ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 310

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
28. marraskuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1387/2007, annettu 27 päivänä marraskuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1388/2007, annettu 27 päivänä marraskuuta 2007, kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1786/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 382/2005 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1389/2007, annettu 26 päivänä marraskuuta 2007, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 89. kerran

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1390/2007, annettu 27 päivänä marraskuuta 2007, Saksan lipun alla purjehtivien alusten keisarihummerin kalastuksen kieltämisestä ICES-alueella III a ja EY:n vesillä alueilla III b, III c ja III d

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1391/2007, annettu 27 päivänä marraskuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 1267/2007 soveltamista koskevista erityisistä toimenpiteistä sianliha-alalla

10

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2007/68/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY liitteen III a muuttamisesta tiettyjen elintarvikkeiden ainesosien osalta ( 1 )

11

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/766/EY

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä marraskuuta 2007, luettelon laatimisesta niistä alueista, joille voidaan myöntää rahoitusta liittymistä valmistelevan tukivälineen rajatylittävän yhteistyön osa-alueella rajatylittävään yhteistyöhön jäsenvaltioiden ja edunsaajamaiden välillä vuosina 2007–2013

15

 

 

2007/767/EY

 

*

Komission päätös, tehty 15 päivänä marraskuuta 2007, neuvoston päätöksessä 2001/822/EY vahvistetuista alkuperäsäännöistä poikkeamisesta Falklandinsaarilta tuotavien tiettyjen kalastustuotteiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5393)

19

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1380/2007, annettu 26 päivänä marraskuuta 2007, endo-1,4-beeta-ksylanaasivalmisteen (Natugrain Wheat TS) hyväksymisestä rehun lisäaineena (EUVL L 309, 27.12.2007)

22

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

28.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 310/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1387/2007,

annettu 27 päivänä marraskuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä marraskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 756/2007 (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 41).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 27 päivänä marraskuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

62,6

TR

75,6

ZZ

69,1

0707 00 05

JO

196,3

MA

51,7

TR

75,9

ZZ

108,0

0709 90 70

MA

50,3

TR

116,7

ZZ

83,5

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

64,6

ZZ

64,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

62,8

HR

26,3

IL

68,7

TR

73,1

ZZ

57,7

0805 50 10

AR

72,2

EG

78,2

TR

89,5

ZA

59,3

ZZ

74,8

0808 10 80

AR

87,7

CA

86,9

CL

86,0

CN

71,0

MK

30,6

US

97,2

ZA

78,3

ZZ

76,8

0808 20 50

AR

48,6

CN

47,4

TR

145,7

US

109,4

ZZ

87,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


28.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 310/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1388/2007,

annettu 27 päivänä marraskuuta 2007,

kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1786/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 382/2005 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1786/2003 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (2) ja erityisesti sen 71 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteistä maatalouspolitiikkaa on tarpeen yksinkertaistaa mahdollisuuksien mukaan lainsäädäntöön tutustumisen helpottamiseksi sekä toimijoiden ja hallinnon hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi.

(2)

Asetuksella (EY) N:o 1786/2003 myönnetään yhtenäistä tukea kaikille sen 1 artiklassa tarkoitetuille tukikelpoisille tuotteille riippumatta niiden erityisominaisuuksista tai valmistusmenetelmistä. Tästä syystä dehydratoidun kuivarehun valmistusmenetelmiä koskevat tietyt edellytykset, joiden tavoitteena oli helpottaa aurinkokuivatun ja dehydratoidun rehun erottelua, eivät ole enää tarpeen. Tämän muutoksen pitäisi myös mahdollistaa kauppatapojen kehitys ja helpottaa tehokkaampien ja ympäristöä säästävämpien valmistusmenetelmien kehittämistä. Samaan aikaan olisi täsmennettävä, että jalostusyrityksiä hyväksyttäessä edellytetään edelleen, että ne pystyvät tuottamaan asetuksen (EY) N:o 1786/2003 9 artiklan edellytysten mukaista kuivattua rehua.

(3)

Samasta syystä komission asetuksen (EY) N:o 382/2005 (3) 8 artiklassa vahvistetut rehujen valmistusta koskevat velvoitteet eivät ole enää tarpeen. Tämän pitäisi vähentää hallinnollisia ja valvontaan liittyviä kustannuksia.

(4)

Jalostusyrityksiä koskevien paikalla tehtävien tarkastusten tehostamiseksi olisi täsmennettävä, että tietyt tiedot on annettava toimivaltaisten viranomaisten käyttöön ja että tarkastuskertomuksissa on otettava huomioon tutkitut asiakirjat.

(5)

Dehydratoidun rehun tuotannossa käytetyn energian kulutusta koskevassa selvityksessä olevien tietojen täydentämiseksi selvitykseen olisi lisättävä eräs lisäparametri.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 382/2005 olisi muutettava.

