ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 237

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
8. syyskuu 2007


Sisältö

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

Sivu

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Euroopan keskuspankki

 

 

2007/600/EY

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2007, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) (EKP/2007/2)

1

 

 

2007/601/EY

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, tehty 24 päivänä heinäkuuta 2007, Target2-ECB-osajärjestelmän säännöistä (EKP/2007/7)

71

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Euroopan keskuspankki

8.9.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 237/1


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 26 päivänä huhtikuuta 2007,

Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2)

(EKP/2007/2)

(2007/600/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 105 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja neljännen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 3.1, 17, 18 ja 22 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Voimassa olevalla Euroopan laajuisella automatisoidulla reaaliaikaisella bruttomaksujärjestelmällä (TARGET) on hajautettu rakenne, joka yhdistää kansalliset reaaliaikaiset bruttomaksujärjestelmät (RTGS) ja EKP:n maksumekanismin. Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (”TARGET”) 30 päivänä joulukuuta 2005 annetut suuntaviivat EKP/2005/16 (1) ovat tärkein TARGETia koskeva oikeudellinen instrumentti.

(2)

TARGET korvataan 19 päivästä marraskuuta 2007 alkaen TARGET2-järjestelmällä, johon kuuluu yksi yhteinen tekninen laitealusta, jota kutsutaan nimellä yhteinen jaettava laitealusta (Single Shared Platform, SSP). Vaikka TARGET2 muodostuu TARGETin tavoin useista juridisesti erillisistä maksujärjestelmistä, EKP:n neuvosto on päättänyt, että TARGET2-osajärjestelmiä koskevat säännöt yhdenmukaistetaan mahdollisimman pitkälle, vaikka niistä tehdäänkin tiettyjä poikkeuksia kansallisessa lainsäädännössä asetettujen rajoitteiden vuoksi.

(3)

Hallinnointia suoritetaan kolmella eri tasolla sekä TARGET2-järjestelmän perustamisen että sen toiminnallisten vaiheiden yhteydessä. Tasolla 1 (EKP:n neuvosto) on lopullinen toimivalta TARGET2-järjestelmän osalta, ja se suojaa järjestelmän julkista tehtävää. Tasolla 2 (eurojärjestelmän keskuspankit) on toissijainen toimivalta TARGET2-järjestelmän osalta, kun puolestaan taso 3 (SSP:n tarjoavat keskuspankit) rakentaa SSP:n ja operoi sitä eurojärjestelmän hyväksi.

(4)

Euroopan keskuspankki (EKP) toimii eurojärjestelmän puolesta ja solmii puitesopimuksen samoin kuin luottamuksellista käsittelyä ja salassapitoa koskevan sopimuksen EKP:n neuvoston valitseman verkkopalvelujen tarjoajan kanssa, ja sopimuksessa määrätään tärkeimmistä verkon tarjoamiseen osallistujille liittyvistä seikoista, hinnoittelu mukaan luettuna.

(5)

Kuten TARGETin yhteydessä, TARGET2-järjestelmän perustaminen on olennaista tiettyjen eurojärjestelmän perustehtävien hoitamiseksi eli yhteisön rahapolitiikan täytäntöön panemiseksi ja maksujärjestelmien häiriöttömän toiminnan edistämiseksi.

(6)

Siirtyminen kansallisista RTGS-järjestelmistä SSP:hen tapahtuu vaiheittain, ja tästä syystä suuntaviivoja EKP/2005/16 sovelletaan edelleen tällaisiin järjestelmiin, kunnes asianomaiset keskuspankit ovat siirtyneet käyttämään SSP:tä. Jotta katettaisiin korvausvaatimukset tilanteissa, joissa tekninen toimintahäiriö sattuu SSP:hen siirtymisen aikana, on välttämätöntä tehdä pieniä muutoksia suuntaviivoihin EKP/2005/16,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

I JAKSO

YLEISET MÄÄRÄYKSET

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   TARGET2 tarjoaa reaaliaikaisen bruttomaksutavan euromääräisille maksuille siten, että maksu suoritetaan keskuspankkirahassa. Se perustetaan SSP:lle, jolla se myös toimii ja jonka välityksellä kaikki maksumääräykset lähetetään ja käsitellään ja maksut vastaanotetaan teknisesti samalla tavalla.

2.   TARGET2 muodostuu useista juridisesti erillisistä RTGS-järjestelmistä.

2 artikla

Määritelmät

Näissä suuntaviivoissa tarkoitetaan

’SSP:n tarjoavilla keskuspankeilla’ Deutsche Bundesbankia, Banque de Francea ja Banca d'Italiaa, kansallisina keskuspankkeina, jotka rakentavat SSP:n ja operoivat sitä eurojärjestelmän hyväksi,

’yhteisellä jaettavalla laitealustalla (SSP)’ SSP:n tarjoavien keskuspankkien tarjoamaa yhden yhteisen teknisen laitealustan infrastruktuuria,

’TARGET2-osajärjestelmällä’ mitä tahansa eurojärjestelmän keskuspankin RTGS-järjestelmää, joka muodostaa osan TARGET2-järjestelmästä,

’euron käyttöön ottaneella kansallisella keskuspankilla’ euron käyttöön ottaneen jäsenvaltion kansallista keskuspankkia,

’eurojärjestelmällä’ EKP:tä ja euron käyttöön ottaneita kansallisia keskuspankkeja,

’eurojärjestelmän keskuspankilla’ EKP:tä tai euron käyttöön ottanutta kansallista keskuspankkia,

’verkkopalvelujen tarjoajalla’ toimittajaa, joka tarjoaa TARGET2-järjestelmässä tietokoneohjattuja verkkoyhteyksiä maksusanomien lähettämistä varten,

’osallistujalla’ (tai ’suoralla osallistujalla’) yhteisöä, jolla on ainakin yksi PM-tili jossain eurojärjestelmän keskuspankissa,

’maksumoduulilla (PM)’ SSP:n moduulia, jossa TARGET2-osallistujien maksut kirjataan PM-tileille,

’PM-tilillä’ TARGET2-osallistujan PM:ssä pidettävää tiliä, jota sen eurojärjestelmän keskuspankki hallinnoi; TARGET2-osallistuja tarvitsee PM-tiliä

a)

lähettääkseen maksumääräyksiä ja vastaanottaakseen maksuja TARGET2- järjestelmän välityksellä; ja

b)

näiden maksumääräysten kirjaamiseksi tällaisessa eurojärjestelmän keskuspankissa,

’jäsenvaltiolla, joka ei ole ottanut euroa käyttöön’ jäsenvaltiota, joka ei ole ottanut euroa käyttöön,

’liitetyllä keskuspankilla’ muuta kuin euron käyttöön ottanutta kansallista keskuspankkia, joka on liitetty TARGET2-järjestelmään erillisen sopimuksen perusteella,

’pankkitunnuksella’ tunnusta, joka määritellään ISO-standardissa nro 9362,

’epäsuoralla osallistujalla’ Euroopan talousalueella (ETA) perustettua luottolaitosta, joka on tehnyt suoran osallistujan kanssa sopimuksen maksumääräysten lähettämisestä ja maksujen vastaanottamisesta tällaisen suoran osallistujan PM-tilin välityksellä ja jonka jokin TARGET2-osajärjestelmä on hyväksynyt epäsuoraksi osallistujaksi,

’tavoitettavan pankkitunnuksen haltijalla’ yhteisöä, a) jolla on pankkitunnus; ja b) jota ei ole hyväksytty epäsuoraksi osallistujaksi; ja c) joka on suoran osallistujan asiakas tai kirjeenvaihtajapankki taikka suoran osallistujan tai epäsuoran osallistujan sivukonttori ja voi tämän suoran osallistujan kautta lähettää maksumääräyksiä ja vastaanottaa maksuja TARGET2-osajärjestelmän välityksellä,

’pankkipäivällä’ mitä tahansa päivää, jona TARGET2 on liitteen II lisäyksen V mukaisesti avoinna maksumääräysten kirjausta varten,

’päivänsisäisellä luotolla’ luottoa, joka myönnetään ja maksetaan takaisin saman pankkipäivän kuluessa,

’liitännäisjärjestelmällä’ järjestelmää, jota hoitaa ETA:ssa perustettu toimivaltaisen viranomaisen valvoma yhteisö ja jossa maksuja ja/tai rahoitusinstrumentteja vaihdetaan ja/tai selvitetään ja syntyneet rahavelvoitteet suoritetaan TARGET2-järjestelmässä näiden suuntaviivojen sekä liitännäisjärjestelmän ja asianomaisen eurojärjestelmän keskuspankin kahdenvälisen järjestelyn mukaisesti,

’siirtymäkaudella’ kunkin eurojärjestelmän keskuspankin osalta neljän vuoden ajanjaksoa, joka alkaa kyseisen eurojärjestelmän keskuspankin siirtyessä käyttämään SSP:tä,

’kotitilillä’ tiliä, jonka euron käyttöön ottanut kansallinen keskuspankki avaa ja jota se hallinnoi PM:n ulkopuolella yhteisölle, joka täyttää epäsuoraksi osallistujaksi hyväksymisen edellytykset,

’liitännäisjärjestelmäliittymällä (ASI)’ teknistä välinettä, jonka avulla liitännäisjärjestelmä voi liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiantojen lähettämistä ja maksamista varten käyttää erityisiä ennalta määritettyjä palveluja; myös euron käyttöön ottaneet kansalliset keskuspankit voivat käyttää ASI:a käteistalletuksista ja -nostoista johtuvien käteisoperaatioiden kirjaamiseen,

’osallistujaliittymällä’ teknistä välinettä, jonka avulla suorat osallistujat voivat lähettää ja maksaa maksumääräyksiä PM:ssä tarjolla olevien palvelujen avulla,

’TARGET2-ydinpalveluilla’ maksumääräysten käsittelemistä TARGET2-osajärjestelmissä, liitännäisjärjestelmiin liittyvien transaktioiden kirjaamista ja likviditeetin sammiointiin liittyviä ominaisuuksia.

3 artikla

TARGET2-osajärjestelmät

1.   Jokainen eurojärjestelmän keskuspankki operoi omaa TARGET2-osajärjestelmäänsä.

2.   Jokainen TARGET2-osajärjestelmä on järjestelmä, joka nimetään sellaiseksi selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä 19 päivänä toukokuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/26/EY (2) täytäntöönpanosta annetussa sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä.

3.   TARGET2-osajärjestelmien nimet sisältävät ainoastaan nimen TARGET2 ja asianomaisen eurojärjestelmän keskuspankin tai tällaisen eurojärjestelmän keskuspankin jäsenvaltion nimen tai lyhenteen. EKP:n TARGET2-osajärjestelmää kutsutaan nimellä TARGET2-ECB.

4 artikla

Sellaisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien liittäminen, jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön

Sellaisten jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön, voidaan liittää TARGET2-järjestelmään ainoastaan, mikäli ne solmivat eurojärjestelmän keskuspankin kanssa sopimuksen. Tällaisessa sopimuksessa täsmennetään, että liitetyt keskuspankit noudattavat näitä suuntaviivoja, ellei molemminpuolisesti sovita asianmukaisista täsmennyksistä ja muutoksista.

II JAKSO

HALLINNOINTI

5 artikla

Hallinnoinnin tasot

1.   TARGET2-järjestelmän hallinnointi perustuu kolmitasoiseen hallinnointijärjestelyyn, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan soveltamista. EKP:n neuvostolle (taso 1), eurojärjestelmän keskuspankeille (taso 2) ja SSP:n tarjoaville keskuspankeille (taso 3) annettavat tehtävät vahvistetaan liitteessä I.

2.   EKP:n neuvosto on vastuussa TARGET2-järjestelmän johtamisesta, hoidosta ja valvonnasta. Tasolle 1 annetut tehtävät kuuluvat EKP:n neuvoston yksinomaiseen toimivaltaan. EKPJ:n maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitea avustaa EKP:n neuvostoa neuvoa-antavana elimenä kaikissa TARGET2-järjestelmään liittyvissä asioissa.

3.   Eurojärjestelmän keskuspankit ovat perussäännön 12.1 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti vastuussa tason 2 tehtävistä EKP:n neuvoston määrittelemän yleisen viitekehyksen mukaisesti. Maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitea huolehtii neuvoa-antavan tehtävänsä lisäksi tasolle 2 annettujen tehtävien hoitamisesta. Liitetyt keskuspankit osallistuvat tasoon 2 liittyviin asioihin ilman äänioikeutta. Sellaisten jäsenvaltioiden kansallisilla keskuspankeilla, jotka eivät ole eurojärjestelmän keskuspankkeja eivätkä liitettyjä keskuspankkeja, on vain tarkkailijan asema tasolla 2.

4.   Eurojärjestelmän keskuspankit organisoituvat tekemällä asianmukaisia sopimuksia. Päätöksenteko perustuu tällaisten sopimusten puitteissa yksinkertaiseen enemmistöön, ja jokaisella eurojärjestelmän keskuspankilla on yksi ääni.

5.   SSP:n tarjoavat keskuspankit ovat perussäännön 12.1 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti vastuussa tason 3 tehtävistä EKP:n neuvoston määrittelemän yleisen viitekehyksen mukaisesti.

6.   SSP:n tarjoavat keskuspankit tekevät eurojärjestelmän keskuspankkien kanssa sopimuksen palveluista, joita ensin mainitut tarjoavat jälkimmäisille. Tällainen sopimus sisältää tarvittaessa myös liitetyt keskuspankit.

III JAKSO

TARGET2-JÄRJESTELMÄN TOIMINTA

6 artikla

TARGET2-järjestelmään osallistumista koskevat yhdenmukaistetut säännöt

1.   Jokainen euron käyttöön ottanut kansallinen keskuspankki huolehtii järjestelyistä liitteessä II vahvistettujen TARGET2-järjestelmään osallistumista koskevien yhdenmukaistettujen sääntöjen täytäntöön panemiseksi. Nämä järjestelyt koskevat yksinomaan asianomaisen euron käyttöön ottaneen kansallisen keskuspankin ja sen osallistujien välistä suhdetta käsiteltäessä maksuja PM:ssä.

2.   EKP hyväksyy TARGET2-ECB-järjestelmän ehdot panemalla täytäntöön yhdenmukaistetut säännöt, mutta TARGET2-ECB-järjestelmä tarjoaa palveluja ainoastaan selvitysyhteisöille, mukaan lukien ETA:n ulkopuolella perustetut yhteisöt, edellyttäen että niitä valvoo toimivaltainen viranomainen ja EKP:n neuvosto on hyväksynyt niiden pääsyn TARGET2-ECB-järjestelmään.

3.   Eurojärjestelmän keskuspankkien yhdenmukaistettujen sääntöjen täytäntöön panemiseksi hyväksymät järjestelyt julkistetaan.

4.   Eurojärjestelmän keskuspankit voivat pyytää poikkeuksia yhdenmukaistetuista säännöistä kansallisen lainsäädännön rajoitusten perusteella. EKP:n neuvosto tarkastelee tällaisia pyyntöjä tapauskohtaisesti ja myöntää tarvittaessa poikkeukset.

5.   Ellei asianomaisessa valuuttasopimuksessa toisin määrätä, EKP voi määrittää asianmukaiset edellytykset liitteessä II olevan 4 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen yhteisöjen osallistumiselle TARGET2-järjestelmään.

6.   Eurojärjestelmän keskuspankit eivät saa sallia yhteisön olevan epäsuorana osallistujana tai rekisteröitynä tavoitettavan pankkitunnuksen haltijana TARGET2-osajärjestelmässään, mikäli kyseinen yhteisö toimii sellaisen suoran osallistujan välityksellä, joka on jonkin EU:n jäsenvaltion kansallinen keskuspankki, mutta ei ole eurojärjestelmän keskuspankki eikä liitetty keskuspankki.

7 artikla

Päivänsisäinen luotto

1.   Euron käyttöön ottaneet keskuspankit voivat myöntää päivänsisäistä luottoa sillä edellytyksellä, että tämä tehdään sellaisten järjestelyjen mukaisesti, joilla pannaan täytäntöön liitteessä III vahvistetut päivänsisäisen luoton myöntämistä koskevat säännöt.

2.   EKP:n vastapuolten kelpoisuusehdot päivänsisäisen luoton osalta määritellään Euroopan keskuspankin maksujärjestelmästä tehdyn päätöksen EKP/1999/NP3 muuttamisesta 28 päivänä tammikuuta 2003 tehdyssä päätöksessä EKP/2003/NP2. EKP:n myöntämä päivänsisäinen luotto koskee ainoastaan kyseistä päivää, eikä sitä voida pidentää yön yli -luotoksi.

8 artikla

Liitännäisjärjestelmät

1.   Eurojärjestelmän keskuspankit tarjoavat varojensiirtopalveluja keskuspankkirahassa liitännäisjärjestelmille PM:ssä tai siirtymäkauden aikana tilanteen mukaan kotitileillä. Tällaisista palveluista määrätään eurojärjestelmän keskuspankkien ja asianomaisten liitännäisjärjestelmien kahdenvälisissä sopimuksissa.

2.   Kahdenvälisten järjestelyjen, joita tehdään ASI:a käyttävien liitännäisjärjestelmien kanssa, on oltava liitteen IV mukaisia. Lisäksi eurojärjestelmän keskuspankit varmistavat, että tällaisiin kahdenvälisiin järjestelyihin sovelletaan soveltuvin osin liitteen II seuraavia määräyksiä:

8 artiklan 1 kohta (tekniset ja oikeudelliset vaatimukset),

8 artiklan 2–5 kohta (hakumenettely), paitsi että liitännäisjärjestelmien on 4 artiklassa vahvistettujen järjestelmän pääsyehtojen sijasta täytettävä liitteen II 1 artiklassa vahvistetussa liitännäisjärjestelmän määritelmässä olevat pääsyehdot,

liitteessä V oleva aikataulu,

11 artikla, (yhteistyötä ja tiedonvaihtoa koskevat vaatimukset), 8 kohtaa lukuun ottamatta,

27 ja 28 artikla (toiminnan jatkuvuus ja varajärjestelyt sekä turvallisuusvaatimukset),

31 artikla (vastuuta koskeva järjestely),

32 artikla (todistelua koskevat säännöt),

33 ja 34 artikla (voimassaolo, osallistumisen keskeyttäminen ja irtisanomisoikeus), 34 artiklan 1 kohdan b alakohtaa lukuun ottamatta,

35 artikla, mikäli se on sovellettavissa (tilien sulkeminen),

38 artikla (luottamuksellisuutta koskevat säännöt),

39 artikla (tietosuojaa, rahanpesun estämistä ja näihin liittyviä asioita koskevat vaatimukset),

40 artikla (tiedonantoja koskevat vaatimukset),

41 artikla (sopimussuhde verkkopalvelujen tarjoajaan), ja

44 artikla (sovellettavaa lakia, oikeuspaikkaa ja suorituspaikkaa koskevat säännöt).

3.   Kahdenvälisissä järjestelyissä, joita tehdään osallistujaliittymää käyttävien liitännäisjärjestelmien kanssa, on noudatettava

a)

liitettä II, V osastoa sekä lisäyksiä VI ja VII lukuun ottamatta; ja

b)

liitteen IV 18 artiklaa.

9 artikla

Kustannusten jakamisessa sovellettava menetelmä

1.   EKP:n neuvosto vahvistaa säännöt, joita sovelletaan SSP:n rahoittamiseen. Mahdollinen SSP:n toiminnasta johtuva yli- tai alijäämä jaetaan euron käyttöön ottaneiden kansallisten keskuspankkien kesken EKP:n pääoman merkitsemisen jakoperusteen mukaisesti perussäännön 29 artiklan nojalla.

2.   EKP:n neuvosto määrittää yhteisen kustannusten jakamisessa sovellettavan menetelmän ja hinnoittelurakenteen TARGET2-järjestelmän ydinpalveluja varten.

10 artikla

Turvallisuusmääräykset

1.   EKP:n neuvosto määrittää turvallisuusstrategian ja turvallisuusvaatimukset ja -tarkistukset SSP:tä ja siirtymäkauden ajan kotitilin teknistä infrastruktuuria varten.

2.   Eurojärjestelmän keskuspankit noudattavat 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä ja varmistavat sen, että SSP on niiden mukainen.

11 artikla

Tilintarkastusta koskevat säännöt

Tilintarkastusta koskevat arvioinnit suoritetaan EKP:n neuvoston EKPJ:n tilintarkastusstrategiassa vahvistamien periaatteiden ja järjestelyjen mukaisesti.

IV JAKSO

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

12 artikla

Riitojen ratkaiseminen ja sovellettava lainsäädäntö

1.   Mikäli eurojärjestelmän keskuspankkien välille syntyy riitaa näiden suuntaviivojen osalta, asianomaiset osapuolet pyrkivät ratkaisemaan riidan EKPJ:n sisäisen riitojenratkaisumenettelyä koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti.

2.   Poiketen 1 kohdasta EKP:n neuvosto ratkaisee riidan, mikäli tason 2 ja tason 3 välistä tehtävänjakoa koskevaa riitaa ei voida ratkaista asianomaisten osapuolten välisellä sopimuksella.

3.   Mikäli kyseessä on 1 kohdassa tarkoitetun kaltainen riita, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät ensisijaisesti näissä suuntaviivoissa vahvistettujen sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti. TARGET2-osajärjestelmien välisiä maksuja koskevissa riidoissa sovelletaan lisäksi täydentävästi sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, jossa maksunsaajan eurojärjestelmän keskuspankin kotipaikka sijaitsee, sillä edellytyksellä, että tämä ei ole ristiriidassa näiden suuntaviivojen kanssa.

13 artikla

Siirtyminen käyttämään SSP:tä

1.   Siirtyminen nykyisestä TARGET-järjestelmästä käyttämään SSP:tä tapahtuu seuraavina päivämäärinä:

a)

19 päivänä marraskuuta 2007 Oesterreichische Nationalbankin, Deutsche Bundesbankin, Banque centrale du Luxembourgin ja Banka Slovenijen osalta;

b)

18 päivänä helmikuuta 2008 Nationale Bank van Belgiën/Banque Nationale de Belgiquen, Suomen Pankin, Banque de Francen, Central Bank and Financial Services Authority of Irelandin, De Nederlandsche Bankin, Banco de Portugalin ja Banco de Españan osalta; ja

c)

19 päivänä toukokuuta 2008 EKP:n, Bank of Greecen ja Banca d'Italian osalta.

2.   Jokainen eurojärjestelmän keskuspankki, joka ei ole siirtynyt käyttämään SSP:tä 19 päivään toukokuuta 2008 mennessä ennalta-arvaamattomien seikkojen vuoksi, siirtyy käyttämään sitä 15 päivään syyskuuta 2008 mennessä.

14 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2007, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 15 artiklassa vahvistettujen siirtymäsäännösten soveltamista.

2.   Suuntaviivat EKP/2005/16 ja EKP/2006/11 kumotaan 15 päivästä syyskuuta 2008, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 15 artiklan soveltamista.

15 artikla

Erinäiset säännökset ja siirtymäsäännökset

1.   Euron käyttöön ottaneen kansallisen keskuspankin PM:n ulkopuolella luottolaitoksille tai liitännäisjärjestelmille avaamiin tileihin sovelletaan kyseisen euron käyttöön ottaneen kansallisen keskuspankin sääntöjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta näiden suuntaviivojen kotitilejä koskevien sääntöjen ja EKP:n neuvoston muiden päätösten soveltamista. Euron käyttöön ottaneen kansallisen keskuspankin PM:n ulkopuolella muille yhteisöille kuin luottolaitoksille ja liitännäisjärjestelmille avaamiin tileihin sovelletaan tällaisen euron käyttöön ottaneen kansallisen keskuspankin sääntöjä.

2.   Suuntaviivoja EKP/2005/16 sovelletaan edelleen eurojärjestelmän keskuspankkiin, kunnes sen kansallinen RTGS-järjestelmä (tai EKP:n tapauksessa EKP:n maksumekanismi) on siirtynyt käyttämään SSP:tä ja siirtymäkausi alkaa. Tämän jälkeen tällaiseen eurojärjestelmän keskuspankkiin sovelletaan ainoastaan näitä suuntaviivoja, tämän rajoittamatta 3 ja 4 kohdan soveltamista, ja suhteessa tällaiseen eurojärjestelmän keskuspankkiin viittauksia suuntaviivoihin EKP/2005/16 pidetään viittauksina näihin suuntaviivoihin.

3.   Suuntaviivoissa EKP/2005/16 yksilöityä hinnoittelujärjestelyä sovelletaan kaikkiin eurojärjestelmän keskuspankkeihin pankkipäivän päättymiseen saakka 18 päivänä toukokuuta 2008 siitä riippumatta, ovatko ne siirtyneet käyttämään SSP:tä tähän päivämäärään mennessä. Liitteen II lisäyksessä VI ja liitteen IV 18 kohdassa yksilöityä hinnoittelujärjestelyä sovelletaan 19 päivästä toukokuuta 2008 kaikkiin eurojärjestelmän keskuspankkeihin.

4.   Eurojärjestelmän keskuspankkien oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka liittyvät yhteenkytkennän, sellaisena kuin se on määritelty suuntaviivoissa EKP/2005/16, välityksellä suoritettuihin maksuihin, sovelletaan edelleen suuntaviivoja EKP/2005/16 siitä riippumatta, onko asianomainen kansallinen RTGS-järjestelmä (tai EKP:n tapauksessa EKP:n maksumekanismi) jo siirtynyt käyttämään SSP:tä.

5.   Riippumatta siitä, ovatko asianomaiset eurojärjestelmän keskuspankit jo siirtyneet käyttämään SSP:tä, kaikki vaikeudet tai riidat, joita syntyy eurojärjestelmän keskuspankkien välille 19 päivästä marraskuuta 200719 päivään toukokuuta 2008, ratkaistaan 12 artiklan mukaisesti.

6.   Jokainen eurojärjestelmän keskuspankki voi siirtymäkautensa aikana edelleenkin suorittaa maksuja ja muita transaktioita kotitileillään, mukaan lukien seuraavat:

a)

luottolaitosten väliset maksut;

b)

luottolaitosten ja liitännäisjärjestelmien väliset maksut; ja

c)

eurojärjestelmän avomarkkinaoperaatioihin liittyvät maksut.

7.   Siirtymäkauden päättyessä lakkaavat seuraavat:

a)

kirjaaminen tavoitettavan pankkitunnuksen haltijaksi eurojärjestelmän keskuspankin toimesta, kun kyseessä ovat liitteessä II olevan 4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut yhteisöt;

b)

epäsuora osallistuminen eurojärjestelmän keskuspankin kanssa; ja

c)

kaikkien 6 kohdan a–c alakohdassa mainittujen maksujen suorittaminen kotitileillä.

8.   Korvataan suuntaviivojen EKP/2005/16 1 artiklan 1 kohdan ’kansallisen RTGS-järjestelmän toimintahäiriön’ määritelmä seuraavasti:

”—

’kansallisen RTGS-järjestelmän toimintahäiriöllä’ tai ’TARGETin toimintahäiriöllä’ tai ’toimintahäiriöllä’ teknisiä tai mitä tahansa muita vaikeuksia, puutteita tai vikoja teknisessä infrastruktuurissa ja/tai jonkin kansallisen RTGS-järjestelmän tietokonejärjestelmissä tai EKP:n maksumekanismissa tai yhteenkytkentää varten käytetyissä tietoverkkoyhteyksissä tai kahdenvälisessä linkissä tai jossain johonkin kansalliseen RTGS-järjestelmään tai EKP:n maksumekanismiin tai yhteenkytkentään tai kahdenväliseen linkkiin liittyvää tapahtumaa, kun maksumääräysten käsittelyn suorittaminen ja loppuunsaattaminen samana päivänä TARGETissa on niiden vuoksi mahdotonta; määritelmä kattaa myös ne tapaukset, joissa toimintahäiriö sattuu samanaikaisesti useammassa kuin yhdessä kansallisessa RTGS-järjestelmässä (esimerkiksi verkkopalvelujen tarjoajaan liittyvän vian vuoksi) tai joissa toimintahäiriö sattuu ennen TARGET2-järjestelmään siirtymistä TARGET2-järjestelmän SSP:ssä, sellaisena kuin se määritelty suuntaviivoissa EKP/2007/2”.

9.   Korvataan suuntaviivojen EKP/2005/16 8 artiklan 4 kohdan b ja c alakohta seuraavasti:

”b)

TARGET-osallistujat toimittavat korvaushakemuksensa neljän viikon kuluessa siitä päivästä, jona toimintahäiriö tapahtui, siihen kansalliseen keskuspankkiin, jossa olevaa RTGS-tiliä olisi pitänyt veloittaa tai hyvittää (jäljempänä ’tilipankkina toimiva kansallinen keskuspankki’). Tilipankkina toimivan kansallisen keskuspankin vaatimat lisätiedot tai lisänäyttö on toimitettava kahden viikon kuluessa tällaisen vaatimuksen esittämisestä;

c)

EKP:n neuvosto arvioi kaikki vastaanottamansa korvausvaatimukset ja päättää korvaustarjousten tekemisestä. Jollei EKP:n neuvosto toisin päätä ja ilmoita tästä päätöksestään TARGET-osallistujille, arviointi tehdään 14 viikon kuluessa toimintahäiriöstä.”

16 artikla

Adressaatit, täytäntöönpanotoimenpiteet ja toimintakertomukset

1.   Näitä suuntaviivoja sovelletaan kaikkiin eurojärjestelmän keskuspankkeihin.

2.   Euron käyttöön ottaneet keskuspankit ilmoittavat 31 päivään heinäkuuta 2007 mennessä EKP:lle toimenpiteet, joita ne aikovat toteuttaa näiden suuntaviivojen noudattamiseksi.

3.   EKP laatii EKP:n neuvoston tarkastettaviksi toimintakertomukset TARGET2-järjestelmän toiminnasta kokonaisuutena.

Annettu Frankfurt am Mainissa 26 päivänä huhtikuuta 2007.

EKP:n neuvoston puolesta

Jean-Claude TRICHET

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 18, 23.1.2006, s. 1, suuntaviivat sellaisina kuin ne ovat muutettuina suuntaviivoilla EKP/2006/11 (EUVL L 221, 12.8.2006, s. 17).

(2)  EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45.


LIITE I

TARGET2-JÄRJESTELMÄN HALLINNOINTIA KOSKEVAT JÄRJESTELYT

Taso 1 — EKP:n neuvosto

Taso 2 — Eurojärjestelmän keskuspankit

Taso 3 — SSP:n tarjoavat keskuspankit

0.   Yleiset säännökset

Tasolla 1 on lopullinen toimivalta kotimaisten ja rajatylittävien TARGET2-kysymysten osalta, ja se on vastuussa TARGET2-järjestelmän julkisen tehtävän turvaamisesta

Tasolla 2 on toissijainen toimivalta kysymyksissä, jotka taso 1 on jättänyt sen harkintavaltaan

Taso 3 tekee päätökset SSP:n päivittäisestä hoitamisesta näiden suuntaviivojen 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa sopimuksessa määriteltyjen palvelutasojen mukaisesti

1.   Kustannusjako- ja hintapolitiikka

Yhteisestä kustannusjakomenetelmästä päättäminen

Yhteisestä hintarakenteesta päättäminen

Lisäpalvelujen ja/tai -moduulien hinnoittelusta päättäminen

(ei mukana)

2.   Palvelutaso

Ydinpalveluista päättäminen

Lisäpalveluista ja/tai -moduuleista päättäminen

Panosten toimittaminen tason 1 / tason 2 tarpeiden mukaisesti

3.   Riskien hallinta

Riskien hallinnan yleisistä puitteista päättäminen ja jäljelle jäävien riskien hyväksyminen

Varsinaisen riskien hallinnan hoitaminen

Riskianalyysin tekeminen ja seuranta

Riskianalyysiin tarvittavien tietojen toimittaminen tason 1 / tason 2 pyyntöjen perusteella

4.   Hallinnointi ja rahoitus

Sääntöjen määrittäminen SSP:n omistajuuden, päätöksenteon ja rahoittamisen osalta

TARGET2-järjestelmää koskevan EKPJ:n sääntelyn käyttöönotto ja sen asianmukaisen täytäntöönpanon varmistaminen

Tasolla 1 päätettyjen hallinnointia ja rahoitusta koskevien sääntöjen laatiminen

Budjetin laatiminen, sen hyväksyminen ja täytäntöönpano

Sovelluksen omistajuus ja/tai valvonta

Varojen kerääminen ja palveluista maksaminen

Kustannuslukujen toimittaminen tasolle 2 palvelun tuottamista varten

5.   Kehittäminen

Tason 2 kuuleminen SSP:n sijaintipaikasta

Hankkeen kokonaissuunnitelman hyväksyminen

SSP:n alkuperäisestä muodosta ja kehittämisestä päättäminen

Päättäminen siitä, luodaanko aivan uusi laitealusta vai toimitaanko olemassa olevan laitealustan pohjalta

Päättäminen SSP:n operaattorin valinnasta

SSP:n palvelutasoista päättäminen yhteisymmärryksessä tason 3 kanssa

Päättäminen SSP:n sijaintipaikasta tason 1 kuulemisen jälkeen

Ehdotuksen laatiminen SSP:n alkuperäisestä muodosta

Lausunnon antaminen siitä, luodaanko aivan uusi laitealusta vai toimitaanko olemassa olevan laitealustan pohjalta

Ehdotuksen laatiminen SSP:n sijaintipaikasta

Yleisten ja yksityiskohtaisten toimintoja koskevien eritelmien laatiminen (sisäiset yksityiskohtaiset toimintojen eritelmät ja käyttäjäperusteiset yksityiskohtaiset toimintojen eritelmät)

 

Eritelmäprosessin menettelytapojen ja sellaisten tason 3 tulosten hyväksyminen, joita pidetään asianmukaisina tuotteen erittelemiseksi ja myöhempää testausta ja hyväksymistä varten (erityisesti yleiset ja yksityiskohtaiset käyttäjäperusteiset eritelmät)

Hankkeen vaihesuunnitelmien laatiminen

Tulosten arvioiminen ja hyväksyminen

Testivaihtoehtojen laatiminen

Keskuspankkien ja käyttäjien koordinoiminen testeissä tiiviissä yhteistyössä tason 3 kanssa

Yksityiskohtaisten teknisten määrittelyjen laatiminen

Osallistuminen hankkeen vaihesuunnitelmiin ja valvontaan (hankkeen alussa ja sen jatkuessa)

Tekninen ja toiminnallinen tuki testeissä (SSP:n toimivuustestit, osallistuminen SSP:hen liittyviin testaustilanteisiin, eurojärjestelmän keskuspankkien tukeminen niiden testatessa SSP:tä)

6.   Täytäntöönpano ja siirtyminen

Päättäminen siirtymisstrategiasta

SSP:n käyttöön siirtymisen valmistelu ja koordinointi tiiviissä yhteistyössä tason 3 kanssa

Osallistuminen SSP:n käyttämiseen siirtymiseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseen tason 2 pyyntöjen perusteella

SSP:n käyttämiseen siirtymiseen liittyvien töiden suorittaminen; lisätuki liittyville kansallisille keskuspankeille

7.   Toiminta

Vakavien kriisitilanteiden hoitaminen

Hoitaminen järjestelmän omistajan vastuisiin liittyvien seikkojen osalta

Yhteyksien ylläpitäminen käyttäjien kanssa Euroopassa (tämän vaikuttamatta siihen, että eurojärjestelmän keskuspankit ovat yksin vastuussa liikesuhteista asiakkaisiinsa) ja päivittäisen käyttäjätoiminnan seuranta liiketoiminnan näkökulmasta (eurojärjestelmän keskuspankin tehtävä)

Liiketoiminnan kehityksen seuranta

Budjetointi, rahoitus, laskutus (eurojärjestelmän keskuspankin tehtävä) ja muut hallinnolliset tehtävät

Järjestelmän hoitaminen näiden suuntaviivojen 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun sopimuksen perusteella


LIITE II

TARGET2-JÄRJESTELMÄÄN OSALLISTUMISTA KOSKEVAT YHDENMUKAISTETUT SÄÄNNÖT

I OSASTO

YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

 

1 artikla

Määritelmät

Näissä yhdenmukaistetuissa säännöissä (jäljempänä ’säännöt’) tarkoitetaan

’AL-ryhmällä’(AL group) AL-toimintatapaa käyttävien AL-ryhmän jäsenten muodostamaa ryhmää,

’AL-ryhmän jäsenellä’(AL group member) TARGET2-osallistujaa, joka on solminut AL-sopimuksen,

’AL-ryhmän päälliköllä’(AL group manager) AL-ryhmän jäsentä, jonka muut AL-ryhmän jäsenet ovat nimittäneet hallinnoimaa AL-ryhmän sisällä käytettävissä olevaa likviditeettiä pankkipäivän aikana,

’AL-sopimuksella’(AL-agreement) AL-toimintatapaa varten tehtyä monenvälistä sopimusta yhdistetystä likviditeetistä, jonka osapuolina ovat AL-ryhmän jäsenet sekä asianomaiset kansalliset AL-keskuspankit,

’AL-toimintatavalla’(AL mode) PM-tileillä käytettävissä olevan likviditeetin yhdistämistä,

’CAI-ryhmällä’(CAI group) CAI-toimintatapaa käyttävien TARGET2-osallistujien muodostamaa ryhmää,

’CAI-ryhmän päälliköllä’(CAI group manager) CAI-ryhmän jäsentä, jonka muut CAI-ryhmän jäsenet ovat nimittäneet seuraamaan ja allokoimaan CAI-ryhmän sisällä käytettävissä olevaa likviditeettiä pankkipäivän aikana,

’CAI-toimintatavalla’(CAI mode) konsolidoitujen PM-tilitietojen toimittamista ICM:n välityksellä,

’epäsuoralla osallistujalla’(indirect participant) ETA:ssa perustettua luottolaitosta, joka on tehnyt suoran osallistujan kanssa sopimuksen maksumääräysten lähettämisestä ja maksujen vastaanottamisesta tällaisen suoran osallistujan PM-tilin välityksellä ja jonka jokin TARGET2-osajärjestelmä on hyväksynyt epäsuoraksi osallistujaksi,

’erityisellä erääntymistilanteella’ (event of default) mitä tahansa tulevaa tai käsillä olevaa tilannetta, joka saattaisi vaarantaa osallistujan kyvyn täyttää näiden sääntöjen tai osallistujan ja [lisää keskuspankin nimi]n taikka muun keskuspankin väliseen suhteeseen sovellettavien muiden sääntöjen mukaiset velvoitteensa; tällaisia tilanteita ovat

a)

tilanne, jossa osallistuja ei enää täytä 4 artiklassa vahvistettuja pääsyehtoja tai 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa vahvistettuja vaatimuksia;

b)

osallistujaa koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn aloittaminen;

c)

edellä b alakohdassa tarkoitettua menettelyä koskevan hakemuksen jättäminen;

d)

osallistujan antama kirjallinen ilmoitus, jonka mukaan se on kyvytön maksamaan velkansa tai osan niistä taikka täyttämään päivänsisäiseen luottoon liittyvät velvoitteensa;

e)

osallistujan velkojiensa kanssa tekemä vapaaehtoinen yleinen sopimus tai järjestely;

f)

tilanne, jossa osallistuja on, tai sen keskuspankki katsoo sen olevan maksukyvytön tai kykenemätön maksamaan velkansa;

g)

tilanne, jossa osallistujan PM-tilin saldo taikka osallistujan varat tai olennainen osa niistä on varojen jäädyttämistä koskevan päätöksen, ulosmittauksen, takavarikon tai minkä tahansa muun menettelyn kohteena, jonka tarkoituksena on suojata yleistä etua tai osallistujan velkojien oikeuksia;

h)

tilanne, jossa osallistujan osallistuminen TARGET2-järjestelmän muuhun osajärjestelmään ja/tai liitännäisjärjestelmään on keskeytetty tai päätetty;

i)

tilanne, jossa olennainen tiedonanto tai muu sopimusta edeltävä ilmoitus, jonka osallistuja on antanut, tai jonka osallistujan katsotaan sovellettavan lain mukaan antaneen, on virheellinen tai ei vastaa totuutta; tai

j)

osallistujan omaisuuden tai sen olennaisen osan luovutus,

’eurojärjestelmän keskuspankilla’(Eurosysten CB) EKP:tä tai euron käyttöön ottaneen jäsenvaltion kansallista keskuspankkia,

’hallinnoivalla kansallisella keskuspankilla’(managing NCB) sellaista kansallista AL-keskuspankkia, jonka TARGET2-osajärjestelmään AL-ryhmän päällikkö osallistuu,

’ICM:n viestillä’(ICM broadcast message) tietoja, jotka saatetaan ICM:n välityksellä samanaikaisesti kaikkien TARGET2-osallistujien tai tietyn osallistujaryhmän saataville,

’julkisen sektorin elimellä’(sector body)’julkisen sektorin’ yksikköä, julkinen sektori sellaisena kuin se on määritelty perustamissopimuksen 104 artiklassa ja 104 b artiklan 1 kohdassa (joista on tullut 101 artikla ja 103 artiklan 1 kohta) tarkoitettujen kieltojen soveltamiseksi tarvittavien määritelmien täsmentämisestä 13 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3603/93 (1) 3 artiklassa,

’kansallisella AL-keskuspankilla’(AL NCB) euron käyttöön ottanutta keskuspankkia, joka toimii sen TARGET2-osajärjestelmään osallistuvien AL-ryhmän jäsenten vastapuolena,

’kelpoisuuslausunnolla’(capacity opinion) osallistujakohtaista lausuntoa, johon sisältyy arviointi osallistujan oikeudellisesta kelpoisuudesta tulla velvoitetuksi ja täyttää velvoitteensa näiden sääntöjen mukaisesti,

’keskuspankeilla’(central banks) eurojärjestelmän keskuspankkeja sekä liitettyjä keskuspankkeja;

’kirjaamattomalla maksumääräyksellä’(non-settled payment order) maksumääräystä, jota ei ole kirjattu samana pankkipäivänä, jona se on hyväksytty,

’kotitilillä’ tiliä, jonka keskuspankki avaa PM:n ulkopuolella yhteisölle, joka täyttää epäsuoraksi osallistujaksi hyväksymisen edellytykset,

’käytettävissä olevalla likviditeetillä’ (tai ’likviditeetillä’) (available liquidity or liquidity) TARGET2-osallistujan PM-tilin saldoa sekä asianomaisen keskuspankin tällaiselle tilille mahdollisesti myöntämää päivänsisäistä luottolimiittiä,

’liitetyllä keskuspankilla’(connected CB) muuta kuin eurojärjestelmän kansallista keskuspankkia, joka on liitetty TARGET2-järjestelmään erillisen sopimuksen perusteella,

’liitännäisjärjestelmällä’(ancillary system) järjestelmää, jota hoitaa Euroopan talousalueella (ETA) perustettu toimivaltaisen viranomaisen valvoma yhteisö ja jossa maksuja ja/tai rahoitusinstrumentteja vaihdetaan ja/tai selvitetään ja syntyneet rahavelvoitteet suoritetaan TARGET2-järjestelmässä suuntaviivojen EKP/2007/2 ja liitännäisjärjestelmän ja asianomaisen keskuspankin kahdenvälisen järjestelyn mukaisesti,

’likviditeetin siirtotoimeksiannolla’(liquidity transfer order) maksumääräystä, jonka päätarkoituksena on siirtää likviditeettiä osallistujan tai CAI- tai AL-ryhmän eri tilien välillä,

’luottolaitoksella’(credit institution) [lisää kansalliset säännökset, joilla pankkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohta ja tarvittaessa 2 artikla pannaan täytäntöön]n määritelmän mukaista toimivaltaisen viranomaisen valvonnan alaista luottolaitosta,

’maksajalla’(payer) TARGET2-osallistujaa, jonka PM-tiliä veloitetaan maksumääräyksen kirjauksen perusteella,

’maksukyvyttömyysmenettelyllä’(insolvency proceedings) selvityksen lopullisuudesta annetun direktiivin 2 artiklan j kohdassa tarkoitettua maksukyvyttömyysmenettelyä,

’maksumoduulilla (PM)’(Payment Module (PM)) SSP:n moduulia, jossa TARGET2-osallistujien maksut kirjataan PM-tileille,

’maksumääräyksellä’(payment order) tilisiirtotoimeksiantoa, likviditeetin siirtotoimeksiantoa tai suoraveloitusohjetta,

’maksunsaajalla’(payee) TARGET2-osallistujaa, jonka PM-tiliä hyvitetään maksumääräyksen kirjauksen perusteella,

’maksuvalmiusluotolla’(marginal lending facility) eurojärjestelmän maksuvalmiusjärjestelmää, jota vastapuolet voivat käyttää saadakseen yön yli -luottoa eurojärjestelmän keskuspankilta ennalta määrätyllä maksuvalmiusluoton korolla,

’maksuvalmiusluoton korolla’(marginal lending rate) korkoa, jota sovelletaan maksuvalmiusluottoon,

’monitavoitettavalla tilillä’(multi-addressee access) toimintoa, jonka avulla ETA:ssa perustetut sivukonttorit tai luottolaitokset voivat käyttää asianomaista TARGET2-osajärjestelmää lähettämällä maksumääräyksiä siihen suoraan ja/tai vastaanottamaan siitä suoraan maksuja; tämän toiminnon avulla näillä yhteisöillä on lupa lähettää maksumääräyksiä suoran osallistujan PM-tilin kautta ilman kyseisen osallistujan toimenpiteitä,

’osallistujalla’ (tai ’suoralla osallistujalla’) (participant or direct participant) yhteisöä, jolla on ainakin yksi PM-tili [lisää keskuspankin nimi]ssa/ssä,

’osallistumisen keskeyttämisellä’(suspension) osallistujan oikeuksien ja velvoitteiden jäädyttämistä väliaikaisesti [lisää keskuspankin nimi]n määrittelemäksi ajanjaksoksi,

’pankkidirektiivillä’(Banking Directive) luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2006/48/EY (uudelleenlaadittu teksti) (2),

’pankkipäivällä’(business day) mitä tahansa päivää, jona TARGET2 on lisäyksen V mukaisesti avoinna maksumääräysten kirjausta varten,

’pankkitunnuksella’(Bank Identifier Code (BIC)) tunnusta, joka määritellään ISO standardissa nro 9362,

’perustietolomakkeella’(static data collection form) lomaketta, jonka [lisää keskuspankin nimi] on kehittänyt TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän palveluja hakevien rekisteröimiseksi sekä tällaisiin palveluihin liittyvien muutosten rekisteröimiseksi,

’PM-tilillä’(PM account) TARGET2-osallistujan PM:ssä pidettävää tiliä, jota keskuspankki hallinnoi; TARGET2-osallistuja tarvitsee PM-tiliä

a)

lähettääkseen maksumääräyksiä ja vastaanottaakseen maksuja TARGET2-järjestelmän välityksellä; ja

b)

näiden maksumääräysten kirjaamiseksi tällaisessa keskuspankissa,

’päivänsisäisellä luotolla’ luottoa, joka myönnetään ja maksetaan takaisin saman pankkipäivän kuluessa,

