ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 304

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
22. marraskuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1354/2007, annettu 15 päivänä marraskuuta 2007, kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia (REACH) koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukauttamisesta Bulgarian ja Romanian liittymisen vuoksi ( 1 )

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1355/2007, annettu 19 päivänä marraskuuta 2007, autonomisista siirtymätoimenpiteistä uusien yhteisön tariffikiintiöiden avaamiseksi Sveitsistä peräisin olevien makkaroiden ja eräiden lihatuotteiden tuontia varten

3

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1356/2007, annettu 19 päivänä marraskuuta 2007, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevien muovisäkkien, kassien ja pussien tuonnissa sekä menettelyn päättämisestä tiettyjen Malesiasta peräisin olevien muovisäkkien, kassien ja pussien tuonnin osalta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1425/2006 muuttamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1357/2007, annettu 21 päivänä marraskuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1358/2007, annettu 21 päivänä marraskuuta 2007, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o (EY) 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1725/2003 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 8 osalta ( 1 )

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1359/2007, annettu 21 päivänä marraskuuta 2007, tiettyjen luuttomien naudanlihojen vientiin myönnettävää erityistukea koskevista edellytyksistä (Kodifioitu toisinto)

21

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1360/2007, annettu 21 päivänä marraskuuta 2007, asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

32

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/751/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 2007, Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla tehtyyn sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevaan yleissopimukseen

34

 

 

Komissio

 

 

2007/752/EY

 

*

Komission päätös, tehty 15 päivänä marraskuuta 2007, päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloissa, Kanadassa ja Uudessa-Seelannissa toimivien alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5457)  ( 1 )

36

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2007/753/YUTP, hyväksytty 19 päivänä marraskuuta 2007, Korean demokraattisessa kansantasavallassa toteutettavien IAEA:n monitorointi- ja todentamistoimien tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä

38

 

 

IV   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

 

ETA:n sekakomitea

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 63/2007, tehty 15 päivänä kesäkuuta 2007, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

43

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 64/2007, tehty 15 päivänä kesäkuuta 2007 yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

45

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 65/2007, tehty 15 päivänä kesäkuuta 2007, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

47

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 66/2007, tehty 15 päivänä kesäkuuta 2007, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

49

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 67/2007, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

51

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 68/2007, tehty 15 päivänä kesäkuuta 2007, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

52

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 69/2007, tehty 15 päivänä kesäkuuta 2007, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

53

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 70/2007, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

54

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 71/2007, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

56

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

22.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1354/2007,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2007,

kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia (REACH) koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukauttamisesta Bulgarian ja Romanian liittymisen vuoksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vuoden 2005 liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuoden 2005 liittymisasiakirjan 56 artiklassa määrätään, että jos toimielinten ennen liittymistä antamia säädöksiä on mukautettava liittymisen johdosta ja jos tarvittavista mukautuksista ei ole määrätty liittymisasiakirjassa tai sen liitteissä, tätä varten tarvittavat säädökset antaa neuvosto, jollei komissio ole antanut alkuperäistä säädöstä.

(2)

Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) sekä Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (1) annettiin ennen Bulgarian ja Romanian liittymistä Euroopan unioniin, ja sitä on mukautettava niiden liittymisen vuoksi.

(3)

Näin ollen vaiheittain rekisteröitävän aineen määritelmää on tarkoituksenmukaista muuttaa, jotta Bulgariassa ja Romaniassa ennen Euroopan unioniin liittymistä valmistettuihin tai markkinoituihin vaiheittain rekisteröitäviin aineisiin voidaan soveltaa samoja ehtoja kuin muissa jäsenvaltioissa valmistettuihin tai markkinoituihin aineisiin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 20 kohdan b ja c alakohta seuraavasti:

”b)

ainetta on valmistettu yhteisössä tai Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 1995, 1 päivänä toukokuuta 2004 tai 1 päivänä tammikuuta 2007 liittyneissä maissa vähintään yhden kerran mutta valmistaja tai maahantuoja ei ole saattanut sitä markkinoille kertaakaan tämän asetuksen voimaantuloa edeltävien 15 vuoden aikana, edellyttäen, että valmistajalla tai maahantuojalla on tästä asiakirjanäyttöä;

c)

valmistaja tai maahantuoja on saattanut ainetta markkinoille yhteisössä tai Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 1995, 1 päivänä toukokuuta 2004 tai 1 päivänä tammikuuta 2007 liittyneissä maissa ennen tämän asetuksen voimaantuloa, ja aine on katsottu ilmoitetuksi direktiivin 67/548/ETY 8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti, mutta se ei täytä tässä asetuksessa säädettyä polymeerin määritelmää, edellyttäen, että valmistajalla tai maahantuojalla on tästä asiakirjanäyttöä;”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. de Lurdes RODRIGUES


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1, oikaisu EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3.


22.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/3


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1355/2007,

annettu 19 päivänä marraskuuta 2007,

autonomisista siirtymätoimenpiteistä uusien yhteisön tariffikiintiöiden avaamiseksi Sveitsistä peräisin olevien makkaroiden ja eräiden lihatuotteiden tuontia varten

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö ja Sveitsi sopivat siitä, että Sveitsin aiemmin ainoastaan joillekin jäsenvaltioille antamat makkaroita ja eräitä lihatuotteita koskevat myönnytykset, jotka perustuivat kyseisten jäsenvaltioiden ja Sveitsin välisiin aiempiin kahdenvälisiin sopimuksiin, olisi sisällytettävä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskevaan sopimukseen (1), jäljempänä ”sopimus”, joka on hyväksytty neuvoston ja komission päätöksellä 2002/309/EY, Euratom (2) ja joka tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2002. Kyseisten myönnytysten sisällyttäminen sopimukseen tapahtuu samaan aikaan kuin makkaroiden ja eräiden lihatuotteiden etuuskohtelumääriä lisätään. Tähän liittyy Sveitsistä peräisin olevien CN-koodeihin ex 0210 19 50, ex 0210 19 81, ex 1601 00 ja ex 1602 49 19 kuuluvien eri tuotteiden tuontia koskevien uusien yhteisön tariffikiintiöiden avaaminen.

(2)

Sopimuksen liitteissä 1 ja 2 vahvistettujen myönnytysten mukauttamista koskevat kahdenväliset menettelyt vievät aikaa. Sen varmistamiseksi, että kiintiöetuus on käytettävissä mainitun mukautuksen voimaantuloon asti, on aiheellista avata kyseiset tariffikiintiöt autonomisena siirtymätoimenpiteenä 1 päivän tammikuuta 2008 ja 31 päivän joulukuuta 2009 väliseksi ajanjaksoksi. Tällä varmistetaan se, että molemmilla osapuolilla on runsaasti aikaa saattaa päätökseen kahdenväliset menettelyt ja niitä koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet.

(3)

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja erityisesti kiintiöiden hallinnointia koskevat säännökset olisi hyväksyttävä sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75 (3) 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

(4)

Tuotteiden on oltava Sveitsin alkuperätuotteita sopimuksen 4 artiklassa tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti, jotta ne voitaisiin lukea näihin tariffikiintiöihin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Sveitsistä peräisin oleville liitteessä luetelluille tuotteille ja määrille avataan järjestysnumerolla 09.4180 autonomisena siirtymäkauden toimenpiteenä tulliton yhteisön tariffikiintiö vuodeksi kerrallaan, 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta väliseksi ajaksi. Kiintiö avataan 1 päivänä tammikuuta 2008 ja se suljetaan 31 päivänä joulukuuta 2009.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin sovelletaan sopimuksen 4 artiklassa tarkoitettuja alkuperäsääntöjä.

2 artikla

Tämän asetuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt on hyväksyttävä asetuksen (ETY) N:o 2759/75 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. AMADO


(1)  EYVL L 114, 30.4.2002, s. 132. Sopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna maatalouden sekakomitean päätöksellä N:o 1/2007 (EUVL L 173, 3.7.2007, s. 31).

(2)  Neuvoston ja, tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätös, tehty 4 päivänä huhtikuuta 2002, seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa (EYVL L 114, 30.4.2002, s. 1).

(3)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).


LIITE

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Kannettava tulli

Määrä tonneina

(tuotteen nettopaino)

ex 0210 19 50

Kinkku, suolavedessä, luuton, rakkoon tai tekosuoleen suljettu

0

1 900

ex 0210 19 81

Kyljyspala, luuton, savustettu

ex 1601 00

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä; tällaisiin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet, nimikkeisiin 0101–0104 kuuluvista eläimistä, muista kuin villisioista valmistetut

ex 0210 19 81

ex 1602 49 19

Sianniska, ilmakuivattu, maustettu tai maustamaton, kokonaisena, palana tai ohuina viipaleina


22.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/5


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1356/2007,

annettu 19 päivänä marraskuuta 2007,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Thaimaasta peräisin olevien muovisäkkien, kassien ja pussien tuonnissa sekä menettelyn päättämisestä tiettyjen Malesiasta peräisin olevien muovisäkkien, kassien ja pussien tuonnin osalta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1425/2006 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/1996 (1), jäljempänä ’perusasetus’,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1425/2006 (2) 2 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   AIKAISEMPI MENETTELY

(1)

Neuvosto otti asetuksella (EY) N:o 1425/2006 käyttöön lopullisen polkumyyntitullin tiettyjen Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, ja Thaimaasta peräisin olevien, CN-koodeihin ex 3923 21 00 (taric-koodi 3923210020), ex 3923 29 10 (taric-koodi 3923291020) ja ex 3923 29 90 (taric-koodi 3923299020) kuuluvien muovisäkkien, kassien ja pussien tuonnissa yhteisöön. Koska tutkimuksessa yhteistyössä toimineita osapuolia oli paljon, kiinalaisista ja thaimaalaisista vientiä harjoittavista tuottajista valittiin otos, johon kuuluneille yrityksille määrättiin 4,8–14,3 prosentin suuruiset yksilölliset tullit, kun taas muille yhteistyössä toimineille mutta otokseen kuulumattomille yrityksille määrättiin Kiinan osalta 8,4 prosentin ja Thaimaan osalta 7,9 prosentin suuruinen tulli. Yrityksille, jotka joko eivät ilmoittautuneet tai eivät toimineet yhteistyössä tutkimuksessa, määrättiin Kiinan osalta 28,8 prosentin ja Thaimaan osalta 14,3 prosentin suuruinen tulli.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1425/2006 2 artiklassa säädetään, että jos uusi kiinalainen tai thaimaalainen vientiä harjoittava tuottaja toimittaa komissiolle riittävän näytön siitä,

i)

ettei se ole vienyt yhteisöön asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa kuvattuja tuotteita tutkimusajanjakson eli 1 päivän huhtikuuta 2004 ja 31 päivän maaliskuuta 2005 välisenä aikana (ensimmäinen edellytys); ja

ii)

ettei se ole etuyhteydessä yhteenkään kiinalaiseen tai thaimaalaiseen viejään tai tuottajaan, johon sovelletaan kyseisellä asetuksella käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä (toinen edellytys); ja

iii)

että se on tosiasiallisesti vienyt tarkasteltavana olevia tuotteita yhteisöön toimenpiteiden perustana olevan tutkimusajanjakson jälkeen tai sillä on peruuttamaton sopimusvelvoite merkittävän tuotemäärän viemiseksi yhteisöön (kolmas edellytys).

Kyseisen asetuksen 1 artiklaa voidaan muuttaa vahvistamalla asianomaiselle uudelle vientiä harjoittavalle tuottajalle sama tulli kuin se, jota sovelletaan tutkimuksessa yhteistyössä toimineisiin mutta otokseen kuulumattomiin yrityksiin, eli kiinalaisille yrityksille 8,4 prosentin ja thaimaalaisille yrityksille 7,9 prosentin suuruinen tulli.

B.   UUSIEN VIENTIÄ HARJOITTAVIEN TUOTTAJIEN PYYNNÖT

(3)

Yhdeksän yritystä (kuusi kiinalaista ja kolme thaimaalaista) on pyytänyt, että niille myönnetään sama kohtelu kuin alkuperäisessä tutkimuksessa yhteistyössä toimineille mutta otokseen kuulumattomille yrityksille, jäljempänä ’uuden vientiä harjoittavan tuottajan kohtelu’.

(4)

Tarkastelussa, joka on tehty sen selvittämiseksi, täyttävätkö hakijat asetuksen (EY) N:o 1425/2006 2 artiklassa vahvistetut edellytykset, jotka koskevat uuden vientiä harjoittavan tuottajan kohtelun myöntämistä, varmistetaan erityisesti, että

ne eivät ole vieneet yhteisöön asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa kuvattuja tuotteita tutkimusajanjakson eli 1 päivän huhtikuuta 2004 ja 31 päivän maaliskuuta 2005 välisenä aikana,

ne eivät ole etuyhteydessä yhteenkään kiinalaiseen tai thaimaalaiseen viejään tai tuottajaan, johon sovelletaan kyseisellä asetuksella käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä, ja

ne ovat tosiasiallisesti vieneet tarkasteltavana olevia tuotteita yhteisöön toimenpiteiden perustana olevan tutkimusajanjakson jälkeen tai niillä on peruuttamaton sopimusvelvoite merkittävän tuotemäärän viemiseksi yhteisöön.

(5)

Kaikille yhdeksälle hakijalle lähetettiin hakemuslomake, ja niitä pyydettiin toimittamaan näyttöä sen osoittamiseksi, että ne täyttävät edellä esitetyt kolme edellytystä.

(6)

Yrityksille, jotka täyttävät kyseiset kolme edellytystä, voidaan myöntää tulli, jota sovelletaan tutkimuksessa yhteistyössä toimineisiin mutta otokseen kuulumattomiin yrityksiin, eli kiinalaisille yrityksille 8,4 prosentin ja thaimaalaisille yrityksille 7,9 prosentin suuruinen tulli, muuttamalla asetuksen (EY) N:o 1425/2006 liitettä I ja II.

(7)

Neljä uuden vientiä harjoittavan tuottajan kohtelua hakenutta yritystä (kaksi kiinalaista ja kaksi thaimaalaista) ei palauttanut niille toimitettua hakemuslomaketta. Sen vuoksi oli mahdotonta tarkistaa, täyttivätkö ne asetuksen (EY) N:o 1425/2006 2 artiklassa vahvistetut edellytykset, joten niiden pyyntö oli hylättävä.

(8)

Kaksi yritystä toimitti tiedot, jotka todettiin puutteellisiksi. Sen vuoksi oli mahdotonta tarkistaa, täyttivätkö ne asetuksen (EY) N:o 1425/2006 2 artiklassa vahvistetut edellytykset, joten niiden pyyntö oli hylättävä.

(9)

Yhden kiinalaisen yrityksen todettiin olevan etuyhteydessä yritykseen, johon sovelletaan asetuksella (EY) N:o 1425/2006 käyttöön otettuja polkumyyntitoimenpiteitä, ja sen vientiä harjoittavan tuottajan kohtelua koskeva hakemus hylättiin, koska se ei siten täyttänyt yhtä edellä esitetyistä edellytyksistä.

