ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 180

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
10. heinäkuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 803/2007, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 804/2007, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2007, Puolan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä Itämerellä (osa-alueet 25–32, EY:n vedet)

3

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/475/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007, televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla Italiassa toteutettujen toimenpiteiden yhteensopivuudesta yhteisön lainsäädännön kanssa

5

 

 

2007/476/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007, televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla Saksassa toteutettujen toimenpiteiden yhteensopivuudesta yhteisön lainsäädännön kanssa

8

 

 

2007/477/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007, televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla Itävallassa toteutettujen toimenpiteiden yhteensopivuudesta yhteisön lainsäädännön kanssa

11

 

 

2007/478/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007, televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla Irlannissa toteutettujen toimenpiteiden yhteensopivuudesta yhteisön lainsäädännön kanssa

17

 

 

2007/479/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007, televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla Belgiassa toteutettujen toimenpiteiden yhteensopivuudesta yhteisön lainsäädännön kanssa

24

 

 

2007/480/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007, televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla Ranskassa toteutettujen toimenpiteiden yhteensopivuudesta yhteisön lainsäädännön kanssa

33

 

 

2007/481/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007, televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla Suomessa toteutettujen toimenpiteiden yhteensopivuudesta yhteisön lainsäädännön kanssa

38

 

 

2007/482/EY

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2007, neuvoston direktiivin 72/166/ETY soveltamisesta siltä osin kuin se koskee moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevia tarkastuksia (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3291)  ( 1 )

42

 

 

2007/483/EY

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2007, päätöksen 2006/415/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin esiintymiseen Saksan siipikarjassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3413)  ( 1 )

43

 

 

 

*

Huomautus lukijalle(katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

10.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 180/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 803/2007,

annettu 9 päivänä heinäkuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 756/2007 (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 41).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 9 päivänä heinäkuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

36,7

MK

48,1

TR

90,9

XS

23,6

ZZ

49,8

0707 00 05

JO

151,2

TR

113,1

ZZ

132,2

0709 90 70

IL

42,1

TR

93,7

ZZ

67,9

0805 50 10

AR

65,9

UY

62,2

ZA

58,7

ZZ

62,3

0808 10 80

AR

87,8

BR

83,3

CL

98,1

CN

98,6

NZ

102,3

US

116,7

UY

98,6

ZA

90,0

ZZ

96,9

0808 20 50

AR

76,9

CL

86,0

CN

59,8

NZ

99,0

ZA

104,2

ZZ

85,2

0809 10 00

TR

200,2

ZZ

200,2

0809 20 95

TR

273,6

US

430,7

ZZ

352,2

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


10.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 180/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 804/2007,

annettu 9 päivänä heinäkuuta 2007,

Puolan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen kieltämisestä Itämerellä (osa-alueet 25–32, EY:n vedet)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 11 päivänä joulukuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1941/2006 (3) vahvistetaan 10 794 tonniksi se turskan määrä, jonka Puolan lipun alla purjehtivat alukset voivat pyytää Itämerellä (osa-alueet 25–32, EY:n vedet) vuonna 2007.

(2)

Komission tarkastajien suorittamien tarkastusten kautta saadut kyseisen kannan saaliita koskevat tiedot eivät ole johdonmukaisia Puolan komissiolle toimittamien tietojen kanssa.

(3)

Komission hallussa olevien tietojen mukaan puolalaisten alusten kyseisen kannan saaliit ovat kolme kertaa Puolan ilmoittamaa suuremmat. Tästä syystä Puolalle vuodeksi 2007 myönnetyt kyseisen kannan kalastusmahdollisuudet on katsottava kokonaan käytetyiksi.

(4)

Asetuksen (ETY) N:o 2847/93 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti Puola on velvoitettu kieltämään väliaikaisesti turskan kalastuksen, hallussa pitämisen aluksessa sekä sen jälleenlaivaamisen ja purkamisen siitä päivästä, jona kyseinen pyyntikiintiö katsotaan täytetyksi.

(5)

Koska Puola ei ole toteuttanut asianmukaisia toimenpiteitä, komission on omasta aloitteestaan vahvistettava ajankohta, mistä alkaen Puolan lipun alla purjehtivien turska-alusten katsotaan Itämerellä (osa-alueet 25–32, EY:n vedet) täyttäneen Puolan kiintiön ja kiellettävä välittömästi tämän kannan pyytäminen siitä päivästä alkaen. Lisäksi on tarpeen kieltää Puolan lipun alla purjehtivilta aluksilta kyseisen kannan aluksella pitäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen mainitun päivän jälkeen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Puolan lipun alla purjehtivien alusten turskasaaliiden Itämerellä (osa-alueet 25–32, EY:n vedet) katsotaan täyttäneen Puolalle vuodeksi 2007 myönnetyn kiintiön tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Kielletään Itämerellä (osa-alueet 25–32, EY:n vedet) turskan kalastus Puolan lipun alla purjehtivilta aluksilta tämän asetuksen voimaantulopäivästä 31 päivään joulukuuta 2007. Kielletään kyseisiltä aluksilta kyseisenä aikana myös pyydetyn kannan aluksella pitäminen, jälleenlaivaaminen ja purkaminen.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1967/2006 (EUVL L 409, 30.12.2006, s. 11, oikaisu EUVL L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  EUVL L 367, 22.12.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 609/2007 (EUVL L 141, 2.6.2007, s 33).


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

10.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 180/5


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007,

televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla Italiassa toteutettujen toimenpiteiden yhteensopivuudesta yhteisön lainsäädännön kanssa

(2007/475/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY (1) ja erityisesti sen 3 a artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon direktiivin 89/552/ETY 23 a artiklan nojalla perustetun komitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Italia ilmoitti 10 päivänä toukokuuta 1999 päivätyllä kirjeellä komissiolle toimenpiteet, jotka se on toteuttanut 9 päivänä maaliskuuta 1999 direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla.

(2)

Komissio varmisti kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, että ilmoitetut toimenpiteet ovat yhteensopivia yhteisön lainsäädännön kanssa, erityisesti siltä osin, että toimenpiteet ovat oikeasuhteisia ja kansallinen kuulemismenettely avoin.

(3)

Toimenpiteitä tarkastellessaan komissio otti huomioon Italian tiedotusvälineiden toimintaympäristöstä käytettävissä olevat tiedot.

(4)

Italian toimenpiteisiin kuuluva yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien luettelo oli laadittu selvällä ja läpinäkyvällä tavalla.

(5)

Komissio katsoi, että Italian ilmoittamissa toimenpiteissä luetellut tapahtumat täyttivät vähintään kaksi seuraavista, tapahtuman yhteiskunnallista merkitystä luotettavalla tavalla ilmentävistä kriteereistä: i) erityinen kaikupohja asianomaisessa jäsenvaltiossa ja merkitys muillekin kuin niille, jotka säännöllisesti seuraavat kyseistä urheilulajia tai tapahtumaa; ii) yleisesti tunnustettu erityinen kulttuurinen merkitys asianomaisen jäsenvaltion väestölle kulttuuri-identiteetin muokkaajana, iii) maajoukkueen osallistuminen kyseiseen tapahtumaan merkittävän kansainvälisen kilpailun tai turnauksen yhteydessä; ja iv) tapahtuma on perinteisesti lähetetty maksuttomilla televisiokanavilla ja sillä on ollut suuret katsojamäärät.

(6)

Italian ilmoittamissa toimenpiteissä luetelluista tapahtumista huomattava osa, kuten kesä- ja talviolympialaiset, jalkapallon maailman- ja Euroopan mestaruuskisojen ottelut, joihin Italian maajoukkue osallistuu, sekä näiden kilpailujen loppuottelut, on direktiivin 97/36/EY johdanto-osan 18 kappaleessa tarkoitettuja yhteiskunnallisesti merkittäviä tapahtumia. Näillä tapahtumilla on Italiassa erityinen kaikupohja, koska ne ovat erityisen suosittuja suuren yleisön eikä pelkästään urheilutapahtumia yleensä seuraavien keskuudessa. Lisäksi niillä on yleisesti tunnustettu erityinen kulttuurinen merkitys Italian väestölle, kun otetaan huomioon niiden tärkeä osuus kansojen välisen yhteisymmärryksen lisäämisessä ja urheilun merkitys koko Italian yhteiskunnalle ja kansalliselle ylpeydelle, sillä ne tarjoavat italialaisille huippu-urheilijoille tilaisuuden menestyä näissä tärkeimmissä kansainvälisissä kilpailuissa.

(7)

Muilla luetelluilla jalkapallotapahtumilla on Italiassa erityinen kaikupohja ja niillä on yleisesti tunnustettu erityinen kulttuurinen merkitys Italian väestölle, kun otetaan huomioon jalkapallon merkitys koko Italian yhteiskunnalle ja kansalliselle ylpeydelle, sillä ne tarjoavat italialaisille joukkueille tilaisuuden menestyä kansainvälistä huomiota herättävissä huipputason jalkapallo-otteluissa.

(8)

Giro d’Italia -pyöräilykilpailulla on Italiassa erityinen kaikupohja ja yleisesti tunnustettu erityinen merkitys kulttuuri-identiteetin muokkaajana, ei pelkästään siksi että se on merkittävä huipputason urheilutapahtuma vaan myös siksi, että se tarjoaa tilaisuuden tehdä Italiaa tunnetuksi.

(9)

Formula 1:n Italian Grand Prix’n erityinen kaikupohja Italiassa ja yleisesti tunnustettu erityinen kulttuurinen merkitys Italian väestölle johtuu italialaisten autojen suuresta menestyksestä Formula 1 -kilpailuissa.

(10)

San Remon italialaisen musiikin festivaaleilla on Italiassa erityinen kaikupohja ja yleisesti tunnustettu erityinen merkitys Italian kulttuuri-identiteetille maan kulttuuriperinteeseen kuuluvana populäärikulttuurisena tapahtumana.

(11)

Italian toimenpiteet vaikuttavat oikeasuhteisilta ja oikeuttavat poikkeamaan EY:n perustamissopimuksessa määrätystä palvelujen tarjoamisen perusvapaudesta, koska kyseessä on yleisen edun mukainen pakottava syy eli tässä tapauksessa yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiolähetysten yleisestä saatavuudesta huolehtiminen.

(12)

Italian toimenpiteet ovat EY:n kilpailusääntöjen mukaisia siltä osin, että lueteltujen tapahtumien televisiointiin kelpuutettavien lähetystoiminnan harjoittajien määritelmä nojaa objektiivisiin kriteereihin, jotka mahdollistavat tosiasiallisen ja mahdollisen kilpailun näihin tapahtumiin liittyvien lähetysoikeuksien hankinnassa. Lisäksi lueteltujen tapahtumien määrä ei ole sellainen, että se voisi vääristää kilpailua maksuttomien ja maksullisten televisiolähetysten tuotantoketjun loppupään markkinoilla.

(13)

Sen jälkeen kun komissio oli ilmoittanut muille jäsenvaltiolle Italian toimenpiteistä ja kuullut direktiivin 89/552/ETY 23 a artiklan nojalla perustettua komiteaa, koulutus- ja kulttuuriasioiden pääosasto ilmoitti Italialle 5 päivänä heinäkuuta 1999 kirjatulla kirjeellä, että Euroopan komissio ei aikonut vastustaa ilmoitettuja toimenpiteitä.

(14)

Komissiolle ilmoitettiin 7 päivänä syyskuuta 1999 Italian toimenpiteiden muuttamisesta. Muutos ei aiheuttanut muutoksia lueteltuihin tapahtumiin.

(15)

Italian toimenpiteet julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa (2) direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohdan mukaisesti. Myöhemmin Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa julkaistiin tähän julkaisuun liittyvä oikaisu (3).

(16)

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-33/01 (Infront WM vs. komissio) antamasta tuomiosta seuraa, että ilmoitus siitä, että direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla toteutetut toimenpiteet ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia, muodostaa EY:n perustamissopimuksen 249 artiklassa tarkoitetun päätöksen, minkä vuoksi komission on tehtävä kyseinen päätös. Siksi on tarpeen ilmoittaa tällä päätöksellä, että Italian ilmoittamat toimenpiteet ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia. Nämä toimenpiteet, sellaisina kuin ne on vahvistettu tämän päätöksen liitteessä, on direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohdan mukaisesti julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Italian komissiolle 10 päivänä toukokuuta 1999 direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla ilmoittamat toimenpiteet, sellaisina kuin ne julkaistu 30 päivänä syyskuuta 1999 Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 277 (oikaisu 26 päivänä heinäkuuta 2001 Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 208), ovat yhteensopivia yhteisön lainsäädännön kanssa.

2 artikla

Direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohdan mukaisesti toimenpiteet, sellaisina kuin ne on vahvistettu tämän päätöksen liitteessä, julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/36/EY (EYVL L 202, 30.7.1997, s. 60).

(2)  EYVL C 277, 30.9.1999, s. 3.

(3)  EYVL C 208, 26.7.2001, s. 27.


LIITE

Televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohtaan perustuva julkaisu

Seuraavassa on otteita Italian televiranomaisten 9 päivänä maaliskuuta 1999 tekemästä päätöksestä 8/1999, sellaisena kuin se on muutettuna 28 päivänä heinäkuuta 1999 tehdyllä päätöksellä 172/1999. Päätös koskee Italian toteuttamia toimenpiteitä, jotka julkaistaan direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohdan nojalla.

”1 artikla

1.   Tämä päätös koskee sellaisten tapahtumien televisiointia, joilla katsotaan olevan erityistä yhteiskunnallista merkitystä

2.   ’Yhteiskunnallisesti merkittävällä tapahtumalla’ tarkoitetaan urheilu- tai muita tapahtumia, jotka täyttävät vähintään kaksi seuraavaa kriteeriä:

a)

tapahtuma ja sen lopputulos herättävät Italiassa erityistä ja laajaa kiinnostusta ja niistä ovat kiinnostuneita myös henkilöt, jotka tavallisesti eivät seuraa tämäntyyppisiä tapahtumia televisiosta;

b)

tapahtuma on laajalti tunnustettu, sillä on kulttuurista merkitystä ja se vahvistaa italialaisten kulttuuri-identiteettiä;

c)

tapahtumaan osallistuu kansallinen joukkue, joka edustaa tiettyä urheilulajia merkittävissä kansainvälisissä kilpailuissa;

d)

tapahtuma on perinteisesti esitetty maksuttoman television kautta ja sillä on ollut Italiassa huomattavat katsojaluvut.

2 artikla

1.   Televiranomaiset ovat laatineet seuraavan luettelon tapahtumista, joilla katsotaan olevan erityistä yhteiskunnallista merkitystä ja joita Italian lainkäyttövaltaan kuuluvat lähetystoiminnan harjoittajat eivät saa lähettää yksinoikeudella tai koodatussa muodossa, jotta merkittävä osa (yli 90 prosenttia) Italian yleisöstä voi seurata näitä lähetyksiä maksuttoman television kautta ilman teknisten lisälaitteiden hankinnasta aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia:

a)

kesä- ja talviolympialaiset;

b)

jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen loppuottelu ja kaikki Italian maajoukkueen ottelut;

c)

jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailujen loppuottelu ja kaikki Italian maajoukkueen ottelut;

d)

Italian jalkapallomaajoukkueen koti- ja vierasottelut virallisissa jalkapalloturnauksissa;

e)

Mestarien Liigan ja UEFA Cupin loppu- ja välieräottelut, jos italialainen joukkue pelaa niissä;

f)

Italian ympäriajo (Giro d'Italia) -pyöräilykilpailu;

g)

Formula 1:n Italian Grand Prix -ajot;

h)

San Remon musiikkifestivaalit.

2.   Edellä 1 kohdan b ja c alakohdassa mainitut tapahtumat on lähetettävä kokonaan suorana lähetyksenä. Muiden tapahtumien osalta lähetystoiminnan harjoittajat voivat vapaasti päättää, millä tavoin tapahtumat lähetetään koodaamattomassa muodossa.”


10.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 180/8


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007,

televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla Saksassa toteutettujen toimenpiteiden yhteensopivuudesta yhteisön lainsäädännön kanssa

(2007/476/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 3 päivänä lokakuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY (1) ja erityisesti sen 3 a artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon direktiivin 89/552/ETY 23 a artiklan nojalla perustetun komitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Saksa ilmoitti 28 päivänä huhtikuuta 1999 päivätyllä kirjeellä komissiolle toimenpiteet, jotka se aikoo toteuttaa direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla.

(2)

Komissio varmisti kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, että ilmoitetut toimenpiteet ovat yhteensopivia yhteisön lainsäädännön kanssa, erityisesti siltä osin, että toimenpiteet ovat oikeasuhteisia ja kansallinen kuulemismenettely avoin.

(3)

Toimenpiteitä tarkastellessaan komissio otti huomioon Saksan tiedotusvälineiden toimintaympäristöstä käytettävissä olevat tiedot.

(4)

Saksan toimenpiteisiin kuuluva yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien luettelo oli laadittu selvällä ja läpinäkyvällä tavalla.

(5)

Komissio katsoi, että Saksan ilmoittamissa toimenpiteissä luetellut tapahtumat täyttivät vähintään kaksi seuraavista, tapahtuman yhteiskunnallista merkitystä luotettavalla tavalla ilmentävistä kriteereistä: i) erityinen kaikupohja asianomaisessa jäsenvaltiossa ja merkitys muillekin kuin niille, jotka säännöllisesti seuraavat kyseistä urheilulajia tai tapahtumaa; ii) yleisesti tunnustettu erityinen kulttuurinen merkitys asianomaisen jäsenvaltion väestölle kulttuuri-identiteetin muokkaajana; iii) maajoukkueen osallistuminen kyseiseen tapahtumaan merkittävän kansainvälisen kilpailun tai turnauksen yhteydessä; ja iv) tapahtuma on perinteisesti lähetetty maksuttomilla televisiokanavilla ja sillä on ollut suuret katsojamäärät.

