ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 117

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
5. toukokuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 493/2007, annettu 4 päivänä toukokuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 494/2007, annettu 4 päivänä toukokuuta 2007, vilja-alalla 1 päivästä toukokuuta 2007 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 486/2007 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 495/2007, annettu 4 päivänä toukokuuta 2007, kolmansista maista tuotavan humalan mukana seuraavien todistusten ja yhteisön todistusten vastaavuudesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3077/78 muuttamisesta

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 496/2007, annettu 4 päivänä toukokuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 600/2005 muuttamisesta kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluvan rehun lisäaineen Salinomax 120G jäämän enimmäismäärän vahvistamisen osalta ( 1 )

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 497/2007, annettu 4 päivänä toukokuuta 2007, endo-1,4-beeta-ksylanaasin EC 3.2.1.8 (Safizym X) hyväksymisestä rehun lisäaineena ( 1 )

11

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/304/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2007, Bt176 (SYN-EV176-9) -maissin ja siitä valmistettujen tuotteiden poistamisesta markkinoilta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1804)

14

 

 

2007/305/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2007, Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ1–4) -hybridirapsin ja siitä valmistettujen tuotteiden poistamisesta markkinoilta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1805)

17

 

 

2007/306/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2007, Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ2–5) -hybridirapsin ja siitä valmistettujen tuotteiden poistamisesta markkinoilta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1806)

20

 

 

2007/307/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2007, Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1)-rapsin ja siitä valmistettujen tuotteiden poistamisesta markkinoilta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1809)

23

 

 

2007/308/EY

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2007, GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) -maissista valmistettujen tuotteiden poistamisesta markkinoilta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1810)

25

 

 

2007/309/EY

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä huhtikuuta 2007, yhteisön osallistumisesta Unkarissa vuonna 2006 toteutettujen lintuinfluenssan torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1818)

27

 

 

2007/310/EY

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä huhtikuuta 2007, yhteisön osallistumisesta Tanskassa vuonna 2006 toteutettujen lintuinfluenssan torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1820)

29

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston päätös 2006/930/EY, tehty 28 päivänä marraskuuta 2006, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan yhteisön ja Argentiinan tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä (EUVL L 355, 15.12.2006)

31

 

*

Oikaistaan neuvoston päätös 2006/963/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Brasilian välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi (EUVL L 397, 30.12.2006)

31

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

5.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 493/2007,

annettu 4 päivänä toukokuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä toukokuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 4 päivänä toukokuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

37,7

TN

127,8

TR

129,0

ZZ

98,2

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,3

MK

53,2

TR

102,5

ZZ

105,3

0709 90 70

TR

106,2

ZZ

106,2

0805 10 20

CU

43,2

EG

44,7

IL

69,6

MA

44,2

ZZ

50,4

0805 50 10

AR

52,3

IL

61,4

ZZ

56,9

0808 10 80

AR

81,1

BR

79,4

CL

86,9

CN

86,1

NZ

117,9

US

131,9

UY

64,7

ZA

85,7

ZZ

91,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


5.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 494/2007,

annettu 4 päivänä toukokuuta 2007,

vilja-alalla 1 päivästä toukokuuta 2007 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 486/2007 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vilja-alalla 1 päivästä toukokuuta 2007 kannettavat tuontitullit vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 486/2007 (3).

(2)

Koska tuontitullien laskettu keskiarvo poikkeaa vahvistetusta tullista yli viisi euroa tonnilta, asetuksessa (EY) N:o 486/2007 vahvistettuja tuontitulleja olisi mukautettava vastaavasti.

(3)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 486/2007 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 486/2007 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä toukokuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 29.9.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1110/2003 (EUVL L 158, 27.6.2003, s. 12).

(3)  EUVL L 114, 1.5.2007, s. 5.


LIITE

LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 5 päivästä toukokuuta 2007 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/tonni)

1001 10 00

Durum VEHNÄ, korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

0,00

1001 90 91

Tavallinen VEHNÄ, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen VEHNÄ, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

RUIS

0,00

1005 10 90

MAISSI, siemenvilja, muu kuin hybridi

8,67

1005 90 00

MAISSI, muu kuin siemenvilja (2)

8,67

1007 00 90

DURRA, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

0,00

LIITE II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

1.5.-3.5.2007

1.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

EUR/t

 

Tavallinen vehnä (3)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (4)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (5)

Ohra

Pörssi

Minneapolis

Chicago

Noteeraus

156,24

110,83

FOB-hinta USA

176,92

166,92

146,92

131,43

Palkkio Meksikonlahdella

7,60

Palkkio Suurilla järvillä

10,98

2.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

34,92 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

34,92 EUR/t


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön saapuvan tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 euroa/tonni, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä,

2 euroa/tonni, jos purkamissatama sijaitsee Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Tanskassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla.

(2)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.

(3)  Sisältää palkkion 14 euroa tonnilta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(4)  Alennus 10 euroa tonnilta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(5)  Alennus 30 euroa tonnilta (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


5.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 495/2007,

annettu 4 päivänä toukokuuta 2007,

kolmansista maista tuotavan humalan mukana seuraavien todistusten ja yhteisön todistusten vastaavuudesta annetun asetuksen (ETY) N:o 3077/78 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä ja asetusten (ETY) N:o 1696/71, (ETY) N:o 1037/72, (ETY) N:o 879/73 ja (ETY) N:o 1981/82 kumoamisesta 23 päivänä marraskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1952/2005 (1) ja erityisesti sen 17 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 3077/78 (2) vahvistetaan luettelo kolmansien maiden laitoksista, joilla on valtuudet myöntää kyseisistä maista tuotavien humalatuotteiden mukana seuraavia todistuksia. Mainitut todistukset on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 1952/2005 4 artiklassa säädettyä todistusta vastaaviksi.

(2)

Koska Bulgaria ja Romania ovat liittyneet Euroopan unioniin, näiden uusien jäsenvaltioiden laitoksia ei pitäisi enää luetella asetuksen (ETY) N:o 3077/78 liitteessä olevassa luettelossa.

(3)

Jotkin asetuksen (ETY) N:o 3077/78 liitteessä lueteltujen laitosten nimet ja osoitteet ovat muuttuneet.

(4)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 3077/78 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat humalan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 3077/78 liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 314, 30.11.2005, s. 1, oikaisu EUVL L 317, 3.12.2005, s. 29.

(2)  EYVL L 367, 28.12.1978, s. 28. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 81/2005 (EUVL L 16, 20.1.2005, s. 52).


LIITE

”LIITE

LAITOKSET, JOILLA ON VALTUUDET MYÖNTÄÄ TODISTUKSIA

Humalantähkät, CN-koodi: ex 1210

Jauhettu humala, CN-koodi: ex 1210

Humalasta saadut kasvimehut ja -uutteet, CN-koodi: 1302 13 00


Alkuperämaa

Valtuutetut laitokset

Osoite

Koodi

Puhelin

Faksi

Sähköpostiosoite (vapaaehtoinen)

Australia

Quarantine Services

Department of Primary Industries & Water

Macquarie Wharf No 1,

Hunter Street, Hobart,

Tasmania 7000

(61-3)

62 33 33 52

62 34 67 85

 

Kanada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,

Camelot Drive,

Napean, Ontario, K1A OY9

(1-613)

952 80 00

991 56 12

 

Kiinan kansantasavalta

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,

Hexi District,

Tianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun,

2nd Avenue, TEDA,

Tianjin 300457

(86-22)

66 29 83 43

66 29 82 45

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,

Saihan District, Huhhot City,

Inner Mongolia 010020

(86-471)

434 19 43

434 21 63

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu Road,

Urumqi City,

Xinjiang 830063

(86-991)

464 00 57

464 00 50

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Uusi-Seelanti

Ministry of Agriculture and Fisheries

P.O. Box 2526,

Wellington

(64-4)

472 03 67

47 44 24

472-9071

 

Gawthorn Institute

Private Bag

Nelson

(64-3)

