ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 132

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
24. toukokuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 555/2007, annettu 23 päivänä toukokuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 556/2007, annettu 23 päivänä toukokuuta 2007, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä viininvalmistusmenetelmiä ja -käsittelyjä koskevista yhteisön säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1622/2000 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 557/2007, annettu 23 päivänä toukokuuta 2007, munien kaupan pitämiseen sovellettavista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1028/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 558/2007, annettu 23 päivänä toukokuuta 2007, lihotettavaksi tarkoitettuja nuoria urospuolisia nautaeläimiä koskevan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

21

 

 

Komission asetus (EY) N:o 559/2007, annettu 23 päivänä toukokuuta 2007, sokerialan tuotteiden 14 päivän ja 18 päivän toukokuuta 2007 välisenä aikana haettujen tuontitodistusten myöntämiseen tariffikiintiöissä ja etuuskohtelusopimusten mukaisesti sovellettavasta jakokertoimesta

27

 

*

Komission asetus (EY) N:o 560/2007, annettu 23 päivänä toukokuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän viinialan tuotteiden kaupan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2001 muuttamisesta

31

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/350/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä toukokuuta 2007, alueiden komitean latvialaisen jäsenen ja kahden latvialaisen varajäsenen nimeämisestä

33

 

 

2007/351/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä toukokuuta 2007, alueiden komitean itävaltalaisen varajäsenen nimeämisestä

34

 

 

2007/352/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä toukokuuta 2007, Europolin apulaisjohtajan nimittämisestä

35

 

 

IV   Muut säädökset

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 394/06/KOL, tehty 13 päivänä joulukuuta 2006, kaikkien kalojen poistamista lohen tarttuva anemia (ISA-tauti) -tautitartunnan saastuttamilta viljelylaitoksilta koskevan Norjan päivitetyn suunnitelman hyväksymisestä

36

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 28/07/KOL, tehty 19 päivänä helmikuuta 2007, Norjan julistamisesta virallisesti vapaaksi tuberkuloosista, luomistaudista ja naudan tarttuvasta leukoosista nautakarjojen osalta

38

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 29/07/KOL, tehty 19 päivänä helmikuuta 2007, Norjan esittämän suunnitelman hyväksymisestä eläintarhoissa pidettävien lintujen rokottamiseksi ennalta ehkäisevästi korkeapatogeenistä lintuinfluenssaa vastaan

40

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 30/07/KOL, tehty 19 päivänä helmikuuta 2007, Norjan kansallisesta scrapientorjuntaohjelmasta ja yhteisön sisäistä kauppaa ja Norjaan suuntautuvaa tuontia koskevista lisätakeista

42

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

24.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 555/2007,

annettu 23 päivänä toukokuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä toukokuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 23 päivänä toukokuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

39,1

TR

112,4

ZZ

75,8

0707 00 05

JO

151,2

TR

118,7

ZZ

135,0

0709 90 70

TR

106,6

ZZ

106,6

0805 10 20

EG

35,5

IL

56,8

MA

45,4

ZZ

45,9

0805 50 10

AR

59,5

ZA

67,6

ZZ

63,6

0808 10 80

AR

86,4

BR

78,8

CL

84,1

CN

92,5

NZ

114,5

US

120,8

UY

72,0

ZA

88,8

ZZ

92,2

0809 20 95

TR

658,4

ZZ

658,4


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


24.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 556/2007,

annettu 23 päivänä toukokuuta 2007,

viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä viininvalmistusmenetelmiä ja -käsittelyjä koskevista yhteisön säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1622/2000 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 46 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä V olevan A kohdan 3 alakohdassa säädetään mahdollisuudesta poiketa kokonaisrikkidioksidipitoisuudesta ilmasto-olojen niin edellyttäessä.

(2)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1622/2000 (2) vahvistetaan tietyt asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt erityisesti viinien kokonaisrikkidioksidipitoisuuksien osalta. Mainitun asetuksen 19 artiklan 4 kohdassa säädetään erityisesti, että saman asetuksen liitteessä XII a vahvistetaan luettelo tapauksista, joissa jäsenvaltiot voivat sallia ilmastollisista syistä 300 milligrammaa litraa kohti pienempien kokonaisrikkidioksidipitoisuuksien nostamisen enintään 40 milligrammalla litraa kohti.

(3)

Ranskan hallitus on 1 päivänä maaliskuuta 2007 päivätyllä tiedonannolla pyytänyt lupaa sallia Bas-Rhinin ja Haut-Rhinin departementtien alueilla vuonna 2006 tuotettujen viinien osalta 300 milligrammaa litraa kohti pienempien kokonaisrikkidioksidipitoisuuksien nostamisen enintään 40 milligrammalla litraa kohti poikkeuksellisen epäsuotuisien ilmasto-olojen vuoksi. Tämä pyyntö olisi hyväksyttävä.

(4)

Ranskan toimivaltaisten viranomaisten toimittama tekninen selvitys osoittaa, että kyseisissä epäsuotuisissa olosuhteissa tuotettujen viinien asianmukaisen viiniyttämisen ja säilyttämisen sekä niiden markkinoille soveltuvuuden varmistamiseksi rikkidioksidipitoisuuksia on lisättävä tavanomaisesti sallittuun pitoisuuteen nähden. Tämä tilapäinen toimenpide on ainoa käytettävissä oleva keino, jonka avulla voidaan varmistaa epäsuotuisissa ilmasto-oloissa kasvaneiden rypäleiden käyttäminen markkinoille soveltuvien viinien tuottamiseksi. Ranskan viininviljelyn teknisen instituutin (l'Institut Technique du Vin) tekemien laskelmien perusteella voidaan arvioida, että poikkeus koskisi noin 25:tä prosenttia kyseisen alueen kokonaistuotannosta.

(5)

Tämän vuoksi asetusta (EY) N:o 1622/2000 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1622/2000 liite XII a tämän asetuksen liitteenä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 194, 31.7.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 389/2007 (EUVL L 97, 12.4.2007, s. 5).


LIITE

”LIITE XII a

Kokonaisrikkidioksidipitoisuuden enimmäismäärän nostaminen ilmasto-olosuhteiden niin edellyttäessä

(19 artikla)

 

Vuosi

Jäsenvaltio

Viininviljelyalue(et)

Kyseeseen tulevat viinit

1.

2000

Saksa

Kaikki Saksan alueella sijaitsevat viininviljelyalueet

Kaikki vuoden 2000 aikana korjatuista rypäleistä saadut viinit

2.

2006

Saksa

Baden-Württembergin, Baijerin, Hessenin ja Rheinland-Pfalzin alueiden viininviljelyalueet

Kaikki vuoden 2006 aikana korjatuista rypäleistä saadut viinit

3.

2006

Ranska

Bas-Rhinin ja Haut-Rhinin departementtien viininviljelyalueet

Kaikki vuoden 2006 aikana korjatuista rypäleistä saadut viinit”


24.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 557/2007,

annettu 23 päivänä toukokuuta 2007,

munien kaupan pitämiseen sovellettavista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1028/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon munien kaupan pitämiseen sovellettavista vaatimuksista 19 päivänä kesäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1028/2006 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1028/2006 vahvistetaan perusedellytykset, jotka yhteisössä kaupan pidettävien munien on täytettävä. Selvyyden vuoksi olisi vahvistettava kyseisten vaatimusten soveltamista koskevat uudet yksityiskohtaiset säännöt. Sen vuoksi tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1907/90 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä joulukuuta 2003 annettu komission asetus (EY) N:o 2295/2003 (2) olisi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(2)

Muniin sovelletaan elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 852/2004 (3) ja eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 853/2004 (4). Sen vuoksi olisi mahdollisuuksien mukaan viitattava kyseisiin horisontaalisiin asetuksiin.

(3)

Olisi vahvistettava A-luokan munien laatuominaisuudet loppukuluttajalle suoraan toimitettavien munien korkean laadun takaamiseksi ja vahvistettava perusteet, jotka ovat tarkastuslaitosten tarkastettavissa. Kyseisten laatuominaisuuksien olisi perustuttava Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission standardiin nro 42, joka koskee kuorellisten munien kaupan pitämistä ja kaupallisia laaduntarkastuksia Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission jäsenmaiden välillä tapahtuvassa kansainvälisessä kaupassa.

(4)

Huoneenlämpöön jätettyjen kylmien munien pinnalle voi tiivistyä kosteutta, mikä helpottaa bakteerien kasvua kuoren pinnalla ja mahdollisesti niiden pääsyä munaan. Sen vuoksi munat on varastoitava ja kuljetettava mieluiten tasaisessa lämpötilassa eikä niitä pitäisi yleensä jäähdyttää ennen myyntiä loppukuluttajalle.

(5)

Munia ei pitäisi yleensä ottaen pestä tai puhdistaa, koska tällaiset käytännöt voivat vahingoittaa munan kuorta, joka estää tehokkaasti bakteerien pääsyä munaan erilaisten mikrobeja tuhoavien ominaisuuksiensa vuoksi. Eräitä käytäntöjä, kuten munien käsittelyä ultraviolettisäteillä, ei pitäisi kuitenkaan tulkita puhdistamismenettelyksi. A-luokan munia ei pitäisi pestä myöskään siksi, että fyysiset esteet, kuten kutikula, saattavat vahingoittua, mikä voi tapahtua pesun aikana tai sen jälkeen. Tällainen vahingoittuminen voi lisätä bakteerien aiheuttamaa saastumista kuoren läpi ja poistaa kosteutta sekä lisätä kuluttajille aiheutuvaa riskiä, erityisesti jos pesun jälkeiset kuivaamis- ja varastointiolosuhteet eivät ole parhaat mahdolliset.

(6)

Eräissä jäsenvaltioissa munien pesujärjestelmiä käytetään kuitenkin luvanvaraisesti ja tarkkaan valvotuin edellytyksin, ja tulokset ovat hyviä. Syötäviksi tarkoitettujen munien pesemiseen liittyvistä mikrobiologisista riskeistä 7 päivänä syyskuuta 2005 annetun Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) biologisia vaaroja käsittelevän tiedelautakunnan lausunnon (5) mukaan eräiden pakkaamoiden harjoittamaa munien pesukäytäntöä voidaan hygienian näkökulmasta jatkaa edellyttäen muun muassa, että kehitetään munien pesemiskäytäntöä koskevat säännöt.

(7)

A-luokan munat olisi luokiteltava painon mukaan, ja rajoitettu määrä painoluokkia ja niitä vastaavia selkeitä merkintöjä olisi vahvistettava merkitsemistä koskeviksi vähimmäisvaatimuksiksi, mikä ei estä vapaaehtoisten täydentävien merkintöjen käyttöä edellyttäen, että myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY (6) vaatimuksia noudatetaan.

(8)

Ainoastaan sellaisille yrityksille, joiden tilat ja tekniset laitteet ovat suhteessa niiden toiminnan laajuuteen ja joissa munia voidaan käsitellä tyydyttävissä olosuhteissa, olisi annettava lupa luokitella munia laadun ja painon perusteella pakkaamoina.

(9)

Munien luokittelua, merkitsemistä ja pakkaamista sekä pakkausten merkitsemistä koskevat enimmäismääräajat olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 1028/2006 7 artiklan 2 kohdassa säädettyjen tarkastusten helpottamiseksi.

(10)

Elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (7) mukaisen elintarviketta, rehua, elintarviketuotantoon käytettävää eläintä tai valmistusainetta, joka on tarkoitettu lisättäväksi tai jota oletetaan lisättävän elintarvikkeeseen tai rehuun, kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa koskevan jäljitettävyyden vahvistamista koskevan yleisen velvollisuuden lisäksi olisi vahvistettava munia sisältävien kuljetuslaatikoiden ja niiden mukana olevien asiakirjojen tarkastusten tekemistä koskevat tiedot.

(11)

Jotta asetuksen (EY) N:o 1028/2006 7 artiklan 2 kohdassa säädetyt tarkastukset tehtäisiin tehokkaasti, on tärkeää merkitä muniin tuotantopaikalla tuottajakoodi, jos munat toimitetaan toiseen jäsenvaltioon. Asetuksen (EY) N:o 1028/2006 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti B-luokan munat on merkittävä tuottajakoodilla ja/tai jollain muulla merkinnällä, jos niitä pidetään kaupan toisessa jäsenvaltiossa. Olisi täsmennettävä, että jos laatuluokitus ei käy selvästi ilmi pelkästä tuottajakoodista, B-luokan munat olisi merkittävä jollain muulla merkinnällä.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 1028/2006 4 artiklassa säädetyn tuottajakoodin koostumus olisi vahvistettava. Lisäksi olisi selvennettävä, että tuottajakoodin merkitsemisvaatimuksesta voidaan poiketa, jos munien merkitsemiseen käytettävät tekniset laitteet eivät anna mahdollisuutta säröillä olevien tai likaantuneiden munien merkitsemiseen.

(13)

Olisi määriteltävä B-luokan munien merkitsemistä koskevat asetuksen (EY) N:o 1028/2006 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut muut mahdolliset merkinnät.

(14)

Tietyistä munien kaupan pitämisen vaatimuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1907/90 (8) 2 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti merkitsemistä koskevia säännöksiä ei sovelleta suoraan elintarviketeollisuuden käyttöön jalostettaviksi toimitettuihin muniin. Jotta kyseisten toimitusten valvontaa voitaisiin parantaa, jäsenvaltioiden olisi myönnettävä poikkeuksia merkitsemisvaatimuksesta ainoastaan kyseisten toimijoiden pyynnöstä. Jotta jäsenvaltiot voisivat myöntää tällaisia poikkeuksia, olisi kuitenkin säädettävä kohtuullisesta yhden vuoden siirtymäkaudesta.