(6)

Saksan ilmoittamissa toimenpiteissä luetelluista tapahtumista huomattava osa, kuten kesä- ja talviolympialaiset, kaikki jalkapallon maailman- ja Euroopan mestaruuskisojen ottelut, joihin Saksan maajoukkue osallistuu, sekä näiden kisojen avaus-, välierä- ja loppuottelut, on direktiivin 97/36/EY johdanto-osan 18 kappaleessa tarkoitettuja yhteiskunnallisesti merkittäviä tapahtumia. Näillä tapahtumilla on Saksassa erityinen kaikupohja, koska ne ovat erityisen suosittuja suuren yleisön eikä pelkästään urheilutapahtumia yleensä seuraavien keskuudessa.

(7)

Muille luetelluille tapahtumille, kuten Saksan jalkapalloliiton cupin välierä- ja loppuotteluille, Saksan jalkapallomaajoukkueen koti- ja vierasotteluille sekä kaikille Euroopan jalkapalloseurojen mestaruuskilpailujen (Mestarien liiga, UEFA Cup) loppuotteluille, joihin osallistuu jokin saksalainen seura, muissakin kuin erikoislehdissä omistettu huomio todistaa niiden erityisestä kaikupohjasta Saksassa.

(8)

Luetelluilla tapahtumilla on yleisesti tunnustettu erityinen kulttuurinen merkitys Saksan väestölle, kun otetaan huomioon niiden tärkeä osuus kansojen välisen yhteisymmärryksen lisäämisessä ja urheilun merkitys koko Saksan yhteiskunnalle ja kansalliselle ylpeydelle, sillä ne tarjoavat saksalaisille huippu-urheilijoille tilaisuuden menestyä näissä tärkeimmissä kansainvälisissä kilpailuissa.

(9)

Saksan toimenpiteet vaikuttavat oikeasuhteisilta ja oikeuttavat poikkeamaan EY:n perustamissopimuksessa määrätystä palvelujen tarjoamisen perusvapaudesta, koska kyseessä on yleisen edun mukainen pakottava syy eli tässä tapauksessa yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiolähetysten yleisestä saatavuudesta huolehtiminen.

(10)

Saksan toimenpiteet ovat EY:n kilpailusääntöjen mukaisia siltä osin, että lueteltujen tapahtumien televisiointiin kelpuutettavien lähetystoiminnan harjoittajien määritelmä nojaa objektiivisiin kriteereihin, jotka mahdollistavat tosiasiallisen ja mahdollisen kilpailun näihin tapahtumiin liittyvien lähetysoikeuksien hankinnassa. Lisäksi lueteltujen tapahtumien määrä ei ole sellainen, että se voisi vääristää kilpailua maksuttomien ja maksullisten televisiolähetysten tuotantoketjun loppupään markkinoilla.

(11)

Sen jälkeen kun komissio oli ilmoittanut muille jäsenvaltiolle Saksan toimenpiteistä ja kuullut direktiivin 89/552/ETY 23 a artiklan nojalla perustettua komiteaa, koulutus- ja kulttuuriasioiden pääosasto ilmoitti Saksalle 2 päivänä heinäkuuta 1999 kirjatulla kirjeellä, että Euroopan komissio ei aikonut vastustaa ilmoitettuja toimenpiteitä.

(12)

Saksan toimenpiteet tulivat voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2000. Nämä lopulliset toimenpiteet poikkesivat vuonna 1999 ilmoitetuista toimenpiteistä sikäli, että luettelosta puuttui yksi tapahtuma, Cup-voittajien cup, joka lopetettiin kauden 1998/1999 jälkeen.

(13)

Toimenpiteet julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa (2) direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(14)

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-33/01 (Infront WM vs. komissio) antamasta tuomiosta seuraa, että ilmoitus siitä, että direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla toteutetut toimenpiteet ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia, muodostaa EY:n perustamissopimuksen 249 artiklassa tarkoitetun päätöksen, minkä vuoksi komission on tehtävä kyseinen päätös. Siksi on tarpeen ilmoittaa tällä päätöksellä, että Saksan ilmoittamat toimenpiteet ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia. Direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohdan mukaisesti toimenpiteet, sellaisina kuin Saksa ne lopulta toteutti ja kuin ne on vahvistettu tämän päätöksen liitteessä, on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Saksan komissiolle 28 päivänä huhtikuuta 1999 direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla ilmoittamat toimenpiteet, sellaisina kuin ne julkaistu 29 päivänä syyskuuta 2000 Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 277, ovat yhteensopivia yhteisön lainsäädännön kanssa.

2 artikla

Direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohdan mukaisesti toimenpiteet, sellaisina kuin Saksa ne lopulta toteutti ja kuin ne on vahvistettu tämän päätöksen liitteessä, julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/36/EY (EYVL L 202, 30.7.1997, s. 60).

(2)  EYVL C 277, 29.9.2000, s. 4.


LIITE

Televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohtaan perustuva julkaisu

Seuraavassa on otteita Saksan osavaltioiden välillä tehdyn yleisradiotoimintaa koskevan sopimuksen 5 a artiklasta, sellaisena kuin se on muutettuna neljännellä Saksan osavaltioiden välillä tehdyllä yleisradiotoimintaa koskevalla sopimuksella, julkaistavaksi direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohdan nojalla:

”5 a artikla

Merkittävien tapahtumien televisiointi

1.   Saksan liittotasavallassa voidaan yhteiskunnallisesti merkittäviä tapahtumia, jäljempänä ’merkittävä tapahtuma’, lähettää maksutelevision kautta koodatussa muodossa vain siinä tapauksessa, että lähetystoiminnan harjoittaja tai kolmas osapuoli huolehtii siitä, että tapahtuma televisioidaan asianmukaisesti maksuttoman ja yleisesti saatavilla olevan kanavan välityksellä samaan aikaan tai, jos tämä ei ole eri tapahtumien päällekkäisyyden vuoksi mahdollista, hiukan myöhemmin nauhoitettuna. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen asianmukaisista järjestelyistä, niiden on suostuttava Saksan siviilioikeuden 1025 jaksossa ja sitä seuraavissa jaksoissa tarkoitettuun välimiesmenettelyyn hyvissä ajoin ennen tapahtuman järjestämistä. Jos osapuolet eivät pääse sopimukseen välimiesmenettelystä syistä, jotka lähetystoiminnan harjoittajan tai kolmannen osapuolen on perusteltava, 1 kohdassa tarkoitettua lähetystä ei katsota televisioidun asianmukaisesti. Yleisesti saatavilla olevina pidetään ainoastaan kanavia, joita voi katsella vähintään kaksi kolmannesta kaikista talouksista.

2.   Näiden säännösten soveltamista varten merkittävinä tapahtumina pidetään seuraavia:

1.

kesä- ja talviolympialaiset

2.

kaikki jalkapallon Euroopan ja maailmanmestaruuskilpailujen ottelut, joihin Saksan maajoukkue osallistuu, sekä näiden kilpailujen avaus-, välierä- ja loppuottelut riippumatta siitä, osallistuuko Saksan joukkue niihin

3.

Saksan jalkapalloliiton cup-kilpailun välierä- ja loppuottelut

4.

Saksan jalkapallomaajoukkueen koti- ja vierasottelut

5.

Euroopan jalkapalloseurojen eri mestaruuskilpailujen (Mestarien liiga, UEFA Cup) loppuottelut, joihin osallistuu jokin saksalainen seura.

Kun jokin merkittävä tapahtuma muodostuu useammasta kuin yhdestä erillisestä tapahtumasta, kutakin niistä pidetään merkittävänä tapahtumana. Näihin säännöksiin voidaan lisätä tapahtumia tai jättää niitä pois ainoastaan kaikkien Saksan osavaltioiden yhteisellä sopimuksella.”


10.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 180/11


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007,

televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla Itävallassa toteutettujen toimenpiteiden yhteensopivuudesta yhteisön lainsäädännön kanssa

(2007/477/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY (1) ja erityisesti sen 3 a artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon direktiivin 89/552/ETY 23 a artiklan nojalla perustetun komitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Itävalta ilmoitti 12 päivänä maaliskuuta 2001 päivätyllä kirjeellä komissiolle toimenpiteet, jotka se aikoo toteuttaa direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla.

(2)

Komissio varmisti kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, että ilmoitetut toimenpiteet ovat yhteensopivia yhteisön lainsäädännön kanssa, erityisesti siltä osin, että toimenpiteet ovat oikeasuhteisia ja kansallinen kuulemismenettely avoin.

(3)

Toimenpiteitä tarkastellessaan komissio otti huomioon Itävallan tiedotusvälineiden toimintaympäristöstä käytettävissä olevat tiedot.

(4)

Itävallan toimenpiteisiin kuuluva yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien luettelo oli laadittu selvällä ja läpinäkyvällä tavalla, ja Itävallassa oli käynnistetty laajamittainen kuuleminen.

(5)

Komissio katsoi, että Itävallan ilmoittamissa toimenpiteissä luetellut tapahtumat täyttivät vähintään kaksi seuraavista, tapahtuman yhteiskunnallista merkitystä luotettavalla tavalla ilmentävistä kriteereistä: i) erityinen kaikupohja asianomaisessa jäsenvaltiossa ja merkitys muillekin kuin niille, jotka säännöllisesti seuraavat kyseistä urheilulajia tai tapahtumaa; ii) yleisesti tunnustettu erityinen kulttuurinen merkitys asianomaisen jäsenvaltion väestölle kulttuuri-identiteetin muokkaajana, iii) maajoukkueen osallistuminen kyseiseen tapahtumaan merkittävän kansainvälisen kilpailun tai turnauksen yhteydessä; ja iv) tapahtuma on perinteisesti lähetetty maksuttomilla televisiokanavilla ja sillä on ollut suuret katsojamäärät.

(6)

Monet Itävallan ilmoittamissa toimenpiteissä luetellut tapahtumat, kuten kesä- ja talviolympialaiset, jalkapallon maailman- ja Euroopan mestaruuskisojen ottelut, joihin Itävallan maajoukkue osallistuu, sekä näiden kilpailujen avaus-, välierä- ja loppuottelut (miesten osalta), ovat direktiivin 97/36/EY johdanto-osan 18 kappaleessa tarkoitettuja yhteiskunnallisesti merkittäviä tapahtumia. Näillä tapahtumilla on Itävallassa erityinen kaikupohja, koska ne ovat erityisen suosittuja suuren yleisön eikä pelkästään urheilutapahtumia yleensä seuraavien keskuudessa.

(7)

Itävallan jalkapallocupin loppuottelulla on Itävallassa erityinen kaikupohja, koska jalkapallo on kyseisen jäsenvaltion suosituin urheilulaji.

(8)

FIS:n alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailuilla ja FIS:n pohjoismaisten hiihtolajien maailmanmestaruuskilpailuilla on Itävallassa erityinen kaikupohja, koska hiihto on kyseisessä jäsenvaltiossa erittäin suosittua ja muodostaa osan koulujen yleisestä urheiluopetuksesta. Edelleen näiden tapahtumien erityinen kulttuurinen merkitys Itävallan kulttuuri-identiteetin muokkaajana johtuu itävaltalaisten menestyksekkäästä osallistumisesta näihin kilpailuihin sekä hiihtomatkailun merkittävyydestä Itävallassa.

(9)

Wienin filharmonikkojen uudenvuoden konsertilla on erityinen kulttuurinen merkitys Itävallan kulttuuri-identiteetin kulmakivenä, koska kyseessä on erittäin korkealaatuinen kulttuuritapahtuma, jolla on erittäin huomattava maailmanlaajuinen yleisö.

(10)

Wienin oopperan tanssiaisilla on Itävallassa erityinen kaikupohja populäärikulttuurisena tapahtumana ja tanssiaiskauden symbolina, jolla on erityinen merkitys Itävallan kulttuuriperinteelle. Tapahtumassa on yleensä mukana maailmankuuluja oopperalaulajia, joten sillä on tärkeä vaikutus Wienin valtionoopperan maailmanmaineeseen, mikä vahvistaa sen erityisen kulttuurisen merkityksen Itävallalle.

(11)

Luetellut tapahtumat on perinteisesti lähetetty maksuttomilla televisiokanavilla ja niillä on ollut runsaasti katsojia.

(12)

Itävallan toimenpiteet vaikuttavat oikeasuhteisilta ja oikeuttavat poikkeamaan EY:n perustamissopimuksessa määrätystä palvelujen tarjoamisen perusvapaudesta, koska kyseessä on yleisen edun mukainen pakottava syy eli tässä tapauksessa yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiolähetysten yleisestä saatavuudesta huolehtiminen.

(13)

Itävallan toimenpiteet ovat EY:n kilpailusääntöjen mukaisia siltä osin, että lueteltujen tapahtumien televisiointiin kelpuutettavien lähetystoiminnan harjoittajien määritelmä nojaa objektiivisiin kriteereihin, jotka mahdollistavat tosiasiallisen ja mahdollisen kilpailun näihin tapahtumiin liittyvien lähetysoikeuksien hankinnassa. Lisäksi lueteltujen tapahtumien määrä ei ole sellainen, että se voisi vääristää kilpailua maksuttomien ja maksullisten televisiolähetysten tuotantoketjun loppupään markkinoilla.

(14)

Sen jälkeen kun komissio oli ilmoittanut muille jäsenvaltiolle Itävallan toimenpiteistä ja kuullut direktiivin 89/552/ETY 23 a artiklan nojalla perustettua komiteaa, koulutus- ja kulttuuriasioiden pääosasto ilmoitti Itävallalle 31 päivänä toukokuuta 2001 kirjatulla kirjeellä, että Euroopan komissio ei aikonut vastustaa ilmoitettuja toimenpiteitä.

(15)

Itävallan toimenpiteet tulivat voimaan 1 päivänä lokakuuta 2001.

(16)

Toimenpiteet julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa (2) direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(17)

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-33/01 (Infront WM vs. komissio) antamasta tuomiosta seuraa, että ilmoitus siitä, että direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla toteutetut toimenpiteet ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia, muodostaa EY:n perustamissopimuksen 249 artiklassa tarkoitetun päätöksen, minkä vuoksi komission on tehtävä kyseinen päätös. Siksi on tarpeen ilmoittaa tällä päätöksellä, että Itävallan ilmoittamat toimenpiteet ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia. Direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohdan mukaisesti toimenpiteet, sellaisina kuin Itävalta ne lopulta toteutti ja kuin ne on vahvistettu tämän päätöksen liitteessä, on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Itävallan komissiolle 12 päivänä maaliskuuta 2001 direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla ilmoittamat toimenpiteet, sellaisina kuin ne julkaistu 19 päivänä tammikuuta 2002 Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä C 16, ovat yhteensopivia yhteisön lainsäädännön kanssa.

2 artikla

Direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohdan mukaisesti toimenpiteet, sellaisina kuin Itävalta ne lopulta toteutti ja kuin ne on vahvistettu tämän päätöksen liitteessä, julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/36/EY (EYVL L 202, 30.7.1997, s. 60).

(2)  EYVL C 16, 19.1.2002, s. 8.


LIITE

Televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohtaan perustuva julkaisu

Seuraavassa on Itävallan toteuttamia toimenpiteitä koskevia otteita Itävallan tasavallan virallisesta lehdestä (Bundesgesetzblatt) I Nr. 85/2001 ja II Nr. 305/2001 julkaistavaksi direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohdan nojalla:

”85.   Televisiolähetyksiä koskevien yksinoikeuksien harjoittamisesta annettu liittovaltion laki (Fernseh-Exclusivrechtegesetz – FERG))

Itävallan parlamentti (Nationalrat) on päättänyt seuraavaa:

1 artikla

§ 1.

(1)

Tämä säädös koskee – lukuun ottamatta 5 §:ää – yksinomaan niitä televisiolähetystoiminnan harjoittajia, joihin sovelletaan joko Itävallan tasavallan virallisessa lehdessä BGBl. Nr. 379/1984 julkaistua Itävallan televisio- ja radiolähetyksistä annettua lakia (Österreichischer Rundfunkgesetz - ORF-Gesetz) tai Itävallan tasavallan virallisessa lehdessä BGBl. I Nr. 84/2001 julkaistua yksityisestä televisiotoiminnasta annettua lakia (Privatfernsehgesetz).

(2)

Televisiolähetyksiä koskeviin oikeuksiin, jotka on hankittu ennen tämän säädöksen voimaantuloa, ei sovelleta 3 §:ää, mikäli niiden perustana olevia sopimuksia ei jatketa tämän säädöksen voimaantulon jälkeen.

§ 2.   ’Yhteiskunnallisesti merkittävä tapahtuma’ tarkoittaa tämän säädöksen mukaisesti yksinomaan sellaista tapahtumaa, joka mainitaan 4 §:n nojalla hyväksytyssä asetuksessa.

§ 3.