548 23 19

546 94 64

 

Serbian tasavalta

Naucni Institute za Ratarstvo / Zavod za Hmelj sirak I lekovito bilje

21470 Backi Petrovac

(38-21)

78 03 65

62 12 12

berenji@eunet.yu

Etelä-Afrikka

CSIR Food Science and Technology

PO Box 395

0001 Pretoria

(27-12)

841 31 72

841 35 94

 

Sveitsi

Labor Veritas

Engimattstrasse 11

Postfach 353

CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

admin@laborveritas.ch

Ukraina

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27

262028 Zhtiomie

(380)

37 21 11

36 73 31

 

Amerikan yhdysvallat

Washington Department of Agriculture State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106,

Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road,

P.O. Box 790

Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE,

Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road,

Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 tai 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway,

Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive,

Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,

Northridge Park, Borrowdale,

P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

info@saz.org.zw

saz.org.zw”


5.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 496/2007,

annettu 4 päivänä toukokuuta 2007,

asetuksen (EY) N:o 600/2005 muuttamisesta kokkidiostaattien ja muiden lääkkeenkaltaisten aineiden ryhmään kuuluvan rehun lisäaineen ”Salinomax 120G” jäämän enimmäismäärän vahvistamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lisäaine salinomysiininatrium (Salinomax 120G) hyväksyttiin tietyin edellytyksin neuvoston direktiivin 70/524/ETY (2) mukaisesti. Komission asetuksella (EY) N:o 600/2005 (3) kyseinen lisäaine hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi broilerien ruokinnassa siten, että hyväksymiseen vaaditaan lisäaineen liikkeeseen laskemisesta vastaava henkilö. Kyseinen lisäaine merkittiin rehun lisäaineita koskevaan yhteisön rekisteriin.

(2)

Asetuksella (EY) N:o 1831/2003 säädetään mahdollisuudesta muuttaa lisäaineen hyväksyntää hyväksynnän haltijan pyynnöstä ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’viranomainen’, lausunnon perusteella. Lisäaineen salinomysiininatrium (Salinomax 120G) hyväksynnän haltija on jättänyt hakemuksen, jossa ehdotetaan hyväksynnän ehtojen muuttamista vahvistamalla jäämän enimmäismäärä sellaisena kuin viranomainen on sen arvioinut.

(3)

Viranomainen ehdotti 26 päivänä tammikuuta 2005 antamassaan lausunnossa (4), että kyseiselle tehoaineelle vahvistetaan jäämän enimmäismäärä. Tätä jäämän enimmäismäärää saatetaan joutua tarkistamaan Euroopan lääkeviraston kyseistä tehoainetta koskevan tulevan arvioinnin tulosten pohjalta.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 600/2005 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 600/2005 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1800/2004 (EUVL L 317, 16.10.2004, s. 37).

(3)  EUVL L 99, 19.4.2005, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2028/2006 (EUVL L 414, 30.12.2006, s. 26).

(4)  Update of the Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on a new request from the Commission related to the safety of ”Bio-Cox®120G” based on Salinomycin sodium as a feed additive in accordance with Council Directive 70/524/EEC (Article 4g). Annettu 26. tammikuuta 2005, The EFSA Journal (2005) 170, s. 1–4.


LIITE

Lisäaineen rekisterinumero

Lisäaineen liikkeeseen laskemisesta vastaavan henkilön nimi ja rekisterinumero

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Jäämien enimmäismäärä asianomaisessa eläinperäisessä elintarvikkeessa

mg tehoainetta/kg täysrehua

Kokkiodiostaatit ja muut lääkkeenkaltaiset aineet

E 766

Alpharma Belgia BVBA

Salinomysiininatrium 120 g/kg (Salinomax 120G)

 

Lisäaineen koostumus:

Salinomysiininatrium 120 g/kg

Kalsiumlignosulfonaatti: 40 g/kg

Kalsiumsulfaattidihydraatti 1 000 g/kg asti.

 

Tehoaine:

Salinomysiininatrium, C42H69O11Na,

Streptomyces albus (ATCC 21838/US 9401-06) -organismin käymisen avulla tuottama polyeetterimonokarboksyylihapon natriumsuola, CAS-numero: 55 721-31-8

Kemiallisesti samantyyppiset epäpuhtaudet:

 

< 42 mg elaiofyliiniä / kg salinomysiininatriumia

 

< 40 g 17-epi-20-desoksisalinomysiiniä / kg salinomysiininatriumia

Broilerit

50

70

Käyttö kielletty vähintään 1 vrk ennen teurastusta.

Käyttöohjeissa oltava merkintä:

 

”Vaarallista hevoseläimille ja kalkkunoille”;

 

”Rehu sisältää ionoforin: samanaikainen käyttö eräiden lääkeaineiden (esim. tiamuliinin) kanssa voi aiheuttaa kontraindikaatioita.”

22.4.2015

5 μg salinomysiiniä/kg kaikissa tuoreissa kudoksissa


5.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 497/2007,

annettu 4 päivänä toukokuuta 2007,

endo-1,4-beeta-ksylanaasin EC 3.2.1.8 (Safizym X) hyväksymisestä rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti on jätetty tämän asetuksen liitteessä esitetyn valmisteen hyväksyntää koskeva hakemus. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee endo-1,4-beeta-ksylanaasi EC 3.2.1.8 -valmisteen (Safizym X), jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10), uutta käyttötapaa (vieroitettujen) porsaiden rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Endo-1,4-beeta-ksylanaasin EC 3.2.1.8, jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10), käyttö hyväksyttiin ilman määräaikaa broilerien ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 1453/2004 (2), ilman määräaikaa lihakalkkunoiden ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 943/2005 (3) ja ilman määräaikaa munivien kanojen ruokinnassa komission asetuksella (EY) N:o 1810/2005 (4).

(5)

On toimitettu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta valmisteen hyväksymiseksi (vieroitettujen) porsaiden ruokinnassa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ”viranomainen”, totesi 17 päivänä lokakuuta 2006 antamassaan lausunnossa (5), että endo-1,4-beeta-ksylanaasi EC 3.2.1.8 -valmisteella (Safizym X), jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10), ei ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Se totesi myös, ettei valmiste aiheuta muita riskejä, joiden vuoksi hyväksyntää ei voitaisi myöntää asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Lausunnon mukaan valmisteen käytöllä ei ole haitallisia vaikutuksia kyseiselle uudelle eläinryhmälle. Viranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Lausunnossa vahvistetaan myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittama rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskeva raportti.

(6)

Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi olisi hyväksyttävä kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”ruoansulatusta edistävät aineet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EUVL L 269, 17.8.2004, s. 3.

(3)  EUVL L 159, 22.6.2005, s. 6.

(4)  EUVL L 291, 5.11.2005, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 184/2007 (EUVL L 63, 1.3.2007, s. 1).

(5)  Eläinten rehuissa käytettäviä lisäaineita, tuotteita tai aineita käsittelevän tiedelautakunnan lausunto Safizym X -entsyymivalmisteen (endo-1,4-beeta-xylanaasi) turvallisuudesta ja tehosta porsaiden rehun lisäaineena asetuksen (EY) N:o 1831/2003 mukaisesti. Lausunto annettiin 17 päivänä lokakuuta 2006. The EFSA Journal (2006) 405, s. 1–10.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nim

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuu

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolon päättyminen

Aktiivisuusyksikköä/kg täysrehua, kosteuspitoisuus 12 %

Eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: ruoansulatusta edistävät aineet

4a1613

Société Industrielle Lesaffre

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi

EC 3.2.1.8

(Safizym X)

 

Lisäaineen koostumus:

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi-valmiste, jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W) ja jonka vähimmäisaktiivisuus on:

 

Jauheena: 70 000 IFP (1)/g

 

Nesteenä: 7 000 IFP/ml

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus:

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10W)

 

Analyysimenetelmä  (2)

Endo-1,4-beeta-ksylanaasin määritysmenetelmä, joka perustuu pelkistävän sokerin kolorimetriseen määritykseen dinitrosalisyylihapporeagenssilla.