(15)

Direktiivissä 2000/13/EY vahvistetaan kaikkiin markkinoille saatettaviin elintarvikkeisiin sovellettavat yleisluonteiset säännöt. Pakkauksia varten olisi kuitenkin säädettävä joitakin erityisiä merkitsemisvaatimuksia.

(16)

Direktiivin 2000/13/EY 9 artiklassa määritellään elintarvikkeen vähimmäissäilyvyysajaksi ajankohta, johon saakka elintarvike asianmukaisesti säilytettynä säilyttää erityisominaisuutensa. Selvyyden vuoksi kyseinen ajankohta saisi olla enintään 28 päivää muninnasta.

(17)

Munia voidaan myydä niiden erityistä tuoreutta korostavalla merkinnällä varustettuina. Tätä varten olisi vahvistettava enimmäismääräaika ja selvennettävä kyseisten merkintöjen käyttö.

(18)

Munia voidaan myydä muniville kanoille syötettyä erityistä rehuseosta korostavalla merkinnällä varustettuina. On aiheellista vahvistaa tällaisia merkintöjä koskevat vähimmäisvaatimukset.

(19)

Munien irtomyynnin yhteydessä eräiden tavallisesti pakkauksessa annettujen tietojen olisi oltava kuluttajan saatavilla.

(20)

Elintarvikkeiden kääreitä ja pakkauksia koskevien yleisten hygieniavaatimusten lisäksi olisi vahvistettava eräitä täydentäviä vaatimuksia, jotta munien huonontumisen tai pilaantumisen riski varastoinnin ja kuljetuksen aikana olisi mahdollisimman vähäinen. Tällaisten standardien olisi perustuttava Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission standardiin nro 42.

(21)

Teollisuuskäyttöön tarkoitetut munat eivät sovellu ihmisravinnoksi. Sen vuoksi on aiheellista edellyttää, että tällaisia munia sisältävissä pakkauksissa olisi erityisiä nauhoja tai etikettejä, jotta ne voitaisiin tunnistaa helposti.

(22)

Ainoastaan pakkaamoilla on munien uudelleen pakkaamiseen soveltuvat tilat ja tekniset välineet. Sen vuoksi uudelleenpakkaamistoimet on aiheellista rajoittaa pakkaamoihin.

(23)

Elintarvikealan toimijoiden on otettava käyttöön jäljitettävyys asetuksen (EY) N:o 178/2002 mukaisesti. Tuottajien, kerääjien ja pakkaamoiden olisi pidettävä erityisiä lisärekistereitä, jotta tarkastuslaitokset voivat tarkastaa, että kaupan pitämisen vaatimuksia noudatetaan.

(24)

Olisi vahvistettava tarkastusten tekemistä koskevat menetelmät ja perusteet.

(25)

On aiheellista tarkastaa, että kaupan pitämisen vaatimuksia noudatetaan koko erän osalta, ja erän kaupan pitäminen olisi kiellettävä, jos sen ei voida osoittaa vastaavan sääntöjä.

(26)

Kaupan pitämisen vaatimusten noudattamista tarkastettaessa olisi sallittava eräitä poikkeuksia. Tällaisten sallittujen poikkeusten olisi vaihdeltava eri vaatimusten ja kaupan pitämisen vaiheiden mukaan.

(27)

Kolmansilla mailla saattaa olla vaatimuksia, jotka poikkeavat munien kaupan pitämistä koskevista yhteisön vaatimuksista. Viennin helpottamiseksi pakattujen, vientiin tarkoitettujen munien olisi sallittava vastaavan kyseisiä vaatimuksia.

(28)

Olisi vahvistettava yksityiskohdat, jotka koskevat komission kolmansien maiden pyynnöstä tekemää kolmannen maan kaupan pitämisen vaatimusten ja yhteisön lainsäädännön välisen vastaavuuden arviointia. Olisi vahvistettava eräitä kolmansista maista tuotavien munien merkitsemistä ja päällysmerkintöjä koskevia vaatimuksia.

(29)

Komission käytössä on hyödyllistä olla tiedot munivia kanoja pitävien rekisteröityjen paikkojen lukumäärästä.

(30)

Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava kaupan pitämisen vaatimuksia koskevat merkittävät rikkomiset, jotta muita jäsenvaltioita, joihin ne saattavat vaikuttaa, voidaan varoittaa asianmukaisella tavalla.

(31)

Munien tarjonta vähittäismyyntiin Ranskan merentakaisissa departementeissa riippuu osittain munien tarjonnasta Manner-Euroopassa. Kuljetus- ja ilmasto-olosuhteiden vuoksi Ranskan merentakaisiin departementteihin kuljetettavien munien säilytyksessä on noudatettava erityistä hankintajärjestelmää, myös mahdollisuutta lähettää munia jäähdytettyinä. Nämä erityisjärjestelyt voivat olla perusteltuja, koska munien paikallista tuotantokapasiteettia ei nykyisellään ole riittävästi. Erityisjärjestelyjä olisi jatkettava kohtuullisen ajan, kunnes paikallista tuotantokapasiteettia saadaan lisättyä.

(32)

Asetuksen (EY) N:o 1028/2006 1 artiklan 2 kohdassa sallitaan jäsenvaltioiden vapauttaa asetuksen vaatimuksista suoramyyntitavat, joilla munat myydään tuottajilta loppukuluttajalle. Jotta otettaisiin huomioon munien kaupan pitämistä koskevat erityisedellytykset eräillä alueilla Suomessa, myynti tuottajilta vähittäismyyjille kyseisillä alueilla olisi vapautettava asetuksen (EY) N:o 1028/2006 ja tämän asetuksen vaatimuksista.

(33)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että munivien kanojen tuotanto varustelemattomissa häkeissä kielletään 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen neuvoston direktiivin 1999/74/EY (9) 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Sen vuoksi komission olisi ennen kyseistä päivämäärää arvioitava varusteltujen häkkien vapaaehtoista merkitsemistä koskevien sääntöjen soveltaminen sen tutkimiseksi, onko merkitseminen muutettava pakolliseksi.

(34)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Asetuksen (EY) N:o 1028/2006 2 artiklassa, asetuksen (EY) N:o 852/2004 2 artiklan 1 kohdassa sekä asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 5 ja 7.3 kohdassa olevia määritelmiä sovelletaan soveltuvin osin.

Lisäksi tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’pakkauksella’ tarkoitetaan A- tai B-luokan munia sisältävää pakkausta, kuljetuslaatikoita ja teollisuuden käyttöön tarkoitettujen munien pakkauksia lukuun ottamatta;

b)

’irtomyynnillä’ tarkoitetaan munien tarjoamista vähittäismyyntiin loppukuluttajalle muuten kuin pakkauksissa;

c)

’kerääjällä’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 852/2004 6 artiklan mukaisesti munien tuottajalta keräämistä varten rekisteröityä laitosta munien toimittamiseksi pakkaamoon, kaupan pitäjälle, joka myy yksinomaan tukkumyyjille, joiden yritykset on hyväksytty pakkaamoiksi, tai elintarvike- ja muun kuin elintarviketeollisuuden käyttöön;

d)

’viimeisellä myyntipäivällä’ tarkoitetaan määräaikaa munien toimittamiseksi loppukuluttajalle asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan X jakson I luvun 3 kohdan mukaisesti;

e)

’elintarviketeollisuudella’ tarkoitetaan ihmisravinnoksi tarkoitettuja munatuotteita tuottavia laitoksia suurkeittiöitä lukuun ottamatta;

f)

’muulla kuin elintarviketeollisuudella’ tarkoitetaan munia muuksi kuin ihmisravinnoksi tuottavia liikeyrityksiä;

g)

’suurkeittiöillä’ tarkoitetaan direktiivin 2000/13/EY 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja yksikköjä;

h)

’teollisuuden käyttöön tarkoitetuilla munilla’ tarkoitetaan muita kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja munia;

i)

’erällä’ tarkoitetaan pakkauksissa tai irtonaisina olevia samassa paikassa sijaitsevasta samasta tuotantolaitoksesta tai pakkaamosta tulevia samoissa pakkauksissa tai irtonaisina olevia munia, joilla on sama munintapäivä, vähimmäissäilyvyysaika tai pakkauspäivä, sama tuotantotapa ja luokiteltujen munien osalta sama laatu- ja painoluokitus;

j)

’uudelleen pakkaamisella’ tarkoitetaan munien fyysistä siirtämistä toiseen pakkaukseen tai munia sisältävän pakkauksen uudelleen merkitsemistä.

2 artikla

Munien laatuominaisuudet

1.   A-luokan munilla on oltava seuraavat laatuominaisuudet:

a)

kuori ja kutikula: tavanomainen muoto, puhdas ja vahingoittumaton;

b)

ilmatila: korkeus enintään 6 millimetriä, liikkumaton; maininnalla ”ekstra” varustetuissa munissa se saa kuitenkin olla enintään 4 millimetriä,

c)

munankeltuainen: näkyy läpivalaisussa ainoastaan varjona ilman erottuvia ääriviivoja, liikkuu hieman käännettäessä munaa ja palaa keskiasentoon;

d)

valkuainen: kirkkaan läpinäkyvä;

e)

alkio: ei havaittavaa kehitystä;

f)

vieraat aineet: eivät sallittuja;

g)

vieraat tuoksut: eivät sallittuja.

2.   A-luokan munia ei saa pestä tai puhdistaa luokittelua ennen eikä jälkeen luokittelun, paitsi siten kuin 3 artiklassa säädetään.

3.   A-luokan munia ei saa käsitellä säilytystä varten eikä jäähdyttää tiloissa tai laitoksissa, joissa lämpötila pidetään keinotekoisesti alle + 5 °C:ssa. Munia, joita on kuljetuksen aikana pidetty alle + 5 °C:n lämpötilassa enintään 24 tuntia tai säilytetty vähittäismyyntitiloissa taikka niihin liittyvissä tiloissa enintään 72 tuntia, ei kuitenkaan pidetä jäähdytettyinä.

4.   B-luokan munat ovat munia, jotka eivät täytä 1 kohdassa säädettyjä laatuominaisuuksia. A-luokan munat, joilla ei ole enää kyseisiä ominaisuuksia, voidaan luokitella B-luokkaan.

3 artikla

Pestyt munat

1.   Jäsenvaltiot, jotka 1 päivänä kesäkuuta 2003 sallivat pakkaamoiden pestä munia, voivat edelleen sallia niiden pesevän munia edellyttäen, että kyseiset pakkaamot toimivat munien pesujärjestelmiä koskevien kansallisten ohjeiden mukaisesti. Pestyjä munia saa pitää kaupan ainoastaan jäsenvaltioissa, joissa kyseisiä lupia on myönnetty.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden on kannustettava elintarvikealan toimijoita kehittämään munien pesujärjestelmien hyvää käytäntöä koskevia kansallisia ohjeita asetuksen (EY) N:o 852/2004 8 artiklan mukaisesti.

4 artikla

A-luokan munien painoluokittelu

1.   A-luokan munat on luokiteltava painon mukaan seuraavasti:

a)

XL – erittäin isot: paino ≥ 73 grammaa;

b)

L – isot: paino ≥ 63 grammaa ja < 73 grammaa;

c)

M – keskikokoiset: paino ≥ 53 grammaa ja < 63 grammaa;

d)

S – pienet: paino < 53 grammaa.

2.   Painoluokka on merkittävä 1 kohdassa määritellyin kirjaimin tai merkinnöin taikka niiden yhdistelmin, ja lisäksi voidaan merkitä painoväli. Muita täydentäviä merkintöjä voidaan käyttää edellyttäen, että niitä ei todennäköisesti erehdytä pitämään 1 kohdassa määriteltyinä kirjaimina tai merkintöinä ja että ne vastaavat direktiivin 2000/13/EY säännöksiä.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos erikokoisia A-luokan munia pakataan samaan pakkaukseen, munien vähimmäisnettopaino on ilmoitettava grammoina ja lisättävä merkintä ”Erikokoisia munia” tai vastaavia merkintöjä pakkauksen ulkopinnalle.

5 artikla

Pakkaamoiden hyväksyminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 1028/2006 5 artiklan mukaisiksi pakkaamoiksi hyväksytään ainoastaan yritykset, jotka täyttävät tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen on annettava pakkaamolle pakkaamokoodi, jonka alkuosana on komission direktiivin 2002/4/EY (10) liitteessä olevan 2.2 kohdan mukainen asianomaisen jäsenvaltion koodi.

3.   Pakkaamoissa on oltava tarvittavat tekniset välineet sen varmistamiseksi, että munia käsitellään asianmukaisesti. Tähän olisi kuuluttava tapauksen mukaan seuraavat:

a)

sopivat, automaattiset tai keskeytymättömässä valvonnassa oleva läpivalaisulaite, jotka mahdollistavat jokaisen munan laadun tarkastuksen erikseen, tai muut soveltuvat laitteet;

b)

laite, jolla mitataan munan ilmatilan korkeus;

c)

laite, jolla munat luokitellaan painon mukaan;

d)

yksi tai useampi kalibroitu vaaka munien punnitukseen;

e)

laite munien merkitsemistä varten.

