ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 195

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
27. heinäkuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 882/2007, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 883/2007, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2007, interventioelinten suorittamaan viljan haltuunottoon sovellettavista menettelyistä sekä menetelmistä viljan laadun määrittämiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 824/2000 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 884/2007, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2007, kiireellisistä toimenpiteistä elintarvikeväriaineen E 128 Punainen 2G käytön keskeyttämiseksi ( 1 )

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 885/2007, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2007, voin vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 886/2007, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 996/97 avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 väliseksi ajaksi haettujen, nautaeläinten jäädytettyä kuvelihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 887/2007, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 888/2007, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 889/2007, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2007, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 890/2007, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2007, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 891/2007, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2007, vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

24

 

 

Komission asetus (EY) N:o 892/2007, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2007, riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä asetuksella (EY) N:o 327/98 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti heinäkuun 2007 osakaudella

25

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2007/48/EY, tehty 26 päivänä heinäkuuta 2007, täytäntöönpanotoimenpiteistä neuvoston direktiivin 2002/53/EY 7 artiklan soveltamiseksi eräiden viljelykasvilajien lajiketarkastuksiin sisältyvien ominaisuuksien vähimmäismäärän sekä tarkastusten vähimmäisedellytyksien osalta annetun direktiivin 2003/90/EY muuttamisesta ( 1 )

29

 

*

Komission direktiivi 2007/49/EY, tehty 26 päivänä heinäkuuta 2007, täytäntöönpanotoimenpiteistä neuvoston direktiivin 2002/55/EY 7 artiklan soveltamiseksi tarkastuksissa vähintään käsiteltävien ominaisuuksien sekä eräiden vihanneslajien lajiketarkastuksissa vaadittavien vähimmäisedellytysten osalta annetun direktiivin 2003/91/EY muuttamisesta ( 1 )

33

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/529/EY

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä maaliskuuta 2007, valtiontuesta C 21/06 (ex N 635/05), jonka Slovakian tasavalta aikoo myöntää Slovenské lodenice Komárnolle (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1182)  ( 1 )

36

 

 

2007/530/Euratom

 

*

Komission päätös, tehty 17 päivänä heinäkuuta 2007, ydinturvallisuutta ja ydinjätehuoltoa käsittelevän eurooppalaisen korkean tason asiantuntijaryhmän perustamisesta ( 1 )

44

 

 

2007/531/EY

 

*

Komission päätös, tehty 26 päivänä heinäkuuta 2007, kyselylomakkeesta, jonka pohjalta jäsenvaltiot laativat kertomuksen orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun neuvoston direktiivin 1999/13/EY täytäntöönpanosta vuosina 2008–2010 (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3547)

47

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

27.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 882/2007,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 756/2007 (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 41).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 26 päivänä heinäkuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

TR

90,5

ZZ

90,5

0707 00 05

TR

95,7

ZZ

95,7

0709 90 70

TR

87,9

ZZ

87,9

0805 50 10

AR

46,8

UY

64,6

ZA

61,3

ZZ

57,6

0806 10 10

BR

161,0

EG

143,6

MA

207,0

TR

180,9

ZZ

173,1

0808 10 80

AR

83,0

BR

98,6

CL

80,8

CN

78,6

NZ

101,8

US

111,8

UY

36,3

ZA

102,1

ZZ

86,6

0808 20 50

AR

71,8

CL

77,7

NZ

80,2

TR

139,7

ZA

98,7

ZZ

93,6

0809 10 00

TR

167,2

ZZ

167,2

0809 20 95

CA

324,1

TR

286,0

US

288,0

ZZ

299,4

0809 30 10, 0809 30 90

TR

157,0

ZZ

157,0

0809 40 05

IL

73,8

ZZ

73,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


27.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 883/2007,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 2007,

interventioelinten suorittamaan viljan haltuunottoon sovellettavista menettelyistä sekä menetelmistä viljan laadun määrittämiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 824/2000 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 735/2007, 5 artiklan 1 kohdassa rajoitetaan interventioelinten ostettavissa olevat maissimäärät koko yhteisössä yhteensä 1 500 000 tonniin markkinointivuonna 2007/2008, 700 000 tonniin markkinointivuonna 2008/2009 ja 0 tonniin markkinointivuodesta 2009/2010 alkaen.

(2)

Jotta maissin interventio-ostojärjestelmää voitaisiin hallinnoida tyydyttävästi ja kaikkien jäsenvaltioiden taloudelliset toimijat voisivat osallistua interventiojärjestelmään tasapuolisin edellytyksin, komission asetuksessa (EY) N:o 824/2000 (2) on syytä säätää interventiokelpoisen maissin määrien myöntämistä koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä. Tätä tarkoitusta varten olisi otettava käyttöön mainittuja määriä koskeva jakomekanismi, joka kattaa markkinointivuosien jaksot, joina kaikki toimijat voivat esittää tarjouksia, ja antaa toimijoille riittävästi aikaa tarjoustensa jättämiseksi ja mahdollistaa yhdenmukaisen jakokertoimen vahvistamisen kaikille tarjoajille, jos tarjotut määrät ovat suurempia kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi on suotavaa säätää, että tarjouksia tarkastellaan kahdessa vaiheessa, ja vahvistaa maissia koskevien tarjousten jättämisen sekä toimitusten aikataulu ja niihin liittyvät haltuunotot.

(3)

Kun otetaan huomioon asetuksen (EY) N:o 1784/2003 5 artiklan 2 kohdassa säädetyt interventio-ostokaudet ja jotta varmistetaan toimijoiden tasapuolinen kohtelu, on syytä säätää maissia koskevien tarjousten ensimmäiseksi jättämisvaiheeksi 1 päivästä elokuuta Kreikassa, Espanjassa, Italiassa ja Portugalissa, 1 päivästä joulukuuta Ruotsissa ja 1 päivästä marraskuuta muissa jäsenvaltioissa 31 päivään joulukuuta asti, joka on viimeinen tarjousten jättämispäivä kaikissa jäsenvaltioissa. Komissio vahvistaa kyseisen ensimmäisen vaiheen lopussa sen aikana jätettyjä edellytykset täyttäviä tarjouksia koskevan jakokertoimen ja lopettaa intervention markkinointivuoden loppuajaksi, jos tarjotut määrät ylittävät asetuksen (EY) N:o 1784/2003 5 artiklan 1 kohdassa vahvistetun määrän. Jotta interventioelimille ja toimijoille ei aiheutettaisi hallinnollisia tai taloudellisia rasitteita erityisesti vakuuksien osalta, jotka voivat olla tarpeettomia jos jaettavia määriä ei ole, olisi säädettävä tarjousten jättämisen keskeyttämisestä 1 päivästä tammikuuta siihen päivämäärään asti, jona interventioon toisessa vaiheessa käytettävissä oleva määrä julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(4)

Kun otetaan huomioon määräaika, joka saatetaan tarvita ensimmäistä vaihetta koskevan jakokertoimen vahvistamiseksi, tarjousten toinen jättämisvaihe olisi aloitettava seuraavana päivänä sen jälkeen kun interventioon käytettävissä oleva määrä on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja kyseinen päivä on ensimmäinen tarjousten jättämispäivä kaikissa jäsenvaltioissa. Toisen vaiheen aikana tarjoukset on hyväksyttävä viikoittain kyseisen määrän julkaisemista seuraavasta ensimmäisestä perjantaista alkaen toimijoiden viimeistään perjantaina kello 12.00 (Brysselin aikaa) jättämien tarjousten perusteella. Komissio julkaisee interventioon käytettävissä olevan määrän Internet-sivustollaan toimijoiden tiedoksi viimeistään keskiviikkona. Kun asetuksen (EY) N:o 1784/2003 5 artiklan 1 kohdassa vahvistettu määrä on ylitetty, komissio vahvistaa ja julkaisee jakokertoimen ja lopettaa intervention kuluvan markkinointivuoden osalta. Kun otetaan huomioon asetuksen (EY) N:o 1784/2003 5 artiklan 2 kohdassa säädetyt interventio-ostokaudet tarjousten ensimmäisen jättämisvaiheen olisi päätyttävä 30 päivänä huhtikuuta Kreikassa, Espanjassa, Italiassa ja Portugalissa, 30 päivänä kesäkuuta Ruotsissa ja 31 päivänä toukokuuta muissa jäsenvaltioissa.

(5)

Jakomekanismin tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi olisi säädettävä, että maissia koskevia tarjouksia ei voida muuttaa eikä peruuttaa. Jotta kaikki tarjoukset olisivat vakavasti otettavia, näyttää olevan tarpeen edellyttää vakuuden asettamista sekä täsmentää tarjousten vakavuuden tarkastamista ja vakuuden vapauttamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Sen vuoksi valvonta olisi suoritettava noudattaen samoja sääntöjä ja edellytyksiä, joita sovelletaan varastojen valvontaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä julkisena varastointina toteutettavien interventiotoimenpiteiden Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) myönnettävän rahoituksen ja jäsenvaltioiden maksajavirastojen hoitaman julkisen varastoinnin toimien kirjanpidon osalta 21 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 884/2006 (3). säädetyn julkisen varastoinnin yhteydessä. Tarjousten jättämistä koskevan ensimmäisen vaiheen alkamisen ja 31 päivän joulukuuta välillä saattaa kulua useita kuukausia. Jotta toimijoille ei aiheutuisi liian suuria taloudellisia rasituksia ensimmäisen vaiheen tarjouksia jätettäessä, on syytä sallia, että jos tarjouksiin liittyvä vakuus on pankkitakuun muodossa, se on asetettava tarjousten jättämisen yhteydessä, mutta se tulee voimaan vasta tarjousten jättämiselle asetettua määräpäivää seuraavana päivänä.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 824/2000 5 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetään, että viljat voidaan ottaa haltuun varastoon, jossa ne ovat tarjouksentekohetkellä. Varastointiedellytysten parantamiseksi ja niiden laadun takaamiseksi tarjousten jättämishetkestä alkaen, olisi säädettävä, että varastoissa, joissa vilja on tarjouksen tekohetkellä, olisi oltava ihanteelliset ja erityisesti maissin osalta pitkäaikaiset säilytysolosuhteet. Sen vuoksi on tarpeen rajoittaa mahdollisuutta ottaa vilja haltuun tarjoajan varastossa ja sallia tällainen haltuunotto vain silloin kun vilja on asetuksen (EY) N:o 884/2006 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun varastonpitäjän tiloissa. Tällöin tarjouksentekijä sitoutuu noudattamaan varastonpitäjän suhteen tarjouksen jättöhetkestä alkaen soveltuvin osin samoja varastointia ja valvontaa koskevia sääntöjä ja edellytyksiä, joita sovelletaan asetuksen (EY) N:o 884/2006 mukaisesti.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 824/2000 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tarjoajalle maksettava hinta on asetuksen (EY) N:o 1784/2003 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu, tarjouksen hyväksymisilmoituksessa ensimmäiseksi toimituspäiväksi vahvistettuna päivänä voimassa oleva interventiohinta, joka koskee purkamattomana varastoon toimitettua tavaraa, jonka hinta tarkistetaan ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 824/2000 9 artiklassa tarkoitetut hinnankorotukset ja -alennukset. Kun otetaan huomioon tällä asetuksella käyttöön otettava maissin ostoja koskeva uusi hallinnointijärjestelmä, erityisesti se, että maissia koskevia tarjouksia ei voida peruuttaa eikä muuttaa, olisi poikettava kyseisestä säännöstä maissin tarjousten osalta, jos tarjouksentekokuukauden interventiohinta on suurempi kuin sen kuukauden interventiohinta, jona toimittaminen tapahtuu.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 824/2000 11 a artiklan a alakohdassa täsmennetään jäsenvaltioiden komissiolle toimittamien ilmoitusten sisältö, jotta voidaan laatia interventiossa olevien viljojen varastojen kehitystä koskeva tilastollinen viikkokatsaus. Kun otetaan huomioon tällä asetuksella käyttöön otettava maissin ostoja koskeva uusi hallinnointijärjestelmä, olisi mukautettava kyseisiä säännöksiä, erityisesti interventioelinten komissiolle toimittaman tarjouksia koskevan ilmoituksen yksityiskohtaisten sääntöjen osalta.

(9)

Jotta järjestelmää voitaisiin hallinnoida tehokkaasti, on syytä säätää, että komission edellyttämät tiedot toimitetaan komission interventioelinten käyttöön antamilla malli-ilmoituksilla, joihin merkitään intervention hallinnoimiseksi tarvittavat tiedot ja joita sovelletaan sen jälkeen kun ne on annettu tiedoksi viljan hallintokomitealle ja joita komissio voi samoin edellytyksin tarvittaessa mukauttaa ja päivittää.

(10)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 824/2000 olisi muutettava.

(11)

Koska interventiokausi alkaa Kreikassa, Espanjassa, Italiassa ja Portugalissa 1 päivänä elokuuta, tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä olisi sovellettava kyseisestä päivämäärästä.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 824/2000 seuraavasti:

1)

Lisätään 3 a artikla seuraavasti:

”3 a artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 5 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti interventiokelpoiset maissin määrät jaetaan tämän artiklan 2–5 kohdassa vahvistettujen edellytysten ja yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti markkinointivuosina 2007/2008 ja 2008/2009 kahdessa vaiheessa, joista käytetään nimityksiä ’ensimmäinen vaihe’ ja ’toinen vaihe’, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 4 artiklan säännösten soveltamista.

Ensimmäinen vaihe alkaa 1 päivänä elokuuta Kreikassa, Espanjassa, Italiassa ja Portugalissa, 1 päivänä joulukuuta Ruotsissa ja 1 päivänä marraskuuta muissa jäsenvaltioissa ja kestää 31 päivään joulukuuta, joka on kyseisen vaiheen tarjousten jättämisen viimeinen päivä kaikissa jäsenvaltioissa.

Toinen vaihe alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen kun Euroopan unionin virallisessa lehdessä on julkaistu 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti määrä, joka on käytettävissä interventioon kyseisen vaiheen osalta. Kyseinen päivä on kaikissa jäsenvaltioissa ensimmäinen tarjousten jättämispäivä, ja kyseinen vaihe päättyy viimeistään 30 päivänä huhtikuuta Kreikassa, Espanjassa, Italiassa ja Portugalissa, 30 päivänä kesäkuuta Ruotsissa ja 31 päivänä toukokuuta muissa jäsenvaltioissa.

2.   Ensimmäisen vaiheen päättyessä komissio laskee maissia koskevat, edellytykset täyttävät tarjoukset, jotka toimijat ovat jättäneet jäsenvaltioiden interventioelimille viimeistään 31 päivänä joulukuuta kello 12.00 (Brysselin aikaa), jäsenvaltioiden 11 a artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti viikoittain tekemien ilmoitusten perusteella.