Porsaat (vieroitetut)

840 IFP

 

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on ilmoitettava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus / kg täysrehua: 1 680 IFP

3.

(Vieroitetuille) porsaille 35 kg:aan asti.

4.

Käytetään rehuseoksissa, joissa on paljon muita polysakkarideja kuin tärkkelystä (pääasiassa arabinoksylaaneja), esim. jotka sisältävät yli 20 % vehnää.

25.5.2017


(1)  1 IFP on entsyymimäärä, joka vapauttaa kauran ksylaanista 1 mikromoolin pelkistäviä sokereita (ksyloosiekvivalentteina) minuutissa (pH 4,8 ja lämpötila 50 °C).

(2)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla yhteisön vertailulaboratorion verkkosivuilla osoitteessa: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

5.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/14


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä huhtikuuta 2007,

Bt176 (SYN-EV176-9) -maissin ja siitä valmistettujen tuotteiden poistamisesta markkinoilta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1804)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2007/304/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 6 kohdan ja 20 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Bt176 (SYN-EV176-9) -maissille on myönnetty hyväksyntä geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 23 päivänä huhtikuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/220/ETY (2) mukaisesti komission päätöksellä 97/98/EY (3), joka on tehty 23 päivänä tammikuuta 1997 geneettisesti muunnetun maissin (Zea mays L.), jolla yhdistetyn muuntamisen avulla on Bt-endotoksiinigeenin sille antamat insektisidiset ominaisuudet ja lisääntynyt sietokyky glufosinaattiammonium-nimiselle rikkakasvien torjunta-aineelle, markkinoille saattamisesta neuvoston direktiivin 90/220/ETY mukaisesti. Direktiivi 90/220/ETY on laadittu uudelleen ja kumottu direktiivillä 2001/18/EY.

(2)

Hyväksyntä perustui komission päätöksellä 76/791/ETY (4) perustetun eläinten ravitsemusta käsittelevän tiedekomitean, komission päätöksellä 95/273/EY (5) perustetun elintarvikealan tiedekomitean ja komission päätöksellä 78/436/ETY (6) perustetun torjunta-aineita käsittelevän tiedekomitean lausuntoihin.

(3)

Syngenta Crop Protection AG, jäljempänä ’ilmoittaja’, on sen jälkeen ilmoittanut SYN-EV176-9-maissin ja siitä valmistetut tuotteet olemassa oleviksi tuotteiksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003, jäljempänä ’asetus’, 8 artiklan 1 kohdan ja 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja ne on kirjattu yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin. Ilmoitus koski SYN-EV176-9-maissista koostuvia ja/tai sitä sisältäviä tai siitä valmistettuja elintarvikkeita, SYN-EV176-9-maissista valmistettuja elintarvikkeiden lisäaineita, SYN-EV176-9-maissista koostuvaa ja/tai sitä sisältävää rehua, SYN-EV176-9-maissista valmistettuja rehuaineita ja SYN-EV176-9-maissista valmistettuja rehun lisäaineita.

(4)

SYN-EV176-9-maissin ilmoittaja ilmoitti komissiolle 19 päivänä syyskuuta 2005 päivätyssä kirjeessään, että se on lopettanut SYN-EV176-9-maissin siementen myynnin yhteisössä vuoden 2005 kylvökauden jälkeen.

(5)

Lisäksi ilmoittaja ilmoitti komissiolle, ettei se aio tehdä SYN-EV176-9-maissin hyväksynnän uusimista koskevaa hakemusta asetuksen nojalla sen 8 artiklan 4 kohdan, 11 artiklan, 20 artiklan 4 kohdan ja 23 artiklan mukaisesti. Sen vuoksi SYN-EV176-9-maissin ja siitä valmistettujen tuotteiden viljely ja saattaminen markkinoille on kiellettyä yhteisössä 18 päivän huhtikuuta 2007 jälkeen.

(6)

Tästä syystä olisi toteutettava toimenpiteitä, jotta SYN-EV176-9-maissin sisäsiitoslinjojen ja siitä saatujen hybridien siemenet saadaan tosiasiallisesti poistettua markkinoilta. Sen seurauksena, että SYN-EV176-9-maissin siemeniä ei ole saatavilla, siitä valmistettujen tuotteiden voidaan olettaa katoavan elintarvike- ja rehuketjusta kohtuullisen ajan kuluessa.

(7)

Koska ilmoittaja on lopettanut SYN-EV176-9-maissin siementen myynnin yhteisössä vuoden 2005 kylvökauden jälkeen, SYN-EV176-9-maissista valmistettujen tuotteiden varastot ovat loppuneet eikä niitä oleteta olevan markkinoilla 18 päivän huhtikuuta 2007 jälkeen. SYN-EV176-9-maissista saadun muuntogeenisen aineksen vähäisiä jäämiä saattaa kuitenkin olla elintarvikkeissa ja rehussa vielä jonkin aikaa.

(8)

Oikeusvarmuuden vuoksi on siksi tarpeen säätää siirtymäajasta, jonka aikana elintarvikkeet ja rehut voivat sisältää tarkoitettua ainesta ilman että tämän katsotaan rikkovan asetuksen 4 artiklan 2 kohtaa tai 16 artiklan 2 kohtaa, kun aineksen esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää.

(9)

Sallitun pitoisuuden ja ajanjakson määrittämisessä olisi otettava huomioon, kuinka kauan kestää kunnes siementen tosiasiallisen markkinoilta poistamisen vaikutukset ulottuvat koko elintarvike- ja rehuketjuun. Joka tapauksessa sallitun pitoisuuden olisi oltava pienempi kuin asetuksessa säädetty merkitsemiseen ja jäljitettävyyteen liittyvä enintään 0,9 prosentin raja-arvo, joka koskee elintarvikkeissa ja rehussa olevaa muuntogeenistä ainesta, jonka esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää.

(10)

Asetuksen 28 artiklassa tarkoitettuun yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin tehtyjä SYN-EV176-9-maissia koskevia kirjauksia olisi muutettava tämän päätöksen mukaisesti.

(11)

Ilmoittajaa on kuultu tässä päätöksessä säädetyistä toimenpiteistä.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jotta voidaan varmistaa viljelykäyttöön tarkoitettujen SYN-EV176-9-maissin sisäsiitoslinjojen ja siitä saatujen hybridien siementen tosiasiallinen poistaminen markkinoilta, ilmoittajan on noudatettava liitteessä vahvistettuja toimenpiteitä.

Ilmoittajan on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksiantamispäivästä kertomus liitteessä vahvistettujen toimenpiteiden panemisesta täytäntöön.

2 artikla

SYN-EV176-9-maissia sisältävän, siitä koostuvan tai siitä valmistetun aineksen esiintyminen elintarvikkeissa ja rehussa, jotka on ilmoitettu asetuksen 8 artiklan 1 kohdan ja 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sallitaan viiden vuoden ajan tämän päätöksen tiedoksiantamispäivästä alkaen edellyttäen, että

a)

sen esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää; ja

b)

sen pitoisuus on enintään 0,9 prosenttia.

3 artikla

Muutetaan asetuksen 28 artiklassa tarkoitettuun yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin tehtyjä SYN-EV176-9-maissia koskevia kirjauksia tämän päätöksen mukaisesti.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Syngenta Crop Protection AG:lle, P.O. Box, CH-4002 Basel, Sveitsi.

Tehty Brysselissä 25 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1981/2006 (EUVL L 368, 23.12.2006, s. 99).

(2)  EYVL L 117, 8.5.1990, s. 15. Direktiivi sellaisena kuin se on kumottuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/18/EY (EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1).

(3)  EYVL L 31, 1.2.1997, s. 69.

(4)  EYVL L 279, 9.10.1976, s. 35.

(5)  EYVL L 167, 18.7.1995, s. 22.

(6)  EYVL L 124, 12.5.1978, s. 16.


