ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 100

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
17. huhtikuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 407/2007 annettu 16 päivänä huhtikuuta 2007, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta ja käyttöön otetun väliaikaisen tullin vapauttamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien jäädytettyjen mansikoiden tuonnissa

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 408/2007, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 409/2007, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2007, ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 673/2005 liitteiden I ja II korvaamisesta

16

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/232/EY

 

*

Komission päätös, tehty 26 päivänä maaliskuuta 2007, glufosinaattiammonium-nimistä rikkakasvien torjunta-ainetta kestävien muuntogeenisten rapsituotteiden (Brassica napus L., linjat Ms8, Rf3 ja Ms8xRf3) markkinoille saattamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1234)

20

 

 

2007/233/EY

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä huhtikuuta 2007, yksityistä sektoria edustavien jäsenten nimittämisestä yhteisen siirtohinnoittelufoorumin yhteydessä toimivaan siirtohinnoittelun asiantuntijaryhmään

25

 

 

2007/234/EY

 

*

Komission päätös, tehty 16 päivänä huhtikuuta 2007, Romanian neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisesti esittämästä viinintuotantokykyä koskevasta selvityksestä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1587)

27

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

17.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 407/2007

annettu 16 päivänä huhtikuuta 2007,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta ja käyttöön otetun väliaikaisen tullin vapauttamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien jäädytettyjen mansikoiden tuonnissa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 9 artiklan ja 10 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka tämä on tehnyt kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   MENETTELY

1.   Väliaikaiset toimenpiteet

(1)

Komissio otti 18 päivänä lokakuuta 2006 asetuksella (EY) N:o 1551/2006 (2), jäljempänä ’väliaikaista tullia koskeva asetus’, käyttöön väliaikaisen polkumyyntitullin tiettyjen Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien tiettyjen jäädytettyjen mansikoiden tuonnissa.

2.   Menettelyn jatko

(2)

Sen jälkeen kun Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen jäädytettyjen mansikoiden tuonnissa oli otettu käyttöön väliaikainen polkumyyntitulli, kaikille asiaan liittyville osapuolille ilmoitettiin tosiasioista ja huomioista, joiden perusteella väliaikaista tullia koskeva asetus oli annettu. Kaikille osapuolille myönnettiin määräaika, jossa ne voivat esittää huomautuksia näiden ilmoitusten johdosta.

(3)

Osa asiaan liittyvistä osapuolista esitti kirjallisia huomautuksia. Suullista kuulemista pyytäneille osapuolille annettiin siihen tilaisuus. Komissio hankki ja tarkisti kaikki tarpeellisina pitämänsä tiedot. Osapuolten suulliset ja kirjalliset huomautukset käsiteltiin ja väliaikaisia päätelmiä muutettiin tarvittaessa niiden perusteella.

(4)

Kaikille asiaan liittyville osapuolille ilmoitettiin keskeisistä tosiseikoista ja huomioista, joiden perusteella oli tarkoitus ottaa käyttöön lopulliset toimenpiteet ja vapauttaa asetuksella (EY) N:o 1551/2006 käyttöön otetun väliaikaisen tullin vakuutena olevat määrät (lopullinen ilmoitus). Osapuolille asetettiin myös määräaika, jonka kuluessa ne voivat esittää huomautuksia tämän ilmoituksen johdosta. Osapuolten toimittamat suulliset ja kirjalliset huomautukset käsiteltiin, ja päätelmiä muutettiin tarvittaessa niiden mukaisesti.

3.   Menettelyn osapuolet

(5)

Komissio jatkoi lopullisia päätelmiä varten tarpeellisiksi katsomiensa tietojen hankkimista. Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 8 kappaleessa mainittujen yritysten tiloihin tehtyjen tarkastuskäyntien lisäksi myös seuraavien yhteisön käyttäjien ja tuojien tiloissa tehtiin tarkastukset väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen:

 

tuojat/kauppiaat

BS Foods BV, Gennep, Alankomaat

Skogsmat AB, Karlstad, Ruotsi

 

käyttäjät/jalostajat

Agrana Frucht GmbH & Co KG, Gleisdorf, Itävalta

Agrana, S.A. Neuilly-sur-Seine, Ranska

Dairy Fruits A/S, Odense, Tanska

Groupe Danone, Pariisi, Ranska

Materne S.A.S., Limonest, Ranska

Rudolf Wild GmbH & Co. KG, Eppelheim, Saksa

Schwartauer Werke GmbH & Co KGaA, Bad Schwartau, Saksa

Yoplait France S.A.S., Boulogne, Ranska.

4.   Tutkimusajanjakso

(6)

Polkumyyntiä ja vahinkoa koskeva tutkimus kattoi 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisen ajanjakson, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’. Vahinkoanalyysin kannalta merkityksellinen kehityssuuntausten tarkastelu kattoi 1 päivän tammikuuta 2002 ja tutkimusajanjakson päättymisen välisen ajanjakson, jäljempänä ’tarkastelujakso’.

(7)

Yksi asiaan liittyvä osapuoli on asettanut valitun tutkimusajanjakson kyseenalaiseksi esittämällä, että vuosi 2005 ei ole edustava, sillä tuontihinnat olivat tuona vuonna poikkeuksellisen alhaiset. Tutkimusajanjakso on kuitenkin määritetty perusasetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jossa säädetään, että tutkimusajanjakso käsittää tavallisesti vähintään kuuden kuukauden jakson välittömästi ennen menettelyn aloittamista. Vuoteen 2005 liittyvät väitetyt erityispiirteet eivät siksi näy tutkimusajanjakson valinnassa, vaan niitä tarkasteltiin syy-yhteyden analyysissä.

(8)

Edellä selostetun perusteella vahvistetaan tutkimusajanjakso sellaisena kuin se on määritetty väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 11 kappaleessa.

5.   Tarkasteltavana oleva tuote ja samankaltainen tuote

(9)

Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 13 kappaleessa tarkasteltavana olevan tuotteen määriteltiin olevan Kiinan kansantasavallasta peräisin olevat mansikat, jotka ovat keittämättömiä tai vedessä tai höyryssä keitettyjä, jotka on jäädytetty ja jotka voivat sisältää lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta ja jotka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodeihin 0811 10 11, 0811 10 19 ja 0811 10 90.

(10)

Eräät asiaan liittyvät osapuolet väittivät, että erityyppisten jäädytettyjen mansikoiden käyttötavoissa ja laadussa on merkittäviä eroja. Samasta syystä väitettiin, että kiinalaista alkuperää olevat jäädytetyt mansikat eivät ole verrattavissa yhteisön tuotannonalan tuottamiin jäädytettyihin mansikoihin.

(11)

Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 15 kappaleessa todetaan tutkimuksessa havaitun, että lajikkeiden, laadun, koon ja jälkikäsittelyn eroavaisuuksista huolimatta tarkasteltavana olevilla kaikentyyppisillä tuotteilla sekä yhteisön tuottajien yhteisössä tuottamilla ja myymillä jäädytetyillä mansikoilla on samat fyysiset ja biologiset perusominaisuudet ja samat peruskäyttötavat. Tästä syystä eri tuotteiden katsottiin muodostavan yhden ainoan tuotteen. Koska asiaan liittyvät osapuolet eivät toimittaneet lisänäyttöä väitteensä tueksi eikä uusia seikkoja tullut esiin, väite hylättiin.

(12)

Koska muita tuotteen määritelmää ja samankaltaista tuotetta koskevia huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 12–16 kappaleessa olevat tiedot ja väliaikaiset päätelmät voidaan vahvistaa.

B.   POLKUMYYNTI

1.   Markkinatalouskohtelu

(13)

Markkinatalouskohtelua koskeviin päätelmiin vaikuttavia huomautuksia ei esitetty. Näin ollen vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 17–26 kappaleessa olevat päätelmät.

2.   Yksilöllinen kohtelu

(14)

Kolme vientiä harjoittavaa tuottajaa, joille ei myönnetty yksilöllistä kohtelua, vaativat päätöksen uudelleentarkastelua. Kyseiset kolme yritystä eivät täyttäneet perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdan b ja e alakohdassa säädettyjä edellytyksiä. Kyseisessä b alakohdassa edellytetään, että vientihinnoista ja -määristä sekä myyntiehdoista päätetään vapaasti. Kyseisessä e alakohdassa edellytetään, ettei valtio puutu yrityksen toimintaan niin, että se mahdollistaisi toimenpiteiden kiertämisen, jos yksittäisille viejille vahvistetaan erilaiset tullit.

(15)

Näiden kolmen yrityksen vaatimusten perusteella ei ollut tarvetta muuttaa alustavassa vaiheessa tehtyä päätöstä. Erityisesti havaittiin, että valtio puuttui kyseisten yritysten toimintaan, mikä rajoitti niiden vapautta päättää vientimääristä (b alakohdan edellytys).

(16)

Valtion puuttuminen toimintaan oli lisäksi niin laajaa, että se tekisi toimenpiteiden kiertämisen todennäköiseksi, jos yksittäisille viejille vahvistetaan erilaiset tullit (e alakohdan edellytys).

(17)

Koska yksilöllistä kohtelua koskevista päätelmistä ei esitetty muita huomautuksia, vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 27 ja 28 kappaleessa olevat päätelmät.

3.   Normaaliarvo

(18)

Väliaikaisten toimenpiteiden julkaisemisen jälkeen ei saatu huomautuksia, joiden perusteella olisi ollut tarvetta muuttaa päätöstä käyttää Turkkia vertailumaana. Näin ollen päätös vahvistetaan. Normaaliarvon määrittämiseksi turkkilaisten mansikoiden kotimarkkinahintoja on siis mukautettu siten, että otetaan huomioon niiden parempi laatu kiinalaisiin mansikoihin verrattuna (katso väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 39 ja 44 kappale).

(19)

Koska normaaliarvoa koskevista päätelmistä ei esitetty muita huomautuksia, vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 29–42 kappaleessa olevat päätelmät.

4.   Vientihinta

(20)

Koska vientihintaa koskevista päätelmistä ei esitetty huomautuksia, vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 43 kappaleessa olevat päätelmät.

5.   Vertailu

(21)

Viitataan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 44 kappaleeseen. Koska sellaisia huomautuksia, joiden perusteella olisi ollut tarvetta muuttaa kyseisessä johdanto-osan kappaleessa mainittuja päätelmiä, ei esitetty, alustavat päätelmät vahvistetaan.

6.   Polkumyyntimarginaali

(22)

Edellä mainitun perusteella lopullisesti määritellyt polkumyyntimarginaalit ilmaistuina prosentteina CIF-hinnasta yhteisön rajalla tullaamattomana ovat seuraavat:

 

Yantai Yongchang Foodstuff 0 %

 

Dandong Junao Foodstuff 31,1 %

 

Kaikki muut yritykset 66,9 %

C.   VAHINKO

1.   Yhteisön tuotanto

(23)

Koska asiaa koskevia huomautuksia ei ole esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 51 kappaleessa olevat yhteisön kokonaistuotantoa koskevat alustavat päätelmät vahvistetaan.

2.   Yhteisön tuotannonalan määritelmä

(24)

Koska asiaa koskevia huomautuksia ei ole esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 52 ja 53 kappaleessa oleva yhteisön tuotannonalan määritelmä vahvistetaan.

3.   Otanta vahinkoa koskevaa arviota varten

(25)

Koska jäädytettyjen mansikoiden tuottajia on yhteisössä paljon, vahingon arviointia varten valittiin kahdeksan tuottajan otos. Yksi asiaan liittyvä osapuoli väitti, että otos yhteisön tuottajista ei ollut edustava, koska kaikki valitut yhteisön tuottajat olivat sijoittautuneet Puolaan. Katsottiin, että suurimpaan tuotantomäärään perustuvassa otoksessa olisi otettava huomioon myös tuottajien maantieteellinen sijainti, jotta se olisi edustava.

(26)

On muistettava, että väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 54 kappaleessa todetaan, että otos on valittu perusasetuksen 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jossa säädetään, että otos voi perustua suurimpaan edustavaan yhteisön tuotannon määrään, joka pystytään kohtuullisesti tutkimaan käytettävissä olevana aikana.

