ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 157

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
19. kesäkuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 676/2007, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2007, punakampela- ja meriantura(kielikampela)kantoja hyödyntävää kalastusta koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta Pohjanmerellä

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 677/2007, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 678/2007, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2007, tarjouskilpailun avaamisesta A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, sitruunat, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet, omenat ja persikat)

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 679/2007, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2007, jalostettaviksi tarkoitettujen persikoiden tuen määrästä markkinointivuonna 2007/2008

12

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2007/35/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan neuvoston direktiivin 76/756/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ( 1 )

14

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/420/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 11 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen johtokunnan yhden jäsenen nimittämisestä

17

 

 

Komissio

 

 

2007/421/EY

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä kesäkuuta 2007, jäsenvaltioiden neuvoston direktiivin 94/57/EY mukaisesti ilmoittamia tunnustettuja järjestöjä koskevan luettelon julkaisemisesta tehdyn päätöksen 96/587/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2379)  ( 1 )

18

 

 

2007/422/EY

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2007, päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta tiettyjen Argentiinassa, Australiassa ja Amerikan yhdysvalloissa toimivien alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2498)  ( 1 )

19

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2007/423/YUTP, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2007, entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevien toimenpiteiden uusimisesta hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2004/293/YUTP täytäntöönpanosta

23

 

 

 

*

Huomautus lukijalle(katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

19.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 676/2007,

annettu 11 päivänä kesäkuuta 2007,

punakampela- ja meriantura(kielikampela)kantoja hyödyntävää kalastusta koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta Pohjanmerellä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kansainväliseltä merentutkimusneuvostolta (International Council for the Exploration of the Seas, ICES) äskettäin saadun tieteellisen lausunnon mukaan punakampela- ja meriantura(kielikampela)kantojen kalastuskuolevuus Pohjanmerellä on ylittänyt ICESin määrittelemän, ennalta varautuvan lähestymistavan mukaisen tason, ja näitä kantoja uhkaa kestämätön kalastus.

(2)

Monivuotisia hoitostrategioita tarkastelevalta asiantuntijakomitealta saadussa lausunnossa todetaan, että merianturan (kielikampelan) suurin tuotto saadaan, kun kalastuskuolevuus on tasoa 0,2 ikäryhmässä 2–6 vuotta.

(3)

Tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, STECF) lausunnon mukaan punakampelakannan biomassan varotason olisi Pohjanmerellä oltava 230 000 tonnia, punakampelakannasta saatavaa suurinta tuottoa varten tarvittava kalastuskuolevuus Pohjanmerellä on pitkällä aikavälillä 0,3 ja meriantura(kielikampela)kannan biomassan varotason Pohjanmerellä olisi oltava 35 000 tonnia.

(4)

On toteutettava toimenpiteitä ja vahvistettava Pohjanmeren punakampela- ja meriantura(kielikampela)kantojen kalastuksen hoitamista koskeva monivuotinen suunnitelma. Kun tällaiset toimenpiteet koskevat Pohjanmeren punakampelakantaa, ne vahvistetaan Norjan kanssa käytävien neuvottelujen pohjalta.

(5)

Suunnitelman tavoitteena on varmistaa, että ensimmäisessä vaiheessa Pohjanmeren punakampela- ja meriantura(kielikampela)kannat elvytetään biologisesti turvallisiin rajoihin, ja toisessa vaiheessa, neuvoston tarkasteltua asiaankuuluvalla tavalla elvytyksen toteuttamista, näitä kalakantoja hyödynnetään kestävään enimmäistuottoon perustuen kestävissä taloudellisissa, ympäristöllisissä ja sosiaalisissa olosuhteissa.

(6)

Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 (2) edellytetään muun muassa, että yhteisö noudattaa mainitun tavoitteen saavuttamiseksi ennalta varautuvaa lähestymistapaa toteuttamalla toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu suojelemaan ja säilyttämään kalakantaa, mahdollistamaan sen kestävä hyödyntäminen ja saattamaan kalastustoimien vaikutukset meriekosysteemeihin mahdollisimman vähäisiksi.

(7)

Tällä asetuksella olisi pyrittävä ottamaan kalastuksenhoidossa asteittain käyttöön ekosysteemiin perustuva lähestymistapa ja edistettävä taloudellisesti kannattavalla ja kilpailukykyisellä kalastus- ja vesiviljelyalalla harjoitettavaa tehokasta kalastustoimintaa tarjoamalla kohtuullinen elintaso niille, jotka ovat riippuvaisia punakampelan ja merianturan (kielikampelan) kalastuksesta Pohjanmerellä ja ottamalla kuluttajien edut huomioon. Yhteisön toimintatapa perustuu osittain asiaa koskevan alueellisen neuvoa-antavan toimikunnan suosittelemaan politiikkaan. Suuri osa Pohjanmeren punakampelasaaliista saadaan yhdessä meriantura(kielikampela)saaliiden kanssa. Punakampelan hoitotoimia ei voida käsitellä erillään merianturan (kielikampelan) hoidosta.

(8)

Laadittaessa monivuotista suunnitelmaa olisi näin ollen otettava huomioon myös se, että punakampelan korkea kalastuskuolevuus johtuu suurelta osin suurista poisheitetyistä määristä, joita esiintyy kalastettaessa merianturaa (kielikampelaa) 80 millimetrin silmäkoon puomitroolilla eteläisellä Pohjanmerellä.

(9)

Tällainen kalastuskuolevuuden valvonta voidaan saavuttaa luomalla asianmukainen menettely kyseessä olevien kantojen suurimpien sallittujen saaliiden (TAC) vahvistamiseksi ja ottamalla käyttöön sallittujen merelläolopäivien rajoituksia sisältävä järjestelmä, jossa näihin kantoihin kohdistuva pyyntiponnistus rajoitetaan tasoille, joilla TACien ja suunnitellun kalastuskuolevuuden ylittyminen on epätodennäköistä, mutta joka on riittävä sen TACin pyytämiseksi, joka sallitaan suunnitelmassa vahvistettujen kalastuskuolevuustasojen perusteella.

(10)

Suunnitelman olisi katettava kaikki oikeasilmäkampeloiden kalastukset, joilla on merkittävä vaikutus kyseisten punakampela- ja meriantura(kielikampela)kantojen kalastuskuolevuuteen. Pyyntiponnistuksen hallinnointisuunnitelman määräysten ei kuitenkaan olisi koskettava jäsenvaltioita, joiden kiintiöt kummastakin kannasta ovat alle viisi prosenttia Euroopan yhteisön TAC-osuudesta.

(11)

Tämän suunnitelman olisi oltava tärkein oikeasilmäkampeloiden hoitoväline Pohjanmerellä, ja sillä olisi edistettävä myös muiden kantojen, kuten turskan, elpymistä.

(12)

Sen lisäksi, mitä yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2847/93 (3) on valvontatoimenpiteistä säädetty, on tarpeen toteuttaa muitakin valvontatoimenpiteitä, jotta varmistetaan tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden noudattaminen.

(13)

Komissio käynnisti vuonna 2006 keskustelun yhteisön strategiasta kalastuskuolevuuden alentamiseksi asteittain kaikessa tärkeämmässä kalastuksessa antamalla tiedonannon, joka koskee kestävän enimmäistuoton tavoitteen saavuttamista vuoteen 2015 mennessä. Komissio on toimittanut tämän tiedonannon alueellisille neuvoa-antaville toimikunnille lausunnon saamiseksi.

(14)

Komissio on pyytänyt STECF:a raportoimaan vaikutustenarvioinnin keskeisistä näkökohdista punakampelan ja merianturan (kielikampelan) hoitotoimenpiteiden suhteen. Vaikutustenarvioinnin olisi perustuttava täsmällisiin, objektiivisiin ja kattaviin biologisiin ja rahoitusta koskeviin tietoihin. Vaikutustenarviointi liitetään monivuotisen suunnitelman toista vaihetta koskevaan komission ehdotukseen.

(15)

Monivuotista suunnitelmaa olisi ensimmäisessä vaiheessa pidettävä elvytyssuunnitelmana ja toisessa vaiheessa hoitosuunnitelmana asetuksen (EY) N:o 2371/2002 5 ja 6 artiklan mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

KOHDE JA TAVOITE

1 artikla

Kohde

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan monivuotinen suunnitelma Pohjanmeren punakampela- ja meriantura(kielikampela)kantoja hyödyntävälle kalastukselle.

2.   Tässä asetuksessa ’Pohjanmerellä’ tarkoitetaan kansainvälisen merentutkimusneuvoston suuralueeksi IV määrittelemää merialuetta.

2 artikla

Turvalliset biologiset rajat

1.   Tässä asetuksessa punakampela- ja meriantura(kielikampela)kantojen katsotaan olevan turvallisissa biologisissa rajoissa niinä vuosina, joina STECF:n lausunnon mukaan kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kutevan punakampelakannan biomassa ylittää 230 000 tonnia;

b)

punakampelakannassa esiintyvä keskimääräinen kalastuskuolevuus ikäryhmässä 2–6 vuotta on pienempi kuin 0,6 vuodessa;

c)

kutevan meriantura(kielikampela)kannan biomassa ylittää 35 000 tonnia;

d)

meriantura(kielikampela)kannassa esiintyvä keskimääräinen kalastuskuolevuus ikäryhmässä 2–6 vuotta on pienempi kuin 0,4 vuodessa.

