ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 84

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
24. maaliskuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 315/2007, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2007, asetuksesta (EY) N:o 2597/97 poikkeavista siirtymävaiheen toimenpiteistä Virossa tuotetun kulutukseen tarkoitetun maidon osalta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 316/2007, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

2

 

*

Komission asetus (EY) N:o 317/2007, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2007, korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 936/97 muuttamisesta

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 318/2007, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2007, eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja yhteisöön sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista ( 1 )

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 319/2007, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2007, Puolan lipun alla purjehtivien alusten pohjankatkaravun kalastuksen kieltämisestä NAFO-alueella 3L

30

 

*

Komission asetus (EY) N:o 320/2007, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2007, Irlannin lipun alla purjehtivien alusten mustakitaturskan kalastuksen kieltämisestä EY:n ja kansainvälisillä vesillä ICES-alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII ja XIV

32

 

*

Komission asetus (EY) N:o 321/2007, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2007, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun asetuksen (ETY) N:o 396/92 muuttamisesta

34

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/180/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2007, alueiden komitean italialaisen jäsenen ja kahden italialaisen varajäsenen nimeämisestä

35

 

 

2007/181/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2007, alueiden komitean alankomaalaisen varajäsenen nimeämisestä

36

 

 

Komissio

 

 

2007/182/EY

 

*

Komission päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2007, hirvieläimillä esiintyvää CWD-tautia koskevasta tutkimuksesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 860)  ( 1 )

37

 

 

2007/183/EY

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä maaliskuuta 2007, vankeudessa pidettävien lintujen maahantuontia koskevista tietyistä suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät erittäin patogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen eräissä kolmansissa maissa tehdyn päätöksen 2005/760/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1259)  ( 1 )

44

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

24.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 315/2007,

annettu 19 päivänä maaliskuuta 2007,

asetuksesta (EY) N:o 2597/97 poikkeavista siirtymävaiheen toimenpiteistä Virossa tuotetun kulutukseen tarkoitetun maidon osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Poiketen siitä, mitä maito- ja maitotuotealan yhteistä markkinajärjestelyä koskevista lisäsäännöistä kulutukseen tarkoitetun maidon osalta 18 päivänä joulukuuta 1997 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2597/97 (1) säädetään, siirtymävaiheen toimenpiteistä Virossa tuotetun kulutukseen tarkoitetun maidon osalta 22 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 749/2004 (2) säädetään, että Virossa voidaan toimittaa ja myydä Virossa tuotettua kulutukseen tarkoitettua maitoa, jonka rasvapitoisuus on 2,5 prosenttia. Poikkeuksen voimassaolo päättyy 30 päivänä huhtikuuta 2007.

(2)

Ottaen huomioon virolaisten kuluttajien tottumukset ja yhteisön sääntöihin mukautumiseen liittyvät vaikeudet, ja ottaen huomioon, että useille muille jäsenvaltioille myönnettyjen vastaavien poikkeusten voimassaoloaika päättyy 30 päivänä huhtikuuta 2009, on tarkoituksenmukaista pidentää sen poikkeuksen voimassaoloa, jonka perusteella Virossa voidaan toimittaa ja myydä Virossa tuotettua kulutukseen tarkoitettua maitoa, jonka rasvapitoisuus on 2,5 prosenttia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2597/97 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, Virossa tuotettua kulutukseen tarkoitettua maitoa, jonka rasvapitoisuus on 2,5 prosenttia, voidaan toimittaa ja myydä Virossa kyseisen asetuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 30 päivään huhtikuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Horst SEEHOFER


(1)  EYVL L 351, 23.12.1997, s. 13. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1602/1999 (EYVL L 189, 22.7.1999, s. 43).

(2)  EUVL L 118, 23.4.2004, s. 5.


24.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/2


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 316/2007,

annettu 23 päivänä maaliskuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 23 päivänä maaliskuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

IL

180,4

MA

96,0

TN

143,7

TR

117,9

ZZ

134,5

0707 00 05

JO

171,8

TR

126,0

ZZ

148,9

0709 90 70

MA

63,5

TR

117,1

ZZ

90,3

0805 10 20

CU

47,3

EG

47,2

IL

56,3

MA

51,3

TN

52,1

TR

63,2

ZZ

52,9

0805 50 10

EG

58,7

IL

62,3

TR

52,4

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

81,1

BR

78,6

CL

82,1

CN

72,7

US

114,1

UY

60,8

ZA

106,4

ZZ

85,1

0808 20 50

AR

70,7

CL

92,7

CN

73,6

UY

70,9

ZA

75,0

ZZ

76,6


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


24.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/4


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 317/2007,

annettu 23 päivänä maaliskuuta 2007,

korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 936/97 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 936/97 (2) säädetään eräiden korkealaatuista naudanlihaa koskevien monivuotisten kiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista.

(2)

Tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annettua komission asetusta (EY) N:o 1301/2006 (3) sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007 alkavien tuontitariffikiintiökausien tuontitodistuksiin. Asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 vahvistetaan erityisesti tuontitodistushakemuksia, hakijoiden asemaa ja todistusten myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännökset. Mainitussa asetuksessa säädetään, että todistusten voimassaolo päättyy tuontitariffikiintiökauden viimeisenä päivänä. Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 säännöksiä olisi sovellettava 1 päivästä heinäkuuta 2007 asetuksen (EY) N:o 936/97 mukaisesti myönnettyihin tuontitodistuksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jälkimmäisessä asetuksessa vahvistettujen muiden edellytysten soveltamista. Asetuksen (EY) N:o 936/97 säännöksiä olisi tarvittavilta osin mukautettava asetuksen (EY) N:o 1301/2006 säännöksiin.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 936/97 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi hakemusten sisältämä kokonaismäärä hakemusten esittämisjakson päättymistä seuraavana toisena työpäivänä. Mainitun asetuksen 5 artiklan 4 kohdassa säädetään, että jollei hakemusten hyväksymistä koskevasta komission päätöksestä muuta johdu, todistukset myönnetään kunkin kuukauden yhdentenätoista päivänä. Käytännön syistä olisi säädettävä, että todistukset olisi myönnettävä kunkin kuukauden viidentenätoista päivänä. Vuoden 2007 yleisten vapaapäivien ajankohdan vuoksi tätä muutosta olisi sovellettava huhtikuusta 2007.

(4)

Eräät asetuksen (EY) N:o 936/97 aikaisempia tuontitariffikiintiökausia koskevat säännökset ovat vanhentuneet. Selvyyden vuoksi kyseiset säännökset olisi poistettava.

(5)

Naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 2377/80 kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1445/95 (4) 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, että rajoittamatta muiden erityissäännösten soveltamista tuontitodistus vaaditaan tuotteilta, jotka kuuluvat mainitun asetuksen liitteessä I lueteltuun yksittäiseen yhdistetyn nimikkeistön CN-alanimikkeeseen tai CN-alanimikkeiden ryhmään. Asetuksen (EY) N:o 936/97 mukaisesti tuotavien tuotteiden valikoima huomioon ottaen hakijoiden olisi voitava jaotella samaa kiintiön järjestysnumeroa koskeva hakemuksensa CN-koodeittain tai CN-koodiryhmittäin.

