ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 103

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
20. huhtikuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 423/2007, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2007, Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 424/2007, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 425/2007, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2007, sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1365/2006 täytäntöönpanosta

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 426/2007, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 2402/96 avatusta Thaimaasta peräisin olevaa maniokkitärkkelystä koskevasta yhteisön tariffikiintiöstä 17 päivänä huhtikuuta 2007 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettavasta jakokertoimesta

40

 

 

Komission asetus (EY) N:o 427/2007, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2007, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

41

 

 

Komission asetus (EY) N:o 428/2007, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2007, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

43

 

 

Komission asetus (EY) N:o 429/2007, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2007, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 958/2006 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

45

 

 

Komission asetus (EY) N:o 430/2007, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2007, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 38/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

46

 

 

Komission asetus (EY) N:o 431/2007, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

47

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/237/EY

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä huhtikuuta 2007, päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta tiettyjen Kanadassa, Uudessa-Seelannissa ja Amerikan yhdysvalloissa toimivien alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1582)  ( 1 )

49

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2007/238/YUTP, tehty 19 päivänä huhtikuuta 2007, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Sudaniin

52

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen perustamisesta 2 päivänä marraskuuta 2004 tehty neuvoston päätös 2004/752/EY (EUVL L 333, 9.11.2004)

54

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1898/2005, annettu 9 päivänä marraskuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta (EUVL L 308, 25.11.2005)

54

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

20.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 423/2007,

annettu 19 päivänä huhtikuuta 2007,

Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60 ja 301 artiklan,

ottaa huomioon 27 päivänä helmikuuta 2007 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2007/140/YUTP (1) Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 23 päivänä joulukuuta 2006 päätöslauselman 1737 (2006), jolla Iran määrätään keskeyttämään välittömästi kaikki uraanin rikastamiseen ja jälleenkäsittelyyn liittyvät toimet ja kaikki raskasvesiaiheisiin hankkeisiin liittyvät työt sekä toteuttamaan tietyt Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) hallintoneuvoston edellyttämät toimet, joita Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto pitää hyvin tärkeinä, jotta lisätään luottamusta Iranin ydinohjelman yksinomaan rauhanomaisiin tarkoitusperiin. Jotta Iran saataisiin noudattamaan kyseistä velvoittavaa päätöstä, Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto päätti, että Yhdistyneiden Kansakuntien kaikkien jäsenvaltioiden olisi sovellettava tiettyjä rajoittavia toimenpiteitä.

(2)

Yhteisessä kannassa 2007/140/YUTP edellytetään Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1737 (2006) mukaisesti, että tietyt Iranin vastaiset rajoittavat toimenpiteet toteutetaan. Kyseisiin toimenpiteisiin kuuluvat sellaisten tuotteiden ja sellaisen teknologian vientiä ja tuontia koskevat rajoitukset, joilla saatetaan edistää Iranin harjoittamaa uraanin rikastamiseen ja jälleenkäsittelyyn tai raskasveteen liittyvää toimintaa tai ydinasejärjestelmien kehittämistä, näihin tuotteisiin liittyvien palvelujen tarjoamista koskeva kielto, kyseisiin tuotteisiin ja kyseiseen teknologiaan liittyviä investointeja koskeva kielto, kyseisten tuotteiden ja kyseisen teknologian hankintaa Iranista koskeva kielto sekä mainitussa toiminnassa tai kehitystyössä mukana olevien, siihen suoraan osallistuvien tai sitä tukevien henkilöiden, yhteisöjen ja elinten varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen.

(3)

Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan ja niiden täytäntöön panemiseksi yhteisön osalta tarvitaan sen vuoksi yhteisön lainsäädäntöä, jotta voitaisiin erityisesti varmistaa, että talouden toimijat soveltavat niitä yhtenäisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(4)

Tässä asetuksessa poiketaan voimassa olevasta yhteisön lainsäädännöstä, jossa säädetään kolmansiin maihin suuntautuvaa vientiä ja niistä tulevaa tuontia koskevista yleisistä säännöistä, ja erityisesti kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 22 päivänä kesäkuuta 2000 annetusta neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1334/2000 (2) siltä osin kuin tämä asetus kattaa vastaavat tuotteet ja vastaavan teknologian.

(5)

Tarkoituksenmukaisuuden vuoksi komissiolla olisi oltava valtuudet julkaista luettelo kielletyistä tuotteista ja teknologiasta sekä pakotekomitean tai Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston siihen mahdollisesti tekemät muutokset ja muuttaa luetteloita niistä henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joiden varat ja taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean tekemien päätösten perusteella.

(6)

Tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun luettelon laatimista ja muuttamista koskevan menettelyn osalta neuvoston olisi käytettävä itse asianomaista täytäntöönpanovaltaa ottaen huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1737 (2006) tavoitteet, erityisesti Iranin ydin- ja ohjusohjelmia tukeviin joukkotuhoaseiden leviämistä edistäviin teknologioihin liittyvän Iranin kehitystyön rajoittamiseksi, sekä näitä ohjelmia tukevien henkilöiden ja yhteisöjen toteuttaman, joukkotuhoaseiden leviämistä edistävän toiminnan estämiseksi.

(7)

Jäsenvaltioiden olisi määritettävä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättävät seuraamukset. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(8)

Sen varmistamiseksi, että tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tehokkaita, asetuksen olisi tultava voimaan sen julkaisupäivänä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Seuraavia määritelmiä käytetään ainoastaan tämän asetuksen soveltamistarkoituksessa:

a)

’pakotekomitealla’ tarkoitetaan Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston komiteaa, joka on perustettu turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1737 (2006) 18 kohdan nojalla;

b)

’teknisellä avulla’ tarkoitetaan kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun, ja se voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja mukaan lukien avun antaminen suullisessa muodossa;

c)

käsitteeseen ’tuotteet’ sisältyvät tuotteet, aineet ja laitteet;

d)

käsitteeseen ’teknologia’ sisältyvät ohjelmistot;

e)

’investoinnilla’ tarkoitetaan osuuden tai lisäosuuden hankkimista yrityksistä mukaan luettuina tällaisten yritysten hankkiminen kokonaan ja osuuteen oikeuttavien osakkeiden ja arvopapereiden hankkiminen;

f)

’välityspalvelulla’ tarkoitetaan sellaisten henkilöiden, yhteisöjen ja kumppaneiden harjoittamaa toimintaa, jotka toimivat välittäjinä ostaen, myyden tai järjestellen tavaroiden ja teknologian siirtoa tai käyden neuvotteluja liiketoimista, jotka liittyvät tavaroiden tai teknologian siirtoon, tai toteuttaen tällaisiin liiketoimiin liittyviä järjestelyjä;

g)

’varoilla’ tarkoitetaan rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

i)

käteisvarat, šekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

ii)

talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

iii)

julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja velkakirjat, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, joukkovelkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, debentuurit ja johdannaissopimukset;

iv)

korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

v)

luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

vi)

remburssit, konossementit, kauppakirjat; sekä

vii)

varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

h)

’varojen jäädyttämisellä’ tarkoitetaan toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai myyminen, joka muuttaisi niiden suuruutta, määrää, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, mukaan luettuna omaisuudenhoito;

i)

’taloudellisilla resursseilla’ tarkoitetaan kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden ja palvelujen hankkimiseen;

j)

’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ tarkoitetaan toimia, joilla estetään taloudellisten resurssien käyttö varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

k)

’yhteisön alueella’ tarkoitetaan niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta siinä määrätyin edellytyksin ja joihin kuuluu myös jäsenvaltioiden ilmatila.

2 artikla

Kielletään

a)

jäljempänä mainittujen, yhteisöstä tai mistä tahansa muualta peräisin olevien tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Iranissa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai Iranissa käytettäväksi:

i)

kaikki ydinalan viejämaiden ryhmän ja ohjusteknologian valvontajärjestelyn luetteloihin sisältyvät tuotteet ja teknologia. Nämä tuotteet ja teknologia luetellaan liitteessä I;

ii)

muut tuotteet ja teknologia, jotka pakotekomitea tai Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto on määrittänyt sellaisiksi tuotteiksi ja teknologiaksi, joilla saatetaan edistää Iranin harjoittamaa uraanin rikastamiseen ja jälleenkäsittelyyn tai raskasveteen liittyvää toimintaa tai ydinasejärjestelmien kehittämistä. Myös nämä tuotteet ja teknologia luetellaan liitteessä I;

b)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a alakohdassa tarkoitetun kiellon kiertäminen.

3 artikla

1.   Liitteessä II lueteltujen, yhteisöstä tai mistä tahansa muualta peräisin olevien tuotteiden ja teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Iranissa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai Iranissa käytettäväksi edellyttää ennakkolupaa.

2.   Liitteeseen II sisältyvät kaikki muut kuin liitteeseen I sisältyvät tuotteet ja teknologia, joilla voidaan edistää uraanin rikastamiseen ja jälleenkäsittelyyn tai raskasveteen liittyvää toimintaa, ydinasejärjestelmien kehittämistä tai muihin sellaisiin aiheisiin liittyvän toiminnan harjoittamista, joita Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA) on pitänyt huolestuttavina tai jotka ovat edelleen sen käsiteltävinä.

3.   Viejien on annettava toimivaltaisille viranomaisille kaikki vientilupahakemustensa kannalta tarpeelliset tiedot.

4.   Liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät saa myöntää lupaa liitteessä II olevien tuotteiden tai teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, jos nämä toteavat, että niiden myynti, toimitus, siirto tai vienti edistäisi seuraavanlaista toimintaa:

a)

Iranin harjoittama uraanin rikastamiseen ja jälleenkäsittelyyn tai raskasveteen liittyvä toiminta;

b)

Iranin harjoittama ydinasejärjestelmien kehittämistoiminta; tai

c)

Iranin jatkama, sellaisiin muihin aiheisiin liittyvä toiminta, joita IAEA on pitänyt huolestuttavina tai jotka ovat edelleen sen käsiteltävinä.

5.   Liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 4 kohdassa mainittujen ehtojen mukaisesti mitätöidä jo myöntämänsä vientiluvan, keskeyttää sen soveltamisen taikka muuttaa tai peruuttaa luvan.

6.   Jos toimivaltaiset viranomaiset epäävät luvan tai mitätöivät, keskeyttävät tai peruuttavat luvan taikka rajoittavat sitä olennaisesti 4 kohdan mukaisesti, jäsenvaltioiden on ilmoitettava siitä muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä toimitettava niille asian kannalta merkitykselliset tiedot jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta sekä jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten ja komission yhteistyöstä tulli- ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamiseksi 13 päivänä maaliskuuta 1997 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 515/97 (3) kyseisten tietojen luottamuksellisuudesta annettujen säännösten mukaisesti.

7.   Ennen kuin jäsenvaltio myöntää vientiluvan toimeen, joka on olennaisesti samanlainen kuin toimet, joilta yksi tai useampi muu jäsenvaltio on evännyt luvan 4 kohdan mukaisesti, ja epäämispäätös on voimassa, se neuvottelee ensin, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetun epäämispäätöksen tehneen jäsenvaltion tai tehneiden jäsenvaltioiden kanssa. Jos kyseinen jäsenvaltio tällaisten neuvottelujen jälkeen päättää myöntää vientiluvan, sen on ilmoitettava päätöksestään muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä toimitettava kaikki asian kannalta merkitykselliset tiedot päätöksensä perusteista.

4 artikla

Liitteessä I lueteltujen tuotteiden ja teknologian hankinta, tuonti tai kuljetus Iranista on kiellettyä riippumatta siitä, onko kyseinen tuote tai teknologia peräisin Iranista.

5 artikla

1.   Kielletään

a)

liitteessä I lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan ja liitteessä I lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun antaminen tai välityspalvelujen tarjoaminen suoraan tai välillisesti Iranissa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai Iranissa käytettäväksi;

b)

investoinnit Iranissa oleviin yrityksiin, jotka ovat mukana liitteessä I lueteltujen tuotteiden ja teknologian valmistuksessa;

c)

liitteessä I lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, myöntäminen kyseisten tuotteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun antamiseen suoraan tai välillisesti Iranissa oleville luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai Iranissa käytettäväksi;

d)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a, b tai c alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

2.   Lisäksi seuraaviin on saatava lupa kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta:

a)

liitteessä II lueteltujen tuotteisiin ja teknologiaan tai kyseisten tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun tai välityspalvelun tarjoaminen suoraan tai välillisesti Iranissa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Iranissa käytettäväksi;

b)

investoinnit Iranissa oleviin yrityksiin, jotka ovat mukana liitteessä II lueteltujen tuotteiden ja teknologian valmistuksessa;

c)

liitteessä II tarkoitettuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten, myöntäminen näiden tuotteiden myyntiä, toimitusta, siirtoa tai vientiä sekä niihin liittyvän teknisen avun antamista varten suoraan tai välillisesti Iranissa oleville henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Iranissa käytettäväksi.

3.   Liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät saa myöntää lupaa 2 kohdassa tarkoitettujen liiketoimien osalta, jos nämä toteavat, että tällainen toimenpide edistäisi seuraavanlaista toimintaa:

a)

Iranin harjoittama uraanin rikastamiseen ja jälleenkäsittelyyn tai raskasveteen liittyvä toiminta;

b)

Iranin harjoittama ydinasejärjestelmien kehittämistoiminta; tai

c)

Iranin jatkama, sellaisiin muihin aiheisiin liittyvä toiminta, joita IAEA on pitänyt huolestuttavina tai jotka ovat edelleen sen käsiteltävinä.

6 artikla

Liitteessä III mainituilla verkkosivuilla luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan 2 artiklassa tai 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun tuotteisiin ja teknologiaan, teknisen apuun, sijoitus- tai välityspalveluihin liittyvään toimeen, jos pakotekomitea on todennut ennakkoon ja tapauskohtaisesti, että kyseinen toimi mitä ilmeisimmin ei edistä Iranin harjoittamaa, joukkotuhoaseiden leviämistä edistävää ydinenergia-alan toimintaa tukevien teknologioiden kehittämistä eikä ydinasejärjestelmien kehittämistä, mukaan lukien tapaukset, joissa tällaiset tuotteet ja teknologia, tekninen apu, sijoitus- tai välityspalvelut on tarkoitettu elintarvikkeita tai maanviljelyä koskeviin, lääketieteellisiin tai muihin humanitaarisiin tarkoituksiin, edellyttäen että

a)

tuotteiden tai teknologian toimittamisesta tai avun antamisesta tehtävä sopimus sisältää asianmukaiset takeet loppukäyttäjästä; sekä

b)

Iran on sitoutunut olemaan käyttämättä kyseisiä tuotteita tai teknologiaa tai, tapauksen mukaan, kyseistä apua joukkotuhoaseiden leviämistä edistävässä ydinenergia-alan toiminnassa tai ydinasejärjestelmien kehittämisessä.

