ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 106

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
24. huhtikuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 442/2007, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2007, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Ukrainasta peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 443/2007, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 444/2007, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 41/2007 muuttamisesta sillin saalisrajoitusten osalta ICES-alueilla I ja II

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 445/2007, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2007, levitettäviä ravintorasvoja koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2991/94 sekä maidon ja maitotuotteiden kaupan pitämisessä käytettävien nimitysten suojelemisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1898/87 tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä (Kodifioitu toisinto)

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 446/2007, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden nautojen yhteisön edustavilla markkinoilla todettuja hintoja koskevan selvityksen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2273/2002 muuttamisesta

30

 

*

Komission asetus (EY) N:o 447/2007, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1043/2005 muuttamisesta

31

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2007/25/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2007, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta dimetoaatin, dimetomorfin, glufosinaatin, metributsiinin, fosmetin ja propamokarbin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina ( 1 )

34

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/241/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

43

Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan hallituksen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus

44

 

 

2007/242/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2007, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 423/2007 7 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta

51

 

 

Komissio

 

 

2007/243/EY

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä huhtikuuta 2007, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä yhteisörahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1663)  ( 1 )

55

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2007/244/YUTP, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2007, Euroopan unionin siviili- ja sotilasalan tukitoimesta Darfurin alueella Sudanissa toteutettavalle Afrikan unionin operaatiolle hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/557/YUTP täytäntöönpanosta

63

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2007/245/YUTP, hyväksytty 23 päivänä huhtikuuta 2007, Euroopan unionin siviili- ja sotilasalan tukitoimesta Darfurin alueella Sudanissa toteutettavalle Afrikan unionin operaatiolle hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2005/557/YUTP muuttamisesta siten, että mukaan otetaan sotilaallinen tukiyksikkö avun antamiseksi Somaliassa toteutettavan Afrikan unionin operaation (AMISOM) perustamiseen

65

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2007/246/YUTP, hyväksytty 23. päivältä huhtikuuta 2007, Irania koskevista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2007/140/YUTP muuttamisesta

67

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

24.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 442/2007,

annettu 19 päivänä huhtikuuta 2007,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Ukrainasta peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnissa asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

1.   Voimassa olevat toimenpiteet

(1)

Neuvosto otti 22 päivänä tammikuuta 2001 asetuksella (EY) N:o 132/2001 (2) käyttöön muun muassa Ukrainasta peräisin olevan CN-koodeihin 3102 30 90 ja 3102 40 90 kuuluvan ammoniumnitraatin tuonnissa lopullisen polkumyyntitullin, jonka määrä oli 33,25 euroa tonnilta. Toimenpiteiden käyttöönottoon johtaneesta tutkimuksesta käytetään jäljempänä nimitystä ’alkuperäinen tutkimus’.

(2)

Osittaisen välivaiheen tarkastelun jälkeen neuvosto vapautti 17 päivänä toukokuuta 2004 asetuksella (EY) N:o 993/2004 (3) tarkasteltavana olevan tuotteen yhteisöön suuntautuvaan tuontiin sovellettavista polkumyyntitulleista, jotka oli otettu käyttöön asetuksella (EY) N:o 132/2001, sellaisten yritysten valmistamat tuotteet, joiden sitoumukset komissio voisi hyväksyä. Sitoumukset hyväksyttiin 20 päivänä toukokuuta 2005 komission asetuksella (EY) N:o 1001/2004 (4). Sitoumusten tarkoituksena oli ottaa huomioon eräät seuraukset siitä, että Euroopan unioni laajentui käsittämään 25 jäsenvaltiota.

(3)

Neuvosto antoi tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmään rajatun välivaiheen tarkastelun jälkeen asetuksen (EY) N:o 945/2005, jonka mukaan tarkasteltavana olevan tuotteen määritelmää olisi selvennettävä ja voimassa olevia toimenpiteitä olisi sovellettava tarkasteltavana olevaan tuotteeseen silloin, kun sitä sisältyy muihin lannoitteisiin, suhteessa lannoitteen ammoniumnitraattipitoisuuteen yhdessä muiden marginaalisten aineiden ja ravinteiden kanssa.

2.   Tarkastelupyyntö

(4)

Toimenpiteiden voimassaolon lähestyvää päättymistä koskevan 5 päivänä toukokuuta 2005 julkaistun ilmoituksen (5) jälkeen saatiin 25 päivänä lokakuuta 2005 perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukainen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelupyyntö. Pyynnön esitti tuottajien puolesta Euroopan lannoitevalmistajien yhdistys EFMA, jäljempänä ’pyynnön esittäjä’, joka edustaa valtaosaa eli tässä tapauksessa yli 50:tä prosenttia ammoniumnitraatin kokonaistuotannosta yhteisössä.

(5)

Pyynnön esittäjä väitti ja esitti riittävän alustavan näytön siitä, että polkumyynnin jatkuminen tai toistuminen ja yhteisön tuotannonalalle aiheutuva vahinko on todennäköinen Ukrainasta (jäljempänä ’asianomainen maa’) peräisin olevan ammoniumnitraatin tuonnin osalta.

(6)

Kun komissio oli neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan todennut, että toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanoa varten on olemassa riittävä näyttö, se ilmoitti 25 päivänä tammikuuta 2006 perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisen tutkimuksen aloittamisesta julkaisemalla asiaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä  (6).

3.   Tutkimus

3.1   Tutkimusajanjakso

(7)

Polkumyynnin jatkumista tai toistumista koskeva tutkimus kattoi 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisen ajanjakson, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’. Vahingon jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyden arvioinnin kannalta merkittäviä suuntauksia tarkasteltiin kaudella, joka ulottui vuodesta 2002 tutkimusajanjakson loppuun, jäljempänä ’tarkastelujakso’.

3.2   Tutkimuksen osapuolet

(8)

Komissio ilmoitti toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun vireillepanosta virallisesti niille vientiä harjoittaville tuottajille, tuojille ja käyttäjille, joita asian tiedettiin koskevan, ja niiden yhdistyksille, viejämaan edustajille, pyynnön esittäjälle ja yhteisön tuottajille. Asiaan liittyville osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkökantansa kirjallisesti ja pyytää tulla kuulluiksi vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa.

(9)

Mahdollisuus tulla kuulluiksi myönnettiin kaikille asiaan liittyville osapuolille, jotka olivat sitä pyytäneet ja osoittaneet, että niiden kuulemiseen oli olemassa erityisiä syitä.

(10)

Koska yhteisössä toimii suuri määrä tuottajia ja tuojia, katsottiin perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti asianmukaiseksi tutkia, olisiko otantamenetelmää syytä käyttää. Pystyäkseen päättämään otannan tarpeellisuudesta ja tarvittaessa valitsemaan otoksen komissio pyysi edellä mainittuja osapuolia ilmoittautumaan perusasetuksen 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti 15 päivän kuluessa tutkimuksen aloittamisesta ja toimittamaan komissiolle menettelyn aloittamista koskevassa ilmoituksessa pyydetyt tiedot.

(11)

Toimitettujen tietojen tarkastelun perusteella ja kymmenen yhteisössä toimivan tuottajan ilmoitettua yhteistyöhalukkuudestaan päätettiin, että yhteisön tuottajista olisi valittava otos. Vain yksi tuoja toimitti menettelyn aloittamista koskevassa ilmoituksessa pyydetyt tiedot ja ilmaisi halukkuutensa toimia yhteistyössä komission yksiköiden kanssa. Tuojan toimipaikka oli kuitenkin yhteisön ulkopuolella, eikä se ollut tutkimusajanjakson aikana tuonut tarkasteltavana olevaa tuotetta yhteisön markkinoille. Näin ollen päätettiin, ettei otanta ollut tarpeen tuojien osalta.

(12)

Kymmenen yhteisön tuottajaa toimitti asianmukaisesti täytetyn otantalomakkeen määräajassa ja suostui virallisesti jatkamaan yhteistyötä tutkimuksessa. Komissio valitsi näistä kymmenestä yhteisön tuottajasta perusasetuksen 17 artiklan mukaisesti otoksen, joka edustaa mahdollisimman suurta ammoniumnitraatin tuotanto- ja myyntimäärää yhteisössä ja joka voidaan kohtuudella tutkia käytettävissä olevan ajan kuluessa. Otokseen valittujen neljän yhteisön tuottajan osuus yhteisön tuotannonalan, sellaisena kuin se on määriteltynä jäljempänä 51 kappaleessa, kokonaistuotannosta oli tutkimusajanjaksolla 76 prosenttia, ja edellä mainittujen kymmenen yhteisön tuottajan osuus yhteisön kokonaistuotannosta tutkimusajanjakson aikana oli 70 prosenttia.

(13)

Asianomaisia osapuolia kuultiin otoksen valinnassa perusasetuksen 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti, eivätkä ne vastustaneet asiaa.

(14)

Neljälle otokseen kuuluvalle yhteisön tuottajalle ja kaikille tiedossa olleille vientiä harjoittaville tuottajille lähetettiin kyselylomakkeet.

(15)

Vastaukset saatiin neljältä otokseen valitulta yhteisön tuottajalta ja kolmelta asianomaisessa maassa toimivalta tuottajalta, joista kaksi harjoitti myös vientiä, sekä yhdeltä etuyhteydessä olevalta kauppiaalta.

(16)

Kokonaan täytetty kyselylomake saatiin lisäksi yhdeltä vertailumaassa toimivalta tuottajalta.

(17)

Komissio hankki ja tarkasti kaikki polkumyynnin ja siitä aiheutuneen vahingon todennäköistä toistumista sekä yhteisön edun määrittämistä varten tarvitsemansa tiedot. Seuraavien yritysten toimitiloihin tehtiin tarkastuskäyntejä:

a)

ukrainalaiseen tuottajaan Stiroliin etuyhteydessä oleva kauppias

IBE Trading, New York, New York, Yhdysvallat

b)

vertailumaahan sijoittautunut tuottaja

Terra Industries, Sioux City, Iowa, Yhdysvallat

c)

otokseen valitut yhteisön tuottajat

Terra Nitrogen Limited, Stockton, Yhdistynyt kuningaskunta

Grande Paroisse SA, Pariisi, Ranska

Zakłady Azotowe Anwil SA, Puola

Yara SA, Bryssel, Belgia, ja siihen etuyhteydessä oleva tuottaja Yara Sluiskil bv, Sluiskil, Alankomaat.

B.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

1.   Tarkasteltavana oleva tuote

(18)

Tarkastelun kohteena ovat Ukrainasta peräisin olevat kiinteät lannoitteet, joiden ammoniumnitraattipitoisuus on suurempi kuin 80 painoprosenttia ja jotka luokitellaan CN-koodeihin 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ja ex 3105 90 91. Ammoniumnitraatti on kiinteä typpilannoite, jota käytetään yleisesti maataloudessa. Sitä valmistetaan ammoniakista ja typpihaposta, sen typpipitoisuus on suurempi kuin 28 painoprosenttia, ja se voi olla mikrorakeisessa tai rakeisessa muodossa.

(19)

Tarkasteltavana olevan tuotteen määrittelyä on selvennetty asetuksessa (EY) N:o 945/2005.

2.   Samankaltainen tuote

(20)

Tarkastelua koskeva tutkimus vahvisti alkuperäisessä tutkimuksessa tehdyn päätelmän, jonka mukaan ammoniumnitraatti on puhdas hyödyketuote ja sen laatu sekä fyysiset perusominaisuudet ovat samat riippumatta siitä, mistä maasta se on peräisin. Tarkasteltavana olevalla tuotteella ja tuotteilla, joita vientiä harjoittavat tuottajat valmistavat ja myyvät kotimarkkinoillaan ja kolmansiin maihin, joita yhteisön tuottajat valmistavat ja myyvät yhteisön markkinoilla ja joita vertailumaan tuottajat myyvät vertailumaan kotimarkkinoilla, on todettu olevan samat fyysiset ja kemialliset perusominaisuudet ja pääasiassa sama käyttötarkoitus, ja niitä pidetään siksi perusasetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuina samankaltaisina tuotteina.

C.   POLKUMYYNNIN JATKUMISEN TAI TOISTUMISEN TODENNÄKÖISYYS

1.   Yleistä

(21)

Kolme ukrainalaista tarkasteltavana olevan tuotteen tuottajaa toimi tutkimuksessa yhteistyössä. Kaksi yhteistyössä toimivaa tuottajaa vei tuotetta tutkimusajanjakson aikana. Ukrainassa toimii ainakin yksi tiedossa oleva tuottaja, joka ei osallistunut yhteistyöhön.

(22)

Kun vertailtiin vientiä harjoittavien tuottajien toimittamia tietoja yhteisöön suuntautuvasta viennistä ja toisaalta Eurostatin ilmoittamia tietoja viennin kokonaismäärästä, osoittautui, että kyseiset kaksi vientiä harjoittavaa tuottajaa vastasivat noin 60 prosentista yhteisöön Ukrainasta tutkimusajanjaksona tapahtuneesta tuonnista. Samassa yhteydessä voitiin kuitenkin todeta, että valtaosa tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin loppuosasta (40 prosenttia) oli laskutettu joulukuussa 2004, minkä vuoksi yhteistyössä toimineet tuottajat eivät ilmoittaneet sitä, mutta että kyseinen tuote saapui yhteisön alueelle tutkimusajanjakson aikana, joten se oli mukana tuontitilastoissa. Joulukuussa 2005 laskutetun ja yhteisöön tammikuussa 2006 saapuneen viennin määrä taas oli merkityksetön. Edellisen perusteella pääteltiin, että 85–90 prosenttia yhteisöön Ukrainasta tapahtuneesta tuonnista tutkimusajanjaksona oli yhteistyössä toimineiden tuottajien harjoittamaa. Yhteistyössä toimimisen aste oli siis korkea.

(23)

Tarkasteltavana olevan tuotteen kokonaistuonti Ukrainasta oli vähäistä: alle 1 prosentti suhteessa yhteisön koko markkinoihin.

2.   Polkumyynnillä tapahtunut tuonti tutkimusajanjakson aikana

2.1   Vertailumaa

(24)

Koska Ukrainaa ei vielä toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevaan tarkasteluun liittyvän pyynnön esittämisajankohtana pidetty markkinatalousmaana (7), normaaliarvo piti määrittää kolmannessa markkinatalousmaassa toimivilta tuottajilta saatujen tietojen perusteella perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan mukaisesti. Vireillepanoilmoituksessa esitettiin sopiviksi vertailumaiksi Yhdysvaltoja ja Romaniaa. Alkuperäisessä tutkimuksessa vertailumaaksi valittiin Puola. Koska Puolasta tuli toukokuussa 2004 Euroopan unionin jäsen, sitä ei enää voida valita vertailumaaksi. Kaikille asiaan liittyville osapuolille annettiin tilaisuus esittää näkemyksensä Yhdysvaltojen ja Romanian valinnasta vertailumaiksi.

(25)

Vireillepanoilmoituksen jälkeen tehdyssä analyysissa kävi kuitenkin ilmi, että Ukrainasta ja Venäjältä peräisin oleva tuonti oli Romanian ammoniumnitraattimarkkinoilla hallitsevassa asemassa, kun taas romanialaiset tuottajat suuntautuivat erittäin voimakkaasti vientiin ja myivät kotimarkkinoillaan vain vähäisiä määriä. Romanian kotimarkkinoiden rakenteen perusteella Romaniaa ei voitaisi pitää sopivimpana vertailumaana.

(26)

Kommentteja saatiin vain yhdeltä yhteistyössä toimineelta tuottajalta. Kommentissa ehdotettiin paremmaksi vaihtoehdoksi Algeriaa, jolla on hyvät mahdollisuudet saada käyttöönsä pääasiallista raaka-ainetta eli kaasua. Vertailumaan valinnassa ei pidetä keskeisenä kriteerinä sitä, onko maalla maakaasuntuotantoalueita vai ei. Pääasia on, perustuuko kaasun hinta markkina-arvoon. Algeriassa käytettävä kaasun kaksihintajärjestelmä osoittaa selvästi, ettei näin ole, mikä heikentää Algerian sopivuutta vertailumaaksi. Lisäksi on huomattava, että sekä Yhdysvallat että Ukraina ovat maakaasun tuottajia ja nettotuojia, kun taas Algeria on maakaasun nettoviejä. Siinä mielessä Yhdysvallat vastaa Ukrainaa lähemmin kuin Algeria.

(27)

Edelleen väitettiin, ettei Yhdysvallat sopisi vertailumaaksi siksi, että kaasun kotimaanhinta oli tutkimusajanjaksona erittäin korkea. Vaikka kaasun hinta oli tutkimusajanjakson neljännellä neljänneksellä luonnonkatastrofien vuoksi erittäin korkea, tilanne on helposti korjattavissa, kuten jäljempänä 35 kappaleesta ilmenee.

(28)

Yhdysvaltain valintaa kritisoitiin myös tuotantoprosessiin liittyvillä perusteilla. Algerian tuotantoprosessin väitettiin olevan lähemmin Ukrainan tuotantoprosessin kaltainen. Tuottaja ei kuitenkaan perustellut väitettään.

(29)

Algerian tuotannon, kulutuksen ja kuluttajakysynnän väitettiin vielä olevan tasoltaan lähempänä Ukrainan tasoa. Käytettävissä olevien tietojen mukaan sekä Algerian tuotanto (8) että maan kotimaankulutus (9) ovat tasoltaan merkityksettömän pienet. Toisaalta tuotanto on suurta ja kotimarkkinat ovat laajat sekä Ukrainassa että Yhdysvalloissa.

(30)

Vaikka Yhdysvallat sovelsikin asianomaisesta maasta peräisin olevan ammoniumnitraatin tuontiin polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä, Yhdysvallat on kuitenkin avointa kilpailua harjoittava markkina-alue, jossa tuottajat joutuvat yleisesti kilpailemaan muista kolmansista maista peräisin olevan tuonnin kanssa. Lisäksi Yhdysvaltain tuottajien kotimarkkinamyynti on edustavaa, ja niillä on samanlaiset raaka-aineensaantimahdollisuudet kuin ukrainalaisilla tuottajilla.

(31)

Tämän vuoksi tutkimuksessa vahvistettiin Yhdysvaltain valinta sopivaksi vertailumaaksi. Laskelmat perustuivat näin ollen ainoan yhdysvaltalaisen yhteistyötä tekevän, kyselylomakkeen kokonaan täyttäneen tuottajan antamiin tarkistettuihin tietoihin.

2.2   Normaaliarvo

(32)

Koska Ukrainaa ei vielä toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevaan tarkasteluun liittyvän pyynnön esittämisajankohtana pidetty markkinatalousmaana, normaaliarvo piti määrittää Yhdysvalloissa toimivalta tuottajalta saatujen tietojen perusteella (ks. 31 kappale).

(33)

Arvioitaessa, oliko vertailumaan ainoan yhteistyössä toimivan, samankaltaista tuotetta valmistavan tuottajan kotimaanmyynti edustavaa, käytettiin perustana kahden yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavan tuottajan vientiä yhteisöön. Yhteisöön vietiin siis vain yhdentyyppistä tuotetta, minkä vuoksi ei tehty tuotetyyppikohtaista analyysia.

(34)

Vertailumaan ainoan yhteistyössä toimivan, samankaltaista tuotetta valmistavan tuottajan kotimaanmyynnin todettiin olevan edustavaa, koska se oli määrältään merkittävästi suurempaa kuin kahden ukrainalaisen yhteistyössä toimivan, vientiä harjoittavan tuottajan ammoniumnitraattivienti yhteisöön.

(35)

Jotta voitiin selvittää, tapahtuiko yhdysvaltalaisen tuottajan kotimaanmyynti tavanomaisessa kaupankäynnissä, verrattiin kotimarkkinoilla maksettuja hintoja ja tuotantokustannuksia. Arvioitaessa yhdysvaltalaisen tuottajan tuotantokustannuksia havaittiin, että luonnonkatastrofit olivat vaikuttaneet niihin neljännellä vuosineljänneksellä. Kyseisen tuottajan julkaisemien tietojen mukaan Yhdysvalloissa Meksikonlahdella kolmannella vuosineljänneksellä riehuneet pyörremyrskyt kylvivät tuhoa maakaasumarkkinoilla ja heikensivät tuottajan neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden tuloksia (10). Noteeratut kaasunhinnat (11) kaksinkertaistuivat Yhdysvalloissa elokuusta (12) lokakuuhun (13) 2005, kun Katrina-pyörremyrsky (23–31 päivänä elokuuta 2005) ja Rita-pyörremyrsky (17–26 päivänä syyskuuta 2005) iskivät Yhdysvaltain rannikolle Meksikonlahdella. Koska maakaasu on ammoniumnitraatin tuotannossa tärkein kustannustekijä, vaikutukset olivat huomattavat ja niiden perusteella laskennallisesta normaaliarvosta olisi tullut keinotekoisen suuri. Sen vuoksi vuoden 2005 viimeistä neljännestä koskevat tuotantokustannukset päätettiin vahvistaa käyttämällä perustana keskimääräisiä kaasunhintoja, jotka tuottaja oli maksanut vuoden 2005 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana.

(36)

Edellisen perusteella havaittiin, että valtaosa kotimaanmyynnistä oli kannattavaa, joten normaaliarvo vahvistettiin ensimmäisen riippumattoman asiakkaan maksamien kotimaanmyyntihintojen perusteella. Koska ukrainalaiset vientiä harjoittavat tuottajat veivät tutkimusajanjaksona yhteisöön vain yhtä tuotetyyppiä, analyysissa rajoituttiin tarkastelemaan vain kyseistä tuotetyyppiä.

2.3   Vientihinta

(37)

Vientihinta määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 8 kohdan mukaisesti niiden hintojen perusteella, jotka asianomaisesta tuotteesta tosiasiallisesti maksettiin tai jotka siitä oli maksettava, kun se myytiin vientiin yhteisöön. Yhteistyössä toimineiden vientiä harjoittavien tuottajien koko myynti oli tapahtunut suoraan riippumattomille asiakkaille yhteisössä.

2.4   Vertailu

(38)

Normaaliarvoa ja vientihintaa verrattiin ”noudettuna lähettäjältä” -tasolla. Tasapuolisen vertailun varmistamiseksi otettiin perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti asianmukaisesti oikaisujen muodossa huomioon hintojen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat eroavuudet. Oikaisuja tehtiin tarvittaessa ja todennetun näytön perusteella kuljetus-, käsittely-, lastaus-, liitännäis- ja luottokustannusten sekä palkkioiden erojen huomioon ottamiseksi.

2.5   Polkumyyntimarginaali

(39)

Koska Ukrainaa ei tässä tutkimuksessa pidetä markkinatalousmaana, koko maata koskeva polkumyyntimarginaali määritettiin perusasetuksen 2 artiklan 11 ja 12 kohdan mukaisesti vertaamalla painotettua keskimääräistä normaaliarvoa painotettuun keskimääräiseen vientihintaan. Kuten edellä 22 kappaleessa todetaan, yhteistyössä toimimisen aste oli korkea.

(40)

Edellä mainittu vertailu osoitti, että polkumyyntiä (noin 30–40 prosenttia) esiintyi tutkimusajanjaksolla hieman vähemmässä määrin kuin alkuperäisessä tutkimuksessa kävi ilmi. Koska vienti Ukrainasta yhteisöön oli tutkimusajanjaksona sangen vähäistä, analyysissa keskityttiin selvittämään polkumyynnin jatkumisen tai toistumisen todennäköisyyttä.

3.   Tuonnin kehitys siinä tapauksessa, että toimenpiteet kumotaan

3.1   Varakapasiteetti

(41)

Yhteistyössä toimineet kolme tuottajaa pitivät tarkastelujaksona tuotantonsa vakaana. Myös tuotantokapasiteetti pysyi samana aikana vakaana. Tuottajilla on noin 600 000–700 000 tonnin (8–10 prosenttia yhteisön kulutuksesta) varakapasiteetti, jonka turvin ne voivat huomattavasti lisätä vientiään yhteisön markkinoille, jos toimenpiteet kumotaan. Lisäksi tiedossa on ainakin yksi muukin ukrainalainen tarkasteltavan tuotteen tuottaja, joka ei tehnyt yhteistyötä tutkimuksessa. Vaikkei kyseisen yhteistyössä toimimattoman tuottajan varakapasiteetti olekaan tiedossa, on täysin mahdollista, että myös se on huomattavan suuri, kun otetaan huomioon, että kolmen yhteistyössä toimineen tuottajan varakapasiteetti oli keskimäärin 30 prosenttia.

(42)

Yhteistyössä toimineiden kolmen tuottajan kotimaanmyynti vastasi tarkastelujaksona keskimäärin 30–40 prosenttia tuotantokapasiteetista. Siksi vaikuttaisikin epätodennäköiseltä, että suurin osa varakapasiteetista voitaisiin myydä Ukrainan kotimarkkinoille, joten lisätuotanto todennäköisesti vietäisiin.

(43)

Ilman polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä merkittävä osa varakapasiteetista voisikin päätyä vietäväksi yhteisöön.

3.2   Ukrainasta muille markkinoille suuntautuvan viennin hintojen ja yhteisössä perittävän myyntihinnan suhde

(44)

Kun yhteistyössä toimivien ukrainalaisten tuottajien vientiä kolmansiin maihin analysoitiin, kävi ilmi, että verrattuna ”toimitettuna rajalle” / ”vapaasti aluksessa” -tasolla Ukrainan rajalla vienti on tapahtunut 20–30 prosenttia halvemmilla hinnoilla kuin yhteisöön suuntautuva vienti tutkimusajanjaksona. Myös kotimaanmyynti on tapahtunut 20–30 prosenttia halvemmilla hinnoilla kuin myynti yhteisöön. Tutkimusajanjaksoon liittyvien tietojen perusteella vaikuttaakin siltä, että toimenpiteiden kumoaminen kannustaisi toimijoita suuntaamaan kolmansiin maihin tapahtunutta vientiä yhteisöön korkeampien hintojen ja parempien marginaalien toivossa.

