ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 305

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
23. marraskuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1361/2007, annettu 22 päivänä marraskuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1362/2007, annettu 22 päivänä marraskuuta 2007, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Salame Cremona (SMM))

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1363/2007, annettu 22 päivänä marraskuuta 2007, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1364/2007, annettu 22 päivänä marraskuuta 2007, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1365/2007, annettu 22 päivänä marraskuuta 2007, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 900/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1366/2007, annettu 22 päivänä marraskuuta 2007, asetuksessa (EY) N:o 1060/2007 säädetyn pysyvän valkoisen sokerin tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1367/2007, annettu 22 päivänä marraskuuta 2007, viinialan vientitodistusten antamisesta

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1368/2007, annettu 22 päivänä marraskuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1369/2007, annettu 22 päivänä marraskuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

18

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2007/67/EY, tehty 22 päivänä marraskuuta 2007, kosmeettisia valmisteita koskevan neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ( 1 )

22

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/754/EY

 

*

EU–Tunisia-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2007, tehty 9 päivänä marraskuuta 2007, ihmisoikeuksia ja demokratiaa käsittelevän alakomitean perustamisesta

24

 

 

2007/755/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä marraskuuta 2007, Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen erityiskoordinaattorin nimittämisestä

28

 

 

Komissio

 

 

2007/756/EY

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä marraskuuta 2007, kansallista rekisteriä koskevasta direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetystä yhteisestä eritelmästä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5357)

30

 

 

2007/757/EY

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä marraskuuta 2007, yhteisön rahoitusosuuden myöntämisestä tietyille eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskeville toimille ja tietyille teknisille ja tieteellisille toimille

52

 

 

2007/758/EY

 

*

Komission päätös, tehty 15 päivänä marraskuuta 2007, jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pidentää uuden tehoaineen boskalidin väliaikaisia lupia (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5477)  ( 1 )

54

 

 

2007/759/EY

 

*

Komission päätös, tehty 19 päivänä marraskuuta 2007, päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta Brasiliasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen maapähkinöiden ja niistä valmistettujen tuotteiden tarkastustiheyden osalta näiden tuotteiden aflatoksiinipitoisuusriskien vuoksi (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5516)  ( 1 )

56

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2007/760/YUTP, hyväksytty 22 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan unionin yhdennetystä oikeusvaltio-operaatiosta Irakin osalta, EUJUST LEX, hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/190/YUTP muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta

58

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2007/761/YUTP, hyväksytty 22 päivänä marraskuuta 2007, Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta

61

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2007/762/YUTP, hyväksytty 22 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan unionin osallistumisesta Korean niemimaan energiakehitysjärjestöön (KEDO)

62

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

23.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1361/2007,

annettu 22 päivänä marraskuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä marraskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 756/2007 (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 41).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 22 päivänä marraskuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

IL

125,5

MA

55,2

MK

46,0

TR

87,6

ZZ

78,6

0707 00 05

JO

196,3

MA

55,0

TR

85,5

ZZ

112,3

0709 90 70

MA

54,3

TR

110,4

ZZ

82,4

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

63,3

ZZ

63,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,3

HR

55,3

IL

68,9

TR

76,9

UY

83,0

ZZ

69,5

0805 50 10

AR

64,5

TR

100,3

ZA

54,7

ZZ

73,2

0808 10 80

AR

87,7

CA

88,9

CL

86,0

CN

84,2

MK

32,9

US

98,8

ZA

86,3

ZZ

80,7

0808 20 50

AR

48,7

CN

46,6

TR

145,7

ZZ

80,3


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


23.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1362/2007,

annettu 22 päivänä marraskuuta 2007,

nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin (Salame Cremona (SMM))

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan kolmannen ja neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Italian hakemus nimityksen ”Salame Cremona” rekisteröimisestä julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2) asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja mainitun asetuksen 17 artiklan 2 kohdan nojalla.

(2)

Saksa ja Alankomaat ilmoittivat vastustavansa rekisteröintiä asetuksen (EY) N:o 510/2006 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Saksa ja Alankomaat ilmoittivat vastaväitteissään, että asetuksen (EY) N:o 510/2006 2 artiklassa säädetyt edellytykset eivät täyttyneet. Saksa toteaa erityisesti, että tuotteen yhteyttä alkuperäalueeseen ei osoitettu. Alankomaat katsoo ensinnäkin, että maantieteellisen (tuotanto)alueen ja nimityksen ”Salame Cremona” välistä yhteyttä ei ole osoitettu riittävällä tavalla. Toiseksi se on sitä mieltä, että raaka-aineen (”sianliha”) alkuperän rajoittamista ilman erillisiä vaatimuksia Pohjois- ja Keski-Italiaan (tai jopa kohdassa 4.3 määritellylle maantieteelliselle alueelle) on pidettävä yksinomaisesti kauppaa estävänä toimenpiteenä. Lopuksi se toteaa, että kohdassa 4.5 ei osoiteta, millä tavoin velvoite, jonka mukaan Salame Cremonan tuotannon, pakkaamisen ja paloittelun on tapahduttava ainoastaan tuotantoalueella, edistää tuotteen valvontaa ja jäljitettävyyttä sekä tuotteen laatuominaisuuksien muuttumattomuutta.

(3)

Komissio kehotti 2 päivänä maaliskuuta 2006 päivätyllä kirjeellä kyseisiä jäsenvaltioita sopimaan asiasta keskenään noudattaen sisäisiä menettelyjään.

(4)

Koska Italian, Alankomaiden ja Saksan välillä ei päästy sopimukseen säädetyssä määräajassa, komission on tehtävä päätös asetuksen (EY) N:o 510/2006 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

(5)

Kyseistä nimitystä koskevaan eritelmään on Italian, Alankomaiden ja Saksan kuulemisten jälkeen tehty tarkennuksia. Saksan ja Alankomaiden esitettyä väitteitä siitä, että tuotteen ja alkuperäalueen välistä yhteyttä ei osoitettu, kyseisen yhteyden määriteltiin selkeästi perustuvan tuotteen maineeseen. Alankomaiden esittämän toisen väitteen johdosta raaka-aineen alkuperäaluetta koskeva rajoitus poistettiin ja sikojen kasvatus- ja ruokintamenetelmien erityispiirteitä sekä näiden seikkojen vaikutuksia lopputuotteen ominaisuuksiin tarkennettiin. Lisäksi Italian viranomaiset perustelivat tuotantoalueella suoritettavaan paloitteluun ja pakkaamiseen liittyvää velvoitetta valvontasyillä. Italian viranomaiset väittivät niin ikään, että jos tuotteelle tehtäisiin lämpökäsittely sen kuljettamiseksi ja leikkaamiseksi myöhemmin ja muualla, salamin aistinvaraiset ominaisuudet muuttuisivat. Alankomaiden viranomaiset ilmoittivat hyväksyvänsä nämä selitykset sillä edellytyksellä, että ne sisällytetään rekisteröintihakemukseen, mikä tapahtuikin.

(6)

Komissio katsoo, että eritelmän uusi toisinto vastaa täysin asetuksen (EY) N:o 510/2006 vaatimuksia.

(7)

Näiden tietojen perusteella nimitys olisi rekisteröitävä suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suojattuja maantieteellisiä merkintöjä ja alkuperänimityksiä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään tämän asetuksen liitteessä I oleva nimitys.

2 artikla

Eritelmän pääkohtia koskeva yhteenveto on tämän asetuksen liitteessä II.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUVL C 126, 25.5.2005, s. 14.


LIITE I

Ihmisravinnoksi tarkoitetut perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvat maataloustuotteet

Luokka 1.2

Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.)

ITALIA

Salame Cremona (SMM)


LIITE II

YHTEENVETO

Maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annettu NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 510/2006

”SALAME CREMONA”

EY-numero: IT/PGI/005/0265/27.12.2002

SAN (…) SMM (X)

Tässä yhteenvedossa esitetään tuote-eritelmän pääkohdat tiedotustarkoituksessa.

1.   Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen

Nimi

:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Osoite

:

Via XX Settembre, 20 — I-00187 ROMA

Puhelin

:

(39) 064 81 99 68/06 46 65 51 04

Faksi

:

(39) 06 42 01 31 26

Sähköposti

:

qpa3@politicheagricole.it

2.   Ryhmittymä

Nimi

:

Consorzio Salame Cremona

Osoite

:

Piazza Cadorna, 6 — I-26100 CREMONA

Puhelin

:

(39) 03 72 41 71

Faksi

:

(39) 03 72 41 73 40

Sähköposti

:

info@salamecremona.it

Kokoonpano

:

Tuottaja/jalostaja (X) Muu (…)

3.   Tuotelaji

Luokka 1.2: Lihavalmisteet

4.   Eritelmä

(yhteenveto asetuksen (EY) N:o 510/2006 4 artiklan 2 kohdan mukaisista vaatimuksista)

4.1   Nimi

”Salame Cremona”

4.2   Kuvaus

Salame Cremona on kuivattu ja kypsytetty raakamakkaratuote, jolla kuluttajille tarjottaessa on seuraavat ominaisuudet:

 

Fyysiset ja rakenteelliset ominaisuudet

Paino kypsytyksen lopussa vähintään 500 g

Läpimitta valmistushetkellä vähintään 65 mm

Pituus valmistushetkellä vähintään 150 mm

 

Kemialliset ja kemiallis-fysikaaliset ominaisuudet

Kokonaisvalkuaisainepitoisuus: vähintään 20,0 %

Kollageenin ja proteiinin suhde: enintään 0,10

Veden ja proteiinin suhde: enintään 2,00

Rasvan ja proteiinin suhde: enintään 2,00

pH: vähintään 5,20

 

Mikrobiologiset ominaisuudet

Mesofiilinen mikrobipitoisuus: > 1 × 107 pmy/g, pääasiassa maitohappobakteereja ja mikrokokkisukuisia bakteereja.

 

Aistinvaraiset ominaisuudet

Ulkonäkö: lieriömäinen, pinnaltaan epätasainen

Rakenne: tuotteen tulee olla kiinteä ja pehmeä

Leikkauspinnan ulkonäkö: viipale on kiinteä ja homogeeninen, ja sille on tyypillistä, että lihaskudos ja rasvakudos eivät eroa selvärajaisesti toisistaan (ne näyttävät sekoittuneilta). Selkeitä kalvojänteen osia ei näy.

Väri: tummanpunainen

Haju: mausteinen ominaistuoksu.

4.3   Maantieteellinen alue

Salame Cremonan valmistusalueeseen kuuluvat seuraavat alueet: Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte ja Veneto.

4.4   Alkuperätodisteet

SMM-tuotteiden alkuperän valvonnan tasolla sen todistaminen, että Salame Cremona on peräisin rajatulta tuotantoalueelta, kuuluu eritelmän kohdan 7 mukaisesti valvontaelimelle useiden sellaisten muodollisuuksien perusteella, joihin tuottajat velvoitetaan koko tuotantoprosessin ajan. Nämä muodollisuudet, joilla varmistetaan tuotteen jäljitettävyys jokaisessa tuotantovaiheessa ja joihin tuottajat velvoitetaan, ovat pääpiirteissään seuraavat:

kirjautuminen jäljempänä kohdassa 7 tarkoitetun valvontaelimen ylläpitämään erityiseen luetteloon;

vuosittain tuotettujen Salame Cremonan määrien ilmoittaminen valvontaelimelle;

Salame Cremonan tuotantoa koskevien asianmukaisten rekisterien ylläpitäminen.

4.5   Valmistusmenetelmä

Tuotantomenetelmä on lyhyesti esitettynä seuraavanlainen: SMM-tuotteen valmistukseen käytettävän raaka-aineen on oltava peräisin sioista, joihin sovelletaan useita niiden ravinnon koostumusta ja hoitomenettelyjä säänteleviä määräyksiä. Sallittuja sikarotuja ovat Italian kantakirjaan merkityt perinteiset italialaiset Large White Italiana ja Landrace Italiana tai edellä tarkoitettujen rotujen karjujen jälkeläiset, Italian kantakirjaan merkittyyn Duroc Italiana -rotuun kuuluvien karjujen jälkeläiset, muihin rotuihin kuuluvien karjujen tai hybridikarjujen jälkeläiset, mikäli ne ovat peräisin valinta- tai risteytysohjelmista, joiden tarkoitus ei ole ristiriidassa Italian kantakirjajärjestelmän painavien sikojen tuotantoon liittyvien tavoitteiden kanssa.

Siat teurastetaan 9–15 kuukauden iässä. Teurastettavaksi toimitetun yksittäisen sian painon on oltava 144–176 kilogrammaa.

Makkaramassaan päätyvä sianliha saadaan ruhon lihaksistosta ja poikkijuovaisesta tai rasvaisesta lihaskudoksesta.

Valmistusaineet: suola, mausteet, pippuria graaneina tai karkeaksi rouhittuna, hakattu ja taikinaan sekoitettu valkosipuli.

Mahdolliset muut ainesosat: poreilematon valko- tai punaviini, sokeri ja/tai rypälesokeri ja/tai fruktoosi ja/tai laktoosi, käymisen käynnistämiseen tarkoitetut tuotteet, natriumnitraatti ja/tai kaliumnitraatti, askorbiinihappo ja natriumsuola.

Mekaanisesti luista erotettua lihaa ei saa käyttää.

Valmistus: Lihas- ja rasvakudoksesta irrotetaan suurikokoiset sidekudokset ja pehmeät rasvakudokset, imukudokset ja suuret hermosäikeet. Liha jauhetaan lihamyllyllä, jonka reikien läpimitta on 6 mm. Jauhettavan lihan lämpötilan täytyy olla yli 0 °C. Liha suolataan jauhamisen aikana, ja jauhettuun lihamassaan lisätään muut aineet ja mausteet. Lihamassaa sekoitetaan pitkään tyhjölaitteilla tai normaalipaineessa toimivilla laitteilla. Salame Cremona syötetään sian, naudan, hevosen tai lampaan luonnonsuoleen, jonka alkuperäisen läpimitan on oltava vähintään 65 mm. Makkarat sidotaan narulla joko käsin tai koneellisesti. Tuotteen varastoiminen kylmiössä sallitaan enintään yhden päivän ajan 2–10 °C:n lämpötilassa. Kuivaus tapahtuu lämpimässä (lämpötila on 15–25 °C).

Tuote on kypsytettävä tiloissa, joissa on riittävä ilmanvaihto ja joiden lämpötila on 11–16 °C, ja kypsytysajan on oltava vähintään 5 viikkoa. Kypsytysaika vaihtelee kuorena käytetyn suolen alkuperäisen läpimitan mukaan.

SMM-tuote voidaan tarjota kuluttajille yksittäisinä paloina joko vakuumipakkaukseen tai suojakaasuun pakattuna, kokonaisena tai viipaleina.

Henkilöiden, jotka aikovat harjoittaa SMM-tuotteen ”Salame Cremona” tuotantoa, on sitouduttava ehdottomasti noudattamaan EU:lle toimitetun eritelmän määräyksiä.

Tuotannon, pakkaamisen ja paloittelun on tapahduttava eritelmän kohdassa 7 mainitun valvontaelimen valvonnassa ja ainoastaan eritelmän kohdassa 3 mainitulla tuotantoalueella, jotta voidaan varmistaa valvonta ja jäljitettävyys sekä tuotteen laatuominaisuuksien muuttumattomuus.

Jos pakkaaminen suoritettaisiin eritelmässä määritellyn maantieteellisen alueen ulkopuolella, olisi mahdotonta taata kaikkien tuotantoyritysten jatkuva valvonta, mikä loisi vakavia puutteita SMM-tuotteen varmennusjärjestelmään. Näiden puutteiden vuoksi nimityksen asianmukaista käyttöä ei voitaisi enää varmistaa, mistä koituisi vahinkoa niin tuottajille kuin kuluttajille. Toisin sanoen se seikka, että pakkaamiseen ei sovelleta valvontaa, vaikuttaisi suoraan myös kahden muun perustavanlaatuisen osatekijän häviämiseen: laadun säilymistä koskevat takeet, joita valvotaan kaikissa tarkastustoimissa, ja alkuperätakeet eli aukottomat jäljitettävyystakeet kaikissa jalostusvaiheissa, pakkaaminen mukaan luettuna.

Tämän lisäksi pakkaamisen salliminen tavanomaisen maantieteellisen alueen ulkopuolella heikentäisi myös Salame Cremonan laatua, jos tuotteelle olisi tehtävä lämpökäsittely sen kuljettamiseksi ja leikkaamiseksi myöhemmin ja muualla, jolloin salamin aistinvaraiset ominaisuudet muuttuisivat.

4.6   Yhteys maantieteelliseen alkuperään

Salame Cremona on erittäin tunnettu ja maineikas tuote, mistä kertoo sen perinteinen esilläolo Po-joen laakson elintarvikemessuilla sekä tärkeimmillä markkinoilla kotimaassa ja ulkomailla. Tämä oikeuttaa esittämään suojatun maantieteellisen merkinnän hyväksymistä koskevan hakemuksen. Maineesta kertoo myös Salame Cremonan sisällyttäminen italialaista alkuperää olevien tärkeimpien elintarvikkeiden luetteloihin, jotka on liitetty Italian ja muiden Euroopan maiden (Saksa, Ranska, Itävalta, Espanja) välillä vuosina 1950–1970 tehtyihin maantieteellisten alkuperänimitysten suojelua koskeviin kahdenvälisiin sopimuksiin.

