ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 256

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
2. lokakuuta 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1134/2007, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Maltaa koskevan euron muuntokurssin osalta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1135/2007, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Kyprosta koskevan euron muuntokurssin vuoksi

2

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1136/2007, annettu 1 päivänä lokakuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1137/2007, annettu 1 päivänä lokakuuta 2007, Bacillus subtilis O35:n hyväksymisestä rehun lisäaineena ( 1 )

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1138/2007, tehty 1 päivänä lokakuuta 2007, bentsoehapon (VevoVitall) uuden käyttötavan hyväksymisestä rehun lisäaineena ( 1 )

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1139/2007, annettu 1 päivänä lokakuuta 2007, L-arginiinin hyväksymisestä rehun lisäaineena ( 1 )

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1140/2007, annettu 1 päivänä lokakuuta 2007, jo hyväksytyn rehujen lisäaineen uuden käyttötavan väliaikaisesta hyväksymisestä ( 1 )

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1141/2007, annettu 1 päivänä lokakuuta 2007, 3-fytaasin (ROVABIO PHY AP ja ROVABIO PHY LC) hyväksymisestä rehun lisäaineena ( 1 )

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1142/2007, tehty 1 päivänä lokakuuta 2007, 3-fytaasin (Natuphos) uuden käyttötavan hyväksymisestä rehun lisäaineena ( 1 )

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1143/2007, tehty 1 päivänä lokakuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 256/2002 muuttamisesta mikro-organismien ryhmään kuuluvan rehun lisäainevalmisteen Bacillus cereus var. toyoi hyväksymisen osalta ( 1 )

23

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1144/2007, annettu 1 päivänä lokakuuta 2007, GATTissa vahvistettujen yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista vuodesta 1996 alkaen tiettyjen hedelmien ja vihannesten sekä tiettyjen hedelmä- ja vihannesjalosteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1831/96 muuttamisesta

26

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2007/633/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä syyskuuta 2007, Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

27

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2007/634/YUTP, hyväksytty 1 päivänä lokakuuta 2007, Keski-Aasiaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta hyväksytyn yhteisen toiminnan 2007/113/YUTP muuttamisesta

28

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2007/635/YUTP, hyväksytty 1 päivänä lokakuuta 2007, entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevia lisätoimenpiteitä koskevan yhteisen kannan 2004/694/YUTP voimassaolon jatkamisesta

30

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1890/2005, annettu 14 päivänä marraskuuta 2005, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Indonesiasta, Kiinan kansantasavallasta, Taiwanista, Thaimaasta tai Vietnamista peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien tuonnissa, kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta ja menettelyn päättämisestä Filippiineiltä ja Malesiasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien tuonnin osalta (EUVL L 302, 19.11.2005)

31

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

2.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1134/2007,

annettu 10 päivänä heinäkuuta 2007,

asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Maltaa koskevan euron muuntokurssin osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 123 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista 31 päivänä joulukuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2866/98 (2) vahvistetaan muuntokurssit 1 päivästä tammikuuta 1999 alkaen.

(2)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan 4 artiklan mukaan Malta on jäsenvaltio, johon sovelletaan perustamissopimuksen 122 artiklassa määriteltyä poikkeusta.

(3)

Perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Maltassa 1 päivänä tammikuuta 200810 päivänä heinäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/504/EY (3) mukaan Malta täyttää yhtenäisvaluutan käyttöönottamiseksi vaadittavat edellytykset ja Maltaa koskeva poikkeus kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen.

(4)

Euron käyttöönotto Maltassa edellyttää euron ja liiran välisen muuntokurssin vahvistamista. Muuntokurssiksi olisi vahvistettava 0,4293 Maltan liiraa 1 euroa kohden, mikä vastaa liiran tämänhetkistä keskuskurssia valuuttakurssimekanismissa (ERM II).

(5)

Näin ollen asetusta (EY) N:o 2866/98 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 2866/98 1 artiklaan Luxemburgin frangiin ja Alankomaiden guldeniin sovellettavien muuntokurssien väliin seuraava:

”= 0,429300 Maltan liiraa”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä heinäkuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  EUVL C 160, 13.7.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 359, 31.12.1998, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1086/2006 (EUVL L 195, 15.7.2006, s. 1).

(3)  EUVL L 186, 18.7.2007, s. 32.


2.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/2


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1135/2007,

annettu 10 päivänä heinäkuuta 2007,

asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Kyprosta koskevan euron muuntokurssin vuoksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 123 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista 31 päivänä joulukuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2866/98 (2) vahvistetaan muuntokurssit 1 päivänä tammikuuta 1999 alkaen.

(2)

Vuoden 2003 liittymisasiakirjan 4 artiklan mukaan Kypros on jäsenvaltio, johon sovelletaan perustamissopimuksen 122 artiklassa määriteltyä poikkeusta.

(3)

Perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Kyproksessa 1 päivänä tammikuuta 200810 päivänä heinäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/503/EY (3) mukaan Kypros täyttää yhtenäisvaluutan käyttöönottamiseksi vaadittavat edellytykset ja Kyprosta koskeva poikkeus kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen.

