ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 135

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
26. toukokuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 576/2007, annettu 25 päivänä toukokuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 577/2007, annettu 25 päivänä toukokuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 1898/2005 II luvussa säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 32. yksittäistä tarjouskilpailua varten

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 578/2007, annettu 25 päivänä toukokuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luvussa säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetystä 32. erityisestä tarjouskilpailusta

4

 

 

Komission asetus (EY) N:o 579/2007, annettu 25 päivänä toukokuuta 2007, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 64. yksittäistä tarjouskilpailua varten

5

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2007/28/EY, tehty 25 päivänä toukokuuta 2007, neuvoston direktiivien 86/363/ETY ja 90/642/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta atsoksistrobiinin, klorfenapyrin, folpetin, iprodionin, lambda-syhalotriinin, maleiinihydratsidin, metalaksyyli-M:n ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismäärien osalta ( 1 )

6

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

26.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 135/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 576/2007,

annettu 25 päivänä toukokuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 25 päivänä toukokuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

39,1

TR

106,2

ZZ

72,7

0707 00 05

JO

151,2

TR

139,8

ZZ

145,5

0709 90 70

TR

99,7

ZZ

99,7

0805 10 20

EG

46,5

IL

42,8

MA

46,7

ZZ

45,3

0805 50 10

AR

32,4

ZA

66,9

ZZ

49,7

0808 10 80

AR

92,4

BR

77,3

CL

79,2

CN

90,8

NZ

113,7

US

130,3

UY

73,3

ZA

96,0

ZZ

94,1

0809 20 95

TR

497,4

US

325,0

ZZ

411,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


26.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 135/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 577/2007,

annettu 25 päivänä toukokuuta 2007,

asetuksen (EY) N:o 1898/2005 II luvussa säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 32. yksittäistä tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1898/2005 (2) mukaisesti interventioelimet voivat myydä pysyvällä tarjouskilpailulla tiettyjä hallussaan olevia interventiovoimääriä ja myöntää kermalle, voille ja voiöljylle tukea. Mainitun asetuksen 25 artiklassa säädetään, että jokaisessa yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on vahvistettava vähimmäismyyntihinta voille sekä tuen enimmäismäärä kermalle, voille ja voiöljylle. Lisäksi säädetään, että hinta tai tuki voi vaihdella voin aiotun käyttötarkoituksen, rasva-ainepitoisuuden ja käyttötavan mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 28 artiklassa tarkoitetun jalostusvakuuden määrä olisi vahvistettava tämän mukaisesti.

(2)

Saatujen tarjousten tutkiminen johtaa tarjouskilpailun jättämiseen ratkaisematta.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 II luvussa säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetty 32. tarjouskilpailu on jätetty ratkaisematta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2107/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 20).


26.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 135/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 578/2007,

annettu 25 päivänä toukokuuta 2007,

asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luvussa säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetystä 32. erityisestä tarjouskilpailusta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1898/2005 (2) 47 artiklan mukaisesti interventioelimet avaavat pysyvän tarjouskilpailun tuen myöntämiseksi voiöljylle. Saman asetuksen 54 artiklassa säädetään, että kunkin yksittäisen tarjouskilpailun osalta saatujen tarjousten perusteella vahvistetaan tuen enimmäismäärä voiöljylle, jonka vähimmäisrasvapitoisuus on 96 prosenttia.

(2)

Olisi asetettava asetuksen (EY) N:o 1898/2005 53 artiklan 4 kohdassa säädetty käyttötarkoitusvakuus sen varmistamiseksi, että voiöljy siirtyy vähittäiskaupan haltuun.

(3)

Saatujen tarjousten tutkiminen johtaa tarjouskilpailun jättämiseen ratkaisematta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luvussa säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetty 32. tarjouskilpailu on jätetty ratkaisematta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2107/2005 (EUVL L 337, 22.12.2005, s. 20).


26.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 135/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 579/2007,

annettu 25 päivänä toukokuuta 2007,

voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 64. yksittäistä tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan c kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta 16 päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2771/1999 (2) 21 artiklan mukaisesti interventioelimet ovat saattaneet pysyvällä tarjouskilpailulla myyntiin tietyt hallussaan olleet voin määrät.