Salamintuotanto on kiinteästi sidoksissa paikalliseen sikatalouteen, jota on harjoitettu roomalaisajalta lähtien. Salame Cremonalla on ympäristöönsä vahva ja vakiintunut yhteys, joka perustuu aseman vakiinnuttamiseen ensin Cremonan alueella ja sitten Po-joen laaksossa sekä myöhemmin maidonjalostuksen ja maissinviljelyn kanssa sidoksissa olevaan sikojen kasvatukseen.

Kokonaisvaltainen ja tuottoisa synergia tämän omintakeisen tuotteen ja ilmastoltaan sumuisen ja vähätuulisen tuotantoalueen välillä antaa Salame Cremonalle sen ainutlaatuiset ja tunnistettavat pehmeän, täyteläisen ja voimakasaromisen salamin ominaisuudet.

Salame Cremonan tuotantoalueella, jonka maaperälle ovat ominaisia tulvavesien kuljettamat kerrostumat, on vuosisatojen ajan kasvatettu sikoja, ensin perhetiloilla ja sittemmin yhä laajemmassa mittakaavassa. Tuotantoalueen maisema Po-joen laaksossa on erittäin yhtenäinen: tasankoa halkoo jokien ja kanavien verkosto, ja kasvillisuus muodostuu erityisesti niityistä ja maissiviljelmistä. Kaikkialla tuotantoalueella vallitsee ilmasto, jolle ovat ominaisia suhteellisen ankarat, erittäin kosteat ja sumuiset syksyt ja talvet, lauhkeat sateiset keväät ja suhteellisen kuumat kesät, joiden aikana esiintyy usein melko voimakkaitakin sadekuuroja.

Salame Cremona ei olisi kuitenkaan voinut saavuttaa näitä laatuominaisuuksia ilman inhimillistä tekijää, tuotantoalueen ihmisiä, jotka aikoinaan kehittivät salamin kerrassaan ainutlaatuiset valmistus- ja kypsytystekniikat.

Vielä nykyäänkin Salame Cremona tuotetaan täysin perinteen mukaisin menetelmin, jotka sopivat hyvin yhteen valmistusprosessiin mukaan otettujen uusien tekniikoiden kanssa.

Ilmastolliset ympäristötekijät ja inhimillinen tekijä, jota edustaa Salame Cremonaa valmistavien työntekijöiden huomattava tekninen osaaminen, ovat siis yhä nykyäänkin perustavia ja korvaamattomia elementtejä, jotka takaavat tuotteen ainutlaatuisuuden ja maineen.

Tärkeimmät historialliset asiakirjat, jotka vahvistavat selvästi ja täsmällisesti tuotteen alkuperän ja sen yhteyden maantieteelliseen alueeseen, ovat peräisin vuodelta 1231; niitä säilytetään Cremonan valtionarkistossa, ja niiden mukaan Cremonan alueen ja ympäröivien kaupunkivaltioiden välillä on käyty kauppaa sioilla ja lihajalosteilla. Litterarum- ja Fragmentorum-kokoelmista löytyy renessanssiajalta peräisin olevia asiakirjoja, joista käy kiistatta ilmi salamin olemassaolo ja ennen muuta tuotteen merkittävä asema eritelmän mukaisella tuotantoalueella. Luetteloista, jotka laadittiin piispa Cesare Specianon alueen nunnaluostareihin suuntautuneen vierailun (1599–1606) yhteydessä, käy ilmi, että arkena ”niinä päivinä, kun syödään rasvaista ruokaa”, jaettiin myös annos salamia.

Vielä nykyäänkin Salame Cremona on voimakkaasti esillä Lombardian ja Po-joen laakson tärkeimmillä elintarvikemessuilla. Sosiaalis-taloudelliset viittaukset osoittavat, että sianlihan jalostukseen erikoistuneita tuottajia on paljon, ja tuotanto Po-joen laaksossa lisääntyi alan integroiduttua täysin maito- ja maitotuotealan sekä viljan (etenkin maissin) viljelyn kanssa.

4.7   Valvontaelin

Nimi

:

Istituto Nord Est Qualità

Osoite

:

Via Rodeano, 71 — I-33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Puhelin

:

(39) 04 32 94 03 49

Faksi

:

(39) 04 32 94 33 57

Sähköposti

:

info@ineq.it

4.8   Merkintä

Etikettiin on merkittävä selkein ja lähtemättömin, kaikkea muuta tekstiä suuremmin kirjaimin nimitys ”Salame Cremona” ja ”Indicazione Geografica Protetta” ja/tai lyhenne ”IGP”. Viimeksi mainittu merkintä on käännettävä sen alueen kielelle, jonka markkinoille tuote on tarkoitettu.

Mitään luokitteluja, joita ei nimenomaisesti mainita tässä eritelmässä, ei saa lisätä.

Etiketissä voidaan kuitenkin viitata nimiin tai toiminimiin tai yksityisiin tuotemerkkeihin, kunhan merkinnät eivät ole luonteeltaan mainostavia tai asiakasta harhaanjohtavia.

Etiketissä on lisäksi oltava komission asetuksen (EY) N:o 1726/98 (1) 1 artiklan mukainen yhteisön tunnus.


(1)  EYVL L 224, 11.8.1998, s. 1.


23.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1363/2007,

annettu 22 päivänä marraskuuta 2007,

sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädetään, että kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Sokerin markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 ja 33 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 33 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityistarpeet voivat edellyttää tuen mukauttamista määräpaikan mukaan.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 318/2006 vaatimukset.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistettuihin tuotteisiin ja määriin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädettyjä vientitukia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä marraskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 247/2007 (EUVL L 69, 9.3.2007, s. 3).


LIITE

Sellaisenaan vietäviin valkoiseen sokeriin ja raakasokeriin 23 päivästä marraskuuta 2007 (1) alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Vientituen määrä

1701 11 90 9100

S00

euroa/100 kg

28,88 (2)

1701 11 90 9910

S00

euroa/100 kg

28,88 (2)

1701 12 90 9100

S00

euroa/100 kg

28,88 (2)

1701 12 90 9910

S00

euroa/100 kg

28,88 (2)

1701 91 00 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,3140

1701 99 10 9100

S00

euroa/100 kg

31,40

1701 99 10 9910

S00

euroa/100 kg

31,40

1701 99 10 9950

S00

euroa/100 kg

31,40

1701 99 90 9100

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,3140

Huom. Määräpaikat määritellään seuraavasti:

S00

kaikki määräpaikat paitsi:

a)

kolmannet maat: Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Andorra, Liechtenstein, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio);

b)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Gibraltar, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campione d'Italian kunnat, Helgoland, Grönlanti, Färsaaret sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(2)  Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka saanto on 92 prosenttia. Jos viedyn raakasokerin saanto poikkeaa 92 prosentista, sovellettavan tuen määrä kerrotaan jokaisen käsiteltävänä olevan vientitapahtuman osalta muuntokertoimella, joka saadaan jakamalla viedyn raakasokerin saanto 92:lla asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevan III kohdan 3 alakohdan mukaisesti.


23.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1364/2007,

annettu 22 päivänä marraskuuta 2007,

sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädetään, että kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdan c, d ja g alakohdassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Sokerin markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 ja 33 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 33 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityistarpeet voivat edellyttää tuen mukauttamista määräpaikan mukaan.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) vaatimukset.

(5)

Vientitukia voidaan myöntää kattamaan kilpailukyvyn erot yhteisön ja kolmansien maiden viennin välillä. Yhteisön vienti tiettyihin lähellä sijaitseviin määräpaikkoihin ja kolmansiin maihin, jotka myöntävät yhteisön tuotteille tuonnin etuuskohtelun, on nykyään erityisen edullisessa kilpailuasemassa. Tästä syystä kyseisiä määräpaikkoja koskevat vientituet olisi poistettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (ETY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädettyjä vientitukia myönnetään tämän asetuksen liitteessä vahvistetuille tuotteille ja määrille, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetystä edellytyksestä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetuksen (EY) N:o 951/2006 3 ja 4 artiklassa säädetyt asiaa koskevat vaatimukset.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä marraskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 247/2007 (EUVL L 69, 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2031/2006 (EUVL L 414, 30.12.2006, s. 43).


LIITE

Sellaisenaan vietäviin siirappeihin ja tiettyihin muihin sokerialan tuotteisiin 23 päivästä marraskuuta 2007 alkaen sovellettavat vientituet (1)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Vientituen määrä

1702 40 10 9100

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

31,40

1702 60 10 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

31,40

1702 60 95 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,3140

1702 90 30 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

31,40

1702 90 60 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,3140

1702 90 71 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,3140

1702 90 99 9900

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,3140 (2)

2106 90 30 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

31,40

2106 90 59 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,3140

Huom. Määräpaikat määritellään seuraavasti:

S00

kaikki määräpaikat paitsi:

a)

kolmannet maat: Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Andorra, Liechtenstein, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio);

b)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Gibraltar, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campione d'Italian kunnat, Helgoland, Grönlanti, Färsaaret sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(2)  Perusmäärää ei sovelleta komission asetuksen (ETY) N:o 3513/92 liitteessä olevassa 2 kohdassa määriteltyyn tuotteeseen (EYVL L 355, 5.12.1992, s. 12).


23.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1365/2007,

annettu 22 päivänä marraskuuta 2007,

valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 900/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja kolmannen alakohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientitukien vahvistamiseksi markkinointivuoden 2007/2008 loppuun saakka 27 päivänä heinäkuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 900/2007 (2) edellytetään osittaisten tarjouskilpailujen järjestämistä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 900/2007 8 artiklan 1 kohdan ja 22 päivänä marraskuuta 2007 päättyvässä osittaisessa tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tarkastelun perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä kyseistä osittaista tarjouskilpailua varten.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 900/2007 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuotteen vientituen enimmäismääräksi vahvistetaan 22 päivänä marraskuuta 2007 päättyvää osittaista tarjouskilpailua varten 36,395 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä marraskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 247/2007 (EUVL L 69, 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUVL L 196, 28.7.2007, s. 26. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1298/2007 (EUVL L 289, 7.11.2007, s. 3).


23.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1366/2007,

annettu 22 päivänä marraskuuta 2007,

asetuksessa (EY) N:o 1060/2007 säädetyn pysyvän valkoisen sokerin tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja kolmannen kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Belgian, Tšekin, Espanjan, Irlannin, Italian, Unkarin, Puolan, Slovakian ja Ruotsin interventioelinten hallussa olevan sokerin myymiseksi uudelleen vientiä varten 14 päivänä syyskuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1060/2007 (2) edellytetään osittaisten tarjouskilpailujen järjestämistä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1060/2007 4 artiklan 1 kohdan nojalla ja 21 päivänä marraskuuta 2007 päättyvässä osittaisessa tarjouskilpailussa tehtyjen tarjousten tarkastelun perusteella on aiheellista päättää olla ratkaisematta kyseistä osittaista tarjouskilpailua.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1060/2007 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tuotetta koskevassa osittaisessa tarjouskilpailussa, joka päättyy 21 päivänä marraskuuta 2007, ei tehdä ratkaisua.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä marraskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 11, 18.1.2007, s. 4.


23.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1367/2007,

annettu 22 päivänä marraskuuta 2007,

viinialan vientitodistusten antamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän viinialan tuotteiden kaupan osalta 24 päivänä huhtikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 883/2001 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan ja 9 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viinikaupan yhteisestä järjestämisestä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (2) 63 artiklan 7 kohdassa rajoitetaan vientituen myöntämistä viinialan tuotteille Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyssä maataloussopimuksessa sovittujen määrien ja menojen mukaisesti.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 883/2001 9 artiklassa vahvistetaan ne olosuhteet, joiden vallitessa komissio voi toteuttaa erityisiä toimenpiteitä kyseisessä sopimuksessa määrättyjen määrien tai käytettävissä olevan talousarvion ylittämisen välttämiseksi.

(3)

Komission 21 päivänä marraskuuta 2007 käytettävissä olevien vientitodistushakemuksia koskevien tietojen perusteella asetuksen (EY) N:o 883/2001 9 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun määräalueen 1) Afrikka osalta 15 päivään tammikuuta 2008 asti käytettävissä oleva määrä on vaarassa ylittyä, jollei tuen ennakkovahvistamisen sisältävien vientitodistusten antamista rajoiteta. Tämän vuoksi olisi 16 ja 20 päivän marraskuuta 2007 välisenä aikana jätettyihin hakemuksiin sovellettava yhtenäistä hyväksymisprosenttia ja keskeytettävä todistusten antaminen näitä alueita koskeville hakemuksille sekä hakemusten vastaanottaminen 16 päivään tammikuuta 2008 asti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Viinialan tuen ennakkovahvistamisen sisältävät 16 ja 20 päivän marraskuuta 2007 välisenä aikana asetuksen (EY) N:o 883/2001 mukaisesti jätetyt vientitodistushakemukset hyväksytään alueen 1) Afrikka osalta 61,39 prosenttiin asti haetuista määristä.

2.   Keskeytetään 1 kohdassa tarkoitettujen viinialan tuotteiden vientitodistusten antaminen 21 päivästä marraskuuta 2007 alkaen jätettyjen hakemusten osalta sekä 23 päivästä marraskuuta 2007 alkaen vientitodistuksia koskevien hakemusten vastaanottaminen määräalueen 1) Afrikka osalta 16 päivään tammikuuta 2008 asti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä marraskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 128, 10.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1211/2007 (EUVL L 274, 18.10.2007, s. 5).

(2)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).


23.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1368/2007,

annettu 22 päivänä marraskuuta 2007,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan voidaan kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdan b, c, d, ja g alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus kattaa vientituella, jos kyseiset tuotteet viedään kyseisen asetuksen liitteessä VII mainittuina tavaroina.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (2) täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille on tarkoitus vahvistaa niitä asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VII lueteltuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuen määrä vahvistetaan kuukausittain 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklan 4 kohdassa säädetään, että tavaraan sisältyvälle tuotteelle myönnettävä vientituki ei saa olla suurempi kuin kyseiseen tuotteeseen sitä sellaisenaan vietäessä sovellettava tuki.

(5)

Tässä asetuksessa vahvistettujen tukien määrien osalta voidaan käyttää ennakkovahvistusta, sillä tulevien kuukausien markkinatilannetta ei ole mahdollista vielä varmuudella arvioida.

(6)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava varotoimenpiteitä estämättä kuitenkaan pitkäaikaisten sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta käytetään, on toimenpide, jolla näiden eri tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 318/2006 1 artiklan 1 kohdassa ja 2 artiklan 1 kohdassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VII lueteltuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä marraskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Heinz ZOUREK

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1585/2006 (EUVL L 294, 25.10.2006, s. 19).

(2)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 447/2007 (EUVL L 106, 24.4.2007, s. 31).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 23 päivästä marraskuuta 2007 (1)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuen määrä EUR/100 kg

tukien ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

1701 99 10

valkoinen sokeri

31,40

31,40


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta vientiin, joka suuntautuu

a)

seuraaviin kolmansiin maihin: Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Andorra, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio) ja Liechtenstein, eikä Sveitsin valaliiton alueelle vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II;

b)

seuraaville yhteisön tullialueen ulkopuolisille EU:n jäsenvaltioiden alueille: Gibraltar, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campionen kunnat Italiassa, Helgoland, Grönlanti, Färsaaret sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.


23.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/18


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1369/2007,

annettu 22 päivänä marraskuuta 2007,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan 1 kohdan mukaan kummankin mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinoiden noteerausten tai hintojen ja yhteisön markkinoiden hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (3) täsmennetään ne tuotteet, joille olisi vahvistettava tuen määrä, jota sovelletaan vietäessä niitä joko asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 liitteessä IV lueteltuina tavaroina.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuen määrä vahvistetaan kuukausittain 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(4)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava varotoimenpiteitä estämättä kuitenkaan pitkäaikaisten sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta käytetään, on toimenpide, jolla näiden eri tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.

(5)

Neuvoston päätöksellä 87/482/ETY (4) hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn makaronivalmisteiden vientiä yhteisöstä Yhdysvaltoihin koskeva sopimus huomioon ottaen on tarpeen eritellä CN-koodeihin 1902 11 00 ja 1902 19 kuuluvien tavaroiden tuki niiden määräpaikan mukaan.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti on tarpeen vahvistaa alennetun tuen määrä ottaen huomioon kyseiseen perustuotteeseen sovellettava komission asetuksen (ETY) N:o 1722/93 (5) mukainen tuotantotuen määrä, joka on ollut voimassa tavaroiden oletettuna valmistusajankohtana.

(7)

Alkoholijuomia ei pidetä erityisen herkkinä niiden valmistamiseen käytettävien viljojen hinnanvaihteluille. Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin ja Tanskan liittymisasiakirjan pöytäkirjassa N:o 19 kuitenkin määrätään, että on säädettävä tarpeellisista toimenpiteistä, joilla helpotetaan yhteisön viljojen käyttöä viljoista valmistettavien alkoholijuomien tuotannossa. Alkoholijuomien muodossa vietyihin viljoihin sovellettavaa vientitukea on syytä mukauttaa vastaavasti.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 1 artiklassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 liitteessä IV mainittuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä marraskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Heinz ZOUREK

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 797/2006 (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 447/2007 (EUVL L 106, 24.4.2007, s. 31).