(10)

Yhden kiinalaisen yrityksen hakemus hylättiin, koska sillä ei ole omia tuotantotiloja, eikä sitä sen vuoksi voitu pitää vientiä harjoittavana tuottajana.

(11)

Jäljellä jäänyt vientiä harjoittava tuottaja (thaimaalainen yritys) esitti sellaisen riittäväksi katsotun näytön, jonka perusteella sille voidaan vahvistaa sama tulli kuin tutkimuksessa yhteistyössä toimineille mutta otokseen kuulumattomille yrityksille (eli Thaimaan osalta 7,9 prosenttia) ja se voidaan lisätä asetuksen (EY) N:o 1425/2006 liitteessä II, jäljempänä ”liite”, olevaan vientiä harjoittavien tuottajien luetteloon.

(12)

Yhteistyössä toimineille hakijoille ja yhteisön tuotannonalalle on ilmoitettu tutkimuksen tuloksista, ja niillä on ollut mahdollisuus esittää huomautuksensa.

(13)

Kaikki asianomaisten osapuolten esittämät väitteet ja kannanotot tutkittiin ja otettiin asianmukaisesti huomioon aina, kun se oli perusteltua,

C.   SELVENNYS JA OIKAISU

(14)

Komissiolle on ilmoitettu, että ilmaisu ”kassin paksuus” saattaa aiheuttaa sekaannusta tulliselvitysmenettelyssä. Sen vuoksi tällä asetuksella on päätetty tarkentaa kyseistä kohtaa ja oikaista asetuksen (EY) N:o 1425/2006 2 artiklassa oleva virheellinen viittaus,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1425/2006 seuraavasti:

i)

Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1 artikla

1.   Otetaan käyttöön lopulliset polkumyyntitullit sellaisten CN-koodeihin ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ja ex 3923 29 90 (Taric-koodeihin 3923210020, 3923291020 ja 3923299020) kuuluvien Kiinasta ja Thaimaasta peräisin olevien muovisäkkien, pussien ja kassien tuonnissa, jotka sisältävät polyeteeniä vähintään 20 prosenttia painostaan ja joiden kalvon paksuus on enintään 100 mikrometriä.”.

ii)

Korvataan 2 artiklan ilmaisu ”…voi…muuttaa 1 artiklan 3 kohtaa ”

seuraavasti: ”…voi…muuttaa 1 artiklan 2 kohtaa…”.

iii)

Lisätään seuraava yritys liitteessä II olevaan luetteloon thaimaalaisista tuottajista ”K. INTERNATIONAL PACKAGING CO., LTD”:n jälkeen:

Yritys

Paikkakunta

”POLY PLAST (THAILAND) CO., LTD

Samutsakorn”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. AMADO


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUVL L 270, 29.9.2006, s. 4.


22.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1357/2007,

annettu 21 päivänä marraskuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä marraskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 756/2007 (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 41).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 21 päivänä marraskuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

IL

125,5

MA

50,6

MK

46,0

TR

87,1

ZZ

77,3

0707 00 05

JO

196,3

MA

55,0

TR

80,6

ZZ

110,6

0709 90 70

MA

51,5

TR

92,6

ZZ

72,1

0709 90 80

EG

336,4

ZZ

336,4

0805 20 10

MA

68,0

ZZ

68,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

HR

55,3

IL

81,7

TR

76,2

UY

83,0

ZZ

71,8

0805 50 10

AR

63,9

TR

99,6

ZA

54,7

ZZ

72,7

0808 10 80

AR

87,7

BR

82,0

CA

88,9

CL

86,0

CN

86,8

MK

30,6

US

101,3

ZA

81,4

ZZ

80,6

0808 20 50

AR

48,9

CN

46,6

TR

110,8

ZZ

68,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


22.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1358/2007,

annettu 21 päivänä marraskuuta 2007,

tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o (EY) 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1725/2003 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 8 osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 1725/2003 (2) hyväksyttiin tiettyjä kansainvälisiä standardeja ja tulkintoja, jotka olivat voimassa 14 päivänä syyskuuta 2002.

(2)

International Accounting Standards Board (IASB) julkaisi 30 päivänä marraskuuta 2006 kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 8 Toiminnalliset segmentit, jäljempänä ’IFRS 8’. IFRS 8:ssa vahvistetaan yhteisön toiminnallisia segmenttejä koskevien tietojen esittämistä koskevat vaatimukset. IFRS 8 korvaa kansainvälisen tilinpäätösstandardin IAS 14:n Segmenttiraportointi.

(3)

Tilinpäätöskysymysten asiantuntijakomitean (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) teknisen asiantuntijaryhmän (Technical Expert Group, TEG) kuulemisessa vahvistettiin, että IFRS 8 on hyväksymiselle asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan 2 kohdassa asetettujen teknisten edellytysten mukainen.

(4)

Asetus (EY) N:o 1725/2003 olisi näin ollen vastaavasti muutettava.

(5)

Tilinpäätöskysymysten sääntelykomitea on hyväksynyt tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1725/2003 liitteeseen tämän asetuksen liitteenä

”oleva kansainvälinen tilinpäätösstandardi IFRS 8 Toiminnalliset segmentit”.

2 artikla

Yrityksen on sovellettava tämän asetuksen liitteessä vahvistettua IFRS 8:aa viimeistään vuonna 2009 alkavan tilikautensa alkamispäivästä alkaen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä siitä, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 261, 13.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 611/2007 (EUVL L 141, 2.6.2007, s. 49).


LIITE

KANSAINVÄLISET TILINPÄÄTÖSSTANDARDIT

IFRS 8

IFRS 8 — Toiminnalliset segmentit

”Kopiointi sallitaan Euroopan talousalueella. Kaikki olemassa olevat oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida yksityiskäyttöön tai muuhun kohtuulliseen käyttöön. Lisätietoja on saatavissa IASB:sta internetosoitteessa www.iasb.org”

KANSAINVÄLINEN TILINPÄÄTÖSSTANDARDI IFRS 8

Toiminnalliset segmentit

PERUSPERIAATE

1.

Yhteisön on annettava tietoja, joiden avulla sen tilinpäätöksen käyttäjät voivat arvioida sen suorittamien liiketoimien luonnetta ja taloudellisia vaikutuksia sekä sen taloudellista toimintaympäristöä.

SOVELTAMISALA

2.

Tätä IFRS-standardia sovelletaan

a)

sellaisen yhteisön erillistilinpäätökseen tai omaan tilinpäätökseen,

i)

jonka oman tai vieraan pääoman ehtoisilla instrumenteilla käydään kauppaa julkisilla markkinoilla (kotimaisessa tai ulkomaisessa pörssissä taikka OTC-markkinoilla, paikalliset ja alueelliset markkinat mukaan luettuina); tai

ii)

joka toimittaa tilinpäätöksensä arvopaperikomissiolle tai muulle sääntelyorganisaatiolle minkä tahansa tyyppisten instrumenttien liikkeeseenlaskua julkisilla markkinoilla silmällä pitäen taikka valmistelee niiden toimittamista; sekä

b)

sellaisen konsernin konsernitilinpäätökseen, jonka

i)

emoyrityksen oman tai vieraan pääoman ehtoisilla instrumenteilla käydään kauppaa julkisilla markkinoilla (kotimaisessa tai ulkomaisessa pörssissä taikka OTC-markkinoilla, paikalliset ja alueelliset markkinat mukaan luettuina); tai

ii)

emoyritys toimittaa konsernitilinpäätöksen arvopaperikomissiolle tai muulle sääntelyorganisaatiolle minkä tahansa tyyppisten instrumenttien liikkeeseenlaskua julkisilla markkinoilla silmällä pitäen taikka valmistelee niiden toimittamista.

3.

Jos yhteisö, jonka ei edellytetä soveltavan tätä IFRS-standardia, päättää antaa segmenttitietoja, jotka eivät vastaa tätä standardia, se ei saa kutsua kyseisiä tietoja segmentti-informaatioksi.

4.

Jos tilinpäätösasiakirjoihin sisältyvät sekä tämän IFRS-standardin soveltamisalaan kuuluvan emoyrityksen konsernitilinpäätös että sen erillistilinpäätökset, segmentti-informaatio on esitettävä vain konsernitilinpäätöksessä.

TOIMINNALLISET SEGMENTIT

5.

Toiminnallinen segmentti on yhteisön osa,

a)

joka harjoittaa liiketoimintaa, josta se voi saada tuottoja ja josta voi aiheutua kuluja (saman yhteisön muiden osien kanssa suoritetuista liiketoimista saadut tuotot ja niistä aiheutuneet kulut mukaan luettuina);

b)

jonka toiminnan tulosta yhteisön toiminnasta vastaava päättäjä säännöllisesti tarkastelee tehdäkseen päätöksiä resurssien kohdistamisesta kyseiselle segmentille ja arvioidakseen sen tuloksellisuutta; ja

c)

josta on olemassa erilliset tilinpäätöstiedot.

Toiminnallinen segmentti voi myös harjoittaa liiketoimintaa, joista saadaan tuottoja vasta myöhemmin: esimerkiksi toiminnan käynnistäminen voi olla toiminnallinen segmentti jo ennen tuottojen saamista.

6.

Yhteisön kaikki osat eivät välttämättä ole toiminnallisia segmenttejä tai toiminnallisten segmenttien osia. Esimerkiksi yrityksen pääkonttori tai jotkin toiminnalliset osastot eivät välttämättä saa tuottoja tai ne saattavat saada vain yhteisön toimista aiheutuvia satunnaisia tuottoja, jolloin ne eivät ole toiminnallisia segmenttejä. Tässä IFRS-standardissa työsuhteen päättymisen jälkeen suoritettavia etuuksia koskevien yhteisön järjestelyjen ei katsota olevan toiminnallisia segmenttejä.

7.

Termillä ’toiminnasta vastaava päättäjä’ tarkoitetaan toimea, ei välttämättä johtajaa, jolla on tietty arvo tai asema. Tämä toimi koskee resurssien osoittamista yhteisön toiminnallisille segmenteille ja niiden tuloksellisuuden arviointia. Usein toiminnasta vastaava päättäjä on toimitusjohtaja, mutta se voi olla myös yrityksen toimiva johto tai muu ryhmä.

8.

Kappaleessa 5 kuvatut toiminnallisen segmentin kolme ominaisuutta määrittelevät monissa yhteisöissä toiminnalliset segmentit selkeästi. Yhteisö voi kuitenkin laatia liiketoimintojaan monin eri tavoin kuvaavia raportteja. Jos toiminnasta vastaava päättäjä käyttää useampia kuin yhtä joukkoa segmentti-informaatiota, muilla tekijöillä voidaan määrittää yksi osien joukko, joka muodostaa yhteisön toiminnallisten segmenttien kokonaisuuden; tällaisia tekijöitä ovat muun muassa kunkin osan liiketoiminnan luonne, niistä vastaavat johtajat ja niistä johtoryhmälle esitetyt tiedot.

9.

Yleensä toiminnallisella segmentillä on johtaja, joka vastaa siitä suoraan toiminnasta vastaavalle päättäjälle ja pitää tämän kanssa säännöllistä yhteyttä keskustellakseen segmentin toiminnasta, taloudellisesta tuloksesta, ennusteista tai suunnitelmista. Termillä ’segmenttijohtaja’ tarkoitetaan toimea, ei välttämättä johtajaa, jolla on tietty arvo tai asema. Toiminnasta vastaava päättäjä voi olla myös tiettyjen toiminnallisten segmenttien segmenttijohtaja. Sama johtaja voi olla useamman kuin yhden toiminnallisen segmentin segmenttijohtaja. Jos kappaleessa 5 tarkoitetut ominaisuudet pätevät useampaan kuin yhteen organisaation osien joukkoon, mutta on vain yksi joukko, jossa on vastaavat segmenttijohtajat, kyseinen osien joukko muodostaa toiminnallisten segmenttien kokonaisuuden.

10.

Kappaleessa 5 tarkoitetut ominaisuudet voivat päteä kahteen tai useampaan keskenään päällekkäiseen osien joukkoon, joissa on vastuulliset segmenttijohtajat. Tällaista rakennetta kutsutaan joskus matriisiorganisaatioksi. Joissakin yhteisöissä tietyt johtajat ovat esimerkiksi vastuussa eri tuote- tai palvelulinjoista maailmanlaajuisesti, kun taas toiset johtajat ovat vastuussa tietyistä maantieteellisistä alueista. Toiminnasta vastaava päättäjä tarkastelee säännöllisesti molempien osien joukon toiminnan tulosta, ja molemmista on erilliset tilinpäätöstiedot. Tällaisessa tilanteessa yhteisön on päätettävä, kumpi osien joukko muodostaa perusperiaatteiden mukaisen toiminnallisten segmenttien kokonaisuuden.

RAPORTOITAVAT SEGMENTIT

11.

Yhteisön on esitettävä erilliset tiedot kustakin toiminnallisesta segmentistä,

a)

joka on yksilöity kappaleiden 5–10 mukaisesti tai joka seuraa vähintään kahden tällaisen segmentin yhdistämisestä kappaleen 12 mukaisesti; ja

b)

joka ylittää kappaleessa 13 vahvistetut määrälliset raja-arvot.

Kappaleissa 14–19 yksilöidään muita tilanteita, joissa toiminnallisesta segmentistä on esitettävä erilliset tiedot.

Yhdistämiskriteerit

12.

Toiminnallisten segmenttien pitkän aikavälin taloudellinen tuloksellisuus on usein samanlainen, jos niiden taloudelliset ominaisuudet ovat samanlaiset. Esimerkiksi kahden toiminnallisen segmentin keskimääräisten pitkän aikavälin bruttokatteiden voidaan odottaa olevan samanlaiset, jos niiden taloudelliset ominaisuudet ovat samanlaiset. Vähintään kaksi toiminnallista segmenttiä voidaan yhdistää yhdeksi toiminnalliseksi segmentiksi, jos yhdistäminen on tämän IFRS-standardin perusperiaatteen mukainen, jos segmenteillä on samanlaiset taloudelliset ominaisuudet ja jos segmentit ovat samanlaiset kunkin seuraavan seikan osalta:

a)

tuotteiden ja palvelujen luonne;

b)

tuotantoprosessien luonne;

c)

tuotteiden tai palvelujen asiakastyyppi ja -ryhmä;

d)

tuotteen jakelussa tai palvelun tuottamisessa käytettävät menetelmät; sekä

e)

valvontaympäristön luonne, milloin se on tarkoituksenmukaista, esim. kun kyseessä on esimerkiksi pankki- ja vakuutustoiminta tai julkiset palvelut.

Määrälliset raja-arvot

13.