’ryhmällä’(group)

a)

luottolaitosten muodostamaa ryhmittymää, joka sisältyy sellaisen emoyhtiön konsernitilinpäätökseen, joka on komission asetuksella (EY) N:o 2238/2004 (3) hyväksytyn kansainvälisten tilinpäätösstandardin 27 (IAS 27) mukaisesti velvollinen laatimaan konsernitilinpäätöksen, kun tällaiseen ryhmittymään kuluu joko

i)

emoyhtiö ja yksi tai useampi tytäryhtiö; tai

ii)

yksi tai useampi emoyhtiön tytäryhtiö; tai

b)

edellä a alakohdan i tai ii alakohdassa tarkoitettujen luottolaitosten muodostamaa ryhmittymää, jossa emoyhtiö ei laadi konsernitilinpäätöstä IAS 27:n mukaisesti, mutta joka saattaisi täyttää IAS 27:ssä vahvistetut konsernitilinpäätökseen sisällyttämisen ehdot, mikäli suoran osallistujan keskuspankki tai, jos kyseessä on AL-ryhmä, hallinnoiva kansallinen keskuspankki on tämän verifioinut; tai

c)

luottolaitosten kahdenvälinen tai monenvälinen verkosto, jonka

i)

rakenne määräytyy luottolaitosten yhteyttä tähän verkostoon määrittelevien lainsäännösten mukaisesti, tai

ii)

ytimenä on verkoston itsensä määrittelemä, pankkienvälisen tavanomaisen yhteistyön ylittävä yhteistyö (jäsenten liiketaloudellisten etujen edistäminen, tukeminen ja edustaminen) ja/tai taloudellinen solidaarisuus, ja tällainen yhteistyö tai solidaarisuus on sallittua luottolaitosten yhtiösopimusten tai yhtiösääntöjen tai erityisten sopimusten nojalla,

ja EKP:n neuvosto on c alakohdan tarkoittamissa tapauksissa hyväksynyt verkoston katsomista ryhmäksi koskevan hakemuksen,

’saapumiskäsittelyllä’ (entry disposition) maksun käsittelyvaihetta, jonka aikana TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus] pyrkii 20 artiklassa kuvailtuja erityisiä menettelyjä soveltaen toteuttamaan 14 artiklan mukaisesti hyväksytyn maksumääräyksen,

’selvityksen lopullisuudesta annetulla direktiivillä’(Settlement Finality Directive) selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä 19 päivänä toukokuuta 1998 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 98/26/EY (4),

’sijoituspalveluyrityksellä’(investment firm) sijoituspalveluyritystä, sellaisena kuin se on määritelty [lisää kansalliset säännökset, joilla rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (5) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohta pannaan täytäntöön]ssa/ssä, lukuun ottamatta [lisää kansalliset säännökset, joilla direktiivin 2004/39/EY 2 artiklan 1 kohta pannaan täytäntöön]ssa/ssä mainittuja yksikköjä, edellyttäen että

a)

kyseisellä sijoituspalveluyrityksellä on direktiivin 2004/39/EY mukaisesti toimivaltaiseksi nimetyn viranomaisen antama toimilupa ja että se on tämän viranomaisen valvonnan alainen; ja

b)

kyseisellä sijoituspalveluyrityksellä on oikeus harjoittaa [lisää kansalliset säännökset, joilla direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan A osan 2, 3, 6 ja 7 kohdat pannaan täytäntöön]ssa/ssä mainittuja toimintoja,

’sivukonttorilla’(branch) [lisää kansalliset säännökset, joilla pankkidirektiivin 4 artiklan 3 kohta pannaan täytäntöön]n määritelmän mukaista sivukonttoria,

’SSP:n tarjoavilla keskuspankeilla’(SSP-providing CBs) Deutsche Bundesbankia, Banque de Francea ja Banca d'Italiaa keskuspankkeina, jotka rakentavat SSP:n ja operoivat sitä eurojärjestelmän hyväksi,

’suoraveloitusohjeella’ (direct debit instruction) maksunsaajan keskuspankilleen antamaa ohjetta, jonka mukaan maksajan keskuspankki veloittaa maksajan tiliä suoraveloitusvaltuutuksen perusteella ohjeessa määritetyllä rahamäärällä,

’suoraveloitusvaltuutuksella’(direct debit authorisation) maksajan keskuspankilleen antamaa yleistä valtuutusta, jonka mukaan kyseisellä keskuspankilla on oikeus ja velvollisuus veloittaa maksajan tiliä maksunsaajan suoraveloitusohjeen mukaisesti,

’TARGET2:lla’ tai ’TARGET2-järjestelmällä’(TARGET2) kaikkien keskuspankkien TARGET2-osajärjestelmien muodostamaa kokonaisuutta,

’TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]lla/llä’ tai ’TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmällä’(TARGET2-[insert CB/country reference]) [lisää keskuspankin/jäsenvaltion nimi]n TARGET2-osajärjestelmää,

’TARGET2-järjestelmän CUG-käyttäjäryhmällä’(TARGET2 CUG) verkkopalvelun tarjoajan asiakkaista muodostettua osaryhmää; ryhmittelyperusteena on verkkopalvelujen tarjoajan PM:n käyttöä varten tarkoitetut palvelut ja tuotteet,

’TARGET2-järjestelmän teknisellä toimintahäiriöllä’(technical malfunction of TARGET2) vaikeuksia, puutteita tai vikoja TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän teknisessä infrastruktuurissa ja/tai tietokonejärjestelmissä taikka mitä tahansa muuta tapahtumaa, jonka johdosta maksumääräysten käsittely ja kirjaaminen samana päivänä TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmässä on mahdotonta. TARGET2-järjestelmään siirtymisen aikana määritelmä kattaa myös maksut sellaisten kansallisten RTGS-järjestelmien, jotka eivät ole vielä siirtyneet TARGET2-järjestelmään, ja TARGET2-järjestelmän välillä,

’TARGET2-osajärjestelmällä’(TARGET2 component system) mitä tahansa keskuspankin reaaliaikaista bruttomaksujärjestelmää (RTGS-järjestelmää), joka muodostaa osan TARGET2-järjestelmästä,

’TARGET2-osallistujalla’(TARGET2 participant) minkä tahansa TARGET2-osajärjestelmän osallistujaa,

’tavoitettavan pankkitunnuksen haltijalla’(addressable BIC holder) yhteisöä a) jolla on pankkitunnus; ja b) jota ei ole hyväksytty epäsuoraksi osallistujaksi; ja c) joka on suoran osallistujan asiakas tai kirjeenvaihtajapankki taikka suoran osallistujan tai epäsuoran osallistujan sivukonttori ja voi tämän suoran osallistujan kautta lähettää maksumääräyksiä ja vastaanottaa maksuja TARGET2-osajärjestelmän välityksellä,

’tieto- ja kontrollimoduulilla (ICM)’(Information and Control Module (ICM)) SSP:n moduulia, jossa osallistujat saavat ajantasaista tietoa ja voivat tehdä likviditeetin siirtotoimeksiantoja, kontrolloida likviditeettiä sekä tehdä varajärjestelymaksuja häiriötilanteissa,

’tilisiirtotoimeksiannolla’(credit transfer order) maksajan antamaa ohjetta siirtää varoja maksunsaajalle tekemällä kirjaus PM-tilille,

’toimeksiannon antavalla osallistujalla’(instructing participant) maksumääräyksen antanutta TARGET2-osallistujaa,

’täytäntöönpanotilanteella’ mitä tahansa AL-ryhmän jäsentä koskevaa

a)

34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua erityistä erääntymistilannetta;

b)

mitä tahansa muuta 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua erityistä erääntymistilannetta tai tilannetta, jonka vuoksi [lisää keskuspankin nimi] on erityisen erääntymistilanteen tai tilanteen vakavuus huomioon ottaen päättänyt, että [lisää tarvittaessa: pantti tulisi panna täytäntöön 25 b artiklan mukaisesti] [vakuus tulisi panna täytäntöön 25 c artiklan mukaisesti] ja]saamiset tulisi kuitata 26 artiklan mukaisesti; tai

c)

päätöstä keskeyttää tai lopettaa mahdollisuus saada päivänsisäistä luottoa,

’varajärjestelymoduulilla’(Contingency Module) SSP:n moduulia, jonka avulla voidaan käsitellä tärkeitä ja erittäin tärkeitä maksuja häiriötilanteissa,

’verkkopalvelujen tarjoajalla’(network service provider) yritystä, jonka EKP:n neuvosto on valinnut tietokoneohjattujen verkkoyhteyksien tarjoajaksi maksusanomien lähettämistä ja maksujen vastaanottamista varten TARGET2-järjestelmässä,

’yhteisellä jaettavalla laitealustalla (SSP)’(Single Shared Platform, SSP) SSP:n tarjoavien keskuspankkien tarjoamaa yhden yhteisen teknisen laitealustan infrastruktuuria.

2 artikla

Lisäykset

1.   Seuraavat lisäykset ovat näiden sääntöjen erottamaton osa:

Lisäys I: Maksumääräysten käsittelyä koskevat tekniset määrittelyt

Lisäys II: TARGET2-järjestelmän korvausjärjestelmä

Lisäys III: Kelpoisuus- ja maalausuntojen ohjeet

Lisäys IV: Toiminnan jatkuvuus ja varajärjestelyt

Lisäys V: Aikataulu

Lisäys VI: Maksut ja laskutus

Lisäys VII: AL-sopimus

2.   Mikäli minkä tahansa lisäyksen ja näiden sääntöjen minkä tahansa muun säännöksen sisällön välillä havaitaan ristiriitoja tai epäjohdonmukaisuuksia, sovelletaan jälkimmäistä.

3 artikla

TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän ja TARGET2-järjestelmän yleiskuvaus

1.   TARGET2 tarjoaa reaaliaikaisen bruttomaksutavan euromääräisille maksuille siten, että maksu suoritetaan keskuspankkirahassa.

2.   Seuraavat maksumääräykset käsitellään TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmässä:

a)

suoraan eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin perustuvat tai niiden yhteydessä annettavat maksumääräykset;

b)

eurojärjestelmään liittyvien valuuttakauppojen euromääräisten siirtojen kirjaaminen;

c)

ulkomaisten suurten maksujen nettoutusjärjestelmien transaktioihin perustuvien euromääräisten siirtojen kirjaaminen;

d)

eurolla selvittävien vähittäismaksujärjestelmien transaktioihin perustuvien euromääräisten siirtojen kirjaaminen tapauksissa, joissa kyseisiin maksujärjestelmiin liittyy systeemiriski; ja

e)

muut TARGET2-osallistujille osoitetut euromääräiset maksumääräykset.

3.   TARGET2 perustuu yhteiseen jaettavaan laitealustaan (SSP). Eurojärjestelmä määrittelee SSP:n teknisen kokoonpanon sekä ominaisuudet. SSP:n tarjoavat keskuspankit tarjoavat erillisten sopimusten mukaisesti SSP:n palvelut eurojärjestelmän keskuspankkien hyväksi.

4.   [Lisää keskuspankin nimi] tarjoaa palveluja osallistujille näiden sääntöjen mukaisesti. SSP:n tarjoavien keskuspankkien toimenpiteet ja laiminlyönnit katsotaan [lisää keskuspankin nimi]n toimenpiteiksi ja laiminlyönneiksi, joista se vastaa 31 artiklan mukaisesti. Näiden sääntöjen mukainen osallistuminen ei synnytä sopimussuhdetta osallistujien ja SSP:n tarjoavien keskuspankkien välille, jos jälkimmäiset toimivat tässä ominaisuudessaan. Näiden sääntöjen mukaisiin palveluihin liittyvät toimeksiannot, viestit, sanomat ja tiedot, jotka osallistuja lähettää SSP:lle tai saa SSP:ltä, katsotaan lähetetyiksi [lisää keskuspankin nimi]lle tai saaduiksi [lisää keskuspankin nimi]lta.

5.   TARGET2 muodostuu useista juridisesti erillisistä TARGET2-osajärjestelmistä; TARGET2-osajärjestelmät ovat ’järjestelmiä’ selvityksen lopullisuudesta annetun direktiivin täytäntöön panevien kansallisten lainsäännösten mukaan. TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus] on ’järjestelmä’ [lisää asianomaiset kansalliset säännökset, joilla selvityksen lopullisuudesta annettu direktiivi pannaan täytäntöön]n mukaan.

6.   TARGET2-järjestelmään osallistutaan osallistumalla TARGET2-osajärjestelmään. Näissä säännöissä määritellään TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän osallistujien ja [lisää keskuspankin nimi]n väliset oikeudet ja velvollisuudet. Maksumääräysten käsittelyä koskevat säännöt (IV osasto) koskevat kaikkia minkä tahansa TARGET2-osallistujan lähettämiä maksumääräyksiä ja vastaanottamia maksuja.

II OSASTO

OSALLISTUMINEN

4 artikla

Järjestelmän pääsyehdot

1.   Seuraavantyyppiset yhteisöt voivat olla TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän suoria osallistujia:

a)

ETA:ssa perustetut luottolaitokset; tämä pätee myös tilanteissa, joissa ne toimivat ETA:ssa perustetun sivukonttorin välityksellä;

b)

ETA:n ulkopuolella perustetut luottolaitokset edellyttäen, että ne toimivat ETA:ssa perustetun sivukonttorin välityksellä; ja

c)

EU:n jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit sekä EKP.

2.   [Lisää keskuspankin nimi] voi harkintansa mukaan hyväksyä seuraavat yhteisöt suoriksi osallistujiksi:

a)

jäsenvaltioiden keskus- tai aluehallinnon valtiokonttorit, jotka toimivat rahamarkkinoilla;

b)

jäsenvaltioiden julkisen sektorin elimet, joilla on lupa pitää asiakastilejä;

c)

ETA:ssa perustetut sijoituspalveluyritykset;

d)

ETA:ssa perustetut selvitystoimintaa harjoittavat yhteisöt, jotka ovat toimivaltaisen viranomaisen valvonnan alaisia; ja

e)

luottolaitokset tai mitkä tahansa a–d alakohdassa mainittujen yhteisöjen kaltaiset yhteisöt edellyttäen, että ne on perustettu valtiossa, jonka kanssa Euroopan yhteisö on solminut valuuttasopimuksen, jonka mukaan millä tahansa tällaisella yhteisöillä on pääsy Euroopan yhteisön maksujärjestelmiin; tällaiset yhteisöt hyväksytään valuuttasopimuksessa määritellyillä ehdoilla ja edellyttäen, että kyseisessä maassa sovellettava asianomainen lainsäädäntö vastaa asianomaista yhteisön lainsäädäntöä.

3.   TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään eivät voi osallistua sähköisen rahan liikkeeseenlaskijat, jotka ovat [lisää kansalliset säännökset, joilla pannaan täytäntöön sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/46/EY (6) 1 artiklan 3 kohdan a alakohta]n määritelmän mukaisia.

5 artikla

Suorat osallistujat

1.   TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän suorien osallistujien on noudatettava 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia. Niillä on oltava vähintään yksi PM-tili [lisää keskuspankin nimi]ssa/ssä.

2.   Suorat osallistujat voivat nimetä tavoitettavan pankkitunnuksen haltijoita näiden perustamispaikasta riippumatta.

3.   Suorat osallistujat voivat nimetä yhteisöjä epäsuoriksi osallistujiksi, mikäli 6 artiklassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

4.   Sivukonttoreille voidaan tarjota monitavoitettava tili seuraavasti:

a)

Edellä 4 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettu luottolaitos, joka on hyväksytty suoraksi osallistujaksi voi antaa yhdelle tai useammalle ETA:ssa perustetulle sivukonttorilleen oikeuden käyttää suoraan kyseisen suoran osallistujan PM-tiliä maksumääräysten lähettämiseksi ja/tai maksujen vastaanottamiseksi edellyttäen, että [lisää keskuspankin nimi]a/ä on informoitu asiasta.

b)

Tilanteissa, joissa luottolaitoksen sivukonttori on hyväksytty suoraksi osallistujaksi, saman oikeushenkilön muu sivukonttori ja/tai hallinnollinen päätoimipaikka voi, mikäli se on perustettu ETA:ssa, käyttää suoraan kyseinen sivukonttorin PM-tiliä, edellyttäen että kyseinen sivukonttori on informoinut [lisää keskuspankin nimi]a/ä asiasta.

6 artikla

Epäsuorat osallistujat

1.   Kukin ETA:ssa perustettu luottolaitos voi solmia sopimuksen sellaisen suoran osallistujan kanssa, joka on 4 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettu luottolaitos taikka keskuspankki, kyseisen suoran osallistujan PM-tilin käyttämisestä maksumääräysten lähettämiseen ja/tai maksujen vastaanottamiseen sekä niiden kirjaamiseen. TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus] hyväksyy epäsuorat osallistujat rekisteröimällä ne 9 artiklassa kuvattuun TARGET2-hakemistoon.

2.   Tilanteissa, joissa suora osallistuja, joka on 4 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettu luottolaitos, sekä epäsuora osallistuja kuuluvat samaan ryhmään, suora osallistuja voi nimenomaisesti valtuuttaa epäsuoran osallistujan käyttämään suoraan kyseisen suoran osallistujan PM-tiliä maksumääräysten lähettämiseen ja/tai maksujen vastaanottamiseen ryhmään liittyvää monitavoitettavaa tiliä käyttäen.

7 artikla

Suoran osallistujan velvollisuudet

1.   Suoran osallistujan katsotaan yksiselitteisesti itse lähettäneen tai vastaanottaneen 6 artiklassa tarkoitettujen epäsuorien osallistujien ja 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen sivukonttoreiden lähettämät maksumääräykset tai vastaanottamat maksut.

2.   Tällaiset maksumääräykset sitovat suoraa osallistujaa riippumatta kyseisen suoran osallistujan ja minkä tahansa 1 kohdassa mainitun yhteisön välisen sopimuksen tai muun järjestelyn sisällöstä tai rikkomisesta.

8 artikla

Hakumenettely

1.   Liittyäkseen TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään, hakijoiden on

a)

täytettävä seuraavat tekniset edellytykset:

i)

TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään kytkeytymistä sekä maksumääräysten lähettämistä varten tarvittavan teknisen infrastruktuurin asentaminen, hallinnointi ja operointi sekä kyseisen teknisen infrastruktuurin turvallisuuden seuranta ja varmistaminen. Tämän edellytyksen täyttämiseksi hakija voi käyttää kolmansia osapuolia, mutta täysi vastuu säilyy hakijalla. Hakijoiden on solmittava sopimus verkkopalvelujen tarjoajan kanssa tarvittavan liittymän ja oikeuksien saamiseksi lisäyksessä I määritettyjen teknisten määrittelyjen mukaisesti; ja

ii)

[Lisää keskuspankin nimi]n edellyttämien testien läpäiseminen; ja

b)

täytettävä seuraavat oikeudelliset edellytykset:

i)

kelpoisuuslausunnon toimittaminen lisäyksessä III määritetyssä muodossa, ellei [lisää keskuspankin nimi] ole jo saanut tällaisessa kelpoisuuslausunnossa toimitettavia tietoja ja kuvauksia muussa yhteydessä; ja

ii)

maalausunnon toimittaminen lisäyksessä III määritetyssä muodossa 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainittujen yhteisöjen osalta, ellei [lisää keskuspankin nimi] ole jo saanut tällaisessa maalausunnossa toimitettavia tietoja ja kuvauksia muussa yhteydessä.

2.   Hakijoiden on toimitettava kirjallinen hakemus [lisää keskuspankin nimi]lle sekä liitettävä hakemukseen vähintään seuraavat asiakirjat/tiedot:

a)

[Lisää keskuspankin nimi]n käyttämät perustietolomakkeet täytettyinä;

b)

kelpoisuuslausunto, mikäli [lisää keskuspankin nimi] sitä vaatii; ja

c)

maalausunto, mikäli [lisää keskuspankin nimi] sitä vaatii.

3.   [Lisää keskuspankin nimi] voi myös pyytää mitä tahansa lisätietoja, joita se katsoo tarvitsevansa tehdäkseen hakemusta koskevan päätöksen.

4.   [Lisää keskuspankin nimi]n on hylättävä hakemus, jos

a)

edellä 4 artiklassa mainitut pääsyehdot eivät täyty;

b)

yksi tai useampi 1 kohdassa mainituista osallistumisen edellytyksistä ei täyty; ja/tai

c)

osallistuminen vaarantaisi [lisää keskuspankin nimi]n arvion mukaan TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän tai minkä tahansa muun TARGET2-osajärjestelmän vakauden, luotettavuuden tai turvallisuuden tai [lisää asianomainen kansallinen laki]ssa/ssä ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännössä määriteltyjen [lisää keskuspankin nimi]n tehtävien hoidon.

5.   [Lisää keskuspankin nimi] on annettava osallistumista koskevasta hakemuksesta tekemänsä päätös hakijalle tiedoksi kuukauden kuluessa osallistumista koskevan hakemuksen vastaanottamisesta. Jos [lisää keskuspankin nimi] pyytää lisätietoja 3 kohdan nojalla, päätös on annettava tiedoksi kuukauden kuluessa kyseisten tietojen vastaanottamisesta hakijalta. Hylkäävä päätös on perusteltava.

9 artikla

TARGET2-luettelo

1.   TARGET2-luettelo on pankkitunnusten tietokanta, jonka avulla reititetään maksumääräykset, jotka on osoitettu

a)

TARGET2-osallistujille ja monitavoitettavaa tiliä käyttäville sivukonttoreille;

b)

TARGET2-järjestelmän epäsuorille osallistujille, mukaan lukien monitavoitettavaa tiliä käyttävät epäsuorat osallistujat; ja

c)

TARGET2-järjestelmän tavoitettavan pankkitunnuksen haltijoille.

Luettelo päivitetään viikoittain.

2.   Pankkitunnukset julkaistaan TARGET2-luettelossa, ellei osallistuja toisin pyydä.

3.   Osallistujat saavat antaa TARGET2-luettelon ainoastaan sellaisille sivukonttoreilleen ja yhteisöille, jotka käyttävät monitavoitettavaa tiliä.

4.   Edellä 1 kohdan b ja c alakohdassa määritetyt yhteisöt saavat käyttää pankkitunnustaan ainoastaan suhteessa yhteen suoraan osallistujaan.

III OSASTO

OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET

10 artikla

[Lisää keskuspankin nimi]n ja osallistujien velvollisuudet

1.   [Lisää keskuspankin nimi] tarjoaa IV osastossa määritetyt palvelut. Ellei näistä säännöistä tai lainsäädännöstä muuta johdu, [lisää keskuspankin nimi]n on ryhdyttävä kaikkiin vallassaan oleviin kohtuullisiin toimenpiteisiin näiden sääntöjen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseksi, lopputulosta kuitenkaan takaamatta.

2.   Osallistujien on maksettava [lisää keskuspankin nimi]lle lisäyksessä VI vahvistetut maksut.

3.   Osallistujien on varmistettava, että niillä on pankkipäivinä yhteys TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään lisäyksessä V olevan aikataulun mukaisesti

4.   Osallistuja vakuuttaa [lisää keskuspankin nimi]lle, että näiden sääntöjen mukaisten velvollisuuksien täyttäminen ei riko osallistujaan sovellettavia lakeja, asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä eikä osallistujaa sitovia sopimuksia.

11 artikla

Yhteistyö ja tiedonvaihto

1.   Täyttäessään velvollisuuksiansa ja käyttäessään oikeuksiansa näiden sääntöjen mukaisesti [lisää keskuspankin nimi] ja osallistujat tekevät tiivistä yhteistyötä TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän vakauden, luotettavuuden ja turvallisuuden turvaamiseksi. Niiden on annettava toisilleen kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat kunkin osapuolen näiden sääntöjen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi ja oikeuksien käyttämiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta pankkisalaisuusvelvoitteita.

2.   [Lisää keskuspankin nimi]n on velvollinen perustamaan erityisen asiakastukipisteen ja ylläpitämään sitä auttaakseen osallistujia järjestelmän käyttöön liittyvissä ongelmatilanteissa.

3.   Ajantasaiset tiedot SSP:n toimintatilasta ovat saatavilla TARGET2-tietojärjestelmässä (T2IS). TARGET2-tietojärjestelmää voidaan käyttää tietojen saamiseksi mistä tahansa seikasta, joka vaikuttaa TARGET2-järjestelmän normaaliin toimintaan.

4.   [Lisää keskuspankin nimi] voi lähettää osallistujille viestejä joko ICM:n välityksellä tai mitä tahansa muuta viestintävälinettä käyttäen.

5.   Osallistujien on päivitettävä perustietolomakkeensa nopeasti ja toimitettava [lisää keskuspankin nimi]lle uudet perustietolomakkeet. Osallistujien on tarkistettava sellaisten niitä koskevien tietojen paikkansapitävyys, jotka [lisää keskuspankin nimi]n on tallentanut TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään.

6.   [Lisää keskuspankin nimi] katsotaan valtuutetuksi antamaan SSP:n tarjoaville keskuspankeille osallistujia koskevia sellaisia tietoja, joita SSP:n tarjoavat keskuspankit saattavat tarvita hoitaessaan verkkopalvelujen tarjoajan kanssa solmimansa sopimuksen mukaisesti palvelunhallinnoijan tehtävää.

7.   Osallistujien on ilmoitettava [lisää keskuspankin nimi]lle oikeuskelpoisuutensa muutokset sekä sellaiset lainsäädännölliset muutokset, jotka vaikuttavat osallistujia koskevaan maalausuntoon sisältyviin seikkoihin.

8.   Osallistujien on informoitava [lisää keskuspankin nimi]a/ä

a)

mistä tahansa rekisteröimästään uudesta epäsuorasta osallistujasta, tavoitettavan pankkitunnuksen haltijasta tai monitavoitettavaa tiliä käyttävästä yhteisöstä; ja

b)

mistä tahansa a alakohdassa mainittua yhteisöä koskevasta muutoksesta.

9.   Osallistujien on heti informoitava [lisää keskuspankin nimi]a/ä, mikäli niitä koskee erityinen erääntymistilanne.

IV OSASTO

PM-TILIEN HALLINNOINTI JA MAKSUMÄÄRÄYSTEN KÄSITTELY

12 artikla

PM-tilien avaaminen ja hallinnointi

1.   [Lisää keskuspankin nimi] avaa ja hoitaa jokaisen osallistujan osalta vähintään yhtä PM-tiliä ja tarvittaessa alatilejä.

2.   [Lisää tarvittaessa: PM-tili ei saa olla velkasaldoinen.]

3.   [Lisää tarvittaessa: Pankkipäivän alussa ja lopussa PM-tilien on oltava nollasaldoisia. Osallistujien katsotaan valtuuttaneen [lisää keskuspankin nimi]n siirtämään pankkipäivän lopussa PM-tilillä mahdollisesti olevat varat osallistujan määräämälle tilille.]

4.   [Lisää tarvittaessa: Seuraavan pankkipäivän alussa tällaiset varat on siirrettävä takaisin osallistujan PM-tilille.]

5.   PM-tileille ja PM-tilien alatileille ei makseta korkoa, ellei niillä pidetä vähimmäisvarantoja. Jos tällaisilla tileillä pidetään vähimmäisvarantoja, vähimmäisvarantojen korko määritetään ja maksetaan Euroopan keskuspankin soveltamista vähimmäisvarannoista 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2531/98 (7) ja vähimmäisvarantojen soveltamisesta 12 syyskuuta 2003 annetun asetuksen EKP/2003/9 (8) mukaisesti.

6.   Sen lisäksi, että PM-tiliä voidaan käyttää maksumääräysten kirjaamiseen PM:ssä, sitä voidaan käyttää maksumääräysten kirjaamiseen kotitileille ja kotitileiltä [lisää keskuspankin nimi]n vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

7.   Osallistujat hakevat tiedot likviditeettiasemastaan ICM:stä. [Lisää kansallisen keskuspankin nimi]n on lähettävä päivittäinen tiliote tällaisen palvelun valinneille osallistujille.

13 artikla

Maksumääräystyypit

TARGET2-järjestelmässä maksumääräyksiksi katsotaan

a)

tilisiirtotoimeksiannot;

b)

suoraveloitusvaltuutuksen nojalla annettavat suoraveloitusohjeet; ja

c)

likviditeetin siirtotoimeksiannot.

14 artikla

Maksumääräysten hyväksyminen ja hylkääminen

1.   [Lisää kansallisen keskuspankin nimi]n katsotaan hyväksyneen osallistujan lähettämän maksumääräyksen, jos

a)

maksusanoma on verkkopalvelujen tarjoajan vahvistamien sääntöjen mukainen;

b)

maksusanoma on TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän muotosääntöjen mukainen ja läpäisee lisäyksessä I kuvaillun kaksoiskirjausten tarkistamisen; ja

c)

jos maksajan tai maksunsaajan osallistuminen on keskeytetty: nimenomainen suostumus on saatu sen osallistujan keskuspankilta, jonka osallistuminen on keskeytetty.

2.   [Lisää keskuspankin nimi]n on välittömästi hylättävä maksumääräykset, jotka eivät täytä 1 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä. [Lisää keskuspankin nimi]n on annettava hylkääminen tiedoksi osallistujalle lisäyksen I mukaisesti.

15 artikla

Prioriteettisäännöt

1.   Toimeksiannon antavien osallistujien on määriteltävä kukin maksumääräys yhdeksi seuraavista:

a)

tavanomainen maksumääräys (prioriteettiluokka 2);

b)

kiireellinen maksumääräys (prioriteettiluokka 1);

c)

erittäin kiireellinen maksumääräys (prioriteettiluokka 0);

Mikäli maksumääräyksen prioriteettia ei ole määritelty, se käsitellään tavanomaisena maksumääräyksenä.

2.   Maksumääräyksen voivat luokitella erittäin kiireelliseksi ainoastaan

a)

keskuspankit; ja

b)

osallistujat, jos maksut menevät CLS-pankkiin (CLS Bank International) tai tulevat CLS-pankista tai jos kysymyksessä on liitännäisjärjestelmien hyväksi tehtävä likviditeetin siirto.

Kaikki liitännäisjärjestelmien ASI:n välityksellä lähettämät maksutoimeksiannot osallistujan PM-tilin veloittamisesta tai hyvittämisestä katsotaan erittäin kiireellisiksi maksumääräyksiksi.

3.   Maksaja voi välittömin vaikutuksin muuttaa tavanomaisten ja kiireellisten maksumääräysten prioriteettiluokituksen ICM:n välityksellä. Erittäin kiireellisen maksumääräyksen prioriteettiluokitusta ei voi muuttaa.

16 artikla

Likviditeettirajoitukset

1.   Osallistuja voi rajoittaa käytettävissä olevan likviditeetin käyttöä maksumääräyksiin suhteessa muihin TARGET2-osallistujiin kuin keskuspankkeihin vahvistamalla kahden- tai monenvälisiä rajoituksia. Tällaisia rajoituksia saa asettaa ainoastaan tavanomaisia maksumääräyksiä varten.

2.   Tällaisen rajoituksen asettajana tai kohteena voi olla ainoastaan AL-ryhmä kokonaisuudessaan. Rajoituksia ei saa asettaa AL-ryhmän jäsenen yksittäiselle PM-tilille; AL-ryhmän jäsenet eivät myöskään saa asettaa rajoituksia toisilleen.

3.   Asettamalla kahdenvälisen rajoituksen osallistuja ilmoittaa [lisää keskuspankin nimi]lle, että hyväksyttyä maksumääräystä ei saa kirjata, mikäli kyseisen osallistujan toisen TARGET2-osallistujan PM-tilille osoitettujen tavanomaisten maksumääräysten yhteenlaskettu summa vähennettynä kyseisen toisen TARGET2-osallistujan PM-tililtä tulevien tavanomaisten ja kiireellisten maksumääräysten summalla ylittäisi tämän kahdenvälisen rajoituksen.

4.   Osallistuja voi asettaa monenvälisen rajoituksen mihin tahansa suhteeseen, jota ei koske kahdenvälinen rajoitus. Monenvälisen rajoituksen asettaminen on mahdollista ainoastaan, jos osallistuja on asettanut ainakin yhden kahdenvälisen rajoituksen. Jos osallistuja asettaa monenvälisen rajoituksen, se ilmoittaa [lisää keskuspankin nimi]lle, että hyväksyttyä maksumääräystä ei saa kirjata, mikäli kyseisen osallistujan sellaisille TARGET2-osallistujien PM-tileille, joita ei koske kahdenvälinen rajoitus, osoitettujen tavanomaisten maksumääräysten yhteenlaskettu summa vähennettynä tällaisilta PM-tileiltä tulevien tavanomaisten ja kiireellisten maksumääräysten summalla ylittäisi tämän monenvälisen rajoituksen.

5.   Rajoitusten vähimmäismäärä on 1 miljoona euroa. Kahden- tai monenvälistä rajoitusta, joka on määrältään nolla, käsitellään kuten rajoitusta ei olisi asetettu. Rajoitukset, joiden määrä on nollan ja 1 miljoonan euron välillä, eivät ole mahdollisia.

6.   Rajoituksia voi muuttaa reaaliaikaisesti ICM:n välityksellä siten, että muutos tulee voimaan joko heti tai seuraavana pankkipäivänä. Jos rajoitus muutetaan nollaksi, sitä ei voi muuttaa uudestaan saman pankkipäivän aikana. Uudet kahdenväliset ja monenväliset rajoitukset tulevat voimaan niiden asettamista seuraavana pankkipäivänä.

17 artikla

Likviditeetin varaaminen

1.   Osallistujat voivat varata ICM:n välityksellä likviditeettiä kiireellisiä ja erittäin kiireellisiä maksumääräyksiä varten.

2.   AL-ryhmän päällikkö voi varata likviditeettiä ainoastaan koko AL-ryhmän hyväksi. Likviditeettiä ei voi varata AL-ryhmän yksittäisille tileille.

3.   Osallistuja varaa tietyn määrän likviditeettiä erittäin kiireellisiä maksumääräyksiä varten ilmoittamalla [lisää keskuspankin nimi]lle, että kiireellisiä ja tavanomaisia maksuja saa kirjata ainoastaan, jos likviditeettiä on vielä erittäin kiireellisiä maksumääräyksiä varten varatun määrän vähentämisen jälkeen käytettävissä.

4.   Osallistuja varaa tietyn määrän likviditeettiä kiireellisiä maksumääräyksiä varten ilmoittamalla [lisää keskuspankin nimi]lle, että tavanomaisia maksuja saa kirjata ainoastaan, jos likviditeettiä on vielä kiireellisiä ja erittäin kiireellisiä maksumääräyksiä varten varatun määrän vähentämisen jälkeen käytettävissä.

5.   Saatuaan varauspyynnön [lisää keskuspankin nimi] tarkastaa, onko osallistujan PM-tilillä riittävästi varoja varausta varten. Mikäli varoja ei ole riittävästi, varataan ainoastaan PM-tilillä käytettävissä oleva likviditeetti. Likviditeetin varauspyynnön jäljellä olevaa osaa ei varata automaattisesti myöhempänä ajankohtana, vaikka osallistujan PM-tilillä käytettävissä oleva likviditeetti olisi alkuperäisen varauspyynnön määräinen.

6.   Likviditeettivarauksen määrä voi muuttaa. Osallistujat voivat ICM:n välityksellä pyytää uusien määrien varaamista siten, että varaus tulee voimaan heti tai seuraavana pankkipäivänä.

18 artikla

Ennalta määritetyt veloitusajat

1.   Toimeksiannon antavat osallistujat voivat ennakolta määrittää maksumääräyksen maksuajankohdan pankkipäivän sisällä ilmoittamalla aikaisimman mahdollisen veloitusajan tai myöhäisimmän mahdollisen veloitusajan.

2.   Jos aikaisin mahdollinen veloitusaika on ilmoitettu, hyväksytty maksumääräys tallennetaan, ja saapumiskäsittely alkaa vasta määritettynä ajankohtana.

3.   Jos myöhäisin mahdollinen veloitusaika on ilmoitettu, maksumääräys palautetaan kirjaamatta, jos sitä ei voi kirjata viimeistään määritettynä veloitusaikana. Toimeksiannon antavalle osallistujalle lähetetään ICM:n välityksellä automaattinen ilmoitus 15 minuuttia ennen määritettyä veloitusaikaa. Toimeksiannon antavat osallistujat voivat ilmoittaa myöhäisimmän mahdollisimman veloitusajan myös pelkkänä varoitusindikaattorina. Tässä tapauksessa kyseessä olevaa maksumääräystä ei palauteta.

4.   Toimeksiannon antavat osallistujat voivat ICM:n välityksellä muuttaa ilmoitettua aikaisinta mahdollista veloitusaikaa ja myöhäisintä mahdollista veloitusaikaa.

5.   Tekniset yksityiskohdat esitetään lisäyksessä I.

19 artikla

Etukäteen toimitetut maksumääräykset

1.   Maksumääräykset voi toimittaa korkeintaan viisi pankkipäivää ennen määritettyä veloituspäivää (varastoidut maksumääräykset).

2.   Varastoidut maksumääräykset hyväksytään ja niiden saapumiskäsittely suoritetaan lisäyksessä V määritetyn päivän aikana tapahtuvan käsittelyn aikana toimeksiannon antavan osallistujan määrittelemänä päivänä. Ne asetetaan sellaisten maksumääräysten edelle, joilla on sama prioriteetti.

3.   Varastoituihin maksumääräyksiin sovelletaan soveltuvin osin 15 artiklan 3 kohtaa, 22 artiklan 2 kohtaa ja 29 artiklan 1 kohdan a alakohtaa.

20 artikla

Maksumääräysten saapumiskäsittely

1.   Elleivät toimeksiannon antavat osallistujat ole määrittäneet veloitusaikaa 18 artiklan mukaisesti, hyväksytyt maksumääräykset on kirjattava heti tai viimeistään sen pankkipäivän lopussa, jona ne on hyväksytty, edellyttäen että maksajan PM-tilillä on riittävästi varoja ottaen huomioon artiklassa 16 ja 17 tarkoitetut likviditeetin rajoitukset ja varaukset.

2.   Maksumääräykset katetaan

a)

PM-tilillä käytettävissä olevalla likviditeetillä; tai

b)

muilta TARGET2-osallistujilta tulevilla maksuilla optimointimenettelyiden mukaisesti.

3.   Erittäin kiireellisiin maksumääräyksiin sovelletaan First In, First Out (FIFO) -periaatetta. Tämä tarkoittaa, että erittäin kiireelliset maksumääräykset kirjataan saapumisjärjestyksessä. Kiireellisiä ja tavanomaisia maksumääräyksiä ei makseta, jos jonossa on erittäin kiireellisiä maksumääräyksiä.

4.   FIFO-periaatetta sovelletaan myös kiireellisiin maksumääräyksiin. Tavanomaisia maksumääräyksiä ei saa kirjata, jos jonossa on kiireellisiä tai erittäin kiireellisiä maksumääräyksiä.

5.   Poiketen 3 ja 4 kohdasta, maksumääräykset, joiden prioriteetti on alempi (tai joilla on sama prioriteetti, mutta jotka on hyväksytty myöhemmin) voidaan kirjata ennen maksumääräyksiä, joilla on korkeampi prioriteetti (tai joilla on sama prioriteetti, mutta jotka on hyväksytty aikaisemmin), jos maksumääräykset, joilla on alempi prioriteetti, tulisivat katetuiksi vastaanotettavilla maksuilla siten, että lopputuloksena olisi maksajan likviditeetin lisääntyminen.

6.   Tavanomaiset maksumääräykset käsitellään FIFO-periaatteen sivuuttamista koskevan periaatteen mukaisesti. Tämä merkitsee, että ne voidaan FIFO-periaatteen vastaisesti kirjata heti (muista aikaisemmin hyväksytyistä jonossa olevista tavanomaisista maksuista riippumatta) edellyttäen, että varoja on riittävästi.

7.   Lisäyksessä I esitetään lisätietoja saapumiskäsittelyssä olevien maksumääräysten kirjaamisesta.

21 artikla

Jonossa olevien maksumääräysten kirjaaminen ja palauttaminen

1.   Maksumääräykset, joita ei kirjata heti saapumiskäsittelyssä, asetetaan jonoon asianomaisen osallistujan 15 artiklan mukaisesti määrittelemän prioriteetin perusteella.

2.   Optimoidakseen jonoon asetettujen maksumääräysten käsittelyn [lisää keskuspankin nimi] voi käyttää lisäyksessä I esitettyjä optimointimenettelyjä.

3.   Maksaja voi muuttaa maksumääräysten aseman jonossa (eli muuttaa niiden keskinäistä järjestystä) ICM:n välityksellä. Maksumääräyksiä voi milloin tahansa lisäyksessä V määritetyn päivän aikana tapahtuvan käsittelyn aikana siirtää kunkin jonon alku- tai loppupäähän. Siirto tulee voimaan heti.

4.   ICM:n välityksellä annetut likviditeetin siirtotoimeksiannot palautetaan kirjaamattomina heti, jos riittävää likviditeettiä ei ole. Muut maksumääräykset palautetaan kirjaamattomina, jollei niitä voida maksaa kyseiselle sanomatyypille lisäyksessä V määritettyyn lopetusajankohtaan mennessä.

22 artikla

Maksumääräysten tulo järjestelmään ja peruuttamattomuus

1.   Sovellettaessa selvityksen lopullisuudesta annetun direktiivin 3 artiklan 1 kohtaa sekä [lisää kansalliset säännökset, joilla selvityksen lopullisuudesta annetun direktiivin 3 artiklan 1 kohta pannaan täytäntöön]a/ä maksumääräyksen katsotaan tulleen TARGET2-[lisää keskuspankin/maan]-osajärjestelmään hetkenä, jona asianomaisen osallistujan PM-tiliä veloitetaan.

2.   Maksumääräyksen voi peruuttaa siihen hetkeen saakka, jona se on tullut 1 kohdan mukaisesti TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään. Lisäyksessä I tarkoitettuun algoritmiin sisältyvää maksumääräystä ei voi peruuttaa algoritmiajon aikana.

V OSASTO

LIKVIDITEETIN SAMMIOINTI

23 artikla

Likviditeetin sammiointimenetelmät

[Lisää keskuspankin nimi] tarjoaa konsolidoitujen tilitietojen toimintatavan (CAI-toimintatapa) sekä yhdistetyn likviditeetin toimintatavan (AL-toimintatapa).

24 artikla

CAI-toimintatapa

1.   Seuraavat voivat käyttää CAI-toimintatapaa:

a)

luottolaitos ja/tai sen sivukonttorit (riippumatta siitä, osallistuvatko tällaiset yhteisöt samaan TARGET2-osajärjestelmään) edellyttäen, että kyseisillä yhteisöillä on useita, eri pankkitunnuksilla yksilöityjä PM-tilejä; tai

b)

kaksi tai useampi samaan ryhmään kuuluva luottolaitos ja/tai niiden sivukonttorit; kullakin on oltava yksi tai useampi eri pankkitunnuksilla yksilöity PM-tili.

2.

a)

CAI-toimintatapaa käytettäessä kullekin CAI-ryhmän jäsenelle ja asianomaiselle keskuspankille toimitetaan luettelo ryhmän jäsenten PM-tileistä sekä seuraavat CAI-ryhmän tasolla yhdistetyt lisätiedot:

i)

päivänsisäiset luottolimiitit (soveltuvin osin);

ii)

saldot, alatilien saldot mukaan luettuina;

iii)

liikevaihto;

iv)

suoritetut maksut; ja

v)

jonossa olevat maksumääräykset.

b)

CAI-ryhmän päälliköllä ja asianomaisella kansallisella keskuspankilla on oltava pääsy edellä mainittuihin tietoihin jokaisen CAI-ryhmän PM-tilin osalta.

c)

Tässä kohdassa tarkoitetut tiedot toimitetaan ICM:n välityksellä.

3.   CAI-ryhmän päälliköllä on oikeus siirtää likviditeettiä ICM:n välityksellä samaan CAI-ryhmään kuuluvien PM-tilien, niiden alatilit mukaan luettuina, välillä.

4.   CAI-ryhmään voi myös kuulua AL-ryhmään kuuluvia PM-tilejä. Tällaisessa tapauksessa AL-ryhmän kaikki PM-tilit kuuluvat CAI-ryhmään.

5.   Jos kaksi tai useampia PM-tilejä kuuluu samanaikaisesti AL-ryhmään ja CAI-ryhmään (johon kuuluu muitakin PM-tilejä), AL-ryhmään sovellettavilla säännöillä on etusija AL-ryhmän sisäisissä suhteissa.

6.   CAI-ryhmä, johon kuuluu AL-ryhmän PM-tilejä, voi nimittää AL-ryhmän päälliköstä erillisen CAI-ryhmän päällikön.

7.   Jäljempänä 25 artiklan 4 ja 5 kohdassa vahvistettua menettelyä AL-toimintatavan käytön hyväksymiseksi sovelletaan soveltuvin osin CAI-toimintatavan käytön hyväksymiseen.

25 artikla

AL-toimintatapa

1.   AL-toimintatapaa voivat käyttää:

a)

luottolaitos ja/tai sen sivukonttorit (riippumatta siitä, osallistuvatko tällaiset yhteisöt samaan TARGET2-osajärjestelmään) edellyttäen, että kyseiset yhteisöt on perustettu euroalueella ja että niillä on useita, eri pankkitunnuksilla yksilöityjä PM-tilejä;

b)

euroalueen ulkopuolella perustetun luottolaitoksen euroalueella perustetut sivukonttorit (riippumatta siitä, osallistuvatko tällaiset sivukonttorit samaan TARGET2-osajärjestelmään), joilla on useita, eri pankkitunnuksilla yksilöityjä PM-tilejä; tai

c)

kaksi tai useampi a alakohdassa tarkoitettu luottolaitos ja/tai b alakohdassa tarkoitettu sivukonttori edellyttäen, että ne kuuluvat samaan ryhmään.

Kussakin a–c alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa vaatimuksena on lisäksi, että kyseiset yhteisöt ovat sopineet päivänsisäistä luottoa koskevista järjestelyistä asianomaisen euron käyttöön ottaneen keskuspankin kanssa.

2.   Käytettäessä AL-toimintatapaa käytettävissä oleva likviditeetti AL-ryhmän jäsenten PM-tileillä yhdistetään sen tarkistamiseksi, onko tietylle maksumääräykselle riittävästi katetta. Edellä esitetyn estämättä asianomaisen TARGET2-osajärjestelmän järjestelyjä sovelletaan AL-ryhmän jäsenen ja asianomaisen kansallisen AL-keskuspankin kahdenväliseen PM-tilisuhteeseen, ellei AL-sopimuksessa vahvistetuista muutoksista muuta johdu. Mille tahansa AL-ryhmän jäsenen PM-tilille myönnetty päivänsisäinen luotto voidaan kattaa käytettävissä olevalla likviditeetillä tällaisen AL-ryhmän jäsenen toisilla PM-tileillä tai muiden AL-ryhmän jäsenten PM-tileillä; tällaiset PM-tilit voivat olla samassa tai missä tahansa muussa kansallisessa AL-keskuspankissa.

3.   AL-toimintatavan käyttöä varten yhden tai useamman 1 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttävän TARGET2-osallistujan on solmittava AL-sopimus [lisää keskuspankin nimi]n kanssa sekä tarvittaessa muiden sellaisten kansallisten keskuspankkien kanssa, joiden TARGET2-osajärjestelmiin AL-ryhmän muut jäsenet osallistuvat. TARGET2-osallistuja voi solmia vain yhden AL-sopimuksen jokaista PM-tiliä kohden. AL-sopimus on laadittava lisäyksessä VII olevan mallin mukaisesti.

4.   Jokaisen AL-ryhmän on nimitettävä AL-ryhmän päällikkö. Jos AL-ryhmään kuuluu vain yksi osallistuja, kyseinen osallistuja toimii AL-ryhmän päällikkönä. AL-ryhmän päällikön on osoitettava AL-toimintatavan käyttöä koskeva kirjallinen hakemus (johon sisältyvät [lisää keskuspankin nimi]n toimittamat perustietolomakkeet) hallinnoivalle kansalliselle keskuspankille; hakemukseen on liitettävä solmittu AL-sopimus, jonka on oltava hallinnoivan kansallisen keskuspankin toimittaman mallin mukainen. Muiden AL-ryhmän jäsenten on osoitettava kirjalliset hakemuksensa (joihin sisältyvät [lisää keskuspankin nimi]n toimittamat perustietolomakkeet) kunkin jäsenen asianomaiselle kansalliselle AL-keskuspankille. Hallinnoiva kansallinen keskuspankki voi pyytää sellaisia lisätietoja ja asiakirjoja, joita se katsoo tarvitsevansa päättäessään hakemuksesta. Hallinnoiva kansallinen keskuspankki voi lisäksi, sovittuaan asiasta muiden kansallisten AL-keskuspankkien kanssa, vaatia sellaisten lisälausekkeiden lisäämistä AL-sopimukseen, joita hallinnoiva kansallinen keskuspankki pitää asianmukaisina sen varmistamiseksi, että kaikki AL-ryhmän jäsenet täyttävät kaikki nykyiset ja tulevat velvollisuutensa kansallisia AL-keskuspankkeja kohtaan asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti.