(27)

Näin ollen tähän menetelmään perustuvassa otoksen valinnassa on ensisijaisesti otettava huomioon edustavuus tuotannon määrän osalta. Otoksella ei tämän lisäksi edellytetä olevan tiettyä maantieteellistä kattavuutta; se voi, mutta sen ei selvästikään tarvitse olla täydentävä näkökohta.

(28)

Koska jäädytettyjen mansikoiden tuotanto on suurelta osin keskittynyt Puolaan sekä tuotannon määrän että tuottajien lukumäärän osalta, maantieteellisen sijainnin ottaminen huomioon ei tässä tapauksessa estäisi valitsemasta otosta siten, että se koostuu pelkästään puolalaisista tuottajista. Näin ollen tämä väite hylätään.

(29)

Koska muita huomautuksia ei ole esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 54 ja 55 kappaleessa oleva otoksen valinta vahingon arvioimista varten vahvistetaan.

4.   Yhteisön kulutus

(30)

Koska asiaa koskevia huomautuksia ei ole esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 56–59 kappaleessa oleva yhteisön kulutusta koskeva laskelma vahvistetaan.

5.   Tuonti yhteisöön asianomaisista maista

5.1   Tarkasteltavana olevan tuonnin määrä ja markkinaosuus

(31)

Koska asiaa koskevia huomautuksia ei ole esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 60 ja 61 kappaleessa oleva asianomaisen tuonnin määrää ja markkinaosuutta koskeva laskelma vahvistetaan.

5.2   Tuonnin hinnat ja hinnan alittavuus

(32)

Yksi osapuoli väitti, että hintojen alittavuuden määrittämistä varten olisi tehtävä mukautus, jolla otettaisiin huomioon yhteisön tuotannonalan ja vientiä harjoittavien tuottajien tuottamien jäädytettyjen mansikoiden väliset laatuerot. Tältä osin kuitenkin havaittiin, että alustavassa vaiheessa ainoastaan tietyt vientiä harjoittavien tuottajien myyntitapahtumat otettiin huomioon hintojen ja viitehintojen alittavuuden laskennassa. Heikompilaatuisten vientituotteiden myynti jätettiin ottamatta huomioon, koska yhteisön tuotannonala ei tuota eikä myy tällaisia heikkolaatuisia tuotteita. Vaadittu mukautus ei ole näin ollen perusteltu. Koska muita huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 62–64 kappaleessa olevat asianomaiset tuontihinnat ja hinnan alittavuutta koskevat päätelmät vahvistetaan.

6.   Yhteisön tuotannonalan tilanne

(33)

Eräät asiaan liittyvät osapuolet väittivät, että yhteisön tuotannonalan hinnat nousivat vuonna 2006 noin 1 000 euroon / tonni ja että tämä olisi otettava huomioon vahinkoanalyysissä. On kuitenkin muistettava, että tutkimusajanjakso kattoi 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisen ajanjakson ja että jakso, jolla vahingon arvioinnin kannalta merkittäviä kehityskulkuja tarkastellaan, kattoi 1 päivän tammikuuta 2002 ja tutkimusajanjakson päättymisen välisen ajan. Näin ollen tutkimusajanjakson jälkeistä hintakehitystä ei ole perusasetuksen 6 artiklan 1 kohdan viimeisen virkkeen mukaisesti otettu huomioon vahinkoanalyysissä. Vuoden 2006 hintojen nousun merkitystä tarkastellaan kuitenkin jäljempänä syy-yhteyttä koskevassa D osassa (johdanto-osan 51–54 kappale).

(34)

Yksikään osapuoli ei kyseenalaistanut väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 66–85 kappaleessa esitettyjä yhteisön tuotannonalan tilannetta koskevia lukuja tai niiden tulkintaa. Sen vuoksi näissä väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan kappaleissa olevat päätelmät vahvistetaan.

6.1   Yhteisön koko tuotannonalaa koskevat tiedot

(35)

Yksikään osapuoli ei kyseenalaistanut väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 86–88 kappaleessa olevia yhteisön koko tuotannonalaa koskevia makrotaloudellisia tietoja. Sen vuoksi väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan kyseisissä kappaleissa olevat päätelmät vahvistetaan.

7.   Vahinkoa koskeva päätelmä

(36)

Edellä esitetyn perusteella vahvistetaan, että yhteisön tuotannonalalle on aiheutunut perusasetuksen 3 artiklassa tarkoitettua merkittävää vahinkoa.

D.   SYY-YHTEYS

1.   Asiaan liittyvien osapuolten esittämät huomautukset

(37)

Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen asiaan liittyvät osapuolet väittivät, että yhteisön tuotannonalan kärsimä merkittävä vahinko oli muiden tekijöiden aiheuttama. Osa näistä väitteistä oli jo käsitelty asianmukaisesti väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa. Uusia merkityksellisiksi katsottuja väitteitä käsitellään jäljempänä.

2.   Kolmansista maista peräisin olevan tuonnin vaikutus

(38)

Väitettiin, että Marokosta tulevaa tuontia ei otettu riittävästi huomioon mahdollisena vahingon aiheuttajana. Eräs osapuoli kyseenalaisti väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 99 kappaleessa olevien lukujen tulkinnan, jonka mukaan Marokon tutkimusajanjaksolla veloittama hinta oli alhaisempi kuin yhteisön tuotannonalan kustannukset kattava hinta. Tämän väitettiin vaikuttaneen osaltaan vahinkoon.

(39)

Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 99 kappaleessa olevassa taulukossa osoitetaan, että Marokon hinta oli johdonmukaisesti yhteisön tuotannonalan hintaa korkeampi. Kiinan halpavienti vaikutti myös marokkolaisiin viejiin, joiden oli alennettava yhteisöltä velottamiaan hintoja. Tämä näkyy Marokosta peräisin olevien jäädytettyjen mansikoiden tuontimäärien laskuna. Väite oli näin ollen hylättävä.

3.   Valuuttakurssien muutosten vaikutus

(40)

Tutkimusajanjakson aikana Puolan zloty heikkeni euroon nähden. Eräät asiaan liittyvät osapuolet väittivät, että yhteisön tuotannonalan kärsimä hinnanalennus ei näyttäisi niin dramaattiselta, jos laskelmat tehtäisiin zloteina euron sijasta. Vuosina 2004–2005 zlotyn arvo todellakin vaihteli noin 10 prosenttia. Mutta kun arvioidaan yhteisön hintojen kehitystä näinä kahtena vuonna, hinnanlasku euroina oli 35 prosenttia.

(41)

Kun otetaan huomioon noin 10 prosentin kurssivaihtelun ja 35 prosentin hinnanlaskun välinen ero, zlotyn arvon heikkenemistä euroon nähden ei voida pitää merkittävänä syynä yhteisön tuotannonalan kokemaan hinnanlaskuun. Väite oli näin ollen hylättävä.

4.   Yhteisön tuotannonalan väitettyjen rakenteellisten puutteiden ja spekulatiivisten liiketoimintapäätösten vaikutus

(42)

Eräät asiaan liittyvät osapuolet veivät eteenpäin väitettä, jota on jo käsitelty väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 106–110 kappaleessa ja jonka mukaan vahinko oli itse aiheutettu ja johtui yhteisön tuotannonalan huonoista liiketoimintapäätöksistä ja rakenteellisista vaikeuksista. Tässä tarkoituksessa ne esittivät, että väitettä tukivat komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille tilanteesta jalostettaviksi tarkoitettujen marjojen ja kirsikoiden alalla (3), jonka liitteenä on komission valmisteluasiakirja samasta aiheesta, sekä 12 päivänä lokakuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin päätöslauselma tilanteesta jalostettaviksi tarkoitettujen marjojen ja kirsikoiden alalla (4).

(43)

Komissio otti kertomuksen huomioon alustavissa päätelmissään, kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 138 kappaleessa oleva viittaus osoittaa. Vaikka kertomus ja päätöslauselma antavatkin tärkeää taustatietoa punaisten hedelmien alasta yhteisössä, on huomattava, että niissä kummassakin keskitytään pikemminkin tuoreiden mansikoiden viljelijöiden kuin yhteisön tuotannonalan (pakastusteollisuuden) ongelmiin. Joka tapauksessa kummassakaan, raportissa tai päätöslauselmassa, ei todeta, että yhteisön tuotannonalan ongelmat johtuisivat yhteisön tuotannonalan itsensä rakenteellisista puutteista.

(44)

Edelleen väitettiin, että Puolan liittyminen Euroopan unioniin on johtanut puolalaisen työvoiman siirtymisen korkeamman palkkatason maihin, mikä puolestaan on aiheuttanut tuotannonalalle lisäongelmia, koska työvoimakustannukset kotimarkkinoilla ovat kasvaneet. Väitettiin myös, että uusien rajasäännösten takia yhteisön tuotannonala ei voinut enää saada halvempaa työvoimaa EU:hun kuulumattomista naapurimaista. Näillä seikoilla väitettiin olleen merkittäviä kielteisiä vaikutuksia näin työvoimavaltaiseen tuotannonalaan.

(45)

Nämä kehityskulut ovat voineet johtaa viljelijöiden työvoimakustannusten kasvuun. Mahdollinen kasvu liittyy kuitenkin suoraan viljelijöiden kustannuksiin eikä yhteisön tuotannonalan (pakastusteollisuuden) kustannuksiin. Näin ollen viljelijöiden kasvaneiden kustannusten ja yhteisön tuotannonalan kustannusten välillä on ainoastaan osittainen yhteys. Johdanto-osan 42 kappaleessa mainitun komission kertomuksen ja valmisteluasiakirjan mukaan näyttää lisäksi siltä, että tuotantokustannusten kasvusta huolimatta tuoreiden mansikoiden myyntihinta pikemminkin laski kuin nousi Puolan liityttyä Euroopan unioniin. Koska myyntihinnat laskivat, nousu tuoreiden mansikoiden viljelijöiden kustannuksissa ei ole voinut vaikuttaa yhteisön tuotannonalaan. Väite on näin ollen hylättävä.

(46)

Yksi osapuoli väitti, että investoinnit ja uudelleenjärjestelyt, jotka yhteisön tuotannonala toteutti tehokkuuttaan parantaakseen, vaikuttivat kielteisesti sen tuottavuuteen ja kassavirtaan. Yhteisön tuotannonalalle investoinneista koituneet mahdolliset kustannukset eivät kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että hinnat laskivat tutkimusajanjaksolla huomattavasti, aina vahinkoa aiheuttavalle tasolle, ja että juuri matalilla hinnoilla oli ylivoimaisesti suurin vaikutus yhteisön tuotannonalan tuottavuuteen. Tehdyt investoinnit itse asiassa tehostivat yhteisön tuotannonalan toimintaa, kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 81 kappaleessa todetaan. Väite on näin ollen hylättävä.

(47)

Lisäksi väitettiin, että yhteisön tuotannonalan kärsimä vahinko oli itse aiheutettu, koska tuotteiden laatu oli heikompi kuin Espanjasta ja Kaliforniasta peräisin olevien tuotteiden. Tässä on huomattava, että sekä Espanjan että Kalifornian tuotanto menee lähinnä tuoremarkkinoille eikä ole merkkejä siitä, että yhteisön tuotannonala olisi menettänyt markkinaosuuttaan näihin tuottajiin verrattuna. Yhdysvalloista peräisin olevien jäädytettyjen mansikoiden tuonti oli tutkimusajanjaksolla alle 200 tonnia, joten sillä ei ole voinut olla merkittävää vaikutusta yhteisön tuotannonalan tuottavuuteen. Väite on näin ollen hylättävä.

(48)

Yhteisön tuotannonalan väitetyistä rakenteellisista puutteista ei ole mitään näyttöä. Väitteet on näin ollen hylättävä. Näin ollen väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 106–110 kappaleen päätelmät vahvistetaan.

