ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 284

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
30. lokakuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1272/2007, annettu 29 päivänä lokakuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1273/2007, annettu 29 päivänä lokakuuta 2007, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1405/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1914/2006 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1274/2007, annettu 29 päivänä lokakuuta 2007, yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnoinnista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 639/2004 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2104/2004 muuttamisesta

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1275/2007, annettu 29 päivänä lokakuuta 2007, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen IX muuttamisesta ( 1 )

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1276/2007, annettu 29 päivänä lokakuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 ja komission asetuksen (EY) N:o 552/2007 muuttamisesta talousarvion enimmäismäärien vahvistamisen osalta vuodeksi 2007

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1277/2007, annettu 29 päivänä lokakuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 III luvussa määritellyn yhteisön laivastopolitiikan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1438/2003 muuttamisesta

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1278/2007, annettu 29 päivänä lokakuuta 2007, eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja yhteisöön sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 318/2007 muuttamisesta ( 1 )

20

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

*

Lisäys Bulgarian ja Romanian liittymisestä yleissopimukseen Euroopan poliisiviraston perustamisesta (Europol-yleissopimus) 23 päivänä heinäkuuta 2007 tehtyyn neuvoston päätökseen 2007/543/EY (EUVL L 200, 1.8.2007)

26

 

 

Komissio

 

 

2007/697/EY

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä lokakuuta 2007, Irlannin pyytämän poikkeuksen myöntämisestä vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5095)

27

 

 

2007/698/EY

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä lokakuuta 2007, päätöksen 2007/116/EY muuttamisesta uusien 116-alkuisten numeroiden varaamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5139)  ( 1 )

31

 

 

2007/699/EY

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä lokakuuta 2007, neuvoston direktiivin 92/33/ETY muuttamisesta tuontiedellytyksiä koskevan poikkeuksen soveltamisen jatkamiseksi kolmansista maista tuotavan vihannesten lisäys- ja taimiaineiston osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5218)

33

 

 

SUUNTAVIIVAT

 

 

Euroopan keskuspankki

 

 

2007/700/EY

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 20 päivänä syyskuuta 2007, eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteiden I ja II muuttamisesta (EKP/2007/10)

34

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

30.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1272/2007,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä lokakuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 756/2007 (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 41).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 29 päivänä lokakuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

57,4

MK

41,5

ZZ

49,5

0707 00 05

EG

151,2

JO

190,9

MA

40,7

MK

64,0

TR

150,0

ZZ

119,4

0709 90 70

MA

58,6

TR

112,2

ZZ

85,4

0805 50 10

AR

75,7

TR

89,4

ZA

63,4

ZZ

76,2

0806 10 10

BR

243,7

MK

26,1

TR

117,1

US

238,8

ZA

189,6

ZZ

163,1

0808 10 80

AU

148,5

CL

161,2

MK

29,7

NZ

104,4

US

97,4

ZA

123,5

ZZ

110,8

0808 20 50

AR

49,5

CN

89,0

TR

124,1

ZZ

87,5


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


30.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1273/2007,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2007,

Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1405/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1914/2006 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 muuttamisesta 18 päivänä syyskuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1405/2006 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EY) N:o 1914/2006 (2) soveltamisesta saadun kokemuksen perusteella näyttää siltä, että mainitun asetuksen joitakin säännöksiä on mukautettava.

(2)

Maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1291/2000 (3) säädetään, että todistukset olisi myönnettävä ja niitä olisi käytettävä sähköisten järjestelmien avulla. Viittaukset tämän mahdollisuuden käyttöön olisi sisällytettävä asetukseen (EY) N:o 1914/2006.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1914/2006 4 artiklan 1 kohdassa ei ilmoiteta selvästi, että maksuja on suoritettava koko vuoden ajan. Kyseistä artiklaa olisi sen vuoksi muutettava kyseisen seikan sisällyttämiseksi siihen. Samoin olisi muutettava mainitun asetuksen 35 artiklaa, jotta mainitussa artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä koskevia maksuja voitaisiin suorittaa koko vuoden ajan.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1914/2006 34 artiklassa säädettyjä ohjelmia koskevien muutosmenettelyiden olisi oltava täsmällisempiä. On aiheellista täsmentää säännöt, jotka koskevat yleisiin ohjelmiin tehtävien muutospyyntöjen jättämistä ja niiden hyväksymistä komission toimesta, sekä muutosten hakuaikataulu. Hyväksytyt muutokset olisi budjettisääntöjen vuoksi pantava täytäntöön muutospyyntöä seuraavan vuoden 1 päivästä tammikuuta. Lisäksi olisi tehtävä ero komission hyväksymispäätöstä edellyttävien suurten muutosten ja komissiolle ainoastaan tiedoksi toimitettavien pienten muutosten välillä.

(5)

Käytetyn tukitodistuksen jättöpäivänä alkava 90 päivän määräaika, jonka kuluessa toimivaltaisten viranomaisten on maksettava tuki asetuksen (EY) N:o 1914/2006 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on liian pitkä ja aiheuttaa tiettyjä hallinnollisia vaikeuksia. Sen vuoksi se olisi lyhennettävä 60 päivään.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1914/2006 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1914/2006 seuraavasti:

1)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

korvataan kolmannen alakohdan johdantovirke seuraavasti:

”Toimivaltaisten viranomaisten on maksettava tuki 60 päivän kuluessa käytetyn tukitodistuksen jättöpäivästä, paitsi jos”;

ii)

lisätään neljäs alakohta seuraavasti:

”Maksuja suoritetaan koko vuoden.”

b)

Korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Tukitodistukset on laadittava asetuksen (EY) N:o 1291/2000 liitteessä I esitetyn tuontitodistuksen mallin mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 8 artiklan 5 kohtaa, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 26, 27, 29–33 ja 36–41 artiklaa sovelletaan soveltuvin osin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen soveltamista.”

2)

Korvataan 34 artikla seuraavasti:

”34 artikla

Ohjelmien muutokset

1.   Asetuksen (EY) N:o 1405/2006 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytyt yleisen ohjelman muutokset on toimitettava komissiolle ja perusteltava asianmukaisesti ilmoittamalla erityisesti seuraavat tiedot:

a)

mahdolliset täytäntöönpanossa havaitut vaikeudet ja muut ohjelman muuttamista puoltavat syyt;

b)

muutoksen odotettavissa olevat vaikutukset;

c)

vaikutukset rahoitukseen ja sitoumusten valvontaan.

Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta tai poikkeuksellisissa olosuhteissa Kreikan on jätettävä tukiohjelman muutospyynnöt enintään kerran kalenterivuotta ja ohjelmaa kohti ja viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä syyskuuta.

Jollei komissio vastusta pyydettyjä muutoksia, Kreikka voi soveltaa kyseisiä muutoksia sitä vuotta seuraavasta 1 päivästä tammikuuta, jona muutokset ilmoitettiin.

Kyseisiä muutoksia voidaan soveltaa aikaisemmin, jos komissio vahvistaa kirjallisesti Kreikalle ennen kolmannessa alakohdassa tarkoitettua päivämäärää, että ilmoitetut muutokset vastaavat yhteisön lainsäädäntöä.

Jos ilmoitettu muutos ei vastaa yhteisön lainsäädäntöä, komissio ilmoittaa siitä Kreikalle, eikä muutosta voida soveltaa ennen kuin komissio vastaanottaa muutoksen, jonka voidaan katsoa vastaavan yhteisön lainsäädäntöä.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, komissio arvioi seuraavien muutosten osalta Kreikan ehdotukset ja päättää niiden hyväksymisestä neljän kuukauden kuluessa niiden jättämisestä asetuksen (EY) N:o 1405/2006 13 artiklan 2 kohdan mukaista menettelyä noudattaen:

a)

uusien toimenpiteiden tai tukijärjestelmien käyttöönotto tukiohjelmassa; ja

b)

kullekin voimassa olevalle toimenpiteelle tai tukijärjestelmälle jo hyväksytyn tuen yksikkömäärän korottaminen yli 50 prosentilla määrästä, jota sovelletaan muutospyynnön esittämishetkellä.

3.   Kreikalle on annettava lupa tehdä seuraavat muutokset ilman 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä edellyttäen, että muutoksista ilmoitetaan komissiolle:

a)

arvioitujen hankintatarpeiden osalta hankintajärjestelyihin kuuluvien asianomaisten tuotteiden määrien muutokset ja siitä johtuen kullekin tuotelinjalle myönnetyn tuen kokonaismäärä; ja

b)

paikallistuotannon tuen osalta kullekin yksittäiselle toimenpiteelle myönnettävän määrärahan muutokset 20 prosentin rajoissa.

Kyseisiä muutoksia voidaan soveltaa vasta siitä päivästä, jona komissio vastaanottaa ne. Ne voidaan panna täytäntöön ainoastaan kerran vuodessa lukuun ottamatta ylivoimaista estettä tai poikkeuksellisia olosuhteita, hankintajärjestelmiin kuuluvien tuotteiden määrien muuttamista sekä neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (4) säädetyn tilastonimikkeistön ja yhteisen tullitariffin koodien muuttamista.

3)

Lisätään 35 artiklaan toinen alakohta seuraavasti:

”Tutkimuksia, esittelyhankkeita, koulutusta tai teknisen avun toimenpiteitä koskevia maksuja on suoritettava koko vuoden ajan.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 265, 26.9.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 365, 21.12.2006, s. 64.

(3)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2006 (EUVL L 365, 21.12.2006, s. 52).

(4)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.”


30.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1274/2007,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2007,

yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnoinnista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 639/2004 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2104/2004 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon yhteisön syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen hallinnoinnista 30 päivänä maaliskuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 639/2004 (2) ja erityisesti sen 1 artiklan 2 kohdan ja 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston ja komission kalastusneuvostossa 27 päivänä heinäkuuta 2006 antamassa yhteisessä lausunnossa syrjäisimmistä alueista (3) korostetaan asianmukaisten toimenpiteiden tarpeellisuutta kalastusalan kestävän kehityksen varmistamiseksi kyseisillä alueilla. Toimenpiteissä on otettava huomioon näiden alueiden kalastustoiminnan erityispiirteet. Lisäksi niitä vahvistettaessa on otettava huomioon meneillään olevaa aihetta käsittelevä tutkimus ja tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) syrjäisimpien alueiden kalavarojen tilaa koskeva arvio.

(2)

Edellä mainitun lausunnon mukaan Ranska ja Portugali ovat vahvistaneet kehittämissuunnitelmat Guadaloupea, Martiniquea, Ranskan Guayanaa, Réunionia ja Azoreita varten. STECF on esittänyt arvion näiden suunnitelmien vaikutuksista kalavaroihin huhtikuun 2007 täysistunnossaan.

(3)

Samanaikaisesti komissiolle on toimitettu lisätietoja ehdotetuista säännöllistämistoimenpiteistä; ne liittyvät huomattavaan määrään ennen 31 päivää joulukuuta 2006 kalastustoimintaa harjoittaneita aluksia, jotka toimivat edelleen syrjäisimmillä alueilla ilman että niitä on merkitty yhteisön kalastusalusrekisteriin. Näitä säännöllistämistoimenpiteitä on pidettävä kehittämissuunnitelmia täydentävinä toimenpiteinä.

(4)

Kehittämissuunnitelmat edistävät osaltaan kalastusalan kestävää kehitystä syrjäisimmillä alueilla. Tässä yhteydessä olisi tarkistettava tiettyjen syrjäisimmillä alueilla rekisteröityjen kalastuslaivastojen viitetasoja. Sen vuoksi komission asetusta (EY) N:o 2104/2004 (4) olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2104/2004 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 865/2007 (EUVL L 192, 24.7.2007, s. 1).

(2)  EUVL L 102, 7.4.2004, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1646/2006 (EUVL L 309, 9.11.2006, s. 1).

(3)  Neuvoston asiakirja N:o 11823/06 ADD 1, 20.7.2006.

(4)  EUVL L 365, 10.12.2004, s. 19. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1570/2005 (EUVL L 252, 28.9.2005, s. 6).


LIITE

”LIITE

Espanjan, Ranskan ja Portugalin syrjäisimmille alueille rekisteröityjen kalastuslaivastojen erityiset viitetasot

Espanja

Laivastonosa

Laivastonosan koodi

GT

kW

Kanariansaaret. Pituus < 12 m. EU:n vedet

CA1

2 878

23 202

Kanariansaaret. Pituus ≥ 12 m. EU:n vedet

CA2

4 779

16 055

Kanariansaaret. Pituus ≥ 12 m. Kansainväliset ja kolmansien maiden vedet

CA3

51 167

90 680

Yhteensä

 

58 824

129 937


Ranska

Laivastonosa

Laivastonosan koodi

GT

kW

Réunion. Pohjakalalajit ja pelagiset lajit. Pituus < 12 m

4FC

1 050

19 320

Réunion. Pelagiset lajit. Pituus ≥ 12 m

4FD

10 002

31 465

Ranskan Guayana. Pohjakalalajit ja pelagiset lajit. Pituus < 12 m

4FF

475

6 260

Ranskan Guayana. Katkarapualukset.

4FG

7 560

19 726

Ranskan Guayana. Pelagiset lajit. Avomerikalastusalukset.

4FH

3 500

5 000

Martinique. Pohjakalalajit ja pelagiset lajit. Pituus < 12 m

4FJ

5 409

142 116

Martinique. Pelagiset lajit. Pituus ≥ 12 m

4FK

1 000

3 000

Guadeloupe. Pohjakalalajit ja pelagiset lajit. Pituus < 12 m

4FL

6 188

167 765

Guadeloupe. Pelagiset lajit. Pituus ≥ 12 m

4FM

500

1 750

Yhteensä

 

35 684

396 402


Portugal

Laivastonosa

Laivastonosan koodi

GT

kW

Madeira. Pohjakalalajit. Pituus < 12 m

4K6

680

4 574

Madeira. Pohjakalalajit ja pelagiset lajit. Pituus ≥ 12 m

4K7

5 354

17 414

Madeira. Pelagiset lajit. Nuotta. Pituus ≥ 12 m

4K8

253

1 170

Azorit. Pohjakalalajit. Pituus < 12 m

4K9

2 721

30 910

Azorit. Pohjakalalajit ja pelagiset lajit. Pituus ≥ 12 m

4KA

14 246

29 845

Yhteensä

 

23 254

83 913”


30.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1275/2007,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2007,

tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen IX muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 999/2001 vahvistetaan tiettyjen eläimissä esiintyvien tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE) ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevat säännöt. Sitä sovelletaan elävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IX vahvistetaan elävien eläinten, alkioiden ja munasolujen sekä eläinperäisten tuotteiden yhteisöön tuontia koskevat säännöt. Erikseen määritellyn riskiaineksen poistaminen elintarvikkeiksi ja rehuksi tarkoitetuista tuotteista on tärkein yksittäinen kansanterveyden suojelutoimenpide.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 5 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden, kolmansien maiden tai niiden alueiden BSE-asema määritellään luokittelemalla ne yhteen kolmesta luokasta: merkityksettömän alhainen BSE-riski, hallinnassa oleva BSE-riski ja määrittelemätön BSE-riski. Kyseisessä artiklassa säädetään myös yhteisön luokituksen uudelleenarvioinnista sen jälkeen, kun Maailman eläintautijärjestö (OIE) on ottanut käyttöön maiden luokitusmenettelyn.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 999/2001 säädetään siirtymätoimenpiteistä, joita sovelletaan 1 päivänä heinäkuuta 2007 päättyvänä ajanjaksona jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden BSE-asemaa koskevan päätöksen hyväksymistä odotettaessa. BSE:tä koskevien siirtymätoimenpiteiden mukaan tuontirajoitukset BSE-riskimaiksi luokitelluista kolmansista maista yhteisöön koskivat neuvoston direktiivissä 77/99/ETY (2) määriteltyjä lihavalmisteita, joihin sisältyivät käsitellyt suolet (eläinten suolet). Lisäksi tuli mahdolliseksi kolmikantakauppa, jossa BSE-riskimaiksi katsottavat kolmannet maat voivat viedä käsiteltyjä suolia, jotka on hankittu maista, joissa BSE:n esiintymistä pidetään erittäin epätodennäköisenä.