(1)

Mikäli televisiolähetystoiminnan harjoittaja on hankkinut televisiolähetyksiä koskevat yksinoikeudet 4 §:n nojalla hyväksytyssä asetuksessa mainittua tapahtumaa varten, sen on huolehdittava siitä, että tapahtumaa voi seurata Itävallassa maksuttoman televisiokanavan kautta vähintään 70 prosenttia lupamaksun piiriin kuuluvista katsojista tai lupamaksusta vapautetuista katsojista asetuksessa vahvistetulla tavalla (kokonaan tai osittain suorana lähetyksenä tai kokonaan tai osittain nauhoitettuna lähetyksenä). Tässä momentissa tarkoitetaan ’nauhoitetulla’ lähetystä, joka aloitetaan enintään 24 tunnin päästä tapahtuman alkamisajankohdasta.

(2)

Tässä säädöksessä tarkoitetaan ’maksuttomilla televisiokanavilla’ kanavia, jotka katsoja voi vastaanottaa ilman lisämaksujen tai säännöllisten maksujen suorittamista salauksen purkuun tarkoitettujen teknisten laitteiden käytöstä. ’Lisämaksuna’ ei tämän kohdan mukaisesti pidetä lupamaksua (lupamaksulain 2 § – Rundfunkgebührengesetz (RGG)), ohjelmamaksua (televisio- ja radiotoimintalain 20 § – Rundfunkgesetz (RFG)), kaapeliverkkoa koskevaa liittymismaksua eikä kaapelioperaattorille maksettavaa kaapeliverkkoa koskevaa perusmaksua.

(3)

1 momentissa mainitun velvollisuuden katsotaan täyttyvän, mikäli voidaan todistaa, että televisiolähetystoiminnan harjoittaja on kohtuullisessa määrin pyrkinyt markkinoiden yleisten edellytysten vallitessa mahdollistamaan 1 momentissa mainitun tapahtuman vastaanottamisen maksutta. Näiden edellytysten täyttymisestä päättämiseksi televisiolähetystoiminnan harjoittaja voi saattaa asian Itävallan ylimmän televiranomaisen (Bundeskommunikationssenat) käsiteltäväksi. Tämän on pyrittävä siihen, että eri osapuolet pääsevät sovintoon, ja laadittava pöytäkirja neuvotteluista ja niiden tuloksista.

(4)

Mikäli sovintoon ei päästä, Itävallan ylimmän televiranomaisen on asian osapuolena olevan televisiolähetystoiminnan harjoittajan pyynnöstä ratkaistava, onko kyseinen televisiolähetystoiminnan harjoittaja täyttänyt 1 ja 3 momentissa mainitut velvollisuutensa riittävässä määrin. Mikäli televisiolähetystoiminnan harjoittaja ei ole täyttänyt näitä velvollisuuksiaan riittävässä määrin, Itävallan ylimmän televiranomaisen on määriteltävä televisiolähetystoiminnan harjoittajan osalta 3 momentissa mainitut ’markkinoiden yleiset edellytykset’. Itävallan ylimmän televiranomaisen on erityisesti vahvistettava asianmukainen markkinahinta lähetysoikeuksien myöntämistä varten.

(5)

Sellaista televisiolähetystoiminnan harjoittajaa vastaan, joka ei ole täyttänyt riittävässä määrin 1 momentissa mainittuja velvollisuuksiaan, voidaan nostaa yksityisoikeudellinen kanne vahingonkorvauksen vaatimiseksi. Vahingonkorvaus kattaa myös tulojen menetyksen korvaamisen.

(6)

Vahingonkorvauskanne voidaan nostaa vasta, kun 4 momentin mukainen päätös on tullut voimaan. Lainvoimainen päätös sitoo tuomioistuinta ja oikeudellisen menettelyn osapuolia, jotka mainitaan 4 momentissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 7 momentin soveltamista.

(7)

Mikäli tuomioistuin toteaa 6 momentin mukaisessa oikeudellisessa menettelyssä päätöksen olevan lainvastainen, sen on keskeytettävä oikeudellinen menettely ja tehtävä asiasta hallintotuomioistuimelle (Verwaltungsgerichtshof – VwGH) Itävallan perustuslain (Bundesverfassungsgesetz – B-VG) 131 §:n 2 momentin mukaisesti valitus, jossa pyydetään päätöksen lainvastaisuuden toteamista. Hallintotuomioistuimen antaman ratkaisun jälkeen tuomioistuimen on jatkettava oikeudellista menettelyä ja ratkaistava asia hallintotuomioistuimen oikeuskäsitys huomioon ottaen.

§ 4.

(1)

Itävallan liittohallituksen on määriteltävä asetuksessa ne 2 §:n mukaiset tapahtumat, jotka ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä Itävallassa. Asetukseen on sisällytettävä vain sellaiset tapahtumat, joihin pätee vähintään kaksi seuraavista kriteereistä:

1.

tapahtuma on herättänyt tähän asti suurta huomiota itävaltalaisissa, erityisesti tiedotusvälineiden siitä välittämien raporttien ansiosta;

2.

tapahtuma on Itävallan kulttuurisen, taiteellisen tai yhteiskunnallisen identiteetin ilmaisun väline;

3.

tapahtuma on kansallisesti merkittävä urheilutapahtuma – erityisesti siksi, että siihen osallistuu itävaltalaisia huippu-urheilijoita – tai kansainvälisesti merkittävä urheilutapahtuma, joka herättää laajaa huomiota itävaltalaisissa televisionkatsojissa;

4.

tapahtumaa on jo aikaisemmin voitu seurata maksuttomien televisiokanavien kautta.

(2)

Asetuksessa on määriteltävä, onko tapahtuman oltava maksuttomilla televisiokanavilla seurattavissa suorana vai nauhoitettuna lähetyksenä ja onko se lähetettävä kokonaan vai osittain. Tapahtuma on lähetettävä suorana ja täysimääräisenä, ellei voida esittää objektiivisia syitä (esimerkiksi eri aikavyöhykkeet ja useiden tapahtumien tai saman tapahtuman eri osien järjestäminen samanaikaisesti), joiden perusteella ei ole tarpeen tai asianmukaista toimia näin.

(3)

Ennen asetuksen hyväksymistä tai muuttamista on kuultava televisiotoiminnan harjoittajien, oikeuksien haltijoiden, talouselämän, kuluttajien, työntekijöiden, kulttuuri- ja urheilualan edustajia. Asetusluonnos on julkaistava Wiener Zeitung -sanomalehden liitteenä olevassa virallisessa lehdessä (BGBl.), minkä yhteydessä on ilmoitettava, että kuka tahansa voi ottaa kantaa luonnokseen kahdeksan viikon määräajassa. Tämän jälkeen luonnos on esitettävä Euroopan komissiolle. Asetus voidaan hyväksyä vain, mikäli Euroopan komissio ei ole ilmoittanut vastustavansa sen hyväksymistä kolmen kuukauden kuluessa siitä ajankohdasta, kun asetus esitetään Euroopan komissiolle.

[…]

§ 6.   Televisiotoiminnan harjoittajia koskevasta laillisuusvalvonnasta vastaa tämän lain säännösten osalta Itävallan ylin televiranomainen (11 § KommAustria-Gesetz – KOG, BGBl. I Nr. 32/2001).

§ 7.

(1)

Se, joka rikkoo velvollisuuksia, jotka on säädetty

1.

3 §:n 1 momentissa tai

[…]

syyllistyy hallinnolliseen rikkomukseen, minkä johdosta Itävallan ylimmän televiranomaisen on langetettava hänelle 36 000–58 000 euron suuruinen sakko.

(2)

Itävallan ylimmän televiranomaisen on 1 momentissa tarkoitetun menettelyn mukaisesti järjestettävä julkinen suullinen kuuleminen.

(3)

Itävallan ylimmän televiranomaisen on sovellettava vuoden 1991 yleistä hallintomenettelylakia (Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz – BGBl. Nr. 51), mutta 1 momentin mukaisessa tapauksessa kuitenkin vuoden 1991 hallintorikoslakia (Verwaltungsstrafgesetz – BGBl. Nr. 52).

(4)

Mikäli televisiotoiminnan harjoittaja rikkoo toistuvasti ja vakavasti tätä lakia (yksityisestä televisiotoiminnasta annetun lain 2 §:n 1 momentti – BGBl. I Nr. 84/2001), Itävallan ylimmän televiranomaisen on yksityisestä televisiotoiminnasta annetun lain 63 §:n nojalla aloitettava menettely luvan peruuttamiseksi tai kaapelitelevisiolähetysten kieltämiseksi.

[…]

§ 9.

(1)

Tämän säädöksen täytäntöönpano annetaan tehtäväksi 4 §:n 1 ja 2 momentin sekä 3 momentin viimeisen virkkeen mukaisesti Itävallan liittohallitukselle, 3 §:n 5–7 momentin mukaisesti Itävallan oikeusministerille sekä muilta osin Itävallan liittokanslerille.

(2)

4 §:n 3 momentin ensimmäisessä ja toisessa kohdassa mainittuja vaatimuksia ei tarvitse ottaa huomioon säädettäessä asetusta ensimmäistä kertaa tämän lain voimaantulon jälkeen, mikäli osapuolia on jo kuultu osana direktiivin 89/552/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/36/EY, 3 a artiklan 1–2 kohdan mukaista ilmoitusmenettelyä ja mikäli säädettävän asetuksen sisältö on julkaistu asianmukaisella tavalla tämän kuulemisen yhteydessä.

§ 10.   Tämän säädöksen 1–4 §:n ja 6–9 §:n sekä 11 §:n sisältämien säännösten nojalla saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 89/552/ETY (EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/36/EY (EYVL L 202, 30.7.1997, s. 60), 3 a artiklan 1 kohta.

[…]

§ 11.   Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

KLESTIL

SCHÜSSEL”

”305.   Yhteiskunnallisesti merkittäviä tapahtumia koskeva asetus

Televisiolähetyksiä koskevista yksinoikeuksista annetun lain (Fernseh-Exclusivrechtegesetz – FERG) 4 §:n 1 momentin nojalla (BGBl. I Nr. 85/2001:

§ 1.

Merkittäviä yhteiskunnallisia tapahtumia ovat

1.

kesä- ja talviolympialaiset,

2.

FIFAn järjestämien jalkapallon MM-kisojen (miesten) ne ottelut, joissa pelaa Itävallan maajoukkue, sekä avausottelu, välierät ja loppuottelu,

3.

Jalkapallon EM-kisojen (miesten) ne ottelut, joissa pelaa Itävallan maajoukkue, sekä avausottelu, välierät ja loppuottelu,

4.

Itävallan jalkapallocupin loppuottelu,

5.

FIS:n alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut,

6.

FIS:n pohjoismaisten lajien maailmanmestaruuskilpailut,

7.

Wienin filharmonikkojen uudenvuoden konsertti,

8.

Wienin oopperan tanssiaiset.

§ 2.

(1)

Televisiotoiminnan harjoittajien, jotka ovat hankkineet televisiointilähetyksiä koskevat yksinoikeudet 1 §:ssä mainittuja tapahtumia varten, on varmistettava, että näitä tapahtumia voidaan seurata suorana ja kokonaisena lähetyksenä maksuttoman televisiokanavan kautta.

(2)

1 §:n 1, 5, 6 ja 8 momentissa mainitut tapahtumat voidaan lähettää nauhoitettuina tai näyttää ainoastaan osissa, jos

1.

1 §:ssä mainitun tapahtuman eri osat tai useita 1 §:ssä mainittuja tapahtumia järjestetään yhtä aikaa tai

2.

kyseistä tapahtumaa ei ole aikaisemminkaan lähetetty kokonaan sen keston takia.

§ 3.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2001.

SCHÜSSEL – RIESS-PASSER – FERRERO-WALDNER – GEHRER – GRASSER – STRASSER – BÖHMDORFER – MOLTERER – HAUPT – FORSTINGER – BARTENSTEIN.”


10.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 180/17


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007,

televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla Irlannissa toteutettujen toimenpiteiden yhteensopivuudesta yhteisön lainsäädännön kanssa

(2007/478/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY (1) ja erityisesti sen 3 a artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon direktiivin 89/552/ETY 23 a artiklan nojalla perustetun komitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Irlanti ilmoitti 7 päivänä marraskuuta 2002 päivätyllä kirjeellä komissiolle toimenpiteet, jotka se aikoo toteuttaa direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla.

(2)

Komissio varmisti kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, että ilmoitetut toimenpiteet ovat yhteensopivia yhteisön lainsäädännön kanssa, erityisesti siltä osin, että toimenpiteet ovat oikeasuhteisia ja kansallinen kuulemismenettely avoin.

(3)

Toimenpiteitä tarkastellessaan komissio otti huomioon Irlannin tiedotusvälineiden toimintaympäristöstä käytettävissä olevat tiedot.

(4)

Irlannin toimenpiteisiin kuuluva yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien luettelo oli laadittu selvällä ja läpinäkyvällä tavalla, ja Irlannissa oli käynnistetty laajamittainen kuuleminen.

(5)

Komissio katsoi, että Irlannin ilmoittamissa toimenpiteissä luetellut tapahtumat täyttivät vähintään kaksi seuraavista, tapahtuman yhteiskunnallista merkitystä luotettavalla tavalla ilmentävistä kriteereistä: i) erityinen kaikupohja asianomaisessa jäsenvaltiossa ja merkitys muillekin kuin niille, jotka säännöllisesti seuraavat kyseistä urheilulajia tai tapahtumaa; ii) yleisesti tunnustettu erityinen kulttuurinen merkitys asianomaisen jäsenvaltion väestölle kulttuuri-identiteetin muokkaajana, iii) maajoukkueen osallistuminen kyseiseen tapahtumaan merkittävän kansainvälisen kilpailun tai turnauksen yhteydessä; ja iv) tapahtuma on perinteisesti lähetetty maksuttomilla televisiokanavilla ja sillä on ollut suuret katsojamäärät.

(6)

Monet Irlannin ilmoittamissa toimenpiteissä luetellut tapahtumat, kuten kesäolympialaiset, jalkapallon maailman- ja Euroopan mestaruuskisojen ottelut, joihin Irlannin maajoukkue osallistuu, sekä näiden kilpailujen avaus-, välierä- ja loppuottelut, ovat direktiivin 97/36/EY johdanto-osan 18 kappaleessa tarkoitettuja yhteiskunnallisesti merkittäviä tapahtumia. Näillä tapahtumilla on Irlannissa erityinen kaikupohja, koska ne ovat erityisen suosittuja suuren yleisön eikä pelkästään urheilutapahtumia yleensä seuraavien keskuudessa. Lisäksi Irlannin otteluilla jalkapallon maailman- ja Euroopan mestaruuskisoissa on yleisesti tunnustettu erityinen kulttuurinen merkitys Irlannin kulttuuri-identiteetin muokkaajana. Nämä ottelut muodostavat polttopisteen koko yhteiskunnalle, mikä auttaa luomaan kansallisen identiteetin tunnetta ja ylpeyttä irlantilaisuudesta.

(7)

Irlannin karsintaotteluilla jalkapallon Euroopan- ja maailmanmestaruuskisoissa koti- ja vieraskentällä on Irlannissa erityinen kaikupohja, joka ulottuu paljon laajemmalle kuin urheilua yleensä seuraavien keskuuteen.

(8)

Gaelilainen jalkapallo ja hurling ovat leimallisesti irlantilaisia urheilulajeja. Siksi All-Ireland Senior Inter-County Football -sarjan ja hurlingin loppuotteluilla on yleisesti tunnustettu erityinen kulttuurinen merkitys Irlannin väestölle kulttuuri-identiteetin muokkaajana.

(9)

Rugbya pelataan Irlannissa organisoidusti koko maassa. Siksi Irlannin otteluilla Six Nations -turnauksessa ja rugbyn maailmanmestaruuskisoissa on Irlannissa erityinen kaikupohja. Irlannin ottelut rugbyn maailmanmestaruuskisoissa merkitsevät maajoukkueen osallistumista merkittävään kansainväliseen turnaukseen, joten niillä on vaikutusta Irlannin kansalliseen identiteettiin.

(10)

Lueteltujen hevos- ja ratsastuskilpailutapahtumien erityinen kaikupohja on tulosta Irlannin hevosalan merkittävästä vaikutuksesta maaseutukuntiin koko maassa. Irish Grand National ja Irish Derby ovat Irlannin tärkeimmät hevoskilpailut. Hevosurheilulla on merkittävä vaikutus matkailuun ja Irlannin kansainväliseen maineeseen, joten näillä tapahtumilla on yleisesti tunnustettu erityinen kulttuurinen merkitys Irlannin väestölle kulttuuri-identiteetin muokkaajana. Nations Cup at the Dublin Horse Show -tapahtumalla on myös erityinen kulttuurinen merkitys, sillä se tekee tunnetuksi irlantilaista esteratsastusta ja houkuttelee mukaan esteratsastuksen parhaita joukkueita.

(11)

Luetellut tapahtumat on perinteisesti lähetetty maksuttomilla televisiokanavilla ja niillä on ollut runsaasti katsojia Irlannissa.

(12)

Irlannin toimenpiteet vaikuttavat oikeasuhteisilta ja oikeuttavat poikkeamaan EY:n perustamissopimuksessa määrätystä palvelujen tarjoamisen perusvapaudesta, koska kyseessä on yleisen edun mukainen pakottava syy eli tässä tapauksessa yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiolähetysten yleisestä saatavuudesta huolehtiminen.

(13)

Irlannin toimenpiteet ovat EY:n kilpailusääntöjen mukaisia siltä osin, että lueteltujen tapahtumien televisiointiin kelpuutettavien lähetystoiminnan harjoittajien määritelmä nojaa objektiivisiin kriteereihin, jotka mahdollistavat tosiasiallisen ja mahdollisen kilpailun näihin tapahtumiin liittyvien lähetysoikeuksien hankinnassa. Lisäksi lueteltujen tapahtumien määrä ei ole sellainen, että se voisi vääristää kilpailua maksuttomien ja maksullisten televisiolähetysten tuotantoketjun loppupään markkinoilla.