LIITE

Toimenpiteet, joita ilmoittajan on noudatettava sen varmistamiseksi, että viljelykäyttöön tarkoitetut SYN-EV176–9-maissin sisäsiitoslinjojen ja siitä saatujen hybridien siemenet saadaan tosiasiallisesti poistettua markkinoilta

a)

kaupallisten toimijoiden informointi yhteisössä siementen kaupallisesta ja oikeudellisesta asemasta;

b)

toimijoilla jäljellä olevan kaupallisen siemenvaraston vetäminen pois myynnistä;

c)

jäljellä olevan kaupallisen siemenvaraston tuhoaminen;

d)

tuotteen myynnin lakkauttamiseen liittyvien sopimusten tekeminen kolmansien osapuolten kanssa ja siihen liittyvä ohjeiden antaminen siementen lähettämisestä takaisin tai sen tarkistamisesta ja todistamisesta, että siemenet on tuhottu;

e)

ryhtyminen tarvittaviin toimiin rekisteröityjen siemenlajikkeiden poistamiseksi kansallisista siemenluetteloista;

f)

sisäisen ohjelman toimeenpano esiintymien välttämiseksi jalostuksessa ja siementuotannossa.


5.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/17


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä huhtikuuta 2007,

Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ1–4) -hybridirapsin ja siitä valmistettujen tuotteiden poistamisesta markkinoilta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1805)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2007/305/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 6 kohdan ja 20 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ms1xRf1 (ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ1–4) -hybridirapsin siemenille on myönnetty hyväksyntä geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 23 päivänä huhtikuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/220/ETY (2) mukaisesti geneettisesti muunnetuista organismeista koostuvan tuotteen, rikkakasvihävitteitä sietävän hybridirapsin siementen (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1Bn x RF1Bn), markkinoille saattamisesta neuvoston direktiivin 90/220/ETY mukaisesti 6 päivänä helmikuuta 1996 tehdyllä komission päätöksellä 96/158/EY (3) tuotteen viljelemiseksi siementen saamiseksi, mutta ei sen käyttämiseksi ihmisten tai eläinten ravinnoksi. Direktiivi 90/220/ETY on laadittu uudelleen ja kumottu direktiivillä 2001/18/EY.

(2)

ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ1–4-hybridirapsin siemenille on myönnetty hyväksyntä geneettisesti muunnetun rapsin (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF1) markkinoille saattamisesta neuvoston direktiivin 90/220/ETY mukaisesti 6 päivänä kesäkuuta 1997 tehdyllä komission päätöksellä 97/392/EY (4) kasvatus- ja ympäristössä käsittelytarkoitusta varten ennen elinkyvyttömiksi fraktioiksi jalostamista ja jalostamisen aikana.

(3)

Hyväksynnät perustuivat direktiivin 90/220/ETY säännösten mukaisesti toimitettuihin asiakirjoihin sisältyviin tietoihin sekä kaikkiin jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin.

(4)

ACS-BNØØ4–7- ja ACS-BNØØ1–4-rapsista sekä hybridiyhdistelmän ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ1–4-rapsista valmistettu öljy saatettiin markkinoille uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista 27 päivänä tammikuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 (5) 5 artiklan mukaisesti.

(5)

Bayer CropScience AG, jäljempänä ’ilmoittaja’ on sen jälkeen ilmoittanut ACS-BNØØ4–7- ja ACS-BNØØ1–4-rapsin sekä hybridiyhdistelmän ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ1–4 rapsin ja niistä valmistetut tuotteet olemassa oleviksi tuotteiksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003, jäljempänä ’asetus’, 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja ne on kirjattu yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin. Ilmoitus koski elintarvikkeita (valmistettua öljyä), jotka on valmistettu koirassteriilistä MS1Bn (B91–4) -rapsilinjasta ja sen kaikista tavanomaisista risteytyksistä, lisääntymiskyvyn palauttavasta RF1Bn (B93–101) -rapsilinjasta ja sen kaikista tavanomaisista risteytyksistä ja hybridiyhdistelmästä MS1xRF1 (ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ1–4), sekä rehua, joka sisältää seuraavista valmistettua rapsia tai koostuu seuraavista valmistetusta rapsista: koirassteriili rapsilinja MS1 (B91–4), lajike Drakkar (Brassica napus L. oleifera Metzg.), lisääntymiskyvyn palauttava rapsilinja RF1 (B93–101), lajike Drakkar (Brassica napus L. oleifera Metzg.) ja hybridiyhdistelmä MS1xRF1 (ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ1–4) (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1Bn x RF1Bn), kasvatus- ja ympäristössä käsittelytarkoitusta varten ennen elinkyvyttömiksi fraktioiksi jalostamista ja jalostamisen aikana.

(6)

ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ1–4-hybridirapsin ilmoittaja ilmoitti komissiolle 15 päivänä marraskuuta 2005 päivätyssä kirjeessään, että kyseistä rapsia sisältäviä lajikkeita ei enää tarjota myyntiin missään päin maailmaa ja että kaikki varastossa olleet siemenet on vedetty pois myynnistä ja tuhottu vuoden 2003 myyntikauden jälkeen.

(7)

Lisäksi ilmoittaja ilmoitti komissiolle, ettei se aio tehdä ACS-BNØØ4–7-rapsin, ACS-BNØØ1–4-rapsin eikä hybridiyhdistelmän ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ1–4 rapsin hyväksynnän uusimista koskevaa hakemusta asetuksen nojalla sen 8 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan, 11 artiklan, 20 artiklan 4 kohdan ja 23 artiklan mukaisesti. Sen vuoksi ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ1–4-hybridirapsin ja siitä valmistettujen tuotteiden viljely ja saattaminen markkinoille on kiellettyä yhteisössä 18 päivän huhtikuuta 2007 jälkeen.

(8)

Tästä syystä olisi toteutettava toimenpiteitä, jotta ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ1–4-hybridirapsin siemenet saadaan tosiasiallisesti poistettua markkinoilta. Sen seurauksena, että ACS-BNØØ4–7-rapsin, ACS-BNØØ1–4-rapsin ja hybridiyhdistelmän ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ1–4 rapsin siemeniä ei ole saatavilla, niistä valmistettujen tuotteiden voidaan olettaa katoavan elintarvike- ja rehuketjusta kohtuullisen ajan kuluessa.

(9)

Koska ilmoittaja on lopettanut ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ1–4-hybridirapsin siementen myynnin vuoden 2003 kylvökauden jälkeen, ACS-BNØØ4–7- ja ACS-BNØØ1–4-rapsista sekä hybridiyhdistelmän ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ1–4 rapsista valmistettujen tuotteiden varastot ovat loppuneet eikä niitä oleteta olevan markkinoilla 18 päivän huhtikuuta 2007 jälkeen. ACS-BNØØ4–7- ja ACS-BNØØ1–4-rapsista sekä hybridiyhdistelmän ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ1–4 rapsista saadun muuntogeenisen aineksen vähäisiä jäämiä saattaa kuitenkin olla elintarvikkeissa ja rehussa vielä jonkin aikaa.

(10)

Oikeusvarmuuden vuoksi on siksi tarpeen säätää siirtymäajasta, jonka aikana elintarvikkeet ja rehut voivat sisältää tarkoitettua ainesta ilman että tämän katsotaan rikkovan asetuksen 4 artiklan 2 kohtaa tai 16 artiklan 2 kohtaa, kun aineksen esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää.

(11)

Sallitun pitoisuuden ja ajanjakson määrittämisessä olisi otettava huomioon, kuinka kauan kestää kunnes siementen tosiasiallisen markkinoilta poistamisen vaikutukset ulottuvat koko elintarvike- ja rehuketjuun. Joka tapauksessa sallitun pitoisuuden olisi oltava pienempi kuin asetuksessa säädetty merkitsemiseen ja jäljitettävyyteen liittyvä enintään 0,9 prosentin raja-arvo, joka koskee elintarvikkeissa ja rehussa olevaa muuntogeenistä ainesta, jonka esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää.