5.   Yhteisön tuotannonalan asettaman hintatason tuloksena oleva itse aiheutettu vahinko

(49)

Yhteisön tuotannonalan tekemiä spekulatiivisia liiketoimintapäätöksiä koskevan väitteen yhteydessä, johon viitataan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 108 ja 110 kappaleessa, yksi käyttäjä väitti, että yhteisön hintoja ei määrännyt Kiinasta tuleva tuonti, vaan lähinnä yhteisön tuotannonala, jonka markkinaosuus oli suurin. Tämä osapuoli siis väitti, että hintojen laskun aiheutti yhteisön tuotannonala itse eikä polkumyynnillä tapahtuva kiinalainen tuonti.

(50)

On selvää, että yhteisön tuotannonala säilytti tutkimusajanjaksolla 59 prosentin markkinaosuutensa ja siis merkittävän aseman markkinahintojen määrittämisessä. Vaikka yhteisön tuotannonalan markkinaosuus oli suuri, ei voida kuitenkaan kieltää, että Kiinan kansantasavallan 6 prosenttia yhteisön tuotannonalan hintoja alhaisemmilla hinnoilla tapahtuvalla tuonnilla oli kielteinen vaikutus markkinahintoihin. Tämä polkumyynnillä tapahtunut tuonti aiheutti yleistä hintojen laskupainetta yhteisössä, ja Kiina onnistui kasvattamaan markkinaosuuttaan 4 prosentista vuonna 2002 tutkimusajanjakson 20 prosenttiin. Väite on näin ollen hylättävä.

6.   Jäädytettyjen mansikoiden kausittainen luonne ja sadon koon vaikutus

(51)

Jäädytetyt mansikat on herkkä maataloustuote, ja tutkimus on osoittanut, että tuoreiden mansikoiden saatavuudella on merkittävä vaikutus jäädytettyjen mansikoiden hintaan. Useat asiaan liittyvät osapuolet väittivät, että vuoden 2003 erityisen huono sato oli syynä tutkimusajanjaksolla havaittuun vahinkoon. Eräät asiaan liittyvät osapuolet myös vahvistivat, että mansikoilla on neljän vuoden hintasykli, jonka aikana hinnannousu johtaa ylituotantoon ja sitä myötä hintojen romahtamiseen. Väitettiin, että vuonna 2005 tämä sykli oli aallonpohjassa ja että tuolloin havaitut erityisen matalat hinnat olivat seurausta tästä luonnollisesta vaihtelusta. Hinnanvaihtelua havaittiin myös jaksolla ennen vuotta 2002, ja tätä väitettä tuki myös vuonna 2006 eli tutkimusajanjakson jälkeisenä vuonna koettu noin 20 prosentin hinnannousu.

(52)

Tarkastelujakson ulkopuolinen jäädytettyjen mansikoiden hintojen tarkempi analyysi osoittikin, että hinnat vaihtelivat myös pitkällä aikavälillä ennen vuotta 2002. Esimerkiksi vuoden 2001 runsas sato aiheutti hintojen voimakkaan laskun. Matalat hinnat puolestaan aiheuttivat tuoreiden mansikoiden tuotannon supistumisen seuraavina vuosina, jolloin hinnat pääsivät vakautumaan. Näiden suuntausten analyysi tukee väitettä, että tarkasteltavana olevan tuotteen hintojen kehitys on syklinen, ja siihen vaikuttavat merkittävästi sää ja sadon koko.

(53)

On kuitenkin muistettava, että Kiinasta peräisin olevan tuonnin määrä kasvoi 380 prosenttia ja hinnat laskivat 38 prosenttia tarkastelujaksolla, ja että tällä oli merkittävä vaikutus taloudelliseen tilanteeseen yhteisön tuotannonalalla, joka ilmoitti kestämättömistä tappioista.

(54)

Vaikka jäädytettyjen mansikoiden hintojen luonnollisella vaihtelulla ja sadon koolla on kiistämättä ollut merkittävä vaikutus yhteisön tuotannonalan hintoihin, niitä ei voida pitää ainoana tai suurimpana syynä yhteisön tuotannonalan kärsimään vahinkoon.

7.   Syy-yhteyttä koskevat päätelmät

(55)

Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 97 ja 98 kappaleessa todetaan, Kiinan kansantasavallasta polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin ja yhteisön tuotannonalan kärsimän vahingon välillä on syy-yhteys.

(56)

Tutkimus on myös osoittanut, että yhteisön tuotannonalan hintojen sekä sadon sykliseen luonteeseen ja kausittaiseen vaihteluun liittyvien hinnanvaihtelujen välillä on vastaavuus. Tätä päätelmää tukevat tarkastelujaksoa edeltävät ja sen aikaiset tiedot sekä tutkimusjanajakson jälkeinen kehitys.

(57)

Vaikka nämä kausittaiset vaihtelut ovat voineet heikentää yhteisön tuotannonalan taloudellista tilannetta, yhteisön tuotannonalan hintojen laskun suuruuden ja tilanteen analyysissä havaitun kielteisen kehityksen, sellaisena kuin se väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 66–85 kappaleessa kuvataan, ei voida katsoa johtuneen pelkästään ’luonnollisesta vaihtelusta’. Tuotteen kausittaisen luonteen vaikutuksen analyysi ja sadon koko eivät siksi tue väitettä, että nämä tekijät olisivat olleet tarpeeksi merkittäviä poistamaan syy-yhteyden polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin ja yhteisön tuotannonalan kärsimän vahingon välillä.

(58)

Koska syy-yhteydestä ei ole esitetty huomautuksia, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 113 ja 114 kappaleessa olevat päätelmät vahvistetaan edellä esitetyn perusteella.

E.   YHTEISÖN ETU

1.   Yleistä

(59)

Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen asiaan liittyvien osapuolten esittämät huomautukset ja lisätiedot huomioon ottaen tarkasteltiin, oliko alustava päätelmä, jonka mukaan toimenpiteen käyttöönotto oli yhteisön edun mukaista, edelleen aiheellinen. Kuten alustavassa vaiheessa, yhteisön edun määrittäminen perustui kaikista asiaan liittyvistä etunäkökohdista eli yhteisön tuotannonalan, tuojien, jalostajien/käyttäjien ja viljelijöiden eduista tehtyyn arviointiin.

(60)

Komissio ottikin yhteyttä lukuisiin asiaan liittyviin osapuoliin saadakseen niiden mielipiteen. Yhteisön tuotannonalan lisäksi kuultiin kaikkien markkinoilla olevien suurimpien käyttäjäyritysten ja käyttäjien etuja ajavien järjestöjen edustajia, ja tarkastuskäyntejä tehtiin lisää.

2.   Yhteisön tuotannonalan ja varhaisemman jalostusasteen teollisuuden etu

(61)

Alkuvaiheessa tutkimus osoitti, että yhteisön tuotannonalalla toimii paljon tuottajia pakastusteollisuudessa, joka työllistää noin 2 700 henkeä tarkasteltavana olevan tuotteen tuotannossa ja myynnissä. Pakastusteollisuuden ja mansikoita toimittavien viljelijöiden tilanteiden välillä on myös osittainen yhteys, sillä viljelijät viljelevät ainoastaan pakastukseen tarkoitettuja mansikkalajeja ja pakastusteollisuus on niiden ainoa ostaja.

(62)

Yhteisön tuottajathan kärsivät huomattavaa vahinkoa tarkastelujaksolla ja ilmoittivat polkumyynnillä tapahtuvasta tuonnista koituneista 12,5 prosentin tappioista. Tappioista ilmoitettiin huolimatta siitä, että yhteisön tuotannonala vähensi kustannuksiaan laskemalla tuoreista mansikoista viljelijöille maksamiaan hintoja. Tuoreista mansikoista maksettu hinta oli alle viljelijöiden tuotantokustannusten ja olisi siksi pitkällä aikavälillä kestämätön sekä viljelijöille että yhteisön tuotannonalalle. Jos jäädytettyjen mansikoiden hinta laskisi jälleen alle vahinkoa aiheuttamattoman tason, seuraukset olisivat kahdenlaiset. Yhteisön tuotannonala kärsisi taloudellisia tappioita, mutta uhkaisi myös jäädä ilman tuoreiden mansikoiden toimituksia pitkällä aikavälillä, sillä hinta, jonka se kykenisi maksamaan viljelijöille, olisi niin alhainen, että viljelijät joutuisivat lopettamaan toimintansa. Muistutettakoon, että vuonna 2002 Puolassa oli arviolta 96 700 tuoreiden mansikoiden kaupallista tuottajaa, joista noin 80 000 viljeli mansikoita jatkokäsittelyä varten. Vaikka on mahdollista, että tuottajien lukumäärä on pienentynyt alalla tehtyjen järjestelyjen seurauksena, on kuitenkin selvää, että mansikanviljely on merkittävä taloudellinen toiminto lukuisilla tiloilla Puolassa. Mansikanviljelyn väitetään olevan ratkaisevan tärkeää useilla alueilla, joilla muutoin vallitsisi korkea työttömyys, ja työttömyyslukujen väitetään kasvavan entisestään, jos toimenpiteitä ei oteta käyttöön. Lisäksi on väitetty, että viljelijät eivät voi siirtyä muihin tuottavampiin viljelykasveihin, koska kyseisten alueiden maaperä sopii lähinnä mansikanviljelyyn.

(63)

Kuten väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa todetaan (johdanto-osan 139 kappale), vuodesta 2004 lähtien hinnat ovat olleet alle tuotantokustannusten.

(64)

Lisäksi puolalaiset mansikanviljelijät muodostavat sirpaleisen tuotannonalan eivätkä todennäköisesti pysty pääsemään muille kuin paikallisille pakastusteollisuuden markkinoille; tätä väitettä tukee johdanto-osan 42 kappaleessa tarkoitettu komission kertomus. Pakastusteollisuuden taloudellisen tilanteen heikkenemisellä olisi näin ollen merkittävä vaikutus viljelijöihin. Se, että tutkimusajanjakson jälkeen markkinahinnat nousivat jälleen vahinkoa aiheuttamattomalle tasolle, sekä se, että Kiinasta tuleva tuonti supistui, voi herättää epäilyksiä toimenpiteiden tarpeellisuudesta yhteisön tuotannonalan tilanteen korjaamiseksi, mutta pysyvästä tai edes pitkäaikaisesta hinnannoususta ei ole havaittavissa merkkejä.

(65)

Näissä olosuhteissa on selvää, että yhteisön tuotannonala ja viljelijät hyötyisivät polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönotosta ja että toimenpiteet saattaisivat vakauttaa yhteisön markkinoihin kohdistuvia vaikutuksia. Kiinan kansantasavallasta tuleva tuonti ei enää johtaisi jäädytettyjen mansikoiden hintojen laskuun. Näin yhteisön tuottajat voisivat nostaa hintojaan ja saavuttaa kohtuullisen voittomarginaalin. Tällä olisi hyvin todennäköisesti myönteinen vaikutus varhaisemman jalostusasteen teollisuuteen. Näin ollen päätellään, että toimenpiteiden käyttöönotto olisi yhteisön tuotannonalan ja mansikanviljelijöiden etujen mukaista.

3.   Etuyhteydettömien tuojien etu

(66)

Tutkimuksen alustavassa vaiheessa tehtyjen päätelmien jälkeen komissio teki tarkastuskäynnin vielä kahteen tarkasteltavana olevan tuotteen tuojayritykseen. Kyseiset tuojat tuovat tarkasteltavana olevaa tuotetta Kiinan kansantasavallasta, vaikka kumpikin niistä käy kauppaa myös EU:ssa tuotetuilla mansikoilla, joiden osuus on 50–60 prosenttia niiden ostoista. On kuitenkin huomattava, että jäädytettyjen mansikoiden kauppa on vain osa niiden liiketoimintaa ja 30–50 prosenttia niiden kokonaisliikevaihdosta. Niiden Kiinan kansantasavallasta tuoma määrä on noin 14 prosenttia tarkasteltavana olevan tuotteen kaikesta tuonnista. Tuojia voidaan siis pitää edustavina. Kumpikin tuoja vastusti polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä. Tutkimus osoitti, että jäädytettyjen mansikoiden kysyntä ei todennäköisesti muutu, koska mansikoiden kysyntä määräytyy kuluttajien mieltymysten perusteella, joihin polkumyynnin vastaiset toimenpiteet eivät vaikuta. Korkeammat hinnat eivät todennäköisesti vaikuta tuojiin, sillä ne voivat tuoda saman määrän kuin ennenkin ja todennäköisesti siirtää huomattavan osan jäädytettyjen mansikoiden lisäkustannuksista käyttäjille. Tämän vahvistaa se havainto, että aikaisemmat hintaerot eivät vaikuttaneet tuojien myyntihintaan ja voittomarginaaliin, jotka pysyivät kutakuinkin vakaina.