(4)

Euron käyttöönotto Kyproksessa edellyttää euron ja punnan välisen muuntokurssin vahvistamista. Muuntokurssiksi olisi vahvistettava 0,585274 Kyproksen puntaa 1:tä euroa kohden, mikä vastaa punnan tämänhetkistä keskuskurssia valuuttakurssimekanismissa (ERM II).

(5)

Näin ollen asetusta (EY) N:o 2866/98 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 2866/98 1 artiklaan Italian liiraan ja Luxemburgin frangiin sovellettavien muuntokurssien väliin seuraava:

”= 0,585274 Kyproksen puntaa”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä heinäkuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  EUVL C 160, 13.7.2007, s. 1.

(2)  EYVL L 359, 31.12.1998, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1086/2006 (EUVL L 195, 15.7.2006, s. 1).

(3)  EUVL L 186, 18.7.2007, s. 29.


2.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1136/2007,

annettu 1 päivänä lokakuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä lokakuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 756/2007 (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 41).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1 päivänä lokakuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MK

49,9

TR

109,3

XS

28,3

ZZ

62,5

0707 00 05

JO

151,2

TR

61,3

ZZ

106,3

0709 90 70

TR

116,7

ZZ

116,7

0805 50 10

AR

73,1

TR

99,4

UY

82,6

ZA

65,1

ZZ

80,1

0806 10 10

BR

253,6

IL

284,6

MK

11,8

TR

119,6

US

210,4

ZZ

176,0

0808 10 80

AR

87,7

AU

165,9

BR

45,1

CL

73,7

CN

79,8

NZ

93,9

US

99,9

ZA

77,4

ZZ

90,4

0808 20 50

CN

63,8

TR

121,2

ZA

77,8

ZZ

87,6


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


2.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1137/2007,

annettu 1 päivänä lokakuuta 2007,

Bacillus subtilis O35:n hyväksymisestä rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan hyväksynnän myöntämisperusteet ja -menettelyt.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti on jätetty tämän asetuksen liitteessä esitetyn valmisteen hyväksyntää koskeva hakemus. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee Bacillus subtilis DSM 17299 -valmisteen (O35) hyväksymistä broilerien rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’viranomainen’, totesi 17 päivänä lokakuuta 2006 antamassaan lausunnossa (2), että Bacillus subtilis DSM 17299 -valmisteella (O35) ei ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen eikä ympäristöön. Se totesi myös, ettei valmiste aiheuta muita riskejä, joiden vuoksi hyväksyntää ei voitaisi myöntää asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Viranomaisen antamassa lausunnossa suositellaan asianmukaisia toimenpiteitä käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi. Erityisvaatimuksia markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta ei lausunnon mukaan tarvita. Lausunnossa vahvistetaan myös asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetyn yhteisön vertailulaboratorion toimittama kyseisen rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskeva raportti.

(5)

Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi olisi hyväksyttävä kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed and the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on the safety and efficacy of the microbiological product ”O35”, a preparation of Bacillus subtilis, as a feed additive for chickens for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adopted on 17 October 2006. The EFSA Journal (2006) 406, s. 1–11.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolon päättyminen

PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Eläintuotantoon vaikuttavien lisäaineidenluokka. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitettu aine.

4b1821

Chr. Hansen A/S

Bacillus subtilis DSM 17299

(O35)

 

Lisäaineen koostumus:

Bacillus subtilis DSM 17299–valmiste

Sisältää vähintään 1,6 × 109 PMY/g lisäainetta

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus:

Bacillus subtilis DSM 17299:n itiötiiviste

 

Analyysimenetelmä (1):

Määrittäminen pintaviljelynä tryptoni-soija-agarilla esikuumennetuista rehunäytteistä

Broilerit

8 × 108

1,6 × 109

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Käyttö sallittu seuraavia sallittuja kokkidiostaatteja sisältävässä rehussa: diklatsuriili, halofuginoni ja robenidiini.

22. lokakuuta 2017


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla yhteisön vertailulaboratorion verkkosivuilla osoitteessa: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


2.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1138/2007,

tehty 1 päivänä lokakuuta 2007,

bentsoehapon (VevoVitall) uuden käyttötavan hyväksymisestä rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti on jätetty tämän asetuksen liitteessä esitetyn valmisteen hyväksyntää koskeva hakemus. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee bentsoehappovalmisteen (VevoVitall) uuden käyttötavan hyväksymistä lihasikojen rehun lisäaineena lisäaineluokassa ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Bentsoehappovalmisteen (VevoVitall) käyttö vieroitettujen porsaiden ruokinnassa hyväksyttiin komission asetuksella (EY) N:o 1730/2006 (2).