(5)

Asetusta (EY) N:o 999/2001 muutettiin 25 päivänä kesäkuuta 2007 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 722/2007 (3). Asetuksella (EY) N:o 999/2001, sellaisena kuin se on muutettuna, otettiin käyttöön yhteisön luokitusjärjestelmä, jossa maat luokitellaan niiden BSE-riskin perusteella vastaavasti kuin Maailman eläintautijärjestön OIE:n luokitusjärjestelmässä. Sen lisäksi, että järjestelmässä luokitellaan kaikki maat yhteen kolmesta luokasta (merkityksettömän alhainen BSE-riski, hallinnassa oleva BSE-riski ja määrittelemätön BSE-riski), siinä myös otetaan käyttöön kauppaa koskevat säännöt kullekin riskiluokalle.

(6)

Uuteen luokitusjärjestelmään liittyvät tuontisäännöt koskivat eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (4) määriteltyjä lihavalmisteita, joihin käsitellyt suolet eivät kuuluneet. Heinäkuun 1 päivään 2007 asti sovellettavien ehtojen mukaisesti ja sen varmistamiseksi, että kuluttajansuojan taso on yhtenäinen, käsitellyt suolet olisi sisällytettävä niiden tuotteiden luetteloon, joita asetuksessa (EY) N:o 999/2001 vahvistetut TSE:ihin liittyvät tuontisäännöt koskevat. Sen vuoksi kyseisen asetuksen liitettä IX olisi muutettava.

(7)

TSE:ihin liittyviä tuontiehtoja ei sovelleta niihin kolmansiin maihin, joiden BSE-riski on merkityksettömän alhainen. On tarpeen selventää tuontisääntöjä niissä tapauksissa, joissa suolet hankitaan maasta tai alueelta, jonka BSE-riski on merkityksettömän alhainen, ja käsitellään kolmannessa maassa, jonka BSE-riskiasema on erilainen. Johdonmukaisuuden vuoksi kolmikantakaupan mahdollisuudesta olisi säädettävä uudestaan uusien säännösten mukaisesti.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 999/2001 olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 999/2001 liite IX tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 727/2007 (EUVL L 165, 27.6.2007, s. 8).

(2)  EYVL L 26, 31.1.1977, s. 85. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).

(3)  EUVL L 164, 26.6.2007, s. 7.

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä IX oleva C luku seuraavasti:

a)

Korvataan A jakso seuraavasti:

”A   JAKSO

Tuotteet

Seuraavassa lueteltuihin nauta-, lammas- ja vuohieläimistä saatuihin tuotteisiin, sellaisina kuin ne ovat määriteltyinä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (1), sovelletaan B, C ja D jaksossa säädettyjä edellytyksiä alkuperämaan BSE-riskiluokan perusteella:

tuore liha,

jauheliha ja tuorelihavalmisteet,

lihavalmisteet,

käsitellyt suolet,

renderoitu eläinrasva,

eläinrasvan sulatusjäte, ja

gelatiini.

b)

Lisätään C jaksoon 5 kohta seuraavasti:

”5.

Sellaisten käsiteltyjen suolten tuonti, jotka on alun perin hankittu maasta tai alueelta, jonka BSE-riski on merkityksettömän alhainen, edellyttää eläimen terveystodistusta, jossa vahvistetaan seuraavat seikat:

a)

maa tai alue on luokiteltu 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riski on hallinnassa;

b)

nauta-, lammas- tai vuohieläimet, joista tuotteet saatiin, ovat syntyneet ja on kasvatettu yhtäjaksoisesti sekä teurastettu maassa tai alueella, jonka BSE-riski on merkityksettömän alhainen, ja ne ovat läpäisseet ante mortem- ja post mortem -tarkastuksen;

c)

jos suolet on hankittu maasta tai alueelta, jossa on ollut kotoperäisiä BSE-tapauksia:

i)

eläimet ovat syntyneet sen päivämäärän jälkeen, jona kielto ruokkia märehtijöitä märehtijöistä peräisin olevalla liha-luujauholla ja eläinrasvan sulatusjätteellä on pantu täytäntöön; tai

ii)

nauta-, lammas- tai vuohieläimistä saadut tuotteet eivät sisällä eikä niitä ole tehty liitteessä V määritellystä erikseen määritellystä riskiaineksesta.”

c)

Lisätään D jaksoon 5 kohta seuraavasti:

”5.

Sellaisten käsiteltyjen suolten tuonti, jotka on alun perin hankittu maasta tai alueelta, jonka BSE-riski on merkityksettömän alhainen, edellyttää eläimen terveystodistusta, jossa vahvistetaan seuraavat seikat:

a)

maa tai alue on luokiteltu 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti maaksi tai alueeksi, jonka BSE-riski on määrittelemätön;

b)

nauta-, lammas- tai vuohieläimet, joista tuotteet saatiin, ovat syntyneet ja on kasvatettu yhtäjaksoisesti sekä teurastettu maassa tai alueella, jonka BSE-riski on merkityksettömän alhainen, ja ne ovat läpäisseet ante mortem- ja post mortem -tarkastuksen;

c)

jos suolet on hankittu maasta tai alueelta, jossa on ollut kotoperäisiä BSE-tapauksia:

i)

eläimet ovat syntyneet sen päivämäärän jälkeen, jona kielto ruokkia märehtijöitä märehtijöistä peräisin olevalla liha-luujauholla ja eläinrasvan sulatusjätteellä on pantu täytäntöön; tai

ii)

nauta-, lammas- tai vuohieläimistä saadut tuotteet eivät sisällä eikä niitä ole tehty liitteessä V määritellystä erikseen määritellystä riskiaineksesta.”


(1)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22.”


30.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1276/2007,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2007,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 ja komission asetuksen (EY) N:o 552/2007 muuttamisesta talousarvion enimmäismäärien vahvistamisen osalta vuodeksi 2007

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (1), ja erityisesti sen 64 artiklan 2 kohdan ja 70 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä 30 päivänä tammikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 247/2006 (2) ja erityisesti sen 20 artiklan 3 kohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä VIII vahvistetaan kullekin jäsenvaltiolle kansalliset enimmäismäärät, joita ei voida ylittää mainitun asetuksen III osaston 2 luvussa tarkoitetuilla viitemäärillä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 247/2006 23 artiklan 2 kohdassa vahvistetaan vuotuiset määrät, joihin asti yhteisö rahoittaa mainitun asetuksen II ja III osastossa säädetyt toimenpiteet.

(3)

Oliiviöljyalan toimintaohjelmille myönnettävän yhteisön rahoituksen enimmäismäärän vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen tilatukijärjestelmän osittaista tai vapaaehtoista täytäntöönpanoa koskevien talousarviomäärärahojen enimmäismäärien ja yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän vuotuisten kokonaismäärärahojen vahvistamisesta vuodeksi 2007 ja kyseisen asetuksen muuttamisesta 22 päivänä toukokuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 552/2007 liitteissä I, II ja III vahvistetaan kussakin kalenterivuodeksi 2007 asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (3) 66–69 artiklan säännösten mukaisesti myönnettävien suorien tukien talousarvion enimmäismäärät, mainitun asetuksen 70 artiklan säännösten mukaisesti myönnettävien suorien tukien ja tilatukijärjestelmän talousarvion enimmäismäärät..

(4)

Portugali on päättänyt asetuksen (EY) N:o 247/2006 20 artiklan 3 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaisesti vähentää emolehmäpalkkio-oikeuksien kansallista enimmäismäärää vuodeksi 2007 ja siirtää vastaavan määrän varoja asetuksen (EY) N:o 247/2006 23 artiklassa säädetyn yhteisön rahoitusosuuden tehostamiseksi mainitussa asetuksessa säädettyjen erityistoimenpiteiden rahoitusta varten. Sen vuoksi on syytä vähentää asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä VIII Portugalille vuodeksi 2007 vahvistetusta kansallisesta enimmäismäärästä asetuksen (EY) N:o 247/2006 23 artiklan 2 kohdassa vahvistettuun rahoitusmäärään lisättäväksi kuuluva määrä sekä vähentää Portugalissa vuonna 2007 sovellettavia, asetuksen (EY) N:o 552/2007 liitteessä I vahvistettuja emolehmäpalkkioille myönnettäviä talousarvion enimmäismääriä, niiden ylimääräinen osa mukaan luettuna, sekä naudanlihapalkkioille (asetuksen (EY) N:o 1782/2003 69 artikla) myönnettäviä talousarvion enimmäismääriä.

(5)

Portugalin tekemän päätöksen mukaisesti asetuksen (EY) N:o 1782/2003 95 ja 96 artiklassa säädetyistä lypsylehmäpalkkioista ja lisätuista johtuvat määrät on sisällytetty osittain tilatukijärjestelmään vuodesta 2007. Portugalia vuonna 2007 koskeva asetuksen (EY) N:o 1782/2003 III osastossa tarkoitettu tilatukijärjestelmälle myönnettävä talousarvion enimmäismäärä on laskettu kyseisellä perusteella. Kyseinen enimmäismäärä vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 552/2007 liitteessä III. Vuoden 2007 talousarvion enimmäismääriä vahvistettaessa ei kuitenkaan ole otettu huomioon sitä, että Azorien ja Madeiran viljelijöiden hyväksi maksettavat lypsylehmäpalkkiot ja lisätuet on suljettu tilatukijärjestelmän ulkopuolelle asetuksen (EY) N:o 1782/2003 70 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(6)

Sen vuoksi olisi muutettava talousarvion enimmäismääriä, joita sovelletaan Portugalissa vuonna 2007 asetuksen (EY) N:o 1782/2003 70 artiklan säännösten mukaisesti myönnettäviin suoriin tukiin sekä tilatukijärjestelmään, vähentämällä asetuksen (EY) N:o 552/2007 liitteestä III maidontuottajille myönnettäviin lypsylehmäpalkkioihin ja lisätukiin liittyviä määriä vastaava määrä, ja lisättävä kyseinen määrä viimeksi mainitun asetuksen liitteeseen II.

(7)

Espanja päätti ennen 1 päivää elokuuta 2004 tilatukijärjestelmän osittaisesta täytäntöönpanosta, erityisesti naudanlihapalkkioista, asetuksen (EY) N:o 1782/2003 64–69 artiklassa vahvistetuin edellytyksin. Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta 11 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 (4), 8 artiklan mukaisesti Espanjassa sijaitsevaan Kantabrian alueeseen ei kuitenkaan voida vuodesta 2007 soveltaa mainitussa artiklassa säädettyä siirtymäkauden tukea. Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1782/2003 125 artiklan 5 kohdassa säädettyä ylimääräistä kansallista emolehmäpalkkiota, jota on myönnetty Espanjassa Kantabrian alueella sijaitseville maatiloille, ei voida enää vuodesta 2007 rahoittaa maataloustukirahastosta. Jotta emolehmäalalle myönnettävä yhteisön tuki säilyisi, Espanja on pyytänyt, että asetuksen (EY) N:o 552/2007 liitteessä I vuodeksi 2007 ylimääräiselle kansalliselle palkkiolle vahvistetusta enimmäismäärästä siirretään Kantabriassa vuoteen 2006 asti ylimääräisen kansallisen palkkion mukaisesti maksettuja tukia vastaava määrä mainitussa liitteessä emolehmäpalkkiolle vahvistettuun enimmäismäärään. Sen vuoksi on syytä mukauttaa edellä mainittuja talousarvion enimmäismääriä.

(8)

Sen vuoksi asetuksia (EY) N:o 1782/2003, (EY) N:o 247/2006 ja (EY) N:o 552/2007 olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä VIII Portugalia vuonna 2007 koskeva määrä ilmaisulla ”570 997”.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 247/2006 23 artiklan 2 kohdassa olevassa taulukossa Azoreita ja Madeiraa varainhoitovuonna 2008 koskeva määrä ilmaisulla ”86,98”.

3 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 552/2007 seuraavasti:

1)

muutetaan liite I seuraavasti:

a)

korvataan Espanjaa koskeva emolehmäpalkkio määrällä ”261 153”;

b)

korvataan Espanjaa koskeva ylimääräinen emolehmäpalkkio määrällä ”26 000”;

c)

korvataan Portugalia koskeva emolehmäpalkkio määrällä ”78 695”;

d)

korvataan Portugalia koskeva ylimääräinen emolehmäpalkkio määrällä ”9 462”;

e)

korvataan Portugalia koskeva 69 artiklan mukainen naudanliha-alan tuki määrällä ”1 681”;

2)

korvataan liite II tämän asetuksen liitteellä;

3)

korvataan liitteessä III Portugalia koskeva määrä ilmaisulla ”413 774”.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1182/2007 (EUVL L 273, 17.10.2007, s. 1).

(2)  EUVL L 42, 14.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2013/2006 (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 13.

(3)  EUVL L 131, 23.5.2007, s. 10.

(4)  EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1989/2006 (EUVL L 411, 30.12.2006, s. 6, oikaisu EUVL L 27, 2.2.2007, s. 5).