5.   Hallinnoivan kansallisen keskuspankin on varmistettava, että hakijat täyttävät AL-ryhmän muodostamisen edellytykset ja että AL-sopimus on solmittu asianmukaisesti. Hallinnoiva kansallinen keskuspankki voi tässä tehtävässään olla yhteydessä muihin kansallisiin AL-keskuspankkeihin. Hallinnoivan kansallisen keskuspankin päätöksen on oltava kirjallinen ja se on osoitettava AL-ryhmän päällikölle kuukauden kuluessa 4 kohdassa tarkoitetun hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos hallinnoiva kansallinen keskuspankki on pyytänyt lisätietoja, kuukauden kuluessa tällaisten lisätietojen vastaanottamisesta. Hylkäävä päätös on perusteltava.

6.   AL-ryhmän jäsenillä on automaattisesti oikeus käyttää CAI-toimintatapaa.

7.   AL-ryhmän sisäinen tiedonvaihto ja keskinäiset kontrollimenetelmät ovat käytettävissä ICM:n kautta.

[Lisää tarvittaessa:

25 a artikla

Panttioikeus/täytäntöönpano

1.   [Lisää keskuspankin nimi]n nykyiset ja tulevat saamiset, jotka perustuvat AL-ryhmän jäsenen ja [lisää keskuspankin nimi]n väliseen oikeussuhteeseen ja joita turvaa näiden sääntöjen 36 artiklan 1 ja 2 kohdan mukainen [lisää sopiva ilmaisu: panttioikeus / määrältään muuttuva panttioikeus], sisältävät kyseisestä AL-sopimuksesta johtuvat [lisää keskuspankin nimi]n saamiset tältä AL-ryhmän jäseneltä.

2.   [Lisää mikäli tarpeen kysymyksessä olevan oikeusjärjestyksen mukaan: Ellei AL-sopimuksesta muuta johdu, tällainen panttioikeus ei estä osallistujaa käyttämästä PM-tililleen tai PM-tileilleen talletettuja käteisvaroja pankkipäivän aikana.]

3.   [Lisää mikäli tarpeen kysymyksessä olevan oikeusjärjestyksen mukaan: Varojen allokoimista koskeva erityislauseke: AL-ryhmän jäsen allokoi PM-tilille talletetut käteisvaransa [lisää viittaus järjestelyihin, joilla yhdenmukaistetut säännöt pannan täytäntöön]sta/stä johtuvien velvoitteensa täyttämiseen].]

[Lisää mikäli tarpeen tilanteen ja kysymyksessä olevan oikeusjärjestyksen mukaan:

25 b artikla

Panttioikeuden täytäntöönpano

Täytäntöönpanotilanteessa [lisää keskuspankin nimi]lla/llä on rajoittamaton oikeus realisoida panttioikeus ilman ennakkoilmoitusta. [Lisää mikäli katsotaan asianmukaiseksi kysymyksessä olevan oikeusjärjestyksen mukaan: [lisää kansalliset säännökset panttioikeuden realisoinnista]n mukaisesti].]]

[Lisää mikäli tarpeen kysymyksessä olevan oikeusjärjestyksen mukaan:

25 c artikla

Vakuuden täytäntöönpano

Täytäntöönpanotilanteessa [lisää keskuspankin nimi]lla/llä on oikeus realisoida 36 artiklan mukaisia vakuuksia.]

26 artikla

Saamisten kuittaaminen 36 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaan

Täytäntöönpanotilanteessa [lisää keskuspankin nimi]n mitkä tahansa saamiset tällaiselta AL-ryhmän jäseneltä erääntyvät automaattisesti ja heti ja niihin sovelletaan näiden sääntöjen 36 artiklan 4 ja 5 kohdan määräyksiä kuittauksesta.

VI OSASTO

TURVALLISUUSVAATIMUKSET JA VARAJÄRJESTELYT

27 artikla

Toiminnan jatkuvuus ja varajärjestelyt

Ulkopuolisen epätavanomaisen tapahtuman tai muun SSP:n toimintaan vaikuttavan tapahtuman sattuessa sovelletaan toiminnan jatkuvuutta suojaavia toimia ja varajärjestelyjä, jotka määritellään lisäyksessä IV.

28 artikla

Turvallisuusvaatimukset

1.   Osallistujien on sovellettava riittäviä turvallisuustarkistuksia järjestelmiensä suojaamiseksi luvattomalta käytöltä ja järjestelmään pääsyltä. Kukin osallistuja on yksin vastuussa oman järjestelmänsä luottamuksellisuudesta, luotettavuudesta ja toimivuudesta.

2.   Kunkin osallistujan on annettava [lisää keskuspankin nimi]lle tiedot oman teknisen infrastruktuurinsa turvallisuuteen liittyvistä tapahtumista ja, milloin se on tarpeen, myös kolmannen osapuolen asemassa olevien palveluntarjoajien teknisen infrastruktuurin turvallisuuteen liittyvistä tapahtumista. [Lisää keskuspankin nimi] voi pyytää lisätietoja tapahtumasta ja tarvittaessa pyytää osallistujaa ryhtymään asianmukaisiin toimiin estääkseen tällaisen tapahtuman uusiutumisen.

3.   [Lisää keskuspankin nimi] voi asettaa lisäturvallisuusvaatimuksia kaikille osallistujille ja/tai sellaisille osallistujille, joita [lisää keskuspankin nimi] pitää tärkeinä.

VII OSASTO

TIETO- JA KONTROLLIMODUULI (ICM)

29 artikla

ICM:n käyttö

1.   ICM:n välityksellä

a)

osallistujat voivat seurata tilejään koskevia tietoja sekä hallinnoida likviditeettiä;

b)

voidaan antaa likviditeetin siirtotoimeksiantoja; ja

c)

osallistujat voivat tehdä niputettuja varajärjestelymaksuja ja muita varajärjestelymaksuja tilanteissa, joissa osallistujan maksuinfrastruktuurissa on toimintahäiriö.

2.   ICM:tä koskevat tekniset yksityiskohdat esitetään lisäyksessä I.

VIII OSASTO

KORVAUKSET, VASTUUT JA TODISTELU

30 artikla

Korvausjärjestelmä

Jos maksumääräystä ei voida TARGET2-järjestelmän teknisen toimintahäiriön vuoksi kirjata pankkipäivänä, jona se on hyväksytty, [lisää keskuspankin nimi]n on tarjouduttava korvaamaan vahinko suorille osallistujille lisäyksessä II vahvistetun erityisen menettelyn mukaisesti.

31 artikla

Vastuut

1.   Täyttäessään näiden sääntöjen mukaiset velvoitteensa [lisää keskuspankin nimi]n ja osallistujien on keskinäisissä suhteissaan noudatettava yleisesti vaadittavaa huolellisuusvelvoitetta.

2.   [Lisää keskuspankin nimi] vastaa TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän toiminnasta osallistujille aiheutuvista vahingoista, jos vahinko on aiheutettu petoksella (tahalliset rikkomukset mukaan luettuina) tai törkeällä tuottamuksella. Jos kysymyksessä on tavallinen tuottamus, [lisää keskuspankin nimi] on vastuussa ainoastaan osallistujan välittömistä vahingoista eli kyseessä olevan transaktion määrästä ja/tai menetetystä korosta, mutta ei mistään välillisistä vahingoista.

3.   [Lisää keskuspankin nimi] ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat teknisen infrastruktuurin (johon luetaan muun muassa [lisää keskuspankin nimi]n laitteistoinfrastruktuuri, ohjelmistot, tiedostot, sovellukset tai järjestelmät) toimintahäiriöstä tai rikkoutumisesta, mikäli tällainen toimintahäiriö tai rikkoutuminen sattuu siitä huolimatta, että [lisää keskuspankin nimi] on ryhtynyt toimenpiteisiin, jotka ovat kohtuudella tarpeen tällaisten infrastruktuurien suojelemiseksi toimintahäiriöiltä tai rikkoutumiselta, sekä tällaisten toimintahäiriöiden tai rikkoutumisten seurauksista selviämiseksi (viimeksi mainittuihin toimiin sisältyvät muun muassa lisäyksessä IV tarkoitettujen toiminnan jatkuvuutta suojaavien ja varajärjestelyjen aloittaminen ja loppuun vieminen).

4.   [Lisää keskuspankin nimi] ei vastaa

a)

osallistujan itsensä aiheuttamasta vahingosta;

b)

vahingosta, joka johtuu ulkopuolisesta tapahtumasta, joka on [lisää kansallisen keskuspankin nimi]n normaalin kontrollin ulottumattomissa (force majeure).

5.   Sen estämättä, mitä [lisää kansallisen lain säännökset, jolla pannaan täytäntöön rajojen yli suoritettavista tilisiirroista 27 päivänä tammikuuta 1997 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/5/EY (9)]ssa/ssä säädetään, 1–4 kohtia sovelletaan siltä osin kuin [lisää keskuspankin nimi]n vastuu voidaan sulkea pois.

6.   [Lisää keskuspankin nimi]n ja osallistujien on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin ja käytännössä mahdollisiin toimiin tässä artiklassa tarkoitettujen vahinkojen tai menetysten lieventämiseksi.

7.   Täyttäessään näissä säännöissä vahvistettuja velvollisuuksiaan [lisää keskuspankin nimi] voi valtuuttaa kolmansia osapuolia, erityisesti tele- tai muita verkkotarjoajia tai muita yhteisöjä, toimimaan sen nimissä, mikäli se on tarpeen [lisää keskuspankin nimi]n velvollisuuksien täyttämiseksi tai vastaa vakiintuneita markkinakäytäntöjä. [Lisää keskuspankin nimi]n velvoite rajoittuu tällaisten kolmansien osapuolten asianmukaiseen valintaan ja valtuutukseen, ja [lisää keskuspankin nimi]n vastuu on myös vastaavasti rajoitettu. Tätä kohtaa sovellettaessa SSP:n tarjoavia keskuspankkeja ei pidetä kolmansina osapuolina.

32 artikla

Todistelu

1.   Ellei näissä säännöissä toisin määrätä, kaikki [lisää keskuspankin nimi]n ja osallistujan väliset TARGET2-järjestelmään liittyvät maksusanomat ja maksujen käsittelyä koskevat sanomat, kuten hyvitysten ja veloitusten vahvistukset, tai tiliotesanomat on lähetettävä verkkopalvelujen tarjoajan välityksellä.

2.   [Lisää keskuspankin nimi]lle tai verkkopalvelujen tarjoajalle tallentuneet elektroniset kirjaukset sanomista kelpaavat todisteiksi [lisää keskuspankin nimi]n käsittelemistä maksuista. Tallennettu tai tulostettu versio alkuperäisestä sanomasta kelpaa todisteeksi alkuperäisen sanoman muodosta riippumatta.

3.   Jos osallistujan yhteys verkkopalvelujen tarjoajaan lakkaa toimimasta, osallistujan on käytettävä lisäyksessä IV vahvistettuja vaihtoehtoisia järjestelyjä sanomien lähettämiseksi. Tällaisissa tapauksissa [lisää keskuspankin nimi]n tallettamalla tai tulostamalla sanoman versiolla on sama todistusarvo kuin alkuperäisellä sanomalla alkuperäisen sanoman muodosta riippumatta.

4.   [Lisää keskuspankin nimi]n on ylläpidettävä täydellistä arkistoa osallistujien toimittamista maksumääräyksistä ja vastaanottamista maksuista [lisää asianomaisessa kansallisessa lainsäädännössä vaadittu ajanjakso] siitä ajankohdasta, jona maksumääräykset toimitettiin tai maksut vastaanotettiin.

5.   [Lisää keskuspankin nimi]n kirjanpito ja arkistot (riippumatta siitä, ovatko nämä paperimuodossa, mikrofilmillä, mikrokortilla, sähköisinä tai magneettisina tallenteina, muussa mekaanisesti toisinnettavissa olevassa muodossa tai muussa muodossa) kelpaavat todisteeksi osallistujien velvollisuuksista sekä tosiseikoista ja tapahtumista, joihin osapuolet nojautuvat.

IX OSASTO

OSALLISTUMISEN PÄÄTTYMINEN JA TILIEN SULKEMINEN

33 artikla

Voimassaolo ja yleinen irtisanomisoikeus

1.   Osallistuminen TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään on voimassa toistaiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 34 artiklan soveltamista.

2.   Osallistuja voi milloin tahansa irtisanoa osallistumisensa TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään 14 pankkipäivän irtisanomisajalla, jollei se sovi [lisää keskuspankin nimi]n kanssa lyhyemmästä irtisanomisajasta.

3.   [Lisää keskuspankin nimi] voi milloin tahansa irtisanoa osallistujan osallistumisen TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jollei se sovi kyseisen osallistujan kanssa muusta irtisanomisajasta.

4.   Osallistumisen päätyttyä 38 artiklassa vahvistettujen luottamuksellisuusvelvoitteiden voimassaolo jatkuu viisi vuotta osallistumisen päättymisestä.

5.   Osallistumisen päätyttyä osallistujan PM-tilit suljetaan 35 artiklan mukaisesti.

34 artikla

Osallistumisen keskeyttäminen ja osallistumisen irtisanominen ilman irtisanomisaikaa

1.   Osallistujan osallistuminen TARGET2-[lisää keskuspankin nimi/maan tunnus]-osajärjestelmään on heti irtisanottava ilman irtisanomisaikaa tai keskeytettävä seuraavissa erityisissä erääntymistilanteissa:

a)

maksukyvyttömyysmenettelyn aloittaminen ja/tai

b)

osallistuja ei enää täytä 4 artiklassa vahvistettuja järjestelmän pääsyehtoja.

2.   [Lisää keskuspankin nimi] voi irtisanoa osallistujan osallistumisen TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään ilman irtisanomisaikaa taikka keskeyttää osallistumisen, jos

a)

käsillä on yksi tai useampi erityinen erääntymistilanne (muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu tilanne);

b)

osallistuja rikkoo näitä sääntöjä olennaisella tavalla;

c)

osallistuja laiminlyö olennaisen velvoitteen täyttämisen, joka sillä on [lisää keskuspankki]a/ä kohtaan;

d)

osallistuja erotetaan TARGET2-järjestelmän CUG-käyttäjäryhmästä tai lakkaa muuten olemasta sen jäsen;

e)

käsillä on mikä tahansa muu osallistujaan liittyvä tapahtuma, joka [lisää kansallisen keskuspankin nimi]n arvion mukaan vaarantaisi TARGET2-[lisää kansallisen keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän tai minkä tahansa muun TARGET2-osajärjestelmän vakauden, luotettavuuden ja turvallisuuden tai joka vaarantaisi [lisää asianomainen kansallinen laki]ssa/ssä ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännössä määritettyjen [lisää kansallisen keskuspankin nimi]n tehtävien hoidon.

3.   Käyttäessään 2 kohdan mukaista harkintavaltaansa [lisää keskuspankin nimi]n on otettava huomioon muun muassa a–c alakohdassa mainitun erityisen erääntymistilanteen tai tapahtuman vakavuus.

4.

a)

Jos [lisää keskuspankin nimi] keskeyttää tai irtisanoo osallistujan osallistumisen TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään 1 tai 2 kohdan mukaisesti, [lisää keskuspankin nimi]n on heti ilmoitettava ICM:n viestillä keskeyttämisestä tai irtisanomisesta kyseiselle osallistujalle, muille keskuspankeille ja muille osallistujille.

b)

Jos [lisää keskuspankin nimi] saa toiselta keskuspankilta tiedon toisen TARGET2-osajärjestelmän osallistujan osallistumisen keskeyttämisestä tai irtisanomisesta [lisää keskuspankin nimi]n on heti ilmoitettava tällaisesta keskeyttämisestä tai irtisanomisesta kaikille osallistujilleen ICM:n viestillä.

c)

Kun osallistujat ovat vastaanottaneet tällaisen ICM:n viestin, osallistujien katsotaan saaneen tiedon siitä, että osallistujan osallistuminen TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään tai muuhun TARGET2-osajärjestelmään on keskeytetty tai irtisanottu. Osallistujat vastaavat itse vahingoista, jotka johtuvat maksumääräyksen toimittamisesta osallistujille, joiden osallistuminen on keskeytetty tai päättynyt, jos tällainen maksumääräys tuli TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään ICM:n viestin vastaanottamisen jälkeen.

5.   Osallistujan osallistumisen päätyttyä TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmä ei saa hyväksyä uusia maksumääräyksiä tällaiselta osallistujalta. Tällaiselle osallistujalle osoitetut jonossa olevat maksumääräykset, varastoidut maksumääräykset tai uudet maksumääräykset on palautettava.

6.   Jos osallistujan osallistuminen TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään on keskeytetty, kaikki kyseisen osallistujan tulevat maksut ja lähtevät maksumääräykset tallennetaan ja ne tulevat saapumiskäsittelyyn vasta, kun kyseisen osallistujan keskuspankki on tämän nimenomaisesti hyväksynyt.

35 artikla

PM-tilien sulkeminen

1.   Osallistujat voivat milloin tahansa sulkea PM-tilinsä ilmoittamalla [lisää keskuspankin nimi]lle asiasta 14 pankkipäivää etukäteen.

2.   Kun osallistujan osallistuminen on päättynyt 33 tai 34 artiklan mukaisesti, [lisää keskuspankin nimi]n on suljettava kyseisen osallistujan PM-tilit, kun se on

a)

kirjannut tai palauttanut jonossa olevat maksumääräykset; ja

b)

käyttänyt 36 artiklan mukaiset oikeutensa panttiin ja kuittaukseen.

X OSASTO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

36 artikla

[Lisää keskuspankin nimi]n oikeus panttiin ja kuittaukseen

1.   [Lisää tarvittaessa: [Lisää keskuspankin nimi]lla/llä on panttioikeus osallistujan PM-tilien nykyisiin ja tuleviin saldoihin; tämä panttioikeus on osapuolten välisestä oikeussuhteesta johtuvien nykyisten ja tulevien saamisten vakuutena.]

1a.   [Lisää tarvittaessa: PM-tilin saldosta johtuvat osallistujan nykyiset ja tulevat saamiset [lisää keskuspankin nimi]lta/ltä siirretään vakuudeksi [lisää keskuspankin nimi]lle (eli vakuusluovutuksena) ja ovat [lisää viittaus järjestelyihin, joilla nämä säännöt pannaan täytäntöön]sta/stä johtuvien sellaisten nykyisten ja tulevien saamisten vakuutena, jotka [lisää keskuspankin nimi]lla/llä on osallistujalta. Tällainen vakuus syntyy siitä tosiseikasta, että varat on hyvitetty osallistujan PM-tilille.]

1b.   [Lisää tarvittaessa: [Lisää keskuspankin nimi]lla/llä on määrältään muuttuva panttioikeus osallistujan PM-tilien nykyisiin ja tuleviin saldoihin; tämä panttioikeus on osapuolten välisestä oikeussuhteesta johtuvien nykyisten ja tulevien saamisten vakuutena.]

2.   [Lisää tarvittaessa: [Lisää keskuspankin nimi]lla/llä on 1 kohdassa tarkoitettu oikeus siinäkin tapauksessa, että sen saamiset ovat ehdollisia tai erääntymättömiä.]

3.   [Lisää tarvittaessa: PM-tilin haltijana osallistuja hyväksyy pantin perustamisen tilin avanneen [lisää keskuspankin nimi]n hyväksi; tämä hyväksyminen merkitsee varojen panttaamista [lisää keskuspankin nimi]lle [lisää maan nimen genetiivimuoto] lain mukaisesti. Kaikki pantatulle PM-tilille maksettavat varat tulevat sen johdosta, että ne on maksettu kyseiselle tilille, peruuttamattomasti ja ilman rajoituksia pantatuiksi ja turvaavat ne velvoitteet, joiden vakuudeksi ne on annettu.]

4.   Velvoitteet erääntyvät automaattisesti ja välittömästi

a)

34 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa erityisessä erääntymistilanteessa; ja

b)

missä tahansa muussa 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa tai erityisessä erääntymistilanteessa, joka on johtanut osallistujan osallistumisen TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus] -osajärjestelmään irtisanomiseen tai keskeyttämiseen,

eikä ennakkoilmoitusta tai minkään viranomaisen suostumusta tähän tarvita; tähän eivät vaikuta osallistujaa koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn aloittaminen taikka osallistujan oikeuksia koskeva luovutus, oikeuden määräämä tai muu takavarikko tai muu määräämistoimi. Tämän lisäksi [lisää keskuspankin nimi]n ja osallistujan keskinäiset velvoitteet kuitataan automaattisesti keskenään; osapuoli jonka velvoitteiden määrä on suurempi, maksaa velvoitteiden määrän erotuksen.

5.   [Lisää keskuspankin nimi]n on viipymättä annettava osallistujille tieto 4 kohdan mukaisesta kuittauksesta kuittauksen tapahduttua.

6.   [Lisää keskuspankin nimi] voi ilman ennakkoilmoitusta veloittaa osallistujan miltä tahansa PM-tililtä määrän, jonka osallistuja on osallistujan ja [lisää keskuspankin nimi]n välisen oikeussuhteen johdosta velkaa [lisää keskuspankin nimi]lle.

37 artikla

Alatileihin liittyvät vakuusoikeudet

1.   [Lisää keskuspankin nimi]lla/llä on [lisää viittaus sovellettavan oikeusjärjestyksen vakuusjärjestelyyn] osallistujien sellaisten alatilien saldoihin, jotka on asianomaisen liitännäisjärjestelmän ja sen keskuspankin välisten järjestelyjen mukaisesti avattu liitännäisjärjestelmiin liittyvien maksutoimeksiantojen kirjaamista varten. Tällaiset saldot ovat tällaiseen kirjaamiseen liittyvien sellaisten 7 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden vakuutena, jotka osallistujalla on [lisää keskuspankin nimi]a/ä kohtaan.

2.   [Lisää keskuspankin nimi] jäädyttää osallistujan alatilillä olevan saldon saatuaan ilmoituksen (”syklin aloitus” -sanomalla) liitännäisjärjestelmältä. Tällainen jäädytys päättyy, kun liitännäisjärjestelmän ilmoitus (”syklin lopetus” -sanomalla) on vastaanotettu.

3.   Vahvistamalla osallistujan alatilin saldon jäädyttämisen [lisää keskuspankin nimi] takaa maksun liitännäisjärjestelmälle tämän kyseisen saldon määrään asti. Tämä takaus on peruuttamaton, ehdoton ja omavelkainen. Jos [lisää keskuspankin nimi] ei ole liitännäisjärjestelmän keskuspankki, [lisää keskuspankin nimi]n katsotaan saaneen toimeksiannon antaa mainittu takaus liitännäisjärjestelmän keskuspankille.

4.   Edellyttäen että osallistujaa ei koske maksukyvyttömyysmenettely, liitännäisjärjestelmään liittyvä maksutoimeksianto osallistujan maksuvelvoitteiden hoitamiseksi kirjataan käyttämättä takausta tai osallistujan alatilin saldoa koskevaa vakuusoikeutta.

5.   Jos osallistuja on maksukyvytön, liitännäisjärjestelmään liittyvä maksutoimeksianto osallistujan maksuvelvoitteiden hoitamiseksi katsotaan ensimmäiseksi maksukehotukseksi takausta tarkasteltaessa; näin ollen toimeksiannon määrän veloitus osallistujan tililtä (ja liitännäisjärjestelmän teknisen tilin hyvitys) merkitsee samalla [lisää keskuspankin nimi]n takauksen toteuttamista sekä osallistujan alatilin saldoa koskevan vakuusoikeuden täytäntöönpanoa.

6.   Takaus lakkaa, kun liitännäisjärjestelmä ilmoittaa (”syklin lopetus” -sanomalla) kirjauksen loppuunviedyksi.

7.   Osallistujan on korvattava [lisää keskuspankin nimi]lle maksut, jotka tämä on suorittanut tällaisen takauksen johdosta.

38 artikla

Luottamuksellisuus

1.   [Lisää keskuspankin nimi]n on pidettävä arkaluontoiset ja salaiset tiedot luottamuksellisina; tällaisia tietoja ovat osallistujan tai osallistujan asiakkaan maksuihin, tekniikkaan tai organisaatioon liittyvät tiedot, jollei osallistuja tai osallistujan asiakas ole antanut kirjallista suostumusta tietojen paljastamiseen [lisää seuraava lause, jos se on tarpeen kansallisen lainsäädännön mukaan: tai tietojen paljastaminen on [lisää maan nimen genetiivimuoto]n lain mukaan sallittua tai pakollista].

2.   Poiketen 1 kohdasta osallistuja antaa suostumuksensa siihen, että [lisää keskuspankin nimi] voi antaa sellaisille kansallisille keskuspankeille tai kolmansille osapuolille, jotka osallistuvat TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän operointiin, sellaisia osallistujan tai osallistujan asiakkaan maksuihin, tekniikkaan tai organisaation liittyviä tietoja, jotka on saatu TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmää operoitaessa edellyttäen, että tietojen antaminen on tarpeen, jotta TARGET2 voisi toimia tehokkaasti; [lisää keskuspankin nimi] voi antaa tällaisia tietoja myös jäsenvaltioiden ja yhteisön valvontaviranomaisille edellyttäen, että tietojen antaminen on tarpeen valvontaviranomaisten julkisten tehtävien täyttämiseksi. Kaikissa näissä tapauksissa edellytetään lisäksi, että tietojen antaminen ei ole ristiriidassa sovellettavan lain kanssa. [Lisää keskuspankin nimi] ei vastaa tällaisten tietojen antamisen taloudellisista ja kaupallisista seurauksista.

3.   Poiketen 1 kohdasta [lisää keskuspankin nimi] voi käyttää, antaa tai julkaista osallistujaa tai sen asiakkaita koskevia maksutietoja tilastotieteellisiä, historiallisia, tieteellisiä tai muita tarkoituksia varten, jotka liittyvät [lisää keskuspankin nimi]n virallisten tehtävien hoitamiseen tai sellaisten yhteisöjen tehtävien hoitamiseen, joille tiedot annetaan; edellytyksenä on lisäksi, että tällainen tietojen käyttäminen, antaminen tai julkaiseminen ei välillisesti tai välittömästi mahdollista osallistujan tai osallistujan asiakkaiden tunnistamista.

4.   Osallistujan saamia TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän toimintaan liittyviä tietoja saa käyttää ainoastaan näissä säännöissä vahvistettuihin tarkoituksiin. Osallistujien on pidettävä tällaiset tiedot luottamuksellisina, jollei [lisää keskuspankin nimi] ole antanut nimenomaista kirjallista suostumustaan tietojen paljastamiselle. Osallistujien on varmistettava, että tämän artiklan luottamuksellisuusvaatimukset sitovat kolmansia osapuolia, joille osallistujat ulkoistavat tai delegoivat tehtäviä tai joita ne käyttävät alihankkijoina, jos nämä tehtävät vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa näissä säännöissä vahvistettujen velvoitteiden täyttämiseen.

5.   Maksumääräysten kirjaamista varten [lisää keskuspankin nimi] on oikeutettu käsittelemään ja toimittamaan tarvittavat tiedot verkkopalvelujen tarjoajalle.

39 artikla

Tietosuoja, rahanpesun estäminen ja näihin liittyvät asiat

1.   Osallistujien katsotaan olevan tietoisia tietosuojaa sekä rahanpesun ja terrorismin estämistä koskevasta lainsäädännöstä johtuvista velvoitteistaan ja ovat velvollisia täyttämään ne; erityisesti osallistujilla on velvollisuus panna täytäntöön asianmukaiset toimenpiteet sellaisten maksujen osalta, joilla niiden PM-tilejä hyvitetään tai veloitetaan. Osallistujien on myös ennen sopimuksen solmimista palvelujen tarjoajan kanssa tutustuttava järjestelyihin, joita verkkopalvelujen tarjoaja käyttää menetettyjen tietojen saamiseksi takaisin.

2.   Osallistujien katsotaan valtuuttaneen [lisää keskuspankin nimi] hankkimaan niitä koskevia tietoja miltä tahansa kotimaiselta tai ulkomaiselta rahoitus- tai valvontaviranomaiselta tai toimialajärjestöltä, jos tällaiset tiedot ovat tarpeen osallistujan TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään osallistumisen kannalta.

40 artikla

Tiedonannot

1.   Ellei näistä säännöistä muuta johdu, kaikki näiden sääntöjen mukaan vaaditut tai sallitut tiedonannot on lähetettävä kirjatulla kirjeellä, faksilla tai muutoin kirjallisesti taikka verkkopalvelujen tarjoajan välityksellä oikeaksi todennetulla viestillä. Tiedonannot [lisää keskuspankin nimi]lle on lähetettävä [lisää keskuspankin nimi]n [lisää maksujärjestelmäosasto tai keskuspankin asianomainen yksikkö]n päällikölle [lisää keskuspankin asianomainen osoite] tai [lisää keskuspankin SWIFT-osoite]. Tiedonannot osallistujalle on lähetettävä osallistujan [lisää keskuspankin nimi]lle ilmoittamaan osoitteeseen, faksinumeroon tai SWIFT-osoitteeseen.

2.   Sen todistamiseksi, että tiedonanto on lähetetty, riittää sen näyttäminen toteen, että tiedonanto toimitettiin asianomaiseen osoitteeseen tai että tiedonannon sisältävään kirjekuoreen oli merkitty oikea vastaanottaja ja osoite, sekä että se lähetettiin asianmukaisesti.

3.   Kaikkien tiedonantojen on oltava [lisää kansallisen kielen genetiivimuoto ja/tai ”englannin”]kielisiä.

4.   Kaikki osallistujien täyttämät ja/tai allekirjoittamat [lisää keskuspankin nimi]n lomakkeet ja asiakirjat sitovat osallistujia; näihin kuuluvat muun muassa 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut perustietolomakkeet sekä 11 artiklan 5 kohdassa vaaditut tiedot, jotka toimitettiin 1 ja 2 kohdan mukaisesti ja jotka [lisää keskuspankin nimi] kohtuudella uskoo saadun osallistujilta, niiden työntekijöiltä tai edustajilta.

41 artikla

Sopimussuhde verkkopalvelujen tarjoajaan

1.   Näitä sääntöjä sovellettaessa verkkopalvelun tarjoajana on SWIFT. Kunkin osallistujan on solmittava erillinen sopimus SWIFTin kanssa palveluista, joita SWIFT tarjoaa osallistujan TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän käyttöön liittyen. Osallistujan ja SWIFTin väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan yksinomaan SWIFTin käyttöehtoja.

2.   Kunkin osallistujan on myös osallistuttava TARGET2-järjestelmän CUG-käyttäjäryhmään, jonka SSP:n tarjoavat keskuspankit määrittelevät toimiessaan SSP:n puolesta SWIFTin palvelunhallinnoijina. Osallistujan hyväksyminen TARGET2-järjestelmän CUG-käyttäjäryhmään tai erottaminen TARGET2-järjestelmän CUG-käyttäjäryhmästä tulee voimaan heti, kun SWIFTin palvelunhallinnoija on antanut asiasta tiedon SWIFTille.

3.   Osallistujien on noudatettava [lisää keskuspankin nimi]n toimittamaa TARGET2 SWIFT Service Profilea.

4.   SWIFTin tarjoamat palvelut eivät kuulu niihin TARGET2-järjestelmään liittyviin palveluihin, jotka [lisää keskuspankin nimi]n on toimitettava.

5.   [Lisää keskuspankin nimi] ei vastaa SWIFTin (SWIFTin johtajat, henkilöstö ja alihankkijat mukaan luettuina) SWIFT-palvelujen tarjoajana tekemistä toimista, virheistä tai laiminlyönneistä eikä sellaisten verkkotarjoajien toimista, virheistä tai laiminlyönneistä, jotka osallistujat ovat valinneet yhteyden saamiseksi SWIFT-verkkoon.

42 artikla

Sääntöjen muuttaminen

[Lisää keskuspankin nimi] voi milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa näitä sääntöjä ja niiden lisäyksiä. Näiden sääntöjen ja lisäysten muutokset on annettava tiedoksi [lisää asianomaiset tiedoksiantoa koskevat järjestelyt] välityksellä. Osallistujan katsotaan hyväksyneen muutokset, jollei se esitä nimenomaista vastalausettaan 14 päivän kuluessa siitä, kun se sai tiedon muutoksista. Jos osallistuja vastustaa muutoksia, [lisää kansallisen keskuspankin nimi]lla/llä on oikeus irtisanoa osallistujan osallistuminen TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään sekä sulkea osallistujan PM-tilit.

43 artikla

Kolmansien osapuolten oikeudet

1.   Osallistujat eivät saa siirtää, pantata tai luovuttaa näihin sääntöihin liittyviä tai niistä johtuvia oikeuksia, etuuksia, velvollisuuksia, velvoitteita tai saamisia kolmansille osapuolille ilman [lisää keskuspankin nimi]n kirjallista suostumusta.

2.   Näissä säännöissä ei perusteta oikeuksia tai velvollisuuksia muille yhteisöille kuin [lisää keskuspankin nimi]lle ja TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän osallistujille.

44 artikla

Sovellettava laki, oikeuspaikka ja suorituspaikka

1.   [Lisää keskuspankin nimi]n ja TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmän osallistujien kahdenvälisiin suhteisiin sovelletaan [lisää maan nimen genetiivimuoto]n lakia.

2.   Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa rajoittamatta 1 kohdassa tarkoitetusta suhteesta johtuvat riidat kuuluvat [lisää paikka, jossa keskuspankin kotipaikka on]n toimivaltaisten tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.

3.   [Lisää keskuspankin nimi]n ja osallistujien oikeussuhteen osalta suorituspaikka on [lisää paikka, jossa keskuspankin kotipaikka on].

45 artikla

Määräysten itsenäisyys

Jos näiden sääntöjen määräys tulee pätemättömäksi, tämä ei vaikuta näiden sääntöjen muiden määräysten sovellettavuuteen.

46 artikla

Voimaantulo ja sitovuus

1.   Nämä säännöt tulevat voimaan [lisää päivämäärä].

2.   [Lisää mikäli tarpeen asianomaisen kansallisen lainsäädännön mukaan: Osallistumalla TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään osallistujat automaattisesti hyväksyvät nämä säännöt keskinäisesti sekä suhteessa [lisää keskuspankin nimi]:iin.]


(1)  EUVL L 332, 31.12.1993, s. 1.

(2)  EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.

(3)  Komission asetus (EY) N:o 2238/2004, annettu 29 päivänä joulukuuta 2004, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun komission asetuksen (EY) N:o 1725/2003 muuttamisesta standardien IFRS 1, IAS 1–10, IAS 12–17, IAS 19–24, IAS 27–38 ja IAS 40–41 sekä SIC-tulkintojen 1–7, 11–14, 18–27 ja 30–33 osalta (EUVL L 394, 31.12.2004, s. 1).

(4)  EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45.

(5)  EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.

(6)  EYVL L 275, 27.10.2000, s. 39.

(7)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 1.

(8)  EUVL L 250, 2.10.2003, s. 10.

(9)  EYVL 43, 14.2.1997, s. 25.

Lisäys I

MAKSUMÄÄRÄYSTEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT TEKNISET MÄÄRITTELYT

Maksumääräyksiä käsiteltäessä sovelletaan yhdenmukaistettujen sääntöjen lisäksi seuraavia sääntöjä:

1.   Infrastruktuuria, verkkoa ja formaatteja koskevat tekniset vaatimukset TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään osallistumiselle

1)

TARGET2 käyttää SWIFT-palveluja sanomien välittämiseen. Tästä syystä jokainen osallistuja tarvitsee yhteyden SWIFTin Secure IP Network -verkkoon. Kunkin osallistujan PM-tili yksilöidään 8 tai 11 merkkiä sisältävällä SWIFT-pankkitunnuksella. Lisäksi jokaisen osallistujan on läpäistävä useita testejä osoittaakseen teknisen osaamisensa ja toimintakykynsä, ennen kuin se voi osallistua TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään.

2)

Maksumääräysten lähettämiseksi ja maksusanomien vaihtamiseksi PM:ssä käytetään SWIFTNet FIN Y-copy -palvelua. Tätä tarkoitusta varten perustetaan SWIFT Closed User Group (CUG) -käyttäjäryhmä. Maksumääräykset osoitetaan tällaisen TARGET2-järjestelmän CUG-käyttäjäryhmän sisällä suoraan vastaanottavalle TARGET2-osallistujalle sisällyttämällä sen pankkitunnus SWIFTNet FIN-sanoman otsikkoon.

3)

Seuraavia SWIFTNet-palveluja voidaan käyttää tieto- ja kontrollipalveluja varten:

a)

SWIFTNet InterAct;

b)

SWIFTNet FileAct; ja/tai

c)

SWIFTNet Browse.

4)

Osallistujien välisen sanomien vaihdon turvallisuus perustuu yksinomaan SWIFTin Public Key Infrastructure (PKI) -palveluun. PKI-palvelua koskevat tiedot ovat saatavilla SWIFTin toimittamasta aineistosta.

5)

SWIFTin Relationship Management Application (RMA) -sovelluksen tarjoamaa kahdenvälistä yhteyksien hallinta -palvelua ei käytetä TARGET2-osallistujien välisissä maksusanomissa, vaan ainoastaan SSP:n keskeistä pankkitunnusta käytettäessä.

2.   Maksusanomatyypit

1)

Seuraavat SWIFTNet FIN/SWIFT system -sanomatyypit käsitellään:

Sanomatyyppi

Käyttö

Kuvaus

MT 103

Pakollinen

Asiakasmaksu

MT 103+

Pakollinen

Asiakasmaksu (suorakäsittely)

MT 202

Pakollinen

Maksu pankista pankkiin

MT 204

Valinnainen

Suoraveloitusmaksu

MT 011

Valinnainen

Toimitusilmoitus

MT 012

Valinnainen

Lähettäjän ilmoitus

MT 019

Pakollinen

Hylkäysilmoitus

MT 900

Valinnainen

Veloituksen vahvistaminen

MT 910

Valinnainen

Hyvityksen vahvistaminen

MT 940/950

Valinnainen

(Asiakkaan) tiliote

MT 011, MT 012 ja MT 019 ovat SWIFT system -sanomia.

2)

Rekisteröityessään TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään suorat osallistujat ilmoittavat, mitä valinnaisia sanomatyyppejä ne aikovat käyttää; poikkeuksena tästä ovat MT 011 ja MT 012 -sanomat, joiden osalta suorat osallistujat voivat maksu- tai tapauskohtaisesti ilmoittaa, haluavatko ne tällaisia sanomia.

3)

Osallistujat noudattavat SWIFT-sanoman rakennetta ja kenttiä koskevia määrittelyjä, nämä määritellään SWIFT-käsikirjoissa sekä TARGET2-järjestelmää koskevissa rajoituksissa, jotka on kuvattu UDFS:n (User Detailed Functional Specifications) kirjan nro 1 kohdassa 9.1.2.2.

4)

Kenttien sisältö hyväksytään TARGET2-[lisää maan/keskuspankin tunnus]-osajärjestelmän tasolla UDFS:n vaatimusten mukaisesti. Osallistujat voivat sopia keskenään kenttien sisältöä koskevista erityissäännöistä. TARGET2-[lisää maan/keskuspankin tunnus]-osajärjestelmä ei kuitenkaan erityisesti tarkista, noudattavatko osallistujat tällaisia sääntöjä.

3.   Kaksoiskirjausten tarkistus

1)

Kaikille maksumääräyksille tehdään kaksoiskirjausten tarkistus, jonka tarkoituksena on hylätä sellaiset maksumääräykset, jotka on lähetetty erehdyksessä useampaan kuin yhteen kertaan.

2)

SWIFT-sanomatyypeistä tarkistetaan seuraavat kentät:

Yksityiskohtaiset tiedot

SWIFT-sanoman osa

Kenttä

Lähettäjä

Pääotsikko

LT-osoite

Sanomatyyppi

Sovellusotsikko

Sanomatyyppi

Vastaanottaja

Sovellusotsikko

Vastaanottajan osoite

Tapahtuman viitenumero

Tekstikenttä

:20

Viite

Tekstikenttä

:21

Arvopäivä

Tekstikenttä

:32

Määrä

Tekstikenttä

:32

3)

Mikäli 2 alakohdassa kuvatut kentät ovat vastikään lähetetyn uuden maksumääräyksen osalta samat kuin aiemmin hyväksytyssä maksumääräyksessä, uusi maksumääräys palautetaan.

4.   Virhekoodit

Mikäli maksumääräys hylätään, toimeksiannon antava osallistuja saa keskeytysilmoituksen (MT 019), josta ilmenee virhekoodien avulla hylkäämisen syy. Virhekoodit on määritelty UDFS:n 9.4.2 kohdassa.

5.   Ennalta määritetyt veloitusajat

1)

Maksumääräyksissä, joissa ilmoitetaan aikaisin mahdollinen veloitusaika (Earliest Debit Time Indicator), käytetään koodia”/FROTIME/”.

2)

Maksumääräyksissä, joissa ilmoitetaan myöhäisin mahdollinen veloitusaika (Latest Debit Time Indicator), on mahdollisuus valita jompi kumpi kahdesta vaihtoehdosta.

a)

Koodi ”/REJTIME/”: mikäli maksumääräystä ei kyetä kirjaamaan ilmoitettuun veloitusaikaan mennessä, maksumääräys palautetaan.

b)

Koodi ”/TILTIME/”: mikäli maksumääräystä ei kyetä kirjaamaan ilmoitettuun veloitusaikaan mennessä, maksumääräystä ei palauteta, vaan se pidetään asianomaisessa jonossa.

Molemmissa tapauksissa lähetetään automaattisesti ilmoitus ICM:n välityksellä, mikäli maksumääräystä, jossa ilmoitetaan myöhäisin mahdollinen veloitusaika, ei ole kirjattu 15 minuuttia ennen siinä mainittua ajankohtaa.

3)

Mikäli käytetään koodia ”/CLSTIME/”, maksu käsitellään samalla tavoin kuin edellä 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu maksumääräys.

6.   Maksumääräysten saapumiskäsittely

1)

Saapumiskäsittelyyn tulleille maksumääräyksille tehdään kuittaustarkistuksia ja tarvittaessa laajennettuja kuittaustarkistuksia (molemmat käsitteet sellaisina kuin ne määritellään 2 ja 3 alakohdassa), jotta kyetään tarjoamaan nopea, likviditeettiä säästävä maksumääräysten bruttomaksujärjestelmä.

2)

Kuittaustarkistuksessa määritetään, ovatko maksunsaajan maksumääräykset, jotka ovat ensimmäisinä erittäin kiireellisten maksumääräysten jonossa, tai, mikäli tällaisia maksumääräyksiä ei ole, jotka ovat ensimmäisenä kiireellisten maksumääräysten jonossa, käytettävissä kuittaukseen maksajan maksumääräystä vastaan (jäljempänä ’kuitattavat maksumääräykset’). Mikäli kuitattavasta maksumääräyksestä ei saada riittävästi varoja maksajan saapumiskäsittelyssä olevaa maksumääräystä varten, on tutkittava, onko maksajan PM-tilillä riittävästi likviditeettiä käytettävissä.

3)

Jos kuittaustarkistus epäonnistuu, [lisää keskuspankin nimi] voi soveltaa laajennettua kuittaustarkistusta. Laajennetussa kuittaustarkistuksessa selvitetään, onko missään maksunsaajan jonoista kuitattavia maksumääräyksiä riippumatta siitä, milloin ne tulivat jonoon. Mikäli maksunsaajan jonossa on kuitenkin toisille TARGET2-osallistujille osoitettuja, korkeammalla prioriteetilla olevia maksumääräyksiä, FIFO-periaate voidaan sivuuttaa ainoastaan siinä tapauksessa, että tällaisen kuitattavan maksumääräyksen kirjaaminen johtaisi maksunsaajan likviditeetin lisääntymiseen.

7.   Jonossa olevien maksumääräysten kirjaaminen

1)

Jonoissa olevien maksumääräysten käsitteleminen riippuu siitä, mihin prioriteettiluokkaan toimeksiantava osallistuja on ne asettanut.

2)

Erittäin kiireellisten ja kiireellisten maksumääräysten jonoissa olevat maksumääräykset selvitetään käyttämällä 6 kohdassa kuvattuja kuittaustarkistuksia, jolloin aloitetaan jonon ensimmäisestä maksumääräyksestä niissä tapauksissa, joissa likviditeetti lisääntyy tai jonossa tapahtuu muutos (sijainnin muutos jonossa, muutos veloitusajassa tai prioriteettijärjestyksessä taikka maksumääräyksen peruuttaminen).

3)

Normaalijonossa olevia maksumääräyksiä selvitetään keskeytyksittä, mukaan lukien kaikki erittäin kiireelliset ja kiireelliset maksumääräykset, joita ei ole vielä kirjattu. Käytetään erilaisia optimointimekanismeja (algoritmeja). Jos algoritmi onnistuu, siihen sisältyvät maksumääräykset kirjataan; jos algoritmi epäonnistuu, siihen sisältyvät maksumääräykset pysyvät jonossa. Kolmea algoritmia (1–3) käytetään maksuvirtojen kuittaamiseen. Algoritmin 4 avulla selvitysprosessi 5 (sellaisena kuin se on määriteltynä UDFS:n 2.8.1 kohdassa) on käytettävissä liitännäisjärjestelmien maksutoimeksiantojen kirjaamiseksi. Jotta optimoitaisiin erittäin kiireellisten liitännäisjärjestelmän transaktioiden kirjaaminen osallistujien alatileille, käytetään erityistä algoritmia (algoritmi 5).

a)

Algoritmin 1 (”kaikki tai ei mitään”) mukaan [lisää keskuspankin nimi]

i)

laskee kunkin TARGET2-osallistujan PM-tilin kokonaislikviditeettiaseman vahvistamalla, onko kaikkien jonossa olevien ulos menevien ja sisään tulevien maksumääräysten yhteissumma negatiivinen vai positiivinen, ja, mikäli se on negatiivinen, tarkistaa, ylittääkö se osallistujan käytettävissä olevan likviditeetin (kokonaislikviditeetti muodostaa ”kokonaislikviditeettiaseman”), ja

ii)

tarkistaa, noudatetaanko kunkin TARGET2-osallistujan suhteessa muihin asianomaisiin PM-tileihin asettamia rajoituksia ja varauksia, sekä jokaisen sellaisen suhteen osalta, jota varten on asetettu kahdenvälinen rajoitus, että niiden suhteiden kokonaissumman osalta, joita varten on asetettu monenvälinen rajoitus.

Mikäli näiden laskelmien ja tarkistusten tulos on kunkin asianomaisen PM-tilin osalta positiivinen, [lisää keskuspankin nimi] ja muut asianomaiset keskuspankit kirjaavat kaikki maksut samaan aikaan asianomaisten TARGET2-osallistujien PM-tileillä.

b)

Algoritmin 2 (”osittainen”) mukaan [lisää keskuspankin nimi]

i)

laskee ja tarkistaa kunkin asianomaisen PM-tilin likviditeettipositiot, rajoitukset ja varaukset, kuten algoritmissä 1; ja

ii)

jos yhden tai useamman asianomaisen PM-tilin kokonaislikviditeettiasema on negatiivinen, poistaa yksittäisiä maksumääräyksiä, kunnes kunkin asianomaisen PM-tilin kokonaislikviditeettiasema on positiivinen.

Tämän jälkeen [lisää keskuspankin nimi] ja muut asianomaiset keskuspankit kirjaavat, edellyttäen, että varoja on riittävästi, kaikki jäljellä olevat maksut (poistettuja maksumääräyksiä lukuun ottamatta) samaan aikaan asianomaisten TARGET2-osallistujien PM-tileille.