(7)

Koska markkinointivuosi 2007/2008 on jo alkanut ja jotta alan toimijoita ei kohdeltaisi eri tavoin sen mukaan, milloin hakemus on jätetty, tätä asetusta olisi sovellettava vasta markkinointivuodesta 2008/2009 alkaen.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan ja suorien maksujen hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 382/2005 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’kuivatulla rehulla’ asetuksen (EY) N:o 1786/2003 1 artiklassa tarkoitettuja tuotteita;

2)

’muilla vastaavilla rehutuotteilla’ kaikkia CN-koodiin 1214 90 90 kuuluvia nurmirehutuotteita, jotka on keinotekoisesti lämpökuivattu, ja erityisesti seuraavia tuotteita:

nurmipalkokasvit,

nurmiheinät,

asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä IX olevassa I kohdassa tarkoitetut vihreänä korjatut kokonaiset tuleentumattomat viljakasvit;

3)

’jalostusyrityksellä’ asetuksen (EY) N:o 1786/2003 7 artiklassa tarkoitettua kuivattua rehua jalostavaa yritystä, jonka jäsenvaltio, jossa yritys toimii, on asianmukaisesti hyväksynyt;

4)

’kuivattavan ja/tai jauhettavan rehun ostajalla’ asetuksen (EY) N:o 1786/2003 10 artiklan c alakohdan iii alakohdassa tarkoitettua luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka jäsenvaltio, jossa henkilö toimii, on asianmukaisesti hyväksynyt ja joka ostaa tuottajilta tuorerehua sen toimittamiseksi jalostusyrityksille;

5)

’erällä’ yhdellä kertaa jalostusyrityksestä toimitettua määritettyä rehun määrää, joka on koostumuksensa, kosteuspitoisuutensa ja valkuaisainepitoisuutensa osalta laadultaan yhtenäistä;

6)

’seoksella’ eläinten ruokintaan tarkoitettua tuotetta, joka sisältää jalostusyrityksessä kuivattua ja/tai jauhettua rehua ja muita lisättyjä aineita.

”Lisätyt aineet” ovat erityyppisiä tuotteita kuin kuivattu rehu, mukaan luettuina sidonta-aineet ja paakkuuntumisenestoaineet, tai samantyyppisiä mutta muualla kuivattuja ja/tai jauhettuja tuotteita.

Kuivattua rehua, joka sisältää lisättyjä aineita enintään 3 prosenttia lopputuotteen kokonaispainosta, ei voida kuitenkaan pitää seoksena, jos rehuun lisättyjen aineiden typen kokonaispitoisuus on enintään 2,4 prosenttia niiden kuiva-aineesta;

7)

’viljelylohkolla’ asetuksen (EY) N:o 1782/2003 18 ja 20 artiklassa ja komission asetuksen (EY) N:o 796/2004 (4) 6 artiklassa tarkoitetun yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän mukaisesti tunnistettuja lohkoja;

8)

’tilatukihakemuksella’ asetuksen (EY) N:o 1782/2003 22 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 796/2004 12 ja 14 artiklassa tarkoitettua tukihakemusta;

9)

’kuivatun rehun erän lopullisella vastaanottajalla’ henkilöä, joka on viimeisenä ottanut vastaan kyseisen erän siinä muodossa, joka sillä oli sen jalostuslaitoksesta lähtiessä, ja joka joko jalostaa kuivatun rehun tai käyttää sen eläinten ruokintaan.

2)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Tukikelpoiset tuotteet

Tätä asetusta sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1786/2003 4 artiklassa säädettyä tukea voi saada kuivattu rehu, joka täyttää mainitun asetuksen 9 artiklassa säädettyjen tietojen ohella eläinten ruokintaan tarkoitettujen tuotteiden markkinoille saattamista koskevat vaatimukset ja joka lähtee sellaisenaan tai seoksena jalostusyrityksen alueelta tai, jos sitä ei voida varastoida kyseisellä alueella, mistä tahansa sen ulkopuolella olevasta varastointipaikasta, jossa annetaan riittävät takeet varastoidun rehun tarkastamiseksi ja jonka toimivaltainen viranomainen on ennakolta hyväksynyt.

Tukioikeus on rajoitettu tuotemääriin, jotka on saatu asetuksen (EY) N:o 1782/2003 51 artiklassa tarkoitetussa maatalouskäytössä olevilla palstoilla tuotetusta rehusta kuivattamalla.”

3)

Korvataan 5 artiklan a alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

kuvaus teknisistä laitteista, erityisesti keinotekoisessa lämpökuivauksessa käytettävistä laitteista ja jauhatuslaitteista, niiden haihdutuskapasiteetista tunnissa ja toimintalämpötilasta sekä punnituslaitteista, joiden avulla on mahdollista saada lopputuote, joka vastaa asetuksen (EY) N:o 1786/2003 9 artiklassa tarkoitettuja kosteusominaisuuksia ja vähimmäisvalkuaispitoisuutta;”.

4)

Poistetaan 6 artiklan d alakohta.

5)

Poistetaan 8 artikla.

6)

Korvataan 10 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Asetuksen (EY) N:o 1786/2003 9 artiklassa tarkoitettu kosteuspitoisuus ja raakavalkuaisen pitoisuus on määritettävä ottamalla näytteitä jokaisen jalostusyrityksestä lähteneen tai siellä sekoitetun kuivatun rehun erän kustakin enintään 110 tonnin määrästä komission direktiiveissä 76/371/ETY (5), 71/393/ETY (6) ja 72/199/ETY (7) määritellyn menetelmän mukaisesti.