(45)

Ukrainan maakaasun tuontihinnat ovat kuitenkin nousseet huomattavasti tutkimusajanjakson jälkeen. Koska maakaasu on ammoniumnitraatin tuotannossa tärkein kustannustekijä, ei ole mahdotonta, että ukrainalaisten tuottajien on nostettava kolmansiin maihin suuntautuvan viennin hintoja, mikä pienentäisi merkittävästi edellä 44 kappaleessa mainittua hintaeroa, joka vallitsee kolmansiin maihin ja toisaalta yhteisöön suuntautuvan viennin välillä. Alustava näyttö (14) viittaakin erojen pienentymiseen.

4.   Päätelmät polkumyynnin jatkumisen tai toistumisen todennäköisyydestä

(46)

Tutkimuksessa on käynyt selväksi, että kaksi yhteistyössä toiminutta tuottajaa oli jatkanut polkumyyntiä voimassa olevista toimenpiteistä huolimatta. Ei voida myöskään pitää mahdottomana, että nykyisin kolmansiin maihin myytäviä määriä suunnattaisiin yhteisöön.

(47)

Kun tarkastellaan vientiä kolmansien maiden markkinoille, yhteistyössä toimineiden vientiä harjoittavien tuottajien vientihintojen painotettu keskiarvo on selvästi pienempi kuin yhteisössä vallitseva hintataso. Yhdessä merkittävän suuruisen varakapasiteetin kanssa tämä muodostaa ukrainalaisille vientiä harjoittaville tuottajille kannustimen lisätä vientiään yhteisön markkinoille todennäköisesti polkumyyntihinnoin, jos toimenpiteet kumottaisiin.

D.   YHTEISÖN TUOTANNONALAN MÄÄRITELMÄ

(48)

Samankaltaista tuotetta valmistaa yhteisössä 14 tuottajaa, joiden tuotanto muodostaa perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun koko yhteisön tuotannon.

(49)

Tilanne on muuttunut alkuperäisestä tutkimuksesta sikäli, että Hydro Agri -yhtiöt ovat saaneet uudeksi nimekseen Yara. Neljästätoista yrityksestä viisi on liittynyt yhteisön tuotannonalaan Euroopan unionin laajennuttua vuonna 2004.

(50)

Yhteisön 14 tuottajasta yhteistyötä teki tutkimuksessa kymmenen, jotka kaikki mainittiin tarkastelupyynnössä. Loput neljä tuottajaa, jäljempänä ’muut yhteisön tuottajat’, ilmoittautuivat määräajassa ja toimittivat otosta varten pyydetyt tiedot. Ne eivät kuitenkaan olleet halukkaita laajempaan yhteistyöhön. Yhteistyötä tekivät siis seuraavat kymmenen tuottajaa:

Achema AB (Liettua),

Zakłady Azotowe Anwil SA (Puola),

BASF AG (Saksa),

DSM Agro (Alankomaat),

Fertiberia SA (Espanja),

Grande Paroisse SA (Ranska),

Nitrogénművek Rt (Unkari),

Terra Nitrogen Limited (Yhdistynyt kuningaskunta),

Yara (Alankomaat, Italia, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta),

Zakłady Azotowe w Tarnowie (Puola).

(51)

Näiden kymmenen yhteisön tuottajan osuus yhteisön koko tuotannosta oli tutkimusajanjaksolla 70 prosenttia, joten edellä mainittujen kymmenen yhteisön tuottajan katsotaan edustavan suurinta osaa samankaltaisen tuotteen koko tuotannosta yhteisössä. Niiden katsotaan siten muodostavan perusasetuksen 4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhteisön tuotannonalan, ja niistä käytetään jäljempänä nimitystä ’yhteisön tuotannonala’.

(52)

Kuten 11 ja 14 perustelukappaleessa mainitaan, tutkimukseen valittiin neljän yrityksen otos. Kaikki otokseen kuuluneet yhteisön tuottajat tekivät yhteistyötä ja lähettivät vastaukset kyselylomakkeeseen määräajassa. Lisäksi kuutta muuta yhteisön tuottajaa pyydettiin toimittamaan eräitä yleisiä tietoja vahinkoa koskevaa tarkastelua varten.

E.   TILANNE YHTEISÖN MARKKINOILLA

1.   Kulutus yhteisön markkinoilla

(53)

Yhteisön kulutus määritettiin yhteisön tuotannonalan yhteisön markkinoilla tapahtuneen myynnin määrän, muiden yhteisön tuottajien yhteisön markkinoilla tapahtuneen myynnin määrän ja EU:hun tapahtuvaa tuontia koskevien Eurostatin tilastojen perusteella. Euroopan unioni laajentui vuonna 2004, mutta kulutus määritettiin analyysin selkeyden ja johdonmukaisuuden vuoksi 25 jäsenvaltion EU:n markkinoiden osalta koko tarkastelujakson ajalta.

(54)

Vuoden 2002 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana yhteisön kulutus väheni hiukan eli yhden prosentin. Vuonna 2003 tapahtunut 4 prosentin kasvu tasoittui vuonna 2004, mikä viittasi kulutuksen vakiintumiseen, kun taas tutkimusajanjaksolla kirjattu vähentyminen (– 1 prosenttia) viittaa hienoiseen laskusuuntaan.

 

2002

2003

2004

Tutkimusajanjakso

EY:n kokonaiskulutus (tonnia)

7 757 697

8 099 827

7 775 470

7 641 817

Indeksi (2002 = 100)

100

104

100

99

2.   Ukrainasta tapahtuvan tuonnin määrä, markkinaosuus ja hinta

(55)

Ukrainasta tapahtuvan tuonnin määrä, markkinaosuus ja keskihinnat kehittyivät seuraavassa esitetyllä tavalla. Seuraavat määrä- ja hintasuuntaukset perustuvat Eurostatin tietoihin.

 

2002

2003

2004

Tutkimusajanjakso

Tuonnin määrä (tonnia)

212 827

123 477

51 031

62 077

Markkinaosuus

2,7 %

1,5 %

0,7 %

0,8 %

Tuontihinnat (euroa/tonni)

88

83

112

122

Indeksi (2002 = 100)

100

94

127

139

(56)

Ukrainasta tulevan tuonnin määrä väheni koko tarkastelujakson ajan. Markkinaosuus laski tutkimusajanjakson aikana 0,8 prosenttiin vuoden 2002 tasosta eli 2,7 prosentista. Hinnat nousivat tarkastelujaksolla 88:sta 122 euroon/tonni. Kehitys kuvastaa suotuisia markkinaolosuhteita, joita kuvataan myös 73 kappaleessa.

(57)

Tutkimusajanjaksolla esiintyneen hintojen alittavuuden määrittämiseksi verrattiin yhteisön tuotannonalan etuyhteydettömiltä asiakkailta veloittamia noudettuna lähettäjältä -hintoja asianomaisen maan vientiä harjoittavien yhteistyössä toimineiden tuottajien CIF yhteisön rajalla -hintoihin, joita oli oikaistu asianmukaisesti, jotta ne vastaisivat hintoja määräsatamissa. Vertailu osoitti, että Ukrainasta tuleva tuonti alitti yhteisön tuotannonalan hinnat 10–15 prosentilla.

3.   Tuonti muista maista

(58)

Seuraavassa taulukossa esitetään tuontimäärät muista kolmansista maista tarkastelujakson aikana. Myös seuraavat määrät ja hintasuuntaukset perustuvat Eurostatin tietoihin.

 

2002

2003

2004

Tutkimusajanjakso

Tuonti Venäjältä (tonnia)

690 233

528 609

504 026

257 921

Markkinaosuus

8,9 %

6,5 %

6,5 %

3,4 %

Tuontihinnat, Venäjä (euroa/tonni)

79

77

106

123

Tuonti Georgiasta (tonnia)

86 517

100 025

132 457

153 844

Markkinaosuus

1,1 %

1,2 %

1,7 %

2,0 %

Tuontihinnat, Georgia (euroa/tonni)

103

113

137

164

Tuonti Romaniasta (tonnia)

186 834

14 114

107 585

111 126

Markkinaosuus

2,4 %

0,2 %

1,4 %

1,5 %

Tuontihinnat, Romania (euroa/tonni)

117

113

126

144

Tuonti Bulgariasta (tonnia)

160 423

140 677

79 716

73 441

Markkinaosuus

2,1 %

1,7 %

1,0 %

1,0 %

Tuontihinnat, Bulgaria (euroa/tonni)

133

139

157

176

Tuonti Egyptistä (tonnia)

63 368

133 427

16 508

46 249

Markkinaosuus

0,8 %

1,6 %

0,2 %

0,6 %

Tuontihinnat, Egypti (euroa/tonni)

148

142

193

199

Tuonti kaikista muista kolmansista maista (tonnia)

94 915

128 213

54 510

17 752

Markkinaosuus

1,2 %

1,6 %

0,7 %

0,2 %

Tuontihinnat, kaikki muut kolmannet maat (euroa/tonni)

124

124

141

169

(59)

Vientimäärät vähenivät vuodesta 2002 tutkimusajanjaksoon edettäessä kaikkien muiden edellä mainittujen maiden osalta paitsi Georgian, joka hiukan kasvatti osuuttaan yhteisön markkinoilla (1,1 prosenttia vuonna 2002, 2 prosenttia tutkimusajanjaksona). Vienti yhteisöön tapahtui Venäjää ja Romaniaa lukuun ottamatta kaikista edellä mainituista maista yhteisön tuotannonalan hintoja korkeammilla hinnoilla tutkimusajanjakson ajan ja joissain tapauksissa koko tarkastelujakson ajan. Tuontiin Venäjältä on huhtikuusta 2002 sovellettu asetuksen (EY) N:o 658/2002 (15) mukaisesti polkumyyntitullia, jonka määrä on 47,07 euroa tonnilta. Vientihinnat olivat pienemmät kuin Ukrainan hinnat koko tarkastelujaksona tutkimusajanjaksoa lukuun ottamatta. Romanian hinnat olivat puolestaan pienemmät kuin yhteisön tuotannonalan hinnat, mutta maan vientimäärät putosivat 187 000 tonnista (vuonna 2002) 111 000 tonniin tutkimusajanjaksona, ja maan ennestään pieni markkinaosuus (2,4 prosenttia vuonna 2002) pieneni tutkimusajanjaksona 1,5 prosenttiin.

4.   Yhteisön tuotannonalan taloudellinen tilanne

(60)

Komissio tarkasteli perusasetuksen 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti kaikkia sellaisia olennaisia taloudellisia tekijöitä ja osoittimia, jotka vaikuttavat yhteisön tuotannonalan tilanteeseen.

4.1   Alustavat huomiot

(61)

Yhteistyössä toimineista yhteisön tuottajista kolmen havaittiin käyttävän samankaltaista tuotetta jalostaakseen siitä sekoite- tai synteettisiä lannoitteita, jotka ovat typpipitoisia jatkojalostustuotteita ja sisältävät typen lisäksi myös muita pääravinteita eli vesiliukoista fosforia ja/tai vesiliukoista kaliumia. Kyseisten tuotteitten ammoniumnitraattipitoisuus on alle 80 painoprosenttia, eivätkä ne kilpaile markkinoilla samankaltaisen tuotteen kanssa.

(62)

Tällaiset ammoniumnitraatin tuotannossa käytettävät sisäiset kytkössiirrot pysyvät erillään avoimista markkinoista eivätkä kilpaile suoraan tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnin kanssa. Sen vuoksi selvitettiin, missä määrin analyysissa olisi otettava huomioon samankaltaisen tuotteen jatkokäyttö yhteisön tuotannonalan tuotannossa, tai onko sitä otettava ollenkaan huomioon. Koska tutkimuksessa kävi ilmi, että kytköskäyttö ei edusta merkittävää osaa yhteisön tuotannonalan tuotannosta (enintään 2 prosenttia), vapaita ja kytkösmarkkinoita ei katsottu tarpeelliseksi erottaa toisistaan. Jäljempänä 64 kappaleessa ilmoitetaan kuitenkin selkeyden ja avoimuuden vuoksi yhteisön tuotannonalan tuottaman ja kytkössiirtoina käyttämän ammoniumnitraatin määrä.

(63)

Tietyt vahinkoindikaattorit (tuotanto, tuotantokapasiteetti, varastot, myynti, markkinaosuus, kasvu ja työllisyys) arvioidaan otantaa sovellettaessa vakiintuneen käytännön mukaan koko yhteisön tuotannonalan osalta, kun taas yksittäisten yritysten tulokseen liittyviä vahinkoindikaattoreita, kuten hintoja, tuotantokustannuksia, kannattavuutta, palkkoja, investointeja, investointien tuottoa, kassavirtaa ja pääoman saantia tarkastellaan otokseen valituilta yhteisön tuottajilta saatujen tietojen pohjalta.

4.2   Koko yhteisön tuotannonalaan liittyvät tiedot

a)   Tuotanto

(64)

Yhteisön tuotannonalan tuotanto kasvoi 7 prosenttia vuoden 2002 ja tutkimusajanjakson välillä, eli noin 5,1 miljoonasta tonnista vuonna 2002 noin 5,4 miljoonaan tonniin tutkimusajanjaksolla. Kytkössiirroissa käytetyn tuotannon osuus puolestaan pysyi kutakuinkin vakaana ja koko tarkastelujakson ajan erittäin vähäisenä, mikä osoittaa, ettei sillä ole merkitystä yhteisön tuotannonalan kärsimän vahingon kannalta.

 

2002

2003

2004

Tutkimusajanjakso

Yhteisön tuotannonalan tuotanto (tonnia)

5 075 456

5 424 732

5 358 283

5 446 307

Indeksi (2002 = 100)

100

107

106

107

Kytkössiirtoihin käytetty yhteisön tuotannonalan tuotanto

83 506

83 911

93 187

107 461

Prosenttiosuus tuotannosta

1,6 %

1,5 %

1,7 %

2,0 %

Lähde: pyynnön esittäjät, otantakyselyyn annetut vastaukset ja tarkistetut kyselylomakkeen vastaukset

b)   Kapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste

(65)

Tuotantokapasiteetti pysyi jotakuinkin vakaana koko tarkastelujakson ajan. Tuotanto kasvoi, joten kapasiteetin käyttöaste nousi vuoden 2002 tasolta 52 prosentista 56 prosenttiin tutkimusajanjaksolla. Kuten alkuperäisessä tutkimuksessa jo todettiin, kapasiteetin käyttöasteeseen voi tämäntyyppisessä tuotannossa ja teollisuudessa vaikuttaa muiden samoilla tuotantolaitteilla valmistettavien tuotteiden tuotanto. Se vähentää käyttöasteen merkitystä vahinkoa kuvaavana indikaattorina.

 

2002

2003

2004

Tutkimusajanjakso

Yhteisön tuotannonalan tuotantokapasiteetti (tonnia)

9 813 156

9 843 266

9 681 968

9 718 866

Yhteisön tuotannonalan kapasiteetin käyttöaste

52 %

55 %

55 %

56 %

c)   Varastot

(66)

Yhteisön tuotannonalan loppuvarastot pienenivät kymmenen prosenttiyksikköä vuodesta 2002 tutkimusajanjaksoon. Vuosina 2003 ja 2004 tapahtuneen jyrkän vähentymisen taustalla oli myynnin kasvu etenkin yhteisön tuotannonalan viennin osalta (ks. jäljempänä) eikä niinkään tuotantomäärien kasvu.

 

2002

2003

2004

Tutkimusajanjakso

Yhteisön tuotannonalan loppuvarastot (tonnia)

312 832

216 857

163 824

282 942

Indeksi (2002 = 100)

100

69

52

90

d)   Myyntimäärä

(67)

Yhteisön tuotannonalan myynti yhteisön markkinoilla kasvoi vuoden 2002 ja tutkimusajanjakson välillä 13 prosenttia. Kehitystä tarkasteltaessa on otettava huomioon, että kulutus väheni yhteisön markkinoilla hieman.

 

2002

2003

2004

Tutkimusajanjakso

Yhteisön tuotannonalan myynti yhteisöön (tonnia)

4 499 898

5 045 582

4 975 864

5 074 188

Indeksi (2002 = 100)

100

112

111

113

Otokseen valittujen tuottajien myynti kolmansiin maihin (tonnia)

420 588

528 437

522 349

373 106

Indeksi (2002 = 100)

100

126

124

89

e)   Markkinaosuus

(68)

Yhteisön tuotannonalan markkinaosuus kasvoi vuoden 2002 ja tutkimusajanjakson välillä. Tarkastelujakson aikana yhteisön tuotannonalan markkinaosuus kasvoi yli 8 prosenttiyksikköä.

 

2002

2003

2004

Tutkimusajanjakso

Yhteisön tuotannonalan markkinaosuus

58,0 %

62,3 %

64,0 %

66,4 %

Indeksi (2002 = 100)

100

107

110

114

f)   Kasvu

(69)

Yhteisön tuotannonala kasvatti tarkastelujakson aikana markkinaosuuttaan lievästi supistuvilla markkinoilla.

g)   Työllisyys

(70)

Työllisyys yhteisön tuotannonalalla putosi 5 prosenttia vuoden 2002 ja tutkimusajanjakson välillä. Samaan aikaan tuotanto kasvoi, mikä kuvastaa tuotannonalan halua parantaa jatkuvasti tuottavuuttaan ja kilpailukykyään.

 

2002

2003

2004

Tutkimusajanjakso

Työllisyys yhteisön tuotannonalalla tarkasteltavana olevan tuotteen tuotannossa

1 653

1 613

1 593

1 572

Indeksi (2002 = 100)

100

98

96

95

h)   Tuottavuus

(71)

Yhteisön tuotannonalan tuotanto työntekijää kohti vuodessa kasvoi merkittävästi vuoden 2002 ja tutkimusajanjakson välillä, mikä on osoitus työvoiman vähentämisen ja tuotannon positiivisesta yhteisvaikutuksesta.

 

2002

2003

2004

Tutkimusajanjakso

Yhteisön tuotannonalan tuottavuus (tonnia työntekijää kohti)

3 071

3 362

3 364

3 464

Indeksi (2002 = 100)

100

109

110

113

i)   Polkumyyntimarginaalin suuruus

(72)

Kun otetaan huomioon Ukrainasta tulevan tuonnin tämänhetkinen vähäisyys, tosiasiallisen polkumyyntimarginaalin suuruuden vaikutuksen yhteisön tuotannonalaan ei katsota olevan merkittävä, joten indikaattori ei ole tarkoituksenmukainen.

4.3   Otokseen valittuihin yhteisön tuottajiin liittyvät tiedot

a)   Myyntihinnat ja kotimarkkinahintoihin vaikuttavat tekijät

(73)

Otokseen valittujen yhteisön tuotannonalan tuottajien keskimääräiset nettomyyntihinnat nousivat selvästi vuonna 2004 ja tutkimusajanjaksolla ja kuvastivat näin vallitsevia ammoniumnitraatin suotuisia kansainvälisiä markkinaolosuhteita samalla kaudella.

 

2002

2003

2004

Tutkimusajanjakso

Yksikköhinta EY:n markkinoilla, otokseen valitut tuottajat (euroa/tonni)

132

133

146

167

Indeksi (2002 = 100)

100

101

111

127

b)   Palkat

(74)

Työntekijäkohtainen keskipalkka nousi 9 prosenttia vuoden 2002 ja tutkimusajanjakson välillä alla olevan taulukon mukaisesti. Palkkojen nousua voidaan pitää maltillisena, kun otetaan huomioon inflaatio ja työvoiman yleinen vähentyminen.

 

2002

2003

2004

Tutkimusajanjakso

Vuotuiset työvoimakustannukset työntekijää kohti, otokseen valitut tuottajat (tuhatta euroa)

46,5

46,8

46,7

50,5

Indeksi (2002 = 100)

100

101

100

109

c)   Investoinnit

(75)

Otokseen valittujen neljän tuottajan vuotuiset investoinnit samankaltaiseen tuotteeseen kasvoivat tarkastelujakson aikana 69 prosenttia vaihdellen kuitenkin jonkin verran. Investoinnit kohdistuivat pääasiassa vanhojen koneiden ajanmukaistamiseen. Tämä kertoo yhteisön tuotannonalan pyrkimyksistä parantaa jatkuvasti tuottavuuttaan ja kilpailukykyään. Tulokset näkyvät tuottavuuden kehityksessä: se kasvoi samana aikana huomattavasti (ks. 71 kappale).

 

2002

2003

2004

Tutkimusajanjakso

Otokseen valittujen tuottajien nettoinvestoinnit (tuhatta euroa)

21 079

16 751

22 287

35 546

Indeksi (2002 = 100)

100

79

106

169

d)   Kannattavuus ja sijoitetun pääoman tuotto

(76)

Otokseen valittujen tuottajien kannattavuus parani asteittain erityisesti vuoden 2003 jälkeen ja saavutti tutkimusajanjaksolla 8,2 prosentin tason. Alkuperäisessä tutkimuksessa oli katsottu, että ilman vahingollista polkumyyntiä olisi voitu saavuttaa 8 prosentin voittomarginaali. Sijoitetun pääoman tuotto ilmaistuna voittoprosenttina sijoitetun pääoman nettokirjanpitoarvosta noudatti suunnilleen kannattavuuden kehitystä koko tarkastelujakson ajan.

 

2002

2003

2004

Tutkimusajanjakso

Otokseen valittujen tuottajien etuyhteydettömille asiakkaille suuntautuneen EY-myynnin kannattavuus (% nettomyynnistä)

3,9 %

5,5 %

7,6 %

8,2 %

Indeksi (2002 = 100)

100

139

194

209

Otokseen valittujen tuottajien sijoitetun pääoman tuotto (voitto prosentteina sijoitusten nettokirjanpitoarvosta)

10,1 %

14,0 %

20,0 %

25,5 %

Indeksi (2002 = 100)

100

139

197

252

e)   Kassavirta ja pääoman saanti

(77)

Kassavirta kasvoi tarkastelujakson aikana 13 prosenttiyksikköä. Kehitys on samansuuntainen samalla kaudella havaitun yleisen kannattavuuden kehittymisen kanssa.

 

2002

2003

2004

Tutkimusajanjakso

Otokseen valittujen tuottajien kassavirta (tuhatta euroa)

59 631

61 446

69 848

67 216

Indeksi (2002 = 100)

100

103

117

113

(78)

Tutkimuksessa ei havaittu, että otokseen valituilla yhteisön tuottajilla olisi ollut vaikeuksia saada pääomaa. Tässä yhteydessä on muistettava, että useat yrityksistä kuuluvat suurempiin yhtymiin ja rahoittavat toimintansa siinä yhtymässä, johon ne kuuluvat, joko konsernitilijärjestelmän kautta tai emoyhtiöiden myöntämillä yhtymän sisäisillä lainoilla.

5.   Päätelmät

(79)

Kaikki indikaattorit kehittyivät myönteisesti vuoden 2002 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana: yhteisön tuotannonalan tuotantomäärä kasvoi, yksikkömyyntihinnat ja myyntimäärät nousivat, ja kannattavuus parani merkittävästi hintakehitystä noudatellen. Sijoitetun pääoman tuotto ja kassavirta kehittyivät nekin myönteisesti. Palkkakehitys oli maltillista ja yhteisön tuotannonala jatkoi investoimista.

(80)

Yhteisön markkinaosuus kasvoi 9 prosenttia lievästi supistuvilla markkinoilla. Myös tuottavuus kasvoi huomattavasti, mikä kertoo tuotannon myönteisestä kehityksestä ja yhteisön tuotannonalan pyrkimyksistä parantaa sitä investoinnein.

(81)

Yhteisön tuotannonalan tilanne on kaiken kaikkiaan parantunut merkittävästi tilanteesta, joka vallitsi ennen polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönottoa ammoniumnitraatin tuonnille asianomaisesta maasta vuonna 2001. Siksi onkin selvää, että toimenpiteet ovat vaikuttaneet myönteisesti yhteisön tuotannonalan taloudelliseen tilanteeseen.

(82)

Edellisen perusteella voidaan todeta, että yhteisön tuotannonalan tilanne on tarkastelujaksolla vähitellen parantunut verrattuna toimenpiteitä edeltävään aikaan.

F.   VAHINGON TOISTUMISEN TODENNÄKÖISYYS

1.   Yleistä

(83)

Koska asianomaisesta maasta peräisin olevan tuonnin aiheuttama merkittävä vahinko ei jatkunut, arviossa keskityttiin tarkastelemaan vahingon toistumisen todennäköisyyttä. Sitä varten tarkasteltiin kahta keskeistä muuttujaa: i) asianomaisen maan mahdollisia vientimääriä ja hintoja sekä ii) arvioitujen määrien ja hintojen vaikutuksia yhteisön tuotannonalaan.

2.   Asianomaisen maan mahdolliset vientimäärät ja hinnat

(84)

Kuten edellä 41 kappaleessa todetaan, yhteistyössä toimivilla ukrainalaisilla tuottajilla tiedetään olevan noin 600 000–700 000 tonnin varakapasiteetti, joka vastaa 8–10 prosenttia yhteisön markkinoista. Varakapasiteetin turvin ukrainalaiset tuottajat voivat lisätä nykyistä tuotantoaan ja siis myös ammoniumnitraatin vientiä.

(85)

Kun otetaan huomioon, että Ukrainan kotimarkkinat ovat suhteellisen pienet, maan tuottajat ovat vahvasti riippuvaisia viennistä kolmansiin maihin. Kuten seuraavasta taulukosta käy ilmi, Ukrainan vienti kolmansiin maihin oli vuonna 2005 yhteensä noin 847 000 tonnia eli noin 11 prosenttia yhteisön markkinoista.