6 artikla

Munien luokittelua, merkitsemistä ja pakkaamista sekä pakkausten merkitsemistä koskeva määräaika

1.   Munat on luokiteltava, merkittävä ja pakattava kymmenen päivän kuluessa muninnasta.

2.   Tämän asetuksen 14 artiklan mukaisesti kaupan pidettävät munat on luokiteltava, merkittävä ja pakattava neljän päivän kuluessa muninnasta.

3.   Tämän asetuksen 12 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu vähimmäissäilyvyysaika on merkittävä pakkaamisen yhteydessä direktiivin 2000/13/EY 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

7 artikla

Kuljetuslaatikoissa ilmoitettavat tiedot

1.   Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 178/2002 18 artiklan soveltamista, tuottajan on yksilöitävä jokainen munia sisältävä kuljetuslaatikko lisäämällä siihen tuotantopaikalla

a)

tuottajan nimi ja osoite;

b)

tuottajakoodi;

c)

munien lukumäärä ja/tai paino;

d)

munintapäivä tai -jakso;

e)

lähetyspäivä.

Jos pakkaamoihin toimitetaan pakkaamattomia munia niiden omista samalla paikalla olevista tuotantoyksiköistä, kuljetuslaatikoiden merkinnät voidaan tehdä pakkaamossa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tietoja sovelletaan kuljetuslaatikoihin, ja niiden on sisällyttävä mukana oleviin asiakirjoihin. Toimijan, jolle munat toimitetaan, on säilytettävä kopio kyseisistä asiakirjoista. Pakkaamon, joka luokittelee munat, on säilytettävä mukana olevien asiakirjojen alkuperäiskappaleet.

Jos kerääjän vastaanottamat erät jaetaan toimittamista varten useammalle kuin yhdelle toimijalle, mukana olevat asiakirjat voidaan korvata soveltuvilla kuljetuslaatikoiden päällysmerkinnöillä edellyttäen, että viimeksi mainituissa on 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja, kuljetuslaatikoihin merkittäviä tietoja ei saa muuttaa, ja niiden on oltava kuljetuslaatikoissa, kunnes munat poistetaan laatikoista välittömästi tapahtuvaa luokittelua, merkitsemistä ja pakkaamista varten.

8 artikla

Munien merkitseminen rajat ylittävää toimittamista varten

1.   Muniin, jotka toimitetaan tuotantopaikasta toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle kerääjälle tai toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan pakkaamoon tai muuhun kuin elintarvikealan yritykseen, on merkittävä tuottajakoodi ennen kuin ne poistuvat tuotantopaikasta.

2.   Jäsenvaltio, jonka alueella tuotantopaikka sijaitsee, voi myöntää poikkeuksen 1 kohdassa säädetystä velvollisuudesta, jos tuottaja on tehnyt sopimuksen sellaisessa toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan pakkaamon kanssa, joka edellyttää tämän asetuksen mukaista merkitsemistä. Tällainen poikkeus voidaan myöntää ainoastaan kummankin asianomaisen toimijan pyynnöstä ja jäsenvaltion, jossa pakkaamo sijaitsee, kirjallisella ennakkohyväksynnällä. Tällöin lähetyksen mukana on oltava toimitussopimuksen jäljennös.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen toimitussopimusten keston on oltava vähintään yksi kuukausi.

4.   Asetuksen (EY) N:o 1028/2006 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuille asianomaisten jäsenvaltioiden ja mahdollisen kauttakulkujäsenvaltion tarkastuslaitoksille on ilmoitettava ennen poikkeuksen myöntämistä tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti.

5.   Toisessa jäsenvaltiossa kaupan pidettävät B-luokan munat on merkittävä asetuksen (EY) N:o 1028/2006 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja tarvittaessa niissä on oltava tämän asetuksen 10 artiklan mukainen merkintä sen varmistamiseksi, että ne voidaan helposti erottaa A-luokan munista.

9 artikla

Tuottajakoodi

1.   Tuottajakoodin on koostuttava direktiivin 2002/4/EY liitteessä olevassa 2 kohdassa säädetyistä koodeista ja kirjaimista. Sen on oltava selvästi näkyvissä, täydellisesti luettavissa ja vähintään 2 millimetriä korkea.

2.   Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1028/2006 4 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan soveltamista, jos säröillä olevia tai likaantuneita munia ei teknisistä syistä ole mahdollista merkitä, tuottajakoodin merkitseminen ei ole pakollista.

10 artikla

B-luokan munien merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1028/2006 4 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun merkinnän on oltava halkaisijaltaan vähintään 12 millimetriä vähintään 5 millimetriä korkean B-kirjaimen ympärillä tai selvästi näkyvissä oleva värillinen, halkaisijaltaan vähintään 5 millimetriä oleva merkki.

11 artikla

Suoraan elintarviketeollisuuden käyttöön toimitettavien munien merkitseminen

1.   Asetuksen (EY) N:o 1028/2006 4 artiklan 1 kohdassa säädettyjä merkitsemisvelvollisuuksia ei 30 päivään kesäkuuta 2008 asti sovelleta yhteisössä tuotettuihin muniin, jotka asetuksen (EY) N:o 853/2004 4 artiklan mukaisesti hyväksytty elintarvikealan toimija kerää itse suoraan tavanomaisilta toimittajiltaan. Tällöin toimittaminen on täysin elintarvikealan toimijan vastuulla, joka samoin sitoutuu käyttämään munat ainoastaan jalostukseen.

2.   Jäsenvaltiot voivat 1 päivästä heinäkuuta 2008 vapauttaa toimijat niiden pyynnöstä asetuksen (EY) N:o 1028/2006 4 artiklan 1 kohdassa säädetyistä merkitsemisvelvollisuuksista, jos munat toimitetaan suoraan tuotantopaikasta elintarviketeollisuudelle.

12 artikla

Pakkausten merkitseminen

1.   A-luokan munia sisältävien pakkausten ulkopinnalla on oltava selvästi näkyvissä ja täydellisesti luettavissa

a)

pakkaamon koodi;

b)

laatuluokitus; A-luokan munat voidaan tunnistamista varten merkitä joko ilmaisulla ”A-luokka” tai kirjaimella ”A”, joko yksin tai yhdistettynä ilmaisuun ”tuore”;

c)

painoluokitus tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

d)

vähimmäissäilyvyysaika tämän asetuksen 13 artiklan mukaisesti;

e)

ilmaisu ”pestyjä munia” tämän asetuksen 3 artiklan mukaisesti pestyjen munien osalta;

f)

direktiivin 2000/13/EY 3 artiklan 1 kohdan 6 alakohdan mukaisena erityisenä säilytysedellytyksenä merkintä, jossa kuluttajia neuvotaan munat ostettuaan pitämään ne jäähdytettyinä.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyjen vaatimusten lisäksi A-luokan munia sisältävien pakkausten ulkopinnalla on oltava selvästi näkyvissä ja täydellisesti luettavissa tuotantotapa.

Tuotantotavan määrittelemiseksi voidaan käyttää ainoastaan seuraavia merkintöjä:

a)

perinteisen tuotantotavan osalta liitteessä I olevassa A osassa vahvistetut merkinnät ja ainoastaan, jos asianomaiset liitteessä II säädetyt edellytykset täyttyvät;

b)

luonnonmukaisen tuotantotavan osalta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 (11) 2 artiklassa säädetyt merkinnät.

Tuottajakoodien merkitys on selitettävä pakkauksessa tai sen päällä.

Jos munivia kanoja pidetään tuotantojärjestelmissä direktiivin 1999/74/EY III luvussa säädettyjen vaatimusten mukaisesti, tuotantotapaa koskevaa merkintää voidaan täydentää jollakin tämän asetuksen liitteessä I olevassa B osassa luetelluista merkinnöistä.

3.   Edellä olevan 2 kohdan soveltaminen ei rajoita liitteessä II vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia laajempia kansallisia teknisiä toimenpiteitä, joita sovelletaan ainoastaan kyseisen jäsenvaltion tuottajiin, jos kyseiset toimenpiteet ovat sopusoinnussa yhteisön oikeuden kanssa.

4.   B-luokan munia sisältävien pakkausten ulkopinnalla on oltava selvästi näkyvissä ja täydellisesti luettavissa

a)

pakkaamon koodi;

b)

laatuluokitus; pakkauksissa on oltava joko sanat ”B-luokka” tai kirjain ”B”;

c)

pakkauspäivä.

5.   Jäsenvaltiot voivat edellyttää alueellaan tuotettujen munien pakkausten osalta päällysmerkintöjen kiinnittämistä siten, että ne rikkoutuvat pakkausta avattaessa.

13 artikla

Vähimmäissäilyvyysajan (parasta ennen -päiväyksen) merkitseminen

Direktiivin 2000/13/EY 3 artiklan 1 kohdan 5 alakohdassa tarkoitetuksi vähimmäissäilyvyysajaksi on vahvistettava enintään 28 päivää muninnasta. Jos munintajakso on ilmoitettu, vähimmäissäilyvyysaika on määritettävä kyseisen jakson ensimmäisestä päivästä alkaen.

14 artikla

Maininnalla ”ekstra” varustetut pakkaukset

1.   Sanoja ”ekstra” tai ”ekstra tuore” voidaan käyttää A-luokan munien pakkauksissa täydentävänä laatumerkintänä muninnan jälkeiseen yhdeksänteen päivään asti.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettuja merkintöjä käytetään, munintapäivä ja 9 päivän määräaika on ilmoitettava pakkauksessa siten, että se on selvästi näkyvissä ja täydellisesti luettavissa.

15 artikla

Munivien kanojen ruokintatavan merkitseminen

Munivien kanojen ruokintatapaa koskevaa merkintää käytettäessä sovelletaan seuraavia vähimmäisvaatimuksia:

a)

vilja voidaan mainita rehun ainesosana ainoastaan, jos viljan osuus on vähintään 60 prosenttia rehuseoksen painosta ja tästä enintään 15 prosenttia voi olla viljan sivutuotteita;

b)

rajoittamatta a alakohdassa tarkoitetun 60 prosentin vähimmäisvaatimuksen soveltamista, jos viitataan erityiseen viljalajiin, sen osuuden on oltava vähintään 30 prosenttia käytetystä rehuseoksesta. Jos viitataan erityisesti useampaan kuin yhteen viljalajiin, niiden kunkin osuuden rehuseoksessa on oltava vähintään 5 prosenttia.

16 artikla

Irtomyynnin yhteydessä ilmoitettavat tiedot

Munien irtomyynnin yhteydessä on annettava seuraavat tiedot siten, että ne ovat kuluttajalle selvästi näkyvissä ja täydellisesti luettavissa:

a)

laatuluokitus;

b)

edellä olevan 4 artiklan mukainen painoluokitus;

c)

edellä olevan 12 artiklan 2 kohdan mukaista tuotantotapaa vastaava merkintä;

d)

tuottajakoodia koskeva selitys;

e)

vähimmäissäilyvyysaika.

17 artikla

Pakkausten laatu

Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteessä II olevassa X luvussa säädettyjen vaatimusten soveltamista, pakkausten on oltava iskunkestäviä, kuivia, puhtaita ja hyväkuntoisia, ja ne on valmistettava materiaalista, joka suojaa munia ulkopuolisilta hajuilta ja laadun heikentymisriskiltä.

18 artikla

Teollisuuden käyttöön tarkoitetut munat

Teollisuuden käyttöön tarkoitetut munat on pidettävä kaupan pakkauksissa, joissa on punainen nauha tai etiketti.

Nauhoissa ja etiketeissä on oltava:

a)

toimijan, jolle munat on tarkoitettu, nimi ja osoite;

b)

munat lähettäneen toimijan nimi ja osoite;

c)

ilmaisu ”teollisuusmunia” 2 senttimetrin korkuisin suuraakkosin, sekä ilmaisu ”ihmisravinnoksi soveltumattomia” vähintään 8 millimetrin korkuisin suuraakkosin.

19 artikla

Uudelleen pakkaaminen

Ainoastaan pakkaamot saavat pakata A-luokan munia uudelleen. Kussakin pakkauksessa saa olla munia ainoastaan yhdestä erästä.

20 artikla

Tuottajien pitämät rekisterit

1.   Tuottajien on kirjattava tiedot tuotantotavoista ja täsmennettävä kunkin käytetyn tuotantotavan osalta

a)

munivien kanojen hankintapäivä ja -ikä sekä lukumäärä;

b)

kanojen poistopäivät ja -määrät;

c)

päivittäinen munantuotanto;

d)

päivittäin myytyjen ja/tai muulla tavoin päivittäin toimitettujen munien määrä tai paino;

e)

ostajien nimet ja osoitteet.

2.   Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteessä I olevan A.III osan vaatimusten soveltamista, jos ruokintatapa ilmoitetaan tämän asetuksen 15 artiklan mukaisesti, tuottajien on kirjattava seuraavat tiedot ja täsmennettävä kunkin ruokintatavan osalta

a)

toimitetun tai paikalla sekoitetun rehun määrä ja tyyppi;

b)

rehun toimituspäivä.

3.   Jos tuottaja harjoittaa yksittäisessä tuotantopaikassa eri tuotantotapoja, 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on eriteltävä kanaloittain.

4.   Tämän artiklan soveltamiseksi tuottaja voi myynti- ja toimitusrekisterien sijaan säilyttää laskut ja toimitusilmoitukset, joissa on 1 ja 2 kohdan mukaiset tiedot.