(5)

On toimitettu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta valmisteen hyväksymiseksi lihasikojen ruokinnassa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’viranomainen’, totesi 7 päivänä maaliskuuta 2007 antamassaan lausunnossa (3), että bentsoehapolla (VevoVitall) ei ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Se totesi myös, ettei bentsoehappo (VevoVitall) aiheuta muita riskejä, joiden vuoksi hyväksyntää ei voitaisi myöntää asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Lausunnon mukaan valmisteen käytöllä ei ole haitallisia vaikutuksia kyseiselle uudelle eläinryhmälle. Viranomaisen antamassa lausunnossa suositellaan asianmukaisia toimenpiteitä käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi. Erityisvaatimuksia markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta ei lausunnon mukaan tarvita. Lausunnossa vahvistetaan myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittama kyseisen rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskeva raportti.

(6)

Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi olisi hyväksyttävä kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EUVL L 325, 24.11.2006, s. 9.

(3)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product VevoVitall (benzoic acid) as a feed additive for pigs for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003, 7.3.2007, The EFSA Journal (2007) 457, s. 1–14.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

mg/kg täysrehua, kosteuspitoisuus 12 %

Eläintuotantoon vaikuttavien lisäaineiden luokka. Funktionaalinen ryhmä: muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet (virtsan pH-arvon alentaminen).

4d210

DSM Special Products

Bentsoehappo

(VevoVitall)

 

Lisäaineen koostumus:

bentsoehappo (≥ 99,9 %)

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus:

Bentseenikarboksyylihappo, fenyylikarboksyylihappo,

C7H6O2

CAS-numero: 65-85-0

Enimmäispitoisuudet:

ftaalihappo: ≤ 100 mg/kg

bifenyyli ≤ 100 mg/kg

raskasmetallit: ≤ 10 mg/kg

arseeni: ≤ 2 mg/kg

 

Analyysimenetelmä (1):

Käänteisfaasi-HPLC yhdessä diodirividetektion (DAD) kanssa

Lihasiat

5 000

10 000

Käyttöohjeissa on oltava seuraavat maininnat:

 

Bentsoehappoa sisältävää täydennysrehua ei saa sellaisenaan syöttää lihasioille.

 

Lihasioille tarkoitetut täydennysrehut on sekoitettava huolellisesti päiväannoksen muiden rehuaineiden kanssa.

 

Käyttäjien turvallisuus: olisi toteutettava toimenpiteet, joilla minimoidaan hengitettävän pölyn muodostuminen tästä lisäaineesta. Käyttöturvallisuustiedotteet saatavilla.

22.10.2017


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta yhteisön vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


2.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1139/2007,

annettu 1 päivänä lokakuuta 2007,

L-arginiinin hyväksymisestä rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan hyväksynnän perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

On toimitettu hakemus, joka koskee L-arginiinin käytön hyväksymistä aminohappona.

(3)

Koska hyväksymistä koskeva hakemus jätettiin ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää, se jätettiin tietyistä eläinten ruokinnassa käytettävistä tuotteista 30 päivänä kesäkuuta 1982 annetun neuvoston direktiivin 82/471/ETY (2) nojalla. Aminohapot, niiden suolat ja analogit kuuluvat 18 päivästä lokakuuta 2004 lähtien asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamisalaan. Hakemusta on tämän vuoksi käsiteltävä asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisena hakemuksena.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklassa vahvistettujen vaatimusten täyttämiseksi hakemuksen tueksi toimitettiin lisätietoja.

(5)

Hakemus koskee L-arginiinin hyväksymistä kaikille eläinlajeille tarkoitetun rehun lisäaineena, joka on luokiteltava lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”aminohapot, niiden suolat ja analogit”.

(6)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’viranomainen’, totesi 17 päivänä huhtikuuta 2007 antamassaan lausunnossa (3), että L-arginiinilla ei ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisen terveyteen tai ympäristöön. Se totesi myös, ettei valmiste aiheuta muita riskejä, joiden vuoksi hyväksyntää ei voitaisi myöntää asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Erityisvaatimuksia markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta ei lausunnon mukaan tarvita. Asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustettu yhteisön vertailulaboratorio toimitti kyseisen rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskevan raportin viranomaiselle. Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi olisi hyväksyttävä kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”ravitsemukselliset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”aminohapot, niiden suolat ja analogit” kuuluva, liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EYVL L 213, 21.7.1982, s. 8. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/116/EY (EUVL L 379, 24.12.2004, s. 81).

(3)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product L-arginine produced by fermentation from Corynebacterium glutamicum (ATCC-13870) for all animal species, 17.4.2007, The EFSA Journal (2007) 473, s. 1–19.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

mg/kg täysrehua, kosteuspitoisuus 12 %

Luokka: ravitsemukselliset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: aminohapot, niiden suolat ja analogit.

3c3.6.1

L-arginiini

 

Lisäaineen kuvaus:

L-arginiini 98 %,

jota tuottaa Corynebacterium glutamicum (ATCC 13870)

C6H14N4O2

 

Analyysimenetelmä:

Yhteisön menetelmä aminohappojen määrittämiseksi (komission direktiivi 98/64/EY (1), jolla muutetaan direktiiviä 71/393/ETY)

Kaikki lajit

22.10.2017


(1)  EYVL L 257, 19.9.1998, s. 14.