LIITE

”LIITE II

ASETUKSEN (EY) N:o 1782/2003 70 ARTIKLAN MUKAISESTI MYÖNNETTÄVIEN SUORIEN TUKIEN TALOUSARVION ENIMMÄISMÄÄRÄT

Kalenterivuosi 2007

(tuhatta euroa)

 

Belgia

Kreikka

Espanja

Ranska

Italia

Alankomaat

Portugali

Suomi

70 artiklan 1 kohdan a alakohta

Siementuki

1 397

1 400

10 347

2 310

13 321

726

272

1 150

70 artiklan 1 kohdan b alakohta

Peltokasvit

 

 

23

 

 

 

 

 

Palkoviljan tuki

 

 

1

 

 

 

 

 

Riisin lajikohtainen tuki

 

 

 

3 053

 

 

 

 

Tupakkatuki

 

 

 

 

 

 

166

 

Lypsylehmäpalkkiot

 

 

 

 

 

 

12 608

 

Maidontuottajille maksettavat lisämaksut

 

 

 

 

 

 

6 254”

 


30.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1277/2007,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2007,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 III luvussa määritellyn yhteisön laivastopolitiikan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1438/2003 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 5 kohdan, 12 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 2 kohdan ja 14 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1438/2003 (2) vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 2371/2002 yhteisön laivastopolitiikkaa käsittelevän luvun ja erityisesti kyseisen asetuksen 11, 12, 13 ja 14 artiklan soveltamista koskevat säännöt.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 11 artiklan säännöksiä muutettiin 28 päivänä heinäkuuta 2007 asetuksella (EY) N:o 865/2007, jotta jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus jakaa uudelleen neljä prosenttia valtiontuella 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana vuosittain keskimäärin poistetusta vetoisuudesta ja neljä prosenttia valtiontuella laivastosta poistetusta vetoisuudesta 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 13 artiklan säännöksiä muutettiin 28 päivänä heinäkuuta 2007 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 (3) 25 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdassa säädetyn, julkisella tuella uusitun moottorin konetehon vähentämistä vähintään 20 prosentilla koskevan vaatimuksen huomioon ottamiseksi, lukuun ottamatta moottoreiden korvaamista pienimuotoisessa rannikkokalastuksessa, sellaisena kuin se on määriteltynä kyseisessä asetuksessa. Lisäksi lakattiin soveltamasta siirtymäjärjestelyä, jossa uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan käyttöönottamisen ja vuoden 2004 lopun välillä tapahtuvaan laivaston uusimiseen tarkoitettujen julkisten tukisitoumusten edellytyksenä oli kokonaiskapasiteetin vähentäminen kolmella prosentilla.

(4)

Kun kaikki kalastusalukset on mitattu, mittauksen vaikutusta vetoisuuden viitetasoon koskevien mukautussääntöjen soveltaminen voidaan lopettaa; säännöt olisi kuitenkin edelleen säilytettävä lisäys/poistojärjestelmän ehdottoman soveltamisen varmistamiseksi vetoisuuden osalta.

(5)

On tarpeen tarkastella uudelleen voimassa olevaa vapautusta lisäys/poistojärjestelmästä laivastoon 1 päivän tammikuuta 2003 jälkeen tai myöhemmin yhteisöön liittyneissä jäsenvaltioissa liittymispäivän jälkeen lisättyjen alusten osalta, joko ennen 1 päivää tammikuuta 2003 tai ennen liittymispäivää tehdyn hallinnollisen päätöksen perusteella. Uudelleentarkastelun perusteella järjestelmästä vapautetaan alukset, joiden lisäämisestä laivastoon oli tehty päätös kansallisen ja yhteisön lainsäädännön mukaisesti ennen liittymistä tai hallinnollista päätöstä, mutta jotka eivät voineet päästä osallisiksi siirtymätoimenpiteistä, koska kolmen vuoden siirtymäaika oli liian lyhyt.

(6)

Bulgaria ja Romania liittyivät yhteisöön 1 päivänä tammikuuta 2007, minkä vuoksi asetuksen (EY) N:o 1438/2003 säännöksiä olisi mukautettava.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1438/2003 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1438/2003 seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.

’GTa1’ tai ’valtiontuella laivastosta 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana poistettujen alusten kokonaisvetoisuus’ tarkoitetaan valtiontuella laivastosta 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana poistettujen alusten kokonaisvetoisuutta. Jäljempänä olevassa 4 artiklassa esitetyssä vetoisuuden viitetasoa koskevassa kaavassa kyseinen arvo otetaan huomioon vain sen kapasiteetin osalta, joka ylittää asetuksen (EY) N:o 2371/2002 12 artiklan 1 kohdan mukaisten viitetasojen noudattamiseksi tarvittavan vetoisuuden vähennyksen;

Uusissa jäsenvaltioissa ’GTa1’ tai ’valtiontuella laivastosta 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana poistettujen alusten kokonaisvetoisuus’ tarkoitetaan valtiontuella laivastosta liittymispäivän ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana poistettujen alusten kokonaisvetoisuutta.”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.

’GTa2’ tai ’valtiontuella laivastosta 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen poistettujen alusten kokonaisvetoisuus’ tarkoitetaan 1 päivän tammikuuta 2007 ja sen päivän, jonka osalta GTt lasketaan, välisenä aikana valtiontuella laivastosta poistettujen alusten kokonaisvetoisuutta. Jäljempänä 4 artiklassa olevassa vetoisuuden viitearvoa koskevassa kaavassa tämä arvo otetaan huomioon ainoastaan sen kapasiteetin määrän osalta, joka ylitti asetuksen (EY) N:o 2371/2002 12 artiklan 1 kohdan mukaisten viitetasojen noudattamisen edellyttämän vetoisuuden vähennyksen;”

c)

Korvataan 11 kohta seuraavasti:

”11.

’uudet jäsenvaltiot’ tarkoitetaan yhteisöön 1 päivän tammikuuta 2003 jälkeen liittyneitä jäsenvaltioita.”

d)

Lisätään 12 kohta seuraavasti:

”12.

’kWr’ tai ’valtiontuella, jonka edellytyksenä on konetehon vähentäminen, uusittujen moottoreiden kokonaisteho’ tarkoitetaan valtiontuella 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 (4) 25 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdan säännösten mukaisesti uusittujen moottoreiden kokonaistehoa.

2)

Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Viitetasojen valvonta

1.   Vetoisuuden viitetasojen on kunkin jäsenvaltion osalta, lukuun ottamatta uusia jäsenvaltioita, oltava minä tahansa päivänä 1 päivän tammikuuta 2003 jälkeen (R(GT)t) samat kuin 1 päivänä tammikuuta 2003 sovellettavat, kyseiselle jäsenvaltiolle liitteessä I vahvistetut viitetasot (R(GT)03), joita tarkistetaan

a)

vähentämällä

i)

99 prosenttia julkisella tuella 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana laivastosta poistettavien alusten kokonaisvetoisuudesta (GTa1);

ii)

96 prosenttia julkisella tuella 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen laivastosta poistettavien alusten kokonaisvetoisuudesta (GTa2);

b)

ja lisäämällä asetuksen (EY) N:o 2371/2002 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti myönnetyt kokonaisvetoisuuden lisäykset (GTS).

Viitetasot määritellään seuraavan kaavan mukaisesti:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 + GTS

Kun laivastoon lisätään uutta kalastuskapasiteettia asetuksen (EY) N:o 2371/2002 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan edellytysten mukaisesti, toisessa alakohdassa mainittuja viitetasoja on vähennettävä 35 prosentilla 31 päivän joulukuuta 2002 jälkeen myönnetyllä valtiontuella laivastoon lisättyjen yli 100 GT:n alusten kokonaisvetoisuudesta (GT100) seuraavan kaavan mukaisesti:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS

2.   Konetehon viitetasojen on kunkin jäsenvaltion osalta, lukuun ottamatta uusia jäsenvaltioita, oltava minä tahansa päivänä 1 päivän tammikuuta 2003 jälkeen (R(kW)t) samat kuin 1 päivänä tammikuuta 2003 (R(kW)03) sovellettavat, kyseiselle jäsenvaltiolle liitteessä I vahvistetut viitetasot, joita tarkistetaan vähentämällä valtiontuella 31 päivän joulukuuta 2002 jälkeen laivastosta poistettavien alusten kokonaiskoneteho (kWa) ja 20 prosenttia valtiontuella, jonka edellytyksenä on konetehon alentaminen, korvattujen moottoreiden kokonaiskonetehosta (kWr).

Viitetasot määritellään seuraavan kaavan mukaisesti:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr

Kun laivastoon lisätään uutta kalastuskapasiteettia asetuksen (EY) N:o 2371/2002 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan edellytysten mukaisesti, toisessa alakohdassa mainittuja viitetasoja on vähennettävä 35 prosentilla 31 päivän joulukuuta 2002 jälkeen myönnetyllä valtiontuella laivastoon lisättyjen yli 100 GT:n alusten kokonaiskonetehosta (kW100) seuraavan kaavan mukaisesti:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

3)

Poistetaan 5 artikla.

4)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Laivaston kalastuskapasiteetti 1 päivänä tammikuuta 2003

Lukuun ottamatta uusia jäsenvaltioita, jäljempänä olevan 7 artiklan soveltamiseksi vetoisuutena (GT03) ja konetehona (kW03) ilmoitettu kalastuskapasiteetti 1 päivänä tammikuuta 2003 määritellään ottaen liitteen II mukaisesti huomioon ne alusten lisäämiset, jotka perustuvat asianomaisen jäsenvaltion 1 päivän tammikuuta 1998 ja 31 päivän joulukuuta 2002 välisenä aikana tuolloin sovellettavaa lainsäädäntöä noudattaen ja erityisesti komissiolle päätöksen 97/413/EY (5) 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoitetun kansallisen lisäys/poistojärjestelmän mukaisesti tekemään hallinnolliseen päätökseen ja jotka toteutetaan viimeistään viiden vuoden kuluessa hallinnollisen päätöksen tekopäivästä.

5)

Korvataan 6 a artikla seuraavasti:

”6 a artikla

Uusien jäsenvaltioiden laivastojen kalastuskapasiteetti liittymispäivänä

Uusien jäsenvaltioiden osalta jäljempänä olevan 7 a artiklan soveltamiseksi vetoisuutena (GTacc) ja konetehona (kWacc) ilmoitettu kalastuskapasiteetti liittymispäivänä määritellään ottaen liitteen III mukaisesti huomioon ne alusten lisäämiset, jotka perustuvat asianomaisen jäsenvaltion enintään viisi vuotta ennen liittymispäivää tekemään hallinnolliseen päätökseen ja jotka toteutetaan viiden vuoden kuluessa kyseisen hallinnollisen päätöksen tekopäivästä.”

6)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Laivastoon lisäysten ja laivastosta poistojen valvonta

1.   Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 13 artiklan noudattamiseksi kunkin jäsenvaltion, uusia jäsenvaltioita lukuun ottamatta, on varmistettava, että kalastuskapasiteetti vetoisuutena (GTt) ilmaistuna on minä tahansa ajankohtana enintään yhtä suuri kuin 1 päivän tammikuuta 2003 kalastuskapasiteetti (GT03), jota tarkistetaan

a)

vähentämällä

i)

99 prosenttia valtiontuella 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana laivastosta poistettavien alusten kokonaisvetoisuudesta (GTa1);

ii)

96 prosenttia valtiontuella 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen laivastosta poistettavien alusten kokonaisvetoisuudesta (GTa2);

iii)

35 prosenttia 31 päivän joulukuuta 2002 jälkeen myönnetyllä valtiontuella laivastoon lisättävien yli 100 GT:n alusten kokonaisvetoisuudesta (GT100);

b)

ja lisäämällä

i)

asetuksen (EY) N:o 2371/2002 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti myönnetyt kokonaisvetoisuuden lisäykset (GTS);

ii)

laivaston uudelleenmittaamisen tulos (Δ(GT-GRT)).

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että seuraavaa kaavaa noudatetaan:

GTt ≤ GT03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 13 artiklan noudattamiseksi kunkin jäsenvaltion, uusia jäsenvaltioita lukuun ottamatta, on varmistettava, että kalastuskapasiteetti konetehona (kWt) ilmaistuna on minä tahansa ajankohtana enintään yhtä suuri kuin 1 päivän tammikuuta 2003 kalastuskapasiteetti (kW03), jota tarkistetaan vähentämällä

a)

valtiontuella laivastosta 31 päivän joulukuuta 2002 jälkeen poistettavien alusten kokonaiskoneteho (kWa);

b)

20 prosenttia valtiontuella, jonka edellytyksenä on konetehon vähentäminen, uusittujen moottoreiden kokonaistehosta (kWr);

c)

35 prosenttia 31 päivän joulukuuta 2002 jälkeen myönnetyllä valtiontuella laivastoon lisättävien yli 100 GT:n alusten kokonaiskonetehosta (kW100).

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että seuraavaa kaavaa noudatetaan:

kWt ≤ kW03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

7)

Korvataan 7 a artikla seuraavasti:

”7 a artikla

Laivastoon lisäysten ja laivastosta poistojen valvonta uusissa jäsenvaltioissa

1.   Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 13 artiklan noudattamiseksi kunkin uuden jäsenvaltion on varmistettava, että kalastuskapasiteetti vetoisuutena (GTt) ilmaistuna on minä tahansa ajankohtana enintään yhtä suuri kuin liittymispäivän kalastuskapasiteetti (GTacc), jota tarkistetaan

a)

vähentämällä

i)

yhteisöön 1 päivänä toukokuuta 2004 liittyneiden uusien jäsenvaltioiden osalta 98,5 prosenttia valtiontuella kyseisen päivän ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana laivastosta poistettavien alusten kokonaisvetoisuudesta (GTa1);

ii)

kunkin uuden jäsenvaltion osalta 96 prosenttia valtiontuella 31 päivän joulukuuta 2006 jälkeen poistettavien alusten kokonaisvetoisuudesta (GTa2);

iii)

kunkin uuden jäsenvaltion osalta 35 prosenttia liittymispäivänä tai sen jälkeen myönnetyllä valtiontuella laivastoon lisättävien yli 100 GT:n alusten kokonaisvetoisuudesta (GT100);

b)

ja lisäämällä

i)

asetuksen (EY) N:o 2371/2002 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti myönnetyt kokonaisvetoisuuden lisäykset (GTS);

ii)

laivaston uudelleenmittaamisen tulos (Δ(GT-GRT)).

Kunkin uuden jäsenvaltion on varmistettava, että seuraavaa kaavaa noudatetaan:

GTt ≤ GTacc – 0,985 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 13 artiklan noudattamiseksi kunkin uuden jäsenvaltion on varmistettava, että kalastuskapasiteetti konetehona (kWt) ilmaistuna on minä tahansa ajankohtana enintään yhtä suuri kuin liittymispäivän kalastuskapasiteetti (kWacc), jota tarkistetaan vähentämällä

a)

valtiontuella liittymispäivänä tai sen jälkeen laivastosta poistettavien alusten kokonaiskoneteho (kWa);

b)

20 prosenttia valtiontuella, jonka edellytyksenä on konetehon vähentäminen, uusittujen moottoreiden kokonaistehosta (kWr);

c)

35 prosenttia liittymispäivänä tai sen jälkeen myönnetyllä valtiontuella laivastoon lisättävien yli 100 GT:n alusten kokonaiskonetehosta (kW100).