Poistaessaan maksumääräyksiä [lisää keskuspankin nimi] aloittaa siitä TARGET2-osallistujan PM-tilistä, jonka kokonaislikviditeettiasema on eniten negatiivinen, ja siitä maksumääräyksestä jonon lopussa, jonka prioriteettijärjestys on huonoin. Valintaprosessi ajetaan vain lyhyen ajan, jonka [lisää keskuspankin nimi] määrittää harkintansa mukaan.

c)

Algoritmin 3 (”moninkertainen”) mukaan [lisää keskuspankin nimi]

i)

vertaa TARGET2-osallistujien PM-tilipareja määrittääkseen, voidaanko jonossa olevat maksumääräykset maksaa asianomaisten kahden TARGET2-osallistujan PM-tileillä käytettävissä olevan likviditeetin puitteissa ja niiden asettamissa rajoissa (jolloin se aloittaa siitä PM-tiliparista, joiden toisilleen osoittamien maksumääräysten välinen ero on pienin), ja asianomainen keskuspankki kirjaa / asianomaiset keskuspankit kirjaavat nämä maksut samaan aikaan molempien TARGET2-osallistujien PM-tileille; ja

ii)

mikäli likviditeetti on edellä i alakohdassa kuvatun PM-tiliparin osalta riittämätön niiden kahdenvälisen position rahoittamiseen, poistaa yksittäisiä maksumääräyksiä, kunnes likviditeettiä on riittävästi. Tässä tapauksessa asianomainen keskuspankki kirjaa / asianomaiset keskuspankit kirjaavat loput maksut poistettuja maksumääräyksiä lukuun ottamatta samaan aikaan molempien TARGET2-osallistujien PM-tileille.

Suoritettuaan i ja ii alakohdassa yksilöidyt tarkistukset [lisää keskuspankin nimi] tarkistaa monenväliset maksupositiot (osallistujan PM-tilin ja niiden muiden TARGET2-osallistujien PM-tilien välillä, joille on asetettu monenvälinen rajoitus). Tätä tarkoitusta varten sovelletaan soveltuvin osin i-ii alakohdassa kuvattua menettelyä.

d)

Algoritmin 4 (”osittaiset plus liitännäisjärjestelmän kirjaukset”) mukaan [lisää keskuspankin nimi] noudattaa samaa menettelyä kuin algoritmissa 2, mutta siten, että se ei poista liitännäisjärjestelmän maksumääräyksiä (koska kyseiset maksut suoritetaan samaan aikaan monenvälisesti).

e)

Algoritmin 5 (”liitännäisjärjestelmän kirjaukset alatilien välityksellä”) mukaan [lisää keskuspankin nimi] noudattaa samaa menettelyä kuin algoritmissa 1, kuitenkin sillä muutoksella, että [lisää keskuspankin nimi] aloittaa algoritmin 5 ASI:n (liitännäisjärjestelmäliittymän) välityksellä ja tarkistaa vain sen, onko osallistujien alatileillä riittävästi varoja. Rajoituksia ja varauksia ei myöskään oteta huomioon. Algoritmi 5 ajetaan myös yöllä tapahtuvien kirjausten aikana.

4)

Maksumääräykset, jotka tulevat saapumiskäsittelyyn jonkin algoritmin 1–4 ajon aloittamisen jälkeen, voidaan kuitenkin kirjata välittömästi saapumiskäsittelyssä, jos asianomaisten TARGET2-osallistujien PM-tilien positiot ja rajoitukset mahdollistavat sekä näiden maksumääräysten että tämänhetkisessä optimointimenettelyssä olevien maksumääräysten kirjaamisen. Kahta algoritmia ei kuitenkaan voida ajaa samaan aikaan.

5)

Päivän aikana tapahtuvassa käsittelyssä algoritmit ajetaan peräjälkeen. Niin kauan kuin samaan aikaan ei ole vireillä liitännäisjärjestelmän monenvälistä maksujen suoritusta, järjestys on seuraava:

a)

algoritmi 1;

b)

jos algoritmi 1 epäonnistuu, sitten algoritmi 2;

c)

jos algoritmi 2 epäonnistuu, sitten algoritmi 3, tai jos algoritmi 2 onnistuu, toista algoritmi 1.

Mikäli samaan aikaan on vireillä liitännäisjärjestelmää koskeva monenvälinen maksujen suoritus (prosessi 5), algoritmi 4 ajetaan.

6)

Algoritmit ajetaan joustavasti siten, että asetetaan ennalta määritetty aikaviive eri algoritmien soveltamisen välillä sen varmistamiseksi, että kahden algoritmin ajojen välillä on vähintään tietty aika. Ajallista eroa valvotaan automaattisesti. Manuaalinen ohjaaminen on mahdollista.

7)

Silloin kun maksumääräys sisältyy ajossa olevaan algoritmiin, siitä ei voida uudistaa (aseman muuttaminen jonossa) eikä sitä voida peruuttaa. Maksumääräyksen uudistamista tai peruuttamista koskevat pyynnöt jäävät jonoon, kunnes algoritmiajo on valmis. Mikäli asianomainen maksumääräys kirjataan algoritmiajon aikana, uudistamista tai peruuttamista koskevat pyynnöt hylätään. Jos maksumääräystä ei kirjata, osallistujan pyynnöt otetaan heti huomioon.

8.   ICM:n käyttö

1)

ICM:ää voidaan käyttää tiedonvaihtoon ja likviditeetinhallintaan. SWIFTin Secure IP Network -verkko (SIPN) on taustalla oleva tekninen viestintäverkko tietojen vaihtamista ja kontrollitoimien hoitamista varten.

2)

Lukuun ottamatta varastoituja maksumääräyksiä ja perustietoja, ICM:n välityksellä on saatavilla ainoastaan asianomaista pankkipäivää koskevia tietoja. Näytön tiedot ovat ainoastaan englannin kielellä.

3)

Tiedot annetaan ”pull”-moodissa, mikä tarkoittaa sitä, että kunkin osallistujan on pyydettävä tietoja.

4)

Seuraavat moodit ovat käytettävissä ICM:n välityksellä:

a)

sovellus-sovellus-moodi (A2A)

A2A-moodissa tiedot ja sanomat siirretään PM:n ja osallistujan sisäisen sovelluksen välillä. Tästä syystä osallistujan on varmistettava, että sillä on käytettävissään asianmukainen sovellus XML-sanomien (pyynnöt ja vastaukset) vaihtamiseen ICM:n avulla standardoidun liitynnän välityksellä. Lisätietoja on saatavissa ICM-käyttäjän käsikirjasta ja UDFS:n kirjasta nro 4.

b)

käyttäjä-sovellus-moodi (U2A)

U2A-moodi mahdollistaa suoran yhteyden osallistujan ja ICM:n välillä. Tiedot näytetään selaimella, joka ajetaan PC-järjestelmässä (SWIFT Alliance WebStation). Jotta U2A toimisi SWIFT Alliance WebStationin välityksellä, IT-infrastruktuurin on kyettävä tukemaan evästeitä ja JavaScript -ohjelmaa. Lisätietoja on saatavissa ICM-käyttäjän käsikirjasta.

5)

Jokaisella osallistujalla on oltava vähintään yksi SWIFT Alliance WebStation, jotta se kykenee pääsemään ICM:ään U2A:n välityksellä.

6)

Käyttöoikeudet ICM:ään annetaan käyttämällä SWIFTin ”Role Based Access Control” -ohjelmaa. Osallistujien käytettävissä olevan SWIFT ”Non Repudiation of Emission” (NRE) -palvelun avulla XML-sanoman vastaanottaja voi todistaa, että tällaista sanomaa ei ole muutettu.

7)

Mikäli osallistujalla on teknisiä ongelmia eikä se kykene lainkaan toimittamaan maksumääräyksiä, se voi luoda määrämuotoisen niputetun varajärjestelymaksun ja varajärjestelymaksuja käyttämällä ICM:ää. [lisää keskuspankin nimi] avaa tämän toiminnon osallistujan pyynnöstä.

8)

Osallistujat voivat käyttää ICM:ää myös likviditeetin siirtämiseen

a)

[lisää tarvittaessa] PM-tililtään tililleen PM:n ulkopuolella;

b)

PM-tilin ja osallistujan alatilien välillä; ja

c)

PM-tililtä peilitilille, jota hallinnoi liitännäisjärjestelmä.

9.   UDFS ja ICM-käyttäjän käsikirja

Yksityiskohtaisempia tietoja ja esimerkkejä edellä mainituista säännöistä sisältyy UDFS:ään ja ICM-käyttäjän käsikirjaan, sellaisina kuin ne ovat muutettuina aika ajoin ja julkaistuina [lisää keskuspankin nimi]n verkkosivuilla ja EKP:n verkkosivuilla englanninkielisinä.

Lisäys II

TARGET2-JÄRJESTELMÄN KORVAUSJÄRJESTELMÄ

1.   Yleiset periaatteet

a)

Mikäli TARGET2-järjestelmässä on tekninen toimintahäiriö, suorat osallistujat voivat esittää korvausvaatimuksia tässä lisäyksessä vahvistetun TARGET2-korvausjärjestelmän mukaisesti.

b)

Ellei EKP:n neuvosto päätä toisin, TARGET2-korvausjärjestelmää ei sovelleta, kun TARGET2-järjestelmän teknisen toimintahäiriön syynä on ulkoinen tapahtuma, johon asianomaiset keskuspankit eivät ole voineet vaikuttaa, tai kolmansien osapuolten toimet tai laiminlyönnit.

c)

TARGET2-korvausjärjestelmän mukainen korvaus on ainoa tarjolla oleva korvausmenettely TARGET2-järjestelmän teknisissä toimintahäiriötapauksissa. Osallistujat voivat kuitenkin käyttää muita oikeuskeinoja korvauksen vaatimiseksi. Hyväksyessään TARGET2-korvausjärjestelmän mukaisen korvaustarjouksen osallistuja sitoutuu peruuttamattomasti olemaan esittämättä sellaisten maksumääräysten osalta, joita korvauksen hyväksyminen koskee, muita vaatimuksia (välillistä vahinkoa koskevat vaatimukset mukaan luettuina), joita sillä mahdollisesti on jotakin kansallista keskuspankkia vastaan; korvaustarjouksen hyväksyessään osallistuja sitoutuu lisäksi siihen, että vastaanotettu korvaus merkitsee täyttä ja lopullista suoritusta, jolla tyydytetään kaikki tällaiset vaatimukset. Osallistuja kattaa asianomaisiin keskuspankkeihin nähden TARGET2-korvausjärjestelmästä saamaansa summaan asti muiden osallistujien tai kolmansien osapuolten saman maksumääräyksen tai maksun perusteella mahdollisesti esittämät korvausvaatimukset.

d)

Korvaustarjouksen tekeminen ei merkitse sitä, että [lisää keskuspankin nimi] tai muu keskuspankki myöntäisi olevansa vastuussa teknisestä toimintahäiriöstä.

2.   Korvaustarjousten ehdot

a)

Maksaja voi esittää kulu- tai korkokorvausvaatimuksen, jos TARGET2-järjestelmän teknisen toimintahäiriön vuoksi

i)

maksumääräystä ei kirjattu pankkipäivänä, jona maksumääräys hyväksyttiin; tai

ii)

TARGET2-järjestelmään siirtymisen aikana maksaja kykenee näyttämään toteen, että sillä oli aikomus lähettää maksumääräys TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään, mutta että se ei voinut tehdä niin, koska kansallinen RTGS-järjestelmä, joka ei vielä ollut siirtynyt TARGET2-järjestelmään, oli tilassa, jossa maksuja ei voitu lähettää sille (stop sending).

b)

Maksunsaaja voi esittää kulukorvausvaatimuksensa, jos se TARGET2-järjestelmän teknisen toimintahäiriön vuoksi ei saanut TARGET2-maksua, jota se odotti saapuvaksi tiettynä pankkipäivänä. Maksunsaaja voi myös esittää korkovaatimuksensa, mikäli yksi tai useampi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

i)

osallistujat, joilla on oikeus maksuvalmiusluottoon: osallistuja turvautui TARGET2-järjestelmän teknisen toimintahäiriön vuoksi maksuvalmiusluottoon; ja/tai

ii)

kaikki osallistujat: rahamarkkinoihin turvautuminen oli teknisesti mahdotonta tai tällainen rahoitus oli muista perustelluista syistä mahdotonta.

3.   Korvauksen laskeminen

a)

Maksajalle annettavan korvaustarjouksen osalta

i)

kulukorvaus on 50 euroa ensimmäisestä kirjaamatta jääneestä maksumääräyksestä, seuraavista neljästä maksumääräyksestä 25 euroa kustakin ja tämän jälkeen 12,50 euroa kustakin maksumääräyksestä. Kulukorvaus lasketaan jokaisen maksunsaajan osalta erikseen;

ii)

korkokulukorvaus lasketaan päivittäin määritettävän viitekoron perusteella. Viitearvo saadaan valitsemalla alhaisempi korko, joko Eoniakoron (euro overnight index average) tai maksuvalmiusluoton korko. Viitekorkoa sovelletaan TARGET2–järjestelmän teknisen toimintahäiriön vuoksi kirjaamatta jääneen maksumääräyksen määrään kultakin päivältä siitä päivästä, jona maksumääräys toimitettiin tai, jos kysymyksessä on 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettu maksumääräys, aiottiin toimittaa, siihen päivään, jona maksumääräyksen käsittely saatiin tai olisi voitu saada päätökseen. Korkokorvauksen määrästä vähennetään mahdollinen tuotto, joka on saatu tallettamalla kirjaamatta jääneisiin maksumääräyksiin liittyvät varat eurojärjestelmässä;

iii)

jos kirjaamatta jääneisiin maksumääräyksiin liittyvät varat sijoitettiin markkinoille tai ne käytettiin vähimmäisvarantovelvoitteen täyttämiseen, korkokorvausta ei makseta.

b)

Maksunsaajalle annettavan korvaustarjouksen osalta

i)

kulukorvaus on 50 euroa ensimmäisestä kirjaamatta jääneestä maksumääräyksestä, seuraavista neljästä maksumääräyksestä 25 euroa kustakin ja tämän jälkeen 12,50 euroa kustakin maksumääräyksestä. Kulukorvaus lasketaan jokaisen maksajan osalta erikseen;

ii)

korkokorvausta laskettaessa sovelletaan a alakohdan ii alakohdassa tarkoitettua laskentamenetelmää, paitsi että korkokorvaus perustuu maksuvalmiusluoton koron ja viitekoron erotukseen ja se lasketaan TARGET2-järjestelmän teknisen toimintahäiriön vuoksi otetun maksuvalmiusluoton määrästä.

4.   Menettelysäännöt

a)

Korvausta on vaadittava korvaushakemuslomakkeella, joka on saatavilla englanninkielisenä [lisää keskuspankin nimi]n verkkosivuilla ([lisää viittaus keskuspankin verkkosivuihin]) Maksajien on toimitettava erillinen korvaushakemuslomake kunkin maksunsaajan osalta ja maksunsaajien on toimitettava erillinen korvaushakemuslomake kunkin maksajan osalta. Korvaushakemuslomakkeessa esitettyjen tietojen tueksi on toimitettava tarvittavat lisätiedot ja asiakirjat. Kunkin maksun tai maksumääräyksen osalta voidaan tehdä vain yksi korvaushakemus.

b)

Osallistujien on toimitettava korvaushakemuksensa neljän viikon kuluessa TARGET2-järjestelmän teknisestä toimintahäiriöstä [lisää keskuspankin nimi]lle. [Lisää keskuspankin nimi]n pyytämät lisätiedot tai lisänäyttö on toimitettava kahden viikon kuluessa tällaisen pyynnön esittämisestä.

c)

[Lisää keskuspankin nimi] tarkastaa korvaushakemukset ja lähettää ne EKP:lle. Jollei EKP:n neuvosto toisin päätä ja ilmoita tästä päätöksestään osallistujille, kaikki vastaanotetut korvaushakemukset arvioidaan 14 viikon kuluessa TARGET2-järjestelmän teknisestä toimintahäiriöstä.

d)

[Lisää keskuspankin nimi] ilmoittaa edellä c alakohdassa tarkoitetun arvioinnin tuloksesta osallistujille, joita asia koskee. Jos arviointi johtaa korvaustarjouksen tekemiseen, kyseisten osallistujien on neljän viikon kuluessa tällaisen korvaustarjouksen ilmoittamisesta joko hyväksyttävä tai hylättävä tarjous kunkin eri korvausvaatimuksiinsa sisältyneen yksittäisen maksumääräyksen tai maksun osalta; tämä tapahtuu allekirjoittamalla korvaustarjouksen hyväksymistä koskeva vakiomuotoinen kirje (saatavilla [lisää keskuspankin nimi]n verkkosivuilla ([lisää viittaus keskuspankin verkkosivuihin]). Jos [lisää keskuspankin nimi] ei ole saanut tällaista kirjettä neljän viikon kuluessa, osallistujien, joita asia koskee, katsotaan hylänneen korvaustarjouksen.

e)

[Lisää keskuspankin nimi] suorittaa korvaukset saatuaan osallistujalta korvaustarjouksen hyväksymistä koskevan kirjeen. Korvauksille ei makseta korkoa.

Lisäys III

KELPOISUUS- JA MAALAUSUNTOJEN OHJEET

TARGET2-osallistujia koskevien kelpoisuuslausuntojen ohjeet

[Lisää keskuspankin nimi]

[osoite]

Osallistuminen [lisää järjestelmän nimi]-järjestelmään

[paikka], [päivämäärä]

Hyvä []

Meitä on [lisää osallistujan tai osallistujan sivukonttorin nimi]n [lakimiehinä tai ulkopuolisina lakimiehinä] pyydetty antamaan tämä lausunto kysymyksistä, jotka tulevat ajankohtaisiksi [maa, jossa osallistuja on perustettu, jäljempänä ”maa”]n lakeja sovellettaessa [lisää osallistujan nimi]n, (jäljempänä ’osallistuja’), osallistuessa [TARGET2-osajärjestelmän nimi]-järjestelmään (jäljempänä ’järjestelmä’).

Tämä lausunto rajoittuu tämän lausunnon päiväyksenä [maa]ssa/ssä voimassa oleviin lakeihin. Tätä lausuntoa varten emme ole tutkineet minkään muun maan lakia, eikä tähän lausuntoon sisälly muita maita koskevaa suoranaista tai implisiittistä lausuntoa. Jokainen jäljempänä esitetty lausunto on [maa]n lakeja sovellettaessa yhtä tarkka ja paikkansapitävä riippumatta siitä, toimiiko osallistuja maksumääräyksiä toimittaessaan ja maksuja vastaanottaessaan hallinnollisen päätoimipaikkansa vai yhden tai useamman sivukonttorinsa välityksellä sekä siitä, onko nämä perustettu [maa]ssa vai [maa]n ulkopuolella.

I   TUTKITUT ASIAKIRJAT

Tätä lausuntoa varten olemme tutkineet seuraavat asiakirjat:

1)

osallistujan [lisää osallistujan asianomaiset perustamisasiakirja(t)]n, sellaisena kuin se on / sellaisina kuin ne ovat tämän lausunnon päivämääränä, oikeaksi todennetun jäljennöksen,

2)

[soveltuvin osin] otteen [lisää asianomainen yhtiörekisteri]sta/stä ja [soveltuvin osin] [luottolaitosrekisteri tai vastaava]sta/stä,

3)

[soveltuvin osin] jäljennöksen osallistujan toimiluvasta tai muusta todistuksesta, jonka mukaan osallistujalla on oikeus tarjota pankki-, sijoitus-, varojensiirto- ja muita rahoituspalveluja [maa]ssa/ssä,

4)

[soveltuvin osin] jäljennöksen osallistujan hallituksen tai muun asianomaisen päätöksentekoelimen [lisää päivämäärä], [lisää vuosi] tekemästä päätöksestä, josta käy ilmi osallistujan suostumus noudattaa jäljempänä määriteltyjä järjestelmää koskevia asiakirjoja, ja

5)

[määrittele tarkoin kaikki valtakirjat ja mitkä tahansa muut asiakirjat, joihin asianomaiset (jäljempänä määritellyt) järjestelmää koskevat asiakirjat allekirjoittaneen henkilön tai allekirjoittaneiden henkilöiden toimivalta perustuu tai jotka ovat toimivallan todisteena],

ja kaikki muut osallistujan perustamisasiakirjoihin, toimivaltaan ja valtuutuksiin liittyvät asiakirjat, jotka ovat tarpeen tai asianmukaisia tämä lausunnon antamiseksi (jäljempänä ’osallistujaa koskevat asiakirjat’).

Tätä lausuntoa varten olemme tutkineet myös seuraavat asiakirjat:

1)

[lisää viittaus järjestelyihin, joilla TARGET2-järjestelmään osallistumista koskevat yhdenmukaistetut säännöt pannaan täytäntöön] [lisää päivämäärä] päivätyn järjestelmän osalta (jäljempänä ’säännöt’);

2)

[…].

Sääntöjä ja [….] kutsutaan jäljempänä ’järjestelmää koskeviksi asiakirjoiksi’ (ja yhdessä osallistujaa koskevien asiakirjojen kanssa ’asiakirjoiksi’).

II   OLETUKSET

Tämä lausunto perustuu seuraaviin oletuksiin:

1)

meille toimitetut järjestelmää koskevat asiakirjat ovat joko alkuperäisiä asiakirjoja tai oikeita jäljennöksiä; ja

2)

järjestelmää koskevien asiakirjojen ehdot sekä niihin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet ovat päteviä ja oikeudellisesti sitovia [järjestelmän jäsenvaltio]n lakien mukaan, joita todetaan sovellettavan sanottuihin asiakirjoihin, ja lainvalinta, jonka mukaan [järjestelmän jäsenvaltio]n lakeja sovelletaan järjestelmää koskeviin asiakirjoihin, on pätevä [järjestelmän jäsenvaltio]n lakien mukaan;

3)

osallistujaa koskevat asiakirjat kuuluvat asianomaisten tahojen kelpoisuuteen ja toimivaltaan ja ne on auktorisoitu, hyväksytty tsi toimeenpantu ja tarvittaessa toimitettu asianomaisten tahojen toimesta; ja

4)

osallistujaa koskevat asiakirjat sitovat osapuolia, joille ne on osoitettu, eikä niiden ehtoja ole rikottu.

III   OSALLISTUJAA KOSKEVA LAUSUNTO

A.

Osallistuja on asianmukaisesti perustettu ja rekisteröity tai sen perustaminen on muutoin asianmukaisesti hyväksytty tai sen olemassaoloa säätelevät muutoin [maa]n lait.

B.

Osallistujalla on kelpoisuus ja toimivalta täyttää velvollisuutensa ja toteuttaa oikeutensa järjestelmää koskevien asiakirjojen mukaisesti, joiden osapuolena se on.

C.

Osallistujan oikeuksien ja velvollisuuksien hyväksyminen tai oikeuksien käyttäminen ja velvollisuuksien täyttäminen järjestelmää koskevien asiakirjojen mukaisesti, joiden osapuolena osallistuja on, ei millään tavoin riko osallistujaan tai osallistujaa koskeviin asiakirjoihin sovellettavia [maa]n lakeja.

D.

Osallistuja ei tarvitse lisävaltuutuksia, -hyväksymisiä, -lupia, -hakemuksia, -rekisteröitymisiä, -taltiointeja taikka julkisen notaarin vahvistuksia taikka mitään muita [maa]ssa/ssä toimivaltaisten tuomioistuinten, oikeus- tai muiden viranomaisten todistuksia järjestelmää koskevien asiakirjojen hyväksymistä, laillistamista tai täytäntöönpanokelpoisuutta taikka asiakirjojen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamista tai täyttämistä varten.

E.

Osallistuja on ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin yrityskohtaisiin järjestelyihin ja muihin toimenpiteisiin, jotka ovat [maa]n lakien mukaan tarpeen sen varmistamiseksi, että järjestelmää koskevien asiakirjojen mukaiset osallistujan oikeudet ovat laillisia, päteviä ja sitovia.

Tämä lausunto on annettu sen päiväyksen mukaisena päivänä ja se on osoitettu ainoastaan [lisää keskuspankin nimi]lle ja [osallistujalle]. Muut henkilöt eivät voi vedota tähän lausuntoon eikä lausunnon sisältöä saa Euroopan keskuspankkia ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän kansallisia keskuspankkeja [ja [maa]n kansallista keskuspankkia /asianomaisia sääntelyviranomaisia] lukuun ottamatta antaa tiedoksi muille kuin sen vastaanottajille ja näiden oikeudellisille neuvonantajille ilman etukäteissuostumustamme.

Kunnioittavasti

[allekirjoitus]

Muualla kuin ETA:ssa perustettujen TARGET2-osallistujien maalausuntoja koskevat ohjeet

[Lisää keskuspankin nimi]

[osoite]

[järjestelmän nimi]

[paikka], [päivämäärä]

Hyvä []

Meitä on [lisää osallistujan tai osallistujan sivukonttorin nimi]n (jäljempänä ’osallistuja’) [ulkopuolisina] lakimiehinä pyydetty antamaan tämä [maa, jossa osallistuja on perustettu, jäljempänä ”maa”]n lakien mukainen lausunto kysymyksistä, jotka tulevat ajankohtaisiksi [maa]n lakeja sovellettaessa osallistujan osallistuessa järjestelmään, joka on TARGET2-osajärjestelmä (jäljempänä ”järjestelmä”). Viittaukset [maa]n lakeihin merkitsevät viittausta kaikkiin [maa]n sovellettaviin säännöksiin ja määräyksiin. Me annamme erityisesti [järjestelmän jäsenvaltio]n ulkopuolella perustettua osallistujaa koskevan, [maa]n lakien mukaisen lausunnon oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka syntyvät järjestelmään osallistumisen seurauksena siten, kuin jäljempänä määritellyissä järjestelmää koskevissa asiakirjoissa on esitetty.

Tämä lausunto rajoittuu [maa]ssa tämän lausunnon päiväyksenä voimassa oleviin lakeihin. Tätä lausuntoa varten emme ole tutkineet minkään muun maan lakia, eikä tähän lausuntoon sisälly muita maita koskevaa suoranaista tai implisiittistä lausuntoa. Olemme lähteneet siitä, että muiden maiden lait eivät vaikuta tähän lausuntoon.

1.   TUTKITUT ASIAKIRJAT

Tätä lausuntoa varten olemme tutkineet seuraavat asiakirjat sekä muut tarpeellisiksi tai asianmukaisiksi katsomamme asiakirjat:

1)

[lisää viittaus järjestelyihin, joilla TARGET2-järjestelmään osallistumista koskevat yhdenmukaistetut säännöt pannaan täytäntöön] [lisää päivämäärä] päivätyn järjestelmän osalta (jäljempänä ’säännöt’); ja

2)

muut järjestelmää ja/tai osallistujan ja muiden järjestelmän osallistujien välistä ja osallistujien ja [lisää keskuspankin nimi]n välistä suhdetta sääntelevät asiakirjat.

Säännöistä ja [….] käytämme jäljempänä ilmaisua ’järjestelmää koskevat asiakirjat’.

2.   OLETUKSET

Tämä lausunto perustuu järjestelmää koskevia asiakirjoja koskeviin seuraaviin oletuksiin:

1)

järjestelmää koskevat asiakirjat kuuluvat asianomaisten tahojen kelpoisuuteen ja toimivaltaan ja ne on auktorisoitu, hyväksytty tai laillistettu ja tarvittaessa toimitettu asianomaisten tahojen toimesta;

2)

järjestelmää koskevien asiakirjojen ehdot sekä niihin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet ovat päteviä ja oikeudellisesti sitovia [järjestelmän jäsenvaltio]n lakien mukaan, joita todetaan sovellettavan kyseisiin asiakirjoihin, ja lainvalinta, jonka mukaan [järjestelmän jäsenvaltio]n lakeja sovelletaan järjestelmää koskeviin asiakirjoihin, on pätevä [järjestelmän jäsenvaltio]n lakien mukaan;

3)

järjestelmän, jonka välityksellä maksumääräykset toimitetaan tai maksut välitetään tai oikeudet toteutetaan tai velvollisuudet suoritetaan, osallistujilla on toimilupa tarjota varojensiirtopalveluja kaikissa asianomaisissa maissa; ja

4)

meille toimitetut asiakirjojen jäljennökset tai kappaleet vastaavat alkuperäisiä asiakirjoja.

3.   LAUSUNTO

Edellä esitettyyn perustuen ja ellei edellä esitetystä taikka jäljempänä esitetyistä kohdista muuta johdu, katsomme seuraavaa:

3.1   Maakohtaiset oikeudelliset näkökohdat [soveltuvin osin]

[Maa]n oikeusjärjestelmän seuraavat piirteet ovat järjestelmää koskevista asiakirjoista johtuvien velvollisuuksien kanssa sopusoinnussa eivätkä millään lailla syrjäytä kyseisiä velvollisuuksia: [maakohtaisten oikeudellisten näkökohtien luettelo].

3.2   Maksukyvyttömyyteen liittyvät yleiset kysymykset

3.2.a   Maksukyvyttömyysmenettelyjen tyypit

Ainoat maksukyvyttömyysmenettelyjen tyypit (akordi ja velkasaneeraus mukaan luettuina), joiden kohteeksi osallistuja voi joutua [maa]ssa/ssä, ovat seuraavat (tässä lausunnossa maksukyvyttömyysmenettelyllä tarkoitetaan myös osallistujan [maa]ssa/ssä olevia varallisuuseriä tai sivukonttoreita koskevia kaikenlaisia menettelyitä, joiden kohteeksi osallistuja voi joutua [maa]ssa/ssä): [laadi luettelo menettelyistä alkuperäiskielellä sekä englannin kielellä (jäljempänä yhteisesti ’maksukyvyttömyysmenettelyt’).

Maksukyvyttömyysmenettelyiden lisäksi osallistuja, sen varallisuus tai sen [maa]ssa/ssä oleva sivukonttori voi [maa]ssa/ssä joutua seuraavien kohteeksi: [laadi luettelo alkuperäiskielellä ja englannin kielellä sovellettavista maksuajan pidennyksistä, selvitystilamenettelyistä, tai muista menettelyistä, joiden seurauksena maksut osallistujalle tai osallistujalta voidaan keskeyttää tai tällaisten maksujen osalta voidaan asettaa rajoituksia tai muista vastaavista menettelyistä] (jäljempänä yhteisesti ’menettelyt’).

3.2.b   Maksukyvyttömyyssopimukset

[Maa] tai [maa]n tietyt poliittiset alayksiköt, jotka määritetään jäljempänä, on/ovat seuraavien maksukyvyttömyyssopimusten osapuolena/osapuolina: [luettele tarvittaessa sopimukset, joilla on tai saattaa olla merkitystä tämän lausunnon kannalta].

3.3   Järjestelmää koskevien asiakirjojen täytäntöönpanokelpoisuus

Ellei jäljempänä esitetyistä kohdista muuta johdu, kaikki järjestelmää koskevien asiakirjojen määräykset ovat [maa]n lakien mukaan sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia niiden ehtojen mukaisesti, erityisesti tapauksissa, joissa pannaan vireille osallistujaa koskeva maksukyvyttömyysmenettely.

Erityisesti katsomme, että

3.3.a   Maksumääräysten käsittely

Sääntöjen [lisää kohta]n määräykset maksumääräysten käsittelystä ovat päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia. Tällaisten kohtien mukaisesti käsitellyt maksumääräykset ovat [maa]n lakien mukaan päteviä, sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia. Sääntöjen määräykset, joissa määritellään tarkka ajankohta, jona osallistujan järjestelmään toimittamat maksumääräykset tulevat täytäntöönpanokelpoisiksi ja peruuttamattomiksi ([lisää sääntöjen kohta]) ovat [maa]n lakien mukaan päteviä, sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia.

3.3.b   [Lisää keskuspankin nimi] toimivaltuudet suorittaa tehtävänsä

Osallistujaa koskevien maksukyvyttömyysmenettelyjen tai menettelyjen aloittamien ei vaikuta [lisää keskuspankin nimi]n järjestelmää koskevista asiakirjoista johtuviin toimivaltuuksiin. [Mainitse [tarvittaessa], että tämä lausunto koskee myös muita yhteisöjä, jotka tarjoavat osallistujille järjestelmän osallistumisen kannalta välittömästi ja ehdottomasti tarpeellisia palveluja (esim. verkkopalvelujen tarjoaja).]

3.3.c   Oikeuskeinot erityisissä erääntymistilanteissa

[Tilanteissa, joissa ne soveltuvat osallistujaan, sääntöjen [lisää kohdat]n määräykset erääntymättömien saamisten nopeutetun suorittamisen vaatimisesta, osallistujan talletusten käyttämisestä saamisten kuittaamiseen, vakuuksien realisoimisesta, osallistumisen keskeyttämisestä ja päättämisestä, viivästyskoron vaatimisesta, sopimuksen irtisanomisesta ja transaktioiden lopettamisesta ([lisää sääntöjen ja järjestelmää koskevien asiakirjojen muut asianomaiset lausekkeet]) ovat [maa]n lakien mukaan päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia.]

3.3.d   Osallistumisen keskeyttäminen ja päättäminen

Tilanteissa, joissa ne soveltuvat osallistujaan, sääntöjen [lisää kohdat]n määräykset (osallistujan järjestelmään osallistumisen keskeyttämisestä ja päättämisestä maksukyvyttömyysmenettelyn tai menettelyn aloittamisen tai muun järjestelmää koskevissa asiakirjoissa määritellyn erityisen erääntymistilanteen vuoksi tai tilanteissa, jossa osallistuja muodostaa systeemiriskin tai sillä on vakavia toiminnallisia ongelmia) ovat [maa]n lakien mukaan päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia.

3.3.e   Seuraamusjärjestelmä

Tilanteissa, joissa ne soveltuvat osallistujaan, sääntöjen [lisää kohdat]n määräykset sellaiselle osallistujalle määrättävistä seuraamuksista, joka on kykenemätön maksamaan takaisin päivänsisäisen tai, soveltuvin osin, yön yli -luoton ajoissa, ovat [maa]n lakien mukaan päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia.

3.3.f   Oikeuksien ja velvollisuuksien luovuttaminen

Osallistuja ei voi luovuttaa, muuttaa tai siirtää oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmansille osapuolille ilman [lisää keskuspankin nimi]n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

3.3.g   Sovellettavan oikeuden ja toimivaltaisen tuomioistuimen valinta

Sääntöjen [lisää kohdat]n määräykset, erityisesti sovellettavan lain, riitojen ratkaisun, toimivaltaisten tuomioistuinten ja menettelyn vireillepanon osalta, ovat [maa]n lakien mukaan päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia.

3.4   Mitätöitävissä olevat suosimiset

Katsomme, että järjestelmää koskevista asiakirjoista johtuvia velvollisuuksia tai tällaisten velvollisuuksien suorittamista tai noudattamista ennen osallistujaa koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn tai menettelyn aloittamista, ei voi sivuuttaa tällaisessa menettelyssä velkojien suosimisena, mitätöitävissä olevana transaktiona tai muutoin [maa]n lakien mukaan.

Erityisesti, ja rajoittamatta edellä sanottua, tämä koskee minkä tahansa osallistujan järjestelmään toimittamia maksumääräyksiä. Erityisesti katsomme, että sääntöjen [lisää kohdat]n määräykset, joissa maksumääräysten täytäntöönpanokelpoisuus ja peruuttamattomuus vahvistetaan, ovat päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia ja että maksumääräyksiä, jotka mikä tahansa osallistuja on toimittanut järjestelmään ja jotka on käsitelty sääntöjen [lisää kohdat] mukaisesti, ei voida sivuttaa maksukyvyttömyysmenettelyssä tai menettelyssä velkojien suosimisena, mitätöitävissä olevana transaktiona tai muutoin [maa]n lakien mukaan.

3.5   Ulosotto

Jos osallistujan velkoja hakee [maa]n lakien mukaisesti ulosottopäätöstä (varojen jäädyttämistä koskeva päätös ja takavarikko sekä mikä tahansa muu julkis- tai yksityisoikeudellinen menettely, jolla pyritään suojelemaan yleistä etua tai osallistujan velkojien oikeuksia, mukaan luettuina), jäljempänä ’ulosotto’ [maa]n tuomioistuimelta, valtion viranomaiselta, oikeusviranomaiselta tai julkishallinnon viranomaiselta, katsomme että [lisää analyysi ja arviointi].

3.6   Vakuudet [soveltuvin osin]

3.6.a   Oikeuksien ja talletusten luovutus vakuus-, panttaus-, repo- ja/tai takaustarkoituksessa

Vakuusluovutukset ovat päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia [maa]n lakien mukaan. Erityisesti pantin tai takaisinostosopimuksen (repon) perustaminen ja realisointi [lisää viittaus asianomaiseen keskuspankin kanssa sovittuun järjestelyyn]n mukaisesti ovat [maa]n lakien mukaan päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia. Mikäli osallistujan järjestelmään liittymisen edellytyksenä vaaditaan takaus toiselta oikeushenkilöltä, tällainen takaus sitoo takaajaa ja on tätä vastaan täysimääräisesti realisoitavissa, takauksen summasta ja osallistujan tilanteesta riippumatta.

3.6.b   Luovutuksensaajan, pantinsaajan tai repo-ostajan muita velkojia parempi etuoikeus

Jos osallistuja joutuu maksukyvyttömyysmenettelyn tai menettelyn kohteeksi, [lisää viittaus keskuspankkiin]lle tai muille järjestelmän osallistujille vakuudeksi luovutetuilla tai pantatuilla oikeuksilla ja varallisuuserillä on kaikkien muiden velkojien saamisia parempi etuoikeus eikä muiden velkojien etuoikeusjärjestys vaikuta tähän tosiseikkaan.

3.6.c   Vakuusoikeuksien täytäntöönpano

Myös tilanteissa, joissa osallistujaa koskee maksukyvyttömyysmenettely tai menettely, järjestelmän muut osallistujat ja [lisää keskuspankin nimi] voivat [luovutuksensaajina, pantinsaajina tai repo-ostajina] sääntöjen mukaisilla [lisää keskuspankin nimi]n toimilla realisoida osallistujan oikeuksia ja omaisuuseriä.

3.6.d   Muotoa ja rekisteröintiä koskevat vaatimukset

Osallistujan omaisuutta tai oikeuksia koskevan vakuusluovutuksen, pantin tai repon perustamista tai realisoimista koskevia muotovaatimuksia ei ole, eikä [vakuusluovutusta, panttia, repoa taikka näitä koskevia erityispiirteitä] tarvitse rekisteröidä tai taltioida missään toimivaltaisessa [maa]n tuomioistuimessa taikka valtion, oikeus- tai julkisviranomaisessa.

3.7.   Sivukonttorit [soveltuvin osin]

3.7.a   Lausunto soveltuu sivukonttoreiden välityksellä suoritettuihin toimiin

Jokainen osallistujaa koskeva edellä esitetty lausunto on [maa]n lakeja sovellettaessa yhtä paikkansapitävä ja pätevä tilanteissa, joissa osallistuja toimii yhden tai useamman [maan]n ulkopuolella perustetun sivukonttorinsa välityksellä.

3.7.b   Lainmukaisuus

Järjestelmää koskevien asiakirjojen mukaisten oikeuksien toteuttaminen tai velvollisuuksien täyttäminen tai maksumääräysten toimittaminen, välittäminen tai maksujen vastaanottaminen osallistujan sivukonttorin toimesta eivät millään tavoin riko [maa]n lakia.

3.7.c   Vaaditut auktorisoinnit

Jotta osallistujan sivukonttori voisi toteuttaa järjestelmää koskevien asiakirjojen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia taikka toimittaa tai välittää maksumääräyksiä taikka vastaanottaa maksuja, ei tarvita lisävaltuutuksia, -hyväksymisiä, -lupia, -hakemuksia, -taltiointeja, -rekisteröitymisiä taikka julkisen notaarin vahvistuksia taikka [maa]ssa toimivaltaisten tuomioistuinten, oikeus- tai muiden viranomaisten muita todistuksia.

Tämä lausunto on annettu sen päiväyksen mukaisena päivänä ja se on osoitettu ainoastaan [lisää keskuspankin nimi]lle ja [osallistujalle]. Muut henkilöt eivät voi vedota tähän asiatuntijalausuntoon eikä lausunnon sisältöä saa Euroopan keskuspankkia ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän kansallisia keskuspankkeja [ja [maa]n kansallista keskuspankkia / asianomaisia sääntelyviranomaisia] lukuun ottamatta antaa tiedoksi muille kuin sen vastaanottajille ja näiden oikeudellisille neuvonantajille ilman etukäteissuostumustamme.

Kunnioittavasti

[allekirjoitus]

Lisäys IV

TOIMINNAN JATKUVUUS JA VARAJÄRJESTELYT

1.   Yleiset määräykset

a)

Tässä lisäyksessä vahvistetaan [lisää keskuspankin nimi]n ja osallistujien tai liitännäisjärjestelmien väliset järjestelyt sellaisia mahdollisia tilanteita varten, joissa SSP:n tai tiedonsiirtoverkon yksi tai useampi osa ei toimi tai niihin vaikuttaa ulkopuolinen epätavanomainen tapahtuma tai joissa toimintahäiriö vaikuttaa mihin tahansa osallistujaan tai liitännäisjärjestelmään.

b)

Tässä lisäyksessä kaikki viittaukset erityisiin kellonaikoihin tarkoittavat Euroopan keskuspankin aikaa, jolla tarkoitetaan EKP:n kotipaikan paikallista aikaa.

2.   Toiminnan jatkuvuutta suojaavat toimet ja varajärjestelyt

a)

Jos TARGET2-järjestelmän normaali toiminta häiriintyy ulkopuolisen epätavanomaisen tapahtuman ja/tai SSP:n tai tiedonsiirtoverkon toimintahäiriön vuoksi, [lisää keskuspankin nimi]lla/llä on oikeus ottaa käyttöön toiminnan jatkuvuutta suojaavia ja varajärjestelytoimia.

b)

Seuraavia toiminnan jatkuvuutta suojaavia ja varajärjestelytoimia voidaan käyttää TARGET2-järjestelmässä

i)

SSP:n toiminnan siirtäminen vaihtoehtoiseen paikkaan;

ii)

SSP:n aukioloaikojen muuttaminen; ja

iii)

varajärjestelyn aloittaminen 6 kohdan c ja d alakohdassa määriteltyjen erittäin tärkeiden ja tärkeiden maksujen osalta.

c)

[Lisää keskuspankin nimi]lla/llä on päätösvalta, ottaako se käyttöön toiminnan jatkuvuuden suojaavia ja varajärjestelytoimia sekä mihin toimiin se mahdollisesti ryhtyy suorittaakseen maksumääräyksiä.

3.   Ongelmatilanteista tiedottaminen

a)

SSP:n toimintahäiriöstä ja/tai ulkopuolisesta epätavanomaisesta tapahtumasta on ilmoitettava osallistujille kotimaisten viestintäkanavien, ICM:n sekä T2IS-järjestelmän välityksellä. Osallistujille lähetettävässä ilmoituksessa on oltava erityisesti seuraavat tiedot:

i)

tapahtuman kuvaus;

ii)

käsittelyn arvioitu viivästyminen (jos tiedossa);

iii)

tiedot suoritetuista toimenpiteistä; ja

iv)

ohjeet osallistujille.

b)

Lisäksi [lisää keskuspankin nimi] voi ilmoittaa osallistujille käsillä tai odotettavissa olevasta tapahtumasta, joka saattaa vaikuttaa TARGET2-järjestelmän normaaliin toimintaan.

4.   SSP:n toiminnan siirtäminen vaihtoehtoiseen paikkaan

a)

Edellä 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun tapahtuman sattuessa SSP:n toiminta voidaan siirtää samalla tai toisella alueella sijaitsevaan vaihtoehtoiseen paikkaan.

b)

Jos SSP:n toiminta siirretään toiselle alueelle, osallistujien on parhaiden edellytysten mukaisesti selvitettävä tiliasemansa SSP:n toimintahäiriöön tai ulkopuoliseen epätavanomaiseen tapahtumaan asti ja annettava [lisää keskuspankin nimi]lle kaikki tähän liittyvät tarpeelliset tiedot.

5.   Aukioloaikojen muuttaminen

a)

TARGET2-järjestelmän päivän aikana tapahtuvaa käsittelyä voidaan pidentää tai uuden pankkipäivän alkamisaikaa voidaan lykätä. TARGET2-järjestelmän pidennettynä aukioloaikana maksumääräyksiä on käsiteltävä [lisää viittaus järjestelyihin, joilla yhdenmukaistetut säännöt pannaan täytäntöön]n mukaisesti, kuitenkin ottaen huomioon tässä lisäyksessä vahvistetut muutokset.

b)

Jos SSP:ssä on ollut toimintahäiriö päivän aikana, mutta SSP on saatu taas kuntoon ennen klo 18.00, päivän aikana tapahtuvaa käsittelyä voidaan pidentää ja sulkemisaikaa lykätä. Normaaleissa olosuhteissa sulkemisaikaa voidaan lykätä korkeintaan kaksi tuntia, ja lykkäämisestä on tiedotettava osallistujille mahdollisimman hyvissä ajoin. Jos tieto tällaisesta sulkemisajan lykkäämisestä annetaan ennen klo 16.50, sovelletaan normaalia vähintään tunnin määräaikaa asiakasmaksujen ja pankkienvälisten maksujen vastaanottamisen lopetusajankohdan välillä. Kun tieto tällaisesta lykkäämisestä on annettu, sitä ei voida peruuttaa.

c)

Sulkemisaikaa on lykättävä tapauksissa, joissa SSP:n toimintahäiriö on alkanut ennen klo 18, eikä SSP:tä ole saatu kuntoon klo 18.00 mennessä. [lisää keskuspankin nimi] ilmoittaa osallistujille välittömästi sulkemisajan lykkäämisestä.

d)

Kun SSP on saatu kuntoon, on ryhdyttävä seuraaviin toimiin:

i)

[lisää keskuspankin nimi] pyrkii kirjaamaan kaikki jonossa olevat maksut tunnin kuluessa tai, jos SSP:n toimintahäiriö alkoi klo 17.30 tai myöhemmin (tapauksissa, joissa ongelma jatkui klo 18.00), 30 minuutin kuluessa.

ii)

Osallistujien lopulliset saldot on määritettävä tunnin kuluessa tai, jos SSP:n toimintahäiriö alkoi klo 17.30 tai myöhemmin (tapauksissa, joissa ongelma jatkui klo 18.00), 30 minuutin kuluessa.

iii)

Pankkienvälisten maksujen vastaanottamisen lopetusajankohtana suoritetaan päivän päätöstoimet, mukaan lukien eurojärjestelmän maksuvalmiusjärjestelmään turvautuminen.

e)

Liitännäisjärjestelmillä, jotka tarvitsevat likviditeettiä aikaisin aamulla, on oltava voimassa järjestelyt niitä tilanteita varten, joissa päivän aikana tapahtuvaa käsittelyä ei voida aloittaa ajoissa edellisenä päivänä tapahtuneen SSP:n toimintahäiriön vuoksi.