7 artikla

1.   Kaikki liitteessä IV luetelluille henkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit jäädytetään. Liitteeseen IV sisältyvät henkilöt, yhteisöt ja elimet, jotka Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto tai pakotekomitea on nimennyt Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1737 (2006) 12 kohdan mukaisesti.

2.   Kaikki liitteessä V luetelluille henkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit jäädytetään. Liitteeseen V sisältyvät luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, jotka eivät kuulu liitteen IV soveltamisalaan ja joista on yhteisen kannan 2007/140/YUTP 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti todettu, että ne

a)

ovat mukana Iranin harjoittamassa joukkotuhoaseiden leviämistä edistävässä ydinenergia-alan toiminnassa taikka osallistuvat siihen suoraan tai tukevat sitä; tai

b)

ovat mukana Iranin harjoittamassa ydinasejärjestelmien kehitystyössä taikka osallistuvat siihen suoraan tai tukevat sitä; tai

c)

toimivat a tai b alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen puolesta tai johdolla; tai

d)

ovat a tai b alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen omistuksessa tai määräysvallassa olevia oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä, mukaan lukien laittomin keinoin.

3.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteissä IV ja V lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

4.   Tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen, on kiellettyä.

8 artikla

Poiketen siitä, mitä 7 artiklassa säädetään, liitteessä III mainituilla verkkosivuilla luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesten ennen 23 päivää joulukuuta 2006 perustama panttioikeus tai tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesten ennen kyseistä päivää antama ratkaisu;

b)

varoja tai muita taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella panttioikeudella turvatut tai tällaisella ratkaisulla vahvistetut saatavat niiden lakien ja määräysten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c)

panttioikeutta ei ole perustettu eikä ratkaisua annettu liitteessä IV tai V luetellun henkilön, yhteisön tai elimen eduksi;

d)

panttioikeuden tai ratkaisun tunnustaminen ei aiheuta uhkaa kyseisen jäsenvaltion yleiselle järjestykselle; ja

e)

jäsenvaltio on ilmoittanut panttioikeudesta tai ratkaisusta pakotekomitealle silloin, kun 7 artiklan 1 kohtaa sovelletaan.

9 artikla

Poiketen siitä, mitä 7 artiklassa säädetään, ja siltä osin kuin liitteessä IV tai V luetellun henkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu johtuu sopimuksesta tai velvoitteesta, jonka kyseinen henkilö, yhteisö tai elin teki tai joka asetettiin kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle ennen päivää, jona pakotekomitea, turvallisuusneuvosto tai Euroopan unionin neuvosto on nimennyt kyseisen henkilön, yhteisön tai elimen, liitteessä III mainituilla verkkosivuilla luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat hyväksyä tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut, että

i)

varat tai taloudelliset resurssit käytetään liitteessä IV tai V luetellun henkilön, yhteisön tai elimen maksusuoritukseen;

ii)

sopimus tai velvoite ei edistä liitteissä I ja II lueteltujen tuotteiden ja teknologian valmistusta, myyntiä, hankintaa, siirtoa, vientiä, tuontia, kuljetusta tai käyttöä; ja

iii)

maksusuoritus ei riko 7 artiklan 3 kohtaa;

b)

kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle toteamuksestaan ja aikeestaan myöntää lupa silloin, kun 7 artiklan 1 kohtaa sovelletaan, eikä pakotekomitea ole kymmenen työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta ilmoittanut vastustavansa tätä;

c)

kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut muille jäsenvaltioille ja komissiolle tästä toimivaltaisen viranomaisensa toteamuksesta sekä aikeestaan myöntää lupa vähintään kaksi viikkoa ennen luvan myöntämistä silloin, kun 7 artiklan 2 kohtaa sovelletaan.

10 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 7 artiklassa säädetään, liitteessä III mainituilla verkkosivuilla luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

kyseinen toimivaltainen viranomainen on todennut, että varat tai taloudelliset resurssit ovat

i)

tarpeen liitteessä IV tai V lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi mukaan luettuina menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

ii)

tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

iii)

tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;

b)

kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle toteamuksestaan ja aikeestaan myöntää lupa silloin, kun lupa koskee liitteessä IV lueteltua henkilöä, yhteisöä tai elintä, eikä pakotekomitea ole viiden työpäivän kuluessa ilmoituksen saamisesta ilmoittanut vastustavansa tätä.

2.   Poiketen siitä, mitä 7 artiklassa säädetään, liitteessä III mainituilla verkkosivuilla luetellut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamisen saataville, jos toimivaltainen viranomainen on todennut, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen poikkeuksellisten menojen kattamiseen, edellyttäen, että

a)

kyseinen jäsenvaltio on ilmoittanut tästä toteamuksestaan pakotekomitealle silloin, kun lupa koskee liitteessä IV lueteltua henkilöä, yhteisöä tai elintä, ja pakotekomitea on hyväksynyt toteamuksen; sekä

b)

toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muille jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen, lupa olisi annettava, silloin, kun lupa koskee liitteessä V lueteltua henkilöä, yhteisöä tai elintä.

3.   Kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle 1 ja 2 kohdan nojalla annetuista luvista.

11 artikla

1.   Edellä oleva 7 artiklan 3 kohta ei estä yhteisön rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, jos ne saavat luettelossa mainitun luonnollisen tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille tarkoitettuja varoja kolmansilta, edellyttäen, että myös kaikki näille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava näistä tilitapahtumista viipymättä toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Edellä 7 artiklan 3 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin varoihin:

a)

näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot, tai

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka tehtiin tai asetettiin ennen 23 päivää joulukuuta 2006,

edellyttäen, että nämä korkotuotot, muut tuotot ja maksut jäädytetään 7 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti.

12 artikla

1.   Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen tai niiden saataville asettamisesta kieltäytyminen, joka on tapahtunut vilpittömästi siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei johda minkäänlaiseen korvausvastuuseen jäädyttämisen toteuttaneen tai saataville asettamisesta kieltäytyneen luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen osalta taikka näiden johtajien tai työntekijöiden osalta, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

2.   Edellä olevan 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja 7 artiklan 3 kohdassa asetetut kiellot eivät johda minkäänlaiseen korvausvastuuseen luonnollisen henkilön, oikeushenkilön tai yhteisön osalta, jos nämä eivät tienneet tai niillä ei ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toimet rikkoisivat kyseisiä kieltoja.

13 artikla

1.   Sen estämättä, mitä asiaan sovellettavissa ilmoitusvelvollisuutta, salassapitovelvollisuutta ja ammattisalaisuutta koskevissa säännöissä määrätään, luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

a)

toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten 7 artiklan mukaisesti jäädytetyt tilit ja määrät, liitteessä III mainituilla verkkosivuilla luetelluille asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille sekä komissiolle joko suoraan tai jäsenvaltioiden välityksellä;

b)

toimittava yhteistyössä liitteessä III mainituilla verkkosivuilla lueteltujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa tällaisten tietojen todentamiseksi.

2.   Komission mahdollisesti suoraan vastaanottamat lisätiedot asetetaan kyseisen jäsenvaltion käyttöön.

3.   Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

14 artikla

Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tähän asetukseen liittyvät merkitykselliset tiedot, erityisesti tiedot rikkomuksista ja täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista ratkaisuista.

15 artikla

1.   Komissio

a)

muuttaa liitettä I joko Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean toteamusten perusteella;

b)

muuttaa liitettä III jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella;

c)

muuttaa liitettä IV joko Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston tai pakotekomitean toteamusten perusteella.

2.   Neuvosto laatii luettelon 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä sekä tarkastelee ja muuttaa sitä määräenemmistöpäätöksellä niiden toteamusten mukaisesti, jotka neuvosto on tehnyt yhteisen kannan 2007/140/YUTP liitteen II osalta. Liitteessä V olevaa luetteloa tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein.

3.   Neuvosto perustelee 2 kohdan mukaisesti tekemänsä päätökset yksityiskohtaisesti, ja antaa perustelut tiedoksi asianomaisille henkilöille, yhteisöille ja elimille.

16 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille niihin myöhemmin mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

17 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä tässä asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja pidettävä näiden nimet saatavilla liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla tai näiden verkkosivujen kautta.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava toimivaltaiset viranomaisensa komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille niiden mahdollisista myöhemmistä muutoksista.

18 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a)

yhteisön alueella;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c)

yhteisön alueella tai missä tahansa muualla olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain yhteisön alueella.

19 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä huhtikuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Brigitte ZYPRIES


(1)  EUVL L 61, 28.2.2007, s. 49.

(2)  EYVL L 159, 30.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 394/2006 (EUVL L 74, 13.3.2006, s. 1).

(3)  EYVL L 82, 22.3.1997, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 36).


LIITE I

2 artiklassa tarkoitetut tuotteet ja teknologia

Huomautus:

Tässä liitteessä olevat tuotteet määritellään mahdollisuuksien mukaan viittaamalla asetuksen (EY) N:o 1334/2000 liitteessä I olevaan luetteloon kaksikäyttötuotteista. Jos tässä liitteessä oleva tuote ei ole sama kuin mainitussa liitteessä oleva tuote, kaksikäyttötuotteiden luettelosta otetun viitenumeron edessä on merkintä ”ex” ja tässä liitteessä oleva kuvaus tuotteista tai teknologiasta on ratkaiseva.

I.A.   Tuotteet

I.B.   Teknologia


LIITE II

3 artiklassa tarkoitetut tuotteet ja teknologia

Huomautus:

1.

Jollei toisin mainita, jäljempänä sarakkeessa ’Kuvaus’ käytetyt viitenumerot viittaavat asetuksen (EY) N:o 1334/2000 liitteessä I esitettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian kuvauksiin.

2.

Jäljempänä sarakkeessa ’Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 394/2006 liitteessä I’ oleva viitenumero tarkoittaa sitä, että sarakkeessa ’Kuvaus’ kuvaillun tuotteen ominaispiirteet eivät vastaa viittauksen kohteena olevan kaksikäyttötuotekohdan kuvauksessa esitettyjä parametrejä.

3.

‧Yksinkertaisissa lainausmerkeissä‧ olevien termien määritelmät on esitetty asiaankuuluvassa teknisessä huomautuksessa.

4.

"Kaksinkertaisissa lainausmerkeissä" olevien termien määritelmät on esitetty asetuksen (EY) N:o 394/2006 liitteessä I.

II.A.   TUOTTEET

A0   Ydinaineet, laitteistot ja laitteet

N:o

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 394/2006 liitteessä I

II.A0.001

Onttokatodilamput seuraavasti:

a.

Jodionttokatodilamput, joiden ikkunat ovat puhtaasta piistä tai kvartsista

b.

Uraanionttokatodilamput

II.A0.002

Faraday-isolaattorit, joiden aallonpituus on 500–650 nm

II.A0.003

Optiset hilat, joiden aallonpituus on 500–650 nm

II.A0.004

Optiset kuidut, joiden aallonpituus on 500–650 nm ja jotka on pinnoitettu heijastuksen estävillä aallonpituudeltaan 500–650 nm:ä olevilla kerroksilla ja joiden sisähalkaisija on yli 0,4 mm mutta enintään 2 mm

II.A0.005

Seuraavat muut kuin 0A001 kohdassa määritellyt ydinreaktorin astian komponentit ja testauslaitteet:

1.

Tiivisteet

2.

Sisäiset komponentit

3.

Tiivistys-, testaus- ja mittauslaitteet

0A001

II.A0.006

Muut kuin 0A001.j tai 1A004.c kohdassa määritellyt ydinalan ilmaisinjärjestelmät, jotka on tarkoitettu radioaktiivisten aineiden ja ydinperäisen säteilyn ilmaisemiseen, tunnistamiseen tai määrän määrittämiseen ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit

0A001.j

1A004.c

II.A0.007

Alumiiniseoksesta tai 304- tai 316 L -lajin ruostumattomasta teräksestä valmistetut paljetiivistetyt venttiilit

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 0B001.c.6 ja 2A226 kohdassa määriteltyjä paljetiivisteillä varustettuja venttiilejä

0B001.c6

2A226

II.A0.008

Taso-, kuperat ja koverat peilit, jotka on pinnoitettu aallonpituudeltaan 500–650 nm:ä olevilla voimakkaasti heijastavilla tai säädettävillä monikerroslevyillä

0B001.g.5

II.A0.009

Linssit, polarisaattorit, puoliaaltolevyt (λ/2-levyt), neljännesaaltolevyt (λ/4-levyt), laserikkunat piistä tai kvartsista ja rotaattorit, joka on pinnoitettu aallonpituudeltaan 500–650 nm:ä olevilla heijastamattomilla kerroksilla

0B001.g

II.A0.010

Muut kuin 2B350.h.1 kohdassa määritellyt putket, putkistot, laipat ja liittimet, jotka on tehty nikkelistä tai nikkeliseoksesta, joka sisältää enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä, tai vuorattu sillä

2B350

II.A0.011

Seuraavat muut kuin 0B002 f 2. tai 2B231 kohdassa määritellyt tyhjöpumput:

Turbomolekyylipumput, joiden teho on vähintään 400 l/s

Roots-tyyppiset esityhjennyspumput, joiden volymetrinen imuteho on yli 200 m3/h

Paljetiivisteiset, spiraalityyppiset öljyttömät kompressoripumput ja paljetiivisteiset, spiraalityyppiset öljyttömät tyhjöpumput

0B002.f.2

2B231

II.A0.012

Suojatut tilat, jotka on tarkoitettu radioaktiivisten aineiden käsittelyyn ja varastointiin (kuumakammiot)

0B006

II.A0.013

Muu kuin 0C001 kohdassa määritelty "luonnonuraani" tai "köyhdytetty uraani" tai torium metallina, seoksena, kemiallisena yhdisteenä tai konsentraattina ja mikä tahansa muu aine, joka sisältää yhtä tai useampaa edellä mainituista

0C001


A1   Materiaalit, kemikaalit, mikro-organismit ja toksiinit

N:o

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 394/2006 liitteessä I

II.A1.001

Mikä tahansa määrä bis(2-etyyliheksyyli)fosforihappoliuosta (HDEHP tai D2HPA, CAS 298-07-7 ), jonka puhtausprosentti on yli 90

II.A1.002

Fluorikaasu (CAS 7782-41-4), jonka puhtausprosentti on yli 95

II.A1.003

Tiivisteet ja tiivisterenkaat, jotka on tehty jostakin seuraavista materiaaleista:

a.

vinyylideenifluoridin sekapolymeerit, joilla ilman venytystä on 75 % tai enemmän betakiderakennetta;

b.

fluoratut polyimidit, jotka sisältävät 10 painoprosenttia tai enemmän sitoutunutta fluoria;

c.

fluoratut fosfatseeni-elastomeerit, jotka sisältävät 30 painoprosenttia tai enemmän sitoutunutta fluoria;

d.

polyklooritrifluorieteeni (PCTFE, esim. Kel-F ®);

e.