Kunkin uuden jäsenvaltion on varmistettava, että seuraavaa kaavaa noudatetaan:

kWt ≤ kWacc – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

8)

Muutetaan liite II tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

9)

Korvataan liite III tämän asetuksen liitteellä II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 865/2007 (EUVL L 192, 24.7.2007. s. 1).

(2)  EUVL L 204, 13.8.2003, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 916/2004 (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 81).

(3)  EUVL L 223, 15.8.2006, s. 1.

(4)  EUVL L 223, 15.8.2006, s. 1.”

(5)  EYVL L 175, 3.7.1997, s. 27.”


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1438/2003 liite II seuraavasti:

1)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.

’GT1’: niiden alusten kokonaisvetoisuutta, jotka on lisätty laivastoon 31 päivän joulukuuta 2002 jälkeen valtiontuella 1 päivän tammikuuta 1998 ja 31 päivän joulukuuta 2002 välisenä aikana tehdyn hallinnollisen päätöksen perusteella ja joita vastaava kapasiteetti on poistettu ilman valtiontukea 1 päivän tammikuuta 1998 ja 31 päivän joulukuuta 2002 välisenä aikana;”

2)

Korvataan 4 kohta seuraavasti:

”4.

’GT3’: niiden alusten kokonaisvetoisuutta, jotka on lisätty laivastoon 31 päivän joulukuuta 2002 jälkeen ilman valtiontukea 1 päivän tammikuuta 1998 ja 31 päivän joulukuuta 2002 välisenä aikana tehdyn hallinnollisen päätöksen perusteella ja joita vastaava kapasiteetti on poistettu ilman valtiontukea 1 päivän tammikuuta 1998 ja 31 päivän joulukuuta 2002 välisenä aikana;”

3)

Korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7.

’kW1’: niiden alusten kokonaiskonetehoa, jotka on lisätty laivastoon 31 päivän joulukuuta 2002 jälkeen valtiontuella 1 päivän tammikuuta 1998 ja 31 päivän joulukuuta 2002 välisenä aikana tehdyn hallinnollisen päätöksen perusteella ja joita vastaava kapasiteetti on poistettu ilman valtiontukea 1 päivän tammikuuta 1998 ja 31 päivän joulukuuta 2002 välisenä aikana;”

4)

Korvataan 9 kohta seuraavasti:

”9.

’kW3’: niiden alusten kokonaiskonetehoa, jotka on lisätty laivastoon 31 päivän joulukuuta 2002 jälkeen ilman valtiontukea 1 päivän tammikuuta 1998 ja 31 päivän joulukuuta 2002 välisenä aikana tehdyn hallinnollisen päätöksen perusteella ja joita vastaava kapasiteetti on poistettu ilman valtiontukea 1 päivän tammikuuta 1998 ja 31 päivän joulukuuta 2002 välisenä aikana;”.


LIITE II

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1438/2003 liite III seuraavasti:

”LIITE III

SÄÄNNÖT VETOISUUTENA (GTacc) JA KONETEHONA (KWacc) ILMOITETUN KALASTUSKAPASITEETIN LASKEMISEKSI LIITTYMISPÄIVÄNÄ UUSISSA JÄSENVALTIOISSA

Tässä liitteessä tarkoitetaan ilmaisulla:

1.

’GTFR’: laivaston vetoisuutena ilmoitettua kalastuskapasiteettia liittymispäivänä yhteisön kalastusalusrekisterin perusteella laskettuna;

2.

’GT1’: niiden alusten kokonaisvetoisuutta, jotka on lisätty laivastoon liittymispäivän jälkeen enintään viisi vuotta ennen liittymispäivää tehdyn hallinnollisen päätöksen perusteella;

3.

’kWFR’: laivaston konetehona ilmoitettua kalastuskapasiteettia liittymispäivänä yhteisön kalastusalusrekisterin perusteella laskettuna;

4.

’kW1’: niiden alusten kokonaiskonetehoa, jotka on lisätty laivastoon liittymispäivän jälkeen enintään viisi vuotta ennen liittymispäivää tehdyn hallinnollisen päätöksen perusteella;

Edellä 6 a artiklassa määritelty laivaston vetoisuutena (GTacc) ja konetehona (kWacc) ilmoitettu kalastuskapasiteetti lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti:

 

GTacc = GTFR + GT1

 

kWacc = kWFR + kW1


30.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1278/2007,

annettu 29 päivänä lokakuuta 2007,

eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja yhteisöön sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 318/2007 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 10 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (2) ja erityisesti sen 18 artiklan 1 kohdan neljännen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 318/2007 (3) vahvistetaan eläinten terveysvaatimukset tuotaessa tiettyjä muita kuin siipikarjaan kuuluvia lintuja yhteisöön sekä tällaisiin lintuihin tuonnin jälkeen sovellettavat karanteenivaatimukset.

(2)

On aiheellista todeta nimenomaisesti, että asetuksella (EY) N:o 318/2007 sallitaan vain vankeudessa kasvatettujen lintujen tuonti. Selkeyden vuoksi on vielä syytä mainita erityisesti, että lintuja voi tuoda yhteisöön asetuksen (EY) N:o 318/2007 nojalla vain, jos ne ovat peräisin hyväksytyistä kasvattamoista.

(3)

Maahantuodut linnut on kuljetettava jäsenvaltiossa tuonnin jälkeen suoraan hyväksyttyihin karanteenitiloihin tai hyväksytyille karanteeniasemille, ja ne on pidettävä siellä kunnes lintuinfluenssatartunta tai Newcastlen taudin tartunta on suljettu pois.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 318/2007 säädetään, että epäiltäessä lintuinfluenssaa tai Newcastlen tautia hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyn karanteeniaseman jossakin yksikössä, kaikki karanteenitilan tai karanteeniaseman yksikön linnut on tapettava ja hävitettävä ennen kuin epäily vahvistetaan laboratoriotesteillä.

(5)

Koska lintuja, joiden epäillään saaneen lintuinfluenssatartunnan tai Newcastlen taudin tartunnan, kuitenkin pidetään hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyn karanteeniaseman yksikössä, taudin leviämisriskiä ei ole.

(6)

Jotta voidaan sulkea pois taudin oireiden aiheutuminen muusta syystä, on sen vuoksi aiheellista odottaa epäilyn vahvistumista, ennen kuin ryhdytään tappamaan ja hävittämään lintuja tiloissa, joissa tautia esiintyy.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 318/2007 liitteessä V esitetään luettelo jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tiettyjen muiden kuin siipikarjaan kuuluvien lintujen tuontia varten hyväksymistä karanteenitiloista ja -asemista. Espanja, Itävalta, Saksa, Tanska, Tšekki ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat tarkastaneet hyväksytyt karanteenitilansa ja -asemansa ja toimittaneet komissiolle päivitetyn luettelon niistä. Asetuksen (EY) N:o 318/2007 liitteessä V olevaa luetteloa hyväksytyistä karanteenitiloista ja -asemista olisi siksi muutettava.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 318/2007 olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 318/2007 seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklassa johdantolause seuraavasti:

”Hyväksyttyjen kasvattamojen on täytettävä seuraavat edellytykset:”.

2)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

korvataan johdantolause seuraavasti:

”Lintujen tuonti sallitaan ainoastaan, jos linnut täyttävät seuraavat edellytykset:”;

b)

lisätään b alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”ba)

linnut ovat peräisin hyväksytyistä kasvattamoista, jotka täyttävät 4 artiklassa vahvistetut edellytykset;”.

3)

Korvataan 13 artikla seuraavasti:

”13 artikla

Toimet epäiltäessä tautia hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyllä karanteeniasemalla

1.   Jos hyväksytyssä karanteenitilassa yhden tai useamman linnun ja/tai sentinellilinnun epäillään karanteenin aikana saaneen lintuinfluenssatartunnan tai Newcastlen taudin tartunnan, on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

a)

toimivaltainen viranomainen asettaa hyväksytyn karanteenitilan viralliseen valvontaan;

b)

kyseisistä linnuista ja sentinellilinnuista otetaan liitteessä VI olevan 2 kohdan mukaisesti näytteet virologista tutkimusta varten ja ne analysoidaan sen mukaisesti;

c)

hyväksyttyyn karanteenitilaan ei tuoda eikä sieltä viedä pois yhtään lintua ennen kuin epäily on poistettu.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitetussa hyväksytyssä karanteenitilassa, jossa tautia esiintyy, epäilty lintuinfluenssatartunta tai Newcastlen taudin tartunta vahvistetaan, on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

a)

kaikki hyväksytyn karanteenitilan linnut ja sentinellilinnut tapetaan ja hävitetään;

b)

hyväksytty karanteenitila puhdistetaan ja desinfioidaan;

c)

hyväksyttyyn karanteenitilaan ei tuoda yhtään lintua ennen kuin loppupuhdistuksesta ja -desinfioinnista on kulunut 21 päivää.

3.   Jos hyväksytyn karanteeniaseman jossakin yksikössä epäillään karanteenin aikana yhden tai useamman linnun ja/tai sentinellilinnun saaneen lintuinfluenssatartunnan tai Newcastlen taudin tartunnan, on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

a)

toimivaltainen viranomainen asettaa hyväksytyn karanteeniaseman viralliseen valvontaan;

b)

kyseisistä linnuista ja sentinellilinnuista otetaan liitteessä VI olevan 2 kohdan mukaisesti näytteet virologista tutkimusta varten ja analysoidaan ne sen mukaisesti;

c)

hyväksytylle karanteeniasemalle ei tuoda eikä sieltä viedä pois yhtään lintua ennen kuin epäily on poistettu.

4.   Jos 3 kohdassa tarkoitetussa hyväksytyn karanteeniaseman yksikössä, jossa tautia esiintyy, epäilty lintuinfluenssatartunta tai Newcastlen taudin tartunta vahvistetaan, on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

a)

kaikki hyväksytyn karanteeniaseman yksikön, jossa tautia esiintyy, linnut ja sentinellilinnut tapetaan ja hävitetään;

b)

kyseinen yksikkö puhdistetaan ja desinfioidaan;

c)

otetaan seuraavat näytteet:

i)

kun käytetään sentinellilintuja, muiden karanteeniyksiköiden sentinellilinnuista on liitteen VI mukaisesti otettava näytteet serologista tutkimusta varten aikaisintaan 21 päivää kyseisen yksikön loppupuhdistuksen ja -desinfioinnin jälkeen; tai

ii)

kun sentinellilintuja ei käytetä, muiden karanteeniyksiköiden linnuista on liitteessä VI olevan 2 kohdan mukaisesti otettava näytteet virologista tutkimusta varten 7–15 päivän kuluessa loppupuhdistuksesta ja -desinfioinnista;

d)

hyväksytyltä karanteeniasemalta ei saa viedä yhtään lintua ennen kuin c alakohdassa säädettyjen näytteiden tulokset on vahvistettu negatiivisiksi.

5.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän artiklan soveltamiseksi toteuttamistaan toimenpiteistä.”

4)

Korvataan 14 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”1.   Kun karanteenin aikana yhden tai useamman linnun ja/tai sentinellilinnun todetaan saaneen matalapatogeenisen lintuinfluenssan (LPAI) tartunnan tai Newcastlen taudin tartunnan, toimivaltainen viranomainen saa riskinarvioinnin perusteella myöntää poikkeuksia 13 artiklan 2 kohdan a alakohdassa ja 4 kohdan a alakohdassa säädetyistä toimenpiteistä edellyttäen, että tällaiset poikkeukset eivät vaaranna taudin torjuntaa, jäljempänä ’poikkeukset’.”

5)

Korvataan liite V tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/265/EY (EUVL L 114, 1.5.2007, s. 17).

(3)  EUVL L 84, 24.3.2007, s. 7.


LIITE

”LIITE V

Luettelo 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista hyväksytyistä tiloista ja asemista

Maan ISO-koodi

Maan nimi

Karanteenitilan tai -aseman hyväksyntänumero

AT

ITÄVALTA

AT OP Q1

AT

ITÄVALTA

AT-KO-Q1

AT

ITÄVALTA

AT-3-ME-Q1

AT

ITÄVALTA

AT-4-KI-Q1

AT

ITÄVALTA

AT 4 WL Q 1

AT

ITÄVALTA

AT-4-VB-Q1

AT

ITÄVALTA

AT 6 10 Q 1

AT

ITÄVALTA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIA

BE VQ 1003

BE

BELGIA

BE VQ 1010

BE

BELGIA

BE VQ 1011

BE

BELGIA

BE VQ 1012

BE

BELGIA

BE VQ 1013

BE

BELGIA

BE VQ 1016

BE

BELGIA

BE VQ 1017

BE

BELGIA

BE VQ 3001

BE

BELGIA

BE VQ 3008

BE

BELGIA

BE VQ 3014

BE

BELGIA

BE VQ 3015

BE

BELGIA

BE VQ 4009

BE

BELGIA

BE VQ 4017

BE

BELGIA

BE VQ 7015

CY

KYPROS

CB 0011

CY

KYPROS

CB 0012

CY

KYPROS

CB 0061

CY

KYPROS

CB 0013

CY

KYPROS

CB 0031

CZ

TŠEKKI

21750005

CZ

TŠEKKI

21750016

CZ

TŠEKKI

21750027

CZ

TŠEKKI

21750038

CZ

TŠEKKI

61750009

DE

SAKSA

BW-1

DE

SAKSA

BY-1

DE

SAKSA

BY-2

DE

SAKSA

BY-3

DE

SAKSA

BY-4

DE

SAKSA

HE-1

DE

SAKSA

HE-2

DE

SAKSA

NI-1

DE

SAKSA

NI-2

DE

SAKSA

NI-3

DE

SAKSA

NW-1

DE

SAKSA

NW-2

DE

SAKSA

NW-3

DE

SAKSA

NW-4

DE

SAKSA

NW-5

DE

SAKSA

NW-6

DE

SAKSA

NW-7

DE

SAKSA

NW-8

DE

SAKSA

RP-1

DE

SAKSA

SN-1

DE

SAKSA

SN-2

DE

SAKSA

TH-1

DE

SAKSA

TH-2

ES

ESPANJA

ES/01/02/05

ES

ESPANJA

ES/05/02/12

ES

ESPANJA

ES/05/03/13

ES

ESPANJA

ES/09/02/10

ES

ESPANJA

ES/17/02/07

ES

ESPANJA

ES/04/03/11

ES

ESPANJA

ES/04/03/14

ES

ESPANJA

ES/09/03/15

ES

ESPANJA

ES/09/06/18

FR

RANSKA

38.193.01

GR

KREIKKA

GR.1

GR

KREIKKA

GR.2

HU

UNKARI

HU12MK001

IE

IRLANTI

IRL-HBQ-1–2003 Yksikkö A

IT

ITALIA

003AL707

IT

ITALIA

305/B/743

IT

ITALIA

132BG603

IT

ITALIA

170BG601

IT

ITALIA

233BG601

IT

ITALIA

068CR003

IT

ITALIA

006FR601

IT

ITALIA

054LCO22

IT

ITALIA

I – 19/ME/01

IT

ITALIA

119RM013

IT

ITALIA

006TS139

IT

ITALIA

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

ALANKOMAAT

NL-13000

NL

ALANKOMAAT

NL-13001

NL

ALANKOMAAT

NL-13002

NL

ALANKOMAAT

NL-13003

NL

ALANKOMAAT

NL-13004

NL

ALANKOMAAT

NL-13005

NL

ALANKOMAAT

NL-13006

NL

ALANKOMAAT

NL-13007

NL

ALANKOMAAT

NL-13008

NL

ALANKOMAAT

NL-13009

NL

ALANKOMAAT

NL-13010

PL

PUOLA

14084501

PT

PORTUGALI

05.01/CQA

PT

PORTUGALI

01.02/CQA

UK

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

21/07/01

UK

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

21/07/02”


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

30.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/26


LISÄYS

Bulgarian ja Romanian liittymisestä yleissopimukseen Euroopan poliisiviraston perustamisesta (Europol-yleissopimus) 23 päivänä heinäkuuta 2007 tehtyyn neuvoston päätökseen 2007/543/EY

(Euroopan unionin virallinen lehti L 200, 1. elokuuta 2007)

Seuraavan yleissopimuksen ja seuraavien pöytäkirjojen bulgarian- ja romaniankieliset toisinnot julkaistaan myöhemmin virallisen lehden erityispainoksessa:

Europol-yleissopimus sekä

24 päivänä heinäkuuta 1996,

19 päivänä kesäkuuta 1997,

30 päivänä marraskuuta 2000,

28 päivänä marraskuuta 2002 ja

27 päivänä marraskuuta 2003

tehdyt pöytäkirjat.


