ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 274

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
18. lokakuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1209/2007, annettu 17 päivänä lokakuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1210/2007, annettu 17 päivänä lokakuuta 2007, tarjouskilpailun avaamisesta A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, sitruunat, syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet ja omenat)

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1211/2007, annettu 17 päivänä lokakuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän viinialan tuotteiden kaupan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2001 muuttamisesta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1212/2007, annettu 17 päivänä lokakuuta 2007, useiden asetusten muuttamisesta eräiden kukkaviljelytuotteiden, hedelmien ja vihannesten sekä hedelmä- ja vihannesjalosteiden yhdistetyn nimikkeistön koodien osalta

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1213/2007, annettu 17 päivänä lokakuuta 2007, eräiden sitrushedelmien jalostajille maksettavan tuen alentamisesta markkinointivuodeksi 2007/2008 eräissä jäsenvaltioissa tapahtuneen jalostuskynnyksen ylittymisen vuoksi

9

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/668/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen väliaikaisjäsenyyttä muistuttavien oikeuksien käyttämisestä ja velvollisuuksien täyttämisestä Maailman tullijärjestössä

11

 

 

Komissio

 

 

2007/669/EY

 

*

Komission päätös, tehty 15 päivänä lokakuuta 2007, Adoxophyes orana granulovirus -viruksen, amisulbromin, emamektiinin, pyridaliilin ja Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus -viruksen mahdollista sisällyttämistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I koskevaa yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitettujen asiakirjojen täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 4647)  ( 1 )

15

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2007/670/YUTP, tehty 1 päivänä lokakuuta 2007, Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen tekemisestä Uuden-Seelannin osallistumisesta Afganistanissa toteutettavaan Euroopan unionin poliisioperaatioon (EUPOL Afganistan)

17

Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välinen sopimus Uuden-Seelannin osallistumisesta Afganistanissa toteutettavaan Euroopan unionin poliisioperaatioon (EUPOL Afganistan)

18

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

18.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 274/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1209/2007,

annettu 17 päivänä lokakuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä lokakuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 756/2007 (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 41).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 17 päivänä lokakuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

53,6

MK

28,7

TR

121,8

ZZ

68,0

0707 00 05

EG

151,2

MA

40,3

MK

39,8

TR

143,1

ZZ

93,6

0709 90 70

TR

110,6

ZZ

110,6

0805 50 10

AR

75,7

TR

85,3

UY

81,6

ZA

57,6

ZZ

75,1

0806 10 10

BR

254,1

TR

115,1

US

284,6

ZZ

217,9

0808 10 80

AU

188,0

CA

101,5

CL

86,4

MK

33,9

NZ

81,3

US

96,7

ZA

78,4

ZZ

95,2

0808 20 50

CN

66,0

TR

123,9

ZA

84,6

ZZ

91,5


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


18.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 274/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1210/2007,

annettu 17 päivänä lokakuuta 2007,

tarjouskilpailun avaamisesta A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, sitruunat, syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet ja omenat)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 35 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1961/2001 (2) vahvistetaan hedelmä- ja vihannesalan vientitukien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteisön viemille tuotteille voidaan myöntää vientitukea siinä määrin kuin taloudellisesti merkittävän viennin mahdollistamiseksi on tarpeen ottaen huomioon perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat rajat.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 2 kohdan mukaisesti olisi huolehdittava siitä, että tukijärjestelmän myötä aiemmin syntyneet kauppavirrat eivät häiriinny. Tämän vuoksi ja koska hedelmien ja vihannesten vienti on kausiluonteista, on syytä vahvistaa tuotekohtaiset määrät komission asetuksella (ETY) N:o 3846/87 (3) vahvistetun maataloustuotteiden vientitukinimikkeistön perusteella. Nämä määrät on jaettava ottaen huomioon kyseisten tuotteiden pilaantumisherkkyys.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti tuet on vahvistettava ottaen huomioon tilanne ja kehitysnäkymät toisaalta hedelmistä ja vihanneksista yhteisön markkinoilla maksettavan hinnan ja niiden saatavuuden osalta sekä toisaalta kansainvälisessä kaupassa maksettavien hintojen osalta. On myös otettava huomioon kaupan pitämisen kustannukset ja kuljetuskustannukset sekä suunnitellun viennin taloudelliset tekijät.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 5 kohdan mukaan yhteisön markkinoiden hinnat vahvistetaan ottaen huomioon viennin kannalta edullisimmat hinnat.

(6)

Kansainvälisen kaupan tilanne tai tiettyjen markkinoiden erityiset vaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden vientituen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(7)

Yhteisiä kaupan pitämisen vaatimuksia koskeviin luokkiin ekstra I ja II kuuluvia tomaatteja, appelsiineja, sitruunoita, syötäväksi tarkoitettuja viinirypäleitä ja omenoita voidaan tällä hetkellä viedä taloudellisesti merkittäviä määriä.

(8)

Käytettävissä olevien voimavarojen mahdollisimman tehokkaan käytön varmistamiseksi ja yhteisön viennin rakenne huomioon ottaen olisi avattava tarjouskilpailu ja vahvistettava tukien ohjeellinen hinta ja kyseessä olevan kauden tuotemäärät.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan tarjouskilpailu A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi. Kyseessä olevat tuotteet, tarjousten jättöaika, ohjeelliset tukimäärät ja tuotemäärät vahvistetaan liitteessä.

2.   Komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (4) 16 artiklassa tarkoitettuja elintarvikeavun yhteydessä myönnettyjä todistuksia ei lueta tämän asetuksen liitteessä tarkoitettuihin tukikelpoisiin tuotemääriin.

3.   A3-todistukset voivat olla voimassa enintään 31 päivään joulukuuta 2007.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä lokakuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 268, 9.10.2001, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 548/2007 (EUVL L 130, 22.5.2007, s. 3).

(3)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 532/2007 (EUVL L 125, 15.5.2007, s. 7).

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.