21 artikla

Kerääjien pitämät rekisterit

1.   Kerääjien on kirjattava erikseen tuotantotapa- ja päiväkohtaisesti seuraavat tiedot:

a)

kultakin tuottajalta keräämiensä munien määrä, tuottajan nimi, osoite ja tuottajakoodi sekä munintapäivä tai -jakso;

b)

asianomaisiin pakkaamoihin toimitettujen munien määrä eriteltyinä tuottajan mukaan, pakkaamon nimi, osoite, pakkaamokoodi ja munintapäivä tai -jakso.

2.   Tämän artiklan soveltamiseksi kerääjä voi myynti- ja toimitusrekisterien sijaan säilyttää laskut ja toimitusilmoitukset, joissa on 1 kohdan mukaiset tiedot.

22 artikla

Pakkaamoiden pitämät rekisterit

1.   Pakkaamoiden on kirjattava erikseen tuotantotapa- ja päiväkohtaisesti seuraavat tiedot:

a)

kultakin tuottajalta vastaanottamiensa luokittelemattomien munien määrät, tuottajan nimi, osoite ja tuottajakoodi sekä munintapäivä tai -jakso;

b)

munien luokittelun jälkeen määrät laatu- ja painoluokittain;

c)

muista pakkaamoista tulevien luokiteltujen munien määrät ja kyseisten pakkaamoiden koodi ja munien vähimmäissäilyvyysaika;

d)

luokittelemattomien, toisiin pakkaamoihin lähetettyjen munien määrät tuottajan mukaan eriteltyinä sekä näiden pakkaamoiden koodi sekä munintapäivä tai -jakso;

e)

toimitettujen munien määrä ja/tai paino eriteltynä laatu- ja painoluokan mukaan sekä B-luokan munien osalta pakkauspäivän ja A-luokan munien osalta vähimmäissäilyvyysajan sekä ostajan mukaan (ostajan nimi ja osoite on ilmoitettava).

Pakkaamoiden on päivitettävä fyysinen varastokirjanpito viikoittain.

2.   Jos A-luokan muniin ja niiden pakkauksiin on merkitty munivien kanojen ruokintatapa 15 artiklan mukaisesti, tällaisia merkintöjä käyttävien pakkaamoiden on pidettävä erillistä rekisteriä 1 kohdan mukaisesti.

3.   Tämän artiklan soveltamiseksi pakkaamot voivat myynti- ja toimitusrekisterien sijaan säilyttää laskut ja toimitusilmoitukset, joissa on 1 ja 2 kohdan mukaiset tiedot.

23 artikla

Rekisterien säilyttämistä koskevat määräajat

Edellä 7 artiklan 2 kohdassa sekä 20, 21 ja 22 artiklassa tarkoitetut rekisterit on säilytettävä vähintään 12 kuukautta niiden laatimispäivästä.

24 artikla

Toimijoiden tarkastaminen

1.   Pistokokeiden lisäksi toimijat on tarkastettava tarkastuslaitosten riskianalyysin perusteella määrittelemin väliajoin asetuksen (EY) N:o 1028/2006 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja huomioon on otettava vähintään

a)

aikaisempien tarkastusten tulokset;

b)

munien myyntikanavien monitahoisuus;

c)

tuotantotavan mukainen jaottelu tuotanto- tai pakkauslaitoksessa;

d)

tuotanto- tai pakkausmäärien suuruus;

e)

tuotettujen tai käsiteltyjen munien tyypin tai markkinointimenetelmän merkittävät muutokset edeltäviin vuosiin nähden.

2.   Tarkastukset on tehtävä säännöllisesti ja ennalta ilmoittamatta. Jäljempänä 20, 21 ja 22 artiklassa tarkoitettujen rekisterien on oltava välittömästi tarkastuslaitosten käytettävissä niiden pyynnöstä.

25 artikla

Laiminlyöntiä koskevat päätökset

1.   Tarkastuslaitosten 24 artiklassa säädettyjen tarkastusten jälkeen tekemät, tämän asetuksen laiminlyöntiä ilmaisevat päätökset on tehtävä koko tarkastetun erän osalta.

2.   Jos tarkastettua erää ei pidetä tämän asetuksen mukaisena, tarkastuslaitoksen on kiellettävä sen kaupan pitäminen, tai jos erä on lähtöisin kolmannesta maasta, sen maahantuonti, kunnes voidaan ja sikäli kuin ei voida osoittaa, että erä on saatettu vastaamaan tätä asetusta.

3.   Tarkastuksen tehneen tarkastuslaitoksen on varmistettava, että hylätty erä on saatettu tai saatetaan tämän asetuksen mukaiseksi.

26 artikla

Sallitut laatuvirheet

1.   A-luokan munaeriä tarkastettaessa sallitaan seuraavat poikkeamat:

a)

pakkaamossa juuri ennen lähettämistä: 5 prosenttia laatuvirheellisiä munia;

b)

muissa kaupan pitämisen vaiheissa: 7 prosenttia laatuvirheellisiä munia.

2.   Pidettäessä kaupan merkinnöillä ”ekstra” tai ”ekstra tuore” varustettuja munia ilmatilan korkeuden poikkeamia ei sallita pakkaus- tai tuontivaiheessa.

3.   Jos tarkastettavassa erässä on alle 180 munaa, 1 kohdassa säädetyt prosenttiluvut on kaksinkertaistettava.

27 artikla

Munien painoa koskevat sallitut poikkeamat

1.   Asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa säädettyä tapausta lukuun ottamatta A-luokan munaerien tarkastuksen yhteydessä hyväksytään tietty munan yksikköpainon poikkeama. Erässä saa olla enintään 10 prosenttia pakkaukseen merkittyä painoluokkaa alempaan tai ylempään painoluokkaan kuuluvia munia, mutta kuitenkin enintään 5 prosenttia alempaan painoluokkaan kuuluvia munia.

2.   Jos tarkastettavassa erässä on alle 180 munaa, 1 kohdassa säädetyt prosenttiluvut on kaksinkertaistettava.

28 artikla

Munien merkitsemistä koskevat sallitut poikkeamat

Erien ja pakkausten tarkastusten yhteydessä sallitaan 20 prosenttia munia, joiden merkinnät ovat lukukelvottomia.

29 artikla

Kolmansiin maihin vietäviksi tarkoitetut munat

Kolmansiin maihin vietäviksi tarkoitetuilta pakatuilta munilta saatetaan edellyttää eri vaatimusten täyttämistä kuin asetuksessa (EY) N:o 1028/2006 ja tässä asetuksessa säädettyjen laatua tai merkitsemistä koskevien vaatimusten tai lisävaatimusten täyttämistä.

30 artikla

Tuodut munat

1.   Asetuksen (EY) N:o 1028/2006 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun vastaavuuden arviointiin on sisällyttävä arviointi siitä, täyttävätkö asianomaisen kolmannen maan toimijat tässä asetuksessa olevat vaatimukset. Arviointia on päivitettävä säännöllisin väliajoin.

Komissio julkaisee arvioinnin tulokset Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Kolmansista maista tuodut munat on merkittävä alkuperämaassa selkeästi näkyvällä ja täydellisesti luettavissa olevalla tavalla ISO 3166 -maakoodin mukaisesti.

3.   Pakkauksissa, jotka sisältävät sellaisista maista tuotuja munia, jotka eivät voi riittävällä tavalla taata asetuksen (EY) N:o 1028/2006 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen noudattamista, on niiden ulkopinnalla oltava selvästi näkyvissä ja täydellisesti luettavissa

a)

alkuperämaa;

b)

tuotantotapana merkintä ”Ei EY:n vaatimusten mukaisia”.

31 artikla

Raportointi

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle sähköisesti ennen kunkin vuoden 1 päivää huhtikuuta tuotantopaikkojen määrä tuotantotavan mukaan eriteltyinä, mukaan luettuna tuotantolaitoksen enimmäiskapasiteetti sen mukaan, kuinka monta lintua tuotantolaitoksessa voidaan enintään pitää kerrallaan.

32 artikla

Rikkomisten ilmoittaminen

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle sähköisesti viiden työpäivän kuluessa tarkastuslaitosten havaitsemat rikkomiset tai niitä koskevat vakavat epäilyt, jotka saattavat vaikuttaa munien kauppaan yhteisössä. Yhteisön kauppaan vaikuttavat erityisesti niiden toimijoiden vakavat rikkomiset, jotka tuottavat tai pitävät munia kaupan toisessa jäsenvaltiossa.

33 artikla

Ranskan merentakaisia departementteja koskevat poikkeukset

1.   Poiketen siitä, mitä 2 artiklan 3 kohdassa säädetään, Ranskan merentakaisissa departementeissa vähittäiskauppaan tarkoitetut munat voidaan lähettää kyseisiin departementteihin jäähdytettyinä. Tällöin viimeistä myyntipäivää voidaan jatkaa 33 päivään asti.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa pakkauksen ulkopinnalla on ilmoitettava 12 ja 16 artiklassa säädettyjen vaatimusten lisäksi ilmaisu ”Jäähdytettyjä munia” sekä jäähdyttämistä koskevat tiedot.

”Jäähdytettyjen munien” tunnusmerkintä on tasasivuinen kolmio, jonka sivut ovat vähintään 10 millimetrin pituiset.

34 artikla

Eräitä Suomen alueita koskevat poikkeukset

Liitteessä III luetelluilla alueilla tuottajien suoraan vähittäiskauppoihin myymät munat vapautetaan asetuksen (EY) N:o 1028/2006 ja tämän asetuksen vaatimuksista. Tuotantotapa on kuitenkin yksilöitävä asianmukaisesti tämän asetuksen 12 artiklan 2 kohdan ja 16 artiklan c alakohdan mukaisesti.

35 artikla

Eräitä vapaaehtoisia merkintöjä koskevien käytäntöjen arviointi

Komissio arvioi 31 päivään joulukuuta 2009 mennessä vapaaehtoisten merkintöjen käyttöä 12 artiklan 2 kohdan viimeisen alakohdan mukaisesti tutkiakseen, onko merkinnöistä tehtävä pakollisia.

36 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 2295/2003 1 päivästä heinäkuuta 2007.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen, ja ne luetaan liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

37 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2007.

Asetuksen 33 artiklaa sovelletaan 30 päivään kesäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 186, 7.7.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 340, 24.12.2003, s. 16. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2001/2006 (EUVL L 379, 28.12.2006, s. 39).

(3)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 3.

(4)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(5)  The EFSA Journal (2005) 269, 1–39.

(6)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/142/EY (EUVL L 368, 23.12.2006, s. 110).

(7)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3).

(8)  EYVL L 173, 6.7.1990, s. 5. Asetus kumotaan asetuksella (EY) N:o 1028/2006 1 päivästä heinäkuuta 2007.

(9)  EYVL L 203, 3.8.1999, s. 53. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(10)  EYVL L 30, 31.1.2002, s. 44.

(11)  EYVL L 198, 22.7.1991, s. 1.


LIITE I

A   OSA

Asetuksen 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut merkinnät tuotantotavan osoittamiseksi:

Koodi kieli

1

2

3

BG

”яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито”

”яйца от кокошки – подово отглеждане”

”яйца от кокошки – клетъчно отглеждане”

ES

”Huevos de gallinas camperas”

”Huevos de gallinas criadas en el suelo”

”Huevos de gallinas criadas en jaula”

CS

”Vejce nosnic ve volném výběhu”

”Vejce nosnic v halách”

”Vejce nosnic v klecích”

DA

”Frilandsæg”

”Skrabeæg”

”Buræg”

DE

”Eier aus Freilandhaltung”

”Eier aus Bodenhaltung”

”Eier aus Käfighaltung”

ET

”Vabalt peetavate kanade munad”

”Õrrekanade munad”

”Puuris peetavate kanade munad”

EL

”Αυγά ελεύθερης βοσκής”

”Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής”

”Αυγά κλωβοστοιχίας”

EN

”Free range eggs”

”Barn eggs”

”Eggs from caged hens”

FR

”Oeufs de poules élevées en plein air”

”Oeufs de poules élevées au sol”

”Oeufs de poules élevées en cage”

GA

”Uibheacha saor-raoin”

”Uibheacha sciobáil”

”Uibheacha ó chearca chúbarnaí”

IT

”Uova da allevamento all'aperto”

”Uova da allevamento a terra”

”Uova da allevamento in gabbie”

LV

”Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas”

”Kūtī dētas olas”

”Sprostos dētas olas”

LT

”Laisvai laikomų vištų kiaušiniai”

”Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai”

”Narvuose laikomų vištų kiaušiniai”

HU

”Szabad tartásban termelt tojás”

”Alternatív tartásban termelt tojás”

”Ketreces tartásból származó tojás”

MT

”Bajd tat-tiġieg imrobbija barra”

”Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’l-art”

”Bajd tat-tiġieġ imrobbija filgaġeġ”

NL

”Eieren van hennen met vrije uitloop”

”Scharreleieren”

”Kooieieren”

PL

”Jaja z chowu na wolnym wybiegu”

”Jaja z chowu ściółkowego”

”Jaja z chowu klatkowego”

PT

”Ovos de galinhas criadas ao ar livre”

”Ovos de galinhas criadas no solo”

”Ovos de galinhas criadas em gaiolas”

RO

”Ouă de găini crescute în aer liber”

”Ouă de găini crescute în hale la sol”

”Ouă de găini crescute în baterii”

SK

”Vajcia z chovu na voľnom výbehu”

”Vajcia z podostieľkového chovu”

”Vajcia z klietkového chovu”

SL

”Jajca iz proste reje”

”Jajca iz hlevske reje”

”Jajca iz baterijske reje”

FI

”Ulkokanojen munia”

”Lattiakanojen munia”

”Häkkikanojen munia”

SV

”Ägg från utehöns”

”Ägg från frigående höns inomhus”

”Ägg från burhöns”


B   OSA

Asetuksen 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan neljännessä alakohdassa tarkoitetut merkinnät

Koodi kieli

 

BG

”уголемени клетки”

ES

”Jaulas acondicionadas”

CS

”Obohacené klece”

DA

”Stimulusberigede bure”

DE

”ausgestalteter Käfig”

ET

”Täiustatud puurid”

EL

”Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί”

EN

”Enriched cages”

FR

”Cages aménagées”

GA

”Cásanna Saibhrithe”

IT

”Gabbie attrezzate”

LV

”Uzlaboti būri”

LT

”Pagerinti narveliai”

HU

”Feljavított ketrecek”

MT

”Gaġġeg arrikkiti”

NL

”Aangepaste kooi” of ”Verrijkte kooi”

PL

”Klatki ulepszone”

PT

”Gaiolas melhoradas”

RO

”Cuști îmbunătățite”

SK

”Obohatené klietky”

SL

”Obogatene kletke”

FI

”Varustellut häkit”

SV

”Inredd bur”


LIITE II

Tuotantojärjestelmiä koskevat vähimmäisvaatimukset eri munantuotantotapojen osalta

1.