(67)

Näin ollen vahvistetaan väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa tehty alustava päätelmä, jonka mukaan kasvaneiden tuontihintojen tuojiin kohdistuvien vaikutusten ei odoteta olevan merkittäviä.

4.   Käyttäjien ja kuluttajien etu

4.1   Yhteistyössä toimimisen aste

(68)

Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 127 kappaleessa todetaan, käyttäjiltä ja jalostajilta saadut vastaukset olivat alun perinkin vaillinaisia. Menettelyn alustavassa vaiheessa komissiolla oli vaikeuksia kerätä ja varmentaa tietoja, jotka olisivat tukeneet käyttäjäteollisuuden väitteitä. Väliaikaista tullia koskevan asetuksen julkaisemisen jälkeen komissio jatkoi siksi yhteistyötä tukevia toimiaan. Kahdeksan käyttäjäyrityksen tiloihin tehtiin uudet tarkastuskäynnit. Näistä viideltä yritykseltä saatiin tietoja, joiden avulla voitiin tehdä mielekäs vaikutusten arviointi. Myös lisätietoja kerättiin. Lisätietojen avulla komission yksiköt analysoivat uudelleen toimenpiteiden käyttöönoton mahdolliset vaikutukset yhteisön käyttäjiin.

(69)

Yksi asiaan liittyvä osapuoli väitti, että tätä yhteistyötä ei pitäisi ottaa huomioon, sillä se ei tapahtunut vireillepanoa koskevassa ilmoituksessa asetetussa määräajassa. Tältä osin on todettava, että yhteistyötä tehneet yritykset ilmoittautuivat ja toimittivat huomautukset väliaikaisista toimenpiteistä perusasetuksessa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

(70)

Yritysten toimitiloissa tarkistetut tiedot koskevat noin 9:ää prosenttia yhteisön kokonaiskulutuksesta. Lisäksi edustettuina olivat eri käyttäjäsektorit: muissa tuotteissa (kuten jogurteissa) käytettävien mansikkavalmisteiden tuottajat, jogurtin valmistajat ja mansikkahillon valmistajat. Yhteistyössä toimineet järjestöt edustivat noin 80:tä prosenttia yhteisön jäädytettyjen mansikoiden kulutuksesta. Tämänkokoisen edustavuuden hyväksyminen on yleisen käytännön mukaista. Edustavuuden puuttumista koskeva väite oli siksi hylättävä.

4.2   Toimenpiteiden vaikutus kustannuksiin

(71)

Käyttäjäyritykset vaativat, että komission olisi arvioitava toimenpiteiden vaikutusta muutenkin kuin pelkästään analysoimalla tuotujen kiinalaisten mansikoiden hinnannousua. Toimenpiteillä olisi nimittäin laajempi vaikutus markkinoihin, myös muualta tuleviin jäädytettyihin mansikoihin.

(72)

Tarkempi tutkimus osoittikin, että toimenpiteet aiheuttavat hyvin todennäköisesti yleisen hintojennousun, joka ei jäisi 34,2 prosenttiin (väliaikaisen tullin määrä) kiinalaisten mansikoiden osalta. Toimenpiteet voivat myös nostaa yhteisön tuotannonalan hintoja noin 19 prosentilla, laskettuun vahinkoa tuottamattomaan tasoon asti. Tällainen yleinen hintojen nousu näyttäisi itse asiassa väistämättömältä, koska toisin kuin muilla aloilla ja säätilan ja satotulosten asettamien rajoitusten vuoksi muut strategiat kuin markkinoiden määrällinen laajentuminen eivät ole vaihtoehto yhteisön tuotannonalalle. Koska yhteisön tuotannonala ja Kiinasta tuleva tuonti yhdessä kattavat noin 80 prosenttia yhteisön kulutuksesta, on lisäksi hyvin todennäköistä, että muut jäädytettyjä mansikoita yhteisöön vievät maat myös nostavat hintojaan ’hintajohtajien’ perässä.

(73)

Mitä käyttäjäyritysten mansikoihin liittyviin toimintoihin tulee, väliaikaisissa toimenpiteissä asetetun suuruisen tullin käyttöönotto johtaisi näissä olosuhteissa panosten noin 6 prosentin hinnannousuun. Moni käyttäjä joutuisi tappiota tuottavaan tilanteeseen. Päätelmät perustuvat pelkästään mansikoihin liittyvään toimintaan, koska tutkimuksessa tarkasteltavana tuotteena ovat jäädytetyt mansikat eikä asianomaisten yritysten muu toiminta. Vahinkoa ja polkumyyntiä koskevan analyysin suorittamiseksi on pitänyt varmistaa, että verrataan samankaltaisia eli tarkasteltavana olevaan tuotteeseen liittyviä toimintoja.

Jäljempänä olevasta taulukosta käy ilmi vaikutus tarkistettujen käyttäjien kustannuksiin:

Yritys

Tosiasiallinen voitto (tutkimusajanjakso) 2005 (5)

Vuoteen 2005 (tutkimusajan-jakso) perustuva voitto, jos eri alkuperää olevien mansikoiden hinnat nousevat johdanto-osan 74 kappaleessa määritetyn kaavan mukaisesti ja vähittäismyynti-hinnat eivät muutu (5)

Voitto kuten edellisessä sarakkeessa, mutta vuoden 2006 raportoitujen toteutuneiden (tai kasvaneiden) vähittäis-myyntihintojen perusteella (5)

Mansikka-tuotteiden osuus yrityksen liikevaihdosta (2005)

Yrityksen yleinen kannattavuus (2005)

Yritys A

+ 2 % – + 4 %

– 4 % – – 6 %

– 3 % – – 5 %

25 % – 30 %

+ 2,5 % – + 5,0 %

Yritys B

+ 1,0 % – + 2,5 %

– 1,0 % – – 2,5 %

noin 0 %

12 % – 17 %

+ 4,0 % – + 5,5 %

Yritys C

noin 0 %

noin – 1 %

+ 2 % – + 4 %

5 % – 10 %

noin 0 %

Yritys D

+ 12,0 % – + 14,0 %

+ 4 % – + 8,0 %

+ 3,0 % – + 5,0 %

10 % – 15 %

+ 5,0 % – + 8,0 %

Yritys E

+ 3,0 % – + 5,0 %

– 4,0 % – – 6,0 %

– 7,0 % – – 9,0 %

18 % – 23 %

noin 1 %

(74)

Mansikoiden hintojen nousu vaikuttaisi eniten yhteistyötä tehneiden mansikkavalmisteiden ja -hillon tuottajiin. Näin siksi, että mansikoiden suhteellinen osuus hillossa on huomattavasti suurempi kuin muiden ainesosien. Kyseessä olevien yritysten voittomarginaali pienenisi 7–8 prosenttiyksikköä, mikä johtaisi noin 5 prosentin tappioihin kahdessa yrityksessä.

(75)

Yhteistyössä toimineilla jogurtinvalmistajilla mansikoiden suhteellinen osuus tuotantokustannuksista on pienempi, koska maitotuotteiden kustannus lisätään tarvittavia ainesosia koskeviin laskelmiin. Niiden voittomarginaalin havaittiin olevan joka tapauksessa keskimäärin melko pienen. Näin ollen, vaikka tietyn jogurtin kokonaistuotantokustannukset kasvaisivat vain 2 prosentilla, se riittäisi kääntämään 1 prosentin voiton noin 1 prosentin tappioksi.

(76)

Näin ollen kustannusten nousuna ilmaistu toimenpiteiden vaikutus käyttäjäyrityksiin saattaisi olla suurempi kuin väliaikaisiin toimenpiteisiin johtaneessa analyysissa arvioitiin. Kuten jäljempänä 4.4 osassa todetaan, kustannusvaikutus on kuitenkin todennäköisesti lievempi pitkällä aikavälillä.

4.3   Jakeluketjun kustannusten nousun siirtäminen eteenpäin ei ole mahdollista

(77)

Yksi käyttäjien järjestö väitti, että tullit vahingoittaisivat yhteisöön sijoittautuneita kansainvälisesti kilpailukykyisiä jäädytettyjen mansikoiden käyttäjiä. Väitettiin, että tulleja ei voitaisi siirtää eteenpäin asiakkaiden (vähittäismyyjien ja jakelijoiden) maksettaviksi, sillä monet käyttäjät ovat tehneet asiakkaidensa kanssa pitkäaikaisia kiinteähintaisia sopimuksia. Kiinteät hinnat merkitsevät sitä, että käyttäjät kantavat riskin hintojen noususta. Monet käyttäjät väittivät ja esittivät näyttöä siitä, että suuret vähittäismyyjät/jakelijat aiheuttivat niille hintapaineita ja että hintoja oli hyvin vaikea nostaa. Katsottiin, että käyttäjien ja vähittäiskaupan alan välisissä sopimuksissa hinnat vahvistetaan ajanjaksoiksi, jotka vaihtelevat 6 kuukauden ja vuoden välillä. Siksi käyttäjät väittävät, että niillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin sisällyttää hinnannousu omiin kustannuksiinsa. Edellä selostetun perusteella on todettava, että käyttäjien on ainakin lyhyellä aikavälillä todennäköisesti sisällytettävä hinnannousu omiin kustannuksiinsa. Tutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi, että siitä huolimatta, että toimenpiteillä olisi tarkasteltavana olevaa tuotetta sisältävien tuotteiden tuottavuuteen kielteinen vaikutus, käyttäjäyritysten yleinen tuottavuus pysyisi useimpien käyttäjien osalta myönteisenä.

(78)

Siltä osin kuin kustannusten nousu voidaan siirtää eteenpäin, tällä voi olla tiettyä vaikutusta kuluttajahintoihin. Hedelmävalmisteet ja erityisesti jogurtit kuuluvat suuren kuluttajajoukon peruselintarvikkeisiin. Mansikanmakuiset jogurtit muodostavat noin 20–30 prosenttia jogurttimarkkinoista, ja vaikka yksikään kuluttajajärjestö ei ole esittänyt asiasta huomioita, on mahdollista, että hinnankorotus vaikuttaisi kuluttajiin ainakin keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Sama pätee hillojen osalta.

4.4   Käyttäjiin kohdistuvan vaikutuksen väliaikaisuus

(79)

Osissa 4.3 ja 4.4 on osoitettu, että toimenpiteiden käyttöönotolla on todennäköisesti vaikutus käyttäjien panosten kustannuksiin, ja käyttäjät ovat lisäksi vahvistaneet, että niiden olisi itse kannettava kustannusten kasvu sen ajan, kuin vähittäiskaupan alan kanssa tehdyt sopimukset ovat voimassa. Voitaisiin kuitenkin olettaa, että mahdottomuus siirtää kustannusten nousu eteenpäin on väliaikaista, sillä sopimukset ovat ajallisesti rajattuja.

4.5   Yhteisön tuotannonalan tarjonnan saatavuus

(80)

Käyttäjät ovat yleisesti katsoneet, että puolalaisen Senga sengana -lajikkeen mansikoiden tarjonta on olennaisen tärkeää sekä määrän että laadun kannalta jäädytetyistä mansikoista valmistettavien tuotteiden täyden valikoiman tuotannossa. Siksi vaara yhteisön tuotannonalan tilanteen huononemisesta heikentäisi tilannetta huomattavasti. On siis mahdollista, että jos puolalaisia mansikoita ei ole saatavissa markkinoilla tai niitä on saatavissa vain rajallisesti, käyttäjien olisi erittäin vaikea löytää vaihtoehtoisia hankintalähteitä Puolassa viljellyille mansikoille. Näyttää itse asiassa erittäin epätodennäköiseltä, että vaihtoehtoisia hankintalähteitä edes löytyisi, sillä käyttäjät ovat itse todenneet, että puolalaista laatua ei ole saatavissa mistään muualta. On myös mahdollista, että jos kilpailu markkinoilla vähenee, käyttäjiä odottaisi joka tapauksessa hintojen nousu.