2.   Jos STECF toteaa, että turvallisten biologisten rajojen määrittämiseksi olisi käytettävä muita biomassaa ja kalastuskuolevuutta koskevia tasoja, komissio tekee ehdotuksen 1 kohdan muuttamiseksi.

3 artikla

Monivuotisen suunnitelman ensimmäisen vaiheen tavoitteet

1.   Monivuotisen suunnitelman ensimmäisessä vaiheessa varmistetaan punakampela- ja meriantura(kielikampela)kantojen palauttaminen turvallisiin biologisiin rajoihin.

2.   Edellä 1 kohdassa määritelty tavoite saavutetaan vähentämällä punakampelan ja merianturan (kielikampelan) kalastuskuolevuutta 10 prosentilla vuodessa TACien vaihdellessa enintään 15 prosenttia vuosittain, kunnes molempien kantojen turvalliset biologiset rajat saavutetaan.

4 artikla

Monivuotisen suunnitelman toisen vaiheen alkutavoitteet

1.   Monivuotisen suunnitelman toisessa vaiheessa varmistetaan punakampela- ja meriantura(kielikampela)kantojen hyödyntäminen kestävän enimmäistuoton pohjalta.

2.   Edellä 1 kohdassa määritelty tavoite saavutetaan pitämällä punakampelan kalastuskuolevuus tasolla, joka on ikäryhmässä 2–6 vuotta yhtä suuri kuin 0,3 mutta ei sitä alempi.

3.   Edellä 1 kohdassa määritelty tavoite saavutetaan pitämällä merianturan (kielikampelan) kalastuskuolevuus tasolla, joka on ikäryhmässä 2–6 vuotta yhtä suuri kuin 0,2 mutta ei sitä alempi.

5 artikla

Siirtymäjärjestelyt

1.   Sen jälkeen, kun punakampela- ja meriantura(kielikampela)kantojen on havaittu kahtena peräkkäisenä vuonna palautuneen turvallisiin biologisiin rajoihin, neuvosto päättää komission ehdotuksesta, joka koskee 4 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 7, 8 ja 9 artiklan muuttamista, että se sallii STECF:n viimeisimmän tieteellisen lausunnon pohjalta kantojen hyödyntämisen silloin, kun kalastuskuolevuus on kestävän enimmäistuoton mukainen.

2.   Uudelleentarkastelua koskevaan komission ehdotukseen liitetään kokonaisvaltainen vaikutustenarviointi ja siinä otetaan huomioon Pohjanmeren alueellisen neuvoa-antavan komitean lausunto.

II   LUKU

SUURIMMAT SALLITUT SAALIIT

6 artikla

Suurimpien sallittujen saaliiden (TACien) vahvistaminen

Neuvosto päättää tämän asetuksen 7 ja 6 artiklan mukaisesti vuosittain määräenemmistöllä komission ehdotuksesta seuraavan vuoden TACit punakampela- ja meriantura(kielikampela)kannoille Pohjanmerellä.

7 artikla

Punakampelan TACin vahvistamismenettely

1.   Neuvosto hyväksyy punakampelan TACin saalistasolle, joka on STECF:n tieteellisen arvion mukaisesti korkeampi kuin:

a)

TAC, jonka soveltaminen johtaa kalastuskuolevuuden vähentymiseen TACin soveltamisvuonna 10 prosentilla verrattuna edeltävän vuoden arvioituun kalastuskuolevuuteen;

b)

TAC, jonka soveltaminen johtaa TACin soveltamisvuonna ikäryhmässä 2–6 vuotta kalastuskuolevuuden tasoon 0,3.

2.   Jos 1 kohdan soveltaminen johtaa siihen, että TAC ylittää edeltävän vuoden TACin yli 15 prosentilla, neuvosto hyväksyy TACin, joka on 15 prosenttia suurempi kuin kyseisen edeltävän vuoden TAC.

3.   Jos 1 kohdan soveltaminen johtaa siihen, että TAC alittaa edeltävän vuoden TACin yli 15 prosentilla, neuvosto hyväksyy TACin, joka on 15 prosenttia pienempi kuin kyseisen edeltävän vuoden TAC.

8 artikla

Merianturan (kielikampelan) TACin vahvistamismenettely

1.   Neuvosto hyväksyy merianturan (kielikampelan) TACin saalistasolle, joka on STECF:n tieteellisen arvion mukaisesti korkeampi kuin:

a)

TAC, jonka soveltaminen johtaa TACin soveltamisvuonna ikäryhmässä 2–6 vuotta kalastuskuolevuuden tasoon 0,2;

b)

TAC, jonka soveltaminen johtaa kalastuskuolevuuden vähentymiseen TACin soveltamisvuonna 10 prosentilla verrattuna edeltävän vuoden arvioituun kalastuskuolevuuteen.

2.   Jos 1 kohdan soveltaminen johtaa siihen, että TAC ylittää edeltävän vuoden TACin yli 15 prosentilla, neuvosto hyväksyy TACin, joka on 15 prosenttia suurempi kuin kyseisen edeltävän vuoden TAC.

3.   Jos 1 kohdan soveltaminen johtaa siihen, että TAC alittaa edeltävän vuoden TACin yli 15 prosentilla, neuvosto hyväksyy TACin, joka on 15 prosenttia pienempi kuin kyseisen edeltävän vuoden TAC.

III   LUKU

PYYNTIPONNISTUKSEN RAJOITTAMINEN

9 artikla

Pyyntiponnistuksen rajoittaminen

1.   Edellä II luvussa tarkoitettuja TACeja on täydennettävä yhteisön lainsäädännössä vahvistetulla pyyntiponnistuksen rajoittamisjärjestelmällä.

2.   Neuvosto päättää vuosittain määräenemmistöllä komission ehdotuksesta ja 1 kohdassa tarkoitettua pyyntiponnistuksen rajoittamisjärjestelmää noudattaen pyyntiponnistuksen mukauttamisesta enimmäistasoon sellaisten laivastojen osalta, joissa joko punakampela tai meriantura (kielikampela) tai molemmat muodostavat tärkeän osan puretuista saaliista tai joissa poisheitetyt määrät ovat huomattavat.

3.   Komissio pyytää STECF:lta ennakkoarviota pyyntiponnistuksen enimmäistasosta, joka tarvitaan punakampela- ja meriantura(kielikampela)saaliiden saattamiseksi 6 artiklan mukaisesti vahvistettua Euroopan yhteisön TAC-osuutta vastaavalle tasolle. Tämän pyynnön muotoilussa otetaan huomioon muu asiaa koskeva yhteisön lainsäädäntö, jossa säädetään kiintiöiden kalastusta koskevista ehdoista.

4.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetun pyyntiponnistuksen vuotuisessa mukauttamisessa on otettava huomioon 3 kohdan mukainen STECF:n lausunto.

5.   Komissio pyytää vuosittain STECF:a raportoimaan punakampelaa ja merianturaa (kielikampelaa) pyytävien alusten pyyntiponnistuksen vuotuisesta tasosta sekä tällaisessa kalastuksessa käytetyistä pyydystyypeistä.

6.   Sen estämättä, mitä 4 kohdassa säädetään, pyyntiponnistus ei saa ylittää vuodelle 2006 myönnettyä tasoa.

7.   Pyyntiponnistuksen hallinnointijärjestelmä ei koske jäsenvaltioita, joiden kiintiöt punakampelan ja merianturan (kielikampelan) TACien Euroopan yhteisön osuudesta ovat alle viisi prosenttia.

8.   Jäsenvaltio, jota 7 kohdan säännökset koskevat ja joka osallistuu merianturan (kielikampelan) tai punakampelan kiintiöiden vaihtoon asetuksen (EY) N:o 2371/2002 20 artiklan 5 kohdan mukaisesti, minkä seurauksena kyseiselle jäsenvaltiolle myönnetty kiintiö ja siirretyn merianturan (kielikampelan) tai punakampelan määrä yhteenlaskettuna ylittäisi 5 prosenttia Euroopan yhteisön TAC-osuudesta, kuuluu pyyntiponnistuksen hallinnointijärjestelmän piiriin.

9.   Sellaisten alusten pyyntiponnistus, joissa punakampela tai meriantura (kielikampela) ovat tärkeä osa saaliista ja jotka purjehtivat 7 kohdan säännösten piiriin kuuluvan jäsenvaltion lipun alla, ei saa ylittää vuodelle 2006 sallittua pyyntiponnistustasoa.

IV   LUKU

SEURANTA, TARKASTUKSET JA VALVONTA

10 artikla

Pyyntiponnistusilmoitukset

1.   Asetuksen (ETY) N:o 2847/93 19 b, 19 c, 19 d, 19 e ja 19 k artiklaa sovelletaan alueella toimiviin aluksiin. Alusten satelliittiseurantajärjestelmää koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 18 päivänä joulukuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2244/2003 (4) 5 ja 6 artiklan mukaisesti alusten seurantajärjestelmällä varustettuihin aluksiin ei sovelleta preijausvaatimuksia.

