ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 172

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
30. kesäkuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 753/2007 annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä

1

Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välinen kalastuskumppanuus Sopimus

4

Pöytäkirja Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta

9

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 754/2007, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007, asetusten (EY) N:o 1941/2006, (EY) N:o 2015/2006 ja (EY) N:o 41/2007 muuttamisesta eräiden kalakantojen kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten osalta

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 755/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

39

 

*

Komission asetus (EY) N:o 756/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 3223/94 muuttamisesta

41

 

*

Komission asetus (EY) N:o 757/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, tiettyjen rehun lisäaineiden pysyvästä hyväksymisestä ( 1 )

43

 

*

Komission asetus (EY) N:o 758/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, interventiovarastoista tulevien elintarvikkeiden yhteisön vähävaraisimpien hyväksi toimittamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3149/92 muuttamisesta

47

 

*

Komission asetus (EY) N:o 759/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, Islannista peräisin olevien makkaroiden tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

48

 

*

Komission asetus (EY) N:o 760/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 80. kerran

50

 

 

Komission asetus (EY) N:o 761/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, vilja-alalla 1 päivästä heinäkuuta 2007 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

52

 

 

Komission asetus (EY) N:o 762/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

55

 

 

Komission asetus (EY) N:o 763/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

57

 

 

Komission asetus (EY) N:o 764/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

59

 

 

Komission asetus (EY) N:o 765/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

61

 

 

Komission asetus (EY) N:o 766/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

63

 

 

Komission asetus (EY) N:o 767/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 1898/2005 II luvussa säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 34. yksittäistä tarjouskilpailua varten

65

 

 

Komission asetus (EY) N:o 768/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 34. yksittäistä tarjouskilpailua varten

66

 

 

Komission asetus (EY) N:o 769/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 66. yksittäistä tarjouskilpailua varten

68

 

 

Komission asetus (EY) N:o 770/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 529/2007 avatussa tariffikiintiössä 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 väliseksi ajaksi haettujen jäädytettyä naudanlihaa koskevien tuontioikeuksien myöntämisestä

69

 

 

Komission asetus (EY) N:o 771/2007, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 545/2007 avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 väliseksi ajaksi haettujen, jalostettavaksi tarkoitettua jäädytettyä naudanlihaa koskevien tuontioikeuksien myöntämisestä

70

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2007/42/EY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007, regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta tehdyistä, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (Kodifioitu toisinto) ( 1 )

71

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/452/EY

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta prosymidonin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena annetun direktiivin 2006/132/EY oikaisemisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3066)  ( 1 )

83

 

 

2007/453/EY

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007, jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden tai niiden alueiden BSE-aseman vahvistamisesta niiden BSE-riskin perusteella (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3114)  ( 1 )

84

 

 

2007/454/EY

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007, päätöksen 2006/415/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin esiintymiseen yhteisön siipikarjassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3183)  ( 1 )

87

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2007/455/YUTP, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007, Zimbabween kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden voimassaolon jatkamisesta hyväksytyn yhteisen kannan 2004/161/YUTP täytäntöönpanosta

89

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 753/2007

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007,

Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ja 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö sekä Tanskan hallitus ja Grönlannin maakuntahallitus ovat neuvotelleet kalastuskumppanuussopimuksen, jolla yhteisön kalastajille myönnetään kalastusmahdollisuuksia Grönlannin talousvyöhykkeeseen kuuluvilla vesillä.

(2)

Neuvottelujen päätteeksi uusi kalastuskumppanuussopimus parafoitiin 2 päivänä kesäkuuta 2006.

(3)

Jäsenvaltioiden kalastusmahdollisuuksien jakoperusteet olisi määriteltävä.

(4)

Tähän sopimukseen perustuvien kalastusmahdollisuuksien parasta mahdollista käyttöä varten komissiolle olisi annettava lupa jakaa uudelleen yhdeltä jäsenvaltiolta käyttämättä jääneet kalastusmahdollisuudet toiselle jäsenvaltiolle vuotuisen kalastuskauden aikana tietyin ehdoin ja perustein ja tiiviissä yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa. Tällainen uudelleenjakaminen ei saisi vaikuttaa jakoperusteisiin, joita käytetään suhteellisen vakauden pohjalta tapahtuvassa kalastusmahdollisuuksien jakamisessa jäsenvaltioiden kesken, eikä rajoittaa elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (2) 20 artiklan 5 kohdassa jäsenvaltioille annettuja valtuuksia.

(5)

Tämän sopimuksen hyväksyminen on yhteisön edun mukaista,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välinen kalastuskumppanuussopimus.

Sopimuksen teksti on tämän asetuksen liitteenä.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitetun sopimuksen 6 artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan 2 kohdan h alakohdan mukaisesti sovittujen hallinnollisten toimenpiteiden soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt voidaan hyväksyä asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitetun sopimuksen perusteella saatujen kalastusmahdollisuuksien, lisenssit mukaan luettuina, jakaminen ja hallinnointi toteutetaan asetuksen (EY) N:o 2371/2002 20 artiklan mukaisesti.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos jäsenvaltioiden lisenssihakemukset eivät liitteessä esitettyihin päivämääriin mennessä kata jäsenvaltioille 1 kohdan mukaisesti jaettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, mukaan lukien asetuksen (EY) N:o 2371/2002 20 artiklan 5 kohdan mukaisesti vaihdetut kalastusmahdollisuudet, komissio voi ottaa huomioon minkä tahansa muun jäsenvaltion lisenssihakemukset. Komissio voi liitteessä esitettyjen päivämäärien jälkeen tiiviissä yhteistyössä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa siirtää jäsenvaltiolta sille kuuluvat, käyttämättä jääneet kalastusmahdollisuudet toiselle jäsenvaltiolle.

Kalastusmahdollisuuksien uudelleenjakaminen ei vaikuta jakoperusteisiin, joita käytetään suhteellisen vakauden pohjalta tapahtuvassa kalastusmahdollisuuksien jakamisessa jäsenvaltioiden kesken.

3.   Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille kunkin liitteessä mainitun lajin osalta kalastusmahdollisuuksien käyttöasteen niiden lisenssihakemusten perusteella, jotka on vastaanotettu viimeistään:

a)

kuukausi ennen liitteessä esitettyä päivämäärää, ja

b)

liitteessä esitettyyn päivämäärään mennessä.

4.   Komissio vahvistaa asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007 yksityiskohtaiset säännöt ja perusteet, joiden mukaisesti edellä tarkoitettua uudelleenjakomenettelyä on sovellettava. Kyseisten sääntöjen antamiseen asti komissiota ei voida estää soveltamasta 2 kohdassa esitettyä mekanismia.

4 artikla

Jäsenvaltioiden, joiden alukset kalastavat tämän sopimuksen nojalla, on ilmoitettava komissiolle kaikkien Grönlannin kalastusalueella pyytämiensä kantojen määrät yhteisön kalastusalusten kolmansien maiden vesillä ja avomerellä pyytämän saaliin valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 500/2001 (3) mukaisesti.

5 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilöt, joilla on valtuudet allekirjoittaa sopimus yhteisöä sitovasti.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. GABRIEL


(1)  Lausunto annettu 22. toukokuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  EYVL L 73, 15.3.2001, s. 8.


LIITE

Päivämäärät, joiden jälkeen sovelletaan 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa esitettyjä säännöksiä, jotka koskevat kalastusmahdollisuuksien uudelleenjakamista komission toimesta.

Pöytäkirjan kalalajit

Aikataulu

Katkarapu, itäinen kanta

1. elokuuta (1)

Grönlanninpallas, itäinen kanta

15. syyskuuta

Ruijanpallas

1. syyskuuta

Grönlanninpallas, läntinen kanta

15. lokakuuta

Katkarapu, läntinen kanta

1. lokakuuta

Punasimppu

1. syyskuuta

Arktinen taskurapu

1. lokakuuta

Turska

31. lokakuuta


(1)  Mikäli kalastusmahdollisuuksien käyttöaste lisenssihakemusten perusteella on 1. elokuuta yli 65 prosenttia, päivämäärää lykätään 1 päivään syyskuuta.


Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välinen kalastuskumppanuus

SOPIMUS

EUROOPAN YHTEISÖ, jäljempänä ’yhteisö’, ja

TANSKAN HALLITUS JA GRÖNLANNIN MAAKUNTAHALLITUS, jäljempänä ’Grönlanti’,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OTTAVAT HUOMIOON Grönlantiin sovellettavaa erityisjärjestelyä koskevan pöytäkirjan,

TUNNUSTAVAT Euroopan yhteisön ja Grönlannin pyrkimyksen lujittaa keskinäisiä yhteyksiään ja luoda kumppanuus- ja yhteistyösuhde, joka tukee, täydentää ja laajentaa osapuolten välillä jo aikaisemmin luotuja suhteita ja yhteistyötä,

PALAUTTAVAT MIELEEN merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön marraskuussa 2001 tehdyn neuvoston päätöksen,

OTTAVAT HUOMIOON neuvoston helmikuussa 2003 tunnustaman tarpeen laajentaa ja lujittaa Euroopan yhteisön ja Grönlannin välisiä suhteita, ottaen huomioon kalastusalan merkityksen sekä tarpeen toteuttaa Grönlannissa rakenteellisia ja alakohtaisia uudistuksia kattavan kumppanuuden ja kestävän kehityksen pohjalta,

OTTAVAT HUOMIOON Euroopan yhteisön sekä Grönlannin maakuntahallituksen ja Tanskan hallituksen 27 päivänä kesäkuuta 2006 antaman yhteisen julistuksen Euroopan yhteisön ja Grönlannin välisestä kumppanuudesta,

PALAUTTAVAT MIELIIN Euroopan yhteisön sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välisistä suhteista 17 päivänä heinäkuuta 2006 tehdyn neuvoston päätöksen,

PALAUTTAVAT MIELIIN Grönlannin aseman yhteisön yhden jäsenvaltion olennaisena itsehallinnollisena osana,

OTTAVAT HUOMIOON yhteisön ja Grönlannin väliset suhteet kokonaisuutena ja niiden yhteisen halun ylläpitää näitä suhteita,

OTTAVAT HUOMIOON Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen sekä hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen,

OVAT TIETOISIA vuonna 1995 pidetyssä FAO:n konferenssissa hyväksytyissä vastuullisen kalastuksen toimintasäännöissä olevien periaatteiden merkityksestä,

OVAT VAKAASTI PÄÄTTÄNEET tehdä yhteisen edun mukaisesti yhteistyötä vastuullisen kalastuksen jatkuvuuden varmistamiseksi, turvatakseen pitkällä aikavälillä meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen,

OVAT VAKUUTTUNEITA siitä, että tällaisessa yhteistyössä on toteutettava aloitteita ja toimenpiteitä, jotka ovat toisiaan täydentäviä, johdonmukaisia ja pyrkimysten synergiaedut turvaavia, riippumatta siitä, toteutetaanko ne yhdessä vai erikseen,

AIKOVAT aloittaa tätä varten vuoropuhelun, jonka tavoitteena on kehittää Grönlannin alakohtaista kalastuspolitiikkaa ja löytää sopivat keinot sen varmistamiseksi, että tämä politiikka pannaan tehokkaasti täytäntöön ja että talouden toimijat ja kansalaisyhteiskunta osallistuvat prosessiin,

HALUAVAT vahvistaa ehdot, jotka koskevat yhteisön alusten kalastustoimintaa Grönlannin talousvyöhykkeellä ja yhteisön tukea vastuullisen kalastuksen jatkuvuuden varmistamiseksi kyseisillä vesillä,

OVAT PÄÄTTÄNEET harjoittaa entistä tiiviimpää taloudellista yhteistyötä kalatalousalalla ja siihen liittyvillä aloilla perustamalla ja kehittämällä osapuolten yrityksistä koostuvia yhteisyrityksiä sekä edistämällä tilapäisten yhteisyritysten perustamista,

SOPIVAT SEURAAVAA:

1 artikla

Soveltamisala ja tavoitteet

Tällä sopimuksella vahvistetaan ne periaatteet, säännöt ja menettelyt, jotka koskevat:

taloudellista, rahoituksellista, teknistä ja tieteellistä kalastusalan yhteistyötä, jonka tavoitteena on sellainen kalavarojen hyödyntäminen, jolla voidaan varmistaa kestävät taloudelliset ja sosiaaliset edellytykset sekä Grönlannin kalastusalan kehittäminen,

ehtoja, jotka koskevat yhteisön kalastusalusten pääsyä Grönlannin talousvyöhykkeelle;

yhteisön alusten Grönlannin talousvyöhykkeellä harjoittaman kalastuksen sääntelyä koskevia järjestelyjä niihin sovellettavien sääntöjen ja ehtojen noudattamisen, kalakantojen säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden tehokkuuden sekä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumisen varmistamiseksi,

yritysten välisiä kumppanuuksia, joilla pyritään kehittämään yhteisen edun mukaisia kalastusalan ja siihen liittyvien alojen taloudellisia toimia.

2 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa, sen pöytäkirjassa ja liitteessä tarkoitetaan:

a)

’Grönlannin viranomaisilla’ Grönlannin maakuntahallitusta;

b)

’yhteisön viranomaisilla’ Euroopan komissiota;

c)

’yhteisön aluksella’ jonkin yhteisön jäsenvaltion lipun alla purjehtivaa ja yhteisössä rekisteröityä kalastusalusta;

d)

’yhteisyrityksellä’ yritystä, jonka toimintaan sovelletaan Grönlannin lainsäädäntöä ja johon kuuluu yksi tai useampia yhteisön laivanvarustajia ja yksi tai useampia kumppaneita Grönlannista, ja jonka tarkoituksena on kalastaa ja mahdollisesti hyödyntää Grönlannin kalastuskiintiöitä Grönlannin talousvyöhykkeellä käyttäen Grönlannin lipun alla purjehtivia aluksia ensisijaisesti yhteisön markkinoille suuntautuvien toimitusten turvaamiseksi;

e)

’tilapäisellä yhteisyrityksellä’ yhteenliittymää, joka perustuu kestoltaan rajattuun sopimukseen yhteisön laivanvarustajien ja Grönlannin luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden välillä, ja jonka tarkoituksena yhdessä kalastaa ja hyödyntää Grönlannin kalastuskiintiöitä käyttäen jonkin Euroopan yhteisön jäsenvaltion lipun alla purjehtivia aluksia ja jakaa yhdessä toteutettavan taloudellisen toiminnan kustannukset, voitot tai tappiot, ensisijaisesti yhteisön markkinoille suuntautuvien toimitusten turvaamiseksi;

f)

’sekakomitealla’ komiteaa, joka koostuu yhteisön ja Grönlannin edustajista ja jonka tehtävät on kuvattu tämän sopimuksen 10 artiklassa.

3 artikla

Sopimuksen täytäntöönpanossa sovellettavat periaatteet

1.   Osapuolet sitoutuvat varmistamaan vastuullisen kalastuksen jatkuvuuden Grönlannin talousvyöhykkeellä, noudattaen periaatetta, jonka mukaan kyseisellä vyöhykkeellä kalastavien eri laivastojen syrjiminen on kielletty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta pöytäkirjan soveltamista.

2.   Grönlanti jatkaa alakohtaisen kalastuspolitiikkansa suunnittelua ja hallinnoi sen täytäntöönpanoa vuosittaisilla ja monivuotisilla ohjelmilla ottaen huomioon osapuolten yhteisestä sopimuksesta määritellyt tavoitteet. Tätä varten osapuolet jatkavat tarvittavia uudistuksia koskevaa poliittista vuoropuhelua. Grönlannin viranomaiset sitoutuvat antamaan yhteisön viranomaisille tiedon kyseisellä alalla toteutetuista merkittävistä toimenpiteistä.

3.   Osapuolet tekevät jommankumman osapuolen pyynnöstä yhteistyötä myös tehdäkseen tämän sopimuksen perusteella toteutettuja toimenpiteitä, ohjelmia ja toimia koskevia arviointeja sekä yhdessä että jommankumman osapuolen toimesta.

4.   Osapuolet sitoutuvat varmistamaan, että tämä sopimus pannaan täytäntöön hyvän taloudellisen ja sosiaalisen hallinnon periaatteiden mukaisesti.

4 artikla

Tieteellinen yhteistyö

1.   Yhteisö ja Grönlanti seuraavat Grönlannin talousvyöhykkeen kalavarojen kehittymistä koko tämän sopimuksen voimassaoloajan; tieteellinen sekakomitea laatii sekakomitean pyynnöstä kertomuksen sekakomitean vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti.

2.   Osapuolet neuvottelevat keskenään parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella sekakomiteassa, minkä jälkeen Grönlanti toteuttaa sellaiset säilyttämis- ja hoitotoimenpiteet, jotka se katsoo tarpeellisiksi Grönlannin kalastuspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi.

3.   Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan joko keskenään tai toimivaltaisissa kansainvälisissä järjestöissä varmistaakseen elollisten luonnonvarojen hoitamisen ja säilymisen Grönlannin talousvyöhykkeellä sekä tekemään sitä koskevaan tieteelliseen tutkimukseen liittyvää yhteistyötä.

5 artikla

Pääsy kalastamaan Grönlannin talousvyöhykkeelle

1.   Grönlanti sitoutuu sallimaan yhteisön alusten kalastustoiminnan talousvyöhykkeellään tämän sopimuksen sekä sen pöytäkirjan ja liitteen mukaisesti. Grönlannin viranomaisten on myönnettävä yhteisön nimeämille aluksille pöytäkirjan mukaisesti myönnettyjä kalastusmahdollisuuksia vastaavat lisenssit.

2.   Norjan, Islannin ja Färsaarten lipun alla purjehtivat ja näissä maissa ja alueilla rekisteröidyt alukset voivat hyödyntää Grönlannin yhteisölle tämän sopimuksen mukaisesti myöntämiä kalastusmahdollisuuksia siinä määrin kuin se on yhteisön ja kyseisten osapuolten välisten sopimusten asianmukaisen toimivuuden varmistamiseksi tarpeen. Tätä varten Grönlanti sitoutuu antamaan Norjan, Islannin ja Färsaarten lipun alla purjehtiville ja näissä maissa ja alueilla rekisteröidyille aluksille luvan harjoittaa kalastustoimintaa talousvyöhykkeellään.

3.   Tämän sopimuksen kohteena oleviin kalastustoimiin sovelletaan Grönlannin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Grönlannin viranomaisten on kuultava yhteisön viranomaisia kyseisen lainsäädännön mahdollisista muutoksista ennen lainsäädännön voimaantuloa, ellei lainsäädännön tarkoitus ole sellainen, että se edellyttää kiireellistä voimaantuloa ja estää siten tällaisen yhteisön viranomaisten kuulemisen. Grönlannin viranomaisten on ilmoitettava ennalta ja hyvissä ajoin yhteisön viranomaisille kaikista kyseisen lainsäädännön muutoksista.

4.   Grönlanti vastaa pöytäkirjan kalastuksen valvontaa koskevien määräysten tosiasiallisesta täytäntöönpanosta. Yhteisön alukset tekevät yhteistyötä tästä valvonnasta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

5.   Yhteisön viranomaiset sitoutuvat toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että yhteisön alukset noudattavat tämän sopimuksen määräyksiä sekä Grönlannin talousvyöhykkeellä harjoitettavaa kalastusta koskevaa lainsäädäntöä.

6 artikla

Lisenssit

1.   Yhteisön alukset voivat harjoittaa kalastusta Grönlannin talousvyöhykkeellä ainoastaan, jos niillä on tämän sopimuksen nojalla myönnetty voimassa oleva kalastuslisenssi.

2.   Kalastuslisenssin alukselle hakemista koskevasta menettelystä, sovellettavista maksuista ja maksutavasta, jota varustajien on käytettävä, määrätään pöytäkirjan liitteessä.

3.   Osapuolet varmistavat näiden menettelyjen ja ehtojen moitteettoman soveltamisen toimivaltaisten viranomaistensa tarkoituksenmukaisen hallinnollisen yhteistyön avulla.

7 artikla

Taloudellinen korvaus

1.   Yhteisö maksaa Grönlannille taloudellisen korvauksen pöytäkirjassa ja liitteessä määrättyjen ehtojen mukaisesti. Taloudellinen korvaus muodostuu kahdesta osasta, jotka ovat:

a)

taloudellinen korvaus yhteisön alusten pääsystä kalastamaan Grönlannin vesille, sekä

b)

yhteisön taloudellinen tuki vastuullisen kalastuksen varmistamiseen ja kalavarojen kestävään hyödyntämiseen Grönlannin talousvyöhykkeellä.

2.   Grönlannin viranomaiset hallinnoivat 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua taloudellisen korvauksen osaa, ottaen huomioon osapuolten yhteisestä sopimuksesta pöytäkirjan mukaisesti määritellyt tavoitteet, jotka on saavutettava Grönlannin kalastuspolitiikkaan liittyen sekä sen täytäntöönpanoa koskevan vuosittaisen ja monivuotisen ohjelman mukaisesti.

3.   Yhteisön myöntämä taloudellinen korvaus maksetaan vuosittaisina erinä pöytäkirjan mukaisesti. Taloudellista korvausta voidaan muuttaa seuraavassa luetelluista syistä, jollei tästä sopimuksesta ja pöytäkirjasta muuta johdu:

a)

muut kuin luonnonilmiöistä johtuvat poikkeukselliset syyt, jotka estävät kalastuksen harjoittamisen Grönlannin talousvyöhykkeellä;

b)

yhteisön aluksille myönnettyjen kalastusmahdollisuuksien vähentäminen osapuolten yhteisestä sopimuksesta kyseessä olevien kalakantojen hoitamiseksi silloin, kun se katsotaan parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella tarpeelliseksi kalavarojen säilyttämisen ja kestävän hyödyntämisen kannalta;

c)

yhteisön erityinen etuoikeus hyödyntää lisäpyyntimahdollisuuksia, jotka ylittävät tämän sopimuksen pöytäkirjassa määrätyt pyyntimäärät, osapuolten sekakomiteassa saavuttamasta yhteisestä sopimuksesta, jos kalavarojen tilan katsotaan parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella sen sallivan;

d)

Grönlannin kalastuspolitiikan täytäntöönpanoon myönnettävän yhteisön taloudellisen tuen ehtojen uudelleenarviointi silloin kun se on aiheellista osapuolten toteamien, vuosittaisten ja monivuotisten ohjelmien tulosten nojalla;

e)

tämän sopimuksen soveltamisen keskeyttäminen sen 13 artiklan määräysten mukaisesti.

8 artikla

Talouden toimijoiden ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyön edistäminen

1.   Osapuolet kannustavat tekemään kalastusalalla ja siihen liittyvillä aloilla taloudellista, kaupallista, tieteellistä ja teknistä yhteistyötä. Ne neuvottelevat keskenään tässä tarkoituksessa mahdollisesti toteutettavien toimenpiteiden koordinoimiseksi.

2.   Osapuolet kannustavat kalastustekniikoita ja pyydyksiä, suojelumenetelmiä ja kalastustuotteiden jalostusta koskevien tietojen vaihtoa.