7)

Korvataan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jalostusyritysten on määritettävä järjestelmällisellä punnituksella niille jalostettavaksi toimitetun kuivattavan ja/tai jauhettavan rehun tarkka toimitettu määrä.”

8)

Korvataan 12 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jalostusyritysten on pidettävä erillistä varastokirjanpitoa kaikista asetuksen (EY) N:o 1786/2003 1 artiklassa säädetyistä kuivatun rehun luokista.”

9)

Korvataan 26 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava vähintään kerran markkinointivuoden aikana kaikkien jalostusyritysten 12 artiklassa tarkoitettu varastokirjanpito ja erityisesti varastokirjanpidon ja liikekirjanpidon välinen yhteys, mukaan luettuina niihin liittyvät tiliotteet ja laskut.”

10)

Korvataan 28 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jokaisesta paikalla tehtävästä tarkastuksesta on laadittava yksityiskohtainen tarkastuskertomus, jossa tarkastukseen liittyvät seikat ja erityisesti tutkitut asiakirjat ja rekisterit esitetään.”

11)

Korvataan liitteessä I oleva e kohta seuraavasti:

 

Kohde

Yksikkö

Määrä

”e1

Keskimääräinen ominaiskulutus

megajoulea/kilogrammaa dehydratoitua rehua.

 

e2

Tonnia haihtuvaa vettä kohti käytetty energia

megajoulea/kilogrammaa haihtuvaa vettä”.

 

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan markkinointivuodesta 2008/2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 114. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 456/2006 (EUVL L 82, 21.3.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1274/2007 (EUVL L 284, 30.10.2007, s. 11).

(3)  EUVL L 61, 8.3.2005, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 116/2007 (EUVL L 35, 8.2.2007, s. 7).

(4)  EUVL L 141, 30.4.2004, s. 18.”

(5)  EYVL L 102, 15.4.1976, s. 1.

(6)  EYVL L 279, 20.12.1971, s. 7.

(7)  EYVL L 123, 29.5.1972, s. 6.”


28.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 310/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1389/2007,

annettu 26 päivänä marraskuuta 2007,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 89. kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 14 päivänä marraskuuta 2007 muuttaa luetteloa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee. Sen vuoksi liite I olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Eneko LANDÁBURU

Ulkosuhteiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1291/2007 (EUVL L 287, 1.11.2007, s. 12).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

1)

Poistetaan oikeushenkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelosta seuraavat kohdat:

”(a)

AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (aikaisemmin AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED); (aikaisemmin IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahama; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahama.

(b)

AKIDA INVESTMENT CO. LTD, (alias AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (aikaisemmin AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahama; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahama.

(c)

GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; verotunnus: 07341170152; alv-tunniste: IT 07341170152.

(d)

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (aikaisemmin GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA). Osoite: Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Sveitsi. Lisätietoja: MIGAn puheenjohtaja on Ahmed Idris Nasreddin.

(e)

Hotel Nasco (alias Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Osoite: Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; muita tietoja: a) verotunnus 01406430155, b) arvonlisäverotunniste: IT 01406430155.

(f)

Nasco Nasreddin Holding A.S. Osoite: a) Demirhane Caddesi, No: 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Istanbul, Turkki, b) Cobancesme San. Genc Osman Sok. No: 12, Yenibosna, Istanbul, Turkki. Huomautus: b kohdan osoite on viimeisin kyseiselle toimijalle merkitty osoite Turkin valtionkassan ulkomaaninvestointien arkistossa.

(g)

NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; verotunnus: 08557650150; alv-tunniste: IT 08557650150.

(h)

NASCOTEX S.A., (alias INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (alias INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tanger, Marokko; KM 7 Route de Rabat, Tanger, Marokko.

(i)

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; verotunnus: 03464040157; alv-tunniste: IT 03464040157.

(j)

NASREDDIN FOUNDATION, (alias NASREDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein.

(k)

NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (alias NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED); c/o Arthur D. Hanna & Company; 10 Deveaux Street, Nassau, Bahama; P.O. Box N-4877, Nassau, Bahama.

(l)

NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (alias NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149, Milano, Italia.”

2)

Poistetaan luonnollisten henkilöiden luettelosta seuraava kohta:

”Ahmed Idris Nasreddin (alias a) Nasreddin, Ahmad I.; b) Nasreddin, Hadj Ahmed; c) Nasreddine, Ahmed Idriss; d) Idris Ahmed Nasreddin). Osoite: a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia, b) Piazzale Biancamano, Milano, Italia, c) 10, Route De Cap Spartel, Tanger, Marokko, d) No 10, Rmilat, Villa Nasreddin, Tanger, Marokko, e) Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Sveitsi. Syntynyt 22.11.1929 Adi Ugrissa, Etiopiassa (nykyisessä Eritreassa). Italian kansalainen. Henkilötunnus: italialainen henkilökortti nro AG 2028062 (voimassaolo päättyi 7.9.2005 ulkomainen henkilökortti nro K 5249. Italian verotunnus: NSRDRS29S22Z315Y. Lisätietoja: a) jätti vuonna 1994 asuinpaikkansa osoitteessa 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Sveitsi, ja muutti Marokkoon, b) Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamberin puheenjohtaja.”


