ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 128

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
16. toukokuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 534/2007, annettu 15 päivänä toukokuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 535/2007, annettu 15 päivänä toukokuuta 2007, vilja-alalla 16 päivästä toukokuuta 2007 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 536/2007, annettu 15 päivänä toukokuuta 2007, Amerikan yhdysvalloille myönnetyn siipikarjanlihaa koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 537/2007, annettu 15 päivänä toukokuuta 2007, Aspergillus oryzae NRRL 458 käymistuotteen (Amaferm) hyväksymisestä rehun lisäaineena ( 1 )

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 538/2007, annettu 15 päivänä toukokuuta 2007, uuden käyttötavan hyväksymisestä Enterococcus faecium DSM 7134 -valmisteelle (Bonvital) rehun lisäaineena ( 1 )

16

 

*

Komission asetus (EY) N:o 539/2007, annettu 15 päivänä toukokuuta 2007, tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista muna- ja ovalbumiinialalla

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 540/2007, annettu 15 päivänä toukokuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 1483/2006 muuttamisesta jäsenvaltioiden interventioelinten hallussa olevien viljojen myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla avatun pysyvän tarjouskilpailun määrien osalta

26

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2007/27/EY, annettu 15 päivänä toukokuuta 2007, neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta etoksatsolin, indoksakarbin, mesosulfuronin, 1-metyylisyklopropeenin, MCPA:n ja MCPB:n, tolyylifluanidin ja tritikonatsolin jäämien enimmäismäärien osalta ( 1 )

31

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/335/EY

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä maaliskuuta 2007, valtiontukijärjestelystä C 18/2006 (ex N 524/2005), jonka Italia aikoi toteuttaa pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1175)  ( 1 )

43

 

 

2007/336/EY

 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä toukokuuta 2007, eräille yhteisön vertailulaboratorioille eläinten terveyden ja elävien eläinten alalla myönnettävästä yhteisön taloudellisesta tuesta vuodeksi 2007 (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1930)

45

 

 

2007/337/EY

 

*

Komission päätös, tehty 15 päivänä toukokuuta 2007, Tanskan, Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan laatimien, kalastuslupien automaattista peruuttamista rikkomistapauksissa koskevien järjestelmien hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2036)

49

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2007/338/YUTP, hyväksytty 14 päivänä toukokuuta 2007, tiettyjen Uzbekistaniin kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaolon jatkamisesta

50

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

16.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 534/2007,

annettu 15 päivänä toukokuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä toukokuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 15 päivänä toukokuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

41,9

TN

81,0

TR

102,4

ZZ

75,1

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

124,8

ZZ

110,6

0709 90 70

TR

110,7

ZZ

110,7

0805 10 20

EG

43,3

IL

65,0

MA

44,8

ZZ

51,0

0805 50 10

AR

51,4

ZZ

51,4

0808 10 80

AR

108,9

BR

75,1

CL

85,1

CN

94,5

NZ

119,2

US

126,5

UY

64,3

ZA

86,7

ZZ

95,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


16.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 535/2007,

annettu 15 päivänä toukokuuta 2007,

vilja-alalla 16 päivästä toukokuuta 2007 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa säädetään, että CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (korkealaatuinen tavallinen vehnä), 1002, ex 1005 (hybridisiemeniä lukuun ottamatta) ja ex 1007 (kylvämiseen tarkoitettua hybridiä lukuun ottamatta) kuuluvien tuotteiden tuontitulli on sama kuin näiden tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota korotetaan 55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen lähetykseen sovellettava cif-tuontihinta. Tuontitulli ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin yhteisen tullitariffin tullit.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 3 kohdassa säädetään, että mainitun artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tuontitullin laskemista varten kyseisille tuotteille vahvistetaan säännöllisesti edustavat cif-tuontihinnat.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdan mukaan CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (korkealaatuinen tavallinen vehnä), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ja 1007 00 90 kuuluvien tuotteiden tuontitullin laskemisessa käytetään kyseisen asetuksen 4 artiklan mukaisesti määriteltyä päivittäistä edustavaa cif-tuontihintaa.

(4)

Tuontitullit olisi vahvistettava 16 päivästä toukokuuta 2007 alkavalle ajanjaksolle, ja niitä olisi sovellettava kunnes uusi vahvistus tulee voimaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut vilja-alan tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I liitteessä II lueteltujen tekijöiden perusteella 16 päivästä toukokuuta 2007 alkaen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä toukokuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1816/2005 (EUVL L 292, 8.11.2005, s. 5).


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 16 päivästä toukokuuta 2007 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

0,00

1001 90 91

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

RUIS

0,00

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

9,15

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (2)

9,15

1007 00 90

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

0,00


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön saapuvan tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä,

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla.

(2)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.


LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

1.5.–14.5.2007

1.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

EUR/t

 

Tavallinen vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (2)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (3)

Ohra

Pörssi

Minneapolis

Chicago

Noteeraus

156,40

108,73

FOB-hinta USA

177,62

167,62

147,62

132,40

Palkkio Meksikon-lahdella

8,07

Palkkio Suurilla järvillä

12,35

2.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

36,07 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

35,88 EUR/t


(1)  Sisältää palkkion 14 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Alennus 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Alennus 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


16.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 536/2007,

annettu 15 päivänä toukokuuta 2007,

Amerikan yhdysvalloille myönnetyn siipikarjanlihaa koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon siipikarjanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2777/75 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamista niiden Euroopan unioniin liittymisen myötä Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisessä kirjeenvaihtona tehdyssä sopimuksessa (2), joka on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2006/333/EY (3), määrätään maakohtaisen (Yhdysvallat) siipikarjanlihaa koskevan 16 665 tonnin tuontitariffikiintiön lisäämisestä.

(2)

Maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annettua komission asetusta (EY) N:o 1291/2000 (4) ja tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annettua komission asetusta (EY) N:o 1301/2006 (5) olisi sovellettava, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

(3)

Amerikan yhdysvalloille myönnetyn siipikarjanlihaa koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 16 päivänä elokuuta 2006 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 1232/2006 (6) olisi tehtävä huomattavia muutoksia. Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1232/2006 olisi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(4)

Tuonnin säännöllisyyden turvaamiseksi olisi 1 päivästä heinäkuuta seuraavan vuoden 30 päivään kesäkuuta ulottuva kiintiökausi jaettava useampaan osakauteen. Asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 säädetään joka tapauksessa, että todistusten voimassaolo päättyy tariffikiintiökauden viimeisenä päivänä.

(5)

Tariffikiintiötä olisi hallinnoitava tuontitodistusten avulla. Tätä tarkoitusta varten olisi vahvistettava hakemusten esittämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja täsmennettävä hakemuksiin ja todistuksiin merkittävät tiedot.

(6)

Siipikarjanliha-alan järjestelmään liittyvän keinotteluvaaran vuoksi olisi vahvistettava yksityiskohtaiset edellytykset, jotka koskevat toimijoiden pääsyä tariffikiintiöjärjestelmään.

(7)

Tariffikiintiön asianmukaisen hallinnoinnin varmistamiseksi olisi tuontitodistuksiin liittyväksi vakuudeksi vahvistettava 20 euroa 100 kilogrammalta.

(8)

Toimijoiden edun vuoksi olisi säädettävä, että komissio vahvistaa hakematta jääneet määrät, jotka lisätään seuraavaan osakauteen, asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(9)

Tariffikiintiöön pääsy edellyttää sellaisen alkuperätodistuksen esittämistä, jonka on antanut Amerikan yhdysvaltojen toimivaltainen viranomainen tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (7) mukaisesti.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan liitteessä I tarkoitettu tariffikiintiö Amerikan yhdysvalloista olevien liitteessä I tarkoitettuihin CN-koodeihin kuuluvien siipikarjanliha-alan tuotteiden tuontia varten.

Tariffikiintiö avataan vuodeksi kerrallaan 1 päivästä heinäkuuta seuraavan vuoden 30 päivään kesäkuuta ulottuvaksi kaudeksi.

2.   Niiden tuotteiden, joihin sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettua kiintiötä, määrä, tulli ja järjestysnumero vahvistetaan liitteessä I.

2 artikla

Asetusten (EY) N:o 1291/2000 ja (EY) N:o 1301/2006 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

3 artikla

Vuotuiseksi kiintiökaudeksi vahvistettu määrä jaetaan neljään osakauteen seuraavasti:

a)

25 prosenttia 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta;

b)

25 prosenttia 1 päivästä lokakuuta 31 päivään joulukuuta;

c)

25 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta;

d)

25 prosenttia 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta.

4 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklan soveltamiseksi tuontitodistuksen hakijan on tiettyä kiintiökautta koskevaa ensimmäistä hakemusta esittäessään osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia asetuksen (ETY) N:o 2777/75 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita kumpanakin mainitussa 5 artiklassa tarkoitettuna kautena.

2.   Todistushakemus voi koskea useita eri CN-koodeihin kuuluvia Amerikan yhdysvalloista peräisin olevia tuotteita. Tällöin kaikki CN-koodit on merkittävä todistushakemuksen ja todistuksen 16 kohtaan ja tavaran kuvaukset niiden 15 kohtaan.

Todistushakemuksen on koskettava vähintään 10:tä tonnia ja enintään 10:tä prosenttia kyseisen osakauden aikana käytettävissä olevasta määrästä.

3.   Todistukset velvoittavat tuomaan Amerikan yhdysvalloista.

Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava seuraavat merkinnät:

a)

8 kohdassa alkuperämaa;

b)

20 kohdassa jokin liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista.

Todistuksen 24 kohdassa on oltava jokin liitteessä II olevassa B osassa luetelluista maininnoista.

5 artikla

1.   Todistushakemus voidaan jättää ainoastaan kutakin 3 artiklassa tarkoitettua osakautta edeltävän kuukauden ensimmäisten seitsemän päivän aikana.

2.   Tuontitodistushakemuksia jätettäessä on asetettava vakuus, joka on 20 euroa 100 kilogrammalta.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään viidentenä päivänä hakemusten jättämisen määräajan päättymisestä haetut kokonaismäärät kilogrammoina ilmaistuina.

4.   Todistukset myönnetään seitsemännestä työpäivästä alkaen ja viimeistään yhdentenätoista työpäivänä 3 kohdassa ilmoittamiselle asetetun määräajan päättymisestä luettuna.

5.   Komissio vahvistaa tarvittaessa hakematta jääneet määrät, jotka lisätään automaattisesti seuraavalle osakiintiökaudelle vahvistettuun määrään.

6 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ennen kiintiökauden osakauden ensimmäisen kuukauden päättymistä mainitun asetuksen 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut kilogrammoina ilmaistut kokonaismäärät, joille todistuksia on myönnetty.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ennen kutakin vuosijaksoa seuraavan neljännen kuukauden loppua kilogrammoina kokonaismäärät, jotka on tosiasiallisesti luovutettu tämän asetuksen mukaisesti vapaaseen liikkeeseen kyseisellä jaksolla.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ne tuontitodistusten sisältämät määrät, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on käytetty vain osittain, ensimmäisen kerran samanaikaisesti viimeisen osakauden hakemusten kanssa ja sen jälkeen ennen kutakin vuosijaksoa seuraavan neljännen kuukauden päättymistä.