(2)

Kussakin yksittäisessä tarjouskilpailussa saadut tarjoukset huomioon ottaen on asetuksen (EY) N:o 2771/1999 24 a artiklan mukaisesti vahvistettava vähimmäismyyntihinta tai tehtävä päätös tarjouskilpailun ratkaisematta jättämisestä.

(3)

Saadut tarjoukset huomioon ottaen olisi vahvistettava vähimmäismyyntihinta.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 2771/1999 mukaisesti järjestetyssä 64. yksittäisessä tarjouskilpailussa, jonka tarjousten jättöaika päättyi 22 päivänä toukokuuta 2007, voin vähimmäismyyntihinnaksi vahvistetaan 265,50 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 333, 24.12.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1802/2005 (EUVL L 290, 4.11.2005, s. 3).


DIREKTIIVIT

26.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 135/6


KOMISSION DIREKTIIVI 2007/28/EY,

tehty 25 päivänä toukokuuta 2007,

neuvoston direktiivien 86/363/ETY ja 90/642/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta atsoksistrobiinin, klorfenapyrin, folpetin, iprodionin, lambda-syhalotriinin, maleiinihydratsidin, metalaksyyli-M:n ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismäärien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/363/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY (2) ja erityisesti sen 7 artiklan,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/414/ETY mukaan tiettyihin viljelykasveihin käytettävien kasvinsuojeluaineiden salliminen kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle. Sallimisen on perustuttava ihmisten ja eläinten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaikutusten arviointiin. Arvioinnissa huomioon otettaviin tekijöihin on sisällyttävä käyttäjien ja sivullisten altistuminen, maaperään, vesiin ja ilmaan kohdistuvat ympäristövaikutukset sekä torjunta-ainekäsittelystä aiheutuneita jäämiä sisältävien viljelykasvien nauttimisen vaikutukset ihmisiin ja eläimiin.

(2)

Jäämien enimmäismäärät (JEM) vahvistetaan sen mukaan, mikä on kasveille tehokkaan suojan antava pienin mahdollinen määrä torjunta-ainetta käytettäessä sitä niin, että jäämä on mahdollisimman pieni ja toksikologisesti hyväksyttävä etenkin arvioitaessa saantia ravinnon mukana.

(3)

Direktiivien 86/363/ETY ja 90/642/ETY soveltamisalaan kuuluvien torjunta-aineiden jäämien enimmäismääriä on jatkuvasti seurattava, ja niitä voidaan muuttaa uusien tai muuttuneiden käyttötapojen huomioon ottamiseksi. Komissiolle on ilmoitettu uusista tai muuttuneista käyttötavoista, joiden perusteella atsoksistrobiinin, klorfenapyrin, folpetin, iprodionin, lambda-syhalotriinin, maleiinihydratsidin, metalaksyyli-M:n ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismääriä olisi muutettava.

(4)

Kuluttajien elinikäinen altistuminen näille torjunta-aineille niiden jäämiä mahdollisesti sisältävien elintarvikkeiden välityksellä on tutkittu ja arvioitu yhteisössä käytettävien menettelyjen ja käytäntöjen mukaisesti ottaen huomioon Maailman terveysjärjestön julkaisemat ohjeet (4). Kyseisten torjunta-aineiden jäämien enimmäismäärät olisi näiden tutkimusten ja arviointien perusteella vahvistettava sellaisiksi, ettei hyväksyttävä päiväsaanti ylity.

(5)

Klorfenapyrille, folpetille ja lambda-syhalotriinille on vahvistettu akuutin altistumisen viiteannos, ja kuluttajien akuutti altistuminen kunkin sellaisen elintarvikkeen välityksellä, joka mahdollisesti sisältää näiden torjunta-aineiden jäämiä, on tutkittu ja arvioitu yhteisössä käytössä olevien menettelyjen ja käytäntöjen mukaisesti ottaen huomioon Maailman terveysjärjestön julkaisemat ohjeet. Kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunnot, etenkin neuvot ja suositukset kuluttajien suojelemiseksi torjunta-aineilla käsiteltyjen elintarvikkeiden varalta (5), on otettu huomioon. Saantia ravinnon mukana koskevan arvioinnin perusteella kyseisten torjunta-aineiden jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava sellaisiksi, ettei akuutin altistumisen viiteannos ylity. Muita kyseisiä aineita koskevien käytettävissä olevien tietojen arviointi on osoittanut, että akuutin altistumisen viiteannosta ei ole tarpeen vahvistaa, eikä lyhyen aikavälin arviointia tämän vuoksi tarvita.