(6)

Tämän vuoksi asetusta (EY) N:o 936/97 olisi muutettava vastaavasti.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanliha-alan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 936/97 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Avataan seuraavat tariffikiintiöt joka vuosi 1 päivän heinäkuuta ja seuraavan vuoden 30 päivän kesäkuuta väliseksi ajanjaksoksi, jäljempänä ’tuontitariffikiintiökausi’:

60 250 tonnia CN-koodeihin 0201 ja 0202 kuuluvaa korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa sekä CN-koodeihin 0206 10 95 ja 0206 29 91 kuuluvia tuotteita. Tämän kiintiön järjestysnumero on 09.4002;

2 250 tonnia CN-koodiin 0202 30 90 kuuluvaa jäädytettyä luutonta puhvelinlihaa luuttoman lihan painona ilmaistuna. Tämän kiintiön järjestysnumero on 09.4001.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin kiintiöihin luettaessa 100 kilogrammaa luullista lihaa vastaa 77:ää kilogrammaa luutonta lihaa.”.

2)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

poistetaan b alakohdan viides alakohta;

b)

poistetaan e alakohdan kolmas alakohta.

3)

Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 2 artiklan f alakohdassa vahvistetussa tuonnissa tuontitariffikiintiökausi jaetaan kahteentoista yhden kuukauden pituiseen osakauteen. Kullakin osakaudella käytettävissä oleva määrä vastaa yhtä kahdestoistaosaa kokonaismäärästä.”.

4)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

poistetaan a ja b alakohta;

b)

korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

todistushakemuksen ja todistuksen 8 kohdassa on mainittava alkuperämaa ja ’kyllä’-kohdassa on oltava rasti. Todistus velvoittaa tuomaan ilmoitetusta maasta;”

5)

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

1.   Edellä 4 artiklassa tarkoitetun todistushakemuksen voi jättää ainoastaan kunkin tuontitariffikiintiökauden kunkin kuukauden viiden ensimmäisen päivän aikana.

Sen estämättä, mitä asetuksen (EY) N:o 1445/95 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, hakemukset voivat koskea saman kiintiön järjestestysnumeron osalta yhtä tai useampaa mainitun asetuksen liitteessä I lueteltuihin CN-koodeihin tai CN-koodiryhmiin kuuluvia tuotteita. Jos hakemukset koskevat useita CN-koodeja, on ilmoitettava kunkin CN-koodin tai CN-koodiryhmän osalta haettu määrä. Kaikki CN-koodit on merkittävä todistushakemuksen ja todistuksen 16 kohtaan ja tavaran kuvaukset 15 kohtaan.

2.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi hakemusten sisältämä kokonaismäärä alkuperämaittain eriteltynä hakemusten esittämisjakson päättymistä seuraavana toisena työpäivänä viimeistään klo 16.00 (Brysselin aikaa).

3.   Tuontitodistukset myönnetään kunkin kuukauden viidentenätoista päivänä.

Kussakin todistuksessa täsmennetään kutakin CN-koodia tai CN-koodiryhmää koskeva määrä.”.

6)

Korvataan 8 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Toimivaltaiselle viranomaiselle on toimitettava samanaikaisesti 6 ja 7 artiklan mukaisesti laaditun aitoustodistuksen alkuperäiskappale ja sen jäljennös sekä siihen liittyvä ensimmäinen tuontitodistushakemus.”.

7)

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

Aitoustodistukset ja tuontitodistukset ovat voimassa kolme kuukautta niiden myöntämispäivästä. Aitoustodistusten voimassaoloaika päättyy kuitenkin viimeistään myöntämispäivää seuraavana 30 päivänä kesäkuuta.”.

8)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Tämän asetuksen 2 artiklan f alakohdassa tarkoitettuihin määriin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1445/95, komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (5) ja komission asetuksen (EY) N:o 1301/2006 (6) säännöksiä, jollei tässä asetuksessa muuta säädetä.

Tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa ja 2 artiklan a, b, c, d, e ja g alakohdassa tarkoitettuihin määriin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1445/95, asetuksen (EY) N:o 1291/2000 ja asetuksen (EY) N:o 1301/2006 III luvun säännöksiä, jollei tässä asetuksessa muuta säädetä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2007. Asetuksen (EY) N:o 936/97, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, 5 artiklan 3 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä huhtikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 137, 28.5.1997, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1965/2006 (EUVL L 408, 30.12.2006, s. 26).

(3)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(4)  EYVL L 143, 27.6.1995, s. 35. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1965/2006.

(5)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.

(6)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.”.


24.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 318/2007,

annettu 23 päivänä maaliskuuta 2007,

eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja yhteisöön sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan ja 10 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, siltä osin kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (2) ja erityisesti sen 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 17 artiklan 3 kohdan sekä 18 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja neljännen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Eläinten terveysvaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksesta muiden kuin siipikarjaan kuuluvien lintujen tuonnissa sekä karanteenivaatimuksista 16 päivänä lokakuuta 2000 tehdyssä komission päätöksessä 2000/666/EY (3) vahvistetaan eläinten terveysvaatimukset tuotaessa muita kuin siipikarjaan kuuluvia lintuja, siten kuin ne määritellään kyseisessä päätöksessä, sekä tällaisia lintuja koskevat karanteenivaatimukset.

(2)

Aasialaista linjaa olevan korkeapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkauksia esiintyi Kaakkois-Aasiassa vuonna 2004, minkä seurauksena komissio teki useita päätöksiä, joilla kiellettiin tuomasta muiden muassa muita kuin siipikarjaan kuuluvia lintuja niistä kolmansista maista, joissa tautia esiintyy.

(3)

Sen jälkeen kun lintuinfluenssan aasialainen linja levisi Eurooppaan muuttolintujen välityksellä ja kun Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevassa karanteenitilassa oli havaittu lintuinfluenssan aasialaista linjaa oleva tapaus, tehtiin 27 päivänä lokakuuta 2005 komission päätös 2005/760/EY (4) vankeudessa pidettävien lintujen maahantuontia koskevista tietyistä suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät erittäin patogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen eräissä kolmansissa maissa. Kyseisellä päätöksellä keskeytetään muiden kuin siipikarjaan kuuluvien lintujen tuonti kaikista kolmansista maista sairastuneiden luonnonvaraisten lintujen aiheuttamien riskien vuoksi.