28.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 310/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1390/2007,

annettu 27 päivänä marraskuuta 2007,

Saksan lipun alla purjehtivien alusten keisarihummerin kalastuksen kieltämisestä ICES-alueella III a ja EY:n vesillä alueilla III b, III c ja III d

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 21 päivänä joulukuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 41/2007 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2007.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai siinä maassa rekisteröityjen aluksien kyseisen kannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2007 kiintiön.

(3)

Tämän vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus, sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaaminen ja purkaminen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion kalastuskiintiö vuodeksi 2007 kyseisessä liitteessä tarkoitetulle kannalle katsotaan kokonaan käytetyksi liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Tämän asetuksen liitteessä mainitun kannan kalastus kielletään siinä mainitun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai siinä maassa rekisteröidyiltä aluksilta liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen. Kielletään aluksilta tuon päivämäärän jälkeen pyydetyn kannan hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaaminen ja purkaminen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Fokion FOTIADIS

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 865/2007 (EUVL L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1967/2006 (EUVL L 409, 30.12.2006, s. 11); oikaistu EUVL L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  EUVL L 15, 20.1.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 898/2007 (EUVL L 196, 28.7.2007, s. 22).


LIITE

Nro

74

Jäsenvaltio

Saksa

Kanta

NEP/3A/BCD

Laji

Keisarihummeri (Nephrops norvegicus)

Alue

III a; EY:n vedet alueilla III b, III c ja III d

Päivämäärä

13.11.2007


28.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 310/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1391/2007,

annettu 27 päivänä marraskuuta 2007,

asetuksen (EY) N:o 1267/2007 soveltamista koskevista erityisistä toimenpiteistä sianliha-alalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3444/90 (1), ja erityisesti sen 11 artiklan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Tilannetta tarkasteltaessa on käynyt ilmi, että on olemassa vaara, että asianomaiset turvautuvat liiaksi komission asetuksella (EY) N:o 1267/2007 (2) käyttöön otettuun yksityisen varastoinnin tukijärjestelmään. Tämän vuoksi on tarpeen keskeyttää mainitun asetuksen soveltaminen ja hylätä vireillä olevat hakemukset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Keskeytetään asetuksen (EY) N:o 1267/2007 soveltaminen 28 päivästä marraskuuta 20074 päivään joulukuuta 2007.

2.   Hylätään hakemukset, jotka on jätetty 27 päivään marraskuuta 2007 mennessä ja joita koskeva hyväksymispäätös olisi tehtävä yllä mainitun ajanjakson kuluessa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä marraskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 333, 30.11.1990, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2006 (EUVL L 365, 21.12.2006, s. 52).

(2)  EUVL L 283, 27.10.2007, s. 53.


DIREKTIIVIT

28.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 310/11


KOMISSION DIREKTIIVI 2007/68/EY,

annettu 27 päivänä marraskuuta 2007,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY liitteen III a muuttamisesta tiettyjen elintarvikkeiden ainesosien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 11 kohdan kolmannen alakohdan ja 21 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2000/13/EY liitteessä III a vahvistetaan luettelo elintarvikkeiden ainesosista, jotka on mainittava elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, koska ne todennäköisesti aiheuttavat haitallisia reaktioita niille herkistyneissä henkilöissä.

(2)

Direktiivissä 2000/13/EY säädetään mahdollisuudesta olla soveltamatta pakkausmerkintöjä koskevaa vaatimusta liitteessä III a lueteltuihin ainesosiin tai ainesosista saatuihin aineisiin, joista on tieteellisesti vahvistettu, että ne eivät tietyissä olosuhteissa todennäköisesti aiheuta haitallisia reaktioita.

(3)

Komission direktiivissä 2005/26/EY (2) vahvistetaan luettelo elintarvikkeiden ainesosista tai aineista, joihin ei sovelleta merkintävaatimusta väliaikaisesti 25 päivään marraskuuta 2007 asti.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle EFSAlle on toimitettu useita hakemuksia, jotka koskevat pysyvää vapauttamista merkintävaatimuksesta. Hakemukset koskevat ainesosia, joiden osalta myönnettiin tilapäisiä vapautuksia direktiivin 2005/26/EY nojalla. EFSAn lausuntojen ja muun käytettävissä olevan tiedon perusteella voidaan päätellä, että tietyt direktiivin 2000/13/EY liitteessä III a luetellut ainesosat tai niistä saadut aineet eivät tietyissä olosuhteissa todennäköisesti aiheuta haitallisia reaktioita niille herkistyneissä henkilöissä.

(5)

Nämä ainesosat tai niistä saadut aineet olisi tämän vuoksi poistettava pysyvästi direktiivin 2000/13/EY liitteestä III a.

(6)

Direktiivin 2000/13/EY liitettä III a olisi näin ollen muutettava.

(7)

Direktiivi 2005/26/EY olisi kumottava 26 päivänä marraskuuta 2007, kun otetaan huomioon direktiivin 2000/13/EY 6 artiklan 11 kohdan toisessa alakohdassa asetettu määräaika.

(8)

Markkinahäiriöiden estämiseksi tätä direktiiviä on sovellettava 26 päivästä marraskuuta 2007.