5.   Yhteisön etua koskevat päätelmät

(81)

Tutkimuksessa kävi ilmi, että toimenpiteiden käyttöönotosta hyötyisivät noin 2 700 henkeä työllistävien yhteisön tuottajien lisäksi myös ne noin 80 000 viljelijää, joiden elannon perusta mansikat enemmän tai vähemmän ovat.

(82)

Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 133 kappaleessa todetaan, käyttäjäyritysten mukaan yhteisön tuotannonalan tarkasteltavana olevan tuotteen tarjonta on olennaisen tärkeää siksi, että käyttäjät voisivat tarjota täyden valikoiman laadukkaita tuotteita markkinoille. Tutkimus osoitti, että yhteisön tuotannonalan raaka-aineen kausiluonteisuudella eli mansikkasatojen vaihtelulla on huomattava vaikutus hintoihin, minkä tutkimusajanjakson jälkeinen kehityskin osoittaa. Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 74 kappaleessa todetaan, hinnat olivat tarkastelujakson jälkimmäisellä puoliskolla ja tutkimusajanjaksolla niin matalat, että yhteisön tuotannonalan oli maksettava viljelijöille tuotantokustannukset alittavia hintoja tuoreita mansikoita ostaessaan. Tämä johti siihen, että jotkin mansikanviljelijät lopettivat toimintansa. Vaikka hinnat nousivat vuonna 2006, on selvää, että tuoreiden mansikoiden tarjonta yhteisön tuotannonalalle ja edelleen myös käyttäjille voisi vaarantua, jos tarkastelujaksolla nähty matalien hintojen suuntaus toistuisi.

(83)

Tarkempi tutkimus osoittikin, että polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden vaikutus käyttäjiin olisi tässä tapauksessa merkittävä. Tulli aiheuttaisi tuottavuuden laskun tai jopa raskaitakin taloudellisia tappioita monille käyttäjille, erityisesti koska hinnannousua ei lyhyellä aikavälillä voitaisi siirtää jakelu- ja vähittäiskaupan portaaseen. Nämä vaikutukset eivät kuitenkaan ole niin voimakkaita tutkittujen käyttäjien yleisen tuottavuuden kannalta.

(84)

Käyttäjäyritykset ovat väittäneet, että jos toimenpiteet otetaan käyttöön, kiinteähintaiset sopimukset vähittäiskaupan yritysten kanssa estävät jalostusteollisuutta siirtämästä kustannusten nousun eteenpäin vähittäiskaupan alalle. Koska sopimukset ovat voimassa vain rajallisen ajan, on kuitenkin oletettava, että käyttäjäyritysten kyvyttömyys siirtää kustannusten nousu eteenpäin kestäisi vain noin 6–12 kuukautta.

(85)

Näyttää siis siltä, että lopullisten toimenpiteiden käyttöönotolla olisi merkittävä, mutta luonteeltaan väliaikainen vaikutus jäädytettyjen mansikoiden käyttäjiin. Sen sijaan yhteisön tuotannonalalle ja viljelijöille koituvat haitalliset vaikutukset olisivat huomattavia ja pysyviä, jos toimenpiteitä ei otettaisi käyttöön ja hintojen laskun sallittaisiin toistua.

(86)

Edellä esitetyn perusteella päätellään, että polkumyyntitullien käyttöönotosta luopumiselle Kiinasta peräisin olevien jäädytettyjen mansikoiden tuonnissa ei ole pakottavia syitä.

F.   LOPULLISTEN TOIMENPITEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO

1.   Lopullisten toimenpiteiden laji

(87)

Polkumyyntiä, vahinkoa, syy-yhteyttä ja yhteisön etua koskevat lopulliset päätelmät huomioon ottaen olisi otettava käyttöön polkumyynnin vastaiset toimenpiteet, jotta polkumyynnillä tapahtuvasta tuonnista ei aiheutuisi yhteisön tuotannonalalle enää enempää vahinkoa.

(88)

Polkumyyntitoimenpiteiden muoto voi vaihdella. Vaikka komissiolla on laaja harkintavalta toimenpiteiden valinnassa, tarkoituksena on poistaa vahingollisen polkumyynnin vaikutukset. Väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa vahvistettiin alhaisemman tullin säännön mukaisesti asetettu arvotulli, joka on 0 prosenttia niille vientiä harjoittaville tuottajille, joille on myönnetty markkinatalousasema, 12,6 prosenttia niille vientiä harjoittaville tuottajille, joille on myönnetty yksilöllinen kohtelu, ja 34,2 prosenttia kaikille muille yrityksille.

(89)

Väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen ja kuten johdanto-osan 51 kappaleessa todetaan, tarkasteltavana olevan tuotteen hinta yhteisön markkinoilla nousi noin 20 prosenttia vuonna 2006, joka on tutkimusajanjakson jälkeinen vuosi. Koska tarkasteltavana oleva tuote on melko yhtenäinen, ja jotta vältettäisiin se, että toimenpiteet rasittavat käyttäjiä epätasapuolisesti näissä olosuhteissa, katsottiin, että vähimmäistuontihinta olisi tässä tapauksessa paras toimenpiteiden muoto. Vähimmäishinnallahan on sama tarkoitus kuin arvotullilla eli poistaa vahingollisen polkumyynnin vaikutukset. Tällaisen tullin tapauksessa tullia ei kanneta, jos tuonnin hinta on CIF yhteisön rajalla -tasolla vähintään vähimmäistuontihinnan suuruinen. Jos tuonti tapahtuu alhaisempaan hintaan, tosiasiallisen hinnan ja vähimmäistuontihinnan välinen ero on maksettava.

(90)

Vähimmäistuontihinnan taso on määrätty samojen päätelmien, eritoten samojen polkumyyntimarginaalien ja alittavuuden marginaalien perusteella, kuten väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa säädetään.

(91)

Vähimmäistuontihintaa määritettäessä huomioon on otettu todetut polkumyyntimarginaalit sekä yhteisön tuotannonalalle aiheutuvan vahingon poistamiseksi tarvittavat tullien määrät.

2.   Vahingon korjaava taso

(92)

Perusasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti lopullinen tulli on vahvistettava polkumyynti- tai vahinkomarginaalin tasolle riippuen siitä, kumpi on alhaisempi. Tämän säännön soveltamiseksi oli vahvistettava vahinkoa aiheuttamaton hinta ja vahinkoa aiheuttamaton vähittäistuontihinta. Vahinkoa aiheuttamatonta vähittäistuontihintaa verrattiin sitten yrityskohtaiseen vähittäistuontihintaan ilman polkumyyntiä, joka perustuu normaaliarvoon, joka on mukautettu vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohintaan.

(93)

Vahinkoa aiheuttamattoman hinnan laskemiseksi oli otettava huomioon se tullien määrä, jonka yhteisön tuotannonala tarvitsisi tuotantokustannusten kattamiseksi ja saadakseen sellaisen myyntivoiton (ennen veroja), joka voitaisiin kohtuudella saada kyseisellä tuotannonalalla myytäessä samankaltaista tuotetta yhteisön markkinoilla tavanomaisissa kilpailuolosuhteissa. Koska asiaan liittyvät osapuolet eivät esittäneet asiasta huomautuksia, voittomarginaalin määrittämiseksi 6,5 prosenttiin käytettiin samoja huomautuksia kuin väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 144 kappaleessa.

(94)

Jäädytettyjä mansikoita tuodaan yhdistetyn nimikkeistön kolmella eri koodilla, jäljempänä ’CN-koodit’, ja niillä on eri tullitasot tuotujen tuotteiden sisältämän lisätyn sokerin tai muun makeutusaineen määrän mukaan. Eri suuruisten tullimäärien huomioon ottamiseksi kullekin CN-koodille oli vahvistettava erilliset vähittäistuontihinnat.

(95)

Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 153 kappaleessa todetaan, yhden kiinalaisen vientiä harjoittavan tuottajan osalta havaittiin, että tämä ei vienyt jäädytettyjä mansikoita polkumyyntihinnoilla. Kyseisen yrityksen vientiin ei siis sovelleta polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä.

(96)

Kaikissa muissa tapauksissa 684,20 euron vahinkoa aiheuttamattoman vähimmäistuontihinnan, jota sovelletaan Kiinasta tulevaan tuontiin, havaittiin olevan matalampi kuin vastaava vähimmäistuontihinta ilman polkumyyntiä. Vähimmäistuontihinta on siksi vahvistettu vahinkoa aiheuttamattoman vähittäistuontihinnan tasolle kaikelle Kiinan kansantasavallan muulle viennille.

(97)

Jos tuonnin hinta on CIF yhteisön rajalla -tasolla vähintään vähimmäistuontihinnan suuruinen, tullia ei kanneta. Jos tuonti tapahtuu vähimmäistuontihintaa alhaisempaan hintaan, maksettua tosiasiallista hintaa ja vähimmäistuontihintaa vastaava tulli on maksettava.

3.   Väliaikaisten tullien lopullinen kantaminen

(98)

Väliaikaiset polkumyyntitullit, jotka olivat 0–34,2 prosentin arvotulleja tuontitavaroiden osalta ja joita sovellettiin 19 päivästä lokakuuta 2006, vapautetaan. Arvotullin lopullinen kantaminen olisi suhteetonta vahingollisen polkumyynnin poistamiseksi, koska markkinahinnat olivat tänä aikana huomattavasti korkeammat kuin vähimmäistuontihinta.

4.   Vähimmäistuontihinnan täytäntöönpanokelpoisuus

(99)

Vähimmäistuontihintaan perustuva tullijärjestelmä saattaa olla vaikeampi panna täytäntöön ja johtaa tullausarvon virheellisen ilmoittamisen lisääntymiseen enemmän kuin muut toimenpidemuodot. Koska tällä alalla on olemassa korvaavien järjestelyjen riski, olikin tarpeen ottaa käyttöön kaksinkertainen toimenpidejärjestelmä. Kaksinkertaisen järjestelmän muodostavat vähimmäistuontihinta ja kiinteämääräinen tulli. Perusasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti kiinteämääräinen tulli laskettiin keskimääräisen painotetun vahinkomarginaalin perusteella, koska se oli alhaisempi kuin keskimääräinen painotettu polkumyyntimarginaali. Vähimmäistuontihinnan tosiasiallisen noudattamisen varmistamiseksi tuojille olisi tehtävä selväksi, että liiketapahtumista kannetaan kiinteämääräinen tulli takautuvasti, jos tuonnin jälkeisessä tarkistuksessa todetaan, että i) vapaasti yhteisön rajalla -nettohinta, jonka ensimmäinen riippumaton asiakas yhteisössä on tosiasiallisesti maksanut, jäljempänä ’tuonnin jälkeinen hinta’, on alhaisempi kuin tulli-ilmoituksen mukainen vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohinta; ja ii) tuonnin jälkeinen hinta on alhaisempi kuin vähimmäistuontihinta, jollei kiinteämääräinen tulli yhdessä tuonnin jälkeisen hinnan kanssa johda määrään (tosiasiallisesti maksettu hinta ja kiinteämääräinen tulli yhteenlaskettuina), joka jää alhaisemmaksi kuin vähimmäistuontihinta. Tällöin kannetaan vähimmäistuontihinnan ja tuonnin jälkeisen hinnan erotuksen suuruinen tulli. Tulliviranomaisten on ilmoitettava komissiolle aina, jos merkkejä virheellistä ilmoituksista todetaan.

(100)

Tämän perusteella ja ottaakseen huomioon esille tuodut ongelmat komissio aikoo ottaa käyttöön kaksi erityistä toimenpidekokonaisuutta, joilla varmistetaan, että toimenpiteet säilyvät merkityksellisinä ja että niitä noudatetaan täysimääräisesti. Ensiksi toimitaan yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (6) perusteella, mukaan lukien sen 78 artikla, jonka mukaan tulliviranomaiset voivat tarkastaa kyseisten tavaroiden tuontia tai vientiä taikka näihin tavaroihin myöhemmin kohdistettavia kaupallisia toimia koskevat kaupalliset asiakirjat ja tiedot. Nämä tarkastukset voidaan suorittaa tavaranhaltijan tiloissa, ammattitoiminnan harjoittajana suoraan tai välillisesti mainituissa toimissa osallisena olevan henkilön tiloissa taikka muun mainittuja asiakirjoja ja tietoja ammattitoimintaansa varten hallussaan pitävän henkilön tiloissa. Tulliviranomaiset voivat myös tarkastaa tavarat.