”Ulkokanojen munat” on tuotettava tuotantojärjestelmissä, jotka täyttävät vähintään direktiivin 1999/74/EY 4 artiklassa vahvistetut edellytykset.

Erityisesti seuraavien edellytysten on täytyttävä:

a)

kanoilla on oltava päivällä jatkuvasti mahdollisuus liikkua ulkona; tämä vaatimus ei kuitenkaan estä tuottajaa rajoittamasta ulkonaliikkumismahdollisuutta tietyksi ajaksi aamulla tavanomaisen hyvän maatalouskäytännön sekä hyvän kotieläintuotannon käytäntöjen mukaisesti.

Jos muita rajoituksia asetetaan, yhteisön oikeuteen perustuvilla rajoituksilla, kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi asetetut eläinlääkinnälliset rajoitukset mukaan luettuina, joilla rajoitetaan siipikarjan pääsyä ulkotarhaan, munia voidaan edelleen pitää kaupan ”ulkokanalan munina” rajoituksen ajan, muttei missään olosuhteissa enempää kuin 12 viikkoa;

b)

laidunalueen, jolle kanat pääsevät, on oltava enimmäkseen kasvillisuuden peitossa, eikä sitä käytetä muihin tarkoituksiin kuin hedelmätarhana, metsämaana, ja jos toimivaltaiset viranomaiset sen sallivat, karjanlaitumena;

c)

laidunalueen eläintiheys saa olla enintään 2 500 kanaa käytettävissä olevan alan hehtaaria kohden tai enintään yksi kana neljää neliömetriä kohden; kuitenkin silloin, kun käytettävissä oleva ala on vähintään 10 neliömetriä kanaa kohden ja kun harjoitetaan laidunkiertoa ja kanat pääsevät liikkumaan vapaasti koko laidunalueella kanaparven koko elinkaaren ajan, jokaisella laidunlohkolla on aina oltava tilaa vähintään 2,5 neliömetriä kanaa kohden;

d)

laidunalueen säde saa olla enintään 150 metriä rakennuksen lähimmästä ulosmenoaukosta; säde voi kuitenkin olla enintään 350 metriä rakennuksen lähimmästä ulosmenoaukosta, jos laidunalueella on direktiivin 1999/74/EY 4 artiklan 1 kohdan 3 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuja katoksia riittävästi ja tasaisesti sijoitettuina siten, että hehtaaria kohden on vähintään neljä katosta.

2.

”Lattiakanojen munat” on tuotettava tuotantojärjestelmissä, jotka täyttävät vähintään direktiivin 1999/74/EY 4 artiklassa vahvistetut edellytykset.

3.

”Häkkikanojen munat” on tuotettava tuotantojärjestelmissä, jotka täyttävät vähintään:

direktiivin 1999/74/EY 5 artiklassa määritellyt edellytykset 31 päivään joulukuuta 2011 asti, tai

direktiivin 1999/74/EY 6 artiklassa määritellyt edellytykset.

4.

Jäsenvaltiot voivat sallia alle 350 munivan kanan tai siitostarkoituksiin pidettävien munivien kanojen tuotantolaitoksiin tämän liitteen 1 ja 2 kohdan suhteen sovellettavat poikkeukset direktiivin 1999/74/EY 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan d alakohdan toisen virkkeen ja e alakohdan, 2 alakohdan sekä 3 alakohdan a alakohdan i alakohdan ja b alakohdan i alakohdan osalta.


LIITE III

Asetuksen 34 artiklassa tarkoitetut Suomen alueet

Seuraavat läänit:

Lappi,

Oulu,

Itä-Suomen läänissä sijaitsevat Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat,

Ahvenanmaa.


LIITE IV

Asetuksen 36 artiklassa tarkoitettu vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 2295/2003

Tämä asetus

1 artikla

2 artikla

3 artikla

5 artikla

4 artikla

5 artikla

5 artikla

2 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

6 artikla

2 artiklan 4 kohta

7 artikla

4 artikla

8 artiklan 1–4 kohta

6 artikla

8 artiklan 5 kohta

8 artikla

8 artiklan 6 kohta

8 artiklan 7 kohta

11 artikla

9 artikla

13 artikla

10 artikla

12 artiklan 4 kohdan c alakohta

11 artikla

12 artikla

14 artikla

13 artiklan 1 ja 3 kohta

12 artikla

13 artiklan 2 kohta

16 artikla

14 artikla

15 artikla

15 artikla

16 artikla

30 artikla

17 artikla

12 artikla

18 artikla

19 artikla

18 artikla

20 artikla

14 artikla

21 artikla

19 artikla

22 artikla

2 artiklan 4 kohta

23 artikla

24 artikla

20 artikla

25 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

21 artikla

25 artiklan 4 kohta

24 artikla

26 artikla

23 artikla

27 artikla

7 artiklan 2 kohta ja 22 artikla

28 artikla

29 artikla

32 artikla

30 artikla

31 artikla

32 artikla

33 artikla

26 artikla

34 artikla

27 artikla

35 artikla

4 artikla

36 artikla

17 artikla

37 artikla

38 artikla

36 artikla

39 artikla

37 artikla

LIITE I

LIITE II

LIITE I

LIITE III

LIITE II

LIITE IV

15 artikla

LIITE V


24.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/21


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 558/2007,

annettu 23 päivänä toukokuuta 2007,

lihotettavaksi tarkoitettuja nuoria urospuolisia nautaeläimiä koskevan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

WTO:n luettelossa CXL edellytetään, että yhteisö avaa 169 000 eläintä käsittävän vuotuisen tuontitariffikiintiön lihotettavaksi tarkoitetuille nuorille urospuolisille nautaeläimille. Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) 1994 XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen väliseen kirjeenvaihtona tehtyyn ja neuvoston päätöksellä 2006/333/EY (2) hyväksyttyyn sopimukseen (3) johtaneiden neuvottelujen tuloksena yhteisö sitoutui kuitenkin sisällyttämään kaikkia jäsenvaltioita koskevaan luetteloonsa kyseistä tuontitariffikiintiötä koskevan mukautuksen, jonka määrä on 24 070 eläintä.

(2)

On tarpeen säätää tämän tuontitariffikiintiön avaamista ja hallinnointia koskevat yksityiskohtaiset säännöt 1 päivän heinäkuuta ja seuraavan vuoden 30 päivän kesäkuuta väliseksi ajaksi.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1254/1999 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuontia yhteisöön olisi hallinnoitava tuontitodistusten avulla. Kyseistä kiintiötä on kuitenkin aiheellista hallinnoida myöntämällä ensin tuontioikeudet ja sen jälkeen tuontitodistukset tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (4) 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tällä tavoin toimijoiden, jotka ovat saaneet tuontioikeudet, olisi voitava päättää kiintiökauden kuluessa se ajankohta, jona ne haluavat hakea tuontitodistuksia tosiasiallisten kauppavirtojensa perusteella. Asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 säädetään joka tapauksessa, että todistusten voimassaolo päättyy tuontitariffikiintiökauden viimeisenä päivänä.

(4)

Olisi säädettävä erityisesti hakemusten jättämistä koskevista säännöistä sekä tiedoista, joiden on sisällyttävä hakemuksiin ja todistuksiin, tarvittaessa naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2377/80 kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1445/95 (5) sekä maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (6) tiettyjä säännöksiä täydentäen tai niistä poiketen.

(5)

Asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 säädetään erityisesti tuontioikeushakemuksia, hakijoiden asemaa ja tuontitodistusten myöntämistä koskevia yksityiskohtaisia säännöksiä. Mainitun asetuksen säännöksiä olisi sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2007 tuontitodistuksiin, jotka on myönnetty tämän asetuksen mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen lisäedellytysten soveltamista.

(6)

Keinottelun estämiseksi on aiheellista saattaa kiintiössä käytettävissä olevat määrät sellaisten toimijoiden käyttöön, jotka kykenevät osoittamaan harjoittavansa tosiasiallisesti merkittävän suuruista tuontia kolmansista maista. Tämän vuoksi ja tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi on aiheellista edellyttää, että kyseiset toimijat ovat tuoneet vähintään 50 eläintä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklassa tarkoitettujen kummankin kahden viitekauden aikana ottaen huomioon, että 50 eläimen erää voidaan pitää kaupallisesti kannattavana eränä. Jäsenvaltioiden olisi hallinnollisista syistä lisäksi sallittava hyväksyä asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset todisteena kolmansien maiden kanssa käydystä kaupasta.

(7)

Keinottelun estämiseksi olisi lisäksi vahvistettava tuontioikeuksiin liittyvä vakuus, poistettava tuontitodistusten siirtomahdollisuus ja myönnettävä toimijoille tuontitodistuksia ainoastaan niistä määristä, joita koskevat tuontioikeudet näille toimijoille on myönnetty.

(8)

Jotta toimijat olisivat velvollisia hakemaan tuontitodistukset koko sille määrälle, jota koskevat tuontioikeudet kyseiselle toimijalle on myönnetty, olisi säädettävä, että kyseisen hakemuksen jättäminen on tuontioikeuksiin liittyvän vakuuden osalta maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1985 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2220/85 (7) mukainen ensisijainen vaatimus.

(9)

Kiintiön moitteeton hallinnointi edellyttää kokemusten mukaan niin ikään, että todistuksenhaltija on todellinen tuoja. Tämän vuoksi tällaisen tuojan olisi osallistuttava aktiivisesti kyseisten eläinten ostoon, kuljetukseen ja tuontiin. Tästä syystä todisteen esittäminen tällaisesta toiminnasta olisi asetettava ensisijaiseksi vaatimukseksi todistukseen liittyvän vakuuden osalta asetuksen (ETY) N:o 2220/85 mukaisesti.

(10)

Tämän tariffikiintiön soveltamisen edellytyksenä ovat tuotujen eläinten erityistä käyttötarkoitusta koskevat tehokkaat tarkastukset. Tämän vuoksi eläinten lihotuksen on tapahduttava tuontioikeudet myöntäneessä jäsenvaltiossa.

(11)

Vakuus olisi asetettava sen takaamiseksi, että eläimiä lihotetaan vähintään 120 päivää sitä varten nimetyissä tuotantoyksiköissä. Vakuuden olisi katettava kyseisten eläinten vapaaseen liikkeeseen luovuttamisen päivänä sovellettavien yhteisen tullitariffin tullien ja alennettujen tullien välinen erotus.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanliha-alan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan 24 070 eläintä käsittävä tuontitariffikiintiö CN-koodeihin 0102 90 05, 0102 90 29 tai 0102 90 49 kuuluville yhteisössä lihotettaviksi tarkoitetuille nuorille urospuolisille nautaeläimille kunkin vuoden 1 päivän heinäkuuta ja seuraavan vuoden 30 päivän kesäkuuta väliseksi ajaksi, jäljempänä ’tuontitariffikiintiökaudet’.

Tariffikiintiön järjestysnumero on 09.4005.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun tariffikiintiön yhteydessä sovellettava tuontitulli on 582 euroa nettotonnilta korotettuna 16 prosentin arvotullilla.

Ensimmäisessä alakohdassa säädetyn tullin soveltamisen edellytyksenä on, että tuotuja eläimiä lihotetaan tuontitodistuksen myöntäneessä jäsenvaltiossa vähintään 120 päivää.

2 artikla

1.   Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kiintiötä hallinnoidaan myöntämällä ensin tuontioikeudet ja sen jälkeen tuontitodistukset.

2.   Asetusten (EY) N:o 1445/95, (EY) N:o 1291/2000 ja (EY) N:o 1301/2006 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

3 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklan soveltamiseksi hakijoiden on osoitettava, että he ovat tuoneet vähintään 50 CN-koodiin 0102 90 kuuluvaa eläintä mainitussa artiklassa tarkoitettujen kummankin kahden viitekauden aikana ja olleensa kaupallisesti ja logistisesti vastuussa kyseisten eläinten ostosta, kuljetuksesta ja vapaaseen liikkeeseen luovuttamisesta.

