ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 176

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
6. heinäkuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 791/2007, annettu 21 päivänä toukokuuta 2007, syrjäisimpien alueiden Azorien, Madeiran, Kanariansaarten sekä Ranskan Guyanan ja Réunionin tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämisessä aiheutuvien lisäkustannusten korvausjärjestelmän käyttöön ottamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 792/2007, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 793/2007, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 659/2007 avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 väliseksi ajaksi haettujen, tiettyihin alppi- ja vuoristorotuihin kuuluvia sonneja, lehmiä ja hiehoja koskevien tuontioikeuksien myöntämisestä

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 794/2007, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 536/2007 avatuissa tariffikiintiöissä kesäkuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 795/2007, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2007, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 796/2007, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 797/2007, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2007, viinialan vientitodistusten antamisesta

16

 

*

Komission asetus (EY) N:o 798/2007, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2007, Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla VII g, VII h, VII j ja VII k

17

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/464/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä kesäkuuta 2007, liiallisen alijäämän olemassaolosta Maltassa tehdyn päätöksen 2005/186/EY kumoamisesta

19

 

 

2007/465/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä kesäkuuta 2007, liiallisen alijäämän olemassaolosta Kreikassa tehdyn päätöksen 2004/917/EY kumoamisesta

21

 

 

2007/466/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2007, alueiden komitean kuuden ruotsalaisen jäsenen ja yhdeksän ruotsalaisen varajäsenen nimeämisestä

23

 

 

Komissio

 

 

2007/467/EY

 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä kesäkuuta 2007, radiotaajuustunnistuksen (RFID) asiantuntijaryhmän perustamisesta

25

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2007/468/YUTP, hyväksytty 28 päivänä kesäkuuta 2007, täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön (CTBTO) valmistelutoimikunnan toimien tukemisesta sen monitorointi- ja todentamisvalmiuksien parantamiseksi ja joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä

31

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2007/469/YUPT, hyväksytty 28 päivänä kesäkuuta 2007, kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen (CWC) vuonna 2008 pidettävästä muutoskonferenssista

39

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

6.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 791/2007,

annettu 21 päivänä toukokuuta 2007,

syrjäisimpien alueiden Azorien, Madeiran, Kanariansaarten sekä Ranskan Guyanan ja Réunionin tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämisessä aiheutuvien lisäkustannusten korvausjärjestelmän käyttöön ottamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan ja 299 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön syrjäisimpien alueiden kalastusalalla on vaikeuksia, joista voidaan erityisesti mainita tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämiseen liittyvät, perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdassa tunnustetuista erityisistä haitoista aiheutuvat lisäkustannukset, jotka johtuvat pääasiassa Manner-Eurooppaan toteutettaviin kuljetuksiin liittyvistä kustannuksista.

(2)

Yhteisö on tiettyjen kalastustuotteiden kilpailukyvyn säilyttämiseksi suhteessa yhteisön muiden alueiden vastaaviin tuotteisiin toteuttanut kalastusalalla vuodesta 1992 alkaen toimenpiteitä, joilla pyritään korvaamaan tällaiset kalastusalan lisäkustannukset. Kaudella 2003–2006 sovellettavat toimenpiteet vahvistetaan neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2328/2003 (3). Komission Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle osoittaman kertomuksen perusteella on tarpeen jatkaa tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämisessä aiheutuvien lisäkustannusten korvaamista vuodesta 2007 alkaen.

(3)

Kyseisten syrjäisimpien alueiden erilaisten kaupan pitämisen edellytysten sekä saaliiden, kantojen ja markkinoiden kysynnän vaihteluiden vuoksi olisi jätettävä asianomaisten jäsenvaltioiden tehtäväksi määritellä korvauskelpoiset kalastustuotteet, niiden enimmäismäärät ja korvausmäärät jäsenvaltiokohtaisten kokonaismäärärahojen rajoissa.

(4)

Jäsenvaltioille olisi annettava lupa eriyttää kyseisten kalastustuotteiden luetteloa ja määriä sekä korvausmäärää jäsenvaltiokohtaisten kokonaismäärärahojen rajoissa. Niille olisi lisäksi annettava lupa mukauttaa korvaussuunnitelmiaan, jos se on muuttuvien edellytysten vuoksi perusteltua.

(5)

Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava korvausmäärä tasolle, joka mahdollistaa syrjäisimpien alueiden erityishaitoista johtuvien ja erityisesti tuotteiden kuljettamisesta Manner-Eurooppaan aiheutuvien lisäkustannusten asianmukaisen korvaamisen. Liiallisten korvausten välttämiseksi määrän olisi oltava oikeassa suhteessa tuella korvattaviin lisäkustannuksiin, eikä sen pitäisi missään tapauksessa ylittää 100:aa prosenttia Manner-Eurooppaan kuljettamisesta aiheutuvista ja muista siihen liittyvistä kustannuksista. Tätä tarkoitusta varten määrässä olisi otettava huomioon myös muut julkisen tuen lajit, joilla on vaikutusta lisäkustannusten tasoon.

(6)

Jotta tämän asetuksen tavoitteet voitaisiin saavuttaa asianmukaisesti sekä varmistaa yhdenmukaisuus yhteisen kalastuspolitiikan kanssa, tuki olisi rajoitettava mainitun politiikan sääntöjen mukaisesti pyydettyihin ja jalostettuihin kalastustuotteisiin.

(7)

Korvausjärjestelmän tehokkaan ja moitteettoman toiminnan takaamiseksi jäsenvaltioiden olisi lisäksi varmistettava, että tuensaajat ovat taloudellisesti elinkelpoisia ja että täytäntöönpanojärjestelmä mahdollistaa järjestelmän sääntöjenmukaisen soveltamisen.

(8)

Korvausjärjestelmän moitteettoman valvonnan mahdollistamiseksi asianomaisten jäsenvaltioiden olisi toimitettava vuotuiset kertomukset sen toiminnasta.

(9)

Komission olisi toimitettava Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle hyvissä ajoin ennen korvausjärjestelmän voimassaoloajan päättymistä riippumattomaan arviointiin perustuva kertomus, jotta voitaisiin tehdä päätös siitä, jatketaanko järjestelmää vuoden 2013 jälkeen.

(10)

Korvausjärjestelmälle suunnitellut yhteisön menot olisi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (4) 3 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaisesti toteutettava Euroopan maatalouden tukirahaston puitteissa suoraa keskitettyä hallinnointia soveltaen.

(11)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti.

(12)

Suoran keskitetyn varainhoidon täytäntöönpanemiseksi olisi sovellettava kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien menojen rahoittamista Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 2006 annettua komission asetusta (EY) N:o 2003/2006 (6),

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella otetaan kaudeksi 2007–2013 käyttöön järjestelmä, josta myönnetään korvausta seuraavien syrjäisimpien alueiden tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämisessä 3 artiklassa tarkoitetuille toimijoille näiden alueiden erityisistä haitoista aiheutuvien lisäkustannusten korvaamiseksi, jäljempänä ’korvaus’:

Azorit,

Madeira,

Kanariansaaret,

Ranskan Guyana ja

Réunion.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 (7) 1 artiklassa säädettyä ’kalastustuotteiden’ määritelmää.

3 artikla

Toimijat

1.   Korvausta maksetaan seuraaville toimijoille, joille aiheutuu kalastustuotteiden kaupan pitämisessä lisäkustannuksia:

a)

tuottajat,

b)

edellä olevassa 1 artiklassa tarkoitettujen alueiden satamissa rekisteröityjen ja näillä alueilla toimintaansa harjoittavien alusten omistajat tai rahtaajat taikka niiden yhteenliittymät, ja

c)

sellaiset jalostusalan ja kaupan pitämisen alan toimijat tai niiden yhteenliittymät, joille aiheutuu lisäkustannuksia kyseisten tuotteiden kaupan pitämisessä.

2.   Kyseessä olevien jäsenvaltioiden on toteutettava toimia varmistaakseen korvauksen saavien toimijoiden taloudellisen elinkelpoisuuden.

4 artikla

Tukikelpoiset kalastustuotteet

1.   Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on määriteltävä 1 artiklassa tarkoitettujen alueidensa osalta korvauskelpoisten kalastustuotteiden luettelo ja kyseisten tuotteiden määrä. Kalastustuotteiden luetteloa ja määriä voidaan eriyttää kunkin samaan jäsenvaltioon kuuluvan alueen välillä.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettua luetteloa ja määriä vahvistaessaan jäsenvaltioiden on otettava huomioon kaikki merkitykselliset seikat, erityisesti tarve varmistaa, että korvaus ei lisää biologisesti herkkiin kantoihin, lisäkustannusten tasoon tai tuotantoon ja kaupan pitämiseen liittyviin laadullisiin ja määrällisiin näkökohtiin kohdistuvaa painetta.

3.   Kalastustuotteet, joista korvausta myönnetään, on pitänyt pyytää ja jalostaa niiden yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat:

a)

säilyttämistä ja hoitoa;

b)

jäljitettävyyttä;

c)

luokitteluvaatimuksia.

4.   Korvausta ei myönnetä kalastustuotteille, jotka:

a)

ovat kolmansien maiden alusten pyytämiä, lukuun ottamatta Venezuelan lipun alla purjehtivia yhteisön vesillä toimivia kalastusaluksia;

b)

ovat sellaisten yhteisön alusten pyytämiä, joita ei ole rekisteröity 1 artiklassa tarkoitettujen alueiden satamissa;

c)

on tuotu kolmansista maista;

d)

on saatu laittoman, ilmoittamattoman tai sääntelemättömän kalastuksen harjoittamisesta.

Edellä olevaa b alakohtaa ei sovelleta, jos tässä artiklassa säädettyjen sääntöjen mukaisesti toimitettu raaka-aine ei riitä asianomaisen syrjäisimmän alueen jalostusteollisuuden olemassa olevan kapasiteetin käyttämiseksi.

5 artikla

Korvaus

1.   Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on määriteltävä 1 artiklassa tarkoitettujen alueidensa osalta korvauksen taso kullekin 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun luetteloon kuuluvalle kalastustuotteelle. Mainittua tasoa voidaan eriyttää yksittäisten alueiden osalta tai samaan jäsenvaltioon kuuluvien alueiden välillä.

2.   Korvauksessa on otettava huomioon:

a)

kunkin kalastustuotteen osalta asianomaisten alueiden erityisistä haitoista aiheutuvat lisäkustannukset, erityisesti Manner-Eurooppaan kuljettamisesta aiheutuvat menot; ja

b)

muunlaiset julkiset tuet, jotka vaikuttavat lisäkustannusten tasoon.

3.   Lisäkustannuksiin myönnettävän korvauksen on oltava oikeassa suhteessa lisäkustannuksiin, jotka sillä aiotaan korvata. Lisäkustannuksista korvattava osuus on perusteltava asianmukaisesti korvaussuunnitelmassa. Korvaus ei kuitenkaan missään tapauksessa saa ylittää 100:aa prosenttia Manner-Euroopan markkinoille tarkoitettujen kalastustuotteiden kuljettamisesta aiheutuvista ja muista niihin liittyvistä kustannuksista.

4.   Korvauksen vuosittainen kokonaismäärä on enintään:

a)

:

Azorit ja Madeira

:

4 283 992 euroa;

b)

:

Kanariansaaret

:

5 844 076 euroa;

c)

:

Ranskan Guyana ja Réunion

:

4 868 700 euroa.

6 artikla

Mukautukset

Asianomaiset jäsenvaltiot voivat mukauttaa 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tukikelpoisten kalastustuotteiden luetteloja ja määriä sekä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua korvauksen tasoa ottaakseen huomioon muuttuvat edellytykset, edellyttäen, että 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja kokonaismääriä noudatetaan.

7 artikla

Korvaussuunnitelmien toimittaminen

1.   Asianomaisten jäsenvaltioiden on viimeistään 6 päivänä marraskuuta 2007 toimitettava komissiolle 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut luettelo ja määrät sekä 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu korvauksen taso, jäljempänä ’korvaussuunnitelma’.

2.   Jos korvaussuunnitelma ei täytä tämän asetuksen vaatimuksia, komissio pyytää kahden kuukauden kuluessa jäsenvaltiota mukauttamaan suunnitelmaa vastaavasti. Jäsenvaltion on tällöin toimitettava mukautettu korvaussuunnitelmansa komissiolle.

3.   Jos komissio ei reagoi kahden kuukauden kuluessa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun korvaussuunnitelman saatuaan, katsotaan, että korvaussuunnitelma on hyväksytty.

4.   Jos jäsenvaltio tekee 6 artiklan nojalla mukautuksia, sen on toimitettava muutettu korvaussuunnitelmansa komissiolle, ja 2 ja 3 kohdassa säädettyä menettelyä sovelletaan soveltuvin osin. Muutettu suunnitelma katsotaan hyväksytyksi, jos komissio ei reagoi neljän viikon kuluessa muutetun korvaussuunnitelman vastaanottamisesta.

8 artikla

Kertomukset

1.   Kunkin asianomaisen jäsenvaltion on laadittava korvauksen täytäntöönpanosta vuosittainen kertomus ja toimitettava se komissiolle viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 30 päivänä.

2.   Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011 Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle riippumattomaan arviointiin perustuvan kertomuksen korvauksen täytäntöönpanosta ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

9 artikla

Rahoitussäännökset

1.   Jäsenvaltioiden tämän asetuksen mukaisesti toteuttamia menoja pidetään asetuksen (EY) N:o 1290/2005 3 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitettuina menoina.

