ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 289

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
7. marraskuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1297/2007, annettu 6 päivänä marraskuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1298/2007, annettu 6 päivänä marraskuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 900/2007 muuttamisesta kolmansien maiden ja yhteisön tullialueen ulkopuolisten Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueiden erottamiseksi toisistaan

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1299/2007, annettu 6 päivänä marraskuuta 2007, tuottajaryhmittymien hyväksymisestä humala-alalla (Kodifioitu toisinto)

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1300/2007, annettu 6 päivänä marraskuuta 2007, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä viininvalmistusmenetelmiä ja -käsittelyjä koskevista yhteisön säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1622/2000 muuttamisesta

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1301/2007, annettu 6 päivänä marraskuuta 2007, Puolan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla I ja II b

10

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/714/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä lokakuuta 2007, alueiden komitean italialaisen jäsenen ja italialaisen varajäsenen nimeämisestä

12

 

 

2007/715/EY, Euratom

 

*

Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä lokakuuta 2007, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean saksalaisen jäsenen nimeämisestä

13

 

 

Komissio

 

 

2007/716/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä lokakuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 säädettyjä rakenteellisia vaatimuksia koskevista siirtymätoimenpiteistä tietyissä liha- ja maitoalan laitoksissa Bulgariassa (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5238)  ( 1 )

14

 

 

2007/717/EY

 

*

Komission päätös, tehty 31 päivänä lokakuuta 2007, sähköisen laskutuksen asiantuntijaryhmän perustamisesta

38

 

 

2007/718/EY

 

*

Komission päätös, tehty 6 päivänä marraskuuta 2007, tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5452)  ( 1 )

45

 

 

2007/719/EY

 

*

Komission päätös, tehty 6 päivänä marraskuuta 2007, määrärahojen alustavasta jaosta jäsenvaltioittain tietyille hehtaarimäärille viinivuonna 2007/2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisen viiniviljelmien rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen toteuttamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5293)

59

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

7.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 289/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1297/2007,

annettu 6 päivänä marraskuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä marraskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 756/2007 (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 41).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 6 päivänä marraskuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

80,2

MK

52,6

TR

65,0

ZZ

65,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

47,2

MK

70,4

TR

118,7

ZZ

108,2

0709 90 70

MA

83,1

TR

83,1

ZZ

83,1

0805 20 10

MA

94,2

ZZ

94,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

39,1

TR

101,1

UY

82,7

ZZ

74,3

0805 50 10

AR

83,9

TR

96,4

ZA

54,0

ZZ

78,1

0806 10 10

BR

246,5

TR

125,5

US

254,7

ZZ

208,9

0808 10 80

AR

81,9

AU

183,7

CA

92,0

CL

86,0

MK

30,6

US

99,1

ZA

92,9

ZZ

95,2

0808 20 50

AR

49,2

CN

77,8

TR

133,6

ZZ

86,9


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


7.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 289/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1298/2007,

annettu 6 päivänä marraskuuta 2007,

asetuksen (EY) N:o 900/2007 muuttamisesta kolmansien maiden ja yhteisön tullialueen ulkopuolisten Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueiden erottamiseksi toisistaan

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 40 artiklan 1 kohdan g alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientitukien vahvistamiseksi markkinointivuoden 2007/2008 loppuun saakka 27 päivänä heinäkuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 900/2007 (2) 1 artiklassa avataan pysyvä tarjouskilpailu CN-koodiin 1701 99 10 kuuluvan valkoisen sokerin vientitukien vahvistamiseksi kaikkien määräpaikkojen osalta lukuun ottamatta Andorraa, Gibraltaria, Ceutaa, Melillaa, Pyhää istuinta (Vatikaanivaltio), Liechtensteinia, Livignon ja Campione d'Italian alueita, Helgolandin saarta, Grönlantia, Färsaaria, niitä Kyproksen tasavallan alueita, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan, Albaniaa, Kroatiaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Serbiaa (3), Montenegroa sekä entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa.

(2)

Näiden määräpaikkojen aseman virheellisen tulkinnan välttämiseksi on aiheellista erottaa toisistaan kolmannet maat ja yhteisön tullialueen ulkopuoliset Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueet.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 900/2007 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 900/2007 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Avataan pysyvä tarjouskilpailu CN-koodiin 1701 99 10 kuuluvan valkoisen sokerin vientitukien vahvistamiseksi kaikkien määräpaikkojen osalta lukuun ottamatta:

a)

seuraavia kolmansia maita: Andorra, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Liechtenstein, Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, entisen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Serbia (4) ja Montenegro;

b)

seuraavia Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhteisön tullialueen ulkopuolisia alueita: Gibraltar, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campionen kunnat Italiassa, Helgoland, Grönlanti, Färsaaret sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun voimassaoloaikana järjestetään osittaisia tarjouskilpailuja.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1182/2007 (EUVL L 273, 17.10.2007, s. 1).

(2)  EUVL L 196, 28.7.2007, s. 26.

(3)  Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244 määriteltynä.

(4)  Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa nro 1244 määriteltynä.”


7.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 289/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1299/2007,

annettu 6 päivänä marraskuuta 2007,

tuottajaryhmittymien hyväksymisestä humala-alalla

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä ja asetusten (ETY) N:o 1696/71, (ETY) N:o 1037/72, (ETY) N:o 879/73 ja (ETY) N:o 1981/82 kumoamisesta 23 päivänä marraskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1952/2005 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tuottajaryhmittymien hyväksymisestä humala-alalla 28 päivänä kesäkuuta 1972 annettua komission asetusta (ETY) N:o 1351/72 (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1952/2005 7 artiklan 2 kohdassa säädettyihin humalantuottajien ryhmittymien hyväksymisen edellytyksiin kuuluvat erityisesti tuotantoa ja ensimmäisessä kaupan pitämisen vaiheessa tapahtuvaa markkinoille saattamista koskevien yhteisten sääntöjen soveltaminen sekä todisteiden esittäminen riittävän taloudellisen toiminnan harjoittamisesta. Näitä edellytyksiä on tarpeen täsmentää.

(3)

Tietyn yhtenäisyyden saavuttamiseksi hallinnollisissa menettelyissä olisi säädettävä tietyistä hyväksymisen myöntämistä ja peruuttamista koskevista yksityiskohdista.

(4)

Jäsenvaltioille ja kaikille asianosaisille tiedottamiseksi on tarpeen säätää, että kunkin kalenterivuoden alussa julkaistaan luettelo ryhmittymistä, jotka on hyväksytty tai joiden hyväksyminen on peruutettu edellisen vuoden aikana.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat humalan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1952/2005 7 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut yhteiset säännöt on vahvistettava kirjallisina. Niissä on oltava vähintään:

a)

tuotannon osalta:

i)

säännökset yhden tai useamman määritetyn lajikkeen käyttämisestä viljelmiä uudistettaessa tai uusia viljelmiä perustettaessa;

ii)

säännökset tiettyjen viljely- ja kasvinsuojelumenetelmien käytöstä;

iii)

säännökset poiminnasta, kuivauksesta ja tarvittaessa varastoinnista;

b)

markkinoille saattamisen osalta erityisesti tarjonnan keskittämistä ja tarjonnan edellytyksiä koskevat:

i)

yleiset säännökset ryhmittymän myyntitoiminnasta;

ii)

säännökset niistä määristä, jotka tuottajilla on lupa itse myydä, sekä tätä myyntiä koskevat säännöt.

2.   Ensimmäisellä kaupan pitämisen vaiheella tarkoitetaan itse myyjän tai ryhmittymien kyseessä ollessa tämän jäsenten tuottaman humalan myyntiä tukkukaupalle tai humalaa käyttävälle teollisuudelle.

2 artikla

1.   Tuottajaryhmittymä voidaan hyväksyä ainoastaan, jos sillä on viljelyalaa vähintään 60 hehtaaria ja siihen kuuluu vähintään seitsemän tuottajaa.

Kreikan osalta tämä viljelyalan vähimmäissuuruus on 30 hehtaaria.

2.   Jäsenvaltio voi asetuksen (EY) N:o 1952/2005 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen pyynnöstä hyväksyä ryhmittymän, jonka kirjattu viljelyala on pienempi kuin 60 hehtaaria, jos tämä viljelyala sijaitsee vähemmän kuin 100 hehtaaria käsittävällä hyväksytyllä tuotantoalueella.

3 artikla

Hyväksymistä haettaessa on esitettävä seuraavat asiakirjat ja tiedot:

a)

perussäännöt;

b)

tiedot henkilöistä, joilla on oikeus toimia ryhmittymän nimissä ja sen lukuun;

c)

tiedot toiminnasta, joka oikeuttaa hakemaan hyväksyntää;

d)

todisteet siitä, että 2 artiklan säännöksiä noudatetaan.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on päätettävä hyväksymisen antamisesta kolmen kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

2.   Ryhmittymälle annettu hyväksyminen peruutetaan, jos hyväksymiselle säädettyjä edellytyksiä ei enää täytetä tai jos hyväksyminen on perustunut virheellisiin tietoihin.

Hyväksyminen peruutetaan takautuvasti, jos ryhmittymä on saanut sen tai käyttää sitä vilpillisesti.

3.   Jäsenvaltioiden on valvottava jatkuvasti ryhmittymien hyväksymisen edellytysten noudattamista.

5 artikla

1.   Kun jäsenvaltio antaa, hylkää tai peruuttaa ryhmittymän hyväksymisen, sen on ilmoitettava tästä komissiolle kahden kuukauden kuluessa päätöksen ilmoittamisesta hakijalle, ja ilmoitukseen on merkittävä hyväksymisen hylkäämisen tai peruuttamisen syyt.

2.   Komissio varmistaa joka kalenterivuoden alussa sellaisen luettelon julkaisemisen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jossa ilmoitetaan ryhmittymien hyväksymisestä ja hyväksymisen peruuttamisesta edellisen vuoden aikana.

6 artikla

Kumotaan asetus (ETY) N:o 1351/72.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä II olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 314, 30.11.2005, s. 1, oikaisu EUVL L 317, 3.12.2005, s. 29.

(2)  EYVL L 148, 30.6.1972, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 3858/87 (EYVL L 363, 23.12.1987, s. 27).

(3)  Katso liite I.


LIITE I

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Komission asetus (ETY) N:o 1351/72

(EYVL L 148, 30.6.1972, s. 13)

Komission asetus (ETY) N:o 2564/77

(EYVL L 299, 23.11.1977, s. 9)

Vuoden 1979 liittymisasiakirjan 21 artikla ja liitteessä I olevan II jakson B kohdan e alakohta

(EYVL L 291, 19.11.1979, s. 77)

Komission asetus (ETY) N:o 2591/85

(EYVL L 247, 14.9.1985, s. 12)

Komission asetus (ETY) N:o 1323/86

(EYVL L 117, 6.5.1986, s. 12)

Komission asetus (ETY) N:o 3858/87

(EYVL L 363, 23.12.1987, s. 27)


LIITE II

Vastaavuustaulukko

Asetus (ETY) N:o 1351/72

Tämä asetus

1 artiklan 1 kohdan johdantolause

1 artiklan 1 kohdan johdantolause

1 artiklan 1 kohdan a alakohdan johdantolause

1 artiklan 1 kohdan a alakohdan johdantolause

1 artiklan 1 kohdan a alakohdan aa alakohta

1 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohta

1 artiklan 1 kohdan a alakohdan bb alakohta

1 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohta

1 artiklan 1 kohdan a alakohdan cc alakohta

1 artiklan 1 kohdan a alakohdan iii alakohta

1 artiklan 1 kohdan b alakohdan johdantolause

1 artiklan 1 kohdan b alakohdan johdantolause

1 artiklan 1 kohdan b alakohdan aa alakohta

1 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohta

1 artiklan 1 kohdan b alakohdan bb alakohta

1 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohta

1 artiklan 1 kohdan b alakohdan cc alakohta

1 artiklan 2 kohta

1 artiklan 2 kohta

2 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke

2 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

2 artiklan 1 kohdan toinen virke

2 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 2 kohta

3 artikla

3 artikla

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan 2 kohdan ensimmäinen virke

4 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan 2 kohdan toinen virke

4 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

4 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

5 artikla

6 artikla

5 artikla

6 artikla

7 artikla

7 artikla

Liite I

Liite II


7.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 289/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1300/2007,

annettu 6 päivänä marraskuuta 2007,

viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä viininvalmistusmenetelmiä ja -käsittelyjä koskevista yhteisön säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1622/2000 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 46 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä V olevan B osan 3 kohdassa säädetään mahdollisuudesta poiketa eräiden viiniluokkien haihtuvien happojen kokonaispitoisuuden enimmäismäärästä.

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1622/2000 (2) vahvistetaan tietyt asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt erityisesti viinien haihtuvien happojen kokonaispitoisuuksien enimmäismäärien osalta. Erityisesti 20 artiklassa säädetään, että viinit, joita varten on säädetty poikkeuksia, ilmoitetaan mainitun asetuksen liitteessä XIII.

(3)

Eräiden espanjalaisten väkevien tma-laatuviinien sekä italialaisten Alto Adigen alueen tma-laatuviinien, jotka valmistetaan erityisin menetelmin ja joiden kokonaisalkoholipitoisuus on yli 13 tilavuusprosenttia, haihtuvien happojen pitoisuudet ylittävät tavallisesti asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä V olevan B osan 1 kohdassa vahvistetut enimmäismäärät, mutta ovat kuitenkin alle 35 tai 40 milliekvivalenttia litrassa. Kyseiset viinit olisi sen vuoksi lisättävä asetuksen (EY) N:o 1622/2000 liitteessä XIII olevaan luetteloon.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1622/2000 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1622/2000 liite XIII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 194, 31.7.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 556/2007 (EUVL L 132, 24.5.2007, s. 3).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1622/2000 liite XIII seuraavasti:

1)

Korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

italialaiset viinit:

i)

25 milliekvivalenttia litrassa seuraaville:

väkevät Marsala-tma-laatuviinit,

Moscato de Pantelleria naturale-, Moscato di Pantelleria- ja Malvasia delle Lipari -tma-laatuviinit,

tma-laatuviinit, joilla on oikeus alkuperänimitykseen ’Colli orientali del Friuli – Picolit’,

tma-laatuviinit ja väkevät tma-laatuviinit, jotka täyttävät edellytykset yhteen tai kaikkiin seuraavista maininnoista: ’vin santo’, ’passito’, ’liquoroso’ ja ’vendemmia tardiva’, lukuun ottamatta tma-laatuviinejä, joilla on oikeus alkuperänimitykseen ’Alto Adige’ ja joita kuvataan toisella seuraavista maininnoista tai niistä molemmilla: ’passito’ tai ’vendemmia tardiva’,

maantieteellisellä merkinnällä varustetut pöytäviinit, jotka täyttävät edellytykset yhteen tai kaikkiin seuraavista maininnoista: ’vin santo’, ’passito’, ’liquoroso’ ja ’vendemmia tardiva’,

Sardiniassa Vernaccia di Oristano B -lajikkeesta korjatuista rypäleistä saadut pöytäviinit, jotka täyttävät edellytykset nimitykseen ’Vernaccia di Sardegna’;

ii)

40 milliekvivalenttia litrassa tma-laatuviineille, joilla on oikeus alkuperänimitykseen ’Alto Adige’ ja joita kuvataan toisella seuraavista maininnoista tai niistä molemmilla: ’passito’ tai ’vendemmia tardiva’;”

2)

Korvataan f alakohta seuraavasti:

”f)

Espanjasta peräisin olevat viinit:

i)

25 milliekvivalenttia litrassa tma-laatuviineille, jotka täyttävät edellytykset mainintaan ’vendimia tardía’,

ii)

35 milliekvivalenttia litrassa seuraaville:

ylikypsistä rypäleistä valmistetut tma-laatuviinit, joilla on oikeus alkuperänimitykseen ’Ribeiro’,

väkevät tma-laatuviinit, jotka täyttävät edellytykset mainintaan ’generoso’ tai ’generoso de licor’ ja joilla on oikeus alkuperänimityksiin ’Condado de Huelva’, ’Jerez-Xerez-Sherry’, ’Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda’, ’Málaga’ ja ’Montilla-Moriles’;”


7.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 289/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1301/2007,

annettu 6 päivänä marraskuuta 2007,

Puolan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla I ja II b

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 21 päivänä joulukuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 41/2007 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2007.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai siinä maassa rekisteröityjen aluksien kyseisen kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2007 kiintiön.

(3)

Tämän vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus, sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaaminen ja purkaminen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion kalastuskiintiö vuodeksi 2007 kyseisessä liitteessä tarkoitetulle kannalle katsotaan kokonaan käytetyksi liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Tämän asetuksen liitteessä mainitun kannan kalastus kielletään siinä mainitun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai siinä maassa rekisteröidyiltä aluksilta liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen. Kielletään aluksilta tuon päivämäärän jälkeen pyydetyn kannan hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaaminen ja purkaminen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Fokion FOTIADIS

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 865/2007 (EUVL L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1967/2006 (EUVL L 409, 30.12.2006, s. 11); oikaistu EUVL L 36, 8.2.2007, s. 6.

(3)  EUVL L 15, 20.1.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 898/2007 (EUVL L 196, 28.7.2007, s. 22).


LIITE

Nro

64

Jäsenvaltio

Puola

Kanta

COD/1/2B.

Laji

Turska (Gadus morhua)

Alue

I ja II b

Päivämäärä

15.10.2007


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

7.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 289/12


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä lokakuuta 2007,

alueiden komitean italialaisen jäsenen ja italialaisen varajäsenen nimeämisestä

(2007/714/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Italian hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 24 päivänä tammikuuta 2006 päätöksen 2006/116/EY (1) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2006 ja 25 päivän tammikuuta 2010 väliseksi kaudeksi.

(2)

Yksi alueiden komitean varsinaisen jäsenen paikka on vapautunut Mara Enrica SCAGNIn toimikauden päätyttyä ja yksi alueiden komitean varajäsenen paikka on vapautunut Raffaele TECCEn toimikauden päätyttyä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2010:

a)

jäseneksi:

Marta VINCENZI, sindaco del comune di Genova;

b)

varajäseneksi:

Paolo CARRAZZA, consigliere comunale del comune di Roma.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Luxemburgissa 30 päivänä lokakuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. NUNES CORREIA


(1)  EUVL L 56, 25.2.2006, s. 75.


7.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 289/13


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä lokakuuta 2007,

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean saksalaisen jäsenen nimeämisestä

(2007/715/EY, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 259 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 167 artiklan,

ottaa huomioon Saksan hallituksen esittämän ehdokkaan,

on saanut komission lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto on Euroopan talous- ja sosiaalikomitean tšekkiläisten, saksalaisten, virolaisten, espanjalaisten, ranskalaisten, italialaisten, latvialaisten, liettualaisten, luxemburgilaisten, unkarilaisten, maltalaisten, itävaltalaisten, slovenialaisten ja slovakialaisten jäsenten nimeämisestä 11 päivänä heinäkuuta 2006 tehdyllä päätöksellä 2006/524/EY, Euratom (1) nimennyt komitean saksalaiset jäsenet 21 päivänä syyskuuta 2006 alkavaksi ja 20 päivänä syyskuuta 2010 päättyväksi kaudeksi.

(2)

Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa on vapautunut saksalaisen jäsenen paikka Heiko STEFFENSin erottua,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään Gerd BILLEN, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäseneksi Heiko STEFFENSin tilalle tämän jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 20 päivään syyskuuta 2010.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Luxemburgissa 30 päivänä lokakuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. NUNES CORREIA


(1)  EUVL L 207, 28.7.2006, s. 30. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/622/EY, Euratom (EUVL L 253, 28.9.2007, s. 39).


Komissio

7.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 289/14


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä lokakuuta 2007,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 säädettyjä rakenteellisia vaatimuksia koskevista siirtymätoimenpiteistä tietyissä liha- ja maitoalan laitoksissa Bulgariassa

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5238)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/716/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 42 artiklan,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 2007/31/EY (2) vahvistetaan siirtymätoimenpiteet, joita sovelletaan lähetettäessä Bulgariasta muihin jäsenvaltioihin sellaisia tiettyjä liha- ja maitoalan tuotteita, jotka kuuluvat eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (3) liitteen III soveltamisalaan. Kyseisiä tuotteita saa lähettää Bulgariasta ainoastaan, jos ne on hankittu päätöksen 2007/31/EY liitteessä luetellusta tuotantolaitoksesta.

(2)

Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto teki Bulgariaan tarkastusmatkan 22 päivästä27 päivään huhtikuuta 2007 arvioidakseen tuotantolaitosten tilanteen. Bulgarian viranomaiset ovat osoittaneet, että niillä on nyt kapasiteettia ja kykyä arvioida laitoksia oikein niiden hyväksymiseksi yhteisön sisäiseen kauppaan, ja ne ovat ratkaisseet tarkastuksissa aikaisemmin esiintyneet ongelmat. Sen vuoksi päätös 2007/31/EY olisi kumottava.

(3)

Elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (4) ja asetuksessa (EY) N:o 853/2004 säädetään tietyistä kyseisten asetusten soveltamisalaan kuuluvien laitosten rakenteellisista vaatimuksista.