Todiste näiden edellytysten täyttymisestä voidaan toimittaa ainoastaan seuraavalla tavalla:

a)

toimivaltaisen viranomaisen oikeaksi todistamat jäljennökset asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista;

b)

vientimaana olevaan kolmanteen maahan sijoittautuneen myyjän tai hänen edustajansa todistuksenhaltijan nimiin laatima alkuperäinen kauppalasku tai sen oikeaksi todistettu jäljennös ja todisteet siitä, että todistuksenhaltija on suorittanut maksun tai avannut myyjän hyväksi peruuttamattoman remburssin;

c)

todistuksenhaltijan nimiin laadittu kyseisiä eläimiä koskeva konossementti tai tarvittaessa maa- tai ilmakuljetuksen kuljetusasiakirja.

2.   Yritysten, joilla kullakin on 1 kohdassa tarkoitetun vähimmäismäärän mukaista viitetuontia, sulautumisen tuloksena syntynyt yritys voi käyttää kyseistä viitetuontia todisteena kaupasta.

4 artikla

1.   Tuontioikeushakemukset on jätettävä viimeistään kyseessä olevaa tuontikiintiökautta edeltävänä 1 päivänä kesäkuuta klo 13.00 Brysselin aikaa.

2.   Tuontioikeuksiin liittyvä vakuus, jonka suuruus on 3 euroa eläintä kohti, on asetettava toimivaltaiselle viranomaiselle tuontioikeushakemuksen jättämisen yhteydessä.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle haetut kokonaismäärät viimeistään hakemusten jättämistä koskevan määräajan päättymistä seuraavana viidentenä työpäivänä kello 16.00 Brysselin aikaa.

5 artikla

1.   Tuontioikeudet on myönnettävä aikaisintaan 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksia koskevan määräajan päättymistä seuraavasta seitsemännestä työpäivästä ja viimeistään kuudentenatoista työpäivänä.

2.   Jos asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun jakokertoimen soveltaminen johtaa siihen, että tuontioikeuksia myönnetään vähemmän kuin niitä on haettu, 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti asetettu vakuus on vapautettava suhteessa vähennykseen viipymättä.

6 artikla

1.   Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kiintiön mukaisesti myönnettyjen määrien vapaaseen liikkeeseen luovutuksen edellytyksenä on tuontitodistuksen esittäminen.

2.   Tuontitodistuksia on haettava koko sille määrälle, joka hakijalle on myönnetty. Tämä velvoite on asetuksen (ETY) N:o 2220/85 20 artiklan 2 kohdan mukainen ensisijainen vaatimus.

7 artikla

1.   Tuontitodistushakemukset voidaan jättää ainoastaan jäsenvaltiossa, jossa hakija on hakenut 1 artiklan 1 kohdassa säädetyn kiintiön tuontioikeuksia ja saanut ne.

Saatuja tuontioikeuksia vähennetään kunkin tuontitodistuksen myöntämisen seurauksena vastaavalla määrällä, ja 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti asetettu vakuus on vapautettava suhteessa vähennykseen viipymättä.

2.   Tuontitodistukset myönnetään tuontioikeudet saaneen toimijan hakemuksesta ja hänen nimiinsä.

3.   Tuontitodistushakemuksessa ja tuontitodistuksessa on oltava seuraavat maininnat:

a)

8 kohdassa merkintä alkuperämaasta;

b)

16 kohdassa yksi tai useampi seuraavista CN-koodeista: 0102 90 05, 0102 90 29 tai 0102 90 49;

c)

20 kohdassa kiintiön järjestysnumero (09.4005) ja yksi liitteessä I säädetyistä maininnoista.

8 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, tämän asetuksen mukaisesti myönnetyistä tuontitodistuksista johtuvia oikeuksia ei voi siirtää.

2.   Tuontitodistuksen myöntämisen edellytyksenä on vakuuden asettaminen, jonka määrä on 12 euroa eläintä kohti ja jonka hakija asettaa todistushakemuksen jättämisen yhteydessä.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 III osaston 4 jaksossa säädetään, tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettua vakuus vapautetaan vasta kun on esitetty todisteet siitä, että todistuksenhaltija on kaupallisesti ja teknisesti vastannut kyseisten eläinten ostosta, kuljetuksesta ja vapaaseen liikkeeseen luovutuksesta tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

9 artikla

1.   Vapaaseen liikkeeseen luovutuksen yhteydessä tuojan on osoitettava seuraavat seikat:

a)

tuoja on antanut kirjallisen sitoumuksen siitä, että jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle toimitetaan kuukauden kuluessa luettelo tiloista, joilla nuoret urospuoliset nautaeläimet lihotetaan;

b)

tuoja on antanut jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle vakuuden, jonka määrä vahvistetaan kunkin tukikelpoisen CN-koodin osalta liitteessä II. Tuotujen eläinten lihottaminen kyseisessä jäsenvaltiossa vähintään 120 päivän ajan vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan tulli-ilmoituksen hyväksymispäivästä on asetuksen (ETY) N:o 2220/85 20 artiklan 2 kohdan mukainen ensisijainen vaatimus.

2.   Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vakuus vapautetaan vain, jos jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle esitetään todiste siitä, että

a)

nuoria nautaeläimiä on lihotettu 1 kohdan mukaisesti ilmoitetulla tilalla tai ilmoitetuilla tiloilla;

b)

nuoria nautaeläimiä ei ole teurastettu ennen kuin 120 päivän määräaika tuontipäivästä on päättynyt; tai

c)

nuoret nautaeläimet on teurastettu ennen kyseisen määräajan päättymistä terveyteen liittyvistä syistä tai ne ovat kuolleet sairauden tai tapaturman seurauksena.

Vakuus on vapautettava viipymättä tällaisen todisteen esittämisen jälkeen.

Jos 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua määräaikaa ei kuitenkaan ole noudatettu, vapautettavan vakuuden määrää on vähennettävä

15 prosentilla, ja

kahdella prosentilla kultakin määräajan ylittävältä päivältä vakuuden jäljelle jäävästä määrästä.

Vapauttamatta jääneet määrät pidätetään.

3.   Jollei 2 kohdassa tarkoitettua todistetta esitetä 180 päivän kuluessa tuontipäivästä, vakuus pidätetään.

Jollei tällaista todistetta ole toimitettu ensimmäisessä alakohdassa säädetyn 180 päivän kuluessa, mutta se esitetään kuitenkin kuuden kuukauden kuluessa edellä mainitusta jaksosta, pidätetty määrä on palautettava vähennettynä 15 prosentilla vakuuden määrästä.

10 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 124, 11.5.2006, s. 15.

(3)  EUVL L 124, 11.5.2006, s. 13.

(4)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(5)  EYVL L 143, 27.6.1995, s. 35. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1965/2006 (EUVL L 408, 30.12.2006, s. 27).

(6)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2006 (EUVL L 365, 21.12.2006, s. 52).

(7)  EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2006.


LIITE I

Asetuksen 7 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetut maininnat

:

bulgariaksi

:

Живи мъжки животни от рода на едрия рогат добитък с живо тегло ненадвишаващо 300 кг за глава добитък, предназначени за угояване [Регламент (ЕО) № 558/2007]

:

espanjaksi

:

Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 558/2007]

:

tšekiksi

:

Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 558/2007)

:

tanskaksi

:

Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 558/2007)

:

saksaksi

:

Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 558/2007)

:

viroksi

:

Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 558/2007)

:

kreikaksi

:

Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 558/2007]

:

englanniksi

:

Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 558/2007)

:

ranskaksi

:

Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [règlement (CE) no 558/2007].

:

italiaksi

:

Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 558/2007]

:

latviaksi

:

Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 558/2007)

:

liettuaksi

:

Penėjimui skirti gyvi vyriškos lyties galvijai, kurių vieno gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 558/2007)

:

unkariksi

:

Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (558/2007/EK rendelet)

:

maltaksi

:

Annimali bovini ħajjin tas-sess maskil b'piż ħaj li ma jisboqx it-300 kg kull ras, għat-tismin (ir-Regolament (KE) Nru 558/2007)

:

hollanniksi

:

Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 558/2007)

:

puolaksi

:

Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 558/2007)

:

portugaliksi

:

Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 558/2007]

:

romaniaksi

:

Masculi vii din specia bovină cu o greutate în viu mai mică sau egală cu 300 kg per cap, destinați îngrășării [Regulamentul (CE) nr. 558/2007]

:

slovakiksi

:

Živé býčky so živou hmotnosťou do 300 kg na kus, určené pre ďalší výkrm [nariadenie (ES) č. 558/2007]

:

sloveeniksi

:

Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 558/2007)

:

suomeksi

:

Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 558/2007)

:

ruotsiksi

:

Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 558/2007)


LIITE II

Vakuusmäärät

Lihotettavaksi tarkoitetut urospuoliset nautaeläimet

(CN-koodi)

Määrä euroina eläintä kohti

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


24.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/27


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 559/2007,

annettu 23 päivänä toukokuuta 2007,

sokerialan tuotteiden 14 päivän ja 18 päivän toukokuuta 2007 välisenä aikana haettujen tuontitodistusten myöntämiseen tariffikiintiöissä ja etuuskohtelusopimusten mukaisesti sovellettavasta jakokertoimesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1),

ottaa huomioon eräissä tariffikiintiöissä tai eräiden etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa sokerialan tuotteiden tuontia ja puhdistusta koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 28 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 950/2006 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Toimivaltaisille viranomaisille on jätetty 14 päivän ja 18 päivän toukokuuta 2007 välisellä viikolla asetuksen (EY) N:o 950/2006 tai siirtymätoimenpiteistä sokerialalla Bulgarian ja Romanian liittymisen vuoksi 13 päivänä joulukuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1832/2006 (3) mukaisesti tuontitodistushakemuksia, joissa haettu kokonaismäärä on samansuuruinen tai suurempi kuin järjestysnumeroille 09.4346 (2006–2007) käytettävissä oleva määrä.

(2)

Sen vuoksi komission olisi vahvistettava jakokerroin, jotta todistukset voidaan myöntää suhteessa käytettävissä olevaan määrään, ja ilmoitettava jäsenvaltioille kyseisen määrän täyttymisestä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitodistukset, joita on haettu asetuksen (EY) N:o 950/2006 4 artiklan 2 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 1832/2006 5 artiklan mukaisesti 14 päivän ja 18 päivän toukokuuta 2007 välisenä aikana, myönnetään tämän asetuksen liitteessä mainittujen määrien rajoissa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2006/2006 (EUVL L 379, 28.12.2006. s. 95).

(3)  EUVL L 354, 14.12.2006, s. 8.


LIITE

Etuuskohteluun oikeutettu AKT–maista/Intiasta peräisin oleva sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 IV osasto

Markkinointivuosi 2006/2007

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 14 päivän ja 18 päivän toukokuuta 2007 välisellä viikolla

Raja

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

0

Saavutettu

09.4333

Norsunluurannikko

100

 

09.4334

Kongo

100

 

09.4335

Fidži

0

Saavutettu

09.4336

Guyana

0

Saavutettu

09.4337

Intia

0

Saavutettu

09.4338

Jamaika

100

 

09.4339

Kenia

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Mosambik

0

Saavutettu

09.4344

Saint Kitts ja Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swazimaa

100

Saavutettu

09.4347

Tansania

0

Saavutettu

09.4348

Trinidad ja Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Sambia

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Etuuskohteluun oikeutettu AKT–maista/Intiasta peräisin oleva sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 IV osasto

Markkinointivuosi 2007/2008

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 14 päivän ja 18 päivän toukokuuta 2007 välisellä viikolla

Raja

09.4331

Barbados

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Norsunluurannikko

 

09.4334

Kongo

 

09.4335

Fidži

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Intia

100

 

09.4338

Jamaika

 

09.4339

Kenia

 

09.4340

Madagaskar

 

09.4341

Malawi

 

09.4342

Mauritius

 

09.4343

Mosambik

100

 

09.4344

Saint Kitts ja Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swazimaa

 

09.4347

Tansania

100

 

09.4348

Trinidad ja Tobago

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Sambia

 

09.4351

Zimbabwe

 


Täydentävä sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 V osasto

Markkinointivuosi 2006/2007

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 14 päivän ja 18 päivän toukokuuta 2007 välisellä viikolla

Raja

09.4315

Intia

100

 

09.4316

AKT-pöytäkirjan allekirjoittajamaat

100

 


CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 VI osasto

Markkinointivuosi 2006/2007

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 14 päivän ja 18 päivän toukokuuta 2007 välisellä viikolla

Raja

09.4317

Australia

0

Saavutettu

09.4318

Brasilia

0

Saavutettu

09.4319

Kuuba

0

Saavutettu

09.4320

Muut kolmannet maat

0

Saavutettu


Balkanin maista peräisin oleva sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 VII osasto

Markkinointivuosi 2006/2007

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 14 päivän ja 18 päivän toukokuuta 2007 välisellä viikolla

Raja

09.4324

Albania

100

 

09.4325

Bosnia ja Hertsegovina

0

Saavutettu

09.4326

Serbia, Montenegro ja Kosovo

100

 

09.4327

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

100

 

09.4328

Kroatia

100

 


Poikkeustuonnin alainen sokeri ja teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri

Asetuksen (EY) N:o 950/2006 VIII osasto

Markkinointivuosi 2006/2007

Järjestysnumero

Tyyppi

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 14 päivän ja 18 päivän toukokuuta 2007 välisellä viikolla

Raja

09.4380

Poikkeustuonnin alainen

 

09.4390

Teollisuuden tarpeisiin tuotava

100

 


Sokerin tuonti Bulgarialle ja Romanialle avatuissa siirtymäkauden tariffikiintiöissä

Asetuksen (EY) N:o 1832/2006 I luvun 2 jakso

Markkinointivuosi 2006/2007

Järjestysnumero

Maa

Haetuista määristä myönnettävä prosenttiosuus 14 päivän ja 18 päivän toukokuuta 2007 välisellä viikolla

Raja

09.4365

Bulgaria

0

Saavutettu

09.4366

Romania

100

 


24.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/31


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 560/2007,

annettu 23 päivänä toukokuuta 2007,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän viinialan tuotteiden kaupan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2001 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 63 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 63 artiklan 1 kohdan mukaan mainitun asetuksen 1 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa lueteltujen tuotteiden viennin mahdollistamiseksi kyseisten tuotteiden kansainvälisen kaupan hintojen perusteella ja perustamissopimuksen 300 artiklan mukaisesti tehtyjen sopimusten rajoissa näiden hintojen ja yhteisön hintojen välinen erotus voidaan korvata vientituella.