2.   Edellä olevan 1 kohdan täytäntöönpanemiseksi sovelletaan asetusta (EY) N:o 2003/2006.

10 artikla

Valvonta

Jäsenvaltioiden on annettava kaikki aiheelliset säännökset tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten ja toimien sääntöjenmukaisuuden noudattamisen varmistamiseksi.

11 artikla

Yksityiskohtaiset säännöt

Tämän asetuksen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt voidaan antaa 12 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

12 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa kalastustuotteiden hallintokomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

13 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Jos jäsenvaltiot ovat toimittaneet komissiolle asetuksen (EY) N:o 2328/2003 8 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti mukauttamispyyntöjä, joista ei ole tehty päätöstä 31 päivään joulukuuta 2006 mennessä, kyseisiin pyyntöihin sovelletaan edelleen mainitun asetuksen 8 artiklaa.

2.   Edellä olevan 9 artiklan säännöksiä sovelletaan jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 2328/2003 mukaisesti toteuttamiin menoihin, jotka ilmoitetaan komissiolle 15 päivän lokakuuta 2006 jälkeen.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2013 välisenä aikana.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä toukokuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. GLOS


(1)  Lausunto annettu 24. huhtikuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EUVL C 93, 27.4.2007, s. 31.

(3)  Neuvoston asetus (EY) N:o 2328/2003, annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, Azorien, Madeiran, Kanariansaarten sekä Ranskan departementtien Guayanan ja Réunionin tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämisessä alueiden syrjäisimmästä asemasta aiheutuvien lisäkustannusten tasoitusjärjestelmän käyttöön ottamisesta (EUVL L 345, 31.12.2003, s. 34).

(4)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 378/2007 (EUVL L 95, 5.4.2007, s. 1).

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  EUVL L 379, 28.12.2006, s. 49.

(7)  EYVL L 17, 21.1.2000, s. 22, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1759/2006 (EUVL L 335, 1.12.2006, s. 3).


6.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 792/2007,

annettu 5 päivänä heinäkuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 5 päivänä heinäkuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

36,7

TR

97,2

ZZ

67,0

0707 00 05

JO

151,2

TR

105,7

ZZ

128,5

0709 90 70

IL

42,1

TR

92,9

ZZ

67,5

0805 50 10

AR

52,2

UY

55,9

ZA

60,2

ZZ

56,1

0808 10 80

AR

82,2

BR

80,0

CA

99,5

CL

84,3

CN

74,6

NZ

98,9

US

124,2

UY

46,9

ZA

103,6

ZZ

88,2

0808 20 50

AR

79,0

CL

85,5

NZ

98,4

ZA

112,4

ZZ

93,8

0809 10 00

EG

88,7

TR

203,7

ZZ

146,2

0809 20 95

TR

257,5

US

279,5

ZZ

268,5

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


6.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 793/2007,

annettu 5 päivänä heinäkuuta 2007,

asetuksella (EY) N:o 659/2007 avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 väliseksi ajaksi haettujen, tiettyihin alppi- ja vuoristorotuihin kuuluvia sonneja, lehmiä ja hiehoja koskevien tuontioikeuksien myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2), ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyihin alppi- ja vuoristorotuihin kuuluvien muiden kuin teuraseläimiksi tarkoitettujen sonnien, lehmien ja hiehojen tuontitariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 14 päivänä kesäkuuta 2007 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 659/2007 (3) avataan naudanliha-alan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Tuontioikeushakemusten, jotka on jätetty 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 väliseksi ajaksi, määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät kiintiön, jonka järjestysnumero on 09.4196, oikeuksien osalta. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontioikeuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontioikeushakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 659/2007 nojalla 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 väliseksi ajaksi, sovelletaan 14,2857 prosentin suuruista jakokerrointa kiintiön, jonka järjestysnumero on 09.4196 oikeuksien osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUVL L 155, 15.6.2007, s. 20.


6.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 794/2007,

annettu 5 päivänä heinäkuuta 2007,

asetuksella (EY) N:o 536/2007 avatuissa tariffikiintiöissä kesäkuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (1),

ottaa huomioon Amerikan yhdysvalloille myönnetyn siipikarjanlihaa koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 15 päivänä toukokuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 536/2007 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 536/2007 avataan siipikarjanliha-alan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Kesäkuun 2007 ensimmäisten seitsemän päivän kuluessa jätettyjen tuontitodistushakemusten, jotka koskevat osakautta 1 päivästä heinäkuuta30 päivään syyskuuta 2007, määrät ovat pienempiä kuin käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä määrät, joita varten ei ole jätetty hakemuksia, koska hakematta jääneet määrät lisätään seuraavaksi kiintiöosakaudeksi vahvistettuun määrään,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määrät, joita varten ei ole jätetty kiintiötä, jonka järjestysnumero on 09.4169, koskevia tuontitodistushakemuksia asetuksen (EY) N:o 536/2007 nojalla ja jotka lisätään 1 päivän lokakuuta ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseen osakauteen, ovat 4 166 250 kilogrammaa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 679/2006 (EUVL L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 128, 16.5.2007, s. 6.


6.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 795/2007,

annettu 5 päivänä heinäkuuta 2007,

vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan ja asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan mukaan kyseisten asetusten 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan nojalla tuet on vahvistettava ottaen huomioon toisaalta viljojen, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien saatavuutta sekä niiden yhteisön markkinoiden hintoja ja toisaalta viljojen, riisin, rikkoutuneiden riisinjyvien ja vilja-alan tuotteiden maailmanmarkkinahintoja koskeva tilanne ja niiden kehitysnäkymät; näiden samojen artiklojen nojalla on myös varmistettava vilja- ja riisimarkkinoiden tasapainoinen tilanne sekä hintojen ja kaupan luonnollinen kehitys ja lisäksi otettava huomioon suunnitellun viennin taloudelliset seikat ja tarve välttää häiriöitä yhteisön markkinoilla.

(3)

Vilja- ja riisijalosteiden tuonti- ja vientijärjestelmästä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1518/95 (3) 2 artiklassa määritellään näiden tuotteiden tuen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet.

(4)

Tietyille jalostetuille tuotteille myönnettävä tuki olisi porrastettava tuotteiden tuhka-, raakakuitu-, kuoriaine-, valkuaisaine-, rasva- tai tärkkelyspitoisuuden mukaan, koska tämä pitoisuus osoittaa erityisen hyvin jalostettuun tuotteeseen tosiasiallisesti sisältyvän perustuotteen määrän.

(5)

Maniokkijuurten ja muiden trooppisten juurten ja mukuloiden sekä niistä valmistettujen jauhojen suunniteltavissa olevan viennin taloudelliset seikat eivät, erityisesti kyseisten tuotteiden luonteen ja alkuperän huomioon ottaen, tällä hetkellä edellytä vientituen vahvistamista; tiettyjen viljajalosteiden osalta yhteisön maailmankauppaan osallistumisen vähäinen merkitys ei tällä hetkellä edellytä vientituen vahvistamista.

(6)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(7)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa; sitä voidaan muuttaa muuna aikana.

(8)

Tietyt maissijalosteet voivat olla lämpökäsiteltyjä, ja tämä saattaa johtaa sellaisen tuen myöntämiseen, joka ei vastaa tuotteen laatua; olisi tarkennettava, että tällaiset esihyytelöityä tärkkelystä sisältävät tuotteet eivät voi saada vientitukea.

(9)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1518/95 1 artiklassa tuotteiden tuet vahvistetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1549/2004 (EUVL L 280, 31.8.2004, s. 13).

(3)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 55. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2993/95 (EYVL L 312, 23.12.1995, s. 25).


LIITE

vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 5 päivänä heinäkuuta 2007 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

21,55

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

18,47

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

18,47

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

27,70

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

21,55

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

18,47

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

18,47

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

24,62

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

20,01

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

23,09

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

17,70

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

3,85

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

24,62

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

24,62

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

24,62

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

24,62

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

24,12

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

18,47

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

24,12

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

18,47

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

18,47

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

24,12

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

18,47

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

25,28

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

17,54

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

18,47

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muut määräpaikat:

C10

:

Kaikki määräpaikat.

C14

:

Kaikki määräpaikat, Sveitsi ja Liechtenstein pois lukien.


(1)  Tukea ei myönnetä tuotteille, jotka on lämpökäsitelty siten, että tärkkelys on esihyytelöitynyt.

(2)  Tuet myönnetään neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2730/75 (EYVL L 281, 1.11.1975, s. 20), sellaisena kuin se on muutettuna, mukaisesti.

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

Muut määräpaikat:

C10

:

Kaikki määräpaikat.

C14

:

Kaikki määräpaikat, Sveitsi ja Liechtenstein pois lukien.


6.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 796/2007,

annettu 5 päivänä heinäkuuta 2007,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan 1 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklan 1 kohdan mukaan kummankin mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinoiden noteerausten tai hintojen ja yhteisön markkinoiden hintojen välinen erotus voidaan kattaa vientituella.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta 30 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1043/2005 (3) täsmennetään ne tuotteet, joille olisi vahvistettava tuen määrä, jota sovelletaan vietäessä niitä joko asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 liitteessä IV lueteltuina tavaroina.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 14 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuen määrä vahvistetaan kuukausittain 100 kilogrammalle kutakin kyseistä perustuotetta.

(4)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomiin tavaroihin sisältyville maataloustuotteille myönnettävän vientituen osalta tehdyt maksusitoumukset saattavat vaarantua, jos tuen määrät vahvistetaan ennakolta suuriksi. Tämän vuoksi olisi kyseisissä tapauksissa toteutettava varotoimenpiteitä estämättä kuitenkaan pitkäaikaisten sopimusten tekoa. Erityisen tuen määrän vahvistaminen niitä tapauksia varten, joissa tuen ennakkovahvistusta käytetään, on toimenpide, jolla näiden eri tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.

(5)

Neuvoston päätöksellä 87/482/ETY (4) hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn makaronivalmisteiden vientiä yhteisöstä Yhdysvaltoihin koskeva sopimus huomioon ottaen on tarpeen eritellä CN-koodeihin 1902 11 00 ja 1902 19 kuuluvien tavaroiden tuki niiden määräpaikan mukaan.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti on tarpeen vahvistaa alennetun tuen määrä ottaen huomioon kyseiseen perustuotteeseen sovellettava komission asetuksen (ETY) N:o 1722/93 (5) mukainen tuotantotuen määrä, joka on ollut voimassa tavaroiden oletettuna valmistusajankohtana.

(7)

Alkoholijuomia ei pidetä erityisen herkkinä niiden valmistamiseen käytettävien viljojen hinnanvaihteluille. Yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin ja Tanskan liittymisasiakirjan pöytäkirjassa N:o 19 kuitenkin määrätään, että on säädettävä tarpeellisista toimenpiteistä, joilla helpotetaan yhteisön viljojen käyttöä viljoista valmistettavien alkoholijuomien tuotannossa. Alkoholijuomien muodossa vietyihin viljoihin sovellettavaa vientitukea on syytä mukauttaa vastaavasti.

(8)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä I ja asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 1 artiklassa lueteltuihin perustuotteisiin, jotka viedään asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III tai asetuksen (EY) N:o 1785/2003 liitteessä IV mainittuina tavaroina, sovellettavien tukien määrät on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Heinz ZOUREK

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 797/2006 (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 447/2007 (EUVL L 106, 24.4.2007, s. 31).

(4)  EYVL L 275, 29.9.1987, s. 36.

(5)  EYVL L 159, 1.7.1993, s. 112. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1584/2004 (EUVL L 280, 31.8.2004, s. 11).


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 6 päivästä heinäkuuta 2007 (1)

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Tavaran kuvaus (2)

Tuen määrä 100 kg:lle perustuotetta

Tuen ennakkovahvistusta käytettäessä

Muissa tapauksissa

1001 10 00

Durumvehnä:

 

 

– vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita Amerikan yhdysvaltoihin

– muissa tapauksissa

1001 90 99

Tavallinen vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja:

 

 

– vietäessä CN-koodeihin 1902 11 ja 1902 19 kuuluvia tavaroita Amerikan yhdysvaltoihin

– muissa tapauksissa:

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– – muissa tapauksissa

1002 00 00

Ruis

1003 00 90

Ohra

 

 

– vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– muissa tapauksissa

1004 00 00

Kaura

1005 90 00

Maissi, käytetty seuraavien tavaroiden muodossa:

 

 

– tärkkelys:

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

1,539

1,539

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– – muissa tapauksissa

1,539

1,539

– CN-koodeihin 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 kuuluva glukoosi, glukoosisiirappi, maltodekstriini, maltodekstriinisiirappi (5):

 

 

– – sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

1,154

1,154

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– – muissa tapauksissa

1,154

1,154

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– muut (mukaan lukien jalostamaton käyttö)

1,539

1,539

CN-koodiin 1108 13 00 kuuluva perunatärkkelys, joka rinnastetaan maissin jalostuksesta saatavaan tuotteeseen:

 

 

– sovellettaessa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 15 artiklan 3 kohtaa (3)

1,539

1,539

– – vietäessä alanimikkeeseen 2208 kuuluvia tavaroita (4)

– muissa tapauksissa

1,539

1,539

ex 1006 30

Kokonaan hiottu riisi:

 

 

– lyhytjyväinen

– keskipitkäjyväinen

– pitkäjyväinen

1006 40 00

Rikkoutuneet riisinjyvät

1007 00 90

Durra, ei kuitenkaan kylvämiseen tarkoitetut hybridit


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Sveitsin valaliiton tai Liechtensteinin ruhtinaskunnan alueelle vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.