Jos tarjottu kokonaismäärä ylittää asetuksen (EY) N:o 1784/2003 5 artiklan 1 kohdassa vahvistetut enimmäismäärät, komissio vahvistaa ja julkaisee viimeistään 25 päivänä tammikuuta määriä koskevan jakokertoimen kuuden desimaalin tarkkuudella. Jos määrät eivät ylity, jakokertoimen suuruus on 1, ja komissio julkaisee toista vaihetta varten interventioon käytettävissä olevan määrän.

Jäsenvaltion interventioelimen on ilmoitettava viimeistään 31 päivänä tammikuuta tarjoajalle tämän tarjouksen hyväksymisestä määrään asti, joka vastaa tarjottua määrää kerrottuna jakokertoimella.

3.   Komissio laskee helmikuun ensimmäisestä keskiviikosta alkaen maissia koskevat, edellytykset täyttävät tarjoukset, jotka toimijat ovat jättäneet interventioelimille edellisviikon perjantaihin kello 12.00 (Brysselin aikaa) mennessä, jäsenvaltioiden 11 a artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti tekemien ilmoitusten perusteella.

Jos interventioon käytettävissä oleva määrä ylittyy, komissio vahvistaa ja julkaisee viimeistään tarjousten jättämisen määräpäivää seuraavana neljäntenä työpäivänä määriä koskevan jakokertoimen kuuden desimaalin tarkkuudella. Jos määrät eivät ylity, jakokertoimen suuruus on yksi, tarjotut määrät katsotaan hyväksytyiksi ja komissio julkaisee kuluvalla viikolla interventioon käytettävissä olevan määrän Internet-sivustollaan http://ec.europa.eu/agriculture/markets/crops/index_fr.htm toimijoiden tiedoksi viimeistään joka viikon keskiviikkona.

Jäsenvaltion interventioelimen on ilmoitettava viimeistään tarjousten jättämisen määräpäivää seuraavana yhdeksäntenä työpäivänä tarjoajalle tämän tarjouksen hyväksymisestä tarjottuun määrään asti, kerrottuna jakokertoimella.

4.   Toimivaltaisen interventioelimen on kirjattava 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tarjoukset niiden vastaanottamispäivänä.

Kerran tehtyjä tarjouksia ei voi muuttaa eikä peruuttaa.

5.   Tarjousten mukana on oltava todiste siitä, että tarjoaja on asettanut 15 euroa tonnilta olevan vakuuden, sillä muutoin tarjous voidaan hylätä. Vakuus on asetettava tarjousta jätettäessä, mutta jos se on asetettu ensimmäisessä vaiheessa pankkitakuuna, se tulee voimaan vasta 2 kohdassa tarkoitettua tarjousten jättämiselle asetettua määräpäivää seuraavana päivänä.

6.   Vakuus kattaa tarjoajan 2 tai 3 kohdan mukaisesti tarjoamat määrät.

Jollei kyseessä ole ylivoimainen este tai poikkeukselliset olosuhteet, vakuus pidätetään yhteisön talousarvioon seuraavissa tapauksissa:

a)

jos varastossa olevat maissimäärät ovat tarjouksen jättämisen ja maissin haltuunoton välisenä aikana yli 5 prosenttia pienemmät kuin tarjoajan 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoittamat määrät;

b)

jos tarjoaja ei tosiasiallisesti toimita myönnettyjä määriä niin, että interventioelin voi ottaa ne haltuun 2 ja 5 artiklan mukaisesti.

Tämän kohdan toisen alakohdan a alakohdan säännösten soveltamiseksi interventioelinten on tarkastettava varastoissa olevat määrät noudattaen soveltuvin osin sääntöjä ja edellytyksiä, joista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 884/2006 (4) sen varmistamiseksi, että varastoidut tuotteet ovat varastossa julkisen varastoinnin toimien yhteydessä, ja erityisesti noudattaen kyseisen asetuksen liitteessä I olevan B kohdan III alakohdassa esitettyjä sääntöjä ja edellytyksiä. Tarkastusten on koskettava vähintään viittä prosenttia tarjouksista ja viittä prosenttia tarjotuista määristä ja ne on tehtävä riskianalyysin perusteella. Kyseisiä tarkastuksen vähimmäisprosentteja sovelletaan vain ensimmäisessä vaiheessa.

Vakuus vapautetaan kokonaisuudessaan

a)

niiden määrien osalta, joista on tehty tarjous, mutta joita ei ole myönnetty;

b)

myönnetyn määrän osalta siitä hetkestä, jona interventioelin on tosiasiallisesti ottanut haltuun 95 prosenttia kyseisestä määrästä.

2)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

interventiokeskus, jolle tarjous tehdään, ja jos sovelletaan tämän asetuksen 5 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa, tarjoajan sitoumus noudattaa varastonpitäjän suhteen tämän kohdan c alakohdassa tarkoitetun varaston osalta soveltuvin osin varastointia ja valvontaa koskevia sääntöjä ja edellytyksiä, joita sovelletaan asetuksen (EY) N:o 884/2006 2 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.”

b)

poistetaan 3 kohdan kolmas alakohta;

c)

lisätään 4 kohta seuraavasti:

”4.   Interventioon tarjottujen muiden viljojen kuin maissin osalta viimeisen toimituksen on tapahduttava tarjouksen vastaanottamista seuraavan neljännen kuukauden loppuun mennessä; se ei kuitenkaan saa tapahtua myöhemmin kuin 1 päivänä heinäkuuta Espanjassa, Kreikassa, Italiassa ja Portugalissa ja 31 päivänä heinäkuuta muissa jäsenvaltioissa.

Maissin toimituksen on tapahduttava 1 päivän helmikuuta ja 30 päivän huhtikuuta välisenä aikana vaiheen nro 1 aikana toteutuneiden tarjousten osalta ja viimeistään niiden vastaanottamista seuraavan kolmannen kuukauden lopussa vaiheen nro 2 aikana toteutuneiden tarjousten osalta; se ei kuitenkaan saa tapahtua myöhemmin kuin 1 päivänä heinäkuuta Espanjassa, Kreikassa, Italiassa ja Portugalissa ja 31 päivänä heinäkuuta muissa jäsenvaltioissa.”

3)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohtaan toinen ja kolmas alakohta seuraavasti:

”Haltuunotto voi tapahtua varastossa, jossa vilja on tarjouksen tekohetkellä, edellyttäen että varastointi tapahtuu asetuksen (EY) N:o 884/2006 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun varastonpitäjän tiloissa ja että tarjouksen jättämishetkestä alkaen sovelletaan samoja sääntöjä ja edellytyksiä, joita sovelletaan kyseisiin tiloihin sen jälkeen kun interventiovilja on otettu haltuun.

Maissin haltuunotettu määrä ei voi olla suurempi kuin 3 a artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti myönnetty määrä.”

b)

korvataan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Viimeisen haltuunoton on tapahduttava muiden viljojen kuin maissin osalta 4 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua viimeistä toimitusta seuraavan toisen kuukauden loppuun mennessä ja maissin osalta kunkin 4 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua viimeistä toimitusta seuraavan toisen kuukauden loppuun mennessä; se ei kuitenkaan saa tapahtua myöhemmin kuin 31 päivänä heinäkuuta Espanjassa, Kreikassa, Italiassa ja Portugalissa ja 31 päivänä elokuuta muissa jäsenvaltioissa.”

4)

Korvataan 8 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan toinen virke seuraavasti:

”Tämän alakohdan säännöstä ei sovelleta elo- ja syyskuun aikana tarjottuun durraan.”

5)

Korvataan 11 a artikla seuraavasti:

”11 a artikla

1.   Kaikkien jäsenvaltioiden on toimitettava sähköisesti kunkin asetuksen (EY) N:o 1784/2003 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun viljalajin osalta hallinnointiin tarvittavat ja erityisesti seuraavat tiedot:

a)

viimeistään kunakin keskiviikkona kello 12.00 (Brysselin aikaa):

i)

viljamäärät, jotka toimijat ovat tarjonneen interventioon kuluneen viikon aikana tämän asetuksen 4 ja 3 a artiklan mukaisesti viimeistään edellisviikon perjantaina kello 12.00 (Brysselin aikaa);

ii)

muiden viljojen kuin maissin määrät, joita koskevan interventiotarjouksen tarjousten tekijät ovat vetäneet pois interventiokauden alkamisen jälkeen;

iii)

interventiokauden alkamisen jälkeen interventioon tarjotut kokonaismäärät, joista on vähennetty edellä ii alakohdassa tarkoitetut määrät;

iv)

interventiokauden alkamisen jälkeen tämän asetuksen 5 artiklan mukaisesti haltuunotetut viljojen kokonaismäärät;

b)

tarjouskilpailuilmoituksen julkaisemista seuraavana keskiviikkona komission asetuksen (ETY) N:o 2131/93 (5) 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti tarjouskilpailutettavat viljan määrät;

c)

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3730/87 (6) mukaisesti yhteisön vähävaraisimmille henkilöille ilmaiseksi jaetut määrät sitä päivää seuraavana keskiviikkona, jona jäsenvaltio on määritellyt kyseiset erät;

d)

tämän asetuksen 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua haltuunoton määräaikaa seuraavan kuukauden loppuun mennessä asetuksen (ETY) N:o 837/90 (7) liitteessä III määritellyn alueellisen tason mukaisesti eriteltyinä haltuunotettujen viljaerien ominaispainon, kosteuspitoisuuden sekä rikkoutuneiden jyvien osuuden ja valkuaisainepitoisuuden määritysten keskimääräiset tulokset.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset on tehtävä, vaikkei yhtään määrää olisi tarjottu. Jos 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettuja tietoja ei ole ilmoitettu, komissio katsoo, ettei kyseisessä jäsenvaltiossa ole jätetty yhtään tarjousta.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten muoto ja sisältö perustuu komission jäsenvaltioiden käyttöön asettamiin malleihin. Malleja sovelletaan vasta sen jälkeen, kun ne on annettu tiedoksi viljan hallintokomitealle. Komissio mukauttaa ja päivittää mallit samoin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 735/2007 (EUVL L 169, 29.6.2007, s. 6).

(2)  EYVL L 100, 20.4.2000, s. 31. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1572/2006 (EUVL L 290, 20.10.2006, s. 29).

(3)  EUVL L 171, 23.6.2006, s. 35. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 721/2007 (EUVL L 164, 26.6.2007, s. 4).

(4)  EUVL L 171, 23.6.2006, s. 35.”

(5)  EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76.

(6)  EYVL L 352, 15.12.1987, s. 1.

(7)  EYVL L 88, 3.4.1990, s. 1.”


27.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 884/2007,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 2007,

kiireellisistä toimenpiteistä elintarvikeväriaineen E 128 Punainen 2G käytön keskeyttämiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 53 artiklan 1 kohdan mukaan komissio voi keskeyttää sellaisen elintarvikkeen markkinoille saattamisen tai käyttämisen, josta todennäköisesti aiheutuu vakava riski ihmisten terveydelle, kun tällaista riskiä ei voida tyydyttävällä tavalla hallita kyseisten jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä.

(2)

Elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista väriaineista 30 päivänä kesäkuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/36/EY (2) liitteessä I sallitaan väriaineen E 128 Punainen 2G käyttö elintarvikkeissa. Mainitun direktiivin liitteessä IV väriaineen E 128 Punainen 2G käyttö sallitaan aamiaismakkaroissa, jotka sisältävät vähintään 6 prosenttia viljaa ja hampurilaispihveissä, jotka sisältävät vähintään 4 prosenttia kasvis- ja/tai viljatuotteita. Sallittu enimmäismäärä on molemmissa elintarvikkeissa 20 mg/kg.

(3)

Kyseisen värin käyttö on sallittu elintarvikealan tiedekomitean 27 päivänä kesäkuuta 1975 antaman lausunnon (3) perusteella. Komitea määritti väriaineen E 128 Punainen 2G hyväksyttäväksi päiväsaanniksi (ADI) 0,1 mg painokiloa kohti.

(4)

Elintarvikelisäaineiden on oltava jatkuvan tarkastelun alaisena, ja ne pitää arvioida tarvittaessa uudelleen käyttöolosuhteiden muuttuessa ja tieteellisen tietämyksen lisääntyessä. Koska monien elintarvikelisäaineiden alkuperäiset arvioinnit on tehty useita vuosia sitten, Euroopan komissio katsoi, että on tarpeen arvioida järjestelmällisesti uudelleen kaikki hyväksytyt elintarvikelisäaineet sen tarkistamiseksi, onko nykyinen turvallisuusarviointi vielä pätevä. Tämän vuoksi komissio on pyytänyt Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista arvioimaan uudelleen kaikki Euroopan unionissa hyväksytyt elintarvikelisäaineet.

(5)

Tässä yhteydessä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen elintarvikkeiden lisäaineita, aromiaineita, valmistuksen apuaineita sekä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja käsittelevä tiedelautakunta arvioi uudelleen väriaineen E 128 Punainen 2G turvallisuuden ja antoi lausunnon (4)5 päivänä heinäkuuta 2007.

(6)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen arviointi perustui aniliinia koskevaan Euroopan unionin riskinarviointiraporttiin (5). Raportissa todettiin, että aniliini on katsottava karsinogeeniksi, jonka genotoksisia vaikutuksia ei voida sulkea pois. Koska väriaine E 128 Punainen 2G metaboloituu nopeasti ja laajasti aniliiniksi, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että olisi aiheellista katsoa, että kyseinen aine aiheuttaa turvallisuusriskin. Tämän vuoksi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen peruutti väriaineen E 128 Punainen 2G ADI-arvon. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen kuitenkin katsoi, että jos aniliinin kasvaimia aiheuttavaa vaikutusta selvitetään lisää ja vaikutuksen osoitetaan olevan riippuvainen tietyn raja-arvon ylittymisestä ja/tai se ei koskisi ihmisiä, väriaineen E 128 Punainen 2G käyttämistä elintarvikelisäaineena voitaisiin arvioida uudelleen.

(7)

Ottaen huomioon, että elintarvikelisäainetta voidaan käyttää vain silloin, kun sen on osoitettu olevan vaaratonta terveydelle, direktiiviä 94/36/EY olisi muutettava väriaineen E 128 Punainen 2G käytön kieltämiseksi.

(8)

Koska väriaineesta E 128 Punainen 2G todennäköisesti aiheutuu vakava riski ihmisten terveydelle, on yhteisön tavoitteena olevan terveyden suojelun korkean tason varmistamiseksi aiheellista keskeyttää välittömästi väriaineen E 128 Punainen 2G käyttö elintarvikkeissa sekä väriainetta E 128 Punainen 2G sisältävien elintarvikkeiden markkinoille saattaminen ja tuonti.

(9)

Direktiivin 94/36/EY johdosta väriaineen E 128 Punainen 2G käyttö on lainmukaisesti sallittua kaikissa jäsenvaltioissa. Tämän vuoksi tarvitaan yhteisön laajuisia toimenpiteitä.

(10)

Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen säännöllisin väliajoin ottaen huomioon uuden tieteellisen tiedon.

(11)

Riskin luonteen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi.