2.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1140/2007,

annettu 1 päivänä lokakuuta 2007,

jo hyväksytyn rehujen lisäaineen uuden käyttötavan väliaikaisesta hyväksymisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehujen lisäaineista 23 päivänä marraskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan ja 9 e artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (2) ja erityisesti sen 25 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten rehussa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 25 artiklassa vahvistetaan siirtymäsäännökset rehun lisäaineiden hyväksymistä koskeville hakemuksille, jotka on jätetty direktiivin 70/524/ETY mukaisesti ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää.

(3)

Tämän asetuksen liitteessä mainitun lisäaineen uuden käyttötavan hyväksymistä koskeva hakemus on jätetty ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää.

(4)

Direktiivin 70/524/ETY 4 artiklan 4 kohdan mukaiset hakemuksia koskevat alustavat huomautukset toimitettiin komissiolle ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää. Siksi tätä hakemusta käsitellään edelleen direktiivin 70/524/ETY 4 artiklan mukaisesti.

(5)

Entsyymivalmisteen endo-1,3(4)-beeta-glukanaasin, jota tuottaa Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beeta-glukanaasin, jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylaasin, jota tuottaa Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), basillolysiinin, jota tuottaa Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554), ja endo-1,4-beeta-ksylanaasi, jota tuottaa Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842), käyttö hyväksyttiin ilman aikarajaa broilerien ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 358/2005 (3).

(6)

On toimitettu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta tämän valmisteen hyväksymiseksi munivien kanojen ruokinnassa neljäksi vuodeksi. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antoi lausuntonsa kyseisestä käytöstä 18 päivänä huhtikuuta 2007. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 9 e artiklan 1 kohdassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö olisi hyväksyttävä väliaikaisesti neljäksi vuodeksi tämän asetuksen liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

(7)

Hakemusasiakirjan arvioinnin perusteella voidaan todeta, että joitakin menettelyitä olisi vaadittava työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta liitteessä mainitulle lisäaineelle. Tällaisen suojan pitäisi olla taattu sovellettaessa toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annettua neuvoston direktiiviä 89/391/ETY (4).

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään liitteen mukaisesti entsyymien ryhmään kuuluvan valmisteen käyttö lisäaineena eläinten ruokinnassa neljäksi vuodeksi kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1800/2004 (EUVL L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  EUVL L 57, 3.3.2005, s. 3.

(4)  EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2007/30/EY (EUVL L 165, 27.6.2007, s. 21).


LIITE

EY-nro

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Aktiivisuusyksikköä/kg täysrehua

Entsyymit

53

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi EC 3.2.1.6

Endo-1,4-beeta-glukanaasi EC 3.2.1.4

Alfa-amylaasi EC 3.2.1.1

Basillolysiini EC 3.4.24.28

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi EC 3.2.1.8

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi, jota tuottaa Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beeta-glukanaasi, jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amylaasi, jota tuottaa Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), basillolysiini, jota tuottaa Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554), ja endo-1,4-beeta-ksylanaasi, jota tuottaa Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842); valmisteen vähimmäisaktiivisuus on:

 

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 2 350 U/g (1)

 

Endo-1,4-beeta-glukanaasi: 4 000 U/g (2)

 

Alfa-amylaasi: 400 U/g (3)

 

Basillolysiini: 450 U/g (4)

 

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi: 20 000 U/g (5)

Munivat kanat

Endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 587

Endo-1,4-beeta-glukanaasi: 1 000 U

Alfa-amylaasi: 100 U

Basillolysiini: 112 U

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi: 5 000 U

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua:

endo-1,3(4)-beeta-glukanaasi: 587–2 350 U

endo-1,4-beeta-glukanaasi: 1 000–4 000 U

alfa-amylaasi: 100–400 U

basillolysiini: 112–450 U

endo-1,4-beeta-ksylanaasi: 5 000–20 000 U

3.

Käytetään rehuseoksissa, joissa on paljon muita polysakkarideja kuin tärkkelystä (pääasiassa beeta-glukaaneja ja arabinoksylaaneja), esim. jotka sisältävät yli 30 % vehnää.

22.10.2011


(1)  1 U on entsyymimäärä, joka vapauttaa ohran beeta-glukaanista 0,0056 mikromoolia pelkistäviä sokereita (glukoosiekvivalentteina) minuutissa (pH 7,5 ja lämpötila 30 °C).

(2)  1 U on entsyymimäärä, joka vapauttaa karboksimetyyliselluloosasta 0,0056 mikromoolia pelkistäviä sokereita (glukoosiekvivalentteina) minuutissa (pH 4,8 ja lämpötila 50 °C).

(3)  1 U on entsyymimäärä, joka vapauttaa ristisidotusta tärkkelyspolymeerista 1 mikromoolin glukoosia minuutissa (pH 7,5 ja lämpötila 37 °C).

(4)  1 U on entsyymimäärä, joka liuottaa 1 mikrogramman atsokaseiinisubstraattia minuutissa (pH 7,5 ja lämpötila 37 °C).