(2)  Perustuotteita ja/tai niihin rinnastettavia tuotteita jalostamalla saatuihin maataloustuotteisiin sovelletaan komission asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liitteessä V vahvistettuja kertoimia.

(3)  Kyseessä olevat tavarat kuuluvat CN-koodiin 3505 10 50.

(4)  Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 liitteessä III luetellut tai asetuksen (ETY) N:o 2825/93 (EYVL L 258, 16.10.1993, s. 6) 2 artiklassa tarkoitetut tavarat.

(5)  CN-koodeihin 1702 30 99, 1702 40 90 ja 1702 60 90 kuuluvien siirappien osalta, jotka on saatu sekoittamalla glukoosi- ja fruktoosisiirappia, vientituki koskee ainoastaan glukoosisiirappia.


6.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 797/2007,

annettu 5 päivänä heinäkuuta 2007,

viinialan vientitodistusten antamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän viinialan tuotteiden kaupan osalta 24 päivänä huhtikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 883/2001 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan ja 9 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viinikaupan yhteisestä järjestämisestä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (2) 63 artiklan 7 kohdassa rajoitetaan vientituen myöntämistä viinialan tuotteille Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen osana tehdyssä maataloussopimuksessa sovittujen määrien ja menojen mukaisesti.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 883/2001 9 artiklassa vahvistetaan ne olosuhteet, joiden vallitessa komissio voi toteuttaa erityisiä toimenpiteitä kyseisessä sopimuksessa määrättyjen määrien tai käytettävissä olevan talousarvion ylittämisen välttämiseksi.

(3)

Komission 4 päivänä heinäkuuta 2007 käytettävissä olevien vientitodistushakemuksia koskevien tietojen perusteella asetuksen (EY) N:o 883/2001 9 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen määräalueiden 1) Afrikka, 3) Itä-Eurooppa ja 4) Länsi-Eurooppa osalta 31 päivään elokuuta 2007 asti käytettävissä oleva määrä on vaarassa ylittyä, jollei tuen ennakkovahvistamisen sisältävien vientitodistusten antamista rajoiteta. Tämän vuoksi olisi 1–3 päivän heinäkuuta 2007 välisenä aikana jätettyihin hakemuksiin sovellettava yhtenäistä hyväksymisprosenttia ja keskeytettävä todistusten antaminen näitä alueita koskeville hakemuksille sekä hakemusten vastaanottaminen 16 päivään syyskuuta 2007 asti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Viinialan tuen ennakkovahvistamisen sisältävät 1–3 päivän heinäkuuta 2007 välisenä aikana asetuksen (EY) N:o 883/2001 mukaisesti jätetyt vientitodistushakemukset hyväksytään alueen 1) Afrikka osalta 16,62 prosenttiin, 3) Itä-Eurooppa osalta 23,66 prosenttiin ja 4) Länsi-Eurooppa osalta 27,97 prosenttiin asti haetuista määristä.

2.   Keskeytetään 1 kohdassa tarkoitettujen viinialan tuotteiden vientitodistusten antaminen 4 päivästä heinäkuuta 2007 alkaen jätettyjen hakemusten osalta sekä 6 päivästä heinäkuuta 2007 alkaen vientitodistuksia koskevien hakemusten vastaanottaminen määräalueiden 1) Afrikka, 3) Itä-Eurooppa ja 4) Länsi-Eurooppa osalta 16 päivään syyskuuta 2007 asti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 128, 10.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2079/2005 (EUVL L 333, 20.12.2005, s. 6).

(2)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2165/2005 (EUVL L 345, 28.12.2005, s. 1).


6.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/17


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 798/2007,

annettu 5 päivänä heinäkuuta 2007,

Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla VII g, VII h, VII j ja VII k

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 21 päivänä joulukuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 41/2007 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2007.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai siinä maassa rekisteröityjen aluksien kyseisen kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2007 kiintiön.

(3)

Tämän vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus, sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion kalastuskiintiö vuodeksi 2007 kyseisessä liitteessä tarkoitetulle kannalle katsotaan kokonaan käytetyksi liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Tämän asetuksen liitteessä mainitun kannan kalastus kielletään siinä mainitun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai siinä maassa rekisteröidyiltä aluksilta liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen. Kielletään aluksilta tuon päivämäärän jälkeen pyydetyn kannan hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 2007.

Komission puolesta

Fokion FOTIADIS

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1967/2006 (EUVL L 409, 30.12.2006, s. 11; viimeisin oikaisu EUVL L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  EUVL L 15, 20.1.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 444/2007 (EUVL L 106, 24.4.2007, s. 22).


LIITE

Nro

16

Jäsenvaltio

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Kanta

HER/7G-K

Laji

Silli (Clupea harengus)

Alue

VII g, VII h, VII j ja VII k

Päivämäärä

12.6.2007


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

6.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/19


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä kesäkuuta 2007,

liiallisen alijäämän olemassaolosta Maltassa tehdyn päätöksen 2005/186/EY kumoamisesta

(2007/464/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 104 artiklan 12 kohdan,

ottaa huomioon komission suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksellä 2005/186/EY (1), joka tehtiin EY:n perustamissopimuksen 104 artiklan 6 kohdan mukaisesti komission suosituksen perusteella, todetaan, että Maltassa on liiallinen alijäämä. Neuvosto pani merkille, että vuonna 2003 julkisen talouden alijäämä oli 9,7 prosenttia suhteessa BKT:hen (2,9 prosenttia suhteessa BKT:hen johtui kertaluonteisesta toimenpiteestä), mikä on enemmän kuin perustamissopimuksessa määrätty kolmen prosentin viitearvo, ja että julkisen talouden bruttovelka oli 72 prosenttia suhteessa BKT:hen ja poikkeaisi todennäköisesti vuonna 2004 vielä enemmän perustamissopimuksessa määrätystä 60 prosentin viitearvosta.

(2)

Neuvosto antoi 5 päivänä heinäkuuta 2004 perustamissopimuksen 104 artiklan 7 kohdan ja liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä 7 päivänä heinäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 (2) 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti Maltalle suosituksen liiallisen alijäämän poistamiseksi vuoteen 2006 mennessä. Suositus julkaistiin.

(3)

EY:n perustamissopimuksen 104 artiklan 12 kohdan mukaan neuvoston päätös liiallisen alijäämän olemassaolosta on kumottava, kun liiallinen alijäämä kyseisessä jäsenvaltiossa on neuvoston käsityksen mukaan oikaistu.

(4)

Perustamissopimuksen liitteenä olevan liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan mukaan komissio toimittaa menettelyn täytäntöönpanoa varten tarvittavat tiedot. Jäsenvaltioiden on Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 22 päivänä marraskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3605/93 (3) 4 artiklan mukaisesti pöytäkirjan soveltamisen osana annettava tiedot julkisen talouden alijäämistä ja veloista ja muista asiaan liittyvistä muuttujista kahdesti vuodessa, 1 päivään huhtikuuta ja 1 päivään lokakuuta mennessä.

(5)

Niiden tietojen perusteella, jotka komissio (Eurostat) on asetuksen (EY) N:o 3605/93 8 g artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittanut saatuaan Maltalta ilmoituksen ennen 1 päivää huhtikuuta 2007, ja komission yksiköiden kevään 2007 talousennusteen perusteella voidaan tehdä seuraavat päätelmät:

Julkisen talouden alijäämä supistui suhteessa BKT:hen 10 prosentista vuonna 2003 2,6 prosenttiin vuonna 2006, eli alle kolmen prosentin viitearvon. Tulos on hieman parempi kuin tammikuun 2006 tarkistetussa lähentymisohjelmassa vuodeksi 2006 asetettu tavoite, mutta jäi jonkin verran neuvoston perustamissopimuksen 104 artiklan 7 kohdan nojalla antamassa suosituksessa vahvistetuista tavoitteista.

Yli puolet (noin neljä prosenttiyksikköä) 7,4 prosenttiyksikön suuruisesta alijäämän supistumisesta suhteessa BKT:hen vuosien 2003 ja 2006 välillä johtui tulojen kasvusta, mikä puolestaan oli seurausta välillisen verotuksen muutoksista ja tehokkaammasta veronkannosta. Jäljelle jäävä 3,5 prosenttiyksikön osuus selittyy menojen pienenemisellä suhteessa BKT:hen, mikä on osittain seurausta useammista kertaluonteisista toimenpiteistä, kuten etenkin maa-alueiden myynti, joka yleensä kirjataan negatiiviseksi menoksi. Menojen supistuminen olisi ollut vähäisempää, jos ei olisi otettu huomioon vuoden 2003 merkittävää kertaluonteista menoerää, joka oli noin kolme prosenttia suhteessa BKT:hen ja liittyi telakoiden rakenneuudistukseen. Lisäksi menoja saatiin hillittyä julkisoikeudellisten yhteisöjen rationalisoinnilla ja rakenneuudistuksella, julkisen sektorin henkilöstön palkkaamista koskevilla rajoituksilla ja sosiaalimaksujen valvonnalla.

Vuosina 2004–2006 kertaluonteisten alijäämää alentavien toimenpiteiden vaikutus oli keskimäärin yksi prosentti suhteessa BKT:hen. Ilman kertaluonteisia eriä (0,7 prosenttia suhteessa BKT:hen) vuoden 2006 alijäämä olisi ollut 3,3 prosenttia suhteessa BKT:hen eli yli viitearvon. Vuonna 2006 rakenteellinen rahoitusasema eli rahoitusasema suhdannekorjattuna ja kertaluonteiset ja väliaikaiset toimenpiteet pois luettuina parantui arviolta hieman yli yhden prosentin verran suhteessa BKT:hen.

Komission yksiköiden kevään 2007 talousennusteen mukaan alijäämän odotetaan vuonna 2007 edelleen supistuvan 2,1 prosenttiin suhteessa BKT:hen menojen lisäleikkausten ansiosta. Kertaluonteisten erien osuudeksi ennakoidaan 0,6 prosenttia suhteessa BKT:hen eli saman verran kuin edellisenä vuonna, joten kertaluonteiset erät pois luettuina alijäämä alittaisi viitearvon. Tämä kehitys on pitkälti samansuuntainen kuin huhtikuun 2007 ilmoituksessa esitetty virallinen arvioitu alijäämä, 1,9 prosenttia suhteessa BKT:hen. Kevään talousennusteen mukaan alijäämä supistuu vuonna 2008 edelleen 1,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen, olettaen, että talouspolitiikassa ei tapahdu muutoksia ja kertaluonteiset erät pois luettuina. Tämä osoittaa, että alijäämä on uskottavasti ja pysyvästi saatu kolmen prosentin viitearvon alapuolelle. Rakenteellisen rahoitusaseman odotetaan parantuvan vain vähän vuonna 2007 ja olettaen, että talouspolitiikassa ei tapahdu muutoksia, vielä prosenttiyksikön verran vuonna 2008. Tämä kehitys on nähtävä suhteessa tarpeeseen edetä kohti keskipitkän aikavälin tavoitetta rahoitusaseman osalta, joka Maltan kohdalla tarkoittaa tasapainoista rakenteellista rahoitusasemaa.

Julkinen velka pieneni vuoden 2004 korkeimmasta tasosta, 73,9 prosentista suhteessa BKT:hen, 66,5 prosenttiin vuonna 2006. Komission yksiköiden kevään 2007 talousennusteen mukaan velan odotetaan edelleen pienenevän noin 64,3 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuoden 2008 loppuun mennessä, jolloin päästäisiin lähemmäs 60 prosentin viitearvoa.

(6)

Neuvoston käsityksen mukaan Maltan liiallinen alijäämä on korjattu, ja näin ollen päätös 2005/186/EY olisi kumottava,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kokonaistilanteen arviointi osoittaa, että Maltan liiallisen alijäämän tilanne on korjattu.

2 artikla

Kumotaan päätös 2005/186/EY.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Maltan tasavallalle.

Tehty Luxemburgissa 5 päivänä kesäkuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. GABRIEL


(1)  EUVL L 62, 9.3.2005, s. 21.

(2)  EYVL L 209, 2.8.1997, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1056/2005 (EUVL L 174, 7.7.2005, s. 5).

(3)  EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2103/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 1).


6.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/21


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 5 päivänä kesäkuuta 2007,

liiallisen alijäämän olemassaolosta Kreikassa tehdyn päätöksen 2004/917/EY kumoamisesta

(2007/465/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 104 artiklan 12 kohdan,

ottaa huomioon komission suosituksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksellä 2004/917/EY (1), joka tehtiin perustamissopimuksen 104 artiklan 6 kohdan mukaisesti komission suosituksen perusteella, todettiin, että Kreikalla on liiallinen alijäämä. Neuvosto totesi, että julkisen talouden alijäämä oli 3,2 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2003 eli yli perustamissopimuksessa määrätyn 3 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen ja julkinen bruttovelka oli 103 prosenttia suhteessa BKT:hen eli huomattavasti yli perustamissopimuksessa määrätyn 60 prosentin viitearvon. Julkisen talouden alijäämää ja julkista bruttovelkaa vuonna 2003 koskevia tietoja tarkistettiin useita kertoja päätöksen 2004/917 tekemisen jälkeen. Viimeisimpien tietojen mukaan alijäämä oli 6,2 prosenttia suhteessa BKT:hen ja velka 107,8 prosenttia suhteessa BKT:hen.