(12)

Teknisistä ja taloudellisista syistä olisi säädettävä siirtymäkausista, jotka koskevat direktiivin 94/36/EY mukaisesti markkinoille saatettuja väriainetta E 128 Punainen 2G sisältäviä aamiaismakkaroita ja hampurilaispihvejä sekä kolmansista maista yhteisöön ennen tämän asetuksen voimaantuloa lähetettyjä toimituksia.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Keskeytetään direktiivin 94/36/EY liitteen IV mukainen väriaineen E 128 Punainen 2G käyttö elintarvikkeissa.

2.   Keskeytetään väriainetta E 128 Punainen 2G sisältävien elintarvikkeiden saattaminen markkinoille.

3.   Keskeytetään väriainetta E 128 Punainen 2G sisältävien elintarvikkeiden tuonti.

2 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 1 artiklan 2 kohdassa säädetään, väriainetta E 128 Punainen 2G sisältäviä aamiaismakkaroita ja hampurilaispihvejä, jotka on saatettu markkinoille direktiivin 94/36/EY mukaisesti ennen tämän asetuksen voimaantuloa, saadaan pitää kaupan niiden merkittyyn viimeiseen käyttöpäivään tai niiden vähimmäissäilyvyysaikaan asti.

2.   Edellä 1 artiklassa säädettyä ei sovelleta väriainetta E 128 Punainen 2G sisältävien aamiaismakkaroiden ja hampurilaispihvien toimituksiin, jos tällaisten elintarvikkeiden tuoja voi osoittaa, että ne oli lähetetty kyseisestä kolmannesta maasta ja olivat matkalla yhteisöön ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o. 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3).

(2)  EYVL L 237, 10.9.1994, s. 13. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  Elintarvikealan tiedekomitea, SCF, 1975, Reports of the Scientific Committee for Food (1st series), s. 17, 19 ja 24.

(4)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, EFSA, 2007, Opinion of the Scientific Panel on Food Additives, Flavourings, Processing aids and Materials in contact with Food (AFC) on re-evaluation of food colours Red 2G (E 128).

(5)  Euroopan kemikaalitoimisto, Kuluttajien terveyden ja kuluttajansuojan laitos, ECB, 2004, European Union Risk Assessment Report on Aniline, Volume 50.


27.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 885/2007,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 2007,

voin vientituen myöntämättä jättämisestä asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden voilaatujen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 581/2004 (2) säädetään pysyvästä tarjouskilpailusta.

(2)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevasta tarjouskilpailusta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 580/2004 (3) 5 artiklan mukaisesti ja tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tutkinnan perusteella on aiheellista olla myöntämättä vientitukea 24 päivänä heinäkuuta 2007 päättyvällä tarjouskilpailujaksolla.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 581/2004 avatussa pysyvässä tarjouskilpailussa, jonka tarjouskilpailujakso päättyy 24 päivänä heinäkuuta 2007, ei myönnetä vientitukea mainitun asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille tuotteille eikä määräpaikoille.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 64. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 276/2007 (EUVL L 76, 16.3.2007, s. 16).

(3)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 58. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 128/2007 (EUVL L 41, 13.2.2007, s. 6).


27.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 886/2007,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 2007,

asetuksella (EY) N:o 996/97 avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 väliseksi ajaksi haettujen, nautaeläinten jäädytettyä kuvelihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvaa nautaeläinten jäädytettyä kuvelihaa koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 3 päivänä kesäkuuta 1997 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 996/97 (3) avataan naudanliha-alan tuotteiden tuontia koskeva tariffikiintiö.

(2)

Tuontitodistushakemusten, jotka on jätetty 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 väliseksi ajaksi, määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määriteltävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitodistushakemuksiin, jotka koskevat kiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.4020, ja jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 996/97 nojalla 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 väliseksi ajaksi, sovelletaan 0,970873 prosentin suuruista jakokerrointa

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EYVL L 144, 4.6.1997, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 568/2007 (EUVL L 133, 25.5.2007, s. 15).


27.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 887/2007,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 2007,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 31 artiklan 1 kohdan mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklan a–e ja g kohdassa tarkoitettujen tuotteiden kansainvälisten kauppahintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (2) täsmennetään kyseisistä tuotteista ne, joille on tarkoitus vahvistaa niitä asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteessä II mainittuina tavaroina vietäessä sovellettava tuen määrä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuen määrä vahvistetaan kuukausittain 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(4)

Kuitenkin tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maitotuotteiden tapauksessa korkeiden tukimäärien vahvistaminen etukäteen voi vaarantaa kyseisiin tukiin liittyvät maksusitoumukset. Vaaran välttämiseksi on tarpeen toteuttaa asiaankuuluvia varotoimenpiteitä sulkematta kuitenkaan pois mahdollisuutta pitkäaikaisten sopimusten tekemiseen. Nämä kaksi tavoitetta ovat saavutettavissa, jos kyseisille tuotteille vahvistetaan erityiset tukimäärät niitä tapauksia varten, joissa käytetään tukien ennakkovahvistusta.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 2 kohdassa säädetään, että tuen määrää vahvistettaessa otetaan soveltuvissa tapauksissa huomioon asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I lueteltujen perustuotteiden tai niihin rinnastettavien tuotteiden osalta kaikissa jäsenvaltioissa sovellettavat tuotantotuet, avustukset tai muut vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet kyseisen alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen säännösten mukaisesti.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 12 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisössä tuotetulle ja kaseiiniksi muutetulle rasvattomalle maidolle myönnetään tukea, jos tämä maito ja tästä maidosta valmistettu kaseiini täyttävät tietyt edellytykset.

(7)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 (3) sallitaan voin ja kerman toimittaminen alennettuun hintaan tiettyjä tavaroita valmistavalle teollisuudelle.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1255/1999 1 artiklassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1255/1999 liitteessä II mainittuina tavaroina, sovellettavat vientitukien määrät vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Heinz ZOUREK

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 447/2007 (EUVL L 106, 24.4.2007, s. 31).

(3)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 96/2007 (EUVL L 25, 1.2.2007, s. 6).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrät 27 päivästä heinäkuuta 2007 (1)

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaroiden kuvaus

Tuen määrä

tuen ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

ex 0402 10 19

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus enintään 1,5 painoprosenttia (TJ 2):

 

 

a)

vietäessä CN-koodiin 3501 kuuluvia tavaroita

b)

vietäessä muita tavaroita

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Maito jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, rasvapitoisuus 26 painoprosenttia (TJ 3):

 

 

a)

vietäessä TJ 3:n kaltaisina tuotteina voita tai kermaa sisältäviä tavaroita alennetulla hinnalla asetuksen (EY) N:o 1898/2005 mukaisesti

0,00

0,00

b)

vietäessä muita tavaroita

0,00

0,00

ex 0405 10

Voi, jossa on rasvaa 82 painoprosenttia (TJ 6):

 

 

a)

vietäessä alennetulla hinnalla toimitettua voita tai kermaa sisältäviä tavaroita, jotka on valmistettu asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 annettujen edellytysten mukaisesti

0,00

0,00

b)

vietäessä CN-koodiin 2106 90 98 kuuluvia tavaroita, joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 40 painoprosenttia

0,00

0,00

c)

vietäessä muita tavaroita

0,00

0,00


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Andorraan, Gibraltariin, Ceutaan, Melillaan, Pyhään istuimeen (Vatikaanivaltio), Liechtensteiniin, Livignon ja Campione d'Italian kuntiin, Helgolandiin, Grönlantiin, Färsaarille, Yhdysvaltoihin tai niille Kyproksen tasavallan alueille, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan, suuntautuvaan vientiin eikä Sveitsin valaliiton alueelle vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.


27.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/15


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 888/2007,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 2007,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan 1 kohdan mukaan kummankin mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinoiden noteerausten tai hintojen ja yhteisön markkinoiden hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (3) täsmennetään ne tuotteet, joille olisi vahvistettava tuen määrä, jota sovelletaan vietäessä niitä joko asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 liitteessä IV lueteltuina tavaroina.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuen määrä vahvistetaan kuukausittain 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(4)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava varotoimenpiteitä estämättä kuitenkaan pitkäaikaisten sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta käytetään, on toimenpide, jolla näiden eri tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.

(5)

Neuvoston päätöksellä 87/482/ETY (4) hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn makaronivalmisteiden vientiä yhteisöstä Yhdysvaltoihin koskeva sopimus huomioon ottaen on tarpeen eritellä CN-koodeihin 1902 11 00 ja 1902 19 kuuluvien tavaroiden tuki niiden määräpaikan mukaan.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti on tarpeen vahvistaa alennetun tuen määrä ottaen huomioon kyseiseen perustuotteeseen sovellettava komission asetuksen (ETY) N:o 1722/93 (5) mukainen tuotantotuen määrä, joka on ollut voimassa tavaroiden oletettuna valmistusajankohtana.

(7)

Alkoholijuomia ei pidetä erityisen herkkinä niiden valmistamiseen käytettävien viljojen hinnanvaihteluille. Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin ja Tanskan liittymisasiakirjan pöytäkirjassa N:o 19 kuitenkin määrätään, että on säädettävä tarpeellisista toimenpiteistä, joilla helpotetaan yhteisön viljojen käyttöä viljoista valmistettavien alkoholijuomien tuotannossa. Alkoholijuomien muodossa vietyihin viljoihin sovellettavaa vientitukea on syytä mukauttaa vastaavasti.

(8)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 1 artiklassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 liitteessä IV mainittuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Heinz ZOUREK

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 797/2006 (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 447/2007 (EUVL L 106, 24.4.2007, s. 31).

(4)  EYVL L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  EYVL L 159, 1.7.1993, s. 112. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1584/2004 (EUVL L 280, 31.8.2004, s. 11).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 27 päivästä heinäkuuta 2007 (1)

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaran kuvaus (2)

Tuen määrä 100 kg:lle perustuotetta

Tuen ennakkovahvistusta käytettäessä

Muissa tapauksissa

1001 10 00

Durumvehnä:

 

 

– vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita Amerikan yhdysvaltoihin

– muissa tapauksissa

1001 90 99

Tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja:

 

 

– vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita Amerikan yhdysvaltoihin

– muissa tapauksissa:

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– – muissa tapauksissa

1002 00 00

Ruis

1003 00 90

Ohra

 

 

– vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– muissa tapauksissa

1004 00 00

Kaura

1005 90 00

Maissi, käytetty seuraavien tavaroiden muodossa:

 

 

– tärkkelys:

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

2,131

2,131

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– – muissa tapauksissa

2,131

2,131

– CN-koodeihin 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 kuuluva glukoosi, glukoosisiirappi, maltodekstriini, maltodekstriinisiirappi (5):

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

1,598

1,598

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– – muissa tapauksissa

1,598

1,598

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– muut (mukaan lukien jalostamaton käyttö)

2,131

2,131

CN-koodiin 1108 13 00 kuuluva perunatärkkelys, joka rinnastetaan maissin jalostuksesta saatavaan tuotteeseen:

 

 

– sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

2,131

2,131

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– muissa tapauksissa

2,131

2,131

ex 1006 30

Kokonaan hiottu riisi:

 

 

– lyhytjyväinen

– keskipitkäjyväinen

– pitkäjyväinen

1006 40 00

Rikkoutuneet riisinjyvät

1007 00 90

Durra, ei kuitenkaan kylvämiseen tarkoitetut hybridit


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Sveitsin valaliiton tai Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueelle vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.

(2)  Perustuotteita ja/tai niihin rinnastettavia tuotteita jalostamalla saatuihin maataloustuotteisiin sovelletaan komission asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä V vahvistettuja kertoimia.

(3)  Kyseessä olevat tavarat kuuluvat CN-koodiin 3505 10 50.

(4)  Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III luetellut tai asetuksen (ETY) N:o 2825/93 (EYVL L 258, 16.10.1993, s. 6) 2 artiklassa tarkoitetut tavarat.

(5)  CN-koodeihin 1702 30 99, 1702 40 90 ja 1702 60 90 kuuluvien siirappien osalta, jotka on saatu sekoittamalla glukoosi- ja fruktoosisiirappia, vientituki koskee ainoastaan glukoosisiirappia.


27.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 889/2007,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 2007,

vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan mukaan kyseisten asetusten 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan nojalla tuet on vahvistettava ottaen huomioon toisaalta viljojen, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien saatavuutta sekä niiden yhteisön markkinoiden hintoja ja toisaalta viljojen, riisin, rikkoutuneiden riisinjyvien ja vilja-alan tuotteiden maailmanmarkkinahintoja koskeva tilanne ja niiden kehitysnäkymät; näiden samojen artiklojen nojalla on myös varmistettava vilja- ja riisimarkkinoiden tasapainoinen tilanne sekä hintojen ja kaupan luonnollinen kehitys ja lisäksi otettava huomioon suunnitellun viennin taloudelliset seikat ja tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla.

(3)

Vilja- ja riisijalosteiden tuonti- ja vientijärjestelmästä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1518/95 (3) 2 artiklassa määritellään näiden tuotteiden tuen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet.

(4)

Tietyille jalostetuille tuotteille myönnettävä tuki olisi porrastettava tuotteiden tuhka-, raakakuitu-, kuoriaine-, valkuaisaine-, rasva- tai tärkkelyspitoisuuden mukaan, koska tämä pitoisuus osoittaa erityisen hyvin jalostettuun tuotteeseen tosiasiallisesti sisältyvän perustuotteen määrän.

(5)

Maniokkijuurten ja muiden trooppisten juurten ja mukuloiden sekä niistä valmistettujen jauhojen suunniteltavissa olevan viennin taloudelliset seikat eivät, erityisesti kyseisten tuotteiden luonteen ja alkuperän huomioon ottaen, tällä hetkellä edellytä vientituen vahvistamista; tiettyjen viljajalosteiden osalta yhteisön maailmankauppaan osallistumisen vähäinen merkitys ei tällä hetkellä edellytä vientituen vahvistamista.

(6)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(7)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa; sitä voidaan muuttaa muuna aikana.

(8)

Tietyt maissijalosteet voivat olla lämpökäsiteltyjä, ja tämä saattaa johtaa sellaisen tuen myöntämiseen, joka ei vastaa tuotteen laatua; olisi tarkennettava, että tällaiset esihyytelöityä tärkkelystä sisältävät tuotteet eivät voi saada vientitukea.

(9)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1518/95 1 artiklassa tuotteiden tuet vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1549/2004 (EUVL L 280, 31.8.2004, s. 13).

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 55. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2993/95 (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 25).


LIITE

vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 26 päivänä heinäkuuta 2007 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

29,83

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

25,57

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

25,57

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

38,36

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

29,83

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

25,57

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

25,57

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

34,10

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

27,70

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

31,97

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

24,51

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

5,33

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

34,10

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

34,10

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

34,10

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

34,10

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

33,40

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

25,57

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

33,40

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

25,57

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

25,57

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

33,40

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

25,57

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

35,00

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

24,29

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

25,57

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muut määräpaikat:

C10

:

Kaikki määräpaikat.