(9)

Alun perin odotettiin, että tämä direktiivi voitaisiin hyväksyä ja julkaista hyvissä ajoin ennen 26 päivää marraskuuta 2007, jotta teollisuudella olisi aikaa mukautua uusiin sääntöihin. Koska tämä ei ole käytännössä toteutunut, on tarpeen toteuttaa tilapäisiä toimenpiteitä, jotta helpotetaan uusien sääntöjen soveltamista. Pakkausmerkintää koskevien sääntöjen muuttaminen vaikuttaa teollisuuteen, pääasiassa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka tarvitsevat mukautumiskauden, jotta siirtyminen uusiin merkintävaatimuksiin kävisi sujuvasti.

(10)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2000/13/EY liite III a tämän direktiivin liitteellä 26 päivästä marraskuuta 2007.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2008. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Kumotaan direktiivi 2005/26/EY 26 päivänä marraskuuta 2007.

Jäsenvaltioiden on sallittava ennen 31 päivää toukokuuta 2009 markkinoille saatettujen tai pakkausmerkinnöillä varustettujen elintarvikkeiden, jotka täyttävät direktiivin 2005/26/EY vaatimukset, myyminen varastojen loppumiseen asti.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/142/EY (EUVL L 368, 23.12.2006, s. 110).

(2)  EUVL L 75, 22.3.2005, s. 33. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2005/63/EY (EUVL L 258, 4.10.2005, s. 3).


LIITE

”LIITE III a

6 artiklan 3 a, 10 ja 11 kohdassa tarkoitetut ainesosat ja aineet

1.

Gluteenia sisältävät viljat eli vehnä, ruis, ohra, kaura, speltti, kamut-vilja tai niiden hybridikannat ja viljatuotteet lukuun ottamatta seuraavia:

a)

vehnäpohjaiset glukoosisiirapit, dekstroosi mukaan luettuna (1)

b)

vehnäpohjaiset maltodekstriinit (1)

c)

ohrapohjaiset glukoosisiirapit

d)

viljat, joita käytetään maatalousperäisten tisleiden tai etyylialkoholin valmistukseen tislattuja alkoholijuomia ja muita alkoholijuomia varten

2.

Äyriäiset ja äyriäistuotteet

3.

Kananmunat ja munatuotteet

4.

Kalat ja kalatuotteet lukuun ottamatta seuraavia:

a)

vitamiini- ja karotenoidivalmisteiden kantaja-aineena käytettävä kalaliivate

b)

oluen ja viinin valmistuksessa kirkastamiseen käytettävä kalaliivate tai kalaliima

5.

Maapähkinät ja maapähkinätuotteet

6.

Soijapavut ja soijapaputuotteet lukuun ottamatta seuraavia:

a)

täysin jalostettu soijaöljy ja -rasva (1);

b)

soijasta peräisin oleva luonnon tokoferolien sekoitus (E306), luonnon D-alfatokoferoli, luonnon D-alfatokoferoliasetaatti ja luonnon D-alfatokoferolisukkinaatti

c)

soijasta peräisin olevien kasviöljyjen kasvisterolit ja kasvisteroliesterit

d)

soijasta peräisin olevista kasvisteroleista valmistetut kasvistanoliesterit

7.

Maito ja maitotuotteet (laktoosi mukaan lukien) lukuun ottamatta seuraavia:

a)

hera, jota käytetään maatalousperäisten tisleiden tai etyylialkoholin valmistukseen tislattuja alkoholijuomia ja muita alkoholijuomia varten

b)

laktitoli

8.

Pähkinät eli mantelit (Amygdalus communis L.), hasselpähkinät (Corylus avellana), saksanpähkinät (Juglans regia), cashewpähkinät (Anacardium occidentale), pekaanipähkinät (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), parapähkinät (Bertholletia excelsa), pistaasipähkinät (Pistacia vera), australianpähkinät (Macadamia ternifolia) ja pähkinätuotteet lukuun ottamatta seuraavia:

a)

pähkinät, joita käytetään maatalousperäisten tisleiden tai etyylialkoholin valmistukseen tislattuja alkoholijuomia ja muita alkoholijuomia varten

9.

Selleri ja sellerituotteet

10.

Sinappi ja sinappituotteet

11.

Seesaminsiemenet ja seesaminsiementuotteet

12.

Rikkidioksidi ja sulfiitit, joiden pitoisuudet ovat yli 10 mg/kg tai 10 mg/litra SO2:na ilmaistuna

13.

Lupiinit ja lupiinituotteet

14.

Nilviäiset ja nilviäistuotteet.”


