ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 246

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
21. syyskuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1087/2007, annettu 18 päivänä syyskuuta 2007, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien viimeisteltyjen polyesterifilamenttikankaiden tuonnissa sekä kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1487/2005 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1088/2007, annettu 20 päivänä syyskuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1089/2007, annettu 20 päivänä syyskuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 812/2007 avatussa tariffikiintiössä syyskuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1090/2007, annettu 20 päivänä syyskuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 979/2007 avatussa tariffikiintiössä syyskuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1091/2007, annettu 20 päivänä syyskuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 806/2007 avatuissa tariffikiintiöissä syyskuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1092/2007, annettu 20 päivänä syyskuuta 2007, riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä asetuksella (EY) N:o 2021/2006 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti syyskuun 2007 osakaudeksi

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1093/2007, annettu 20 päivänä syyskuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 964/2007 avatussa, vähiten kehittyneistä maista peräisin olevan riisin tuontitariffikiintiössä jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettavan jakokertoimen vahvistamisesta

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1094/2007, annettu 19 päivänä syyskuuta 2007, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1095/2007, annettu 20 päivänä syyskuuta 2007, neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä ja asetuksen (EY) N:o 451/2000 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1490/2002 sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2229/2004 muuttamisesta ( 1 )

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1096/2007, annettu 20 päivänä syyskuuta 2007, tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1183/2005 muuttamisesta

29

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1097/2007, annettu 20 päivänä syyskuuta 2007, viinialan vientitodistusten antamisesta

31

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/614/Euratom

 

*

Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä tammikuuta 2007, laajemman lähestymistavan toimien yhteistä toteuttamista fuusioenergian tutkimuksen alalla koskevan Euroopan atomienergiayhteisön ja Japanin hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä

32

Japanin hallituksen ja Euroopan atomienergiayhteisön sopimus laajemman lähestymistavan toimien yhteisestä toteuttamisesta fuusioenergiatutkimuksen alalla

34

 

 

Komissio

 

 

2007/615/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä syyskuuta 2007, benfurakarbin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 4285)  ( 1 )

47

 

 

Oikaisuja

 

 

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1086/2007, annettu 19 päivänä syyskuuta 2007, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1054/2007 muuttamisesta (EUVL L 245, 20.9.2007)

49

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

21.9.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1087/2007,

annettu 18 päivänä syyskuuta 2007,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien viimeisteltyjen polyesterifilamenttikankaiden tuonnissa sekä kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1487/2005 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 9 ja 12 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

1.   Alkuperäiset toimenpiteet

(1)

Neuvosto otti syyskuussa 2005 polkumyyntitutkimuksen, jäljempänä ’alkuperäinen tutkimus’, seurauksena asetuksella (EY) N:o 1487/2005 (2) käyttöön lopulliset polkumyyntitullit, jäljempänä ’alkuperäiset toimenpiteet’, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien viimeisteltyjen polyesterifilamenttikankaiden tuonnissa. Kiinalaisiin polyesterifilamenttikankaisiin sovellettavat tullit vaihtelevat 14,1 prosentista 56,2 prosenttiin.

2.   Uudelleen vireille pantavaa absorptiotutkimusta koskeva pyyntö

(2)

Perusasetuksen 12 artiklan mukainen pyyntö alkuperäisiä toimenpiteitä koskevan tutkimuksen uudelleen vireille panemiseksi esitettiin 13 päivänä marraskuuta 2006. Pyynnön esitti AIUFFASS, jäljempänä ’pyynnön esittäjä’, sellaisten tuottajien puolesta, joiden tuotanto muodostaa huomattavan osan, eli tässä tapauksessa yli 30 prosenttia, polyesterifilamenttikankaiden koko tuotannosta yhteisössä.

(3)

Pyynnön esittäjä on toimittanut riittävän näytön siitä, että Kiinasta peräisin olevien polyesterifilamenttikankaiden tuontiin sovellettavien alkuperäisten polkumyyntitullien käyttöönoton jälkeen vientihinnat ovat laskeneet ja että jälleenmyyntihinnat tai myöhemmät myyntihinnat eivät ole muuttuneet riittävästi yhteisössä. Tämän väitetään johtaneen polkumyynnin kasvuun, mikä on haitannut voimassa olevien toimenpiteiden aiottuja korjaavia vaikutuksia. Pyynnön esittäjä toimitti todisteita myös siitä, että tarkasteltavana olevaa tuotetta on edelleen tuotu merkittäviä määriä Kiinasta yhteisön markkinoille.

3.   Uudelleen vireille pantava absorptiotutkimus

(4)

Komissio ilmoitti 28 päivänä joulukuuta 2006Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella (3) Kiinasta peräisin olevien polyesterifilamenttikankaiden tuontiin sovellettavia polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä koskevan tutkimuksen panemisesta uudelleen vireille perusasetuksen 12 artiklan nojalla.

(5)

Komissio ilmoitti tutkimuksen uudelleen vireille panemisesta virallisesti niille tuottajille/viejille, joita asian tiedettiin koskevan, viejämaan edustajille, tuojille ja käyttäjille. Asianomaisille osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää tulla kuulluiksi vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa. Komissio lähetti kyselylomakkeet kaikille osapuolille, joita asian tiedettiin koskevan.

(6)

Koska alkuperäisessä tutkimuksessa oli osallisena suuri määrä vientiä harjoittavia tuottajia ja tuojia, vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa esitettiin otantamenetelmän käyttöä perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti. Jotta komissio pystyisi päättämään otannan tarpeellisuudesta ja tarvittaessa valitsemaan otoksen, kaikkia vientiä harjoittavia tuottajia ja tuojia pyydettiin ilmoittautumaan komissiolle ja toimittamaan perustiedot.

(7)

Komissio hankki ja tarkisti kaikki tiedot, joita pidettiin tarpeellisina sen määrittämiseksi, ovatko vientihinnat laskeneet ja ovatko jälleenmyyntihinnat tai myöhemmät myyntihinnat muuttuneet riittävästi yhteisössä. Tarkastuskäynnit tehtiin seuraavien yhteistyössä toimineiden kiinalaisten viejien/tuottajien ja tarvittaessa niihin etuyhteydessä olevien yritysten tiloihin:

Nantong Teijin Co. Ltd ja siihen etuyhteydessä oleva tuoja NI-Teijin Shoji Europe GmbH,

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd,

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co. Ltd,

Hangzhou Delicacy Textile Co. Ltd,

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd,

Wujiang Xiangsheng Textile dyeing & Finishing Co. Ltd ja siihen etuyhteydessä oleva yritys,

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

(8)

Tämän uudelleen suoritetun tutkimuksen tutkimusajanjakso, jäljempänä ’uusi tutkimusajanjakso’, kattoi 1 päivän lokakuuta 2005 ja 30 päivän syyskuuta 2006 välisen ajanjakson. Uutta tutkimusajanjaksoa käytettiin nykyisten vientihintojen ja ensimmäisen riippumattoman asiakkaan yhteisössä maksamien hintojen määrittämiseksi. Määriteltäessä sitä, olivatko hinnat yhteisössä muuttuneet riittävästi, uutena tutkimusajanjaksona veloitettuja hintoja verrattiin alkuperäisenä tutkimusajanjaksona, jäljempänä ’alkuperäinen tutkimusajanjakso’, eli 1 päivän huhtikuuta 2003 ja 30 päivän maaliskuuta 2004 välisenä aikana veloitettuihin hintoihin.

(9)

Olisi huomattava, että komission oli varattava riittävästi aikaa osapuolten ilmoittautumiseen ja Kiinassa toimivien vientiä harjoittavien tuottajien otoksen valintaan perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti. Useista poikkeuksellisista olosuhteista johtuen yhteistyössä toimineet osapuolet pyysivät lisäksi vastausten jättämisen määräaikoihin pidennystä. Asianmukaisesti perusteltuihin pidennyspyyntöihin suostuttiin. Tästä syystä uusi tutkimus ylitti hieman perusasetuksen 12 artiklan 4 kohdan mukaisen tavanomaisen kuuden kuukauden määräajan.

B.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE

(10)

Tuote, jonka osalta uusi tutkimus pantiin vireille, on sama kuin alkuperäisessä tutkimuksessa eli viimeistellyt polyesterifilamenttikankaat, jotka tavallisesti luokitellaan CN-koodeihin ex 5407 51 00, 5407 52 00, 5407 54 00, ex 5407 61 10, 5407 61 30, 5407 61 90 ja ex 5407 69 10 ja ex 5407 69 90. Tarkasteltavana olevana tuotteena ovat Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat synteettikuitufilamenttilangasta kudotut värjätyt (myös valkoiseksi värjätyt) tai painetut kankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia teksturoituja tai teksturoimattomia polyesterifilamentteja. Tarkasteltavana olevaa tuotetta käytetään lähinnä tekstiiliteollisuudessa.

C.   UUSI TUTKIMUS

(11)

Perusasetuksen 12 artiklan mukaisella uudella tutkimuksella pyritään yleisesti ottaen selvittämään, ovatko Kiinasta peräisin olevien polyesterifilamenttikankaiden hinnat muuttuneet yhteisössä riittävästi alkuperäisten polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönoton jälkeen. Toiseksi, jos päätellään, että absorptiota on tapahtunut, polkumyyntimarginaali olisi laskettava uudelleen. Perusasetuksen 12 artiklan mukaisesti tuojille/käyttäjille ja viejille annetaan mahdollisuus toimittaa näyttö, jolla yhteisön hintojen muuttumattomuutta toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen voidaan perustella muilla syillä kuin polkumyyntitullin absorptiolla.

1.   Otanta

(12)

Kuten edellä olevassa 6 kappaleessa mainittiin, komissio pyysi kaikkia vientiä harjoittavia tuottajia ja tuojia ilmoittautumaan ja toimittamaan perustiedot toiminnastaan uuden tutkimusajanjakson aikana. Osapuolia pyydettiin myös ilmoittamaan halukkuutensa tulla valituksi otokseen.

a)   Viejät/tuottajat

(13)

26 viejää/tuottajaa lupautui toimittamaan pyydetyt tiedot ja osallistumaan otokseen. Koska viejiä/tuottajia on paljon, päätettiin, että on tarpeen käyttää otantamenetelmää selvitettäessä mahdollista absorptiota Kiinassa toimivien viejien/tuottajien keskuudessa. Vaikka etusijalle asetettiin alkuperäisen tutkimuksen otokseen sisältyneet yritykset, otos valittiin kuitenkin niin, että se kattoi viennistä niin suuren edustavan määrän kuin oli kohtuudella mahdollista tutkia käytettävissä olleessa ajassa. Kiinan viranomaisia kuultiin otoksesta perusasetuksen 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti, eivätkä ne vastustaneet asiaa.

(14)

Otokseen valittiin alun perin yhdeksän yritystä. Yhdelle yrityksistä oli alkuperäisessä tutkimuksessa myönnetty yksilöllinen kohtelu ja kahdeksalle muulle markkinatalousasema. Juuri ennen tarkastuskäyntien tekemistä Kiinaan, kaksi yritystä (yksilöllisen kohtelun saanut yritys ja yksi markkinatalousaseman saaneista yrityksistä) päätti vetäytyä otoksesta. Näitä kahta yritystä pidettiin tässä uudessa tutkimuksessa yhteistyöhön osallistumattomina yrityksinä. Näin ollen jäljellä oli 24 yhteistyössä toiminutta yritystä, ja otos koostui seitsemästä markkinatalousaseman saaneesta viejästä/tuottajasta. Komissio totesi tässä vaiheessa, että tutkimukseen ei osallistunut yhtään yksilöllisen kohtelun saanutta viejää/tuottajaa.

(15)

Seitsemällä otoksessa jäljellä olevalla yrityksellä oli kaikilla markkinatalousasema, ja ne edustivat noin 78:aa prosenttia kaikkien yhteistyössä toimineiden yritysten viennistä Euroopan unioniin ja 23,9:ää prosenttia kaikesta polyesterifilamenttikankaiden viennistä Kiinasta yhteisön markkinoille. Uuden tutkimuksen tässä vaiheessa tultiin siihen tulokseen, ettei tätä suurempaa volyymia voitu kohtuudella tutkia käytettävissä olleessa ajassa. Näiden seitsemän yrityksen katsottiin tästä syystä olevan edustavia uuden tutkimuksen otoksen kannalta.

b)   Tuojat

(16)

Yksikään etuyhteydetön tuoja ei toimittanut pyydettyjä tietoja ilmoituksessa asetetussa määräajassa.

2.   Yhteistyöstä kieltäytyminen

(17)

Ne 24 yhteistyössä toiminutta viejää/tuottajaa, jotka lupautuivat osallistumaan otokseen, edustivat noin 30:tä prosenttia kaikesta polyesterifilamenttikankaiden viennistä Kiinasta yhteisöön. Kuten edellä olevassa 14 kappaleessa mainittiin, kaksi muuta tuottajaa vetäytyi yhteistyöstä. Tämän seurauksena yhteistyöstä kieltäytymisen osuus vastasi lopulta noin 70:tä prosenttia kaikesta polyesterifilamenttikankaiden viennistä yhteisön markkinoille.

(18)

Tämän perusteella katsottiin, että yhteistyöstä kieltäytymistä tapahtui tässä tapauksessa paljon.

3.   Yhteisön hintojen muutokset

3.1   Yleistä

(19)

Yksikään etuyhteydetön tarkasteltavana olevan tuotteen tuoja/käyttäjä ei tarjoutunut yhteistyöhön uutta tutkimusta varten. Kuten edellä olevassa 18 kappaleessa mainittiin, yhteistyöstä kieltäytyminen oli Kiinassa toimivien viejien/tuottajien keskuudessa yleistä.

(20)

Yhtä otokseen sisällytettyä viejää/tuottajaa lukuun ottamatta Kiinasta peräisin olevien polyesterifilamenttikankaiden kaupankäynnille on tunnusomaista se, ettei siihen liity etuyhteydessä olevia välittäjiä, jotka toisivat tarkasteltavana olevaa tuotetta yhteisöön jälleenmyytäväksi. Polyesterifilamenttikankaiden riippumattomat ostajat ovat tavallisesti käyttäjäyrityksiä, jotka tuovat tarkasteltavana olevaa tuotetta suoraan omaan sisäiseen käyttöönsä.

(21)

Otokseen kuuluvien viejien/tuottajien uuden tutkimusajanjakson aikana harjoittaman vientimyynnin myyntiehdot esitettiin usein CIF-pohjalta (kulut, vakuutus ja rahti maksettuina). Hintojen mahdollisten muutosten arvioimiseksi oli tarkasteltavana olevan tuotteen hintataso tämän vuoksi ensin määritettävä CIF-tasolla. Uuden tutkimusajanjakson osalta CIF-hinta yhteisön rajalla määritettiin otokseen sisältyneiden yhteistyössä toimineiden kiinalaisten viejien/tuottajien toimittamien tietojen perusteella.

3.2   Jälleenmyyntihintojen muutokset yhteisössä otokseen sisältyneiden yritysten osalta

(22)

Jotta voitiin arvioida hintojen mahdollisia muutoksia viejä-/tuottajatasolla yhteisössä, uudelle tutkimusajanjaksolle vahvistettuja polyesterifilamenttikankaiden keskimääräisiä tuotelajikohtaisia hintoja verrattiin niihin polyesterifilamenttikankaiden keskimääräisiin hintoihin, jotka vahvistettiin alkuperäisen tutkimusajanjakson aikana samassa kaupan portaassa ja samoin toimitusehdoin.

(23)

Vertailu osoitti tältä pohjalta, että Kiinasta peräisin olevien polyesterifilamenttikankaiden keskimääräiset hinnat yhteisössä eivät minkään otokseen sisällytetyn yrityksen osalta laskeneet uuden tutkimusajanjakson aikana.

(24)

Jälleenmyyntihinnan muutokset yhden yhteisössä toimivan etuyhteydessä olevan tuojan osalta arvioitiin kunkin tuotelajin osalta. Jälleenmyyntihintoja etuyhteydettömille asiakkaille yhteisössä verrattiin samojen toimitusehtojen osalta molempien tutkimusajanjaksojen välillä. Kerättyjen tietojen perusteella osoitettiin, että hinnat olivat nousseet polkumyyntitullia suuremmalla määrällä.

3.3   Asianomaisten osapuolten esittämät väitteet

(25)

Useat asianomaiset osapuolet väittivät, että niiden vientihintaa olisi oikaistava. Ne totesivat, että Yhdysvaltain dollarin ja euron välisen valuuttakurssin muutosten vuoksi niiden vientihinta laski keinotekoisesti uuden tutkimusajanjakson aikana. Väitteen tarkastelua ei kuitenkaan pidetty tarpeellisena, koska uuden tutkimusajanjakson aikana ei havaittu mitään hinnan laskua edes ilman väitetyn oikaisun soveltamista, josta olisi seurauksena hintojen lasku vanhalla tutkimusajanjaksolla.

