ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 153

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
14. kesäkuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 650/2007, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 651/2007, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2007, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 652/2007, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2007, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 653/2007, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2007, turvallisuustodistusten ja hakuasiakirjojen yhteisen eurooppalaisen mallin käytöstä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan mukaisesti sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY nojalla myönnettyjen turvallisuustodistusten pätevyydestä ( 1 )

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 654/2007, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2007, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle

25

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/407/EY

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2007, siipikarjassa ja sioissa esiintyvän Salmonellan mikrobilääkeresistenssin yhdenmukaistetusta seurannasta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2421)  ( 1 )

26

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

 

2007/408/YOS

 

*

Neuvoston päätös, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2007, Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttamisesta

30

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

14.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 650/2007,

annettu 13 päivänä kesäkuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä kesäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 13 päivänä kesäkuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

46,7

TR

95,5

ZZ

71,1

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,5

ZZ

122,9

0709 90 70

TR

95,3

ZZ

95,3

0805 50 10

AR

49,7

ZA

62,9

ZZ

56,3

0808 10 80

AR

92,9

BR

81,3

CA

102,0

CL

79,7

CN

93,8

NZ

109,6

US

109,8

UY

55,1

ZA

98,3

ZZ

91,4

0809 10 00

IL

155,5

TR

204,2

ZZ

179,9

0809 20 95

TR

352,5

US

308,9

ZZ

330,7

0809 40 05

CL

134,4

IL

204,2

ZZ

169,3


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


14.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 651/2007,

annettu 8 päivänä kesäkuuta 2007,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 säädetään yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön tai joissa siihen lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan yhteisön erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetty tavara luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodiin kyseisen taulukon sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

Jollei muuta johdu yhteisössä voimassa olevista toimenpiteistä, jotka liittyvät tekstiilituotteiden kaksinkertaiseen tarkastukseen ja yhteisön valvontaan etu- ja jälkikäteen yhteisöön tuonnin, on asianmukaista, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tällä asetuksella vahvistettujen säännösten mukaisia, voi haltija edelleen vedota yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti 60 päivän ajan.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteessä olevan taulukon sarakkeessa 1 esitetty tavara on luokiteltava kyseisen taulukon sarakkeessa 2 mainittuun yhdistetyn nimikkeistön koodiin.

2 artikla

Jollei muuta johdu yhteisössä voimassa olevista toimenpiteistä, jotka liittyvät tekstiilituotteiden kaksinkertaiseen tarkastukseen ja yhteisön valvontaan etu- ja jälkikäteen yhteisöön tuonnin, voidaan jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, vedota asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä 60 päivän ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 580/2007 (EUVL L 138, 30.5.2007, s. 1).

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

CN-koodi

Perusteet

(1)

(2)

(3)

1.

Naisten kevyt vaate, joka on tarkoitettu peittämään vartalo haaroihin asti, synteettikuiduista valmistettua yksiväristä neulosta (80 % polyamidia ja 20 % elastaania), joka ei sisällä kumilankaa.

Vaatteeseen on kiinnitetty ompelemalla 8 mm leveitä vulkanoitua kumia olevia kaistaleita (nimike 4008) kaula-aukkoon, kädenteihin ja jalanteihin.

Vaatteessa on kaarituetut rintaliivien tapaan muotoillut kupit, vuorattu haara, säädettävät olkaimet ja korkea leikkaus jalanteissä.

(uimapuku)

(Ks. valokuva 641) (1)

6112 41 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten ja CN-koodien 6112, 6112 41 ja 6112 41 90 nimiketekstien mukaisesti.

Koska kumia on lisätty vaatteeseen, mutta se ei sisälly vaatteen kankaaseen, vaatetta ei voida luokitella alanimikkeeseen 6112 41 10 (naisten ja tyttöjen uimapuvut, synteettikuitua, vähintään 5 prosenttia kumilankaa sisältävät).

Ottaen huomioon vaatteen ulkonäön, leikkauksen ja kankaan luonteen, vaate täyttää naisten ja tyttöjen synteettikuituisia uimapukuja koskevat luokitteluperusteet (CN-koodi 6112 41 90 – muut).

2.

Pehmustettu tekstiilitavara, joka koostuu kahdesta kudottua tekstiiliainetta olevasta kerroksesta (100 % puuvillaa), jotka on tikattu yhteen pehmustevälikerroksen kanssa.

Tämä sovitettu tavara on koottu ompelemalla, ja sillä on seuraavat ominaispiirteet:

Tavara on noin 90 cm pitkä ja siinä on tiukka pääntie. Siinä on edessä noin 68 cm:n pituinen vetoketjullinen halkio. Vyötärön kohdalla on joustava kiristin. Tavaran yläosassa on kädentiet, ja sivut ja alaosa ovat täysin suljetut. Vaatteen yläosa on leikattu vartaloa myötäileväksi.

(Lasten potkupussi)

(Ks. valokuva 640) (1)

6211 42 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten, XI jakson 7 huomautuksen, 62 ryhmän 8 huomautuksen sekä CN-koodien 6211, 6211 42 ja 6211 42 90 nimiketekstien mukaisesti.

62 ryhmän 4 huomautuksen a kohdan mukaan tätä tavaraa ei voida pitää vauvanvaatteena, koska se on tarkoitettu yli 86 cm:n pituisille pikkulapsille. Tästä syystä sitä ei voida luokitella nimikkeeseen 6209.

Ottaen huomioon nimikettä 6111 koskevat CN:n selittävät huomautukset, jonka mukaan vauvojen potkupussit, joissa on hihat tai kädentiet, ovat vaatteita, tarkasteltavana olevaa tavaraa, joka on suunniteltu samanlaiseksi kuin vauvoille tarkoitetut tavarat (yläosa leikattu vaatteen muotoon), mutta on kooltaan suurempi, on myös pidettävä vaatteena.

Yläosan leikkauksen vuoksi tavaraa pidetään XI jakson vaatteena eikä vuodevarusteena tai sen kaltaisena sisustustavarana. Tämän vuoksi luokittelu nimikkeeseen 9404 ei ole mahdollinen.

Koska vaatteita koskevissa ryhmissä ei ole erillistä nimikettä tällaiselle tavaralle, se on luokiteltava ”muuksi vaatteeksi”.

3.

Tekstiiliaineesta valmistettu sisustustavara, joka on tarkoitettu käytettäväksi autoissa. Se on tarkoitettu asetettavaksi moottoriajoneuvojen istuimiin, ja se koostuu monikerroksisesta materiaalista, jonka uloimmat kerrokset ovat kangasta (puuvillaa) ja pehmusteena toimiva välikerros kuitukangasta.

(istuimen irtopäällinen)

(Ks. valokuva 642) (1)

6304 92 00

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6304 ja 6304 92 00 nimiketekstin mukaisesti.

Katso harmonoidun järjestelmän nimikettä 6304 koskevat selitykset, joissa todetaan, että kyseiseen nimikkeeseen kuuluvat tekstiiliaineesta valmistetut sisustustavarat, joita käytetään autoissa.

Tämä tavara ei ole osa auton istuinta, vaan istuimeen tarkoitettu lisätarvike, ja siksi sitä ei voida luokitella nimikkeeseen 9401. Katso myös harmonoidun järjestelmän nimikettä 9401 koskevien selitysten kohta ”Osat.”

Koska tämä tavara on tarkoitettu käytettäväksi autoissa, sitä ei voida pitää vuodevarusteena eikä sen kaltaisena sisustustavarana. Tämän vuoksi sitä ei voida luokitella nimikkeeseen 9404.

Image

Image

Image


(1)  Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.


14.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 652/2007,

annettu 8 päivänä kesäkuuta 2007,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteenä olevan yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi on tarpeen antaa tämän asetuksen liitteessä esitettyjen tavaroiden luokittelua koskevia säännöksiä.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 vahvistetaan yhdistetyn nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt. Näitä sääntöjä sovelletaan myös kaikkiin muihin nimikkeistöihin, jotka perustuvat kokonaan tai osittain yhdistettyyn nimikkeistöön taikka joissa siihen mahdollisesti lisätään alajakoja ja jotka vahvistetaan yhteisön erityissäännöksillä tavaroiden kauppaa koskevien tariffimääräysten tai muiden toimenpiteiden soveltamiseksi.

(3)

Mainittujen yleisten tulkintasääntöjen mukaan on tämän asetuksen liitteen taulukossa olevassa sarakkeessa 1 esitetyt tavarat luokiteltava sarakkeen 2 CN-koodeihin sarakkeesta 3 ilmenevin perustein.

(4)

On asianmukaista, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisten tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tällä asetuksella vahvistettujen säännösten mukaisia, voi haltija edelleen vedota yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (2) 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti kolmen kuukauden ajan.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Liitteenä olevan taulukon 1 sarakkeessa esitetyt tavarat luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon sarakkeen 2 CN-koodeihin.

2 artikla

Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, voidaan vedota asetuksen (ETY) N:o 2913/92 12 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä kolmen kuukauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 580/2007 (EUVL L 138, 30.5.2007, s. 1).

