ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 88

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
29. maaliskuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 329/2007, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2007, Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 330/2007, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 331/2007, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007, asetuksessa (EY) N:o 1002/2006 markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 332/2007, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2007, teknisistä menettelyistä rautatieliikenteen tilastojen toimittamista varten ( 1 )

16

 

*

Komission asetus (EY) N:o 333/2007, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeiden lyijy-, kadmium-, elohopea-, epäorgaanisen tinan, 3-MCPD- ja bentso(a)pyreenipitoisuuksien virallista tarkastusta varten ( 1 )

29

 

*

Komission asetus (EY) N:o 334/2007, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 muuttamisesta ( 1 )

39

 

*

Komission asetus (EY) N:o 335/2007, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 1702/2003 muuttamisesta ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden ympäristöhyväksyntää koskevien täytäntöönpanosääntöjen osalta ( 1 )

40

 

*

Komission asetus (EY) N:o 336/2007, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007, maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003 liitteen II muuttamisesta Romaniaa koskevan viiterasvapitoisuuden osalta

43

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/193/EY

 

*

Komission päätös, tehty 26 päivänä huhtikuuta 2006, yrityskeskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring) (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1695)

44

 

 

2007/194/EY

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä marraskuuta 2006, keskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez) (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5419)

47

 

 

2007/195/EY

 

*

Komission päätös, tehty 27 päivänä maaliskuuta 2007, toimintatavasta osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen kiintiöiden myöntämiseksi tuottajille ja maahantuojille vuosien 2003 ja 2009 väliseksi ajaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 819_2)

51

 

 

SUOSITUKSET

 

 

2007/196/EY

 

*

Komission suositus, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007, elintarvikkeissa esiintyvän furaanin seurannasta ( 1 )

56

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

 

2007/197/YUTP

 

*

Euroopan unionin yhteinen puolustustarvikeluettelo (hyväksytty neuvostossa 19 päivänä maaliskuuta 2007) (puolustustarvikkeiden vientiä koskevien Euroopan unionin käytännesääntöjen kattamat tarvikkeet) (päivittää ja korvaa neuvoston 27 päivänä helmikuuta 2006 hyväksymän Euroopan unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon)

58

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

29.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 88/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 329/2007,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2007,

Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60 ja 301 artiklan,

ottaa huomioon Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 20 päivänä marraskuuta 2006 vahvistetun neuvoston yhteisen kannan 2006/795/YUTP (1),

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto hyväksyi 14 päivänä lokakuuta 2006 päätöslauselman 1718 (2006), jossa se tuomitsi Korean demokraattisen kansantasavallan (jäljempänä ’Pohjois-Korea’) 9 päivänä lokakuuta 2006 tekemän ydinkokeen, katsoi, että kyseessä oli selvä uhka kansainväliselle rauhalle ja turvallisuudelle, ja määräsi kaikki YK:n jäsenvaltiot soveltamaan eräitä rajoittavia toimenpiteitä.

(2)

Yhteisessä kannassa 2006/795/YUTP säädetään päätöslauselmassa 1718 (2006) määrättyjen rajoittavien toimenpiteiden täytäntöönpanosta, erityisesti sellaisten tavaroiden ja teknologian vientikiellosta, jotka voisivat edistää Pohjois-Korean ydinohjelmia, ballistisia ohjusohjelmia tai muita joukkotuhoaseohjelmia, sekä kiellosta tarjota niihin liittyviä palveluja, Pohjois-Koreasta tulevien tavaroiden ja teknologian hankintakiellosta, ylellisyystavaroiden vientikiellosta Pohjois-Koreaan sekä edellä tarkoitettuihin Pohjois-Korean ohjelmiin osallistuvien tai niitä tukevien henkilöiden, yhteisöjen ja elinten varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisestä.

(3)

Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan, ja erityisesti sen varmistamiseksi, että kaikkien jäsenvaltioiden talouden toimijat soveltavat niitä yhtenäisesti, yhteisön lainsäädäntöä tarvitaan niiden täytäntöön panemiseksi yhteisön osalta.

(4)

Tässä asetuksessa poiketaan voimassa olevasta yhteisön lainsäädännöstä, jossa annetaan vientiä kolmansiin maihin ja tuontia niistä koskevat yleiset säännöt, ja erityisesti kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 22 päivänä kesäkuuta 2000 annetusta neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1334/2000 (2); tämän asetuksen olisi katettava useimmat näistä tuotteista ja tästä teknologiasta.

(5)

On tarpeen selventää menettelyä, jota noudatetaan hyväksynnän saamiseksi tavaroiden ja teknologian viennille ja niihin liittyvän teknisen avun antamiselle.

(6)

Tarkoituksenmukaisuussyistä komissiolla olisi oltava valtuudet julkaista sellaisten tavaroiden ja teknologian luettelo, jonka pakotekomitea tai YK:n turvallisuusneuvosto vahvistaa, ja tarvittaessa lisätä siihen tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (3) liitteessä I olevasta yhdistetystä nimikkeistöstä otetut viitenumerot.

(7)

Komissiolla olisi oltava myös valtuudet tarvittaessa muuttaa ylellisyystavaroiden luetteloa, jos pakotekomitea julkaisee ylellisyystavaroita koskevien rajoitusten täytäntöönpanoa helpottavia määritelmiä tai ohjeita ottaen huomioon muilla lainkäyttöalueilla laaditut ylellisyystavaroiden luettelot.

(8)

Tarkoituksenmukaisuussyistä komissiolla olisi oltava myös valtuudet muuttaa niiden henkilöiden, yhteisöjen ja elinten luetteloa, joiden varat ja taloudelliset resurssit olisi jäädytettävä, joko pakotekomitean tai Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston tekemien päätösten perusteella.

(9)

Jäsenvaltioiden olisi määritettävä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättävät seuraamukset. Seuraamusten olisi oltava oikeasuhteisia, tehokkaita ja varoittavia.

(10)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi asetuksen olisi tultava voimaan viipymättä,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

1)

’pakotekomitealla’ tarkoitetaan Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston komiteaa, joka on perustettu turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1718 (2006) 12 kohdan mukaisesti;

2)

’Pohjois-Korealla’ tarkoitetaan Korean demokraattista kansantasavaltaa;

3)

’teknisellä avulla’ tarkoitetaan kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistamiseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitämiseen tai muuhun tekniseen palveluun, ja se voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja; mukaan lukien avun antaminen suullisessa muodossa;

4)

’varoilla’ tarkoitetaan rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia etuuksia, mukaan luettuina muun muassa:

a)

käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

b)

talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

c)

julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja velkakirjat, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, joukkovelkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, debentuurit ja johdannaissopimukset;

d)

korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

e)

luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

f)

remburssit, konossementit, kauppakirjat; ja

g)

varoihin tai rahoituksellisiin resursseihin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

5)

’varojen jäädyttämisellä’ tarkoitetaan toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttäminen, käyttöön antaminen tai myyminen, joka muuttaisi niiden laajuutta, määrää, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, mukaan lukien omaisuudenhoito;

6)

’taloudellisilla resursseilla’ tarkoitetaan kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;

7)

’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ tarkoitetaan toimia, joilla estetään taloudellisten resurssien käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

8)

’yhteisön alueella’ tarkoitetaan niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perustamissopimusta siinä määrätyin edellytyksin, mukaan lukien niiden ilmatila.

2 artikla

1.   Kielletään

a)

liitteessä I lueteltujen, yhteisöstä tai muualta peräisin olevien tavaroiden ja teknologian, mukaan lukien ohjelmistot, myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Pohjois-Koreassa oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Pohjois-Koreassa;

b)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a alakohdassa tarkoitetun kiellon kiertäminen.

2.   Liite I sisältää tuotteet, materiaalit, varusteet, tavarat ja teknologian, mukaan lukien ohjelmistot, jotka ovat asetuksessa (EY) N:o 1334/2000 määriteltyjä kaksikäyttötuotteita ja jotka voisivat edistää Pohjois-Korean ydinaseisiin, muihin joukkotuhoaseisiin tai ballistisiin ohjuksiin liittyviä ohjelmia pakotekomitean tai YK:n turvallisuusneuvoston määrittelemällä tavalla. Se ei sisällä EU:n yhteiseen puolustustarvikeluetteloon sisältyviä tavaroita ja teknologiaa. (4)

3.   Kielletään liitteessä I lueteltujen Pohjois-Koreasta tai muualta peräisin olevien tavaroiden ja teknologian hankinta, tuonti ja kuljetus Pohjois-Koreasta.

3 artikla

1.   Kielletään

a)

EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai liitteessä I lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan ja EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai liitteessä I lueteltujen tavaroiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun antaminen suoraan tai välillisesti Pohjois-Koreassa oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Pohjois-Koreassa;

b)

EU:n yhteisessä puolustustarvikeluettelossa tai liitteessä I lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitustuen, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten myöntäminen tällaisten tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun antamiseen, suoraan tai välillisesti Pohjois-Koreassa oleville luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille tai käytettäväksi Pohjois-Koreassa;

c)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a tai b alakohdassa tarkoitetun kiellon kiertäminen.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja kieltoja ei sovelleta sellaisiin ajoneuvoihin, jotka eivät ole taisteluajoneuvoja, mutta jotka on valmistettu tai varustettu luodinkestäviä materiaaleja käyttäen, silloin kun ne on tarkoitettu käytettäviksi yksinomaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden henkilöstön suojaamiseen Korean demokraattisessa tasavallassa.

4 artikla

Kielletään

a)

liitteessä III lueteltujen ylellisyystavaroiden myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Pohjois-Koreaan;

b)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a alakohdassa tarkoitetun kiellon kiertäminen.

5 artikla

1.   Jos erityisessä tapauksessa katsotaan tarpeelliseksi poiketa 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 3 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan tai 4 artiklan a alakohdan säännöksistä, asianomainen myyjä, toimittaja, siirtäjä, viejä tai palveluntarjoaja voi esittää asianmukaisesti perustellun pyynnön jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, joiden verkkosivujen osoitteet luetellaan liitteessä II. Jos pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio katsoo, että säännöksistä poikkeaminen on perusteltua, sen on esitettävä erityistä hyväksyntää koskeva pyyntö YK:n turvallisuusneuvostolle.

2.   Kyseessä olevan jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista YK:n turvallisuusneuvostolle 1 kohdan mukaisesti esittämistään hyväksyntää koskevista pyynnöistä.

3.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, joiden verkkosivujen osoitteet luetellaan liitteessä II, voivat antaa luvan myyntiin, toimittamiseen, siirtoon, vientiin tai teknisen avun antamiseen tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin, jos YK:n turvallisuusneuvosto on hyväksynyt erityistä hyväksyntää koskevan pyynnön.

6 artikla

1.   Jäädytetään kaikki liitteessä IV luetelluille henkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat taikka niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit. Liitteessä IV luetellaan pakotekomitean tai YK:n turvallisuusneuvoston nimeämät henkilöt, yhteisöt ja elimet YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1718 (2006) 8d) kohdan mukaisesti.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä IV lueteltujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimiin, joiden suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

7 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 6 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, joiden verkkosivujen osoitteet luetellaan liitteessä II, voivat antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit:

a)

ovat tarpeen liitteessä IV lueteltujen henkilöiden ja heidän huollettavinaan olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien elintarvikkeiden, vuokran tai asuntolainan, lääkkeiden ja sairaanhoidon, verojen, vakuutusmaksujen ja julkisten palvelujen maksaminen;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisten palvelujen antamiseen liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja kulujen korvaamiseen; tai

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen; ja

edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on ilmoittanut pakotekomitealle toteamuksestaan ja aikeestaan myöntää lupa, eikä pakotekomitea ole viiden työpäivän kuluessa ilmoituksesta ilmoittanut vastustavansa tätä.

2.   Poiketen siitä, mitä 6 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, joiden verkkosivujen osoitteet luetellaan liitteessä II, voivat antaa luvan vapauttaa tai asettaa saataville tietyt jäädytetyt varat tai taloudelliset resurssit todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten, ja edellyttäen, että jäsenvaltio on ilmoittanut toteamuksestaan pakotekomitealle ja että pakotekomitea on sen hyväksynyt.

3.   Kyseessä olevan jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista 1 ja 2 kohdan nojalla annetuista luvista.

8 artikla

Poiketen siitä, mitä 6 artiklassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, joiden verkkosivujen osoitteet luetellaan liitteessä II, voivat antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

kyseisiin varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen 14 päivää lokakuuta 2006 perustama panttioikeus tai tuomioistuimen, viranomaisen tai välimiesoikeuden ennen tuota päivää antama tuomio;

b)

kyseisiä varoja tai muita taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan panttioikeudella turvatut tai tuomiolla vahvistetut saatavat niiden lakien ja muiden säännösten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c)

panttioikeutta ei ole perustettu tai tuomiota annettu liitteessä IV luetellun henkilön, yhteisön tai elimen eduksi;

d)

panttioikeuden tai tuomion tunnustaminen ei ole kyseisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista;

e)

jäsenvaltio on ilmoittanut panttioikeudesta tai tuomiosta pakotekomitealle.

9 artikla

1.   Edellä oleva 6 artiklan 2 kohta ei estä yhteisössä olevia rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, jos ne saavat kolmansien osapuolten luettelossa mainitun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille siirtämiä varoja, edellyttäen, että myös kaikki näille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava näistä tilitapahtumista viipymättä toimivaltaisille viranomaisille.

2.   Edellä olevaa 6 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta jäädytetyille tileille maksettaviin

a)

korkoihin ja muihin tileistä kertyviin tuloihin; tai

b)

ennen 14 päivää lokakuuta 2006 tehtyihin sopimuksiin tai ennen kyseistä päivää syntyneisiin velvoitteisiin perustuviin maksuihin,

jos kyseiset korot, muut tulot ja maksut jäädytetään 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

10 artikla

1.   Luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on, tämän kuitenkaan rajoittamatta ilmoitusvelvollisuutta, salassapitovelvollisuutta ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista:

a)

toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten 6 artiklan mukaisesti jäädytetyt tilit ja määrät, asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille, joiden verkkosivujen osoitteet luetellaan liitteessä II, sekä joko suoraan tai kyseessä olevien jäsenvaltioiden välityksellä komissiolle;

b)

toimittava yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten, joiden verkkosivujen osoitteet luetellaan liitteessä II, kanssa näiden tietojen todentamiseksi.

2.   Komission suoraan vastaanottamat lisätiedot asetetaan asianomaisen jäsenvaltion saataville.

3.   Tämän artiklan mukaisesti annettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on annettu tai vastaanotettu.

11 artikla

Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen tai niiden saataville asettamisen epääminen, joka on tapahtunut vilpittömässä mielessä uskoen, että se on tämän asetuksen mukaista, ei johda minkäänlaiseen korvausvastuuseen jäädyttämisen tai epäämisen toteuttaneen luonnollisen tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen taikka tämän johtajien tai työntekijöiden osalta, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai saataville asettamisen epäämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.

12 artikla

Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tähän asetukseen liittyvät olennaiset tiedot, erityisesti tiedot rikkomuksista ja täytäntöönpano-ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

13 artikla

Komissio valtuutetaan:

a)

muuttamaan liitettä I joko pakotekomitean tai YK:n turvallisuusneuvoston päätösten perusteella ja tarvittaessa lisäämään siihen asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevasta yhdistetystä nimikkeistöstä otetut viitenumerot;

b)

muuttamaan liitettä II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella;

c)

muuttamaan liitettä III siinä olevan tavaraluettelon täsmentämistä tai mukauttamista varten pakotekomitean mahdollisesti julkaisemien määritelmien tai ohjeiden mukaisesti ja ottaen huomioon muilla lainkäyttöalueilla laaditut luettelot, tai asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevasta yhdistetystä nimikkeistöstä otettujen viitenumeroiden lisäämistä varten, jos se on tarpeen tai tarkoituksenmukaista;

d)

muuttamaan liitettä IV joko pakotekomitean tai YK:n turvallisuusneuvoston päätösten perusteella; ja

e)

muuttamaan liitettä I tai IV neuvoston yhteisen kannan 2006/795/YUTP perusteella tekemän päätöksen mukaisesti.

14 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava säännökset tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava nämä säännökset komissiolle tiedoksi viipymättä tämän asetuksen tultua voimaan ja ilmoitettava sille niiden kaikista myöhemmistä muutoksista.

15 artikla

1.   Jäsenvaltiot nimeävät tässä asetuksessa tarkoitetut toimivaltaiset viranomaiset ja antavat niitä koskevat tiedot II liitteessä luetelluilla verkkosivuilla tai näiden sivujen välityksellä.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle toimivaltaiset viranomaisensa viipymättä tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, sekä niitä koskevat myöhemmät muutokset.

16 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a)

yhteisön alueella;

b)

jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c)

yhteisön alueella tai muualla olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e)

oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen sellaisen liiketoiminnan osalta, joka tapahtuu kokonaan tai osittain yhteisön alueella.

17 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. STEINBRÜCK


(1)  EUVL L 322, 22.11.2006, s. 32.

(2)  EYVL L 159, 30.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 394/2006 (EUVL L 74, 13.3.2006, s. 1).

(3)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 129/2007 (EUVL L 56, 23.2.2007, s. 1).

(4)  Luettelon tämänhetkinen versio julkaistaan tässä virallisessa lehdessä, s. 58.


LIITE I

2 ja 3 artiklassa tarkoitetut tavarat ja teknologia

A.

Tavarat

(täydennetään myöhemmin)

B.

Teknologia

(täydennetään myöhemmin)


LIITE II

Verkkosivut 5, 7, 8, 10 ja 15 artiklassa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia koskevien tietojen hakua varten sekä osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia varten

 

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIA

 

TŠEKIN TASAVALTA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

TANSKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

SAKSA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

VIRO

http://web-visual.vm.ee/est/kat_622/

 

KREIKKA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

ESPANJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

IRLANTI

www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

 

ITALIA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LIETTUA

http://www.urm.lt

 

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

ALANKOMAAT

http://www.minbuza.nl/sancties

 

ITÄVALTA

 

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALI

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ROMANIA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAKIA

http://www.foreign.gov.sk

 

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

RUOTSI

 

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia varten:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

Sähköposti: relex-sanctions@ec.europa.eu

P. (32 2) 295 55 85, 299 11 76

F. (32 2) 299 08 73


LIITE III

Luettelo 4 artiklassa tarkoitetuista ylellisyystavaroista

1.

puhdasrotuiset hevoset

2.

kaviaari ja kaviaarinkorvikkeet

3.

tryffelisienet ja tryffelituotteet

4.

korkealaatuiset viinit (myös kuohuviinit), väkevät alkoholijuomat ja muut alkoholipitoiset juomat

5.

korkealaatuiset sikarit ja pikkusikarit

6.

arvokkaat parfyymit, toalettivedet ja kosmetiikka, mukaan lukien kauneudenhoito- ja ehostustuotteet

7.

korkealaatuiset nahkatuotteet, satulat ja valjaat sekä matkatarvikkeet, käsilaukut ja muut vastaavat tuotteet

8.

korkealaatuiset vaatteet, asusteet ja jalkineet (valmistusmateriaalista riippumatta)

9.

käsin solmitut matot, käsin kudotut matot ja seinävaatteet

10.

helmet, jalokivet ja puolijalokivet, helmistä valmistetut tavarat, korut, kulta- ja hopeaesineet

11.

metallirahat ja setelit, jotka eivät ole laillisia maksuvälineitä

12.

jalometalliset tai jalometallilla päällystetyt tai silatut aterimet

13.

korkealaatuiset posliiniastiat, kivitavara- tai keramiikkatuotteet tai hienokeramiikka

14.

korkealaatuiset lyijykristalliset lasituotteet

15.

viimeisintä teknologiaa edustavat kotitalouskäyttöön tarkoitetut sähkölaitteet

16.

viimeisintä teknologiaa edustavat sähköiset/elektroniset tai optiset äänen ja kuvien tallennus- ja toistolaitteet

17.

arvokkaat ajoneuvot, jotka on tarkoitettu henkilökuljetuksiin maalla, ilmassa tai vesitse, sekä niiden lisävarusteet ja varaosat

18.

arvokkaat kellot, rannekellot ja niiden osat

19.

korkealaatuiset soittimet

20.

taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet

21.

hiihto-, golf-, sukellus- ja vesiurheiluvälineet ja -varusteet

22.

välineet ja varusteet biljardia, automaattista keilapeliä, kasinopelejä ja kolikoilla tai seteleillä toimivia pelejä varten.


LIITE IV

Luettelo 6 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

A.

Luonnolliset henkilöt

(täydennetään myöhemmin)

B.

Oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet

(täydennetään myöhemmin)


29.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 88/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 330/2007,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 28 päivänä maaliskuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

IL

271,1

MA

100,0

SN

320,6

TN

137,2

TR

178,4

ZZ

201,5

0707 00 05

JO

171,8

MA

64,1

TR

160,8

ZZ

132,2

0709 90 70

MA

59,7

TR

111,8

ZZ

85,8

0709 90 80

EG

242,2

IL

80,8

ZZ

161,5

0805 10 20

CU

47,3

EG

45,4

IL

50,3

MA

51,0

TN

57,6

TR

54,2

ZZ

51,0

0805 50 10

IL

64,2

TR

52,4

ZZ

58,3

0808 10 80

AR

77,0

BR

77,2

CA

101,7

CL

89,3

CN

73,9

NZ

114,6

US

106,8

UY

65,8

ZA

87,2

ZZ

88,2

0808 20 50

AR

75,0

CL

95,8

CN

54,5

ZA

77,3

ZZ

75,7


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


29.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 88/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 331/2007,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007,

asetuksessa (EY) N:o 1002/2006 markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1002/2006 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 262/2007 (4).

(2)

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2006/2007 asetuksessa (EY) N:o 1002/2006, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2011/2006 (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2031/2006 (EUVL L 414, 30.12.2006, s. 43).

(3)  EUVL L 179, 1.7.2006, s. 36.

(4)  EUVL L 72, 13.3.2007, s. 12.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 29 päivästä maaliskuuta 2007 alkaen

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

20,09

6,26

1701 11 90 (1)

20,09

11,88

1701 12 10 (1)

20,09

6,07

1701 12 90 (1)

20,09

11,37

1701 91 00 (2)

26,55

11,96

1701 99 10 (2)

26,55

7,44

1701 99 90 (2)

26,55

7,44

1702 90 99 (3)

0,27

0,38


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1) liitteessä I olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


29.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 88/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 332/2007,

annettu 27 päivänä maaliskuuta 2007,

teknisistä menettelyistä rautatieliikenteen tilastojen toimittamista varten

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rautatieliikenteen tilastoista 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 91/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissiolle (Eurostatille) toimitettavien rautatieliikenteen tilastotietojen muoto on tarpeen määritellä riittävän yksityiskohtaisesti, jotta tiedot voidaan käsitellä nopeasti ja kustannustehokkaasti.

(2)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom (2) perustetun tilasto-ohjelmakomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Komissiolle (Eurostatille) toimitettavien tietojen teknisestä muodosta säädetään tämän asetuksen liitteessä.

Jäsenvaltioiden on käytettävä tätä muotoa toimittaessaan viitevuotta 2007 ja sitä seuraavia vuosia koskevia tietoja.

2 artikla

Kansallisten viranomaisten nimeämän organisaation on toimitettava asetuksen (EY) N:o 91/2003 mukaiset tiedot ja metatiedot sähköisessä muodossa komission (Eurostatin) vastaanottopisteeseen. Tietojen toimittamisessa on noudatettava Eurostatin ilmoittamaa soveltuvaa tiedonsiirtostandardia.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 14, 21.1.2003, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1192/2003 (EUVL L 167, 4.7.2003, s. 13).

(2)  EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.