LIITE

TARJOUSKILPAILUN AVAAMINEN A3-MENETTELYN MUKAISTEN VIENTITODISTUSTEN MYÖNTÄMISEKSI HEDELMÄ- JA VIHANNESALALLA (TOMAATIT, APPELSIINIT, SITRUUNAT, SYÖTÄVÄKSI TARKOITETUT VIINIRYPÄLEET JA OMENAT)

Tarjousten jättöaika: 25 ja 26 päivä lokakuuta 2007

Tuotekoodi (1)

Määräpaikka (2)

Ohjeellinen tukimäärä

(euroa/nettotonni)

Tuotemäärät

(tonnia)

0702 00 00 9100

A00

30

5 000

0805 10 20 9100

A00

36

56 667

0805 50 10 9100

A00

60

16 667

0806 10 10 9100

A00

23

1 667

0808 10 80 9100

F04, F09

32

50 000


(1)  Tuotekoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  A-määräpaikkojen koodit määritellään asetuksen (ETY) N:o 3846/87 liitteessä II. Muiksi määräpaikoiksi määritellään seuraavat:

F04

:

Hongkong, Singapore, Malesia, Sri Lanka, Indonesia, Thaimaa, Taiwan, Papua-Uusi-Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japani, Uruguay, Paraguay, Argentiina, Meksiko, Costa Rica.

F09

:

Seuraavat määräpaikat: Norja, Islanti, Grönlanti, Färsaaret, Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Serbia, Montenegro, Armenia, Azerbaidžan, Valko-Venäjä, Georgia, Kazakstan, Kirgisia, Moldavia, Venäjä, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina, Saudi-Arabia, Bahrain, Qatar, Oman, Arabiemiirikunnat (Abu Dhabi, Dubai, Sharja, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaima ja Fujaira), Kuwait, Jemen, Syyria, Iran, Jordania, Bolivia, Brasilia, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador ja Kolumbia, Afrikan valtiot ja alueet lukuun ottamatta Etelä-Afrikkaa, komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11) 36 artiklassa tarkoitetut määräpaikat.


18.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 274/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1211/2007,

annettu 17 päivänä lokakuuta 2007,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän viinialan tuotteiden kaupan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2001 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 63 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1057/2007 (2) muutetaan tiettyjen tuotekoodien osalta viinialan vientitukien vahvistamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 2137/93 kumoamisesta 5 päivänä joulukuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2805/95 (3) säädettyjä vientituen määriä sekä tukikelpoisten määräpaikkojen luetteloa.

(2)

Sen vuoksi komission asetusta (EY) N:o 883/2001 (4) olisi muutettava.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 883/2001 seuraavasti:

1)

Korvataan 9 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Edellä 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä voidaan eriyttää tuoteryhmän ja määräalueen mukaan. Määräalueet ovat:

määräalue 1: Afrikka,

määräalue 2: Aasia ja Oseania,

määräalue 3: Itä-Eurooppa, mukaan luettuina IVY-maat.

Luettelo kuhunkin määräalueeseen kuuluvista maista on liitteessä IV.”

2)

Korvataan liite II tämän asetuksen liitteellä.

3)

Poistetaan liitteessä IV oleva osa ”määräalue 4: Länsi-Eurooppa”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 241, 14.9.2007, s. 14.

(3)  EYVL L 291, 6.12.1995, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1057/2007.

(4)  EYVL L 128, 10.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 560/2007 (EUVL L 132, 24.5.2007, s. 31).


LIITE

”LIITE II

8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tuoteluokat

Koodi

Luokka

2009 69 11 9100

2009 69 19 9100

2009 69 51 9100

2009 69 71 9100

2204 30 92 9100

2204 30 96 9100

1

2204 30 94 9100

2204 30 98 9100

2

2204 21 79 9910

3.1

2204 29 62 9910

2204 29 64 9910

2204 29 65 9910

3.2

2204 21 79 9100

4.1.1

2204 29 62 9100

2204 29 64 9100

2204 29 65 9100

4.1.2

2204 21 80 9100

4.2.1

2204 29 71 9100

2204 29 72 9100

2204 29 75 9100

4.2.2

2204 21 79 9200

5.1.1

2204 29 62 9200

2204 29 64 9200

2204 29 65 9200

5.1.2

2204 21 80 9200

5.2.1

2204 29 71 9200

2204 29 72 9200

2204 29 75 9200

5.2.2

2204 21 84 9100

6.1.1

2204 29 83 9100

6.1.2

2204 21 85 9100

6.2.1

2204 29 84 9100

6.2.2

2204 21 94 9910

2204 21 98 9910

2204 29 94 9910

2204 29 98 9910

7

2204 21 94 9100

2204 21 98 9100

2204 29 94 9100

2204 29 98 9100

8”


18.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 274/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1212/2007,

annettu 17 päivänä lokakuuta 2007,

useiden asetusten muuttamisesta eräiden kukkaviljelytuotteiden, hedelmien ja vihannesten sekä hedelmä- ja vihannesjalosteiden yhdistetyn nimikkeistön koodien osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteisiin käytettävän yhteisen tullitariffin nimikkeistön mukautusmenettelystä 5 päivänä helmikuuta 1979 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 234/79 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 17 päivänä lokakuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1549/2006 (2) muutetaan yhdistettyä nimikkeistöä eräiden hedelmien ja vihannesten sekä hedelmä- ja vihannesjalosteiden osalta.

(2)

Myös asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (3) liitteen I muuttamisesta viime vuosina annetuissa asetuksissa on tehty muutoksia yhdistettyyn nimikkeistöön eräiden hedelmien ja vihannesten sekä hedelmä- ja vihannesjalosteiden osalta, eikä kaikkia näitä muutoksia ole otettu huomioon seuraavissa kukkaviljelytuotteiden, hedelmien ja vihannesten sekä hedelmä- ja vihannesjalosteiden markkinoiden yhteistä markkinajärjestelyä sääntelevissä asetuksissa: neuvoston asetus (ETY) N:o 316/68, annettu 12 päivänä maaliskuuta 1968, tuoreiden leikkokukkien ja tuoreen leikkovihreän laatuvaatimuksista (4), komission asetus (EY) N:o 3223/94, annettu 21 päivänä joulukuuta 1994, hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (5), neuvoston asetus (EY) N:o 2201/96, annettu 28 päivänä lokakuuta 1996, hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä (6) ja komission asetus (EY) N:o 1466/2003, annettu 19 päivänä elokuuta 2003, latva-artisokkien kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista ja asetuksen (EY) N:o 963/98 muuttamisesta (7).