Ukrainan vienti kolmansiin maihin

 

2004

2005

Turkki

Määrä (tonnia)

295 436

292 943

Hinta (euroa/tonni) (16)

98

98

Egypti

Määrä (tonnia)

81 522

183 248

Hinta (euroa/tonni) (16)

95

97

Marokko

Määrä (tonnia)

92 541

62 879

Hinta (euroa/tonni) (16)

96

94

Intia

Määrä (tonnia)

42 456

48 256

Hinta (euroa/tonni) (16)

77

106

Syyria

Määrä (tonnia)

50 851

41 143

Hinta (euroa/tonni) (16)

100

110

Brasilia

Määrä (tonnia)

8 000

38 870

Hinta (euroa/tonni) (16)

74

91

Malesia

Määrä (tonnia)

35 913

Hinta (euroa/tonni) (16)

 

101

Argentiina

Määrä (tonnia)

28 790

28 815

Hinta (euroa/tonni) (16)

99

97

Muut maat

Määrä (tonnia)

140 225

114 783

Hinta (euroa/tonni) (16)

90

106

Vienti kolmansiin maihin yhteensä

Määrä (tonnia)

739 821

846 849

Hinta (euroa/tonni) (16)

95

99

Lähde: Ukrainan tilastot

(86)

Kuten taulukosta käy ilmi, Ukraina lisäsi ammoniumnitraatin vientiä kolmansiin maihin vuonna 2005 vuoteen 2004 verrattuna. Vienti tapahtui selvästi halvemmilla hinnoilla kuin vienti yhteisöön.

(87)

Edellä todetun perusteella näyttäisi siltä, että yhteisön markkinat ovat ukrainalaisten vientiä harjoittavien tuottajien kannalta hinnoiltaan houkuttelevat kaikkiin muihin vientimarkkinoihin verrattuna. Siksi voidaankin perustellusti pitää erittäin todennäköisenä, että huomattava osa kolmansiin maihin suuntautuvasta viennistä suunnattaisiin yhteisön markkinoille, jos toimenpiteiden annetaan raueta – siitäkin huolimatta, että kolmansiin maihin ja toisaalta yhteisöön suuntautuvan viennin välinen hintaero osoittaa pienenemisen merkkejä, kuten 45 kappaleessa todetaan. Yhteisön markkinoiden houkuttelevuutta lisää myös se, että ne ovat maantieteellisesti suhteellisen lähellä verrattuna muihin vientimarkkinoihin, minkä johdosta ukrainalaiset tuottajat voisivat suunnata nyt kolmansiin maihin suuntautuvaa vientiä yhteisöön.

(88)

Koska ukrainalaisten tuotteiden markkina-asema on yhteisössä tällä hetkellä heikko, ukrainalaisten viejien olisi kuitenkin hankittava takaisin menettämänsä markkina-asema tai laajennettava asiakaskuntaansa. Se tapahtuisi todennäköisesti polkumyyntihinnoin tutkimusajanjaksona todetun mukaisesti.

(89)

Pyynnön esittäjän väitteen mukaan yhteisön tuotannonalan tuotto oli tarkastelujaksolla itse asiassa hyvin heikkoa ja 8 prosentin taso saavutettiin vasta tutkimusajanjaksolla. Lannoiteteollisuuden kaltainen pääomavaltainen ala ei pyynnön esittäjän mukaan pysty sellaisen voittomarginaalin turvin pitemmän päälle selviytymään eli säilyttämään ja korvaamaan pääomaa ja kaikkia toimintojaan. Tässä yhteydessä on syytä huomata, että alkuperäisessä tutkimuksessa vahvistettua vahingollisten toimien puuttuessa toteutuvaa 8 prosentin voittomarginaalia pidettiin normaalina tuottona, jonka kyseisenlainen teollisuus voi odottaa saavuttavansa ilman vahingollista polkumyyntiä. Alkuperäisessä tutkimuksessa todettiin kuitenkin lisäksi, että tuottavuus oli muun muassa Ukrainasta tapahtuvan vahingollisen polkumyynnin vuoksi heikentynyt – 12,4 prosenttiin. Jos toimenpiteet kumotaan, vakavana riskinä on, että tuottavuus putoaa selvästi alle sen tason, joka vallitsisi ilman vahingollista polkumyyntiä.

(90)

Noin 80 prosenttia tutkimusajanjaksona Ukrainasta yhteisöön suuntautuneesta viennistä tapahtui hintasitoumuksen puitteissa. Hinnat olivat kuitenkin 20–25 prosenttia sitoumuksen mukaisia vähimmäistuontihintoja korkeammat. On silti syytä huomata, että hintasitoumukseen sovellettiin enimmäismäärää, minkä vuoksi ei voitu päätellä yleisesti, minkälaista hinnoittelua viejät olisivat harjoittaneet ilman vahvistettua enimmäismäärää.

(91)

Edellisen perusteella vaikuttaakin todennäköiseltä, että jos toimenpiteiden annetaan raueta, Ukrainassa tuotettua ammoniumnitraattia suunnattaisiin yhteisön markkinoille huomattavia määriä polkumyyntihinnoin, jotka selvästi alittaisivat yhteisön tuotannonalan hinnat.

3.   Arvioidun tulevan vientimäärän vaikutukset yhteisön tuotannonalaan ja hintavaikutukset, mikäli toimenpiteet kumotaan

(92)

Jos polkumyynnillä ja alittavilla hinnoilla tapahtuva vienti Ukrainasta yhteisön markkinoille lisääntyisi merkittävästi, kuten edellä esitetyn mukaisesti pidetään todennäköisenä, yhteisön tuotannonalan olisi pakko laskea hintojaan huomattavasti, jotta se voisi säilyttää asiakkaansa. Asiaa korostaa vielä se, että ammoniumnitraatti on luonteeltaan vaikutuksille herkkä hyödyke, jonka hintaan polkumyynnillä ja yhteisön tuotannonalan hinnat alittavilla hinnoilla tapahtuva vienti voi vaikuttaa merkittävästi. Tuotto pienenisi voimakkaasti, sillä yhteisön tuotannonalan tuloksen tämänhetkisen paranemisen taustalla ovat myyntihinnat, jotka kuvastavat pääosin niitä suotuisia markkinaolosuhteita, jotka vallitsivat erityisesti vuonna 2004 ja tutkimusajanjakson aikana.

(93)

Tarkastelujakson kahden viimeisen vuoden aikana vallinneet suotuisat markkinaolosuhteet olivat yhdessä polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden kanssa merkittävä korkeaa hintatasoa ylläpitävä tekijä. Kyseisenä aikana kaikkien typpilannoitteiden hinnat olivat korkealla kysynnän ja tarjonnan maailmanlaajuisesti kireän suhteen vuoksi. Ammoniumnitraatti on muiden typpilannoitteiden tavoin hyödyke, jonka hinnoitteluun vaikuttavat monet tekijät, kuten kaasun epävakaa hinta – kustannusvaikutuksiltaan tärkein tarjonnan säätelijä – sääolosuhteet sekä vilja- ja rehukasvien varastot, jotka vähentävät tai lisäävät kysyntää. On odotettavissa, että typpilannoitteiden kysyntä yhteisön markkinoilla supistuu hieman tulevina vuosina (17). Korkea hintataso siis jatkuu, jos tarjonta on vähäistä, mikä on kuitenkin hyvin epätodennäköistä, kuten tutkimus osoitti, kun otetaan huomioon tarkasteltavana olevan maan käyttämätön vientikapasiteetti ja todennäköisyys, että se ohjaa osan tutkimusajanjaksolla kolmansiin maihin suuntautuneesta viennistään yhteisöön, jos toimenpiteistä luovutaan. Koska ukrainalaisten viejien veloittamat hinnat alittivat selvästi yhteisön tuotannonalan hinnat, Ukrainasta peräisin olevan tuonnin todennäköinen lisääntyminen pakottaa yhteisön tuotannonalan joko laskemaan merkittävästi hintojaan, mikä vähentäisi sen tuottoja, tai tyytymään selvästi pienempään markkinaosuuteen ja vähempiin tuloihin, tai jopa tekemään molemmat. Yhteisön tuotannonalalla onnistuneesti toteutettu rakennemuutos riittäisi todennäköisesti tasoittamaan hintojen ilmeisen laskun vain osittain, mikä vaarantaisi koko elpymisprosessin. Toimenpiteiden kumoaminen johtaisi todennäköisesti siihen, että yhteisön tuotannonalan kokonaistulos heikkenisi.

4.   Päätelmät vahingon toistumisen todennäköisyydestä

(94)

Edellä esitetyn perusteella voidaan päätellä, että jos toimenpiteet raukeavat, vienti asianomaisesta maasta johtaisi erittäin todennäköisesti suuriin määriin ja polkumyyntihintoihin, jotka alittavat yhteisön tuotannonalan hinnat. Tämä saisi mitä todennäköisimmin hinnat laskuun markkinoilla, mikä oletettavasti heikentää yhteisön tuotannonalan taloudellista tilannetta. Se vahingoittaisi erityisesti vuonna 2004 ja tutkimusajanjaksolla ilmennyttä taloudellista elpymistä ja johtaisi todennäköisesti vahingon toistumiseen.

G.   YHTEISÖN ETU

1.   Johdanto

(95)

Perusasetuksen 21 artiklan mukaisesti tarkasteltiin, olisiko nykyisten polkumyyntitoimenpiteiden voimassaolon jatkaminen koko yhteisön edun vastaista. Yhteisön etua arvioitaessa otettiin huomioon kaikki asiaan liittyvät etunäkökohdat.

(96)

Toimenpiteiden käyttöönottoa ei alkuperäisessä tutkimuksessa pidetty yhteisön edun vastaisena. Lisäksi tämä tutkimus on toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskeva tarkastelu, joten siinä tarkastellaan tilannetta, jossa polkumyyntitoimenpiteet ovat jo olleet voimassa, ja sen avulla voidaan siten arvioida nykyisten polkumyyntitoimenpiteiden mahdollisia kielteisiä vaikutuksia asianomaisiin osapuoliin.

(97)

Tällä perusteella tutkittiin, oliko polkumyynnin ja vahingon toistumisen todennäköisyyttä koskevista päätelmistä huolimatta olemassa pakottavia syitä, joiden johdosta olisi pääteltävä, että tässä nimenomaisessa tapauksessa toimenpiteiden voimassa pitäminen ei ole yhteisön edun mukaista.

2.   Yhteisön tuotannonalan etu

(98)

Yhteisön tuotannonala on osoittautunut rakenteellisesti elinkelpoiseksi. Tätä vahvistaa myös sen taloudellisessa tilanteessa havaittu myönteinen kehitys sen jälkeen, kun polkumyynnin vastaiset toimenpiteet otettiin käyttöön vuonna 2001. Yhteisön tuotannonala paransi tuottoaan vuoden 2002 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana ja onnistui rakennemuutoksessaan.

(99)

Onkin perusteltua odottaa, että yhteisön tuotannonala jatkossakin hyötyy nykyisin voimassa olevista toimenpiteistä ja elpyy pitämällä yllä ja vakauttamalla tuottavuuttaan. Jos toimenpiteitä ei pidetä voimassa, on todennäköistä, että tuonti asianomaisesta maasta polkuhinnoilla lisääntyy ja aiheuttaa vahinkoa yhteisön tuotannonalalle painamalla myyntihintoja alas, mikä vaarantaa tuotannonalan tällä hetkellä myönteisen taloudellisen tilanteen.

3.   Tuojien etu

(100)

Kuten edellä 11 kappaleessa todetaan, vain yksi tuoja oli halukas osallistumaan otokseen ja toimitti otantalomakkeessa pyydetyt perustiedot. Kyseinen tuoja ei kuitenkaan harjoittanut tuontia tutkimusajanjakson aikana.

(101)

Alkuperäisessä tutkimuksessa todettiin, että toimenpiteiden käyttöönoton vaikutukset eivät ole merkittäviä sikäli, että tuonti voi jatkua, kunhan se tapahtuu vahinkoa aiheuttamattomilla hinnoilla, ja että pääsääntöisesti tuojat eivät käy kauppaa pelkästään ammoniumnitraatilla vaan merkittävässä määrin myös muilla lannoitteilla. Koska tuonti asianomaisesta maasta väheni tarkastelujaksolla, voidaan päätellä, että toimenpiteiden käyttöönotto on vaikuttanut kielteisesti joihinkin tuojiin, kuten komission asetuksen (EY) N:o 1629/2000 (18) johdanto-osan 52 kappaleessa todetaan. Tuojien yhteistyöhaluttomuuden vuoksi ei voitu saada pitävää näyttöä merkittävien kielteisten vaikutusten arvioimiseksi, ja sen vuoksi näyttääkin, että toimenpiteiden käyttöönoton vaikutukset useimpiin tuojiin/kauppiaisiin ovat olleet kaiken kaikkiaan melko vähäiset.

(102)

Käytettävissä ei ole luotettavia tietoja, jotka viittaisivat siihen, että toimenpiteiden voimassapito vaikuttaisi merkittävän kielteisesti tuojiin tai kauppiaisiin.

4.   Käyttäjien etu

(103)

Ammoniumnitraatin käyttäjät ovat yhteisöön sijoittautuneita viljelijöitä. Alkuperäisessä tutkimuksessa todettiin, että kustannusten noususta ei todennäköisesti aiheutuisi merkittävää kielteistä vaikutusta, koska ammoniumnitraattikustannusten vaikutus viljelijöihin on pieni. Yksikään käyttäjä tai käyttäjäyhdistys ei tämän tarkastelun yhteydessä esittänyt edellä mainitusta käsityksestä poikkeavia tietoja, minkä perusteella voitaneen vahvistaa, että i) ammoniumnitraatin osuus viljelijöiden kokonaistuotantokustannuksista on hyvin pieni, että ii) voimassa olevista toimenpiteistä ei ole aiheutunut merkittävää kielteistä vaikutusta viljelijöiden taloudelliseen tilanteeseen ja että iii) toimenpiteiden jatkaminen ei vahingoittaisi viljelijöiden taloudellisia etuja.

5.   Yhteisön etua koskevat päätelmät

(104)

Edellä esitetty huomioon ottaen päätellään, ettei ole pakottavia syitä olla jatkamatta nykyisten polkumyyntitoimenpiteiden soveltamista.

H.   POLKUMYYNNIN VASTAISET TOIMENPITEET

(105)

Kaikille osapuolille ilmoitettiin niistä oleellisista seikoista ja huomioista, joiden perusteella voimassa olevien toimenpiteiden soveltamisen jatkamista aiotaan suositella. Lisäksi asetettiin määräaika, jonka kuluessa osapuolilla oli mahdollisuus esittää huomautuksia ilmoitettujen tietojen johdosta.

(106)

Edellä selostetun perusteella ja perusasetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti voidaan todeta, että Ukrainasta peräisin olevan ammoniumnitraatin tuontiin sovellettavat polkumyynnin vastaiset toimenpiteet olisi pidettävä voimassa. Nämä toimenpiteet ovat siis paljoustulleja.

(107)

Kuten 45 kappaleessa todetaan, Ukrainan maakaasuntuontihinnat ovat nousseet huomattavasti sitten tutkimusajanjakson ja lähentynevät tulevina vuosina vähitellen kansainvälisiä hintoja. Polkumyyntiä koskevat havainnot tehtiin, kuten 32 kappaleesta ilmenee, käyttämällä perustana normaaliarvoa, joka määritettiin markkinatalousmaana pidettävään kolmanteen maahan sijoittautuneelta tuottajalta saatujen tietojen pohjalta. Ukraina on voimassaolon päättymistä koskevaan tarkasteluun liittyvän pyynnön esittämisajankohdan jälkeen saanut markkinatalousaseman. Sen vuoksi – ja koska maakaasu on ammoniumnitraatin tuotannossa tärkein kustannustekijä – on mahdollista, että jos polkumyyntiä tarkastellaan myöhemmin uudelleen käyttäen perustana ukrainalaisten viejien normaaliarvotietoja, päädytään toisenlaisiin tuloksiin kuin tässä tarkastelussa. Jos kaasun kotimarkkinahintojen kehitys nostaa tuotantokustannuksia ja sen myötä vientihintoja, sillä olisi merkitystä myös uudelleen tarkastellun polkumyynnin mahdollisten vahingollisten vaikutusten kannalta. Sen vuoksi katsotaan parhaaksi, että toimenpiteiden voimassaolon jatkaminen rajoitetaan kahteen vuoteen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perusasetuksen 11 artiklan muiden säännösten soveltamista,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli tuotaessa Ukrainasta peräisin olevia CN-koodeihin 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 ja ex 3105 90 91 luokiteltavia kiinteitä lannoitteita, joiden ammoniumnitraattipitoisuus on suurempi kuin 80 painoprosenttia.

2.   Polkumyyntitulli on seuraava kiinteä euromäärä tonnilta:

Tavaran kuvaus

CN-koodi

Taric-koodi

Tulli

(euroa tonnilta)

Ammoniumnitraatti muuna kuin vesiliuoksena

3102 30 90

33,25

Ammoniumnitraatti sekoitettuna kalsiumkarbonaatin tai muiden sellaisten epäorgaanisten aineiden kanssa, jotka eivät ole lannoitteita, typpipitoisuus suurempi kuin 28 painoprosenttia

3102 40 90

 

33,25

Ammoniumsulfaatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset – kiinteät lannoitteet, ammoniumnitraattipitoisuus suurempi kuin 80 painoprosenttia

3102 29 00

10

33,25

Kalsiumnitraatin ja ammoniumnitraatin kaksoissuolat ja seokset – kiinteät lannoitteet, ammoniumnitraattipitoisuus suurempi kuin 80 painoprosenttia

3102 60 00

10

33,25

Kiinteät lannoitteet, ammoniumnitraattipitoisuus suurempi kuin 80 painoprosenttia

3102 90 00

10

33,25

Kiinteät lannoitteet, ammoniumnitraattipitoisuus suurempi kuin 80 painoprosenttia, jotka eivät sisällä fosforia eivätkä kaliumia

3105 10 00

10

33,25

Kiinteät lannoitteet, ammoniumnitraattipitoisuus suurempi kuin 80 painoprosenttia, fosforipitoisuus P2O5:na laskettuna ja/tai kaliumpitoisuus K2O:na laskettuna pienempi kuin 3 painoprosenttia

3105 10 00

20

32,25

Kiinteät lannoitteet, ammoniumnitraattipitoisuus suurempi kuin 80 painoprosenttia, fosforipitoisuus P2O5:na laskettuna ja/tai kaliumpitoisuus K2O:na laskettuna vähintään 3 painoprosenttia mutta pienempi kuin 6 painoprosenttia

3105 10 00

30

31,25

Kiinteät lannoitteet, ammoniumnitraattipitoisuus suurempi kuin 80 painoprosenttia, fosforipitoisuus P2O5:na laskettuna ja/tai kaliumpitoisuus K2O:na laskettuna vähintään 6 painoprosenttia mutta pienempi kuin 9 painoprosenttia

3105 10 00

40

30,26

Kiinteät lannoitteet, ammoniumnitraattipitoisuus suurempi kuin 80 painoprosenttia, fosforipitoisuus P2O5:na laskettuna ja/tai kaliumpitoisuus K2O:na laskettuna vähintään 9 painoprosenttia mutta enintään 12 painoprosenttia

3105 10 00

50

29,26

Kiinteät lannoitteet, ammoniumnitraattipitoisuus suurempi kuin 80 painoprosenttia, fosforipitoisuus P2O5:na laskettuna ja kaliumpitoisuus K2O:na laskettuna pienempi kuin 3 painoprosenttia

3105 20 10

30

32,25

Kiinteät lannoitteet, ammoniumnitraattipitoisuus suurempi kuin 80 painoprosenttia, fosforipitoisuus P2O5:na laskettuna ja kaliumpitoisuus K2O:na laskettuna vähintään 3 painoprosenttia mutta pienempi kuin 6 painoprosenttia

3105 20 10

40

31,25

Kiinteät lannoitteet, ammoniumnitraattipitoisuus suurempi kuin 80 painoprosenttia, fosforipitoisuus P2O5:na laskettuna ja kaliumpitoisuus K2O:na laskettuna vähintään 6 painoprosenttia mutta pienempi kuin 9 painoprosenttia

3105 20 10

50

30,26

Kiinteät lannoitteet, ammoniumnitraattipitoisuus suurempi kuin 80 painoprosenttia, fosforipitoisuus P2O5:na laskettuna ja kaliumpitoisuus K2O:na laskettuna vähintään 9 painoprosenttia mutta enintään 12 painoprosenttia

3105 20 10

60

29,26

Kiinteät lannoitteet, ammoniumnitraattipitoisuus suurempi kuin 80 painoprosenttia, fosforipitoisuus P2O5:na laskettuna pienempi kuin 3 painoprosenttia

3105 51 00

10

32,25

Kiinteät lannoitteet, ammoniumnitraattipitoisuus suurempi kuin 80 painoprosenttia, fosforipitoisuus P2O5:na laskettuna vähintään 3 painoprosenttia mutta pienempi kuin 6 painoprosenttia

3105 51 00

20

31,25

Kiinteät lannoitteet, ammoniumnitraattipitoisuus suurempi kuin 80 painoprosenttia, fosforipitoisuus P2O5:na laskettuna vähintään 6 painoprosenttia mutta pienempi kuin 9 painoprosenttia

3105 51 00

30

30,26

Kiinteät lannoitteet, ammoniumnitraattipitoisuus suurempi kuin 80 painoprosenttia, fosforipitoisuus P2O5:na laskettuna vähintään 9 painoprosenttia mutta enintään 10,40 painoprosenttia

3105 51 00

40

29,79

Kiinteät lannoitteet, ammoniumnitraattipitoisuus suurempi kuin 80 painoprosenttia, fosforipitoisuus P2O5:na laskettuna pienempi kuin 3 painoprosenttia

3105 59 00

10

32,25

Kiinteät lannoitteet, ammoniumnitraattipitoisuus suurempi kuin 80 painoprosenttia, fosforipitoisuus P2O5:na laskettuna vähintään 3 painoprosenttia mutta pienempi kuin 6 painoprosenttia

3105 59 00

20

31,25

Kiinteät lannoitteet, ammoniumnitraattipitoisuus suurempi kuin 80 painoprosenttia, fosforipitoisuus P2O5:na laskettuna vähintään 6 painoprosenttia mutta pienempi kuin 9 painoprosenttia

3105 59 00

30

30,26

Kiinteät lannoitteet, ammoniumnitraattipitoisuus suurempi kuin 80 painoprosenttia, fosforipitoisuus P2O5:na laskettuna vähintään 9 painoprosenttia mutta enintään 10,40 painoprosenttia

3105 59 00

40

29,79

Kiinteät lannoitteet, ammoniumnitraattipitoisuus suurempi kuin 80 painoprosenttia, kaliumpitoisuus K2O:na laskettuna pienempi kuin 3 painoprosenttia

3105 90 91

30

32,25

Kiinteät lannoitteet, ammoniumnitraattipitoisuus suurempi kuin 80 painoprosenttia, kaliumpitoisuus K2O:na laskettuna vähintään 3 painoprosenttia mutta pienempi kuin 6 painoprosenttia

3105 90 91

40

31,25

Kiinteät lannoitteet, ammoniumnitraattipitoisuus suurempi kuin 80 painoprosenttia, kaliumpitoisuus K2O:na laskettuna vähintään 6 painoprosenttia mutta pienempi kuin 9 painoprosenttia

3105 90 91

50

30,26

Kiinteät lannoitteet, ammoniumnitraattipitoisuus suurempi kuin 80 painoprosenttia, kaliumpitoisuus K2O:na laskettuna vähintään 9 painoprosenttia mutta enintään 12 painoprosenttia

3105 90 91

60

29,26

3.   Jos tavarat ovat vahingoittuneet ennen niiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen, mistä syystä niistä tosiasiallisesti maksettua tai maksettavaa hintaa on suhteutettu tullausarvon määrittämiseksi komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (19) 145 artiklan mukaisesti, polkumyyntitullia, joka lasketaan edellä vahvistettujen määrien perusteella, alennetaan prosenttimäärällä, joka vastaa tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan suhteutusta.

4.   Tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä sovelletaan, jollei toisin säädetä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen päivän jälkeen, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Se on voimassa 2 vuotta.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä huhtikuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. ZYPRIES


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EYVL L 23, 25.1.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 945/2005 (EUVL L 160, 23.6.2005, s. 1).

(3)  EUVL L 182, 19.5.2004, s. 28.

(4)  EUVL L 183, 20.5.2004, s. 13.

(5)  EUVL C 110, 5.5.2005, s. 15.

(6)  EUVL C 18, 25.1.2006, s. 2.

(7)  Asetus (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17), 2 artikla.

(8)  Lukuun ottamatta ammoniumnitraatin tuotantoa, jonka täysin integroidut tuottajat käyttävät jatkojalostukseen.

(9)  Lähde: kansainvälisen lannoitevalmistajien yhdistyksen IFADATA-onlinetilastot.

(10)  Terra Industries, vuoden 2005 vuosikertomus – vuositilinpäätös (lomake 10-K), s. 6.

(11)  Nymex Gas Futures, noteeraus Heren EGM.

(12)  Elokuun futuurit noteerattu 30 päivänä kesäkuuta 2005, Nymex Gas Futures, Heren EGM.

(13)  Lokakuun futuurit noteerattu 29 päivänä syyskuuta 2005, Nymex Gas Futures, Heren EGM.

(14)  Ukrainan vientitilastot vuodelta 2005 ja vuoden 2006 ensimmäiseltä puoliskolta.

(15)  EYVL L 102, 18.4.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 945/2005.

(16)  Yksikköhinta perustuu tuotteen tullausarvoon Ukrainan rajalla. Arvon voidaan katsoa olevan verrattavissa Eurostatin tietojen mukaiseen Ukrainasta yhteisöön tapahtuvan tuonnin arvoon.

(17)  Lähde: ”Global fertilisers and raw materials supply and supply/demand balances: 2005–2009”, A05/71b, kesäkuu 2005, International Fertiliser Industry Association IFA.

(18)  EYVL L 187, 26.7.2000, s. 12.

(19)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.