(2)

Vientitukia voidaan myöntää kattamaan kilpailukyvyn erot yhteisön ja kolmansien maiden viennin välillä. Yhteisön vienti tiettyihin lähellä sijaitseviin määräpaikkoihin ja kolmansiin maihin, jotka myöntävät yhteisön tuotteille tuonnin etuuskohtelun, on nykyään erityisen edullisessa kilpailuasemassa. Tämän vuoksi kyseisiä määräpaikkoja koskevat vientituet olisi poistettava

(3)

Sen vuoksi komission asetusta (EY) N:o 883/2001 (2) olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 883/2001 liite IV tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 128, 10.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2016/2006 (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 38).


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 883/2001 liitteessä IV otsakkeita ”alue 3” ja ”alue 4” koskeva teksti seuraavasti:

”Alue 3: Itä-Eurooppa ja IVY-maat

Armenia, Azerbaidžan, Georgia, Kazakstan, Kirgisia, Moldova, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Valko-Venäjä, Venäjä.

Alue 4: Länsi-Eurooppa

Islanti, Norja”


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

24.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/33


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 7 päivänä toukokuuta 2007,

alueiden komitean latvialaisen jäsenen ja kahden latvialaisen varajäsenen nimeämisestä

(2007/350/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Latvian hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 24 päivänä tammikuuta 2006 päätöksen 2006/116/EY (1) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2006 ja 25 päivän tammikuuta 2010 väliseksi kaudeksi.

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut yksi jäsenen paikka Uldis AUGULISin. toimikauden päätyttyä. Alueiden komiteassa on vapautunut varajäsenen paikka, kun Aleksandrs LIELMEŽS on nimetty jäseneksi. Alueiden komiteassa on vapautunut yksi varajäsenen paikka Gunārs LAICĀNSin toimikauden päätyttyä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2010:

a)

jäseneksi:

Aleksandrs LIELMEŽS Uldis AUGULISin tilalle;

ja

b)

varajäseniksi:

Ligita GINTERE, Chairman of Jaunpils Local Municipality, Aleksandrs LIELMEŽSin tilalle,

Jānis NEIMANIS, Chairman of Grobiņa Town Municipality, Gunārs LAICĀNSin tilalle.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. SEEHOFER


(1)  EUVL L 56, 25.2.2006, s. 75.


24.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/34


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 7 päivänä toukokuuta 2007,

alueiden komitean itävaltalaisen varajäsenen nimeämisestä

(2007/351/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Itävallan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 24 päivänä tammikuuta 2006 päätöksen 2006/116/EY (1) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2006 ja 25 päivän tammikuuta 2010 väliseksi kaudeksi.

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut varajäsenen paikka Andreas SCHIEDERin toimikauden päätyttyä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään Elisabeth VITOUCH, Gemeinderätin der Stadt Wien, alueiden komitean varajäseneksi Andreas SCHIEDERin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2010.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. SEEHOFER


(1)  EUVL L 56, 25.2.2006, s. 75.


24.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/35


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä toukokuuta 2007,

Europolin apulaisjohtajan nimittämisestä

(2007/352/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon yleissopimuksen Euroopan poliisiviraston perustamisesta (Europol-yleissopimus) (1) ja erityisesti sen 29 artiklan 2 kohdan,

toimii viranomaisena, jolla on valtuudet nimittää Europolin apulaisjohtajat,

ottaa huomioon hallintoneuvoston lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Europolin apulaisjohtajan toimikauden päätyttyä on nimitettävä uusi apulaisjohtaja.

(2)

Europolin henkilöstösäännöissä (2), erityisesti niiden liitteessä 8, on erityiset määräykset Europolin johtajan tai apulaisjohtajan valintamenettelystä.

(3)

Europolin hallintoneuvosto esitti neuvostolle luettelon soveltuvista hakijoista ja kyseisten hakijoiden täydelliset hakemusasiakirjat sekä täydellisen luettelon hakijoista.

(4)

Kaikkien hallintoneuvoston antamien merkittävien tietojen perusteella neuvosto haluaa nimittää toimeen hakijan, jonka neuvosto katsoo täyttävän kaikki vapaana olevaan apulaisjohtajan toimeen vaadittavat edellytykset,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Eugenio ORLANDI nimitetään Europolin apulaisjohtajaksi 1 päivästä elokuuta 200731 päivään heinäkuuta 2011.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä toukokuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F.-W. STEINMEIER


(1)  EYVL C 316, 27.11.1995, s. 2, suomenkielinen toisinto julkaistu kokonaisuudessaan uudelleen EYVL L 301, 30.9.1998, s. 9.

(2)  Ks. neuvoston säädös, annettu 3 päivänä joulukuuta 1998, Europolin henkilöstösäännöt (EYVL C 26, 30.1.1999, s. 23) sellaisena kuin se on muutettuna 19 päivänä joulukuuta 2002 annetulla neuvoston säädöksellä (EUVL C 24, 31.1.2003, s. 1).


IV Muut säädökset

EUROOPAN TALOUSALUE

24.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/36


EFTAn VALVONTAVIRANOMAISEN PÄÄTÖS

N:o 394/06/KOL,

tehty 13 päivänä joulukuuta 2006,

kaikkien kalojen poistamista lohen tarttuva anemia (ISA-tauti) -tautitartunnan saastuttamilta viljelylaitoksilta koskevan Norjan päivitetyn suunnitelman hyväksymisestä

EFTAN VALVONTAVIRANOMAINEN, joka

OTTAA HUOMIOON Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (jäljempänä ’ETA-sopimus’) ja erityisesti sen 109 artiklan ja pöytäkirjan 1,

OTTAA HUOMIOON EFTA-valtioiden sopimuksen valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan d alakohdan ja pöytäkirjan 1,

OTTAA HUOMIOON ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 3.1.7 kohdassa mainitun asiakirjan neuvoston direktiivi 93/53/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1993, yhteisön vähimmäistoimenpiteistä tiettyjen kalatautien torjumiseksi, sellaisena kuin se on muutettuna ja sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 1, ja erityisesti kyseisen asiakirjan 6 artiklan a alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

OTTAA HUOMIOON EFTAn valvontaviranomaisen 14 päivänä heinäkuuta 2004 tekemän päätöksen 196/04/KOL, jossa tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta vastaava komission jäsen velvoitetaan tekemään päätöksiä ja ryhtymään toimenpiteisiin, ja erityisesti sen 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Asiakirjan 6 artiklan a kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetään, että lohen tarttuvan anemian (ISA-taudin) taudinpurkauksien valvomiseksi kaikki kalat on poistettava tartunnan saastuttamasta viljelylaitoksesta viranomaisen laatiman ja EFTAn valvontaviranomaisen (jäljempänä ’valvontaviranomainen’) hyväksymän suunnitelman mukaisesti.

ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 3.2.29 kohdassa mainitussa asiakirjassa komission päätös 2003/466/EY, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2003, vyöhykejaon ja virallisen valvonnan perusteista epäiltäessä lohen tarttuvaa anemiaa (ISA-tautia) tai sen esiintymisen varmistuttua säädetään ISA-taudin esiintymisen havaitsemiseen ja varmistamiseen liittyvistä näytteenottosuunnitelmista ja taudinmääritysmenetelmistä sekä vyöhykejaon ja virallisen valvonnan perusteista epäiltäessä ISA-tautia tai sen esiintymisen varmistuttua.

Valvontaviranomainen hyväksyi 9 päivänä syyskuuta 2004 tekemässään päätöksessä N:o 226/04/KOL Norjan esittämän suunnitelman kaikkien kalojen poistamisesta ISA-tautitartunnan saastuttamilta viljelylaitoksilta.

Norja pyysi 21 päivänä maaliskuuta 2006 päivätyssä kirjeessään valvontaviranomaisen hyväksyntää muutoksille kaikkien kalojen poistamista ISA-tautitartunnan saastuttamilta viljelylaitoksilta koskevaan suunnitelmaansa, jonka valvontaviranomainen oli hyväksynyt 9 päivänä syyskuuta 2004 tekemässään päätöksessä N:o 226/04/KOL.

EFTAn valvontaviranomainen on tarkastellut tiiviissä yhteistyössä Euroopan komission kanssa Norjan esittämään suunnitelmaan ehdotettuja muutoksia tieteellisten ja teknisten nykytietojen mukaan.

Kalat on poistettava siten, että tavoitteena on estää taudin leviäminen muille viljelylaitoksille ja luonnonvaraisiin kalakantoihin, jotka ovat vaarassa saada taudin.

Kalojen poistamisen on perustuttava tapauskohtaiseen leviämisriskin analysointiin, jossa on kartoitettava taudinpurkauksen vakavuus ja muut riskeihin vaikuttavat seikat, ja siinä on otettava huomioon tämänhetkinen käytännön kokemus ja tieteellinen näyttö.

Tarkastelu on osoittanut, että Norjan suunnitelmaan esitetyt muutokset täyttävät tällaiselle suunnitelmalle asetetut vaatimukset ja ovat sen vuoksi hyväksyttävissä.

EFTAn valvontaviranomainen antoi päätöksessään N:o 314/06/KOL asian valvontaviranomaista avustavan EFTAn eläinlääkintäkomitean käsiteltäväksi.

EFTAn valvontaviranomaista avustavan EFTAn eläinlääkintäkomitean esityksen mukaan ja oikeusvarmuuden takaamiseksi tähän päätökseen tulisi sisällyttää uusi kohta, jossa ilmoitetaan, että valvontaviranomaisen 9 päivänä syyskuuta 2004 tekemä päätös N:o 226/04/KOL on kumottu.

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat EFTAn valvontaviranomaista avustavan EFTAn eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1)

Hyväksytään Norjan esittämä päivitetty suunnitelma kaikkien kalojen poistamisesta lohen tarttuva anemia (ISA-tauti) -tautitartunnan saastuttamilta viljelylaitoksilta.

2)

Kumotaan EFTAn valvontaviranomaisen 9 päivänä syyskuuta 2004 tekemä päätös N:o 226/04/KOL, jossa hyväksytään Norjan esittämä suunnitelma kaikkien kalojen poistamisesta ISA-tautitartunnan saastuttamilta viljelylaitoksilta.

3)

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 2006.

4)

Tämä päätös on osoitettu Norjalle.

5)

Tämä päätös on todistusvoimainen englannin kielellä.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2006

EFTAn valvontaviranomaisen puolesta

Kristján Andri STEFÁNSSON

Kollegion jäsen

Niels FENGER

Johtaja


24.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/38


EFTAn VALVONTAVIRANOMAISEN PÄÄTÖS

N:o 28/07/KOL,

tehty 19 päivänä helmikuuta 2007,

Norjan julistamisesta virallisesti vapaaksi tuberkuloosista, luomistaudista ja naudan tarttuvasta leukoosista nautakarjojen osalta

EFTAN VALVONTAVIRANOMAINEN, joka

OTTAA HUOMIOON Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (jäljempänä ’ETA-sopimus’) ja erityisesti sen 109 artiklan ja pöytäkirjan 1,

OTTAA HUOMIOON EFTA-valtioiden sopimuksen valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan d alakohdan ja pöytäkirjan 1,

OTTAA HUOMIOON ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 4.1.1 kohdassa mainitun asiakirjan neuvoston direktiivi 64/432/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1964, eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa (1), sellaisena kuin se on muutettuna ja mukautettuna ETA-sopimukseen sopimuksen pöytäkirjalla 1, ja erityisesti säädöksen liitteessä A olevan I luvun 4 kohdan, liitteessä A olevan II luvun 7 kohdan ja liitteessä D olevan I luvun E kohdan,

OTTAA HUOMIOON 14 päivänä helmikuuta 2007 tehdyn EFTAn valvontaviranomaisen päätöksen N:o 24/07/KOL, jossa toimivaltaista kollegion jäsentä kehotetaan hyväksymään päätös Norjan julistamisesta virallisesti vapaaksi tuberkuloosista, luomistaudista ja naudan tarttuvasta leukoosista nautakarjojen osalta, jos päätösluonnos on EFTAn eläinlääkintäkomitean lausunnon mukainen,

sekä katsoo seuraavaa:

Direktiivissä 64/432/ETY säädetään, että ETA:n EFTA-valtiot tai niiden osat tai alueet voidaan julistaa tuberkuloosista, luomistaudista ja naudan tarttuvasta leukoosista virallisesti vapaiksi nautakarjojen osalta, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

Norja on 29 päivänä kesäkuuta 2004 päivätyssä kirjeessä esittänyt valvontaviranomaiselle naudan tarttuvaan leukoosiin liittyvät asiakirjat direktiivin 64/432/ETY liitteessä D olevan I luvun E kohdan ja 8 artiklan mukaisesti.