(101)

Toiseksi, parhaan mahdollisen suojan saamiseksi toimenpiteiden absorptiolta, erityisesti etuyhteydessä olevien yritysten välillä, komissio ilmoittaa aikomuksestaan panna välittömästi vireille perusasetuksen 12 artiklan 1 kohdan mukaisen tarkastelun, ja se voi velvoittaa kirjaamaan tuonnin perusasetuksen 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti, jos tällaisista käytänteistä saadaan näyttöä.

(102)

Komissio käyttää muun muassa kansallisten tulliviranomaisten antamia tuonnin valvontatietoja ja jäsenvaltioiden perusasetuksen 14 artiklan 6 kohdan mukaisesti antamia tietoja,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli, jota sovelletaan tuotaessa yhteisöön Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia mansikoita, jotka ovat keittämättömiä tai vedessä tai höyryssä keitettyjä, jotka on jäädytetty ja jotka voivat sisältää lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta ja jotka tällä hetkellä luokitellaan CN-koodeihin 0811 10 11, 0811 10 19 ja 0811 10 90.

2.   Yritykseen Yantai Yongchang Foodstuff sovellettava lopullinen polkumyyntitulli on:

Yritys

Lopullinen tulli

TARIC-lisäkoodi

Yantai Yongchang Foodstuff

0,0 %

A779

3.   Kaikkien muiden yritysten osalta lopullisen polkumyyntitullin määrä on 4 kohdassa vahvistetun vähimmäistuontihinnan ja vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohinnan välinen erotus, jos jälkimmäinen on alhaisempi kuin edellinen. Tullia ei kanneta, jos vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohinta on yhtä suuri tai suurempi kuin vastaava 4 kohdassa vahvistettu vähimmäistuontihinta.

4.   Edellä olevan 3 kohdan soveltamistarkoituksessa sovelletaan jäljempänä olevan taulukon toisessa sarakkeessa vahvistettua vähimmäistuontihintaa. Jos tuonnin jälkeisessä tarkistuksessa todetaan, että ensimmäisen yhteisössä sijaitsevan riippumattoman asiakkaan maksama yhteisön rajalla -nettohinta, jäljempänä ’tuonnin jälkeinen hinta’, on alhaisempi kuin tulli-ilmoituksen mukainen vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohinta ja tuonnin jälkeinen hinta on alhaisempi kuin vähimmäistuontihinta, sovelletaan jäljempänä olevan taulukon kolmannessa tai neljännessä sarakkeessa vahvistettua kiinteämääräistä polkumyyntitullia, jollei kolmannessa tai neljännessä sarakkeessa vahvistettu kiinteämääräinen tulli yhdessä tuonnin jälkeisen hinnan kanssa johda määrään (tosiasiallisesti maksettu hinta ja kiinteämääräinen tulli yhteenlaskettuina), joka jää alhaisemmaksi kuin jäljempänä olevan taulukon toisessa sarakkeessa vahvistettu vähimmäistuontihinta. Tällöin kannetaan jäljempänä olevan taulukon toisessa sarakkeessa vahvistetun vähimmäistuontihinnan ja tuonnin jälkeisen hinnan erotuksen suuruinen tulli. Kun kiinteämääräinen polkumyyntitulli kannetaan takautuvasti, siitä vähennetään mahdollisesti aiemmin maksetut polkumyyntitullit vähimmäistuontihinnan perusteella laskettuna.

CN-koodi ja mansikoiden esittämismuoto

Vähimmäistuontihinta euroa/tonni (tuotteen nettopaino)

Tulli euroa/kg (tuotteen nettopaino), sovelletaan yritykseen Dandong Junao Foodstuff (TARIC-lisäkoodi A780)

Tulli euroa/kg (tuotteen nettopaino), sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin (TARIC-lisäkoodi A999)

Mansikat, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, jäädytetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, sokeripitoisuus suurempi kuin 13 painoprosenttia (CN 0811 10 11)

496,8

62,6

169,9

Mansikat, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, jäädytetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät, sokeripitoisuus pienempi kuin 13 painoprosenttia (CN 0811 10 19)

566,3

71,3

193,7

Mansikat, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, jäädytetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät (CN 0811 10 90)

598

75,3

204,5

5.   Jos tavarat ovat vahingoittuneet ennen niiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen, ja jos niistä sen vuoksi tosiasiallisesti maksettua tai maksettavaa hintaa on suhteutettu tullausarvon määrittämiseksi komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (7) 145 artiklan mukaisesti, polkumyyntitullia, joka lasketaan edellä olevan 3 ja 4 kohdan perusteella, alennetaan prosenttimäärällä, joka vastaa tosiasiallisesti maksetun tai maksettavan hinnan suhteutusta.

6.   Tulleja koskevia voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä sovelletaan, jollei toisin säädetä.

2 artikla

Vapautetaan Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien mansikoiden, jotka ovat keittämättömiä tai vedessä tai höyryssä keitettyjä, jotka on jäädytetty ja jotka voivat sisältää lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tuonnissa komission asetuksella (EY) N:o 1551/2006 käyttöön otetun väliaikaisen polkumyyntitullin vakuutena olevat määrät.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 16 päivänä huhtikuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Horst SEEHOFER


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUVL L 287, 18.10.2006, s. 3.

(3)  Komission kertomus neuvostolle ja Euroopan parlamentille tilanteesta jalostettaviksi tarkoitettujen marjojen ja kirsikoiden alalla (KOM(2006) 345 lopullinen) ja liitteenä oleva komission valmisteluasiakirja ’Review of the sector of soft fruits and cherries intended for processing in the EU’, 28.6.2006, (SEC(2006) 838).

(4)  Teksti hyväksytty 12. lokakuuta 2006 pidetyssä istunnossa, osa 2, tilapäinen painos, P-6 TA PROV(2006) 10-12, PE 378/421, s. 69.

(5)  Ainoastaan mansikoihin liittyvä toiminta

(6)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s.1).

(7)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 214/2007 (EUVL L 62, 1.3.2007, s. 6).


17.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 408/2007,

annettu 16 päivänä huhtikuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä huhtikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 16 päivänä huhtikuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

70,4

TN

139,0

TR

155,3

ZZ

121,6

0707 00 05

JO

171,8

MA

54,5

TR

149,2

ZZ

125,2

0709 90 70

MA

51,1

TR

120,3

ZZ

85,7

0709 90 80

EG

242,2

IL

84,1

ZZ

163,2

0805 10 20

EG

46,3

IL

64,9

MA

42,9

TN

55,3

TR

74,9

ZZ

56,9

0805 50 10

IL

62,4

TR

38,7

ZZ

50,6

0808 10 80

AR

78,9

BR

82,9

CA

124,4

CL

85,3

CN

69,5

NZ

120,5

US

122,5

UY

48,7

ZA

84,5

ZZ

90,8

0808 20 50

AR

80,3

CL

92,0

ZA

87,9

ZZ

86,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


17.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 409/2007,

annettu 16 päivänä huhtikuuta 2007,

ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 673/2005 liitteiden I ja II korvaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa 25 päivänä huhtikuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 673/2005 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Koska Yhdysvallat ei muuttanut polkumyynnin ja tukien vastaista lakia (Continued Dumping and Subsidy Offset Act), jäljempänä ’CDSOA’, WTO-sopimuksissa sille määrättyjen velvoitteiden mukaiseksi, asetuksella (EY) N:o 673/2005 otettiin käyttöön 15 prosentin suuruinen ylimääräinen arvotulli, jota kannetaan tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa 1 päivästä toukokuuta 2005 lukien. WTO antoi luvan keskeyttää myönnytysten soveltamisen Yhdysvaltoihin, ja tämän perusteella komissio mukauttaa vuosittain keskeytyksen tason vastaamaan mitätöiviä tai heikentäviä vaikutuksia, joita CDSOA aiheutti yhteisölle kyseisenä aikana.

(2)

Viimeisimmät käytettävissä olevat tiedot CDSOA:n nojalla suoritetuista maksuista koskevat verovuonna 2006 (1 päivän lokakuuta 2005 ja 30 päivän syyskuuta 2006 välinen aika) kannettujen polkumyynti- ja tasoitustullien jakamista. Yhdysvaltojen tulli- ja rajavalvontalaitoksen julkaisemien tietojen perusteella yhteisölle aiheutuneiden mitätöivien tai heikentävien vaikutusten laskettiin olevan 81,19 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria.

(3)

Koska mitätöivien tai heikentävien vaikutusten taso sekä tämän myötä myös keskeyttämisen taso ovat nousseet, asetuksen (EY) N:o 673/2005, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 632/2006, liitteessä II luetellut 32 ensimmäistä tuotetta olisi lisättävä kyseisen asetuksen liitteeseen I.

(4)

Arvon perusteella kannettavan 15 prosentin suuruisen ylimääräisen tuontitullin vaikutus muutetussa liitteessä I mainittujen Yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuontiin on yhden vuoden aikana kaupan arvona mitattuna enintään 81,19 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 673/2005 6 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään erityisistä poikkeuksista ylimääräisen tuontitullin soveltamiseen. Koska poikkeusten soveltaminen riippuu tietyistä edellytyksistä, joiden on täytyttävä ennen asetuksen (EY) N:o 673/2005 voimaantulo- tai soveltamispäivää, niitä ei voida käytännössä soveltaa liitteeseen I nyt lisättävien 32 tuotteen tuonnissa. Sen vuoksi olisi annettava erityissäännöksiä, joiden nojalla poikkeuksia voidaan soveltaa mainittujen tuotteiden tuonnissa.

(6)

Ylimääräisen tullin kiertämisen estämiseksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kaupan vastatoimenpiteitä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 673/2005 liite I tämän asetuksen liitteellä I.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 673/2005 liite II tämän asetuksen liitteellä II.

3 artikla

1.   Ylimääräistä tullia ei kanneta tuotteista, joille on myönnetty tuontilisenssi tullittomana tai alennetuin tullein ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää ja jotka luokitellaan johonkin seuraavista CN-koodeista (2): 4803 00 31, 4818 30 00, 4818 20 10, 9403 70 90, 6110 90 10, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 12 10, 6110 11 10, 6110 30 10, 6110 12 90, 6110 20 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 90 90, 6110 30 91, 6110 30 99, 6110 20 99, 6110 20 91, 9608 10 10, 6402 19 00, 6404 11 00, 6403 19 00, 6105 20 90, 6105 20 10, 6106 10 00, 6206 40 00, 6205 30 00, 6206 30 00, 6105 10 00, 6205 20 00 ja 9406 00 11.

2.   Ylimääräistä tullia ei kanneta tuotteista, joiden osalta voidaan todistaa, että ne ovat jo matkalla yhteisöön tämän asetuksen soveltamispäivänä, ja joiden määräpaikkaa ei voida muuttaa ja jotka luokitellaan johonkin seuraavista CN-koodeista (3): 4803 00 31, 4818 30 00, 4818 20 10, 9403 70 90, 6110 90 10, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 12 10, 6110 11 10, 6110 30 10, 6110 12 90, 6110 20 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 90 90, 6110 30 91, 6110 30 99, 6110 20 99, 6110 20 91, 9608 10 10, 6402 19 00, 6404 11 00, 6403 19 00, 6105 20 90, 6105 20 10, 6106 10 00, 6206 40 00, 6205 30 00, 6206 30 00, 6105 10 00, 6205 20 00 ja 9406 00 11.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Peter MANDELSON

Komission jäsen


(1)  EUVL L 110, 30.4.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 632/2006 (EUVL L 111, 25.4.2006, s. 5).

(2)  Näihin koodeihin luokiteltavien tuotteiden kuvaus on neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 493/2005 (EUVL L 82, 31.3.2005, s. 1), liitteessä I.

