ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 116

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
4. toukokuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 490/2007, annettu 3 päivänä toukokuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 491/2007, annettu 3 päivänä toukokuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1947/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siemenalan tietojen toimittamisen osalta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 492/2007, annettu 3 päivänä toukokuuta 2007, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 75. kerran

5

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/275/EY

 

*

Komission päätös, tehty 17 päivänä huhtikuuta 2007, rajatarkastusasemilla neuvoston direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastettavia eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1547)  ( 1 )

9

 

 

2007/276/EY

 

*

Komission päätös, tehty 19 päivänä huhtikuuta 2007, päätösten 2001/881/EY ja 2002/459/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien luettelon osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1681)  ( 1 )

34

 

 

2007/277/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä huhtikuuta 2007, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston vaatimustenmukaisuuden periaatteellisesta hyväksymisestä pyroksisulamin mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1698)  ( 1 )

59

 

 

2007/278/EY

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2007, yhteisön sokerialan väliaikaisen rakenneuudistusjärjestelmän mukaisesti myönnettävän monipuolistamistuen ja monipuolistamisen lisätuen määrien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2007/2008 (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1717)  ( 1 )

62

 

 

Euroopan keskuspankki

 

 

2007/279/EY

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, tehty 17 päivänä huhtikuuta 2007, tietosuojaa Euroopan keskuspankissa koskevien täytäntöönpanosääntöjen hyväksymisestä (EKP/2007/1)

64

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

4.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 116/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 490/2007,

annettu 3 päivänä toukokuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä toukokuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3 päivänä toukokuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

41,9

TN

127,8

TR

153,0

ZZ

107,6

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,3

MK

53,2

TR

109,1

ZZ

107,0

0709 90 70

TR

107,7

ZZ

107,7

0805 10 20

CU

43,2

EG

47,2

IL

70,0

MA

41,2

ZZ

50,4

0805 50 10

AR

52,3

IL

61,4

ZZ

56,9

0808 10 80

AR

81,7

BR

74,1

CL

81,3

CN

71,3

NZ

115,3

US

132,2

UY

69,1

ZA

88,2

ZZ

89,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


4.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 116/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 491/2007,

annettu 3 päivänä toukokuuta 2007,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1947/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siemenalan tietojen toimittamisen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä ja asetusten (ETY) N:o 2358/71 ja (ETY) N:o 1674/72 kumoamisesta 23 päivänä marraskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1947/2005 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Siemenalan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2358/71 soveltamisessa tarvittavien tietojen toimittamista koskevista säännöistä 6 päivänä joulukuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2081/2004 (2) 1 artiklassa viitataan neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2358/71 liitteessä vahvistettuihin lajeihin ja lajikeryhmiin. Ne on nyt sisällytetty yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (3) liitteeseen XI.

(2)

Siemenalan uudistuksen valossa on aiheellista tarkistaa ja yksinkertaistaa asetuksen (EY) N:o 1947/2005 soveltamisessa tarvittavien tietojen toimittamista. Sen vuoksi asetus (EY) N:o 2081/2004 olisi selkeyden varmistamiseksi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat siementen hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle sähköisesti kunkin asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä XI vahvistetun lajin ja lajikeryhmän osalta tämän asetuksen liitteessä luetellut tiedot siinä vahvistettuihin määräaikoihin mennessä.

2 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 2081/2004.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 312, 29.11.2005, s. 3.

(2)  EUVL L 360, 7.12.2004, s. 6.

(3)  EYVL L 246, 5.11.1971, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003 (EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1).


LIITE

Tiedot, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava 1 artiklan mukaisesti:

Nro

Tietojen luonne

(lajeittain ja lajikeryhmittäin)

Päivämäärä, johon mennessä tiedot on toimitettava

Satovuosi

Satoa seuraava kalenterivuosi

1

Varmennukseen hyväksytty kokonaispinta-ala (ha)

15. marraskuuta

 

2

Satoarvio (tonneina) (1)  (2)

15. marraskuuta

 

3

Korjatut kokonaismäärät (tonneina) (3)

 

1. lokakuuta

4

Tukkukauppiaiden varastot markkinointivuoden lopussa (tonneina) (3)  (4)

 

1. lokakuuta


(1)  Nämä tiedot koskevat vain perussiemeniä ja sertifioituja siemeniä.

(2)  Varmennukseen hyväksyttyjen siementen määrät.

(3)  Varmennusvaatimuksia vastaavien siementen määrät.

(4)  Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1947/2005 (EUVL L 312, 29.11.2005, s. 3) 2 artiklan mukainen markkinointivuosi.


4.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 116/5


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 492/2007,

annettu 3 päivänä toukokuuta 2007,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 75. kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 17 päivänä huhtikuuta 2007 muuttaa luetteloa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee. Sen vuoksi liite I olisi muutettava vastaavasti.

(3)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan välittömästi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Eneko LANDÁBURU

Ulkosuhteiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 14/2007 (EUVL L 6, 11.1.2007, s. 6).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

(1)

Korvataan ”Mohammad Sadiq (alias Maulavi Amir Mohammad). Arvonimi: a) alhaj, b) maulavi. Tehtävä: Afganistanin kaupallisen edustuston päällikkö, Peshawar, Pakistan. Syntynyt vuonna 1934 Ghaznissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro SE 011252.” luonnollisten henkilöiden luettelossa seuraavasti:

”Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Arvonimi: a) alhaj, b) maulavi. Tehtävä: Afganistanin kaupallisen edustuston päällikkö, Peshawar, Pakistan. Syntynyt vuonna 1934 Ghaznissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro SE 011252 (Afganistanin passi).”.

(2)

Korvataan ”Najib Ullah (alias Maulvi Muhammad Juma). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: pääkonsuli, Talebanin ’pääkonsulaatti’, Peshawar, Pakistan. Syntynyt 1954 Farahissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro 00737, myönnetty 20.10.1996.” luonnollisten henkilöiden luettelossa seuraavasti:

”Najibullah Muhammad Juma (alias Najib Ullah). Arvonimi: maulavi. Tehtävä: pääkonsuli, Talebanin ’pääkonsulaatti’, Peshawar, Pakistan. Syntynyt vuonna 1954 Farahissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro 00737 (20.10.1996 myönnetty Afganistanin passi).”.

(3)

Korvataan ”Sayed Allamuddin Athear. Tehtävä: toinen sihteeri, Talebanin ’pääkonsulaatti’, Peshawar, Pakistan. Syntynyt vuonna 1955 Badakshanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 000994.” luonnollisten henkilöiden luettelossa seuraavasti:

”Sayed Allamuddin Athear. Tehtävä: toinen sihteeri, Talebanin ’pääkonsulaatti’, Peshawar, Pakistan. Syntynyt 15.2.1955 Badakshanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 000994 (Afganistanin passi).”.

(4)

Korvataan ”Abdul Qadeer. Arvonimi: kenraali. Tehtävä: sotilasasiamies, Talebanin ’suurlähetystö’, Islamabad, Pakistan. Syntynyt vuonna 1967 Nangarharissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro D 000974.” luonnollisten henkilöiden luettelossa seuraavasti:

”Abdul Qadeer. Arvonimi: kenraali. Tehtävä: sotilasasiamies, Talebanin ’suurlähetystö’, Islamabad, Pakistan. Syntynyt vuonna 1964 Nangarharissa, Afganistanissa. Afganistanin kansalainen. Passin nro: D 000974 (Afganistanin passi).”.

(5)

Korvataan ”Khalid Al-Fawaz (alias a) Al-Fauwaz, Khaled; b) Al-Fauwaz, Khaled A.; c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled; f) Al Fawwaz, Khaled). Osoite: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntymäaika: 25.8.1962.” luonnollisten henkilöiden luettelossa seuraavasti:

”Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz (alias a) Al-Fauwaz, Khaled, b) Al-Fauwaz, Khaled A., c) Al-Fawwaz, Khalid, d) Al Fawwaz, Khalik; e) Al-Fawwaz, Khaled, f) Al Fawwaz, Khaled, g) Khalid Abdulrahman H. Al Fawaz). Osoite: 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntymäaika: a) 25.8.1962, b) 24.8.1962. Syntymäpaikka: Kuwait. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: 456682 (myönnetty 6.11.1990, voimassaolo päättyi 13.9.1995). Lisätietoja: oleskelee Lontoossa.”.

(6)

Korvataan ”Al-Qadi, Yasin (alias KADI, Shaykh Yassin Abdullah; alias KAHDI, Yasin), Jedda, Saudi-Arabia” luonnollisten henkilöiden luettelossa seuraavasti:

”Yasin Abdullah Ezzedine Qadi (alias a) Kadi, Shaykh Yassin Abdullah, b) Kahdi, Yasin; c) Yasin Al-Qadi). Syntynyt 23.2.1955 Kairossa, Egyptissä. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: a) B 751550, b) E 976177 (myönnetty 6.3.2004, voimassaolo päättyy 11.1.2009). Lisätietoja: Jedda, Saudi-Arabia.”.

(7)

Korvataan ”Al-Sharif, Sa'd. Syntynyt noin vuonna 1969 Saudi-Arabiassa. Osama bin Ladenin lanko ja läheinen avustaja. Luultavasti Osama bin Ladenin rahoitusorganisaation johtaja.” luonnollisten henkilöiden luettelossa seuraavasti:

”Sa’d Abdullah Hussein Al-Sharif. Syntymäaika: a) 1969, b) 1963, c) 11.2.1964. Syntymäpaikka: Al-Medinah, Saudi-Arabia. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: a) B 960789, b) G 649385 (myönnetty 8.9.2006, voimassaolo päättyy 17.7.2011). Lisätietoja: Osama bin Ladenin lanko ja läheinen avustaja; luultavasti Osama bin Ladenin rahoitusorganisaation johtaja.”.

(8)

Korvataan ”Wa'el Hamza Julaidan (alias Wa'il Hamza Julaidan, Wa'el Hamza Jalaidan, Wa'il Hamza Jalaidan, Wa'el Hamza Jaladin, Wa'il Hamza Jaladin ja Abu Al-Hasan al Madani); syntynyt 22.1.1958 Al-Madinahissa Saudi-Arabiassa; Saudi-Arabian passin numero A-992535” luonnollisten henkilöiden luettelossa seuraavasti:

”Wa'el Hamza Abd Al-Fatah Julaidan (alias a) Wa'il Hamza Julaidan, b) Wa'el Hamza Jalaidan, c) Wa'il Hamza Jalaidan, d) Wa'el Hamza Jaladin, e) Wa'il Hamza Jaladin, f) Wail H.A. Jlidan, g) Abu Al-Hasan al Madani). Syntymäaika: a) 22.1.1958, b) 20.1.1958. Syntymäpaikka: Al-Madinah, Saudi-Arabia. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: a) A-992535 (Saudi-Arabian passi), b) B 524420 (myönnetty 15.7.1998, voimassaolo päättyi 22.5.2003).”

(9)

Korvataan ”Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, e) Abu Zubaydah, f) Tariq). Syntynyt 12.3.1971 Riadissa Saudi-Arabiassa. Palestiinan kansalainen. Passin nro 484824, Egyptin suurlähetystössä Riadissa 18.1.1984 myönnetty Egyptin passi. Lisätietoja: Osama bin Ladenin läheinen avustaja; osallistuu terroristien matkojen järjestämiseen.” luonnollisten henkilöiden luettelossa seuraavasti:

”Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (alias a) Abu Zubaida, b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, d) Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, e) Zeinulabideen Muhammed Husein Abu Zubeidah, f) Abu Zubaydah, g) Tariq). Syntynyt 12.3.1971 Riadissa, Saudi-Arabiassa. Palestiinan kansalainen. Passin nro 484824 (Egyptin suurlähetystössä Riadissa 18.1.1984 myönnetty Egyptin passi). Lisätietoja: Osama bin Ladenin läheinen avustaja; osallistuu terroristien matkojen järjestämiseen.”.

(10)

Korvataan ”Aqeel Abulaziz Al-Aqil. Syntynyt 29.4.1949.” luonnollisten henkilöiden luettelossa seuraavasti:

”Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (alias a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil; b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Syntynyt 29.4.1949 Unaizahissa, Saudi-Arabiassa. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: a) C 1415363 (myönnetty 21.5.2000 (16/2/1421H)), b) E 839024 (myönnetty 3.1.2004, voimassaolo päättyy 8.11.2008).”.

(11)

Korvataan ”Suliman Al-Buthe. Syntymäaika: 8.12.1961. Syntymäpaikka: Egypti. Kansalaisuus: Saudi-Arabia. Passin numero: B049614” luonnollisten henkilöiden luettelossa seuraavasti:

”Suliman Hamd Suleiman Al-Buthe (alias Soliman H.S. Al Buthi). Syntynyt 8.12.1961 Kairossa, Egyptissä. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro: a) B049614, b) C 536660 (myönnetty 5.5.2001, voimassaolo päättyi 11.5.2006).”.

(12)

Korvataan ”Adel Abdul Jalil Batterjee (alias a) ’Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) ’Adil ’Abd al Jalil Batarji). Osoite: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi-Arabia. Syntymäaika: 1.7.1946. Syntymäpaikka: Jeddah, Saudi-Arabia. Kansalaisuus: Saudi-Arabian kansalainen.” luonnollisten henkilöiden luettelossa seuraavasti:

”Adel Abdul Jalil Ibrahim Batterjee (alias a) ‘Adil Al-Battarjee, b) Adel Batterjee, c) ‘Adil ‘Abd al Jalil Batarji, d) Adel AbdulJaleel I. Batterjee). Osoite: 2 Helmi Kutbi Street, Jedda, Saudi-Arabia. Syntymäaika: a) 1.7.1946, b) 1.6.1946. Syntymäpaikka: Jedda, Saudi-Arabia. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro F 572010 (myönnetty 22.12.2004, voimassaolo päättyy 28.10.2009).”.

(13)

Korvataan ”Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, b) Sa’ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa’ad Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih). Ammattinimike: tohtori. Osoite: Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntymäaika: 1.2.1957. Syntymäpaikka: Zubair, Irak. Kansalaisuus: Saudi-Arabian kansalainen.” luonnollisten henkilöiden luettelossa seuraavasti:

”Saad Rashed Mohammad Al-Faqih (alias a) Abu Uthman Sa’d Al-Faqih, b) Sa’ad Al-Faqih, c) Saad Alfagih, d) Sa’d Al-Faqi, e) Saad Al-Faqih, f) Saad Al Faqih, g) Saad Al-Fagih, h) Saad Al-Fakih, i) Sa’d Rashid Muhammed Al-Fageeh). Arvonimi: tohtori. Osoite: Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta. Syntymäaika: a) 1.2.1957, b) 31.1.1957. Syntymäpaikka: Zubair, Irak. Saudi-Arabian kansalainen.”.

(14)

Korvataan ”Abd Al Hamid Sulaiman Al-Mujil (alias a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, e) Abd al-Hamid Mu’jil, f) A.S. Mujel, g) Abu Abdallah). Syntymäaika: 28.4.1949. Saudi-Arabian kansalainen” luonnollisten henkilöiden luettelossa seuraavasti:

”Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed Al-Mujil (alias a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, e) Abd al-Hamid Mu’jil, f) A.S. Mujel, g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, e) Abu Abdallah). Syntymäaika: a) 28.4.1949, b) 29.4.1949. Syntymäpaikka: Kuwait. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro F 137998 (myönnetty 18.4.2004, voimassaolo päättyy 24.2.2009).”.

(15)

Korvataan ”Saqar Al-Jadawi (alias Saqr Al-Jaddawi). Osoite: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Syntynyt vuonna 1965 Al-Mukallassa, Jemenissä. Jemenin kansalainen. Passin nro 00385937. Lisätietoja: a) osoite on vanha, b) Osama bin Ladenin autonkuljettaja ja henkivartija 1996–2001.” luonnollisten henkilöiden luettelossa seuraavasti:

”Salim Ahmad Salim Hamdan (alias a) Saqr Al-Jaddawi, b) Saqar Al Jadawi). Osoite: Shari Tunis, Sana’a, Jemen. Syntynyt vuonna 1965 Al-Mukallassa, Jemenissä. Jemenin kansalainen. Passin nro 00385937 (Jemenin passi). Lisätietoja: a) osoite on vanha, b) Osama bin Ladenin autonkuljettaja ja henkivartija 1996–2001.”.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

4.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 116/9


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä huhtikuuta 2007,

rajatarkastusasemilla neuvoston direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastettavia eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1547)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/275/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (2) ja erityisesti sen 3 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (3) ja erityisesti sen 8 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 91/496/ETY säädetään, että jäsenvaltioiden on kyseisen direktiivin säännösten mukaisesti tehtävä eläinlääkintätarkastukset kolmansista maista yhteisöön tuotaville eläimille.

(2)

Direktiivissä 97/78/EY säädetään eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämisestä kolmansista maista yhteisöön tuotaville tietyille eläinperäisille tuotteille ja kasvituotteille.

(3)

Rajatarkastustoimipaikoilla neuvoston direktiivin 97/78/EY mukaisesti tarkastettavien tuotteiden luettelon laatimisesta 26 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyssä komission päätöksessä 2002/349/EY (4) säädetään, että päätöksessä lueteltaville eläinperäisille tuotteille tehdään eläinlääkärintarkastukset rajatarkastustoimipaikoilla direktiivin 97/78/EY säännösten mukaisesti.

(4)

Koska eläinlääkinnälliset tarkastukset suoritetaan rajatarkastusasemilla läheisessä yhteistyössä tulliviranomaisten kanssa, tavaraerien ensimmäisenä valintaperusteena on tarpeen käyttää tuoteluetteloja, joissa viitataan yhdistettyyn nimikkeistöön (CN), josta on säädetty tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (5). Päätöksessä 2002/349/EY vahvistetut luettelot tuotteista olisi näin ollen korvattava tämän päätöksen liitteessä I olevalla luettelolla.

(5)

Yhteisön lainsäädännön järkiperäisyyden varmistamiseksi on tarkoituksenmukaista, että tämän päätöksen liitteessä I oleva luettelo koskee myös eläimiä, jotka tuodaan yhteisöön kolmansista maista.

(6)

Jotta toimivaltaisten viranomaisten rajatarkastusasemilla suorittamia tarkastuksia helpotettaisiin, tämän päätöksen liitteessä I olevassa luettelossa olisi kuvattava mahdollisimman tarkasti ne eläimet ja tuotteet, joille tehdään eläinlääkinnälliset tarkastukset direktiivin 97/78/EY nojalla. Lisäksi tässä päätöksessä säädetään tiettyjen CN-koodien osalta eläinlääkinnällisten tarkastusten suorittamisesta vain pienelle osalle tuotteista, jotka kuuluvat kyseiseen ryhmään tai nimikkeeseen. Kyseisissä tapauksissa tämän päätöksen liitteessä I olevassa sarakkeessa 3 olisi viitattava sovellettavaan CN-koodiin ja annettava tarkat tiedot tuotteista, joille kyseiset eläinlääkinnälliset tarkastukset olisi suoritettava.

(7)

Päätöksessä 2002/349/EY säädetään, että elintarvikesekoituksiin, joissa on prosentuaalisesti vain rajoitettu määrä eläinperäisiä tuotteita, sovelletaan edelleen kansallisia sääntöjä.

(8)

Jotta vältetään kaupan vääristymiseen ja mahdollisiin eläinten terveyttä koskeviin riskeihin johtavat eri tulkintatavat jäsenvaltioiden välillä, säännöt olisi kuitenkin vahvistettava yhteisön tasolla niiden elintarvikesekoitusten osalta, jotka voidaan vapauttaa direktiivin 97/78/EY mukaisista eläinlääkinnällisistä tarkastuksista.

(9)

Eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004 (6) säädetään tiettyjen tuotteiden määritelmät. Yhteisön lainsäädännön johdonmukaisuuden säilyttämiseksi tässä päätöksessä on aiheellista ottaa kyseiset määritelmät huomioon.

(10)

Erityyppisten eläintuotteiden tuontiin yhteisöön liittyvät eläinten terveyttä koskevat riskit poikkeavat toisistaan. Näin ollen tässä päätöksessä olisi säädettävä, että kaikille lihatuotteita sisältäville elintarvikesekoituksille tehtäisiin eläinlääkinnälliset tarkastukset; muita eläintuotteita sisältäviin elintarvikesekoituksiin olisi sovellettava eri vaatimuksia sääntöjen yhdenmukaistamiseksi yhteisön tasolla.

(11)

Tiettyjä elintarvikesekoituksia käsitellään valmistuksen aikana, mikä vähentää eläinten terveyttä koskevaa mahdollista riskiä kyseisten tuotteiden osalta. Tuotteiden ulkonäköä, säilyvyyttä ja fyysisiä ominaisuuksia olisi sen vuoksi pidettävä piirteinä, joiden avulla ne toimivaltaiset viranomaiset, jotka päättävät eläinlääkinnällisten tarkastusten tekemisestä elintarvikesekoituksille, tunnistavat ja erottavat tuotteet.

(12)

Jotta yhteisöön tuotaville elintarvikesekoituksille rajatarkastusasemilla tehtävät eläinlääkinnälliset tarkastukset olisivat yhdenmukaisia, on myös tarpeen vahvistaa luettelo tietyistä elintarvikkeista ja elintarvikesekoituksista, jotka voidaan vapauttaa direktiivissä 97/78/EY säädetyistä eläinlääkinnällisistä tarkastuksista.

(13)

Yhteisön lainsäädännön yhdenmukaisuuden vuoksi on aiheellista kumota päätös 2002/349/EY ja korvata se tällä päätöksellä.

(14)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä vahvistetaan säännöt, jotka koskevat niitä eläimiä ja tuotteita, joille on yhteisöön tuotaessa tehtävä eläinlääkinnälliset tarkastukset rajatarkastusasemilla direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY säännösten mukaisesti.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

’elintarvikesekoituksella’ ihmisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita, jotka sisältävät sekä jalostettuja eläinperäisiä tuotteita että kasviperäisiä tuotteita; näihin kuuluvat myös sellaiset tuotteet, joiden osalta perustuotteen jalostaminen on erottamaton osa lopputuotteen valmistamista;

b)

’ihavalmisteilla’ tuotteita siten kuin ne määritellään asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.1 kohdassa;

c)

’alostetuilla tuotteilla’ asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7 kohdassa lueteltuja jalostettuja tuotteita;

d)

’maitotuotteilla’ tuotteita siten kuin ne määritellään asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 7.2 kohdassa.

3 artikla

Liitteessä I luetelluille eläimille ja tuotteille tehtävät eläinlääkinnälliset tarkastukset

1.   Tämän päätöksen liitteessä I luetelluille eläimille ja tuotteille on tehtävä eläinlääkinnälliset tarkastukset rajatarkastusasemilla direktiivien 91/496/EY ja 97/78/EY mukaisesti.

2.   Tätä päätöstä sovelletaan rajoittamatta sellaisten tarkastusten tekemistä elintarvikesekoituksille, joilla varmistetaan kansanterveyttä koskevien yhteisön vaatimusten noudattaminen.

3.   Kun tuotteille tehtävistä eläinlääkinnällisistä tarkastuksista päätetään ensimmäistä kertaa liitteen sarakkeessa 1 esitetyn yhdistetyn nimikkeistön perusteella, sarakkeen 3 mukaiset erityiset selitykset tai viittaukset eläinlääkintälainsäädäntöön on otettava huomioon.

4 artikla

Elintarvikesekoitukset, joille on tehtävä eläinlääkinnälliset tarkastukset

Seuraaville elintarvikesekoituksille on tehtävä eläinlääkinnälliset tarkastukset:

a)

Elintarvikesekoitukset, jotka sisältävät jalostettuja lihavalmisteita.

b)

Elintarvikesekoitukset, jotka sisältävät vähintään puolet muita eläinperäisiä jalostettuja tuotteita kuin jalostettuja lihavalmisteita.

c)

Elintarvikesekoitukset, jotka eivät sisällä jalostettuja lihavalmisteita ja jotka sisältävät alle puolet jalostettuja maitotuotteita, jos lopputuotteet eivät täytä 6 artiklassa säädettyjä vaatimuksia.

5 artikla

Niihin elintarvikesekoituksiin liitettävät todistukset, joille on tehtävä eläinlääkinnälliset tarkastukset

Jalostettuja lihavalmisteita sisältävät elintarvikesekoitukset on niiden muusta eläintuotesisällöstä riippumatta varustettava yhteisöön tuotaessa yhteisön lainsäädännössä vahvistetulla lihavalmisteita koskevalla asianomaisella todistuksella.