7 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklassa säädetään, tuontitodistusten voimassaoloaika on 150 päivää alkaen sen osakauden ensimmäisestä päivästä, joksi ne on myönnetty.

2.   Todistuksesta johtuvia oikeuksia saa siirtää vain siirronsaajille, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklassa ja tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa määritellyt edellytykset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1291/2000 9 artiklan 1 kohdan soveltamista.

8 artikla

Tariffikiintiöön pääsy edellyttää sellaisen alkuperätodistuksen esittämistä, jonka on antanut Amerikan yhdysvaltojen toimivaltainen viranomainen asetuksen (ETY) N:o 2454/93 55–65 artiklan mukaisesti. Tässä asetuksessa tarkoitettujen tuotteiden alkuperä määritetään yhteisössä voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

9 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1232/2006.

Viittaukset kumottuun asetukseen katsotaan viittauksiksi tähän asetukseen, ja niitä on luettava liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

10 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivänä kesäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 77. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 679/2006 (EUVL L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 124, 11.5.2006, s. 15.

(3)  EUVL L 124, 11.5.2006, s. 13.

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2006 (EUVL L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(6)  EUVL L 225, 17.8.2006, s. 5.

(7)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 214/2007 (EUVL L 62, 1.3.2007, s. 6).


LIITE I

Järjestysnumero

CN-koodi

Kannettava tulli

Kokonaismäärä tonneina tuotepainoa 1. heinäkuuta 2006 alkaen

09.4169

0207 11 10

131 euroa/t

16 665

0207 11 30

149 euroa/t

0207 11 90

162 euroa/t

0207 12 10

149 euroa/t

0207 12 90

162 euroa/t

0207 13 10

512 euroa/t

0207 13 20

179 euroa/t

0207 13 30

134 euroa/t

0207 13 40

93 euroa/t

0207 13 50

301 euroa/t

0207 13 60

231 euroa/t

0207 13 70

504 euroa/t

0207 14 10

795 euroa/t

0207 14 20

179 euroa/t

0207 14 30

134 euroa/t

0207 14 40

93 euroa/t

0207 14 50

0 %

0207 14 60

231 euroa/t

0207 14 70

0 %

0207 24 10

170 euroa/t

0207 24 90

186 euroa/t

0207 25 10

170 euroa/t

0207 25 90

186 euroa/t

0207 26 10

425 euroa/t

0207 26 20

205 euroa/t

0207 26 30

134 euroa/t

0207 26 40

93 euroa/t

0207 26 50

339 euroa/t

0207 26 60

127 euroa/t

0207 26 70

230 euroa/t

0207 26 80

415 euroa/t

0207 27 10

0 %

0207 27 20

0 %

0207 27 30

134 euroa/t

0207 27 40

93 euroa/t

0207 27 50

339 euroa/t

0207 27 60

127 euroa/t

0207 27 70

230 euroa/t

0207 27 80

0 %


LIITE II

A.

Asetuksen 4 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut maininnat:

bulgariaksi

:

Регламент (ЕО) № 536/2007.

espanjaksi

:

Reglamento (CE) no 536/2007.

tšekiksi

:

Nařízení (ES) č. 536/2007.

tanskaksi

:

Forordning (EF) nr. 536/2007.

saksaksi

:

Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

viroksi

:

Määrus (EÜ) nr 536/2007.

kreikaksi

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

englanniksi

:

Regulation (EC) No 536/2007.

ranskaksi

:

Règlement (CE) no 536/2007.

italiaksi

:

Regolamento (CE) n. 536/2007.

latviaksi

:

Regula (EK) Nr. 536/2007.

liettuaksi

:

Reglamentas (EB) Nr. 536/2007.

unkariksi

:

536/2007/EK rendelet.

maltaksi

:

Ir-Regolament (KE) Nru 536/2007.

hollanniksi

:

Verordening (EG) nr. 536/2007.

puolaksi

:

Rozporządzenie (WE) nr 536/2007.

portugaliksi

:

Regulamento (CE) n.o 536/2007.

romaniaksi

:

Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

slovakiksi

:

Nariadenie (ES) č. 536/2007.

sloveeniksi

:

Uredba (ES) št. 536/2007.

suomeksi

:

Asetus (EY) N:o 536/2007.

ruotsiksi

:

Förordning (EG) nr 536/2007.

B.

Asetuksen 4 artiklan 3 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut maininnat:

bulgariaksi

:

намаляване на Oбщата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 536/2007.

espanjaksi

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 536/2007.

tšekiksi

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 536/2007.

tanskaksi

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 536/2007.

saksaksi

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 536/2007.

viroksi

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 536/2007.

kreikaksi

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 536/2007.

englanniksi

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 536/2007.

ranskaksi

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 536/2007.

italiaksi

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 536/2007.

latviaksi

:

Regulā (EK) Nr. 536/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

liettuaksi

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 536/2007.

unkariksi

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 536/2007/EK rendelet szerint.

maltaksi

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 536/2007.

hollanniksi

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 536/2007.

puolaksi

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 536/2007.

portugaliksi

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 536/2007.

romaniaksi

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 536/2007.

slovakiksi

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 536/2007.

sloveeniksi

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 536/2007.

suomeksi

:

Asetuksessa (EY) N:o 536/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

ruotsiksi

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 536/2007.


LIITE III

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 1232/2006

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohta

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohta

4 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohta

4 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

4 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan ensimmäisen kohdan e alakohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan ensimmäisen kohdan f alakohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan toinen kohta

5 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 3 kohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artiklan 3 kohta

5 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

5 artiklan 5 kohta

5 artiklan 6 kohta

5 artiklan 7 kohta

5 artiklan 8 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artiklan 4 kohta

5 artiklan 9 kohta

5 artiklan 10 kohta

6 artiklan 2 kohta

6 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

7 artiklan 1 kohta

6 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

6 artiklan 2 kohta

7 artikla

8 artikla

8 artiklan ensimmäinen kohta

2 artikla

8 artiklan toinen alakohta

9 artikla

10 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liitteessä II oleva A osa

Liite III

Liitteessä II oleva B osa

Liite IV

Liite V

Liite VI


16.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 537/2007,

annettu 15 päivänä toukokuuta 2007,

Aspergillus oryzae NRRL 458 käymistuotteen (Amaferm) hyväksymisestä rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti on jätetty tämän asetuksen liitteessä esitetyn valmisteen hyväksyntää koskeva hakemus. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee Aspergillus oryzae NRRL 458 käymistuotteen (Amaferm) hyväksymistä lypsylehmien rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’viranomainen’, totesi 8 päivänä maaliskuuta 2006 antamassaan lausunnossa (2), että Aspergillus oryzae NRRL 458 käymistuotteella (Amaferm) ei ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Se totesi myös, ettei käymistuote aiheuta muita riskejä, joiden vuoksi hyväksyntää ei voitaisi myöntää asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Amafermilla on osoitetusti ollut myönteinen vaikutus lypsylehmien maitotuotokseen. Viranomaisen lausunnossa suositellaan käyttäjien turvallisuutta koskevia asianmukaisia toimenpiteitä. Erityisvaatimuksia markkinoille saattamisen jälkeisestä seurannasta ei lausunnon mukaan tarvita. Lausunnossa vahvistetaan myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittama rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskeva raportti.

(5)

Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi olisi hyväksyttävä kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”ruoansulatusta edistävät aineet” kuuluva liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product ”Amaferm” authorised as a feed additive for dairy cows and cattle for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adopted on 18 March 2006. The EFSA Journal (2006) 337, p. 1–17.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolon päättyminen

mg lisäainetta/kg täysrehua, kosteuspitoisuus 12 %

Eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: ruoansulatusta edistävät aineet

4a2

Trouw Nutrition BV

Aspergillus oryzae

NRRL 458 käymistuote

(Amaferm)

 

Lisäaineen koostumus:

Aspergillus oryzae NRRL 458 käymistuote: 4–5 %

Vehnäleseet: 94–95 %

Ruostumatonta teräsjauhetta, joka sisältää 5 % kobolttikarbonaattia: 1 %

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus:

Aspergillus oryzae NRRL 458 käymistuote, joka sisältää:

Endo-1,4-beeta-glukanaasi EC 3.2.1.4: 3 IU (1)/g;

Alfa-amylaasi EC 3.2.1.1: 40 IU (2)/g.

 

Analyysimenetelmä:

Alfa-amylaasi AOAC 17th Ed. 2002.01

Endo-1,4-beta-glukanaasi (perustuu: anaerobisen sienen Neocallimastix frontalis EB 188 supernatantin proteiini ja sellulaasiaktiivisuudet (Barichievich, EB, Calza RE (1990)).

Lypsylehmät

85

300

1.

Suositeltu annostus: lisäaineen määrän päiväannoksessa olisi oltava 3–5 g/lehmä/päivä.

2.

Käyttäjien turvallisuus: hengityksensuojainta ja suojalaseja on käytettävä käsittelyn aikana.

5.6.2017


(1)  1 U on sellulaasimäärä, joka vapauttaa karboksimetyyliselluloosasta 1 mikromoolin glukoosia minuutissa (pH 6,5 ja lämpötila 39 °C).

(2)  1 U on amylaasimäärä, joka vapauttaa perunatärkkelyksestä 1 mikromoolin glukoosia minuutissa (pH 6,5 ja lämpötila 39 °C).


16.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 538/2007,

annettu 15 päivänä toukokuuta 2007,

uuden käyttötavan hyväksymisestä Enterococcus faecium DSM 7134 -valmisteelle (Bonvital) rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti on jätetty tämän asetuksen liitteessä esitetyn valmisteen hyväksyntää koskeva hakemus. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee Enterococcus faecium DSM 7134 -valmisteen (Bonvital) hyväksymistä (vieroitettujen) porsaiden ja lihasikojen rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Enterococcus faecium DSM 7134 -valmisteen (Bonvital) käyttö on hyväksytty porsaiden ja lihasikojen ruokinnassa tiettyjen mikro-organismien rehussa käytön väliaikaisesta hyväksymisestä annetulla komission asetuksella (EY) N:o 666/2003 (2), emakkojen ruokinnassa tiettyjen mikro-organismien (Enterococcus faecium ja Lactobacillus acidophilus) käyttöä rehussa koskevasta väliaikaisesta hyväksymisestä annetulla komission asetuksella (EY) N:o 2154/2003 (3) ja broilerien ruokinnassa rehun lisäaineen pysyvästä hyväksymisestä ja tiettyjen jo hyväksyttyjen rehun lisäaineiden uusien käyttötapojen väliaikaisesta hyväksymisestä annetulla komission asetuksella (EY) N:o 521/2005 (4).

(5)

On toimitettu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta valmisteen hyväksymiseksi (vieroitettujen) porsaiden ja lihasikojen ruokinnassa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’viranomainen’, totesi 23 päivänä tammikuuta 2007 antamassaan lausunnossa (5), että Enterococcus faecium DSM 7134 -valmisteella (Bonvital) ei ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Lausunnon mukaan valmisteen käyttö parantaa tuotantoa porsailla ja lihasioilla viranomaisen suosittelemilla annoksilla. Viranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Lausunnossa vahvistetaan myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittama rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskeva raportti.