(2)

Neuvosto antoi 6 päivänä heinäkuuta 2004 perustamissopimuksen 104 artiklan 7 kohdan ja liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä 7 päivänä heinäkuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 (2) 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti Kreikalle suosituksen liiallisen alijäämän poistamiseksi vuoden 2005 loppuun mennessä. Suositus julkaistiin.

(3)

Neuvosto katsoi 19 päivänä tammikuuta 2005 tekemällään päätöksellä 2005/334/EY (3) perustamissopimuksen 104 artiklan 8 kohdan mukaisesti komission suosituksen perusteella, että Kreikka ei ollut toteuttanut perustamissopimuksen 104 artiklan 7 kohdan mukaisen neuvoston suosituksen perusteella tuloksellisia toimia. Helmikuun 17 päivänä 2005 tekemällään päätöksellä 2005/441/EY (4) neuvosto päätti komission suosituksen perusteella vaatia Kreikkaa perustamissopimuksen 104 artiklan 9 kohdan mukaisesti toteuttamaan liiallisen alijäämän korjaamisen edellyttämät toimenpiteet ja pidensi määräaikaa alijäämän korjaamiseksi vuodella eli vuoteen 2006.

(4)

Perustamissopimuksen 104 artiklan 12 kohdan mukaan neuvoston päätös liiallisen alijäämän olemassaolosta on kumottava, kun liiallinen alijäämä kyseisessä jäsenvaltiossa on neuvoston käsityksen mukaan korjattu.

(5)

Perustamissopimuksen liitteenä olevan liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan mukaan komissio toimittaa menettelyn täytäntöönpanoa varten tarvittavat tiedot. Jäsenvaltioiden on Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 22 päivänä marraskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3605/93 (5) 4 artiklan mukaisesti pöytäkirjan soveltamisen osana annettava tiedot julkisen talouden alijäämistä ja veloista ja muista asiaan liittyvistä muuttujista kahdesti vuodessa, 1 päivään huhtikuuta ja 1 päivään lokakuuta mennessä.

(6)

Niiden tietojen perusteella, jotka komissio (Eurostat) on asetuksen (EY) N:o 3605/93 8 g artiklan 1 kohdan mukaisesti toimittanut saatuaan Kreikan ilmoituksen 1 päivänä huhtikuuta 2007, ja komission yksiköiden kevään 2007 talousennusteen perusteella voidaan tehdä seuraavat päätelmät:

Julkisen talouden alijäämä supistui suhteessa BKT:hen vuoden 2004 7,9 prosentista 2,6 prosenttiin vuonna 2006 eli alle 3 prosentin viitearvon. Tämä vastaa joulukuussa 2005 tarkistetussa Kreikan vakausohjelmassa esitettyä tavoitetta.

Tulot ja menot vaikuttivat lähes yhtä paljon nimelliseen mukautukseen, joka oli lähes 3 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen. Vuonna 2005 alijäämä oli ollut 5,5 prosenttia. Suhteessa BKT:hen kokonaistulot kasvoivat 1 Formula prosenttiyksikköä. Välillisten verojen osuus oli puoli prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen. Jäljellä jäävä prosenttiyksikkö johtuu lisääntyneistä sosiaaliturvamaksuista ja muista tuloista, myös pääomasiirroista (EU:n tulonsiirrot). Kokonaismenot laskivat 1 Formula prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen lähinnä perusmenojen (0,5 % suhteessa BKT:hen) ja korkomenojen (0,25 % suhteessa BKT:hen) laskun vuoksi. Myös pääomamenot vähenivät noin puoli prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen. Kertaluonteiset tulot olivat 0,6 prosenttia suhteessa BKT:hen. Julkisen talouden rakenteellinen rahoitusasema (suhdannetasoitettu rahoitusasema ilman kertaluonteisia ja muita väliaikaisia toimenpiteitä) koheni 2,25 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2006. Alijäämävelkakorjaus 2,3 prosenttiin suhteessa BKT:hen selittyy suurelta osin.

Komission yksiköiden kevään 2007 talousennusteen mukaan alijäämä supistuu vuonna 2007 edelleen ja on 2,4 prosenttia suhteessa BKT:hen. Tämä vastaa joulukuussa 2006 tarkistetussa vakausohjelmassa asetettua 2,4 prosentin virallista alijäämätavoitetta suhteessa BKT:hen. Komission yksiköiden talousennuste sisältää kuitenkin kertaluonteisia lisätuloja, joiden suuruus on 0,25 prosenttia suhteessa BKT:hen, ja menoja säästäviä pysyviä toimenpiteitä, joiden suuruus on noin 0,25 prosenttia suhteessa BKT:hen. Valtiovarainministeriö ilmoitti näistä toimenpiteistä ja tuloista komission yksiköiden kevään 2007 talousennusteen koontipäivään mennessä eivätkä ne sisälly joulukuun 2006 viralliseen tavoitteeseen. Tästä huolimatta kevään talousennusteen alijäämäennuste vuodeksi 2007 ei ole tavoitetta parempi, sillä näiden uusien toimenpiteiden vaikutus tasoittuu sekä siksi, että kasvuennusteet ovat varovaisemmat että siksi, että vuodeksi 2007 suunnitellut pysyvät toimenpiteet eivät komission mielestä riitä täysin korvaamaan kertaluonteisten tulojen laskua. Ilman kertaluonteisia eriäkin alijäämä jäisi alle viitearvon ja olisi 2,9 prosenttia suhteessa BKT:hen. Kevään talousennusteen mukaan alijäämä on vuonna 2008 2,7 prosenttia suhteessa BKT:hen lukuun ottamatta vuoden 2008 kertaluonteisia eriä, jos politiikka säilyy ennallaan. Tämä osoittaa, että alijäämä on realistisesti ja pysyvästi saatu 3 prosentin viitearvon alapuolelle. Rakenteellisen rahoitusaseman ennakoidaan kohenevan vuonna 2007 noin 0,25 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen ja, jos politiikka säilyy ennallaan, jonkin verran vuonna 2008. Arvioinnissa on otettava huomioon tarve edistyä kohti rahoitusaseman keskipitkän aikavälin tavoitetta, joka Kreikan osalta on tasapainoinen rakenteellinen rahoitusasema.

Julkinen velka väheni suhteessa BKT:hen vuoden 2004 108,5 prosentista 104,5 prosenttiin vuonna 2006. Kevään 2007 talousennusteen mukaan velkasuhteen ennakoidaan supistuvan edelleen noin 97,5 prosenttiin vuoden 2008 loppuun mennessä eli velkasuhde olisi edelleen runsaasti yli 60 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen. Velkasuhteen voidaan katsoa supistuvan riittävästi kohti 60 prosentin viitearvoa suhteessa BKT:hen.

(7)

Kreikan tilastoviranomaiset ovat parantaneet menettelyitään, mikä on johtanut tilastollisten erojen huomattavaan vähenemiseen ja yleisten julkista taloutta koskevien tietojen laadun kaikkinaiseen paranemiseen. Kreikan viranomaiset ovat sitoutuneet panemaan täysin täytäntöön toimintasuunnitelman parantaakseen julkisen talouden tilastoja. Tämän seurauksena Eurostat on poistanut ilmoitettujen tietojen laatua koskevat varaumansa.

(8)

Neuvoston näkemyksen mukaan Kreikan liiallinen alijäämä on korjattu, ja näin ollen päätös 2004/917/EY olisi kumottava,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kokonaistilanteen arviointi osoittaa, että Kreikan liiallisen alijäämän tilanne on korjattu.

2 artikla

Kumotaan päätös 2004/917/EY.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Helleenien tasavallalle.

Tehty Luxemburgissa 5 päivänä kesäkuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. GABRIEL


(1)  EUVL L 389, 30.12.2004, s. 25.

(2)  EYVL L 209, 2.8.1997, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1056/2005 (EUVL L 174, 7.7.2005, s. 5).

(3)  EUVL L 107, 28.4.2005, s. 24.

(4)  EUVL L 153, 16.6.2005, s. 29.

(5)  EYVL L 332, 31.12.1993, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2103/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 1).


6.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/23


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä kesäkuuta 2007,

alueiden komitean kuuden ruotsalaisen jäsenen ja yhdeksän ruotsalaisen varajäsenen nimeämisestä

(2007/466/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Ruotsin hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 24 päivänä tammikuuta 2006 päätöksen 2006/116/EY (1) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2006 ja 25 päivän tammikuuta 2010 väliseksi kaudeksi.

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut kuusi jäsenen paikkaa Henrik HAMMARin, Chris HEISTERin, Roger KALIFFin, Lars NORDSTRÖMin, Lisbeth RYDEFJÄRDin ja Catarina TARRAS-WAHLBERGin erottua. Alueiden komiteassa on vapautunut seitsemän varajäsenen paikkaa Lena CELIONin, Agneta GRANBERGin, Ulla NORGRENin, Endrick SCHUBERTin, Catarina SEGERSTEN-LARSSONin, Christina TALLBERGin ja Åsa ÖGRENin erottua. Yksi varajäsenen paikka on vapautunut Kent PERSSONin toimikauden päätyttyä. Alueiden komiteassa on vapautunut varajäsenen paikka, kun entinen varajäsen Lisbeth RYDEFJÄRD on nimetty jäseneksi (on tällä välin eronnut),

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään seuraavat henkilöt alueiden komitean jäseniksi ja varajäseniksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2010:

a)

jäseniksi:

Paul LINDQUIST, Lidingö kommun,

Kristina ALVENDAHL, Stockholms kommun,

Maria WALLHAGER, Stockholms läns landsting,

Ilmar REEPALU, Malmö kommun,

Lotta HÅKANSSON HARJU, Järfälla kommun,

Catarina SEGERSTEN-LARSSON, Värmlands läns landsting,

ja

b)

varajäseniksi:

Carl Fredrik GRAF, Halmstads kommun,

Susanna HABY, Göteborgs kommun,

Carl Johan SONESON, Skåne läns landsting,

Rolf SÄLLRYD, Kronobergs läns landsting,

Ingela NYLUND WATZ, Stockholms läns landsting,

Agneta LIPKIN, Norrbottens läns landsting,

Tore HULT, Alingsås kommun,

Yoomi RENSTRÖM, Ovanåkers kommun,

Kenth LÖVGREN, Gävle kommun,

seuraavien jäsenten ja varajäsenten tilalle:

a)

Henrik HAMMAR,

Lisbeth RYDEFJÄRD,

Lars NORDSTRÖM,

Roger KALIFF,

Catarina TARRAS-WAHLBERG,

Chris HEISTER,

ja

b)

Agneta GRANBERG,

Lena CELION,

Catarina SEGERSTEN-LARSSON,

Kent PERSSON,

Endrick SCHUBERT,

Christina TALLBERG,

Lisbeth RYDEFJÄRD (nimetty jäseneksi, on tällä välin eronnut),

Åsa ÖGREN,

Ulla NORGREN.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. GABRIEL


(1)  EUVL L 56, 25.2.2006, s. 75.


Komissio

6.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/25


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 28 päivänä kesäkuuta 2007,

radiotaajuustunnistuksen (RFID) asiantuntijaryhmän perustamisesta

(2007/467/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perustamissopimuksen 153 artiklassa Euroopan yhteisölle annetaan tehtäväksi varmistaa kuluttajansuojan korkea taso siten, että edistetään kuluttajien oikeutta tiedonsaantiin ja oikeutta järjestäytyä etujensa valvomiseksi. Perustamissopimuksen 163 artiklassa määrätään, että yhteisön on kannustettava yrityksiä parantamaan kansainvälistä kilpailukykyään ja rohkaistava yrityksiä käyttämään täysin hyväkseen sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia esimerkiksi määrittelemällä yhteiset standardit. Sen 157 artiklassa määrätään, että yhteisön ja jäsenvaltioiden on edistettävä yritysten aloitteellisuuden kannalta suotuisaa toimintaympäristöä ja teollisten mahdollisuuksien parempaa hyväksikäyttöä.

(2)

Komission tiedonannossa ”Radiotaajuustunnistus Euroopassa: asteittain kohti alan yhteisiä periaatteita” (1), jäljempänä ’tiedonanto’, ilmoitettiin radiotaajuustunnistuksen, jäljempänä ’RFID’, asiantuntijaryhmän perustamisesta, jonka olisi annettava mahdollisuus sidosryhmien väliseen vuoropuheluun, jotta tiedonannossa mainituista huolenaiheista voidaan muodostaa selkeä kuva sekä tarjota neuvoja niiden suhteen toteuttavasta toiminnasta.

(3)

Tästä syystä on tarpeen perustaa RFID:tä käsittelevä asiantuntijaryhmä ja määritellä sen tehtävät ja kokoonpano.

(4)

Ryhmän pitäisi auttaa kehittämään vuoropuhelua kuluttajajärjestöjen, markkinatoimijoiden sekä kansallisten ja yleiseurooppalaisten viranomaisten, kuten tietosuojaviranomaisten, välillä.

(5)

Ryhmän jäseniin liittyvien henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännöksiä (2).