3.   Osapuolet kannustavat erityisesti tilapäisten yhteisyritysten perustamista yhteisen edun ja osapuolten lainsäädännön mukaisesti.

9 artikla

Koekalastus

Osapuolet edistävät koekalastuksen toteuttamista Grönlannin talousvyöhykkeellä. Osapuolet toteuttavat koekalastusta yhdessä pöytäkirjan liitteessä olevien yksityiskohtaisten määräysten mukaisesti.

10 artikla

Sekakomitea

1.   Perustetaan osapuolten yhteisenä foorumina toimiva sekakomitea valvomaan tämän sopimuksen soveltamista ja varmistamaan sen täytäntöönpano.

2.   Sekakomitean tehtävänä on:

a)

valvoa tämän sopimuksen toteutumista, tulkintaa ja soveltamista ja erityisesti 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vuosittaisen ja monivuotisen ohjelman määrittelyä ja täytäntöönpanon arviointia;

b)

toimia välittäjänä molemmille osapuolille tärkeissä kalastusta koskevissa kysymyksissä;

c)

toimia foorumina, jolla sopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta mahdollisesti syntyvät riidat voidaan ratkaista sovintoteitse;

d)

tarkastella uudelleen parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten lausuntojen perusteella kyseessä olevien kalakantojen kalastusmahdollisuuksien voimassa olevia ja uusia tasoja Grönlannin talousvyöhykkeellä, ennalta varautumisen lähestymistapaa ja Grönlannin kalastusalan tarpeita ja siten yhteisön käytettävissä olevia kalastusmahdollisuuksia sekä tarvittaessa pöytäkirjassa tarkoitettua taloudellista korvausta, ja neuvotella niistä;

e)

arvioida tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien kalakantojen elvyttämissuunnitelmien ja pitkän aikavälin hoitosuunnitelmien tarpeellisuutta, kalakantojen kestävän hyödyntämisen varmistamiseksi sekä sen varmistamiseksi, että kalastustoiminnan vaikutus meriekosysteemeihin pysyy kestävällä tasolla;

f)

valvoa tämän sopimuksen mukaisten tilapäisten yhteistyritysten ja yhteisyritysten perustamista koskevia hakemuksia ja arvioida erityisesti osapuolten tämän sopimuksen pöytäkirjan liitteessä olevien kriteerien mukaisesti esittämiä hankkeita sekä Grönlannin talousvyöhykkeellä toimiville tilapäisille yhteisyrityksille ja muille yhteisyrityksille kuuluvien alusten toimintaa;

g)

määritellä tapauskohtaisesti koekalastuksen kohteena olevat lajit, koekalastusta koskevat ehdot ja muut siihen liittyvät muuttujat;

h)

sopia hallinnollisista toimenpiteistä, jotka koskevat yhteisön kalastusalusten Grönlannin talousvyöhykkeelle ja kalavaroihin pääsyä, lisenssit, yhteisön alusten liikkuminen ja saalisilmoitukset mukaan luettuina;

i)

sopia yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat vastuullisen kalastuksen ja kalavarojen kestävän hyödyntämisen varmistamiseen Grönlannin talousvyöhykkeellä myönnetyn yhteisön taloudellinen tuen täytäntöönpanoa;

j)

arvioida Grönlannin kalastuspolitiikan täytäntöönpanoon myönnettävän yhteisön taloudellisen tuen ehtoja silloin kun se on aiheellista osapuolten toteamien, vuosittaisten ja monivuotisten ohjelmien tulosten nojalla;

k)

hoitaa muut osapuolten yhteisesti päättämät tehtävät.

3.   Sekakomitea kokoontuu vähintään kerran vuodessa vuorotellen yhteisössä ja Grönlannissa, ja sen puheenjohtajana toimii kokousta isännöivä osapuoli. Se kokoontuu ylimääräiseen istuntoon jommankumman osapuolen pyynnöstä.

4.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

11 artikla

Sopimuksen maantieteellinen soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan toisaalta alueilla, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta, kyseisessä sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti, sekä toisaalta Grönlannin alueella ja Grönlannin talousvyöhykkeellä.

12 artikla

Sopimuksen voimassaolo ja voimassaolon päättyminen

1.   Tätä sopimusta sovelletaan kuuden vuoden ajan sen voimaantulosta; voimassaolo jatkuu kuuden vuoden jaksoina, ellei sopimusta sanota irti 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

2.   Kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa sopimuksen sellaisten vakavien syiden vuoksi kuin kyseessä olevien kalakantojen heikentyminen tai toisen osapuolen tekemien laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumista koskevien sitoumusten noudattamatta jättäminen.

3.   Jos sopimus irtisanotaan 2 kohdassa mainituista syistä, asianomaisen osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle aikeestaan irtisanoa sopimus kirjallisesti vähintään kuusi kuukautta ennen alkuperäisen voimassaoloajan tai myöhemmän voimassaolojakson päättymistä. Jos sopimus irtisanotaan muusta syystä, ilmoitusaika on yhdeksän kuukautta.

13 artikla

Soveltamisen keskeyttäminen

1.   Tämän sopimuksen soveltaminen voidaan keskeyttää jommankumman osapuolen aloitteesta, jos asianomainen osapuoli katsoo toisen osapuolen vakavasti rikkoneen sopimuksen mukaisia sitoumuksia. Keskeyttäminen edellyttää, että asianomainen osapuoli ilmoittaa aikeestaan kirjallisesti vähintään kuusi kuukautta ennen päivää, jona keskeytyksen on määrä tulla voimaan. Kun toinen osapuoli on saanut ilmoituksen, osapuolet aloittavat neuvottelut riitojensa ratkaisemiseksi sovintoteitse.

2.   Edellä 7 artiklassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen määrää ja 5 artiklassa tarkoitettuja kalastusmahdollisuuksia vähennetään suhteessa keskeytykseen kuluneeseen aikaan.

14 artikla

Pöytäkirja ja liite lisäyksineen ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

15 artikla

Kumoaminen

Kumotaan Euroopan yhteisön ja Grönlannin välisen Grönlannin rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta 1 päivänä helmikuuta 1985 tehty sopimus ja korvataan se tällä sopimuksella.

16 artikla

Kielet ja voimaantulo

Tämä sopimus, joka on laadittu kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, sloveenin, slovakin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä ja jonka jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen, tulee voimaan päivänä, jona osapuolet ilmoittavat toisilleen hyväksymismenettelyidensä päätökseen saattamisesta.

PÖYTÄKIRJA

Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta

1 artikla

Soveltamiskausi ja kalastusmahdollisuudet

1.   Grönlannin viranomaiset antavat yhteisön kalastusaluksille luvan kalastaa liitteessä olevassa I luvussa määrättyjen ja 2 kohdan mukaisesti vahvistettujen kalastusmahdollisuuksien rajoissa kuuden vuoden ajan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Liitteessä olevassa I luvussa määrättyjä kalastusmahdollisuuksien tasoja voidaan tarkistaa sekakomiteassa.

2.   Sekakomitea sopii viimeistään 1 päivänä joulukuuta vuonna 2007 ja siitä alkaen viimeistään kunkin vuoden 1 päivänä joulukuuta liitteessä olevassa I luvussa lueteltujen lajien seuraavan vuoden kalastusmahdollisuuksista, ottaen huomioon käytettävissä olevat tieteelliset lausunnot, ennalta varautumisen lähestymistavan, kalastusalan tarpeet ja erityisesti tämän artiklan 7 kohdan mukaiset määrät.

Jos sekakomitean vahvistamat kalastusmahdollisuudet ovat liitteessä olevassa I luvussa määrättyä tasoa pienemmät, Grönlanti hyvittää tämän yhteisölle myöntämällä sille seuraaviksi vuosiksi vastaavia kalastusmahdollisuuksia tai kyseiseksi vuodeksi muita kalastusmahdollisuuksia.

Jos osapuolet eivät sovi hyvityksistä, tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja taloudellisia järjestelyjä, arvon laskemiseen käytettävät muuttujat mukaan luettuina, mukautetaan samassa suhteessa.

3.   Itä-Grönlannin katkarapukiintiö voidaan kalastaa Länsi-Grönlannin alueella, jos Grönlannin ja yhteisön laivanvarustajien välisiä kiintiöiden siirtoja koskevat järjestelyt on vahvistettu yrityskohtaisesti. Grönlannin viranomaiset sitoutuvat helpottamaan tällaisia järjestelyjä. Kiintiöiden siirtoja voidaan tehdä 2 000 tonnin rajoissa vuodessa Länsi-Grönlannin alueilla. Yhteisön alusten kalastustoimintaa koskevat samat ehdot kuin on vahvistettu grönlantilaiselle laivanvarustajalle myönnetyssä lisenssissä, jollei liitteessä olevan III luvun määräyksistä muuta johdu.

4.   Koekalastusta koskevat luvat voidaan myöntää enintään kuuden kuukauden koeajaksi liitteen mukaisesti.

5.   Jos osapuolet katsovat, että koekalastustoimenpiteillä on saavutettu myönteisiä tuloksia, Grönlannin viranomaiset myöntävät 50 prosenttia uusien lajien kalastusmahdollisuuksista yhteisön aluksille tämän pöytäkirjan voimassaolon päättymiseen saakka, ja tällöin 2 artiklassa tarkoitettua taloudellista korvausta korotetaan vastaavasti.

6.   Grönlannin on tarjottava yhteisölle lisäpyyntimahdollisuuksia. Jos yhteisö hyväksyy tällaisen tarjouksen joko kokonaan tai osittain, 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua taloudellista korvausta korotetaan samassa suhteessa. Lisäpyyntimahdollisuuksien myöntämistä koskevasta menettelystä määrätään tämän pöytäkirjan liitteessä.

7.   Grönlannin kalastustoiminnan ylläpitämiseksi tarvittavat vähimmäismäärät ovat kunkin vuoden osalta seuraavat:

Laji (tonnia)

Läntinen kanta (NAFO 0/1)

Itäinen kanta (ICES XIV/V)

Arktinen taskurapu

4 000

 

Turska

30 000 (1)

 

Punasimppu

2 500

5 000

Grönlanninpallas

4 700

4 000

Katkarapu

25 000

1 500

8.   Grönlanti saa myöntää yhteisön aluksille ainoastaan tämän pöytäkirjan mukaisia lisenssejä.

2 artikla

Taloudellinen korvaus – maksamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

1.   Sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettu yhteisön taloudellinen korvaus tämän pöytäkirjan 1 artiklassa tarkoitetuksi kaudeksi on 85 843 464 euroa (2). Tähän määrään lisätään 9 240 000 euron suuruinen rahoitusvaraus, jota käytetään jäljempänä 3 kohdassa määritellyn menetelmän mukaisesti sellaisista turskan ja villakuoreen määristä suoritettaviin maksuihin, jotka Grönlanti myöntää liitteessä olevassa I luvun mukaisten määrien lisäksi.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan, jollei pöytäkirjan 1 artiklan 2, 5 ja 6 kohdan ja 6 artiklan määräyksistä muuta johdu. Euroopan yhteisön maksaman taloudellisen korvauksen kokonaismäärä voi olla enintään kaksinkertainen 2 artiklan 1 kohdassa mainittuun määrään verrattuna.

3.   Yhteisö maksaa 1 kohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen vuosittaisina 14 307 244 euron suuruisina erinä tämän pöytäkirjan soveltamisaikana, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän pöytäkirjan 1 artiklan 2, 5 ja 6 kohdan ja 6 artiklan soveltamista. Turskan ja villakuoreen osalta Grönlanti ilmoittaa vuosittain yhteisön viranomaisille liitteessä olevassa I luvussa määrätyt tasot ylittävistä turskan ja villakuoreen pyyntimahdollisuuksista. Yhteisö maksaa kyseisistä lisämääristä 17,5 prosenttia ensimmäisen purkamisen arvosta, joka on turskan osalta 1 800 euroa tonnilta ja villakuoreen osalta 100 euroa tonnilta, ja josta vähennetään laivanvarustajien maksut, kuitenkin enintään 1 540 000 euroa vuodessa kummankin lajin osalta yhteenlaskettuna. Rahoitusvarauksesta jonakin vuonna käyttämättä jäänyt osa voidaan käyttää maksuihin, jotka suoritetaan Grönlannille seuraavien kahden vuoden aikana myönnetyistä turskan ja villakuoreen lisäpyyntimahdollisuuksista.

4.   Yhteisö maksaa taloudellisen korvauksen ensimmäisenä vuonna viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2007 ja seuraavina vuosina viimeistään 1 päivänä maaliskuuta sekä turskan ja villakuoreen vuotuisen rahoitusvarauksen samoissa määräajoissa tai mahdollisimman pian kyseessä olevien määrien saatavuutta koskevan ilmoituksen jälkeen.

5.   Jollei tämän pöytäkirjan 4 artiklasta muuta johdu, Grönlannin viranomaisilla on yksinomainen toimivalta päättää kyseisen korvauksen ja rahoitusvarauksen käyttötarkoituksesta, lukuun ottamatta 500 000 euron vuotuista määrää, joka on tarkoitettu Grönlannin luonnonvarainstituutin toimintaan, 100 000 euron vuotuista määrää, joka on tarkoitettu kalastusalan virkamiesten koulutukseen, sekä 186 022 euron suuruista määrää, joka on tarkoitettu käytettäväksi vuonna 2007 turskan hoitosuunnitelmia koskeviin tutkimuksiin.

6.   Taloudellinen korvaus maksetaan Grönlannin viranomaisten ilmoittamassa rahoituslaitoksessa olevalle valtionkassan tilille.

3 artikla

Taloudellisen korvauksen maksamisen keskeyttäminen ja tarkistaminen ylivoimaisen esteen vuoksi

1.   Jos muut kuin luonnonilmiöistä johtuvat vakavat syyt estävät kalastustoiminnan harjoittamisen Grönlannin talousvyöhykkeellä, Euroopan yhteisö voi keskeyttää tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen maksamisen sen jälkeen kun osapuolet ovat mahdollisuuksien mukaan neuvotelleet asiasta ja edellyttäen, että Euroopan yhteisö on suorittanut kaikki keskeyttämiseen mennessä maksettaviksi erääntyneet määrät.

2.   Taloudellista korvausta aletaan jälleen maksaa osapuolten todettua yksimielisesti kuulemisten jälkeen, että kalastustoiminnan keskeytymiseen johtaneet syyt ovat lakanneet olemasta.

3.   Yhteisön aluksille sopimuksen 5 artiklan mukaisesti myönnettyjen lisenssien voimassaoloaikaa pidennetään kalastustoiminnan keskeytymistä vastaavalla ajalla.

4 artikla

Tuki vastuullisen kalastuksen jatkuvuuden varmistamiseen Grönlannin talousvyöhykkeellä

1.   Pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta taloudellisesta korvauksesta osoitetaan vuosittain 3 261 449 euroa (vuonna 2007 poikkeuksellisesti 3 224 244 euroa) Grönlannin alakohtaisen kalastuspolitiikan kehittämiseen ja täytäntöönpanoon tavoitteena varmistaa vastuullisen kalastuksen jatkuvuus Grönlannin talousvyöhykkeellä. Korvausta hallinnoidaan osapuolten yhdessä määrittelemien tavoitteiden ja niihin liittyvien vuosittaisten ja monivuotisten ohjelmien mukaisesti.

2.   Edellä olevan 1 kohdan määräysten täytäntöönpanemiseksi sekakomitea hyväksyy pöytäkirjan tultua voimaan ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua sen voimaantulosta monivuotisen alakohtaisen ohjelman ja sen soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, jotka sisältävät erityisesti:

a)

vuosittaiset ja monivuotiset suuntaviivat, joiden mukaisesti 1 kohdassa tarkoitettu taloudellisen korvauksen osa käytetään;

b)

vuosittaiset ja monivuotiset tavoitteet, joilla pyritään varmistamaan vastuullisen ja kestävän kalastuksen jatkuvuus, ottaen huomioon prioriteetit, jotka on esitetty Grönlannin kansallisessa kalastuspolitiikassa tai muussa politiikassa, joka liittyy tai vaikuttaa vastuullisen ja kestävän kalastuksen jatkuvuuden varmistamiseen;

c)

käytettävät kriteerit ja menettelyt, jotka mahdollistavat saavutettujen tulosten vuosittaisen arvioinnin.

3.   Monivuotiseen alakohtaiseen ohjelmaan ehdotetuille muutoksille on saatava kummankin osapuolen hyväksyntä sekakomiteassa.

4.   Grönlanti päättää vuosittain 1 kohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen osan käyttötarkoituksesta monivuotisen ohjelman täytäntöönpanemiseksi. Tämä käyttötarkoitus on pöytäkirjan ensimmäisen voimassaolovuoden osalta ilmoitettava yhteisölle samaan aikaan seuraavan vuoden ilmoituksen kanssa. Grönlannin on ilmoitettava tämä käyttötarkoitus yhteisölle kunkin seuraavan vuoden osalta viimeistään edeltävän vuoden 1 päivänä joulukuuta.

5.   Euroopan yhteisö voi sekakomitean hyväksynnällä pyytää tämän pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun taloudellisen korvauksen muuttamista, jos se on monivuotisen alakohtaisen ohjelman täytäntöönpanon tulosten vuotuisen arvioinnin nojalla perusteltua.

5 artikla

Riidat – pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen

1.   Osapuolten väliset riidat, jotka koskevat tämän pöytäkirjan määräysten tulkintaa tai soveltamista, edellyttävät osapuolten välisiä neuvotteluja sekakomiteassa, joka kutsutaan tarvittaessa koolle ylimääräiseen istuntoon.

2.   Pöytäkirjan soveltaminen voidaan jommankumman osapuolen aloitteesta keskeyttää, jos asianomainen osapuoli katsoo toisen osapuolen vakavasti rikkoneen pöytäkirjan mukaisia sitoumuksia ja jos asiasta ei ole päästy sovintoon sekakomiteassa 1 kohdan mukaisesti käydyissä neuvotteluissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän pöytäkirjan 6 artiklan soveltamista.

3.   Pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen edellyttää, että asianomainen osapuoli ilmoittaa aikeestaan kirjallisesti viimeistään kolme kuukautta ennen päivää, jona keskeytys tulisi voimaan.

4.   Jos pöytäkirjan soveltaminen keskeytetään, osapuolet jatkavat neuvottelemista löytääkseen riitaan sovintoratkaisun. Jos sovintoratkaisu löydetään, pöytäkirjaa aletaan jälleen soveltaa, ja taloudellisen korvauksen määrää ja kalastusmahdollisuuksia vähennetään vastaavasti suhteessa pöytäkirjan soveltamisen keskeytymisen kestoon.

6 artikla

Pöytäkirjan soveltamisen keskeyttäminen maksun laiminlyönnin vuoksi

Jos yhteisö jättää suorittamatta tämän pöytäkirjan 2 artiklassa määrätyt maksut, pöytäkirjan soveltaminen voidaan keskeyttää seuraavin edellytyksin:

a)

Grönlannin toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat yhteisön viranomaisille maksun laiminlyönnistä. Yhteisön viranomaiset tekevät tarvittavat tarkastukset ja suorittavat tarvittaessa maksun 30 työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

b)

Ellei maksua suoriteta tai maksun laiminlyönnille anneta riittäviä perusteluja a alakohdan mukaisessa määräajassa, Grönlannin toimivaltaisilla viranomaisilla on oikeus keskeyttää pöytäkirjan soveltaminen. Niiden on annettava tästä viipymättä tieto yhteisön viranomaisille.

c)

Pöytäkirjaa aletaan jälleen soveltaa, kun kyseinen maksu on suoritettu.

7 artikla

Väliarviointi

Tämän pöytäkirjan 1, 2 ja 4 artiklan soveltamista voidaan jommankumman osapuolen vuoden 2009 aikana esittämästä pyynnöstä tarkistaa ennen kyseisen vuoden 1 päivää joulukuuta. Tällöin osapuolet voivat sopia muuttavansa tätä pöytäkirjaa erityisesti sen liitteessä olevassa I luvussa määrättyjen alustavien kiintiöiden, rahoitusjärjestelyjen sekä 4 artiklan määräysten osalta.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä pöytäkirja ja sen liite tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.


(1)  Voidaan kalastaa länsi- tai itäpuolelta.

(2)  Määrään lisätään seuraavista saatavat varat:

Liitteessä olevan II luvun 3 kohdassa tarkoitetut laivanvarustajien maksut, jotka maksetaan suoraan Grönlannille ja joista kertyvän määrän arvioidaan olevan noin 2 000 000 euroa vuodessa.

LIITE

YHTEISÖN ALUSTEN GRÖNLANNIN TALOUSVYÖHYKKEELLÄ HARJOITTAMAA KALASTUSTA KOSKEVAT EHDOT

I   LUKU

ALUSTAVAT KALASTUSMAHDOLISUUDET VUOSIKSI 2007–2012 SEKÄ SIVUSAALIIT

1.   Grönlannin myöntämät kalastusmahdollisuudet

Laji

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Turska (NAFO 0/1) (1)

1 000

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

Punasimppu (pelaginen laji) (ICES XIV/V) (2)

10 838

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

Grönlanninpallas (NAFO 0/1) – pituuspiirin 68° eteläpuolella

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Grönlanninpallas (ICES XIV/V) (3)

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

Katkarapu (NAFO 0/1)

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Katkarapu (ICES XIV/V)

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

7 000

Ruijanpallas (NAFO 0/1)

200

200

200

200

200

200

Ruijanpallas (ICES XIV/V) (4)

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

Villakuore (ICES XIV/V)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

55 000 (5)

Arktinen katkarapu (NAFO 0/1)

500

500

500

500

500

500

Sivusaaliit (NAFO 0/1) (6)

2 600

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2.   Sivusaaliita koskevat rajoitukset

Grönlannin talousvyöhykkeellä kalastavien yhteisön alusten on noudatettava sovellettavia sivusaaliita koskevia sääntöjä sekä säänneltyjen että sääntelemättömien lajien osalta. Grönlannin talousvyöhykkeellä on lisäksi kiellettyä heittää pois säänneltyjen lajien kaloja.

Sivusaaliita ovat kaikki muiden kuin aluksen lisenssissä mainittujen kohdelajien saaliit.

Sivusaaliiden enimmäismäärät vahvistetaan kohdelajien lisenssin myöntämisen yhteydessä. Lisenssiin merkitään kunkin säännellyn lajin sivusaaliiden sallitut enimmäismäärät.

Säänneltyjen lajien sivusaaliit luetaan erikseen vahvistettuun ja yhteisölle myönnettyjen kyseisen lajin kalastusmahdollisuuksiin sisältyvään sivusaalisvarantoon. Sääntelemättömien lajien sivusaaliit luetaan yhteisölle erikseen vahvistettuun sääntelemättömien lajien sivusaalisvarantoon.