Komissio

30.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/27


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä lokakuuta 2007,

Irlannin pyytämän poikkeuksen myöntämisestä vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5095)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2007/697/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta 12 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY (1) ja erityisesti sen liitteessä III olevan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jos jäsenvaltio aikoo sallia direktiivin 91/676/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäisessä virkkeessä ja a alakohdassa mainituista määristä poikkeavan karjanlantamäärän käytön hehtaaria kohden vuodessa, kyseinen määrä on asetettava sellaiseksi, ettei se vaaranna kyseisen direktiivin 1 artiklassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamista ja määrä on voitava perustella puolueettomin perustein, kyseessä olevassa tapauksessa esimerkiksi pitkillä kasvukausilla ja suuria typpimääriä kuluttavilla kasvustoilla.

(2)

Irlanti pyysi 12 päivänä marraskuuta 2004 komissiolta direktiivin 91/676/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaista poikkeusta. Lokakuun 18 päivänä 2006 esitettiin ajantasaistettu pyyntö, joka perustuu vuoden 2006 European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations -säädökseen (Statutory Instrument N:o 378, 2006).

(3)

Pyydetyn poikkeuksen mukaan Irlannin sallima määrä olisi 250 kilogrammaa karjanlannasta peräisin olevaa typpeä hehtaaria kohden tiloilla, joista vähintään 80 prosenttia on nurmea. Poikkeuksen soveltamisalaan arvioidaan Irlannissa kuuluvan enintään 10 000 karjatilaa, mikä merkitsee 8 prosenttia kaikista tiloista, 8 prosenttia käytetystä maatalousmaasta ja 20 prosenttia eläinyksiköistä.

(4)

Direktiivin 91/676/ETY täytäntöönpanevaa Irlannin lainsäädäntöä (European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2006 (Statutory instrument N:o 378, 2006)) sovelletaan myös pyydettyyn poikkeukseen.

(5)

Irlannin antamaan direktiivin 91/676/ETY täytäntöönpanolainsäädäntöön sisältyy sekä typpeen että fosfaatteihin sovellettavia lannoituksen enimmäismääriä. Lannoituksen enimmäismäärät vaihtelevat sen mukaan, mikä on maaperän typpi- ja fosfaattipitoisuus, joten niissä otetaan huomioon, kuinka paljon maaperästä tulee typpeä ja fosfaattia.

(6)

Komissiolle esitetyistä nitraattidirektiivin täytäntöönpanoa Irlannissa koskevasta kolmannesta kertomuksesta ja hiljattaisista ympäristönsuojeluviraston raporteista (vuodet 2000–2003) käy ilmi, että pohjaveden keskimääräinen nitraattipitoisuus on 2,5 mg/l ja että nitraattipitoisuuksia, jotka ylittävät 50 mg/l, kirjattiin vain 2 prosentissa näytteenottopisteistä. Jokien vedenlaatua vuosina 2000–2003 koskevista tiedoista käy ilmi, että Eurowaternet-ohjelman seuranta-asemien keskiarvo oli 6,9 mg/l.

(7)

Nitraattipitoisuudet olivat vakaita tai laskussa 70 prosentissa pohjavesien seurantakohteista. Jokien vedenlaatu oli parantunut kaudella 2001–2003 edelliseen raportointikauteen 1995–1997 verrattuna, ja 1980-luvun lopusta alkaen huononemaan päin olevassa vedenlaadussa on tapahtunut käänne parempaan. Erittäin runsasravinteisten järvien määrä on myös laskussa.

(8)

Irlanti soveltaa direktiivin 91/676/ETY 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti koko alueellaan toimintaohjelmaa, joka perustuu vuoden 2006 European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations -säädökseen (Statutory instrument N:o 378, 2006).

(9)

Karjan määrä ja kemiallisten lannoitteiden käyttö väheni viime vuosikymmenellä. Nautojen määrä väheni 7 prosenttia, sikojen määrä 3 prosenttia ja lampaiden määrä 17 prosenttia vuosina 1997–2004. Karjanlannasta aiheutuva keskimääräinen typpikuormitus oli 103 kg/ha vuonna 2004 eli kuormitus on vähentynyt huomattavasti verrattuna 140 kg:aan/ha vuonna 1998. Fosforin (P) keskimääräinen kuormitus oli 16 kg/ha. Kemiallisten typpilannoitteiden määrä väheni 21 prosenttia vuosina 1999–2005, fosfaattilannoitteiden määrä puolestaan väheni 37 prosenttia vuosina 1995–2005.

(10)

Irlannissa 90 prosenttia maatalousmaasta on nurmea. Tästä suurin osa soveltuu hyvin nurmituotantoon. Nurmitiloilla 47 prosenttia maa-alasta viljellään laajaperäisesti, joten eläintiheys on suhteellisen alhainen ja lannoitteita käytetään vähän. Maa-alasta 36 prosenttia kuuluu maatalouden ympäristöohjelmiin (maaseutuympäristön suojeluohjelma), ja ainoastaan 7 prosenttia viljellään voimaperäisesti. Peltoviljelyyn käytetään 10 prosenttia. Nurmella kemiallisia lannoitteita käytetään keskimäärin 82 kg/ha typpeä ja 7,6 kg/ha fosforia.

(11)

Irlannin ilmastolle on luonteenomaista tasaisesti ympäri vuoden jakautuva sade ja suhteellisen vähäiset vuotuiset lämpötilavaihtelut. Tämä vuoksi nurmen kasvukausi on pitkä. Se vaihtelee 330 päivästä vuodessa maan lounaisosissa noin 250 päivään maan koillisosissa.

(12)

Irlannin ilmoitukseen liitetystä teknisestä ja tieteellisestä asiakirja-aineistosta ilmenee myös, että ehdotettu 250 kilogrammaa laiduntavan karjan lannasta peräisin olevaa typpeä hehtaaria kohden tiloilla, joista vähintään 80 prosenttia on nurmea, on puolueettomasti perusteltavissa esimerkiksi pitkillä kasvukausilla ja suuria typpimääriä kuluttavilla kasvustoilla.

(13)

Komissio katsoo sen vuoksi, että Irlannin pyynnössä mainittu lantamäärä ei estä direktiivin 91/676/ETY tavoitteiden saavuttamista, jos eräitä tiukkoja edellytyksiä noudatetaan.

(14)

Tätä päätöstä olisi sovellettava Irlannin toimintaohjelman kanssa (European Communities (Good Agricultural Practice for the Protection of Waters) Regulations, 2006 (Statutory instrument N:o 378, 2006)).

(15)

Tämä päätös on direktiivin 91/676/ETY 9 artiklalla perustetun nitraattikomitean lausunnon mukainen,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Myönnetään tässä päätöksessä säädetyin edellytyksin Irlannin 18 päivänä lokakuuta 2006 päivätyllä kirjeellä pyytämä poikkeus, jonka tarkoituksena on sallia direktiivin 91/676/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäisessä virkkeessä ja a alakohdassa mainittuja määriä suuremman karjanlannan määrän käyttö.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

’nurmitiloilla’ tiloja, joiden lannanlevitykseen käytettävissä olevasta maatalousmaan pinta-alasta vähintään 80 prosenttia on nurmea;

b)

’laiduntavalla karjalla’ tarkoitetaan nautakarjaa (lukuun ottamatta lihavasikoita), lampaita, peuroja, vuohia ja hevosia;

c)

’nurmella’ pitkä- tai lyhytikäistä nurmikasvustoa (lyhytikäisen nurmen kesto on yleensä alle neljä vuotta).

3 artikla

Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan yksittäistapauksissa ja noudattaen 4, 5 ja 6 artiklassa säädettyjä nurmitiloja koskevia edellytyksiä.

4 artikla

Vuosittainen lupa ja sitoumus

1.   Viljelijöiden, jotka haluavat käyttää poikkeusta hyväkseen, on tehtävä toimivaltaisille viranomaisille vuosittain hakemus.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetun vuosittaisen hakemuksen yhteydessä viljelijöiden on kirjallisesti sitouduttava täyttämään 5 ja 6 artiklassa säädetyt edellytykset.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että kaikkiin poikkeushakemuksiin sovelletaan hallinnollista valvontaa. Jos kansallisten viranomaisten toteuttamassa 1 kohdassa tarkoitettujen hakemusten valvonnassa ilmenee, että 5 ja 6 artiklassa säädettyjä edellytyksiä ei ole täytetty, hakijalle on ilmoitettava tästä. Tällaisessa tapauksessa hakemusta on pidettävä hylättynä.

5 artikla

Lannan ja muiden lannoitteiden levittäminen

1.   Nurmitiloilla voidaan vuosittain levittää maahan laiduntavan karjan lantaa, eläinten omat jätökset mukaan luettuina, määrä, joka sisältää enintään 250 kilogrammaa typpeä hehtaaria kohden, ja lisäksi on noudatettava 2–7 kohdassa säädettyjä edellytyksiä.

2.   Typen kokonaismäärä ei saa ylittää kyseessä olevan kasvuston ennakoitua ravinnetarvetta, maaperästä saatu ravinnemäärä huomioon ottaen. Levitettävän typen kokonaismäärän on vaihdeltava eläintiheyden ja nurmen tuottavuuden mukaan.

3.   Kullakin tilalla on laadittava lannoitussuunnitelma, jossa esitetään viljelymaan viljelykierto sekä suunniteltu lannan ja typpi- ja fosfaattilannoitteiden käyttö. Lannoitussuunnitelman on oltava tilalla viimeistään 1 päivänä maaliskuuta.

Lannoitussuunnitelmaan on sisällyttävä seuraavat tiedot:

a)

karjan lukumäärä, kuvaus säilytys- ja varastointijärjestelmistä, mukaan luettuna käytettävissä olevat lannanvarastointitilat;

b)

laskelma tilalla tuotetun lannan sisältämän typen määrästä (josta on vähennetty säilytyksen ja varastoinnin aikainen hävikki) sekä fosforin määrästä;

c)

viljelykierto ja kunkin kasvuston pinta-ala, mukaan luettuna luonnoskartta yksittäisten peltojen sijainnista;

d)

arvio kasvustojen tarvitseman typen ja fosforin määristä;

e)

tilalla käytettävän tai muualle toimitettavan lannan määrä ja laji;

f)

typen ja fosforin määrää maaperässä koskevien maaperäanalyysien tulokset, jos tällaisia analyysejä on tehty;

g)

lannasta peräisin oleva typen ja fosforin määrä kullakin pellolla (kasvuston ja maaperätyypin suhteen yhtenevillä lohkoilla);

h)

typen ja fosforin käyttö kemiallisissa ja muissa lannoitteissa kullakin pellolla.

Suunnitelmia on tarkistettava viimeistään seitsemän päivän kuluttua viljelykäytäntöjen muuttumisesta sen varmistamiseksi, että suunnitelmat ja tosiasialliset käytännöt vastaavat toisiaan.

4.   Kullakin tilalla on pidettävä lannoitekirjanpitoa, joka sisältää likavesien hoitoon liittyvät tiedot. Tämä kirjanpito on toimitettava kalenterivuosittain toimivaltaiselle viranomaiselle.

5.   Jokaisen poikkeusta hyväkseen käyttävän nurmitilan on hyväksyttävä se, että 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hakemus, lannoitussuunnitelma sekä lannoitekirjanpito voidaan tarkastaa.

6.   Kullakin poikkeusta hyväkseen käyttävällä tilalla on tehtävä maaperän typpi- ja fosforianalyysejä, joita on toteutettava vähintään neljän vuoden välein kullakin viljelykierron ja maaperän ominaisuuksien suhteen yhtenevällä tilan osalla. Analyysejä on tehtävä vähintään yksi kutakin viiden hehtaarin alaa kohden.

7.   Lantaa ei saa levittää syksyllä ennen nurmen kylvöä.

6 artikla

Maankäyttö

Tiloilla lannanlevitykseen käytettävissä olevasta pinta-alasta vähintään 80 prosenttia on oltava nurmiviljelmää. Poikkeusta hyväkseen käyttävien viljelijöiden on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

a)

lyhytikäiset nurmet kynnetään keväällä;

b)

kaikilla maaperätyypeillä on välittömästi nurmen kyntämisen jälkeen viljeltävä runsaasti typpeä käyttäviä kasveja;

c)

viljelykiertoon ei saa sisältyä ilmakehän typpeä sitovia palko- tai muita kasveja. Tämä ei kuitenkaan koske apilaa nurmessa, jossa apilan osuus on alle 50 prosenttia, eikä viljaa ja hernettä, jonka aluskasvina käytetään nurmikasveja.