(4)

Tietyt liha- ja maitoalan laitokset Bulgariassa tarvitsevat lisää aikaa täyttääkseen asetuksissa (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004 vahvistetut niitä koskevat rakenteelliset vaatimukset. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteessä II olevassa II luvussa ja asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan I jakson II ja III luvussa, II jakson II ja III luvussa ja V jakson I luvussa vahvistettuja rakenteellisia vaatimuksia ei pitäisi soveltaa tämän päätöksen liitteessä lueteltuihin laitoksiin ennen 31 päivää joulukuuta 2009 tietyin edellytyksin.

(5)

Laitosten siirtymävaiheen aikana niistä peräisin olevia tuotteita saisi saattaa ainoastaan kotimaan markkinoille tai käyttää ne jatkojalostukseen siirtymävaiheessa olevissa Bulgarian laitoksissa. Sen tarkastamiseksi, että edellä tarkoitetuissa laitoksissa tuotettuja tuotteita saatetaan ainoastaan kansallisille markkinoille ja kaupataan niillä, tuotteet olisi merkittävä terveys- tai tunnistusmerkillä, joka eroaa asetuksen (EY) N:o 853/2004 5 artiklassa säädetystä merkistä, ja kyseinen merkki olisi ilmoitettava muille jäsenvaltioille.

(6)

Bulgarian olisi varmistettava, että asiaa koskevia rakenteellisia vaatimuksia noudatetaan asteittain toimivaltaisen kansallisen eläinlääkintäviranomaisen kullekin näistä laitoksista hyväksymän uudenaikaistamissuunnitelman mukaan. Suunnitelmassa olisi lueteltava kaikki puutteet ja ilmoitettava niiden suunniteltu korjauspäivämäärä. Bulgarian olisi varmistettava, että toimintaansa jatkavat ainoastaan ne laitokset, jotka täyttävät edellä tarkoitetut vaatimukset täysin 31 päivään joulukuuta 2009 mennessä.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteessä II olevassa II luvussa ja asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan I jakson II ja III luvussa, II jakson II ja III luvussa ja V jakson I luvussa vahvistettuja rakenteellisia vaatimuksia ei sovelleta tämän päätöksen liitteessä lueteltuihin laitoksiin ennen 31 päivää joulukuuta 2009.

2 artikla

1.   Seuraavia tuotteita saa saattaa ainoastaan kotimaan markkinoille tai käyttää jatkojalostukseen liitteessä luetelluissa laitoksissa:

a)

liitteessä luetelluista laitoksista peräisin olevat tuotteet;

b)

liha- ja maitoalan integroiduista laitoksista peräisin olevat tuotteet, jos jokin laitoksen osa on lueteltu liitteessä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tuotteet on merkittävä terveys- tai tunnistusmerkillä, joka eroaa asetuksen (EY) N:o 853/2004 5 artiklassa säädetystä merkistä.

3.   Bulgarian on ilmoitettava edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tuotteissa käytettävät terveys- tai tunnistusmerkit komissiolle, joka välittää tiedon muille jäsenvaltioille.

3 artikla

Kumotaan päätös 2007/31/EY.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/41/EY (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 33, oikaisu EUVL L 195, 2.6.2004, s. 12).

(2)  EUVL L 8, 13.1.2007, s. 61. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/586/EY (EUVL L 220, 25.8.2007, s. 22).

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 3.


LIITE

Luettelo lihantuotantolaitoksista

Nro

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi

Kaupunki/Katu tai kylä/Alue

1.

BG 0101001

„Melnichen kombinat Rila STH“ AD

gr. Blagoevgrad

ul. „V. Levski“ 56

2.

BG 0101003

ET „Saray-73-Georgi Belezhkov“

gr. Razlog

Promishlena zona „Zapad“

3.

BG 0101009

ET „Livela-Dimitar Andonov“

s. Pokrovnik

obl. Blagoevgrad

4.

BG 0101010

ET „Kostadin Hadzhimargaritov -KOM-H-Antoniy Hadzhimargaritov“

gr. Petrich

mestnost Byalata cheshma

5.

BG 0201008

ET „Sevikon“

gr. Burgas

ul. „Knyaz Boris I“ 89A

6.

BG 0201010

ET „Dinadeks DN-76“

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 1

7.

BG 0201011

SD „K § K-Atanasov i Enchev“

gr. Burgas

zh. k. Miladinovi

bl. 57 vh. B

8.

BG 0201014

ET „Kristof“

s. Banevo

obl. Burgas

9.

BG 0201019

ET „Viatex-V. Slavov“

gr. Sungurlare

ul. „Tundzha“ 7

10.

BG 0201027

„KEI DZHI“ OOD

s. Rusokastro

obsht. Kameno

11.

BG 0201030

ET „GIDA“

gr. Burgas kv. „Lozovo“

ul. „Treti mart“ 15

12.

BG 0201032

„Hidropont-M“ EOOD

s. Debelt

obl. Burgas

13.

BG 0301013

EOOD „Haiklas Treiding“

s. Kamenar

14.

BG 0301014

ET „Valeria-94“

s. Kamenar

obl. Varna

15.

BG 0301015

ET „Ingiliz“

s. Shkorpilovtsi

obl. Varna

16.

BG 0301017

ET „ALEKS-83 Aleksandar Dimov“

s. Lyuben Karavelovo

obl. Varna

17.

BG 0301018

ET „Rekardi-Svetoslav Dobrev“

gr. Dolni Chiflik

Promishlena zona

18.

BG 0401010

„Bilyana“ OOD

s. B. Slivovo

obsht. Svishtov

19.

BG 0401012

„Polikomers-SG“ EOOD

s. Shemshevo

obsht. V. Tarnovo

20.

BG 0401025

„Elenski maystori“ EOOD

gr. Elena

ul. „Treti mart“ 15

21.

BG 0501002

„M. P. Manolov“ OOD

gr. Dunavtzi

22.

BG 0601001

„Ivagus“ EOOD

gr. Vratsa

Krivodolsko shose

23.

BG 0601014

ET „M. M. – Milko Minov“

s. Tarnak

ovl. Vratsa

24.

BG 0701001

„Cheh – Yosif Novosad“ OOD

s. Sokolovo

obsht. Drianovo

25.

BG 0801001

„BMV“ OOD

gr. Dobrich

kv. Riltsi

26.

BG 0801003

„PE-EM“ OOD

s. Senokos

obl. Dobrich

27.

BG 0801007

„Veliko“ OOD

s. Kozloduytsi

obl. Dobrich

28.

BG 0801008

„Lovmiyt“ EOOD

gr. General Toshevo

ul. „Velko Angelov“ 38

29.

BG 0801011

„Miit“ OOD

s. Dropla

obl. Dobrich

30.

BG 0801025

ET „Lung-Ivan Marinov“

s. Rosenovo

31.

BG 0901005

„Baydano-Mladost 95“ EOOD

gr. Momchilgrad

Promishlena zona

32.

BG 0901005

„Baydano-Komers“ OOD

gr. Momchilgrad

Promishlena zona

33.

BG 0901007

EOOD „Baykal-1“

gr. Kardzhali

Zadbolnichen kvartal 29

34.

BG 0901015

ET „Shenel – Shaban Shaban“

gr. Kardzhali

kv. „Prileptsi“

35.

BG 0901017

„Musan“ OOD

s. Valkovich

obsht. Dzhebel

36.

BG 1001003

„Evromiyt end milk“ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

37.

BG 1101006

„Agrotel-2000“ OOD

gr. Apriltsi

38.

BG 1101012

OOD „Zyumbilski“

gr. Troyan

Industrialna zona

39.

BG 1101014

Koop. „Doverie“

s. Lesidren

obl. Loveshka

40.

BG 1101017

„Dobrevski-1“ OOD

s. Balgarski izvor

41.

BG 1201006

„Monti-Miyt“ AD

gr. Montana

Nova promishlena zona

42.

BG 1201007

„Montkom“ OOD

gr. Berkovitsa

ul. „Kazanite“ 1

43.

BG 1201010

„MITI“ OOD

gr. Lom

kv. Mladenovo

ul. „Voyvodina bahcha“

44.

BG 1201012

„Petrov Sarbinov“ OOD

s. Borovtsi

obsht. Berkovica

45.

BG 1301010

„Orion-2001“ OOD

s. Varvara

obsht. Pazardzhik

46.

BG 1501008

„Evrones“ OOD

gr. Levski

47.

BG 1501013

ET „Velichko Ivanov-Venetsiya“

s. Malchika

obsht. Levski

48.

BG 1501019

„Intermes“ OOD

s. Tarnene

49.

BG 1601007

ET „Salvi-Vasil Salchev“

s. Malak Chardak

obl. Plovdiv

50.

BG 1601014

„Bratya Kartevi“ OOD

s. Benkovski

obsht. Maritsa

obl. Plovdiv

51.

BG 1601015

„Komso“ OOD

s. Tsalapitsa

Severen stopanski dvor

52.

BG 1601016

EOOD „Karmes“

gr. Plovdiv

kv. Komatevo

53.

BG 1601017

ET „Vet – 33 Gyokchen Rasim“

gr. Asenovgrad

mestnost „Gorna voda“

kv. Gorni Voden

obl. Plovdiv

54.

BG 1601018

„REYA“ OOD

s. Manole

55.

BG 1701001

„Kolevi“ OOD

s. Kichenitsa

obl. Razgrad

56.

BG 1801008

„Nikola Nikolov-95“ EOOD

gr. Ruse

ul. „Izgrev“ 10

57.

BG 1801009

ET „SELVEN – Stefan Stanchev“

s. Ryahovo

58.

BG 1801011

„Svinekompleks Nikolovo“ AD

s. Nikolovo

59.

BG 1801012

„Svinekompleks Golyamo Vranovo-Invest“ AD

s. Golyamo Vranovo

obl. Ruse

60.

BG 1901002

„Bartol“ AD

s. Sratsimir

obl. Silistra

61.

ВG 1901003

„Edrina“ EOOD

gr. Tutrakan ul. „Silistra“ 52

62.

BG 1901005

„Dulo-ALFA“ OOD

gr. Dulovo

ul. „Dobrudzha“ 18

63.

BG 1901009

ET „LYUBMAKS“

s. Nova Cherna – DZS

64.

BG 2001001

„Eko Asorti-05“ EOOD

s. Mechkarevo

obl. Sliven

65.

BG 2001008

„Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD

gr. Nova Zagora

kv. „Industrialen“

66.

BG 2001009

„Promes – 97“ OOD

s. Stoil voyvoda

obl. Sliven

67.

BG 2001015

„Helikom“ OOD

s. Gergevets

obl. Sliven

68.

BG 2001017

„VZHK-N. Zagora“ EOOD

gr. Nova Zagora

m-st Chelindera

69.

BG 2001020

„Rodopa kom“ OOD

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

70.

BG 2001021

ET „Iva Kris-Stayko Ivanov“

gr. Nova Zagora

Kv. Industrialen

71.

BG 2201001

ET „Detelina-52“

gr. Novi Iskar

kv. Gnilyane

ul. „Shipka“ 1

72.

BG 2301008

„Aldagot“ OOD

gr. Kostinbrod

ul. „Lomsko shose“ 95

73.

BG 2301009

ET „Murgash 91-Tatyana Georgieva“

gr. Svoge

ul. Zhelensko shose

74.

BG 2301010

ET „Despina-9“

gr. Kostinbrod

ul. „Aleksandar Stamboliiski“ 62A

75.

BG 2401002

ET „Kyuchukov-1-Petar Kyuchukov“

gr. Stara Zagora

76.

BG 2401011

„Dimes 2000“ OOD

s. Han Asparuhovo

obsht. Stara Zagora

77.

BG 2501006

„Parvi dolap“ OOD

s. Razboyna

kv. 1

obsht. Targovishte

78.

BG 2501009

„Rodopa-2005“ OOD

gr. Targovishte

79.

BG 2501014

„Mesni produkti“ OOD

s. Zdravets

obsht. Targovishte

80.

BG 2601007

ET „Kiki“

gr. Harmanli

Industrialna zona

81.

BG 2701001

ET „Plakidi-Kiril Kirilov“

gr. V. Preslav

mestnost „Tunesets“

82.

BG 2701003

PHZH „Bradars Komers“ AD

gr. Shumen

Industrialna zona

83.

BG 2701005

ET „Zlatno runo-Dinyu Dimitrov“

gr. Veliki Preslav

Promishlena zona

84.

BG 2701013

„Rodopa Shumen 1884“ AD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

85.

BG 2701013

„Rodopa miyt“ EOOD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

86.

BG 2701013

„Rodopa konserv“ EOOD

gr. Shumen

ul. „Industrialna“

87.

BG 2801018

„Strandzha MP“ OOD

gr. Bolyarovo

obl. Yambolska, promishlena zona

88.

BG 2801019

„Mesokombinat Bay Techo“ OOD

gr. Yambol

kv. „Industrialen“

89.

BG 2801020

„Ivkota“ EOOD

gr. Yambol

ul. „Bitolya“ 60

90.

BG 0202005

ET „Dit-D. Kaltakchieva“

s. Banevo

obl. Burgas

91.

BG 0202006

„Ekvator“ EOOD

gr. Burgas ul. „Chataldzha“ 52

92.

BG 0202007

„Dimovi“ OOD

gr. Burgas

ul. „Yanko Komitov“ 22

93.

BG 0302007

ET „Edi-Valya Ivanova“

gr. Varna

ul. „Mladezhka“ 38

94.

BG 0302010

ET „ALEKS-Sasho Aleksandrov“

gr. Varna

zh. k. „Vazrazhdane“

95.

BG 0302011

„Hepi Leydi“ EOOD

s. Yarebichna

obl. Varna

96.

BG 0402002

„Pimens“ OOD

gr. Strazhitsa

ul. „Iv. Vazov“ 1

97.

BG 0402003

ET „M.M-Miroslav Hristov“

s. Parvomaytsi

obl. V. Tarnovo

98.

BG 0402005

ET „KARO-2-Ivelin Karapanchev“

s. Balvan

obsht. V. Tarnovo

99.

BG 0402008

„Megalodon“ OOD

gr. Kilifarevo

100.

BG 0402011

ET „Filipov-Svilen Filipov“

gr. Svishtov

Zapadna promishlena zona

101.

BG 0402013

„Bani“ OOD

gr. Lyaskovets

promishlena zona „Chestovo“

102.

BG 0602001

ET „Toshko Todorov“

s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa

103.

BG 0602003

EOOD „Dani 1“

gr. Vratsa

Industrialna zona-ZFK

104.

BG 0602004

„Z i K“ OOD

gr. Vratsa

ul. „Vasil Kanchov“ 25

105.

BG 0602005

„Feniks – Grup“ OOD

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 5

106.

BG 0602007

„Dimitar Parvanov“ EOOD

s. Malorad

107.

BG 0602008

ET „Toshko Todorov“

s. Kravoder, obsht. Krivodol, obl. Vratsa

108.

BG 0702007

„TIP-INVEST“ OOD

gr. Gabrovo

kv. „Boykata“ 6

109.

BG 0702008

„Gepard“ OOD

s. Lesicharka

obsht. Gabrovo

110.

BG 0802003

„Komis“ OOD

s. Plachi dol

obl. Dobrich

111.

BG 0802043

„Ptitseklanitsa“ AD

gr. Dobrich

industrialna zona

112.

BG 1102002

„Ptimeks“ OOD

gr. Troyan

ul. „Mizia“ 26

113.

BG 1202001

„Poultriprodakts“ EAD

gr. Montana

ul. „Diana“ 25

114.

BG 1202004

„Agentsiya Bulsay“ EOOD

gr. Berkovitsa

ul. „Kazanite“ 1

115.

BG 1302001

„Dekada“ OOD

s. Zvanichevo

116.

BG 1502004

ET „Maria-Maria Tsonkova-Detelina Tsonkova“

gr. Pleven

Industrialna zona

UPI II, kv. 608

117.

BG 1502005

ET „EKS-Lidia Kostadinova“

gr. Slavyanovo

p. imot – 279200

118.

BG 1602002

„Ter -M“ EOOD

gr. Parvomay

kv. Debar

119.

BG 1702001

„Pilko“ EOOD

gr. Razgrad

Industrialna zona

120.

BG 2002001

ET „Slavi Danev“

gr. Nova Zagora

zh. k. „Zagore“ 1

121.

BG 2002003

TD „Momchevi i sie“

gr. Sliven

kv. Industrialen

122.

BG 2002004

OOD „Makrokom“

gr. Sliven

Kv. Industrialen

123.

BG 2202007

EOOD „Euro Balkan Fuud“

gr. Sofia

kv. Levski, ul. „546“ bl. 10 A

124.

BG 2202015

„Tina-2000“ OOD

gr. Suhodol

ul. „Trayan Tanev“ 53

125.

BG 2202019

„Profit konsult“ OOD

gr. Sofia

zh. k. „Tolstoy“

bl.14-15-Hali „Telman“

126.

BG 2202025

ET „Takt-Asia Milanova“

gr. Sofia

obsht. Lyulin

ul. „Obelsko shose“ 11

127.

BG 2202026

„Bulkomers-MM“ OOD

gr. Sofia

obsht. Vrabnitsa

ul. „Adam Mitskevich“ 8

128.

BG 2202029

„Givis“ OOD

gr. Sofia

ul. „V. Hanchev“ 11

129.

BG 2302001

„Dzhiev - K“ EOOD

gr. Kostinbrod

130.

BG 2302002

„Polo Komers“ OOD

gr. Kostinbrod

IKHT

131.

BG 2302004

„Galus Treid“ OOD

gr. Kostinbrod

132.

BG 2402001

„Gradus-1“ OOD

gr. Stara Zagora

kv. „Industrialen“

133.

BG 24020042

„Taneva“ EOOD

s. Kran

obsht. Kazanlak

134.

BG 2402005

„Tanev invest“ EOOD

s. Orizovo

obsht. Bratya Daskalovi

135.

BG 2602004

ET „Zhivko Vasilev-Biseri“

gr. Svilengrad

UPI V 1994, kv. 173

136.

BG 0105002

„Primo Treyd“ EOOD

gr. Sandanski

Glaven pat E79, Mestnost „Druma“

137.

BG 0305013

ET „Aleko-Al. Aleksandrov“

gr. Varna

ul. „T. Peyachevich“ 3

138.

BG 0305030

ET „Dari“

gr. Varna

kv. Asparuhovo

ul. „Kishinev“ 21

139.

BG 0305032

ET „Trifon Trifonov-69“

gr. Varna

ul. „Ak. Kurchatov“

140.

BG 0305033

„DET-2000“ OOD

gr. Varna

ul. „Pod igoto“ 42

141.

BG 0305034

„Tranzh Treiding“ OOD

s. Konstantinovo

obl. Varna

142.

BG 0305037

„ZHENIA - VE“ EOOD

gr. Varna

ul. „Layosh Koshut“ 19

143.

BG 0305038

ET „Vini-Kiril Bakalov“

s. Benkovski

obsht. Varna

144.

BG 0405003

„Merkuriy 2000“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Prof. Il. Yanulov“ 2

145.

BG 0405006

ET „Kondor PSP-Petar Petrov“

s. B. Slivovo,

obsht. Svishtov

146.

BG 0405007

„Deli-M“ OOD

s. Morava,

obsht. Svishtov

147.

BG 0405008

„Dakor“ OOD

gr. G. Oryahovitsa

ul. „Tsar Osvoboditel“ 60

148.

BG 0405009

„Trimeks-Dimitrov, Maksimov, Asaad“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

bul. „Balgaria“ 29 vh. B

149.

BG 0505002

ET „BIDIM - Dimitar Ivanov“

gr. Vidin

ul. „Knyaz Boris-I“ 1

150.

BG 0505009

„Dzhordan“ EOOD

gr. Vidin

ul. „Vladikina“ 58

151.

BG 0605016

ET „Tsentral Komers“

s. Moravitsa

obsht. Mezdra

152.

BG 0605021

„Orbita“ OOD

gr. Vratsa

m. Turkanitsa

153.

BG 0705005

OOD „Trifo-1“

gr. Sevlievo

ul. „Marmarcha“ 16

154.

BG 0805011

„Kati“ OOD

gr. Dobrich,

bul. „3 ti mart“ 57

155.

BG 0805012

ET „Diana Hristova“

gr. Balchik

ul. „Asen Petrov“ 21

156.

BG 0905002

ET „Ananiev“

gr. Krumovgrad

ul. „G. Benkovski“ 1

157.

BG 0905003

„Meskom-Rodopi“ OOD

gr. Kardzhali

ul. „Dzhebelska“ 6

158.

BG 0905004

ET „Margos“

gr. Kardzhali

zh. k. „Gledka“

159.

BG 0905005

ET „Imam“

gr. Dzhebel

zh. k. „Progres“

160.

BG 1005009

„Reksim 99“ EOOD

gr. Sapareva banya

kv. Gyurgevo

161.

BG 1105009

„Mesokombinat Lovetch“ AD

gr. Lovetch

ul. „Bialo more“ 12

162.

BG 1205008

ET „Viena 93-Krastyo Atanasov“

gr. Montana

Park „Ogosta“

163.

BG 1305014

ET „Medi-Emil Dimitrov“

s. Glavinitsa

obl. Pazardzhik

164.