(3)

Asetuksia (ETY) N:o 316/68, (EY) N:o 3223/94, (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 1466/2003 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(4)

Tässä asetuksessa säädettyjä muutoksia olisi sovellettava 1 päivänä tammikuuta 2007, joka on asetuksen (EY) N:o 1549/2006 voimaantulopäivä.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elävien kasvien ja kukkaviljelytuotteiden hallintokomitean, tuoreiden hedelmien ja vihannesten hallintokomitean sekä hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 316/68 seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

korvataan ensimmäisessä luetelmakohdassa oleva ilmaisu ”yhteisen tullitariffin nimikkeen 06.03 A” ilmaisulla ”yhdistetyn nimikkeistön nimikkeen 0603”;

b)

korvataan toinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

tuoreille yhdistetyn nimikkeistön nimikkeen 0604 leikkovihreälle, oksille ja muille kasvinosille.”

2)

Korvataan liitteessä I olevassa I kohdassa ilmaisu ”yhteisen tullitariffin nimikkeen 06.03 A” ilmaisulla ”yhdistetyn nimikkeistön nimikkeen 0603”.

3)

Korvataan liitteessä II olevassa I kohdassa ilmaisu ”yhteisen tullitariffin nimikkeen 06.04 A II” ilmaisulla ”yhdistetyn nimikkeistön nimikkeen 0604”.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 3223/94 liitteessä olevassa A osassa nimikenumero ”ex 0709 10 00” numerolla ”ex 0709 90 80”.

3 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2201/96 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

1)

korvataan a alakohdassa nimikenumerossa ”ex 0812” oleva numero ”ex 0812 90 99” numerolla ”ex 0812 90 98”;

2)

korvataan b alakohdassa nimikenumerossa ”ex 2005” oleva numero ”2005 90 10” numerolla ”2005 99 10”.

4 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1466/2003 1 artiklan ensimmäisessä kohdassa nimikenumero ”0709 10 00” numerolla ”0709 90 80”.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 34, 9.2.1979, s. 2. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3290/94 (EYVL L 349, 31.12.1994, s. 105

(2)  EUVL L 301, 31.10.2006, s. 1.

(3)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 733/2007 (EUVL L 169, 29.6.2007, s. 1).

(4)  EYVL L 71, 21.3.1968, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (ETY) N:o 309/79 (EYVL L 42, 17.2.1979, s. 21).

(5)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 756/2007 (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 41).

(6)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjalla.

(7)  EUVL L 210, 20.8.2003, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 907/2004 (EUVL L 163, 30.4.2004, s. 50).


18.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 274/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1213/2007,

annettu 17 päivänä lokakuuta 2007,

eräiden sitrushedelmien jalostajille maksettavan tuen alentamisesta markkinointivuodeksi 2007/2008 eräissä jäsenvaltioissa tapahtuneen jalostuskynnyksen ylittymisen vuoksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen sitrushedelmien tuottajien tukijärjestelmästä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2202/96 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2202/96 5 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan tietyille sitrushedelmille yhteisön jalostuskynnys, joka jaetaan jäsenvaltioiden kesken mainitun asetuksen liitteen II mukaisesti.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2202/96 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, että yhteisön kynnyksen ylittyessä kyseisen asetuksen liitteessä I ilmoitettuja tukimääriä alennetaan siinä jäsenvaltiossa, jossa vastaava jalostuskynnys on ylittynyt. Kynnyksen ylittyminen lasketaan niiden keskimääräisten määrien perusteella, jotka on jalostettu sitä markkinointivuotta, jolle tuki on vahvistettava, edeltävien kolmen markkinointivuoden tai vastaavien jaksojen aikana ja joista on maksettu tukea.

(3)

Jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet asetuksen (EY) N:o 2202/96 (2) soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 2111/2003 39 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti niiden jalostettaviksi toimitettujen appelsiinien määrät, joista on maksettu tukea. Näiden tietojen perusteella voidaan todeta, että yhteisön jalostuskynnys on ylittynyt 376 023 tonnilla. Yhteisön kynnyksen ylityksen osana on todettu Italian, Kreikan ja Portugalin kynnysten ylittyminen. Asetuksen (EY) N:o 2202/96 liitteessä I ilmoitettuja appelsiinien tukimääriä on sen vuoksi alennettava markkinointivuonna 2007/2008 Italian osalta 55,91 prosenttia, Kreikan osalta 8,34 prosenttia ja Portugalin osalta 52,88 prosenttia.

(4)

Jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet asetuksen (EY) N:o 2111/2003 39 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti niiden jalostettaviksi toimitettujen pienien sitrushedelmien määrät, joista on maksettu tukea. Näiden tietojen perusteella voidaan todeta, että yhteisön jalostuskynnys on ylittynyt 104 734 tonnilla. Yhteisön kynnyksen ylityksen osana on todettu Italian, Espanjan, Portugalin ja Kyproksen kynnysten ylittyminen. Asetuksen (EY) N:o 2202/96 liitteessä I ilmoitettuja mandariinien, klementiinien ja satsumien tukimääriä on sen vuoksi alennettava markkinointivuonna 2007/2008 Italian osalta 62,30 prosenttia, Espanjan osalta (mehuksi jalostettavat pienet sitrushedelmät) 12 prosenttia, Portugalin osalta 80,66 prosenttia ja Kyproksen osalta 53,27 prosenttia.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2202/96 mukaiset jalostettaviksi toimitettavien appelsiinien tukimäärät markkinointivuodeksi 2007/2008 ilmoitetaan Italian, Kreikan ja Portugalin osalta tämän asetuksen liitteessä I.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2202/96 mukaiset jalostettaviksi toimitettavien mandariinien, klementiinien ja satsumien tukimäärät markkinointivuodeksi 2007/2008 ilmoitetaan Italian, Espanjan, Portugalin ja Kyproksen osalta tämän asetuksen liitteessä II.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 49. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EUVL L 317, 2.12.2003, s. 5.