(4)  EYVL L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  EYVL L 159, 1.7.1993, s. 112. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1584/2004 (EUVL L 280, 31.8.2004, s. 11).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 23 päivänä marraskuuta 2007 (1)

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaran kuvaus (2)

Tuen määrä 100 kg:lle perustuotetta

Tuen ennakkovahvistusta käytettäessä

Muissa tapauksissa

1001 10 00

Durumvehnä:

 

 

– vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita Amerikan yhdysvaltoihin

– muissa tapauksissa

1001 90 99

Tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja:

 

 

– vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita Amerikan yhdysvaltoihin

– muissa tapauksissa:

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– – muissa tapauksissa

1002 00 00

Ruis

1003 00 90

Ohra

 

 

– vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– muissa tapauksissa

1004 00 00

Kaura

1005 90 00

Maissi, käytetty seuraavien tavaroiden muodossa:

 

 

– tärkkelys:

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– – muissa tapauksissa

– CN-koodeihin 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 kuuluva glukoosi, glukoosisiirappi, maltodekstriini, maltodekstriinisiirappi (5):

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– – muissa tapauksissa

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– muut (mukaan lukien jalostamaton käyttö)

CN-koodiin 1108 13 00 kuuluva perunatärkkelys, joka rinnastetaan maissin jalostuksesta saatavaan tuotteeseen:

 

 

– sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– muissa tapauksissa

ex 1006 30

Kokonaan hiottu riisi:

 

 

– lyhytjyväinen

– keskipitkäjyväinen

– pitkäjyväinen

1006 40 00

Rikkoutuneet riisinjyvät

1007 00 90

Durra, ei kuitenkaan kylvämiseen tarkoitetut hybridit


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Sveitsin valaliiton tai Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueelle vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivästä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.

(2)  Perustuotteita ja/tai niihin rinnastettavia tuotteita jalostamalla saatuihin maataloustuotteisiin sovelletaan komission asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä V vahvistettuja kertoimia.

(3)  Kyseessä olevat tavarat kuuluvat CN-koodiin 3505 10 50.

(4)  Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III luetellut tai asetuksen (ETY) N:o 2825/93 (EYVL L 258, 16.10.1993, s. 6) 2 artiklassa tarkoitetut tavarat.

(5)  CN-koodeihin 1702 30 99, 1702 40 90 ja 1702 60 90 kuuluvien siirappien osalta, jotka on saatu sekoittamalla glukoosi- ja fruktoosisiirappia, vientituki koskee ainoastaan glukoosisiirappia.


DIREKTIIVIT

23.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/22


KOMISSION DIREKTIIVI 2007/67/EY,

tehty 22 päivänä marraskuuta 2007,

kosmeettisia valmisteita koskevan neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

on kuullut kulutustavaroita käsittelevää tiedekomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltiot ja sidosryhmät sopivat hiusväriaineiden arviointistrategian mukaisesti, että olisi asianmukaista toimittaa kulutustavaroita käsittelevälle tiedekomitealle lisätietoja direktiivin 76/768/ETY liitteessä III olevassa 2 osassa luetelluista hiusväreistä heinäkuussa 2005.

(2)

Kosmeettisia valmisteita koskevan neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteiden II ja III mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen 19 päivänä heinäkuuta 2006 annetulla komission direktiivillä 2006/65/EY (2) jatkettiin viidenkymmenenkuuden liitteessä III olevassa 2 osassa luetellun hiusväriaineen väliaikaista käyttöä 31 päivään joulukuuta 2007.

(3)

Lisätietoja ei toimitettu 14 hiusväristä, jotka on lueteltu direktiivin 76/768/ETY liitteessä III olevassa 2 osassa. Tämän vuoksi niiden käyttö hiusvärituotteissa kiellettiin direktiivillä 2007/54/EY.

(4)

Teollisuus on toimittanut lisätietoja neljästäkymmenestäkahdesta hiusväriaineesta, jotka on lueteltu direktiivin 76/768/ETY liitteessä III olevassa 2 osassa. Kulutustavaroita käsittelevä tiedekomitea arvioi näitä tietoja parhaillaan. Näitä hiusväriaineita koskeva lopullinen säädös perustuu kyseisiin arviointeihin, ja se siirretään osaksi jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2009. Näin ollen niiden väliaikaista käyttöä kosmeettisissa tuotteissa liitteessä III olevassa 2 osassa säädettyjen rajoitusten ja ehtojen mukaisesti olisi jatkettava 31 päivään joulukuuta 2009.

(5)

Sen vuoksi päätöksen 76/768/ETY liitettä III olisi muutettava.

(6)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat kosmeettisten valmisteiden pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 76/768/ETY liitteessä III olevan 2 osan sarakkeen g viitenumeroissa 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 ja 60 päivämäärä ”31.12.2007” päivämäärällä ”31.12.2009”.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä tammikuuta 2008.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/54/EY (EUVL L 226, 30.8.2007, s. 21).

(2)  EUVL L 198, 20.7.2006, s. 11.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

23.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/24


EU–TUNISIA-ASSOSIAATIONEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 1/2007,

tehty 9 päivänä marraskuuta 2007,

ihmisoikeuksia ja demokratiaa käsittelevän alakomitean perustamisesta

(2007/754/EY)

EU–TUNISIA-ASSOSIAATIONEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen, jäljempänä ’assosiaatiosopimus’,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Demokratian periaatteiden, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen ovat erottamaton ja olennaisen tärkeä osa kehystä, jolla säännellään Euroopan unionin (EU) ja sen Välimeren alueen kumppanien suhteita.

(2)

Nämä kysymykset ovat assosiaatiosopimuksen olennainen osa. Niistä keskustellaan asianmukaisesti assosiaatiosopimuksessa tarkoitetuissa elimissä.

(3)

Naapuruuspolitiikassa asetetaan kunnianhimoisia tavoitteita, jotka perustuvat vastavuoroiseen sitoutumiseen yhteisiin arvoihin, joita ovat muun muassa demokratia, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien täysimääräinen kunnioittaminen, mukaan lukien oikeus kehitykseen.

(4)

EU:n ja eteläisen Välimeren alueen maiden suhteet muuttuvat entistä elinvoimaisemmiksi, kun Euro–Välimeri-sopimuksia, naapuruuspolitiikan toimintaohjelmia ja Euro–Välimeri-kumppanuutta pannaan täytäntöön. Euro–Välimeri-kumppanuuden ensisijaisten tavoitteiden toteuttamista kunkin maan kanssa ja maiden näitä tavoitteita koskevan lainsäädännön lähentämistä olisi seurattava säännöllisesti.

(5)

Suhteita ja yhteistyötä Välimeren alueen maiden kanssa voidaan kehittää ottaen huomioon EU:n toimivalta, Barcelonan prosessin johdonmukaisuus ja tasapainoisuus sekä kunkin Välimeren maan ominaispiirteet ja tarpeet.

(6)

Assosiaationeuvosto on jo päättänyt perustaa EU–Tunisia-assosiaatiokomitean yhteyteen alakomiteoita asianmukaisen institutionaalisen kehyksen luomiseksi yhteistyön täytäntöönpanoa ja tiivistämistä varten.

(7)

Assosiaatiosopimuksen 84 artiklassa määrätään sopimuksen täytäntöönpanossa tarvittavien työryhmien tai elinten perustamisesta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Perustetaan EU–Tunisia-assosiaatiokomitean, jäljempänä ’assosiaatiokomitea’, alaisuuteen ihmisoikeuksia ja demokratiaa käsittelevä alakomitea.

Alakomitean työjärjestys on liitteessä 1.

2.   Alakomitean toimeksiantoon sisältyviä asioita voidaan myös käsitellä korkeammalla tasolla osana Euroopan unionin ja Tunisian poliittista vuoropuhelua.

3.   Assosiaatiokomitea ehdottaa assosiaationeuvostolle tarvittavia toimenpiteitä alakomitean toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 9 päivänä marraskuuta 2007.

EU–Tunisia-assosiaationeuvoston puolesta

L. AMADO


LIITE

Ihmisoikeuksia ja demokratiaa käsittelevän alakomitean työjärjestys

1.   Kokoonpano ja puheenjohtaja

Ihmisoikeuksia ja demokratiaa käsittelevä alakomitea koostuu komission ja jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan hallituksen edustajista. Osapuolet toimivat vuorotellen sen puheenjohtajina.

2.   Asema

Alakomitea työskentelee EU–Tunisia-assosiaatiokomitean, jäljempänä ’assosiaatiokomitea’, alaisuudessa, ja se antaa assosiaatiokomitealle kertomuksen kunkin kokouksen jälkeen. Alakomitealla ei ole päätösvaltaa. Se voi kuitenkin tehdä ehdotuksia assosiaatiokomitealle.

3.   Toimiala

Alakomitea tarkastelee EU–Tunisia-assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoa jäljempänä luetelluilla aloilla. Alakomitea on myös EU:n ja Tunisian naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelmaan sisältyvien ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevien toimien täytäntöönpanon tärkein tekninen seurantajärjestelmä. Se tarkastelee lainsäädäntöjen lähentämisessä ja täytäntöönpanossa tapahtunutta edistystä. Tarvittaessa alakomitea voisi tarkastella julkishallintojen välistä yhteistyötä naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelman mukaisesti. Alakomitea tarkastelee tapahtunutta edistystä ja ehdottaa tarvittavia toimia seuraavilla aloilla:

a)

oikeusvaltio ja demokratia, mukaan lukien demokratian ja oikeusvaltion, oikeuslaitoksen riippumattomuuden, oikeussuojakeinojen ja oikeuslaitoksen nykyaikaistamisen vahvistaminen;

b)

ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevien keskeisten kansainvälisten yleissopimusten täytäntöönpano, mukaan lukien selvitys mahdollisuuksista liittyä yleissopimusten valinnaisiin pöytäkirjoihin;

c)

hallinnollisten valmiuksien vahvistaminen ja kansalliset instituutiot.

Luettelo ei ole tyhjentävä, ja assosiaatiokomitea voi lisätä siihen muita asioita, joista osapuolet ovat päässeet yhteisymmärrykseen.

Kussakin alakomitean kokouksessa voidaan käsitellä yhtä, useampaa tai kaikkia edellä luetelluista aloista.

4.   Sihteeristö

Euroopan komission virkamies ja Tunisian tasavallan hallituksen virkamies toimivat yhdessä alakomitean pysyvinä sihteereinä ja vastaavat sen kokousten valmistelusta.

5.   Kokoukset

Alakomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Kokous voidaan kutsua koolle jommankumman osapuolen pyynnöstä. Pyynnön esittävän osapuolen pysyvä sihteeri toimittaa sen toiselle osapuolelle. Toisen osapuolen pysyvä sihteeri vastaa alakomitean kokouksen koollekutsumista koskevaan pyyntöön 15 työpäivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

Alakomitean kokoukset pidetään osapuolten yhteisesti sopimana ajankohtana ja yhteisesti sopimassa paikassa.

Kunkin osapuolen osalta kokousten koolle kutsumisesta vastaa sen pysyvä sihteeri sovittuaan asiasta puheenjohtajan kanssa. Ennen kutakin kokousta kummankin osapuolen valtuuskunnan kokoonpano ilmoitetaan puheenjohtajalle.

Alakomitea voi molempien osapuolten suostumuksella käyttää asiantuntija-apua saadakseen tarvittavia erityistietoja ennalta sovituista aiheista.

6.   Kokousten asialista

Asioiden ottamista alakomitean kokouksen asialistalle koskevat osapuolten ehdotukset toimitetaan alakomitean pysyville sihteereille.

Alustavaan asialistaan sisältyvät asiat, joiden asialistalle ottamista koskeva pyyntö on toimitettu pysyville sihteereille vähintään 15 päivää ennen kokouksen alkua.

Puheenjohtaja laatii alustavan asialistan kutakin kokousta varten yhteistyössä toisen osapuolen kanssa vähintään kymmenen päivää ennen kokousta.

Käsiteltäviä asioita koskevat asiakirjat on toimitettava molemmille osapuolille siten, että ne ovat perillä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Näitä määräaikoja voidaan lyhentää kummankin osapuolen suostumuksella.

Alakomitea vahvistaa asialistan kunkin kokouksen alussa.

7.   Pöytäkirja

Alakomitean pysyvät sihteerit laativat kunkin kokouksen jälkeen pöytäkirjan ja hyväksyvät sen. Pysyvät sihteerit toimittavat jäljennöksen pöytäkirjasta assosiaatiokomitean sihteereille ja puheenjohtajalle.

8.   Avoimuus

Alakomitean kokoukset eivät ole avoimia, ja niiden pöytäkirjat ovat luottamuksellisia.


23.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/28


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä marraskuuta 2007,

Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen erityiskoordinaattorin nimittämisestä

(2007/755/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaiselle Kosovon-siviilioperaatiolle (UNMIK), Bosnia ja Hertsegovinassa olevan korkean edustajan toimistolle ja Kaakkois-Euroopan vakaussopimukselle annettavasta tuesta 22 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2000 (1) ja erityisesti sen 1 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin jäsenvaltioiden ulkoministerit ja Euroopan yhteisöjen komissio sopivat 10 päivänä kesäkuuta 1999 Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen, jäljempänä ’vakaussopimus’, tekemisestä muiden vakaussopimuksen osapuolten kanssa.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1080/2000 1 a artiklassa säädetään vakaussopimuksen erityiskoordinaattorin nimittämisestä vuosittain.

(3)

Erityiskoordinaattorin nimityksen yhteydessä on tarpeen vahvistaa tämän toimeksianto. Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen erityiskoordinaattorin nimittämisestä 11 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn, vuotta 2006 koskevan neuvoston päätöksen 2006/921/EY (2) mukainen toimeksianto on tarkoituksenmukainen. Zagrebissa 10 päivänä toukokuuta 2007 pidetyn vakaussopimuksen alueellisen keskustelufoorumin ja 10 ja 11 päivänä toukokuuta 2007 pidettyjen Kaakkois-Euroopan yhteistyöprosessin ministeri- ja huippukokousten päätelmien mukaisesti sekä neuvoston toukokuussa 2007 antamien päätelmien mukaisesti, joissa vaaditaan, että vakaussopimuksen erityiskoordinaattori, uusi pääsihteeri ja yhteistyöprosessin nykyinen bulgarialainen puheenjohtaja varmistavat vastuun sujuvan ja oikea-aikaisen siirron vakaussopimuksen uusille rakenteille, toimeksiannossa painotetaan erityisesti tarvetta siirtyä aluetason vastuuseen ja siirtää vastuu sujuvasti ja oikea-aikaisesti alueellisen yhteistyöneuvoston sihteeristölle erityiskoordinaattorin toimikauden loppuun saakka.

(4)

On tarkoituksenmukaista vahvistaa selvästi vastuualueet sekä antaa ohjeita koordinoinnista ja raportoinnista,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimitetään Erhard BUSEK Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen erityiskoordinaattoriksi.

2 artikla

Erityiskoordinaattori hoitaa 10 päivänä kesäkuuta 1999 laaditun vakaussopimuksen 13 kohdassa määrätyt tehtävät.

3 artikla

Edellä 2 artiklassa tarkoitetun tavoitteen mukaisesti erityiskoordinaattorin tehtävänä on

a)

edistää vakaussopimuksen tavoitteiden saavuttamista yksittäisissä maissa ja niiden välillä silloin, kun vakaussopimuksella todetaan olevan lisäarvoa;

b)

toimia Kaakkois-Euroopan alueellisen keskustelufoorumin puheenjohtajana;

c)

ylläpitää läheisiä yhteyksiä kaikkiin vakaussopimuksen osapuoliin sekä avunantajamaihin, -järjestöihin ja -elimiin sekä asiaa koskeviin alueellisiin aloitteisiin ja järjestöihin tavoitteenaan alueellisen yhteistyön edistäminen ja alueellisen vastuun lisääminen;

d)

toimia läheisessä yhteistyössä kaikkien Euroopan unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden kanssa vahvistaakseen Euroopan unionin asemaa vakaussopimuksessa sopimuksen 18, 19 ja 20 kohdan mukaisesti sekä varmistaakseen vakaussopimuksen ja vakautus- ja assosiaatioprosessin keskinäisen täydentävyyden;

e)

tavata määräajoin ja tarvittaessa kollektiivisesti työryhmien puheenjohtajat yleisen strategisen koordinoinnin varmistamiseksi sekä huolehtia Kaakkois-Euroopan alueellisen keskustelufoorumin ja sen välineiden sihteeristön tehtävistä;

f)

toimia vakaussopimukseen liittyviä, vuoden 2008 alkupuolella toteutettavia ensisijaisia toimia koskevan, vakaussopimuksen osapuolten kanssa neuvotellen ennalta sovitun luettelon pohjalta sekä mukauttaa vakaussopimuksen työskentelymenetelmät ja rakenteet tarpeisiin, joita vastuun siirtämisestä aluetasolle aiheutuu, varmistaen johdonmukaisuuden ja voimavarojen tehokkaan käytön;

g)

helpottaa vastuun siirtämistä aluetasolle alueellisen keskustelufoorumin 30 päivänä toukokuuta 2006 tekemien päätelmien mukaisesti ja tehdä tässä tarkoituksessa tiivistä yhteistyötä Kaakkois-Euroopan yhteistyöprosessin, alueellisen yhteistyöneuvoston ja sen pääsihteerin kanssa; tässä yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota alueellisen yhteistyöneuvoston ja sen sihteeristön perustamiseen, ja painotetaan erityisesti vakaussopimuksen eri työryhmien ja aloitteiden järkeistämistä;

h)

varmistaa vastuun siirto sujuvasti ja oikea-aikaisesti alueellisen yhteistyöneuvoston pääsihteerille ja päättää loput vakaussopimuksen hoidettavana olevat hallinnolliset toimet.