2.   Jäsenvaltiot voivat toteuttaa vaihtoehtoisia valvontatoimenpiteitä varmistaakseen 1 kohdassa tarkoitetun velvollisuuden noudattamisen, jos nämä toimenpiteet ovat yhtä tehokkaita ja avoimia kuin ilmoituksiin liittyvät velvollisuudet. Vaihtoehtoiset valvontatoimenpiteet on ilmoitettava komissiolle ennen niiden täytäntöönpanoa.

11 artikla

Sallittu poikkeama

1.   Poiketen siitä, mitä jäsenvaltioiden kalasaalistietojen kirjaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä syyskuuta 1983 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2807/83 (5) 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, Pohjanmerellä olleilla aluksilla pidetyn punakampelan ja merianturan (kielikampelan) kilogrammoina ilmaistuna elopainona arvioidut määrät saavat poiketa 8 prosenttia kalastuspäiväkirjaan merkitystä luvusta. Jollei yhteisön lainsäädännössä vahvisteta muuntokerrointa, sovelletaan sen jäsenvaltion vahvistamaa muuntokerrointa, jonka lipun alla alus purjehtii.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sellaisiin mereneliölajeihin, joiden aluksella pidetty määrä on alle 50 kilogrammaa.

12 artikla

Purettujen saaliiden punnitseminen

Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että kaikki Pohjanmerellä pyydetyt 300 kilogrammaa ylittävät merianturan (kielikampelan) saaliit tai 500 kilogrammaa ylittävät punakampelan saaliit punnitaan ennen myyntiä käyttäen vaakoja, jotka on varmennettu tarkoiksi.

13 artikla

Ennakkoilmoitus

Pohjanmerellä olleen yhteisön kalastusaluksen päällikön, joka haluaa purkaa kolmannen maan satamassa tai purkamispaikassa punakampelaa tai merianturaa (kielikampelaa), on ilmoitettava lippujäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille seuraavat tiedot vähintään 24 tuntia ennen kolmannessa maassa tapahtuvaa purkamista:

a)

sataman tai purkamispaikan nimi;

b)

arvioitu saapumisaika kyseiseen satamaan tai kyseiselle purkamispaikalle;

c)

kunkin lajin, jota aluksella on yli 50 kilogrammaa, aluksella pidetyt määrät (elopaino kilogrammoina).

Myös kalastusaluksen päällikön edustaja voi tehdä edellä tarkoitetun ilmoituksen.

14 artikla

Punakampelan ja merianturan (kielikampelan) erillissäilytys

1.   Yhteisön kalastusaluksella ei saa pitää missään erillisessä säiliössä minkäänlaista määrää punakampelaa tai minkäänlaista määrää merianturaa (kielikampelaa) sekaisin muiden mereneliölajien kanssa.

2.   Yhteisön kalastusalusten päälliköiden on avustettava jäsenvaltioiden tarkastajia siten, että kalastuspäiväkirjassa ilmoitetut määrät ja aluksella pidetyt punakampela- ja meriantura(kielikampela)saaliit voidaan ristiintarkastaa.

15 artikla

Punakampelan ja merianturan (kielikampelan) kuljetus

1.   Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia, että kaikki 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla maantieteellisellä alueella pyydetyt 500 kilogrammaa ylittävät punakampelamäärät tai 300 kilogrammaa ylittävät meriantura(kielikampela)määrät, jotka on ensin purettu kyseisessä jäsenvaltiossa, punnitaan tarkoiksi varmennettuja vaakoja käyttäen ennen niiden kuljettamista ensimmäisestä purkamissatamasta muualle.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2847/93 13 artiklassa säädetään, 500 kilogrammaa ylittävien punakampelamäärien ja 300 kilogrammaa ylittävien meriantura(kielikampela)määrien, jotka kuljetetaan johonkin muuhun paikkaan kuin missä ne on purettu, mukana on oltava mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa säädetty ilmoitus. Asetuksen (ETY) N:o 2847/93 13 artiklan 4 kohdan b alakohdassa säädettyä poikkeusta ei sovelleta.

16 artikla

Punakampelan ja merianturan (kielikampelan) jälleenlaivauksen kieltäminen

Pohjanmerellä oleva yhteisön kalastusalus ei saa jälleenlaivata minkäänlaisia punakampela- tai meriantura(kielikampela)määriä mihinkään muuhun alukseen.

V   LUKU

SEURANTA

17 artikla

Hoitotoimenpiteiden arviointi

1.   Komissio arvioi STECF:n lausunnon perusteella hoitotoimenpiteiden vaikutusta kyseisiin kantoihin Pohjanmerellä ja näiden kantojen kalastukseen tämän asetuksen toisena soveltamisvuonna ja jokaisena sitä seuraavana vuonna.

2.   Komissio pyytää tämän asetuksen kolmantena soveltamisvuonna ja sen jälkeen joka kolmantena soveltamisvuonna STECF:n tieteellisen lausunnon monivuotisen suunnitelman tavoitteiden saavuttamisesta. Komissio ehdottaa tarvittaessa asiaankuuluvia toimenpiteitä, ja neuvosto päättää määräenemmistöllä vaihtoehtoisista toimenpiteistä 3 ja 4 artiklassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

18 artikla

Erityisolosuhteet

Jos STECF toteaa, että joko punakampelan tai merianturan (kielikampelan) taikka näiden molempien kutukannan koko kärsii lisääntymiskyvyn heikentymisestä, neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta 7 artiklassa säädettyä pienemmästä punakampelan TACista, 8 artiklassa säädettyä pienemmästä merianturan (kielikampelan) TACista ja 9 artiklassa säädettyjä alhaisemmista pyyntiponnistuksen tasoista.

VI   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

19 artikla

Euroopan kalatalousrahaston tukitoimet

1.   Tämän asetuksen 3 artiklan mukaisessa ensimmäisessä vaiheessa monivuotista suunnitelmaa pidetään asetuksen (EY) N:o 2371/2002 5 artiklan mukaisena ja Euroopan kalatalousrahastosta 27 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 (6) 21 artiklan a kohdan i alakohdassa tarkoitettuna elvytyssuunnitelmana.

2.   Tämän asetuksen 4 artiklan mukaisessa toisessa vaiheessa monivuotista suunnitelmaa pidetään asetuksen (EY) N:o 2371/2002 6 artiklan mukaisena ja asetuksen (EY) N:o 1198/2006 21 artiklan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitettuna hoitosuunnitelmana.

20 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 11 päivänä kesäkuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. SEEHOFER


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 28. syyskuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1967/2006 (EUVL L 409, 30.12.2006, s. 11).

(4)  EUVL L 333, 20.12.2003, s. 17.

(5)  EYVL L 276, 10.10.1983, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1804/2005 (EUVL L 290, 4.11.2005, s. 10).

(6)  EUVL L 223, 15.8.2006, s. 1.


19.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 677/2007,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä kesäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 18 päivänä kesäkuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

30,8

TR

92,6

ZZ

61,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,1

ZZ

122,7

0709 90 70

TR

94,8

ZZ

94,8

0805 50 10

AR

46,9

ZA

62,8

ZZ

54,9

0808 10 80

AR

91,9

BR

80,3

CL

92,9

CN

97,6

NZ

98,4

US

101,1

ZA

96,3

ZZ

94,1

0809 10 00

IL

156,1

TR

217,9

ZZ

187,0

0809 20 95

TR

287,1

US

303,4

ZZ

295,3

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,3

US

149,4

ZA

88,3

ZZ

113,0

0809 40 05

CL

134,4

IL

164,9

US

222,0

ZZ

173,8


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


19.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 678/2007,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2007,

tarjouskilpailun avaamisesta A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, sitruunat, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet, omenat ja persikat)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1) ja erityisesti sen 35 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1961/2001 (2) vahvistetaan hedelmä- ja vihannesalan vientitukien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 1 kohdan mukaisesti yhteisön viemille tuotteille voidaan myöntää vientitukea siinä määrin kuin taloudellisesti merkittävän viennin mahdollistamiseksi on tarpeen ottaen huomioon perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehdyistä sopimuksista johtuvat rajat.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 2 kohdan mukaisesti olisi huolehdittava siitä, että tukijärjestelmän myötä aiemmin syntyneet kauppavirrat eivät häiriinny. Tämän vuoksi ja koska hedelmien ja vihannesten vienti on kausiluonteista, on syytä vahvistaa tuotekohtaiset määrät komission asetuksella (ETY) N:o 3846/87 (3) vahvistetun maataloustuotteiden vientitukinimikkeistön perusteella. Nämä määrät on jaettava ottaen huomioon kyseisten tuotteiden erilaiset pilaantumisominaisuudet.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti tuet on vahvistettava ottaen huomioon tilanne ja kehitysnäkymät toisaalta hedelmistä ja vihanneksista yhteisön markkinoilla maksettavan hinnan ja niiden saatavuuden osalta sekä toisaalta kansainvälisessä kaupassa maksettavien hintojen osalta. On myös otettava huomioon kaupan pitämisen kustannukset ja kuljetuskustannukset sekä suunnitellun viennin taloudelliset tekijät.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 2200/96 35 artiklan 5 kohdan mukaan yhteisön markkinoiden hinnat vahvistetaan ottaen huomioon viennin kannalta edullisimmat hinnat.