C14

:

Kaikki määräpaikat, Sveitsi ja Liechtenstein pois lukien.


(1)  Tukea ei myönnetä tuotteille, jotka on lämpökäsitelty siten, että tärkkelys on esihyytelöitynyt.

(2)  Tuet myönnetään neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2730/75 (EYVL L 281, 1.11.1975, s. 20), sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti.

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muut määräpaikat:

C10

:

Kaikki määräpaikat.

C14

:

Kaikki määräpaikat, Sveitsi ja Liechtenstein pois lukien.


27.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/22


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 890/2007,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 2007,

viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan mukaan kyseisen asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten ruokintaan käytettäviin viljapohjaisiin rehuseoksiin sovellettavan tuonti- ja vientijärjestelmän osalta sekä vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1162/95 muuttamisesta 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1517/95 (2) 2 artiklassa määritellään näiden tuotteiden tuen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet.

(3)

Laskemisessa on otettava huomioon myös viljatuotepitoisuus; yksinkertaisuuden vuoksi tukea olisi maksettava kahdelle ”viljatuotteiden” luokalle, eli maissille, jota käytetään yleisimmin vientiin tarkoitettujen rehuseosten valmistuksessa, ja maissipohjaisille tuotteille, sekä ”muille viljoille”, jotka muodostuvat tukeen oikeutetuista viljatuotteista, lukuun ottamatta maissia ja maissipohjaisia tuotteita; tukea on myönnettävä rehuseosten sisältämän viljatuotteiden määrän mukaan.

(4)

Tuen määrässä on lisäksi otettava huomioon kyseisten tuotteiden myyntimahdollisuudet ja -edellytykset maailmanmarkkinoilla, tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla ja viennin taloudelliset seikat.

(5)

Viljojen tämänhetkisen markkinatilanteen ja erityisesti hankintanäkymien perusteella vientituet on syytä poistaa.

(6)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteen mukaisesti vientituet vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamisalaan kuuluville rehuseoksille, joihin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1517/95 säännöksiä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 51.


LIITE

viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien muuttamisesta 26 päivänä heinäkuuta 2007 annettuun komission asetukseen

Vientitukea saavan tuotteen koodi:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Viljatuotteet

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tukien määrä

Maissi ja maissipohjaiset tuotteet

CN-koodit 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Viljatuotteet, lukuun ottamatta maissia ja maissipohjaisia tuotteita

C10

EUR/t

0,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

C10

:

Kaikki määräpaikat.


27.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/24


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 891/2007,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 2007,

vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetusten (ETY) N:o 1766/92 ja (ETY) N:o 1418/76 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja- ja riisialan tuotantotukien osalta 30 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 1722/93 (2) määritellään tuotantotukien myöntämisen edellytykset. Laskentaperuste määrätään kyseisen asetuksen 3 artiklassa. Näin lasketut tuotantotuet, jotka eriytetään tarvittaessa perunatärkkelystä varten, on vahvistettava kerran kuukaudessa, ja niitä voidaan muuttaa, jos maissin ja/tai vehnän hinta muuttuu merkittävästi.

(2)

On syytä kertoa tällä asetuksella vahvistettavat tuotantotuet asetuksen (ETY) N:o 1722/93 liitteessä II esitetyillä kertoimilla täsmällisen maksettavan määrän määrittämiseksi.

(3)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 1722/93 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi, tonneina ilmaistuksi tuotantotueksi vahvistetaan:

a)

0,00 EUR/t maissi-, vehnä-, ohra- ja kauratärkkelykselle;

b)

0,00 EUR/t perunatärkkelykselle.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 159, 1.7.1993, s. 112. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1950/2005 (EUVL L 312, 29.11.2005, s. 18).


27.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/25


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 892/2007,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 2007,

riisiä koskevien tuontitodistusten myöntämisestä asetuksella (EY) N:o 327/98 avattujen tariffikiintiöiden mukaisesti heinäkuun 2007 osakaudella

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 10 päivänä helmikuuta 1998 annetun komission asetuksen (EY) N:o 327/98 (3) ja erityisesti sen 5 artiklan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 327/98 avataan eräitä riisin ja rikottujen riisinjyvien tuontitariffikiintiöitä, jotka on jaettu alkuperämaittain ja useaan osakauteen mainitun asetuksen liitteen IX mukaisesti, ja vahvistetaan niiden hallinnointitapa.

(2)

Heinäkuun osakausi on kolmas osakausi asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn kiintiön osalta ja toinen osakausi mainitun kohdan b, c ja d alakohdassa säädettyjen kiintiöiden osalta.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 327/98 8 artiklan a alakohdan mukaisesti tehdyn ilmoituksen perusteella mainitun asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti heinäkuun 2007 ensimmäisten 10 työpäivän aikana kiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4154, 09.4116 ja 09.4166, varten jätetyt hakemukset koskevat määrää, joka on suurempi kuin käytettävissä oleva määrä. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava kyseisten kiintiöiden osalta haettuihin määriin sovellettava jakokerroin.

(4)

Edellä mainitun ilmoituksen perusteella asetuksen (EY) N:o 327/98 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti heinäkuun 2007 ensimmäisten 10 työpäivän aikana kiintiöitä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4149, 09.4150, 09.4152 ja 09.4153, varten jätetyt hakemukset koskevat määrää, joka on pienempi kuin käytettävissä oleva määrä.

(5)

Sen vuoksi olisi vahvistettava seuraavalla kiintiöosakaudella kiintiöissä, joiden järjestysnumerot ovat 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 ja 09.4166, käytettävissä olevat kokonaismäärät asetuksen (EY) N:o 327/98 5 artiklan ensimmäisen alakohdan mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksessa (EY) N:o 327/98 tarkoitettuihin kiintiöihin, joiden järjestysnumerot ovat 09.4154, 09.4116 ja 09.4166, kuuluvaa riisiä varten heinäkuun 2007 ensimmäisten 10 työpäivän aikana jätettyjen tuontitodistushakemusten perusteella myönnetään todistuksia siten, että haettuihin määriin sovelletaan tämän asetuksen liitteessä vahvistettuja jakokertoimia.

2.   Asetuksessa (EY) N:o 327/98 tarkoitettujen kiintiöiden, joiden järjestysnumerot ovat 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 ja 09.4166, mukaisesti seuraavalla kiintiöosakaudella käytettävissä olevat kokonaismäärät vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 797/2006 (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EYVL L 37, 11.2.1998, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2019/2006 (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 48).


LIITE

Heinäkuun 2007 osakaudella jaettavat määrät ja seuraavalla osakaudella käytettävissä olevat määrät asetuksen (EY) N:o 327/98 mukaisesti:

a)   Asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 30 kuuluvan kokonaan tai osittain hiotun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Heinäkuun 2007 osakauden jakokerroin

Syyskuun 2007 osakaudella käytettävissä olevat kokonaismäärät

(kilogrammoina)

Amerikan yhdysvallat

09.4127

 (2)

19 578 285

Thaimaa

09.4128

 (2)

1 233 332

Australia

09.4129

 (2)

305 500

Muut alkuperät

09.4130

 (3)

7 319


b)   Asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 20 kuuluvan esikuoritun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Heinäkuun 2007 osakauden jakokerroin

Lokakuun 2007 osakaudella käytettävissä olevat kokonaismäärät

(kilogrammoina)

Kaikki maat

09.4148

 (3)

60 728


c)   Asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 40 kuuluvien rikottujen riisinjyvien kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Heinäkuun 2007 osakauden jakokerroin

Thaimaa

09.4149

 (2)

Australia

09.4150

 (1)

Guyana

09.4152

 (1)

Amerikan yhdysvallat

09.4153

 (2)

Muut alkuperät

09.4154

1,809392 %


d)   Asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetty CN-koodiin 1006 30 kuuluvan osittain tai kokonaan hiotun riisin kiintiö:

Alkuperä

Järjestysnumero

Heinäkuun 2007 osakauden jakokerroin

Syyskuun 2007 osakaudella käytettävissä olevat kokonaismäärät

(kilogrammoina)

Thaimaa

09.4112

 (3)

7 344

Amerikan yhdysvallat

09.4116

3,329173 %

0

Intia

09.4117

 (3)

36 522

Pakistan

09.4118

 (3)

4 521

Muut alkuperät

09.4119

 (3)

58 099

Kaikki maat

09.4166

1,218315 %

0


(1)  Tähän osakauteen ei sovelleta jakokerrointa: komissiolle ei ole toimitettu todistushakemuksia.

(2)  Tähän osakauteen ei sovelleta jakokerrointa: haetut määrät ovat pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät.

(3)  Tälle osakaudelle ei ole enää käytettävissä olevia määriä.


DIREKTIIVIT

27.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/29


KOMISSION DIREKTIIVI 2007/48/EY,

tehty 26 päivänä heinäkuuta 2007,

täytäntöönpanotoimenpiteistä neuvoston direktiivin 2002/53/EY 7 artiklan soveltamiseksi eräiden viljelykasvilajien lajiketarkastuksiin sisältyvien ominaisuuksien vähimmäismäärän sekä tarkastusten vähimmäisedellytyksien osalta annetun direktiivin 2003/90/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljelykasvilajien yleisestä lajikeluettelosta 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/53/EY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivi 2003/90/EY (2) hyväksyttiin sen varmistamiseksi, että lajikkeet, jotka jäsenvaltiot sisällyttävät kansallisiin luetteloihinsa, ovat yhteisön kasvilajikeviraston antamien yleisohjeiden mukaiset lajiketarkastuksiin sisältyvien ominaisuuksien vähimmäismäärän sekä tarkastusten vähimmäisedellytyksien osalta, niiltä osin kuin tällaiset yleisohjeet on laadittu. Direktiivin mukaan muihin lajikkeisiin sovelletaan kansainvälisen uusia kasvilajikkeita suojaavan liiton (UPOV) yleisohjeita.

(2)

Yhteisön kasvilajikevirasto ja UPOV ovat sittemmin laatineet useita muita lajeja koskevia yleisohjeita tai päivittäneet voimassa olevia yleisohjeita.

(3)

Sen vuoksi direktiiviä 2003/90/EY olisi muutettava.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2003/90/EY liitteet I ja II tämän direktiivin liitteellä.

2 artikla

Ennen 1 päivää marraskuuta 2007 aloitettuihin tarkastuksiin jäsenvaltiot voivat soveltaa direktiiviä 2003/90/EY siinä muodossa, joka on voimassa, kunnes se muutetaan tällä direktiivillä.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2007. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä marraskuuta 2007.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1829/2003 (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1).

(2)  EUVL L 254, 8.10.2003, s. 7. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2005/91/EY (EUVL L 331, 17.12.2005, s. 24).


LIITE

LIITE I

Luettelo 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista lajeista, joiden on vastattava yhteisön kasvilajikeviraston testiprotokollia

Yleisessä lajikeluettelossa luetellut lajit

Yhteisön kasvilajikeviraston protokolla

Peltoherne

Herne, TP 7/1, 6.11.2003

Rapsi

Rapsi, TP 36/1, 25.3.2004

Auringonkukka

Auringonkukka, TP 81/1, 31.10.2002

Kaura

Kaura, TP 20/1, 6.11.2003

Ohra

Ohra, TP 19/2, 6.11.2003

Riisi

Riisi, TP 16/1, 18.11.2004

Ruis

Ruis, TP 58/1, 31.10.2002

Ruisvehnä

Ruisvehnä, TP 121/2, 22.1.2007

Vehnä

Vehnä, TP 3/3, 6.11.2003

Durumvehnä

Durumvehnä, TP 120/2, 6.11.2003

Maissi

Maissi, TP 2/2, 15.11.2001

Peruna

Peruna, TP 23/2, 1.12.2005

Pellavansiemen

Pellavansiemen, TP/57/1, 21.3.2007

Nämä protokollat ovat saatavilla yhteisön kasvilajikeviraston Internet-sivuilla (www.cpvo.europa.eu).

LIITE II

Luettelo 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista lajeista, joiden on vastattava UPOV:n antamia testauksen yleisohjeita

Yleisessä lajikeluettelossa luetellut lajit

UPOV:n yleisohjeet

Rehujuurikas

Rehujuurikas, yleisohjeet TG/150/3, 4.11.1994

Luhtarölli

Rölli, yleisohjeet TG/30/6, 12.10.1990

Isorölli

Rölli, yleisohjeet TG/30/6, 12.10.1990

Rönsyrölli

Rölli, yleisohjeet TG/30/6, 12.10.1990

Nurmirölli

Rölli, yleisohjeet TG/30/6, 12.10.1990

Litteä kattara

Litteä kattara, yleisohjeet TG/180/3, 4.4.2001

Kattara

Kattara, yleisohjeet TG/180/3, 4.4.2001

Koiranheinä

Koiranheinä, yleisohjeet TG/31/8, 17.4.2002

Ruokonata

Ruokonata, yleisohjeet TG/39/8, 17.4.2002

Lampaannata

Lampaannata, yleisohjeet TG/67/5, 5.4.2006

Nurminata

Nurminata, yleisohjeet TG/39/8, 17.4.2002

Punanata

Punanata, yleisohjeet TG/67/5, 5.4.2006

Italianraiheinä

Raiheinä, yleisohjeet TG/4/8, 5.4.2006

Englanninraiheinä

Raiheinä, yleisohjeet TG/4/8, 5.4.2006

Raiheinähybridi

Raiheinä, yleisohjeet TG/4/8, 5.4.2006

Ketotähkiö

Ketotähkiö, yleisohjeet TG/34/6, 7.11.1984

Niittynurmikka

Niittynurmikka, yleisohjeet TG/33/6, 12.10.1990

Valkolupiini

Valkolupiini, yleisohjeet TG/66/4, 31.3.2004

Sinilupiini

Sinilupiini, yleisohjeet TG/66/4, 31.3.2004

Keltalupiini

Keltalupiini, yleisohjeet TG/66/4, 31.3.2004

Sinimailanen

Sinimailanen, yleisohjeet TG/6/5, 6.4.2005

Puna-apila

Puna-apila, yleisohjeet TG/5/7, 4.4.2001

Valkoapila

Valkoapila, yleisohjeet TG/38/7, 9.4.2003

Härkäpapu

Härkäpapu, yleisohjeet TG/8/6, 17.4.2002

Rehuvirna

Rehuvirna, yleisohjeet TG/32/6, 21.10.1988

Lanttu

Lanttu, yleisohjeet 89/6, 4.4.2001

Öljyretikka

Öljyretikka, yleisohjeet TG/178/3, 4.4.2001

Maapähkinä

Maapähkinä, yleisohjeet TG/93/3, 13.11.1985

Rypsi

Rypsi, yleisohjeet TG/185/3, 17.4.2002

Saflori

Saflori, yleisohjeet TG/134/3, 12.10.1990

Puuvilla

Puuvilla, yleisohjeet TG/88/6, 4.4.2001

Oopiumunikko

Oopiumunikko, yleisohjeet TG/166/3, 24.3.1999

Keltasinappi

Keltasinappi, yleisohjeet TG/179/3, 4.4.2001

Soijapapu

Soijapapu, yleisohjeet TG/80/6, 1.4.1998

Durra

Durra, yleisohjeet TG/122/3, 6.10.1989

Nämä yleisohjeet ovat saatavilla UPOV:n Internet-sivuilla (www.upov.int).