(6)

Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi olisi hyväksyttävä kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EUVL L 96, 12.4.2003, s. 11.

(3)  EUVL L 324, 11.12.2003, s. 11.

(4)  EUVL L 84, 2.4.2005, s. 3.

(5)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product ”Bonvital”, a preparation of Enterococcus faecium as a feed additive for piglets and pigs for fattening. Hyväksytty 23 päivänä tammikuuta 2007. The EFSA Journal (2007) 440, s. 1–9.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet.

4b1841

Lactosan Starterkulturen GmbH & Co

Enterococcus faecium DSM 7134

(Bonvital)

 

Lisäaineen koostumus:

Enterococcus faecium DSM 7134 – valmiste,

joka sisältää vähintään:

 

Jauheet: 1 × 1010 PMY/g lisäainetta

 

Rakeet (mikrokapseloidut): 1 × 1010 PMY/g lisäainetta

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus:

Enterococcus faecium DSM 7134

 

Analyysimenetelmä (1)

Määrittäminen pintaviljelynä sappi-eskuliini-atsidiagarilla ja pulssikenttäelektroforeesigenotyypityksellä (PFGE).

Porsaat

(vieroitetut)

0,5 × 109

4 × 109

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua:

(vieroitetuille) porsaille 35 kg:aan asti: 1 × 109 PMY

lihasioille: 0,5 × 109 PMY

5. kesäkuuta 2017

Lihasiat

0,2 × 109

1 × 109


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla yhteisön vertailulaboratorion verkkosivuilla osoitteessa: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


16.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 539/2007,

annettu 15 päivänä toukokuuta 2007,

tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista muna- ja ovalbumiinialalla

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muna-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2771/75 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon muna-albumiinin ja maitoalbumiinin yhteisestä kauppajärjestelmästä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2783/75 (2) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisö on sitoutunut Maailman kauppajärjestön yhteydessä avaamaan eräille muna- ja ovalbumiinialan tuotteille tariffikiintiöitä. Sen vuoksi on syytä vahvistaa näiden kiintiöiden hallinnointia koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(2)

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, olisi sovellettava maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annettua komission asetusta (EY) N:o 1291/2000 (3) ja tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annettua komission asetusta (EY) N:o 1301/2006 (4).

(3)

Tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista muna-alan ja ovalbumiinin osalta 30 päivänä maaliskuuta 2004 annettua komission asetusta (EY) N:o 593/2004 (5) on tarpeen muuttaa merkittävästi. Sen vuoksi asetus (EY) N:o 593/2004 olisi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(4)

Tuonnin säännöllisyyden varmistamiseksi on tarpeen jakaa 1 päivän heinäkuuta ja seuraavan vuoden 30 päivän kesäkuuta välinen kiintiökausi useisiin osakausiin. Asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 säädetään, että todistusten voimassaolo päättyy kaikissa tapauksissa tariffikiintiökauden viimeisenä päivänä.

(5)

Tariffikiintiöitä olisi hallinnoitava tuontitodistusten avulla. Tätä tarkoitusta varten olisi vahvistettava hakemusten esittämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja täsmennettävä hakemuksiin ja todistuksiin merkittävät tiedot.

(6)

Muna- ja ovalbumiinialan järjestelmään liittyvän keinotteluvaaran vuoksi olisi vahvistettava edellytykset, jotka koskevat toimijoiden pääsyä tariffikiintiöjärjestelmään.

(7)

Tariffikiintiöiden asianmukaisen hallinnoinnin varmistamiseksi olisi tuontitodistuksiin liittyväksi vakuudeksi vahvistettava 20 euroa 100:aa kilogrammaa kohden.

(8)

Toimijoiden edun huomioon ottamiseksi olisi säädettävä, että komissio määrittää hakematta jääneet määrät, jotka lisätään seuraavalle kiintiöosakaudelle asetuksen (EY) N:o 1301/2006 7 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siipikarjanlihan ja munien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan liitteessä I tarkoitetut tariffikiintiöt samassa liitteessä tarkoitettuihin CN-koodeihin kuuluvien muna- ja ovalbumiinialan tuotteiden tuontia varten.

Tariffikiintiöt avataan vuosittain 1 päivän heinäkuuta ja seuraavan vuoden 30 päivän kesäkuuta väliseksi ajanjaksoksi.

2.   Niiden tuotteiden, joihin sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettuja kiintiöitä, määrät, tullit, järjestysnumerot ja vastaavan ryhmän numerot vahvistetaan liitteessä I.

2 artikla

Asetusten (EY) N:o 1291/2000 ja (EY) N:o 1301/2006 säännöksiä sovelletaan, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

3 artikla

1.   Vuotuiselle kiintiökaudelle vahvistettu määrä jaetaan ryhmän E1 osalta neljään osakauteen seuraavasti:

a)

20 prosenttia 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta;

b)

30 prosenttia 1 päivästä lokakuuta 31 päivään joulukuuta;

c)

30 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta;

d)

20 prosenttia 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta.

2.   Vuotuiselle kiintiökaudelle vahvistettu määrä jaetaan ryhmien E2 ja E3 osalta neljään osakauteen seuraavasti:

a)

25 prosenttia 1 päivästä heinäkuuta 30 päivään syyskuuta;

b)

25 prosenttia 1 päivästä lokakuuta 31 päivään joulukuuta;

c)

25 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 31 päivään maaliskuuta;

d)

25 prosenttia 1 päivästä huhtikuuta 30 päivään kesäkuuta.

3.   Tätä asetusta sovellettaessa paino muunnetaan kuorellisten munien ekvivalentiksi komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (6) liitteessä 69 vahvistettujen kiinteiden tuottoasteiden mukaisesti.

4 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklan soveltamiseksi tuontitodistuksen hakijan on tiettyä kiintiökautta koskevaa ensimmäistä hakemusta esittäessään osoitettava tuoneensa tai vieneensä vähintään 50 tonnia (kuorellisten munien ekvivalenttina) asetuksen (ETY) N:o 2771/75 tai (ETY) N:o 2783/75 soveltamisalaan kuuluvia tuotteita kumpanakin mainitussa 5 artiklassa tarkoitettuna kautena tai olevansa hyväksytty munavalmisteiden käsittelyyn Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (7) 4 artiklan mukaisesti.

2.   Todistushakemus saa sisältää ainoastaan yhden tämän asetuksen liitteessä I vahvistetun järjestysnumeron. Se voi koskea useita eri CN-koodeihin kuuluvia tuotteita. Tällöin kaikki CN-koodit on merkittävä todistushakemuksen ja todistuksen 16 kohtaan ja tavaran kuvaukset 15 kohtaan. Ryhmien E2 ja E3 osalta kokonaismäärä on muunnettava kuorellisten munien ekvivalentiksi.

Todistushakemuksen on koskettava vähintään yhtä tonnia ja enintään 10:tä prosenttia kyseisellä osakaudella kyseisen kiintiön osalta käytettävissä olevasta määrästä.

3.   Todistushakemuksessa ja todistuksessa on oltava:

a)

8 kohdassa alkuperämaa;

b)

20 kohdassa jokin liitteessä II olevassa A osassa luetelluista maininnoista.

Todistuksen 24 kohdassa on oltava jokin liitteessä II olevassa B osassa luetelluista maininnoista.

5 artikla

1.   Todistushakemus voidaan jättää ainoastaan kutakin 3 artiklassa tarkoitettua osakautta edeltävän kuukauden ensimmäisten seitsemän päivän aikana.

2.   Todistushakemusta jätettäessä on asetettava vakuus, joka on 20 euroa 100 kilogrammalta.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, kukin hakija voi esittää useita tuontitodistushakemuksia tuotteille, jotka kuuluvat ainoastaan yhteen järjestysnumeroon, jos tuotteet ovat peräisin eri maista. Hakemukset, joista kukin koskee yhtä ainoaa alkuperämaata, on tehtävä samanaikaisesti jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Ne katsotaan tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun enimmäismäärän osalta yhdeksi hakemukseksi.

4.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään viidentenä päivänä hakemusten jättämisen määräajan päättymisestä kunkin ryhmän osalta haetut kokonaismäärät kilogrammoina ilmaistuina (kuorellisten munien ekvivalenttina).

5.   Todistukset on annettava aikaisintaan seitsemäntenä ja viimeistään yhdentenätoista työpäivänä 4 kohdassa säädetyn ilmoitukselle vahvistetun määräajan päättymisen jälkeen.

6.   Komissio määrittää tarvittaessa määrät, joista ei ole jätetty hakemuksia ja jotka lisätään ilman eri toimenpiteitä seuraavalle kiintiöosakaudelle vahvistettuun määrään.

6 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi ennen kunkin kiintiöosakauden ensimmäisen kuukauden loppua mainitun asetuksen 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut kokonaismäärät, joille on myönnetty todistukset, kilogrammoina ilmaistuina (kuorellisten munien ekvivalenttina).

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ennen kutakin vuotuista kiintiökautta seuraavan neljännen kuukauden loppua kunkin järjestysnumeron osalta CN-koodin ja alkuperän mukaan eritellyt ja kilogrammoina ilmaistut kokonaismäärät (kuorellisten munien ekvivalenttina), jotka on tosiasiallisesti luovutettu tämän asetuksen mukaisesti vapaaseen liikkeeseen kyseisellä jaksolla.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 11 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi tuontitodistusten sisältämät, kilogrammoina (kuorellisten munien ekvivalenttina) ilmaistut määrät, jotka ovat jääneet käyttämättä tai jotka on käytetty vain osittain, ensimmäisen kerran samanaikaisesti viimeistä osakautta koskevan hakemuksen kanssa ja sen jälkeen ennen kutakin vuotuista kiintiökautta seuraavan neljännen kuukauden loppua.

7 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklassa säädetään, tuontitodistusten voimassaoloaika on 150 päivää alkaen sen osakauden ensimmäisestä päivästä, joksi ne on myönnetty.

2.   Todistuksista johtuvat oikeudet voidaan siirtää ainoastaan siirronsaajille, jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklassa ja tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa määritellyt kelpoisuusehdot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1291/2000 9 artiklan 1 kohdan soveltamista.

8 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 593/2004.

Viittaukset kumottuun asetukseen katsotaan viittauksiksi tähän asetukseen, ja niitä on luettava liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivänä kesäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 49. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 679/2006 (EUVL L 119, 4.5.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 282, 1.11.1975, s. 104. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2916/95 (EYVL L 305, 19.12.1995, s. 49).

(3)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2006 (EUVL L 365, 21.12.2006, s. 52).

(4)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(5)  EUVL L 94, 31.3.2004, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1722/2006 (EUVL L 322, 22.11.2006, s. 3).

(6)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(7)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55. Oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22.


LIITE I

(tonnia)

Ryhmänumero

Järjestysnumero

CN-koodi

Yhteisen tullitariffin mukainen tulli euroa/tonni tuotettua painoa

Vuotuinen tariffikiintiö

E1

09.4015

0407 00 30

152

135 000

E2

09.4401

0408 11 80

711

7 000 (1)

0408 19 81

310

0408 19 89

331

0408 91 80

687

0408 99 80

176

E3

09.4402

3502 11 90

617

15 500 (1)

3502 19 90

83


(1)  Kuorellisten munien ekvivalentti. Muunto asetuksen (ETY) N:o 2454/93 liitteessä 69 vahvistettujen kiinteiden tuottoasteiden mukaisesti (EYVL L 253 11.10.1993, s. 1).