Yhteisön on esitettävä erilliset tiedot toiminnallisesta segmentistä, joka saavuttaa yhdenkään seuraavista määrällisistä raja-arvoista:

a)

Sen kirjanpitoon merkityt tuotot sekä myynnistä ulkopuolisille asiakkaille että myynnistä tai siirroista toisille segmenteille ovat yhteensä vähintään 10 prosenttia kaikkien toiminnallisten segmenttien yhteenlasketuista ulkoisista ja sisäisistä tuotoista.

b)

Sen tuloslaskelman mukaisen voiton tai tappion absoluuttinen määrä on vähintään 10 prosenttia joko i) kaikkien voitollisten segmenttien yhteenlasketusta voitosta tai ii) kaikkien tappiollisten segmenttien yhteenlasketusta tappiosta riippuen siitä, kumpi niistä on absoluuttiselta määrältään suurempi.

c)

Sen varat ovat vähintään 10 prosenttia kaikkien toiminnallisten segmenttien yhteenlasketuista varoista.

Toiminnallisia segmenttejä, jotka eivät saavuta yhtäkään määrällistä raja-arvoa, voidaan pitää raportoitavina ja niistä voidaan esittää erilliset tiedot, jos johto uskoo kyseisen segmentti-informaation olevan hyödyksi tilinpäätöksen käyttäjille.

14.

Yhteisö voi yhdistää sellaisia toiminnallisia segmenttejä koskevat tiedot, jotka eivät saavuta määrällisiä raja-arvoja, toisia sellaisia toiminnallisia segmenttejä koskeviin tietoihin, jotka eivät saavuta määrällisiä raja-arvoja, muodostaakseen yhden raportoitavan segmentin ainoastaan, jos kyseisten toiminnallisten segmenttien taloudelliset ominaisuudet ovat samanlaiset ja jos ne molemmat täyttävät enemmistön samoista kappaleessa 12 luetelluista yhdistämiskriteereistä.

15.

Jos toiminnallisille segmenteille kirjattujen ulkoisten tuottojen kokonaismäärä on alle 75 prosenttia yhteisön tuotoista, uusia toiminnallisia segmenttejä määritellään raportoitaviksi segmenteiksi (vaikka ne eivät ylittäisi kappaleessa 13 tarkoitettua kriteeriä), kunnes raportoitaviin segmentteihin sisältyy vähintään 75 prosenttia yhteisön tuotoista.

16.

Muita liiketoimintoja ja toiminnallisia segmenttejä, joista ei tarvitse esittää segmentti-informaatiota, koskevat tiedot on yhdistettävä ja ne esitetään ”kaikki muut segmentit” -luokkana erillisinä muista täsmäytyseristä kappaleessa 28 vaadituissa täsmäytyslaskelmissa. Luokassa ”kaikki muut segmentit” esitettyjen tuottojen lähde on kuvattava.

17.

Jos johto katsoo, että välittömästi edeltävällä kaudella raportoitavaksi määritelty toiminnallinen segmentti on jatkossakin merkittävä, siitä esitetään edelleen tarkasteltavana olevalla tilikaudella erilliset tiedot, vaikka se ei enää täyttäisi kappaleessa 13 vahvistettuja raportoitavuuden kriteereitä.

18.

Mikäli toiminnallinen segmentti määritellään määrällisten raja-arvojen perusteella raportoitavaksi tarkasteltavana olevalla tilikaudella, vertailutarkoituksessa esitettävä aikaisempaa tilikautta koskeva segmentti-informaatio on oikaistava, paitsi jos tarvittavia tietoja ei ole ja niiden laatiminen on kohtuuttoman kallista, siten, että uusi raportoitava segmentti esitetään erillisenä segmenttinä, vaikka tämä segmentti ei olisi täyttänyt kappaleessa 13 vahvistettuja raportoitavuuden kriteereitä aikaisemmalla tilikaudella.

19.

Yhteisön erillisin tiedoin raportoimien toiminnallisten segmenttien määrälle saattaa olla käytännössä raja, jonka ylittyessä esitettävät tiedot ovat liian yksityiskohtaiset. Vaikka tarkkaa rajaa ei ole määritelty, yhteisön olisi pohdittava, onko raja käytännössä saavutettu, kun kappaleiden 13–18 mukaisesti raportoitavaksi määriteltyjen segmenttien lukumäärä ylittää kymmenen.

ESITETTÄVÄT TIEDOT

20.

Yhteisön on annettava tietoja, joiden avulla sen tilinpäätöksen käyttäjät voivat arvioida sen suorittamien liiketoimien luonnetta ja taloudellisia vaikutuksia sekä sen taloudellista toimintaympäristöä.

21.

Kappaleessa 20 vahvistetun periaatteen toteuttamiseksi yhteisön on esitettävä seuraavat tiedot kultakin tilikaudelta, jolta laaditaan tuloslaskelma:

a)

kappaleessa 22 kuvatut yleiset tiedot;

b)

raportoitavan segmentin voittoa tai tappiota koskevat tiedot, mukaan luettuina raportoitavan segmentin voittoon tai tappioon sisältyvät yksilöidyt tuotot ja kulut, segmentin varat, segmentin velat ja tietojen tuottamisessa käytetyt perusteet, kuten kappaleissa 23–27 on kuvattu; sekä

c)

segmentin kokonaistuottojen, raportoitavan segmentin voiton tai tappion, segmentin varojen, segmentin velkojen ja segmentin muiden aineellisten erien täsmäytykset vastaaviin yhteisön määriin, kuten kappaleessa 28 on kuvattu.

Raportoitavien segmenttien tasemäärät on täsmäytettävä yhteisön tasemääriin kunakin tilinpäätöspäivänä. Aikaisempia tilikausia koskevat tiedot on oikaistava kuten kappaleissa 29–30 on kuvattu.

Yleiset tiedot

22.

Yhteisön on esitettävä seuraavat yleiset tiedot:

a)

tekijät, joiden perusteella yhteisön raportoitavat segmentit on määritelty, mukaan luettuna järjestelyn perusta (esimerkiksi johdon päätös organisoida yhteisö erilaisten tuotteiden tai palveluiden, maantieteellisten alueiden, sääntely-ympäristöjen tai tällaisten tekijöiden yhdistelmän mukaisesti ja toiminnallisten segmenttien mahdollinen yhdistäminen); ja

b)

tuote- ja palvelutyypit, joista kukin raportoitava segmentti saa tuottonsa.

Voittoa tai tappiota ja varoja ja velkoja koskevat tiedot

23.

Yhteisön on esitettävä kustakin raportoitavasta segmentistä sen voittoa tai tappiota kuvaava tunnusluku ja varojen kokonaismäärä. Yhteisön on esitettävä kustakin raportoitavasta segmentistä velkojen määrä, jos tällainen määrä saatetaan säännöllisesti toiminnasta vastaavan päättäjän tietoon. Yhteisön on annettava kustakin raportoitavasta segmentistä myös seuraavat tiedot, jos kyseiset määrät sisältyvät segmentin voittoa tai tappiota kuvaavaan tunnuslukuun, jota toiminnasta vastaava päättäjä tarkastelee, tai jos ne muutoin säännöllisesti toimitetaan toiminnasta vastaavan päättäjän tietoon, vaikka ne eivät sisältyisi kyseiseen segmentin voittoa tai tappiota kuvaavaan tunnuslukuun:

a)

tuotot ulkopuolisilta asiakkailta;

b)

tuotot liiketoimista saman yhteisön muiden toiminnallisten segmenttien kanssa;

c)

korkotuotot;

d)

korkokulut;

e)

poistot ja muut jaksotetut hankintamenot;

f)

olennaiset tuotto- ja kuluerät, jotka esitetään IAS 1:n Tilinpäätöksen esittäminen kappaleen 86 mukaisesti;

g)

yhteisön saamat korot voitoista tai tappiosta osakkuus- tai yhteisyrityksissä, joihin sovelletaan pääomaosuusmenetelmää;

h)

tuloverokulut tai tuloverotuotto; sekä

i)

muut olennaiset erät kuin poistot ja muut hankintamenon jaksotukset, joihin ei liity maksutapahtumaa.

Yhteisön on esitettävä korkotuotot erillisinä korkokuluista kunkin raportoitavan segmentin osalta, paitsi jos valtaosa segmentin tuotoista on korkotuottoja ja toiminnasta vastaava päättäjä käyttää pääasiallisesti nettokorkotuottoja segmentin tuloksellisuuden arvioinnissa ja resurssien kohdistamisessa segmentille. Siinä tapauksessa yhteisö voi esittää kyseisen segmentin korkotuotot nettomääränä, josta on vähennetty korkokulut, ja ilmoittaa tehneensä niin.

24.

Yhteisön on annettava kustakin raportoitavasta segmentistä myös seuraavat tiedot, jos kyseiset määrät sisältyvät segmentin varoja kuvaavaan tunnuslukuun, jota toiminnasta vastaava päättäjä tarkastelee, tai jos ne muutoin säännöllisesti toimitetaan toiminnasta vastaavan päättäjän tietoon, vaikka ne eivät sisältyisi kyseiseen segmentin varoja kuvaavaan tunnuslukuun:

a)

osakkuus- tai yhteisyrityksiin, joihin sovelletaan pääomaosuusmenetelmää, tehtyjen investointien määrä; ja

b)

muiden pitkäaikaisten varojen (1) kuin rahoitusinstrumenttien, laskennallisten verosaamisten, työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuusjärjestelyihin liittyvien varojen (katso IAS 19 Työsuhde-etuudet, kappaleet 54–58) ja vakuutussopimuksista syntyvien oikeuksien määrien lisäykset.

ARVOSTAMINEN

25.

Kunkin raportoitavan segmenttierän määrän on oltava sama kuin niihin tunnuslukuihin sisältyvä määrä, jotka raportoidaan toiminnasta vastaavalle päättäjälle resurssien kohdistamista segmentille ja segmentin tuloksellisuuden arviointia varten. Yhteisön tilinpäätöstä sekä tuottojen, kulujen ja voittojen tai tappioiden kohdistamista valmisteltaessa tehtävät oikaisut ja eliminoinnit on otettava huomioon määritettäessä raportoitavan segmentin voittoa tai tappiota ainoastaan, jos ne sisältyvät siihen segmentin voittoa tai tappiota kuvaavaan tunnuslukuun, jota toiminnasta vastaava päättäjä käyttää. Vastaavasti segmentin osalta raportoidaan ainoastaan ne varat ja velat, jotka sisältyvät niihin segmentin varoja ja velkoja kuvaaviin tunnuslukuihin, joita toiminnasta vastaava päättäjä käyttää. Jos määriä kohdistetaan raportoitavan segmentin voittoon tai tappioon, varoihin tai velkoihin, kyseiset määrät on kohdistettava järkevin perustein.

26.

Jos toiminnasta vastaava päättäjä käyttää vain yhtä toiminnallisen segmentin voittoa tai tappiota, segmentin varoja tai segmentin velkoja kuvaavaa tunnuslukua arvioidessaan segmentin tuloksellisuutta ja päättäessään varojen kohdistamisesta, segmentin voitto tai tappio sekä varat ja velat on raportoitava kyseisessä tunnusluvussa käytetyssä arvossaan. Jos toiminnasta vastaava päättäjä käyttää useampaa kuin yhtä toiminnallisen segmentin voittoa tai tappiota, segmentin varoja tai segmentin velkoja kuvaavaa tunnuslukua, raportoitavien tunnuslukujen on oltava ne, joiden johto uskoo määräytyvän sellaisten arvostusperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat lähinnä yhteisön tilinpäätökseen kirjattuja arvoja määritettäessä käytettyjä periaatteita.

27.

Yhteisön on esitettävä selvitys kunkin raportoitavan segmentin voiton tai tappion, varojen ja velkojen arvostamisesta. Yhteisön on esitettävä vähintään seuraavat tiedot:

a)

raportoitavien segmenttien välisten liiketoimien kirjaamisperusteet;

b)

kaikkien niiden eroavuuksien luonne, joita on raportoitavien segmenttien voiton tai tappion määrittämisen ja yhteisön voiton tai tappion ennen tuloverokuluja tai -tuottoja ja lopetettuja toimintoja määrittämisen välillä (jos tällaiset erot eivät käy ilmi kappaleessa 28 kuvatuista täsmäytyksistä). Tällaisia eroavuuksia voivat olla sellaiset erot kirjaamisperiaatteissa ja keskushallinnossa syntyneiden kustannusten kohdistamistavoissa, jotka on tarpeen selvittää raportoidun segmentti-informaation ymmärtämiseksi;

c)

kaikkien niiden eroavuuksien luonne, joita on raportoitavien segmenttien varojen arvostamisen ja yhteisön varojen arvostamisen välillä (jos tällaiset erot eivät käy ilmi kappaleessa 28 kuvatuista täsmäytyksistä). Tällaisia eroavuuksia voivat olla sellaiset erot kirjaamisperusteissa ja yhteisessä käytössä olevien omaisuuserien kohdistamistavoissa, jotka on tarpeen selvittää raportoidun segmentti-informaation ymmärtämiseksi;

d)

kaikkien niiden eroavuuksien luonne, joita on raportoitavien segmenttien velkojen arvostamisen ja yhteisön velkojen arvostamisen välillä (jos tällaiset erot eivät käy ilmi kappaleessa 28 kuvatuista täsmäytyksistä). Tällaisia eroavuuksia voivat olla sellaiset erot kirjaamisperiaatteissa ja yhteisten velkojen kohdistamistavoissa, jotka on tarpeen selvittää raportoidun segmentti-informaation ymmärtämiseksi;

e)

niihin arvostusmenetelmiin tilikausien välillä tehtyjen muutosten luonne, joiden mukaisesti raportoitavan segmentin voitto tai tappio on määritetty, sekä tällaisten muutosten mahdolliset vaikutukset segmentin voittoa tai tappiota kuvaavaan tunnuslukuun;

f)

mahdollisen epäsymmetrian luonne varojen kohdistamisessa raportoitaville segmenteille ja tästä aiheutuvat vaikutukset. Yhteisö voi esimerkiksi kohdistaa tietylle segmentille poistokuluja ilman, että poistettavia omaisuuseriä kohdistetaan kyseiselle segmentille.

Täsmäytyslaskelmat

28.

Yhteisön on tehtävä kaikki seuraavat täsmäytykset:

a)

raportoitavien segmenttien kokonaistuottojen täsmäytys yhteisön tuottoihin;

b)

raportoitavien segmenttien kokonaisvoittoa tai kokonaistappiota kuvaavan tunnusluvun täsmäytys yhteisön voittoon tai tappioon ennen verokuluja (verotuottoja) ja lopetettuja toimintoja. Jos yhteisö kuitenkin kohdistaa raportoitavalle segmentille eriä, kuten verokuluja (verotuottoja), yhteisö voi täsmäyttää segmentin kokonaisvoittoa tai kokonaistappiota kuvaavat tunnusluvut yhteisön voittoon tai tappioon, josta on vähennetty (johon on lisätty) mainitut erät;

c)

raportoitavien segmenttien kokonaisvarojen täsmäytys yhteisön varoihin;

d)

raportoitavien segmenttien kokonaisvelkojen täsmäytys yhteisön velkoihin, jos segmentin velat raportoidaan kappaleen 23 mukaisesti;

e)

raportoitavan segmentin tiedoissa esitettyjen kaikkien muiden olennaisten erien kokonaismäärän täsmäytys yhteisön vastaaviin määriin.