3.4   Jälleenmyyntihintojen muutokset yhteisössä yhteistyöhön osallistumattomien yritysten osalta

(26)

Koska yhteistyöstä kieltäytyneitä oli paljon (noin 70 prosenttia tässä tapauksessa), kaikkien Kiinassa toimivien yhteistyöhön osallistumattomien viejien/tuottajien osalta olisi otettava käyttöön absorptiotulli. Absorptiotulli olisi vahvistettava perusasetuksen 18 artiklan pohjalta eli parhaiden saatavilla olevien tietojen pohjalta.

(27)

Tässä tapauksessa katsotaan, että Eurostatin tuontitilastoista saatavilla olevat tiedot ovat välittömin ja luotettavin tietolähde, jota voidaan käyttää sen tason määrittämiseksi, jolla yhteistyöhön osallistumattomat kiinalaiset viejät veivät polyesterifilamenttikankaitaan yhteisön markkinoille. Jos Eurostatin tiedoista suljetaan pois ne tarkistetut tiedot, jotka koskevat niitä yhteistyössä toimineita yrityksiä, joiden osalta absorptiota ei havaittu, yhteistyöhön osallistumattomien yritysten absorptiomarginaali on Eurostatin tietojen pohjalta vahvistettu 18,6 prosentiksi.

3.5   Myyntihintojen muutoksia yhteisössä koskeva päätelmä

(28)

Edellä esitettyjen tosiseikkojen ja näkökohtien pohjalta todettiin, ettei yksikään otokseen sisällytetyistä viejistä/tuottajista absorboinut voimassa ollutta polkumyyntitullia. Niille Kiinassa toimiville viejille/tuottajille, jotka suostuivat yhteistyöhön ja lupautuivat osallistumaan otokseen, ei näin ollen olisi määritettävä absorptiotullia.

(29)

Kaikille Kiinassa toimiville yhteistyöhön osallistumattomille viejille/tuottajille olisi kuitenkin määrättävä 18,6 prosentin suuruinen absorptiotulli.

4.   Toimenpiteen uusi taso

a)   Otokseen sisällytetyt yritykset

(30)

Koska otokseen sisällytetyt yritykset pystyivät osoittamaan, etteivät tarkasteltavana olevan tuotteen vientihinnat yhteisön markkinoille laskeneet, toimenpide säilyy entisellä tasollaan:

Yritys

Lopullinen tulli

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd

14,1 %

Nantong Teijin Co., Ltd

14,1 %

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd

14,1 %

b)   Muut yhteistyössä toimineet vientiä harjoittavat tuottajat, jotka eivät ole mukana otoksessa

(31)

Sama päätelmä koskee niitä 17:ää yritystä, jotka tarjoutuivat yhteistyöhön ja lupautuivat mukaan otokseen:

Yritys

Lopullinen polkumyyntitulli

Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd

14,1 %

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd

14,1 %

Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd

14,1 %

Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd

14,1 %

Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd

14,1 %

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Hongfeng Textile Group Co., Ltd

14,1 %

Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd

14,1 %

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd

14,1 %

Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd

14,1 %

Zheijiang Singmetat Print and Dyeing Co., Ltd

56,2 %

c)   Kaikki muut vientiä harjoittavat tuottajat

(32)

Kuten edellä olevassa 26 kappaleessa mainittiin, yhteistyöstä kieltäytyneiden yritysten osalta katsottiin olevan aiheellista muuttaa polkumyyntitullin tasoa perusasetuksen 12 artiklan 3 kohdan viimeisen virkkeen mukaisesti. Vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava tarkistettu polkumyyntitulli on seuraava:

Yritys

Lopullinen tulli

Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd

55,7 %

Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd

55,7 %

Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd

55,7 %

Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd

28,2 %

Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd

55,7 %

Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd

45,3 %

Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd

28,2 %

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd

52,5 %

Xingxin Holding Group Co., Ltd

28,2 %

Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd

52,5 %

Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd

65 %

Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd

55,7 %

Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd

55,7 %

Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd

74,8 %

Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd

55,7 %

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd

55,7 %

Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd

55,7 %

Kaikki muut yritykset

74,8 %

5.   Niitä Kiinassa toimivia viejiä koskevat erityissäännökset, jotka eivät voi absorboida

(33)

Tutkimuksessa tuli ilmi kiinalaisten vähäinen yhteistyöhalukkuus, jonka voidaan nähdä olevan yhteydessä siihen tosiseikkaan, että polyesterifilamenttikankaiden vientiä harjoittavat tuottajat ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä; yhteisö voi tämän huomioon ottaen tarkastella uudelleen niiden viejien tilannetta, jotka eivät voineet toimia yhteistyössä tässä uudessa tutkimuksessa, mikäli ne esittävät näytön siitä, että ne eivät absorboineet voimassa olleita polkumyyntitoimenpiteitä tämän tutkimusajanjakson aikana. Tämä mahdollisuus on avoinna kaikille Kiinassa toimiville tarkasteltavana olevan tuotteen tuottajille/viejille,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1487/2005 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovellettava lopullinen polkumyyntitulli on seuraavien yritysten valmistamien 1 kohdassa kuvattujen tuotteiden osalta seuraava:

Yritys

Lopullinen polkumyyntitulli

Taric-lisäkoodi

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Fuzhou Ta-Tung Textile Works Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou De Licacy Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Nantong Teijin Co. Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Wujiang Longsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Wujiang Xiangsheng Textile Dyeing & Finishing Co., Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing Zhengda Group Co., Ltd

14,1 %

A617

Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd

14,1 %

A617

Zhejiang Yonglong Enterprises Co., Ltd

14,1 %

A617

Zhuji Bolan Textile Industrial Development Co., Ltd

14,1 %

A617

Zhejiang Shaoxing Tianyuan Textile Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Zhejiang XiangSheng Group Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou ZhenYa Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Yongsheng Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Hongfeng Textile Group Co., Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing Yinuo Printing & Dyeing Co., Ltd

14,1 %

A617

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Jieenda Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Mingyuan Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Hangzhou Yililong Textile Co., Ltd

14,1 %

A617

Zheijiang Singmetat Print and Dyeing Co. Ltd

56,2 %

A836

Hangzhou CaiHong Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Hangzhou Fuen Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Hangzhou Jinsheng Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Hangzhou Shenda Textile Co., Ltd

28,2 %

A837

Hangzhou Xiaoshan Phoenix Industry Co., Ltd

55,7 %

A623

Hangzhou Zhengda Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing County Fengyi Textile Printing & Dyeing Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing County Huaxiang Textile Co., Ltd

45,3 %

A619

Shaoxing County Pengyue Textile Co., Ltd

28,2 %

A837

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textiles Imp. & Exp. Co., Ltd

52,5 %

A621

Xingxin Holding Group Co., Ltd

28,2 %

A837

Shaoxing Golden tree silk Printing Dyeing and Sandwashing Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing Nanchi Textile Printing-Dyeing Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing Ronghao Textiles Co., Ltd

52,5 %

A620

Shaoxing Tianlong Import and Export Co., Ltd

65 %

A622

Shaoxing Xinghui Textile Co., Ltd

55,7 %

A623

Shaoxing Yongda Textiles Co., Ltd

55,7 %

A623

Wujiang Canhua Imp. & Exp. Co., Ltd

74,8 %

A618

Zhejiang Golden Time Printing and Dyeing knitwear Co., Ltd

55,7 %

A623

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co., Ltd

55,7 %

A623

Zhejiang Shaoxiao Printing and Dyeing Co., Ltd

55,7 %

A623

Kaikki muut yritykset

74,8 %

A999”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. PEREIRA


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUVL L 240, 16.9.2005, s. 1.

(3)  EUVL C 320, 28.12.2006, s. 8.


21.9.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1088/2007,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä syyskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 756/2007 (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 41).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 20 päivänä syyskuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MK

85,6

TR

88,6

XK

55,1

XS

36,3

ZZ

66,4

0707 00 05

JO

151,2

MK

29,6

TR

136,6

ZZ

105,8

0709 90 70

IL

51,9

TR

111,0

ZZ

81,5

0805 50 10

AR

65,0

UY

83,0

ZA

73,7

ZZ

73,9

0806 10 10

IL

65,2

TR

113,5

ZZ

89,4

0808 10 80

AU

215,7

CL

81,4

CN

79,8

NZ

93,3

US

96,9

ZA

69,5

ZZ

106,1

0808 20 50

CN

61,1

TR

117,6

ZA

106,2

ZZ

95,0

0809 30 10, 0809 30 90

TR

158,7

US

194,7

ZZ

176,7

0809 40 05

BA

49,8

IL

111,5

TR

107,3

ZZ

89,5


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


21.9.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1089/2007,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2007,

asetuksella (EY) N:o 812/2007 avatussa tariffikiintiössä syyskuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75 (1),

ottaa huomioon Amerikan yhdysvalloille myönnetyn sianlihaa koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 11 päivänä heinäkuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 812/2007 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 812/2007 avataan sianliha-alan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Syyskuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä lokakuuta31 päivään joulukuuta 2007, määrät ovat pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä määrät, joita varten ei ole jätetty hakemuksia, koska hakematta jääneet määrät lisätään seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määrät, joita varten ei ole jätetty kiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.4170, koskevia tuontitodistushakemuksia asetuksen (EY) N:o 812/2007 nojalla ja jotka lisätään 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2008 väliseen osakauteen, ovat 1 516 625 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä syyskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 182, 12.7.2007, s. 7.


21.9.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1090/2007,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2007,

asetuksella (EY) N:o 979/2007 avatussa tariffikiintiössä syyskuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75 (1),

ottaa huomioon Kanadasta peräisin olevaa sianlihaa koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 21 päivänä elokuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 979/2007 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 979/2007 avataan sianliha-alan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Syyskuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä lokakuuta31 päivään joulukuuta 2007, määrät ovat pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä määrät, joita varten ei ole jätetty hakemuksia, koska hakematta jääneet määrät lisätään seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määrät, joita varten ei ole jätetty kiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.4204, koskevia tuontitodistushakemuksia asetuksen (EY) N:o 979/2007 nojalla ja jotka lisätään 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2008 väliseen osakauteen, ovat 2 312 000 kilogrammaa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä syyskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 217, 22.8.2007, s. 12.


21.9.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1091/2007,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2007,

asetuksella (EY) N:o 806/2007 avatuissa tariffikiintiöissä syyskuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sianliha-alalla 10 päivänä heinäkuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 806/2007 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 806/2007 avataan sianliha-alan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Syyskuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä lokakuuta31 päivään joulukuuta 2007, määrät ovat pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä määrät, joita varten ei ole jätetty hakemuksia, koska hakematta jääneet määrät lisätään seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määrät, joita varten ei ole jätetty hakemuksia asetuksen (EY) N:o 806/2007 nojalla ja jotka lisätään 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän maaliskuuta 2008 väliseen osakauteen, vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä syyskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUVL L 181, 11.7.2007, s. 3.


LIITE

Ryhmän numero

Järjestysnumero

Osakaudeksi 1.10.2007-31.12.2007 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettava jakokerroin

(prosenttia)

Hakematta jääneet määrät, jotka lisätään osakauteen 1.1.2008-31.3.2008

(kilogrammaa)

G2

09.4038

 (2)

8 521 375

G3

09.4039

 (2)

1 851 000

G4

09.4071

 (1)

1 501 000

G5

09.4072

 (1)

3 080 500

G6

09.4073

 (1)

7 533 500

G7

09.4074

 (2)

2 386 956


(1)  Ei sovelleta. Komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.

(2)  Ei sovelleta. Haetut määrät ovat pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät.


21.9.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1092/2007,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2007,

riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä asetuksella (EY) N:o 2021/2006 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti syyskuun 2007 osakaudeksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) sekä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuontikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2021/2006 (3) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 2021/2006 avataan esikuoritun riisin ekvivalenttina ilmaistu 160 000 tonnin suuruinen riisin vuotuinen kokonaistuontitariffikiintiö, josta 125 000 tonnia on AKT-valtioista (järjestysnumero 09.4187), 25 000 tonnia Alankomaiden Antilleilta ja Arubasta (järjestysnumero 09.4189) ja 10 000 tonnia vähiten kehittyneistä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) (järjestysnumero 09.4190) peräisin olevaa riisiä varten, sekä 20 000 tonnin suuruinen AKT-valtioista peräisin olevien rikkoutuneiden riisinjyvien vuotuinen tariffikiintiö (järjestysnumero 09.4188).

(2)

Kyseisten asetuksen (EY) N:o 2021/2006 1 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjen kiintiöiden kolmas osakausi on syyskuu.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2021/2006 17 artiklan a alakohdan mukaisesti tehdyn ilmoituksen perusteella mainitun asetuksen 13 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti syyskuun 2007 ensimmäisten viiden työpäivän aikana kiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.4187, varten jätetyt hakemukset koskevat esikuoritun riisin ekvivalenttina ilmaistua määrää, joka on suurempi kuin käytettävissä oleva määrä. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava kyseisen kiintiön osalta haettuihin määriin sovellettava jakokerroin.

(4)

Edellä mainitun ilmoituksen perusteella mainitun asetuksen 13 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti syyskuun 2007 ensimmäisten viiden työpäivän aikana kiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4189 – 09.4190, varten jätetyt hakemukset koskevat määrää, joka on pienempi kuin käytettävissä oleva määrä.

(5)

Sen vuoksi olisi vahvistettava seuraavalla kiintiöosakaudella käytettävissä olevat kokonaismäärät asetuksen (EY) N:o 2021/2006 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksessa (EY) N:o 2021/2006 tarkoitettuun kiintiöön, jonka järjestysnumero on 09.4187, kuuluvaa riisiä varten syyskuun 2007 ensimmäisten viiden työpäivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten perusteella myönnetään todistuksia siten, että haettuihin määriin sovelletaan tämän asetuksen liitteessä vahvistettuja jakokertoimia.

2.   Asetuksessa (EY) N:o 2021/2006 tarkoitettujen kiintiöiden, joiden järjestysnumerot ovat 09.4187 – 09.4188 – 09.4189 – 09.4190, mukaisesti seuraavalla kiintiöosakaudella käytettävissä olevat kokonaismäärät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 797/2006 (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUVL L 384, 29.12.2006, s. 61.


LIITE

Syyskuun 2007 osakaudella jaettavat määrät ja seuraavalla osakaudella käytettävissä olevat määrät asetuksen (EY) N:o 2021/2006 mukaisesti

Alkuperä/Tuote

Järjestysnumero

Syyskuun 2007 osakauden jakokerroin

Lokakuun 2007 osakaudella käytettävissä olevat määrät

(kilogrammoina)

AKT-valtiot (asetuksen (EY) N:o 2021/2006 2 ja 3 artikla)

09.4187

22,998530 %

0

CN-koodit 1006 10 21–1006 10 98, 1006 20 ja 1006 30

 

 

 

AKT-valtiot (asetuksen (EY) N:o 2021/2006 4 ja 5 artikla)

09.4188

 (3)

348 241

CN-koodi 1006 40 00

 

 

 

MMA:t (asetuksen (EY) N:o 2021/2006 8 artikla ja 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta)

 

 

 

CN-koodi 1006

 

 

 

a)

Alankomaiden Antillit ja Aruba

09.4189

 (2)

6 133 001

b)

Vähiten kehittyneet MMA:t

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  Ei jakokerrointa tälle osakaudelle: komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.

(2)  Haetut määrät ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät: kaikki hakemukset voidaan näin ollen hyväksyä.

(3)  Tälle osakaudelle ei ole käytettävissä olevia määriä.


21.9.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1093/2007,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2007,

asetuksella (EY) N:o 964/2007 avatussa, vähiten kehittyneistä maista peräisin olevan riisin tuontitariffikiintiössä jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettavan jakokertoimen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 964/2007 (3) avataan markkinointivuodeksi 2007/2008 vähiten kehittyneistä maista peräisin olevan, CN-koodiin 1006 kuuluvan esikuoritun riisin ekvivalenttina ilmoitetun riisin 5 821 tonnin suuruinen vuotuinen tuontitariffikiintiö (järjestysnumero 09.4177).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 964/2007 4 artiklan a alakohdan mukaisesti tehtyjen ilmoitusten perusteella mainitun asetuksen 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti syyskuun 2007 seitsemän ensimmäisen päivän aikana jätetyt hakemukset koskevat määriä, jotka ovat suurempia kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 980/2005 liitteessä I tarkoitetuista vähiten kehittyneistä maista peräisin olevaan ja asetuksessa (EY) N:o 964/2007 tarkoitettuun markkinointivuoden 2007/2008 kiintiöön kuuluvan riisin tuontitodistushakemusten, jotka on jätetty syyskuun 2007 seitsemän ensimmäisen päivän aikana, perusteella myönnetään todistuksia siten, että haettaviin määriin sovelletaan 21,066830 prosentin suuruista jakokerrointa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 797/2006 (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUVL L 213, 15.8.2007, s. 26.