Viton-fluoroelastomeerit;

f.

polytetrafluorieteeni (PTFE)

 

II.A1.004

Henkilökohtaiset laitteet ydinperäisen säteilyn ilmaisemista varten, mukaan lukien henkilökohtaiset säteilyannosmittarit

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 1A004.c kohdassa määriteltyjä ydinalan ilmaisinjärjestelmiä

1A004.c

II.A1.005

Fluorin tuotannossa käytettävät elektrolyysikennot, joiden tuotantokapasiteetti on yli 100 g fluoria tunnissa

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 1B225 kohdassa määriteltyjä elektrolyysikennoja

1B225

II.A1.006

Muut kuin 1A225 kohdassa määritellyt platinoidut katalyytit, jotka on erityisesti suunniteltu tai valmisteltu edistämään vedyn ja veden välistä isotooppien vaihtoreaktiota tritiumin ottamiseksi talteen raskaasta vedestä tai raskaan veden tuottamiseksi, ja niiden korvikkeet

1B231, 1A225

II.A1.007

Muut kuin 1C002b.4 tai 1C202.a kohdassa määritellyt alumiini ja alumiiniseokset raaka-aineina tai puolivalmisteina, joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

a.

murtovetolujuus vähintään 460 MPa lämpötilassa 293 K (20 °C);

b.

vetolujuus vähintään 415 MPa lämpötilassa 298 K (25 °C)

1C002.b.4

1C202.a

II.A1.008

Kaikentyyppiset ja -muotoiset magneettiset metallit, joiden suhteellinen alkupermeabiliteetti on vähintään 120 000 ja paksuus 0,05–0,1 mm

1C003.a

II.A1.009

Seuraavat "kuitu- tai säiemateriaalit" tai prepregit:

a.

Hiili- tai aramidi‧kuitu- tai säiemateriaalit‧, joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

1.

A. "ominaiskimmokerroin" ylittää 10 × 106 m;

2.

A. "ominaismurtovetolujuus" ylittää 17 × 104 m;

b.

Lasi‧kuitu- tai säiemateriaalit‧, joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

1.

A "ominaiskimmokerroin" ylittää 3.18 × 106 m;

2.

A "ominaismurtovetolujuus" ylittää 76,2 × 103 m;

c.

Muista kuin IIA1.010.a tai b kohdassa määritellyistä hiili- tai lasi‧kuitu- tai säiemateriaaleista‧ valmistetut enintään 15 mm:n levyiset kertamuovikyllästetyt yhtäjaksoiset "langat", "esilangat", "rohtimet" tai "teipit" (prepregit).

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a ja 1C210.b kohdassa määriteltyjä kuitu- tai säiemateriaaleja

1C010.a, 1C010.b, 1C210.a 1C210.b

II.A1.010

Seuraavat muovi- tai hartsikyllästetyt kuidut (prepregit), metalli- tai hiilipinnoitteiset kuidut (preformit) tai "hiilikuitu-preformit":

a.

valmistettu IIA1.009 kohdassa määritellyistä "kuitu- tai säiemateriaaleista";

b.

Kohdassa 1C010.a, 1C010.b tai 1C010.c määritellyt epoksimuovi "matriisilla" kyllästetyt hiili"kuitu- tai -säiemateriaalit" (prepregit), jotka on tarkoitettu lentokoneiden rakenteiden tai laminaattien korjaamiseen ja joissa yksittäisten prepegiarkkien koko ei ole enemmän kuin 50 cm × 90 cm;

c.

Kohdassa 1C010.a., 1C010.b. tai 1C010.c määritellyt prepregit, jotka on kyllästetty fenoli- tai epoksimuoveilla, joiden lasittumislämpötila (Tg) on vähemmän kuin 433 K (160 °C) ja kovettumislämpötila alempi kuin lasittumislämpötila.

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 1C010.e kohdassa määriteltyjä kuitu- tai säiemateriaaleja

1C010.e, 1C210

II.A1.011

Muut kuin 1C107 kohdassa määritellyt piikarbidivahvisteiset keraamiset komposiittimateriaalit, joita voidaan käyttää "ohjuksissa" käytettävissä kärkikartioissa, ilmakehään palaamaan suunnitelluissa aluksissa ja suuttimen virtauksen ohjaimissa.

1C107

II.A1.012

Muut kuin 1C116 tai 1C216 kohdassa määritellyt maraging-teräkset, joiden murtovetolujuus voi 293 K (20 °C) asteen lämpötilassa ylittää arvon 2050 Mpa.

Tekninen huomautus:

Lujuusmääritelmä kattaa maraging-teräksen sekä lämpökäsittelemättömänä että lämpökäsiteltynä.

1C216

II.A1.013

Volframi, tantaali, volframikarbidi, tantaalikarbidi ja seokset, joilla on molemmat seuraavista ominaisuuksista:

a.

ne ovat onttoja sylinterin muotoisia tai pallomaisia kappaleita (mukaan lukien sylinterisegmentit), joiden sisäläpimitta on 50–300 mm; ja

b.

niiden massa on suurempi kuin 5 kg.

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 1C226 kohdassa määriteltyjä volframia, volframikarbidia ja seoksia

1C226


A2   Materiaalien käsittely

N:o

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 394/2006 liitteessä I

II.A2.001

Muut kuin 2B116 kohdassa määritellyt tärinätestausjärjestelmät sekä laitteet ja komponentit niitä varten:

a.

Tärinätestausjärjestelmät, joissa käytetään takaisinkytkentä- tai suljetun silmukan tekniikkaa ja joissa on digitaalinen ohjain, ja joilla voidaan tärisyttää järjestelmää 0,1g:n rms tai suuremmalla kiihdytysarvolla 0,1 Hz–2 kHz:n taajuusalueella ja tuottaa 50 kN:n tai sitä suurempia voimia ‧paljaalla alustalla‧ mitattuna.

b.

Digitaaliset ohjaimet, joissa on erityisesti suunnitellut tärinätestausohjelmistot, joiden "tosiaikainen kaistanleveys" on suurempi kuin 5 kHz ja jotka on suunniteltu käytettäväksi a kohdassa mainittujen tärinätestausjärjestelmien kanssa.

c.

Täristimet (täristinyksiköt), vahvistimien kanssa tai ilman, joilla voidaan tuottaa 50 kN:n tai suurempi voima ‧paljaalla alustalla‧ mitattuna ja joita voidaan käyttää a kohdassa mainituissa tärinätestausjärjestelmissä.

d.

Koekappaleen kannatinrakenteet ja elektroniset yksiköt, jotka on suunniteltu yhdistämään useita täristinyksiköitä järjestelmäksi, joka pystyy tuottamaan 50 kN:n tai suuremman yhdistetyn tehollisen voiman ‧paljaalla alustalla‧ mitattuna, ja joita voidaan käyttää a kohdassa mainituissa tärinätestausjärjestelmissä.

Tekninen huomautus:

‧paljaalla alustalla‧ tarkoitetaan tasaista pöytää tai pintaa ilman varusteita.

2B116

II.A2.002

Työstökoneet hiontaa varten, joiden paikannustarkkuus "kaikkine käytettävissä olevine kompensointeineen" on enintään (parempi) kuin 15 μm ISO 230/2:n (1988) (1) tai vastaavien kansallisten standardien mukaisesti minkä tahansa lineaarisen akselin suuntaan.

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 2B201.b ja 2B001.c kohdassa määriteltyjä työstökoneita hiontaa varten

2B201.b, 2B001.c

II.A2.002a

Komponentit ja numeeriset ohjaimet, jotka on erityisesti suunniteltu 2B001 ja 2B201 kohdassa tai edellä II.A2.002 kohdassa määriteltyjä työstökoneita varten.

 

II.A2.003

Seuraavat tasapainotuskoneet ja niihin liittyvät tarvikkeet:

a.

Tasapainotuskoneet, jotka on suunniteltu tai muunnettu hammashoitolaitteita tai muita lääkinnällisiä laitteita varten ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

niillä ei voi tasapainottaa roottoreita/kokoonpanoja, joiden massa on suurempi kuin 3 kg;

2.

niillä voidaan tasapainottaa roottoreita/kokoonpanoja nopeuksilla, jotka ovat yli 12 500 kierrosta minuutissa;

3.

niillä voidaan korjata epätasapaino kahdessa tai useammassa tasossa; ja

4.

niillä voidaan tasapainottaa siten, että jäännösepätasapaino on 0,2 g mm roottorin massan kutakin kiloa kohden.

b.

Edellä a kohdassa määriteltyjen koneiden kanssa käytettäväksi suunnitellut tai muunnetut ilmaisinpäät.

Tekninen huomautus:

Ilmaisinpäät tunnetaan toisinaan nimellä tasapainotuslaitteisto.

2B119

II.A2.004

Muut kuin 2B225 kohdassa määritellyt kaukokäsittelylaitteet, joita voidaan käyttää kaukotyöskentelyyn radiokemiallisessa erotuksessa tai kuumakammioissa ja joilla on jompikumpi seuraavista ominaisuuksista:

a.

niillä voidaan läpäistä vähintään 0,3 m paksu kuumakammion seinä (seinän läpi työskentely); tai

b.

niillä voidaan kurottaa vähintään 0,3 m paksun kuumakammion seinän yli (seinän yli työskentely).

Tekninen huomautus:

Kaukokäsittelylaitteilla välitetään operaattorin liikkeet käyttövarteen ja päätetyökaluun. Ne voivat olla ‧isäntä-orja‧ -tyyppisiä tai niitä käytetään ohjaimella tai näppäimistöltä.

2B225

II.A2.005

Seuraavat kontrolloidun ympäristön lämpökäsittelyuunit:

Uunit, joita voidaan käyttää yli 400 oC:n lämpötiloissa.

2B226, 2B227

II.A2.006

Hapetusuunit, joita voidaan käyttää yli 400 oC:n lämpötiloissa.

2B226, 2B227

II.A2.007

Muut kuin 2B230 kohdassa määritellyt "painelähettimet", jotka pystyvät mittaamaan absoluuttista painetta alueella 0–200 kPa ja joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:

a.

Painetta anturoivat elementit on valmistettu "UF6-korroosiota kestävistä aineista" tai suojattu niillä; ja

b.

Niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

Mittausalue enintään 200 kPa ja ‧tarkkuus‧ parempi kuin ± 1 % mittausalueesta; tai

2.

Mittausalue 200 kPa tai suurempi ja ‧tarkkuus‧ parempi kuin 2 kPa.

Tekninen huomautus:

2B230 kohdassa ‧tarkkuuteen‧ sisältyy epälineaarisuus, hystereesi ja toistettavuus ympäristön lämpötilassa.

2B230

II.A2.008

Neste-neste-kontaktorit (sekoitussaostimet, pulsoidut pylväät ja sentrifugaaliuuttimet) ja nesteen jakolaitteet, höyryn jakolaitteet ja nesteen kerääjät, jotka on suunniteltu tällaisia laitteita varten, joissa kaikki käsiteltävän kemikaalin (käsiteltävien kemikaalien) kanssa suoraan kosketukseen joutuvat pinnat on valmistettu jostain seuraavista materiaaleista:

1.

seokset, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

2.

fluoripolymeerit;

3.

lasi (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

4.

grafiitti tai ‧grafiittihiili‧;

5.

nikkeli tai seokset, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

6.

tantaali tai tantaaliseokset;

7.

titaani tai titaaniseokset;

8.

zirkonium tai zirkoniumseokset; tai

9.

ruostumaton teräs.

Tekninen huomautus:

‧Grafiittihiili‧ on amorfisesta hiilestä ja grafiitista koostuva seos, jonka koostumuksesta vähintään kahdeksan painoprosenttia on grafiittia.

2B350.e

II.A2.009

Seuraavat muut kuin 2B350.d kohdassa määritellyt teollisuuden laitteet ja komponentit:

Lämmönvaihtimet tai lauhduttimet, joiden lämmönvaihtopinta on pinta-alaltaan yli 0,05 m2 ja alle 30 m2, ja putket, levyt, kelat tai lohkot (ytimet), jotka on suunniteltu tällaisia vaihtimia tai lauhduttimia varten, joissa kaikki nesteen (nesteiden) kanssa suoraan kosketukseen joutuvat pinnat on valmistettu jostain seuraavista materiaaleista:

1.

seokset, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

2.

fluoripolymeerit;

3.

lasi (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

4.

grafiitti tai ‧grafiittihiili‧;

5.

nikkeli tai seokset, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

6.

tantaali tai tantaaliseokset;

7.

titaani tai titaaniseokset;

8.

zirkonium tai zirkoniumseokset;

9.

piikarbidi;

10.

titaanikarbidi; tai

11.

ruostumaton teräs.

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ajoneuvojen jäähdyttimiä.

2B350.d

II.A2.010

Muut kuin 2B350i kohdassa määritellyt monitiivisteiset ja tiivisteettömät pumput, jotka kestävät syövyttäviä nesteitä ja joiden valmistajan ilmoittama maksimivirtausnopeus on suurempi kuin 0,6 m3/h, tai tyhjöpumput, joiden valmistajan ilmoittama maksimivirtausnopeus on suurempi kuin 5 m3/h (mitattuna vakiolämpötilassa (273 K (0 °C)) ja -ilmanpaineessa (101,3 kPa)), ja rungot (pumppujen rungot), muotoon puristetut runkotiivisteet, juoksupyörät, roottorit tai suihkupumppusuuttimet tällaisia pumppuja varten, joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen käsiteltävän kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu jostain seuraavista materiaaleista:

1.

ruostumaton teräs,

2.

alumiiniseos.