LIITE II

A.

Asetuksen 4 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut maininnat:

bulgariaksi

:

Регламент (ЕО) № 539/2007.

espanjaksi

:

Reglamento (CE) no 539/2007.

tšekiksi

:

Nařízení (ES) č. 539/2007.

tanskaksi

:

Forordning (EF) nr. 539/2007.

saksaksi

:

Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

viroksi

:

Määrus (EÜ) nr 539/2007.

kreikaksi

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

englanniksi

:

Regulation (EC) No 539/2007.

ranskaksi

:

Règlement (CE) no 539/2007.

italiaksi

:

Regolamento (CE) n. 539/2007.

latviaksi

:

Regula (EK) Nr. 539/2007.

liettuaksi

:

Reglamentas (EB) Nr. 539/2007.

unkariksi

:

539/2007/EK rendelet.

maltaksi

:

Ir-Regolament (KE) Nru 539/2007.

hollanniksi

:

Verordening (EG) nr. 539/2007.

puolaksi

:

Rozporządzenie (WE) nr 539/2007.

portugaliksi

:

Regulamento (CE) n.o 539/2007.

romaniaksi

:

Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

slovakiksi

:

Nariadenie (ES) č. 539/2007.

sloveeniksi

:

Uredba (ES) št. 539/2007.

suomeksi

:

Asetus (EY) N:o 539/2007.

ruotsiksi

:

Förordning (EG) nr 539/2007.

B.

Asetuksen 4 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut maininnat:

bulgariaksi

:

намаляване на Общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 539/2007.

espanjaksi

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 539/2007.

tšekiksi

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 539/2007.

tanskaksi

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 539/2007.

saksaksi

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 539/2007.

viroksi

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 539/2007.

kreikaksi

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 539/2007.

englanniksi

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 539/2007.

ranskaksi

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 539/2007.

italiaksi

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 539/2007.

latviaksi

:

Regulā (EK) Nr. 539/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

liettuaksi

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 539/2007.

unkariksi

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 539/2007/EK rendelet szerint.

maltaksi

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 539/2007.

hollanniksi

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 539/2007.

puolaksi

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 539/2007.

portugaliksi

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 539/2007.

romaniaksi

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 539/2007.

slovakiksi

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 539/2007.

sloveeniksi

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 539/2007.

suomeksi

:

Asetuksessa (EY) N:o 539/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

ruotsiksi

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr. 539/2007.


LIITE III

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 593/2004

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohta

4 artiklan 1 kohta

4 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan ensimmäisen kohdan d alakohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan ensimmäisen kohdan e alakohta

4 artiklan 3 kohta

5 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

5 artiklan 1 kohta

5 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

4 artiklan 2 kohta

5 artiklan 3 kohta

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan 4 kohta

5 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

5 artiklan 5 kohta

5 artiklan 6 kohta

5 artiklan 5 kohta

5 artiklan 7 kohta

5 artiklan 8 kohdan ensimmäinen alakohta

6 artiklan 2 kohta

5 artiklan 8 kohdan toinen alakohta

6 artiklan ensimmäinen kohta

5 artiklan 1 kohta

6 artiklan toinen kohta

7 artiklan ensimmäinen kohta

7 artiklan 2 kohta

7 artiklan toinen kohta

8 artiklan ensimmäinen kohta

8 artiklan toinen kohta

2 artikla

Liite I

Liite I

Liite II

Liite III

Liite IV

Liite V

Liite VI

Liite III


16.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/26


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 540/2007,

annettu 15 päivänä toukokuuta 2007,

asetuksen (EY) N:o 1483/2006 muuttamisesta jäsenvaltioiden interventioelinten hallussa olevien viljojen myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla avatun pysyvän tarjouskilpailun määrien osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1483/2006 (2) avataan pysyviä tarjouskilpailuja jäsenvaltioiden interventioelinten hallussa olevien viljojen myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla.

(2)

Kun otetaan huomioon maissin markkinatilanne yhteisössä sekä eri alueilla havaittu viljojen kysynnän kehittyminen viimeksi kuluneina viikkoina, eräissä jäsenvaltioissa on osoittautunut tarpeelliseksi saattaa käyttöön uusia interventiovarastoissa olevia viljamääriä. Sen vuoksi olisi sallittava asianomaisten jäsenvaltioiden interventioelinten lisätä tarjouskilpailutettavia määriä maissin osalta 500 000 tonniin Unkarissa.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1483/2006 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1483/2006 liite I liitteenä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 276, 7.10.2006, s. 58. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 385/2007 (EUVL L 96, 11.4.2007, s. 9).


LIITE

”LIITE I

LUETTELO TARJOUSKILPAILUISTA

Jäsenvaltio

Yhteisön sisämarkkinoilla myytäviksi saatetut määrät (tonnia)

Interventioelin

Nimi, osoite ja yhteystiedot

Tavallinen vehnä

Ohra

Maissi

Ruis

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Puhelin: (32-2) 287 24 78

Faksi: (32-2) 287 25 24

Sähköposti: webmaster@birb.be

Internet-sivusto: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Puhelin: (+359 2) 81 87 202

Faksi: (+359 2) 81 87 267

Sähköposti: dfz@dfz.bg

Internet-sivusto: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Puhelin: (420) 222 871 667 – 222 871 403

Faksi: (420) 296 806 404

Sähköposti: dagmar.hejrovska@szif.cz

Internet-sivusto: www.szif.cz

Danmark

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Puhelin: (45) 33 95 88 07

Faksi: (45) 33 95 80 34

Sähköposti: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk

Internet-sivusto: www.dffe.dk

Deutschland

1 948 269

767 343

432 715

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Puhelin: (49-228) 6845-3704

Faksi 1: (49-228) 6845-3985

Faksi 2: (49-228) 6845-3276

Sähköposti: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Internet-sivusto: www.ble.de

Eesti

0

0

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Puhelin: (372) 7371 200

Faksi: (372) 7371 201

Sähköposti: pria@pria.ee

Internet-sivusto: www.pria.ee

Eire/Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Puhelin: 353 53 91 63400

Faksi: 353 53 91 42843

Internet-sivusto: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Puhelin: (30-210) 212 4787 & 4754

Faksi: (30-210) 212 4791

Sähköposti: ax17u073@minagric.gr

Internet-sivusto: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Puhelin: (34-91) 3474765

Faksi: (34-91) 3474838

Sähköposti: sgintervencion@fega.mapa.es

Internet-sivusto: www.fega.es

France

28 724

318 778

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Puhelin: (33-1) 44 18 22 29 et 23 37

Faksi: (33-1) 44 18 20 08 — (33 1) 44 18 20 80

Sähköposti: f.abeasis@onigc.fr

Internet-sivusto: : www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Puhelin: (39) 0649499755

Faksi: (39) 0649499761

Sähköposti: d.spampinato@agea.gov.it

Internet-sivusto: www.enterisi.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Puhelin: (371) 702 7893

Faksi: (371) 702 7892

Sähköposti: lad@lad.gov.lv

Internet-sivusto: www.lad.gov.lv

Lietuva

0

35 492

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Puhelin: (370-5) 268 5049

Faksi: (370-5) 268 5061

Sähköposti: info@litfood.lt

Internet-sivusto: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Puhelin: (352) 478 23 70

Faksi: (352) 46 61 38

Teleksi: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

450 000

19 011

2 400 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Puhelin: (36) 1 219 45 76

Faksi: (36) 1 219 89 05

Sähköposti: ertekesites@mvh.gov.hu

Internet-sivusto: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Puhelin: (31) 475 355 486

Faksi: (31) 475 318 939

Sähköposti: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Internet-sivusto: www9.minlnv.nl

Österreich

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Puhelin:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Faksi:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

Sähköposti: referat10@ama.gv.at

Internet-sivusto: www.ama.at/intervention.at

Polska

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Puhelin: (48) 22 661 78 10

Faksi: (48) 22 661 78 26

Sähköposti: cereals-intervention@arr.gov.pl

Internet-sivusto: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Puhelin:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Faksi: (351) 21 384 61 70

Sähköposti:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Internet-sivusto: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Puhelin: +40 21 3054802 + 40 21 3054842

Faksi: +40 21 3054803

Internet-sivusto: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Puhelin: (386) 1 580 76 52

Faksi: (386) 1 478 92 00

Sähköposti: aktrp@gov.si

Internet-sivusto: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

0

0

227 699

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Puhelin: (421-2) 58 243 271

Faksi: (421-2) 53 412 665

Sähköposti: jvargova@apa.sk

Internet-sivusto: www.apa.sk

Suomi/Finland

30 000

95 332

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Puhelin: (358-9) 16001

Faksi:

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

Sähköposti: intervention.unit@mmm.fi

Internet-sivusto: www.mmm.fi

Sverige

172 272

58 004

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Puhelin: (46) 36 15 50 00

Faksi: (46) 36 19 05 46

Sähköposti: jordbruksverket@sjv.se

Internet-sivusto: www.sjv.se

United Kingdom

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Puhelin: (44) 191 226 5882

Faksi: (44) 191 226 5824

Sähköposti: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

Internet-sivusto: www.rpa.gov.uk

Merkintä ’—’ tarkoittaa, että tässä jäsenvaltiossa ei ole kyseisen viljan interventiovarastoa.”


DIREKTIIVIT

16.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/31


KOMISSION DIREKTIIVI 2007/27/EY,

annettu 15 päivänä toukokuuta 2007,

neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta etoksatsolin, indoksakarbin, mesosulfuronin, 1-metyylisyklopropeenin, MCPA:n ja MCPB:n, tolyylifluanidin ja tritikonatsolin jäämien enimmäismäärien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/362/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan,

ottaa huomioon eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/363/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY (3) ja erityisesti sen 7 artiklan,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (4) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I on sisällytetty seuraavat olemassa olevat tehoaineet: MCPA ja MCPB komission direktiivillä 2005/57/EY (5), tolyylifluanidi komission direktiivillä 2006/6/EY (6) ja tritikonatsoli komission direktiivillä 2006/39/EY (7).

(2)

Direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I on sisällytetty seuraavat uudet tehoaineet: etoksatsoli komission direktiivillä 2005/34/EY (8), mesosulfuroni komission direktiivillä 2003/119/EY (9), indoksakarbi komission direktiivillä 2006/10/EY (10) ja 1-metyylisyklopropeeni komission direktiivillä 2006/19/EY (11).

(3)

Kyseisten tehoaineiden sisällyttäminen direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I perustui ehdotettua käyttötarkoitusta koskevien toimitettujen tietojen arviointiin. Eräät jäsenvaltiot ovat toimittaneet tätä käyttötarkoitusta koskevia tietoja kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Käytettävissä olevat tiedot on käyty läpi, ja ne riittävät tiettyjen jäämiä koskevien enimmäismäärien vahvistamiseen.

(4)

Kun lopullista tai väliaikaista jäämien enimmäismäärää ei ole vahvistettu yhteisön tasolla, jäsenvaltioiden on vahvistettava väliaikainen kansallinen jäämien enimmäismäärä direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti ennen kuin kyseisiä tehoaineita sisältävät kasvinsuojeluaineet voidaan sallia.