(6)

On aiheellista vahvistaa tämän päätöksen soveltamisaika. Komissio harkitsee hyvissä ajoin, onko voimassaolon jatkaminen suotavaa,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Radiotaajuustunnistuksen asiantuntijaryhmä

Perustetaan radiotaajuustunnistuksen asiantuntijaryhmä, jäljempänä ’ryhmä’, 1.7.2007 alkaen.

2 artikla

Tehtävä

Ryhmän tehtävänä on

a)

tarjota komissiolle neuvoja siitä, mitä olisi sisällytettävä suositukseen periaatteista, joita viranomaisten ja muiden sidosryhmien olisi sovellettava RFID:n käyttöön ja muihin komission tätä alaa koskeviin aloitteisiin;

b)

laatia ohjeita RFID-sovellusten käytöstä ottaen huomioon sidosryhmien näkemykset ja pitkäaikaisiin käyttäjiin liittyvät kysymykset samoin kuin RFID-teknologian taloudelliset ja yhteiskunnalliset näkökohdat;

c)

tukea komissiota sen pyrkimyksissä lisätä jäsenvaltioiden ja kansalaisten tietoisuutta RFID:n mahdollisuuksista ja haasteista;

d)

tarjota puolueetonta tietoa ja helpottaa kokemusten ja hyvien toimintatapojen vaihtoa RFID-teknologian mahdollisuuksista ja haasteista, Euroopan taloutta ja yhteiskuntaa koskevat sovellukset mukaan luettuina; tarjota puolueetonta tietoa henkilötietojen ja yksityisyyden suojaa sekä muita poliittisia huolenaiheita koskevasta yhteisön tason ja kansallisesta lainsäädännöstä.

3 artikla

Kuuleminen

Komissio voi kuulla ryhmää missä tahansa kysymyksissä, jotka liittyvät turvallisen, varman, yksityisyyden turvaavan ja tehokkaan RFID:tä koskevan lähestymistavan täytäntöönpanoon Euroopassa.

4 artikla

Jäsenten nimittäminen

1.   Ryhmässä saa olla enintään 35 jäsentä.

2.   Tietoyhteiskunnan ja viestimien pääosaston pääjohtaja tai hänen edustajansa nimittää ryhmän jäsenet ja tarkkailijat 2 artiklassa ja 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen alojen asiantuntijoiden joukosta ja niiden organisaatioiden ehdotuksesta, joita on pyydetty suosittelemaan asiantuntijoita. Varajäseniä nimitetään yhtä monta kuin yhteydenpitoryhmässä on varsinaisia jäseniä, ja heidät nimitetään samoin ehdoin kuin varsinaiset jäsenet. Varajäsen korvaa poissa olevan tai estyneen jäsenen automaattisesti.

3.   Jäsenten nimeämisessä on varmistettava eri sidosryhmien tasapuolinen edustus, ja ryhmässä on oltava edustajia seuraavilta aloilta:

a)

Kansalaisyhteiskunta:

i)

RFID-järjestelmiä käyttävät loppukäyttäjäyhteisöt (kansalaiset, kuluttajat, potilaat, työntekijät);

ii)

yksityisyyden suojelun alalla toimivat järjestöt.

b)

Intressitahot:

i)

eri sovellusalojen käyttäjät (esim. logistiikka-, ajoneuvo-, ilmailu- ja avaruus-, terveys-, vähittäismyynti- ja lääkeala);

ii)

RFID-järjestelmien luomiseen aktiivisesti osallistuvat tahot (RFID-sirujen tuottajat, pakattujen tunnisteiden ja lukulaitteiden suunnittelijat ja valmistajat, ohjelmisto- ja järjestelmäintegraattorit, palveluntarjoajat sekä yksityisyyden suojan ja turvallisuuden parissa toimivat ratkaisujen tarjoajat);

iii)

standardointilaitokset.

4.   Seuraavia viranomaisia kutsutaan osallistumaan ryhmän toimintaan tarkkailijoina:

a)

EU:n puheenjohtajavaltiona asiantuntijaryhmän toimikauden aikana toimivien jäsenvaltioiden edustajat;

b)

tietosuojaviranomaisten edustajat.

5.   Seuraavia asiantuntijoita kutsutaan osallistumaan ryhmän toimintaan tarkkailijoina:

a)

akateemiset tutkijat ja käytännön toimijat;

b)

tekniset asiantuntijat, erityisesti verkotettujen RFID-sovellusten seuraavan sukupolven (”tavaroiden internet”) alalla;

c)

oikeudelliset asiantuntijat, jotka antavat voimassa olevaan lainsäädäntöön liittyviä neuvoja.

6.   Ryhmän jäsenet nimitetään kaksivuotiskaudeksi, joka voidaan uudistaa. Heidän on toimittava tehtävässään, kunnes heidän tilalleen nimetään uusi jäsen tai heidän toimikautensa päättyy.

7.   Jäsenille, jotka eivät pysty enää osallistumaan tehokkaasti ryhmän työhön, jotka eroavat tai jotka eivät täytä tämän artiklan 3–5 kohdassa tai perustamissopimuksen 287 artiklassa mainittuja edellytyksiä, voidaan nimetä seuraaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

8.   Tämän artiklan 2 kohdassa mainittujen organisaatioiden nimet julkaistaan tietoyhteiskunnan ja viestimien pääosaston Internet-sivulla. Jäseniä koskevat tiedot kerätään, käsitellään ja julkaistaan asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännösten mukaisesti.

5 artikla

Toiminta

1.   Komission edustaja toimii ryhmän puheenjohtajana.

2.   Ryhmä voi komission kanssa siitä sovittuaan perustaa alaryhmiä, jotka tarkastelevat tiettyjä erityiskysymyksiä ryhmältä saamansa toimeksiannon mukaisesti. Alaryhmät hajotetaan heti kun ne ovat täyttäneet toimeksiantonsa.

3.   Komission edustaja voi kutsua käsiteltävän asian erityisasiantuntijoita tai asiaa hyvin tuntevia tarkkailijoita osallistumaan ryhmän tai alaryhmän työhön, jos tämä on hyödyllistä ja/tai tarpeen.

4.   Ryhmän tai alaryhmän toimintaan osallistumisen yhteydessä saatuja tietoja ei saa paljastaa, jos komissio on ilmoittanut tietojen liittyvän luottamuksellisiin asioihin.

5.   Ryhmä ja sen alaryhmät kokoontuvat yleensä komission tiloissa komission vahvistamien menettelyjen ja aikataulun mukaisesti. Komissio huolehtii sihteeripalveluista. Muut komission virkamiehet, joita asia koskee, voivat olla läsnä ryhmän ja sen alaryhmien kokouksissa.

6.   Ryhmä vahvistaa työjärjestyksensä komission laatiman työjärjestysmallin pohjalta.

7.   Komissio voi julkistaa yhteydenpitoryhmän yhteenvetoja, päätelmiä, päätelmien osia tai valmisteluasiakirjoja asiakirjan alkukielellä.

6 artikla

Kokouskulut

Komissio korvaa ryhmän toimintaan liittyvät jäsenten, asiantuntijoiden ja tarkkailijoiden matkakulut ja soveltuvin osin myös oleskelukulut ulkopuolisille asiantuntijoille maksettavia korvauksia koskevien komission sääntöjen mukaisesti.

Jäsenet eivät saa palkkiota tehtäviensä hoidosta.

Kokouskulut korvataan komission vastuuyksiköitten ryhmälle varaaman vuositalousarvion rajoissa.

7 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 31 päivään maaliskuuta 2009.

Tehty Brysselissä 28 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  KOM(2007) 96 lopullinen.

(2)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


LIITE

RADIOTAAJUUSTUNNISTUKSEN (RFID) ASIANTUNTIJARYHMÄN TYÖJÄRJESTYS

Radiotaajuustunnistuksen (RFID) ASIANTUNTIJARYHMÄ, joka

ottaa huomioon radiotaajuustunnistuksen (RFID) asiantuntijaryhmän perustamisesta tehdyn komission päätöksen ja erityisesti sen 1 artiklan,

ottaa huomioon komission julkaiseman työjärjestyksen mallin,

ON HYVÄKSYNYT SEURAAVAN TYÖJÄRJESTYKSEN:

1 artikla

Koollekutsuminen

1.   Ryhmän kutsuu koolle sen puheenjohtaja joko omasta aloitteestaan tai jäsenten yksinkertaisen enemmistön pyynnöstä komission annettua suostumuksensa.

2.   Ryhmä voi kutsua koolle yhteisiä kokouksia muiden ryhmien kanssa asioissa, jotka liittyvät niiden toimivaltaan.

2 artikla

Esityslista

1.   Sihteeristö laatii puheenjohtajan vastuulla esityslistan ja lähettää sen ryhmän jäsenille.

2.   Ryhmä vahvistaa esityslistan kunkin kokouksen alussa.

3 artikla

Asiakirjojen toimittaminen ryhmän jäsenille

1.   Sihteeristö lähettää ryhmän jäsenille kokouskutsun ja esityslistaluonnoksen viimeistään 30 vuorokautta ennen kokouspäivää.

2.   Sihteeristö lähettää luonnokset, joista ryhmää kuullaan, ja kaikki muut valmisteluasiakirjat ryhmän jäsenille viimeistään 14 vuorokautta ennen kokouspäivää.

3.   Kiireellisissä tai poikkeuksellisissa tapauksissa määräaikoja 1 ja 2 kohdassa mainittujen asiakirjojen lähettämiseksi voidaan lyhentää viiteen vuorokauteen ennen kokouspäivää.

4 artikla

Ryhmän lausunnot

1.   Mikäli mahdollista, ryhmä antaa lausuntonsa ja laatii kertomuksensa yhteisymmärryksessä.

2.   Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, vastakkaisista näkemyksistä ja asiaan liittyvistä taustatiedoista raportoidaan, jotta eri näkemykset tulevat ymmärretyiksi oikein.

5 artikla

Alaryhmät

1.   Ryhmä voi komission suostumuksella perustaa alaryhmiä tarkastelemaan tiettyjä aiheita ryhmän määrittelemien tehtävien mukaisesti; alaryhmät lakkautetaan heti kun ne ovat suorittaneet tehtävänsä.

2.   Alaryhmien on raportoitava ryhmälle.

6 artikla

Ulkopuolisten henkilöiden pääsy kokouksiin

1.   Komission edustaja voi kutsua esityslistaluonnokseen merkityn asian erityisasiantuntijoita tai asiaa hyvin tuntevia tarkkailijoita osallistumaan ryhmän tai alaryhmän työhön, jos tämä on hyödyllistä ja/tai tarpeen.

2.   Asiantuntijat tai tarkkailijat eivät saa olla läsnä ryhmän hyväksyessä lausunnon tai laatiessa kertomuksen.

7 artikla

Kirjallinen menettely

1.   Ryhmä voi tarvittaessa antaa tiettyä seikkaa koskevan lausuntonsa kirjallisella menettelyllä. Sihteeristö lähettää tätä varten ryhmän jäsenille luonnokset, joista ryhmää kuullaan, sekä kaikki muut valmisteluasiakirjat.

2.   Jos ryhmän jäsenten yksinkertainen enemmistö kuitenkin pyytää asian käsittelyä ryhmän kokouksessa, kirjallinen menettely päätetään tuloksettomana, ja puheenjohtaja kutsuu ryhmän koolle mahdollisimman pian.

8 artikla

Sihteeristö

Komissio huolehtii ryhmän ja edellä 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustettavien alaryhmien sihteeristön tehtävistä.

9 artikla

Yhteenveto kokouspöytäkirjasta

Sihteeristö laatii puheenjohtajan vastuulla yhteenvedon esityslistan kunkin kohdan käsittelystä ja ryhmän antamista lausunnoista. Pöytäkirjan yhteenvedossa ei mainita yksittäisten jäsenten kantaa asioista ryhmässä käydyissä keskusteluissa. Ryhmä vahvistaa yhteenvedon.

10 artikla

Läsnäololuettelo

Sihteeristö laatii puheenjohtajan vastuulla kunkin kokouksen läsnäololuettelon täsmentäen tarvittaessa viranomaiset, järjestöt tai elimet, joita osallistujat edustavat.

11 artikla

Eturistiriitojen ehkäiseminen

1.   Jokaisen kokouksen alussa jäsenen, jonka osallistuminen ryhmän työhön aiheuttaisi jotakin esityslistan kohtaa koskevan eturistiriidan, on ilmoitettava asiasta puheenjohtajalle.

2.   Mikäli tällaisia eturistiriitoja ilmenee, asianomaisen jäsenen on pidättäydyttävä kyseisten esityslistan kohtien käsittelystä ja näitä kohtia koskevista äänestyksistä.

12 artikla

Kirjeenvaihto

1.   Ryhmää koskeva kirjeenvaihto lähetetään komissioon ryhmän puheenjohtajalle osoitettuna.

2.   Ryhmän jäsenten kirjeenvaihto lähetetään heidän tätä tarkoitusta varten ilmoittamaansa [sähköposti-] osoitteeseen.

13 artikla

Avoimuus

1.   Ryhmän asiakirjojen julkiseen saatavuuteen sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 (1), annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi määriteltyjä periaatteita ja edellytyksiä. Komissio päättää näin ollen kyseisten asiakirjojen julkista saatavuutta koskevista pyynnöistä.

2.   Ryhmän asioiden käsittely on luottamuksellista.

3.   Ryhmä voi jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä ja komission suostumuksella päättää avata asioidensa käsittelyn yleisölle.