(4)

Vankeudessa pidettävien lintujen tuonnista aiheutuvien riskien kartoittamiseksi komissio pyysi 13 päivänä huhtikuuta 2005 Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista esittämään tieteellisen lausunnon niistä riskeistä, joita luonnossa pyydystettyjen ja vankeudessa kasvatettujen lintujen tuonti kolmansista maista aiheuttaa.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevä lautakunta antoi 26 ja 27 päivänä lokakuuta 2006 pitämässään kokouksessa komission pyynnöstä tieteellisen lausunnon eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille aiheutuvista riskeistä, jotka liittyvät muiden luonnonvaraisten lintujen kuin siipikarjan tuontiin yhteisöön. Kyseisessä tieteellisessä lausunnossa määritetään mahdollisia välineitä ja vaihtoehtoja, joilla voidaan vähentää muiden kuin siipikarjaan kuuluvien lintujen tuontiin liittyviä, todettuja eläinten terveyttä koskevia riskejä.

(6)

Elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellisessä lausunnossa esitetyt päätelmät ja suositukset huomioon ottaen päätöksessä 2000/666/EY vahvistettuja vaatimuksia olisi tarkistettava.

(7)

Tieteellisessä lausunnossa todetaan erityisesti, että tällaisten lintujen tuonnista on olemassa niukasti tietoa. Tämän vuoksi olisi harkittava lisätietojen keräämistä tällaisesta tuonnista.

(8)

Yksi elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellisessä lausunnossa esitetyistä suosituksista liittyy valvontaan, jota toteutetaan muita kuin siipikarjaan kuuluvia lintuja yhteisöön vievissä kolmansissa maissa. Vientipaikassa tehtävillä parannuksilla pitäisi parhaiten pystyä vähentämään todennäköisyyttä, että tartunnan saaneita lintuja esitettäisiin yhteisöön tuotaviksi. Tästä syystä tässä asetuksessa olisi vahvistettava tuontiedellytykset sillä tavalla, että tuonti sallitaan ainoastaan sellaisista kolmansista maista, joista saa tuoda yhteisöön tällaisia lintuja.

(9)

Toinen elintarviketurvallisuusviranomaisen suositus liittyy luonnossa pyydystettyjen lintujen tuontiin. Tieteellisessä lausunnossa määritetään sellaisten lintujen aiheuttama riski, jotka ovat voineet saada tartunnan sen levittyä horisontaalisesti muista tartunnan saaneista luonnonvaraisista linnuista ja saastuneesta ympäristöstä tai tartunnan saaneesta siipikarjasta. Kun otetaan huomioon luonnonvaraisten muuttolintujen rooli lintuinfluenssan leviämisessä Aasiasta Eurooppaan vuosina 2005 ja 2006, on aiheellista rajata muiden kuin siipikarjaan kuuluvien lintujen tuonti ainoastaan vankeudessa kasvatettuihin lintuihin.

(10)

Vain harvoin on mahdollista varmuudella erottaa toisistaan luonnossa pyydystetyt linnut ja vankeudessa kasvatetut linnut. Kumpiinkin lintuihin voidaan käyttää merkitsemistapoja ilman, että lintuja kuitenkaan voidaan erottaa toisistaan. Tämän vuoksi on aiheellista rajata muiden kuin siipikarjaan kuuluvien lintujen tuonti vientimaana olevan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiin kasvattamoihin ja vahvistaa tietyt vähimmäisedellytykset hyväksynnälle.

(11)

Tietystä lintujen tuonnista säädetään muualla yhteisön lainsäädännössä. Näin ollen tällaiset linnut olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(12)

Kilpakyyhkyistä, jotka tuodaan yhteisöön ja lasketaan vapaiksi, jotta ne voisivat lentää takaisin lähtöpaikkaansa, aiheutuu sellainen eläinten terveyteen liittyvä riski, että ne olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(13)

Tietyillä kolmansilla mailla on lisäksi yhteisön lainsäädännössä säädettyjä vaatimuksia vastaavat eläinten terveysvaatimukset. Tämän vuoksi kyseisistä maista tapahtuva lintujen tuonti olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(14)

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle tietyt tiedot hyväksytyistä karanteenitiloista ja -asemista, jotta komissio voi julkaista luettelon hyväksytyistä karanteenitiloista ja -asemista ja pitää luettelon ajan tasalla. Tämä luettelo on aiheellista sisällyttää tämän asetuksen liitteeseen.

(15)

On aiheellista vahvistaa tarkemmat tuontimenettelyt siirrettäessä lintuja rajatarkastusasemalta hyväksyttyihin karanteenitiloihin tai hyväksytyille karanteeniasemille yhteisöön saapumisen yhteydessä, jotta varmistetaan, että tuodut linnut saapuvat nimettyihin hyväksyttyihin karanteenitiloihin tai nimetyille hyväksytyille karanteeniasemille kohtuullisen ajan kuluessa.

(16)

Neuvosto antoi 20 päivänä joulukuuta 2005 yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi ja direktiivin 92/40/ETY kumoamisesta direktiivin 2005/94/EY (5), jotta voitaisiin ottaa huomioon lintuinfluenssan torjunnasta viime vuosina saatu kokemus. Kyseisen direktiivin pohjalta tehtiin 4 päivänä elokuuta 2006 päätös 2006/437/EY (6) neuvoston direktiivissä 2005/94/EY säädetyn lintuinfluenssaa koskevan taudinmäärityskäsikirjan hyväksymisestä; tässä päätöksessä säädetään yhteisön tasolla diagnostisista menettelyistä, näytteenottomenetelmistä ja laboratoriotestien tulosten arviointikriteereistä lintuinfluenssan tautipesäkkeen vahvistamiseksi. Tämä päätös olisi otettava huomioon, kun tässä asetuksessa vahvistetaan lintuinfluenssan testausohjelmat hyväksytyissä karanteenitiloissa ja hyväksytyillä karanteeniasemilla.

(17)

Tiettyjä poikkeuksia olisi lisäksi harkittava sellaisten lintujen osalta, joilla havaitaan matalapatogeenisen lintuinfluenssan tai Newcastlen taudin tartunta hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyllä karanteeniasemalla, kun taudin esiintyminen ei aiheuta riskiä eläinten terveystilanteelle yhteisössä.

(18)

Yhteisön lainsäädännön selkeyden vuoksi päätös 2000/666/EY olisi kumottava ja korvattava tällä asetuksella.

(19)

Koska tässä asetuksessa säädetään tiukemmat eläinten terveysvaatimukset kuin päätöksessä 2005/760/EY, kyseinen päätös olisi kumottava.

(20)

Olisi säädettävä siirtymätoimenpiteet päätöksen 2000/666/EY nojalla hyväksyttyjä karanteenitiloja tai -asemia varten, jotta tuontia tällaisten tilojen ja asemien kautta saadaan jatkaa siihen saakka kunnes hyväksyntä myönnetään tämän asetuksen nojalla.

(21)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Aihe

Tässä asetuksessa vahvistetaan eläinten terveysvaatimukset tuotaessa tiettyjä lintuja yhteisöön liitteessä I tarkoitetuista kolmansista maista ja niiden osista sekä tällaista tuontia koskevat karanteenivaatimukset.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan lintuihin kuuluviin eläimiin.