LIITE

TOIMITETTAVIEN TIETOJEN TEKNINEN MUOTO

1.   TIETORAKENNE

Kutakin vuosineljännestä, vuotta tai viiden vuoden jaksoa koskevat Eurostatille toimitettavat yksittäiset tietueet sisältävät yhdeksän tietokokonaisuutta, joista säädetään asetuksen (EY) N:o 91/2003 liitteessä. Tietokokonaisuudet ovat seuraavat:

tavaraliikenteen vuosittaiset tilastot – yksityiskohtainen ilmoitus (liite A)

tavaraliikenteen vuosittaiset tilastot – yksinkertaistettu ilmoitus (liite B)

henkilöliikenteen vuosittaiset tilastot – yksityiskohtainen ilmoitus (liite C)

henkilöliikenteen vuosittaiset tilastot – yksinkertaistettu ilmoitus (liite D)

tavaraliikenteen ja henkilöliikenteen neljännesvuosittaiset tilastot (liite E)

tavaraliikenteen ja henkilöliikenteen alueelliset viisivuotistilastot (liite F)

viisivuotistilastot rautatieverkon liikennevirroista (liite G)

onnettomuustilastot (liite H)

luettelo rautatieyrityksistä, joita toimitettavat tilastot koskevat (liite I).

Liitteissä B ja D vahvistetaan yksinkertaistetut ilmoitusvaatimukset, joita jäsenvaltiot voivat noudattaa vaihtoehtona liitteiden A ja D mukaisille tavanomaisille yksityiskohtaisille ilmoituksille niiden yritysten osalta, jotka alittavat asetuksen (EY) N:o 91/2003 4 artiklan 2 kohdassa vahvistetut kynnysarvot.

2.   KENTTIEN LUETTELO

Asetuksen (EY) N:o 91/2003 mukaan jokaisen liitteen osalta on toimitettava yksi tietokokonaisuus kortistotiedoston muodossa käyttäen kenttien erottimena puolipistettä (;). Jokaisessa tietokokonaisuudessa, lukuun ottamatta tietokokonaisuutta C, on oltava tiedot kaikista liitteessä vaadituista pakollisista taulukoista. Tietueessa olevan kunkin tietokokonaisuuden kenttien määrä on vakio. Toisin sanoen kaikkien kenttien on oltava mukana, vaikka ne olisivat tyhjiä (tyhjä kenttä merkitään kahdella peräkkäisellä kenttien erottimella).

Yksittäisten kenttien selitykset ovat:

”kentän numero” ilmoittaa kentän paikan tietueessa,

”kentän nimi” viittaa joko asetuksessa (EY) N:o 91/2003 säädettyyn muuttujaan tai tietueen yksilöinnissä käytettyyn sisäiseen tunnisteeseen,

”kuvaus” on kentän sisällön lyhyt kuvaus,

”koodi” vastaa taulukoiden A2 ja A4 tiettyjen kenttien koodeja, jotka merkitään asetuksen (EY) N:o 91/2003 liitteiden J–K mukaisesti. Tässä kohdassa ilmoitetaan täydentävät koodaussäännöt. Eurostat antaa koodausta koskevia selvennyksiä ja suosituksia asetuksen (EY) N:o 91/2003 täytäntöönpanoa käsittelevissä ohjeissa,

”kentän tyyppi” ilmoittaa, sisältääkö kenttä numeerisen lukumäärän vai tekstijonon; kaikki numeeriset lukumäärät on ilmoitettava kokonaislukuina,

”enimmäispituus” tarkoittaa tietyn kentän tietojen odotettavissa olevaa enimmäispituutta; liian pitkiä tietoja ei voi ladata,

”salassapitotunnus” (FlagC) ilmoittaa, katsooko jäsenvaltio tietueen olevan salassapidettävä vai ei (neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 (1) 13 artiklan 1 kohta ja neuvoston asetuksen (Euratom, ETY) N:o 1588/90 (2) 2 artikla),

”levityksen sallimistunnus” (FlagD) ilmoittaa, voidaanko jäsenvaltioiden toimittamia salassapidettäviä tietoja levittää vai ei (asetuksen (EY) N:o 322/97 13 artiklan 2 kohta ja neuvoston asetuksen (Euratom, ETY) N:o 1588/90 5 artiklan 4 kohta); komissiolla on lakisääteinen lupa muuttaa jäsenvaltion merkintää perustelluissa tapauksissa. Tällöin arvo FlagD=1 muutetaan arvoksi FlagD=0, kun FlagC=1.

Liitteen A mukainen tietokokonaisuus: tavaraliikenteen vuosittaiset tilastot – yksityiskohtainen ilmoitus

Kentän numero

Kentän nimi

Kuvaus

Koodi

Kentän tyyppi

Enimmäispituus

Erityiskoodit puuttuvia arvoja varten

1

RCount

ilmoittava maa

ISO-3166-alfa2-tunnukset, paitsi Yhdistynyt kuningaskunta: ”UK”

teksti

2

 

2

DsetID

tietokokonaisuuden tunniste

A1–A9

teksti

2

 

3

Year

vuosi, jota tietokokonaisuus koskee

4-numeroinen luku

teksti

4

 

4

Period

viitejakso

A0

teksti

2

 

5

TransID

liikennetyyppi

0

:

liikenne yhteensä

1

:

kansallinen liikenne

2

:

kansainvälinen liikenne yhteensä

3

:

kansainvälinen liikenne – lähtevä

4

:

kansainvälinen liikenne – saapuva

5

:

kauttakulkuliikenne

teksti

1

 

6

Goods

tavaroiden tyyppi

asetuksen liite J

teksti

2

 

7

DGoods

vaarallisten aineiden tyyppi

asetuksen liite K

teksti

3

 

8

LDG

kuormausmaa

ISO-3166-alfa2-tunnukset, paitsi Yhdistynyt kuningaskunta: ”UK”

teksti

2

XX

9

UNL

purkamismaa

ISO-3166-alfa2-tunnukset, paitsi Yhdistynyt kuningaskunta: ”UK”

teksti

2

XX

10

Consgmt

lähetystyyppi

1

:

täydet junalastit

2

:

täydet vaunulastit

3

:

muut

9

:

ei tiedossa

teksti

1

 

11

TTU

kuljetusyksikön tyyppi

1

:

kontit ja vaihtokorit

2

:

puoliperävaunut (saattamattomat)

3

:

maantieajoneuvot (saatetut)

9

:

tuntematon

teksti

1

 

12

Tonnes

tavaraliikenne yhteensä

tonnia

numeerinen

10

 

13

Tkm

tavaraliikenne yhteensä tuhansina tonnikilometreinä

1 000 tonnikilometriä

numeerinen

10

 

14

NbrITU

intermodaalikuljetusyksiköiden määrä

ITU-määrä

numeerinen

8

 

15

TeuITU

kuljetetut intermodaalikuljetusyksiköt TEU:ina

TEU

numeerinen

8

 

16

TrainKM

tavarajunaliikenne tuhansina kilometreinä

1 000 junakilometriä

numeerinen

8

 

17

FlagC

salassapitotunnus

1

:

salassapidettävä

0

:

ei salassapidettävä

teksti

1

 

18

FlagD

levityksen sallimistunnus

1

:

levitys ei sallittu

0

:

levitys sallittu

teksti

1

 

Liitteen A mukaiset tiedot sisältävässä kortistotiedostossa jokainen tietue käsittää 18 kenttää. Seuraavassa taulukossa on merkitty harmaalla kentät, jotka on toimitettava liitteen A eri taulukoiden osalta. Valkoiset solut kuvaavat tietueen tyhjiä kenttiä. Avainkentät on merkitty asteriskilla. Tietueen sisältämien avainkenttien arvojen yhdistelmän on muodostettava ainutkertainen avainarvo kyseisessä tiedostossa. Jos tiedostossa esiintyy samoja avainarvoja, sen lataus ei onnistu.

 

DsetID

Kentän numero

Kentän nimi

A1

A2

A3

A4

A5 (3)

A6

A7

A8

A9

1

RCount

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

*

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

*

*

*

*

*

5

TransID

*

 

*

 

 

*

*

*

 

6

Goods

 

*

 

 

 

 

 

 

 

7

DGoods

 

 

 

*

 

 

 

 

 

8

LDG

 

 

*

 

 

 

 

 

 

9

UNL

 

 

*

 

 

 

 

 

 

10

Consgmt

 

 

 

 

*

 

 

 

 

11

TTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Tonnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Tkm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

NbrITU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

TeuITU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

TrainKM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

FlagC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

FlagD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liitteen B mukainen tietokokonaisuus: tavaraliikenteen vuosittaiset tilastot – yksinkertaistettu ilmoitus

Kentän numero

Kentän nimi

Kuvaus

Koodi

Kentän tyyppi

Enimmäispituus

Erityiskoodit puuttuvia arvoja varten

1

RCount

ilmoittava maa

ISO-3166-alfa2-tunnukset, paitsi Yhdistynyt kuningaskunta: ”UK”

teksti

2

 

2

DsetID

tietokokonaisuuden tunniste

B1–B2

teksti

2

 

3

Year

vuosi, jota tietokokonaisuus koskee

4-numeroinen luku

teksti

4

 

4

Period

viitejakso

A0

teksti

2

 

5

TransID

liikennetyyppi

0

:

liikenne yhteensä

1

:

kansallinen liikenne

2

:

kansainvälinen liikenne yhteensä

3

:

kansainvälinen liikenne – lähtevä

4

:

kansainvälinen liikenne – saapuva

5

:

kauttakulkuliikenne

teksti

1

 

6

Tonnes

tavaraliikenne yhteensä

tonnia

numeerinen

10

 

7

Tkm

tavaraliikenne yhteensä tuhansina tonnikilometreinä

1 000 tonnikilometriä

numeerinen

10

 

8

TrainKm

tavarajunaliikenne tuhansina junakilometreinä

1 000 junakilometriä

numeerinen

8

 

9

FlagC

salassapitotunnus

1

:

salassapidettävä

0

:

ei salassapidettävä

teksti

1

 

10

FlagD

levityksen sallimistunnus

1

:

levitys ei sallittu

0

:

levitys sallittu

teksti

1

 

Liitteen B mukaiset tiedot sisältävässä kortistotiedostossa jokainen tietue käsittää 10 kenttää. Seuraavassa taulukossa on merkitty harmaalla kentät, jotka on toimitettava liitteen B molempien taulukoiden osalta. Valkoiset solut kuvaavat tietueen tyhjiä kenttiä. Avainkentät on merkitty asteriskilla. Tietueen sisältämien avainkenttien arvojen yhdistelmän on muodostettava ainutkertainen avainarvo tiedostossa. Jos tiedostossa esiintyy samoja avainarvoja, sen lataus ei onnistu.

 

DsetID

Kentän numero

Kentän nimi

B1

B2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

TransID

*

 

6

Tonnes

 

 

7

Tkm

 

 

8

TrainKM

 

 

9

FlagC

 

 

10

FlagD

 

 

Liitteen C mukainen tietokokonaisuus: henkilöliikenteen vuosittaiset tilastot – yksityiskohtainen ilmoitus

Kentän numero

Kentän nimi

Kuvaus

Koodi

Kentän tyyppi

Enimmäispituus

Erityiskoodit puuttuvia arvoja varten

1

RCount

ilmoittava maa

ISO-3166-alfa2-tunnukset, paitsi Yhdistynyt kuningaskunta: ”UK”

teksti

2

 

2

DsetID

tietokokonaisuuden tunniste

C1–C5

teksti

2

 

3

Year

vuosi, jota tietokokonaisuus koskee

4-numeroinen luku

teksti

4

 

4

Period

viitejakso

A0

teksti

2

 

5

TransID

liikennetyyppi

1

:

kansallinen liikenne

2

:

kansainvälinen liikenne yhteensä

3

:

kansainvälinen liikenne – lähtevä

4

:

kansainvälinen liikenne – saapuva

teksti

1

 

6

LDG

lähtömaa

ISO-3166-alfa2-tunnukset, paitsi Yhdistynyt kuningaskunta: ”UK”

teksti

2

XX

7

UNL

tulomaa

ISO-3166-alfa2-tunnukset, paitsi Yhdistynyt kuningaskunta: ”UK”

teksti

2

XX

8

Pass

henkilöliikenne yhteensä

matkustajia

numeerinen

10

 

9

Passkm

henkilöliikenne yhteensä tuhansina henkilökilometreinä

1 000 henkilökilometriä

numeerinen

10

 

10

TrainKm

henkilöjunaliikenne tuhansina junakilometreinä

1 000 junakilometriä

numeerinen

8

 

11

FlagC

salassapitotunnus

1

:

salassapidettävä

0

:

ei salassapidettävä

teksti

1

 

12

FlagD

levityksen sallimistunnus

1

:

levitys ei sallittu

0

:

levitys sallittu

teksti

1

 

Liitteen C mukaiset tiedot sisältävässä kortistotiedostossa jokainen tietue käsittää 12 kenttää. Seuraavassa taulukossa on merkitty harmaalla kentät, jotka on toimitettava liitteen C eri taulukoiden osalta. Valkoiset solut kuvaavat tietueen tyhjiä kenttiä. Avainkentät on merkitty asteriskilla. Tietueen sisältämien avainkenttien arvojen yhdistelmän on muodostettava ainutkertainen avainarvo tiedostossa. Jos tiedostossa esiintyy samoja avainarvoja, sen lataus ei onnistu.

Ennakkotiedot (taulukot C1 ja C2) ja lopulliset konsolidoidut tiedot (taulukot C3 ja C4) lähetetään eri ajankohtina samaa rakennetta noudattaen.

 

DsetID

Kentän numero

Kentän nimi

C1 (4)

C2 (4)

C3 (5)

C4 (5)

C5

1

RCount

*

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

*

5

TransID

* 1 & 2

* 3 & 4

* 1 & 2

* 3 & 4

 

6

LDG

 

*

 

*

 

7

UNL

 

*

 

*

 

8

Pass

 

 

 

 

 

9

Passkm

 

 

 

 

 

10

TrainKM

 

 

 

 

 

11

FlagC

 

 

 

 

 

12

FlagD

 

 

 

 

 

Liitteen D mukainen tietokokonaisuus: henkilöliikenteen vuosittaiset tilastot – yksinkertaistettu ilmoitus

Kentän numero

Kentän nimi

Kuvaus

Koodi

Kentän tyyppi

Enimmäispituus

Erityiskoodit puuttuvia arvoja varten

1

RCount

ilmoittava maa

ISO-3166-alfa2-tunnukset, paitsi Yhdistynyt kuningaskunta: ”UK”

teksti

2

 

2

DsetID

tietokokonaisuuden tunniste

D1–D2

teksti

2

 

3

Year

vuosi, jota tietokokonaisuus koskee

4-numeroinen luku

teksti

4

 

4

Period

viitejakso

A0

teksti

2

 

5

Pass

henkilöliikenne yhteensä

matkustajat

numeerinen

10

 

6

Passkm

henkilöliikenne yhteensä tuhansina henkilökilometreinä

1 000 henkilökilometriä

numeerinen

10

 

7

TrainKms

henkilöjunaliikenne tuhansina junakilometreinä

1 000 junakilometriä

numeerinen

8

 

8

FlagC

salassapitotunnus

1

:

salassapidettävä

0

:

ei salassapidettävä

teksti

1

 

9

FlagD

levityksen sallimistunnus

1

:

levitys ei sallittu

0

:

levitys sallittu

teksti

1

 

Liitteen D mukaiset tiedot sisältävässä kortistotiedostossa jokainen tietue käsittää 9 kenttää. Seuraavassa taulukossa on merkitty harmaalla kentät, jotka on toimitettava liitteen D molempien taulukoiden osalta. Valkoiset solut kuvaavat tietueen tyhjiä kenttiä. Avainkentät on merkitty asteriskilla. Tietueen sisältämien avainkenttien arvojen yhdistelmän on muodostettava ainutkertainen avainarvo tiedostossa. Jos tiedostossa esiintyy samoja avainarvoja, sen lataus ei onnistu.

 

DsetID

Kentän numero

Kentän nimi

D1

D2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

Pass

 

 

6

Passkm

 

 

7

TrainKM

 

 

8

FlagC

 

 

9

FlagD

 

 

Liitteen E mukainen tietokokonaisuus: tavaraliikenteen ja henkilöliikenteen neljännesvuosittaiset tilastot

Kentän numero

Kentän nimi

Kuvaus

Koodi

Kentän tyyppi

Enimmäispituus

Erityiskoodit puuttuvia arvoja varten

1

RCount

ilmoittava maa

ISO-3166-alfa2-tunnukset, paitsi Yhdistynyt kuningaskunta: ”UK”

teksti

2

 

2

DsetID

tietokokonaisuuden tunniste

E1–E2

teksti

2

 

3

Year

vuosi, jota tietokokonaisuus koskee

4-numeroinen luku

teksti

4

 

4

Period

viitejakso

Q1–Q4

teksti

2

 

5

Tonnes

tavaraliikenne yhteensä

tonnia

numeerinen

10

 

6

Tkm

tavaraliikenne yhteensä tuhansina tonnikilometreinä

1 000 tonnikilometriä

numeerinen

10

 

7

Pass

henkilöliikenne yhteensä

matkustajat

numeerinen

10

 

8

Passkm

henkilöliikenne yhteensä tuhansina henkilökilometreinä

1 000 henkilökilometriä

numeerinen

10

 

9

FlagC

salassapitotunnus

1

:

salassapidettävä

0

:

ei salassapidettävä

teksti

1

 

10

FlagD

levityksen sallimistunnus

1

:

levitys ei sallittu

0

:

levitys sallittu

teksti

1

 

Liitteen E mukaiset tiedot sisältävässä kortistotiedostossa jokainen tietue käsittää 10 kenttää. Seuraavassa taulukossa on merkitty harmaalla kentät, jotka on toimitettava liitteen E molempien taulukoiden osalta. Valkoiset solut kuvaavat tietueen tyhjiä kenttiä. Avainkentät on merkitty asteriskilla. Tietueen sisältämien avainkenttien arvojen yhdistelmän on muodostettava ainutkertainen avainarvo tiedostossa. Jos tiedostossa esiintyy samoja avainarvoja, sen lataus ei onnistu.

 

DsetID

Kentän numero

Kentän nimi

E1

E2

1

RCount

*

*

2

DsetID

*

*

3

Year

*

*

4

Period

*

*

5

Tonnes

 

 

6

Tkm

 

 

7

Pass

 

 

8

Passkm

 

 

9

FlagC

 

 

10

FlagD

 

 

Liitteen H mukainen tietokokonaisuus: onnettomuustilastot

Kentän numero

Kentän nimi

Kuvaus

Koodi

Kentän tyyppi

Enimmäispituus

Erityiskoodit puuttuvia arvoja varten

1

RCount

ilmoittava maa

ISO-3166-alfa2-tunnukset, paitsi Yhdistynyt kuningaskunta: ”UK”

teksti

2

 

2

DsetID

tietokokonaisuuden tunniste

H1–H4

teksti

2

 

3

Year

vuosi, jota tietokokonaisuus koskee

4-numeroinen luku

teksti

4

 

4

Period

viitejakso

A0

teksti

2

 

5

AccID

onnettomuustyyppi

1

:

törmäykset

2

:

raiteilta suistumiset

3

:

tasoristeysonnettomuudet

4

:

liikkeessä olevan liikkuvan kaluston aiheuttamat henkilöonnettomuudet

5

:

liikkuvan kaluston tulipalot

6

:

muut

7

:

yhteensä

9

:

tuntematon

teksti

1

 

6

PersID

henkilöryhmä

1

:

matkustajat

2

:

työntekijät

3

:

muut

4

:

yhteensä

[5: tasoristeysten käyttäjät]

[6:

rautateiden tiloja luvattomasti käyttävät henkilöt]

9

:

tuntematon

teksti

1

 

7

NbAccSign

merkittävien onnettomuuksien määrä

lukumäärä

numeerinen

8

 

8

NbAccInj

vakavan loukkaantumisen aiheuttavien onnettomuuksien määrä

lukumäärä

numeerinen

8

 

9

NbAccDGIn

niiden onnettomuuksien määrä, joihin on liittynyt vaarallisten aineiden kuljetus

lukumäärä

numeerinen

8

 

10

NbAccDGRe

niiden onnettomuuksien määrä, joihin on liittynyt vaarallisten aineiden vuoto

lukumäärä

numeerinen

8

 

11

NbPersK

kuolleiden määrä

lukumäärä

numeerinen

8

 

12

NbPersI

vakavasti loukkaantuneiden määrä

lukumäärä

numeerinen

8

 

Liitteen H mukaiset tiedot sisältävässä kortistotiedostossa jokainen tietue käsittää 12 kenttää. Seuraavassa taulukossa on merkitty harmaalla kentät, jotka on toimitettava liitteen H kunkin taulukon osalta. Valkoiset solut kuvaavat tietueen tyhjiä kenttiä. Avainkentät on merkitty asteriskilla. Tietueen sisältämien avainkenttien arvojen yhdistelmän on muodostettava ainutkertainen avainarvo tiedostossa. Jos tiedostossa esiintyy samoja avainarvoja, sen lataus ei onnistu.

Taulukko sisältää kaksi muuta henkilöryhmää, joita koskevia tietoja saatetaan vaatia tulevaisuudessa: ”5: tasoristeysten käyttäjät” ja ”6: rautateiden tiloja luvattomasti käyttävät henkilöt”.

 

DsetID

Kentän numero

Kentän nimi

H1

H2

H3

H4

1

RCount

*

*

*

*

2

DsetID

*

*

*

*

3

Year

*

*

*

*

4

Period

*

*

*

*

5

AccID

*

 

*

*

6

PersID

 

 

*

*

7

NbAccSign

 

 

 

 

8

NbAccInj (6)

 

 

 

 

9

NbAccDGIn

 

 

 

 

10

NbAccDGRe

 

 

 

 

11

NbPersK

 

 

 

 

12

NbPersI

 

 

 

 

Liitteen I mukainen tietokokonaisuus

Kentän numero

Kentän nimi

Kuvaus

Koodi

Kentän tyyppi

Enimmäispituus

Erityiskoodit puuttuvia arvoja varten

1

RCount

ilmoittava maa

ISO-3166-alfa2-tunnukset, paitsi Yhdistynyt kuningaskunta: ”UK”

teksti

2

 

2

DsetID

tietokokonaisuuden tunniste

I1

teksti

2

 

3

Year

vuosi, jota tietokokonaisuus koskee

4-numeroinen luku

teksti

4

 

4

UCode

yrityksen koodi

ISO-3166-alfa2-tunnukset, paitsi Yhdistynyt kuningaskunta: ”UK” + 3-numeroinen luku

teksti

5

XX

5

UName

yrityksen nimi

 

teksti

100

 

6

CountID

maa, johon yritys on sijoittautunut

ISO-3166-alfa2-tunnukset, paitsi Yhdistynyt kuningaskunta: ”UK”

teksti

2

XX

7

IntFret

rahtiliikennetoiminta: kansainvälinen

1

:

KYLLÄ

0

:

EI

teksti

1

 

8

Natfret

rahtiliikennetoiminta: kansallinen

1

:

KYLLÄ

0

:

EI

teksti

1

 

9

Intpass

henkilöliikennetoiminta: kansainvälinen

1

:

KYLLÄ

0

:

EI

teksti

1

 

10

Natpass

henkilöliikennetoiminta: kansallinen

1

:

KYLLÄ

0

:

EI

teksti

1

 

11

DsetA

tietoja liitteessä A

1

:

KYLLÄ

0

:

EI

teksti

1

 

12

DsetB

tietoja liitteessä B

1

:

KYLLÄ

0

:

EI

teksti

1

 

13

DsetC

tietoja liitteessä C

1

:

KYLLÄ

0

:

EI

teksti

1

 

14

DsetD

tietoja liitteessä D

1

:

KYLLÄ

0

:

EI

teksti

1

 

15

DsetE

tietoja liitteessä E

1

:

KYLLÄ

0

:

EI

teksti

1

 

16

DsetF

tietoja liitteessä F

1

:

KYLLÄ

0

:

EI

teksti

1

 

17

DsetG

tietoja liitteessä G

1

:

KYLLÄ

0

:

EI

teksti

1

 

18

DsetH

tietoja liitteessä H

1

:

KYLLÄ

0

:

EI

teksti

1

 

19

Tonnes

rahtiliikenteen kokonaismäärä (tonneina)

tonnia

numeerinen

10

 

20

Tkm

rahtiliikenteen kokonaismäärä (tuhansina tonnikilometreinä)

1 000 tonnikilometriä

numeerinen

10

 

21

Pass

henkilöliikenteen kokonaismäärä (matkustajia)

matkustajien lukumäärä

numeerinen

10

 

22

Passkm

henkilöliikenteen kokonaismäärä (tuhansina henkilökilometreinä)

1 000 henkilökilometriä

numeerinen

10

 

Liitteen I mukaiset tiedot sisältävässä kortistotiedostossa jokainen tietue käsittää 22 kenttää. Seuraavassa taulukossa kaikki kentät on merkitty harmaalla, koska liitteessä I on vain yksi taulukko. Vapaaehtoiset kentät voidaan jättää tyhjiksi. Avainkentät on merkitty asteriskilla. Tietueen sisältämien avainkenttien arvojen yhdistelmän on muodostettava ainutkertainen avainarvo tiedostossa. Jos tiedostossa esiintyy samoja avainarvoja, sen lataus estyy.