(3)  Näihin koodeihin luokiteltavien tuotteiden kuvaus on neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 493/2005 (EUVL L 82, 31.3.2005, s. 1), liitteessä I.


LIITE I

Tuotteet, joista kannetaan ylimääräinen tulli, yksilöidään kahdeksannumeroisella CN-koodilla. Näihin koodeihin luokiteltavien tuotteiden kuvaus on tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 493/2005 (2), liitteessä I.

 

4820 10 90

 

4820 50 00

 

4820 90 00

 

4820 30 00

 

4820 10 50

 

6204 63 11

 

6204 69 18

 

6204 63 90

 

6104 63 00

 

6203 43 11

 

6103 43 00

 

6204 63 18

 

6203 43 19

 

6204 69 90

 

6203 43 90

 

0710 40 00

 

9003 19 30

 

8705 10 00

 

6301 40 10

 

6301 30 10

 

6301 30 90

 

6301 40 90

 

4818 50 00

 

9009 11 00

 

9009 12 00

 

8467 21 99

 

4803 00 31

 

4818 30 00

 

4818 20 10

 

9403 70 90

 

6110 90 10

 

6110 19 10

 

6110 19 90

 

6110 12 10

 

6110 11 10

 

6110 30 10

 

6110 12 90

 

6110 20 10

 

6110 11 30

 

6110 11 90

 

6110 90 90

 

6110 30 91

 

6110 30 99

 

6110 20 99

 

6110 20 91

 

9608 10 10

 

6402 19 00

 

6404 11 00

 

6403 19 00

 

6105 20 90

 

6105 20 10

 

6106 10 00

 

6206 40 00

 

6205 30 00

 

6206 30 00

 

6105 10 00

 

6205 20 00

 

9406 00 11


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  EUVL L 82, 31.3.2005, s. 1.


LIITE II

Tämän liitteen tuotteet yksilöidään kahdeksannumeroisella CN-koodilla. Näihin koodeihin luokiteltavien tuotteiden kuvaus on neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 493/2005, liitteessä I.

 

9406 00 38

 

6101 30 10

 

6102 30 10

 

6201 12 10

 

6201 13 10

 

6102 30 90

 

6201 92 00

 

6101 30 90

 

6202 93 00

 

6202 11 00

 

6201 13 90

 

6201 93 00

 

6201 12 90

 

6204 42 00

 

6104 43 00

 

6204 49 10

 

6204 44 00

 

6204 43 00

 

6203 42 31

 

6204 62 31


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

17.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/20


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä maaliskuuta 2007,

glufosinaattiammonium-nimistä rikkakasvien torjunta-ainetta kestävien muuntogeenisten rapsituotteiden (Brassica napus L., linjat Ms8, Rf3 ja Ms8xRf3) markkinoille saattamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1234)

(Ainoastaan hollannin- ja ranskankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2007/232/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta 12 päivänä maaliskuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY (1) ja erityisesti sen 18 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan,

on kuullut Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2001/18/EY säädetään, että sellaisen tuotteen markkinoille saattaminen, joka koostuu muuntogeenisestä organismista tai muuntogeenisten organismien yhdistelmästä tai joka sisältää niitä, edellyttää asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen kyseisessä direktiivissä säädetyn menettelyn mukaisesti myöntämää kirjallista lupaa.

(2)

Bayer BioScience nv on tehnyt Belgian toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituksen muuntogeenisten rapsituotteiden (Brassica napus L., linjat Ms8, Rf3 ja Ms8xRf3) markkinoille saattamisesta.

(3)

Ilmoitus koskee muuntogeenisten rapsituotteiden (Brassica napus L., linjat Ms8, Rf3 ja Ms8xRf3) maahantuontia yhteisöön ja viljelyä yhteisössä samoihin käyttötarkoituksiin, joihin käytetään mitä tahansa muuta rapsia, mukaan luettuna käyttö rehuna tai rehussa mutta lukuun ottamatta käyttöä elintarvikkeena tai elintarvikkeissa.

(4)

Belgian toimivaltainen viranomainen on direktiivin 2001/18/EY 14 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti laatinut arviointikertomuksen, joka on toimitettu komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Arviointikertomuksessa todetaan, että kyseiset muuntogeeniset rapsituotteet (Brassica napus L., linjat Ms8, Rf3 ja Ms8xRf3) tulisi saattaa markkinoille maahantuontia, jalostusta ja muita sellaisia käyttötarkoituksia varten, joihin käytetään mitä tahansa muuta rapsia, mutta ei viljelykäyttöön, kuten ilmoituksessa esitetään.

(5)

Tiettyjen jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat esittäneet vastalauseita kyseisten tuotteiden markkinoille saattamisesta.

(6)

Koska Belgian toimivaltainen viranomainen ja muut jäsenvaltiot ovat esittäneet vastalauseita muuntogeenisten rapsituotteiden (Brassica napus L., linjat Ms8, Rf3 ja Ms8xRf3) viljelystä, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto rajoittuu maahantuontiin, tuotteiden käyttöön rehuissa ja jalostukseen.

(7)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen syyskuussa 2005 antamassa lausunnossa todetaan, että kyseiset muuntogeeniset rapsituotteet (Brassica napus L., linjat Ms8, Rf3 ja Ms8xRf3) ovat yhtä turvallisia kuin tavanomainen rapsi ihmisille ja eläimille ja ehdotettuihin tarkoituksiin käytettyinä myös ympäristölle. Lisäksi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen toteaa, että ilmoituksessa toimitettu seurantasuunnitelma voidaan hyväksyä suunniteltujen käyttötarkoitusten perusteella.

(8)

Kunkin yksittäisen vastalauseen tarkastelu direktiivin 2001/18/EY nojalla sekä ilmoituksessa annettujen tietojen ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon tarkastelu osoittavat, ettei ole syytä uskoa kyseisten muuntogeenisten rapsituotteiden (Brassica napus L., linjat Ms8, Rf3 ja Ms8xRf3) markkinoille saattamisella olevan haittavaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen taikka ympäristöön.

(9)

Sellaisesta muuntogeenisestä rapsista valmistettu öljy, joka on saatu a) rapsilinjasta Ms8 ja sen kaikista tavanomaisista risteytyksistä, b) rapsilinjasta Rf3 ja sen kaikista tavanomaisista risteytyksistä ja c) hybridiyhdistelmästä Ms8xRf3, on saatettu markkinoille uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista 27 päivänä tammikuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 (2) 5 artiklan mukaisesti. Sen vuoksi siihen sovelletaan muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 (3) 8 artiklassa asetettuja vaatimuksia, ja se voidaan saattaa markkinoille ja sitä voidaan käyttää yhteisön muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen rekisterissä mainituilla ehdoilla.

(10)

Muuntogeenisille rapsituotteille (Brassica napus L., linjat Ms8, Rf3 ja Ms8xRf3) olisi annettava yksilölliset tunnisteet muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1830/2003 (4) ja järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille 14 päivänä tammikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 65/2004 (5) soveltamiseksi.

(11)

Tuotteissa olevat muuntogeenisten organismien jäämät, jotka ovat satunnaisia tai eivät ole teknisesti vältettävissä, on vapautettu merkintä- ja jäljitettävyysvaatimuksista sen mukaisesti, mitä direktiivissä 2001/18/EY ja asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 säädetään kynnysarvojen noudattamisesta.

(12)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon perusteella ei ole tarpeen vahvistaa suunniteltuja käyttötarkoituksia varten erityisiä ehtoja, jotka koskisivat tuotteiden käsittelemistä tai pakkaamista ja tiettyjen ekosysteemien, ympäristöjen tai maantieteellisten alueiden suojelemista.

(13)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnon perusteella olisi perustettava asianmukainen hallintajärjestelmä, jolla estetään muuntogeenisten rapsituotteiden (Brassica napus L., linjat Ms8, Rf3 ja Ms8xRf3) siementen pääseminen viljelmiin.

(14)

Ennen tuotteiden saattamista markkinoille olisi toteutettava tarpeelliset toimenpiteet tuotteiden merkitsemisen ja jäljitettävyyden varmistamiseksi markkinoille saattamisen kaikissa vaiheissa. Käytettävissä olisi muun muassa oltava asianmukainen validoitu menetelmä organismin osoittamiseksi.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet eivät ole direktiivin 2001/18/EY 30 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset, minkä vuoksi komissio on antanut neuvostolle näitä toimenpiteitä koskevan ehdotuksen. Koska neuvosto ei ole hyväksynyt kyseisiä toimenpiteitä direktiivin 2001/18/EY 30 artiklan 2 kohdassa vahvistetussa määräajassa eikä ole menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (6) 5 artiklan 6 kohdan mukaisesti myöskään ilmaissut vastustavansa niitä, komission on tarpeen toteuttaa kyseiset toimenpiteet,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Lupa

Valtuutetaan Belgian toimivaltainen viranomainen antamaan kirjallinen lupa saattaa tämän päätöksen mukaisesti markkinoille Bayer BioScience nv -yhtiön ilmoittamat, 2 artiklassa kuvatut tuotteet (viite C/BE/96/01), sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön muun lainsäädännön ja erityisesti asetuksen (EY) N:o 258/97 ja asetuksen (EY) N:o 1829/2003 soveltamista.

Luvassa on direktiivin 2001/18/EY 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti nimenomaan mainittava lupaan liittyvät ehdot, jotka vahvistetaan 3 ja 4 artiklassa.

2 artikla

Tuotteet

1.   Markkinoille tuotteina tai tuotteissa saatettavat muuntogeeniset organismit, jäljempänä ’tuotteet’, ovat rapsin (Brassica napus L.) siemeniä, jotka on saatu naaraslinjasta, joka sisältää tapahtuman Ms8, ja koiraslinjasta, joka sisältää tapahtuman Rf3, sekä näiden naaras- ja koiraspuolisten vanhempaislinjojen tavanomaisista risteytyksistä saatuja siemeniä, jotka sisältävät seuraavan DNA:n:

 

Naaraslinja (Ms8)

1)

PTA29-barnaasi-3’nos:

Nicotiana tabacumista peräisin oleva tapetum-soluspesifinen PTA29-promoottori

Bacillus amyloliquefaciensista peräisin oleva barnaasi-geeni, joka aiheuttaa koirassteriliteetin

Osa Agrobacterium tumefaciensin nopaliinisyntaasigeenin 3’-pään koodaamattomasta alueesta (3’ nos).

2)

PssuAra-bar-3’g7:

Arabidopsis thalianasta peräisin oleva PssuAra-promoottori

Streptomyces hygroscopicusista eristetty bar-geeni, joka aiheuttaa glufosinaattiammonium-nimisen rikkakasvien torjunta-aineen kestävyyden

Agrobacterium tumefaciensin TL-geenin 7 transloitumaton 3’-sekvenssi.

 

Koiraslinja (Rf3)

3)

PTA29-barstar-3’nos:

Nicotiana tabacumista peräisin oleva tapetum-soluspesifinen PTA29-promoottori

Bacillus amyloliquefaciensista peräisin oleva barstar-geeni, joka aiheuttaa hedelmällisyyden palautumisen

Osa Agrobacterium tumefaciensin nopaliinisyntaasigeenin 3’-pään koodaamattomasta alueesta (3’ nos).

4)

PssuAra-bar-3’g7:

Arabidopsis thalianasta peräisin oleva PssuAra-promoottori

Streptomyces hygroscopicusista eristetty bar-geeni, joka aiheuttaa glufosinaattiammonium-nimisen rikkakasvien torjunta-aineen kestävyyden

Agrobacterium tumefaciensin TL-geenin 7 transloitumaton 3’-sekvenssi.

2.   Lupa koskee sellaisten jälkeläisten siemeniä, jotka on tuotettu risteyttämällä rapsin linjat Ms8, Rf3 ja Ms8xRf3 minkä tahansa perinteisesti jalostetun rapsin kanssa, tuotteina tai tuotteissa.