Asetusta ei kuitenkaan sovelleta seuraaviin:

a)

kanat, kalkkunat, helmikanat, ankat, sorsat, hanhet, viiriäiset, kyyhkyset, fasaanit, peltopyyt sekä sileälastaiset linnut (Ratitae), joita kasvatetaan tai pidetään vankeudessa tarkoituksena lisääntyminen, lihan tai munien tuotanto kulutusta varten taikka riistan istutus maastoon, jäljempänä ’siipikarja’;

b)

linnut, jotka on tarkoitettu määräjäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymään suojeluohjelmaan;

c)

direktiivin 92/65/ETY 1 artiklan kolmannessa kohdassa tarkoitetut omistajansa mukana seuraavat lemmikkieläimet;

d)

eläintarhoihin, sirkuksiin, huvipuistoihin tai tutkimuksiin tarkoitetut linnut;

e)

direktiivin 92/65/ETY 13 artiklan mukaisesti hyväksyttyihin yhteisöihin, laitoksiin tai keskuksiin tarkoitetut linnut;

f)

kilpakyyhkyt, jotka tuodaan yhteisön alueelle naapurissa sijaitsevasta kolmannesta maasta, jossa niitä tavallisesti pidetään, ja sitten lasketaan välittömästi vapaiksi olettaen, että ne lentävät takaisin kyseiseen kolmanteen maahan;

g)

Andorrasta, Liechtensteinista, Monacosta, Norjasta, San Marinosta, Sveitsistä ja Vatikaanivaltiosta tuodut linnut.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivin 2005/94/EY määritelmiä.

Lisäksi käytetään seuraavia määritelmiä:

a)

’linnuilla’ tarkoitetaan muita lintuihin kuuluvia eläimiä kuin 2 artiklan a–g alakohdassa tarkoitetut linnut;

b)

’hyväksytyllä kasvattamolla’ tarkoitetaan

i)

yksinomaan lintujen kasvattamiseen käytettyä laitosta;

ii)

jonka vientimaana olevan kolmannen maan toimivaltainen viranomainen on tarkastanut ja hyväksynyt siltä osin kuin on kyse 4 artiklassa ja liitteessä II säädettyjen edellytysten noudattamisesta;

c)

’vankeudessa kasvatetuilla linnuilla’ tarkoitetaan lintuja, joita ei ole pyydystetty luonnossa vaan jotka ovat syntyneet ja kasvaneet vankeudessa vanhemmista, jotka ovat pariutuneet tai joiden sukusoluja on muulla tavoin siirretty vankeudessa;

d)

’saumattomasti suljetulla jalkarenkaalla’ tarkoitetaan yhtenäistä rengasta tai nauhaa, jossa ei ole yhtään katkosta tai liitosta ja jota ei ole mitenkään vahingoitettu ja joka on kooltaan sellainen, ettei sitä voida poistaa linnulta sen jalan kasvettua täyteen mittaansa, kun se on asennettu linnun jalkaan sen ensimmäisinä elinpäivinä, ja joka on kaupallisesti valmistettu kyseistä tarkoitusta varten;

e)

’hyväksytyllä karanteenitilalla’ tarkoitetaan muuta tilaa kuin karanteeniasemaa,

i)

jossa tuotuja lintuja pidetään karanteenissa;

ii)

jonka toimivaltainen viranomainen on tarkastanut ja hyväksynyt siltä osin kuin on kyse 6 artiklassa ja liitteessä IV säädettyjen vähimmäisedellytysten noudattamisesta;

f)

’hyväksytyllä karanteeniasemalla’ tarkoitetaan tilaa,

i)

jossa tuotuja lintuja pidetään karanteenissa;

ii)

jossa on toiminnallisesti ja fyysisesti muista yksiköistä erillisiä yksiköitä, joissa on ainoastaan yhdestä lähetyserästä peräisin olevia, terveydentilaltaan samanlaisia lintuja, ja joka näin ollen muodostaa yhden epidemiologisen yksikön;

iii)

jonka toimivaltainen viranomainen on tarkastanut ja hyväksynyt siltä osin kuin on kyse 6 artiklassa ja liitteessä IV säädettyjen vähimmäisedellytysten noudattamisesta;

g)

’sentinellilinnuilla’ tarkoitetaan siipikarjaa, jota käytetään apuna diagnosoinnissa karanteenin aikana;

h)

’taudinmäärityskäsikirjalla’ tarkoitetaan päätöksen 2006/437/EY liitteessä esitettyä lintuinfluenssaa koskevaa taudinmäärityskäsikirjaa;

i)

’paikallisella eläinlääkintäyksiköllä’ tarkoitetaan mitä tahansa jäsenvaltion sellaiseksi nimeämää paikallisviranomaista.

4 artikla

Hyväksytyt kasvattamot

Hyväksytyistä kasvattamoista peräisin olevien lintujen tuonti on sallittava, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kasvattamon on saatava toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä liitteessä II esitettyjen edellytysten mukaisesti ja viranomaisen antama hyväksyntänumero;

b)

viranomaisen on toimitettava kyseinen hyväksyntänumero tiedoksi komissiolle;

c)

kasvattamon nimi ja hyväksyntänumero on mainittava komission laatimassa kasvattamoiden luettelossa;

d)

toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi keskeytettävä tai peruutettava kasvattamon hyväksyntä, jos se ei enää täytä liitteessä II asetettuja edellytyksiä, ja komissiolle on välittömästi ilmoitettava asiasta.

5 artikla

Tuontiedellytykset

Edellä olevan 4 artiklan mukaisesti tapahtuvassa hyväksytyistä kasvattamoista peräisin olevien lintujen tuonnissa on noudatettava seuraavia edellytyksiä:

a)

linnut ovat vankeudessa kasvatettuja lintuja;

b)

lintujen on oltava peräisin liitteessä I tarkoitetuista kolmansista maista tai niiden osista;

c)

linnuille tehtiin 7–14 päivää ennen lähettämistä laboratoriotesti viruksen toteamiseksi, ja testissä saatiin negatiiviset tulokset kaikkien lintuinfluenssa- ja Newcastlen taudin virusten osalta;

d)

lintuja ei ole rokotettu lintuinfluenssaa vastaan;

e)

lintujen mukana on liitteessä III esitetyn mallin mukainen eläinten terveystodistus, jäljempänä ’eläinten terveystodistus’.

f)

linnuilla on yksilöllinen tunnistenumero siten, että ne on merkitty yksilöllisesti numeroidulla saumattomasti suljetulla jalkarenkaalla tai mikrosirulla komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 (7) 66 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

g)

edellä olevassa f alakohdassa säädetyn jalkarenkaan tai mikrosirun yksilöllisessä tunnistenumerossa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

tunnistamisen tekevän viejänä toimivan kolmannen valtion ISO-koodi;

yksilöllinen sarjanumero;

h)

edellä olevassa f alakohdassa säädetty yksilöllinen tunnistenumero on merkittävä eläinten terveystodistukseen;

i)

linnut kuljetetaan uusissa kuljetuslaatikoissa, joista jokaisen ulkopuolelle on merkitty tunnistenumero, jonka on vastattava eläinten terveystodistukseen merkittyä tunnistenumeroa.