Norja on toimittanut valvontaviranomaiselle 14 päivänä helmikuuta 2005, 13 päivänä joulukuuta 2005 ja 26 päivänä lokakuuta 2006 päivätyillä kirjeillä päivitettyä tietoa naudan tarttuvasta leukoosista, niin kuin viranomainen oli pyytänyt Euroopan komission kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen.

EFTAn valvontaviranomainen on tiiviissä yhteistyössä Euroopan komission kanssa tutkinut Norjan toimittamia asiakirjoja, ja tutkimus osoittaa, että naudan tarttuvaa leukoosia koskeva Norjan suunnitelma on kaikkien direktiivissä 64/432/ETY säädettyjen edellytysten mukainen.

Norja voidaan siis julistaa virallisesti vapaaksi naudan tarttuvasta leukoosista.

EFTAn valvontaviranomaisen 27 päivänä kesäkuuta 1994 tekemissä päätöksissä N:o 66/94/KOL ja N:o 67/94/KOL Norja julistettiin virallisesti vapaaksi luomistaudista ja tuberkuloosista nautakarjojen osalta, jos tietyt edellytykset täyttyivät.

Päätökset N:o 66/94/KOL ja N:o 67/94/KOL korvattiin EFTAn valvontaviranomaisen 4 päivänä joulukuuta 1996 tekemillä päätöksillä N:o 227/96/KOL ja N:o 225/96/KOL.

Selvyyden vuoksi Norjan asema tuberkuloosin, luomistaudin ja naudan tarttuvan leukoosin suhteen nautakarjojen osalta pitäisi ilmoittaa samassa päätöksessä.

Tämän vuoksi tämä päätös korvaa EFTAn valvontaviranomaisen päätökset N:o 225/96/KOL ja N:o 227/96/KOL.

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat EFTAn valvontaviranomaista avustavan EFTAn eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1)

Norja julistetaan virallisesti vapaaksi tuberkuloosista, luomistaudista ja naudan tarttuvasta leukoosista nautakarjojen osalta direktiivin 64/432/ETY mukaisesti.

2)

Tämä päätös on osoitettu Norjalle.

3)

EFTAn valvontaviranomainen toimittaa Euroopan komissiolle tämän päätöksen ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset ETA-sopimuksen 109 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

4)

Tämä päätös korvaa EFTAn valvontaviranomaisen 4 päivänä joulukuuta tekemän päätöksen N:o 227/96/KOL ja päätöksen N:o 225/96/KOL.

5)

Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä helmikuuta 2007.

6)

Tämä päätös on todistusvoimainen englannin kielellä.

Tehty Brysselissä 19 päivänä helmikuuta 2007

EFTAn valvontaviranomaisen puolesta

Bjørn T. GRYDELAND

Puheenjohtaja

Niels FENGER

Johtaja


(1)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64.


24.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/40


EFTAn VALVONTAVIRANOMAISEN PÄÄTÖS

N:o 29/07/KOL,

tehty 19 päivänä helmikuuta 2007,

Norjan esittämän suunnitelman hyväksymisestä eläintarhoissa pidettävien lintujen rokottamiseksi ennalta ehkäisevästi korkeapatogeenistä lintuinfluenssaa vastaan

EFTAN VALVONTAVIRANOMAINEN, joka

OTTAA HUOMIOON Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 109 artiklan ja pöytäkirjan 1,

OTTAA HUOMIOON EFTA-valtioiden sopimuksen valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan d alakohdan ja pöytäkirjan 1,

OTTAA HUOMIOON ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 3.1.5 kohdassa tarkoitetun asiakirjan neuvoston direktiivi 2005/94/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi ja direktiivin 92/40/ETY kumoamisesta (1), sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimukseen sopimuksen pöytäkirjalla 1, ja erityisesti sen 56 artiklan 2 kohdan ja 57 artiklan 2 kohdan,

OTTAA HUOMIOON Norjaan sovellettavan säädöksen ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun johdanto-osan 3(b) kohdassa tarkoitettuja menettelyjä noudattaen, komission päätös 2006/474/EY, tehty 6 päivänä heinäkuuta 2006, toimenpiteistä, joilla estetään influenssa A-viruksen H5N1-alatyypin aiheuttaman korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviäminen jäsenvaltioiden eläintarhoissa ja virallisesti hyväksytyissä yhteisöissä, laitoksissa ja keskuksissa pidettäviin lintuihin, sekä päätöksen 2005/744/EY (2) kumoamisesta,

OTTAA HUOMIOON 14 päivänä helmikuuta 2007 tehdyn EFTAn valvontaviranomaisen päätöksen N:o 22/07/KOL, jossa asiasta vastaavaa kollegion jäsentä kehotetaan hyväksymään päätös, jos päätösluonnos on EFTAn eläinlääkintäkomitean lausunnon mukainen,

sekä katsoo seuraavaa:

Lintuinfluenssa on siipikarjan ja lintujen tarttuva virustauti, joka aiheuttaa kuolleisuutta ja häiriöitä, jotka voivat nopeasti saavuttaa epitsoottiset mittasuhteet ja aiheuttaa siten vakavan uhan eläinten terveydelle ja kansanterveydelle sekä vähentää jyrkästi siipikarjankasvatuksen kannattavuutta.

Koska eläintarhoissa ja virallisesti hyväksytyissä yhteisöissä, laitoksissa ja keskuksissa pidettävät linnut elävät eristyksissä eivätkä yleensä pääse kosketuksiin siipikarjan tai muiden vankeudessa pidettävien lintujen kanssa, ne eivät aiheuta saastumisriskiä siipikarjalle tai muille vankeudessa pidettäville linnuille, ja kun otetaan huomioon eläintarhoissa pidettävien lintujen arvo, niiden ennalta ehkäisevä rokottaminen saattaa olla asianmukainen ehkäisevä lisätoimenpide.

Direktiivissä 2005/94/EY vahvistetaan säännöt muun muassa vankeudessa pidettävien lintujen, kuten eläintarhoissa pidettävien lintujen, ennalta ehkäisevien rokotusten käyttöönotosta lintuinfluenssan torjumiseksi, ja siinä säädetään ETA:n EFTA-valtioiden velvollisuudesta toimittaa siipikarjan tai muiden vankeudessa pidettävien lintujen ennalta ehkäisevää rokottamista koskevat suunnitelmansa EFTAn valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi.

Päätöksessä 2006/474/EY vahvistetaan tietyt vaatimukset bioturvallisuustoimenpiteille, joilla ehkäistään influenssa A -viruksen H5N1-alatyypin aiheuttaman erittäin patogeenisen lintuinfluenssan esiintymistä ETA:n EFTA-valtioiden eläintarhoissa ja virallisesti hyväksytyissä yhteisöissä, laitoksissa ja keskuksissa pidettävissä linnuissa luonnonvaraisen eläimistön suojelemiseksi ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Päätöksessä 2006/474/EY vahvistetaan myös eläintarhoissa ja virallisesti hyväksytyissä yhteisöissä, laitoksissa ja keskuksissa pidettävien lintujen ennalta ehkäisevälle rokottamiselle säännöt, joita ETA:n EFTA-valtioiden tulisi noudattaa, jos ne pitävät tällaisten lintujen rokottamista tarpeellisena, ja siinä säädetään ETA:n EFTA-valtioiden velvollisuudesta toimittaa eläintarhoissa pidettävien lintujen rokottamista koskevat suunnitelmansa EFTAn valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi.

EFTAn valvontaviranomainen on läheisessä yhteistyössä Euroopan komission kanssa tutkinut Norjan direktiivin 2005/94/EY ja päätöksen 2006/474/EY mukaisesti toimittamia suunnitelmia ennalta ehkäisevistä rokotuksista lintuinfluenssaa vastaan, ja näin ollen ne voidaan hyväksyä.

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat EFTAn valvontaviranomaista avustavan EFTAn eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1)

Hyväksytään Norjan 15 päivänä toukokuuta 2006 direktiivin 2005/94/EY 56 artiklan 2 kohdan ja päätöksen 2006/474/EY 4 artiklan mukaisesti toimittama suunnitelma eläintarhoissa pidettävien lintujen ennalta ehkäisevästä rokottamisesta korkeapatogeenistä lintuinfluenssaa vastaan.

2)

EFTAn valvontaviranomainen toimittaa Euroopan komissiolle Norjan toimittaman suunnitelman ennalta ehkäisevistä rokotuksista ja siihen mahdollisesti tehtävät muutokset ETA-sopimuksen 109 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3)

Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä helmikuuta 2007.

4)

Tämä päätös on todistusvoimainen englannin kielellä.

Tehty Brysselissä 19 päivänä helmikuuta 2007

EFTAn valvontaviranomaisen puolesta

Bjørn T. GRYDELAND

Puheenjohtaja

Niels FENGER

Johtaja


(1)  EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16.

(2)  EUVL L 187, 8.7.2006, s. 37.


24.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 132/42


EFTAn VALVONTAVIRANOMAISEN PÄÄTÖS

N:o 30/07/KOL,

tehty 19 päivänä helmikuuta 2007,

Norjan kansallisesta scrapientorjuntaohjelmasta ja yhteisön sisäistä kauppaa ja Norjaan suuntautuvaa tuontia koskevista lisätakeista

EFTAN VALVONTAVIRANOMAINEN, joka

OTTAA HUOMIOON Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 109 artiklan ja pöytäkirjan 1,

OTTAA HUOMIOON EFTA-valtioiden sopimuksen valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan d alakohdan ja pöytäkirjan 1,

OTTAA HUOMIOON ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 7.1.12 kohdassa mainitun asiakirjan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001 (1), annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä, sellaisena kuin se on muutettuna sekä mukautettuna ETA-sopimukseen sopimuksen pöytäkirjalla 1,

OTTAA HUOMIOON ETA-sopimuksen liitteessä I olevan I luvun 7.2.27 kohdassa mainitun asiakirjan komission asetus (EY) N:o 546/2006 (2), annettu 31 päivänä maaliskuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 täytäntöönpanosta kansallisten scrapientorjuntaohjelmien ja lisätakeiden osalta, päätöksen 2003/100/EY tietyistä vaatimuksista poikkeamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1874/2003 kumoamisesta, sellaisena kuin se on mukautettuna ETA-sopimukseen sopimuksen pöytäkirjalla 1,

OTTAA HUOMIOON EFTAn valvontaviranomaisen päätöksen N:o 21/07/KOL, tehty 14 päivänä helmikuuta 2007, jossa toimivaltaista kollegion jäsentä kehotetaan hyväksymään päätös Norjan kansallisesta scrapientorjuntaohjelmasta ja yhteisön sisäistä kauppaa ja Norjaan suuntautuvaa tuontia koskevista lisätakeista, jos päätösehdotus on EFTAn eläinlääkintäkomitean lausunnon mukainen,

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 999/2001 säädetään ETA:n EFTA-valtioiden kansallisten scrapientorjuntaohjelmien hyväksymisestä edellyttäen, että ne täyttävät kyseisessä asetuksessa esitetyt vaatimukset.

Asetuksessa (EY) N:o 546/2006 säädetään yhteisön sisäisen kaupan lisätakeista ja virallisista siirtorajoituksista, jotka koskevat niitä tiloja, joilla pidetyt lampaat tai vuohet lähetetään ETA:n EFTA-valtioihin, joiden kansalliset scrapientorjuntaohjelmat EFTAn valvontaviranomainen on hyväksynyt.

Norja toimitti 14 päivänä helmikuuta 2006 päivätyllä kirjeellä EFTAn valvontaviranomaiselle kansallisen scrapientorjuntaohjelman, ja Oslon pakettikokouksessa käytyjen keskustelujen jälkeen EFTAn valvontaviranomaiselle toimitettiin 20 päivänä marraskuuta 2006 tiettyjä muutoksia tähän ohjelmaan sekä yksityiskohtaisia tietoja, joissa selvitetään ohjelman laajuus.

EFTAn valvontaviranomainen on tiiviissä yhteistyössä Euroopan komission kanssa tutkinut ehdotettua Norjan kansallista scrapientorjuntaohjelmaa, ja tutkimus osoittaa, että Norjan ohjelma täyttää hyväksymiselle asetetut vaatimukset.

Näin ollen voidaan hyväksyä kansallinen scrapientorjuntaohjelma, jonka Norja on toimittanut asetuksen (EY) N:o 999/2001 ja asetuksen (EY) N:o 546/2006 mukaisesti.

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat EFTAn valvontaviranomaista avustavan EFTAn eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1)

Hyväksytään 14 päivänä helmikuuta 2006 ja 20 päivänä marraskuuta 2006 esitetty Norjan kansallinen scrapientorjuntaohjelma ja yhteisön sisäistä kauppaa ja Norjaan suuntautuvaa tuontia koskevat lisätakeet.

2)

EFTAn valvontaviranomainen toimittaa ETA-sopimuksen 109 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan komissiolle Norjan kansallisen scrapientorjuntaohjelman ja yhteisön sisäistä kauppaa ja Norjaan suuntautuvaa tuontia koskevat lisätakeet ja niihin mahdollisesti tehtävät muutokset.

3)

Tämä päätös tulee voimaan 19 päivänä helmikuuta 2007.

4)

Tämä päätös on todistusvoimainen englannin kielellä.

Tehty Brysselissä 19 päivänä helmikuuta 2007.

EFTAn valvontaviranomaisen puolesta

Bjørn T. GRYDELAND

Puheenjohtaja

Niels FENGER

Johtaja


(1)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.

(2)  EUVL L 94, 1.4.2006, s. 28.