Kaikki olennaiset täsmäytyserät on eriteltävä ja kuvattava. Esimerkiksi raportoitavan segmentin voiton tai tappion täsmäytyksessä yhteisön voittoon tai tappioon eri kirjanpitomenetelmien käytön vuoksi tarvittavan kunkin olennaisen oikaisun määrä on eriteltävä ja kuvattava.

Aikaisemmin esitettyjen tietojen oikaiseminen

29.

Jos yhteisö muuttaa sisäistä organisaatiorakennettaan siten, että raportoitavien segmenttien kokonaisuus muuttuu, aikaisempia tilikausia koskevat vastaavat tiedot, ml. osavuosikatsaukset, on oikaistava, paitsi jos tietoja ei ole saatavilla ja niiden tuottaminen olisi kohtuuttoman kallista. Sen määrittely, ovatko tiedot saatavilla tai onko tietojen tuottaminen kohtuuttoman kallista, tehdään kustakin esitettävästä erästä erikseen. Raportoitavien segmenttien kokonaisuuden muututtua yhteisön on ilmoitettava, onko se oikaissut segmentti-informaation vastaavat erät aikaisempien tilikausien osalta.

30.

Jos yhteisö muuttaa sisäistä organisaatiorakennettaan siten, että raportoitavien segmenttien kokonaisuus muuttuu, ja jos aikaisempia tilikausia koskevaa segmentti-informaatiota, ml. osavuosikatsaukset, ei ole oikaistu muutosta vastaavalla tavalla, yhteisön on esitettävä muutoksentekovuonna kyseistä tilikautta koskeva segmentti-informaatio sekä vanhan että uuden segmenttijaon mukaisesti, paitsi jos tietoja ei ole saatavilla ja niiden tuottaminen olisi kohtuuttoman kallista.

YHTEISÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

31.

Kappaleita 32–34 sovelletaan kaikkiin yhteisöihin, joihin sovelletaan tätä IFRS-standardia, mukaan luettuina yhteisöt, joilla on vain yksi raportoitava segmentti. Joidenkin yhteisöjen toimintaa ei ole organisoitu tuotteisiin tai palveluihin liittyvien tai maantieteellisten toiminta-alueiden erojen mukaisesti. Tällaisen yhteisön raportoitavat segmentit voivat kirjata tuottoja laajasta valikoimasta olennaisesti toisistaan eroavia tuotteita tai palveluja, tai useampi kuin yksi tällaisen yhteisön raportoitava segmentti voi tarjota olennaisilta osiltaan samoja tuotteita tai palveluja. Vastaavasti yhteisön raportoitavilla segmenteillä voi olla varoja eri maantieteellisillä alueilla ja ne voivat kirjata tuottoja asiakkailta eri maantieteellisillä alueilla, tai useampi kuin yksi tällaisen yhteisön raportoitava segmentti voi toimia samalla maantieteellisellä alueella. Kappaleissa 32–34 vaadittavat tiedot on esitettävä ainoastaan, jos niitä ei ole esitetty osana tässä IFRS-standardissa vaadittua raportoitavaa segmentti-informaatiota.

Tuotteita ja palveluja koskevat tiedot

32.

Yhteisön on raportoitava ulkoisilta asiakkailta kustakin tuotteesta ja palvelusta tai kustakin samankaltaisten tuotteiden ja palvelujen ryhmästä saadut tuotot, paitsi jos tietoja ei ole saatavilla ja niiden tuottaminen olisi kohtuuttoman kallista, jolloin tästä on ilmoitettava. Raportoitavien tuottojen määrien on perustuttava kirjanpitotietoihin, joita käytetään yhteisön tilinpäätöksen laatimisessa.

Maantieteellisiä alueita koskevat tiedot

33.

Yhteisön on raportoitava seuraavat maantieteelliset tiedot, paitsi jos tietoja ei ole saatavilla ja niiden tuottaminen olisi kohtuuttoman kallista:

a)

ulkoisilta asiakkailta saadut tuotot, jotka kohdistetaan i) valtioon, jossa on yhteisön kotipaikka, ja ii) kaikkiin muihin maihin, joista yhteisö saa tuottoja. Jos yksittäiseen ulkomaahan kohdistetut ulkoisilta asiakkailta saadut tuotot ovat olennaiset, niistä on esitettävä erilliset tiedot. Yhteisön on esitettävä tiedot perusteista, joiden mukaan ulkoisilta asiakkailta saadut tuotot kohdistetaan yksittäisille maille;

b)

muut pitkäaikaiset varat (2) kuin rahoitusinstrumentit, laskennalliset verosaamiset, työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuusjärjestelyihin liittyvät varat ja vakuutussopimuksista syntyvät oikeudet, jotka i) sijaitsevat valtiossa, jossa on yhteisön kotipaikka, ja ii) sijaitsevat kaikissa muissa ulkomaissa, joissa yhteisöllä on varoja. Jos yksittäisessä ulkomaassa sijaitsevat varat ovat olennaiset, niistä on esitettävä erilliset tiedot.

Raportoitavien määrien on perustuttava kirjanpitotietoihin, joita käytetään yhteisön tilinpäätöksen laatimisessa. Jos tietoja ei ole saatavilla ja niiden tuottaminen olisi kohtuuttoman kallista, tästä on ilmoitettava. Yhteisö voi esittää tässä kappaleessa vaadittavien tietojen lisäksi maantieteellisiä tietoja maaryhmien välisummista.

Tiedot tärkeistä asiakkaista

34.

Yhteisön on esitettävä tiedot siitä, kuinka sen toiminta tukeutuu tärkeimpiin asiakkaisiin. Jos yhden yksittäisen ulkoisen asiakkaan kanssa tehdyistä liiketoimista saadut tuotot ovat vähintään 10 prosenttia yhteisön tuotoista, yhteisön on ilmoitettava tästä sekä esitettävä tiedot kultakin tällaiselta asiakkaalta saatujen tuottojen kokonaismäärästä ja yksilöitävä segmentti tai segmentit, jotka raportoivat näistä tuotoista. Yhteisön ei tarvitse ilmoittaa, kuka tällainen tärkein asiakas on tai kuinka suuret tuotot kukin segmentti kirjaa kyseiseltä asiakkaalta. Tässä IFRS-standardissa yhtenä yksittäisenä asiakkaana pidetään yhteisöjen ryhmää, jonka raportoivassa yhteisössä tiedetään olevan yhteisessä määräysvallassa, sekä hallitusta (kansallista, osavaltion, maakunnan, alueen, paikallista tai ulkomaista hallitusta) ja yhteisöjä, joiden raportoitavassa segmentissä tiedetään olevan kyseisen hallituksen valvonnassa.

VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNTÖ

35.

Yhteisöjen on sovellettava tätä IFRS-standardia vuositilinpäätöksiinsä 1. tammikuuta 2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on sallittua. Jos yhteisö soveltaa tätä IFRS-standardia tilinpäätöksiinsä ennen 1. tammikuuta 2009 alkavilla tilikausilla, tästä on annettava tieto.

36.

Aikaisempia vuosia koskeva segmentti-informaatio, joka esitetään vertailutarkoituksissa ensimmäisenä soveltamisvuonna, oikaistaan tämän IFRS-standardin vaatimusten mukaiseksi, paitsi jos tietoja ei ole saatavilla ja niiden tuottaminen olisi kohtuuttoman kallista.

IAS 14:N KUMOAMINEN

37.

Tämä IFRS-standardi korvaa IAS 14:n Segmenttiraportointi.


(1)  Likvidiyteen perustuvan esittämistavan mukaan luokiteltujen varojen osalta pitkäaikaiset varat ovat omaisuuseriä, joihin sisältyvien määrien odotetaan kertyvän vähintään 12 kuukautta tilinpäätöspäivän jälkeen.

(2)  Likvidiyteen perustuvan esittämistavan mukaan luokiteltujen varojen osalta pitkäaikaiset varat ovat omaisuuseriä, joihin sisältyvien määrien odotetaan kertyvän vähintään 12 kuukautta tilinpäätöspäivän jälkeen.

Liite A

Määritelmät

Tämä liite on kiinteä osa IFRS-standardia.

Toiminnallinen segmentti

Toiminnallinen segmentti on yhteisön osa,

a)

joka harjoittaa liiketoimintaa, josta se voi saada tuottoja ja josta voi aiheutua kuluja (saman yhteisön muiden osien kanssa suoritetuista liiketoimista saadut tuotot ja niistä aiheutuneet kulut mukaan luettuina);

b)

jonka toiminnan tulosta yhteisön toiminnasta vastaava päättäjä säännöllisesti tarkastelee tehdäkseen päätöksiä resurssien kohdistamisesta kyseiselle segmentille ja arvioidakseen sen tuloksellisuutta; ja

c)

josta on olemassa erilliset tilinpäätöstiedot.

Liite B

Muutokset muihin IFRS-standardeihin

Tämän liitteen sisältämiä muutoksia on sovellettava 1. tammikuuta 2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Jos yhteisö soveltaa tätä IFRS-standardia aikaisemmalla kaudella, näitä muutoksia on sovellettava tällä aikaisemmalla kaudella. Muutettujen kappaleiden uusi teksti on alleviivattu ja poistettu teksti on pyyhitty yli

B1

Viittaukset IAS 14:ään Segmenttiraportointi muutetaan viittauksiksi IFRS 8:aan Toiminnalliset segmentit seuraavissa kappaleissa:

IAS 27:n Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös kappale 20,

IAS 36:n Omaisuuserien arvon alentuminen 130 kappaleen d kohdan i alakohta.

B2

IFRS 5:n Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot kappale 41 muutetaan seuraavasti:

”41.

Yhteisön on esitettävä seuraava informaatio liitetiedoissa sillä kaudella, jonka aikana pitkäaikainen omaisuuserä (tai luovutettavien erien ryhmä) on joko luokiteltu myytävänä olevaksi tai myyty:

d)

raportoitava segmentti, johon sisältyvänä pitkäaikainen omaisuuserä (tai luovutettavien erien ryhmä) esitetään IAS 14:n Segmenttiraportointi IFRS 8:n Toiminnalliset segmentit mukaan, jos tätä sovelletaan.”

B3

IFRS 6:n Mineraalivarantojen etsintä ja arviointi kappale 21 muutetaan seuraavasti:

21.

Yhteisön on päätettävä tilinpäätöksen laatimisperiaatteesta, jota se soveltaa kohdistaessaan aktivoituja etsintä- ja arviointimenoja rahavirtaa tuottaville yksiköille tai rahavirtaa tuottavien yksikköjen ryhmille tällaisten omaisuuserien arvon alentumisen arvioimista varten. Jokaisen rahavirtaa tuottavan yksikön tai yksikköjen ryhmän, jolle kohdistetaan aktivoituja etsintä- ja arviointimenoja, on oltava enintään niin laaja kuin yhteisön ensisijaiseen tai toissijaiseen segmenttiraportointiin perustuva IAS 14:n Segmenttiraportointi IFRS 8:n Toiminnalliset segmentit mukaisesti määritelty toiminnallinen segmentti.

B4

IAS 2:n Vaihto-omaisuus kappaleet 26 ja 29 muutetaan seuraavasti:

”26.

Esimerkiksi yhdessä toiminnallisessa liiketoimintasegmentissä käytettävä vaihto-omaisuus saattaa olla yhteisössä toisenlaisessa käytössä kuin vastaavanlainen vaihto-omaisuus jossakin toisessa toiminnallisessa liiketoimintasegmentissä. Vaihto-omaisuuserien erilainen maantieteellinen sijainti (ja vastaavat verosäännökset) ei sinänsä ole riittävä peruste erilaisten tapojen käyttämiselle hankintamenon selvittämiseen.”

”29.

Vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvon alentaminen nettorealisointiarvoa vastaavaksi toteutetaan yleensä hyödykekohtaisesti. Joissakin tapauksissa voi kuitenkin olla tarkoituksenmukaista yhdistää samanlaisia tai toisiinsa liittyviä hyödykkeitä. Tämä voi koskea esimerkiksi hyödykkeitä, jotka kuuluvat samaan tuotelinjaan, joilla on sama tarkoitusperä tai lopullinen käyttötarkoitus, joita valmistetaan ja myydään samalla maantieteellisellä alueella ja joita ei ole käytännössä mahdollista arvioida erillään muista kyseisen tuotelinjan hyödykkeistä. Vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvon alentamiseksi tehtäviä kulukirjauksia ei ole soveliasta tehdä vaihto-omaisuusryhmittäin, esimerkiksi kaikista valmiista tuotteista tai koko toimialan tai maantieteellisen alueen toiminnallisen segmentin vaihto-omaisuudesta. Palvelujen tuottajat selvittävät yleensä kustakin sellaisesta palvelusta johtuvat menot, josta veloitetaan erillinen myyntihinta. Siksi jokaista tällaista palvelua käsitellään erikseen.”

B5

IAS 7:n Rahavirtalaskelmat kappale 50 muutetaan seuraavasti:

”50.

Lisätiedot voivat olla merkityksellisiä käyttäjille, jotta he saavat käsityksen yhteisön taloudellisesta asemasta ja maksuvalmiudesta. Johdon kommenteilla varustettujen lisätietojen antaminen on suositeltavaa, ja ne voivat sisältää:

d)

kunkin sellaisen liiketoiminnallisen ja maantieteellisen raportoitavan segmentin liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat, josta annetaan segmenttikohtaista informaatiota (ks. IAS 14 ”Segmenttiraportointi” IFRS 8 Toiminnalliset segmentit).”

B6

IAS 19:n Työsuhde-etuudet kappaletta 115 havainnollistava esimerkki muutetaan seuraavasti:

”Kappaletta 115 havainnollistava esimerkki

Yritys lopettaa yhden toimialan toiminnallisen segmentin, eikä lopetetun toimialan segmentin henkilöstö ansaitse lisää etuuksia.”

B7

IAS 33:n Osakekohtainen tulos kappale 2 korvataan seuraavasti:

2.

Tätä standardia sovelletaan

a)

sellaisen yhteisön erillistilinpäätökseen tai omaan tilinpäätökseen,

i)

jonka kantaosakkeilla tai potentiaalisilla kantaosakkeilla käydään kauppaa julkisilla markkinoilla (kotimaisessa tai ulkomaisessa pörssissä taikka OTC-markkinoilla, paikalliset ja alueelliset markkinat mukaan luettuina); tai

ii)

joka toimittaa tilinpäätöksensä arvopaperikomissiolle tai muulle sääntelyorganisaatiolle kantaosakkeiden liikkeeseenlaskua julkisilla markkinoilla silmällä pitäen taikka valmistelee niiden toimittamista; sekä

b)

sellaisen konsernin konsernitilinpäätökseen,

i)

jonka emoyrityksen kantaosakkeilla tai potentiaalisilla kantaosakkeilla käydään kauppaa julkisilla markkinoilla (kotimaisessa tai ulkomaisessa pörssissä taikka OTC-markkinoilla, paikalliset ja alueelliset markkinat mukaan luettuina); tai

ii)

jonka emoyritys toimittaa tilinpäätöksensä arvopaperikomissiolle tai muulle sääntelyorganisaatiolle kantaosakkeiden liikkeeseenlaskua julkisilla markkinoilla silmällä pitäen taikka valmistelee niiden toimittamista.