6 artikla

Hyväksytyt karanteenitilat ja -asemat

1.   Liitteessä V esitetään luettelo liitteessä IV asetetut vähimmäisedellytykset täyttävistä karanteenitiloista ja -asemista.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ja toisille jäsenvaltioille tiedoksi luettelo

a)

niiden alueella sijaitsevien hyväksyttyjen karanteenitilojen tai -asemien hyväksyntänumeroista; sekä

b)

kyseisistä tiloista tai asemista vastaavien paikallisten eläinlääkintäyksiköiden nimet ja Traces-numerot.

7 artikla

Lintujen suora kuljetus hyväksyttyihin karanteenitiloihin tai hyväksytyille karanteeniasemille

Linnut on kuljetettava häkeissä tai laatikoissa suoraan rajatarkastusasemalta hyväksyttyyn karanteenitilaan tai hyväksytylle karanteeniasemalle.

Matkustusaika rajatarkastusasemalta karanteenitilaan tai -asemalle saa tavallisesti kestää enintään yhdeksän tuntia.

Jos matka tehdään ajoneuvolla, toimivaltaisen viranomaisen on sinetöitävä se väärinkäytöltä suojatulla sinetillä.

8 artikla

Todistus

Tuojien tai näiden edustajien on esitettävä sen jäsenvaltion, jonka kautta linnut tulevat yhteisöön, virallisella kielellä oleva kirjallinen todistus, jonka on allekirjoittanut karanteenitilasta tai -asemasta vastaava henkilö ja jossa todistetaan, että linnut hyväksytään karanteeniin.

Todistus

a)

sisältää selkeästi karanteenitilan tai -aseman nimen ja osoitteen ja hyväksyntänumeron;

b)

toimitetaan rajatarkastusasemalle sähköpostitse tai faksitse ennen lähetyksen saapumista rajatarkastusasemalle, tai tuojan tai tämän edustajan on esitettävä se ennen kuin linnut lasketaan vapaiksi rajatarkastusasemalta.

9 artikla

Lintujen kauttakulku yhteisössä

Kun linnut tulevat yhteisöön muun kuin määräjäsenvaltion kautta, on toteutettava kaikki toimenpiteet sen varmistamiseksi, että lähetys todella saapuu aiottuun määräjäsenvaltioon.

10 artikla

Lintujen kuljetuksen seuranta

1.   Kun yhteisön lainsäädännössä säädetään lintujen seuraamisesta rajatarkastusasemalta hyväksyttyyn karanteenitilaan tai hyväksytylle karanteeniasemalle määräpaikassa, on huolehdittava seuraavasta tiedonvaihdosta:

a)

rajatarkastusasemasta vastaavan virkaeläinlääkärin on Traces-verkoston kautta ilmoitettava hyväksytystä karanteenitilasta tai -asemasta lähetyksen määräpaikassa vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle lintujen alkuperä- ja määräpaikka;

b)

määräpaikan hyväksytystä karanteenitilasta tai -asemasta vastaavan henkilön on ilmoitettava sähköpostitse tai faksitse yhden työpäivän kuluessa lähetyksen saapumisesta karanteenitilaan tai -asemalle määräpaikan hyväksytystä karanteenitilasta tai -asemasta vastaavalle virkaeläinlääkärille, että lähetys on saapunut määräpaikkaansa;

c)

lähetyksen määräpaikan hyväksytystä karanteenitilasta tai -asemasta vastaavan virkaeläinlääkärin on Traces-verkoston kautta ilmoitettava kolmen työpäivän kuluessa lähetyksen saapumisesta karanteenitilaan tai -asemalle sille rajatarkastusasemasta vastaavalle virkaeläinlääkärille, joka ilmoitti hänelle lähetyksen toimittamisesta, että lähetys on saapunut määräpaikkaansa.

2.   Jos rajatarkastusasemasta vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle on annettu vahvistus siitä, että linnut, joiden on ilmoitettu olevan tarkoitettu hyväksyttyyn karanteenitilaan tai hyväksytylle karanteeniasemalle, eivät ole saapuneet määräpaikkaansa kolmen työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona lähetyksen on arvioitu saapuneen karanteenitilaan tai -asemalle, toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä lähetyksestä vastuussa olevan henkilön osalta.

11 artikla

Karanteenisäännökset

1.   Lintuja on pidettävä karanteenissa vähintään 30 päivän ajan hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyllä karanteeniasemalla, jäljempänä ’karanteeni’.

2.   Virkaeläinlääkärin on tarkastettava karanteeniolosuhteet vähintään kunkin lähetyserän karanteenin alussa ja lopussa; tähän on sisällyttävä kuolleisuutta koskevan kirjaamisjärjestelmän tarkastus ja hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyn karanteeniaseman kussakin yksikössä olevien lintujen kliininen tarkastus.

Virkaeläinlääkärin on kuitenkin toteutettava tarkastukset useammin, jos tautitilanne sitä edellyttää.

12 artikla

Tutkimukset, näytteenotto ja testit, joita lähetyserän osalta on toteutettava karanteenin aikana

1.   Liitteessä VI esitetyt lintuinfluenssan ja Newcastlen taudin tutkimus-, näytteenotto- ja testausmenettelyt on toteutettava, kun linnut on tuotu karanteeniin.

2.   Kun käytetään sentinellilintuja, on hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyn karanteeniaseman jokaisessa yksikössä käytettävä vähintään kymmentä sentinellilintua.

3.   Tutkimus-, näytteenotto- ja testausmenettelyissä käytettävien sentinellilintujen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

niiden on oltava vähintään kolmen viikon ikäisiä ja niitä saa käyttää vain kerran tällaisiin tarkoituksiin;

b)

niiden on oltava tunnistamista varten rengastettuja tai muulla pysyvällä tunnisteella varustettuja;

c)

niiden on oltava rokottamattomia ja niiden on reagoitava negatiivisesti lintuinfluenssan ja Newcastlen taudin osalta tehtyihin serologisiin kokeisiin neljäntoista päivän kuluessa ennen karanteenin alkamista;

d)

ne on ennen lintujen saapumista tuotava hyväksyttyyn karanteenitilaan tai hyväksytyn karanteeniaseman yksikköön yhteiseen ilmatilaan ja sijoitettava mahdollisimman lähelle lintuja siten, että varmistetaan sentinellilintujen tiivis kosketus karanteenilintujen ulosteisiin.

13 artikla

Toimet epäiltäessä tautia hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyllä karanteeniasemalla

1.   Jos karanteenin aikana hyväksytyssä karanteenitilassa yhden tai useamman linnun ja/tai sentinellilinnun epäillään saaneen lintuinfluenssatartunnan tai Newcastlen taudin tartunnan, on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

a)

kyseisistä linnuista ja sentinellilinnuista otetaan liitteessä VI olevan 2 kohdan mukaisesti näytteet virologista tutkimusta varten ja analysoidaan ne tämän mukaisesti;

b)

kaikki kyseiset linnut ja sentinellilinnut tapetaan ja hävitetään;

c)

hyväksytty karanteenitila puhdistetaan ja desinfioidaan;

d)

hyväksyttyyn karanteenitilaan ei tuoda yhtään lintua ennen kuin loppupuhdistuksesta ja -desinfioinnista on kulunut 21 päivää.