(5)

Sekä yhteisön käyttämät että Codex Alimentariuksessa suositetut jäämien enimmäismäärät vahvistetaan ja arvioidaan samankaltaisin menetelmin. Codex Alimentariuksessa on vahvistettu tolyylifluanidille joitakin jäämien enimmäismääriä. Codex Alimentariukseen perustuvat jäämien enimmäismäärät on arvioitu kuluttajille aiheutuvan riskin kannalta. Komission käytettävissä olevien tutkimusten mukaan ei todettu kohtuutonta riskiä toksisuuden vaikutuskohteiden perusteella.

(6)

Komission tarkastelukertomuksissa, jotka on laadittu kyseisten tehoaineiden sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/EY liitteeseen I, vahvistetaan kyseisten aineiden hyväksyttävä päiväsaanti (ADI-arvo) ja tarvittaessa akuutin altistumisen viiteannos (ARfD). Kyseisellä tehoaineella käsiteltyjen elintarvikkeiden kuluttajien altistumista on arvioitu yhteisön menettelyjen mukaisesti. Lisäksi on otettu huomioon Maailman terveysjärjestön julkaisemat ohjeet (12) ja kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunto (13) käytetyistä menetelmistä. Jäämien ehdotettujen enimmäismäärien ei katsota johtavan hyväksyttävän päiväsaannin tai akuutin altistumisen viiteannosten ylittymiseen.

(7)

Jotta taattaisiin, että kuluttajia suojellaan riittävästi altistumiselta jäämille, jotka ovat peräisin kasvinsuojeluaineiden luvattomasta käytöstä, olisi aiheellista vahvistaa, että jäämien väliaikainen enimmäismäärä asianomaisissa tuote-/torjunta-aineyhdistelmissä on sama kuin analyysiherkkyyden alaraja.

(8)

Tällaiset yhteisön tasolla vahvistettavat jäämien väliaikaiset enimmäismäärät eivät estä jäsenvaltioita vahvistamasta kyseisille aineille väliaikaista jäämien enimmäismäärää direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan ja kyseisen direktiivin liitteen VI mukaisesti. Neljää vuotta on pidettävä riittävänä ajanjaksona, jonka kuluessa asianomaisen tehoaineen tulevat käyttötarkoitukset voidaan vahvistaa. Tämän ajanjakson jälkeen jäämien väliaikaisen enimmäismäärän pitäisi muuttua lopulliseksi.

(9)

Sen vuoksi on tarpeen muuttaa direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteissä vahvistettuja jäämien enimmäismääriä torjunta-aineiden käyttökiellon asianmukaisen seurannan ja valvonnan mahdollistamiseksi ja kuluttajien suojelemiseksi.

(10)

Direktiivejä 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY olisi tämän vuoksi muutettava.

(11)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 86/362/ETY tämän direktiivin liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan direktiivi 86/363/ETY tämän direktiivin liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Muutetaan direktiivi 90/642/ETY tämän direktiivin liitteen III mukaisesti.

4 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 16 päivänä marraskuuta 2007. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 17 päivästä marraskuuta 2007.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä toukokuuta 2007

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 221, 7.8.1986, s. 37. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/11/EY (EUVL L 63, 1.3.2007, s. 26).

(2)  EYVL L 221, 7.8.1986, s. 43. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/11/EY.

(3)  EYVL L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/12/EY (EUVL L 59, 27.2.2007, s. 75).

(4)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/25/EY (EUVL L 106, 24.4.2007, s. 34).

(5)  EUVL L 246, 22.9.2005, s. 14.

(6)  EUVL L 12, 18.1.2006, s. 21.

(7)  EUVL L 104, 13.4.2006, s. 30.

(8)  EUVL L 125, 18.5.2005, s. 5.

(9)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 41.

(10)  EUVL L 25, 28.5.2006, s. 24.

(11)  EUVL L 44, 15.2.2006, s. 15.

(12)  Ohjeet ravinnon mukana saatavien torjunta-ainejäämien arvioimiseksi (tarkistettu). Laadittu GEMS/Food Programme -ohjelmassa yhdessä elintarvikkeiden torjunta-ainejäämiä käsittelevän Codex-komitean kanssa. Maailman terveysjärjestön julkaisu, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(13)  Kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunto neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamiseen liittyvistä kysymyksistä (kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunto, 14.7.1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


LIITE I

Lisätään direktiivin 86/362/ETY liitteessä II olevaan A osaan seuraavat rivit:

”Torjunta-ainejäämä

Enimmäismäärä mg/k

Etoksatsoli

0,02 (1)  (2)

viljat

Indoksakarbi S- ja R-isomeerien summana

0,02 (1)  (2)

viljat

MCPA ja MCPB mukaan luettuna niiden suolat, esterit ja konjugaatit MCPA:na ilmaistuna

0,05 (1)  (2)

viljat

Tolyylifluanidi (tolyylifluanidi dimetyyliaminosulfotoluididina määritettynä ja tolyylifluanidina ilmaistuna)

0,05 (1)  (2)

viljat

Metyylimesosulfuroni mesosulfuronina ilmaistuna

0,01 (1)  (2)

viljat

Tritikonatsoli

0,01 (1)  (2)

viljat

1-metyylisyklopropeeni

0,01 (1)  (2)

viljat


(1)  Analyysiherkkyyden alaraja.

(2)  Jäämien väliaikainen enimmäismäärä direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Jollei muutoksia tehdä, tämä enimmäismäärä katsotaan lopulliseksi 5 päivästä kesäkuuta 2011.”


LIITE II

Lisätään direktiivin 86/363/ETY liitteessä II olevaan A osaan seuraavat rivit:

 

Enimmäismäärä mg/kg

Torjunta-ainejäämä

Liha, rasva mukaan luettuna, lihavalmisteet, muut eläimenosat ja eläinrasvat, jotka kuuluvat liitteessä I oleviin nimikkeisiin ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 ja 1602

Maito ja maitotuotteet, jotka kuuluvat liitteessä I oleviin nimikkeisiin 0401, 0402, 0405 ja 0406

Kuorelliset tuoreet munat, linnunmunat ja munankeltuaiset, jotka kuuluvat liitteessä I oleviin nimikkeisiin 0407 ja 0408

”Indoksakarbi S- ja R-isomeerien yhteismääränä

Liha ja muut syötävät eläimenosat: 0,01 (1)  (2); rasva: 0,3 (2)

Maito: 0,02 (2); kerma 0,3 (2)

0,01 (1)  (2)

MCPA, MCPB ja MCPA-tioetyyli MCPA:na ilmaistuna

0,1 (1)  (2); muut syötävät eläimenosat: 0,5 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Tolyylifluanidi (tolyylifluanidi dimetyyliaminosulfotoluididina määritettynä ja tolyylifluanidina ilmaistuna)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)


(1)  Analyysiherkkyyden alaraja.

(2)  Jäämien väliaikainen enimmäismäärä direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Jollei muutoksia tehdä, tämä enimmäismäärä katsotaan lopulliseksi 5 päivästä kesäkuuta 2011.”


LIITE III

Muutetaan direktiivin 90/642/ETY liitteet seuraavasti:

1)

Korvataan direktiivin 90/642/ETY liitteessä I olevassa ryhmässä ”2 Vihannekset, tuoreet tai keittämättömät, jäätyneet tai kuivat” nimikkeen v ”Lehtivihannekset ja tuoreet yrtit” alanimikkeessä ”a) Lehtisalaatti ja sen kaltaiset” kohta ”Kaalin lehdet ja varret” kohdalla ”Kaalin lehdet ja varret, myös nauriin naatit”.

2)

Lisätään liitteeseen II etoksatsolia, indoksakarbia, MCPA:ta, MCPB:ta, mesosulfuronia, tolyylifluanidia, tritikonatsolia ja 1-metyylisyklopropeenia koskevat sarakkeet seuraavasti:

 

Torjunta-ainejäämä ja enimmäismäärä (mg/kg)

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Etoksatsoli

Indoksakarbi S- ja R-isomeerien yhteismääränä

MCPA ja MCPB mukaan luettuna niiden suolat, esterit ja konjugaatit MCPA:na ilmoitettuina

Tolyylifluanidi (tolyylifluanidin ja dimetyyliaminosulfotoluididin summa tolyylifluanidina ilmaistuna)

Metyylimesosulfuroni mesosulfuronina ilmaistuna

Tritikonatsoli

1-metyylisyklopropeeni

”1.

Tuoreet, kuivatut tai keittämättömät, jäädyttämällä ilman sokerin lisäystä säilötyt hedelmät; pähkinät

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

i)

SITRUSHEDELMÄT

0,1 (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Greipit

 

 

 

 

 

 

 

Sitruunat

 

 

 

 

 

 

 

Limetit

 

 

 

 

 

 

 

Mandariinit (klementiinit ja muut hybridit mukaan luettuina)

 

 

 

 

 

 

 

Appelsiinit

 

 

 

 

 

 

 

Pomelot

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

ii)

PÄHKINÄT (kuoritut ja kuorimattomat)

0,02 (1)  (2)

0,05 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Mantelit

 

 

 

 

 

 

 

Parapähkinät

 

 

 

 

 

 

 

Cashewpähkinät

 

 

 

 

 

 

 

Kastanjat

 

 

 

 

 

 

 

Kookospähkinät

 

 

 

 

 

 

 

Hasselpähkinät

 

 

 

 

 

 

 

Macadamiapähkinät

 

 

 

 

 

 

 

Pekaanipähkinät

 

 

 

 

 

 

 

Pinjansiemenet

 

 

 

 

 

 

 

Pistaasimantelit

 

 

 

 

 

 

 

Saksanpähkinät

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

iii)

SIEMENHEDELMÄT

0,02 (1)  (2)

 

 

3 (2)

 

 

 

Omenat

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Päärynät

 

 

 

 

 

 

 

Kvittenit

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

iv)

KIVIHEDELMÄT

 

 

 

 

 

 

 

Aprikoosit

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Kirsikat

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Persikat (nektariinit ja niiden kaltaiset hybridit mukaan luettuina)

0,1 (2)

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Luumut

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Muut

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v)

MARJAT JA PIENET HEDELMÄT

 

 

 

 

 

 

 

a)

Syötäväksi ja viinin valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet

0,02 (1)  (2)

2 (2)

 

5 (2)

 

 

 

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

 

 

 

 

 

 

 

Viinin valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet

 

 

 

 

 

 

 

b)

Mansikat (muut kuin luonnonvaraiset)

0,2 (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

c)

Vadelmat ja vatukat (muut kuin luonnonvaraiset)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

5 (2)

 

 

 

Karhunvatukat

 

 

 

 

 

 

 

Sinivatukat

 

 

 

 

 

 

 

Jättivatukat (boysen- ja loganinmarjat)

 

 

 

 

 

 

 

Vadelmat

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

d)

Muut pienhedelmät ja marjat (muut kuin luonnonvaraiset)

0,02 (1)  (2)

 

 

5 (2)

 

 

 

Mustikat

 

 

 

 

 

 

 

Karpalot

 

 

 

 

 

 

 

Herukat (punaiset, mustat ja valkoiset)

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Karviaismarjat

 

1 (2)

 

 

 

 

 