24.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/20


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 443/2007,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä huhtikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 23 päivänä huhtikuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

65,3

TN

139,0

TR

136,5

ZZ

113,6

0707 00 05

JO

171,8

MA

46,9

TR

138,4

ZZ

119,0

0709 90 70

MA

35,8

TR

114,1

ZZ

75,0

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

CU

40,0

EG

41,3

IL

68,4

MA

45,6

TN

52,2

ZZ

49,5

0805 50 10

AR

37,2

IL

54,7

TR

42,8

ZZ

44,9

0808 10 80

AR

82,2

BR

79,3

CA

105,7

CL

86,1

CN

84,0

NZ

127,3

US

128,3

UY

48,2

ZA

94,7

ZZ

92,9

0808 20 50

AR

75,9

CL

80,0

CN

36,6

ZA

85,5

ZZ

69,5


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


24.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/22


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 444/2007,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2007,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 41/2007 muuttamisesta sillin saalisrajoitusten osalta ICES-alueilla I ja II

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla pyyntirajoitukset ovat tarpeen, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 21 päivänä joulukuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 41/2007 (1) ja erityisesti sen I B liitteen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 41/2007 vahvistetaan yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuudet ja niihin liittyvät edellytykset vuodeksi 2007.

(2)

Yhteisön, Färsaarten, Islannin, Norjan ja Venäjän federaation välillä 18 päivänä tammikuuta 2007 käydyissä neuvotteluissa päästiin sopimukseen Atlantin-Skandinavian sillin (norjalainen kevätkutuinen silli) kalastusmahdollisuuksista Koillis-Atlantilla. Saalisrajoituksen enimmäismääräksi on kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) tieteellistä lausuntoa noudattaen vuodeksi 2007 vahvistettu 1 280 000 tonnia. Kyseinen sopimus olisi saatettava osaksi yhteisön lainsäädäntöä.

(3)

Tämän vuoksi asetusta (EY) N:o 41/2007 olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 41/2007 liitettä I B tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Joe BORG

Komission jäsen


(1)  EUVL L 15, 20.1.2007, s. 1.


LIITE

Korvataan asetuksen (EY) N:o 41/2007 liitteessä I B oleva silliä EY:n ja kansainvälisillä vesillä ICES-alueilla I ja II koskeva kohta seuraavasti:

”Laji

:

Silli

Clupea harengus

Alue

:

EY:n ja kansainväliset vedet alueilla I ja II HER/1/2.

Belgia

30

 

Tanska

28 550

 

Saksa

5 000

 

Espanja

94

 

Ranska

1 232

 

Irlanti

7 391

 

Alankomaat

10 217

 

Puola

1 445

 

Portugali

94

 

Suomi

442

 

Ruotsi

10 580

 

Yhdistynyt kuningaskunta

18 253

 

EY

83 328

 

Norja

74 995 (1)

 

TAC

1 280 000

Analyyttinen TAC

Asetuksen (EY) N:o 847/96 3 artiklaa ei sovelleta.

Asetuksen (EY) N:o 847/96 4 artiklaa ei sovelleta.

Sovelletaan asetuksen (EY) N:o 847/96 5 artiklan 2 kohtaa.

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla alueilla saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

Norjan vedet linjan 62 °N pohjoispuolella sekä Jan Mayenia ympäröivä kalastusalue (HER/*2AJMN)

Belgia

30 ()

Tanska

28 550 ()

Saksa

5 000 ()

Espanja

94 ()

Ranska

1 232 ()

Irlanti

7 391 ()

Alankomaat

10 217 ()

Puola

1 445 ()

Portugali

94 ()

Suomi

442 ()

Ruotsi

10 580 ()

Yhdistynyt kuningaskunta

18 253 ()

()  Kun kaikkien jäsenvaltioiden saaliiden yhteismäärä saavuttaa 74 995 tonnia, pyyntiä ei saa enää jatkaa.”


(1)  Tässä kiintiössä pyydetyt saaliit vähennetään Norjan TAC-osuudesta (vesillepääsykiintiö). Tämä kiintiö voidaan pyytää EY:n vesillä linjan 62 °N pohjoispuolella.

Erityisedellytykset:

Edellä mainittujen kiintiöiden rajoissa ei seuraavilla alueilla saa ylittää alla mainittuja määriä:

 

Norjan vedet linjan 62 °N pohjoispuolella sekä Jan Mayenia ympäröivä kalastusalue (HER/*2AJMN)

Belgia

30 ()

Tanska

28 550 ()

Saksa

5 000 ()

Espanja

94 ()

Ranska

1 232 ()

Irlanti

7 391 ()

Alankomaat

10 217 ()

Puola

1 445 ()

Portugali

94 ()

Suomi

442 ()

Ruotsi

10 580 ()

Yhdistynyt kuningaskunta

18 253 ()

()  Kun kaikkien jäsenvaltioiden saaliiden yhteismäärä saavuttaa 74 995 tonnia, pyyntiä ei saa enää jatkaa.”

(2)  Kun kaikkien jäsenvaltioiden saaliiden yhteismäärä saavuttaa 74 995 tonnia, pyyntiä ei saa enää jatkaa.”


24.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/24


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 445/2007,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2007,

levitettäviä ravintorasvoja koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2991/94 sekä maidon ja maitotuotteiden kaupan pitämisessä käytettävien nimitysten suojelemisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1898/87 tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon levitettäviä ravintorasvoja koskevista vaatimuksista 5 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2991/94 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

ottaa huomioon maidon ja maitotuotteiden kaupan pitämisessä käytettävien nimitysten suojelemisesta 2 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1898/87 (2), ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Levitettäviä ravintorasvoja koskevista vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2991/94 sekä maidon ja maitotuotteiden kaupan pitämisessä käytettävien nimitysten suojelemisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1898/87 tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä 1 päivänä huhtikuuta 1997 annettua komission asetusta (EY) N:o 577/97 (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (4). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 2991/94 säädetään, että edellä mainitun asetuksen 1 artiklassa tarkoitetuista tuotteista on käytettävä kyseisen asetuksen liitteeseen sisältyviä myyntinimityksiä. Tästä säännöstä tunnetaan kuitenkin poikkeuksia. Erityisesti sitä ei sovelleta sellaisten tuotteiden nimityksiin, joiden tarkka luonne ilmenee selkeästi niiden perinteisestä käytöstä ja/tai joista käytettävä nimitys kuvaa aivan selvästi jotain tuotteen luonteenomaista ominaisuutta. Tämä säännös olisi pantava täytäntöön säätämällä tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä.

(3)

Näiden säännösten täytäntöönpanon yhteydessä on tarpeen noudattaa asetuksen (EY) N:o 2991/94 1 artiklan 3 kohtaa, jossa säädetään, että mainittua asetusta sovelletaan rajoittamatta erityisesti asetuksen (ETY) N:o 1898/87 soveltamista. Näillä kahdella asetuksella on sama tavoite eli selvittää kuluttajalle kyseisten tuotteiden todellinen laatu. Yhteisön lainsäädännön ehdottoman yhtenäisyyden tavoitteen mukaisesti olisi säädettävä samassa säädöksessä asetuksen (EY) N:o 2991/94 ja asetuksen (ETY) N:o 1898/87 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä nimityksen ”voi” käytöstä.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 2991/94 tarkoitettujen poikkeusten soveltamisalan tarkaksi määrittelemiseksi olisi laadittava tyhjentävä luettelo kyseisistä nimityksistä sekä oheistettava kuvaus tuotteista, joihin ne viittaavat.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 2991/94 2 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetty poikkeusta koskeva ensimmäinen peruste tarkoittaa nimikkeen perinteistä luonnetta. Tämän voidaan katsoa tulleen osoitetuksi, jos nimitystä on käytetty ennen 9 päivää huhtikuuta 1997 vähintään yhden sukupolven elinajan. Poikkeukset on rajoitettava koskemaan tuotteita, joiden osalta nimitystä on tosiasiallisesti käytetty niiden perinteisen luonteen säilyttämiseksi.

(6)

Toisen tätä poikkeusta koskevan perusteen tarkoituksena on asetuksen (EY) N:o 2991/94 liitteessä lueteltujen nimitysten käyttö kaupan pidettävän tuotteen luonteenomaisen ominaisuuden kuvaamiseksi. Tällöin poikkeus koskee johdonmukaisesti tuotteita, joita ei sellaisenaan ole mainittu tässä liitteessä.

(7)

Mainittu poikkeus olisi rajoitettava koskemaan 9 päivänä huhtikuuta 1997 kaupan pidettyjä tuotteita. Jäsenvaltiot olivat ennen kyseistä päivämäärää toimittaneet komissiolle luettelon tuotteista, joiden ne katsoivat vastaavan tätä poikkeusta koskevia perusteita alueellaan.

(8)

Asetuksen (ETY) N:o 1898/87 3 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden luettelosta 28 päivänä lokakuuta 1988 tehdyssä komission päätöksessä 88/566/ETY (5) on jo annettu nimitystä ”voi” koskevat poikkeukset ja ne olisi otettava huomioon.

(9)

Asetuksen (EY) N:o 2991/94 mukaisessa yhteisön luettelossa kyseisten tuotteiden nimitykset olisi lueteltava ainoastaan sillä yhteisön kielellä, jolla niitä voidaan käyttää.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 2991/94 liitteessä määriteltyjä tuotteita tai kyseisen asetuksen 2 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan toisessa luetelmakohdassa määriteltyjä tiivistettyjä tuotteita sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä voidaan viitata mainitussa liitteessä tarkoitettuihin vastaaviin nimityksiin, kunhan myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY (6), säännöksiä noudatetaan, eikä luetteloon ole sen vuoksi tarpeen lisätä edellä tarkoitettuja poikkeuksia,

(11)

Ottaen huomioon nykyiset tekniset edellytykset, vaatimus tarkan rasvapitoisuuden ilmoittamisesta ilman mitään vaihteluväliä aiheuttaisi huomattavia käytännön ongelmia. Sen vuoksi olisi vahvistettava tähän liittyen tietyt erityiset säännöt.

(12)

Asetuksessa (EY) N:o 2991/94 ja asetuksessa (ETY) N:o 1898/87 säädetään yhdistetyistä tuotteista, joissa oleellinen osa on voita, ja sen vuoksi niitä pitäisi kohdella yhdenmukaisesti noudattamalla asetuksen (ETY) N:o 1898/87 2 artiklan 3 kohdan lähestymistapaa. Sen vuoksi olisi täsmennettävä mainitun kohdan soveltamisala niiden yhdistettyjen tuotteiden osalta, joissa oleellinen osa on voita, säätämällä puolueettomasta perusteesta, jonka avulla määritetään, onko yhdistetyn tuotteen oleellinen osa todella voita ja onko nimitys ”voi” näin ollen perusteltavissa. Asianmukaisin peruste näyttää tällöin olevan se, että lopputuotteen maitorasvapitoisuus on vähintään 75 prosenttia.

(13)

Asetuksen (EY) N:o 2991/94 2 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa säädetään, että mainitussa liitteessä olevat nimet on varattu kyseisen asetuksen liitteessä määriteltyjä perusteita vastaaville tuotteille. Tämän vuoksi näitä nimikkeitä käyttävien tuotemerkkien käyttöä voidaan jatkaa ainoastaan näitä perusteita vastaavien tuotteiden osalta.

(14)

Markkinatilanne osoittaa, onko pääasiassa margariinia tai rasvayhdisteitä sisältävistä yhdistetyistä tuotteista tarpeen toteuttaa lisätoimenpiteitä.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asianomaisten hallintokomiteoiden lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Luettelo tuotteista, joita tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 2991/94 2 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa on tämän asetuksen liitteessä I.

2.   Tämä asetus ei vaikuta päätöksen 88/566/ETY liitteessä mainittuihin nimityksiin, joissa esiintyy sana ”voi” jollakin yhteisön kielistä.

2 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 2991/94 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn rasvapitoisuuden ilmoitustarkkuuden osalta noudatetaan seuraavia yksityiskohtaisia sääntöjä:

a)

keskimääräinen rasvapitoisuus ilmoitetaan ilman desimaaleja;

b)

rasvapitoisuus saa poiketa ainoastaan ± 1 prosenttiyksikön ilmoitetusta prosenttiluvusta. Yksittäiset näytteet voivat poiketa ainoastaan ± 2 prosenttiyksikköä ilmoitetusta prosenttiluvusta;

c)

keskimääräisen rasvapitoisuuden on kaikissa tapauksissa noudatettava asetuksen (EY) N:o 2991/94 liitteessä vahvistettuja rajoja.

2.   Tämän asetuksen 1 kohdasta poiketen asetuksen (EY) N:o 2991/94 liitteessä olevissa A1, B1 ja C1 osissa tarkoitettujen tuotteiden osalta ilmoitetun pitoisuuden on vastattava tuotteen vähimmäisrasvapitoisuutta.

3.   Edellä olevan 1 kohdan noudattamisen tarkistamiseen käytettävä menetelmä vahvistetaan liitteessä II.

3 artikla

1.   Nimitystä ”voi” voidaan käyttää sellaisista yhdistetyistä tuotteista, joissa asetuksen (ETY) 1898/87 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu oleellinen osa on voita, jos lopputuotteessa on vähintään 75 prosenttia maitorasvaa ja se on valmistettu ainoastaan asetuksen (EY) N:o 2991/94 liitteessä olevan A osan 1 kohdassa tarkoitetusta voista sekä kuvauksessa mainitu(i)sta muusta (muista) lisäty(i)stä aineksesta (aineksista).

2.   Nimitystä ”voi” voidaan käyttää alle 75, mutta vähintään 62 prosenttia maitorasvaa sisältävistä yhdistetyistä tuotteista, jos muut 1 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttyvät ja jos tuotteen kuvauksessa on ilmaisu ”voivalmiste”.

3.   Poiketen 1 ja 2 kohdan säännöksistä nimitystä ”voi” voidaan käyttää yhdessä sellaisen sanan tai sellaisten I sanojen kanssa, jo(i)ta käytetään vähintään 34 prosenttia maitorasvaa sisältävien liitteessä II lueteltujen tuotteiden nimeämiseksi.

4.   Kun nimitystä ”voi” käytetään 1, 2 ja 3 kohdan nojalla, edellytyksenä on, että tuotteen etiketteihin ja kauppapakkaukseen merkitään maitorasvapitoisuus ja, jos muut lisätyt ainekset sisältävät rasvaa, koko rasvapitoisuus.

5.   Edellä 2 kohdan mukaisen ilmaisun ”voivalmiste” sekä 4 kohdan mukaisten merkintöjen on oltava näkyvässä paikassa ja niiden on oltava helposti havaittavia ja selvästi luettavia.

4 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 577/97.

Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä V olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 316, 9.12.1994, s. 2.

(2)  EYVL L 182, 3.7.1987, s. 36. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(3)  EYVL L 87, 2.4.1997, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 568/1999 (EYVL L 70, 17.3.1999, s. 11).

(4)  Katso liite IV.

(5)  EYVL L 310, 16.11.1988, s. 32. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 98/144/EY (EYVL L 42, 14.2.1998, s. 61).

(6)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/142/EY (EUVL L 368, 23.12.2006, s. 110).


LIITE I

I.

(espanja)

”Mantequilla de Soria” tai ”Mantequilla de Soria dulce” tai ”Mantequilla de Soria azucarada”: nimitystä käytetään sokeroidusta ja maustetusta maitotuotteesta, joka sisältää vähintään 39 prosenttia maitorasvaa.

II.

(tanska)

III.

(saksa)

”Butterkäse”: nimitystä käytetään lehmänmaidosta valmistetusta puolipehmeästä rasvaisesta juustosta, jonka kuiva-aineen maitorasvapitoisuus on vähintään 45 prosenttia

”Kräuterbutter”: nimitystä käytetään voipohjaisesta valmisteesta, joka sisältää yrttejä ja joka sisältää vähintään 62 prosenttia maitorasvaa.

”Milchmargarine”: nimitystä käytetään margariinista, jonka painosta vähintään 5 prosenttia on täysmaitoa, rasvatonta maitoa tai vastaavia maitotuotteita.

IV.

(kreikka)

V.

(englanti)

”Brandy butter” – ”Sherry butter” – ”Rum butter”: nimitystä käytetään sokeroidusta alkoholia sisältävästä tuotteesta, joka sisältää vähintään 20 prosenttia maitorasvaa.

”Buttercream”: nimitystä käytetään sokeroidusta tuotteesta, joka sisältää maitorasvaa vähintään 22,5 prosenttia.

VI.

(ranska)

”Beurre d'anchois, de crevettes, de langouste, de homard, de crabe, de langoustine, de saumon, de saumon fumé, de coquille Saint-Jacques, de sardine”: nimitystä käytetään tuotteesta, joka sisältää meren tuotteita ja vähintään 10 prosenttia maitorasvaa.

VII.

(italia)

VIII.

(hollanti)

IX.

(portugali)

X.

(suomi)

”Munavoi”: nimitystä käytetään munia sisältävästä tuotteesta, jossa on maitorasvaa vähintään 35 prosenttia.

XI.

(ruotsi)

”flytande margarin”: nimitystä käytetään nestemäisestä tuotteesta, joka sisältää vähintään 80 prosenttia kasvirasvoja kuten margariini, mutta joka ei koostumuksensa vuoksi ole levitettävää,

”messmör”: nimitystä käytetään mahdollisesti sokeroidusta herapohjaisesta tuotteesta, jossa on vähintään 2 prosenttia maitorasvaa,

”vitlökssmör, persiljesmör, pepparrotssmör”: nimitystä käytetään tuotteesta, joka sisältää aromiaineita ja josta vähintään 66 prosenttia on maitorasvaa.


LIITE II

Levitettävien ravintorasvojen ilmoitetun rasvapitoisuuden tarkistaminen

Erästä otetaan sattumanvaraisesti viisi näytettä tarkistettaviksi ja analysoitaviksi. Käytetään seuraavia kahta menetelmää:

A.

Viiden saadun tuloksen aritmeettista keskiarvoa verrataan ilmoitettuun rasvapitoisuuteen. Rasvapitoisuus katsotaan ilmoituksen mukaiseksi, jos rasvapitoisuuden aritmeettinen keskiarvo eroaa enintään yhden prosentin ilmoitetusta rasvapitoisuudesta.

B.

Viittä saatua yksittäistä tulosta verrataan 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ilmoitettuun sallittuun poikkeamaan (± 2 prosenttiyksikköä ilmoitetusta rasvapitoisuudesta). Jos viiden yksittäisen tuloksen enimmäis- ja vähimmäisarvon välinen ero on enintään neljä prosenttiyksikköä, tulosta pidetään 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan edellytykset täyttävänä.

Jos vaatimustenmukaisuus on vahvistettu A ja B kohdassa säädetyllä menetelmällä, tarkastetun erän katsotaan täyttävän 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan edellytykset, vaikka yksi viidestä arvosta ylittäisi ilmoitetun ± 2 prosenttiyksikön poikkeaman.


LIITE III

3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tuotteet

Tuotteen tyyppi

Tuotteen koostumus

Maitorasvan vähimmäispitoisuus

Alkoholipitoinen voi (voi, joka sisältää alkoholijuomia)

Voi, alkoholijuoma, sokeri

34 %


LIITE IV

Kumottu asetus ja luettelo sen muutoksista

Komission asetus (EY) N:o 577/97

(EYVL L 87, 2.4.1997, s. 3)

Komission asetus (EY) N:o 1278/97

(EYVL L 175, 3.7.1997, s. 6)

Komission asetus (EY) N:o 2181/97

(EYVL L 299, 4.11.1997, s. 1)

Komission asetus (EY) N:o 623/98

(EYVL L 85, 20.3.1998, s. 3)

Komission asetus (EY) N:o 1298/98

(EYVL L 180, 24.6.1998, s. 5)

Komission asetus (EY) N:o 2521/98

(EYVL L 315, 25.11.1998, s. 12)

Komission asetus (EY) N:o 568/1999

(EYVL L 70, 17.3.1999, s. 11)


LIITE V

Vastaavuustaulukko

Asetus (EY) N:o 577/97

Tämä asetus

1–3 artikla

1–3 artikla

5 artikla

5 a artikla

4 artikla

6 artikla

5 artikla

Liite I–III

Liitteet I–III

Liite IV

Liite V


24.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/30


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 446/2007,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2007,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eräiden nautojen yhteisön edustavilla markkinoilla todettuja hintoja koskevan selvityksen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2273/2002 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 41 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 2273/2002 (2) säädetään eri nautaluokkien hintojen noteerauksesta jäsenvaltioiden edustavilla markkinoilla. Mainitun asetuksen liitteissä vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt tiedoista, jotka on esitettävä hintaselvitystä varten näiden nautaluokkien osalta.

(2)

Irlannin pyynnöstä asetuksen (EY) N:o 2273/2002 liitteitä I ja II olisi osittain tarkistettava kyseisessä jäsenvaltiossa tapahtuvan nautojen kaupan pitämisen kehityksen mukaan, jolloin varmistetaan se, että hintaselvitys perustuu edustaviin markkinoihin.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2273/2002 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanliha-alan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2273/2002 seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä I olevan E osan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Edustavat markkinat

Vähintään kahdet markkinat”

2)

Korvataan liitteessä II olevan D osan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Edustavat markkinat

Vähintään kahdet markkinat”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 347, 20.12.2002, s. 15. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2172/2003 (EUVL L 326, 13.12.2003, s. 8).


24.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/31


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 447/2007,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2007,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1043/2005 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettuihin tavaroihin sovellettavasta kauppajärjestelmästä 6 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1260/2001 (2) on kumottu ja korvattu sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 318/2006 (3). Tämän kehityksen ottamiseksi huomioon on aiheellista muuttaa useita komission asetuksen (EY) N:o 1043/2005 (4) säännöksiä, joissa edelleen viitataan asetukseen (EY) N:o 1260/2001.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 3 artiklassa vahvistetaan ne perustuotteet, joihin tietyt maataloustuotteet ja perustuotteista jalostetut tuotteet rinnastetaan myönnettäessä vientitukea kyseisen asetuksen mukaisesti.

(3)

Täysmaitojauheeseen (TJ 3) rinnastettavat tuotteet luetellaan asetuksen (EY) N:o 1043/2005 3 artiklan 4 kohdassa. Samaisen 3 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa annetaan kuitenkin toimivaltaiselle viranomaiselle asianomaisen pyynnöstä mahdollisuus maksettavaa tukea määritettäessä rinnastaa kyseisessä kohdassa luetellut tuotteet rasvattomaan maitojauheeseen (TJ 2) tuotteen kuiva-ainepitoisuuden rasvattoman osuuden osalta tai voihin (TJ 6) tuotteen maitorasvapitoisuuden osalta.

(4)

Koska täysmaitojauheelle ja rasvattomalle maitojauheelle maksettavan tuen määrä on nopeasti vähentynyt suhteessa voille maksettavan tuen määrään, on mahdollista, että toimijat yhä useammin pyytävät 3 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan säännösten soveltamista hakeakseen tukea tuotteiden maitorasvapitoisuuden osalta, vaikka tuotteet olisi tavallisesti rinnastettu täysmaitojauheeseen. Tämän mahdollisuuden myötä on olemassa riski, että liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäville maataloustuotteille maksetaan suurempaa tukea kuin tällaisille tuotteille maksettaisiin, jos ne vietäisiin ilman jatkojalostusta, ja tämä toimintatapa on sen vuoksi ristiriidassa maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (5) ja erityisesti sen 31 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan kanssa.

(5)

Näin ollen on aiheellista poistaa asetuksen (EY) N:o 1043/2005 3 artiklan 4 kohdan toinen alakohta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sitä mahdollisuutta, että samanlainen toimenpide otetaan käyttöön siinä tapauksessa, että kyseistä riskiä ei enää ole olemassa. Kuitenkin olosuhteissa, joissa maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta 25 päivänä tammikuuta 2007 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 61/2007 (6) on vähennetty täysmaitojauheelle maksettavan vientituen määrä nollaan 26 päivästä tammikuuta 2007 alkaen, jotkin jäsenvaltiot ovat jo saattaneet katsoa, että enää ei ole aiheellista myöntyä toimijoiden uusiin pyyntöihin saada käyttää asetuksen (EY) N:o 1043/2005 3 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa säädettyä poikkeusta. Jotta yhdenmukaistettaisiin jäsenvaltioiden toimet 26 päivän tammikuuta 2007 jälkeen saatujen pyyntöjen osalta, on hyödyllistä vahvistaa päivämäärä, jonka jälkeen jäsenvaltioiden ei pitäisi myöntyä kyseisen säännöksen nojalla tehtäviin uusiin rinnastuspyyntöihin.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 43 artiklassa säädetään, että muita kuin elintarvikeaputoimia koskevat tukitodistushakemukset ovat voimassa ainoastaan, jos niistä on annettu vakuus, joka on 25 prosenttia haetusta määrästä. Tämä vakuus annetaan sen takaamiseksi, että tukitodistuksen haltija hakee tukea todistuksen voimassaoloaikana tapahtunutta tavaroiden vientiä varten vastaavalle määrälle kuin se, jolle tukitodistus on annettu. Vakuuden määrä asetettiin ajankohtana, jolloin todistushakemuksissa haettu määrä oli huomattavasti suurempi kuin määrä, joka voitiin antaa. Todistushakemusten määrä on laskenut huomattavasti sen seurauksena, että liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden osalta maksettavia tuen määriä on alettu vähentää. Näissä olosuhteissa ei ole enää niin todennäköistä, että toimijat esittävät hakemuksia keinottelumielessä. Sen vuoksi on aiheellista vähentää vakuuden määrää.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 liite VIII sisältää mainintoja kahdellakymmenelläyhdellä yhteisön kahdestakymmenestäkolmesta kielestä. Liitteen olisi sisällettävä nämä maininnat myös kahdella puuttuvalla kielellä eli iirin ja maltan kielellä.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1043/2005 olisi muutettava.

(9)

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomien jalostettujen maataloustuotteiden kauppaa koskevia horisontaalisia kysymyksiä käsittelevä hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1043/2005 seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaus ”asetuksen (EY) N:o 1260/2001” ilmauksella:

”neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (7)

b)

Korvataan toisen alakohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

asetuksen (EY) N:o 318/2006 liite VII,”.