Edellä 4 artiklan b ja c alakohdassa tarkoitetut elintarvikesekoitukset, jotka sisältävät jalostettuja maitotuotteita, on yhteisöön tuotaessa varustettava yhteisön lainsäädännössä vahvistetulla asianomaisella todistuksella.

Elintarvikesekoitukset, jotka sisältävät ainoastaan jalostettuja eläinperäisiä kala- tai munatuotteita, on yhteisöön tuotaessa varustettava yhteisön lainsäädännössä vahvistetulla asianomaisella todistuksella tai kaupallisella asiakirjalla, jos kyseistä todistusta ei edellytetä.

6 artikla

Tietyille elintarvikesekoituksille ja elintarvikkeille myönnettävät poikkeukset

1.   Poiketen siitä, mitä 3 artiklassa säädetään, seuraavat ihmisravinnoksi tarkoitetut elintarvikesekoitukset tai elintarvikkeet, jotka eivät sisällä lihavalmisteita, on vapautettu eläinlääkinnällisistä tarkastuksista:

a)

elintarvikesekoitukset, jotka sisältävät alle puolet jotain muuta jalostettua tuotetta edellyttäen, että kyseiset tuotteet:

i)

säilyvät huoneenlämmössä tai on valmistettaessa selvästi täysin kypsennetty tai lämpökäsitelty koko sisältönsä osalta siten, että kaikki raakatuotteet on denaturoitu;

ii)

on varustettu selvillä merkinnöillä, joiden mukaisesti ne on tarkoitettu ihmisravinnoksi;

iii)

on pakattu turvallisesti tai suljettu puhtaisiin astioihin;

iv)

on varustettu kaupallisella asiakirjalla ja jäsenvaltion virallisella kielellä olevalla merkinnällä siten, että asiakirja ja merkintä antavat yhdessä tiedot elintarvikesekoituksen luonteesta ja määrästä sekä pakkausten määrästä, alkuperämaasta, valmistajasta ja ainesosista;

b)

liitteessä II luetellut elintarvikesekoitukset tai elintarvikkeet.

2.   Elintarvikesekoitukseen sisältyvä maitotuote voi kuitenkin olla peräisin ainoastaan komission päätöksen 2004/438/EY (7) liitteessä I luetelluista maista, ja sitä on käsiteltävä vastaavalla tavalla.

7 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2002/349/EY.

8 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan yhden kuukauden kuluttua sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(3)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(4)  EYVL L 121, 8.5.2002, s. 6.

(5)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 301/2007 (EUVL L 81, 22.3.2007, s. 11).

(6)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(7)  EUVL L 154, 30.4.2004, s. 72, oikaisu EUVL L 92, 12.4.2005, s. 47.


LIITE I

LUETTELO ELÄIMISTÄ JA TUOTTEISTA, JOILLE ON TEHTÄVÄ 3 ARTIKLAN MUKAISET ELÄINLÄÄKINNÄLLISET TARKASTUKSET

Tässä luettelossa mainitut eläimet ja tuotteet esitetään yhteisössä käytössä olevan tavaranimikkeistön mukaisesti sellaisten tavaraerien valitsemisen helpottamiseksi, joille on tehtävä eläinlääkinnälliset tarkastukset rajatarkastusasemalla.

Huomautuksia:

1.   Sarake 1:

Jos käytetään nelinumeroista nimikettä, kaikki tuotteet, joihin on merkitty kyseinen nimike, on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille eläinlääkinnällisiä tarkastuksia varten, jollei toisin määrätä.

Jos johonkin nimikkeeseen kuuluvista tuotteista vain osalle on tehtävä eläinlääkinnälliset tarkastukset ja jollei tavaranimikkeistössä ole erityistä alanimikettä kyseisen nimikkeen osalta, nimike on merkitty tunnuksella Ex (esimerkiksi Ex30 02: eläinlääkinnällisen tarkastuksen tekemistä edellytetään ainoastaan eläinperäisten ainesten eikä koko nimikkeen osalta).

Sarakkeessa 1 suluissa olevia numeroita ei syötetä Traces-järjestelmään, joka on perustettu Traces-järjestelmän käyttöönotosta ja päätöksen 92/486/ETY muuttamisesta 30 päivänä maaliskuuta 2004 tehdyllä komission päätöksellä 2004/292/EY (1).

2.   Sarake 2:

Tavaroiden kuvaus vastaa asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevan kuvaussarakkeen mukaista kuvausta. Kyseisen liitteen viimeisimmässä muutoksessa annetaan lisäselitykset siitä, mitä yhteinen tullitariffi tarkkaan ottaen kattaa.

Huom. Eri ryhmiin ja nimikkeisiin kuuluvia tuotteita koskevia lisätietoja on saatavilla Maailman tullijärjestön laatimista harmonoidun järjestelmän selityksistä tai yhdistetyn nimikkeistön (CN) osalta sitä koskevista selityksistä.

3.   Sarake 3: Tässä sarakkeessa annetaan tarkat tiedot kyseisistä tuotteista.

Joissakin tapauksissa virkaeläinlääkärille lähetetään tiettyjä eläviä eläimiä (kuten matelijoita, sammakkoeläimiä, hyönteisiä, matoja tai muita selkärangattomia) tai eläintuotteita, joille ei ole yhteisöön tuonnin osalta vahvistettu yhdenmukaistettuja eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia, jolloin yhdenmukaistettua tuontitodistusta ei ole saatavilla. Muualla luokittelemattomien elävien eläinten tuontia koskeviin edellytyksiin sovelletaan eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kun niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annettua neuvoston direktiiviä 92/65/ETY (2), mutta tiettyihin eläimiin sovelletaan kansallisia sääntöjä tavaraerien mukana toimitettavaksi edellytettyjen asiakirjojen osalta. Virkaeläinlääkärien on tutkittava tavaraerät ja annettava yhteinen eläinlääkinnällinen tuloasiakirja (CVED-todistus) sen osoittamiseksi, että tarkastus on suoritettu ja että eläimet voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen.

Joissakin tapauksissa, jotka koskevat muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (3) kattamia eläinten sivutuotteita, yhteisön lainsäädännön soveltamisen koko laajuutta ei ole määritelty tarkasti johdettujen tai jalostettujen tuotteiden osalta. Eläinlääkinnälliset tarkastukset on tehtävä sellaisille jalostetuille tuotteille, jotka ovat edelleen olennaisilta osin raakoja irtovalmisteita, joita on jalostettava edelleen ennen saattamista lopulliselle kuluttajalle.

Virkaeläinlääkärin on tällöin ilmoitettava rajatarkastusasemalla, onko tiettyä jalostettua tuotetta käsitelty niin paljon, ettei sille ole tehtävä yhteisön lainsäädännön mukaisia eläinlääkinnällisiä tarkastuksia.

TAULUKKO

Sen estämättä, mitä yhdistetyn nimikkeistön tulkintasäännöissä määrätään, tavaroiden kuvauksen sanamuotoa sarakkeessa 2 on pidettävä ainoastaan ohjeellisena, ja soveltamisala määräytyy tämän liitteen osalta CN-koodien soveltamisalan mukaan, sellaisina kuin ne ovat tämän päätöksen tekohetkellä.

Jos tässä taulukossa CN-koodin edessä on ex-etuliite, kattavuus määräytyy sekä CN-koodin että sitä vastaavan tavaran kuvauksen perusteella.


CN-koodi

Tavaran kuvaus

Selitys

1 ryhmä:   

Elävät eläimet

0101

Elävät hevoset, aasit, muulit ja muuliaasit

Kaikki

0102

Elävät nautaeläimet

Kaikki

0103

Elävät siat

Kaikki

0104 10

Elävät lampaat

Kaikki

0104 20

Elävät vuohet

Kaikki

0105

Elävä siipikarja eli kanat, ankat, hanhet, kalkkunat ja helmikanat

Kaikki

0106

Muut elävät eläimet

Kaikki

Tähän nimikkeeseen kuuluvat seuraavat kotieläimet ja luonnonvaraiset eläimet:

A)

Nisäkkäät

1)

Kädelliset

2)

Valaat, delfiinit ja pyöriäiset (Cetacea-lahkon nisäkkäät); manaatit ja merilehmät eli dugongit (Sirenia-lahkon nisäkkäät)

3)

Muut (kuten porot, kissat, koirat, leijonat, tiikerit, karhut, norsut, kamelit, seeprat, kaniinit, jänikset, hirvet, antiloopit, metsäkauriit, ketut, minkit ja muut turkiseläimet)

B)

Matelijat (myös käärmeet ja kilpikonnat)

C)

Linnut:

1)

Petolinnut

2)

Papukaijalinnut (myös papukaijat, undulaatit, arat ja kakadut)

3)

Muut (kuten peltopyyt, fasaanit, viiriäiset, lehtokurpat, taivaanvuohet, kyyhkyt, villit kanalinnut, peltosirkut, mustarastaat ja muut rastaat, kiurut, peipot, tiaiset, kolibrit, riikinkukot, joutsenet ja muut linnut, jotka eivät kuulu nimikkeeseen 0105).

D)

Muut, kuten mehiläiset (myös kuljetuslaatikoissa, -häkeissä tai -pesissä), muut hyönteiset, sammakot.

Nimikkeeseen 0106 eivät kuulu sirkusten, eläinnäyttelyiden tai muiden vastaavien kiertävien näytösten eläimet (nimike 9508)

0106 11

Kädelliset

Kaikki

0106 12

Valaat, delfiinit ja pyöriäiset (Cetacea-lahkon nisäkkäät); manaatit ja merilehmät eli dugongit (Sirenia-lahkon nisäkkäät).

Kaikki

0106 19

Muut

Kesyt kanit ja muut nisäkkäät kuin nimikkeisiin 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11 ja 0106 12 kuuluvat. Myös koirat ja kissat.

0106 20

Matelijat (myös käärmeet ja kilpikonnat).

Kaikki

0106 31

Linnut: Petolinnut.

Kaikki

0106 32

Linnut: Papukaijalinnut (myös papukaijat, undulaatit, arat ja kakadut).

Kaikki

0106 39

Muut

Sisältää seuraavat: linnut, muut kuin nimikkeisiin 0105, 0106 31 ja 0106 32 kuuluvat, myös kyyhkyt.

0106 90 00

Muut

Kaikki muualle kuulumattomat elävät eläimet, muut kuin nisäkkäät, linnut tai matelijat. Elävät sammakot, myös vivaarioissa elossa pidettävät tai ihmisravinnoksi teurastettavat, kuuluvat tähän nimikkeeseen.

2 ryhmä:   

Liha ja muut syötävät eläimenosat

 

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

sellaiset tuotteet, jotka mainitaan nimikkeissä 0201–0208 tai 0210, ihmisravinnoksi soveltumattomat;

b)

eläinten suolet, rakot ja vatsat (nimike 0504) eikä eläimenveri (nimike 0511 tai 3002);

c)

eläinrasvat, lukuun ottamatta nimikkeen 0209 tuotteita (15 ryhmä).

0201

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty

Kaikki

0202

Naudanliha, jäädytetty

Kaikki

0203

Sianliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

Kaikki

0204

Lampaan- tai vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

Kaikki

0205 00

Hevosen-, aasin-, muulin- tai muuliaasinliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty.

Kaikki

0206

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin tai muuliaasin muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt.

Kaikki

0207

Nimikkeen 0105 siipikarjan liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt.

Kaikki

0208

Muu liha ja muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt.

Lukuun ottamatta seuraavia: muut kuin ihmisravinnoksi tarkoitetut raaka-aineet.

Tähän nimikkeeseen kuuluvat luut ja muut ihmisravinnoksi tarkoitetun gelatiinin tai kollageenin tuottamiseen tarkoitetut ainekset

0208 10

Kania tai jänistä

Kaikki

0208 20 (00)

Sammakonreidet

Kaikki

0208 30

Kädellistä nisäkästä

Kaikki

0208 40

Valasta, delfiiniä ja pyöriäistä (Cetacea-lahkon nisäkästä); manaattia ja merilehmää eli dugongia (Sirenia-lahkon nisäkästä).

Kaikki

0208 50 (00)

Matelijaa (myös käärmettä ja kilpikonnaa).

Kaikki

0208 90

Muuta: kesyä kyyhkyä, riistaa, muuta kuin kania tai jänistä.

Sisältää viiriäisen, hylkeen, poron ja muiden nisäkäslajien lihan.

0209 00

Siansilava vailla lihaskudosta, sianrasva sekä siipikarjanrasva, sulattamattomat tai muuten erottamattomat, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatetut tai savustetut

Myös rasva ja jalostettu rasva.

0210

Naudanliha ja muut nautaeläimen syötävät osat, suolatut tai suolavedessä, kuivatut tai savustetut; lihasta ja muista eläimenosista valmistettu syötävä hieno tai karkea jauho.

Kaikki: Myös ihmisravinnoksi tarkoitettu liha, lihatuotteet ja luut sekä muut eläinperäiset tuotteet.

Tähän ryhmään kuuluu käsitelty eläinvalkuainen, myös ihmisravinnoksi tarkoitetut eläinrasvan sulatusjätteet. Myös ihmisravinnoksi tarkoitetut kuivatut siankorvat.

Makkarat kuuluvat nimikkeeseen 1601.

3 ryhmä:   

Kalat sekä äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

nimikkeen 0106 nisäkkäät;

b)

nimikkeen 0106 nisäkkäiden liha (nimike 0208 tai 0210);

c)

kuolleet kalat (mukaan lukien niiden maksa, mäti ja maiti), äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, jotka joko lajinsa tai kuntonsa puolesta ovat ihmisravinnoksi soveltumattomia (5 ryhmä); kalasta tai äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot, jauheet ja pelletit (nimike 2301); tai

d)

kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet (nimike 1604).

 

 

Tähän ryhmään kuuluvat elävät kalat lisääntymiseen, elävät akvaariokalat sekä ihmisravinnoksi tuodut elävänä kuljetetut elävät kalat tai elävät äyriäiset.

 

 

Kaikille tässä jaksossa mainituille tuotteille on tehtävä eläinlääkinnällinen tarkastus.

0301

Elävät kalat

Kaikki: myös taimenet, ankeriaat, karpit tai mitkä tahansa muut lisääntymiseen tuodut lajit tai kalat.

Elävät kalat, jotka on tuotu sellaisenaan ihmisravinnoksi käytettäväksi, rinnastetaan eläinlääkinnällisten tarkastusten osalta tuotteisiin.

Myös nimikkeeseen 0301 10 kuuluvat akvaariokalat.

0302

Tuore tai jäähdytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha*.

Kaikki

0302 70

Maksa, mäti ja maiti

 

0303

Jäädytetty kala, ei kuitenkaan kalafileet eikä muu nimikkeen 0304 kalanliha.

Kaikki:

Sisältää seuraavat: tyynenmerenlohet, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti; punalohi (intiaanilohi); muut lohikalat, ei kuitenkaan maksa, mäti tai maiti; taimenet; merilohi; ja kaikki muut kalat.

0304

Kalafileet ja muu kalanliha (myös murskeena tai jauhettuna), tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt.

 

0305

Kuivattu, suolattu tai suolavedessä oleva kala; savustettu kala, myös ennen savustamista tai

sen aikana kuumakäsitelty; ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit.

Kaikki: myös muut kalatuotteet kuten ihmisravinnoksi soveltuvat kalasta, äyriäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit.

0306

Äyriäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä;

äyriäiset kuorineen, höyryssä tai vedessä keitetyt, myös jäähdytetyt,

jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä; ihmisravinnoksi soveltuvat äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit.

Kaikki: elävät äyriäiset, jotka on tuotu sellaisenaan ihmisravinnoksi käytettäväksi, rinnastetaan eläinlääkinnällisten tarkastusten osalta tuotteisiin.

0307

Nilviäiset, kuorineen tai ilman kuorta, elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, kuivatut, suolatut tai suolavedessä;

vedessä elävät muut selkärangattomat (muut kuin äyriäiset ja nilviäiset), elävät, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt,

kuivatut, suolatut tai suolavedessä; ihmisravinnoksi soveltuvat vedessä elävistä selkärangattomista (muista kuin äyriäisistä) valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit.

Kaikki:

Myös Bonamia ostreae ja Marteilia refringens sekä nilviäiset ja vedessä elävät selkärangattomat, jotka on voitu keittää ja sitten jäähdyttää tai jäädyttää.

Elävät nilviäiset, jotka on tuotu sellaisenaan ihmisravinnoksi käytettäväksi, rinnastetaan eläinlääkinnällisten tarkastusten osalta tuotteisiin.

Myös etanalajien liha.

0307 60 00

Etanat, ei kuitenkaan rantakotilot.

Myös Helix pomatia Linné-, Helix aspersa Muller-, Helix lucorum -lajeihin ja Achatina-heimon lajeihin kuuluvat maakotilot.

Myös sellaisenaan ihmisravinnoksi tarkoitetut elävät etanat ja ihmisravinnoksi tarkoitettu etanan liha.

Myös kevyesti esikeitetyt tai esikäsitellyt etanat.

0307 91 00

Vedessä elävät muut selkärangattomat (muut kuin äyriäiset ja nilviäiset), elävät, tuoreet, jäähdytetyt.

Kaikki

0307 99 90

Muut: tähän nimikkeeseen kuuluvat ihmisravinnoksi soveltuvat vedessä elävistä muista selkärangattomista kuin äyriäisistä valmistetut jauhot, jauheet ja pelletit

Kaikki: myös ihmisravinnoksi tarkoitettu kalajauho.

4 ryhmä:   

Maito- ja meijerituotteet; linnunmunat; luonnonhunaja; muualle kuulumattomat eläinperäiset syötävät tuotteet

1.

Ilmaisulla ’maito’ tarkoitetaan sekä täysmaitoa että maitoa, josta rasva on poistettu osittain tai kokonaan.

2.

Nimikkeessä 0405:

a)

Ilmaisulla ’voi’ tarkoitetaan luonnollista voita, heravoita tai uudelleen yhdistettyä (recombined) voita (tuore, suolattu tai eltaantunut, myös ilmanpitävissä astioissa), joka on yksinomaan maidosta tehty ja jonka maitorasvapitoisuus on vähintään 80, mutta enintään 95 painoprosenttia, maidon kiinteiden, rasvattomien aineosien pitoisuus enintään 2 painoprosenttia ja vesipitoisuus enintään 16 painoprosenttia. Voissa ei ole lisättyjä emulgoimisaineita, mutta siinä saa olla natriumkloridia, ravintoväriä, neutraloivia suoloja sekä maitohappoa tuottavien bakteerien viljelyjä.

b)

Ilmaisulla ’maidosta valmistetut levitteet’ tarkoitetaan levitettäviä vesi-öljytyyppisiä emulsioita, joissa on maitorasvaa tuotteen ainoana rasvana ja joiden maitorasvapitoisuus on vähintään 39, mutta pienempi kuin 80 painoprosenttia.

3.

Tuotteet, jotka on valmistettu tiivistämällä heraa ja lisäämällä maitoa tai maitorasvaa, luokitellaan juustona nimikkeeseen 0406, jos niillä on seuraavat kolme ominaisuutta:

a)

niiden maitorasvapitoisuus on vähintään 5 prosenttia kuiva-aineen painosta;

b)

niiden kuiva-ainepitoisuus on vähintään 70 painoprosenttia, mutta enintään 85 painoprosenttia; sekä

c)

ne ovat muotoiltuja tai muotoiltavissa.

4.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

herasta valmistetut tuotteet, joiden laktoosipitoisuus vedettömänä laktoosina ilmaistuna on suurempi kuin 95 prosenttia kuiva-aineen painosta (nimike 1702); tai

b)

albumiinit (eivätkä myöskään kahden tai useamman heraproteiinin tiivisteet, joiden heraproteiinipitoisuus on suurempi kuin 80 prosenttia kuiva-aineen painosta) (nimike 3502) eikä globuliinit (nimike 3504).

0401

Maito ja kerma, tiivistämätön ja lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön.

Kaikki: maito sisältää raakamaidon sekä pastöroidun ja termisoidun maidon.

Myös maidon jakeet.

Eläinten ruokintaan käytettävä maito sisältyy nimikkeeseen 2309.

0402

Maito ja kerma, tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä.

Kaikki

0403

Kirnupiimä, juoksetettu maito ja kerma, jogurtti, kefiiri ja muu käynyt tai hapatettu maito ja kerma, myös tiivistetty tai maustettu tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä.

Kaikki

Myös kerma, voi ja maustettu, hyydytetty, jäädytetty ja hapatettu maito sekä ihmisravinnoksi tarkoitettu tiivistetty maito.

Jäätelö sisältyy nimikkeeseen 2105.

0404

Hera, myös tiivistetty tai lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä; muualle kuulumattomat maidon luonnollisista aineosista koostuvat tuotteet, myös sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät.

Kaikki

0405

Voi ja muut maitorasvat; maidosta valmistetut levitteet.

Kaikki: Myös maidosta valmistetut levitteet.

0406

Juustot ja juustoaine

Kaikki

0407 00

Kuorelliset linnunmunat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt.

Kaikki: myös haudottavaksi tarkoitetut munat ja erikseen määritellyistä taudinaiheuttajista vapaat munat sekä ihmisravinnoksi tarkoitetut munat.

Myös ”sata vuotta vanhat munat”.

Ihmisravinnoksi soveltumaton muna-albumiini sisältyy nimikkeeseen 3502.

0408

Kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen, tuoreet, kuivatut, höyryssä tai vedessä keitetyt, muotoillut, jäädytetyt tai muulla tavalla säilötyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät.

Kaikki: tähän nimikkeeseen sisältyvät munatuotteet, myös lämpökäsitellyt.

Tähän nimikkeeseen kuuluvat kokonaiset kuorettomat linnunmunat ja munankeltuainen. Tähän nimikkeeseen kuuluvat tuotteet voivat olla tuoreita, kuivattuja, höyryssä tai vedessä keitettyjä, muotoiltuja (esim. kartiomaisia ”pitkiä munia”), jäädytettyjä tai muulla tavalla säilöttyjä. Kaikki kyseiset tuotteet kuuluvat tähän nimikkeeseen, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät taikka elintarvikkeena tai teolliseen tarkoitukseen (esim. parkitsemisessa) käytettäväksi tarkoitetut.

Tähän nimikkeeseen eivät kuulu:

a)

munankeltuaisen öljy (nimike 1506).

b)

mausteita tai muita lisäaineita sisältävät munavalmisteet (nimike 2106).

c)

lesitiini (nimike 2923).

d)

erillinen munanvalkuainen (muna-albumiini) (nimike 3502).

0409 00 00

Luonnonhunaja

Kaikki

Tähän nimikkeeseen kuuluu mehiläisten (Apis Mellifera) tai muiden hyönteisten tuottama sentrifugoitu hunaja, kennohunaja tai kennon osia sisältävä hunaja sillä edellytyksellä, ettei siihen ole lisätty sokeria tai muita aineita. Kyseinen hunaja voidaan nimetä sen luonnonlähteen, alkuperän tai värin mukaan.

Nimikkeeseen ei kuulu keinotekoinen hunaja eivätkä luonnonhunajan ja keinotekoisen hunajan sekoitukset (nimike 1702).

0410 00 00

Eläinperäiset syötävät tuotteet, muualle kuulumattomat.

Kaikki

Tähän nimikkeeseen kuuluvat emoaine ja kittivaha sekä luut tai muut ihmisravinnoksi tarkoitetut eläinperäiset ainekset.

Ihmisravinnoksi tarkoitetut hyönteiset tai hyönteisen munat sisältyvät tähän nimikkeeseen.

Nimikkeeseen 0410 00 00 kuuluvat ihmisravinnoksi soveltuvat eläinperäiset tuotteet, muualle yhdistettyyn nimikkeistöön kuulumattomat. Tämä sisältää seuraavat:

a)

kilpikonnan munat

b)

salangaanien pesät (”linnunpesät”)

Nimikkeeseen 0410 00 00ei kuulu eläimen veri, syötävä tai syötäväksi kelpaamaton, nestemäinen tai kuivattu (nimike 0511 tai 3002)

5 ryhmä:   

Muualle kuulumattomat eläinperäiset tuotteet

 

 

Tämän ryhmän tietyille tuotteille asetetuista lisävalintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa VIII luvussa (villa, karvat, sian harjakset, höyhenet ja sulat ja niiden osat).

