, annettu 5 päivänä joulukuuta 2007, Saksan lipun alla purjehtivien alusten silakan kalastuksen aloittamisesta uudelleen Itämeren osa-alueilla 25–27, 28.2, 29 ja 32

27

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1436/2007, annettu 5 päivänä joulukuuta 2007, Viron lipun alla purjehtivien alusten punasimpun kalastuksen kieltämisestä EY:n ja kansainvälisillä vesillä ICES-alueella V sekä kansainvälisillä vesillä ICES-alueilla XII ja XIV

29

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi

 

 

2007/792/EY

 

*

Neuvostossa kokoontuneiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 26 päivänä marraskuuta 2007, määräajan vahvistamisesta yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston (EKR) varojen sitomiselle tehdyn päätöksen 2005/446/EY muuttamisesta

31

 

 

Komissio

 

 

2007/793/EY

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä marraskuuta 2007, päätöksellä 2007/602/EY perustetun kansanterveyden ja kuluttajasuojan alan sidosryhmien neuvotteluryhmän jäsenten nimittämisestä

33

 

 

2007/794/EY

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä marraskuuta 2007, uudesta määräajasta, johon mennessä on jätettävä tiettyjä direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman puitteissa tutkittavia aineita koskeva asiakirja-aineisto (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5751)  ( 1 )

35

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

6.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1429/2007,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä joulukuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 756/2007 (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 41).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 5 päivänä joulukuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

IL

114,0

MA

61,5

SY

68,2

TR

100,8

ZZ

86,1

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

99,6

ZZ

116,1

0709 90 70

MA

58,5

TR

122,0

ZZ

90,3

0709 90 80

EG

301,9

ZZ

301,9

0805 10 20

AR

20,7

AU

15,0

BR

12,7

SZ

41,9

TR

60,4

ZA

41,5

ZW

17,0

ZZ

29,9

0805 20 10

MA

67,3

ZZ

67,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,4

HR

21,2

IL

66,8

TR

77,8

UY

95,3

ZZ

64,5

0805 50 10

EG

95,3

TR

112,1

ZA

62,3

ZZ

89,9

0808 10 80

AR

87,7

CA

87,3

CL

86,0

CN

69,1

MK

31,5

US

80,6

ZA

95,7

ZZ

76,8

0808 20 50

AR

71,0

CN

47,9

TR

145,7

ZZ

88,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


6.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1430/2007,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2007,

ammattitutkintojen tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteiden II ja III muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ammattitutkintojen tunnustamisesta 7 päivänä syyskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY (1) ja erityisesti sen 11 artiklan c alakohdan ii alakohdan ja 13 artiklan 2 kohdan kolmannen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Saksa, Luxemburg, Itävalta ja Italia ovat esittäneet perustellut pyynnöt direktiivin 2005/36/EY liitteen II muuttamiseksi. Alankomaat on esittänyt perustellun pyynnön direktiivin 2005/36/EY liitteen III muuttamiseksi.

(2)

Saksa on pyytänyt, että ilmaisu ”terveys” (”Gesundheit”) lisätään nimikkeeseen ”sairaanhoitaja – lasten sairaanhoito (’Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger’)”. Pyyntö perustuu 16 päivänä heinäkuuta 2003 annettuun ja 1 päivänä tammikuuta 2004 voimaan tulleeseen sairaanhoitolakiin (Krankenpflegegesetz), jolla muutettiin asianomaisen koulutuksen sisältöä ja nimikettä; kyseisen sairaanhoitolain mukainen nimike on ”terveyden- ja sairaanhoitaja – lasten sairaanhoito (’Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)’)”. Koulutuksen rakennetta ja koulutukseen pääsyn ehtoja ei ole muutettu.

(3)

Saksa on pyytänyt, että liitteestä II poistetaan nimike ”sairaanhoitaja – psykiatrinen hoito (’Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger’)”, sillä asianomainen koulutus ainoastaan täydentää yleisestä sairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutusta ja sisältyy siten vastaavaan tutkinnon määritelmään.

(4)

Saksa on pyytänyt, että liitteeseen lisätään nimike ”vanhustenhoitaja (’Altenpflegerin und Altenpfleger’)”, joka täyttää direktiivin 2005/36/EY 11 artiklan c alakohdan ii alakohdassa säädetyt vaatimukset, mikä ilmenee 17 päivänä marraskuuta 2000 annetusta vanhustenhoitolaista (Altenpflegegesetz) ja 26 päivänä marraskuuta 2002 annetusta vanhustenhoitajan koulutusta ja kokeita koskevasta asetuksesta.

(5)

Lisäksi Saksa on pyytänyt, että nimikkeet ”kirurgisten tukien valmistaja (’Bandagist’)” ja ”apuneuvoteknikko (’Orthopädiemechaniker’)” yhdistetään nimikkeeksi ”apuneuvoteknikko (’Orthopädietechniker’)” käsityöläisasetuksen mukaisesti (Handwerksordnung, joka julkaistiin 24 päivänä syyskuuta 1998 (BGBl. I, s. 3074; 2006 I, s. 2095), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 31 päivänä lokakuuta 2006 annetun asetuksen 146 pykälällä (BGBl. I, s. 2407).

(6)

Luxemburg on pyytänyt, että nimike ”infirmier/ière puériculteur/trice” korvataan nimikkeellä ”infirmier/ière en pédiatrie” (ei vaikuta suomenkieliseen toisintoon), nimike ”sairaanhoitaja – anestesiasairaanhoito (’infirmier anesthésiste’)” korvataan nimikkeellä ”sairaanhoitaja – anestesiologia ja tehohoito (”infirmier en anesthésie et réanimation”)” ja nimike ”masseur diplômé” korvataan nimikkeellä ”masseur” (ei vaikuta suomenkieliseen toisintoon), jotta nimikkeet vastaavat 26 päivänä maaliskuuta 1992 muutettua tiettyjen lääketieteen ammattien harjoittamista ja uudelleenarviointia koskevaa lakia (loi sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé). Koulutuksen ehtoja ei ole muutettu.

(7)

Itävalta on pyytänyt, että psykiatrisen ja lasten sairaanhoitajan ammatteihin johtavan koulutuksen kuvausta täsmennetään sairaanhoitolain (Krankenpflegegesetz, BGBl. I, Nr. 108/1997) mukaisesti.

(8)

Italia on pyytänyt, että liitteestä II poistetaan nimikkeet ”rakennusmittaaja (’geometra’)” ja ”maatalousneuvoja (’perito agrario’)”, koska näiden ammattien edellyttämä koulutus vastaa tutkinnon määritelmää, joka sisältyy 5 päivänä kesäkuuta 2001 annetun Italian tasavallan presidentin asetuksen N:o 328 55 pykälään ja 8 päivänä heinäkuuta 2003 annetun määräyksen N:o 227 liitteeseen I.

(9)

Saksa, Luxemburg ja Itävalta ovat pyytäneet, että liitteeseen II lisätään koulutusaloja, jotka johtavat nimikkeeseen ”Meister/Maître”. Nämä koulutusalat perustuvat pääasiassa seuraaviin säädöksiin: Saksassa käsityöläisasetus (Gesetz zur Ordnung des Handwerks – Handwerksordnung, joka julkaistiin 24 päivänä syyskuuta 1998, BGBl. I, s. 3074; 2006 I, s. 2095, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 31 päivänä lokakuuta 2006 annetun asetuksen 146 pykälällä, BGBl. I, s. 2407), Luxemburgissa 28 päivänä joulukuuta 1988 annettu laki (Luxemburgin virallinen lehti, 28.12.1988, A – No. 72) ja 4 päivänä helmikuuta 2005 annettu Luxemburgin suurherttuakunnan asetus (Luxemburgin virallinen lehti, 10.3.2005, A – No. 29) ja Itävallassa vuonna 1994 annettu elinkeinoasetus (Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, sellaisena kuin se on muutettuna julkaisussa BGBl. I, Nr. 15/2006). Ne täyttävät direktiivin 2005/36/EY 11 artiklan c alakohdan ii alakohdassa säädetyt vaatimukset.

(10)

Alankomaat on pyytänyt, että liitteessä III olevien säänneltyjen ammatillisten koulutusalojen kuvausta muutetaan, jotta voidaan ottaa huomioon muutokset, jotka perustuvat vuonna 1996 annettuun yleissivistävää ja ammatillista koulutusta koskevaan lakiin (Wet educatie en beroepsonderwijs). Nämä koulutusalat täyttävät direktiivin 2005/36/EY 13 artiklan 2 kohdan kolmannessa virkkeessä säädetyt vaatimukset.

(11)

Direktiivi 2005/36/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat ammattipätevyyden tunnustamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2005/36/EY liitteet II ja III tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EUVL L 255, 30.9.2005, s. 22. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2006/100/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 141).


LIITE

Muutetaan direktiivin 2005/36/EY liitteet II ja III seuraavasti:

I.

Muutetaan liite II seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

a)

kohdassa ”Saksassa”

i)

korvataan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

terveyden- ja sairaanhoitaja – lasten sairaanhoito (’Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger(in)’”;

ii)

poistetaan neljästoista luetelmakohta,

iii)

lisätään luetelmakohta seuraavasti:

”—

vanhustenhoitaja (’Altenpflegerin und Altenpfleger’)”;

b)

kohdassa ”Luxemburgissa” korvataan viides, kuudes ja seitsemäs luetelmakohta seuraavasti:

”—

sairaanhoitaja – lasten sairaanhoito (’infirmier en pédiatrie’)” (ei vaikuta suomenkieliseen toisintoon),

”—

sairaanhoitaja – anestesiologia ja tehohoito (’infirmier en anesthésie et réanimation’)”,

”—

hieroja (’masseur’)” (ei vaikuta suomenkieliseen toisintoon);

c)

kohdassa ”Itävallassa”

i)

lisätään ensimmäisen luetelmakohdan ”erityinen lasten ja nuorten hoidon peruskoulutus (’spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege’)” jälkeen teksti seuraavasti:

”Koulutus kestää yhteensä vähintään 13 vuotta, ja siihen sisältyy vähintään kymmenen vuotta yleissivistävää koulutusta ja kolme vuotta sairaanhoito-oppilaitoksessa annettavaa ammatillista koulutusta, jonka päätteeksi myönnetään tutkintotodistus, edellyttäen että loppukoe on hyväksytty.”

ii)

lisätään toisen luetelmakohdan ”erityinen psykiatrisen terveyden- ja sairaanhoidon peruskoulutus (’spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege’)” jälkeen teksti seuraavasti:

”Koulutus kestää yhteensä vähintään 13 vuotta, ja siihen sisältyy vähintään kymmenen vuotta yleissivistävää koulutusta ja kolme vuotta sairaanhoito-oppilaitoksessa annettavaa ammatillista koulutusta, jonka päätteeksi myönnetään tutkintotodistus, edellyttäen että loppukoe on hyväksytty.”

2)

Muutetaan 2 kohdassa kohdan ”Saksassa” sisältö seuraavasti:

i)

korvataan kolmas luetelmakohta seuraavasti:

”—

apuneuvoteknikko (’Orthopädietechniker’)”;

ii)

poistetaan viides luetelmakohta.