Kentän numero

Kentän nimi

DsetID I1

1

RCount

*

2

DsetID

*

3

Year

*

4

UCode

*

5

UName (7)

 

6

CountID

 

7

IntFret

 

8

Natfret

 

9

Intpass

 

10

Natpass

 

11

DsetA

 

12

DsetB

 

13

DsetC

 

14

DsetD

 

15

DsetE

 

16

DsetF

 

17

DsetG

 

18

DsetH

 

19

Tonnes (8)

 

20

Tkm (9)

 

21

Pass (10)

 

22

Passkm (11)

 

3.   PUUTTUVAT ARVOT

Eurostat voi suositella, että joissakin kentissä käytetään tiettyjä koodeja puuttuvia tietoja tai muita erikoisarvoja varten (ks. sarake ”Erityiskoodit puuttuvia arvoja varten”).

Lisätietoa aiheesta annetaan asetuksen (EY) N:o 91/2003 täytäntöönpanoa käsittelevissä ohjeissa.

4.   VAIHTOEHTOISET STANDARDIMUODOT

Jäsenvaltiot voivat käyttää Eurostatin mahdollisesti ehdottamia muita standardimuotoja, jotka tukevat edellä mainittuja tietorakenteita.

5.   TIETOJEN VALIDOINTI EUROSTATISSA

Eurostat tekee joitakin validointitarkastuksia jäsenvaltioiden toimittamille tiedoille ennen niiden lataamista tuotantotietokantaan. Jos merkittävä määrä tietueita ei läpäise näitä tarkastuksia, Eurostat ilmoittaa jäsenvaltiolle virheellisistä tietueista ja hylkäämisen syistä. Jäsenvaltiota pyydetään korjaamaan havaitut virheet ja toimittamaan uudelleen koko tietokokonaisuus (ei vain virheellisiksi havaittuja tietueita). Tämä toimintatapa on välttämätön tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi eri tietokokonaisuuksien sisällä ja niiden välillä.

6.   TIETOKOKONAISUUDEN SISÄLTÄVÄN TIEDOSTON NIMEÄMINEN

Seuraavaa tiedostojen nimeämiskäytäntöä on noudatettava:

RAIL_annex_frequency_CC_YYYY_period[_OptionalField].format” jossa:

RAIL

RAIL-tiedot

Annex

Tietokokonaisuuden tunniste (eli asetuksen liite):

A

:

tavaraliikenteen vuosittaiset tilastot – yksityiskohtainen ilmoitus

B

:

tavaraliikenteen vuosittaiset tilastot – yksinkertaistettu ilmoitus

C

:

henkilöliikenteen vuosittaiset tilastot – yksityiskohtainen ilmoitus

D

:

henkilöliikenteen vuosittaiset tilastot – yksinkertaistettu ilmoitus

E

:

tavaraliikenteen ja henkilöliikenteen neljännesvuosittaiset tilastot

F

:

tavaraliikenteen ja henkilöliikenteen alueelliset tilastot

G

:

tilastot rautatieverkon liikennevirroista

H

:

onnettomuustilastot

I

:

luettelo rautatieyrityksistä

Frequency

A

:

vuosittain

Q

:

neljännesvuosittain

5

:

joka viides vuosi

CC

Ilmoittava maa: käytetään ISO-3166-alfa2-tunnuksia, paitsi Yhdistynyt kuningaskunta: ”UK”

YYYY

Viitevuosi (esim. 2004)

Period

”0000”

:

vuosi

”0001”

:

ensimmäinen vuosineljännes

”0002”

:

toinen vuosineljännes

”0003”

:

kolmas vuosineljännes

”0004”

:

neljäs vuosineljännes

”0005”

:

viisi vuotta

[_OptionalField]

Voi sisältää minkä tahansa 1–220 merkkiä käsittävän jonon (vain ”A”–”Z”, ”0”–”9” ja ”_” ovat sallittuja). Tätä kenttää ei tulkita Eurostatin välineillä.

.format

Tiedostomuoto: (esim. ”CSV” eli Comma Separated Value, tai ”GES” eli GESMES).

Asetuksen jokaisesta liitteestä ja ajanjaksosta on lähetettävä yksi tiedosto.

Esimerkki:

Tiedosto ”RAIL_E_Q_FR_2004_0002.csv” sisältää Ranskan toimittamat tiedot asetuksen liitteestä E vuoden 2004 toiselta vuosineljännekseltä.

7.   TIETOJEN TOIMITUSMENETELMÄ

Tiedot on siirrettävä tai ladattava sähköisesti Eurostatin yhteen tietojen vastaanottopisteeseen. Tämän menetelmän avulla varmistetaan salassapidettävien tietojen turvallinen toimitus.


(1)  EYVL L 52, 22.2.1997, s. 1.

(2)  EYVL L 151, 15.6.1990, s. 1.

(3)  Taulukko A5 on vapaaehtoinen.

(4)  Ennakkotieto.

(5)  Lopullinen konsolidoitu tieto.

(6)  Vakavan loukkaantumisen aiheuttavien onnettomuuksien määrä (NbAccInj) on vapaaehtoinen muuttuja taulukossa H1.

(7)  Yrityksen nimi (UName) on vapaaehtoinen muuttuja.

(8)  Rahtiliikenne yhteensä (tonneina) on vapaaehtoinen muuttuja.

(9)  Rahtiliikenne yhteensä (tuhansina tonnikilometreinä) (Tkm) on vapaaehtoinen muuttuja.

(10)  Henkilöliikenne yhteensä (matkustajia) (Pass) on vapaaehtoinen muuttuja.

(11)  Rahtiliikenne yhteensä (tuhansina henkilökilometreinä) (Passkm) on vapaaehtoinen muuttuja.


29.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 88/29


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 333/2007,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007,

näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeiden lyijy-, kadmium-, elohopea-, epäorgaanisen tinan, 3-MCPD- ja bentso(a)pyreenipitoisuuksien virallista tarkastusta varten

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä 8 päivänä helmikuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 315/93 (2) säädetään, että tietyille elintarvikkeissa oleville vierasaineille on asetettava enimmäismäärät kansanterveyden suojelemiseksi.

(2)

Tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta 19 päivänä joulukuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 (3) vahvistetaan lyijyn, kadmiumin, elohopean, epäorgaanisen tinan, 3-MCPD:n ja bentso(a)pyreenin enimmäismäärät tietyissä elintarvikkeissa.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 882/2004 säädetään elintarvikkeiden virallista valvontaa koskevista yleisistä periaatteista. Joissakin tapauksissa tarvitaan kuitenkin yksityiskohtaisempia säännöksiä sen varmistamiseksi, että virallinen valvonta on yhdenmukaista koko yhteisössä.

(4)

Tiettyjen elintarvikkeiden lyijy-, kadmium-, elohopea-, 3-MCPD-, epäorgaanisen tinan ja bentso(a)pyreenipitoisuuksien virallisessa tarkastuksessa käytettävät näytteenotto- ja määritysmenetelmät vahvistetaan näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeissa olevien lyijyn, kadmiumin, elohopean ja 3-MCPD:n enimmäismäärien virallista tarkastusta varten 8 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa komission direktiivissä 2001/22/EY (4), näytteenotto- ja määritysmenetelmistä säilyke-elintarvikkeiden tinapitoisuuksien virallista tarkastusta varten 12 päivänä helmikuuta 2004 annetussa komission direktiivissä 2004/16/EY (5) ja näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeiden bentso[a]pyreenipitoisuuksien virallista tarkastusta varten 4 päivänä helmikuuta 2005 annetussa komission direktiivissä 2005/10/EY (6).

(5)

Monet elintarvikkeiden lyijy-, kadmium-, elohopea-, epäorgaanisen tinan, 3-MCPD- ja bentso(a)pyreenipitoisuuksien virallista tarkastusta varten tehtävästä näytteenotosta ja määrityksestä annetut säännökset ovat samankaltaisia. Lainsäädännön selkeyden vuoksi on asianmukaista yhdistää kyseiset säännökset yhteen säädökseen.

(6)

Direktiivit 2001/22/EY, 2004/16/EY ja 2005/10/EY olisi sen vuoksi kumottava ja korvattava uudella asetuksella.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liitteen 3, 4 ja 6 jaksossa vahvistettujen lyijy-, kadmium-, elohopea-, epäorgaanisen tinan, 3-MCPD- ja bentso(a)pyreenipitoisuuksien viralliseen tarkastukseen liittyvä näytteenotto ja määritys on suoritettava tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 882/2004 säännösten soveltamista.

2 artikla

Kumotaan direktiivit 2001/22/EY, 2004/16/EY ja 2005/10/EY.

Viittauksia kumottuihin direktiiveihin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5.

(4)  EYVL L 77, 16.3.2001, s. 14. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2005/4/EY (EUVL L 19, 21.1.2005, s. 50).

(5)  EUVL L 42, 13.2.2004, s. 16.

(6)  EUVL L 34, 8.2.2005, s. 15.


LIITE

A   OSA

MÄÄRITELMÄT

Tässä liitteessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

”Erä”

:

Yhdellä kertaa toimitettu tietty määrä elintarviketta, jolla viranomainen on vahvistanut olevan yhteisiä ominaisuuksia (kuten alkuperä, lajike, pakkaustapa, pakkaaja, lähettäjä tai merkinnät). Kun on kyse kaloista, niiden on oltava myös kooltaan vertailukelpoisia.

”Osaerä”

:

Suuremmasta erästä erotettu tietty osa, johon sovelletaan näytteenottomenetelmää. Jokaisen osaerän on oltava fyysisesti erillinen ja yksilöitävissä.

”Perusnäyte”

:

Tutkittavan erän tai osaerän yhdestä ainoasta kohdasta otettu näyte.

”Kokoomanäyte”

:

Kaikkien tutkittavasta erästä tai osaerästä otettujen perusnäytteiden muodostama kokonaisuus. Kokoomanäytteitä pidetään niitä eriä tai osaeriä edustavina, joista ne on otettu.

”Laboratorionäyte”

:

Laboratoriolle tarkoitettu näyte.

B   OSA

NÄYTTEENOTTOMENETELMÄT

B.1   YLEISET SÄÄNNÖKSET

B.1.1   Henkilöstö

Näytteenottajan on oltava kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevien sääntöjen mukaisesti tähän tehtävään osoitettu henkilö.

B.1.2   Tuote, josta näyte otetaan

Jokaisesta tutkittavasta erästä tai osaerästä on otettava erilliset näytteet.

B.1.3   Varotoimenpiteet

Näytteenoton aikana on toteutettava varotoimenpiteitä, joilla vältetään kaikki mahdolliset muutokset, jotka voivat vaikuttaa vierasainepitoisuuksiin, määrityksen suorittamiseen tai kokoomanäytteiden edustavuuteen.

B.1.4   Perusnäytteet

Perusnäytteet on mahdollisuuksien mukaan otettava tutkittavan erän tai osaerän eri kohdista. Jos tästä menettelystä poiketaan, siitä on ilmoitettava tämän liitteen B.1.8 kohdassa tarkoitetussa näytteenottotodistuksessa.

B.1.5   Kokoomanäytteen valmistaminen

Kokoomanäyte saadaan yhdistämällä perusnäytteet.

B.1.6   Näytteet valvontatoimenpiteitä, kaupankäyntiä ja kiistojen ratkaisumenettelyjä varten

Valvontatoimenpiteisiin, kaupankäyntiin ja kiistojen ratkaisumenettelyihin tarkoitetut näytteet on otettava homogenoidusta kokoomanäytteestä, jos tällainen menettely on jäsenvaltiossa noudatettavien elintarvikealan toimijan oikeuksia koskevien sääntöjen mukainen.

B.1.7   Näytteiden pakkaaminen ja lähettäminen

Jokainen näyte on pakattava inertistä materiaalista valmistettuun puhtaaseen astiaan, joka suojaa näytettä riittävästi kontaminaatiolta, määritettävien aineiden imeytymiseltä astian sisäseinämiin sekä kuljetusvaurioilta. On myös toteutettava kaikki tarvittavat varotoimenpiteet, joilla estetään näytteen koostumuksen muuttuminen kuljetuksen tai varastoinnin aikana.

B.1.8   Näytteiden sinetöinti ja merkitseminen

Jokainen viralliseen käyttöön otettu näyte on sinetöitävä näytteenottopaikalla ja merkittävä jäsenvaltiossa voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.

Kustakin näytteenotosta on laadittava näytteenottotodistus, jonka perusteella on mahdollista yksiselitteisesti tunnistaa jokainen erä tai osaerä (eränumero on ilmoitettava) ja jossa ilmoitetaan näytteenottopaikka ja -aika sekä kaikki lisätiedot, joista voi olla hyötyä määrityksen tekijälle.

B.2   NÄYTTEENOTTOSUUNNITELMAT

Suuret erät on jaettava osaeriksi, jos osaerien erottaminen on fyysisesti mahdollista. Irtotavaraerinä myytäviin tuotteisiin (esim. viljat) sovelletaan taulukkoa 1. Muihin tuotteisiin sovelletaan taulukkoa 2. Koska erän paino ei aina ole osaerien painojen täsmällinen summa, osaerän paino saa ylittää ilmoitetun painon enintään 20 prosentilla.

Kokoomanäytteen koon on oltava vähintään 1 kilogramma tai 1 litra, ellei tämä ole mahdotonta esimerkiksi siksi, että näyte koostuu yhdestä pakkauksesta tai yksiköstä.

Erästä tai osaerästä otettavien perusnäytteiden vähimmäismäärän on oltava taulukossa 3 annetun mukainen.

Kun kyseessä on irtotavarana myytävä nestemäinen tuote, erä tai osaerä on sekoitettava huolellisesti joko käsin tai koneellisesti juuri ennen näytteenottoa, jos se on mahdollista ja edellyttäen, että se ei vaikuta tuotteen laatuun. Tällöin voidaan olettaa, että vierasaineet ovat jakautuneet homogeenisesti tietyssä erässä tai osaerässä. Sen vuoksi riittää, että erästä tai osaerästä otetaan kolme perusnäytettä kokoomanäytettä varten.

Perusnäytteiden on oltava samanpainoisia. Perusnäytteiden koon on oltava vähintään 100 grammaa tai 100 millilitraa, ja niistä muodostettavan kokoomanäytteen on oltava kooltaan vähintään 1 kilogramma tai 1 litra. Jos tästä menetelmästä poiketaan, siitä on ilmoitettava tämän liitteen B.1.8 kohdassa tarkoitetussa näytteenottotodistuksessa.

Taulukko 1

Irtotavarana myytävien tuote-erien jakaminen osaeriksi

Erän paino (tonnia)

Osaerien paino tai lukumäärä

≥ 1 500

500 tonnia

> 300 mutta < 1 500

3 osaerää

≥ 100 mutta ≤ 300

100 tonnia

< 100


Taulukko 2

Muiden tuote-erien jakaminen osaeriksi

Erän paino (tonnia)

Osaerien paino tai lukumäärä

≥ 15

15–30 tonnia

< 15


Taulukko 3

Tutkittavasta erästä tai osaerästä otettavien perusnäytteiden vähimmäislukumäärä

Erän/osaerän paino tai tilavuus (kilogrammaa tai litraa)

Perusnäytteiden vähimmäislukumäärä

< 50

3

≥ 50 mutta ≤ 500

5

> 500

10

Jos erä tai osaerä koostuu erillisistä pakkauksista tai yksiköistä, kokoomanäytteen muodostamiseksi otettavien pakkausten tai yksiköiden lukumäärä on taulukon 4 mukainen.

Taulukko 4

Kokoomanäytteen muodostamiseksi otettavien pakkausten tai yksiköiden (perusnäytteiden) lukumäärä, jos erä tai osaerä koostuu erillisistä pakkauksista tai yksiköistä

Pakkausten tai yksiköiden lukumäärä erässä/osaerässä

Näytteeksi otettavien pakkausten tai yksiköiden lukumäärä

≤ 25

vähintään 1 pakkaus tai yksikkö

26–100

noin 5 %, vähintään 2 pakkausta tai yksikköä

> 100

noin 5 %, enintään 10 pakkausta tai yksikköä

Epäorgaanisen tinan enimmäismäärät koskevat kunkin tölkin sisältöä, mutta käytännön syistä on tarpeen käyttää kokoomanäytemenetelmää. Jos tölkkien kokoomanäytteen testitulos on alle epäorgaanisen tinan enimmäismäärän mutta kuitenkin sitä lähellä ja epäillään, että yksittäisissä tölkeissä enimmäismäärä voi ylittyä, lisätutkimusten tekeminen voi olla tarpeen.

B.3   NÄYTTEENOTTO VÄHITTÄISMYYNTIVAIHEESSA

Elintarvikkeista on vähittäismyyntivaiheessa mahdollisuuksien mukaan otettava näytteet tämän liitteen B.1 ja B.2 kohdassa vahvistettujen näytteenottosäännösten mukaan.

Jos se ei ole mahdollista, vähittäismyyntivaiheessa voidaan käyttää muita näytteenottomenetelmiä sillä edellytyksellä, että niillä varmistetaan tutkittavan erän tai osaerän riittävä edustavuus.

C   OSA

NÄYTTEIDEN VALMISTUS JA MÄÄRITYSTEN TEKO

C.1   LABORATORIOIDEN LAATUVAATIMUKSET

Laboratorioiden on oltava asetuksen (EY) N:o 882/2004 (1) 12 artiklan säännösten mukaisia.

Laboratorioiden on osallistuttava asianmukaisiin pätevyydentestausohjelmiin, jotka noudattavat IUPAC:n, ISOn ja AOAC:n puitteissa kehitettyä protokollaa laboratorioiden testaamisesta (”International Harmonised Protocol for the Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories”) (2).

Laboratorioiden on pystyttävä osoittamaan, että niillä on käytössä sisäiset laadunvalvontamenettelyt. Esimerkkejä näistä ovat ISOn, AOAC:n ja IUPAC:n sisäiset laadunvalvontaohjeet laboratorioille (”ISO/AOAC/IUPAC Guidelines on Internal Quality Control in Analytical Chemistry Laboratories”) (3).

Aina kun mahdollista, määritysten tarkkuus on arvioitava ottamalla määrityskokonaisuuteen mukaan sopivia sertifioituja vertailumateriaaleja.

C.2   NÄYTTEIDEN VALMISTUS

C.2.1   Varotoimenpiteet ja yleiset huomiot

Perusvaatimuksena on edustavan ja homogeenisen laboratorionäytteen saaminen aiheuttamatta sekundaarista kontaminaatiota.

Laboratorioon toimitettu näyte on käytettävä kokonaisuudessaan laboratorionäytteen valmistukseen.

Laboratorionäytteistä määritettyjen pitoisuuksien perusteella todetaan, noudattavatko tutkittavat erät asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 vahvistettuja enimmäismääriä.

C.2.2   Erityiset näytteenvalmistusmenettelyt

C.2.2.1   Lyijyä, kadmiumia, elohopeaa ja epäorgaanista tinaa koskevat erityismenettelyt

Määrityksen tekijän on varmistettava, että näytteet eivät kontaminoidu niiden valmistamisen aikana. Jos mahdollista, näytteen kanssa kosketuksiin joutuva laitteisto ja välineet eivät saa sisältää määritettävänä olevia metalleja ja niiden on oltava inertistä materiaalista, esimerkiksi muovista kuten polypropeenista tai polytetrafluorieteenistä (PTFE:stä) valmistettuja. Ne on puhdistettava hapolla kontaminaatioriskin minimoimiseksi. Leikkuuterissä voidaan käyttää korkealuokkaista ruostumatonta terästä.

On olemassa useita hyväksyttäviä erityisiä näytteenvalmistusmenettelyjä, joita voidaan käyttää tarkasteltaviin tuotteisiin. Euroopan standardointikomitean (CEN) standardissa ”Foodstuffs – Determination of trace elements – Performance criteria, general considerations and sample preparation” (4) kuvatut menettelyt on todettu asianmukaisiksi, mutta muut voivat olla yhtä päteviä.

Epäorgaanisen tinan osalta on huolehdittava siitä, että kaikki materiaali tulee liuokseen, sillä hävikkiä tiedetään tapahtuvan helposti, varsinkin jos hydrolyysissä muodostuu liukenemattomia hydratoituja tina(IV)oksideja.

C.2.2.2   Bentso(a)pyreeniä koskevat erityismenettelyt

Määrityksen tekijän on varmistettava, että näytteet eivät kontaminoidu niiden valmistamisen aikana. Kontaminaatioriskin minimoimiseksi astiat on ennen käyttöä huuhdeltava erittäin puhtaalla asetonilla tai heksaanilla. Jos mahdollista, näytteen kanssa kosketuksiin joutuvien laitteiden on oltava inertistä materiaalista kuten alumiinista, lasista tai kiillotetusta ruostumattomasta teräksestä valmistettuja. Muoveja kuten polypropeenia tai PTFE:tä on vältettävä, koska määritettävä aine voi imeytyä kyseisiin materiaaleihin.

C.2.3   Laboratorioon toimitetun näytteen käsittely

Kokoomanäyte on jauhettava (tarvittaessa) kokonaan hienoksi ja sekoitettava huolellisesti käyttäen menetelmää, jonka on osoitettu homogenoivan näytteen täydellisesti.

C.2.4   Näytteet valvontatoimenpiteitä, kaupankäyntiä ja kiistojen ratkaisumenettelyjä varten

Valvontatoimenpiteisiin, kaupankäyntiin ja kiistojen ratkaisumenettelyihin tarkoitetut näytteet on otettava homogenoidusta materiaalista, jos tällainen menettely on jäsenvaltiossa noudatettavien elintarvikealan toimijan oikeuksia koskevien näytteenottosääntöjen mukainen.

C.3   MÄÄRITYSMENETELMÄT

C.3.1   Määritelmät

Sovelletaan seuraavia määritelmiä:

”r”

=

Toistettavuuden arvo, jonka alapuolella toistettavissa olosuhteissa (sama näyte, sama määrittäjä, samat laitteet, sama laboratorio ja lyhyt aikaväli) saatujen yksittäisten testitulosten välinen absoluuttinen ero sijaitsee tietyllä todennäköisyydellä (yleensä 95 %), eli r = 2,8 × sr.

”sr

=

Toistettavissa olosuhteissa saaduista tuloksista laskettu standardipoikkeama.

”RSDr

=

Toistettavissa olosuhteissa saaduista tuloksista laskettu suhteellinen standardipoikkeama [(sr/

Image

) × 100].