(2)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).


LIITE

Tavaran kuvaus

Luokittelu

(CN-koodi)

Perusteet

(1)

(2)

(3)

1.

Yksittäisen matkapuhelinmallin jäljitelmä.

Tuote on valmistettu pääasiassa muovista. Siinä ei ole elektronisia osia.

Sen koko, ulkonäkö ja paino ovat täysin samat kyseiseen aitoon puhelinmalliin verrattuna.

Se on varustettu näppäimillä, joiden tuntuma on sama kuin oikeita näppäimiä painettaessa.

3926 90 97

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön määräysten ja CN-koodien 3926, 3926 90 ja 3926 90 97 nimiketekstien mukaisesti.

Rakenteensa vuoksi ja koska tuotteessa ei ole matkapuhelintoimintoja, sitä ei voida luokitella nimikkeeseen 8517.

Vaikka tuote on yksittäisen matkapuhelinmallin jäljitelmä (sama ulkonäkö) ja siinä on näppäimet, jotka tuntuvat samalta kuin aidon matkapuhelimen näppäimet, sillä ei ole muita kyseisen matkapuhelinmallin ominaisuuksia. Sen päätehtävänä on ainoastaan havainnollistaa, miltä kyseinen matkapuhelinmalli näyttää. Tämän vuoksi tuotetta ei voida luokitella nimikkeeseen 9023.

Tuote on luokiteltava perusainesosansa (muovi) mukaisesti.

2.

”Itsetäyttyväksi makuualustaksi” kutsuttu tavara, joka on tarkoitettu ulkokäyttöön ja jonka mitat ovat: pituus 185 cm, leveys 66 cm ja paksuus 3,8 cm.

Tavaran pinta on synteettikuiduista valmistettua tekstiilikangasta, jonka sisäpuoli on päällystetty muovilla. Sen sisällä on (noin 3,5 cm:n paksuinen) levy, joka on avosolupolyuretaanivaahtoa.

Tavaran ulkopinta lisää kitkaa kosketuksissa muihin tuotteisiin (esim. makuupussiin) ja se on kulutuksen- ja pistonkestävä sekä hylkii likaa ja kosteutta.

Siinä on venttiili, jonka ansiosta ilma kulkeutuu sisään, kun tavara avataan rullalta, ja ulos, kun se kääritään rullalle.

6306 40 00

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 6306 ja 6306 40 00 nimiketekstien mukaan.

Tuote on leirintävaruste objektiivisten ominaisuuksiensa perusteella (kitkaominaisuus, likaahylkivyys ja kestävyys) ja koska se on tarkoitettu ulkokäyttöön.

Sitä ei voida luokitella 94 ryhmään, koska se on ilmapatja (ks. 94 ryhmän 1 huomautuksen a kohta).

Tuote luokitellaan alanimikkeeseen 6306 40 00 leirintävarusteena käytettävänä tekstiiliainetta olevana ilmapatjana.

3.

Katamaraanityyppinen alus, joka on suunniteltu henkilökuljetukseen.

Sen pituus on noin 49 metriä ja huippunopeus 34 solmua tunnissa (noin 63 kilometriä tunnissa). Se voi kuljettaa enintään 600 matkustajaa.

Se on suunniteltu käytettäväksi joilla, jokisuilla tai rannikkovesillä. Se on kuitenkin rakennettu siten, että sillä voidaan ajaa myös avomerellä ilman matkustajia.

Sitä ei ole suunniteltu käytettäväksi matkustajien kuljetukseen yli 20 meripeninkulman (noin 37 kilometrin) päässä rannikosta.

8901 10 90

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 8901, 8901 10 ja 8901 10 90 nimiketekstien mukaisesti.

Katamaraani on alus, joka on suunniteltu matkustajien kuljetukseen joilla, jokisuilla tai rannikkovesillä. Koska sitä ei ole rakennettu käytettäväksi matkustajien kuljetukseen tiettyä etäisyyttä kauempana rannikosta, se ei voi olla alus, joka soveltuu henkilökuljetukseen avomerellä. Tuotetta ei siis voida pitää ”merialuksena” (ks. 89 ryhmän lisähuomautus 1).

4.

Pääasiassa muovista tehty jalkapallostadionin pienoismalli kuitulevyalustalla.

Siinä ei ole liikkuvia osia.

9503 00 95

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön sekä CN-koodien 9503 00 ja 9503 00 95 nimiketekstien mukaisesti.

Tuotetta ei voida luokitella nimikkeeseen 9023, sillä sitä ei ole suunniteltu esittelyä varten.

Tuotetta ei voida luokitella sen valmistusaineen mukaan, koska se on nimikkeeseen 9503 kuuluva pienoismalli ajanvietetarkoituksiin. Tällaisissa malleissa ei tarvitse olla toimivia osia tai ne voivat olla tarkoitettuja ainoastaan näytteille tai katseltaviksi eikä niiden tarvitse olla leikkimistä varten suunniteltuja.


14.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 653/2007,

annettu 13 päivänä kesäkuuta 2007,

turvallisuustodistusten ja hakuasiakirjojen yhteisen eurooppalaisen mallin käytöstä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan mukaisesti sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY nojalla myönnettyjen turvallisuustodistusten pätevyydestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY (1) (rautatieturvallisuusdirektiivi) ja erityisesti sen 15 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan rautatieviraston perustamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2004 (2) (virastoasetus) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön rautateiden turvallisuudesta annetussa direktiivissä 2004/49/EY esitetään säädökset rautatieyritysten turvallisuustodistuksista. Direktiivin 10 artiklassa todetaan, että saadakseen rautateiden infrastruktuurin käyttöoikeuden rautatieyrityksellä on oltava turvallisuustodistus. Turvallisuustodistuksen tarkoituksena on olla osoitus siitä, että rautatieyritys on ottanut käyttöön turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja että se pystyy täyttämään Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 23 päivänä heinäkuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/48/EY (3) ja Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 19 päivänä maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/16/EY (4) mukaisesti vahvistetuissa yhteentoimivuuden teknisissä eritelmissä ja muussa asiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä sekä kansallisissa säännöissä vahvistetut vaatimukset ja näin hallitsemaan riskejä ja toimimaan rautatieverkossa turvallisesti.

(2)

Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä auttamaan hakijoita, jotka haluavat päästä markkinoille rautatieyrityksinä. Niiden olisi erityisesti annettava tietoja ja käsiteltävä turvallisuustodistusta koskevat pyynnöt viipymättä. Kansainvälistä liikennettä harjoittaville rautatieyrityksille on tärkeää, että menettelyt ovat samanlaisia eri jäsenvaltioissa. Siksi turvallisuustodistuksen yhteiset osat yhdenmukaistetaan yhteisen mallin luomiseksi. Tätä varten direktiivin 2004/49/EY 15 artiklassa säädetään turvallisuustodistusten yhdenmukaistamisesta. Asetuksen (EY) N:o 881/2004 7 artiklassa säädetään, että virasto laatii yhdenmukaisen turvallisuustodistuksen mallin, myös sen sähköisen version, ja yhdenmukaisen turvallisuustodistushakemuksen mallin, joka sisältää luettelon keskeisistä toimitettavista tiedoista, ja antaa näitä malleja koskevan suosituksen.

(3)

Direktiivin 2004/49/EY 33 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin säännökset voimaan 30 päivään huhtikuuta 2006 mennessä. Niinpä turvallisuustodistukset on kyseisestä päivästä lähtien annettava direktiivin 2004/49/EY säännösten mukaisesti. Näin ollen on tarpeen pikaisesti yhdenmukaistaa turvallisuustodistusten käsittely, jotta jäsenvaltiot voivat mahdollisimman pian alkaa soveltaa sitä.

(4)

Direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan säännösten mukaan turvallisuustodistus käsittää kaksi osaa: osa, jolla vahvistetaan rautatieyrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmän hyväksyntä koko yhteisössä (A-osa), ja osa, jolla vahvistetaan asianomaisen verkon turvallisen käytön kannalta välttämättömien erityisvaatimusten täyttämistä koskevien rautatieyrityksen antamien määräysten hyväksyntä (B-osa). Tähän asetukseen sisältyvä yhdenmukaistettu turvallisuustodistushakemus ja hakuohjeet antavat rautatieyrityksille ja kansallisille turvallisuusviranomaisille ohjeita siitä, mitä tietoja hakemuksessa on annettava kutakin turvallisuustodistuksen osaa varten.

(5)

Direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 6 kohdan mukaan kansallisten turvallisuusviranomaisten on ilmoitettava virastolle saman direktiivin 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan säännösten mukaisesti annetuista turvallisuustodistuksista (todistusten A-osat). Virasto pitää kuitenkin sen perustamisasetuksen (EY) N:o 881/2004 11 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti julkista tietokantaa kaikista direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan mukaisesti myönnetyistä turvallisuustodistuksista. Velvoite edellyttää, että virasto julkaisee sekä todistusten A- että B-osat. Jäsenvaltioiden olisi siten ilmoitettava virastolle todistusten A-osien lisäksi myös direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti myönnetyt turvallisuustodistusten B-osat, jotta asetuksen (EY) N:o 881/2004 11 artiklan 1 kohdan b alakohdan täytäntöönpanoa voidaan tukea.