27.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/33


KOMISSION DIREKTIIVI 2007/49/EY,

tehty 26 päivänä heinäkuuta 2007,

täytäntöönpanotoimenpiteistä neuvoston direktiivin 2002/55/EY 7 artiklan soveltamiseksi tarkastuksissa vähintään käsiteltävien ominaisuuksien sekä eräiden vihanneslajien lajiketarkastuksissa vaadittavien vähimmäisedellytysten osalta annetun direktiivin 2003/91/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vihannesten siementen pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/55/EY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivi 2003/91/EY (2) hyväksyttiin sen varmistamiseksi, että lajikkeet, jotka jäsenvaltiot sisällyttävät kansallisiin luetteloihinsa, ovat yhteisön kasvilajikeviraston antamien yleisohjeiden mukaiset lajiketarkastuksiin sisältyvien ominaisuuksien vähimmäismäärän sekä tarkastusten vähimmäisedellytyksien osalta, niiltä osin kuin tällaiset yleisohjeet on laadittu. Direktiivin mukaan muihin lajikkeisiin sovelletaan kansainvälisen uusia kasvilajikkeita suojaavan liiton (UPOV) yleisohjeita.

(2)

Yhteisön kasvilajikevirasto ja UPOV ovat sittemmin laatineet useita muita lajeja koskevia yleisohjeita tai päivittäneet voimassa olevia yleisohjeita.

(3)

Sen vuoksi direktiiviä 2003/91/EY olisi muutettava.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 2003/91/EY liitteet I ja II tämän direktiivin liitteellä.

2 artikla

Ennen 1 päivää marraskuuta 2007 aloitettuihin tarkastuksiin jäsenvaltiot voivat soveltaa direktiiviä 2003/91/EY siinä muodossa, joka on voimassa, kunnes se muutetaan tällä direktiivillä.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2007. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä marraskuuta 2007.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/124/EY (EUVL L 339, 6.12.2006, s. 12).

(2)  EUVL L 254, 8.10.2003, s. 11. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2006/127/EY (EUVL L 343, 8.12.2006, s. 82).


LIITE

LIITE I

Luettelo 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista lajeista, joiden on vastattava yhteisön kasvilajikeviraston testiprotokollia

Tieteellinen nimi

Yleisnimi

Yhteisön kasvilajikeviraston protokolla

Allium cepa L. (Cepa-ryhmä)

Kepasipuli, ruokasipuli

TP 46/1, 14.6.2005

Allium cepa L. (Aggregatum-ryhmä)

Salottisipuli

TP 46/1, 14.6.2005

Allium porrum L.

Purjo

TP 85/1, 15.11.2001

Allium sativum L.

Valkosipuli

TP 162/1, 25.3.2004

Asparagus officinalis L.

Parsa

TP 130/1, 27.3.2002

Brassica oleracea L.

Kukkakaali

TP 45/1, 15.11.2001

Brassica oleracea L.

Parsakaali

TP 151/2, 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Ruusukaali

TP 54/2, 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Kyssäkaali

TP 65/1, 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Kurttukaali, valkokaali ja punakaali

TP 48/2, 1.12.2005

Capsicum annuum L.

Paprika

TP 76/2, 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Kähäräendiivi ja siloendiivi

TP 118/2, 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Teollisuussikuri

TP 172/2, 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Salaattisikuri eli suppusikuri

TP 173/1, 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Vesimeloni

TP 142/1, 21.3.2007

Cucumis melo L.

Meloni

TP 104/2, 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Kurkku ja avomaankurkku

TP 61/1, 27.3.2002

Cucurbita pepo L.

Kesäkurpitsa

TP 119/1, 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Latva-artisokka ja kardoni

TP 184/1, 25.3.2004

Daucus carota L.

Porkkana

TP 49/2, 1.12.2005

Foeniculum vulgare Mill.

Fenkoli

TP 183/1, 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Salaatti

TP 13/3, 21.3.2007

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomaatti

TP 44/3, 21.3.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Persilja

TP 136/1, 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Ruusupapu

TP 9/1, 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Tarhapapu ja salkopapu

TP 12/2, 1.12.2005

Pisum sativum L. (partim)

Silpoydinherne, silpoherne ja sokeriherne

TP 7/1, 6.11.2003

Raphanus sativus L.

Retiisi

TP 64/1, 27.3.2002

Spinacia oleracea L.

Pinaatti

TP 55/1, 27.3.2002

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Vuonankaali

TP 75/2, 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Härkäpapu

TP Härkäpapu/1, 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Sokerimaissi ja paukkumaissi

TP 2/2, 15.11.2001

Nämä protokollat ovat saatavilla yhteisön kasvilajikeviraston Internet-sivuilla (www.cpvo.europa.eu).

LIITE II

Luettelo 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista lajeista, joiden on vastattava UPOV:n antamia testauksen yleisohjeita

Tieteellinen nimi

Yleisnimi

UPOV:n yleisohjeet

Allium fistulosum L.

Pillisipuli

TG/161/3, 1.4.1998

Allium schoenoprasum L.

Ruohosipuli

TG/198/1, 9.4.2003

Apium graveolens L.

Lehtiselleri

TG/82/4, 17.4.2002

Apium graveolens L.

Mukulaselleri

TG/74/4, oikaisu 17.4.2002 + 5.4.2006

Beta vulgaris L.

Lehtijuurikas tai lehtimangoldi

TG/106/4, 31.3.2004

Beta vulgaris L.

Punajuurikas, mukaan lukien Cheltenham-juurikas

TG/60/6, 18.10.1996

Brassica oleracea L.

Lehtikaali

TG/90/6, 31.3.2004

Brassica rapa L.

Kiinankaali

TG/105/4, 9.4.2003

Brassica rapa L.

Nauris

TG/37/10, 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Isolehtisikuri tai italiansikuri

TG/154/3, 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Jättikurpitsa

TG/155/4, 14.3.2007

Raphanus sativus L.

Retikka

TG/63/6, 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L.

Raparperi

TG/62/6, 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Kaurajuuri tai mustajuuri

TG/116/3, 21.10.1988

Solanum melongena L.

Munakoiso

TG/117/4, 17.4.2002

Nämä yleisohjeet ovat saatavilla UPOV:n Internet-sivuilla (www.upov.int).


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

27.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/36


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä maaliskuuta 2007,

valtiontuesta C 21/06 (ex N 635/05), jonka Slovakian tasavalta aikoo myöntää Slovenské lodenice Komárnolle

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1182)

(Ainoastaan slovakinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/529/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 88 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

on mainitun artiklan mukaisesti kehottanut asianomaisia esittämään huomautuksensa (1) ja ottaa huomioon nämä huomautukset,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   MENETTELY

(1)

Slovakian tasavalta ilmoitti komissiolle 9 päivänä joulukuuta 2005 päivätyllä ja 14 päivänä joulukuuta saapuneeksi kirjatulla kirjeellä aikovansa myöntää alueellista investointitukea Slovenské lodenice Komárno -telakalle. Komissio esitti tietopyynnöt 23 päivänä joulukuuta 2005 ja 27 päivänä helmikuuta 2006 päivätyillä kirjeillä, joista ensimmäiseen Slovakian tasavalta vastasi 26 päivänä tammikuuta 2006 päivätyllä ja 31 päivänä tammikuuta 2006 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä ja toiseen 23 päivänä maaliskuuta 2006 päivätyllä ja 4 päivänä huhtikuuta 2006 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä.

(2)

Komissio ilmoitti Slovakian tasavallalle 7 päivänä kesäkuuta 2006 päivätyllä kirjeellä, että se oli päättänyt aloittaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn tuen osalta.

(3)

Komission päätös EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdan mukaisen menettelyn aloittamisesta julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2). Komissio on kehottanut asianomaisia esittämään huomautuksensa toimenpiteestä.

(4)

Slovakian tasavalta esitti huomautuksensa tuensaajasta Slovenské Iodenice Komárnosta 6 päivänä heinäkuuta 2006 päivätyllä ja 12 päivänä heinäkuuta 2006 saapuneeksi kirjatulla kirjeellä. Koska huomautukset toimitti komissiolle Slovakian tasavalta, komissio katsoo, että jäsenvaltiolla oli ollut tilaisuus vastata tuensaajan huomautuksiin. Slovakian tasavalta ei esittänyt lisähuomautuksia. Komissio pyysi 30 päivänä lokakuuta 2006 päivätyllä kirjeellä Slovakian tasavaltaa vahvistamaan komission tulkinnan tuensaajan huomautuksista. Tuensaaja toimitti lisäselvennykset 14 päivänä joulukuuta 2006 pidetyssä kokouksessa. Slovakian tasavalta vastasi komission 30 päivänä lokakuuta 2006 esittämään pyyntöön 10 päivänä tammikuuta 2007 päivätyllä ja samana päivänä saapuneeksi kirjatulla kirjeellä, jossa se myös vahvisti selvennykset, jotka tuensaaja oli esittänyt edellä mainitussa kokouksessa.

2.   YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS TUESTA

2.1   Asianomainen yritys

(5)

Tuensaaja on laivanrakennusalalla toimiva slovakialainen osakeyhtiö Slovenské lodenice Komárno, jäljempänä ’SLK’. Se toimii Bratislavassa Tonavan varrella EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tukialueella. Yritys perustettiin vuonna 2000. Sen osakkaat ovat Euram Bank AG Vienna (70 prosenttia) ja valtio (30 prosenttia). Euram Bank AG Viennasta tuli enemmistöosakas kahdella vuonna 2003 tehdyllä pääomasijoituksella. SLK on suuri yritys, jonka liikevaihto on 1,424 miljardia (3) Slovakian korunaa (2004) ja jossa on 910 työntekijää (2005). Kun yritys oli osittain yksityistetty vuonna 2003, se kolminkertaisti tuotantomääränsä (vuosittaisena kompensoituna bruttovetoisuustonnimääränä tarkasteltuna), ja vuonna 2004 se kirjasi 26 miljoonan Slovakian korunan suuruisen voiton. Yrityksellä ei ole rahoitusvaikeuksia.

(6)

SLK tuottaa pieniä meriliikenteen konttilaivoja ja irtolastialuksia, joiden enimmäiskantavuus on 6 000 kuollutta painotonnia. Slovakian tasavallan toimittamien tietojen mukaan markkinajohtajia ovat Damenin telakat Alankomaissa ja Flensburgin telakat Saksassa, jotka valmistavat aluksia, joiden kantavuus on 4 000–20 000 kuollutta painotonnia. Puolassa sijaitseva Stocznia Północnan telakka valmistaa myös saman suuruusluokan konttilaivoja. SLK ei suorita merialusten korjaus- tai muutostöitä. SLK:n koko tuotanto myydään Euroopan unionin jäsenvaltioihin.

2.2   Investointihanke

(7)

SLK aikoo toteuttaa vuosina 2006–2008 investointihankkeen SLK:n käyttämän tekniikan uudenaikaistamiseksi. Hankkeen tavoitteena on nykyaikaistaa yrityksen tuotantoa. Investointihanke sisältää yhdeksän alahanketta (SP 01–SP 09), jotka esitellään jäljempänä. Kuvauksissa otetaan huomioon ne huomautukset, jotka tuensaaja on esittänyt muodollisen tutkintamenettelyn aloittamisen jälkeen, sillä ne olivat olennaisia hankkeen luonteen selventämisessä.

SP 01 – Tuotantoalueiden laajentaminen: uusien osien kokoonpanotilaksi varustettavan uuden raiteen rakentaminen telakan tiloihin. Telakka ostaa nostolaitteen, jonka kapasiteetti on 50 tonnia. Tätä osaa telakasta ei ole vielä käytetty tuotantoon, vaan sitä on käytetty varastoalueena. Investoinnin kustannukset ovat 39 825 658 Slovakian korunaa.

SP 02 – Kammion suihkun hankinta ja asennus automatisoitua teräksen esivalmistusjärjestelmää varten. Investoinnin tarkoituksena on nopeuttaa teräslevyjen puhdistusta. Uudella kammion suihkulla on useita etuja nykyiseen laitteistoon nähden: suurempi käsittelynopeus, huomattavasti vähäisempi hionta ja energiankulutus sekä ympäristövaikutukset. Automatisoidun teräksen esivalmistusjärjestelmän teoreettinen kapasiteetti kasvaisi 12 450 tonnista 15 700 tonniin. Kustannukset ovat 17 500 000 Slovakian korunaa.

SP 03 – Energian jakelun asentaminen raiteille 4 ja 5: raiteita 4 ja 5 käytetään tällä hetkellä osien rakentamiseen ja kokoonpanoon. Telakka rakentaa kuusi uutta energian kytkentäkohtaa (asetyleeniä, happea ja paineilmaa varten), jolla laitteisto ajanmukaistetaan. Investointikustannukset ovat 6 500 000 Slovakian korunaa.

SP 04 – Energianjakelun asentaminen laiturille, jossa on tuotantoprosessin viimeisin vaihe: uudet jakelukanavat ja kahdeksan kytkentäkohtaa rakennetaan laituria pitkin (asetyleeniä, happea, paineilmaa ja sähköä varten). Tarkoituksena on vaihtaa nykyinen hidas ja kalliiksi käyvä järjestelmä, jossa asetyleeni, happi ja paineilma saadaan pulloista. Kustannukset ovat 3 500 000 Slovakian korunaa.

SP 05 – Horisontaalinen porauslaite: 100 W -tyyppisen horisontaalisen porauslaitteen hankinta. Tähän mennessä SLK on vuokrannut vanhemmantyyppistä laitetta (75 W). 100 W -tyyppi on kehittyneempi laite, joka teknisten ominaisuuksiensa ansiosta voi käsitellä useammanlaisia osia tehokkaammin (enemmän kierroksia minuutissa). Investointikustannukset ovat 6 000 000 Slovakian korunaa.

SP 06 – Materiaalin leikkaamo: hydraulisten paperisaksien hankinta. Tähän mennessä on käytetty tehottomampaa tekniikkaa vaihtoehtona. Kustannukset ovat 2 000 000 Slovakian korunaa.

SP 07 – Laadunvalvonnan tehostaminen: rungon valvontamittaukset tuotannon aikana; työn laadunvalvonta yksittäisten toimenpiteiden jälkeen; kannettavan röntgenlaitteen hankinta maalin ja materiaalin mittaamiseen, ultraäänilaitteen hankinta teräslevyjen leveyden mittaamiseen sekä koettimen hankinta. Kustannukset ovat 2 000 000 Slovakian korunaa.

SP 08 – Liikkuvien laitteiden nykyaikaistaminen: laiturivaunu, haarukkatrukki ja ajoakun latauslaite. Kustannukset ovat 2 000 000 Slovakian korunaa.