”R”

=

Uusittavuuden arvo, jonka alapuolella uusittavissa olosuhteissa (määrittäjien saamat identtiset näytteet eri laboratorioissa käyttäen samaa standardimenetelmää) saatujen yksittäisten testitulosten välinen absoluuttinen ero sijaitsee tietyllä todennäköisyydellä (yleensä 95 %), eli R = 2,8 × sR.

”sR

=

Uusittavissa olosuhteissa saaduista tuloksista laskettu standardipoikkeama.

”RSDR

=

Uusittavissa olosuhteissa saaduista tuloksista laskettu suhteellinen standardipoikkeama [(sR/

Image

) × 100].

”Toteamisraja”

=

Toteamisraja (”limit of detection”, LOD) on pienin määritetty pitoisuus, josta voidaan päätellä tutkittavan aineen esiintyminen kohtuullisella tilastollisella varmuudella. Toteamisraja on sama kuin nollakokeiden keskiarvon standardipoikkeama kerrottuna kolmella (n > 20).

”Määritysraja”

=

Määritysraja (”limit of quantification”, LOQ) on tutkittavan aineen alhaisin pitoisuus, joka voidaan mitata kohtuullisella tilastollisella varmuudella. Jos sekä tarkkuus että täsmällisyys ovat vakiot lähellä toteamisrajaa olevalla pitoisuusalueella, määritysraja on numeerisesti sama kuin nollakokeiden keskiarvon standardipoikkeama kerrottuna kuudella tai kymmenellä (n > 20).

”HORRATr

=

Todettu RSDr jaettuna RSDr arvolla, joka on estimoitu Horwitzin yhtälöstä (5) käyttäen oletusta r = 0,66R.

”HORRATR

=

Todettu RSDR jaettuna Horwitzin yhtälöstä lasketulla RSDR-arvolla.

”u”

=

Mittauksen standardiepävarmuus.

”U”

=

Laajennettu mittausepävarmuus, jossa käytetään kattavuuskerrointa 2, jolloin luotettavuustaso on noin 95 % (U = 2u).

”Uf”

=

Mittauksen standardiepävarmuuden enimmäisarvo.

C.3.2   Yleiset vaatimukset

Elintarvikkeiden tarkastuksessa käytettyjen määritysmenetelmien on täytettävä asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä III olevan 1 ja 2 kohdan vaatimukset.

Tinan kokonaismäärän määrittämiseen tarkoitetut menetelmät soveltuvat epäorgaanisen tinan pitoisuuksien viralliseen tarkastukseen.

Komission asetuksen (ETY) N:o 2676/90 (6) liitteessä olevassa 35 luvussa säädetään viinissä olevan lyijyn määrän määritysmenetelmästä.

C.3.3   Erityiset vaatimukset

C.3.3.1   Suoritusarvovaatimukset

Jos erityisistä menetelmistä elintarvikkeissa olevien vierasaineiden määrittämiseksi ei ole säädetty yhteisön tasolla, laboratoriot voivat valita minkä tahansa hyväksytyn määritysmenetelmän (jos mahdollista, validoinnissa on käytettävä sertifioitua vertailumateriaalia) edellyttäen, että valittu menetelmä on taulukoissa 5–7 vahvistettujen erityisten suoritusarvovaatimusten mukainen.

Taulukko 5

Lyijyn, kadmiumin, elohopean ja epäorgaanisen tinan määritysmenetelmien suoritusarvovaatimukset

Muuttuja

Arvo/kommentti

Sovellettavuus

Asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 täsmennetyt elintarvikkeet.

Toteamisraja

Epäorgaaniselle tinalle alle 5 mg/kg.

Muille aineille alle kymmenesosa asetuksen (EY) N:o 1881/2006 mukaisesta enimmäismäärästä. Jos lyijyn enimmäismäärä on alle 100 μg/kg, arvon on oltava alle viidesosa enimmäismäärästä.

Määritysraja

Epäorgaaniselle tinalle alle 10 mg/kg.

Muille aineille alle viidesosa asetuksen (EY) N:o 1881/2006 mukaisesta enimmäismäärästä. Jos lyijyn enimmäismäärä on alle 100 μg/kg, arvon on oltava alle kaksi viidesosaa enimmäismäärästä.

Täsmällisyys

HORRATr- tai HORRATR-arvo alle 2.

Saanto

Sovelletaan D.1.2 kohdan säännöksiä.

Spesifisyys

Ei väliaineesta aiheutuvia tai spektrihäiriöitä.


Taulukko 6

3-MCPD:n määritysmenetelmien suoritusarvovaatimukset

Peruste

Suositusarvo

Pitoisuus

Kenttäkokeiden nollanäyte

Alle toteamisrajan

Saanto

75–110 %

kaikki

Toteamisraja

5 μg/kg (tai vähemmän) kuiva-aineessa

 

Määritysraja

10 μg/kg (tai vähemmän) kuiva-aineessa

Täsmällisyys

< 4 μg/kg

20 μg/kg

< 6 μg/kg

30 μg/kg

< 7 μg/kg

40 μg/kg

< 8 μg/kg

50 μg/kg

< 15 μg/kg

100 μg/kg


Taulukko 7

Bentso(a)pyreenin määritysmenetelmien suoritusarvovaatimukset

Muuttuja

Arvo/Kommentti

Sovellettavuus

Asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 täsmennetyt elintarvikkeet

Toteamisraja

Alle 0,3 μg/kg

Määritysraja

Alle 0,9 μg/kg

Täsmällisyys

HORRATr- tai HORRATR-arvo alle 2

Saanto

50–120 %

Spesifisyys

Ei väliaineesta aiheutuvia tai spektrihäiriöitä, positiivisen toteamisen varmentaminen

C.3.3.2   Tarkoitukseensopivuuteen perustuva lähestymistapa

Jos täysin validoituja määritysmenetelmiä on vähän, määritysmenetelmän soveltuvuuden arvioinnissa voidaan vaihtoehtoisesti käyttää tarkoitukseensopivuuteen perustuvaa lähestymistapaa. Viralliseen tarkastukseen soveltuvilla menetelmillä on saatava tuloksia, joissa mittausten standardiepävarmuus on pienempi kuin seuraavasta yhtälöstä laskettu standardiepävarmuuden enimmäisarvo:

Formula

jossa

 

”Uf” on mittauksen standardiepävarmuuden enimmäisarvo (μg/kg),

 

”LOD” on menetelmän toteamisraja (μg/kg),

 

”C” on merkittävä pitoisuus (μg/kg),

 

”α” on C:n arvoon sidottu numeerinen vakiotekijä. Käytettävät arvot esitetään taulukossa 8.

Taulukko 8

Tämän kohdan yhtälössä käytettävät, merkittävään pitoisuuteen sidotut α:n numeeriset vakioarvot

C (μg/kg)

α

≤ 50

0,2

51–500

0,18

501–1 000

0,15

1 001–10 000

0,12

> 10 000

0,1

D   OSA

TULOSTEN RAPORTOINTI JA TULKINTA

D.1   RAPORTOINTI

D.1.1   Tulosten ilmoittaminen

Tulokset on ilmaistava samoina yksikköinä ja yhtä monen merkitsevän numeron tarkkuudella kuin asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 vahvistetut enimmäismäärät.

D.1.2   Saannon laskeminen

Jos määritysmenetelmään kuuluu uuttovaihe, määritystulos on korjattava saannon suhteen. Tällöin on ilmoitettava saantoprosentti.

Jos määritysmenetelmässä ei sovelleta uuttomenettelyä (esimerkiksi metallien ollessa kyseessä), tulokset voidaan raportoida saannon suhteen korjaamattomina, jos osoitetaan – mieluiten soveltuvaa sertifioitua vertailumateriaalia käyttäen – että saavutetaan sertifioitu pitoisuus, mittauksen epävarmuus huomioon ottaen (eli mittauksen tarkkuus on korkeaa luokkaa). Jos tulos raportoidaan saannon suhteen korjaamattomana, siitä on oltava maininta.

D.1.3   Mittauksen epävarmuus

Määritystulos on raportoitava muodossa x +/– U, jossa x on määritystulos ja U on laajennettu mittausepävarmuus, jossa käytetään kattavuuskerrointa 2, jolloin luotettavuustaso on noin 95 % (U = 2u).

Määrityksen tekijän on otettava huomioon raportti määritystuloksen, mittausepävarmuuden, saantokertoimien ja EU:n elintarvike- ja rehulainsäädännön säännösten välisestä suhteesta (”Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, recovery factors and the provisions in EU food and feed legislation”) (7).

D.2   TULOSTEN TULKINTA

D.2.1   Erän tai osaerän hyväksyminen

Erä tai osaerä hyväksytään, jos laboratorionäytteen määritystulos ei ylitä asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 vahvistettua vastaavaa enimmäismäärää laajennettu mittausepävarmuus ja korjaus saannon suhteen huomioon ottaen silloin, kun käytettyyn määritysmenetelmään on kuulunut uuttovaihe.

D.2.2   Erän tai osaerän hylkääminen

Erä tai osaerä hylätään, jos laboratorionäytteen määritystulos selvästi ylittää asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 vahvistetun vastaavan enimmäismäärän laajennettu mittausepävarmuus ja korjaus saannon suhteen huomioon ottaen silloin, kun käytettyyn määritysmenetelmään on kuulunut uuttovaihe.

D.2.3   Soveltaminen

Näitä tulkintasääntöjä sovelletaan valvontatoimenpiteitä varten otettujen näytteiden määritystuloksiin. Oikeustoimiin ja kiistojen ratkaisumenettelyihin tarkoitettuihin määrityksiin sovelletaan kansallisia sääntöjä.


(1)  Sellaisena kuin se on muutettuna 5. joulukuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2076/2005 18 artiklalla (EUVL L 338, 22.12.2005, s. 83).

(2)  ”The international harmonized protocol for the proficiency testing of analytical chemistry laboratories”, M. Thompson, S.L.R. Ellison ja R. Wood, Pure Appl. Chem., 2006, 78, 145–96.

(3)  Toimittaneet M. Thompson ja R. Wood, Pure Appl. Chem., 1995, 67, 649–666.

(4)  Standardi EN 13804:2002, ”Foodstuffs – Determination of trace elements – Performance criteria, general considerations and sample preparation”, CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bryssel.

(5)  M. Thompson, Analyst, 2000, 125, 385–386.

(6)  EYVL L 272, 3.10.1990, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1293/2005 (EUVL L 205, 6.8.2005, s. 12).

(7)  http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampling_en.htm


29.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 88/39


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 334/2007,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007,

yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1592/2002 6 artiklan 1 kohdan mukaan tuotteiden, osien ja laitteiden on oltava kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen, jäljempänä ’Chicagon yleissopimus’, liitteessä 16 olevien ympäristönsuojeluvaatimusten mukaiset, sellaisina kuin ne on julkaistu maaliskuussa 2002 niteessä I ja marraskuussa 1999 niteessä II, lukuun ottamatta liitteen 16 lisäyksiä.

(2)

Chicagon yleissopimusta ja sen liitteitä on muutettu asetuksen (EY) N:o 1592/2002 antamisen jälkeen.

(3)

Tästä syystä asetus (EY) N:o 1592/2002 olisi muutettava sen 54 artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1592/2002 54 artiklalla perustetun Euroopan lentoturvallisuusviraston komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1592/2002 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tuotteiden, osien ja laitteiden on oltava Chicagon yleissopimuksen liitteessä 16 olevan I niteen tarkistukseen 8 ja II niteen tarkistukseen 5 sisältyvien ympäristönsuojeluvaatimusten mukaiset, sellaisina kuin niitä sovelletaan 24 päivästä marraskuuta 2005, lukuun ottamatta liitteen 16 lisäyksiä.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1701/2003 (EUVL L 243, 27.9.2003, s. 5).


29.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 88/40


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 335/2007,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007,

asetuksen (EY) N:o 1702/2003 muuttamisesta ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden ympäristöhyväksyntää koskevien täytäntöönpanosääntöjen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 (1) ja erityisesti sen 5 ja 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yksi asetuksen (EY) N:o 1592/2002 tavoitteista on auttaa jäsenvaltioita täyttämään Chicagon yleissopimuksesta johtuvat velvoitteensa säätämällä sopimuksen määräysten yhteisestä ja yhdenmukaisesta täytäntöönpanosta.

(2)

Asetus (EY) N:o 1592/2002 on pantu täytäntöön ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää koskevista täytäntöönpanosäännöistä 24 päivänä syyskuuta 2003 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1702/2003 (2).

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1702/2003 2 artiklan 1 kohdan mukaan tuotteille, osille ja laitteille on annettava asetuksen liitteen (Osa 21) määräysten mukaiset todistukset.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1702/2003 liitteessä (Osa 21) olevassa liitteessä VI esitetään melutodistusten myöntämiseen käytettävä EASA 45 -lomake.

(5)

Chicagon yleissopimuksen liitteessä 16 olevaa I nidettä muutettiin 23 päivänä helmikuuta 2005 melutodistusten hallintaa koskevien standardien ja ohjeiden osalta.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 1702/2003 säännöksiin on tehtävä joitain muutoksia, jotta asetuksen liite olisi yhdenmukainen muutetun liitteessä 16 olevan I niteen kanssa.

(7)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1702/2003 olisi muutettava.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat Euroopan lentoturvallisuusviraston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 12 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti antamaan lausuntoon.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1592/2002 54 artiklan 3 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan komission asetuksen (EY) N:o 1702/2003 liite (Osa 21) seuraavasti:

1)

Poistetaan 21A.204 kohdan b alakohdan 1 alakohdan ii alakohdasta virke ”Tietojen tulee sisältyä lentokäsikirjaan, mikäli kyseiseen ilma-alukseen sovellettavissa lentokelpoisuussäännöissä edellytetään lentokäsikirjaa.”.

2)

Poistetaan 21A.204 kohdan b alakohdan 2 alakohdan i alakohdasta virke ”Tietojen tulee sisältyä lentokäsikirjaan, mikäli kyseiseen ilma-alukseen sovellettavissa lentokelpoisuussäännöissä edellytetään lentokäsikirjaa,”.

3)

Korvataan liite VI tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1701/2003 (EUVL L 243, 27.9.2003, s. 5).

(2)  EUVL L 243, 27.9.2003, s. 6. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 706/2006 (EUVL L 122, 9.5.2006, s. 16).


LIITE

Liite VI – Korvataan liitteessä (Osa 21) oleva EASA 45 -lomake Melutodistus seuraavasti:

Image


29.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 88/43


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 336/2007,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007,

maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003 liitteen II muuttamisesta Romaniaa koskevan viiterasvapitoisuuden osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan lisämaksusta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1788/2003 liitteessä II olevan viiterasvapitoisuuden mukauttamiseksi mainitun asetuksen 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti Romania on toimittanut komissiolle viralliseen tutkimukseen perustuvan kertomuksen, jossa esitetään rasvapitoisuutta koskevat tulokset ja suuntaukset tosiasiallisessa maidontuotannossa vuonna 2004.

(2)

Tämän kertomuksen sekä komission yksiköiden suorittaman tarkastelun perusteella on aiheellista mukauttaa asetuksen (EY) N:o 1788/2003 liitteessä II Romanian osalta vahvistettua viiterasvapitoisuutta.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1788/2003 liitteessä II oleva Romaniaa koskeva viitemäärä ”35,93” viitemäärällä ”38,5”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 123. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1406/2006 (EUVL L 265, 26.9.2006, s. 8).


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

29.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 88/44


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä huhtikuuta 2006,

yrityskeskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi

(Asia COMP/M.3916 – T-Mobile Austria/tele.ring)

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1695)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2007/193/EY)

Komissio teki 26 päivänä huhtikuuta 2006 päätöksen sulautuma-asiassa yrityskeskittymien valvonnasta 20 päivänä tammikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan nojalla. Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavilla asian todistusvoimaisella kielellä ja komission työkielillä kilpailun pääosaston verkkosivuilla osoitteessa http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

TIIVISTELMÄ PÄÄTÖKSESTÄ

(1)

Tässä asiassa on kyse neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (”sulautuma-asetus”) 4 artiklan mukaisesta ehdotetusta liiketoimesta, jolla saksalaiseen Deutsche Telekom AG (”Deutsche Telekom”) kuuluva itävaltalainen yritys T-Mobile Austria GmbH (”T-Mobile”) hankkii asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä määräysvallan itävaltalaisessa yrityksessä tele.ring Unternehmensgruppe (”tele.ring”).

(2)

T-Mobile ja tele.ring harjoittavat matkaviestinverkkotoimintaa Itävallassa ja toimivat myös siihen liittyvillä loppukäyttäjien markkinoilla ja tukkumarkkinoilla.

(3)

Ehdotetussa yrityskaupassa T-Mobile hankkii kaikki tele.ringin osakkeet.

(4)

Markkinatutkimuksessa ilmeni, että yrityskeskittymä aiheuttaisi loppukäyttäjille tarjottujen matkaviestintäpalvelujen markkinoilla Itävallassa vakavan esteen tehokkaalle kilpailulle ensi sijassa yksipuolisten vaikutusten vuoksi. Osapuolten ehdottamat sitoumukset poistavat kuitenkin kilpailuongelmat.

1.   Merkitykselliset tuotemarkkinat

(5)

Merkityksellisten tuotemarkkinoiden määrittelemiseksi tehdyssä markkinatutkimuksessa vahvistui, että loppukäyttäjille tarjottujen matkaviestintäpalvelujen markkinoilla on yhdet markkinat näiden palvelujen tarjoamisessa loppukäyttäjille eikä esimerkiksi asiakastyypin, puhelinliikenteen ja tietopalvelujen sekä 2G- ja 3G-verkkojen mukaan tehtyä lisäjaottelua tarvita.

(6)

Laskevan liikenteen palvelujen tukkukaupassa kunkin operaattorin verkko muodostaa omat markkinansa, kuten komissio on katsonut aikaisemmissa päätöksissään ja suosituksessaan 2003/311/EY (2) merkityksellisistä tuote- ja palvelumarkkinoista sähköisen viestinnän alalla.

(7)

Kansainvälisten verkkovierailujen tukkukaupan osalta molemmat yritykset tarjoavat asiakkailleen kansainvälisiä verkkovierailupalveluja ja ovat sen vuoksi tehneet kansainvälisiä verkkovierailusopimuksia ulkomaisten matkaviestintäoperaattorien kanssa. Itävallan eri matkaviestinverkot kilpailevat toistensa kanssa sekä lähtevän että tulevan liikenteen markkinoilla.

2.   Merkitykselliset maantieteelliset markkinat

(8)

Merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden määrittelemiseksi tehdyssä markkinatutkimuksessa vahvistui, että loppukäyttäjille tarjottujen matkaviestintäpalvelujen samoin kuin laskevan liikenteen palvelujen tukkukaupan ja kansainvälisten verkkovierailujen tukkukaupan markkinat ovat kansalliset, ts. ne rajoittuvat Itävaltaan.

3.   Yrityskeskittymän vaikutusalaan kuuluvat markkinat ja kilpailuanalyysi

(9)

Ilmoitettu keskittymä vaikuttaa loppukäyttäjille tarjottujen matkaviestintäpalvelujen markkinoihin, joilla neljällä yrityksellä on 2G/GSM- ja 3G/UMTS-tekniikkaan perustuvat matkaviestinverkot ja yhdellä yrityksellä (Hutchison, ”H3G”) vain 3G/UMTS-verkko. Nämä viisi verkko-operaattoria tarjoavat asiakkailleen monenlaisia palveluja. Sulautuman jälkeen uuden yrityksen T-Mobile/tele.ringin markkinaosuus kasvaisi tasolle (noin [30–40] (3) prosenttia liikevaihdosta tai asiakkaista riippuen), joka olisi samaa suuruusluokkaa kuin vakiintuneen toiminnanharjoittajan Mobilkomin (4) markkinaosuus. Kaksi muuta yritystä olisivat sijoilla kolme ja neljä (ONEn markkinaosuus olisi noin [10–20] * prosenttia ja H3G:n [0–10] * prosenttia). Riippumattomilla palveluntarjoajilla on vähäinen markkina-asema Itävallassa. ONEn halvemman tavaramerkin YESSS!:in markkinaosuus on erittäin pieni eikä sen voida katsoa kilpailevan samalla tasolla muiden operaattorien kanssa, koska sen tarjoama palveluvalikoima on rajoitettu.

(10)

Ehdotettu yrityskauppa johtaisi koordinoimattomiin vaikutuksiin, vaikka T-Mobile ei olisikaan suurin markkinatoimija sulautuman jälkeen. Markkinaosuusanalyysin perusteella voidaan päätellä, että kolmen viime vuoden aikana tele.ring on ollut ehdottomasti aktiivisin markkinatoimija ja toteuttanut onnistuneesti aggressiivista hintastrategiaa. Se on kasvattanut markkinaosuuttaan huomattavasti, kun taas muiden operaattorien markkinaosuudet ovat pysyneet suurelta osin samoina tai jopa supistuneet hieman. Herfindahl-Hirschmann-indeksin (HHI) laskennasta ilmeni, että keskittymisaste on jo nyt suuri ja kasvaisi merkittävästi yrityskeskittymän vuoksi. Vaikka T-Mobile esitti perusteluiksi kustannusetuja, osapuolet eivät pystyneet osoittamaan, että ne hyödyttäisivät kuluttajia.

(11)

Asiakassiirtymiä tutkittaessa havaittiin, että puolet kaikista operaattoria vaihtaneista asiakkaista oli vaihtanut tele.ringiin ja lisäksi huomattavasti yli puolet T-Mobilen ja Mobilkomin entisistä asiakkaista oli siirtynyt tele.ringin asiakkaiksi. Analyysin mukaan tele.ring on aiheuttanut merkittävää kilpailupainetta molemmille suurille operaattoreille.

(12)

Tele.ring on ollut markkinoiden aktiivisin toimija. Tämän osoittaa analyysi, jossa tutkittiin keskimääräistä minuuttihintaa eri verkko-operaattorien veloittamien tariffien perusteella. Hinnat pohjautuivat Itävallan sääntelyviranomaiselta ja AK Wien -kuluttajayhdistykseltä saatuihin tietoihin. Koska tele.ringin hinnat olivat alhaisimpia, se aiheutti kilpailupainetta T-Mobilelle ja Mobilkomille erityisesti […] *. H3G noudatti tarkasti tele.ringin hintoja, kun taas kolmas markkinatoimija ONE seurasi pikemminkin suurempien palveluntarjoajien T-Mobilen ja Mobilkomin hintoja.

(13)

Yleisesti voidaan todeta, että asiakaskannan koko vaikuttaa operaattorin halukkuuteen hankkia uusia asiakkaita olemassa olevaan verkkoonsa aggressiivisten hintatarjousten avulla. Päättäessään mahdollisesta aggressiivisesta hinnoittelusta operaattorin on verrattava halvemmilla tariffeilla saatujen uusien asiakkaiden tuomista lisätuloista saatavaa voittoa riskiin siitä, että nykyisten asiakkaiden kannattavuus alenee ainakin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, sillä niiltä ei voida evätä hinnanalennusta. Yleisesti ottaen riski kannattavuuden heikkenemisestä kasvaa sen mukaan, mitä suurempi operaattorin olemassa oleva asiakaskanta on. Tele.ring aloitti pienellä asiakaskannalla, jota sen oli lisättävä aggressiivisella hinnoittelulla saadakseen tarpeellisen määrän asiakkaita. Sen sijaan Mobilkom tai T-Mobile eivät ole tehneet erityisen aggressiivisia tarjouksia.

(14)

Toinen hintoihin vaikuttava tekijä on verkkorakenne ja -kapasiteetti. Mobilkomin, T-Mobilen, ONEn ja tele.ringin kansallisten verkkojen kattavuudessa ei ole suuria eroja. Sen sijaan H3G:n tilanne on erilainen, sillä sen verkko kattaa tällä hetkellä vain noin puolet Itävallan asukkaista. Loppuosuuden kattamiseksi H3G on tehnyt Mobilkomin kanssa kansallisen verkkovierailusopimuksen. Tämän vuoksi H3G ei voi saada mittakaavaetuja oman verkkonsa ulkopuolella, mikä vaikuttaa sen tämänhetkiseen hinnoitteluun.