B8

IAS 34:n Osavuosikatsaukset kappale 16 muutetaan seuraavasti:

16.

Yhteisön tulee sisällyttää osavuosikatsauksen liitetietoihin vähintään seuraava informaatio, mikäli se on olennaista eikä sitä esitetä muualla osavuosikatsauksessa. Tiedot on esitettävä normaalisti perustuen ajanjaksoon tilikauden alusta osavuosijakson loppuun. Yhteisön tulee kuitenkin esittää myös kaikki tapahtumat tai liiketoimet, jotka ovat olennaisia tarkasteltavana olevan osavuosijakson ymmärtämiseksi:

g)

segmentin tuotot ja segmentin tulos liiketoiminnallisista tai maantieteellisestä segmenteistä sen mukaan, kumpi on yrityksen ensisijainen segmenttiraportointimuoto seuraava segmentti-informaatio (segmenttikohtaisten-informaation tietojen esittämistä edellytetään osavuosikatsauksessa vain, jos IAS 14 ”Segmenttiraportointi” IFRS 8 Toiminnalliset segmentiτ edellyttää yrityksen esittävän segmentti-informaation kohtaiset tiedot vuositilinpäätöksessään);:

i)

ulkoisilta asiakkailta saadut tuotot, jos ne sisältyvät segmentin voittoa tai tappiota kuvaavaan tunnuslukuun, jota toiminnasta vastaava päättäjä tarkastelee, tai jos ne muutoin säännöllisesti toimitetaan toiminnasta vastaavan päättäjän tietoon;

ii)

toisilta segmenteiltä saadut tuotot, jos ne sisältyvät segmentin voittoa tai tappiota kuvaavaan tunnuslukuun, jota toiminnasta vastaava päättäjä tarkastelee, tai jos ne muutoin säännöllisesti toimitetaan toiminnasta vastaavan päättäjän tietoon;

iii)

segmentin voittoa tai tappiota kuvaava tunnusluku;

iv)

kokonaisvarat, jotka ovat olennaisesti muuttuneet viimeisessä vuositilinpäätöksessä esitettyyn määrään nähden;

v)

kuvaus eroavuuksista segmenttijaon perusteissa tai segmentin voiton tai tappion määrityksessä käytetyissä perusteissa viimeiseen vuositilinpäätökseen nähden;

vi)

raportoitavan segmentin kokonaisvoittoa tai kokonaistappiota kuvaavien tunnuslukujen täsmäytys yhteisön voittoon tai tappioon ennen verokuluja (verotuottoja) ja lopetettuja toimintoja. Jos yhteisö kuitenkin kohdistaa raportoitavalle segmentille eriä, kuten verokuluja (verotuottoja), yhteisö voi täsmäyttää segmentin kokonaisvoittoa tai kokonaistappiota kuvaavat tunnusluvut yhteisön voittoon tai tappioon, josta on vähennetty (johon on lisätty) mainitut erät. Olennaiset täsmäytyserät on eriteltävä ja kuvattava kyseisessä täsmäytyksessä.

…”

B9

IAS 36:een Omaisuuserien arvon alentuminen tehdään seuraavat muutokset.

Kappale 80 muutetaan seuraavasti:

80.

Liiketoimintojen yhdistämisessä hankittu liikearvo on arvonalentumistestausta varten kohdistettava hankinta-ajankohdasta lähtien niille hankkijaosapuolen rahavirtaa tuottaville yksiköille tai rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmille, joiden odotetaan hyötyvän liiketoimintojen yhdistämisestä johtuvista synergiaeduista, riippumatta siitä, kohdistetaanko näille yksiköille tai niiden ryhmille muita hankinnan kohteen varoja tai velkoja. Jokaisen yksikön tai yksiköiden ryhmän, jolle näin kohdistetaan liikearvoa, on

b)

oltava enintään niin laaja kuin yhteisön ensisijaiseen tai toissijaiseen segmenttiraportointiin perustuva IAS 14:n Segmenttiraportointi IFRS 8:n Toiminnalliset segmentit mukaisesti määritelty toiminnallinen segmentti.

Kappale 129 muutetaan seuraavasti:

129.

Yhteisön, joka esittää segmentti-informaatiota IAS 14:n Segmenttiraportointi IFRS 8:n Toiminnalliset segmentit mukaisesti, on esitettävä seuraavat tiedot yhteisön ensisijaisen segmenttiraportointimuodon perusteella jokaisesta raportoitavasta segmentistä:

Muutetaan 130 kappaleen c kohdan ii alakohta ja d kohdan ii alakohta seuraavasti:

130.

c) ii)

jos yhteisö esittää segmentti-informaatiota IAS 14:n IFRS 8:n mukaisesti, se raportoitava segmentti, johon omaisuuserä kuuluu yhteisön ensisijaisen segmenttiraportointimuodon perusteella.”

130.

d) ii)

kirjatun tai peruutetun arvonalentumistappion määrä omaisuuseräryhmittäin sekä, jos yhteisö esittää IAS 14:n IFRS 8:n mukaista segmentti-informaatiota, erikseen yhteisön ensisijaisen raportointimuodon perusteella jokaisesta raportoitavasta segmentistä; sekä”


22.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/21


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1359/2007,

annettu 21 päivänä marraskuuta 2007,

tiettyjen luuttomien naudanlihojen vientiin myönnettävää erityistukea koskevista edellytyksistä

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 12 kohdan ja 41 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen luuttomien naudanlihojen vientiin myönnettävää erityistukea koskevista edellytyksistä 20 päivänä heinäkuuta 1982 annettua komission asetusta (ETY) N:o 1964/82 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1254/1999 säädetään vientitukien myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä ja niiden suuruuden vahvistamisperusteista.

(3)

Markkinatilanteen, naudanliha-alan taloudellisen tilanteen ja sen tiettyjen tuotteiden myyntimahdollisuuksien vuoksi on tarpeen säätää niistä edellytyksistä, joiden vallitessa eräille näistä tuotteista voidaan viennissä myöntää erityisvientitukia. Tällaisista edellytyksistä on päätettävä erityisesti tiettyjen sonnien luuttomista neljänneksistä olevien lihalaatujen osalta.

(4)

Tällaisten tavoitteiden noudattamisen varmistamiseksi on tarpeen säätää erityisestä tarkastusjärjestelmästä; tuotteen alkuperä voidaan todistaa antamalla todistus, joka on naudanliha-alan viennin erityisvientitukien myöntämisen edellytyksistä 20 päivänä huhtikuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 433/207 (4) liitteessä I olevan mallin mukainen.

(5)

Vientitukien myöntämisen edellytysten noudattamisen varmistamiseksi olisi säädettävä, että vientimuodollisuudet ja tarvittaessa lihan paloittelu ja luuttomaksi leikkaaminen olisi joka tapauksessa tehtävä siinä jäsenvaltiossa, jossa eläimet on teurastettu.

(6)

On syytä säätää, että erityistuen myöntäminen edellyttää tarkastukseen asetettujen luuttomien neljännesten kaikkien palojen vientiä. Arvon parantamiseksi yhteisössä takaneljännesten osalta olisi kuitenkin säädettävä tätä yleistä sääntöä koskevista tietyistä poikkeuksista, laiminlyömättä kuitenkaan tavoitetta, joka on yhteisön markkinatilanteen helpottaminen. On suotavaa määrittää olosuhteet, joissa saadun lihan kokonaismäärän vientiä koskeva edellytys ei kaikilta osiltaan täyty tukioikeuden kuitenkin säilyessä. On kuitenkin syytä rajoittaa tätä mahdollisuutta ja asettaa sille rajoittavia edellytyksiä järjestelyn väärinkäytön estämiseksi.

(7)

Viennin määräaikojen ja toteennäytön osalta on syytä viitata maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 15 päivänä huhtikuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (5) säännöksiin.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 800/1999 40 artiklassa säädetyn muonitusvarastojärjestelmän soveltaminen on yhteensopimaton tämän asetuksen tavoitteen kanssa. Näin ollen ei ole syytä säätää mahdollisuudesta asettaa kyseisiä tuotteita mainitun asetuksen 40 artiklassa säädettyyn menettelyyn.

(9)

Ottaen huomioon tämän tuen erityinen luonne on syytä muistuttaa aitouden periaatteesta ja säätää toimenpiteistä, jotka tekevät mahdolliseksi kyseisten tuotteiden tunnistamisen.

(10)

On tarpeen säätää yksityiskohtaisista säännöistä, joita seuraamalla jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle erityisistä vientituista osallisiksi päässeiden tuotteiden määristä.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten tuoreista tai jäähdytetyistä etu- ja takaneljänneksistä saaduille, erikseen pakatuille luuttomille paloille, joiden vähärasvaisen lihan keskimääräinen osuus on vähintään 55 prosenttia, voidaan antaa erityisiä vientitukia tämän asetuksen edellytysten mukaisesti.

2 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’etuneljänneksillä’ yhdistetyn nimikkeistön 2 ryhmän 1 A lisähuomautuksen d ja e alakohdassa määriteltyjä erottamattomia tai erotettuja, suoraan tai ’pistoolileikkuulla’ leikattuja etuneljänneksiä;

b)

’takaneljänneksillä’ yhdistetyn nimikkeistön 2 ryhmän 1 A lisähuomautuksen f ja g alakohdassa määriteltyjä erottamattomia tai erotettuja suoraan tai ’pistoolileikkuulla’ leikattuja takaneljänneksiä, joissa on enintään kahdeksan kylkiluuta tai kylkiluuparia.

3 artikla

1.   Toimijan on tehtävä jäsenvaltioiden nimeämille toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus, jossa hän ilmaisee haluavansa leikata tämän asetuksen mukaisesti luuttomiksi 1 artiklassa tarkoitetut etu- tai takaneljännekset ja viedä kaikki luuttomat palat kukin pala erikseen pakattuna, jollei 7 artiklasta muuta johdu.

2.   Tähän ilmoitukseen tulee sisältyä erityisesti luuttomiksi tehtävien tuotteiden kuvaus ja määrä.

Tämän ilmoituksen liitteenä oleva todistus, jota koskeva malli esitetään asetuksen (EY) N:o 433/2007 liitteessä I, annetaan mainitun asetuksen 2 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti. Tämän todistuksen huomautukset B ja C sekä sarake 11 ovat tarpeettomia. Edellä mainitun asetuksen 3 artiklan säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin, kunnes tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tarkastukseen asettaminen on tapahtunut.

3.   Kun toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet ilmoituksen ja merkinneet siihen hyväksymispäivän, luuttomiksi leikattavat neljännekset asetetaan näiden viranomaisten tarkastukseen ja ne vahvistavat näiden tuotteiden nettopainon ja merkitsevät sen 2 kohdassa tarkoitetun todistuksen sarakkeeseen 7.

4 artikla

Määräaika, jona neljänneksistä on poistettava luut, on, ylivoimaista estettä lukuun ottamatta, 10 työpäivää 3 artiklassa tarkoitetusta hyväksymispäivästä.

5 artikla

1.   Luiden poiston jälkeen toimijan on hyväksymismerkin saamiseksi esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle yksi tai useampi kappale ”todistukset luuttomista lihoista” -asiakirjoja, joita koskeva malli on liitteissä I ja II ja joiden sarakkeessa 7 on 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun todistuksen numero.

2.   ”Todistukset luuttomista lihoista” -asiakirjojen numerot merkitään puolestaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle todistukselle varattuun sarakkeeseen 9. Tämä näin täydennetty todistus lähetetään virkateitse vientitukien maksamisesta vastuussa olevalle elimelle silloin, kun ”todistukset luuttomista lihoista” vastaavat tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti tarkastukseen asetettujen neljänneksistä olevien luuttomien lihojen kokonaismäärää.

3.   ”Todistukset luuttomista lihoista” on esitettävä täytettäessä 6 artiklassa tarkoitetut tullimuodollisuudet.

4.   Luuttomaksi leikkaaminen ja tullimuodollisuuksien täyttäminen toimitetaan jäsenvaltiossa, jossa eläimet on teurastettu.

6 artikla

1.   Tullimuodollisuudet, jotka koskevat yhteisön ulkopuolelle suuntautuvaa vientiä, jotakin asetuksen (EY) N:o 800/1999 36 artiklassa tarkoitetuista toimituksista tai komission asetuksessa (EY) N:o 1741/2006 (6) säädettyä ennen vientiä tapahtuvaa tullivarastointimenettelyyn asettamista, on täytettävä siinä jäsenvaltiossa, jossa 3 artiklassa tarkoitettu ilmoitus on hyväksytty.

2.   Tulliviranomaisen on merkittävä kohdan ”todistukset luuttomista lihoista” sarakkeeseen 11 asetuksen (EY) N:o 800/1999 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten numero ja päivämäärä.

3.   Sen jälkeen, kun vientiin tarkoitettujen palojen määrää koskevat tullimuodollisuudet on täytetty, ”todistus luuttomista lihoista” on lähetettävä virkateitse vientitukien maksamisesta vastuussa olevalle elimelle.

7 artikla

1.   Erityisvientituen myöntäminen edellyttää ylivoimaista estettä lukuun ottamatta kaikkien sellaisten 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen alaisten luuttomiksi leikattujen palojen vientiä, joista on annettu 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus tai tarkoitetut todistukset.

2.   Luuttomaksi leikatun takaneljänneksen osalta toimijalle annetaan kuitenkin lupa olla viemättä luuttomiksi leikattujen lihojen kokonaismäärää.

Jos vientiin tarkoitettu määrä on vähintään 95 prosenttia 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen alaisten luuttomiksi leikattujen lihojen kokonaispainosta, sovelletaan erityisvientitukea.

Jos vientiin tarkoitettu määrä on alle 95 prosenttia mutta vähintään 85 prosenttia luuttomiksi leikattujen lihojen kokonaispainosta, erityisvientituen määrää alennetaan.

Mukautuksen taso vahvistetaan kyseessä olevan tuen määrän vahvistamisen tai muuttamisen yhteydessä. Sen määrä vahvistetaan ottaen huomioon erityisesti niiden eri palojen arvo, joiden oletetaan jäävän yhteisön markkinoille.

3.   Luut, isot jänteet, rustot, rasvapalat ja muut luuttomaksi leikkaamisesta syntyvät leikkuujätteet voidaan pitää kaupan yhteisössä.

4.   Toimijan, joka haluaa hyödyntää jotakin 2 kohdassa tarkoitettua mahdollisuutta, on mainittava asiasta 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessaan.

Edellä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa todistuksessa tai tarkoitetuissa todistuksissa on ilmoitettava seuraavat seikat:

a)

sarakkeessa 4 luuttomaksi leikkaamisen seurauksena saatujen lihojen kokonaisnettopaino sekä tarvittaessa maininta

”asetuksen (EY) N:o 1359/2007 7 artiklan 2 kohdan soveltaminen – 95 prosentin edellytys”

tai

”asetuksen (EY) N:o 1359/2007 7 artiklan 2 kohdan soveltaminen – 85 prosentin edellytys”;

b)

sarakkeessa 6 vietävä nettopaino.