SP 09 – Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsauslaitokset: sähköinen viilaamo ja putkien hitsausyksikkö. Molemmat laitokset toimivat tällä hetkellä alihankintasopimuksella. Kustannukset ovat 1 000 000 Slovakian korunaa.

(8)

Kokonaiskustannukset ovat 80 325 658 Slovakian korunaa, mikä vastaa alueellisen investointituen tukikelpoisia kustannuksia. Kustannuksiin sisältyvät koneista ja laitteista aiheutuvat kulut. Tukikelpoisten investointikustannusten nykyarvo on 76 100 000 Slovakin korunaa (diskonttokorko 7,55 prosenttia). Kustannukset jakautuvat eri vuosille seuraavasti:

Taulukko 1

Tukikelpoisten kustannusten käypä arvo

Vuosi

Tukikelpoiset kustannukset

Tukikelpoisten kustannusten käypä arvo

2006

31 164 000

31 164 000

2007

37 295 658

34 677 506

2008

11 866 000

10 258 494

Yht.

80 325 658

76 100 000

(9)

Slovakian tasavallan mukaan alahankkeet SP 02 – SP 09 ovat itsenäisiä hankkeita, jotka SLK toteuttaa vaikka alahanketta SP 01 ei toteutettaisi.

(10)

Investointihanke lisää telakan teknistä kapasiteettia 24 000 kompensoidusta bruttovetoisuustonnista 28 500 kompensoituun bruttovetoisuustonniin vuonna 2009, mikä vastaa tuotannon kasvua kahdella aluksella vuodessa. Hankkeen toteuttamisen muut vaikutukset ovat tuotantosyklin lyheneminen, kustannussäästöt ja laadun parantaminen. Telakan tuottavuus kasvaa nykyisestä 67 miestyötunnista / kompensoidusta bruttovetoisuustonnista 58 miestyötuntiin / kompensoituun bruttovetoisuustonniin vuonna 2009 alihankintana teetettävä työ huomioon ottaen.

(11)

Investoinnin johdosta telakalle syntyy 140 työpaikkaa (mukaan lukien 112 tuotantoon suoraan yhteydessä olevaa työpaikkaa, 20 avustavaa työpaikkaa ja 8 toimistotyöpaikkaa) ja 50 välillistä työpaikkaa syntyy alueelle, jonka työttömyysaste on 14 prosenttia. Alahankkeen SP 09 toteuttamisen johdosta suuri osa suoraan tuotantoon liittyvistä työpaikoista syntyy yrityksen sisällä. Vuosittainen tuotanto käytettävissä olevina miestyötunteina kasvaa investoinnin jälkeen 1 590 300:sta 1 653 200:aan.

(12)

Tuensaaja ilmoitti, että se säilyttää investoinnin tulokset vähintään viiden vuoden ajan. SLK haki tukea 10 päivänä lokakuuta 2005 päivätyllä kirjeellä. Investoinnin toteuttaminen alkoi vuonna 2006.

2.3   Kyseessä oleva toimenpide

(13)

Ilmoitetussa tukitoimenpiteessä sosiaaliturvavirasto aikoo luopua saatavistaan, jotka johtuvat SLK:n sosiaaliturvamaksujen viivästymisestä 31 päivän lokakuuta 2003 ja 31 päivän maaliskuuta 2004 välisenä aikana. Kyseiset verosaatavat ovat yhteensä 17 117 957 Slovakian korunaa. Sosiaaliturvavirasto ei kuitenkaan luovu saatavistaan ennen kuin se on saanut komissiolta hyväksynnän. Tuen käypä arvo on 17 117 957 Slovakian korunaa. Se vastaa tuki-intensiteettiä, joka on 22,49 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

(14)

Muut rahoituslähteet ovat SLK:n omat varat (19 025 000 Slovakian korunaa) ja laina yksityiseltä pankilta (39 957 043 Slovakian korunaa).

3.   PÄÄTÖS EY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 88 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAISEN MENETTELYN ALOITTAMISESTA

(15)

Komissio aloitti muodollisen tutkintamenettelyn seuraavin perustein. Ensiksikin komissio piti kyseenalaisena sitä, olivatko alahankkeet SP 01, SP 05 ja SP 09 nykyisen telakan nykyaikaistamista koskevia investointeja, joiden tarkoituksena on lisätä olemassa olevien laitosten tuottavuutta. Komissio epäili myös sitä, voitiinko ne näin ollen katsoa aluetukikelpoisiksi.

(16)

Komissio piti erityisen kyseenalaisena sitä, oliko alahanke SP 01, jonka tarkoituksena oli ilmeisesti luoda uutta tuotantokapasiteettia, myös suunniteltu parantamaan telakan nykyisten laitosten tuottavuutta.

(17)

Komissio epäili myös sitä, että alahanke SP 05 koski pelkästään vuokralaitteiden vaihtamista yrityksen omiin, koska investointi ei ilmeisesti saisi aikaan tehokkuushyötyä. Komissiolla oli samat epäilykset alahankkeesta SP 09.

(18)

Toiseksi komissio piti kyseenalaisena sitä, olivatko alahankkeet SP 01, SP 02 ja SP 03 aluetukikelpoisia, sillä ne näyttivät johtavan tuensaajan teknisen kapasiteetin kasvuun. Komissio totesi, että sen oli tutkittava tarkemmin tuetun investoinnin vaikutusta telakan kapasiteettiin.

(19)

Kolmanneksi komissio piti investointihankkeen yksittäisten osien aluetukikelpoisuuden osalta kyseenalaisena myös sitä, noudatettiinko suurinta sallittua tuki-intensiteettiä.

(20)

Komission alustava päätelmä oli, että tällä hetkellä sen käytettävissä olevan tiedon perusteella muut alahankkeet täyttivät laivanrakennusteollisuuden valtiontukea koskevissa puitteissa (4), jäljempänä puitteet, vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit.

4.   TUENSAAJAN HUOMAUTUKSET

(21)

Tuensaaja toimitti muodollisen tutkintamenettelyn aloittamisen jälkeen esittämissään huomautuksissa lisäselvityksiä investointihankkeen aiheellisuudesta ja vaikutuksesta.

(22)

Tuensaaja selitti, että investointihankkeen tärkein perustelu oli telakan nykyinen sopimaton rakenne, jonka vuoksi tuensaaja oli riippuvainen luonnonolosuhteista, esimerkiksi Tonavan veden tasosta. Tällä hetkellä rungon osat kootaan sekä katetuissa tuotantohalleissa että ulkoilmassa raiteilla 4 ja 5. Ongelma laitosten nykyisessä rakenteessa on se, että osien kokoa rajaa yhtäältä tuotantohallien korkeus ja toisaalta nosturin nostokapasiteetti laitureilla 4 ja 5 (27 tonnia). Seuraukset ovat kahtalaiset. Ensiksikin suurempien osien kokoonpano on tehtävä osittain veden päällä. Toiseksi osissa, erityisesti putkistoissa, ei useinkaan saavuteta varustelun mahdollistavaa kriittistä kokoa. Siksi tämä suoritetaan veden päällä vasta rungon valmistuksen päätyttyä, mikä on tehotonta.

(23)

Koska kokoonpano ja varustelu on ainakin osittain toteutettava veden päällä, telakka on hyvin riippuvainen Tonavan vedenpinnan tasoista ja luonnonolosuhteista. Kun Tonavan pinta on alhaalla, tuotanto on pysäytettävä, sillä kokoonpanon jatkaminen halleissa (rajattu korkeus ja tila) tai olemassa olevissa ulkotiloissa (rajattu nostokurjen käyttökapasiteetti) on teknisesti mahdotonta.

(24)

Tämä on alahankkeissa SP 01 ja SP 03 esitetty ongelma. Investoinnilla luotaisiin uutta kokoonpanokapasiteettia, jonka ansiosta telakka voisi tuottaa suurempia osia. Ulkotilan kokoonpanokapasiteettia kasvatetaan raiteella 8 olevalla uudella laitoksella, jossa on varustelupaikan nostolaitteen kapasiteettia vastaava 50 tonnin nostolaite. Tällä tavoin prosessia tehostetaan. Lisäksi nykyinen kokoonpanokapasiteetti raiteilla 4 ja 5 ajanmukaistetaan.

(25)

Tämän vuoksi osa rungonosien rakentamisesta siirtyy tuotantohalleista ulkoilmaan. Aikaisemmin tuotantohallit ruuhkautuivat Tonavan vesitason laskiessa niin alas, ettei työtä voinut tehdä veden päällä, mikä aiheutti tuotannon pysäyttämisen. Vapautunut tila käytetään tuotannon kulun tehostamiseen kokoonpanohallien sisäpuolella, minkä ansiosta telakka voi suorittaa muutakin kuin kokoonpanotyötä, kuten maalausta ja useiden pienempien laivanosien tuotantoa.

(26)

Alahankkeen SP 03 toteuttaminen lyhentää jakeluverkkoa, mikä vähentää energiahäviöitä.

(27)

Alahankkeen SP 02 osalta tuensaaja korosti nykyisen kammion suihkun vaihtamisesta uuteen johtuvan tehokkuushyödyn.

(28)

Alahankkeen SP 05 osalta tuensaaja toimitti vanhan ja uuden porauslaitteen teknisten ominaisuuksien vertailun, kuten edellä johdanto-osan 7 kappaleessa on esitetty.

(29)

Lopuksi alahankkeen SP 09 osalta tuensaaja selitti, että alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaamisen teettäminen alihankintana tulee ongelmalliseksi, kun valmistettavien osien teknisiä eritelmiä muutetaan tuotantoprosessin aikana. Tällaiset muutokset näyttävät olevan tavallisia ja tuensaaja oli sen vuoksi usein täysin riippuvainen alihankkijoidensa työaikataulusta. Jos tuensaaja omistaisi tarvittavat laitteet, se voisi vastata joustavasti ja viipymättä muutoksiin ja tehostaa huomattavasti työnkulkua (20 prosenttia kustannusten vähennystä muiden kuin teräksisten osien valmistuksessa). Tämä oli erityisen merkittävää, sillä alumiinia ja ruostumatonta terästä olevia materiaaleja käytettiin yhä enemmän teräksen sijaan.

(30)

Vastauksena epäilyihin, että alahankkeita SP 01, SP 02 ja SP 03 olisi tarkoitus käyttää telakan teknisen kapasiteetin kasvattamiseen, tuensaaja väitti, että teknisen kapasiteetin kasvaminen oli pelkästään seurausta näillä investoinneilla saavutettavasta tuottavuuden kasvusta. Tuensaaja vahvisti, että kokonaiskapasiteetti kasvaisi 24 000 kompensoidusta bruttovetoisuustonnista 28 500 kompensoituun bruttovetoisuustonniin vuonna 2009, mikä vastaa keskimäärin kahden aluksen lisäystä vuodessa aluksen koosta ja tyypistä riippuen. Teoreettinen teräksen jalostuskapasiteetti kasvaisi 12 450 tonnista 15 700 tonniin. Teräksen jalostuskapasiteetti pysyisi kuitenkin käytännössä 12 450 tonnissa edellisten tuotantovaiheiden pullonkaulojen vuoksi, jotka voitaisiin välttää ainoastaan hyvin laaja-alaisilla investoinneilla, joita varten telakalla ei ollut keskipitkän aikavälin suunnitelmia.

(31)

Vastauksena komission esittämiin epäilyihin, että alahankkeita SP 01, SP 05 ja SP 09 ei ollut tarkoitettu toiminnassa olevien laitosten tuottavuuden parantamiseen, tuensaaja toimitti sille tietoja, joilla se näytti toteen tuottavuuden tosiasiallisen kasvun. Tuensaaja määritti tuottavuuden kokonaiskasvun seuraavina tekijöinä: tuotantosyklin lyhentäminen 20, 12 tai 8 päivällä aluksen tyypistä riippuen, työn määrän vähentyminen noin 12 000 miestyötunnilla alusta kohden sekä teräksen esivalmistuslaitoksen tuottavuuden kasvu käsiteltynä teräksenä ilmaistuna (t) tuotantotyöntekijää kohden 14 prosentilla (13,65:sta 15,60:een) ja miestyötunteina ilmaistuna jalostettua terästonnia kohden 31 prosentilla (127:stä 97:ään).

5.   SLOVAKIAN TASAVALLAN HUOMAUTUKSET

(32)

Slovakian tasavalta lähetti komissiolle tuensaajan huomautukset sellaisenaan. Tämä merkitsee, että se tukee tuensaajan esittämiä seikkoja.

6.   ARVIOINTI

6.1   EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valtiontuki

(33)

EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa sanotaan, että jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu yhteismarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yhteisöjen tuomioistuinten vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kauppaan vaikuttamisen peruste täyttyy, jos vastaanottavalla yritys harjoittaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan liittyvää taloudellista toimintaa.

(34)

Tässä tapauksessa verosaatavista luopuu sosiaaliturvavirasto, joka on sosiaaliturvajärjestelmää ohjaava keskusviranomainen. Tämä tarkoittaa sitä, että rahoitustoimenpiteessä on kyse valtion varoista ja se on valtion toteuttama. Sosiaaliturvavirasto voi harkintansa mukaan luopua viivästysmaksuista kokonaan tai osittain ”perustelluissa tapauksissa”. Tämän vuoksi tuen valikoivuutta koskeva peruste täyttyy. Toimenpiteellä SLK saa taloudellista etua, jota se ei olisi saanut markkinoilla, koska sen olisi yleensä maksettava viivästyskorkoa. SLK valmistaa meriliikenteen aluksia. Koska näillä tuotteilla käydään kauppaa, toimenpide uhkaa vääristää kilpailua ja vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Vaikka SLK toimii pienten, enintään 6 000 kuolleen painotonnin suuruisten alusten erityismarkkinoilla, se on potentiaalinen kilpailija ainakin pienelle puolalaiselle telakalle, alankomaalaiselle Damenin telakalle ja saksalaiselle Flensburgin telakalle. Rahoitustoimi on näin ollen EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, ja sitä on arvioitava sen mukaisesti.

(35)

Valtiontuen kokonaismäärä 17 117 957 Slovakian korunaa.

(36)

Kuten komissio vahvisti muodollisen tutkintamenettelyn aloittamista koskevassa päätöksessään, se on päättänyt olla arvioimatta, oliko sosiaaliturvamaksujen perimättä jättäminen 31 päivän lokakuuta 2003 ja 31 päivän maaliskuuta 2004 välisenä aikana EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea. Toimenpide liittyy aikaan ennen Slovakian liittymistä Euroopan unioniin eikä sitä ole sovellettu sen jälkeen. Sen vuoksi komissiolla ei ole toimivaltaa arvioida toimenpiteen soveltuvuutta yhteismarkkinoille. Tietojen mukaan SLK maksoi kaikki 31 päivän lokakuuta 2003 ja 31 päivän maaliskuuta 2004 välillä kertyneet sosiaaliturvamaksut, mikä on itse asiassa viivästyssakoista luopumisen ehdoton edellytys.