21.9.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1094/2007,

annettu 19 päivänä syyskuuta 2007,

edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2771/75 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteisestä kauppajärjestelmästä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2783/75 (3) ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1484/95 (4) vahvistetaan lisätullien järjestelmän soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sovellettavat edustavat hinnat.

(2)

Siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialan tuotteiden tuontihintojen tarkistaminen perustuu tietojen säännölliselle tarkastamiselle, jonka vuoksi on välttämätöntä muuttaa tiettyjen tuotteiden edustavia hintoja ottaen huomioon hintojen vaihtelu alkuperän mukaan. Tämän vuoksi olisi julkaistava vastaavat edustavat hinnat.

(3)

Markkinoiden tilanteen huomioon ottaen tätä muutosta on tarpeen soveltaa mahdollisimman nopeasti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1484/95 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä syyskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 49. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 679/2006 (EUVL L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 679/2006.

(3)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 104. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2916/95 (EYVL L 305, 19.12.1995, s. 49).

(4)  EYVL L 145, 29.6.1995, s. 47. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 842/2007 (EUVL L 186, 18.7.2007, s. 17).


LIITE

edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 19 päivänä syyskuuta 2007 annettuun komission asetukseen

”LIITE I

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Edustava hinta

(EUR/100 kg)

3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu vakuus

(EUR/100 kg)

Alkuperä (1)

0207 12 10

Kanaa, paloittelemattomana, kynittynä ja puhdistettuna (ns. 70-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa, jäädytetty

112,5

0

01

99,8

0

02

0207 12 90

Kanaa, paloittelemattomana, kynittynä ja puhdistettuna (ns. 65-prosenttista kanaa), tai muussa muodossa, jäädytetty

116,4

1

01

102,8

5

02

143,2

0

03

0207 14 10

Luuttomat palat, kukkoa tai kanaa, jäädytetyt

214,0

26

01

246,4

16

02

347,6

0

03

0207 14 60

Kanan koipi-reisipalat, jäädytetty

105,4

11

01

149,0

0

03

0207 27 10

Kalkkunaa, paloiteltu, luuton, jäädytetty

307,3

0

01

353,0

0

03

1602 32 11

Kypsentämättömät valmisteet, kukkoa tai kanaa

231,3

17

01

124,5

63

02


(1)  Tuonnin alkuperä:

01

Brasilia

02

Argentiina

03

Chile.”


21.9.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1095/2007,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2007,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä ja asetuksen (EY) N:o 451/2000 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1490/2002 sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2229/2004 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetään, että komissio toteuttaa työohjelman niiden tehoaineiden asteittaiseksi tutkimiseksi, joita oli markkinoilla kaksi vuotta kyseisen direktiivin tiedoksiantopäivän jälkeen. Ohjelma on yhä käynnissä.

(2)

Toisesta ja kolmannesta työvaiheesta säädetään neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisen ja kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä helmikuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 451/2000 (2) sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman kolmannen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä ja asetuksen (EY) N:o 451/2000 muuttamisesta 14 päivänä elokuuta 2002 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1490/2002 (3). Neljännestä työvaiheesta säädetään neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman neljännen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista lisäsäännöistä 3 päivänä joulukuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2229/2004 (4).

(3)

Useiden kolmannessa ja neljännessä vaiheessa olevien aineiden arviointi on yhä kesken. Näyttää olevan tarpeen nopeuttaa tutkimusmenettelyä. Menettelyn tiettyihin vaiheisiin olisi sovellettava eri säännöksiä sen mukaan, onko aine jo vertaisarvioinnissa vai ei.

(4)

Tutkimusmenettelyn nopeuttamiseksi olisi mukautettava vertaisarvioinnin kulkua ja ilmoittajien, jäsenvaltioiden, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen ja komission välisiä yhteyksiä sekä kunkin osapuolen velvoitteita ohjelman täytäntöönpanossa siten, että terveyden ja ympäristön suojelun taso säilyy ennallaan.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen resursseja olisi käytettävä tehokkaasti. Kun on selkeitä viitteitä siitä, että asianomainen tehoaine täyttää direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut perusteet eikä sillä ole haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai pohjaveteen taikka kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön, aine olisi sisällytettävä kyseisen direktiivin liitteeseen I. Tällaiset selkeät tapaukset eivät edellyttäisi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen yksityiskohtaista tieteellistä lausuntoa ennen aineen sisällyttämistä liitteeseen I. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen olisi kuitenkin annettava aineista lausunto myöhemmin, jotta varmistetaan etenkin yhdenmukainen lähestymistapa jäsenvaltioiden suorittamaan lupien arviointiin sovellettavien yhtenäisten periaatteiden avulla. Kun sen sijaan on selkeitä viitteitä siitä, että tehoaineella on haitallisia vaikutuksia, komission ei tarvitse pyytää vahvistusta tällaiseen selkeään tilanteeseen, joten sillä olisi oltava mahdollisuus päättää aineen sisällyttämättä jättämisestä ilman Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausuntoa.

(6)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen olisi keskityttävä tapauksiin, joissa jäljelle jäävät kysymykset on tarpeen ratkaista ennen asianomaisen tehoaineen sisällyttämistä koskevan päätöksen tekemistä.

(7)

Menettelyjen nopeuttamiseksi edelleen olisi oltava mahdollista vahvistaa pidempi peruuttamisen määräaika tapauksissa, joissa on tällaisia jäljelle jääviä kysymyksiä ja joissa ilmoittajat ovat valmiita peruuttamaan tehoaineen sisällyttämistä koskevan ilmoituksensa. Tätä menettelyä olisi sovellettava vain tapauksiin, joissa on selkeitä viitteitä siitä, että aineella on haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai pohjaveteen taikka kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön.

(8)

Olisi vahvistettava perusteet niiden tapausten yksilöimiseksi, joissa on selkeitä viitteitä siitä, että aineella ei ole haitallisia vaikutuksia tai että aineella on tällaisia vaikutuksia.

(9)

Sen varmistamiseksi, että arvioinnin määräaikoja noudatetaan, ja kaikkien ilmoittajien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi voimassa olevien säännösten mukaan ilmoittajat eivät voi toimittaa uusia tutkimuksia arvioinnin tietyn vaiheen jälkeen, lukuun ottamatta muutamia poikkeustapauksia. Yleisperiaate olisi säilytettävä ennallaan, mutta on aiheellista selventää, milloin ilmoittajat voivat toimittaa muita uusia tietoja kuin tutkimuksia.

(10)

Asetusta (EY) N:o 1490/2002 ja asetusta (EY) N:o 2229/2004 olisi sen vuoksi muutettava.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1490/2002 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 1490/2002 seuraavasti:

1)

Korvataan 11 ja 12 artikla seuraavasti:

”11 artikla

Arviointikertomusluonnoksen vastaanottaminen ja saatavuus

1.   Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antaa esittelevälle jäsenvaltiolle vastaanottoilmoituksen 30 päivän kuluessa vastaanotettuaan ajantasaistetun tiivistelmän asiakirja-aineistosta ja 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun arviointikertomusluonnoksen.

Jos arviointikertomusluonnos ei poikkeuksellisissa tapauksissa selvästikään täytä komission suosittelemaa muotoa koskevia vaatimuksia, komissio sopii Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen ja esittelevän jäsenvaltion kanssa muutetun kertomuksen uudelleen esittämistä koskevasta määräajasta. Määräaika on enintään kaksi kuukautta.

2.   Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen toimittaa viipymättä arviointikertomusluonnoksen komissiolle, muille jäsenvaltioille ja ilmoittajille sekä vahvistaa enintään kahden kuukauden pituisen ajanjakson, jonka kuluessa jäsenvaltiot ja ilmoittajat voivat esittää kommenttejaan.

Se kokoaa saamansa kommentit, myös saatavilla olevat Euroopan elintarvikeviranomaisen kommentit, yhteen ja toimittaa ne edelleen komissiolle, jäsenvaltioille ja ilmoittajille.

3.   Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen asettaa seuraavat asiakirjat saataville sitä erikseen pyydettäessä tai antaa kenelle tahansa mahdollisuuden tutustua niihin:

a)

arviointikertomusluonnos, lukuun ottamatta direktiivin 91/414/ETY 14 artiklan mukaisesti luottamuksellisiksi määriteltyjä tietoja;

b)

luettelo tiedoista, joita tarvitaan tehoaineen mahdollista sisällyttämistä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I arvioitaessa, sellaisina kuin Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on saattanut ne lopulliseen muotoonsa siinä tapauksessa, että se on tehnyt päätöksen luettelon lopullisesta muodosta.

11 a artikla

Arviointikertomusluonnoksen arviointi

Komissio tutkii viipymättä arviointikertomusluonnoksen ja esittelevän jäsenvaltion suosituksen sekä muilta jäsenvaltioilta, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta ja ilmoittajilta 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti saadut kommentit.

11 b artikla

Tehoaine, jolla selkeiden viitteiden mukaan ei ole haitallisia vaikutuksia

Jos on liitteen V mukaisesti vahvistettuja selkeitä viitteitä siitä, että tehoaineella ei voida odottaa olevan haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai pohjaveteen taikka kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön, sovelletaan 12 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 2 kohdan a alakohtaa.

11 c artikla

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen kuuleminen

1.   Kun 11 b artiklaa ei sovelleta, komissio voi milloin tahansa arvioinnin kuluessa pyytää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista suorittamaan arviointikertomusluonnoksen täydellisen vertaisarvioinnin tai keskittymään arvioinnissaan tiettyihin seikkoihin, liitteessä VI säädettyihin perusteisiin liittyvät seikat mukaan luettuina. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen kuulee jäsenvaltioiden, myös esittelevän jäsenvaltion, asiantuntijoita.

Kun komissio pyytää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista suorittamaan täydellisen vertaisarvioinnin, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen esittää päätelmänsä kuuden kuukauden kuluessa pyynnöstä. Kun komissio ei pyydä täydellistä vertaisarviointia vaan ainoastaan päätelmiä tietyistä seikoista, kyseinen määräaika on kolme kuukautta. Päätelmät on esitettävä joka tapauksessa viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2008.

2.   Jos vertaisarvioinnin kuluessa on liitteen VI mukaisesti vahvistettuja selkeitä viitteitä siitä, että tehoaineella odotetaan olevan haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai pohjaveteen, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoittaa asiasta komissiolle.

Komissio voi tehdä päätöksen 11 f artiklan mukaisesti.

3.   Suunnittelutyön helpottamiseksi komissio ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen sopivat päätelmien esittämisen aikataulusta. Komissio ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen sopivat keskenään, missä muodossa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmät esitetään.

11 d artikla

Lisätietojen esittäminen sen jälkeen, kun arviointikertomusluonnos on toimitettu Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle

1.   Uusien tutkimusten toimittaminen ei ole sallittua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 91/414/ETY 7 artiklan soveltamista.

2.   Kun Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoo, että se tarvitsee ilmoittajalta lisätietoja komission 11 c artiklan nojalla esittämän pyynnön täyttämiseksi, esittelevä jäsenvaltio pyytää kyseisiä tietoja. Pyyntö on esitettävä nimenomaisesti ja kirjallisesti, ja siinä on vahvistettava tietojen toimittamisen määräajaksi yksi kuukausi. Pyyntö ei saa koskea uusien tutkimusten toimittamista. Esittelevän jäsenvaltion on ilmoitettava kirjallisesti tällaisista pyynnöistä komissiolle ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle.

Esittelevän jäsenvaltion on yhden kuukauden kuluessa tällaisten tietojen vastaanottamisesta arvioitava saadut tiedot ja lähetettävä arviointinsa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle.

3.   Ilmoittajan toimittamia tietoja, joita ei ole pyydetty tai joita ei ole toimitettu 2 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, ei oteta huomioon, jollei kyseisiä tietoja ole toimitettu direktiivin 91/414/ETY 7 artiklan mukaisesti.

Kun esittelevä jäsenvaltio kieltäytyy ottamasta huomioon ilmoittajalta saatuja tutkimuksia tai tietoja 1 kohdan tai tämän kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle ja mainittava syyt kieltäytymiseensä.

11 e artikla

Ilmoittajan tekemä peruutus

Kun 11 b artiklaa ei sovelleta, ilmoittaja voi kahden kuukauden kuluessa 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun arviointikertomusluonnoksen vastaanottamisesta peruuttaa tekemänsä ilmoituksen tehoaineen lisäämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

11 f artikla

Tehoaine, jolla selkeiden viitteiden mukaan on haitallisia vaikutuksia

Jos on liitteen VI mukaisesti vahvistettuja selkeitä viitteitä siitä, että tehoaineella voidaan odottaa olevan haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai pohjaveteen, komissio tekee päätöksen tehoaineen sisällyttämättä jättämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I tämän asetuksen 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

12 artikla

Direktiivi- tai päätösluonnoksen esittäminen

1.   Komissio esittää komitealle tarkastelukertomusluonnoksen kuuden kuukauden kuluessa

a)

arviointikertomusluonnoksen vastaanottamisesta, kun sovelletaan 11 b artiklaa tai 11 f artiklaa;

b)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmien vastaanottamisesta, kun sovelletaan 11 c artiklaa;

c)

ilmoittajan tekemän ilmoituksen kirjallisen peruutuksen vastaanottamisesta, kun sovelletaan 11 e artiklaa.

2.   Komissio esittää komitealle tarkastelukertomusluonnoksen lisäksi

a)

luonnoksen direktiiviksi tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I vahvistaen tarvittaessa sisällyttämistä koskevat edellytykset, mukaan luettuna sisällyttämisen voimassaoloaika; tai

b)

jäsenvaltioille osoitetun luonnoksen päätökseksi, jossa jäsenvaltioita vaaditaan peruuttamaan kuuden kuukauden kuluessa tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti, jolloin kyseistä tehoainetta ei sisällytetä kyseisen direktiivin liitteeseen I, mainiten syyt tehoaineen sisällyttämättä jättämiseen.

Direktiivi annetaan tai päätös tehdään direktiivin 91/414/ETY 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdan b alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on peruutettava luvat viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa, jollei komissio ole todennut, että aine täyttää liitteessä VI vahvistetut perusteet, kuultuaan aiheellisissa tapauksissa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista.

12 a artikla

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto

Kun tehoaine sisällytetään direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I tämän asetuksen 11 b artiklan mukaisesti, komissio pyytää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista antamaan lausuntonsa tarkastelukertomusluonnoksesta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010. Jäsenvaltiot ja ilmoittajat toimivat yhteistyössä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen ja komission kanssa.

Suunnittelutyön helpottamiseksi komissio ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen sopivat tarkastelukertomusluonnosta koskevan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon antamisen aikataulusta ja siitä, missä muodossa kyseinen lausunto annetaan.”

2)

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1490/2002 liitteet tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2229/2004 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 2229/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 24 ja 25 artikla seuraavasti:

”24 artikla

Arviointikertomusluonnoksen vastaanottaminen ja saatavuus

1.   Elintarviketurvallisuusviranomainen antaa esittelevälle jäsenvaltiolle vastaanottoilmoituksen 30 päivän kuluessa vastaanotettuaan ajantasaistetun tiivistelmän asiakirja-aineistosta ja 21 artiklan 1 kohdassa tai 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun arviointikertomusluonnoksen.

Jos arviointikertomusluonnos ei poikkeuksellisissa tapauksissa selvästikään täytä komission suosittelemaa muotoa koskevia vaatimuksia, komissio sopii elintarviketurvallisuusviranomaisen ja esittelevän jäsenvaltion kanssa muutetun kertomuksen uudelleen esittämistä koskevasta määräajasta. Määräaika on enintään kaksi kuukautta.

2.   Elintarviketurvallisuusviranomainen toimittaa viipymättä arviointikertomusluonnoksen komissiolle, muille jäsenvaltioille ja ilmoittajille sekä vahvistaa enintään kahden kuukauden pituisen ajanjakson, jonka kuluessa jäsenvaltiot ja ilmoittajat voivat esittää kommenttejaan.

Se kokoaa saamansa kommentit, myös saatavilla olevat elintarvikeviranomaisen kommentit, yhteen ja toimittaa ne edelleen komissiolle, jäsenvaltioille ja ilmoittajille.