4 artikla

Erityiskoordinaattori tekee rahoitussopimuksen komission kanssa.

5 artikla

Erityiskoordinaattorin toimet sovitetaan yhteen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin, neuvoston puheenjohtajavaltion ja komission toimien kanssa erityisesti epävirallisen neuvoa-antavan komitean puitteissa. Paikan päällä pidetään yllä tiiviitä yhteyksiä neuvoston puheenjohtajavaltioon, komissioon, jäsenvaltioiden edustustojen päälliköihin, Euroopan unionin erityisedustajiin, Bosnia ja Hertsegovinassa olevaan korkean edustajan toimistoon sekä Yhdistyneiden Kansakuntien Kosovon-siviilihallintoon.

6 artikla

Erityiskoordinaattori raportoi tarvittaessa neuvostolle ja komissiolle. Hän jatkaa säännöllistä raportointia toimistaan Euroopan parlamentille.

7 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen 30 päivään kesäkuuta 2008.

Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. AMADO


(1)  EYVL L 122, 24.5.2000, s. 27. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2098/2003 (EUVL L 316, 29.11.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 351, 13.12.2006, s. 19.


Komissio

23.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/30


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä marraskuuta 2007,

kansallista rekisteriä koskevasta direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetystä yhteisestä eritelmästä

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5357)

(2007/756/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 23 päivänä heinäkuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/48/EY (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 4 ja 5 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/16/EY (2) ja erityisesti sen 14 artiklan 4 ja 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Myöntäessään luvan liikkuvan kaluston käyttöönottoon jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että jokaiselle yksittäiselle kulkuneuvolle annetaan tunnistekoodi. Tämän jälkeen koodi olisi merkittävä kansalliseen rekisteriin (national vehicle register, jäljempänä ’NVR’). Toimivaltaisten viranomaisten ja sidosryhmien valtuutetuilla edustajilla on oltava pääsy rekisteriin. Yksittäisissä kansallisissa rekistereissä olevien tietojen olisi oltava sisällöltään ja muodoltaan yhdenmukaiset. Rekisterien on sen vuoksi perustuttava yhteisiin teknisiin ja toiminnallisiin eritelmiin.

(2)

NVR:ää koskevat yhteiset eritelmät hyväksytään Euroopan rautatieviraston (jäljempänä ’virasto’) tekemän eritelmäehdotuksen pohjalta. Eritelmäehdotuksissa on määriteltävä erityisesti seuraavat asiat: sisältö, toiminnallinen ja tekninen rakenne, tietomuoto sekä toimintatavat mukaan luettuna tietojen tallentamista ja käyttöä koskevat säännöt.

(3)

Tämä päätös on laadittu 28 päivänä heinäkuuta 2006 annetun viraston suosituksen ERA/REC/INT/01-2006 pohjalta.

Kunkin jäsenvaltion NVR:ään olisi rekisteröitävä kaikki kyseisessä jäsenvaltiossa luvan saaneet kulkuneuvot. Tavaravaunut ja matkustajavaunut olisi kuitenkin rekisteröitävä vain sen jäsenvaltion NVR:ään, jossa ne otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa.

(4)

Kulkuneuvojen rekisteröintiin, rekisteröinnin vahvistamiseen, rekisteröinnin (rekisteröintien) muuttamiseen ja muutoksen (muutosten) vahvistamiseen olisi käytettävä vakiomuotoista lomaketta.

(5)

Kunkin jäsenvaltion olisi perustettava tietokonepohjainen NVR. Kaikki NVR:t olisi yhdistettävä viraston hallinnoimaan keskitettyyn virtuaaliseen rekisteriin (Virtual Vehicle Register, jäljempänä ’VVR’), jotta voitaisiin perustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2004 (3) 19 artiklassa säädetty yhteentoimivuutta koskevien asiakirjojen rekisteri. VVR:ssä olisi mahdollistettava pääsy kaikkiin NVR:iin saman portaalin kautta ja tietojenvaihto kansallisten NVR:ien välillä. Teknisistä syistä NVR:ien ja VVR:n välistä yhteyttä ei kuitenkaan voida järjestää välittömästi. Jäsenvaltiot yhdistävät NVR:nsä keskitettyyn VVR:ään vasta sitten, kun VVR:n tehokas toiminta on osoitettu viraston toteuttaman pilottihankkeen avulla.

(6)

Direktiivin 2001/16/EY 21 artiklan mukaisesti perustetun sääntelykomitean pöytäkirjassa n:o 40 olevan 8 kohdan mukaisesti kaikki olemassa olevat kulkuneuvot on rekisteröitävä sen jäsenvaltion NVR:ään, jossa ne oli rekisteröity aikaisemmin. Tietoja siirrettäessä olisi otettava huomioon asianmukainen siirtymäkausi ja tietojen saatavuus.

(7)

Direktiivin 96/48/EY 14 artiklan 4 kohdan b alakohdan ja direktiivin 2001/16/EY 14 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti rekisteriä pitää rautatiealan yrityksestä riippumaton elin, joka myös pitää sen ajan tasalla. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille elin, jonka se on nimittänyt tähän tarkoitukseen, muun muassa näiden elinten välisen tietojenvaihdon helpottamiseksi.

(8)

On maita, joissa rautatieverkoston raideleveys on tavallista suurempi, 1 520 mm, ja niissä käytetään Itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY) maissa yleisesti käytössä olevaa vaunustoa. Sen vuoksi on perustettu yhteinen rekisteröintijärjestelmä, jolla on tärkeä osa tämän 1 520 mm:n rautatieverkon yhteentoimivuuden ja turvallisuuden varmistamisessa. Tämä erityistilanne olisi otettava huomioon ja olisi laadittava erityissääntöjä yhdenmukaisuuden varmistamiseksi sellaisten samaa kulkuneuvoa koskevien velvoitteiden osalta, joita sovelletaan sekä EU-maissa että IVY-maissa.

(9)

Käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevien yhteentoimivuuden teknisten eritelmien (YTE) liitteessä P säädettyjä kulkuneuvojen numerointijärjestelmään liittyviä sääntöjä sovelletaan rekisteröitäessä kulkuneuvoja NVR:ään. Virasto laatii oppaan näiden sääntöjen yhdenmukaista soveltamista varten.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 96/48/EY 21 artiklan nojalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään kansallista rekisteriä koskevat direktiivin 96/48/EY 14 artiklan 5 kohdan ja direktiivin 2001/16/EY 14 artiklan 5 kohdan mukaiset liitteessä määritellyt yhteiset eritelmät.

2 artikla

Kun jäsenvaltiot rekisteröivät kulkuneuvoja tämän päätöksen voimaantulon jälkeen, niiden on käytettävä liitteessä määriteltyjä yhteisiä eritelmiä.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on rekisteröitävä olemassa olevat kulkuneuvot liitteessä olevassa 4 jaksossa säädetyllä tavalla.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on direktiivin 96/48/EY 14 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti ja direktiivin 2001/16/EY 14 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti nimitettävä kansallinen elin, joka vastaa kansallisen rekisterin pitämisestä ja ajan tasalla pitämisestä. Tämä elin voi olla kyseisen jäsenvaltion kansallinen turvallisuusviranomainen (National Safety Authority, jäljempänä ’NSA’). Jäsenvaltioiden on varmistettava näiden elinten välinen yhteistyö ja keskinäinen tietojenvaihto, jotta tietojen muuttumisesta tiedotetaan hyvissä ajoin.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 1 kohdan mukaisesti nimitetty elin komissiolle ja muille jäsenvaltioille vuoden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.

5 artikla

1.   Liikkuva kalusto, joka on otettu käyttöön ensimmäistä kertaa Latviassa, Liettuassa tai Virossa ja on tarkoitettu käytettäväksi Euroopan unionin ulkopuolella osana 1 520 mm:n rautatiejärjestelmän vaunustoa, on rekisteröitävä sekä NVR:ään että Itsenäisten valtioiden yhteisön rautatiekuljetushallinnon tietokantaan. Tässä tapauksessa voidaan käyttää 8-numeroista numerointijärjestelmää liitteessä määritellyn numerointijärjestelmän sijasta.

2.   Liikkuvaa kalustoa, joka on otettu käyttöön ensimmäistä kertaa kolmannessa maassa ja jota aiotaan käyttää Euroopan unionissa osana 1 520 mm:n rautatiejärjestelmän vaunustoa, ei rekisteröidä NVR:ään. Direktiivin 2001/16/EY 14 artiklan 4 kohdan mukaisesti 14 artiklan 5 kohdan c, d ja e alakohdassa lueteltujen tietojen on kuitenkin oltava saatavissa IVY:n rautatiekuljetushallinnon tietokannasta.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 235, 17.9.1996, s. 6. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/32/EY (EUVL L 141, 2.6.2007, s. 63).

(2)  EYVL L 110, 20.4.2001, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2007/32/EY.

(3)  EUVL L 164, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 220, 21.6.2004, s. 3.


LIITE

1.   TIEDOT

Seuraavassa luettelossa esitetään ehdotukset NVR:ään tallennettavien tietojen muodoksi.

Kohtien numerointi vastaa lisäyksessä 4 ehdotetun vakiomuotoisen rekisteröintilomakkeen numerointia.

Taulukkoon voidaan lisätä kenttä (kenttiä) huomautuksia varten, muun muassa tutkittavien kulkuneuvojen tunnistaminen (katso 3.4 jakso).

1.

Eurooppalainen kulkuneuvonumero

Pakollinen

Sisältö

Käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskevan YTE:n (jäljempänä ”OPE YTE”) (1) liitteessä P määritelty numeerinen tunnistekoodi.

 

Muoto

1.1

Numero

12-numeroinen (2)

1.2

Edellinen numero (tarvittaessa, uudelleen numeroitavan kulkuneuvon osalta)

12-numeroinen (2)

2.

Jäsenvaltio ja NSA

Pakollinen

Sisältö

Se jäsenvaltio ja NSA, jossa kulkuneuvolle on annettu lupa. Kolmannesta maasta tulevien kulkuneuvojen osalta jäsenvaltio, jossa kulkuneuvolle on annettu lupa.

 

Muoto

2.1

OPE YTE:n liitteessä P määritelty jäsenvaltion tunnus

2-numeroinen

2.2

NSA:n nimi

Teksti

3.

Valmistusvuosi

Pakollinen

Sisältö

Vuosi, jona kulkuneuvo lähti tehtaalta

 

Muoto

3.

Valmistusvuosi

VVVV

4.

EY-viite

Pakollinen

Sisältö

Viitetiedot EY-tarkastusvakuutuksesta ja sen antajasta (hankintayksiköstä).

 

Muoto

4.1

Vakuutuksen päiväys

Päiväys

4.2

EY-viite

Teksti

4.3

Vakuutuksen antajan (hankintayksikön) nimi

Teksti

4.4

Yritysrekisterinumero

Teksti

4.5

Organisaation osoite, kadun nimi ja numero

Teksti

4.6

Kaupunki

Teksti

4.7

Maakoodi

ISO

4.8

Postinumero

Aakkosnum. koodi

5.

Viitetieto liikkuvaa kalustoa koskevasta rekisteristä (RS)

Pakollinen

Sisältö

Viitetieto elimestä, joka on vastuussa RS-rekisteristä (3)

 

Muoto

5.1

Rekisteristä vastaava elin

Teksti

5.2

Rekisteröintielimen osoite, kadun nimi ja numero

Teksti

5.3

Kaupunki

Teksti

5.4

Maakoodi

ISO

5.5

Postinumero

Aakkosnum. koodi

5.6

Sähköpostiosoite

Sähköposti

5.7

Viitetieto, jonka perusteella asianmukaiset tekniset tiedot ovat saatavissa liikkuvaa kalustoa koskevasta rekisteristä

Aakkosnum. koodi

6.

Rajoitukset

Pakollinen

Sisältö

Kulkuneuvon käyttöön liittyvät mahdolliset rajoitukset

 

Muoto

6.1

Koodatut rajoitukset

(ks. lisäys 1)

Koodi

6.2

Koodaamattomat rajoitukset

Teksti

7.

Omistaja

Vapaaehtoinen

Sisältö

Kulkuneuvon omistajan yksilöinti

 

Muoto

7.1

Organisaation nimi

Teksti

7.2

Yritysrekisterinumero

Teksti

7.3

Organisaation osoite, kadun nimi ja numero

Teksti

7.4

Kaupunki

Teksti

7.5

Maakoodi

ISO

7.6

Postinumero

Aakkosnum. koodi

8.

Haltija

Pakollinen

Sisältö

Kulkuneuvon haltijan yksilöinti

 

Muoto

8.1

Organisaation nimi

Teksti

8.2

Yritysrekisterinumero

Teksti

8.3

Organisaation osoite, kadun nimi ja numero

Teksti

8.4

Kaupunki

Teksti

8.5

Maakoodi

ISO

8.6

Postinumero

Aakkosnum. koodi

8.7

VKM – vapaaehtoinen

Aakkosnum. koodi

9.

Huollosta vastaava elin

Pakollinen

Sisältö

Viitetieto huollosta vastaavasta elimestä (4)

 

Muoto

9.1

Huollosta vastaava elin

Teksti

9.2

Huoltoelimen osoite, kadun nimi ja numero

Teksti

9.3

Kaupunki

Teksti

9.4

Maakoodi

ISO

9.5

Postinumero

Aakkosnum. koodi

9.6

Sähköpostiosoite

Sähköposti

10.

Rekisteröinnin peruutus

Pakollinen soveltuvin osin

Sisältö

Virallisen romuttamisen tai muun hävittämisjärjestelyn päiväys ja peruutustavan koodi.

 

Muoto

10.1

Hävittämistapa

(katso lisäys 3)

2-numeroinen koodi

10.2

Peruutuspäivä

Päiväys

11.

Jäsenvaltiot, joissa kulkuneuvo on saanut luvan

Pakollinen

Sisältö

Luettelo jäsenvaltioista, joissa kulkuneuvolla on lupa

 

Muoto

11.

OPE YTE:n liitteessä P.4 määritelty jäsenvaltion numeerinen koodi

Luettelo

12.

Lupanumero

Pakollinen

Sisältö

NSA:n antama yhdenmukaistetun luvan numero

 

Muoto

12.

Lupanumero

EIN:iin perustuva aakkosnumeerinen koodi, ks. lisäys 2.

13.

Käyttöönottolupa

Pakollinen

Sisältö

Kulkuneuvon käyttöönottoluvan päiväys (5) ja voimassaoloaika

 

Muoto

13.1

Luvan päiväys

Päiväys (VVVVKKPP)

13.2

Luvan voimassaolo päättyy

Päiväys

13.3

Luvan keskeyttäminen

Kyllä/ei

2.   RAKENNE

2.1   Yhteydet muihin rekistereihin

EU:n uusi sääntelyjärjestelmä johtaa monien eri rekisterien laatimiseen. Jäljempänä olevassa taulukossa on yhteenveto siitä, mitkä rekisterit ja tietokannat voidaan niiden laatimisen jälkeen yhdistää NVR:ään.

Rekisteri tai tietokanta

Vastuussa oleva elin

Muut käyttöön oikeutetut elimet

NVR

(yhteentoimivuusdirektiivit)

RE (6)/NSA

Muut NSA:t/RE/RU/IM/IB/RB/haltija/omistaja/ERA/OTIF

RRS

(yhteentoimivuusdirektiivit)

Jäsenvaltioiden päätettävissä

RU/IM/NSA/ERA/OTIF/haltija/työpajat

RSRD

(TAF YTE & SEDP)

Haltija

RU/IM/NSA/ERA/haltija/työpajat

WIMO

(TAF YTE & SEDP)

Ei vielä päätetty

RU/IM/NSA/ERA/haltija/työpajat/käyttäjä

Rautateiden liikkuvan kaluston rekisteri (7)

(Kapkaupungin yleissopimus)

Rekisterinpitäjä

Yleisessä käytössä

OTIF-rekisteri

(COTIF 99 – ATMF)

OTIF

Toimivaltaiset viranomaiset/RU/IM/IB/RB/haltija/omistaja/ERA/OTIF turv.

NVR:n toteuttamisessa ei voida odottaa siihen saakka, että kaikki rekisterit saataisiin valmiiksi. Sen vuoksi NVR on voitava yhdistää myöhemmin muiden rekisterien kanssa. NVR:ssä on sen vuoksi otettava huomioon seuraavat myöhemmin valmistuvia rekisterejä koskevat seikat:

RRS: NVR:ssä viitataan RRS:ään mainitsemalla RRS:stä vastuussa oleva elin. Avain näiden rekisterien yhdistämiseen toisiinsa on kohta 5.7.

RSRD: tämä tietokanta sisältää NVR ”hallinnollisia” osatekijöitä. Yhdistäminen tehdään TAF YTE SEDP:ssä olevan eritelmän mukaisesti. SEDP:ssä on määrä ottaa huomioon NVR-eritelmä.

WIMO: tietokanta sisältää RSRD:n tietoja ja huoltotietoja. Sitä ei ole määrä yhdistää NVR:ään.