6.   Varajärjestely

a)

[Lisää keskuspankin nimi] aloittaa maksumääräysten käsittelyn varajärjestelyin SSP:n varajärjestelymoduulissa, jos se katsoo sen tarpeelliseksi. Tällaisissa tapauksissa osallistujille tarjotaan vain palvelun vähimmäistaso. [Lisää keskuspankin nimi]n on käytettävissä olevien viestintävälineiden välityksellä ilmoitettava osallistujilleen varajärjestelyn aloittamisesta.

b)

Varajärjestelyssä [lisää keskuspankin nimi] käsittelee maksumääräyksiä manuaalisesti.

c)

Seuraavat maksut katsotaan erittäin tärkeiksi, ja [lisää keskuspankin nimi]n on parhaiden edellytysten mukaisesti pyrittävä käsittelemään ne häiriötilanteissa:

i)

CLS-pankkiin (CLS Bank International) liittyvät maksut;

ii)

EURO1:n päivän lopun maksut; ja

iii)

keskusvastapuolten vakuusmaksujen muutospyynnöt.

d)

Seuraavat maksut katsotaan tärkeiksi, ja [lisää keskuspankin nimi] voi päättää aloittaa varajärjestelyt niiden osalta:

i)

maksut, jotka liittyvät maksun suorittamiseen reaaliaikaisesti liittymämallin mukaisissa arvopaperikaupan selvitysjärjestelmissä;

ii)

muut maksut, jos se on tarpeen systeemiriskin välttämiseksi.

e)

Osallistujien on toimitettava maksumääräykset varajärjestelyä varten sekä tiedonanto maksunsaajille [lisää viestintävälineet]n välityksellä. Tietoja tilien saldoista ja veloitus- ja hyvityskirjauksista saa [lisää keskuspankin nimi]lta/ltä.

f)

TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään lähetetyt, jonossa olevat maksumääräykset voivat myös olla varajärjestelyn kohteena. Tällaisissa tapauksissa [lisää keskuspankin nimi]n on pyrittävä välttämään maksumääräysten kaksoiskäsittelyä, mutta osallistujat kantavat riskin mahdollisesta kaksoiskäsittelystä.

g)

Maksumääräysten varajärjestelyä varten osallistujien on annettava lisävakuuksia. Varajärjestelyssä saapuvat varajärjestelymaksut voidaan kuitata lähtevillä varajärjestelymaksuilla. [Lisää keskuspankin nimi] ei saa varajärjestelyssä ottaa huomioon osallistujien käytettävissä olevaa likviditeettiä.

7.   Osallistujiin tai liitännäisjärjestelmiin liittyvät toimintahäiriöt

a)

Jos osallistujalla on ongelma, jonka vuoksi se ei voi suorittaa maksuja TARGET2-järjestelmässä, se on itse vastuussa ongelman ratkaisemisesta. Erityisesti osallistuja voi käyttää talon sisäisiä ratkaisuja tai ICM:n toimintoja eli niputettuja varajärjestelymaksuja ja muita varajärjestelymaksuja (CLS, EURO1, STEP2 pre-fund).

b)

Jos osallistuja päättää käyttää ICM:n toimintoa niputetun varajärjestelymaksun maksamiseksi, [lisää keskuspankin nimi]n on osallistujan pyynnöstä avattava tämä toiminto ICM:n kautta. [Lisää keskuspankin nimi]n on osallistujan pyynnöstä ilmoitettava muille osallistujille niputetun varajärjestelymaksun käytöstä lähettämällä ICM:n viesti. Osallistuja on vastuussa tällaisten niputettujen varajärjestelymaksujen lähettämisestä ainoastaan sellaisille osallistujille, joiden kanssa se on sopinut kahdenvälisesti tällaisten maksujen käyttämisestä, sekä kaikista tällaisiin maksuihin liittyvistä lisätoimista.

c)

Jos kaikki 7 kohdan a alakohdassa tarkoitetut keinot on jo käytetty tai jos ne eivät tehoa, osallistuja voi pyytää apua [lisää keskuspankin nimi]lta/ltä.

d)

Jos toimintahäiriö vaikuttaa liitännäisjärjestelmään, liitännäisjärjestelmä on vastuussa ongelman ratkaisemisesta. [Lisää keskuspankin nimi] voi liitännäisjärjestelmän pyynnöstä toimia liitännäisjärjestelmän puolesta. [Lisää keskuspankin nimi]lla/llä on oikeus päättää, mitä tukea se tarjoaa liitännäisjärjestelmälle; mukaan lukien liitännäisjärjestelmän yön toimet. Seuraavat varatoimet ovat mahdollisia:

i)

liitännäisjärjestelmä tekee ns. puhtaita maksuja (eli maksuja, jotka eivät liity niiden perustana olevaan transaktioon) osallistujaliittymän välityksellä;

ii)

[lisää keskuspankin nimi] luo ja/tai käsittelee liitännäisjärjestelmän puolesta XML-ohjeita tai -tiedostoja; ja/tai

iii)

[lisää keskuspankin nimi] tekee ns. puhtaita maksuja liitännäisjärjestelmän puolesta.

e)

Liitännäisjärjestelmiä koskevat yksityiskohtaiset varatoimet on sisällytettävä [lisää keskuspankin nimi]n ja asianomaisen liitännäisjärjestelmän kahdenvälisiin järjestelyihin.

8.   Muut määräykset

a)

Jos tietyt tiedot eivät ole saatavissa 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen tapahtumien johdosta, [lisää keskuspankin nimi] on oikeutettu aloittamaan maksumääräysten käsittelyn tai jatkamaan niiden käsittelyä ja/tai operoimaan TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmää [lisää keskuspankin nimi]n määrittelemien viimeisten käytettävissä olevien tietojen perusteella. Osallistujien ja liitännäisjärjestelmien on [lisää keskuspankin nimi]n pyynnöstä toimitettava FileAct/Interact-sanomansa uudestaan tai ryhdyttävä muihin toimiin, joita [lisää keskuspankin nimi]n pitää asianmukaisina.

b)

Jos [lisää keskuspankin nimi] ei ole toimintakykyinen, muut eurojärjestelmän keskuspankit voivat hoitaa TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään liittyvät tekniset toiminnot tai osan niistä.

c)

[Lisää keskuspankin nimi] voi edellyttää, että osallistujat osallistuvat säännöllisiin tai tapauskohtaisiin toiminnan jatkuvuutta suojaaviin ja varajärjestelytoimia koskeviin testauksiin, koulutuksiin tai muihin [lisää keskuspankin nimi]n tarpeellisiksi katsomiin toimenpiteisiin. Osallistujat vastaavat yksin kustannuksista, jotka koituvat niille tällaisista testeistä tai muista järjestelyistä.

Lisäys V

AIKATAULU

1.

TARGET2 on avoinna kaikkina pankkipäivinä. Näitä ovat kaikki päivät paitsi lauantait, sunnuntait, uudenvuodenpäivä, pitkäperjantai ja toinen pääsiäispäivä (EKP:n kotipaikassa sovellettavan kalenterin mukaisesti), vappupäivä, joulupäivä ja tapaninpäivä.

2.

Järjestelmän viiteaika on Euroopan keskuspankin aika eli EKP:n kotipaikan paikallinen aika.

3.

Pankkipäivä alkaa edellisen pankkipäivän iltana ja on seuraavan aikataulun mukainen:

Kellonaika

Kuvaus

6.45–7.00

Päivän toimien valmistelun ajankohta (1)

7.00–18.00

Päivän aikana tapahtuva käsittely

17.00

Asiakasmaksujen vastaanottamisen lopetusaika (eli maksut, joissa maksun vireillepanija ja/tai maksunsaaja ei ole suora tai epäsuora osallistuja; nämä yksilöidään järjestelmässä käyttämällä MT 103- tai MT 103+ -sanomaa)

18.00

Pankkienvälisten maksujen vastaanottamisen lopetusaika (eli muut kuin asiakasmaksut)

18.00–18.45 (2)

Päivän päätöstoimet

18.15 (2)

Maksuvalmiusjärjestelmän käytön yleinen lopetusaika

(heti) klo 18.30 (jälkeen) (3)

Tiedot kirjanpitojärjestelmien päivitystä varten ovat keskuspankkien käytettävissä

18.45–19.30 (3)

Päivän aloitustoimet (uusi pankkipäivä)

19.00 (3) –19.30 (2)

Likviditeetin toimittaminen PM-tilille

19.30 (3)

”Prosessin aloitus” -sanoma ja pysyvien maksumääräysten kirjaaminen likviditeetin siirtämiseksi PM-tileiltä alatilille/-tileille/peilitilille (liitännäisjärjestelmään liittyvä kirjaus)

19.30 (3) –22.00

Lisälikviditeetin siirtojen suorittaminen ICM:n välityksellä ennen kuin liitännäisjärjestelmä lähettää ”syklin aloitus” -sanoman; liitännäisjärjestelmän yön toimien aikainen kirjausajanjakso (ainoastaan liitännäisjärjestelmien selvitysprosessia nro 6 varten liitteessä IV tarkoitetulla tavalla)

22.00–1.00

Tekninen huoltojakso

1.00–6.45

Liitännäisjärjestelmän yön toimien aikainen selvitysprosessi (ainoastaan liitännäisjärjestelmien selvitysprosessia nro 6 varten)

4.

ICM on käytettävissä likviditeetin siirtämiseen klo 19.30 (4) lähtien seuraavaan päivään klo 18.00 saakka, klo 22.00 ja klo 1.00 välistä teknistä huoltojaksoa lukuun ottamatta.

5.

Aikataulua voidaan muuttaa, mikäli otetaan käyttöön toiminnan jatkuvuutta suojaavia toimia lisäyksessä IV olevan 5 kohdan mukaisesti.


(1)  Päivän toimilla tarkoitetaan päivän aikana tapahtuvaa käsittelyä ja päivän päätöstoimia.

(2)  Jakso päättyy 15 minuuttia myöhemmin varannon pitoajanjakson viimeisenä päivänä.

(3)  Jakso alkaa 15 minuuttia myöhemmin varannon pitoajanjakson viimeisenä päivänä.

(4)  Jakso alkaa 15 minuuttia myöhemmin varannon pitoajanjakson viimeisenä päivänä.

Lisäys VI

MAKSUT JA LASKUTUS

Suorien osallistujien maksut

1.

Suorien osallistujien osalta maksumääräysten käsittelyn kuukausimaksu TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmässä on, suoran osallistujan valitsemasta vaihtoehdosta riippuen, joko

a)

100 euroa PM-tililtä sekä 0,80 euroa transaktiolta (veloituskirjaukselta); tai

b)

1 250 euroa PM-tililtä sekä maksu transaktiolta (veloituskirjaukselta), joka määräytyy kuukausittain transaktioiden määrän (käsiteltyjen transaktioiden lukumäärä) mukaan seuraavasti:

Hinta-luokka

Transaktioita vähintään

Transaktioita vähintään

Transaktiohinta

1

1

10 000

0,60 euroa

2

10 001

25 000

0,50 euroa

3

25 001

50 000

0,40 euroa

4

50 001

100 000

0,20 euros

5

Enemmän kuin 100 000

0,125 euroa

Osallistujan PM-tilin ja sen alatilien välisistä likviditeetin siirroista ei peritä maksua.

2.

Monitavoitettavan tilin kuukausimaksu on 80 euroa jokaiselta kahdeksannumeroiselta BIC-osoitteelta, joka ei ole suoran osallistujan tilin pankkitunnus.

3.

Suorilta osallistujilta, jotka eivät halua pankkitunnustaan TARGET2-luetteloon, veloitetaan 30 euron lisäkuukausimaksu tällaista tiliä kohden.

4.

Suoralta osallistujalta peritään 20 euroa kustakin TARGET2-luetteloon rekisteröidystä epäsuorasta osallistujasta.

5.

Tavoitettavan pankkitunnuksen haltijan (suorien ja epäsuorien osallistujien sivukonttorit mukaan luettuina) TARGET2-luetteloon rekisteröiminen maksaa 5 euroa.

Likviditeetin sammioinnin maksut

6.

CAI-toimintatavan kuukausimaksu on 100 euroa kultakin ryhmään kuuluvalta tililtä.

7.

AL-toimintatavan kuukausimaksu on 200 euroa kultakin AL-ryhmään kuuluvalta tililtä. Mikäli AL-ryhmä käyttää CAI-toimintatapaa, tileihin jotka eivät sisälly AL-toimintatapaan sovelletaan 100 euron CAI-kuukausimaksua.

8.

Sekä AL- että CAI-toimintatavassa 1 kohdan b alakohdassa vahvistettua alenevaa maksurakennetta sovelletaan ryhmän jäsenten maksuihin, ikään kuin kaikki tällaiset maksut olisi lähetetty yhden jäsenen tililtä.

9.

Asianomainen ryhmän päällikkö maksaa 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun 1 250 euron kuukausimaksun, ja kyseisen ryhmän muut jäsenet maksavat 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 100 euron kuukausimaksun. Jos AL-ryhmä kuuluu CAI-ryhmään, ja AL-ryhmällä ja CAI-ryhmällä on sama päällikkö, 1 250 euron kuukausimaksu maksetaan vain kerran. Jos AL-ryhmä kuuluu CAI-ryhmään, ja CAI-ryhmällä ja AL-ryhmällä on eri päällikkö, CAI-ryhmän päällikkö maksaa lisäkuukausimaksun, jonka määrä on 1 250 euroa. Tällaisissa tapauksissa kaikki CAI-ryhmään kuuluvat tilit (AL-ryhmän tilit mukaan luettuina) käsittävä lasku lähetetään CAI-ryhmän päällikölle.

Laskut

10.

Suoriin osallistujiin sovelletaan seuraavia laskutussääntöjä. Suoralle osallistujalle on annettava viimeistään seuraavan kuukauden viidentenä pankkipäivänä edellisen kuukauden kattava lasku, jossa eritellään veloitettavat maksut. Jos käytetään AL- tai CAI-toimintatapaa, lasku on sanotussa ajassa annettava AL-ryhmän tai CAI-ryhmän päällikölle. Lasku on maksettava viimeistään kyseisen kuukauden kymmenentenä pankkipäivänä [lisää keskuspankin nimi]n määräämälle tilille; maksu veloitetaan osallistujan PM-tililtä.

Lisäys VII

AL-SOPIMUS — VAIHTOEHTO A

Mallisopimus AL-toimintatavan käyttöä varten useammalle kuin yhdelle luottolaitokselle

Yhtäältä

[osallistuja], [lisää keskuspankin nimi]ssa/ssä olevan/olevien PM-tilin/-tilien nro [...................................] haltija, edustajanaan [.................................................................], joka toimii [.................................................],

[osallistuja], [lisää keskuspankin nimi]ssa/ssä olevan/olevien PM-tilin/-tilien nro [...................................] haltija, edustajanaan [.................................................................], joka toimii [.................................................],

[osallistuja], [lisää keskuspankin nimi]ssa/ssä olevan/olevien PM-tilin/-tilien nro [...................................] haltija, edustajanaan [.................................................................], joka toimii [.................................................],

(jäljempänä ”AL-ryhmän jäsenet)

ja toisaalta

[lisää kansallisen AL-keskuspankin nimi]

[lisää kansallisen AL-keskuspankin nimi]

[lisää kansallisen AL-keskuspankin nimi]

(jäljempänä kansalliset AL-keskuspankit)

(jäljempänä AL-ryhmän jäseniä ja kansallisia AL-keskuspankkeja kutsutaan yhdessä nimellä sopimuspuolet)

ovat sopineet seuraavaa:

(1)

Juridisesti TARGET2 muodostuu useista maksujärjestelmistä, joista jokainen on nimetty järjestelmäksi selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä 19 päivänä toukokuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/26/EY (1) täytäntöön panevan kansallisen lainsäädännön mukaan.

(2)

Yhden tai useamman TARGET2-osajärjestelmän osallistujat voivat tietyin TARGET2-osajärjestelmiin osallistumista koskevissa asianomaisissa säännöissä vahvistetuin edellytyksin perustaa AL-ryhmän, jolloin AL-ryhmän jäsenten PM-tilien likviditeetti yhdistetään.

(3)

Yhdistetty likviditeetti mahdollistaa AL-ryhmän jäsenille maksumääräysten maksamisen sellaisella määrällä, joka ylittää niiden PM-tileillä käytettävissä olevan likviditeetin, sillä edellytyksellä, että kaikkien tällaisten maksumääräysten kokonaisarvo ei koskaan ylitä kaikilla tällaisilla PM-tileillä käytettävissä olevan likviditeetin yhteenlaskettua määrää. Tuloksena oleva velkasaldo yhdellä tai useammalla näistä PM-tileistä muodostaa päivänsisäisen luoton, jonka myöntämiseen sovelletaan asianomaisia kansallisia järjestelyjä, tämän kuitenkaan rajoittamatta tässä sopimuksessa kuvattujen muutosten soveltamista; tällaisen velkasaldon vakuutena on AL-ryhmän muiden jäsenten PM-tileillä käytettävissä oleva likviditeetti.

(4)

Tämän mekanismin tarkoituksena ei missään tapauksessa ole yhdistää eri PM-tilejä, jotka ovat tässä sopimuksessa kuvatuin rajoituksin edelleen yksin tilinhaltijoidensa hallinnassa.

(5)

Mekanismilla pyritään välttämään likviditeetin hajautuminen eri TARGET2-osajärjestelmiin ja yksinkertaistamaan likviditeetinhallintaa luottolaitosten ryhmän sisällä.

(6)

Mekanismilla edistetään maksujen kirjaamisen kokonaistehokkuutta TARGET2-järjestelmässä.

(7)

[Osallistuja], [osallistuja] ja [osallistuja] on liitetty TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään, TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään ja TARGET2-[lisää keskuspankki/maan tunnus]-osajärjestelmään, ja niitä [sitä] sitovat [päivämäärät] päivätyt [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskeviin järjestelyihin],

Sopimuspuolet sopivat näin ollen seuraavaa:

1 artikla

Tämän sopimuksen voimaantulo

Tämä sopimus ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset ovat voimassa vasta sen jälkeen, kun hallinnoiva kansallinen keskuspankki saatuaan asianmukaisina pitämänsä tiedot tai asiakirjat vahvistaa kirjallisesti, että tämä sopimus tai siihen tehdyt muutokset ovat osallistumista TARGET2-osajärjestelmiin koskevissa asianomaisissa säännöissä asetettujen vaatimusten mukaisia.

2 artikla

AL-ryhmän jäsenten ja kansallisten AL-keskuspankkien yhteinen intressi

1.   AL-ryhmän jäsenet ilmoittavat ja hyväksyvät nimenomaisesti, että tämän sopimuksen tekeminen on niiden vastavuoroisten taloudellisten, sosiaalisten ja rahoituksellisten intressien mukaista, koska kaikkien AL-ryhmän jäsenten maksumääräykset voidaan maksaa niiden omissa TARGET2-osajärjestelmissä sellaisella määrällä, joka vastaa käytettävissä olevaa likviditeettiä AL-ryhmän kaikkien jäsenten PM-tileillä, jolloin muissa TARGET2-osajärjestelmissä käytettävissä oleva likviditeetti kasvaa.

2.   Kansallisilla AL-keskuspankeilla on keskinäinen intressi tarjota päivänsisäistä luottoa AL-ryhmän jäsenille, koska tämä edistää maksujen kirjaamisen kokonaistehokkuutta TARGET2-järjestelmässä. Päivänsisäiselle luotolle asetetaan vakuus Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 18 artiklan mukaisesti siten, että maksumääräyksen täytäntöönpanosta seuraava velkasaldo katetaan sillä likviditeetillä, joka on käytettävissä niillä PM-tileillä, joita AL-ryhmän muilla jäsenillä on niiden kansallisissa AL-keskuspankeissa ja joista on annettu vakuus niiden velvollisuuksien täyttämiseksi, joita AL-ryhmän jäsenillä on kansallisia AL-keskuspankkeja kohtaan.

3 artikla

AL-ryhmän jäsenten oikeudet ja velvollisuudet

1.   AL-ryhmän jäsenet ovat yhteisvastuussa kaikkiin kansallisiin AL-keskuspankkeihin nähden kaikista vaateista, jotka johtuvat minkä tahansa AL-ryhmän jäsenen maksumääräyksen maksamisesta niiden asianomaisessa TARGET2-osajärjestelmässä. AL-ryhmän jäsenillä ei ole oikeutta vedota mihinkään vastuunjakoa koskeviin ryhmän sisäisiin järjestelyihin välttääkseen vastuunsa kansallisia AL-keskuspankkeja kohtaan kaikkien edellä mainittujen velvoitteiden yhteenlaskemisen osalta.

2.   AL-ryhmän jäsenten PM-tileiltään maksamien kaikkien maksumääräysten kokonaisarvo ei saa koskaan ylittää kaikilla tällaisilla PM-tileillä kaiken kaikkiaan käytettävissä olevan likviditeetin yhteenlaskettua määrää.

3.   AL-ryhmän jäsenet ovat oikeutettuja käyttämään CAI-toimintatapaa, sellaisena kuin se on kuvattu [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevaan järjestelyyn/koskeviin järjestelyihin]ssa/ssä.

4.   AL-ryhmän jäsenet varmistavat, että niiden välillä on sisäinen sopimus, joka kattaa muun muassa seuraavat seikat:

a)

AL-ryhmän sisäistä organisaatiota koskevat säännöt;

b)

edellytykset, joiden täyttyessä AL-ryhmän päälliköllä on velvollisuus tehdä ilmoitus AL-ryhmän jäsenille;

c)

AL-toimintatavan kustannukset (niiden jakaminen AL-ryhmän jäsenten kesken mukaan luettuna); ja

d)

AL-sopimuksen mukaisesta palvelusta suoritettavat maksut AL-ryhmän jäsenten välillä, ja säännöt, jotka koskevat rahallisen vastikkeen laskemista.

AL-ryhmän jäsenet voivat d alakohtaa lukuun ottamatta päättää, ilmaisevatko ne tämän sisäisen sopimuksen tai osia siitä kansallisille AL-keskuspankeille. AL-ryhmän jäsenet antavat alakohdassa d vaadittavat tiedot kaikille AL-keskuspankeille.

4 artikla

Kansallisten AL-keskuspankkien oikeudet ja velvollisuudet

1.   Kun AL-ryhmän jäsen lähettää TARGET2-osajärjestelmäänsä maksumääräyksen, jonka määrä ylittää kyseisen AL-ryhmän jäsenen PM-tilillä käytettävissä olevan likviditeetin, sen kansallinen AL-keskuspankki myöntää päivänsisäisen luoton, jonka vakuutena on kyseisen AL-ryhmän jäsenen muilla PM-tileillä sen kansallisessa AL-keskuspankissa käytettävissä oleva likviditeetti tai AL-ryhmän muiden jäsenten PM-tileillä niiden kansallisissa AL-keskuspankeissa käytettävissä oleva likviditeetti. Tällaiseen päivänsisäiseen luottoon sovelletaan samoja sääntöjä kuin tällaisen kansallisen AL-keskuspankin päivänsisäisiin luottojen myöntämiseen.

2.   AL-ryhmän jäsenten lähettämät maksumääräykset, joiden vaikutuksesta AL-ryhmän jäsenten kaikilla PM-tileillä käytettävissä oleva likviditeetti ylittyy, pidetään jonossa, kunnes likviditeettiä on riittävästi käytettävissä.

3.   Lukuun ottamatta tapausta, jossa yhtä tai useampaa AL-ryhmän jäsentä vastaan aloitetaan maksukyvyttömyysmenettely, kansallinen AL-keskuspankki voi vaatia kutakin AL-ryhmän jäsentä täyttämään täysimääräisesti kaikki velvollisuudet, jotka johtuvat minkä tahansa AL-ryhmän jäsenen maksumääräysten maksamisesta tämän TARGET2-osajärjestelmässä.

5 artikla

AL-ryhmän päällikön nimittäminen ja asema

1.   AL-ryhmän jäsenet nimittävät täten AL-ryhmän päälliköksi [lisää AL-ryhmän päälliköksi nimitetty osallistuja]n, joka on yhteyshenkilö kaikissa AL-ryhmään liittyvissä hallinnollisissa asioissa

2.   Kaikki AL-ryhmän jäsenet toimittavat kansalliselle AL-keskuspankilleen ja AL-ryhmän päällikölle kaikki tiedot, jotka saattavat vaikuttaa tämän sopimuksen voimassaoloon, täytäntöönpanokelpoisuuteen ja soveltamiseen, mukaan lukien muun muassa kaikki [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevan järjestelyn / koskevien järjestelyjen asianomaisiin määräyksiin]ssa/ssä tarkoitetun ryhmän määritelmän noudattamiseksi tarvittavat AL-ryhmän jäsenten välisten yhteyksien muutokset tai päättymiset ja tiedot [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevaan järjestelyyn/koskeviin järjestelyihin]ssa/ssä tarkoitetuista erityisistä erääntymistilanteista tai tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa [lisää viittaus panttiin, sulkeutuvaa nettoutusta koskeviin säännöksiin tai mihin tahansa muihin yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevan järjestelyn/koskevien järjestelyjen asianomaisiin määräyksiin]n voimassaoloon ja/tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

3.   AL-ryhmän päällikkö toimittaa välittömästi hallinnoivalle kansalliselle keskuspankille kaikki 2 kohdassa kuvatut tiedot, jotka liittyvät siihen itseensä tai mihin tahansa muuhun AL-ryhmän jäseneen.

4.   AL-ryhmän päällikkö on vastuussa AL-ryhmän sisällä käytettävissä olevan likviditeetin päivänsisäisestä seurannasta.

5.   AL-ryhmän päälliköllä on valtakirja, joka koskee AL-ryhmän jäsenten PM-tilejä, ja se toimii erityisesti AL-ryhmän jäsenten edustajana seuraavien toimintojen osalta:

a)

AL-ryhmän jäsenten PM-tilejä koskevat kaikki ICM:n toiminnot, mukaan lukien muun muassa kaikki muutokset tietyn maksumääräyksen prioriteettijärjestyksessä, peruuttaminen, veloitusajan muuttaminen, likviditeetin siirrot (likviditeetin siirrot alatileille tai alatileiltä mukaan luettuina, uuden määräyksen antaminen jonossa olevista transaktioista, likviditeetin varaaminen AL-ryhmälle ja rajoitusten asettaminen ja muuttaminen AL-ryhmälle;

b)

kaikki sellaiset päivän päättyessä tehtävät likviditeettitransaktiot AL-ryhmän jäsenten PM-tilien välillä, joilla varmistetaan, että kaikki saldot AL-ryhmän jäsenten PM-tileillä tasataan, jolloin millään näistä tileistä ei ole päivän päättyessä velkasaldoa tai, soveltuvissa tapauksissa, hyväksyttävillä vakuuksilla turvattua velkasaldoa (jäljempänä tästä menettelystä käytetään ilmaisua ”tasaaminen”);

c)

yleiset ohjeet, joiden mukaan automaattinen tasaaminen suoritetaan, eli määrittää järjestyksen, jossa likviditeettiä omaavia PM-tilejä veloitetaan tasaamisen yhteydessä;

d)

mikäli AL-ryhmän päällikkö ei anna b ja c alakohdassa kuvattuja nimenomaisia ohjeita, suoritetaan automaattinen tasaaminen, joka aloitetaan PM-tilistä, jolla on suurin hyvityssaldo ja päätetään PM-tiliin, jolla on suurin velkasaldo.

Samoja c ja d alakohdassa määriteltyjä perusteita käytetään täytäntöönpanotilanteessa, sellaisena kuin se on määritelty [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevan järjestelyn/koskevien järjestelyjen asianomaisiin määräyksiin]ssa/ssä.

6.   AL-ryhmän jäsenet luopuvat nimenomaisesti kaikista sellaisista oikeuksista, jotka niillä mahdollisesti on [lisää tarvittaessa viittaus asiaa koskevaan säännökseen kansallisessa lainsäädännössä]n nojalla AL-ryhmän päällikköä vastaan ja jotka perustuvat AL-ryhmän päällikön kaksoisrooliin toisaalta PM-tilin haltijana ja toisaalta AL-ryhmän päällikkönä.

6 artikla

Hallinnoivan kansallisen keskuspankin tehtävä

1.   Hallinnoiva kansallinen keskuspankki on yhteydenottopaikka kaikissa AL-ryhmään liittyvissä hallinnollisissa asioissa.

2.   Kaikki kansalliset AL-keskuspankit toimittavat välittömästi hallinnoivalle kansalliselle keskuspankille AL-ryhmänsä jäsenestä/jäsenistä kaikki tiedot, jotka saattavat vaikuttaa tämän sopimuksen voimassaoloon, täytäntöönpanokelpoisuuteen ja soveltamiseen, mukaan lukien muun muassa kaikki ryhmän määritelmän noudattamiseksi tarvittavat AL-ryhmän jäsenten välisten yhteyksien muutokset tai päättymiset ja tiedot [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevaan järjestelyyn / koskeviin järjestelyihin]ssa/ssä tarkoitetuista erityisistä erääntymistilanteista tai tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa [lisää viittaus panttiin, sulkeutuvaa nettoutusta koskeviin säännöksiin tai mihin tahansa muihin yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevan järjestelyn/koskevien järjestelyjen asianomaisiin määräyksiin]n voimassaoloon ja/tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

3.   Hallinnoivalla kansallisella keskuspankilla on oikeus saada kaikki tarvittavat tiedot kaikista AL-ryhmän jäsenten PM-tileistä, mukaan lukien muun muassa tiedot kaikista luottolimiiteistä, saldosta, kokonaisvaihdosta, kirjatuista maksuista, jonossa olevista maksuista sekä tiedot AL-ryhmän jäsenten rajoituksista ja likviditeettivarauksista.

7 artikla

Sopimuksen voimassaolo ja päättäminen

1.   Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.

2.   Jokainen AL-ryhmän jäsen voi yksipuolisesti lopettaa osallistumisensa tähän sopimukseen sillä edellytyksellä, että se ilmoittaa asiasta kirjallisesti 14 pankkipäivää aikaisemmin sille kansalliselle AL-keskuspankille, jonka TARGET2-osajärjestelmään se osallistuu, sekä hallinnoivalle kansalliselle keskuspankille. Hallinnoiva kansallinen keskuspankki vahvistaa kyseiselle AL-ryhmän jäsenelle päivämäärän, jona sen osallistuminen AL-sopimukseen päättyy, ja ilmoittaa tämän päivämäärän kaikille kansallisille AL-keskuspankeille, jotka ilmoittavat päivämäärän AL-ryhmänsä jäsenille. Mikäli kyseinen AL-ryhmän jäsen oli AL-ryhmän päällikkö, jäljelle jäävät AL-ryhmän jäsenet nimittävät välittömästi uuden AL-ryhmän päällikön.

3.   Tämä sopimus tai, tapauksen mukaan, minkä tahansa AL-ryhmän jäsenen osallistuminen tähän sopimukseen päättyy automaattisesti ilman irtisanomista ja välittömin vaikutuksin, mikäli yksi tai useampi seuraavista seikoista tapahtuu:

a)

ryhmän määritelmän noudattamiseksi tarvittavia kaikkien AL-ryhmän jäsenten välisiä yhteyksiä muutetaan tai ne päättyvät [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevaan järjestelyyn/koskeviin järjestelyihin]n mukaisesti, taikka yhteyksien muutokset tai päättymiset koskevat yhtä tai useampaa AL-ryhmän jäsentä; ja/tai

b)

mitkä tahansa muut AL-toimintatavan käyttämisen edellytykset, sellaisina kuin ne kuvataan [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevaan järjestelyyn/koskeviin järjestelyihin]ssa/ssä, eivät enää täyty kaikkien osallistujien taikka yhden tai useamman AL-ryhmän jäsenen osalta.

4.   Mistä tahansa 3 kohdassa kuvatusta tapahtumasta riippumatta maksumääräys, jonka jokin AL-ryhmän jäsen on jo toimittanut asianomaiseen TARGET2-osajärjestelmään, pysyy voimassa ja täytäntöönpanokelpoisena kaikkiin AL-ryhmän jäseniin ja kansallisiin AL-keskuspankkeihin nähden. [Lisää tarvittaessa: Lisäksi [lisää viittaus panttiin ja/tai sulkeutuvaan nettoutukseen tai mihin tahansa muuhun asianomaiseen vakuusjärjestelyyn] pysyy voimassa tämän sopimuksen päättymisen jälkeen, kunnes AL-ryhmän jäsenet ovat maksaneet täysimääräisesti kaikki velkasaldot niillä PM-tileillä, joiden likviditeetti laskettiin yhteen.]

5.   Hallinnoiva kansallinen keskuspankki voi, tämän rajoittamatta 3 kohdan soveltamista, asianomaisen kansallisen AL-keskuspankin suostumuksella milloin tahansa lopettaa ilman irtisanomista ja välittömin vaikutuksin minkä tahansa AL-ryhmän jäsenen osallistumisen tähän sopimukseen, mikäli kyseinen AL-ryhmän jäsen on rikkonut mitä tahansa sopimusmääräystä. Tällainen päätös on tehtävä kirjallisesti, osoitettava AL-ryhmän kaikille jäsenille ja perusteltava. Mikäli osallistuminen päättyy edellä mainitulla tavalla, AL-ryhmän jäsenillä, joiden osallistuminen tähän sopimukseen ei ole päättynyt, on oikeus lopettaa osallistumisensa tähän sopimukseen sillä edellytyksellä, että ne ilmoittavat siitä kirjallisesti hallinnoivalle kansalliselle keskuspankille sekä asianomaiselle kansalliselle AL-keskuspankille viiden pankkipäivän kuluessa. Jos AL-ryhmän päällikön osallistuminen päätetään, jäljelle jäävät AL-ryhmän jäsenet nimittävät heti uuden AL-ryhmän päällikön.

6.   Hallinnoiva kansallinen keskuspankki voi muiden kansallisten AL-keskuspankkien suostumuksella lopettaa ilman irtisanomista ja välittömin vaikutuksin tämän sopimuksen soveltamisen, mikäli sen voimassa pitäminen vaarantaisi kokonaisuutena arvioiden TARGET2-järjestelmän vakauden, turvallisuuden ja luotettavuuden tai vaarantaisi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännössä vahvistettujen kansallisten AL-keskuspankkien tehtävien hoidon. Kaikki tätä koskevat päätökset osoitetaan kirjallisina AL-ryhmän jäsenille, ja päätökset on perusteltava.

7.   Tämä sopimus pysyy voimassa niin kauan kuin AL-ryhmän jäseniä on vähintään kaksi.

8 artikla

Muutosmenettely

Tähän sopimukseen tehtävät muutokset, AL-ryhmän laajentaminen muihin osallistujiin mukaan luettuna, ovat voimassa ja täytäntöönpanokelpoisia ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikki sopimuspuolet ilmaisevat tätä koskevan nimenomaisen kirjallisen suostumuksensa.

9 artikla

Sovellettava lainsäädäntö

Tähän sopimukseen sovelletaan [lisää viittaus AL-ryhmän päällikön PM-tiliin hallinnoivassa kansallisessa keskuspankissa sovellettavaan lainsäädäntöön]a/ä, ja sitä tulkitaan ja sovelletaan sen mukaisesti. Tämä ei vaikuta

a)

AL-ryhmän jäsenen ja sen kansallisen AL-keskuspankin väliseen suhteeseen, johon sovelletaan asianomaisen kansallisen AL-keskuspankin lainsäädäntöä; eikä

b)

kansallisten AL-keskuspankkien välisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, joihin sovelletaan sen kansallisen AL-keskuspankin lainsäädäntöä, joka pitää sen AL-ryhmän jäsenen PM-tiliä, jonka käytettävissä olevaa likviditeettiä käytetään vakuutena.

10 artikla

[Lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevaan järjestelyyn/koskeviin järjestelyihin]n soveltaminen

1.   [Lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevaan järjestelyyn/koskeviin järjestelyihin]n määräyksiä sovelletaan jokaiseen AL-ryhmän jäseneen ja niiden kansallisiin AL-keskuspankkeihin kaikissa niissä asioissa, joihin ei nimenomaisesti sovelleta tätä sopimusta.

2.   [Lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevaan järjestelyyn/koskeviin järjestelyihin] ja tämän sopimuksen on katsottava muodostavan osan samasta sopimussuhteesta.

Tehty sopimuspuolten lukumäärän mukaisin kappalein [...päivämäärä….]

AL-SOPIMUS — VAIHTOEHTO B

Mallisopimus AL-toimintatavan käyttöä varten yhdelle luottolaitokselle

Yhtäältä [luottolaitoksen nimi ja osoite], edustajanaan [………………………………], joka toimii

[osallistuja], [lisää keskuspankin nimi]ssa/ssä olevan/olevien PM-tilin/-tilien nro [...................................] haltija,

[osallistuja], [lisää keskuspankin nimi]ssa/ssä olevan/olevien PM-tilin/-tilien nro [...................................] haltija,

[osallistuja], [lisää keskuspankin nimi]ssa/ssä olevan/olevien PM-tilin/-tilien nro [...................................] haltija,

(osallistujista käytetään jäljempänä ilmausta ”AL-ryhmän jäsenet)

ja toisaalta

[lisää kansallisen AL-keskuspankin nimi]

[lisää kansallisen AL-keskuspankin nimi]

[lisää kansallisen AL-keskuspankin nimi]

(jäljempänä ’kansalliset AL-keskuspankit’)

(jäljempänä AL-ryhmän jäseniä ja kansallisia AL-keskuspankkeja kutsutaan yhdessä nimellä ”sopimuspuolet”)

ovat sopineet seuraavaa:

(1)

Juridisesti TARGET2 muodostuu useista maksujärjestelmistä, joista jokainen on nimetty järjestelmäksi selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä 19 päivänä toukokuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/26/EY (2) täytäntöön panevan kansallisen lainsäädännön mukaan.

(2)

Luottolaitos, jolla on useita PM-tilejä yhdessä tai useammassa TARGET2-osajärjestelmässä, voi tietyin TARGET2-osajärjestelmiin osallistumista koskevissa asianomaisissa säännöissä vahvistetuin edellytyksin perustaa AL-ryhmän, jolloin AL-ryhmän jäsenten PM-tilien likviditeetti yhdistetään.

(3)

Yhdistetty likviditeetti mahdollistaa AL-ryhmän jäsenille maksumääräysten maksamisen sellaisella määrällä, joka ylittää yhdellä PM-tilillä olevan likviditeetin, sillä edellytyksellä, että kaikkien tällaisten maksumääräysten kokonaisarvo ei koskaan ylitä kaikilla AL-ryhmän jäsenten PM-tileillä käytettävissä olevan likviditeetin yhteenlaskettua määrää. Tuloksena oleva velkasaldo yhdellä tai useammalla näistä PM-tileistä muodostaa päivänsisäisen luoton, jonka myöntämiseen sovelletaan asianomaisia kansallisia järjestelyjä, tämän kuitenkaan rajoittamatta tässä sopimuksessa kuvattujen muutosten soveltamista; tällaisen velkasaldon vakuutena on AL-ryhmän jäsenten kaikilla PM-tileillä käytettävissä oleva likviditeetti.

(4)

Tämän mekanismin tarkoituksena ei missään tapauksessa ole yhdistää PM-tilejä, jotka ovat tässä sopimuksessa kuvatuin rajoituksin edelleen erikseen AL-ryhmän jäsenten hallinnassa.

(5)

Mekanismilla pyritään välttämään likviditeetin hajautuminen eri TARGET2-osajärjestelmiin ja yksinkertaistamaan AL-ryhmän jäsenten likviditeetinhallintaa.

(6)

Mekanismilla edistetään maksujen kirjaamisen kokonaistehokkuutta TARGET2-järjestelmässä.

(7)

[Osallistuja], [osallistuja] ja [osallistuja] on liitetty TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään, TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään ja TARGET2-[lisää keskuspankin/maan tunnus]-osajärjestelmään, ja niitä sitovat [päivämäärät] päivätyt [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskeviin järjestelyihin],

Sopimuspuolet sopivat näin ollen seuraavaa:

1 artikla

Tämän sopimuksen voimaantulo

Tämä sopimus ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset ovat voimassa vasta sen jälkeen, kun hallinnoiva kansallinen keskuspankki saatuaan asianmukaisina pitämänsä tiedot tai asiakirjat vahvistaa kirjallisesti, että tämä sopimus tai siihen tehdyt muutokset ovat osallistumista TARGET2-osajärjestelmiin koskevissa asianomaisissa säännöissä asetettujen vaatimusten mukaisia.

2 artikla

Kansallisten AL-keskuspankkien yhteinen intressi

Kansallisilla AL-keskuspankeilla on keskinäinen intressi tarjota päivänsisäistä luottoa AL-ryhmän jäsenille, koska tämä edistää maksujen kirjaamisen kokonaistehokkuutta TARGET2-järjestelmässä. Päivänsisäiselle luotolle asetetaan vakuus Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 18 artiklan mukaisesti siten, että maksumääräyksen täytäntöönpanosta seuraava velkasaldo katetaan sillä likviditeetillä, joka on käytettävissä niillä PM-tileillä, joita AL-ryhmän jäsenillä on niiden kansallisissa AL-keskuspankeissa ja joista on annettu vakuus niiden velvollisuuksien täyttämiseksi, joita AL-ryhmän jäsenillä on kansallisia AL-keskuspankkeja kohtaan.

3 artikla

AL-ryhmän jäsenten oikeudet ja velvollisuudet

1.   AL-ryhmän jäsenet ovat vastuussa kaikkiin kansallisiin AL-keskuspankkeihin nähden kaikista vaateista, jotka johtuvat minkä tahansa AL-ryhmän jäsenen maksumääräysten maksamisesta niiden asianomaisissa TARGET2-osajärjestelmissä.

2.   AL-ryhmän jäsenten PM-tileiltään maksamien kaikkien maksumääräysten kokonaisarvo ei saa koskaan ylittää kaikilla tällaisilla PM-tileillä käytettävissä olevan likviditeetin yhteenlaskettua määrää.

3.   AL-ryhmän jäsenet ovat oikeutettuja käyttämään CAI-toimintatapaa, sellaisena kuin se on kuvattu [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevaan järjestelyyn/koskeviin järjestelyihin]ssa/ssä.

4 artikla

Kansallisten AL-keskuspankkien oikeudet ja velvollisuudet

1.   Kun AL-ryhmän jäsen lähettää TARGET2-osajärjestelmään maksumääräyksen, jonka määrä ylittää kyseisen AL-ryhmän jäsenen PM-tilillä käytettävissä olevan likviditeetin, asianomainen kansallinen AL-keskuspankki myöntää päivänsisäisen luoton, jonka vakuutena on kyseisen AL-ryhmän jäsenen muilla PM-tileillä sen kansallisessa AL-keskuspankissa käytettävissä oleva likviditeetti tai AL-ryhmän muiden jäsenten PM-tileillä niiden kansallisissa AL-keskuspankeissa käytettävissä oleva likviditeetti. Tällaiseen päivänsisäiseen luottoon sovelletaan samoja sääntöjä kuin tällaisten kansallisten AL-keskuspankkien päivänsisäisten luottojen myöntämiseen.

2.   AL-ryhmän jäsenten lähettämät maksumääräykset, joiden vaikutuksesta AL-ryhmän jäsenten kaikilla PM-tileillä käytettävissä oleva likviditeetti ylittyy, pidetään jonossa, kunnes likviditeettiä on riittävästi käytettävissä.

3.   Kukin kansallinen AL-keskuspankki voi vaatia AL-ryhmän jäseniä täyttämään täysimääräisesti kaikki velvollisuudet, jotka johtuvat AL-ryhmän jäsenten maksumääräysten maksamisesta TARGET2-osajärjestelmissä, joissa niillä on PM-tilejä.

5 artikla

AL-ryhmän päällikön nimittäminen ja asema

1.   AL-ryhmän jäsenet nimittävät täten AL-ryhmän päälliköksi [lisää AL-ryhmän päälliköksi nimitetty osallistuja]n, joka on yhteyshenkilö kaikissa AL-ryhmään liittyvissä hallinnollisissa asioissa

2.   AL-ryhmän jäsenet toimittavat kansallisille AL-keskuspankeille kaikki tiedot, jotka saattavat vaikuttaa tämän sopimuksen voimassaoloon, täytäntöönpanokelpoisuuteen ja soveltamiseen, mukaan lukien muun muassa tiedot [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevan järjestelyn/koskevien järjestelyjen asianomaisiin määräyksiin]ssa/ssä tarkoitetuista erityisistä erääntymistilanteista tai tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa [lisää viittaus panttiin, sulkeutuvaa nettoutusta koskeviin säännöksiin tai mihin tahansa muihin yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevan järjestelyn/koskevien järjestelyjen asianomaisiin määräyksiin]n voimassaoloon ja/tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

3.   AL-ryhmän päällikkö toimittaa välittömästi hallinnoivalle kansalliselle keskuspankille kaikki 2 kohdassa kuvatut tiedot.

4.   AL-ryhmän päällikkö on vastuussa AL-ryhmän sisällä käytettävissä olevan likviditeetin päivänsisäisestä seurannasta.

5.   AL-ryhmän päälliköllä on valtakirja, joka koskee kaikkia AL-ryhmän jäsenten PM-tilejä, ja se suorittaa erityisesti seuraavat toiminnot:

a)

AL-ryhmän jäsenten PM-tilejä koskevat kaikki ICM:n toiminnot, mukaan lukien muun muassa kaikki muutokset tietyn maksumääräyksen prioriteettijärjestyksessä, peruuttaminen, maksuajan muuttaminen, likviditeetin siirrot (likviditeetin siirrot alatileille tai alatileiltä mukaan luettuina), uuden määräyksen antaminen jonossa olevista transaktioista, likviditeetin varaaminen AL-ryhmälle ja rajoitusten asettaminen ja muuttaminen AL-ryhmälle;

b)

kaikki sellaiset päivän päättyessä tehtävät likviditeettitransaktiot AL-ryhmän jäsenten PM-tilien välillä, joilla varmistetaan, että kaikki saldot AL-ryhmän jäsenten PM-tileillä tasataan, jolloin millään näistä tileistä ei ole päivän päättyessä velkasaldoa tai, soveltuvissa tapauksissa, hyväksyttävillä vakuuksilla turvattua velkasaldoa (jäljempänä tästä menettelystä käytetään ilmaisua ’tasaaminen’);

c)

yleiset ohjeet, joiden mukaan automaattinen tasaaminen suoritetaan, eli määritetään järjestys, jossa likviditeettiä omaavia PM-tilejä veloitetaan tasaamisen yhteydessä;

d)

mikäli AL-ryhmän päällikkö ei anna b ja c alakohdassa kuvattuja nimenomaisia ohjeita, suoritetaan automaattinen tasaaminen, joka aloitetaan PM-tilistä, jolla on suurin hyvityssaldo ja päätetään PM-tiliin, jolla on suurin velkasaldo.

Samoja c ja d alakohdassa määriteltyjä perusteita käytetään täytäntöönpanotilanteessa, sellaisena kuin se on määritelty [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevan järjestelyn/koskevien järjestelyjen asianomaisiin määräyksiin]ssa/ssä.

6 artikla

Hallinnoivan kansallisen keskuspankin tehtävä

1.   Hallinnoiva kansallinen keskuspankki on yhteydenottopaikka kaikissa AL-ryhmään liittyvissä hallinnollisissa asioissa.

2.   Kaikki kansalliset AL-keskuspankit toimittavat välittömästi hallinnoivalle kansalliselle keskuspankille AL-ryhmän jäsenestä kaikki tiedot, jotka saattavat vaikuttaa tämän sopimuksen voimassaoloon, täytäntöönpanokelpoisuuteen ja soveltamiseen, mukaan lukien muun muassa tiedot [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevan järjestelyn / koskevien järjestelyjen asianomaisiin määräyksiin]ssa/ssä tarkoitetuista erityisistä erääntymistilanteista tai tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa [lisää viittaus panttiin, sulkeutuvaa nettoutusta koskeviin säännöksiin tai mihin tahansa muihin yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevan järjestelyn/koskevien järjestelyjen asianomaisiin määräyksiin]n voimassaoloon ja/tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

3.   Hallinnoivalla kansallisella keskuspankilla on oikeus saada kaikki tarpeelliset tiedot kaikista AL-ryhmän jäsenten PM-tileistä, mukaan lukien muun muassa tiedot kaikista luottolimiiteistä, saldosta, kokonaisvaihdosta, kirjatuista maksuista, jonossa olevista maksuista sekä tiedot AL-ryhmän jäsenten rajoituksista ja likviditeettivarauksista.

7 artikla

Sopimuksen voimassaolo ja päättäminen

1.   Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi.

2.   Jokainen AL-ryhmän jäsen voi yksipuolisesti lopettaa osallistumisensa tähän sopimukseen sillä edellytyksellä, että se ilmoittaa asiasta kirjallisesti 14 pankkipäivää aikaisemmin sille kansalliselle AL-keskuspankille, jonka TARGET2-osajärjestelmään se osallistuu, sekä hallinnoivalle kansalliselle keskuspankille. Hallinnoiva kansallinen keskuspankki vahvistaa kyseiselle AL-ryhmän jäsenelle päivämäärän, jona sen osallistuminen AL-sopimukseen päättyy, ja ilmoittaa tämän päivämäärän kaikille kansallisille AL-keskuspankeille, jotka ilmoittavat päivämäärän AL-ryhmänsä jäsenille. Mikäli kyseinen AL-ryhmän jäsen oli AL-ryhmän päällikkö, jäljelle jäävät AL-ryhmän jäsenet nimittävät välittömästi uuden AL-ryhmän päällikön.