14 artikla

Henkilötietojen suojaaminen

Tätä työjärjestystä sovellettaessa kaiken henkilötietojen käsittelyn on oltava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (2), annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta mukaista.


(1)  EYVL L 145, 31.5.2002, s. 43.

(2)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

6.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/31


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2007/468/YUTP,

hyväksytty 28 päivänä kesäkuuta 2007,

täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön (CTBTO) valmistelutoimikunnan toimien tukemisesta sen monitorointi- ja todentamisvalmiuksien parantamiseksi ja joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 12 päivänä joulukuuta 2003 joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen Euroopan unionin strategian, jonka III luvussa on lueteltu sekä EU:ssa että kolmansissa maissa toteutettavia toimenpiteitä joukkotuhoaseiden leviämisen torjumiseksi.

(2)

Euroopan unioni panee aktiivisesti täytäntöön tätä EU:n strategiaa ja on toteuttamassa sen III luvussa lueteltuja toimenpiteitä erityisesti antamalla varoja monenvälisten järjestöjen toteuttamien erityishankkeiden tukemiseen.

(3)

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 10 päivänä syyskuuta 1996 hyväksymän täydellistä ydinkoekieltoa koskevan sopimuksen (CTBT) allekirjoittaneet valtiot ovat päättäneet perustaa valmistelutoimikunnan, jolla on oikeuskelpoisuus ja jonka tehtävänä on CTBT:n tosiasiallinen täytäntöönpano kunnes täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestö (CTBTO) on perustettu.

(4)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä marraskuuta 2003 yhteisen kannan 2003/805/YUTP joukkotuhoaseiden ja maaliinsaattamisjärjestelmien leviämisen estämistä koskevien monenvälisten sopimusten saattamisesta maailmanlaajuisiksi ja niiden vahvistamisesta (1).

(5)

CTBT:n varhainen voimaantulo ja saattaminen maailmanlaajuiseksi sekä CTBTO:n valmistelutoimikunnan monitorointi- ja todentamisjärjestelmän vahvistaminen ovat joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian tärkeitä tavoitteita.

(6)

CTBTO:n valmistelutoimikunta pyrkii samoihin tavoitteisiin kuin ne, joita johdanto-osan 4 ja 5 kappaleessa tarkoitetaan ja selvittää jo parhaillaan, millä tavalla sen todentamisjärjestelmää voitaisiin parhaiten vahvistaa, kun tarjotaan oikea-aikaista asiantuntemusta ja koulutusta todentamisjärjestelmän täytäntöönpanoon osallistuvalle allekirjoittajavaltioiden henkilöstölle. Tämän yhteisen toiminnan tekninen täytäntöönpano on näin ollen syytä antaa CTBTO:n valmistelutoimikunnan tehtäväksi.

(7)

Neuvosto hyväksyi 20 päivänä maaliskuuta 2006 yhteisen toiminnan 2006/243/YUTP täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön (CTBTO) valmistelutoimikunnan koulutusta ja todentamisvalmiuksia koskevien toimien tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä (2).

(8)

Korean demokraattisen kansantasavallan lokakuussa 2006 tekemä ydinkoe korosti entisestään CTBT:n varhaisen voimaantulon merkitystä ja tarvetta vauhdittaa CTBTO:n monitorointi- ja todentamisjärjestelmän luomista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

1.   Joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian tiettyjen osien panemiseksi välittömästi ja tosiasiallisesti täytäntöön Euroopan unioni tukee täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön (CTBTO) valmistelutoimikunnan toimia edistääkseen seuraavia tavoitteita:

a)

tehostetaan CTBTO:n monitorointi- ja todentamisjärjestelmän valmiuksia myös radionuklidien havaitsemisessa;

b)

lisätään CTBTO:n monitorointi- ja todentamisjärjestelmän operatiivista suorituskykyä muun muassa testaamalla ja validoimalla paikan päällä tehtäviä tarkastuksia koskevia menettelytapoja.

2.   Euroopan unionin tukemien hankkeiden erityisenä tavoitteena on:

a)

tukea valmiuksien kehittämistä jalokaasujen monitoroinnissa ja todentamisessa;

b)

tukea paikan päällä tehtäviä tarkastuksia koskevan vuoden 2008 integroidun kenttäharjoituksen (IFE08/OSI) valmistelua, suorittamista ja arviointia.

Hankkeet toteutetaan kaikkien täydellisen ydinkoekieltosopimuksen allekirjoittajavaltioiden hyväksi.

Yksityiskohtainen kuvaus hankkeista esitetään liitteessä.

2 artikla

1.   Puheenjohtajavaltio, jota avustaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimiva neuvoston pääsihteeri, vastaa tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanosta. Komissio osallistuu toimintaan täysimääräisesti.

2.   Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut hankkeet toteuttaa CTBTO:n valmistelutoimikunta. Se suorittaa tämän tehtävänsä puheenjohtajavaltiota avustavan korkeana edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin valvonnassa. Tätä varten korkeana edustajana toimiva neuvoston pääsihteeri sopii tarvittavista järjestelyistä CTBTO:n valmistelutoimikunnan kanssa.

3.   Puheenjohtajavaltio, korkeana edustajana toimiva pääsihteeri ja komissio tiedottavat toisilleen säännöllisesti hankkeista, kukin toimivaltansa mukaisesti.

3 artikla

1.   Rahoitusohje 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen hankkeiden toteuttamiseksi on 1 670 000 euroa.

2.   Edellä 1 kohdassa esitetyllä määrällä rahoitettavia menoja hallinnoidaan Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavien Euroopan yhteisön menettelytapojen ja sääntöjen mukaisesti, paitsi että ennakkomaksut eivät ole yhteisön omaisuutta.

3.   Komissio valvoo 2 kohdassa tarkoitettujen menojen asianmukaista hallinnointia. Tätä varten se tekee CTBTO:n valmistelutoimikunnan kanssa sopimuksen avustuksen muodossa annettavasta rahoituksesta. Rahoitussopimuksessa määrätään, että CTBTO:n valmistelutoimikunta takaa EU:n osuuden näkyvyyden sen suuruuden mukaisesti.

4.   Komissio pyrkii tekemään 3 kohdassa tarkoitetun rahoitussopimuksen mahdollisimman pian tämän yhteisen toiminnan voimaantulon jälkeen. Se ilmoittaa neuvostolle kyseisessä prosessissa mahdollisesti ilmenevistä vaikeuksista ja rahoitussopimuksen tekopäivästä.

4 artikla

Puheenjohtajavaltio, jota avustaa korkeana edustajana toimiva neuvoston pääsihteeri, raportoi neuvostolle tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanosta CTBTO:n valmistelutoimikunnan laatimien säännöllisten raporttien perusteella. Neuvosto perustaa arviointinsa näihin raportteihin. Komissio osallistuu tähän täysimääräisesti. Se toimittaa tietoa tämän yhteisen toiminnan toteuttamisen rahoitusnäkökohdista.

5 artikla

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sen voimassaolo päättyy

a)

15 kuukauden kuluttua rahoitussopimuksen tekemisestä komission ja CTBTO:n valmistelutoimikunnan välillä.

b)

12 kuukauden kuluttua päivästä, jona se hyväksytään, jos rahoitussopimusta ei ole tehty tämän ajan kuluessa.

6 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. GABRIEL


(1)  EUVL L 302, 20.11.2003, s. 34.

(2)  EUVL L 88, 25.3.2006, s. 68.


LIITE

EU:n tuki täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön (CTBTO) valmistelutoimikunnan toimille sen monitorointi- ja todentamisvalmiuksien parantamiseksi joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä

I   Johdanto

Korean demokraattisen kansantasavallan lokakuussa 2006 ilmoittamat ydinkokeet paitsi toivat esiin sopimuksen varhaisen voimaantulon merkityksen myös korostivat tarvetta luoda nopeasti täydellisen ydinkoekieltosopimuksen (CTBT) todentamisjärjestelmä. Tapahtuma oli väliaikaiselle tekniselle sihteeristölle koko järjestelmää koskeva todellinen testi ja toi esiin sen, mikä merkitys maailmanlaajuisella todentamisjärjestelmällä voi olla allekirjoittajavaltioille. Se osoitti CTBT:n todentamisjärjestelyjen teknisen merkityksen sekä validoitujen ja toimivien paikan päällä tehtävien tarkastusten (OSI) tärkeyden. Väliaikainen tekninen sihteeristö on tätä hanke-ehdotusta varten kartoittanut monitorointi- ja todentamisvalmiuksiin liittyviä tekijöitä, jotka ansaitsevat erityistä huomiota Korean demokraattisen kansantasavallan tapahtumista saatujen kokemusten perusteella. Ehdotus jakautuu kahteen osahankkeeseen:

a)

jalokaasut,

b)

integroitu kenttäharjoitus 2008 (IFE 08/OSI).

II   Hankkeiden kuvaus

1.   Jalokaasuja koskeva osahanke; väliaikaisen teknisen sihteeristön suorittamien jalokaasun mittauksista saatavien tietojen parantaminen

a)

Kansainvälisen monitorointijärjestelmän IMS:n (International Monitoring System) asemista noin kaksi kolmasosaa on tällä hetkellä toiminnassa. Järjestelmän rakentamista pidetään ensisijaisen tärkeänä ja sitä jatketaan tavoitteena päästä 90 prosenttiin alkuvuodesta 2008. Väliaikaisen teknisen sihteeristön seismiset perus- ja apuasemat rekisteröivät tarkasti Korean demokraattisen kansantasavallan tapahtuman ja antoivat allekirjoittajavaltioille luotettavia mittauksia tapahtuman ajankohdasta, sijainnista ja voimakkuudesta. Seismisten asemien järjestelmästä on tällä hetkellä valmiina noin 80 prosenttia.

b)

Sellaisten asemien toimintatasoa, jotka sopimuksen tullessa voimaan pystyvät monitoroimaan kyseeseen tulevan jalokaasun esiintymisen ilmakehässä, on kuitenkin nostettava. Tällä hetkellä 10 prototyyppiasemaa on toiminnassa tai rakenteilla, mikä vastaa 25:tä prosenttia sopimuksen voimaantulon ajankohdaksi suunnitellusta lukumäärästä. Nämä asemat suorittavat väliaikaisen teknisen sihteeristön kansainväliseen jalokaasukokeiluun (INGE) kuuluvia kokeellisia ja alustavia mittauksia. Tämä tutkimus- ja kehitysohjelma perustuu neljään eri tekniikkaan seuraavista neljästä maasta: Ranska, Venäjä, Ruotsi ja Yhdysvallat. Korean demokraattisen kansantasavallan tapahtuman seurauksena monet allekirjoittajavaltiot, mukaan lukien Euroopan unionin jäsenvaltiot, ovat ilmoittaneet olevansa sitä mieltä, että väliaikaisen teknisen sihteeristön valmiuksia monitoroida jalokaasujen esiintymistä on parannettava.

c)

Jalokaasujen monitorointi on keskeinen ja erittäin herkkä tekniikka maan- ja vedenalaisten ydinräjäytysten havaitsemiseksi. Se on radionuklidihiukkasten monitoroinnin ohella kaikista todentamistekniikoista ainoa, jolla ydinräjäytys kyetään pitävästi osoittamaan.

d)

Jotta väliaikaisen teknisen sihteeristön jalokaasujen mittausvalmiuden laatu ja tarkkuus voidaan nyt ja vastedes varmistaa, on ehdottoman tärkeää tuntea ”jalokaasutausta”, joka muualla maailmassa vallitsee alueilla, joilla tällä hetkellä ei ole asemia. Sen vuoksi on kehitettävä jalokaasujärjestelmämittauksissa havaittujen tapahtumien luokittelumenetelmiä. Jalokaasun kenttämittaukset ovat paras keino toteuttaa tämä ja saada selville tuntemattomat tekijät. Tällä hetkellä INGE-asemat keräävät tietoa Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Oseaniassa. Etelä-Aasiassa, Persianlahdella ja eteläisessä Afrikassa on kuitenkin ydinlaitoksia, mutta radioaktiivisesta ksenon-kaasusta ei ole taustatietoa. Euroopassa tarvitaan myös mittauksia tietyillä paikoilla, kuten radiofarmaseuttisten laitosten tai ydinvoimalaitosten läheisyydessä.

e)

Tätä varten ydinvoimalaitosten tai radiofarmaseuttisten tuotantolaitosten läheisyydessä olisi suoritettava mittauksia eron osoittamiseksi teoreettisten päästömallien, raportoitujen keskipäästöjen ja todellisuudessa mitattujen kokeellisten tulosten välillä. On tutkittava myös sellaisilla alueilla esiintyvien jalokaasujen taustapitoisuus, joilla ei tällä hetkellä ole asemia.

f)

Edellä esitettyjen, jalokaasujen alalla tarvittavien parannusten aikaansaamiseksi väliaikainen tekninen sihteeristö pyrkii saamaan tukea seuraavalle hankkeelle:

i)

Neljän noin 4 kuukauden pituisen kenttämittauskampanjan toteuttaminen. Kunkin kampanjan aikana ksenonkaasun taustapitoisuus rekisteröidään useilla paikoilla 500–2 500 kilometrin etäisyydellä tukileiristä noin kolmen viikon ajan. Lisäksi jokaisella mittauspaikalla olisi suoritettava mittarin taustamittaus. Joitakin mittauksia voitaisiin näin tulevaisuudessa käyttää myös paikkaa koskevana taustatietona IMS-asemien asennusta varten. Kaiken tämän olisi tapahduttava tiiviissä yhteydessä sääennusteita toimittavien organisaatioiden kanssa.