VKMR:n, ERA:n ja OTIF:in on määrä yhdessä hallinnoida tätä rekisteriä (ERA EU:n osalta ja OTIF kaikkien niiden OTIF:in jäsenmaiden osalta, jotka eivät ole EU:n jäsenvaltioita). Haltija kirjataan NVR:ään. YTE OPE:ssa mainitaan muita maailmanlaajuisia keskitettyjä rekisterejä (kuten kulkuneuvojen tyyppikoodit, yhteentoimivuuskoodit, maakoodit jne.), joita ”keskuselimen” olisi hallinnoitava ja jotka ovat tuloksena ERA:n ja OTIF:n yhteistyöstä.

rautateiden liikkuvan kaluston rekisteri (Kapkaupungin yleissopimus): tässä rekisterissä on liikuteltaviin laitteisiin liittyviä taloudellisia tietoja. Tätä rekisteriä voidaan kehittää helmikuussa 2007 pidettävän diplomaattikonferenssin pohjalta. Yhdistäminen on mahdollista, koska UNIDROIT-rekisteriin tarvitaan kulkuneuvon numeroa ja omistajaa koskevia tietoja. Avain rekisterien yhdistämiseen on EVN.

OTIF-rekisteri: OTIF-rekisteriä laadittaessa otetaan huomioon tämä päätös ja muut EU:n rekisterit.

Koko järjestelmä ja NVR:n ja muiden rekisterien väliset kytkennät määritellään siten, että haettavat tiedot ovat tarvittaessa saatavissa rekisteristä.

2.2   Koko EU:n kattava NVR-rakenne

NVR-rekisterit aiotaan tehdä hajautettuna ratkaisuna. Tarkoituksena on toteuttaa hajautettujen tietojen hakukone käyttämällä yhteistä ohjelmistosovellusta, jonka avulla käyttäjät voivat saada tietoja kaikista jäsenvaltioissa olevista paikallisista rekistereistä (Local Registers, LR).

NVR-tiedot tallennetaan kansallisella tasolla, ja ne ovat käytettävissä verkkopohjaisen sovelluksen kautta (ja oman verkko-osoitteen) kautta.

Eurooppalainen keskitetty virtuaalinen rekisteri (European Centralized Virtual Vehicle Register, EC VVR) koostuu kahdesta osasta:

virtuaalinen rekisteri (Virtual Vehicle Register (VVR)), joka on keskitetty hakukone ERA:ssa

kansallinen rekisteri (kansalliset rekisterit) (National Vehicle Register(s), NVR), jotka ovat LR:iä jäsenvaltioissa.

Kuva 1

EC VVR:n rakenne

Image

Tämä rakenne perustuu kahteen toisiaan täydentävään osajärjestelmään, joiden avulla voidaan tehdä hakuja jäsenvaltioissa paikallisesti tallennettuihin tietoihin. Se koostuu seuraavista osatekijöistä:

tietokoneistettujen rekisterien perustaminen kansallisella tasolla ja ristiinhakujen mahdollistaminen,

paperipohjaisten rekisterien korvaaminen tietokoneistetuilla. Tämän ansiosta jäsenvaltiot voivat hallinnoida ja jakaa tietoja muiden jäsenvaltioiden kanssa,

NVR:ien ja VVR:n välisten yhteyksien toteutus käyttämällä yhteisiä standardeja ja yhteistä terminologiaa.

Tämän rakenteen perusperiaatteet ovat seuraavat:

kaikki NVR:t tulevat olemaan osa tietokonepohjaista verkkojärjestelmää,

yhteiset tiedot ovat kaikkien jäsenvaltioiden saatavilla järjestelmään liittymisen jälkeen,

VVR:n perustamisella vältetään tietojen päällekkäisiä rekisteröintejä ja niihin liittyviä mahdollisia virheitä,

tietojen ajantasaisuus.

Rakenteen toteutusvaiheet:

tämän päätöksen tekeminen,

virasto toteuttaa pilottihankkeen, jossa testataan vähintään kolmen jäsenvaltion NVR:iin yhdistettyä VVR:ää; pilottihankkeessa yhdistetään lisäksi jo olemassa oleva NVR käyttämällä käännöskonetta,

pilottihankkeen arviointi ja tarvittaessa tämän päätöksen ajantasaistaminen,

virasto julkaisee eritelmän, jota jäsenvaltiot käyttävät NVR:ien yhdistämisessä keskitettyyn VVR:ään,

viimeisenä vaiheena on kaikkien kansallisten NVR:ien yhdistäminen keskitettyyn VVR:ään pilottihankkeen arvioinnin jälkeen tehtävällä erillisellä päätöksellä.

3.   TOIMINTATAPA

3.1   NVR:ien käyttö

NVR:iä käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

luvan kirjaaminen,

kulkuneuvoille annettujen EVN:ien kirjaaminen,

tiettyyn kulkuneuvoon liittyvien Euroopan laajuisten suppeiden tietojen etsiminen,

oikeudellisten näkökohtien, kuten velvoitteiden ja oikeudellisten tietojen seuranta,

tietojen saaminen pääasiassa turvallisuuteen ja huoltoon liittyviä tarkastuksia varten,

yhteyden saaminen omistajaan ja haltijaan,

turvallisuusvaatimusten ristiintarkistus ennen turvallisuustodistuksen antamista,

tietyn kulkuneuvon seuranta.

3.2   Hakemuslomakkeet

3.2.1   Rekisteröintihakemus

Hakemuslomakkeen malli on lisäyksessä 4.

Haettaessa kulkuneuvon rekisteröintiä napsautetaan ensin nimikettä ”Uusi rekisteröinti” vastaavaa ruutua. Sen jälkeen täytetään lomakkeen ensimmäiseen osaan kaikki tarpeelliset tiedot kohdasta 2 kohtaan 9 sekä kohta 11. Täytetty hakemus toimitetaan:

sen jäsenvaltion RE:lle, jossa rekisteröintiä haetaan,

kolmannesta maasta tulevan kulkuneuvon osalta sen jäsenvaltion RE:lle, jossa sitä on tarkoitus käyttää ensimmäiseksi.

3.2.2   Kulkuneuvon rekisteröinti ja eurooppalainen kulkuneuvonumero

Ensirekisteröinnin yhteydessä eurooppalaisen kulkuneuvonumeron antaa asianomainen RE.

Rekisteröintiä voidaan hakea kulkuneuvokohtaisesti erillisillä rekisteröintilomakkeilla tai täyttämällä yksi lomake samaan sarjaan tai samaan tilaukseen kuuluvista kulkuneuvoista ja liittämällä siihen kulkuneuvonumeroiden luettelo.

RE toteuttaa kohtuulliset toimet varmistaakseen NVR:ään viemiensä tietojen oikeellisuuden. Tätä tarkoitusta varten RE voi pyytää tietoja muilta RE:iltä, erityisesti silloin, kun rekisteröinnin hakija hakee rekisteröintiä jäsenvaltiossa, johon se ei ole sijoittautunut.

3.2.3   Yhden tai useamman rekisteröintikohdan muuttaminen

Muutosrekisteröinnin (-rekisteröintien) hakija:

napsauttaa nimikettä ”Muutos” vastaavaa ruutua,

merkitsee lomakkeeseen eurooppalaisen kulkuneuvonumeron (EVN) (kohta nro 1),

napsauttaa muutettavan kohdan painiketta (muutettavien kohtien painikkeita),

merkitsee lomakkeeseen muutoksen (muutokset) ja toimittaa lomakkeen sen jäsenvaltion RE:lle, jossa kulkuneuvo on rekisteröity.

Vakiomuotoinen lomake ei ole riittävä kaikissa tilanteissa. Asianomainen RE voi silloin käyttää muita asiakirjoja, jotka ovat paperipohjaisia tai sähköisiä.

Kun kulkuneuvon haltija vaihtuu, vaihtumista edeltävä kulkuneuvon haltija vastaa RE:lle ilmoittamisesta, ja RE ilmoittaa uudelle haltijalle rekisteröinnin muuttamisesta. Edellinen haltija poistetaan NVR:stä ja vapautetaan vastuusta vasta sitten, kun uusi haltija on hyväksynyt haltijan aseman.

Kun kulkuneuvon omistaja vaihtuu, vaihtumista edeltävä omistaja vastaa RE:lle ilmoittamisesta. Sen jälkeen edellinen omistaja poistetaan NVR:stä. Uusi omistaja voi pyytää tietojensa viemistä NVR:ään.

Muutosrekisteröinnin jälkeen NSA voi antaa uuden lupanumeron ja joissakin tapauksissa uuden EVN:n.

3.2.4   Rekisteröinnin peruutus

Rekisteröinnin peruutuksen hakija napsauttaa nimikettä ”Peruutus” vastaavaa ruutua, täyttää sen jälkeen kohdan 10 ja toimittaa hakemuksen sen jäsenvaltion RE:lle, jossa kulkuneuvo on rekisteröity.

RE peruuttaa rekisteröinnin merkitsemällä lomakkeeseen peruutuksen päivämäärän ja myöntämällä peruutuksen sen hakijalle.

3.2.5   Useissa eri jäsenvaltioissa voimassa oleva lupa

Kun jossakin jäsenvaltiossa jo luvan saaneelle ja rekisteröidylle kulkuneuvolle annetaan lupa jossain toisessa jäsenvaltiossa, kulkuneuvo on rekisteröitävä myös viimeksi mainitun jäsenvaltion NVR:ään. Tässä tapauksessa NVR:ään viedään kuitenkin vain hakemuslomakkeen kohtia 1, 2, 6, 11, 12 ja 13 koskevat tiedot, sillä nämä tiedot koskevat vain tätä toista jäsenvaltiota.

Niin kauan kuin VVR ja sen ja NVR:ien välinen yhteys eivät vielä toimi täysipainoisesti, asianomaisten rekisteröintielinten on vaihdettava tietoja varmistaakseen samaa kulkuneuvoa koskevien tietojen johdonmukaisuuden.

Tavaravaunut ja matkustajavaunut rekisteröidään vain sen jäsenvaltion NVR:ään, jossa ne on otettu käyttöön ensimmäistä kertaa.

3.3   Käyttöoikeudet

Tietyn jäsenvaltion ”XX” oikeudet NVR-tietojen käyttöön on esitetty jäljempänä olevassa taulukossa. Käyttökoodien määritelmät ovat seuraavat:

Käyttökoodi

Käyttöoikeuden laji

0

Ei käyttöoikeutta

1

Rajoitettu tiedonsaanti (ehdot sarakkeessa ”Lukuoikeudet”)

2

Rajoittamaton tiedonsaanti

3

Rajoitettu tiedonsaanti ja päivitys

4

Rajoittamaton tiedonsaanti ja päivitys

Kullakin RE:llä on täydelliset käyttö- ja päivitysoikeudet vain oman tietokantansa tietoihin. Sen vuoksi niiden käyttökoodiksi on merkitty 3.

Elin

Määritelmä

Lukuoikeudet

Päivitysoikeudet

Kohta 7

Muut kohdat

RE/NSA ”XX”

Rekisteröintielin/NSA jäsenvaltiossa ”XX”

Kaikki tiedot

Kaikki tiedot

4

4

Muut NSA/RE:t

Muut NSA:t ja/tai muut rekisteröintielimet

Kaikki tiedot

Ei ole

2

2

ERA

Euroopan rautatievirasto

Kaikki tiedot

Ei ole

2

2

Haltijat

Kulkuneuvojen haltijat

Kaikki tiedot kulkuneuvoista, joiden haltija se on

Ei ole

1

1

Kalustopäälliköt

Kulkuneuvoista vastaavat haltijan nimittämät päälliköt

Kulkuneuvot, joista vastaamaan haltija on hänet nimittänyt

Ei ole

1

1

Omistajat

Kulkuneuvon omistaja

Kaikki tiedot kulkuneuvoista, jotka se omistaa

Ei ole

1

1

RU:t

Rautatieliikenteen harjoittaja

Kaikki ajoneuvonumeroon perustuvat tiedot

Ei ole

0

1

IM:t

Infrastruktuurin haltija

Kaikki kulkuneuvon numeroon perustuvat tiedot

Ei ole

0

1

IB:t ja RB:t

Jäsenvaltion ilmoittamat tarkastus- ja valvontaelimet

Kaikki tiedot valvottavista ja tarkastettavista kulkuneuvoista

Ei ole

2

2

Muut käyttö-oikeuden haltijat

Kaikki NSA:n tai ERA:n hyväksymät satunnaiset käyttäjät

Käyttöoikeudelle voidaan asettaa aikaraja

Ei ole

0

1

3.4   Aikaisemmat tiedot

Kaikki NVR:ssä olevat tiedot on säilytettävä kymmenen vuoden ajan siitä päivästä alkaen, jolloin rekisteröinti peruutetaan ja kulkuneuvo poistetaan rekisteristä. Tietojen on oltava saatavilla online-muodossa vähintään kolmen ensimmäisen vuoden ajan. Kolmen vuoden kuluttua tietoja voidaan ylläpitää sähköisesti, paperipohjaisina tai jossain muussa arkistointijärjestelmässä. Jos kymmenen vuoden säilytysjakson jossain vaiheessa aloitetaan kulkuneuvoa tai kulkuneuvoja koskevat tutkimukset, tiedot näistä kulkuneuvoista on tarvittaessa säilytettävä vielä kymmenen vuoden määräajan jälkeenkin.

NVR:ään tehdyt muutokset on kirjattava. Aikaisempien muutosten hallinta voidaan toteuttaa tietoteknisin toiminnoin.

4.   OLEMASSA OLEVAT KULKUNEUVOT

4.1   Tietojen sisältö

Kutakin 13:a jäljelle jäänyttä kohtaa on punnittu sen määrittämiseksi mitkä niistä ovat pakollisia ja mitkä eivät ole.

4.1.1   Kohta 1 – Eurooppalainen kulkuneuvonumero (pakollinen)

a)   Kulkuneuvot, joilla jo on 12-numeroinen tunnus

Maat, joissa käytetään yksiselitteistä maakoodia: kulkuneuvot säilyttävät nykyisen numeronsa, ja 12-numeroinen tunnus rekisteröidään sellaisenaan tekemättä muutoksia.

Maat, joissa käytetään rinnakkain yleistä maakoodia ja erityistä aiemmin annettua koodia:

Saksan yleinen maakoodi on 80, ja siellä käytetään myös erityiskoodia 68 AAE:n (Ahaus Alstätter Eisenbahn) osalta,

Sveitsin yleinen maakoodi on 85, ja siellä käytetään myös erityiskoodia 63 BLS:n (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn) osalta,

Italian yleinen maakoodi on 83, ja siellä käytetään lisäksi erityiskoodia 64 FNME:n (Ferrovie Nord Milano Esercizio) osalta,

Unkarin yleinen maakoodi on 55, ja siellä käytetään lisäksi erityistä maakoodia 43 GySEV/ROeEE:n (Győr—Sopron—Ebenfurti Vasút Részvénytársaság / Raab—Ödenburg—Ebenfurter Eisenbahn) osalta.

Kulkuneuvot säilyttävät nykyisen numeronsa, ja 12-numeroinen tunnus rekisteröidään sellaisenaan tekemättä muutoksia (8).

Tietojärjestelmässä on otettava huomioon molemmat tunnukset (yleinen maakoodi ja erityiskoodi) saman maan osalta.

b)   Kansainvälisessä liikenteessä käytettävät kulkuneuvot, joilla ei ole 12-numeroista tunnusta

Olisi sovellettava kaksivaiheista menettelyä:

NVR:ssä annetaan (OPE YTE:n mukainen) 12-numeroinen tunnus, joka määritellään kulkuneuvon ominaisuuksien mukaan. IT-järjestelmän olisi yhdistettävä tämä rekisteröity tunnus kulkuneuvon nykyiseen numeroon.

12-numeroinen tunnus merkitään kulkuneuvoon kuuden vuoden kuluessa

c)   Kotimaan liikenteessä käytettävät kulkuneuvot, joilla ei ole 12-numeroista tunnusta

Edellä mainitun menettelyn soveltaminen ainoastaan kotimaan liikenteessä käytettäviin kulkuneuvoihin on vapaaehtoista.

4.1.2   Kohta 2 – Jäsenvaltio ja NSA (pakollinen)

’Jäsenvaltiolla’ tarkoitetaan aina sitä jäsenvaltiota, jonka NVR:ään kulkuneuvo on rekisteröity. ’NSA:lla’ tarkoitetaan käyttöönottoluvan antajaa.

4.1.3   Kohta 3 – Valmistusvuosi

Jos valmistusvuotta ei tiedetä tarkasti, merkitään arvioitu vuosi.

4.1.4   Kohta 4 – EY-viite

Tällaisia viitetietoja ei yleensä ole jo olemassa olevilla kulkuneuvoilla lukuun ottamatta muutamaa HS RS:ää. Merkintä tehdään vain, jos viitetiedot ovat olemassa.

4.1.5   Kohta 5 – Viitetieto RRS:stä

Merkintä tehdään vain, jos viitetieto on olemassa.

4.1.6   Kohta 6 – Rajoitukset

Merkintä tehdään vain, jos rajoituksia on asetettu.

4.1.7   Kohta 7 – Omistaja

Merkintä tehdään vain, jos tiedot on annettu, tai tarvittaessa.

4.1.8   Kohta 8 – Haltija (pakollinen)

Tiedot ovat yleensä saatavilla ja pakolliset.

4.1.9   Kohta 9 – Huollosta vastaava elin.

Tämä kohta on pakollinen.

4.1.10   Kohta 10 – Peruutus

Sovelletaan sellaisenaan.