(12)

Asetuksen 28 artiklassa tarkoitettuun yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin tehtyjä ACS-BNØØ4–7- ja ACS-BNØØ1–4-rapsia sekä hybridiyhdistelmän ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ1–4 rapsia koskevia kirjauksia olisi muutettava tämän päätöksen mukaisesti.

(13)

Ilmoittajaa on kuultu tässä päätöksessä säädetyistä toimenpiteistä.

(14)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jotta voidaan varmistaa viljelykäyttöön tarkoitettujen ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ1–4-hybridirapsin siementen tosiasiallinen poistaminen markkinoilta, ilmoittajan on noudatettava liitteessä vahvistettuja toimenpiteitä.

Ilmoittajan on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksiantamispäivästä kertomus liitteessä vahvistettujen toimenpiteiden panemisesta täytäntöön.

2 artikla

ACS-BNØØ4–7- ja ACS-BNØØ1–4-rapsia sekä hybridiyhdistelmän ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ1–4 rapsia sisältävän, siitä koostuvan tai siitä valmistetun aineksen esiintyminen elintarvikkeissa ja rehussa, jotka on ilmoitettu asetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sallitaan viiden vuoden ajan tämän päätöksen tiedoksiantamispäivästä alkaen edellyttäen, että

a)

sen esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää; ja

b)

sen pitoisuus on enintään 0,9 prosenttia.

3 artikla

Muutetaan asetuksen 28 artiklassa tarkoitettuun yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin tehtyjä ACS-BNØØ4–7- ja ACS-BNØØ1–4-rapsia sekä hybridiyhdistelmän ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1–4 rapsia koskevia kirjauksia tämän päätöksen mukaisesti.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Bayer CropScience AG:lle, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Saksa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1981/2006 (EUVL L 368, 23.12.2006, s. 99).

(2)  EYVL L 117, 8.5.1990, s. 15. Kumottu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/18/EY (EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1).

(3)  EYVL L 37, 15.2.1996, s. 30.

(4)  EYVL L 164, 21.6.1997, s. 38.

(5)  EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).


LIITE

Toimenpiteet, joita ilmoittajan on noudatettava sen varmistamiseksi, että viljelykäyttöön tarkoitetut ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4-hybridirapsin siemenet saadaan tosiasiallisesti poistettua markkinoilta

a)

Kaupallisten toimijoiden informointi yhteisössä siementen kaupallisesta ja oikeudellisesta asemasta;

b)

toimijoilla jäljellä olevan kaupallisen siemenvaraston vetäminen pois myynnistä;

c)

jäljellä olevan kaupallisen siemenvaraston tuhoaminen;

d)

tuotteen myynnin lakkauttamiseen liittyvien sopimusten tekeminen kolmansien osapuolten kanssa ja siihen liittyvä ohjeiden antaminen siementen lähettämisestä takaisin tai sen tarkistamisesta ja todistamisesta, että siemenet on tuhottu;

e)

ryhtyminen tarvittaviin toimiin rekisteröityjen siemenlajikkeiden poistamiseksi kansallisista siemenluetteloista;

f)

sisäisen ohjelman toimeenpano esiintymien välttämiseksi jalostuksessa ja siementuotannossa.


5.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/20


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä huhtikuuta 2007,

Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ2–5) -hybridirapsin ja siitä valmistettujen tuotteiden poistamisesta markkinoilta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1806)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2007/306/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 6 kohdan ja 20 artiklan 6 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ms1xRf2 (ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ2–5) -hybridirapsin siemenille on myönnetty hyväksyntä geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 23 päivänä huhtikuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/220/ETY (2) mukaisesti komission päätöksellä 97/393/EY (3), joka on tehty 6 päivänä kesäkuuta 1997 geneettisesti muunnetun rapsin (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1, RF2) markkinoille saattamisesta neuvoston direktiivin 90/220/ETY mukaisesti, kun käyttötarkoituksena on kasvattaminen ja ympäristössä käsitteleminen ennen jalostamista elinkyvyttömiksi fraktioiksi ja jalostamisen aikana. Direktiivi 90/220/ETY on laadittu uudelleen ja kumottu direktiivillä 2001/18/EY.

(2)

Hyväksyntä perustui direktiivin 90/220/ETY säännösten mukaisesti toimitettuihin asiakirjoihin sisältyviin tietoihin sekä kaikkiin jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin.

(3)

ACS-BNØØ4–7- ja ACS-BNØØ2–5-rapsista sekä hybridiyhdistelmän ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 rapsista valmistettu öljy saatettiin markkinoille uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista 27 päivänä tammikuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 (4) 5 artiklan mukaisesti.

(4)

Bayer CropScience AG, jäljempänä ’ilmoittaja’, on sen jälkeen ilmoittanut ACS-BNØØ4-7- ja ACS-BNØØ2-5-rapsin sekä hybridiyhdistelmän ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 rapsin ja niistä valmistetut tuotteet olemassa oleviksi tuotteiksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003, jäljempänä ’asetus’, 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja ne on kirjattu yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin. Ilmoitus koski elintarvikkeita (valmistettua öljyä), jotka on valmistettu koirassteriilistä MS1Bn (B91–4) -rapsilinjasta ja sen kaikista tavanomaisista risteytyksistä; lisääntymiskyvyn palauttavasta RF2Bn (B94–2) -rapsilinjasta ja sen kaikista tavanomaisista risteytyksistä ja hybridiyhdistelmästä MS1xRF2 (ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ2–5), sekä rehua, joka sisältää seuraavista valmistettua rapsia tai koostuu seuraavista valmistetusta rapsista: koirassteriili rapsilinja MS1 (B91–4), lajike Drakkar (Brassica napus L. oleifera Metzg.), lisääntymiskyvyn palauttava rapsilinja RF2 (B94–2), lajike Drakkar (Brassica napus L. oleifera Metzg.) ja hybridiyhdistelmä MS1xRF2 (ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ2–5) (Brassica napus L. oleifera Metzg. MS1Bn x RF2Bn), kasvatus- ja ympäristössä käsittelytarkoitusta varten ennen elinkyvyttömiksi fraktioiksi jalostamista ja jalostamisen aikana.

(5)

ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ2–5-hybridirapsin ilmoittaja ilmoitti komissiolle 15 päivänä marraskuuta 2005 päivätyssä kirjeessään, että kyseistä rapsia sisältäviä lajikkeita ei enää tarjota myyntiin missään päin maailmaa ja että kaikki varastossa olleet siemenet on vedetty pois myynnistä ja tuhottu vuoden 2003 myyntikauden jälkeen.

(6)

Lisäksi ilmoittaja ilmoitti komissiolle, ettei se aio tehdä ACS-BNØØ4–7-rapsin, ACS-BNØØ2–5-rapsin eikä hybridiyhdistelmän ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ2–5 rapsin hyväksynnän uusimista koskevaa hakemusta asetuksen nojalla sen 8 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan, 11 artiklan, 20 artiklan 4 kohdan ja 23 artiklan mukaisesti. Sen vuoksi ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ2–5-hybridirapsin ja siitä valmistettujen tuotteiden viljely ja saattaminen markkinoille on kiellettyä yhteisössä 18 päivän huhtikuuta 2007 jälkeen.

(7)

Tästä syystä olisi toteutettava toimenpiteitä, jotta ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ2–5-hybridirapsin siemenet saadaan tosiasiallisesti poistettua markkinoilta. Sen seurauksena, että ACS-BNØØ4–7-rapsin, ACS-BNØØ2–5-rapsin ja hybridiyhdistelmän ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ2–5 rapsin siemeniä ei ole saatavilla, niistä valmistettujen tuotteiden voidaan olettaa katoavan elintarvike- ja rehuketjusta kohtuullisen ajan kuluessa.