6.2   Tuen soveltuvuus: EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu poikkeus

(37)

EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 2 ja 3 kohdassa määrätään poikkeuksista 1 kohdassa tarkoitettuun periaatteeseen, jonka mukaan valtiontuki ei yleensä sovellu yhteismarkkinoille.

(38)

Komissio on antanut puitteet laivanrakennustuen arvioimista varten. Puitteiden mukaan laivanrakennuksella tarkoitetaan yhteisön alueella tapahtuvaa omalla käyttövoimalla liikkuvien avomerikelpoisten kauppa-alusten rakentamista. SLK:n toimet kuuluvat tämän määritelmän piiriin ja sen vuoksi SKL:lle myönnettyä tukea on arvioitava puitteiden mukaisesti.

(39)

Puitteiden 26 kohdan mukaan laivanrakennukseen, laivankorjaukseen tai laivakonversioon myönnettävän aluetuen voidaan katsoa soveltuvan yhteismarkkinoille, jos tuki myönnetään nykyisten telakoiden uudistamiseen tai nykyaikaistamiseen tehtäviin investointeihin eikä se liity asianomaisen telakan tai asianomaisten telakoiden rahoitusrakenteiden uudistamiseen, ja sen tavoitteena on nykyisten laitosten tuottavuuden kehittäminen.

(40)

Tuki-intensiteetti ei saa ylittää 22,5 prosenttia 87 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetuilla alueilla tai sovellettavan aluetuen ylärajaa, sen mukaan kumpi on alhaisempi. Tässä tapauksessa sovelletaan 22,5 prosentin ylärajaa. Lisäksi tuki on rajoitettava tukikelpoisten menojen kattamiseen alueellisia valtiontukia koskevien suuntaviivojen mukaisesti, jäljempänä ’aluetuen suuntaviivat’ (5).

(41)

Komissio ei enää epäile, onko kyseisissä alahankkeissa kyse nykyisen telakan nykyaikaistamiseen liittyvästä investoinnista, jonka tarkoituksena on nykyisten laitosten tuottavuuden kehittäminen.

(42)

Komission mielestä alahanke SP 01 on nykyaikaistamishanke, koska sillä järkeistetään tuotantoprosessia ja ratkaistaan telakan nykyistä rakennetta koskevia keskeisiä ongelmia. Alahanke mahdollistaa ensinnäkin sen, että telakka voi tuottaa suurempia osia kuivalla maalla, jolloin se ei olisi riippuvainen Tonavan luonnonolosuhteista. Toiseksi kokoonpanoprosessin tehokkuus paranisi, kun telakalla voidaan rakentaa suurempia osia. Kolmanneksi osien varustelu voidaan suorittaa aikaisemmassa vaiheessa tuotantoprosessia. Tästä syntyy tehokkuushyötyä nykyiseen käytäntöön verrattuna, jossa varustelu suoritetaan valmiiksi tehtyihin runkoihin erityisesti putkistojen osalta. Lopuksi uudella laitteistolla tehostetaan niiden tuotantohallien käyttöä, jotka ovat tällä hetkellä ruuhkaisia osien rakennuksen vuoksi ja joita käytetään tulevaisuudessa muihin toimiin aikaisemmassa vaiheessa tuotantoprosessia.

(43)

Näistä syistä komissio päättelee, että vaikka alahanke SP 01 koskee uutta laitosta, se merkitsee telakan (erityisesti osien kokoonpanoprosessin) nykyaikaistamista kokonaisuudessaan ja sillä kehitetään nykyisten laitosten – erityisesti tuotantohallien – tuottavuutta.

(44)

Alahankkeen SP 05 osalta on todettava, että nykyaikaisemman ja nopeamman porauslaitteen teknisten ominaisuuksien ansiosta laitetta voidaan käyttää useammanlaisten osien käsittelyyn, jolloin tuotannon ja järjestelmien asennuksen joustavuus lisääntyy. Investointi merkitsee todellista nykyaikaistamista eikä pelkkää telakan toistaiseksi käyttämän vuokralaitteiston vaihtamista. Alahankkeilla kehitetään nykyisten laitosten tuottavuutta, ja vaikka vuokratuista tuotantovälineistä koostuvaa laitosta ei katsota nykyisiksi laitoksiksi, alahanke parantaa tuotannon ja järjestelmien asennuksen tuottavuutta.

(45)

Alahankkeella SP 09 parannetaan tuottavuutta alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsauslaitoksissa selvien kustannussäästöjen muodossa ja mahdollistamalla se, että telakka vastaa toiminnallisesti asiakkaiden toistuvasti muuttuviin vaatimuksiin. Näin vältetään nykyiset työnkulun keskeytykset. Investointi, joka johtaa töiden suorittamiseen yrityksen sisällä, merkitsee tuotantoprosessin todellista nykyaikaistamista. Hankkeella kehitetään nykyisten laitosten tuottavuutta, ja vaikka vuokralaitteiston ei katsottaisi muodostavan osa nykyistä laitosta, hankkeella tehostetaan tuotantoprosessia kokonaisuudessaan.

(46)

Komissio katsoo näiden huomioiden perusteella, että alahankkeet SP 05 ja SP 09 ovat nykyisen telakan nykyaikaistamista ja kehittävät nykyisten laitosten tuottavuutta.

(47)

Muodollisen tutkintamenettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä komissio katsoi, että alahankkeet SP 01, SP 02 ja SP 03 saattavat johtaa telakan kapasiteetin kasvuun, ja se epäili, olisiko kasvu puitteiden mukaista.

(48)

Komission totesi, että kaikki nämä kolme alahanketta täyttivät vaatimuksen, jonka mukaan investoinnilla oli nykyaikaistettava nykyistä telakkaa nykyisten laitosten tuottavuuden kehittämiseksi. Alahankkeen SP 01 osalta tämä osoitettiin edellä olevassa 42 kappaleessa. Alahankkeen SP 02 osalta komissio huomauttaa, että uusi kammion suihku merkitsee laadullista parannusta, joka ilmenee suurempana nopeutena, alhaisempana materiaalin ja energian kulutuksena sekä myönteisinä ympäristövaikutuksina. Alahankkeen SP 03 edut ovat kahtalaiset. Ensiksikin jakeluverkon lyhentyminen johtaa säästöihin energiakustannuksissa. Toiseksi osien kokoonpanolaitoksen tehostaminen raiteilla 4 ja 5 saa aikaan samat tuottavuuden parannukset kuin alahankkeessa SP 01 (mahdollisuus rakentaa suurempia osia, tilojen vapauttaminen tuotantohalleissa ja riippumattomuus sääolosuhteista).

(49)

Kapasiteettia koskevasta kysymyksestä komissio tutkii ensin näiden alahankkeiden vaikutukset telakan tekniseen kapasiteettiin (jäljempänä 50 ja 51 kappale) ja päättää sen jälkeen, voidaanko kapasiteetin mahdollista kasvua pitää perusteltuna (52 ja 53 kappale).

(50)

Tuensaajan toimittamien tietojen perusteella komissio huomauttaa, että vaikka alahankkeen SP 02 ansiosta nykyisen laitoksen kapasiteetti kasvaa (automatisoitu teräksen esivalmistusjärjestelmä), kasvu on puhtaasti teoreettinen. Uusi 15 700 tonnin teräksenvalmistuskapasiteetti on kyseisen laitoksen uusi enimmäiskapasiteetti. Edellisten tuotantovaiheiden muista pullonkauloista johtuen tosiasiassa valmistetun teräksen määrä pysyy kuitenkin muuttumattomana 12 450 tonnissa. Tuensaaja vahvisti, että tarvittaisiin huomattavia investointeja teräksen esivalmistuksen pullonkaulojen poistamiseksi ja että sillä hetkellä ei ollut lainkaan kyseisiä investointeja koskevia suunnitelmia. Komissio päättelee sen vuoksi, että alahanke SP 02 ei aiheuta telakan kokonaiskapasiteetin kasvua, ja mahdollisuus 15 700 tonnin laajennukseen on puhtaasti teoreettinen.

(51)

Alahankkeiden SP 01 ja SP 03 osalta vahvistettiin, että ne johtaisivat yhdessä telakan kapasiteetin kasvuun 24 000 kompensoidusta bruttovetoisuustonnista 28 500 kompensoituun bruttovetoisuustonniin, mikä vastaa kahden aluksen lisäystä vuodessa tuotettavien alusten koosta ja tyypistä riippuen. Komissio panee merkille, että koska teräksen jalostuskapasiteetti ei kasva (ks. edellä 50 kappale), telakan teknisen kapasiteetin kasvu voisi johtua ainoastaan tuottavuuden parannuksista teräksen esivalmistusta seuraavissa prosesseissa. Alahankkeet SP 01 ja SP 03 aiheuttavat todellista tuottavuuden kasvua osien kokoonpanoprosessissa, jossa saavutetaan merkittävää rakennusajan lyhenemisenä ilmenevää hyötyä (tuotantosykli lyhenee keskimäärin 30 prosenttia, jolloin yhden aluksen kokoonpano kestää keskimäärin noin 36 päivää ja keskimääräinen vähennys on 13 päivää alusta kohti; ks. 31 kappale). Kapasiteetin kasvu johtuu siitä, että suurempien osien kokoaminen on mahdollista, mikä lyhentää rungon kokoamiseen menevää aikaa. Tästä johtuen kalenterivuoden aikana saadaan tuotettua enemmän kompensoituna bruttovetoisuustonneina tarkasteltuna.

(52)

Komission on nyt määritettävä, onko tämä kapasiteetin kasvu oikeassa suhteessa tuottavuuden kasvuun. Komissio toteaa, että investointihankkeella saadaan aikaan huomattavaa tuotannon tehostumista. Tuotantosykli lyhenee keskimäärin 30 prosenttia. Kaikki tuottavuuden indikaattorit osoittavat myönteistä kehitystä: telakan kokonaistuotanto kasvaa miestyötunteina kompensoitua bruttovetoisuustonnia kohti 15 prosenttia (67:stä 58:aan); teräksen esivalmistuslaitoksen tuottavuus paranee jalostetun teräksen tuottamisessa (t) tuotantotyöntekijää kohti 14 prosenttia (13,65:stä 15,60:een) ja miestyötunteina jalostetun teräksen tuotantotonnia kohti 31 prosenttia (127:stä 97:ään). Komissio toteaa myös, että kun telakalle syntyy 140 uutta suoraa työpaikkaa, mikä vastaa 15 prosentin kasvua, vuosittainen tuotantomäärä käytettävissä olevina miestyötunteina ilmaistuna kasvaa vain 3,9 prosenttia (1 590 300:sta 1 653 200:aan). Tämä merkitsee sitä, että uudet suorat työpaikat ovat suurelta osin seurausta hitsaustyön teettämisestä yrityksen sisällä (SP 09). Kapasiteetin kasvu ei näin ollen johdu lisätyöpaikkojen luomisesta, vaan laitosten nykyaikaistamisesta ja tuotannon järkeistämisestä.

(53)

Koska 1) investoinnit täyttävät nykyisen telakan nykyaikaistamista koskevan vaatimuksen, jonka tavoite ja vaikutus on nykyisen laitoksen tuottavuuden kehittäminen, ja koska 2) kapasiteetin kasvu johtuu ainoastaan telakan nykyaikaistamisesta ja tähän liittyvistä tuotantoprosessin järjestelyistä, ja koska 3) tämä tuottavuuden kehitys on huomattavaa, kapasiteetin kasvun voidaan katsoa olevan oikeassa suhteessa tuottavuuden kasvuun.

(54)

Komissio katsoo näistä syistä, että alahankkeet SP 01, SP 02 ja SP 03 ovat aluetukikelpoisia.

(55)

Komissio vahvistaa muodollisen tutkintamenettelyn aloittamista koskevassa päätöksessä esittämänsä alustavan päätelmän, jonka mukaan muut jäljellä olevat alahankkeet (SP 04, SP 06, SP 07 ja SP 08) ovat aluetukikelpoisia.

(56)

Komissio toteaa myös, että kaikki ilmoitetut alahankkeet täyttävät aluetuen suuntaviivojen mukaiset tukikelpoisuuskriteerit (investointi käyttöomaisuuteen: ts. koneisiin ja laitteisiin, jotka hankitaan markkinaehdoin ja joilla ei pelkästään korvata poistettuja hyödykkeitä). Investointi ei liity taloudelliseen rakenneuudistukseen.

(57)

Komissiolla ei ole enää epäilyjä investointihankkeen osan aluetukikelpoisuudesta, joten se katsoo, että tuen enimmäisintensiteetti, joka on 22,5 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, on puitteiden määräysten mukainen.

(58)

Koska kyseessä on yksittäiselle hankkeelle myönnettävä tapauskohtainen valtiontuki, komissio arvioi myös sen vaikutuksia aluekehitykseen aluetuen suuntaviivojen perusteella. Komissio päättelee, että hanke edistää aluekehitystä, koska siinä nykyaikaistetaan ratkaisevasti telakkaa, parannetaan näin sen kilpailuasemaa markkinoilla ja säilytetään työpaikkoja alueella, jonka työttömyysaste on 14 prosenttia. Investointi säilytetään vähintään viiden vuoden ajan.

(59)

SLK haki valtiontukea ennen kuin hanketta koskeva työ alkoi, ja se osallistuu yli 25 prosentilla hankkeen rahoitukseen aluetuen suuntaviivojen mukaisesti.

7.   PÄÄTELMÄT

(60)

Komissio päättelee, että SLK:lle suunniteltu aluetuki, joka on 22,5 prosenttia 76 100 000 Slovakian korunasta eli 17 117 957 Slovakian korunaa, on puitteissa määrättyjen aluetukea koskevien ehtojen mukainen. Suunniteltu tuki soveltuu siis yhteismarkkinoille,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Valtiontuki, jonka Slovakian tasavalta aikoo myöntää Slovenské lodenice Komárnolle luopumalla 17 117 957 Slovakian korunan verosaatavista, soveltuu yhteismarkkinoille EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla.

Tämän vuoksi 17 117 957 Slovakian korunan tuen myöntäminen hyväksytään.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Slovakian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Neelie KROES

Komission jäsen


(1)  EUVL C 194, 18.8.2006, s. 30.

(2)  Ks. alaviite 1.

(3)  Slovakian keskuspankin julkaiseman keskikurssin (marraskuu 2005) mukaan 1 euro = 38,4550 Slovakian korunaa.

(4)  EUVL C 317, 30.12.2003, s. 11. Puitteiden kestoa jatkettiin komission tiedonannolla laivanrakennusteollisuuden valtiotukea koskevien puitteiden voimassaolon jatkamisesta (EUVL C 260, 28.10.2006, s. 7).

(5)  EUVL C 54, 4.3.2006, s. 13.