3.   Elintarviketurvallisuusviranomainen asettaa seuraavat asiakirjat saataville sitä erikseen pyydettäessä tai antaa kenelle tahansa mahdollisuuden tutustua niihin:

a)

arviointikertomusluonnos, lukuun ottamatta direktiivin 91/414/ETY 14 artiklan mukaisesti luottamuksellisiksi määriteltyjä tietoja;

b)

luettelo tiedoista, joita tarvitaan tehoaineen mahdollista sisällyttämistä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I arvioitaessa, sellaisina kuin elintarviketurvallisuusviranomainen on saattanut ne lopulliseen muotoonsa siinä tapauksessa, että se on tehnyt päätöksen luettelon lopullisesta muodosta.

24 a artikla

Arviointikertomusluonnoksen arviointi

Komissio tutkii viipymättä arviointikertomusluonnoksen ja esittelevän jäsenvaltion suosituksen sekä muilta jäsenvaltioilta, elintarviketurvallisuusviranomaiselta ja ilmoittajilta 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti saadut kommentit.

24 b artikla

Tehoaine, jolla selkeiden viitteiden mukaan ei ole haitallisia vaikutuksia

Jos on liitteen VI mukaisesti vahvistettuja selkeitä viitteitä siitä, että tehoaineella ei voida odottaa olevan haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai pohjaveteen taikka kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön, sovelletaan 25 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 2 kohdan a alakohtaa.

24 c artikla

Elintarviketurvallisuusviranomaisen kuuleminen

1.   Kun 24 b artiklaa ei sovelleta, komissio voi milloin tahansa arvioinnin kuluessa pyytää elintarviketurvallisuusviranomaista suorittamaan arviointikertomusluonnoksen täydellisen vertaisarvioinnin tai keskittymään arvioinnissaan tiettyihin seikkoihin, liitteessä VII säädettyihin perusteisiin liittyvät seikat mukaan luettuina. Elintarviketurvallisuusviranomainen kuulee jäsenvaltioiden, myös esittelevän jäsenvaltion, asiantuntijoita.

Kun komissio pyytää elintarviketurvallisuusviranomaista suorittamaan täydellisen vertaisarvioinnin, elintarviketurvallisuusviranomainen esittää päätelmänsä kuuden kuukauden kuluessa pyynnöstä. Kun komissio ei pyydä täydellistä vertaisarviointia vaan ainoastaan päätelmiä tietyistä seikoista, kyseinen määräaika on kolme kuukautta. Päätelmät on esitettävä joka tapauksessa viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2008.

2.   Jos vertaisarvioinnin kuluessa on liitteen VII mukaisesti vahvistettuja selkeitä viitteitä siitä, että tehoaineella odotetaan olevan haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai pohjaveteen, elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoittaa asiasta komissiolle.

Komissio voi tehdä päätöksen 24 f artiklan mukaisesti.

3.   Suunnittelutyön helpottamiseksi komissio ja elintarviketurvallisuusviranomainen sopivat päätelmien esittämisen aikataulusta. Komissio ja elintarviketurvallisuusviranomainen sopivat keskenään, missä muodossa elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmät esitetään.

24 d artikla

Lisätietojen esittäminen sen jälkeen, kun arviointikertomusluonnos on toimitettu elintarviketurvallisuusviranomaiselle

1.   Uusien tutkimusten toimittaminen ei ole sallittua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 91/414/ETY 7 artiklan soveltamista.

2.   Kun elintarviketurvallisuusviranomainen katsoo, että se tarvitsee ilmoittajalta lisätietoja komission 24 c artiklan nojalla esittämän pyynnön täyttämiseksi, esittelevä jäsenvaltio pyytää kyseisiä tietoja. Pyyntö on esitettävä nimenomaisesti ja kirjallisesti, ja siinä on vahvistettava tietojen toimittamisen määräajaksi yksi kuukausi. Pyyntö ei saa koskea uusien tutkimusten toimittamista. Esittelevän jäsenvaltion on ilmoitettava kirjallisesti tällaisista pyynnöistä komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle.

Esittelevän jäsenvaltion on yhden kuukauden kuluessa tällaisten tietojen vastaanottamisesta arvioitava saadut tiedot ja lähetettävä arviointinsa elintarviketurvallisuusviranomaiselle.

3.   Ilmoittajan toimittamia tietoja, joita ei ole pyydetty tai joita ei ole toimitettu 2 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, ei oteta huomioon, jollei kyseisiä tietoja ole toimitettu direktiivin 91/414/ETY 7 artiklan mukaisesti.

Kun esittelevä jäsenvaltio kieltäytyy ottamasta huomioon ilmoittajalta saatuja tutkimuksia tai tietoja 1 kohdan tai tämän kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja elintarviketurvallisuusviranomaiselle ja mainittava syyt kieltäytymiseensä.

24 e artikla

Ilmoittajan tekemä peruutus

Kun 24 b artiklaa ei sovelleta, ilmoittaja voi kahden kuukauden kuluessa 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun arviointikertomusluonnoksen vastaanottamisesta peruuttaa tekemänsä ilmoituksen tehoaineen lisäämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

24 f artikla

Tehoaine, jolla selkeiden viitteiden mukaan on haitallisia vaikutuksia

Jos on liitteen VII mukaisesti vahvistettuja selkeitä viitteitä siitä, että tehoaineella voidaan odottaa olevan haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai pohjaveteen, komissio tekee päätöksen tehoaineen sisällyttämättä jättämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I tämän asetuksen 25 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

25 artikla

Direktiivi- tai päätösluonnoksen esittäminen

1.   Komissio esittää komitealle tarkastelukertomusluonnoksen kuuden kuukauden kuluessa

a)

arviointikertomusluonnoksen vastaanottamisesta, kun sovelletaan 24 b artiklaa tai 24 f artiklaa;

b)

elintarviketurvallisuusviranomaisen päätelmien vastaanottamisesta, kun sovelletaan 24 c artiklaa;

c)

ilmoittajan tekemän ilmoituksen kirjallisen peruutuksen vastaanottamisesta, kun sovelletaan 24 e artiklaa.

2.   Komissio esittää komitealle tarkastelukertomusluonnoksen lisäksi

a)

luonnoksen direktiiviksi tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I vahvistaen tarvittaessa sisällyttämistä koskevat edellytykset, mukaan luettuna sisällyttämisen voimassaoloaika; tai

b)

jäsenvaltioille osoitetun luonnoksen päätökseksi, jossa jäsenvaltioita vaaditaan peruuttamaan kuuden kuukauden kuluessa tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti, jolloin kyseistä tehoainetta ei sisällytetä kyseisen direktiivin liitteeseen I, mainiten syyt tehoaineen sisällyttämättä jättämiseen.

Direktiivi annetaan tai päätös tehdään direktiivin 91/414/ETY 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdan b alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on peruutettava luvat viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa, jollei komissio ole todennut, että aine täyttää liitteessä VII vahvistetut perusteet, kuultuaan aiheellisissa tapauksissa elintarviketurvallisuusviranomaista.

25 a artikla

Elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto

Kun tehoaine sisällytetään direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I tämän asetuksen 24 b artiklan mukaisesti, komissio pyytää elintarviketurvallisuusviranomaista antamaan lausuntonsa tarkastelukertomusluonnoksesta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2010. Jäsenvaltiot ja ilmoittajat toimivat yhteistyössä elintarviketurvallisuusviranomaisen ja komission kanssa.

Suunnittelutyön helpottamiseksi komissio ja elintarviketurvallisuusviranomainen sopivat tarkastelukertomusluonnosta koskevan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon antamisen aikataulusta ja siitä, missä muodossa kyseinen lausunto annetaan.”

2)

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2229/2004 liitteet tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Asetusta (EY) N:o 1490/2002 koskevat siirtymäsäännökset

1.   Niiden tehoaineiden osalta, joista Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on tämän asetuksen voimaantulopäivänä esittänyt päätelmänsä komissiolle, sovelletaan edelleen asetusta (EY) N:o 1490/2002, sellaisena kuin se oli ennen muuttamista tällä asetuksella.

2.   Niiden tehoaineiden osalta, joista esittelevän jäsenvaltion arviointikertomusluonnos on tämän asetuksen voimaantulopäivänä lähetetty elintarviketurvallisuusviranomaiselle mutta joista elintarviketurvallisuusviranomainen ei ole esittänyt päätelmiään komissiolle, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1490/2002 11 e artiklasta poiketen kyseisen asetuksen 12 artiklan 3 kohtaa, jos molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

a)

ei sovelleta 11 b artiklaa ja jompikumpi seuraavista tapauksista on voimassa:

i)

tehoaineen ei odoteta täyttävän kyseisen asetuksen liitteessä VI vahvistettuja perusteita;

ii)

komission suorittamassa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen kuulemisessa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on todennut, että tehoaine ei täytä kyseisen asetuksen liitteessä VI vahvistettuja perusteita; sekä

b)

ilmoittaja antaa komissiolle tiedoksi kahden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta, että se peruuttaa tekemänsä ilmoituksen tehoaineen lisäämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

4 artikla

Asetusta (EY) N:o 2229/2004 koskevat siirtymäsäännökset

Niiden tehoaineiden osalta, joista esittelevän jäsenvaltion arviointikertomusluonnos on tämän asetuksen voimaantulopäivänä lähetetty Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle mutta joista Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen ei ole esittänyt päätelmiään komissiolle, sovelletaan asetuksen (EY) N:o 2229/2004 24 e artiklasta poiketen kyseisen asetuksen 25 artiklan 3 kohtaa, jos molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

a)

ei sovelleta 24 b artiklaa ja toinen seuraavista tapauksista on voimassa:

i)

tehoaineen ei odoteta täyttävän kyseisen asetuksen liitteessä VII vahvistettuja perusteita;

ii)

komission suorittamassa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen kuulemisessa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on todennut, että tehoaine ei täytä kyseisen asetuksen liitteessä VII vahvistettuja perusteita; sekä

b)

ilmoittaja antaa komissiolle tiedoksi kahden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta, että se peruuttaa tekemänsä ilmoituksen tehoaineen lisäämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/52/EY (EUVL L 214, 17.8.2007, s. 3).

(2)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1044/2003 (EUVL L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  EYVL L 224, 21.8.2002, s. 23. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1744/2004 (EUVL L 311, 8.10.2004, s. 23).

(4)  EUVL L 379, 24.12.2004, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 647/2007 (EUVL L 151, 13.6.2007, s. 26).


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1490/2002 liitteisiin tehtävät muutokset

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1490/2002 liitteen IV jälkeen liitteet V ja VI seuraavasti:

LIITE V

Perusteet selkeille viitteille siitä, että haitallisia vaikutuksia ei ole

Tehoaineen katsotaan täyttävän 11 b artiklassa tarkoitetun vaatimuksen, joka koskee selkeitä viitteitä siitä, että tehoaineella ei odoteta olevan haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai pohjaveteen taikka kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön, jos kaikki 1 ja 2 kohdassa vahvistetut perusteet täyttyvät.

1)   Seuraavien tehoainetta koskevien perusteiden on täytyttävä:

a)

tehoainetta ei luokitella tai ehdoteta luokiteltavan syöpää aiheuttavaksi, perimää vaurioittavaksi tai lisääntymiselle vaaralliseksi (ryhmät 1, 2 ja 3) direktiivin 67/548/ETY mukaisesti;

b)

tehoaineen sallittua päiväannosta (ADI), käyttäjälle hyväksyttävää altistustasoa (AOEL) tai akuutin altistumisen viiteannosta (ArfD) ei joko vaadita tai se voidaan vaadittaessa määrittää vakioidun arviointitekijän 100 perusteella;

c)

tehoainetta pidetään sellaisena, että se ei voi täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 850/2004 (1) pysyvälle orgaaniselle yhdisteelle vahvistettuja perusteita;

d)

tehoainetta pidetään sellaisena, että se ei voi täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (2) liitteessä XIII vahvistettuja perusteita.

2)   Tehoaineen vähintään yhden ilmoitetun edustavan käyttötarkoituksen on täytettävä kaikki seuraavat perusteet:

a)

käyttäjän altistustaso on enintään 75 prosenttia AOEL:stä malliskenaarioissa, joita pidetään aiotun käytön kannalta olennaisina, ja kun on kyse tapauksista, joissa mallintamisen käyttö soveltuu ilmoitettuun käyttötarkoitukseen ja henkilösuojaimina käytetään enintään käsineitä;

b)

sivullisten ja työntekijöiden altistustasot ovat enintään 75 prosenttia AOEL:stä malliskenaarioissa, joita pidetään aiotun käytön kannalta olennaisina, ja kun on kyse tapauksista, joissa mallintamisen käyttö soveltuu ilmoitettuun käyttötarkoitukseen eikä henkilösuojaimia tarvitse käyttää;

c)

kuluttajan altistustaso on enintään 75 prosenttia ADI:stä tai ARfD:stä (jos kyseisen arvon määrittämistä vaaditaan) kaikissa saatavilla olevissa EU:n kuluttajien ruokavalioissa tehoaineelle ehdotetun jäämien enimmäismäärän (MRL) perusteella (ilman erityisiä tarkennuksia);

d)

tehoainetta suodattuu pohjaveteen alle 0,1 μg/l vähintään puolessa aiotun käyttötarkoituksen kannalta olennaisina pidetyistä skenaarioista tai lysimetri-/kenttätutkimuksissa sekä alkutuotteen että relevanttien hajoamistuotteiden osalta;

e)

ympäristön suojelemiseksi perustetut puskurivyöhykkeet ulottuvat enintään 30 metrin etäisyydelle, eikä toteuteta muita riskinhallintatoimenpiteitä (esim. kulkeutumista vähentävien suuttimien käyttö);

f)

muille kuin kohdelajina oleville eliöille aiheutuva riski on vakiotarkennusten jälkeen hyväksyttävä.

LIITE VI

Perusteet selkeille viitteille haitallisista vaikutuksista

Tehoaineen katsotaan täyttävän 11 f artiklassa tarkoitetun vaatimuksen, joka koskee selkeitä viitteitä siitä, että 11 d artiklan säännösten mukaisesti arvioitujen saatavilla olevien tietojen perusteella tehoaineella voidaan odottaa olevan haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai pohjaveteen, jos joko 1 kohdassa vahvistettu peruste tai jokin 2 kohdassa vahvistetuista perusteista täyttyy.

1)   Tehoaineesta saatu nykyinen näyttö ei ole riittävä ADI:n, ARfD:n tai AOEL:n määrittämiseksi, ja kyseisten arvojen määrittäminen on välttämätöntä kuluttajille ja käyttäjille aiheutuvien riskien arvioimiseksi.

2)   Kunkin ilmoitetun edustavan käyttötarkoituksen osalta vähintään yhden seuraavista perusteista on täytyttävä:

a)

käyttäjän altistustaso on yli 100 prosenttia AOEL:stä kaikissa malliskenaarioissa henkilösuojaimia tai hengityksensuojaimia käytettäessä, kun on kyse tapauksista, joissa mallintamisen käyttö soveltuu ilmoitettuun käyttötarkoitukseen ja kun myös mahdollisesti saatavilla olevista todellista altistumista koskevista tiedoista käy ilmi, että AOEL ylittyy tavanomaisissa käyttöolosuhteissa;

b)

sivullisten ja työntekijän altistustasot ovat yli 100 prosenttia malliskenaarioissa, kun on kyse tapauksista, joissa mallintamisen käyttö soveltuu ilmoitettuun käyttötarkoitukseen ja kun mahdollisesti saatavilla olevista todellista altistumista koskevista tiedoista käy ilmi, että AOEL ylittyy tavanomaisissa käyttöolosuhteissa kyseisten ryhmien osalta;

c)

kuluttajan altistustaso on yli 100 prosenttia ADI:stä tai ARfD:stä (jos kyseisen arvon määrittämistä vaaditaan) kaikissa saatavilla olevissa EU:n kuluttajien ruokavalioissa tehoaineelle ehdotetun jäämien enimmäismäärän (MRL) perusteella;

d)

tehoainetta suodattuu pohjaveteen vähintään 0,1 μg/l kaikissa malliskenaarioissa joko alkutuotteen tai relevanttien hajoamistuotteiden osalta.


(1)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7, oikaisu EUVL L 229, 29.6.2004, s. 5.

(2)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1, oikaisu EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3.


LIITE II

Asetuksen (EY) N:o 2229/2004 liitteisiin tehtävät muutokset

Lisätään asetuksen (EY) N:o 2229/2004 liitteen V jälkeen liitteet VI ja VII seuraavasti:

LIITE VI

Perusteet selkeille viitteille siitä, että haitallisia vaikutuksia ei ole

Tehoaineen katsotaan täyttävän 24 b artiklassa tarkoitetun vaatimuksen, joka koskee selkeitä viitteitä siitä, että tehoaineella ei odoteta olevan haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai pohjaveteen taikka kohtuuttomia haittavaikutuksia ympäristöön, jos kaikki 1 ja 2 kohdassa vahvistetut perusteet täyttyvät.