(6)

Jäämien enimmäismääriksi olisi vahvistettava analyysiherkkyyden alaraja, kun kasvinsuojeluaineiden sallitusta käytöstä ei aiheudu elintarvikkeisiin tai niiden pinnalle havaittavissa olevia torjunta-aineiden jäämiä tai kun sallittua käyttöä ei ole tai kun jäsenvaltioiden salliman käytön tukena ei ole ollut tarvittavia tietoja tai kun kolmansissa maissa käytön tukena ei ole ollut tarvittavia tietoja ja käytöstä on aiheutunut torjunta-aineiden jäämiä yhteisön markkinoille mahdollisesti tuleviin elintarvikkeisiin tai niiden pinnalle.

(7)

Jäämien väliaikaisten enimmäismäärien vahvistaminen tai muuttaminen yhteisön tasolla ei estä jäsenvaltioita vahvistamasta maleiinihydratsidille ja trifloksistrobiinille väliaikaisia jäämien enimmäismääriä direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan ja kyseisen direktiivin liitteen VI mukaisesti. Neljää vuotta pidetään riittävänä ajanjaksona, jonka kuluessa kyseisten aineiden tulevat käyttötarkoitukset voidaan vahvistaa. Tämän ajanjakson jälkeen yhteisössä vahvistetut jäämien väliaikaiset enimmäismäärät olisi katsottava lopullisiksi.

(8)

Sen vuoksi on tarpeen muuttaa direktiivien 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteissä vahvistettuja jäämien enimmäismääriä kyseisten kasvinsuojeluaineiden käyttötarkoitusten asianmukaisen seurannan ja valvonnan mahdollistamiseksi ja kuluttajien suojelemiseksi. Jos kyseisten direktiivien liitteissä on jo määritelty jäämien enimmäismäärät, niitä on aiheellista muuttaa. Jos jäämien enimmäismääriä ei ole vielä määritelty, ne on aiheellista vahvistaa ensimmäisen kerran.

(9)

Sen vuoksi direktiivejä 86/363/ETY ja 90/642/ETY olisi muutettava.

(10)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 86/363/ETY tämän direktiivin liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan direktiivi 90/642/ETY tämän direktiivin liitteen II mukaisesti.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 26 päivänä marraskuuta 2007. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 27 päivästä marraskuuta 2007.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 221, 7.8.1986, s. 43. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/27/EY (EUVL L 128, 16.5.2007, s. 31).

(2)  EYVL L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2007/27/EY.

(3)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/25/EY (EUVL L 106, 24.4.2007, s. 34).

(4)  Ohjeet ravinnon mukana saatavien torjunta-ainejäämien arvioimiseksi (tarkistettu), laadittu GEMS/Food Programme -ohjelmassa yhdessä torjunta-ainejäämiä käsittelevän Codex-komitean kanssa, Maailman terveysjärjestön julkaisu, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(5)  Lausunto neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamiseen liittyvistä kysymyksistä (kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunto 14.7.1998); lausunto vaihtelevista torjunta-ainejäämistä hedelmissä ja vihanneksissa (kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunto 14.7.1998), http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


LIITE I

Lisätään direktiivin 86/363/ETY liitteessä II olevaan B osaan seuraava rivi:

 

Enimmäismäärät mg/kg

Torjunta-ainejäämät

lihassa (rasva mukaan luettuna), lihavalmisteissa, muissa eläimenosissa ja eläinrasvoissa, jotka kuuluvat liitteessä I oleviin nimikkeisiin ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 ja 1602

maidossa ja maitotuotteissa, jotka kuuluvat liitteessä I oleviin nimikkeisiin 0401, 0402, 0405 ja 0406

tuoreissa kuorettomissa munissa, linnunmunissa ja munankeltuaisissa, jotka kuuluvat liitteessä I oleviin nimikkeisiin 0407 ja 0408

”Maleiinihydratsidi (2)

liha (ei siipikarja 0,05 (3)

maksa (ei siipikarja) 0,05 (3)

munuainen (ei siipikarja) 0,5 (3)

muut 0,02 (1)  (3)

0,2 (3)  (4)

0,1 (3)


(1)  Analyysiherkkyyden alaraja.