ii)

Mittaukset suoritetaan Euroopassa valmistetulla liikuteltavalla jalokaasujen mittauslaitteistolla (ruotsalainen SAUNA ja/tai ranskalainen SPALAX-järjestelmä), jota lainataan väliaikaiselle tekniselle sihteeristölle veloituksetta tämän yhteisen toiminnan kattamaksi ajanjaksoksi.

iii)

Ranskalainen SPALAX on erittäin kehittynyt järjestelmä, joka on jo monen vuoden ajan toiminut useilla alueilla (myös IMS-alueilla). Sen tuleva liikuteltava versio tarjoaa saman korkean herkkyysasteen tietoa. Kunkin kampanjan aikana koko järjestelmä voidaan joko kuljettaa eri alueille tai jakaa liikuteltavaan näytteenottoyksikköön ja ”tukileirillä” sijaitsevaan mittariyksikköön alueen logististen olosuhteiden mukaan.

iv)

Ruotsalaista SAUNA-järjestelmää on jo käytetty useissa kenttäkampanjoissa, eli sen toimivuutta on paljon arvioitu. Järjestelmä antaa neljästä relevantista isotoopista tietoja, joilla on samat mittausrajat kuin IMS-versiossa (SAUNA-II) ja joita voidaan näin ollen soveltaa suoraan IMS-mittausskenaarioon. Kunkin kampanjan aikana tukileiriyksikkö on sijoitettu yhteen paikkaan, ja liikkuvat näytemittaukset suoritetaan lähistöllä kahdessa tai kolmessa paikassa.

v)

Jokaista mittauskampanjaa varten tarvitaan:

valmisteluja ja huolellista logistiikkaa (laitteistot, logistinen suunnittelu, sopimukset paikallisten laitosten kanssa, kuljetukset jne.),

asennukset, kalibroinnit ja tiedonkeruu,

laitteiston kalibrointi, pakkaaminen, kotiinkuljetus,

tietojen analysointi.

vi)

Hankkeen ennakoituihin kustannuksiin kuuluvat:

henkilöstö (mukaan lukien tilapäinen logistiikka-avustaja) ja matkakustannukset,

laitteisto (esim. näytteenottopylväiden tai vastaavien valmistaminen, katkeamaton tehonsyöttö jne.),

tarvikkeet (esim. virta ja helium),

huolto ja varaosat,

laitteistojen toimitus ja kuljetus,

paikallinen kuljetus ja logistiikka,

arviointiseminaari.

g)

Mittauksia on suunniteltu seuraavilla alueilla: Eurooppa (1), Persianlahti (2), eteläinen Afrikka (3) ja Etelä-Aasia (4). Alueen (3) ja osittain alueen (1) mittaukset on määrä suorittaa ranskalaisella CEA-laitteistolla, ja alueiden (2) ja (4) mittaukset sekä osittain alueen (1) mittaukset ruotsalaisella FOI-laitteistolla.

h)

Laitteistot tähän hankkeeseen toimittavat veloituksetta CEA (Ranska) ja FOI (Ruotsi), joiden kanssa väliaikainen tekninen sihteeristö tekee sopimuksen myös laitteistojen käyttöönottoa ja toimintaa varten.

i)

Tämän hankkeen on arvioitu kestävän suunnilleen vuodesta puoleentoista.

j)

Alustava kustannusarvio: 960 507 euroa.

2.   Paikan päällä tehtäviä tarkastuksia koskeva osahanke; Integroidun kenttäharjoituksen 2008 valmistelun tukeminen

a)

Korean demokraattisen kansantasavallan tapahtuma on jälleen tuonut esiin paikan päällä tehtävien tarkastusten merkityksen CTBT:n todentamisjärjestelmän keskeisenä tekijänä. Vaikka tiedot, jotka kansainvälinen monitorointijärjestelmä IMS ja International Data Center (IDC) toimittivat Korean demokraattisen kansantasavallan tapahtumasta järjestelmän väliaikaisen toiminnan ja testauksen yhteydessä, olivat äärimmäisen arvokkaita ja luotettavia, tapahtuman luonteesta voitiin saada lopullinen kuva vasta määrätyssä paikassa suoritetulla paikan päällä tehdyllä tarkastuksella. Valmistelutoimikunnan tärkeänä tehtävänä on saavuttaa mahdollisimman korkea paikan päällä tehtävien tarkastusten toimintavalmius hyvissä ajoin ennen sopimuksen voimaantuloa.

b)

Valmistelutoimikunnan poliittiset elimet, erityisesti työryhmä B, ovat toistuvasti korostaneet, että tehokkain keino saavuttaa vaadittava valmiustaso on paikan päällä tehtävien tarkastusten kenttäharjoitusten järjestäminen. Ensimmäinen tällainen laajamittainen harjoitus, integroitu kenttäharjoitus 2008 (IFE08), järjestetään syyskuussa 2008 Kazakstanissa. Tämä on ensimmäinen yritys simuloida todellinen paikan päällä tehtävä tarkastus (OSI) yhdistämällä OSI-järjestelmän kolme pääpilaria, jotka ovat:

i)

koulutetut tarkastajat (noin 50);

ii)

OSI-laitteisto ja

iii)

OSI:n toimintakäsikirjan testaus.

c)

OSI-järjestelmän valmistuminen lähitulevaisuudessa edellyttää IFE08:n kattavia valmisteluja ja sen onnistumista. IFE08:n tulosten arviointi ja siitä saadut kokemukset tarjoavat väliaikaiselle tekniselle sihteeristölle olennaista tietoa siitä, mitä OSI-järjestelmän toimintavalmiuden saavuttamiseksi on vielä tehtävä. IFE08:n onnistuminen edellyttää asianmukaisten taloudellisten ja henkilöstövoimavarojen saatavuutta sekä allekirjoittajavaltioiden osallistumista laitteistotoimitusten sekä koulutuksen ja logistisen tuen muodossa.

d)

IFE08:n valmistelujen tässä vaiheessa väliaikainen tekninen sihteeristö on määrittänyt seuraavat alat, joilla allekirjoittajavaltioiden tuki olisi erityisen tärkeää:

i)

Kuljetus:

IFE08 edellyttää 20–30 tonnin painoisen laitteiston kuljetusta Wienistä Kazakstanissa sijaitsevaan saapumispaikkaan. Lisäksi 80 henkilön (40 tarkastajan ja 40 muun henkilön, kuten harjoituksen johdon, valvontaryhmän, tarkkailijoiden ja arvioijien) on matkustettava paikalle. IFE08:n todennäköisessä talousarviossa, joka allekirjoittajavaltioiden on hyväksyttävä, on varauduttu saamaan aikaan säästöjä käyttämällä laitteiston siirtämiseen maakuljetuksia. Väliaikaisen teknisen sihteeristön arvion mukaan tämä kuitenkin haittaa huomattavasti etenkin kuljetusten kestoa ja vähentää niiden luotettavuutta sekä OSI-laitteiston turvallisuutta. OSI:n neuvoa-antava asiantuntijatyöryhmä, joka avustaa väliaikaista teknistä sihteeristöä IFE08:n valmistelussa, hyväksyi tämän arvion kokouksessaan 5 ja 6 päivänä joulukuuta 2006. Väliaikainen tekninen sihteeristö yrittääkin saada tukea laitteiston ja henkilöstön kuljettamiseen Kazakstaniin ja sieltä pois ilmateitse. IFE08:n logististen ja sen toimintaan liittyvien vaatimusten sekä vastaanottavan maan kanssa sovittujen oikeudellisten järjestelyjen vuoksi ilmakuljetukset on ehkä järjestettävä EU:n ulkopuolelle sijoittautuneiden yritysten avulla.

ii)

Operatiivisten tukileirien perustaminen:

Väliaikaisen teknisen sihteeristön on IFE08:n aikana perustettava kaksi operaatiotukikohtaa harjoitustarkastusalueelle entisen Neuvostoliiton ydinkoealueelle Semipalatinskissa. Toinen tukikohta on tarkastusryhmää varten ja toinen IFE08:n arvioijia ja tarkkailijoita varten. Tukikohdat, joissa olisi välttämätön infrastruktuuri, kuten toimistoja ja viestintävälineitä, toimisivat IFE08:n päämajoina sekä hoitaisivat operaation ohjaamisen ja valvonnan keskeistä tehtävää tarkastusalueella. Väliaikainen tekninen sihteeristö pystyy löytämään varat ensimmäisen tukileirin hankkimiseksi tarkastusryhmälle. Toisen leirin hankkimiseen ei varsinainen talousarvio kuitenkaan anna mahdollisuutta. Toisen tukikohdan hankkiminen ja käyttöönotto edellyttääkin varoja, joihin IFE08:n talousarvio ei riitä. Etäällä toimivan infrastruktuurin käyttäminen johtaa kuljetuksista aiheutuvaan ajanhukkaan sekä siihen liittyviin lisäkustannuksiin ja rajoituksiin tuntimäärissä, jotka voisi käyttää hyödyllisesti harjoitustarkoituksiin.

iii)

IFE08:n arviointiseminaari

Tarkoitus: IFE08:n arvioinnin ja tulosten tarkastelun tehostaminen joulukuussa 2008. Tämä tarjoaisi asiantuntijoille tilaisuuden tarkastella harjoituksen välittömiä tuloksia ja keskustella niistä, ja näin avustaa väliaikaista teknistä sihteeristöä luonnostelemaan alustavaa raporttia vuonna 2009 järjestettävälle työryhmä B:n ensimmäiselle kokoukselle sekä kartoittaa painopisteitä väliaikaisen teknisen sihteeristön jatkotoimia varten. Lisäksi asiantuntijat tulevat todennäköisesti saamaan arvokasta tietoa raakamateriaalista seminaarin aikana, ja kenttäharjoitusten seuraavaa jaksoa varten odotetaan alustavia ohjeita. Seminaarissa käsitellään seuraavia kysymyksiä:

logistiikka, mukaan lukien operaatiotukikohdan perustaminen ja toiminta,

ryhmän johtaminen,

kysymykset, jotka liittyvät suhteisiin tarkastuksen kohteena olevan sopimusvaltion (ISP) kanssa, mukaan lukien erityisesti luotettavuus ja säädelty kohteeseen pääsy,

näköhavaintojen tekeminen, myös ylilentojen aikana,

seismiset kysymykset,

geofysikaaliset menetelmät,

terveys ja turvallisuus,

viestintä,

navigointi.

Lisäksi itse harjoitusta olisi arvioitava yhteistyössä toimeenpanevan sihteerin toimiston/arviointi kanssa.

e)

IFE08-harjoitusta tukevien kahden osahankkeen arvioidut kustannukset ovat seuraavat:

250 000 euroa

(kaupalliset ilmakuljetukset. Vaihtoehtona ehkä materiaalinen tuki, esim. tilausrahtikone)

269 249 euroa

(toisen operaatiotukikohdan vuokraaminen, perustaminen ja käynnistäminen)

152 965 euroa

IFE08:n arviointiseminaari

672 214 euroa

(yhteensä)

III.   Kesto

Hankkeiden toteuttamisen arvioitu kokonaiskesto on 15 kuukautta.

IV.   Osallistujat

Tämän yhteisen toiminnan mukaisiin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on CTBTO:n valmistelutoimikunnan monitorointi- ja todentamisvalmiuksien parantaminen, osallistuvat kaikki CTBT:n allekirjoittajavaltiot.

V.   Hankkeen toteuttava organisaatio

Hankkeiden toteuttaminen annetaan CTBTO:n valmistelutoimikunnan tehtäväksi. Hankkeiden toteuttamisesta vastaavat suoraan CTBTO:n valmistelutoimikunnan väliaikaisen teknisen sihteeristön henkilöstö, CTBT:n allekirjoittajavaltioiden asiantuntijat ja toimeksisaajat. Toimeksisaajien osalta CTBTO:n valmistelutoimikunta noudattaa tätä yhteistä toimintaa varten suorittamissaan tavaroiden, työn tai palvelujen hankinnassa menettelyjä, jotka on esitetty Euroopan komission CTBTO:n valmistelutoimikunnan kanssa tekemässä rahoitussopimuksessa.

Hankkeen toteuttava organisaatio laatii:

a)

väliraportin ensimmäisten kuuden kuukauden kuluttua hankkeiden toteuttamisen aloittamisesta;

b)

loppuraportin viimeistään kuukausi hankkeiden toteuttamisen päätyttyä.

Raportit lähetetään puheenjohtajavaltiolle, jota avustaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimiva neuvoston pääsihteeri.

VI.   Hankkeeseen osallistuvat kolmannet osapuolet

Hankkeet rahoitetaan kokonaisuudessaan tällä yhteisellä toiminnalla. CTBTO:n valmistelutoimikunnan ja CTBT:n allekirjoittajavaltioiden asiantuntijoita voidaan pitää hankkeeseen osallistuvina kolmansina osapuolina. He noudattavat työssään CTBTO:n valmistelutoimikunnan asiantuntijoiden toimintaa koskevia sääntöjä.