3)

Lisätään 2 kohdan jälkeen teksti seuraavasti:

”2a

Meister/Maître (yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, joka johtaa asianomaiseen nimikkeeseen) seuraavissa ammateissa:

 

Saksassa:

metallityöntekijä (’Metallbauer’)

instrumenttimekaanikko – kirurgia (’Chirurgiemechaniker’)

autokori- ja ajoneuvoasentaja (’Karosserie- und Fahrzeugbauer’)

automekaanikko (’Kraftfahrzeugtechniker’)

moottori- ja polkupyörämekaanikko (’Zweiradmechaniker’)

kylmäasentaja (’Kälteanlagenbauer’)

IT-teknikko (’Informationstechniker’)

maatalouskoneasentaja (’Landmaschinenmechaniker’)

aseseppä (’Büchsenmacher’)

putkimies (’Klempner’)

LVI-asentaja (’Installateur und Heizungsbauer’)

sähköteknikko (’Elektrotechniker’)

sähkölaiteasentaja (’Elektromaschinenbauer’)

laivan- ja veneenrakentaja (’Boots- und Schiffbauer’)

muurari ja betonityöntekijä (’Maurer und Betonbauer’)

uuni- ja ilmalämmitysasentaja (’Ofen- und Luftheizungsbauer’)

kirvesmies (’Zimmerer’)

kattoasentaja (’Dachdecker’)

tienrakentaja (’Straßenbauer’)

lämpö-, kylmä- ja äänieristäjä (’Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer’)

kaivonrakentaja (’Brunnenbauer’)

kivenhakkaaja ja -veistäjä (’Steinmetz und Steinbildhauer’)

kipsinvalaja (’Stuckateur’)

maalari ja lakkaaja (’Maler und Lackierer’)

telinerakentaja (’Gerüstbauer’)

nuohooja (’Schornsteinfeger’)

hienomekaanikko (’Feinwerkmechaniker’)

puuseppä (’Tischler’)

köydenpunoja (’Seiler’)

leipuri (’Bäcker’)

kondiittori (’Konditor’)

lihakauppias (’Fleischer’)

parturi-kampaaja (’Frisör’)

lasittaja (’Glaser’)

lasinpuhaltaja ja lasitarvikkeiden valmistaja (’Glasbläser und Glasapparatebauer’)

vulkanoija ja rengasasentaja (’Vulkaniseur und Reifenmechaniker’)

 

Luxemburgissa:

leipuri-kondiittori (’boulanger-pâtissier’)

kondiittori – suklaan, makeisten ja jäätelön valmistus (’pâtissier-chocolatier-confiseur-glacier’)

lihakauppias (’boucher-charcutier’)

lihakauppias – hevosenliha (’boucher-charcutier-chevalin’)

ateriapalvelutyöntekijä (’traiteur’)

mylläri (’meunier’)

räätäli-ompelija (’tailleur-couturier’)

modisti (’modiste-chapelier’)

turkkuri (’fourreur’)

jalkineiden valmistaja (’bottier-cordonnier’)

kelloseppä (’horloger’)

kultaseppä (’bijoutier-orfèvre’)

parturi-kampaaja (’coiffeur’)

kosmetologi (’esthéticien’)

konemekaanikko (’mécanicien en mécanique générale’)

asentaja – hissit, tavarahissit, liukuportaat ja kuljetusvälineet (’installateur d’ascenseurs, de monte-charges, d’escaliers mécaniques et de matériel de manutention’)

aseseppä (’armurier’)

seppä (’forgeron’)

mekaanikko – teollisuuden ja rakennusalan koneet ja laitteet (’mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction’)

elektroniikkamekaanikko – autot ja moottoripyörät (’mécanicien-électronicien d'autos et de motos’)

autokoriasentaja (’constructeur réparateur de carosseries’)

autokorjaaja ja -maalari (’débosseleur-peintre de véhicules automoteurs’)

käämijä (’bobineur’)

av-asentaja (’électronicien d'installations et d'appareils audiovisuels’)

kaapelitelevisioverkkoasentaja (’constructeur réparateur de réseaux de télédistribution’)

elektroniikka-asentaja – toimisto- ja IT-tekniikka (’électronicien en bureautique et en informatique’)

mekaanikko – maatalous- ja viinialan koneet ja laitteet (’mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles’)

kupariseppä (’chaudronnier’)

galvanoija (’galvaniseur’)

autoasiantuntija (’expert en automobiles’)

rakennusurakoitsija (’entrepreneur de construction’)

tie- ja päällysteurakoitsija (’entrepreneur de voirie et de pavage’)

lattia-asentaja (’confectionneur de chapes’)

lämpö-, ääni- ja kosteuseristysurakoitsija (’entrepreneur d'isolations thermiques, acoustiques et d'étanchéité’)

LVI-asentaja (’installateur de chauffage-sanitaire’)

kylmäasentaja (’installateur frigoriste’)

sähköasentaja (’électricien’)

valomainosasentaja (’installateur d'enseignes lumineuses’)

elektroniikka-asentaja – viestintä- ja IT-tekniikka (’électronicien en communication et en informatique’)

turva- ja hälytysjärjestelmien asentaja (’installateur de systèmes d'alarmes et de sécurité’)

huonekalupuuseppä (’menuisier-ébéniste’)

parkettiasentaja (’parqueteur’)

elementtiasentaja (’poseur d'éléments préfabriqués’)

valmistaja ja asentaja – aurinkosuojat, kaihtimet, markiisit ja ikkunaluukut (’fabricant poseur de volets, de jalousies, de marquises et de store’)

metalliurakoitsija (’entrepreneur de constructions métalliques’)

uuniasentaja (’constructeur de fours’)

kattoasentaja ja levyseppä (’couvreur-ferblantier’)

kirvesmies (’charpentier’)

kivenhakkaaja (’marbrier-tailleur de pierres’)

laatoittaja (’carreleur’)

julkisivu- ja sisäkattoasentaja (’plafonneur-façadier’)

rakennusmaalari (’peintre-décorateur’)

ikkuna- ja peiliasentaja (’vitrier-miroitier’)

verhoilija (’tapissier-décorateur’)

takka- ja kaakeliuuniasentaja (’constructeur poseur de cheminées et de poêles en faïence’)

painaja (’imprimeur’)

mediatyöntekijä (’opérateur média’)

silkkipainaja (’sérigraphe’)

kirjansitoja (’relieur’)

teknikko – lääkinnälliset ja kirurgiset välineet (’mécanicien de matériel médico-chirurgical’)

liikenneopettaja (’instructeur de conducteurs de véhicules automoteurs’)

valmistaja ja asentaja – metalliverhous ja -katot (’fabricant poseur de bardages et toitures métalliques’)

valokuvaaja (’photographe’)

soitinrakentaja ja -korjaaja (’fabricant réparateur d'instruments de musique’)

uimaopettaja (’instructeur de natation’)

 

Itävallassa

vastaava rakennusmestari (’Baumeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten’)

leipuri (’Bäcker’)

kaivomestari (’Brunnenmeister’)

kattoasentaja (’Dachdecker’)

sähköteknikko (’Elektrotechnik’)

lihakauppias (’Fleischer’)

parturi-kampaaja ja peruukintekijä (stylisti) (’Friseur und Perückenmacher (Stylist)’)

kaasu- ja saniteettiteknikko (’Gas- und Sanitärtechnik’)

lasittaja (’Glaser’)

lasiasentaja ja tasolasinhioja (’Glasbeleger und Flachglasschleifer’)

lasinpuhaltaja ja lasitarvikkeiden valmistaja (’Glasbläser und Glasinstrumentenerzeugung’)

onttolasihioja ja -jalostaja (ammattiin liittyy käsityötä) (’Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler (verbundenes Handwerk)’)

uuni- ja takka-asentaja (’Hafner’)

lämmitysteknikko (’Heizungstechnik’)

ilmanvaihtoteknikko (ammattiin liittyy käsityötä) (’Lüftungstechnik (verbundenes Handwerk)’)

kylmä- ja ilmastointiteknikko (’Kälte- und Klimatechnik’)

teknikko – viestintäelektroniikka (’Kommunikationselektronik’)

kondiittori, mukaan luettuna piparkakkujen, sokeroitujen hedelmien, jäätelön ja suklaatuotteiden valmistaja (’Konditor (Zuckerbäcker) einschl. der Lebzelter und der Kanditen- Gefrorenes- und Schokoladewarenerzeugung’)

automekaanikko (’Kraftfahrzeugtechnik’)

autokoriasentaja, mukaan luettuina autolevyseppä ja -maalari (ammattiin liittyy käsityötä) (’Karosseriebauer einschl. Karosseriespengler u. lackierer (verbundenes Handwerk)’)

muoviteknikko (’Kunststoffverarbeitung’)

rakennusmaalari (’Maler und Anstreicher’)

lakkaaja (’Lackierer’)

kultaaja ja koristemaalari (’Vergolder und Staffierer’)

kyltinvalmistaja (ammattiin liittyy käsityötä) (’Schilderherstellung (verbundenes Handwerk)’)

mekatroonikko – sähkö- ja automaatiotekniikka (’Mechatroniker f. Elektromaschinenbau u. Automatisierung’)

mekatroonikko – elektroniikka (’Mechatroniker f. Elektronik’)

teknikko – toimisto- ja IT-tekniikka (’Büro- und EDV-Systemtechnik’)

mekatroonikko – kone- ja tuotantotekniikka (’Mechatroniker f. Maschinen- und Fertigungstechnik’)

mekatroonikko – lääkinnälliset laitteet (ammattiin liittyy käsityötä) (’Mechatroniker f. Medizingerätetechnik (verbundenes Handwerk)’)

teknikko – pintatekniikka (’Oberflächentechnik’)

metallimuotoilija (ammattiin liittyy käsityötä) (’Metalldesign (verbundenes Handwerk)’)

lukkoseppä (’Schlosser’)

seppä (’Schmied’)

maatalouskoneteknikko (’Landmaschinentechnik’)

putkimies (’Spengler’)

kupariseppä (ammattiin liittyy käsityötä) (’Kupferschmied (verbundenes Handwerk)’)

kivenhakkaaja, tekokiven valmistaja ja terrazzorappaaja (’Steinmetzmeister einschl. Kunststeinerzeugung und Terrazzomacher’)

kipsinvalaja (’Stukkateur und Trockenausbauer’)

puuseppä (’Tischler’)

mallinrakentaja (’Modellbauer’)

tynnyrintekijä (’Binder’)

sorvaaja (’Drechsler’)

veneenrakentaja (’Bootsbauer’)

kuvanveistäjä (ammattiin liittyy käsityötä) (’Bildhauer (verbundenes Handwerk)’)

vulkanoija (’Vulkaniseur’)

aseseppä ja asemyyjä (’Waffengewerbe (Büchsenmacher) einschl. des Waffenhandels’)

lämpö-, kylmä-, ääni- ja paloeristäjä (’Wärme- Kälte- Schall- und Branddämmer’)

vastaava puuseppämestari (’Zimmermeister hinsichtl. der ausführenden Tätigkeiten’)

Koulutus kestää yhteensä vähintään 13 vuotta, ja siihen sisältyy suunnitelmallisessa koulutusympäristössä annettu osittain työpaikalla ja osittain ammatillisessa oppilaitoksessa suoritettu vähintään kolmevuotinen koulutus, joka päättyy loppututkintoon, sekä vähintään yksi vuosi teoreettista ja käytännön teknikkokoulutusta. Teknikkotutkinnon suorittaminen antaa oikeuden harjoittaa ammattia itsenäisesti, kouluttaa oppisopimusharjoittelijoita ja käyttää mestarin nimikettä Meister/Maître.”

4)

Poistetaan 4 kohdassa ”Teknisen alan koulutus” kohta ”Italiassa”.

II.

Muutetaan liite III seuraavasti:

Korvataan kohdan ”Alankomaissa” sisältö seuraavasti:

”Säännellyt koulutusalat, jotka vastaavat pätevyystasoa 3 tai 4 ammatillisten koulutusalojen kansallisessa keskusrekisterissä, joka on vahvistettu yleissivistävästä ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (Wet educatie en beroepsonderwijs), tai vastaavantasoiset aikaisemmat koulutusalat.

Nämä tasot 3 ja 4 määritellään seuraavasti:

Taso 3: pätevyys edellyttää vastuuta standardoitujen menettelyjen soveltamisesta ja yhdistämisestä, menettelyjen yhdistämistä tai kehittämistä työn organisointi- tai valmistelutoimien mukaisesti, kykyä perustella toimet työtovereille (hierarkiasta riippumatta) ja hierarkkista vastuuta soveltamisen valvonnasta ja seurannasta, kun käytetään muita standardoituja tai automatisoituja rutiinimenettelyjä. Tällä tasolla vaaditaan pääosin ammattitason pätevyyttä ja tietämystä.