(1)  Ja niistä saadut tuotteet, mikäli niiden valmistamiseen tarvittava käsittely ei lisää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen alkuperäiselle tuotteelle arvioimaa allergisoivuutta.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

28.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 310/15


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä marraskuuta 2007,

luettelon laatimisesta niistä alueista, joille voidaan myöntää rahoitusta liittymistä valmistelevan tukivälineen rajatylittävän yhteistyön osa-alueella rajatylittävään yhteistyöhön jäsenvaltioiden ja edunsaajamaiden välillä vuosina 2007–2013

(2007/766/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 17 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006 täytäntöönpanosta 12 päivänä kesäkuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 718/2007 (2), ja erityisesti sen 88 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1085/2006 9 artiklan mukaan liittymistä valmistelevan tukivälineen rajatylittävän yhteistyön osa-alueella voidaan tukea rajatylittävää yhteistyötä edunsaajamaiden ja jäsenvaltioiden välillä. Tällöin liittymistä valmistelevan tukivälineen rajatylittävän yhteistyön osa-alueen mukaisen tuen on katettava alueita kyseisen maa- tai merirajan tai kyseisten maa- tai merirajojen kummallakin puolella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 718/2007 88 artiklan 1 kohdan mukaan tukikelpoisia alueita jäsenvaltioiden ja edunsaajamaiden rajatylittävässä yhteistyössä ovat NUTS 3 -tason alueet tai NUTS-luokituksen puuttuessa vastaavat yhteisön ja edunsaajamaiden välisillä maarajoilla sijaitsevat alueet sekä yhteisön ja edunsaajamaiden välisillä merirajoilla sijaitsevat, pääsääntöisesti enintään 150 kilometrin päässä toisistaan sijaitsevat alueet ottaen huomioon mukautukset, joita mahdollisesti joudutaan tekemään yhteistyön johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 718/2007 88 artiklan 1 kohdassa säädetään, että komissio hyväksyy yhteisössä ja edunsaajamaissa sijaitsevien tukikelpoisten alueiden luettelon välittömästi kyseisen asetuksen voimaantulon jälkeen, ja luettelo on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Asetuksen (EY) N:o 718/2007 88 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua jäsenvaltioiden ja liittymistä valmistelevan tukivälineen edunsaajamaiden rajatylittävää yhteistyötä varten tukikelpoiset alueet liittymistä valmistelevan tukivälineen rajatylittävän yhteistyön osa-alueella ovat liitteessä I luetellut (jäsenvaltiot) ja liitteessä II luetellut (edunsaajamaat) alueet.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Olli REHN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82.

(2)  EUVL L 170, 29.6.2007, s. 1.


LIITE I

LUETTELO JÄSENVALTIOISSA SIJAITSEVISTA NUTS 3 -TASON ALUEISTA, JOILLE VOIDAAN MYÖNTÄÄ RAHOITUSTA RAJATYLITTÄVÄÄN YHTEISTYÖHÖN JÄSENVALTIOIDEN JA LIITTYMISTÄ VALMISTELEVAN TUKIVÄLINEEN EDUNSAAJAMAIDEN VÄLILLÄ

BG412

Sofia

BG414

Pernik

BG415

Kyustendil

BG341

Burgas

BG343

Yambol

BG311

Vidin

BG312

Montana

BG413

Blagoevgrad

BG422

Haskovo

GR111

Evros

GR112

Xanthi

GR113

Rodopi

GR115

Kavala

GR123

Kilkis

GR124

Pella

GR126

Serres

GR127

Chalkidiki

GR132

Kastoria

GR134

Florina

GR143

Magnisia

GR212

Thesprotia

GR213

Ioannina

GR222

Kerkyra

GR242

Evvoia

GR411

Lesvos

GR412

Samos

GR413

Chios

GR421

Dodekanisos

GR422

Kyklades

ITD35

Venezia

ITD36

Padova

ITD37

Rovigo

ITD42

Udine

ITD43

Gorizia

ITD44

Trieste

ITD56

Ferrara

ITD57

Ravenna

ITD58

Forlì-Cesena

ITD59

Rimini

ITE31

Pesaro-Urbino

ITE32

Ancona

ITE33

Macerata

ITE34

Ascoli Piceno

ITF12

Teramo

ITF13

Pescara

ITF14

Chieti

ITF22

Campobasso

ITF41

Foggia

ITF42

Bari

ITF44

Brindisi

ITF45

Lecce

CY000

Kypros/Kibris

HU223

Zala

HU231

Baranya

HU232

Somogy

HU331

Bács-Kiskun

HU333

Csongrád

RO413

Mehedinți

RO422

Caraș-Severin

RO424

Timiș

SI011

Pomurska

SI012

Podravska

SI014

Savinjska

SI016

Spodnjeposavska

SI018

Notranjsko-kraška

SI024

Obalno-kraška

SI017

Jugovzhodna Slovenija


LIITE II

LUETTELO LIITTYMISTÄ VALMISTELEVAN TUKIVÄLINEEN EDUNSAAJAMAISSA SIJAITSEVISTA NUTS 3 -TASON ALUEISTA, JOILLE VOIDAAN MYÖNTÄÄ RAHOITUSTA RAJATYLITTÄVÄÄN YHTEISTYÖHÖN JÄSENVALTIOIDEN JA LIITTYMISTÄ VALMISTELEVAN TUKIVÄLINEEN EDUNSAAJAMAIDEN VÄLILLÄ

Albania

Seuraavat alueet:

 

Durrës

 

Fier

 

Gjirokastër

 

Korçë

 

Lezhë

 

Shkodër

 

Tirana

 

Vlorë

Bosnia ja Hertsegovina

Hertsegovinan talousalue, johon sisältyvät seuraavat kunnat:

 

Bileča

 

Čapljina

 

Čitluk

 

Gacko

 

Grude

 

Jablanica

 

Konjic

 

Kupres

 

Livno

 

Ljubinje

 

Ljubuški

 

Mostar

 