BG 1305018

„Marineli“ OOD

gr. Velingrad

kv. „Industrialen“

165.

BG 130519

ET „Krimona - Donka Hristova“

gr. Panagyurishte

ul. „G. Benkovski“ 75

166.

BG 1305020

EOOD „GARO“

gr. Pazardzhik

Mestnost „Zaykovi mandri“ UPI HHV-239

167.

BG 1405003

„Sami-M“ OOD

gr. Pernik

kv. „Kalkas“

ul. „Zahari Zograf“ 143

168.

BG 1405007

„ARM Invest“ AD

s. Meshtitsa

169.

BG 1505009

„O’skari“ OOD

gr. Pleven

zh. k. „Druzhba“ 3

170.

BG 1505014

ET „Valborgen-Valentin Genov“

gr. Pleven

bul. „Ruse“ 85

171.

BG 1505017

ET „Nina-94-Nina Dimitrova“

gr. Trastenik

obsht. D. Mitropolia

172.

BG 1505018

ET „Anko Petrov-Anda“

s. Komarevo

obsht. D. Mitropolia

173.

BG 1505019

ET „Toni Petrov“

gr. Pleven

ul. „Georgi Kochev“

174.

BG 1505020

„Lavena“ OOD

gr. Pleven

Promishlena zona

175.

BG 1605001

OOD „Helios-2002“

gr. Plovdiv

kv. „Belomorski“ 32A

176.

BG 1605002

OOD „Makeni“

gr. Plovdivzh. jp. gara Filipovo

177.

BG 1605015

ET „D. Kalkanov“

gr. Asenovgrad

ul. „Oton Ivanov“ 70

178.

BG 1605044

„Flaysh produkte“ OOD

gr. Hisar

ul. „Ivan Vazov“ 17

179.

BG 1605046

AD „Bonita“

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 176

180.

BG 1605051

„Astera M“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 32

181.

BG 1605053

ET „Daki-Velko Gadzhev“

gr. Rakovski

ul. „Vasil Levski“ 40

182.

BG 1805004

ET „Venelin Simeonov-Ivo“

gr. Ruse

ul. „Zgorigrad“ 70

183.

BG 1805016

„Metika-2000“ OOD

gr. Ruse,

ul. „Balkan“ 21

184.

BG 2005018

TD „PIGI 2001“ OOD

gr. Sliven,

bul. „Hadzhi Dimitar“ 41

185.

BG 2005019

ET „Aruana-Dimitrinka Lyaeva“

s. Gavrailovo

obl. Sliven

186.

BG 2205021

ET „Pashov-Simeon Pashov“

gr. Sofia

Gara Iskar DK-3

187.

BG 2205033

OOD „Key Treyd“

gr. Sofia

ul. „Gen. Stoletov“ 75

188.

BG 2205053

„Eleonora 44“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Vrania“ 51

189.

BG 2205069

„Slavchev 2000“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Sofroniy Vrachanski“ 12

190.

BG 2205079

OOD „Super Mario Market“

gr. Sofia,

obsht. Novi Iskar

ul. „Iskarsko defile“ 156

191.

BG 2205081

„Edrina“ EOOD

gr. Sofia,

ul. „Spravedlivost“ 69

192.

BG 2205083

ET „Kaleya-Kiril Hristov“

gr. Sofia, zh. k. Levski

ul. „Letostruy“ 84

193.

BG 2205084

EOOD „Vini - M“

gr. Sofia,

obsht. Ovcha kupel

ul. „674“ 79

194.

BG 2205085

ET „Milena Komers - Ivaylo Takev“

gr. Novi Iskar

kv. Kumaritsa

ul. „Kitka“ 1A

195.

BG 2205087

AD „Evrofrigo“

gr. Sofia

ul. „Malashevska“ 1

196.

BG 2205088

„Maksimum-69“ OOD

gr. Sofia

ul. „Obikolna“

197.

BG 2305010

„D i M grup“ OOD

gr. Samokov,

ul „Makedonia“ 78

198.

BG 2505015

„Erko-2002“

gr. Popovo

ul. „Gagarin“ 62

199.

BG 2605002

ET „Kolyo Mitev“

gr. Dimitrovgrad

ul. „Brigadirska“ 49

200.

BG 2705002

„Raya treid“ EOOD

s. R. Dimitrievo

obl. Shumen

201.

BG 2705007

OOD „Kapsikum - I“

gr. Shumen

bul. „Madara“ 26

202.

BG 2705008

ET „Georgi Krastev“

gr. Shumen

ul. „Industrialna baza“

203.

BG 2705013

OOD „EM i AS“

s. Tsarev brod, obsht. Shumen

204.

BG 2805007

„Bonzhur BG“ EOOD

gr. Yambol,

ul. „Klokotnitsa“ 8

205.

BG 2805008

ET „Dzhoni-Neiko Ivanov“

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

206.

BG 2805012

ET „Pri Vania - Ivanka Georgieva“

gr. Yambol

ul. „Atanas Kratunov“ 83

207.

BG 2805014

„Nevimeks“ EOOD

gr. Elhovo

ul. „G. S. Rakovski“ 5

208.

BG 0401010

„Mes-Ko“ EOOD

gr. Petrich,

ul. „Mesta“ 15

209.

BG 0104015

„Merkez“ OOD

gr. Gotze Delchev

210.

BG 0104016

ET „Veselina Keryanova“

s. Musomishta

211.

BG 0204010

ET „KEMB-Tarpanovi“

s. Veselie,

obsht. Primorsko

212.

BG 0204012

ET „Dimo G. Dimov“

s. Chernomorets

213.

BG 0204013

„Prolet-06-Tsvetomira Petkova Vasileva“ OOD

gr. Burgas,

kv. „G. Ezerovo“

214.

BG 0204015

„PART“ OOD

gr. Burgas,

ul. „Angel Kanchev“ 29

215.

BG 0204017

„Val-Ves i Ko“ OOD

gr. Burgas

PZ „Sever“

216.

BG 0204020

„Rodopa Nova“ OOD

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 25

217.

BG 0204021

„Ekvator“ EOOD

gr. Burgas

ul. „Chataldzha“ 25

218.

BG 0204022

„Chikan grup“ OOD

gr. Burgas

m. „Onikilika“

219.

BG 0204023

SD „Anada-Atanasov i sie“

gr. Nesebar

Industrialna zona

220.

BG 0304029

ET „EMDI-Emil Dimitrov“

s. Yarebichna

obl. Varna

221.

BG 0304030

„TRANZH“ AD

gr. Varna

ul. „8-mi Septemvri“ 12

222.

BG 0304033

„Alians-MK“ OOD

gr. Varna

ul. „G. Popov“ 1

223.

BG 0304034

„Pikant“ OOD

gr. Varna

ul. „Hristo Smirnenski“ 33

224.

BG 0304035

„Emil Iliev“ EOOD

s. Topoli

obl. Varna

225.

BG 0304037

„Zhar“ OOD

s. Slanchevo

obl. Varna

226.

BG 0404001

ET „Stefmark-Stefan Markov“

gr. G. Oriahovitsa

ul. „Sv. Knyaz Boris I“ 86

227.

BG 0404015

ET „Valmes-Valia Fidina“

s. Lesicheri

228.

BG 0404017

„Tsentromes“ OOD

s. Momin sbor

obl. Veliko Tarnovo

229.

BG 0404018

OOD „R.A.-03-Bobi“

gr. G. Oriahovica

ul. „St. Mihaylovski“ 16

230.

BG 0404020

„Mesokombinat-Svishtov“ EOOD

gr. Svishtov

ul. „33-ti svishtovski polk“ 91

231.

BG 0404021

„Stefanov. Iv. Stefanov - 04“ EOOD

s. Tserova koriya

obl. Veliko Tarnovo

232.

BG 0404022

„Merkurii-2000“ OOD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Ulitsa na uslugite“

233.

BG 0404023

„Rodopa-G. Oriahovitsa-96“ EOOD

gr. Gorna Oriahovitsa

ul. „Otets Paisiy“ 63

234.

BG 0404024

„Kaloyan-2000“ OOD

gr. V. Tarnovo

ul. „Magistralna“ 35

235.

BG 0504001

„ADANIS“ EOOD

gr. Vidin

ul. „Targovska“ 2

236.

BG 0504004

ET „Vitalis-Ilko Yonchev“

gr. Vidin

bul. „Panoniya“ 17A

237.

BG 0504005

OOD „Dileks“

s. Borovitza, obsht. Belogradchik

238.

BG 0604001

„Lalov i Velchev“ EOOD

gr. Vratza

Hranitelnovkusova zona, partsel 14

239.

BG 0604005

„Agrobiznes“ OOD

gr. Vratza

ul. „Ilinden“

240.

BG 0604008

ET „A A-92-Alyosha Alipiev“

gr. Vratsa,

ul. „Vezhen“ 4

241.

BG 0704009

„Ayvi“ OOD

gr. Gabrovo

ul. „Industrialna“ 1

242.

BG 0704010

„Toni Treyding“ OOD

gr. Sevlievo

ul. „Marmarcha“ 14

243.

BG 0704011

ET „Stiv-Stefan Mihaylov“

gr. Sevlievo

ul. „Sennishko shose“

244.

BG 0804002

ET „Vitabal“

gr. Dobrich

ul. „Balkan“ 20

245.

BG 0804006

„Ani-I“ OOD

gr. Dobrich

ul. „Angel Stoyanov“ 1

246.

BG 0804011

„Tropik“ OOD

gr. Dobrich

ul. „Otets Paisiy“ 62

247.

BG 0804021

„Veselina Treyd“ EOOD

gr. Dobrich

ul. „Angel Stoyanov“ 6

248.

BG 0804022

„Orehite G“ OOD

gr. Dobrich

249.

BG 0904001

AD „Deniker-2“

s. Kirkovo

obsht. Kirkovo

250.

BG 0904002

„Kips“ EOOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

251.

BG 1004001

„K + M“ OOD

gr. Kyustendil

ul. „Petar Beron“ 26

252.

BG 1104001

„Slavi mes“ OOD

gr. Lovech

kv. „Goznitsa“

253.

BG 1104002

„Dobrevski-1“ OOD

s. Balgarski izvor

254.

BG 1104005

ET „Strahil Ivanov“

gr. Lovech

ul. „S. Saev“ 56

255.

BG 1104006

ET „Minko Cholakov-H. Cholakov“

s. Dobrodan,

obsht. Troyan

256.

BG 1104009

„Mesokombinat Letnitza“ EOOD

gr. Letnitsa

257.

BG 1104010

„Mesokombinat Lovetch“ AD

gr. Lovetch

ul. „Byalo more“ 12

258.

BG 1204001

ET „Kariana-Milan Yosifov“

s. Erden

obsht. Boychinovtsi

259.

BG 1204006

ZPTK „Rik-98“

s. Vinishte

obl. Montana

260.

BG 1204008

ET „Petar Parvanov-Demetra“

gr. Lom

ul. „Belogradchishko shose“ 1

261.

BG 1204012

„Lorelay“ OOD

gr. Montana

ul. „N. Vaptsarov“ 22

262.

BG 1204014

„Kartel“ OOD

gr. Montana

kv. Kosharnik

263.

BG 120415

„Gala“ EOOD

gr. Montana

ul. „21 vek“ 10

264.

BG 1304001

„Boreks“ OOD

s. Malo Konare

obl. Pazardzhik

265.

BG 1304002

ET „Yavor Luks“

gr. Pazardzhik

ul. „Sintievsko shose“ 2

266.

BG 1304013

„Rodopa Pazardzhik“ AD

gr. Pazardzhik

ul. „D. Debelyanov“ 46

267.

BG 1304014

„EKO-MES“ EOOD

s. Velichkovo

obsht. Pazardzhik

268.

BG 1304015

ET „Dimitar Popov“

s. Kalugerovo

obsht. Pazardzhik

269.

BG 1404003

„Prim“ OOD

gr. Pernik

ul. „Struma“ 1

270.

BG 1404005

„Kolbaso“ OOD

gr. Batanovtsi

ul. „Bratya Miladinovi“ 12

271.

BG 1404006

„Benet“ OOD

gr. Breznik

272.

BG 1504003

„Mikroart-7-Bonov, Haralanova, Petkov i sie“ SD

gr. Belene

273.

BG 1504010

Mesokombinat „Levski 2000“ OOD

gr. Levski

ul. „Tsar Simeon“ 2A

274.

BG 1504012

„Start 2006“ OOD

gr. Pleven

275.

BG 1504013

ET „Solun-IAD-Ivan Deshev“

gr. Pordim

276.

BG 1504014

„Pleven-Mes“ OOD

s. Yasen

obsht. Pleven

277.

BG 1504015

ET „Evromes-Rosen Marinov“

gr. Pleven

ul. „Samuil“

278.

BG 1604001

„Triumvirat impeks“ EOOD

gr. Asenovgrad

ul. „Vasil Petleshkov“ 2

279.

BG 1604008

„Alkok-3“ OOD

gr. Plovdiv

kv. Proslav

ul. „Klokotnitsa“ 29

280.

BG 1604011

„Milena-Boris Kikyuov“ ET

gr. Plovdiv

ul. „Slava“ 3

281.

BG 1604012

„Tri star treyding“ OOD

s. Voyvodinovo

obl. Plovdiv

282.

BG 1604013

„Komaks-3“ OOD

gr. Plovdiv

ul „Klokotnitsa“ 31

283.

BG 1604014

„Elko“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 170

284.

BG 1604020

„Mesokombinat-Sadovo“ EOOD

gr. Sadovo

Industrialna zona

285.

BG 1604021

„DIYA-93“ OOD

gr. Hisar

ul. „Nikola Vaptsarov“ 15

286.

BG 1604022

„Mesokombinat Karlovo“ AD

gr. Karlovo

ul. „Balabanov most“ 1

287.

BG 1604023

„Askon“ AD

gr. Asenovgrad

ul. „Nikola Krastev“ 75

288.

BG 1604026

ET „Rankar-Rangel Karachanov“

s. Kalekovets

ul. „Tsar Ivan Asen II“ 26

289.

BG 1604029

ET „Boris Yordanov-1“

gr. Asenovgrad

ul. „Kostur“ 13

290.

BG 1604033

OOD „Zornitsa 90“

gr. Plovdiv

ul. „Brezovsko shose“ 176

291.

BG 1604036

EOOD „Robaka“

gr. Sopot

Mestnost „Bozali“

obl. Plovdiv

292.

BG 1604037

„Dil TUR“ AD

gr. Plovdiv

kv. Proslav

ul. „Elena“ 3

293.

BG 1604040

ET „Argilashki-Mikron“

gr. Saedinenie

ul. „Nayden Gerov“ 10

294.

BG 1604041

„Bis 98“ OOD

gr. Asenovgrad

obsht. Asenovgrad

PZ „Sever“

295.

BG-1604042

„Delikates-2“ OOD

s. Zhitnitsa

obsht. Kaloyanovo

296.

BG 1604043

„Mesokombinat-Asenovgrad“ OOD

gr. Asenovgrad

ul. „Knyaz Boris I“ 43

297.

BG 1604044

„Meskom-Popov“ OOD

gr. Plovdiv

ul. „Komatevsko shose“ 174

298.

BG 1604046

ET „Hristo Darakiev“

gr. Plovdiv

Zemlishte „Plovdiv Zapad“ 024A

299.

BG 1604047

EOOD „Dimitar Madzharov“

gr. Plovdiv

ul. „Golyamo Konarsko shose“

300.

BG 1804001

„Normeks“ OOD

gr. Ruse,

bul. „Tutrakan“ 44

301.

BG 1804006

„TIS-98“ OOD

gr. Ruse,

ul. „Malyovitsa“ 33

302.

BG 1804017

AD „Boroimpeks“

gr. Borovo,

bul. „Patriarh Evtimiy“ 3A

303.

BG 1804018

„Nadezhda-M“ OOD

gr. Byala

bul. „Kolyo Ficheto“ 25

304.

BG 1804019

SD „Georgi Hristov Vichev-Vicheva i Sie“

s. Shtraklevo

obl. Ruse

305.

BG 1804020

SD „ALFA Flesh“

gr. Ruse

bul. „Tutrakan“ 48

306.

BG 1804021

OOD „Borimes“

s. Marten

ul. „Cherven Ivan“ 4

307.

BG 1904001

„Olivia“ OOD

gr. Silistra

ul. „7-mi septemvri“ 6

308.

BG 1904002

„Aktual“ OOD

gr. Silistra

gr. Silistra

Promishlena zona „Iztok“

309.

BG 2004001

ET „Nikov-Iv. Kostadinov“

gr. Sliven

„Selishteto“

310.

BG 2004010

„Mesokombinat Enchevi i ko“ OOD

gr. Nova Zagora

ul. „Preslavska“ 48

311.

BG 2004015

„Ramira“ OOD

gr. Sliven

Industrialna zona

312.

BG 2004016

„Momchevi i sie“ OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

313.

BG 2004017

„Ekoprom“ OOD

gr. Sliven

kv. „Industrialen“ 10B

314.

BG 2004019

„Kooperatsia Megakol“

gr. Nova Zagora

kv. „Industrialen“

315.

BG 2204001

„Li Mart I Ko“ OOD

gr. Sofia

ul. „745“ 5

316.

BG 2204005

„Dekom“ OOD

gr. Sofia

ul. „Ivan Susanin“ 12

317.

BG 2204009

„Solaris AS“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Dimitar Spisarevski“ 26

318.

BG 2204012

ET „Tsvetanka Zagorska“

gr. Sofia

ul. „Sarantsi“ 18

319.

BG 2204013

„Salam i Ko“ OOD

gr. Sofia

ul. „Prof. Tsvetan Lazarov“ 13

320.

BG 2204018

„Shikle“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Prof. Iv. Shishmanov“ 9

321.

BG 2204028

ET „TONIMEKS-Stoyan Spasov“

gr. Sofia

ul. „Oporska reka“ 3

322.

BG 2204034

EOOD „Grand 2-Petia Kerefeyna“

gr. Sofia

ul. „Ivan Gergov“ 3

323.

BG 2204041

OOD „Zonik-D“

gr. Sofia

Avtogara Vrabnitsa

324.

BG 2204042

ET „Dimana-Yanka Dembelaki“

gr. Sofia

kv. Nadezhda 1

325.

BG 2204045

ET „Peycho Dimitrov“

gr. Sofia

ul. „Slatinska reka“ 14

326.

BG 2204048

EOOD „Rosvela“

s. Seslavtsi

obl. Sofia

327.

BG 2204063

„Maleventum“ EOOD

gr. Sofia

ul. „Rezbarska“ 7

328.

BG 2204066

ET „Tomi-Reneta Tsekova“

gr. Sofia

zh. k. Ilientsi

ul. „Grozen“ 15 A

329.

BG 2204067

„Ekobim“ OOD

gr. Sofia

kv. Suhodol

partsel 513

330.

BG 2204080

„Bitolya“ OOD

gr. Sofia

ul. „Kazbeg“ 14 A

331.

BG 2204082

„Em Vi Em 3“ OOD

gr. Sofia

kv. Benkovski

ul. „Vele Mitrov“ 17

332.

BG 2204087

ET „SIAT-Slavcho Iliev“

gr. Sofia

ul. „Moma Irina“ 4

333.

BG 2204091

„NADEZHDA-A“ OOD

gr. Sofia

ul. „Zhelezopatna“ 74

334.

BG 2204095

ET „Laz komers-Ivo Lazov“

gr. Sofia

kv. „Ovcha kupel“

ul. „652“ 21

335.

BG 2204100

„Ava“ OOD

gr. Sofia

bul. „Parva balgarska armiya“ 70

336.

BG 2204107

EOOD „Nova Kompaniya-2001“

gr. Sofia,

Gara Iskar,

ul. „5004“ 2

337.

BG 2204108

ET „Alto-Emil Petrov“

gr. Sofia

kv. Benkovski

338.

BG 2204109

„SS-ADLER“ EOOD

gr. Sofia

obsht. Krasna polyana

339.

BG 2204110

EOOD „VKR-2000“

gr. Sofia

kv. Vrazhdebna

ul. „4-ta“ 6

340.

BG 2304001

„Bres komers“ OOD

s. Gorna Malina

industrialna zona

341.

BG 2304002

„Nikas“ AD

gr. Botevgrad

ul. „Tsar Ivan Shishman“ 39

342.

BG 2304005

„Orhanie 1“ OOD

gr. Botevgrad ul. „Al. Voynishki“

343.

BG 2304014

„Bulgarfrigoplod“

s. Vakarel,

obshtina Ihtiman, ul. „Cheshma Angelina“ 4

344.

BG 2304018

ET „Tsenko Ivanov-Kokala“

gr. Etropole,

Mestnost Bash Samokov

345.

BG 2304019

ET „Tedi Komers-Velichko Petrov“

gr. Kostinbrod

kv. Shiyakovtsi

346.

BG 2404016

„Iveko“ OOD

s. Kolarovo

obsht. Radnevo

347.

BG 2404026

„Selena“ OOD

s. Kaloyanovets

obsht. St. Zagora

348.

BG 2404027

„Nanyuk Interneshanal“ OOD

s. Kolarovo

349.

BG 2404028

„Rekord - 90“ EOOD

s. Rakitnitsa

obsht. St. Zagora

350.