1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

syötävät tuotteet (muut kuin nestemäinen tai kuivattu eläimenveri sekä eläinten suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai paloina);

b)

vuodat ja nahat (eivät myöskään turkisnahat), lukuun ottamatta nimikkeen 0505 tavaroita ja nimikkeen 0511 raakavuotien tai -nahkojen leikkuu- ja muita jätteitä (41 tai 43 ryhmä);

c)

eläinkunnasta saadut tekstiiliaineet, lukuun ottamatta jouhia ja jouhenjätteitä (XI jakso); tai

d)

luudan- tai harjantekoon tarkoitetut valmiit harjaskimput ja -tupsut (nimike 9603).

2.

Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla ’norsunluu’ norsun, virtahevon, mursun, sarvivalaan ja villisian syöksyhampaita, sarvikuonon sarvia sekä kaikkien eläinten hampaita.

3.

Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla ’jouhet’ hevos- ja nautaeläinten harja- ja häntäkarvoja.

0502 10 00

Sian ja villisian harjakset ja muut karvat; tällaisten harjaksien ja karvojen jätteet.

Käsittelemättömillä sianharjaksilla tarkoitetaan sianharjaksia, joita ei ole pesty tehdasmaisesti, saatu parkitsemisen avulla eikä käsitelty jollakin muulla menetelmällä sen varmistamiseksi, ettei niihin jää taudinaiheuttajia.

0503 00 00

Jouhet ja jouhenjätteet.

Tässä nimikkeessä tarkoitetut jouhet on ilmoitettava toimivaltaiselle eläinlääkintäviranomaiselle. Lajin tilasta ja saadusta hoidosta voidaan edellyttää todisteita.

Nimikkeeseen 0503 eivät kuulu kehrätyt tai päästä päähän solmitut jouhet. Nimikkeeseen kuuluvat käsittelemättömien jouhien lisäksi pestyt, värjätyt, valkaistut, käherretyt tai muuten käsitellyt jouhet.

0504 00 00

Eläinten (muiden kuin kalan), suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai paloina, tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt, suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut.

Kaikki: myös naudoista, sioista, lampaista, vuohista tai siipikarjasta peräisin olevat puhdistetut, suolatut, kuivatut tai kuumennetut vatsat, rakot ja suolet.

0505

Höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja muut osat, höyhenet ja höyhenen osat (myös leikatuin reunoin) sekä untuvat, joita ei ole enempää valmistettu kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty säilytystä varten; höyhenistä tai höyhenen osista saatu jauhe tai jätteet.

Kaikki – lukuun ottamatta käsiteltyjä koristesulkia ja koristehöyheniä, matkustajien mukanaan tuomia, yksityiskäyttöön tarkoitettuja käsiteltyjä sulkia ja höyheniä tai käsiteltyjä sulkia ja höyheniä sisältäviä tavaraeriä, jotka on lähetetty yksityishenkilöille muuhun kuin teolliseen tarkoitukseen.

Nimikkeeseen 0505 kuuluvat käsittelemättömät tuotteet ja tuotteet, joita ei ole enempää valmistettu kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty säilytystä varten

 

 

Pehmustehöyhenet; ja untuvat, valmistamattomat tai muut höyhenet.

0506

Luut ja sarvitohlot, valmistamattomat, rasvattomiksi tehdyt, yksinkertaisesti valmistetut (mutta ei määrämuotoisiksi leikatut), hapolla käsitellyt tai degelatinoidut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet.

Myös luut, jotka on tarkoitettu gelatiinin valmistukseen tai kollageenin valmistukseen silloin, jos ne ovat peräisin ruhoista, jotka on teurastettu ihmisravinnoksi käytettäväksi, sekä ihmisravinnoksi tarkoitettu luujauhe.

Valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa X luvussa (luut ja luutuotteet jne.).

0507

Norsunluu, kilpikonnankuori, valaan hetulat ja -hetulaharjat, sarvet, kaviot, sorkat, kynnet ja nokat, valmistamattomat tai yksinkertaisesti valmistetut mutta ei määrämuotoisiksi leikatut; näistä tuotteista saatu jauhe ja jätteet.

Metsästystrofeja koskevista valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa VII luvussa.

Myös yksinomaan luista, sarvista, sorkista ja kavioista, kynsistä, hirvensarvista, hampaista, vuodista tai nahoista koostuvat, linnuista ja sorkka- ja kavioeläimistä peräisin olevat käsitellyt metsästystrofit kolmansista maista.

Ex05100000

Harmaa ambra, majavanhausta, sivetti ja myski, espanjankärpänen, sappi, myös kuivattu;

tuoreet, jäähdytetyt, jäädytetyt tai muuten väliaikaisesti säilötyt rauhaset ja muut eläintuotteet, joita käytetään farmaseuttisten tuotteiden valmistukseen.

Valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa XI luvussa (Rehun – lemmikkieläinten ruoka mukaan luettuna – sekä farmaseuttisten tai muiden teknisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut eläinten sivutuotteet).

Tähän nimikkeeseen kuuluvat rauhaset, muut eläintuotteet ja sappi.

Kuivatut rauhaset ja tuotteet kuuluvat nimikkeeseen 3501.

0511

Muualle kuulumattomat eläintuotteet; ihmisravinnoksi soveltumattomat kuolleet 1 tai 3 ryhmän eläimet.

Myös geneettiset ainekset (eläinperäinen, kuten nautojen, lampaiden, vuohien, hevosten ja sikojen, siemenneste ja alkiot).

Myös 1 ja 2 ryhmän eläimistä saatavat sivutuotteet.

0511 10 00

Naudan siemenneste

 

0511 91

Kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut tuotteet; kuolleet 3 ryhmän eläimet.

Kaikki: myös poikastuotantoon tarkoitetut mätimunat. Kuolleet eläimet sekä lemmikkieläinten ruuan sekä farmaseuttisten tai muiden teknisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet.

0511 99 (10)

Jänteet; raakavuodan tai -nahan leikkuujätteet ja niiden kaltaiset jätteet.

Kaikki

0511 99 90

Muut

Kaikki: tähän nimikkeeseen kuuluvat alkiot, munasolut, siemenneste ja geneettiset ainekset, jotka eivät kuulu nimikkeeseen 0511 10 ja jotka ovat peräisin muista eläinlajeista kuin naudoista.

Myös lemmikkieläinten ruuan tai muiden teknisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut eläimistä saatavat sivutuotteet.

Myös mehiläishoidossa käytettävät mehiläistuotteet.

Myös kuolleet 1 ryhmän eläimet (koirat ja kissat).

Myös ihmisravinnoksi tarkoitetut ainekset, joiden olennaiset ominaisuudet eivät ole muuttuneet, ja syötäväksi kelpaava muusta kuin kalasta peräisin oleva eläimenveri.

12 ryhmä:   

Öljysiemenet ja -hedelmät; erinäiset siemenet ja hedelmät; teollisuus- ja lääkekasvit; oljet ja kasvirehu

 

 

Ainoastaan tietyille kasvituotteille on tehtävä eläinlääkinnälliset tarkastukset.

Ex12130000

Valmistamattomat oljet ja akanat, myös silputut, jauhetut,

puristetut tai pelleteiksi valmistetut

Sisältää ainoastaan heinät ja oljet.

Ex12 14 (90)

Lantut, rehujuurikkaat ja muut rehujuuret, heinä, sini- eli rehumailanen (alfalfa), apila, esparsetti, rehukaali, lupiini, virna ja niiden kaltaiset rehuaineet, myös pelleteiksi valmistetut:

Muut

Sisältää ainoastaan heinät ja oljet.

15 ryhmä:   

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden pilkkoutumistuotteet; valmistetut ravintorasvat; eläin- ja kasvivahat

1.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

nimikkeen 0209 sianihra, sianrasva ja siipikarjanrasva;

b)

kaakaovoi, -rasva ja -öljy (nimike 1804);

c)

elintarvikevalmisteet, joissa on enemmän kuin 15 painoprosenttia nimikkeen 0405 tuotteita (tavallisesti 21 ryhmä);

d)

eläinrasvan sulatusjätteet (nimike 2301) ja nimikkeiden 2304–2306 jätetuotteet.

2.

Nimikkeeseen 1518 eivät kuulu rasvat ja öljyt eivätkä niiden jakeet, jotka on ainoastaan denaturoitu, vaan ne luokitellaan vastaaville denaturoimattomille rasvoille ja öljyille sekä niiden jakeille tarkoitettuihin nimikkeisiin.

3.

Neutralointimassat (soap-stocks), öljyjen pohjasakat sekä steariini- ja glyserolipiki ja villarasvajäte kuuluvat nimikkeeseen 1522.

 

 

Kaikki eläinperäiset öljyt.

Lisävalintaperusteista säädetään asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 seuraavasti:

Liitteessä VII oleva IV luku; renderoidut rasvat ja kalaöljyt;

Liitteessä VIII oleva XII luku; Luokkaan 2 kuuluvasta aineksesta johdettu renderoitu rasva öljykemian tarkoituksiin;

Liitteessä VIII oleva XIII luku; rasvajohdannaiset.

Rasvajohdannaiset sisältävät rasvoista ja öljyistä johdetut ensimmäisen vaiheen puhtaat tuotteet, jotka on valmistettu asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VI olevan III luvun mukaisella menetelmällä. Tähän nimikkeeseen eivät kuulu johdannaiset, joihin on sekoitettu toisia aineksia.

1501 00

Sianrasva, myös sianihra (laardi) ja siipikarjanrasva, muut kuin nimikkeeseen 0209 tai 1503 kuuluvat.

Kaikki

1502 00

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, muut kuin nimikkeeseen 1503 kuuluvat.

Kaikki

1503 00

Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy, emulgoimattomat, sekoittamattomat tai muutoin valmistamattomat.

Kaikki

1504

Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat.

Kala- ja merinisäkäsöljyt.

Syötäväksi kelpaavia eri valmisteita kuuluu ryhmään 21.

1506 00 00

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat.

Jakamattomat rasvat ja öljyt sekä niiden ensimmäiset jakeet, jotka on tuotettu asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VI olevan III luvun mukaisella menetelmällä.

Tähän nimikkeeseen eivät kuulu johdannaiset, jotka on sekoitettu muiden ainesten kanssa.

Nimikkeeseen 1516 kuuluvat eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt, joita on muunnettu kemiallisesti alla kuvatulla tavalla, mutta joita ei ole enempää valmistettu.

Nimikkeeseen kuuluvat myös vastaavasti käsitellyt eläin- tai kasvirasvojen ja -öljyjen jakeet.

Hydraus, joka on suoritettu saattamalla tuotteet kosketuksiin puhtaan vedyn kanssa sopivassa lämpötilassa ja paineessa katalyytin (yleensä hienojakoisen nikkelin) läsnä ollessa, kohottaa rasvojen sulamispisteitä ja lisää öljyjen kiinteyttä muuttamalla tyydyttämättömät glyseridit tyydyttyneiksi glyserideiksi, joiden sulamispisteet ovat korkeammat.

1516 10

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut.

Ainoastaan eläinrasvat ja -öljyt. Eläinlääkinnälliset tarkastukset eivät koske johdannaisia, jotka on sekoitettu muiden ainesten kanssa.

Eläinlääkinnän osalta rasvajohdannaiset sisältävät eläinrasvoista ja -öljyistä johdetut ensimmäisen vaiheen puhtaat tuotteet, jotka on valmistettu asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VI olevan III luvun mukaisella menetelmällä.

Ex15 18 00

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet; muualle kuulumattomat syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista.

Ainoastaan eläinrasvat ja -öljyt.

Ainoastaan renderoidut rasvat.

Asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VI olevan III luvun mukaisella menetelmällä valmistetut rasvajohdannaiset.

Ei sisällä johdannaisia, jotka on sekoitettu muiden ainesten kanssa.

1518 00 (91)

Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, keitetyt, hapetetut, dehydratoidut, rikitetyt, puhalletut, tyhjössä tai inertissä kaasussa kuumentamalla polymeroidut tai muutoin kemiallisesti muunnetut, muut kuin nimikkeen 1516 eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet.

Ainoastaan eläinrasvat ja -öljyt.

Valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa XIII luvussa (rasvajohdannaiset) ja liitteessä VIII olevassa XII luvussa niiden renderoitujen rasvojen osalta, jotka on johdettu luokkaan 2 kuuluvasta aineksesta öljykemian tarkoituksiin.

1518 00 (95)

Syötäväksi kelpaamattomat seokset ja valmisteet, jotka on valmistettu eläinrasvoista ja -öljyistä tai eläin- ja kasvirasvoista tai -öljyistä tai niiden jakeista.

Eläinperäiset rasva- ja öljyvalmisteet.

1521 90 (91)

Mehiläisvaha ja muut hyönteisvahat, myös puhdistetut tai värjätyt.

Mehiläisvaha teknisiin tarkoituksiin.

Lisävalintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa IX luvussa (mehiläistenhoitotuotteet).

1521 90 (99)

Muut.

Mehiläistenhoitoon tarkoitetut mehiläistuotteet.

Lisävalintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa IX luvussa (mehiläistenhoitotuotteet). Muut mehiläistenhoitotuotteet kuin mehiläistenhoitoon tarkoitetut mehiläistuotteet on ilmoitettava nimikkeessä 0511 99”Muut”.

16 ryhmä:   

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut tuotteet:

1.

Tähän ryhmään eivät kuulu 2 tai 3 ryhmässä tai nimikkeessä 0504 mainituilla tavoilla valmistettu tai säilötty liha, muut eläimenosat, kala, äyriäiset, nilviäiset eivätkä muut vedessä elävät selkärangattomat.

2.

Elintarvikevalmisteet kuuluvat tähän ryhmään, jos niissä on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden sekoitusta. Jos valmiste sisältää kahta tai useampaa edellä mainittua tuotetta, se luokitellaan siihen 16 ryhmän nimikkeeseen, joka vastaa sitä tai niitä aineosia, joita painon osalta on eniten. Nämä määräykset eivät koske nimikkeen 1902 täytettyjä tuotteita eivätkä nimikkeen 2103 tai 2104 valmisteita.

 

 

Tähän ryhmään kuuluvat elintarvikesekoitukset, jotka sisältävät käsiteltyjä eläintuotteita.

1601 00

Makkarat ja muut sen kaltaiset tuotteet, lihasta, muista eläimenosista tai verestä; tällaisiin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet.

Myös lihasäilyke eri muodoissa.

1602

Muut valmisteet ja säilykkeet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä.

Myös lihasäilyke eri muodoissa.

1603 00

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut uutteet ja mehut.

Kaikki: myös surimi, hyytelömäinen kalaproteiini, jäähdytetty tai jäädytetty.

1604

Kalavalmisteet ja -säilykkeet; kaviaari ja kalanmädistä valmistetut kaviaarinkorvikkeet; kokonainen tai paloiteltu kala, ei kuitenkaan murskeena tai jauheena.

Kaikki: kypsennetyt tai esikypsennetyt ruokavalmisteet, jotka sisältävät nilviäisiä tai kalaa.

Myös kalasäilykkeet ja kaviaarisäilykkeet ilmanpitävissä astioissa.

Kalatuotteet, jotka on sekoitettu makaronivalmisteiden kanssa, kuuluvat nimikkeeseen 1902.

1605

Äyriäiset, nilviäiset ja muut vedessä elävät selkärangattomat, valmistetut tai säilötyt.

Kaikki. Täysin käsitellyt tai esikäsitellyt etanat kuuluvat tähän nimikkeeseen.

Myös äyriäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut säilykkeet.

17 ryhmä:   

Sokeri ja sokerivalmisteet

 

Tähän ryhmään eivät kuulu kemiallisesti puhtaat sokerit lukuun ottamatta sakkaroosia, laktoosia, maltoosia, glukoosia ja fruktoosia.

 

1702 11 00

Laktoosi ja laktoosisiirappi, jonka laktoosipitoisuus vedettömänä laktoosina ilmaistuna on vähintään 99 prosenttia kuiva-aineen painosta.

 

19 ryhmä:   

Viljasta, jauhoista, tärkkelyksestä tai maidosta valmistetut tuotteet; leipomatuotteet

Tähän ryhmään eivät kuulu elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 1902 täytettyjä tuotteita), joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden sekoitusta (16 ryhmä).

 

 

Tähän ryhmään kuuluvat elintarvikesekoitukset, jotka sisältävät käsiteltyjä eläintuotteita.

1901

Mallasuute; muualle kuulumattomat hienoista tai karkeista jauhoista, rouheista, tärkkelyksestä tai mallasuutteesta tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 40 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna; muualle kuulumattomat nimikkeiden 0401–0404 tuotteista tehdyt elintarvikevalmisteet, joissa ei ole lainkaan kaakaota tai joissa sitä on vähemmän kuin 5 painoprosenttia täysin rasvattomasta aineesta laskettuna.

Ruokavalmisteet kuuluvat ryhmiin 16 ja 21.

Ex19 02

Makaronivalmisteet, kuten spagetti, makaroni, nuudelit, lasagne, gnocchi, ravioli ja cannelloni, myös kypsennetyt tai (lihalla tai muulla aineella) täytetyt

tai muulla tavalla valmistetut;

couscous, myös valmistettu.

Myös kypsennetyt tai esikypsennetyt ruokavalmisteet, jotka sisältävät eläintuotteita.

1902 20 (10)

Enemmän kuin 20 painoprosenttia kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia sisältävät.

Kaikki

1902 20 (30)

Enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa ja sen kaltaisia tuotteita, lihaa ja muita eläimenosia (mukaan lukien rasva lajista tai alkuperästä riippumatta) sisältävät.

Kaikki

1902 20 (91)

Kypsennetyt

Kaikki

1902 20 (99)

Muut [muut makaronivalmisteet, kypsentämättömät].

Kaikki

Ex19 05

Leipomatuotteet

Myös lihaa sisältävät valmisteet.

20 ryhmä:   

Kasviksista, hedelmistä, pähkinöistä tai muista kasvinosista valmistetut tuotteet

Tähän ryhmään eivät kuulu elintarvikevalmisteet, joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden sekoitusta (16 ryhmä).

Ex20 04

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädytetyt, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet.

Tähän ryhmään kuuluvat elintarvikesekoitukset, jotka sisältävät käsiteltyjä eläintuotteita.

Myös lihaa sisältävät valmisteet.

Ex20 05

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kasvikset, jäädyttämättömät, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet.

Myös lihaa sisältävät valmisteet.

21 ryhmä:   

Erinäiset elintarvikevalmisteet

1.

Tähän ryhmään eivät kuulu elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeissä 2103 ja 2104 mainittuja tuotteita), joissa on enemmän kuin 20 painoprosenttia makkaraa, lihaa, muita eläimenosia, verta, kalaa, äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia tai näiden sekoituksia (16 ryhmä).

2.

Nimikkeessä 2104 tarkoitetaan ilmaisulla ’homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet’ kahden tai useamman perusaineen, kuten lihan, kalan, kasvisten ja hedelmien hienoksi homogenoidusta seoksesta koostuvia, pikkulasten ruoaksi tai dieettitarkoituksiin myytäviä valmisteita, nettopainoltaan enintään 250 gramman vähittäismyyntipakkauksissa. Tätä määritelmää sovellettaessa huomiota ei kiinnitetä vähäisiin määriin muita aineita, joita on voitu lisätä seokseen maustamis-, säilömis- tai muussa tarkoituksessa. Näissä valmisteissa voi olla pieniä määriä silmin havaittavia paloja.

 

 

Tähän ryhmään kuuluvat elintarvikesekoitukset, jotka sisältävät käsiteltyjä eläintuotteita.

Ex21 03 (90 90)

Kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset; sinappijauho ja valmistettu sinappi.

Muut

Myös lihaa sisältävät valmisteet.

Ex21 04

Keitot ja liemet sekä valmisteet niitä varten; homogenoidut sekoitetut elintarvikevalmisteet.

Myös lihaa sisältävät valmisteet tai eläinperäiset tuotteet tämän päätöksen mukaisesti.

Ex21 05 00

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota sisältävät.

Myös jalostettua maitoa sisältävät valmisteet tämän päätöksen mukaisesti.

Ex21 06

Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet.

Myös lihaa sisältävät valmisteet tai eläinperäiset tuotteet tämän päätöksen mukaisesti.

Ex21 06 10

Proteiinitiivisteet ja teksturoidut proteiiniaineet.

Myös eläinperäisiä tuotteita sisältävät valmisteet tämän päätöksen mukaisesti.

2106 90 (10)

Juustofonduet

Kaikki

2106 90 (98)

Muut

Myös lihaa sisältävät valmisteet tai eläinperäiset tuotteet tämän päätöksen mukaisesti.

23 ryhmä:   

Elintarviketeollisuuden jätetuotteet ja jätteet; valmistettu rehu

Nimikkeeseen 2309 kuuluvat muualle kuulumattomat tuotteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan ja jotka on saatu käsittelemällä kasvi- tai eläinaineita siinä määrin, että ne ovat menettäneet alkuperäisen aineen olennaiset ominaisuudet; nimikkeeseen eivät kuitenkaan kuulu kasvijätteet, kasviperäiset jätetuotteet eivätkä tällaisessa käsittelyssä syntyneet sivutuotteet.

2301

Lihasta, muista eläimenosista, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi soveltumattomat jauhot, jauheet ja pelletit; eläinrasvan sulatusjätteet.

Myös ihmisravinnoksi soveltumaton jalostettu eläinvalkuainen.

Ihmisravinnoksi soveltumaton liha ja luujauho, höyhenjauho ja kuivattu rasvan sulatuksessa syntyvä proteiinijäännös.

Käsiteltyä eläinvalkuaista koskevista valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevassa II luvussa.

Ex23 09

Valmisteet, jollaisia käytetään eläinten ruokintaan.

Myös lemmikkieläinten ruoka, koiran puruluut ja jauhosekoitukset.

Lemmikkieläinten ruokaa ja koiran puruluita koskevista valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa II luvussa.

2309 10

Koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauksissa.

Kaikki

2309 90

Muut

Tähän nimikkeeseen kuuluvat kala- tai merinisäkäsliimavettä, maitotuotteita tai muita hiilihydraatteja sisältävät tuotteet.

Myös ihmisravinnoksi soveltumaton ternimaito ja nestemäinen maito sekä ihmisravinnoksi soveltumatonta maitoa sisältävät tuotteet.

2309 90 (99)

Muut

Myös ihmisravinnoksi soveltumattomat munatuotteet ja muut ihmisravinnoksi soveltumattomat eläinperäiset jalostetut tuotteet.

Eläinten rehuksi tarkoitetut tuotteet, myös jauhosekoitukset (kuten sorkista ja sarvista valmistetut)

Munavalmisteita koskevista valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevassa X luvussa.

28 ryhmä:   

Kemianteollisuuden ja sen liitännäisalojen tuotteet

Ex28 35

Fosfinaatit (hypofosfiitit), fosfonaatit (fosfiitit) ja fosfaatit; polyfosfaatit, myös kemiallisesti määrittelemättömät.

Ainoastaan tietyt kalsiumfosfaatit tarkastetaan.

2835 (25)

Kalsiumvetyortofosfaatti (dikalsiumfosfaatti).

Dikalsiumfosfaattia koskevista valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevassa VII luvussa.

2835 (26)

Muut kalsiumfosfaatit.

Trikalsiumfosfaattia koskevista valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevassa VIII luvussa.

30 ryhmä:   

Farmaseuttiset tuotteet

 

 

Tuontia koskevaa eläinlääkintälainsäädäntöä ei sovelleta lopullisiin lääkkeisiin. Myös luokan 3 aineksista johdetut välituotteet, jotka on tarkoitettu tekniseen käyttötarkoitukseen lääkinnällisissä laitteissa, in vitro -analyyseissä, laboratorioreagensseissa tai kosmetiikassa.

3001

Organoterapeuttiseen käyttöön tarkoitetut kuivatut rauhaset ja muut elimet, myös jauhetut; organoterapeuttiseen käyttöön tarkoitetut rauhasten tai muiden elimien tai niiden eritteiden uutteet; hepariini ja sen suolat; muut terapeuttista tai ennalta ehkäisevää käyttöä varten valmistetut ihmis- ja eläinaineet, muualle kuulumattomat.

Sisältää seuraavat: ainoastaan eläinperäiset ainekset.