LIITE I

(euroa/100 kg)

 

Monivuotiset sopimukset

Markkinointivuosisopimukset

Yksittäiset tuottajat

Italia

4,97

4,32

3,89

Kreikka

10,33

8,98

8,08

Portugali

5,31

4,62

4,16


LIITE II

(EUR/100 kg)

 

Monivuotiset sopimukset

Markkinointivuosisopimukset

Yksittäiset tuottajat

Italia

3,95

3,43

3,09

Espanja – Mehuksi jalostettavat pienet sitrushedelmät

9,21

8,01

7,21

Portugali

2,03

1,76

1,58

Kypros

4,89

4,25

3,83


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

18.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 274/11


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007,

Euroopan yhteisöjen väliaikaisjäsenyyttä muistuttavien oikeuksien käyttämisestä ja velvollisuuksien täyttämisestä Maailman tullijärjestössä

(2007/668/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto päätti 19 päivänä maaliskuuta 2001 valtuuttaa komission neuvottelemaan Euroopan yhteisön puolesta Euroopan yhteisön liittymisestä Maailman tullijärjestöön (1).

(2)

Maailman tullijärjestön neuvoston odotetaan muuttavan yleissopimusta tulliyhteistyöneuvoston perustamisesta sen kesäkuussa 2007 pidettävässä 109./110. istunnossa, jotta tulli- tai talousliitot, kuten Euroopan yhteisö, voisivat hakea Maailman tullijärjestön jäsenyyttä.

(3)

Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden olisi tuettava mainittua muutosesitystä, joka tultuaan hyväksytyksi Maailman tullijärjestön neuvostossa mahdollistaisi yhteisön liittymisen muutettuun yleissopimukseen.

(4)

Maailman tullijärjestön kanssa käytyjen alustavien neuvottelujen perusteella Euroopan yhteisö ja Maailman tullijärjestö tarkastelivat, onko Euroopan yhteisön mahdollista käyttää oikeuksia ja täyttää velvollisuuksia, jotka muistuttavat jäsenten oikeuksia ja velvollisuuksia, kunnes kaikki Maailman tullijärjestön jäsenet ratifioivat tarkistetun yleissopimuksen tulliyhteistyöneuvoston perustamisesta.

(5)

Euroopan yhteisön odotetaan kykenevän käyttämään näitä oikeuksia ja täyttämään nämä velvollisuudet tulliyhteistyöneuvoston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen yhteydessä yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa.

(6)

Euroopan yhteisön jäsenvaltiot säilyttävät asemansa Maailman tullijärjestössä.

(7)

Sekä Euroopan yhteisöllä että sen jäsenvaltioilla on toimivalta tulliyhteistyöneuvoston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla.

(8)

Asioissa, jotka kuuluvat Euroopan yhteisön toimivaltaan, on vahvistettava Euroopan yhteisön kanta. Osittain yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden olisi pyrittävä hyväksymään yhteinen kanta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden yhtenäisen ulkoisen edustuksen varmistamiseksi.

(9)

Edellä olevan perusteella neuvoston olisi säädettävä Euroopan yhteisön väliaikaisjäsenyyttä muistuttavien oikeuksien käyttämisestä ja velvollisuuksien täyttämisestä Maailman tullijärjestössä, mukaan lukien vuotuisen rahoitusosuuden maksaminen,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

1.   Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden on äänestettävä Maailman tullijärjestön neuvoston päätöksen puolesta, jonka mukaan Euroopan yhteisölle myönnetään väliaikaistoimenpiteenä Maailman tullijärjestön jäsenyyttä muistuttavat oikeudet siihen liittyvien edellytysten mukaisesti.

2.   Euroopan yhteisö hyväksyy Maailman tullijärjestön jäsenyyttä muistuttavat oikeudet ja velvollisuudet sellaisina kuin ne on vahvistettu Maailman tullijärjestön päätöksessä siihen asti, kun tulliyhteistyöneuvoston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muutos tulee voimaan.

3.   Euroopan komissio oikeutetaan ilmoittamaan Maailman tullijärjestölle, että Euroopan yhteisö hyväksyy Maailman tullijärjestön jäsenyyttä muistuttavat oikeudet ja velvollisuudet, ja toimittamaan Maailman tullijärjestölle vaadittu, liitteessä esitetyn mukainen julistus toimivallasta.

4.   Euroopan yhteisö maksaa vuotuisen rahoitusosuuden Maailman tullijärjestölle sen toiminnan tukemiseksi ja ylimääräisten hallintokulujen kattamiseksi 1 päivästä heinäkuuta 2007.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. SCHAVAN


(1)  Maailman tullijärjestö perustettiin yleissopimuksella tulliyhteistyöneuvoston perustamisesta (allekirjoitettu 15. joulukuuta 1950). Yleissopimus tuli voimaan vuonna 1952. Vuonna 1994 tulliyhteistyöneuvosto otti nimekseen ”Maailman tullijärjestö”, jotta se kuvaisi paremmin sen toiminta-alaa. Maailman tullijärjestössä on nyt 171 jäsentä.


LIITE

Julistus Euroopan yhteisön toimivallasta tulliyhteistyöneuvoston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti tässä julistuksessa vahvistetaan toimivalta, jonka Euroopan yhteisön jäsenvaltiot ovat siirtäneet Euroopan yhteisölle tulliyhteistyöneuvoston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

Euroopan yhteisö toteaa, että sillä on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 131–134 artiklan mukaisesti yksinomainen toimivalta yhteisen kauppapolitiikan alalla.