5.   Luuttomaksi leikkaamistoimella jäsenvaltiot voivat rajoittaa kahteen niiden palatyyppien määrän, jotka toimija päättää olla viemättä.

6.   Jos viety määrä on pienempi kuin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen tai tarkoitettujen todistusten sarakkeessa 6 ilmoitettu paino, erityisvientitukea alennetaan. Tämä alennusprosentti on seuraava:

a)

viisi kertaa todetun painoeron prosenttiosuus, jos viedyn painon ja 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen tai tarkoitettujen todistusten sarakkeessa 6 ilmoitetun painon välillä todettu erotus on enintään 10 prosenttia;

b)

muissa tapauksissa 80 prosenttia tapauksen mukaan CN-koodeihin 0201 30 00 9100 tai 0201 30 00 9120 kuuluvien tuotteiden vientituesta, jota sovelletaan sen vientitodistuksen sarakkeessa 21 ilmoitettuna päivänä, jonka perusteella asetuksen (EY) N:o 800/1999 5 artiklan 1 kohdan tai 26 artiklan 1 kohdan mukaiset muodollisuudet toteutettiin.

Asetuksen (EY) N:o 800/1999 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä seuraamusta ei sovelleta tässä kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

8 artikla

Edellä 5 artiklan 2 kohdasta poiketen jäsenvaltiot saavat säätää, että:

a)

ainoastaan yksi luuttomaksi leikatun lihan kokonaismäärän osoittava ”todistus luuttomista lihoista” on esitettävä yhdessä 3 artiklan 2 kohdassa säädetyn todistuksen kanssa;

b)

a alakohdassa tarkoitetut kaksi todistusta on esitettävä samanaikaisesti vientitullimuodollisuuksien täytön kanssa;

c)

a alakohdassa tarkoitetut kaksi todistusta on lähetettävä samanaikaisesti 6 artiklan 3 kohdassa säädettyjä ehtoja noudattaen.

9 artikla

1.   Jäsenvaltiot päättävät tarkastuksen ehdoista ja ilmoittavat niistä komissiolle. Niiden on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin, jotta kaikki mahdollisuudet korvata kyseiset tuotteet muilla voidaan sulkea pois, erityisesti tunnistamalla jokainen pala erikseen.

2.   Sianlihaa lukuun ottamatta mitään muuta kuin tämän asetuksen alaista lihaa ei saa olla luidenpoistotilassa silloin, kun kyseisistä lihoista poistetaan luut, leikataan ja pakataan.

3.   Etu- ja takaneljännesten luuttomiksi leikkaaminen samaan aikaan samassa leikkaamohuoneessa on kielletty.

4.   Toimivaltaisten viranomaisen on sinetöitävä tai suljettava lyijysinetillä luuttomia paloja sisältävät säkit, laatikot tai muut pakkaukset ja niistä on oltava maininnat luuttoman lihan tunnistamiseksi, erityisesti nettopaino, kappaleitten laatu ja lukumäärä sekä sarjanumero.

10 artikla

Niitä toimivaltaisten viranomaisten kullakin vuosineljänneksellä hyväksymiä, 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja todistuksia varten, jotka koskevat takaneljänneksistä saatuja luuttomia paloja, jäsenvaltioiden on ilmoitettava kutakin vuosineljännestä seuraavan toisen kuukauden aikana:

a)

edellä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tapausta koskevissa todistuksissa ilmoitettu kokonaisnettopaino;

b)

edellä 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tapausta (95 prosentin edellytys) koskevissa todistuksissa ilmoitettu kokonaisnettopaino;

c)

edellä 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tapausta (85 prosentin edellytys) koskevissa todistuksissa ilmoitettu kokonaisnettopaino.

11 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 1964/82.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

12 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 212, 21.7.1982, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1713/2006 (EUVL L 321, 21.11.2006, s. 11).

(3)  Katso liite III.

(4)  EUVL L 104, 21.4.2007, s. 3.

(5)  EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1001/2007 (EUVL L 226, 30.8.2007, s. 9).

(6)  EUVL L 329, 25.11.2006, s. 7.


LIITE I

EUROPAAN YHTEISÖ

Image

Image


LIITE II

EUROOPAN YHTEISÖ

Image

Image


LIITE III

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Komission asetus (ETY) N:o 1964/82

(EYVL L 212, 21.7.1982, s. 48)

 

Komission asetus (ETY) N:o 3169/87

(EYVL L 301, 24.10.1987, s. 21)

ainoastaan 1 artiklan 2 kohta

Komission asetus (EY) N:o 2469/97

(EYVL L 341, 12.12.1997, s. 8)

ainoastaan 1 artikla

Komission asetus (EY) N:o 1452/1999

(EYVL L 167, 2.7.1999, s. 17)

 

Komission asetus (EY) N:o 1470/2000

(EYVL L 165, 6.7.2000, s. 16)

 

Komission asetus (EY) N:o 2772/2000

(EYVL L 321, 19.12.2000, s. 35)

 

Komission asetus (EY) N:o 1713/2006

(EUVL L 321, 21.11.2006, s. 11)

ainoastaan 2 artikla


LIITE IV

Vastaavuustaulukko

Asetus (ETY) N:o 1964/82

Tämä asetus

1 artiklan ensimmäinen alakohta

1 artikla

1 artiklan toisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

2 artiklan a alakohta

1 artiklan toisen alakohdan toinen luetelmakohta

2 artiklan b alakohta

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artikla

6 artikla

6 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

7 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

6 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

7 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

6 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

7 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan a alakohta

6 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan toinen luetelmakohta

7 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan b alakohta

6 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta

7 artiklan 5 kohta

6 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta

7 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohta

6 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen luetelmakohta

7 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohta

6 artiklan 5 kohdan toinen alakohta

7 artiklan 6 kohdan toinen alakohta

7 artiklan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta

8 artiklan a alakohta

7 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

8 artiklan b alakohta

7 artiklan 1 kohdan kolmas luetelmakohta

8 artiklan c alakohta

8 artiklan ensimmäinen alakohta

9 artiklan 1 kohta

8 artiklan toinen alakohta

9 artiklan 2 kohta

8 artiklan kolmas alakohta

9 artiklan 3 kohta

8 artiklan neljäs alakohta

9 artiklan 4 kohta

9 artiklan ensimmäinen luetelmakohta

10 artiklan a alakohta

9 artiklan toinen luetelmakohta

10 artiklan b alakohta

9 artiklan kolmas luetelmakohta

10 artiklan c alakohta

11 artikla

10 artikla

12 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite II

Liite III

Liite IV


22.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/32


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1360/2007,

annettu 21 päivänä marraskuuta 2007,

asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 (3).

(2)

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2007/2008 asetuksessa (EY) N:o 1109/2007, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä marraskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1260/2007 (EUVL L 283, 27.10.2007, s. 1).

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2031/2006 (EUVL L 414, 30.12.2006, s. 43).

(3)  EUVL L 253, 28.9.2007, s. 5.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 22 päivästä marraskuuta 2007 alkaen

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

18,58

7,01

1701 11 90 (1)

18,58

12,94

1701 12 10 (1)

18,58

6,82

1701 12 90 (1)

18,58

12,42

1701 91 00 (2)

19,69

16,62

1701 99 10 (2)

19,69

11,18

1701 99 90 (2)

19,69

11,18

1702 90 99 (3)

0,20

0,44


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1) liitteessä I olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

22.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/34


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä marraskuuta 2007,

Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla tehtyyn sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevaan yleissopimukseen

(2007/751/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vuoden 2005 liittymissopimuksen,

ottaa huomioon vuoden 2005 liittymisasiakirjan, jäljempänä ’liittymisasiakirja’, ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon komission suosituksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan c alakohdan nojalla tehty sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskeva yleissopimus (2), jäljempänä ’virkamiesten lahjonnan torjumisesta tehty yleissopimus’, allekirjoitettiin Brysselissä 26 päivänä toukokuuta 1997 ja se tuli voimaan 28 päivänä syyskuuta 2005.

(2)

Euroopan unioniin liittymisen johdosta Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Puola, Slovenia ja Slovakia ovat tallettaneet virkamiesten lahjonnan torjumisesta tehtyä yleissopimusta koskevat liittymiskirjansa.

(3)

Liittymisasiakirjan 3 artiklan 3 kohdassa määrätään, että Bulgaria ja Romania liittyvät liittymisasiakirjan liitteessä I lueteltuihin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin, jotka on tehty jäsenvaltioiden välillä ja joihin sisältyy muun muassa virkamiesten lahjonnan torjumisesta tehty yleissopimus. Ne tulevat voimaan Bulgarian ja Romanian osalta neuvoston määrittelemänä ajankohtana.

(4)

Liittymisasiakirjan 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti neuvosto tekee edellä tarkoitettuihin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin kaikki liittymisen johdosta tarvittavat mukautukset,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Virkamiesten lahjonnan torjumisesta tehty yleissopimus tulee voimaan Bulgarian ja Romanian osalta tämän päätöksen tekopäivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

2 artikla

Virkamiesten lahjonnan torjumisesta tehdyn yleissopimuksen bulgarian ja romanian kielellä laaditut tekstit (3), ovat todistusvoimaisia samoin ehdoin kuin virkamiesten lahjonnan torjumisesta tehdyn yleissopimuksen muut tekstit.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. PEREIRA


(1)  Lausunto annettu 10. heinäkuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL C 195, 25.6.1997, s. 2.

(3)  Yleissopimuksen bulgarian- ja romaniankieliset tekstit julkaistaan myöhemmin Euroopan unionin virallisen lehden erityispainoksessa.


Komissio

22.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/36


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 15 päivänä marraskuuta 2007,

päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloissa, Kanadassa ja Uudessa-Seelannissa toimivien alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5457)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/752/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 25 päivänä syyskuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/556/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisöön suuntautuvaan naudansukuisten eläinten alkioiden vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien luettelosta 30 päivänä heinäkuuta 1992 tehdyssä komission päätöksessä 92/452/ETY (2) säädetään, että jäsenvaltiot saavat tuoda alkioita kolmansista maista ainoastaan, jos jokin kyseisessä päätöksessä lueteltu alkionsiirtoryhmä tai alkiontuotantoryhmä on ne kerännyt, käsitellyt ja varastoinut.

(2)

Uusi-Seelanti on pyytänyt poistamaan luettelosta yhden alkionsiirtoryhmän kyseisen maan tietojen osalta.

(3)

Amerikan yhdysvallat ja Kanada ovat pyytäneet, että kyseisiin luetteloihin tehtäisiin muutoksia näitä maita koskevien tietojen osalta siltä osin kuin on kyse tietyistä alkionsiirtoryhmistä ja alkiontuotantoryhmistä.

(4)

Amerikan yhdysvallat ja Kanada ovat antaneet takeet direktiivissä 89/556/ETY vahvistettujen asianomaisten sääntöjen noudattamisesta, ja näiden maiden eläinlääkintäviranomaiset ovat virallisesti hyväksyneet kyseessä olevat alkionsiirto- ja alkiontuotantoryhmät yhteisöön suuntautuvaa vientiä varten.

(5)

Sen vuoksi päätöstä 92/452/ETY olisi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 92/452/ETY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2007.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2006/60/EY (EUVL L 31, 3.2.2006, s. 24).

(2)  EYVL L 250, 29.8.1992, s. 40. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/558/EY (EUVL L 212, 14.8.2007, s. 18).


LIITE

Muutetaan päätöksen 92/452/ETY liite seuraavasti:

1)

Korvataan Kanadan alkionsiirtoryhmää nro E876 koskeva rivi seuraavasti:

”CA

 

E876

 

22 rue Principale

Plaisance, Québec J0V 1S0

Dr. Pierre Thibaudeau”

2)

Poistetaan Uuden-Seelannin alkionsiirtoryhmää nro NZEB11 koskeva rivi.

3)

Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 91TX050 E548 koskeva rivi seuraavasti:

”US

 

91TX050

E548

 

Buzzard Hollow Ranch

500 Coates RD

Granbury, TX 67048

Dr. Brad Stroud”

4)

Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 91TN006 E538 koskeva rivi seuraavasti:

”US

 

91TN006

E538

 

Harrogate Genetics Intl, INC

6664 Cumberland Gap PKWY

Harrogate, TN 37752

Dr. Edwin Robertson”

5)

Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 91TN007 E538 koskeva rivi seuraavasti:

”US

 

91TN007

E538

 

Harrogate Genetics Intl, INC

6664 Cumberland Gap PKWY

Harrogate, TN 37752

Dr. Sam Edwards”

6)

Lisätään seuraava Amerikan yhdysvaltoja koskeva rivi:

”US

 

07NC132

E705

 

PVC Embryo Services

110 Hyman DR

Postville, IA 52162

Dr. Justin Helgerson”


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

22.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/38


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2007/753/YUTP,

hyväksytty 19 päivänä marraskuuta 2007,

Korean demokraattisessa kansantasavallassa toteutettavien IAEA:n monitorointi- ja todentamistoimien tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 12 päivänä joulukuuta 2003 joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian; strategian III luvussa on lueteltu sekä Euroopan unionissa että kolmansissa maissa toteutettavia toimenpiteitä joukkotuhoaseiden leviämisen torjumiseksi.

(2)

Euroopan unioni panee strategiaa aktiivisesti täytäntöön ja toteuttaa sen III luvussa lueteltuja toimenpiteitä, erityisesti antamalla varoja monenvälisten järjestöjen, kuten Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA), toteuttamien erityishankkeiden tukemiseen.

(3)

Euroopan unioni on toistuvasti kehottanut Korean demokraattista kansantasavaltaa noudattamaan ydinaseiden leviämisen estämisestä tehdystä sopimuksesta johtuvia velvoitteitaan ja panemaan ydinmateriaalivalvontasopimuksensa täytäntöön täydessä yhteistyössä IAEA:n kanssa.

(4)

Euroopan unioni on jatkuvasti tukenut kuuden osapuolen neuvotteluissa toteutettuja pyrkimyksiä löytää diplomaattinen ratkaisu Korean niemimaan ydinasetilanteeseen, myös antamalla poliittista ja taloudellista tukea Korean niemimaan energiakehitysjärjestölle (KEDO). Samassa hengessä Euroopan unioni pani tyytyväisenä merkille 19 päivänä syyskuuta 2005 annetun yhteisen lausuman ja 13 päivänä helmikuuta 2007 hyväksytyt alustavat toimet.

(5)

IAEA:n hallintoneuvosto valtuutti 9 päivänä heinäkuuta 2007 pääjohtajansa panemaan täytäntöön ad hoc -järjestelyt Korean demokraattisessa tasavallassa sijaitsevien ydinlaitosten sulkemisen monitoroimiseksi ja todentamiseksi IAEA:n hallintoneuvostolle antamassa raportissa olevien suositusten mukaisesti.

(6)

Korean kansantasavalta aloitti heinäkuussa 2007 ydinlaitosten sulkemisen 13 päivänä helmikuuta 2007 hyväksyttyjen alustavien toimien mukaisesti ja kutsui IAEA:n monitoroimaan sitä. IAEA vahvisti myöhemmin, että ydinlaitokset on suljettu.