Muut

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

e)

Luonnonvaraiset marjat ja hedelmät

0,02 (1)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vi)

MUUT HEDELMÄT

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Avokadot

 

 

 

 

 

 

 

Banaanit

 

 

 

 

 

 

 

Taatelit

 

 

 

 

 

 

 

Viikunat

 

 

 

 

 

 

 

Kiivihedelmät

 

 

 

 

 

 

 

Kumkvatit

 

 

 

 

 

 

 

Litsit

 

 

 

 

 

 

 

Mangot

 

 

 

 

 

 

 

Oliivit (syötäväksi tarkoitetut)

 

 

 

 

 

 

 

Oliivit (öljyn valmistukseen tarkoitetut)

 

 

 

 

 

 

 

Papaijat

 

 

 

 

 

 

 

Passionhedelmät

 

 

 

 

 

 

 

Ananakset

 

 

 

 

 

 

 

Granaattiomenat

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tuoreet tai keittämättömät, jäädytetyt tai kuivatut vihannekset

 

 

 

 

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

i)

JUUREKSET JA JUURIMUKULAT

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Punajuurikkaat

 

 

 

 

 

 

 

Porkkanat

 

 

 

 

 

 

 

Kassavat

 

 

 

 

 

 

 

Mukulasellerit

 

 

 

 

 

 

 

Piparjuuret

 

 

 

 

 

 

 

Maa-artisokat

 

 

 

 

 

 

 

Palsternakat

 

 

 

 

 

 

 

Juuripersiljat

 

 

 

 

 

 

 

Retiisit

 

 

 

 

 

 

 

Kaurajuuret

 

 

 

 

 

 

 

Bataatit

 

 

 

 

 

 

 

Lantut

 

 

 

 

 

 

 

Nauriit

 

 

 

 

 

 

 

Jamssit

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

ii)

SIPULIKASVIT

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Valkosipuli

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Sipulit

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Salottisipulit

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

Varhaissipulit

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iii)

HEDELMÄVIHANNEKSET

 

 

 

 

 

 

 

a)

Solanaceae-heimo

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Tomaatit

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Paprikat

 

0,3 (2)

 

2 (2)

 

 

 

Munakoisot

0,1 (2)

0,5 (2)

 

3 (2)

 

 

 

Okra

 

 

 

 

 

 

 

Muut

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,02 (1)  (2)

0,2 (2)

0,05 (1)  (2)

2 (2)

 

 

 

Kurkut

 

 

 

 

 

 

 

Pikkukurkut

 

 

 

 

 

 

 

Kesäkurpitsat

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

0,05 (2)

0,1 (2)

0,05 (1)  (2)

0,3 (2)

 

 

 

Melonit

 

 

 

 

 

 

 

Kurpitsat

 

 

 

 

 

 

 

Vesimelonit

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

d)

Sokerimaissi

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

iv)

KAALIT

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

0,3 (2)

 

 

 

 

 

Parsakaalit (myös calabrese)

 

 

 

1 (2)

 

 

 

Kukkakaalit

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

b)

Kerivät kaalit

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Ruusukaalit

 

 

 

 

 

 

 

Keräkaalit

 

3 (2)

 

 

 

 

 

Muut

 

0,2 (1)  (2)

 

 

 

 

 

c)

Lehtikaalit

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Kiinankaalit

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Lehtikaali

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Muut

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

d)

Kyssäkaalit

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

v)

LEHTIVIHANNEKSET JA TUOREET YRTIT

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

a)

Lehtisalaatti ja sen kaltaiset

 

 

 

20 (2)

 

 

 

Vihanneskrassi

 

 

 

 

 

 

 

Vuonankaali

 

 

 

 

 

 

 

Lehtisalaatti

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Siloendiivi

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Sinappikaali (eli rucola)

 

 

 

 

 

 

 

Kaalin lehdet ja varret, myös nauriin naatit

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

b)

Pinaatti ja sen kaltaiset

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Pinaatti

 

 

 

 

 

 

 

Lehtimangoldi

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

c)

Vesikrassi

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

d)

Sikuri (valkolehti)

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

e)

Yrtit

 

2 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Kirveli

 

 

 

 

 

 

 

Ruohosipuli

 

 

 

 

 

 

 

Persilja

 

 

 

 

 

 

 

Yrttiselleri

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

 

 

 

 

 

vi)

PALKOVIHANNEKSET (tuoreet)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Pavut (silpimättömät)

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Pavut (silvityt)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Herneet (silpimättömät)

 

 

0,1 (2)

3 (2)

 

 

 

Herneet (silvityt)

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Muut

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

vii)

VARSIVIHANNEKSET (tuoreet)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

Parsat

 

 

 

 

 

 

 

Kardoni

 

 

 

 

 

 

 

Lehtisellerit

 

 

 

 

 

 

 

Fenkoli

 

 

 

 

 

 

 

Latva-artisokka

 

0,1 (2)

 

 

 

 

 

Purjo

 

 

 

3 (2)

 

 

 

Raparperi

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

viii)

SIENET

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

 

a)

Viljellyt sienet

 

 

 

 

 

 

 

b)

Luonnonvaraiset sienet

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kuivatut palkokasvit

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)

0,01 (1)  (2)

0,01 (2)

Pavut

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Linssit

 

 

 

 

 

 

 

Herneet

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

Lupiinit

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

4.

Öljykasvien siemenet

0,05 (1)  (2)

 

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

Pellavansiemenet

 

 

 

 

 

 

 

Maapähkinät

 

 

 

 

 

 

 

Unikonsiemenet

 

 

 

 

 

 

 

Seesaminsiemenet

 

 

 

 

 

 

 

Auringonkukansiemenet

 

 

 

 

 

 

 

Rapsinsiemenet

 

 

 

 

 

 

 

Soijapavut

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Sinapinsiemenet

 

 

 

 

 

 

 

Puuvillansiemenet

 

 

 

 

 

 

 

Hampunsiemenet

 

 

 

 

 

 

 

Muut

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

5.

Perunat

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

Varhaisperunat

 

 

 

 

 

 

 

Varastoperunat

 

 

 

 

 

 

 

6.

Tee (kuivatut lehdet ja lehtiruodit, fermentoitu ja muu, Camellia sinensis -laji)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

7.

Humala (kuivattu), myös pelleteiksi valmistetut ja jauhetut humalantähkät

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

50 (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)


(1)  Analyysiherkkyyden alaraja.

(2)  Jäämien väliaikainen enimmäismäärä direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Jollei muutoksia tehdä, tämä enimmäismäärä katsotaan lopulliseksi 5 päivästä kesäkuuta 2011.”


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

16.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/43


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 21 päivänä maaliskuuta 2007,

valtiontukijärjestelystä C 18/2006 (ex N 524/2005), jonka Italia aikoi toteuttaa pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1175)

(Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/335/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 88 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

on mainittujen artiklojen mukaisesti kehottanut asianomaisia esittämään huomautuksensa (1),

sekä katsoo seuraavaa:

I   MENETTELY

(1)

Italian viranomaiset ilmoittivat komissiolle 18 päivänä lokakuuta 2005 päivätyllä kirjeellä edellä mainitusta tukijärjestelystä. Ne toimittivat komissiolle lisätietoja 20 päivänä joulukuuta 2005, 13 päivänä maaliskuuta 2006 ja 27 päivänä maaliskuuta 2006 päivätyillä kirjeillä. Komissio pyysi viranomaisilta lisätietoja 10 päivänä marraskuuta 2005 ja 8 päivänä helmikuuta 2006 päivätyillä kirjeillä.

(2)

Komissio ilmoitti Italian viranomaisille 16 päivänä toukokuuta 2006 päivätyllä kirjeellä päätöksestään aloittaa tukitoimenpiteen osalta EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu menettely.

(3)

Komission päätös menettelyn aloittamisesta julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (2). Komissio kehotti asianomaisia esittämään huomautuksensa tästä tuesta.

(4)

Italia lähetti huomautuksensa 23 päivänä kesäkuuta 2006 päivätyssä kirjeessä, jossa se ilmoitti aikovansa esittää eräästä seikasta lisähuomautuksia.

(5)

Muilta asianomaisilta ei menettelyn kuluessa ole saatu huomautuksia.

(6)

Komissio pyysi viranomaisilta lisätietoja 21 päivänä syyskuuta 2006 ja 10 päivänä tammikuuta 2007 päivätyillä kirjeillä.

(7)

Italia ilmoitti komissiolle 30 päivänä tammikuuta 2007 päivätyllä kirjeellä, joka kirjattiin komissiossa saapuneeksi 2 päivänä helmikuuta 2007, että ilmoitettu toimenpide on peruutettu.

II   TOIMENPITEEN YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS

(8)

Toimenpiteellä oli tarkoitus edistää verohuojennuksin mikro- ja pienyritysten kasvua yhdistymisen kautta (mikro- ja pienyritysten yhdistyminen sulautuman tai yritysoston kautta). Ilmoitetun toimenpiteen tukimäärä olisi ollut 120 miljoonaa euroa vuonna 2006, 242 miljoonaa euroa vuonna 2007 ja 122 miljoonaa euroa vuonna 2008.

(9)

Toimenpiteen oikeusperusta on 17 päivänä kesäkuuta 2005 annetun asetuksen nro 106 2 §. Asetuksesta tuli 31 päivänä heinäkuuta 2005 laki nro 156. Oikeusperusta sisältää täytäntöönpanokieltoa koskevan lausekkeen. Tukijärjestelyä ei ole pantu täytäntöön.

(10)

Italia sovelsi vastaavaa toimenpidettä vuonna 2005 (3) pk-yritysten tukia koskevan ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla (4). Toimenpiteen tässä versiossa verohuojennus rajattiin 50 prosenttiin konsulttipalkkioista sulautuman tai yritysoston yhteydessä. Italian viranomaiset ovat ilmoittaneet, että mainitun rajoituksen puitteissa toimenpiteen menestys on ollut kohtalainen. Verohyvityshakemuksia (yhteissummaltaan 3 442 261 euroa) on saatu 132 ja niistä on hyväksytty vain 46 (verohuojennusten yhteissumma 415 306 euroa).

III   ITALIAN HUOMAUTUKSET

(11)

Italian viranomaiset ovat ilmoittaneet komissiolle 30 päivänä tammikuuta 2007 päivätyllä kirjeellä, että kyseiseen toimenpiteeseen osoitetut määrärahat on käytetty muihin tarkoituksiin ja että ilmoitettua toimenpidettä ei ole toteutettu vaan se on peruutettu.

IV   ARVIOINTI

(12)

Koska ilmoitus on peruutettu, menettely on aiheeton.

V   PÄÄTELMÄ

(13)

Komissio on päättänyt lopettaa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn, koska Italian peruutettua toimenpiteen menettely on aiheeton,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Koska Italia on peruuttanut ilmoitetun toimenpiteen, menettely on aiheeton. Sen vuoksi komissio on päättänyt lopettaa aloittamansa EY:n perustamissopimuksen 88 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 21 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Neelie KROES

Komission jäsen


(1)  EUVL C 146, 22.6.2006, s. 18.

(2)  Katso alaviite 1.

(3)  Asetuksen nro 35/2005 9 §:n nojalla. Asetus on muutettu laiksi nro 80/2005, ja tuki on rekisteröity komissiossa 21.4.2005 numerolla XS 89/05.