1)   Seuraavien tehoainetta koskevien perusteiden on täytyttävä:

a)

tehoainetta ei luokitella tai ehdoteta luokiteltavan syöpää aiheuttavaksi, perimää vaurioittavaksi tai lisääntymiselle vaaralliseksi (ryhmät 1, 2 ja 3) direktiivin 67/548/ETY mukaisesti;

b)

tehoaineen sallittua päiväannosta (ADI), käyttäjälle hyväksyttävää altistustasoa (AOEL) tai akuutin altistumisen viiteannosta (ArfD) ei joko vaadita tai se voidaan vaadittaessa määrittää vakioidun arviointitekijän 100 perusteella;

c)

tehoainetta pidetään sellaisena, että se ei voi täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 850/2004 (1) pysyvälle orgaaniselle yhdisteelle vahvistettuja perusteita;

d)

tehoainetta pidetään sellaisena, että se ei voi täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (2) liitteessä XIII vahvistettuja perusteita.

2)   Tehoaineen vähintään yhden ilmoitetun edustavan käyttötarkoituksen on täytettävä kaikki seuraavat perusteet:

a)

käyttäjän altistustaso on enintään 75 prosenttia AOEL:stä malliskenaarioissa, joita pidetään aiotun käytön kannalta olennaisina, ja kun on kyse tapauksista, joissa mallintamisen käyttö soveltuu ilmoitettuun käyttötarkoitukseen ja henkilösuojaimina käytetään enintään käsineitä;

b)

sivullisten ja työntekijöiden altistustasot ovat enintään 75 prosenttia AOEL:stä malliskenaarioissa, joita pidetään aiotun käytön kannalta olennaisina, ja kun on kyse tapauksista, joissa mallintamisen käyttö soveltuu ilmoitettuun käyttötarkoitukseen eikä henkilösuojaimia tarvitse käyttää;

c)

kuluttajan altistustaso on enintään 75 prosenttia ADI:stä tai ARfD:stä (jos kyseisen arvon määrittämistä vaaditaan) kaikissa saatavilla olevissa EU:n kuluttajien ruokavalioissa tehoaineelle ehdotetun jäämien enimmäismäärän (MRL) perusteella (ilman erityisiä tarkennuksia);

d)

tehoainetta suodattuu pohjaveteen alle 0,1 μg/l vähintään puolessa aiotun käyttötarkoituksen kannalta olennaisina pidetyistä skenaarioista tai lysimetri-/kenttätutkimuksissa sekä alkutuotteen että relevanttien hajoamistuotteiden osalta;

e)

ympäristön suojelemiseksi perustetut puskurivyöhykkeet ulottuvat enintään 30 metrin etäisyydelle, eikä toteuteta muita riskinhallintatoimenpiteitä (esim. kulkeutumista vähentävien suuttimien käyttö);

f)

muille kuin kohdelajina oleville eliöille aiheutuva riski on vakiotarkennusten jälkeen hyväksyttävä.

LIITE VII

Perusteet selkeille viitteille haitallisista vaikutuksista

Tehoaineen katsotaan täyttävän 24 f artiklassa tarkoitetun vaatimuksen, joka koskee selkeitä viitteitä siitä, että 24 d artiklan säännösten mukaisesti arvioitujen saatavilla olevien tietojen perusteella tehoaineella voidaan odottaa olevan haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen tai pohjaveteen, jos joko 1 kohdassa vahvistettu peruste tai jokin 2 kohdassa vahvistetuista perusteista täyttyy.

1)   Tehoaineesta saatu nykyinen näyttö ei ole riittävä ADI:n, ARfD:n tai AOEL:n määrittämiseksi, ja kyseisten arvojen määrittäminen on välttämätöntä kuluttajille ja käyttäjille aiheutuvien riskien arvioimiseksi.

2)   Kunkin ilmoitetun edustavan käyttötarkoituksen osalta vähintään yhden seuraavista perusteista on täytyttävä:

a)

käyttäjän altistustaso on yli 100 prosenttia AOEL:stä kaikissa malliskenaarioissa henkilösuojaimia tai hengityksensuojaimia käytettäessä, kun on kyse tapauksista, joissa mallintamisen käyttö soveltuu ilmoitettuun käyttötarkoitukseen ja kun myös mahdollisesti saatavilla olevista todellista altistumista koskevista tiedoista käy ilmi, että AOEL ylittyy tavanomaisissa käyttöolosuhteissa;

b)

sivullisten ja työntekijän altistustasot ovat yli 100 prosenttia malliskenaarioissa, kun on kyse tapauksista, joissa mallintamisen käyttö soveltuu ilmoitettuun käyttötarkoitukseen ja kun mahdollisesti saatavilla olevista todellista altistumista koskevista tiedoista käy ilmi, että AOEL ylittyy tavanomaisissa käyttöolosuhteissa kyseisten ryhmien osalta;

c)

kuluttajan altistustaso on yli 100 prosenttia ADI:stä tai ARfD:stä (jos kyseisen arvon määrittämistä vaaditaan) kaikissa saatavilla olevissa EU:n kuluttajien ruokavalioissa tehoaineelle ehdotetun jäämien enimmäismäärän (MRL) perusteella;

d)

tehoainetta suodattuu pohjaveteen vähintään 0,1 μg/l kaikissa malliskenaarioissa joko alkutuotteen tai relevanttien hajoamistuotteiden osalta.


(1)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7, oikaisu EUVL L 229, 29.6.2004, s. 5.

(2)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1, oikaisu EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3.


21.9.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/29


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1096/2007,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2007,

tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1183/2005 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan 18 päivänä heinäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1183/2005 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1183/2005 liitteessä I on luettelo luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja muista elimistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea muutti 11 päivänä syyskuuta 2007 sellaisia luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä ja muita elimiä koskevan luettelon, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen olisi koskettava. Tämän vuoksi liite I olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1183/2005 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2007.

Komission puolesta

Eneko LANDÁBURU

Ulkosuhteiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 193, 23.7.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 933/2007 (EUVL L 204, 4.8.2007, s. 5).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1183/2005 liite I seuraavasti:

Korvataan kohta ”Kambale Kisoni (alias Tri. Kisoni). Syntymäaika: 24.5.1961. Syntymäpaikka: Mulashe, Kongon demokraattinen tasavalta. Kansallisuus: kongolainen. Passin numero: C0323172. Muut tiedot: Asuu Butembossa. Kultakauppias, yritysten ”Butembo Airlines” ja ”Congocom Trading House in Butembo” omistaja” seuraavasti:

”Kisoni Kambale (alias a) Tri. Kisoni, b) Kidubai, c) Kambale Kisoni). Syntymäaika: 24.5.1961. Syntymäpaikka: Mulashe, Kongon demokraattinen tasavalta. Kansallisuus: kongolainen. Passin numero: C0323172. Muut tiedot: a) kultakauppias, yritysten ”Butembo Airlines” ja ”Congocom Trading House in Butembo” omistaja, b) kuollut 5.7.2007 Butembossa Kongon demokraattisessa tasavallassa.”


21.9.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/31


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1097/2007,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2007,

viinialan vientitodistusten antamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän viinialan tuotteiden kaupan osalta 24 päivänä huhtikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 883/2001 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan ja 9 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viinikaupan yhteisestä järjestämisestä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (2) 63 artiklan 7 kohdassa rajoitetaan vientituen myöntämistä viinialan tuotteille Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyssä maataloussopimuksessa sovittujen määrien ja menojen mukaisesti.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 883/2001 9 artiklassa vahvistetaan ne olosuhteet, joiden vallitessa komissio voi toteuttaa erityisiä toimenpiteitä kyseisessä sopimuksessa määrättyjen määrien tai käytettävissä olevan talousarvion ylittämisen välttämiseksi.

(3)

Komission 19 päivänä syyskuuta 2007 käytettävissä olevien vientitodistushakemuksia koskevien tietojen perusteella asetuksen (EY) N:o 883/2001 9 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen määräalueiden 1) Afrikka ja 3) Itä-Eurooppa osalta 15 päivään marraskuuta 2007 asti käytettävissä oleva määrä on vaarassa ylittyä, jollei tuen ennakkovahvistamisen sisältävien vientitodistusten antamista rajoiteta. Tämän vuoksi olisi 16–18 päivän syyskuuta 2007 välisenä aikana jätettyihin hakemuksiin sovellettava yhtenäistä hyväksymisprosenttia ja keskeytettävä todistusten antaminen näitä alueita koskeville hakemuksille sekä hakemusten vastaanottaminen 16 päivään marraskuuta 2007 asti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Viinialan tuen ennakkovahvistamisen sisältävät 16–18 päivän syyskuuta 2007 välisenä aikana asetuksen (EY) N:o 883/2001 mukaisesti jätetyt vientitodistushakemukset hyväksytään alueen 1) Afrikka osalta 55,94 prosenttiin ja 3) Itä-Eurooppa osalta 72,83 prosenttiin asti haetuista määristä.

2.   Keskeytetään 1 kohdassa tarkoitettujen viinialan tuotteiden vientitodistusten antaminen 19 päivänä syyskuuta 2007 alkaen jätettyjen hakemusten osalta sekä 21 päivästä syyskuuta 2007 alkaen vientitodistuksia koskevien hakemusten vastaanottaminen määräalueiden 1) Afrikka ja 3) Itä-Eurooppa osalta 16 päivään marraskuuta 2007 asti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä syyskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 128, 10.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 560/2007 (EUVL L 132, 24.5.2007, s. 31).

(2)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

21.9.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/32


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä tammikuuta 2007,

laajemman lähestymistavan toimien yhteistä toteuttamista fuusioenergian tutkimuksen alalla koskevan Euroopan atomienergiayhteisön ja Japanin hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä

(2007/614/Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 101 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on 16 päivänä marraskuuta 2000 annettujen neuvoston direktiivien, sellaisena kuin ne ovat muutettuina 27 päivänä toukokuuta 2002, 26 päivänä marraskuuta 2003 ja 25 päivänä marraskuuta 2004 tehdyillä neuvoston päätöksillä, neuvotteluohjeiden mukaisesti käynyt neuvotteluja Kiinan kansantasavallan hallituksen, Japanin hallituksen, Intian tasavallan hallituksen, Korean tasavallan hallituksen, Venäjän federaation hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen kanssa ITER-hankkeen yhteisestä toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-alan kansainvälisen ITER-organisaation perustamista koskevasta sopimuksesta.

(2)

ITER-neuvottelujen osapuolet sopivat Moskovassa 28 päivänä kesäkuuta 2005 pidetyssä ministerikokouksessa, että ITER rakennetaan Cadaracheen. Ne sopivat myös liitteenä olevasta yhteisestä asiakirjasta, joka koskee isännän (Euratom) ja muun kuin isännän (Japani) asemaa ITER-hankkeessa.

(3)

Komissio on neuvotellut edellä mainitun yhteisen asiakirjan ja muutettujen neuvoston ohjeiden mukaisesti Japanin hallituksen kanssa laajemman lähestymistavan toimien yhteistä toteuttamista koskevasta sopimuksesta.

(4)

Euratomin ja Japanin edustajat hyväksyivät 20 päivänä kesäkuuta 2006 Tokiossa pidetyssä kokouksessa laajemman lähestymistavan sopimusneuvotteluiden loppuraportin, jossa vahvistettiin neuvottelujen päätökseen saattaminen ja johon kirjattiin Euratomin ja Japanin toimittamat lisäasiakirjat.

(5)

Euratomin ja Japanin edustajat allekirjoittivat 22 päivänä marraskuuta 2006 laajemman lähestymistavan toimien toteuttamista koskevan yhteisen julistuksen, jossa selostetaan yksityiskohtaisesti, millä tavalla sopimuspuolet osallistuvat laajemman lähestymistavan toimiin.

(6)

Komission tekemä sopimus Euroopan atomienergiayhteisön ja Japanin hallituksen välillä laajemman lähestymistavan toimien yhteisestä toteuttamisesta fuusioenergian tutkimuksen alalla olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

1.   Hyväksytään komission Euroopan atomienergiayhteisöä varten ja sen puolesta tekemä sopimus Euroopan atomienergiayhteisön ja Japanin hallituksen välillä laajemman lähestymistavan toimien yhteisestä toteuttamisesta fuusioenergian tutkimuksen alalla.

2.   Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätöksen.

Tehty Brysselissä 30 päivänä tammikuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. STEINBRÜCK


Japanin hallituksen ja Euroopan atomienergiayhteisön

SOPIMUS

laajemman lähestymistavan toimien yhteisestä toteuttamisesta fuusioenergiatutkimuksen alalla

JAPANIN HALLITUS ja EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖ, jäljempänä ’Euratom’, jäljempänä yhteisesti ’sopimuspuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON Japanin hallituksen ja Euroopan atomienergiayhteisön välisen yhteistyösopimuksen hallitun lämpöydinfuusion alalla,

OTTAVAT HUOMIOON yhteisen julistuksen, jonka ITER-neuvottelujen osapuolten edustajat hyväksyivät ITERiä koskevassa ministeritapaamisessa Moskovassa 28 päivänä kesäkuuta 2005, ja sen liitteenä olevan yhteisen asiakirjan isännän ja muun kuin isännän keskinäisestä asemasta ITER-hankkeessa, jäljempänä ’yhteinen asiakirja’, jossa esitetään pääperiaatteet laajemman lähestymistavan toimien toteuttamiseksi,

OTTAVAT HUOMIOON Brysselissä 22 päivänä marraskuuta 2006 annetun Japanin hallituksen ja Euratomin edustajien yhteisen julistuksen laajemman lähestymistavan toimien yhteisestä toteuttamisesta, jäljempänä ’Brysselin yhteinen julistus’,

PALAUTTAVAT MIELEEN sopimuspuolten osallistumisen ITER-hankkeen yhteisen toteutuksen valmisteluun ITERin teknisen suunnittelutoiminnan ja fuusioenergia-alan kansainvälisen ITER-organisaation perustamisen myötä,

TUNNUSTAVAT Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n merkityksen ITER-hankkeessa ja sopimuspuolten yhteistyön merkityksen fuusioalan tutkimuksessa ja kehittämisessä Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöön OECD:hen kuuluvan Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n alaisuudessa,

HALUAVAT toteuttaa yhdessä ITER-hanketta ja fuusioenergian rauhanomaisen käytön nopeaa toteuttamista tukevat laajemman lähestymistavan toimet ITERin rakennusvaiheen kanssa yhteensopivassa aikataulussa,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1   LUKU

JOHDANTO

1 artikla

Tavoite

Tämän sopimuksen tavoitteena on yhteisen asiakirjan mukaisesti luoda puitteet ITER-hanketta ja fuusioenergian rauhanomaisen käytön nopeaa toteuttamista tukevien laajemman lähestymistavan toimien erityismenettelyille ja yksityiskohdille, jäljempänä ’laajemman lähestymistavan toimet’, yhteistä täytäntöönpanoa.

2 artikla

Laajemman lähestymistavan toimien koostumus

1.   Laajemman lähestymistavan toimiin kuuluvat seuraavat kolme hanketta:

a)

kansainvälisen fuusiomateriaalien säteilytyslaitoksen teknistä validointi- ja suunnittelutoimintaa koskeva hanke, jäljempänä ’IFMIF/EVEDA’;

b)

kansainvälistä fuusioenergian tutkimuskeskusta koskeva hanke, jäljempänä ’IFERC’; ja

c)

satelliittitokamak-ohjelmaa koskeva hanke.

2.   Yhteisen asiakirjan ja Brysselin yhteisen julistuksen mukaan laajemman lähestymistavan toimet toteutetaan ITERin rakennusvaiheen kanssa yhteensopivassa aikataulussa.

3.   Tässä sopimuksessa esitetään laajemman lähestymistavan toimia ohjaavat yleiset periaatteet. Kutakin laajemman lähestymistavan toimien hanketta koskevat erityisperiaatteet esitetään liitteissä I, II ja III, jotka ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

2   LUKU

LAAJEMMAN LÄHESTYMISTAVAN TOIMIEN HALLINTORAKENNE

3 artikla

Laajemman lähestymistavan toimien johtoryhmä

1.   Perustetaan laajemman lähestymistavan toimien johtoryhmä, jäljempänä ’johtoryhmä’, joka vastaa tämän sopimuksen mukaisesti laajemman lähestymistavan toimien toteuttamisen yleisestä johdosta ja valvonnasta.

2.   Johtoryhmää avustaa 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustettu sihteeristö, jäljempänä ’sihteeristö’.

3.   Johtoryhmä on oikeushenkilö, ja sillä on suhteissaan muihin valtioihin ja kansainvälisiin organisaatioihin sekä sopimuspuolten alueilla sellainen oikeustoimikelpoisuus, joka on tarpeen sen tehtävien ja tavoitteiden toteuttamiseksi.