(6)

Kansalliset turvallisuusviranomaiset voivat ilmoittaa virastolle turvallisuustodistusten antamisesta, uusimisesta, muuttamisesta tai peruuttamisesta kolmella päämenetelmällä: käyttämällä viraston verkkopohjaista työkalua, lähettämällä turvallisuustodistuksen sähköisenä tiedostona tai lähettämällä turvallisuustodistuksen faksitse. Kansallisille turvallisuusviranomaisille suositellaan viraston verkkosivuilla olevan verkkopohjaisen sähköisen mallin käyttöä tai sähköisen tiedoston tai malliasiakirjojen lataamista samalta sivustolta, jotta helpotettaisiin vakioidun mallin käyttöä ja varmistettaisiin, että lomakkeista käytetään niiden viimeisintä versiota. Verkkopohjaisen sähköisen version käyttö on erittäin suositeltavaa, sillä sen avulla asiakirja voidaan tallentaa suoraan viraston tietokantaan. Myös sähköisen tiedoston lähettäminen on suositeltavaa, sillä sen avulla virasto voi tallentaa asiakirjan koodattuna tiedostona, joka voidaan lähettää suoraan viraston turvallisuustietokantaan.

(7)

Jokaiselle jäsenvaltion myöntämälle turvallisuustodistukselle annetaan yksilöllinen numero, joka helpottaa myös tapaa, jolla turvallisuustodistus tallennetaan viraston ylläpitämään julkiseen tietokantaan.

(8)

Tarpeettoman taloudellisen ja hallinnollisen taakan välttämiseksi on tarpeen selventää, että rautatieyritysten, jotka ovat saaneet turvallisuustodistuksen rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta 26 päivänä helmikuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY (5) mukaisesti, ei tarvitse hakea uutta turvallisuustodistusta ennen 1 päivää tammikuuta 2011. Nykyiset turvallisuustodistukset ovat päteviä niin kauan kuin niiden pätevyysedellytykset täyttyvät, ja heti kun jokin edellytyksistä puuttuu (todistus esimerkiksi vanhenee tai sen alueellinen soveltamisala muuttuu), on pyydettävä uutta todistusta. Tämä ei estä sitä, etteikö rautatieyritys, jolla on jo direktiivin 2001/14/EY mukaisesti myönnetty todistus, voisi hakea uuden yhdenmukaistetun mallin mukaista todistusta. Tämä kysymys on saatettu komission tietoon direktiivin 2004/49/EY 28 artiklan 1 kohdan yhteydessä.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 96/48/EY 21 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti myönnettävissä turvallisuustodistuksissa (todistuksen A-osissa) on käytettävä tämän asetuksen liitteessä I olevaa vakioitua mallia.

Tätä mallia käytetään aina, kun todistuksen A-osa annetaan, uusitaan, saatetaan ajan tasalle tai kumotaan, tai kun sitä muutetaan.

2 artikla

Direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti myönnettävissä turvallisuustodistuksissa (todistuksen B-osissa) on käytettävä tämän asetuksen liitteessä II olevaa vakioitua mallia.

Tätä mallia käytetään aina, kun todistuksen B-osa annetaan, uusitaan, saatetaan ajan tasalle tai kumotaan, tai kun sitä muutetaan.

3 artikla

Direktiivin 2004/49/EY 10 ja 12 artiklan mukaisesti tehdyissä todistuksen A- ja/tai B-osaa koskevissa hakemuksissa on käytettävä tämän asetuksen liitteessä III olevaa vakioitua mallia.

Hakemuslomake täytetään tämän asetuksen liitteessä III annettuja ohjeita noudattaen.

4 artikla

Jokaiselle turvallisuustodistukselle on annettava yksilöllinen numero tämän asetuksen liitteessä IV annettuja menettelyohjeita noudattaen.

5 artikla

Turvallisuusviranomaisen on ilmoitettava virastolle direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti myönnettävien turvallisuustodistusten A- ja B-osien antamisesta, uusimisesta, muuttamisesta tai peruuttamisesta.

6 artikla

Kaikki direktiivin 2001/14/EY mukaisesti myönnetyt turvallisuustodistukset on korvattava direktiivin 2004/49/EY ja tämän asetuksen mukaisesti myönnettävillä turvallisuustodistuksilla viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2011.

Direktiivin 2001/14/EY mukaisesti myönnettyjen turvallisuustodistusten muuttaminen, ajantasaistaminen tai uusiminen on tehtävä tämän asetuksen ja direktiivin 2004/49/EY mukaisesti.

Rautatieyritys, jolla jo on direktiivin 2001/14/EY mukaisesti myönnetty turvallisuustodistus, voi hakea tämän asetuksen ja direktiivin 2004/49/EY mukaisesti myönnettävää uutta turvallisuustodistusta kansalliselta turvallisuusviranomaiselta.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 164, 30.4.2004, s. 44, oikaisu EUVL L 220, 21.6.2004, s. 16.

(2)  EUVL L 164, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 220, 21.6.2004, s. 3.

(3)  EYVL L 235, 17.9.1996, s. 6. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/50/EY (EUVL L 164, 30.4.2004, s. 114, oikaisu EUVL L 220, 21.6.2004, s 40).

(4)  EYVL L 110, 20.4.2001, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2004/50/EY.

(5)  EYVL L 75, 15.3.2001, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/49/EY.


LIITE I

Image


LIITE II

Image


LIITE III

Vakiohakulomake ja ohjeet

Image

TURVALLISUUSTODISTUSHAKEMUS

Image

Image

Image

Image

HAKEMUSLOMAKKEEN LIITTEIDEN KANSISIVU

Image

Image

HAKUOHJEET

Turvallisuustodistusten A- ja B-osaa koskevien hakemusten täyttöohjeet

JOHDANTO

Rautatieyrityksen (jäljempänä myös ’hakija’) on käytettävä tätä hakulomaketta hakiessaan direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun turvallisuustodistuksen A- ja/tai B-osaa. Tämän asiakirjan viittaukset koskevat direktiivin 2004/49/EY artiklaosaa, ellei toisin mainita.

Rautatieyritys voi käyttää tätä hakulomaketta hakeakseen toimivaltaiselta viranomaiselta jompaakumpaa tai molempia näistä todistuksista. Lomakkeen käytön avulla viranomainen voi käsitellä hakemuksen ilman tarpeettomia viivytyksiä ja kuitenkin 12 artiklan 1 kohdassa säädetyin edellytyksin.

Rautatieyrityksen on täytettävä kaikki lomakkeen kentät ja annettava pyydetyt tiedot soveltuvin osin.

Turvallisuustodistusten A- ja B-osa

Asiakirjan avulla rautatieyritys voi hakea samanaikaisesti sekä todistuksen A- että B-osaa tai vain toista niistä samaa lomaketta käyttäen. Lomaketta voidaan käyttää uuden, uusittavan tai ajantasaistettavan/muutettavan todistuksen A- ja/tai B-osan hakemiseen (10 artiklan 5 kohdan määritelmän mukaisesti).

On mahdollista hakea vain uutta todistuksen A-osaa ja hakea myöhemmin toisella hakemuksella ensimmäistä todistuksen B-osaa.

Pelkkää todistuksen B-osaa voi hakea vain yritys, jolla on voimassa oleva todistuksen A-osa.

Rautatietoiminnan laji ja laajuus

Direktiivin 10 artiklan 5 kohdan mukaan turvallisuustodistus on saatettava kokonaan tai osittain ajan tasalle aina, kun toiminnan laji tai laajuus muuttuu olennaisesti, ja haltijan on viipymättä ilmoitettava toimivaltaiselle turvallisuusviranomaiselle kaikista turvallisuustodistuksen asianomaisen osan ehtojen merkittävistä muutoksista. Tästä syystä turvallisuusviranomaisen on tiedettävä ja rautatieyrityksen on ilmoitettava rautatieliikenteen ”laji” ja ”laajuus”.

Laji ja laajuus muodostavat todistuksen A-osan yhteisön laajuisen voimassaolon perustan, ja ne muodostavat viitepohjan, jonka perusteella ”vastaavat rautatieliikenneoperaatiot” (10 artiklan 3 kohta) määritellään koko yhteisössä.

Liikennelajeja ovat henkilöliikenne, suurnopeusliikenne mukaan luettuina tai ilman sitä, tavaraliikenne, vaarallisten aineiden kuljetukset mukaan luettuina tai ilman niitä, sekä pelkät järjestelypalvelut.

Liikenteen ja rautatieyrityksen laajuutta määrittävät matkustajien/rahdin määrä ja rautatieyrityksen arvioitu koko rautatiealalla työskentelevien työntekijöiden määrällä mitattuna (mikroyritys, pienyritys, keskisuuri yritys, suuryritys).