(15)

Sulautuman jälkeen T-Mobile aikoo tehdä […] * tele.ringin paikoista ja […] *. Sen vuoksi yrityskauppa ei ainoastaan […] *, vaan vertailuanalyysi on osoittanut, että […] *. Tästä huolimatta käytettävissä olevan kapasiteetin […] * saattaisi olla kielteinen vaikutus kilpailuun.

(16)

Yksikään jäljelle jäävistä kilpailijoista ei näytä pystyvän ottamaan tele.ringin roolia sulautuman jälkeen. H3G:tä ei tähän saakka ole voitu pitää täysimittaisena verkko-operaattorina, koska sen verkon kattavuus on rajoittunut ja se tukeutuu Mobilkomin kanssa tekemäänsä kansalliseen verkkovierailusopimukseen. Lisäksi yrityksen toimintamahdollisuuksia kaventaa sen käytettävissä olevan 3G/UMTS-taajuuden rajallisuus. ONE ei ole tähän mennessä soveltanut aggressiivista hinnoittelua tärkeimpään tuotemerkkiinsä. Jokin aika sitten se otti käyttöön halvemman YESSS!-merkin, jonka puitteissa se tarjoaa alhaisempia tariffeja mutta vain rajoitetun valikoiman matkaviestintäpalveluja. Tämän vuoksi sen ei voida katsoa kilpailevan samalla tasolla muiden operaattorien kanssa.

(17)

Vaikka osapuolet väittävät, että tele.ringin aggressiivinen hinnoittelu päättyisi pian, tele.ringin sisäisistä asiakirjoista ilmenee, että […] *. Vastauksissaan väitetiedoksiantoon osapuolet väittävät lisäksi, että […] *. […] * ei ole kuitenkaan ollut vaikutusta tele.ringin aggressiivisiin hintatarjouksiin.

(18)

Ehdotettu yrityskauppa ei aiheuttaisi kilpailuongelmia laskevan liikenteen tukkumarkkinoilla, ei horisontaalisella eikä vertikaalisella tasolla. Päällekkäisyyksiä ei ole, sillä kukin verkko muodostaa erilliset markkinat, eikä markkinoiden sulkemisesta ole vaaraa, varsinkin kun näiden palveluiden hinnoittelua sääntelee Itävallan sääntelyviranomainen. Sen määrittämä hinta on laskevalla uralla ja saavuttaa kaikkiin operaattoreihin sovellettavan pohjahinnan vuonna 2009.

(19)

Ehdotettu yrityskauppa ei aiheuttaisi kilpailuongelmia kansainvälisten verkkovierailujen tukkukaupassa, sillä sekä osapuolet että niiden kilpailijat ovat tehneet useita kansainvälisiä verkkovierailusopimuksia, joiden perusteella ne tarjoavat asiakkailleen sekä lähtevän että tulevan liikenteen palveluja. Vaikka näyttää siltä, että verkkovierailukumppaneja valitaan etukäteen, yhdelläkään itävaltalaisista verkko-operaattoreista ei ole merkittävää asemaa kansainvälisissä verkkovierailuissa Itävallassa.

Päätelmät

(20)

Edellä esitetyn perusteella voidaan päätellä, että ehdotettu yrityskeskittymä on ilmoitetussa muodossa omiaan olennaisesti estämään tehokasta kilpailua loppukäyttäjille tarjottujen matkaviestintäpalvelujen markkinoilla Itävallassa.

4.   Osapuolten ehdottamat sitoumukset

(21)

Edellä esiteltyjen kilpailuongelmien poistamiseksi loppukäyttäjille tarjottujen matkaviestintäpalvelujen markkinoilla osapuolet ovat toimittaneet jäljempänä kuvaillut sitoumukset.

(22)

Yhteenvetona voidaan todeta, että sitoumusten mukaan T-Mobile myy kaksi 5 MHz:n 3G/UMTS-taajuuskokonaisuutta, joiden toimilupa on tällä hetkellä tele.ringillä, pienemmän markkinaosuuden omaaville kilpailijoille. Tämä edellyttää Itävallan sääntelyviranomaisen ja komission hyväksyntää. Ainakin yksi näistä taajuuskokonaisuuksista myydään H3G:lle (5). Lisäksi T-Mobile myy useita tele.ringin matkaviestintäpaikkoja niin, että vain noin [10–20] * prosenttia tele.ringin paikoista jää T-Mobilelle tele.ringin asiakkaiden integroimista varten. Tele.ringin paikoista noin […] * myydään H3G:lle ja […] * paikkaa myydään ONElle, jos se on kiinnostunut ne ostamaan. H3G saa T-Mobilelta lisäksi […] *.

(23)

T-Mobile ja H3G tekivät oikeudellisesti sitovan, ehtoja koskevan sopimuksen 28. helmikuuta 2006 ja sopivat taajuuskokonaisuuden ja matkaviestintäpaikkojen siirron keskeisistä ehdoista […] *.

5.   Toimitettujen sitoumusten arviointi

(24)

Kuten komission tekemän markkinatutkimuksen tulokset vahvistivat, nämä sitoumukset voidaan katsoa riittäviksi edellä mainittujen, loppukäyttäjille tarjottujen matkaviestintäpalvelujen markkinoita koskevien kilpailuongelmien poistamiseksi.

(25)

Sen vuoksi voidaan päätellä, että osapuolten toimittamien sitoumusten perusteella ilmoitettu keskittymä ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua yhteismarkkinoilla eikä niiden merkittävällä osalla loppukäyttäjille tarjottujen matkaviestintäpalvelujen osalta. Ehdotettu toimenpide julistetaan tämän johdosta sulautuma-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan ja ETA-sopimuksen 57 artiklan mukaisesti yhteismarkkinoille soveltuvaksi.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 114, 8.5.2003, s. 45.

(3)  Osia tästä tekstistä on toimituksellisesti muokattu siten, ettei luottamuksellisia tietoja paljasteta; kyseiset kohdat on kirjoitettu hakasulkuihin ja merkitty tähdellä.

(4)  Kuuluu Telekom Austriaan.

(5)  Ks. johdanto-osan 24 kappale.


29.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 88/47


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 14 päivänä marraskuuta 2006,

keskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi

(Asia COMP/M.4180 – Gaz de France/Suez)

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5419)

(Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2007/194/EY)

Komissio teki 14 päivänä marraskuuta 2006 päätöksen keskittymäasiassa yrityskeskittymien valvonnasta 20 päivänä tammikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan nojalla. Päätöksen koko tekstin julkinen toisinto on saatavissa asiassa todistusvoimaisella kielellä kilpailun pääosaston Internet-sivuilla osoitteessa http://ec.europa.eu/comm/competition/index_fr.html

A.   OSAPUOLET

(1)

Gaz de France, jäljempänä ’GDF’, on energia-alan konserni, joka toimii kaikilla kaasun tuotantoketjuun ja sitä sivuaviin energiapalveluihin liittyvillä toimialoilla. Se harjoittaa maakaasun etsintää, tuotantoa, kuljetusta, varastointia, jakelua ja myyntiä pääasiassa Ranskassa mutta myös Belgiassa, Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Luxemburgissa, Unkarissa ja Espanjassa. Belgiassa GDF:llä on Centrican kanssa yhteinen määräysvalta SPE:ssä (2), joka toimii Belgian sähkö- ja maakaasumarkkinoilla sekä tarjoaa energiapalveluja.

(2)

Suez-konserni harjoittaa teollisuustoimintaa ja tarjoaa yleishyödyllisiä palveluja. Konsernin organisaatio jakautuu neljään operatiiviseen osastoon kahdella toimialalla eli energia- ja ympäristöalalla. Suezin suurimmat energia-alan yksiköt ovat Electrabel (sähkö ja kaasu), Distrigaz (kaasu), Fluxys (kaasun kuljetus ja varastointi), Elyo (josta tuli tammikuussa 2006 Suez Energy Services) sekä energiapalveluja tarjoavat Fabricom, GTI, Axima ja Tractebel Engineering. Osapuolten toimittamien tietojen mukaan Suez Energie Europella on 27,5 prosentin vähemmistöosakkuus Eliassa, joka on Belgian sähkönsiirtoverkon operaattori.

B.   YRITYSKAUPPA

(3)

Ilmoituksen kohteena olevassa yrityskaupassa GDF hankkii omistukseensa Suezin, joka lakkaa sen jälkeen olemasta itsenäinen oikeudellinen yksikkö. Ehdotetun keskittymän toteuttaminen edellyttää sen hyväksymistä määräenemmistöllä molempien konsernien ylimääräisissä yhtiökokouksissa. Suezin osakkeista ei ole tarpeen järjestää julkista tarjouskilpailua. Suezin hallintoneuvosto hyväksyi sulautumisen 25. helmikuuta 2006 ja GDF:n 26. helmikuuta 2006. Sulautuminen suoritetaan osakkeiden vaihdolla suhteessa 1:1.

(4)

Yrityskaupan toteuttaminen edellyttää Ranskan kansalliskokouksen muuttavan 9. elokuuta 2004 säädettyä lakia, jotta valtion osakkuus GDF:n pääomassa voidaan supistaa alle 50 prosenttiin.

(5)

Edellä esitetyn perusteella ilmoitettu yrityskauppa voidaan katsoa sulautuma-asetuksen N:o 139/2004 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuksi keskittymäksi.

C.   KILPAILUARVIOINTI

1.   Keskittymään liittyvät kilpailuongelmat

(6)

Komissio katsoo päätöksessään, että keskittymä estäisi tuntuvasti kilpailua Belgian kaasumarkkinoilla, Ranskan kaasumarkkinoilla, Belgian sähkömarkkinoilla ja Ranskan lämpöverkoissa.

Belgian kaasumarkkinat

(7)

Belgian kaasumarkkinoiden osalta keskittymä estäisi tuntuvasti tehokasta kilpailua H-ja/tai L-kaasun toimituksista seuraaville asiakkaille (Belgian mittakaavassa määritellyillä markkinoilla):

välittäjinä toimivat jakelijat eli kuntayhtymät (intercommunales), vakituiset toimittajat, kuten ECS (Electrabel Customer Solutions), ja Belgian kaasuntoimitusmarkkinoiden uudet tulokkaat, kuten Essent ja Nuon,

suuret teollisuusasiakkaat,

pienet teollisuus- ja yritysasiakkaat,

kotitalousasiakkaat; päätöksessä ei tarkenneta, ovatko maantieteelliset markkinat kansalliset vai suppeammat (jolloin ne koostuisivat Brysselin, Flanderin ja Vallonian alueista, joilla on eri aikataulut energiamarkkinoiden vapauttamiselle),

kaasuvoimalaitokset.

Osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet olisivat erittäin suuret ja ne olisivat määräävässä asemassa kaikilla näillä markkinoilla.

(8)

Keskittymä merkitsisi vakiintuneen operaattorin tärkeimmän kilpailijan häviämistä markkinoilta. Mikään muu yhtiö ei myöskään kykenisi saamaan aikaan yhtä suurta kilpailupainetta kuin GDF. GDF:n huomattavien markkinaosuuksien voidaan katsoa johtuvan tietyistä vahvuuksista ja eduista, joita kyseisellä yhtiöllä on ja joita millään uudella kilpailijalla ei olisi samassa mittakaavassa. Sen lisäksi, että kyse on suuren naapurimaan vakiintuneesta operaattorista, jolla on käytettävissään laajat ja monipuoliset kaasuvarat ja erityisesti runsaasti nesteytettyä maakaasua, GDF:llä on etuoikeus H-kaasun varastointiin Belgiassa, sillä on L-kaasun varastointikapasiteettia Ranskassa lähellä Belgian rajaa, se on yksi tiettyjen Belgian kautta kulkevien kaasuputkien omistajista ja käyttää yhteistä määräysvaltaa joissakin verkon syöttökohdissa niihin tekemiensä kapasiteettivarausten perusteella. Esimerkiksi L-kaasun toimitusten osalta on todettava, että Belgian markkinoille tulevat uudet kilpailijat, kuten Nuon ja Essent, voivat hankkia L-kaasua vain Suezilta ja GDF:ltä, jotka ovat tehneet pitkäaikaiset sopimukset […] (3):n kanssa tämän koko viennistä Belgiaan ja Ranskaan.

(9)

Päätöksessä korostetaan myös, että markkinoilletulolle on huomattavia esteitä, jotka voimistavat edellä kuvailtuja, markkinaosuuksien yhdistymisestä aiheutuvia horisontaalisia vaikutuksia. Kyseiset esteet koskevat kaasun saatavuutta (keskittymän osapuolet saavat suurimman osan Belgiaan tuodusta kaasusta ja niillä on hallussaan lähes kaikki pitkäaikaiset kaasuntuontisopimukset), infrastruktuurin käyttöä (mukaan lukien osapuolten Fluxys-verkko-operaattorissa käyttämä määräysvalta, Distrigazin toimiminen siirtoverkkojen hallinnoijana, riittämätön syöttökapasiteetti ja verkon ylikuormitus), nesteytetyn maakaasun saanti (Suezin tytäryhtiö Fluxys LNG hallinnoi Belgian ainoaa Zeebruggessa sijaitsevaa terminaalia), H-kaasun varastointia Belgiassa (paras Belgian ulkopuolinen vaihtoehto on GDF:n varastokapasiteetti Ranskassa), laatuvaatimuksia ja likviditeetin puuttumista Zeebruggen terminaalissa. Vaikka monet näistä esteistä olivat olemassa jo ennen keskittymää, keskittymä vaikeuttaa tilannetta entisestään (muun muassa kaasuputkien omistamiseen ja kapasiteetti- ja varastointivarauksiin liittyvät esteet).

Ranskan kaasumarkkinat

(10)

Ranskassa kaasun merkitykselliset maantieteelliset markkinat jakautuvat viiteen tasapainotusvyöhykkeeseen: pohjoiseen, läntiseen, itäiseen, eteläiseen ja lounaiseen vyöhykkeeseen. Lounaisen vyöhykkeen pääasiallista kuljetusverkkoa hallinnoi Totalin kokonaan omistama tytäryhtiö Total Infrastructure Gaz France (TIGF) ja neljän muun vyöhykkeen verkkoa GDF:n kokonaan omistama tytäryhtiö GDF Réseau Transport (GRT gaz). Markkinatutkimuksen mukaan näiden viiden tasapainotusvyöhykkeen kilpailuolosuhteissa on eroja, joista ovat osoituksena erityisesti eri vyöhykkeiden verkkojen väliset ylikuormitusongelmat.

(11)

Päätöksessä otetaan huomioon maantieteellisten markkinoiden jakautuminen edelleen viiteen vyöhykkeeseen ja arvioidaan sen perusteella, että keskittymä estää merkittävästi tehokasta kilpailua seuraavista toimituksista:

H-kaasun toimitukset suurasiakkaille, jotka ovat käyttäneet oikeuttaan valita toimittajansa pohjoisella, itäisellä, läntisellä ja eteläisellä vyöhykkeellä, sekä L-kaasun osalta pohjoisella vyöhykkeellä,

H-kaasun toimitukset pienasiakkaille, jotka ovat käyttäneet oikeuttaan valita toimittajansa kaikilla viidellä vyöhykkeellä, sekä L-kaasun osalta pohjoisella vyöhykkeellä,

H-kaasun toimitukset paikallisille jakeluyrityksille, jotka ovat käyttäneet oikeuttaan valita toimittajansa pohjoisella ja itäisellä vyöhykkeellä, sekä L-kaasun osalta pohjoisella vyöhykkeellä,

H-kaasun toimitus kotitalousasiakkaille 1. heinäkuuta 2007 alkaen kaikilla viidellä maantieteellisellä vyöhykkeellä ja L-kaasun osalta pohjoisella vyöhykkeellä; kyseiset markkinat pysyvät potentiaalisina joitakin kuukausia; uuden yksikön luominen ja Suezin (4) häviäminen sen seurauksena GDF:n kilpailijoiden joukosta saa kuitenkin muut potentiaaliset kilpailijat luopumaan markkinoilletulosta, mikä puolestaan hankaloittaa markkinoilletuloa entisestään,

H-kaasun toimitus kaasuvoimalaitoksille pohjoisella ja itäisellä vyöhykkeellä ja L-kaasun osalta pohjoisella vyöhykkeellä; nämä markkinat pysyvät potentiaalisina (5), mutta koska suunnitelmissa on tämänkaltaisten kaasuvoimalaitosten perustaminen tulevien vuosien aikana, keskittymä poistaisi markkinoilta yhden operaattoreista, joilla on parhaat lähtökohdat kilpailla GDF:n kanssa.

GDF on määräävässä asemassa kaikilla näillä markkinoilla. Suezin (Distrigazin) häviäminen markkinoilta vahvistaa joka tapauksessa määräävässä asemassa olevan operaattorin asemaa, kun yksi parhaimmassa asemassa olevista ja vaikutusvaltaisimmista kilpailijoista poistuu markkinoilta.

(12)

Päätöksessä kuvaillaan tapaa, jolla kaasun saatavuutta ja infrastruktuurien käyttöä koskevat huomattavat markkinoilletulon esteet vahvistavat keskittymän horisontaalisia vaikutuksia Belgian markkinoiden tavoin myös Ranskan kaasumarkkinoilla. Kaasun saatavuuden osalta voidaan todeta, että keskittymän osapuolet saavat pääosan Ranskaan tuotavasta kaasusta ja niillä on hallussaan lähes kaikki pitkäaikaiset tuontisopimukset. Kaasuinfrastruktuurit puolestaan kuuluvat lähes kokonaisuudessaan GDF:lle (ainoastaan lounaisen vyöhykkeen infrastruktuurit ovat Totalin omistuksessa ja hallinnassa) joko suoraan tai sen kokonaan omistaman GRT gaz -tytäryhtiön kautta.

Belgian sähkömarkkinat

(13)

Päätöksessä todetaan, että keskittymä estää huomattavasti tehokasta kilpailua seuraavilla markkinoilla:

Belgian kansalliset sähkön tuotanto- ja tukkumyyntimarkkinat: keskittymän toteutuessa belgialainen vakiintunut toimittaja Electrabel (Suez) hankkii omistukseensa tärkeimmän kilpailijansa, jonka tuotantolaitokset sijoittuvat tuottokäyrän (6) keski- tai yläosiin, mikä vahvistaa entisestään keskittymän kykyä määrittää hinnat sähkön tukkumarkkinoilla Belgiassa,

liitännäispalvelujen ja tasesähkön kansalliset markkinat, joilla keskittymä sulauttaa toisiinsa kaksi palveluntarjoajaa, jotka ovat ainoat pääosaa kyseisistä palveluista siirtoverkko-operaattori Elialle tarjoavat yritykset,

markkinat, joilla toimitetaan sähköä suurille teollisuusasiakkaille ja suurille yritysasiakkaille (< 70 kV) ja joilla toimivat tällä hetkellä Electrabelin (Suezin) lisäksi vain RWE ja EDF (SPE (GDF) aloitti äskettäin toiminnan kyseisillä markkinoilla); Electrabelin (Suezin) tämänhetkinen määräävä asema näillä markkinoilla vahvistuu toisen kahdesta vahvasta kilpailijasta (SPE (GDF) ja EDF) poistuessa markkinoilta,

markkinat, joilla toimitetaan sähköä pienille teollisuus- ja yritysasiakkaille (> 70 kV) ja joilla SPE:n (GDF) markkinaosuus vahvistaa Suezin jo ennestään määräävää asemaa,

sähkön toimitus kotitalousasiakkaille, jotka voivat valita toimittajansa, muodostaa markkinat, joilla keskittymän osapuolet säilyttäisivät määräävän asemansa ja vahvistaisivat sitä riippumatta siitä, määritelläänkö merkitykselliset maantieteelliset markkinat alueellisiksi vai kansallisiksi.

(14)

Keskittymän horisontaalisten vaikutusten lisäksi päätöksessä yksilöidään joitakin vertikaalisia vaikutuksia, jotka vahvistavat Suezin määräävää asemaa Belgian sähkömarkkinoilla.

(15)

Koska kaasu on sähköntuotannossa käytettävä raaka-aine, päätöksessä pannaan merkille osapuolten valmiudet ja kannustin nostaa kaasukustannuksia ja erityisesti kaasuvoimalaitosten joustavien kaasutoimitusten kustannuksia.

(16)

Päätöksessä korostetaan lisäksi, että osapuolet tuntevat yksityiskohtaisesti kilpailijoidensa omistamien kaasuvoimalaitosten tärkeimmän kustannustekijän ja siten myös niiden hinta- ja tuotantopolitiikan.

(17)

Koska osapuolet ovat Elian pääasiallisia liitännäispalvelujen ja tasasähkön tarjoajia, päätöksessä todetaan, että osapuolilla on valmiudet ja kannustin korottaa kilpailijoidensa liitännäispalvelujen ja tasasähkön kustannuksia.

(18)

Neljäs päätöksessä esille otettu vertikaalisen tason huolenaihe on, että keskittymän myötä markkinoilta poistuu Suezin kilpailijoista ainoa, joka kykenee tekemään pienyrityksille ja kotitalousasiakkaille tarjouksia sekä kaasusta että sähköstä.

(19)

Päätöksessä esitetään syitä siihen, miksi huomattavat markkinoilletulon esteet, jotka koskevat i) sähköntuotantokapasiteetin käyttöä; ii) nk. vihreitä todistuksia ja sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksia; iii) sähkökaupan epälikvidiä luonnetta; iv) siirto- ja jakeluinfrastruktuurin käyttöä, vahvistavat keskittymän horisontaalisia vaikutuksia.

Ranskan lämpöverkot

(20)

Keskittymän osapuolet tarjoavat myös erilaisia energiaan liittyviä palveluja, joiden joukosta keskittymän on todettu aiheuttavan kilpailuongelmia Ranskan kaupunkien kaukolämpöverkon hallinnointia koskevan julkisen palvelutehtävän siirtämisen markkinoilla, jotka on määritelty kansallisiksi.

(21)

Kunnat tekevät pitkäaikaisia sopimuksia (voimassa 12–24 vuotta) lämpöverkkojen hallinnoinnista järjestämällä tarjouskilpailuja, joihin käytännössä vain muutama erikoistunut ranskalainen yritys osallistuu. Nämä yritykset ovat Dalkia (Veolia-konserni), SES-Elyo (Suez-konserni), Soccram (Thion-konserni) ja Cogac (Cofathec-Coriance, GDF-konserni). Cogacilla (GDF-konserni) on huomattava omistusosuus Soccramissa (Thion-konserni) ja se käyttää siinä epäilemättä yhteistä määräysvaltaa.

(22)

Keskittymän toteuduttua osapuolista tulee markkinoiden tärkein toimija. Keskittymän myötä Cogac (GDF-konserni) poistuu markkinoilta. Se on toiminut markkinoilla eräänlaisen ulkopuolisen asemassa, mikä on syynä siihen, että markkinat ovat koordinoimattomat.

(23)

Myös se, että GDF on määräävässä asemassa oleva kaasuntoimittaja, joka toimittaa kaasua kaikille Ranskan lämpöverkon hallinnoinnista järjestettävään tarjouskilpailuun osallistuville yrityksille, on tekijä, joka lieventää kilpailupaineita kyseisillä markkinoilla.

2.   Osapuolten ehdottamat sitoumukset

(24)

Ratkaistakseen komission esille ottamat kilpailuongelmat osapuolet ehdottivat 20. syyskuuta 2006 joitakin sitoumuksia.

(25)

Useimmat komission kanssa keskusteluja käyneet markkinatoimijat totesivat vastauksissaan, että sitoumukset eivät olleet riittäviä ilmoitettuun keskittymään liittyvien kilpailuongelmien ratkaisemiseksi.