2)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Poistetaan 4 kohdan toinen alakohta.

b)

Muutetaan 8 kohta seuraavasti:

i)

korvataan johdantokappaleessa ilmaus ”asetuksessa (EY) N:o 1260/2001” ilmauksella: ”asetuksessa (EY) N:o 318/2006”;

ii)

korvataan c ja d alakohta seuraavasti:

”c)

asetuksen (EY) N:o 318/2006 1 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tuotteet, lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamisalaan kuuluvista tuotteista osittain valmistettuja seoksia;

d)

asetuksen (EY) N:o 318/2006 1 artiklan 1 kohdan d ja g alakohdassa tarkoitetut tuotteet, lukuun ottamatta asetuksen (EY) N:o 1784/2003 soveltamisalaan kuuluvista tuotteista osittain valmistettuja seoksia.”

3)

Korvataan 43 artiklan ensimmäisessä alakohdassa ilmaus ”25 prosenttia” ilmauksella: ”15 prosenttia”.

4)

Korvataan 44 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaus ”25 prosenttia” ilmauksella: ”15 prosenttia”.

5)

Korvataan liitteessä II oleva alaviite 4, joka koskee saraketta 6 ”Sokeri, melassi tai isoglukoosi”, seuraavasti:

(4)

Neuvoston asetus (EY) N:o 318/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1).”.

6)

Korvataan liitteessä III CN-koodin 2905 43 00 Mannitoli kohdalla olevassa kuvauksessa ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Saatu asetuksen (EY) N:o 318/2006 piiriin kuuluvasta sakkaroosista”.

7)

Muutetaan liite VIII seuraavasti:

a)

Lisätään ranskankielisen maininnan jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

”—

iiriksi: cearta arna n-aistriú ar ais chuig an sealbhóir ainmniúil ar an [dáta]”

b)

Lisätään unkarinkielisen maininnan jälkeen luetelmakohta seuraavasti:

”—

maltaksi: drittijiet li jkunu trasferiti lura lid-detentur titulari fid- [data]”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen (EY) N:o 1043/2005 3 artiklan 4 kohdan toista alakohtaa sovelletaan kuitenkin edelleen niiden tuotteiden osalta, joille on toimivaltaisen viranomaisen hyväksynnällä myönnetty kyseisessä säännöksessä tarkoitettu rinnastus ennen 17 päivää helmikuuta 2007 ja jotka on viety sellaisen tukitodistuksen nojalla, jolle on kyseisen asetuksen 29 artiklan mukaisesti haettu ennakkovahvistusta ennen 1 päivää maaliskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 318, 20.12.1993, s. 18. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2580/2000 (EYVL L 298, 25.11.2000, s. 5).

(2)  EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1.

(3)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 247/2007 (EUVL L 69, 9.3.2007, s. 3).

(4)  EUVL L 172, 5.7.2005, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1792/2006 (EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1).

(5)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(6)  EUVL L 19, 26.1.2007, s. 8.

(7)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1.”


DIREKTIIVIT

24.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/34


KOMISSION DIREKTIIVI 2007/25/EY,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2007,

neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta dimetoaatin, dimetomorfin, glufosinaatin, metributsiinin, fosmetin ja propamokarbin sisällyttämiseksi siihen tehoaineina

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksissa (EY) N:o 451/2000 (2) ja (EY) N:o 703/2001 (3) vahvistetaan direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman toisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt sekä luettelo tehoaineista niiden arviointia ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I sisällyttämistä varten. Luetteloon sisältyvät dimetoaatti, dimetomorfi, glufosinaatti, metributsiini, fosmetti ja propamokarbi.

(2)

Kyseisten tehoaineiden vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu asetusten (EY) N:o 451/2000 ja (EY) N:o 703/2001 säännösten mukaisesti ilmoittajan ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Lisäksi kyseisissä asetuksissa nimetään esittelijöinä toimivat jäsenvaltiot, joiden on toimitettava asiaa koskevat arviointikertomukset ja suositukset Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle asetuksen (EY) N:o 451/2000 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Dimetoaatin osalta esittelevä jäsenvaltio oli Yhdistynyt kuningaskunta, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 4 päivänä elokuuta 2004. Dimetomorfia koskevat tiedot toimitettiin 11 päivänä kesäkuuta 2004 ja metributsiinia koskevat tiedot 23 päivänä elokuuta 2004; esittelevä jäsenvaltio oli Saksa. Glufosinaatin osalta esittelevä jäsenvaltio oli Ruotsi, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 3 päivänä tammikuuta 2003. Fosmetin osalta esittelevä jäsenvaltio oli Espanja, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 23 päivänä elokuuta 2004. Propamokarbin osalta esittelevä jäsenvaltio oli Irlanti, ja kaikki asiaa koskevat tiedot toimitettiin 5 päivänä lokakuuta 2004.

(3)

Arviointikertomuksia ovat tarkastelleet vertaistarkasteluna jäsenvaltiot ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, ja ne on esitetty komissiolle Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellisten kertomusten (4) muodossa: 14 päivänä maaliskuuta 2005 glufosinaatti, 12 päivänä toukokuuta 2006 fosmetti ja propamokarbi, 23 päivänä kesäkuuta 2006 dimetoaatti ja dimetomorfi sekä 28 päivänä heinäkuuta 2006 metributsiini. Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet kyseisiä kertomuksia elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja tarkastelu on saatettu päätökseen 24 päivänä marraskuuta 2006 dimetoaattia, dimetomorfia, glufosinaattia, metributsiinia, fosmettia ja propamokarbia koskevilla komission tarkastelukertomuksilla.

(4)

Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että dimetoaattia, dimetomorfia, glufosinaattia, metributsiinia, fosmettia tai propamokarbia sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksissa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista sisällyttää nämä tehoaineet liitteeseen I sen varmistamiseksi, että kyseisiä tehoaineita sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevien lupien myöntäminen voidaan järjestää kaikissa jäsenvaltioissa kyseisessä direktiivissä säädetyllä tavalla.

(5)

On asianmukaista hankkia lisätietoja dimetoaattia, glufosinaattia, metributsiinia ja fosmettia koskevista tietyistä seikoista, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta edellä esitetyn päätelmän soveltamiseen. Direktiivin 91/414/ETY 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tehoaineen sisällyttämiselle liitteeseen I voidaan asettaa ehtoja. Sen vuoksi on asianmukaista vaatia, että dimetoaatille, glufosinaatille, metributsiinille ja fosmetille tehtäisiin lisätestejä riskinarvioinnin vahvistamiseksi tiettyjen seikkojen osalta ja että ilmoittajat esittelisivät tällaiset tutkimukset.

(6)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen sisällyttämistä liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua sisällyttämisestä seuraaviin uusiin vaatimuksiin.

(7)

Ilman että tehoaineen sisällyttämisellä liitteeseen I rajoitettaisiin direktiivin 91/414/ETY velvoitteiden soveltamista, jäsenvaltioille olisi sisällyttämisen jälkeen annettava kuusi kuukautta dimetoaattia, dimetomorfia, glufosinaattia, metributsiinia, fosmettia tai propamokarbia sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevien voimassa olevien lupien tarkistamiseksi, jotta varmistetaan, että direktiivissä 91/414/ETY ja erityisesti sen 13 artiklassa ja liitteessä I vahvistetut edellytykset täyttyvät. Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 91/414/ETY säännösten mukaisesti tarvittaessa muutettava, korvattava tai peruutettava nykyiset luvat. Edellä esitetystä poiketen olisi säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta ja kutakin aiottua käyttötarkoitusta koskevan täydellisen, liitteen III mukaisen asiakirja-aineiston jättämistä ja arviointia varten direktiivissä 91/414/ETY säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti.

(8)

Komission asetuksen (ETY) N:o 3600/92 (5) puitteissa arvioitujen tehoaineiden sisällyttämisestä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I saatu aiempi kokemus on osoittanut, että voimassa olevien lupien haltijoiden velvollisuuksia selvitettäessä saattaa syntyä vaikeuksia tietojen saannissa. Uusien vaikeuksien välttämiseksi näyttääkin olevan tarpeen selkeyttää jäsenvaltioiden velvollisuuksia ja erityisesti velvollisuutta tarkistaa, että luvanhaltija osoittaa kyseisen direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston saatavuuden. Tällä selvennyksellä ei kuitenkaan pidä aiheuttaa jäsenvaltioille tai luvanhaltijoille uusia velvoitteita verrattuna direktiiveihin, jotka on tähän mennessä annettu liitteen I muuttamiseksi.

(9)

Direktiiviä 91/414/ETY olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2008. Niiden on toimitettava kirjallisina komissiolle nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko viipymättä.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä huhtikuuta 2008.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava dimetoaattia, dimetomorfia, glufosinaattia, metributsiinia, fosmettia tai propamokarbia tehoaineenaan sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat voimassa olevat luvat viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2008.

Jäsenvaltioiden on tähän päivämäärään mennessä erityisesti tarkistettava, että dimetoaattia, dimetomorfia, glufosinaattia, metributsiinia, fosmettia ja propamokarbia koskevat mainitun direktiivin liitteen I edellytykset täyttyvät, kyseistä tehoainetta koskevan tekstin B osassa mainittuja edellytyksiä lukuun ottamatta, ja että luvanhaltijalla tai luvanhaltijan saatavilla on mainitun direktiivin liitteen II vaatimukset täyttävä asiakirja-aineisto mainitun direktiivin 13 artiklan vaatimusten mukaisesti.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on arvioitava tuote uudelleen kaikkien sellaisten sallittujen kasvinsuojeluaineiden osalta, jotka sisältävät dimetoaattia, dimetomorfia, glufosinaattia, metributsiinia, fosmettia tai propamokarbia joko ainoana tehoaineena tai yhtenä monista tehoaineista, jotka kaikki on 30 päivään syyskuuta 2007 mennessä sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I; arviointi on suoritettava direktiivin 91/414/ETY liitteessä VI säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti, mainitun direktiivin liitteessä III vahvistetut vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella ja ottaen huomioon dimetoaattia, dimetomorfia, glufosinaattia, metributsiinia, fosmettia ja propamokarbia koskevien, mainitun direktiivin liitteessä I olevien tekstien B osa. Jäsenvaltioiden on kyseisen arvioinnin perusteella määriteltävä, täyttääkö tuote direktiivin 91/414/ETY 4 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa vahvistetut edellytykset.

Määrittämisen jälkeen jäsenvaltioiden on

a)

dimetoaattia, dimetomorfia, glufosinaattia, metributsiinia, fosmettia tai propamokarbia ainoana tehoaineenaan sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava tai peruutettava lupa viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2011; tai

b)

dimetoaattia, dimetomorfia, glufosinaattia, metributsiinia, fosmettia tai propamokarbia yhtenä monista tehoaineista sisältävien tuotteiden osalta tarvittaessa muutettava tai peruutettava lupa viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2011 taikka siinä direktiivissä tai niissä direktiiveissä, joilla kyseinen aine tai aineet lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, tällaista muuttamista tai peruuttamista varten vahvistettuna ajankohtana sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2007.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/21/EY (EUVL L 97, 12.4.2007, s. 42).

(2)  EYVL L 55, 29.2.2000, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1044/2003 (EUVL L 151, 19.6.2003, s. 32).

(3)  EYVL L 98, 7.4.2001, s. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2005) 27, 1-81, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glufosinate (lopullinen versio: 14.3.2005).

EFSA Scientific Report (2006) 75, 1-72, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance phosmet (lopullinen versio: 12.5.2006).

EFSA Scientific Report (2006) 78, 1-72, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propamocarb (lopullinen versio: 12.5.2006).

EFSA Scientific Report (2006) 84, 1-102, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethoate (lopullinen versio: 23.6.2006).

EFSA Scientific Report (2006) 82, 1-69, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethomorph (lopullinen versio: 23.6.2006).

EFSA Scientific Report (2006) 88, 1-74, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metribuzin (lopullinen versio: 28.7.2006).

(5)  EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2266/2000 (EYVL L 259, 13.10.2000, s. 27).


LIITE

Lisätään direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun seuraavat tiedot:

Nro

Yleisnimi, tunnistenumerot

IUPAC-nimi

Puhtaus (1)

Voimaantulo

Sisällyttämisen päättymispäivä

Erityissäännökset

”155

Dimetoaatti

CAS-numero: 60-51-5

CIPAC-numero: 59

O,O-dimetyyli-S-(N-metyylikarbamoyylimetyyli1)fosforoditioaatti; 2-dimetoksi-fosfinotioyylitio-N-metyyliasetamidi

≥ 950 g/kg

Epäpuhtaudet:

ometoaatti: enintään 2 g/kg

isodimetoaatti: enintään 3 g/kg

1.10.2007

30.9.2017

A   osa

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön hyönteisten torjunta-aineena.

B   osa

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 24 päivänä marraskuuta 2006 valmistuneen dimetoaattia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

lintujen, nisäkkäiden, vesieliöiden ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun; lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä, kuten puskurivyöhykkeet sekä valumien ja ojituksen kautta pintavesiin siirtyvien päästöjen vähentäminen,

ravinnon kautta tapahtuvaan kuluttajien altistumiseen,

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätutkimuksia, jotka vahvistavat riskinarvioinnin lintujen, nisäkkäiden ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten osalta sekä viljelykasveissa mahdollisesti olevien metaboliittien myrkyllisyyden arvioinnin.

Niiden on varmistettava, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä dimetoaatti on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittaa tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.

156

Dimetomorfi

CAS-numero: 110488-70-5

CIPAC-numero: 483

(E,Z) 4-[3-(4-klorofenyyli)-3-(3,4-dimetoksifenyyli)akryloyyli]morfoliini

≥ 965 g/kg

1.10.2007

30.9.2017

A   osa

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön sienitautien torjunta-aineena.

B   osa

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 24 päivänä marraskuuta 2006 valmistuneen dimetomorfia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen; luvan mukaisiin käyttöedellytyksiin on kuuluttava asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö,

lintujen, nisäkkäiden ja vesieliöiden suojeluun.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

157

Glufosinaatti

CAS-numero: 77182-82-2

CIPAC-numero: 437.007

ammonium(DL)-homoalaniini-4-yyli(metyyli)fosfinaatti

950 g/kg

1.10.2007

30.9.2017

A   osa

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   osa

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat glufosinaattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin omenatarhoissa ja erityisesti käyttäjän ja kuluttajien altistumisen kannalta, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 24 päivänä marraskuuta 2006 valmistuneen glufosinaattia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien, työntekijöiden ja sivullisten turvallisuuteen. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä suojatoimenpiteitä,

pohjavesien mahdolliseen saastumiseen, kun tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot,

nisäkkäiden, muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten ja muiden kuin kohdekasvien suojeluun.

Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan uusia tutkimuksia, jotka vahvistavat riskinarvioinnin omenatarhoissa olevien nisäkkäiden ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten osalta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä glufosinaatti on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittaa tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.

158

Metributsiini

CAS-numero: 21087-64-9

CIPAC-numero: 283

4-amino-6-tert-butyyli-3-metyylitio-1,2,4-triatsiini-5(4H)-oni

≥ 910 g/kg

1.10.2007

30.9.2017

A   osa

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena.

B   osa

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat metributsiinia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin valikoivana rikkakasvien torjunta-aineena perunoille kasvun alkamisen jälkeen, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 24 päivänä marraskuuta 2006 valmiiksi saadun metributsiinia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

levien, vesikasvien ja muiden kuin kohdelajina olevien kasvien suojeluun muualla kuin käsitellyllä pellolla ja varmistettava, että lupaedellytyksiin sisältyy tarvittaessa riskinhallintatoimenpiteitä,

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan lisätietoja pohjavesiä koskevan riskinarvioinnin vahvistamiseksi. Niiden on varmistettava, että ilmoittajat, joiden pyynnöstä metributsiini on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittavat tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.

159

Fosmetti

CAS-numero: 732-11-6

CIPAC-numero: 318

O,O-dimetyyli-S-ftalimidometyylifosforoditioaatti; N-(dimetoksifosfinotioyylitiometyyli)ftalimidi

≥ 950 g/kg

Epäpuhtaudet:

fosmettioksoni: enintään 0,8 g/kg

isofosmetti: enintään 0,4 g/kg

1.10.2007

30.9.2017

A   osa

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön hyönteisten ja punkkien torjunta-aineena.

B   osa

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 24 päivänä marraskuuta 2006 valmistuneen fosmettia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

lintujen, nisäkkäiden, vesieliöiden, mehiläisten ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten suojeluun; lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä, kuten puskurivyöhykkeet sekä valumien ja ojituksen kautta pintavesiin siirtyvien päästöjen vähentäminen,

käyttäjien turvallisuuteen ja varmistettava, että käyttöedellytyksiin kuuluu asianmukaisten henkilön- ja hengityksensuojainten käyttö.

Asianomaisten jäsenvaltioiden on pyydettävä toimittamaan uusia tutkimuksia, jotka vahvistavat lintuja (välitön riski) ja kasvinsyöjänisäkkäitä (pitkän aikavälin riski) koskevan riskinarvioinnin. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittaja, jonka pyynnöstä fosmetti on sisällytetty tähän liitteeseen, toimittaa tällaiset tutkimukset komissiolle kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.

160

Propamokarbi

CAS-numero: 24579-73-5

CIPAC-numero: 399

propyyli 3-(dimetyyliamino)propyylikarbamaatti

≥ 920 g/kg

1.10.2007

30.9.2017

A   osa

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön sienitautien torjunta-aineena.

B   osa

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat propamokarbia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista muihin käyttötarkoituksiin kuin lehtien ja neulasten käsittelyyn, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteisiin työntekijöiden altistumisen osalta ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Liitteessä VI vahvistettujen yhtenäisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 24 päivänä marraskuuta 2006 valmistuneen propamokarbia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II.

Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

käyttäjien ja työntekijöiden turvallisuuteen. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä suojatoimenpiteitä,

maaperän jäämien siirtymiseen kiertoviljelyssä tai myöhempiin kasvustoihin,

pinta- ja pohjavesien suojeluun pilaantumiselle alttiilla alueilla,

lintujen, nisäkkäiden ja vesieliöiden suojeluun. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä riskinhallintatoimenpiteitä.”


(1)  Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

24.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/43


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä maaliskuuta 2007,

Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä

(2007/241/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 170 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan hallituksen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus allekirjoitettiin yhteisön puolesta 22 päivänä marraskuuta 2006 Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan hallituksen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta tehdyn neuvoston päätöksen (2) mukaisesti sillä edellytyksellä, että se mahdollisesti tehdään myöhemmin.

(2)

Sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan hallituksen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä (3).

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja antaa yhteisön puolesta sopimuksen 12 artiklan 1 kohdan mukaisen ilmoituksen (4).

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. STEINBRÜCK


(1)  Lausunto annettu 1. helmikuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Katso tämän virallisen lehden sivu 44.

(3)  Katso tämän virallisen lehden sivu 44.

(4)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee sopimuksen voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan hallituksen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva

SOPIMUS

EUROOPAN YHTEISÖ

(jäljempänä ’yhteisö’) ja

KOREAN TASAVALLAN HALLITUS

(jäljempänä ’Korea’),

(jäljempänä ’osapuolet’), jotka

OTTAVAT HUOMIOON, että yhteisö ja Korea harjoittavat tutkimusta, teknologian kehittämistä ja demonstrointia useilla molempien kannalta merkittävillä osa-alueilla, ja ovat tietoisia tieteellisen tietämyksen nopeasta kehityksestä ja sen myönteisestä vaikutuksesta kahdenvälisen ja kansainvälisen yhteistyön edistämiseen,

HALUAVAT laajentaa tieteellistä ja teknologista yhteistyötä useilla molempien kannalta merkittävillä osa-alueilla luomalla tuloksellisen kumppanuuden rauhanomaisissa tarkoituksissa ja yhteistä hyötyä tavoitellen,

TOTEAVAT, että tällainen yhteistyö ja sen tulosten soveltaminen edistävät osapuolten taloudellista ja sosiaalista kehitystä, ja

HALUAVAT luoda yhteistyötoimien toteuttamiselle viralliset puitteet, jotka tehostavat osapuolten välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Tarkoitus ja periaatteet

1.   Osapuolet edistävät, kehittävät ja helpottavat tähän sopimukseen perustuvia yhteistyötoimia tieteen ja teknologian aloilla rauhanomaisissa tarkoituksissa tämän sopimuksen ja kummankin osapuolen lakien ja määräysten mukaisesti.

2.   Tähän sopimukseen perustuvat yhteistyötoimet toteutetaan seuraavien periaatteiden mukaisesti:

a)

molemminpuolinen ja oikeudenmukainen osallistuminen ja hyöty;

b)

kummankin osapuolen vierailevien tutkijoiden mahdollisuus osallistua vastavuoroisesti toisen osapuolen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen ohjelmiin ja hankkeisiin sekä käyttää toisen osapuolen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen välineistöjä;

c)

yhteistyöhön mahdollisesti vaikuttavien tietojen oikea-aikainen vaihto;

d)

osaamisyhteiskunnan edistäminen osapuolten taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämiseksi ja

e)

immateriaalioikeuksien suojaaminen tämän sopimuksen liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Määritelmät

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan:

1)

’suorilla yhteistyötoimilla’ osapuolen välisiä yhteistyötoimia;

2)

’epäsuorilla yhteistyötoimilla’ Koreaan ja yhteisöön sijoittautuneiden oikeussubjektien välisiä toimia, joissa Korean oikeussubjektit osallistuvat yhteisön puiteohjelmaan (jäljempänä ’puiteohjelma’) Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 166 artiklan nojalla ja yhteisöön sijoittautuneet oikeussubjektit vastavuoroisesti Korean tutkimusohjelmiin tai -hankkeisiin puiteohjelman aloja vastaavilla tieteen ja teknologian aloilla;

3)

’yhteistyötoimilla’ suoria ja epäsuoria yhteistyötoimia;

4)

’oikeussubjektilla’ luonnollista henkilöä tai sijoittautumispaikkansa kansallisen oikeuden tai yhteisön oikeuden mukaisesti perustettua oikeushenkilöä, jolla on oikeushenkilöllisyys ja jolla voi olla omissa nimissään kaikentyyppisiä oikeuksia ja velvoitteita.

3 artikla

Yhteistyötoimet

1.   Tämän sopimuksen perusteella toteutettaviin suoriin yhteistyötoimiin voivat sisältyä:

a)

eri muodoissa toteutettavat tapaamiset (joihin voivat kuulua myös asiantuntijatapaamiset), jotta voidaan keskustella ja vaihtaa tietoa yleisistä tai erityisistä tutkimusta ja teknologiaa koskevista aiheista sekä yksilöidä tutkimus- ja kehityshankkeita ja -ohjelmia, joita voidaan toteuttaa yhteistyössä;

b)

tiedonvaihto tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvistä toimista, politiikasta, toimintatavoista, laeista ja määräyksistä;

c)

tutkijoiden, teknisen henkilöstön ja muiden asiantuntijoiden vierailut ja vaihto yleisiin tai erityisiin aiheisiin liittyen;

d)

jäljempänä 6 artiklassa tarkoitetun sekakomitean päättämien yhteistyöhankkeiden ja -ohjelmien täytäntöönpano osapuolen lakien ja määräysten mukaisesti ja

e)

jäljempänä 6 artiklassa tarkoitetun sekakomitean päättämät muut toimet, jotka toteutetaan tieteen ja teknologian aloilla osapuolen lakien ja määräysten mukaisesti.

2.   Epäsuorien yhteistyötoimien kehittämiseksi ja jollei tämän sopimuksen liitteistä muuta johdu, mikä tahansa Koreaan tai yhteisöön sijoittautunut oikeussubjekti voi osapuolten lakien ja määräysten mukaisesti osallistua tutkimusohjelmiin tai -hankkeisiin, joita toinen osapuoli toteuttaa ja joihin sen oikeussubjektit voivat osallistua.

4 artikla

Täytäntöönpanomenettelyt

1.   Osapuolet voivat sopia täytäntöönpanosäännöistä, joissa määritetään tähän sopimukseen perustuviin toimiin liittyvät yksityiskohdat ja menettelyt.

2.   Kumpikin osapuoli voi antaa osapuolten tieteellisten ja teknologisten yhteistyötoimien toteutuksen erityisten instituutioiden tehtäväksi osapuolten välisten tieteellisten ja teknologisten yhteistyötoimien suoraa täytäntöönpanoa tai tukea varten.

3.   Tieteelliset ja teknologiset yhteistyötoimet, joita osapuolet ovat tukeneet, kehittäneet ja edistäneet ja jotka on käynnistetty mutta joita ei ole saatettu päätökseen tämän sopimuksen voimaantulopäivään mennessä ja joista ei ole tehty erityisiä sopimuksia, kuuluvat mainitusta päivästä alkaen tämän sopimuksen soveltamisalaan.

5 artikla

Yhteistyön tehostaminen

1.   Kummankin osapuolen on tehtävä kaikkensa tarjotakseen tähän sopimukseen perustuvia yhteistyötoimia toteuttaville oikeussubjekteille kaikki mahdolliset edellytykset, jotta voidaan helpottaa näihin yhteistyötoimiin osallistuvien tutkijoiden työtä ja vierailuja sekä niissä käytettävien materiaalien, tietojen ja laitteiden tuloa osapuolen alueelle ja poistumista sieltä.

2.   Osapuolet voivat tarpeen mukaan ja rauhanomaisissa tarkoituksissa sallia, että tähän sopimuksiin perustuviin yhteistyötoimiin osallistuu tutkijoita ja organisaatiota kaikilta tutkimustoiminnan sektoreilta, myös yksityiseltä sektorilta.

6 artikla

Sekakomitea

1.   Tähän sopimukseen perustuvia yhteistyötoimia koordinoivat ja edistävät Korean puolesta tieteestä ja teknologiasta vastaavat Korean ministeriöt ja yhteisön puolesta Euroopan yhteisöjen komission yksiköt (tutkimuksen pääosasto), jotka toimivat toimeenpanevina eliminä.

2.   Tämän sopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi toimeenpanevat elimet perustavat tieteellisen ja teknologisen yhteistyön sekakomitean (jäljempänä ”sekakomitea”). Sekakomitea koostuu kummankin osapuolen virallisista edustajista, ja sen puheenjohtajina toimivat kummankin osapuolen edustajat. Sekakomitea vahvistaa työjärjestyksensä osapuolten yhteisellä suostumuksella.