Sen todistuksen A-osaan sisältyvän liikenteen laji ja laajuus, jota sama rautatieyritys harjoittaa yhdessä tai useammassa valtiossa, on katettava kaiken todistuksen B-osia varten ilmoitettava liikenteen laji ja laajuus.

Kaikki kenttien 2.6–2.19 ja 3.6–3.16 sisältämät tiedot tarvitaan, jotta voidaan vahvistaa, vastaavatko toiminnat, joita turvallisuustodistuksella on tarkoitus toteuttaa, muita rautatieoperaatioita, joita sama hakija jo toteuttaa aiempien voimassa olevien todistusten perusteella.

LISÄTIETOJA

Hakulomakkeen sivu 3 on muistutus asiakirjoista, jotka on liitettävä jokaiseen hakemukseen. Se on tarkoitettu viiteluetteloksi sekä hakijalle että todistuksen myöntävälle viranomaiselle, ja siitä syystä sitä on käytettävä hakulomakkeen liitteiden kansilehtenä (ruudut on rastitettava tilanteen mukaan).

Viittausten ja ohjeiden helpottamiseksi kaikki hakulomakkeen kentät on numeroitu, ja ne selitetään seuraavilla sivuilla.

Henkilön, joka on valtuutettu hyväksymään hakulomakkeella tehty hakemus, on kirjoitettava turvallisuusviranomaiselle lähetettävään asiakirjaan allekirjoituksensa sille varattuun tilaan. Allekirjoitukseen on liitettävä nimen selvennys.

SELITYKSET JA KÄYTTÖOHJEET

1.1–1.2

Sen turvallisuusviranomaisen nimi ja osoite, jolle hakemus lähetetään. Ajantasaista tietoa saa muun muassa Euroopan rautatieviraston sivustolta (www.era.eu.int) tai todistuksen myöntävän turvallisuusviranomaisen sivustolta (jos sellainen on).

2.1

Tässä kentässä täsmennetään, koskeeko hakemus turvallisuustodistuksen A-osaa. Siinä tapauksessa on annettava lisätietoja valitsemalla seuraavista ruuduista rautatieyrityksen harjoittaman liikenteen lajia ja laajuutta vastaavat vaihtoehdot.

2.2

Hakijan on rastittava tämä ruutu seuraavissa tapauksissa:

A)

jos haetaan ensimmäistä kertaa turvallisuustodistuksen A-osaa;

B)

jos edellinen, laajuudeltaan ja lajiltaan samaan toimintaan myönnetty turvallisuustodistus on kumottu;

C)

kaikissa muissa tapauksissa, jotka eivät sisälly kentissä 2.3 ja 2.4 tarkoitettuihin tapauksiin.

2.3

Rautatieyrityksen on haettava turvallisuustodistuksen uusimista ainakin joka viides vuosi (10 artiklan 5 kohta).

2.4

Jos rautatieyrityksen toiminnan laji tai laajuus muuttuu olennaisesti, turvallisuustodistus on saatettava kokonaan tai osittain ajan tasalle. Siitä syystä on haettava ajantasaistettua/muutettua todistusta. Sen lisäksi turvallisuustodistuksen haltijan on viipymättä ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista merkittävistä muutoksista turvallisuustodistuksen asiaankuuluvan osan edellytyksissä ja aina, kun otetaan käyttöön uusia henkilöstöryhmiä tai uudenlaista liikkuvaa kalustoa (10 artiklan 5 kohta).

2.5

Tarvittaessa on ilmoitettava täydellinen EU-tunnistenumero aiemmasta todistuksen A-osasta, johon kentissä 1.1 ja 1.2 tarkoitetulle turvallisuusviranomaiselle osoitettu hakemus liittyy.

2.6–2.7

Kun hakemus koskee myös/vain henkilöliikennettä, on asianomaiset ruudut rastittamalla ilmoitettava, sisältyykö toimintaan myös suurnopeusliikenne. Vain yksi vaihtoehto voidaan valita. Kentissä 2.6 tai 2.7 tarkoitettu liikenne sisältää kuitenkin myös muunlaisen henkilöliikenteen (ts. alueellisen, lyhyen, keskipitkän ja pitkän matkan liikenteen jne.) sekä muut palvelut, joita tarvitaan hakemuksessa tarkoitetun henkilöliikenteen toteuttamiseen (järjestelytoiminnat jne.). Suurnopeusliikenteen määritelmän osalta viitataan direktiivin 96/48/EY liitteeseen I.

2.8–2.9

Kun hakemus koskee henkilöliikennettä (2.6 tai 2.7), liikenteen arvioitu nykyinen tai suunniteltu määrä matkustajakilometreinä vuodessa on täsmennettävä rastittamalla asianomaiset ruudut. Vain yksi vaihtoehto voidaan valita. Valittavat luokat ovat rautatieliikenteen tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1192/2003 mukaisia ja yhteensopivia sen kanssa.

2.10–2.11

Kun hakemus koskee myös/vain tavaraliikennepalveluita, on asianomaiset ruudut rastittamalla ilmoitettava, sisältyykö toimintaan myös vaarallisten aineiden kuljetus. Vain yksi vaihtoehto voidaan valita. Kentissä 2.10 tai 2.11 tarkoitettu liikenne sisältää kuitenkin myös muun kuin erikseen mainitun tavaraliikenteen sekä muut palvelut, joita tarvitaan hakemuksessa tarkoitetun tavaraliikenteen toteuttamiseen (järjestelytoiminnat jne.). Vaarallisia aineita koskevien määritelmien osalta viitataan direktiiviin 96/49/EY ja sen liitteisiin.

Kotimaan rautatieliikenteen tarpeita palvelevia rautatiepalveluja (kuten työkoneita paikasta toiseen siirtävät raiteiden kunnossapitoyritykset tai mittausjunia käyttävät yritykset) toteuttavien toiminnanharjoittajien katsotaan kuuluvan tavaraliikenneluokkaan.

2.12–2.13

Kun hakemus koskee tavaraliikennettä (2.10 tai 2.11), liikenteen arvioitu nykyinen tai suunniteltu määrä tonnikilometreinä vuodessa on täsmennettävä rastittamalla asianomaiset ruudut. Vain yksi vaihtoehto voidaan valita. Valittavat luokat ovat rautatieliikenteen tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1192/2003 mukaisia ja yhteensopivia sen kanssa.

2.14

Jos hakija aikoo toteuttaa vain järjestelypalveluja eikä henkilö- tai tavaraliikennettä, valitaan tämä ruutu.

2.15

Ilmoitetaan hakemuksessa tarkoitetun liikenteen (henkilö- tai tavaraliikenne tai pelkkä järjestely) aloituspäivämäärä, tai jos kyseessä on uusittava tai ajantasaistettava/muutettava todistus, päivämäärä, jona todistuksen olisi tultava voimaan ja korvattava edellinen todistus.

2.16

Jos rautatiealalla tai rautatietoiminnassa ja sen oheistoiminnoissa työskentelevien työntekijöiden määrä, alihankkijat mukaan luettuina, on nollan (jolloin työtä on vain yrittäjälle) ja yhdeksän työssä olevan henkilön välillä, valitaan vaihtoehto ”mikroyritys”. Yrityskokojen määritelmä vastaa yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston käyttämää määritelmää. Eri vaihtoehdoista (2.16–2.17–2.18–2.19) voidaan valita vain yksi.

2.17

Jos rautatiealalla tai rautatietoiminnassa ja sen oheistoiminnoissa työskentelevien työntekijöiden määrä, alihankkijat mukaan luettuina, on 10–49 työssä olevaa henkilöä, valitaan vaihtoehto ”pienyritys”. Yrityskokojen määritelmä vastaa yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston käyttämää määritelmää. Eri vaihtoehdoista (2.16–2.17–2.18–2.19) voidaan valita vain yksi.

2.18

Jos rautatiealalla tai rautatietoiminnassa ja sen oheistoiminnoissa työskentelevien työntekijöiden määrä, alihankkijat mukaan luettuina, on 50–249 työssä olevaa henkilöä, valitaan vaihtoehto ”keskisuuri yritys”. Yrityskokojen määritelmä vastaa yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston käyttämää määritelmää. Eri vaihtoehdoista (2.16–2.17–2.18–2.19) voidaan valita vain yksi.

2.19

Jos rautatiealalla tai rautatietoiminnassa ja sen oheistoiminnoissa työskentelevien työntekijöiden määrä, alihankkijat mukaan luettuina, on yli 250 työssä olevaa henkilöä, valitaan vaihtoehto ”suuryritys”. Yrityskokojen määritelmä vastaa yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston käyttämää määritelmää. Eri vaihtoehdoista (2.16–2.17–2.18–2.19) voidaan valita vain yksi.

3.1

Tässä kentässä täsmennetään, koskeeko hakemus turvallisuustodistuksen B-osaa. Siinä tapauksessa on annettava lisätietoja valitsemalla seuraavista ruuduista rautatieyrityksen harjoittaman liikenteen lajia ja laajuutta vastaavat vaihtoehdot.