(26)

Komission ilmoitettua osapuolille markkinatoimijoiden kuulemisen tuloksista osapuolet tekivät 13. lokakuuta 2006 muutoksia alkuperäisiin sitoumuksiin.

13. lokakuuta 2006 annettujen sitoumusten sisältö

(27)

Osapuolten ehdottamien sitoumusten pääkohdat ovat seuraavat:

Suez-konsernin omistusosuus Distrigazissa myydään. Keskittymä voi pyytää Distrigazia toimittamaan sen sähköntuotantolaitosten ja ECS:n asiakkaiden tarvitseman kaasun. Toimitusmäärät ovat kuitenkin rajallisia ja supistuvat ajan mittaan. Valtaosaan toimitusmääristä liittyvien sopimusten enimmäiskesto on […] * vuotta (Distrigazin myyntipäivästä alkaen).

GDF:n 25,5 prosentin omistusosuus SPE:ssä myydään.

Osapuolet eivät hanki oikeudellista eivätkä tosiasiallista määräysvaltaa Fluxys SA:ssa, joka on toimintansa uudelleenorganisoinnin jälkeen Belgian ainoa säänneltyjen kaasuinfrastruktuurien hallinnoija (kuljetus- ja siirtoverkko, varastointi ja nesteytetyn maakaasun terminaali Zeebruggessa). Fluxys SA:n hallitus, jossa osapuolet eivät voi käyttää määräysvaltaa, päättää yksin säänneltyihin kaasuinfrastruktuureihin liittyvästä kokonaisinvestointisuunnitelmasta.

Osapuolet toteuttavat joitakin Belgian ja Ranskan kaasuinfrastruktuureihin liittyviä lisätoimenpiteitä.

Cofathec Coriance ja Cofathec Servicen lämpöverkot myydään lukuun ottamatta Cofathec Coriancen omistusosuutta Climespacessa ja SESASissa.

Komission arviointi sitoumuksista

(28)

Komissio katsoo tutkinnan yhteydessä jo saamistaan tiedoista laatimansa arvioinnin ja erityisesti markkinatoimijoiden aiemman kuulemisen tulosten perusteella, että muutetut sitoumukset, joita osapuolet ehdottivat 13. lokakuuta 2006, ovat riittäviä ilmoitetun keskittymän aiheuttamien kilpailuongelmien poistamiseksi sekä Belgiassa että Ranskassa eikä markkinatestejä enää tarvita. Tämä johtuu seuraavista syistä:

Distrigazin, GDF:n omistusosuuksien SPE:ssä, Cofathec Coriancen ja Cofathec Servicen lämpöverkkojen myynti poistaa osapuolten päällekkäiset toiminnot kaikilta niiltä markkinoilta, joilla keskittymän todettiin aiheuttavan kilpailuongelmia. Kyseisten osien myynti ratkaisee myös kaasu- ja sähkömarkkinoiden väliseen vertikaaliseen sulkemiseen liittyvät ongelmat.

Se, että osapuolet menettävät määräysvaltansa Fluxys SA:ssa, ja Belgian ja Ranskan kaasuinfrastruktuureihin liittyvät korjaustoimenpiteet mahdollistavat markkinoillepääsyn esteiden madaltamisen siinä määrin, että markkinoille voi kehittyä tehokasta kilpailua.

D.   PÄÄTELMÄ

(29)

Jos keskittymä toteutettaisiin ilmoitetussa muodossa, se estäisi merkittävästi kilpailua tietyillä markkinoilla. Muutetut sitoumukset, joita osapuolet ehdottivat 13. lokakuuta 2006, ovat riittäviä havaittujen kilpailuongelmien poistamiseksi. Päätöksessä todetaan tämän vuoksi, että keskittymä soveltuu yhteismarkkinoille, jos osapuolten 13. lokakuuta 2006 ehdottamia ja 6. marraskuuta 2006 vahvistamia sitoumuksia noudatetaan.

(30)

Komission päätöksessä todetaan tämän vuoksi, että ilmoitettu keskittymä soveltuu yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan sulautuma-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan nojalla.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  GDF ja Centrica omistavat kumpikin 50 prosenttia holdingyhtiöstä, joka hankki 51 prosentin omistusosuuden SPE:stä vuonna 2005. GDF ja Centrica käyttävät yhteistä määräysvaltaa SPE:ssä. SPE:n entiset omistajat ALG ja Publilum omistavat 49 prosenttia SPE:stä toisen holdingyhtiön välityksellä mutta eivät käytä määräysvaltaa siinä.

(3)  Osia tästä tekstistä on toimituksellisesti muokattu siten, ettei luottamuksellisia tietoja paljasteta; kyseiset kohdat on kirjoitettu hakasulkuihin ja merkitty tähdellä.

(4)  Suez-konsernilla on erittäin vahva asema kaasun toimittamisessa (Distrigazin kautta) suurille teollisuusasiakkaille ja sillä on jo nyt yhteyksiä tuhansiin kotitalousasiakkaisiin vedentoimittajana (Lyonnaise des Eaux'n kautta); se on tämän perusteella yksi operaattoreista, joilla on parhaat lähtökohdat kilpailla GDF:n kanssa, kun kotitalousasiakkaiden markkinat avataan kilpailulle 1. heinäkuuta 2007.

(5)  Tämän päätöksen tekemisen aikaan GDF hallinnoi Ranskan ainoaa toiminnassa olevaa kaasuvoimalaitosta, jolle se toimitti tarvittavan kaasun.

(6)  Markkinoilla, joilla on kilpailua, sähkön hinnat vahvistaa se sähköä tiettynä ajankohtana tuottava tuotantolaitos, jonka rajakustannukset ovat korkeimmat, eli sähköntuottaja, joka sijoittuu tarjontakäyrän (jota kutsutaan sähköalalla usein tuottokäyräksi) huippukohtaan.


29.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 88/51


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä maaliskuuta 2007,

toimintatavasta osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen kiintiöiden myöntämiseksi tuottajille ja maahantuojille vuosien 2003 ja 2009 väliseksi ajaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 819_2)

(Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, liettuan-, puolan-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, sloveenin-, suomen-, unkarin- ja vironkieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2007/195/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon otsonikerrosta heikentävistä aineista 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan ii alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön toimenpiteillä, joista säädetään erityisesti otsonikerrosta heikentävistä aineista 15 päivänä joulukuuta 1994 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3093/94 (2), joka on korvattu asetuksella (EY) N:o 2037/2000, on useiden vuosien kuluessa voitu vähentää osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen (HCFC) kokonaiskulutusta.

(2)

Kulutuksen vähentämiseksi yksittäisille tuottajille ja maahantuojille määrättiin kiintiöt, jotka perustuivat aikaisempiin markkinaosuuksiin ja laskettiin ottaen huomioon kyseisten aineiden otsonia tuhoava ominaisvaikutus.

(3)

Vuodesta 1997 alkaen kyseisten aineiden markkinat ovat olleet vakaat aineiden eri käyttötarkoitusten osalta. Lähes kaksi kolmasosaa HCFC-yhdisteistä käytettiin solumuovien valmistukseen, kunnes tämä HCFC-yhdisteiden käyttö kiellettiin 1 päivänä tammikuuta 2003.

(4)

Jotta ne HCFC-yhdisteiden käyttäjät, jotka eivät valmista solumuovituotteita, eivät joutuisi epäedulliseen asemaan 1 päivästä tammikuuta 2003 – kuten tapahtuisi, jos kiintiöiden myöntäminen perustuisi HCFC-yhdisteiden solumuovikäytön aiempiin markkinaosuuksiin – on tarkoituksenmukaista säätää uudesta toimintavasta HCFC-kiintiöiden myöntämiseksi muiden kuin solumuovituotteiden valmistukseen kyseisen päivämäärän jälkeen. Vuosien 2004 ja 2009 väliseksi ajaksi asianmukaisimmaksi katsotaan myöntämisjärjestelmä, joka perustuu yksinomaan muissa kuin solumuovituotteissa käytettävien HCFC-yhdisteiden keskimääräisiin aikaisempiin markkinaosuuksiin.

(5)

Vaikka on asianmukaista rajoittaa maahantuojien kiintiöt niiden prosentuaaliseen markkinaosuuteen vuonna 1999 ja 1 päivänä toukokuuta 2004 liittyneiden jäsenvaltioiden maahantuojien kiintiöt niiden prosentuaaliseen markkinaosuuteen vuosina 2002 ja 2003, olisi säädettävä myös tuontikiintiöiden, joita ei ole haettu eikä myönnetty tiettynä vuonna, uudelleenjakamisesta rekisteröidyille HCFC-tuojille.

(6)

Komission päätöstä (EY) N:o 2005/103/EY (3), jossa määritetään toimintatapaa osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen kiintiöiden myöntämiseksi tuottajille ja maahantuojille vuosien 2003 ja 2009 väliseksi ajaksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 mukaisesti, olisi muutettava, jotta voitaisiin ottaa huomioon 1 päivänä toukokuuta 2004 liittyneiden jäsenvaltioiden tuottajien ja tuojien osalta tarkistettu vertailuvuosi ja osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen suurennettu kiintiö (VIII ryhmä) asetuksen (EY) N:o 2037/2000 liitteessä III, sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2005 liittymisasiakirjalla, sekä 1 päivänä tammikuuta 2007 liittyneiden jäsenvaltioiden yritysten aiemmat markkinaosuudet.

(7)

Päätös 2005/103/EY olisi sen vuoksi korvattava oikeudellisen selkeyden ja avoimuuden vuoksi.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 2037/2000 18 artiklan 1 kohdassa perustetun komitean lausunnon mukaisia,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

”jäähdytyslaitteiden markkinaosuudella” tarkoitetaan tietyn tuottajan keskimääräistä markkinaosuutta jäähdytyslaitteissa käytettävien osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen myynnistä vuosina 1997, 1998 ja 1999 prosenttiosuutena jäähdytyslaitteiden kokonaismarkkinoista;

b)

”solumuovien markkinaosuudella” tarkoitetaan tietyn tuottajan keskimääräistä markkinaosuutta solumuoveissa käytettävien osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen myynnistä vuosina 1997, 1998 ja 1999 prosenttiosuutena solumuovien tuotannon kokonaismarkkinoista; ja

c)

”liuottimien markkinaosuudella” tarkoitetaan tietyn tuottajan keskimääräistä markkinaosuutta liuotinkäyttöön tarkoitettujen osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen myynnistä vuosina 1997, 1998 ja 1999 prosenttiosuutena liuotinkäytön kokonaismarkkinoista.

2 artikla

Perusteet kiintiöiden laskemiselle

Osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen alustavat määrät, jotka asetuksen (EY) N:o 2037/2000 4 artiklan 3 kohdan i alakohdan e ja f alakohdassa esitetyistä laskennallisista määristä myönnetyistä tuottajien osuuksista voidaan käyttää jäähdytyslaitteisiin, solumuovin valmistukseen ja liuottimiin, esitetään tämän päätöksen liitteessä I.

Kunkin tuottajan markkinaosuudet vastaavilla markkinoilla esitetään liitteessä II (4).

3 artikla

Tuottajien kiintiöt

1.   Kunkin tuottajan vuotta 2007 koskeva kiintiö asetuksen (EY) N:o 2037/2000 4 artiklan 3 kohdan i alakohdan e alakohdassa esitetystä laskennallisesta määrästä osittain halogenoiduille kloorifluorihiilivedyille, jotka tuottaja saattaa markkinoille tai käyttää omaan lukuunsa, ei saa ylittää määrää, joka saadaan, kun lasketaan yhteen

a)

jäähdytyslaitteita koskeva tuottajan markkinaosuus jäähdytyslaitteita varten vuonna 2004 myönnetystä alustavasta kokonaismäärästä;

b)

liuottimia koskeva tuottajien markkinaosuus liuottimia varten vuonna 2004 myönnetystä alustavasta kokonaismäärästä.

2.   Kunkin tuottajan vuosia 2008 ja 2009 koskeva kiintiö asetuksen (EY) N:o 2037/2000 4 artiklan 3 kohdan i alakohdan f alakohdassa esitetystä laskennallisesta määrästä osittain halogenoiduille kloorifluorihiilivedyille, jotka tuottaja saattaa markkinoille tai käyttää omaan lukuunsa, ei saa ylittää suhteessa määrää, joka saadaan, kun lasketaan yhteen

a)

jäähdytyslaitteita koskeva tuottajan markkinaosuus jäähdytyslaitteita varten vuonna 2004 myönnetystä alustavasta kokonaismäärästä;

b)

liuottimia koskeva tuottajien markkinaosuus liuottimia varten vuonna 2004 myönnetystä alustavasta kokonaismäärästä.

4 artikla

Maahantuojien kiintiöt

Osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen laskennallinen määrä, jonka kukin maahantuoja voi saattaa markkinoille tai käyttää omaan lukuunsa, ei saa ylittää prosenttiosuutena asetuksen (EY) N:o 2037/2000 4 artiklan 3 kohdan i alakohdan d, e ja f alakohdassa esitetystä laskennallisesta määrästä maahantuojalle vuonna 1999 myönnettyä prosenttiosuutta.

Poikkeuksellisesti osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen laskennallinen määrä, jonka kukin maahantuoja voi Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa saattaa markkinoille tai käyttää omaan lukuunsa, ei prosenttiosuutena asetuksen (EY) N:o 2037/2000 4 artiklan 3 kohdan i alakohdan d, e ja f alakohdassa esitetystä laskennallisesta määrästä saa ylittää maahantuojan prosentuaaliseen markkinaosuuden keskiarvoa vuosina 2002 ja 2003.

Kuitenkin kaikki määrät, joita ei voida saattaa markkinoille, koska maahantuojat, joilla olisi oikeus tuontikiintiöön, eivät ole sitä hakeneet, jaetaan uudestaan niiden maahantuojien kesken, joille on myönnetty tuontikiintiö.

Myöntämättä jäänyt määrä jaetaan kaikkien maahantuojien kesken ja osuudet lasketaan suhteellisesti kyseisille maahantuojille jo myönnettyjen kiintiöiden perusteella.

5 artikla

Kumotaan päätös 2005/103/EY.

Viittaukset kumottuun päätökseen katsotaan viittauksiksi tähän päätökseen.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu seuraaville yrityksille:

 

Arkema S.A.

Cours Michelet — La Défense 10

F-92091 Paris-La Défense

 

Arkema Química SA

Avenida de Burgos 12, planta 7

E-28036 Madrid

 

DuPont de Nemours (Nederland) bv

Baanhoekweg 22

3313 LA Dordrecht

Nederland

 

Honeywell Fluorine Products Europe bv

Laarderhoogtweg 18,

1101 EA Amsterdam

Nederland

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13

The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Phosphoric Fertilizers Industry S.A.

Thessaloniki Plant

P.O. Box 10183

GR-541 10 Thessaloniki

 

Rhodia UK Ltd

PO Box 46 — St Andrews Road

Avonmouth, Bristol BS11 9YF

United Kingdom

 

Solvay Électrolyse France

12, cours Albert 1er

F-75383 Paris

 

Solvay Fluor GmbH

Hans-Böckler-Allee 20

D-30173 Hannover

 

Solvay Ibérica SL

C/ Mallorca 269

E-08008 Barcelona

 

Solvay Solexis SpA

Viale Lombardia, 20

I-20021 Bollate (MI)

 

AB Ninolab

P.O. Box 137

S-194 22 Upplands Väsby

 

Advanced Chemical SA

C/ Balmes 69, pral. 3o

E-08007 Barcelona

 

Alcobre SA

C/ Luis I, Nave 6-B

Polígono Industrial Vallecas

E-28031 Madrid

 

AGC Chemicals Europe

World Trade Center

Zuidplein 80

H-Tower, Level 9

1077 XV Amsterdam

Nederland

 

Avantec

26, avenue du Petit-Parc

F-94683 Vincennes Cedex

 

BaySystems Iberia S/A

Crta. Vilaseca

La Pineda s/n

E-43006 Tarragona

 

Blye Engineering Co. Ltd

Naxxar Road

San Gwann SGN 07

Malta

 

BOC Gazy

ul. Pory 59

02-757 Warzawa

Polska

 

Boucquillon nv

Nijverheidslaan 38

B-8540 Deerlijk

 

Calorie Fluor

503, rue Hélène-Boucher

Z.I. Buc

B.P. 33

F-78534 Buc Cedex

 

Caraibes Froids SARL

B.P. 6033

Sainte-Thérèse

4,5 km, route du Lamentin

F-97219 Fort-de-France (Martinique)

 

Celotex Limited

Lady Lane Industrial Estate

Hadleigh, Ipswich, Suffolk,

IP7 6BA

United Kingdom

 

Efisol

14/24, rue des Agglomérés

F-92024 Nanterre Cedex

 

Empor d.o.o.

Leskoškova 9a

SI-1000 Ljubljana

 

Etis d.o.o.

Tržaška 333

SI-1000 Ljubljana

 

Fibran S.A.

6th km Thessaloniki

Oreokastro

P.O. Box 40306

GR-560 10 Thessaloniki

 

Fiocco Trade SL

C/ Molina 16, pta. 5

E-46006 Valencia

 

Freolitus JSC

Centrinė g. 1D

LT-54464 Ramučiai, Kauno raj.

Lietuva

 

G.AL.Cycle-Air Ltd

3, Sinopis Str., Strovolos

P.O. Box 28385

Nicosia, Cyprus

 

Galco S.A.

Avenue Carton de Wiart 79

B-1090 Bruxelles

 

Galex S.A.

B.P. 128

F-13321 Marseille Cedex 16

 

UAB ”Genys”

Lazdijų 20

LT-46393 Kaunas

Lietuva

 

GU Thermo Technology Ltd

Greencool Refrigerants

Unit 12

Park Gate Business Centre

Chandlers Way, Park Gate

Southampton SO31 1FQ

United Kingdom

 

Harp International

Gellihirion Industrial Estate

Rhondda Cynon Taff

Pontypridd CF37 5SX

United Kingdom

 

H&H International Ltd.

Richmond Bridge House

419 Richmond Road

Richmond TW1 2EX

United Kingdom

 

ICC Chemicals Ltd.

Northbridge Road

Berkhamsted

Hertfordshire HP4 1EF

United Kingdom

 

Kal y Sol

P.I. Can Roca

C/ Sant Martí s/n

E-08107 Martorell (Barcelona)

 

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 41a

31-864 Kraków

Polska

 

Matero Ltd

37 St. Kyriakides Ave.

CY-3508 Limassol

 

Mebrom

Assenedestraat 4

B-9940 Rieme-Ertvelde

 

Nagase Europe Ltd

Berliner Allee 59

D-40212 Düsseldorf

 

OU A Sektor

Kasteheina 6-9

EE-31024 Kohtla-Järve

 

Plasfi SA

Ctra. Montblanc s/n

E-43420 Sta. Coloma de Queralt

(Tarragona)

 

Prodex-System sp. z o.o.

ul. Artemidy 24

01-497 Warszawa

Polska

 

PW Gaztech

ul. Kopernika 5

11-200 Bartoszyce

Polska

 

Quimidroga SA

C/ Tuset 26

E-08006 Barcelona

 

Refrigerant Products Ltd.

Banyard road

Portbury West

Bristol BS 20 7XH

United Kingdom

 

Resina Chemie bv

Korte Groningerweg 1A

9607 PS Foxhol

Nederland

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L’isle d’abeau-Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road

Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

SJB Chemical Products bv

Slagveld 15

3230 AG Brielle

Nederland

 

Solquimia Iberia SL

C/ Mexico 9, P.I. Centrovía

E-50196 La Muela (Zaragoza)

 

Synthesia Española SA

C/ Conde Borrell 62

E-08015 Barcelona

 

Tazzetti Fluids Srl

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

Termo-Schiessl Sp. z o.o.

ul. Raszyńska 13

05-500 Piaseczno

Polska

 

Universal Chemistry & Technology SpA

Viale A. Filippetti, 20

I-20122 Milano

 

Vrec-Co Export-Import Kft.

Kossuth u. 12

H-6763 Szatymaz

 

Vuoksi Yhtiö Oy

Lappeentie 12

FI-55100 Imatra

 

Wigmors

ul. Irysowa 5

51-117 Wrocław

Polska

Tehty Brysselissä 27 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 244, 29.9.2000, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 333, 22.12.1994, s. 1.

(3)  EUVL L 33, 5.2.2005, s. 65.

(4)  Liitettä II ei julkaista eikä anneta tiedoksi kaikille päätöksen kohteena oleville osapuolille, koska se sisältää luottamuksellisia tietoja.


LIITE I

Vuosille 2006, 2007 ja 2008 myönnetyt alustavat määrät tonneina/otsonia tuhoava ominaisvaikutus.

Markkinat

2006

2007

2008

Jäähdytyslaitteet

2 054,47

2 094,63

1 744,59

Solumuovin tuotanto

0,00

0,00

0,00

Liuottimet

66,17

67,01

55,81

Yhteensä

2 120,64

2 161,64

1 800,40


SUOSITUKSET

29.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 88/56


KOMISSION SUOSITUS,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 2007,

elintarvikkeissa esiintyvän furaanin seurannasta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/196/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 211 artiklan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) julkaisi toukokuussa 2004 tulokset tutkimuksesta, joka koski furaanin esiintymistä lämpökäsitellyissä tuotteissa. Furaanipitoisuuksia löydettiin useista elintarvikkeista (esimerkiksi purkki- ja tölkkiruoat, lastenruoat, kahvi, keitot ja kastikkeet).

(2)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen alainen elintarvikeketjun vierasaineita käsittelevä tiedelautakunta piti kyseisiä tuloksia huolestuttavina ja antoi 7 päivänä joulukuuta 2004 tieteellisen kertomuksen ruoassa esiintyvästä furaanista.

(3)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen kertomuksessa päädyttiin siihen, että tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen perusteella ihmisten mahdollisen altistumisen ja koe-eläimissä karsinogeenisia vaikutuksia aiheuttavien annosten välinen ero vaikuttaa melko pieneltä ja että luotettavaa riskinarviointia varten tarvittaisiin sekä myrkyllisyyteen että altistumiseen liittyviä lisätietoja.

(4)

On tarpeen saada koko Euroopan yhteisön alueelta luotettavaa tietoa lämpökäsiteltyjen elintarvikkeiden furaanipitoisuuksista, jotta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen pystyy suorittamaan luotettavan riskinarvioinnin. Tiedon keräämiseen olisi keskityttävä erityisesti vuosina 2007 ja 2008. Sen jälkeen tiedonkeruuta olisi jatkettava rutiiniluonteisesti.

(5)

Tietoja olisi kerättävä kaupan olevista elintarvikkeista sellaisina kuin ne on hankittu ottamatta huomioon jatkovalmistusta (esimerkiksi kahvijauhe, mehut sekä purkit ja tölkit, joita ei lämmitetä ennen käyttöä) sekä kaupan olevista elintarvikkeista analysoituina sellaisina kuin ne käytetään laboratoriossa seuranneen jatkovalmistuksen jälkeen (esim. keitetty kahvi ja ennen käyttöä lämmitetyt purkki- ja tölkkituotteet). Jälkimmäisessä tapauksessa valmistamisessa olisi noudatettava tuotepakkauksessa mahdollisesti annettuja ohjeita. Kotona tuoreista aineksista valmistettua ruokaa (esimerkiksi tuoreista vihanneksista tehtyä vihanneskeittoa tai kotona tehtyä lihapataa) ei pitäisi ottaa mukaan tähän seurantaohjelmaan, sillä kotitalouksien ruoanvalmistuskäytäntöjen vaikutukset elintarvikkeiden furaanipitoisuuksiin voitaisiin selvittää paremmin tutkimushankkeessa.