(14)

Sen jälkeen kun komissio oli ilmoittanut muille jäsenvaltiolle Irlannin toimenpiteistä ja kuullut direktiivin 89/552/ETY 23 a artiklan nojalla perustettua komiteaa, koulutus- ja kulttuuriasioiden pääosasto ilmoitti Irlannille 10 päivänä helmikuuta 2003 kirjatulla kirjeellä, että Euroopan komissio ei aikonut vastustaa ilmoitettuja toimenpiteitä.

(15)

Irlannin toimenpiteet hyväksyttiin 13 päivänä maaliskuuta 2003.

(16)

Toimenpiteet julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa (2) direktiivin 89/552/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/36/EY, 3 a artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(17)

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-33/01 (Infront WM vs. komissio) antamasta tuomiosta seuraa, että ilmoitus siitä, että direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla toteutetut toimenpiteet ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia, muodostaa EY:n perustamissopimuksen 249 artiklassa tarkoitetun päätöksen, minkä vuoksi komission on tehtävä kyseinen päätös. Siksi on tarpeen ilmoittaa tällä päätöksellä, että Irlannin ilmoittamat toimenpiteet ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia. Direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohdan mukaisesti toimenpiteet, sellaisina kuin Irlanti ne lopulta toteutti ja kuin ne on vahvistettu tämän päätöksen liitteessä, on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Irlannin komissiolle 7 päivänä marraskuuta 2002 direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla ilmoittamat toimenpiteet, sellaisina kuin ne julkaistu 26 päivänä huhtikuuta 2003 Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 100, ovat yhteensopivia yhteisön lainsäädännön kanssa.

2 artikla

Direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohdan mukaisesti toimenpiteet, sellaisina kuin Irlanti ne lopulta toteutti ja kuin ne on vahvistettu tämän päätöksen liitteessä, julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2007

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/36/EY (EYVL L 202, 30.7.1997, s. 60).

(2)  EUVL C 100, 26.4.2003, s. 12.


LIITE

Televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohtaan perustuva julkaisu

Irlanti on toteuttanut seuraavat toimenpiteet julkaistavaksi direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohdan nojalla:

”N:o 28/1999

Lähetystoimintaa (merkittävien tapahtumien televisiointia) koskeva laki, 1999

Sisältö

Pykälä

1.

Tulkinta

2.

Merkittävien tapahtumien määrittely

3.

Kuuleminen

4.

Lähetystoiminnan harjoittajan velvollisuudet määriteltyjen tapahtumien osalta

5.

lähetystoiminnan harjoittajan velvollisuudet jäsenvaltioissa järjestettävien tapahtumien osalta

6.

Oikeuskeinot

7.

Kohtuulliset markkinahinnat

8.

Lyhytnimi

Säädöstekstit, joihin viitataan:

Euroopan yhteisöjä koskeva laki 1972, N:o 27

Euroopan yhteisöjä koskevan lain muuttamisesta annettu laki 1993, N:o 25

Lähetystoimintaa (merkittävien tapahtumien televisiointia) koskeva laki, 1999

Lokakuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 30. kesäkuuta 1997 annetulla neuvoston direktiivillä 97/36/EY, 3 a artiklan säännösten täytäntöönpanemiseksi, ja asiaan liittyvistä seikoista. [13. marraskuuta 1999]. Irlannin parlamentti (oireachtas) on säätänyt seuraavaa:

1)

Tässä laissa ymmärretään

 

’lähetystoiminnan harjoittajalla’ neuvoston direktiivissä määriteltyä lähetystoiminnan harjoittajaa,

 

’neuvoston direktiivillä’3. lokakuuta 1989 annettua neuvoston direktiiviä 89/552/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 30. kesäkuuta 1997 annetulla neuvoston direktiivillä 97/36/EY,

 

’ETA-sopimuksella’ Euroopan yhteisöjä koskevan lain muuttamisesta vuonna 1993 annetussa laissa määriteltyä ETA-sopimusta,

 

’tapahtumalla’ tapahtumaa, joka herättää yleistä kiinnostusta koko Euroopan unionissa, unionin jäsenvaltiossa, koko Irlannin valtiossa tai merkittävässä osassa sitä ja jonka järjestämisestä vastaa tapahtumien järjestäjä, jolla on oikeus myydä kyseisen tapahtuman televisiointioikeudet,

 

’maksuttomilla televisiopalveluilla’ televisiointipalveluja, joiden vastaanottamisesta televisiotoiminnan harjoittaja ei peri maksua,

 

’jäsenvaltiolla’ Euroopan yhteisöjen jäsenvaltiota (vuonna 1972 annetun Euroopan yhteisöjä koskevan lain merkityksessä) ja ETA-sopimuksen tehnyttä valtiota,

 

’ministerillä’ taiteen, kulttuuriperinnön, gaelinkielisten alueiden ja saarialueiden ministeriä,

 

’lähes koko väestön kattavalla televisioinnilla’

a)

maksuttomia televisiopalveluja, jotka vähintään 95 prosenttia valtion väestöstä voi vastaanottaa tai

b)

maksuttomia televisiopalveluja, jotka vähintään 90 prosenttia valtion väestöstä voi vastaanottaa, jos tiettynä ajankohtana ainoastaan alle kolme lähetystoiminnan harjoittajaa kykenee tarjoamaan a kohdassa vaaditut palvelut

 

’edellytykset täyttävällä lähetystoiminnan harjoittajalla’ lähetystoiminnan harjoittajaa, jonka katsotaan täyttävän 2 momentissa mainitut edellytykset,

 

’televisioinnilla’ neuvoston direktiivissä määriteltyä televisiointia.

2)

Edellytykset täyttävän lähetystoiminnan harjoittajan katsotaan olevan

a)

vuoden 31 päivänä joulukuun 2001 asti lähetystoiminnan harjoittaja, joka tarjoaa määriteltyä tapahtumaa koskevia maksuttomia televisiopalveluja, jotka vähintään 85 prosenttia valtion väestöstä voi vastaanottaa

b)

vuoden 1 päivästä tammikuun 2002 alkaen lähetystoiminnan harjoittaja, joka televisioi määritellyn tapahtuman lähes koko väestön kattavasti.

3)

Kahden tai useamman lähetystoiminnan harjoittajan, jotka tekevät sopimuksen määritellyn tapahtuman televisioinnista lähes koko väestön kattavasti, katsotaan 2 momentin nojalla olevan yksi ainoa lähetystoiminnan harjoittaja kyseisen tapahtuman osalta.

4)

Lähetystoiminnan harjoittaja voi pyytää ministeriä ratkaisemaan riidat, jotka koskevat niiden maksuttomien televisiopalvelujen laajuutta, joita lähetystoiminnan harjoittaja tarjoaa valtiossa 2 momentin nojalla, ja 1 momentissa tarkoitettua lähes koko väestön kattavaa televisiointia.

5)

Ministeri voi, mikäli hän katsoo sen tarpeelliseksi, kuulla teknisiä asiantuntijoita tai muita henkilöitä tai elimiä, ennen kuin hän ratkaisee 4 momentissa tarkoitetun riidan.

6)

Tässä laissa ymmärretään

a)

kaikilla säädökseen tehtävillä viittauksilla viittauksia kyseiseen säädökseen sellaisena kuin se on muutettuna tai laajennettuna myöhemmillä säädöksillä, mukaan luettuna tämä laki, ellei asiayhteys edellytä muuta,

b)

kaikilla pykälään tehtävillä viittauksilla viittauksia tämän lain pykälään, ellei nimenomaisesti osoiteta, että viittauksilla tarkoitetaan jotain muuta lakia ja

c)

kaikilla momenttiin, kohtaan tai alakohtaan tehtävillä viittauksilla viittauksia sen säännöksen momenttiin, kohtaan tai alakohtaan, johon se sisältyy, ellei nimenomaisesti osoiteta, että viittauksilla tarkoitetaan jotain muuta säännöstä.

1)

Ministeri voi päätöksellään

a)

määritellä tapahtuman yhteiskunnallisesti merkittäväksi tapahtumaksi, jonka osalta on suuren yleisön edun nimissä varmistettava edellytykset täyttävän lähetystoiminnan harjoittajan oikeus tarjota maksuttomia televisiopalveluja

b)

määritellä, onko a kohdassa tarkoitettua määriteltyä tapahtumaa koskevat maksuttomat televisiopalvelut tarjottava

i)

suorina tai nauhoitettuina tai sekä suorina että nauhoitettuina ja

ii)

kokonaisuudessaan tai osittain tai sekä kokonaisuudessaan että osittain.

2)

Määritellessään tapahtumaa 1 momentin a kohdan nojalla ministerin on otettava huomioon kaikki olosuhteet ja erityisesti se, missä määrin

a)

tapahtuma herättää erityistä valtakunnallista kiinnostusta Irlannin kansassa

b)

tapahtumalla on yleisesti tunnustettua erityistä kulttuurista merkitystä Irlannin kansalle.

3)

Arvioidessaan, missä määrin 2 momentissa mainitut perusteet täyttyvät, ministeri voi ottaa huomioon sen,

a)

osallistuuko tapahtumaan kansallinen vai muu kuin kansallinen joukkue vai yksittäisiä Irlannin kansalaisia

b)

mitä käytäntöä tapahtuman tai siihen verrattavissa olevien tapahtumien televisioinnissa on noudatettu aiemmin tai millaisia kokemuksia siitä on saatu.

4)

Tehdessään päätöstä 1 momentin b kohdassa tarkoitetusta määritelmästä ministerin on otettava huomioon

a)

tapahtuman luonne

b)

tapahtuman paikallinen aika

c)

lähetystoiminnan käytännön kysymykset.

5)

Ministeri voi päätöksellä kumota tämän pykälän nojalla annetun päätöksen tai muuttaa sitä.

6)

Ministerin on kuultava matkailu-, urheilu- ja vapaa-aikaministeriä ennen päätöksen antamista, kumoamista tai muuttamista tämän pykälän nojalla.

7)

Tämän pykälän nojalla säädettävästä, kumottavasta tai muutettavasta päätöksestä on laadittava lainsäädäntöluonnos, joka esitetään Irlannin parlamentin ylä- ja alahuoneelle. Päätös voidaan hyväksyä vasta, kun lainsäädäntöluonnoksen hyväksymistä koskeva päätöslauselma on hyväksytty sekä ylä- että alahuoneessa.

1)

Ennen 2 pykälän mukaisen päätöksen antamista ministerin on

a)

kohtuullisessa määrin pyrittävä kuulemaan tapahtuman järjestäjiä ja lähetystoiminnan harjoittajia, jotka kuuluvat Irlannin lainkäyttövaltaan neuvoston direktiivin tarkoituksessa

b)

julkaistava tapahtumasta, jonka hän aikoo määritellä kyseisen pykälän nojalla, ilmoitus vähintään yhdessä valtion alueella ilmestyvässä sanomalehdessä, ja

c)

pyydettävä kansalaisia esittämään huomioita ehdotetusta määrittelystä.

2)

Ministeri voi antaa 2 pykälässä tarkoitetun päätöksen myös silloin, kun ei ole mahdollista nimetä tapahtuman järjestäjää tai kun Irlannin lainkäyttövaltaan kuuluva järjestäjä tai lähetystoiminnan harjoittaja jättää vastaamatta ministerin kuulemispyrkimyksiin.

1)

Jos Irlannin lainkäyttövaltaan kuuluva lähetystoiminnan harjoittaja, joka ei ole edellytykset täyttävä lähetystoiminnan harjoittaja, hankkii yksinoikeudet määritellyn tapahtuman lähettämiseen, se ei saa lähettää tapahtumaa, ellei tapahtumaa ole tarjottu edellytykset täyttävän lähetystoiminnan harjoittajalle 2 pykälässä tarkoitetun säädöksen mukaisesti tämän pyynnöstä ja tämän esittämään kohtuulliseen markkinahintaan.

2)

Jos edellytykset täyttävä lähetystoiminnan harjoittaja hankkii oikeuden lähettää (tämän pykälän nojalla tai suoraan) määritellyn tapahtuman, sen on lähetettävä tapahtuma maksuttomien televisiopalvelujen kautta lähes koko väestön kattavasti 2 pykälässä tarkoitetun päätöksen mukaisesti.

3)

Tässä pykälässä ’määritellyllä tapahtumalla’ tarkoitetaan tapahtumaa, joka on määritelty yhteiskunnallisesti merkittäväksi 2 pykälässä tarkoitetun päätöksen mukaisesti.

5.   Jos toinen jäsenvaltio on määritellyt tapahtuman yhteiskunnallisesti merkittäväksi tapahtumaksi alueellaan ja jos Euroopan komissio on ilmoittanut kyseisen jäsenvaltion toteuttamista toimenpiteistä neuvoston direktiivin 3 a artiklan 2 kohdan mukaisesti, Irlannin lainkäyttövaltaan kuuluvat lähetystoiminnan harjoittajat, jotka ovat hankkineet yksinoikeudet määritellyn tapahtuman lähettämiseen, eivät saa käyttää niitä tavalla, joka estää merkittävää osaa toisen jäsenvaltion yleisöstä seuraamasta tapahtumia toteutettujen toimenpiteiden mukaisesti.

1)

Jos lähetystoiminnan harjoittaja (’valittava lähetystoiminnan harjoittaja’) väittää, että yksi tai useampi muu lähetystoiminnan harjoittaja (’toinen lähetystoiminnan harjoittaja’) toteuttaa, on toteuttanut tai aikoo toteuttaa toimenpiteen tai strategian, joka kielletään 4 tai 5 pykälässä, valittavalla lähetystoiminnan harjoittajalla on oikeus pyytää High Courtia ratkaisemaan, voidaanko toista lähetystoiminnan harjoittajaa vastaan ryhtyä seuraaviin toimiin:

a)

päätös, joka estää toista lähetystoiminnan harjoittajaa toteuttamasta tai aikomasta toteuttaa toimenpiteen tai strategian, joka kielletään 4 tai 5 pykälässä

b)

lausunto, joka mitätöi sopimuksen, jolla toinen lähetystoiminnan harjoittaja on hankkinut yksinoikeudet määritellyn tapahtuman lähettämiseen

c)

vaatimus, joka velvoittaa toisen lähetystoiminnan harjoittajan maksamaan vahingonkorvausta

d)

määräys, jolla oikeus tapahtuman televisiointiin myönnetään valittavalle lähetystoiminnan harjoittajalle kohtuulliseen markkinahintaan.

2)

Kaikkia 1 momentissa tarkoitettuja päätöksiä on haettava High Courtilta. Tuomioistuin voi asiaa käsitellessään antaa väliaikaisen määräyksen, mikäli se katsoo sen asianmukaiseksi.

1)

Jos lähetystoiminnan harjoittajat 4 pykälän 1 momentin tarkoituksessa eivät kykene pääsemään yhteisymmärrykseen tapahtuman televisioinnin kohtuullisesta markkinahinnasta, kukin niistä voi hakea High Courtilta yksinkertaistetulla menettelyllä päätöstä, jolla määrätään tapahtuman kohtuullinen markkinahinta.

2)

Kaikki 1 momentissa tarkoitetut päätökset voivat sisältää muita asian kannalta olennaisia määräyksiä tai täydentäviä määräyksiä, sikäli kun High Court pitää sitä asianmukaisena.

8.   Tähän lakiin voidaan viitata nimellä lähetystoimintaa (merkittävien tapahtumien televisiointia) koskeva laki 1999.

Lainsäädäntö

2003 N:o 99

Lähetystoimintaa (merkittävien tapahtumien televisiointia) koskevan lain 1999 nojalla annettu merkittävien tapahtumien määrittelyä koskeva päätös 2003

2003

Minä viestintä-, meri- ja luonnonvaraministeri Dermot Ahern niiden toimivaltuuksien rajoissa, jotka on minulle annettu lähetystoimintaa (merkittävien tapahtumien televisiointia) koskevan lain 1999 (N:o 28/1999) 2 pykälän 1 momentin ja lähetystoimintaa (hallinnollisten tehtävien ja ministerintehtävien siirtämistä) koskevan säädöksen 2002 (N:o 302/2002) (sellaisena kuin se on muutettuna meri- ja luonnonvaraministeriön säädöksellä) – ministeriön nimen ja ministerin tittelin muuttamista koskeva säädöksen 2002 (N:o 307/2002) – nojalla, ja kuultuani taide-, urheilu- ja matkailuministeriä kyseisen pykälän 6 momentin (sellaisena kuin se on muutettuna matkailua, urheilua ja vapaa-aikaa (ministeriön nimen ja ministerin tittelin muuttamista) koskevalla säädöksellä 2002 (N:o 307/2002) mukaisesti, annan seuraavan säädöksen. Kyseisen pykälän 7 momentin mukaisesti lainsäädäntöluonnos on esitetty Irlannin parlamentin ylä- ja alahuoneelle ja päätöslauselma luonnoksen hyväksymisestä on hyväksytty sekä ylä- että alahuoneessa.

1)

Tähän päätökseen voidaan viitata nimellä lähetystoimintaa (merkittävien tapahtumien televisiointia) koskevan lain 1999 nojalla annettu merkittävien tapahtumien määrittelyä koskeva päätös 2003.

2)

Tämän päätöksen liitteessä mainitaan tapahtumat, jotka on määritelty yhteiskunnallisesti merkittäviksi tapahtumiksi. Näiden tapahtumien osalta edellytykset täyttävän lähetystoiminnan harjoittajan on yleisen edun nimissä tarjottava suora lähetys maksuttomien televisiopalveluiden kautta.