3.   Tämä sopimus päättyy automaattisesti ilman irtisanomista ja välittömin vaikutuksin, mikäli edellytykset AL-toimintatavan käyttämiselle, sellaisina kuin ne kuvataan [lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevaan järjestelyyn/koskeviin järjestelyihin]ssa/ssä, eivät enää täyty.

4.   Mistä tahansa 3 kohdassa kuvatusta tapahtumasta riippumatta maksumääräys, jonka jokin AL-ryhmän jäsen on jo toimittanut asianomaiseen TARGET2-osajärjestelmään, pysyy voimassa ja täytäntöönpanokelpoisena kaikkiin AL-ryhmän jäseniin ja kansallisiin AL-keskuspankkeihin nähden. [Lisää tarvittaessa: Lisäksi [lisää viittaus panttiin ja/tai sulkeutuvaan nettoutukseen tai mihin tahansa muuhun asianomaiseen vakuusjärjestelyyn] pysyy voimassa tämän sopimuksen päättymisen jälkeen, kunnes AL-ryhmän jäsenet ovat maksaneet täysimääräisesti kaikki velkasaldot niillä PM-tileillä, joiden likviditeetti laskettiin yhteen.]

5.   Hallinnoiva kansallinen keskuspankki voi, tämän rajoittamatta 3 kohdan soveltamista, asianomaisen kansallisen AL-keskuspankin suostumuksella milloin tahansa lopettaa tämän sopimuksen soveltamisen, mikäli jokin AL-ryhmän jäsen on rikkonut mitä tahansa sopimusmääräystä. Tällainen päätös on tehtävä kirjallisesti, osoitettava AL-ryhmän kaikille jäsenille ja perusteltava.

6.   Hallinnoiva kansallinen keskuspankki voi muiden AL-sopimuksen osapuolina olevien kansallisten keskuspankkien suostumuksella lopettaa tämän sopimuksen soveltamisen, mikäli sen voimassa pitäminen vaarantaisi kokonaisuutena arvioiden TARGET2-järjestelmän vakauden, turvallisuuden ja luotettavuuden tai vaarantaisi Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännössä vahvistettujen kansallisten AL-keskuspankkien tehtävien hoidon. Kaikki sopimuksen soveltamisen lopettamista koskevat päätökset osoitetaan kirjallisina AL-ryhmän jäsenille, ja päätökset on perusteltava.

8 artikla

Muutosmenettely

Tähän sopimukseen tehtävät muutokset, mukaan lukien AL-ryhmän laajentaminen muihin osallistujiin, ovat voimassa ja täytäntöönpanokelpoisia ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikki osallistujat ilmaisevat tätä koskevan nimenomaisen kirjallisen suostumuksensa.

9 artikla

Sovellettava lainsäädäntö

Tähän sopimukseen sovelletaan [lisää viittaus AL-ryhmän päällikön PM-tiliin hallinnoivassa kansallisessa keskuspankissa sovellettavaan lainsäädäntöön]a/ä, ja sitä tulkitaan ja sovelletaan sen mukaisesti. Tämä ei vaikuta

a)

AL-ryhmän jäsenten ja niiden kansallisten AL-keskuspankkien väliseen suhteeseen, johon sovelletaan asianomaisen kansallisen AL-keskuspankin lainsäädäntöä; eikä

b)

kansallisten AL-keskuspankkien välisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, joihin sovelletaan sen kansallisen AL-keskuspankin lainsäädäntöä, joka pitää sen AL-ryhmän jäsenen PM-tiliä, jonka käytettävissä olevaa likviditeettiä käytetään vakuutena.

10 artikla

[Lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevaan järjestelyyn/koskeviin järjestelyihin]n soveltaminen

1.   [Lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevaan järjestelyyn/koskeviin järjestelyihin]n määräyksiä sovelletaan jokaiseen AL-ryhmän jäseneen ja niiden kansallisiin AL-keskuspankkeihin kaikissa niissä asioissa, joihin ei nimenomaisesti sovelleta tätä sopimusta.

2.   [Lisää viittaus yhdenmukaistettujen sääntöjen soveltamista koskevaan järjestelyyn/koskeviin järjestelyihin]n ja tämän sopimuksen on katsottava muodostavan osan samasta sopimussuhteesta.

Tehty sopimuspuolten lukumäärän mukaisin kappalein [...päivämäärä….]


(1)  EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45.

(2)  EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45.


LIITE III

PÄIVÄNSISÄISEN LUOTON MYÖNTÄMINEN

Määritelmät

Tässä liitteessä tarkoitetaan

”pankkidirektiivillä” luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (uudelleenlaadittu teksti) 14 päivänä kesäkuuta 2006 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2006/48/EY (1),

”luottolaitoksella” pankkidirektiivin, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä, 2 artiklan ja 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan määritelmän mukaista toimivaltaisen viranomaisen valvonnan alaista luottolaitosta,

”maksuvalmiusluotolla” eurojärjestelmän maksuvalmiusjärjestelmää, jota vastapuolet voivat käyttää saadakseen yön yli -luottoa kansalliselta keskuspankilta ennalta määrätyllä maksuvalmiusluoton korolla,

”maksuvalmiusluoton korolla” korkoa, jota sovelletaan maksuvalmiusluottoon,

”sivukonttorilla” pankkidirektiivin 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sivukonttoria, sellaisena kuin kyseinen direktiivi on pantu täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä,

”julkisen sektorin elimellä””julkisen sektorin” yksikköä, julkinen sektori sellaisena kuin se on määritelty perustamissopimuksen 104 artiklassa ja 104 b artiklan 1 kohdassa (joista on tullut 101 artikla ja 103 artiklan 1 kohta) tarkoitettujen kieltojen soveltamiseksi tarvittavien määritelmien täsmentämisestä 13 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3603/93 (2) 3 artiklassa,

”sijoituspalveluyrityksellä” sijoituspalveluyritystä, sellaisena kuin se on määritelty rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (3) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta direktiivin 2004/39/EY 2 artiklan 1 kohdassa mainittuja yksikköjä, edellyttäen että a) kyseisellä sijoituspalveluyrityksellä on direktiivin 2004/39/EY mukaisesti toimivaltaiseksi nimetyn viranomaisen antama toimilupa ja että sillä on tämän viranomaisen valvonnan alainen; ja b) kyseisellä sijoituspalveluyrityksellä on oikeus harjoittaa direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevan A osan 2, 3, 6 ja 7 kohdassa mainittuja toimintoja,

”läheisillä sidoksilla” eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä 31 päivänä elokuuta 2000 annettujen suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteessä I olevassa 6 luvussa tarkoitettuja läheisiä sidoksia (4),

”maksukyvyttömyysmenettelyllä” direktiivin 98/26/EY 2 artiklan j alakohdassa tarkoitettua maksukyvyttömyysmenettelyä,

”erityisellä erääntymistilanteella” mitä tahansa tulevaa tai käsillä olevaa tilannetta, joka saattaisi vaarantaa yhteisön kyvyn täyttää näiden suuntaviivojen täytäntöön panemiseksi toteutettujen kansallisten järjestelyjen tai minkä tahansa kyseisen yhteisön ja minkä tahansa eurojärjestelmän keskuspankin väliseen suhteeseen sovellettavien muiden sääntöjen mukaiset velvoitteensa tällaisia tilanteita ovat

a)

tilanne, jossa yhteisö ei enää täytä liitteessä II vahvistettuja pääsyehtoja ja/tai teknisiä vaatimuksia;

b)

yhteisöä koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn aloittaminen;

c)

edellä b alakohdassa tarkoitettua menettelyä koskevan hakemuksen jättäminen;

d)

yhteisön antama kirjallinen ilmoitus, jonka mukaan se on kyvytön maksamaan velkansa tai osan niistä taikka täyttämään päivänsisäiseen luottoon liittyvät velvoitteensa;

e)

yhteisön velkojiensa kanssa tekemä vapaaehtoinen yleinen sopimus tai järjestely;

f)

tilanne, jossa yhteisö on, tai asianomainen euron käyttöön ottanut kansallinen keskuspankki katsoo sen olevan, maksukyvytön tai kykenemätön maksamaan velkansa;

g)

tilanne, jossa yhteisön PM:n tilin saldo tai yhteisön varat tai olennainen osa niistä on varojen jäädyttämistä koskevan päätöksen, ulosmittauksen, takavarikon tai minkä tahansa muun menettelyn kohteena, jonka tarkoituksena on suojata yleistä etua tai yhteisön velkojien oikeuksia;

h)

tilanne, jossa yhteisön osallistuminen TARGET2-osajärjestelmään ja/tai liitännäisjärjestelmään on keskeytetty tai päätetty;

i)

tilanne, jossa olennainen tiedonanto tai muu sopimusta edeltävä ilmoitus, jonka yhteisö on antanut, tai jonka yhteisö katsotaan sovellettavan lain mukaan antaneen, on virheellinen tai ei vastaa totuutta; tai

j)

yhteisön omaisuuden tai sen olennaisen osan luovutus.

Hyväksyttävät yhteisöt

1.

Jokainen euron käyttöön ottanut kansallinen keskuspankki antaa päivänsisäistä luottoa jäljempänä 2 kohdassa tarkoitetuille yhteisöille, joilla on tili kyseisessä euron käyttöön ottaneessa kansallisessa keskuspankissa. Päivänsisäistä luottoa ei kuitenkaan voida myöntää yhteisölle, joka on perustettu muuhun maahan kuin jäsenvaltioon, jossa sen euron käyttöön ottaneen kansallisen keskuspankin kotipaikka sijaitsee, jossa kyseisellä yhteisöllä on tili.

2.

Päivänsisäistä luottoa voidaan antaa vain seuraaville yhteisöille:

a)

ETA:ssa perustetuille luottolaitoksille, jotka ovat eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden hyväksyttäviä vastapuolia ja jotka voivat saada maksuvalmiusluottoa, myös silloin, jos kyseiset luottolaitokset toimivat ETA:ssa perustetun sivukonttorin välityksellä, mukaan lukien sellaisten luottolaitosten ETA:ssa perustetut sivukonttorit, joiden kotipaikka sijaitsee ETA:n ulkopuolella;

b)

sellaisille ETA:ssa perustetuille luottolaitoksille, jotka eivät ole eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden hyväksyttäviä vastapuolia ja/tai jotka eivät voi saada maksuvalmiusluottoa, myös silloin, jos ne toimivat ETA:ssa perustetun sivukonttorin välityksellä, mukaan lukien sellaisten luottolaitosten ETA:ssa perustetut sivukonttorit, joiden kotipaikka sijaitsee ETA:n ulkopuolella;

c)

jäsenvaltioiden keskus- tai aluehallinnon valtiokonttoreille, jotka toimivat rahamarkkinoilla, ja jäsenvaltioiden julkisen sektorin elimille, joilla on lupa pitää asiakastilejä;

d)

ETA:ssa perustetuille sijoituspalveluyrityksille sillä edellytyksellä, että ne ovat sopineet eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden vastapuolen kanssa järjestelystä varmistaakseen sen, että mahdollinen asianomaisen päivän lopussa jäljellä oleva velkapositio katetaan; ja

e)

muille kuin a ja b alakohdassa tarkoitetuille yhteisöille, jotka on perustettu ETA:ssa ja tarjoavat selvityspalveluja toimivaltaisen viranomaisen valvonnassa, sillä edellytyksellä, että järjestelyt päivänsisäisen luoton myöntämiseksi tällaisille yhteisöille on esitetty EKP:n neuvostolle etukäteen ja EKP:n neuvosto on hyväksynyt ne.

3.

Edellä 2 kohdan b–e alakohdassa mainittujen yhteisöjen osalta päivänsisäinen luotto rajoittuu kyseiseen päivään, eikä pidentäminen yön yli -luotoksi ole mahdollista.

Hyväksyttävä vakuus

4.

Päivänsisäinen luotto perustuu hyväksyttävään vakuuteen, ja se myönnetään vakuudellisina päivänsisäisinä ylityksinä ja/tai päivänsisäisinä takaisinostosopimuksina niiden yhteisiä ominaisuuksia koskevien vähimmäisvaatimusten mukaisesti, joita EKP:n neuvosto määrittää eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden osalta. Hyväksyttäviä vakuuksia ovat samat arvopaperit ja instrumentit kuin eurojärjestelmän rahapoliittisissa operaatioissa hyväksyttävät arvopaperit, ja niitä koskevat samanlaiset arvostusta ja riskienhallintaa koskevat säännöt kuin suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteessä I vahvistetaan.

5.

Yhteisön tai minkä tahansa sellaisen kolmannen tahon, johon yhteisö on läheisesti sidoksissa, liikkeeseen laskemat tai takaamat velkainstrumentit voidaan hyväksyä vakuudeksi ainoastaan suuntaviivojen EKP/2000/7 liitteessä I olevassa 6.2 jaksossa vahvistetuissa tilanteissa.

6.

EKP:n neuvosto voi asianomaisen euron käyttöön ottaneen kansallisen keskuspankin ehdotuksesta vapauttaa 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut valtiovarainministeriöt ja julkisen sektorin elimet vaatimuksesta tarjota riittävä vakuus ennen päivänsisäisen luoton saamista.

Luotonpidennysmenettely

7.

Päivänsisäistä luottoa voidaan myöntää ainoastaan pankkipäivinä.

8.

Päivänsisäinen luotto myönnetään korottomana.

9.

Mikäli 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu yhteisö ei maksa päivänsisäistä luottoa takaisin päivän päättyessä, tätä pidetään automaattisesti kyseisen yhteisön esittämänä pyyntönä saada maksuvalmiusluottoa.

10.

Mikäli 2 kohdan b, d tai e alakohdassa tarkoitettu yhteisö ei maksa päivänsisäistä luottoa takaisin päivän päättyessä mistä tahansa syystä, kyseiselle yhteisölle määrätään seuraavat seuraamukset:

a)

jos kyseisellä yhteisöllä on velkasaldo tilillään päivän päättyessä ensi kertaa minkä tahansa 12 kuukauden jakson aikana, tältä yhteisöltä peritään sakkokorkoa, joka on viisi prosenttiyksikköä yli maksuvalmiusluoton koron kyseisen velkasaldon määrästä laskettuna;

b)

jos kyseisellä yhteisöllä on velkasaldo tilillään päivän päättyessä vähintään toista kertaa saman 12 kuukauden jakson aikana, edellä a alakohdassa mainittua sakkokorkoa korotetaan 2,5 prosenttiyksiköllä joka kerta, kun velkasaldo ilmenee ensimmäisen kerran jälkeen tämän 12 kuukauden jakson aikana.

11.

EKP:n neuvosto voi päättää luopua 10 kohdan nojalla määrättävistä seuraamuksista tai alentaa niitä, mikäli kyseisen yhteisön päivän lopun velkasaldo johtuu ylivoimaisesta esteestä ja/tai TARGET2-järjestelmän teknisestä toimintahäiriöstä; TARGET2-järjestelmän tekninen toimintahäiriö sellaisena kuin se on määritelty liitteessä II.

Päivänsisäisen luoton keskeyttäminen tai lopettaminen

12.

Euron käyttöön ottaneet keskuspankit keskeyttävät tai lopettavat päivänsisäisen luoton myöntämisen, mikäli tapahtuu erityinen erääntymistilanne ja/tai jokin seuraavista tilanteista:

a)

kyseisen yhteisön tilin käyttö euron käyttöön ottaneessa keskuspankissa keskeytetään tai tili suljetaan;

b)

kyseinen yhteisö ei enää täytä jotakin tässä liitteessä päivänsisäisen luoton myöntämiseksi vahvistetuista edellytyksistä.

13.

Mikäli euron käyttöön ottanut kansallinen keskuspankki keskeyttää tai lopettaa eurojärjestelmän rahapoliittiselta vastapuolelta mahdollisuuden saada päivänsisäistä luottoa, tällainen keskeyttäminen tai lopettaminen ei tule voimaan ennen kuin EKP on hyväksynyt sen.

14.

Euron käyttöön ottanut kansallinen keskuspankki voi 13 kohdasta poiketen kiireellisissä tapauksissa välittömästi keskeyttää eurojärjestelmän rahapoliittisten operaatioiden vastapuolelta mahdollisuuden saada päivänsisäistä luottoa. Tällaisissa tapauksissa asianomainen euron käyttöön ottanut kansallinen keskuspankki ilmoittaa tästä välittömästi EKP:lle kirjallisesti. EKP:llä on valtuudet kumota euron käyttöön ottaneen kansallisen keskuspankin toimenpide. Mikäli EKP ei kuitenkaan lähetä euron käyttöön ottaneelle kansalliselle keskuspankille kumoamisilmoitusta 10 pankkipäivän kuluessa siitä, kun EKP on vastaanottanut ilmoituksen, EKP:n on katsottava hyväksyneen euron käyttöön ottaneen kansallisen keskuspankin toimenpiteen.


(1)  EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.

(2)  EYVL L 332, 31.12.1993, s. 1.

(3)  EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.

(4)  EYVL L 310, 11.12.2000, s. 1.


LIITE IV

LIITÄNNÄISJÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT MAKSUMENETTELYT

1.   Määritelmät

2 artiklassa olevien määritelmien lisäksi tässä liitteessä tarkoitetaan

’hyvitystoimeksiannolla’ maksutoimeksiantoa, jonka liitännäisjärjestelmä osoittaa liitännäisjärjestelmän keskuspankille yhden sellaisen tilin veloittamisesta, jota kyseinen liitännäisjärjestelmä pitää ja/tai hallinnoi PM:ssä, ja maksupankin PM-tilin tai alatilin hyvittämisestä toimeksiannossa yksilöidyllä määrällä,

’veloitustoimeksiannolla’ maksutoimeksiantoa, jonka liitännäisjärjestelmä osoittaa maksukeskuspankille maksupankin PM-tilin tai alatilin veloittamisesta veloitusvaltuutuksen perusteella ja liitännäisjärjestelmän PM:ssä olevan tilin tai toisen maksupankin PM-tilin tai alatilin hyvittämisestä toimeksiannossa yksilöidyllä määrällä,

’maksutoimeksiannolla’ tai ’liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiannolla’ hyvitys- tai veloitustoimeksiantoa,

’liitännäisjärjestelmän keskuspankilla’ eurojärjestelmän keskuspankkia, jonka kanssa liitännäisjärjestelmällä on kahdenvälinen sopimus liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiantojen kirjaamisesta PM:ssä,

’maksukeskuspankilla’ eurojärjestelmän keskuspankkia, jossa on maksupankin PM-tili,

’maksupankilla’ osallistujaa, jonka PM-tiliä tai alatiliä käytetään liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiantojen maksamiseen,

’tieto ja kontrollimoduulilla (ICM)’ SSP:n moduulia, jolla osallistujat saavat ajantasaista tietoa ja voivat tehdä likviditeetin siirtotoimeksiantoja, kontrolloida likviditeettiä sekä tehdä maksumääräyksiä häiriötilanteissa,

’ICM:n viestillä’ tietoja, jotka saatetaan ICM:n välityksellä samanaikaisesti kaikkien TARGET2-osallistujien tai tietyn osallistujaryhmän saataville,

’veloitusvaltuutuksella’ maksupankin liitännäisjärjestelmälleen ja maksukeskuspankilleen eurojärjestelmän keskuspankkien perustietolomakkeissa määritellyssä muodossa antamaa valtuutusta, jonka mukaan liitännäisjärjestelmällä on oikeus antaa veloitustoimeksiantoja ja jossa pyydetään maksukeskuspankkia veloittamaan maksupankin PM-tiliä tai alatiliä veloitustoimeksiannon perusteella,

’velkaa olevalla’ velkaa liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiantojen maksamisen aikana,

’saamassa olevalla’ saatavia liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiantojen maksamisen aikana.

2.   Maksukeskuspankkien asema

Kukin eurojärjestelmän keskuspankki toimii maksukeskuspankkina suhteessa sellaisiin liitännäisjärjestelmiin, joiden PM-tiliä se pitää.

3.   Keskuspankkien, liitännäisjärjestelmien ja maksupankkien välisen suhteen hallinnointi

1)

Liitännäisjärjestelmien keskuspankit varmistavat, että liitännäisjärjestelmät, joiden kanssa niillä on kahdenvälisiä järjestelyjä, toimittavat maksupankkiluettelon, joka sisältää maksupankkien PM-tiliä koskevat yksityiskohtaiset tiedot ja jonka liitännäisjärjestelmän keskuspankki tallentaa yhteisen jaettavan laitealustan perustieto(hallinta)moduuliin. Mikä tahansa liitännäisjärjestelmä voi saada luettelon maksupankeistaan ICM:n välityksellä.

2)

Liitännäisjärjestelmien keskuspankit varmistavat, että liitännäisjärjestelmät, joiden kanssa niillä on kahdenvälisiä järjestelyjä, ilmoittavat niille viipymättä kaikista muutoksista maksupankkien luettelossa. Liitännäisjärjestelmien keskuspankit ilmoittavat asianomaiselle maksukeskuspankille kaikista tällaisista muutoksista ICM:n viestillä.

3)

Liitännäisjärjestelmien keskuspankit varmistavat, että liitännäisjärjestelmät, joiden kanssa niillä on kahdenvälisiä järjestelyjä, keräävät veloitusvaltuutukset ja muut asianomaiset asiakirjat maksupankeiltaan ja toimittavat ne liitännäisjärjestelmän keskuspankille. Asiakirjat toimitetaan englanninkielisinä ja/tai liitännäisjärjestelmän keskuspankin maan kielisinä. Jos liitännäisjärjestelmän keskuspankin maan kieli/kielet ei/eivät ole sama/samat kuin maksukeskuspankin maan kieli/kielet, tarvittavat asiakirjat toimitetaan vain englanninkielisinä tai sekä englanninkielisinä että liitännäisjärjestelmän keskuspankin maan kielisinä. Jos kyseessä ovat liitännäisjärjestelmät, jotka kirjaavat maksuja TARGET2-ECB:n välityksellä, asiakirjat toimitetaan englanninkielisinä.

4)

Jos maksupankki on osallistujana asianomaisen liitännäisjärjestelmän keskuspankin TARGET2-osajärjestelmässä, liitännäisjärjestelmän keskuspankki varmistaa maksupankin antaman veloitusvaltuutuksen pätevyyden ja tekee tarvittavat tallennukset perustieto(hallinta)moduuliin. Jos maksupankki ei ole osallistujana asianomaisen liitännäisjärjestelmän keskuspankin TARGET2-osajärjestelmässä, liitännäisjärjestelmän keskuspankki välittää veloitusvaltuutuksen (tai sähköisen jäljennöksen siitä, mikäli näin sovitaan liitännäisjärjestelmän keskuspankin ja maksukeskuspankin välillä) asianomaiselle maksukeskuspankille / asianomaisille maksukeskuspankeille sen voimassaolon tarkistamista varten. Maksukeskuspankki/-pankit suorittaa/suorittavat tämän tarkistuksen ja ilmoittavat asianomaiselle liitännäisjärjestelmän keskuspankille tarkistuksen tuloksesta viiden pankkipäivän kuluessa pyynnön saamisesta. Tarkistuksen jälkeen liitännäisjärjestelmän keskuspankki päivittää maksupankkien luettelon ICM:ssä.

5)

Liitännäisjärjestelmän keskuspankin tekemä tarkistus ei vaikuta liitännäisjärjestelmän vastuuseen rajoittaa maksutoimeksiannot 1 alakohdassa tarkoitettuun maksupankkien luetteloon.

6)

Elleivät liitännäisjärjestelmien keskuspankit ja maksukeskuspankit ole samat, ne vaihtavat tietoja kaikista merkittävistä tapahtumista selvitysprosessin aikana.

4.   Maksutoimeksiantojen vireillepano ASI:n (liitännäisjärjestelmäliittymän) välityksellä

1)

Kaikki liitännäisjärjestelmän ASI:n välityksellä lähettämät maksutoimeksiannot ovat XML-sanomien muodossa.

2)

Kaikkia liitännäisjärjestelmän ASI:n välityksellä lähettämiä maksutoimeksiantoja pidetään ”erittäin kiireellisinä”, ja ne kirjataan liitteessä II vahvistettujen määräysten mukaisesti.

3)

Maksutoimeksianto katsotaan hyväksytyksi, jos

a)

maksutoimeksianto on verkkopalvelun tarjoajan vahvistamien sääntöjen mukainen;

b)

maksutoimeksianto on liitännäisjärjestelmän keskuspankin TARGET2-osajärjestelmän muototarkastussääntöjen ja ehtojen mukainen;

c)

maksupankki on 3 kohdan 1 alakohdassa tarkoitetussa maksupankkien luettelossa; ja

d)

asianomaisen selvityskeskuspankin nimenomainen suostumus on saatu, jos sen maksupankin osallistuminen TARGET2-järjestelmään on keskeytetty.

5.   Maksutoimeksiantojen järjestelmääntulo ja niiden peruuttamattomuus

1)

Hyvitystoimeksiantojen katsotaan tulleen asianomaiseen TARGET2-osajärjestelmään sinä hetkenä, jona liitännäisjärjestelmän keskuspankki hyväksyy ne, ja olevan peruuttamattomia tästä samasta hetkestä lähtien. Veloitustoimeksiantojen katsotaan tulleen asianomaiseen TARGET2-osajärjestelmään sinä hetkenä, jona maksukeskuspankki hyväksyy ne, ja olevan peruuttamattomia tästä samasta hetkestä lähtien.

2)

Edellä olevan 1 alakohdan soveltaminen ei vaikuta millään tavoin liitännäisjärjestelmien sääntöihin, joissa määrätään liitännäisjärjestelmään tulon ja/tai tällaiseen liitännäisjärjestelmään toimitettujen siirtomääräysten peruuttamattomuuden ajankohta aikaisemmaksi kuin ajankohta, jona asianomainen maksutoimeksianto on tullut asianomaiseen TARGET2-osajärjestelmään.

6.   Makujen selvitysprosessit

1)

Jos liitännäisjärjestelmä pyytää selvitysmenettelyjen käyttöä, liitännäisjärjestelmän keskuspankki tarjoaa yhtä tai useampaa jäljempänä yksilöidyistä maksujen selvitysprosesseista:

a)

selvitysprosessi 1 (likviditeetin siirto);

b)

selvitysprosessi 2 (reaaliaikainen maksu);

c)

selvitysprosessi 3 (kahdenvälinen maksu);

d)

selvitysprosessi 4 (standardoitu monenvälinen maksu);

e)

selvitysprosessi 5 (samanaikainen monenvälinen maksu);

f)

selvitysprosessi 6 (korvamerkitty likviditeetti).

2)

Maksukeskuspankit tukevat liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiantojen maksamista valitun 1 alakohdassa mainitun selvitysprosessin mukaisesti muun muassa kirjaamalla maksutoimeksiantoja maksupankkien PM-tileille tai alatileille.

3)

Lisätietoja 1 alakohdassa tarkoitetuista selvitysprosesseista sisältyy 9–14 kohtiin.

7.   Ei PM-tilin avaamisvelvollisuutta

Liitännäisjärjestelmillä ei ole velvollisuutta ryhtyä suoriksi osallistujiksi TARGET2-osajärjestelmään tai ylläpitää PM-tiliä, kun ne käyttävät ASI:a.

8.   Selvitysprosesseihin liittyvät tilit

1)

PM:ssä voidaan avata PM-tilien lisäksi seuraavan tyyppisiä tilejä, joita käyttävät liitännäisjärjestelmien keskuspankit, liitännäisjärjestelmät ja maksupankit 6 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettujen selvitysprosessien yhteydessä:

a)

tekniset tilit;

b)

peilitilit;

c)

takuurahastotilit;

d)

alatilit.

2)

Kun liitännäisjärjestelmän keskuspankki tarjoaa selvitysprosessia 4, 5 tai 6 liittymämalleja varten, sen on avattava TARGET2-osajärjestelmässään tekninen tili asianomaisia liitännäisjärjestelmiä varten. Liitännäisjärjestelmän keskuspankki voi tarjota tällaisia tilejä valinnaisena selvitysprosesseissa 2 ja 3. Selvitysprosessien 4 ja 5 osalta avataan erilliset tekniset tilit. Teknisten tilien saldon on oltava nolla tai positiivinen kyseisen liitännäisjärjestelmän selvitysprosessin päättyessä, ja päivän lopun saldon on oltava nolla. Tekniset tilit yksilöidään asianomaisen liitännäisjärjestelmän pankkitunnuksella.

3)

Kun liitännäisjärjestelmän keskuspankki tarjoaa selvitysprosessia 1 tai 6 integroituja malleja varten, sen on avattava peilitilejä TARGET2-osajärjestelmässään; kun liitännäisjärjestelmän keskuspankki tarjoaa selvitysprosessia 3 tai 6 integroituja malleja varten, se voi avata peilitilejä TARGET2-osajärjestelmässään. Peilitilit ovat erityisiä PM-tilejä, joita liitännäisjärjestelmän keskuspankilla on TARGET2-osajärjestelmässään liitännäisjärjestelmän käyttöä varten. Peilitilit yksilöidään asianomaisen liitännäisjärjestelmän keskuspankin pankkitunnuksella.

4)

Kun liitännäisjärjestelmän keskuspankki tarjoaa selvitysprosessia 4 tai 5, se voi avata TARGET2-osajärjestelmässään takuurahastotilin liitännäisjärjestelmiä varten. Näiden tilien saldoja käytetään liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiantojen kirjaamiseen siinä tapauksessa, että maksupankin PM-tilillä ei ole likviditeettiä käytettävissä. Takuurahastotilin haltijoita voivat olla liitännäisjärjestelmien keskuspankit, liitännäisjärjestelmät tai takaajat. Takuurahastotilit yksilöidään asianomaisen tilinhaltijan pankkitunnuksella.

5)

Kun liitännäisjärjestelmän keskuspankki tarjoaa selvitysprosessia 6 liittymämalleille, maksukeskuspankkien on avattava maksupankkeja varten TARGET2-osajärjestelmissään yksi tai useampi alatili käytettäväksi likviditeetin korvamerkitsemiseen. Alatilit yksilöidään sen PM-tilin pankkitunnuksella, johon ne liittyvät, yhdessä asianomaiseen alatiliin liittyvän tilinumeron kanssa. Tilinumero koostuu maatunnuksesta sekä enintään 32 merkistä (riippuu asianomaisen kansallisen keskuspankin tilirakenteesta).

6)

Edellä 1 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettuja tilejä ei julkaista TARGET2-hakemistossa. Osallistujan pyynnöstä kaikkien tällaisten tilien tiliotteet (MT 940 ja MT 950) voidaan toimittaa tilinhaltijalle jokaisen pankkipäivän päättyessä.

7)

Yksityiskohtaiset säännöt tässä kohdassa mainittujen tilityyppien avaamisesta ja niiden soveltamisesta selvitysprosessien yhteydessä voidaan kuvata lähemmin liitännäisjärjestelmien ja liitännäisjärjestelmien keskuspankkien kahdenvälisissä järjestelyissä.

9.   Selvitysprosessi 1 — Likviditeetin siirto

1)

Kun liitännäisjärjestelmien keskuspankit ja maksukeskuspankit tarjoavat selvitysprosessia 1, ne mahdollistavat likviditeetin siirron peilitililtä maksupankin PM-tilille ASI:n välityksellä. Likviditeetin siirron voi tehdä joko liitännäisjärjestelmä tai liitännäisjärjestelmän keskuspankki liitännäisjärjestelmän puolesta.

2)

Selvitysmenettelyä 1 käytetään vain integroidussa mallissa, jolloin asianomaisen liitännäisjärjestelmän on käytettävä peilitiliä ensinnäkin keräämään tarvittava likviditeetti, jonka sen maksupankki on korvamerkinnyt, ja toiseksi siirtämään tämä likviditeetti takaisin maksupankin PM-tilille.

3)

Liitännäisjärjestelmän keskuspankki voi tarjota maksutoimeksiantojen maksua tiettyjen aikarajojen puitteissa, jotka liitännäisjärjestelmä määrittelee 15 kohdan 2 ja 3 alakohdassa kuvatulla tavalla.

4)

Maksupankit ja liitännäisjärjestelmät saavat tietoja ICM:n välityksellä. Liitännäisjärjestelmille on ilmoitettava kirjausten toteutumisesta tai niiden epäonnistumisesta. Jos liitännäisjärjestelmä tekee likviditeetin siirron peilitililtä maksupankin PM-tilille, maksupankeille ilmoitetaan tilin hyvittämisestä SWIFT MT 202 -sanomalla.

10.   Selvitysprosessi 2 — Reaaliaikainen maksu

1)

Kun liitännäisjärjestelmien keskuspankit ja maksukeskuspankit tarjoavat selvitysprosessia 2, ne mahdollistavat liitännäisjärjestelmän transaktioiden rahamääräisten siirtojen maksujen kirjaamisen kirjaamalla liitännäisjärjestelmän toimittamia maksutoimeksiantoja yksittäin eikä eräajona. Jos maksutoimeksianto velkaa olevan maksupankin PM-tilin veloittamisesta jää jonoon liitteen II mukaisesti, asianomainen maksukeskuspankki ilmoittaa tästä kyseiselle maksupankille ICM:n viestillä.

2)

Selvitysprosessi 2 voidaan tarjota liitännäisjärjestelmälle myös monenvälisten saatavien selvittämistä varten, ja tällaisissa tapauksissa liitännäisjärjestelmän keskuspankki avaa teknisen tilin liitännäisjärjestelmää varten. Liitännäisjärjestelmän keskuspankki ei kuitenkaan tarjoa liitännäisjärjestelmälle palvelua, jolla se hallinnoisi tulevien ja lähtevien maksujen asianmukaista järjestystä, kuten tällaiselta monenväliseltä maksamiselta saatetaan edellyttää. Liitännäisjärjestelmä vastaa itse tarvittavasta maksujen järjestykseen asettamisesta.

3)

Liitännäisjärjestelmän keskuspankki voi tarjota maksutoimeksiantojen kirjausta tiettyjen aikarajojen puitteissa, jotka liitännäisjärjestelmä määrittelee 15 kohdan 2 ja 3 alakohdassa kuvatulla tavalla;

4)

Maksupankkien ja liitännäisjärjestelmien on saatava tietoja ICM:n välityksellä. Liitännäisjärjestelmille ilmoitetaan kirjausten toteutumisesta tai niiden epäonnistumisesta. Maksupankeille ilmoitetaan onnistuneesta kirjaamisesta SWIFT MT 900- tai MT 910 -sanomalla, jos ne ovat pyytäneet sanomia.

11.   Selvitysprosessi 3 — Kahdenvälinen maksu

1)

Kun liitännäisjärjestelmien keskuspankit ja maksukeskuspankit tarjoavat selvitysprosessia 3, ne mahdollistavat liitännäisjärjestelmän transaktioiden rahamääräisten siirtojen kirjaamisen kirjaamalla liitännäisjärjestelmän toimittamia maksutoimeksiantoja eräajona. Jos maksutoimeksianto velkaa olevan maksupankin PM-tilin veloittamisesta jää jonoon liitteen II mukaisesti, asianomainen maksukeskuspankki ilmoittaa tästä kyseiselle maksupankille ICM:n viestillä.

2)

Selvitysprosessia 3 voidaan tarjota liitännäisjärjestelmälle myös monenvälisten saatavien selvittämistä varten. Edellä olevaa 10 kohdan 2 alakohtaa sovelletaan soveltuvin osin, tämän rajoittamatta seuraavia muutoksia:

a)

maksutoimeksiannot i) velkaa olevien maksupankkien PM-tilien veloittamisesta ja liitännäisjärjestelmän teknisen tilin hyvittämisestä; sekä ii) liitännäisjärjestelmän teknisen tilin veloittamisesta ja saamassa olevien maksupankkien PM-tilien hyvittämisestä toimitetaan erillisinä tiedostoina; ja

b)

saamassa olevan maksupankin PM-tiliä hyvitetään vasta, kun kaikki velkaa olevien maksupankkien PM-tilejä on hyvitetty.

3)

Jos monenvälinen maksu epäonnistuu (esimerkiksi sen vuoksi, että kaikki nostot velkaa olevien maksupankkien tileiltä eivät onnistu), liitännäisjärjestelmä toimittaa vastakkaiset maksutoimeksiannot jo kirjattujen veloitustransaktioiden poistamiseksi.

4)

Liitännäisjärjestelmien keskuspankit voivat tarjota

a)

maksutoimeksiantojen kirjaamista tiettyjen aikarajojen puitteissa, jotka liitännäisjärjestelmä määrittelee 15 kohdan 3 alakohdassa kuvatulla tavalla; ja/tai

b)

”harkinta-aika”-toimintoa, joka kuvataan 15 kohdan 1 alakohdassa.

5)

Maksupankkien ja liitännäisjärjestelmien on saatava tietoja ICM:n välityksellä. Liitännäisjärjestelmille ilmoitetaan kirjausten toteuttamisesta tai niiden epäonnistumisesta. Maksupankeille ilmoitetaan onnistuneesta kirjauksesta SWIFT MT 900- tai MT 910 -sanomalla, jos ne ovat pyytäneet sanomia.

12.   Selvitysprosessi 4 — Standardoitu monenvälinen maksu

1)

Kun liitännäisjärjestelmien keskuspankit ja maksukeskuspankit tarjoavat selvitysprosessia 4, ne mahdollistavat liitännäisjärjestelmän transaktioiden monenvälisten rahasaldojen selvittämisen kirjaamalla liitännäisjärjestelmän toimittamia maksutoimeksiantoja eräajona. Liitännäisjärjestelmien keskuspankit avaavat erillisen teknisen tilin tällaista liitännäisjärjestelmää varten.

2)

Liitännäisjärjestelmien keskuspankit ja maksukeskuspankit varmistavat, että maksutoimeksiannot ovat oikeassa järjestyksessä. Ne kirjaavat hyvitykset ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikki veloitukset ovat onnistuneet. Maksutoimeksiannot a) velkaa olevien maksupankkien tilien veloittamisesta ja liitännäisjärjestelmän teknisen tilin hyvittämisestä, sekä b) saamassa olevien maksupankkien tilien hyvittämisestä ja liitännäisjärjestelmän teknisen tilin veloittamisesta toimitetaan yhtenä tiedostona.

3)

Maksutoimeksiannot velkaa olevien maksupankkien PM-tilin veloittamisesta ja liitännäisjärjestelmän teknisen tilin hyvittämisestä kirjataan ensin; vasta sen jälkeen kun kaikki tällaiset maksutoimeksiannot on kirjattu (mukaan lukien teknisen tilin mahdollinen rahoittaminen takuurahastomekanismilla), saamassa olevien maksupankkien PM-tilejä hyvitetään.

4)

Mikäli maksutoimeksianto velkaa olevan maksupankin PM-tilin veloittamisesta jää jonoon liitteen II mukaisesti, maksukeskuspankit ilmoittavat tästä kyseiselle maksupankille ICM:n viestillä.

5)

Mikäli velkaa olevan maksupankin varat sen PM-tilillä ovat riittämättömät, liitännäisjärjestelmän keskuspankki aktivoi takuurahastomekanismin, jos sitä edellytetään liitännäisjärjestelmän keskuspankin ja liitännäisjärjestelmän kahdenvälisessä järjestelyssä.

6)

Mikäli takuurahastomekanismia ei ole tarjolla, ja koko maksu epäonnistuu, liitännäisjärjestelmien keskuspankkien ja maksukeskuspankkien on katsottava antaneen ohjeen kaikkien tiedostoon sisältyvien maksutoimeksiantojen palauttamisesta, ja jo maksetuille maksutoimeksiannoille tehdään vastakirjaukset.

7)

Liitännäisjärjestelmien keskuspankit ilmoittavat maksupankeille kirjauksen epäonnistumisesta ICM:n viestillä.

8)

Liitännäisjärjestelmien keskuspankit voivat tarjota

a)

maksutoimeksiantojen kirjausta tiettyjen aikarajojen puitteissa, jotka liitännäisjärjestelmä määrittelee 15 kohdan 3 alakohdassa kuvatulla tavalla; ja/tai

b)

”harkinta-aika”-toimintoa, joka kuvataan 15 kohdan 1 alakohdassa;

c)

takuurahastomekanismia, joka kuvataan 15 kohdan 4 alakohdassa.

9)

Maksupankkien ja liitännäisjärjestelmien on saatava tietoja ICM:n välityksellä. Liitännäisjärjestelmille ilmoitetaan kirjausten toteutumisesta tai niiden epäonnistumisesta. Maksupankeille ilmoitetaan onnistuneesta kirjauksesta SWIFT MT 900- tai MT 910 -sanomalla, jos ne pyytävät sanomia.

13.   Selvitysprosessi 5 — Samanaikainen monenvälinen maksu

1)

Kun liitännäisjärjestelmien keskuspankit ja maksukeskuspankit tarjoavat selvitysprosessia 5, ne mahdollistavat liitännäisjärjestelmän transaktioiden monenvälisten rahasaamisten selvittämisen kirjaamalla liitännäisjärjestelmän toimittamia maksutoimeksiantoja. Asianomaisten maksutoimeksiantojen kirjaamisessa käytetään algoritmiä 4 (ks. liitteen II lisäys I). Toisin kuin selvitysprosessi 4, selvitysprosessi 5 toimii ”kaikki tai ei mitään” -periaatteella. Tässä menettelyssä velkaa olevien maksupankkien PM-tilien veloittaminen ja saamassa olevien maksupankkien PM-tilien hyvittäminen tapahtuu samaan aikaan (eikä peräkkäin, kuten selvitysprosessissa 4). Edellä olevaa 12 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin, tämän vaikuttamatta seuraavaan muutokseen. Jos yhtä tai useampaa maksutoimeksiantoa ei kyetä kirjaamaan, kaikki maksutoimeksiannot asetetaan jonoon, ja algoritmi 4 toistetaan jäljempänä 16 kohdan 1 alakohdassa kuvattavalla tavalla jonossa olevien liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiantojen kirjaamiseksi.

2)

Liitännäisjärjestelmien keskuspankit voivat tarjota

a)

maksutoimeksiantojen kirjausta tiettyjen aikarajojen puitteissa, jotka liitännäisjärjestelmä määrittelee 15 kohdan 3 alakohdassa kuvatulla tavalla;

b)

”harkinta-aika”-toimintoa, joka kuvataan 15 kohdan 1 alakohdassa;

c)

takuurahastomekanismia, joka kuvataan 15 kohdan 4 alakohdassa.

3)

Maksupankkien ja liitännäisjärjestelmien on saatava tietoja ICM:n välityksellä. Liitännäisjärjestelmille ilmoitetaan kirjausten toteutumisesta tai niiden epäonnistumisesta. Maksupankeille ilmoitetaan onnistuneesta kirjauksesta SWIFT MT 900- tai MT 910 -sanomalla, jos ne pyytävät sanomia.

4)

Mikäli maksutoimeksianto velkaa olevan maksupankin PM-tilin veloittamisesta jää jonoon liitteen II mukaisesti, asianomainen maksukeskuspankki ilmoittaa tästä maksupankeille ICM:n viestillä.

14.   Selvitysprosessi 6 — Korvamerkitty likviditeetti

1)

Selvitysprosessia 6 voidaan käyttää sekä liittymämallia että integroitua mallia varten, kuten jäljempänä 3–10 ja 11–13 alakohdassa kuvataan. Jos kyseessä on integroitu malli, asianomaisen liittymäjärjestelmän on käytettävä peilitiliä maksupankkiensa sivuun siirtämän tarvittavan likviditeetin keräämistä varten. Jos kyseessä on liittymämalli, maksupankin on avattava liitännäisjärjestelmälle vähintään yksi alatili.

2)

Maksupankeille ilmoitetaan niiden pyynnöstä niiden PM-tilien ja tarvittaessa alatilien hyvittämisestä ja veloittamisesta SWIFT MT 900- tai MT 910 -sanomalla.

A.   Liittymämalli

3)

Kun liitännäisjärjestelmien keskuspankit ja maksukeskuspankit tarjoavat selvitysprosessia 6, ne mahdollistavat liitännäisjärjestelmän transaktioiden kahdenvälisten ja/tai monenvälisten rahasaamisten selvittämisen

a)

mahdollistamalla sen, että maksupankki rahoittaa maksuvelvoitteensa ennakolta tekemällä likviditeetin siirtoja (jäljempänä ’korvamerkitty likviditeetti’) PM-tililtä alatileilleen ennen liitännäisjärjestelmän prosessointia; ja

b)

kirjaamalla liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiannot sen jälkeen, kun liitännäisjärjestelmän prosessointi on saatettu päätökseen: velkaa olevien maksupankkien osalta veloittamalla niiden alatilejä (kyseisellä tilillä olevien varojen mukaan) ja hyvittämällä liitännäisjärjestelmän teknistä tiliä sekä saamassa olevien maksupankkien osalta hyvittämällä niiden alatilejä ja veloittamalla liitännäisjärjestelmän teknistä tiliä.

4)

Tarjotessaan selvitysprosessia 6

a)

maksukeskuspankki avaa kunkin liitännäisjärjestelmän osalta vähintään yhden alatilin kutakin maksupankkia varten; ja

b)

liitännäisjärjestelmän keskuspankki avaa teknisen tilin liitännäisjärjestelmää varten i) velkaa olevien maksupankkien alatileiltä kerättyjen varojen hyvittämiseksi; ja ii) varojen veloittamiseksi, kun saamassa olevien maksupankkien erityisesti nimettyjä alatilejä hyvitetään.

5)

Selvitysprosessi 6 on avoinna sekä liitännäisjärjestelmien päivän aikana tapahtuva käsittelyä että yön toimia varten. Jälkimmäisessä tapauksessa uusi pankkipäivä alkaa välittömästi sen jälkeen, kun vähimmäisvarantovaatimukset on täytetty; kaikkien eurojärjestelmän keskuspankkien asianomaisilta tileiltä tämän jälkeen suoritettavien veloitusten tai hyvitysten arvopäivänä kuuluvat uuteen pankkipäivään.

6)

Selvitysprosessin 6 mukaan ja likviditeetin korvamerkitsemisen osalta liitännäisjärjestelmien keskuspankit ja maksukeskuspankit mahdollistavat seuraavan tyyppisiä likviditeetin siirtopalveluja alatileille ja -tileiltä:

a)

pysyväistoimeksiantoja, joita maksupankit voivat antaa tai muuttaa milloin tahansa pankkipäivän aikana ICM:n viestillä (kun se on käytettävissä). Pysyväistoimeksiannot, joita annetaan tiettynä pankkipäivänä ”prosessin aloitus” -sanoman lähettämisen jälkeen, ovat voimassa vain seuraavana pankkipäivänä. Jos on annettu useita pysyväistoimeksiantoja eri alatilien hyvittämisestä, ne kirjataan niiden määrän mukaisessa järjestyksessä siten, että aloitetaan korkeimmasta määrästä. Jos liitännäisjärjestelmien yön toimien aikana on pysyväistoimeksiantoja, joiden kattamiseen PM-tilillä olevat varat eivät riitä, tällaiset toimeksiannot kirjataan siten että kaikkien toimeksiantojen summaa pienennetään samassa suhteessa (pro rata);

b)

kertatoimeksiannot, jotka ainoastaan joko maksupankki (ICM:n välityksellä) tai asianomainen liitännäisjärjestelmä voi toimittaa XML-sanoman välityksellä selvitysprosessin 6 ajon aikana (ja jotka yksilöidään ajanjänteellä ”prosessin aloitus” -sanomasta ”prosessin lopetus” -sanomaan) ja jotka kirjataan ainoastaan, kunnes liitännäisjärjestelmän prosessointisykli alkaa; jos on annettu kertatoimeksianto, joihin PM-tilillä olevat varat eivät riitä, tällaiset toimeksiannot kirjataan osittain; ja

c)

SWIFT-toimeksiannot, jotka kulkevat MT 202 -sanoman välityksellä ja jotka voidaan toimittaa ainoastaan selvitysprosessin 6 ajon aikana ja ainoastaan päivän aikana tapahtuvan käsittelyn kuluessa. Tällaiset toimeksiannot kirjataan heti. Jos kyseessä on ajosykli, tämä tehdään ilman, että liitännäisjärjestelmälle ilmoitetaan asiasta.