BG 2404029

„KEN“ AD

gr. St. Zagora

kv. „Industrialen“

351.

BG 2404032

„Rokar-1“ OOD

gr. Stara Zagora

bul. „Nikola Petkov“ 61

352.

BG 2404033

„Zhoreti“ EOOD

gr. Stara Zagora

ul. „Industrialna“ 1

353.

BG 2404034

„Kumir Si“ EOOD

gr. Stara Zagora

kv. „Kolyo Ganchev“

Partsel 91-01

354.

BG 2404035

„Ambrozia“ OOD

gr. St. Zagora

kv. „Zheleznik“

ul. „Iv. Pashinov“ 33

355.

BG 2504001

ET „Stezis“

gr. Omurtag

Promishlena zona

356.

BG 2604002

„Burdenis-93“ OOD

gr. Svilengrad

ul. „23-ti septemvri“ 73

357.

BG 2604004

ET „Zhika-Zhivka Georgieva“

s. Voden

obsht. Dimitrovgrad

358.

BG 2604008

„Svareks“ EOOD

gr. Haskovo

Iztochna industrialna zona

359.

BG 2604010

EOOD „Nolev“

gr. Haskovo

kv. „Bolyarovo“

ul. „Shipka“ 2

360.

BG 2604011

„ALFA Komers“ OOD

gr. Dimitrovgrad

bul. „D. Blagoev“ 80

361.

BG 2604012

SD „Bairche-Stoychevi i sie“

s. Brod

obsht. Dimitrovgrad

362.

BG 2604014

ET „Roni“

gr. Harmanli

ul „Hr. Smirnenski“ 102

363.

BG 2604017

ET „Angel Sarandiev“

gr. Svilengrad

ul. „Tekstil“

364.

BG 2604018

„Monita“ OOD

gr. Dimitrovgrad

kv. „Chernokonevo“

365.

BG 2604019

ET „Kralevo-D. Petrov“

s. Kralevo

obl. Haskovska

366.

BG 2604020

„Toska“ OOD

gr. Haskovo

mestnost

„Balakli“

367.

BG 2604021

„Lotos“ OOD

gr. Dimitrovgrad

ul. „Sava Dobroplodni“

368.

BG 2704001

„Ivet“ EOOD

s. Zlatna niva, obsht. Kaspichan

369.

BG 2704002

„Smyadovo“ OOD

gr. Smiadovo

ul. „Kiril i Metodi“ 36

370.

BG 2704004

ET „Boris Peev-taksi“

s. Imrenchevo obsht. V. Preslav

371.

BG 2704009

„Eko Standart“ OOD

gr. Shumen

kv. „Industrialna zona“

372.

BG 2804002

ET „Bobi - Bozhana Peicheva“

s. Okop,

obl. Yambolska

373.

BG 2804003

„Doni-M“ OOD

s. Bezmer,

obl. Yambolska

374.

BG 2804009

ET „Sanata-Stefan Atanasov“

s. Bezmer,

obl. Yambolska

375.

BG 2804010

ET „Tagara-Diana Kurteva“

gr. Yambol

Industrialna zona

376.

BG 2804011

ET „Magdalena Vasileva-Magi“

gr. Yambol

ul. „Preslav“ 331

377.

BG 0618002

SD „Arabika“

gr. Vratsa

ul. „Vihren“ 2

378.

BG 1518008

„Anona“ OOD

gr. Pleven

Zapadna ind. Zona

ul. „Georgi Kochev“


Luettelo maidontuotantolaitoksista

Nro

Eläinlääkinnällinen hyväksymisnumero

Laitoksen nimi

Kaupunki/Katu tai kylä/Alue

1.

BG 0112004

„Matand“ EOOD

s. Eleshnitsa

2.

BG 0212038

„Klas“ OOD

s. Galabets

obsht. Pomorie

3.

BG 0212050

„Vakom MP“ OOD

gr. Sredets

obl. Burgas

4.

BG 0212027

DZZD „Mlechen svyat“

s. Debelt

obl. Burgas

5.

BG 0412009

„Milki-luks“ EOOD

s. B. Cherkva

obsht. Pavlikeni

6.

BG 0512033

„EKO MILK“ AD

s. Koshava

obl. Vidin

7.

BG 0812009

„Serdika-90“ AD

gr. Dobrich

ul. „25 septemvri“ 100

8.

BG 0812019

„Filipopolis-RK“ OOD

s. Zheglartsi

9.

BG 0812032

„Roles-milk“ OOD

s. Kardam

10.

BG 1012020

ET „Petar Mitov-Universal“

s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

11.

BG 1112016

Mandra „IPZHZ“

gr. Troyan

ul. „V. Levski“ 281

12.

BG 1112024

ET „Paskal-A. Atanasov“

s. Umarevtsi

13.

BG 1212029

SD „Voynov i sie“

gr. Montana ul. „N. Yo. Vaptsarov“ 8

14.

BG 1312011

„Eko-F“ EAD

s. Karabunar

15.

BG 1512029

„Lavena“ OOD

s. Dolni Dabnik

obl. Pleven

16.

BG 1512033

ET „Voynov-Ventsislav Hristakiev“

s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

17.

BG 1612009

„D. Madzharov-2“ EOOD

gr. Stamboliyski ul. „Grobarska“ 3

18.

BG 1612017

„Snep-grup“ OOD

gr. Rakovski

ul. „Mihail Dobromirov“ 1

19.

BG 1612021

ET „Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov“

s. Bryagovo

obsht. Gulyantsi

20.

BG 1612028

ET „Slavka Todorova“

s. Trud

obsht. Maritsa

21.

BG 1612035

ET „Vi Ay Pi“

gr. Krichim,

obsht. Krichim

22.

BG 1612038

„MAH - 2003“ EOOD

s. Lenovo

23.

BG 1612039

OOD „Topolovo-Agrokomers“

s. Topolovo

obsht. Asenovgrad

24.

BG 1612051

ET „Radev-Radko Radev“

s. Kurtovo Konare

obl. Plovdiv

25.

BG 1612066

„Lakti ko“ OOD

s. Bogdanitza

26.

BG 1712034

„Makler komers“ EOOD

s. Brestovene

27.

BG 1712042

ET „Madar“

s. Terter

28.

BG 1812002

„Laktis-Byala“ AD

gr. Byala

ul. „Stefan Stambolov“ 75

29.

BG 1812008

„Vesi“ OOD

s. Novo selo

30.

BG 1912004

„Merone - N“ EOOD

gr. Alfatar

31.

BG 2012001

„Markeli“ EAD

gr. Sliven

ul. „Tsar Simeon“ 63

32.

BG 2012006

„Mlechen pat“ AD

gr. Nova Zagora

kv. Industrialen

33.

BG 2012009

„Vangard“ OOD

s. Zhelyo voyvoda

34.

BG 2012019

„Hemus-Milk komers“ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

35.

BG 2012041

„Eko milk“ EOOD

s. Zhelyo voyvoda

obl. Sliven

36.

BG 2112013

„Skorpion 21“ OOD

s. Zabardo

obsht. Chepelare

37.

BG 2112028

„Medina“ OOD

gr. Madan

38.

BG 2112029

ET „Karamfil Kasakliev“

gr. Dospat

39.

BG 2312036

ET „Rosen Deyanski-DEYA“

s. Opitsvet, obsht. Kostinbrod

40.

BG 2412033

„Gospodinovi“ OOD

s. Yulievo

obsht. Maglizh

41.

BG 2412037

„Stelimeks“ EOOD

s. Asen

42.

BG 2512003

„Si Vi Es“ OOD

gr. Omurtag

Promishlena zona

43.

BG 2612034

ET „Eliksir-Petko Petev“

s. Gorski izvor

44.

BG 2612042

„Bulmilk“ OOD

s. Konush

obl. Haskovska

45.

BG 0212048

„Bilding Zah“ EOOD

s. Shivarovo

obsht. Ruen

46.

BG 0712008

„Milkieks“ OOD

gr. Sevlievo

zh. k. „Atanas Moskov“

47.

BG 0912004

„Rodopchanka“ OOD

s. Byal izvor

obsht. Ardino

48.

BG 0912011

ET „Alada-Mohamed Banashak“

s. Byal izvor

obsht. Ardino

49.

BG 1212001

„S i S-7“ EOOD

gr. Montana

„Vrachansko shose“ 1

50.

BG 1612020

ET „Bor-Chvor“

s. Dalbok izvor

obsht. Parvomay

51.

BG 1612040

„Mlechni produkti“ OOD

s. Manole

52.

BG 1612065

ET „Bonitreks“

s. Dolnoslav

obsht. Asenovgrad

53.

BG 1812003

„Sirma Prista“ AD

gr. Ruse

bul. „3-ti mart“ 51

54.

BG 2012022

„Bratya Zafirovi“ OOD

gr. Sliven

Promishlena zona Zapad

55.

BG 2012043

„Agroprodukt“ OOD

gr. Sliven

kv. Industrialen

56.

BG 2112001

„Rodopeya-Belev“ EOOD

gr. Smolyan

ul. „Trakya“ 15

57.

BG 2112018

„Laktena“ OOD

s. Kutela

58.

BG 2512001

„Mladost-2002“ OOD

gr. Targovishte

bul. „29-ti yanuari“ 7

59.

BG 2512017

„YUES-Komers“ OOD

s. Golyamo Gradishte

ul. „Radetski“ 2

60.

BG 2812003

„Balgarski yogurt“ OOD

s. Veselinovo,

obl. Yambolska

61.

BG 2812025

„Sakarela“ OOD

gr. Yambol

ul. „Preslav“ 269

62.

112003

ET „Vekir“

s. Godlevo

63.

112008

ET „Svetoslav Kyuchukov-Bobo“

s. Harsovo

64.

112013

ET „Ivan Kondev“

gr. Razlog

Stopanski dvor

65.

112014

ET „Veles-Kostadin Velev“

gr. Razlog

ul. „Golak“ 14

66.

212005

ET „Dinadeks DN 76“

gr. Burgas

ul. „Industrialna“ 1

67.

212013

ET „Marsi-Mincho Bakalov“

gr. Burgas

ul. „Baykal“ 9

68.

212028

„Vester“ OOD

s. Sigmen

69.

212037

„Megakomers“ OOD

s. Lyulyakovo

obsht. Ruen

70.

212047

„Komplektstroy“ EOOD

s. Veselie

71.

312002

ET „Mario“

gr. Suvorovo

72.

312025

„Dzhenema“ EOOD

s. Gen. Kiselovo

73.

412003

„Laktima“ AD

gr. Veliko Tarnovo

ul. „Magistralna“ 5

74.

412005

„Varosha“ EOOD

s. Kamen

obsht. Strazhitsa

75.

512003

SD „LAF-Velizarov i sie“

s. Dabravka

obsht. Belogradchik

76.

612010

„Hadzhiyski i familiya“ EOOD

s. Gradeshnitsa

mestnost „Lakata“

77.

612035

OOD „Nivego“

s. Chiren

78.

612041

ET „Ekoprodukt-Megiya-Bogorodka Dobrilova“

gr. Vratsa

ul. „Ilinden“ 3

79.

612042

ET „Mlechen puls - 95 - Tsvetelina Tomova“

gr. Krivodol

ul. „Vasil Levski“

80.

712001

„Ben Invest“ OOD

s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo

81.

712003

„Elvi“ OOD

s. Velkovtsi obsht. Gabrovo

82.

712004

„Cheh-99“ OOD

s. Sokolovo

obsht. Dryanovo

83.

712015

„Rosta“ EOOD

s. M. Varshets

84.

712028

ET „Mik“

gr. Dryanovo

ul. „Shipka“ 226

85.

812030

„FAMA“ AD

gr. Dobrich

bul. „Dobrudzha“ 2

86.

912003

„Koveg-mlechni produkti“ OOD

gr. Kardzhali

Promishlena zona

87.

912012

„Delyo Voivoda - milk“ OOD

s. Dobromirtsi

obsht. Kirkovo

88.

912015

„Anmar“ OOD

s. Padina

obsht. Ardino

89.

912016

OOD „Persenski“

s. Zhaltusha

obsht. Ardino

90.

1012008

„Kentavar“ OOD

s. Konyavo

obsht. Kyustendil

91.

1012014

ET „Georgi Gushterov DR“

s. Yahinovo

92.

1012018

„Evro miyt end milk“ EOOD

gr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

93.

1112004

„Matev-Mlekoprodukt“ OOD

s. Goran

94.

1112012

„Stilos“ OOD

s. Lesidren

95.

1112017

ET „Rima-Rumen Borisov“

s. Vrabevo

96.

1112026

„ABLAMILK“ EOOD

gr. Lukovit,

ul. „Yordan Yovkov“ 13

97.

1212022

„Milkkomm“ EOOD

gr. Lom ul. „Al. Stamboliyski“ 149

98.

1212031

„ADL“ OOD

s. Vladimirovo obsht. Boychinovtsi

99.

1312002

„Milk Grup“ EOOD

s. Yunacite

100.

1312005

„Ravnogor“ OOD

s. Ravnogor

101.

1312006

SD „Antei-PITD“ OOD

s. Aleko Konstantinovo

102.

1312023

„Inter-D“ OOD

s. Kozarsko

103.

1312024

ET „Mezmedin Halil-46“

s. Sarnitsa

104.

1412015

ET „Boycho Videnov-Elbokada 2000“

s. Stefanovo

obsht. Radomir

105.

1512003

„Mandra-1“ EOOD

s. Tranchovitsa,

obsht. Levski

106.

1512006

„Mandra“ OOD

s. Obnova

obsht. Levski

107.

1512008

ET „Petar Tonovski-Viola“

gr. Koynare

ul. „Hr. Botev“ 14

108.

1512010

ET „Militsa Lazarova-90“

gr. Slavyanovo,

ul. „Asen Zlatarev“ 2

109.

1512012

ET „Ahmed Tatarla“

s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

110.

1612013

„Polidey - 2“ OOD

s. Domlyan

111.

1612024

SD „Kostovi - EMK“

gr. Saedinenie

ul. „L. Karavelov“ 5

112.

1612043

ET „Dimitar Bikov“

s. Karnare

obsht. „Sopot“

113.

1612049

„Alpina-Milk“ EOOD

s. Zhelyazno

114.

1612064

OOD „Ikay“

s. Zhitnitsa

osht. Kaloyanovo

115.

1712002

ET „Rosver-Krastyo Krastev“

gr. Tsar Kaloyan

ul. „Sofia“ 41

116.

1712006

„Mesomania“ EOOD

s. Vladimirovtsi

117.

1712009

ET „Georgi Petrov-Kamen“

s. Dyankovo

118.

1712010

„Bulagrotreyd-chastna kompaniya“ EOOD

s. Yuper

Industrialen kvartal

119.

1712012

ET „Veras 90“

s. Yasenovets

120.

1712013

ET „Deniz“

s. Ezerche

121.

1712017

„Diva 02“ OOD

gr. Isperih

ul. „An. Kanchev“

122.

1712018

„Imdo“ OOD

s. Lipnik

Stopanski dvor

123.

1712019

ET „Ivaylo-Milena Stancheva“

gr. Isperih

Parvi stopanski dvor

124.

1712032

„Trio-milk“ OOD

s. Kichenitsa

125.

1712037

ET „Ali Isliamov“

s. Yasenovets

126.

1712039

„Stil-EA“ EOOD

s. Dyankovo

127.

1712040

ET „Meri-Ahmed Chakar“

s. Ezerche

128.

1712043

„Maxima-milk“ OOD

s. Samuil

129.

1712045

ET „AN-Nezhdet Ali“

s. Mortagonovo

130.

1712046

ET „Stem-Tezdzhan Ali“

gr. Razgrad

ul. „Knyaz Boris“ 23

131.

1712048

ET „Borisov i sin-Borislav Borisov“

s. Lavino

132.

1812005

„DAV-Viktor Simonov“ EOOD

gr. Vetovo

ul. „Han Kubrat“ 52

133.

1812009

„Lakten“ OOD

gr. Vetovo

ul. „Slivnitsa“

134.

1912002

„Laktokom“ EOOD

s. Kalipetrovo

135.

1912009

ET „Interes 2000 - Musa Musov“

s. Sitovo

136.

1912016

„Destan“ OOD

s. Iskra

137.

2012007

„Deltalakt“ OOD

s. Stoil voyvoda

138.

2012008

„Raftis“ EOOD

s. Byala

139.

2012010

„Saray“ OOD

s. Mokren

140.

2012011

ET „Ivan Gardev 52“

gr. Kermen

ul. „Hadzhi Dimitar“ 2

141.

2012012

ET „Olimp-P. Gurtsov“

gr. Sliven

m-t „Matsulka“

142.

2012024

ET „Denyo Kalchev 53“

gr. Sliven

ul. „Samuilovsko shose“ 17

143.

2012029

„Eko asorti“ EOOD

s. Mechkarevo

144.

2012032

„Kiveks“ OOD

s. Kovachite

145.

2012036

„Minchevi“ OOD

s. Korten

146.

2112002

„RTSNPO“

gr. Smolyan

ul. „Nevyastata“ 25

147.

2112003

„Milk-inzhenering“ OOD

gr. Smolyan

ul. „Chervena skala“ 21

148.

2112008

MK „Rodopa milk“

s. Smilyan

obsht. Smolyan

149.

2112010

„Mechi chal milk“ OOD

gr. Chepelare

Stopanski dvor

150.

2112015

OOD „Rozhen Milk“

s. Davidkovo, obsht. Banite

151.

2112023

ET „Iliyan Isakov“

s. Trigrad

obsht. Devin

152.

2112024

ET „Ulan-Dzh. Ulanov“

s. Borino

153.

2112026

ET „Vladimir Karamitev“

s. Varbina

obsht. Madan

154.

2112027

„Keri“ OOD

s. Borino,

obsht. Borino

155.

2212009

„Serdika-94“ OOD

gr. Sofia

kv. Zheleznitza

156.

2212023

„EL BI BULGARIKUM“ EAD

gr. Sofia

ul. „Malashevska“ 12 A

157.

2212027

„Ekobalkan“ OOD

gr. Sofia

bul. „Evropa“ 138

158.

2312007

ET „Agropromilk“

gr. Ihtiman, ul. „P. Slaveikov“ 19

159.

2312013

ET „Dobrev“

s. Dragushinovo

160.

2312020

„MAH-2003“ EOOD

gr. Etropole

bul. „Al. Stamboliyski“ 21

161.

2312023

„Mogila“ OOD

gr. Godech,

ul. „Ruse“ 4

162.

2312026

„Dyado Liben“ OOD

gr. Koprivshtitsa bul. „H. Nencho Palaveev“

163.

2312028

ET „Sisi Lyubomir Semkov“

s. Anton

164.

2312030

ET „Favorit-D. Grigorov“

s. Aldomirovtsi

165.

2312031

ET „Belite kamani“

s. Dragotintsi

166.

2312033

„Balkan spetsial“ OOD

s. Gorna Malina

167.

2312039

EOOD „Laktoni“

s. Ravno pole, obl. Sofiyska

168.

2312041

„Danim-D. Stoyanov“ EOOD

gr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

169.

2412003

„ODIT 2002“ OOD

s. Kaloyanovets

obsht. Stara Zagora

170.

2412007

„Inikom“ OOD

s. Sarnevo

obsht. Radnevo

171.

2412019

„Dekada“ OOD

s. Elhovo

obsht. Stara Zagora

172.

2412023

Zemedelski institut

gr. St. Zagora

173.

2412038

„Elit Milk 2000“ OOD

s. Mirovo

obsht. Br. Daskalovi

174.

2412039

„Penchev“ EOOD

gr. Chirpan

ul. „Septemvriytsi“ 58

175.

2412040

„Inikom“ OOD

gr. Galabovo

ul. „G. s. Rakovski“ 11

176.

2412041

„Mlechen svyat 2003“ OOD

s. Bratya Daskalovi

obsht. Bratya Daskalovi

177.

2512006

„Hadad“ OOD

s. Makariopolsko

obsht. Targovishte

178.

2512011

ET „Sevi 2000-Sevie Ibryamova“

s. Krepcha

obsht. Opaka

179.

2512016

„Milktreyd-BG“ OOD

s. Saedinenie obl. Targovishte

180.

2512018

„Biomak“ EOOD

gr. Omurtag

ul. „Rodopi“ 2

181.

2512021

„Keya-Komers-03“ EOOD

s. Svetlen

182.

2612002

ET „Rusalka-Iv. Genev“

s. Kolarovo

obl. Haskovska

183.

2612015

ET „Detelina 39“

s. Brod

184.

2612022

ET „Shampion 13-Deyan Panev“

s. Krepost

obl. Haskovska

185.

2612027

„Byala mechka“ OOD

s. Min. bani

obl. Haskovska

186.

2612038

„Bul Milk“ EOOD

gr. Haskovo

Sev. industr. zona

187.

2612049

ET „Todorovi-53“

gr. Topolovgrad

ul. „Bulgaria“ 65

188.

2712005

„Nadezhda“ OOD

s. Kliment

189.

2712009

„Ekselans“ OOD

s. Todor Ikonomovo

obsht. Kaolinovo

190.

2712010

„Kamadzhiev-milk“ EOOD

s. Kriva reka

obsht. N. Kozlevo

191.

2712013

„Ekselans“ OOD

s. Osmar,

obsht. V. Preslav

192.