(6)

Kansainvälisen kaupan tilanne tai tiettyjen markkinoiden erityiset vaatimukset voivat edellyttää tiettyjen tuotteiden vientituen eriyttämistä niiden määräpaikan mukaan.

(7)

Yhteisiä kaupan pitämisen vaatimuksia koskeviin luokkiin ekstra I ja II kuuluvia tomaatteja, appelsiineja, sitruunoita, syötäväksi tarkoitettuja viinirypäleitä, omenoita ja persikoita voidaan tällä hetkellä viedä taloudellisesti merkittäviä määriä.

(8)

Käytettävissä olevien voimavarojen mahdollisimman tehokkaan käytön varmistamiseksi ja yhteisön viennin rakenne huomioon ottaen olisi avattava tarjouskilpailu ja vahvistettava tukien ohjeellinen hinta ja kyseessä olevan kauden tuotemäärät.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan tarjouskilpailu A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi. Kyseessä olevat tuotteet, tarjousten jättöaika, ohjeelliset tukimäärät ja tuotemäärät vahvistetaan liitteessä.

2.   Komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (4) 16 artiklassa tarkoitettuja elintarvikeavun yhteydessä myönnettyjä todistuksia ei lueta tämän asetuksen liitteessä tarkoitettuihin tukikelpoisiin tuotemääriin.

3.   A3-todistusten voimassaoloaika on 4 kuukautta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1961/2001 5 artiklan 6 kohdan säännösten soveltamista.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 268, 9.10.2001, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 548/2007 (EUVL L 130, 22.5.2007, s. 3).

(3)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 532/2007 (EUVL L 125, 15.5.2007, s. 7).

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.


LIITE

Tarjouskilpailun avaaminen A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, sitruunat, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet, omenat ja persikat)

Tarjousten jättöaika: 2 ja 3 päivänä heinäkuuta 2007.

Tuotekoodi (1)

Määräpaikka (2)

Ohjeellinen tukimäärä

(eurona/nettotonni)

Tuotemäärät

(tonnia)

0702 00 00 9100

A00

30

3 333

0805 10 20 9100

A00

36

20 000

0805 50 10 9100

A00

60

10 000

0806 10 10 9100

A00

23

23 333

0808 10 80 9100

F04, F09

32

53 333

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

17

23 333


(1)  Tuotekoodit määritellään komission asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 (EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1).

(2)  A-määräpaikkojen koodit määritellään asetuksen (ETY) N:o 3846/87 liitteessä II. Määräpaikkojen numerokoodit määritellään komission asetuksessa (EY) N:o 2081/2003 (EUVL L 313, 28.11.2003, s. 11). Muiksi määräpaikoiksi määritellään seuraavat:

F03

:

Kaikki määräpaikat lukuun ottamatta Sveitsiä.

F04

:

Hongkong, Singapore, Malesia, Sri Lanka, Indonesia, Thaimaa, Taiwan, Papua-Uusi-Guinea, Laos, Kambodža, Vietnam, Japani, Uruguay, Paraguay, Argentiina, Meksiko ja Costa Rica.

F09

:

Seuraavat määräpaikat: Norja, Islanti, Grönlanti, Färsaaret, Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Serbia, Montenegro, Armenia, Azerbaidžan, Valko-Venäjä, Georgia, Kazakstan, Kirgisia, Moldavia, Venäjä, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina, Saudi-Arabia, Bahrain, Qatar, Oman, Arabiemiirikunnat (Abu Dhabi, Dubai, Sharja, Ajman, Umm al Qaiwain, Ras al Khaima ja Fujaira), Kuwait, Jemen, Syyria, Iran, Jordania, Bolivia, Brasilia, Venezuela, Peru, Panama, Ecuador ja Kolumbia, Afrikan valtiot ja alueet lukuun ottamatta Etelä-Afrikkaa, komission asetuksen (EY) N:o 800/1999 (EYVL L 102, 17.4.1999, s. 11) 36 artiklassa tarkoitetut määräpaikat.


19.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 679/2007,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2007,

jalostettaviksi tarkoitettujen persikoiden tuen määrästä markkinointivuonna 2007/2008

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 41 artiklan,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesjalostealan tukijärjestelmän osalta 29 päivänä elokuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1535/2003 (2) 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, että komissio julkaisee jalostettaviksi tarkoitettuihin persikoihin sovellettavan tuen määrän viimeistään 31 päivänä toukokuuta.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten ja yhteisön jalostuskynnysten noudattaminen Euroopan unionin jäsenvaltioissa 31 päivän joulukuuta 2006 mukaisessa kokoonpanossa vahvistetaan persikoiden osalta niiden viimeksi kuluneiden kolmen markkinointivuoden aikana tukea saaneiden määrien perusteella, joita koskevat asianomaisten jäsenvaltioiden lopulliset tiedot ovat käytettävissä.

(3)

Tukijärjestelmään kuuluvien persikkajalosteiden määrät ovat viimeksi kuluneiden kolmen markkinointivuoden aikana olleet keskimäärin yhteisön kynnyksen alapuolella. Markkinointivuonna 2007/2008 kussakin asianomaisessa jäsenvaltiossa sovellettavan tuen on oltava asetuksen (EY) N:o 2201/96 4 artiklan 2 kohdassa vahvistetun tuen suuruinen.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 2201/96 5 artiklassa säädettyä kansallisten jalostuskynnysten noudattamista koskevaa laskentamekanismia ei sovelleta heti Bulgariaan ja Romaniaan. Sen vuoksi olisi säädettävä soveltamista koskevia siirtymätoimenpiteitä. Markkinointivuoden 2007/2008 osalta, jolle ei ole käytettävissä tietoja persikoiden jalostamista koskevien yhteisön ja kansallisten jalostuskynnysten noudattamisen arvioimiseksi, on kuitenkin varmuuden vuoksi syytä säätää tuen ennakkovähennyksestä, joka palautetaan, jos kynnys ei ole markkinointivuoden lopussa ylittynyt.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 2201/96 2 artiklan mukainen persikoiden tuen määrä markkinointivuonna 2007/2008 on 47,70 euroa tonnilta yhteisön jäsenvaltioissa sen 31 päivän joulukuuta 2006 mukaisessa kokoonpanossa.

2.   Bulgariassa ja Romaniassa asetuksen (EY) N:o 2201/96 2 artiklan mukainen persikoiden tuen määrä on 35,78 euroa tonnilta.

2 artikla

1.   Jos yhteisön kynnys ei ylity markkinointivuoden 2007/2008 kynnyksen noudattamista laskettaessa, Bulgariassa ja Romaniassa maksetaan markkinointivuoden 2007/2008 jälkeen lisämäärä, joka on 25 prosenttia asetuksen (EY) N:o 2201/96 4 artiklan 2 kohdassa vahvistetusta tuesta.

2.   Jos yhteisön kynnys on ylittynyt, mutta kynnys ei ole ylittynyt Bulgariassa tai Romaniassa tai on niissä ylittynyt vähemmän kuin 25 prosenttia, näissä jäsenvaltioissa maksetaan markkinointivuoden 2007/2008 jälkeen lisämäärä.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu lisämäärä vahvistetaan kyseessä olevan kansallisen kynnyksen tosiasiallisen ylityksen perusteella enintään 25 prosentiksi asetuksen (EY) N:o 2201/96 4 artiklan 2 kohdassa vahvistetusta tuesta.

3.   Bulgarian ja Romanian kansallisten jalostuskynnysten noudattamisen arvioimiseksi laskenta tehdään markkinointivuoden 2007/2008 osalta niiden määrien perusteella, joista on maksettu tukea markkinointivuonna 2007/2008.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 386/2004 (EUVL L 64, 2.3.2004, s. 25).

(2)  EUVL L 218, 30.8.2003, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1663/2005 (EUVL L 267, 12.10.2005, s. 22).


DIREKTIIVIT

19.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/14


KOMISSION DIREKTIIVI 2007/35/EY,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 2007,

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan neuvoston direktiivin 76/756/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/756/ETY (2) ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivi 76/756/ETY on yksi direktiivillä 70/156/ETY perustetun yhteisön tyyppihyväksyntämenettelyn erillisdirektiiveistä. Ajoneuvojen järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia direktiivin 70/156/ETY säännöksiä sovelletaan näin ollen direktiiviin 76/756/ETY.

(2)

Jotta suurten rekkojen ja niiden perävaunujen näkyvyyttä voitaisiin liikenneturvallisuuden lisäämiseksi parantaa, direktiivissä 76/756/ETY olisi otettava käyttöön velvoite, joka koskee heijastavan merkinnän asentamista tällaisiin ajoneuvoihin.