7)

Selvitysprosessi 6 alkaa ”prosessin aloitus” -sanomalla ja päättyy ”prosessin lopetus” -sanomaan, ja molemmat sanomat lähettää liitännäisjärjestelmä. Liitännäisjärjestelmän yön toimia varten ”prosessin aloitus” -sanoman lähettää kuitenkin liitännäisjärjestelmän keskuspankki. ”Prosessin aloitus” -sanoman saavat aikaan pysyvien toimeksiantojen kirjaamisen likviditeetin siirtämiseksi alatileille. ”Prosessin lopetus” -sanoma johtaa siihen, että likviditeettiä siirretään automaattisesti alatililtä takaisin PM-tilille.

8)

Selvitysprosessin 6 mukaan korvamerkitty likviditeetti alatileillä jäädytetään siksi aikaa kun liitännäisjärjestelmän prosessointisykli on käynnissä (alkaa ”syklin aloitus” -sanomasta ja päättyy ”syklin lopetus” -sanomaan, jotka molemmat liitännäisjärjestelmä lähettää) ja vapautetaan tämän jälkeen.

9)

Jokaisen liitännäisjärjestelmän prosessointisyklin sisällä maksutoimeksiannot kirjataan korvamerkitystä likviditeetistä, pääsääntöisesti käytetään (liitteen II lisäyksessä I tarkoitettua) algoritmiä 5.

10)

Jokaisen liitännäisjärjestelmän prosessointisyklin sisällä maksupankin korvamerkittyä likviditeettiä voidaan korottaa hyvittämällä tietyt tulevat maksut suoraan sen alatileille (eli kuponkimaksut ja lunastusmaksut). Tällaisissa tapauksissa likviditeetti on ensin hyvitettävä tekniselle tilille ja tämän jälkeen veloitettava tällaiselta tililtä ennen kuin likviditeetti hyvitetään alatilille (tai PM-tilille).

B.   Integroitu malli

11)

Kun liitännäisjärjestelmien keskuspankit ja maksukeskuspankit tarjoavat selvitysprosessia 6, ne mahdollistavat tällaisen selvityksen. Jos selvitysprosessia 6 käytetään integroidussa mallissa päivän aikana tapahtuvassa käsittelyssä, tarjotaan vain joitakin toimintoja.

12)

Soveltaessaan selvitysprosessia 6 integroidussa mallissa liitännäisjärjestelmien keskuspankit ja maksukeskuspankit tarjoavat seuraavan tyyppisiä palveluja likviditeetin siirtämiseksi peilitilille:

a)

pysyväistoimeksiantoja (päivän aikana tapahtuvaa käsittelyä ja liitännäisjärjestelmän yön toimia varten), joita maksupankit voivat antaa tai muuttaa milloin tahansa pankkipäivän aikana ICM:n viestillä (kun se on käytettävissä). Pysyväistoimeksiannot, joita annetaan ”prosessin aloitus” -sanoman lähettämisen jälkeen tiettynä pankkipäivänä, ovat voimassa vain seuraavana pankkipäivänä. Jos on annettu useita pysyväistoimeksiantoja, ne kirjataan niiden määrän mukaisessa järjestyksessä siten, että aloitetaan korkeimmasta määrästä. Jos päivällä tapahtuvaa käsittelyä varten annetulla pysyväistoimeksiannolla ei ole katetta, se hylätään. Jos liitännäisjärjestelmien yön toiminen aikana on pysyväistoimeksiantoja, joiden kattamiseen PM-tilillä olevat varat eivät riitä, tällaiset toimeksiannot kirjataan siten että kaikkien toimeksiantojen summaa pienennetään samassa suhteessa (pro rata);

b)

kertatoimeksiannot, jotka ainoastaan joko maksupankki (ICM:n välityksellä) tai asianomainen liitännäisjärjestelmä voi toimittaa XML-sanoman välityksellä selvitysprosessin 6 ajon aikana (ja jotka yksilöidään ajanjänteellä ”prosessin aloitus” -sanomasta ”prosessin lopetus” -sanomaan) ja jotka kirjataan ainoastaan, mikäli liitännäisjärjestelmän prosessointisykli ei ole alkanut. Kertatoimeksianto, johon PM-tilillä olevat varat eivät riitä, kirjataan osittain; ja

c)

SWIFT-toimeksiannot, jotka kulkevat MT 202 -sanoman välityksellä ja jotka voidaan toimittaa ainoastaan päivän aikana tapahtuvan käsittelyn kuluessa. Tällaiset toimeksiannot kirjataan heti.

13)

”Prosessin aloitus”- ja ”prosessin lopetus” -sanomia koskevia sääntöjä samoin kuin liittymämalliin liittyviä syklien alkamista ja päättymistä koskevia sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin.

15.   Valinnaiset liitetyt mekanismit

1)

Liitännäisjärjestelmien keskuspankit voivat tarjota valinnaista liitettyä mekanismia, ”harkinta-aikaa”, selvitysprosesseja 3, 4 ja 5 varten. Jos liitännäisjärjestelmä (tai liitännäisjärjestelmän keskuspankki sen puolesta) on yksilöinyt valinnaisen ”harkinta-ajan”, maksupankki saa ICM:n viestin, jossa ilmoitetaan, mihin ajankohtaan saakka maksupankki voi pyytää asianomaisen maksutoimeksiannon poistamista. Maksukeskuspankki ottaa pyynnön huomioon ainoastaan siinä tapauksessa, että se lähetetään liitännäisjärjestelmän välityksellä ja tämä hyväksyy sen. Selvitys aloitetaan, mikäli maksukeskuspankki ei saa tällaista pyyntöä ennen ”harkinta-ajan” päättymistä. Kun maksukeskuspankki on saanut tällaisen pyynnön ”harkinta-ajan” kuluessa

a)

asianomainen maksutoimeksianto poistetaan, jos selvitysprosessia 3 käytetään kahdenväliseen maksuun; ja

b)

kaikki tiedostoon sisältyvät maksutoimeksiannot poistetaan ja kaikille maksupankeille ja liitännäisjärjestelmälle ilmoitetaan ICM:n viestillä, jos selvitysprosessia 3 käytetään monenvälisten saldojen selvittämiseen taikka jos selvitysprosesseissa 4 koko maksu epäonnistuu.

2)

Jos liitännäisjärjestelmä lähettää maksun kirjaamista koskevan toimeksiannon ennen aikataulun mukaista maksuaikaa (”alkaen”), toimeksiannot tallennetaan aikataulun mukaiseen ajankohtaan saakka. Tässä tapauksessa maksutoimeksiannot toimitetaan saapumiskäsittelyyn vasta, kun ”alkaen”-ajankohta on saavutettu. Tätä vaihtoehtoista mekanismia voidaan käyttää selvitysprosesseissa 1 ja 2.

3)

Maksuajanjakso (”saakka”) mahdollistaa rajoitetun ajanjakson kohdentamisen liitännäisjärjestelmän kirjaamiseen, jotta ei estettäisi eikä viivästytettäisi muiden liitännäisjärjestelmään liittyvien tai TARGET2-transaktioiden kirjaamista. Jos yhtään toimeksiantoa ei kirjata ennen kuin ”saakka”-ajankohta saavutetaan, nämä maksutoimeksiannot joko palautetaan tai selvitysprosessien 4 ja 5 yhteydessä voidaan aktivoida takuurahastomekanismi. Maksuajanjakso (”saakka”) voidaan määrittää selvitysprosesseja 1–5 varten.

4)

Takuurahastomekanismia voidaan käyttää, jos maksupankin likviditeetti on riittämätön kattamaan sille liitännäisjärjestelmän kirjauksista aiheutuvat velvoitteet. Jotta mahdollistettaisiin kaikkien liitännäisjärjestelmän maksuihin liittyvien maksutoimeksiantojen kirjaaminen, tätä mekanismia käytetään tarjoamaan tarvittava lisälikviditeetti. Mekanismia voidaan käyttää maksumenettelyissä 4 ja 5. Jos käytetään takuurahastomekanismia, on välttämätöntä pitää erillistä takuurahastotiliä, jolta ”hätälikviditeettiä” on saatavissa tai sitä saadaan pyynnöstä käytettäväksi.

16.   Käytettävät algoritmit

1)

Algoritmi 4 tukee selvitysprosessia 5. Jotta edistettäisiin maksujen kirjaamista ja vähennettäisiin tarvittavan likviditeetin määrää, kaikki liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiannot otetaan mukaan (niiden prioriteettijärjestyksestä riippumatta). Liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiannot, jotka on kirjattava selvitysprosessin 5 mukaisesti, ohittavat saapumiskäsittelyn, ja ne pidetään PM:ssä erikseen, kunnes käynnissä oleva optimointiprosessi on saatettu päätökseen. Samaan algoritmin 4 ajoon sisällytetään useita selvitysprosessia 5 käyttäviä liitännäisjärjestelmiä, jos ne aikovat suorittaa kirjaamisen samaan aikaan.

2)

Maksupankki voi selvitysprosessissa 6 korvamerkitä likviditeettiä tietystä liitännäisjärjestelmästä tulevien saamisten selvittämiseksi. Korvamerkitseminen suoritetaan asettamalla tarvittava likviditeetti sivuun erilliselle alatilille (liittymämalli). Algoritmiä 5 käytetään sekä liitännäisjärjestelmän yön toimia että päivän aikana tapahtuvaa käsittelyä varten. Kirjaamisprosessi suoritetaan siten, että velkaa olevien maksupankkien alatilejä veloitetaan liitännäisjärjestelmän teknisen tilin hyväksi ja tämän jälkeen liitännäisjärjestelmän teknistä tiliä veloitetaan saamassa olevien maksupankkien alatilien hyväksi. Jos tileillä on hyvityssaldoja, kirjaus voidaan tehdä suoraan — mikäli liitännäisjärjestelmä näin ilmoittaa kyseisen transaktion yhteydessä — maksupankin PM-tilille. Jos yhden tai useamman veloitustoimeksiannon kirjaaminen epäonnistuu (liitännäisjärjestelmän virheen seurauksena), kyseinen maksu asetetaan jonoon alatilille. Selvitysprosessi 6 voi käyttää algoritmiä 5, joka ajetaan alatileillä. Algoritmissä 5 ei tarvitse ottaa huomioon mitään rajoituksia tai varauksia. Jokaiselle maksupankille lasketaan kokonaispositio, ja mikäli kaikki positiot on katettu, kaikki transaktiot kirjataan. Transaktiot, joille ei ole katetta, asetetaan takaisin jonoon.

17.   Osallistumisen keskeyttämisen ja lopettamisen seuraukset

Jos liitännäisjärjestelmä keskeyttää tai lopettaa ASI:n käytön siten, että tämä tulee voimaan liitännäisjärjestelmän maksutoimeksiantojen kirjaamissyklin aikana, liitännäisjärjestelmän keskuspankilla on katsottava olevan lupa saattaa kirjaamissykli päätökseen liitännäisjärjestelmän puolesta.

18.   Maksut ja laskutus

1)

Siitä riippumatta, kuinka monta tiliä ASI:a tai osallistujaliittymää käyttävällä liitännäisjärjestelmällä on liitännäisjärjestelmän keskuspankissa ja/tai maksukeskuspankissa, sen on maksettava maksut, jotka koostuvat kolmesta osatekijästä seuraavalla tavalla.

a)

Kiinteä kuukausittainen 1 000 euron suuruinen maksu, joka peritään jokaiselta liitännäisjärjestelmältä (kiinteä maksu I).

b)

Toinen kiinteä kuukausittainen maksu, joka vaihtelee 417 ja 4 167 euron välillä siten, että se on suhteessa liitännäisjärjestelmän euromääräisten käteismaksutransaktioiden bruttomääräiseen arvoon (kiinteä maksu II):

Hintaluokka

Alaraja (miljoonaa euroa/pvä)

Yläraja (miljoonaa euroa/pvä)

Vuosimaksu

Kuukausimaksu

1

0

alle 1 000

5 000 euroa

417 euroa

2

1 000

alle 2 500

10 000 euroa

833 euroa

3

2 500

alle 5 000

20 000 euroa

1 667 euroa

4

5 000

alle 10 000

30 000 euroa

2 500 euroa

5

10 000

Alle 50 000

40 000 euroa

3 333 euroa

6

Yli 50 000

50 000 euroa

4 167 euroa

Liitännäisjärjestelmän keskuspankki laskee liitännäisjärjestelmän euromääräisten käteismaksutransaktioiden bruttomääräisen arvon kerran vuodessa edellisen vuoden bruttoarvon perusteella, ja laskettua bruttoarvoa sovelletaan laskettaessa maksua kunkin kalenterivuoden tammikuun 1 päivästä lähtien.

c)

Transaktiomaksu lasketaan samalla perusteella kuin taulukossa, joka on laadittu TARGET2-osallistujia varten liitteen II lisäyksessä VI. Liitännäisjärjestelmä voi valita jomman kumman seuraavista kahdesta vaihtoehdosta: joko maksaa kiinteän 0,80 euron suuruisen maksun kustakin maksutoimeksiannosta (vaihtoehto A) tai maksaa alenevaksi lasketun maksun (vaihtoehto B), tämän vaikuttamatta seuraaviin muutoksiin:

vaihtoehdossa B niiden hintaluokkien rajat, jotka liittyvät siihen maksutoimeksiantojen määrään, josta lähtien sovelletaan alempaa transaktiokohtaista maksua, jaetaan kahdella, ja

kuukausittainen kiinteä 100 euron maksu (vaihtoehdon A mukaan) tai 1 250 euron maksu (vaihtoehdon B mukaan) veloitetaan kiinteän maksun I ja kiinteän maksun II lisäksi.

2)

Kaikki maksut, jotka liittyvät osallistujaliittymän tai ASI:n välityksellä liitännäisjärjestelmään lähetettyihin maksutoimeksiantoihin tai liitännäisjärjestelmän vastaanottamiin maksuihin, veloitetaan yksinomaan tältä liitännäisjärjestelmältä. EKP:n neuvosto voi vahvistaa yksityiskohtaisempia sääntöjä ASI:n välityksellä kirjattujen laskutettavien maksujen määrittelemisestä.

3)

Jokainen liitännäisjärjestelmä vastaanottaa omalta liitännäisjärjestelmän keskuspankiltaan laskun edellisen kuukauden osalta 1 alakohdassa mainittujen maksujen perusteella viimeistään seuraavan kuukauden viidentenä pankkipäivänä. Maksut suoritetaan viimeistään kyseisen kuukauden 10. pankkipäivänä liitännäisjärjestelmän keskuspankin yksilöimälle tilille tai veloitetaan liitännäisjärjestelmän yksilöimältä tililtä.

4)

Tätä kohtaa sovellettaessa jokaista direktiivin 98/26/EY mukaisesti nimettyä liitännäisjärjestelmää käsitellään erikseen siinäkin tapauksessa, että sama oikeushenkilö ylläpitää kahta tai useampaa niistä. Samaa periaatetta sovelletaan liitännäisjärjestelmiin, joita ei ole nimetty direktiivin 98/26/EY mukaisesti; tällöin liitännäisjärjestelmät identifioidaan seuraavien tunnusmerkkien avulla: a) muodollinen järjestely, joka perustuu sopimukseen tai lainsäädäntöön (esim. osallistujien ja järjestelmän ylläpitäjän välinen sopimus); b) jossa on useita jäseniä; c) yhteiset säännöt ja vakioidut järjestelyt; ja d) tarkoituksena on osallistujien välisten maksujen ja/tai arvopaperien selvitys, nettoutus ja/tai kirjaaminen.


8.9.2007   

FI EN EN EN EN EN EN EN

Euroopan unionin virallinen lehti

L 237/71


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä heinäkuuta 2007,

Target2-ECB-osajärjestelmän säännöistä

(EKP/2007/7)

(2007/601/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN JOHTOKUNTA, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 105 artiklan 2 kohdan neljännen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 11.6, 17, 22 ja 23 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisen rahapolitiikan toteuttamiseen tarvitaan maksujärjestely, jonka välityksellä kansallisten keskuspankkien ja luottolaitosten väliset rahapoliittiset operaatiot voidaan toteuttaa nopeasti ja turvallisesti ja joka edistää rahamarkkinoiden yhtenäisyyttä euroalueella.

(2)

Alkuperäinen Euroopan laajuinen automatisoitu reaaliaikainen bruttomaksujärjestelmä (Target) korvataan Target2-järjestelmällä, jossa on käytössä yksi yhteinen jaettava laitealusta (Single Shared Platform, SSP). Target2-järjestelmä täyttää samat tehtävät kuin Target, eli se tarjoaa tehokkaan ja varman mekanismin euromääräisten maksujen käsittelemiseen SSP:llä.

(3)

EKP:n neuvosto antoi 26 päivänä huhtikuuta 2007 suuntaviivat Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (Target2) (EKP/2007/2) (1).

(4)

EKP osallistuu Target2-järjestelmään, jotta se voi käsitellä omat maksunsa ja asiakkaidensa maksut Target2-järjestelmässä ja tarjota Target2-selvityspalveluja selvitysyhteisöille, mukaan lukien Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella perustetut yhteisöt, edellyttäen että niitä valvoo toimivaltainen viranomainen ja että EKP:n neuvosto on hyväksynyt niiden pääsyn Target2-ECB-osajärjestelmään.

(5)

EKP voi hyväksyä asiakkaikseen ainoastaan eurooppalaisia ja kansainvälisiä organisaatioita.

(6)

EKP voi tämän päätöksen mukaisesti myöntää päivänsisäistä luottoa ainoastaan asiakkaille, jotka ovat eurooppalaisia tai kansainvälisiä organisaatioita.

(7)

EKP:n neuvosto on päättänyt, että Target2-osajärjestelmiä koskevat säännöt yhdenmukaistetaan mahdollisimman pitkälle ja julkaistaan,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Soveltamisala

1.   Target2-ECB:ssä voidaan ainoastaan

a)

käsitellä EKP:n omia maksuja;

b)

käsitellä EKP:n asiakkaiden maksuja; ja

c)

tarjota Target2-selvityspalveluja selvitysyhteisöille, mukaan lukien ETA:n ulkopuolella perustetut yhteisöt, edellyttäen että niitä valvoo toimivaltainen viranomainen ja että EKP:n neuvosto on hyväksynyt niiden pääsyn Target2-ECB-osajärjestelmään.

2.   EKP voi hyväksyä asiakkaikseen ainoastaan eurooppalaisia ja kansainvälisiä organisaatioita.

2 artikla

Päivänsisäinen luotto

1.   EKP voi myöntää päivänsisäistä luottoa asiakkainaan oleville eurooppalaisille tai kansainvälisille organisaatioille ainoastaan tällaisen asiakkaan tiliä tai tilejä koskevina tilinylitysoikeuksina. Tilinylitys ei saa minään hetkenä päivän aikana ylittää asiakkaan kanssa solmitussa sopimuksessa kunkin tilin osalta vahvistettua määrää. EKP:n myöntämä päivänsisäinen luotto koskee ainoastaan kyseistä päivää, eikä sitä voida pidentää yön yli -luotoksi.

2.   EKP myöntää päivänsisäistä luottoa suuntaviivojen EKP/2007/2 liitteessä III vahvistettujen päivänsisäisen luoton myöntämisen edellytysten mukaisesti.

3 artikla

Target2-ECB-osajärjestelmän säännöt

Target2-ECB-osajärjestelmän säännöt ovat tämän päätöksen liitteenä.

4 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä toukokuuta 2008.

2.   Euroopan keskuspankin maksumekanismista 16 päivänä maaliskuuta 1999 tehty päätös EKP/1999/NP3 ja Euroopan keskuspankin maksumekanismista tehdyn päätöksen EKP/1999/NP3 muuttamisesta 28 päivänä tammikuuta 2003 tehty päätös EKP/2003/NP2 kumotaan tämän päätöksen voimaantulopäivästä, ja viittauksia päätöksiin EKP/1999/NP3 ja EKP/2003/NP2 pidetään viittauksina tähän päätökseen.

Tehty Frankfurt am Mainissa 24 päivänä heinäkuuta 2007.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 1.


ANNEX

TERMS AND CONDITIONS OF TARGET2-ECB

TITLE I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

For the purposes of these Terms and Conditions (hereinafter the ‘Conditions’), the following definitions apply:

‘addressable BIC holder’ means an entity which: (a) holds a Bank Identifier Code (BIC); (b) is not recognised as an indirect participant; and (c) is a correspondent or customer of a direct participant or a branch of a direct or indirect participant, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET2 component system via the direct participant,

‘ancillary system (AS)’ means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority, in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared while the resulting monetary obligations are settled in TARGET2 in accordance with Guideline ECB/2007/2 and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant CB,

‘ancillary system central bank (ASCB)’ means the Eurosystem CB with which the relevant AS has a bilateral arrangement for the settlement of AS payment instructions in the PM,

‘Ancillary System Interface (ASI)’ means the technical device allowing an AS to use a range of special, predefined services for the submission and settlement of AS payment instructions,

‘available liquidity’ (or ‘liquidity’) means a credit balance on a TARGET2 participant's PM account and, if applicable, any intraday credit line granted by the relevant CB in relation to such account,

‘Banking Directive’ means Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast) (1);

‘Bank Identifier Code (BIC)’ means a code as defined by ISO Standard No 9362,

‘branch’ means a branch within the meaning of § 24a of the Gesetz über das Kreditwesen (KWG, German Law on banking),

‘business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix V,

‘capacity opinion’ means a participant-specific opinion that contains an assessment of a participant's legal capacity to enter into and carry out its obligations under these Conditions,

‘central banks (CBs)’ means the Eurosystem CBs and the connected CBs,

‘connected CB’ means a national central bank (NCB), other than a Eurosystem CB, which is connected to TARGET2 pursuant to a specific agreement,

‘Contingency Module’ means the SSP module enabling the processing of critical and very critical payments in contingency situations,

‘credit institution’ means a credit institution within the meaning of § 1(1) of the KWG,

‘credit instruction’ means a payment instruction submitted by an AS and addressed to the ASCB to debit one of the accounts kept and/or managed by the AS in the PM, and to credit a settlement bank's PM account or sub-account by the amount specified therein,

‘credit transfer order’ means an instruction by a payer to make funds available to a payee by means of a book entry on a PM account,

‘debit instruction’ means a payment instruction addressed to the SCB and submitted by an AS to debit a settlement bank's PM account or sub-account by the amount specified therein, on the basis of a debit mandate, and to credit either one of the AS's accounts in the PM or another settlement bank's PM account or sub-account,

‘direct debit authorisation’ means a general instruction by a payer to its CB entitling and obliging that CB to debit the payer's account upon a direct debit instruction from a payee,

‘direct debit instruction’ means an instruction from a payee submitted to its CB pursuant to which the CB of the payer debits the payer's account by the amount specified in the instruction, on the basis of a direct debit authorization,

‘debit mandate’ means an authorisation by a settlement bank in the form provided by the Eurosystem CBs in the static data forms addressed to both its AS and its SCB, entitling the AS to submit debit instructions, and instructing the SCB to debit the settlement bank's PM account or sub-account as a result of debit instructions,

‘entry disposition’ means a payment processing phase during which TARGET2-ECB attempts to settle a payment order which has been accepted pursuant to Article 12, by means of specific procedures, as described in Article 18,

‘Eurosystem CB’ means the ECB or the NCB of a Member State that has adopted the euro,

‘event of default’ means any impending or existing event, the occurrence of which may threaten the performance by a participant of its obligations under these Conditions or any other rules applying to the relationship between that participant and the ECB or any other CB, including:

(a)

where the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4 or the requirements laid down in Article 6(1)(i);

(b)

the opening of insolvency proceedings in relation to the participant;

(c)

the submission of an application relating to the proceedings referred to in subparagraph (b);

(d)

the issue by the participant of a written declaration of its inability to pay all or any part of its debts or to meet its obligations arising in relation to intraday credit;

(e)

the entry of the participant into a voluntary general agreement or arrangement with its creditors;

(f)

where the participant is, or is deemed by its CB to be, insolvent or unable to pay its debts;

(g)

where the participant's credit balance on its PM account or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors;

(h)

where participation of the participant in another TARGET2 component system and/or in an ancillary system has been suspended or terminated;

(i)

where any material representation or pre-contractual statement made by the participant or which is implied to have been made by the participant under the applicable law is incorrect or untrue; or

(j)

the assignment of all or a substantial part of the participant's assets;

‘Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows participants to obtain on-line information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and initiate backup payment orders in contingency situations,

‘ICM broadcast message’ means information made simultaneously available to all or a selected group of TARGET2 participants via the ICM,

‘indirect participant’ means a credit institution established in the European Economic Area (EEA), which has entered into an agreement with a direct participant to submit payment orders and receive payments via such direct participant's PM account, and which has been recognised by a TARGET2 component system as an indirect participant,

‘insolvency proceedings’ means insolvency proceedings within the meaning of Article 2(j) of the Settlement Finality Directive,

‘instructing participant’ means a TARGET2 participant that has initiated a payment order,

‘intraday credit’ means credit extended for a period of less than one business day,

‘liquidity transfer order’ means a payment order, the main purpose of which is to transfer liquidity between different accounts of the same participant,

‘marginal lending facility’ means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to receive overnight credit from a Eurosystem CB at the pre-specified marginal lending rate,

‘marginal lending rate’ means the interest rate applicable to the marginal lending facility,

‘multi-addressee access’ means the facility by which branches or credit institutions established in the EEA can access the relevant TARGET2 component system by submitting payment orders and/or receiving payments directly to and from the TARGET2 component system; this facility authorises these entities to submit their payment orders through the direct participant's PM account without that participant's involvement,

‘network service provider’ means the undertaking appointed by the ECB's Governing Council to provide computerised network connections for the purpose of submitting payment messages in TARGET2,

‘non-settled payment order’ means a payment order that is not settled on the same business day as that on which it is accepted,

‘participant’ (or ‘direct participant’) means an entity that holds at least one PM account with the ECB,

‘Participant Interface (PI)’ means the technical device allowing direct participants to submit and settle payment orders via the services offered in the PM,

‘payee’ means a TARGET2 participant whose PM account will be credited as a result of a payment order being settled,

‘payer’ means a TARGET2 participant whose PM account will be debited as a result of a payment order being settled,

‘payment instruction’ or ‘AS payment instruction’ means a credit instruction or a debit instruction,

‘payment order’ means a credit transfer order, a liquidity transfer order or a direct debit instruction,

‘Payments Module (PM)’ means an SSP module in which payments of TARGET2 participants are settled on PM accounts,

‘PM account’ means an account held by a TARGET2 participant in the PM with a CB which is necessary for such TARGET2 participant to:

(a)

submit payment orders or receive payments via TARGET2; and

(b)

settle such payments with such CB;

‘public sector body’ means an entity within the ‘public sector’, the latter term as defined in Article 3 of Council Regulation (EC) No 3603/93 of 13 December 1993 specifying definitions for the application of the prohibitions referred to in Articles 104 and 104b(1) of the Treaty (2) (now Articles 101 and 103(1)),

‘settlement bank’ means a participant whose PM account or sub-account is used to settle AS payment instructions,

‘settlement central bank (SCB)’ means a Eurosystem CB holding a settlement bank's PM account,

‘Settlement Finality Directive’ means Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems (3);

‘Single Shared Platform (SSP)’ means the single technical platform infrastructure provided by the SSP-providing CBs,

‘SSP-providing CBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the SSP for the Eurosystem's benefit,

‘static data collection form’ means a form developed by the ECB for the purpose of registering applicants for TARGET2-ECB services and registering any changes in relation to the provision of such services,

‘suspension’ means the temporary freezing of the rights and obligations of a participant for a period of time to be determined by the ECB,

‘TARGET2-ECB’ means the TARGET2 component system of the ECB,

‘TARGET2’ means the entirety resulting from all TARGET2 component systems of the CBs,

‘TARGET2 component system’ means any of the CBs' real-time gross settlement (RTGS) systems that form part of TARGET2,

‘TARGET2 CUG’ means a subset of the network service provider's customers grouped for the purpose of their use of the relevant services and products of the network service provider when accessing the PM,

‘TARGET2 participant’ means any participant in any TARGET2 component system,

‘technical malfunction of TARGET2’ means any difficulty, defect or failure in the technical infrastructure and/or the computer systems used by TARGET2-ECB, or any other event that makes it impossible to execute and complete the same-day processing of payments in TARGET2-ECB or, during the migration period, payments from national RTGS systems that have not yet migrated to TARGET2 and vice versa.

Article 2

Appendices

1.   The following Appendices form an integral part of these Conditions:

Appendix I

:

Technical specifications for the processing of payment orders

Appendix II

:

TARGET2 compensation scheme

Appendix III

:

Terms of reference for capacity and country opinions

Appendix IV

:

Business continuity and contingency procedures

Appendix V

:

Operating schedule

Appendix VI

:

Fee schedule and invoicing

2.   In the event of any conflict or inconsistency between the content of any appendix and the content of any other provision in these Conditions, the latter shall prevail.

Article 3

General description of TARGET2-ECB and TARGET2

1.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money.

2.   The following payment orders are processed in TARGET2-ECB:

(a)

payment orders directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations;

(b)

settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem;

(c)

settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems;

(d)

settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance; and

(e)

any other payment orders in euro addressed to TARGET2 participants.

3.   TARGET2 is established and functions on the basis of the SSP. The Eurosystem specifies the SSP's technical configuration and features. The SSP services are provided by the SSP-providing CBs for the benefit of the Eurosystem CBs, pursuant to separate agreements.

4.   The ECB is the provider of services under these Conditions. Acts and omissions of the SSP-providing CBs shall be considered acts and omissions of the ECB, for which it shall assume liability in accordance with Article 25 below. Participation pursuant to these Conditions shall not create a contractual relationship between participants and the SSP-providing CBs when the latter act in that capacity. Instructions, messages or information which a participant receives from, or sends to, the SSP in relation to the services provided under these Conditions are deemed to be received from, or sent to, the ECB.

5.   TARGET2 is legally structured as a multiplicity of payment systems composed of all the TARGET2 component systems, which are designated as ‘systems’ under the national laws implementing the Settlement Finality Directive. TARGET2-ECB is designated as a ‘system’ under § 1(16) of the KWG.

6.   Participation in TARGET2 takes effect via participation in a TARGET2 component system. These Conditions describe the mutual rights and obligations of participants in TARGET2-ECB and the ECB. The rules on the processing of payment orders (Title IV) refer to all payment orders submitted or payments received by any TARGET2 participant.

7.   No intraday credit is provided to participants in TARGET2-ECB.

TITLE II

PARTICIPATION

Article 4

Access criteria

Organisations providing clearing or settlement services (including entities established outside the EEA) that are subject to oversight by a competent authority and whose access to TARGET2-ECB has been approved by the Governing Council, shall be the only entities that are eligible for participation in TARGET2-ECB.

Article 5

Direct participants

Direct participants in TARGET2-ECB shall comply with the requirements set out in Article 6(1) and (2). They shall have at least one PM account with the ECB.

Article 6

Application procedure

1.   To join TARGET2-ECB, applicant participants shall fulfil the following technical and legal requirements:

(a)

install, manage, operate and monitor and ensure the security of the necessary IT infrastructure to connect to TARGET2-ECB and submit payment orders to it. In doing so, applicant participants may involve third parties, but retain sole liability. In particular, applicant participants shall enter into an agreement with the network service provider to obtain the necessary connection and admissions, in accordance with the technical specifications in Appendix I; and

(b)

have passed the tests required by the ECB;

(c)

provide a capacity opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such capacity opinion have already been obtained by the ECB in another context; and

(d)

for entities established outside the EEA, provide a country opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such country opinion have already been obtained by the ECB in another context.

2.   Applicants shall apply in writing to the ECB, as a minimum enclosing the following documents/information:

(a)

completed static data collection forms as provided by the ECB,

(b)

the capacity opinion, if required by the ECB, and

(c)

the country opinion, if required by the ECB.

3.   The ECB may also request any additional information it deems necessary to decide on the application to participate.

4.   The ECB shall reject the application to participate if:

(a)

access criteria referred to in Article 4 are not met;

(b)

one or more of the participation criteria referred to in paragraph 1 are not met; and/or

(c)

in the ECB's assessment, such participation would endanger the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank.

5.   The ECB shall communicate its decision on the application to participate to the applicant within one month of the ECB's receipt of the application to participate. Where the ECB requests additional information pursuant to paragraph 3, the decision shall be communicated within one month of the ECB's receipt of this information from the applicant. Any rejection decision shall contain reasons for the rejection.

Article 7

TARGET2 directory

1.   The TARGET2 directory is the database of BICs used for the routing of payment orders addressed to:

(a)

TARGET2 participants and their branches with multi-addressee access;

(b)

indirect participants of TARGET2, including those with multi-addressee access; and

(c)

addressable BIC holders of TARGET2.

It shall be updated weekly.

2.   Unless otherwise requested by the participant, BICs shall be published in the TARGET2 directory.

3.   Participants may only distribute the TARGET2 directory to their branches and entities with multi-addressee access.

4.   Entities specified in paragraph 1(b) and (c) shall only use their BIC in relation to one direct participant.

TITLE III

OBLIGATIONS OF THE PARTIES

Article 8

Obligations of the ECB and the participants

1.   The ECB shall offer the services described in Title IV. Save where otherwise provided in these Conditions or required by law, the ECB shall use all reasonable means within its power to perform its obligations under these Conditions, without guaranteeing a result.

2.   Participants shall pay to the ECB the fees laid down in Appendix VI.

3.   Participants shall ensure that they are connected to TARGET2-ECB on business days, in accordance with the operating schedule in Appendix V.

4.   The participant represents and warrants to the ECB that the performance of its obligations under these Conditions does not breach any law, regulation or by-law applicable to it or any agreement by which it is bound.

Article 9

Cooperation and information exchange

1.   In performing their obligations and exercising their rights under these Conditions, the ECB and participants shall cooperate closely to ensure the stability, soundness and safety of TARGET2-ECB. They shall provide each other with any information or documents relevant for the performance of their respective obligations and the exercise of their respective rights under these Conditions, without prejudice to any banking secrecy obligations.

2.   The ECB shall establish and maintain a system support desk to assist participants in relation to difficulties arising in connection with system operations.

3.   Up-to-date information on the SSP's operational status shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS). The T2IS may be used to obtain information on any event affecting the normal operation of TARGET2.

4.   The ECB may either communicate messages to participants by means of an ICM broadcast or by any other means of communication.

5.   Participants are responsible for the timely update of existing static data collection forms and the submission of new static data collection forms to the ECB. Participants are responsible for verifying the accuracy of information relating to them that is entered into TARGET2-ECB by the ECB.

6.   The ECB shall be deemed to be authorised to communicate to the SSP-providing CBs any information relating to participants which the SSP-providing CBs may need in their role as service administrators, in accordance with the contract entered into with the network service provider.

7.   Participants shall inform the ECB about any change in their legal capacity and relevant legislative changes affecting issues covered by the country opinion relating to them.

8.   Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to them.

TITLE IV

MANAGEMENT OF PM ACCOUNTS AND PROCESSING OF PAYMENT ORDERS

Article 10

Opening and management of PM accounts

1.   The ECB shall open and operate at least one PM account and, if applicable, sub-accounts, for each participant.

2.   No debit balance shall be allowed on PM accounts.

3.   PM accounts and their sub-accounts shall be interest free.

4.   Participants shall use the ICM to obtain information on their liquidity position. The ECB shall provide a daily statement of accounts to any participant that has opted for such service.

Article 11

Types of payment orders

The following are classified as payment orders for the purposes of TARGET2:

(a)

credit transfer orders;

(b)

direct debit instructions carried out under a direct debit authorisation; and

(c)

liquidity transfer orders.

Article 12

Acceptance and rejection of payment orders

1.   Payment orders submitted by participants are deemed accepted by the ECB if:

(a)

the payment message complies with the rules established by the network service provider;

(b)

the payment message complies with the formatting rules and conditions of TARGET2-ECB and passes the double-entry check described in Appendix I; and

(c)

in cases where a payer or a payee has been suspended, the suspended participant's CB's explicit consent has been obtained.

2.   The ECB shall immediately reject any payment order that does not fulfil the conditions laid down in paragraph 1. The ECB shall inform the participant of any rejection of a payment order, as specified in Appendix I.

Article 13

Priority rules

1.   Instructing participants shall designate every payment order as one of the following:

(a)

normal payment order (priority class 2);

(b)

urgent payment order (priority class 1); or

(c)

highly urgent payment order (priority class 0).

If a payment order does not indicate the priority, it shall be treated as a normal payment order.

2.   Highly urgent payment orders may only be designated by:

(a)

CBs; and

(b)

participants, in cases of payments to and from CLS International Bank and liquidity transfers in favour of ancillary systems.

All payment instructions submitted by an ancillary system through the Ancillary System Interface to debit or credit the participants' PM accounts shall be deemed to be highly urgent payment orders.

3.   In the case of urgent and normal payment orders, the payer may change the priority via the ICM with immediate effect. It shall not be possible to change the priority of a highly urgent payment.

Article 14

Liquidity limits

1.   A participant may limit the use of available liquidity for payment orders in relation to other TARGET2 participants, except any of the CBs, by setting bilateral or multilateral limits. Such limits may only be set in relation to normal payment orders.

2.   By setting a bilateral limit, a participant instructs the ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum of its outgoing normal payment orders to another TARGET2 participant's PM account minus the sum of all incoming urgent and normal payments from such TARGET2 participant's PM account would exceed this bilateral limit.

3.   A participant may set a multilateral limit for any relationship that is not subject to a bilateral limit. A multilateral limit may only be set if the participant has set at least one bilateral limit. If a participant sets a multilateral limit, it instructs the ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum of its outgoing normal payment orders to all TARGET2 participants' PM accounts in relation to which no bilateral limit has been set, minus the sum of all incoming urgent and normal payments from such PM accounts would exceed this multilateral limit.

4.   The minimum amount of any of the limits shall be EUR 1 million. A bilateral or a multilateral limit with an amount of zero shall be treated as if no limit has been set. Limits between zero and EUR 1 million are not possible.

5.   Limits may be changed in real time with immediate effect or with effect from the next business day via the ICM. If a limit is changed to zero, it shall not be possible to change it again on the same business day. The setting of a new bilateral or multilateral limit shall only be effective from the next business day.

Article 15

Liquidity reservation facilities

1.   Participants may reserve liquidity for highly urgent or urgent payment orders via the ICM.

2.   By requesting to reserve a certain amount of liquidity for highly urgent payment orders, a participant instructs the ECB only to settle urgent and normal payment orders if there is available liquidity after the amount reserved for highly urgent payment orders has been deducted.

3.   By requesting to reserve a certain amount of liquidity for urgent payment orders, a participant instructs the ECB only to settle normal payment orders if there is available liquidity after the amount reserved for urgent and highly urgent payment orders has been deducted.

4.   After receipt of the reservation request the ECB shall check whether the amount of liquidity on the participant's PM account is sufficient for the reservation. If this is not the case, only the liquidity available on the PM account shall be reserved. The rest of the requested liquidity reservation shall not be reserved automatically at any later point in time, even if the amount of liquidity available on the participant's PM account reaches the level of the initial reservation request.

5.   The level of the liquidity reservation may be changed. Participants may make a request via the ICM to reserve new amounts with immediate effect or with effect from the next business day.

Article 16

Predetermined settlement times

1.   Instructing participants may predetermine the settlement time of the payment orders within a business day by using the Earliest Debit Time Indicator or the Latest Debit Time Indicator.

2.   When the Earliest Debit Time Indicator is used, the accepted payment order is stored and only entered into the entry disposition at the indicated time.

3.   When the Latest Debit Time Indicator is used, the accepted payment order shall be returned as non-settled if it cannot be settled by the indicated debit time. 15 minutes prior to the defined debit time, the instructing participant shall be sent an automatic notification via the ICM. Instructing participant may also use the Latest Debit Time Indicator solely as a warning indicator. In such cases, the payment order concerned shall not be returned.

4.   Instructing participants can change the Earliest Debit Time Indicator and the Latest Debit Time Indicator via the ICM.

5.   Further technical details are contained in Appendix I.

Article 17

Payment orders submitted in advance

1.   Payment orders may be submitted up to five business days before the specified settlement date (warehoused payment orders).

2.   Warehoused payment orders shall be accepted and entered into the entry disposition on the date specified by the instructing participant at the start of daytime processing, as referred to in Appendix V. They shall be placed in front of payment orders of the same priority.

3.   Articles 13(3), 20(2) and 23(1)(a) shall apply mutatis mutandis to warehoused payment orders.

Article 18

Settlement of payment orders in the entry disposition

1.   Unless instructing participants have indicated the settlement time in the manner described in Article 16, accepted payment orders shall be settled immediately or at the latest by the end of the business day on which they were accepted, provided that sufficient funds are available on the payer's PM account and taking into account any liquidity limits and liquidity reservations as referred to in Articles 14 and 15.

2.   Funding may be provided by:

(a)

the available liquidity on the PM account; or

(b)

incoming payments from other TARGET2 participants, subject to the applicable optimisation procedures.

3.   For highly urgent payment orders the ‘first in, first out’ (FIFO) principle shall apply. This means that highly urgent payment orders shall be settled in chronological order. Urgent and normal payment orders shall not be settled for as long as highly urgent payment orders are queued.

4.   For urgent payment orders the FIFO principle shall also apply. Normal payment orders shall not be settled if urgent and highly urgent payment orders are queued.

5.   By derogation from paragraphs 3 and 4, payment orders with a lower priority (or of the same priority but accepted later) may be settled before payment orders with a higher priority (or of the same priority which were accepted earlier), if the payment orders with a lower priority would net out with payments to be received and result on balance in a liquidity increase for the payer.

6.   Normal payment orders shall be settled in accordance with the FIFO by-passing principle. This means that they may be settled immediately (independently of other queued normal payments accepted at an earlier time) and may therefore breach the FIFO principle, provided that sufficient funds are available.

7.   Further details on the settlement of payment orders in the entry disposition are contained in Appendix I.

Article 19

Settlement and return of queued payment orders

1.   Payment orders that are not settled immediately in the entry disposition shall be placed in the queues in accordance with the priority to which they were designated by the relevant participant, as referred to in Article 13.

2.   To optimise the settlement of queued payment orders, the ECB may use the optimisation procedures described in Appendix I.

3.   The payer may change the queue position of payment orders in a queue (i.e. reorder them) via the ICM. Payment orders may be moved either to the front or to the end of the respective queue with immediate effect at any time during daytime processing, as referred to in Appendix V.

4.   Liquidity transfer orders initiated in the ICM shall be immediately returned as non-settled if there is insufficient liquidity. Other payment orders shall be returned as non-settled if they cannot be settled by the cut-off times for the relevant message type, as specified in Appendix V.

Article 20

Entry of payment orders into the system and their irrevocability

1.   For the purposes of the first sentence of Article 3(1) of the Settlement Finality Directive and the third sentence of § 116, § 96(2), § 82 and § 340(3) of the Insolvenzordnung (German Insolvency Code) and the sixth sentence of § 46a(1) of the KWG, payment orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment that the relevant participant's PM account is debited.

2.   Payment orders may be revoked until they are entered into TARGET2-ECB in accordance with paragraph 1. Payment orders that are included in an algorithm, as referred to in Appendix I, may not be revoked during the period that the algorithm is running.

TITLE V

SECURITY REQUIREMENTS AND CONTINGENCY ISSUES

Article 21

Business continuity and contingency procedures

In the event of an abnormal external event or any other event which affects the operation of the SSP, the business continuity and contingency procedures described in Appendix IV shall apply.

Article 22

Security requirements

1.   Participants shall implement adequate security controls to protect their systems from unauthorised access and use. Participants shall be exclusively responsible for the adequate protection of the confidentiality, integrity and availability of their systems.

2.   Participants shall inform the ECB of any security-related incidents in their technical infrastructure and, where appropriate, security-related incidents that occur in the technical infrastructure of the third party providers. The ECB may request further information about the incident and, if necessary, request that the participant take appropriate measures to prevent a recurrence of such an event.

3.   The ECB may impose additional security requirements on all participants and/or on participants that are considered critical by the ECB.

TITLE VI

THE INFORMATION AND CONTROL MODULE

Article 23

Use of the ICM

1.   The ICM:

(a)

allows participants to access information relating to their accounts and to manage liquidity;

(b)

may be used to initiate liquidity transfer orders; and

(c)

allows participants to initiate backup lump sum and backup contingency payments in the event of a failure of the participant's payment infrastructure.

2.   Further technical details relating to the ICM are contained in Appendix I.

TITLE VII

COMPENSATION, LIABILITY REGIME AND EVIDENCE

Article 24

Compensation scheme

If a payment order cannot be settled on the same business day on which it was accepted due to a technical malfunction of TARGET2, the ECB shall offer to compensate the direct participants concerned in accordance with the special procedure laid down in Appendix II.

Article 25

Liability regime

1.   In performing their obligations pursuant to these Conditions, the ECB and the participants shall be bound by a general duty of reasonable care in relation to each other.

2.   The ECB shall be liable to its participants in cases of fraud (including but not limited to wilful misconduct) or gross negligence, for any loss arising out of the operation of TARGET2-ECB. In cases of ordinary negligence, the ECB's liability shall be limited to the participant's direct loss, i.e. the amount of the transaction in question and/or the loss of interest thereon, excluding any consequential loss.

3.   The ECB is not liable for any loss that results from any malfunction or failure in the technical infrastructure (including but not limited to the ECB's computer infrastructure, programmes, data, applications or networks), if such malfunction or failure arises in spite of the ECB having adopted those measures that are reasonably necessary to protect such infrastructure against malfunction or failure, and to resolve the consequences of such malfunction or failure (the latter including but not limited to initiating and completing the business continuity and contingency procedures referred to in Appendix IV).

4.   The ECB shall not be liable:

(a)

to the extent that the loss is caused by the participant; or

(b)

if the loss arises out of external events beyond the ECB's reasonable control (force majeure).

5.   Notwithstanding § § 676a, 676b, 676c, 676e and 676g of the Bürgerliches Gesetzbuch (German Civil Code), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.

6.   The ECB and the participants shall take all reasonable and practicable steps to mitigate any damage or loss referred to in this Article.

7.   In performing some or all of its obligations under these Conditions, the ECB may commission third parties in its own name, particularly telecommunications or other network providers or other entities, if this is necessary to meet the ECB's obligations or is standard market practice. The ECB's obligation shall be limited to the due selection and commissioning of any such third parties and the ECB's liability shall be limited accordingly. For the purposes of this paragraph, the SSP-providing CBs shall not be considered as third parties.

Article 26

Evidence

1.   Unless otherwise provided in these Conditions, all payment and payment processing-related messages in relation to TARGET2, such as confirmations of debits or credits, or statement messages, between the ECB and participants shall be made through the network service provider.

2.   Electronic or written records of the messages retained by the ECB or by the network service provider shall be accepted as a means of evidence of the payments processed through the ECB. The saved or printed version of the original message of the network service provider shall be accepted as a means of evidence, regardless of the form of the original message.

3.   If a participant's connection to the network service provider fails, the participant shall use the alternative means of transmission of messages laid down in Appendix IV. In such cases, the saved or printed version of the message produced by the ECB shall have the same evidential value as the original message, regardless of its form.

4.   The ECB shall keep complete records of payment orders submitted and payments received by participants for a period of 10 years from the time at which such payment orders are submitted and payments are received.

5.   The ECB's own books and records (whether kept on paper, microfilm, microfiche, by electronic or magnetic recording, in any other mechanically reproducible form or otherwise) shall be accepted as a means of evidence of any obligations of the participants and of any facts and events that the parties rely on.