(7)

Euroopan unioni piti tätä Korean demokraattisen kansantasavallan toimea hyvin merkittävänä ensimmäisenä askeleena pyrkimyksissä purkaa Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelmat ja tehdä Korean niemimaasta ydinaseeton alue.

(8)

Koska ad hoc -järjestelyjen täytäntöönpanosta aiheutuvia kustannuksia ei pystytä tällä hetkellä kattamaan IAEA:n sääntömääräisestä ydinmateriaalivalvonnan talousarviosta, järjestelyjen täytäntöönpanemiseksi tarvitaan riittävästi talousarvion ulkopuolisia määrärahoja niin kauan kuin IAEA:n sääntömääräisessä talousarviossa ei ole asianomaisia määrärahoja,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian joidenkin osien panemiseksi välittömästi ja tosiasiallisesti täytäntöön Euroopan unioni antaa tukensa Korean demokraattisessa kansantasavallassa toteutettaville IAEA:n monitorointi- ja todentamistoimille, jotka toteutetaan Korean demokraattisen kansantasavallan ja IAEA:n välillä sovittujen monitorointi- ja todentamisjärjestelyjen mukaisesti, edistääkseen seuraavia tavoitteita:

a)

osallistutaan luottamusta lisäävään toimintaan, jonka tavoitteena on Korean demokraattisen kansantasavallan ydinohjelman lakkauttaminen ja joka toteutetaan jatkamalla Korean demokraattisen kansantasavallan ydinlaitosten sulkemisen monitorointia ja todentamista;

b)

varmistetaan Euroopan unionin jatkuva aktiivinen osallistuminen pyrkimyksiin aikaansaada diplomaattinen ratkaisu Korean ydinasekysymykseen;

c)

varmistetaan, että IAEA:lla on riittävät varat toteuttaa kuuden osapuolen neuvotteluissa 13 päivänä helmikuuta 2007 hyväksyttyjen alustavien toimien täytäntöönpanoa koskevat monitorointi- ja todentamistoimet.

EU:n maksuosuus käytetään henkilöstöresurssien ja henkilöstön matkojen, laitteiden ja kuljetuksen, Korean demokraattisessa kansantasavallassa olevien tilojen vuokrauksen ja niihin liittyvien menojen sekä viestinnän ja tietotekniikkahankintojen rahoittamiseen.

Yksityiskohtainen kuvaus näistä toimista esitetään liitteessä.

2 artikla

1.   Puheenjohtajavaltio, jota avustaa YUTP:n korkeana edustajana toimiva neuvoston pääsihteeri, vastaa tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanosta. Komissio osallistuu tähän täysimääräisesti.

2.   IAEA huolehtii 1 artiklassa tarkoitettujen hankkeiden teknisestä täytäntöönpanosta. IAEA suorittaa tämän tehtävänsä puheenjohtajavaltiota avustavan, korkeana edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin valvonnassa. Tätä tarkoitusta varten hän sopii tarvittavista järjestelyistä IAEA:n kanssa.

3.   Puheenjohtajavaltio, korkeana edustajana toimiva Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri ja komissio tiedottavat toisilleen säännöllisesti tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanosta, kukin toimivaltansa mukaisesti.

3 artikla

1.   Rahoitusohje 1 artiklassa tarkoitettujen toimien toteuttamiseksi on 1 780 000 euroa, jotka maksetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

2.   Edellä 1 kohdassa mainitulla määrällä rahoitettavia menoja hallinnoidaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavien yhteisön menettelytapojen ja sääntöjen mukaisesti.

3.   Komissio valvoo, että 2 kohdassa tarkoitettuja, avustuksiin käytettäviä menoja hallinnoidaan asianmukaisesti. Tätä varten se tekee IAEA:n kanssa rahoitussopimuksen. Rahoitussopimuksessa määrätään, että IAEA takaa Euroopan unionin osuuden näkyvyyden sen suuruuden mukaisesti.

4.   Komissio pyrkii tekemään 3 kohdassa tarkoitetun rahoitussopimuksen kolmen kuukauden kuluessa tämän yhteisen toiminnan voimaantulosta. Se ilmoittaa neuvostolle prosessissa mahdollisesti ilmenevistä vaikeuksista ja rahoitussopimuksen tekopäivästä.

4 artikla

Puheenjohtajavaltio, jota avustaa korkeana edustajana toimiva neuvoston pääsihteeri, raportoi neuvostolle tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanosta IAEA:n hallintoneuvostolleen laatimien säännöllisten raporttien perusteella. Raportit toimitetaan puheenjohtajavaltiolle, jota avustaa korkeana edustajana toimiva neuvoston pääsihteeri. Komissio osallistuu tähän täysimääräisesti. Se toimittaa tietoja tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanon rahoitusnäkökohdista.

5 artikla

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sen voimassaolo päättyy 18 kuukauden kuluttua sen hyväksymisestä.

6 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. AMADO


LIITE

EU:n tuki Korean demokraattisessa kansantasavallassa toteutettaville IAEA:n monitorointi- ja todentamistoimille joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanossa

1.   Korean demokraattisessa kansantasavallassa toteutettavien IAEA:n monitorointi- ja todentamistoimien kuvaus

Kansainvälinen atomienergiajärjestön (IAEA) pääjohtaja ilmoitti maaliskuussa 2007 hallintoneuvostolle, että kuuden osapuolen neuvottelujen osapuolet sopivat 13 päivänä helmikuuta 2007 Pekingissä Kiinassa alustavista toimista 19 päivänä syyskuuta 2005 antamansa yhteisen lausuman täytäntöönpanemiseksi. Lisäksi hän ilmoitti hallintoneuvostolle vastaanottaneensa 23 päivänä helmikuuta 2007 Korean demokraattiselta kansantasavallalta kutsun vierailla maassa, jotta voitaisiin kehittää Korean demokraattisen kansantasavallan ja IAEA:n välisiä suhteita ja keskustella kummankin osapuolen tärkeinä pitämistä ongelmista. Osapuolet sopivat alustavissa toimissa muun muassa siitä, että Yongbyonin ydinlaitoksen poistamiseksi lopullisesti käytöstä Korean demokraattinen kansantasavalta sulkee ja sinetöi sen, jälleenkäsittelylaitos mukaan luettuna, ja kutsuu IAEA:n henkilöstön takaisin toteuttamaan kaikki tarvittavat IAEA:n ja Korean demokraattisen kansantasavallan välillä sovitut monitorointi- ja todentamistoimet. Hallintoneuvosto oli tyytyväinen alustavista toimista saavutettuun yhteisymmärrykseen ja katsoi, että tämän pitkään avoinna olleen ongelman ratkaiseminen neuvotteluteitse siten, että IAEA vastaa olennaisista todentamistoimista, olisi merkittävä saavutus kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden kannalta. Hallintoneuvosto oli näin ollen tyytyväinen siihen, että Korean demokraattinen kansantasavalta oli kutsunut pääjohtajan vierailulle maahan.

Pääjohtaja vieraili Korean demokraattisessa kansantasavallassa 13 ja 14 päivänä maaliskuuta 2007 ja raportoi kesäkuussa 2007 hallintoneuvostolle vierailunsa tuloksista. Hallintoneuvosto piti tärkeänä vuoropuhelun jatkamista Korean demokraattisen kansantasavallan ydinasekysymyksen ratkaisemiseksi rauhanomaisella ja kattavalla tavalla ja ydinaseiden poistamiseksi nopeasti Korean niemimaalta ja oli tyytyväinen pääjohtajan vierailuun Korean demokraattisessa kansantasavallassa ja hänen maan viranomaisten kanssa käymiinsä keskusteluihin, joissa keskityttiin Korean demokraattisen kansantasavallan ja IAEA:n suhteiden solmimiseen uudelleen.

Pääjohtaja vastaanotti 16 päivänä kesäkuuta 2007 Korean demokraattiselta kansantasavallalta pyynnön lähettää IAEA:n ryhmä keskustelemaan Yongbyonin ydinlaitoksen sulkemista koskevan monitorointi- ja todentamisjärjestelyn toteuttamismenettelyistä. Tämä kirje ja pääjohtajan siihen 18 päivänä kesäkuuta 2007 lähettämä vastaus toimitettiin hallintoneuvostolle.

IAEA:n ryhmä, jota johti ydinmateriaalivalvonnasta vastaava varapääjohtaja, vieraili Korean demokraattisessa kansantasavallassa 26 päivästä 29 päivään kesäkuuta 2007. Ryhmä vieraili ydinpolttoaineen valmistuslaitoksessa, kokeellisessa 5 megawatin ydinlaitoksessa, radiokemian laboratoriossa (jälleenkäsittelylaitos) ja rakenteilla olevassa 50 megawatin ydinlaitoksessa, jotka kaikki sijaitsevat Yongbyonissa. Korean demokraattinen kansantasavalta ilmoitti ryhmälle, että nämä laitokset sekä Taechoniin rakenteilla oleva 200 megawatin ydinlaitos suljetaan ja sinetöidään alustavien toimien mukaisesti.

IAEA:n ryhmän Korean demokraattiseen kansantasavaltaan tekemän vierailun aikana päästiin yhteisymmärrykseen seuraavista järjestelyistä:

a)

IAEA saa Korean demokraattiselta kansantasavallalta luettelon laitoksista, jotka on suljettu ja/tai sinetöity, minkä jälkeen IAEA:lle tiedotetaan ilmoitettujen laitosten asemasta niiden sulkemisen ja/tai sinetöimisen monitoroimiseksi ja todentamiseksi.

b)

IAEA voi monitorointi- ja todentamistoimiensa toteuttamiseksi tutustua kaikkiin laitoksiin ja laitteisiin, jotka on suljettu ja/tai sinetöity.

c)

IAEA asentaa ja tarvittaessa huoltaa asianmukaiset turva-, valvonta- ja muut laitteet laitosten ja laitteiden sulkemisen ja/tai sinetöimisen monitoroimiseksi ja todentamiseksi. Jos turva- ja valvontatoimia ei voida toteuttaa käytännön syistä, IAEA ja Korean demokraattinen kansantasavalta sopivat muiden asianmukaisten todentamistoimien täytäntöönpanosta.

d)

IAEA tutkii ja todentaa suljettuja ja/tai sinetöityjä laitoksia koskevien suunnitelmien tiedot ja dokumentoi laitosten tilanteen valokuvilla tai videotallenteilla. Tiedot todennetaan uudelleen säännöllisin väliajoin.

e)

IAEA:lle ilmoitetaan etukäteen, jos Korean demokraattinen kansantasavalta aikoo muuttaa laitoksia ja laitteita koskevia suunnitelmia ja/tai laitosten ja laitteiden tilannetta, jotta Korean demokraattisen kansantasavallan kanssa voidaan neuvotella muutosten vaikutuksesta IAEA:n monitorointi- ja todentamistoimiin.

f)

IAEA:lle ilmoitetaan etukäteen, jos Korean demokraattinen kansantasavalta aikoo siirtää jotain ydintekniikkaan liittyviä tai muita keskeisiä laitteita tai osia suljetuista ydinlaitoksista tai niiden sisällä tai poistaa käytöstä jonkun näistä laitoksista. IAEA päästetään asianmukaisesti todentamaan tällaiset laitteet, osat ja/tai toimet.

g)

Korean demokraattinen kansantasavalta säilyttää kaikki IAEA:n monitorointi- ja todentamistoimien kannalta olennaiset tiedot.

h)

IAEA:n henkilöstölle myönnetään tarvittavat viisumit; IAEA:n omaisuudelle, rahastoille ja varallisuudelle sekä sen henkilöstölle ja sen tämän järjestelyn mukaisia tehtäviä toteuttaville muille virkamiehille myönnetään samat erioikeudet ja vapaudet kuin ne, joista määrätään Kansainvälisen atomienergiajärjestön erioikeuksia ja vapauksia koskevan sopimuksen (INFCIRC/9/Rev.2) asianomaisissa määräyksissä.

i)

IAEA saa täydelliset tiedot kyseisissä laitoksissa noudatettavista terveys- ja turvallisuussäännöistä.

j)

IAEA ja Korean demokraattinen kansantasavalta neuvottelevat keskenään täytäntöönpanokustannuksiin liittyvistä asioista.

k)

Korean demokraattinen kansantasavalta ja IAEA tarkistavat määräajoin edellä mainittuja toimenpiteitä.

IAEA:lla on perussääntönsä 3 artiklan A kohdan 5 alakohdan nojalla valtuudet ”sopimuspuolten pyynnöstä ulottaa näiden turvallisuusmääräysten soveltaminen kaksipuolisiin tai monenkeskisiin sopimuksiin tai jonkin valtion pyynnöstä johonkin tämän valtion toimenpiteeseen atomienergian alalla”. Valtuuksien käyttäminen ei edellytä asianomaisen valtion jäsenyyttä IAEA:ssa eikä tiettyä muotoa tai sisältöä ydinmateriaalivalvontaa koskevilta järjestelyiltä. Korean demokraattisessa kansantasavallassa toteutettavat monitorointi- ja todentamistoimet ovat näin ollen perussäännön mukaisia. Monitorointi ja todentaminen toteutetaan tässä vaiheessa tämän yhteisen toiminnan johdanto-osan 5 kappaleessa esitettyjen ad hoc -järjestelyjen mukaisesti.

Korean demokraattisessa kansantasavallassa toteutettavia monitorointi- ja todentamistoimia ei ole ennakoitu, eikä niille siksi ole määrärahoja IAEA:n nykyisessä talousarviossa eikä vuosien 2008–2009 talousarvioesityksissä. Toimien arvioidut kustannukset ovat 2,2 miljoonaa euroa vuosina 2007 ja 2008 Korean demokraattisen kansantasavallan ja IAEA:n nykyisten monitorointi- ja todentamisjärjestelyjen perusteella. Tulevaisuudessa voidaan kuitenkin tarvita lisärahoitusta, jos kuuden osapuolen neuvottelut etenevät ja jos IAEA saa merkittävämmän aseman sopimusten monitoroinnissa ja todentamisessa.

2.   Tavoitteet

IAEA:n monitorointi- ja todentamistoimet ovat edelleenkin välttämätön väline valtioiden keskinäisen luottamuksen rakentamiseksi ydinaseiden leviämisen estämispyrkimyksissä ja ydinmateriaalin rauhanomaisen käytön edistämiseksi.

Yleistavoite ja hankkeen tarkoitus:

Korean demokraattisessa kansantasavallassa toteutettavien IAEA:n monitorointi- ja todentamistoimien täytäntöönpanon edistäminen kuuden osapuolen neuvotteluissa 13 päivänä helmikuuta 2007 hyväksyttyjen alustavien toimien mukaisesti.

Hankkeen tulokset:

IAEA monitoroi ja todentaa jatkuvasti edellä mainittujen ydinlaitosten sulkemista Korean demokraattisessa kansantasavallassa.

3.   Kesto

Tämän yhteisen toiminnan toteuttamisen arvioitu kokonaiskesto on 18 kuukautta.