2B350.i

II.A2.011

Keskipakoerottimet, jotka pystyvät jatkuvaan erotukseen ilman aerosolimuodostusta ja jotka on valmistettu seuraavista:

1.

seokset, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

2.

fluoripolymeerit;

3.

lasi (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

4.

nikkeli tai seokset, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

5.

tantaali tai tantaaliseokset;

6.

titaani tai titaaniseokset; tai

7.

zirkonium tai zirkoniumseokset

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kohdassa 2B352.c määriteltyjä keskipakoerottimia

2B352.c

II.A2.012

Sintratut metallisuodattimet, jotka on valmistettu nikkelistä tai nikkeliseoksesta, jossa on yli 40 painoprosenttia nikkeliä

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kohdassa 2B352.d määriteltyjä suodattimia

2B352.d


A3   Elektroniikka

N:o

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 394/2006 liitteessä I

II.A3.001

Suurjännitetasavirtalähteet, joilla on molemmat seuraavat ominaisuudet:

a.

ne kykenevät 8 tunnin jakson aikana jatkuvasti tuottamaan vähintään 10 kV:n jännitteen vähintään 5 kW:n lähtöteholla pyyhkäisyllä tai ilman;

b.

niiden virran tai jännitteen stabiilius on parempi kuin 0,1 % 4 tunnin jakson aikana.

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 0B001.j.5 ja 3A227 kohdassa määriteltyjä teholähteitä

3A227

II.A3.002

Seuraavat, muut kuin 3A233 tai 0B002.g kohdassa määritellyt massaspektrometrit, jotka kykenevät mittaamaan ioneja, joiden atomipaino on 200 tai enemmän ja joiden resoluutio on parempi kuin 2 osaa 200:sta ja niiden ionilähteet:

a.

Induktiivisesti kytketyt plasmamassaspektrometrit (ICP/MS = Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometers);

b.

Hehkupurkausmassaspektrometrit (GDMS = Glow Discharge Mass Spectrometers);

c.

Termistä ionisaatiota käyttävät massaspektrometrit (TIMS = Thermal Ionization Mass Spectrometers);

d.

Elektronipommitusmassaspektrometrit, joiden lähdekammio on valmistettu UF6-korroosiota kestävistä materiaaleista tai vuorattu tai päällystetty niillä;

e.

Molekyylisuihkumassaspektrometrit, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.

lähdekammio on valmistettu ruostumattomasta teräksestä tai molybdeenistä tai vuorattu tai päällystetty niillä ja varustettu kylmäloukulla, joka kykenee jäähtymään 193 K (– 80 °C) asteeseen tai sen alle, tai

2.

lähdekammio on valmistettu UF6-korroosiota kestävistä materiaaleista tai vuorattu tai päällystetty niillä;

f.

Massaspektrometrit, jotka on varustettu aktinideja tai aktinidifluorideja varten käytettäväksi suunnitellulla mikrofluorausionilähteellä.

3A233


A6   Anturit ja laserit

N:o

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 349/2006 liitteessä I

II.A6.001

Yttrium-alumiini-granaatti (YAG) -tangot

 

II.A6.002

Infrapunaoptiikka, jonka aallonpituus on 9–17 μm, ja sen komponentit, mukaan lukien kadmiumtelluridikomponentit (CdTe)

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 6A003 kohdassa määriteltyjä kameroita ja komponentteja

6A003

II.A6.003

Aaltorintaman korjausjärjestelmät, jotka on tarkoitettu käytettäväksi halkaisijaltaan yli 4 mm:n lasersäteen kanssa, ja erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit, mukaan lukien valvontajärjestelmät, vaiherintama-anturit ja muotoaan muuttavat peilit, myös bimorfiset peilit

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 6A004.a, 6A005.e ja 6A005.f kohdassa määriteltyjä peilejä

6A004.a, 6A005.e, 6A005.f

II.A6.004

Argonioni"laserit", joiden keskimääräinen lähtöteho on vähintään 5 W

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 0B001.g.5, 6A005 ja 6A205.a kohdassa määriteltyjä argonioni"lasereita"

6A005.a.6, 6A205.a

II.A6.005

Seuraavat puolijohde"laserit"ja niiden komponentit:

a.

Erilliset puolijohde"laserit", joista kunkin lähtöteho on suurempi kuin 200 mW ja joita on enemmän kuin 100

b.

Puolijohde"laserien" ryhmät, joiden lähtöteho on suurempi kuin 20 mW

1.

Puolijohde"lasereita"kutsutaan yleisesti "laser"diodeiksi

2.

Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 0B001.g.5, 0B001.h.6 ja 6A005.b kohdassa määriteltyjä "lasereita"

3.

Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi "laser"diodeja, joiden aallonpituus on 1 200 nm–2 000 nm

6A005.b

II.A6.006

Viritettävät puolijohde"laserit" ja viritettävien puolijohde"laserien" ryhmät, joiden aallonpituus on 9–17 μm, ja puolijohde"laserien" ryhmien kerrokset, jotka sisältävät vähintään yhden viritettävän puolijohde"laserryhmän", jolla on mainittu aallonpituus

1.

Puolijohde "lasereita" kutsutaan yleisesti "laser"diodeiksi

2.

Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 0B001.h.6 ja 6A005.b kohdassa määriteltyjä puolijohde"lasereita"

6A005.b

II.A6.007

Seuraavat "viritettävät" solid-state-"laserit" ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a.

Titaanisafiirilaserit

b.

Aleksandriittilaserit

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 0B001.g.5, 0B001.h.6 ja 6A005.c.1 kohdassa määriteltyjä titaanisafiiri- ja alexandriittilasereita

6A005.c.1

II.A6.008

Neodyymiseostetut (muut kuin lasi-) "laserit", joiden lähtöaallonpituus on yli 1 000 nm mutta ei enemmän kuin 1 100 nm ja lähtöenergia on yli 10 J pulssia kohden

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 6A005.c.2.b kohdassa määriteltyjä neodyymiseostettuja (muita kuin lasi-) "lasereita"

6A005.c.2

II.A6.009

Seuraavat optoakustiset komponentit:

a.

Erilliskuvaputket tai solid-state-kuvauslaitteet, joiden toistotiheys on vähintään 1 kHz

b.

Toistotiheystarvikkeet

c.

Pockels-kennot

6A203.b.4.c

II.A6.010

Muut kuin 6A203.c kohdassa määritellyt säteilyä kestävät kamerat tai niissä käytetyt linssit, jotka on erityisesti suunniteltu tai mitoitettu kestämään yli 50 × 103 Gy:n (pii) (5 × 106 radin (pii)) säteilyn kokonaisannosta toiminnallisuuden siitä kärsimättä.

Tekninen huomautus:

Termillä Gy (pii) tarkoitetaan jouleina kilogrammaa kohti ilmaistua energiaa, jonka suojaamaton silikonitestikappale imee itseensä altistuessaan ionisoivalle säteilylle.

6A203.c

II.A6.011

Viritettävät pulssitoimiset väriainelaservahvistimet ja oskillaattorit, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

ne toimivat 300 nm:n ja 800 nm:n välillä olevilla aallonpituuksilla;

2.

niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 10 W mutta enintään 30 W;

3.

niiden toistotaajuus on yli 1 kHz; ja

4.

niiden pulssin leveys on alle 100 ns.

1.

Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi yksimuoto-oskillaattoreita

2.

Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 6A205.c, 0B001.g.5 ja 6A005 kohdassa määriteltyjä pulssitoimisia väriainelaservahvistimia ja oskillaattoreita

6A205.c

II.A6.012

Pulssitoimiset hiilidioksidi"laserit", joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.

ne toimivat 9 000 nm:n ja 11 000 nm:n välillä olevilla aallonpituuksilla;

2.

niiden toistotaajuus on yli 250 Hz;

3.

niiden keskimääräinen lähtöteho on yli 100 W mutta enintään 500 W; ja

4.

niiden pulssin leveys on alle 200 ns.

Huom: Tämä kohta ei aseta valvonnanalaiseksi 6A205.d, 0B001.h.6 ja 6A005 kohdassa määriteltyjä pulssitoimisia hiilidioksidilaservahvistimia ja oskillaattoreita

6A205.d


A7   Navigointi ja ilmailu

N:o

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 394/2006 liitteessä I

II.A7.001

Seuraavat inertiajärjestelmät ja erityisesti suunnitellut komponentit:

I

Seuraavat inertiasuunnistusjärjestelmät, jotka Wassenaarin järjestelyyn osallistuvan valtion siviiliviranomaiset ovat sertifioineet käytettäväksi "siviili-ilma-aluksissa" ja erityisesti suunnitellut komponentit:

a.

Inertiasuunnistusjärjestelmät (INS) (kardaaniset ja sidotut) sekä inertialaitteet, jotka on suunniteltu "ilma-aluksen", maakulkuneuvon, aluksen (pinta- tai vedenalaisen) tai "avaruusaluksen" asentoa, ohjausta tai valvontaa varten ja joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

1.

(Vapaa inertiaalinen) navigointivirhe tavanomaisen linjauksen jälkeen on 0,8 merimailia tunnissa oleva ‧yhtäläisen todennäköisyyden ympyrä‧ (Circular Error Probable, CEP) tai vähemmän (parempi); tai

2.

Ne on määritelty toimimaan yli 10 g:n lineaarisilla kiihtyvyystasoilla.

b.

Hybridi-inertiasuunnistusjärjestelmät, jotka on yhdistetty maailmanlaajuisen satelliittinavigointijärjestelmän (-mien) (GNSS) kanssa tai "DBRN" ("Data-Based Referenced Navigation") -järjestelmän (-mien) kanssa asentoa, ohjausta tai valvontaa varten tavanomaisen linjauksen jälkeen ja joiden INS-suunnistuspaikannustarkkuus GNSS:n tai "DBRN:n" menetyksen jälkeen aina neljän minuutin ajan on vähemmän (parempi) kuin 10 metrin ‧yhtäläisen todennäköisyyden ympyrä‧ (CEP).

c.

Inertialaitteet suuntakulman, ohjaussuunnan tai pohjoisen osoittamista varten, joilla on jokin seuraavista ominaisuuksista, sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

1.

Suunniteltu osoittamaan suuntakulma, ohjaussuunta tai pohjoinen tarkkuudella, joka on sama tai pienempi (parempi) kuin 6 kaariminuuttia RMS 45:ssä leveysasteessa; tai

2.

Suunniteltu siten, että niillä on 900 g:n tai sitä suurempi iskutaso toimimattomana 1 ms:n tai sitä pidemmän keston ajan.

Huom: I.a ja I.b kohdan parametrejä sovelletaan kaikissa seuraavissa ympäristöolosuhteissa:

1.

Satunnainen syötevärähtely, jonka kokonaissuuruusluokka on 7,7 g rms ensimmäisen puolen tunnin aikana ja kokonaistestiaika puolitoista tuntia akselia kohti kussakin kolmessa toisiinsa nähden kohtisuoraan olevassa akselissa, kun satunnainen värähtely täyttää seuraavat vaatimukset:

a.

Vakio voiman spektritiheyden (PSD) arvo on 0,04 g2/Hz taajuusvälillä 15–1 000 Hz; ja

b.

PSD vaimenee taajuuden mukana 0,04 g2/Hz:stä 0,01 g2/Hz:iin taajuusvälillä 1 000–2 000 Hz;

2.

Kallistus ja kääntymisnopeus on vähintään + 2,62 radiaania/s (150 astetta/s); tai

3.

Edellä olevaa 1 tai 2 kohtaa vastaavien kansallisten standardien mukaisesti.

1

I.b koskee järjestelmiä, joissa inertiasuunnistusjärjestelmä ja muut riippumattomat suunnistuksen apujärjestelmät on rakennettu yhdeksi yksiköksi (yhdistetty) suorituskyvyn parantamiseksi.

2

‧Yhtäläisen todennäköisyyden ympyrä‧ (CEP) – Sirkulaarisessa normaalijakaumassa sen ympyrän säde, joka sisältää 50 prosenttia tehdyistä yksittäisistä mittauksista, tai sen ympyrän säde, johon on 50 prosentin todennäköisyys sijoittua.

II

Teodoliittijärjestelmät, joihin sisältyy erityisesti siviilimittaustehtäviin suunniteltuja inertialaitteita, jotka on suunniteltu osoittamaan suuntakulma, ohjaussuunta tai pohjoinen tarkkuudella, joka on sama tai pienempi (parempi) kuin 6 kaariminuuttia RMS 45:ssä leveysasteessa, ja erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit

III

Inertia- tai muut laitteet, joissa käytetään 7A001 tai 7A101 kohdassa määriteltyjä kiihtyvyysmittareita, jotka on erityisesti suunniteltu ja kehitetty porausreikien huoltotoiminnassa käytettäviksi MWD-antureiksi (Measurement While Drilling)

7A003, 7A103

II.B.   TEKNOLOGIA

N:o

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 394/2006 liitteessä I

II.B.001

Teknologia, jota tarvitaan edellä A osassa (Tuotteet) lueteltujen tuotteiden kehittämisessä, tuotannossa tai käytössä.

 


LIITE III

Verkkosivut, joilla on tiedot 3 artiklan 4 ja 5 kohdassa, 5 artiklan 3 kohdassa sekä 6, 8 ja 9 artiklassa, 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa, 13 artiklan 1 kohdassa ja 17 artiklassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista ja osoite, johon Euroopan komissiolle annettavat ilmoitukset toimitetaan

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.government.bg

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

SAKSA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

VIRO

http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/

KREIKKA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ESPANJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRLANTI

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ALANKOMAAT

http://www.minbuza.nl/sancties

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

RUOTSI

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Osoite Euroopan komissiolle annettavia ilmoituksia varten:

Euroopan komissio

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu

Puhelin: (32 2) 295 55 85, 299 11 76

Faksi: (32 2) 299 08 73


LIITE IV

Luettelo 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

A.

Oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet

1)

Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). Lisätietoja: osallistuu Iranin ydinohjelmaan.

2)

Defence Industries Organisation (DIO). Lisätietoja: a) MODAFL:n valvonnassa oleva kattojärjestö, jonka alajärjestöistä osa on osallistunut sentrifugiohjelmaan valmistamalla komponentteja ja osallistunut myös ohjusohjelmaan; b) osallistuu Iranin ydinohjelmaan.

3)

Fajr Industrial Group. Lisätietoja: a) entinen Instrumentation Factory Plant; b) Aerospace Industries Organizationin (AIO) alajärjestö; c) osallistuu Iranin ballististen ohjusten ohjelmaan.

4)

Farayand Technique. Lisätietoja: a) osallistuu Iranin ydinohjelmaan (sentrifugiohjelmaan); b) mainitaan IAEA:n raporteissa.

5)

Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Lisätietoja: a) toimittaja Natanzin PFEP:lle; b) osallistuu Iranin ydinohjelmaan.

6)

Mesbah Energy Company. Lisätietoja: a) toimittaja Arakin A40-tutkimusreaktorille; b) osallistuu Iranin ydinohjelmaan.