TITLE VIII

TERMINATION OF PARTICIPATION AND CLOSURE OF ACCOUNTS

Article 27

Duration and ordinary termination of participation

1.   Without prejudice to Article 28, participation in TARGET2-ECB is for an indefinite period of time.

2.   A participant may terminate its participation in TARGET2-ECB at any time giving 14 business days' notice thereof, unless it agrees a shorter notice period with the ECB.

3.   The ECB may terminate a participant's participation in TARGET2-ECB at any time giving three months' notice thereof, unless it agrees a different notice period with that participant.

4.   On termination of participation, the confidentiality duties laid down in Article 32 remain in force for a period of five years starting on the date of termination.

5.   On termination of participation, the PM accounts of the participant concerned shall be closed in accordance with Article 29.

Article 28

Suspension and extraordinary termination of participation

1.   A participant's participation in TARGET2-ECB shall be immediately terminated without prior notice or suspended if one of the following events of default occurs:

(a)

the opening of insolvency proceedings; and/or

(b)

the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4.

2.   The ECB may terminate without prior notice or suspend the participant's participation in TARGET2-ECB if:

(a)

one or more events of default (other than those referred to in paragraph 1) occur;

(b)

the participant is in material breach of these Conditions;

(c)

the participant fails to carry out any material obligation to the ECB;

(d)

the participant is excluded from, or otherwise ceases to be a member of, a TARGET2 CUG; and/or

(e)

any other participant-related event occurs which, in the ECB's assessment, would threaten the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or which would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank.

3.   In exercising its discretion under paragraph 2, the ECB shall take into account, inter alia, the seriousness of the event of default or events mentioned in subparagraphs (a) to (c).

4.

(a)

In the event that the ECB suspends or terminates a participant's participation in TARGET2-ECB under paragraph 1 or 2, the ECB shall immediately inform that participant, other CBs and the other participants of such suspension or termination by means of an ICM broadcast message.

(b)

In the event that the ECB is informed by another CB of a suspension or termination of a participant in another TARGET2 component system, the ECB shall immediately inform its participants of such suspension or termination by means of an ICM broadcast message.

(c)

Once such an ICM broadcast message has been received by the participants, the latter shall be deemed informed of the termination/suspension of a participant's participation in TARGET2-ECB or another TARGET2 component system. The participants shall bear any losses arising from the submission of a payment order to participants whose participation has been suspended or terminated if such payment order was entered into TARGET2-ECB after receipt of the ICM broadcast message.

5.   Upon termination of a participant's participation, TARGET2-ECB shall not accept any new payment orders from such participant. Payment orders in the queue, warehoused payment orders or new payment orders in favour of such participant shall be returned.

6.   If a participant is suspended from TARGET2-ECB, all its incoming payments and outgoing payment orders shall be stored and only entered into the entry disposition after they have been explicitly accepted by the suspended participant's CB.

Article 29

Closure of PM accounts

1.   Participants may close their PM accounts at any time provided they give the ECB 14 business days' notice thereof.

2.   On termination of participation, pursuant to either Article 27 or 28, the ECB shall close the PM accounts of the participant concerned, after having:

(a)

settled or returned any queued payment orders; and

(b)

made use of its rights of pledge and set-off under Article 30.

TITLE IX

FINAL PROVISIONS

Article 30

The ECB's rights of pledge and set-off

1.   The ECB shall have a pledge over the participant's existing and future credit balances on its PM accounts, thereby collateralising any current and future claims arising out of the legal relationship between the parties.

2.   On the occurrence of:

(a)

an event of default referred to in Article 28(1); or

(b)

any other event of default or event referred to in Article 28(2) that has led to the termination or suspension of the participant's participation in TARGET2-ECB

notwithstanding the commencement of any insolvency proceedings in respect of a participant and notwithstanding any assignment, judicial or other attachment or other disposition of or in respect of the participant's rights, all obligations of the participant shall be automatically and immediately accelerated, without prior notice and without the need for any prior approval of any authority, so as to be immediately due. In addition, the mutual obligations of the participant and the ECB shall automatically be set off against each other, and the party owing the higher amount shall pay to the other the difference.

3.   The ECB shall promptly give the participant notice of any set-off pursuant to paragraph 2 after such set-off has taken place.

4.   The ECB may without prior notice debit any participant's PM account by any amount which the participant owes the ECB resulting from the legal relationship between the participant and the ECB.

Article 31

Security rights in relation to funds on sub-accounts

1.   The ECB shall have a pledge over the balance on a participant's sub-account opened for the settlement of AS-related payment instructions under the arrangements between the relevant ancillary system and its CB. Such balance shall collateralise the participant's obligation referred to in paragraph 7 towards the ECB in relation to such settlement.

2.   The ECB shall freeze the balance on the sub-account of the participant upon communication by the ancillary system (via a ‘start-of-cycle’ message). Such freezing shall expire upon communication by the ancillary system (via an ‘end-of-cycle’ message).

3.   By confirming the freezing of the balance on the participant's sub-account, the ECB guarantees to the ancillary system payment up to the amount of this particular balance. The guarantee shall be irrevocable, unconditional and payable on first demand. If the ECB is not the ancillary system's CB, the ECB shall be deemed instructed to issue the abovementioned guarantee to the ancillary system's CB.

4.   In the absence of any insolvency proceedings in relation to the participant, the AS-related payment instructions for the squaring of the participant's settlement obligation shall be settled without drawing on the guarantee and without recourse to the security right over the balance on the participant's sub-account.

5.   In the event of the participant's insolvency, the AS-related payment instruction for the squaring of the participant's settlement obligation shall be a first demand for payment under the guarantee; the debiting of the instructed amount from the participant's sub-account (and crediting of the AS's technical account) shall therefore equally involve the discharge of the guarantee obligation by the ECB and a realisation of its collateral right over the balance on the participant's sub-account.

6.   The guarantee shall expire upon communication by the ancillary system that the settlement has been completed (via an ‘end-of-cycle’ message).

7.   The participant shall be obliged to reimburse to the ECB any payment made by the latter under such guarantee.

Article 32

Confidentiality

1.   The ECB shall keep confidential all sensitive or secret information, including when such information relates to payment, technical or organisational information belonging to the participant or the participant's customers, unless the participant or its customer has given its written consent to disclose.

2.   By derogation from paragraph 1, the participant agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the participant or the participant's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2, or to supervisory and oversight authorities of Member States and the Community, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law. The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.

3.   By derogation from paragraph 1 and provided this does not make it possible, whether directly or indirectly, to identify the participant or the participant's customers, the ECB may use, disclose or publish payment information regarding the participant or the participant's customers for statistical, historical, scientific or other purposes in the exercise of its public functions or of functions of other public entities to whom the information is disclosed.

4.   Information relating to the operation of TARGET2-ECB to which participants have had access, may only be used for the purposes laid down in these Conditions. Participants shall keep such information confidential, unless the ECB has explicitly given its written consent to disclose. Participants shall ensure that any third parties to whom they outsource, delegate or subcontract tasks which have or may have an impact on the performance of their obligations under these Conditions are bound by the confidentiality requirements in this Article.

5.   The ECB shall be authorised, in order to settle payment orders, to process and transfer the necessary data to the network service provider.

Article 33

Data protection, prevention of money laundering and related issues

1.   Participants shall be deemed to be aware of, and shall comply with, all obligations on them relating to legislation on data protection, prevention of money laundering and the financing of terrorism, in particular in terms of implementing appropriate measures concerning any payments debited or credited on their PM accounts. Participants shall also acquaint themselves with the network service provider's data retrieval policy prior to entering into the contractual relationship with the network service provider.

2.   Participants shall be deemed to have authorised the ECB to obtain any information relating to them from any financial or supervisory authority or trade body, whether national or foreign, if such information is necessary for the participant's participation in TARGET2-ECB.

Article 34

Notices

1.   Except where otherwise provided for in these Conditions, all notices required or permitted pursuant to these Conditions shall be sent by registered post, facsimile or otherwise in writing or by an authenticated message through the network service provider. Notices to the ECB shall be submitted to Director General of the ECB's Directorate General Payment Systems and Market Infrastructure, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Germany or to the SWIFT address of the ECB: ECBFDEFF. Notices to the participant shall be sent to it at the address, fax number or its SWIFT address as the participant may from time to time notify to the ECB.

2.   To prove that a notice has been sent, it shall be sufficient to prove that the notice was delivered to the relevant address or that the envelope containing such notice was properly addressed and posted.

3.   All notices shall be given in English.

4.   Participants shall be bound by all forms and documents of the ECB that the participants have filled in and/or signed, including but not limited to static data collection forms, as referred to in Article 6(2)(a), and information provided under Article 9(5), which were submitted in compliance with paragraphs 1 and 2 and which the ECB reasonably believes to have received from the participants, their employees or agents.

Article 35

Contractual relationship with network service provider

1.   For the purposes of these Conditions, the network service provider is SWIFT. Each participant shall enter into a separate agreement with SWIFT regarding the services to be provided by SWIFT in relation to the participant's use of TARGET2-ECB. The legal relationship between a participant and SWIFT shall be exclusively governed by SWIFT's terms and conditions.

2.   Each participant shall also participate in a TARGET2 CUG, as specified by the SSP-providing CBs acting as the SWIFT service administrator for the SSP. Admission and exclusion of a participant to or from a TARGET2 CUG shall take effect once communicated to SWIFT by the SWIFT service administrator.

3.   Participants shall comply with the TARGET2 SWIFT Service Profile, as made available by the ECB.

4.   The services to be provided by SWIFT shall not form part of the services to be performed by the ECB in respect of TARGET2.

5.   The ECB shall not be liable for any acts, errors or omissions of SWIFT (including its directors, staff and subcontractors) as provider of SWIFT services, or for any acts, errors or omissions of network providers selected by participants to gain access to the SWIFT network.

Article 36

Amendment procedure

The ECB may at any time unilaterally amend these Conditions, including its Appendices. Amendments to these Conditions, including its Appendices, shall be announced by means of communication in writing to the participants. Amendments shall be deemed to have been accepted unless the participant expressly objects within 14 days of being informed of such amendments. In the event that a participant objects to the amendment, the ECB is entitled immediately to terminate that participant's participation in TARGET2-ECB and close any of its PM accounts.

Article 37

Third party rights

1.   Any rights, interests, obligations, responsibilities and claims arising from or relating to these Conditions shall not be transferred, pledged or assigned by participants to any third party without the ECB's written consent.

2.   These Conditions do not create any rights in favour of or obligations in relation to any entity other than the ECB and participants in TARGET2-ECB.

Article 38

Governing law, jurisdiction and place of performance

1.   The bilateral relationship between the ECB and participants in TARGET2-ECB shall be governed by the law of the Federal Republic of Germany.

2.   Any dispute arising from a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the courts of Frankfurt am Main, without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Communities.

3.   The place of performance concerning the legal relationship between the ECB and the participants shall be Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany.

Article 39

Severability

If any provision in these Conditions is or becomes invalid, this shall not prejudice the applicability of all the other provisions of these Conditions.

Article 40

Entry into force and binding nature

1.   These Conditions become effective from 19 May 2008, unless the ECB communicates another date of entry into force to the participants.

2.   By participating in TARGET2-ECB, participants automatically agree to these Conditions between themselves and in relation to the ECB.


(1)  OJ L 177, 30.6.2006, p. 1.

(2)  OJ L 332, 31.12.1993, p. 1.

(3)  OJ L 166, 11.6.1998, p. 45.

Appendix I

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE PROCESSING OF PAYMENT ORDERS

In addition to the terms and conditions of TARGET2-ECB, the following rules shall apply to the processing of payment orders:

1.   Technical requirements for participation in TARGET2-ECB regarding infrastructure, network and formats

(1)

TARGET2 uses SWIFT services for the exchange of messages. Each participant therefore needs a connection to SWIFT’s Secure IP Network. Each participant’s PM account shall be identified by an eight- or 11-digit SWIFT BIC. Furthermore, each participant shall pass a series of tests to prove its technical and operational competence before it may participate in TARGET2-ECB.

(2)

For the submission of payment orders and the exchange of payment messages in the PM the SWIFTNet FIN Y-copy service shall be used. A dedicated SWIFT Closed User Group (CUG) shall be set up for this purpose. Payment orders within such TARGET2 CUG shall be directly addressed to the receiving TARGET2 participant by entering its BIC in the header of the SWIFTNet FIN message.

(3)

For the information and control services the following SWIFTNet services may be used:

(a)

SWIFTNet InterAct;

(b)

SWIFTNet FileAct; and/or

(c)

SWIFTNet Browse.

(4)

The security of the message exchange between participants shall rely exclusively on SWIFT’s Public Key Infrastructure (PKI) service. Information on the PKI service is available in the documentation provided by SWIFT.

(5)

The ‘bilateral relationship management’ service provided by SWIFT’s Relationship Management Application (RMA) shall only be used with the central destination BIC of the SSP and not for payment messages between TARGET2 participants.

2.   Payment message types

(1)

The following SWIFTNet FIN/SWIFT system message types are processed:

Message Type

Type of use

Description

MT 103

Mandatory

Customer payment

MT 103+

Mandatory

Customer payment (Straight Through Processing)

MT 202

Mandatory

Bank-to-bank payment

MT 204

Optional

Direct debit payment

MT 011

Optional

Delivery notification

MT 012

Optional

Sender notification

MT 019

Mandatory

Abort notification

MT 900

Optional

Confirmation of debit

MT 910

Optional

Confirmation of credit

MT 940/950

Optional

(Customer) statement message

MT 011, MT 012 and MT 019 are SWIFT system messages.

(2)

When they register with TARGET2-ECB, direct participants shall declare which optional message types they will use, with the exception of MT 011 and MT 012 messages in relation to which direct participants shall decide from time to time whether or not to receive them with reference to specific messages.

(3)

Participants shall comply with the SWIFT message structure and field specifications, as defined in the SWIFT documentation and under the restrictions set out for TARGET2, as described in Chapter 9.1.2.2 of the User Detailed Functional Specifications (UDFS), Book 1.

(4)

Field contents shall be validated at the level of TARGET2-ECB in accordance with the UDFS requirements. Participants may agree among each other on specific rules regarding the field contents. However, in TARGET2-ECB there shall be no specific checks as to whether participants comply with any such rules.

3.   Double-entry check

(1)

All payment orders shall pass a double-entry check, the aim of which is to reject payment orders that have been submitted more than once by mistake.

(2)

The following fields of the SWIFT message types shall be checked:

Details

Part of the SWIFT message

Field

Sender

Basic Header

LT Address

Message Type

Application Header

Message Type

Receiver

Application Header

Destination Address

Transaction Reference Number (TRN)

Text Block

:20

Related Reference

Text Block

:21

Value Date

Text Block

:32

Amount

Text Block

:32

(3)

If all the fields described in subparagraph 2 in relation to a newly submitted payment order are identical to those in relation to a payment order that has already been accepted, the newly submitted payment order shall be returned.

4.   Error codes

If a payment order is rejected, the instructing participant shall receive an abort notification (MT 019) indicating the reason for the rejection by using error codes. The error codes are defined in Chapter 9.4.2 of the UDFS.

5.   Predetermined settlement times

(1)

For payment orders using the Earliest Debit Time Indicator, the codeword ‘/FROTIME/’shall be used.

(2)

For payment orders using the Latest Debit Time Indicator, two options shall be available.

(a)

Codeword ‘/REJTIME/’: if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the payment order shall be returned.

(b)

Codeword ‘/TILTIME/’: if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the payment order shall not be returned but shall be kept in the relevant queue.

Under both options, if a payment order with a Latest Debit Time Indicator is not settled 15 minutes prior to the time indicated therein, a notification shall automatically be sent via the ICM.

(3)

If the codeword ‘/CLSTIME/’ is used, the payment shall be treated in the same way as a payment order referred to in subparagraph 2(b).

6.   Settlement of payment orders in the entry disposition

(1)

Offsetting checks and, if appropriate, extended offsetting checks (both terms as defined in paragraphs 2 and 3) shall be carried out on payment orders entered into the entry disposition to provide quick, liquidity-saving gross settlement of payment orders.

(2)

An offsetting check shall determine whether the payee’s payment orders that are at the front of the highly urgent or, if inapplicable, the urgent queue are available to be offset against the payer’s payment order (hereinafter ‘offsetting payment orders’). If an offsetting payment order does not provide sufficient funds for the respective payer’s payment order in the entry disposition, it shall be determined whether there is sufficient available liquidity on the payer’s PM account.

(3)

If the offsetting check fails, the ECB may apply an extended offsetting check. An extended offsetting check determines whether offsetting payment orders are available in any of the payee’s queues regardless of when they joined the queue. However, if in the queue of the payee there are higher priority payment orders addressed to other TARGET2 participants, the FIFO principle may only be breached if settling such an offsetting payment order would result in a liquidity increase for the payee.

7.   Settlement of payment orders in the queue

(1)

The treatment of payment orders placed in queues depends on the priority class to which it was designated by the instructing participant.

(2)

Payment orders in the highly urgent and urgent queues shall be settled by using the offsetting checks described in paragraph 6, starting with the payment order at the front of the queue in cases where there is an increase in liquidity or there is an intervention at queue level (change of queue position, settlement time or priority, or revocation of the payment order).

(3)

Payments orders in the normal queue shall be settled on a continuous basis including all highly urgent and urgent payment orders that have not yet been settled. Different optimisation mechanisms (algorithms) are used. If an algorithm is successful, the included payment orders will be settled; if an algorithm fails, the included payment orders will remain in the queue. Three algorithms (1 to 3) shall be applied to offset payment flows. By means of Algorithm 4, settlement procedure 5 (as defined in Chapter 2.8.1 of the UDFS) shall be available for the settlement of payment instructions of ancillary systems. To optimise the settlement of highly urgent ancillary system transactions on participants’ sub-accounts, a special algorithm (Algorithm 5) shall be used.

(a)

Under Algorithm 1 (‘all-or-nothing’) the ECB shall, both for each relationship in respect of which a bilateral limit has been set and also for the total sum of relationships for which a multilateral limit has been set:

(i)

calculate the overall liquidity position of each TARGET2 participant’s PM account by establishing whether the aggregate of all outgoing and incoming payment orders pending in the queue is negative or positive and, if it is negative, check whether it exceeds that participant’s available liquidity (the overall liquidity position shall constitute the ‘total liquidity position’); and

(ii)

check whether limits and reservations set by each TARGET2 participant in relation to each relevant PM account are respected.

If the outcome of these calculations and checks is positive for each relevant PM account, the ECB and other CBs involved shall settle all payments simultaneously on the PM accounts of the TARGET2 participants concerned.

(b)

Under Algorithm 2 (‘partial’) the ECB shall:

(i)

calculate and check the liquidity positions, limits and reservations of each relevant PM account as under Algorithm 1; and

(ii)

if the total liquidity position of one or more relevant PM accounts is negative, extract single payment orders until the total liquidity position of each relevant PM account is positive.

Thereafter, the ECB and the other CBs involved shall, provided there are sufficient funds, settle all remaining payments (except the extracted payment orders) simultaneously on the PM accounts of the TARGET2 participants concerned.

When extracting payment orders, the ECB shall start from the TARGET2 participant’s PM account with the highest negative total liquidity position and from the payment order at the end of the queue with the lowest priority. The selection process shall only run for a short time, to be determined by the ECB at its discretion.

(c)

Under Algorithm 3 (‘multiple’) the ECB shall:

(i)

compare pairs of TARGET2 participants’ PM accounts to determine whether queued payment orders can be settled within the available liquidity of the two TARGET2 participants’ PM accounts concerned and within the limits set by them (by starting from the pair of PM accounts with the smallest difference between the payment orders addressed to each other), and the CB(s) involved shall book those payments simultaneously on the two TARGET2 participants’ PM accounts; and

(ii)

if, in relation to a pair of PM accounts as described under point (i), liquidity is insufficient to fund the bilateral position, extract single payment orders until there is sufficient liquidity. In this case the CB(s) involved shall settle the remaining payments, except the extracted ones, simultaneously on the two TARGET2 participants’ PM accounts.

After performing the checks specified under subparagraphs (i) to (ii), the ECB shall check the multilateral settlement positions (between a participant’s PM account and other TARGET2 participants’ PM accounts in relation to which a multilateral limit has been set). For this purpose, the procedure described under subparagraphs (i) to (ii) shall apply mutatis mutandis.

(d)

Under Algorithm 4 (‘partial plus ancillary system settlement’) the ECB shall follow the same procedure as for Algorithm 2, but without extracting payment orders in relation to the settlement of an ancillary system (which settles on a simultaneous multilateral basis).

(e)

Under Algorithm 5 (‘ancillary system settlement via sub-accounts’) the ECB shall follow the same procedure as for Algorithm 1, subject to the modification that the ECB shall start Algorithm 5 via the Ancillary System Interface and shall only check whether sufficient funds are available on participants’ sub-accounts. Moreover, no limits and reservations shall be taken into account. Algorithm 5 shall also run during night-time settlement.

(4)

Payment orders entered into the entry disposition after the start of any of algorithms 1 to 4 may nevertheless be settled immediately in the entry disposition if the positions and limits of the TARGET2 participants’ PM accounts concerned are compatible with both the settlement of these payment orders and the settlement of payment orders in the current optimisation procedure. However, two algorithms shall not run simultaneously.

(5)

During daytime processing the algorithms shall run sequentially. As long as there is no pending simultaneous multilateral settlement of an ancillary system, the sequence shall be as follows:

(a)

algorithm 1,

(b)

if algorithm 1 fails, then algorithm 2,

(c)

if algorithm 2 fails, then algorithm 3, or if algorithm 2 succeeds, repeat algorithm 1.

When simultaneous multilateral settlement (‘procedure 5’) in relation to an ancillary system is pending, Algorithm 4 shall run.

(6)

The algorithms shall run flexibly by setting a pre-defined time lag between the application of different algorithms to ensure a minimum interval between the running of two algorithms. The time sequence shall be automatically controlled. Manual intervention shall be possible.

(7)

While included in a running algorithm, a payment order shall not be reordered (change of the position in a queue) or revoked. Requests for reordering or revocation of a payment order shall be queued until the algorithm is complete. If the payment order concerned is settled while the algorithm is running, any request to reorder or revoke shall be rejected. If the payment order is not settled, the participant’s requests shall be taken into account immediately.

8.   Use of the ICM

(1)

The ICM may be used for obtaining information and managing liquidity. SWIFT’s Secure IP Network (SIPN) shall be the underlying technical communications network for exchanging information and running control measures.

(2)

With the exception of warehoused payment orders and static data information, only data in relation to the current business day shall be available via the ICM. The screens shall be offered in English only.

(3)

Information shall be provided in ‘pull’ mode, which means that each participant has to ask to be provided with information.

(4)

The following modes shall be available for using the ICM:

(a)

Application-to-application mode (A2A)

In A2A, information and messages are transferred between the PM and the participant’s internal application. The participant therefore has to ensure that an appropriate application is available for the exchange of XML messages (requests and responses) with the ICM via a standardised interface. Further details are contained in the ICM User Handbook and in Book 4 of the UDFS.

(b)

User-to-application mode (U2A)

U2A permits direct communication between a participant and the ICM. The information is displayed in a browser running on a PC system (SWIFT Alliance WebStation). For U2A access through the SWIFT Alliance WebStation the IT infrastructure has to be able to support cookies and JavaScript. Further details are described in the ICM User Handbook.

(5)

Each participant shall have at least one SWIFT Alliance WebStation to have access to the ICM via U2A.

(6)

Access rights to the ICM shall be granted by using SWIFT’s ‘Role Based Access Control’. The SWIFT ‘Non Repudiation of Emission’ (NRE) service, which may be used by participants, allows the recipient of an XML message to prove that such message has not been altered.

(7)

If a participant has technical problems and is unable to submit any payment order, it may generate preformatted backup lump sum and backup contingency payments by using the ICM. The ECB shall open such functionality upon request of the participant.

(8)

Participants may also use the ICM to transfer liquidity:

(a)

from their PM account to their account outside the PM;

(b)

between the PM account and the participant’s sub-accounts; and

(c)

from the PM account to the mirror account managed by the ancillary system.

9.   The UDFS and the ICM User Handbook

Further details and examples explaining the above rules are contained in the UDFS and the ICM User Handbook, as amended from time to time and published on the ECB’s website in English.

Appendix II

TARGET2 COMPENSATION SCHEME

1.   General principles

(a)

If there is a technical malfunction of TARGET2, direct participants may submit claims for compensation in accordance with the TARGET2 compensation scheme laid down in this Appendix.

(b)

Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council, the TARGET2 compensation scheme shall not apply if the technical malfunction of TARGET2 arises out of external events beyond the reasonable control of the CBs concerned or as a result of acts or omissions by third parties.

(c)

Compensation under the TARGET2 compensation scheme shall be the only compensation procedure offered in the event of a technical malfunction of TARGET2. Participants may, however, use other legal means to claim for losses. If a participant accepts a compensation offer under the TARGET2 compensation scheme, this shall constitute the participant's irrevocable agreement that it thereby waives all claims in relation to the payment orders concerning which it accepts compensation (including any claims for consequential loss) it may have against any CB, and that the receipt by it of the corresponding compensation payment constitutes full and final settlement of all such claims. The participant shall indemnify the CBs concerned, up to a maximum of the amount received under the TARGET2 compensation scheme, in respect of any further claims which are raised by any other participant or any other third party in relation to the payment order or payment concerned.

(d)

The making of a compensation offer shall not constitute an admission of liability by the ECB or any other CB in respect of a technical malfunction of TARGET2.

2.   Conditions for compensation offers

(a)

A payer may submit a claim for an administration fee and interest compensation if, due to a technical malfunction of TARGET2:

(i)

a payment order was not settled on the business day on which it was accepted; or

(ii)

during the migration period a payer can show that it intended to submit a payment order to TARGET2-ECB, but was unable to do so due to the stop-sending status of a national RTGS system that had not yet migrated to TARGET2.

(b)

A payee may submit a claim for an administration fee if due to a technical malfunction of TARGET2 it did not receive a payment that it was expecting to receive on a particular business day. The payee may also submit a claim for interest compensation if one or more of the following conditions are met:

(i)

in the case of participants that have access to the marginal lending facility: due to a technical malfunction of TARGET2, a payee had recourse to the marginal lending facility; and/or

(ii)

in the case of all participants: it was technically impossible to have recourse to the money market or such refinancing was impossible on other, objectively reasonable grounds.

3.   Calculation of compensation

(a)

With respect to a compensation offer for a payer:

(i)

the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payee;

(ii)

interest compensation shall be determined by applying a reference rate to be fixed from day to day. This reference rate shall be the lower of the euro overnight index average (EONIA) rate and the marginal lending rate. The reference rate shall be applied to the amount of the payment order not settled as a result of the technical malfunction of TARGET2 for each day in the period from the date of the actual or, in relation to payment orders referred to in paragraph 2(a)(ii), intended submission of the payment order until the date on which the payment order was or could have been successfully settled. Any proceeds made by placing funds resulting from non-settled payment orders on deposit with the Eurosystem shall be deducted from the amount of any compensation; and

(iii)

no interest compensation shall be payable if and in so far as funds resulting from non-settled payment orders were placed in the market or used to fulfil minimum reserve requirements.

(b)

With respect to a compensation offer for a payee:

(i)

the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payer;

(ii)

the method set out in subparagraph (a)(ii) for calculating interest compensation shall apply except that interest compensation shall be payable at a rate equal to the difference between the marginal lending rate and the reference rate, and shall be calculated on the amount of any recourse to the marginal lending facility occurring as a result of the technical malfunction of TARGET2.

4.   Procedural rules

(a)

A claim for compensation shall be submitted on the claim form available on the website of the ECB in English (see www.ecb.int). Payers shall submit a separate claim form in respect of each payee and payees shall submit a separate claim form in respect of each payer. Sufficient additional information and documents shall be provided to support the information indicated in the claim form. Only one claim may be submitted in relation to a specific payment or payment order.

(b)

Within four weeks of a technical malfunction of TARGET2, participants shall submit their claim form(s) to the ECB. Any additional information and evidence requested by the ECB shall be supplied within two weeks of such request being made.

(c)

Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council and communicated to the participants, all received claims shall be assessed no later than 14 weeks after the technical malfunction of TARGET2 occurs.

(d)

The ECB shall communicate the result of the assessment referred to in subparagraph (c) to the relevant participants. If the assessment entails a compensation offer, the participants concerned shall, within four weeks of the communication of such offer, either accept or reject it, in respect of each payment or payment order comprised within each claim, by signing a standard letter of acceptance (in the form available on the website of the ECB (see www.ecb.int). If such letter has not been received by the ECB within four weeks, the participants concerned shall be deemed to have rejected the compensation offer.

(e)

The ECB shall make compensation payments on receipt of a participant's letter of acceptance of compensation. No interest shall be payable on any compensation payment.

Appendix III

TERMS OF REFERENCE FOR CAPACITY AND COUNTRY OPINIONS

The European Central Bank

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main

Germany

Participation in TARGET2-ECB

[location], [date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked to provide this Opinion as [in-house or external] legal advisers to [specify name of Participant or branch of Participant] in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the Participant is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] in connection with the participation of [specify name of Participant] (hereinafter the ‘Participant’) in TARGET2-ECB (hereinafter the ‘System’).

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist as on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. Each of the statements and opinions presented below applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction], whether or not the Participant acts through its head office or one or more branches established inside or outside of [jurisdiction] in submitting payment orders and receiving payments.

I.   DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined:

(1)

a certified copy of the [specify relevant constitutional document(s)] of the Participant such as is/are in effect on the date hereof;

(2)

[if applicable] an extract from the [specify relevant company register] and [if applicable] [register of credit institutions or analogous register];

(3)

[to the extent applicable] a copy of the Participant's licence or other proof of authorisation to provide banking, investment, funds transfer or other financial services in [jurisdiction];

(4)

[if applicable] a copy of a resolution adopted by the board of directors or the relevant governing body of the Participant on [insert date], [insert year], evidencing the Participant's agreement to adhere to the System Documents, as defined below; and

(5)

[specify all powers of attorney and other documents constituting or evidencing the requisite power of the person or persons signing the relevant System Documents (as defined below) on behalf of the Participant];

and all other documents relating to the Participant's constitution, powers, and authorisations necessary or appropriate for the provision of this Opinion (hereinafter the ‘Participant Documents’).

For the purposes of this Opinion, we have also examined:

(1)

the terms and conditions of TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

(2)

[…].

The Rules and the […] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’ (and collectively with the Participant Documents as the ‘Documents’).

II.   ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the Documents that:

(1)

the System Documents with which we have been provided are originals or true copies;

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;

(3)

the Participant Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties; and

(4)

the Participant Documents are binding on the parties to which they are addressed, and there has been no breach of any of their terms.

III.   OPINIONS REGARDING THE PARTICIPANT

A.

The Participant is a corporation duly established and registered or otherwise duly incorporated or organised under the laws of [jurisdiction].

B.

The Participant has all the requisite corporate powers to execute and perform the rights and obligations under the System Documents to which it is party.

C.

The adoption or execution and the performance by the Participant of the rights and obligations under the System Documents to which the Participant is party will not in any way breach any provision of the laws or regulations of [jurisdiction] applicable to the Participant or the Participant Documents.

D.

No additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction] are required by the Participant in connection with the adoption, validity or enforceability of any of the System Documents or the execution or performance of the rights and obligations thereunder.

E.

The Participant has taken all necessary corporate action and other steps necessary under the laws of [jurisdiction] to ensure that its obligations under the System Documents are legal, valid and binding

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [Participant]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

The European Central Bank

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main

Germany

TARGET2-ECB

[location], [date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked as [external] legal advisers to [specify name of Participant or branch of Participant] (the Participant) in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the Participant is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] to provide this Opinion under the laws of [jurisdiction] in connection with the participation of the Participant in a system which is a component of TARGET2 (hereinafter the ‘System’). References herein to the laws of [jurisdiction] include all applicable regulations of [jurisdiction]. We express an opinion herein under the law of [jurisdiction], with particular regard to the Participant established outside the Federal Republic of Germany in relation to rights and obligations arising from participation in the System, as presented in the System Documents defined below.

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. We have assumed that there is nothing in the laws of another jurisdiction which affects this Opinion.

1.   DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined the documents listed below and such other documents as we have deemed necessary or appropriate:

(1)

the terms and conditions of TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

(2)

any other document governing the System and/or the relationship between the Participant and other participants in the System, and between the participants in the System and the ECB.

The Rules and the […] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’.

2.   ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the System Documents that:

(1)

the System Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties;

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany, by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;

(3)

the participants in the System through which any payment orders are sent or payments are received, or through which any rights or obligations under the System Documents are executed or performed, are licensed to provide funds transfer services, in all relevant jurisdictions; and

(4)

the documents submitted to us in copy or as specimens conform to the originals.

3.   OPINION

Based on and subject to the foregoing, and subject in each case to the points set out below, we are of the opinion that:

3.1.   Country-specific legal aspects [to the extent applicable]

The following characteristics of the legislation of [jurisdiction] are consistent with and in no way set aside the obligations of the Participant arising out of the System Documents: [list of country-specific legal aspects].

3.2.   General insolvency issues

3.2.a   Types of insolvency proceedings

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) — which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the Participant's assets or any branch it may have in [jurisdiction] — to which the Participant may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

In addition to Insolvency Proceedings, the Participant, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payments to and/or from the Participant may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payments, or similar proceedings in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b   Insolvency treaties

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].

3.3.   Enforceability of System Documents

Subject to the points set out below, all provisions of the System Documents will be binding and enforceable in accordance with their terms under the laws of [jurisdiction], in particular in the event of the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings with respect to the Participant.

In particular, we are of the opinion that:

3.3.a   Processing of payment orders

The provisions on processing of payment orders [list of sections] of the Rules are valid and enforceable. In particular, all payment orders processed pursuant to such sections will be valid, binding and will be enforceable under the laws of [jurisdiction]. The provision of the Rules which specifies the precise point in time at which payment orders submitted by the Participant to the System become enforceable and irrevocable (Article 20 of the Rules) is valid, binding and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.b   Authority of the ECB to perform its functions

The opening of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant will not affect the authority and powers of the ECB arising out of the System Documents. [Specify [to the extent applicable] that: the same opinion is also applicable in respect of any other entity which provides the Participants with services directly and necessarily required for participating in the System (e.g. network service provider)].

3.3.c   Remedies in the event of default

[Where applicable to the Participant, the provisions contained in Article 30 of the Rules regarding accelerated performance of claims which have not yet matured, the set-off of claims for using the deposits of the Participant, the enforcement of a pledge, suspension and termination of participation, claims for default interest, and termination of agreements and transactions (Articles 27-31 of the Rules) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].]

3.3.d   Suspension and termination

Where applicable to the Participant, the provisions contained in Articles 27 and 28 of the Rules (in respect of suspension and termination of the Participant's participation in the System on the opening of Insolvency Proceedings or Proceedings or other events of default, as defined in the System Documents, or if the Participant represents any kind of systemic risk or has serious operational problems) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.e   Assignment of rights and obligations

The rights and obligations of the Participant cannot be assigned, altered or otherwise transferred by the Participant to third parties without the prior written consent of the ECB.

3.3.f   Choice of governing law and jurisdiction

The provisions contained in Articles 34 and 38 of the Rules, and in particular in respect of the governing law, the resolution of a dispute, competent courts, and service of process are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.4.   Voidable preferences

We are of the opinion that no obligation arising out of the System Documents, the performance thereof, or compliance therewith prior to the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant may be set aside in any such proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

In particular, and without limitation to the foregoing, we express this opinion in respect of any payment orders submitted by any participant in the System. In particular, we are of the opinion that the provisions of Article 20 of the Rules establishing the enforceability and irrevocability of payment orders will be valid and enforceable and that a payment order submitted by any participant and processed pursuant to Title IV of the Rules may not be set aside in any Insolvency Proceedings or Proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

3.5.   Attachment

If a creditor of the Participant seeks an attachment order (including any freezing order, order for seizure or any other public or private law procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the Participant's creditors) — hereinafter referred to as an ‘Attachment’ — under the laws of [jurisdiction] from a court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction], we are of the opinion that [insert the analysis and discussion].

3.6.   Collateral [if applicable]

3.6.a   Assignment of rights or deposit of assets for collateral purposes, pledge, repo and/or guarantee

Assignments for collateral purposes will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. Specifically, the creation and enforcement of a pledge or repo under the Rules will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. In the event that a guarantee from another legal entity is required for adherence of the Participant in the System, this guarantee will be binding on the guarantor and fully enforceable against it, without any limit with regard to the amount of the guarantee, whatever the Participant's situation.

3.6.b   Priority of assignees’, pledgees’ or repo purchasers’ interest over that of other claimants

In the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant, the rights or assets assigned for collateral purposes, or pledged by the Participant in favour of the ECB or other participants in the System, will rank in priority of payment above the claims of all other creditors of the Participant and will not be subject to priority or preferential creditors.

3.6.c   Enforcing title to security

Even in the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant, other participants in the System and the ECB as pledgees will still be free to enforce and collect the Participant's rights or assets through the action of the ECB pursuant to the Rules.

3.6.d   Form and registration requirements

There are no form requirements for the assignment for collateral purposes of, or the creation and enforcement of a pledge or repo over the Participant's rights or assets and it is not necessary for the assignment for collateral purposes, pledge or repo, as applicable, or any particulars of such assignment, pledge or repo, as applicable, to be registered or filed with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

3.7.   Branches [to the extent applicable]

3.7.a   Opinion applies to action through branches

Each of the statements and opinions presented above with regard to the Participant applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction] in situations where the Participant acts through its one or more of its branches established outside [jurisdiction].

3.7.b   Conformity with law

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of the Participant will in any respect breach the laws of [jurisdiction].

3.7.c   Required authorisations

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of a Participant will require any additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [Participant]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

Appendix IV

BUSINESS CONTINUITY AND CONTINGENCY PROCEDURE

1.   General provisions

(a)

This Appendix sets out the arrangements between the ECB and participants, or ancillary systems, if one or more components of the SSP or the telecommunications network fail or are affected by an abnormal external event, or if the failure affects any participant or ancillary system.

(b)

All references to specific times in this Appendix refer to European Central Bank time, i.e. the local time at the seat of the ECB.

2.   Measures of business continuity and contingency processing

(a)

In the event that an abnormal external event occurs and/or there is a failure of the SSP or the telecommunications network which affects the normal operation of TARGET2, the ECB shall be entitled to adopt business continuity and contingency processing measures.

(b)

The following main business continuity and contingency processing measures shall be available in TARGET2:

(i)

relocating the operation of the SSP to an alternative site;

(ii)

changing the SSP's operating hours; and

(iii)

initiating contingency processing of very critical and critical payments, as defined in paragraph 6(c) and (d) respectively.

(c)

In relation to business continuity and contingency processing measures, the ECB shall have full discretion regarding whether and which measures are adopted to settle payment orders.

3.   Incident communication

(a)

Information about the failure of the SSP and/or an abnormal external event shall be communicated to participants through the domestic communication channels, the ICM and T2IS. In particular, communications to participants shall include the following information:

(i)

a description of the event;

(ii)

the anticipated delay in processing (if known);

(iii)

information on the measures already taken; and

(iv)

the advice to participants.

(b)

In addition, the ECB may notify participants of any other existing or anticipated event which has the potential to affect the normal operation of TARGET2.

4.   Relocation the operation of the SSP to an alternative site

(a)

In the event that any of the events referred to in paragraph 2(a) occurs, the operation of the SSP may be relocated to an alternative site, either within the same region or in another region.

(b)

In the event that the operation of the SSP is relocated to another region, the participants shall use best efforts to reconcile their positions up to the point of the failure or the occurrence of the abnormal external event and provide to the ECB all relevant information in this respect.

5.   Change of operating hours

(a)

The daytime processing of TARGET2 may be extended or the opening time of a new business day may be delayed. During any extended operating time of TARGET2, payment orders shall be processed in accordance with the terms and conditions of TARGET2-ECB, subject to the modifications contained in this Appendix.

(b)

Daytime processing may be extended and the closing time thereby delayed if an SSP failure has occurred during the day but has been resolved before 18.00. Such a closing time delay shall in normal circumstances not exceed two hours and shall be announced as early as possible to participants. If such a delay is announced before 16.50, the minimum period of one hour between the cut-off time for customer and interbank payment orders shall remain in place. Once such a delay is announced it may not be withdrawn.

(c)

The closing time shall be delayed in cases where an SSP failure has occurred before 18:00 and has not been resolved by 18.00. The ECB shall immediately communicate the delay of closing time to participants.

(d)

Upon recovery of the SSP, the following steps shall take place:

(i)

The ECB shall seek to settle all queued payments within one hour; this time is reduced to 30 minutes in the event that the SSP failure occurs at 17.30 or later (in cases where the SSP failure was ongoing at 18.00).

(ii)

Participants' final balances shall be established within one hour; this time shall be reduced to 30 minutes in the event that the SSP failure occurs at 17.30 or later, in cases where the SSP failure was ongoing at 18.00.

(iii)

At the cut-off time for interbank payments, the end-of-day processing, including recourse to the Eurosystem standing facilities shall take place.

(e)

Ancillary systems that require liquidity in the early morning need to have established means to cope with cases where the daytime processing cannot be started in time due to an SSP failure on the previous day.

6.   Contingency processing

(a)

If it deems it necessary to do so, the ECB shall initiate the contingency processing of payment orders in the Contingency Module of the SSP. In such cases, only a minimum service level shall be provided to participants. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing by means of any available means of communication.

(b)

In contingency processing, payment orders shall be processed manually by the ECB.

(c)

The following payments shall be considered as ‘very critical’ and the ECB shall use best efforts to process them in contingency situations:

(i)

CLS Bank International-related payments;

(ii)

end-of-day settlement of EURO1; and

(iii)

central counterparty margin calls.

(d)

The following types of payments shall be considered as ‘critical’ and the ECB may decide to initiate contingency processing in relation to them:

(i)

payments in relation to the real-time settlement of interfaced securities settlement systems; and

(ii)

additional payments, if required to avoid systemic risk.

(e)

Participants shall submit payment orders for contingency processing and information to payees shall be provided through encrypted and authenticated e-mail, as well as via authenticated fax. Information concerning account balances and debit and credit entries may be obtained via the ECB.

(f)

Payment orders that have already been submitted to TARGET2-ECB, but are queued, may also undergo contingency processing. In such cases the ECB shall endeavour to avoid the double processing of payment orders, but the participants shall bear the risk of such double processing if it occurred.

(g)

For contingency processing of payment orders, participants shall provide additional collateral. During contingency processing, incoming contingency payments may be used to fund outgoing contingency payments. For the purposes of contingency processing, participants' available liquidity may not be taken into account by the ECB.

7.   Failures linked to participants or ancillary systems

(a)

In the event that a participant has a problem that prevents it from settling payments in TARGET2 it shall be its responsibility to resolve the problem. In particular, a participant may use in-house solutions or the ICM functionality, i.e. backup lump sum payments and backup contingency payments (CLS, EURO1, STEP2 pre-fund).

(b)

If a participant decides to use the ICM functionality for making backup lump sum payments, the ECB shall, if the participant so requests, open this functionality via the ICM. If the participant so requests, the ECB shall transmit an ICM broadcast message to inform other participants about the participant's use of backup lump sum payments. The participant shall be responsible for sending such backup lump sum payments exclusively to other participants with which it has bilaterally agreed on the use of such payments and for any further steps in relation to such payments.

(c)

If the measures referred to in subparagraph (a) are exhausted or if they are inefficient, the participant may request support from the ECB.

(d)

In the event that a failure affects an ancillary system, that ancillary system shall be responsible for resolving the failure. If the ancillary system so requests, the ECB may act on its behalf. The ECB shall have discretion to decide what support it gives to the ancillary system, including during the night-time operations of the ancillary system. The following contingency measures may be taken:

(i)

the ancillary system initiates clean payments (i.e. payments that are not linked to the underlying transaction) via the Participant Interface;

(ii)

the ECB creates and/or processes XML instructions/files on behalf of the ancillary system; and/or

(iii)

the ECB makes clean payments on behalf of the ancillary system.

(e)

The detailed contingency measures with respect to ancillary systems shall be contained in the bilateral arrangements between the ECB and the relevant ancillary system.

8.   Other provisions

(a)

In the event that certain data are unavailable because one of the events referred to in paragraph 3(a) has occurred, the ECB is entitled to start or continue processing payment orders and/or operate TARGET2-ECB on the basis of the last available data, as determined by the ECB. If so requested by the ECB, participants and ancillary systems shall resubmit their FileAct/Interact messages or take any other action deemed appropriate by the ECB.

(b)

In the event of a failure of the ECB, some or all of its technical functions in relation to TARGET2-ECB may be performed by other Eurosystem CBs.

(c)

The ECB may require that the participants participate in regular or ad hoc testing of business continuity and contingency processing measures, training or any other preventive arrangements, as deemed necessary by the ECB. Any costs incurred by the participants as a result of such testing or other arrangements shall be borne solely by the participants.

Appendix V

OPERATING SCHEDULE

1.

TARGET2 is open on all days, except Saturdays, Sundays, New Year's Day, Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), 1 May, Christmas Day and 26 December.

2.

The reference time for the system is European Central Bank time, i.e. the local time at the seat of the ECB.

3.

The current business day is opened during the evening of the previous business day and operates to the following schedule:

Time

Description

6.45-7.00

Business window to prepare daytime operations (1)

7.00-18.00

Daytime processing

17.00

Cut-off time for customer payments (i.e. payments where the originator and/or the beneficiary of a payment is not a direct or indirect participant as identified in the system by the use of an MT 103 or MT 103+ message)

18.00

Cut-off time for interbank payments (i.e. payments other than customer payments)

18.00-18.45 (2)

End-of-day processing

18.15 (2)

General cut-off time for the use of standing facilities

(Shortly after) 18.30 (3)

Data for the update of accounting systems are available to CBs

18.45-19.30 (3)

Start-of-day processing (new business day)

19.00 (3)-19.30 (2)

Provision of liquidity on the PM account

19.30 (3)

‘Start-of-procedure’ message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the sub-account(s)/mirror account (ancillary system-related settlement)

19.30 (3)-22.00

Execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the ‘start-of-cycle’ message; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

22.00-1.00

Technical maintenance period

1.00-6.45

Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

4.

The ICM is available for liquidity transfers from 19.30 (4) until 18.00 the next day, except during the technical maintenance period from 22.00 until 1.00.

5.

The operating hours may be changed in the event that business continuity measures are adopted in accordance with paragraph 5 of Appendix IV.


(1)  Daytime operations means daytime processing and end-of-day processing.

(2)  Ends 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

(3)  Starts 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

(4)  Starts 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

Appendix VI

FEE SCHEDULE AND INVOICING

Fees and invoicing for direct participants

1.

The monthly fee for the processing of payment orders in TARGET2-ECB for direct participants, depending on which option the direct participant has chosen, shall be either:

(a)

EUR 100 per PM account plus a flat fee per transaction (debit entry) of EUR 0,80; or

(b)

EUR 1 250 per PM account plus a fee per transaction (debit entry) determined as follows, based on the volume of transactions (number of processed items) per month:

Band

From

To

Price

1

1

10 000

EUR 0,60

2

10 001

25 000

EUR 0,50

3

25 001

50 000

EUR 0,40

4

50 001

100 000

EUR 0,20

5

Above 100 000

EUR 0,125

Liquidity transfers between a participant's PM account and its sub-accounts shall not be subject to a charge.

2.

There shall be an additional monthly fee for direct participants who do not wish the BIC of their account to be published in the TARGET2 directory of EUR 30 per account.

3.

In the case of direct participants, the following invoicing rules apply. The direct participant shall receive the invoice for the previous month specifying the fees to be paid, no later than on the fifth business day of the following month. Payment shall be made at the latest on the tenth working day of that month to the account specified by the ECB and shall be debited from that participant's PM account.

Fees and invoicing for ancillary systems

4.

An ancillary system using the ASI or the Participant Interface, irrespective of the number of any accounts it may hold with the ASCB and/or the SCB, shall be subject to a fee schedule consisting of three elements, as set out below.

(a)