3 artikla

Markkinoille saattamista koskevat edellytykset

Tuotteita voidaan käyttää samoihin tarkoituksiin kuin mitä tahansa muuta rapsia, mutta ei viljelyyn eikä elintarvikkeena tai elintarvikkeissa, ja ne voidaan saattaa markkinoille seuraavin ehdoin:

a)

lupa on voimassa 10 vuotta luvan myöntämispäivästä alkaen;

b)

tuotteiden yksilölliset tunnisteet ovat seuraavat:

ACS-BNØØ5-8, kun on kyse linjoista, jotka sisältävät ainoastaan Ms8-tapahtuman;

ACS-BNØØ3-6, kun on kyse linjoista, jotka sisältävät ainoastaan Rf3-tapahtuman; ja

ACS-BNØØ5-8 x ACS-BNØØ3-6, kun on kyse hybridilinjoista, jotka sisältävät sekä Ms8- että Rf3-tapahtuman;

c)

luvan haltijan on toimitettava toimivaltaisille viranomaisille pyynnöstä positiivisia ja negatiivisia valvontanäytteitä tuotteista tai niiden geenimateriaalista taikka vertailumateriaaleja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2001/18/EY 25 artiklan soveltamista;

d)

tuotemerkinnöissä tai tuotteen mukana olevassa asiakirjassa on oltava tapauksen mukaan maininta ”Tämä tuote sisältää muuntogeenistä rapsia”, ”Tämä tuote sisältää muuntogeenistä Ms8-rapsia”, ”Tämä tuote sisältää muuntogeenistä Rf3-rapsia” tai ”Tämä tuote sisältää muuntogeenistä Ms8xRf3-rapsia”, paitsi jos yhteisön muussa lainsäädännössä säädetään, ettei tällaisia tietoja vaadita, jos pitoisuus on alle kynnysarvon, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksessa (EY) N:o 1829/2003 säädettyjen erityisten merkintävaatimusten noudattamista;

e)

niin kauan kuin tuotteita ei saa saattaa markkinoille viljelykäyttöön, tuotemerkinnöissä tai tuotteiden mukana olevassa asiakirjassa on oltava maininta ”Ei viljeltäväksi”.

4 artikla

Seuranta

1.   Luvan haltijan on luvan koko voimassaoloajan varmistettava, että ilmoituksen sisältämä seurantasuunnitelma, joka sisältää yleisen seurantasuunnitelman ja jonka mukaan tutkitaan tuotteiden käsittelyn tai käytön mahdollisia haittavaikutuksia ihmisten ja eläinten terveyteen tai ympäristöön, otetaan käyttöön ja sitä noudatetaan.

2.   Luvan haltijan on ilmoitettava suoraan toimijoille ja käyttäjille tuotteiden turvallisuus- ja yleisistä ominaisuuksista ja seurannan ehdoista, myös asianmukaisista hallintatoimenpiteistä, joita toteutetaan siementen tahattoman leviämisen yhteydessä. Tämä kohdan täytäntöönpanoa koskevat tekniset ohjeet annetaan tämän päätöksen liitteessä.

3.   Luvan haltijan on toimitettava komissiolle ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille vuosittainen kertomus seurantatoimien tuloksista.

4.   Luvan haltijan ja/tai alkuperäisen ilmoituksen vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on komission ja alkuperäisen ilmoituksen vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella tarvittaessa tarkistettava ilmoitettua seurantasuunnitelmaa seurantatoimien tulosten perusteella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2001/18/EY 20 artiklan soveltamista. Tarkistettua seurantasuunnitelmaa koskevat ehdotukset toimitetaan jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

5.   Luvan haltijan on pystyttävä esittämään komissiolle ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille todisteet siitä, että:

a)

ilmoituksen sisältämässä seurantasuunnitelmassa mainitut seurantaverkot keräävät tuotteiden seurannassa tarvittavat tiedot ja

b)

nämä seurantaverkot ovat sopineet toimittavansa luvan haltijalle kyseiset tiedot ennen 3 kohdan mukaisen seurantakertomuksen antamista komissiolle ja jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

5 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan siitä päivästä alkaen, jona yhteisön vertailulaboratorio on validoinut Ms8- ja Rf3-tapahtumille ja Ms8xRf3-hybridirapsille spesifiset osoitusmenetelmät asetuksen (EY) N:o 1829/2003 liitteen mukaisesti ja asetusta (EY) N:o 1829/2003 koskevia täytäntöönpanosääntöjä koskevassa komission asetuksessa (EY) N:o 641/2004 (7) eritellyllä tavalla.

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 26 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1830/2003 (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24).

(2)  EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1981/2006 (EUVL L 368, 23.12.2006, s. 99).

(4)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 24.

(5)  EUVL L 10, 16.1.2004, s. 5.

(6)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(7)  EUVL L 102, 7.4.2004, s. 14.


LIITE

Päätöksen 4 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoa koskevat tekniset ohjeet

1.

Luvan haltijan on ilmoitettava yhteisön toimijoille, jotka käsittelevät ja jalostavat yhteisöön tuotujen rapsinsiementen irtotavaraseoksia, jotka voivat sisältää Ms8-, Rf3- ja Ms8xRf3-rapsia, että:

a)

Ms8-, Rf3- ja Ms8xRf3-rapsia varten on saatu lupa, jossa sallitaan sen tuonti yhteisöön ja käyttö yhteisössä tämän päätöksen 3 artiklan mukaisesti;

b)

luvan ehtona on yleisen seurantasuunnitelman laatiminen sellaisten ennakoimattomien haittavaikutusten tutkimiseksi, jotka johtuvat Ms8-, Rf3- ja Ms8xRf3-rapsin saattamisesta markkinoille edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

2.

Luvan haltijan on ilmoitettava toimijoille kansallinen yhteyshenkilö, jolle voidaan tiedottaa mahdollisista ennakoimattomista haittavaikutuksista.

3.

Luvan haltijan on ilmoitettava toimijoille siitä, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on tehnyt arvioinnin Ms8-, Rf3- ja Ms8xRf3-rapsin tahattoman leviämisen mahdollisuudesta ja sen seurauksista ottaen huomioon niiden suunnitellut käyttötarkoitukset. Luvan haltijan on pidettävä säännöllisesti yhteyttä toimijoihin varmistaakseen, että ne ovat tietoisia voimassa olevan käytännön mahdollisista muutoksista, jotka voivat muuttaa ympäristöriskien arvioinnin päätelmiä.

4.

Luvan haltijan on varmistettava, että toimijat ovat varuillaan sen suhteen, että yhteisöön tuotujen rapsinsiementen tahaton leviäminen satamista ja rouhintalaitteista voi johtaa sellaisten karkulaiskasvien itämiseen ja vakiintumiseen, joiden joukossa voi olla Ms8-, Rf3- ja Ms8xRf3-rapsia.

5.

Jos karkulaiskasvien joukossa on Ms8-, Rf3- ja Ms8xRf3-rapsia, luvan haltijan on:

a)

ilmoitettava toimijoille, että kyseiset kasvit on hävitettävä, jotta minimoitaisiin Ms8-, Rf3- ja Ms8xRf3-rapsista johtuvien ennakoimattomien haittavaikutusten mahdollisuus;

b)

toimitettava toimijoille asianmukaiset suunnitelmat sellaisten karkulaisrapsien hävittämiseksi, joiden joukossa on Ms8-, Rf3- ja Ms8xRf3-rapsia.

6.

Jäsenvaltiot voivat direktiivin 2001/18/EY 4 artiklan 5 kohdan sekä direktiivin 2001/18/EY liitettä VII täydentävistä ohjeista tehdyn neuvoston päätöksen 2002/811/EY (1) liitteessä olevan C osan 1.6 kohdan nojalla suorittaa tarkastuksia ja/tai lisäseurantaa valvoakseen Ms8-, Rf3- ja Ms8xRf3-rapsin siementen tahatonta leviämistä ja tunnistaakseen tällaisesta leviämisestä mahdollisesti aiheutuvat ennakoimattomat haittavaikutukset.


(1)  EYVL L 280, 18.10.2002, s. 27.


17.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/25


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä huhtikuuta 2007,

yksityistä sektoria edustavien jäsenten nimittämisestä yhteisen siirtohinnoittelufoorumin yhteydessä toimivaan siirtohinnoittelun asiantuntijaryhmään

(2007/233/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon siirtohinnoittelun asiantuntijaryhmän perustamisesta 22 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn komission päätöksen 2007/75/EY (1), jolla perustettavan asiantuntijaryhmän tehtävänä on neuvoa komissiota siirtohinnoitteluun liittyvissä verokysymyksissä, ja erityisesti sen 4 artiklan,

ottaa huomioon verotuksen ja tulliliiton pääosaston Internet-sivustolla 22 päivänä joulukuuta 2006 julkaistun ilmoituksen, jolla yhteiseen siirtohinnoittelufoorumiin haettiin elinkeinoelämää edustavia jäseniä ja puheenjohtajaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio nimittää päätöksen 2007/74/EY 4 artiklan mukaisesti puheenjohtajan ja enintään 15 yksityisen sektorin asiantuntijaa, joilla on kokemusta siirtohinnoitteluun liittyvistä kysymyksistä ja erityisosaamista kyseisellä alalla.

(2)

Hakuilmoituksen 15 kohdan mukaan elinkeinoelämää edustaviksi siirtohinnoittelufoorumin jäseniksi valittavien henkilöiden on oltava arvostettuja siirtohinnoittelun alalla. Komissio valitsee jäsenet Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaan ja UNICE:n veroasiainkomitean avustuksella sellaisten soveltuvien hakijoiden joukosta, jotka toimivat teollisuudessa, palvelusektorilla, liike-elämässä tai muilla siirtohinnoitteluun liittyvillä aloilla.

(3)

Hakuilmoituksen perusteella vastaanotettiin noin 44 hakemusta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Komissio nimittää liitteessä luetellut 15 yksityistä sektoria edustavaa jäsentä ja puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi yhteisen siirtohinnoittelufoorumin asiantuntijaryhmään.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2007.

Tehty Brysselissä 12 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 32, 6.2.2007, s. 189.


LIITE

Valittu puheenjohtaja:

Bruno GIBERT

Valitut yksityistä sektoria edustavat jäsenet:

 

Dirk VAN STAPPEN

 

Isabel VERLINDEN

 

Svetla MARINOVA

 

Werner STUFFER

 

Heinz-Klaus KROPPEN

 

Kennet PETTERSSON

 

Sabine WAHL

 

Guglielmo MAISTO

 

Guy KERSCH

 

Theo KEIJZER

 

Monique VAN HERKSEN

 

Håkan ANDREASSON

 

Eduardo GRACIA

 

Michael SUFRIN

 

Nicholas DEE


17.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 100/27


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 16 päivänä huhtikuuta 2007,

Romanian neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisesti esittämästä viinintuotantokykyä koskevasta selvityksestä

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1587)

(Ainoastaan romaniankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2007/234/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 säädetään, että istutusoikeuksien lisäyksen ja uudelleenjärjestely- ja rakenneuudistustuen ennakkoedellytyksenä on kyseisen jäsenvaltion tekemä viinintuotantokykyä koskeva selvitys. Selvitys olisi esitettävä mainitun asetuksen 16 artiklan mukaisesti.

(2)

Viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä erityisesti tuotantokyvyn osalta 31 päivänä toukokuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1227/2000 (2) 19 artiklassa säädetään selvitykseen sisältyvien tietojen esittämistä koskevat yksityiskohdat.

(3)

Romania on ilmoittanut komissiolle 23 päivänä helmikuuta 2007 päivätyllä kirjeellä asetuksen (EY) N:o 1493/1999 16 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 1227/2000 19 artiklassa tarkoitetut tiedot. Näiden tietojen perusteella voidaan todeta, että Romania on laatinut selvityksen.

(4)

Tämä päätös ei tarkoita, että komissio on vahvistanut selvitykseen sisältyvien tietojen oikeellisuuden tai siinä mainitun lainsäädännön yhdenmukaisuuden yhteisön oikeuden kanssa. Se ei rajoita mainittuja seikkoja koskevan komission päätöksen tekemistä.

(5)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Komissio toteaa, että Romania on laatinut viinintuotantokykyä koskevan selvityksen asetuksen (EY) N:o 1493/1999 16 artiklan mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Romanialle.

Tehty Brysselissä 16 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 143, 16.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1216/2005 (EUVL L 199, 29.7.2005, s. 32).