Euroopan yhteisö voi tehdä kansainvälisiä sopimuksia silloin, kun sisäistä toimivaltaa on jo käytetty toimenpiteiden hyväksymiseksi yhteisen politiikan toteuttamista varten tai kun kansainvälistä sopimusta tarvitaan Euroopan yhteisön jonkin tavoitteen saavuttamiseksi. Euroopan yhteisön ulkoinen toimivalta on yksinomaista siltä osin kuin kansainväliset sopimukset vaikuttavat Euroopan yhteisön sisäisiin sääntöihin tai muuttavat niiden soveltamisalaa. Tällaisissa tapauksissa sitoumusten tekeminen kolmansien valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa kuuluu Euroopan yhteisön eikä Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden tehtäviin. Yhteisön hyväksymien tulliasioita koskevien toimenpiteiden luettelo on tämän julistuksen liitteenä olevassa säädösluettelossa.

Sen toimivallan käyttöä, jonka Euroopan yhteisön jäsenvaltiot ovat siirtäneet Euroopan yhteisölle perustamissopimusten nojalla, voidaan sen luonteen johdosta muuttaa jatkuvasti. Tästä syystä Euroopan yhteisö varaa oikeuden mukauttaa julistusta.

Liite

EY:N LAINSÄÄDÄNTÖ

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista

Neuvoston päätös 2003/231/EY, tehty 17 päivänä maaliskuuta 2003, Euroopan yhteisön liittymisestä tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehtyä kansainvälistä yleissopimusta (Kioton yleissopimus) muuttavaan pöytäkirjaan

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/6/EY, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista

Neuvoston päätös 80/271/ETY, tehty 10 päivänä joulukuuta 1979, vuosien 1973–1979 kauppaneuvotteluista johtuvien monenvälisten sopimusten tekemisestä (EYVL L 71, 17.3.1980, s. 1).

Useat sekakomiteapäätökset kolmansien maiden kanssa, esim. 2006/343/EY: EY–Islanti-sekakomitean päätös N:o 2/2005, tehty 22 päivänä joulukuuta 2005, sopimuksen käsitteen peräisin olevat tuotteet (alkuperätuotteet) määrittelyä ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiä koskevan pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta

Neuvoston päätös 87/369/ETY, tehty 7 päivänä huhtikuuta 1987, harmonisoitua tavarankuvaus- ja -koodausjärjestelmää koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja siihen liittyvän muutospöytäkirjan hyväksymisestä

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista

Komission asetus (EY) N:o 1549/2006, annettu 17 päivänä lokakuuta 2006, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 26 ja 133 artikla

Neuvoston asetus (EY) N:o 2505/96, annettu 20 päivänä joulukuuta 1996, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista, ja tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 3059/95 muuttamisesta (vuoden 1996 ensimmäinen sarja)

Neuvoston asetus (EY) N:o 384/96, annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta, sellaisena kuin se on muutettuna

Neuvoston asetus (EY) N:o 2026/97, annettu 6 päivänä lokakuuta 1997, muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta, sellaisena kuin se on muutettuna

Neuvoston asetus (EY) N:o 3285/94, annettu 22 päivänä joulukuuta 1994, tuontiin sovellettavasta yhteisestä järjestelmästä ja asetuksen (EY) N:o 518/94 kumoamisesta, sellaisena kuin se on muutettuna

Neuvoston asetus (EY) N:o 515/97, annettu 13 päivänä maaliskuuta 1997, jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3677/90, annettu 13 päivänä joulukuuta 1990, toimenpiteistä tiettyjen aineiden kulkeutumisen estämiseksi huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen

Komission asetus (ETY) N:o 3769/92, annettu 21 päivänä joulukuuta 1992, toimenpiteistä tiettyjen aineiden kulkeutumisen estämiseksi huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3677/90 soveltamisesta ja muuttamisesta

Neuvoston asetus (EY) N:o 111/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön ja kolmansien maiden välisen huumausaineiden lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevista säännöistä

Neuvoston asetus (EY) N:o 1383/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, tulliviranomaisten toimenpiteistä epäiltäessä tavaroiden loukkaavan tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia sekä tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaavien tavaroiden suhteen toteutettavista toimenpiteistä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1889/2005, annettu 26 päivänä lokakuuta 2005, yhteisön alueelle tuotavan tai sieltä vietävän käteisrahan valvonnasta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2005, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2005, yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 muuttamisesta

Komission asetus (ETY) N:o 2454/93, annettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä

Euroopan talousyhteisön, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan, Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton välinen yleissopimus, tehty 20 päivänä toukokuuta 1987, yhteisestä passitusmenettelystä

Neuvoston päätös 93/329/ETY, tehty 15 päivänä maaliskuuta 1993, väliaikaista maahantuontia koskevasta yleissopimuksesta sekä sen liitteiden hyväksymisestä


Komissio

18.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 274/15


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 15 päivänä lokakuuta 2007,

Adoxophyes orana granulovirus -viruksen, amisulbromin, emamektiinin, pyridaliilin ja Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus -viruksen mahdollista sisällyttämistä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I koskevaa yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitettujen asiakirjojen täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 4647)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/669/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 91/414/ETY säädetään kasvinsuojeluaineisiin lisättäviksi sallittuja tehoaineita koskevan yhteisön luettelon laatimisesta.