3.2

Hakijan on rastittava tämä ruutu seuraavissa tapauksissa:

A)

jos haetaan ensimmäistä kertaa tai muutoin uutta turvallisuustodistuksen B-osaa;

B)

jos edellinen, laajuudeltaan ja lajiltaan samaan toimintaan myönnetty turvallisuustodistus on kumottu;

C)

kaikissa muissa tapauksissa, jotka eivät sisälly kentissä 3.3 ja 3.4 tarkoitettuihin tapauksiin.

3.3

Rautatieyrityksen on haettava turvallisuustodistuksen uusimista ainakin joka viides vuosi (10 artiklan 5 kohta).

3.4

Jos rautatieyrityksen toiminnan laji tai laajuus muuttuu olennaisesti, turvallisuustodistus on saatettava kokonaan tai osittain ajan tasalle. Siitä syystä on haettava ajantasaistettua/muutettua todistusta. Sen lisäksi turvallisuustodistuksen haltijan on viipymättä ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista merkittävistä muutoksista turvallisuustodistuksen asiaankuuluvan osan edellytyksissä ja aina, kun otetaan käyttöön uusia henkilöstöryhmiä tai uudenlaista liikkuvaa kalustoa (10 artiklan 5 kohta).

3.5

Tarvittaessa on ilmoitettava täydellinen EU-tunnistenumero aiemmasta todistuksen B-osasta, johon kentissä 1.1 ja 1.2 tarkoitetulle turvallisuusviranomaiselle osoitettu hakemus liittyy.

3.6–3.7

Sama kuin 2.6–2.7 (katso edellä).

3.8–3.9

Sama kuin 2.8–2.9 (katso edellä).

3.10–3.11

Sama kuin 2.10–2.11 (katso edellä).

3.12–3.13

Sama kuin 2.12–2.13 (katso edellä).

3.14

Sama kuin [2.14] (katso edellä).

3.15

Sama kuin [2.15] (katso edellä).

3.16

Turvallisuustodistuksen B-osa voi koskea jäsenvaltion koko rautatieverkkoa tai vain tiettyä osaa siitä (10 artiklan 1 kohta), joten on tarpeen täsmentää selvästi kaikki radat, joilla liikennettä (henkilö- tai tavaraliikenne tai pelkkä järjestely) on tarkoitus harjoittaa. Ratojen nimityksen/nimen on vastattava verkkoselostuksessa käytettyä (katso direktiivin 2001/14/EY 3 artikla ja liite I): rautatieyritysten on viitattava ratoihin näitä nimityksiä/nimiä käyttäen. Jos käytettävissä oleva tila ei riitä, hakijan on liitettävä hakemukseen liitteitä ja käytettävä tätä kenttää niistä ilmoittamiseen.

3.17

Nämä tiedot annetaan vain, jos hakija hakee uutta, uusittavaa tai ajantasaistettavaa/muutettavaa turvallisuustodistuksen B-osaa ja hakijalla on jo voimassa oleva turvallisuustodistuksen A-osa. Todistusviranomainen antaa EU-tunnistenumeron vakiosääntöjen perusteella käyttäen Euroopan rautatieviraston laatimaa koodausjärjestelmää. Tässä annettavat tiedot eivät vapauta hakijaa velvoitteesta toimittaa hakemuksen mukana jäljennös turvallisuustodistuksen A-osasta (8.1). Jos EU-tunnistenumeroa ei vielä ole, ruutuun kirjoitetaan ”EI SOVELLETA”.

3.18

Tässä ilmoitetaan turvallisuustodistuksen A-osan myöntänyt valtio (eli valtio, johon myöntävä viranomainen kuuluu). Tässä annettavat tiedot eivät vapauta hakijaa velvoitteesta toimittaa hakemuksen mukana jäljennös turvallisuustodistuksen A-osasta (8.1).

4.1

Nämä tiedot annetaan vain, jos hakijalla on yksi tai useampi voimassa oleva turvallisuustodistuksen B-osa. Jo myönnetyn B-osan EU-tunnistenumero(t) on ilmoitettava. Numerot erotetaan tarpeen mukaan vinoviivalla ( / ). Hakemuksen mukana ei tarvitse toimittaa turvallisuustodistuksen (turvallisuustodistusten) B-osan jäljennöstä.

4.2

Nämä tiedot annetaan vain, jos hakemus koskee A- ja/tai B-osaa ja hakijalla on jo voimassa oleva toimilupa (neuvoston direktiivi 95/18/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2001/13/EY). Tässä annettavat tiedot eivät vapauta hakijaa velvoitteesta toimittaa hakemuksen mukana jäljennös toimiluvasta (7.2 ja 8.2).

HUOMAUTUS: Direktiivin 2001/14/EY määritelmän mukaisella rautatieyrityksellä on sovellettavan yhteisön lainsäädännön mukaan oltava toimilupa, kun taas direktiivin 2004/49/EY määritelmän mukaiselta rautatieyritykseltä ei aina edellytetä toimilupaa.

4.3

Tässä ilmoitetaan toimiluvan myöntänyt valtio (eli valtio, johon myöntävä viranomainen kuuluu). Tässä annettavat tiedot eivät vapauta hakijaa velvoitteesta toimittaa hakemuksen mukana jäljennös toimiluvasta (7.2 ja 8.2).

5.1

Jos yrityksen virallinen nimi ja rautatieyrityksen nimi eroavat, tässä on annettava molemmat.

5.2–5.8

Hakijan on annettava myöntävälle viranomaiselle sen tarvitsemat yhteystiedot (puhelinnumero tarvittaessa keskukseen eikä todistuksenhakuprosessia hoitavalle henkilölle; puhelin- ja faksinumeroihin on sisällytettävä maakoodi; sähköpostiosoitteeksi annetaan rautatieyrityksen yleinen sähköpostiosoite). Rautatieyrityksen yhteystiedoissa on annettava yleinen osoite ja vältettävä viittauksia tiettyihin henkilöihin. Nämä tiedot voidaan antaa kohdissa 6.1–6.5. Internet-sivun osoite (5.8) ei ole pakollinen.

5.9–5.10

Jos hakemuksen tekevälle rautatieyritykselle on kansallisen lain mukaan annettu useita rekisterinumeroita, hakemuslomakkeessa on mahdollista ilmoittaa sekä alv-tunnus (5.10) että toinen rekisterinumero (5.9) (esim. kaupparekisterinumero).

5.11

Tarvittaessa voidaan antaa muitakin tietoja kuin kentissä nimenomaan pyydetyt.

6.1–6.5

Yhteyshenkilö toimii koko todistuksenhakuprosessin ajan linkkinä hakemuksen tekevän rautatieyrityksen ja myöntävän viranomaisen välillä. Hän antaa tarvittaessa tukea, apua, tietoja ja lisäselvityksiä ja toimii hakemusta käsittelevän viranomaisen viitehenkilönä. Puhelin- ja faksinumeroihin on sisällytettävä maakoodi. Sähköpostiosoite ei ole pakollinen.

7.1

Tämä asiakirja on toimitettava haettaessa turvallisuustodistuksen A-osaa (uutta, uusittavaa tai ajantasaistettavaa/muutettavaa todistusta). Turvallisuusjohtamisjärjestelmän käsikirjan yhteenvedolla tarkoitetaan asiakirjaa, jossa tarkastellaan ja korostetaan rautatieyrityksen turvallisuusjohtamisjärjestelmän pääosia. Siinä on annettava yksityiskohtaiset tiedot ja näytöt eri prosesseista tai yrityksen toteutetuista (tai parhaillaan toteutettavista) normeista/säännöistä, joiden osalta viitataan tai jotka yhdistetään 9 artiklassa tai liitteessä III nimettyihin kohtiin.

7.2

Direktiivin 2001/14/EY määritelmän mukaisella rautatieyrityksellä on sovellettavan yhteisön lainsäädännön mukaan oltava toimilupa, kun taas direktiivin 2004/49/EY määritelmän mukaiselta rautatieyritykseltä ei aina edellytetä toimilupaa. Tältä osin toimiluvan jäljennös onkin toimitettava vain tarvittaessa. Jos toimilupaa ei edellytetä, on valittava vaihtoehto ”Ei sovelleta” (7.3 ja/tai 8.3).

7.3

Katso kohta 7.2.

8.1

Jos hakemus koskee vain turvallisuustodistuksen B-osaa (uutta, uusittavaa tai ajantasaistettavaa/muutettavaa todistusta) eikä myös turvallisuustodistuksen A-osaa, on toimitettava voimassa olevan turvallisuustodistuksen A-osan jäljennös.

8.2

Sama kuin 7.2 (katso edellä).

8.3

Sama kuin 7.3 (katso edellä).