(6)

Sen varmistamiseksi, että näytteet ovat edustavia tutkittavan erän osalta, olisi noudatettava näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeiden lyijy-, kadmium-, elohopea-, epäorgaanisen tinan, 3-MCPD:n ja bentso(a)pyreenipitoisuuksien virallista tarkastusta varten 28 päivänä maaliskuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 333/2007 (1) liitteessä olevassa B osassa vahvistettuja näytteenottomenettelyjä. Näytteet olisi analysoitava rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (2) liitteessä III olevan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

(7)

On tärkeää, että analyysitulokset ja tulosten arvioinnissa tarvittavat erityiset lisätiedot raportoidaan säännöllisesti Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen olisi vahvistettava raportointimalli. Tietojen kokoamisesta tietokantaan huolehtii Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen,

SUOSITTAA, ETTÄ JÄSENVALTIOT:

1)

Suorittavat vuosina 2007 ja 2008 lämpökäsitellyissä elintarvikkeissa esiintyvän furaanin seurantatutkimuksen. Seurannassa olisi tutkittava kaupan olevia elintarvikkeita sellaisina kuin ne on hankittu ottamatta huomioon jatkovalmistusta (3) sekä kaupan olevia elintarvikkeita analysoituina sellaisina kuin ne käytetään laboratoriossa seuranneen jatkovalmistuksen jälkeen (4).

2)

Toimittavat Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle säännöllisesti seurantatiedot elintarviketurvallisuusviranomaisen vahvistamassa muodossa.

3)

Noudattavat asetuksen (EY) N:o 333/2007 liitteessä olevassa B osassa vahvistettuja näytteenottomenettelyjä sen varmistamiseksi, että näytteet ovat edustavia tutkittavan erän osalta. Ennen analyysia tehtävässä näytteen valmistelussa on noudatettava tarvittavaa huolellisuutta, jotta näytteen furaanipitoisuus ei muutu.

4)

Suorittavat furaania koskevan analyysin asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä III olevan 1 ja 2 kohdan mukaisesti.

Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 29.

(2)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(3)  Kaupan olevat elintarvikkeet sellaisina kuin ne on hankittu ottamatta huomioon jatkovalmistusta: esimerkiksi kahvijauhe, mehut sekä purkit ja tölkit, joita ei lämmitetä ennen käyttöä.

(4)  Kaupan olevat elintarvikkeet analysoituina sellaisina kuin ne käytetään laboratoriossa seuranneen jatkovalmistuksen jälkeen: esimerkiksi keitetty kahvi ja ennen käyttöä lämmitetyt purkki- ja tölkkituotteet. Valmistamisessa on noudatettava tuotepakkauksessa mahdollisesti annettuja ohjeita. Kotona tuoreista aineksista valmistettua ruokaa (esimerkiksi tuoreista vihanneksista tehtyä vihanneskeittoa tai kotona tehtyä lihapataa) ei oteta mukaan tähän seurantaohjelmaan.


III Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

29.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 88/58


EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN PUOLUSTUSTARVIKELUETTELO

(hyväksytty neuvostossa 19 päivänä maaliskuuta 2007)

(puolustustarvikkeiden vientiä koskevien Euroopan unionin käytännesääntöjen kattamat tarvikkeet)

(päivittää ja korvaa neuvoston 27 päivänä helmikuuta 2006 hyväksymän Euroopan unionin yhteisen puolustustarvikeluettelon)

(2007/197/YUTP)

Huomautus 1: Lainausmerkeissä olevat ilmaukset ovat määriteltyjä termejä. Katso ”Luettelossa käytettyjen termien määritelmät” tämän luettelon liitteessä.

Huomautus 2: Kemikaalit on luetteloitu nimen ja CAS-numeron mukaan. Kemikaalit, joilla on sama rakennekaava (mukaan lukien hydraatit), kuuluvat valvonnan piiriin riippumatta nimestä tai CAS-numerosta. CAS-numerot on esitetty, jotta olisi helpompi yksilöidä, kuuluuko tietty kemikaali tai seos valvonnan piiriin nimikkeistöstä riippumatta. CAS-numeroita ei voida käyttää yksilöllisinä tunnisteina, koska joillakin tietyn luetteloidun kemikaalin muodoilla on eri CAS numerot ja tiettyä luetteloitua kemikaalia sisältävillä seoksilla voi myös olla eri CAS-numerot.

ML1

Seuraavat rihlattomat aseet, joiden kaliiperi on alle 20 mm, muut aseet ja automaattiaseet, joiden kaliiperi on 12,7 mm (0,50 tuumaa) tai vähemmän ja niihin liittyvät lisävarusteet sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a.

Kiväärit, karbiinit, revolverit, pistoolit, konepistoolit ja konekiväärit:

Huomautus ML1.a kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi seuraavia tuotteita:

1.

Musketit, kiväärit ja karbiinit, jotka on valmistettu ennen vuotta 1938,

2.

Sellaisten muskettien, kiväärien ja karbiinien jäljennökset, joiden alkuperäiskappaleet on valmistettu ennen vuotta 1890,

3.

Revolverit, pistoolit ja konekiväärit, jotka on valmistettu ennen vuotta 1890, sekä niiden jäljennökset,

b.

Seuraavat rihlattomat aseet:

1.

Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut rihlattomat aseet,

2.

Seuraavat muut rihlattomat aseet:

a.

Täysautomaattiset,

b.

Puoliautomaattiset tai pumpputoimiset,

c.

Aseet, joissa käytetään hylsyttömiä ampumatarvikkeita,

d.

Äänenvaimentimet, erityiset asejalustat, lippaat, aseiden tähtäimet ja suuliekinsammuttimet ML1.a, ML1.b ja ML1.c kohdassa tarkoitettuihin aseisiin.

Huomautus 1 ML1 kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi metsästys- ja urheilutarkoituksiin käytettäviä rihlattomia aseita. Kyseiset aseet eivät saa olla erityisesti sotilaskäyttöön suunniteltuja eivätkä täysautomaattisia.

Huomautus 2 ML1 kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi ampuma-aseita, jotka on suunniteltu erityisesti harjoitusampumatarvikkeita varten ja joilla ei voida ampua valvottuja ampumatarvikkeita.

Huomautus 3 ML1 kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi aseita, joissa käytetään reunasytytteisiä hylsyllisiä ampumatarvikkeita ja jotka eivät ole täysautomaattisia.

Huomautus 4 ML1.d kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi aseiden tähtäimiä, joissa ei ole elektronista kuvankäsittelyä ja joissa on enintään nelinkertainen suurennuskyky, edellyttäen että niitä ei ole erityisesti suunniteltu eikä muunnettu sotilaskäyttöön.

ML2

Seuraavat rihlattomat aseet, joiden kaliiperi on 20 mm tai enemmän, muut aseet tai aseistus, joiden kaliiperi on enemmän kuin 12,7 mm (0,50 tuumaa), heittimet ja lisälaitteet sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a.

Tykit, haupitsit, kanuunat, kranaatinheittimet, panssarintorjunta-aseet, heittimet, sotilasliekinheittimet, kiväärit, singot, rihlattomat aseet ja niihin tarkoitetut häivetekniikkalaitteet,

Huomautus 1 ML2.a kohtaan sisältyvät injektorit, mittalaitteet, varastosäiliöt ja muut komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäviksi ML2.a kohdassa tarkoitettujen tarvikkeiden nestemäisten ajopanosten kanssa.

Huomautus 2 ML2.a kohdassa ei aseteta valvonnan alaisiksi seuraavia aseita:

1.

Ennen vuotta 1938 valmistetut musketit, kiväärit ja karbiinit

2.

Ennen vuotta 1890 valmistettujen muskettien, kiväärien ja karbiinien jäljennökset

b.

Sotilaalliset savu-, kaasu- ja pyrotekniset heittimet sekä savun ja kaasun muodostajat.

Huomautus ML2.b kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi valopistooleja.

c.

Aseiden tähtäimet.

ML3

Seuraavat ampumatarvikkeet ja sytyttimen asetuslaitteet sekä erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit:

a.

Ampumatarvikkeet ML1, ML2 ja ML12 kohdassa tarkoitettuja aseita varten.

b.

ML3.a kohdassa tarkoitettuja ampumatarvikkeita varten erityisesti suunnitellut sytytinlaitteet.

Huomautus 1 Erityisesti suunniteltuihin komponentteihin sisältyvät:

a.

Metalliset tai muoviset komponentit kuten esimerkiksi nallin alasimet, hylsykupit, vyönivelet, johtorenkaat ja ampumatarvikkeiden metalliosat;

b.

Varmistus- ja viritinlaitteet, sytyttimet, sensorit ja laukaisulaitteet;

c.

Virtalähteet, jotka aiheuttavat voimakkaan kertatoimintotehon;

d.

Räjähteiden palavat hylsyt;

e.

Tytärammukset, mukaan lukien pienoispommit, pienoisammukset ja maaliin hakeutuvat ammukset.

Huomautus 2 ML3.a kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi ilman luotia olevia ryppysuupaukkupatruunoita (tähtiniippaus) eikä latausharjoituspatruunoita, joissa on rei’itetty panoskammio.

Huomautus 3 ML3.a kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi patruunoita, jotka on erityisesti suunniteltu johonkin seuraavista tarkoituksista:

a.

merkinantoon;

b.

lintujen pelotteluun; tai

c.

kaasuliekkien sytyttämiseen öljylähteillä.

ML4

Seuraavat erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut pommit, torpedot, raketit, ohjukset, muut räjähteet ja panokset ja niihin liittyvät varusteet ja lisälaitteet sekä erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit:

Huom. Ohjaus- ja navigointivarustuksen osalta katso ML11, huomautus 7.

a.

Pommit, torpedot, kranaatit, savuammukset, raketit, miinat, ohjukset, syvyyspommit, raivauspanokset, -laitteet ja -pakkaukset, ”pyrotekniset” laitteet, patruunat ja harjoitustarvikkeet (eli laitteet, joilla simuloidaan näiden tuotteiden ominaisuuksia),

Huomautus ML4.a kohtaan sisältyvät:

1.

Savukäsikranaatit, palopommit ja räjähteet,

2.

Ohjusten rakettien suuttimet ja ilmakehään palaamaan tarkoitettujen alusten kärkikartiot.

b.

Varustus, joka on erityisesti suunniteltu ML4.a kohdassa tarkoitettujen tuotteiden käsittelyä, valvontaa, virittämistä, aikautusta, laukaisua, asettamista, raivausta, purkamista, harhautusta, häirintää, räjäyttämistä tai havaitsemista varten.

Huomautus ML4.b kohtaan sisältyvät:

1.

Siirrettävät kaasun nesteytyslaitteet, joilla voidaan tuottaa päivässä 1 000 kiloa tai enemmän nestemäisessä muodossa olevaa kaasua,

2.

Kelluva sähköä johtava kaapeli, jota voidaan käyttää magneettimiinojen etsintään.

Tekninen huomautus

Kädessä pidettävien laitteiden, jotka on suunniteltu vain metalliesineiden havaitsemiseen ja joilla ei voi erottaa toisistaan miinoja ja muita metalliesineitä, ei katsota olevan erityisesti suunniteltuja havaitsemaan ML4.a kohdassa tarkoitettuja tuotteita.

ML5

Seuraavat erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut tulenjohto-, sekä niihin liittyvät hälytys- ja varoituslaitteet sekä niihin liittyvät järjestelmät, testaus-, suuntaus- ja vastatoimintavarusteet, sekä niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit ja lisälaitteet:

a.

Aseiden tähtäimet, pommituslaskimet, aseiden suuntausvarusteet ja aseiden hallintajärjestelmät,

b.

Maalinmääritys-, osoitus-, etäisyydenmittaus-, valvonta- ja seurantajärjestelmät; havaitsemis-, tiedonkoostamis-, tunnistamis- ja identifiointilaitteet; ja sensoritiedon käsittelyjärjestelmät,

c.

Vastatoimintavarusteet ML5.a ja ML5.b kohdassa tarkoitettuja tuotteita varten,

d.

Kenttätestaus- tai suuntauslaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu ML5.a tai ML5.b kohdassa tarkoitettuja tuotteita varten.

ML6

Seuraavat maakulkuneuvot ja komponentit:

Huom. Ohjaus- ja navigointivarustuksen osalta katso ML11, huomautus 7.

a.

Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut tai muunnetut maakulkuneuvot ja niiden komponentit.

Tekninen huomautus

ML6.a kohdassa termi ”maakulkuneuvot” sisältää perävaunut.

b.

Kaikki pyöräajoneuvot, joita voidaan käyttää maastossa ja jotka on valmistettu tai varustettu käyttäen materiaaleja, joilla aikaansaadaan tasoa III (NIJ-standardi 0108.01, syyskuu 1985, tai vertailukelpoinen kansallinen standardi) vastaava tai parempi ballistinen suojaus.

Huom. Katso myös ML13.a.

Huomautus 1 ML6.a kohtaan sisältyvät:

a.

Panssarivaunut ja muut aseistetut sotilasajoneuvot sekä sotilasajoneuvot, jotka on varustettu asealustoilla tai miinoituslaitteistoilla tai ML4 kohdassa tarkoitettujen puolustusvälineiden laukaisuun tarkoitetuilla laitteistoilla;

b.

Panssaroidut ajoneuvot;

c.

Amfibioajoneuvot ja syvän kahlauskyvyn omaavak ajoneuvot;

d.

Korjaamoajoneuvot ja ajoneuvot ampumatarvikkeiden tai asejärjestelmien hinaamiseksi tai kuljettamiseksi ja niihin liittyvä kuormankäsittelyvälineistö.

Huomautus 2 ML6.a kohdassa tarkoitetun ajoneuvon muuntaminen sotilaskäyttöön edellyttää rakenteellista, sähköistä tai mekaanista muutosta, jossa käytetään yhtä tai useampaa erityisesti suunniteltua sotilaallista komponenttia. Kyseisiin komponentteihin sisältyvät:

a.

Ilmaulkorenkaat, jotka on erityisesti suunniteltu luodinkestäviksi tai toimimaan ilmattomina;

b.

Renkaan täyttöpaineen säätöjärjestelmät, joita käytetään liikkuvan ajoneuvon sisältä;

c.

Tärkeiden osien (esimerkiksi polttoainesäiliöiden ja ajoneuvon ohjaamojen) panssarisuojaus;

d.

Aseiden erityisvahvistukset tai -alustat;

e.

Varavalaistus.

Huomautus 3 ML6 kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi panssaroituja tai ballistisesti suojattuja siviiliajoneuvoja tai kuorma-autoja, jotka on suunniteltu tai muunnettu rahan tai arvoesineiden kuljetukseen.

ML7

Seuraavat myrkylliset kemialliset tai biologiset aineet, ”mellakantorjunta-aineet”, radioaktiiviset aineet, niihin liittyvät varusteet, komponentit ja materiaalit:

a.

Biologiset ja radioaktiiviset aineet, jotka on ”sovitettu sodankäyntiin”, tuottamaan ihmis- ja eläintappioita, vahingoittamaan varustusta, satoa tai ympäristöä;

b.

Seuraavat kemiallisen sodankäynnin (CW) taisteluaineet:

1.

Kemiallisen sodankäynnin hermomyrkyt:

a.

O-alkyyli (C10 tai vähemmän sisältäen sykloalkyylin)alkyyli(metyyli, etyyli, n-propyyli tai isopropyyli)fosfonofluoridaatit, kuten: sariini (GB):O-isopropyylimetyylifosfonofluoridaatti (CAS 107–44–8), sekä somaani (GD):O-pinakolyylimetyylifosfonofluoridaatti (CAS 96–64–0),

b.

O-alkyyli (C10 tai vähemmän sisältäen sykloalkyylin)(N,N)-dialkyyli(metyyli, etyyli, n-propyyli tai isopropyyli)fosforoamidosyanidaatit, kuten: tabuuni (GA):O-etyyli(N,N)-dimetyylifosforoamidosyanidaatti (CAS 77–81–6),

c.

O-alkyyli (H tai C10 tai vähemmän, sisältäen sykloalkyylin) S-2-(N,N)-dialkyyli-(metyyli, etyyli, n-propyyli tai isopropyyli)-aminoetyylialkyyli(metyyli, etyyli, n-propyyli tai isopropyyli)fosfonotiolaatit tai vastaavat alkyloidut tai protonoidut suolat, kuten: VX:O-etyyli-S-2-(N,N)-di-isopropyyliaminoetyylimetyylifosfonotiolaatti (CAS 50782–69–9);

2.

Kemiallisen sodankäynnin syövyttävät aineet:

a.

Rikkisinappikaasut, kuten:

1.

2-kloorietyylikloorimetyylisulfidi (CAS 2625–76–5),

2.

bis(2-kloorietyyli)sulfidi (CAS 505–60–2),

3.

bis(2-kloorietyylitio)metaani (CAS 63869–13–6),

4.

1,2-bis(2-kloorietyylitio)etaani (CAS 3563–36–8),

5.

1,3-bis(2-kloorietyylitio)-n-propaani (CAS 63905–10–2),

6.

1,4-bis(2-kloorietyylitio)-n-butaani (CAS 142868–93–7),

7.

1,5-bis(2-kloorietyylitio)-n-pentaani (CAS 142868–94–8),

8.

bis(2-kloorietyylitiometyyli)eetteri (CAS 63918–90–1),

9.

bis(2-kloorietyylitioetyyli)eetteri (CAS 63918–89–8),

b.

Levisiitit, kuten:

1.

2-kloorivinyylidiklooriarsiini (CAS 541–25–3),

2.

tris(2-kloorivinyyli)arsiini (CAS 40334–70–1),

3.

bis(2-kloorivinyyli)klooriarsiini (CAS 40334–69–8),

c.

Typpisinappikaasut, kuten:

1.

HN1: bis(2-kloorietyyli)etyyliamiini (CAS 538–07–8),

2.

HN2: bis(2-kloorietyyli)metyyliamiini (CAS 51–75–2),

3.

HN3: tris(2-kloorietyyli)amiini (CAS 555–77–1);

3.

Kemiallisen sodankäynnin lamauttavat aineet, kuten:

a.

3-kinuklidinyylibentsilaatti (BZ) (CAS 6581–06–2);

4.

Kemiallisen sodankäynnin kasvintuhoaineet, kuten:

a.

Butyyli-2-kloori-4-fluorifenoksiasetaatti (LNF),

b.

2,4,5-trikloorifenoksietikkahappo sekoitettuna 2,4-dikloorifenoksietikkahappoon (Agent Orange).

c.

Seuraavat kemiallisten taisteluaineiden binäärilähtöaineet ja avainlähtöaineet:

1.

Alkyyli(metyyli, etyyli, n-propyyli tai isopropyyli)fosfonyylidifluoridit, esimerkiksi:

DF: metyylifosfonyylidifluoridi (CAS 676–99–3),

2.

O-alkyyli(H tai C10 tai vähemmän, sisältäen sykloalkyylin)-O-2-(N,N)-dialkyyli(metyyli, etyyli, n-propyyli tai isopropyyli)-aminoetyylialkyyli(metyyli, etyyli, n-propyyli tai isopropyyli)fosfoniitit tai vastaavat alkyloidut tai protonoidut suolat, kuten:

QL: O-etyyli-O-2-(N,N)di-isopropyyliaminoetyylimetyylifosfoniitti (CAS 57856–11–8),

3.

Kloorisariini: O-isopropyylimetyylifosfonokloridaatti (CAS 1445–76–7),

4.

Kloorisomaani: O-pinakolyylimetyylifosfonokloridaatti (CAS 7040–57–5),

d.

Seuraavat ”mellakantorjunta-aineet” ja niiden aktiiviset ainesosat ja yhdistelmät:

1.

α-Bromibentseeniasetonitriili (bromibentsyylisyanidi) (CA) (CAS 5798–79–8),

2.

[(2-kloorifenyyli)metyleeni)] propaanidinitriili, o-klooribentsaalimalononitriili (CS) (CAS 2698–41–1),

3.

2-kloori-1-fenyylietanoni, fenasyylikloridi (ω-klooriasetofenoni) (CN) (CAS 532 27–4),

4.

Dibentso(b,f)-1,4-oksatsepiini (CR) (CAS 257–07–8),

5.

10-kloori-5,10-dihydrofenarsatsiini (fenarsatsiinikloridi) (adamsiitti) (DM) (CAS 578–94–9)

6.

N-nonanoyylimorfoliini (MPA) (CAS 5299–64–9)

Huomautus 1 ML7.d kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi henkilökohtaiseen itsepuolustukseen tarkoitettuja yksittäispakattuja ”mellakantorjunta-aineita”.

Huomautus 2 ML7.d kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi aktiivisia kemiallisia ainesosia ja niiden yhdistelmiä, jotka on eritelty ja pakattu elintarvikkeiden tuotantoa tai lääkinnällisiä tarkoituksia varten.

e.

Varustus, joka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sotilaskäyttöön levittämään jotakin seuraavista aineista, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

1.

Aineet, jotka on määritelty ML7.a, ML7.b tai ML7.d kohdassa, tai

2.

Kemialliset taisteluaineet, jotka koostuvat ML7.c kohdassa tarkoitetuista lähtöaineista.

f.

Seuraavat suoja- ja puhdistamisvarusteet, niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit sekä erityisesti suunnitellut kemialliset seokset:

1.

Varustus, joka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sotilaskäyttöön ML7.a, ML7.b tai ML7.d kohdassa tarkoitettuja aineita vastaan ja sitä varten erityisesti suunnitellut komponentit,

2.

Varustus, joka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sotilaskäyttöön ML7.a tai ML7.b kohdassa tarkoitetuilla aineilla saastuneiden esineiden puhdistamiseen, ja sitä varten erityisesti suunnitellut komponentit,

3.

Kemialliset seokset, jotka on erityisesti kehitetty/suunniteltu ML7.a tai ML7.b kohdassa tarkoitetuilla aineilla saastuneiden esineiden puhdistamiseen,

Huomautus ML7.f.1 kohtaan sisältyvät:

a.

ydinsäteily-, biologista tai kemiallista suodatusta varten erityisesti suunnitellut tai muunnetut ilmastointiyksiköt,

b.

suoja-asut.

Huom. Siviilikäyttöön tarkoitettujen kaasunaamareiden sekä suoja- ja puhdistamisvarusteiden osalta katso myös EU:n kaksikäyttötuotteiden luettelon kohta 1A004.

g.

Varustus, joka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sotilaskäyttöön ML7.a, ML7.b tai ML7.d kohdassa tarkoitettujen aineiden havaitsemiseen tai tunnistamiseen, ja sitä varten erityisesti suunnitellut komponentit,

Huomautus ML7.g kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi henkilökohtaisia säteilyannosmittareita.

Huom. Katso myös EU:n kaksikäyttötuotteiden luettelon kohta 1A004.

h.

”Biopolymeerit”, jotka on erityisesti suunniteltu tai tuotettu havaitsemaan ja tunnistamaan ML7.b kohdassa tarkoitettuja kemiallisia taisteluaineita, ja erityissoluviljelmät, joita käytetään niiden tuottamiseen,

i.

Seuraavat ”biokatalyytit” kemiallisten taisteluaineiden puhdistamiseen ja hajottamiseen ja siihen tarkoitukseen soveltuvat biologiset järjestelmät:

1.

”Biokatalyytit”, jotka on erityisesti suunniteltu puhdistamaan ja hajottamaan ML7.b kohdassa tarkoitettuja kemiallisia taisteluaineita ja jotka on tuotettu laboratorio-olosuhteissa tai biologisten järjestelmien geenimanipuloinnilla, sekä

2.

Seuraavat biologiset järjestelmät: ”ekspressiovektorit”, virukset ja soluviljelmät, jotka sisältävät geneettistä informaatiota erityisesti ML7.i.1 kohdassa tarkoitettujen ”biokatalyyttien” tuotantoon,

Huomautus 1 ML7.b ja ML7.d kohdassa ei saateta valvonnan alaiseksi seuraavia:

a.

Kloorisyanidi (CAS 506–77–4). Katso EU:n kaksikäyttötuotteiden luettelon kohta 1C450.a.5,

b.

Syaanivetyhappo (CAS 74–90–8),

c.

Kloori (CAS 7782–50–5),

d.

Karbonyylikloridi (fosgeeni) (CAS 75–44–5). Katso EU:n kaksikäyttötuotteiden luettelon kohta 1C450.a.4,

e.