(2)  Jäämän määrittely maidon ja maitotuotteiden osalta: maleiinihydratsidi ja sen konjugaatit ilmaistuna maleiinihydratsidina.

(3)  Jäämien enimmäismäärä on vahvistettu väliaikaisesti direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.

(4)  Jäämien enimmäismäärä on vahvistettu väliaikaisesti 30 päivään kesäkuuta 2008 asti odotettaessa, että hakija toimittaa tarvittavat tiedot. Jos tarvittavia tietoja ei ole toimitettu kyseiseen päivään mennessä, jäämien enimmäismäärä peruutetaan direktiivillä tai asetuksella.”


LIITE II

Korvataan direktiivin 90/642/ETY liitteessä II olevassa A osassa atsoksistrobiinia, klorfenapyriä, folpettia, iprodionia, lamba-syhalotriinia, maleiinihydratsidia, metalaksyyliä ja trifloksistrobiinia koskevat palstat seuraavasti:

 

Tuhoeläinten torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Atsoksistrobiini

Klorfenapyri

Folpetti

Iprodioni

Lambda-syhalotriini

Maleiinihydratsidi

Metalaksyyli ja muut sen isomeerien seokset metalaksyyli-M mukaan luettuna (isomeerien summa)

Trifloksistrobiini

”1.

Tuoreet, kuivatut tai keittämättömät, jäädyttämällä ilman sokerin lisäystä säilötyt hedelmät; pähkinät

 

0,05 (1)

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

i)

SITRUSHEDELMÄT

1

 

0,02 (1)

 

 

 

0,5

0,3 (3)

Greipit

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Sitruunat

 

 

 

5 (3)

0,2

 

 

 

Limetit

 

 

 

 

0,2

 

 

 

Mandariinit (klementiinit ja muut hybridit mukaan luettuina)

 

 

 

1 (3)

0,2

 

 

 

Appelsiinit

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Pomelot

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Muut

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

 

ii)

PÄHKINÄT (kuoritut tai kuorimattomat)

0,1 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Mantelit

 

 

 

 

 

 

 

 

Parapähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

Cashewpähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastanjat

 

 

 

 

 

 

 

 

Kookospähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasselpähkinät

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Queenslandin pähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekaanipähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinjansiemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

Pistaasimantelit

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksanpähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

iii)

SIEMENHEDELMÄT

0,05 (1)

 

3 (2)

5 (3)

0,1

 

1

0,5 (3)

Omenat

 

 

 

 

 

 

 

 

Päärynät

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvittenit

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

KIVIHEDELMÄT

0,05 (1)

 

 

3 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Aprikoosit

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Kirsikat

 

 

2

 

 

 

 

1 (3)

Persikat (nektariinit ja niiden kaltaiset hybridit mukaan luettuina)

 

 

 

 

0,2

 

 

1 (3)

Luumut

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (3)

Muut

 

 

0,02 (1)

 

0,1

 

 

0,02 (1)  (3)

v)

MARJAT JA PIENET HEDELMÄT

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

Syötäväksi ja viinin valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet

2

 

 

10 (3)

0,2

 

 

5 (3)

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

 

 

0,02 (1)

 

 

 

2

 

Viinin valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet

 

 

5

 

 

 

1

 

b)

Mansikat (muut kuin luonnonvaraiset)

2

 

3 (2)

15 (3)

0,5

 

0,5

0,5 (3)

c)

Vadelmat ja vatukat (muut kuin luonnonvaraiset)

 

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Karhunvatukat

3

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Sinivatukat

 

 

 

 

 

 

 

 

Jättivatukat (boysen- ja loganinmarjat)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadelmat

3

 

3 (2)

 

0,2

 

 

 

Muut

0,05 (1)

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

 

d)

Muut pienet hedelmät ja marjat (muut kuin luonnonvaraiset)

0,05 (1)

 

 

10 (3)

 

 

0,05 (1)

 

Mustikat

 

 

 

 

 

 

 

 

Karpalot

 