4.   Edunsaaja

Tämän yhteisen toiminnan edunsaaja on IAEA.

5.   Hankkeen toteuttava organisaatio

Hankkeen toteuttaminen annetaan IAEA:n tehtäväksi. Hankkeen toteuttamisesta vastaa suoraan IAEA:n ydinmateriaalivalvontaosaston henkilöstö. Toimeksisaajien osalta IAEA noudattaa kaikissa tähän yhteiseen toimintaan liittyvissä tavara-, rakennusurakka- tai palveluhankinnoissaan IAEA:n sääntöjä ja menettelyjä, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti Euroopan yhteisön ja IAEA:n välisessä rahoitussopimuksessa.

Hankkeen toteuttava organisaatio laatii raportteja IAEA:n hallintoneuvostolle annettujen tietojen perusteella. Raportit lähetetään puheenjohtajavaltiolle, jota avustaa YUTP:n korkeana edustajana toimiva neuvoston pääsihteeri.

6.   Hankkeisiin osallistuvat kolmannet osapuolet

Hankkeeseen ei osallistu kolmansia osapuolia.


IV Muut säädökset

EUROOPAN TALOUSALUE

ETA:n sekakomitea

22.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/43


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 63/2007,

tehty 15 päivänä kesäkuuta 2007,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirjaa 31 on muutettu 7 päivänä heinäkuuta 2006 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 98/2006 (1).

(2)

Sopimuspuolten yhteistyötä on aiheellista laajentaa ottamalla Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) 18 päivänä joulukuuta 2006 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY (2) osaksi sopimusta.

(3)

Sopimuksen pöytäkirjaa 31 olisi tämän vuoksi muutettava, jotta tämä laajennettu yhteistyö voidaan aloittaa 1 päivänä tammikuuta 2007,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 1 artiklan 5 kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

”—

32006 D 1982: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1982/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1).”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun viimeinen sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä kesäkuuta 2007.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 289, 19.10.2006, s. 50.

(2)  EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


22.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/45


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 64/2007,

tehty 15 päivänä kesäkuuta 2007

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirja 31 on muutettu 8 päivänä heinäkuuta 2005 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 107/2005 (1).

(2)

Sopimuspuolten yhteistyö on aiheellista laajentaa ottamalla nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) perustamisesta ajanjaksoksi 2007–2013 15 päivänä marraskuuta 2006 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1719/2006/EY (2).

(3)

Sopimuspuolten yhteistyö on aiheellista laajentaa ottamalla elinikäisen oppimisen toimintaohjelman perustamisesta 15 päivänä marraskuuta 2006 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1720/2006/EY (3) osaksi sopimusta.

(4)

Sopimuksen pöytäkirja 31 olisi tämän vuoksi muutettava, jotta tämä laajennettu yhteistyö voidaan aloittaa 1 päivänä tammikuuta 2007,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen pöytäkirjassa 31 oleva 4 artikla seuraavasti:

1)

Lisätään 2k kohdan jälkeen uusi kohta seuraavasti:

”2l.   EFTA-valtiot osallistuvat 1 päivästä tammikuuta 2007 seuraaviin ohjelmiin:

32006 D 1719: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1719/2006/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 2006, nuorisotoimintaohjelman (Youth in Action) perustamisesta ajanjaksoksi 2007–2013 (EUVL L 327, 24.11.2006, s. 30),

32006 D 1720: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1720/2006/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 2006, elinikäisen oppimisen toimintaohjelman perustamisesta (EUVL L 327, 24.11.2006, s. 45).”.

2)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”EFTA-valtiot osallistuvat 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k ja 2l kohdassa tarkoitettujen ohjelmien ja toimien rahoitukseen sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun viimeinen sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty ETA:n sekakomitealle (4).

Sitä sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä kesäkuuta 2007.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 306, 24.11.2005, s. 45.

(2)  EUVL L 327, 24.11.2006, s. 30.

(3)  EUVL L 327, 24.11.2006, s. 45.

(4)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


22.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/47


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 65/2007,

tehty 15 päivänä kesäkuuta 2007,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirja 31 muutettiin 27 päivänä lokakuuta 2006 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 138/2006 (1).

(2)

On aiheellista laajentaa sopimuspuolten yhteistyö kattamaan työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan yhteisön Progress-ohjelman perustamisesta 24 päivänä lokakuuta 2006 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1672/2006/EY (2) sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 65, 3.3.2007, s. 12.

(3)

Sopimuksen pöytäkirja 31 olisi tämän vuoksi muutettava, jotta tämä laajennettu yhteistyö voitaisiin aloittaa 1 päivänä tammikuuta 2007,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen pöytäkirjassa 31 oleva 5 artikla seuraavasti:

1)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5)   EFTA-valtiot osallistuvat 8 kohdan kahdessa ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettuihin yhteisön ohjelmiin ja toimiin 1 päivästä tammikuuta 1996, kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettuun ohjelmaan 1 päivästä tammikuuta 2000, neljännessä luetelmakohdassa tarkoitettuun ohjelmaan 1 päivästä tammikuuta 2001, viidennessä ja kuudennessa luetelmakohdassa tarkoitettuihin ohjelmiin 1 päivästä tammikuuta 2002, seitsemännessä ja kahdeksannessa luetelmakohdassa tarkoitettuihin ohjelmiin 1 päivästä tammikuuta 2004 ja yhdeksännessä ja kymmenennessä luetelmakohdassa tarkoitettuihin ohjelmiin 1 päivästä tammikuuta 2007.”.

2)

Lisätään 8 kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

”—

32006 D 1672: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1672/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan yhteisön Progress-ohjelman perustamisesta (EUVL L 315, 15.11.2006, s. 1), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 65, 3.3.2007, s. 12.”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun viimeinen sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä kesäkuuta 2007.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 366, 21.12.2006, s. 83.

(2)  EUVL L 315, 15.11.2006, s. 1.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


22.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/49


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 66/2007,

tehty 15 päivänä kesäkuuta 2007,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirjaa 31 muutettiin 8 päivänä kesäkuuta 2004 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 90/2004 (1).

(2)

Sopimuspuolten yhteistyötä on aiheellista laajentaa ottamalla kuluttajapolitiikkaa koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (2007–2013) 18 päivänä joulukuuta 2006 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1926/2006/EY (2) osaksi sopimusta.

(3)

Sopimuksen pöytäkirjaa 31 olisi tämän vuoksi muutettava, jotta tämä laajennettu yhteistyö voidaan aloittaa 1 päivänä tammikuuta 2007,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen pöytäkirjassa 31 oleva 6 artikla seuraavasti:

1)

Lisätään 3 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”3a.   EFTA-valtiot osallistuvat 1 päivästä tammikuuta 2007 seuraavaan ohjelmaan:

32006 D 1926: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1926/2006/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, kuluttajapolitiikkaa koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta (2007–2013) (EUVL L 404, 30.12.2006, s. 39).”.

2)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”EFTA-valtiot osallistuvat 3 ja 3a kohdassa tarkoitetun toiminnan rahoitukseen sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.”.

3)

Korvataan 5 kohta seuraavasti:

”EFTA-valtiot osallistuvat 3 ja 3a kohdassa tarkoitettuun toimintaan liittyvän yhteistyön alettua täysimääräisesti niiden Euroopan yhteisön komiteoiden ja muiden elinten työhön, jotka avustavat EY:n komissiota tämän toiminnan hallinnoinnissa ja kehittämisessä.”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun viimeinen sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä kesäkuuta 2007.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 349, 25.11.2004, s. 52.

(2)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 39.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


22.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/51


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 67/2007,

tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ”sopimus”, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirja 31 muutettiin 2 päivänä kesäkuuta 2006 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 74/2006 (1).

(2)

Sopimuksen sopimuspuolten yhteistyötä olisi laajennettava ottamalla kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta 24 päivänä lokakuuta 2006 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY (2) osaksi sopimusta.

(3)

Sopimuksen pöytäkirja 31 olisi tämän vuoksi muutettava, jotta tämä laajennettu yhteistyö voitaisiin aloittaa 1 päivänä tammikuuta 2007,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 7 artiklan 5 kohtaan alakohta seuraavasti:

”—

32006 D 1639: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1639/2006/EY, tehty 24 päivänä lokakuuta 2006, kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007–2013) perustamisesta (EUVL L 310, 9.11.2006, s.15).”.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun viimeinen sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 245, 7.9.2006, s. 45.

(2)  EUVL L 310, 9.11.2006, s. 15.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


22.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/52


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 68/2007,

tehty 15 päivänä kesäkuuta 2007,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirjaa 31 muutettiin 8 päivänä heinäkuuta 2005 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 107/2005 (1).

(2)

Sopimuspuolten yhteistyötä on aiheellista laajentaa ottamalla osaksi sopimusta Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelman täytäntöönpanosta (MEDIA 2007) 15 päivänä marraskuuta 2006 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1718/2006/EY (2), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 31, 6.2.2007, s. 10.

(3)

Sen vuoksi sopimuksen pöytäkirja 31 olisi muutettava, jotta laajennettu yhteistyö voidaan aloittaa 1 päivästä tammikuuta 2007,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 9 artiklan 4 kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

”—

32006 D 1718: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1718/2006/EY, tehty 15 päivänä marraskuuta 2006, Euroopan audiovisuaalialan tukiohjelman täytäntöönpanosta (MEDIA 2007) (EUVL L 327, 24.11.2006, s. 12), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 31, 6.2.2007, s. 10.”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun viimeinen sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä kesäkuuta 2007.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 306, 24.11.2005, s. 45.

(2)  EUVL L 327, 24.11.2006, s. 12.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


22.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/53


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 69/2007,

tehty 15 päivänä kesäkuuta 2007,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirjaa 31 on muutettu 8 päivänä heinäkuuta 2005 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 107/2005 (1).

(2)

Sopimuspuolten yhteistyö on aiheellista laajentaa ottamalla Kulttuuri-ohjelman perustamisesta (2007–2013) 12 päivänä joulukuuta 2006 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1855/2006/EY (2) osaksi sopimusta.

(3)

Sopimuksen pöytäkirjaa 31 olisi tämän vuoksi muutettava, jotta tämä laajennettu yhteistyö voidaan aloittaa 1 päivänä tammikuuta 2007,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Lisätään sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 13 artiklan 4 kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

”—

32006 D 1855: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1855/2006/EY, tehty 12 päivänä joulukuuta 2006, Kulttuuri-ohjelman perustamisesta (2007–2013) (EUVL L 372, 27.12.2006, s. 1).”

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun viimeinen sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty ETA:n sekakomitealle (3).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä kesäkuuta 2007.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 306, 24.11.2005, s. 45.

(2)  EUVL L 372, 27.12.2006, s. 1.

(3)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


22.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/54


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 70/2007,

tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirja 31 muutettiin 21 päivänä lokakuuta 2005 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 135/2005 (1).

(2)

On aiheellista ulottaa sopimuspuolten välinen yhteistyö koskemaan myös toisesta Marco Polo -ohjelmasta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista varten (Marco Polo II) 24 päivänä lokakuuta 2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1692/2006 (2).

(3)

Sopimuksen pöytäkirja 31 olisi tämän vuoksi muutettava, jotta tämä laajennettu yhteistyö voitaisiin aloittaa 1 päivänä tammikuuta 2007.

(4)

Yhteisön rahoitustuen myöntämisestä tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamiseksi (Marco Polo -ohjelma) 22 päivänä heinäkuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1382/2003 (3) kuuluu nyt sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevan 3 artiklan (Ympäristö) piiriin.

(5)

Asetukseen (EY) N:o 1382/2003 olisi viitattava mieluummin otsakkeessa ”Liikenne ja liikkuminen”, ja tämän vuoksi olisi siirrettävä asetus (EY) N:o 1382/2003 sopimuksen pöytäkirjassa 31 olevaan 12 artiklaan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Muutetaan sopimuksen pöytäkirjassa 31 oleva 12 artikla seuraavasti:

i)

Muutetaan 2 kohta 4 kohdaksi ja korvataan kohta seuraavasti:

”EFTA-valtiot osallistuvat 1, 2 ja 3 kohdissa tarkoitettujen toimien ja ohjelmien rahoitukseen sopimuksen 82 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.”

ii)

Lisätään kohdat seuraavasti:

1.”2.   EFTA-valtiot osallistuvat 1 päivästä tammikuuta 2004 seuraavaan ohjelmaan:

32003 R 1382: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1382/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, yhteisön rahoitustuen myöntämisestä tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamiseksi (Marco Polo -ohjelma) (EUVL L 196, 2.8.2003, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna:

32004 R 0788: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 788/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 17).

1.3.   EFTA-valtiot osallistuvat 1 päivästä tammikuuta 2007 seuraavaan ohjelmaan:

32006 R 1692: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1692/2006, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, toisesta Marco Polo -ohjelmasta yhteisön rahoitustuen myöntämiseksi tavarankuljetusjärjestelmän ympäristönsuojelun tason parantamista varten (Marco Polo II) ja asetuksen (EY) N:o 1382/2003 kumoamisesta (EUVL L 328, 24.11.2006, s. 1), sellaisena kuin se on oikaistuna EUVL:ssä L 65, 3.3.2007, s. 12.”

iii)

Lisätään 4 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”5.   EFTA-valtiot osallistuvat täysimääräisesti niiden Euroopan yhteisön komiteoiden työhön, jotka avustavat EY:n komissiota 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen ohjelmien hallinnoinnissa, kehittämisessä ja täytäntöönpanossa.”

2.   Poistetaan pöytäkirjassa 31 olevan 3 artiklan 7 kohdan c alakohta.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty ETA:n sekakomitealle (4).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 14, 19.1.2006, s. 24.

(2)  EUVL L 328, 24.11.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 196, 2.8.2003, s. 1.

(4)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.


22.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/56


ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o 71/2007,

tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007,

yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamisesta tehdyllä pöytäkirjalla, jäljempänä ’sopimus’, ja erityisesti sen 86 ja 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sopimuksen pöytäkirja 31 muutettiin 2 päivänä kesäkuuta 2006 tehdyllä ETA:n sekakomitean päätöksellä N:o 74/2006 (1).

(2)

On aiheellista laajentaa sopimuspuolten yhteistyö koskemaan sisämarkkinoiden täytäntöönpanoa ja kehittämistä.

(3)

Tämän vuoksi sopimuksen pöytäkirja 31 olisi muutettava, jotta tätä yhteistyötä voitaisiin jatkaa myös 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan sopimuksen pöytäkirjassa 31 oleva 7 artikla seuraavasti:

1)

Muutetaan 6 kohdassa oleva viittaus vuosiin 2004, 2005 ja 2006 viittaukseksi vuosiin 2004, 2005, 2006 ja 2007.

2)

Muutetaan 7 kohdassa oleva viittaus vuoteen 2006 viittaukseksi vuosiin 2006 ja 2007.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona viimeinen sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukainen ilmoitus on tehty ETA:n sekakomitealle (2).

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

ETA:n sekakomitean puolesta

Puheenjohtaja

Alan SEATTER


(1)  EUVL L 245, 7.9.2006, s. 45.

(2)  Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.