4.   Kumpikin osapuoli nimeää johtoryhmään yhtä suuren määrän jäseniä ja yhden jäsenistään valtuuskuntansa johtajaksi.

5.   Johtoryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa vuoronperään Euroopassa ja Japanissa tai muina aikoina tai muissa paikoissa sopimuksen mukaan. Kokouksessa johtaa puhetta kokousta isännöivän osapuolen valtuuskunnan johtaja. Johtoryhmän kutsuu koolle sen puheenjohtaja.

6.   Johtoryhmä tekee päätöksensä yksimielisesti.

7.   Sopimuspuolet vastaavat johtoryhmän kuluista yhteisesti sovitulta pohjalta.

8.   Johtoryhmällä on seuraavat tehtävät:

a)

nimetä sihteeristön henkilökunta 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

b)

nimetä hankkeen johtaja kullekin laajemman lähestymistavan toimien hankkeelle 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jäljempänä ’hankkeen johtaja(t)’;

c)

hyväksyä kunkin laajemman lähestymistavan toimien hankkeen hankesuunnitelma, työohjelma ja vuosikertomus 3 luvun mukaisesti, jäljempänä ’hankesuunnitelma(t)’, ’työohjelma(t)’ ja ’vuosikertomus/kertomukset’;

d)

hyväksyä hankeryhmän rakenne 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti, jäljempänä ’hankeryhmä(t)’;

e)

nimetä vuosittain asiantuntijoita, jotka sopimuspuoli asettaa hankeryhmien käytettäväksi osana luontoissuorituksiaan 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaisesti, jäljempänä ’asiantuntija(t)’;

f)

päättää 25 artiklan mukaisesti jonkin toisen osapuolen osallistumisesta ITER-hankkeen yhteisestä toteutuksesta vastaavan kansainvälisen fuusioenergia-alan ITER-organisaation perustamista koskevaan sopimukseen, jäljempänä ’ITER-sopimus’, jossakin laajemman lähestymistavan toimien hankkeessa sekä tehdä tätä osallistumista koskevat sopimukset ja järjestelyt kyseisen osapuolen kanssa; ja

g)

muut mahdolliset tehtävät, jotka voivat olla tarpeen laajemman lähestymistavan toimien johtamiseksi ja valvomiseksi.

4 artikla

Sihteeristö

1.   Johtoryhmä perustaa sihteeristön, jonka toimipaikka on Japanissa. Sihteeristön henkilökunnan nimeää johtoryhmä.

2.   Sihteeristö avustaa johtoryhmää. Johtoryhmä määrää sihteeristön tehtävät, joihin kuuluu

a)

johtoryhmän virallisten tiedonantojen vastaanottaminen ja edelleen toimittaminen;

b)

johtoryhmän kokousten valmistelu;

c)

hallinnollisten ja muiden kertomusten valmistelu johtoryhmälle; ja

d)

muut mahdolliset toimet, joista johtoryhmä päättää.

5 artikla

Hankekomitea

1.   Osapuolet perustavat kullekin laajemman lähestymistavan toimien hankkeelle hankekomitean, jäljempänä ’hankekomitea’.

2.   Kumpikin sopimuspuoli nimeää yhtä suuren määrän jäseniä kuhunkin hankekomiteaan.

3.   Kukin hankekomitea kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Se kokoontuu Japanissa, jollei hankekomiteassa muuta sovita. Johtoryhmä nimeää kunkin hankekomitean puheenjohtajaksi jonkun hankekomitean jäsenistä.

4.   Kukin hankekomitea tekee päätöksensä yksimielisesti.

5.   Kunkin hankekomitean sihteeristöstä huolehtii vastaava hankejohtaja 6 artiklan mukaisesti.

6.   Hankekomiteoiden tehtävänä on

a)

tehdä suosituksia oman hankkeensa hankesuunnitelma-, työohjelma- ja vuosikertomusluonnoksista, jotka hankejohtaja jättää johtoryhmälle 3 luvun mukaisesti;

b)

seurata kyseisen laajemman lähestymistavan toimen hankkeen edistymistä ja raportoida siitä; ja

c)

suorittaa muut mahdolliset johtoryhmän määräämät tehtävät.

6 artikla

Hankejohtaja ja hankeryhmä

1.   Johtoryhmä nimeää kullekin laajemman lähestymistavan toimen hankkeelle hankejohtajan. Hankejohtaja vastaa liitteissä I, II ja III eriteltyjen hankkeiden toteutuksen koordinoinnista.

2.   Kutakin hankejohtajaa avustaa hänen velvollisuuksiensa ja tehtäviensä täyttämisessä vastaava hankeryhmä. Kunkin hankeryhmän jäseninä on asiantuntijoita ja muita jäseniä, esimerkiksi vierailevia tutkijoita. Johtoryhmä hyväksyy kunkin hankeryhmän rakenteen vastaavan hankejohtajan ehdotuksesta.

3.   Hankejohtajan tehtävänä on:

a)

organisoida hankeryhmä sekä johtaa ja valvoa sitä työohjelman toteuttamisessa;

b)

valmistella hankesuunnitelma, työohjelma ja vuosikertomus ja antaa ne johtoryhmän hyväksyttäviksi kuultuaan vastaavaa hankekomiteaa;

c)

pyytää Japanin hallituksen 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimeämää toimeenpanovirastoa, jäljempänä ’Japanin toimeenpanovirasto’, maksamaan vastaavan hankeryhmän kulut 17 artiklan mukaisesti;

d)

pitää kirjaa kunkin sopimuspuolen osallistumispanoksesta;

e)

huolehtia hankekomitean sihteeristöstä; ja

f)

raportoida hankekomitealle kyseisen laajemman lähestymistavan toimien hankkeen edistyksestä.

7 artikla

Toimeenpanovirastot

1.   Kumpikin sopimuspuoli nimeää toimeenpanoviraston täyttämään sen velvollisuudet laajemman lähestymistavan toimien toteuttamiseksi, jäljempänä ’toimeenpanovirasto(t)’, ja erityisesti asettamaan saataville toimien toteuttamiseen tarvittavat resurssit. Jos toimeenpanovirastoja ei ole nimetty tämän sopimuksen tultua voimaan, sopimuspuolten on välittömästi neuvoteltava siitä, miten asia ratkaistaan.

2.   Japanin toimeenpanovirasto isännöi hankeryhmiä ja antaa käytettäväksi työskentelytilat, mukaan lukien toimistot sekä tavarat ja palvelut, joita hankeryhmät tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseen liitteiden I, II ja III mukaisesti.

3.   Jollei 3 artiklan 1 kohdassa toisin säädetä, Japanin toimeenpanovirasto vastaa sovittujen toimintakustannuksiin osoitettujen rahoitusosuuksien hallinnoinnista ja kuhunkin laajemman lähestymistavan toimien hankkeeseen kuuluvan hankeryhmän yleiskustannuksiin tarkoitettujen rahoitusosuuksien hallinnoinnista vastaavan hankesuunnitelman ja työohjelman mukaisesti. Japanin toimeenpanovirasto nimeää näiden rahoitusosuuksien hallinnointia varten henkilön, joka vastaa sopimuspuolten rahoitusosuuksien hallinnoinnista. Tämän vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu

a)

pyytää sopimuspuolia tai toimeenpanovirastoja suorittamaan rahoitusosuutensa hankesuunnitelmien ja työohjelmien mukaisesti; ja

b)

pitää erikseen kirjaa kunkin laajemman lähestymistavan toimien hankkeen rahoitusosuuksista ja säilyttää kaikki rahoitusosuuksia käsittelevät tilikirjat, rekisterit tai muut asiakirjat vähintään viisi vuotta tämän sopimuksen voimassaolon päättymisestä tai sen irtisanomisesta.

4.   Japanin toimeenpanovirasto suorittaa toimet, jotka ovat tarpeen kaikkien voimassa olevissa Japanin laeissa ja asetuksissa määrättyjen ja laajemman lähestymistavan toimien toteutuksessa tarvittavien (toimi)lupien saamiseksi.

3   LUKU

LAAJEMMAN LÄHESTYMISTAVAN TOIMIEN TOTEUTUSVÄLINEET JA TILINTARKASTUS

8 artikla

Hankesuunnitelma

1.   Kukin hankejohtaja jättää vastaavaa hankekomiteaa kuultuaan kyseistä laajemman lähestymistavan toimien hanketta koskevan hankesuunnitelman johtoryhmän hyväksyttäväksi viimeistään kunkin vuoden maaliskuun 31 päivänä.

2.   Kukin hankesuunnitelma tehdään koko hankkeen keston ajaksi, ja sitä päivitetään säännöllisesti. Siinä on oltava

a)

hahmotelma yleisestä suunnitelmasta, mukaan luettuina hankkeen toteuttamisaikataulu ja tärkeimmät välitavoitteet suhteutettuna saavutettuun edistykseen; ja

b)

kattava yhteenveto kyseisen hankkeen toteuttamiseksi jo annetuista ja tulevaisuudessa annettavista osallistumispanoksista.

9 artikla

Työohjelma

Kukin hankejohtaja jättää vastaavaa hankekomiteaa kuultuaan kyseistä laajemman lähestymistavan toimien hanketta koskevan työohjelman johtoryhmän hyväksyttäväksi viimeistään kunkin vuoden lokakuun 31 päivänä. Työohjelmissa selostetaan vastaavat hankesuunnitelmat yksityiskohtaisesti, ja niissä selostetaan ohjelmaan kuuluvat toimet, mukaan luettuna niiden tavoitteet, suunnittelu, yleiskustannukset sekä kunkin sopimuspuolen osallistumispanokset.

10 artikla

Vuosikertomus

1.   Kukin hankejohtaja jättää viimeistään kunkin vuoden maaliskuun 31 päivänä johtoryhmän hyväksyttäväksi vuosikertomuksen, joka kattaa kaikki kyseisen laajemman lähestymistavan toimien hankkeen toteuttamiseksi suoritetut toimet, mukaan luettuina yhteenveto kunkin sopimuspuolen osallistumispanoksista sekä Japanin toimeenpanoviraston 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti kyseisen hankkeen johdosta tekemistä maksuista. Kun johtoryhmä on hyväksynyt vuosikertomuksen, hankejohtaja toimittaa sen johtoryhmän mahdollisten kommenttien kanssa edelleen sopimuspuolille ja toimeenpanovirastoille.

2.   Japanin toimeenpanovirasto toimittaa kullekin hankejohtajalle tiedot, jotka tarvitaan yhteenvetoon, joka koskee kunkin sopimuspuolen tukiosuuksia ja Japanin toimeenpanoviraston kyseisen hankkeen johdosta tekemiä maksuja.

3.   Edellä 8–10 artiklassa tarkoitetut hankesuunnitelmat, työohjelmat ja vuosikertomukset sekä muut mahdolliset laajemman lähestymistavan toimien toteuttamiseen liittyvät olennaiset asiakirjat laaditaan englanniksi.

11 artikla

Tilintarkastus

Kukin sopimuspuoli voi käynnistää Japanin toimeenpanoviraston laajemman lähestymistavan toimia varten pitämien erillisten tilien tarkastuksen, joka voi perustua sekä asiakirjoihin että paikalla tehtäviin tarkastuksiin, milloin tahansa tämän sopimuksen voimassaoloaikana ja enintään viisi vuotta tämän sopimuksen voimassaolon loppumisen tai sopimuksen irtisanomisen jälkeen. Kaikki tilikirjat, rekisterit ja muut asiakirjat, joita toimeenpanovirastot ja hankejohtaja pitävät laajemman lähestymistavan toimista, avataan tarpeen mukaan tilintarkastusta varten.

4   LUKU

VARAT

12 artikla

Yleisperiaatteet

1.   Laajemman lähestymistavan toimien toteuttamiseen tarkoitettuihin varoihin kuuluvat

a)

luontaissuoritukset niiden teknisten eritelmien ja ehtojen mukaisesti, jotka mainitaan Brysselin yhteisessä julistuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa, ja joihin kuuluvat

i)

erityiskomponentit, laitteet, materiaalit ja muut tavarat ja palvelut; ja

ii)

asiantuntijat, jotka sopimuspuoli antaa hankeryhmien käyttöön, kun johtoryhmä on heidät nimennyt, sekä muu henkilöstö, jonka sopimuspuoli antaa sihteeristön käyttöön, kun johtoryhmä on heidät nimennyt; ja

b)

rahoitusosuudet niiden ehtojen mukaisesti, jotka mainitaan Brysselin yhteisessä julistuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa.

2.   Brysselin yhteiseen julistukseen liittyvää, osapuolien osallistumispanoksen arvon arviointia ja panoksien jakamista koskevaa asiakirjaa voidaan päivittää vuosittain johtoryhmän päätöksellä.

13 artikla

Verot

1.   Kukin sopimuspuoli myöntää tullivapaan tuonnin alueelleen ja viennin alueeltaan tavaroille, jotka ovat tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, ja varmistavat, että ne vapautetaan muista mahdollisista tulliviranomaisten kantamista tulleista ja maksuista sekä tuontikielloista ja -rajoituksista. Tätä alakohtaa noudatetaan riippumatta tällaisten tarpeellisten tavaroiden alkuperämaasta.

2.   Asiantuntijat, jotka sopimuspuoli antaa luontoissuorituksena 12 artiklan 1 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaisesti hankeryhmien käyttöön, kun johtoryhmä on heidät nimennyt, sekä muu henkilöstö, jonka sopimuspuoli antaa sihteeristön käyttöön, kun johtoryhmä on heidät nimennyt, vapautetaan toisen sopimuspuolen alueella palkkaveroista.

14 artikla

Luontaissuoritusten sääntely

1.   Kutakin luontaissuoritusta varten on olemassa hankintajärjestelyt, jäljempänä ’hankintajärjestelyt’, joista toimeenpanovirastot sopivat kyseisen hankejohtajan suostumuksella.

2.   Hankintajärjestelyissä on annettava yksityiskohtainen tekninen kuvaus toimitettavista luontaissuorituksista, mukaan luettuina tekniset eritelmät, aikataulut, välitavoitteet, riskinarvioinnit, suoritteet ja niiden hyväksymisperusteet, ja niissä on määrättävä järjestelyistä, joiden perusteella hankejohtaja voi käyttää teknistä määräysvaltaa luontaissuoritusten suorituskyvyn suhteen. Hankintajärjestelyissä on erityisesti selostettava

a)

kullekin luontaissuoritukselle osoitettu arvo;

b)

toimeenpanovirastojen ja hankejohtajan asema ja vastuut;

c)

hankintamenettely;

d)

aikataulu ja ehdot välitavoitteiden saavuttamisen ja suoritteiden hyväksynnälle;

e)

laadunvarmistustoimenpiteiden soveltaminen;

f)

kyseisen hankejohtajan, toimeenpanovirastojen ja suoritteiden toimittamisessa mukana olevien yksiköiden väliset suhteet sekä seurantamenettelyt;

g)

menettelyt sellaisten hankinnassa tapahtuvien muutosten hallitsemiseksi, jotka voivat vaikuttaa kustannuksiin, aikatauluihin ja suorituskykyyn; ja

h)

lopullisten suoritteiden hyväksyminen ja omistusoikeuden mahdollinen siirto.

3.   Euratomin 7 artiklan 1 artiklan mukaisesti nimeämän toimeenpanoviraston, jäljempänä ’eurooppalainen toimeenpanovirasto’, luontaissuorituksena toimittamien komponenttien omistusoikeus siirretään Japanin toimeenpanovirastolle, kun kyseinen hankejohtaja ja Japanin toimeenpanovirasto hyväksyvät komponentit kyseisellä sijoituspaikalla. Japanin toimeenpanovirasto vastaa eurooppalaisen toimeenpanoviraston luontaissuorituksena antamien komponenttien kuljetuksesta tuontisatamasta sijoituspaikalle.

4.   Asiantuntijoiden tai sihteeristön henkilöstön osalta hankintajärjestelyt tehdään työkomennuksen muodossa. Asiantuntijoille tai sihteeristön henkilöstölle annettava arvo määrätään Brysselin yhteiseen julistukseen liitetyssä osallistumispanoksien arvon arviointia ja panoksien jakamista koskevassa asiakirjassa. Johtoryhmä voi päivittää niitä tarvittaessa.