(3)

Jotta voitaisiin ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöön N:o 48 (3) tehtävät lisämuutokset, joista yhteisö on jo äänestänyt, on tarpeen mukauttaa direktiiviä 76/756/ETY tekniikan kehitykseen ja saattaa se vastaamaan kyseisen säännön teknisiä vaatimuksia. Selkeyden vuoksi direktiivin 76/756/ETY liite II olisi korvattava.

(4)

Direktiivi 76/756/ETY olisi siksi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 76/756/ETY liite II tämän direktiivin liitteellä.

2 artikla

Jos direktiivissä 76/756/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, säädetyt vaatimukset eivät täyty, jäsenvaltioiden on 10 päivästä heinäkuuta 2011 alkaen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennukseen liittyvistä syistä katsottava uusien ajoneuvojen mukana seuraavat, direktiivissä 70/156/ETY tarkoitetut vaatimuksenmukaisuustodistukset pätemättömiksi kyseisen direktiivin 7 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava viimeistään 9 päivänä heinäkuuta 2008 tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 10 päivästä heinäkuuta 2008 alkaen.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiivin tai niitä virallisesti julkaistaessa niihin on liitettävä viittaus tähän direktiivin. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 42, 23.2.1970, s.1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/96/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 81).

(2)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 97/28/EY (EYVL L 171, 30.6.1997, s. 1).

(3)  EUVL L 137, 30.5.2007, s. 1.


LIITE

”LIITE II

1.

Tekniset vaatimukset ovat samat kuin Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön N:o 48 (1) 2, 5 ja 6 kohdassa sekä sen liitteissä 3–9.

2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen säännösten soveltamiseksi sovelletaan seuraavaa:

a)

’Kuormittamattomalla ajoneuvolla’ tarkoitetaan ajoneuvoa tämän direktiivin liitteen I lisäyksessä 1 olevan 2.6 kohdan mukaisesti, mutta ilman kuljettajaa.

b)

Termin ’ilmoituslomake’ katsotaan tarkoittavan tämän direktiivin liitteen I lisäyksessä 2 esitettyä ’tyyppihyväksyntätodistusta’.

c)

Ilmauksen ’sääntöjen sopimuspuolet’ katsotaan tarkoittavan ilmausta ’jäsenvaltiot’.

d)

Viittauksen ’sääntö N:o 3’ katsotaan tarkoittavan viittausta ’direktiivi 76/757/ETY’.

e)

Kohdan 2.7.25 alaviitettä 2 ei sovelleta.

f)

Kohdan 6.19 alaviitettä 8 ei sovelleta.

g)

Liitteessä 5 olevan alaviitteen 1 katsotaan tarkoittavan seuraavaa: ’Luokkien määritelmistä on säädetty direktiivin 70/156/ETY liitteessä II A.’

3.

Kaikkien muiden kuin Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännön N:o 48 kohdassa 2.7 määriteltyjen valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus on kielletty, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 70/156/ETY 8 artiklan ja erityisesti 2 kohdan a ja c alakohdan sekä 3 kohdan vaatimusten, tämän liitteen vaatimusten ja minkä tahansa erillisdirektiivin vaatimusten soveltamista.


(1)  EUVL L 137, 30.5.2007, s. 1.”


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

19.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/17


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 11 päivänä kesäkuuta 2007,

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen johtokunnan yhden jäsenen nimittämisestä

(2007/420/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 25 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen komission neuvostolle esittämän ehdokasluettelon,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin esittämän kannan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’viranomainen’, riippumattomuus, korkea tieteellinen taso, avoimuus ja tehokkuus on ehdottomasti taattava. Yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa on myös välttämätöntä.

(2)

Yksi viranomaisen johtokunnan 30 päivään kesäkuuta 2008 saakka nimitetyn jäsenen paikka on vapautunut tehtävästä eroamisen seurauksena.

(3)

Ehdokkaita on arvioitu johtokunnan uuden jäsenen nimittämistä varten komission toimittamien asiakirjojen ja Euroopan parlamentin esittämän kannan perusteella tavoitteena se, että varmistetaan mahdollisimman korkea pätevyys ja alan laaja asiantuntemus esimerkiksi johtamisessa ja julkishallinnossa sekä mahdollisimman laaja maantieteellinen jakauma unionissa,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimitetään Milan POGAČNIK Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen johtokunnan jäseneksi 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 väliseksi toimikaudeksi.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 11 päivänä kesäkuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. SEEHOFER


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3).


Komissio

19.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/18


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä kesäkuuta 2007,

jäsenvaltioiden neuvoston direktiivin 94/57/EY mukaisesti ilmoittamia tunnustettuja järjestöjä koskevan luettelon julkaisemisesta tehdyn päätöksen 96/587/EY kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2379)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/421/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon alusten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuutettuja laitoksia sekä merenkulun viranomaisten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisistä säännöistä ja standardeista 22 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston direktiivin 94/57/EY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 96/587/EY (2) luetellaan laitokset, jotka jäsenvaltiot ovat hyväksyneet direktiivin 94/57/EY mukaisesti.

(2)

Direktiivin 94/57/EY 4 artiklan 5 kohdan mukaan niiden laitosten hyväksynnät pysyvät voimassa, jotka 22 päivänä tammikuuta 2002 oli jo hyväksytty mainitun direktiivin nojalla.

(3)

Komission päätöksellä 2005/623/EY (3) Hellenic Register of Shipping -laitoksen määräaikaista hyväksyntää jatkettiin kolmella vuodella ja sen vaikutukset rajattiin koskemaan Kreikkaa ja Kyprosta.

(4)

Komission päätöksellä 2006/382/EY (4) Hellenic Register of Shipping -laitoksen määräaikainen hyväksyntä ulotettiin koskemaan myös Maltaa.

(5)

Komission päätöksellä 2006/660/EY (5) Polish Register of Shipping -laitokselle myönnettiin kolmeksi vuodeksi määräaikainen yhteisön hyväksyntä ja sen vaikutukset rajattiin koskemaan Kyprosta, Liettuaa, Maltaa, Puolaa, Slovakiaa ja Tšekkiä.

(6)

Sen vuoksi olisi kumottava vanhentunut päätös 96/587/EY ja julkaistava säännöllisin väliajoin Euroopan unionin virallisessa lehdessä ajantasainen luettelo direktiivin 94/57/EY mukaisesti hyväksytyistä laitoksista,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kumotaan päätös 96/587/EY.

2 artikla

Energian ja liikenteen pääosaston pääjohtajan on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä vuosittain 1 päivään heinäkuuta mennessä ajantasainen luettelo direktiivin 94/57/EY mukaisesti hyväksytyistä laitoksista.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 319, 12.12.1994, s. 20. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/84/EY (EYVL L 324, 29.11.2002, s. 53).

(2)  EYVL L 257, 10.10.1996, s. 43. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2002/221/EY (EYVL L 73, 15.3.2002, s. 30).

(3)  EUVL L 219, 24.8.2005, s. 43.

(4)  EUVL L 151, 6.6.2006, s. 31.

(5)  EUVL L 272, 3.10.2006, s. 17.


19.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/19


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä kesäkuuta 2007,

päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta tiettyjen Argentiinassa, Australiassa ja Amerikan yhdysvalloissa toimivien alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2498)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/422/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 25 päivänä syyskuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/556/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisöön suuntautuvaan naudansukuisten eläinten alkioiden vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien luettelosta 30 päivänä heinäkuuta 1992 tehdyssä komission päätöksessä 92/452/ETY (2) säädetään, että jäsenvaltiot saavat tuoda alkioita kolmansista maista ainoastaan, jos jokin kyseisessä päätöksessä lueteltu alkionsiirtoryhmä on ne kerännyt, käsitellyt ja varastoinut.

(2)

Argentiina ja Amerikan yhdysvallat ovat pyytäneet, että kyseisiin luetteloihin tehtäisiin muutoksia näitä maita koskevien tietojen osalta siltä osin kuin on kyse tietyistä alkionsiirtoryhmistä ja alkiontuotantoryhmistä.

(3)

Argentiina ja Amerikan yhdysvallat ovat antaneet takeet direktiivissä 89/556/ETY vahvistettujen asianomaisten sääntöjen noudattamisesta, ja näiden maiden eläinlääkintäviranomaiset ovat virallisesti hyväksyneet kyseessä olevat alkionsiirtoryhmät ja alkiontuotantoryhmät yhteisöön suuntautuvaa vientiä varten.

(4)

Australia on pyytänyt, että tietyt kyseistä maata koskevat tiedot poistetaan luetteloista.

(5)

Sen vuoksi päätöstä 92/452/ETY olisi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 92/452/ETY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan kolmannesta päivästä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2006/60/EY (EUVL L 31, 3.2.2006, s. 24).

(2)  EYVL L 250, 29.8.1992, s. 40. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/237/EY (EUVL L 103, 20.4.2007, s. 49).


LIITE

Muutetaan päätöksen 92/452/ETY liite seuraavasti:

1)

Poistetaan Argentiinan alkionsiirtoryhmää nro LE/UT/BE-18 koskeva rivi.