(4)  Komission asetus (EY) N:o 70/2001, annettu 12 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen (EYVL L 10, 13.1.2001, s. 33).


16.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/45


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä toukokuuta 2007,

eräille yhteisön vertailulaboratorioille eläinten terveyden ja elävien eläinten alalla myönnettävästä yhteisön taloudellisesta tuesta vuodeksi 2007

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1930)

(Ainoastaan englannin-, espanjan-, ranskan-, ruotsin-, saksan- ja tanskankieliset toisinnot ovat todistusvoimaiset)

(2007/336/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1) ja erityisesti sen 28 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (2) ja erityisesti sen 32 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksen 90/424/ETY 28 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisön vertailulaboratorioille eläinten terveyden ja elävien eläinten alalla voidaan myöntää yhteisön tukea.

(2)

Yhteisön taloudellisen tuen myöntämisestä yhteisön vertailulaboratorioille rehuja, elintarvikkeita ja eläinten terveyttä koskevilta osin 28 päivänä marraskuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 (3) säädetään, että yhteisö myöntää taloudellista tukea edellyttäen, että hyväksytyt työohjelmat on toteutettu tehokkaasti ja että tuensaajat toimittavat komissiolle kaikki tarvittavat tiedot tiettyjä määräaikoja noudattaen.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1754/2006 2 artiklan mukaan komission ja laboratorion välisistä suhteista määrätään yhteistyösopimuksella, johon liitetään monivuotinen työohjelma.

(4)

Komissio on arvioinut yhteisön vertailulaboratorioiden toimittamat vuotta 2007 koskevat työohjelmat ja niitä vastaavat alustavat talousarviot.

(5)

Yhteisön taloudellista tukea olisi myönnettävä yhteisön vertailulaboratorioille, jotka on nimetty suorittamaan seuraavien säädösten mukaiset tehtävät ja velvoitteet:

neuvoston direktiivi 2001/89/EY (4), annettu 23 päivänä lokakuuta 2001, yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi,

neuvoston direktiivi 92/66/ETY (5), annettu 14 päivänä heinäkuuta 1992, yhteisön toimenpiteistä Newcastlen taudin torjumiseksi,

neuvoston direktiivi 92/40/ETY (6), annettu 19 päivänä toukokuuta 1992, yhteisön toimenpiteistä avian-influenssan torjumiseksi,

neuvoston direktiivi 92/119/ETY (7), annettu 17 päivänä joulukuuta 1992, yhteisön yleisistä toimenpiteistä tiettyjen eläintautien torjumiseksi sekä swine vesicular -tautiin liittyvistä erityistoimenpiteistä,

neuvoston direktiivi 93/53/ETY (8), annettu 24 päivänä kesäkuuta 1993, yhteisön vähimmäistoimenpiteistä tiettyjen kalatautien torjumiseksi,

neuvoston direktiivi 95/70/EY (9), annettu 22 päivänä joulukuuta 1995, yhteisön vähimmäistoimista simpukoiden tiettyjen sairauksien torjumiseksi,

neuvoston direktiivi 92/35/ETY (10), annettu 29 päivänä huhtikuuta 1992, afrikkalaisen hevosruton valvontasäännöistä ja torjuntatoimenpiteistä,

neuvoston direktiivi 2000/75/EY (11), annettu 20 päivänä marraskuuta, lampaan bluetongue-taudin torjunta- ja hävittämistoimenpiteitä koskevista erityissäännöksistä,

neuvoston päätös 2000/258/EY (12), tehty 20 päivänä maaliskuuta 2000, raivotaudin vastaisten rokotteiden tehokkuutta mittaavien serologisten valvontatestien standardoinnissa tarvittavien arviointiperusteiden vahvistamisesta vastaavan erityislaitoksen nimeämisestä,

neuvoston direktiivi 2002/60/EY (13), annettu 27 päivänä kesäkuuta 2002, erityissäännöksistä afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi ja direktiivin 92/119/ETY muuttamisesta Teschenin taudin ja afrikkalaisen sikaruton osalta,

neuvoston päätös 96/463/EY (14), tehty 23 päivänä heinäkuuta 1996, puhdasrotuisten jalostusnautojen testausmenetelmien ja tulosten arvioinnin yhdenmukaistamisessa yhteistyöosapuolena toimivan vertailuaseman nimeämisestä,

neuvoston direktiivi 2003/85/EY (15), annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi, direktiivin 85/511/EY sekä päätösten 89/531/ETY ja 91/665/ETY kumoamisesta ja direktiivin 92/46/ETY muuttamisesta,

asetus (EY) N:o 882/2004 luomistaudin osalta.

(6)

Yhteisön vertailulaboratorioiden seminaarien toimintaa ja järjestämistä varten myönnetyn yhteisön tuen olisi myös täytettävä asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 vahvistetut tukikelpoisuusvaatimukset.

(7)

Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (16) 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti eläintautien hävittämistä ja seurantaa koskevat ohjelmat (eläinlääkintätoimenpiteet) rahoitetaan Euroopan maatalouden tukirahastosta. Varainhoidon valvonnan osalta sovelletaan mainitun asetuksen 9, 36 ja 37 artiklaa.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhteisö myöntää taloudellista tukea Hannoverissa, Saksassa, sijaitsevalle Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschulelle direktiivin 2001/89/EY liitteessä IV tarkoitettujen tehtävien ja velvoitteiden suorittamiseen klassisen sikaruton osalta.

Yhteisön taloudellisen tuen osuus on 100 prosenttia asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 määritellyistä tukikelpoisista kustannuksista, joita kyseiselle laitokselle aiheutuu työohjelman toteuttamisesta, ja tuen määrä on 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2007 välisenä ajanjaksona enintään 232 000 euroa, josta enintään 18 000 euroa osoitetaan klassisen sikaruton diagnosointitekniikoita käsittelevän teknisen seminaarin järjestämiseen.

2 artikla

Yhteisö myöntää taloudellista tukea Addlestonessa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sijaitsevalle Central Veterinary Laboratorylle direktiivin 92/66/ETY liitteessä V tarkoitettujen tehtävien ja velvoitteiden suorittamiseen Newcastlen taudin osalta.

Yhteisön taloudellisen tuen osuus on 100 prosenttia asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 määritellyistä tukikelpoisista kustannuksista, joita kyseiselle laboratoriolle aiheutuu työohjelman toteuttamisesta, ja tuen määrä on enintään 77 000 euroa 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2007 välisenä ajanjaksona.

3 artikla

Yhteisö myöntää taloudellista tukea Addlestonessa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sijaitsevalle Central Veterinary Laboratorylle direktiivin 92/40/ETY liitteessä V tarkoitettujen tehtävien ja velvoitteiden suorittamiseen lintuinfluenssan osalta.

Yhteisön taloudellisen tuen osuus on 100 prosenttia kyseiselle laboratoriolle työohjelman toteuttamisesta aiheutuvista tukikelpoisista kustannuksista, ja tuen määrä on enintään 406 000 euroa 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2007 välisenä ajanjaksona.

4 artikla

Yhteisö myöntää taloudellista tukea Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevalle Pirbright Laboratorylle direktiivin 92/119/ETY liitteessä III tarkoitettujen tehtävien ja velvoitteiden suorittamiseen sian vesikulaaritaudin osalta.

Yhteisön taloudellisen tuen osuus on 100 prosenttia asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 määritellyistä tukikelpoisista kustannuksista, joita kyseiselle laboratoriolle aiheutuu työohjelman toteuttamisesta, ja tuen määrä on enintään 126 000 euroa 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2007 välisenä ajanjaksona.

5 artikla

Yhteisö myöntää taloudellista tukea Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevalle Pirbright Laboratorylle direktiivin 2003/85/ETY liitteessä XVI tarkoitettujen tehtävien ja velvoitteiden suorittamiseen suu- ja sorkkataudin osalta.

Yhteisön taloudellisen tuen osuus on 100 prosenttia asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 määritellyistä tukikelpoisista kustannuksista, joita kyseiselle laboratoriolle aiheutuu työohjelman toteuttamisesta, ja tuen määrä on enintään 274 000 euroa 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2007 välisenä ajanjaksona.

6 artikla

Yhteisö myöntää taloudellista tukea Århusissa, Tanskassa, sijaitsevalle Danish National Veterinary Institutelle direktiivin 93/53/ETY liitteessä C tarkoitettujen tehtävien ja velvoitteiden suorittamiseen kalatautien osalta.

Yhteisön taloudellisen tuen osuus on 100 prosenttia asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 määritellyistä tukikelpoisista kustannuksista, joita kyseiselle laitokselle aiheutuu työohjelman toteuttamisesta, ja tuen määrä on enintään 150 000 euroa 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2007 välisenä ajanjaksona.

7 artikla

Yhteisö myöntää taloudellista tukea La Trembladessa, Ranskassa, sijaitsevalle IFREMERille direktiivin 95/70/EY liitteessä B tarkoitettujen tehtävien ja velvoitteiden suorittamiseen simpukoiden tiettyjen sairauksien osalta.

Yhteisön taloudellisen tuen osuus on 100 prosenttia asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 määritellyistä tukikelpoisista kustannuksista, joita kyseiselle laitokselle aiheutuu työohjelman toteuttamisesta, ja tuen määrä on enintään 90 000 euroa 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2007 välisenä ajanjaksona.

8 artikla

Yhteisö myöntää taloudellista tukea Algetessa, Espanjassa, sijaitsevalle Laboratorio central de veterinaria de Madridille direktiivin 92/35/ETY liitteessä I tarkoitettujen tehtävien ja velvoitteiden suorittamiseen afrikkalaisen hevosruton osalta.

Yhteisön taloudellisen tuen osuus on 100 prosenttia asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 määritellyistä tukikelpoisista kustannuksista, joita kyseiselle laboratoriolle aiheutuu työohjelman toteuttamisesta, ja tuen määrä on 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2007 välisenä ajanjaksona enintään 98 000 euroa, josta enintään 38 000 euroa osoitetaan afrikkalaisen hevosruton diagnosointitekniikoita käsittelevän teknisen seminaarin järjestämiseen.

9 artikla

Yhteisö myöntää taloudellista tukea Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevalle Pirbright Laboratorylle direktiivin 2000/75/ETY liitteessä II tarkoitettujen tehtävien ja velvoitteiden suorittamiseen bluetongue-taudin osalta.

Yhteisön taloudellisen tuen osuus on 100 prosenttia asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 määritellyistä tukikelpoisista kustannuksista, joita kyseiselle laboratoriolle aiheutuu työohjelman toteuttamisesta, ja tuen määrä on 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2007 välisenä ajanjaksona enintään 373 000 euroa, josta enintään 45 000 euroa osoitetaan bluetongue-taudin diagnosointitekniikoita käsittelevän teknisen seminaarin järjestämiseen.

10 artikla

Yhteisö myöntää taloudellista tukea Nancyssa, Ranskassa, sijaitsevalle AFSSA:n laboratoriolle päätöksen 2000/258/EY liitteessä II tarkoitettujen tehtävien ja velvoitteiden suorittamiseen raivotaudin serologian osalta.