Istočni Mostar

 

Neum

 

Nevesinje

 

Posušje

 

Prozor/Rama

 

Ravno

 

Široki Brijeg

 

Stolac

 

Berkovići

 

Tomislav grad

 

Trebinje

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

Seuraavat alueet:

 

East

 

North–East

 

Pelagonija

 

South–East

 

Vardar

Kroatia

Seuraavat maakunnat:

 

Dubrovnik-Neretva

 

Istria

 

Karlovac

 

Koprivnica–Križevci

 

Krapina–Zagorje

 

Lika–Senj

 

Međimurje

 

Osijek–Baranja

 

Primorje–Gorski kotar

 

Šibenik–Knin

 

Split–Dalmatia

 

Varaždin

 

Virovitica–Podravina

 

Zadar

 

Zagreb

Montenegro

Seuraavat kunnat:

 

Bar

 

Budva

 

Cetinje

 

Danilovgrad

 

Herceg Novi

 

Kotor

 

Nikšić

 

Podgorica

 

Tivat

 

Ulcinj

Serbia mukaan luettuna Kosovo (1)

Seuraavat alueet:

 

Borski

 

Branicevski

 

Central Banat

 

Jablanicki

 

Nisavski

 

North Backa

 

North Banat

 

Pcinjski

 

Pirotski

 

South Backa

 

South Banat

 

West Backa

 

Zajecarski

Turkki

Seuraavat maakunnat:

 

Antalya

 

Aydin

 

Balikesir

 

Canakkale

 

Edirne

 

Izmir

 

Kirklareli

 

Mersin (Içel)

 

Mugla


(1)  Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1244.


28.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 310/19


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 15 päivänä marraskuuta 2007,

neuvoston päätöksessä 2001/822/EY vahvistetuista alkuperäsäännöistä poikkeamisesta Falklandinsaarilta tuotavien tiettyjen kalastustuotteiden osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5393)

(2007/767/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön (”päätös merentakaisten alueiden assosiaatiosta”) 27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY (1) ja erityisesti sen liitteessä III olevan 37 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio teki 7 päivänä elokuuta 2002 päätöksen 2002/644/EY (2) alkuperätuotteen käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Falklandinsaarten erityistilanteen huomioon ottamiseksi CN-koodiin 0303 kuuluvien erilaisten jäädytettyjen kalalajien, CN-koodiin 0304 kuuluvien erilaisten jäädytettyjen kalafileiden ja CN-koodiin 0307 kuuluvan jäädytetyn Loligo-kalmarin ja Illex-kalmarin osalta. Asianomaisen poikkeuksen voimassaolo päättyi 31 päivänä elokuuta 2007.

(2)

Falklandinsaaret esitti 31 päivänä heinäkuuta 2007 pyynnön saada poiketa uudestaan päätöksen 2001/822/EY liitteessä III määritellyistä alkuperäsäännöistä viiden vuoden ajan. Vuositasolla tämä pyyntö koskee yhteensä 16 200:aa tonnia CN-koodiin 0303 kuuluvaa jäädytettyä kalaa, 5 100:aa tonnia CN-koodiin 0304 kuuluvia jäädytettyjä kalafileitä, 57 900:aa tonnia CN-koodiin 0307 kuuluvaa jäädytettyä Loligo-kalmaria ja 47 200:aa tonnia CN-koodiin 0307 kuuluvaa jäädytettyä Illex-kalmaria.

(3)

Falklandinsaaret perusteli pyyntöään sillä, että jäädytetyn kalan, jäädytettyjen kalafileiden ja Loligo-kalmarin osalta kalastusaluksiin ja tehdasaluksiin on aina vain vaikeampi hankkia miehistöjä MMA:ista, yhteisöstä tai AKT-valtioista. Illex-kalmarin osalta Falklandinsaaret toteaa, että MMA:ista, yhteisöstä tai AKT-valtioista saatavalla miehistöllä ei ole nykyään kaikkea vaadittua erityistä kalastusasiantuntemusta. MMA:ista, yhteisöstä tai AKT-valtioista tulevan miehistön puute johtuu etenkin Falklandinsaarten erityisestä maantieteellisestä sijainnista, eikä sitä voida korjata lisäämällä yhteisön kalastuslaivastoa Falklandin alueella.

(4)

On aiheellista myöntää CN-koodeihin 0303 ja 0304 kuuluville tuotteille, CN-koodiin 0307 49 35 kuuluvalle Loligo-kalmarille ja CN-koodiin 0307 99 11 kuuluvalle Illex-kalmarille poikkeus päätöksen 2001/822/EY liitteessä III määritellyistä alkuperäsäännöistä. Poikkeuksen perusteeksi soveltuu edellä mainitussa liitteessä olevan 37 artiklan 1 kohta erityisesti olemassa olevan paikallisen tuotannonalan kehittämisen osalta. Liitteessä III olevasta 3 artiklan 2 kohdan d alakohdasta poikkeaminen lisää paikallisten kalastusyritysten turvallisuutta ja mahdollistaa investoinnit uusiin toimintamuotoihin ja markkinoihin. Vuonna 2002 myönnettyä poikkeusta on käytetty vain hyvin vähän (51 620 tonnia CN-koodin 0303 osalta, 35 320 tonnia CN-koodin 0304 osalta, 52 348 tonnia Lologo-kalmarin osalta ja 6 720 tonnia Illex-kalmarin osalta viiden vuoden aikana). Siksi poikkeus olisi myönnettävä seuraaville vuosittaisille kokonaismäärille, jotka perustuvat vuoden 2002 poikkeuksen kattamiin vuotuisiin kokonaismääriin: 12 500 tonnia CN-koodin 0303 osalta, 5 100 tonnia CN-koodin 0304 osalta, 34 600 tonnia CN-koodiin 0307 49 35 kuuluvan Loligo-kalmarin osalta ja 31 000 tonnia CN-koodiin 0307 99 11 kuuluvan Illex-kalmarin osalta.