3.   Sekakomitean tehtävänä on:

1)

vaihtaa näkemyksiä ja tietoa tiede- ja teknologiapolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä;

2)

tarkastella ja arvioida tähän sopimukseen perustuvia yhteistyötoimia ja niiden tuloksia;

3)

antaa osapuolille suosituksia tämän sopimuksen täytäntöönpanosta, mihin voi sisältyä tähän sopimukseen perustuvien yhteistyötoimien yksilöiminen ja ehdottaminen sekä niiden täytäntöönpanon tukeminen;

4)

antaa osapuolille kertomus tähän sopimukseen perustuvien yhteistyötoimien tilasta, tuloksista ja vaikuttavuudesta. Kertomus toimitetaan kauppaa ja yhteistyötä koskevalla puitesopimuksella perustetulle EU:n ja Korean sekakomitealle.

4.   Sekakomitean päätökset tehdään yhteisellä päätöksellä.

5.   Sekakomitean kokouksista aiheutuvista osallistujien kustannuksista, kuten matka- ja majoituskustannuksista, vastaa se osapuoli, jota kyseiset osallistujat edustavat. Muista kokouksiin liittyvistä kustannuksista vastaa kokouksen isäntänä toimiva osapuoli.

6.   Sekakomitea kokoontuu vuorotellen Koreassa ja Euroopan yhteisössä, ja kokousten ajankohdista päätetään yhteisesti mieluiten vuosittain.

7 artikla

Rahoitus

1.   Tätä sopimusta sovelletaan määrärahojen saatavuuden mukaan ja Koreassa ja yhteisössä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.

2.   Tähän sopimukseen perustuvien yhteistyötoimien kustannukset katetaan kuten yhteisesti on sovittu.

3.   Kun osapuolen erityisistä yhteistyöjärjestelmistä myönnetään taloudellista tukea toisen osapuolen osallistujille, kaikki avustukset sekä rahoitus- ja muu tuki, jonka osapuoli myöntää toisen osapuolen osallistujille niiden toimien tueksi, on vapautettava veroista ja tulleista kunkin osapuolen alueella tällaisia avustuksia ja tukia myönnettäessä voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti.

8 artikla

Tiedottaminen ja immateriaalioikeudet

1.   Kumpi tahansa osapuoli voi tavanomaisia kanavia käyttäen ja yleisiä menettelyjään noudattaen antaa yleisön saataville sellaisen suorista yhteistyötoimista syntyvän tieteellisen ja teknologisen tiedon, jota ei ole suojattu.

2.   Tähän sopimuksen perustuvien yhteistyötoimien aikana luotuja tai käyttöön otettuja immateriaalioikeuksia ja muita omistusoikeuksia käsitellään tämän sopimuksen liitteen II määräysten mukaisesti.

9 artikla

Alueellinen soveltaminen

Tätä sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta, mainitussa perustamissopimuksessa määrätyin edellytyksin, sekä Korean alueeseen. Tämä ei sulje pois yhteistyön harjoittamista ulkomerellä, ulkoavaruudessa tai kolmansien maiden alueella kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

10 artikla

Riidanratkaisu

1.   Tämän sopimuksen määräykset eivät rajoita osapuolten välisiin tai yhteisön jäsenvaltioiden hallitusten ja Korean hallituksen välisiin voimassa oleviin ja/tai tuleviin sopimuksiin sisältyviä oikeuksia ja velvoitteita.

2.   Kaikki tämän sopimuksen tulkintaa tai täytäntöönpanoa koskevat kysymykset tai riidat ratkaistaan osapuolten välisin neuvotteluin.

11 artikla

Liitteet

Osallistumisehtoja koskeva liite I ja immateriaalioikeuksia koskeva liite II ovat erottamaton osa tämä sopimusta.

12 artikla

Voimaantulo ja päättyminen

1.   Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jolloin osapuolet vaihtavat diplomaattisia nootteja, joilla ne ilmoittavat toisilleen, että ne ovat saattaneet päätökseen sopimuksen voimaantulon kannalta tarpeelliset sisäiset menettelynsä.

2.   Tämä sopimus on voimassa viisi vuotta, ja sen voimassaolo jatkuu tämän jälkeen, jollei kumpikaan osapuoli irtisano sopimusta.

3.   Ensimmäisen viiden vuoden ajanjakson päätyttyä tai milloin tahansa tämän jälkeen kumpi tahansa osapuoli voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla tästä toiselle osapuolelle kirjallisesti vähintään kuusi kuukautta etukäteen.

4.   Kumpikin osapuoli voi joka viides vuosi tehdä arvioinnin tämän sopimuksen vaikutuksista ja siihen perustuvista toimista. Kummankin osapuolen on pyrittävä kaikin tavoin helpottamaan toisen osapuolen tekemää arviointia, ja arvioinnin tehneen osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle arvioinnin tuloksista.

5.   Tätä sopimusta voidaan osapuolten yhteisellä suostumuksella muuttaa diplomaattisia nootteja vaihtamalla. Muutokset tulevat voimaan 1 kohdassa mainitun menettelyn mukaisesti, jolleivät osapuolet muuta sovi.

6.   Tämän sopimuksen päättyminen ei vaikuta tämän sopimuksen perusteella toteutettaviin yhteistyötoimiin, joita ei ole saatettu päätökseen tämän sopimuksen päättymisajankohtana, eikä mahdollisiin tämän sopimuksen liitteiden perusteella syntyneisiin erityisiin oikeuksiin ja velvoitteisiin.

TÄMÄN VAKUUDEKSI Euroopan yhteisön ja Korean tasavallan hallituksen asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TEHTY Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakuusi kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja korean kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Kominità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Por el Gobierno de la República de Corea

Za vládu Korejské republiky

For Republikken Koreas regering

Für die Regierung der Republik Korea

Korea Vabariigi Valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κορέας

For the Government of the Republic of Korea

Pour le gouvernement de la République de Corée

Per il governo della Repubblica di Corea

Korejas Republikas vārdā

Korėjos Respublikos Vyriausybės vardu

A Koreai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblíka tal-Korea

Voor de Regering van de Republiek Korea

W imieniu Rządu Republiki Korei

Pelo Governo da República da Coreia

Za vládu Kórejskej republiky

Za Vlado Republike Koreje

Korean tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Koreas regerings vägnar

Image

Image

LIITE I

Euroopan yhteisöön ja Koreaan sijoittautuneiden oikeussubjektien osallistumista koskevat ehdot

Jos yksi osapuoli tekee tämän sopimuksen nojalla toisen osapuolen oikeussubjektin kanssa sopimuksen epäsuorasta yhteistyötoimesta, tämän toisen osapuolen on pyynnöstä pyrittävä tarjoamaan kaikki kohtuullinen ja mahdollinen apu, joka on tarpeen tai josta on hyötyä ensin mainitulle osapuolelle sopimuksen asianmukaisessa täytäntöönpanossa.

1.   EHDOT, JOTKA KOSKEVAT KOREAAN SIJOITTAUTUNEIDEN OIKEUSSUBJEKTIEN OSALLISTUMISTA EPÄSUORIIN YHTEISTYÖTOIMIIN YHTEISÖN TUTKIMUKSEN PUITEOHJELMASSA (JÄLJEMPÄNÄ ”PUITEOHJELMA”)

a)

Koreaan sijoittautuneet oikeussubjektit voivat osallistua epäsuoriin yhteistyötoimiin Euroopan yhteisön tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmassa niiden ehtojen ja rajoitusten mukaisesti, jotka vahvistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa säännöistä, jotka koskevat yritysten, tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistumista Euroopan yhteisön puiteohjelman toteuttamiseen ja sen tutkimustulosten levittämistä.

b)

Sellaisten oikeussubjektien osallistumiseen, jotka ovat sijoittautuneet Koreaan puiteohjelmissa toteutettavia epäsuoria yhteistyötoimia varten, sovelletaan mainittuja osallistumissääntöjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta a alakohdan soveltamista.

2.   EHDOT, JOTKA KOSKEVAT EUROOPAN YHTEISÖÖN SIJOITTAUTUNEIDEN OIKEUSSUBJEKTIEN OSALLISTUMISTA KOREAN TUTKIMUSOHJELMIIN JA -HANKKEISIIN

a)

Yhteisöön sijoittautuneet oikeussubjektit voivat osallistua Korean hallituksen rahoittamiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin tai -ohjelmiin.

b)

Yhteisöön sijoittautuneet oikeussubjektit osallistuvat Korean tutkimus- ja kehityshankkeisiin tai -ohjelmiin Korean lakien ja määräysten sekä kyseisiin hankkeisiin tai ohjelmiin osallistumista koskevien sääntöjen mukaisesti.

LIITE II

Immateriaalioikeuksien jakoa koskevat periaatteet

1.   MÄÄRITELMÄ

Tässä sopimuksessa tarkoitetaan ’immateriaalioikeuksilla’ maailman henkisen omaisuuden järjestön perustamisesta Tukholmassa 14 päivänä heinäkuuta 1967 tehdyn yleissopimuksen 2 artiklassa tarkoitettua henkistä omaisuutta.

2.   OSAPUOLTEN IMMATERIAALIOIKEUDET SUORISSA YHTEISTYÖTOIMISSA

a)

Jolleivät osapuolet erityisesti muuta sovi, tekijänoikeuksia ja tekijänoikeuden lähioikeuksia lukuun ottamatta kaikkiin immateriaalioikeuksiin, jotka syntyvät osapuolille tämän sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan nojalla toteutettavissa suorissa yhteistyötoimissa, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

1)

Immateriaalioikeudet luoneella osapuolella on niihin täysi omistusoikeus. Jos immateriaalioikeudet on luotu yhdessä eikä osapuolten osuuksia työstä voida määrittää, immateriaalioikeudet ovat osapuolten yhteisomistuksessa.

2)

Immateriaalioikeudet omistavan osapuolen on annettava toiselle osapuolelle niiden käyttöoikeus suorien yhteistyötoimien toteuttamista varten. Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä maksutta.

b)

Jolleivät osapuolet erityisesti muuta sovi, osapuolten tekijänoikeuksiin ja tekijänoikeuden lähioikeuksiin sovelletaan seuraavia sääntöjä:

1)

Jos osapuoli julkaisee tähän sopimukseen perustuvien yhteistyötoimien tuloksena syntynyttä ja niihin liittyvää tieteellistä tai teknistä tietoa tai tuloksia lehdissä, artikkeleissa, raporteissa, kirjoissa tai muussa muodossa, kuten kuvatallenteissa ja ohjelmistoissa, osapuolen on pyrittävä kaikin tavoin hankkimaan toiselle osapuolelle ei-yksinomaiset, peruuttamattomat ja rojaltivapaat luvat kääntää, toisintaa, mukauttaa, välittää sekä levittää julkisesti kyseisiä teoksia kaikissa maissa, joissa tekijänoikeussuoja voidaan hankkia.

2)

Kaikissa tekijänoikeudellisesti suojatun teoksen julkisesti levitetyissä jäljennöksissä, joihin sovelletaan b alakohdan 1 alakohdan määräyksiä, on mainittava tekijöiden nimet, ellei tekijä nimenomaisesti kiellä nimeämistään. Lisäksi niissä on oltava selvä maininta osapuolten yhdessä antamasta tuesta.

c)

Jolleivät osapuolet erityisesti muuta sovi, osapuolten julkistamattomaan tietoon sovelletaan seuraavia sääntöjä:

1)

Osapuolen toimittaessa toiselle osapuolelle suorien yhteistyötoimien täytäntöönpanon edellyttämiä tietoja sen on yksilöitävä tiedot, jotka se haluaa pitää julkistamattomina.

2)

Vastaanottava osapuoli voi omalla vastuullaan toimittaa julkistamattomat tiedot omille elimilleen tai niiden palveluksessa oleville henkilöille tämän sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä erityistarkoituksia varten.

3)

Vastaanottava osapuoli voi levittää julkistamatonta tietoa laajemmin kuin c alakohdan 2 alakohdassa sallitaan, jos julkistamatonta tietoa toimittava osapuoli antaa siihen ennakolta kirjallisen suostumuksen. Osapuolet vahvistavat yhteistyössä menettelyt, joita sovelletaan hankittaessa kirjallinen suostumus tällaista laajempaa levitystä varten, ja kumpikin osapuoli antaa tällaisen suostumuksen omien lakiensa ja määräystensä sallimissa rajoissa.

4)

Tämän sopimuksen mukaisesti järjestettävien seminaarien, kokousten, henkilöstön palvelukseen ottamisen ja välineistöjen käytön myötä saatava tieto on pidettävä luottamuksellisena, jos tiedon antaja pyytää sen välittämisen yhteydessä vastaanottajaa säilyttämään tiedon luottamuksellisena c alakohdan 1 alakohdan mukaisesti.

5)

Jos osapuoli toteaa, että se ei voi tai että on aiheellista epäillä, ettei se tulevaisuudessa voi noudattaa tietojen levittämiselle 2 kohdan c alakohdassa asetettuja rajoituksia ja ehtoja, sen on ilmoitettava asiasta viipymättä toiselle osapuolelle. Osapuolet neuvottelevat tämän jälkeen sopivasta toimintatavasta.

3.   OSAPUOLTEN OIKEUSSUBJEKTIEN IMMATERIAALIOIKEUDET EPÄSUORISSA YHTEISTYÖTOIMISSA

a)

Kummankin osapuolen on varmistettava, että osapuolen toteuttamiin tutkimus- ja kehitysohjelmiin osallistuvien toisen osapuolen oikeussubjektien immateriaalioikeudet sekä muut tästä osallistumisesta johtuvat oikeudet ja velvoitteet ovat osapuoliin sovellettavien lakien ja määräysten sekä kansainvälisten yleissopimusten mukaisia, mukaan luettuina teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty sopimus, Marrakeshissa tehdyn Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen liite 1C, kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamista koskevan Bernin yleissopimuksen 24 päivänä heinäkuuta 1971 tehty Pariisin sopimuskirja ja teollisoikeuksien suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen 14 päivänä heinäkuuta 1967 tehty Tukholman sopimuskirja.

b)

Kummankin osapuolen on varmistettava sovellettavien lakiensa ja määräyksiensä mukaisesti, että osapuolen toteuttamiin tutkimus- ja kehitysohjelmiin osallistuvien toisen osapuolen oikeussubjekteilla on samassa epäsuorassa yhteistyötoimessa samat immateriaalioikeuksiin liittyvät oikeudet ja velvoitteet kuin toisen osapuolen oikeussubjekteilla.


24.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/51


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä huhtikuuta 2007,

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 423/2007 7 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosta

(2007/242/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon 19 päivänä huhtikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 423/2007 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 19 päivänä huhtikuuta 2007 asetuksen (EY) N:o 423/2007 Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä. Asetuksen 15 artiklan 2 kohdassa säädetään, että neuvosto laatii luettelon 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, tarkastelee luetteloa uudelleen ja muuttaa sitä.

(2)

Neuvosto on todennut, että tietyt henkilöt, yhteisöt ja elimet täyttävät asetuksen (EY) N:o 423/2007 7 artiklan 2 kohdassa asetetut edellytykset ja että ne olisi näin ollen kirjattava kyseisen asetuksen liitteessä V olevaan luetteloon siinä esitettyjen yksilöllisten ja erityisten perusteiden nojalla,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteessä mainitut henkilöt, yhteisöt ja elimet kirjataan asetuksen (EY) N:o 423/2007 liitteenä V olevaan luetteloon.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan.

3 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä huhtikuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F.-W. STEINMEIER


(1)  EUVL L 103, 20.4.2007, s. 1.


LIITE

”A.   Oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet

 

Nimi

Tunnistamistiedot

Perusteet

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

AIO valvoo Iranin ohjustuotantoa, mukaan lukien Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group ja Fajr Industrial Group, jotka kaikki on nimetty pakotteiden kohteiksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa (UNSCR) 1737 (2006). AIO:n johtaja ja kaksi muuta korkeaa virkamiestä on myös nimetty UNSCR:n 1737 (2006) mukaisesti.

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

DIO:n (Defence Industries Organization) tytäryhtiö.

3.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – tunnetaan myös nimellä Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

Vastaa T&K:sta. DIO:n tytäryhtiö. DTSRC toteuttaa valtaosan hankinnoista DIO:n edun mukaisesti.

4.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD, PO Box 11365-8486; Teheran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Teheran

Jaber Ibn Hayan on Iranin atomienergiajärjestön (Atomic Energy Organisation of Iran, AEOI) laboratorio, joka osallistuu ydinpolttoainekiertoon liittyvään toimintaan. Se sijaitsee Teheranin ydintutkimuskeskuksessa (TNRC). Iran ei ilmoittanut sitä ydinmateriaalivalvontasopimuksensa määräysten mukaisesti ennen vuotta 2003, vaikka siellä harjoitettiin konversiotoimintaa.

5.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

DIO:n tytäryhtiö.

6.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, PO Box 11365-8486, Teheran, Iran

AEOI:n ydinpolttoaineen tuotanto-osasto (NFPD) vastaa ydinpolttoainekierron alan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, mihin kuuluu uraanin etsintä, louhinta, murskaus ja konversio ja ydinjätehuolto. NFPC toimii seuraajana NFPD:lle, AEOI:n alaiselle väliaikaiselle yhtiölle, joka suorittaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa ydinpolttoainekierron, myös konversion ja rikastuksen alalla

7.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran

DIO:n tytäryhtiö.

8.

TAMAS Company

 

TAMAS on mukana rikastukseen liittyvässä toiminnassa, joka Iranin on keskeytettävä IAEA:n hallintoneuvoston ja turvallisuusneuvoston vaatimuksen mukaisesti. TAMAS on kattoelin, jonka alaisuuteen on perustettu neljä tytäryhtiötä, joista yksi vastaa uraanin louhinnasta sen konversioon asti ja toinen uraanin käsittelystä, rikastuksesta ja jätteistä.

B.   Luonnolliset henkilöt

 

Nimi

Tunnistamistiedot

Perusteet

1.

Reza AGHAZADEH

Synt.aika 15.3.1949. Passi nro S4409483, voimassa 26.4.2000–27.4.2010. Myönnetty Teheranissa. Syntymäpaikka Khoy

Iranin atomienergiajärjestön (AEOI) johtaja. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa ja se on nimetty UNSCR:ssä 1737 (2006).

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Osallisena sentrifugien kokoamisessa ja rakentamisessa. IAEA:n hallintoneuvoston ja turvallisuusneuvoston vaatimuksesta Iranin on keskeytettävä kaikki rikastukseen liittyvät toimet. Tämä koskee kaikkea sentrifugeihin liittyvää työtä. Alai sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityistunnustuksen johtotehtävästään sentrifugien kokoamisessa ja rakentamisessa.

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Osallisena ammoniumuranyylikarbonaatin tuotannossa ja Natanzin rikastuslaitoksen johdossa. Iranin on keskeytettävä kaikki rikastukseen liittyvät toimet. Ashiani sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityistunnustuksen tehtävästään ammoniumuranyylikarbonaatin tuotantoprosessissa ja Natanzan (Kashan) rikastuslaitoksen johdossa ja rakennussuunnittelussa.

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Osallisena 99,9-prosenttisen magnesiumin tuotannossa. Bakhtiar sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityistunnustuksen tehtävästään 99,9-prosenttisen magnesiumin tuotannossa. Tämän puhtausluokan magnesiumia käytetään sellaisen uraanimetallin tuottamiseksi, joka voidaan valaa ydinaseen materiaaliksi. Iran on kieltäytynyt antamasta IAEA:n tutustua asiakirjaan, joka koskee vain ydinasekäyttöön sovellettavia uraanimetallisia puolipalloja.

5.

Morteza BEHZAD

 

Osallisena sentrifugien komponenttien valmistuksessa. Iranin on keskeytettävä kaikki rikastukseen liittyvä toiminta. Tämä koskee kaikkea sentrifugeihin liittyvää työtä. Behzad sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityistunnustuksen tehtävästään sentrifugien monimutkaisten ja arkaluontoisten komponenttien valmistuksessa.

6.

Tri Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC:n osoite: AEOI-NFPD, PO Box 11365-8486, Teheran, Iran.

AEOI:n alaisen ydinpolttoaineen tuotanto- ja hankintayhtiön (NFPC) varapääjohtaja. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa ja se on nimetty UNSCR:ssä 1737 (2006). NFPC osallistuu rikastukseen liittyvään toimintaan, joka Iranin on keskeytettävä IAEA:n hallintoneuvoston ja turvallisuusneuvoston vaatimuksesta.

7.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

 

AEOI:n virkamies, joka osallistuu raskaan veden tutkimusreaktorihankkeeseen (IR40) Arakin laitoksella. UNSCR:n 1737 (2006) mukaan Iranin on keskeytettävä kaikki raskaaseen veteen liittyviä hankkeita koskeva työ.

8.

Javad KARIMI SABET

 

Novin Energy Company -yhtiön toimitusjohtaja. Karimi Sabet sai presidentti Ahmadinejadilta elokuussa 2006 erityistunnustuksen tehtävästään Natanzin laitoksen ydinlaitteiden kehittämisessä, valmistuksessa, asentamisessa ja käyttöönotossa.

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

 

AEOI:n varajohtaja. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa ja se on nimetty UNSCR:ssä 1737 (2006).

10.

Ali Reza KHANCHI

NRC:n osoite: AEOI-NRC, PO Box 11365-8486 Teheran/Iran; Faksi: (+9821) 8021412.

AEOI:n Teheranin-ydintutkimuskeskuksen (TNRC) johtaja. IAEA perää Iranilta edelleen selvityksiä TNRC:ssä suoritetuista plutoniumin erottamiskokeista ja myös korkeasti rikastetun uraanin hiukkasten esiintymisestä ympäristönäytteissä, jotka on otettu Karajin jätevarastointilaitoksessa. Siellä säilytetään kyseisissä kokeissa käytettyjä köyhdytetystä uraanista valmistettuja kohteita. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa ja se on nimetty UNSCR:ssä 1737 (2006).

11.

Hamid Reza MOHAJERANI

 

Mukana uraanin konversiolaitoksen (Uranium Conversion Facility, UCF) tuotantojohtamisessa Esfahanissa. Mohajerani sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityistunnustuksen tehtävästään UCF:n tuotantojohdossa ja UF6-yksikön suunnittelussa, rakentamisessa ja asentamisessa (UF6 on rikastuksessa käytetty syöttömateriaali).

12.

Houshang NOBARI

 

Mukana Natanzin rikastuslaitoksen johdossa. IAEA:n hallintoneuvoston ja turvallisuusneuvoston vaatimuksesta Iranin on keskeytettävä kaikki rikastukseen liittyvä toiminta. Tämä koskee Natanzin (Kashan) rikastuslaitoksen toimintaa. Nobari sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityistunnustuksen tehtävästään Natanzin (Kashan) laitoksen tuloksellisessa johtamisessa ja laitossuunnitelman toteuttamisessa.

13.

Tri Javad RAHIQI

 

AEOI:n Esfahanin ydinteknologiakeskuksen päällikkö. Keskus valvoo uraanin konversiolaitosta Esfahanissa. IAEA:n hallintoneuvoston ja turvallisuusneuvoston vaatimuksesta Iranin on keskeytettävä kaikki rikastukseen liittyvä toiminta. Tämä koskee kaikkea uraanin konversioon liittyvää työtä. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa ja se on nimetty UNSCR:ssä 1737 (2006).

14.

Abbas RASHIDI

 

Mukana rikastustoiminnassa Natanzassa. IAEA:n hallintoneuvoston ja turvallisuusneuvoston vaatimuksesta Iranin on keskeytettävä kaikki rikastukseen liittyvä toiminta. Rashidi sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityistunnustuksen johtamistoiminnastaan ja merkittävästä tehtävästään 164-sentrifugin rikastuskaskadin tuloksellisessa toiminnassa Natanzassa.

15.

Abdollah SOLAT SANA

 

Uraanin konversiolaitoksen (UCF) toimitusjohtaja Esfahanissa. Laitos tuottaa syöttöaineen (UF6) Natanzan rikastuslaitoksia varten. Solat Sana sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityistunnustuksen tehtävästään. ”


Komissio

24.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/55


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 18 päivänä huhtikuuta 2007,

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä yhteisörahoituksen ulkopuolelle

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1663)

(Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, saksan-, suomen-, ruotsin- ja tanskankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/243/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä huhtikuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan,

on kuullut maatalousrahastojen komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (ETY) N:o 729/70 5 artiklassa, asetuksen (EY) N:o 1258/1999 7 artiklassa sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä EMOTR:n tukiosaston tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta 7 päivänä heinäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1663/95 (3) 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, että komissio tekee tarvittavat tarkastukset, antaa jäsenvaltioille tiedoksi tarkastustensa tulokset, ottaa huomioon jäsenvaltioiden huomautukset, aloittaa kahdenväliset keskustelut sopimukseen pääsemiseksi kyseisten jäsenvaltioiden kanssa ja antaa niille muodollisesti päätelmänsä tiedoksi.

(2)

Jäsenvaltioilla on ollut mahdollisuus pyytää sovittelumenettelyn aloittamista. Tätä mahdollisuutta onkin käytetty joissakin tapauksissa, ja komissio on tutkinut menettelyn päätteeksi laaditun kertomuksen.

(3)

Asetuksen (ETY) N:o 729/70 2 ja 3 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 1258/1999 2 artiklassa säädetään, että rahoitusta voidaan antaa ainoastaan yhteisön sääntöjen mukaisesti maatalousmarkkinoiden yhteisen markkinajärjestelyn osana kolmansiin maihin suuntautuvalle viennille myönnetyille vientituille ja maatalousmarkkinoiden tasapainottamiseksi tehtäville interventioille.

(4)

Tehdyistä tarkastuksista, kahdenvälisten keskustelujen tuloksista ja sovittelumenettelyistä on käynyt ilmi, että osa jäsenvaltioiden ilmoittamista menoista ei täytä näitä edellytyksiä, eikä niitä näin ollen voida rahoittaa EMOTR:n tukiosastosta.