8.4

Direktiivin 95/18/EY 9 artiklan mukaan rautatieyrityksellä on oltava riittävät vakuutukset tai sen on tehtävä vastaavat järjestelyt (esim. rahoitusvakuus) kattaakseen kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti korvausvelvollisuutensa onnettomuustilanteissa. Todiste siitä, että toimiluvan saaneella rautatieyrityksellä on riittävät vakuutukset tai vastaavat järjestelyt korvausvelvollisuutensa kattamiseen, on liitettävä toimilupaan (komission suositus 2004/358/EY). Toimilupaan liitetyn vakuutustodistuksen tai vastaavan korvausvelvollisuuden kattavan vakuuden jäljennös on toimitettava hakemuslomakkeen mukana.

8.5

Hakijan on lueteltava henkilöstöön, liikkuvaan kalustoon ja siihen liikenteeseen yleensä, jota haettavalla todistuksella on tarkoitus harjoittaa, sovellettavat YTE:t tai niiden osat ja tarvittaessa kansalliset turvallisuus- ja muut säännöt tai toimitettava edellä mainittuja YTE:ä ja sääntöjä koskevat asiakirjat. Ne prosessit ja asiakirjat, joihin YTE:ä sovelletaan ja joissa niitä toteutetaan, on selkeästi mainittava. Kaksinkertaisen työn välttämiseksi ja tietomäärän vähentämiseksi toimitetaan vain yhteenvetoasiakirjat YTE:ien sekä direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY muiden vaatimusten mukaisista osista.

8.6

Hakijan on toimitettava täydellinen luettelo vakituisesti palveluksessa olevista tai sopimussuhteessa olevista eri HENKILÖSTÖRYHMISTÄ liikenteessä, jota haettavalla todistuksella on tarkoitus harjoittaa. HENKILÖSTÖRYHMIEN luettelon on vastattava henkilöstön luokitukseen sovellettavia kansallisia ja verkkokohtaisia sääntöjä.

8.7

Hakijan on toimitettava kuvaus tai näyttöä niistä turvallisuusjohtamisjärjestelmän prosesseista, jotka liittyvät HENKILÖSTÖÖN, myös näyttö siitä, että ne ovat kansallisten sääntöjen ja/tai sovellettavien YTE:ien mukaisia ja että henkilöstöllä on asianmukaiset todistukset.

8.8

Hakijan on toimitettava täydellinen luettelo LIIKKUVAN KALUSTON LAJEISTA liikenteessä, jota haettavalla todistuksella on tarkoitus harjoittaa. LIIKKUVAN KALUSTON LAJIEN on vastattava kaluston luokitukseen sovellettavia kansallisia ja verkkokohtaisia sääntöjä.

8.9

Hakijan on toimitettava kuvaus tai näyttöä niistä turvallisuusjohtamisjärjestelmän prosesseista, jotka liittyvät LIIKKUVAAN KALUSTOON, myös näyttö siitä, että ne ovat kansallisten sääntöjen ja/tai sovellettavien YTE:ien mukaisia ja että liikkuvalla kalustolla on asianmukaiset todistukset.

8.10

Tässä ilmoitetaan hakemuksen mukana toimitettavat muut asiakirjat. Ilmoittakaa asiakirjan numero ja laji sekä lyhyt kuvaus sen sisällöstä.


LIITE IV

Turvallisuustodistusten yhdenmukaistetun numerointijärjestelmän mukainen koodi eli EU-tunnistenumero (EU Identification Number, EIN)

Maakoodi

2 kirjainta

Asiakirjalaji

(2 numeroa)

Myöntämisvuosi

(4 numeroa)

Juokseva numero

(4 numeroa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimerkki:

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

EU-tunnistenumeron rakenteen selitys

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Maakoodi

2 kirjainta

Asiakirjalaji

(2 numeroa)

Myöntämisvuosi

(4 numeroa)

Juokseva numero

(4 numeroa)

Kenttä 1

Kenttä 2

Kenttä 3

Kenttä 4

KENTTÄ 1 –   Maakoodi (2 kirjainta)

Maakoodeina käytetään Europa-verkkosivuilla olevissa Toimielinten yhteisissä tekstinlaadinnan ohjeissa virallisesti julkaistuja ja ajan tasalla pidettyjä maakoodeja, jotka perustuvat standardiin ISO 3166 alpha-2.

Valtio

Koodi

Itävalta

AT

Belgia

BE

Bulgaria

BG

Kypros

CY

Tšekki

CZ

Tanska

DK

Viro

EE

Suomi

FI

Ranska

FR

Saksa

DE

Kreikka

EL

Unkari

HU

Islanti

IS

Irlanti

IE

Italia

IT

Latvia

LV

Liechtenstein

LI

Liettua

LT

Luxemburg

LU

Norja

NO

Malta

MT

Alankomaat

NL

Puola

PL

Portugali

PT

Romania

RO

Slovakia

SK

Slovenia

SI

Espanja

ES

Ruotsi

SE

Sveitsi

CH

Yhdistynyt kuningaskunta

UK

Channel Tunnel Safety Authority (Kanaalitunnelin turvallisuusviranomainen) on tällä hetkellä ainoa monikansallinen turvallisuusviranomainen, ja se tunnistetaan seuraavasta kaksikirjaimisesta koodista:

MONIKANSALLINEN TURVALLISUUSVIRANOMAINEN

Koodi

Channel Tunnel Safety Authority

CT

KENTTÄ 2 –   Asiakirjalaji (2 numeroa)

Kahden numeron avulla tunnistetaan asiakirjalaji: ensimmäinen numero ilmoittaa asiakirjan yleisen luokituksen eli onko kyseessä turvallisuustodistus (numero 1) tai muu asiakirja (muu kuin numero 1). Toinen numero ilmoittaa asiakirjan alalajin eli onko kyseessä turvallisuustodistuksen A-osa (numero 1) vai B-osa (numero 2). Toistaiseksi käytössä on vain kaksi mahdollista numeroyhdistelmää:

 

[1 1] turvallisuustodistuksen A-osa;

 

[1 2] turvallisuustodistuksen B-osa.

Tätä numerointijärjestelmää voidaan laajentaa, jos tarvitaan muita koodeja. Seuraavassa on ehdotus luetteloksi tunnetuista, mahdollisista kahden numeron yhdistelmistä nyt käsiteltävänä olevissa asiakirjalajeissa:

Kentän 2 numeroyhdistelmä

Asiakirjalaji

Asiakirjan alalaji

[0 1]

Toimiluvat

Ei sovelleta tässä asetuksessa

[0 x]

Toimiluvat

Ei sovelleta tässä asetuksessa

[1 1]

Turvallisuustodistus

A-osa

[1 2]

Turvallisuustodistus

B-osa

[1 x]

Turvallisuustodistus

Ei sovelleta tässä asetuksessa

[2 1]

Turvallisuuslupa

Ei sovelleta tässä asetuksessa

[2 2]

Turvallisuuslupa

Ei sovelleta tässä asetuksessa

[2 x]

Turvallisuuslupa

Ei sovelleta tässä asetuksessa

[3 x]

Kunnossapitokonepajojen todistukset

Ei sovelleta tässä asetuksessa

[4 x]

Ilmoitettujen laitosten todistukset

Ei sovelleta tässä asetuksessa

[5 x] … [9 x]

Varattu (5 asiakirjalajia)

Ei sovelleta tässä asetuksessa

KENTTÄ 3 –   Myöntämisvuosi (4 numeroa)

Tässä kentässä ilmoitetaan vuosi (täsmennetyssä muodossa vvvv eli neljällä numerolla), jona todistus on myönnetty.

KENTTÄ 4 –   Juokseva numero

Juokseva numero kasvaa yhdellä yksiköllä joka kerran, kun todistus myönnetään, siitä riippumatta, onko todistus uusi, uusittava tai ajantasaistettava/muutettava todistus. Silloinkin kun todistus kumotaan, sille annettua numeroa ei voida käyttää uudelleen.

Juokseva numero alkaa joka vuosi nollasta.


14.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/25


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 654/2007,

annettu 13 päivänä kesäkuuta 2007,

tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1),

ottaa huomioon korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 27 päivänä toukokuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 936/97 (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 936/97 4 ja 5 artiklassa säädetään saman asetuksen 2 artiklan f alakohdan tarkoittamien lihojen tuontilupahakemusten ja niiden myöntämisen ehdot.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 936/97 2 artiklan f alakohdassa vahvistetaan samassa säännöksessä esitettyä määritelmää vastaavan korkealaatuisen tuoreen, jäähdytetyn tai jäädytetyn naudanlihan, jota voidaan tuoda erityisin edellytyksin 1 päivän heinäkuuta 2006 ja 30 päivän kesäkuuta 2007 välisenä ajanjaksona, määräksi 11 500 tonnia.

(3)

On otettava huomioon, että tässä asetuksessa säädettyjä tuontilupia voidaan käyttää niiden koko voimassaoloajan vain, jollei olemassa olevista eläinlääkinnällisistä järjestelyistä muuta johdu,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jokainen 1 päivän ja 5 päivän kesäkuuta 2007 välisenä aikana esitetty asetuksen (EY) N:o 936/97 2 artiklan f alakohdassa tarkoitettua korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa koskeva tuontilupahakemus hyväksytään kokonaisuudessaan.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä kesäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 137, 28.5.1997, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 317/2007 (EUVL L 84, 24.3.2007, s. 4).