Lisenssimaksua ei makseta sivusaaliista. Siinä tapauksessa, että yhteisön kalastusalus kuitenkin ylittää säännellyn lajin sivusaaliin enimmäismäärän, sille määrätään seuraamus, joka on kyseisen lajin tavanomainen lisenssimaksu kolminkertaisena sallitun enimmäismäärän ylittävän määrän osalta.

II   LUKU

LISENSSIHAKEMUKSET JA LISENSSIEN MYÖNTÄMINEN

1.

Ainoastaan kelpoisuusehdot täyttäville aluksille voidaan myöntää kalastuslisenssi Grönlannin talousvyöhykkeellä.

2.

Jotta alus täyttäisi kelpoisuusehdot, sen varustajalla, päälliköllä ja aluksella itsellään ei saa olla kalastuskieltoa Grönlannin talousvyöhykkeellä. Niiden tilanteen Grönlannin viranomaisiin nähden on oltava järjestyksessä niin, että ne ovat täyttäneet kaikki aiemmat Grönlannissa tai Grönlannin talousvyöhykkeellä harjoitettuun kalastustoimintaan liittyvät velvollisuutensa yhteisön kanssa tehtyjen kalastussopimusten mukaisesti.

3.

Sopimuksen 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut kalastuslisenssien haku- ja myöntämismuodollisuuksista määrätään hallinnollista menettelyä koskevassa lisäyksessä 1.

III   LUKU

KALASTUSALUEET

Kalastuksen on tapahduttava Grönlannin talousvyöhykkeeksi määritetyllä kalastusalueella, siten kuin siitä säädetään 15 päivänä lokakuuta 2004 annetussa asetuksessa nro 1020 Grönlannin yksinomaisesta talousvyöhykkeestä annetun lain voimaantulosta 15 päivänä lokakuuta 2004 annetun ja yksinomaisesta talousvyöhykkeestä 22 päivänä toukokuuta 1996 annetun lain nro 411 voimaan saattavan kuninkaallisen asetuksen nro 1005 mukaisesti.

Kalastustoiminnan on tapahduttava vähintään 12 meripeninkulman päässä perusviivoista kalastustoiminnasta 31 päivänä lokakuuta 1996 annetun Grönlannin maakäräjien lain nro 18, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 18 päivänä joulukuuta 2003 annetulla maakäräjien lailla nro 28, 7 pykälän 2 momentin mukaisesti, ellei nimenomaisesti toisin määrätä.

Perusviivat määritellään Grönlannin aluevesien rajoista annetun kuninkaallisen asetuksen muuttamisesta 15 päivänä lokakuuta 2004 annetun kuninkaallisen asetuksen nro 1004 mukaisesti.

IV   LUKU

LISÄPYYNTIMAHDOLLISUUDET

Grönlannin viranomaiset tarjoavat yhteisön viranomaisille sopimuksen 7 artiklassa tarkoitettuja lisäpyyntimahdollisuuksia pöytäkirjan 1 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Yhteisö ilmoittaa Grönlannin viranomaisille vastauksensa tarjoukseen viimeistään kuuden viikon kuluttua tarjouksen vastaanottamisesta. Jos yhteisö hylkää tarjouksen tai jos se ei vastaa siihen kuuden viikon kuluessa, Grönlannin viranomaiset voivat vapaasti tarjota lisäpyyntimahdollisuuksia muille osapuolille.

V   LUKU

SAALISILMOITUKSIA, TEKNISIÄ SÄILYTTÄMISTOIMENPITEITÄ JA TARKKAILIJAOHJELMAA KOSKEVAT JÄRJESTELYT

1.

Yhteisön kalastusaluksille on toimitettava saalisraportoinnin, teknisten säilyttämistoimenpiteiden sekä tarkkailijaohjelman ehtoja koskevat Grönlannin lainsäädännön oleelliset osat englanninkielisinä.

2.

Yhteisön alusten päälliköiden on pidettävä aluksella kalastuspäiväkirjaa, johon niiden toimet kirjataan Grönlannin lainsäädännössä säädettyjen sääntöjen mukaisesti.

3.

Kalastustoimet on toteutettava Grönlannin lainsäädännössä säädettyjen teknisten säilyttämistoimenpiteiden mukaisesti.

4.

Grönlannin talousvyöhykkeellä toteutettaviin kalastustoimiin sovelletaan Grönlannin lainsäädännössä säädettyä tarkkailijaohjelmaa. Yhteisön alusten päälliköiden on tehtävä yhteistyötä Grönlannin viranomaisten kanssa tarkkailijoiden ottamiseksi alukseen Grönlannin viranomaisten nimeämissä satamissa.

VI   LUKU

VMS-JÄRJESTELMÄ

VMS-järjestelmää koskevista ehdoista määrätään lisäyksessä 2.

VII   LUKU

TILAPÄISET YHTEISYRITYKSET

Tilapäisten yhteisyritysten kalavaroihin pääsyä koskevista ehdoista määrätään lisäyksessä 3.

VIII   LUKU

KOEKALASTUS

Koekalastusta koskevista ehdoista määrätään lisäyksessä 4.

IX   LUKU

VALVONTA

Jos toimivaltaiset viranomaiset toteavat yhteisön aluksen päällikön rikkoneen Grönlannin lainsäädäntöä, asiasta on ilmoitettava mahdollisimman pian Euroopan komissiolle ja lippujäsenvaltiolle. Ilmoituksessa on mainittava aluksen nimi, rekisterinumero, radiokutsutunnus sekä aluksen omistajan ja päällikön nimet. Ilmoitukseen on myös sisällyttävä kuvaus rikkomukseen johtaneista syistä ja mahdollisesti sovelletuista seuraamuksista.

Komissio toimittaa Grönlannin viranomaisille luettelon jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista ja päivittää tätä luetteloa säännöllisesti.


(1)  Jos kanta elpyy, yhteisö voi kalastaa enintään [pm] tonnia, ja tällöin pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua taloudellisen korvauksen osaa korotetaan vastaavasti. Vuoden 2007 kiintiössä voidaan kalastaa vasta 1 päivästä kesäkuuta. Voidaan kalastaa itä- tai länsipuolelta.

(2)  Voidaan kalastaa itä- tai länsipuolelta. Pyydetään pelagisella troolilla.

(3)  Tätä lukua voidaan tarkistaa sopimuksen perusteella pyyntimahdollisuuksien jakamiseksi rannikkovaltioiden kesken. Kalastusta hallinnoidaan rajoittamalla samanaikaisesti kalastavien alusten lukumäärää.

(4)  1 000 tonnia pyydettäväksi enintään kuudella yhteisön pohjasiima-aluksella, jotka pyytävät ruijanpallasta ja sen lähilajeja. Pohjasiima-aluksilla pyyntiä koskevista edellytyksistä sovitaan sekakomiteassa.

(5)  Silloin kuin villakuoretta voidaan pyytää, yhteisö voi kalastaa enintään 7,7 prosenttia villakuoreen 20 päivästä kesäkuuta seuraavan vuoden 30 päivään huhtikuuta välisellä jaksolla sovellettavasta TACista, jolloin pöytäkirjan 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua taloudellisen korvauksen osaa korotetaan vastaavalla määrällä.

(6)  Sivusaaliita ovat kaikki muiden kuin aluksen lisenssissä mainittujen kohdelajien saaliit. Sivusaaliiden koostumusta tarkistetaan vuosittain sekakomiteassa. Voidaan kalastaa itä- tai länsipuolelta.

Lisäykset

1)

Lisenssejä koskeva hallinnollinen menettely. Yhteisön alusten kalastustoimintaa Grönlannin talousvyöhykkeellä koskevat ehdot.

2)

Kalastusalusten satelliittiseurantaa koskevat ehdot.

3)

Tilapäisiä yhteisyrityksiä koskevat ehdot.

4)

Koekalastuksen toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset määräykset.

Lisäys 1

Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välinen lisenssejä koskeva hallinnollinen menettely

Yhteisön alusten kalastustoimintaa Grönlannin talousvyöhykkeellä koskevat ehdot.

A.   Lisenssin hakemista ja myöntämistä koskevat muodollisuudet

1.

Yhteisön kalastusalusten omistajien, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään tämän sopimuksen mukaisia kalastusmahdollisuuksia, tai niiden edustajien on viimeistään kalastusvuotta edeltävänä 1 päivänä joulukuuta toimitettava komissiolle sähköisesti kansallisten viranomaisten välityksellä asianomaisten alusten luettelo, joka sisältää oheisessa hakulomakkeessa vaaditut tiedot. Yhteisön viranomaiset toimitettavat nämä luettelot edelleen Grönlannin viranomaisille. Luetteloihin tehtävistä muutoksista on ilmoitettava ennalta tämän menettelyn mukaisesti.

Yhteisön alusten omistajien tai niiden edustajien on esitettävä yhteisön viranomaisille kansallisten viranomaisten välityksellä 1 päivään maaliskuuta mennessä tai 30 päivää ennen kalastusmatkan alkamista hakemus jokaisen aluksen osalta, joka haluaa kalastaa sopimuksen nojalla. Hakemukset on tehtävä Grönlannin sitä varten toimittamilla lomakkeilla, joiden malli on ohessa. Jokaiseen lisenssihakemukseen on liitettävä todiste lisenssimaksun maksamisesta lisenssin voimassaoloajalta. Maksun on sisällettävä kaikki kalastukseen pääsyyn liittyvät kansalliset ja paikalliset maksut sekä pankin rahansiirtopalveluista perimät maksut. Jos alus ei ole suorittanut pankin perimää tilisiirtomaksua, maksu on suoritettava kyseisen aluksen seuraavan lisenssihakemuksen yhteydessä ja on edellytyksenä uuden lisenssin saamiselle. Grönlannin viranomaiset perivät käsittelymaksun, jonka suuruus on yksi prosentti lisenssimaksun suuruudesta.

Useita yhteisön aluksia omistava varustaja tai tämän edustaja voi esittää kollektiivisen lisenssihakemuksen, jos kyseiset alukset purjehtivat yhden ja saman jäsenvaltion lipun alla. Kussakin kollektiivisen hakemuksen perusteella myönnetyssä lisenssissä on mainittava kokonaismäärä, josta lisenssimaksu on maksettu, ja siinä on oltava alaviite ”enimmäismäärä, joka jaetaan seuraavien alusten kesken: …” (kunkin kollektiivisessa hakemuksessa mainitun aluksen nimi).

Kollektiiviseen hakemukseen on liitettävä kalastussuunnitelma, jossa mainitaan tavoitemäärä kunkin aluksen osalta. Kalastussuunnitelman mahdollisista muutoksista on ilmoitettava Grönlannin viranomaisille vähintään kolme päivää ennen muutoksen voimaantuloa; ilmoituksesta on toimitettava jäljennös Euroopan komissiolle ja kansallisille viranomaisille.

Yhteisön viranomaiset esittävät Grönlannin viranomaisille (kollektiivisen) lisenssihakemuksen kunkin tämän sopimuksen mukaisesti kalastamaan aikovan aluksen osalta.

Grönlannin viranomaisilla on valtuudet keskeyttää voimassa olevan lisenssin käyttö tai olla myöntämättä uutta lisenssiä, jos yhteisön alus ei ole täyttänyt velvoitetta toimittaa kalastuspäiväkirjan asiaan liittyviä sivuja ja purkamisilmoitusta Grönlannin viranomaisille saalisraportointimenettelyjen mukaisesti.

2.

Grönlannin viranomaiset ilmoittavat ennen hallinnollisen menettelyn voimaantuloa kaikki tiedot maksun suorittamisessa käytettävistä pankkitileistä.

3.

Lisenssit myönnetään aluskohtaisesti, eikä niitä voi siirtää, jollei 4 artiklan määräyksistä muuta johdu. Lisensseissä ilmoitetaan pyydettävän ja aluksella pidettävän saaliin enimmäismäärä. Lisenssissä ilmoitetun enimmäismäärän muuttaminen edellyttää uutta lisenssihakemusta. Jos alus ylittää lisenssissä ilmoitetun enimmäismäärän, sen on suoritettava maksu lisenssissä ilmoitetun enimmäismäärän ylittävästä määrästä. Alukselle ei myönnetä uutta lisenssiä ennen kuin ylittävää määrää vastaava maksu on suoritettu. Maksu lasketaan B osan 2 kohdan mukaisesti ja kolminkertaistetaan.

4.

Ylivoimaisen esteen sattuessa ja Euroopan yhteisöjen komission pyynnöstä aluksen lisenssi voidaan kuitenkin korvata uudella, toiselle alukselle myönnettävällä lisenssillä, jolla on samanlaiset ominaisuudet kuin edellisellä aluksella. Uuteen lisenssiin merkitään:

myöntämispäivä,

se, että uudella lisenssillä kumotaan ja korvataan toiselle alukselle myönnetty lisenssi.

5.

Grönlannin kalastusviranomaisen on toimitettava lisenssit Euroopan yhteisöjen komissiolle 15 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

6.

Lisenssin alkuperäiskappale tai sen jäljennös on säilytettävä aluksella koko ajan, ja se on esitettävä Grönlannin toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä.

B.   Lisenssien voimassaoloaika ja maksaminen

1.

Lisenssi on voimassa myöntämispäivästä sen kalenterivuoden loppuun, jona se on myönnetty. Lisenssit myönnetään 15 työpäivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta sen jälkeen kun aluksen osalta on maksettu sille kuuluvat vuosittaiset lisenssimaksut.

Villakuoreen kalastuksen osalta lisenssejä myönnetään 20 päivästä kesäkuuta 31 päivään joulukuuta ja 1 päivästä tammikuuta 30 päivään huhtikuuta.

Jos yhteisön aluksille tietyksi vuodeksi vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, myönnettäviä kalastusmahdollisuuksia koskevaa yhteisön lainsäädäntöä ei ole hyväksytty kalastusvuoden alkuun mennessä, ne yhteisön alukset, joilla on lupa kalastaa edellisen kalastusvuoden 31 päivään joulukuuta, voivat jatkaa toimintaansa saman lisenssin perusteella sinä vuonna, jonka osalta lainsäädäntöä ei ole hyväksytty, jollei tieteellisistä lausunnoista muuta johdu. Tällöin kiintiöstä voidaan kuukausittain käyttää yksi kahdestoistaosa, edellyttäen että kiintiöstä maksetaan sovellettava lisenssimaksu. Väliaikaista kiintiötä voidaan mukauttaa tieteellisten lausuntojen ja kutakin kalastusta koskevien ehtojen perusteella.

2.

Lisenssimaksu on 5 prosenttia seuraavista muunnetuista hinnoista:

Laji

Hinta elopainolta tonnia kohden

Turska

1 800

Punasimppu

1 053

Grönlanninpallas

2 571

Katkarapu

1 600

Ruijanpallas (1)

4 348

Villakuore

100

Arktinen taskurapu

2 410

3.

Lisenssimaksut ovat seuraavat:

Laji

Euroa tonnilta

Turska

90

Punasimppu

53

Grönlanninpallas

129

Katkarapu

80

Ruijanpallas (2)

217

Villakuore

5

Arktinen taskurapu

120

Lisenssimaksun kokonaismäärään (suurin sallittu saalismäärä kerrottuna hinnalla tonnilta) lisätään Grönlannin viranomaisten käsittelymaksu, jonka suuruus on yksi prosentti lisenssimaksun suuruudesta.

Jos sallittua enimmäismäärää ei pyydetä, tätä määrää vastaavaa maksua ei palauteta aluksen omistajalle.

Grönlannin talousvyöhykkeellä tapahtuvaa kalastusta koskevan lisenssin hakulomake

1

Kansallisuus

 

2

Aluksen nimi

 

3

EY:n alusrekisterinumero

 

4

Ulkoiset tunnuskirjaimet ja -numerot

 

5

Rekisteröintisatama

 

6

Radiokutsutunnus

 

7

Inmarsat-numero (puhelin, faksi, sähköposti) (3)

 

8

Rakennusvuosi

 

9

Alustyyppi

 

10

Pyydystyyppi

 

11

Kohdelaji ja määrä

 

12

Kalastusalue (ICES/NAFO)

 

13

Lisenssin voimassaoloaika

 

14

Omistajat, puhelin, faksi, teleksi, sähköposti

 

15

Aluksen käyttäjä

 

16

Päällikön nimi

 

17

Miehistön lukumäärä

 

18

Koneteho (kW)

 

19

Pituus (suurin kokonaispituus)

 

20

Vetoisuus (GT)

 

21

Edustaja Grönlannissa Nimi ja osoite

 

22

Osoite, johon lisenssi lähetetään, faksi

European Commission, Directorate General Fisheries, Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, Fax +32 2 2962338


(1)  Ruijanpallas ja läheiset lajit: 3 000 euroa.

(2)  Lisenssimaksu ruijanpallaksen ja läheisten lajien osalta: 150 euroa tonnilta.

(3)  Voidaan lähettää, kun hakemus on hyväksytty.

Lisäys 2

Kalastusalusten satelliittiseurantaa koskevat ehdot

1.

Osapuolten kalastusaluksiin sovelletaan satelliittiseurantaa niiden kalastaessa toisen osapuolen vesillä.

Lippuvaltion kalastuksenvalvontakeskus seuraa kalastusaluksia näiden kalastaessa toisen osapuolen lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä.

2.

Osapuolten on satelliittiseurantaa varten ilmoitettava toisilleen lainkäyttövaltaansa kuuluvien vesien johdonmukaiset leveys- ja pituuskoordinaatit. Nämä koordinaatit eivät rajoita osapuolten muiden väitteiden tai kannanottojen esittämistä. Tiedot on toimitettava atk-muodossa WGS-84 -järjestelmän mukaisina desimaaliasteina.

3.

Aluksen satelliittiseurantajärjestelmän laitteistojen ja ohjelmistojen on oltava luotettavia siten, että niihin ei voida syöttää eikä niistä voida tulostaa vääriä sijainteja eikä niiden tietoja voida manuaalisesti muuttaa. Järjestelmän on oltava täysin automaattinen ja toimintakykyinen kaikkina aikoina ympäristöoloista riippumatta. Satelliittiseurantalaitteiden tuhoaminen, vahingoittaminen, toimintakyvyttömäksi tekeminen tai muunlainen häirintä on kiellettyä.

Aluksen päällikön on erityisesti huolehdittava siitä, että:

tietoja ei muuteta,

satelliittiseurantalaitteiden antennin tai antennien toimintaa ei estetä millään lailla,

satelliittiseurantalaitteiden voiman saanti ei keskeydy millään tavoin, ja

satelliittiseurantalaitteistoa ei siirretä aluksesta.

Yhteisön aluksilta kielletään Grönlannin talousvyöhykkeelle tulo ilman toimintakuntoisia satelliittiseurantalaitteita. Grönlannin viranomaisilla on valtuudet keskeyttää välittömästi sellaisen yhteisön aluksen lisenssin voimassaolo, jolla ei ole Grönlannin talousvyöhykkeelle saapuessaan toimintakuntoisia satelliittiseurantalaitteita. Grönlannin viranomaisten on viipymättä ilmoitettava tästä asianomaiselle alukselle. Grönlannin viranomaisten on ilmoitettava lisenssien keskeyttämisestä viipymättä Euroopan komissiolle ja lippujäsenvaltiolle.

4.

Satelliittiseurannan virheen on oltava alle 500 metriä ja luotettavuusvälin 99 prosenttia.

5.

Kun satelliittiseurantaan kuuluva alus saapuu toisen osapuolen lainkäyttövaltaan kuuluville vesialueille tai poistuu niiltä, lippujäsenvaltion on välitettävä toisen osapuolen kalastuksenvalvontakeskukselle liitteessä kuvattu saapumista tai poistumista koskeva ilmoitus. Näiden viestien on perustuttava viimeisimpään tunnin välein tehtävään seurantaan, ja ne on välitettävä viipymättä. Lippuvaltion kalastuksenvalvontakeskuksen on seurattava toisen osapuolen lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesialueilla olevaa alusta tunnin välein tai useammin, jos osapuolet niin haluavat.

6.

Kun alus on siirtynyt toisen osapuolen lainkäyttövaltaan kuuluville vesialueille, lippuvaltion kalastuksenvalvontakeskuksen on toimitettava aluksen viimeisin sijaintia koskeva viesti toisen osapuolen kalastuksenvalvontakeskukselle viipymättä ja sen jälkeen vähintään kahden tunnin välein. Näitä viestejä pidetään liitteessä kuvattuina sijaintiraportteina.

7.

Kun alus harjoittaa kalastustoimintaa toisen osapuolen lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesialueilla, sen satelliittiseurantalaitetta ei saa kytkeä pois päältä.

Jos satelliittiseurantalaitteilla on lähetetty tunnin välein lähetettäviä viestejä samasta maantieteellisestä sijainnista yli neljän tunnin ajan, voidaan lähettää sijaintiraportti, johon merkitään toimintokoodi ”ANC” liitteessä kuvatulla tavalla. Tällaiset viestit voidaan lähettää 12 tunnin välein. Sijainnin muuttuessa on alle tunnin kuluessa ryhdyttävä jälleen lähettämään viestejä tunnin välein.

8.

Edellä 5, 6 ja 7 kohdassa tarkoitetut viestit on välitettävä sähköisesti X.25-muodossa tai käyttäen muita suojattuja yhteyskäytäntöjä, joista asianomaisten kalastuksenvalvontakeskusten välillä on ennakolta sovittu.

X.25 on korvattava HTTPS-yhteyskäytännöllä tai muulla suojatulla yhteyskäytännöllä heti kun Koillis-Atlantin kalastuskomissio on tehnyt sen korvaamista koskevan päätöksen.

9.

Jos kalastusalukseen asennettuihin satelliittiseurantalaitteisiin tulee tekninen vika tai jos ne eivät toimi, aluksen päällikön on ilmoitettava tästä lippuvaltionsa kalastuksenvalvontakeskukselle 7 kohdan mukaisesti hyvissä ajoin. Vähintään yksi sijaintiraportti joka neljäs tunti on tällaisessa tilanteessa riittävä niin kauan, kun alus pysyy toisen osapuolen lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesialueilla. Lippuvaltion kalastuksenvalvontakeskuksen on välitettävä nämä viestit toisen osapuolen kalastuksenvalvontakeskukselle ilman aiheetonta viivytystä.

Viallinen laitteisto on korjattava tai vaihdettava ennen seuraavan kalastusmatkan aloittamista.

Tästä voidaan poiketa, jos on ilmeistä, että laitteiston korjaaminen tai korvaaminen on aluksen päälliköstä tai omistajasta riippumattomista syistä mahdotonta.

10.

Lippuvaltion kalastuksenvalvontakeskuksen on valvottava alustensa seurantaa näiden kalastaessa toisen osapuolen lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesialueilla. Jos havaitaan, että alusten seuranta ei toimi sovitulla tavalla, toisen osapuolen kalastuksenvalvontakeskukselle on ilmoitettava tästä viipymättä.

11.

Jos kalastuksenvalvontakeskus havaitsee, että toinen osapuoli ei toimita tietoja 5, 6 ja 7 kohdan mukaisesti, tästä on ilmoitettava viipymättä toiselle osapuolelle.