(5)  1 U on entsyymimäärä, joka vapauttaa koivun ksylaanista 0,0067 mikromoolia pelkistäviä sokereita (ksyloosiekvivalentteina) minuutissa (pH 5,3 ja lämpötila 50 °C).


2.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1141/2007,

annettu 1 päivänä lokakuuta 2007,

3-fytaasin (ROVABIO PHY AP ja ROVABIO PHY LC) hyväksymisestä rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti on jätetty tämän asetuksen liitteessä esitetyn valmisteen hyväksyntää koskeva hakemus. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee Penicillium funiculosumin (CBS 111.433) (ROVABIO PHY AP ja ROVABIO PHY LC) tuottaman 3-fytaasi-valmisteen hyväksymistä käytettäväksi broilereiden, munivien kanojen, (vieroitettujen) porsaiden ja lihasikojen rehun lisäaineena lisäaineluokassa ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’viranomainen’, totesi 17 päivänä huhtikuuta 2007 ja 22 päivänä maaliskuuta 2007 antamissaan lausunnoissa (2), että Penicillium funiculosumin (CBS 111.433) (ROVABIO PHY AP ja ROVABIO PHY LC) tuottamalla 3-fytaasi-valmisteella ei ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisen terveyteen tai ympäristöön. Se totesi myös, ettei valmiste aiheuta muita riskejä, joiden vuoksi hyväksyntää ei voitaisi myöntää asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Viranomaisen antamassa lausunnossa suositellaan asianmukaisia toimenpiteitä käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi. Erityisvaatimuksia markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta ei lausunnon mukaan tarvita. Lausunnossa vahvistetaan myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittama rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskeva raportti.

(5)

Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi olisi hyväksyttävä kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”ruuansulatusta edistävät aineet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed and the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on the safety and efficacy of the enzyme preparation of 3-phytase produced by Penicillium funiculosum (CBS 111 433) (ROVABIO PHY AP and ROVABIO PHY LC), as a feed additive for chickens for fattening, laying hens, piglets (weaned) and pigs for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003, 17.4.2007 ja 22.3.2007, The EFSA Journal (2007) 471, s. 1–29.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Aktiivisuusyksikköä/kg täysrehua, kosteuspitoisuus 12 %

Eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: ruuansulatusta edistävät aineet.

4a1

Adisseo

3-fytaasi

EC 3.1.3.8

(ROVABIO PHY AP ja ROVABIO PHY LC)

 

Lisäaineen koostumus:

3-fytaasivalmiste, jota tuottaa Penicillium funiculosum (CBS 111 433) ja jonka vähimmäisaktiivisuus on:

kiinteänä: 2 500 RPU (1)/g

nestemäisenä: 1 000 RPU/ml

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus:

3-fytaasi, jota tuottaa Penicillium funiculosum (CBS 111 433)

 

Analyysimenetelmät (2)

Kolorimetrinen menetelmä, jolla mitataan entsyymin fytaattisubstraatista vapauttaman epäorgaanisen fosfaatin määrää.

Broilerit

350 RPU

 

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Käytetään rehuissa, jotka sisältävät yli 0,23 % fytiiniin sitoutunutta fosforia.

3.

(Vieroitetuille) porsaille 35 kg:aan asti.

4.

Käyttäjien turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä turvalaseja ja -hansikkaita.

5.

Suositeltava annostus/kg täysrehua:

broilerit: 350–500 RPU,

munivat kanat: 300–500 RPU,

(vieroitetut) porsaat: 250–500 RPU,

lihasiat: 350–500 RPU.

22.10.2017

Munivat kanat

300 RPU

 

(Vieroitetut)

porsaat

250 RPU

 

Lihasiat

350 RPU

 


(1)  1 RPU on entsyymimäärä, joka vapauttaa natriumfytaattisubstraatista 1 mikromoolin epäorgaanista fosfaattia minuutissa määritellyissä olosuhteissa (pH 5,5 ja lämpötila 37 °C).

(2)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta yhteisön vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


2.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1142/2007,

tehty 1 päivänä lokakuuta 2007,

3-fytaasin (Natuphos) uuden käyttötavan hyväksymisestä rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti on jätetty tämän asetuksen liitteessä esitetyn valmisteen hyväksyntää koskeva hakemus. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee Aspergillus nigerin (CBS 101.672) tuottaman 3-fytaasi-entsyymivalmisteen (Natuphos 5 000, Natuphos 5 000 G, Natuphos 5 000 L, Natuphos 10 000 G ja Natuphos 10 000 L) uuden käyttötavan hyväksymistä käytettäväksi munivien kanojen ja lihakalkkunoiden rehun lisäaineena lisäaineluokassa ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Kyseinen entsyymivalmiste hyväksyttiin käytettäväksi vieroitettujen porsaiden, lihasikojen ja broilereiden rehun lisäaineena komission asetuksella (EY) N:o 243/2007 (2).