(8)

Koska ilmoittaja on lopettanut ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ2–5-hybridirapsin siementen myynnin EU:ssa vuoden 2003 kylvökauden jälkeen, ACS-BNØØ4–7- ja ACS-BNØØ2–5-rapsista sekä hybridiyhdistelmän ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ2–5 rapsista valmistettujen tuotteiden varastot ovat loppuneet eikä niitä oleteta olevan markkinoilla 18 päivän huhtikuuta 2007 jälkeen. ACS-BNØØ4–7-, ACS-BNØØ2–5-, ja ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ2–5-rapsista saadun muuntogeenisen aineksen vähäisiä jäämiä saattaa kuitenkin olla elintarvikkeissa ja rehussa vielä jonkin aikaa.

(9)

Oikeusvarmuuden vuoksi on siksi tarpeen säätää siirtymäajasta, jonka aikana elintarvikkeet ja rehut voivat sisältää tarkoitettua ainesta ilman että tämän katsotaan rikkovan asetuksen 4 artiklan 2 kohtaa tai 16 artiklan 2 kohtaa, kun aineksen esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää.

(10)

Sallitun pitoisuuden ja ajanjakson määrittämisessä olisi otettava huomioon, kuinka kauan kestää kunnes siementen tosiasiallisen markkinoilta poistamisen vaikutukset ulottuvat koko elintarvike- ja rehuketjuun. Joka tapauksessa sallitun pitoisuuden olisi oltava pienempi kuin asetuksessa säädetty merkitsemiseen ja jäljitettävyyteen liittyvä enintään 0,9 prosentin raja-arvo, joka koskee elintarvikkeissa ja rehussa olevaa muuntogeenistä ainesta, jonka esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää.

(11)

Asetuksen 28 artiklassa tarkoitettuun yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin tehtyjä ACS-BNØØ4–7- ja ACS-BNØØ2–5-rapsia sekä hybridiyhdistelmän ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ2–5 rapsia koskevia kirjauksia olisi muutettava tämän päätöksen mukaisesti.

(12)

Ilmoittajaa on kuultu tässä päätöksessä säädetyistä toimenpiteistä.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jotta voidaan varmistaa viljelykäyttöön tarkoitettujen ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ2–5-hybridirapsin siementen tosiasiallinen poistaminen markkinoilta, ilmoittajan on noudatettava liitteessä vahvistettuja toimenpiteitä.

Ilmoittajan on toimitettava komissiolle kuuden kuukauden kuluessa tämän päätöksen tiedoksiantamispäivästä kertomus liitteessä vahvistettujen toimenpiteiden panemisesta täytäntöön.

2 artikla

ACS-BNØØ4–7- ja ACS-BNØØ2–5-rapsia sekä hybridiyhdistelmän ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ2–5 rapsia sisältävän, siitä koostuvan tai siitä valmistetun aineksen esiintyminen elintarvikkeissa ja rehussa, jotka on ilmoitettu asetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sallitaan viiden vuoden ajan tämän päätöksen tiedoksiantamispäivästä alkaen edellyttäen, että

a)

sen esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää; ja

b)

sen pitoisuus on enintään 0,9 prosenttia.

3 artikla

Muutetaan asetuksen 28 artiklassa tarkoitettuun yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin tehtyjä ACS-BNØØ4–7- ja ACS-BNØØ2–5-rapsia sekä hybridiyhdistelmän ACS-BNØØ4–7xACS-BNØØ2–5 rapsia koskevia kirjauksia tämän päätöksen mukaisesti.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Bayer CropScience AG:lle, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Saksa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1981/2006 (EUVL L 368, 23.12.2006, s. 99).

(2)  EYVL L 117, 8.5.1990, s. 15. Direktiivi sellaisena kuin se on kumottuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/18/EY (EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1).

(3)  EYVL L 164, 21.6.1997, s. 40.

(4)  EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).


LIITE

Toimenpiteet, joita ilmoittajan on noudatettava sen varmistamiseksi, että viljelykäyttöön tarkoitetut ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5-hybridirapsin siemenet saadaan tosiasiallisesti poistettua markkinoilta

a)

kaupallisten toimijoiden informointi yhteisössä siementen kaupallisesta ja oikeudellisesta asemasta;

b)

toimijoilla jäljellä olevan kaupallisen siemenvaraston vetäminen pois myynnistä;

c)

jäljellä olevan kaupallisen siemenvaraston tuhoaminen;

d)

tuotteen myynnin lakkauttamiseen liittyvien sopimusten tekeminen kolmansien osapuolten kanssa ja siihen liittyvä ohjeiden antaminen siementen lähettämisestä takaisin tai sen tarkistamisesta ja todistamisesta, että siemenet on tuhottu;

e)

ryhtyminen tarvittaviin toimiin rekisteröityjen siemenlajikkeiden poistamiseksi kansallisista siemenluetteloista;

f)

sisäisen ohjelman toimeenpano esiintymien välttämiseksi jalostuksessa ja siementuotannossa.


5.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/23


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä huhtikuuta 2007,

Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1)-rapsin ja siitä valmistettujen tuotteiden poistamisesta markkinoilta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1809)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2007/307/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 6 kohdan ja 20 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Rapsin (Brassica napus L. ssp. oleifera) siemenille, jotka ovat peräisin perinteisistä risteytyksistä geneettisesti muuntamattoman rapsin ja transformaatiosta Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) peräisin olevan rapsilinjan välillä, on myönnetty hyväksyntä geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 23 päivänä huhtikuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/220/ETY (2) mukaisesti geneettisesti muunnetun kevätrapsin (Brassica napus L. ssp. oleifera) markkinoille saattamisesta neuvoston direktiivin 90/220/ETY mukaisesti 22 päivänä huhtikuuta 1998 tehdyllä komission päätöksellä 98/291/EY (3) tuotteen käsittelemiseksi ympäristössä tuonnin aikana, ennen varastointia ja varastoinnin ja prosessoinnin aikana. Direktiivi 90/220/ETY on laadittu uudelleen ja kumottu direktiivillä 2001/18/EY.

(2)

Hyväksyntä perustui komission päätöksellä 97/579/EY (4) perustetun kasveja käsittelevän tiedekomitean 10 päivänä helmikuuta 1998 antamaan lausuntoon.

(3)

ACS-BNØØ7-1-rapsin ja sen kaikkien tavanomaisten risteytysten siemenistä valmistettu öljy saatettiin markkinoille uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista 27 päivänä tammikuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 (5) 5 artiklan mukaisesti.

(4)

Bayer CropScience AG, jäljempänä ’ilmoittaja’, on sen jälkeen ilmoittanut ACS-BNØØ7-1-rapsin ja siitä valmistetut tuotteet olemassa oleviksi tuotteiksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003, jäljempänä ’asetus’, 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja ne on kirjattu yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin. Ilmoitus koski elintarvikkeita (valmistettua öljyä), jotka on valmistettu ACS-BNØØ7-1-rapsin ja sen kaikkien tavanomaisten risteytysten siemenistä, sekä rehua, joka sisältää ACS-BNØØ7-1-rapsia tai koostuu tai on valmistettu siitä, tuotteen markkinoille saattamiseksi tai tuotteen käsittelemiseksi ympäristössä tuonnin aikana, ennen varastointia ja varastoinnin ja prosessoinnin aikana.

(5)

ACS-BNØØ7-1-rapsin ilmoittaja ilmoitti komissiolle 15 päivänä marraskuuta 2005 päivätyssä kirjeessään, että kyseistä rapsia sisältäviä lajikkeita ei enää tarjota myyntiin missään päin maailmaa ja että kaikki varastossa olleet siemenet on vedetty pois myynnistä ja tuhottu vuoden 2003 myyntikauden jälkeen.

(6)

Lisäksi ilmoittaja ilmoitti komissiolle, ettei se aio tehdä ACS-BNØØ7-1-rapsin hyväksynnän uusimista koskevaa hakemusta asetuksen nojalla sen 8 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan, 11 artiklan, 20 artiklan 4 kohdan ja 23 artiklan mukaisesti. Sen vuoksi ACS-BNØØ7-1-rapsia ja siitä valmistettuja tuotteita ei voida saattaa markkinoille yhteisössä 18 päivän huhtikuuta 2007 jälkeen.