Vrt. asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 säädetyt valintaperusteet:

Liitteessä VIII oleva IV luku: veri ja verituotteet, joita käytetään teknisiin tarkoituksiin, hevoseläinten seerumia lukuun ottamatta, ja liitteessä VIII oleva XI luku: rehun, myös lemmikkieläinten ruoan, ja teknisten tuotteiden valmistukseen tarkoitetut eläinten sivutuotteet, lukuun ottamatta komission asetuksen (EY) N:o 2007/2006 (4) 1 artiklassa tarkoitettuja välituotteita.

3001 (10)

Kuivatut rauhaset ja muut elimet, myös jauhetut.

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

3001 (20 90)

Rauhasten tai muiden elimien tai niiden eritteiden uutteet, muut.

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

Ex30 02

Ihmisveri; terapeuttista, ennalta ehkäisevää tai taudinmäärityskäyttöä varten valmistettu eläimenveri; antiseerumit ja muut verifraktiot sekä modifioidut immunologiset tuotteet, myös bioteknisellä menetelmällä saadut; rokotteet, toksiinit, mikro-organismiviljelmät (ei kuitenkaan hiivat) ja niiden kaltaiset tuotteet.

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

3002 (10 10)

Antiseerumit ja muut verifraktiot sekä modifioidut immunologiset tuotteet, myös bioteknisellä menetelmällä saadut.

Ainoastaan eläinperäiset antiseerumit.

Lukuun ottamatta valmistettuja ja lopullisia lääkkeitä lopulliselle kuluttajalle.

Nimikkeen 3002 osalta valintaperusteet ovat samat kuin eläinten sivutuotteille asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 säädetyt valintaperusteet:

Liitteessä VII oleva III luku (verituotteet);

Liitteessä VIII oleva IV luku (teknisiin tuotteisiin tarkoitettu veri ja verituotteet);

Liitteessä VIII oleva V luku (hevoseläinten seerumi).

3002 (10 99)

Hemoglobiini, veriglobuliinit ja seerumiglobuliinit: muut.

Ainoastaan eläinperäiset ainekset.

3002 (90 30)

Terapeuttista, ennalta ehkäisevää tai taudinmäärityskäyttöä varten valmistettu eläimenveri.

 

Ex30 02 (90 50)

Mikro-organismiviljelmät.

Taudinaiheuttajat ja niiden viljelmät.

Ex30 02 (90 90)

Muut

Taudinaiheuttajat ja niiden viljelmät.

31 ryhmä:   

Lannoitteet

 

 

Tähän ryhmään ei kuulu nimikkeeseen 0511 sisältyvä eläimenveri.

Ex31010000

Eläinainelannoitteet, myös keskenään sekoitetut tai kemiallisesti käsitellyt; lannoitteet; jotka on tehty sekoittamalla tai kemiallisesti käsittelemällä eläin- tai kasviaineista.

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet sekoittamattomassa muodossa. Myös lanta, lukuun ottamatta lanta–kemikaali-seoksia ja lannoitteita.

Lantaa, käsiteltyä lantaa tai käsiteltyjä lantatuotteita koskevista valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa III luvussa.

35 ryhmä:   

Valkuaisaineet; modifioidut tärkkelykset; liimat ja liisterit; entsyymit

Ex35 01

Kaseiini, kaseinaatit ja muut kaseiinijohdannaiset; kaseiiniliimat.

Ihmisravinnoksi tai eläimen rehuksi tarkoitettu kaseiini.

Ihmisravinnoksi soveltumatonta maitoa, maitopohjaisia tuotteita ja ternimaitoa koskevista valintaperusteista säädetään asetuksessa (EY) N:o 1774/2002.

Ex35 02

Albumiinit (myös kahden tai useamman heraproteiinin tiivisteet, joiden heraproteiinipitoisuus on suurempi kuin 80 prosenttia kuiva-aineen painosta), albuminaatit ja muut albumiinijohdannaiset.

Sisältää munasta ja maidosta johdetut tuotteet, ihmisravinnoksi soveltuvat tai soveltumattomat (myös eläinten rehuksi tarkoitetut), jäljempänä esitetyllä tavalla.

Ihmisravinnoksi tarkoitetut muna- ja maitotuotteet sekä jalostetut tuotteet asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I määritellyllä tavalla.

Ihmisravinnoksi soveltumattomia munatuotteita koskevista valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevassa X luvussa; ihmisravinnoksi soveltumatonta maitoa, maitopohjaisia tuotteita ja ternimaitoa koskevista valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevassa V luvussa.

Ex35 03 00

Gelatiini (myös suorakaiteen tai neliön muotoisina lehtisinä, myös pintakäsiteltyinä tai värjättyinä) ja gelatiinijohdannaiset; kalanrakkoselvikkeet; muut eläinperäiset liimat, ei kuitenkaan nimikkeen 3501 kaseiiniliimat.

Ihmisravinnoksi ja elintarviketeollisuuden käytettäväksi tarkoitettu gelatiini.

Nimikkeeseen 9602 kuuluvalle gelatiinille (tyhjät kapselit) ei tehdä eläinlääkinnällisiä tarkastuksia.

Ihmisravinnoksi soveltumatonta gelatiinia ja hydroloitua proteiinia koskevista valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevassa VI luvussa.

Ex35040000

Peptonit ja niiden johdannaiset; muut proteiiniaineet ja niiden johdannaiset, muualle kuulumattomat; vuotajauhe, myös kromikäsitelty.

Kollageeni ja hydroloidut proteiinit.

Gelatiinia ja hydroloitua proteiinia koskevista valintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevassa VI luvussa.

Myös proteiinipohjaiset kollageenituotteet, jotka on saatu eläinten vuodista, nahoista ja jänteistä sekä sikojen, siipikarjan ja kalan osalta myös luista.

Myös hydroloidut proteiinit, jotka koostuvat eläimistä saatavien sivutuotteiden hydrolyysilla saaduista polypeptideista, peptideista tai aminohapoista ja niiden seoksista.

Myös ihmisravinnoksi tarkoitetut maidon sivutuotteet.

Ex35 07

Entsyymit; muualle kuulumattomat entsyymivalmisteet.

Ihmisravinnoksi tarkoitettu juoksutin ja tiivisteet

3507 10 00

Juoksutin ja juoksutintiivisteet.

 

41 ryhmä:   

Raakavuodat ja -nahat (muut kuin turkisnahat) sekä muokattu nahka;

 

 

Ainoastaan nimikkeisiin 4101, 4102 ja 4103 kuuluvien lintujen sekä sorkka- ja kavioeläinten vuodat ja nahat.

Sorkka- ja kavioeläinten vuotia ja nahkoja koskevista lisävalintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa VI luvussa.

4101

Nauta- ja hevoseläinten (myös puhvelien) raakavuodat ja -nahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös karvapeitteettömät tai halkaistut.

Eläinlääkinnälliset tarkastukset tehdään ainoastaan tuoreille, jäähdytetyille tai käsitellyille vuodille.

Myös kuivatut, kuivasuolatut, märkäsuolatut tai muulla menetelmällä kuin parkitsemalla säilötyt.

4102

Lampaan ja karitsan raakanahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös villapeitteettömät tai halkaistut, muut kuin tämän ryhmän 1 huomautuksen c alakohdan mukaisesti tähän ryhmään kuulumattomat:

Sovelletaan ainoastaan tuoreisiin, jäähdytettyihin tai käsiteltyihin vuotiin.

Myös kuivatut, kuivasuolatut, märkäsuolatut tai muulla menetelmällä kuin parkitsemalla säilötyt.

4103

Muut raakavuodat ja -nahat (tuoreet tai suolatut, kuivatut, kalkitut, piklatut tai muulla tavalla säilötyt, mutta eivät parkitut, pergamenttinahaksi valmistetut tai enempää valmistetut), myös karvapeitteettömät tai halkaistut, muut kuin tämän ryhmän 1 huomautuksen b tai c alakohdan mukaisesti tähän ryhmään kuulumattomat.

Sisältää ainoastaan tuoreet, jäähdytetyt tai käsitellyt vuodat.

Myös lintujen, kalojen ja mahdollisten metsästystrofien vuodat ja nahat.

42 ryhmä:   

Nahkatavarat; satula- ja valjasteokset; matkatarvikkeet, käsilaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet; suolesta valmistetut tavarat

1.

Tähän ryhmään eivät kuulu (muiden tuotteiden lisäksi) seuraavat eläinlääkinnällisesti merkittävät tuotteet:

a)

steriili kirurginen katgutti ja sen kaltaiset steriilit haavanompeluaineet (nimike 3006);

b)

kielet, nahat rumpuja ja niiden kaltaisia soittimia varten sekä muut soitinten osat (nimike 9209).

4205 00 00

Muut nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat.

Myös koiran puruluiden valmistukseen tarkoitetut ainekset.

Ex42 06

Suolesta, kullantaontanahasta, rakoista tai jänteistä valmistetut tavarat.

Myös koiran puruluiden valmistukseen tarkoitetut ainekset.

43 ryhmä:   

Turkisnahat ja tekoturkikset; niistä valmistetut tavarat

1.

Kaikkialla nimikkeistössä tarkoitetaan ilmaisulla ’turkisnahat’ nimikkeen 4301 raakoja turkisnahkoja lukuun ottamatta kaikkien eläinten karva- tai villapeitteisiä parkittuja tai muokattuja vuotia ja nahkoja.

2.

Tähän ryhmään eivät kuulu:

a)

höyhen- tai untuvapeitteiset linnunnahat ja tällaisten nahkojen osat (nimike 0505 tai 6701);

b)

41 ryhmän karva- tai villapeitteiset raa’at vuodat ja nahat (ks. kyseisen ryhmän 1 huomautuksen c alakohta).

Ex43 01

Raa’at turkisnahat (myös päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet, jotka sopivat turkkurien käyttöön), muut kuin nimikkeen 4101, 4102 tai 4103 raa’at vuodat ja nahat.

Ainoastaan linnuista sekä sorkka- ja kavioeläimistä.

4301 (30 00)

Karitsannahoista seuraavat: astrakaani-, breitschwanz-, karakul-, persiaani- ja niiden kaltaisten karitsojen sekä intialaisen, kiinalaisen, mongolilaisen ja tiibetiläisen karitsan nahat, kokonaiset, myös jos niistä puuttuvat pää, häntä tai koivet.

Sorkka- ja kavioeläinten vuotia ja nahkoja koskevista lisävalintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa VI luvussa.

4301 (80 80)

Muut

Ainoastaan linnuista sekä sorkka- ja kavioeläimistä.

4301 (90 00)

Päät, hännät, koivet ja muut osat tai leikkeet, jotka sopivat turkkurien käyttöön.

 

51 ryhmä:   

Villa sekä hieno ja karkea eläimenkarva; jouhilanka ja jouhesta kudotut kankaat

a)

’Villalla’ tarkoitetaan lampaasta tai karitsasta saatua luonnonkuitua.

b)

’Hienolla eläimenkarvalla’ tarkoitetaan alpakan, laaman, vikunjan, kamelin, jakin ja angora-, tiibet-, kashmir- ja niiden kaltaisten vuohien (mutta ei tavallisen vuohen) karvaa sekä kanin (myös angorakanin), jäniksen, majavan, nutrian ja piisamirotan karvaa.

c)

’Karkealla eläimenkarvalla’ edellä mainitsemattomien eläinten karvaa, lukuun ottamatta harjaksia ja muita harjantekoon käytettäviä eläimenkarvoja (nimike 0502) ja jouhia (nimike 0503).

 

 

Nimikkeiden 5101–5103 osalta. Villaa, sianharjaksia, höyheniä ja sulkia sekä höyhenten ja sulkien osia koskevista lisävalintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa VIII luvussa.

”Käsittelemätön” siten kuin se määritellään kyseisen tuotteen osalta asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä I.

5101

Karstaamaton ja kampaamaton villa.

Käsittelemätön villa

5102

Karstaamaton ja kampaamaton hieno tai karkea eläimenkarva.

Käsittelemätön karva

Ex51 03

Villajätteet ja hienon tai karkean eläimenkarvan jätteet, myös langanjätteet, ei kuitenkaan garnetoidut jätteet ja lumput.

Käsittelemätön villa

5103 (10 10)

Karbonoimattomat villan jätteet.

Käsittelemätön villa

95 ryhmä:   

Lelut, pelit ja urheiluvälineet; niiden osat ja tarvikkeet

Ex95 08

Karusellit, keinut, ampumaratavarusteet ja muut huvipuistovälineet; kiertävät sirkukset ja kiertävät eläinnäyttelyt; kiertävät teatterit.

Sirkukset ja eläinnäyttelyt, joissa on eläviä eläimiä.

9508 10

Kiertävät sirkukset ja kiertävät eläinnäyttelyt.

Sirkukset ja eläinnäyttelyt, joissa on eläviä eläimiä.

97 ryhmä:   

Taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet

Ex97050000

Eläintieteelliset, kasvitieteelliset, mineralogiset, anatomiset, historialliset, arkeologiset, paleontologiset, etnografiset ja numismaattiset kokoelmat ja kokoelmaesineet.

Ainoastaan eläinperäiset tuotteet.

Metsästystrofeja koskevista lisävalintaperusteista säädetään asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa VII luvussa.

Lukuun ottamatta sorkka- ja kavioeläimistä tai linnuista peräisin olevia metsästystrofeja, jotka on täyttämällä käsitelty huoneenlämmössä säilyviksi, ja muista lajeista kuin sorkka- ja kavioeläimistä ja linnuista peräisin olevia metsästystrofeja (myös käsitellyt tai käsittelemättömät).


(1)  EUVL L 94, 31.3.2004, s. 63.

(2)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(3)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1.

(4)  EUVL L 379, 28.12.2006, s. 98.


LIITE II

Elintarvikkeet, joille ei tehdä eläinlääkinnällisiä tarkastuksia direktiivin 97/78/EY nojalla tämän päätöksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti

 

Keksit ja pikkuleivät (biscuits)

 

Ruokaleipä

 

Kakut

 

Suklaa

 

Sokerileipomotuotteet (mukaan lukien makeiset)

 

Täyttämättömät gelatiinikapselit

 

Lopulliselle kuluttajalle pakatut lisäravinteet, jotka sisältävät pieniä määriä eläintuotteita tai glukosamiinia, kondroitiinia tai kitosaania

 

Lihauutteet ja lihaliemitiivisteet

 

Kalalla täytetyt oliivit

 

Makaronivalmisteet ja nuudelit, joita ei ole sekoitettu lihatuotteiden kanssa tai täytetty niillä

 

Lopulliselle kuluttajalle pakatut keittoliemet ja mausteet, jotka sisältävät lihauutetta, lihaliemitiivistettä, eläinrasvoja tai kalaöljyä, -jauhoa tai -uutetta.


4.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 116/34


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä huhtikuuta 2007,

päätösten 2001/881/EY ja 2002/459/EY muuttamisesta rajatarkastusasemien luettelon osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1681)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/276/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (1) ja erityisesti sen 20 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (2) ja erityisesti sen 6 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (3) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kolmansista maista tulevien eläinten ja eläintuotteiden eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelosta ja komission asiantuntijoiden tekemiä tarkastuksia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen saattamisesta ajan tasalle 7 päivänä joulukuuta 2001 tehdyn komission päätöksen 2001/881/EY (4) liitteessä vahvistetaan kolmansista maista yhteisöön tuotavien elävien eläinten ja eläintuotteiden eläinlääkärintarkastuksia varten hyväksyttyjen rajatarkastusasemien luettelo, jäljempänä ’luettelo hyväksytyistä rajatarkastusasemista’.

(2)

Rajatarkastusasemien luettelossa on Traces-yksikkönumero kutakin rajatarkastusasemaa varten. Traces on tietokonejärjestelmä, joka on otettu käyttöön Traces-järjestelmän käyttöönotosta ja päätöksen 92/486/ETY muuttamisesta tehdyllä komission päätöksellä 2004/292/EY (5). Se korvaa aiemman Animo-järjestelmän, joka on eläinlääkintäviranomaiset yhdistävästä tietokoneverkosta (Animo) 19 päivänä heinäkuuta 1991 tehdyllä komission päätöksellä 91/398/ETY (6) käyttöönotettuun verkkoon perustuva eläinten ja tiettyjen tuotteiden liikkumista yhteisön sisäisessä kaupassa ja tuonnissa jäljittävä järjestelmä.

(3)

Päätöksen 2001/881/EY mukaisesti tehdystä tarkastuksesta saatujen tyydyttävien tulosten perusteella rajatarkastusasemien luetteloon olisi lisättävä seuraavat rajatarkastusasemat: Hrebenne Puolassa ja Norrköping Ruotsissa.

(4)

Tanskasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta saatujen ilmoitusten perusteella rajatarkastusasemien luettelosta olisi poistettava seuraavat rajatarkastusasemat: Rønne Tanskassa sekä Aberdeen, Goole ja Grangemouth Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

(5)

Lisäksi rajatarkastusasemien luettelo olisi saatettava ajan tasalle, jotta voidaan ottaa huomioon viimeaikaiset muutokset, jotka liittyvät eläin- ja tuoteryhmiin, jotka voidaan tarkastaa tietyillä päätöksen 2001/881/EY mukaisesti jo hyväksytyillä rajatarkastusasemilla, sekä tarkastuskeskusten järjestämiseen näiden asemien yhteyteen.

(6)

Viittausten helpottamiseksi ja koodien yhdenmukaistamiseksi Traces-järjestelmässä käytettävien koodien kanssa on aiheellista muuttaa kunkin rajatarkastusaseman (tunnistamista varten annettu) ainutkertainen Animo-koodi sekä korvata kunkin koodin ensimmäiset kaksi maata tarkoittavaa lukua kyseisen jäsenvaltion ISO-koodilla. Luetteloa hyväksytyistä rajatarkastusasemista olisi muutettava.

(7)

Animo-tietokoneverkon yksiköitä koskevasta luettelosta ja päätöksen 2000/287/EY kumoamisesta 4 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn komission päätöksen 2002/459/EY (7) yksiköitä koskeva luettelo sisältää kunkin yhteisön rajatarkastusaseman Traces-yksikkönumerot. Yhteisön lainsäädännön johdonmukaisuuden vuoksi edellä tarkoitettu luettelo olisi saatettava ajan tasalle, jotta kaikki asiaa koskevat muutokset voidaan ottaa huomioon ja varmistaa luettelon vastaavuus päätöksessä 2001/881/EY olevan luettelon kanssa.

(8)

Päätöksiä 2001/881/EY ja 2002/459/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2001/881/EY liite tämän päätöksen liitteellä I.

2 artikla

Muutetaan päätöksen 2002/459/EY liite tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 352).

(3)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(4)  EYVL L 326, 11.12.2001, s. 44. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1792/2006 (EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1).

(5)  EUVL L 94, 31.3.2004, s. 63. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/515/EY (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 29).

(6)  EYVL L 221, 9.8.1991, s. 30.

(7)  EYVL L 159, 17.6.2002, s. 27. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/13/EY (EUVL L 7, 12.1.2007, s. 23).


LIITE I

”ПРИЛОЖЕНИЕ — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANEXO — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — ANEXĂ — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ГРАНИЧНИ ИНСПЕКЦИОННИ ПУНКТОВЕ — SEZNAM SCHVÁLENÝCH STANOVIŠŤ HRANIČNÍCH KONTROL — LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDER — VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLEN — KOKKULEPITUD PIIRIKONTROLLI PUNKTIDE NIMEKIRI — ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠIΘΕΩΡΗΣΗΣ — LIST OF AGREED BORDER INSPECTIONS POSTS — LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS — LISTE DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS — ELENCO DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI — APSTIPRINĀTO ROBEŽKONTROLES PUNKTU SARAKSTS — SUTARTŲ PASIENIO VETERINARIJOS POSTŲ SĄRAŠAS — A MEGÁLLAPODÁS SZERINTI HATÁRELLENŐRZŐ PONTOK — LISTA TA' POSTIJIET MIFTIEHMA GĦAL SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA — LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS — WYKAZ UZGODNIONYCH PUNKTÓW KONTROLI GRANICZNEJ — LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS — LISTA POSTURILOR DE INSPECȚIE LA FRONTIERĂ APROBATE — ZOZNAM SCHVÁLENÝCH HRANIČNÝCH INŠPEKČNÝCH STANÍC — SEZNAM DOGOVORJENIH MEJNIH KONTROLNIH TOČK — LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA — FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER

1

=

Име — Název — Navn — Name — Nimi — Ονομασία — Name — Nombre — Nom — Nome — Vārds — Pavadinimas — Név — Isem — Naam — Nazwa — Nome — Denumire — Názov — Ime — Nimi — Namn

2

=

Код Traces — Kód Traces — Traces-kode — TRACES-Code — Traces-kood — Κωδικός Traces — Traces Code — Código Traces — Code TRACES — Codice TRACES — TRACES kods — TRACES kodas — Traces-kód — Kodiċi-Traces — Traces-code — Kod Traces — Código Traces — Cod TRACES — Kód Traces — Traces-koda — Traces-koodi — Traces-kod

3

=

Тип — Typ — Type — Art — Tüüp — Φύση — Type — Tipo — Type — Tipo — Tips — Tipas — Típus — Tip — Type — Rodzaj punktu — Tipo — Tip — Typ — Tip — Tyyppi — Typ

A

=

Летище — Letiště — Lufthavn — Flughafen — Lennujaam — Αεροδρόμιο — Airport — Aeropuerto — Aéroport — Aeroporto — Lidosta — Oro uostas — Repülőtér — Ajruport — Luchthaven — Na lotnisku — Aeroporto — Aeroport — Letisko — Letališče — Lentokenttä — Flygplats

F

=

Железница — Železnice — Jernbane — Schiene — Raudtee — Σιδηρόδρομος — Rail — Ferrocarril — Rail — Ferrovia — Dzelzceļš — Geležinkelis — Vasút — Ferrovija — Spoorweg — Na przejściu kolejowym — Caminho-de-ferro — Cale ferată — Železnica — Železnica — Rautatie — Järnväg

P

=

Пристанище — Přístav — Havn — Hafen — Sadam — Λιμένας — Port — Puerto — Port — Porto — Osta — Uostas — Kikötő — Port — Zeehaven — Na przejściu morskim — Porto — Port — Prístav — Pristanišče — Satama — Hamn

R

=

Път — Silnice — Landevej — Straße — Maantee — Οδός — Road — Carretera — Route — Strada — Ceļš — Kelias — Közút — Triq — Weg — Na przejściu drogowym — Estrada — Cale rutieră — Cesta — Cesta — Maantie — Väg

4

=

Център за инспекция — Kontrolní středisko — Inspektionscenter — Kontrollzentrum — Kontrollkeskus — Κέντρo ελέγχου — Inspection centre — Centro de inspección — Centre d'inspection — Centro d'ispezione — Pārbaudes centrs — Kontrolės centras — Ellenőrző központ — Ċentru ta' spezzjoni — Inspectiecentrum — Ośrodek kontroli — Centro de inspecção — Centru de inspecție — Inšpekčné stredisko — Kontrolno središče — Tarkastuskeskus — Kontrollcentrum

5

=

Продукти — Výrobky — Produkter — Erzeugnisse — Tooted — Προϊόντα — Products — Productos — Produits — Prodotti — Produkti — Produktai — Termékek — Prodotti — Producten — Produkty — Produtos — Produse — Produkty — Proizvodi — Tuotteet — Produkter

HC

=

Всички продукти за консумация от човека — Všechny výrobky pro lidskou spotřebu — Alle produkter til konsum — Alle zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnisse — Kõik inimtarbitavad tooted — Όλα τα προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση — All products for Human Consumption — Todos los productos destinados al consumo humano — Tous produits de consommation humaine — Prodotti per il consumo umano — Visi patēriņa produkti — Visi žmonių maistui skirti vartoti produktai — Az emberi fogyasztásra szánt összes termék — Il-Prodotti kollha għall-Konsum tal-Bniedem — Producten voor menselijke consumptie — Produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi — Todos os produtos para consumo humano — Toate produsele destinate consumului uman — Všetky produkty na ľudskú spotrebu — Vsi proizvodi za prehrano ljudi — Kaikki ihmisravinnoksi tarkoitetut tuotteet — Produkter avsedda för konsumtion

NHC

=

Други продукти — Ostatní výrobky — Andre produkter — Andere Erzeugnisse — Teised tooted — Λοιπά προϊόντα — Other products — Otros productos — Autres produits — Altri prodotti — Citi produkti — Kiti produktai — Egyéb termékek — Prodotti Oħra — Andere producten — Produkty nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi — Outros produtos — Alte produse — Ostatné produkty — Drugi proizvodi — Muut tuotteet — Andra produkter