(2)

Andermatt Biocontrol GmbH toimitti 29 päivänä marraskuuta 2004 Saksan viranomaisille Adoxophyes orana granulovirus -virusta koskevan asiakirja-aineiston hakemuksineen kyseisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Nissan Chemical Europe S.A.R.L. toimitti 24 päivänä maaliskuuta 2006 Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille amisulbromia koskevan asiakirja-aineiston ja hakemuksen kyseisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Syngenta Ltd toimitti 23 päivänä kesäkuuta 2006 Alankomaiden viranomaisille emamektiiniä koskevan asiakirja-aineiston ja hakemuksen kyseisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Sumitomo Chemical Agro Europe SAS toimitti 28 päivänä maaliskuuta 2006 Alankomaiden viranomaisille pyridalilia koskevan asiakirja-aineiston ja hakemuksen kyseisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I. Andermatt Biocontrol GmbH toimitti 2 päivänä tammikuuta 2007 Viron viranomaisille Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus -virusta koskevan asiakirja-aineiston hakemuksineen kyseisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(3)

Saksan, Yhdistyneen kuningaskunnan, Alankomaiden ja Viron viranomaiset ilmoittivat komissiolle, että kyseisiä tehoaineita koskevat asiakirja-aineistot näyttävät alustavan tutkimuksen perusteella täyttävän direktiivin 91/414/EY liitteessä II säädetyt tietovaatimukset. Asiakirja-aineistot näyttävät täyttävän myös direktiivin 91/414/ETY liitteessä III säädetyt tietovaatimukset yhden kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen osalta. Tämän jälkeen hakija on toimittanut asiakirja-aineistot direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle.

(4)

Tällä päätöksellä on tarkoitus vahvistaa muodollisesti yhteisön tasolla, että asiakirja-aineistot täyttävät periaatteessa direktiivin 91/414/ETY liitteessä II asetetut tietovaatimukset ja vähintään yhden kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen osalta mainitun direktiivin liitteessä III asetetut tietovaatimukset.

(5)

Tällä päätöksellä ei rajoiteta komission oikeutta pyytää hakijalta lisätietoja asiakirja-aineiston joidenkin kohtien selventämiseksi.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteessä mainittuja tehoaineita koskevat asiakirja-aineistot, jotka toimitettiin komissiolle ja jäsenvaltioille kyseisten tehoaineiden sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, täyttävät periaatteessa kyseisen direktiivin liitteessä II säädetyt tietovaatimukset sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen direktiivin 6 artiklan 4 kohdan soveltamista.

Asiakirja-aineistot täyttävät myös kyseisen direktiivin liitteessä III säädetyt tietovaatimukset yhden tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen osalta, kun otetaan huomioon ehdotetut käyttötarkoitukset.

2 artikla

Esittelevien jäsenvaltioiden on tutkittava 1 artiklassa tarkoitetut asiakirja-aineistot yksityiskohtaisesti ja ilmoitettava komissiolle mahdollisimman pian ja joka tapauksessa vuoden kuluessa tämän päätöksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä kyseisen tutkimuksen päätelmät, suositus 1 artiklassa tarkoitettujen tehoaineiden sisällyttämisestä tai sisällyttämättä jättämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja mahdolliset tätä koskevat edellytykset.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/52/EY (EUVL L 214, 17.8.2007, s. 3).


LIITE

TEHOAINE, JOTA TÄMÄ PÄÄTÖS KOSKEE

Yleisnimi, CIPAC:n tunnistenumero:

Hakija

Hakemuksen jättöpäivä

Esittelevä jäsenvaltio

Adoxophyes orana granulovirus-virus

CIPAC-nro: ei sovelleta.

Andermatt Biocontrol GmbH

29. marraskuuta 2004

DE

Amisulbromi

CIPAC-nro: 789

Nissan Chemical Europe S.A.R.L.

24. maaliskuuta 2006

UK

Emamektiini

CIPAC-nro: 791

Syngenta Ltd.

23. kesäkuuta 2006

NL

Pyridaliili

CIPAC-nro: 792

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.

28. maaliskuuta 2006

NL

Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus-virus

CIPAC-nro: ei sovelleta.

Andermatt Biocontrol GmbH

2. tammikuuta 2007

EE


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

18.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 274/17


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2007/670/YUTP,

tehty 1 päivänä lokakuuta 2007,

Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen tekemisestä Uuden-Seelannin osallistumisesta Afganistanissa toteutettavaan Euroopan unionin poliisioperaatioon (EUPOL Afganistan)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 24 artiklan,

ottaa huomioon puheenjohtajavaltion suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 30 päivänä toukokuuta 2007 yhteisen toiminnan 2007/369/YUTP Euroopan unionin Afganistanissa toteuttaman poliisioperaation perustamisesta (EUPOL Afganistan) (1).

(2)

Yhteisen toiminnan 2007/369/YUTP 12 artiklan 5 kohdan mukaan kolmansien valtioiden osallistumista koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt on vahvistettava sopimuksin perussopimuksen 24 artiklan mukaisesti.

(3)

Neuvosto valtuutti 13 päivänä syyskuuta 2004 puheenjohtajavaltion, tarvittaessa korkeana edustajana toimivan pääsihteerin avustamana, aloittamaan tulevia EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioita varten neuvottelut kolmansien valtioiden kanssa Euroopan unionin ja kolmannen valtion välillä mallisopimuksen perusteella tehtävästä sopimuksesta, joka koskee kolmannen valtion osallistumista Euroopan unionin siviilikriisinhallintaoperaatioon. Puheenjohtajavaltio on tämän mukaisesti neuvotellut Uuden-Seelannin kanssa sopimuksen Uuden-Seelannin osallistumisesta Afganistanissa toteutettavaan Euroopan unionin poliisioperaatioon (EUPOL Afganistan).

(4)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään Euroopan unionin puolesta Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välinen sopimus Uuden-Seelannin osallistumisesta Afganistanissa toteutettavaan Euroopan unionin poliisioperaatioon (EUPOL Afganistan).

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa sopimus Euroopan unionia sitovasti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 1 päivänä lokakuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. LINO


(1)  EUVL L 139, 31.5.2007, s. 33.