(7)

Toimenpiteet viljelykäyttöön tarkoitettujen ACS-BNØØ7-1-rapsin siementen tosiasialliseksi poistamiseksi markkinoilta eivät ole tarpeen, sillä kyseisiä siemeniä ei ole missään vaiheessa voitu laillisesti saattaa markkinoille yhteisössä. Koska ilmoittaja on lopettanut ACS-BNØØ7-1-rapsin siementen myynnin vuoden 2003 kylvökauden jälkeen, ACS-BNØØ7-1-rapsista valmistettujen tuotteiden varastot ovat loppuneet eikä tuotteita oleteta olevan markkinoilla 18 päivän huhtikuuta 2007 jälkeen. ACS-BNØØ7-1-rapsin vähäisiä jäämiä saattaa kuitenkin olla elintarvikkeissa ja rehussa vielä jonkin aikaa.

(8)

Oikeusvarmuuden vuoksi on siksi tarpeen säätää siirtymäajasta, jonka aikana elintarvikkeet ja rehut voivat sisältää tarkoitettua ainesta ilman että tämän katsotaan rikkovan asetuksen 4 artiklan 2 kohtaa tai 16 artiklan 2 kohtaa, kun aineksen esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää.

(9)

Sallitun pitoisuuden ja ajanjakson määrittämisessä olisi otettava huomioon, kuinka kauan kestää, kunnes siementen tosiasiallisen markkinoilta poistamisen vaikutukset ulottuvat koko elintarvike- ja rehuketjuun. Joka tapauksessa sallitun pitoisuuden olisi oltava pienempi kuin asetuksessa säädetty merkitsemiseen ja jäljitettävyyteen liittyvä enintään 0,9 prosentin raja-arvo, joka koskee elintarvikkeissa ja rehussa olevaa muuntogeenistä ainesta, jonka esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää.

(10)

Asetuksen 28 artiklassa tarkoitettuun yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin tehtyjä ACS-BNØØ7-1-rapsia koskevia kirjauksia olisi muutettava tämän päätöksen mukaisesti.

(11)

Ilmoittajaa on kuultu tässä päätöksessä säädetyistä toimenpiteistä.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

ACS-BNØØ7-1-rapsia sisältävän, siitä koostuvan tai siitä valmistetun aineksen esiintyminen elintarvikkeissa ja rehussa, jotka on ilmoitettu asetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 20 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sallitaan viiden vuoden ajan tämän päätöksen tiedoksiantamispäivästä alkaen edellyttäen, että

a)

sen esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää; ja

b)

sen pitoisuus on enintään 0,9 prosenttia.

2 artikla

Muutetaan asetuksen 28 artiklassa tarkoitettuun yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin tehtyjä ACS-BNØØ7-1-rapsia koskevia kirjauksia tämän päätöksen mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Bayer CropScience AG:lle, Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Saksa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1981/2006 (EUVL L 368, 23.12.2006, s. 99).

(2)  EYVL L 117, 8.5.1990, s. 15. Direktiivi kumottu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/18/EY (EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1).

(3)  EYVL L 131, 5.5.1998, s. 26.

(4)  EYVL L 237, 28.8.1997, s. 18.

(5)  EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).


5.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/25


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä huhtikuuta 2007,

GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) -maissista valmistettujen tuotteiden poistamisesta markkinoilta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1810)

(Ainoastaan hollannin- ja ranskankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2007/308/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 6 kohdan ja 20 artiklan 6 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Monsanto Europe S.A, jäljempänä ’ilmoittaja’, on ilmoittanut GA21xMON810 (MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6) -maissista valmistetut tuotteet olemassa oleviksi tuotteiksi asetuksen (EY) N:o 1829/2003, jäljempänä ’asetus’, 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 20 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, ja ne on kirjattu yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin. Ilmoitus koski MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-maissista valmistettuja elintarvikkeiden lisäaineita, rehuaineita ja rehun lisäaineita.

(2)

Yhteisössä ei ole myönnetty hyväksyntää MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-maissin siementen markkinoille saattamiseksi. MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-maissin ilmoittaja ilmoitti komissiolle 1 päivänä maaliskuuta 2007 päivätyssä kirjeessään, että vuosi 2005 oli maailmanlaajuisesti MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-maissin siementen viimeinen hyväksytty myyntivuosi.

(3)

Lisäksi ilmoittaja ilmoitti komissiolle, ettei se aio tehdä MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-maissista valmistettujen tuotteiden hyväksynnän uusimista koskevaa hakemusta asetuksen nojalla sen 8 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan, 11 artiklan, 20 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan ja 23 artiklan mukaisesti. Sen vuoksi MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-maissista valmistettuja tuotteita ei voida saattaa yhteisössä markkinoille 18 päivän huhtikuuta 2007 jälkeen.

(4)

Toimenpiteet MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-maissin siementen tosiasialliseksi poistamiseksi markkinoilta eivät ole tarpeen, sillä kyseisiä siemeniä ei ole missään vaiheessa voitu laillisesti saattaa markkinoille yhteisössä. Koska ilmoittaja on lopettanut MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-maissin siementen myynnin vuoden 2005 kylvökauden jälkeen, MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-maissista valmistettujen tuotteiden varastot ovat loppuneet eikä tuotteita oleteta olevan markkinoilla 18 päivän huhtikuuta 2007 jälkeen. MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-maissin vähäisiä jäämiä saattaa kuitenkin olla elintarvikkeissa ja rehussa vielä jonkin aikaa.

(5)

Oikeusvarmuuden vuoksi on siksi tarpeen säätää siirtymäajasta, jonka aikana elintarvikkeet ja rehut voivat sisältää tarkoitettua ainesta ilman että tämän katsotaan rikkovan asetuksen 4 artiklan 2 kohtaa tai 16 artiklan 2 kohtaa, kun aineksen esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää.

(6)

Sallitun pitoisuuden ja ajanjakson määrittämisessä olisi otettava huomioon, kuinka kauan kestää kunnes siementen saatavuuden päättymisen vaikutukset ulottuvat koko elintarvike- ja rehuketjuun. Joka tapauksessa sallitun pitoisuuden olisi oltava pienempi kuin asetuksessa säädetty merkitsemiseen ja jäljitettävyyteen liittyvä enintään 0,9 prosentin raja-arvo, joka koskee elintarvikkeissa ja rehussa olevaa muuntogeenistä ainesta, jonka esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää.

(7)

Asetuksen 28 artiklassa tarkoitettuun yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin tehtyjä MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-maissia koskevia kirjauksia olisi muutettava tämän päätöksen mukaisesti.

(8)

Ilmoittajaa on kuultu tässä päätöksessä säädetyistä toimenpiteistä.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-maissista valmistetun aineksen esiintyminen elintarvikkeissa ja rehussa, jotka on ilmoitettu asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 20 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, sallitaan viiden vuoden ajan tämän päätöksen tiedoksiantamispäivästä alkaen edellyttäen, että

a)

sen esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdotonta välttää; ja

b)

sen pitoisuus on enintään 0,9 prosenttia.

2 artikla

Muutetaan asetuksen 28 artiklassa tarkoitettuun yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisteriin tehtyjä MON-ØØØ21-9xMON-ØØ81Ø-6-maissia koskevia kirjauksia tämän päätöksen mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Monsanto Europe SA:lle, Scheldelaan 460, Haven 627, B - 2040 Antwerpen, Belgia, joka edustaa yhtiötä Monsanto Company, Amerikan yhdysvallat.

Tehty Brysselissä 25 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1981/2006 (EUVL L 368, 23.12.2006, s. 99).


5.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/27


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä huhtikuuta 2007,

yhteisön osallistumisesta Unkarissa vuonna 2006 toteutettujen lintuinfluenssan torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1818)

(Ainoastaan unkarinkielinen teksti on todistusvoimainen)

(2007/309/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan ja 3 a artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 90/424/ETY säädetään menettelyistä, joita käytetään myönnettäessä yhteisön rahoitusta yksittäisiin eläinlääkinnällisiin toimiin, myös hätätoimenpiteisiin. Päätöksessä 90/424/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/53/EY (2), säädetään jäsenvaltiolle myönnettävästä yhteisön rahoituksesta tiettyjen lintuinfluenssan hävittämiseksi toteutetuista toimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi.