3)

Kaikki Irlannin ottelut rugbyn Six Nations -kilpailuissa on määritelty yhteiskunnallisesti merkittäviksi tapahtumiksi, joiden osalta edellytykset täyttävän lähetystoiminnan harjoittajan on yleisen edun nimissä tarjottava nauhoitettu lähetys maksuttomien televisiopalveluiden kautta.

LIITE

Toinen asetus

Kesäolympialaiset

The All-Ireland Senior Inter-County Football -sarjan ja hurlingin loppuottelut

Irlannin karsintaottelut jalkapallon Euroopan- ja maailmanmestaruuskisoissa koti- ja vieraskentällä

Irlannin ottelut jalkapallon EM- ja MM-kilpailuissa

Jalkapallon EM- ja MM-kilpailujen avaus-, välierä- ja loppuottelut

Irlannin ottelut rugbyn MM-lopputurnauksessa

The Irish Grand National ja the Irish Derby

The Nations Cup at the Dublin Horse Show

ANNETTU viran puolesta

13. maaliskuuta 2003

DERMOT AHERN

Viestintä-, meri- ja luonnonvaraministeri.”


10.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 180/24


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007,

televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla Belgiassa toteutettujen toimenpiteiden yhteensopivuudesta yhteisön lainsäädännön kanssa

(2007/479/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY (1) ja erityisesti sen 3 a artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon direktiivin 89/552/ETY 23 a artiklan nojalla perustetun komitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Belgia ilmoitti 10 päivänä joulukuuta 2003 päivätyllä kirjeellä komissiolle toimenpiteet, jotka se aikoo toteuttaa direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla.

(2)

Komissio varmisti kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, että ilmoitetut toimenpiteet ovat yhteensopivia yhteisön lainsäädännön kanssa, erityisesti siltä osin, että toimenpiteet ovat oikeasuhteisia ja kansallinen kuulemismenettely avoin.

(3)

Toimenpiteitä tarkastellessaan komissio otti huomioon Belgian tiedotusvälineiden toimintaympäristöstä käytettävissä olevat tiedot.

(4)

Belgian toimenpiteisiin kuuluva yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien luettelo oli laadittu selvällä ja läpinäkyvällä tavalla, ja Belgiassa oli käynnistetty laajamittainen kuuleminen.

(5)

Komissio katsoi, että Belgian ilmoittamissa toimenpiteissä luetellut tapahtumat täyttivät vähintään kaksi seuraavista, tapahtuman yhteiskunnallista merkitystä luotettavalla tavalla ilmentävistä kriteereistä: i) erityinen kaikupohja asianomaisessa jäsenvaltiossa ja merkitys muillekin kuin niille, jotka säännöllisesti seuraavat kyseistä urheilulajia tai tapahtumaa; ii) yleisesti tunnustettu erityinen kulttuurinen merkitys asianomaisen jäsenvaltion väestölle kulttuuri-identiteetin muokkaajana, iii) maajoukkueen osallistuminen kyseiseen tapahtumaan merkittävän kansainvälisen kilpailun tai turnauksen yhteydessä; ja iv) tapahtuma on perinteisesti lähetetty maksuttomilla televisiokanavilla ja sillä on ollut suuret katsojamäärät.

(6)

Monet Belgian ilmoittamissa toimenpiteissä luetellut tapahtumat, kuten kesä- ja talviolympialaiset, jalkapallon maailman- ja Euroopan mestaruuskisat (miesten osalta), ovat direktiivin 97/36/EY johdanto-osan 18 kappaleessa tarkoitettuja yhteiskunnallisesti merkittäviä tapahtumia. Näillä tapahtumilla on Belgiassa erityinen kaikupohja, koska ne ovat erityisen suosittuja suuren yleisön eikä pelkästään urheilutapahtumia yleensä seuraavien keskuudessa.

(7)

Jalkapallon Belgian Cupin (miesten) loppuottelun tarkoitus on tuoda yhteen Belgian kaksi parasta joukkuetta ja se päättyy pokaalin ojentamiseen, joten se on suosittu muidenkin kuin urheilua yleensä seuraavien keskuudessa ja sillä on Belgiassa siten erityinen kaikupohja.

(8)

Luetelluilla jalkapallotapahtumilla, joihin maajoukkueet osallistuvat, on Belgiassa erityinen kaikupohja, koska ne tarjoavat belgialaisille joukkueille tilaisuuden tehdä belgialaista jalkapalloa tunnetuksi kansainvälisellä tasolla.

(9)

Mestarien liigan ja UEFA Cupin loppu- ja välieräotteluilla on Belgiassa erityinen kaikupohja, koska jalkapallo on Belgiassa suosittua, mainitut ottelut ovat arvostetussa asemassa ja niitä seurataan suuren yleisön eikä pelkästään urheilutapahtumia yleensä seuraavien keskuudessa.

(10)

Maantiepyöräily on suosittu urheilulaji Belgiassa. Osa (miesten) Tour de France (Ranskan ympäriajo) -kilpailusta, maailman merkittävimmästä pyöräilytapahtumasta, ajetaan Belgiassa. (Miesten) maantiepyöräilyn Belgian mestaruuskilpailulla on Belgiassa erityinen kaikupohja, sillä se huipentaa ammattilaisten pyöräilykauden, ja sitä seuraavat suuri yleisö ja belgialaiset tiedotusvälineet. Muilla luetelluilla pyöräilytapahtumilla on Belgiassa erityinen kaikupohja, sillä belgialaiset pyöräilijät yleensä menestyvät kansainvälisellä tasolla. Belgiaan sijoittuvat luetellut kansainväliset pyöräilytapahtumat tarjoavat myös tilaisuuden tehdä Belgiaa tunnetuksi valtiona.

(11)

Ivo Van Damme Mémorial -kilpailulla, joka on osa Kultaista liigaa, on Belgiassa erityinen kaikupohja, koska se on Belgiassa järjestettävä kansainvälinen korkeatasoinen yleisurheilukilpailu, joka on omistettu suuren belgialaisen urheilijan muistolle ja jossa yhdistyvät urheilu ja musiikki, minkä vuoksi se on erittäin suosittu suuren yleisön keskuudessa.

(12)

Luetelluilla osilla yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailuista, joissa on mukana belgialaisia urheilijoita, on Belgiassa erityinen kaikupohja, koska ne tarjoavat belgialaisille urheilijoille mahdollisuuden kilpailla kansainvälisellä tasolla.

(13)

Formula 1:n Belgian Grand Prix -kilpailulla on erityinen kaikupohja, sillä se tekee tunnetuksi erityisen kaunista belgialaista rataa, joka on erityinen kansallisen ylpeyden aihe.

(14)

Luetelluilla tennistapahtumilla, joissa on mukana oman maan pelaajia tai joukkueita, on Belgiassa erityinen kaikupohja, koska belgialaiset tenniksen pelaajat ovat menestyneet kansainvälisellä tasolla.

(15)

Reine Elisabeth -musiikkikilpailun loppukilpailulla on erityinen kulttuurinen merkitys Belgian kulttuuri-identiteetin muokkaajana, koska kuningatar Elisabethilla ja hänen miehellään kuningas Albertilla on merkittävä osuus Belgian historiassa ja kyseinen kulttuuritapahtuma on erittäin korkealaatuinen ja maailmanlaajuisesti merkittävä.

(16)

Luetellut tapahtumat, mukaan luettuina sellaiset, joita voidaan pitää kokonaisuutena eikä yksittäisten tapahtumien sarjana, on perinteisesti lähetetty maksuttomilla televisiokanavilla ja niillä on ollut runsaasti katsojia. Siltäkin osin kuin katselutietoja ei poikkeuksellisesti ole saatavissa (jalkapallon Euroopan mestaruuskisat), tapahtuman sisällyttämistä luetteloon puoltaa sen yleisesti tunnustettu erityinen kulttuurinen merkitys Belgian väestölle, kun otetaan huomioon sen tärkeä osuus kansojen välisen yhteisymmärryksen lisäämisessä ja jalkapallon merkitys koko Belgian yhteiskunnalle ja kansalliselle ylpeydelle, sillä se tarjoaa belgialaisille huippu-urheilijoille tilaisuuden menestyä tässä tärkeässä kansainvälisessä kilpailussa.

(17)

Belgian toimenpiteet vaikuttavat oikeasuhteisilta ja oikeuttavat poikkeamaan EY:n perustamissopimuksessa määrätystä palvelujen tarjoamisen perusvapaudesta, koska kyseessä on yleisen edun mukainen pakottava syy eli tässä tapauksessa yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiolähetysten yleisestä saatavuudesta huolehtiminen.

(18)

Belgian toimenpiteet ovat EY:n kilpailusääntöjen mukaisia siltä osin, että lueteltujen tapahtumien televisiointiin kelpuutettavien lähetystoiminnan harjoittajien määritelmä nojaa objektiivisiin kriteereihin, jotka mahdollistavat tosiasiallisen ja mahdollisen kilpailun näihin tapahtumiin liittyvien lähetysoikeuksien hankinnassa. Lisäksi lueteltujen tapahtumien määrä ei ole sellainen, että se voisi vääristää kilpailua maksuttomien ja maksullisten televisiolähetysten tuotantoketjun loppupään markkinoilla.

(19)

Sen jälkeen kun komissio oli ilmoittanut muille jäsenvaltiolle Belgian toimenpiteistä ja kuullut direktiivin 89/552/ETY 23 a artiklan nojalla perustettua komiteaa, koulutus- ja kulttuuriasioiden pääosasto ilmoitti Belgialle 7 päivänä huhtikuuta 2004 kirjatulla kirjeellä, että Euroopan komissio ei aikonut vastustaa ilmoitettuja toimenpiteitä.

(20)

Belgian toimenpiteet hyväksyttiin flaaminkielisessä yhteisössä 28 päivänä toukokuuta 2004 ja ranskankielisessä yhteisössä 8 päivänä kesäkuuta 2004.

(21)

Toimenpiteet julkaistiin Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa (2) direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(22)

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-33/01 (Infront WM vs. komissio) antamasta tuomiosta seuraa, että ilmoitus siitä, että direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla toteutetut toimenpiteet ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia, muodostaa EY:n perustamissopimuksen 249 artiklassa tarkoitetun päätöksen, minkä vuoksi komission on tehtävä kyseinen päätös. Siksi on tarpeen ilmoittaa tällä päätöksellä, että Belgian ilmoittamat toimenpiteet ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia. Direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohdan mukaisesti toimenpiteet, sellaisina kuin Belgia ne lopulta toteutti ja kuin ne on vahvistettu tämän päätöksen liitteessä, on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Belgian komissiolle 10 päivänä joulukuuta 2003 direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla ilmoittamat toimenpiteet, sellaisina kuin ne julkaistu 29 päivänä kesäkuuta 2005 Euroopan unionin virallisessa lehdessä C 158, ovat yhteensopivia yhteisön lainsäädännön kanssa.

2 artikla

Direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohdan mukaisesti toimenpiteet, sellaisina kuin Belgia ne lopulta toteutti ja kuin ne on vahvistettu tämän päätöksen liitteessä, julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/36/EY (EYVL L 202, 30.7.1997, s. 60).

(2)  EUVL C 158, 29.6.2005, s. 13.


LIITE

Televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohtaan perustuva julkaisu

Seuraavassa on Belgian toteuttamia toimenpiteitä koskevia otteita Belgian flaaminkielisen ja ranskankielisen yhteisön hyväksymistä ja Belgian virallisessa lehdessä (Moniteur Belge) julkaistuista säädöksistä julkaistavaksi direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohdan nojalla:

Ranskankielinen yhteisö: 27. helmikuuta 2003 annettu televisio- ja radiotoiminta-asetus (MB-nro 137, 17.4.2003) ja 8. kesäkuuta 2004 annettu määräys (MB-nro 318, 6.9.2004)

Flaaminkielinen yhteisö: 25. tammikuuta 1995 annettu asetus (DCFL-nro 1995-01-25/38) ja 28. toukokuuta 2004 annettu määräys (MB-nro 295, 19.8.2004).

Ranskankielisen yhteisön ja flaaminkielisen yhteisön 28. marraskuuta 2003 tekemä sopimus sisältää vahvistetun luettelon tapahtumista, joilla on erityistä merkitystä Belgialle.

RANSKANKIELINEN YHTEISÖ

”1.   Televisio- ja radiotoiminta-asetus

[…]

4 pykälän 1 momentti

Hallitus vahvistaa audiovisuaalisten asioiden ylintä neuvostoa (CSA) kuultuaan luettelon tapahtumista, joilla se katsoo olevan erityistä merkitystä ranskankielisen yhteisön yleisölle. Mikään lähetystoiminnan harjoittaja tai RTBF ei voi lähettää yksinoikeudella näitä tapahtumia siten, että estettäisiin merkittävää osaa yhteisön yleisöstä seuraamasta näitä tapahtumia vapaasti saatavilla olevan television kautta.

Hallitus määrittää myös, onko ohjelma näistä tapahtumista lähetettävä kokonaan tai osittain suorana lähetyksenä vai kokonaan tai osittain nauhoitettuna lähetyksenä.

4 pykälän 2 momentti

Tapahtumalla katsotaan olevan erityistä merkitystä ranskankielisen yhteisön yleisölle, mikäli se täyttää vähintään kaksi seuraavista kriteereistä:

1.

tapahtuma herättää erityistä kiinnostusta ranskankielisen yhteisön yleisössä yleensä ja siitä ovat kiinnostuneita myös henkilöt, jotka tavallisesti eivät seuraa tämäntyyppisiä tapahtumia;

2.

tapahtumalla on ranskankielisen yhteisön yleisön laajasti tunnustamaa kulttuurillista merkitystä ja se vahvistaa yhteisön kulttuuri-identiteettiä;

3.

tapahtumassa on mukana kansallisesti tunnettu henkilö tai kansallinen joukkue merkittävän kansainvälisen kilpailun tai tilaisuuden yhteydessä;

4.

tapahtuma on perinteisesti esitetty ranskankielisessä yhteisössä vapaasti saatavilla olevan television kautta ja sillä on huomattavat katsojaluvut.

Hallitus vahvistaa audiovisuaalisten asioiden ylintä neuvostoa kuultuaan yksityiskohtaiset menettelyt, joiden mukaisesti edellä mainittujen tapahtumien on oltava nähtävissä.

4 pykälän 3 momentti

Televisiolähetyksen katsotaan olevan vapaasti saatavilla, kun se lähetetään ranskan kielellä ja sen voi vastaanottaa vähintään 90 prosenttia ranskankielisellä alueella tai Brysselin kaksikielisellä pääkaupunkiseudulla sijaitsevista kotitalouksista, joissa on televisiolähetysten vastaanottolaite. Lähetyksen vastaanottamisesta ei teknisten kustannusten lisäksi saa aiheutua muita maksuja kuin mahdollisesti kaapelitelevisiojärjestelmän peruskanavavalikoiman tilaushinta.

4 pykälän 4 momentti

Lähetystoiminnan harjoittajat ja RTBF eivät käytä yksinoikeuksia, jotka ne ovat saaneet 30. heinäkuuta 1997 jälkeen, siten, että estettäisiin huomattavaa osaa jonkin Euroopan unionin jäsenvaltion väestöstä seuraamasta vapaasti saatavilla olevan television kautta merkittäviä tapahtumia, joiden luettelo on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Ne noudattavat erityisiä ehtoja, jotka on vahvistettu julkaistaessa kyseisiä luetteloja ja jotka koskevat ohjelmien vastaanottamista kokonaan, osittain, suorana lähetyksenä tai nauhoitettuna lähetyksenä.

2.   Päätös merkittävistä tapahtumista ja niiden lähettämistä koskevista menettelyistä

1 pykälä

Tällä päätöksellä vahvistetuissa rajoissa on varmistettava ranskankielisen yhteisön yleisön mahdollisuus nähdä tapahtumia suorana lähetyksenä tai nauhoitettuna lähetyksenä, kokonaan tai osittain, tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 pykälä

Ranskankielisen yhteisön lähetystoiminnan harjoittajan, joka aikoo käyttää erityistä merkitystä omaavia tapahtumia koskevia yksinoikeuksia, on välitettävä lähetys vapaasti saatavilla olevan television kautta tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

3 pykälä

Lähetystoiminnan harjoittaja, joka on saanut oikeuden tapahtuman televisiointiin suoraan ja kokonaisuudessa, voi lykätä tapahtuman lähettämistä vapaasti saatavilla olevan television kautta seuraavissa tapauksissa:

tapahtuma järjestetään klo 00.00 ja 08.00 välillä Belgian aikaa,

tapahtuma järjestetään ajankohtana, jolloin lähetystoiminnan harjoittaja tavanomaisesti lähettää uutisohjelman,

tapahtuma koostuu useista samanaikaisista tapahtumista.

4 pykälä

Tällä päätöksellä ei luoda lähetysvelvollisuutta RTBF:n eikä ranskankielisen yhteisön lähetystoiminnan harjoittajien johdolle.

5 pykälä

Tämän päätöksen panee täytäntöön audiovisuaalisista asioista vastaava ministeri.