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’viranomainen’, totesi 17 päivänä huhtikuuta 2007 antamassaan lausunnossa (3), että Aspergillus nigerin (CBS 101.672 ) tuottamalla 3-fytaasi-entsyymivalmisteella (Natuphos 5 000, Natuphos 5 000 G, Natuphos 5 000 L, Natuphos 10 000 G ja Natuphos 10 000 L) ei ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisen terveyteen tai ympäristöön. Se totesi myös, ettei valmiste aiheuta muita riskejä, joiden vuoksi hyväksyntää ei voitaisi myöntää asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Lausunnon mukaan valmisteen käytöllä ei ole haitallisia vaikutuksia kyseisille uusille eläinryhmille. Viranomaisen antamassa lausunnossa suositellaan asianmukaisia toimenpiteitä käyttäjien turvallisuuden takaamiseksi. Erityisvaatimuksia markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta ei lausunnon mukaan tarvita. Lausunnossa vahvistetaan myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittama kyseisen rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskeva raportti.

(6)

Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi olisi hyväksyttävä kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”ruuansulatusta edistävät aineet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EUVL L 73, 13.3.2007, s. 4.

(3)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the enzyme preparation of Natuphos (3-phytase) produced by Aspergillus niger for laying hens and turkeys for fattening, 17.4.2007, The EFSA Journal (2007) 472, s. 1–4.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Aktiivisuusyksikköä/kg täysrehua, kosteuspitoisuus 12 %

Eläintuotantoon vaikuttavien lisäaineiden luokka. Funktionaalinen ryhmä: ruuansulatusta edistävät aineet

4a1600

BASF Aktiengesellschaft

3-Fytaasi EC 3.1.3.8

(Natuphos 5 000 Natuphos 5 000 G Natuphos 5 000 L Natuphos 10 000 G Natuphos 10 000 L)

 

Lisäaineen koostumus:

3-fytaasi, jota tuottaa Aspergillus niger (CBS 101 672) ja jonka vähimmäisaktiivisuus on:

kiinteänä: 5 000 FTU (1)/g

nestemäisenä: 5 000 FTU/ml

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus:

3-fytaasi, jota tuottaa Aspergillus niger (CBS 101 672)

 

Analyysimenetelmä (2)

Kolorimetrinen menetelmä, jolla mitataan entsyymin fytaattisubstraatista vapauttaman epäorgaanisen fosfaatin määrää.

Munivat kanat

250 FTU

 

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua: 300–400 FTU.

3.

Käytetään rehuissa, jotka sisältävät yli 0,23 % fytiiniin sitoutunutta fosforia.

22.10.2017

Lihakalkkunat

 

250 FTU

 

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua: 500 FTU.

3.

Käytetään rehuissa, jotka sisältävät yli 0,23 % fytiiniin sitoutunutta fosforia.


(1)  1 FTU on entsyymimäärä, joka vapauttaa natriumfytaatista 1 mikromoolin epäorgaanista fosfaattia minuutissa (pH 5,5 ja lämpötila 37 °C).

(2)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta yhteisön vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


2.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/23


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1143/2007,

tehty 1 päivänä lokakuuta 2007,

asetuksen (EY) N:o 256/2002 muuttamisesta mikro-organismien ryhmään kuuluvan rehun lisäainevalmisteen Bacillus cereus var. toyoi hyväksymisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Mikro-organismien ryhmään kuuluva Bacillus cereus var. toyoi valmiste (NCIMB 40112/CNCM I-1012) hyväksyttiin ilman määräaikaa neuvoston direktiivin 70/524/ETY (2) mukaisesti komission asetuksella (EY) N:o 256/2002 (3) käytettäväksi rehun lisäaineena porsaille kahden kuukauden ikään saakka ja emakoille viikkoa ennen porsimisesta vieroitukseen saakka. Kyseinen lisäaine kirjattiin sen jälkeen rehujen lisäaineita koskevaan yhteisön rekisteriin olemassa olevana tuotteena asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti toimitettiin kyseisen valmisteen hyväksymisen muuttamista koskeva hakemus, jossa haettiin sen käytön hyväksymistä emakoiden rehussa siemennyksestä vieroitukseen saakka. Hakemuksen mukana on toimitettu kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’viranomainen’, totesi 7 päivänä maaliskuuta 2007 antamassaan lausunnossa (4), että Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 valmisteella ei ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisen terveyteen tai ympäristöön. Se totesi myös, ettei valmiste aiheuta muita riskejä, joiden vuoksi hyväksyntää ei voitaisi myöntää asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Erityisvaatimuksia markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta ei viranomaisen mukaan tarvita. Lausunnossa vahvistetaan myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittama kyseisen rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskeva raportti.

(5)

Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 256/2002 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 256/2002 liite III tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktiivi kumottu asetuksella (EY) N:o 1831/2003.

(3)  EYVL L 41, 13.2.2002, s. 6.

(4)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product Toyocerin (Bacillus cereus var. Toyoi) as feed additive for sows in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003, 7.3. 2007, The EFSA Journal (2007) 458, s. 1–9.