(2)

Unkarissa esiintyi vuonna 2006 lintuinfluenssaa. Taudin puhkeaminen aiheuttaa vakavan vaaran yhteisön kotieläinkannalle. Päätöksen 90/424/ETY 3 a artiklan 2 kohdan mukaisesti Unkari toteutti toimenpiteitä taudin torjumiseksi.

(3)

Yhteisön rahoitusosuuden maksamiseksi on edellytettävä, että suunnitellut toimenpiteet on tosiasiallisesti toteutettu ja että toimivaltaiset viranomaiset toimittivat komissiolle kaikki tarvittavat tiedot tiettyjen määräaikojen puitteissa.

(4)

Neuvoston päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettuihin hätätapauksissa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta koskevista säännöistä 28 päivänä helmikuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 349/2005 (3) soveltamisalaan ei enää kuulu lintuinfluenssa, sen jälkeen kun päätöstä 90/424/ETY muutettiin päätöksellä 2006/53/EY. Sen vuoksi tässä päätöksessä on säädettävä erikseen, että Unkarille myönnettävän rahoituksen on oltava tiettyjen asetuksessa (EY) N:o 349/2005 vahvistettujen sääntöjen mukaista.

(5)

Päätöksen 90/424/ETY 3 a artiklan 3 kohdassa säädetään, että yhteisön rahoitus on 50 prosenttia jäsenvaltiolle aiheutuneista tukikelpoisista kustannuksista.

(6)

Unkari on noudattanut päätöksen 90/424/ETY 3 artiklan 3 kohdassa ja 3 a artiklan 2 kohdassa säädettyjä teknisiä ja hallinnollisia vaatimuksia täysimääräisesti. Unkari on 27 päivänä lokakuuta 2006 toimittanut komissiolle tiedot taudin puhkeamisesta aiheutuneista kustannuksista.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhteisön rahoitus

1.   Unkarille voidaan myöntää yhteisön rahoitusta kustannuksiin, jotka aiheutuivat kyseiselle jäsenvaltiolle päätöksen 90/424/ETY 3 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista lintuinfluenssan torjumiseksi vuonna 2006 toteutetuista toimenpiteistä.

Rahoituksen osuus on 50 prosenttia kustannuksista, joille voidaan myöntää yhteisön rahoitusta.

2.   Tässä päätöksessä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 349/2005 2–5 artiklaa, 7 artiklaa, 8 artiklaa ja 9 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa sekä 10 artiklaa soveltuvin osin.

2 artikla

Maksujärjestelyt

Maksetaan osana 1 artiklassa tarkoitettua yhteisön rahoitustukea 1 000 000 euron suuruinen ensimmäinen erä.

3 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu Unkarin tasavallalle.

Tehty Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 29, 2.2.2006, s. 37.

(3)  EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.


5.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/29


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä huhtikuuta 2007,

yhteisön osallistumisesta Tanskassa vuonna 2006 toteutettujen lintuinfluenssan torjuntaa koskevien hätätoimenpiteiden rahoitukseen

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1820)

(Ainoastaan tanskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2007/310/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan ja 3 a artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Päätöksessä 90/424/ETY säädetään menettelyistä, joita käytetään myönnettäessä yhteisön rahoitusta yksittäisiin eläinlääkinnällisiin toimiin, myös hätätoimenpiteisiin. Päätöksessä 90/424/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/53/EY (2), säädetään jäsenvaltiolle myönnettävästä yhteisön rahoituksesta tiettyjen lintuinfluenssan hävittämiseksi toteutetuista toimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi.

(2)

Tanskassa esiintyi vuonna 2006 lintuinfluenssaa. Taudin puhkeaminen aiheuttaa vakavan vaaran yhteisön kotieläinkannalle. Päätöksen 90/424/ETY 3 a artiklan 2 kohdan mukaisesti Tanska toteutti toimenpiteitä taudin torjumiseksi.

(3)

Yhteisön rahoitusosuuden maksamiseksi on edellytettävä, että suunnitellut toimenpiteet on tosiasiallisesti toteutettu ja että toimivaltaiset viranomaiset toimittivat komissiolle kaikki tarvittavat tiedot tiettyjen määräaikojen puitteissa.

(4)

Neuvoston päätöksessä 90/424/ETY tarkoitettuihin hätätapauksissa toteutettaviin toimenpiteisiin ja eläintautien torjuntatoimenpiteisiin myönnettävää yhteisön rahoitusta koskevista säännöistä 28 päivänä helmikuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 349/2005 (3) soveltamisalaan ei enää kuulu lintuinfluenssa, sen jälkeen kun päätöstä 90/424/ETY muutettiin päätöksellä 2006/53/EY. Sen vuoksi tässä päätöksessä on säädettävä erikseen, että Tanskalle myönnettävän rahoituksen on oltava tiettyjen asetuksessa (EY) N:o 349/2005 vahvistettujen sääntöjen mukaista.

(5)

Päätöksen 90/424/ETY 3 a artiklan 3 kohdassa säädetään, että yhteisön rahoitus on 50 prosenttia jäsenvaltiolle aiheutuneista tukikelpoisista kustannuksista.

(6)

Tanska on noudattanut päätöksen 90/424/ETY 3 artiklan 3 kohdassa ja 3 a artiklan 2 kohdassa säädettyjä teknisiä ja hallinnollisia vaatimuksia täysimääräisesti. Tanska on 8 päivänä kesäkuuta 2006 toimittanut komissiolle tiedot taudin puhkeamisesta aiheutuneista kustannuksista ja on myös sen jälkeen toimittanut kaikki tarvittavat maksettavia korvauksia ja toimintamenoja koskevat tiedot.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Yhteisön rahoitus

1.   Tanskalle voidaan myöntää yhteisön rahoitusta kustannuksiin, jotka aiheutuivat kyseiselle jäsenvaltiolle päätöksen 90/424/ETY 3 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista lintuinfluenssan torjumiseksi vuonna 2006 toteutetuista toimenpiteistä.

Rahoituksen osuus on 50 prosenttia kustannuksista, joille voidaan myöntää yhteisön rahoitusta.

2.   Tässä päätöksessä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 349/2005 2–5 artiklaa, 7 artiklaa, 8 artiklaa ja 9 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa sekä 10 artiklaa soveltuvin osin.

2 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu Tanskan kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 29, 2.2.2006, s. 37.

(3)  EUVL L 55, 1.3.2005, s. 12.


Oikaisuja

5.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/31


Oikaistaan neuvoston päätös 2006/930/EY, tehty 28 päivänä marraskuuta 2006, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan yhteisön ja Argentiinan tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 355, 15. joulukuuta 2006 )

Sivulla 91 lisätään artiklat seuraavasti:

”1a artikla

Komissio antaa kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt tämän päätöksen 1b artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

1b artikla

1.   Komissiota avustaa viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) 25 artiklalla perustettu viljan hallintokomitea tai kyseessä olevan tuotteen yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen vastaavalla artiklalla perustettu asianomainen komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan neuvoston päätöksen 1999/468/EY (2) 4 ja 7 artiklaa.

Neuvoston päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.”


5.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 117/31


Oikaistaan neuvoston päätös 2006/963/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Brasilian välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi

( Euroopan unionin virallinen lehti L 397, 30. joulukuuta 2006 )

Sivulla 10, lisätään artiklat seuraavasti:

”1a artikla

Komissio antaa kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt tämän päätöksen 1b artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

1b artikla

1.   Komissiota avustaa viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) 25 artiklalla perustettu viljan hallintokomitea tai kyseessä olevan tuotteen yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen vastaavalla artiklalla perustettu asianomainen komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan neuvoston päätöksen 1999/468/EY (2) 4 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.”