7)

Pars Trash Company. Lisätietoja: a) osallistuu Iranin ydinohjelmaan (sentrifugiohjelmaan); b) mainitaan IAEA:n raporteissa.

8)

7th of Tir. Lisätietoja: a) DIO:n alajärjestö, jonka katsotaan yleisesti osallistuvan suoraan Iranin ydinohjelmaan; b) osallistuu Iranin ydinohjelmaan.

9)

Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Lisätietoja: a) AIO:n alajärjestö; b) osallistuu Iranin ballististen ohjusten ohjelmaan.

10)

Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Lisätietoja: a) AIO:n alajärjestö; b) osallistuu Iranin ballististen ohjusten ohjelmaan.

B.

Luonnolliset henkilöt

1)

Dawood Agha-Jani. Tehtävä: Natanzin PFEP:n johtaja. Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan osallistuva henkilö.

2)

Behman Asgarpour. Tehtävä: operatiivinen johtaja (Arak). Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan osallistuva henkilö.

3)

Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Tehtävä: AIO:n rahoitus- ja budjettiosaston päällikkö. Lisätietoja: Iranin ballististen ohjusten ohjelmaan osallistuva henkilö.

4)

Ahmad Vahid Dastjerdi. Tehtävä: AIO:n johtaja. Lisätietoja: Iranin ballististen ohjusten ohjelmaan osallistuva henkilö.

5)

Reza-Gholi Esmaeli. Tehtävä: AIO:n kaupallisten ja kansainvälisten asioiden osaston päällikkö. Lisätietoja: Iranin ballististen ohjusten ohjelmaan osallistuva henkilö.

6)

Ali Hajinia Leilabadi. Tehtävä: Mesbah Energy Companyn pääjohtaja. Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan osallistuva henkilö.

7)

Jafar Mohammadi. Tehtävä: AEOI:n tekninen neuvonantaja (vastuussa sentrifugeissa käytettävien venttiilien tuotannon johdosta). Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan osallistuva henkilö.

8)

Ehsan Monajemi. Tehtävä: rakennusprojektijohtaja Natanzissa. Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan osallistuva henkilö.

9)

Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Arvonimi: Kenr.luutn. Tehtävä: Malek Ashtarin puolustusteknologiayliopiston rehtori. Lisätietoja: Ashtarin puolustusteknologiayliopiston kemian laitos toimii MODALF:in alaisuudessa ja on tehnyt berylliumkokeita; Iranin ydinohjelmaan osallistuva henkilö.

10)

Mohammad Qannadi. Tehtävä: AEOI:n tutkimus- ja kehitystyöstä vastaava varapuheenjohtaja. Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan osallistuva henkilö.

11)

Yahya Rahim Safavi. Arvonimi: Kenr.maj. Tehtävä: komentaja, IRGC (Pasdaran). Lisätietoja: Iranin ydinohjelmaan ja ballististen ohjusten ohjelmaan osallistuva henkilö.

12)

Hosein Salimi. Arvonimi: kenraali. Tehtävä: Ilmavoimien komentaja, IRGC (Pasdaran). Lisätietoja: Iranin ballististen ohjusten ohjelmaan osallistuva henkilö.


LIITE V

Luettelo 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä


20.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/24


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 424/2007,

annettu 19 päivänä huhtikuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 19 päivänä huhtikuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

59,2

TN

139,0

TR

146,3

ZZ

114,8

0707 00 05

JO

171,8

MA

54,4

TR

156,4

ZZ

127,5

0709 90 70

MA

35,8

TR

75,5

ZZ

55,7

0709 90 80

EG

242,2

ZZ

242,2

0805 10 20

EG

41,3

IL

69,3

MA

44,6

TN

53,0

ZZ

52,1

0805 50 10

IL

57,2

TR

52,9

ZZ

55,1

0808 10 80

AR

82,2

BR

82,4

CA

105,7

CL

90,8

CN

91,9

NZ

129,8

US

130,8

UY

79,6

ZA

89,5

ZZ

98,1

0808 20 50

AR

77,4

CL

86,5

ZA

90,3

ZZ

84,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


20.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/26


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 425/2007,

annettu 19 päivänä huhtikuuta 2007,

sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1365/2006 täytäntöönpanosta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1365/2006 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission olisi asetuksen (EY) N:o 1365/2006 9 artiklan mukaisesti säädettävä järjestelyistä kyseisen asetuksen täytäntöönpanemiseksi.

(2)

On tarpeen mukauttaa asetuksen (EY) N:o 1365/2006 3 artiklassa säädettyjä määritelmiä lisäämällä joitain uusia määritelmiä ja antamalla selityksiä ja tietojen ilmoittamista koskevia suuntaviivoja, jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset menettelyt tietojen keräämiseksi ja vertailukelpoisten tilastojen kokoamiseksi yhteisön tasolla.

(3)

On tarpeen mukauttaa tiedonkeruun soveltamisalaa ja asetuksen (EY) N:o 1365/2006 liitteiden sisältöä, jotta voidaan tarjota tämän kuljetusmuodon tilastojen asianmukainen kattavuus ja varmistaa asianmukaisten tilastojen kokoaminen yhteisön tasolla.

(4)

On tarpeen määritellä tiedostojen kuvaus sekä se, missä muodossa ja millä välineellä tiedot on siirrettävä, jotta voidaan varmistaa, että kyseiset tiedot voidaan käsitellä nopeasti ja kustannustehokkaasti.

(5)

Olisi annettava tilastotulosten levittämistä koskevat säännökset.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1365/2006 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom (2) perustetun tilasto-ohjelmakomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetus (EY) N:o 1365/2006 muutetaan seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa käytetään seuraavia määritelmiä:

a)

’Purjehduskelpoisella sisävesiväylällä’ tarkoitetaan vesiväylää, joka ei ole osa merta ja jonka luonnolliset tai rakennetut ominaisuudet tekevät sen sopivaksi liikennöimiseen pääasiassa sisävesialuksilla;

b)

’Sisävesialuksella’ tarkoitetaan tavaraliikenteeseen tai julkiseen henkilöliikenteeseen tarkoitettua uivaa alusta, jolla liikennöidään pääasiassa purjehduskelpoisilla sisävesiväylillä, niiden vesistöissä, suojattujen vesien välittömässä läheisyydessä tai alueilla, joilla sovelletaan satamasääntöjä;

c)

’Aluksen kansallisuudella’ viitataan maahan, jossa alus on rekisteröity;

d)

’Sisävesiliikenteellä’ tarkoitetaan sisävesialuksella suoritettavaa tavaroiden ja/tai matkustajien liikkumista, joka tapahtuu kokonaan tai osittain purjehduskelpoisilla sisävesiväylillä;

e)

’Kansallisella sisävesiliikenteellä’ tarkoitetaan sisävesiliikennettä kahden samalla kansallisella alueella sijaitsevan sataman välillä riippumatta siitä, mikä on aluksen kansallisuus;

f)

’Kansainvälisellä sisävesiliikenteellä’ tarkoitetaan sisävesiliikennettä kahdessa eri maassa sijaitsevan sataman välillä;

g)

’Sisävesiväylien kauttakulkuliikenteellä’ tarkoitetaan sisävesiliikennettä maan alueen läpi kahden sataman välillä, jotka sijaitsevat eri maassa tai eri maissa, jos koko maan sisällä kuljetun matkan aikana ei suoriteta uudelleenlastausta;

h)

’Sisävesiliikennöinnillä’ tarkoitetaan aluksen liikkumista tietyllä purjehduskelpoisella sisävesiväylällä.”

2)

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1365/2006 liitteet A–F tämän asetuksen liitteellä I.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1365/2006 täytäntöönpanossa sovelletaan tämän asetuksen liitteessä II säädettyjä lisämääritelmiä, selityksiä ja tietojen ilmoittamista koskevia suuntaviivoja.

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1365/2006 5 artiklaa sovellettaessa tilastot on siirrettävä tai ladattava sähköisesti Eurostatin keskitettyyn tietojen vastaanottopisteeseen noudattaen tämän asetuksen liitteessä III olevaa tiedostojen ja tietojen toimittamiseen käytettävän välineen kuvausta.

Tietojen toimitusmuodon on vastattava Eurostatin ilmoittamia soveltuvia tiedonsiirtostandardeja.

4 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1365/2006 6 artiklaa sovellettaessa komissio levittää, millä tahansa välineellä ja mitä tahansa tietorakennetta noudattaen, kaikki saman asetuksen (EY) N:o 1365/2006 liitteessä A–F määritellyt tiedot, joita jäsenvaltiot eivät ole julistaneet luottamuksellisiksi.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EUVL L 264, 25.9.2006, s. 1.

(2)  EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.


LIITE I

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1365/2006 liite A–F seuraavasti:

LIITE A

Taulukko A1.   Tavarakuljetukset tavararyhmittäin (vuosittaiset tiedot)

Osiot

Koodi

Luokitus

Yksikkö

Taulukko

2-merkkinen aakkosnumeerinen

’A1’

 

Ilmoittava maa

2-kirjaiminen

NUTS0 (kansallinen tunnus)

 

Vuosi

4-numeroinen

’vvvv’

 

Kuormausmaa/-alue

4-merkkinen aakkosnumeerinen

NUTS2 (1)

 

Purkamismaa/-alue

4-merkkinen aakkosnumeerinen

NUTS2 (1)

 

Kuljetustyyppi

1-numeroinen

1

=

kansallinen

2

=

kansainvälinen (paitsi kauttakuljetus)

3

=

kauttakuljetus

 

Tavararyhmä

2-numeroinen

NST 2000 (2)

 

Pakkaustyyppi

1-numeroinen

1

=

konttitavara

2

=

muu kuin konttitavara ja tyhjät kontit

 

Kuljetetut tonnit

 

 

tonnia

Tonnikilometrit

 

 

tonnikm

LIITE B

Taulukko B1.   Kuljetukset aluksen kansallisuuden ja alustyypin mukaan (vuosittaiset tiedot)

Osiot

Koodi

Luokitus

Yksikkö

Taulukko

2-merkkinen aakkosnumeerinen

’B1’

 

Ilmoittava maa

2-kirjaiminen

NUTS0 (kansallinen tunnus)

 

Vuosi

4-numeroinen

’vvvv’

 

Kuormausmaa/-alue

4-merkkinen aakkosnumeerinen

NUTS2 (3)

 

Purkamismaa/-alue

4-merkkinen aakkosnumeerinen

NUTS2 (3)

 

Kuljetustyyppi

1-numeroinen

1

=

kansallinen

2

=

kansainvälinen (paitsi kauttakuljetus)

3

=

kauttakuljetus

 

Alustyyppi

1-numeroinen

1

=

omalla kuljetuskoneistolla varustettu proomu

2

=

proomu, jolla ei ole omaa kuljetuskoneistoa

3

=

omalla kuljetuskoneistolla varustettu säiliöproomu

4

=

säiliöproomu, jolla ei ole omaa kuljetuskoneistoa

5

=

muu tavaroiden kuljetukseen tarkoitettu alus

6

=

merialus

 

Aluksen kansallisuus

2-kirjaiminen

NUTS0 (kansallinen tunnus) (4)

 

Kuljetetut tonnit

 

 

tonnia

Tonnikilometrit

 

 

tonnikm


Taulukko B2.   Alusliikenne (vuosittaiset tiedot)

Osiot

Koodi

Luokitus

Yksikkö

Taulukko

2-merkkinen aakkosnumeerinen

’B2’

 

Ilmoittava maa

2-kirjaiminen

NUTS0 (kansallinen tunnus)

 

Vuosi

4-numeroinen

’vvvv’

 

Kuljetustyyppi

1-numeroinen

1

=

kansallinen

2

=

kansainvälinen (paitsi kauttakuljetus)

3

=

kauttakuljetus

 

Lastattujen alusten liikkeiden määrä

 

 

Alusten liikkeet

Tyhjien alusten liikkeiden määrä

 

 

Alusten liikkeet

Laivakilometrit (lastatut alukset)

 

 

laivakm

Laivakilometrit (tyhjät alukset)

 

 

laivakm

HUOM: Taulukon B2 sisältämien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista.

LIITE C

Taulukko C1.   Konttikuljetukset tavararyhmittäin (vuosittaiset tiedot)

Osiot

Koodi

Luokitus

Yksikkö

Taulukko

2-merkkinen aakkosnumeerinen

’C1’

 

Ilmoittava maa

2-kirjaiminen

NUTS0 (kansallinen tunnus)

 

Vuosi

4-numeroinen

’vvvv’

 

Kuormausmaa/-alue

4-merkkinen aakkosnumeerinen

NUTS2 (5)

 

Purkamismaa/-alue

4-merkkinen aakkosnumeerinen

NUTS2 (5)

 

Kuljetustyyppi

1-numeroinen

1

=

kansallinen

2

=

kansainvälinen (paitsi kauttakuljetus)

3

=

kauttakuljetus

 

Konttien kokoluokat

1-numeroinen

1

=

20 jalan rahtiyksiköt

2

=

40 jalan rahtiyksiköt

3

=

yli 20 mutta alle 40 jalan rahtiyksiköt

4

=

yli 40 jalan rahtiyksiköt

 

Kuormausaste

1-numeroinen

1

=

lastatut kontit

2

=

tyhjät kontit

 

Tavararyhmä

2-numeroinen

NST 2000 (6)

 

Kuljetetut tonnit

 

 

tonnia

Tonnikilometrit

 

 

tonnikm

TEU

 

 

TEU

TEU-km

 

 

TEU-km

LIITE D

Taulukko D1.   Kuljetukset aluksen kansallisuuden mukaan (neljännesvuosittaiset tiedot)

Osiot

Koodi

Luokitus

Yksikkö

Taulukko

2-merkkinen aakkosnumeerinen

’D1’

 

Ilmoittava maa

2-kirjaiminen

NUTS0 (kansallinen tunnus)

 

Vuosi

4-numeroinen

’vvvv’

 

Vuosineljännes

2-numeroinen

41

=

1. vuosineljännes

42

=

2. vuosineljännes

43

=

3. vuosineljännes

44

=

4. vuosineljännes

 

Kuljetustyyppi

1-numeroinen

1

=

kansallinen

2

=

kansainvälinen (paitsi kauttakuljetus)

3

=

kauttakuljetus

 

Aluksen kansallisuus

2-kirjaiminen

NUTS0 (kansallinen tunnus) (7)

 

Kuljetetut tonnit

 

 

tonnia

Tonnikilometrit

 

 

tonnikm


Taulukko D2.   Konttikuljetukset aluksen kansallisuuden mukaan (neljännesvuosittaiset tiedot)

Osiot

Koodi

Luokitus

Yksikkö

Taulukko

2-merkkinen aakkosnumeerinen

’D2’

 

Ilmoittava maa

2-kirjaiminen

NUTS0 (kansallinen tunnus)

 

Vuosi

4-numeroinen

’vvvv’

 

Vuosineljännes

2-numeroinen

41

=

1. vuosineljännes

42

=

2. vuosineljännes

43

=

3. vuosineljännes

44

=

4. vuosineljännes

 

Kuljetustyyppi

1-numeroinen

1

=

kansallinen

2

=

kansainvälinen (paitsi kauttakuljetus)

3

=

kauttakuljetus

 

Aluksen kansallisuus

2-kirjaiminen

NUTS0 (kansallinen tunnus) (8)

 

Kuormausaste

1-numeroinen

1

=

lastatut kontit

2

=

tyhjät kontit

 

Kuljetetut tonnit

 

 

tonnia

Tonnikilometrit

 

 

tonnikm

TEU

 

 

TEU

TEU-km

 

 

TEU-km

LIITE E

Taulukko E1.   Tavarakuljetukset (vuosittaiset tiedot)

Osiot

Koodi

Luokitus

Yksikkö

Taulukko

2-merkkinen aakkosnumeerinen

’E1’

 

Ilmoittava maa

2-kirjaiminen

NUTS0 (kansallinen tunnus)

 

Vuosi

4-numeroinen

’vvvv’

 

Kuljetustyyppi

1-numeroinen

1

=

kansallinen

2

=

kansainvälinen (paitsi kauttakuljetus)

3

=

kauttakuljetus

 

Tavararyhmä

2-numeroinen

NST 2000 (9)

 

Kuljetettujen tonnien kokonaismäärä

 

 

tonnia

Tonnikilometrien kokonaismäärä

 

 

tonnikm

LIITE F

TAVARALUOKITUS

Tavararyhmät ilmoitetaan NST-2000 (10)-tavaraluokituksen mukaisesti kuten taulukossa F.1 esitetään. Ilmoittamiseen käytetään ’NST-2000ryhmät’-sarakkeen kaksinumeroista tunnusta.