(5)

On syytä ilmoittaa määrät, joita ei ole hyväksytty maksettaviksi EMOTR:n tukiosastosta ja jotka eivät koske menoja, jotka on suoritettu aikaisemmin kuin 24 kuukautta ennen tarkastusten tuloksista jäsenvaltioille annettua komission kirjallista tiedonantoa.

(6)

Tässä päätöksessä tarkoitetuissa tapauksissa komissio on ilmoittanut asiaa koskevassa yhteenvetokertomuksessa jäsenvaltioille arvion yhteisörahoituksen ulkopuolelle jätettävistä määristä yhteisön sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi.

(7)

Tämä päätös ei estä komissiota määrittelemästä rahoitusseuraamuksia, joista se voi päättää yhteisöjen tuomioistuimen tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvien seikkojen osalta 25 päivänä tammikuuta 2007 edelleen kesken olevissa asioissa antamien tuomioiden perusteella,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä olevat jäsenvaltioiden nimeämien maksajavirastojen EMOTR:n tukiosastolle ilmoittamat menot jätetään tällä päätöksellä yhteisörahoituksen ulkopuolelle, koska ne eivät ole yhteisön sääntöjen mukaisia.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Tanskan kuningaskunnalle, Saksan liittotasavallalle, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Irlannille, Italian tasavallalle, Luxemburgin suurherttuakunnalle, Alankomaiden kuningaskunnalle, Itävallan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Suomen tasavallalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 18 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 94, 28.4.1970, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1287/95 (EYVL L 125, 8.6.1995, s. 1).

(2)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.

(3)  EYVL L 158, 8.7.1995, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 465/2005 (EUVL L 77, 23.3.2005, s. 6).


LIITE

Rahoitusoikaisut yhteensä – Budjettikohta 6 7 0 1

MS

Toimenpide

VV

Peruste

Tyyppi

%

Valuutta

Määrä

Jo tehdyt vähennykset

Rahoitusvaikutukset

AT

Tilintarkastus – Ylitys

2005

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

yksittäinen

 

EUR

– 577,47

– 577,47

0,00

Yhteensä AT

 

 

 

 

EUR

– 577,47

– 577,47

0,00

BE

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2001

Vuoden 2001 tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

yksittäinen

 

EUR

–45 922,50

–45 922,50

0,00

BE

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2003

Vuoden 2003 tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

yksittäinen

 

EUR

–53 786,11

–29 109,11

–24 677,00

Yhteensä BE

 

 

 

 

EUR

–99 708,61

–75 031,61

–24 677,00

DE

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2003

Vuoden 2003 tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

yksittäinen

 

EUR

–2 372 552,57

0,00

–2 372 552,57

DE

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2004

Vuoden 2004 tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

yksittäinen

 

EUR

– 848 720,33

0,00

– 848 720,33

DE

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2005

Vuoden 2005 tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

yksittäinen

 

EUR

–1 475 549,22

0,00

–1 475 549,22

DE

Tilintarkastus – Viivästyneet maksut

2005

Maksumääräaikojen viivästykset

yksittäinen

 

EUR

– 123 145,69

– 188 245,69

65 100,00

DE

Tilintarkastus – Ylitys

2004

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

yksittäinen

 

EUR

– 134 267,39

0,00

– 134 267,39

Yhteensä DE

 

 

 

 

EUR

–4 954 235,20

– 188 245,69

–4 765 989,51

DK

Vientituki

2000

Vaihtamista koskevien tarkastusten täytäntöönpano riittämätöntä

kiinteä

2 %

DKK

–4 042 587,64

0,00

–4 042 587,64

DK

Vientituki

2000

Vaihtamista koskevien tarkastusten täytäntöönpano riittämätöntä

kiinteä

5 %

DKK

–1 694 642,72

0,00

–1 694 642,72

DK

Vientituki

2001

Vaihtamista koskevien tarkastusten täytäntöönpano riittämätöntä

kiinteä

2 %

DKK

–11 636 374,73

0,00

–11 636 374,73

DK

Vientituki

2001

Vaihtamista koskevien tarkastusten täytäntöönpano riittämätöntä

kiinteä

5 %

DKK

–5 847 108,45

0,00

–5 847 108,45

DK

Vientituki

2002

Vaihtamista koskevien tarkastusten täytäntöönpano riittämätöntä

kiinteä

2 %

DKK

–14 620 538,05

0,00

–14 620 538,05

DK

Vientituki

2002

Vaihtamista koskevien tarkastusten täytäntöönpano riittämätöntä

kiinteä

5 %

DKK

–6 732 926,94

0,00

–6 732 926,94

DK

Vientituki

2003

Vaihtamista koskevien tarkastusten täytäntöönpano riittämätöntä

kiinteä

2 %

DKK

–3 239 587,36

0,00

–3 239 587,36

DK

Vientituki

2003

Vaihtamista koskevien tarkastusten täytäntöönpano riittämätöntä

kiinteä

5 %

DKK

–1 450 243,99

0,00

–1 450 243,99

DK

Tilintarkastus – Ylitys

2004

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

yksittäinen

 

EUR

–68 177,57

–68 177,57

0,00

Yhteensä DK

 

 

 

 

DKK

–49 264 009,88

0,00

–49 264 009,88

Yhteensä DK

 

 

 

 

EUR

–68 177,57

–68 177,57

0,00

ES

Tilintarkastus – Viivästyneet maksut

2004

Maksumääräaikojen viivästykset

yksittäinen

 

EUR

–9 070 409,96

–9 197 146,98

126 737,02

ES

Tilintarkastus – Viivästyneet maksut

2005

Maksumääräaikojen viivästykset

yksittäinen

 

EUR

–7 923 714,21

–7 940 441,61

16 727,40

ES

Tilintarkastus – Ylitys

2005

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

yksittäinen

 

EUR

339 296,14

339 296,14

0,00

ES

Hedelmät ja vihannekset – Pähkinät (muut toimenpiteet)

2003

Maksumääräaikojen noudattamatta jättäminen

yksittäinen

 

EUR

–28 111 606,97

0,00

–28 111 606,97

ES

Hedelmät ja vihannekset – Pähkinät (muut toimenpiteet)

2004

Maksumääräaikojen noudattamatta jättäminen

yksittäinen

 

EUR

–32 542 235,13

0,00

–32 542 235,13

ES

Hedelmät ja vihannekset – Tomaatin jalostus

2003

Toimivaltaisen viranomaisen tavanomaisen työajan ulkopuolella toimitettuja tomaatteja ei voitu tarkastaa asianmukaisesti, merkintöjen täsmäyttäminen viralliseen kirjanpitoon riittämätöntä

kiinteä

5 %

EUR

–1 850 032,92

0,00

–1 850 032,92

ES

Hedelmät ja vihannekset – Tomaatin jalostus

2004

Toimivaltaisen viranomaisen tavanomaisen työajan ulkopuolella toimitettuja tomaatteja ei voitu tarkastaa asianmukaisesti, merkintöjen täsmäyttäminen viralliseen kirjanpitoon riittämätöntä

kiinteä

5 %

EUR

–2 240 283,54

0,00

–2 240 283,54

ES

Menekinedistämistoimet

2003

Ohjelma ei tukikelpoinen

yksittäinen

 

EUR

–20 244,02

0,00

–20 244,02

ES

Menekinedistämistoimet

2004

Ohjelma ei tukikelpoinen

yksittäinen

 

EUR

–70 997,92

0,00

–70 997,92

ES

Menekinedistämistoimet

2003

Puutteita kirjanpidossa ja teknisissä tarkastuksissa

kiinteä

10 %

EUR

– 438 782,10

0,00

– 438 782,10

ES

Menekinedistämistoimet

2004

Puutteita kirjanpidossa ja teknisissä tarkastuksissa

kiinteä

10 %

EUR

– 500 158,94

0,00

– 500 158,94

ES

Menekinedistämistoimet

2005

Puutteita kirjanpidossa ja teknisissä tarkastuksissa

kiinteä

10 %

EUR

– 262 486,51

0,00

– 262 486,51

ES

Menekinedistämistoimet

2006

Puutteita kirjanpidossa ja teknisissä tarkastuksissa

kiinteä

10 %

EUR

–32 893,85

0,00

–32 893,85

Yhteensä ES

 

 

 

 

EUR

–82 724 549,93

–16 798 292,45

–65 926 257,48

FR

OTMS-järjestely

2001

Toimien fyysinen tarkastus puutteellista ja tekemättä

kiinteä

10 %

EUR

–2 150 231,66

0,00

–2 150 231,66

FR

OTMS-järjestely

2002

Toimien fyysinen tarkastus puutteellista ja tekemättä

kiinteä

10 %

EUR

–4 742 809,12

0,00

–4 742 809,12

FR

OTMS-järjestely

2003

Toimien fyysinen tarkastus puutteellista ja tekemättä

kiinteä

10 %

EUR

–1 792 725,04

0,00

–1 792 725,04

FR

Hedelmät ja vihannekset – Persikoiden ja päärynöiden jalostus

2003

Useat maksut suoritettu sääntelyssä asetetun määräajan jälkeen

yksittäinen

 

EUR

–22 494,75

0,00

–22 494,75

FR

Alkoholin julkinen varastointi

2001

Maksumääräaikojen noudattamatta jättäminen

yksittäinen

 

EUR

–2 226,40

0,00

–2 226,40

FR

Alkoholin julkinen varastointi

2002

Maksumääräaikojen noudattamatta jättäminen

yksittäinen

 

EUR

–14 188,94

0,00

–14 188,94

FR

Maaseudun kehittäminen, tukiosasto, uudet toimenpiteet

2003

Lisävalvonnan puute

kiinteä

2 %

EUR

–1 995 633,00

0,00

–1 995 633,00

FR

Maaseudun kehittäminen, tukiosasto, uudet toimenpiteet

2003

Heikkouksia korkotuettujen lainojen valvontajärjestelmässä, maksutositteiden ja investointien tosiasiallisuuden tarkastukset riittämättömiä

kiinteä

5 %

EUR

–2 931 588,00

0,00

–2 931 588,00

FR

Maaseudun kehittäminen, tukiosasto, uudet toimenpiteet

2004

Lisävalvonnan puute

kiinteä

2 %

EUR

–2 568 245,00

0,00

–2 568 245,00

Yhteensä FR

 

 

 

 

EUR

–16 220 141,91

0,00

–16 220 141,91

GR

Suora tuki

2004

LPIS ei täysin vaatimusten mukaisesti käytössä ja eivätkä paikalla tehtävät tarkastukset olleet tehokkaita, koska ne tehtiin edelleen liian myöhään

kiinteä

5 %

EUR

–14 991 119,26

0,00

–14 991 119,26

GR

Suora tuki

2004

LPIS ei täysin vaatimusten mukaisesti käytössä ja eivätkä paikalla tehtävät tarkastukset olleet tehokkaita, koska ne tehtiin edelleen liian myöhään

kiinteä

10 %

EUR

–20 792 615,42

0,00

–20 792 615,42

GR

Suora tuki

2005

LPIS ei täysin vaatimusten mukaisesti käytössä ja eivätkä paikalla tehtävät tarkastukset olleet tehokkaita, koska ne tehtiin edelleen liian myöhään

kiinteä

5 %

EUR

–27 702,71

0,00

–27 702,71

GR

Suora tuki

2005

LPIS ei täysin vaatimusten mukaisesti käytössä ja eivätkä paikalla tehtävät tarkastukset olleet tehokkaita, koska ne tehtiin edelleen liian myöhään

kiinteä

10 %

EUR

–30 657,51

0,00

–30 657,51

GR

Hedelmät ja vihannekset – Tomaatin jalostus

2003

Merkittyjä tietoja ei ole täsmäytetty tuottajaorganisaation viralliseen kirjanpitoon, tuottajaorganisaatio toimitti tiedot ilman satotietoja

kiinteä

5 %

EUR

–1 231,08

0,00

–1 231,08

GR

Hedelmät ja vihannekset – Tomaatin jalostus

2004

Merkittyjä tietoja ei ole täsmäytetty tuottajaorganisaation viralliseen kirjanpitoon, tuottajaorganisaatio toimitti tiedot ilman satotietoja

kiinteä

5 %

EUR

– 417 259,82

0,00

– 417 259,82

GR

POSEI

2003

Riittämättömät todisteet siitä, että tuki on siirretty loppukäyttäjälle, tuotteiden tarkastus saarelle tultaessa riittämätöntä, yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä puuttuu

kiinteä

5 %

EUR

– 952 833,44

0,00

– 952 833,44

GR

POSEI

2004

Riittämättömät todisteet siitä, että tuki on siirretty loppukäyttäjälle, tuotteiden tarkastus saarelle tultaessa riittämätöntä, yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä puuttuu

kiinteä

5 %

EUR

– 952 833,58

0,00

– 952 833,58

GR

Maaseudun kehittäminen, tukiosasto, liitännäistoimenpiteet

2001

Kuukausittaisten ilmoitusten kokonaismäärä ylittää vuosi-ilmoituksen määrän

yksittäinen

 

EUR

–67 732,00

0,00

–67 732,00

Yhteensä GR

 

 

 

 

EUR

–38 233 984,82

0,00

–38 233 984,82

IE

Tilintarkastus – Viivästyneet maksut

2004

Maksumääräaikojen viivästykset

yksittäinen

 

EUR

–1 021 717,84

–1 232 358,00

210 640,16

IE

Tilintarkastus – Ylitys

2004

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

yksittäinen

 

EUR

– 122 295,66

– 122 295,66

0,00

IE

Maitojauhe kaseiinin valmistukseen

2002

Tuotantoprosessin valvonta riittämätöntä

kiinteä

5 %

EUR

– 676 675,34

0,00

– 676 675,34

IE

Maitojauhe kaseiinin valmistukseen

2003

Tuotantoprosessin valvonta riittämätöntä

kiinteä

5 %

EUR

–1 444 677,65

0,00

–1 444 677,65

IE

Maitojauhe kaseiinin valmistukseen

2004

Tuotantoprosessin valvonta riittämätöntä

kiinteä

5 %

EUR

– 378 635,48

0,00

– 378 635,48

Yhteensä IE

 

 

 

 

EUR

–3 644 001,97

–1 354 653,66

–2 289 348,31

IT

Tilintarkastus – Viivästyneet maksut

2004

Maksumääräaikojen viivästykset

yksittäinen

 

EUR

–48 554 937,39

–48 865 275,10

310 337,71

IT

Tilintarkastus – Ylitys

2004

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

yksittäinen

 

EUR

–47 896,46

–47 896,46

0,00

IT

Maaseudun kehittäminen, tukiosasto, uudet toimenpiteet

2003

Vähimmäisvaatimusten voudattamisen tarkastukset riittämättömiä, riskianalyysi puutteellinen paikalla tehtäviin tarkastuksiin valittavien tuensaajien valinnan osalta

kiinteä

2 %

EUR

– 292 013,00

0,00

– 292 013,00

IT

Viini – Rakenneuudistus

2003

Viininviljelyala arvioitu liian suureksi

yksittäinen

 

EUR

– 791 044,51

0,00

– 791 044,51

IT

Viini – Rakenneuudistus

2004

Viininviljelyala arvioitu liian suureksi

yksittäinen

 

EUR

–1 587 599,85

0,00

–1 587 599,85

Yhteensä IT

 

 

 

 

EUR

–51 273 491,21

–48 913 171,56

–2 360 319,65

LU

Tilintarkastus – Viivästyneet maksut

2005

Maksumääräaikojen viivästykset

yksittäinen

 

EUR

–89 099,53

–89 099,53

0,00

LU

Tilintarkastus – Ylitys

2004

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

yksittäinen

 

EUR

– 132 471,39

–42 350,66

–90 120,73

LU

Tilintarkastus – Ylitys

2005

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

yksittäinen

 

EUR

–14 637,53

–14 637,53

0,00

Yhteensä LU

 

 

 

 

EUR

– 236 208,45

– 146 087,72

–90 120,73

NL

Tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

2003

Vuoden 2003 tilien tarkastaminen ja hyväksyminen

yksittäinen

 

EUR

– 159 196,13

0,00

– 159 196,13

NL

Vientituki

1999

Ei riittävästi vaihtamista koskevia tarkastuksia

kiinteä

5 %

EUR

–1 337 421,43

0,00

–1 337 421,43

NL

Vientituki

2000

Ei riittävästi vaihtamista koskevia tarkastuksia

kiinteä

5 %

EUR

–15 460 584,91

0,00

–15 460 584,91

NL

Vientituki

2001

Ei riittävästi vaihtamista koskevia tarkastuksia

kiinteä

5 %

EUR

–9 866 616,71

0,00

–9 866 616,71

Yhteensä NL

 

 

 

 

EUR

–26 823 819,18

0,00

–26 823 819,18


Rahoitusoikaisut yhteesä – Budjettikohta 05 07 01 07

MS

Toimenpide

VV

Peruste

Tyyppi

%

Valuutta

Määrä

Jo tehdyt vähennykset

Taloudelliset vaikutukset

FI

Tilintarkastus – Viivästyneet maksut

2005

Maksumääräaikojen viivästykset

yksittäinen

 

EUR

–59 957,06

– 930 760,36

870 803,30

FI

Tilintarkastus – Ylitys

2004

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

yksittäinen

 

EUR

–4 383,80

–4 383,80

0,00

Yhteensä FI

 

 

 

 

EUR

–64 340,86

– 935 144,16

870 803,30

GB

Tilintarkastus – Viivästyneet maksut

2003

Maksumääräaikojen viivästykset

yksittäinen

 

EUR

–18 692,31

0,00

–18 692,31

GB

Tilintarkastus – Viivästyneet maksut

2004

Maksumääräaikojen viivästykset

yksittäinen

 

EUR

–53 718 181,34

–54 438 176,05

719 994,71

GB

Tilintarkastus – Ylitys

2004

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

yksittäinen

 

EUR

– 177 600,74

– 177 600,74

0,00

GB

Tilintarkastus – Ylitys

2004

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

yksittäinen

 

GBP

–5 043,95

–5 043,95

0,00

GB

Takaisinperinnät

2003

Sääntöjenvastaisuuksien väärä luokitus

yksittäinen

 

GBP

–23 387,80

0,00

–23 387,80

Yhteensä GB

 

 

 

 

EUR

–53 914 474,39

–54 615 776,79

701 302,40

Yhteensä GB

 

 

 

 

GBP

–28 431,75

–5 043,95

–23 387,80

PT

Tilintarkastus – Viivästyneet maksut

2005

Maksumääräaikojen viivästykset

yksittäinen

 

EUR

– 400 433,43

– 521 198,20

120 764,77

PT

Tilintarkastus – Ylitys

2003

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

yksittäinen

 

EUR

–30 352,11

0,00

–30 352,11

PT

Tilintarkastus – Ylitys

2004

Rahoitusta koskevien enimmäismäärien ylitys

yksittäinen

 

EUR

– 139,80

– 139,80

0,00

Yhteensä PT

 

 

 

 

EUR

– 430 925,34

– 521 338,00

90 412,66


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

24.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/63


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2007/244/YUTP,

tehty 23 päivänä huhtikuuta 2007,

Euroopan unionin siviili- ja sotilasalan tukitoimesta Darfurin alueella Sudanissa toteutettavalle Afrikan unionin operaatiolle hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/557/YUTP täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin siviili- ja sotilasalan tukitoimesta Darfurin alueella Sudanissa toteutettavalle Afrikan unionin operaatiolle 18 päivänä heinäkuuta 2005 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2005/557/YUTP (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan yhdessä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 23 artiklan 2 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 17 päivänä lokakuuta 2006 päätöksen 2006/725/YUTP Euroopan unionin siviili- ja sotilasalan tukitoimesta Darfurin alueella Sudanissa toteutettavalle Afrikan unionin operaatiolle hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/557/YUTP täytäntöönpanosta (2), jolla tukitoimen siviiliosan rahoitusta jatkettiin 30 päivään huhtikuuta 2007.

(2)

Neuvosto on päättänyt päätöksen 2006/486/YUTP (3) 2 artiklan mukaisesti jatkaa Euroopan unionin siviili- ja sotilasalan tukitoimea Darfurin alueella Sudanissa toteutettavalle Afrikan unionin operaatiolle, kunnes Afrikan unionin (AU) operaatio muutetaan AU:n ja YK:n yhteisoperaatioksi.

(3)

Siltä osin kuin kyse on siviiliosasta, neuvoston olisi näin ollen päätettävä tukitoimen jatkon rahoituksesta.

(4)

Tukitoimea toteutetaan tilanteessa, joka saattaa huonontua ja joka voisi vaikuttaa haitallisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklassa oleviin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteisiin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Rahoitusohje yhteisen toiminnan 2005/557/YUTP II jakson täytäntöönpanosta johtuvien menojen kattamiseksi 1 päivän toukokuuta 2007 ja 31 päivän lokakuuta 2007 väliselle ajanjaksolle on 2 125 000 euroa. Tällä määrällä katetaan Afrikan unionin Sudanin-operaation nykyisen toimeksiannon kesto ja myöhempi siirtymäkausi, jolloin Afrikan unionin operaatio saatetaan muuttaa AU:n ja YK:n yhteisoperaatioksi.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetusta määrästä maksettavia kuluja hallinnoidaan Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevien Euroopan yhteisön menettelyjen ja sääntöjen mukaisesti, mutta kuitenkin siten, että ennakkomaksut eivät ole yhteisön omaisuutta.

Kolmansien valtioiden kansalaisille annetaan mahdollisuus osallistua sopimuksia koskevaan tarjouskilpailuun.

3.   Menot ovat rahoituskelpoisia 1 päivästä toukokuuta 2007.

2 artikla

Neuvosto arvioi viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2007, tulisiko EU:n tukitointa jatkaa.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä huhtikuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F.-W. STEINMEIER


(1)  EUVL L 188, 20.7.2005, s. 46.

(2)  EUVL L 296, 26.10.2006, s. 24.

(3)  Neuvoston päätös 2006/486/YUTP, tehty 11. heinäkuuta 2006, Euroopan unionin siviili- ja sotilasalan tukitoimesta Darfurin alueella Sudanissa toteutettavalle Afrikan unionin operaatiolle hyväksytyn yhteisen toiminnan 2005/557/YUTP täytäntöönpanosta (EUVL L 192, 13.7.2006, s. 30).


24.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/65


NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2007/245/YUTP,

hyväksytty 23 päivänä huhtikuuta 2007,

Euroopan unionin siviili- ja sotilasalan tukitoimesta Darfurin alueella Sudanissa toteutettavalle Afrikan unionin operaatiolle hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2005/557/YUTP muuttamisesta siten, että mukaan otetaan sotilaallinen tukiyksikkö avun antamiseksi Somaliassa toteutettavan Afrikan unionin operaation (AMISOM) perustamiseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä heinäkuuta 2005 yhteisen toiminnan 2005/557/YUTP (1) Euroopan unionin siviili- ja sotilasalan tukitoimesta Darfurin alueella Sudanissa toteutettavalle Afrikan unionin operaatiolle.

(2)

Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvosto ilmoitti 19 päivänä tammikuuta 2007 aikomuksestaan toteuttaa Somaliassa kuusi kuukautta kestävä operaatio (AMISOM), jonka ensisijaisena tarkoituksena on myötävaikuttaa Somalian alustavaan vakautusvaiheeseen.

(3)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 20 päivänä helmikuuta 2007 päätöslauselman 1744 (2007), jossa annettiin Afrikan unionin jäsenvaltioille lupa perustaa kuudeksi kuukaudeksi Somaliassa toteutettava operaatio ja kehotettiin YK:n jäsenvaltioita antamaan tarvittaessa AMISOMin käyttöön henkilöstöä, varusteita ja palveluja operaation toteuttamiseksi onnistuneesti.

(4)

Afrikan unioni esitti 7 päivänä maaliskuuta 2007 Euroopan unionille pyynnön, joka koski asiantuntijoiden lähettämistä avustamaan väliaikaisesti AMISOMin sotilaallista suunnitteluyksikköä, joka sijaitsee AU:n päämajassa Addis Abebassa.

(5)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK) sopi 20 päivänä maaliskuuta 2007, että Afrikan unionin pyyntöön vastataan myöntävästi ja että AMISOMille annettava tuki toteutetaan EU:n tukitoimena Darfurin alueella Sudanissa toteutettavan Afrikan unionin operaation (AMIS) puitteissa.

(6)

Korkeana edustajana toimiva neuvoston pääsihteeri ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2007 päivätyllä kirjeellä AU:lle, että EU on valmis toimittamaan väliaikaisesti paikalle suunnitteluasiantuntijoita, ja pyysi, että AMISOMin hyväksi työskentelevä EU:n henkilöstö voisi kuulua Afrikan yhtenäisyysjärjestön (OAU) erioikeuksia ja vapauksia koskevan yleissopimuksen piiriin.

(7)

Yhteinen toiminta 2005/557/YUTP olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen toiminta 2005/557/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan nimi seuraavasti:

2)

Korvataan 1 artikla seuraavasti:

”1 artikla

Euroopan unioni perustaa AMIS II -operaatiota varten Euroopan unionin siviili- ja sotilasalan tukitoimen, johon kuuluu lisäksi sotilaallinen tukiyksikkö AMISOMia varten, jäljempänä ’EU:n AMIS/AMISOM-tukitoimi’.

EU:n tukitoimen päätavoitteena on varmistaa Euroopan unionin tehokas ja nopea apu AMIS II -operaation tehostamisen tukemiseksi ja AMISOMin perustamisen tukemiseksi. EU kunnioittaa ja tukee afrikkalaisten omavastuullisuuden periaatetta, ja EU:n tukitoimen on määrä antaa tukea AU:lle ja sen Darfurin alueella Sudanissa ja Somaliassa vallitsevan kriisin ratkaisemiseen tähtääville poliittisille, sotilaallisille ja poliisialan ponnisteluille.

EU:n tukitoimeen kuuluu sekä siviili- että sotilasalan osa.”

3)

Korvataan 3 artiklan 1 kohdassa, 4 artiklan 1 kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa, 10 artiklassa ja 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa oleva ilmaisu ”AMIS II” ilmaisulla ”AMIS II ja AMISOM”.