4.1.11   Kohta 11 – Jäsenvaltiot, joissa kulkuneuvo on saanut luvan

Yleensä RIV:n soveltamisalaan kuuluvat vaunut, RIC:n soveltamisalaan kuuluvat matkustajavaunut ja kulkuneuvot, joihin sovelletaan kahdenvälisiä tai monenvälisiä sopimuksia, rekisteröidään sellaisina. Jos nämä tiedot ovat saatavilla, ne olisi merkittävä asianmukaisesti.

4.1.12   Kohta 12 – Lupanumero

Merkitään vain, jos se on saatavilla.

4.1.13   Kohta 13 – Käyttöön ottaminen (pakollinen)

Jos käyttöönottopäivää ei tiedetä tarkasti, on merkittävä arvioitu käyttöönottovuosi.

4.2   Menettely

Aiemmin kulkuneuvon rekisteröinnistä vastanneen elimen olisi toimitettava kaikki tiedot sen valtion NSA:lle tai RE:lle, johon se on sijoittautunut.

Olemassa olevat tavaravaunut ja matkustajavaunut olisi rekisteröitävä vain sen jäsenvaltion NVR:ään, johon aiemman rekisteröinnin tehnyt elin oli sijoittautunut.

Jos olemassa oleva kulkuneuvo on saanut luvan useissa eri jäsenvaltioissa, RE:n, joka rekisteröi kyseisen kulkuneuvon, on lähetettävä asiaan liittyvät tiedot asianomaisten jäsenvaltioiden RE:ille.

NSA tai RE ottaa tiedot vastaan omaan NVR:äänsä.

NSA tai RE ilmoittaa kaikille asianosaisille, kun tietojen siirto on saatu valmiiksi. Asiasta on ilmoitettava vähintään seuraaville tahoille:

kulkuneuvon rekisteröinnistä aiemmin vastannut elin,

haltija,

ERA.

4.3   Siirtymäaika

4.3.1   Rekisteröintitietojen saattaminen NSA:n saataville

Kulkuneuvon rekisteröinnistä vastaavan rekisteröinnin aiemmin tehneen elimen olisi saatettava kaikki tarvittavat tiedot saataville sen ja RE:n välisen sopimuksen mukaisesti. Tietojen siirto olisi tehtävä 12 kuukauden kuluessa komission päätöksestä. Mahdollisuuksien mukaan olisi käytettävä sähköistä muotoa.

4.3.2   Kansainvälisessä liikenteessä käytettävät kulkuneuvot

Kunkin jäsenvaltion RE:n olisi otettava nämä kulkuneuvot NVR:äänsä kahden vuoden kuluessa komission päätöksestä.

Ks. myös 4.1.1 kohdan b) alakohta

4.3.3   Kotimaan liikenteessä käytettävät kulkuneuvot

Kunkin jäsenvaltion RE:n olisi otettava nämä kulkuneuvot NVR:ään kolmen vuoden kuluessa komission päätöksestä.


(1)  Komissio teki 11 päivänä elokuuta 2006 päätöksen 2006/920/EY Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (tiedoksiannettu 14.8.2006). Suurnopeusratoja koskeva vastaava YTE hyväksyttäneen vuoden 2007 aikana ja siinä käytetään samaa numerointijärjestelmää.

(2)  Tämän päätöksen 5 artiklan 1 kohdan mukaan voidaan käyttää myös itsenäisten valtioiden yhteisön rautatieliikenneneuvoston 8-numeroista numerointijärjestelmää.

(3)  Direktiivin 96/48/EY 22 a artiklassa ja direktiivin 2001/16/EY 24 artiklassa säädetyt rekisterit.

(4)  Tämä elin voi olla kulkuneuvoa käyttävä rautatiealan yritys, sen alihankkija tai kulkuneuvon haltija.

(5)  Direktiivin 96/48/EY ja direktiivin 2001/16/EY 14 artiklan mukaisesti annettu lupa.

(6)  Rekisteröintielin (registration entity, jäljempänä ’RE’), on elin, jonka kukin jäsenvaltio nimittää direktiivin 96/48/EY 14 artiklan 4 kohdan b alakohdan ja direktiivin 2001/16/EY 14 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti NVR:n pitämistä ja ajan tasalla pitämistä varten.

(7)  Rekisteri, josta säädetään liikuteltaviin laitteisiin kohdistuvista kansainvälisistä oikeuksista tehdyn yleissopimuksen liitteenä olevassa, erityisesti rautateiden liikkuvaa kalustoa koskevassa pöytäkirjaluonnoksessa.

(8)  Uusille kulkuneuvoille, jotka otetaan käyttöön AAE:tä, BLS:ää, FNME:tä ja GySEV/RoeE:tä varten, olisi kuitenkin annettava vakiomuotoinen maakoodi.

Lisäys 1

RAJOITUSKOODAUS

1.   PERIAATTEET

Rajoituksia (teknisiä ominaisuuksia), jotka on jo kirjattu muihin NSA:ien saatavilla oleviin rekistereihin, ei tarvitse kirjata NVR:ään.

Hyväksyntä rajat ylittävään liikenteeseen perustuu:

kulkuneuvonumeroon koodattuun tietoon,

kirjaintunnukseen,

kulkuneuvon merkintöihin.

Näitä tietoja ei sen vuoksi tarvitse toistaa NVR:ssä.

2.   RAKENNE

Tunnukset on jäsennetty kolmeen eri tasoon:

1. taso: rajoitusluokka

2. taso: rajoitustyyppi

3. taso: arvo tai eritelmä

Rajoituskoodaus

Luokka

Tyyppi

Arvo

Nimi

1

 

 

Rakenteeseen liittyvät tekniset rajoitukset

 

1

Numeerinen (3)

Vähimmäiskaarevuussäde metreinä

 

2

Raidevirtapiiriä koskevat rajoitukset

 

3

Numeerinen (3)

Nopeusrajoitukset (km/h) (merkitty tavaravaunuihin ja matkustajavaunuihin, mutta ei vetureihin)

2

 

 

Maantieteelliset rajoitukset

 

1

Aakkosnumeerinen (3)

Dynaaminen ulottuma (koodaus WAG YTE, liite C)

 

2

Koodattu luettelo

Pyöräparien väli

 

 

1

Vaihteleva raideväli 1435/1520

 

 

2

Vaihteleva raideväli 1435/1668

 

3

Ei CCS:ää junassa

 

4

ERTMS A junassa

 

5

Numeerinen (3)

B-järjestelmä junassa (1)

3

 

 

Ympäristörajoitukset

 

1

Koodattu luettelo

Ilmastovyöhyke EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Lupatodistuksiin sisällytetyt käyttörajoitukset

 

1

Aikaperusteinen

 

2

Olosuhteisiin perustuva (käyttökilometrit, kuluminen jne.)


(1)  Jos kulkuneuvo on varustettu useammalla kuin yhdellä B-järjestelmällä, kustakin järjestelmästä on ilmoitettava erillinen koodi.

Numerokoodi koostuu kolmesta merkistä, ja sitä käytetään seuraavasti:

1xx käytetään merkinantojärjestelmällä varustetussa kulkuneuvossa,

2xx käytetään radiojärjestelmällä varustetussa kulkuneuvossa,

Xx vastaa CCS YTE:n liitteen B numerokoodia.

Lisäys 2

EIN:N RAKENNE JA SISÄLTÖ

Turvallisuustodistusten ja muiden asiakirjojen yhdenmukaistetun numerointijärjestelmän mukainen koodi eli EU-tunnistenumero (European Identification Number, EIN)

Esimerkki:

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Maa-koodi

(2 kirjainta)

Asiakirja-laji

(2 numeroa)

Myöntämisvuosi

(4 numeroa)

Juokseva numero

(4 numeroa)

Kenttä 1

Kenttä 2

Kenttä 3

Kenttä 4

KENTTÄ 1 –   MAAKOODI (2 KIRJAINTA)

Koodeina käytetään Europa-verkkosivuilla olevissa Toimielinten yhteisissä tekstinlaadinnan ohjeissa (http://publications.europa.eu/code/fi/fi-5000600.htm) virallisesti julkaistuja ja ajan tasalla pidettyjä maakoodeja.

Valtio

Koodi

Itävalta

AT

Belgia

BE

Bulgaria

BG

Sveitsi

CH

Kypros

CY

Tšekki

CZ

Saksa

DE

Tanska

DK

Viro

EE

Kreikka

EL

Espanja

ES

Suomi

FI

Ranska

FR

Unkari

HU

Irlanti

IE

Islanti

IS

Italia

IT

Liechtenstein

LI

Liettua

LT

Luxemburg

LU

Latvia

LV

Malta

MT

Alankomaat

NL

Norja

NO

Puola

PL

Portugali

PT

Romania

RO

Ruotsi

SE

Slovenia

SI

Slovakia

SK

Yhdistynyt kuningaskunta

UK

Monikansallisten turvallisuusviranomaisten koodi olisi muodostettava samalla tavalla. Tällä hetkellä niitä on vain yksi: Channel Tunnel Safety Authority (Kanaalitunnelin turvallisuusviranomainen). Sen koodiksi ehdotetaan seuraavaa:

Monikansallinen turvallisuusviranomainen

Koodi

Channel Tunnel Safety Authority

CT

KENTTÄ 2 –   ASIAKIRJALAJI (2 NUMEROA)

Kahden numeron avulla tunnistetaan asiakirjalaji:

ensimmäinen numero ilmoittaa asiakirjan yleisen luokituksen;

toinen numero ilmoittaa asiakirjan alalajin.

Tätä numerointijärjestelmää voidaan laajentaa, jos tarvitaan muita koodeja. Seuraavassa on ehdotus luetteloksi tunnetuista, mahdollisista kahden numeron yhdistelmistä laajennettuna kulkuneuvojen käyttöönottolupaa koskevalla ehdotuksella:

Kentän 2 numero-yhdistelmä

Asiakirjalaji

Asiakirjan alalaji

[0 1]

Toimiluvat

Toimiluvat RU:ille

[0 x]

Toimiluvat

Muut

[1 1]

Turvallisuustodistus

A-osa

[1 2]

Turvallisuustodistus

B-osa

[1 x]

Turvallisuustodistus

Muut

[2 1]

Turvallisuuslupa

A-osa

[2 2]

Turvallisuuslupa

B-osa

[2 x]

Turvallisuuslupa

Muut

[3 x]

Varattu esim. liikkuvan kaluston kunnossapidolle, infrastruktuurille tms.

 

[4 x]

Varattu ilmoitetuille laitoksille

Esim. erilaiset ilmoitetut laitokset

[5 1] ja [5 5] (1)

Käyttöönottolupa

Vetävä liikkuva kalusto

[5 2] ja [5 6] (1)

Käyttöönottolupa

Vedettävät matkustajavaunut

[5 3] ja [5 7] (1)

Käyttöönottolupa

Vaunut

[5 4] ja [5 8] (1)

Käyttöönottolupa

Liikkuva erikoiskalusto

[6 x] … [9 x]

Varattu (4 asiakirjalajia)

Varattu (10 asiakirjan alalajia kussakin)

KENTTÄ 3 –   MYÖNTÄMISVUOSI (4 NUMEROA)

Tässä kentässä ilmoitetaan vuosi (täsmennetyssä muodossa vvvv eli neljällä numerolla), jona lupa on myönnetty.

KENTTÄ 4 –   JUOKSEVA NUMERO

Juokseva numero kasvaa yhdellä yksiköllä joka kerran, kun asiakirja myönnetään, siitä riippumatta, onko lupa uusi, uusittava tai ajantasaistettava/muutettava lupa. Silloinkin kun todistus kumotaan tai lupa peruutetaan, sille annettua numeroa ei voida käyttää uudelleen.

Juokseva numero alkaa joka vuosi nollasta.


(1)  Jos kentän ”Juokseva numero” kaikki 4 numeroa käytetään loppuun vuoden kuluessa, kentän 2 kaksi ensimmäistä numeroa siirtyvät eteenpäin seuraavasti:

vetävän liikkuvan kaluston osalta [5 5] eikä [5 1],

vedettävien matkustajavaunujen osalta [5 6] eikä [5 2],

vaunujen osalta [5 7] eikä [5 3],

liikkuvan erikoiskaluston osalta [5 8] eikä [5 4].

Lisäys 3

PERUUTUSKOODAUS

Koodi

Peruutustapa

Kuvaus

00

Ei peruutusta

Kulkuneuvolla on voimassa oleva rekisteröinti

10

Rekisteröinti keskeytetty

Syytä ei ilmoitettu

Kulkuneuvon rekisteröinti on keskeytetty omistajan tai haltijan pyynnöstä tai NSA:n tai RE:n päätöksellä.

11

Rekisteröinti keskeytetty

Kulkuneuvoa on tarkoitus säilyttää käyttökunnossa passiivisena tai strategisena reservinä.

20

Rekisteröintiä siirretty

On tiedossa, että kulkuneuvo rekisteröidään uudelleen eri numerolla tai eri NVR:n rekisteröimänä, kun käyttö jatkuu Euroopan rautatieverkostossa (koko verkostossa tai osassa sitä).

30

Rekisteristä poisto

Syytä ei ilmoitettu

Kulkuneuvon rekisteröinti Euroopan rautatieverkostossa käyttöä varten on päättynyt eikä uudelleenrekisteröinnistä ole tietoa.

31

Rekisteristä poisto

Kulkuneuvon käyttöä on tarkoitus jatkaa kiskokulkuneuvona Euroopan rautatieverkoston ulkopuolella.

32

Rekisteristä poisto

Kulkuneuvo on tarkoitettu tärkeiden yhteentoimivuuden osatekijöiden / moduulien varaosien talteenottoon tai sitä on tarkoitus muuttaa perusteellisesti.

33

Rekisteristä poisto

Kulkuneuvo on tarkoitus romuttaa ja sen materiaalit (ja tärkeät varaosat) aiotaan kierrättää.

34

Rekisteristä poisto

Kulkuneuvo on tarkoitus säilyttää historiallisena liikkuvana kalustona erillisessä rautatieverkossa tai se on tarkoitus pitää esillä paikallaan Euroopan rautatieverkoston ulkopuolella.

Koodien käyttö

Jos peruutuksen syytä ei ole ilmoitettu, koodeja 10, 20 ja 30 käytetään rekisteröintitilan muutoksen ilmoittamiseen.

Jos peruutuksen syy on ilmoitettu, koodeja 11, 31, 32, 33 ja 34 voidaan käyttää vaihtoehtoina NVR-tietokannassa. Nämä koodit perustuvat yksinomaan haltijan tai omistajan RE:lle antamiin tietoihin.

Rekisteröinnissä huomioon otettavia seikkoja

Kulkuneuvoa, jonka rekisteröinti on keskeytetty tai joka on poistettu rekisteristä, ei saa käyttää Euroopan rautatieverkossa kirjatun rekisteröinnin nojalla.

Rekisteröinnin uudelleenaktivointi edellyttää, että NSA myöntää uudelleen luvan ehdoilla, jotka liittyvät keskeyttämisen ja rekisteröinnistä poistamisen syihin.

Rekisteröinnin siirto tapahtuu kulkuneuvojen hyväksymistä ja käyttölupaa koskevien EU:n direktiivien määrittelemissä puitteissa.

Lisäys 4

VAKIOMUOTOINEN REKISTERÖINTILOMAKE

Image

Image

Image

Liite 5

SANASTO

Lyhenne

Määritelmä

CCS

Ohjaus- ja hallintajärjestelmä (Control Command System)

IVY

Itsenäisten valtioiden yhteisö

COTIF

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva yleissopimus (Convention concerning International Carriage by Rail)

CR

Tavanomainen rautatiejärjestelmä (Conventional Rail (System))

DB

Tietokanta (Database)

EC

Euroopan komissio

EC VVR

Eurooppalainen keskitetty virtuaalinen kulkuneuvorekisteri (European Centralized Virtual Vehicle Register)

EIN

EU-tunnistenumero (European Identification Number)

EN

Eurooppalainen standardi (Euro Norm)

EVN

Eurooppalainen kulkuneuvonumero (European Vehicle number)

ERA

Euroopan rautatievirasto (European Railway Agency), käytetään myös nimeä ”virasto”

ERTMS

Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmä (European Rail Traffic Management System)

EU

Euroopan unioni

HS

Suurten nopeuksin rautatiejärjestelmä (High speed (System))

IB

Tutkintaelin (Investigating Body)

ISO

Kansainvälinen standardointijärjestö (International Organization for Standardization)

IM

Infrastruktuurin haltija (Infrastructure Manager)

INF

Infrastruktuuri

IT

Tietotekniikka (Information Technology)

LR

Paikallinen rekisteri (Local Register)

MS

Euroopan unionin jäsenvaltio (Member State of the European Union)

NoBo

Ilmoitettu laitos (Notified Body)

NSA

Kansainvälinen turvallisuusviranomainen (National Safety Authority)

NVR

Kansallinen kulkuneuvorekisteri (National Vehicle Register)

OPE (YTE)

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta (Traffic Operation and Management) (YTE)

OTIF

Valtioiden välinen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestö (Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail)

RE

Rekisteröintielin (Registration Entity); vastaa NVR:n pitämisestä ja ylläpitämisestä

RB

Sääntelyelin (Regulatory Body)

RIC

Ajoneuvojen ja jarruvaunujen vastavuoroista käyttöä kansainvälisessä liikenteessä koskevat säännökset (Regulations governing the reciprocal use of carriages and brake vans in international traffic)

RIV

Kansainvälisten tavaravaunujen vastavuoroinen käyttösopimus (Regulations concerning the reciprocal use of wagons in international traffic)

RS tai RST

Liikkuva kalusto (Rolling Stock)

RSRD (TAF)

Liikkuvan kaluston viitetietokanta (Rolling Stock Reference Database) (TAF)

RU

Rautatieyritys (Railway Undertaking)

SEDP (TAF)

Euroopan laajuinen strateginen toimintasuunnitelma (Strategic European Deployment Plan (TAF))

TAF (YTE)

Tavaraliikenteen telemaattiset sovellukset (Telematic Application for Freight)

YTE

Yhteentoimivuuden tekninen eritelmä

VKM

Liikkuvan kaluston haltijan tunniste (Vehicle Keeper Marking)

VKMR

Liikkuvan kaluston haltijan tunnisteiden rekisteri (Vehicle Keeper Marking Register)

VVR

Virtuaalinen kulkuneuvorekisteri (Virtual Vehicle Register)

WAG (YTE)

Vaunu (Wagon) (YTE)

WIMO (TAF)

Vaunujen ja intermodaalisten lastausyksikköjen toimintaan liittyvä tietokanta (Wagon and Intermodal Operational Database (TAF))


23.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/52


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä marraskuuta 2007,

yhteisön rahoitusosuuden myöntämisestä tietyille eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskeville toimille ja tietyille teknisille ja tieteellisille toimille

(2007/757/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1) ja erityisesti sen 17 ja 20 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 90/424/ETY säädetään menettelyistä, joita käytetään myönnettäessä yhteisön rahoitusta yksittäisiin eläinlääkinnällisiin toimiin, myös eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskeviin toimiin ja teknisiin ja tieteellisiin toimiin.