(5)

Jos tietyt määriä, valvontaa ja kestoa koskevat edellytykset täytetään, poikkeus ei aiheuta vakavaa vahinkoa yhteisön eikä yhdenkään jäsenvaltion elinkeinoalalle.

(6)

Tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 (3) vahvistetaan tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt. Näitä sääntöjä on sovellettava soveltuvin osin sen määrän hallinnointiin, jota poikkeus koskee.

(7)

Koska päätöksen 2002/822/EY voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2011, olisi säädettävä, että poikkeusta sovelletaan myös 31 päivän joulukuuta 2011 jälkeen, jos ennen tätä päivämäärää tehdään uusi päätös merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön tai jos päätöksen 2001/822/EY voimassaoloa jatketaan.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä päätöksen 2001/822/EY liitteessä III säädetään, tämän päätöksen liitteessä tarkoitettuja aluevesien ulkopuolelta pyydettyjä merikalastustuotteita pidetään Falklandinsaarten alkuperätuotteina tässä päätöksessä asetetuin edellytyksin.

2 artikla

Edellä olevassa 1 artiklassa säädettyä poikkeusta sovelletaan alusten tai tehdasalusten mereltä pyytämään kalaan ja tämän päätöksen liitteessä vahvistettuihin vuotuisiin määriin, jotka tuodaan Falklandinsaarilta yhteisöön 1 päivästä joulukuuta 200730 päivään marraskuuta 2012.

Edellä ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen alusten ja tehdasalusten on täytettävä päätöksen 2001/822/EY liitteessä III olevassa 3 artiklan 2 kohdassa asetetut perusteet d alakohtaa lukuun ottamatta.

3 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 2454/93 tariffikiintiöiden hallinnointia koskevaa 308 a, 308 b ja 308 c artiklaa sovelletaan soveltuvin osin tämän päätöksen liitteessä tarkoitettujen määrien hallinnointiin.

4 artikla

Falklandinsaarten tulliviranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden vientimäärien tarkastamisen.

Tämän vuoksi kaikissa tämän päätöksen mukaisesti annetuissa todistuksissa on oltava viittaus tähän päätökseen.

Falklandinsaarten toimivaltaisten tulliviranomaisten on toimitettava komissiolle kolmen kuukauden välein ilmoitus niistä määristä, joille on annettu EUR 1 -tavaratodistukset tämän päätöksen mukaisesti, ja näiden todistusten sarjanumerot.

5 artikla

Tämän päätöksen nojalla myönnettyjen EUR 1 -todistusten 7 kohdassa on oltava yksi seuraavista maininnoista:

”Derogation – Decision No …”,

”Dérogation – Décision no …”,

jossa mainitaan tämän päätöksen numero.

6 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2007 alkaen 30 päivään marraskuuta 2012 saakka.

Jos käyttöön otetaan uusi etuuskohtelujärjestely, joka korvaa päätöksen 2001/822/EY 31 päivän joulukuuta 2011 jälkeen, tai jos nykyisen järjestelyn voimassaoloa jatketaan, tämän päätöksen soveltamista kuitenkin jatketaan, kunnes uusi tai jatkettu nykyinen järjestely lakkaa olemasta voimassa, kuitenkin enintään 30 päivään marraskuuta 2012.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/249/EY (EUVL L 109, 26.4.2007, s. 33).

(2)  EYVL L 211, 7.8.2002, s. 16.

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 214/2007 (EUVL L 62, 1.3.2006, s. 6).


LIITE

Järjestys-numero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Vuotuinen kokonaismäärä (1)

(tonneina)

09.1914

0303

Jäädytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha

12 500

09.1915

ex 0304

Jäädytetyt kalafileet

5 100

09.1916

0307 49 35

Loligo Patagonica (Loligo gahi) -lajin jäädytetty kalmari

34 600

09.1917

0307 99 11

Illex-suvun jäädytetty kalmari

31 000


(1)  Vuotuinen kokonaismäärä kattaa kaikki lajit yhteensä.


Oikaisuja

28.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 310/22


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1380/2007, annettu 26 päivänä marraskuuta 2007, endo-1,4-beeta-ksylanaasivalmisteen (Natugrain Wheat TS) hyväksymisestä rehun lisäaineena

( Euroopan unionin virallinen lehti L 309, 27. joulukuuta 2007 )

Sivulla 23, taulukossa, ensimmäisessä sarakkeessa ”Lisäaineen tunnistenumero”:

korvataan:

”4d 62”

seuraavasti:

”4a 62”