Difosgeeni (trikloorimetyyli-kloroformaatti) (CAS 503–38–8),

f.

Poistettu,

g.

Ksylyylibromidi, orto-: (CAS 89–92–9), meta-: (CAS 620–13–3), para-: (CAS 104–81–4),

h.

Bentsyylibromidi (CAS 100–39–0),

i.

Bentsyylijodidi (CAS 620–05–3),

j.

Bromiasetoni (CAS 598–31–2),

k.

Syaanibromidi (CAS 506–68–3),

l.

Bromimetyylietyyliketoni (CAS 816–40–0),

m.

Klooriasetoni (CAS 78–95–5),

n.

Etyylijodiasetaatti (CAS 623–48–3),

o.

Jodiasetoni (CAS 3019–04–3),

p.

Klooripikriini (CAS 76–06–2). Katso EU:n kaksikäyttötuotteiden luettelon kohta 1C450.a.7.

Huomautus 2 ML7.h ja ML7.i.2 kohdassa luetellut soluviljelmät ja biologiset järjestelmät ovat yksinomaisia eikä kyseisissä kohdissa aseteta valvonnan alaiseksi soluja tai biologisia järjestelmiä, jotka on tarkoitettu siviilikäyttöön esimerkiksi maataloudessa, lääketeollisuudessa, lääketieteessä, eläinlääketieteessä, ympäristöalalla, jätehuollossa tai elintarviketeollisuudessa.

ML8

Seuraavat ”energeettiset aineet” sekä niihin liittyvät aineet:

Huom. Katso myös EU:n kaksikäyttötuotteiden luettelon kohta 1C011.

Tekniset huomautukset

1.

Tässä kohdassa seoksella tarkoitetaan kahden tai useamman aineen koostumusta, jossa on vähintään yhtä ML8 kohdan alakohdissa luetteloitua ainetta.

2.

Kaikki ML8 kohdan alakohdissa luetteloidut aineet on asetettu valvonnan alaiseksi tällä luettelolla, vaikka niitä käytettäisiin muuhun kuin luettelossa mainittuun tarkoitukseen. (esim. TAGN:ää käytetään pääasiassa räjähteenä, mutta sitä voidaan käyttää myös joko polttoaineena tai hapettajana.)

a.

Seuraavat ”räjähteet” ja niiden seokset:

1.

ADNBF (aminodinitrobentsofuroksaani tai 7-amino-4,6-dinitrobentsofuratsaani-1-oksidi) (CAS 97096–78–1),

2.

BNCP (cis-bis(5-nitrotetratsolaatto)tetra-amiinikobaltti(III)perkloraatti) (CAS 117412–28–9),

3.

CL-14 (diaminodinitrobentsofuroksaani tai 5,7-diamino-4,6-dinitrobentsofuratsaani-1-oksidi) (CAS 117907–74–1),

4.

CL-20 (HNIW tai heksanitroheksa-atsaisowurzitaani) (CAS 135285–90–4); CL-20:n klatraatit (katso myös ML8.g.3 ja g.4 kohta sen ”lähtöaineiden” osalta),

5.

CP (2-(5-syanotetratsolaatto)penta-amiinikobaltti(III)perkloraatti) (CAS 70247–32–4),

6.

DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetyleeni, FOX7),

7.

DATB (diaminotrinitrobentseeni) (CAS 1630–08–6),

8.

DDFP (1,4-dinitrodifuratsanopiperatsiini),

9.

DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropyratsiini-1-oksidi, PZO) (CAS 194486–77–6),

10.

DIPAM (3,3’-diamino-2,2’,4,4’,6,6’-heksanitrobifenyyli tai dipikramidi) (CAS 17215–44–0);

11.

DNGU (DINGU tai dinitroglykoluriili) (CAS 55510–04–8),

12.

Seuraavat furatsaanit:

a.

DAAOF (diaminoatsoksifuratsaani),

b.

DAAzF (diaminoatsofuratsaani) (CAS 78644–90–3),

13.

HMX ja sen johdannaiset (katso myös ML8.g.5 sen ”lähtöaineiden” osalta), seuraavasti:

a.

HMX (syklotetrametyleenitetranitramiini; oktahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetratsiini; 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetra-atsa-syklo-oktaani; oktogeeni) (CAS 2691–41–0),

b.

HMX:n difluoroaminoidut analogit,

c.

K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetra-atsabisyklo[3,3,0]-oktanoni-3, tetranitrosemiglykouriili tai ketobisyklinen HMX) (CAS 130256–72–3),

14.

HNAD (heksanitroadamantaani) (CAS 143850–71–9),

15.

HNS (heksanitrostilbeeni) (CAS 20062–22–0),

16.

Seuraavat imidatsolit:

a.

BNNII (oktahydro-2,5-bis(nitroimino)imidatso [4,5-d]imidatsoli),

b.

DNI (2,4-dinitroimidatsoli) (CAS 5213–49–0),

c.

FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidatsoli),

d.

NTDNIA (N-(2-nitrotriatsolo)-2,4-dinitroimidatsoli),

e.

PTIA (1-pikryyli-2,4,5-trinitroimidatsoli),

17.

NTNMH (1-(2-nitrotriatsolo)-2-dinitrometyleenihydratsiini);

18.

NTO (ONTA tai 3-nitro-1,2,4-triatsoli-5-oni) (CAS 932–64–9),

19.

Polynitrokubaanit, joissa on enemmän kuin neljä nitroryhmää,

20.

PYX (2,6-bis(pikryyliamino)-3,5-dinitropyridiini) (CAS 38082–89–2),

21.

RDX ja sen johdannaiset seuraavasti:

a.

RDX (syklotrimetyleenitrinitramiini; sykloniitti; T4; heksahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triatsiini; 1,3,5-trinitro-1,3,5-triatsa-sykloheksaani, heksogeeni) (CAS 121–82–4),

b.

Keto-RDX (K-6 tai 2,4,6-trinitro-2,4,6-triatsasykloheksanoni) (CAS 115029–35–1),

22.

TAGN (triaminoguanidiinitraatti) (CAS 4000–16–2),

23.

TATB (triaminotrinitrobentseeni) (CAS 3058–38–6), (katso myös ML8.g.7 kohta sen ”lähtöaineiden” osalta),

24.

TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoriamiini) oktahydro-1,5-dinitro-1,5-diatsosiini),

25.

Seuraavat tetratsolit:

a.

NTAT (nitrotriatsoliaminotetratsoli);

b.

NTNT (1-N-(2-nitrotriatsolo)-4-nitrotetratsoli),

26.

Tetryyli (trinitrofenyylimetyylinitramiini) (CAS 479–45–8),

27.

TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetra-atsadekaliini) (CAS 135877–16–6) (katso myös ML8.g.6 sen ”lähtöaineiden” osalta),

28.

TNAZ (1,3,3-trinitroasetidiini) (CAS 97645–24–4) (katso myös ML8.g.2 sen ”lähtöaineiden” osalta),

29.

TNGU (SORGUYL tai tetranitroglykoluriili) (CAS 55510–03–7),

30.

TNP (1,4,5,8-tetranitro-pyridatsino[4,5-d]pyridatsiini) (CAS 229176–04–9),

31.

Seuraavat triatsiinit:

a.

DNAM (2-oksi-4,6-dinitroamino-s-triatsiini) (CAS 19899–80–0),

b.

NNHT (2-nitroimino-5-nitro-heksahydro-1,3,5-triatsiini) (CAS 130400–13–4),

32.

Seuraavat triatsolit:

a.

5-atsido-2-nitrotriatsoli,

b.

ADHTDN (4-amino-3,5-dihydratsino-1,2,4-triatsolidinitramidi) (CAS 1614–08–0),

c.

ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triatsoli),

d.

BDNTA ([bis-dinitrotriatsoli]amiini),

e.

DBT (3,3-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triatsoli) (CAS 30003–46–4),

f.

DNBT (dinitrobistriatsoli) (CAS 70890–46–9),

g.

NTDNA (2-nitrotriatsoli-5-dinitramidi) (CAS 75393–84–9),

h.

NTDNT (1-N-(2-nitrotriatsolo)-3,5-dinitrotriatsoli),

i.

PDNT (1-pikryyli-3,5-dinitrotriatsoli),

j.

TACOT (tetranitrobentsotriatsolobentsotriatsoli) (CAS 25243–36–1),

33.

Räjähde, jota ei ole mainittu muualla ML8.a kohdassa ja jonka räjähdysnopeus suurimmalla tiheydellä on yli 8 700 m/s tai jonka räjähdyspaine on yli 34 GPa (340 kbar),

34.

Muut orgaaniset räjähteet, joita ei ole mainittu muualla ML8.a kohdassa ja jotka voivat tuottaa vähintään 25 GPa:n (250 kbar) räjähdyspaineen, joka pysyy stabiilina 523 K (250 °C) asteen tai sitä korkeammassa lämpötilassa vähintään viiden minuutin ajan.

b.

Seuraavat ”ajoaineet”:

1.

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) luokkaan 1.1 kuuluva, kiinteä ”ajoaine”, jonka teoreettinen ominaisimpulssi (standardiolosuhteissa) on yli 250 sekuntia, kun kyseessä ovat metalloimattomat koostumukset, tai yli 270 sekuntia, kun kyseessä ovat aluminoidut koostumukset,

2.

YK:n luokkaan 1.3 kuuluva kiinteä ”ajoaine”, jonka teoreettinen ominaisimpulssi (standardiolosuhteissa) on yli 230 sekuntia, kun kyseessä ovat halogenoimattomat koostumukset, yli 250 sekuntia, kun kyseessä ovat metalloimattomat koostumukset, ja yli 266 sekuntia, kun kyseessä ovat metalloidut koostumukset,

3.

”Ajoaineet”, joiden voimavakio on yli 1 200 kJ/kg,

4.

”Ajoaineet”, jotka voivat pitää yllä jatkuvaa yli 38 mm/s:n lineaarista palamistasoa 6,89 MPa:n (68,9 bar) paineen ja 294 K:n (21 °C) lämpötilan standardiolosuhteissa (mitattuna inhiboidusta yksittäissäikeestä),

5.

Valetut kaksiperustaiset elastomeeri (EMCDB) -”ajoaineet”, joiden laajentuma maksimipaineessa on yli 5 % 233 K:n (–40 °C) lämpötilassa,

6.

ML8.a kohdassa luetteloituja aineita sisältävä ”ajoaine”.

c.

Seuraavat ”pyrotekniset aineet”, polttoaineet ja niihin liittyvät aineet sekä niiden seokset:

1.

Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut lentopolttoaineet,

2.

Alaani (alumiinihydridi) (CAS 7784–21–6),

3.

Karboraanit; dekarboraani (CAS 17702–41–9); pentaboraanit (CAS 19624–22–7 ja 18433–84–6) ja niiden johdannaiset,

4.

Hydratsiini ja sen johdannaiset seuraavasti (katso myös ML8.d.8 ja d.9 kohta hapettavien hydratsiinijohdannaisten osalta):

a.

Hydratsiini (CAS 302–01–2) 70 prosentin tai sitä korkeampina pitoisuuksina,

b.

Monometyylihydratsiini (CAS 60–34–4),

c.

Symmetrinen dimetyylihydratsiini (CAS 540–73–8),

d.

Epäsymmetrinen dimetyylihydratsiini (CAS 57–14–7),

5.

Metalliset ajoaineet, jotka ovat pallomaisten, hivennettyjen, sferoidisten, hiutaloitujen tai jauhettujen hiukkasten muodossa ja joka on valmistettu materiaalista, jonka pitoisuus on 99 prosenttia tai enemmän jotakin seuraavista,

a.

Seuraavat metallit ja niiden seokset:

1.

Beryllium (CAS 7440–41–7), jonka hiukkaset ovat kooltaan alle 60 μm,

2.

Rautajauhe (CAS 7439–89–6), jonka hiukkaset ovat kooltaan 3 μm tai vähemmän ja joka on valmistettu rautaoksidista vetypelkistyksellä,

b.

Seokset, jotka sisältävät jotakin seuraavista:

1.

Zirkonium (CAS 7440–67–7), magnesium (CAS 7439–95–4) ja näiden seokset, joiden hiukkaset ovat kooltaan alle 60 μm,

2.

Boori- (CAS 7440–42–8) tai boorikarbidi-polttoaineet (CAS 12069–32–8), joiden puhtaus on 85 prosenttia tai enemmän ja hiukkaskoko alle 60 μm,

6.

Sotatarvikkeet, jotka sisältävät sakeuttamisaineita hiilivetypolttoaineita varten, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi liekinheittimissä tai sytytystarvikkeissa, kuten metallistearaatit tai -palmitaatit (esim. oktaali (CAS 637–12–7)) ja M1-, M2- ja M3-sakeuttamisaineet,

7.

Perkloraatit, kloraatit ja kromaatit, jotka on yhdistetty metallijauheesta koostuviin tai muihin suurenergisiin polttoaineen osiin,

8.

Alumiinipallojauhe (CAS 7429–90–5), jonka hiukkaset ovat kooltaan 60 μm tai vähemmän ja joka on valmistettu materiaalista, jonka alumiinipitoisuus on 99 prosenttia tai enemmän,

9.

Titaanin alahydridi (TiHn), jonka stoikiometria vastaa arvoa n = 0.65–1.68.

Huomautus 1 ML8.c.1 kohdassa valvonnan alaiseksi asetetut lentopolttoaineet ovat lopputuotteita eivätkä lopputuotteiden ainesosia.

Huomautus 2 ML8.c.4.a kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi hydratsiiniseoksia, jotka on erityisesti suunniteltu korroosionestoon.

Huomautus 3 ML8.c.5 kohtaan kuuluvia metalleja tai seoksia sisältävät räjähteet ja polttoaineet ovat valvonnan alaisia riippumatta siitä, onko metallit tai seokset kapseloitu alumiiniin, magnesiumiin, zirkoniumiin tai berylliumiin.

Huomautus 4 ML8.c.5.b.2 kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi booria ja boori-10:llä rikastettua boorikarbidia (vähintään 20 prosenttinen boori-10-pitoisuus).

d.

Seuraavat hapettajat ja niiden seokset:

1.

ADN (ammoniumdinitramidi tai SR 12) (CAS 140456–78–6),

2.

AP (ammoniumperkloraatti) (CAS 7790–98–9),

3.

Yhdisteet, jotka muodostuvat fluorista ja jostakin seuraavista:

a.

muut halogeenit,

b.

happi, tai

c.

typpi,

Huomautus 1 ML8.d.3 kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi klooritrifluoridia. Katso EU:n kaksikäyttötuotteiden luettelon kohta 1C238.

Huomautus 2 ML8.d.3 kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi kaasumaisessa muodossa olevaa typpitrifluoridia.

4.

DNAD (1,3-dinitro-1,3-diatsetidiini) (CAS 78246–06–7),

5.

HAN (hydroksyyliammoniumnitraatti) (CAS 13465–08–2),

6.

HAP (hydroksyyliammoniumperkloraatti) (CAS 15588–62–2),

7.

HNF (hydratsiininitroformiaatti) (CAS 20773–28–8),

8.

Hydratsiininitraatti (CAS 37836–27–4),

9.

Hydratsiiniperkloraatti (CAS 27978–54–7),

10.

Nestemäiset hapettimet, jotka koostuvat inhiboidusta punaisesta savuavasta typpihaposta (IRFNA) (CAS 8007–58–7) tai jotka sisältävät sitä,

Huomautus ML8.d.10 kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi inhiboimatonta savuavaa typpihappoa.

e.

Seuraavat sidonta-aineet, plastisoimisaineet, monomeerit ja polymeerit:

1.

AMMO (atsidometyylimetyylioksetaani ja sen polymeerit) (CAS 90683–29–7) (katso myös ML8.g.1 sen ”lähtöaineiden” osalta),

2.

BAMO (bisatsidometyylioksetaani ja sen polymeerit) (CAS 17607–20–4) (katso myös ML8.g.1 sen ”lähtöaineiden” osalta),

3.

BDNPA (bis(2,2-dinitropropyyli)asetaali) (CAS 5108–69–0),

4.

BDNPF (bis(2,2-dinitropropyyli) formaali) (CAS 5917–61–3),

5.

BTTN (butaanitriolitrinitraatti) (CAS 6659–60–5) (katso myös ML8.g.8 sen ”lähtöaineiden” osalta),

6.

Erityisesti sotilaskäyttöön suunnitellut energeettiset monomeerit, plastisoimisaineet ja polymeerit, jotka sisältävät nitro-, atsido-, nitraatti-, nitratsa- tai difluoriamiiniryhmiä,

7.

FAMAO (3-difluoriaminometyyli-3-atsidometyylioksetaani) ja sen polymeerit,

8.

FEFO (bis-(2-fluori-2,2-dinitroetyyli)formaali) (CAS 17003–79–1),

9.

FPF-1 (poly-2,2,3,3,4,4-heksafluoropentaani-1,5-dioli-formaali) (CAS 376–90–9),

10.

FPF-3 (poly-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometyyli-3-oksaheptaani-1,7-dioli-formaali),

11.

GAP (glysidyyliatsidipolymeeri) (CAS 143178–24–9) ja sen johdannaiset,

12.

HTPB (hydroksyylipäätteinen polybutadieeni), jonka hydroksyylifunktionaalisuus on vähintään 2,2 ja korkeintaan 2,4, hydroksyyliluku on alle 0,77 meq/g ja viskositeetti 30 °C asteessa alle 47 poisia (CAS 69102–90–5),

13.

Pienimolekyylipainoinen (alle 10 000) hydroksyloitu poly(epikloorihydriini), poly(epikloorihydriinidioli) ja trioli,

14.

NENA:t (nitraattietyylinitramiiniyhdisteet) (CAS 17096–47–8, 85068–73–1, 82486–83–7, 82486–82–6 ja 85954–06–9),

15.

PGN (poly-GLYN, polyglysidyylinitraatti tai poly(nitraattimetyylioksiraani)) (CAS 27814–48–8),

16.

Poly-NIMMO (polynitraattimetyylimetyylioksetaani) tai poly-NMMO (poly[3-nitraattimetyyli-3-metyylioksetaani]) (CAS 84051–81–0),

17.

Polynitro-ortokarbonaatit,

18.

TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoriamiini)etoksi]propaani tai trisvinoksipropaaniadukti) (CAS 53159–39–0).

f.

Seuraavat lisäaineet:

1.

Emäksinen kuparisalisylaatti (CAS 62320–94–9),

2.

BHEGA (bis-(2-hydroksietyyli)glykoliamidi) (CAS 17409–41–5),

3.

BNO (butadieenitriiliksidi) (CAS 9003–18–3),

4.

Seuraavat ferroseenijohdannaiset:

a.

Butaseeni (CAS 125856–62–4),

b.

Katoseeni (2,2-bis-etyyliferrosenyylipropaani) (CAS 37206–42–1),

c.

Ferroseenikarboksyylihapot,

d.

n-butyyli-ferroseeni (CAS 31904–29–7),

e.

Muut yhdistetyt polymeeriset ferroseenijohdannaiset,

5.

Lyijybeeta-resorsinolaatti (CAS 20936–32–7),

6.

Lyijysitraatti (CAS 14450–60–3),

7.

Beeta-resorsinolaattien tai salisylaattien lyijy-kupari-kelaatit (CAS 68411–07–4),

8.

Lyijymaleaatti (CAS 19136–34–6),

9.

Lyijysalisylaatti (CAS 15748–73–9),

10.

Lyijystannaatti (CAS 12036–31–6),

11.

MAPO (tris-1-(2-metyyli)atsiridinyylifosfiinioksidi) (CAS 57–39–6); BOBBA 8 (bis(2-metyyliatsiridinyyli) 2-(2-hydroksipropanoksi) propyyliamiinifosfiinioksidi); ja muut MAPO-johdannaiset,

12.

Metyyli BAPO (bis(2-metyyliatsiridinyyli) metyyliaminofosfiinioksidi) (CAS 85068–72–0),

13.

N-metyyli-p-nitroaniliini (CAS 100–15–2),

14.

3-nitratsa-1,5-pentaani-di-isosyanaatti (CAS 7406–61–9),

15.

3-nitratsa-1,5-pentaani-di-isosyanaatti (CAS 7406–61–9),

a.

neopentyyli[diallyyli]oksi, tri[dioktyyli]fosfaattotitanaatti (CAS 103850–22–2); toiselta nimitykseltään titaani IV, 2,2[bis 2-propenolaatto-metyyli, butanolaatto, tris(dioktyyli)fosfaatto] (CAS 110438–25–0); tai LICA 12 (CAS 103850–22–2);

b.

titaani IV, [(2-propenolaatto-1)metyyli, n-propanolaattometyyli]butanolaatto-1, tris[dioktyyli]pyrofosfaatti; tai KR3538;

c.

titaani IV, [(2-propenolaatto-1)metyyli, n-propanolaattometyyli]butanolaatto-1,tris(dioktyyli)fosfaatti,

16.

Polysyanodifluoriamiinietyleenioksidi,

17.

Polyfunktionaaliset atsiridiiniamidit isoftaali-, trimesiini (BITA tai butyleeni-imiinitrimesamiidi), isosyanuuri- tai trimetyyliadipiinihapon kantarakenteiden kanssa sekä 2-metyyli- tai 2-etyyli-substituentit liitettynä atsiridiinirenkaaseen,

18.

Propyleeni-imiini (2-metyyliatsiridiini) (CAS 75–55–8),

19.

Erittäin hieno rautaoksidi (Fe2O3), jonka ominaispinta-ala on yli 250 m2/g ja keskimääräinen hiukkaskoko korkeintaan 3,0 nm,

20.

TEPAN (tetraetyleenipenta-amiiniakryylinitriili) (CAS 68412–45–3); syanoetyloidut polyamiinit ja niiden suolat,

21.

TEPANOL (tetraetyleenipenta-amiiniakryylinitriiliglysidoli) (CAS 68412–46–4); glysidolilla hapetetut syanoetyloidut polyamiinit ja niiden suolat,

22.

TPB (trifenyylivismutti) (CAS 603–33–8),

g.

Seuraavat ”lähtöaineet”:

Huom. ML8.g kohdassa tarkoitetaan kyseisistä aineista valmistettuja valvonnan alaisia ”energeettisiä aineita”.

1.

BCMO (biskloorimetyylioksetaani) (CAS 142173–26–0) (katso myös ML8.e.1 ja e.2 kohta),

2.

Dinitroatsetidiini-t-butyyli-suola, (CAS 125735–38–8) (katso myös ML8.a.28 kohta);

3.

HBIW (heksabentsyyliheksa-atsaisowurzitaani) (CAS 124782–15–6), (katso myös ML8.a.4 kohta),

4.

TAIW (tetra-asetyylidibentsyyliheksa-atsaisowurzitaani) (katso myös ML8.a.4 kohta),

5.

TAT (1,3,5,7 tetra-asetyyli-1,3,5,7,-tetra-atsasyklo-oktaani) (CAS 41378–98–7) (katso myös ML8.a.13 kohta),

6.

1,4,5,8-tetra-atsadekaliini (CAS 5409–42–7) (katso myös ML8.a.27 kohta),

7.

1,3,5-triklooribentseeni (CAS 108–70–3), (katso myös ML8.a.23 kohta),

8.

1,2,4-trihydroksibutaani (1,2,4-butaanitrioli) (CAS 3068–00–6) (katso myös ML8.a.5 kohta),

Huomautus 5 Panosten ja laitteiden osalta katso ML4.

Huomautus 6 ML8 kohdassa ei aseteta valvonnan alaiseksi seuraavia aineita, jos niihin ei ole yhdistetty tai sekoitettu ML8.a kohdassa mainittuja ”energeettisiä aineita” tai ML8.a kohdassa mainittuja metallijauheita:

a.

Ammoniumpikraatti;

b.

Mustaruuti;

c.

Heksanitrodifenyyliamiini;

d.

Difluoriamiini;

<