5.   Kumpikin sopimuspuoli vastaa käyttöön antamiensa asiantuntijoiden ja sihteeristön henkilöstön palkoista, vakuutuksista ja lisistä ja maksaa heidän matka- ja elinkustannuksensa, jollei toisin sovita. Sopimuspuoli, joka isännöi hankeryhmiä ja/tai sihteeristöä, järjestää asiantuntijoille ja sihteeristön henkilöstölle sekä heidän perheilleen asianmukaisen majoituksen. Sopimuspuoli, joka isännöi hankeryhmiä ja/tai sihteeristöä, toteuttaa myös asianmukaiset toimenpiteet helpottaakseen asiantuntijoiden ja sihteeristön henkilöstön ja näiden perheiden maahantuloa alueelleen, ja pyytää toimeenpanovirastoaan tekemään kaikkensa asianmukaisten oikeudellisten ja käännöspalveluiden saamiseksi, jos asiantuntijoita tai sihteeristön henkilöstöä vastaan ryhdytään oikeustoimiin asiassa, joka liittyy heidän velvollisuuksiensa täyttämiseen. Toteuttaessaan tehtäviään toisen sopimuspuolen luona asiantuntijat ja sihteeristön henkilöstö noudattavat isäntälaitoksessa voimassa olevia yleisiä ja erityisiä työ- ja turvallisuusmääräyksiä tai toimivat kuten työkomennusjärjestelyissä sovitaan.

15 artikla

Mukautukset osallistumispanosten jakamiseen

Jos odottamattomat olosuhteet niin vaativat, sopimuspuoli voi ehdottaa, että laajemman lähestymistavan toimien hankkeeseen tarkoitettujen osallistumispanosten jakoa muutetaan. Jos tällaista ehdotetaan, kyseinen hankejohtaja kuulee kyseistä hankekomiteaa ja ehdottaa johtoryhmälle varojen jaon tarkistusta hankkeen kokonaiskustannusten ja osapuolten osallistumispanosten yleisen tasapainon säilyessä ennallaan kyseisessä hankkeessa.

16 artikla

Rahoitusosuudet

Kaikki eurooppalaisen toimeenpanoviraston maksamat maksut suoritetaan euroissa. Kaikki Japanin toimeenpanoviraston maksamat maksut suoritetaan jeneissä.

17 artikla

Hankeryhmien yleiskulut

Kunkin hankeryhmän yleiskulut maksaa Japanin toimeenpanovirasto 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Japanin toimeenpanovirasto toteuttaa tätä varten tarpeelliset toimet kyseisen hankejohtajan pyynnöstä asianomaisessa työohjelmassa määrätyissä enimmäisrajoissa.

5   LUKU

TIETO JA HENKINEN OMAISUUS

18 artikla

Tietojen levittäminen, käyttö ja suojaaminen

1.   Tässä luvussa tarkoitetaan

a)

’tiedolla’ piirustuksia, suunnitelmia, laskelmia, raportteja ja muita asiakirjoja, tutkimukseen ja kehittämiseen liittyviä dokumentoituja tietoja ja menetelmiä sekä keksintöjen kuvauksia riippumatta siitä, ovatko ne suojattavissa vai eivät; ja

b)

’luottamuksellisilla yritystiedolla’ tietoa, joka sisältää taitotietoa, kauppasalaisuuksia tai teknistä, kaupallista tai taloudellista tietoa,

i)

jota sen omistaja on pitänyt salassa;

ii)

joka ei ole yleisesti tunnettua eivätkä saatavissa muista lähteistä;

iii)

jonka omistaja ei ole antanut sitä muiden tahojen käyttöön ilman salassapitovelvollisuutta; ja

iv)

joka ei ole vastaanottajan saatavissa ilman salassapitovelvollisuutta.

2.   Jollei tämän luvun säännöksistä muuta johdu, sopimuspuolet tukevat tämän sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä luodun tiedon mahdollisimman laajaa levittämistä.

3.   Jollei tämän luvun säännöksistä muuta johdu, kaikki tieto, jonka hankeryhmien jäsenet luovat suorittaessaan niille tämän sopimuksen perusteella annettuja tehtäviä, annetaan vapaasti kunkin sopimuspuolen käytettäväksi tutkimus- ja kehittämistoimiin, joissa fuusiota käsitellään rauhanomaisiin tarkoituksiin käytettävänä energialähteenä.

4.   Jollei tämän luvun säännöksistä muuta johdu, kummallakin sopimuspuolella on yksinoikeudettomat, peruuttamattomat ja rojalteista vapautetut maailmanlaajuiset oikeudet kääntää, jäljentää ja julkisesti levittää tieteen tai tekniikan alan aikakauskirja-artikkeleita, raportteja ja kirjoja, jotka ovat syntyneet tämän sopimukseen täytäntöönpanon välittömänä tuloksena. Kaikissa tekijänoikeudellisesti suojattujen teosten julkisesti levitettävissä jäljennöksissä, joihin sovelletaan tämän luvun määräyksiä, on oltava tekijöiden nimet, ellei tekijä nimenomaisesti kiellä nimeämistään.

5.   Jollei tämän luvun säännöksistä muuta johdu, kaikki tieto, jonka toimeenpanoviraston henkilöstö luo suorittaessaan sille tämän sopimuksen perusteella annettuja tehtäviä, annetaan vapaasti hankeryhmien ja kunkin sopimuspuolen käytettäväksi tutkimus- ja kehittämistoimissa, joissa fuusiota käsitellään rauhanomaisiin tarkoituksiin käytettävänä energialähteenä.

6.   Mahdollisissa alihankintasopimuksissa, jotka tehdään toimeenpanoviraston tai hankejohtajan aloitteesta niille tämän sopimuksen perusteella määrättyjen tehtävien suorittamiseksi, on oltava määräykset, joiden perusteella sopimuspuolet voivat täyttää tästä sopimuksesta aiheutuvat velvollisuutensa.

7.   Jollei sopimuspuolen laeista ja asetuksista sekä sen velvollisuuksista kolmansia osapuolia kohtaan ja tämän luvun säännöksistä muuta johdu, kukin sopimuspuoli tekee parhaansa saattaakseen hankeryhmille ja toimeenpanovirastoille vapaasti käytettäväksi sellaiset hallussaan olevat tiedot, joita nämä tarvitsevat niiden tehtävien suorittamiseksi, jotka niille on määrätty tämän sopimuksen perusteella.

8.   Jos tämän sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä asetetaan saataville luottamuksellista yritystietoa, se on asianmukaisesti sellaiseksi merkittävä, ja sen edelleen toimittamisessa on käytettävä jotain luottamuksellisuuden takaavaa järjestelyä. Tällaisen tiedon vastaanottaja käyttää sitä tämän sopimuksen täytäntöönpanossa ja säilyttää sen luottamuksellisuuden siinä määrin kuin kyseisessä järjestelmässä määrätään.

19 artikla

Henkinen omaisuus

1.   Tässä sopimuksessa tarkoitetaan ’henkisellä omaisuudella’ maailman henkisen omaisuuden järjestön perustamisesta Tukholmassa 14 päivänä heinäkuuta 1967 tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan mukaista henkistä omaisuutta. Kumpikin sopimuspuoli varmistaa lakiensa ja asetustensa mukaisesti, että toinen osapuoli saa henkistä omaisuutta koskevat oikeudet tämän luvun mukaisesti. Tämä luku ei vaikuta oikeuksien jakautumiseen sopimuspuolen ja sen kansalaisten välillä. Sopimuspuolet ja niiden kansalaiset päättävät itse kansallisten lakiensa ja asetustensa mukaisesti, kuuluvatko henkiseen omaisuuteen kohdistuvat oikeudet sopimuspuolelle vai sen kansalaisille.

2.   Jos hankeryhmien jäsenet luovat suojattavissa olevaa asiaa tämän sopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä, hankejohtaja ilmoittaa asiasta heti johtoryhmälle ja suosittelee, missä maissa tällaiselle henkiselle omaisuudelle pitäisi hakea suojaa. Kummallakin sopimuspuolella, sen toimeenpanovirastolla tai kyseisen sopimuspuolen muiden käytettäväksi antamilla hankeryhmien jäsenillä on kuitenkin oltava oikeus hankkia kaikki oikeudet henkiseen omaisuuteen kyseisen sopimuspuolen alueella. Johtoryhmä päättää, haetaanko ja miten suojaa tällaiselle henkiselle omaisuudelle kolmansissa maissa. Kaikissa tapauksissa, joissa sopimuspuoli, sen toimeenpanovirasto tai kyseisen sopimuspuolen muiden käytettäväksi antamat hankeryhmien jäsenet ovat saaneet suojan henkiselle omaisuudelle, sopimuspuoli varmistaa, että hankeryhmien jäsenet voivat vapaasti käyttää tällaista henkistä omaisuutta niiden tehtävien suorittamiseen, jotka hankeryhmille on osoitettu.

3.   Jos henkisen omaisuuden on luonut toimeenpanoviraston henkilöstö suorittaessaan sille tämän sopimuksen perusteella annettua tehtävää, se sopimuspuoli, johon kyseinen toimeenpanovirasto kuuluu, tai toimeenpanovirasto itse tai sen henkilöstö ovat oikeutetut hankkimaan tällaiseen henkiseen omaisuuteen kaikki oikeudet kaikissa maissa sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti. Sopimuspuoli, johon kyseinen toimeenpanovirasto kuuluu, varmistaa, että hankeryhmien jäsenet voivat vapaasti käyttää tällaista henkistä omaisuutta hankeryhmille osoitettujen tehtävien suorittamiseen, ja toiselle sopimuspuolelle myönnetään peruuttamaton rojaltivapaa lisenssi sekä oikeus alilisenssointiin sellaisessa tutkimus- ja kehittämistyössä, jossa fuusiota käsitellään rauhanomaisiin tarkoituksiin käytettävänä energialähteenä.

4.   Jollei asiaa koskevista sovellettavista laeista muuta johdu, jos henkisen omaisuuden luoja kuuluu toimeenpanoviraston kautta käyttöön annettuun henkilöstöön ja työskentelee toisen sopimuspuolen toimeenpanovirastossa, niin

a)

vastaanottava sopimuspuoli, sen toimeenpanovirasto tai sen henkilöstö on oikeutettu kaikkiin tällaiseen henkiseen omaisuuteen kohdistuviin oikeuksiin omalla alueellaan ja kolmansissa maissa; ja

b)

lähettävä sopimuspuoli, sen toimeenpanovirasto tai sen henkilöstö on oikeutettu kaikkiin tällaiseen henkiseen omaisuuteen kohdistuviin oikeuksiin omalla alueellaan.

5.   Kumpikin sopimuspuoli toteuttaa tarvittavat toimet pyrkiäkseen yhteistyöhön tällaisten keksijöiden tai luojien kanssa, mukaan luettuna sen oman toimeenpanoviraston henkilöstö, joiden edellytetään panevan tämä sopimus täytäntöön, sanotun vaikuttamatta mahdollisiin sovellettavien lakien ja asetusten mukaisiin keksijöiden tai luojien oikeuksiin. Kumpikin sopimuspuoli varmistaa palkkioiden ja korvausten maksamisen tällaisille keksijöille tai luojille lakiensa ja asetustensa mukaisesti.

6.   Sen estämättä, mitä 2–4 kohdassa määrätään, jos sopimuspuoli päättää olla käyttämättä oikeuttaan hakea suojaa henkiselle omaisuudelle missä tahansa maassa tai millä tahansa alueella, se ilmoittaa asiasta toiselle sopimuspuolelle, ja toinen sopimuspuoli voi silloin hakea tällaista suojaa.

20 artikla

Sopimuksen voimassaolon lakkaaminen tai sen irtisanominen

Sopimuspuolille tämän luvun perusteella siirretyt oikeudet ja niille asetetut velvollisuudet pysyvät voimassa sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti tämän sopimuksen voimassaolon lakattua tai sen irtisanomisen jälkeen.

6   LUKU

LOPPUMÄÄRÄYKSET

21 artikla

Voimaantulo

Sopimus tulee voimaan päivänä, jona sopimuspuolet vaihtavat diplomaattisia nootteja, joilla ne ilmoittavat toisilleen, että ne ovat saattaneet päätökseen sopimuksen voimaantulon kannalta tarpeelliset sisäiset menettelynsä.

22 artikla

Voimassaolo ja irtisanominen

1.   Tämä sopimus on voimassa kymmenen vuoden ajan, ja sen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen, ellei jompikumpi sopimuspuoli sano sopimusta irti kymmenvuotiskauden loppuessa tai koska tahansa sen jälkeen antamalla toiselle sopimuspuolelle kuusi kuukautta etukäteen kirjallisen ennakkoilmoituksen aikomuksestaan sanoa sopimus irti.

2.   Tämä sopimus voidaan sanoa irti ennen sen voimassaolon lakkaamista ainoastaan kun

a)

molemmat sopimuspuolet sopivat asiasta;

b)

ITER-sopimus sanotaan irti; tai

c)

jompikumpi sopimuspuolista ei ole enää ITER-sopimuksen osapuoli.

3.   Tämän sopimuksen voimassaolon päättyminen tai sen irtisanominen ei vaikuta sen perusteella tehtyjen järjestelyjen eikä 5 luvun noudattamisen johdosta syntyneiden erityisten oikeuksien tai velvoitteiden voimassaoloon tai kestoon.

23 artikla

Muuttaminen

Sopimuspuolet neuvottelevat toistensa kanssa jommankumman pyynnöstä siitä, muutetaanko sopimusta, ja ne voivat sopia muutoksesta. Tällainen muutos tulee voimaan päivänä, jona sopimuspuolet vaihtavat diplomaattisia nootteja, joilla ne ilmoittavat toisilleen, että ne ovat saattaneet päätökseen muutoksen voimaantulon kannalta tarpeelliset sisäiset menettelynsä.

24 artikla

Riitojen ratkaiseminen

Kaikki tämän sopimuksen tulkintaa tai täytäntöönpanoa koskevat kysymykset tai riidat ratkaistaan sopimuspuolten keskinäisillä neuvotteluilla.

25 artikla

Muiden ITER-sopimuspuolten osallistuminen

Jos jokin muu ITER-sopimuksen osapuoli ilmoittaa aikeestaan osallistua johonkin laajemman lähestymistavan toimien hankkeeseen, kyseinen hankejohtaja kuulee hankekomiteaa ja jättää johtoryhmälle ehdotuksen ehdoista ja edellytyksistä, joilla kyseinen sopimuspuoli voi osallistua tällaiseen hankkeeseen. Sopimuspuolten on kuitenkin hyväksyttävä asia sisäisten menettelyjensä mukaisesti.

26 artikla

Sopimuksen soveltaminen suhteessa Euratomiin

Euratomin perustamissopimuksen mukaisesti tätä sopimusta sovelletaan perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla alueilla. Perustamissopimuksen ja muiden asiaa koskevien sopimusten mukaisesti sitä sovelletaan myös Sveitsin valaliittoon, joka osallistuu Euratomin fuusio-ohjelmaan täysin assosioituneena kolmantena valtiona.

TÄMÄN VAKUUDEKSI Japanin hallituksen ja Euroopan atomienergiayhteisön asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tehty Tokiossa 5 päivänä helmikuuta 2007 kahtena kappaleena englannin ja japanin kielellä, ja kumpikin teksti on yhtä todistusvoimainen.

Euroopan atomienergiayhteisön puolesta

H. RICHARDSON

Japanin hallituksen puolesta

T. ASO

LIITE I

IFMIF/EVEDA

1 artikla

Tavoite

1.   Sopimuspuolet noudattavat tätä sopimusta samoin kuin omia lakejaan ja asetuksiaan toteuttaessaan teknisiä validointi- ja suunnittelutoimia, jäljempänä ’EVEDA’, tuottaakseen kansainväliselle fuusiomateriaalien säteilytyslaitokselle, jäljempänä ’IFMIF,’ yksityiskohtaisen, täydellisen ja täysin integroidun teknisen suunnitelman sekä kaikki tarvittavat tiedot IFMIFin rakentamista, toimintaa, käyttöä ja käytöstä poistamista koskevia tulevia päätöksiä varten. Sopimuspuolet myös validoivat kunkin IFMIFin alijärjestelmän toiminnan jatkuvuuden ja vakauden.