2.   Jos hyväksytyn karanteeniaseman jossakin yksikössä epäillään karanteenin aikana yhden tai useamman linnun ja/tai sentinellilinnun saaneen lintuinfluenssatartunnan tai Newcastlen taudin tartunnan, on toteutettava seuraavat toimenpiteet:

a)

kyseisistä linnuista ja sentinellilinnuista otetaan liitteessä VI olevan 2 kohdan mukaisesti näytteet virologista tutkimusta varten ja analysoidaan ne tämän mukaisesti;

b)

kaikki kyseiset linnut ja sentinellilinnut tapetaan ja hävitetään;

c)

kyseinen yksikkö puhdistetaan ja desinfioidaan;

d)

otetaan seuraavat näytteet:

i)

kun käytetään sentinellilintuja, muiden karanteeniyksiköiden sentinellilinnuista on liitteen VI mukaisesti otettava näytteet serologista tutkimusta varten aikaisintaan 21 päivää kyseisen yksikön loppupuhdistuksen ja -desinfioinnin jälkeen; tai

ii)

kun sentinellilintuja ei käytetä, muiden karanteeniyksiköiden linnuista on liitteessä VI olevan 2 kohdan mukaisesti otettava näytteet virologista tutkimusta varten 7–15 päivän kuluessa loppupuhdistuksesta ja -desinfioinnista;

e)

hyväksytyltä karanteeniasemalta ei saa viedä yhtään lintua ennen kuin d alakohdassa säädettyjen näytteiden tulokset on vahvistettu negatiivisiksi.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän artiklan soveltamiseksi toteuttamistaan toimenpiteistä.

14 artikla

Poikkeukset, kun hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyllä karanteeniasemalla varmistetaan esiintyvän matalapatogeenistä lintuinfluenssaa tai Newcastlen tautia

1.   Kun karanteenin aikana yhden tai useamman linnun ja/tai sentinellilinnun todetaan saaneen matalapatogeenisen lintuinfluenssan (LPAI) tartunnan tai Newcastlen taudin tartunnan, toimivaltainen viranomainen saa riskinarvioinnin perusteella myöntää poikkeuksia 13 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan b alakohdassa säädetyistä toimenpiteistä edellyttäen, että tällaiset poikkeukset eivät vaaranna taudin torjuntaa, jäljempänä ’poikkeukset’.

Jäsenvaltioiden on välittömästi ilmoitettava komissiolle tällaisista poikkeuksista.

2.   Kun virkaeläinlääkäri tarkastaa sellaisen hyväksytyn karanteenitilan tai -aseman, jolle on myönnetty poikkeus, ja yhden tai useamman linnun ja/tai sentinellilinnun todetaan saaneen LPAI-tartunnan tai Newcastlen taudin tartunnan, on noudatettava 3–7 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä.

Jäsenvaltioiden on välittömästi ilmoitettava komissiolle tällaisista toimenpiteistä.

3.   Jos tehdään positiivinen LPAI-löydös, taudinmäärityskäsikirjassa määrättyjen vakionäytteiden sijasta on laboratoriotestejä varten otettava seuraavat näytteet 21 päivää sen päivän jälkeen, jona viimeinen positiivinen LPAI-löydös tehtiin hyväksytyssä karanteenitilassa, tai jokaisesta hyväksytyn karanteeniaseman yksiköstä 21 päivän välein:

a)

näytteet näytteenottohetkellä tiloissa olleista kuolleista sentinellilinnuista tai muista linnuista;

b)

henkitorvesta/nielusta ja yhteissuolesta pyyhkäisynäytteet vähintään 60 linnulta tai kaikilta linnuilta, jos lintuja on hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyn karanteeniaseman kyseisessä yksikössä vähemmän kuin 60; tai jos linnut ovat pieniä, eksoottisia eivätkä ole tottuneet käsittelyyn tai jos niiden käsittely on ihmisille vaarallista, on kerättävä tuoreita ulostenäytteitä; näytteenottoa ja tällaisten näytteiden laboratoriotestausta on jatkettava, kunnes saadaan vähintään 21 päivän välein kaksi perättäistä negatiivista laboratoriotulosta.

Toimivaltainen viranomainen saa kuitenkin riskinarvioinnin tuloksen perusteella myöntää poikkeuksia tässä kohdassa säädetystä otoskoosta.

4.   Jos tehdään positiivinen Newcastlen taudin löydös, toimivaltainen viranomainen saa myöntää poikkeuksen ainoastaan, jos viimeisimmän kuoleman tai viimeisimmän kliinisen parantumisen jälkeen on 30 päivän kuluessa otettu liitteessä VI olevan 1 ja 2 kohdan mukaisesti – ottamatta huomioon vahvistettua määräaikaa – näyte, jonka tulos on negatiivinen.

5.   Linnut saa päästää karanteenista aikaisintaan silloin, kun 3 kohdassa säädetty laboratoriotesteihin käytettävä ajanjakso on kulunut.

6.   Hyväksytty karanteenitila tai hyväksytyn karanteeniaseman kyseinen yksikkö on puhdistettava ja desinfioitava tyhjentämisen jälkeen. Mahdollisesti saastunut aines tai jäte sekä kaikki 3 kohdassa säädetyn laboratoriotesteihin käytettävän ajanjakson aikana kertynyt jäte on poistettava siten, että varmistetaan, ettei taudinaiheuttaja pääse leviämään, ja hävitettävä siten, että taataan siinä olevien LPAI-virusten ja Newcastlen tauti -virusten tuhoutuminen.

7.   Hyväksytyn karanteenitilan tai -aseman lintukantaa ei saa uusia 21 päivään sen jälkeen, kun 6 kohdassa säädetty loppupuhdistus ja -desinfiointi on tehty.

15 artikla

Toimet epäiltäessä Chlamydophyla psittaci -tartuntaa

Jos hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyllä karanteeniasemalla epäillään tai saadaan karanteenin aikana vahvistus sille, että papukaijoilla on Chlamydophyla psittaci -tartunta (papukaijakuume), lähetyserän kaikkia lintuja on hoidettava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä menetelmällä ja karanteenia on jatkettava vähintään kahdella kuukaudella siitä päivästä, jona viimeisin tapaus todettiin.

16 artikla

Karanteenista vapauttaminen

Linnut saa vapauttaa karanteenista hyväksytystä karanteenitilasta tai hyväksytyltä karanteeniasemalta ainoastaan virkaeläinlääkärin kirjallisella luvalla.