2812002

„Arachievi“ OOD

s. Kirilovo,

obl. Yambolska

193.

2812010

ET „Mladost-2-Yanko Yanev“

gr. Yambol,

ul. „Yambolen“ 13

194.

2812018

ET „Bulmilk-Nikolay Nikolov“

s. General Inzovo,

obl. Yambolska

195.

BG 0218009

„Helios milk“ EOOD

gr. Aytos

196.

BG 0618001

ET „Folk-3“

s. Vranyak

obsht. Byala Slatina

obl. Vratsa

197.

BG 1318007

ET „Palmite-Vesela Popova“

gr. Strelcha

ul. „Osvobozhdenie“ 17

198.

BG 2418008

„Varbev“ EOOD

s. Medovo

obsht. Bratya

Daskalovi

199.

BG 0318015

„Milteks-K.K.“ EOOD

gr. Varna

ZPZ

200.

BG 0718004

AD „Merkuriy P i P“

gr. Gabrovo

ul. „Balkan“ 4

201.

BG 1518005

ET „Kris-88-Emil Todorov“

gr. Pleven

ul „Grenaderska“ 97

202.

BG 1518006

„Sirma Milk“ EOOD

gr. Pleven

Industrialna zona

203.

BG 1618040

„Galko“ EOOD

s. Voyvodinovo

obsht. Maritsa

obl. Plovdiv

204.

BG 1618044

„Valchev“ OOD

gr. Asenovgrad

Mestnost „Kuriata“

205.

BG 2218045

„El-Em-Impeks“ EOOD

gr. Sofia

Kv. Gorna bania

206.

BG 2318005

ET „Mantas-Hristo Manchev“

gr. Botevgrad

ul. „St. Panchev“ 25

207.

BG 2418007

„El Bi Bulgarikum“ EAD

gr. Kazanlak

kv. „Industrialen“ 2


7.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 289/38


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 31 päivänä lokakuuta 2007,

sähköisen laskutuksen asiantuntijaryhmän perustamisesta

(2007/717/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 3 artiklassa Euroopan yhteisölle annetaan tehtäväksi huolehtia sellaisten sisämarkkinoiden luomisesta, joille on ominaista, että tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaata liikkuvuutta rajoittavat esteet poistetaan jäsenvaltioiden väliltä.

(2)

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) 232 artiklan mukaan laskut voidaan paperilaskujen sijasta toimittaa sähköisinä.

(3)

Tarkistetussa Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategiassa (2) esitetään kaiken kattava talousuudistusohjelma. Strategian mikrotaloudellisen pilarin tavoitteena on yritystoiminnalle suotuisan ympäristön luominen. Yksi sen saavuttamisen kannalta ratkaisevista tekijöistä on yhteentoimivien ratkaisujen kehittäminen sähköistä laskutusta varten.

(4)

Neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 1 päivänä kesäkuuta 2005 antamallaan tiedonannolla ”i2010 – Kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta” (3) komissio käynnisti i2010-aloitteen, jonka puitteissa voidaan tarkastella tietoyhteiskunta- ja media-alan keskeisiä haasteita ja kehitystä vuoteen 2010 asti. Aloite edistää avointa ja kilpailukykyistä digitaalitaloutta, ja siinä painotetaan tieto- ja viestintätekniikan keskeistä merkitystä (tieto- ja viestintätekniikkaa osallisuutta ja elämänlaatua lisäävänä voimana).

(5)

Euroopan maksuneuvosto, joka toimii Euroopan pankkialan päätöksenteko- ja koordinointielimenä maksuihin liittyvissä asioissa, on sitoutunut perustamaan vuoteen 2010 mennessä yhtenäisen euromaksualueen, jolla pyritään euroalueen maksuinfrastruktuurien ja maksutuotteiden yhdentämiseen.

(6)

Sähköinen laskutus muodostaa yhdyssiteen yritysten sisäisten prosessien ja maksujärjestelmien välille. Sen vuoksi yhtenäinen euromaksualue ja onnistuneesti toteutettu sähköistä laskutusta koskeva eurooppalainen aloite täydentäisivät toisiaan. Näiden kahden aloitteen odotetaan yhdessä tuottavan suuria etuja yrityksille ja rahoituspalvelujen tarjoajille, koska ne parantavat toimitusketjujen tehokkuutta ja automatisointia.

(7)

Jotta edistettäisiin digitaalisen ympäristön käyttöä ja sähköisen laskutuksen täysimittaista hyödyntämistä yhteisössä, olisi nykyisiä käytäntöjä yksinkertaistettava ja siirtymistä uusiin toimintamalleihin helpotettava laatimalla sähköiselle laskutukselle entistä integroidumpi ja yhtenäisempi malli. Se palvelisi etenkin Euroopan pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) etuja.

(8)

Joukko sidosryhmiä perusti joulukuussa 2006 alakohtaisen sähköisen laskutuksen työryhmän, jonka puheenjohtajana toimi komissio; työryhmä koostui yritysten, pankkien ja muiden palveluntarjoajien sekä standardointielinten edustajista. Sen tehtävänä oli valmistella sähköisen laskutuksen eurooppalaisen mallin suunnittelutyötä. Työryhmä esitti ehdotuksia mallin mahdollisesta hallintorakenteesta ja laati suuntaviivat sähköistä laskutusta koskevalle ohjelmalle. Se antoi loppukertomuksensa kesäkuussa 2007.

(9)

Sähköisen laskutuksen työryhmästä saatujen myönteisten kokemusten perusteella olisi perustettava asiantuntijaryhmä käsittelemään sähköiseen laskutukseen liittyviä pidemmän aikavälin kysymyksiä.

(10)

Asiantuntijaryhmän tehtävänä tulisi olla sähköisen laskutuksen toiminnallisten vaatimusten (4) määrittely ja vastuun jakaminen tiettyjen toimien toteuttamisesta; sen johdolla on tarkoitus ottaa vuoden 2009 loppuun mennessä käyttöön sähköisen laskutuksen eurooppalainen malli, jossa esitetty yhteinen käsiterakenne tukee sähköisen laskutuksen palvelujen avointa tarjoamista ja yhteentoimivuutta kaikkialla Euroopassa.

(11)

Asiantuntijaryhmän olisi koostuttava henkilöistä, joilla on välitöntä ja asiaankuuluvaa asiantuntemusta sähköiseen laskutukseen liittyvistä toiminnoista; näitä voivat olla julkisen sektorin keskeisten sidosryhmien, suur- ja pienyritysten, palveluntarjoajien, standardointielinten ja kuluttajien edustajat. Lisäksi ryhmään tulisi voida ottaa tarkkailijoita. Kaikkien asiantuntijaryhmän raporttien tai tuotosten tulisi olla sen jäsenten laatimia, eikä niiden pitäisi katsoa edustavan komission näkemyksiä.

(12)

Olisi vahvistettava asiantuntijaryhmän jäseniin sovellettavat tietojen luovuttamista koskevat säännöt rajoittamatta kuitenkaan komission päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom (5) liitteenä olevien komission turvallisuussääntöjen soveltamista.

(13)

Asiantuntijaryhmän jäseniin liittyvien henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (6) säännöksiä.

(14)

On aiheellista vahvistaa tämän päätöksen soveltamisaika. Komissio harkitsee hyvissä ajoin, onko voimassaolon jatkaminen suotavaa,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Sähköisen laskutuksen asiantuntijaryhmä

Perustetaan sähköisen laskutuksen asiantuntijaryhmä, jäljempänä ’ryhmä’. Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

2 artikla

Tehtävät

1.   Ryhmän yleisenä tehtävänä on avustaa komissiota sähköisen laskutuksen eurooppalaisen mallin luomista koskevan yhteisen strategian kehittämisessä ja sen edistymisen seurannassa.

2.   Ryhmä saattaa tehtävänsä päätökseen 31 päivään joulukuuta 2009 mennessä.

3.   Ryhmällä on seuraavat erityistehtävät:

a)

yksilöidä yhteisön ja jäsenvaltioiden tasolla sähköistä laskutusta koskevan sääntelyjärjestelmän puutteet, jotka estävät yhteisön taloutta hyödyntämästä kaikkia sähköisen laskutuksen mahdollisuuksia;

b)

määrittää sähköisen laskutuksen toiminnalliset vaatimukset sähköisen laskutuksen eurooppalaista mallia varten ja varmistaa, että keskeiset sidosryhmät (7) kelpuuttavat ne;

c)

määrittää sähköiseen laskutukseen tarvittavat tietoelementit, erityisesti sellaiset, jotka mahdollistavat yhteyden laskutuksen ja ainakin hankinta- ja maksumenettelyn välillä, sekä arvonlisäveroon, tietojen todentamiseen ja eheyteen, arkistointi- ja tallennusvaatimuksiin liittyvät kysymykset, sekä varmistaa, että keskeiset sidosryhmät kelpuuttavat nämä elementit;

d)

laatia ehdotus standardointielimille osoitettavista vastuutehtävistä ja aikataulu sidosryhmien toiminnallisiin vaatimuksiin ja tietovaatimuksiin perustuvien yhteisten standardien kehittämiselle sähköisen laskutuksen eurooppalaisen mallin tueksi;

e)

laatia ehdotus sähköisen laskutuksen eurooppalaiseksi malliksi. Sähköisen laskutuksen eurooppalainen malli muodostaa yhteisen käsiterakenteen, johon sisältyvät sähköisen laskutuksen toiminnalliset vaatimukset ja standardit, ja siinä ehdotetaan ratkaisuja, jotka tukevat sähköisen laskutuksen palvelujen avointa ja yhteentoimivaa tarjoamista kaikkialla Euroopassa.

4.   Tehtäviään hoitaessaan ryhmä ottaa huomioon jo käynnissä olevat työt ja olemassa olevat ratkaisut, jotka liittyvät erityisesti sähköisen laskutuksen toiminnallisiin vaatimuksiin ja teknisiin standardeihin julkisella ja yksityisellä sektorilla.

5.   Ryhmä voi tarvittaessa siirtää tiettyjen toimien toteutuksen työryhmien tai sähköisen laskutuksen alalla toimivaltaisten ulkopuolisten elinten ja organisaatioiden vastuulle.

6.   Ryhmä laatii ja toimittaa komissiolle välikertomuksen, jossa esitetään yhteenveto tehtävien edistymisestä sekä mahdollisia suosituksia, joita voidaan hyödyntää komission sekä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien, erityisesti toimialajärjestöjen, välisissä pohdinnoissa ja keskusteluissa. Kertomus julkaistaan.

7.   Ryhmä laatii ja toimittaa komissiolle loppukertomuksen, jossa kuvaillaan sähköisen laskutuksen eurooppalainen malli. Kertomus julkaistaan.

3 artikla

Kuuleminen

1.   Komissio voi kuulla ryhmää mistä tahansa kysymyksestä, joka liittyy sähköiseen laskutukseen.

2.   Ryhmän puheenjohtaja voi ilmoittaa komissiolle, että ryhmän kuuleminen jostakin tietystä kysymyksestä on toivottavaa.

4 artikla

Jäsenten nimittäminen

1.   Ryhmässä voi olla enintään 30 jäsentä.

2.   Komissio nimittää jäsenet sellaisten asiantuntijoiden joukosta, joilla on kokemusta sähköisen laskutuksen alalta; valinta perustuu hakemuksiin sellaisilta toimialajärjestöiltä, julkisilta laitoksilta ja yksityishenkilöiltä, jotka edustavat kaikkien tai joidenkin julkisten laitosten, yritysten sekä tieto- ja viestintätekniikan toimijoiden, kuluttajien, rahoituspalvelujen tarjoajien ja standardointielinten etuja sähköisen laskutuksen alalla.

Ryhmään soveltuviksi katsotut hakijat, joita ei kuitenkaan nimitetä jäseniksi, voidaan ottaa varallaololuetteloon, jota komissio voi käyttää nimittäessään uusia jäseniä.

3.   Jäsenet nimitetään julkisten viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan edustajina.

4.   Hakemuksia arvioidessaan komissio ottaa huomioon seuraavat perusteet:

a)

jäsenten on edustettava keskeisiä sidosryhmiä (esimerkiksi palveluntarjoajia, ratkaisujen tarjoajia, julkista sektoria, yrityksiä, myös pk-yrityksiä, ja kuluttajia) ja standardointielimiä;

b)

jäsenillä on oltava viimeaikaista käytännön tai toiminnallista asiantuntemusta tai kokemusta sähköiseen laskutukseen liittyvistä oikeudellisista, hallinnollisista, verotuksellisista, standardointia koskevista, kaupallisista ja/tai teknisistä rajat ylittävistä haasteista. Erityisesti jäsenillä tulee olla asiaankuuluvista yrityshankkeista tai kysymyksistä sellaista välitöntä kokemusta, joka antaa heille riittävästi kaupallista tai teknistä näkemystä ratkaisujen kehittämiseksi tässä päätöksessä määritettyihin kysymyksiin;

c)

jäsenten on pystyttävä osallistumaan hallintoelimensä, emojärjestönsä, toimialajärjestönsä tai toimialan taikka muiden sidosryhmien kannanottojen määrittelyyn tai laatimiseen ryhmän toimeksiannon piiriin kuuluvista asioista;

d)

jäsenten on hallittava englannin kieli niin hyvin, että he voivat osallistua keskusteluihin ja raporttien laadintaan kyseisellä kielellä.

Hakemuksiin on liitettävä todisteet siitä, että asiantuntijaryhmään ehdolla oleva hakija täyttää edellä mainitut edellytykset.

5.   Jäseniä nimittäessään komissio ottaa huomioon seuraavat perusteet:

a)

tarvittava lainopillinen, kaupallinen ja tekninen asiantuntemus ryhmän toimeksiannon piiriin kuuluvista asioista;

b)

kaikki sähköisen laskutuksen kysyntään ja tarjontaan liittyvät keskeiset toiminnot kattava asiantuntemus.

Lisäksi komissio pyrkii saamiensa hakemusten pohjalta varmistamaan, että ryhmässä on laaja maantieteellinen edustus ja tasapuolinen sukupuolijakauma.

6.   Jäsenten on ilmoitettava komissiolle hyvissä ajoin mahdollisista eturistiriidoista, jotka voivat vaarantaa heidän puolueettomuutensa.

7.   Henkilökohtaisesti nimitettyjen jäsenten nimet julkaistaan pääosaston verkkosivuilla tai Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa tai näissä kummassakin. Jäsenten nimet kerätään, käsitellään ja julkaistaan asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännösten mukaisesti.

8.   Ryhmän jäsenet nimitetään 12 kuukauden toimikaudeksi, joka voidaan uusia, ja he jatkavat tehtävässään, kunnes heidän tilalleen valitaan uusi jäsen tai heidän toimikautensa päättyy.

9.   Jäsenten tilalle voidaan nimittää uusi jäsen toimikauden loppuajaksi seuraavissa tapauksissa:

a)

jäsen eroaa;

b)

jäsen ei enää pysty osallistumaan tehokkaasti ryhmän työhön;

c)

jäsen ei täytä perustamissopimuksen 287 artiklassa määrättyjä vaatimuksia;

d)

jäsen ei vastoin edellä olevaa 6 kohdan määräystä ole ilmoittanut komissiolle hyvissä ajoin eturistiriidasta.

5 artikla

Puheenjohtajan nimittäminen

1.   Komissio nimittää asiantuntijaryhmälle puheenjohtajan sillä perusteella, että valittu henkilö edustaa laajalti keskeisten sidosryhmien etuja, että hän kykenee osallistumaan toimialan kannanottojen laatimiseen ryhmän toimeksiannon piiriin kuuluvista kysymyksistä ja että hänellä on tehtävään vaadittava lainopillinen, kaupallinen ja tekninen asiantuntemus.

2.   Komissio nimittää puheenjohtajan 12 kuukauden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

6 artikla

Toiminta

1.   Ryhmän kokoukset järjestää komissio ja niitä johtaa puheenjohtaja.

2.   Ryhmä voi komission kanssa asiasta sovittuaan perustaa työryhmiä tarkastelemaan tiettyjä kysymyksiä ryhmän määrittelemien toimeksiantojen mukaisesti; työryhmät lakkautetaan heti, kun ne ovat täyttäneet tehtävänsä.

3.   Komission edustaja voi pyytää käsiteltävän asian erityisasiantuntijoita tai asiaa hyvin tuntevia tarkkailijoita osallistumaan ryhmän tai sen työryhmien työhön.

4.   Ryhmän tai sen työryhmien työhön tai toimintaan osallistumisen yhteydessä saatuja tietoja ei saa paljastaa, jos komissio katsoo niiden liittyvän luottamuksellisiin asioihin.

5.   Ryhmä ja sen työryhmät kokoontuvat yleensä komission tiloissa komission vahvistamia menettelyjä ja aikataulua noudattaen. Komissio huolehtii sihteeripalveluista.

Komission virkamiehet, joita asia koskee, voivat osallistua ryhmän tai sen työryhmien kokouksiin.

6.   Ryhmä vahvistaa työjärjestyksensä komission laatiman työjärjestyksen mallin pohjalta.

7.   Komissio voi julkaista, tai asettaa saataville Internetissä, ryhmän laatimia tiivistelmiä, päätelmiä tai valmisteluasiakirjoja kyseisen asiakirjan alkukielellä.

7 artikla

Kulujen korvaaminen

1.   Komissio korvaa ryhmän toimintaan liittyvät puheenjohtajan, jäsenten, asiantuntijoiden ja tarkkailijoiden matkakulut ja soveltuvin osin myös oleskelukulut ulkopuolisille asiantuntijoille maksettavia korvauksia koskevien komission sääntöjen mukaisesti.

2.   Puheenjohtaja, jäsenet, asiantuntijat ja tarkkailijat eivät saa palkkiota tehtäviensä hoidosta.

3.   Kokouskulut korvataan toimivaltaisen komission yksikön ryhmälle varaaman vuosibudjetin rajoissa.

8 artikla

Päättymisajankohta

Tämän päätöksen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2009.

Tehty Brysselissä 31 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2006/138/EY (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 92).

(2)  KOM(2005) 24.

(3)  KOM(2005) 229 lopullinen.

(4)  Sähköisen laskutuksen toiminnallisilla vaatimuksilla tarkoitetaan ominaispiirteitä, jotka sähköisen laskutuksen palvelujen on täytettävä, jotta ne vastaisivat sidosryhmien toiminnallisia tarpeita ja tavoitteita ja siten mahdollistaisivat rahoitus- ja toimitusketjujen prosessit alusta loppuun. Näihin vaatimuksiin sisältyvät tehokas prosessin kulku, sähköisen laskun tiedot ja standardoitu sanomarakenne.

(5)  EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/548/EY, Euratom (EUVL L 215, 5.8.2006, s. 38).

(6)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  Erityisesti julkinen sektori, yritykset ja tieto- ja viestintätekniikkapalvelujen ja rahoituspalvelujen tarjoajat.


LIITE

TEHTÄVÄNKUVAUS

SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN ASIANTUNTIJARYHMÄ

1.   TAUSTATIETOJA

Euroopan komissio on vastannut talouden globalisoitumisen haasteisiin. Syyskuussa 2006 julkaisemassaan tiedonannossa laajapohjaisesta innovaatiostrategiasta se toteaa, että ”pystyäkseen kilpailemaan tässä uudessa talousjärjestyksessä EU:n on muututtava entistä innovatiivisemmaksi, ja kuluttajien tarpeet ja mieltymykset on otettava entistä paremmin huomioon”.

Euroopan kilpailukyvyn parantaminen maailmantaloudessa perustuu kahteen tekijään, tehokkuuteen ja luotettavuuteen. Arvoketjujen tehostaminen alentaa kustannuksia; niiden toimintaympäristön luotettavuuden parantaminen taas tekee niistä entistä kilpailukykyisempiä. Arvoketjujen tehokkuuden ja luotettavuuden saavuttaminen on siis yksi innovaation perusedellytyksistä.

Tiedonkulun helpottaminen missä tahansa arvoketjussa poistaa tehottomuutta, parantaa luotettavuutta ja alentaa kustannuksia. Siirtyessään yhtenäiseen euromaksualueeseen EU:n olisi samalla parannettava toimintaprosesseja, joita sovelletaan suuressa osassa yritysten välistä ja yritysten ja viranomaisten välistä laskutusta. Yhtenäisen euromaksualueen odotetaan edistävän merkittävästi Lissabonin strategian toteutumista.

Sähköisen laskutuksen eurooppalaisen mallin tavoitteena on luoda perusta sähköisen laskutuksen ratkaisujen yhteentoimivuuden saavuttamiselle julkisella ja yksityisellä sektorilla. Yhteentoimivuus varmistetaan laatimalla yhteiset menettelysäännöt ja tekniset standardit. Koska eurooppalainen malli luo lisää kaupallisia kannustimia sähköiseen kaupankäyntiin käsin suoritettavan paperilaskutuksen sijasta, se edistää nykyisten esteiden poistamista yhteisön sisäisten (valtioiden rajat ylittävien) sähköisen laskutuksen ratkaisujen omaksumisen ja vakiintumisen tieltä.