Jäsenvaltiot saavat kuitenkin, ainoastaan vuonna 2007, käyttää taulukossa F.2 esitettyä NST/R (11)-luokitusta tavararyhmien ilmoittamiseksi. Tällöin käytetään ’tavaraluokka’ sarakkeen kaksinumeroista tunnusta.

Jäsenvaltiot voivat myös päättää ilmoittaa tiedot käyttäen molempia luokituksia vuonna 2007. Vuodesta 2008 lähtien ainoastaan luokitus NST-2000 on pätevä.

Taulukko F.1   Luokitus NST-2000

NST-2000-ryhmät

Tavaran kuvaus

01

Maatalous-, riistatalous- ja metsätaloustuotteet; kala ja muut kalastustuotteet

02

Kivihiili ja ruskohiili; turve; raakaöljy ja luonnonkaasu; uraani ja torium

03

Metallimalmit ja muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet

04

Elintarvikkeet, juomat ja tupakka

05

Tekstiilit ja tekstiilituotteet; nahka ja nahkatuotteet

06

Puutavara, puu- ja korkkituotteet (ei kuitenkaan huonekalut); olki- ja punontatuotteet; massa, paperi ja paperituotteet; painotuotteet ja tallenteet

07

Koksi, öljytuotteet ja ydinpolttoaine

08

Kemikaalit, kemialliset tuotteet ja tekokuidut; kumi- ja muovituotteet

09

Muut ei-metalliset kivennäistuotteet

10

Perusmetallit; metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet

11

Koneet ja laitteet, muualla luokittelemattomat; toimisto- ja tietokoneet; sähkökoneet ja -laitteet, muualla luokittelemattomat; radio-, televisio- ja tietoliikennevälineet ja -laitteet; lääkintäkojeet, hienomekaaniset kojeet ja optiset instrumentit; kellot

12

Kulkuneuvot

13

Huonekalut; muut tehdasvalmisteet, muualla luokittelemattomat

14

Kierrätysraaka-aineet; yhdyskuntajätteet ja muut jätteet, joita ei ole eritelty muualla CPA-luokituksessa

15

Posti- ja kuriiritoiminta

Huomautus: tätä otsaketta käytetään yleensä postin ja kuriiritoimintaan erikoistuneiden yritysten kuljettamista tavaroista (NACE Rev. 2, kaksinumerotaso 53.10 ja 53.20)

16

Tavarakuljetuksissa käytettävät välineet ja laitteet

Huomautus: tällä otsakkeella katetaan esimerkiksi tyhjät kontit, kuormalavat, laatikot, rasiat ja häkkirakenteet. Sillä katetaan myös tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut kulkuneuvot, jos niitä kuljetetaan toisella kulkuneuvolla. Tämä koodi otetaan käyttöön riippumatta siitä, käsitetäänkö tällaiset materiaalit ’tavaroiksi’. Se riippuu kuhunkin liikennemuotoon liittyvän tiedonkeruun säännöistä.

17

Koti- ja toimistomuuttojen yhteydessä siirrettävät tavarat; erillään matkustajista kuljetettavat matkatavarat; korjattavaksi siirrettävät moottoriajoneuvot; muut ei-kaupalliset tavarat, muualla luokittelemattomat

18

Yhdistetyt tavarat: eri tavararyhmien sekoitus, joka kuljetetaan yhteisesti

Huomautus: tätä otsaketta käytetään yleensä silloin, kun ei pidetä asianmukaisena luokitella tavaroita erikseen ryhmiin 01–16.

19

Määrittelemättömät tavarat: tavarat, joita ei jostain syystä voida määritellä eikä sen vuoksi luokitella ryhmiin 01–16.

Huomautus: tällä otsakkeella on tarkoitus kattaa ne tavarat, joiden tyypistä ilmoittavalla yksiköllä ei ole tietoa.

20

Muut tavarat, muualla luokittelemattomat

Huomautus: tällä otsakkeella katetaan kaikki sellaiset tavarat, joita ei voida luokitella kuuluvaksi ryhmiin 01–19. Koska ryhmillä 01–19 on tarkoitus kattaa kaikki ennakoitavat kuljetettavien tavaroiden luokat, ryhmän 20 käyttöä olisi pidettävä poikkeuksellisena ja siitä saattaisi seurata, että tämän otsakkeen alla ilmoitettuja tietoja olisi aiheellista tarkastella tarkemmin.


Taulukko F.2   Luokitus NST/R

Tavaraluokka

NST/R-luokka

NST/R-ryhmä

Kuvaus

1

0

01

Vilja

2

02, 03

Perunat, muut tuoreet tai pakastetut hedelmät ja vihannekset

3

00, 06

Elävät eläimet, sokerijuurikas

4

05

Puu ja korkki

5

04, 09

Tekstiilit, tekstiilituotteet ja tekokuidut, muut eläin- tai kasviperäiset raaka-aineet

6

1

11, 12, 13, 14, 16, 17

Elintarvikkeet ja eläinten rehu

7

18

Öljysiemenet ja öljyhedelmät sekä rasvat

8

2

21, 22, 23

Kiinteät kivennäispolttoaineet

9

3

31

Raakaöljy

10

32, 33, 34

Öljytuotteet

11

4

41, 46

Rautamalmit, rautaromu, masuunipöly

12

45

Rautaa sisältämätön malmi ja jäte

13

5

51, 52, 53, 54, 55, 56

Metallituotteet

14

6

64, 69

Sementti, kalkki, tehdasvalmisteiset rakennusaineet

15

61, 62, 63, 65

Raakamineraalit tai tehdasvalmisteiset mineraalit

16

7

71, 72

Luonnon lannoitteet tai keinolannoitteet

17

8

83

Hiilikemikaalit, terva

18

81, 82, 89

Muut kemikaalit kuin hiilikemikaalit ja terva

19

84

Sellu ja jätepaperi

20

9

91, 92, 93

Kulkuneuvot ja kuljetusvälineet, koneet, moottorit, myös osiin puretut

21

94

Metallitavarat

22

95

Lasi, lasitavara, keramiikkatuotteet

23

96, 97

Nahka, tekstiilit, vaatteet, erinäiset valmistetut tavarat

24

99

Erinäiset tavarat


(1)  Jos alueellinen tunnus on tuntematon tai sitä ei ole saatavilla, käytetään seuraavaa koodausta:

’NUTS0 + ZZ’ kun kumppanuusvaltion NUTS-tunnus on olemassa.

’ISO-koodi + ZZ’ kun kumppanuusvaltion NUTS-tunnusta ei ole olemassa.

’ZZZZ’ kun kumppanuusvaltio on täysin tuntematon.

(2)  Ainoastaan viitevuonna 2007 voidaan käyttää NST/R-luokitusta tavararyhmän ilmoittamiseksi, kuten liitteessä F kuvataan.

(3)  Jos alueellinen tunnus on tuntematon tai sitä ei ole saatavilla, käytetään seuraavaa koodausta:

’NUTS0 + ZZ’ kun kumppanuusvaltion NUTS-tunnus on olemassa.

’ISO-koodi + ZZ’ kun kumppanuusvaltion NUTS-tunnusta ei ole olemassa.

’ZZZZ’ kun kumppanuusvaltio on täysin tuntematon.

(4)  Jos aluksen rekisteröintivaltiolle ei ole olemassa NUTS-tunnusta, ilmoitetaan ISO-maakoodi. Jos aluksen kansallisuus ei ole tiedossa, käytetään koodia ’ZZ’.

(5)  Jos alueellinen tunnus on tuntematon tai sitä ei ole saatavilla, käytetään seuraavaa koodausta:

’NUTS0 + ZZ’ kun kumppanuusvaltion NUTS-tunnus on olemassa.

’ISO-koodi + ZZ’ kun kumppanuusvaltion NUTS-tunnusta ei ole olemassa

’ZZZZ’ kun kumppanuusvaltio on täysin tuntematon.

(6)  Ainoastaan viitevuonna 2007 voidaan käyttää NST/R-luokitusta tavararyhmän ilmoittamiseksi, kuten liitteessä F kuvataan.

(7)  Jos aluksen rekisteröintivaltiolle ei ole olemassa NUTS-tunnusta, ilmoitetaan ISO-maakoodi. Jos aluksen kansallisuus ei ole tiedossa, käytetään koodia ’ZZ’.

(8)  Jos aluksen rekisteröintivaltiolle ei ole olemassa NUTS-tunnusta, ilmoitetaan ISO-maakoodi. Jos aluksen kansallisuus ei ole tiedossa, käytetään koodia ’ZZ’.

(9)  Ainoastaan viitevuonna 2007 voidaan käyttää NST/R-luokitusta tavararyhmän ilmoittamiseksi, kuten liitteessä F kuvataan.

(10)  Vuoden 2000 Standard Goods for Transport Statistics, joka laadittiin Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) sisämaanliikennekomitean 64. istunnossa (18.–21. helmikuuta 2002) ja jota tarkistettiin liikennetilastotyöryhmän 56. istunnossa (8.–10. kesäkuuta 2005) asiakirjalla TRANS/WP.6/2004/1/Rev.2.

(11)  Merikuljetusten tavaratilastojen standardiluokitus, tarkistettu, 1967. Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston julkaisu (ranskankielinen versio vuodelta 1968).


LIITE II

ASETUKSEN (EY) N:o 1365/2006 TÄYTÄNTÖÖNPANOSSA KÄYTETTÄVÄT LISÄMÄÄRITELMÄT, SELITYKSET JA TIETOJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT SUUNTAVIIVAT

I JAKSO.   SISÄVESILIIKENNE

1.   Purjehduskelpoiset sisävesiväylät

Termi kattaa purjehduskelpoiset joet, järvet, kanavat ja jokisuut. Kahden maan yhteisen rajan muodostava sisävesiväylä on molempien maiden ilmoitettava.

2.   Sisävesiliikenne

Tässä asetuksessa tavaroiden ja/tai matkustajien liikkuminen merialuksilla käytettäessä ainoastaan purjehduskelpoisia sisävesiväyliä käyttäen katsotaan sisävesiliikenteeksi ja sitä koskevat samat tietojen toimittamista koskevat velvoitteet, vaikka merialuksia ei olisi erityisesti mainittu muissa määritelmissä.

Offshore-laitteistoille kuljetettavien tavaroiden liikkeitä ei lueta mukaan. Mukaan ei lueta myöskään satamassa suoritettuja polttoaineen ja muiden tarvikkeiden kuljetuksia aluksille, mutta offshore-aluksille tarkoitetun polttoaineen kuljetukset luetaan mukaan.

3.   Kansallinen sisävesiliikenne

Kansalliseen sisävesiliikenteeseen voi sisältyä kauttakulku toisen maan läpi, mutta kyseisen valtion osalta on liikenne ilmoitettava kauttakulkuna. Kabotaasiliikenne sisältyy silloin, kun se määritellään sisävesiliikenteeksi, jonka suorittaa toiseen maahan rekisteröity alus.

4.   Kansainvälinen sisävesiliikenne

Kansainväliseen sisävesiliikenteeseen voi sisältyä kauttakulku yhden tai useamman kolmannen maan läpi. Kyseisten kolmansien maiden osalta kuljetus on ilmoitettava kauttakulkuna.

5.   Sisävesiväylien kauttakulkuliikenne

Sisävesiväylien kauttakulkuliikenteestä on kyse vain, jos koko maan alueen sisällä kuljetun matkan aikana ei suoriteta uudelleenlastausta.

6.   Kuormausmaa/-alue

Kuormausmaa/-alue on sen maan tai alueen satama (NUTS2 taso (1)), jossa kuljetettavat tavarat lastataan alukseen.

7.   Purkamismaa/-alue

Purkamismaa/-alue on sen maan tai alueen satama (NUTS2 taso), jossa kuljetettavat tavarat puretaan aluksesta.

8.   Tavaroiden pakkaustyyppi

Tavaroita voidaan kuljettaa aluksissa kahta pakkaustyyppiä käyttäen:

jäljempänä III jakson 1 kohdassa määritellyissä konteissa

muuten kuin konteissa.

II JAKSO.   ALUSTYYPIT

1.   Omalla kuljetuskoneistolla varustettu proomu

Mikä tahansa muu moottorikäyttöinen sisävesiliikenteen rahtialus kuin omalla kuljetuskoneistolla varustettu säiliöproomu.

2.   Proomu, jolla ei ole omaa kuljetuskoneistoa

Mikä tahansa muu ilman moottoria oleva sisävesiliikenteen rahtialus kuin ilman omaa kuljetuskoneistoa oleva säiliöproomu. Tähän luokkaan sisältyvät hinattavat proomut ja työnnettävät proomut sekä työnnettävät-hinattavat proomut.