17 artikla

Ilmoittamista ja raportointia koskevat vaatimukset

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 24 tunnin kuluessa kaikista hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyllä karanteeniasemalla todetuista lintuinfluenssan tai Newcastlen taudin tapauksista.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain seuraavat tiedot:

a)

hyväksytyn karanteenitilan ja -aseman kautta tuotujen lintujen lukumäärä lajeittain ja hyväksyttyä alkuperäistä kasvattamoa kohden;

b)

tuotujen lintujen kuolleisuutta koskevat tiedot eläinten terveystodistusten myöntämismenettelystä alkuperämaassa karanteeniajan loppuun saakka;

c)

hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyllä karanteeniasemalla todettujen lintuinfluenssan, Newcastlen taudin ja papukaijakuumeen tapausten lukumäärä.

18 artikla

Karanteeniin liittyvät kustannukset

Tämän asetuksen soveltamisesta aiheutuvista karanteenikustannuksista vastaa tuoja.

19 artikla

Kumoamiset

Kumotaan päätökset 2000/666/EY ja 2005/760/EY.

20 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/68/EY (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 321, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2006, s. 128).

(3)  EYVL L 278, 31.10.2000, s. 26. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2002/279/EY (EYVL L 99, 16.4.2002, s. 17).

(4)  EUVL L 285, 28.10.2005, s. 60. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/183/EY (katso tämän virallisen lehden sivu 44).

(5)  EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16.

(6)  EUVL L 237, 31.8.2006, s. 1.

(7)  EUVL L 166, 19.6.2006, s. 1.


LIITE I

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA, JOTKA VOIVAT KÄYTTÄÄ LIITTEESSÄ III ESITETTYÄ ELÄINTEN TERVEYSTODISTUSTA

Kolmannet maat tai niiden osat, jotka on lueteltu komission päätöksen 2006/696/EY (1) liitteessä I olevassa 1 osassa olevan taulukon sarakkeissa 1 ja 3; kyseisen taulukon sarakkeessa 4 esitetään eläinlääkärintodistuksen malli muista kuin sileälastaisista linnuista koostuvalle siitos- ja tuotantosiipikarjalle (BPP).


(1)  EUVL L 295, 25.10.2006, s. 1.


LIITE II

4 ARTIKLASSA SÄÄDETTYJEN KASVATTAMOJEN HYVÄKSYNTÄÄ ALKUPERÄMAANA OLEVASSA KOLMANNESSA MAASSA KOSKEVAT EDELLYTYKSET

1   LUKU

Kasvattamojen hyväksyminen

Jotta kasvattamolle voidaan antaa 4 artiklan mukainen hyväksyntä, sen on täytettävä tässä luvussa esitetyt edellytykset:

1)

Kasvattamon on oltava selkeästi rajattu ja erotettu ympäristöstään tai eläimet on teljettävä ja sijoitettava siten, että niistä ei aiheudu terveydellistä vaaraa sellaisille eläimiä pitäville tiloille, joiden terveystilanne saattaa olla uhattuna.

2)

Sillä on oltava käytössään riittävät keinot eläinten kiinniottoa, telkeämistä ja eristämistä varten sekä riittävät hyväksytyt karanteenitilat ja hyväksytyt menettelyt sellaisista laitoksista tuleville eläimille, joita ei ole hyväksytty.

3)

Kasvattamosta vastaavalla henkilöllä on oltava riittävästi kokemusta lintujen kasvattamisesta.

4)

Kasvattamossa ei saa esiintyä lintuinfluenssaa, Newcastlen tautia eikä papukaijakuumetta; jotta kasvattamon voidaan ilmoittaa olevan näistä taudeista vapaa, toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava eläinten terveydentilaa koskevaa kirjanpitoa vähintään kolmelta hyväksynnän hakemispäivää edeltävältä vuodelta ja kasvattamossa oleville eläimille tehtyjen kliinisten tutkimusten ja laboratoriotutkimusten tuloksia. Uudet kasvattamot kuitenkin hyväksytään ainoastaan kyseisissä kasvattamoissa oleville eläimille tehtyjen kliinisten tutkimusten ja laboratoriotutkimusten tulosten perusteella.

5)

Kasvattamolla on oltava ajantasainen kirjanpito, jossa mainitaan

a)

kunkin kasvattamossa pidettävän lajin eläinten lukumäärä ja tunnistetiedot (ikä, sukupuoli, laji ja yksilölliset tunnistusmerkinnät, jos mahdollista);

b)

kasvattamoon tulevien tai sieltä lähtevien eläinten lukumäärä ja tunnistetiedot (ikä, sukupuoli, laji ja yksilölliset tunnistusmerkinnät, jos mahdollista) sekä tiedot niiden alkuperästä tai määräpaikasta, niiden kuljettamisesta kasvattamoon tai pois sieltä sekä niiden terveydentilasta;

c)

verikokeiden tai muiden taudinmääritysten tulokset;

d)

tautitapaukset ja tarvittaessa niiden hoitotoimet;

e)

kasvattamossa kuolleille eläimille, kuolleena syntyneet eläimet mukaan luettuina, tehtyjen post mortem -tarkastusten tulokset;

f)

eristys- tai karanteeniaikana tehdyt havainnot.

6)

Kasvattamon on tehtävä sopimus toimivaltaisen laboratorion kanssa post mortem -tarkastusten suorittamiseksi tai sillä on oltava käytettävissä yksi tai useampi asianmukainen tila, jossa hyväksytyn eläinlääkärin alaisuudessa oleva toimivaltainen henkilö voi tehdä näitä tarkastuksia.

7)

Kasvattamolla on oltava joko soveltuvat järjestelyt tai kasvattamon alueella sijaitsevat tilat tauteihin kuolleiden tai lopetettujen eläinten ruhojen asianmukaiseen hävittämiseen.

8)

Kasvattamon on varmistettava sopimuksella tai oikeudellisella asiakirjalla sellaisen vientimaana olevan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän ja valvoman eläinlääkärin palvelut, jonka on

a)

varmistettava, että kasvattamossa sovelletaan kyseisen maan tautitilanteen osalta asianmukaisia ja toimivaltaisen viranomaisen hyväksymiä taudin valvonta- ja torjuntatoimenpiteitä. Tällaisiin toimenpiteisiin kuuluvat erityisesti

i)

vuotuinen taudinvalvontasuunnitelma, joka sisältää eläinten zoonoosien asianmukaisen torjunnan;

ii)

sellaisille eläimille tehtävät kliiniset tutkimukset, laboratoriotutkimukset ja post mortem -tarkastukset, joiden epäillään sairastuneen johonkin tarttuvaan tautiin;

iii)

taudeille alttiiden eläinten rokottaminen tarpeen mukaan tartuntatauteja vastaan Maailman eläintautijärjestön (OIE) maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan mukaisesti;

b)

varmistettava, että kolmannen maan toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoitetaan viipymättä epäilyttävistä kuolemantapauksista tai muista oireista, jotka antavat aiheen olettaa, että eläimet ovat saattaneet sairastua lintuinfluenssaan, Newcastlen tautiin tai papukaijakuumeeseen;

c)

varmistettava, että kasvattamoon tulevat eläimet on tarvittaessa eristetty tämän asetuksen vaatimuksia ja toimivaltaisen viranomaisen mahdollisesti antamia ohjeita noudattaen;

d)

vastattava tässä asetuksessa säädettyjen eläinten terveyttä koskevien vaatimusten sekä eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana koskevan yhteisön lainsäädännön noudattamisesta päivittäisessä toiminnassa.