27.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/44


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä heinäkuuta 2007,

ydinturvallisuutta ja ydinjätehuoltoa käsittelevän eurooppalaisen korkean tason asiantuntijaryhmän perustamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/530/Euratom)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 135 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom) ja sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet ydinlaitosten turvallisuuden sekä käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuuden ylläpitämiseen ja parantamiseen, mistä osoituksena ovat erityisesti Euratomin perustamissopimuksen 31 ja 32 mukaisesti annettu yhteisön nykyinen lainsäädäntö sekä Eurooppa-neuvoston, Euroopan parlamentin, neuvoston ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean asiaa koskevat päätöslauselmat ja päätelmät.

(2)

Eurooppa-neuvosto, joka kokoontui 8 ja 9 päivänä maaliskuuta 2007, puolsi komission ehdotusta sellaisen ydinturvallisuutta ja ydinjätehuoltoa käsittelevän eurooppalaisen korkean tason asiantuntijaryhmän perustamisesta, jonka tehtävänä on asteittain muodostaa yhteinen käsitys ja lopulta kehittää näitä aloja koskevia eurooppalaisia lisäsääntöjä.

(3)

Korkean tason asiantuntijaryhmän työssä olisi otettava huomioon Euroopan unionin neuvoston (talous- ja rahoitusasiat) 8 päivänä toukokuuta 2007 pidetyn 2798. kokouksen päätelmät, joissa annetaan luettelo mahdollisista toimista ydinturvatyöryhmän kertomusten perusteella ja jotka perustuvat kansainvälisissä yhteyksissä nykyisin harjoitettavaan yhteistyöhön (muun muassa ydinturvallisuutta koskeva yleissopimus, käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskeva yleissopimus, Kansainvälinen atomienergiajärjestö, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön ydinenergiajärjestö ja Länsi-Euroopan ydinalan sääntelyviranomaisten järjestö).

(4)

Korkean tason asiantuntijaryhmään olisi kuuluttava kansallisten sääntelyviranomaisten tai ydinlaitosten turvallisuudesta sekä käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuudesta vastaavien toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten johtajat. Komission olisi nimettävä edustajansa.

(5)

Korkean tason työryhmän olisi annettava säännöllisesti tietoja Euroopan ydinenergiafoorumille, joka tarjoaa kattavan keskusteluareenan kaikille ydinenergia-alan sidosryhmille. Sen olisi edistettävä asiaa koskevien nykysäännösten johdonmukaista soveltamista kaikissa asianomaisissa jäsenvaltioissa.

(6)

Korkean tason asiantuntijaryhmän olisi annettava komissiolle säännöllisesti toimintakertomuksia, jotka sisältävät tarvittaessa suosituksia, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitettaviksi.

(7)

Sen vuoksi on perustettava korkean tason asiantuntijaryhmä ja määritettävä yksityiskohtaisesti sen tehtävät ja rakenne,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Perustetaan ydinturvallisuutta ja ydinjätehuoltoa käsittelevä eurooppalainen korkean tason asiantuntijaryhmä, jäljempänä ’korkean tason asiantuntijaryhmä’.

2 artikla

Tehtävät

Omasta aloitteestaan tai komission pyynnöstä korkean tason asiantuntijaryhmä neuvoo ja avustaa komissiota yhteisen käsityksen ja lopulta eurooppalaisten lisäsääntöjen kehittämisessä seuraavilla aloilla:

a)

ydinlaitosten turvallisuus, ja

b)

käytetyn ydinpolttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuus.

Se helpottaa kansallisten sääntelyviranomaisten kuulemista, koordinointia ja yhteistyötä.

3 artikla

Kokoonpano

1.   Korkean tason asiantuntijaryhmän muodostavat 27 kansallista edustajaa, joilla on asiantuntemusta 2 artiklassa tarkoitetuilla aloilla, sekä komission edustaja. Ryhmä voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää jäsenyyden laajentamisesta varajäseniin.

Kukin jäsenvaltio nimeää yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Ryhmän jäsenet toimivat tehtävässään, kunnes heidän tilalleen valitaan uudet henkilöt.

2.   Komissio nimeää korkean tason edustajan, joka osallistuu korkean tason asiantuntijaryhmän kokouksiin ja keskusteluihin. Komission edustaja on ryhmän tasavertainen jäsen ja osallistuu kaikkiin sen kokouksiin.

3.   Jäsenille, jotka eivät enää pysty osallistumaan tehokkaasti ryhmän työhön, jotka eroavat tai jotka eivät noudata jäsenyyden edellytyksiä, voidaan nimetä seuraaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4.   Yksittäin nimettyjen jäsenten on joka vuosi allekirjoitettava sitoumus toimimisesta yleisen edun hyväksi sekä ilmoitus sellaisten sidonnaisuuksien puuttumisesta tai olemassaolosta, jotka voisivat vaarantaa heidän puolueettomuutensa.

5.   Yksittäin nimettyjen jäsenten nimet julkaistaan liikenteen ja energian pääosaston Internet-sivulla.

4 artikla

Organisaatio

1.   Korkean tason asiantuntijaryhmä valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan yksinkertaisella enemmistöllä.

2.   Korkean tason asiantuntijaryhmä voi perustaa tiettyjen aiheiden tutkimista varten asiantuntijoiden työryhmiä tai alatyöryhmiä asiantuntijaryhmän määrittelemien tehtävien mukaisesti. Ne lakkautetaan heti kun ne ovat täyttäneet tehtävänsä.

3.   Komissio voi osallistua kaikkiin asiantuntijoiden työryhmien kokouksiin.

4.   Ryhmä ja sen alatyöryhmät kokoontuvat yleensä komission tiloissa vahvistettuja menettelyjä ja aikataulua noudattaen. Komissio huolehtii ryhmän sihteeripalveluista.

5.   ETA-maiden ja Euroopan unionin ehdokasmaiden asiantuntijat voivat osallistua korkean tason asiantuntijaryhmän kokouksiin tarkkailijoina. Korkean tason asiantuntijaryhmä ja komissio voivat kutsua kokouksiinsa myös muita asiantuntijoita ja tarkkailijoita.

6.   Korkean tason asiantuntijaryhmä vahvistaa työjärjestyksensä yksimielisesti, tai jos yksimielisyyteen ei päästä, kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä, jolloin kullakin jäsenvaltiolla on yksi ääni; työjärjestykselle on saatava komission hyväksyntä.

7.   Komissio huolehtii korkean tason asiantuntijaryhmän sihteeristön tehtävistä.

5 artikla

Kokouskulut

Kunkin jäsenvaltion yhden edustajan matka- ja oleskelukustannukset, jotka liittyvät korkean tason asiantuntijaryhmän toimintaan, korvataan komission voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Jäsenet eivät saa palkkiota tehtäviensä hoidosta.

6 artikla

Kertomukset

Korkean tason asiantuntijaryhmä esittää toiminnastaan komissiolle kertomuksen viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta ja sen jälkeen kahden vuoden välein.

Komissio toimittaa kertomukset edelleen Euroopan parlamentille ja neuvostolle, tarvittaessa varustettuna huomautuksilla.

7 artikla

Avoimuus

Korkean tason asiantuntijaryhmä kuulee laajasti kaikkia sidosryhmiä ja asiasta kiinnostunutta yleisöä avoimella ja läpinäkyvällä tavalla.

8 artikla

Luottamuksellisuus

Kun komissio ilmoittaa korkean tason asiantuntijaryhmälle, että pyydetty neuvo tai käsiteltävä kysymys on luottamuksellinen, ryhmän jäsenet ja tarkkailijat sekä kaikki muut henkilöt ovat velvollisia pitämään salassa, mitä heidän tietoonsa on tullut korkean tason asiantuntijaryhmän tai sen työryhmien työskentelyn yhteydessä.

Tällaisissa tapauksissa komission edustaja voi pyytää, että kokouksissa ovat läsnä vain korkean tason asiantuntijaryhmän jäsenet.

9 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Andris PIEBALGS

Komission jäsen


27.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/47


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä heinäkuuta 2007,

kyselylomakkeesta, jonka pohjalta jäsenvaltiot laativat kertomuksen orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun neuvoston direktiivin 1999/13/EY täytäntöönpanosta vuosina 2008–2010

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3547)

(2007/531/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 11 päivänä maaliskuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/13/EY (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon eräiden ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon liittyvien kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä 23 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/692/ETY (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 1999/13/EY 11 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on laadittava direktiivin täytäntöönpanoa koskeva kertomus komission direktiivin 91/692/ETY 6 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen laatiman kyselylomakkeen tai kaavan pohjalta.

(2)

Komission päätöksen 2002/529/EY (3) mukaisesti jäsenvaltiot ovat laatineet kertomuksen direktiivin täytäntöönpanosta 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2004 välisenä aikana.

(3)

Komission päätöksen 2006/534/EY (4) mukaisesti jäsenvaltioiden on raportoitava viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2008 kyseisen direktiivin täytäntöönpanosta 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2007 välisenä aikana.

(4)

Kolmannen kertomuksen olisi katettava 1 päivän tammikuuta 2008 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välinen ajanjakso.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 91/692/ETY 6 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on käytettävä tämän päätöksen liitteenä olevaa kyselylomaketta laatiessaan komissiolle direktiivin 1999/13/EY 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettavan kertomuksen, joka kattaa 1 päivän tammikuuta 2008 ja 31 päivän joulukuuta 2010 välisen ajanjakson.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 85, 29.3.1999, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/42/EY (EUVL L 143, 30.4.2004, s. 87).

(2)  EYVL L 377, 31.12.1991, s. 48. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  EYVL L 172, 2.7.2002, s. 57.

(4)  EUVL L 213, 3.8.2006, s. 4.


LIITE

Kyselylomake orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun neuvoston direktiivin 1999/13/EY täytäntöönpanosta vuosina 2008–2010

1.   Yleiskuvaus

Ilmoittakaa, mitä direktiiviin 1999/13/EY liittyviä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön on tehty raportointijakson aikana.

2.   Soveltamisalaan kuuluvat laitokset

2.1

Ilmoittakaa kunkin liitteessä II A määritellyn kahdenkymmenen toiminnon osalta raportointijakson ensimmäiseltä päivältä (1.1.2008) ja viimeiseltä päivältä (31.12.2010) erikseen seuraavat tiedot:

Laitosten kokonaismäärä (1).

Niiden laitosten kokonaismäärä, jotka kuuluvat myös direktiivin 96/61/EY (IPPC-direktiivi) soveltamisalaan.

Niiden laitosten kokonaismäärä, jotka on rekisteröity / ovat saaneet luvan direktiivin 1999/13/EY mukaisesti.

Niiden vähentämisohjelmaa käyttävien laitosten kokonaismäärä, jotka on rekisteröity / ovat saaneet luvan.

Niiden laitosten kokonaismäärä, joille on myönnetty poikkeus direktiivin 1999/13/EY 5 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti. Liittäkää tähän kyselylomakkeeseen kunkin myönnetyn poikkeuksen perustelut.

Niiden laitosten kokonaismäärä, joille on myönnetty poikkeus direktiivin 1999/13/EY 5 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti. Liittäkää tähän kyselylomakkeeseen kunkin myönnetyn poikkeuksen perustelut.

2.2

Ilmoittakaa kunkin liitteessä II A määritellyn kahdenkymmenen toiminnon osalta raportointijakson ajalta seuraavat tiedot:

Niiden uusien tai olennaisesti muutettujen laitosten kokonaismäärä, jotka on rekisteröity / ovat saaneet luvan direktiivin 1999/13/EY mukaisesti.

3.   Korvaaminen

Ilmoittakaa kunkin liitteessä II A määritellyn kahdenkymmenen toiminnon osalta raportointijakson lopulta (31.12.2010), mitä sellaisia aineita tai valmisteita, jotka on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi (R45, R46, R49, R60, R61) neuvoston direktiivin 67/548/ETY (2) mukaisesti, on edelleen käytössä ja millaisina määrinä (arvio tonnia/vuodessa).

4.   Seuranta

Ilmoittakaa kunkin liitteessä II A määritellyn kahdenkymmenen toiminnon osalta raportointijakson ajalta seuraavat tiedot:

Niiden laitosten määrä, jotka ovat direktiivin 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittaneet tietoja kerran vuodessa tai pyydettäessä.

Niiden laitosten määrä, joita seurataan jatkuvasti direktiivin 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi.

5.   Säännösten noudattaminen

Ilmoittakaa kunkin liitteessä II A määritellyn kahdenkymmenen toiminnon osalta raportointijakson ajalta seuraavat tiedot:

Niiden toiminnanharjoittajien määrä, joiden on todettu rikkoneen

a)

direktiivin vaatimusta toimittaa tiedot kerran vuodessa tai pyydettäessä,

b)

direktiivin muita vaatimuksia.

Niiden toiminnanharjoittajien määrä, joilta toimivaltaiset viranomaiset ovat peruuttaneet luvan väliaikaisesti tai kokonaan direktiivin 10 artiklan b alakohdan noudattamatta jättämisen vuoksi.

6.   Päästöt

6.1

Antakaa arvio kaikkien laitosten aiheuttamien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen kokonaismäärästä tonneina vuosilta 2008 ja 2010.

6.2

Jos mahdollista, antakaa kunkin liitteessä II A määritellyn kahdenkymmenen toiminnon osalta arvio haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen määrästä tonneina vuosilta 2008 ja 2010.

7.   Kustannukset

7.1

Jos mahdollista, antakaa arvio direktiivin 1999/13/EY täytäntöönpanosta kaikille asianomaisille kansallisille viranomaisille aiheutuneista kokonaiskustannuksista eli lupien myöntämisestä, seurannasta, tarkastuksista jne. aiheutuneiden kustannusten kokonaismäärästä euroina vuotta kohden tai henkilötyövuosina vuodelta 2010.

7.2

Jos mahdollista, antakaa arvio tästä raportoinnista aiheutuneista hallintokustannuksista euroina ja henkilötyökuukausina.

8.   Jäsenvaltioiden tämän kyselylomakkeen pohjalta laatimien kertomusten julkaiseminen

Ilmoittakaa, missä jäsenvaltioiden tämän kyselylomakkeen pohjalta laatimat kertomukset ovat nähtävillä (esim. Internet-osoite).

9.   Parannukset

Ilmoittakaa, mitkä seikat olisi otettava huomioon

direktiivin 1999/13/EY täytäntöönpanossa / tulevassa uudelleentarkastelussa,

tulevissa kyselylomakkeissa.

10.   Muita huomautuksia


(1)  Tässä kyselylomakkeessa laitoksiin luetaan myös ne, jotka eivät kuulu direktiivin 1999/13/EY soveltamisalaan mutta joita säännellään kyseiseen direktiiviin perustuvilla kansallisilla säännöksillä. Laitoksiin ei lueta direktiivissä 70/156/ETY tarkoitettujen maantieajoneuvojen tai niiden osien maalausta, joka suoritetaan osana ajoneuvon korjausta, entistämistä tai koristelua tuotantolaitoksen ulkopuolella.

(2)  EYVL 196, 16.8.1967, s. 1.