VII.   Arvio tarvittavasta rahoituksesta yhteensä

Euroopan unionin rahoitusosuus kattaa tässä liitteessä kuvatun hankkeen toteutuksen kokonaisuudessaan. Arvioidut kustannukset ovat seuraavat:

Jalokaasua koskeva osahanke:

960 507 euroa

Paikan päällä tehtäviä tarkastuksia koskeva osahanke:

672 214 euroa

Yhteensä:

1 632 721 euroa

Ennakoimattomia menoja varten on lisäksi merkitty varaus, joka on noin 3 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista (kokonaismäärältään 37 279 euroa).

VIII.   Rahoitusohje hankkeiden kustannusten kattamista varten

Hankkeen kokonaiskustannus on 1 670 000 euroa.


6.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 176/39


NEUVOSTON YHTEINEN KANTA 2007/469/YUPT,

hyväksytty 28 päivänä kesäkuuta 2007,

kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen (CWC) vuonna 2008 pidettävästä muutoskonferenssista

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskeva yleissopimus (CWC-sopimus) tuli voimaan 29 päivänä huhtikuuta 1997. Yleissopimuksen tarkoituksena on poistaa kokonainen joukkotuhoaseiden luokka kieltämällä sopimusvaltioilta kemiallisten aseiden kehittäminen, tuotanto, hankinta, varastointi, säilyttäminen, siirto tai käyttö. Sopimusvaltioiden on puolestaan toteutettava tarvittavat toimenpiteet tämän kiellon täytäntöönpanemiseksi niiden lainkäyttöalueella olevien henkilöiden (luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden) osalta.

(2)

Euroopan unioni katsoo, että CWC-sopimus on keskeinen tekijä kansainvälisessä aseidenriisunnan ja asesulun hyväksi tehtävässä työssä sekä ainutlaatuinen aseidenriisunnan ja asesulun väline, jonka eheys ja ehdoton soveltaminen on taattava kaikilta osin. Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat CWC-sopimuksen sopimusvaltioita.

(3)

Sopimusvaltiot, jotka ovat kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) jäseniä, kutsuivat koolle 28 päivästä huhtikuuta9 päivään toukokuuta 2003 Haagissa pidetyn ensimmäisen CWC-sopimuksen muutoskonferenssin. Ensimmäisessä muutoskonferenssissa arvioitiin erityisesti ilmoitettujen asevarastojen hävittämisprosessia. Siinä otettiin huomioon CWC-sopimuksen laatimisen jälkeen tapahtunut alan tieteellinen ja teknologinen kehitys. Konferenssissa myös tarkistettiin ja tarkasteltiin uudelleen CWC-sopimuksen määräyksiä, jotka liittyvät kemianteollisuuden todentamisjärjestelmään. Konferenssi antoi strategista ohjausta CWC-sopimuksen täytäntöönpanon seuraavaa vaihetta varten.

(4)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä marraskuuta 2003 yhteisen kannan 2003/805/YUTP (1) joukkotuhoaseiden ja maaliinsaattamisjärjestelmien leviämisen estämistä koskevien monenvälisten sopimusten saattamisesta maailmanlaajuisiksi ja niiden vahvistamisesta. CWC-sopimus on yksi mainitussa yhteisessä kannassa luetelluista monenvälisistä sopimuksista.

(5)

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 12 päivänä joulukuuta 2003 joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian, jossa vahvistetaan EU:n sitoutuminen monenväliseen sopimusjärjestelmään ja korostetaan muun muassa CWC-sopimuksen ja OPCW:n ratkaisevaa merkitystä rakennettaessa maailmaa, jossa ei ole kemiallisia aseita.

(6)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi yksimielisesti 28 päivänä huhtikuuta 2004 päätöslauselman 1540 (2004), jossa joukkotuhoaseiden ja niiden maaliinsaattamisjärjestelmien leviämisen todetaan olevan uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle. Tämän päätöslauselman täytäntöönpano edistää CWC:n täytäntöönpanoa.

(7)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä marraskuuta 2004 ensimmäisen yhteisen toiminnan 2004/797/YUTP kemiallisten aseiden kieltojärjestön toimien tukemiseksi joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon puitteissa (2). Tämän yhteisen toiminnan jälkeen 12 päivänä joulukuuta 2005 hyväksyttiin toinen yhteinen toiminta 2005/913/YUTP (3) sekä 19 päivänä maaliskuuta 2007 kolmas, yhteinen toiminta 2007/185/YUTP (4).

(8)

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous hyväksyi 6 päivänä joulukuuta 2006 konsensusperiaatetta noudattaen päätöslauselman kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta.

(9)

CWC-sopimuksen tulevaa 7 päivästä18 päivään huhtikuuta 2008 pidettävää toista muutoskonferenssia silmällä pitäen on tarpeen määritellä Euroopan unionin lähestymistapa, joka ohjaa EU:n jäsenvaltioita tässä konferenssissa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

Euroopan unionin tavoitteena on vahvistaa kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevaa yleissopimusta (CWC), erityisesti edistämällä sen noudattamista, mukaan lukien kaikkien kemiallisten aseiden oikeaan aikaan tapahtuva hävittäminen, ja parantamalla sen todentamisjärjestelmää sekä pyrkimällä yleismaailmalliseen soveltamiseen.

Tämän vuoksi Euroopan unioni pyrkii vuonna 2008 järjestettävän toisen muutoskonferenssin onnistuneeseen lopputulokseen.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa asetetun tavoitteen saavuttamiseksi Euroopan unioni:

a)

osallistuu CWC-sopimuksen toimivuuden täydelliseen uudelleen tarkasteluun toisessa muutoskonferenssissa, mukaan lukien sopimusvaltioiden sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täytäntöönpano sekä sellaisten aiheiden määrittely, joiden osalta ja joiden avulla tulevaisuudessa olisi pyrittävä saavuttamaan edistystä;

b)

auttaa konsensuksen muodostamisessa toisen muutoskonferenssin onnistumisen takaamiseksi ensimmäisessä muutoskonferenssissa luotujen puitteiden pohjalta ja edistää muun muassa seuraavia keskeisiä asioita:

i)

vahvistetaan kemiallisten aseiden kiellon kokonaisvaltainen luonne siten, kuin se käyttötarkoituksen perusteella määritetään,

vahvistamalla, että yleissopimuksen kieltoja sovelletaan kaikkiin myrkyllisiin kemikaaleihin, paitsi silloin kun niitä käytetään tarkoituksiin, joita ei kielletä tässä yleissopimuksessa, edellyttäen, että ne ovat laadultaan ja määrältään kyseisten tarkoitusten mukaisia, ottaen näin huomioon ensimmäisen muutoskonferenssin jälkeen tapahtunut tieteellinen ja teknologinen kehitys,

korostamalla sopimusvaltioiden velvollisuutta ottaa käyttötarkoitus perusteena huomioon kansallisessa täytäntöönpanolainsäädännössä ja hallinnollisessa täytäntöönpanokäytännössä,

korostamalla sopimusvaltioiden velvollisuutta ilmoittaa mellakkatorjunta-aineet;

ii)

vahvistetaan kemiallisia aseita omistavien valtioiden velvollisuus hävittää kemialliset aseensa kemiallisten aseiden kieltosopimuksessa asetetuissa määräajoissa

suhtautumalla myönteisesti kemiallisia aseita omistavien valtioiden saavuttamaan edistymiseen sekä niiden pyrkimyksiin noudattaa määräaikoja mutta kehottaen niitä samalla ratkaisemaan hävittämisessä tapahtuneet viivästymiset,

korostamalla järjestelmällisen todentamisen merkitystä kemiallisten aseiden hävittämisen jatkuvalla paikan päällä tapahtuvalla tarkastuksella,

arvioimalla kemiallisten aseiden hävittämisen edistymistä ottaen huomioon muun muassa hallintoneuvoston edustajien vierailukäyntien tulokset sopimusvaltioiden konferenssin 11. istunnossa tehdyn päätöksen mukaisesti,

korostamalla päätöksentekoelinten velvollisuutta tarkkailla sitä, että sopimusvaltiot noudattavat hävittämiselle asetettuja määräaikoja;

iii)

vahvistetaan todentamisjärjestelmää niiden toimintojen osalta, joita ei yleissopimuksen nojalla kielletä, jotta voitaisiin parantaa luottamusta kemiallisten aseiden leviämisen estämiseen sekä entisestään tehostaa yhteistyötä alan teollisuuden kanssa

jatkamalla tiedotusta yleissopimukseen sisältyvistä kielloista hallituksille, teollisuudelle, oppilaitoksille sekä valtiosta riippumattomille järjestöille,

korostamalla tarvetta lisätä tarkastuksien määrää muissa kemikaalien tuotantolaitoksissa ja tehostaa tarvittaessa tarkastusjärjestelmää antaen etusija laitoksille, jotka ovat yleissopimuksen kannalta merkityksellisiä, sekä sopimusvaltioiden muita kemikaalien tuotantolaitoksia koskevien ilmoitusten parantamiselle;

iv)

pannaan täytäntöön yleissopimuksen määräykset, jotka koskevat neuvotteluja, yhteistyötä ja tosiasioiden selvittämistä, erityisesti haastetarkastusjärjestelmä, joka on edelleen välttämätön ja helposti käytettävissä oleva väline sekä toteuttamiskelpoinen ja hyödyllinen OPCW:n todentamisjärjestelmän työkalu, korostaen sopimusvaltioiden laillista oikeutta pyytää haastetarkastusta ilman ennakkoneuvotteluja ja kannustaen tarvittaessa järjestelmän käyttöön;

v)

kehitetään räätälöityjä strategioita CWC-sopimuksen maailmanlaajuisen soveltamisen saavuttamiseksi, erityisesti Lähi-idässä, muun muassa alueellisia työpajoja;

vi)

jatketaan kansallisten täytäntöönpanotoimenpiteiden parantamista ja muistutetaan siitä, että VII artiklan noudattaminen on avaintekijä CWC-järjestelmän nykyisen ja tulevan tehokkuuden kannalta,

tarjoamalla apua sitä tarvitseville sopimusvaltioille Euroopan unionin yhteisten toimintojen esimerkin tavoin, ja

vahvistamalla kansallista vientivalvontaa, jota edellytetään kemiallisten aseiden hankinnan estämiseksi;

vii)

taataan OPCW:lle valmiudet antaa apua ja suojelua;

viii)

edistetään kansainvälistä yhteistyötä CWC-sopimuksen määräysten mukaisesti ja erityisesti OPCW:n toimintaa voimavarojen kehittämiseksi sopimusvaltioissa, jotka kehittävät kemian alan teollisuutta ja kauppaa;

ix)

aloitetaan työ sen varmistamiseksi, että sen jälkeen kun kaikkien kemiallisten aseiden hävittäminen on saatu päätökseen, OPCW kykenee keskittymään jäljelle jääviin tehtäviinsä, erityisesti aseiden leviämisen estämiseen;

x)

täytetään Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmista 1540 (2004) ja 1673 (2006) johtuvat velvoitteet, erityisesti käytännön tason yhteistyön edistämiseksi OPCW:n ja päätöslauselmalla 1540 perustetun YK:n komitean sekä muiden foorumien välillä sen estämiseksi, että kemiallisia aseita hankitaan tai käytetään terroristitoimintaan tai että terroristit saavat haltuunsa tarvikkeita, välineitä ja tietoa, joita voidaan käyttää kemiallisten aseiden kehittelyssä ja tuotannossa;

xi)

G8-maiden maailmanlaajuisilla kumppanuusohjelmilla estetään joukkotuhoaseiden ja -materiaalien leviämistä tukemalla aseidenriisuntaa sekä arkaluontoisten tarvikkeiden, välineiden ja asiantuntemuksen valvontaa ja turvaamista.

3 artikla

Euroopan unioni toteuttaa 2 artiklan soveltamiseksi seuraavia toimia:

a)

jäsenvaltioiden sopimat keskeisiä kysymyksiä koskevat ehdotukset, jotka annetaan Euroopan unionin puolesta yleissopimuksen sopimusvaltioiden käsiteltäviksi toisessa muutoskonferenssissa ja sen valmisteluvaiheessa;

b)

puheenjohtajavaltion toimet tarvittaessa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 18 artiklan mukaisesti:

i)

yleismaailmallisen kemiallisten aseiden kieltosopimukseen liittymisen edistämiseksi;

ii)

kemiallisten aseiden kieltosopimuksen tehokkaan kansallisen täytäntöönpanon edistämiseksi sopimusvaltioissa;

iii)

kehottaakseen sopimusvaltioita tukemaan ja osallistumaan kemiallisten aseiden kieltosopimuksen tehokkaaseen ja täydelliseen uudelleentarkasteluun ja täten vahvistamaan sitoutumisensa tähän kansainväliseen kemiallisten aseiden vastaiseen perusnormiin;

iv)

edistääkseen edellä mainittuja sopimusvaltioiden käsiteltäväksi annettuja Euroopan unionin ehdotuksia, joilla pyritään vahvistamaan kemiallisten aseiden kieltosopimusta entisestään.

c)

Euroopan unionin antamat ja puheenjohtajavaltion eteenpäin toimittamat julkilausumat toisen muutoskonferenssin valmistelun ja itse konferenssin aikana.

4 artikla

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se vahvistetaan.

5 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. GABRIEL


(1)  EUVL L 302, 20.11.2003, s. 34.

(2)  EUVL L 349, 25.11.2004, s. 63.

(3)  EUVL L 331, 17.12.2005, s. 34.

(4)  EUVL L 85, 27.3.2007, s. 10.