 

 

 

 

 

 

 

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Karviaiset

 

 

3 (2)

 

0,1

 

 

1 (3)

Muut

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

e)

Luonnonvaraiset marjat ja hedelmät

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,2

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

vi)

MUUT HEDELMÄT

 

 

0,02 (1)

 

 

 

0,05 (1)

 

Avokadot

 

 

 

 

 

 

 

 

Banaanit

2

 

 

 

 

 

 

0,05 (3)

Taatelit

 

 

 

 

 

 

 

 

Viikunat

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiivit

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Kumkvatit

 

 

 

 

 

 

 

 

Litsit

 

 

 

 

 

 

 

 

Mangot

0,2

 

 

 

0,1

 

 

 

Oliivit (syötäväksi tarkoitetut)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Oliivit (öljyn valmistukseen tarkoitetut)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Papaijat

0,2

 

 

 

 

 

 

1 (3)

Passionhedelmät

 

 

 

 

 

 

 

 

Ananakset

 

 

 

 

 

 

 

 

Granaattiomenat

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

2.

Tuoreet tai keittämättömät, jäädytetyt tai kuivatut vihannekset

 

0,05 (1)

 

 

 

 

 

 

i)

JUUREKSET JA JUURIMUKULAT

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Punajuurikkaat

 

 

 

 

 

 

 

 

Porkkanat

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

0,05 (3)

Kassavat

 

 

 

 

 

 

 

 

Mukulasellerit

0,3

 

 

 

0,1

 

 

 

Piparjuuret

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

0,1

 

Maa-artisokat

 

 

 

 

 

 

 

 

Palsternakat

0,2

 

 

0,5 (3)

 

30 (3)

0,1

 

Juuripersiljat

0,2

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Retiisit ja retikat

0,2

 

 

0,3 (3)

0,1

 

0,1

 

Kaurajuuret

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Bataatit

 

 

 

 

 

 

 

 

Lantut

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauriit

 

 

 

 

 

 

 

 

Jamssit

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

ii)

SIPULIKASVIT

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Valkosipulit

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Kepasipulit

 

 

0,1

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Salottisipulit

 

 

 

0,2 (3)

 

15 (3)

0,5

 

Varhaissipulit

2

 

 

3 (3)

0,05

 

0,2

 

Muut

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

iii)

HEDELMÄVIHANNEKSET

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

 

a)

Solanaceae-heimo

2

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Tomaatit

 

 

2 (2)

 

0,1

 

0,2

0,5 (3)

Paprikat

 

 

 

 

0,1

 

0,5

 

Munakoisot

 

 

 

 

0,5

 

 

 

Okra

 

 

 

 

0,1

 

 

 

Muut

 

 

0,02 (1)

 

0,02 (1)

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

b)

Cucurbitaceae-heimo, syötäväkuoriset

1

 

0,02 (1)

2 (3)

0,1

 

 

0,2 (3)

Kurkut

 

 

 

 

 

 

0,5

 

Pikkukurkut

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesäkurpitsat

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

 

c)

Cucurbitaceae-heimo, paksukuoriset

0,5

 

1

1 (3)

0,05

 

 

 

Melonit

 

 

 

 

 

 

0,2

0,3 (3)

Kurpitsat

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesimelonit

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

Muut

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

d)

Sokerimaissi

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,05

 

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

iv)

KAALIKASVIT

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

0,5

 

0,02 (1)

0,1 (3)

0,1

 

0,2

 

Parsakaalit (myös calabrese)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukkakaalit

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

Kerivät kaalit

0,3

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

Ruusukaalit

 

 

 

0,5 (3)

0,05

 

 

 

Keräkaalit

 

 

 

5 (3)

0,2

 

1

 

Muut

 

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

c)

Lehtikaalit

5

 

0,02 (1)

 

1

 

 

 

Kiinankaali

 

 

 

5 (3)

 

 

 

 

Lehtikaali

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Muut

 

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

0,05 (1)

 

d)

Kyssäkaali

0,2

 

0,05

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

v)

LEHTIVIHANNEKSET JA TUOREET YRTIT

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

a)

Lehtisalaatti ja sen kaltaiset vihannekset

3

 

 

10 (3)

 

 

 

 

Vihanneskrassi

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuonankaali

 