(2)

Yhteisö myöntää rahoitusta eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevan tiedotuspolitiikan täytäntöönpanoon, mukaan lukien eläinten hyvinvointiin liittyvän lainsäädännön valmistelemiseen ja kehittämiseen tarvittavien tutkimusten toteuttaminen. Lisäksi yhteisö toteuttaa tai auttaa jäsenvaltioita tai kansainvälisiä järjestöjä toteuttamaan teknisiä tai tieteellisiä toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen yhteisön eläinlääkintäalan lainsäädännön tai eläinlääkäreiden koulutuksen kehittämiseksi.

(3)

Tutkimustarkoituksiin käytetään uusia eläinjalostustekniikoita, kuten somaattisten solujen tuman siirron (SCNT) avulla suoritettua kloonausta. SCNT-tekniikalla, jota odotetaan käytettävän tulevaisuudessa kotieläinjalostuksessa ja elintarviketuotannossa, voi olla vaikutuksia eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, mutta tekniikkaan liittyy myös eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Siksi on tarpeen suorittaa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen ja etiikkaa käsittelevän eurooppalaisen työryhmän meneillään olevan kuulemisen lisäksi Eurobarometri-selvitys, jossa tutkitaan, miten kuluttajat suhtautuvat SCNT-tekniikan mahdolliseen käyttöön maa- ja elintarviketaloudessa, millaista tietoa tarvitaan tekniikan käytöstä elintarvikeketjussa ja millaisia tiedotustapoja kuluttajat haluavat käytettävän. Eurobarometri-selvityksen tuloksista saadaan tarvittavia tietoja sen arvioimiseksi, onko tälle alalle tarpeen säätää yhteisön lainsäädäntöä. Kyseisen selvityksen rahoitusta varten olisi näin ollen myönnettävä yhteisön rahoitusosuus.

(4)

Eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 (2) muuttamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 mukaan komission on vahvistettava enimmäis- ja vähimmäislämpötilojen vaihteluväli eläinkuljetuksia varten.

(5)

Lisäksi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antoi vuonna 2004 lausunnon eläinkuljetuksiin käytettävien maantieajoneuvojen sisätilojen pienilmastoa koskevista standardeista (3). Sen vuoksi on tarpeen määrittää lämpötilaolosuhteet, joissa eläimiä kuljetetaan yhteisössä pitkillä kuljetuksilla, ja toteuttaa tutkimus kyseistä tarkoitusta varten. Tutkimuksen avulla saadaan tarpeelliset tiedot eläinten suojeluun liittyvän lainsäädännön valmistelemista ja kehittämistä varten. Kyseisen tutkimuksen rahoitusta varten olisi näin ollen myönnettävä yhteisön rahoitusosuus.

(6)

Eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta yhteisön toimintasuunnitelmasta vuosiksi 2006–2010 annetussa komission tiedonannossa Euroopan parlamentille ja neuvostolle (4) korostetaan, että on annettava täysi tuki eläinten hyvinvointiin liittyville toimille, joita kansainväliset järjestöt kuten Maailman eläintautijärjestö (OIE) toteuttavat.

(7)

OIE antoi vuonna 2005 eläinten hyvinvointia koskevat ohjeet, joiden aiheina ovat eläinten maa- ja merikuljetukset, eläinten teurastus ihmisravinnoksi sekä eläinten humaani lopettaminen tautien torjumiseksi. OIE aikoo kehittää kyseisiä ohjeita ja toteuttaa varsinkin koulutuksen ja neuvonnan alan toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että OIE:n jäsenvaltiot panevat ohjeet täytäntöön.

(8)

Suunnitellut OIE:n koulutus- ja tiedotustapahtumat ovat tarpeellisia, jotta niihin osallistuvissa maissa voidaan kehittää voimassa olevaa eläinlääkintäalan lainsäädäntöä sekä eläinlääkäreiden koulutusta. Useimmat eurooppalaiset (5) toivovat tällaisia parannuksia kolmansissa maissa, sillä he odottavat, että yhteisöön suuntautuvaa vientiä harjoittavissa maissa sovelletaan samoja eläinten hyvinvointia koskevia edellytyksiä kuin yhteisössä. Yhteisön olisi näin ollen osallistuttava kyseisten tapahtumien rahoitukseen.

(9)

Bluetongue-taudin puhkeaminen Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Luxemburgissa ja Alankomaissa on ennennäkemätöntä. Jotta taudin puhkeamisen aiheuttamia kielteisiä seurauksia voidaan vähentää, eläinlääkäreiden käyttöön on asetettava uusimmat tieteelliset tiedot; tavoitteena on parantaa passiivista kliinistä valvontaa, joka perustuu epäiltyjen tautitapausten nopeaan tunnistamiseen ja ilmoittamiseen, mikä on keskeistä bluetongue-tautia koskevissa varautumissuunnitelmissa.

(10)

OIE ja yhteisö aikovat myös laatia yhdessä esitteen bluetongue-taudista kyseisissä jäsenvaltioissa ja sisällyttää siihen ajantasaista tietoa ja kuvauksen bluetongue-taudin torjuntaa koskevista yhteisön toimintalinjoista. Siksi on aiheellista myöntää yhteisön rahoitusosuus kyseisiä OIE:n toimia varten ja antaa rahoitusta esitteen laadintaa ja julkaisemista varten.

(11)

Esitteen julkaisemisesta on merkittävästi hyötyä, kun kehitetään tarvittavaa eläinlääkäreiden koulutusta, ja esite on keskeinen väline, kun kehitetään kansallisia ja yhteisön bluetongue-taudin valvontaohjelmia, jotka ovat tärkeä osa bluetongue-tautia koskevaa eläinlääkintäalan lainsäädäntöä.

(12)

Yhteisön rahoitusosuuden maksamiselle olisi asetettava ehdoksi, että suunnitellut toimet on toteutettu tosiasiallisesti ja että kaikki tarvittavat tiedot toimitetaan.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään päätöksen 90/424/ETY 16 artiklan mukainen yhteisön rahoitusosuus mahdollista eläinten kloonauksen käyttöä maa- ja elintarviketaloudessa käsittelevälle Eurobarometri-selvitykselle; yhteisön rahoitusosuus voi olla enintään 250 000 euroa.

2 artikla

Hyväksytään päätöksen 90/424/ETY 16 artiklan mukainen yhteisön rahoitusosuus tutkimukselle lämpötiloista, joissa eläimiä kuljetetaan yhteisössä pitkillä kuljetuksilla; yhteisön rahoitusosuus voi olla enintään 300 000 euroa.

3 artikla

Hyväksytään päätöksen 90/424/ETY 19 artiklan mukainen yhteisön rahoitusosuus Maailman eläintautijärjestön (OIE:n) järjestämien, eläinten hyvinvointia koskevien OIE:n ohjeiden täytäntöönpanoa käsittelevien koulutusseminaarien rahoittamiseen; yhteisön rahoitusosuus voi olla enintään 100 000 euroa ja se maksetaan World Animal Health and Welfare Fund -rahastolle.

4 artikla

Hyväksytään päätöksen 90/424/ETY 19 artiklan mukainen Maailman eläintautijärjestölle (OIE:lle) myönnettävä yhteisön rahoitusosuus noin 1 800 kappaleen suuruiseen painokseen bluetongue-tautia käsittelevää esitettä; yhteisön rahoitusosuus voi kattaa enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista ja voi olla enintään 10 000 euroa.

Tehty Brysselissä 14 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1.

(3)  ”Standards for microclimate inside animal road transport vehicles”, The EFSA Journal (2004), 122, 1–25.

(4)  KOM(2006) 13 lopull.

(5)  Erityiseurobarometri nro 270: Attitudes of EU citizens towards Animal Welfare, http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/survey/sp_barometer_aw_en.pdf, s. 32.


23.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/54


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 15 päivänä marraskuuta 2007,

jäsenvaltioiden mahdollisuudesta pidentää uuden tehoaineen boskalidin väliaikaisia lupia

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5477)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/758/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti Saksa vastaanotti huhtikuussa 2001 BASF AG:ltä hakemuksen boskalidi-nimisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Komission päätöksessä 2002/268/EY (2) vahvistettiin, että asiakirja-aineisto oli täydellinen ja että sen voitiin periaatteessa katsoa täyttävän kyseisen direktiivin liitteissä II ja III säädetyt tietovaatimukset.

(2)

Asiakirja-aineiston täydellisyys oli syytä varmistaa, jotta sitä voitaisiin tarkastella yksityiskohtaisesti ja jotta jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus myöntää asianomaista tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille väliaikainen lupa enintään kolmeksi vuodeksi noudattaen samalla direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä, erityisesti edellytystä tehdä yksityiskohtainen arviointi tehoaineesta ja kasvinsuojeluaineesta direktiivin vaatimusten mukaisesti.

(3)

Tämän tehoaineen vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 ja 4 kohdan säännösten mukaisesti hakijan ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Esittelevä jäsenvaltio toimitti komissiolle arviointikertomuksen luonnoksen 22 päivänä marraskuuta 2002.

(4)

Esittelevän jäsenvaltion toimitettua arviointikertomusluonnoksen on käynyt ilmi, että hakijalta on pyydettävä lisätietoja, joista esittelevän jäsenvaltion on niitä tarkasteltuaan toimitettava arviointi. Asiakirja-aineiston tarkastelu on sen vuoksi edelleen käynnissä, eikä arviointia ole mahdollista saada päätökseen direktiivissä 91/414/ETY säädetyssä määräajassa.

(5)

Koska arvioinnissa ei toistaiseksi ole ilmennyt välittömiä huolenaiheita, jäsenvaltioille olisi annettava mahdollisuus pidentää kyseistä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille myönnettyjä väliaikaisia lupia 24 kuukauden ajaksi direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan mukaisesti, jotta asiakirja-aineiston tarkastelua voidaan jatkaa. Tämän 24 kuukauden ajanjakson oletetaan olevan riittävä arviointi- ja päätösmenettelyn saattamiseksi loppuun, jotta boskalidin mahdollisesta sisällyttämisestä liitteeseen I voidaan tehdä päätös.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltiot voivat pidentää boskalidia sisältäville kasvinsuojelutuotteille myönnettyjä väliaikaisia lupia enintään 24 kuukauden pituiseksi ajaksi tämän päätöksen tekopäivästä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/52/EY (EUVL L 214, 17.8.2007, s. 3).

(2)  EYVL L 92, 9.4.2002, s. 34.


23.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/56


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä marraskuuta 2007,

päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta Brasiliasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen maapähkinöiden ja niistä valmistettujen tuotteiden tarkastustiheyden osalta näiden tuotteiden aflatoksiinipitoisuusriskien vuoksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5516)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/759/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 2006/504/EY (2) vahvistetaan tietyistä kolmansista maista tuotaviin tiettyihin elintarvikkeisiin sovellettavat erityisehdot näiden tuotteiden aflatoksiinipitoisuusriskien vuoksi.

(2)

Elintarvikealan tiedekomitea on todennut, että aflatoksiini B1 on voimakas genotoksinen karsinogeeni, joka lisää erittäin pieninäkin määrinä maksasyövän riskiä. Tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien vahvistamisesta 19 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 (3) vahvistetaan elintarvikkeissa esiintyvien aflatoksiinien sallitut enimmäismäärät. Elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) kautta vuonna 2005 ja 2006 tehdyt lisääntyneet ilmoitukset osoittavat kuitenkin, että edellä tarkoitetut enimmäismäärät ovat säännöllisesti ylittyneet Brasiliasta peräisin olevissa maapähkinöissä sekä maapähkinätuotteissa.

(3)

Tällaiset pitoisuudet aiheuttavat uhkan kansanterveydelle yhteisössä. Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista toteuttaa erityistoimenpiteitä yhteisön tasolla.

(4)

Komission elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto (FVO) teki 25 päivän huhtikuuta ja 4 päivän toukokuuta 2007 välisenä aikana tarkastusmatkan Brasiliaan arvioidakseen käytössä olevia valvontajärjestelmiä, joilla pyritään estämään aflatoksiinipitoisuudet yhteisöön vietäväksi tarkoitetuissa maapähkinöissä (4). Tarkastuskäynnillä kävi ilmi, että käytössä on yhteisöön vietäviin maapähkinöihin sovellettava valvontajärjestelmä, jota ei kuitenkaan panna täytäntöön täysimääräisesti. Sen vuoksi nykyisellä järjestelmällä ei pystytä täysin varmistamaan, että yhteisöön vietävät maapähkinät täyttävät aflatoksiiniin liittyvät vaatimukset.

(5)

Kansanterveydellisistä syistä tuojajäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten olisi sovellettava Brasiliasta yhteisöön tuotaviin maapähkinöihin ja maapähkinätuotteisiin tihennettyä näytteenottoa ja aflatoksiinipitoisuuksien määritystä ennen näiden tuotteiden laskemista markkinoille.

(6)

Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (5) 15 artiklan 5 kohdan mukaan muista kuin eläinperäisistä rehuista ja elintarvikkeista, jotka on tunnettujen tai uusien riskien vuoksi asetettava tehostettuun viralliseen valvontaan, laaditaan luettelo. Kyseisen asetuksen 15 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ei sovelleta ennen vuotta 2008. Kansanterveyden suojelun kannalta on aiheellista säätää viipymättä tiheämmistä tarkastuksista Brasiliasta peräisin olevien maapähkinöiden aflatoksiinien osalta. Brasiliasta peräisin olevien maapähkinöiden ja maapähkinätuotteiden tuontiin ei vaadita tällä hetkellä Brasilian toimivaltaisten viranomaisten myöntämiä terveystodistuksia.

(7)

Sen vuoksi komission päätöstä 2006/504/EY olisi muutettava.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2006/504/EY seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklan toisen kohdan a alakohtaan iii, iv ja v alakohdat seuraavasti:

”iii)

CN-koodiin 1202 10 90 tai 1202 20 00 kuuluvat maapähkinät;

iv)

CN-koodiin 2008 11 94 kuuluvat (tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg) tai CN-koodiin 2008 11 98 kuuluvat maapähkinät (tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg);

v)

CN-koodiin 2008 11 92 kuuluvat (tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg) tai CN-koodiin 2008 11 96 kuuluvat paahdetut maapähkinät (tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg);”

2)

Lisätään 3 artiklaan 9 kohta seuraavasti:

”9.   Tätä artiklaa ei sovelleta 1 artiklan toisen kohdan a alakohdan iii, iv ja v alakohdassa tarkoitettujen maapähkinöiden tuontiin.”

3)

Korvataan 5 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

jokaisesta elintarvikelähetyksestä, joka tulee Brasiliasta; lukuun ottamatta 1 artiklan toisen kohdan a alakohdan iii, iv ja v alakohdassa tarkoitettuja maapähkinöitä, joiden Brasiliasta peräisin olevista lähetyksistä 50 prosentista on otettava näytteet;”

4)

Lisätään 7 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Tätä artiklaa ei sovelleta 1 artiklan toisen kohdan a alakohdan iii, iv ja v alakohdassa tarkoitettujen maapähkinöiden tuontiin.”

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3).

(2)  EUVL L 199, 21.7.2006, s. 21. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/563/EY (EUVL L 215, 18.8.2007, s. 18).

(3)  EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1126/2007 (EUVL L 255, 29.9.2007, s. 14).

(4)  ”Report of a mission carried out in Brazil from 25 April to 4 May 2007 in order to assess the control systems in place to control aflatoxin contamination in peanuts intended for export into the European Union” (DG (SANCO)/7182/2007 – MR).