Taso 4: pätevyys edellyttää vastuuta annettujen tehtävien suorittamisesta sekä uusien menettelyjen yhdistämisestä tai kehittämisestä, kykyä perustella toimet työtovereille (hierarkiasta riippumatta) ja nimenomaista hierarkkista vastuuta koko tuotantosyklin suunnittelusta ja/tai hallinnoinnista ja/tai organisoinnista ja/tai kehittämisestä. Tällä tasolla vaaditaan asiantuntijoiden ja/tai itsenäisten ammatinharjoittajien tason pätevyyttä ja tietämystä.

Nämä kaksi tasoa vastaavat säänneltyjä koulutusaloja, joiden kesto on yhteensä vähintään 15 vuotta ja jotka edellyttävät kahdeksanvuotisen peruskoulutuksen ja neljävuotisen, keskiasteen valmistavan ammatillisen koulutuksen (’VMBO’) suorittamista sekä loppututkintoon päättyvää vähintään kolmevuotista tason 3 tai 4 koulutusta keskiasteen ammatillista koulutusta antavassa oppilaitoksessa (’MBO’). (Keskiasteen ammatillisen koulutuksen kesto voidaan lyhentää kolmesta vuodesta kahteen vuoteen, jos asianomaisella henkilöllä on pätevyys, joka oikeuttaa yliopisto-opintoihin (14 vuoden aiempi koulutus) tai korkeampaan ammatilliseen koulutukseen (13 vuoden aiempi koulutus).

Alankomaiden viranomaiset toimittavat komissiolle ja muille jäsenvaltioille luettelon tässä liitteessä tarkoitetuista koulutusaloista.”


6.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1431/2007,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2007,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän suurten muutosten hyväksymisestä (Huile d'olive de Nyons (SAN))

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ja kyseisen asetuksen 17 artiklan 2 kohdan nojalla tutkinut Ranskan pyynnön muuttaa komission asetuksella (EY) N:o 1107/96 (2) rekisteröidyn suojatun alkuperänimityksen ”Huile d'olive de Nyons” eritelmää.

(2)

Koska kyseessä eivät ole asetuksen (EY) N:o 510/2006 9 artiklassa tarkoitetut pienet muutokset, komissio julkaisi muutospyynnön mainitun asetuksen 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (3). Yhtään vastaväitettä ei esitetty komissiolle asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan mukaisesti, joten muutokset on hyväksyttävä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään tämän asetuksen liitteessä olevaa nimitystä koskevat eritelmän muutokset, jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 148, 21.6.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2156/2005 (EUVL L 342, 24.12.2005, s. 54).

(3)  EUVL C 73, 30.3.2007, s. 4.


LIITE

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet:

Luokka 1.5

Rasvat (voi, margariini, öljyt jne.)

RANSKA

Huile d'olive de Nyons (SAN)


6.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1432/2007,

tehty 5 päivänä joulukuuta 2007,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteiden I, II ja VI muuttamisesta eläimistä saatavien sivutuotteiden merkitsemisen ja kuljettamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan ja liitteessä VI olevan I luvun 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 säädetään muita kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläimistä saatavia sivutuotteita koskevista erityisistä terveysvaatimuksista.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 4, 5 ja 6 artiklassa säädetään, että luokkaan 1, 2 ja 3 kuuluva aines on viipymättä kerättävä, kuljetettava ja tunnistemerkittävä kyseisen asetuksen 7 artiklan mukaisesti.

(3)

Kyseisessä 7 artiklassa ja liitteessä II säädetään eri luokkiin kuuluvien eläinten sivutuotteiden ja käsiteltyjen tuotteiden keräämistä, kuljettamista ja tunnistemerkintöjä koskevista vaatimuksista. Valvonnan ja jäljitettävyyden parantamiseksi kyseisten sivutuotteiden ja käsiteltyjen tuotteiden kaupassa olisi käytettävä pakkausten, säiliöiden ja ajoneuvojen merkintään standardoituja värikoodeja. Olisi valittava sellaiset värit, jotka myös ne henkilöt, joiden värinäkö on puutteellinen, voivat helposti erottaa.

(4)

Selvyyden vuoksi asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä I oleviin erityisiin määritelmiin olisi lisättävä ”värikoodien” määritelmä.

(5)

Jäsenvaltioiden olisi voitava perustaa järjestelmiä tai antaa lisäsääntöjä, jotka koskevat eri luokkiin kuuluvien eläimistä saatavien sivutuotteiden ja käsiteltyjen tuotteiden kuljettamisessa niiden omalla alueella käytettävien pakkausten, säiliöiden ja ajoneuvojen värikoodeja. Nämä järjestelmät tai säännöt eivät saa sekoittaa kaupankäynnissä käytettävää standardoitua värikoodijärjestelmää.

(6)

Jäsenvaltioilla pitäisi olla myös mahdollisuus vaatia omalta alueeltaan peräisin olevien ja sinne jäävien eläimistä peräisin olevien sivutuotteiden merkitsemistä tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja komission asetuksessa (EY) N:o 999/2001 (2) vaaditun erikseen määritellyn riskiaineksen merkitsemisen lisäksi. Tällaiset merkinnät eivät kuitenkaan saa luoda esteitä kaupalle tai viennille kolmansiin maihin.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä II vahvistetaan säännöt, jotka koskevat eläimistä peräisin olevien sivutuotteiden ja käsiteltyjen tuotteiden mukana niiden kuljettamisen aikana pidettävän kaupallisen asiakirjan mallia. Kyseistä asiakirjaa koskevia lisäsääntöjä olisi annettava eläimistä peräisin olevien sivutuotteiden tunnistettavuuden ja jäljitettävyyden parantamiseksi.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 4, 5 ja 6 artiklassa säädetään, että tietyt eläimistä peräisin olevat käsitellyt sivutuotteet on merkittävä pysyvästi ja, mikäli teknisesti mahdollista, hajun avulla kyseisen asetuksen liitteessä VI olevan I luvun mukaisesti.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VI olevassa I luvussa säädetään, että luokkaan 1 tai luokkaan 2 kuuluvasta aineksesta johdetut käsitellyt tuotteet, paitsi biokaasu- tai kompostointilaitokseen tarkoitetut nestemäiset tuotteet, on merkittävä pysyvästi ja, mikäli teknisesti mahdollista, hajun avulla toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä järjestelmällä. Toistaiseksi ei ole annettu yksityiskohtaisia sääntöjä kyseisestä merkitsemistavasta, koska sitä koskevaa tieteellistä tietoa ei ole ollut saatavilla.

(10)

Komission yhteinen tutkimuskeskus julkaisi 17 päivänä lokakuuta 2006 täytäntöönpanotutkimuksen, jossa arvioidaan glyserolitriheptanoaatin (GTH) sopivuutta eläimistä peräisin olevien sivutuotteiden merkintäaineeksi renderointijärjestelmissä. Kyseisen raportin pohjalta olisi vahvistettava eläimistä peräisin olevia käsiteltyjä sivutuotteita koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset.

(11)

Mainitut vaatimukset eivät saisi vaikuttaa eloperäisissä lannoitteissa tai maanparannusaineissa käytettävien käsiteltyjen tuotteiden merkitsemiseen, jotta velvollisuus olla levittämättä niitä suoraan alueille, joille karja voi päästä, täyttyisi asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta muiden eloperäisten lannoitteiden ja maanparannusaineiden kuin lannan osalta sekä asetuksen muuttamisesta 1 päivänä helmikuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 181/2006 (3) mukaisesti.

(12)

Olisi säädettävä eräistä poikkeuksista vaatimukseen, joka koskee käsiteltyjen tuotteiden merkitsemistä GTH:lla, erityisesti niiden tuotteiden osalta, jotka siirretään käyttöä tai hävittämistä varten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisen tai käytön osalta ja kyseisen asetuksen liitteen VI muuttamisesta biokaasutuotannon ja renderoitujen rasvojen käsittelyn osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 92/2005 (4) säädetyn menetelmän mukaisesti.

(13)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteitä I, II ja VI olisi muutettava.

(14)

Jotta jäsenvaltioilla ja tuotannonalalla olisi aikaa mukautua tässä asetuksessa säädettyihin uusiin sääntöihin, niitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteet I, II ja VI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 829/2007 (EUVL L 191, 21.7.2007, s. 1).

(2)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1275/2007 (EUVL L 284, 30.10.2007, s. 8).

(3)  EUVL L 29, 2.2.2006, s. 31.

(4)  EUVL L 19, 21.1.2005, s. 27. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1678/2006 (EUVL L 314, 15.11.2006, s. 4).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteet I, II ja VI seuraavasti:

(1)

Lisätään liitteeseen I kohta seuraavasti:

”65.

’värikoodit’: liitteessä II olevassa I luvussa määriteltyjen värien järjestelmällinen käyttö tässä asetuksessa säädettyjen tietojen ilmoittamiseksi pakkauksen, säiliön tai ajoneuvon pinnalla tai pinnan osalla tai niihin kiinnitetyssä etiketissä tai merkissä.”

(2)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Korvataan I luku seuraavasti:

”I   LUKU

Tunnistaminen

1.

On toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

a)

luokkaan 1, luokkaan 2 ja luokkaan 3 kuuluva aines säilyy tunnistettavissa ja pidetään erillään keräyksen ja kuljetuksen aikana;

b)

käsitellyt tuotteet säilyvät tunnistettavissa ja pidetään erillään kuljetuksen aikana;

c)

tiettyyn luokkaan kuuluvien eläimistä peräisin olevien sivutuotteiden ja käsiteltyjen tuotteiden tunnistamiseen tarkoitettua merkintäainetta käytetään ainoastaan siinä luokassa, jossa sitä tämän asetuksen mukaan vaaditaan käytettäväksi, tai jos sen käytöstä säädetään 4 kohdan mukaisesti; ja

d)

eläimistä peräisin olevat sivutuotteet ja käsitellyt tuotteet lähetetään jäsenvaltiosta toiseen pakkauksissa, säiliöissä tai ajoneuvoissa, joissa on selvä ja ainakin kuljetuksen keston ajan liukenematon värikoodi seuraavasti:

i)

luokkaan 1 kuuluva aines merkitään mustalla värillä;

ii)

luokkaan 2 kuuluva aines (muu kuin lanta ja ruoansulatuskanavan sisältö) merkitään keltaisella värillä;

iii)

luokkaan 3 kuuluva aines merkitään vihreällä värillä, joka sisältää runsaasti sinistä, jotta se varmasti erottuu selvästi muista väreistä.

2.

Kuljetuksen aikana pakkaukseen, säiliöön tai ajoneuvoon kiinnitetyssä etiketissä on

a)

mainittava selvästi eläinten sivutuotteiden luokka tai käsiteltyjen tuotteiden osalta eläinten sivutuotteiden luokka, josta käsitellyt tuotteet on johdettu; ja

b)

oltava seuraavat sanat:

i)

luokkaan 3 kuuluvan aineksen osalta sanat ’ei ihmisravinnoksi’;

ii)

luokkaan 2 kuuluvan aineksen (paitsi lanta ja ruoansulatuskanavan sisältö) ja siitä johdettujen käsiteltyjen tuotteiden osalta sanat ’ei eläinten ruokintaan’; jos luokkaan 2 kuuluva aines on kuitenkin tarkoitettu 23 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen eläinten ruokintaan kyseisessä artiklassa säädetyin edellytyksin, etiketissä on sen sijaan mainittava ’… ruokintaan’ täydennettynä niiden eläinten lajin nimellä, joiden ruokintaan aines on tarkoitettu;

iii)

luokkaan 1 kuuluvan aineksen ja siitä johdettujen käsiteltyjen tuotteiden osalta sanat ’ainoastaan hävitettäväksi’;

iv)

lannan ja ruoansulatuskanavan sisällön osalta sana ’lantaa’.