4)

Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Korkeana edustajana toimiva neuvoston pääsihteeri toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen AMIS II -operaation tehostamista ja AMISOMia tukevien EU:n toimien yhteensovittamisen sekä neuvoston pääsihteeristön ja EU:n Addis Abeban koordinointiyksikön välisen yhteensovittamisen. Neuvoston pääsihteeristö antaa ohjausta ja tukea Addis Abeban koordinointiyksikölle tämän huolehtiessa päivittäisestä yhteensovittamisesta EU:n johdonmukaisen ja nopean tuen varmistamiseksi AMIS II -operaatiolle kaikissa EU:n poliittisissa, sotilaallisissa sekä poliisialan ja muissa siviilialan tukitoimissa, sekä AMISOMin perustamiselle. Neuvoston pääsihteeristö toimittaa asiaankuuluville neuvoston elimille tilanneselvityksiä, tuoreita tietoja ja arvioita AMIS II -operaatiolle annettavasta EU:n tuesta, AMIS II -operaation tehostamisesta ja AMISOMista ja varmistaa strategisen tason yhteensovittamisen muiden avunantajien, erityisesti Yhdistyneiden Kansakuntien ja Naton kanssa.”

5)

Lisätään 9 artiklaan kohta seuraavasti:

”1a.   AMISOMin suunnittelun sotilaallinen tukiyksikkö avustaa pääasiassa strategista suunnitteluyksikköä AU:n operaation suunnittelussa AMISOMin käynnistämissuunnitelman laatiminen mukaan luettuna.”

2 artikla

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä huhtikuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F.-W. STEINMEIER


(1)  EUVL L 188, 20.7.2005, s. 46.


24.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/67


NEUVOSTON YHTEINEN KANTA 2007/246/YUTP,

hyväksytty 23. päivältä huhtikuuta 2007,

Irania koskevista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2007/140/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 27 päivänä helmikuuta 2007 yhteisen kannan 2007/140/YUTP (1) Irania koskevista rajoittavista toimenpiteistä, jolla pantiin täytäntöön Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1737 (2006) (jäljempänä ’päätöslauselma 1737 (2006)’).

(2)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 24 päivänä maaliskuuta 2007 päätöslauselman 1747 (2007) (jäljempänä ’päätöslauselma 1747 (2007)’), jolla laajennettiin päätöslauselmassa 1737 (2006) määrättyjen rajoittavien toimenpiteiden soveltamisalaa.

(3)

Päätöslauselmassa 1747 (2007) kielletään aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden hankkiminen Iranista.

(4)

Lisäksi päätöslauselmassa 1747 (2007) kehotetaan kaikkia valtioita noudattamaan tarkkaavuutta ja pidättyvyyttä Yhdistyneiden Kansakuntien tavanomaisten aseiden rekisterissä määriteltyjen eräiden tavanomaisten aseiden Iraniin suuntautuvan suoran ja välillisen toimituksen, myynnin ja siirron suhteen sekä teknisen avun tai koulutuksen, rahoitustuen sekä sijoitus-, välitys- ja muiden palvelujen toimittamisen suhteen, sekä siirrettäessä rahoitusvaroja tai palveluja, jotka liittyvät tällaisten tuotteiden toimittamiseen, myyntiin, siirtoon, valmistamiseen tai käyttöön, epävakautta aiheuttavan aseiden keskittymisen ehkäisemiseksi. Näiden päätöslauselman 1747 (2007) tavoitteiden mukaisesti ja noudattaen EU:n politiikkaa, jonka mukaan Iranille ei myydä aseita, neuvosto pitää tarkoituksenmukaisena kieltää kaikkien aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden toimitus, myynti ja siirto Iraniin sekä niihin liittyvän avun ja sijoitus- tai muiden palvelujen toimittaminen.

(5)

Päätöslauselmalla 1747 (2007) laajennetaan päätöslauselmalla 1737 (2006) määrätyt taloudelliset ja matkustusta koskevat pakotteet koskemaan muita henkilöitä ja yhteisöjä, jotka osallistuvat joukkotuhoaseiden leviämisen vaaraa aiheuttaviin ydinalan toimiin tai ydinasejärjestelmien kehittämiseen Iranissa, tai joilla on suora yhteys tällaiseen toimintaan tai jotka antavat tukea tällaiselle toiminnalle.

(6)

Lisäksi päätöslauselmassa 1747 (2007) kehotetaan kaikkia valtioita ja kansainvälisiä rahoituslaitoksia olemaan tekemättä uusia sitoumuksia Iranin hallitukselle myönnettävistä avustuksista, rahoitustuesta tai pehmeäehtoisista luotoista muihin kuin humanitaarisiin ja kehitystarkoituksiin.

(7)

Neuvosto on myös määrittänyt henkilöt ja yhteisöt, jotka täyttävät yhteisen kannan 2007/140/YUTP 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt kriteerit. Nämä henkilöt ja yhteisöt olisi sen vuoksi lisättävä kyseisen yhteisen kannan liitteessä II olevaan luetteloon.

(8)

Yhteinen toiminta 2007/140/YUTP olisi muutettava vastaavasti.

(9)

Eräiden toimenpiteiden panemiseksi täytäntöön tarvitaan yhteisön toimia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN KANNAN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen kanta 2007/140/YUTP seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklan 1 kohtaan c alakohta seuraavasti:

”c)

aseet ja kaikenlaiset niihin liittyvät tarvikkeet, mukaan lukien ampuma-aseet ja ampumatarvikkeet, sotilasajoneuvot ja -laitteet, puolisotilaalliset tarvikkeet ja edellä mainittuihin tarkoitetut varaosat. Tämä kielto ei koske ajoneuvoja, jotka on tarkoitettu muuhun kuin taistelukäyttöön ja jotka on valmistettu luodinkestävistä materiaaleista tai varustettu luodinkestävillä tarvikkeilla, silloin, kun ne on tarkoitettu käytettäviksi yksinomaan Iranissa olevan EU:n ja sen jäsenvaltioiden henkilöstön suojaamiseen.”

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”3a artikla

Jäsenvaltiot eivät saa tehdä uusia sitoumuksia Iranin hallitukselle myönnettävistä avustuksista, rahoitustuesta tai pehmeäehtoisista luotoista muihin kuin humanitaarisiin ja kehitystarkoituksiin, eivät myöskään osallistuessaan kansainvälisten rahoituslaitosten toimintaan.”

3)

Korvataan liitteet I ja II tämän yhteisen kannan liitteissä I ja II olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä yhteinen kantaa tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä yhteinen kanta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 23 päivänä huhtikuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F.-W. STEINMEIER


(1)  EUVL L 61, 28.2.2007, s. 49.


LIITE I

”Luettelo 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä ja 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista henkilöistä ja yhteisöistä

A.   YHTEISÖT

1)

Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) (alias Ammunition Industries Group). Lisätietoja: AMIG valvoo 7th of Tiriä, joka mainitaan päätöslauselmassa 1737 (2006) Iranin sentrifugiohjelmaa koskevan asemansa perusteella. AMIGin omistaa ja sitä valvoo päätöslauselmassa 1737 (2006) mainittu puolustusteollisuuden järjestö (Defence Industries Organisation / DIO).

2)

Iranin atomienergiajärjestö (AEOI). Lisätietoja: osallistuu Iranin ydinohjelmaan.

3)

Bank Sepah ja Bank Sepah International. Lisätietoja: Bank Sepah tukee Aerospace Industries Organisationia (AIO) ja sen alajärjestöjä, myös Shahid Hemmat Industrial Groupia (SHIG) ja Shahid Bagheri Industrial Groupia (SBIG), jotka molemmat mainitaan päätöslauselmassa 1737 (2006).

4)

Cruise Missile Industry Group (alias Naval Defence Missile Industry Group). Lisätietoja: Tuottaa ja kehittää risteilyohjuksia. Vastaa laivaston ohjuksista, myös risteilyohjuksista.

5)

Defence Industries Organisation (DIO). Lisätietoja: a) MODAFL:n valvonnassa oleva kattojärjestö, jonka alajärjestöistä osa on osallistunut sentrifugiohjelmaan valmistamalla komponentteja ja osallistunut myös ohjusohjelmaan, b) osallistuu Iranin ydinohjelmaan.

6)

Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) ja Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC). Lisätietoja: kuuluvat Iranin atomienergiajärjestön (AEIO) ydinpolttoaineen tuotanto- ja hankintayhtiöön, joka osallistuu rikastamiseen liittyviin toimiin. AEOI mainitaan päätöslauselmassa 1737 (2006).

7)

Fajr Industrial Group. Lisätietoja: a) entinen Instrumentation Factory Plant, b) Aerospace Industries Organizationin (AIO) alajärjestö, c) osallistuu Iranin ballististen ohjusten ohjelmaan.

8)

Farayand Technique. Lisätietoja: a) osallistuu Iranin ydinohjelmaan (sentrifugiohjelmaan), b) mainitaan IAEA:n raporteissa.

9)

Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Lisätietoja: a) toimittaja Natanzin PFEP:lle, b) osallistuu Iranin ydinohjelmaan.

10)

Karaj Nuclear Research Centre. Lisätietoja: AEOI:n tutkimusosaston osa.

11)

Kavoshyar Company. Lisätietoja: AEOI:n tytäryhtiö, pyrkinyt löytämään lasikuitumateriaaleja, vakuumiuuneja ja laboratoriotarvikkeita Iranin ydinohjelmaa varten.

12)

Mesbah Energy Company. Lisätietoja: a) toimittaja Arakin A40-tutkimusreaktorille, b) osallistuu Iranin ydinohjelmaan.

13)

Novin Energy Company (alias Pars Novin). Lisätietoja: toimii AEOI:n puitteissa, toimittanut AEOI:n puolesta varoja Iranin ydinohjelmaan liittyville yhteisöille.

14)

Parchin Chemical Industries. Lisätietoja: DIO:n alajärjestö, tuottaa ammuksia, räjähteitä ja kiinteitä ajoaineita raketteja ja ohjuksia varten.

15)

Pars Aviation Services Company. Lisätietoja: huoltaa eri ilma-aluksia, muun muassa tyyppiä MI-171, jota IRGC:n ilmavoimat käyttävät.

16)

Pars Trash Company. Lisätietoja: a) osallistuu Iranin ydinohjelmaan (sentrifugiohjelmaan), b) mainitaan IAEA:n raporteissa.

17)

Qods Aeronautics Industries. Lisätietoja: tuottaa miehittämättömiä ilma-aluksia, laskuvarjoja, liitimiä, paramoottoreita jne. IRGC on ilmoittanut käyttävänsä näitä tuotteita osana epäsymmetristä sodankäyntidoktriiniaan.

18)

Sanam Industrial Group. Lisätietoja: AIO:n alajärjestö, hankkinut AIO:n puolesta laitteita ohjusohjelmaa varten.

19)

7th of Tir. Lisätietoja: a) DIO:n alajärjestö, DIO:n katsotaan yleisesti osallistuvan suoraan Iranin ydinohjelmaan, b) osallistuu Iranin ydinohjelmaan.

20)

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Lisätietoja: a) AIO:n alajärjestö, b) osallistuu Iranin ballististen ohjusten ohjelmaan.

21)

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Lisätietoja: a) AIO:n alajärjestö, b) osallistuu Iranin ballististen ohjusten ohjelmaan.

22)

Sho'a' Aviation. Lisätietoja: tuottaa ultrakevyitä ilma-aluksia, joita IRGC ilmoittaa käyttävänsä osana epäsymmetristä sodankäyntidoktriiniaan.

23)

Ya Mahdi Industries Group. Lisätietoja: AIO:n alajärjestö, osallistuu kansainväliseen laitteiden hankintaan ohjuksia varten.

B.   LUONNOLLISET HENKILÖT

1)

Fereidoun Abbasi-Davani. Lisätietoja: Johtava tutkija MODAFLissa (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics), yhteyksiä Institute of Applied Physicsiin, toimii tiiviissä yhteistyössä Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadin kanssa.

2)

Dawood Agha-Jani. Tehtävä: Natanzin PFEP:n johtaja. Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan osallistuva henkilö.

3)

Ali Akbar Ahmadian. Arvonimi: Vara-amiraali. Tehtävä: Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC), päällikkö.

4)

Behman Asgarpour. Tehtävä: operatiivinen johtaja (Arak). Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan osallistuva henkilö.

5)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Tehtävä: AIO:n rahoitus- ja budjettiosaston päällikkö. Lisätietoja: Iranin ballististen ohjusten ohjelmaan osallistuva henkilö.

6)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Tehtävä: AIO:n johtaja. Lisätietoja: Iranin ballististen ohjusten ohjelmaan osallistuva henkilö.

7)

Ahmad Derakhshandeh. Tehtävä: Bank Sepahin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Lisätietoja: Bank Sepah tukee AIO:ta ja sen alajärjestöjä, myös päätöslauselmassa 1737 (2006) mainittuja järjestöjä SHIG ja SBIG.

8)

Reza-Gholi Esmaeli. Tehtävä: AIO:n kaupallisten ja kansainvälisten asioiden osaston päällikkö. Lisätietoja: Iranin ballististen ohjusten ohjelmaan osallistuva henkilö.

9)

Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Lisätietoja: Johtava tutkija MODAFLissa, entinen Physics Research Centren (PHRC) johtaja. Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) on pyytänyt haastattelua PHRC:n toimista hänen ollessaan sen johdossa, mutta Iran ei ole myöntänyt tähän lupaa.

10)

Mohammad Hejazi. Arvonimi: Prikaatikenraali. Tehtävä: Bassij-liikkeen komentaja.

11)

Mohsen Hojati. Tehtävä: Fajr Industrial Groupin johtaja. Lisätietoja: Fajr Industrial Group mainitaan päätöslauselmassa 1737 (2006) ballististen ohjusten ohjelmaa koskevan asemansa perusteella.

12)

Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Tehtävä: SBIGin johtaja. Lisätietoja: SBIG mainitaan päätöslauselmassa 1737 (2006) ballististen ohjusten ohjelmaa koskevan asemansa perusteella.

13)

Ali Hajinia Leilabadi. Tehtävä: Mesbah Energy Companyn pääjohtaja. Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan osallistuva henkilö.

14)

Naser Maleki. Tehtävä: SHIGin johtaja. Lisätietoja: SHIG mainitaan päätöslauselmassa 1737 (2006) ballististen ohjusten ohjelmaa koskevan asemansa perusteella. Naser Maleki on myös MODAFLin virkamies, joka valvoo Shahab-3-ohjusta koskevaa ohjelmaa. Shahab-3 on tällä hetkellä käytössä oleva Iranin pitkän kantaman ballistinen ohjus.

15)

Jafar Mohammadi. Tehtävä: Iranin atomienergiajärjestön AEOI:n tekninen neuvonantaja (vastuussa sentrifugeissa käytettävien venttiilien tuotannon johdosta). Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan osallistuva henkilö.

16)

Ehsan Monajemi. Tehtävä: rakennusprojektijohtaja Natanzissa. Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan osallistuva henkilö.

17)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Arvonimi: Kenraaliluutnantti. Tehtävä: Malek Ashtarin puolustusteknologiayliopiston rehtori. Lisätietoja: Ashtarin puolustusteknologiayliopiston kemian laitos toimii MODALF:in alaisuudessa ja on tehnyt berylliumkokeita; Iranin ydinohjelmaan osallistuva henkilö.

18)

Mohammad Qannadi. Tehtävä: AEOI:n tutkimus- ja kehitystyöstä vastaava varapuheenjohtaja. Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan osallistuva henkilö.

19)

Amir Rahimi. Tehtävä: Esfahanin ydinpolttoaineen tutkimus- ja tuotantokeskuksen johtaja. Lisätietoja: Esfahanin ydinpolttoaineen tutkimus- ja tuotantokeskus on osallisena AEOI:n ydinpolttoaineen tuotanto- ja hankintayhtiössä, joka osallistuu rikastamiseen liittyviin toimiin.

20)

Morteza Rezaie. Arvonimi: Prikaatikenraali. Tehtävä: IRGC:n varapäällikkö.

21)

Morteza Safari. Arvonimi: Kontra-amiraali. Tehtävä: Laivaston komentaja, IRGC.

22)

Yahya Rahim Safavi. Arvonimi: Kenraaliluutnantti. Tehtävä: IRGC-joukkojen (Pasdaran) komentaja. Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan ja ballististen ohjusten ohjelmaan osallistuva henkilö.

23)

Seyed Jaber Safdari. Lisätietoja: Natanzin rikastuslaitoksen johtaja.

24)

Hosein Salimi. Arvonimi: Kenraali. Tehtävä: Ilmavoimien komentaja, IRGC, Pasdaran. Lisätietoja: Iranin ballististen ohjusten ohjelmaan osallistuva henkilö.

25)

Qasem Soleimani. Arvonimi: Prikaatikenraali. Tehtävä: Qods-joukkojen komentaja.

26)

Mohammad Reza Zahedi. Arvonimi: Prikaatikenraali. Tehtävä: IRGC:n maavoimien komentaja.

27)

Kenraali Zolqadr. Tehtävä: Turvallisuusasioista vastaava varasisäasiainministeri, IRGC:n upseeri.”


LIITE II

”A.   Luonnolliset henkilöt

 

Nimi

Tunnistamistiedot

Perusteet

1.

Reza AGHAZADEH

Synt.aika 15.3.1949. Passi nro S4409483, voimassa 26.4.2000 – 27.4.2010. Myönnetty Teheranissa. Syntymäpaikka Khoy

Iranin atomienergiajärjestön (AEOI) johtaja. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa ja se on nimetty UNSCR:ssä 1737 (2006).

2.

Amir Moayyed ALAI

 

Osallisena sentrifugien kokoamisessa ja rakentamisessa. IAEA:n hallintoneuvoston ja turvallisuusneuvoston vaatimuksesta Iranin on keskeytettävä kaikki rikastukseen liittyvät toimet. Tämän koskee kaikkea sentrifugeihin liittyvää työtä. Alai sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityistunnustuksen johtotehtävästään sentrifugien kokoamisessa ja rakentamisessa.

3.

Mohammed Fedai ASHIANI

 

Osallisena ammoniumuranyylikarbonaatin tuotannossa ja Natanzin rikastuslaitoksen johdossa. Iranin on keskeytettävä kaikki rikastukseen liittyvät toimet. Ashiani sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityistunnustuksen tehtävästään ammoniumuranyylikarbonaatin tuotantoprosessissa ja Natanzan (Kashan) rikastuslaitoksen johdossa ja rakennussuunnittelussa.

4.

Haleh BAKHTIAR

 

Osallisena 99,9-prosenttisen magnesiumin tuotannossa. Bakhtiar sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityistunnustuksen tehtävästään 99,9-prosenttisen magnesiumin tuotannossa. Tämän puhtausluokan magnesiumia käytetään sellaisen uraanimetallin tuottamiseksi, joka voidaan valaa ydinaseen materiaaliksi. Iran on kieltäytynyt antamasta IAEA:n tutustua asiakirjaan, joka koskee vain ydinasekäyttöön sovellettavia uraanimetallisia puolipalloja.

5.

Morteza BEHZAD

 

Osallisena sentrifugien komponenttien valmistuksessa. Iranin on keskeytettävä kaikki rikastukseen liittyvä toiminta. Tämä koskee kaikkea sentrifugeihin liittyvää työtä. Behzad sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityistunnustuksen tehtävästään sentrifugien monimutkaisten ja arkaluontoisten komponenttien valmistuksessa.

6.

Tri Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

NFPC:n osoite: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran, Iran

AEOI:n alaisen ydinpolttoaineen tuotanto- ja hankintayhtiön (NFPC) varapääjohtaja. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa ja se on nimetty UNSCR:ssä 1737 (2006). NFPC osallistuu rikastukseen liittyvään toimintaan, joka Iranin on keskeytettävä IAEA:n hallintoneuvoston ja turvallisuusneuvoston vaatimuksesta.

7.

Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

 

AEOI:n virkamies, joka osallistuu raskaan veden tutkimusreaktorihankkeeseen (IR40) Arakin laitoksella. UNSCR:n 1737 (2006) mukaan Iranin on keskeytettävä kaikki raskaaseen veteen liittyviä hankkeita koskeva työ.

8.

Javad KARIMI SABET

 

Novin Energy Company -yhtiön toimitusjohtaja. Karimi Sabet sai presidentti Ahmadinejadilta elokuussa 2006 erityistunnustuksen tehtävästään Natanzin laitoksen ydinlaitteiden kehittämisessä, valmistuksessa, asentamisessa ja käyttöönotossa.

9.

Said Esmail KHALILIPOUR

 

AEOI:n varajohtaja. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa ja se on nimetty UNSCR:ssä 1737 (2006).

10.

Ali Reza KHANCHI

NRC:n osoite: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teheran/Iran; Faksi: (+9821) 8021412

AEOI:n Teheranin-ydintutkimuskeskuksen (TNRC) johtaja. IAEA perää Iranilta edelleen selvityksiä TNRC:ssä suoritetuista plutoniumin erottamiskokeista ja myös korkeasti rikastetun uraanin hiukkasten esiintymisestä ympäristönäytteissä, jotka on otettu Karajin jätevarastointilaitoksessa. Siellä säilytetään kyseisissä kokeissa käytettyjä köyhdytetystä uraanista valmistettuja kohteita. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa ja se on nimetty UNSCR:ssä 1737 (2006).

11.

Hamid-Reza MOHAJERANI

 

Mukana uraanin konversiolaitoksen (Uranium Conversion Facility, UCF) tuotantojohtamisessa Esfahanissa. Mohajerani sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityistunnustuksen tehtävästään UCF:n tuotantojohdossa ja UF6-yksikön suunnittelussa, rakentamisessa ja asentamisessa (UF6 on rikastuksessa käytetty syöttömateriaali).

12.

Houshang NOBARI

 

Mukana Natanzin rikastuslaitoksen johdossa. IAEA:n hallintoneuvoston ja turvallisuusneuvoston vaatimuksesta Iranin on keskeytettävä kaikki rikastukseen liittyvä toiminta. Tämä koskee Natanzin (Kashan) rikastuslaitoksen toimintaa. Nobari sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityistunnustuksen tehtävästään Natanzin (Kashan) laitoksen tuloksellisessa johtamisessa ja laitossuunnitelman toteuttamisessa.

13.

Tri Javad RAHIQI

 

AEOI:n Esfahanin ydinteknologiakeskuksen päällikkö. Keskus valvoo uraanin konversiolaitosta Esfahanissa. IAEA:n hallintoneuvoston ja turvallisuusneuvoston vaatimuksesta Iranin on keskeytettävä kaikki rikastukseen liittyvä toiminta. Tämä koskee kaikkea uraanin konversioon liittyvää työtä. AEOI valvoo Iranin ydinohjelmaa ja se on nimetty UNSCR:ssä 1737 (2006).

14.

Abbas RASHIDI

 

Mukana rikastustoiminnassa Natanzassa. IAEA:n hallintoneuvoston ja turvallisuusneuvoston vaatimuksesta Iranin on keskeytettävä kaikki rikastukseen liittyvä toiminta. Rashidi sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityistunnustuksen johtamistoiminnastaan ja merkittävästä tehtävästään 164-sentrifugin rikastuskaskadin tuloksellisessa toiminnassa Natanzassa.

15.

Abdollah SOLAT SANA

 

Uraanin konversiolaitoksen (UCF) toimitusjohtaja Esfahanissa. Laitos tuottaa syöttöaineen (UF6) Natanzan rikastuslaitoksia varten. Solat Sana sai presidentti Ahmadinejadilta 27.8.2006 erityistunnustuksen tehtävästään.


B.   Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistamistiedot

Perusteet

1.

Aerospace Industries Organisation, AIO

AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran

AIO valvoo Iranin ohjustuotantoa, mukaan lukien Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group ja Fajr Industrial Group, jotka kaikki on nimetty pakotteiden kohteiksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa (UNSCR) 1737 (2006). AIO:n johtaja ja kaksi muuta korkeaa virkamiestä on myös nimetty UNSCR:n 1737 (2006) mukaisesti.

2.

Armament Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

DIO:n (Defence Industries Organization) tytäryhtiö.

3.

Defence Technology and Science Research Centre (DTSRC) – tunnetaan myös nimellä Educational Research Institute/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

Vastaa T&K:sta. DIO:n tytäryhtiö. DTSRC toteuttaa valtaosan hankinnoista DIO:n edun mukaisesti.

4.

Jaber Ibn Hayan

AEOI-JIHRD P.O.Box: 11365-8486; Teheran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Teheran

Jaber Ibn Hayan on Iranin atomienergiajärjestön (Atomic Energy Organisation of Iran, AEOI) laboratorio, joka osallistuu ydinpolttoainekiertoon liittyvään toimintaan. Se sijaitsee Teheranin ydintutkimuskeskuksessa (TNRC). Iran ei ilmoittanut sitä ydinmateriaalivalvontasopimuksensa määräysten mukaisesti ennen vuotta 2003, vaikka siellä harjoitettiin konversiotoimintaa.

5.

Marine Industries

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

DIO:n tytäryhtiö.

6.

Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)

AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran, Iran

AEOI:n ydinpolttoaineen tuotanto-osasto (NFPD) vastaa ydinpolttoainekierron alan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, mihin kuuluu uraanin etsintä, louhinta, murskaus ja konversio ja ydinjätehuolto. NFPC toimii seuraajana NFPD:lle, AEOI:n alaiselle väliaikaiselle yhtiölle, joka suorittaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa ydinpolttoainekierron, myös konversion ja rikastuksen alalla

7.

Special Industries Group

Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran

DIO:n tytäryhtiö.

8.

TAMAS Company

 

TAMAS on mukana rikastukseen liittyvässä toiminnassa, joka Iranin on keskeytettävä IAEA:n hallintoneuvoston ja turvallisuusneuvoston vaatimuksen mukaisesti. TAMAS on kattoelin, jonka alaisuuteen on perustettu neljä tytäryhtiötä, joista yksi vastaa uraanin louhinnasta sen konversioon asti ja toinen uraanin käsittelystä, rikastuksesta ja jätteistä.”