2.   SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN ASIANTUNTIJARYHMÄN TEHTÄVÄT

Asiantuntijaryhmän (jäljempänä ’ryhmä’) yleisenä tehtävänä on avustaa komissiota sähköisen laskutuksen eurooppalaisen mallin luomista koskevan yhteisen strategian kehittämisessä ja sen edistymisen seurannassa.

Ryhmä saattaa tehtävänsä päätökseen 31. joulukuuta 2009 mennessä.

Erityisesti ryhmän tehtävänä on

a)

yksilöidä yhteisön ja jäsenvaltioiden tasolla sähköistä laskutusta koskevan sääntelyjärjestelmän puutteet, jotka estävät yhteisön taloutta hyödyntämästä kaikkia sähköisen laskutuksen mahdollisuuksia;

b)

määrittää sähköisen laskutuksen toiminnalliset vaatimukset sähköisen laskutuksen eurooppalaista mallia varten ja varmistaa, että keskeiset sidosryhmät kelpuuttavat ne;

c)

määrittää sähköiseen laskutukseen tarvittavat tietoelementit, erityisesti sellaiset, jotka mahdollistavat yhteyden laskutuksen ja ainakin hankinta- ja maksumenettelyn välillä, sekä arvonlisäveroon, tietojen todentamiseen ja eheyteen, arkistointi- ja tallennusvaatimuksiin liittyvät kysymykset, sekä varmistaa, että keskeiset sidosryhmät kelpuuttavat nämä elementit;

d)

laatia ehdotus standardointielimille osoitettavista vastuutehtävistä ja aikataulu sidosryhmien toiminnallisiin vaatimuksiin ja tietovaatimuksiin perustuvien yhteisten standardien kehittämiselle sähköisen laskutuksen eurooppalaisen mallin tueksi;

e)

laatia ehdotus sähköisen laskutuksen eurooppalaiseksi malliksi. Sähköisen laskutuksen eurooppalainen malli muodostaa yhteisen käsiterakenteen, johon sisältyvät sähköisen laskutuksen toiminnalliset vaatimukset ja standardit, ja siinä ehdotetaan ratkaisuja, jotka tukevat sähköisen laskutuksen palvelujen avointa ja yhteentoimivaa tarjoamista kaikkialla Euroopassa.

Tehtäviään hoitaessaan ryhmä ottaa huomioon jo käynnissä olevat työt ja olemassa olevat ratkaisut, jotka liittyvät erityisesti sähköisen laskutuksen toiminnallisiin vaatimuksiin ja teknisiin standardeihin julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Ryhmä voi tarvittaessa siirtää tiettyjen toimien toteutuksen työryhmien tai sähköisen laskutuksen alalla toimivaltaisten ulkopuolisten elinten ja organisaatioiden vastuulle.

Ryhmä laatii ja toimittaa komissiolle välikertomuksen, jossa esitetään yhteenveto tehtävien edistymisestä sekä mahdollisia suosituksia, joita voidaan hyödyntää komission sekä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien, erityisesti toimialajärjestöjen, välisissä pohdinnoissa ja keskusteluissa. Kertomus julkaistaan.

Ryhmä laatii ja toimittaa komissiolle loppukertomuksen, jossa kuvaillaan sähköisen laskutuksen eurooppalainen malli. Kertomus julkaistaan. Ryhmän laatimien kertomusten ei katsota edustavan komission yksiköiden näkemyksiä.

3.   KOKOONPANO JA TOIMINTA

3.1   Kokoonpano

Ryhmään otetaan enintään 30 jäsentä.

Komissio nimittää jäsenet sellaisten asiantuntijoiden joukosta, joilla on kokemusta sähköisen laskutuksen alalta; valinta perustuu hakemuksiin sellaisilta toimialajärjestöiltä, julkisilta laitoksilta ja yksityishenkilöiltä, jotka edustavat kaikkien tai joidenkin julkisten laitosten, yritysten sekä tieto- ja viestintätekniikan toimijoiden, kuluttajien, rahoituspalvelujen tarjoajien ja standardointielinten etuja sähköisen laskutuksen alalla.

3.2   Hakuilmoitus

Ryhmän perustamisesta tekemänsä päätöksen nojalla komissio julkaisee hakuilmoituksen, jossa pyydetään hakemuksia sellaisilta toimialajärjestöiltä, julkisilta laitoksilta ja yksityishenkilöiltä, jotka edustavat kaikkien tai joidenkin julkisten laitosten, yritysten sekä tieto- ja viestintätekniikan toimijoiden, kuluttajien, rahoituspalvelujen tarjoajien ja standardointijärjestöjen etuja sähköisen laskutuksen alalla.

Toimialajärjestöjä, julkisia laitoksia ja yksityishenkilöitä, jotka haluavat osallistua ryhmään, pyydetään lähettämään komissiolle kirjalliset hakemuksensa viimeistään 30. marraskuuta 2007.

Hakemuksissa on perusteltava asianmukaisesti, mistä syistä hakija haluaa tulla valituksi ryhmään.

Hakemuksia arvioidessaan komissio ottaa huomioon seuraavat perusteet:

a)

jäsenten on edustettava keskeisiä sidosryhmiä (esimerkiksi palveluntarjoajia, ratkaisujen tarjoajia, julkista sektoria, yrityksiä, myös pk-yrityksiä, ja kuluttajia) ja standardointielimiä;

b)

jäsenillä on oltava viimeaikaista käytännön tai toiminnallista asiantuntemusta tai kokemusta sähköiseen laskutukseen liittyvistä oikeudellisista, hallinnollisista, verotuksellisista, standardointia koskevista, kaupallisista ja/tai teknisistä rajat ylittävistä haasteista. Erityisesti jäsenillä tulee olla asiaankuuluvista yrityshankkeista tai kysymyksistä sellaista välitöntä kokemusta, joka antaa heille riittävästi kaupallista tai teknistä näkemystä ratkaisujen kehittämiseksi tässä päätöksessä määritettyihin kysymyksiin;

c)

jäsenten on pystyttävä osallistumaan hallintoelimensä, emojärjestönsä, toimialajärjestönsä tai toimialan taikka muiden sidosryhmien kannanottojen määrittelyyn tai laatimiseen ryhmän toimeksiannon piiriin kuuluvista asioista;

d)

jäsenten on hallittava englannin kieli niin hyvin, että he voivat osallistua keskusteluihin ja raporttien laadintaan kyseisellä kielellä.

Hakemuksiin on liitettävä todisteet siitä, että asiantuntijaryhmään ehdolla oleva hakija täyttää edellä mainitut edellytykset.

3.3   Ryhmän lopullinen kokoonpano

Komissio päättää ryhmän lopullisesta kokoonpanosta hakuilmoituksen johdosta saapuneiden hakemusten perusteella.

Jäseniä nimittäessään komissio ottaa huomioon seuraavat perusteet:

(a)

tarvittava lainopillinen, kaupallinen ja tekninen asiantuntemus ryhmän toimeksiannon piiriin kuuluvista asioista;

(b)

kaikki sähköisen laskutuksen kysyntään ja tarjontaan liittyvät keskeiset toiminnot kattava asiantuntemus.

Lisäksi komissio pyrkii saamiensa hakemusten pohjalta varmistamaan, että ryhmässä on laaja maantieteellinen edustus ja tasapuolinen sukupuolijakauma.

Jäsenten on ilmoitettava komissiolle hyvissä ajoin mahdollisista eturistiriidoista, jotka voivat vaarantaa heidän puolueettomuutensa.

Henkilökohtaisesti nimitettyjen jäsenten nimet julkaistaan pääosaston verkkosivuilla tai Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa tai näissä kummassakin. Jäsenten nimet kerätään, niitä käsitellään ja ne julkaistaan asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännösten mukaisesti.

Ryhmän jäsenet nimitetään 12 kuukauden toimikaudeksi, joka voidaan uusia, ja he jatkavat tehtävässään, kunnes heidän tilalleen valitaan uusi jäsen tai heidän toimikautensa päättyy.

Jäsenten tilalle voidaan nimittää uusi jäsen toimikauden loppuajaksi seuraavissa tapauksissa:

a)

jäsen eroaa;

b)

jäsen ei enää pysty osallistumaan tehokkaasti ryhmän työhön;

c)

jäsen ei täytä perustamissopimuksen 287 artiklassa määrättyjä vaatimuksia;

d)

jäsen ei ole ilmoittanut komissiolle hyvissä ajoin eturistiriidasta.

3.4   Puheenjohtaja

Komissio nimittää asiantuntijaryhmälle puheenjohtajan sillä perusteella, että valittu henkilö edustaa laajalti keskeisten sidosryhmien etuja, että hän kykenee osallistumaan toimialan kannanottojen laatimiseen ryhmän toimeksiannon piiriin kuuluvista kysymyksistä ja että hänellä on tehtävään vaadittava lainopillinen, kaupallinen ja tekninen asiantuntemus.

Komissio nimittää puheenjohtajan 12 kuukauden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

3.5   Toiminta

Ryhmän kokoukset järjestää komissio ja niitä johtaa puheenjohtaja.

Ryhmä voi komission kanssa asiasta sovittuaan perustaa työryhmiä tarkastelemaan tiettyjä kysymyksiä ryhmän määrittelemien toimeksiantojen mukaisesti; työryhmät lakkautetaan heti, kun ne ovat täyttäneet tehtävänsä.

Komission edustaja voi pyytää käsiteltävän asian erityisasiantuntijoita tai asiaa hyvin tuntevia tarkkailijoita osallistumaan ryhmän tai sen työryhmien työhön.

Ryhmän tai sen työryhmien työhön tai toimintaan osallistumisen yhteydessä saatuja tietoja ei saa paljastaa, jos komissio katsoo niiden liittyvän luottamuksellisiin asioihin.

Ryhmä ja sen työryhmät kokoontuvat yleensä komission tiloissa komission vahvistamia menettelyjä ja aikataulua noudattaen. Komissio huolehtii sihteeripalveluista. Komission virkamiehet, joita asia koskee, voivat osallistua ryhmän tai työryhmien kokouksiin.

Ryhmä vahvistaa työjärjestyksensä komission laatiman työjärjestyksen mallin pohjalta.

Komissio voi julkaista, tai asettaa saataville komission sivuille Internetissä, ryhmän laatimia tiivistelmiä, päätelmiä tai valmisteluasiakirjoja kyseisen asiakirjan alkukielellä.

3.6   Kulujen korvaaminen

Komissio korvaa ryhmän toimintaan liittyvät puheenjohtajan, jäsenten, asiantuntijoiden ja tarkkailijoiden matkakulut ja soveltuvin osin myös oleskelukulut ulkopuolisille asiantuntijoille maksettavia korvauksia koskevien komission sääntöjen mukaisesti.

Puheenjohtaja, jäsenet, asiantuntijat ja tarkkailijat eivät saa palkkiota tehtäviensä hoidosta.

Kokouskulut korvataan toimivaltaisen komission yksikön ryhmälle varaaman vuosibudjetin rajoissa.


7.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 289/45


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 6 päivänä marraskuuta 2007,

tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5452)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/718/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kyproksella on todettu suu- ja sorkkatautitapauksia.

(2)

Kyproksen suu- ja sorkkatautitilanne saattaa vaarantaa muiden jäsenvaltioiden karjat elävien sorkkaeläinten kaupan ja eräiden niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamisen vuoksi.

(3)

Kypros on toteuttanut yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi, direktiivin 85/511/ETY sekä päätösten 89/531/ETY ja 91/665/ETY kumoamisesta ja direktiivin 92/46/ETY muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/85/EY (3) mukaisia toimenpiteitä sekä lisätoimenpiteitä tautialueilla.

(4)

Kyproksen tautitilanteen vuoksi on tarpeen vahvistaa Kyproksen toteuttamat suu- ja sorkkataudin torjuntatoimenpiteet.

(5)

On asianmukaista vahvistaa pysyväksi toimenpiteeksi suuren riskin ja vähäisen riskin alueet jäsenvaltioissa, joissa tautitapauksia esiintyy, sekä säätää kiellosta, joka koskee taudille alttiiden eläinten lähettämistä suuren riskin ja vähäisen riskin alueilta samoin kuin taudille alttiista eläimistä saatujen tuotteiden lähettämistä suuren riskin alueelta. Päätöksessä olisi lisäksi säädettävä säännöistä, jotka koskevat sellaisten turvallisten tuotteiden lähettämistä kyseisiltä alueilta, jotka on joko tuotettu ennen rajoitusten voimaantuloa, rajoitusalueiden ulkopuolelta peräisin olevista raaka-aineista tai joille on tehty käsittely, joka on osoittautunut tehokkaaksi mahdollisen suu- ja sorkkatautiviruksen inaktivoimiseksi.

(6)

Määritettyjen riskialueiden koko on suoraan verrannollinen saastuneisiin tiloihin jäljitettyjen mahdollisten kontaktien määrään, ja siinä otetaan huomioon mahdollisuus panna täytäntöön riittävä eläinten ja tuotteiden siirtoja koskeva valvonta. Tässä vaiheessa ja Kyproksen toimittamiin tietoihin perustuen koko Kyproksen alueen pitäisi nykyisellään olla suuren riskin aluetta.

(7)

Lähettämistä koskevan kiellon pitäisi kohdistua ainoastaan tuotteisiin, jotka on saatu liitteessä I luetelluilta suuren riskin alueilta tulevista tai peräisin olevista, tartunnalle alttiista eläinlajeista, ja kiellon ei pitäisi vaikuttaa sellaisten tuotteiden kuljetukseen kyseisten alueiden kautta, jotka on saatu tai jotka ovat peräisin muilta alueilta peräisin olevista eläimistä.

(8)

Neuvoston direktiivi 64/432/ETY (4) koskee eläinten terveyteen liittyviä ongelmia yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa.

(9)

Neuvoston direktiivi 91/68/ETY (5) koskee eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa.

(10)

Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset 13 päivänä heinäkuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/65/ETY (6) koskee muun muassa muiden sorkkaeläinten kauppaa, lampaiden ja vuohien siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kauppaa sekä siansukuisten eläinten alkioiden kauppaa.

(11)

Eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 (7) koskee muun muassa tuoreen lihan, jauhetun lihan, mekaanisesti erotetun lihan, raakalihavalmisteiden, tarhatun riistan lihan, lihavalmisteiden, myös käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten, sekä meijerituotteiden tuotannon ja markkinoille saattamisen terveyssääntöjä.

(12)

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004 (8) koskee muun muassa eläinperäisten tuotteiden terveysmerkintöjä.

(13)

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston direktiivissä 2002/99/EY (9) säädetään lihavalmisteiden käsittelystä, jolla varmistetaan suu- ja sorkkatautiviruksen inaktivointi eläinperäisissä tuotteissa.

(14)

Eräiden eläintuotteiden merkinnästä ja käytöstä suhteessa tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehtyyn päätökseen 2001/172/EY 11 päivänä huhtikuuta 2001 tehty komission päätös 2001/304/EY (10) koskee terveysmerkintää, jota on sovellettava tiettyihin eläinperäisiin tuotteisiin, joiden myynti rajoittuu kansallisiin markkinoihin. On aiheellista vahvistaa erillisessä liitteessä samantyyppinen merkintä Kyproksella esiintyvän suu- ja sorkkataudin osalta.

(15)

Neuvoston direktiivissä 92/118/ETY (11) vahvistetaan eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevat vaatimukset sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY liitteessä A olevassa I luvussa ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivissä 90/425/ETY mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset.

(16)

Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 (12) säädetään suu- ja sorkkatautiviruksen inaktivointiin sopivista tavoista käsitellä eläimistä saatavia sivutuotteita.

(17)

Neuvoston direktiivissä 88/407/ETY (13) vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten pakastetun siemennesteen kaupassa ja tuonnissa.

(18)

Neuvoston direktiivi 89/556/ETY (14) koskee eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista.

(19)

Neuvoston direktiivissä 90/429/ETY (15) vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten pakastetun siemennesteen kaupassa ja tuonnissa.

(20)

Tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyssä neuvoston päätöksessä 90/424/ETY (16) säädetään järjestelmästä, jolla korvataan tautien torjuntatoimista aiheutuneet tappiot tiloille, joita torjuntatoimet koskevat.

(21)

Koska lääkkeiden määritelmä sellaisena kuin se on annettu eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/82/EY (17), ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/83/EY (18), ja hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamista ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisissä tutkimuksissa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/20/EY (19), ei enää kuulu asetuksen (EY) N:o 1774/2002 soveltamisalaan, ne olisi jätettävä tässä päätöksessä vahvistettujen, eläinten terveyttä koskevien rajoitusten ulkopuolelle.

(22)

Rajatarkastusasemilla neuvoston direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastettavia eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista 17 päivänä huhtikuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/275/EY (20) 6 artiklassa säädetään eläinlääkinnällisiä tarkastuksia koskevasta poikkeuksesta, jota sovelletaan tiettyihin eläintuotteita sisältäviin tuotteisiin. On asianmukaista sallia tällaisten tuotteiden lähettäminen suuren riskin alueilta yksinkertaistetun todistusjärjestelmän mukaisesti.

(23)

Muiden jäsenvaltioiden kuin Kyproksen olisi tuettava taudintorjuntatoimia, joita toteutetaan alueilla joilla tautia esiintyy, varmistamalla että taudille alttiita eläviä eläimiä ei lähetetä kyseisille alueille.

(24)

Jotta epidemiologista tilannetta voitaisiin ymmärtää paremmin ja jotta voitaisiin helpottaa mahdollisen tartunnan toteamista, on tarpeen pidentää ajanjaksoa, jonka ajan karja on pidettävä paikallaan saarella, mutta sallia samalla teurastaminen ja hevoseläinten kuljetus valvotuissa olosuhteissa.

(25)

Tilannetta tarkastellaan uudelleen elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean kokouksessa, joka on tarkoitus pitää 3 päivänä joulukuuta 2007, ja toimenpiteitä mukautetaan tarvittaessa.

(26)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Elävät eläimet

1.   Rajoittamatta Kyproksen direktiivin 2003/85/EY mukaisesti toteuttamien toimenpiteiden toteuttamista, ja erityisesti kyseisen direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa säädettyä väliaikaisen valvontavyöhykkeen perustamista ja 7 artiklan 3 kohdassa säädettyä eläinten siirtokieltoa, Kyproksen on varmistettava, että tämän artiklan 2–7 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät:

2.   Eläviä naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisia eläimiä tai muita sorkkaeläimiä ei siirretä liitteessä I ja liitteessä II lueteltujen alueiden välillä.

3.   Eläviä naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisia eläimiä tai muita sorkkaeläimiä ei lähetetä liitteessä I ja liitteessä II luetelluilta alueilta tai kuljeteta niiden kautta.

4.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, Kyproksen toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia sorkkaeläinten kuljetuksen suoraan ja keskeytyksettä liitteessä I ja liitteessä II lueteltujen alueiden kautta valta- ja rautateillä.

5.   Direktiivissä 64/432/ETY säädetyissä naudan- ja siansukuisten eläinten terveystodistuksissa ja direktiivissä 91/68/ETY säädetyissä lampaan- ja vuohensukuisten eläinten terveystodistuksissa, jotka seuraavat muilta kuin liitteessä I ja liitteessä II luetelluilta Kyproksen alueilta muihin jäsenvaltioihin lähetettävien eläinten mukana, on oltava seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EY mukaisia eläimiä”.

6.   Muilta kuin liitteessä I ja liitteessä II luetelluilta Kyproksen alueilta muihin jäsenvaltioihin lähetettävien sorkkaeläinten, 5 kohdassa mainittujen todistusten soveltamisalaan kuuluvat eläimet pois luettuina, mukana seuraavissa terveystodistuksissa on oltava seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EY mukaisia eläviä sorkkaeläimiä”.

7.   Eläimiä, joiden mukana on 5 tai 6 kohdassa tarkoitettu eläinten terveystodistus, saa kuljettaa muihin jäsenvaltioihin vain jos Kyproksen paikallinen eläinlääkintäviranomainen on kolme päivää ennen siirtoa ilmoittanut siirrosta määräjäsenvaltion eläinlääkintäalan keskusviranomaisille ja paikallisille eläinlääkintäviranomaisille.

8.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, Kyproksen toimivaltaiset viranomaiset saavat sallia suu- ja sorkkataudille alttiisiin lajeihin kuuluvien eläinten kuljetuksen liitteessä II luetelluilta alueilta sijaitsevalta tilalta teurastamoon, joka sijaitsee liitteessä I luetelluilla alueilla.

2 artikla

Liha

1.   Tässä artiklassa, ’lihalla’ tarkoitetaan ’tuoretta lihaa’, ’jauhelihaa’, ’mekaanisesti erotettua lihaa’ ja ’raakalihavalmisteita’ sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.10, 1.13, 1.14 ja 1.15 kohdassa.

2.   Kypros ei saa lähettää naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisten eläinten tai muiden sorkkaeläinten lihaa, jos se tulee tai on saatu liitteessä I luetelluilta alueilta peräisin olevista eläimistä.

3.   Tuotteet, joiden lähettäminen Kyprokselta ei ole sallittua tämän päätöksen mukaisesti, on merkittävä direktiivin 2002/99/EY 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan tai liitteen IV mukaisesti.