 

 

 

 

 

0,2

 

Lehtisalaatti

 

 

2

 

0,5

 

2

 

Endiivi (leveälehtinen siloendiivi

 

 

 

 

 

 

1

 

Rucola

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaalin lehdet ja varret, myös nauriin naatit

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

0,02 (1)

 

1

 

0,05 (1)

 

b)

Pinaatti ja sen kaltaiset vihannekset

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,5

 

0,05 (1)

 

Pinaatti

 

 

10

 

 

 

 

 

Mangoldi (eli lehtijuurikas)

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

0,02 (1)

 

 

 

 

 

c)

Vesikrassi

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

d)

Sikuri (valkolehti)

0,2

 

0,02 (1)

2 (3)

0,02 (1)

 

0,3

 

e)

Yrtit

3

 

0,02 (1)

10 (3)

1

 

2

 

Kirveli

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruohosipuli

 

 

 

 

 

 

 

 

Persilja

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrttiselleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

PALKOVIHANNEKSET (tuoreet)

 

 

 

 

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

 

Pavut (silpimättömät)

1

 

2 (2)

5 (3)

0,2

 

 

0,5 (3)

Pavut (silvityt)

0,2

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Herneet (silpimättömät)

0,5

 

 

2 (3)

0,2

 

 

 

Herneet (silvityt)

0,2

 

 

0,3 (3)

0,2

 

 

 

Muut

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

vii)

VARSIVIHANNEKSET (tuoreet)

 

 

0,02 (1)

 

 

0,2 (1)  (3)

 

0,02 (1)  (3)

Parsat

 

 

 

 

 

 

 

 

Kardoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruotisellerit

5

 

 

 

0,3

 

 

 

Fenkoli

 

 

 

 

0,3

 

 

 

Latva-artisokka

1

 

 

 

 

 

 

 

Purjo

2

 

 

 

0,3

 

0,2

 

Raparperi

 

 

 

0,2 (3)

 

 

 

 

Muut

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

 

0,05 (1)

 

viii)

SIENET

0,05 (1)

 

0,02 (1)

0,02 (1)  (3)

 

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

a)

Viljellyt sienet

 

 

 

 

0,02 (1)

 

 

 

b)

Luonnonvaraiset sienet

 

 

 

 

0,5

 

 

 

3.

Kuivatut palkokasvit

0,1

0,05 (1)

0,02 (1)

0,2 (3)

0,02 (1)

0,2 (1)  (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Pavut

 

 

 

 

 

 

 

 

Linssit

 

 

 

 

 

 

 

 

Herneet

 

 

 

 

 

 

 

 

Lupiinit

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Öljykasvien siemenet

 

0,1 (1)

0,05 (1)

 

0,05 (1)

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

Pellavansiemenet

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Maapähkinät

 

 

 

 

 

 

 

 

Unikonsiemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

Seesaminsiemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

Auringonkukansiemenet

 

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Rapsinsiemenet

0,5

 

 

0,5 (3)

 

 

 

 

Soijapavut

0,5

 

 

 

 

 

 

 

Sinapinsiemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

Puuvillansiemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

Hampunsiemenet

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

0,05 (1)

 

 

0,02 (1)  (3)

 

 

 

 

5.

Perunat

0,05 (1)

0,05 (1)

0,1

0,02 (1)  (3)

0,02 (1)

50 (3)

0,05 (1)

0,02 (1)  (3)

Varhaisperunat

 

 

 

 

 

 

 

 

Varastoperunat

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tee (kuivatut lehdet ja lehtiruodit, fermentoitu ja muu, Camellia sinensis -laji)

0,1 (1)

50

0,05 (1)

0,1 (1)  (3)

1

0,5 (1)  (3)

0,1 (1)

0,05 (1)  (3)

7.

Humala (kuivattu), mukaan lukien pelleteiksi valmistetut tai jauhetut humalantähkät

20

0,1 (1)

150

0,1 (1)  (3)

10

0,5 (1)  (3)

10

30 (3)


(1)  Analyysiherkkyyden alaraja.

(2)  Kaptaanin ja folpetin yhteenlaskettu määrä.

(3)  Jäämien enimmäismäärä on vahvistettu väliaikaisesti direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti.”