Tallennetut viestit on välitettävä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun asianomaisten kalastuksenvalvontakeskusten välinen sähköinen viestintä on saatu jälleen toimimaan.

Kalastuksenvalvontakeskusten väliset viestintäkatkokset eivät saa vaikuttaa alusten toimintaan.

12.

Toiselle osapuolelle tämän sopimuksen mukaisesti annettuja seurantatietoja ei saa missään olosuhteissa luovuttaa muille viranomaisille kuin valvontaviranomaisille, jos ne mahdollistavat yksittäisen aluksen tunnistamisen.

13.

Euroopan yhteisön Grönlannille 5, 6 ja 7 artiklan mukaisesti toimittamien viestien ja raporttien osalta Euroopan yhteisön kalastuksenvalvontakeskuksena toimii lippuvaltion kalastuksenvalvontakeskus. Grönlannin Euroopan yhteisölle toimittamien kyseisten raporttien ja viestin osalta yhteisön kalastusvalvontakeskuksena toimii sen jäsenvaltion kalastuksenvalvontakeskus, jonka vesillä alus on tai on ollut harjoittamassa toimintaa. Grönlannin kalastuksenvalvontakeskus toimii kalastusosaston valvontayksikössä (Grönlannin kalastuslisenssien valvonnasta vastaavat viranomaiset) Nuukissa.

14.

Osapuolet vaihtavat kalastuksenvalvontakeskustensa 5, 6 ja 7 artiklan mukaisessa sähköisessä viestinnässä käytettäviä osoitteita ja määrityksiä. Tietoihin on mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä myös nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, jotka voivat olla hyödyllisiä kalastuksenvalvontakeskusten yleisessä viestinnässä.

15.

Jos havaitaan, että toisen osapuolen 1 kohdan mukainen alus kalastaa tai aikoo kalastaa toisen osapuolen lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesialueilla ilman toimivia satelliittiseurantalaitteita ja ilman, että kyseiselle osapuolelle on ilmoitettu tästä, alusta voidaan kehottaa poistumaan kyseisen osapuolen vesiltä. Osapuolet laativat tiedonvaihtomenettelyt tällaisen tiedonkulun puutteen konkreettisten syiden selvittämiseksi. Tiedonvaihdolla on pyrittävä välttämään aluksen aiheetonta poissulkemista.

16.

Edellä määrättyjen toimenpiteiden toistuvaa noudattamatta jättämistä voidaan pitää niiden vakavana rikkomisena.

17.

Osapuolet tarkistavat näitä ehtoja tarvittaessa.

VMS-viestien välittäminen toisen osapuolen kalastuksenvalvontakeskukselle

1)

Saapumisilmoitus

Tieto

Kenttä Koodi

Pakollinen (P)/Vapaaehtoinen (V)

Huomautukset

Tietueen alku

SR

P

Järjestelmätieto; osoittaa tietueen alun

Osoite

AD

P

Viestiä koskeva tieto; vastaanottava osapuoli – kolmikirjaiminen ISO-maakoodi

Lähettäjä

FR

P

Viestiä koskeva tieto; lähettävä osapuoli – kolmikirjaiminen ISO-maakoodi

Tietueen numero

RN

V

Viestiä koskeva tieto; tietueen järjestysnumero kyseisenä vuonna

Tietueen päivämäärä

RD

V

Viestiä koskeva tieto; tietojen toimituspäivä

Tietueen kellonaika

RT

V

Viestiä koskeva tieto; tietojen toimittamisen kellonaika

Viestityyppi

TM

P

Viestiä koskeva tieto; viestityyppi, ”ENT”

Radiokutsutunnus

RC

P

Alusta koskeva tieto; aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Sisäinenviitenumero

IR

P

Aluksen tunnistetieto. Osapuolen ainutkertainen alusnumero, joka muodostuu lippuvaltion kolmikirjaimisesta ISO-maakoodista ja numerosta

Ulkoinen rekisterinumero

XR

V

Alusta koskeva tieto; aluksen kyljessä oleva numero

Leveysaste

LT

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; sijainti ± 99.999 (WGS-84)

Pituusaste

LG

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; sijainti ± 999.999 (WGS-84)

Nopeus

SP

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; Aluksen nopeus solmuina kymmenyksen tarkkuudella

Kurssi

CO

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; Aluksen kurssi 360°:n asteikolla

Päivämäärä

DA

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; sijainnin kirjaamisen päivämäärä UTC (VVVVKKPP)

Kellonaika

TI

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; sijainnin kirjaamisen kellonaika UTC (TTMM)

Tietueen loppu

ER

P

Järjestelmätieto; osoittaa tietueen lopun

2)

Sijaintiraportti

Tieto

Kenttä Koodi

Pakollinen (P)/Vapaaehtoinen (V)

Huomautukset

Tietueen alku

SR

P

Järjestelmätieto; osoittaa tietueen alun

Osoite

AD

P

Viestiä koskeva tieto; vastaanottava osapuoli – kolmikirjaiminen ISO-maakoodi

Lähettäjä

FR

P

Viestiä koskeva tieto; lähettävä osapuoli – kolmikirjaiminen ISO-maakoodi

Tietueen numero

RN

V

Viestiä koskeva tieto; tietueen järjestysnumero kyseisenä vuonna

Tietueen päivämäärä

RD

V

Viestiä koskeva tieto; tietojen toimituspäivä

Tietueen kellonaika

RT

V

Viestiä koskeva tieto; tietojen toimittamisen kellonaika

Viestityyppi

TM

P

Viestiä koskeva tieto; viestityyppi, ”POS” (1)

Radiokutsutunnus

RC

P

Alusta koskeva tieto; aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Sisäinenviitenumero

IR

P

Aluksen tunnistetieto. Osapuolen ainutkertainen alusnumero, joka muodostuu lippuvaltion kolmikirjaimisesta ISO-maakoodista ja numerosta

Ulkoinen rekisterinumero

XR

V

Alusta koskeva tieto; aluksen kyljessä oleva numero

Leveysaste

LT

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; sijainti ± 99.999 (WGS-84)

Pituusaste

LG

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; sijainti ± 999.999 (WGS-84)

Toiminta

AC

V (2)

Aluksen sijaintia koskeva tieto; ”ANC” osoittaa kevennettyä raportointimenettelyä

Nopeus

SP

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; Aluksen nopeus solmuina kymmenyksen tarkkuudella

Kurssi

CO

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; Aluksen kurssi 360o:n asteikolla

Päivämäärä

DA

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; sijainnin kirjaamisen päivämäärä UTC (VVVVKKPP)

Kellonaika

TI

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; sijainnin kirjaamisen kellonaika UTC (TTMM)

Tietueen loppu

ER

P

Järjestelmätieto; osoittaa tietueen lopun

3)

POISTUMISILMOITUS

Tieto

Kenttä Koodi

Pakollinen (P)/Vapaaehtoinen (V)

Huomautukset

Tietueen alku

SR

P

Järjestelmätieto; osoittaa tietueen alun

Osoite

AD

P

Viestiä koskeva tieto; vastaanottava osapuoli – kolmikirjaiminen ISO-maakoodi

Lähettäjä

FR

P

Viestiä koskeva tieto; lähettävä osapuoli – kolmikirjaiminen ISO-maakoodi

Tietueen numero

RN

V

Viestiä koskeva tieto; tietueen järjestysnumero kyseisenä vuonna

Tietueen päivämäärä

RD

V

Viestiä koskeva tieto; tietojen toimituspäivä

Tietueen kellonaika

RT

V

Viestiä koskeva tieto; tietojen toimittamisen kellonaika

Viestityyppi

TM

P

Viestiä koskeva tieto; viestityyppi, ”EXI”

Radiokutsutunnus

RC

P

Alusta koskeva tieto; aluksen kansainvälinen radiokutsutunnus

Sisäinen viitenumero

IR

P

Aluksen tunnistetieto. Osapuolen ainutkertainen alusnumero, joka muodostuu lippuvaltion kolmikirjaimisesta ISO-maakoodista ja numerosta

Ulkoinen rekisterinumero

XR

V

Alusta koskeva tieto; aluksen kyljessä oleva numero

Päivämäärä

DA

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; sijainnin kirjaamisen päivämäärä UTC (VVVVKKPP)

Kellonaika

TI

P

Aluksen sijaintia koskeva tieto; sijainnin kirjaamisen kellonaika UTC (TTMM)

Tietueen loppu

ER

P

Järjestelmätieto; osoittaa tietueen lopun

4)

Formaattia koskevat yksityiskohdat

Tietojen välittämisessä käytetään seuraavaa rakennetta:

viestin alku ilmoitetaan kaksoiskauttaviivalla (//) ja kirjaimilla ’SR’,

tietoyksikön alku ilmoitetaan kaksoiskauttaviivalla (//) ja kentän koodilla,

kentän koodi ja tieto erotetaan vinoviivalla (/),

tietoparit erotetaan välilyönnillä,

tietueen loppu ilmoitetaan kirjaimilla ’ER’ ja kaksoiskauttaviivalla (//).

Kaikki tässä liitteessä mainitut kenttäkoodit ovat Pohjois-Atlantin formaatissa sellaisena kuin se on määriteltynä Koillis-Atlantin kalastuskomission (NEAFC) valvontajärjestelmässä.


(1)  Viestityypin on oltava ”MAN” sellaisten alusten toimittamien raporttien osalta, joiden satelliittiseurantalaite on viallinen.

(2)  Sovelletaan vain jos alus lähettää sijaintiraportteja harvennetulla aikavälillä.

Lisäys 3

Tilapäisiä yhteisyrityksiä ja yhteisyrityksiä koskevien hankkeiden arvioinnin menetelmät ja perusteet

1.

Osapuolet antavat toisilleen tietoja tämän sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettujen yhteisyritysten ja tilapäisten yhteisyritysten perustamiseksi esitetyistä hankkeista.

2.

Kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset esittävät hankkeet yhteisölle.

3.

Yhteisö esittää sekakomitealle luettelon yhteisyrityksiä ja tilapäisiä yhteisyrityksiä koskevista hankkeista. Sekakomitea arvioi hankkeet muun muassa seuraavien kriteerien mukaan:

a)

ehdotettuihin kalastustoimiin soveltuva teknologia;

b)

kohteena olevat saalislajit ja kalastusvyöhykkeet;

c)

aluksen ikä;

d)

tilapäisten yhteisyritysten osalta kokonaiskesto ja kalastustoimien kesto;

e)

yhteisön laivanvarustajan ja tarvittaessa grönlantilaisen laivanvarustajan kalastuskokemus.

4.

Sekakomitea antaa lausuntonsa hankkeista edellä 3 kohdassa tarkoitetun arvioinnin jälkeen.

5.

Kun tilapäisiä yhteisyrityksiä koskevat hankkeet ovat saaneet sekakomitealta puoltavan lausunnon, Grönlannin viranomaiset myöntävät tarvittavat luvat ja kalastuslisenssit.

Tilapäisten yhteisyritysten kalavaroihin pääsyä Grönlannissa koskevat ehdot

1.   Lisenssit

Grönlannin myöntämien kalastuslisenssien voimassaoloaika on sama kuin tilapäisen yhteisyrityksen kesto. Kalastus tapahtuu Grönlannin viranomaisten myöntämien kiintiöiden rajoissa.

2.   Alusten korvaaminen

Tilapäisessä yhteisyrityksessä toimiva yhteisön alus voidaan korvata toisella yhteisön aluksella, jonka kapasiteetti ja tekniset ominaisuudet ovat vastaavat, ainoastaan asianmukaisesti perusteltujen syiden sekä osapuolten yhteisen sopimuksen perusteella.

3.   Varustaminen

Tilapäisten yhteisyritysten osana toimivien alusten on noudatettava Grönlannissa sovellettavia varustamista koskevia sääntöjä ja määräyksiä, joita on sovellettava siten, että Grönlannin ja yhteisön alusten välillä ei tapahdu syrjintää.

Lisäys 4

Koekalastuksen toteuttamista koskevat yksityiskohtaiset määräykset

Grönlannin maakuntahallitus ja Euroopan komissio päättävät yhdessä Euroopan yhteisön toimijoista, sopivimmasta ajasta ja koekalastuksen täytäntöönpanoa koskevista järjestelyistä. Alusten suorittaman tutkimustoiminnan helpottamiseksi Grönlannin maakuntahallitus toimittaa (Grönlannin luonnonvarainstituutin välityksellä) saatavilla olevia tieteellisiä ja muita perustietoja.

Grönlannin kalastusteollisuus osallistuu tiiviisti tähän toimintaan (koekalastusjärjestelyjä koskeva koordinointi ja vuoropuhelu).

Toimenpiteiden kesto: enintään kuusi kuukautta ja vähintään kolme kuukautta, ellei osapuolten sopimuksesta toisin päätetä.

Koekalastustoimenpiteiden täytäntöönpanosta vastaavien ehdokkaiden valinta:

Euroopan komissio toimittaa Grönlannin viranomaisille koekalastuslisenssejä koskevat hakemukset. Teknisessä aineistossa on ilmoitettava:

aluksen tekniset ominaisuudet;

aluksen päällystön asiantuntemus kyseisen kalastuksen suhteen;

ehdotus toimenpiteen teknisiksi muuttujiksi (pituus, pyydykset, tutkimusalueet jne.).

Grönlannin maakuntahallitus järjestää Grönlannin ja yhteisön virkamiesten välisen teknisen vuoropuhelun, johon osallistuvat myös asianomaiset alusten omistajat, jos se katsoo tämän tarpeelliseksi.

Ennen toimenpiteen alkua alusten omistajien on toimitettava Grönlannin viranomaisille ja Euroopan komissiolle:

ilmoitus aluksella jo olevista saaliista;

toimenpiteessä käytettävien pyydysten tekniset ominaisuudet;

vakuutus kalastusta koskevien Grönlannin säännösten ja määräysten noudattamisesta.

Merellä toteutettavan toimenpiteen aikana asianomaisten alusten omistajien on:

toimitettava Grönlannin luonnonvarainstituutille, Grönlannin viranomaisille ja Euroopan komissiolle viikoittainen raportti saaliista kutakin päivää ja nostokertaa kohden sekä kuvaus toimenpiteen teknisistä muuttujista (sijainti, syvyys, päivämäärä ja kellonaika, saaliit ja muut havainnot tai huomautukset);

ilmoitettava aluksen sijainti, nopeus ja kurssi VMS-järjestelmää käyttäen;

taattava yhden Grönlannin tieteellisen tarkkailijan tai Grönlannin viranomaisten valitseman tarkkailijan läsnäolo aluksella. Tarkkailijan tehtävänä on koota tieteellistä tietoa saaliista sekä ottaa saaliista näytteitä. Tarkkailijaa on kohdeltava aluksen päällystön jäsenenä, ja aluksen omistajan on vastattava tarkkailijan elinkustannuksista tämän aluksella olon ajan. Päätös tarkkailijoiden aluksellaoloajasta sekä tulo- ja lähtösatamasta vahvistetaan yhdessä Grönlannin viranomaisten kanssa. Elleivät osapuolet yksimielisesti toisin päätä, aluksen ei koskaan edellytetä käyvän satamassa useammin kuin kerran kahdessa kuukaudessa;

luovutettava alus tarkastettavaksi sen lähtiessä Grönlannin talousvyöhykkeeltä, jos Grönlannin viranomaiset sitä pyytävät;

taattava kalastusta koskevien Grönlannin säännösten ja määräysten noudattaminen.

Koekalastustoimenpiteen mukaiset ja sen aikana saadut saaliit ovat aluksen omistajan omaisuutta.

Grönlannin viranomaisten on vahvistettava koekalastustoimenpiteen mukaiset saaliit ennen kunkin toimenpiteen alkua ja ilmoitettava niistä asianomaisen (asianomaisten) aluksen (alusten) päällikölle.

Grönlannin viranomaiset nimeävät yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on käsitellä kaikkia ennalta arvaamattomia ongelmia, jotka saattaisivat haitata koekalastuksen kehittämistä.

Grönlannin viranomaisten on ennen kunkin toimenpiteen alkua esitettävä koekalastustoimenpiteiden yksityiskohdat ja ehdot sopimuksen 9 ja 10 artiklan sekä Grönlannin lainsäädännön mukaisesti.


30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/26


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 754/2007,

annettu 28 päivänä kesäkuuta 2007,

asetusten (EY) N:o 1941/2006, (EY) N:o 2015/2006 ja (EY) N:o 41/2007 muuttamisesta eräiden kalakantojen kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 20 artiklan,

ottaa huomioon turskakantojen elvytystoimenpiteistä 26 päivänä helmikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 423/2004 (2) ja erityisesti sen 8 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1941/2006 (3) vahvistetaan eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavat kalastusmahdollisuudet ja niihin liittyvät edellytykset.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1941/2006 säädetään, että jäsenvaltioiden tietyillä Itämeren osa-alueilla vahvistamat lisäpäivät, jolloin kalastaminen on kiellettyä, on jaettava vähintään viiden päivän pituisiksi ajanjaksoiksi. Tätä säännöstä ei kuitenkaan pitäisi soveltaa silloin, kun kyseiset lisäpäivät liittyvät johonkin mainitussa asetuksessa säädetyistä kalastuskieltokausista, jos kyseisen kauden kesto on vähintään viisi päivää. Kalastuskiellon lisäpäivien vahvistamista olisi selkeytettävä taannehtivasti.

(3)

Nimettyjä satamia koskevia säännöksiä olisi selvennettävä.

(4)

Ankkuroidut pitkät siimat olisi jätettävä pyyntiponnistusrajoitusten piiriin kuuluvien pyydystyyppien ulkopuolelle, kun kyseistä pyydystyyppiä ei käytetä turskan pyytämiseen.

(5)

Ei ole tarpeen säilyttää Itämerta koskevien pyyntiponnistusrajoitusten osalta viittausta osa-alueeseen 27 kyseisen alueen vähäisten turskasaaliiden vuoksi, joten viittaus kyseiseen osa-alueeseen olisi poistettava.

(6)

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2015/2006 (4) vahvistetaan yhteisön aluksiin sovellettavat eräiden syvänmeren kalakantojen kalastusmahdollisuudet vuosiksi 2007 ja 2008.

(7)

Mainitussa asetuksessa olevia tiettyjen kalastusalueiden kuvauksia olisi selkeytettävä, jotta varmistetaan kiintiöalueen asianmukainen määrittely.

(8)

Mainitussa asetuksessa eräät kiintiöt ja alaviitteet ilmoitetaan tiettyjen lajien osalta virheellisesti, ja kyseiset tiedot olisi oikaistava.

(9)

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 41/2007 (5) vahvistetaan yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavat eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuudet ja niihin liittyvät edellytykset vuodeksi 2007.

(10)

Kolmansien maiden kalastusalusten suorittamaa, NEAFC-yleissopimusalueella pyydetyn pakastetun kalan purkamista ja jälleenlaivaamista koskevia tiettyjä erityissäännöksiä olisi selvennettävä.

(11)

Kiintiöalueiden asianmukaisen määrittämisen varmistamiseksi asetuksen (EY) N:o 41/2007 liitteen I A otsikkoa ja eräitä kalastusalueiden määrittelyjä olisi selkeytettävä.

(12)

Tuulenkalojen lopulliset saalisrajoitukset ICES-alueilla IIIa ja IV sekä ICES-alueella II a sijaitsevilla EY:n vesillä vahvistetaan Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) ja tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) lausunnon pohjalta asetuksen (EY) N:o 41/207 liitteessä II D olevan 8 kohdan mukaisesti. Tuulenkala on Pohjanmeren kanta, joka jaetaan Norjan kanssa mutta jota ei tällä hetkellä hallinnoida yhteisesti. Lopulliset saalisrajoitukset ovat Norjan kanssa 22 päivänä toukokuuta 2007 käytyjen kalastusalan neuvottelujen mukaisen hyväksytyn pöytäkirjan mukaisia.

(13)

Rauskujen sivusaaliskiintiöön sovellettavat edellytykset olisi rajattava koskemaan näiden lajien yli 200 kilogramman suuruisia määriä.

(14)

Viitejakso, joka liittyy sellaisten laivastojen pyyntiponnistusten määrittämiseen, joita koskee lisäpäivien myöntäminen kalastustoiminnan pysyvän lopettamisen vuoksi, on ilmoitettu virheellisesti ja se olisi oikaistava.

(15)

Koordinaatit, joiden avulla Irlanninmerta koskevien teknisten toimenpiteiden soveltamisalue määritetään liitteessä III, on ilmoitettu virheellisesti ja ne olisi oikaistava.

(16)

Länsi- ja Keski-Tyynenmeren kalastuskomissio hyväksyi 11–15 päivänä joulukuuta 2006 pidetyssä kolmannessa vuosikokouksessaan tonnikalavarojen suojelutoimenpiteitä sekä eräillä alueilla toteutettavia miekkakalan pyyntiä koskevia sääntelytoimenpiteitä. Kyseiset toimenpiteet olisi saatettava osaksi yhteisön lainsäädäntöä.

(17)

Yhteisön, Färsaarten, Islannin, Norjan ja Venäjän federaation kesken 18 päivänä tammikuuta 2007 käytyjen neuvottelujen tuloksena saatiin aikaan sopimus Atlantin-Skandinavian sillin (norjalainen kevätkutuinen silli) kalastusmahdollisuuksista Koillis-Atlantilla. Mainitun sopimuksen mukaan yhteisön lisenssien määrää korotetaan 77:stä 93:een. Sopimus olisi saatettava osaksi yhteisön lainsäädäntöä.

(18)

Asetukset (EY) N:o 1941/2006, (EY) N:o 2015/2006 ja (EY) N:o 41/2007 olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1941/2006 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1941/2006 liitteet I, II ja III tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2015/2006 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2015/2006 liitteessä oleva 2 osa tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 41/2007 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 41/2007 seuraavasti:

1)

Korvataan 51 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2847/93 28 e artiklan 1 kohdassa säädetään, kaikkien 49 artiklassa tarkoitettuja kaloja kuljettavien kalastusalusten päälliköiden tai heidän edustajiensa, jotka aikovat saapua satamaan tai suorittaa purkamisen tai jälleenlaivauksen, on annettava sen sataman, jota he haluavat käyttää, kansallisille toimivaltaisille viranomaisille tätä koskeva ilmoitus vähintään 3 työpäivää ennen arvioitua saapumisaikaa.”

2)

Muutetaan 52 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”1.   Satamajäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset saavat sallia saaliin purkamisen tai jälleenlaivaamisen ainoastaan, jos purkamista tai jälleenlaivaamista aikovan kalastusaluksen lippuvaltio tai, jos alus suorittaa jälleenlaivaustoimia sataman ulkopuolella, luovuttavien alusten lippuvaltio tai lippuvaltiot ovat 51 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimitetun lomakkeen jäljennöksen, jonka B osa on asianmukaisesti täytetty, palauttamalla vahvistaneet että:”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Satamajäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle ja, jos puretut tai jälleenlaivatut kalat on pyydetty NEAFC-yleissopimusalueelta, NEAFC:n sihteerille viipymättä, salliiko se purkamisen tai jälleenlaivauksen vai ei, toimittamalla jäljennös liitteessä IV olevassa I osassa säädetystä lomakkeesta, jonka C osa on asianmukaisesti täytetty.”