NT

=

Няма изисквания за температура — žádné teplotní požadavky — Ingen temperaturkrav — Ohne Temperaturanforderungen — Ilma temperatuuri nõueteta — Δεν απαιτείται χαμηλή θερμοκρασία — no temperature requirements — Sin requisitos de temperatura — sans conditions de température — che non richiedono temperature specifiche — nav prasību attiecībā uz temperatūru — Nėra temperatūros reikalavimų — Nincsenek hőmérsékleti követelmények — l-ebda ħtiġijiet ta' temperatura — Geen temperaturen vereist — Produkty niewymagające przechowywania w obniżonej temperaturze — sem exigências quanto à temperatura — Fără condiții de temperatură — žiadne požiadavky na teplotu — nobenih temperaturnih zahtev — Ei alhaisen lämpötilan vaatimuksia — Inga krav på temperatur

T

=

Замразени/охладени продукти — Zmražené/chlazené výrobky — Frosne/kølede produkter — Gefrorene/gekühlte Erzeugnisse — Külmutatud/jahutatud tooted — Προϊόντα κατεψυγμένα/διατηρημένα με απλή ψύξη — Frozen/Chilled products — Productos congelados/refrigerados — Produits congelés/réfrigérés — Prodotti congelati/refrigerati — Sasaldēti/atdzesēti produkti — Užšaldyti/atšaldyti produktai — Fagyasztott/hűtött termékek — Prodotti ffriżati/mkessħin — Bevroren/gekoelde producten — Produkty wymagające przechowywania w obniżonej temperaturze — Produtos congelados/refrigerados — Produse congelate/refrigerate — Mrazené/chladené produkty — Zamrznjeni/ohlajeni proizvodi — Pakastetut/jäähdytetyt tuotteet — Frysta/kylda produkter

T(FR)

=

Замразени продукти — Zmražené výrobky — Frosne produkter — Gefrorene Erzeugnisse — Külmutatud tooted — Προϊόντα κατεψυγμένα — Frozen products — Productos congelados — Produits congelés — Prodotti congelati — Sasaldēti produkti — Užšaldyti produktai — Fagyasztott termékek — Prodotti ffriżati — Bevroren producten — Produkty wymagające przechowywania w temperaturze mrożenia — Produtos congelados — Produse congelate — Mrazené produkty — Zamrznjeni proizvodi — Pakastetut tuotteet — Frysta produkter

T(CH)

=

Охладени продукти — Chlazené výrobky — Kølede produkter — Gekühlte Erzeugnisse — Jahutatud tooted — Διατηρημένα με απλή ψύξη — Chilled products — Productos refrigerados — Produits réfrigérés — Prodotti refrigerati — Atdzesēti produkti — Atšaldyti produktai — Hűtött termékek — Prodotti mkessħin — Gekoelde producten — Produkty wymagające przechowywania w temperaturze chłodzenia — Produtos refrigerados — Produse refrigerate — Chladené produkty — Ohlajeni proizvodi — Jäähdytetyt tuotteet — Kylda produkter

6

=

Живи животни — Živá zvířata — Levende dyr — Lebende Tiere — Elusloomad — Ζωντανά ζώα — Live animals — Animales vivos — Animaux vivants — Animali vivi — Dzīvi dzīvnieki — Gyvi gyvūnai — Élő állatok — Annimali ħajjin — Levende dieren — Zwierzęta — Animais vivos — Animale vii — Živé zvieratá — Žive živali — Elävät eläimet — Levande djur

U

=

Копитни: едър рогат добитък, прасета, овце, кози, диви и домашни еднокопитни — Kopytníci: skot, prasata, ovce, kozy, volně žijící a domácí lichokopytníci — Hovdyr: kvæg, svin, får, geder, og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen — Huftiere: Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Wildpferde, Hauspferde — Kabjalised ja sõralised: veised, sead, lambad, kitsed, mets- ja koduhobused. — Οπληφόρα: βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, άγρια και κατοικίδια μόνοπλα — Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds — Ungulados: bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, solípedos domésticos y salvajes — Ongulés: les bovins, porcins, ovins, caprins et solipèdes domestiques ou sauvages — Ungulati: bovini, suini, ovini, caprini e solipedi domestici o selvatici — Nagaiņi: liellopi, cūkas, aitas, kazas, savvaļas un mājas nepārnadži. — Kanopiniai: galvijai, kiaulės, avys, ožkos, laukiniai ir naminiai neporakanopiniai — Patások: marha, sertés, juh, kecske, vad és házi páratlanujjú patások — Hoefdieren: runderen, varkens, schapen, geiten, wilde en gedomesticeerde eenhoevigen — Ungulati: baqar, ħnieżer, nagħaġ, mogħoż, solipedi salvaġġi u domestiċi — Ungulados: bovinos, suínos, ovinos, caprinos, solípedes domésticos ou selvagens — Zwierzęta kopytne: bydło, świnie, owce, kozy, konie i koniowate — Ungulate: bovine, porcine, ovine, caprine, solipede sălbatice și domestice — Kopytníky: dobytok, ošípané, ovce, kozy, voľne žijúce a domáce nepárnokopytníky — Kopitarji: govedo, prašiči, ovce, koze, divji in domači enokopitarji — Sorkka- ja kavioeläimet: naudat, siat, lampaat, vuohet, luonnonvaraiset ja kotieläiminä pidettävät kavioeläimet — Hovdjur: nötkreatur, svin, får, getter, vilda och tama hovdjur

E

=

Регистрирани еднокопитни животни, както е определено в Директива 90/426/ЕИО на Съвета — Registrovaní koňovití podle definice ve směrnici Rady 90/426/EHS — Registrerede heste som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF — Registrierte Equiden wie in der Richtlinie 90/426/EWG des Rates bestimmt — Ülemkogu direktiivis 90/426/EMÜ märgitud registreeritud hobuslased. — Καταχωρισμένα ιπποειδή όπως ορίζεται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου — Registered Equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC — Équidos registrados definidos en la Directiva 90/426/CEE del Consejo — Équidés enregistrés au sens de la directive 90/426/CEE — Equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio — Reģistrēts Equidae saskaņā ar Padomes Direktīvu 90/426/EEK. — Registruoti arkliniai gyvūnai, kaip numatyta Tarybos direktyvoje 90/426/EEB — A 90/426/EGK tanácsi irányelv szerint regisztrált lófélék — Ekwidi rreġistrati kif iddefinit fid-Direttiva tal-Kunsill 90/426/KEE — Geregistreerde paardachtigen zoals omschreven in Richtlijn 90/426/EEG van de Raad — Konie i koniowate określone w dyrektywie Rady 90/426/EWG — Equídeos registados conforme definido na Directiva 90/426/CEE do Conselho — Ecvidee înregistrate conform Directivei 90/426/CEE a Consiliului — Registrované zvieratá koňovité, ako je definované v smernici Rady 90/426/EHS — Registrirani kopitarji, kakor so opredeljeni v Direktivi Sveta 90/426/EGS — Rekisteröidyt hevoseläimet kuten määritellään neuvoston direktiivissä 90/426/ETY — Registrerade hästdjur enligt definitionen i rådets direktiv 90/426/EEG

O

=

Други животни (включително животни от зоологически градини) — Ostatní zvířata (včetně zvířat v zoologické zahradě) — Andre dyr (herunder dyr fra zoologiske haver) — Andere Tiere (einschließlich Zootiere) — Teised loomad (kaasa arvatud loomaaialoomad) — Λοιπά ζώα (συμπεριλαμβανομένων των ζώων των ζωολογικών κήπων) — Other animals (including zoo animals) — Otros animales (incluidos los de zoológico) — Autres animaux (y compris animaux de zoos) — Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) — Citi dzīvnieki (ieskaitot zoodārza dzīvniekus). — Kiti gyvūnai (įskaitant zoologijos sodų gyvūnus) — Egyéb állatok (beleértve az állatkerti állatokat) — Annimali oħra (inklużi annimali taż-żu) — Andere dieren (met inbegrip van dierentuindieren) — Pozostałe zwierzęta (w tym do ogrodów zoologicznych) — Outros animais (incluindo animais de jardim zoológico) — Alte animale (inclusiv animale din grădini zoologice) — Ostatné zvieratá (vrátane zvierat v ZOO) — Druge živali (vključno z živalmi za živalski vrt) — Muut eläimet (myös eläintarhoissa olevat eläimet) — Andra djur (även djur från djurparker)

5–6

=

Особени забележки — Zvláštní poznámky — Særlige betingelser — Spezielle Bemerkungen — Erimärkused — Ειδικές παρατηρήσεις — Special remarks — Menciones especiales — Mentions spéciales — Note particolari — Īpašas atzīmes — Specialios pastabos — Különleges észrevételek — Rimarki speċjali — Bijzondere opmerkingen — Uwagi szczególne — Menções especiais — Observații speciale — Osobitné poznámky — Posebne opombe — Erityismainintoja — Anmärkningar

*

=

Спряно въз основа на член 6 от Директива 97/78/ЕО до ново известие, както е посочено в колони 1, 4, 5 и 6 — Pozdrženo na základě článku 6 směrnice 97/78/ES až do dalšího oznámení, jak je uvedeno ve sloupcích 1, 4, 5 a 6 — Ophævet indtil videre i henhold til artikel 6 i Rådets direktiv 97/78/EF som angivet i kolonne 1, 4, 5 og 6. — Bis auf weiteres nach Artikel 6 der Richtlinie 97/78/EG ausgesetzt, wie in den Spalten 1, 4, 5 und 6 vermerkt — Peatatud direktiivi 97/78/EÜ artikli 6 alusel edasise teavitamiseni, nagu märgitud veergudes 1, 4, 5 ja 6. — Έχει ανασταλεί σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 97/78/ΕΚ μέχρι νεωτέρας όπως σημειώνεται στις στήλες 1, 4, 5 και 6 — Suspended on the basis of Article 6 of Directive 97/78/EC until further notice, as noted in columns 1, 4, 5 and 6 — Autorización suspendida hasta nuevo aviso en virtud del artículo 6 de la Directiva 97/78/CE (columnas 1, 4, 5 y 6) — Suspendu jusqu’à nouvel ordre sur la base de l’article 6 de la directive 97/78/CE, comme indiqué dans les colonnes 1, 4, 5 et 6 — Sospeso a norma dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE fino a ulteriore comunicazione, secondo quanto indicato nelle colonne 1, 4, 5 e 6 — Apturēts, pamatojoties uz Direktīvas 97/78/EK 6. pantu līdz tālākiem ziņojumiem, kā minēts 1., 4., 5. un 6. kolonnās — Sustabdyta remiantis Direktyvos 97/78/EB 6 straipsniu iki tolimesnio pranešimo, kaip nurodyta 1, 4, 5 ir 6 skiltyse — További értesítésig a 97/78/EK irányelv 6. cikke alapján felfüggesztve, ami az 1., 4., 5. és 6. oszlopokban jelzésre került — Sospiża abbażi ta' l-Artikolu 6 tad-Direttiva 97/78/KE sakemm jinħareġ avviż ieħor, kif imsemmi fil-kolonni 1, 4, 5 u 6 — Erkenning voorlopig opgeschort op grond van artikel 6 van Richtlijn 97/78/EG van de Raad, zoals aangegeven in de kolommen 1, 4, 5 en 6 — Zawieszona do odwołania na podstawie art. 6 dyrektywy 97/78/WE, zgodnie z treścią kolumn 1, 4, 5 i 6 — Suspensas, com base no artigo 6.o da Directiva 97/78/CE, até que haja novas disposições, tal como referido nas colunas 1, 4, 5 e 6 — Directiva 97/78/CE până la o comunicare ulterioară, conform indicațiilor din coloanele 1, 4, 5 și 6 — Pozastavené na základe článku 6 smernice 97/78/ES do ďalšieho oznámenia, ako je uvedené v stĺpcoch 1, 4, 5 a 6 — Odloženo na podlagi člena 6 Direktive 97/78/ES, kakor je navedeno v stolpcih 1, 4, 5 in 6 — Ei sovelleta direktiivin 97/78/EY 6 artiklan perusteella kunnes toisin ilmoitetaan, siten kuin 1, 4, 5 ja 6 sarakkeessa esitetään — Upphävd tills vidare genom artikel 6 direktiv 97/78/EG, vilket anges i kolumnerna 1, 4, 5 och 6.

(1)

=

Проверка според изискванията на Решение 93/352/ЕИО на Комисията, взето в изпълнение на член 19, параграф 3 от Директива 97/78/ЕО на Съвета — Kontrola v souladu s požadavky rozhodnutí Komise 93/352/EHS s výkonem čl. 19 odst. 3 směrnice Rady 97/78/ES. — Kontrol efter Kommissionens beslutning 93/352/EØF vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, i Rådets direktiv 97/78/EF — Kontrolle erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Entscheidung 93/352/EG der Kommission, die in Ausführung des Artikels 19 Absatz 3 der Richtlinie 97/78/EWG des Rates angenommen wurde — Kontrollida kooskõlas komisjoni otsusega 93/352/EMÜ nõukogu direktiivi 97/78/EÜ artikli 19(3) täideviimisel. — Ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής που έχει ληφθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου — Checking in line with the requirements of Commission Decision 93/352/EEC taken in execution of Article 19(3) of Council Directive 97/78/EC — De acuerdo con los requisitos de la Decisión 93/352/CEE de la Comisión, adoptada en aplicación del artículo 19, apartado 3, de la Directiva 97/78/CE del Consejo — Contrôles dans les conditions de la décision 93/352/CEE de la Commision prise en aplication de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 97/78/CE du Conseil — Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE del Consiglio — Pārbaude saskaņā ar Komisijas Lēmuma 93/352/EEK prasībām, ieviešot Padomes Direktīvas 97/78/EK 19. panta 3. punktu. — Patikrinimas pagal Komisijos sprendimo 93/352/EEB reikalavimus, vykdant Tarybos direktyvos 97/78/EB 19 straipsnio 3 punktą — A 93/352/EGK bizottsági határozat követelményeivel összhangban ellenőrizve, a 97/78/EK tanácsi irányelv 19. cikkének (3) bekezdése szerint végrehajtva — Iċċekkjar skond il-ħtiġijiet tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/352/KEE meħuda biex jitwettaq l-Artikolu 19(3) tad-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE — Controle overeenkomstig Beschikking 93/352/EEG van de Commissie, vastgesteld ter uitvoering van artikel 19, lid 3, van Richtlijn 97/78/EG — Kontrola zgodna z wymogami decyzji Komisji 93/352/EWG podjętej w ramach wykonania art. 19 ust. 3 dyrektywy Rady 97/78/WE — Controlos nas condições da Decisão 93/352/CEE da Comissão, em aplicação do n.o 3 do artigo 19.o da Directiva 97/78/CE do Conselho — Controale desfășurate conform dispozițiilor Deciziei 93/352/CEE a Comisiei, adoptată în vederea punerii în aplicare a articolului 19 alineatul (3) din Directiva 97/78/CE a Consiliului — Kontrola v súlade s požiadavkami rozhodnutia Komisie 93/352/EHS prijatými pri vykonávaní článku 19 ods. 3 smernice Rady 97/78/ES. — Preverjanje v skladu z zahtevami Odločbe Komisije 93/352/EGS, z namenom izvrševanja člena 19(3) Direktive Sveta 97/78/ES — Tarkastus suoritetaan komission päätöksen 93/352/ETY, jolla pannaan täytäntöön neuvoston direktiivin 97/78/EY 19 artiklan 3 kohta, vaatimusten mukaisesti — Kontroll i enlighet med kraven i kommissionens beslut 93/352/EEG, som antagis för tillämpning av artikel 19.3 i rådets direktiv 97/78/EG.

(2)

=

Само опаковани продукти — Pouze balené výrobky — Kun emballerede produkter — Nur umhüllte Erzeugnisse — Ainult pakitud tooted — Συσκευασμένα προϊόντα μόνο — Packed products only — Únicamente productos embalados — Produits emballés uniquement — Unicamente prodotti imballati — Tikai fasēti produkti — Tiktai supakuoti produktai — Csak csomagolt áruk — Prodotti ppakkjati biss — Uitsluitend verpakte producten — Tylko produkty pakowane — Apenas produtos embalados — Numai produse ambalate — Len balené produkty — Samo pakirani proizvodi — Ainoastaan pakatut tuotteet — Endast förpackade produkter

(3)

=

Само рибни продукти — Pouze rybářské výrobky — Kun fiskeprodukter — Ausschließlich Fischereierzeugnisse — Ainult pakitud kalatooted — Αλιεύματα μόνο — Fishery products only — Únicamente productos pesqueros — Produits de la pêche uniquement — Unicamente prodotti della pesca — Tikai zivju produkti — Tiktai žuvininkystės produktai — Csak halászati termékek — Prodotti tas-sajd biss — Uitsluitend visserijproducten — Tylko produkty rybne — Apenas produtos da pesca — Numai produse din domeniul pescuitului — Len produkty rybolovu — Samo ribiški proizvodi — Ainoastaan kalastustuotteet — Endast fiskeriprodukter

(4)

=

Само животински протеини — Pouze živočišné bílkoviny — Kun animalske proteiner — Nur tierisches Eiweiß — Ainult loomsed valgud — Ζωικές πρωτεΐνες μόνο — Animal proteins only — Únicamente proteínas animales — Uniquement protéines animales — Unicamente proteine animali — Tikai dzīvnieku proteīns — Tiktai gyvuliniai baltymai — Csak állati fehérjék — Proteini ta' l-annimali biss — Uitsluitend dierlijke eiwitten — Tylko białko zwierzęce — Apenas proteínas animais — Numai proteine animale — Len živočíšne bielkoviny — Samo živalske beljakovine — Ainoastaan eläinproteiinit — Endast djurprotein

(5)

=

Само кожи с вълна и кожи — Pouze surové kůže s vlnou — Kun uld, skind og huder — Nur Wolle, Häute und Felle — Ainult villad, karusnahad ja loomanahad — Έριο και δέρματα μόνο — Wool hides and skins only — Únicamente lana, cueros y pieles — Laine et peaux uniquement — Unicamente lana e pelli — Tikai dzīvnieku vilna un zvērādas — Tiktai vilna, kailiai ir odos — Csak irhák és bőrök — Ġlud tas-suf biss — Uitsluitend wol, huiden en vellen — Tylko skóry futerkowe i inne — Apenas lã e peles — Numai lână și piei — Len vlnené prikrývky a kože — Samo kožuh in koža — Ainostaan villa, vuodat ja nahat — Endast ull, hudar och skinn

(6)

=

Само течни мазнини, масла и рибени масла — Pouze tekuté tuky, oleje a rybí tuky — Kun flydende fedtstoffer, olier og fiskeolier — Nur flüssige Fette, Öle und Fischöle — Ainult vedelad rasvad, õlid ja kalaõlid — Μόνον υγρά λίπη, έλαια και ιχθυέλαια — Only liquid fats, oils, and fish oils — Sólo grasas líquidas, aceites y aceites de pescado — Graisses, huiles et huiles de poisson liquides uniquement — Esclusivamente grassi liquidi, oli e oli di pesce — Tikai šķidrie tauki, eļļa un zivju eļļa — Tiktai skysti riebalai, aliejus ir žuvų taukai — Csak folyékony zsírok, olajok és halolajok — Xaħmijiet likwidi, żjut, u żjut tal-ħut biss — Uitsluitend vloeibare vetten, oliën en visolie — Tylko płynne tłuszcze, oleje i oleje rybne — Apenas gorduras líquidas, óleos e óleos de peixe — Numai grăsimi, uleiuri și uleiuri de pește lichide — Len tekuté tuky, oleje a rybie oleje — Samo tekoče maščobe, olja in ribja olja — Ainoastaan nestemäiset rasvat, öljyt ja kalaöljyt — Endast flytande fetter, oljor och fiskoljor

(7)

=

Исландски понита (само от април до октомври) — Islandští poníci (pouze od dubna do října) — Islandske ponyer (kun fra april til oktober) — Islandponys (nur von April bis Oktober) — Islandi ponid (ainult aprillist oktoobrini) — Μικρόσωμα άλογα (πόνυς) (από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο μόνο) — Icelandic ponies (from April to October only) — Poneys de Islandia (únicamente desde abril hasta octubre) — Poneys d’Islande (d’avril à octobre uniquement) — Poneys islandesi (solo da aprile ad ottobre) — Islandes poniji (tikai no aprīļa līdz oktobrim) — Islandijos poniai (tiktai nuo balandžio iki spalio mėn.) — Izlandi pónik (csak áprilistól októberig) — Ponijiet Islandiżi (minn April sa Ottubru biss) — IJslandse pony's (enkel van april tot oktober) — Kucyki islandzkie (tylko od kwietnia do października) — Póneis da Islândia (apenas de Abril a Outubro) — Ponei islandezi (numai între lunile aprilie și octombrie) — Islandské poníky (len od apríla do októbra) — Islandski poniji (samo od aprila do oktobra) — Islanninponit (ainoastaan huhtikuusta lokakuuhun) — Islandshästar (endast från april till oktober)

(8)

=

Само еднокопитни — Pouze koňovití — Kun enhovede dyr — Nur Einhufer — Ainult hobuslased — Μόνο ιπποειδή — Equidaes only — Equinos únicamente — Équidés uniquement — Unicamente equidi — Tikai Equidae — Tiktai arkliniai gyvūnai — Csak lófélék — Ekwidi biss — Uitsluitend paardachtigen — Tylko koniowate — Apenas equídeos — Numai ecvidee — Len zvieratá koňovité — Samo equidae — Ainoastaan hevoset — Endast hästdjur

(9)

=

Само тропически риби — Pouze tropické ryby — Kun tropiske fisk — Nur tropische Fische — Ainult troopilised kalad — Τροπικά ψάρια μόνο — Tropical fish only — Únicamente peces tropicales — Poissons tropicaux uniquement — Unicamente pesci tropicali — Tikai tropu zivis — Tiktai tropinės žuvys — Csak trópusi halak — Ħut tropikali biss — Uitsluitend tropische vissen — Tylko ryby tropikalne — Apenas peixes tropicais — Numai pești tropicali — Len tropické ryby — Samo tropske ribe — Ainoastaan trooppiset kalat — Endast tropiska fiskar

(10)

=

Само котки, кучета, гризачи, зайцеподобни, живи риби и влечуги — Pouze kočky, psi, hlodavci, zajícovci, živé ryby a plazi — Kun katte, hunde, gnavere, harer, levende fisk og krybdyr — Nur Katzen, Hunde, Nagetiere, Hasentiere, lebende Fische und Reptilien — Ainult kassid, koerad, närilised, jäneselised, eluskalad, roomajad ja muud linnud, välja arvatud jaanalinnulased. — Μόνο γάτες, σκύλοι, τρωκτικά, λαγόμορφα, ζωντανά ψάρια, ερπετά και πτηνά, εκτός από τα στρουθιοειδή — Only cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, and reptiles — Únicamente gatos, perros, roedores, lagomorfos, peces vivos y reptiles. — Uniquement chats, chiens, rongeurs, lagomorphes, poissons vivants et reptiles — Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi e rettili — Tikai kaķi, suņi, grauzēji, lagomorphs, dzīvas zivis, un reptiļi. — Tiktai katės, šunys, graužikai, kiškiniai, gyvos žuvys, ropliai. — Csak macskák, kutyák, rágcsálók, nyúlfélék, élő halak és hüllők — Qtates, klieb, rodenti, lagomorfi, ħut ħaj, u rettili biss. — Uitsluitend katten, honden, knaagdieren, haasachtigen, levende vissen en reptielen — Tylko psy, koty, gryzonie, zającokształtne, żywe ryby i gady — Apenas gatos, cães, roedores, lagomorfos, peixes vivos e répteis — Numai pisici, câini, rozătoare, lagomorfe, pești vii și reptile — Len mačky, psy, hlodavce, zajacovité zvieratá, živé ryby a plazy. — Samo mačke, psi, glodalci, lagomorfi, žive ribe, plazilci in ptiči — Ainoastaan kissat, koirat, jyrsijät, jäniseläimet, elävät kalat, matelijat ja muut kuin sileälastaisiin kuuluvat linnut. — Endast katter, hundar, gnagare, hardjur, levande fiskar, reptiler och fåglar, andra än strutsar.