Yhteisön taloudellisen tuen osuus on 100 prosenttia asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 määritellyistä tukikelpoisista kustannuksista, joita kyseiselle laboratoriolle aiheutuu työohjelman toteuttamisesta, ja tuen määrä on enintään 200 000 euroa 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2007 välisenä ajanjaksona.

11 artikla

Yhteisö myöntää taloudellista tukea Maisons-Alfortissa, Ranskassa, sijaitsevalle laboratioriolle AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses – asetuksen (EY) N:o 882/2004 32 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien ja velvoitteiden suorittamiseen.

Yhteisön taloudellisen tuen osuus on 100 prosenttia asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 määritellyistä tukikelpoisista kustannuksista, joita kyseiselle laboratoriolle aiheutuu työohjelman toteuttamisesta, ja tuen määrä on 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2007 välisenä ajanjaksona enintään 250 000 euroa, josta enintään 35 000 euroa osoitetaan luomistaudin diagnosointitekniikoita käsittelevän teknisen seminaarin järjestämiseen.

12 artikla

Yhteisö myöntää taloudellista tukea Valdeolmosissa, Madridissa, Espanjassa, sijaitsevalle Centro de Investigación en Sanidad Animalille direktiivin 2002/60/EY liitteessä V tarkoitettujen tehtävien ja velvoitteiden suorittamiseen afrikkalaisen sikaruton osalta.

Yhteisön taloudellisen tuen osuus on 100 prosenttia asetuksessa (EY) N:o 1754/2006 määritellyistä tukikelpoisista kustannuksista, joita kyseiselle tutkimuslaitokselle aiheutuu työohjelman toteuttamisesta, ja tuen määrä on enintään 120 000 euroa 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2007 välisenä ajanjaksona.

13 artikla

Yhteisö myöntää taloudellista tukea Uppsalassa, Ruotsissa, sijaitsevalle INTERBULL Centrelle päätöksen 96/463/EY liitteessä II tarkoitettujen tehtävien ja velvoitteiden suorittamiseen puhdasrotuisten jalostusnautojen testausmenetelmistä saatujen tulosten arvioinnin ja eri testausmenetelmien yhdenmukaistamisen osalta.

Yhteisön taloudellisen tuen osuus on 100 prosenttia kyseiselle keskukselle työohjelman toteutuksesta aiheutuvista kustannuksista, ja tuen määrä on enintään 80 000 euroa 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2007 välisenä ajanjaksona.

14 artikla

Tämä päätös on osoitettu seuraaville:

Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Saksa,

Central Veterinary Laboratory, Addlestone, Yhdistynyt kuningaskunta,

Pirbright Laboratory, Yhdistynyt kuningaskunta,

Danish National Veterinary Institute, Århus, Tanska,

IFREMER, La Tremblade, Ranska,

Laboratorio central de veterinaria de Madrid, Algete, Espanja,

AFSSA:n laboratorio, Nancy, Ranska,

AFSSA – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort, Ranska,

Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Espanja,

INTERBULL Centre, Uppsala, Ruotsi.

Tehty Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006.

(3)  EUVL L 331, 29.11.2006, s. 8.

(4)  EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 352).

(5)  EYVL L 260, 5.9.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(6)  EYVL L 167, 22.6.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(7)  EYVL L 62, 15.3.1993, s. 69. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/10/EY (EUVL L 63, 1.3.2007, s. 24).

(8)  EYVL L 175, 19.7.1993, s. 23. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(9)  EYVL L 332, 30.12.1995, s. 33. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(10)  EYVL L 157, 10.6.1992, s. 19. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(11)  EYVL L 327, 22.12.2000, s. 74. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(12)  EYVL L 79, 30.3.2000, s. 40. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 2003/60/EY (EYVL L 23, 28.1.2003, s. 30).

(13)  EYVL L 192, 20.7.2002, s. 27. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(14)  EYVL L 192, 2.8.1996, s. 19.

(15)  EUVL L 306, 22.11.2003, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(16)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 378/2007 (EUVL L 95, 5.4.2007, s. 1).


16.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/49


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 15 päivänä toukokuuta 2007,

Tanskan, Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan laatimien, kalastuslupien automaattista peruuttamista rikkomistapauksissa koskevien järjestelmien hyväksymisestä

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2036)

(Ainoastaan tanskan-, saksan- ja englanninkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2007/337/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 21 päivänä joulukuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 41/2007 (1) ja erityisesti sen liitteessä II A olevan 8.1 kohdan h alakohdan,

ottaa huomioon Tanskan, Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan esittämät pyynnöt,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 41/2007 mukaisesti jäsenvaltion laatima järjestelmä kalastuslupien automaattiseksi peruuttamiseksi rikkomistapauksissa on edellytyksenä niiden päivien lukumäärän lisäämiselle, joina kalastusalus saa olla mainitun asetuksen liitteessä II A määritetyllä maantieteellisellä alueella 1 päivän helmikuuta 2007 ja 31 päivän tammikuuta 2008 välisenä aikana.

(2)

Tanska, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat toimittaneet komissiolle tietoja kalastuslupien automaattista peruuttamista rikkomistapauksissa koskevista järjestelmistään sellaisten alusten osalta, joilla on mukanaan asetuksen (EY) N:o 41/2007 liitteessä II A olevan 4.1. kohdan a alakohdan v alakohdassa lueteltuja pyydyksiä eli pohjatrooleja, ankkuroituja kierrenuottia ja muita vastaavia vedettäviä pyydyksiä, puomitrooleja lukuun ottamatta, joiden silmäkoko on vähintään 120 mm.

(3)

Toimitettujen tietojen perusteella kyseisten jäsenvaltioiden laatimat järjestelmät kalastuslupien automaattiseksi peruuttamiseksi olisi hyväksyttävä kyseessä olevien alusten osalta,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Tanskan, Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan laatimat kalastuslupien automaattista peruuttamista rikkomistapauksissa koskevat järjestelmät asetuksen (EY) N:o 41/2007 liitteessä II A olevan 8.1 kohdan h alakohdan soveltamiseksi niiden alusten osalta, joilla on mukanaan pohjatrooleja, ankkuroituja kierrenuottia ja muita vastaavia vedettäviä pyydyksiä, puomitrooleja lukuun ottamatta, joiden silmäkoko on vähintään 120 mm.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Tanskan kuningaskunnalle, Saksan liittotasavallalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 15 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EUVL L 15, 20.1.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 444/2007 (EUVL L 106, 24.4.2007, s. 22).


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

16.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 128/50


NEUVOSTON YHTEINEN KANTA 2007/338/YUTP,

hyväksytty 14 päivänä toukokuuta 2007,

tiettyjen Uzbekistaniin kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaolon jatkamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 14 päivänä marraskuuta 2005 yhteisen kannan 2005/792/YUTP Uzbekistania koskevista rajoittavista toimenpiteistä (1) vastauksena liialliseen, kohtuuttomaan ja summittaiseen voimankäyttöön, johon Uzbekistanin turvallisuusjoukot olivat syyllistyneet toukokuussa 2005 Andijanin tapahtumien yhteydessä. Tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa jatkettiin 13 päivänä marraskuuta 2006 hyväksytyllä yhteisellä kannalla 2006/787/YUTP (2).

(2)

Uzbekistanissa vallitsevan tilanteen arvioinnin huomioon ottaen neuvosto on päättänyt jatkaa tiettyjen henkilöiden pääsyä Euroopan unionin alueelle koskevien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa kuudella kuukaudella. Tänä aikana neuvosto tarkastelee toimenpiteitä uudelleen ja ottaa huomioon mahdolliset merkittävät muutokset nykytilanteeseen erityisesti yhteisen kannan 2005/792/YUTP johdanto-osan 7 kappaleessa kuvattujen tekijöiden osalta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

Yhteisen kannan 2005/792/YUTP 3 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden voimassaoloa jatketaan kuudella kuukaudella. Näitä toimenpiteitä sovelletaan tämän yhteisen kannan liitteessä lueteltuihin henkilöihin, jotka ovat suoraan vastuussa summittaisesta ja kohtuuttomasta voimankäytöstä Andijanissa ja riippumattoman tutkinnan estämisestä.

2 artikla

Tätä yhteistä kantaa tarkastellaan säännöllisesti uudelleen. Se uusitaan tai sitä muutetaan tarvittaessa, jos neuvosto katsoo, ettei sen tavoitteita ole saavutettu.

3 artikla

Tämä yhteinen kanta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

4 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 14 päivänä toukokuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F.-W. STEINMEIER


(1)  EUVL L 299, 16.11.2005, s. 72.

(2)  EUVL L 318, 17.11.2006, s. 43.


LIITE

1 artiklassa tarkoitettu luettelo henkilöistä

1.

Sukunimi, etunimi: Almatov, Zakirjan

Sukupuoli: mies

Virka-asema, tehtävä: entinen sisäasiainministeri

Osoite: Taškent, Uzbekistan

Syntymäaika:

10.10.1949

Syntymäpaikka: Taškent, Uzbekistan

Passin tai henkilötodistuksen numero: passi nro DA 0002600 (diplomaattipassi)

Kansallisuus: uzbekki

2.

Sukunimi, etunimi: Mullajonov, Tokhir Okhunovich

Alias: sukunimen vaihtoehtoinen kirjoitusasu: Mullajanov

Sukupuoli: mies

Virka-asema, tehtävä: entinen ensimmäinen varasisäministeri

Osoite: Taškent, Uzbekistan

Syntymäaika:

10.10.1950

Syntymäpaikka: Fergana, Uzbekistan

Passin tai henkilötodistuksen numero: passi nro DA 0003586 (diplomaattipassi), voimassaolo päättyy 5.11.2009

Kansallisuus: uzbekki

3.

Sukunimi, etunimi: Mirzaev, Ruslan

Sukupuoli: mies

Virka-asema, tehtävä: puolustusministeri, entinen kansallisen turvallisuusneuvoston neuvonantaja

4.

Sukunimi, etunimi: Ergashev, Pavel Islamovich

Sukupuoli: mies

Virka-asema, tehtävä: eversti, ”keskus” prikaatin komentaja

5.

Sukunimi, etunimi: Mamo, Vladimir Adolfovich

Sukupuoli: mies

Virka-asema, tehtävä: kenraalimajuri, apulaiskomentaja, puolustusministeriön alaiset erityisjoukot

6.

Sukunimi, etunimi: Pak, Gregori

Sukupuoli: mies

Virka-asema, tehtävä: eversti, sisäasiainministeriön alaisten nopeiden joukkojen komentaja (yksikkö 7332)

7.

Sukunimi, etunimi: Tadzhiev, Valeri

Sukupuoli: mies

Virka-asema, tehtävä: eversti, sisäasiainministeriön alaisten itsenäisten erityisjoukkojen komentaja (yksikkö 7351)

8.

Sukunimi, etunimi: Inoyatov, Rustam Raulovich

Sukupuoli: mies

Virka-asema, tehtävä: kansallisen turvallisuuspalvelun SNB:n johtaja

Osoite: Taškent, Uzbekistan

Syntymäaika:

22.6.1944

Syntymäpaikka: Sherabad, Uzbekistan

Passin tai henkilötodistuksen numero: passi nro DA 0003171 (diplomaattipassi); myös diplomaattipassi nro 0001892 (voimassaolo päättynyt 15.9.2004)

Kansallisuus: uzbekki