3)

Korvataan 53 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarkastettava satamissaan vuosittain vähintään 15 prosenttia kolmansien maiden kalastusalusten tekemistä 49 artiklassa tarkoitetuista purkamisista ja jälleenlaivaamisista.”

4)

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 41/2007 liitteet I A, II A, III ja IV tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 1 artiklaa tämän asetuksen liitteessä I olevassa 1 ja 2 kohdassa esitettyjen muutosten osalta sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 28 päivänä kesäkuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

S. GABRIEL


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EUVL L 70, 9.3.2004, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 441/2007 (EUVL L 104, 21.4.2007, s. 28).

(3)  EUVL L 367, 22.12.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 609/2007 (EUVL L 141, 2.6.2007, s. 33).

(4)  EUVL L 384, 29.12.2006, s. 28. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 609/2007.

(5)  EUVL L 15, 20.1.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 643/2007 (EUVL L 151, 13.6.2007, s. 1).


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1941/2006 liitteet seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I seuraavasti:

a)

poistetaan alaviite 1 kohdista, jotka koskevat lajia ”Turska” osa-alueilla 25–32 (EY:n vedet) ja lajia ”Turska” osa-alueilla 22–24 (EY:n vedet); ja

b)

poistetaan liitteen I lisäys I.

2)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

Korvataan 1.1 kohta seuraavasti:

”1.1

Kalastaminen trooleilla, nuotilla tai muilla vastaavilla pyydyksillä, joiden silmäkoko on vähintään 90 millimetriä, taikka pohjaan lasketuilla tavallisilla verkoilla, pussiverkoilla tai riimuverkoilla, joiden silmäkoko on vähintään 90 millimetriä, taikka pohjasiimoilla tai pitkillä siimoilla, lukuun ottamatta ankkuroituja pitkiäsiimoja, on kiellettyä:

a)

1 päivästä 7 päivään tammikuuta, 31 päivästä maaliskuuta 1 päivään toukokuuta ja 31 päivänä joulukuuta osa-alueilla 22–24; ja

b)

1 päivästä 7 päivään tammikuuta, 5 päivästä 10 päivään huhtikuuta, 1 päivästä heinäkuuta 31 päivään elokuuta ja 31 päivänä joulukuuta osa-alueilla 25–26.”

b)

Korvataan 1.2 kohta seuraavasti:

”1.2

Jäsenvaltioiden on varmistettava niiden lipun alla purjehtivien kalastusalusten osalta, että kalastaminen trooleilla, nuotilla tai muilla vastaavilla pyydyksillä, joiden silmäkoko on vähintään 90 millimetriä, taikka pohjaan lasketuilla tavallisilla verkoilla, pussiverkoilla tai riimuverkoilla, joiden silmäkoko on vähintään 90 millimetriä, taikka pohjasiimoilla tai pitkillä siimoilla, lukuun ottamatta ankkuroituja pitkiäsiimoja, on myös kiellettyä:

a)

77 kalenteripäivän ajan osa-alueilla 22–241.1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun ajanjakson lisäksi; ja

b)

67 kalenteripäivän ajan osa-alueilla 25–261.1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun ajanjakson lisäksi.

Jäsenvaltioiden on jaettava a ja b alakohdissa tarkoitetut päivät vähintään 5 päivän pituisiksi jaksoiksi, ellei a alakohdassa tarkoitettuja päiviä lisätä 1.1 kohdan a alakohdassa vahvistettuihin ajanjaksoihin ja vastaavasti b alakohdassa tarkoitettuja päiviä 1.1 kohdan b alakohdassa vahvistettuihin ajanjaksoihin, 31 päivää joulukuuta lukuun ottamatta.”

c)

Lisätään kohta seuraavasti:

”1.3

1.1 ja 1.2 kohdassa mainittuina ajanjaksoina ja päivinä ankkuroidulla pitkälläsiimalla tapahtuvassa kalastuksessa aluksella ei pidetä turskaa.”

3)

Muutetaan liite III seuraavasti:

Korvataan 2.7.1 kohta seuraavasti:

”2.7.1

Jos jäsenvaltiolla on nimetyt satamat turskan purkamista varten, kalastusalukset, joilla on turskaa yli 750 kilogrammaa elopainona ilmaistuna, voivat purkaa turskan yksinomaan kyseisissä nimetyissä satamissa.”


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2015/2006 liitteessä oleva 2 osa seuraavasti:

1)

Korvataan limapäitä ICES-alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Limapäät

Beryx spp.

Alue

:

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Espanja

74

74

 

Ranska

20

20

 

Irlanti

10

10

 

Portugali

214

214

 

Yhdistynyt kuningaskunta

10

10

 

EY

328

328”

 

2)

Korvataan lestikalaa ICES-alueella III a ja ICES-alueella III bcd (yhteisön vedet) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Lestikala

Coryphaenoides rupestris

Alue

:

III a sekä yhteisön vedet alueilla III bcd

Vuosi

2007

2008

 

Tanska

1 002

946

 

Saksa

6

5

 

Ruotsi

52

49

 

EY

1 060

1 000”

 

3)

Korvataan lestikalaa ICES-alueilla VIII, IX, X, XII ja XIV (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan) sekä V (Grönlannin vedet) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Lestikala

Coryphaenoides rupestris

Alue

:

VIII, IX, X, XII ja XIV (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Saksa

40

40

 

Espanja

4 391

4 391

 

Ranska

202

202

 

Irlanti

9

9

 

Yhdistynyt kuningaskunta

18

18

 

Latvia

71

71

 

Liettua

9

9

 

Puola

1 374

1 374

 

EY

6 114

6 114”

 

4)

Korvataan keltaroussia ICES-alueilla I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII ja XIV (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Keltaroussi

Hoplostethus atlanticus

Alue

:

I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII ja XIV (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Espanja

4

3

 

Ranska

23

15

 

Irlanti

6

4

 

Portugali

7

5

 

Yhdistynyt kuningaskunta

4

3

 

EY

44

30”

 

5)

Korvataan tylppäpyrstömolvaa ICES-alueilla VI ja VII (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Tylppäpyrstömolva

Molva dypterygia

Alue

:

VI ja VII (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan) (2)

Vuosi

2007

2008

 

Saksa

26

21

 

Viro

4

3

 

Espanja

83

67

 

Ranska

1 898

1 518

 

Irlanti

7

6

 

Liettua

2

1

 

Puola

1

1

 

Yhdistynyt kuningaskunta

482

386

 

Muut (1)

7

6

 

EY

2 510

2 009

 

6)

Korvataan pilkkupagellia (yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Pilkkupagelli

Pagellus bogaraveo

Alue

:

X (Yhteisön vedet ja vedet, jotka eivät kuulu kolmansien maiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan)

Vuosi

2007

2008

 

Espanja (3)

10

10

 

Portugali (3)

1 116

1 116

 

Yhdistynyt kuningaskunta (3)

10

10

 

EY (3)

1 136

1 136

 


(1)  Koskee ainoastaan sivusaaliita. Tämän kiintiön puitteissa ei sallita kohdennettua kalastusta.

(2)  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tylppäpyrstömolvan kalastusta valvotaan tieteellisesti ja näin erityisesti niiden kalastusalusten toiminnan osalta, jotka vuonna 2005 purkivat enemmän kuin 30 tonnia tylppäpyrstömolvaa. Kaikkien alusten on annettava purkamisesta, joka koskee yli 5 tonnin suuruista tylppäpyrstömolvamäärää, ennakkoilmoitus, eivätkä ne saa purkaa enempää kuin 25 tonnia tylppäpyrstömolvaa kalastusmatkan päätteeksi.”

(3)  Enintään 10 prosenttia vuoden 2008 kiintiöistä voidaan pyytää joulukuussa 2007.”


LIITE III

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 41/2007 liitteet seuraavasti:

1)

Muutetaan liite I A seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

b)

Korvataan tuulenkalaa ICES-alueella IIIa (EY:n vedet ICES-alueilla IIa ja IV) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Tuulenkalat

Ammodytidae

Alue

:

IIIa; EY:n vedet alueilla IIa ja IV (1)

SAN/2A3A4.

Tanska

144 324 (2)

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Yhdistynyt kuningaskunta

3 155 (3)

Kaikki jäsenvaltiot

5 521 (4)  (5)

EY

153 000 (6)

Norja

20 000 (7)

TAC

Ei sovelleta (8)

c)

Korvataan silliä ICES-alueella IV linjan 53° 30′ N pohjoispuolella koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Silli (9)

Clupea harengus

Alue

:

EY:n ja Norjan vedet alueella IV linjan 53° 30′ N pohjoispuolella

HER/04A., HER/04B.

Tanska

50 349

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Saksa

34 118

Ranska

19 232

Alankomaat

47 190

Ruotsi

3 470

Yhdistynyt kuningaskunta

50 279

EY

204 638

Norja

50 000 (10)

TAC

341 063

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla alueilla saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

Norjan vedet linjan 62° N eteläpuolella (HER/*04N-)

EY

50 000”

d)

Korvataan silliä ICES-alueilla Vb ja VIb ja ICES-alueella VIaN (EY:n vedet) koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Silli

Clupea harengus

Alue

:

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla Vb, VIb ja VIaN (11)

HER/5B6ANB.

Saksa

3 727

Varo-TAC

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Ranska

705

Irlanti

5 036

Alankomaat

3 727

Yhdistynyt kuningaskunta

20 145

EY

33 340

Färsaaret

660 (12)

TAC

34 000

e)

Korvataan koljaa ICES-alueilla VIb, XII ja XIV koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Kolja

Melanogrammus aeglefinus

Alue

:

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla VIb, XII ja XIV

HAD/6B1214

Belgia

10

Analyyttinen TAC

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Saksa

12

Ranska

509

Irlanti

363

Yhdistynyt kuningaskunta

3 721

EY

4 615

TAC

4 615”

f)

Korvataan rauskuja EY:n vesillä alueilla IIa ja IV koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Rauskut

Rajidae

Alue

:

EY:n vedet alueilla IIa ja IV

SRX/2AC4-C

Belgia

369 (13)

Varo-TAC

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Tanska

14 (13)

Saksa

18 (13)

Ranska

58 (13)

Alankomaat

314 (13)

Yhdistynyt kuningaskunta

1 417 (13)

EY

2 190 (13)

TAC

2 190

2)

Muutetaan liite II A seuraavasti:

a)

Korvataan 10.1 kohta seuraavasti:

”10.1

Komissio voi 1 päivän tammikuuta 2002 jälkeen toteutetun kalastustoiminnan pysyvän lopettamisen perusteella myöntää jäsenvaltioille lisämäärän päiviä, joina alus voi olla alueella, kun sillä on mukanaan 4.1 kohdassa tarkoitettuja pyydyksiä. Käytöstä poistettujen, kyseistä pyydystä kyseisellä alueella käyttäneiden alusten kilowattipäivinä mitattu vuoden 2001 pyyntiponnistus jaetaan kaikkien samanlaista pyydystä vuonna 2001 käyttäneiden alusten pyyntiponnistuksella. Lisäpäivät lasketaan kertomalla näin saatu suhde alun perin myönnettyjen päivien lukumäärällä. Jos laskutoimituksen tuloksena on päivän osa, se pyöristetään lähimpään kokonaiseen päivään. Tätä kohtaa ei sovelleta silloin, kun alus on korvattu 5.2 kohdan mukaisesti tai jos käytöstä poistamista on jo käytetty aikaisempina vuosina lisäpäivien saamiseksi alueella.”

b)

Korvataan 11.4 kohta seuraavasti:

”11.4

Komissio voi tehostettua tiedonkeruuta koskevan kokeiluhankkeen perusteella myöntää jäsenvaltioille 1 päivän helmikuuta 2007 ja 31 päivän tammikuuta 2008 välisenä aikana kuusi lisäpäivää, joina alus voi olla 2.1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla alueella, kun aluksella on 4.1 kohdan a alakohdan iv ja v alakohdassa tarkoitettuja pyydyksiä.”

c)

Korvataan 11.5 kohta seuraavasti:

”11.5

Komissio voi tehostettua tiedonkeruuta koskevan kokeiluhankkeen perusteella myöntää jäsenvaltioille 1 päivän helmikuuta 2007 ja 31 päivän tammikuuta 2008 välisenä aikana kaksitoista lisäpäivää, joina alus voi olla 2.1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla alueella, kun aluksella on 4.1 kohdassa tarkoitettuja pyydyksiä lukuun ottamatta 4.1 kohdan a alakohdan iv ja v alakohdassa tarkoitettuja pyydyksiä.”

3)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

Korvataan 8.1 kohta seuraavasti:

”8.1

Kielletään 14 päivästä helmikuuta 2007 ja 30 päivään huhtikuuta 2007 pohjatroolin, nuotan tai vastaavan vedettävän verkkopyydyksen, verkon, pussiverkon tai vastaavan seisovan verkon ja minkä tahansa koukuilla varustetun pyydyksen käyttö ICES-alueen VII a osassa, jota rajaavat:

Irlannin itärannikko ja Pohjois-Irlannin itärannikko, ja

seuraavat maantieteelliset koordinaatit yhtäjaksoisesti yhdistävät suorat viivat,

Pohjois-Irlannin Ardsin niemimaan itärannikolla sijaitseva piste 54° 30′ pohjoista leveyttä,

54° 30′ N, 4° 50′ W,

53° 15′ N, 4° 50′ W,

Irlannin itärannikolla sijaitseva kohta 53° 15′ N.”

b)

Korvataan 9.4 kohta seuraavasti:

”9.4

Poiketen siitä, mitä 9.3 kohdassa säädetään, seuraavien pyydysten käyttö on sallittua:

a)

verkot, joiden silmäkoko on vähintään 120 mm ja alle 150 mm, jos niitä käytetään vesillä, joilla kartan mukainen syvyys on alle 600 metriä, jos ne ovat enintään 100 silmän korkuisia, jos niiden pauloitusmitoitus on vähintään 0,5 ja jos ne on varustettu kohoin tai vastaavin kellukkein. Kunkin verkon pituus saa olla enintään 2,5 km, ja kerrallaan käytössä olevien verkkojen kokonaispituus saa olla alusta kohden enintään 25 km. Vedessäpitoaika on enintään 24 tuntia; tai

b)

pussiverkot, joiden silmäkoko on vähintään 250 mm, jos niitä käytetään vesillä, joilla kartan mukainen syvyys on alle 600 metriä, jos ne ovat enintään 15 silmän korkuisia, jos niiden pauloitusmitoitus on vähintään 0,33 ja jos niitä ei ole varustettu kohoin tai vastaavin kellukkein. Kunkin verkon pituus saa olla enintään 10 km. Kerrallaan käytössä olevien verkkojen kokonaispituus saa olla alusta kohden enintään 100 kilometriä. Vedessäpitoaika on enintään 72 tuntia.

Tätä poikkeusta ei kuitenkaan sovelleta NEAFC-sääntelyalueella.”

c)

Korvataan 21 kohta seuraavasti:

”21.   Länsi- ja Keski-Tyynimeri

21.1

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että isosilmätonnikalan, keltaevätonnikalan, boniitin ja eteläisen Tyynenmeren valkotonnikalan kokonaispyyntiponnistus laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa Länsi- ja Keski-Tyynellämerellä koskevan yleissopimuksen alueella, jäljempänä ’sopimusalue’, rajoitetaan yhteisön ja alueen rannikkovaltioiden kalastuskumppanuussopimuksissa määriteltyyn pyyntiponnistukseen.

21.2

Jäsenvaltioiden, joiden alukset saavat kalastaa sopimusalueella, on laadittava kalojen yhteenkokoamiseen tarkoitettujen ankkuroitujen tai kelluvien välineiden käyttöä koskevia hoitosuunnitelmia. Hoitosuunnitelmien on sisällettävä strategioita isosilmätonnikalan ja keltaevätonnikalan nuoriin yksilöihin kohdistuvan vaikutuksen rajoittamiseksi.

21.3

Edellä 21.2 kohdassa tarkoitetut hoitosuunnitelmat on toimitettava komissiolle viimeistään 15 päivänä lokakuuta 2007. Komissio laatii kyseisten hoitosuunnitelmien perusteella yhteisön hoitosuunnitelman, jonka se toimittaa Länsi- ja Keski-Tyynenmeren kalastuskomission (WCPFC) sihteeristöön viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2007.

21.4

Sopimusalueella linjan 20° S eteläpuolella sijaitsevilla alueilla miekkakalaa pyytävien yhteisön alusten lukumäärä saa olla enintään 14. Tähän kalastukseen voivat osallistua ainoastaan Espanjan lipun alla purjehtivat yhteisön alukset.”

4)

Muutetaan liite IV seuraavasti:

a)

Korvataan I osa seuraavasti:

”I   OSA

Kolmansien maiden vesillä pyytävien yhteisön alusten lisenssejä ja kalastuslupia koskevat määrälliset rajoitukset

Kalastusalue

Kalastustyyppi

Lisenssien lukumäärä

Lisenssien jakautuminen jäsenvaltioiden kesken

Alusten enimmäismäärä tiettynä ajankohtana

Norjan vedet ja Jan Mayenia ympäröivä kalastusalue

Silli, linjan 62° 00′ N pohjoispuolella

93

DK: 32, DE: 6, FR: 1, IRL: 9, NL: 11, SW: 12, UK: 21, PL: 1

69

Pohjakalalajit, linjan 62° 00′ N pohjoispuolella

80

FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Makrilli, linjan 62° 00′ N eteläpuolella, kurenuottakalastus

11

DE: 1 (14), DK: 26 (14), FR: 2 (14), NL: 1 (14)

Ei sovelleta

Makrilli, linjan 62° 00′ N eteläpuolella, troolikalastus

19

Ei sovelleta

Makrilli, linjan 62° 00′ N pohjoispuolella, kurenuottakalastus

11 (15)

DK: 11

Ei sovelleta

Rehukalalajit, linjan 62° 00′ N eteläpuolella

480

DK: 450, UK: 30

150

Färsaarten vedet

Kaikki troolikalastus aluksilla, joiden enimmäispituus on 180 jalkaa, 12–21 meripeninkulman vyöhykkeellä Färsaarten perusviivoista

26

BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18

13

Turskan ja koljan kohdennettu kalastus verkoilla, joiden silmäkoko on vähintään 135 mm, linjan 62° 28′ N eteläpuolella ja linjan 6° 30′ W itäpuolella olevalla alueella

8 (16)

 

4

 

Troolaus Färsaarten perusviivoista laskettavan 21 meripeninkulman vyöhykkeen ulkopuolella. Kyseiset alukset voivat ajanjaksoina 1.3.–31.5. ja 1.10.–31.12. harjoittaa pyyntiä linjojen 61° 20′ N ja 62° 00′ N välisellä vyöhykkeellä sekä 12–21 meripeninkulman vyöhykkeellä perusviivoista.

70

BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20

26

 

Tylppäpyrstömolvan troolikalastus verkoilla, joiden silmäkoko on vähintään 100 mm, linjan 61° 30′ N eteläpuolella ja linjan 9° 00′ W länsipuolella olevalla alueella, linjojen 7° 00′ W ja 9° 00′ W välisellä alueella linjan 60° 30′ N eteläpuolella, sekä pisteet 60° 30′ N, 7° 00′ W ja 60° 00′ N, 6° 00′ W yhdistävän linjan lounaispuolella olevalla alueella.

70

DE: 8 (17), FR: 12 (17), UK: 0 (17)

20 (18)

 

Seidin kohdennettu troolikalastus verkoilla, joiden silmäkoko on vähintään 120 mm; troolinperän vahvikeköyden käyttäminen on sallittua.

70

 

22 (18)

Mustakitaturskan kalastus. Lisenssien kokonaismäärää voidaan lisätä neljällä aluksella parien muodostamiseksi, jos Färsaarten viranomaiset ottavat käyttöön erityisiä sääntöjä mustakitaturskan nk. pääpyyntialueelle pääsystä.

36

DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5

20

Siimakalastus

10

UK: 10

6

Makrillin kalastus

12

DK: 12

12

Sillin kalastus linjan 62° N pohjoispuolella

21

DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3

21

b)

Korvataan II osa seuraavasti:

”II   OSA

Yhteisön vesillä pyytävien kolmansien maiden alusten lisenssejä ja kalastuslupia koskevat määrälliset rajoitukset

Lippuvaltio

Kalastustyyppi

Lisenssien lukumäärä

Alusten enimmäismäärä tiettynä ajankohtana

Norja

Silli, linjan 62° 00′ N pohjoispuolella

20

20

Färsaaret

Makrilli, VI a (linjan 56° 30′ N pohjoispuolella), VII e, f, h, piikkimakrilli, IV, VI a (linjan 56° 30′ N pohjoispuolella), VII e, f, h, silli, VI a (linjan 56° 30′ N pohjoispuolella)

14

14

Silli, linjan 62° 00′ N pohjoispuolella

21

21

Silli, III a

4

4

Harmaaturskan ja kilohailin rehukalastus, IV, VI a (linjan 56° 30′ N pohjoispuolella); tuulenkala, IV (mustakitaturskan väistämättömät sivusaaliit mukaan luettuina)

15

15

Molva ja keila

20

10

Mustakitaturska, II, VI a (linjan 56° 30′ N pohjoispuolella) VI b, VII (linjan 12° 00′ W länsipuolella)

20

20

Tylppäpyrstömolva

16

16

Venezuela

Napsijat (19) (Ranskan Guyanan vedet)

41

pm

Hait (Ranskan Guyanan vedet)

4

pm


(1)  Lukuun ottamatta 6 meripeninkulman vyöhykkeen sisäpuolella Yhdistyneen kuningaskunnan peruslinjoista Shetlannissa, Fair Islessä ja Foulassa.

(2)  Josta enintään 125 459 tonnia voidaan kalastaa EY:n vesillä alueilla IIa ja IV. Jäljellä olevat 18 865 tonnia voidaan kalastaa ainoastaan ICES-alueella IIIa.

(3)  Josta enintään 2 742 tonnia voidaan kalastaa EY:n vesillä alueilla IIa ja IV. Jäljellä olevat 413 tonnia voidaan kalastaa ainoastaan EY:n vesillä ICES-alueella IIIa.

(4)  Josta enintään 4 799 tonnia voidaan kalastaa EY:n vesillä ICES-alueilla IIa ja IV. Jäljellä olevat 722 tonnia voidaan kalastaa ainoastaan ICES-alueella IIIa. Muut jäsenvaltiot kuin Ruotsi voivat kalastaa ainoastaan EY:n vesillä ICES-alueella IIIa.

(5)  Tanskaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta.