(11)

=

Само насипна храна за животни — Pouze krmiva ve velkém — Kun foderstoffer i løs afladning — Nur Futtermittel als Schüttgut — Ainult pakendamata loomatoit — Ζωοτροφές χύμα μόνο — Only feedstuffs in bulk — Únicamente alimentos a granel para animales — Aliments pour animaux en vrac uniquement — Unicamente alimenti per animali in massa — Tikai beramā lopbarība — Tiktai neįpakuoti pašarai — Csak ömlesztett takarmányok — Oġġetti ta' l-għalf fi kwantitajiet kbar biss — Uitsluitend onverpakte diervoeders — Tylko żywność luzem — Apenas alimentos para animais a granel — Numai furaje la vrac — Len voľne uložené krmivá — Samo krma v razsutem stanju — Ainoastaan pakkaamaton rehu — Endast foder i lösvikt

(12)

=

За (U), в случай на еднокопитни, само тези, предназначени за зоологически градини; и за (O), само пилета на един ден, риба, кучета, котки, насекоми или други животни, предназначени за зоологически градини — Pro (U), v případě lichokopytníků, pouze ti odeslaní do zoologické zahrady; a pro (O) pouze jednodenní kuřata, ryby, psi, kočky, hmyz nebo jiná zvířata odeslaná do zoologické zahrady. — Ved (U), for så vidt angår dyr af hestefamilien, kun dyr sendt til en zoologisk have; og ved (O), kun daggamle kyllinger, fisk, hunde, katte, insekter eller andre dyr sendt til en zoologisk have — Für (U) im Fall von Einhufern, nur an einen Zoo versandte Tiere; und für (O) nur Eintagsküken, Fische, Hunde, Katzen, Insekten oder andere für einen Zoo bestimmte Tiere. — Ainult (U) loomaaeda mõeldud hobuslaste puhul; ja ainult (O) ühepäevaste tibude, kalade, koerte, kasside, putukate ja teiste loomaaeda mõeldud loomade puhul. — Για την κατηγορία (U) στην περίπτωση των μόνοπλων, μόνο αυτά προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο και για την κατηγορία (O), μόνο νεοσσοί μιας ημέρας, ψάρια, σκύλοι, γάτες, έντομα, ή άλλα ζώα προς μεταφορά σε ζωολογικό κήπο — For (U) in the case of solipeds, only those consigned to a zoo; and for (O), only day old chicks, fish, dogs, cats, insects, or other animals consigned to a zoo — En lo que se refiere a (U) en el caso de solípedos, sólo los destinados a un zoológico; en cuanto a (O), sólo polluelos de un día, peces, perros, gatos, insectos u otros animales destinados a un zoológico — Pour ’U’, dans le cas des solipèdes, uniquement ceux expédiés dans un zoo; et pour ’O’, uniquement les poussins d'un jour, poissons, chiens, chats, insectes ou autres animaux expédiés dans un zoo. — Per (U) nel caso di solipedi, soltanto quelli destinati ad uno zoo, e per (O), soltanto pulcini di un giorno, pesci, cani, gatti, insetti o altri animali destinati ad uno zoo — (U) tikai tie nepārnadži, kas ir nodoti zoodārzam; (O) tikai vienu dienu veci cāļi, zivis, suņi, kaķi, kukaiņi un citi dzīvnieki, kas ir nodoti zoodārzam. — (U) neporakanopinių atveju – tiktai jei vežami į zoologijos sodą, ir (O) – tiktai vienadieniai viščiukai, žuvys, šunys, katės, vabzdžiai arba kiti į zoologijos sodą vežami gyvūnai. — Az (U) páratlanujjú patások esetében csak az állatkertbe szállított egyedek; az (O) esetében csak naposcsibék, halak, kutyák, macskák, rovarok vagy egyéb állatkertbe szállított állatok — Għal (U) fil-każ ta' solipedi, dawk biss ikkonsenjati lil żu; u għal (O), flieles ta' ġurnata żmien, ħut, klieb, qtates, insetti, jew annimali oħra kkonsenjati lil żu, biss — Voor (U) in het geval van eenhoevigen uitsluitend naar een zoo verzonden dieren en voor (O) uitsluitend eendagskuikens, vissen, honden, katten, insecten of andere naar een zoo verzonden dieren — Przy (U) w przypadku koniowatych – tylko przeznaczone do zoo; a przy (O) – tylko jednodzienne kurczęta, ryby, psy, koty, owady i inne zwierzęta przeznaczone do zoo. — Relativamente a (U), no caso dos solípedes, só os de jardim zoológico; relativamente a (O), só pintos do dia, peixes, cães, gatos, insectos ou outros animais de jardim zoológico — Pentru (U) în cazul solipedelor, numai cele încredințate unei grădini zoologice; și pentru (O), doar pui de o zi, pești, câini, pisici, insecte sau alte animale încredințate unei grădini zoologice — Pre (U) v prípade nepárnokopytníkov len tie, ktoré sa posielajú do ZOO; a pre (O) len jednodňové kurčatá, ryby, psy, mačky, hmyz alebo iné zvieratá posielané do ZOO. — Za (U) v primeru enokopitarjev, samo tisti, namenjeni v živalski vrt; in za (O), samo dan stari piščanci, ribe, psi, mačke, žuželke, ali druge živali, namenjene v živalski vrt — Sorkka- ja kavioeläimistä (U) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut kavioeläimet; muista eläimistä (O) ainoastaan eläintarhaan tarkoitetut untuvikot, kalat, koirat, kissat, hyönteiset tai muut eläimet — För (U) när det gäller vilda och tama hovdjur, endast sådana som finns i djurparker; och för (O), endast daggamla kycklingar, fiskar, hundar, katter, insekter eller andra djur i djurparker.

(13)

=

Предназначено за транзитното преминаване през Европейската общност на пратки с някои продукти от животински произход за консумация от човека, идващи за или от Русия, по реда на процедурите на съответното общностно законодателство. — Určeno k přepravě přes Evropské společenství pro zásilky s určitými výrobky živočišného původu pro lidskou spotřebu, které směřují do nebo pocházejí z Ruska podle zvláštních postupů tušených v příslušném právu Společenství. — Udpeget EF-transitsted for sendinger af visse animalske produkter til konsum, som transporteres til eller fra Rusland i henhold til de særlige procedurer, der er fastsat i de relevante EF-bestemmelser — Für den Versand von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs aus oder nach Russland durch das Zollgebiet der Europäischen Gemeinschaft gemäß den in den einschlägigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vorgesehenen Verfahren — Määratud transiidiks üle Euroopa Ühenduse teatud inimtarbimiseks mõeldud loomset päritolu toodete partiidele, mis lähevad või tulevad Venemaalt ning on ette nähtud ühenduse seadusandluse vastavate protseduuride alla kuulumiseks. — Προς διαμετακόμιση ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο μέσω της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προερχόμενων από και κατευθυνόμενων προς τη Ρωσία, σύμφωνα με ειδικές διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική κοινοτική νομοθεσία — Designated for transit across the European Community for consignments of certain products of animal origin for human consumption, coming to or from Russia under the specific procedures foreseen in relevant Community legislation. — Designado para el tránsito a través de la Comunidad Europea de partidas de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano, que tienen Rusia como origen o destino, con arreglo a los procedimientos específicos previstos en la legislación comunitaria pertinente — Désigné pour le transit, dans la Communauté européenne, d’envois de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, en provenance ou à destination de la Russie selon les procédures particulières prévues par la législation communautaire applicable. — Designato per il transito nella Comunità europea di partite di taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, provenienti dalla o diretti in Russia, secondo le procedure specifiche previste nella pertinente legislazione comunitaria — Norīkojums sūtījumu tranzītam caur Eiropas Kopienu noteiktu dzīvnieku izcelsmes produktu, kas tiek sūtīti uz Krieviju vai no tās, patēriņam saskaņā ar noteiktu, attiecīgā Kopienas likumdošanā paredzētu kārtību. — Skirta tam tikrų gyvulinės kilmės produktų, skirtų žmonių maistui, siuntų tranzitui per Europos bendriją, vežamų į arba iš Rusijos vadovaujantis specialia atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose numatyta tvarka. — Az Európai Közösségen keresztül történő tranzit szállításra kijelölve bizonyos emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek szállítmányai számára, amelyek Oroszországból érkeznek a vonatkozó közösségi jogszabályokban előre elrendelt különleges eljárások szerint. — Allokat għat-traġitt tul il-Komunità Ewropea għal kunsinji ta' ċerti prodotti għall-konsum tal-bniedem li joriġinaw mill-annimali, provenjenti minn jew diretti lejn ir-Russja taħt il-proċeduri speċifiċi previsti fil-leġislazzjoni Komunitarja rilevanti. — Aangewezen voor doorvoer door de Europese Gemeenschap van partijen van bepaalde producten van dierlijke oorsprong die bestemd zijn voor menselijke consumptie, bestemd voor of afkomstig van Rusland, overeenkomstig de specifieke procedures van de relevante communautaire wetgeving — Przeznaczone do przewozu przez Wspólnotę Europejską przesyłek pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, przywożonych lub pochodzących z Rosji, na podstawie szczególnych procedur przewidzianych w odpowiednich przepisach Wspólnoty. — Designado para o trânsito, na Comunidade Europeia, de remessas de certos produtos de origem animal destinados ao consumo humano, com destino à Russia ou dela provenientes, ao abrigo dos procedimentos específicos previstos pela legislação comunitária pertinente — Desemnat pentru tranzitul în cadrul Comunității Europene privind transportul anumitor produse de origine animală destinate consumului uman, înspre sau dinspre Rusia, conform unor proceduri specifice prevăzute de legislația comunitară relevantă — Určené na tranzit cez Európske spoločenstvo pre zásielky určitých produktov živočíšneho pôvodu na ľudskú spotrebu pochádzajúce z Ruska podľa osobitných postupov plánovaných v príslušnej legislatíve Spoločenstva. — Določeno za tranzit preko Evropske skupnosti za pošiljke nekaterih proizvodov živalskega izvora za prehrano ljudi, ki prihajajo iz Rusije po posebnih postopkih, predvidenih v ustrezni zakonodaji Skupnosti. — Asetettu passitukseen Euroopan yhteisön kautta, kun on kyse tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden lähetyksistä, jotka tulevat Venäjälle tai lähtevät sieltä yhteisön lainsäädännön mukaisia erityismenettelyjä noudattaen — För transit genom Europeiska gemenskapen av sändningar av vissa produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel, som transporteras till eller från Ryssland enligt de särskilda förfaranden som fastställts i relevant gemenskapslagstiftning.

(14)

=

Разрешени са ограничен брой видове, така както е определено от компетентния национален орган — Povoluje se omezený počet druhů podle definice příslušných vnitrostátních orgánů. — Et begrænset antal arter som fastsat af den kompetente nationale myndighed. — Es ist nur eine begrenzte, von der zuständigen nationalen Behörde festgelegte Anzahl Arten zugelassen — Lubatud on ainult piiratud arv liike, mille on kindlaks määranud pädev siseriiklik asutus. — Επιτρέπεται περιορισμένος μόνο αριθμός ειδών, τα οποία καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή — A limited number of species are permitted, as defined by the competent national authority — Se permite un número limitado de especies, tal como lo establezca la autoridad nacional competente — Suivant la définition de l’autorité nationale compétente, un nombre limité d’espèces sont autorisées. — Sono ammesse solo alcune specie quali definite dall'autorità nazionale competente — Atļauts ierobežots sugu skaits, kā noteikusi attiecīgās valsts kompetentā iestāde — Leidžiamas ribotas skaičius rūšių, kaip nustatyta kompetentingos nacionalinės institucijos — Korlátozott számú faj engedélyezett az illetékes nemzeti hatóság meghatározása szerint. — Numru limitat ta' speċi huwa permess, kif definit mill-awtorità nazzjonali kompetenti. — Een beperkt aantal soorten is toegelaten, als omschreven door de bevoegde nationale autoriteit — Dopuszcza się ograniczoną liczbę gatunków, jak określiły właściwe władze krajowe. — É permitido um número limitado de espécies, a definir pela autoridade nacional competente — Este permis un număr limitat de specii, stabilit de autoritatea națională competentă. — Je povolený obmedzený počet druhov, ako určil príslušný národný orgán. — Dovoljeno je omejeno število vrst, kakor je določil pristojni nacionalni organ. — Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen määrittelemä rajoitettu määrä lajeja sallitaan — Ett begränsat antal arter tillåts, enligt vad som fastställts av den behöriga nationella myndigheten.

(15)

=

Това одобрение важи единствено до 31.7.2011 г. — Toto schválení platí pouze do 31. července 2011. — Denne godkendelse gælder kun indtil den 31. juli 2011 — Diese Genehmigung gilt nur bis zum 31.7.2011 — See heakskiit kehtib ainult 31. juulini 2011. — Η έγκριση αυτή ισχύει μόνο έως τις 31 Ιουλίου 2011 — This approval is valid only until 31.7.2011. — Esta autorización únicamente es válida hasta el 31 de julio de 2011 — Cette autorisation n’est valable que jusqu’au 31 juillet 2011. — La presente autorizzazione è valida soltanto fino al 31.7.2011 — Šis apstiprinājums ir spēkā tikai līdz 2011. gada 31. jūlijam. — Šis patvirtinimas galioja tik iki 2011 m. liepos 31 d. — A jóváhagyás 2011. július 31-ig érvényes. — Din l-approvazzjoni hija valida biss sal-31 ta’ Lulju 2011. — Deze goedkeuring is slechts geldig tot en met 31 juli 2011 — Niniejsze zatwierdzenie jest ważne do dnia 31 lipca 2011 r. — Esta aprovação só é válida até 31 de Julho de 2011 — Această aprobare este valabilă numai până la 31 iulie 2011 — Toto schválenie je platné len do 31. júla 2011. — Ta odobritev velja samo do 31.7.2011. — Tämä hyväksyntä on voimassa ainoastaan 31 päivään heinäkuuta 2011 saakka. — Detta godkännande är bara giltigt till den 31 juli 2011.

Страна: Белгия — Země: Belgie — Land: Belgien — Land: Belgien — Riik: Belgia — Χώρα: Βέλγιο — Country: Belgium — País: Bélgica — Pays: Belgique — Paese: Belgio — Valsts: Beļģija — Šalis: Belgija — Ország: Belgium — Pajjiż: Belġju — Land: België — Kraj: Belgia — País: Bélgica — Țara: Belgia — Krajina: Belgicko — Država: Belgija — Maa: Belgia — Land: Belgien

1

2

3

4

5

6

Antwerpen

BE 02699

P

Kaai 650

HC, NHC

 

 

 

Kallo

HC, NHC

 

Brussel-Zaventem

BE 02899

A

Flight Care

HC-T (2)

 

Flight Care 2

NHC (2)

U, E, O

Avia Partner

HC-T (2)

 

WFS

HC-T (2)

 

Swiss Port

HC-T (2)

 

Gent

BE 02999

P

 

HC-NT (6), NHC-NT (6)

 

Liège

BE 03099

A

 

HC, NHC-NT (2), NHC-T(FR)

U, E, O

Oostende

BE 02599

P

 

HC-T (2)

 

Oostende

BE 03199

A

 

HC (2)

E

Zeebrugge

BE 02799

P

OCHZ

HC (2), NHC (2)

 

Страна: България — Země: Bulharsko — Land: Bulgarien — Land: Bulgarien — Riik: Bulgaaria — Χώρα: Βουλγαρία — Country: Bulgaria — País: Bulgaria — Pays: Bulgarie — Paese: Bulgaria — Valsts: Bulgārija — Šalis: Bulgarija — Ország: Bulgária — Pajjiż: il-Bulgarija — Land: Bulgarije — Kraj: Bułgaria — País: Bulgária — Țara: Bulgaria — Krajina: Bulharsko — Država: Bolgarija — Maa: Bulgaria — Land: Bulgarien

1

2

3

4

5

6

Bregovo

BG 00199

R

 

HC(2), NHC

 

Burgas

BG 00299

P

 

HC(2), NHC

 

Gjushevo

BG 00399

R

 

HC(2), NHC

 

Kalotina

BG 00499

R

 

HC(2), NHC

U, E, O

Kapitan Andreevo

BG 00599

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sofia

BG 00699

A

 

HC(2), NHC(2)

E, O

Varna

BG 00799

P

 

HC(2), NHC

 

Zlatarevo

BG 00899

R

 

HC(2), NHC

 

Страна: Чешка република — Země: Česká republika — Land: Tjekkiet — Land: Tschechische Republik — Riik: Tšehhi Vabariik — Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία — Country: Czech Republic — País: República Checa — Pays: République tchèque — Paese: Repubblica ceca — Valsts: Čehija — Šalis: Čekijos Respublika — Ország: Cseh Köztársaság — Pajjiż: Repubblika Ċeka — Land: Tsjechië — Kraj: Czechy — País: República Checa — Țara: Republica Cehă — Krajina: Česká republika — Država: Češka — Maa: Tšekki — Land: Tjeckien

1

2

3

4

5

6

Praha-Ruzyně

CZ 00099

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC(NT)(2)

E, O

Страна: Дания — Země: Dánsko — Land: Danmark — Land: Dänemark — Riik: Taani — Χώρα: Δανία — Country: Denmark — País: Dinamarca — Pays: Danemark — Paese: Danimarca — Valsts: Dānija — Šalis: Danija — Ország: Dánia — Pajjiż: Danimarka — Land: Denemarken — Kraj: Dania — País: Dinamarca — Țara: Danemarca — Krajina: Dánsko — Država: Danska — Maa: Tanska — Land: Danmark

1

2

3

4

5

6

Ålborg 1 (Greenland Port) 1

DK 02299

P

 

HC-T(FR)(1)(2)

 

Ålborg 2 (Greenland Port) 2

DK 51699

P

 

HC(2), NHC (2)

 

Århus

DK 02199

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)(11)

 

Esbjerg

DK 02399

P

 

HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(11)

 

Fredericia

DK 11099

P

 

HC(1)(2), NHC(2), NHC-(NT)11

 

Hanstholm

DK 11399

P

 

HC-T(FR)(1)(3)

 

Hirtshals

DK 11599

P

Centre 1

HC-T(FR)(1)(2)

 

Centre 2

HC-T(FR)(1)(2)

 

Billund

DK 01799

A

 

HC-T(1)(2), NHC(2)

U, E, O

København

DK 11699

A

Centre 1, SAS 1 (North)

HC(1)(2), NHC*

 

Centre 2, SAS 2 (East)

HC*, NHC(2)

 

Centre 3

 

U, E, O

København

DK 21699

P

 

HC(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

Kolding

DK 01899

P

 

NHC(11)

 

Skagen

DK 01999

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Страна: Германия — Země: Německo — Land: Tyskland — Land: Deutschland — Riik: Saksamaa — Χώρα: Γερμανία — Country: Germany — País: Alemania — Pays: Allemagne — Paese: Germania — Valsts: Vācija — Šalis: Vokietija — Ország: Németország — Pajjiż: Ġermanja — Land: Duitsland — Kraj: Niemcy — País: Alemanha — Țara: Germania — Krajina: Nemecko — Država: Nemčija — Maa: Saksa — Land: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Berlin-Tegel

DE 50299

A

 

HC, NHC

O

Brake

DE 51599

P

 

NHC-NT(4)

 

Bremen

DE 50699

P

 

HC, NHC

 

Bremerhaven

DE 50799

P

 

HC, NHC

 

Cuxhaven

DE 51699

P

IC 1

HC-T(FR)(3)

 

IC 2

HC-T(FR)(3)

 

Düsseldorf

DE 51999

A

 

HC(2), NHT-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Frankfurt/Main

DE 51099

A

 

HC, NHC

U, E, O

Hahn Airport

DE 55999

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Hamburg Flughafen

DE 50999

A

 

HC, NHC

U, E, O

Hamburg Hafen*

DE 50899

P

 

HC, NHC

*E(7)

Hannover-Langenhagen

DE 51799

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Kiel

DE 52699

P

 

HC, NHC

E

Köln

DE 52099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Konstanz Straße

DE 53199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Lübeck

DE 52799

P

 

HC, NHC

U, E

München

DE 49699

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Rostock

DE 51399

P

 

HC, NHC

U, E, O

Rügen

DE 51199

P

 

HC(3)

 

Schönefeld

DE 50599

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Stuttgart

DE 49099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Weil/Rhein

DE 49199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Weil/Rhein Mannheim

DE 53299

F

 

HC, NHC

 

Страна: Естония — Země: Estonsko — Land: Estland — Land: Estland — Riik: Eesti — Χώρα: Εσθονία — Country: Estonia — País: Estonia — Pays: Estonie — Paese: Estonia — Valsts: Igaunija — Šalis: Estija — Ország: Észtország — Pajjiż: Estonja — Land: Estland — Kraj: Estonia — País: Estónia — Țara: Estonia — Krajina: Estónsko — Država: Estonija — Maa: Viro — Land: Estland

1

2

3

4

5

6

Luhamaa

EE 00199

R

 

HC, NHC

U, E

Muuga

EE 00399

P

IC 1

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

AS Refetra

HC-T(FR)2

 

Narva

EE 00299

R

 

HC, NHC-NT

 

Paldiski

EE 00599

P

 

HC(2), NHC-NT(2)

 

Paljassaare

EE 00499

P

 

HC-T(FR)(2)

 

Страна: Гърция — Země: Řecko — Land: Grækenland — Land: Griechenland — Riik: Kreeka — Χώρα: Ελλάδα — Country: Greece — País: Grecia — Pays: Grèce — Paese: Grecia — Valsts: Grieķija — Šalis: Graikija — Ország: Görögország — Pajjiż: Greċja — Land: Griekenland — Kraj: Grecja — País: Grécia — Țara: Grecia — Krajina: Grécko — Država: Grčija — Maa: Kreikka — Land: Grekland

1

2

3

4

5

6

Evzoni

GR 06099

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Athens International Airport

GR 05599

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

U, E, O

Idomeni

GR 06299

F

 

 

U, E

Kakavia

GR 07099

R

 

HC(2), NHC-NT

 

Neos Kafkassos

GR 06399

F

 

HC(2), NHC-NT

U, E

Neos Kafkassos

GR 06399

R

 

HC, NHC-NT

U, E

Peplos

GR 07299

R

 

HC(2), NHC-NT

E

Pireas

GR 05499

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Thessaloniki

GR 05799

A

 

HC-T(CH)(2), NHC-NT

O

Thessaloniki

GR 05699

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Страна: Испания — Země: Španělsko — Land: Spanien — Land: Spanien — Riik: Hispaania — Χώρα: Ισπανία — Country: Spain — País: España — Pays: Espagne — Paese: Spagna — Valsts: Spānija — Šalis: Ispanija — Ország: Spanyolország — Pajjiż: Spanja — Land: Spanje — Kraj: Hiszpania — País: Espanha — Țara: Spania — Krajina: Španielsko — Država: Španija — Maa: Espanja — Land: Spanien

1

2

3

4

5

6

A Coruña–Laxe

ES 48899

P

A Coruña

HC, NHC

 

Laxe

HC

 

Algeciras

ES 47599

P

Productos

HC, NHC

 

Animales

 

U, E, O

Alicante

ES 49999

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Alicante

ES 48299

P

 

HC, NHC-NT

 

Almería

ES 50099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Almería

ES 48399

P

 

HC, NHC-NT

 

Asturias

ES 50199

A

 

HC(2)

 

Barcelona

ES 50299

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Barcelona

ES 47199

P

 

HC, NHC

 

Bilbao

ES 50399

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Bilbao

ES 48499

P

 

HC, NHC-NT, NHC-T(FR)

 

Cádiz

ES 47499

P

 

HC, NHC

 

Cartagena

ES 48599

P

 

HC, NHC

 

Castellón

ES 49799

P

 

HC, NHC

 

Gijón

ES 48699

P

 

HC, NHC

 

Gran Canaria

ES 50499

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

O

Huelva

ES 48799

P

Puerto interior

HC

 

Puerto exterior

NHC-NT

 

Las Palmas de Gran Canaria

ES 48199

P

Productos

HC, NHC

 

Animales

 

U, E, O

Madrid

ES 47899

A

Iberia

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Flightcare

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

U, E, O

PER4

HC-T(CH)(2)

 

WFS: World Wide Flight Services

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Málaga

ES 50599

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Málaga

ES 47399

P

 

HC, NHC

U, E, O

Marín

ES 49599

P

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Palma de Mallorca

ES 47999

A

 

HC(2)-NT, HC(2)-T(CH), HC(2)-T(FR)*, NHC(2)-NT, NHC(2)-T(CH), NHC(2)-T(FR)*

O

Santa Cruz de Tenerife

ES 48099

P

Dársena

HC

 