3.

Jäsenvaltiot voivat luoda järjestelmiä tai vahvistaa sääntöjä, jotka koskevat niiden omalta alueelta peräisin olevien ja sinne jäävien eläinperäisten sivutuotteiden ja käsiteltyjen tuotteiden kuljettamisessa käytettävien pakkausten, säiliöiden ja ajoneuvojen värikoodeja, jos järjestelmät tai säännöt eivät sekoita edellä 1 kohdan d alakohdassa säädettyä värikoodijärjestelmää.

4.

Jäsenvaltiot voivat luoda järjestelmiä tai vahvistaa sääntöjä, jotka koskevat niiden omalta alueelta peräisin olevien ja sinne jäävien eläinperäisten sivutuotteiden merkitsemistä, jos järjestelmät tai säännöt eivät ole ristiriidassa tämän asetuksen liitteessä VI olevassa I luvussa säädettyjen käsiteltyjä tuotteita koskevien merkintävaatimusten kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä V olevan 3 kohdan soveltamista.

5.

Poiketen siitä, mitä 3 ja 4 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat soveltaa kyseisissä kohdissa tarkoitettuja järjestelmiä tai sääntöjä sellaisiin eläinperäisiin sivutuotteisiin, jotka ovat peräisin niiden omalta alueelta mutta joita ei ole tarkoitettu sinne jääviksi, jos määrämaana oleva jäsenvaltio tai kolmas maa on ilmoittanut suostumuksestaan.”

b)

Korvataan X luvun 1 kohta seuraavasti:

”1.

Eläimistä saatavien sivutuotteiden ja käsiteltyjen tuotteiden mukana on kuljetuksen ajan oltava tässä luvussa esitetyn mallin mukainen kaupallinen asiakirja. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vaatia, että eläimistä peräisin olevien sivutuotteiden ja käsiteltyjen tuotteiden kuljetuksissa niiden omalla alueella

a)

käytetään erilaista, joko paperilla tai sähköisessä muodossa olevaa kaupallista asiakirjaa, edellyttäen että se on III luvun 2 kohdan vaatimusten mukainen;

b)

kaupallisessa asiakirjassa ilmoitetaan III luvun 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu aineksen määrä aineksen painona;

c)

vastaanottaja palauttaa kaupallisen asiakirjan jäljennöksen tuottajalle, joka säilyttää sen V luvun mukaisesti todisteena lähetyksen vastaanottamisesta.”

(3)

Muutetaan liite VI seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

b)

Muutetaan I luku seuraavasti:

i)

Korvataan otsikko seuraavasti:

ii)

lisätään C osaan kohdat seuraavasti:

”10.

Edellä olevan 13 artiklan mukaisesti hyväksytyissä käsittelylaitoksissa 4 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut käsitellyt tuotteet on merkittävä pysyvästi

a)

hajulla, jos se on teknisesti mahdollista; ja

b)

glyserolitriheptanoaatilla (GTH) siten, että

i)

GTH lisätään käsiteltyihin tuotteisiin, joille on aiemmin tehty desinfioiva lämpökäsittely lämmittämällä ne vähintään 80 °C:n sisälämpötilaan ja jotka sen jälkeen suojataan uudelleensaastumiselta; ja

ii)

kaikkien käsiteltyjen tuotteiden läpikotainen GTH:n homogeeninen pitoisuus on vähintään 250 mg/kg rasvaa.

11.

Edellä olevan 13 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen käsittelylaitosten toiminnanharjoittajilla on oltava käytössä järjestelmä, joka seuraa ja tallentaa jatkuvasti muuttujia, joilla voidaan osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle, että 10 kohdan b alakohdan mukainen GTH:n homogeenista vähimmäispitoisuutta koskeva vaatimus täyttyy 10 kohdassa tarkoitetuissa käsitellyissä tuotteissa.

Seuranta- ja tallennusjärjestelmään on myös sisällyttävä triglyseridimuodossa olevan puhtaan GTH:n pitoisuuden määrittäminen uutteesta, joka on saatu uuttamalla GTH säännöllisin väliajoin otetuista näytteistä puhdistetulla petroli-eetteri (40–70) -seoksella.

12.

Toimivaltaisen viranomaisen on tarkastettava 11 kohdassa tarkoitetun seuranta- ja tallennusjärjestelmän toimivuus sen varmistamiseksi, että järjestelmä on tämän asetuksen mukainen, ja se voi tarvittaessa pyytää ylimääräisten näytteiden testaamista 11 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun menetelmän mukaisesti.

13.

GTH:lla merkitsemistä ei vaadita 4 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin käsiteltyihin tuotteisiin, jos kyseiset tuotteet

a)

siirretään käsittelylaitoksesta suljetussa kuljetusjärjestelmässä, jos toimivaltainen viranomainen on sellaisen hyväksynyt,

i)

välittömästi suoraa polttamista tai rinnakkaispolttoa varten, tai

ii)

välittömästi käytettäväksi menetelmällä, joka on hyväksytty luokkaan 1 ja 2 kuuluville eläimistä peräisin oleville sivutuotteille asetuksen (EY) N:o 92/2005 1 ja 2 artiklan mukaisesti; tai

b)

ne on tarkoitettu toimivaltaisen viranomaisen hyväksymään tutkimus- tai tiedekäyttöön.”


6.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1433/2007,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2007,

viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 31 artiklan 1 kohdassa säädetään, että interventioelinten haltuunottama alkoholi myydään joko julkisella huutokaupalla tai tarjouskilpailulla.

(2)

Alkoholin tarjouskilpailut ovat maatalousalalla ainoita interventiovarastoista tulevia myyntejä, joiden osalta komissio tekee päätökset ja aloittaa kyseisen tuotteen myynnin. Lainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja maatalousmarkkinoiden hallinnointia koskevien toimenpiteiden johdonmukaistamiseksi maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn yhteydessä on syytä ottaa alkoholin myynnissä käyttöön komission avaama pysyvä tarjouskilpailu ja jäsenvaltioiden avaamat osittaiset tarjouskilpailut.

(3)

Jotta varmistettaisiin, että kaikki yhteisön hyväksymät yritykset pääsevät käsiksi jäsenvaltioiden osittaisia tarjouskilpailuja koskeviin tietoihin, on syytä säätää, että kyseiset tiedot julkaistaan sähköisesti.

(4)

Jotta vältettäisiin kaiken varastossa olevan alkoholin myyminen yhdellä kertaa tai yhdelle ainoalle yritykselle, on syytä säätää enimmäismäärästä, joka voidaan myydä kussakin osittaisessa tarjouskilpailussa.

(5)

Jotta varmistettaisiin alkoholin säännöllinen ja optimaalinen myynti ottaen huomioon kesän ja joulun hiljaiset ajat, osittaisille tarjouskilpailuille olisi vahvistettava määräpäivä kerran kuukaudessa heinäkuuta ja joulukuuta lukuun ottamatta.

(6)

On syytä täsmentää osittaisen tarjouskilpailun vaiheet ja ominaispiirteet.

(7)

Äskettäin saadut kokemukset ovat osoittaneet, etteivät jalostuslaitosten, joissa alkoholi jalostetaan absoluuttiseksi alkoholiksi, kaavat ole välttämättömiä hyväksyttäessä yrityksiä, jotka voivat osallistua bioetanolina yhteisössä käytettävän alkoholin myyntiin. Tästä syystä on syytä poistaa tämä vaatimus hyväksyntää varten toimitettavien asiakirjojen luettelosta.

(8)

Tarjouksen tekevien yritysten etujen suojaamiseksi osittaisen tarjouskilpailun aikana on syytä vahvistaa säännöksiä myytävän alkoholin fyysisten liikkeiden rajoittamiseksi niiden päivien välisenä aikana, joina osittaista tarjouskilpailua koskeva ilmoitus julkaistaan ja tarjouskilpailun voittanut yritys siirtää alkoholin.

(9)

Sen vuoksi komission asetusta (EY) N:o 1623/2000 (2) olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1623/2000 seuraavasti:

1)

Muutetaan III osaston IV luku seuraavasti:

a)

Korvataan III alajakson 92–94 d artikla seuraavasti:

”92 artikla

Pysyvä tarjouskilpailu

1.   Avataan alkoholia koskeva pysyvä tarjouskilpailu sen käyttämiseksi yksinomaan bioetanolina polttoainealalla yhteisössä.

2.   Tässä tarkoituksessa pysyvää tarjouskilpailua koskeva ilmoitus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

92 a artikla

Osittaiset tarjouskilpailut

1.   Interventioelimen on pysyvän tarjouskilpailun voimassaoloaikana järjestettävä osittaisia tarjouskilpailuja. Tässä tarkoituksessa interventioelimen on julkaistava tarjouskilpailuilmoitus ja huolehdittava siitä, että siitä tiedotetaan riittävästi erityisesti sen toimipaikalla ja sen tai toimivaltaisen ministeriön internetsivustoilla olevilla ilmoituksilla.

2.   Tarjouskilpailuilmoituksessa on mainittava erityisesti tarjousten esittämisen määräaika ja niiden esittämispaikka. Kukin osittainen tarjouskilpailu voi koskea enintään 100 000 hehtolitran määrää.

3.   Kunkin osittaisen tarjouskilpailun tarjousten esittämisen määräaika päättyy kunkin kuukauden viimeisenä työpäivänä kello 13.00 (Brysselin aikaa). Tarjouksia ei jätetä heinä- eikä joulukuussa.

4.   Ensimmäinen osittainen tarjouskilpailu on järjestettävä pysyvän tarjouskilpailuilmoituksen julkaisemista seuraavan kuukauden aikana.

5.   Kunkin jäsenvaltion, jonka yhteisön viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin varastot ovat vähintään 100 000 hehtolitraa, on avattava tässä artiklassa tarkoitettu osittainen tarjouskilpailu.

93 artikla

Osittaista tarjouskilpailua koskeva ilmoitus

Interventioelimen on ilmoitettava hallussaan olevien alkoholimäärien osalta 92 a artiklan 2 kohdassa säädettyjen tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

a)

erityiset tarjouskilpailun edellytykset ja myytävän alkoholin varastointipaikka;

b)

osittaisessa tarjouskilpailussa kilpailutetun alkoholin määrä ilmaistuna hehtolitroina 100 tilavuusprosentin alkoholia;

c)

erät;

d)

maksuehdot;

e)

näytteiden saamista koskevat muodollisuudet;

f)

94 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun osallistumisvakuuden määrä ja 94 c artiklan 3 kohdassa tarkoitetun suoritusvakuuden määrä.

93 a artikla

Yritysten hyväksyminen

1.   Alkoholi luovutetaan yhteisöön sijoittautuneelle yritykselle, ja se on käytettävä 92 artiklassa säädettyihin käyttötarkoituksiin.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä luovutusta varten jäsenvaltioiden on hyväksyttävä yrityksiä, jotka voidaan niiden mielestä ottaa huomioon ja jotka ovat jättäneet hakemuksen, jossa on seuraavat tiedot:

a)

yrityksen ilmoitus siitä, että se voi käyttää vähintään 50 000 hehtolitraa alkoholia vuodessa;

b)

yrityksen kotipaikka;

c)

laitosten, joissa alkoholi jalostetaan absoluuttiseksi alkoholiksi, nimi, osoite ja vuosittainen jalostuskapasiteetti;

d)

jäljennös luvista, jotka asianomaisen jäsenvaltion kansalliset viranomaiset ovat myöntäneet laitosten toiminnalle;

e)

yrityksen antama sitoumus, jonka mukaan jokainen alkoholin lopullinen ostaja käyttää sitä ainoastaan bioetanolipolttoaineen tuottamiseksi yhteisössä.