LIITE

”LIITE III

Mikro-organismit

EY-numero

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua

Mikro-organismit

E 1701

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

Bacillus cereus var. toyoi -valmiste, joka sisältää vähintään 1 × 1010 PMY/g lisäainetta

Porsaat

2 kuukautta

1 × 109

1 × 109

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

Ei määräaikaa

Emakot

Siemennyksestä vieroitukseen saakka

0,5 × 109

2 × 109

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

Ei määräaikaa”


2.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/26


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1144/2007,

annettu 1 päivänä lokakuuta 2007,

GATTissa vahvistettujen yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista vuodesta 1996 alkaen tiettyjen hedelmien ja vihannesten sekä tiettyjen hedelmä- ja vihannesjalosteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1831/96 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 34 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisessa Euroopan yhteisön ja Argentiinan tasavallan välisessä kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa (2), joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2006/930/EY (3), säädetään nykyisen omenoita koskevan GATT-tariffikiintiön lisäämisestä.

(2)

GATTissa vahvistettujen yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista vuodesta 1996 alkaen tiettyjen hedelmien ja vihannesten sekä tiettyjen hedelmä- ja vihannesjalosteiden osalta 23 päivänä syyskuuta 1996 annettua komission asetusta (EY) N:o 1831/96 (4) olisi muutettava vastaavasti.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tuoreiden hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1831/96 liitteessä III oleva omenoita, ei kuitenkaan omenasiiderin tai -mehun valmistukseen tarkoitettuja omenoita koskevalle järjestysnumerolle 09.0061 vahvistettu kiintiön määrä 696 tonnilla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EUVL L 355, 15.12.2006, s. 92.

(3)  EUVL L 355, 15.12.2006, s. 91.

(4)  EYVL L 243, 24.9.1996, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 973/2006 (EUVL L 176, 30.6.2006, s. 63).


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

2.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/27


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä syyskuuta 2007,

Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä

(2007/633/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 5 päivänä kesäkuuta 2003 tekemällään päätöksellä komission aloittamaan neuvottelut kolmansien maiden kanssa voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten tiettyjen määräysten korvaamisesta yhteisön kanssa tehtävillä sopimuksilla.

(2)

Komissio on neuvotellut yhteisön puolesta Uuden-Seelannin kanssa sopimuksen tietyistä lentoliikenteen näkökohdista niiden menettelyjen ja ohjeiden mukaisesti, jotka ovat 5 päivänä kesäkuuta tehdyn päätöksen liitteessä.

(3)

Sopimus on allekirjoitettu yhteisön puolesta neuvoston päätöksen 2006/466/EY (2) mukaisesti sillä varauksella, että se tehdään lopullisesti myöhemmin.

(4)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välinen sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään henkilö, jolla on valtuudet antaa sopimuksen 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus.

Tehty Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. PEREIRA


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)  EUVL L 184, 6.7.2006, s. 25.


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

2.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/28


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2007/634/YUTP,

hyväksytty 1 päivänä lokakuuta 2007,

Keski-Aasiaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta hyväksytyn yhteisen toiminnan 2007/113/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan, 18 artiklan 5 kohdan ja 23 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä helmikuuta 2007 yhteisen toiminnan 2007/113/YUTP Keski-Aasiaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta (1).

(2)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi kokouksessaan 21 ja 22 päivänä kesäkuuta 2007 uutta kumppanuutta Keski-Aasian kanssa koskevan Euroopan unionin strategian. Koska Euroopan unionin erityisedustajalle on annettu tehtäväksi seurata tämän strategian täytäntöönpanoa, hänen toimeksiantoaan olisi mukautettava vastaavasti.

(3)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea suositti 27 päivänä heinäkuuta 2007 yhteisen toiminnan 2007/113/YUTP väliarvioinnin perusteella, että Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiantoa mukautetaan edelleen.

(4)

Yhteinen toiminta 2007/113/YUTP olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Korvataan yhteisen toiminnan 2007/113/YUTP 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Näiden politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiantona on:

a)

edistää Euroopan unionin yleistä poliittista koordinointia Keski-Aasiassa ja varmistaa Euroopan unionin ulkoisen toiminnan johdonmukaisuus alueella, tämän kuitenkaan vaikuttamatta yhteisön toimivaltaan;

b)

seurata korkean edustajan puolesta ja tämän toimeksiannon mukaisesti sekä yhdessä komission ja puheenjohtajavaltion kanssa, puuttumatta kuitenkaan komission toimivaltaan, uutta kumppanuutta Keski-Aasian kanssa koskevan uuden Euroopan unionin strategian täytäntöönpanoprosessia, antaa suosituksia ja raportoida säännöllisesti asiaankuuluville neuvoston elimille;

c)

avustaa neuvostoa Keski-Aasiaa koskevan kattavan politiikan edelleen kehittämisessä;

d)

seurata tiiviisti Keski-Aasian poliittisen tilanteen kehittymistä luomalla ja ylläpitämällä läheisiä suhteita hallituksiin, parlamentteihin, oikeuslaitokseen, kansalaisyhteiskuntaan ja joukkotiedotusvälineisiin;