Brysselissä, 8. kesäkuuta 2004

Ranskankielisen yhteisön puolesta:

Audiovisuaalisista asioista vastaava ministeri

O. CHASTEL

3.   Päätöksen liite

Luettelo erityistä merkitystä omaavista tapahtumista ja menettelyistä niiden lähettämiseksi yleisölle:

 

Kesä- ja talviolympialaiset, suoraan ja osittain

 

Jalkapallon Belgian Cup, miesten joukkueet, loppuottelu, suoraan ja kokonaisuudessaan

 

Kaikki ottelut, joissa on mukana Belgian miesten maajoukkue, suoraan ja kokonaisuudessaan

 

Jalkapallon MM-kisojen lopputurnaus, miesten joukkueet, suoraan ja kokonaisuudessaan

 

Jalkapallon EM-kisojen lopputurnaus, miesten joukkueet, suoraan ja kokonaisuudessaan

 

Mestarien liigan ottelut, joissa on mukana belgialaisten seurojen joukkueita, suoraan ja kokonaisuudessaan

 

UEFA Cupin ottelut, joissa on mukana belgialaisten seurojen joukkueita, suoraan ja kokonaisuudessaan

 

Ranskan ympäriajo, pyöräily, miehet, ammattilaiset, suoraan ja osittain

 

Liège-Bastogne-Liège -kilpailu, suoraan ja osittain

 

Amstel Gold Race –kilpailu, suoraan ja osittain

 

Flanderin ympäriajo, suoraan ja osittain

 

Paris-Roubaix -kilpailu, suoraan ja osittain

 

Milan-San Remo -kilpailu, suoraan ja osittain

 

Pyöräilyn Belgian mestaruus, ammattilaisten maantiekisa, miehet, suoraan ja osittain

 

Pyöräilyn maailmanmestaruus, ammattilaisten maantiekisa, miehet, suoraan ja osittain

 

Ivo Van Damme Mémorial -kilpailu, suoraan ja kokonaisuudessaan

 

Formula 1:n Belgian Grand Prix –kilpailu, suoraan ja kokonaisuudessaan

 

Seuraavat Grand Slam –tennisturnaukset: Roland Garros ja Wimbledon, puolivälierät, välierät ja loppuottelu, jos niissä on mukana belgialainen pelaaja, suoraan ja kokonaisuudessaan

 

Davis Cupin ja Fed Cupin puolivälierät, välierät ja loppuottelut, jos niissä on mukana Belgian joukkue, suoraan ja kokonaisuudessaan

 

Reine Elisabeth –musiikkikilpailu, loppukilpailu, suoraan ja kokonaisuudessaan

 

La Flèche wallonne -kilpailu, suoraan ja osittain

 

Yleisurheilun MM-kisat siltä osin, kun niissä on mukana belgialaisia urheilijoita, suoraan ja kokonaisuudessaan.

Liitetään 8. kesäkuuta 2004 tehtyyn päätökseen.

Audiovisuaalisista asioista vastaava ministeri

O. CHASTEL

FLAAMINKIELINEN YHTEISÖ

”1.   25 päivänä tammikuuta 1995 annettu asetus

76 pykälän 1 momentti

Flanderin hallitus vahvistaa luettelon tapahtumista, joilla katsotaan olevan yleisölle erityistä merkitystä ja joita tästä syystä ei voida lähettää yksinoikeudella siten, että estettäisiin merkittävää osaa flaaminkielisen yhteisön yleisöstä seuraamasta näitä tapahtumia suorana tai nauhoitettuna lähetyksenä vapaasti saatavilla olevan television kautta.

Flanderin hallitus määrittää, onko ohjelma näistä tapahtumista lähetettävä kokonaan tai osittain suorana lähetyksenä vai, jos se on tarpeen tai asianmukaista yleisen edun mukaisista käytännön syistä, kokonaan tai osittain nauhoitettuna lähetyksenä.

76 pykälän 2 momentti

Flaaminkielisen yhteisön televisioyhtiöt tai sen hyväksymät lähetystoiminnan harjoittajat eivät saa käyttää yksinoikeuksia tavalla, joka estäisi merkittävää osaa toisen Euroopan yhteisön jäsenvaltion yleisöstä seuraamasta tämän toisen jäsenvaltion määrittämiä tapahtumia vapaasti saatavilla olevan television kautta kokonaan tai osittain suorana lähetyksenä tai, jos on tarpeen tai asianmukaista yleisen edun mukaisista käytännön syistä, kokonaan tai osittain nauhoitettuna lähetyksenä siten kuin kyseinen toinen jäsenvaltio on päättänyt.

2.   Flanderin hallituksen päätös, jolla vahvistetaan erityistä yhteiskunnallista merkitystä omaavat tapahtumat[…]

Tapahtumalla katsotaan olevan erityistä yhteiskunnallista merkitystä, mikäli se täyttää kaksi seuraavista kriteereistä:

1.

tapahtumalla on merkittävää ajankohtaisarvoa ja se herättää yleisössä suurta kiinnostusta,

2.

tapahtuma järjestetään merkittävän kansainvälisen kilpailun yhteydessä tai kyseessä on ottelu, jossa on mukana maajoukkue, belgialainen seurajoukkue tai yksi tai usea belgialainen urheilija,

3.

tapahtuma liittyy merkittävään urheilulajiin ja sillä on huomattavaa kulttuurillista merkitystä flaaminkielisessä yhteisössä,

4.

tapahtuma on perinteisesti esitetty vapaasti saatavilla olevan television kautta ja sillä on ollut luokassaan huomattavat katsojaluvut.

[…]

1 pykälän 1 momentti

Seuraavilla tapahtumilla katsotaan olevan erityistä yhteiskunnallista merkitystä:

1.

Kesäolympialaiset

2.

Jalkapallo (miehet): kaikki maajoukkueen ottelut sekä kaikki MM- ja EM-kilpailujen ottelut

3.

Mestarien liigan ottelut ja UEFA Cupin ottelut:

ottelut, joissa on mukana belgialainen seurajoukkue

välierät ja loppuottelut

4.

Jalkapallon Belgian Cup (miehet), loppuottelu

5.

Pyöräily:

 

Huippupyöräilijöiden Ranskan ympäriajo (miehet): kaikki osuudet

 

Maailmancupin seuraavat osuudet: Milano-San Remo, Flanderin ympäriajo, Pariisi-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Amstel Gold Race, Pariisi-Tours ja Lombardian ympäriajo

 

Belgian mestaruus ja huippupyöräilijöiden maantieajon maailmanmestaruus (miehet)

6.

Maastopyöräily: Belgian mestaruus ja huippupyöräilijöiden maailmanmestaruus (miehet)

7.

Tennis:

 

Grand Slam –turnaus: kaikki ottelut, joissa on mukana belgialaisia pelaajia puolivärieristä alkaen ja kaikki loppuottelut (kaksinpeli)

 

Davis Cup ja Fed Cup: puolivälierät, välierät sekä loppuottelut, jos niissä on mukana belgialainen joukkue

8.

Formula 1:n Belgian Grand Prix –kilpailu

9.

Yleisurheilu: Van Damme Mémorial -kilpailu

10.

Reine Elisabeth –musiikkikilpailu

1 pykälän 2 momentti

Kohdissa 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ja 10 mainitut tapahtumat on välitettävä kokonaan suorana lähetyksenä.

Kohdissa 1 ja 5 mainitut tapahtumat on välitettävä osittain suorana lähetyksenä.

2 pykälä

1 pykälän 1 momentissa tarkoitettuja yksinoikeuksia ei voi käyttää tavalla, joka estää väestön merkittävää osaa seuraamasta tapahtumia vapaasti saatavilla olevan television kautta.

Flaaminkielisen yhteisön väestön merkittävän osan katsotaan voivan seurata erityistä yhteiskunnallista merkitystä omaavaa tapahtumaa vapaasti saatavilla olevan television kautta silloin, kun tapahtuma välitetään flaaminkielistä ohjelmaa lähettävän television kautta ja sen voi vastaanottaa vähintään 90 prosenttia kotitalouksista maksamatta muuta kuin jakelujärjestelmän tilausmaksuja.

3 pykälän 1 momentti

Televisioyhtiöt, jotka eivät noudata 2 pykälän vaatimuksia ja jotka saavat yksinoikeuksia flaaminkielisellä alueella ja Brysselin kaksikielisellä pääkaupunkiseudulla 1 pykälän 1 momentissa lueteltujen tapahtumien lähettämiseen, eivät voi käyttää näitä yksinoikeuksia, mikäli ne eivät voi taata sopimuksin, että merkittävää osaa yleisöstä ei estetä seuraamasta tapahtumia vapaasti saatavilla olevan television kautta 1 pykälän 2 momentin ja 2 pykälän mukaisesti.

3 pykälän 2 momentti

Televisioyhtiöt, joilla on yksinoikeuksia, voivat myöntää alilisenssejä kohtuullisin markkinahinnoin ja televisioyhtiöiden myöntämissä määräajoissa, televisioyhtiöille, jotka täyttävät 2 pykälän edellytykset.

3 pykälän 3 momentti

Mikäli mikään televisioyhtiö ei osoita halukkuutta ottaa alilisenssejä näillä ehdoin, kyseinen televisioyhtiö voi 2 pykälään ja 3 pykälän 1 momenttiin tehtävän poikkeuksen nojalla käyttää hankittuja lähetysoikeuksia.

4 pykälä

Tämän päätöksen panee täytäntöön tiedotusvälineistä vastaava Flanderin ministeri.

Brysselissä, 28. toukokuuta 2004.

Flanderin pääministeri

B. SOMERS

Asumisesta, viestintävälineistä ja urheilusta vastaava ministeri

M. KEULEN

Vahvistettu luettelo tapahtumista, joilla on erityistä yhteiskunnallista merkitystä Belgiassa

1.

Kesäolympialaiset

Flaaminkielinen yhteisö: suoraan ja osittain

Ranskankielinen yhteisö: suoraan ja osittain

2.

Jalkapallon Belgian Cupin loppuottelu, miesten joukkueet

Flaaminkielinen yhteisö: suoraan ja kokonaisuudessaan

Ranskankielinen yhteisö: suoraan ja kokonaisuudessaan

3.

Kaikki ottelut, joissa on mukana jalkapallon Belgian miesten maajoukkue

Flaaminkielinen yhteisö: suoraan ja kokonaisuudessaan

Ranskankielinen yhteisö: suoraan ja kokonaisuudessaan

4.

Jalkapallon MM-kisojen lopputurnaus, miesten joukkueet

Flaaminkielinen yhteisö: suoraan ja kokonaisuudessaan

Ranskankielinen yhteisö: suoraan ja kokonaisuudessaan

5.

Jalkapallon EM-kisojen lopputurnaus, miesten joukkueet

Flaaminkielinen yhteisö: suoraan ja kokonaisuudessaan

Ranskankielinen yhteisö: suoraan ja kokonaisuudessaan

6.

Mestarien liigan ottelut, joissa on mukana belgialaisten seurojen joukkueita

Flaaminkielinen yhteisö: suoraan ja kokonaisuudessaan

Ranskankielinen yhteisö: suoraan ja kokonaisuudessaan

7.

UEFA Cupin ottelut, joissa on mukana belgialaisten seurojen joukkueita

Flaaminkielinen yhteisö: suoraan ja kokonaisuudessaan

Ranskankielinen yhteisö: suoraan ja kokonaisuudessaan

8.

Pyöräilijöiden Ranskan ympäriajo, miehet, ammattilaiset

Flaaminkielinen yhteisö: suoraan ja osittain

Ranskankielinen yhteisö: suoraan ja osittain

9.

Liège-Bastogne-Liège -kilpailu

Flaaminkielinen yhteisö: suoraan ja osittain

Ranskankielinen yhteisö: suoraan ja osittain

10.

Amstel Gold Race –kilpailu

Flaaminkielinen yhteisö: suoraan ja osittain

Ranskankielinen yhteisö: suoraan ja osittain

11.

Flanderin ympäriajo

Flaaminkielinen yhteisö: suoraan ja osittain

Ranskankielinen yhteisö: suoraan ja osittain

12.

Paris-Roubaix -kilpailu

Flaaminkielinen yhteisö: suoraan ja osittain

Ranskankielinen yhteisö: suoraan ja osittain

13.

Milan-San Remo -kilpailu

Flaaminkielinen yhteisö: suoraan ja osittain

Ranskankielinen yhteisö: suoraan ja osittain

14.

Pyöräilyn Belgian mestaruus, ammattilaisten maantiekisa, miehet

Flaaminkielinen yhteisö: suoraan ja osittain

Ranskankielinen yhteisö: suoraan ja osittain

15.

Pyöräilyn maailmanmestaruus, ammattilaisten maantiekisa, miehet

Flaaminkielinen yhteisö: suoraan ja osittain

Ranskankielinen yhteisö: suoraan ja osittain

16.

Ivo Van Damme Mémorial -kilpailu

Flaaminkielinen yhteisö: suoraan ja kokonaisuudessaan

Ranskankielinen yhteisö: suoraan ja kokonaisuudessaan

17.

Formula 1:n Belgian Grand Prix –kilpailu

Flaaminkielinen yhteisö: suoraan ja kokonaisuudessaan

Ranskankielinen yhteisö: suoraan ja kokonaisuudessaan

18.

Seuraavat Grand Slam –tennisturnaukset: Roland Garros ja Wimbledon, puolivälierät, välierät ja loppuottelu, jos niissä on mukana belgialainen urheilija

Flaaminkielinen yhteisö: suoraan ja kokonaisuudessaan

Ranskankielinen yhteisö: suoraan ja kokonaisuudessaan

19.

Davis Cupin ja Fed Cupin puolivälierät, välierät sekä loppuottelut, jos niissä on mukana belgialainen joukkue

Flaaminkielinen yhteisö: suoraan ja kokonaisuudessaan

Ranskankielinen yhteisö: suoraan ja kokonaisuudessaan

20.

Reine Elisabeth –musiikkikilpailu, loppukilpailu

Flaaminkielinen yhteisö: suoraan ja kokonaisuudessaan

Ranskankielinen yhteisö: suoraan ja kokonaisuudessaan

Ainoastaan ranskankielisen alueen luettelossa olevat tapahtumat

1.

La Flèche wallonne -kilpailu, suoraan ja osittain

2.

Talviolympialaiset: suoraan ja osittain

3.

Yleisurheilun MM-kisat siltä osin kuin niissä on mukana belgialaisia urheilijoita: suoraan ja kokonaisuudessaan

Ainoastaan flaaminkielisen alueen luettelossa olevat tapahtumat

1.

Mestarien liiga: välierät ja loppuottelut, suoraan ja kokonaisuudessaan

2.

UEFA Cup: välierät ja loppuottelut, suoraan ja kokonaisuudessaan

3.

Pyöräily, Pariisin ajo ja Lombardian ympäriajo: suoraan ja osittain

4.

Pyöräilyn maastoajon Belgian ja MM-kilpailut, miehet, ammattilaiset: suoraan ja kokonaisuudessaan

5.

Seuraavat Grand Slam -tennisturnaukset: Australian Open ja US Open, puolivälierät, välierät ja loppuottelu, jos niissä on mukana belgialainen urheilija, suoraan ja kokonaisuudessaan.


10.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 180/33


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007,

televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla Ranskassa toteutettujen toimenpiteiden yhteensopivuudesta yhteisön lainsäädännön kanssa

(2007/480/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 3 päivänä lokakuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY (1) ja erityisesti sen 3 a artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon direktiivin 89/552/ETY 23 a artiklan nojalla perustetun komitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ranska ilmoitti 30 päivänä joulukuuta 2003 päivätyllä kirjeellä komissiolle toimenpiteet, jotka se aikoo toteuttaa direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla.

(2)

Komissio varmisti kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, että ilmoitetut toimenpiteet ovat yhteensopivia yhteisön lainsäädännön kanssa, erityisesti siltä osin, että toimenpiteet ovat oikeasuhteisia ja kansallinen kuulemismenettely avoin.

(3)

Toimenpiteitä tarkastellessaan komissio otti huomioon Ranskan tiedotusvälineiden toimintaympäristöstä käytettävissä olevat tiedot.

(4)

Ranskan toimenpiteisiin kuuluva yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien luettelo oli laadittu selvällä ja läpinäkyvällä tavalla, ja Ranskassa oli käynnistetty laajamittainen kuuleminen.

(5)

Komissio katsoi, että Ranskan ilmoittamissa toimenpiteissä luetellut tapahtumat täyttivät vähintään kaksi seuraavista, tapahtuman yhteiskunnallista merkitystä luotettavalla tavalla ilmentävistä kriteereistä: i) erityinen kaikupohja asianomaisessa jäsenvaltiossa ja merkitys muillekin kuin niille, jotka säännöllisesti seuraavat kyseistä urheilulajia tai tapahtumaa; ii) yleisesti tunnustettu erityinen kulttuurinen merkitys asianomaisen jäsenvaltion väestölle kulttuuri-identiteetin muokkaajana; iii) maajoukkueen osallistuminen kyseiseen tapahtumaan merkittävän kansainvälisen kilpailun tai turnauksen yhteydessä; ja iv) tapahtuma on perinteisesti lähetetty maksuttomilla televisiokanavilla ja sillä on ollut suuret katsojamäärät.

(6)

Monet Ranskan ilmoittamissa toimenpiteissä luetellut tapahtumat, kuten kesä- ja talviolympialaiset, jalkapallon maailmanmestaruuskisojen avausottelu, välierät ja loppuottelu sekä jalkapallon Euroopan mestaruuskisojen loppuottelu, ovat direktiivin 97/36/EY johdanto-osan 18 kappaleessa tarkoitettuja yhteiskunnallisesti merkittäviä tapahtumia. Näillä tapahtumilla on Ranskassa erityinen kaikupohja, koska ne ovat erityisen suosittuja suuren yleisön eikä pelkästään urheilutapahtumia yleensä seuraavien keskuudessa.