3.   Yhden jäsenvaltion antama hyväksyntä on voimassa koko yhteisössä.

4.   Tätä asetusta sovellettaessa yrityksiä, joilla on hyväksyntä 9 päivänä joulukuuta 2007, pidetään hyväksyttyinä.

5.   Jäsenvaltioiden on viipymättä ilmoitettava komissiolle uusista hyväksyntöjen myöntämisistä tai perumisista sekä mainittava päätöksen tekopäivä.

6.   Kunkin muutoksen tekemisen jälkeen komissio antaa hyväksyttyjen yritysten päivitetyn luettelon jäsenvaltioiden käyttöön viipymättä.

93 b artikla

Alkoholia koskevat edellytykset

Interventioelimen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei myytävissä sammioissa olevaa alkoholia voida enää siirtää fyysisesti ennen sitä koskevan siirtomääräyksen esittämistä, paitsi jos interventioelin päättää korvata alkoholin logistisista syistä, joita koskevat edellytykset on määriteltävä selkeästi osittaista tarjouskilpailua koskevassa ilmoituksessa.

93 c artikla

Tarjousten jättäminen

1.   Yritykset, joilla on hyväksyntä osittaista tarjouskilpailua koskevan ilmoituksen julkaisupäivänä, ja asianomaiset osallistuvat osittaiseen tarjouskilpailuun joko jättämällä kirjallisen tarjouksen alkoholia hallussaan pitävälle interventioelimelle saantitodistusta vastaan tai käyttämällä mitä tahansa muuta kirjallista televiestintää saantitodistusta vastaan.

2.   Tarjouksen tekijä voi tehdä ainoastaan yhden tarjouksen erää kohti. Jos tarjouksen tekijä tekee useampia tarjouksia erää kohti, mitään näistä tarjouksista ei oteta huomioon.

94 artikla

Tarjouksia koskevat edellytykset

1.   Jotta tarjous voitaisiin ottaa huomioon, siihen on liitettävä sen esittämishetkellä todiste interventioelimen, jonka hallussa kyseinen alkoholi on, hyväksi asetetusta 4 euroa hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia olevasta osallistumisvakuudesta.

Tätä varten asianomaisten interventioelinten on toimitettava tarjousten tekijöille välittömästi todistus osallistumisvakuudesta niille määrille, joista kukin interventioelin vastaa.

2.   Asetuksen (ETY) N:o 2220/85 20 artiklassa tarkoitetut ensisijaiset vaatimukset ovat tarjouksen pitäminen voimassa tarjousten esittämisen määräajan päätyttyä, suoritusvakuuden asettaminen ja hinnan maksaminen.

94 a artikla

Tarjouksia koskevat tiedonannot

1.   Interventioelinten on ilmoitettava komissiolle 92 a artiklan 3 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymistä seuraavana päivänä tarjouksen tekijöiden tarjoamat erät ja hinnat sekä kuhunkin erään kuuluva alkoholimäärä. Interventioelinten on ilmoitettava myös hylätyt tarjoukset ja tarvittaessa hylkäämisperusteet.

2.   Interventioelinten on toimitettava nämä tiedot komission yksiköille nimettömänä luettelona.

3.   Jos yhtään tarjousta ei ole tehty, interventioelinten on ilmoitettava siitä komissiolle samassa määräajassa.

94 b artikla

Tarjousten hyväksyminen

1.   Komissio päättää tarjousten hyväksymisestä tehtyjen tarjousten perusteella noudattaen asetuksen (EY) N:o 1493/1999 75 artiklassa tarkoitettua menettelyä.

2.   Kun tarjoukset päätetään hyväksyä, komissio valitsee kutakin erää koskevan edullisimman tarjouksen ja vahvistaa kutakin erää koskevan myyntihinnan. Jos jostakin erästä on tehty kyseiseen hintaan useita tarjouksia, interventioelimen on jaettava kyseinen määrä tarjouksen tekijöiden kesken näiden suostumuksella tai arpomalla.

3.   Komissio ilmoittaa tämän artiklan mukaisesti tehdyistä päätöksistä niille alkoholia hallussaan pitäville jäsenvaltioille ja interventioelimille, joiden osalta on tehty tarjouksia.

4.   Komissio julkaisee tarjouskilpailun tulokset yksinkertaistetussa muodossa Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

94 c artikla

Ratkaisuilmoitus

1.   Interventioelimen on annettava tarjousten tekijöille viipymättä tiedoksi kirjallisesti saantitodistusta vastaan näiden tarjouksesta tehty ratkaisu.

2.   Interventioelimen on kahden viikon kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun tiedoksiannon vastaanottamisesta annettava kullekin tarjouskilpailun voittajalle ratkaisuilmoitus, josta käy ilmi, että tämän tarjous on hyväksytty.

3.   Tarjouskilpailun voittajan on kahden viikon kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun tiedoksiannon vastaanottamisesta esitettävä asianomaiselle interventioelimelle todisteet siitä, että se on asettanut suoritusvakuuden, jonka määrä on 40 euroa hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia ja jonka tarkoituksena on taata, että tarjouskilpailutettu alkoholi käytetään kokonaisuudessaan 92 artiklassa säädettyihin käyttötarkoituksiin.

94 c a artikla

Tiedonannot komissiolle

Asianomaisen interventioelimen on annettava komissiolle tiedoksi viiden työpäivän kuluessa 94 b artiklan 3 kohdassa tarkoitetun päätöksen vastaanottamisesta tarjousten tekijöiden nimet ja osoitteet.

94 d artikla

Alkoholin siirtäminen

1.   Alkoholia hallussaan pitävän interventioelimen ja tarjouskilpailun voittajan on laadittava yhdessä aikataulu alkoholin siirtämiselle.

2.   Alkoholin siirtämisestä on esitettävä siirtomääräys, jonka interventioelin antaa, kun kyseistä määrää vastaava summa on maksettu. Tämä määrä pyöristetään lähimpään hehtolitraan 100 tilavuusprosentin alkoholia.

Siirtomääräys annetaan 1 500 hehtolitran vähimmäismäärästä, paitsi kun kyseessä on viimeinen siirto kussakin jäsenvaltiossa.

Siirtomääräyksessä vahvistetaan määräpäivä, johon mennessä alkoholi on siirrettävä kyseisen interventioelimen varastoista. Siirtämisen määräpäivä voi olla enintään kahdeksan päivää siirtomääräyksessä vahvistettua määräpäivää seuraavaa päivää myöhäisempi. Jos siirtomääräys kuitenkin koskee yli 25 000:ta hehtolitraa, kyseinen määräpäivä voi olla yli kahdeksan päivää mutta enintään 15 päivää myöhäisempi.

3.   Siirtomääräyksessä tarkoitetun alkoholin omistusoikeus siirtyy siihen merkittynä päivänä, joka ei voi olla myöhäisempi kuin siirtomääräyksen viimeinen voimassaolopäivä, ja kyseinen määrä katsotaan lähteneeksi tuona päivänä. Siitä hetkestä lähtien ostaja on vastuussa siirtoa odottavan alkoholin mahdollisista varkauksista, hävikeistä, tuhoutumisesta ja varastointikustannuksista.

4.   Alkoholi on siirrettävä fyysisesti kuuden kuukauden kuluessa 94 c artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tiedoksiannon vastaanottamisesta.

5.   Tarjouskilpailulla myyty alkoholi on käytettävä kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa ensimmäisestä siirrosta.

94 e artikla

Osallistumisvakuuden vapauttaminen

Edellä 94 artiklan 1 kohdassa säädetty vakuus vapautetaan viipymättä niiden tarjousten osalta, joita ei oteta käsiteltäviksi.”

b)

Korvataan IV alajakson 95 ja 96 artikla seuraavasti:

”95 artikla

Alkoholin julkista myyntiä koskeva säännös

1.   Voidakseen laatia alkoholin julkisen myynnin aloittamista koskevat asetukset komissio pyytää asianomaisilta jäsenvaltioilta selvitystä seuraavista seikoista:

a)

se alkoholimäärä ilmaistuna hehtolitroina 100 tilavuusprosentin alkoholia, joka voidaan myydä tarjouskilpailulla,

b)

kyseinen alkoholityyppi,

c)

alkoholierien laatu; vahvistetaan vähimmäisarvo ja enimmäisarvo tämän asetuksen 96 artiklan 4 kohdan d alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitetuille ominaispiirteille.

Kyseisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän pyynnön vastaanottamista seuraavien 12 päivän aikana sellaisten alkoholisammioiden tarkat sijainnit ja viitteet, jotka ovat vaadittujen laadun ominaispiirteiden mukaisia ja sisältävät vähintään tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun kokonaismäärän alkoholia.

2.   Kun jäsenvaltiot ovat antaneet 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedot, kyseistä sammioissa olevaa alkoholia ei voida siirtää ennen sitä koskevan siirtomääräyksen toimittamista.

Tämä kielto ei koske sellaista sammioissa olevaa alkoholia, jota ei tarkoiteta kyseisissä julkista myyntiä koskevissa ilmoituksissa tai jota ei eritellä tämän asetuksen 83–93 artiklassa tarkoitetussa komission päätöksessä.

Interventioelimet, jotka pitävät hallussaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa jäsenvaltioiden tiedonannossa ilmoitettua sammiossa olevaa alkoholia, voivat sitä koskevan siirtomääräyksen antamiseen asti erityisesti logistisista syistä korvata sen samantyyppisellä alkoholilla tai sekoittaa sitä muiden interventioelimelle toimitettujen alkoholien kanssa. Jäsenvaltioiden interventioelinten on ilmoitettava komissiolle alkoholin korvaamisesta.

96 artikla

Eriä koskevat edellytykset

1.   Alkoholi on myytävä erinä.

2.   Erän on koostuttava riittävän tasalaatuisesta alkoholimäärästä, joka voidaan jakaa useampiin sammioihin ja useampiin paikkoihin.

3.   Kukin erä on numeroitava. Erien numeroiden eteen on merkittävä tunnus ’EY’.

4.   Kukin erä on kuvailtava. Kuvauksen on sisällettävä ainakin seuraavat merkinnät:

a)

erän sijaintipaikka, mukaan luettuna kunkin alkoholia sisältävän sammion tunnistamisen mahdollistava viite, ja niiden sisältämä alkoholimäärä;

b)

alkoholin kokonaismäärä ilmaistuna hehtolitroina 100 tilavuusprosentin alkoholia; tämä määrä voi vaihdella yhden prosentin tarkkuudella eikä se saa olla yli 50 000 hehtolitraa;

c)

kunkin sammion vähimmäisalkoholipitoisuus, ilmaistuna tilavuusprosentteina;

d)

mahdollisuuksien mukaan erän laatu ilmoittaen seuraavien enimmäis- ja vähimmäisarvot:

i)

happoisuus etikkahappona ilmaistuna grammoina happoa hehtolitrassa 100 tilavuusprosentin alkoholia;

ii)

metanolipitoisuus ilmaistuna grammoina hehtolitrassa 100 tilavuusprosentin alkoholia;

e)

viittaus interventiotoimenpiteeseen, jonka vuoksi alkoholi on tuotettu; asetuksen (EY) N:o 1493/1999 kyseinen artikla on mainittava.”

2)

Korvataan 101 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Kun alkoholia myydään yksinomaan polttoainealan käyttöön kolmansissa maissa, alkoholin tosiasiallista käyttöä on valvottava siihen saakka, kun alkoholi sekoitetaan denaturointiaineen kanssa määrämaassa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

Kun alkoholi myydään käytettäväksi bioetanolina yhteisössä, käyttöä on valvottava siihen saakka, kun 93 a artiklassa tarkoitettu hyväksytty yritys vastaanottaa kyseisen alkoholin.

Ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kyseisen alkoholin on jäätävä sellaisen virallisen laitoksen valvontaan, joka takaa sen käytön polttoainealalla, sillä tuote kuuluu erityiseen verojärjestelmään, jossa määrätään tästä loppukäytöstä.”