(6)  Josta enintään 133 000 tonnia voidaan kalastaa EY:n vesillä ICES-alueilla IIa ja IV. Jäljellä olevat 20 000 tonnia voidaan kalastaa ainoastaan ICES-alueella IIIa.

(7)  Pyydettävä ICES-alueella IV.

(8)  Enintään 170 000 tonnia voidaan kalastaa ICES-alueilla IIa ja IV Norjan kanssa 22.5.2007 hyväksytyn pöytäkirjan mukaisesti.”

(9)  Verkoilla, joiden silmäkoko on vähintään 32 mm, pyydetyn sillin puretut saaliit. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle erikseen ICES-alueilla IVa ja IVb pyydetyt sillisaaliit.

(10)  Voidaan pyytää EY:n vesillä. Tämän kiintiön rajoissa pyydetyt saaliit vähennetään Norjan TAC-osuudesta.

Erityisedellytykset

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla alueilla saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

Norjan vedet linjan 62° N eteläpuolella (HER/*04N-)

EY

50 000”

(11)  Kyseessä on sillikanta ICES-alueella VI a linjan 56° 00′ N pohjoispuolella sekä siinä osassa aluetta VI a, joka sijaitsee linjan 7° 00′ W itäpuolella ja linjan 55° 00′ N pohjoispuolella, Clydea lukuun ottamatta.

(12)  Tämä kiintiö voidaan pyytää vain ICES-alueella VI a linjan 56° 30′ N pohjoispuolella.”

(13)  Sivusaaliskiintiö. Kun kyseisistä lajeista yli 200 kilogrammaa pyydetään minkä tahansa yhtäjaksoisen 24 tunnin ajanjakson aikana, niiden osuus aluksella olevan saaliin elopainona ilmaistusta painosta saa olla enintään 25 prosenttia.”

(14)  Jakoa sovelletaan kurenuotta- ja troolikalastukseen.

(15)  Valittava 11 lisenssistä makrillin kurenuottakalastukseen linjan 62° 00′ N eteläpuolella.

(16)  Vuoden 1999 pöytäkirjan mukaisesti turskan ja koljan kohdennettua kalastusta koskevat luvut sisältyvät kohtaan ’Kaikki troolikalastus aluksilla, joiden enimmäispituus on 180 jalkaa, 12–21 meripeninkulman vyöhykkeellä Färsaarten perusviivoista’.

(17)  Nämä luvut viittaavat alusten samanaikaiseen enimmäismäärään.

(18)  Nämä luvut sisältyvät troolausta Färsaarten perusviivoista laskettavan 21 meripeninkulman vyöhykkeen ulkopuolella koskeviin lukuihin.”

(19)  Pyynti yksinomaan pitkälläsiimalla tai sulkupyydyksillä (napsijat) tai pitkälläsiimalla tai verkoilla, joiden silmäkoko on vähintään 100 mm, yli 30 m syvyydessä (hait). Lisenssin saamiseksi on todistettava, että lisenssiä hakevan laivanvarustajan ja Ranskan Guyanan departementissa sijaitsevan jalostusyrityksen välillä on voimassa oleva sopimus, joka sisältää velvoitteen purkaa vähintään 75 prosenttia kyseisen aluksen napsijasaaliista tai 50 prosenttia haisaaliista tähän departementtiin niiden jalostamiseksi tämän yrityksen laitoksissa.

Mainitussa sopimuksessa on oltava Ranskan viranomaisten hyväksymismerkintä. Näiden on varmistettava, että sopimus on johdonmukainen toisena sopimuspuolena olevan jalostusyrityksen todellisen kapasiteetin ja Guyanan talouden kehitystavoitteiden kanssa. Sopimuksen jäljennös on liitettävä lisenssihakemukseen.

Jos Ranskan viranomaiset eivät myönnä tätä hyväksymismerkintää, niiden on ilmoitettava hyväksynnän epäämisestä asianomaiselle ja komissiolle ja toimitettava näille perustelut sisältävä lausunto.”


30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/39


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 755/2007,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 29 päivänä kesäkuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

33,7

MK

39,3

TR

97,2

ZZ

56,7

0707 00 05

JO

159,1

TR

101,8

ZZ

130,5

0709 90 70

IL

42,1

TR

91,3

ZZ

66,7

0805 50 10

AR

60,4

ZA

62,1

ZZ

61,3

0808 10 80

AR

100,5

BR

83,9

CA

99,5

CL

84,6

CN

74,3

CO

90,0

NZ

99,9

US

123,7

UY

100,6

ZA

103,2

ZZ

96,0

0809 10 00

EG

88,7

TR

192,3

ZZ

140,5

0809 20 95

TR

305,5

US

508,6

ZZ

407,1

0809 40 05

IL

171,7

ZZ

171,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/41


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 756/2007,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007,

hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 3223/94 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 3223/94 (2) on ristiinviittauksia tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (3) 173–176 artiklan eräisiin säännöksiin.

(2)

Kyseiset säännökset on kuitenkin poistettu tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 ja asetuksen (EY) N:o 2286/2003 muuttamisesta 8 päivänä helmikuuta 2006 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 215/2006 (4).

(3)

Oikeusvarmuuden vuoksi on näin ollen tarpeen muuttaa asetusta (EY) N:o 3223/94 ja tehdä tarvittavat muutokset asetuksen joustavan toimivuuden varmistamiseksi.

(4)

Hedelmien ja vihannesten hinnat muuttuvat nopeasti, ja potentiaalisesti vanhentuneita yksikköhintoja ei asetukseen (ETY) N:o 2454/93 tehtyjen muutosten mukaisesti pitäisi enää käyttää tulohintajärjestelmän yhteydessä.

(5)

Koska asetukseen (ETY) N:o 2454/93 tehtyjä muutoksia on sovellettu 19 päivästä toukokuuta 2006, oikeusvarmuuden vuoksi myös kyseisiä muutoksia olisi sovellettava kyseisestä päivästä.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 3 artiklan 1 kohta sisältää edustavien markkinoiden luettelon. Kyseistä luetteloa olisi muutettava Bulgarian ja Romanian edustavien markkinoiden lisäämiseksi siihen.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tuoreiden hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 3223/94 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 2 kohdan toinen ja kolmas alakohta seuraavasti:

”Niistä vähennetään seuraavat määrät:

a)

15 prosentin myyntimarginaali Lontoon, Milanon ja Rungisin kaupan keskusten osalta ja 8 prosentin myyntimarginaali muiden kaupan keskusten osalta; ja

b)

kuljetus- ja vakuutuskustannukset tullialueella tapahtuvien kuljetusten osalta.

Kolmannen alakohdan mukaisesti vähennettävien kuljetus- ja vakuutuskustannusten osalta jäsenvaltiot voivat vahvistaa vähentämistä varten kiinteät määrät. Nämä kiinteät määrät sekä niiden laskemista koskevat yksityiskohtaiset säännöt on viipymättä annettava tiedoksi komissiolle.”

2)

Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Seuraavia markkinoita pidetään edustavina:

Belgia ja Luxemburg: Bryssel,

Bulgaria: Sofia,

Tšekki: Praha,

Tanska: Kööpenhamina,

Saksa: Hampuri, München, Frankfurt, Köln, Berliini,

Viro: Tallinna,

Irlanti: Dublin,

Kreikka: Ateena, Thessaloniki,

Espanja: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencia,

Ranska: Paris-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse,

Italia: Milano,

Kypros: Nikosia,

Latvia: Riika,

Liettua: Vilna,

Unkari: Budapest,

Malta: Attard,

Alankomaat: Rotterdam,

Itävalta: Wien-Inzersdorf,

Puola: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan,

Portugali: Lissabon, Porto,

Romania: Bukarest, Constanța,

Slovenia: Ljubljana,

Slovakia: Bratislava,

Suomi: Helsinki,

Ruotsi: Helsingborg, Tukholma,

Yhdistynyt kuningaskunta: Lontoo.”

3)

Korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jos kiinteä arvo liitteessä olevassa A osassa lueteltujen tuotteiden ja soveltamisajanjaksojen osalta vahvistetaan tämän asetuksen mukaisesti, yksikköhintaa asetuksen (ETY) N:o 2454/93 152 artiklan 1 kohdan aa alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä ei sovelleta. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu kiinteä tuontiarvo korvaa tällöin sen.”

4)

Korvataan 4 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos kiinteää tuontiarvoa ei ole voitu laskea liitteessä olevassa A osassa lueteltujen soveltamisajanjaksojen ensimmäisenä päivänä, kiinteää tuontiarvoa ei sovelleta.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 1 artiklan 1, 3 ja 4 kohtaa sovelletaan 19 päivästä toukokuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EUVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 214/2007 (EUVL L 62, 1.3.2007, s. 6).

(4)  EUVL L 38, 9.2.2006, s. 11.


30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/43


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 757/2007,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007,

tiettyjen rehun lisäaineiden pysyvästä hyväksymisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehujen lisäaineista 23 päivänä marraskuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/524/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan ja 9 d artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (2) ja erityisesti sen 25 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten rehussa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 25 artiklassa vahvistetaan siirtymäsäännökset rehun lisäaineiden hyväksymistä koskeville hakemuksille, jotka on jätetty direktiivin 70/524/ETY mukaisesti ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää.

(3)

Tämän asetuksen liitteissä lueteltujen lisäaineiden hyväksymistä koskevat hakemukset on jätetty ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää.

(4)

Direktiivin 70/524/ETY 4 artiklan 4 kohdan mukaiset hakemuksia koskevat alustavat huomautukset toimitettiin komissiolle ennen asetuksen (EY) N:o 1831/2003 soveltamispäivää. Siksi näitä hakemuksia käsitellään edelleen direktiivin 70/524/ETY 4 artiklan mukaisesti.

(5)

On toimitettu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta natriumbentsoaatti-, propionihappo- ja natriumpropionaattisäilöntäainevalmisteen hyväksymiseksi ilman määräaikaa lihanautojen ruokinnassa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen antoi 18 päivänä lokakuuta 2006 lausunnon kyseisen valmisteen turvallisuudesta ja tehokkuudesta. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö olisi hyväksyttävä ilman määräaikaa tämän asetuksen liitteessä I vahvistetuin edellytyksin.

(6)

Bentsoehappovalmisteen käyttö lihasikojen ruokinnassa hyväksyttiin väliaikaisesti ensimmäisen kerran komission asetuksella (EY) N:o 877/2003 (3). On toimitettu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta kyseisen valmisteen hyväksymiseksi lihasikojen ruokinnassa ilman määräaikaa. Arviointi osoittaa, että direktiivin 70/524/ETY 3 a artiklassa tällaiselle hyväksymiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö olisi hyväksyttävä ilman määräaikaa tämän asetuksen liitteessä II vahvistetuin edellytyksin.

(7)

Hakemusasiakirjojen arvioinnin perusteella voidaan todeta, että joitakin menettelyitä olisi vaadittava työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta liitteissä mainituille lisäaineille. Tällaisen suojan pitäisi olla taattu sovellettaessa toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annettua neuvoston direktiiviä 89/391/ETY (4).

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään liitteen I mukaisesti säilöntäaineiden ryhmään kuuluvan valmisteen käyttö lisäaineena eläinten ruokinnassa ilman määräaikaa kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Hyväksytään liitteen II mukaisesti happamuudensäätöaineiden ryhmään kuuluvan valmisteen käyttö lisäaineena eläinten ruokinnassa ilman määräaikaa kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1800/2004 (EUVL L 317, 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(3)  EUVL L 126, 22.5.2003, s. 24.

(4)  EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).


LIITE I

EY-nro

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

mg/kg viljaa

Säilöntäaineet

E 700

Natriumbentsoaatti 140 g/kg

Propionihappo 370 g/kg

Natriumpropionaatti 110 g/kg

 

Lisäaineen koostumus:

Natriumbentsoaatti: 140 g/kg

Propionihappo: 370 g/kg

Natriumpropionaatti 110 g/kg

Vesi: 380 g/kg

 

Tehoaineet:

Natriumbentsoaatti C7H5O2Na

Propionihappo C3H6O2

Natriumpropionaatti C3H5O2Na

Lihanaudat

3 000

22 000

Käytetään sellaisen viljan säilytykseen, jonka kosteuspitoisuus on suurempi kuin 15 %.

Ei määräaikaa


LIITE II

EY-nro

Lisäaine

Kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

mg/kg täysrehua

Happamuudensäätöaineet

E210

Bentsoehappo

C7H6O2

Lihasiat

5 000

10 000

Käyttöohjeissa on mainittava seuraavaa:

 

”Bentsoehappoa sisältävää täydennysrehua ei saa sellaisenaan syöttää lihasioille.”

 

”Käyttäjien turvallisuuden vuoksi olisi toteutettava toimenpiteet, joilla minimoidaan hengitettävän pölyn muodostuminen tästä lisäaineesta. Käyttöturvallisuustiedotteet saatavilla.”

Ei määräaikaa


30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/47


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 758/2007,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007,

interventiovarastoista tulevien elintarvikkeiden yhteisön vähävaraisimpien hyväksi toimittamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3149/92 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yleisistä säännöistä yhteisön vähävaraisimmille henkilöille jaettavaksi tarkoitettujen elintarvikkeiden luovuttamisesta interventiovarastoista tietyille järjestöille 10 päivänä joulukuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3730/87 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (ETY) N:o 3149/92 (2) 3 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että 70 prosenttia jäsenvaltiolle myönnetyistä tuotteista on siirrettävä varastoista ennen suunnitelman täytäntöönpanovuoden 1 päivää heinäkuuta. Koska Romania osallistui vuotta 2007 koskevaan vuotuiseen suunnitelmaan myöhässä sen yhteisöön liittymispäivän vuoksi, mainittua suunnitelmaa koskevasta kyseisestä velvoitteesta olisi Romanian osalta poikettava.

(2)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 3149/92 olisi muutettava.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 3149/92 3 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Edellä 2 artiklan 3 kohdan 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitetuista määristä 70 prosenttia on siirrettävä varastoista ennen suunnitelman täytäntöönpanovuoden 1 päivää heinäkuuta. Tätä velvoitetta ei kuitenkaan sovelleta osuuksiin, jotka koskevat enintään 500 tonnin määriä. Tätä velvoitetta ei myöskään sovelleta tuotteisiin, jotka on myönnetty Romanialle vuotta 2007 koskevan vuotuisen suunnitelman mukaisesti. Määriä, joita ei ole siirretty interventiovarastoista suunnitelman täytäntöönpanovuoden 30 päivänä syyskuuta, ei enää myönnetä nimetylle avunsaajajäsenvaltiolle osana kyseistä suunnitelmaa.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 352, 15.12.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2535/95 (EYVL L 260, 31.10.1995, s. 3).

(2)  EYVL L 313, 30.10.1992, s. 50. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 725/2007 (EUVL L 165, 27.6.2007, s. 4).


30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/48


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 759/2007,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007,

Islannista peräisin olevien makkaroiden tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Maataloustuotteiden kaupassa myönnettäviä lisäetuuksia koskevassa, Euroopan yhteisön ja Islannin tasavallan välisessä Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 19 artiklan perusteella kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa (2), joka hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 2007/138/EY (3), määrätään, että yhteisö avaa vuotuisen tariffikiintiön 100 tonnille Islannista peräisin olevia makkaroita.

(2)

Sopimuksessa täsmennetään, että tariffikiintiötä sovelletaan vuosittain, minkä vuoksi tuontia olisi hallinnoitava kalenterivuosittain. Koska sopimusta sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä maaliskuuta 2007, vuotuista määrää vuoden 2007 osalta olisi mukautettava vastaavasti.

(3)

Sopimuksessa täsmennetään, että tariffikiintiö avataan 1 päivästä heinäkuuta, vuoden 2007 osalta yhdeksän kuukauden määrien perusteella. Sen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2007.

(4)

Tariffikiintiöitä olisi hallinnoitava ”ensiksi tullutta palvellaan ensiksi” -periaatetta noudattaen. Tämän olisi tapahduttava tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (4) 308 a, 308 b ja 308 c artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(5)

Koska tämän asetuksen mukaisesti avattu kiintiö ei uhkaa aiheuttaa markkinahäiriöitä, sitä olisi aluksi pidettävä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 c artiklassa tarkoitettuna muuna kuin kriittisenä kiintiönä. Sen vuoksi olisi sallittava, että tulliviranomaiset voivat olla vaatimatta vakuutta kyseisissä kiintiöissä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 c artiklan 1 kohdan ja 248 artiklan 4 kohdan mukaisesti alun perin tuotujen tavaroiden osalta, eikä kyseisen asetuksen 308 c artiklan 2 ja 3 kohtaa sovelleta.

(6)

Olisi selvennettävä, millaisia tuotteiden alkuperätodistuksia toimijoiden on toimitettava saadakseen oikeuden tariffikiintiöiden käyttöön ”ensiksi tullutta palvellaan ensin” -järjestelmässä.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan yhteisön ja Islannin välisen, päätöksellä 2007/138/EY hyväksytyn sopimuksen mukaisesti yhteisön tariffikiintiö Islannista peräisin oleville, CN-koodiin 1601 kuuluville makkaroille, jäljempänä ’tariffikiintiö’.

Tariffikiintiö avataan vuosittain 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta väliseksi ajaksi.

Tariffikiintiön järjestysnumero on 09.0809.

2.   Tariffikiintiössä tuotavien makkaroiden vuotuinen määrä nettopainona ilmaistuna sekä sovellettava tulli vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä.

Vuoden 2007 osalta käytettävissä oleva määrä on 75 tonnia.

2 artikla

Tariffikiintiötä hallinnoidaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b ja 308 c artiklan 1 kohdan mukaisesti. Kyseisen asetuksen 308 c artiklan 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta.

3 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen ja 2 artiklan mukaisesti hallinnoitujen tariffikiintiöiden käyttöoikeus edellyttää, että yhteisön tulliviranomaisille esitetään asetuksen (ETY) N:o 2454/93 55–65 artiklan säännösten mukaisesti Islannin toimivaltaisten viranomaisten antama voimassa oleva alkuperätodistus.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 61, 28.2.2007, s. 29.

(3)  EUVL L 61, 28.2.2007, s. 28.

(4)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 214/2007 (EUVL L 62, 1.3.2007, s. 6).


LIITE

MAKKARAT

Yhteisön tariffikiintiö Islannista tuontia varten

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Järjestysnumero

Vuotuinen määrä

(nettopaino)

Tulli

1601 00

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet lihasta, muista eläimenosista tai verestä; näihin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet

09.0809

100 tonnia

0


30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/50


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 760/2007,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 80. kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 8 päivänä kesäkuuta 2007 muuttaa luetteloa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee. Sen vuoksi liite I olisi muutettava vastaavasti.

(3)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan viipymättä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Eneko LANDÁBURU

Ulkosuhteiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 732/2007 (EUVL L 166, 28.6.2007, s. 13).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti

Lisätään luonnollisten henkilöiden luetteloon seuraavat:

1)

Salem Nor Eldin Amohamed Al-Dabski (alias a) Abu Al-Ward, b) Abdullah Ragab, c) Abu Naim). Osoite: Bab Ben Ghasheer, Tripoli, Libya. Syntynyt vuonna 1963 Tripolissa, Libyassa. Libyan kansalainen. Passin numero: 1990/345751 (Libyan passi). Lisätietoja: äidin nimi Kalthoum Abdul Salam Al-Shaftari.

2)

Said Youssef Ali Abu Aziza (alias Abdul Hamid, Abu Therab). Syntynyt vuonna 1958 Tripolissa, Libyassa. Libyan kansalainen. Passin numero: 87/437555 (Libyan passi). Lisätietoja: vaimon nimi Sanaa Al-Gamei’i.

3)

Aly Soliman Massoud Abdul Sayed (alias a) Ibn El Qaim, b) Mohamed Osman, c) Adam). Osoite: Ghout El Shamal, Tripoli, Libya. Syntynyt vuonna 1969 Tripolissa, Libyassa. Libyan kansalainen. Passin numero: 96/184442 (Libyan passi). Lisätietoja: vaimon nimi Safia Abdul El Rahman (Sudanin kansalainen).


30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/52


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 761/2007,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007,

vilja-alalla 1 päivästä heinäkuuta 2007 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa säädetään, että CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (korkealaatuinen tavallinen vehnä), 1002, ex 1005 (hybridisiemeniä lukuun ottamatta) ja ex 1007 (kylvämiseen tarkoitettua hybridiä lukuun ottamatta) kuuluvien tuotteiden tuontitulli on sama kuin näiden tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota korotetaan 55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen lähetykseen sovellettava cif-tuontihinta. Tuontitulli ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin yhteisen tullitariffin tullit.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 3 kohdassa säädetään, että mainitun artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tuontitullin laskemista varten kyseisille tuotteille vahvistetaan säännöllisesti edustavat cif-tuontihinnat.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdan mukaan CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (korkealaatuinen tavallinen vehnä), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ja 1007 00 90 kuuluvien tuotteiden tuontitullin laskemisessa käytetään kyseisen asetuksen 4 artiklan mukaisesti määriteltyä päivittäistä edustavaa cif-tuontihintaa.

(4)

Tuontitullit olisi vahvistettava 1 päivästä heinäkuuta 2007 alkavalle ajanjaksolle, ja niitä olisi sovellettava kunnes uusi vahvistus tulee voimaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut vilja-alan tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I liitteessä II lueteltujen tekijöiden perusteella 1 päivästä heinäkuuta 2007 alkaen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1816/2005 (EUVL L 292, 8.11.2005, s. 5).


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 1 päivästä heinäkuuta 2007 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

0,00

1001 90 91

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

RUIS

0,00

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

3,72

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (2)

3,72

1007 00 90

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

0,00


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön saapuvan tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä,

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla.

(2)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

15.6.2007-28.6.2007

1.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

(EUR/t)

 

Tavallinen vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (2)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (3)

Ohra

Pörssi

Minneapolis

Chicago

Noteeraus

177,83

110,77

FOB-hinta USA

181,36

171,36

151,36

159,72

Palkkio Meksikon-lahdella

12,53

Palkkio Suurilla järvillä

8,69

2.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

35,00 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

33,00 EUR/t


(1)  Sisältää palkkion 14 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Alennus 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Alennus 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/55


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 762/2007,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007,

viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1), ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan mukaan mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Tuet on vahvistettava ottaen huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (2).

(3)

Vehnän ja rukiin hienoihin jauhoihin, rouheisiin ja karkeisiin jauhoihin sovellettava tuki on laskettava ottaen huomioon kyseisten tuotteiden valmistukseen tarvittava viljamäärä. Nämä määrät vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 1501/95.

(4)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(5)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa. Sitä voidaan muuttaa muuna aikana.

(6)

Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta vilja-alan nykyiseen markkinatilanteeseen ja erityisesti näiden tuotteiden noteerauksiin ja hintoihin yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla seuraa, että tuki olisi vahvistettava liitteessä mainitun suuruiseksi.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklan a, b ja c kohdassa tarkoitettujen sellaisenaan vietävien tuotteiden, maltaita lukuun ottamatta, vientituet vahvistetaan liitteessä mainitun suuruisiksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


LIITE

viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 29 päivänä kesäkuuta 2007 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

C01

:

Kaikki kolmannet maat, ei kuitenkaan Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegroa, Serbiaa, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Liechtenstein ja Sveitsi.