(7)

Muilla luetelluilla jalkapallotapahtumilla, kuten kansainvälisen jalkapalloliiton (FIFA) kalenteriin kirjatuilla Ranskan jalkapallojoukkueen virallisilla otteluilla, UEFA Cupin loppuottelulla, kun siihen osallistuu jokin Ranskan mestaruussarjan joukkue, jalkapallon Ranskan cupin loppuottelulla sekä Mestarien liigan loppuottelulla, on Ranskassa erityinen kaikupohja, koska jalkapallo on kyseisen jäsenvaltion suosituin urheilulaji.

(8)

Rugby on merkittävä urheilulaji, ja sitä seurataan huomattavan paljon erityisesti lounais-Ranskassa eli suuressa osassa maata. Rugbyn Ranskan mestaruuskilpailujen loppuottelulla, rugbyn Euroopan mestaruuskilpailujen loppuottelulla, kun siihen osallistuu jokin Ranskan mestaruussarjan joukkue, Six Nations -rugbyturnauksella ja rugbyn maailmanmestaruuskilpailujen välierillä ja loppuottelulla on siten Ranskassa erityinen kaikupohja.

(9)

Luetelluilla tennistapahtumilla on Ranskassa erityinen kaikupohja, sillä tennis on kyseisen jäsenvaltion tärkein yksilöurheilulaji.

(10)

Formula 1:n Ranskan Grand Prix -kilpailulla on Ranskassa erityinen kaikupohja, sillä tapahtuma on tärkeä ranskalaiselle kilpa-autoteollisuudelle.

(11)

Ranskan ympäriajolla (miehet) on Ranskassa erityinen kaikupohja, ja sillä on yleisesti tunnustettu erityinen kulttuurinen merkitys Ranskan väestölle kulttuuri-identiteetin muokkaajana, sillä kyseessä on maailman merkittävin pyöräilytapahtuma. Se heijastaa pyöräilyn suosiota Ranskassa, ja sillä on tärkeä vaikutus matkailuun Ranskan tunnetuksitekijänä.

(12)

Paris–Roubaix-pyöräilykilpailulla on Ranskassa erityinen kaikupohja, sillä se on osa Ranskan kulttuuriperintöä.

(13)

Luetelluilla koripallotapahtumilla on yleisesti tunnustettu erityinen kulttuurinen merkitys Ranskan väestölle erityisesti kulttuuri-identiteetin muokkaajana, sillä koripallo on merkittävä tekijä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kannalta Ranskassa.

(14)

Lueteltujen käsipallotapahtumien osalta voidaan todeta, että Ranskan maajoukkueen osallistuessa tällaisiin tärkeisiin kansainvälisiin turnauksiin niillä on huomattava kulttuurinen merkitys Ranskan väestölle.

(15)

Yleisurheilun maailmanmestaruuskisoilla on yleisesti tunnustettu erityinen kulttuurinen merkitys Ranskan väestölle erityisesti kulttuuri-identiteetin muokkaajana, kun otetaan huomioon, että ranskalaisurheilijat yleensä menestyvät niissä.

(16)

Luetellut tapahtumat on perinteisesti lähetetty maksuttomilla televisiokanavilla ja niillä on ollut runsaasti katsojia.

(17)

Ranskan toimenpiteet vaikuttavat oikeasuhteisilta ja oikeuttavat poikkeamaan EY:n perustamissopimuksessa määrätystä palvelujen tarjoamisen perusvapaudesta, koska kyseessä on yleisen edun mukainen pakottava syy eli tässä tapauksessa yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiolähetysten yleisestä saatavuudesta huolehtiminen.

(18)

Ranskan toimenpiteet ovat EY:n kilpailusääntöjen mukaisia siltä osin, että lueteltujen tapahtumien televisiointiin kelpuutettavien lähetystoiminnan harjoittajien määritelmä nojaa objektiivisiin kriteereihin, jotka mahdollistavat tosiasiallisen ja mahdollisen kilpailun näihin tapahtumiin liittyvien lähetysoikeuksien hankinnassa. Lisäksi lueteltujen tapahtumien määrä ei ole sellainen, että se voisi vääristää kilpailua maksuttomien ja maksullisten televisiolähetysten tuotantoketjun loppupään markkinoilla.

(19)

Sen jälkeen kun komissio oli ilmoittanut muille jäsenvaltioille Ranskan toimenpiteistä ja kuullut direktiivin 89/552/ETY 23 a artiklan nojalla perustettua komiteaa, koulutus- ja kulttuuriasioiden pääosasto ilmoitti Ranskalle 7 päivänä huhtikuuta 2004 kirjatulla kirjeellä, että Euroopan komissio ei aikonut vastustaa ilmoitettuja toimenpiteitä.

(20)

Ranska hyväksyi toimenpiteet 22 päivänä joulukuuta 2004.

(21)

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-33/01 (Infront WM vs. komissio) antamasta tuomiosta seuraa, että ilmoitus siitä, että direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla toteutetut toimenpiteet ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia, muodostaa EY:n perustamissopimuksen 249 artiklassa tarkoitetun päätöksen, minkä vuoksi komission on tehtävä kyseinen päätös. Siksi on tarpeen ilmoittaa tällä päätöksellä, että Ranskan ilmoittamat toimenpiteet ovat yhteisön lainsäädännön mukaisia. Direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohdan mukaisesti toimenpiteet, sellaisina kuin Ranska ne lopulta toteutti ja sellaisina kuin ne on vahvistettu tämän päätöksen liitteessä, on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Ranskan komissiolle 30 päivänä joulukuuta 2003 direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla ilmoittamat toimenpiteet ovat yhteensopivia yhteisön lainsäädännön kanssa.

2 artikla

Direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohdan mukaisesti toimenpiteet, sellaisina kuin Ranska ne lopulta toteutti ja sellaisina kuin ne on vahvistettu tämän päätöksen liitteessä, julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/36/EY (EYVL L 202, 30.7.1997, s. 60).


LIITE

Televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohtaan perustuva julkaisu

Ranska on toteuttanut seuraavat toimenpiteet julkaistavaksi direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohdan nojalla:

”Joulukuun 22 päivänä 2004 annettu asetus nro 2004–1392 viestintävapaudesta syyskuun 30 päivänä 1986 annetun lain nro 86–1067 20 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi

Pääministeri, joka

ottaa huomioon kulttuuri- ja viestintäministerin kertomuksen,

ottaa huomioon televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 3 päivänä lokakuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/522/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä kesäkuuta 1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/36/EY, ja erityisesti sen 3 a artiklan;

ottaa huomioon rajat ylittävistä televisiolähetyksistä tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen, joka avattiin allekirjoittamista varten 5 päivänä toukokuuta 1989 ja jota muutettiin Euroopan neuvoston ministerikomitean 9 päivänä syyskuuta 1998 hyväksymällä pöytäkirjalla, joka puolestaan avattiin yleissopimuksen sopimusosapuolten hyväksyttäväksi 1 päivänä lokakuuta 1998, ja erityisesti sen 9 a artiklan, sekä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain nro 94–542 ja 20 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain nro 2001–1210, joilla sallitaan niiden hyväksyminen, sekä 14 päivänä huhtikuuta 1995 annetun asetuksen nro 95–438 ja 30 päivänä huhtikuuta 2002 annetun asetuksen nro 2002–739, jotka koskevat niiden julkaisemista;

ottaa huomioon Portossa 2 päivänä toukokuuta 1992 allekirjoitetun, Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sekä Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 1993 allekirjoitetun pöytäkirjan mainitun sopimuksen muuttamisesta, ja erityisesti sen liitteen X, sekä 2 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain nro 93–1274, jolla sallitaan sen ratifioiminen, ja 1 päivänä helmikuuta 1994 annetun asetuksen nro 94–43, joka koskee sen julkaisemista;

ottaa huomioon viestintävapaudesta 30 päivänä syyskuuta 1986 annetun lain nro 86–1067, sellaisena kuin se on muutettuna, ja erityisesti sen 20 artiklan 2 kohdan;

ottaa huomioon 7 päivänä huhtikuuta 2004 päivätyn Euroopan komission kirjeen, joka koskee Ranskan toimittamaa luonnosta toimenpiteistä direktiivin 89/552/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/36/EY, 3 a artiklan täytäntöön panemiseksi;

on kuullut korkeinta hallinto-oikeutta (sen sisäasioista vastaavaa osastoa),

ANTAA SEURAAVAN ASETUKSEN:

1 artikla –   Tässä asetuksessa säädetään ehdoista, joita televisiopalvelujen tarjoajien on noudatettava lähettäessään merkittäviä tapahtumia koskevia ohjelmia yksinoikeudella, jotta merkittävä osa yleisöstä ei menetä mahdollisuutta seurata niitä vapaasti saatavilla olevan televisiopalvelun välityksellä.

I   osasto

Merkittävien tapahtumien lähettämiseen Ranskan alueella sovellettavat säännökset

2 artikla –   Tämän osaston säännöksiä sovellettaessa tarkoitetaan:

a)

’vapaasti saatavilla olevien televisiopalvelujen tarjoajalla’ kaikkia televisiopalvelujen tarjoajia, joiden toimintaa ei rahoiteta perimällä käyttäjiltä korvausta ja joiden lähetyksiä vähintään 85 prosenttia kotitalouksista voi seurata Ranskan emämaassa;

b)

’rajoitetusti saatavilla olevien televisiopalvelujen tarjoajalla’ kaikkia sellaisia televisiopalvelujen tarjoajia, jotka eivät täytä a kohdassa mainittua kahta ehtoa.

3 artikla –   Syyskuun 30 päivänä 1986 annetun lain 20 artiklan 2 kohdassa mainittu tapahtumaluettelo on seuraava:

1.

kesä- ja talviolympialaiset;

2.

kansainvälisen jalkapalloliiton (FIFA) kalenteriin kirjatut Ranskan jalkapallojoukkueen viralliset ottelut;

3.

jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen avausottelu, välierät ja loppuottelu;

4.

jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailujen välierät ja loppuottelu;

5.

UEFA Cupin loppuottelu, kun siihen osallistuu jokin Ranskan mestaruussarjan joukkue;

6.

jalkapallon Mestarien liigan loppuottelu;

7.

jalkapallon Ranskan Cupin loppuottelu;

8.

Six Nations -rugbyturnaus;

9.

rugbyn maailmanmestaruuskilpailujen välierät ja loppuottelu;

10.

rugbyn Ranskan mestaruuskilpailujen loppuottelu;

11.

rugbyn Euroopan mestaruuskilpailujen loppuottelu, kun siihen osallistuu jokin Ranskan mestaruussarjan joukkue;

12.

Roland Garros -tennisturnauksen miesten ja naisten kaksinpelien loppuottelut;

13.

Davis Cup- ja Fed Cup -tennisturnausten välierät ja loppuottelut, kun Ranskan tennisjoukkue osallistuu niihin;

14.

Formula 1:n Ranskan Grand Prix -kilpailu;

15.

miesten Tour de France (Ranskan ympäriajo) -pyöräilykilpailu;

16.

Paris–Roubaix-pyöräilykilpailu;

17.

miesten ja naisten koripallon Euroopan mestaruuskilpailujen loppuottelut, kun Ranskan joukkue osallistuu niihin;

18.

miesten ja naisten koripallon maailmanmestaruuskilpailujen loppuottelut, kun Ranskan joukkue osallistuu niihin;

19.

miesten ja naisten käsipallon Euroopan mestaruuskilpailujen loppuottelut, kun Ranskan joukkue osallistuu niihin;

20.

miesten ja naisten käsipallon maailmanmestaruuskilpailujen loppuottelut, kun Ranskan joukkue osallistuu niihin;

21.

yleisurheilun maailmanmestaruuskisat.

4 artikla –   Se, että jokin televisiopalvelujen tarjoaja käyttää Ranskan alueella elokuun 23 päivän 1997 jälkeen saamaansa oikeutta lähettää yksinoikeudella ohjelmaa edellisessä artiklassa luetelluista merkittävistä tapahtumista, ei estä jotakin muuta vapaasti saatavilla olevan televisiopalvelun tarjoajaa lähettämästä samasta tapahtumasta ohjelmaa, jossa on esitettävä koko tapahtuma ja joka on lähetettävä suorana lähetyksenä, seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:

1.

Edellä 3 artiklan 15 kohdassa mainitun tapahtuman lähetykset voidaan rajata merkittäviin hetkiin kyseisen tapahtuman lähettämistä koskevan käytännön mukaisesti.

2.

Edellä 3 artiklan 1 ja 21 kohdassa mainittujen tapahtumien lähetykset voidaan rajata sellaisiin hetkiin, joista ilmenee eri urheilulajien ja kilpailuihin osallistuvien maiden moninaisuus, ja näitä tapahtumia voidaan lähettää nauhoitettuna, kun eri lajien otteluita käydään samanaikaisesti.

3.

Merkittävät tapahtumat voidaan lähettää viiveellä myös silloin, kun tapahtuma järjestetään kello 24:n ja 6:n välillä Ranskan aikaa sillä edellytyksellä, että lähetys alkaa Ranskassa ennen kello 10.

Sen, että rajoitetusti saatavilla olevien televisiopalvelujen tarjoaja, joka kerää käyttäjiltä maksua ja jonka lähetyksiä voidaan seurata tämän asetuksen 2 artiklan a alakohdassa säädetyn ehdon mukaisesti, lähettää tällaista tapahtumaa koskevan ohjelman kokonaisuudessaan ja suorana lähetyksenä edellä olevien säännösten mukaisesti ja rajoittamatta tapahtumaa koskevan ohjelman saatavuutta erityisin ehdoin, ei katsota estävän sitä, että vapaasti saatavilla olevan televisiopalvelun tarjoaja lähettää ohjelmaa kyseisestä merkittävästä tapahtumasta.

5 artikla –   Jotta vapaasti saatavilla olevien televisiopalvelujen tarjoaja voi lähettää ohjelmaa merkittävästä tapahtumasta 4 artiklassa säädettyjen ehtojen mukaisesti, televisiopalvelujen tarjoajan, jolla on oikeus lähettää yksinoikeudella ohjelma osittain tai kokonaan kyseisestä merkittävästä tapahtumasta ja joka ei täytä näitä ehtoja, on laadittava riittävän aikaisin ennen tapahtumaa vapaasti saatavilla olevien televisiopalvelujen tarjoajille oikeuksien luovuttamista koskeva ehdotus, jolla varmistetaan kyseisen tapahtuman lähettäminen 4 artiklassa säädettyjen ehtojen mukaisesti. Tällainen tarjous on tehtävä oikeudenmukaisten, kohtuullisten ja syrjimättömien markkinavaatimusten ja ehtojen mukaisesti.

Jos yksikään televisiopalvelujen tarjoaja ei vastaa tähän tarjoukseen tekemällä ehdotusta tai jos ehdotusta ei laadita oikeudenmukaisten, kohtuullisten ja syrjimättömien markkinavaatimusten ja ehtojen mukaisesti, yksinoikeudet saanut palveluntarjoaja voi käyttää näitä oikeuksiaan täyttämättä 4 artiklassa säädettyjä ehtoja.

II   osasto

Merkittävien tapahtumien lähettämiseen muiden Euroopan valtioiden alueella sovellettavat säännökset

6 artikla –   Tämän osaston säännöksiä sovelletaan Ranskan lainkäyttövallan alaisiin televisiopalvelujen tarjoajiin, jotka lähettävät toisessa valtiossa, joka kuuluu Euroopan unioniin tai joka on Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tai rajat ylittävistä televisiolähetyksistä tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen sopimuspuoli, televisio-ohjelmaa sellaisesta tapahtumasta, jonka kyseinen valtio on nimennyt merkittäväksi tapahtumaksi kyseisen valtion yhteiskunnalle 3 päivänä lokakuuta 1989 annetun direktiivin 89/552/ETY säännöksissä tarkoitetulla tavalla, ja jotka ovat saaneet kyseisen tapahtuman lähetysoikeudet elokuun 23 päivän 1997 jälkeen.

7 artikla –   Ranskan lainkäyttövallan alaisten televisiopalvelujen tarjoajien on käytettävä 6 artiklassa tarkoitetussa valtiossa kyseisen valtion määritelmän mukaista merkittävää tapahtumaa koskevia lähetysoikeuksiaan siten, etteivät ne estä merkittävää osaa yleisöstä seuraamasta tätä tapahtumaa suorana tai viiveellä esitettynä lähetyksenä vapaasti saatavilla olevan televisiopalvelun välityksellä edellä mainitun, 3 päivänä lokakuuta 1989 annetun direktiivin 3 a artiklan säännöksissä tarkoitetulla tavalla.

8 artikla –   Kun Ranskan lainkäyttövallan alainen televisiopalvelujen tarjoaja lähettää merkittävästä tapahtumasta ohjelmaa jossakin 6 artiklassa tarkoitetussa valtiossa, sen on noudatettava kyseisen valtion asettamia ehtoja, jotka koskevat ohjelmien lähettämistä televisiopalvelun tarjoajan toimesta.

III   osasto

Loppusäännökset

9 artikla –   Ranskan audiovisuaalialan neuvosto (Conseil supérieur de l’audiovisuel) voi antaa televisiopalvelujen tarjoajan pyynnöstä tai omasta aloitteestaan lausunnon tämän asetuksen säännösten soveltamista koskevista ehdoista.