3)

Korvataan 102 artikla seuraavasti:

”102 artikla

Valvontayrityksen käyttö

Edellä 92 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa osittaista tarjouskilpailua koskevassa ilmoituksessa voidaan määrätä riippumattoman kansainvälisen valvontayrityksen käyttämisestä tarjouskilpailun asianmukaisen suorittamisen ja erityisesti alkoholin aiotun lopullisen määräpaikan ja/tai käyttötarkoituksen tarkastamiseksi. Tästä aiheutuneista kuluista samoin kuin tämän asetuksen 99 artiklan mukaisesta määrityksestä ja valvonnasta aiheutuneista kuluista vastaa tarjouskilpailun voittaja.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  EYVL L 194, 31.7.2000, s. 45. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 923/2007 (EUVL L 201, 2.8.2007, s. 9).


6.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/23


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1434/2007,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2007,

tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskansiomekanismien tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 2074/2004 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen rengaskansiomekanismien tuonnilla Thaimaasta, riippumatta siitä, onko niitä hieman muutettu vai ei ja onko alkuperämaaksi ilmoitettu Thaimaa vai ei, sekä tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien hieman muutettujen rengaskansiomekanismien tuonnilla, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96) (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 3 ja 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   PYYNTÖ

(1)

Komissio on vastaanottanut perusasetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaisen pyynnön tutkia tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskansiomekanismien tuonnissa käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä.

(2)

Pyynnön jätti 22 päivänä lokakuuta 2007 Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, joka on tiettyjen rengaskansiomekanismien tuottaja yhteisössä.

B.   TUOTE

(3)

Tuote, jota mahdollinen kiertäminen koskee, on Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat tietyt rengaskansiomekanismit, jotka luokitellaan yleensä CN-koodiin ex 8305 10 00, jäljempänä ’tarkasteltavana oleva tuote’. Tätä asetusta sovelletaan tiettyihin rengaskansiomekanismeihin, jotka koostuvat kahdesta suorakaiteen muotoisesta teräslevystä tai-langasta, joihin on kiinnitetty ainakin neljä teräslangasta tehtyä puolirengasta ja joita teräskuori pitää yhdessä. Ne voidaan avata joko puolirenkaista vetämällä tai rengaskansiomekanismiin kiinnitetyn pienen teräksisen laukaisumekanismin avulla.

(4)

Tutkimuksen kohteena ovat Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat hieman muutetut tietyt rengaskansiomekanismit, jotka luokitellaan yleensä CN-koodiin ex 8305 10 00 (luokiteltu ennen tämän asetuksen voimaantuloa Taric-koodiin 8305100090), ja tietyt Thaimaasta tuotavat rengaskansiomekanismit, joita on joko hieman muutettu tai ei ole muutettu ja jotka yleensä luokitellaan CN-koodiin ex 8305 10 00 (luokiteltu ennen tämän asetuksen voimaantuloa Taric-koodeihin 8305100019, 8305100029 ja 8305100090), jäljempänä ’tutkimuksen kohteena olevat tuotteet’.

C.   VOIMASSA OLEVAT TOIMENPITEET

(5)

Voimassa olevat toimenpiteet, joita mahdollisesti kierretään, ovat neuvoston asetuksella (EY) N:o 2074/2004 (2) käyttöön otetut polkumyynnin vastaiset toimenpiteet, joiden soveltamisala on laajennettu koskemaan Vietnamista (3) ja Laosista (4) lähetetyn saman tuotteen tuontia.

D.   PERUSTELUT

(6)

Pyyntö sisältää riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskansiomekanismien tuontia koskevia polkumyyntitoimenpiteitä kierretään muuttamalla tarkasteltavana olevaa tuotetta hieman, jotta ne voidaan luokitella tullikoodeihin, jotka yleensä eivät ole toimenpiteiden kohteena, erityisesti CN-koodiin 8305 10 00 (luokiteltu ennen tämän asetuksen voimaantuloa Taric-koodiin 8305100090), ja että muutos ei muuta tarkasteltavana olevan tuotteen olennaisia ominaisuuksia. Esimerkkeinä tällaisista hieman muutetuista tuotelajeista ovat rengaskansiomekanismit, joissa on enemmän kuin kaksi suorakaiteen muotoista teräslevyä tai lankaa ja/tai viistottua levyä, ja rengaskansiomekanismit, joissa on kaksi teräslevyä, joiden kulmat on leikattu ja/tai lovettu niin, etteivät ne enää ole suorakaiteen muotoisia. Lisäksi pyynnössä esitetään riittävästi alustavaa näyttöä siitä, että tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskansiomekanismien tuonnissa käyttöön otettuja polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä kierretään kuljettamalla tarkasteltavana olevaa tuotetta hieman muutettuna (edellä kuvatulla tavalla) tai muuttamattomana Thaimaan kautta.

(7)

Esitetty näyttö on seuraava:

Pyynnössä osoitetaan, että Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta yhteisöön suuntautuvan vientikaupan rakenteessa on tapahtunut merkittävä muutos sen jälkeen, kun tarkasteltavana olevaa tuotetta koskevat toimenpiteet otettiin käyttöön, ja että kyseiselle muutokselle ei ole olemassa muuta perusteltua syytä kuin tullin käyttöönotto.

Tämä kaupan rakenteessa oleva muutos näyttää johtuvan Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tarkasteltavana olevan tuotteen muuttamisesta hieman ja kuljettamisesta Thaimaan kautta, riippumatta siitä, onko sitä hieman muutettu vai ei.

Pyynnössä esitetään myös riittävä alustava näyttö siitä, että tarkasteltavana olevan tuotteen tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden korjaavat vaikutukset kumoutuvat sekä määrien että hintojen osalta. Määrältään huomattavan suuri tutkimuksen kohteena olevien tuotteiden tuonti näyttää korvanneen tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin. Lisäksi on riittävästi näyttöä siitä, että tämä tuonnin kasvu on tapahtunut hinnoilla, jotka alittavat selvästi nyt voimassa oleviin toimenpiteisiin johtaneessa tutkimuksessa määritetyn vahinkoa aiheuttamattoman hinnan.

Pyynnössä esitetään myös riittävä alustava näyttö siitä, että tutkimuksen kohteena olevia tuotteita myydään polkumyyntihinnoin verrattuna tarkasteltavana olevalle tuotteelle aikaisemmin vahvistettuun normaaliarvoon.

Jos tutkimuksessa havaitaan muuta kuin edellä kuvattua perusasetuksen 13 artiklassa tarkoitettua toimenpiteiden kiertämistä, tutkimus voi koskea myös kyseisiä kiertämiskäytäntöjä.

E.   MENETTELY

(8)

Edellä esitetyn perusteella komissio katsoo, että näyttöä on riittävästi perusasetuksen 13 artiklan mukaisen tutkimuksen panemiseksi vireille ja Thaimaasta tulevien rengaskansiomekanismien tuonnin, siitä riippumatta, onko niitä hieman muutettu vai ei ja onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Thaimaa vai ei, sekä Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen hieman muutettujen rengaskansiomekanismien tuonnin saattamiseksi kirjaamisvelvoitteen alaiseksi perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

a)

Kyselylomakkeet

Saadakseen tutkimuksensa kannalta välttämättöminä pitämänsä tiedot komissio lähettää kyselylomakkeen Thaimaassa toimiville viejille/tuottajille ja niiden järjestöille, Kiinan kansantasavallassa toimiville viejille/tuottajille ja niiden järjestöille, niille yhteisön tuojille ja niiden järjestöille, jotka toimivat yhteistyössä voimassa olevien toimenpiteiden käyttöönottoon johtaneessa tutkimuksessa, sekä Kiinan kansantasavallan ja Thaimaan viranomaisille. Tietoja voidaan tarvittaessa pyytää myös yhteisön tuotannonalalta.

Kaikkien asianomaisten osapuolten olisi joka tapauksessa mahdollisimman pian ja viimeistään tämän asetuksen 3 artiklassa vahvistetussa määräajassa tiedusteltava komissiolta, onko ne mainittu pyynnössä, ja pyydettävä kyselylomake tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa vahvistetussa määräajassa, koska 3 artiklan 2 kohdassa vahvistettua määräaikaa sovelletaan kaikkiin asianomaisiin osapuoliin.

Kiinan kansantasavallan ja Thaimaan viranomaisille ilmoitetaan tutkimuksen vireillepanosta.

b)

Tietojen kerääminen ja osapuolten kuuleminen

Asianomaisia osapuolia pyydetään esittämään näkökantansa kirjallisesti ja toimittamaan asiaa tukevaa näyttöä. Komissio voi lisäksi kuulla asianomaisia osapuolia, jos ne pyytävät sitä kirjallisesti ja osoittavat, että niiden kuulemiseen on erityisiä syitä.

c)

Vapautus tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä

Tutkimuksen kohteena olevien tuotteiden tuonti voidaan vapauttaa kirjaamisvelvoitteesta tai siihen sovellettavista toimenpiteistä perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti silloin, kun tuontiin ei liity toimenpiteiden kiertämistä.

Koska toimenpiteiden mahdollinen kiertäminen tapahtuu yhteisön ulkopuolella, voidaan perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan mukaisesti myöntää vapautus sellaisille tutkimuksen kohteena olevan tuotteen tuottajille, jotka voivat osoittaa, etteivät ne ole etuyhteydessä yhteenkään toimenpiteiden kohteena olevaan tuottajaan, ja joiden osalta todetaan, etteivät ne ole osallisina perusasetuksen 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa määritellyissä kiertämiskäytännöissä. Tuottajien, jotka haluavat vapautuksen, olisi esitettävä asiaa koskeva pyyntö ja siihen liittyvä näyttö tämän asetuksen 3 artiklan 3 kohdassa asetetussa määräajassa.

F.   KIRJAAMINEN

(9)

Tutkimuksen kohteena olevien tuotteiden tuonti on perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti määrättävä kirjattavaksi sen varmistamiseksi, että tuoduista rengaskansiomekanismeista voidaan kantaa asianmukainen polkumyyntitulli takautuvasti kyseisen tuonnin kirjaamisen aloittamispäivästä lukien, jos tutkimuksessa todetaan toimenpiteitä kierretyn.

G.   MÄÄRÄAJAT

(10)

Moitteettoman hallinnon varmistamiseksi olisi asetettava määräajat, joiden kuluessa

asianomaiset osapuolet voivat ilmoittautua komissiolle, esittää näkökantansa kirjallisesti sekä palauttaa täytetyn kyselylomakkeen tai toimittaa muita tutkimuksessa huomioon otettavia tietoja,

Kiinan kansantasavallassa ja Thaimaassa toimivat tuottajat voivat pyytää vapautusta tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä,

asianomaiset osapuolet voivat esittää kirjallisen pyynnön saada tulla komission kuulemiksi.

Huomiota pyydetään kiinnittämään siihen, että useimpien perusasetuksessa säädettyjen menettelyjä koskevien oikeuksien käyttö edellyttää osapuolten ilmoittautumista tämän asetuksen 3 artiklassa mainitussa määräajassa.

H.   YHTEISTYÖSTÄ KIELTÄYTYMINEN

(11)

Jos asianomainen osapuoli kieltäytyy antamasta tai ei toimita tarvittavia tietoja määräajassa tai jos se merkittävällä tavalla vaikeuttaa tutkimusta, päätelmät, jotka voivat olla joko myönteisiä vai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti.

(12)

Jos todetaan, että asianomainen osapuoli on toimittanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, näitä tietoja ei oteta huomioon ja niiden sijasta voidaan käyttää käytettävissä olevia tietoja. Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja tästä johtuen päätelmät tehdään käytettävissä olevien tietojen perusteella perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti, lopputulos voi olla kyseisen osapuolen kannalta epäedullisempi kuin siinä tapauksessa, että se olisi toiminut yhteistyössä.

I.   HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

(13)

Tässä tutkimuksessa kerättyjä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (5) mukaisesti.