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

14.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/26


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä kesäkuuta 2007,

siipikarjassa ja sioissa esiintyvän Salmonellan mikrobilääkeresistenssin yhdenmukaistetusta seurannasta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2421)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/407/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen zoonoosien ja niiden aiheuttajien seurannasta, neuvoston päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 92/117/ETY kumoamisesta 17 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/99/EY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2003/99/EY mukaan jäsenvaltioiden on huolehdittava, että seurannalla saadaan vertailukelpoiset tiedot zoonoosien aiheuttajien ja muiden sellaisten aiheuttajien mikrobilääkeresistenssin esiintymisestä, jotka voivat olla vaaraksi kansanterveydelle.

(2)

Vuonna 2003 pidetyssä Yhdistyneiden Kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO), kansainvälisen eläintautiviraston (OIE) ja Maailman terveysjärjestön (WHO) seminaarissa, joka liittyi mikrobilääkkeiden käyttöä muiden kuin ihmisten osalta sekä mikrobilääkeresistenssiä koskevaan tieteelliseen arviointiin, katsottiin selkeästi osoitetuksi, että ihmisten terveydelle aiheutuu kielteisiä vaikutuksia mikrobilääkkeiden muiden kuin ihmisten osalta tapahtuvasta käytöstä johtuvien resistenttien organismien vuoksi: tartunnat toistuvat entistä useammin, hoito epäonnistuu entistä useammin (joissakin tapauksissa seurauksena on kuolema) ja tartunnat ovat entistä vakavampia, kuten on dokumentoitu esimerkiksi ihmisten fluorokinolonille resistenttien Salmonella-tartuntojen osalta. Näytön perusteella muiden kuin ihmisten osalta tapahtuvan mikrobilääkkeiden käytön määrä ja tapa vaikuttavat resistenttien bakteerien esiintymiseen eläimissä ja elintarvikkeissa ja tätä kautta ihmisten altistumiseen näille resistenteille bakteereille (FAO/OIE/WHO-asiantuntijaseminaari, 2003). Olisi kuitenkin otettava huomioon, että suurin osa ihmislääketieteen resistenssiongelmista aiheutuu ihmisten omasta mikrobilääkkeiden käytöstä ja liikakäytöstä hoitoon ja ennaltaehkäisyyn (Euroopan parlamentti, lokakuu 2006).

(3)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) osoittaa zoonoosien, zoonoosien aiheuttajien, mikrobilääkeresistenssin ja elintarvikeperäisten tautien puhkeamisen kehityssuuntia ja lähteitä Euroopan unionissa vuonna 2005 koskevassa yhteisön yhteenvetoraportissa, ”Community Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic agents, Antimicrobial Resistance and Foodborne Outbreaks in the European Union in 2005” (2), että suhteellisen suuri osa eläimistä ja elintarvikkeista eristetyistä Campylobacter- ja Salmonella-bakteerin isolaateista oli resistenttejä ihmisten sairauksien hoidossa yleisesti käytetyille mikrobilääkkeille. Näiden resistenttien bakteerien aiheuttamat elintarvikeperäiset tartunnat muodostavat nimenomaisen riskin ihmisille hoidon mahdollisen epäonnistumisen vuoksi.

(4)

EFSA:n biologisia vaaroja käsittelevä tiedelautakunta sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevä tiedelautakunta antoivat 7 ja 8 päivänä syyskuuta 2006 pitämässään kokouksessa lausunnon zoonoosien, zoonoosien aiheuttajien ja mikrobilääkeresistenssin kehityssuuntia ja lähteitä Euroopan unionissa vuonna 2004 koskevan yhteisön yhteenvetoraportin tarkastelusta, ”Opinion on Review of the Community Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Antimicrobial Resistance in the European Union in 2004” (3). Lausunnossa todetaan mikrobilääkeresistenssin testaamisen osalta, että on tärkeää toimittaa yksityiskohtaista tietoa Salmonellan serotyypistä kunkin isolaatin osalta sekä yhdenmukaistaa resistenssin arviointiin ja raportointiin sovellettavat raja-arvot.

(5)

EFSA:n zoonooseja koskevan tiedonkeruun työryhmä antoi 20 päivänä helmikuuta 2007 kertomuksen, ”Report including a proposal for a harmonised monitoring scheme of antimicrobial resistance in Salmonella in fowl (Gallus gallus), turkeys and pigs and Campylobacter jejuni and C. coli in broilers” (4), johon sisältyi ehdotus kanoissa (Gallus gallus), kalkkunoissa ja sioissa esiintyvän Salmonella-bakteerin ja broilereissa esiintyvien Campylobacter jejuni- ja C. coli -bakteerien mikrobilääkeresistenssin yhdenmukaistetusta seurantajärjestelmästä. Raportissa annetaan suosituksia, jotka liittyvät yhdenmukaistettuun seurantajärjestelmään ja yhdenmukaistettuihin herkkyyden testausmenetelmiin.

(6)

Koska mikrobilääkeresistenssi muodostaa kansanterveydelle yhä suuremman terveysriskin ja koska antibioottien käytöllä on osoitettu olevan vaikutusta tähän riskiin, kaikista jäsenvaltioista olisi kerättävä vertailukelpoista tietoa eläimissä esiintyvien zoonoosien aiheuttajien mikrobilääkeresistenssin esiintymisestä panemalla täytäntöön direktiivin 2003/99/EY 7 artikla. Täytäntöönpanon olisi perustuttava Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen työryhmän ehdotukseen, tämän kuitenkaan rajoittamatta muita myöhemmin annettuja täytäntöönpanosääntöjä.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tällä päätöksellä säädetään jäsenvaltioissa toteutettavista mikrobilääkeresistenssin seurantaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä direktiivin 2003/99/EY 7 artiklan 3 kohdan ja liitteessä II olevan B kohdan mukaisesti. Sen soveltamisalaan kuuluu kanoissa (Gallus gallus), kalkkunoissa ja teurassioissa esiintyvä Salmonella spp., sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2003/99/EY 7 artiklan 1 kohdan vaatimusten mukaista mikrobilääkeresistenssin lisäseurantaa.

2 artikla

Isolaattien keruu ja analysointi

Edellä 1 artiklassa tarkoitettu Salmonella spp:n isolaattien keruu ja niiden analysointi on toteutettava toimivaltaisen viranomaisen toimesta tai sen valvonnassa liitteessä vahvistettujen teknisten eritelmien mukaisesti.

3 artikla

Tietojen luottamuksellisuus

Kansalliset yhteenkootut tiedot ja analyysien tulokset asetetaan julkisesti saataville muodossa, joka takaa tietojen luottamuksellisuuden.

4 artikla

Voimaantulo

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008.

5 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 31. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2006/104/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  The EFSA Journal (2006), s. 94.

(3)  The EFSA Journal (2006) 403, s. 1–62.

(4)  The EFSA Journal (2007) 96, s. 1–46.


LIITE

EDELLÄ 2 ARTIKLASSA TARKOITETUT ERITELMÄT

1.   Isolaattien alkuperä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 (1) 5 artiklan ja/tai komission päätösten 2006/662/EY (2) ja 2006/668/EY (3) mukaisesti perustetuissa valvonta- ja seurantaohjelmissa kerätyt Salmonellan isolaatit on kerättävä mikrobilääkeresistenssin seurantaan taulukon 1 mukaisesti.

1   Taulukko

Vuodet, joina ilmoitetuista eläinpopulaatioista eristetyt tietyt zoonoosien aiheuttajat valitaan mikrobilääkeresistenssin testausta varten.

Vuosi

Kaikki Salmonellan serotyypit

Munivat kanat

Broilerit

Kalkkunat

Teurassiat

2007

 

 

X (4)

X (5)

2008

X

 

 

 

2009

X

X

 

 

2010

X

X

X

 

2011

X

X

X

X

2012

X

X

X

X

Seurantaan tulee sisällyttää ainoastaan yksi isolaatti kustakin Salmonellan serotyypistä samaa epidemiologista yksikköä ja vuotta kohden. Munivien kanojen, broilerien ja kalkkunoiden osalta epidemiologinen yksikkö on parvi. Sikojen osalta epidemiologinen yksikkö on tila.

2.   Testattavien isolaattien määrä

Mikrobilääkeresistenssin valvontaan sisällytettävien Salmonellan isolaattien lukumäärä jäsenvaltiota ja vuotta kohden on 170 kustakin tutkimuspopulaatiosta (eli munivat kanat, broilerit, kalkkunat ja teurassiat).

Niissä jäsenvaltioissa, joissa seuranta- tai valvontaohjelmista on jonakin vuonna saatavissa tavoitteena olevaa näytekokoa pienempi määrä isolaatteja, kaikki nämä isolaatit on sisällytettävä mikrobilääkeresistenssin seurantaan.