2)

Poistetaan Argentiinan alkionsiirtoryhmää nro LE/UT/BE-22 koskeva rivi.

3)

Poistetaan Argentiinan alkionsiirtoryhmiä nro LE/UT/BE-24 ja LE/UT/BE-25 koskevat rivit.

4)

Poistetaan Argentiinan alkionsiirtoryhmää nro LE/UT/BE -28 koskeva rivi.

5)

Lisätään seuraavat Argentiinaa koskevat rivit:

”AR

 

LE/UT/BE-31

 

CENTRO BIOTECNOLÓGICO SANTA RITA

Saladillo – Buenos Aires

Dr. Carlos Hansen

AR

 

LE/UT/BE-42

 

CENTRO ESTACIÓN ZOOTÉCNICA SANTA JULIA

Córdoba

Dr. Leonel Alisio

AR

 

LE/UT/BE-43

 

CENTRO GENÉTICO BOVINO EOLIA

Marcos Paz – Buenos Aires

Dr. Guillermo Brogliatti

AR

 

LE/UT/BE-44

 

CENTRO GENÉTICO DEL LITORAL

Margarita Belén – Chaco

Dr. Gustavo Balbin

AR

 

LE/UT/BE-45

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SAN JOAQUIN

Carmen de Areco – Buenos Aires

Dr. Mariano Medina

AR

 

LE/UT/BE-46

 

CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL LA LILIA

Colonia Aldao – Santa Fe

Dr. Fabian Barberis

AR

 

LE/UT/BE-51

 

Dres. J. INDA Y J. TEGLI

Union – San Luis

Dr. J. Inda

Dr. J. Tegli

AR

 

LE/UT/BE-52

 

IRAC – BIOGEN

Córdoba

Dr. Gabriel Bo

Dr. H. Tribulo

AR

 

LE/UT/BE-53

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIAS DE EMBRIONES CABA

Carhue – Buenos Aires

Dr. Juan Martin Narbaitz

AR

 

LE/UT/BE-54

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS CABAÑA LA CAPILLITA

Corrientes

Dr. Agustin Arreseigor

AR

 

LE/UT/BE-56

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS EL QUEBRACHO

Reconquista – Santa Fe

Dr. Mauro E. Venturini

AR

 

LE/UT/BE-57

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS MARIO ANDRES NIGRO

La Plata – Buenos Aires

Dr. Mario Andres Nigro

AR

 

LE/UT/BE-58

 

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS GENETICA CHIVILCOY

Chivilcoy – Buenos Aires

Dr. Ruben Osvaldo Chilan

AR

 

LE/UT/BE-60

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA C.I.A.T.E.B.

Rio Cuarto – Córdoba

Dr. Ariel Doso

AR

 

LE/UT/BE-61

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA VALDES & LAURENTI S.H.

Capitán Sarmiento – Buenos Aires

Dr. Ariel M. Valdes

AR

 

LE/UT/BE-62

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA MARCELO F. MIRANDA

Capital Federal

Dr. Marcelo F. Miranda

AR

 

LE/UT/BE-63

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SYNCHROPAMPA S.R.L.

Santa Rosa – La Pampa

Dr. Jose Luis Franco

AR

 

LE/UT/BE-64

 

DR. CESAR J. ARESEIGOR

Corrientes

Dr. Cesar J. Areseigor

AR

 

LE/UT/BE-65

 

UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA RICARDO ALBERTO VAUTIER

Corrientes

Dr. Ricardo Alberto Vautier

AR

 

LE/UT/BE-66

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SOLUCIONES REPRODUCTIVAS INTEGRALES LA RESERVA

Coronel Dorrego – Buenos Aires

Dr. Silvio Mariano Castro

AR

 

LE/UT/BE-67

 

CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SANTA RITA

Corrientes

Dr. Gabriel Bo”

6)

Poistetaan Australian alkionsiirtoryhmää nro ETV0002 koskeva rivi.

7)

Poistetaan Australian alkionsiirtoryhmää nro ETV0005 koskeva rivi.

8)

Poistetaan Australian alkionsiirtoryhmiä nro ETV0008, ETV0009, ETV0010, ETV0011, ETV0012 ja ETV0013 koskevat rivit.

9)

Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 91CA035 E689 koskeva rivi seuraavasti:

”US

 

91CA035 E689

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis Ave

Riverdale, CA 93656

Dr. Kenneth Halback”

10)

Poistetaan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 04MT111 E1127 koskeva rivi.

11)

Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmiä nro 05NC114 E705 ja 05NC117 E705 koskevat rivit seuraavasti:

”US

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr. Samuel P. Galphin

US

 

05NC117 E705

 

S. Galphin Services

6509 Saddle Path Circle

Raleigh, NC 27606

Dr. Samuel P. Galphin”

12)

Lisätään seuraavat Amerikan yhdysvaltoja koskevat rivit:

”US

 

07CA133 E1664

 

RuAnn Dairy

7285 W Davis Ave

Riverdale, CA 93656

Dr. Alvaro Magalhaes

US

 

07ID134 E1127

 

Pat Richards, DVM

1215E 200S

Bliss, ID 83314

Dr. Pat Richards

US

 

07MO131 E608

 

Trans Ova Genetics

12425 LIV 224

Chillicothe, MO 64601

Dr. Tim Reimer

US

 

07TX130 E640

 

K Bar C Ranch

3424 FR 2095

Cameron, TX 76520

Dr. Boyd Bien”


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

19.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/23


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2007/423/YUTP,

tehty 18 päivänä kesäkuuta 2007,

entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevien toimenpiteiden uusimisesta hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2004/293/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan 2004/293/YUTP (1) ja erityisesti sen 2 artiklan yhdessä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 23 artiklan 2 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi yhteisessä kannassa 2004/293/YUTP toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää niiden henkilöiden pääsy jäsenvaltioiden alueelle ja kauttakulku jäsenvaltioiden alueiden kautta, jotka ovat osallisina toiminnassa, joka auttaa vapaina olevia henkilöitä jatkamaan oikeuden pakoilua sellaisten rikosten osalta, joista entisen Jugoslavian alueen kansainvälinen rikostuomioistuin on asettanut heidät syytteeseen, tai jotka toimivat muuten tavalla, joka voi estää entisen Jugoslavian alueen kansainvälistä rikostuomioistuinta panemasta toimeksiantoaan tehokkaasti täytäntöön.

(2)

Koska Ante Gotovina on siirretty Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen huostaan, tietyt yhteisen kannan 2 artiklassa mainitut henkilöt, joilla on yhteys Ante Gotovinaan, olisi poistettava luettelosta. Luettelossa edelleen olevia henkilöitä koskevia tietoja on myös tarpeen ajantasaistaa.

(3)

Lisäksi liitteessä olisi lueteltava muut sellaiset henkilöt, jotka ovat osallisina toiminnassa, joka auttaa vapaina olevia henkilöitä jatkamaan oikeuden pakoilua sellaisten rikosten osalta, joista entisen Jugoslavian alueen kansainvälinen rikostuomioistuin on asettanut heidät syytteeseen, tai jotka muuten toimivat tavalla, joka voi estää entisen Jugoslavian alueen kansainvälistä rikostuomioistuinta panemasta toimeksiantoaan tehokkaasti täytäntöön.

(4)

Näin ollen yhteisen kannan 2004/293/YUTP liitteessä olevaa luetteloa olisi muutettava,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Korvataan yhteisen kannan 2004/293/YUTP liitteessä oleva henkilöiden luettelo tämän päätöksen liitteessä olevalla luettelolla.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 18 päivänä kesäkuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F.-W. STEINMEIER


(1)  EUVL L 94, 31.3.2004, s. 65. Yhteinen kanta sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna yhteisellä kannalla 2007/150/YUTP (EUVL L 66, 6.3.2007, s. 21).


LIITE

1.

BILBIJA, Milorad

Isän nimi: Svetko BILBIJA

Syntymäaika ja -paikka: 13.8.1956, Sanski Most, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero: 3715730

Henkilökortin numero: 03GCD9986

Henkilötunnus: 1308956163305

Peitenimet:

Osoite: Brace Pantica 7, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegovina

2.

BJELICA, Milovan

Syntymäaika ja -paikka: 19.10.1958, Rogatica, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero: 0000148, myönnetty 26.7.1998 Srpsko Sarajevossa (mitätöity)

Henkilökortin numero: 03ETA0150

Henkilötunnus: 1910958130007

Peitenimet: Cicko

Osoite: CENTREK-yhtiö, Pale, Bosnia ja Hertsegovina

3.

DJORDJEVIC, Jelena (avioliiton kautta tullut nimi: GLUSICA Jelena)

Vanhemmat: Vlastimir ja Sojka DJORDJEVIC

Syntymäaika ja -paikka: 7.2.1977 Zajecar, Serbia

Passin numero: –

Henkilökortin numero: –

Peitenimet: –

Osoite: Beogradskog Bataljona 39, Belgrad, Serbia

Suhde sotarikoksista syytettyyn: Vlastimir DJORDJEVICin tytär

4.