4.   Edellä 2 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta lihaan, jossa on asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevassa I jaksossa olevan III luvun mukainen terveysmerkintä edellyttäen, että

a)

liha on merkitty selkeästi ja se on tuotantopäivämäärästä lähtien kuljetettu ja varastoitu erillään lihasta, jonka lähettäminen liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolelle ei ole tämän päätöksen mukaisesti sallittua;

b)

liha täyttää jonkin seuraavista vaatimuksista:

i)

se on saatu ennen 15 päivää syyskuuta 2007, tai

ii)

se on peräisin eläimistä, joita on kasvatettu vähintään 90 vuorokauden ajan ennen teurastusta tai syntymästä lähtien, jos eläimet ovat alle 90 vuorokauden ikäisiä, ja teurastettu tai, jos kyseessä on suu- ja sorkkataudille alttiisiin lajeihin kuuluvien riistaeläinten liha, jäljempänä ’riistaeläimet’ lopetettu, liitteissä I ja II lueteltujen alueiden ulkopuolella; tai

iii)

se täyttää c, d ja e alakohdassa esitetyt edellytykset;

c)

liha on saatu kotieläiminä pidetyistä sorkka- ja kavioeläimistä tai suu- ja sorkkataudille alttiisiin lajeihin kuuluvista tarhatuista riistaeläimistä, jäljempänä ’tarhatut riistaeläimet’ kuten kunkin liharyhmän osalta täsmennetään liitteessä III olevissa asiaan liittyvissä sarakkeissa 4–7, ja se täyttää seuraavat edellytykset:

i)

eläimiä on kasvatettu vähintään 90 vuorokauden ajan ennen teurastuspäivää tai syntymästä lähtien, jos eläimet ovat alle 90 vuorokauden ikäisiä, tiloilla, jotka sijaitsevat liitteessä III olevissa sarakkeissa 1, 2 ja 3 määritetyillä alueilla, joilla ei ole esiintynyt suu- ja sorkkatautitapauksia ainakaan 90 vuorokauteen ennen teurastuspäivää;

ii)

eläimet ovat olleet teurastamoon kuljettamista edeltäneiden 21 vuorokauden ajan tai, jos kyseessä ovat tarhatut riistaeläimet, tilalla tapahtuneeseen teurastukseen asti toimivaltaisten eläinlääkintäviranomaisten valvonnassa yhdellä ainoalla tilalla, jonka ympärillä ei ainakaan 10 kilometrin säteellä ole esiintynyt suu- ja sorkkatautia ainakaan 30:n lastauspäivää edeltävän vuorokauden aikana;

iii)

suu- ja sorkkataudille alttiiden lajien eläimiä ei ole tuotu ii alakohdassa tarkoitetulle tilalle lastaamista edeltäneiden 21 vuorokauden aikana tai, jos kyseessä ovat tarhatut riistaeläimet, ennen tilalla tapahtunutta teurastusta, lukuun ottamatta sikoja, jotka tulevat hankintatilalta, joka täyttää ii alakohdassa säädetyt edellytykset, missä tapauksessa tämä aika voidaan lyhentää seitsemään vuorokauteen;

Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin sallia suu- ja sorkkataudille alttiisiin lajeihin kuuluvien eläinten tuonnin edellä ii alakohdassa tarkoitettu tilalle, kunhan eläimet täyttävät i ja ii alakohdassa annetut edellytykset ja kun

ne ovat peräisin tilalta, jonne ei ole tuotu suu- ja sorkkataudille alttiiden lajien eläimiä niiden 21 vuorokauden aikana, jotka edeltävät ii alakohdassa tarkoitetulle tilalle kuljetusta, lukuun ottamatta sikoja, jotka tulevat yhteen maatalousyksikköön kuuluvalta hankintatilalta, jolloin tämä aika voidaan lyhentää seitsemään vuorokauteen; tai

niille on negatiivisin tuloksin tehty suu- ja sorkkatautiviruksen vasta-ainetesti verinäytteestä, joka on otettu enintään 10 vuorokautta ennen ii alakohdassa tarkoitetulle tilalle kuljettamista; tai

ne tulevat tilalta, jolla on negatiivisin tuloksin tehty serologinen tutkimus näytteenottomenettelyllä, jolla voidaan varmistaa luotettavuustasoksi vähintään 95 prosenttia suu- ja sorkkataudin viiden prosentin esiintyvyydellä;

iv)

eläimet tai, jos kyseessä ovat tilalla teurastetut tarhatut riistaeläimet, ruhot on kuljetettu ii alakohdassa tarkoitetulta tilalta virallisessa valvonnassa nimettyyn teurastamoon kuljetusvälineissä, jotka on puhdistettu ja desinfioitu ennen lastaamista;

v)

eläimet on teurastettu alle vuorokauden kuluessa niiden teurastamoon saapumisesta erillään sellaisista eläimistä, joiden lihan lähettäminen liitteessä I luetellulta alueelta ei ole sallittua;

d)

kyse on tuoreesta lihasta, jonka kohdalla on plusmerkki liitteessä III olevassa sarakkeessa 8 ja joka on saatu sellaisista luonnonvaraisista riistaeläimistä, jotka on lopetettu alueilla, joilla ei ole esiintynyt suu- ja sorkkatautitapauksia vähintään 90 vuorokauden ajan ennen lopettamispäivää ja jotka sijaitsevat vähintään 20 kilometrin etäisyydellä alueista, joita ei ole määritelty liitteessä III olevissa sarakkeissa 1, 2 ja 3;

e)

edellä olevassa c ja d alakohdassa tarkoitetun lihan on lisäksi täytettävä seuraavat edellytykset:

i)

Kyproksen toimivaltaiset eläinlääkintäviranomaiset saavat sallia tällaisen lihan lähettämisen ainoastaan, jos

edellä c alakohdan iv alakohdassa tarkoitetut eläimet on kuljetettu laitokseen ilman yhteyttä tiloille, jotka sijaitsevat alueilla, joita ei ole mainittu liitteen III sarakkeissa 1, 2 ja 3, ja

laitos ei sijaitse suojavyöhykkeellä;

ii)

liha on aina merkittävä selkeästi, ja se on pidettävä käsittelyn, varastoinnin ja kuljetuksen ajan erillään lihasta, jonka lähettäminen liitteessä I luetellulta alueelta ei ole sallittua;

iii)

virkaeläinlääkärin lähettävässä laitoksessa tekemän post mortem -tarkastuksen aikana tai, kun on kyse c alakohdan ii alakohdassa tarkoitetusta tarhattujen riistaeläinten teurastuksesta tilalla tai luonnonvaraisesta riistasta riistankäsittelylaitoksessa, ei todettu mitään suu- ja sorkkataudin kliinisiä oireita tai post mortem -näyttöä;

iv)

liha on ollut tämän alakohdan iii alakohdassa tarkoitetuissa laitoksissa tai tarkoitetuilla tiloilla vähintään vuorokauden c ja d alakohdassa tarkoitettujen eläinten post mortem -tarkastuksen jälkeen;

v)

kaikki muu lihan valmistaminen lähetettäväksi liitteessä I luetellun alueen ulkopuolelle on keskeytettävä,

jos e alakohdan iii alakohdassa tarkoitetussa laitoksessa tai tarkoitetulla tilalla on diagnosoitu suu- ja sorkkatauti, siihen asti, kunnes kaikki laitoksessa tai tilalla olevat eläimet on teurastettu ja kaikki liha ja kuolleet eläimet on poistettu ja on kulunut vähintään vuorokausi mainitun laitoksen tai tilan virkaeläinlääkärin valvonnassa tapahtuneen täydellisen puhdistuksen ja desinfioinnin loppuun saattamisesta, ja

jos samassa laitoksessa teurastetaan suu- ja sorkkataudille alttiisiin lajeihin kuuluvia eläimiä, jotka tulevat liitteessä I luetelluilta alueilta, jotka eivät täytä 4 kohdan c tai d alakohdassa annettuja edellytyksiä, siihen asti, kunnes kaikki tällaiset eläimet on teurastettu ja mainittujen laitosten puhdistus ja desinfiointi on saatettu loppuun virkaeläinlääkärin valvonnassa;

vi)

eläinlääkintäalan keskusviranomaisten on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo laitoksista ja tiloista, jotka ne ovat hyväksyneet c, d ja e alakohdan soveltamiseksi.

5.   Toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen on valvottava 3 ja 4 kohdassa säädettyjen edellytysten noudattamista eläinlääkintäalan keskusviranomaisten alaisuudessa.

6.   Tämän artiklan 2 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta liitteessä I ja liitteessä II lueteltujen alueiden ulkopuolella kasvatetuista eläimistä saatuun tuoreeseen lihaan, jos eläimet on kuljetettu 1 artiklan 2 ja 3 kohdan säännöksistä poiketen virallisessa valvonnassa – ilman kosketusta liitteessä I luetelluilla alueilla sijaitseviin tiloihin –suoraan teurastamoon, joka sijaitsee liitteessä I luetelluilla alueilla suojavyöhykkeen ulkopuolella, välitöntä teurastusta varten edellyttäen, että tällainen tuore liha saatetaan markkinoille ainoastaan liitteissä I ja II luetelluilla alueilla ja se täyttää seuraavat edellytykset:

a)

kaikki tällainen tuore liha on merkitty direktiivin 2002/99/EY 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan tai tämän päätöksen liitteen IV mukaisesti;

b)

teurastamo

i)

toimii tiukan eläinlääkinnällisen valvonnan alaisena;

ii)

kaikki muu lihan valmistaminen lähetettäväksi liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolelle on keskeytettävä, jos samassa teurastamossa teurastetaan liitteessä I luetelluilla alueilla sijaitsevilta tiloilta peräisin olevia suu- ja sorkkataudille alttiita eläimiä, siihen asti, kunnes kaikki tällaiset eläimet on teurastettu ja teurastamon puhdistus ja desinfiointi on saatettu loppuun virkaeläinlääkärin valvonnassa;

c)

tuore liha on merkitty selkeästi, ja se on pidetty kuljetuksen ja varastoinnin ajan erillään lihasta, jonka lähettäminen Kyproksen ulkopuolelle on sallittua.

Toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen on valvottava ensimmäisessä alakohdassa säädettyjen edellytysten noudattamista eläinlääkintäalan keskusviranomaisten alaisuudessa.

Eläinlääkintäalan keskusviranomaisten on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille luettelo laitoksista, jotka ne ovat hyväksyneet tämän kohdan soveltamiseksi.

7.   Edellä 2 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta tuoreeseen lihaan, joka on saatu liitteessä I luetelluilla alueilla sijaitsevista lihanleikkaamoista seuraavin edellytyksin:

a)

lihanleikkaamossa käsitellään samana päivänä ainoastaan 4 kohdan b alakohdassa kuvatun kaltaista tuoretta lihaa. Tilat puhdistetaan ja desinfioidaan aina, kun on käsitelty lihaa, joka ei täytä tätä vaatimusta;

b)

kaikessa tällaisessa lihassa on oltava asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevassa I jaksossa olevan III luvun mukainen terveysmerkintä;

c)

lihanleikkaamo toimii tiukan eläinlääkinnällisen valvonnan alaisena;

d)

tuore liha on merkittävä selkeästi, ja se on pidettävä kuljetuksen ja varastoinnin ajan erillään lihasta, jonka lähettäminen liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolelle ei ole sallittua.

Toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen on valvottava ensimmäisessä alakohdassa säädettyjen edellytysten noudattamista eläinlääkintäalan keskusviranomaisten alaisuudessa.

Eläinlääkintäalan keskusviranomaisten on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo laitoksista, jotka ne ovat hyväksyneet tämän kohdan soveltamiseksi.

8.   Kyprokselta muihin jäsenvaltioihin lähetettävän lihan mukana on seurattava virallinen todistus, jossa on oltava seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EC mukaista lihaa”.

3 artikla

Lihavalmisteet

1.   Kypros ei saa lähettää liitteessä I luetelluilta Kyproksen alueilta tulevista naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisista eläimistä tai muista sorkkaeläimistä saatuja lihavalmisteita, käsitellyt mahat, rakot ja suolet mukaan luettuina, jäljempänä ’lihavalmisteet’.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta lihavalmisteisiin, käsitellyt mahat, rakot ja suolet mukaan luettuina, joissa on asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevassa I jaksossa olevan III luvun mukainen terveysmerkintä edellyttäen, että kyseiset lihavalmisteet

a)

on merkitty selkeästi ja ne on tuotantopäivästä lähtien kuljetettu ja varastoitu erillään lihavalmisteista, joiden lähettäminen liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolelle ei ole tämän päätöksen mukaisesti sallittua;

b)

täyttävät jonkin seuraavista vaatimuksista:

i)

ne on valmistettu 2 artiklan 4 kohdan b alakohdassa kuvatusta lihasta, tai

ii)

ne on käsitelty ainakin jollakin direktiivin 2002/99/EY liitteessä III olevassa 1 osassa säädetyllä suu- ja sorkkatautia koskevalla käsittelyllä.

Toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen on valvottava ensimmäisessä alakohdassa säädettyjen edellytysten noudattamista eläinlääkintäalan keskusviranomaisten alaisuudessa.

Eläinlääkintäalan keskusviranomaisten on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo laitoksista, jotka ne ovat hyväksyneet tämän kohdan soveltamiseksi.

3.   Kyprokselta muihin jäsenvaltioihin lähetettävien lihavalmisteiden mukana on seurattava virallinen todistus, jossa on oltava seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EY mukaisia lihavalmisteita”.

4.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, 2 kohdan vaatimukset täyttävien lihavalmisteiden, jotka on jalostettu HACCP-järjestelmää (Hazard Analysis and Critical Control Points, vaarojen analysointi ja kriittiset kohdat niiden hallitsemiseksi) ja käsittelyvaatimusten noudattamisen ja kirjaamisen varmistavaa vakiomuotoista ja tarkastettavissa olevaa toimintamenettelyä käyttävässä laitoksessa, osalta riittää, että 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan ii alakohdassa säädetyltä käsittelyltä vaadittavien edellytysten täyttyminen osoitetaan lähetyksen mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa, joka on vahvistettu 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

5.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, hyvän säilyvyyden varmistamiseksi ilmatiiviisti suljetuissa astioissa 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti lämpökäsiteltyjen lihavalmisteiden osalta riittää, että mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa mainitaan tehty lämpökäsittely.

4 artikla

Maito

1.   Kypros ei saa lähettää ihmisravinnoksi tai muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitettua maitoa liitteessä I luetelluilta alueilta.

2.   Edellä 1 kohdassa vahvistettua kieltoa ei sovelleta liitteessä I luetelluilla alueilla pidetyistä eläimistä saatuun maitoon, joka on käsitelty seuraavien säännösten mukaisesti:

a)

direktiivin 2003/85/EY liitteessä IX olevan A osan mukainen käsittely, jos maito on tarkoitettu ihmisravinnoksi; tai

b)

direktiivin 2003/85/EY liitteessä IX olevan B osan mukainen käsittely, jos maito ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi tai on tarkoitettu suu- ja sorkkataudille alttiiden eläinlajien ruokintaan.

3.   Edellä 1 kohdassa vahvistettua kieltoa ei sovelleta maitoon, joka on käsitelty liitteessä I luetelluilla alueilla sijaitsevissa laitoksissa seuraavin edellytyksin:

a)

kaikki laitoksessa käytettävä maito on joko 2 kohdan edellytysten mukaista tai se on saatu liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolella kasvatetuista ja lypsetyistä eläimistä;

b)

laitos toimii tiukan eläinlääkinnällisen valvonnan alaisena;

c)

maito on merkittävä selkeästi, ja se on kuljetettava ja varastoitava erillään maidosta ja meijerituotteista, joiden lähettäminen liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolelle ei ole sallittua;

d)

raakamaidon kuljetus liitteessä I luetelluilla alueilla sijaitsevilta tiloilta liitteessä I luetelluilla alueilla sijaitseviin laitoksiin tapahtuu kuljetusvälineillä, jotka on puhdistettu ja desinfioitu ennen kuljetusta ja jotka eivät tämän jälkeen ole olleet kosketuksissa liitteessä I mainituilla alueilla sijaitseviin tiloihin, joilla on suu- ja sorkkataudille alttiita eläinlajeja.

Toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen on valvottava ensimmäisessä alakohdassa säädettyjen edellytysten noudattamista eläinlääkintäalan keskusviranomaisten alaisuudessa.

Eläinlääkintäalan keskusviranomaisten on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo laitoksista, jotka ne ovat hyväksyneet tämän kohdan soveltamiseksi.

4.   Kyprokselta muihin jäsenvaltioihin lähetettävän maidon mukana on seurattava virallinen todistus, jossa on oltava seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EY mukaista maitoa”.

5.   Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa säädetään, 2 kohdan vaatimukset täyttävän maidon, joka on jalostettu HACCP-järjestelmää ja käsittelyvaatimusten noudattamisen ja kirjaamisen varmistavaa vakiomuotoista ja tarkastettavissa olevaa toimintamenettelyä käyttävässä laitoksessa, osalta riittää, että vaatimusten noudattaminen osoitetaan lähetyksen mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa, joka on vahvistettu 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

6.   Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa säädetään, 2 kohdan a tai b alakohdan vaatimukset täyttävän ja hyvän säilyvyyden varmistamiseksi ilmatiiviisti suljetuissa astioissa lämpökäsitellyn maidon osalta riittää, että mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa mainitaan tehty lämpökäsittely.

5 artikla

Maitotuotteet

1.   Kypros ei saa lähettää ihmisravinnoksi tai muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja maitotuotteita liitteessä I luetelluilta alueilta.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta maitotuotteisiin,

a)

jotka on tuotettu ennen 15 päivää syyskuuta 2007; tai

b)

jotka on valmistettu 4 artiklan 2 tai 3 kohdan säännösten mukaisesta maidosta, tai

c)

jotka on tarkoitettu vietäviksi kolmanteen maahan, jonka tuontivaatimukset sallivat muun kuin 4 artiklan 2 kohdassa säädetyn, suu- ja sorkkatautiviruksen inaktivoimisen varmistavan käsittelyn tekemisen kyseisille tuotteille.

3.   Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IX jakson II luvun soveltamista, tämän artiklan 1 kohdassa mainittua kieltoa ei sovelleta seuraaviin ihmisravinnoksi tarkoitettuihin maitotuotteisiin:

a)

maitotuotteet, jotka on valmistettu maidosta, jonka valvottu pH-arvo on alle 7,0, ja joille on tehty lämpökäsittely vähintään 72 °C:n lämpötilassa vähintään 15 sekunnin ajan; tällainen käsittely ei kuitenkaan ole tarpeellinen valmiille tuotteille, joiden ainekset ovat tämän päätöksen 2, 3 ja 4 artiklassa säädettyjen eläinten terveyttä koskevien vaatimusten mukaisia;

b)

maitotuotteet, jotka on valmistettu sellaisten nauta-, lammas- tai vuohieläinten raakamaidosta, jotka ovat vähintään edeltäneiden 30 vuorokauden ajan olleet tilalla, joka sijaitsee liitteessä I luetellulla alueella ja jonka ympärillä ei ainakaan 10 kilometrin säteellä ole esiintynyt suu- ja sorkkatautia raakamaidon tuottamispäivää edeltäneiden 30 vuorokauden aikana; tuotteita on kypsytetty vähintään 90 vuorokautta, jona aikana koko massan pH on laskenut 6,0:n alapuolelle, ja joiden kuori on käsitelty 0,2 prosenttisella sitruunahapolla välittömästi ennen niiden käärimistä tai pakkaamista.

4.   Edellä 1 kohdassa vahvistettua kieltoa ei sovelleta maitotuotteisiin, jotka on valmistettu liitteessä I luetelluilla alueilla sijaitsevissa laitoksissa seuraavin edellytyksin:

a)

kaikki laitoksessa käytettävä maito on joko 4 artiklan 2 kohdan edellytysten mukaista tai se on saatu liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolella pidetyistä eläimistä,

b)

kaikki valmiissa tuotteessa käytetyt maitotuotteet ovat 2 kohdan a ja b alakohdan tai 3 kohdan edellytysten mukaisia tai ne on valmistettu maidosta, joka on saatu liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolella pidetyistä eläimistä;

c)

laitos toimii tiukan eläinlääkinnällisen valvonnan alaisena;

d)

maitotuotteet on merkitty selkeästi, ja ne on kuljetettu ja varastoitu erillään maidosta ja maitotuotteista, joiden lähettäminen liitteessä I mainittujen alueiden ulkopuolelle ei ole sallittua.

Toimivaltaisen viranomaisen on valvottava ensimmäisessä alakohdassa säädettyjen edellytysten noudattamista eläinlääkintäalan keskusviranomaisten alaisuudessa.

Eläinlääkintäalan keskusviranomaisten on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo laitoksista, jotka ne ovat hyväksyneet tämän kohdan soveltamiseksi.

5.   Edellä 1 kohdassa vahvistettua kieltoa ei sovelleta maitotuotteisiin, jotka on valmistettu liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolella sijaitsevissa laitoksissa ja joihin on käytetty ennen 15 päivää syyskuuta 2007 tuotettua maitoa, edellyttäen että maitotuotteet on selvästi merkitty ja ne on kuljetettu ja säilytetty erillään maitotuotteista, joiden lähettäminen kyseisten alueiden ulkopuolelle ei ole sallittua.