7 artikla

Muut toimenpiteet

Irlannin on varmistettava, että poikkeuksen soveltaminen ei rajoita toimenpiteitä, joita tarvitaan yhteisön ympäristölainsäädännön noudattamiseksi.

8 artikla

Seuranta

1.   Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava kartat, joista käy ilmi nurmitilojen ja karjan sekä kussakin läänissä poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvan maatalousmaan prosenttimäärä, sekä ajantasaistettava nämä kartat vuosittain. Kyseiset kartat on toimitettava komissiolle ensimmäisen kerran ennen 1 päivää maaliskuuta 2008 ja sen jälkeen vuosittain.

2.   Toimintaohjelman ja poikkeuksen soveltamisalaan kuuluvien tilojen seuranta on toteutettava Irlannin toimintaohjelman mukaisissa maatalousalueiden valuma-alueiden seurantakohteissa. Vertailun mahdollistavien valuma-alueiden seurantakohteiden on edustettava erilaisia maaperätyyppejä, voimaperäistämisastetta ja lannoituskäytäntöjä.

3.   Tutkimusten ja jatkuvien ravinneanalyysien on tuotettava tietoa poikkeusta hyväkseen käyttävien tilojen paikallisesta maankäytöstä, viljelykierroista ja -käytännöistä. Tätä tietoa voidaan käyttää mallipohjaisissa laskelmissa, joilla selvitetään nitraatin huuhtoutumista ja fosforin hävikkiä pelloilta, joille levitetään hehtaarille enintään 250 kilogrammaa typpeä sisältävä määrä laiduntavan karjan lantaa vuodessa.

4.   Maatalousalueiden valuma-alueiden seurantakohteisiin kuuluvien tilojen matalista pohjavesistä, maavesistä, valumavesistä ja vesivirroista on kerättävä tietoja, joista käy ilmi juuristovyöhykkeestä pohja- ja pintaveteen siirtyvän veden nitraatti- ja fosforipitoisuus.

5.   Vedenlaadun seurantaa on lisättävä kaikkein haavoittuvaisimpien järvien ja erityisen haavoittuvaisten vesivarojen lähistöllä sijaitsevilla maatalousalueiden valuma-alueilla.

6.   On toteutettava tutkimus, jonka avulla poikkeusjakson loppuun mennessä kerätään yksityiskohtaista tieteellistä tietoa Irlannin voimaperäisestä nurmiviljelystä. Tutkimuksessa on keskityttävä nitraatin huuhtoutumiseen voimaperäisissä maidontuotantojärjestelmissä, joiden sijaintipaikkana on haavoittuvainen maatyyppi (hiekka ja hiekkapitoinen hiesu) edustavilla alueilla.

9 artikla

Tarkastukset

1.   Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on tehtävä kaikkien poikkeusta hyväkseen käyttävien tilojen osalta hallinnollisia tarkastuksia, joilla valvotaan, että enimmäismäärää, joka on 250 kilogrammaa laiduntavan karjan lannasta peräisin olevaa typpeä hehtaaria kohden, ei ylitetä ja että typen ja fosforin käyttöä koskevia lannoituksen enimmäismääriä ja maankäytön edellytyksiä noudatetaan.

2.   On laadittava peltotarkastusohjelma, joka perustuu riskianalyysiin, aikaisempien vuosien tarkastusten tuloksiin ja direktiivin 91/676/ETY täytäntöönpanolainsäädännön noudattamiseksi suoritettujen yleisten pistokokeiden tuloksiin. Peltotarkastuksia on tehtävä vähintään kolmelle prosentille poikkeusta hyväkseen käyttävistä maatiloista, ja tarkastusten on koskettava 5 ja 6 artiklassa vahvistettujen edellytysten noudattamista.

10 artikla

Raportointi

1.   Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava vuosittain komissiolle seurannan tulokset sekä tiivistetty kertomus vedenlaadun kehityksestä sekä arviointimenetelmistä. Kertomuksessa on selvitettävä, miten poikkeusta koskevien edellytysten noudattamista on arvioitu tiloilla suoritettavin tarkastuksin, sekä annettava tietoja hallinnollisissa tarkastuksissa ja peltotarkastuksissa todetuista tiloista, jotka eivät täytä edellytyksiä. Ensimmäinen kertomus on toimitettava kesäkuuhun 2008 mennessä ja sen jälkeen kertomukset on toimitettava vuosittain kesäkuuhun mennessä.

2.   Komissio ottaa näin saadut tulokset huomioon mahdollisen uuden pyynnön yhteydessä.

11 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan Irlannin toimintaohjelman kanssa, sellaisena kuin toimintaohjelma on täytäntöönpantuna 18 päivänä heinäkuuta 2006 annetulla European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2006 -säädöksellä (Statutory Instrument N:o 378, 2006). Sen voimassaolo päättyy 17 päivänä heinäkuuta 2010.

12 artikla

Tämä päätös on osoitettu Irlannille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).


30.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/31


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä lokakuuta 2007,

päätöksen 2007/116/EY muuttamisesta uusien 116-alkuisten numeroiden varaamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5139)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/698/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

”116”-alkuisen kansallisen numerointialueen varaamisesta yhdenmukaisten yhteiskunnallisten palvelujen yhdenmukaisille puhelinnumeroille 15 päivänä helmikuuta 2007 tehdyssä komission päätöksessä 2007/116/EY (2) varataan 116-alkuinen kansallinen numerointialue yhdenmukaisten yhteiskunnallisten palvelujen yhdenmukaisille puhelinnumeroille. Päätöksen liitteessä luetellaan tähän numerointialueeseen kuuluvat erityisnumerot ja palvelut, joille numerot on varattu. Luetteloa voidaan mukauttaa direktiivin 2002/21/EY 22 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

(2)

Numeroon 116000 liittyvän palvelun kuvausta olisi ajantasaistettava. Lisäksi kaksi uutta palvelua – lasten tukipuhelin ja henkisen tuen puhelin – on määritelty yhteiskunnallisiksi palveluiksi, joille voidaan osoittaa yhdenmukaiset puhelinnumerot. Näin ollen päätös 2007/116/EY olisi saatettava ajan tasalle ja uusia varattuja numeroita olisi otettava käyttöön.

(3)

Siksi päätös 2007/116/EY olisi muutettava.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat viestintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2007/116/EY liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että toimivaltainen kansallinen sääntelyviranomainen voi 29 päivästä helmikuuta 2008 alkaen jakaa numeroita, jotka on sisällytetty luetteloon tämän päätöksen nojalla.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 717/2007 (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 32).

(2)  EUVL L 49, 17.2.2007, s. 30.


LIITE

Luettelo yhdenmukaisille yhteiskunnallisille palveluille varatuista erityisnumeroista

Numero

Palvelu, jolle numero on varattu

Numeron käyttöoikeutta koskevat erityisehdot

116000

 

Palvelun nimi:

Kadonneita lapsia koskeva vihjepuhelin

 

Kuvaus:

Palvelu ottaa vastaan puhelinilmoituksia kadonneista lapsista ja välittää tiedot edelleen poliisille, antaa neuvontaa ja tukea kadonneiden lasten huoltajille sekä auttaa katoamistapausten tutkinnassa.

Palvelu on aina auki (joka päivä kellon ympäri maanlaajuisesti).

116111

 

Palvelun nimi:

Lasten tukipuhelin

 

Kuvaus:

Palvelu auttaa huolenpidon ja suojelun tarpeessa olevia lapsia ja ohjaa heidät tarvittaessa organisaatioiden ja resurssien puoleen. Palvelu tarjoaa lapsille mahdollisuuden ilmaista huolensa, puhua heitä suoraan koskevista asioista ja saada hätätilanteessa yhteyden aikuiseen.

Jos palvelu ei ole aina auki (joka päivä kellon ympäri maanlaajuisesti), palveluntarjoajan on varmistettava, että tiedot palvelun aukioloajoista ovat helposti kaikkien saatavissa ja että palveluun sen kiinnioloaikana soittavat saavat tietää lähimmän aukioloajan.

116123

 

Palvelun nimi:

Henkisen tuen puhelin

 

Kuvaus:

Palvelu perustuu puhelinkeskusteluun toisen ihmisen kanssa ja ei-tuomitsevaan kuuntelemiseen. Palvelu tarjoaa henkistä tukea niille, jotka kärsivät yksinäisyydestä, kokevat psykologisen kriisin tai harkitsevat itsemurhaa.

Jos palvelu ei ole aina auki (joka päivä kellon ympäri maanlaajuisesti), palveluntarjoajan on varmistettava, että tiedot palvelun aukioloajoista ovat helposti kaikkien saatavissa ja että palveluun sen kiinnioloaikana soittavat saavat tietää lähimmän aukioloajan.


30.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/33


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä lokakuuta 2007,

neuvoston direktiivin 92/33/ETY muuttamisesta tuontiedellytyksiä koskevan poikkeuksen soveltamisen jatkamiseksi kolmansista maista tuotavan vihannesten lisäys- ja taimiaineiston osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5218)

(2007/699/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan 28 päivänä huhtikuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/33/ETY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission on direktiivin 92/33/ETY 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti päätettävä, vastaavatko vihannesten lisäys- ja taimiaineistot, siemeniä lukuun ottamatta, jotka tuotetaan kolmannessa maassa ja joista on samat takeet toimittajan velvoitteita, tunnistettavuutta, ominaisuuksia, kasvien terveyttä, kasvualustaa, pakkaamista, tarkastuksen yksityiskohtaisia sääntöjä, merkitsemistä ja sulkemista koskevilta osin, yhteisössä tuotettuja kyseisen direktiivin vaatimukset ja edellytykset täyttäviä vihannesten lisäys- ja taimiaineistoja kaikilta näiltä osin.

(2)

Kolmansien maiden edellytyksistä ei kuitenkaan edelleenkään ole käytettävissä niin paljon tietoa, että komissio voisi tässä vaiheessa tehdä mitään kolmatta maata koskevaa päätöstä.

(3)

Kaupan järjestelyjen häiriintymisen ehkäisemiseksi olisi direktiivin 92/33/ETY 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti sallittava, että kolmansista maista vihannesten lisäys- ja taimiaineistoa, lukuun ottamatta siemeniä, tuovat jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa tällaisiin tuotteisiin edellytyksiä, jotka ovat vastaaviin yhteisön tuotteisiin sovellettavien edellytysten kaltaisia. Sen vuoksi direktiivissä 92/33/ETY säädetyn tällaiseen tuontiin sovellettavan poikkeuksen soveltamisajanjakson voimassaoloa olisi jatkettava 31 päivän joulukuuta 2007 jälkeen.

(4)

Direktiiviä 92/33/ETY olisi siksi muutettava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhanviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 92/33/ETY 16 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa oleva ilmaisu ”31 päivään joulukuuta 2007” ilmaisulla ”31 päivään joulukuuta 2012”.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 157, 10.6.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/124/EY (EUVL L 339, 6.12.2006, s. 12).


SUUNTAVIIVAT

Euroopan keskuspankki

30.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 284/34


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2007,

eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteiden I ja II muuttamisesta

(EKP/2007/10)

(2007/700/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 105 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan, 12.1, 14.3 ja 18.2 artiklan ja 20 artiklan ensimmäisen kohdan,

ottaa huomioon eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 31 päivänä elokuuta 2000 annetut suuntaviivat EKP/2000/7 (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Suuntaviivojen EKP/2000/7 liitettä I on tarpeen muuttaa eurojärjestelmän yhteisen rahapolitiikan määritelmää ja toteuttamista koskevien viimeaikaisten muutosten johdosta. Nämä muutokset koskevat muun muassa vakuuskelpoisia omaisuuseriä sekä suorien kauppojen poistamista hienosäätöoperaatioiden luettelosta.

(2)

Perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Kyproksessa 1 päivänä tammikuuta 200810 päivänä heinäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/503/EY (2) mukaan Kypros täyttää euron käyttöönottamiseksi vaadittavat edellytykset ja liittymisasiakirjan 4 artiklassa tarkoitettu sitä koskeva poikkeus kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2008. Perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Maltassa 1 päivänä tammikuuta 200810 päivänä heinäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/504/EY (3) mukaan Malta täyttää euron käyttöönottamiseksi vaadittavat edellytykset ja liittymisasiakirjan 4 artiklassa tarkoitettu sitä koskeva poikkeus kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2008. Näin ollen on tarpeen muuttaa eurojärjestelmän www-sivustoja koskevaa taulukkoa, joka sisältyy suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteeseen I.

(3)

Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) 26 päivänä huhtikuuta 2007 annetuissa suuntaviivoissa EKP/2007/2 (4) vahvistetaan, että TARGET2-järjestelmä korvaa nykyisen TARGET-järjestelmän suuntaviivojen EKP/2007/2 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Kansalliset keskuspankit siirtyvät käyttämään TARGET2-järjestelmää suuntaviivojen EKP/2007/2 13 artiklassa olevan aikataulun mukaisesti. Näin ollen on tarpeen muuttaa suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteissä I ja II olevia viittauksia TARGET-järjestelmään,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Liitteiden I ja II muutokset

1)   Muutetaan suuntaviivojen EKP/2000/7 liite I näiden suuntaviivojen liitteen I mukaisesti.

2)   Muutetaan suuntaviivojen EKP/2000/7 liite II näiden suuntaviivojen liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Eurojärjestelmän www-sivustojen taulukon muutokset

Suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteen I liitteessä 5 oleva eurojärjestelmän www-sivustojen taulukko korvataan näiden suuntaviivojen liitteessä III olevalla taulukolla.

3 artikla

Tarkistaminen

Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2007 yksityiskohtaiset tiedot näiden suuntaviivojen noudattamista varten laatimistaan asiakirjoista ja käyttämistään keinoista.

4 artikla

Voimaantulo

Nämä suuntaviivat tulevat voimaan kahden päivän kuluttua niiden antamispäivästä. Näiden suuntaviivojen 1 artiklaa sovelletaan 19 päivästä marraskuuta 2007. Näiden suuntaviivojen 2 artiklaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008.

5 artikla

Osoitus

Nämä suuntaviivat on osoitettu rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille.

Annettu Frankfurt am Mainissa 20 päivänä syyskuuta 2007.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EYVL L 310, 11.12.2000, s. 1. Suuntaviivat sellaisina kuin ne ovat viimeksi muutettuina suuntaviivoilla EKP/2006/12 (EUVL L 352, 13.12.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 186, 18.7.2007, s. 29.

(3)  EUVL L 186, 18.7.2007, s. 32.

(4)  EUVL L 237, 8.9.2007, s. 1.