2.   Suunnitelma ja tiedot esitetään sitten lopullisessa suunnitteluraportissa, jonka johtoryhmä hyväksyy hankejohtajan ehdotuksesta hankekomitean kuulemisen jälkeen. Suunnitelma ja tiedot annetaan käytettäväksi kullekin sopimuspuolelle, joka voi käyttää niitä joko osana kansainvälistä yhteistyöohjelmaa tai omassa kotimaisessa ohjelmassaan.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tämän liitteen 1 artiklassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi suoritetaan seuraavat tehtävät:

a)

IFMIFin teknisen suunnitelman laatiminen, johon kuuluu

i)

IFMIFin täydellinen kuvaus, mukaan luettuina sen kolme tärkeintä alijärjestelmää (kiihdyttimet, kohtiolaitos ja testilaitos), rakennukset, mukaan luettuina kuumakammiot säteilytyksen jälkeen tehtäviä kokeita varten sekä apujärjestelmät ja turvajärjestelmät;

ii)

yksityiskohtaiset piirustukset komponenteista, alijärjestelmistä ja rakennuksista, jolloin erityistä huomiota kiinnitetään niiden rajapintoihin ja integraatioon;

iii)

suunnitteluaikataulu toimitusten, rakentamisen, kokoonpanon, testien ja käyttöönoton eri vaiheita varten sekä vastaava suunnitelma henkilöstö- ja rahoitustarpeita varten; ja

iv)

tekniset eritelmät komponenteille, jotta voidaan järjestää tarjouskilpailuja tarvikkeista, joita tarvitaan rakentamisen käynnistämiseksi;

b)

IFMIFin sijoituspaikkaa koskevien vaatimusten selvittäminen ja tarvittavien turvallisuus- ja ympäristöanalyysien suorituskyky;

c)

ohjelman ehdottaminen ja vastaavat kustannuksia, henkilöstöä ja aikataulua koskevat arviot laitoksen toimintaa, käyttöä ja käytöstäpoistoa varten; ja

d)

a–c alakohdassa kuvattujen toimien suoritukseen tarvittavan tutkimus- ja kehittämistyön validointi, mukaan luettuna

i)

toisen kiihdyttimen matalaenergisen osan prototyypin ja ensimmäisen korkeaenergisen osaston, mukaan luettuna sen radiotaajuusvoimanlähteet, generaattorit ja niiden lisälaitteet, suunnittelu, rakentaminen ja kokoaminen sekä niiden integroitu neutronisuihkun testaus;

ii)

mittakaavamallien suunnittelu, valmistus ja testaus kohtiolaitoksen ja testauslaitoksen teknisen toteutettavuuden varmistamiseksi; ja

iii)

niiden rakennusten rakentaminen, joihin kiihdytinprototyyppi ja sen lisäjärjestelmät sijoitetaan.

2.   Edellä 1 kohdassa esitettyjen tehtävien toteutus määritellään tarkemmin hankesuunnitelmassa ja työohjelmissa.

3 artikla

Laitoksen sijoituspaikka

IFMIF/EVEDAn sijoituspaikka on Rokkasho Aomorin prefektuurissa.

4 artikla

Varat

Sopimuspuolet asettavat käytettäväksi Brysselin yhteisessä julistuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa tarkoitetut IFMIF/EVEDA:n toteutukseen tarvittavat varat.

5 artikla

Kesto

IFMIF/EVEDA:n kesto on kuusi vuotta, ja sitä voidaan pidentää johtoryhmän päätöksellä.

6 artikla

Kiihdytinkomponenttien omistus

Sen estämättä, mitä tämän sopimuksen 14 artiklan 3 kohdassa määrätään, eurooppalaisella toimeenpanovirastolla säilyy omistusoikeus tässä artiklassa määriteltyihin seuraaviin kiihdytinprototyypin komponentteihin, jotka se antaa luontaissuorituksena sopimuspuolten käyttöön; se vastaa myös näiden komponenttien laivauksesta takaisin sen jälkeen kun kiihdytinprototyyppi on purettu:

a)

injektori;

b)

radiotaajuusvoimanlähteet, generaattorit ja niiden lisälaitteet; ja

c)

ohjausjärjestelmä.

LIITE II

IFERC

1 artikla

Tavoite

Sopimuspuolet noudattavat tätä sopimusta samoin kuin omia lakejaan ja asetuksiaan toteuttaessaan tutkimus- ja kehittämistoimia IFERCissä päämääränään myötävaikuttaa ITER-hankkeeseen ja edistää tulevan voimantuotantoon tarkoitetun demonstraatioreaktorin, jäljempänä ’DEMO’, toteuttamista mahdollisimman nopeasti.

2 artikla

Soveltamisala

Tämän liitteen 1 artiklassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi suoritetaan seuraavat tehtävät:

a)

DEMOn suunnittelun, tutkimuksen ja kehittämisen koordinointikeskuksen toimet, joiden tavoitteena on vahvistaa yhteinen perusta DEMOn suunnittelulle, mukaan luettuina

i)

seminaarien ja muiden kokousten järjestäminen;

ii)

tieteellisten ja teknisten tietojen hankkiminen ja vaihto;

iii)

DEMOn käsitteellinen suunnittelutoiminta; ja

iv)

DEMOn teknologioiden tutkimus- ja kehittämistoiminta;

b)

tietokonesimulaatiokeskuksen toimet, mukaan luettuina supertietokoneen hankkiminen ja käyttö suuren mittakaavan simulaatiotoimia varten fuusioplasmoja koskevan kokeellisen datan analysoimiseksi, ITERin toimintaskenaarioiden valmistelemiseksi, ITER-laitosten suorituskyvyn ennustamiseksi ja DEMOn suunnitteluun osallistumiseksi; ja

c)

ITERin etäkoekeskuksen toimet, joilla helpotetaan tutkijoiden laajaa osallistumista ITER-kokeisiin, mukaan luettuna liitteessä III olevan 1 artiklan mukaisesti sellaisten etäkoetekniikoiden kehittäminen tokamak-plasmojen polttamiseen, joita testataan olemassa olevilla laitteilla, kuten kehittynyt suprajohtava tokamak.

3 artikla

Laitoksen sijoituspaikka

IFERCin sijoituspaikka on Rokkasho Aomorin prefektuurissa.

4 artikla

Varat

Sopimuspuolet asettavat käytettäväksi Brysselin yhteisessä julistuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa tarkoitetut IFERC-toimien toteutukseen tarvittavat varat.

5 artikla

Kesto

IFERC-toimien kesto on kymmenen vuotta, ja sitä voidaan pidentää johtoryhmän päätöksellä.

6 artikla

Supertietokonejärjestelmien luovutusta koskevat yksityiskohdat ja omistusoikeuden mahdollinen siirto

Sen estämättä, mitä tämän sopimuksen 14 artiklan 3 kohdassa määrätään, supertietokonejärjestelmien luovutusta koskevista yksityiskohdista ja omistusoikeuden mahdollisesta siirrosta määrää johtoryhmä hankesuunnitelman mukaisesti.

LIITE III

SATELLIITTITOKAMAK-OHJELMA

1 artikla

Tavoite

1.   Sopimuspuolet noudattavat tätä sopimusta samoin kuin omia lakejaan ja asetuksiaan ja toteuttavat satelliittitokamak-ohjelman, jäljempänä ’satelliittitokamak-ohjelma’. Ohjelmaan kuuluu

a)

osallistuminen Japanin toimeenpanoviraston omistaman kokeellisen tokamak-laitteiston kehittämiseen edistyneeksi suprajohtavaksi tokamakiksi, jäljempänä ’edistynyt suprajohtava tokamak’; ja

b)

osallistuminen sen käyttöön, jonka tarkoituksena on tukea ITERin käyttöä ja DEMOn kehittämiseksi tehtävää tutkimusta tutkimalla keskeisiä ITERiä ja DEMOa koskevia fysiikan kysymyksiä.

2.   Kehittynyt suprajohtava tokamak rakennetaan ja sitä käytetään satelliittitokamak-ohjelman ja Japanin kansallisen ohjelman puitteissa. Kehittyneen suprajohtavan tokamakin käyttömahdollisuudet jaetaan tasan kansallisen ohjelman ja satelliittitokamak-ohjelman kesken.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tämän liitteen 1 artiklassa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi suoritetaan seuraavat tehtävät:

a)

rakennusvaihe: osien ja järjestelmien suunnittelu ja valmistus sekä kehittyneen suprajohtavan tokamakin kokoonpano; ja

b)

käyttövaihe: satelliittitokamak-ohjelman kokeiden suunnittelu ja suoritus.

2.   Edellä 1 kohdassa esitettyjen tehtävien toteutus määritellään tarkemmin hankesuunnitelmassa ja työohjelmissa seuraavalta pohjalta:

a)

Japanin toimeenpanovirasto laatii käsitteellisen suunnitteluraportin, jossa on niiden osien toiminnalliset eritelmät, joita sopimuspuolet toimittavat satelliitti tokamak-ohjelman täytäntöönpanoa varten. Sopimuspuolet tarkistavat ja hyväksyvät raportin;

b)

Kumpikin toimeenpanovirasto suunnittelee yksityiskohtaisesti ne osat, jotka se toimittaa luontaissuorituksena;

c)

Japanin toimeenpanovirasto vastaa kehittyneen suprajohtavan tokamakin osien integroinnista sekä laitteen yleisestä kokoonpanosta ja toiminnasta; ja

d)

Euratomilla on oikeus osallistua kehittyneen suprajohtavan tokamakin käyttöön tasavertaiselta pohjalta.

3 artikla

Laitoksen sijoituspaikka

Satelliittitokamak-ohjelman laitosten sijoituspaikka on Naka Ibarakin prefektuurissa.

4 artikla

Varat

Sopimuspuolet asettavat käytettäväksi Brysselin yhteisessä julistuksessa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa tarkoitetut satelliittitokamak-ohjelman toteutukseen tarvittavat varat.

5 artikla

Kesto

Satelliittitokamak-ohjelman kesto on kymmenen vuotta, joista kolme vuotta on käyttöönottoa ja käyttöä varten. Ohjelmaa voidaan jatkaa johtoryhmän päätöksellä.


Komissio

21.9.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/47


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä syyskuuta 2007,

benfurakarbin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä ainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 4285)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/615/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 alakohdan mukaan jäsenvaltio voi 12 vuoden kuluessa kyseisen direktiivin tiedoksi antamisesta sallia, että markkinoille saatetaan sellaisia kasvinsuojeluaineita, jotka sisältävät kyseisen direktiivin liitteeseen I kuulumattomia tehoaineita ja jotka ovat jo olleet markkinoilla kaksi vuotta direktiivin tiedoksi antamisen jälkeen, samalla kun kyseisiä tehoaineita tutkitaan asteittain työohjelman mukaisesti.

(2)

Komission asetuksilla (EY) N:o 451/2000 (2) ja (EY) N:o 703/2001 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luettelossa on mukana benfurakarbi.

(3)

Benfurakarbin vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu asetusten (EY) N:o 451/2000 ja (EY) N:o 703/2001 säännösten mukaisesti ilmoittajan ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Lisäksi kyseisissä asetuksissa nimetään esittelevät jäsenvaltiot, joiden on toimitettava asiaa koskevat arviokertomukset ja suositukset Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle asetuksen (EY) N:o 451/2000 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Benfurakarbin osalta esittelevänä jäsenvaltiona oli Belgia, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 2 päivänä elokuuta 2004.

(4)

Arviokertomusta ovat tarkastelleet jäsenvaltiot vertaistarkasteluna ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen arviointia koskevassa työryhmässään, ja se on esitetty komissiolle 28 päivänä heinäkuuta 2006 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen benfurakarbia koskevan tieteellisen kertomuksen muodossa. Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet kyseistä arviokertomusta elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja tarkastelu on saatettu päätökseen 16 päivänä maaliskuuta 2007 komission benfurakarbia koskevalla tarkastelukertomuksella.

(5)

Kyseisen tehoaineen arvioinnissa tuli esiin joitakin avoimia kysymyksiä. Benfurakarbin tärkein aineenvaihduntatuote on karbofuraani, joka myös on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti arvioitu tehoaine. Benfurakarbia käytettäessä muodostuu sen aineenvaihduntatuotetta karbofuraania, joka on huomattavasti myrkyllisempää kuin lähtöaine benfurakarbi. Benfurakarbin käytöstä aiheutuvien karbofuraanin jäämien osalta arvioinnissa on tullut esiin kysymys erityisen arkojen kuluttajaryhmien, varsinkin lasten, välittömästä altistumisesta. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on kuitenkin todennut, ettei kuluttajille aiheutuvaa riskiä ole mahdollista arvioida kokonaisuudessaan, sillä ilmoittajan esittämistä asiakirjoista puuttuu tietoja. Lisäksi säädetyssä määräajassa toimitetut tiedot olivat riittämättömiä, jotta elintarviketurvallisuusviranomainen olisi pystynyt arvioimaan kokonaisuudessaan pohjaveden saastumisriskin muiden aineenvaihduntatuotteiden kuin karbofuraanin osalta. Saatavilla olevien tietojen perusteella ei myöskään ole osoitettu, että linnuille, nisäkkäille, vesieliöille, maaperässä eläville eliöille, lieroille ja muille eliöille, jotka eivät ole aineen kohteena, aiheutuvat riskit ovat hyväksyttävissä. Näin ollen käytettävissä olevien tietojen perusteella ei ollut mahdollista määrittää, täyttyvätkö kriteerit benfurakarbin sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(6)

Komissio on pyytänyt ilmoittajaa toimittamaan vertaisarvioinnin tuloksia koskevat huomautuksensa ja ilmoittamaan, aikooko se edelleen esittää tehoainetta koskevan hakemuksensa. Ilmoittajan toimittamat huomautukset on tutkittu huolellisesti. Esitetyistä perusteluista huolimatta edellä mainitut kysymykset ovat jääneet ratkaisematta, ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle toimitettujen ja sen asiantuntijakokouksissa arvioitujen tietojen perusteella tehdyt arvioinnit eivät ole osoittaneet, että benfurakarbia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voitaisiin odottaa yleisesti täyttävän ehdotetuissa käyttöolosuhteissa direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan vaatimukset.

(7)

Benfurakarbia ei tästä syystä pitäisi sisällyttää direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(8)

Olisi toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että benfurakarbia sisältäville kasvinsuojeluaineille myönnetyt luvat peruutetaan tietyn ajan kuluessa eikä niitä uusita ja että tällaisille tuotteille ei myönnetä enää uusia lupia.

(9)

Jäsenvaltioiden mahdollisesti myöntämä lisäaika benfurakarbia sisältävien kasvinsuojeluaineiden nykyisten varastojen hävittämiselle, säilyttämiselle, markkinoille saattamiselle ja käytölle olisi rajattava 12 kuukauteen niin, että olemassa olevia varastoja voidaan käyttää vielä yhtenä kasvukautena, millä varmistetaan, että viljelijöiden saatavilla on benfurakarbia sisältäviä kasvinsuojeluaineita 18 kuukauden ajan tämän päätöksen hyväksymisestä.

(10)

Tällä päätöksellä ei rajoiteta mahdollisuutta esittää direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan säännösten mukainen hakemus benfurakarbin mahdolliseksi sisällyttämiseksi kyseisen direktiivin liitteeseen I.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Benfurakarbia ei sisällytetä tehoaineena direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a)

benfurakarbia sisältävien kasvinsuojeluaineiden luvat peruutetaan viimeistään 20 päivänä maaliskuuta 2008;

b)

benfurakarbia sisältäville kasvinsuojeluaineille ei myönnetä lupia eikä niiden lupia uusita tämän päätöksen julkaisemispäivästä lähtien.

3 artikla

Jäsenvaltioiden direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 6 kohdan säännösten mukaisesti myöntämän lisäajan on oltava mahdollisimman lyhyt, ja määräajan on päätyttävä viimeistään 20 päivänä maaliskuuta 2009.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/52/EU (EUVL L 214, 17.8.2007, s. 3).

(2)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1044/2003 (EUVL L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  EYVL L 98, 7.4.2001, s. 6.


Oikaisuja

21.9.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/49


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1086/2007, annettu 19 päivänä syyskuuta 2007, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1054/2007 muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 245, 20. syyskuuta 2007 )

Sivulla 31 korvataan liite seuraavasti:

”LIITE

Sellaisenaan vietäviin valkoiseen sokeriin ja raakasokeriin 20 päivästä syyskuuta 2007 (1) alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Vientituen määrä

1701 11 90 9100

S00

euroa/100 kg

33,27 (2)

1701 11 90 9910

S00

euroa/100 kg

31,43 (2)

1701 12 90 9100

S00

euroa/100 kg

33,27 (2)

1701 12 90 9910

S00

euroa/100 kg

31,43 (2)

1701 91 00 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,3617

1701 99 10 9100

S00

euroa/100 kg

36,17

1701 99 10 9910

S00

euroa/100 kg

34,17

1701 99 10 9950

S00

euroa/100 kg

34,17

1701 99 90 9100

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,3617

Huom. Määräpaikat määritellään seuraavasti:

S00

kaikki määräpaikat paitsi:

a)

kolmannet maat: Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Andorra, Liechtenstein, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio);

b)

yhteisön tullialueen ulkopuoliset EU:n jäsenvaltioiden alueet: Gibraltar, Ceuta, Melilla, Livignon ja Campione d'Italian kunnat, Helgoland, Grönlanti, Färsaaret sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(2)  Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka saanto on 92 prosenttia. Jos viedyn raakasokerin saanto poikkeaa 92 prosentista, sovellettavan tuen määrä kerrotaan jokaisen käsiteltävänä olevan vientitapahtuman osalta muuntokertoimella, joka saadaan jakamalla viedyn raakasokerin saanto 92:lla asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevan III kohdan 3 alakohdan mukaisesti.”