6.   Kyprokselta muihin jäsenvaltioihin lähetettävien maitotuotteiden mukana on seurattava virallinen todistus, jossa on oltava seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EY mukaisia maitotuotteita.”

7.   Poiketen siitä, mitä 6 kohdassa säädetään, 2 kohdan a ja b alakohdan sekä 3 ja 4 kohdan vaatimukset täyttävien maitotuotteiden, jotka on jalostettu HACCP-järjestelmää ja käsittelyvaatimusten noudattamisen ja kirjaamisen varmistavaa vakiomuotoista ja tarkastettavissa olevaa toimintamenettelyä käyttävässä laitoksessa, osalta riittää, että vaatimusten noudattaminen osoitetaan lähetyksen mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa, joka on vahvistettu 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

8.   Poiketen siitä, mitä 6 kohdassa säädetään, 2 kohdan a ja b alakohdan, 3 kohdan ja 4 kohdan vaatimukset täyttävien ja hyvän säilyvyyden varmistamiseksi ilmatiiviisti suljetuissa astioissa lämpökäsiteltyjen maitotuotteiden osalta riittää, että mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa mainitaan tehty lämpökäsittely.

6 artikla

Siemenneste, munasolut ja alkiot

1.   Kypros ei saa lähettää naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisten eläinten tai muiden sorkkaeläinten siemennestettä, munasoluja tai alkioita, jäljempänä ’siemenneste, munasolut ja alkiot’, liitteessä I ja liitteessä II luetelluilta alueilta.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta

a)

siemennesteeseen, munasoluihin ja alkioihin, jotka on tuotettu ennen 15 päivää syyskuuta 2007;

b)

Kyprokselle direktiiveissä 88/407/ETY, 89/556/ETY, 90/429/ETY tai 92/65/ETY säädettyjen edellytysten mukaisesti tuotuun nautaeläinten pakastettuun siemennesteeseen ja pakastettuihin alkioihin, sikaeläinten pakastettuun siemennesteeseen sekä lammas- ja vuohieläinten pakastettuun siemennesteeseen ja pakastettuihin alkioihin, joiden varastointi ja kuljetus on Kyprokselle saapumisen jälkeen tapahtunut erillään sellaisista siemennesteestä, munasoluista ja alkioista, joiden lähettäminen ei 1 kohdan mukaisesti ole sallittua;

c)

pakastettuun naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisten eläinten siemennesteeseen ja alkioihin, joita on säilytetty vähintään 90 vuorokautta ennen keruupäivää ja keruun aikana liitteessä I ja liitteessä II luetelluilla alueilla ja joita

i)

on ennen lähetystä säilytetty hyväksytyissä olosuhteissa vähintään 30 vuorokauden ajan ja

ii)

jotka on saatu luovuttajaeläimiltä, jotka ovat keskuksissa tai tiloilla, jotka ovat olleet suu- ja sorkkataudista vapaita vähintään kolme kuukautta ennen siemennesteen tai alkioiden keruupäivää ja 30 vuorokautta keruupäivän jälkeen ja jotka sijaitsevat alueella, jonka ympärillä ei 10 kilometrin säteellä ole esiintynyt suu- ja sorkkatautia vähintään 30 vuorokauteen ennen keruupäivää.

Eläinlääkintäalan keskusviranomaisten on ennen a, b ja c alakohdassa tarkoitetun siemennesteen tai tarkoitettujen alkioiden lähettämistä toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo laitoksista, jotka ne ovat hyväksyneet tämän kohdan soveltamiseksi.

3.   Direktiivin 88/407/ETY mukaisessa, Kyprokselta muihin jäsenvaltioihin lähetettävän nautaeläinten pakastetun siemennesteen mukana seuraavassa terveystodistuksessa on oltava seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EY mukaista nautaeläinten pakastettua siemennestettä”.

4.   Direktiivin 90/429/ETY mukaisessa, Kyprokselta muihin jäsenvaltioihin lähetettävän siansukuisten eläinten pakastetun siemennesteen mukana seuraavassa terveystodistuksessa on oltava seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EY mukaista siansukuisten eläinten pakastettua siemennestettä”.

5.   Direktiivin 89/556/ETY mukaisessa, Kyprokselta muihin jäsenvaltioihin lähetettävien nautaeläinten alkioiden mukana seuraavassa terveystodistuksessa on oltava seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EY mukaisia nautaeläinten alkioita”.

6.   Direktiivin 92/65/ETY mukaisessa, Kyprokselta muihin jäsenvaltioihin lähetettävän lammas- tai vuohieläinten pakastetun siemennesteen mukana seuraavassa terveystodistuksessa on oltava seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EY mukaista lammas-/vuohieläinten pakastettua siemennestettä”.

7.   Direktiivin 92/65/ETY mukaisessa, Kyprokselta muihin jäsenvaltioihin lähetettävien lammas- tai vuohieläinten pakastettujen alkioiden mukana seuraavassa terveystodistuksessa on oltava seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EY mukaisia lammas-/vuohieläinten pakastettuja alkioita”.

7 artikla

Vuodat ja nahat

1.   Kypros ei saa lähettää naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisten eläinten tai muiden sorkkaeläinten nahkoja ja vuotia, jäljempänä ’vuodat ja nahat’, liitteessä I luetelluilta alueilta.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta vuotiin ja nahkoihin,

a)

jotka on tuotettu Kyproksella ennen 15 päivää syyskuuta 2007, tai

b)

jotka ovat asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevan VI luvun A osan 2 kohdan c tai d alakohdan mukaisia; tai

c)

jotka on tuotettu liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolella asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 säädettyjen edellytysten mukaisesti ja jotka on sen jälkeen, kun ne on tuotu Kyprokselle, varastoitu ja kuljetettu erillään vuodista ja nahoista, joiden lähettäminen ei 1 kohdan mukaisesti ole sallittua.

Käsitellyt vuodat ja nahat on pidettävä erillään käsittelemättömistä vuodista ja nahoista.

3.   Kyproksen on varmistettava, että muihin jäsenvaltioihin lähetettävien vuotien ja nahkojen mukana seuraa virallinen todistus, jossa on seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EY mukaisia vuotia ja nahkoja”.

4.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevan VII luvun A osan 1 kohdan b–e alakohdassa säädettyjen vaatimusten mukaisten vuotien ja nahkojen osalta riittää, että vaatimusten noudattaminen on osoitettu niiden mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa.

5.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa VI luvun A osan 2 kohdan c tai d alakohdassa säädettyjen vaatimusten mukaisten vuotien ja nahkojen osalta riittää, että vaatimusten noudattaminen osoitetaan niiden mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa, joka on vahvistettu 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

8 artikla

Muut eläintuotteet

1.   Kypros ei saa viedä sen liitteessä I luetelluilta alueilta saatuja naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisista eläimistä tai muista sorkkaeläimistä saatuja eläintuotteita, joita ei ole mainittu 2–7 artiklassa ja jotka on valmistettu 15 päivän syyskuuta 2007 jälkeen tai saatu liitteessä I luetelluilta alueilta peräisin olevista eläimistä.

Kypros ei saa viedä naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisten eläinten tai muiden sorkkaeläinten lantaa liitteessä I luetelluilta alueilta.

2.   Edellä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta

a)

eläintuotteisiin

i)

joille on tehty lämpökäsittely

ilmatiiviisti suljetussa säiliössä, Fo-arvo vähintään 3,00, tai

siten, että sisälämpötila on käsittelyn aikana vähintään 70 °C; tai

ii)

jotka tuotettiin liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolella asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 säädettyjen edellytysten mukaisesti ja jotka on Kyproksen alueelle tuonnin jälkeen varastoitu ja kuljetettu erillään eläintuotteista, joita ei 1 kohdan mukaisesti ole sallittua lähettää;

b)

asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä I olevassa 4 ja 5 kohdassa määriteltyihin vereen ja verituotteisiin, joille on tehty vähintään yksi asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevan IV luvun A osan 3 kohdan a alakohdan ii alakohdassa säädetyistä käsittelyistä, minkä jälkeen on tehty tehokkuuskoe, tai jotka on tuotu maahan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevan IV luvun A osan mukaisesti;

c)

ihraan ja renderoituun rasvaan, jolle on tehty asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevan IV luvun B osan 2 kohdan d alakohdan iv luetelmakohdassa kuvattu lämpökäsittely;

d)

eläinten suoliin, jotka täyttävät direktiivin 92/118/ETY liitteessä I olevan 2 luvun A osassa säädetyt edellytykset ja jotka on puhdistettu ja kaavittu ja sen jälkeen joko suolattu, valkaistu tai kuivattu, minkä jälkeen on toteutettu toimia uudelleensaastumisen välttämiseksi;

e)

lampaanvillaan, märehtijöiden karvoihin ja sikojen harjaksiin, jotka on pesty tehdasmaisesti tai saatu parkitsemisen avulla, sekä käsittelemättömiin lampaanvillaan, märehtijöiden karvoihin ja sikojen harjaksiin, jotka on suljettu kuivina tiiviisti pakkauksiin;

f)

lemmikkieläinten ruokaan, joka täyttää asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevan II luvun B osan 2, 3 ja 4 kohdan vaatimukset;

g)

yhdistelmätuotteisiin, joille ei tehdä lisäkäsittelyjä ja jotka sisältävät eläinperäisiä tuotteita; tällaisen käsittelyn tekeminen ei kuitenkaan ole tarpeellista valmiille tuotteelle, jonka ainekset ovat tässä päätöksessä säädettyjen eläinten terveyttä koskevien vaatimusten mukaisia;

h)

metsästysmuistoihin, jotka vastaavat asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevan VII luvun A osan 1, 3 tai 4 kohdan vaatimuksia;

i)

pakattuihin eläintuotteisiin, jotka on tarkoitettu käytettäviksi in vitro -analyyseissä tai laboratorioreagensseina;

j)

lääkkeisiin, siten kuin ne määritellään direktiivissä 2001/83/EY, lääkinnällisiin laitteisiin, joiden valmistukseen käytetään direktiivin 93/42/ETY 1 artiklan 5 kohdan g alakohdassa tarkoitettua elinkyvyttömäksi tehtyä eläimistä peräisin olevaa kudosta, eläinlääkkeisiin, siten kuin ne määritellään direktiivissä 2001/82/EY, eikä tutkimuslääkkeisiin, siten kuin ne määritellään direktiivissä 2001/20/EY.

3.   Kyproksen on varmistettava, että muihin jäsenvaltioihin vietävien 2 kohdassa tarkoitettujen eläintuotteiden mukana seuraa virallinen todistus, jossa on seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EY mukaisia eläintuotteita”.

4.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, tämän artiklan 2 kohdan a–d ja f alakohdassa mainittujen tuotteiden osalta riittää, että yhteisön lainsäädännössä vaaditussa kaupallisessa asiakirjassa osoitettu käsittelyvaatimusten täyttyminen vahvistetaan 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

5.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, 2 kohdan e alakohdassa mainittujen tuotteiden osalta riittää, että niiden mukana seuraa kaupallinen asiakirja, jossa osoitetaan joko tehdasmainen pesu tai parkitsemisalkuperä tai asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevan VIII luvun A osan 1 ja 4 kohdassa säädettyjen vaatimusten noudattaminen.

6.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, 2 kohdan g alakohdassa mainittujen HACCP-järjestelmää sekä vakiomuotoista ja tarkastettavissa olevaa toimintamenettelyä käyttävässä laitoksessa tuotettujen tuotteiden osalta riittää, että varmistetaan, että esikäsitellyt ainekset noudattavat tässä päätöksessä säädettyjä eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia ja että tämä osoitetaan lähetyksen mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa, joka on vahvistettu 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

7.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, 2 kohdan i ja j alakohdassa mainittujen tuotteiden osalta riittää, että mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa mainitaan, että tuotteet on tarkoitettu käytettäviksi in vitro -analyyseissä, laboratorioreagensseina, lääkkeinä tai lääkinnällisinä laitteina edellyttäen, että tuotteisiin on merkitty selkeästi merkintä ”ainoastaan in vitro -analyyseihin” tai ”ainoastaan laboratoriokäyttöön” tai ”lääkkeitä” tai ”lääkinnällisiä laitteita”.

8.   Edellä olevasta 3 kohdasta poiketen komission päätöksen 2007/275/EY 6 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttävien yhdistelmätuotteiden osalta riittää, että niiden mukana on kaupallinen asiakirja, jossa on seuraava merkintä:

”Nämä yhdistelmätuotteet säilyvät huoneenlämpötilassa tai ne ovat valmistuksensa aikana selvästi läpikäyneet täydellisen kypsytys- tai lämpökäsittelyn kauttaaltaan siten, että kaikki raaka-aine on denaturoitunut”.

9 artikla

Todistus

1.   Tähän artiklaan viitattaessa Kyproksen toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että yhteisön lainsäädännössä yhteisön sisäistä kauppaa varten edellytettävä kaupallinen asiakirja vahvistetaan liittämällä siihen jäljennös virallisesta todistuksesta, jossa osoitetaan, että

a)

kyseiset tuotteet on tuotettu

i)

tuotantoprosessissa, joka on tutkittu ja todettu eläinten terveyttä koskevan yhteisön lainsäädännön mukaiseksi ja suu- ja sorkkatautiviruksen tuhoamiseen soveltuvaksi; tai

ii)

esikäsitellyistä aineksista, joista on annettu vastaavanlainen todistus; sekä

b)

asianomaiset säännökset on annettu, jotta uudelleensaastuminen suu- ja sorkkatautiviruksella vältetään käsittelyn jälkeen.

Tällaisessa tuotantoprosessin varmentavassa todistuksessa on oltava viittaus tähän päätökseen, se on voimassa 30 päivän ajan, siinä on mainittava voimassaolon päättymispäivä ja se on voitava uudistaa laitoksen tarkastamisen jälkeen.

2.   Kun kyseessä ovat vähittäismyyntiin loppukuluttajalle tarkoitetut tuotteet, Kyproksen toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, että muista eläintuotteista kuin tuoreesta lihasta, jauhelihasta, mekaanisesti erotetusta lihasta ja raakalihavalmisteista koostuvien yhtenäisten erien, joiden sisältämät tuotteet soveltuvat kaikki lähetettäviksi tämän päätöksen mukaisesti, mukana seuraa kaupallinen asiakirja, jonka liitteenä on jäljennös virkaeläinlääkärin myöntämästä todistuksesta, jossa vahvistetaan,

a)

että lähetyspaikalla on käytössä järjestelmä, jonka avulla tuotteita voidaan lähettää ainoastaan siinä tapauksessa, että ne voidaan jäljittää tämän päätöksen vaatimusten mukaisuuden osoittaviin todisteisiin, ja

b)

edellä a alakohdassa tarkoitettu järjestelmä on tarkastettu ja todettu moitteettomaksi.

Jäljitettävyysjärjestelmää koskevassa todistuksessa on oltava viittaus tähän päätökseen, sen on oltava voimassa 30 päivää, siinä on ilmoitettava sen voimassaolon päättymispäivä ja se voidaan uusia vasta sen jälkeen, kun laitos on hyväksytty tarkastuksessa.

Kyproksen toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo laitoksista, jotka ne ovat hyväksyneet tämän kohdan soveltamiseksi.

10 artikla

Puhdistus ja desinfiointi

1.   Kyproksen on varmistettava, että elävien eläinten kuljetuksiin liitteessä I ja II luetelluilla alueilla käytetyt ajoneuvot puhdistetaan ja desinfioidaan kunkin kuljetuksen jälkeen ja että tällainen puhdistus ja desinfiointi osoitetaan direktiivin 64/432/ETY 12 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti.

2.   Kyproksen on varmistettava, että Kyproksen poistumissatamien toimijat varmistavat, että Kyprokselta poistuvien maantieajoneuvojen renkaat desinfioidaan.

11 artikla

Tietyt vapautetut tuotteet

Edellä 3, 4, 5 ja 8 artiklassa säädettyjä rajoitteita ei sovelleta kyseisissä artikloissa tarkoitettujen eläintuotteiden lähetyksiin liitteessä I luetelluilta alueilta, jos kyseiset tuotteet

a)

joko eivät olleet Kyproksella tuotettuja, ja ne pidettiin alkuperäisessä pakkauksessa, josta käy ilmi tuotteiden alkuperämaa, tai

b)

tuotettiin jossakin liitteessä I luetelluilla alueilla sijaitsevassa hyväksytyssä laitoksessa muualta kuin näiltä alueilta peräisin olevista esikäsitellyistä tuotteista, jotka

i)

on Kyproksen alueelle tuonnin jälkeen kuljetettu, varastoitu ja jalostettu erillään tuotteista, joiden lähettäminen liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolelle ei ole sallittua,

ii)

joiden mukana seuraa tämän päätöksen mukaisesti joko kaupallinen asiakirja tai virallinen todistus.

12 artikla

Siirtorajoitukset

1.   Rajoittamatta toimenpiteitä, jotka Kyproksen on toteutettava direktiivin 2003/85/EY 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, Kyproksen on kiellettävä väliaikaisesti naudan-, sian-, lampaan- ja vuohensukuisten eläinten sekä hevoseläinten siirrot 12 päivään marraskuuta 2007.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään siirtoa koskevasta kiellosta, toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia seuraavat siirrot:

a)

naudan-, sian-, lampaan- ja vuohensukuisten eläinten siirrot edellyttäen, että

i)

kaikista alkuperätilalla olevista taudille alttiisiin lajeihin kuuluvista eläimistä on kliinisessä tutkimuksessa saatu tyydyttävä tulos ja

ii)

eläimet siirretään suoraan teurastamoon välitöntä teurastusta varten;

b)

hevoseläinten siirrot, edellyttäen että eläimet kuljetetaan direktiivin 2003/85/EY liitteessä VI olevan 2 kohdan mukaisesti.

13 artikla

Muiden jäsenvaltioiden kuin Kyproksen toteutettaviksi kuuluvat toimenpiteet

1.   Muiden jäsenvaltioiden kuin Kyproksen on varmistettava, että taudille alttiisiin lajeihin kuuluvia eläviä eläimiä ei lähetetä liitteessä I luetelluille alueille.

2.   Muiden jäsenvaltioiden kuin Kyproksen on toteutettava aiheelliset varotoimenpiteet Kyprokselta 15 päivän syyskuuta 2007 jälkeen lähetettyjen taudille alttiisiin lajeihin kuuluvien eläinten osalta, eristys ja kliininen tutkimus mukaan luettuina, ja tehtävä tarvittaessa myös laboratoriotestit suu- ja sorkkatautiviruksen havaitsemiseksi tai sulkemiseksi pois, samoin kuin tarvittaessa direktiivin 2003/85/EY 4 artiklassa säädetyt toimenpiteet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston päätöksen 90/424/ETY 6 artiklassa säädettyjen säännösten ja jäsenvaltioiden jo toteuttamien toimenpiteiden soveltamista.

14 artikla

Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö

Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä liitteessä I luetelluilta alueilta matkustavien henkilöiden henkilökohtaisten matkatavaroiden valvonnassa ja pyrittävä tiedotuskampanjoilla estämään eläinperäisten tuotteiden tuonti muihin jäsenvaltioihin kuin Kyprokselle.

15 artikla

Täytäntöönpano

Jäsenvaltioiden on muutettava kauppaan soveltamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi. Niiden on ilmoitettava niistä viipymättä komissiolle.

16 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 15 päivään joulukuuta 2007.

17 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/41/EY (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 33; oikaisu EUVL L 195, 2.6.2004, s. 12).

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUVL L 306, 22.11.2003, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 352).

(4)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(5)  EYVL L 46, 19.2.1991, s. 19. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(6)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/265/EY (EUVL L 114, 1.5.2007, s. 17).

(7)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55; oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(8)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206; oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 83. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006.

(9)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(10)  EYVL L 104, 13.4.2001, s. 6. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2002/49/EY (EYVL L 21, 24.1.2002, s. 30).

(11)  EYVL L 62, 15.3.1993, s. 49. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 445/2004 (EUVL L 72, 11.3.2004, s. 60).

(12)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 829/2007 (EUVL L 191, 21.7.2007, s. 1).

(13)  EYVL L 194, 22.7.1988, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2006/16/EY (EUVL L 11, 17.1.2006, s. 21).

(14)  EYVL L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2006/60/EY (EUVL L 31, 3.2.2006, s. 24).

(15)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 62. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(16)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19.

(17)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/28/EY (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 58).

(18)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1901/2006 (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 1).

(19)  EYVL L 121, 1.5.2001, s. 34. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1901/2006.

(20)  EYVL L 116, 4.5.2007, s. 9.


LIITE I

Seuraavat Kyproksen alueet:

Kypros


LIITE II

Seuraavat Kyproksen alueet:

Kypros


LIITE III

Seuraavat Kyproksen alueet:

1

2

3

4

5

6

7

8

RYHMÄ

ADNS

Hallinnollinen yksikkö

B

S/G

P

FG

WG

 

ADNS

=

Animal Disease Notification System Code (Eläintautien ilmoitusjärjestelmän koodi) (päätös 2005/176/EY)

B

=

naudanliha

S/G

=

lampaan- ja vuohenliha

P

=

sianliha

FG

=

suu- ja sorkkataudille alttiisiin lajeihin kuuluvat tarhatut riistaeläimet

WG

=

s