DJORDJEVIC, Sojka

Syntymäaika ja -paikka: 29.9.1949, Knjazevacin kunta, Serbia

Passin numero: –

Henkilökortin numero: –

Peitenimet: –

Osoite: Beogradskog Bataljona 39, Belgrad, Serbia

Suhde sotarikoksista syytettyyn: Vlastimir DJORDJEVICin puoliso

5.

ECIM, Ljuban

Syntymäaika ja -paikka: 6.1.1964, Sviljanac, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero: 0144290, myönnetty 21.11.1998 Banja Lukassa (mitätöity)

Henkilökortin numero: 03GCE3530

Henkilötunnus: 0601964100083

Peitenimet:

Osoite: Ulica Stevana Mokranjca 26, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegovina

6.

HADZIC, Goranka

Vanhemmat: Branko ja Milena HADZIC

Syntymäaika ja -paikka: 18.6.1962, Vinkovcin kunta, Kroatia

Passin numero: –

Henkilökortin numero: 1806962308218 (JMBG); Henkilökortin numero: 569934/03.

Peitenimet: –

Osoite: Aranj Janosa 9, Novi Sad, Serbia

Suhde sotarikoksista syytettyyn: Goran HADZICin sisko

7.

HADZIC, Ivana

Vanhemmat: Goran ja Zivka HADZIC

Syntymäaika ja -paikka: 25.2.1983, Vukovar, Kroatia

Passin numero: –

Henkilökortin numero: –

Peitenimet: –

Osoite: Aranj Janosa 9, Novi Sad, Serbia

Suhde sotarikoksista syytettyyn: Goran HADZICin tytär

8.

HADZIC, Srecko

Vanhemmat: Goran ja Zivka HADZIC

Syntymäaika ja -paikka: 8.10.1987, Vukovar, Kroatia.

Passin numero: –

Henkilökortin numero: –

Peitenimet: –

Osoite: Aranj Janosa 9, Novi Sad, Serbia

Suhde sotarikoksista syytettyyn: Goran HADZICin poika

9.

HADZIC, Zivka

Isän nimi: Branislav NUDIC

Syntymäaika ja -paikka: 9.6.1957, Vinkovci, Kroatia.

Passin numero: –

Henkilökortin numero: –

Peitenimet: –

Osoite: Aranj Janosa 9, Novi Sad, Serbia

Suhde sotarikoksista syytettyyn: Goran HADZICin puoliso

10.

JOVICIC, Predrag

Isän nimi: Desmir JOVICIC

Syntymäaika ja -paikka: 1.3.1963, Pale, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero: 4363551

Henkilökortin numero: 03DYA0852

Henkilötunnus: 0103963173133

Peitenimet:

Osoite: Milana Simovica 23, Pale, Bosnia ja Hertsegovina

11.

KARADZIC, Aleksandar

Syntymäaika ja -paikka: 14.5.1973, Sarajevo Centar, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero: 0036395, voimassaoloaika päättynyt 12.10.1998

Henkilökortin numero:

Henkilötunnus:

Peitenimet: Sasa

Osoite:

12.

KARADZIC, Ljiljana (omaa sukua: ZELEN)

Vanhemmat: Vojo ja Anka

Syntymäaika ja -paikka: 27.11.1945, Sarajevo Centar, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero:

Henkilökortin numero:

Henkilötunnus:

Peitenimet:

Osoite:

13.

KARADZIC, Luka

Vanhemmat: Vuko ja Jovanka KARADZIC

Syntymäaika ja -paikka: 31.7.1951, Savnikin kunta, Montenegro

Passin numero: –

Henkilökortin numero: –

Peitenimet: –

Osoite: Dubrovacka 14, Belgrad, Serbia, ja Janka Vukotica 24, Rastoci, Niksicin kunta, Montenegro

Suhde sotarikoksista syytettyyn: Radovan KARADZICin veli

14.

KARADZIC-JOVICEVIC, Sonja

Vanhemmat: Radovan KARADZIC ja Ljiljana ZELEN-KARADZIC

Syntymäaika ja -paikka: 22.5.1967, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero: –

Henkilökortin numero: 2205967175003 (JMBG) Henkilökortin numero: 04DYB0041

Peitenimet: Seki

Osoite: Dobroslava Jevdjevica 9, Pale, Bosnia ja Herzegovina

Suhde sotarikoksista syytettyyn: Radovan KARADZICin tytär

15.

KESEROVIC, Dragomir

Isän nimi: Slavko

Syntymäaika ja -paikka: 8.6.1957, Piskavica / Banja Luka, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero: 4191306

Henkilökortin numero: 04GCH5156

Henkilötunnus: 0806957100028

Peitenimet:

Osoite:

16.

KIJAC, Dragan

Syntymäaika ja -paikka: 6.10.1955, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero:

Henkilökortin numero:

Henkilötunnus:

Peitenimet:

Osoite:

17.

KOJIC, Radomir

Vanhemmat: Milanko ja Zlatana

Syntymäaika ja -paikka: 23.11.1950, Bijela Voda, Sokolac, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero: 4742002, myönnetty 2002 Sarajevossa (voimassaolo päättyy 2007)

Henkilökortin numero: 03DYA1935, myönnetty 7.7.2003 Sarajevossa

Henkilötunnus: 2311950173133

Peitenimet: Mineur tai Ratko

Osoite: 115 Trifka Grabeza, Pale tai Hotel KRISTAL, Jahorina, Bosnia ja Hertsegovina

18.

KOVAC, Tomislav

Isän nimi: Vaso

Syntymäaika ja -paikka: 4.12.1959, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero:

Henkilökortin numero:

Henkilötunnus: 0412959171315

Peitenimet: Tomo

Osoite: Bijela, Montenegro, ja Pale, Bosnia ja Hertsegovina

19.

KUJUNDZIC, Predrag

Isän nimi: Vasilija

Syntymäaika ja -paikka: 30.1.1961, Suho Pole, Doboj, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero:

Henkilökortin numero: 03GFB1318

Henkilötunnus: 3001961120044

Peitenimet: Predo

Osoite: Doboj, Bosnia ja Hertsegovina

20.

LUKOVIC, Milorad Ulemek

Syntymäaika ja -paikka: 15.5.1968, Belgrad, Serbia

Passin numero:

Henkilökortin numero:

Henkilötunnus:

Peitenimet: Legija (väärennetty henkilökortti, jossa nimenä IVANIC, Zeljko)

Osoite: vangittu (Belgradin piirivankila, Bacvanska 14, Belgrad)

21.

MALIS, Milomir

Isän nimi: Dejan Malis

Syntymäaika ja -paikka: 3.8.1966, Bjelice

Passin numero:

Henkilökortin numero:

Henkilötunnus: 0308966131572

Peitenimet:

Osoite: Vojvode Putnika, Foca, Bosnia ja Hertsegovina

22.

MANDIC, Momcilo

Syntymäaika ja -paikka: 1.5.1954, Kalinovik, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero: 0121391, myönnetty 12.5.1999 Srpsko Sarajevossa, Bosnia ja Hertsegovinassa (mitätöity)

Henkilökortin numero:

Henkilötunnus: 0105954171511

Peitenimet: Momo

Osoite: vangittu

23.

MARIC, Milorad

Isän nimi: Vinko Maric

Syntymäaika ja -paikka: 9.9.1957, Visoko, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero: 4587936

Henkilökortin numero: 04GKB5268

Henkilötunnus: 0909957171778

Peitenimet:

Osoite: Vuka Karadzica 148, Zvornik, Bosnia ja Hertsegovina

24.

MICEVIC, Jelenko

Vanhemmat: Luka ja Desanka, omaa sukua SIMIC

Syntymäaika ja -paikka: 8.8.1947, Borci (Konjicin lähellä), Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero: 4166874

Henkilökortin numero: 03BIA3452

Henkilötunnus: 0808947710266

Peitenimet: Filaret

Osoite: Milesevon luostari, Serbia

25.

MLADIC, Biljana (omaa sukua STOJCEVSKA)

Vanhemmat: Strahilo STOJCEVSKI ja Svetlinka STOJCEVSKA

Syntymäaika ja -paikka: 30.5.1972 Skopje, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

Passin numero:

Henkilökortin numero: 3005972455086 (JMBG)

Peitenimet:

Osoite: rekisteröity osoitteeseen Blagoja Parovica 117a, Belgrad, mutta asuu osoitteessa Vidikovacki venac 83, Belgrad, Serbia

Suhde sotarikoksista syytettyyn: Ratko MLADICin miniä

26.

MLADIC, Darko

Vanhemmat: Ratko ja Bosiljka MLADIC

Syntymäaika ja -paikka: 19.8.1969 Skopje, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

Passin numero: Serbia ja Montenegron passi 003220335, myönnetty 26.2.2002

Henkilökortin numero: 1908969450106 (JMBG); henkilötodistus: B112059, jonka on 8.4.1994 myöntänyt SUP Belgrad

Peitenimet:

Osoite: Vidikovacki venac 83, Belgrade, Serbia

Suhde sotarikoksista syytettyyn: Ratko MLADICin poika

27.