3.   Omalla kuljetuskoneistolla varustettu säiliöproomu

Nesteiden tai kaasujen kuljetukseen kiinteissä säiliöissä tarkoitettu omalla kuljetuskoneistolla varustettu proomu.

4.   Säiliöproomu, jolla ei ole omaa kuljetuskoneistoa

Nesteiden tai kaasujen kuljetukseen kiinteissä säiliöissä tarkoitettu proomu, jolla ei ole omaa kuljetuskoneistoa.

5.   Muu tavaroiden kuljetukseen tarkoitettu alus

Mikä tahansa muu tunnetun tai tuntemattoman tyyppinen sisävesiliikenteen rahtialus, joka on tarkoitettu tavaroiden kuljetukseen ja jota ei ole määritelty edellä olevissa luokissa.

6.   Merialus

Muut alukset kuin ne, jotka liikennöivät pääasiassa purjehduskelpoisilla sisävesiväylillä tai suojaisissa vesistöissä tai niiden välittömässä läheisyydessä tai alueilla, joilla sovelletaan satamasääntöjä.

III JAKSO.   KONTIT

1.   Kontti

Kuljetuskontilla tarkoitetaan kuljetuslaitteiston osaa, joka on

1.

luonteeltaan pysyvä ja siten riittävän lujarakenteinen jatkuvaan käyttöön;

2.

suunniteltu erityisesti tavaroiden kuljettamiseen välilastauksitta yhtä tai useampaa kuljetusmuotoa käyttäen;

3.

varustettu laittein, jotka mahdollistavat yksikön vaivattoman käsittelyn varsinkin kuljetusmuotoa vaihdettaessa;

4.

suunniteltu helposti kuormattavaksi ja tyhjennettäväksi;

5.

vähintään 20 jalan pituinen.

2.   Konttien kokoluokat

Tässä asetuksessa konttien koot ilmoitetaan neljässä eri luokassa:

1)

20 jalan ISO-kontit (pituus 20 jalkaa ja leveys 8 jalkaa)

2)

40 jalan ISO-kontit (pituus 40 jalkaa ja leveys 8 jalkaa)

3)

yli 20 jalan mutta alle 40 jalan pituiset ISO-kontit

4)

yli 40 jalan pituiset ISO-kontit.

Alle 20 jalan kontit tai kontit, joiden kokoa ei tiedetä, ilmoitetaan 1-luokassa.

3.   Konttien kuormausaste

Konteilla on kaksi kuormausastetta riippumatta niiden koosta:

lastattu, jos kontin sisällä on mitä tahansa kuljetettavaa tavaraa

tyhjä, jos kontissa ei ole mitään tavaroita.

IV JAKSO.   SISÄVESILIIKENNÖINTI

1.   Lastattujen alusten liikkeiden määrä

Yhdeksi lastatun aluksen liikkeeksi lasketaan aluksen liikkuminen minkä tahansa tavaran lastaussatamasta seuraavaan lastaus- tai purkaussatamaan.

2.   Tyhjien alusten liikkeiden määrä

Yhdeksi tyhjän aluksen liikkeeksi lasketaan aluksen liikkuminen satamasta toiseen, kun tavaroiden kokonaisbruttomassa on nolla. Liikkuvaa alusta, joka kuljettaa tyhjiä kontteja, ei katsota tyhjäksi alukseksi.

V JAKSO.   YKSIKÖT

1.   Tonni

Kuljetettavien tavaroiden massan mittaamiseen käytetty yksikkö, joka on 1 000 kilogrammaa.

Huomioon otettava massa on tavaroiden kokonaisbruttomassa. Huomioon otettava massa on tavaroiden ja pakkausten kokonaismassa sekä kaluston kuten konttien, vaihtokorien ja kuormalavojen omamassa. Jos omamassaa ei lueta mukaan, massa on kokonaismassa.

2.   Tonnikilometrit

Tavaroiden kuljetuksen mittaamiseen käytetty yksikkö, joka vastaa yhden tavaratonnin kuljettamista yhden kilometrin matkan.

Tonnikilometrien ilmoittamisessa otetaan huomioon ainoastaan purjehduskelpoista sisävesiväylää pitkin kuljettu matka.

3.   TEU

Kontin koon mittaamiseen käytetty yksikkö, joka vastaa on 20 jalan yksikköä. Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määriä:

1)

=

20 jalan ISO-kontit (pituus 20 jalkaa ja leveys 8 jalkaa)

=

1 TEU;

2)

=

40 jalan ISO-kontti (pituus 40 jalkaa ja leveys 8 jalkaa)

=

2 TEU;

3)

=

yli 20 jalan mutta alle 40 jalan pituiset ISO-kontit

=

1,5 TEU;

4)

=

yli 40 jalan pituiset ISO-kontit

=

2,25 TEU.

4.   TEU-km

Tavaroiden konttikuljetuksen mittaamiseen käytetty yksikkö, joka vastaa yhden TEU:n kuljettamista yhden kilometrin matkan.

TEU-km:en ilmoittamisessa otetaan huomioon ainoastaan purjehduskelpoista sisävesiväylää pitkin kuljettu matka.

5.   Laivakilometri

Aluksen liikkeiden mittaamiseen käytetty yksikkö, joka vastaa aluksen liikkumista yhden kilometrin matkan. Laivakilometrien ilmoittamisessa otetaan huomioon ainoastaan purjehduskelpoista sisävesiväylää pitkin kuljettu matka.


(1)  Alueyksiköiden nimikkeistö, josta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1059/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1). Komission asetusten täytäntöönpanon kautta tehtäviä luokituksen päivityksiä sovelletaan tässä asetuksessa.


LIITE III

ASETUKSEN (EY) N:o 1365/2006 TÄYTÄNTÖÖNPANOSSA KÄYTETTÄVÄ TIEDOSTOJEN JA TIETOJEN TOIMITTAMISEEN KÄYTETTÄVÄN VÄLINEEN KUVAUS

Kussakin tiedostossa käytettävien osioiden kuvaus

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto kussakin tämän asetuksen tiedostossa (taulukot) ilmoitettavista osioista:

Osiot

Esitysmuoto ja koko

Taulukko

A1

B1

B2

C1

D1

D2

E1

Mitat

Taulukon numero

an2

X

X

X

X

X

X

X

Ilmoittava maa

a2

X

X

X

X

X

X

X

Vuosi

n4

X

X

X

X

X

X

X

Vuosineljännes

n2

 

 

 

 

X

X

 

Kuormausmaa/-alue

an4

X

X

 

X

 

 

 

Purkamismaa/-alue

an4

X

X

 

X

 

 

 

Kuljetustyyppi

n1

X

X

X

X

X

X

X

Tavararyhmä

n2

X

 

 

X

 

 

X

Pakkaustyyppi

n1

X

 

 

 

 

 

 

Alustyyppi

n1

 

X

 

 

 

 

 

Aluksen kansallisuus

a2

 

X

 

 

X

X

 

Konttien koko

n1

 

 

 

X

 

 

 

Kuormausaste

n1

 

 

 

X

 

X

 

Arvot

Kuljetetut tonnit

n..12

X

X

 

X

X

X

X

Tonnikilometrit

n..18

X

X

 

X

X

X

X

Lastattujen alusten liikkeiden määrä

n..12

 

 

X

 

 

 

 

Tyhjien alusten liikkeiden määrä

n..12

 

 

X

 

 

 

 

Laivakilometrit (lastatut alukset)

n..18

 

 

X

 

 

 

 

Laivakilometrit (tyhjät alukset)

n..18

 

 

X

 

 

 

 

TEU

n..12

 

 

 

X

 

X

 

TEU-km

n..18

 

 

 

X

 

X

 

Kunkin taulukon asianomaisessa sarakkeessa on kahdentyyppiset kentät:

”X”: taulukon kentät, jotka on ilmoitettava

”” (välilyönti): kentät eivät ole olennaisia taulukon kannalta (tietoja ei täytetä).

Kunkin kentän esitysmuoto on joko numeerinen (n), aakkosellinen (a) tai aakkosnumeerinen (an). Kentän pituus on joko kiinteä (”esitysmuoto + luku” – esim. ”n4”) tai muuttuva, jolloin annetaan kentän maksimipituus (”esitysmuoto + ’..’ + kentän maksimipituus” – esim. ”n..12”).

Tietojen toimittamiseen käytettävän välineen kuvaus

Tiedot on toimitettava automaattisen tiedonsiirron (EDI) kanssa yhteensopivassa muodossa.

”CSV”-muoto (Comma Separated Values), jossa kenttien erottimena käytetään puolipistettä (;), on hyväksyttävä. Eurostat voi myös määritellä toisen, pidemmälle kehitetyn muodon, joka perustuu asianmukaiseen tiedonsiirtostandardiin. Sen jälkeen Eurostat voisi toimittaa yksityiskohtaiset ohjeet, kuinka kyseistä standardia sovelletaan tämän asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Tiedot on siirrettävä tai ladattava sähköisesti Eurostatin keskitettyyn tietojen vastaanottopisteeseen.

On lähetettävä yksi erillinen tiedosto jokaista asetuksen taulukkoa ja kautta kohti.

Seuraavaa tiedostojen nimeämiskäytäntöä on noudatettava:

”IWW_Table_Frequency_Country_Year_Period[_OptionalField].format” jossa:

IWW

Sisävesiliikenteen tietoja varten

Table

”A1”, ”B1”, ”B2”, ”C1”, ”D1”, ”D2” tai ”E1”

Frequency

”A”: vuosittain

”Q”: neljännesvuosittain

Country

Ilmoittava maa: Käytetään NUTS0

Year

Tietojen vuosi neljällä merkillä (esim. 2007)

Period

”0000”: vuosi

”0001”: ensimmäinen vuosineljännes

”0002”: toinen vuosineljännes

”0003”: kolmas vuosineljännes

”0004”: neljäs vuosineljännes

[_OptionalField]

Voi sisältää minkä tahansa 1–220 merkkiä käsittävän jonon (vain ”A” – ”Z”, ”0” – ”9” ja ” – ” ovat sallittuja). Tätä kenttää ei tulkita Eurostatin välineillä.

.format

Tiedostomuoto: (esim. ”CSV”: Comma Separated Value, ”GES”: GESMES)

Esimerkki:

Tiedosto ”IWW_D1_Q_FR_2007_0002.csv” sisältää Ranskaa koskevat, asetuksen D1-taulukon, vuoden 2007, toisen vuosineljänneksen tiedot.


20.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/40


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 426/2007,

annettu 19 päivänä huhtikuuta 2007,

asetuksella (EY) N:o 2402/96 avatusta Thaimaasta peräisin olevaa maniokkitärkkelystä koskevasta yhteisön tariffikiintiöstä 17 päivänä huhtikuuta 2007 jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettavasta jakokertoimesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 2402/96 (3) avataan maniokkitärkkelystä koskeva 10 000 tonnin vuotuinen tuontitariffikiintiö (järjestysnumero 09.4065).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2402/96 10 artiklan mukaisesti annetun tiedonannon mukaan mainitun asetuksen 9 artiklan mukaisesti 17 päivänä huhtikuuta 2007 kello 13.00 Brysselin aikaa mennessä jätetyt hakemukset koskevat käytettävissä olevia määriä suurempia määriä. Sen vuoksi olisi määriteltävä, missä määrin tuontitodistuksia voidaan myöntää, ja vahvistettava haettuihin määriin sovellettava jakokerroin.

(3)

Lisäksi on aiheellista lopettaa tuontitodistusten myöntäminen asetuksen (EY) N:o 2402/96 mukaisesti kuluvan osakiintiön ajaksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Kaikille niille asetuksessa (EY) N:o 2402/96 tarkoitettua kiintiötä koskeville maniokkitärkkelyksen tuontitodistushakemuksille, jotka on jätetty 17 päivänä huhtikuuta 2007 kello 13.00 Brysselin aikaa mennessä, myönnetään todistus haetuille määrille siten, että niihin sovellettava jakokerroin on 59,78761 prosenttia.

2.   Todistusten myöntäminen määrille, joita haetaan 17 päivästä huhtikuuta 2007 kello 13.00 Brysselin aikaa alkaen, keskeytetään kuluvan osakiintiön ajaksi.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 289/2007 (EUVL L 78, 17.3.2007, s. 17).

(3)  EYVL L 327, 18.12.1996, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1884/2006 (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 44).


20.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/41


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 427/2007,

annettu 19 päivänä huhtikuuta 2007,

sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädetään, että kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Sokerin markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 ja 33 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 33 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityistarpeet voivat edellyttää tuen mukauttamista määräpaikan mukaan.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 318/2006 vaatimukset.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistettuihin tuotteisiin ja määriin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädettyjä vientitukia.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 247/2007 (EUVL L 69, 9.3.2007, s. 3).


LIITE

Sellaisenaan vietäviin valkoiseen sokeriin ja raakasokeriin 20 päivästä huhtikuuta 2007 (1) alkaen sovellettavat vientituet

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Vientituen määrä

1701 11 90 9100

S00

euroa/100 kg

26,83 (2)

1701 11 90 9910

S00

euroa/100 kg

26,83

1701 12 90 9100

S00

euroa/100 kg

26,83

1701 12 90 9910

S00

euroa/100 kg

26,83 (2)

1701 91 00 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2917

1701 99 10 9100

S00

euroa/100 kg

29,17

1701 99 10 9910

S00

euroa/100 kg

29,17

1701 99 10 9950

S00

euroa/100 kg

29,17

1701 99 90 9100

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2917

Huom. Määräpaikat määritellään seuraavasti:

S00

:

kaikki määräpaikat paitsi Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Liechtenstein, Livignon ja Campione d'Italian kunnat, Helgoland, Grönlanti, Färsaaret sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(2)  Tätä määrää sovelletaan raakasokeriin, jonka saanto on 92 prosenttia. Jos viedyn raakasokerin saanto poikkeaa 92 prosentista, sovellettavan tuen määrä kerrotaan jokaisen käsiteltävänä olevan vientitapahtuman osalta muuntokertoimella, joka saadaan jakamalla viedyn raakasokerin saanto 92:lla asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevan III kohdan 3 alakohdan mukaisesti.


20.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/43


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 428/2007,

annettu 19 päivänä huhtikuuta 2007,

sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädetään, että kyseisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdan c, d ja g alakohdassa lueteltujen tuotteiden maailmanmarkkinahintojen ja yhteisön markkinahintojen välinen ero voidaan kattaa vientituella.