Niissä jäsenvaltioissa, joissa on saatavissa suurempi määrä isolaatteja, seurantaan sisällytetään kaikki isolaatit tai tavoitteena olevaa näytekokoa vastaava tai sitä suurempi edustava joukko satunnaisesti valittuja isolaatteja.

3.   Mikrobilääkeherkkyyden testaus

Jäsenvaltioiden on testattava vähintään taulukossa 2 eritellyt mikrobilääkkeet ja käytettävä siinä annettuja raja-arvoja ja asianmukaista konsentraatioaluetta Salmonellan herkkyyden määrittämiseksi.

Laimennusmenetelmien on vastattava European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing -komitean (EUCAST) ja Clinical and Laboratory Standards Institute -laitoksen (CLSI) kuvaamia menetelmiä, jotka on hyväksytty kansainväliseksi vertailumenetelmäksi (ISO-standardi 20776-1:2006). On suositeltavaa, että määritetään valittujen S. Enteritidiksen ja S. Typhimuriumin isolaattien faagityyppi.

4.   Tietojen keruu ja raportointi

Mikrobilääkeresistenssin seurannan tulokset on arvioitava ja raportoitava direktiivin 2003/99/EY 9 artiklan mukaisesti vuosittaisessa zoonoosien, zoonoosien aiheuttajien ja mikrobilääkeresistenssin suuntauksia ja lähteitä koskevassa raportissa.

Rajoittamatta direktiivin 2003/99/EY liitteen IV säännösten soveltamista seuraavat tiedot on raportoitava munivissa kanoissa, broilereissa, kalkkunoissa ja sioissa esiintyvän Salmonellan osalta:

isolaattien alkuperä eli perustasotutkimus, valvontaohjelma, passiivinen seuranta,

herkkyyden osalta testattujen isolaattien määrä,

resistentiksi todettujen isolaattien määrä mikrobilääkettä kohden, sekä

täysin herkkien isolaattien määrä ja yhdelle, kahdelle, kolmelle, neljälle ja useammalle kuin neljälle taulukossa 2 luetellulle mikrobilääkkeelle resistenttien isolaattien määrä.

2   Taulukko

Mikrobilääkkeet, jotka ainakin on sisällytettävä Salmonellan osalta, ja raja-arvot, joita on käytettävä herkkyyden määrittelemisessä.

 

Mikrobilääkkeet

Raja-arvo (mg/l) R >

Salmonella

Kefotaksiimi

0,5

Nalidiksiinihappo

16

Siprofloksasiini

0,06

Ampisilliini

4

Tetrasykliini

8

Kloramfenikoli

16

Gentamisiini

2

Streptomysiini

32

Trimetopriimi

2

Sulfonamidit

256


(1)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 1.

(2)  EUVL L 272, 3.10.2006, s. 22.

(3)  EUVL L 275, 6.10.2006, s. 51.

(4)  Isolaatit, jotka on eristetty vuonna 2007 kerätyistä näytteistä ja varastoitu päätöksen 2006/662/EY säännösten mukaisesti.

(5)  Isolaatit, jotka on eristetty vuonna 2007 kerätyistä näytteistä ja varastoitu päätöksen 2006/668/EY säännösten mukaisesti.


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

14.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 153/30


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä kesäkuuta 2007,

Europolin henkilöstöön sovellettavien peruspalkkojen ja lisien mukauttamisesta

(2007/408/YOS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon 3 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston säädöksen Europolin henkilöstösäännöistä (1), jäljempänä ’henkilöstösäännöt’, ja erityisesti niiden 44 artiklan,

ottaa huomioon Suomen tasavallan tekemän aloitteen (2),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (3),

ottaa huomioon sen, että Europolin hallintoneuvosto on tarkistanut Europolin työntekijöiden palkkausta,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Hallintoneuvo on ottanut Europolin työntekijöiden palkkauksen tarkistuksessa huomioon Alankomaiden elinkustannuksissa tapahtuneet muutokset sekä muutokset jäsenvaltioiden julkishallinnon palkoissa.

(2)

Tarkistuksen kohteena ollut 1 päivän heinäkuuta 2005 ja 30 päivän kesäkuuta 2006 välinen ajanjakso oikeuttaa palkkaustason korotuksen 1,5 %:lla 1 päivän heinäkuuta 2006 ja 30 päivän kesäkuuta 2007 välisellä ajanjaksolla.

(3)

Neuvosto päättää yksimielisesti Europolin työntekijöiden peruspalkkojen ja lisien mukauttamisesta tarkistuksen perusteella,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Henkilöstösääntöjä muutetaan seuraavasti:

Voimaantulosta 1 päivästä heinäkuuta 2006 alkaen:

a)

korvataan 45 artiklassa oleva peruskuukausipalkkojen taulukko seuraavasti:

 

”1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

15 136,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13 592,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 329,29

9 570,24

9 811,20

10 070,70

10 330,19

10 602,01

10 872,61

11 158,08

11 445,37

11 748,12

12 047,75

4

8 124,50

8 340,75

8 553,91

8 779,42

9 004,93

9 242,78

9 477,56

9 727,80

9 978,00

10 240,60

10 503,18

5

6 694,23

6 870,30

7 043,29

7 228,65

7 414,01

7 611,71

7 806,32

8 013,30

8 217,19

8 433,42

8 649,68

6

5 736,61

5 887,94

6 039,33

6 199,97

6 357,50

6 524,33

6 691,14

6 867,23

7 043,29

7 228,65

7 414,01

7

4 782,03

4 908,69

5 032,25

5 165,09

5 297,91

5 436,94

5 575,94

5 724,23

5 869,42

6 023,88

6 178,34

8

4 065,35

4 173,47

4 278,49

4 392,80

4 503,99

4 621,40

4 738,78

4 865,45

4 989,01

5 121,84

5 251,57

9

3 583,44

3 679,19

3 774,98

3 873,80

3 972,67

4 077,70

4 182,73

4 293,94

4 402,10

4 519,46

4 633,76

10

3 107,71

3 191,13

3 271,43

3 357,91

3 441,34

3 534,01

3 626,68

3 722,44

3 815,11

3 917,07

4 015,92

11

3 011,95

3 092,27

3 169,48

3 252,90

3 336,29

3 425,88

3 512,39

3 605,06

3 697,74

3 796,61

3 892,33

12

2 391,04

2 455,87

2 517,65

2 582,55

2 647,42

2 718,46

2 789,52

2 863,66

2 934,70

3 011,95

3 089,17

13

2 054,29

2 109,90

2 162,42

2 221,12

2 276,73

2 338,50

2 397,20

2 462,06

2 523,87

2 591,82

2 656,68”

b)

korvataan 59 artiklan 3 kohdassa mainittu 1 004,36 euron summa 1 019,43 eurolla;

c)

korvataan 59 artiklan 3 kohdassa mainittu 2 008,72 euron summa 2 038,85 eurolla;

d)

korvataan 60 artiklan 1 kohdassa mainittu 267,84 euron summa 271,86 eurolla;

e)

korvataan liitteessä 5 olevan 2 artiklan 1 kohdassa mainittu 280,00 euron summa 284,20 eurolla;

f)

korvataan liitteessä 5 olevan 3 artiklan 1 kohdassa mainittu 12 174,06 euron summa 12 356,67 eurolla;

g)

korvataan liitteessä 5 olevan 3 artiklan 1 kohdassa mainittu 2 739,17 euron summa 2 780,26 eurolla;

h)

korvataan liitteessä 5 olevan 3 artiklan 2 kohdassa mainittu 16 434,98 euron summa 16 681,50 eurolla;

i)

korvataan liitteessä 5 olevan 4 artiklan 1 kohdassa mainittu 1 217,41 euron summa 1 235,67 eurolla;

j)

korvataan liitteessä 5 olevan 4 artiklan 1 kohdassa mainittu 913,07 euron summa 926,77 eurolla;

k)

korvataan liitteessä 5 olevan 4 artiklan 1 kohdassa mainittu 608,70 euron summa 617,83 eurolla;

l)

korvataan liitteessä 5 olevan 4 artiklan 1 kohdassa mainittu 486,96 euron summa 494,26 eurolla;

m)

korvataan liitteessä 5 olevan 5 artiklan 3 kohdassa mainittu 1 718,01 euron summa 1 743,78 eurolla;

n)

korvataan liitteessä 5 olevan 5 artiklan 3 kohdassa mainittu 2 290,68 euron summa 2 325,04 eurolla;

o)

korvataan liitteessä 5 olevan 5 artiklan 3 kohdassa mainittu 2 863,34 euron summa 2 906,29 eurolla.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on tehty.

Tehty Luxemburgissa 12 päivänä kesäkuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

W. SCHÄUBLE


(1)  EYVL C 26, 30.1.1999, s. 23. Säädös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 29 päivänä marraskuuta 2006 annetulla säädöksellä (EUVL L 8, 13.1.2007, s. 66).

(2)  EUVL C 41, 24.2.2007, s. 3.

(3)  Lausunto annettu 11. huhtikuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).