KÄÄNNÖS

Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välinen

SOPIMUS

Uuden-Seelannin osallistumisesta Afganistanissa toteutettavaan Euroopan unionin poliisioperaatioon (EUPOL Afganistan)

EUROOPAN UNIONI (EU)

sekä

UUSI-SEELANTI,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON

Euroopan unionin neuvoston 30 päivänä toukokuuta 2007 Euroopan unionin Afganistanissa toteuttaman poliisioperaation perustamisesta (EUPOL Afganistan) hyväksymän yhteisen toiminnan 2007/369/YUTP,

Uudelle-Seelannille esitetyn kutsun osallistua EUPOL Afganistan -operaatioon,

Uuden-Seelannin päätöksen osallistua EUPOL Afganistan -operaatioon,

poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätöksen hyväksyä Uuden-Seelannin osallistuminen EUPOL Afganistan -operaatioon,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Operaatioon osallistuminen

1.   Uusi-Seelanti soveltaa tämän sopimuksen määräysten ja tarvittavien täytäntöönpanojärjestelyjen mukaisesti yhteistä toimintaa 2007/369/YUTP sekä yhteisiä toimintoja tai päätöksiä, joilla Euroopan unionin neuvosto päättää jatkaa EUPOL Afganistan -operaatiota.

2.   Uuden-Seelannin osallistuminen EUPOL Afganistan -operaatioon ei vaikuta Euroopan unionin itsenäiseen päätöksentekoon.

3.   Uusi-Seelanti varmistaa, että sen EUPOL Afganistan -operaatioon osallistuva henkilöstö noudattaa tehtäväänsä suorittaessaan:

yhteistä toimintaa 2007/369/YUTP ja siihen mahdollisesti tehtyjä muutoksia,

operaatiosuunnitelmaa,

täytäntöönpanotoimenpiteitä.

4.   Uuden-Seelannin EUPOL Afganistan -operaatioon lähettämä henkilöstö suorittaa tehtävänsä ja menettelee yksinomaan EUPOL Afganistan -operaation etujen mukaisesti.

5.   Uusi-Seelanti antaa EUPOL Afganistan -operaation johtajalle ja Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristölle ajoissa tiedon kaikista muutoksista, jotka koskevat sen osallistumista EUPOL Afganistan -operaatioon.

6.   EUPOL Afganistan -operaatioon lähetetylle henkilöstölle suoritetaan terveystarkastus, heidät rokotetaan ja Uuden-Seelannin toimivaltainen viranomainen vahvistaa lääkärintodistuksella heidän sopivuutensa tehtäviin. EUPOL Afganistan -operaatioon lähetetyn henkilöstön on toimitettava jäljennös kyseisestä todistuksesta.

2 artikla

Henkilöstön asema

1.   Uuden-Seelannin EUPOL Afganistan -operaatioon lähettämän henkilöstön asemaan sovelletaan operaation asemasta Euroopan unionin ja Afganistanin islamilaisen tasavallan välillä tehtyä sopimusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta järjestelyjä, joista on sovittu Uuden-Seelannin hallituksen ja Afganistanin islamilaisen tasavallan hallituksen välillä.

2.   Uusi-Seelanti käyttää lainkäyttövaltaansa EUPOL Afganistan -operaatioon osallistuvaan henkilöstöönsä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen soveltamista.

3.   Uusi-Seelanti vastaa joukkojensa tai henkilöstönsä EUPOL Afganistan -operaatioon osallistumisesta aiheutuviin, siihen liittyviin tai sitä koskeviin vaatimuksiin vastaamisesta. Uusi-Seelanti huolehtii lakiensa ja määräystensä mukaisesti mahdollisten, erityisesti oikeudellisten tai kurinpidollisten, menettelyjen vireillepanosta sen henkilöstön jäsentä vastaan.

4.   Uusi-Seelanti sitoutuu antamaan tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä lausuman kaikista EUPOL Afganistan -operaatioon osallistuville valtioille esitettävistä korvausvaatimuksista luopumisesta. Tällaisen lausuman malli on tämän sopimuksen liitteessä.

5.   Euroopan unioni varmistaa, että sen jäsenvaltiot antavat tämän sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä lausuman korvausvaatimuksista luopumisesta siltä osin kuin on kyse Uuden-Seelannin osallistumisesta EUPOL Afganistan -operaatioon.

3 artikla

Turvaluokitellut tiedot

1.   Uusi-Seelanti toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että EU:n turvaluokitellut tiedot suojataan noudattaen neuvoston päätöksessä 2001/264/EY (1) olevia Euroopan unionin neuvoston turvallisuussääntöjä sekä toimivaltaisten viranomaisten antamia lisäohjeita, mukaan lukien EUPOL Afganistan -operaation johtajan antamat ohjeet.

2.   Jos Euroopan unioni ja Uusi-Seelanti ovat tehneet sopimuksen turvaluokiteltujen tietojen vaihtamiseen sovellettavista turvallisuusmenettelyistä, kyseisen sopimuksen määräyksiä sovelletaan EUPOL Afganistanin yhteydessä.

4 artikla

Johtamisjärjestely

1.   Kaikki EUPOL Afganistan -operaatioon osallistuvat henkilöstön jäsenet toimivat kansallisten viranomaistensa alaisina.

2.   Kansalliset viranomaiset siirtävät operatiivisen johtosuhteen EUPOL Afganistan -operaation johtajalle, joka johtaa operaatiota hierarkkisen johtamisrakenteen avulla.

3.   Operaation johtaja johtaa EUPOL Afganistan -operaatiota ja vastaa sen päivittäisestä hallinnosta.

4.   Uudella-Seelannilla on samat oikeudet ja velvoitteet kuin operaatioon osallistuvilla Euroopan unionin jäsenvaltioilla kyseisen operaation päivittäisessä toteuttamisessa tämän sopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa mainittujen oikeudellisten asiakirjojen mukaisesti.

5.   EUPOL Afganistan -operaation johtaja vastaa EUPOL Afganistan -operaation henkilöstön kurinpidollisesta valvonnasta. Asianomainen kansallinen viranomainen vastaa tarvittaessa kurinpitotoimista.