(5)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

23.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/58


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2007/760/YUTP,

hyväksytty 22 päivänä marraskuuta 2007,

Euroopan unionin yhdennetystä oikeusvaltio-operaatiosta Irakin osalta, EUJUST LEX, hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/190/YUTP muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 7 päivänä maaliskuuta 2005 yhteisen toiminnan 2005/190/YUTP Euroopan unionin yhdennetystä oikeusvaltio-operaatiosta Irakin osalta, EUJUST LEX (1).

(2)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea, jäljempänä ’PTK’, päätti 25 päivänä syyskuuta 2007, että EUJUST LEX -operaation voimassaoloa olisi jatkettava vielä 18 kuukaudella nykyisen toimeksiannon päätyttyä 31 päivänä joulukuuta 2007 eli 30 päivään kesäkuuta 2009. Tämän yhteisen toiminnan olisi katettava kyseisen jatkoajan ensimmäisen vaiheen 30 päivään huhtikuuta 2008.

(3)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä kesäkuuta 2007 EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioiden johtamisjärjestelyä koskevat suuntaviivat. Suuntaviivoissa muun muassa määrätään, että siviilioperaation komentaja toimii strategisen tason johtajana kaikkien siviilikriisinhallintaoperaatioiden suunnittelussa ja toteutuksessa PTK:n poliittisen valvonnan ja strategisen johdon alaisena ja YUTP:n korkeana edustajana toimivan pääsihteerin alaisuudessa. Lisäksi suuntaviivoissa määrätään, että neuvoston sihteeristöön perustetun siviilialan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran (CPCC) johtaja toimii kunkin siviilikriisinhallintaoperaation siviilioperaation komentajana.

(4)

Edellä mainittu johtamisjärjestely ei rajoita operaation talousarvion toteuttamista koskevia operaation johtajan sopimusvelvoitteita komissiota kohtaan.

(5)

Neuvoston sihteeristöön perustettu valvontavoimavara (Watchkeeping Capability) olisi aktivoitava tätä operaatiota varten.

(6)

Yhteinen toiminta 2005/190/YUTP olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen toiminta 2005/190/YUTP seuraavasti:

1)

Lisätään artikla seuraavasti:

”3 a artikla

Siviilioperaatiokomentaja

1.   Siviilialan suunnittelu- ja toteutusvoimavaran (CPCC) johtaja toimii siviilioperaation komentajana EUJUST LEX -operaatiossa.

2.   Siviilioperaation komentaja vastaa PTK:n poliittisen valvonnan ja strategisen johdon alaisena ja korkeana edustajana toimivan pääsihteerin alaisuudessa EUJUST LEX -operaation strategisen tason johtamisjärjestelystä.

3.   Siviilioperaation komentaja vastaa siitä, että neuvoston ja PTK:n päätökset pannaan asianmukaisesti ja tehokkaasti täytäntöön muun muassa antamalla tarvittaessa strategisen tason ohjeita operaation johtajalle.

4.   Kaikki lähetetyn henkilöstön jäsenet pysyvät täysin asianomaisen lähettäjävaltion viranomaisten tai EU:n toimielimen alaisina. Kansalliset viranomaiset siirtävät henkilöstöä, ryhmiä ja yksikköjä koskevan operatiivisen johtosuhteen (OPCON) siviilioperaation komentajalle.

5.   Siviilioperaation komentajalla on kokonaisvastuu siitä, että EU:n huolellisuusvelvoite täytetään asianmukaisesti.”

2)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Operaation johtaja

1.   Operaation johtaja vastaa operaatiosta ja sen johtamisjärjestelystä operaatioalueella.

2.   Operaation johtajalla on siviilioperaatiokomentajan hänelle osoittama vastuu osallistuvien valtioiden henkilöstön, ryhmien ja yksiköiden johtamisesta sekä hallinnollinen ja logistinen vastuu, johon kuuluu myös vastuu operaation käyttöön annetuista varoista, resursseista ja tiedoista.

3.   Operaation johtaja antaa operaation koko henkilöstölle, mukaan lukien Brysselissä sijaitseva koordinointitoimisto ja Bagdadissa sijaitseva yhteystoimisto, ohjeet EUJUST LEX -operaation toteuttamiseksi tehokkaalla tavalla, ja vastaa operaation koordinoinnista ja päivittäisestä hallinnoinnista siviilioperaation komentajan strategisen tason ohjeita noudattaen.

4.   Operaation johtaja vastaa operaation talousarvion täytäntöönpanosta. Tätä varten operaation johtaja allekirjoittaa sopimuksen komission kanssa.

5.   Operaation johtaja vastaa henkilöstön kurinpidollisesta valvonnasta. Lähetetyn henkilöstön osalta asianomainen kansallinen tai EU:n viranomainen vastaa kurinpitotoimista.

6.   Operaation johtaja edustaa EUJUST LEX -operaatiota ja varmistaa operaation asianmukaisen näkyvyyden.”

3)

Korvataan 6 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Henkilöstön jäsenten on hoidettava tehtävänsä ja toimittava operaation edun mukaisesti. Henkilöstön jäsenten on noudatettava neuvoston turvallisuussääntöjen vahvistamisesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä neuvoston päätöksessä 2001/264/EY määriteltyjä turvallisuutta koskevia periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia (2).

4)

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

Komentoketju

1.   Kriisinhallintaoperaationa EUJUST LEX -operaatiolla on yhtenäinen johtamisjärjestely.

2.   EUJUST LEX -operaation poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta vastaa PTK, joka toimii neuvoston alaisuudessa.

3.   Siviilioperaation komentaja on poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean poliittisen valvonnan ja strategisen johdon alaisena ja korkeana edustajana toimivan pääsihteerin alaisuudessa EUJUST LEX -operaation strategisen tason johtaja ja antaa siinä ominaisuudessa operaation johtajalle ohjeita, neuvoja ja teknistä tukea.

4.   Siviilioperaation komentaja raportoi neuvostolle korkeana edustajana toimivan pääsihteerin kautta.

5.   Operaation johtaja vastaa EUJUST LEX -operaation johtamisjärjestelystä operaatioalueella ja on suoraan vastuussa siviilioperaation komentajalle.”

5)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Poliittinen valvonta ja strateginen johto

1.   Operaation poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta vastaa PTK, joka toimii neuvoston alaisuudessa. Neuvosto valtuuttaa PTK:n tekemään asiaankuuluvat päätökset Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 25 artiklan mukaisesti. Tähän valtuutukseen sisältyy toimivalta muuttaa operaation toiminta-ajatusta (CONOPS) ja operaatiosuunnitelmaa (OPLAN). Siihen sisältyvät myös valtuudet tehdä myöhemmässä vaiheessa operaation johtajan nimitystä koskevia päätöksiä. Operaation tavoitteita ja päättämistä koskeva päätöksentekovalta kuuluu edelleen neuvostolle.

2.   PTK raportoi neuvostolle säännöllisin väliajoin.

3.   Siviilioperaation komentaja ja operaation johtaja raportoivat PTK:lle säännöllisin väliajoin ja aina tarvittaessa niiden vastuulla olevista asioista.”

6)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Turvallisuus

1.   Siviilioperaation komentaja ohjaa operaation johtajaa turvatoimien suunnittelussa ja vastaa siitä, että ne pannaan EUJUST LEX -operaation osalta asianmukaisesti ja tehokkaasti täytäntöön 3 a ja 8 artiklan mukaisesti ja koordinoidusti neuvoston pääsihteeristön turvallisuusyksikön kanssa.

2.   Operaation johtaja vastaa operaation turvallisuudesta ja varmistaa, että operaatioon sovellettavia turvallisuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia noudatetaan, ottaen huomioon EU:n politiikan, joka koskee EU:n ulkopuolelle operatiivisiin tehtäviin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osaston ja asiaan liittyvien asiakirjojen nojalla sijoitetun EU:n henkilöstön turvallisuutta.

3.   Jäsenvaltioissa toteutettavien operaation osien osalta isäntäjäsenvaltio toteuttaa kaikki tarpeelliset ja asianmukaiset toimenpiteet osallistujien ja kouluttajien turvallisuuden varmistamiseksi alueellaan.

4.   Brysselissä sijaitsevan koordinointitoimiston osalta neuvoston pääsihteeristön turvallisuusyksikkö huolehtii tarpeellisista ja asianmukaisista toimenpiteistä yhteistyössä isäntäjäsenvaltion viranomaisten kanssa.

5.   Jos koulutus tapahtuu kolmannessa valtiossa, EU pyytää asianomaisten jäsenvaltioiden myötävaikutuksella kolmannen valtion viranomaisia toteuttamaan tarpeelliset järjestelyt alueellaan olevien koulutukseen osallistujien ja kouluttajien turvallisuutta varten.

6.   EUJUST LEX -operaatiolle nimetään turvallisuuspäällikkö, joka raportoi operaation johtajalle.

7.   Operaation johtaja kuulee PTK:ta operaation toteuttamiseen vaikuttavista turvallisuusnäkökohdista korkeana edustajana toimivan pääsihteerin ohjeiden mukaisesti.

8.   EUJUST LEX -operaation jäsenet osallistuvat neuvoston pääsihteeristön turvallisuusyksikön järjestämään pakolliseen turvallisuuskoulutukseen ja käyvät lääkärintarkastuksessa ennen lähettämistä tai matkustamista Irakiin.

9.   Jäsenvaltioiden on pyrittävä antamaan EUJUST LEX -operaation ja erityisesti yhteystoimiston henkilöstölle turvallinen majoitus, luotiliivit ja henkilösuojaus Irakissa.”

7)

Lisätään artikla seuraavasti:

”13 a artikla

Valvonta

EUJUST LEX -operaatiota varten aktivoidaan valvontavoimavara (Watch-Keeping Capability).”

8)

Korvataan 14 artiklan toinen alakohta seuraavasti:

”Sen voimassaolo päättyy 30 päivänä huhtikuuta 2008.”.

2 artikla

Operaatioon liittyviin menoihin 1 päivänä marraskuuta 2006 alkavana ja 30 päivänä huhtikuuta 2008 päättyvänä ajanjaksona tarkoitettu rahoitusohje on 11,2 miljoonaa euroa.

3 artikla

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

4 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. PINHO


(1)  EUVL L 62, 9.3.2005, s. 37. Yhteinen toiminta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna yhteisellä toiminnalla 2006/708/YUTP (EUVL L 291, 21.10.2006, s. 43).

(2)  EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/438/EY (EUVL L 164, 26.6.2007, s. 24).”


23.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/61


NEUVOSTON YHTEINEN KANTA 2007/761/YUTP,

hyväksytty 22 päivänä marraskuuta 2007,

Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 13 päivänä joulukuuta 2004 yhteisen kannan 2004/852/YUTP Norsunluurannikkoon kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (1) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1572 (2004) määrättyjen Norsunluurannikkoon kohdistuvien toimenpiteiden täytäntöön panemiseksi.

(2)

Neuvosto hyväksyi 23 päivänä tammikuuta 2006 yhteisen kannan 2006/30/YUTP (2), jolla jatkettiin yhteisessä kannassa 2004/852/YUTP säädettyjen Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 12 kuukaudella ja täydennettiin niitä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1643(2005) 6 kohdassa määrätyillä rajoittavilla toimenpiteillä.

(3)

Neuvosto hyväksyi 12 päivänä helmikuuta 2007 yhteisen kannan 2007/92/YUTP (3) Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta 31 päivään lokakuuta 2007.

(4)

Arvioituaan Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1572(2004) ja 1643(2005) edellyttämiä toimenpiteitä, Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 29 päivänä lokakuuta 2007 päätöslauselman 1782(2007), jolla jatketaan Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa 31 päivään lokakuuta 2008.

(5)

Yhteisessä kannassa 2004/852/YUTP ja yhteisessä kannassa 2006/30/YUTP säädettyjen toimenpiteiden voimassaoloa olisi sen vuoksi jatkettava 1 päivästä marraskuuta 2007 alkaen 31 päivään lokakuuta 2008 saakka Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1782(2007) täytäntöön panemiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

Yhteisessä kannassa 2004/852/YUTP ja yhteisessä kannassa 2006/30/YUTP säädettyjä toimenpiteitä sovelletaan 31 päivään lokakuuta 2008, jollei neuvosto toisin päätä jonkin myöhemmän asiaa koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman mukaisesti.

2 artikla

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2007 alkaen 31 päivään lokakuuta 2008 saakka.

3 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. PINHO


(1)  EUVL L 368, 15.12.2004, s. 50. Yhteinen kanta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/483/YUTP (EUVL L 189, 12.7.2006, s. 23).

(2)  EUVL L 19, 24.1.2006, s. 36.

(3)  EUVL L 41, 13.2.2007, s. 16.


23.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/62


NEUVOSTON YHTEINEN KANTA 2007/762/YUTP,

hyväksytty 22 päivänä marraskuuta 2007,

Euroopan unionin osallistumisesta Korean niemimaan energiakehitysjärjestöön (KEDO)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin osallistumisesta Korean niemimaan energiakehitysjärjestöön (KEDO) 6 päivänä joulukuuta 2001 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2001/869/YUTP (1) perusteella Euroopan unioni on osallistunut KEDOon, tavoitteena edistää kokonaisratkaisun löytämistä ongelmaan, joka koskee ydinaseiden leviämisen estämistä Korean niemimaalla.

(2)

Euroopan unionin osallistumisesta Korean niemimaan energiakehitysjärjestöön (KEDO) 20 päivänä maaliskuuta 2006 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2006/244/YUTP (2) perusteella Euroopan unioni on osallistunut prosessiin kevytvesireaktorihankkeen keskeyttämiseksi ja KEDOn lakkauttamiseksi hallitusti.

(3)

Eurooppa-neuvoston 12 päivänä joulukuuta 2003 hyväksymässä joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisessa EU:n strategiassa pidetään erittäin tärkeänä, että kaikki sopimuspuolet noudattavat ydinaseiden leviämisen estämisestä tehdyn sopimuksen määräyksiä.

(4)

KEDOn hallintoneuvosto päätti toukokuussa 2007, että KEDOn tuleva toiminta rajataan järjestön taloudellisten ja oikeudellisten etujen puolustamiseen hallitussa ja mahdollisimman nopeasti toteutettavassa lakkauttamisprosessissa.

(5)

KEDOn hallintoneuvoston jäsenten keskuudessa vallitsee yksimielisyys yhteistyön jatkamisesta, tavoitteena kevytvesireaktorihankkeen keskeyttäminen ja KEDOn hallittu lakkauttaminen.

(6)

Tätä varten Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom) on neuvotellut jäsenyytensä jatkamisesta KEDOssa erityisesti yhteisön taloudellisten ja oikeudellisten etujen suojaamiseksi KEDOn hallitun ja mahdollisimman pian toteutettavan lakkauttamisen yhteydessä.

(7)

Voimassa olevat Euroopan unionin edustusta KEDOn hallintoneuvostossa koskevat yksityiskohtaiset säännöt olisi säilytettävä. Tämän osalta neuvosto ja komissio ovat sopineet, KEDOn hallintoneuvoston toukokuussa 2007 tekemästä päätöksestä huolimatta, että jos KEDOn hallintoneuvosto käsittelee uutta asiaa, joka ei kuulu Euratomin toimivaltaan, neuvoston puheenjohtajavaltio käyttää puheenvuoron esittääkseen neuvoston määrittelemän kannan kyseiseen asiaan.

(8)

Yhteisen kannan 2006/244/YUTP voimassaolo päättyi 31 päivänä joulukuuta 2006, ja se olisi korvattava tällä yhteisellä kannalla,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

Tämän yhteisen kannan tavoitteena on Euroopan unionin etujen suojaaminen KEDOn hallitun ja mahdollisimman pian, viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2012, toteutettavan lakkauttamisen yhteydessä.

2 artikla

1.   Niiden asioiden osalta, jotka eivät kuulu Euratomin toimivaltaan, neuvosto määrittelee ja puheenjohtajavaltio esittää Euroopan unionin kannan KEDOn hallintoneuvostossa.

2.   Puheenjohtajavaltio osallistuu näin ollen täysimääräisesti KEDOn hallintoneuvoston työskentelyyn tämän yhteisen kannan mukaisesti.

3.   Komissio raportoi lakkauttamisprosessin vaiheesta neuvostolle säännöllisesti vuosittain ja tarvittaessa puheenjohtajavaltion kautta. Puheenjohtajavaltiota avustaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimiva neuvoston pääsihteeri. Raportit sisältävät yksityiskohtaisia tietoja erityisesti kaikista toimenpiteistä, joita KEDOn hallintoneuvosto toteuttaa KEDOn lakkauttamiseksi hallitusti mahdollisimman pian.

3 artikla

1.   Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 31 päivään toukokuuta 2008.

2.   Jos 4 artiklasta ei muuta johdu, tämän yhteisen kannan soveltamista jatketaan vuosittain 1 päivänä kesäkuuta ilman eri toimenpiteitä vuodeksi kerrallaan, jollei neuvosto toisin päätä.

Neuvosto voi lopettaa tämän yhteisen kannan soveltamisen milloin tahansa ja erityisesti, jos käy ilmi, että jokin Euroopan unionin KEDOon osallistumisen poliittisista edellytyksistä ei täyty (KEDOn lakkauttaminen ainoana tavoitteena, kaikkien KEDOn nykyisten jäsenten osallistuminen, ei rahoitusosuutta).

4 artikla

Tämän yhteisen kannan voimassaolo päättyy 31 päivänä toukokuuta 2012.

5 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. PINHO


(1)  EYVL L 325, 8.12.2001, s. 1.

(2)  EUVL L 88, 25.3.2006, s. 73.