NINKOVIC, Milan

Isän nimi: Simo

Syntymäaika ja -paikka: 15.6.1943, Doboj, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero: 3944452

Henkilökortin numero: 04GFE3783

Henkilötunnus: 1506943120018

Peitenimet:

Osoite:

28.

OSTOJIC, Velibor

Isän nimi: Jozo

Syntymäaika ja -paikka: 8.8.1945, Celebici, Foca, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero:

Henkilökortin numero:

Henkilötunnus:

Peitenimet:

Osoite:

29.

OSTOJIC, Zoran

Isän nimi: Mico OSTOJIC

Syntymäaika ja -paikka: 29.3.1961, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero:

Henkilökortin numero: 04BSF6085

Henkilötunnus: 2903961172656

Peitenimet:

Osoite: Malta 25, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina

30.

PAVLOVIC, Petko

Isän nimi: Milovan PAVLOVIC

Syntymäaika ja -paikka: 6.6.1957, Ratkovici, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero: 4588517

Henkilökortin numero: 03GKA9274

Henkilötunnus: 0606957183137

Peitenimet:

Osoite: Vuka Karadjica 148, Zvornik, Bosnia ja Hertsegovina

31.

PETROVIC, Tamara (omaa sukua DJORDJEVIC)

Vanhemmat: Vlastimir ja Sojka DJORDJEVIC

Syntymäaika ja -paikka: 3.10.1971, Zajecar, Serbia

Passin numero: –

Henkilökortin numero: –

Peitenimet: –

Osoite: Beogradskog Bataljona 39, Belgrad, Serbia

Suhde sotarikoksista syytettyyn: Vlastimir DJORDJEVICin tytär

32.

POPOVIC, Cedomir

Isän nimi: Radomir POPOVIC

Syntymäaika ja -paikka: 24.3.1950, Petrovici

Passin numero:

Henkilökortin numero: 04FAA3580

Henkilötunnus: 2403950151018

Peitenimet:

Osoite: Crnogorska 36, Bileca, Bosnia ja Hertsegovina

33.

PUHALO, Branislav

Isän nimi: Djuro

Syntymäaika ja -paikka: 30.8.1963, Foca, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero:

Henkilökortin numero:

Henkilötunnus: 3008963171929

Peitenimet:

Osoite:

34.

RADOVIC, Nade

Isän nimi: Milorad RADOVIC

Syntymäaika ja -paikka: 26.1.1951, Foca, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero: vanha 0123256 (mitätöity)

Henkilökortin numero: 03GJA2918

Henkilötunnus: 2601951131548

Peitenimet:

Osoite: Stepe Stepanovica 12, Foca/Srbinje, Bosnia ja Hertsegovina

35.

RATIC, Branko

Syntymäaika ja -paikka: 26.11.1957, MIHALJEVCI SLAVONSKA POZEGA, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero: 0442022, myönnetty 17.9.1999 Banja Lukassa

Henkilökortin numero: 03GCA8959

Henkilötunnus: 2611957173132

Peitenimet:

Osoite: Ulica Krfska 42, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegovina

36.

ROGULJIC, Slavko

Syntymäaika ja -paikka: 15.5.1952, SRPSKA CRNJA HETIN, Serbia

Passin numero: voimassa oleva passi 3747158, myönnetty 12.4.2002 Banja Lukassa, viimeinen voimassaolopäivä 12.4.2007; mitätöity passi 0020222, myönnetty 25.8.1988 Banja Lukassa, viimeinen voimassaolopäivä 25.8.2003

Henkilökortin numero: 04EFA1053

Henkilötunnus: 1505952103022

Peitenimet:

Osoite:21 Vojvode Misica, Laktasi, Bosnia ja Hertsegovina

37.

SAROVIC, Mirko

Syntymäaika ja -paikka: 16.9.1956, Rusanovici-Rogatica, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero: 4363471, myönnetty Istocno Sarajevossa, voimassaolo päättyy 8.10.2008

Henkilökortin numero: 04PEA4585

Henkilötunnus: 1609956172657

Peitenimet:

Osoite: Bjelopoljska 42, 71216 Srpsko Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina

38.

SKOCAJIC, Mrksa

Isän nimi: Dejan SKOCAJIC

Syntymäaika ja -paikka: 5.8.1953, Blagaj, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero: 3681597

Henkilökortin numero: 04GDB9950

Henkilötunnus: 0508953150038

Peitenimet:

Osoite: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bosnia ja Hertsegovina

39.

VRACAR, Milenko

Syntymäaika ja -paikka: 15.5.1956, Nisavici, Prijedor, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero: voimassa oleva passi 3865548, myönnetty 29.8.2002 Banja Lukassa, viimeinen voimassaolopäivä 29.8.2007; mitätöidyt passit 0280280, myönnetty 4.12.1999 Banja Lukassa (viimeinen voimassaolopäivä 4.12.2004), ja 0062130, myönnetty 16.9.1998 Banja Lukassa, Bosnia ja Hertsegovinassa

Henkilökortin numero: 03GCE6934

Henkilötunnus: 1505956160012

Peitenimet:

Osoite: 14 Save Ljuboje, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegovina

40.

ZOGOVIC, Milan

Isän nimi: Jovan

Syntymäaika ja -paikka: 7.10.1939, Dobrusa

Passin numero:

Henkilökortin numero:

Henkilötunnus:

Peitenimet:

Osoite:

41.

ZUPLJANIN, Divna (omaa sukua STOISAVLJEVIC)

Vanhemmat: Dobrisav ja Zorka STOISAVLJEVIC

Syntymäaika ja -paikka: 15.11.1956, Maslovare, Kotor Varosin kunta, Bosnia and Herzegovina

Passin numero: Bosnia ja Herzegovinan passi 0256552, myönnetty 26.4.1999

Henkilökortin numero: 04GCM2618, myönnetty 5.11.2004 ja ajokortti 05GCF8710, myönnetty 3.1.2005

Peitenimet:

Osoite: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegovina

Suhde sotarikoksista syytettyyn: Stojan ZUPLJANINin puoliso

42.

ZUPLJANIN, Mladen

Vanhemmat: Stojan ja Divna ZUPLJANIN

Syntymäaika ja -paikka: 21.7.1980, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero: Bosnia ja Herzegovinan passi 4009608, päivätty 7.2.2003

Henkilökortin numero: henkilökortti 04GCG6605, ajokortti 04GCC6937, päivätty 8.3.2004

Peitenimet:

Osoite: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegovina

Suhde sotarikoksista syytettyyn: Stojan ZUPLJANINin poika

43.

ZUPLJANIN, Pavle

Vanhemmat: Stojan ja Divna ZUPLJANIN

Syntymäaika ja -paikka: 18.7.1984, Piskavica, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero: Bosnia ja Herzegovinan passi 5049445, päivätty 26.4.2006

Henkilökortin numero: 03GCB5148, päivätty 10.6.2003, ajokortti 04GCF5074, päivätty 30.11.2004

Peitenimet:

Osoite: Stevana Markovica 3, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegovina

Suhde sotarikoksista syytettyyn: Stojan ZUPLJANINin poika

44.

ZUPLJANIN, Slobodan

Vanhemmat: Stanko ja Cvijeta ZUPLJANIN

Syntymäaika ja -paikka: 17.11.1957, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegovina

Passin numero: Bosnia ja Herzegovinan passi 0023955, myönnetty 24.8.1998

Henkilökortin numero: henkilökortti 04GCL4072, ajokortti 04GCE8351, päivätty 18.9.2004

Peitenimet: Bebac

Osoite: Vojvode Momica 9a, Banja Luka, Bosnia ja Hertsegovina

Suhde sotarikoksista syytettyyn: Stojan ZUPLJANINin serkku


19.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/s3


HUOMAUTUS LUKIJALLE

Laajentumisesta aiheutuneen tilanteen takia jotkut virallisen lehden joulukuun 27, 29 ja 30 päivänä joulukuuta 2006 painokset julkaistiin yksinkertaistetussa muodossa unionin silloisilla virallisilla kielillä.

Näissä virallisissa lehdissä julkaistut asiakirjat on päätetty julkaista uudelleen oikaisuina virallisessa lehdessä perinteisessä muodossa.

Tämän vuoksi näitä oikaisuja sisältävät viralliset lehdet julkaistaan vain niillä kielillä, jotka olivat unionin viralliset kielet ennen laajentumista. Asiakirjojen käännökset uusien jäsenvaltioiden kieliin julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden erityispainoksessa, joka sisältää toimielinten ja Euroopan keskuspankin tekstejä 1 päivää tammikuuta 2007 edeltävältä ajalta.

Alla on luettelo 27, 29 ja 30 päivänä joulukuuta 2006 julkaistuista virallisista lehdistä ja niiden vastaavista oikaisuista.

EUVL 27 päivänä joulukuuta 2006

Oikaistu EUVL (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


EUVL 29 päivänä joulukuuta 2006

Oikaistu EUVL (2007)

L 387

L 34


EUVL 30 päivänä joulukuuta 2006

Oikaistu EUVL (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50