6.   Uusi-Seelanti nimeää yhteyshenkilön, joka edustaa sen kansallista osastoa EUPOL Afganistan -operaatiossa. Yhteyshenkilö raportoi EUPOL Afganistan -operaation johtajalle kansallisista asioista ja vastaa osastonsa päivittäisestä kurinpidosta.

7.   Euroopan unioni tekee päätöksen operaation lopettamisesta kuultuaan Uutta-Seelantia ennen päätöksen tekemistä, edellyttäen, että Uusi-Seelanti osallistuu yhä EUPOL Afganistan -operaatioon sen lopettamispäivänä.

5 artikla

Rahoitusnäkökohdat

1.   Uusi-Seelanti vastaa kaikista sen operaatioon osallistumiseen liittyvistä kustannuksista lukuun ottamatta niitä kustannuksia, jotka operaation toimintatalousarviossa kuuluvat yhteisiin kustannuksiin.

2.   Jos Afganistanista oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille aiheutuu kuolema, loukkaantuminen, vahinko taikka menetys, Uusi-Seelanti maksaa korvauksia, jos sen on todettu olevan korvausvastuussa, mahdollisesti tehdyn tämän sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa operaation asemaa koskevassa sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti, jollei Uuden-Seelannin hallituksen ja Afganistanin islamilaisen tasavallan hallituksen välillä sovituista järjestelyistä muuta johdu.

6 artikla

Toimintatalousarvioon osallistuminen

Koska Uuden-Seelannin tarjoama merkittävä osuus on välttämätön operaation kannalta, Uusi-Seelanti vapautetaan EUPOL Afganistan -operaation toimintatalousarvioon osallistumisesta.

7 artikla

Tämän sopimuksen täytäntöönpanojärjestelyt

Tämän sopimuksen täytäntöönpanon edellyttämistä teknisistä ja hallinnollisista järjestelyistä sovitaan korkeana edustajana toimivan pääsihteerin sekä Uuden-Seelannin asiaankuuluvien viranomaisten välillä.

8 artikla

Noudattamatta jättäminen

Mikäli osapuoli ei noudata tässä sopimuksessa määrättyjä velvoitteitaan, toisella osapuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.

9 artikla

Riitojen ratkaiseminen

Tämän sopimuksen tulkintaan ja soveltamiseen liittyvät riidat ratkaistaan osapuolten välillä diplomaattisin keinoin.

10 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä sopimus tulee voimaan sen kuukauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa osapuolten toisilleen antamaa ilmoitusta siitä, että ne ovat saattaneet päätökseen sopimuksen voimaantulon edellyttämät sisäiset menettelyt.

2.   Tätä sopimusta sovelletaan väliaikaisesti sen allekirjoittamispäivästä.

3.   Tämä sopimus on voimassa Uuden-Seelannin operaatioon osallistumisen ajan.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän kahtena kappaleena englannin kielellä.

Image

Euroopan unionin puolesta

Image

Uuden-Seelannin puolesta


(1)  EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1. Päätös sellaisena kuin se viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/438/EY (EUVL L 164, 26.6.2007, s. 24).

LIITE

LAUSUMAT

(Sopimuksen 2 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut)

EU:n jäsenvaltioiden lausuma:

”Euroopan unionin Afganistanissa toteuttaman poliisioperaation perustamisesta (EUPOL Afganistan) 30 päivänä toukokuuta 2007 hyväksyttyä EU:n yhteistä toimintaa 2007/369/YUTP soveltavat EU:n jäsenvaltiot pyrkivät omien oikeusjärjestelmiensä mukaisissa rajoissa mahdollisuuksien mukaan luopumaan vastavuoroisesti Uudelle-Seelannille esitettävistä korvausvaatimuksista, jotka perustuvat niiden lähettämän henkilöstön jäsenen loukkaantumiseen tai kuolemaan taikka sellaisen omaisuuden vahingoittumiseen tai menetykseen, jonka ne omistavat ja jota EUPOL Afganistan -operaatio käyttää,

jos loukkaantumisen, kuoleman, vahingon tai menetyksen aiheutti Uuden-Seelannin lähettämän henkilöstön jäsen suorittaessaan tehtäviään EUPOL Afganistan -operaation yhteydessä, paitsi jos on kyse törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä,

tai jos loukkaantuminen, kuolema, vahinko tai menetys aiheutui Uuden-Seelannin omistaman omaisuuden käyttämisestä, edellyttäen, että sitä käytettiin operaation yhteydessä, ja lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse kyseistä omaisuutta käyttävän Uuden-Seelannin EUPOL Afganistan -operaatioon lähettämän henkilöstön jäsenen törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä.”

Uuden-Seelannin lausuma

”Euroopan unionin Afganistanissa toteuttaman poliisioperaation perustamisesta (EUPOL Afganistan) 30 päivänä toukokuuta 2007 hyväksyttyä EU:n yhteistä toimintaa 2007/369/YUTP soveltava Uusi-Seelanti pyrkii vastavuoroisesti oman oikeusjärjestelmänsä mukaisissa rajoissa mahdollisuuksien mukaan luopumaan muille EUPOL Afganistan -operaatioon osallistuville valtioille esitettävistä korvausvaatimuksista, jotka perustuvat sen lähettämän henkilöstön jäsenen loukkaantumiseen tai kuolemaan taikka sellaisen omaisuuden vahingoittumiseen tai menetykseen, jonka se omistaa ja jota EUPOL Afganistan -operaatio käyttää,

jos loukkaantumisen, kuoleman, vahingon tai menetyksen aiheutti henkilöstön jäsen suorittaessaan tehtäviään EUPOL Afganistan -operaation yhteydessä, paitsi jos on kyse törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä,

tai jos loukkaantuminen, kuolema, vahinko tai menetys aiheutui EUPOL Afganistan -operaatioon osallistuvien valtioiden omistaman omaisuuden käyttämisestä edellyttäen, että sitä käytettiin operaation yhteydessä, ja lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse kyseistä omaisuutta käyttävän EUPOL Afganistan -operaation henkilöstön jäsenen törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä.”