LIITE I

Muutetaan asetuksen EKP/2000/7 liite I seuraavasti:

A.   Eurojärjestelmän rahapolitiikan muuttuneeseen määritelmään ja toteuttamiseen liittyvät muutokset

1)

Lisätään 1 luvun 1.1 kohdan viidennen virkkeen jälkeen seuraava virke:

”Jos rahapolitiikan toteuttaminen niin vaatii, eurojärjestelmään kuuluvat kansalliset keskuspankit voivat toimittaa EKP:lle ja toisilleen eurojärjestelmän operaatioihin osallistuvia vastapuolia koskevia tietoja, kuten operatiivisia tietoja (1).

2)

Muutetaan 1 luvun 1.3.1 kohdan hienosäätöoperaatioita koskevaa kolmatta luetelmakohtaa seuraavasti:

a)

Lisätään toisen virkkeen jälkeen seuraava virke:

”Hienosäätöoperaatioita voidaan toteuttaa vähimmäisvarantojen pitoajanjakson viimeisenä päivänä viimeisimmän perusrahoitusoperaation jälkeen mahdollisesti kertyneen likviditeetin yli- tai alijäämän torjumiseksi.”

b)

Korvataan neljänneksi virkkeeksi tullut virke seuraavasti:

”Hienosäätöoperaatiot toteutetaan pääasiassa käänteisoperaatioina, mutta niitä voidaan tehdä myös valuuttaswapeina tai keräämällä määräaikaistalletuksia.”

3)

Poistetaan 1 luvun taulukossa 1 otsikon ”Hienosäätöoperaatiot” kohdalla oleva toinen rivi, joka sisältää sanat ”suorat ostot”, ”suorat myynnit”, ”satunnaisesti” ja ”kahdenväliset kaupat”.

4)

Muutetaan 1 luvun 1.4 kohtaa seuraavasti:

a)

Korvataan toinen virke seuraavasti:

”Laitokset, jotka EKPJ:n perussäännön artiklan 19.1 mukaan ovat vähimmäisvarantovelvollisia, ovat oikeutettuja maksuvalmiusjärjestelmän käyttöön ja voivat osallistua vakiohuutokauppoina toteutettaviin avomarkkinaoperaatioihin sekä suoriin kauppoihin.”

b)

Poistetaan neljäs virke.

5)

Korvataan 1 luvun 1.5 kohdan neljäs virke seuraavasti:

”Yhteinen vakuuskäytäntö korvasi 1.1.2007 kahden vakuuslistan järjestelmän, joka on ollut käytössä talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen alusta lähtien.”

6)

Muutetaan 3 luvun johdantokappaletta seuraavasti:

a)

Lisätään neljännen virkkeen jälkeen seuraava virke:

”Rakenteelliset operaatiot voidaan toteuttaa myös suorina kauppoina eli ostoina ja myynteinä.”

b)

Korvataan kuudenneksi virkkeeksi tullut virke seuraavasti:

”Lisäksi eurojärjestelmällä on käytettävissään kaksi muuta hienosäätöoperaatioiden välinettä: valuuttaswapit ja määräaikaistalletusten kerääminen.”

7)

Lisätään 3 luvun 3.1.4 kohdan toisen virkkeen jälkeen seuraava virke:

”Hienosäätöoperaatioita voidaan toteuttaa vähimmäisvarantojen pitoajanjakson viimeisenä päivänä viimeisimmän perusrahoitusoperaation jälkeen mahdollisesti kertyneen likviditeetin yli- tai alijäämän torjumiseksi.”

8)

Muutetaan 3 luvun 3.2 kohtaa seuraavasti:

a)

Korvataan otsikon ”Välinetyyppi” alla oleva toinen virke seuraavasti:

”Tällaisia operaatioita tehdään vain rakenteellisista syistä.”

b)

Korvataan otsikon ”Muut ominaisuudet” alla oleva neljäs luetelmakohta seuraavasti:

”—

Ne toteutetaan yleensä hajautetusti kansallisissa keskuspankeissa.”

9)

Muutetaan 4 luvun 4.1 kohtaa seuraavasti:

a)

Muutetaan otsikon ”Luoton käytön edellytykset” alla olevan toisen kappaleen ensimmäinen virke kuulumaan seuraavasti:

”Kunkin pankkipäivän päättyessä vastapuolten selvitystileillä kansallisissa keskuspankeissa olevat nettovelat katsotaan automaattisesti pyynnöksi saada maksuvalmiusluottoa.”

b)

Muutetaan otsikon ”Maturiteetti ja korkoehdot” alla olevan toisen kappaleen toinen virke kuulumaan seuraavasti:

”EKP voi muuttaa korkoa milloin tahansa, ja muutos tulee voimaan aikaisintaan seuraavana eurojärjestelmän pankkipäivänä (2). (3)

10)

Poistetaan 5 luvun 5.2 kohdan otsikon ”Arvopaperipörssien ja markkinavälittäjien kautta toteutettavat operaatiot” alla oleva kolmas virke.

11)

Korvataan 5 luvun 5.3.2 kohdan toisen kappaleen toinen virke seuraavasti:

”Toiminnallisista syistä eurojärjestelmä voi kuitenkin toisinaan käyttää näissä operaatioissa, erityisesti suorissa kaupoissa ja valuuttaswapeissa, muita maksujen suorituspäiviä (ks. taulukko 3).”

12)

Korvataan 6 luvun 6.1 kohdan toisen kappaleen kolmas virke seuraavasti:

”Yhteinen vakuuskäytäntö, jota kutsutaan myös yhdeksi vakuuslistaksi tai yhteislistaksi, tuli voimaan 1.1.2007 ja korvasi talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen alusta käytössä olleen kahden listan järjestelmän.”

13)

Muutetaan 6 luvun 6.1 kohtaa seuraavasti:

a)

Korvataan alaviite 2 seuraavasti:

”Ranskalaisessa arvopaperistamisessa erillisyhtiön sijasta käytettävän rahaston ’fonds communs de créances’ (FCC) ennen 1.5.2006 liikkeeseen laskemat instrumentit, jotka kuuluivat ykköslistalle, hyväksytään siirtymäkauden ajan 31.12.2008 saakka. Näiden rahastojen 1.5.2006 jälkeen liikkeeseen laskemat instrumentit eivät ole vakuuskelpoisia.”

b)

Korvataan neljännen kappaleen ensimmäinen virke seuraavasti:

”Kummankin luokan omaisuuserien on täytettävä kohdassa 6.2 selostettavat koko euroalueen kattavat yhdenmukaiset vakuuskelpoisuusvaatimukset. (4)

14)

Korvataan 6 luvun 6.2.1 kohdassa olevan otsikon ”Liikkeeseenlaskupaikka” alla oleva alaviite 6 seuraavasti:

”Maailmanlaajuisen haltijavelkakirjan muodossa olevat, kansainvälisen arvopaperikeskuksen liikkeeseen laskemat kansainväliset velkapaperit (international debt securities in global bearer form) on 1.1.2007 voimaan tulleen vakuuskelpoisuusvaatimuksen mukaan laskettava liikkeeseen NGN-muodossa (New Global Note) ja talletettava yhteisenä säilyttäjänä (Common Safekeeper) toimivaan kansainväliseen arvopaperikeskukseen tai soveltuvin osin muuhun arvopaperikeskukseen, joka täyttää EKP:n asettamat vähimmäisvaatimukset. Maailmanlaajuisen haltijavelkakirjan muodossa olevat kansainväliset velkapaperit, jotka on laskettu liikkeeseen CGN-muodossa (Classical Global Notes) ennen 1.1.2007, ja – jos kyseessä ovat useammassa erässä liikkeeseen lasketut velkakirjat – samalla ISIN-koodilla kyseisenä päivänä tai sen jälkeen liikkeeseen lasketut erät ovat vakuuskelpoisia eräpäivään saakka.”

15)

Lisätään 6 luvun 6.2.1 kohdan otsikon ”Hyväksyttävät markkinat” alle kappaleen loppuun seuraava alaviite 12:

”Kakkoslistan omaisuuserinä hyväksytyt jälkimarkkinakelpoiset instrumentit, jotka on laskettu liikkeeseen ennen 31.5.2007 ja joilla käydään kauppaa sellaisilla ei-säännellyillä markkinoilla, jotka täyttävät eurojärjestelmän vaatimukset turvallisuuden ja helppopääsyisyyden osalta mutta eivät avoimuuden osalta, ovat vakuuskelpoisia 31.12.2009 saakka – edellyttäen että ne täyttävät kaikki muut vakuuskelpoisuuden edellytykset – minkä jälkeen ne eivät enää kelpaa vakuudeksi. Tätä ei sovelleta luottolaitosten liikkeeseen laskemiin vakuudettomiin jälkimarkkinakelpoisiin instrumentteihin, jotka hyväksyttiin kakkoslistan omaisuuserinä ja jotka menettivät vakuuskelpoisuutensa 31.5.2007 lukien.”

16)

Lisätään 6 luvun 6.2.1 kohdassa olevan otsikon ”Liikkeeseenlaskijan/takaajan sijoittautumispaikka” alla olevan ensimmäisen virkkeen loppuun alaviite 14:

”Jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät, jotka on ennen 1.1.2007 laskenut liikkeeseen ETA-maan tai ETA:an kuulumattoman G10-maan ulkopuolelle sijoittautunut yksikkö mutta joiden takaajana on ETA-maahan sijoittautunut yksikkö, ovat vakuuskelpoisia 31.12.2011 saakka – edellyttäen että ne täyttävät kaikki muut vakuuskelpoisuuden edellytykset sekä 6.3.2 kohdan mukaan takauksiin sovellettavat edellytykset – minkä jälkeen ne eivät enää kelpaa vakuudeksi.”

17)

Korvataan 6 luvun 6.3.2 kohdan ulkoisen luottoluokituslaitoksen luokitusta koskevan ensimmäisen luetelmakohdan ensimmäisen virkkeen lopussa oleva alaviite 26, josta uudelleennumeroinnin jälkeen tulee alaviite 28, seuraavasti:

”Tiukkoja luottokelpoisuusvaatimuksia, joita sovelletaan 1.1.2008 alkaen liikkeeseen laskettaviin katettuihin pankkien joukkovelkakirjalainoihin, arvioidaan edellä lueteltujen arviointiperusteiden mukaisesti. Ennen 1.1.2008 liikkeeseen laskettujen katettujen pankkien joukkovelkakirjalainojen katsotaan täyttävän tiukat luottokelpoisuusvaatimukset, jos ne täyttävät tarkkaan yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin artiklan 22 kohdan 4 mukaiset arviointiperusteet.”

18)

Poistetaan 6 luvun 6.6.1 kohdan toisessa luetelmakohdassa oleva alaviite 50.

19)

Liitteen I liitteet nimetään uudelleen lisäyksiksi.

20)

Korvataan liitteen I uudelleennimetyssä lisäyksessä 2 olevan avomarkkinaoperaation määritelmän neljäs virke seuraavasti:

”Lisäksi rakenteellisten operaatioiden yhteydessä voidaan käyttää velkasitoumusten liikkeeseenlaskua ja suoria kauppoja ja hienosäätöoperaatioiden yhteydessä puolestaan valuuttaswapeja ja määräaikaistalletusten keräämistä.”

B.   TARGET2-järjestelmän perustamiseen liittyvät muutokset

21)

Korvataan lyhenteitä koskevan luettelon TARGET-järjestelmään viittaava rivi seuraavasti:

”TARGET

Euroopan laajuinen automatisoitu reaaliaikainen bruttomaksujärjestelmä (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system), sellaisena kuin se on määritelty suuntaviivoissa EKP/2005/16

TARGET2

Euroopan laajuinen automatisoitu reaaliaikainen bruttomaksujärjestelmä (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system), sellaisena kuin se on määritelty suuntaviivoissa EKP/2007/2”.

22)

Muutetaan 4 luvun 4.1 kohdan otsikon ”Luoton käytön edellytykset” alla olevaa tekstiä seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäisen kappaleen kolmas virke seuraavasti:

”Maksuvalmiusluottoa myönnetään vain niinä päivinä, joina i) TARGET2-järjestelmä (5); ja ii) asianomaiset arvopaperikaupan selvitysjärjestelmät ovat toiminnassa (6).

b)

Korvataan kolmas kappale seuraavasti:

”Vastapuoli voi saada maksuvalmiusluottoa myös toimittamalla pyynnön sijoittautumisjäsenvaltionsa kansalliseen keskuspankkiin. Jotta kansallinen keskuspankki voisi käsitellä pyynnön TARGET2-järjestelmässä samana päivänä, sen on saatava pyyntö viimeistään 15 minuuttia TARGET2-järjestelmän sulkemisajan jälkeen (7)  (8). TARGET2-järjestelmän sulkemisaika on yleensä klo 18.00 EKP:n aikaa (Keski-Euroopan aikaa). Määräaikaa, johon mennessä maksuvalmiusluottoa voi pyytää, pidennetään vielä 15 minuuttia eurojärjestelmän viimeisenä pankkipäivänä kunakin vähimmäisvarantojen pitoajanjaksona (9). Pyynnössä on mainittava luoton määrä ja eriteltävä tapahtumaa varten toimitettava vakuusmateriaali, jos luoton vakuudeksi tarvittavia omaisuuseriä ei ole ennakolta talletettu kansalliseen keskuspankkiin.

23)

Korvataan 4 luvun 4.1 kohdassa olevan otsikon ”Maturiteetti ja korkoehdot” alla olevan ensimmäisen kappaleen toinen virke seuraavasti:

”TARGET2-järjestelmään suoraan osallistuvien vastapuolten luoton takaisinmaksu veloitetaan seuraavana sellaisena päivänä, jona i) TARGET2-järjestelmä; ja ii) kyseiset arvopaperikaupan selvitysjärjestelmät ovat toiminnassa, heti näiden järjestelmien avautuessa.”

24)

Muutetaan 4 luvun 4.2 kohdassa olevan otsikon ”Käytön edellytykset” alla olevaa tekstiä seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäisen kappaleen kolmas virke seuraavasti:

”Talletusmahdollisuutta voi käyttää vain niinä päivinä, joina TARGET2-järjestelmä on avoinna.”

b)

Korvataan toinen kappale seuraavasti:

”Tehdäkseen talletuksen vastapuolen on toimitettava talletuspyyntö sijoittautumisjäsenvaltionsa kansalliselle keskuspankille. Jotta kansallinen keskuspankki voisi käsitellä pyynnön TARGET2-järjestelmässä samana päivänä, sen on saatava pyyntö viimeistään 15 minuuttia TARGET2-järjestelmän sulkemisajan jälkeen, joka on yleensä klo 18.00 EKP:n aikaa (Keski-Euroopan aikaa). (10)  (11) Määräaikaa, johon mennessä talletusmahdollisuuden käyttöä koskevia pyyntöjä voidaan esittää, pidennetään vielä 15 minuuttia eurojärjestelmän viimeisenä pankkipäivänä kunakin vähimmäisvarantojen pitoajanjaksona (12). Pyynnössä on määriteltävä talletettava määrä.