J.   KUULEMISMENETTELYSTÄ VASTAAVA NEUVONANTAJA

(14)

Jos puolustautumisoikeuksien käytössä ilmenee vaikeuksia, asianomainen osapuoli voi ottaa yhteyttä kuulemismenettelystä vastaavaan kauppapolitiikan pääosaston neuvonantajaan. Neuvonantaja on asianomaisten osapuolten ja komission yksiköiden välinen yhteyshenkilö ja toimii tarvittaessa sovittelijana menettelytapakysymyksissä, jotka vaikuttavat osapuolten etuihin kyseisessä tutkimuksessa; tällaisia kysymyksiä ovat lähinnä oikeus tutustua asiakirjoihin, salassapito, määräaikojen pidentäminen ja kirjallisten ja/tai suullisten näkökantojen käsittely. Tarkempia yhteys- ja lisätietoja on kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan verkkosivuilla kauppapolitiikan pääosaston osoitteessa (http://ec.europa.eu/trade),

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Pannaan vireille asetuksen (EY) N:o 384/96 13 artiklan 3 kohdan mukainen tutkimus sen määrittämiseksi, kierretäänkö asetuksella (EY) N:o 2074/2004 käyttöön otettuja toimenpiteitä tuomalla tiettyjä CN-koodiin ex 8305 10 00 (Taric-koodit 8305100012, 8305100022 ja 8305100032) luokiteltuja rengaskansiomekanismeja (jotka koostuvat kahdesta suorakaiteen muotoisesta teräslevystä tai langasta, joihin on kiinnitetty ainakin neljä teräslangasta tehtyä puolirengasta ja joita pitää yhdessä teräskuori ja jotka voidaan avata joko vetämällä puolirenkaista tai rengaskirjamekanismiin kiinnitetyn pienen teräksisen laukaisumekanismin avulla) yhteisöön Thaimaasta riippumatta siitä, onko niitä hieman muutettu vai ei ja onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Thaimaa vai ei, sekä tiettyjä CN-koodiin ex 8305 10 00 (Taric-koodit 8305100032 ja 8305100039) luokiteltuja Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia hieman muutettuja rengaskansiomekanismeja.

2 artikla

Tulliviranomaiset velvoitetaan asetuksen (EY) N:o 384/96 13 artiklan 3 kohdan ja 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet i) kaikkien muiden kuin asetuksen (EY) N:o 2074/2004 1 artiklassa yksilöityjen CN-koodiin ex 8305 10 00 (Taric-koodit 8305100032 ja 8305100039) luokiteltujen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskansiomekanismien ja ii) kaikkien CN-koodiin ex 8305 10 00 (Taric-koodit 8305100012, 8305100022 ja 8305100032) luokiteltujen Thaimaasta tuotavien rengaskansiomekanismien, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Thaimaa vai ei, tuonnin kirjaamiseksi.

Tuonnin kirjaamisvelvoite päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Komissio voi velvoittaa tulliviranomaiset asetuksella lopettamaan sellaisten yhteisöön tuotavien tuotteiden tuonnin kirjaamisen, joiden valmistajat ovat hakeneet vapautusta kirjaamisvelvoitteesta eivätkä todistetusti kierrä polkumyyntitulleja.

3 artikla

1.   Kyselylomakkeet on pyydettävä komissiolta 15 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Jotta asianomaisten osapuolten huomautukset voitaisiin ottaa tutkimuksessa huomioon, niiden on ilmoittauduttava komissiolle, esitettävä näkökantansa kirjallisesti ja toimitettava täytetyt kyselylomakkeet tai muut tiedot 40 päivän kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ellei toisin ilmoiteta.

3.   Kiinan kansantasavallassa ja Thaimaassa toimivien tuottajien, jotka pyytävät vapautusta tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä, on toimitettava asiaa koskeva pyyntö ja siihen liittyvä näyttö samassa 40 päivän määräajassa.

4.   Asianomaiset osapuolet voivat myös pyytää saada tulla komission kuulemiksi samassa 40 päivän määräajassa.

5.   Kaikki asiaan liittyvät tiedot, kuulemista tai kyselylomaketta koskevat pyynnöt sekä tuonnin kirjaamisvelvoitteesta tai toimenpiteistä vapauttamista koskevat pyynnöt on toimitettava kirjallisina (ei sähköisessä muodossa, ellei toisin mainita), ja niissä on oltava asianomaisen osapuolen nimi, osoite, sähköpostiosoite sekä puhelin- ja faksinumero. Kaikki asianomaisten osapuolten luottamuksellisina toimittamat kirjalliset huomautukset, mukaan luettuina tässä asetuksessa pyydetyt tiedot, kyselyvastaukset ja kirjeenvaihto, on varustettava merkinnällä ”Limited” (6), ja niihin on liitettävä perusasetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei-luottamuksellinen toisinto, joka on varustettava merkinnällä ”For inspection by interested parties” (asianomaisten tarkasteltavaksi).

Komission yhteystiedot:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Faksi (+32-2) 295 65 05.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Peter MANDELSON

Komission jäsen


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUVL L 359, 4.12.2004, s. 11.

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1208/2004 (EUVL L 232, 1.7.2004, s. 1).

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 33/2006 (EUVL L 7, 12.1.2006, s. 1).

(5)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Tämä tarkoittaa asiakirjan olevan tarkoitettu ainoastaan sisäiseen käyttöön. Se on suojattu Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) 4 artiklan nojalla. Se on perusasetuksen 19 artiklassa ja vuoden 1994 GATT-sopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn WTO-sopimuksen (polkumyynnin vastainen sopimus) 6 artiklassa tarkoitettu luottamuksellinen asiakirja.


6.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/27


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1435/2007,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2007,

Saksan lipun alla purjehtivien alusten silakan kalastuksen aloittamisesta uudelleen Itämeren osa-alueilla 25–27, 28.2, 29 ja 32

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 11 päivänä joulukuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1941/2006 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2007.

(2)

Saksa ilmoitti komissiolle 19 päivänä huhtikuuta 2007 asetuksen (ETY) N:o 2847/93 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti lopettavansa 20 päivästä huhtikuuta 2007 alkaen alustensa silakan kalastamisen ICES-alueen III d vesillä Itämeren osa-alueilla 25–27, 28.2, 29 ja 32.

(3)

Komissio antoi 16 päivänä toukokuuta 2007 asetuksen (ETY) N:o 2847/93 21 artiklan 3 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 2371/2002 26 artiklan 4 kohdan mukaisesti asetuksen (EY) N:o 546/2007 (4), jolla kielletään Saksan lipun alla purjehtivilta tai Saksassa rekisteröidyiltä aluksilta silakan kalastus ICES-alueen III d vesillä Itämeren osa-alueilla 25–27, 28.2, 29 ja 32 samasta päivästä alkaen.

(4)

Komission Saksan viranomaisilta saamien tietojen mukaan tietty määrä silakkaa on edelleen käytettävissä Saksan kiintiössä Itämeren osa-alueilla 25–27, 28.2, 29 ja 32. Tästä syystä sallitaan Saksan lipun alla purjehtiville tai Saksassa rekisteröidyille aluksille silakan kalastus tällä alueella.

(5)

Jotta kyseinen määrä silakkaa voitaisiin pyytää ennen kuluvan vuoden loppua, luvan olisi tultava voimaan 19 päivänä marraskuuta 2007.

(6)

Sen vuoksi komission asetus (EY) N:o 546/2007 olisi kumottava 19 päivästä marraskuuta 2007,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 546/2007.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 19 päivästä marraskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Fokion FOTIADIS

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 865/2007 (EUVL L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1967/2006 (EUVL L 409, 30.12.2006, s. 11); oikaistu EUVL L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  EUVL L 15, 20.1.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 898/2007 (EUVL L 196, 28.7.2007, s. 22).

(4)  EUVL L 129, 17.5.2007, s. 23.


LIITE

Nro

83 – Kalastuksen aloittaminen uudelleen

Jäsenvaltio

Saksa

Kanta

HER/3D-R31

Laji

Silakka (Clupea harengus)

Alue

Itämeren osa-alueet 25–27, 28.2, 29 ja 32

Päivämäärä

19.11.2007


6.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/29


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1436/2007,

annettu 5 päivänä joulukuuta 2007,

Viron lipun alla purjehtivien alusten punasimpun kalastuksen kieltämisestä EY:n ja kansainvälisillä vesillä ICES-alueella V sekä kansainvälisillä vesillä ICES-alueilla XII ja XIV

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 21 päivänä joulukuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 41/2007 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2007.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai siinä maassa rekisteröityjen alusten kyseisen kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2007 kiintiön.

(3)

Tämän vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus, sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaaminen ja purkaminen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion kalastuskiintiö vuodeksi 2007 kyseisessä liitteessä tarkoitetulle kannalle katsotaan kokonaan käytetyksi liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta aluksilta tai kyseissä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta mainitussa liitteessä tarkoitetun kannan kalastus mainitussa liitteessä vahvistetusta päivästä alkaen. Kielletään aluksilta tuon päivämäärän jälkeen pyydetyn kannan hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaaminen ja purkaminen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Fokion FOTIADIS

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 865/2007 (EUVL L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1967/2006 (EUVL L 409, 30.12.2006, s. 11); oikaistu EUVL L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  EUVL L 15, 20.1.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 898/2007 (EUVL L 196, 28.7.2007, s. 22).


LIITE

Nro

82

Jäsenvaltio

Viro

Kanta

RED/51214.

Laji

Punasimput (Sebastes spp.)

Alue

EY:n ja kansainväliset vedet alueella V; kansainväliset vedet alueilla XII ja XIV

Päivämäärä

12.11.2007


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi

6.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/31


NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN EUROOPAN YHTEISÖN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä marraskuuta 2007,

määräajan vahvistamisesta yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston (EKR) varojen sitomiselle tehdyn päätöksen 2005/446/EY muuttamisesta

(2007/792/EY)

NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEET EUROOPAN YHTEISÖJEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJAT, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen, Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitetun (1) ja Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2005 tarkistetun (2) kumppanuussopimuksen, jäljempänä’AKT–EY-kumppanuussopimus’,

ottavat huomioon merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön 27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY (3), jäljempänä ’päätös merentakaisten alueiden assosiaatiosta’, ja erityisesti sen 33 a artiklan,

ottavat huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen AKT–EY-kumppanuussopimuksen rahoituspöytäkirjan mukaisesta yhteisön tukien rahoituksesta ja hoidosta (4), jäljempänä ’yhdeksättä EKR:a koskeva sisäinen sopimus’, ja erityisesti sen 2 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäisen sopimuksen vuosia 2008–2013 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan yhteisön avun rahoituksesta AKT–EY-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille (5), jäljempänä ’kymmenettä EKR:a koskeva sisäinen sopimus’,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 30 päivänä toukokuuta 2005 tekemässä päätöksessä 2005/446/EY (6) asetetaan 31 päivä joulukuuta 2007 määräajaksi, jonka jälkeen ei enää voida sitoa komission hallinnoimia yhdeksännen Euroopan kehitysrahaston, jäljempänä ’EKR’, varoja, Euroopan investointipankin, jäljempänä ’EIP’, hallinnoimia korkotukia eikä näistä määrärahoista kertyviä korkotuloja.

(2)

AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä I b (7) (monivuotinen rahoituskehys ajanjaksolle 2008–2013) olevassa 4 kohdassa määrätään edellä mainittuun yleissääntöön tehtävästä poikkeuksesta, joka koskee yhdeksättä EKR:a edeltäviin EKR:ihin kuuluvasta maatalouden perustuotteiden vientitulojen vakauttamisjärjestelmästä (Stabex) käyttämättä jääneitä ja siitä 31 päivän joulukuuta 2007 jälkeen vapautuvia varoja sekä investointikehyksen rahoitukseen tarkoitetuista varoista käyttämättä jääneitä varoja ja palautuksia, lukuun ottamatta niihin liittyviä korkotukia.