Dique

NHC

U, E, O

Santander

ES 50799

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Santander

ES 48999

P

 

HC, NHC

 

Santiago de Compostela

ES 49899

A

 

HC(2), NHC(2)

 

San Sebastián*

ES 50699

A

 

HC(2)*, NHC(2)*

 

Sevilla

ES 50899

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Sevilla

ES 49099

P

 

HC, NHC

 

Tarragona

ES 49199

P

 

HC, NHC

 

Tenerife Norte

ES 50999

A

 

HC(2)

 

Tenerife Sur

ES 49699

A

Productos

HC(2), NHC(2)

 

Animales

 

U, E, O

Valencia

ES 51099

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Valencia

ES 47299

P

 

HC, NHC

 

Vigo

ES 51199

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Vigo

ES 47699

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Pantalan 3

HC-T(FR)(2,3)

 

Frioya

HC-T(FR)(2,3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(2,3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2,3)

 

Vieirasa

HC-T(FR)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2,3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)

 

Vilagarcia–Ribeira–Caramiñal

ES 49499

P

Vilagarcia

HC(2), NHC(2,11)

 

Ribeira

HC

 

Caramiñal

HC

 

Vitoria

ES 49299

A

Productos

HC(2), NHC-NT(2), NHC-T(CH)(2)

 

Animales

 

U, E, O

Zaragoza

ES 49399

A

 

HC(2)

 

Страна: Франция — Země: Francie — Land: Frankrig — Land: Frankreich — Riik: Prantsusmaa — Χώρα: Γαλλία — Country: France — País: Francia — Pays: France — Paese: Francia — Valsts: Francija — Šalis: Prancūzija — Ország: Franciaország — Pajjiż: Franza — Land: Frankrijk — Kraj: Francja — País: França — Țara: Franța — Krajina: Francúzsko — Država: Francija — Maa: Ranska — Land: Frankrike

1

2

3

4

5

6

Beauvais

FR 16099

A

 

 

E

Bordeaux

FR 13399

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Bordeaux

FR 23399

P

 

HC-NT

 

Boulogne

FR 16299

P

 

HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3)

 

Brest

FR 32999

A

 

HC-T(CH)(1)(2)

 

Brest

FR 12999

P

 

HC-T(FR), NHC-T(FR)

 

Châteauroux–Déols

FR 13699

A

 

HC-T(2)

 

Concarneau–Douarnenez

FR 22999

P

Concarneau

HC-T(1)(3)

 

Douarnenez

HC-T(FR)(1)(3)

 

Deauville

FR 11499

A

 

 

E

Dunkerque

FR 15999

P

Caraïbes

HC-T(1), HC-NT

 

Maison Blanche

NHC-NT

 

Ferney-Voltaire (Genève)

FR 20199

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT, NHC

O

Le Havre

FR 17699

P

Hangar 56

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

 

Dugrand

HC-T(FR)(1)(2)

 

EFBS

HC-T(FR)(1)(2)

 

Fécamp

HC-NT(6), NHC-NT(6)

 

Lorient

FR 15699

P

STEF TFE

HC-T(1), HC-NT

 

CCIM

NHC

 

Lyon–Saint-Exupéry

FR 16999

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Marseille Port (15)

FR 11399

P

Hangar 14

 

E

STEF

HC-T(1)(2), HC-NT(2)

 

Marseille–Fos-sur-Mer

FR 31399

P

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

 

Marseille aéroport

FR 21399

A

 

HC-T(l), HC-NT, NHC-NT

O

Nantes–Saint-Nazaire

FR 14499

P

 

HC-T(l), HC-NT, NHC-NT

 

Nice

FR 10699

A

 

HC-T(CH)(2)

O

Orly

FR 29499

A

SFS

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC

 

Air France

HC-T(l), HC-NT

 

Réunion–Port Réunion

FR 29999

P

 

HC, NHC

 

Réunion–Roland-Garros

FR 19999

A

 

HC, NHC

O

Roissy Charles-de-Gaulle

FR 19399

A

Air France

HC-T(1), HC-NT, NHC-NT

 

France Handling

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Station animalière

 

U, E, O

Rouen

FR 27699

P

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Saint-Louis Bâle

FR 26899

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

O

Saint-Louis Bâle

FR 16899

R

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

 

Saint-Malo

FR 13599

P

 

NHC-NT

 

Saint-Julien Bardonnex

FR 17499

R

 

HC-T(1), HC-NT, NHC

U, O

Sète

FR 13499

P

Frontignan

HC-T(1), HC-NT

 

Toulouse-Blagnac

FR 13199

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

O

Vatry

FR 15199

A

 

HC-T(CH)(2)

 

Страна: Ирландия — Země: Irsko — Land: Irland — Land: Irland — Riik: Iirimaa — Χώρα: Ιρλανδία — Country: Ireland — País: Irlanda — Pays: Irlande — Paese: Irlanda — Valsts: Īrija — Šalis: Airija — Ország: Írország — Pajjiż: Irlanda — Land: Ierland — Kraj: Irlandia — País: Irlanda — Țara: Irlanda — Krajina: Írsko — Država: Irska — Maa: Irlanti — Land: Irland

1

2

3

4

5

6

Dublin Airport

IE 02999

A

 

 

E, O

Dublin Port

IE 02899

P

 

HC(2), NHC

 

Shannon

IE 03199

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Страна: Италия — Země: Itálie — Land: Italien — Land: Italien — Riik: Itaalia — Χώρα: Ιταλία — Country: Italy — País: Italia — Pays: Italie — Paese: Italia — Valsts: Itālija — Šalis: Italija — Ország: Olaszország — Pajjiż: Italja — Land: Italië — Kraj: Włochy — País: Itália — Țara: Italia — Krajina: Taliansko — Država: Italija — Maa: Italia — Land: Italien

1

2

3

4

5

6

Ancona

IT 10199

A

 

HC, NHC

 

Ancona

IT 00199

P

 

HC

 

Bari

IT 00299

P

 

HC, NHC

 

Bergamo

IT 03999

A

 

HC, NHC

 

Bologna–Borgo Panigale

IT 00499

A

 

HC, NHC

O

Campocologno

IT 03199

F

 

 

U

Chiasso

IT 10599

F

 

HC, NHC

U, O

Chiasso

IT 00599

R

 

HC, NHC

U, O

Gaeta

IT 03299

P

 

HC-T(3)

 

Genova

IT 01099

P

Calata Sanità

(terminal Sech)

HC, NHC-NT

 

Nino Ronco

(terminal Messina)

NHC-NT

 

Porto di Voltri

(Voltri)

HC, NHC-NT

 

Ponte Paleocapa

NHC-NT(6)

 

Porto di Vado (Vado Ligure–Savona)

HC-T(FR), NHC-NT

 

Genova

IT 11099

A

 

HC, NHC

O

Gioia Tauro

IT 04099

P

 

HC, NHC

 

Gran San Bernardo–Pollein

IT 02099

R

 

HC, NHC

 

La Spezia

IT 03399

P

 

HC, NHC

U, E

Livorno–Pisa

IT 01399

P

Porto commerciale

HC, NHC

 

Sintermar

HC, NHC

 

Lorenzini

HC, NHC-NT

 

Terminal Darsena Toscana

HC, NHC

 

Livorno–Pisa

IT 04299

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Milano–Linate

IT 01299

A

 

HC, NHC

O

Milano–Malpensa

IT 01599

A

Magazzini aeroportuali ALHA

HC, NHC

O

SEA

 

U, E

Cargo City MLE

HC, NHC

O

Napoli

IT 01899

P

Molo Bausan

HC, NHC

 

Napoli

IT 11899

A

 

HC, NHC-NT

 

Olbia

IT 02299

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Palermo

IT 01999

A

 

HC, NHC

 

Palermo

IT 11999

P

 

HC, NHC

 

Ravenna

IT 03499

P

Frigoterminal

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

 

Sapir 1

NHC-NT

 

Sapir 2

HC-T(FR), HC-T(CH), HC-NT

 

Setramar

NHC-NT

 

Docks Cereali

NHC-NT

 

Reggio Calabria

IT 01799

P

 

HC, NHC

 

Reggio Calabria

IT 11799

A

 

HC, NHC

 

Roma-Fiumicino

IT 00899

A

Alitalia

HC, NHC

O

Cargo City ADR

HC, NHC

 

Isola Veterinaria

 

U, E, O

Rimini

IT 04199

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Salerno

IT 03599

P

 

HC, NHC

 

Taranto

IT 03699

P

 

HC, NHC

 

Torino-Caselle*

IT 02599

A

 

HC-T(2), NHC-NT(2)*

O*

Trapani

IT 03799

P

 

HC

 

Trieste

IT 02699

P

Hangar 69

HC, NHC

 

Molo ’O’

 

U, E

Mag. FRIGOMAR

HC-T*

 

Venezia

IT 12799

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Venezia

IT 02799

P

 

HC-T, NHC-NT

 

Verona

IT 02999

A

 

HC(2), NHC(2)

 

Страна: Кипър — Země: Kypr — Land: Cypern — Land: Zypern — Riik: Küpros — Χώρα: Κύπρος — Country: Cyprus — País: Chipre — Pays: Chypre — Paese: Cipro — Valsts: Kipra — Šalis: Kipras — Ország: Ciprus — Pajjiż: Ċipru — Land: Cyprus — Kraj: Cypr — País: Chipre — Țara: Cipru — Krajina: Cyprus — Država: Ciper — Maa: Kypros — Land: Cypern

1

2

3

4

5

6

Larnaka

CY 40099

A

 

HC(2), NHC-NT(2)

O

Lemesos

CY 50099

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Страна: Латвия — Země: Lotyšsko — Land: Letland — Land: Lettland — Riik: Läti — Χώρα: Λεττονία — Country: Latvia — País: Letonia — Pays: Lettonie — Paese: Lettonia — Valsts: Latvija — Šalis: Latvija — Ország: Lettország — Pajjiż: Latvja — Land: Letland — Kraj: Łotwa — País: Letónia — Țara: Letonia — Krajina: Lotyšsko — Država: Latvija — Maa: Latvia — Land: Lettland

1

2

3

4

5

6

Daugavpils

LV 81699

F

 

HC(2), NHC(NT)(2)

 

Grebņeva (13)

LV 72199

R

 

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

Pātarnieki

LV 73199

R

IC1

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

IC2

 

U, E, O

Rēzekne (13)

LV 74299

F

 

HC(2), NHC(NT)(2)

 

Rīga (Riga port)

LV 21099

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Rīga (Baltmarine Terminal)

LV 05099

P

 

HC-T(FR)(2)

 

Terehova (14)

LV 72299

R

 

HC, NHC-NT

E, O

Ventspils

LV 31199

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Страна: Литва — Země: Litva — Land: Litauen — Land: Litauen — Riik: Leedu — Χώρα: Λιθουανία — Country: Lithuania — País: Lituania — Pays: Lituanie — Paese: Lituania — Valsts: Lietuva — Šalis: Lietuva — Ország: Litvánia — Pajjiż: Litwanja — Land: Litouwen — Kraj: Litwa — País: Lituânia — Țara: Lituania — Krajina: Litva — Država: Litva — Maa: Liettua — Land: Litauen

1

2

3

4

5

6

Kena (13)

LT 01399

F

 

HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Kybartai (13)

LT 01899

R

 

HC, NHC

 

Kybartai (13)

LT 02199

F

 

HC, NHC

 

Lavoriškės (13)

LT 01199

R

 

HC, NHC

 

Medininkai (13)

LT 01299

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Molo

LT 01699

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Malkų įlankos

LT 01599

P

 

HC, NHC

 

Pilies

LT 02299

P

 

HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Panemunė (13)

LT 01799

R

 

HC, NHC

 

Pagėgiai (13)

LT 02099

F

 

HC, NHC

 

Šalčininkai (13)

LT 01499

R

 

HC, NHC

 

Vilnius

LT 01999

A

 

HC, NHC

O

Страна: Люксембург — Země: Lucembursko — Land: Luxembourg — Land: Luxemburg — Riik: Luksemburg — Χώρα: Λουξεμβούργο — Country: Luxembourg — País: Luxemburgo — Pays: Luxembourg — Paese: Lussemburgo — Valsts: Luksemburga — Šalis: Liuksemburgas — Ország: Luxemburg — Pajjiż: Lussemburgu — Land: Luxemburg — Kraj: Luksemburg — País: Luxemburgo — Țara: Luxemburg — Krajina: Luxembursko — Država: Luksemburg — Maa: Luxemburg — Land: Luxemburg

1

2

3

4

5

6

Luxembourg

LU 00199

A

Centre 1

HC

 

Centre 2

NHC-NT

U, E, O

Страна: Унгария — Země: Maďarsko — Land: Ungarn — Land: Ungarn — Riik: Ungari — Χώρα: Ουγγαρία — Country: Hungary — País: Hungría — Pays: Hongrie — Paese: Ungheria — Valsts: Ungārija — Šalis: Vengrija — Ország: Magyarország — Pajjiż: Ungerija — Land: Hongarije — Kraj: Węgry — País: Hungria — Țara: Ungaria — Krajina: Maďarsko — Država: Madžarska — Maa: Unkari — Land: Ungern

1

2

3

4

5

6

Budapest–Ferihegy

HU 00399

A

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

O

Eperjeske

HU 02899

F

 

HC-T(CH)(2), HC(NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Gyékényes

HU 00499

F

 

HC(2), NHC(2)

 

Kelebia

HU 02499

F

 

HC-T(CH)(2), HC(NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Letenye

HU 01199

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

E

Röszke

HU 02299

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

E

Záhony

HU 02799

R

 

HC(2), NHC-NT(2)

U, E

Страна: Малта — Země: Malta — Land: Malta — Land: Malta — Riik: Malta — Χώρα: Μάλτα — Country: Malta — País: Malta — Pays: Malte — Paese: Malta — Valsts: Malta — Šalis: Malta — Ország: Málta — Pajjiż: Malta — Land: Malta — Kraj: Malta — País: Malta — Țara: Malta — Krajina: Malta — Država: Malta — Maa: Malta — Land: Malta

1

2

3

4

5

6

Luqa

MT 01099

A

 

HC(2), NHC(2)

O, U, E

Marsaxlokk

MT 03099

P

 

HC, NHC

 

Valetta

MT 02099

P

 

 

U, E, O

Страна: Нидерландия — Země: Nizozemsko — Land: Nederlandene — Land: Niederlande — Riik: Holland — Χώρα: Κάτω Χώρες — Country: Netherlands — País: Países Bajos — Pays: Pays-Bas — Paese: Paesi Bassi — Valsts: Nīderlande — Šalis: Nyderlandai — Ország: Hollandia — Pajjiż: Olanda — Land: Nederland — Kraj: Niderlandy — País: Países Baixos — Țara: Țările de Jos — Krajina: Holandsko — Država: Nizozemska — Maa: Alankomaat — Land: Nederländerna

1

2

3

4

5

6

Amsterdam

NL 01399

A

Aero Ground Services

HC(2), NHC-T(FR), NHC-NT(2)

O(14)

KLM-2

 

U, E, O(14)

Freshport

HC(2), NHC(2)

O(14)

Amsterdam

NL 01799

P

Cornelius Vrolijk

HC-T(FR)(2)(3)

 

Daalimpex, Velsen

HC-T

 

PCA

HC(2), NHC(2)

 

Kloosterboer, Ijmuiden

HC-T(FR)

 

Eemshaven

NL 01899

P

 

HC-T (2), NHC-T (FR)(2)

 

Harlingen

NL 02099

P

Daalimpex

HC-T

 

Maastricht

NL 01599

A

 

HC, NHC

U, E, O

Rotterdam

NL 01699

P

EBS

NHC-NT(11)

 

Eurofrigo, Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Kloosterboer

HC-T(FR)

 

Wibaco

HC-T(FR)2, HC-NT(2)

 

Van Heezik

HC-T(FR)(2)

 

Vlissingen

NL 02199

P

Daalimpex

HC(2), NHC

 

Kloosterboer

HC-T(2), HC-NT

 

Страна: Австрия — Země: Rakousko — Land: Østrig — Land: Österreich — Riik: Austria — Χώρα: Αυστρία — Country: Austria — País: Austria — Pays: Autriche — Paese: Austria — Valsts: Austrija — Šalis: Austrija — Ország: Ausztria — Pajjiż: Awstrija — Land: Oostenrijk — Kraj: Austria — País: Áustria — Țara: Austria — Krajina: Rakúsko — Država: Avstrija — Maa: Itävalta — Land: Österrike

1

2

3

4

5

6

Feldkirch-Buchs

AT 01399

F

 

HC-NT(2), NHC-NT

 

Feldkirch-Tisis

AT 01399

R

 

HC(2), NHC-NT

E

Höchst

AT 00699

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Linz

AT 00999

A

 

HC(2), NHC(2)

O, E, U(8)

Wien-Schwechat

AT 01599

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Страна: Полша — Země: Polsko — Land: Polen — Land: Polen — Riik: Poola — Χώρα: Πολωνία — Country: Poland — País: Polonia — Pays: Pologne — Paese: Polonia — Valsts: Polija — Šalis: Lenkija — Ország: Lengyelország — Pajjiż: Polonja — Land: Polen — Kraj: Polska — País: Polónia — Țara: Polonia — Krajina: Poľsko — Država: Poljska — Maa: Puola — Land: Polen

1

2

3

4

5

6

Bezledy (13)

PL 28199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Dorohusk

PL 06399

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

O

Gdańsk

PL 22299

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Gdynia

PL 22199

P

IC 1

HC, NHC

U, E, O

IC 2

HC-T(FR)(2)

 

Hrebenne

PL 06499

R

 

HC, NHC

 

Korczowa

PL 18199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Kukuryki–Koroszczyn

PL 06199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Kuźnica Białostocka (13)

PL 20199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Świnoujście

PL 32299

P

 

HC, NHC

 

Szczecin

PL 32199

P

 

HC, NHC

 

Terespol–Kobylany

PL 06299

F

 

HC, NHC

 

Warszawa Okęcie

PL 14199

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E, O

Страна: Португалия — Země: Portugalsko — Land: Portugal — Land: Portugal — Riik: Portugal — Χώρα: Πορτογαλία — Country: Portugal — País: Portugal — Pays: Portugal — Paese: Portogallo — Valsts: Portugāle — Šalis: Portugalija — Ország: Portugália — Pajjiż: Portugall — Land: Portugal — Kraj: Portugalia — País: Portugal — Țara: Portugalia — Krajina: Portugalsko — Država: Portugalska — Maa: Portugali — Land: Portugal

1

2

3

4

5

6

Aveiro

PT 04499

P

 

HC-T(3)

 

Faro

PT 03599

A

 

HC-T(2)

O

Funchal (Madeira)

PT 05699

A

 

HC, NHC

O

Funchal (Madeira)

PT 03699

P

 

HC-T

 

Horta (Açores)

PT 04299

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Lisboa

PT 03399

A

Centre 1

HC(2), NHC-NT(2)

O

Lisboa

PT 03999

P

Liscont

HC(2), NHC-NT

 

Xabregas

HC-T(FR), HC-NT, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Peniche

PT 04699

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Ponta Delgada (Açores)

PT 03799

A

 

NHC-NT

 

Ponta Delgada (Açores)

PT 05799

P

 

HC-T(FR)(3), NHC-T(FR)(3)

 

Porto

PT 03499

A

 

HC-T, NHC-NT

O

Porto

PT 04099

P

 

HC-T, NHC-NT

 

Praia da Vitória (Açores)

PT 03899

P

 

 

U, E

Setúbal

PT 04899

P

 

HC(2), NHC

 

Sines

PT 05899

P

 

HC(2), NHC

 

Viana do Castelo

PT 04399

P

 

HC-T(FR)(3)

 

Страна: Румъния — Země: Rumunsko — Land: Rumænien — Land: Rumänien — Riik: Rumeenia — Χώρα: Ρουμανία — Country: Romania — País: Rumanía — Pays: Roumanie — Paese: Romania — Valsts: Rumānija — Šalis: Rumunija — Ország: Románia — Pajjiż: ir-Rumanija — Land: Roemenië — Kraj: Rumunia — País: Roménia — Țara: România — Krajina: Rumunsko — Država: Romunija — Maa: Romania — Land: Rumänien

1

2

3

4

5

6

Albița

RO 40199

R

IC 1

HC(2)

 

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

 

IC 3

 

U, E, O

București Otopeni

RO 10199

A

IC 1

HC-NT(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

IC 2

 

E, O

Constanța Nord

RO 15199

P

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Constanța Sud–Agigea

RO 15299

P

 

HC(2), NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

 

Halmeu

RO 33199

R

IC 1

HC(2), NHC(2)

 

IC 2

 

U, E, O

Sculeni Iași

RO 25199

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Siret

RO 36199

R

 

HC(2), NHC(2)

 

Stamora Moravița

RO 38199

R

IC 1

HC(2), NHC(2)

 

IC 2

 

U, E, O

Страна: Словения — Země: Slovinsko — Land: Slovenien — Land: Slowenien — Riik: Sloveenia — Χώρα: Σλοβενία — Country: Slovenia — País: Eslovenia — Pays: Slovénie — Paese: Slovenia — Valsts: Slovēnija — Šalis: Slovėnija — Ország: Szlovénia — Pajjiż: Slovenja — Land: Slovenië — Kraj: Słowenia — País: Eslovénia — Țara: Slovenia — Krajina: Slovinsko — Država: Slovenija — Maa: Slovenia — Land: Slovenien

1

2

3

4

5

6

Dobova

SI 00699

F

 

HC(2), NHC(2)

U, E

Gruškovje

SI 00199

R

 

HC, NHC-T (FR), NHC-NT

O

Jelšane

SI 00299

R

 

HC, NHC-NT, NHC-T(CH)

O

Koper

SI 00399

P

 

HC, NHC-T(CH), NHC-NT

 

Ljubljana Brnik

SI 00499

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Obrežje

SI 00599

R

 

HC, NHC-T(CH)(2), NHC-NT(2)

U, E, O

Страна: Словакия — Země: Slovensko — Land: Slovakiet — Land: Slowakei — Riik: Slovakkia — Χώρα: Σλοβακία — Country: Slovakia — País: Eslovaquia — Pays: Slovaquie — Paese: Slovacchia — Valsts: Slovākija — Šalis: Slovakija — Ország: Szlovákia — Pajjiż: Slovakkja — Land: Slowakije — Kraj: Słowacja — País: Eslováquia — Țara: Slovacia — Krajina: Slovensko — Država: Slovaška — Maa: Slovakia — Land: Slovakien

1

2

3

4

5

6

Bratislava

SK 00399

A

IC1

HC(2), NHC(2)

 

IC2

 

E, O

Vyšné Nemecké

SK 00199

R

I/C 1

HC, NHC

 

I/C 2

 

U, E

Čierna nad Tisou

SK 00299

F

 

HC, NHC

 

Страна: Финландия — Země: Finsko — Land: Finland — Land: Finnland — Riik: Soome — Χώρα: Φινλανδία — Country: Finland — País: Finlandia — Pays: Finlande — Paese: Finlandia — Valsts: Somija — Šalis: Suomija — Ország: Finnország — Pajjiż: Finlandja — Land: Finland — Kraj: Finlandia — País: Finlândia — Țara: Finlanda — Krajina: Fínsko — Država: Finska — Maa: Suomi — Land: Finland

1

2

3

4

5

6

Hamina

FI 20599

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Helsinki

FI 10199

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Helsinki

FI 00199

P

 

HC(2), NHC-NT

 

Vaalimaa

FI 10599

R

 

HC(2), NHC

U, E, O

Страна: Швеция — Země: Švédsko — Land: Sverige — Land: Schweden — Riik: Rootsi — Χώρα: Σουηδία — Country: Sweden — País: Suecia — Pays: Suède — Paese: Svezia — Valsts: Zviedrija — Šalis: Švedija — Ország: Svédország — Pajjiż: Żvezja — Land: Zweden — Kraj: Szwecja — País: Suécia — Țara: Suedia — Krajina: Švédsko — Država: Švedska — Maa: Ruotsi — Land: Sverige

1

2

3

4

5

6

Göteborg

SE 14299

P

 

HC(2), NHC(2)-NT

E*, O*

Göteborg–Landvetter

SE 14199

A

IC 1

HC(2), NHC(2)

O

IC 2

 

E

Helsingborg

SE 12399

P

 

HC(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)

 

Norrköping

SE 05199

A

 