e)

kannustaa Kazakstania, Kirgisiaa, Tadžikistania, Turkmenistania ja Uzbekistania yhteistyöhön yhteistä etua koskevissa alueellisissa asioissa;

f)

luoda asianmukaisia yhteyksiä ja kehittää yhteistyötä alueen keskeisten toimijoiden ja kaikkien merkityksellisten alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa, joita ovat muun ohessa Shanghain yhteistyöjärjestö (Shanghai Cooperation Organisation, SCO), Euraasian talousyhteisö (Eurasian Economic Community, EURASEC), vuorovaikutusta ja luottamusta herättäviä toimia Aasiassa edistävä konferenssi (Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia, CICA), kollektiivista turvallisuussopimusta käsittelevä järjestö (Collective Security Treaty Organisation, CSTO), Keski-Aasian alueellinen talousyhteistyöohjelma (Central Asia Regional Economic Cooperation Program, CAREC) ja Keski-Aasian tiedotus- ja koordinaatiokeskus (Central Asian Regional Information and Coordination Centre, CARICC);

g)

myötävaikuttaa Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikan ja ihmisoikeuksia koskevien Euroopan unionin suuntaviivojen täytäntöönpanoon, erityisesti konfliktialueilla olevien naisten ja lasten osalta, ja erityisesti seuraamalla tämän alan kehitystä ja ottamalla sen huomioon;

h)

osallistua tiiviissä yhteistyössä Etyjin kanssa konfliktinestoon ja -ratkaisuun luomalla yhteyksiä viranomaisiin ja muihin paikallisiin toimijoihin (kansalaisjärjestöt, poliittiset puolueet, vähemmistöt, uskonnolliset ryhmät ja niiden johtajat);

i)

osallistua YUTP:n energiahuollon varmuutta ja huumausaineiden torjuntaa koskevien näkökohtien määrittämiseen Keski-Aasian osalta.”

2 artikla

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 1 päivänä lokakuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. LINO


(1)  EUVL L 46, 16.2.2007, s. 83.


2.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/30


NEUVOSTON YHTEINEN KANTA 2007/635/YUTP,

hyväksytty 1 päivänä lokakuuta 2007,

entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevia lisätoimenpiteitä koskevan yhteisen kannan 2004/694/YUTP voimassaolon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 11 päivänä lokakuuta 2004 entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevia lisätoimenpiteitä koskevan yhteisen kannan 2004/694/YUTP (1) kaikkien niille henkilöille kuuluvien varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämiseksi, jotka entisen Jugoslavian alueen kansainvälinen rikostuomioistuin on julkisesti asettanut syytteeseen sotarikoksista, mutta joita ei ole saatu tuomioistuimen kuultavaksi.

(2)

Yhteistä kantaa 2004/694/YUTP sovelletaan 10 päivään lokakuuta 2007.

(3)

Neuvosto katsoo, että on välttämätöntä jatkaa yhteisen kannan 2004/694/YUTP voimassaoloa vielä 12 kuukaudella.

(4)

Yhteisön täytäntöönpanotoimista on säädetty tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi 11 päivänä lokakuuta 2004 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1763/2004 (2),

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

Yhteisen kannan 2004/694/YUTP voimassaoloa jatketaan 10 päivään lokakuuta 2008.

2 artikla

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 1 päivänä lokakuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. LINO


(1)  EUVL L 315, 14.10.2004, s. 52. Yhteinen kanta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/449/YUTP (EUVL L 169, 29.6.2007, s. 75).

(2)  EUVL L 315, 14.10.2004, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 789/2007 (EUVL L 175, 5.7.2007, s. 27).


Oikaisuja

2.10.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 256/31


Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1890/2005, annettu 14 päivänä marraskuuta 2005, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Indonesiasta, Kiinan kansantasavallasta, Taiwanista, Thaimaasta tai Vietnamista peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien tuonnissa, kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta ja menettelyn päättämisestä Filippiineiltä ja Malesiasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien tuonnin osalta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 302, 19. marraskuuta 2005 )

Sivu 13, liite, yritysluettelo:

a)

rivi 16

korvataan

:

”KUOLIEN SCREW INDUSTRIAL CO. LTD, Kwanmiao”

seuraavasti

:

”KUOLIEN SCREW INDUSTRIAL CO. LTD, Kaohsiung”;

b)

rivi 17

korvataan

:

”KWANTEX RESEARCH INC, Taipei”

seuraavasti

:

”KWANTEX RESEARCH INC, Tainan”;

c)

rivi 21

korvataan

:

”M & W FASTENER CO. LTD, Kaoshsiung”

seuraavasti

:

”M & W FASTENER CO. LTD, Kaohsiung”;

d)

rivi 27

korvataan

:

”SUMEEKO INDUSTRIES CO. LTD, Kaoshiung”

seuraavasti

:

”SUMEEKO INDUSTRIES CO. LTD, Kaohsiung”.