30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/57


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 763/2007,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007,

viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 14 artiklan 2 kohdan nojalla lupahakemuksen jättöpäivänä sovellettavaa vientitukea on sovellettava hakemuksesta tämän luvan voimassaoloaikana toteutuvaan vientiin. Tässä tapauksessa tukeen on sovellettava korjauskerrointa.

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1501/95 (2) sallitaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevan korjauskertoimen vahvistaminen. Tämä kerroin on laskettava ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa esitetyt tekijät.

(3)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää korjauskertoimen eriyttämistä määräpaikan mukaan.

(4)

Korjauskerroin ja tuki on vahvistettava samaa menettelyä noudattaen. Kerrointa voidaan muuttaa kahden vahvistamisen välisenä aikana.

(5)

Edellä mainituista säännöksistä seuraa, että korjauskerroin on vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklan a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden, lukuun ottamatta maltaita, ennakolta vahvistettuihin vientitukiin sovellettava korjauskerroin vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


LIITE

viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 29 päivänä kesäkuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/t)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Kuluva

7

1. jakso

8

2. jakso

9

3. jakso

10

4. jakso

11

5. jakso

12

6. jakso

1

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

C01

:

Kaikki kolmannet maat, ei kuitenkaan Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, Serbia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Liechtenstein ja Sveitsi.

C02

:

Algeria, Saudi-Arabia, Bahrain, Egypti, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Iran, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Libanon, Libya, Marokko, Mauritania, Oman, Qatar, Syyria, Tunisia ja Jemen.

C03

:

Kaikki maat, ei kuitenkaan Norja, Sveitsi eikä Liechtenstein.


30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/59


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 764/2007,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007,

maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklan mukaan mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen tai -noteerausten ja kyseisten tuotteiden yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Tuet on vahvistettava ottaen huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1501/95 (2) 1 artiklassa tarkoitetut tekijät.

(3)

Maltaisiin sovellettava tuki on laskettava ottaen huomioon kyseisten tuotteiden valmistukseen tarvittava viljamäärä. Nämä määrät vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 1501/95.

(4)

Maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityisvaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden tuen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(5)

Tuki on vahvistettava kerran kuukaudessa. Sitä voidaan muuttaa muuna aikana.

(6)

Näiden yksityiskohtaisten sääntöjen soveltamisesta vilja-alan nykyiseen markkinatilanteeseen ja erityisesti näiden tuotteiden noteerauksiin ja hintoihin yhteisössä ja maailmanmarkkinoilla seuraa, että tuki olisi vahvistettava liitteessä mainitun suuruiseksi.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklan c alakohdassa tarkoitettujen maltaiden vientituet vahvistetaan liitteessä mainitun suuruisiksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


LIITE

maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 29 päivänä kesäkuuta 2007 annettuun komission asetukseen

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Tuen määrä

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).


30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/61


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 765/2007,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007,

maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 14 artiklan 2 kohdan nojalla lupahakemuksen jättöpäivänä sovellettavaa vientitukea on sovellettava hakemuksesta tämän luvan voimassaoloaikana toteutuvaan vientiin. Tässä tapauksessa tukeen on sovellettava korjauskerrointa.

(2)

Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vientitukien myöntämisen ja häiriötilanteessa toteutettavien toimenpiteiden osalta vilja-alalla 29 päivänä kesäkuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1501/95 (2) sallitaan asetuksen (EY) N:o 1784/2003 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja tuotteita koskevan korjauskertoimen vahvistaminen. Tämä kerroin on laskettava ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1501/95 1 artiklassa esitetyt tekijät.

(3)

Edellä mainituista säännöksistä seuraa, että korjauskerroin olisi vahvistettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 15 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu maltaiden ennakolta vahvistettuihin vientitukiin sovellettava korjauskerroin vahvistetaan liitteessä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 147, 30.6.1995, s. 7. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 777/2004 (EUVL L 123, 27.4.2004, s. 50).


LIITE

maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 29 päivänä kesäkuuta 2007 annettuun komission asetukseen

Huom. Tuotekoodit sekä A-sarjan määräpaikkakoodit on määritelty komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

Määräpaikkojen numerokoodit on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11).

(EUR/t)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Kuluva

7

1. jakso

8

2. jakso

9

3. jakso

10

4. jakso

11

5. jakso

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Tuotekoodi

Määräpaikka

6. jakso

1

7. jakso

2

8. jakso

3

9. jakso

4

10. jakso

5

11. jakso

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/63


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 766/2007,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007,

yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vilja-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elintarvikeapuna toimitettavista maataloustuotteista aiheutuvien menojen yhteisörahoituksesta 21 päivänä lokakuuta 1974 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2681/74 (3) 2 artiklassa säädetään, että asiaa koskevien yhteisön sääntöjen mukaisesti vahvistettuja vientitukia vastaava osa menoista kuuluu Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastoon.

(2)

Yhteisön elintarvikeaputoimia koskevan talousarvion laatimisen ja hallinnon helpottamiseksi ja jotta jäsenvaltiot saisivat tietoonsa kansallisia elintarvikeaputoimia koskevan yhteisön rahoitusosuuden, olisi määriteltävä näille toimille myönnettävien tukien taso.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 13 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 1785/2003 13 artiklassa säädettyjä vientitukea koskevia yleisiä sääntöjä ja sen soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin edellä mainittuihin toimiin.

(4)

Riisin vientituen laskemisessa huomioon otettavat erityisperusteet määritellään asetuksen (EY) N:o 1785/2003 14 artiklassa.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kansainvälisissä yleissopimuksissa tai muissa täydentävissä ohjelmissa sekä muissa yhteisön veloituksetonta toimittamista koskevissa toimenpiteissä määrättyjen yhteisön elintarvikeaputoimien ja kansallisten elintarvikeaputoimien osalta vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavat tuet vahvistetaan liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 797/2006 (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  EYVL L 288, 25.10.1974, s. 1.


LIITE

yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 29 päivänä kesäkuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/t)

Tuotekoodi

Tuen määrä

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

8,96

1102 20 10 9400

7,68

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

11,52

1104 12 90 9100

0,00

Huom. Tuotekoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.


30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/65


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 767/2007,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007,

asetuksen (EY) N:o 1898/2005 II luvussa säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 34. yksittäistä tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1898/2005 (2) mukaisesti interventioelimet voivat myydä pysyvällä tarjouskilpailulla tiettyjä hallussaan olevia interventiovoimääriä ja myöntää kermalle, voille ja voiöljylle tukea. Mainitun asetuksen 25 artiklassa säädetään, että jokaisessa yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava vähimmäismyyntihinta voille sekä tuen enimmäismäärä kermalle, voille ja voiöljylle. Lisäksi säädetään, että hinta tai tuki voi vaihdella voin aiotun käyttötarkoituksen, rasva-ainepitoisuuden ja käyttötavan mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 28 artiklassa tarkoitetun jalostusvakuuden määrä olisi vahvistettava tämän mukaisesti.

(2)

Saatujen tarjousten tutkiminen johtaa tarjouskilpailun jättämiseen ratkaisematta.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 II luvussa säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetty 34. tarjouskilpailu on jätetty ratkaisematta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2107/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 20).


30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/66


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 768/2007,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007,

voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 34. yksittäistä tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1898/2005 (2) mukaisesti interventioelimet voivat myydä pysyvällä tarjouskilpailulla tiettyjä hallussaan olevia interventiovoimääriä ja myöntää kermalle, voille ja voiöljylle tukea. Mainitun asetuksen 25 artiklassa säädetään, että jokaisessa yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava vähimmäismyyntihinta voille sekä tuen enimmäismäärä kermalle, voille ja voiöljylle. Lisäksi säädetään, että hinta tai tuki voi vaihdella voin aiotun käyttötarkoituksen, rasva-ainepitoisuuden ja käyttötavan mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 28 artiklassa tarkoitetun jalostusvakuuden määrä olisi vahvistettava tämän mukaisesti.

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaisessa 34. yksittäisessä tarjouskilpailussa asetuksen (EY) N:o 1898/2005 25 artiklassa tarkoitetun interventiovarastossa olevan voin vähimmäismyyntihinnat ja saman asetuksen 28 artiklassa tarkoitetun jalostusvakuuden määrä vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä olevan taulukon mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2107/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 20).


LIITE

Voin vähimmäismyyntihinnat ja jalostusvakuuden määrä asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaisessa 34. yksittäisessä tarjouskilpailussa

(EUR/100 kg)

Kaava

A

B

Käyttötapa

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Merkkiaineilla

Ilman merkkiaineita

Vähimmäismyyntihinta

Voi ≥ 82 %

Sellaisenaan

Voiöljy

Jalostusvakuus

Sellaisenaan

Voiöljy


30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/68


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 769/2007,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007,

voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 66. yksittäistä tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan c kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta 16 päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2771/1999 (2) 21 artiklan mukaisesti interventioelimet ovat saattaneet pysyvällä tarjouskilpailulla myyntiin tietyt hallussaan olleet voin määrät.

(2)

Kussakin yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on asetuksen (EY) N:o 2771/1999 24 a artiklan mukaisesti vahvistettava vähimmäismyyntihinta tai tehtävä päätös tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava vähimmäismyyntihinta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2771/1999 mukaisesti järjestetyssä 66. yksittäisessä tarjouskilpailussa, jonka tarjousten jättöaika päättyi 26 päivänä kesäkuuta 2007, voin vähimmäismyyntihinnaksi vahvistetaan 365,20 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 333, 24.12.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1802/2005 (EUVL L 290, 4.11.2005, s. 3).


30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/69


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 770/2007,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007,

asetuksella (EY) N:o 529/2007 avatussa tariffikiintiössä 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 väliseksi ajaksi haettujen jäädytettyä naudanlihaa koskevien tuontioikeuksien myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

CN-koodiin 0202 kuuluvaa jäädytettyä naudanlihaa ja CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvia tuotteita koskevan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 välisenä aikana) 11 päivänä toukokuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 529/2007 (3) avataan naudanliha-alan tuotteiden tuontia koskeva tariffikiintiö.

(2)

Tuontioikeushakemusten, jotka on jätetty 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 väliseksi ajaksi, määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontioikeuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Järjestysnumeroon 09.4003 kuuluvan kiintiön tuontioikeuksiin, joita koskevat hakemukset on jätetty asetuksen (EY) N:o 529/2007 nojalla 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 väliseksi ajaksi, sovelletaan jakokerrointa, jonka suuruus on 14,840062 prosenttia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUVL L 123, 12.5.2007, s. 26.


30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/70


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 771/2007,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007,

asetuksella (EY) N:o 545/2007 avatuissa tariffikiintiöissä 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 väliseksi ajaksi haettujen, jalostettavaksi tarkoitettua jäädytettyä naudanlihaa koskevien tuontioikeuksien myöntämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jalostettavaksi tarkoitetun jäädytetyn naudanlihan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 välisenä aikana 16 päivänä toukokuuta 2007 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 545/2007 (3) avataan naudanliha-alan tuotteiden tuontia koskevia tariffikiintiöitä.

(2)

Tuontioikeushakemusten, jotka on jätetty 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 väliseksi ajaksi, määrät ylittävät käytettävissä olevat määrät. Sen vuoksi olisi määritettävä, missä määrin tuontioikeuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettavat jakokertoimet,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontioikeushakemuksiin, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 545/2007 nojalla 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 väliseksi ajaksi, sovelletaan 5,206706 prosentin suuruista jakokerrointa kiintiön, jonka järjestysnumero on 09.4057, oikeuksien osalta ja 34,204866 prosentin suuruista jakokerrointa kiintiön, jonka järjestysnumero on 09.4058, oikeuksien osalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUVL L 129, 17.5.2007, s. 14.


DIREKTIIVIT

30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/71


KOMISSION DIREKTIIVI 2007/42/EY,

annettu 29 päivänä kesäkuuta 2007,

regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta tehdyistä, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/509/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta 27 päivänä lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1935/2004 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Regeneroidusta selluloosasta valmistetusta kalvosta tehdyistä, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista tarvikkeista 15 päivänä maaliskuuta 1993 annettua komission direktiiviä 93/10/ETY (2) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu direktiivi.

(2)

Ottaen huomioon mainitun toimenpiteen laajuuden ja vaikutukset tällä direktiivillä säädettävät yhteisön toimenpiteet eivät ole ainoastaan tarpeellisia vaan myös välttämättömiä sisämarkkinoiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Jäsenvaltiot eivät voi yksin saavuttaa näitä tavoitteita. Niiden toteuttamisesta yhteisön tasolla säädetään jo asetuksessa (EY) N:o 1935/2004.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1935/2004 3 artiklan 1 kohdassa säädetyn tavoitteen saavuttamiseksi regeneroidusta selluloosasta valmistettujen kalvojen osalta sopiva keino oli mainitun asetuksen 5 artiklassa tarkoitettu erityisdirektiivi.

(4)

Regeneroidusta selluloosasta valmistetuista synteettisistä kuorista olisi säädettävä erityissäännöksillä.

(5)

Menetelmä, jolla osoitetaan, että väriaineiden siirtymistä ei tapahdu, olisi laadittava myöhemmässä vaiheessa.

(6)

Kansallisten säännösten olisi jäätävä voimaan, kunnes puhtausvaatimukset ja analyysimenetelmät laaditaan.

(7)

Sallittujen aineiden luettelon laatiminen, täydennettynä sallituilla enimmäismäärillä, on tässä tapauksessa periaatteessa riittävä asetuksen (EY) N:o 1935/2004 3 artiklan 1 kohdassa säädetyn tavoitteen toteuttamiseksi.

(8)

Di(2-hydroksietyyli)eetteriä (= dietyleeniglykoli) ja etaanidiolia (= monoetyleeniglykoli) voi kuitenkin siirtyä huomattavia määriä tiettyihin elintarvikkeisiin, ja tämän mahdollisuuden välttämiseksi on ennakkotoimenpiteenä suositeltavaa säätää lopullisesti näiden aineiden suurimmasta sallitusta pitoisuudesta elintarvikkeissa, jotka ovat olleet kosketuksessa regeneroidusta selluloosasta valmistettujen kalvojen kanssa.

(9)

Kuluttajan terveyden suojelemisen kannalta on suotavaa, että regeneroidun selluloosakalvon painatusta sisältävät pinnat eivät joudu suoraan kosketukseen elintarvikkeen kanssa.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 1935/200416 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kirjallinen ilmoitus olisi toimitettava, jos regeneroidusta selluloosasta tehtyä kalvoa käytetään ammattikäytössä elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuviin materiaaleihin ja tarvikkeisiin, lukuun ottamatta tarvikkeita, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että ne on selvästi tarkoitettu sellaiseen käyttöön.

(11)

Regeneroituun selluloosakalvoon sovellettavissa säännöissä olisi otettava huomioon elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvan kerroksen luonne. Näin ollen muovista koostuvilla pinnoitteilla pinnoitettuja regeneroituja selluloosakalvoja koskevien vaatimusten olisi oltava erilaiset kuin niitä regeneroituja selluloosakalvoja koskevat vaatimukset, jotka ovat pinnoittamattomia tai jotka on pinnoitettu selluloosasta johdetuilla pinnoitteilla.

(12)

Kaikentyyppisten regeneroitujen selluloosakalvojen, myös muovipinnoitteisten regeneroitujen selluloosakalvojen, valmistuksessa olisi käytettävä ainoastaan sallittuja aineita.

(13)

Muovista koostuvilla pinnoitteilla pinnoitetuissa regeneroiduissa selluloosakalvoissa elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuva kerros koostuu materiaalista, joka on samankaltainen kuin elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat muoviset materiaalit ja tarvikkeet. Näin ollen on aiheellista, että elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista 6 päivänä elokuuta 2002 annettua komission direktiiviä 2002/72/EY (4) sovelletaan myös kyseisiin kalvoihin.

(14)

Yhteisön lainsäädännön johdonmukaisuuden vuoksi olisi varmistettava, että muovipinnoitteiset regeneroidut selluloosakalvot ovat direktiivissä 2002/72/EY asetettujen siirtymien raja-arvojen mukaisia. Tämä olisi tehtävä niiden sääntöjen mukaisesti, joista säädetään elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien muovisten tarvikkeiden sisältämien ainesosien siirtymisen tarkastamiseksi tarvittavista perussäännöksistä 18 päivänä lokakuuta 1982 annetussa neuvoston direktiivissä 82/711/ETY (5) sekä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien muovisten tarvikkeiden sisältämien ainesosien siirtymisen tarkastamiseen käytettävistä simulanteista 19 päivänä joulukuuta 1985 annetussa neuvoston direktiivissä 85/572/ETY (6).

(15)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset.

(16)

Tämä direktiivi ei saa vaikuttaa liitteessä III olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1.   Tämä direktiivi on asetuksen (EY) N:o 1935/2004 5 artiklassa tarkoitettu erityisdirektiivi.

2.   Tämä direktiivi koskee liitteessä I määriteltyä regeneroitua selluloosakalvoa, joka on tarkoitettu joutumaan tai käyttötarkoituksensa mukaisesti joutuu elintarvikkeen kanssa kosketukseen ja joka:

a)

sellaisenaan muodostaa valmiin tuotteen; tai

b)

on osa muita materiaaleja sisältävästä valmiista tuotteesta.

3.   Tämä direktiivi ei koske regeneroidusta selluloosasta valmistettuja synteettisiä kuoria.

2 artikla

Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun regeneroidun selluloosakalvon on kuuluttava johonkin seuraavista tyypeistä:

a)

pinnoittamaton regeneroitu selluloosakalvo;

b)

selluloosasta johdetulla pinnoitteella pinnoitettu regeneroitu selluloosakalvo; tai

c)

muovista koostuvalla pinnoitteella pinnoitettu regeneroitu selluloosakalvo.

3 artikla

1.   Edellä 2 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitetut regeneroidut selluloosakalvot on valmistettava käyttäen ainoastaan liitteessä II lueteltuja aineita tai aineryhmiä ja kyseisessä liitteessä säädettyjen rajoitusten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, muita kuin liitteessä II lueteltuja aineita voidaan käyttää, jos näitä aineita käytetään väriaineina (värit ja pigmentit) tai sideaineina, jos näitä aineita ei siirry elintarvikkeisiin validoiduilla menetelmillä havaittavia määriä.

4 artikla

1.   Edellä 2 artiklan c alakohdassa tarkoitettu regeneroitu selluloosakalvo on valmistettava ennen pinnoitusta käyttäen ainoastaan liitteen II ensimmäisessä osassa lueteltuja aineita tai aineryhmiä ja kyseisessä liitteessä säädettyjen rajoitusten mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa regeneroidussa selluloosakalvossa käytettävä pinnoite on valmistettava käyttäen ainoastaan direktiivin 2002/72/EY liitteissä II–VI lueteltuja aineita tai aineryhmiä ja kyseisessä liitteessä säädettyjen rajoitusten mukaisesti.

3.   Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista, 2 artiklan c alakohdassa tarkoitetusta regeneroidusta selluloosakalvosta valmistettujen materiaalien ja tarvikkeiden on oltava direktiivin 2002/72/EY 2, 7 ja 8 artiklan mukaisia.

5 artikla

Regeneroidun selluloosakalvon painatusta sisältävät pinnat eivät saa joutua kosketukseen elintarvikkeen kanssa.

6 artikla

1.   Kaupan pitämisen eri vaiheissa, lukuun ottamatta vähittäiskauppaa, regeneroidusta selluloosasta valmistettuihin, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuviin materiaaleihin ja tarvikkeisiin on liitettävä kirjallinen ilmoitus asetuksen (EY) N:o 1935/200416 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohtaa ei sovelleta regeneroidusta selluloosasta valmistettuihin materiaaleihin ja tarvikkeisiin, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että ne on selvästi tarkoitettu joutumaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa.

3.   Jos erityiset käytön edellytykset ilmoitetaan, regeneroidusta selluloosasta valmistetut tarvikkeet on varustettava vastaavin merkinnöin.

7 artikla

Kumotaan direktiivi 93/10/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä III olevassa A osassa mainituilla direktiiveillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia liitteessä III olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

8 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  EYVL L 93, 17.4.1993, s. 27. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/14/EY (EUVL L 27, 30.1.2004, s. 48).

(3)  Katso liitteessä III oleva A osa.

(4)  EYVL L 220, 15.8.2002, s. 18. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2007/19/EY (EUVL L 91, 31.3.2007, s. 17).

(5)  EYVL L 297, 23.10.1982, s. 26. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 97/48/EY (EYVL L 222, 12.8.1997, s. 10).

(6)  EYVL L 372, 31.12.1985, s. 14. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2007/19/EY.


LIITE I

REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON MÄÄRITELMÄ

Regeneroitu selluloosakalvo on ohut levymäinen materiaali, joka on valmistettu kierrättämättömästä puusta tai puuvillasta saadusta puhdistetusta selluloosasta. Teknisten vaatimusten mukaisesti sopivia aineita voidaan lisätä joko massaan tai kalvon pintaan. Regeneroitu selluloosakalvo voi olla pinnoitettu joko yhdeltä tai molemmilta puolilta.


LIITE II

LUETTELO AINEISTA, JOIDEN KÄYTTÖ ON SALLITTU REGENEROIDUN SELLULOOSAKALVON VALMISTUKSESSA

Huom.

Tämän liitteen ensimmäisessä ja toisessa osassa prosenttiluvut ilmaistaan paino-osuuksina (w/w) laskettuna vedettömästä pinnoittamattomasta regeneroidusta selluloosakalvosta.

Tavanomaiset tekniset nimitykset on annettu hakasuluissa.

Puhtausvaatimusten osalta käytettyjen aineiden on oltava hyvää teknistä laatua.

ENSIMMÄINEN OSA

Pinnoittamaton regeneroitu selluloosakalvo

Nimitys

Rajoitukset

A.

Regeneroitu selluloosa

Vähintään 72 % (w/w)

B.   

Lisäaineet

1.

Pehmittimet

Enintään 27 % (w/w) yhteensä

Bis (2-hydroksietyyli) eetteri [= dietyleeniglykoli]

Vain, jos kyseinen kalvo pinnoitetaan ja käytetään yksinomaan sellaisten elintarvikkeiden pakkaamiseen, jotka eivät ole kosteita eli eivät sisällä pinnalla olevaa, fysikaalisesti vapaata vettä. Bis (2-hydroksietyyli) eetterin ja etaanidiolin yhteismäärä tämän tyyppisen kalvon kanssa kosketuksessa olleessa elintarvikkeessa ei saa olla yli 30 mg/elintarvikekilo.