(3)

Mainitussa kohdassa määrätään lisäksi, että varoja voidaan sitoa 31 päivän joulukuuta 2007 jälkeen EU:n hallinnon työskentelykyvyn varmistamiseksi ja sellaisten juoksevien menojen kattamiseksi, joilla hankkeita pidetään käynnissä, kunnes kymmenes EKR tulee voimaan.

(4)

Kymmenennen EKR:n voimaantulo voi viivästyä siten, että se tapahtuu vasta 1 päivän tammikuuta 2008 jälkeen.

(5)

Päätös 2005/446/EY ja AKT–EY-kumppanuussopimuksen liitteessä I b oleva 4 kohta olisi sovitettava yhteen.

(6)

Ylivoimaisen esteen vuoksi niiden hankkeiden ja ohjelmien perustaminen, joita rahoitetaan väliarviointiin perustuvasta uudelleen kohdentamisesta 16 päivänä elokuuta 2007 tehdyn komission päätöksen K(2007) 3856 jälkeen yhdeksännestä EKR:sta käytettävissä olevista määrärahoista, on viivästynyt kuudella kuukaudella Tyynenmeren alueella Ranskan niiden merentakaisten maiden ja alueiden, jäljempänä ’MMA’, osalta, joihin sovelletaan perustamissopimuksen neljännen osan määräyksiä,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Korvataan päätöksen 2005/446/EY 1 ja 2 artikla seuraavasti:

”1 artikla

1.   Päivämääräksi, jonka jälkeen komission hallinnoimia yhdeksännen EKR:n varoja ei enää sidota, vahvistetaan 31 päivä joulukuuta 2007, lukuun ottamatta yhdeksättä EKR:a edeltäviin EKR:ihin kuuluvasta maatalouden perustuotteiden vientitulojen vakauttamisjärjestelmästä (Stabex) käyttämättä jääneitä ja vapautuvia varoja sekä määriä, jotka ovat jääneet käyttämättä Tyynenmeren alueella sijaitsevia Ranskan MMA:ita koskevissa yhtenäisissä ohjelma-asiakirjoissa mainittujen aloitteiden rahoittamiseen yhdeksännestä EKR:sta myönnetyistä varoista. Tätä päivämäärää voidaan tarvittaessa tarkistaa.

2.   Yhdeksättä EKR:a edeltäviin EKR:ihin kuuluvasta maatalouden perustuotteiden vientitulojen vakauttamisjärjestelmästä (Stabex) käyttämättä jääneet varat ja siitä 31 päivän joulukuuta 2007 jälkeen vapautuvat varat siirretään kymmenenteen EKR:oon ja osoitetaan asianomaisten AKT-maiden ja MMA:iden maa- ja alueohjelmiin. Päivämääräksi, jonka jälkeen ei enää voida sitoa komission hallinnoimia yhdeksännen EKR:n varoja, joilla rahoitetaan Tyynenmeren alueella sijaitsevien Ranskan MMA:iden yhtenäisissä ohjelma-asiakirjoissa mainittuja aloitteita, vahvistetaan 30 päivä kesäkuuta 2008.

3.   Jos kymmenes EKR tulee voimaan 31 päivän joulukuuta 2007 jälkeen, yhdeksännestä EKR:sta tai sitä aikaisemmista EKR:ista käyttämättä jääneet varat sekä näistä EKR:ista rahoitetuista hankkeista vapautuneet varat voidaan sitoa 31 päivän joulukuuta 2007 ja kymmenennen EKR:n voimaantulon välisellä ajanjaksolla, ja niitä voidaan tällöin käyttää ainoastaan EU:n hallinnon toiminnan varmistamiseen ja käynnissä olevien hankkeiden juoksevien kustannusten kattamiseen siihen saakka, kun kymmenes EKR tulee voimaan.

4.   EKR:n määrärahoista kertyvät korkotulot käytetään yhdeksännen EKR:n varojen täytäntöönpanoon liittyviin kuluihin yhdeksättä EKR:a koskevan sisäisen sopimuksen 9 artiklan mukaisesti siihen asti, kunnes kymmenes EKR tulee voimaan, minkä jälkeen ne varataan EKR:n tukimenoihin kymmenettä EKR:a koskevan sisäisen sopimuksen 6 artiklan mukaisesti.

2 artikla

1.   Päivämääräksi, jonka jälkeen ei enää voida sitoa Euroopan investointipankin, jäljempänä ’EIP’, hallinnoimia korkotukia, joita käytetään varojen tarjoamiseksi investointikehyksestä edullisin ehdoin, vahvistetaan 31 päivä joulukuuta 2007 tai kymmenennen EKR:n voimaantulopäivä sen mukaan kumpi päivämääristä on myöhäisempi. Tätä päivämäärää voidaan tarvittaessa tarkistaa.

2.   EIP:n hallinnoiman investointikehyksen rahoitukseen osoitetuista varoista käyttämättä jääneet varat ja palautukset siirretään niihin liittyviä korkotukia lukuun ottamatta kymmenenteen EKR:oon ja säilytetään investointikehyksen käytössä.”

Tehty Brysselissä 26 päivänä marraskuuta 2007.

Jäsenvaltioiden hallitusten puolesta

Puheenjohtaja

J. SILVA


(1)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 27.

(3)  EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/249/EY (EUVL L 109, 26.4.2007, s. 33).

(4)  EYVL L 317, 15.12.2000, s. 355.

(5)  EUVL L 247, 9.9.2006, s. 32.

(6)  EUVL L 156, 18.6.2005, s. 19.

(7)  Liite 1 b sellaisena kuin se sisältyy AKT–EY-ministerineuvoston päätöksen N:o 1/2006 (EUVL L 247, 9.9.2006, s. 22) liitteeseen.


Komissio

6.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/33


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä marraskuuta 2007,

päätöksellä 2007/602/EY perustetun kansanterveyden ja kuluttajasuojan alan sidosryhmien neuvotteluryhmän jäsenten nimittämisestä

(2007/793/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sidosryhmien neuvotteluryhmän perustamisesta kansanterveyden ja kuluttajasuojan alalla 5 päivänä syyskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/602/EY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksellä 2007/602/EY perustettiin kansanterveyden ja kuluttajasuojan alan sidosryhmien neuvotteluryhmä 10 päivästä lokakuuta 2007 lukien neuvomaan komissiota, jotta löydetään parhaat toimintatavat kuulemismenettelyissä, ja auttamaan komissiota mitoittamaan edellä mainittujen alojen sidosryhmien osallistumisen muodot niiden tarpeiden mukaisiksi.

(2)

Päätöksen 2007/602/EY 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti komissio nimittää ryhmän jäsenet sellaisten asiantuntijoiden joukosta, joilla on kokemusta mainitun päätöksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta aloilta ja jotka ovat vastanneet kiinnostuksenilmaisupyyntöön.

(3)

Kiinnostuksenilmaisupyyntö julkaistiin 12 päivänä kesäkuuta 2007, ja sen voimassaolo päättyi 27 päivänä heinäkuuta 2007. Vastauksia saatiin 127.

(4)

Kiinnostuksenilmaisupyyntöön saatujen vastausten joukosta on valittu 19 asiantuntijaa. Tämä ryhmä edustaa tasapuolisesti terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston eri politiikan aloihin liittyviä sidosryhmiä. Jäsenet nimitetään siten, että varmistetaan mahdollisimman korkea pätevyystaso, alan laaja asiantuntemus ja samalla mahdollisimman laaja maantieteellinen jakauma yhteisössä sekä tasapainoinen sukupuolijakauma.

(5)

Komissio vahvistaa myöhemmässä päätöksessä sen, mitkä jäsenet nimitetään nelivuotiskaudeksi ja mitkä jäsenet kaksivuotiskaudeksi päätöksen 2007/602/EY 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Komissio nimittää sidosryhmien neuvotteluryhmän jäseniksi seuraavat henkilöt:

 

BAX Willemien

 

BERTELETTI KEMP Florence

 

CZIMBALMOS Ágnes

 

DAVCHEVA Yanka

 

DI PUPPO Roshan

 

FEDERSPIEL Benedicte

 

FELLER Roxane

 

GALLANI Barbara

 

GOUVEIA Rodrigo

 

JONNAERT Erik

 

KETTLITZ Beate

 

KNABE Agnese

 

MACCHIA BANGSGAARD Flaminia

 

PELLEGRINO Patrice

 

ORTEGA PECINA David Miguel

 

RAWLING Ruth

 

ROSS Melody

 

SHEPPARD Philip

 

TIDDENS-ENGWIRDA Lisette

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 29 päivänä marraskuuta 2007.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 234, 6.9.2007, s. 13.


6.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/35


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä marraskuuta 2007,

uudesta määräajasta, johon mennessä on jätettävä tiettyjä direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman puitteissa tutkittavia aineita koskeva asiakirja-aineisto

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5751)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/794/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta ja asetuksen (EY) N:o 1896/2000 muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2032/2003 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 2032/2003 vahvistetaan luettelo tehoaineista, jotka on arvioitava sen selvittämiseksi, olisiko ne mahdollisesti lisättävä direktiivin 98/8/EY liitteeseen I, I A tai I B.

(2)

Tässä luettelossa on useita aineiden ja tuotetyyppien yhdistelmiä, joiden tarkasteluun ilmoitetut osallistujat ovat kaikki vetäytyneet pois tai joista niiden arviointiin määrätty esittelijäjäsenvaltio ei ollut vastaanottanut mitään asiakirja-aineistoa asetuksen (EY) N:o 2032/2003 liitteissä V ja VIII vahvistettuun määräaikaan mennessä.

(3)

Komissio tiedotti asiasta jäsenvaltioille asetuksen (EY) N:o 2032/2003 8 artiklan 3 ja 4 kohdan sekä 9 artiklan 5 kohdan nojalla. Tämä tieto myös julkistettiin sähköisesti 14 päivänä kesäkuuta 2006.

(4)

Kolmen kuukauden kuluessa kyseisen tiedon julkistamisesta muutamat yritykset ilmoittivat haluavansa osallistua joidenkin kyseisten aineiden ja tuotetyyppien yhdistelmien tarkasteluun asetuksen (EY) N:o 2032/2003 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(5)

Sen vuoksi olisi vahvistettava uusi määräaika, johon mennessä näitä aine-tuotetyyppiyhdistelmiä koskevat asiakirja-aineistot on toimitettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat biosidituotteita käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaisia,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Uusi määräaika liitteessä mainittuja aineita ja tuotetyyppejä koskevien asiakirja-aineistojen toimittamiselle on 30 päivä huhtikuuta 2008.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 307, 24.11.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1849/2006 (EUVL L 355, 15.12.2006, s. 63).


LIITE

AINEET JA TUOTETYYPIT, JOITA KOSKEVAN AINEISTON TOIMITTAMISEN UUSI MÄÄRÄAIKA ON 30 PÄIVÄ HUHTIKUUTA 2008

Nimi

EY-nro

CAS-nro

Tuotetyyppi

Linalo-oli

201-134-4

78-70-6

19

Geranioli

203-377-1

106-24-1

18

Geranioli

203-377-1

106-24-1

19

Propoksuuri

204-043-8

114-26-1

18

Fenitrotioni

204-524-2

122-14-5

18

Hiilidioksidi

204-696-9

124-38-9

19

Metyyliantranilaatti

205-132-4

134-20-3

19

Diatsinoni

206-373-8

333-41-5

18

Okt-1-en-3-oli

222-226-0

3391-86-4

19

Pyretriinit ja pyretroidit

232-319-8

8003-34-7

19

S-[(6-kloori-2-okso-oksatsoli[4,5-b]pyridin-3(2H)-yyli)metyyli]-O,O-dimetyylitiofosfaatti/atsametifossi

252-626-0

35575-96-3

18

5,5-dimetyyliperhydropyrimidin-2-oni-α-(4-trifluorimetyylistyryyli)-α-(4-trifluorimetyyli)kinnamylideenihydratsoni/hydrametyylinoni

405-090-9

67485-29-4

18