 

E

Stockholm

SE 01199

P

 

HC(2)

 

Stockholm–Arlanda

SE 01299

A

 

HC(2), NHC(2)

O

Страна: Обединено кралство — Země: Spojené království — Land: Det Forenede Kongerige — Land: Vereinigtes Königreich — Riik: Suurbritannia — Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο — Country: United Kingdom — País: Reino Unido — Pays: Royaume-Uni — Paese: Regno Unito — Valsts: Apvienotā Karaliste — Šalis: Jungtinė Karalystė — Ország: Egyesült Királyság — Pajjiż: Renju Unit — Land: Verenigd Koninkrijk — Kraj: Zjednoczone Królestwo — País: Reino Unido — Țara: Regatul Unit — Krajina: Spojené kráľovstvo — Država: Združeno kraljestvo — Maa: Yhdistynyt kuningaskunta — Land: Förenade kungariket

1

2

3

4

5

6

Belfast

GB 41099

A

 

HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2)

 

Belfast

GB 40099

P

 

HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2)

 

Bristol

GB 11099

P

 

HC-T(FR)(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

Falmouth

GB 14299

P

 

HC-T(1), HC-NT(1)

 

Felixstowe

GB 13099

P

TCEF

HC-T(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

ATEF

HC-NT(1)

 

Gatwick

GB 13299

A

IC1

 

O

IC2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Glasgow

GB 31099

A

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

Grimsby–Immingham

GB 12299

P

Centre 1

HC-T(FR)(1)

 

Centre 2

NHC-NT

 

Grove Wharf Wharton

GB 11599

P

 

NHC-NT

 

Heathrow

GB 12499

A

Centre 1

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Centre 2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2)

 

Animal Reception Centre

 

U, E, O

Hull

GB 14199

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-NT

 

Invergordon

GB 30299

P

 

NHC-NT(4)

 

Ipswich

GB 13199

P

 

HC-NT(1), NHC-NT(2)

 

Liverpool

GB 12099

P

 

HC-T(FR)(1)(2), HC-NT(1), NHC-NT

 

Luton

GB 10099

A

 

 

U, E

Manchester

GB 13799

A

IC 1

 

O(10)

IC 2

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2),

 

IC 3

NHC(2)

 

Manston

GB 14499

A

 

HC(1)(2), NHC(2)

 

Nottingham East Midlands

GB 12199

A

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-T(FR), NHC-NT

 

Peterhead

GB 30699

P

 

HC-T(FR)(1)(2)(3)

 

Prestwick

GB 31199

A

 

 

U, E

Southampton

GB 11399

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC

 

Stansted

GB 14399

A

 

HC-NT(1)(2), NHC-NT(2)

U, E

Sutton Bridge*

GB 13599

P

 

NHC-NT(4)*

 

Thamesport

GB 11899

P

 

HC-T(1)(2), HC-NT(1)(2), NHC(2)

 

Tilbury

GB 10899

P

 

HC-T(1), HC-NT(1), NHC-T (FR), NHC-NT”

 


LIITE II

Muutetaan päätöksen 2002/459/EY liite seuraavasti:

1)

Yhdistyneen kuningaskunnan rajatarkastusasemia koskevasta jaksosta poistetaan seuraavat kohdat:

”0730399

P

ABERDEEN (HARBOUR)”

”0714099

P

GOOLE”

”0730899

P

GRANGEMOUTH”

2)

Tanskan rajatarkastusasemia koskevasta jaksosta poistetaan seuraava kohta:

”0941699

P

RØNNE”

3)

Ruotsin rajatarkastusasemia koskevaan jaksoon lisätään seuraava kohta:

”SE 05199

A

NORRKÖPING”

4)

Puolan rajatarkastusasemia koskevaan jaksoon lisätään seuraava kohta:

”PL 06499

R

HREBENNE”


4.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 116/59


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä huhtikuuta 2007,

yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston vaatimustenmukaisuuden periaatteellisesta hyväksymisestä pyroksisulamin mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1698)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/277/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 91/414/ETY säädetään kasvinsuojeluaineisiin lisättäviksi sallittuja tehoaineita koskevan yhteisön luettelon laatimisesta.

(2)

Dow AgroSciences GmbH toimitti 28 päivänä helmikuuta 2006 Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille pyroksisulami-tehoainetta koskevan asiakirja-aineiston hakemuksineen kyseisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(3)

Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset ilmoittivat komissiolle, että kyseistä tehoainetta koskeva asiakirja-aineisto näyttää alustavan tutkimuksen perusteella täyttävän direktiivin 91/414/ETY liitteessä II asetetut tietovaatimukset. Asiakirja-aineisto näyttää täyttävän myös direktiivin 91/414/ETY liitteessä III asetetut tietovaatimukset yhden kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen osalta. Tämän jälkeen hakija on toimittanut asiakirja-aineiston direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti komissiolle ja muille jäsenvaltioille sekä elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevälle pysyvälle komitealle.

(4)

Tällä päätöksellä on tarkoitus vahvistaa muodollisesti yhteisön tasolla, että asiakirja-aineisto täyttää periaatteessa direktiivin 91/414/ETY liitteessä II asetetut tietovaatimukset ja vähintään yhden kyseistä tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen osalta mainitun direktiivin liitteessä III asetetut tietovaatimukset.

(5)

Tällä päätöksellä ei rajoiteta komission oikeuttaa pyytää hakijalta lisätietoja asiakirja-aineiston joidenkin kohtien selventämiseksi.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteessä mainittua tehoainetta koskeva asiakirja-aineisto, joka on toimitettu komissiolle ja jäsenvaltioille kyseisen tehoaineen sisällyttämiseksi direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, täyttää periaatteessa kyseisen direktiivin liitteessä II asetetut tietovaatimukset sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen direktiivin 6 artiklan 4 kohdan soveltamista.

Asiakirja-aineisto täyttää myös kyseisen direktiivin liitteessä III asetetut tietovaatimukset yhden tehoainetta sisältävän kasvinsuojeluaineen osalta, kun otetaan huomioon ehdotetut käyttötarkoitukset.

2 artikla

Esittelevän jäsenvaltion on tutkittava kyseessä oleva asiakirja-aineisto yksityiskohtaisesti ja ilmoitettava komissiolle mahdollisimman pian ja joka tapauksessa vuoden kuluessa tämän päätöksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä tutkimustensa päätelmät, mahdolliset suositukset tehoaineen lisäämisestä tai lisäämättä jättämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja mahdolliset tätä koskevat edellytykset.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/21/EY (EUVL L 97, 12.4.2007, s. 4).


LIITE

TEHOAINE, JOTA TÄMÄ PÄÄTÖS KOSKEE

Nro

Yleisnimi, CIPAC-tunnistenumero

Hakija

Soveltamisen alkamispäivä

Esittelevä jäsenvaltio

1

Pyroksisulami

CIPAC-nro: ei vielä annettu

Dow AgroSciences GmbH

28. helmikuuta 2006

UK


4.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 116/62


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä huhtikuuta 2007,

yhteisön sokerialan väliaikaisen rakenneuudistusjärjestelmän mukaisesti myönnettävän monipuolistamistuen ja monipuolistamisen lisätuen määrien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2007/2008

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1717)

(Ainoastaan espanjan-, italian-, kreikan-, latvian-, portugalin-, slovakin-, sloveenin-, ruotsin-, suomen-, tšekin- ja unkarinkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/278/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta 20 päivänä helmikuuta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 (1),

ottaa huomioon yhteisön sokerialan väliaikaista rakenneuudistusjärjestelmää koskevan neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 27 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 968/2006 (2) ja erityisesti sen 13 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission on vahvistettava 31 päivään maaliskuuta 2007 mennessä kullekin asianomaiselle jäsenvaltiolle asetuksen (EY) N:o 320/2006 6 artiklassa säädetyn monipuolistamistuen, mainitun asetuksen 7 artiklassa säädetyn monipuolistamisen lisätuen sekä mainitun asetuksen 9 artiklassa säädetyn eräille jäsenvaltioille myönnettävän väliaikaisen tuen määrät.

(2)

Monipuolistamistuen ja monipuolistamisen lisätuen määrät lasketaan asetuksen (EY) N:o 968/2006 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti sen sokerikiintiötonnimäärän perusteella, josta asianomainen jäsenvaltio luopuu markkinointivuonna 2007/2008,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 320/2006 6 artiklassa säädetyn monipuolistamistuen ja mainitun asetuksen 7 artiklassa säädetyn monipuolistamista koskevan lisätuen määrät, jotka perustuvat markkinointivuonna 2007/2008 luovutettaviin kiintiömääriin, vahvistetaan tämän päätöksen liitteessä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Tšekin tasavallalle, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Italian tasavallalle, Latvian tasavallalle, Unkarin tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Slovenian tasavallalle, Slovakian tasavallalle ja Suomen tasavallalle.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42.

(2)  EUVL L 176, 30.6.2006, s. 32.


LIITE

Monipuolistamistuen ja monipuolistamisen lisätuen määrät jäsenvaltioittain markkinointivuodeksi 2007/2008

Jäsenvaltio

Monipuolistamistuki

Monipuolistamisen lisätuki

Tšekki

11 220 770,83 euroa

Kreikka

17 388 600,00 euroa

8 694 300,00 euroa

Espanja

1 826 328,60 euroa

Italia

2 722 224,64 euroa

1 361 112,32 euroa

Latvia

7 282 297,50 euroa

7 282 297,50 euroa

Unkari

11 836 183,50 euroa

Portugali

2 135 250,00 euroa

2 565 530,25 euroa

Slovakia

7 679 563,50 euroa

Slovenia

5 800 543,50 euroa

5 800 543,50 euroa

Suomi

6 141 526,50 euroa


Euroopan keskuspankki

4.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 116/64


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

tehty 17 päivänä huhtikuuta 2007,

tietosuojaa Euroopan keskuspankissa koskevien täytäntöönpanosääntöjen hyväksymisestä

(EKP/2007/1)

(2007/279/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN JOHTOKUNTA, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 286 artiklan,

ottaa huomioon yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (1) sekä erityisesti sen 24 artiklan 8 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 45/2001 vahvistetaan kaikkia yhteisöjen toimielimiä ja elimiä koskevat tietosuojaperiaatteet ja -säännöt sekä yhteisön kunkin toimielimen ja elimen velvollisuus nimittää tietosuojasta vastaava henkilö (TVH).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 45/200124 artiklan 8 kohdan mukaan yhteisön kukin toimielin ja elin antaa täytäntöönpanoa koskevat tarkemmat säännöt TVH:sta kyseisen asetuksen liitteen mukaisesti,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1   OSASTO

YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

1 artikla

Asia ja soveltamisala

1.   Tässä päätöksessä vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 45/2001 täytäntöönpanoa koskevat tarkemmat yleiset säännöt Euroopan keskuspankin (EKP) osalta. Erityisesti siinä täydennetään asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännöksiä TVH:n nimittämisestä ja asemasta sekä tehtävistä, velvollisuuksista ja toimivallasta.

2.   Tässä päätöksessä selkiytetään myös rekisterinpitäjien ja tietosuojakoordinaattoreiden roolit, tehtävät ja velvollisuudet ja pannaan täytäntöön säännöt, joiden mukaan rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan.

2 artikla

Määritelmät

Rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 45/2001 olevien määritelmien soveltamista tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

’rekisterinpitäjällä’ henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot määrittelevästä organisatorisesta yksiköstä vastaavaa johtajaa;

b)

’tietosuojakoordinaattorilla’ henkilöstön jäsentä, joka avustaa rekisterinpitäjää tietosuojaan liittyvien tehtävien täyttämisessä. Tietosuojakoordinaattorin on oltava erikoistunut tietojen hallinnointiin.

2   OSASTO

TIETOSUOJASTA VASTAAVA HENKILÖ

3 artikla

Nimittäminen, asema sekä organisatoriset kysymykset

1.   Johtokunta

a)

nimittää TVH:ksi EKP:n henkilöstön jäsenen, joka on riittävän kokenut täyttääkseen asetuksen (EY) N:o 45/2001 24 artiklassa säädetyt vaatimukset;

b)

päättää TVH:n toimikauden pituuden, joka voi olla vähintään kaksi ja korkeintaan viisi vuotta;

c)

ilmoittaa TVH:n nimen Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

2.   Johtokunta varmistaa, että TVH voi suorittaa tehtävänsä ja velvollisuutensa riippumattomalla tavalla. Tällaista riippumattomuutta rajoittamatta

a)

TVH:ta koskevat EKP:n palvelussuhteen ehdot;

b)

TVH kuuluu organisatorisesti johonkin EKP:n pääosastoon ja osastoon; ja

c)

TVH:n kehityskeskusteluista vastaavien henkilöiden on kuultava Euroopan tietosuojavaltuutettua ennen TVH:n tietosuojaan liittyvien tehtävien ja velvollisuuksien hoitamisen arviointia.

3.   Asianomainen rekisterinpitäjä pitää huolen siitä, että TVH:lle annetaan viivytyksettä tieto

a)

asioista, joilla on tai saattaa olla tietosuojaa koskevia vaikutuksia; ja

b)

sellaisista yhteydenotoista ulkopuolisiin osapuoliin, jotka liittyvät asetuksen (EY) N:o 45/2001 soveltamiseen ja erityisesti yhteistoimintaan Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa.

4.   Johtokunta voi nimittää vara-TVH:n, johon sovelletaan 1 ja 2 kohtaa. Vara-TVH avustaa TVH:ta TVH:n tehtävien ja velvollisuuksien hoitamisessa sekä toimii TVH:n sijaisena tämän ollessa estynyt.

5.   Kaikkien henkilöstön jäsenten, jotka avustavat TVH:ta tietosuojaan liittyvissä asioissa, on toimittava yksinomaan TVH:n antamien ohjeiden mukaisesti.

4 artikla

Tietosuojasta vastaavan henkilön tehtävät ja velvollisuudet

Asetuksen (EY) N:o 45/2001 24 artiklassa sekä kyseisen asetuksen liitteessä olevia tehtäviä hoitaessaan TVH suorittaa seuraavat tehtävät ja ottaa tarpeen tullen huomioon asianomaisten EKP:n pääosastojen ja osastojen näkökohdat:

a)

johtokunnan, rekisterinpitäjien ja tietosuojakoordinaattoreiden neuvominen tietosuojasäännösten soveltamista EKP:ssä koskevissa asioissa. Johtokunta, asianomaiset rekisterinpitäjät, henkilöstökomitea ja kaikki luonnolliset henkilöt voivat konsultoida TVH:ta kaikissa asetuksen (EY) N:o 45/2001 soveltamiseen ja tulkintaan liittyvissä asioissa;

b)

sellaisten seikkojen ja tapausten tutkiminen TVH:n omasta aloitteesta tai johtokunnan, rekisterinpitäjien, henkilöstökomitean tai minkä tahansa luonnollisen henkilön pyynnöstä, jotka liittyvät välittömästi TVH:n tehtäviin ja velvollisuuksiin ja jotka tulevat TVH:n tietoon, sekä kertomuksen antaminen asiasta pyynnön esittäjälle. TVH tutkii seikat ja tapaukset puolueettomasti sekä ottaa rekisteröidyn oikeudet asianmukaisella tavalla huomioon. TVH ilmoittaa kaikille muille osapuolille asiasta, jos TVH katsoo sen aiheelliseksi. Jos pyynnön esittäjä on luonnollinen henkilö tai jos hän edustaa luonnollista henkilöä, TVH:n on mahdollisuuksien mukaan varmistettava tutkintapyynnön luottamuksellisuus, ellei asianomainen rekisteröity anna yksiselitteisesti suostumustaan käsitellä pyyntöä muulla tavalla;

c)

yhteistyön tekeminen yhteisön muiden toimielinten ja elinten TVH:iden kanssa, erityisesti vaihtamalla kokemuksia ja tietotaitoa sekä edustamalla EKP:tä kaikissa tietosuojaan liittyvissä keskusteluissa, ei kuitenkaan oikeudenkäynneissä;

d)

vuosittaisen työohjelman sekä vuosittaisen kertomuksen antaminen TVH:n toimista johtokunnalle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

5 artikla

Tietosuojasta vastaavan henkilön toimivaltuudet

TVH voi:

a)

pyytää minkä tahansa EKP:n pääosaston ja osaston lausuntoa TVH:n tehtäviin ja velvollisuuksiin liittyvissä asioissa;

b)

antaa lausunnon käsittelyjen tai kaavailtujen käsittelyjen laillisuudesta tai mistä tahansa kysymyksestä, joka liittyy käsittelyistä tehtäviin ilmoituksiin;

c)

saattaa johtokunnan tietoon tapaukset, joissa henkilöstön jäsen on jättänyt asetuksen (EY) N:o 45/2001 noudattamatta; ja

d)

suorittaa muut asetuksen (EY) N:o 45/2001 liitteessä määritetyt tehtävät.

3   OSASTO

REKISTERINPITÄJÄT JA TIETOSUOJAKOORDINAATTORIT

6 artikla

Rekisterinpitäjien ja tietosuojakoordinaattoreiden tehtävät ja velvollisuudet

1.   Rekisterinpitäjien on varmistettava, että heidän vastuualueellaan tapahtuvat henkilötietojen käsittelyt ovat asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisia.

2.   Täyttäessään velvollisuutensa auttaa TVH:ta ja Euroopan tietosuojavaltuutettua näiden tehtävien suorittamisessa rekisterinpitäjien on 20 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta annettava kaikki tarvittavat tiedot ja mahdollisuus tutustua henkilötietoihin sekä vastattava kysymyksiin.

3.   Rekisterinpitäjien velvollisuuksia rajoittamatta

a)

tietosuojakoordinaattorit avustavat rekisterinpitäjiä näiden tehtävien suorittamisessa joko rekisterinpitäjien pyynnöstä tai omasta aloitteestaan. Tässä tehtävässään tietosuojakoordinaattoreiden on toimittava yhteistyössä rekisterinpitäjien henkilöstön kanssa, jonka on annettava tietosuojakoordinaattoreille kaikki tarvittavat tiedot. Asianomaisen rekisterinpitäjän harkinnan mukaan tähän voi kuulua myös tutustuminen henkilötietoihin, joita käsitellään kyseisen rekisterinpitäjän vastuulla.

b)

Tietosuojakoordinaattorien on avustettava TVH:ta

i)

henkilötietojen käsittelyistä vastaavien rekisterinpitäjien selvittämisessä;

ii)

TVH:n ohjeiden levittämisessä ja rekisterinpitäjien tukemisessa, TVH:n ohjeiden mukaisesti;

ii)

muissa TVH:n työohjelmiin kuuluvissa asioissa TVH:n ja tietosuojakoordinaattoreiden esimiesten sopimuksen mukaisesti.

7 artikla

Ilmoitusmenettely

1.   Ennen uuden henkilötietoja koskevan käsittelytoimen aloittamista asianomaisen rekisterinpitäjän on tehtävä asiaa koskeva ilmoitus TVH:lle käyttäen online-rajapintaa, joka löytyy EKP:n Intranet-sivustoilla olevilta TVH:n verkkosivuilta. Sellaisten käsittelyjen osalta, joita koskee asetuksen (EY) N:o 45/2001 27 artiklan 3 kohdan mukainen ennakkotarkastus, ilmoitus on tehtävä riittävän hyvissä ajoin ennen käsittelytoimen aloittamista, jotta Euroopan tietosuojavaltuutettu voi tehdä ennakkotarkastuksen.

2.   Rekisterinpitäjien on viipymättä ilmoitettava TVH:lle kaikista muutoksista, jotka vaikuttavat TVH:lle annettuun ilmoitukseen sisältyviin tietoihin.

4   OSASTO

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

8 artikla

Rekisteri

TVH:n asetuksen (EY) N:o 45/2001 26 artiklan nojalla pitämä rekisteri toimii EKP:ssä suoritettujen henkilötietoihin liittyvien käsittelyjen luettelona. Rekisteröidyt voivat käyttää rekisterissä olevia tietoja toteuttaakseen asetuksen (EY) N:o 45/2001 13–19 artiklassa vahvistettuja oikeuksiaan.

9 artikla

Rekisteröityjen oikeuksien käyttäminen

1.   Sen lisäksi, että rekisteröidyillä on oikeus saada asianmukaisella tavalla tietoa kaikista omien henkilötietojensa käsittelyistä, rekisteröidyt voivat asetuksen (EY) N:o 45/2001 13–19 artiklan mukaisten oikeuksiensa käyttämiseksi kääntyä asianomaisen rekisterinpitäjän puoleen jäljempänä määritetyllä tavalla.

a)

Ainoastaan rekisteröity tai hänen asianmukaisesti valtuuttamansa edustaja voi käyttää näitä oikeuksia. Kaikkien näiden oikeuksien käyttäminen on näille henkilöille maksutonta.

b)

Näiden oikeuksien käyttämistä koskeva pyyntö on osoitettava asianomaiselle rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä saa hyväksyä pyynnön ainoastaan, jos pyynnön tehneen henkilön henkilöllisyys, ja tarvittaessa pyynnön esittäjän oikeus edustaa rekisteröityä, on asianmukaisesti selvitetty. Rekisterinpitäjän on viipymättä ilmoitettava rekisteröidylle, onko pyyntö hyväksytty vai evätty. Jos pyyntö on evätty, rekisterinpitäjän on myös ilmoitettava epäämisen perustelut.

c)

Rekisterinpitäjän on milloin tahansa kolmen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta annettava asetuksen (EY) N:o 45/2001 13 artiklassa tarkoitetut tiedot pyynnön esittäneen henkilön toivomuksen mukaisesti joko siten, että rekisteröity tutustuu tietoihin paikan päällä tai siten, että hänelle toimitetaan niistä jäljennös.

d)

Mikäli b tai c alakohdassa tarkoitettuja määräaikoja ei ole noudatettu, rekisteröity voi kääntyä TVH:n puoleen. Jos rekisteröidyn oikeuksien käytössä havaitaan ilmeisiä väärinkäytöksiä, rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä kääntymään TVH:n puoleen. Jos asia annetaan TVH:n käsiteltäväksi, TVH ratkaisee asian sekä päättää asianmukaisista jatkotoimenpiteistä. Jos rekisteröity ja rekisterinpitäjä eivät pääse yhteisymmärrykseen, molemmilla on oikeus kääntyä TVH:n puolen.

2.   EKP:n henkilöstön jäsenet voivat konsultoida TVH:ta ennen kantelun esittämistä asetuksen (EY) N:o 45/2001 33 artiklan nojalla Euroopan tietosuojavaltuutetulle.

10 artikla

Poikkeukset ja rajoitukset

1.   Edellyttäen että TVH:ta on konsultoitu etukäteen, rekisterinpitäjä voi rajoittaa asetuksen (EY) N:o 45/2001 13–17 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia asetuksen (EY) N:o 45/2001 20 artiklassa vahvistettujen perusteiden ja edellytysten mukaisesti.

2.   Rekisteröidyillä on oikeus pyytää Euroopan tietosuojavaltuutettua soveltamaan asetuksen (EY) N:o 45/2001 47 artiklan 1 kohdan c alakohtaa.

11 artikla

Tutkintamenettely

1.   Tutkintapyynnöt 4 artiklan b alakohdan nojalla on osoitettava kirjallisesti TVH:lle.

2.   TVH:n on lähetettävä vastaanottotodistus pyynnön esittäjälle 20 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

3.   TVH voi tutkia asian paikan päällä sekä pyytää rekisterinpitäjältä kirjallisen lausunnon asiasta. Rekisterinpitäjän on toimitettava vastauksensa TVH:lle 20 työpäivän kuluessa TVH:n pyynnön vastaanottamisesta. TVH voi pyytää lisätietoja tai -apua miltä tahansa EKP:n pääosastolta ja osastolta. Pääosaston ja osaston on annettava pyydetyt lisätiedot tai -apu 20 työpäivän kuluessa TVH:n pyynnöstä.

4.   TVH:n on raportoitava pyynnön esittäjälle kolmen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

12 artikla

Oikeuskeinot

Asetuksen (EY) N:o 45/2001 32 artiklassa vahvistettujen kaikkien rekisteröityjen käytössä olevien oikeuskeinojen lisäksi EKP:n henkilöstön jäsenet voivat käyttää EKP:n palvelussuhteen ehdoissa vahvistettuja oikeuskeinoja.

5   OSASTO

VOIMAANTULO

13 artikla

Loppusäännös

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 17 päivänä huhtikuuta 2007.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.