Etaanidioli [= monoetyleeniglykoli]

1,3-butaanidioli

 

Glyseroli

 

1,2-propaanidioli [= 1,2-propyleeniglykoli]

 

Polyetyleenioksidi [= polyetyleeniglykoli]

Keskimääräinen molekyylipaino 250–1 200

1,2-polypropyleenioksidi [= 1,2-polypropyleeniglykoli]

Keskimääräinen molekyylipaino enintään 400 ja vapaan 1,3-propaanidiolin pitoisuus enintään 1 % (w/w) aineessa

Sorbitoli

 

Tetraetyleeniglykoli

 

Trietyleeniglykoli

 

Urea

 

2.

Muut lisäaineet

Enintään 1 % (w/w) yhteensä

1. luokka

Aineen tai aineryhmän määrä kussakin luetelmakohdassa ei saa ylittää 2 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa.

Etikkahappo ja sen NH4-, Ca-, Mg-, K- ja Na-suolat

 

Askorbiinihappo ja sen NH4-, Ca-, Mg-, K- ja Na-suolat

 

Bentsoehappo ja natriumbentsoaatti

 

Muurahaishappo ja sen NH4-, Ca-, Mg-, K- ja Na-suolat

 

Lineaariset, tyydyttyneet ja tyydyttymättömät rasvahapot, joissa on parillinen määrä hiiliatomeja alkaen 8:sta ja päättyen 20:een, sekä myöskin beheniinihappo ja risinoleiinihappo ja näiden happojen NH4-, Ca-, Mg-, K-, Na-, Al- ja Zn-suolat

 

Sitruunahappo, D- ja L-maitohappo, maleiinihappo, L-viinihappo ja näiden Na- ja K-suolat

 

Sorbiinihappo ja sen NH4-, Ca-, Mg-, K- ja Na-suolat

 

Lineaaristen, tyydyttyneiden ja tyydyttymättömien rasvahappojen amidit, joissa on parillinen määrä hiiliatomeja alkaen 8:sta ja päättyen 20:een, sekä myös beheniinihapon ja risinoleiinihapon amidit

 

Luontaiset syötävät tärkkelykset ja jauhot

 

Kemiallisesti muunnetut syötävät tärkkelykset ja jauhot

 

Amyloosi

 

Kalsium- ja magnesiumkarbonaatit ja kloridit

 

Glyserolin esterit lineaaristen tyydyttyneiden ja tyydyttymättömien rasvahappojen kanssa, joissa on parillinen määrä hiiliatomeja alkaen 8:sta ja päättyen 20:een, sekä/tai esterit adipiinihapon, sitruunahapon, 12-hydroksisteariinihapon (oksisteariini) ja risinoleiinihapon kanssa

 

Polyoksietyleenin (8–14 oksietyleeniryhmää) esterit lineaaristen tyydyttyneiden ja tyydyttymättömien rasvahappojen kanssa, joissa on parillinen määrä hiiliatomeja alkaen 8:sta ja päättyen 20:een

 

Sorbitolin esterit lineaaristen tyydyttyneiden ja tyydyttymättömien rasvahappojen kanssa, joissa on parillinen määrä hiiliatomeja alkaen 8:sta ja päättyen 20:een

 

Steariinihapon mono- ja/tai diesterit etaanidiolin ja/tai bis (2-hydroksietyyli) eetterin ja/tai trietyleeniglykolin kanssa

 

Alumiinin, kalsiumin, magnesiumin ja piin oksidit ja hydroksidit, sekä alumiinin, kalsiumin, magnesiumin ja kaliumin silikaatit, vedettömät sekä kidevedelliset

 

Polyetyleenioksidi [polyetyleeniglykoli]

Keskimääräinen molekyylipaino 1 200–4 000

Natriumpropionaatti

 

2. luokka

Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 1 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa ja aineiden tai aineryhmien määrä kussakin luetelmakohdassa ei saa ylittää 0,2 mg/dm2 (tai matalampaa raja-arvoa, jos sellainen on annettu) pinnoittamattomassa kalvossa.

Natriumalkyyli (C8–C18) bentseenisulfonaatti

 

Natriumisopropyylinaftaleenisulfonaatti

 

Natriumalkyyli (C8–C18) sulfaatti

 

Natriumalkyyli (C8–C18) sulfonaatti

 

Natriumdioktyylisulfosukkinaatti

 

Dihydroksietyylidietyleenitriamiinimonoasetaatin distearaatti

Enintään 0,05 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa

Ammonium-, magnesium- ja kaliumlauryylisulfaatit

 

N,N′-distearoyylidiaminoetaani ja N,N′-dipalmitoyylidiaminoetaani ja N,N′-dioleoyylidiaminoetaani

 

2-heptadekyyli – 4,4-bis (metyleenistearaatti) oksatsoliini

 

Polyetyleeniaminostearamidietyylisulfaatti

Enintään 0,1 mg/dm2 yhteensä pinnoittamattomassa kalvossa

3. luokka – Sidonta-aineet

Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 1 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa.

Melamiiniformaldehydin muuntamaton kondensaatiotuote tai sen kondensaatiotuote, joka on muunnettu yhdellä tai useammalla seuraavassa luettelossa mainitulla aineella:

butanoli, dietyleenitriamiini, etanoli, trietyleenitetramiini, tetraetyleenipentamiini, tri (2-hydroksietyyli) amiini, 3,3′-diaminodipropyyliamiini, 4,4′-diaminodibutyyliamiini

Vapaan formaldehydin pitoisuus enintään 0,5 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa

Vapaan melamiinin pitoisuus enintään 0,3 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa

Muunnetun melamiiniureaformaldehydin ja tris (2-hydroksietyyli) aminin kondensaatiotuote

Vapaan formaldehydin pitoisuus enintään 0,5 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa

Vapaan melamiinin pitoisuus enintään 0,3 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa

Ristisidoksiset, kationiset polyalkyleeniamiinit:

a)

diaminopropyylimetyyliamiiniin ja epikloorihydriiniin perustuva polyamidiepikloorihydriinihartsi;

b)

epikloorihydriiniin, adipiinihappoon, kaprolaktaamiin, dietyleenitriamiiniin ja/tai etyleenidiamiiniin perustuva polyamidiepikloorihydriinihartsi;

c)

adipiinihappoon, dietyleenitriamiiniin ja epikloorihydriiniin tai epikloorihydriiniin ja ammoniakin seokseen perustuva polyamidiepikloorihydriinihartsi;

d)

epikloorihydriiniin, dimetyyliadipaattiin ja dietyleenitriamiiniin perustuva polyamidipolyamiiniepikloorihydriinihartsi;

e)

epikloorihydriiniin, adipamidiin ja diaminopropyylimetyyliamiiniin perustuva polyamidipolyamiiniepikloorihydriinihartsi

Yhteisön direktiivien mukaisesti ja niiden puuttuessa kansallisen lainsäädännön mukaisesti, kunnes yhteisön direktiivit annetaan

Polyetyleeniamiinit ja polyetyylieniimiinit

Enintään 0,75 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa

Ureaformaldehydin muuntamaton kondensaatiotuote, tai joka voi olla muunnettu yhdellä tai useammalla seuraavassa luettelossa mainitulla aineella:

aminometyylisulfonihappo, sulfaniilihappo, butanoli, diaminobutaani, diaminodietyyliamini, diaminodipropylamiini, diaminopropaani, dietyleenitriamiini, etanoli, guanidiini, metanoli, tetraetyleenipentamiini, trietyleenitetramiini, natriumsulfiitti

Vapaan formaldehydin pitoisuus enintään 0,5 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa

4. luokka

Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 0,01 mg/dm2 pinnoittamattomassa kalvossa.

Syötävien öljyjen amiinien ja polyetyleenioksidin reaktiotuotteet

 

Monoetanoliamiinilauryylisulfaatti

 


TOINEN OSA

Pinnoitettu regeneroitu selluloosakalvo

Nimitys

Rajoitukset

A.

Regeneroitu selluloosa

Ks. ensimmäinen osa.

B.

Lisäaineet

Ks. ensimmäinen osa.

C.   

Pinnoite

1.

Polymeerit

Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 50 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.

Selluloosan etyyli-, hydroksietyyli-, hydroksipropyyli- ja metyylieetterit

 

Selluloosanitraatit

Enintään 20 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa: typpipitoisuus 10,8 (w/w)–12,2 % (w/w) selluloosanitraatissa.

2.

Hartsit

Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 12,5 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa, ja pelkästään sellaisten regeneroitujen selluloosakalvojen valmistukseen, joissa on selluloosanitraattiin perustuva pinnoite.

Kaseiini

 

Kolofoni ja/tai sen polymerisaatio-, hydrogenointi- tai pilkkoutumistuotteet ja näiden esterit sekä metyyli-, etyyli- tai C2–C6 polyvalenttisten alkoholien esterit, taikka näiden alkoholien seokset

 

Kolofoni ja/tai sen polymerisaatio-, hydrogenointi- tai pilkkoutumistuotteet kondensoituina akryylihapon, maleiinihapon, sitruunahapon, fumaari- ja/tai ftaalihapon ja/tai 2,2 bis (4-hydroksifenyyli) propaani-formaldehydin kanssa, ja esteröitynä metyyli-, etyyli- tai C2–C6 polyvalenttisten alkoholien tai näiden alkoholien seosten kanssa

 

Bis (2-hydroksietyyli) eetterien esterit β-pineenin, dipenteenin ja/tai diterpeenin ja maleiinihappoanhydridin additiotuotteiden kanssa

 

Syötävä gelatiini

 

Risiiniöljy ja sen dehydraatio- ja/tai hydrogenaatiotuotteet ja sen kondensaatiotuotteet polyglyserolin, adipiinihapon, sitruunahapon, maleiinihapon, ftaalihapon ja sebasiinihapon kanssa

 

Luonnonkumi [= damar]

 

Poly-β-pineeni [= terpeenihartsit]

 

Urea-formaldehydihartsit (ks. sidonta-aineet)

 

3.

Pehmittimet

Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 6 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.

Asetyylitributyylisitraatti

 

Asetyylitri (2-etyyliheksyyli) sitraatti

 

Di-isobutyyliadipaatti

 

Di-n-butyyliadipaatti

 

Di-n-heksyyliatselaatti

 

Disykloheksyyliftalaatti

Enintään 4,0 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa

2-etyyliheksyylidifenyylifosfaatti (synonyymi: fosforihappodifenyyli-2-etyyliheksyyliesteri)

2-etyyliheksyylidifenyylifosfaatin määrä ei saa ylittää:

a)

2,4 mg/kg elintarviketta, joka on kosketuksessa tämäntyyppisen kalvon kanssa, tai

b)

0,4 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa

Glyserolimonoasetaatti [= monoasetiini]

 

Glyserolidiasetaatti [= diasetiini]

 

Glyserolitriasetaatti [= triasetiini]

 

Dibutyylisebakaatti

 

Di-n-butyylitartraatti

 

Di-isobutyylitartraatti

 

4.

Muut lisäaineet

Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 6 mg/dm2 pinnoittamattomassa regeneroidussa selluloosakalvossa, mukaan lukien pinnoite puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.

4.1

Edellä ensimmäisessä osassa luetellut lisäaineet

Samat rajoitukset kuin ensimmäisessä osassa (mg/dm2 pitoisuudet viittaavat kuitenkin pinnoittamattomaan regeneroituun selluloosakalvoon mukaan lukien pinnoite puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa).

4.2

Erityiset pinnoitelisäaineet

Aineiden tai aineryhmien määrä kussakin luetelmakohdassa ei saa olla suurempi kuin 2 mg/dm2 (tai matalampaa raja-arvoa, jos sellainen on annettu) pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.

1-heksadekanoli ja 1-oktadekanoli

 

Lineaaristen, tyydyttyneiden tai tyydyttymättömien rasvahappojen, joissa on parillinen määrä hiiliatomeja alkaen 8:sta ja päättyen 20:een, sekä risinoleiinihapon esterit lineaaristen etyyli-, butyyli-, amyyli- ja oleyylialkoholien kanssa

 

Montaanivahat, mukaan lukien puhdistetut montaani (C26–C32) hapot ja/tai näiden esterit etaanidiolin ja/tai 1,3-butaanidiolin kanssa ja/tai näiden kalsium- ja kaliumsuolat

 

Carnaubavaha

 

Mehiläisvaha

 

Espartovaha

 

Candelillavaha

 

Dimetyylipolysiloksaani

Enintään 1 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa

Epoksidoitu soijaöljy (oksiraanipitoisuus 6–8 %)

 

Puhdistettu parafiini ja mikrokiteiset vahat

 

Pentaerytritolitetrastearaatti

 

Mono- ja bis (oktadekyylidietyleenioksidi) fosfaatit

Enintään 0,2 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa

Alifaattiset hapot (C8–C20) esteröityinä mono- tai di (2-hydroksietyyli) amiinin kanssa

 

2- ja 3-tert-butyyli-4-hydroksianisoli [= butyylihydroksianisoli – BHA]

Enintään 0,06 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa

2,6-di-tert-butyyli-4-metyylifenoli [= butyylihydroksitolueeni – BHT]

Enintään 0,06 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa

Di-n-oktyylitina-bis (2-etyyliheksyyli) maleaatti

Enintään 0,06 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa

5.

Liuottimet

Aineiden yhteismäärä ei saa ylittää 0,6 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.

Butyyliasetaatti

 

Etyyliasetaatti

 

Isobutyyliasetaatti

 

Isopropyyliasetaatti

 

Propyyliasetaatti

 

Asetoni

 

1-butanoli

 

Etanoli

 

2-butanoli

 

2-propanoli

 

1-propanoli

 

Sykloheksaani

 

Etyleeniglykolin monobutyylieetteri

 

Etyleeniglykolin monobutyylieetteriasetaatti

 

Metyylietyyliketoni

 

Metyylisobutyyliketoni

 

Tetrahydrofuraani

 

Tolueeni

Enintään 0,06 mg/dm2 pinnoitetta puolella, joka on kosketuksessa elintarvikkeen kanssa.


LIITE III

A   OSA

Kumottu direktiivi ja luettelo sen muutoksista

(7 artiklassa tarkoitetut)

Komission direktiivi 93/10/ETY

(EYVL L 93, 17.4.1993, s. 27)

Komission direktiivi 93/111/EY

(EYVL L 310, 14.12.1993, s. 41)

Komission direktiivi 2004/14/EY

(EUVL L 27, 30.1.2004, s. 48)

B   OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle ja soveltamiselle

(7 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

Soveltamispäivä

93/10/ETY

1. tammikuuta 1994

1. tammikuuta 1994 (1)

1. tammikuuta 1994 (2)

1. tammikuuta 1995 (3)

93/111/EY

2004/14/EY

29. heinäkuuta 2005

29. heinäkuuta 2005 (4)

29. tammikuuta 2006 (5)


(1)  Direktiivin 93/10/ETY 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaan: ”Jäsenvaltioiden on sallittava tämän direktiivin säännösten mukaisen elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvan regeneroidun selluloosakalvon kauppa ja käyttö 1 päivästä tammikuuta 1994”.

(2)  Direktiivin 93/10/ETY 5 artiklan 1 kohdan toisen luetelmakohdan mukaan: ”Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten regeneroidusta selluloosasta valmistettujen, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien kalvojen kauppa ja käyttö, jotka eivät ole tämän direktiivin eivätkä direktiivin 83/229/ETY mukaisia, 1 päivästä tammikuuta 1994, lukuun ottamatta kalvoja, joiden osalta direktiivissä 92/15/ETY säädetään kiellosta 1 päivästä heinäkuuta 1994”.

(3)  Direktiivin 93/10/ETY 5 artiklan 1 kohdan kolmannen luetelmakohdan mukaan: ”Jäsenvaltioiden on kiellettävä elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvan regeneroidun selluloosakalvon, joka ei ole tämän direktiivin mukainen, mutta joka on direktiivin 83/229/ETY mukainen, kauppa ja käyttö 1 päivästä tammikuuta 1995”.

(4)  Direktiivin 2004/14/EY 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan: ”Jäsenvaltioiden on sovellettava kyseisiä säädöksiä siten, että ne sallivat tämän direktiivin mukaisen, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvan regeneroidun selluloosakalvon kaupan ja käytön alkaen 29 päivänä heinäkuuta 2005”.

(5)  Direktiivin 2004/14/EY 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan: ”Jäsenvaltioiden on sovellettava kyseisiä säädöksiä siten, että ne kieltävät sellaisen regeneroidun selluloosakalvon valmistuksen ja tuonnin yhteisöön, joka joutuu kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa mutta joka ei ole tämän direktiivin säännösten mukainen, alkaen 29 päivänä tammikuuta 2006”.


LIITE IV

Vastaavuustaulukko

Direktiivi 93/10/ETY

Tämä direktiivi

1 artiklan 1 ja 2 kohta

1 artiklan 1 ja 2 kohta

1 artiklan 3 kohdan johdantokappaleen b alakohta

1 artiklan 3 kohta

1 a artikla

2 artikla

2 artikla

3 artikla

2 a artikla

4 artikla

3 artikla

5 artikla

4 artikla

6 artikla

5 artikla

6 artikla

7 artikla

8 artikla

7 artikla

9 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite II

Liite III

Liite III

Liite IV


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/83


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta prosymidonin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena annetun direktiivin 2006/132/EY oikaisemisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3066)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/452/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 ja 1 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivin 2006/132/EY (2) liitteessä on virhe, joka on oikaistava ja joka koskee viittausta grammoihin, kun pitäisi viitata kilogrammoihin.

(2)

Kyseisen oikaisun olisi tultava voimaan direktiivin 2006/132/EY voimaantulopäivästä. Tällä taannehtivuudella ei ole vaikutusta yksittäisten henkilöiden oikeuksiin.

(3)

Tässä päätöksessä säädetty toimenpide on elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukainen,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2006/132/EY liitteessä olevan sarakkeen ”Erityiset säännökset” kolmas luetelmakohta seuraavasti:

”—

0,75 kg tehoainetta hehtaaria ja käyttökertaa kohti”.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/31/EY (EUVL L 140, 1.6.2007, s. 44).

(2)  EUVL L 349, 12.12.2006, s. 22.


30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/84


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007,

jäsenvaltioiden tai kolmansien maiden tai niiden alueiden BSE-aseman vahvistamisesta niiden BSE-riskin perusteella

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3114)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/453/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 999/2001 vahvistetaan eläinten tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden (TSE) ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevat säännöt. Kyseisen asetuksen 1 artiklan mukaan sitä sovelletaan elävien eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen. Tämän vuoksi jäsenvaltion, kolmannen maan tai jonkin niiden alueen BSE-asema on määriteltävä luokittelemalla tämä maa tai alue sen BSE-riskin perusteella mainitun asetuksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti johonkin kolmesta riskiluokasta.

(2)

Näiden maiden tai alueiden luokittelussa niitä koskevan BSE-riskin perusteella on tavoitteena laatia kutakin BSE-riskiluokkaa koskevat kaupan säännöt, jotta voitaisiin antaa eläinten terveyden ja kansanterveyden suojelua koskevat riittävät takuut.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä VIII vahvistetaan yhteisön sisäistä kauppaa koskevat säännöt, ja mainitun asetuksen liitteessä IX vahvistetaan yhteisöön suuntautuvaa tuontia koskevat säännöt. Ne perustuvat Maailman eläintautijärjestön (OIE) maaeläinten terveyttä koskevaan säännöstöön (Terrestrial Animal Health Code) sisältyviin sääntöihin.

(4)

Maailman eläintautijärjestöllä on merkittävä asema, kun maita ja alueita luokitellaan niiden BSE-riskin perusteella.

(5)

Maailman eläintautijärjestön yleiskokouksessa toukokuussa 2007 hyväksyttiin päätöslauselma, joka koskee eri maiden BSE-asemaa. Ennen kuin jäsenvaltioiden BSE-riskistä on tehty lopullinen päätös ja ottaen huomioon yhteisössä sovelletut yhdenmukaiset tiukat BSE-suojatoimet, jäsenvaltioita olisi toistaiseksi pidettävä maina, joissa BSE-riski on hallinnassa.

(6)

Lisäksi ennen kuin Norjan ja Islannin BSE-riskistä on tehty lopullinen päätös ja ottaen huomioon näitä kolmansia maita koskevien tuoreimpien riskiarvioiden tulokset, Norjaa ja Islantia olisi toistaiseksi pidettävä maina, joissa BSE-riski on hallinnassa.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 23 artiklan mukaisesti siirtymäkauden toimenpiteitä toteutetaan ajanjaksolla, joka päättyy 1 päivänä heinäkuuta 2007. Näiden toimenpiteiden toteuttaminen on lopetettava välittömästi sinä päivänä, jolloin mainitun asetuksen 5 artiklan mukainen luokituspäätös tehdään. Päätös maiden tai alueiden luokittelusta niiden BSE-riskin perusteella olisi siis tehtävä ennen mainittua päivämäärää.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Maiden tai alueiden BSE-asema vahvistetaan liitteessä niiden BSE-riskin perusteella.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2007.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1923/2006 (EUVL L 404, 30.12.2006, s. 1).


LIITE

MAIDEN TAI ALUEIDEN LUETTELO

A.   Maat tai alueet, joiden BSE-riski on merkityksettömän alhainen

Argentiina

Australia

Uusi-Seelanti

Singapore

Uruguay

B.   Maat tai alueet, joiden BSE-riski on hallinnassa

Jäsenvaltiot

Belgia, Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Viro, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Unkari, Malta, Alankomaat, Itävalta, Puola, Portugali, Romania, Slovenia, Slovakia, Suomi, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta

EFTA-maat

Islanti, Norja ja Sveitsi

Kolmannet maat

Brasilia

Kanada

Chile

Taiwan

Amerikan yhdysvallat

C.   Maat tai alueet, joiden BSE-riskiä ei ole määritelty

Maat tai alueet, joita ei ole lueteltu tämän liitteen A tai B kohdassa.


30.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 172/87


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä kesäkuuta 2007,

päätöksen 2006/415/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N1-alatyypin esiintymiseen yhteisön siipikarjassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 3183)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/454/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon sisämarkkinoiden toteuttamista varten eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi ja direktiivin 92/40/ETY kumoamisesta 20 päivänä joulukuuta 2005 annetun neuvoston direktiivin 2005/94/EY (3) ja erityisesti sen 63 artiklan 3 kohdan ja 66 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2005/94/EY säädetään tietyt ennalta ehkäisevät toimenpiteet, jotka liittyvät lintuinfluenssan valvontaan ja varhaiseen toteamiseen sekä torjunnan vähimmäistoimenpiteet, joita sovelletaan tapauksiin, joissa kyseinen tauti esiintyy siipikarjassa tai muissa vankeudessa pidettävissä linnuissa. Siinä säädetään, että epidemiologisen tilanteen vaatimat yksityiskohtaiset säännöt, joilla täydennetään kyseisessä direktiivissä säädettyjä torjunnan vähimmäistoimenpiteitä, on vahvistettava. Määräpäivä kyseisen direktiivin saattamiseksi osaksi jäsenmaiden kansallista lainsäädäntöä on 1 päivä heinäkuuta 2007.