10 artikla –   Myöhemmin annettava korkeimman hallinto-oikeuden asetus sisältää luettelon merentakaisille departementeille, Saint-Pierre ja Miquelonille, Mayottelle, Uudelle-Kaledonialle, Ranskan Polynesialle sekä Wallis- ja Futunasaarille merkittävistä tapahtumista ja niiden televisiolähetyksiä koskevista ehdoista ottaen erityisesti huomioon kunkin yhteisön erityispiirteet ja merentakaisiin departementteihin lähetettäviä televisio-ohjelmia koskevat tekniset erityisvaatimukset.

11 artikla –   Tämä asetus julkaistaan Ranskan tasavallan virallisessa lehdessä, ja kulttuuri- ja viestintäministeri sekä merentakaisista departementeista vastaava ministeri huolehtivat vastuualueidensa mukaisesti sen täytäntöönpanosta.

Tehty Pariisissa 22 päivänä joulukuuta 2004.

Pääministeri

Jean-Pierre RAFFARIN

Kulttuuri- ja viestintäministeri

Renaud DONNEDIEU DE VABRES

Merentakaisista departementeista vastaava ministeri

Brigitte GIRARDIN.”


10.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 180/38


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007,

televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla Suomessa toteutettujen toimenpiteiden yhteensopivuudesta yhteisön lainsäädännön kanssa

(2007/481/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 3 päivänä lokakuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY (1) ja erityisesti sen 3 a artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon direktiivin 89/552/ETY 23 a artiklan nojalla perustetun komitean lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Suomi ilmoitti 22 päivänä syyskuuta 2006 päivätyllä ja komission 2 päivänä lokakuuta 2006 vastaanottamalla kirjeellä komissiolle toimenpiteistä, jotka se aikoo toteuttaa direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla.

(2)

Komissio varmisti kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta, että ilmoitetut toimenpiteet ovat yhteensopivia yhteisön lainsäädännön kanssa, erityisesti siltä osin, että toimenpiteet ovat oikeasuhteisia ja kansallinen kuulemismenettely avoin.

(3)

Toimenpiteitä tarkastellessaan komissio otti huomioon Suomen tiedotusvälineiden toimintaympäristöstä käytettävissä olevat tiedot.

(4)

Suomen toimenpiteisiin kuuluva yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien luettelo oli laadittu selvällä ja läpinäkyvällä tavalla, ja Suomessa oli käynnistetty laajamittainen kuuleminen.

(5)

Komissio katsoi, että Suomen ilmoittamissa toimenpiteissä luetellut tapahtumat täyttivät vähintään kaksi seuraavista, tapahtuman yhteiskunnallista merkitystä luotettavalla tavalla ilmentävistä kriteereistä: i) erityinen kaikupohja asianomaisessa jäsenvaltiossa ja merkitys muillekin kuin niille, jotka säännöllisesti seuraavat kyseistä urheilulajia tai tapahtumaa; ii) yleisesti tunnustettu erityinen kulttuurinen merkitys asianomaisen jäsenvaltion väestölle kulttuuri-identiteetin muokkaajana; iii) maajoukkueen osallistuminen kyseiseen tapahtumaan merkittävän kansainvälisen kilpailun tai turnauksen yhteydessä; ja iv) tapahtuma on perinteisesti lähetetty maksuttomilla televisiokanavilla ja sillä on ollut suuret katsojamäärät.

(6)

Monet Suomen ilmoittamissa toimenpiteissä luetellut tapahtumat, kuten kesä- ja talviolympialaiset, jalkapallon maailmanmestaruuskisojen avausottelu, puolivälierät, välierät ja loppuottelu sekä Suomen joukkueen ottelut kyseisessä turnauksessa ovat direktiivin 97/36/EY johdanto-osan 18 kappaleessa tarkoitettuja yhteiskunnallisesti merkittäviä tapahtumia. Näillä tapahtumilla on Suomessa erityinen kaikupohja, koska ne ovat erityisen suosittuja suuren yleisön eikä pelkästään urheilutapahtumia yleensä seuraavien keskuudessa.

(7)

Kansainvälisen jääkiekkoliiton (IIHF) järjestämillä miesten jääkiekon maailmanmestaruuskilpailuilla on erityinen kaikupohja, koska Suomessa jääkiekkoa pelataan ahkerasti, ja niillä on yleisesti tunnustettu erityinen kulttuurinen merkitys suomalaisille, koska Suomi on menestynyt hyvin tässä kansainvälisessä turnauksessa. Jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen erityisestä järjestämistavasta johtuen ne olisi miellettävä yhdeksi tapahtumaksi, jossa myös muiden maiden väliset ottelut vaikuttavat siihen, mitä joukkueita vastaan Suomi voi joutua pelaamaan, ja lopputulokseen.

(8)

Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) järjestämillä pohjoismaisten hiihtolajien (maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetty) maailmanmestaruuskilpailuilla on erityinen kaikupohja, ja niillä on suomalaisille yleisesti tunnustettu erityinen kulttuurinen merkitys kulttuuri-identiteetin muokkaajana, koska pohjoismaisilla hiihtolajeilla on Suomessa kansallisen urheilulajin asema.

(9)

Toimenpiteissä luetelluilla yleisurheilutapahtumilla eli Kansainvälisen yleisurheiluliiton (IAAF) järjestämillä yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailuilla ja Euroopan yleisurheiluliiton (EAA) järjestämillä yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuilla on suomalaisille yleisesti tunnustettu erityinen kulttuurinen merkitys kulttuuri-identiteetin muokkaajana, koska Suomea monissa lajeissa kansainvälisellä tasolla edustavat suomalaiset huippu-urheilijat ovat omassa lajissaan maailman huippuluokkaa.

(10)

Luetellut tapahtumat on perinteisesti lähetetty maksuttomilla televisiokanavilla, ja niillä on ollut runsaasti katsojia.

(11)

Suomen toimenpiteet vaikuttavat oikeasuhteisilta ja oikeuttavat poikkeamaan EY:n perustamissopimuksessa määrätystä palvelujen tarjoamisen perusvapaudesta, koska kyseessä on yleisen edun mukainen pakottava syy eli tässä tapauksessa yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisiolähetysten yleisestä saatavuudesta huolehtiminen.

(12)

Suomen toimenpiteet ovat EY:n kilpailusääntöjen mukaisia siltä osin, että lueteltujen tapahtumien televisiointiin kelpuutettavien lähetystoiminnan harjoittajien määritelmä nojaa objektiivisiin kriteereihin, jotka mahdollistavat tosiasiallisen ja mahdollisen kilpailun näihin tapahtumiin liittyvien lähetysoikeuksien hankinnassa. Lisäksi lueteltujen tapahtumien määrä ei ole sellainen, että se voisi vääristää kilpailua maksuttomien ja maksullisten televisiolähetysten tuotantoketjun loppupään markkinoilla.

(13)

Suomen toimenpiteiden oikeasuhteisuutta lisää se, että niillä ei ole taannehtivaa vaikutusta, eli ne eivät vaikuta niissä lueteltujen tapahtumien lähetysoikeuksien harjoittamiseen, jos kyseiset oikeudet on hankittu ennen toimenpiteiden voimaantuloa.

(14)

Komissio antoi Suomen ilmoittamat toimenpiteet tiedoksi muille jäsenvaltioille ja esitteli tämän varmistusprosessin tulokset direktiivin 89/552/ETY 23 a artiklan nojalla perustetun komitean kokouksessa 15 päivänä marraskuuta 2006. Komitea antoi kokouksessa niistä myönteisen lausunnon.

(15)

Suomen toimenpiteet hyväksyttiin 22 päivänä helmikuuta 2007, ja ne tulivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2007,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Suomen komissiolle 22 päivänä syyskuuta 2006 direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 1 kohdan nojalla ilmoittamat toimenpiteet ovat yhteensopivia yhteisön lainsäädännön kanssa.

2 artikla

Direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohdan mukaisesti toimenpiteet, sellaisina kuin Suomi ne lopulta toteutti ja sellaisina kuin ne on vahvistettu tämän päätöksen liitteessä, julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 25 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/36/EY (EYVL L 202, 30.7.1997, s. 60).


LIITE

Televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohtaan perustuva julkaisu

Suomi on toteuttanut seuraavat toimenpiteet julkaistavaksi direktiivin 89/552/ETY 3 a artiklan 2 kohdan nojalla:

”VALTIONEUVOSTON ASETUS

yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisioinnista

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään televisio- ja radiotoiminnasta 9 päivänä lokakuuta 1998 annetun lain (744/1998) 20 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 394/2003:

1 §

Yhteiskunnallisesti merkittävät tapahtumat

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 20 §:n 3 momentissa tarkoitettuja Suomessa yhteiskunnallisesti merkittäviä tapahtumia ovat:

1)

Kansainvälisen olympiakomitean järjestämät kesä- ja talviolympialaiset;

2)

Kansainvälisen jalkapalloliiton järjestämien miesten jalkapallon maailmanmestaruusloppukilpailujen avaus-, puolivälierä-, välierä- ja loppuottelut sekä Suomen maajoukkueen ottelut;

3)

Euroopan jalkapalloliiton järjestämien miesten jalkapallon Euroopan mestaruusloppukilpailujen avaus-, puolivälierä-, välierä- ja loppuottelut sekä Suomen maajoukkueen ottelut;

4)

Kansainvälisen jääkiekkoliiton järjestämät miesten jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut;

5)

Kansainvälisen hiihtoliiton järjestämät pohjoismaisten hiihtolajien maailmanmestaruuskilpailut;

6)

Kansainvälisen yleisurheiluliiton järjestämät yleisurheilun maailmanmestaruuskilpailut; ja

7)

Euroopan yleisurheiluliiton järjestämät yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut miesten jalkapallon maailmanmestaruusloppukilpailujen avaus-, välierä- ja loppuottelut sekä Suomen maajoukkueen ottelut, miesten jalkapallon Euroopan mestaruusloppukilpailujen avaus-, välierä- ja loppuottelut sekä Suomen maajoukkueen ottelut, miesten jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen välierä- ja loppuottelut sekä Suomen maajoukkueen ottelut on lähetettävä kokonaan suorina lähetyksinä.

Muut 1 momentissa tarkoitetut tapahtumat voidaan lähettää kokonaan tai osittain suorina tai nauhoitettuina lähetyksinä.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2007.

Tätä asetusta ei sovelleta ennen tämän asetuksen voimaantuloa hankittuihin yksinoikeuksiin.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2007.

Liikenne- ja viestintäministeri

Susanna HUOVINEN

Viestintäneuvos

Ismo KOSONEN


10.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 180/42


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä heinäkuuta 2007,

neuvoston direktiivin 72/166/ETY soveltamisesta siltä osin kuin se koskee moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevia tarkastuksia

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3291)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/482/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 24 päivänä huhtikuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/166/ETY (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden ja muiden assosioituneiden valtioiden kansallisten vakuutuksenantajien toimistojen monenvälinen sopimus, jäljempänä ’sopimus’, tehtiin 30 päivänä toukokuuta 2002. Sopimus on liitetty moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevista tarkastuksista annetun neuvoston direktiivin 72/166/ETY soveltamisesta 28 päivänä heinäkuuta 2003 tehtyyn komission päätökseen 2003/564/EY (2), jossa komissio asettaa päivämäärän, josta alkaen jäsenvaltioiden on lakattava tarkastamasta sellaisten ajoneuvojen liikennevakuutuksia, joiden pysyvä kotipaikka on sopimuksen allekirjoittaneen valtion alueella ja joihin sovelletaan sopimusta. Sittemmin sopimus ulotettiin lisäyksillä 1 ja 2 koskemaan uusia maita.

(2)

Jäsenvaltioiden ja Andorran, Kroatian, Islannin, Norjan sekä Sveitsin kansallisten vakuutuksenantajien toimistot allekirjoittivat 8 päivänä maaliskuuta 2007 lisäyksen 3, jolla sopimus ulotettiin koskemaan Bulgarian ja Romanian kansallisten vakuutuksenantajien toimistoja. Lisäyksessä 3 määrätään käytännön järjestelyistä sellaisten ajoneuvojen vakuutusten tarkastusten lakkauttamiseksi, joiden pysyvä kotipaikka on Bulgarian tai Romanian alueella ja joihin sovelletaan lisäystä 3.

(3)

Sen vuoksi ajoneuvot, joiden pysyvä kotipaikka on Bulgarian tai Romanian alueella, täyttävät kaikki moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevien direktiivin 72/166/ETY mukaisten tarkastusten lakkauttamisen ehdot,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltiot lakkauttavat 1 päivästä elokuuta 2007 sellaisten ajoneuvojen vakuutusten tarkastukset, joiden pysyvä kotipaikka on Bulgarian tai Romanian alueella ja joihin sovelletaan 8 päivänä maaliskuuta 2007 allekirjoitettua lisäystä 3, joka on liitetty Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden ja muiden assosioituneiden valtioiden kansallisten vakuutuksenantajien toimistojen monenväliseen sopimukseen.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle välittömästi tämän päätöksen soveltamiseksi toteutetut toimenpiteet.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EYVL L 103, 2.5.1972, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/14/EY (EUVL L 149, 11.6.2005, s. 14).

(2)  EUVL L 192, 31.7.2003, s. 23.


10.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 180/43


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä heinäkuuta 2007,

päätöksen 2006/415/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin esiintymiseen Saksan siipikarjassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3413)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/483/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin esiintymiseen yhteisön siipikarjassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä ja päätöksen 2006/135/EY kumoamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 tehdyssä komission päätöksessä 2006/415/EY (3) vahvistetaan tietyt suojatoimenpiteet kyseisen taudin leviämisen ehkäisemiseksi; toimenpiteisiin kuuluu alueiden A ja B muodostaminen epäillyn tai vahvistetun taudinpurkauksen seurauksena.

(2)

Saksa on ilmoittanut komissiolle H5N1:n alueellaan aiheuttamasta taudinpurkauksesta takapihalla siipikarjaa pitävällä tilalla ja on toteuttanut asianmukaiset toimenpiteet, joista säädetään päätöksessä 206/415/EY, mukaan luettuna mainitun päätöksen 4 artiklassa säädetty alueiden A ja B muodostaminen.

(3)

Komissio on tarkastellut kyseisiä toimenpiteitä yhteistyössä Saksan kanssa ja katsoo, että kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen muodostamien alueiden A ja B rajat ovat riittävällä etäisyydellä taudinpurkauksen todellisesta esiintymispaikasta. Saksassa sijaitsevat alueet A ja B sekä kyseisen aluejaon kesto voidaan näin ollen vahvistaa.

(4)

Päätöstä 2006/415/EY olisi siksi muutettava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 2006/415/EY liite tämän päätöksen liitteen tekstin mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/41/EY (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 33); oikaisu EUVL L 195, 2.6.2004, s. 12.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUVL L 164, 16.6.2006, s. 51. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/454/EY (EUVL L 172, 30.6.2007, s. 87).


LIITE

Muutetaan päätöksen 2006/415/EY liite seuraavasti:

1.

Lisätään A osaan seuraava teksti:

Maan ISO-koodi

Jäsenvaltio

Alue A

Päivämäärä, johon asti voimassa; 4 artiklan 4 kohdan b alakohdan iii alakohta

Koodi (jos käytössä)

Nimi

DE

SAKSA

 

 

6.8.2007

 

 

 

ALLENDORF

ARNSGEREUTH

BAD BLANKENBURG

BECHSTEDT

CURSDORF

DEESBACH

DÖSCHNITZ

GRÄFENTHAL

LICHTE

LICHTENHAIN

MARKTGÖLITZ

MELLENBACH-GLASBACH

MEURA

OBERHAIN

OBERWEISSBACH

PIESAU

PROBSTZELLA

REICHMANNSDORF

ROHRBACH

SAALFELD

SAALFELDER HÖHE

SCHMIEDEFELD

SCHWARZBURG

SITZENDORF

UNTERWEISSBACH

WITTGENDORF

 

2.

Lisätään B osaan seuraava teksti:

Maan ISO-koodi

Jäsenvaltio

Alue B

Päivämäärä, johon asti voimassa; 4 artiklan 4 kohdan b alakohdan iii alakohta

Koodi (jos käytössä)

Nimi

DE

SAKSA

 

DRÖBISCHAU

KAULSDORF

KÖNIGSEE

LEUTENBERG

MEUSELBACH-SCHWARZMÜHLE

ROTTENBACH

RUDOLSTADT

6.8.2007


10.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 180/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Laajentumisesta aiheutuneen tilanteen takia jotkut virallisen lehden joulukuun 27, 29 ja 30 päivänä joulukuuta 2006 painokset julkaistiin yksinkertaistetussa muodossa unionin silloisilla virallisilla kielillä.

Näissä virallisissa lehdissä julkaistut asiakirjat on päätetty julkaista uudelleen oikaisuina virallisessa lehdessä perinteisessä muodossa.

Tämän vuoksi näitä oikaisuja sisältävät viralliset lehdet julkaistaan vain niillä kielillä, jotka olivat unionin viralliset kielet ennen laajentumista. Asiakirjojen käännökset uusien jäsenvaltioiden kieliin julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden erityispainoksessa, joka sisältää toimielinten ja Euroopan keskuspankin tekstejä 1 päivää tammikuuta 2007 edeltävältä ajalta.

Alla on luettelo 27, 29 ja 30 päivänä joulukuuta 2006 julkaistuista virallisista lehdistä ja niiden vastaavista oikaisuista.

EUVL 27 päivänä joulukuuta 2006

Oikaistu EUVL (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


EUVL 29 päivänä joulukuuta 2006

Oikaistu EUVL (2007)

L 387

L 34


EUVL 30 päivänä joulukuuta 2006

Oikaistu EUVL (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50