25)

Korvataan 4 luvun 4.2 kohdassa olevan otsikon ”Maturiteetti ja korkoehdot” alla olevan ensimmäisen kappaleen toinen virke seuraavasti:

”TARGET2-järjestelmään suoraan osallistuvien vastapuolten talletukset erääntyvät seuraavana sellaisena päivänä, jona TARGET2-järjestelmä on toiminnassa, heti järjestelmän avautuessa.”

26)

Korvataan 5 luvun 5.3.1 kohdan ensimmäisen kappaleen ensimmäinen virke seuraavasti:

”Eurojärjestelmän maksuvalmiusjärjestelmän käyttöön tai avomarkkinaoperaatioihin osallistumiseen liittyvät maksutapahtumat hoidetaan vastapuolten kansallisissa keskuspankeissa olevien tilien kautta tai TARGET2-järjestelmään osallistuvien pankkien tilien kautta.”

27)

Korvataan 5 luvun 5.3.2 kohdan ensimmäisen kappaleen ensimmäinen virke seuraavasti:

”Vakiohuutokauppoina toteutettavissa avomarkkinaoperaatioissa, kuten perusrahoitusoperaatiossa, pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa ja rakenteellisissa operaatioissa, maksut ja toimitukset suoritetaan yleensä ensimmäisenä sellaisena kaupantekopäivän jälkeisenä päivänä, jona i) TARGET2-järjestelmä; ja ii) kaikki asianomaiset arvopaperikaupan selvitysjärjestelmät ovat avoinna.”

28)

Korvataan 5 luvun 5.3.3 kohta seuraavasti:

”5.3.3   Pankkipäivän lopetukseen liittyvät toimet

Pankkipäivän lopetukseen liittyviä menettelytapoja on käsitelty tarkemmin TARGET2-järjestelmään liittyvissä asiakirjoissa. TARGET2-järjestelmän sulkemisaika on yleensä klo 18.00 EKP:n aikaa (Keski-Euroopan aikaa). Sulkemisajan jälkeen maksumääräyksiä ei enää hyväksytä käsittelyyn TARGET2-järjestelmässä, vaikka ennen sulkemisaikaa hyväksyttyjen maksumääräysten käsittely jatkuu. Vastapuolten on jätettävä maksuvalmiusluoton tai talletusmahdollisuuden käyttöä koskevat pyyntönsä asianomaiselle kansalliselle keskuspankille viimeistään 15 minuuttia TARGET2-järjestelmän sulkemisajan jälkeen. Eurojärjestelmän maksuvalmiusjärjestelmän käyttöä koskevan pyynnön määräaikaa pidennetään vielä 15 minuuttia eurojärjestelmän viimeisenä pankkipäivänä kunakin vähimmäisvarantojen pitoajanjaksona (13).

Hyväksyttyjen vastapuolten selvitystileillä TARGET2-järjestelmässä pankkipäivän päättyessä suoritettujen valvontaoperaatioiden jälkeen jäljelle jäävät negatiiviset saldot katsotaan automaattisesti pyynnöiksi saada maksuvalmiusluottoa (ks. 4.1 kohta).

29)

Korvataan 6 luvun 6.6.1 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

”Poikkeustapauksissa tai rahapoliittisten operaatioiden niin edellyttäessä EKP voi päättää pidentää kirjeenvaihtajakeskuspankkimallin sulkemisaikaa TARGET2-järjestelmän sulkemisaikaan.”

30)

Kaikkien alaviitteiden, joita ei ole edellä mainittu, numerointi uudistetaan vastaavasti.

31)

Muutetaan suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteen I uudelleennimettyä lisäystä 2 (Sanasto) seuraavasti:

i)

Korvataan käsite ”Pankkipäivän lopetus (end-of-day)” seuraavasti:

”Pankkipäivän lopetus (end-of-day): Se pankkipäivän ajankohta TARGET2-järjestelmän sulkemisen jälkeen, jona TARGET2-järjestelmässä käsitellyt maksut suoritetaan lopullisesti tuon päivän osalta. Käsitettä sovelletaan vastaavasti TARGET-järjestelmään soveltuvin osin, kunnes kansallinen keskuspankki on siirtynyt TARGET2-järjestelmän käyttöön.”

ii)

Poistetaan käsite ”Kytkentäverkosto (interlinking mechanism)”.

iii)

Korvataan käsite ”RTGS-järjestelmä (reaaliaikainen bruttomaksujärjestelmä) (RTGS (real-time gross settlement) system)” seuraavasti:

”RTGS järjestelmä (reaaliaikainen bruttomaksujärjestelmä) (RTGS (real-time gross settlement) system): Maksujärjestelmä, jossa maksumääräykset käsitellään ja maksut suoritetaan nettouttamatta toimeksianto kerrallaan jatkuvasti reaaliaikaisesti. Ks. myös TARGET2-järjestelmä.”

iv)

Korvataan käsite ”Selvitystili (settlement account)” seuraavasti:

”Selvitystili (settlement account): Tili, joka TARGET2-järjestelmään suoraan osallistuvalla osapuolella on keskuspankissa maksujen käsittelyä varten.”

v)

Korvataan käsite ”TARGET-järjestelmä (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system, TARGET)” seuraavasti:

”TARGET järjestelmä (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system, TARGET): TARGET2-järjestelmän edeltäjä, jonka toiminta perustuu hajautettuun, kansalliset RTGS-järjestelmät ja EKP:n maksujärjestelmän kytkevään rakenteeseen. TARGET-järjestelmä korvataan TARGET2-järjestelmällä suuntaviivojen EKP/2007/2 13 artiklassa määritellyn siirtymisaikataulun mukaisesti.”

vi)

Käsitteen ”TARGET” jälkeen lisätään seuraava:

”TARGET2 järjestelmä (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system, TARGET2): euromääräisen maksuliikenteen reaaliaikainen bruttomaksujärjestelmä, jossa euromääräisten maksujen selvitys tapahtuu keskuspankkirahassa. TARGET2 ja sen toiminta perustuvat yhteiseen laitealustaan, jonka välityksellä kaikki maksumääräykset lähetetään ja käsitellään ja jonka välityksellä maksut vastaanotetaan teknisesti samalla tavalla. TARGET2 on oikeudellisesti rakennettu moniksi RTGS-järjestelmiksi (TARGET2-osajärjestelmät).”


(1)  Tällaiset tiedot kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin EKPJ:n perussäännön 38 artiklan mukaisesti.”

(2)  Tässä asiakirjassa eurojärjestelmän pankkipäivällä tarkoitetaan mitä tahansa sellaista päivää, jolloin EKP ja ainakin yksi kansallinen keskuspankki ovat avoinna eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden toteuttamista varten.

(3)  EKP:n neuvosto päättää korkojen muuttamisesta yleensä rahapolitiikan linjauksia koskevan arvioinnin yhteydessä kuukauden ensimmäisessä kokouksessa. Tavallisesti nämä päätökset tulevat voimaan vasta seuraavan vähimmäisvarantojen pitoajanjakson alussa.”

(4)  Ei-jälkimarkkinakelpoisista omaisuuseristä lainasaamisten tietyissä kelpoisuusvaatimuksissa ja toiminnallisissa vaatimuksissa saattaa olla eroja eri puolilla euroaluetta 31.12.2011 saakka voimassa olevan siirtymäkauden aikana (ks. 6.2.2 kohta).”

(5)  Viittaukset TARGET2-järjestelmään tulkitaan viittauksiksi TARGET-järjestelmään, kunnes kansallinen keskuspankki on siirtynyt käyttämään TARGET2-järjestelmää. TARGETin hajautettu tekninen järjestelmä korvataan 19.11.2007 lukien TARGET2:n yhteisellä laitealustalla, jonka välityksellä kaikki maksumääräykset lähetetään sekä käsitellään ja maksut vastaanotetaan teknisesti samalla tavalla. Siirtyminen TARGET2-järjestelmän käyttöön tapahtuu kolmessa maaryhmässä, minkä vuoksi TARGETin käyttäjät voivat siirtyä TARGET2-järjestelmään ryhmissä etukäteen määritettyinä päivinä. Maaryhmien koostumus on seuraava: ryhmä 1 (19.11.2007): Itävalta, Saksa, Luxemburg ja Slovenia; ryhmä 2 (18.2.2008): Belgia, Suomi, Ranska, Irlanti, Alankomaat, Portugali ja Espanja; ja ryhmä 3 (19.5.2008): Kreikka, Italia ja EKP. Neljättä siirtymispäivää (15.9.2008) pidetään varalla erityisiä tilanteita varten. Tietyt rahaliittoon osallistumattomat kansalliset keskuspankit liitetään lisäksi TARGET2-järjestelmään erillisen sopimuksen perustella: Kypros, Latvia, Liettua ja Malta (ryhmässä 1) sekä Tanska, Viro ja Puola (ryhmässä 3).

(6)  Lisäksi mahdollisuus saada maksuvalmiusluottoa myönnetään vain, jos RTGS-maksujärjestelmän infrastruktuuria koskevat vaatimukset täyttyvät.”

(7)  Joissakin jäsenvaltioissa kansallinen keskuspankki tai jotkin sen haarakonttorit eivät välttämättä ole avoinna rahapoliittisten operaatioiden suorittamista varten kaikkina eurojärjestelmän pankkipäivinä kansallisten tai alueellisten arkipyhien tai vapaapäivien takia. Tällaisissa tapauksissa kansallisen keskuspankin on tiedotettava etukäteen vastapuolille järjestelyistä, joita tullaan soveltamaan maksuvalmiusluoton käyttöön näinä päivinä.

(8)  Päivät, joina TARGET- ja/tai TARGET2-järjestelmä pidetään kiinni, ilmoitetaan EKP:n www-sivustossa (www.ecb.int) ja eurojärjestelmän www-sivustoissa (ks. lisäys 5).

(9)  Kunnes kansallinen keskuspankki on siirtynyt TARGET2-järjestelmään, maksuvalmiusluoton pyytämistä koskeva määräaika asianomaisessa keskuspankissa on 30 minuuttia järjestelmän sulkemisajan (klo 18.00 Keski-Euroopan aikaa) jälkeen, ja määräaikaa pidennetään vielä 30 minuuttia eurojärjestelmän viimeisenä pankkipäivänä kunakin vähimmäisvarantojen pitoajanjaksona.”

(10)  Ks. tämän luvun alaviite 2.

(11)  Ks. tämän luvun alaviite 3.

(12)  Kunnes kansallinen keskuspankki on siirtynyt TARGET2-järjestelmään, talletusmahdollisuuden käyttöä koskevan pyynnön määräaika asianomaisessa keskuspankissa on 30 minuuttia järjestelmän sulkemisajan (klo 18.00 Keski-Euroopan aikaa) jälkeen, ja määräaikaa pidennetään vielä 30 minuuttia eurojärjestelmän viimeisenä pankkipäivänä kunakin vähimmäisvarantojen pitoajanjaksona.”

(13)  Kunnes kansallinen keskuspankki on siirtynyt TARGET2-järjestelmään, eurojärjestelmän maksuvalmiusluoton käyttöä koskevan pyynnön määräaika on 30 minuuttia järjestelmän sulkemisajan (18.00 Keski-Euroopan aikaa) jälkeen, ja määräaikaa pidennetään vielä 30 minuuttia eurojärjestelmän viimeisenä pankkipäivänä kunakin vähimmäisvarantojen pitoajanjaksona.”


LIITE II

Muutetaan suuntaviivojen EKP/2000/7 liite II (”Yhteisiä ominaisuuksia koskevat lisävähimmäisvaatimukset”) seuraavasti:

1)

Korvataan 15 kohta seuraavasti:

”Kansallisen keskuspankin soveltamissa asianomaisissa sopimus- tai sääntelyjärjestelmissä pankkipäivä on maksuvelvollisuuden osalta määriteltävä päiväksi, jona TARGET2 (1) on toiminnassa tällaisen maksun suorittamista varten, ja arvopaperien luovutusvelvollisuuden osalta päiväksi, jona arvopaperien selvitysjärjestelmät, joiden välityksellä luovutuksen on määrä tapahtua, ovat toiminnassa siinä paikassa, jossa kyseisten arvopaperien luovutuksen on määrä tapahtua.

2)

Korvataan 20 kohdan b alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”kansallinen keskuspankki laskee näin saatujen määrien perusteella, mitä kunkin osapuolen on maksettava toiselle osapuolelle takaisinostopäivänä. Osapuolen velat kuitataan toiselta osapuolelta olevilla saamisilla, ja osapuoli, jonka saaminen on pienempi, maksaa ainoastaan nettosaldon. Tämä nettosaldo erääntyy ja on maksettava seuraavana sellaisena päivänä, jona TARGET2 on toiminnassa maksun suorittamista varten. Tätä laskelmaa tehtäessä kaikki muina valuuttoina kuin euroina ilmaistut määrät muutetaan euroiksi asianomaisena päivänä 16 kohdan mukaisesti lasketulla vaihtokurssilla.”

3)

Korvataan 31 kohdan b alakohta seuraavasti:

”kansallinen keskuspankki laskee näin saatujen määrien perusteella, mitä kunkin osapuolen on maksettava toiselle osapuolelle uudelleensiirtopäivänä. Osapuolen velat muunnetaan 16 kohdan mukaisesti tarvittaessa euroiksi ja kuitataan toiselta osapuolelta olevilla saamisilla. Osapuoli, jonka saaminen on pienempi, maksaa ainoastaan nettosaldon. Tämä nettosaldo erääntyy ja on maksettava seuraavana sellaisena päivänä, jona TARGET2 on toiminnassa maksun suorittamista varten.”


(1)  Viittaukset TARGET2-järjestelmään katsotaan soveltuvin osin viittauksiksi TARGET-järjestelmään, kunnes kansallinen keskuspankki on siirtynyt TARGET2-järjestelmään.”


LIITE III

Korvataan suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteen I uudelleennimetyssä lisäyksessä 5 oleva eurojärjestelmän www-sivustoja koskeva taulukko seuraavasti:

”Keskuspankki

www-sivusto

European Central Bank

www.ecb.int

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

www.nbb.be tai www.bnb.be

Deutsche Bundesbank

www.bundesbank.de

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

www.centralbank.ie

Bank of Greece

www.bankofgreece.gr

Banco de España

www.bde.es

Banque de France

www.banque-france.fr

Banca d’Italia

www.bancaditalia.it

Central Bank of Cyprus

www.centralbank.gov.cy

Banque centrale du Luxembourg

www.bcl.lu

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

www.centralbankmalta.com

De Nederlandsche Bank

www.dnb.nl

Oesterreichische Nationalbank

www.oenb.at

Banco de Portugal

www.bportugal.pt

Banka Slovenije

www.bsi.si

Suomen Pankki

www.bof.fi”