(2)

Sokerin markkinoiden nykytilanne huomioon ottaen vientituet olisi vahvistettava asetuksen (EY) N:o 318/2006 32 ja 33 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja tiettyjen perusteiden mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 33 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että maailmanmarkkinatilanne tai tiettyjen markkinoiden erityistarpeet voivat edellyttää tuen mukauttamista määräpaikan mukaan.

(4)

Tukea olisi myönnettävä ainoastaan tuotteille, joilla on vapaa liikkuvuus yhteisössä ja jotka täyttävät asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) vaatimukset.

(5)

Vientitukia voidaan myöntää kattamaan kilpailukyvyn erot yhteisön ja kolmansien maiden viennin välillä. Yhteisön vienti tiettyihin lähellä sijaitseviin määräpaikkoihin ja kolmansiin maihin, jotka myöntävät yhteisön tuotteille tuonnin etuuskohtelun, on nykyään erityisen edullisessa kilpailuasemassa. Tästä syystä kyseisiä määräpaikkoja koskevat vientituet olisi poistettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (ETY) N:o 318/2006 32 artiklassa säädettyjä vientitukia myönnetään tämän asetuksen liitteessä vahvistetuille tuotteille ja määrille, jollei tämän artiklan 2 kohdassa säädetystä edellytyksestä muuta johdu.

2.   Edellä 1 kohdan mukaisesti tukikelpoisten tuotteiden on täytettävä asetuksen (EY) N:o 951/2006 3 ja 4 artiklassa säädetyt asiaa koskevat vaatimukset.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 247/2007 (EUVL L 69, 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2031/2006 (EUVL L 414, 30.12.2006, s. 43).


LIITE

Sellaisenaan vietäviin siirappeihin ja tiettyihin muihin sokerialan tuotteisiin 20 päivästä huhtikuuta 2007 alkaen sovellettavat vientituet (1)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Vientituen määrä

1702 40 10 9100

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

29,17

1702 60 10 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

29,17

1702 60 95 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2917

1702 90 30 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

29,17

1702 90 60 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2917

1702 90 71 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2917

1702 90 99 9900

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2917 (2)

2106 90 30 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

29,17

2106 90 59 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,2917

Huom. Määräpaikat määritellään seuraavasti:

S00

:

kaikki määräpaikat paitsi Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Liechtenstein, Livignon ja Campione d'Italian kunnat, Helgoland, Grönlanti, Färsaaret sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(2)  Perusmäärää ei sovelleta komission asetuksen (ETY) N:o 3513/92 liitteessä olevassa 2 kohdassa määriteltyyn tuotteeseen (EYVL L 355, 5.12.1992, s. 12).


20.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/45


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 429/2007,

annettu 19 päivänä huhtikuuta 2007,

valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 958/2006 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja kolmannen alakohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientitukien vahvistamiseksi markkinointivuodeksi 2006/2007 28 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 958/2006 (2) edellytetään osittaisten tarjouskilpailujen järjestämistä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 958/2006 8 artiklan 1 kohdan ja 19 päivänä huhtikuuta 2007 päättyvässä osittaisessa tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tarkastelun perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä kyseistä osittaista tarjouskilpailua varten.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 958/2006 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuotteen vientituen enimmäismääräksi vahvistetaan 19 päivänä huhtikuuta 2007 päättyvää osittaista tarjouskilpailua varten 34,165 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 247/2007 (EUVL L 69, 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUVL L 175, 29.6.2006, s. 49. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 203/2007 (EUVL L 61, 28.2.2007, s. 3).


20.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/46


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 430/2007,

annettu 19 päivänä huhtikuuta 2007,

valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 38/2007 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ja kolmannen alakohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 38/2007 annettu 17 päivänä tammikuuta 2007 (2), pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Belgian, Tšekin, Espanjan, Irlannin, Italian, Unkarin, Puolan, Slovakian ja Ruotsin interventioelinten hallussa olevan sokerin myymiseksi uudelleen vientiä varten edellytetään osittaisten tarjouskilpailujen järjestämistä.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 38/2007 4 artiklan 1 kohdan ja 18 päivänä huhtikuuta 2007 päättyvässä osittaisessa tarjouskilpailussa jätettyjen tarjousten tarkastelun perusteella on aiheellista vahvistaa vientituen enimmäismäärä kyseistä osittaista tarjouskilpailua varten.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 38/2007 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuotteen vientituen enimmäismääräksi vahvistetaan 18 päivänä huhtikuuta 2007 päättyvää osittaista tarjouskilpailua varten 392,50 EUR/tonni.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 247/2007 (EUVL L 69, 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUVL L 11, 18.1.2007, s. 4. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 203/2007 (EUVL L 61, 28.2.2006, s. 3).


20.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/47


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 431/2007,

annettu 19 päivänä huhtikuuta 2007,

perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Liitteessä tarkoitettuihin perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tuotteisiin 30 päivästä maaliskuuta 2007 sovellettavat tukien määrät vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 353/2007 (2).

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 353/2007 annettujen sääntöjen ja perusteiden soveltamisesta komission käytettävissä oleviin tietoihin seuraa, että nykyisin voimassa olevat tukien määrät olisi muutettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksessa (EY) N:o 353/2007 vahvistetut tukien määrät tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Komission asetuksella (EY) N:o 247/2007 (EUVL L 69, 9.3.2007, s. 3).

(2)  EUVL L 90, 30.3.2007, s. 45.


LIITE

Perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrät 20 päivästä huhtikuuta 2007 (1)

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuen määrä EUR/100 kg

tukien ennakkovahvistusta käytettäessä

muissa tapauksissa

1701 99 10

valkoinen sokeri

29,17

29,17


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta Albaniaan, Kroatiaan, Bosnia ja Hertsegovinaan, Serbiaan, Montenegroon, Kosovoon, entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan, Andorraan, Gibraltariin, Ceutaan, Melillaan, Pyhään istuimeen (Vatikaanivaltio), Liechtensteiniin, Livignon ja Campione d'Italian kuntiin, Helgolandiin, Grönlantiin ja Färsaarille suuntautuvaan vientiin eikä Sveitsin valaliiton alueelle vietyihin tavaroihin, jotka luetellaan 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen pöytäkirjan N:o 2 taulukoissa I ja II.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

20.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/49


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä huhtikuuta 2007,

päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta tiettyjen Kanadassa, Uudessa-Seelannissa ja Amerikan yhdysvalloissa toimivien alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1582)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/237/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 25 päivänä syyskuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/556/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisöön suuntautuvaan naudansukuisten eläinten alkioiden vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien luettelosta 30 päivänä heinäkuuta 1992 tehdyssä komission päätöksessä 92/452/ETY (2) säädetään, että jäsenvaltiot saavat tuoda alkioita kolmansista maista ainoastaan, jos jokin kyseisessä päätöksessä lueteltu alkionsiirtoryhmä on ne kerännyt, käsitellyt ja varastoinut.

(2)

Kanada, Uusi-Seelanti ja Amerikan yhdysvallat ovat pyytäneet, että kyseisiin luetteloihin tehtäisiin muutoksia näitä maita koskevien tietojen osalta siltä osin kuin on kyse tietyistä alkionsiirtoryhmistä ja alkiontuotantoryhmistä.

(3)

Kanada, Uusi-Seelanti ja Amerikan yhdysvallat ovat antaneet takeet direktiivissä 89/556/ETY vahvistettujen asianomaisten sääntöjen noudattamisesta, ja näiden maiden eläinlääkintäviranomaiset ovat virallisesti hyväksyneet kyseessä olevat alkionsiirtoryhmät yhteisöön suuntautuvaa vientiä varten.

(4)

Sen vuoksi päätöstä 92/452/ETY olisi muutettava.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätöksen 92/452/ETY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan kolmannesta päivästä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2006/60/EY (EUVL L 31, 3.2.2006, s. 24).

(2)  EYVL L 250, 29.8.1992, s. 40. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/122/EY (EUVL L 52, 21.2.2007, s. 8).


LIITE

Muutetaan päätöksen 92/452/ETY liite seuraavasti:

a)

Korvataan Kanadan alkionsiirtoryhmää nro E71 koskeva rivi seuraavasti:

”CA

 

E71

 

Gencor

RR 5

Guelph, Ontario N1H 6J2

Dr. Ken Christie

Dr. Everett Hall”

b)

Poistetaan Uuden-Seelannin alkionsiirtoryhmää nro NZEB01 koskeva rivi.

c)

Korvataan Uuden-Seelannin alkionsiirtoryhmää nro NZEB02 koskeva rivi seuraavasti:

”NZ

 

NZEB02

 

Animal Breeding Services Ltd

Kihikihi ET Centre

3680 State Highway 3, RD 2

Hamilton

Dr. John David Hepburn”

d)

Lisätään seuraava Amerikan yhdysvaltoja koskeva rivi:

”US

 

06ID129

E1327

 

Countryside Veterinary Clinic

2724E 700 N

St. Anthony, ID 83445

Dr. Richard Geary”

e)

Lisätään seuraava Amerikan yhdysvaltoja koskeva rivi:

”US

 

06IA128

E1717

 

Westwood Embryo Services INC

1760 Dakota AVE

Waverly, IA 50677

Dr. Mike Pugh”

f)

Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 93WA061 E600 koskeva rivi seuraavasti:

”US

 

93WA061

E600

 

Mount Baker Veterinary and Embryo Transfer Services

9320 Weidkamp RD

Lynden, WA 98264

Dr. Blake Bostrum”

g)

Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 95PA082 E664 koskeva rivi seuraavasti:

”US

 

95PA082

E664

 

Van Dyke Veterinary Clinic

4994 Sandy Lake Greenville RD

Sandy Lake, PA 16145

Dr. Todd Van Dyke”

h)

Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 92MD058 E745 koskeva rivi seuraavasti:

”US

 

92MD058

E745

 

Catoctin Embryo Transfer

4339 Ridge RD

Mt. Airy, MD 21771

Dr. William L Graves”

i)

Korvataan Amerikan yhdysvaltojen alkionsiirtoryhmää nro 02TX107 E1428 koskeva rivi seuraavasti:

”US

 

02TX107

E1482

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

Collage Station, TX 77845

Dr. Stacy Smitherman”


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

20.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/52


NEUVOSTON PÄÄTÖS 2007/238/YUTP,

tehty 19 päivänä huhtikuuta 2007,

Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Sudaniin

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 18 artiklan 5 kohdan yhdessä sen 23 artiklan 2 kohdan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 18 päivänä heinäkuuta 2005 yhteisen toiminnan 2005/556/YUTP (1) jolla Pekka HAAVISTO nimitettiin Euroopan unionin erityisedustajaksi Sudaniin.

(2)

Neuvosto hyväksyi 5 päivänä heinäkuuta 2006 yhteisen toiminnan 2006/468/YUTP (2) Sudanissa olevan Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon uusimisesta ja tarkistamisesta.

(3)

Neuvosto hyväksyi 15 päivänä helmikuuta 2007 yhteisen toiminnan 2007/108/YUTP (3) Pekka HAAVISTOn toimeksiannon jatkamisesta Euroopan unionin erityisedustajana Sudanissa 30 päivään huhtikuuta 2007. Neuvosto sopi myös siitä, että Sudaniin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiantoa olisi periaatteessa jatkettava 12 kuukaudella.

(4)

Pekka HAAVISTO on ilmoittanut korkeana edustajana toimivalle pääsihteerille aikovansa erota tehtävästä huhtikuun 2007 lopussa. Sudaniin olisi sen vuoksi nimitettävä uusi Euroopan unionin erityisedustaja 1 päivästä toukokuuta 2007 toimeksiannon jäljellä olevaksi ajaksi.

(5)

Korkeana edustajana toimiva pääsihteeri on suositellut, että Torben BRYLLE nimitetään uudeksi Euroopan unionin erityisedustajaksi Sudaniin.

(6)

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (4) 49 artiklan 3 kohdan mukaan perussäädös voi olla jokin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 18 artiklan 5 kohdassa mainittu asiakirja.

(7)

Euroopan unionin erityisedustaja toteuttaa toimeksiantonsa tilanteessa, joka voi huonontua ja saattaa vaikuttaa haitallisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 11 artiklassa esitettyihin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteisiin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimittäminen

Nimitetään Torben BRYLLE Euroopan unionin erityisedustajaksi Sudaniin 1 päivänä toukokuuta 2007 alkavaksi ja 29 päivänä helmikuuta 2008 päättyväksi toimikaudeksi. Hän hoitaa tehtävänsä yhteisessä toiminnassa 2007/108/YUTP määritellyn toimeksiannon ja siinä olevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

2 artikla

Rahoitus

1.   Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiantoon liittyviin menoihin tarkoitettu rahoitusohje on 1 päivänä toukokuuta 2007 alkavalla ja 29 päivänä helmikuuta 2008 päättyvällä kaudella 1 700 000 euroa.

2.   Euroopan unionin Sudanissa olevan erityisedustajan ja komission välillä tehdään sopimus menojen hallinnoinnista. Menot ovat rahoituskelpoisia 1 päivästä toukokuuta 2007 alkaen.

3 artikla

Tarkistus

Euroopan unionin Sudanissa oleva erityisedustaja esittää korkeana edustajana toimivalle pääsihteerille, neuvostolle ja komissiolle marraskuun 2007 puoleen väliin mennessä kattavan kertomuksen toimeksiantonsa toteuttamisesta.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

5 artikla

Julkaiseminen

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 19 päivänä huhtikuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Brigitte ZYPRIES


(1)  EUVL L 188, 20.7.2005, s. 43.

(2)  EUVL L 184, 6.7.2006, s. 38.

(3)  EUVL L 46, 16.2.2007, s. 63.

(4)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).


Oikaisuja

20.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/54


Oikaistaan Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen perustamisesta 2 päivänä marraskuuta 2004 tehty neuvoston päätös 2004/752/EY

( Euroopan unionin virallinen lehti L 333, 9. marraskuuta 2004 )

Sivulla 10, päätöksen liitteessä (yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehtyyn pöytäkirjaan lisätty liite I, ”Euroopan unionin virkamiestuomioistuin”) olevan 7 artiklan 5 kohdassa:

korvataan:

”5.   Virkamiestuomioistuin päättää oikeudenkäyntikuluista. Jollei työjärjestyksessä erityisesti toisin määrätä, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos tuomioistuin niin päättää.”,

seuraavasti:

”5.   Virkamiestuomioistuin päättää oikeudenkäyntikuluista. Jollei työjärjestyksessä erityisesti toisin määrätä, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.”


20.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 103/54


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1898/2005, annettu 9 päivänä marraskuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 308, 25. marraskuuta 2005 )

Sivulla 19, 58 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa:

korvataan:

”määräajan päättymisestä”,

seuraavasti:

”määräajan kuukauden päättymisestä”.