9)

Jos kasvattamossa kasvatetaan eläimiä, jotka on tarkoitettu kokeita tekeviin laboratorioihin, eläinten yleisessä hoidossa ja säilytyksessä on noudatettava neuvoston direktiivin 86/609/ETY (1) 5 artiklan vaatimuksia.

2   LUKU

Kasvattamojen hyväksynnän pitäminen voimassa

Kasvattamo voi säilyttää hyväksyntänsä ainoastaan, jos se täyttää tässä luvussa asetetut edellytykset.

1)

Tilat ovat toimivaltaisen viranomaisen alaisen virkaeläinlääkärin valvonnassa, ja toimivaltaisen viranomaisen on

a)

varmistettava, että tässä asetuksessa säädetyt edellytykset täyttyvät;

b)

tehtävä kasvattamon tiloihin tarkastuskäynti vähintään kerran vuodessa;

c)

valvottava hyväksytyn eläinlääkärin toimintaa ja vuotuisen taudinvalvontasuunnitelman toteuttamista;

d)

todennettava, että eläimille tehtyjen kliinisten tutkimusten, post mortem -tarkastusten ja laboratoriotutkimusten tulosten perusteella eläimillä ei esiinny lintuinfluenssaa, Newcastlen tautia eikä papukaijakuumetta.

2)

Kasvattamoon otetaan eläimiä ainoastaan toisesta hyväksytystä kasvattamosta tässä asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

3)

Kasvattamon on säilytettävä 1 luvun 5 kohdassa tarkoitettu kirjanpito hyväksymispäivästä alkaen vähintään kymmenen vuoden ajan.

3   LUKU

Muista lähteistä kuin hyväksytyistä kasvattamoista peräisin olevien lintujen karanteeni

Poiketen siitä, mitä 2 luvun 2 kohdassa säädetään, muista lähteistä kuin hyväksytyistä kasvattamoista peräisin olevia lintuja saa siirtää kasvattamoon toimivaltaisen viranomaisen annettua siirrolle hyväksynnän edellyttäen, että tällaiset eläimet joutuvat ennen lintuyhteisöön siirtämistä karanteeniin toimivaltaisen viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti. Karanteeniajan on oltava vähintään 30 vuorokautta.

4   LUKU

Kasvattamoille myönnetyn hyväksynnän keskeyttäminen, peruuttaminen tai myöntäminen uudelleen

Menettelyjen, joilla kasvattamoille myönnetty hyväksyntä – osittain tai kokonaisuudessaan – keskeytetään, peruutetaan tai myönnetään uudelleen, on noudatettava tässä luvussa esitettyjä edellytyksiä.

1)

Kun toimivaltainen viranomainen toteaa, että kasvattamo ei enää täytä 1 ja 2 luvussa esitettyjä edellytyksiä tai sen käyttötarkoitus on muuttunut siten, ettei sitä enää käytetä yksinomaan lintujen kasvattamiseen, viranomaisen on keskeytettävä tai peruutettava tällaisen kasvattamon hyväksyntä.

2)

Kun toimivaltainen viranomainen on saanut ilmoituksen, että kasvattamossa epäillään esiintyvän lintuinfluenssaa, Newcastlen tautia tai papukaijakuumetta, sen on keskeytettävä kasvattamon hyväksyntä, kunnes epäilys on virallisesti suljettu pois. Toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että tautiepäilyn vahvistamiseksi tai poissulkemiseksi sekä taudin leviämisen estämiseksi tarvittavat toimenpiteet toteutetaan kyseisen taudin torjuntatoimenpiteitä ja eläinten kauppaa koskevan yhteisön lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

3)

Kun tautiepäily vahvistetaan, toimivaltainen viranomainen saa hyväksyä kasvattamon uudestaan 1 luvun mukaisesti ainoastaan sen jälkeen, kun

a)

tauti ja tartuntalähteet on hävitetty kasvattamosta;

b)

kasvattamo on asianmukaisesti puhdistettu ja desinfioitu;

c)

tämän liitteen 1 luvussa vahvistetut edellytykset 4 kohtaa lukuun ottamatta on täytetty.

4)

Toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi ilmoitettava komissiolle kasvattamojen hyväksynnän keskeyttämisestä, peruuttamisesta tai uudelleen myöntämisestä.


(1)  EYVL L 358, 18.12.1986, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/65/EY (EUVL L 230, 16.9.2003, s. 32).


LIITE III

5 artiklan e alakohdassa tarkoitettu

ELÄINTEN TERVEYSTODISTUS

tiettyjä Euroopan yhteisöön tuotaviksi tarkoitettuja, muita kuin siipikarjaan kuuluvia lintuja varten

Image

Image

Image


LIITE IV

6 artiklassa tarkoitettu

HYVÄKSYTTYJÄ LINTUJEN KARANTEENITILOJA JA -ASEMIA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Hyväksyttyjen karanteenitilojen ja -asemien on täytettävä 1 ja 2 luvussa esitetyt edellytykset.

1   LUKU

Karanteenitilan tai -aseman rakentaminen ja laitteet

1)

Karanteenitilan tai -aseman on oltava erillinen rakennus (tai erillisiä rakennuksia), joka sijaitsee erillään muusta siipikarjatilasta tai muusta lintujen pitopaikasta sellaisen etäisyyden päässä, jonka toimivaltainen viranomainen on määrittänyt lintuinfluenssan ja Newcastlen taudin epidemiologian huomioon ottavan riskinarvioinnin perusteella. Sisään- ja uloskäyntiovien on oltava lukolliset ja niissä on oltava kyltti ”KARANTEENI – asiattomilta pääsy kielletty”.

2)

Jokaisella karanteeniaseman karanteeniyksiköllä on oltava erillinen ilmatilansa.

3)

Linnut, kärpäset ja tuhoeläimet eivät saa päästä karanteenitilaan tai -asemalle, joka on voitava sulkea tiiviisti desinfioinnin mahdollistamiseksi.

4)

Hyväksytyssä karanteenitilassa ja kussakin hyväksytyn karanteeniaseman yksikössä on oltava käsienpesupaikka.

5)

Hyväksytyn karanteenitilan ja hyväksytyn karanteeniaseman jokaisen yksikön sisään- ja uloskäyntiovien on oltava kaksinkertaiset.

6)

Hyväksytyn karanteenitilan ja hyväksytyn karanteeniaseman eri yksikköjen sisään- ja uloskäyntioville on asennettava hygieniaesteet.

7)

Kaikkien laitteiden on oltava siten rakennettuja, että ne on helppo puhdistaa ja desinfioida.

8)

Ruokavaraston on oltava sellainen, että linnut ja jyrsijät eivät pääse sinne. Se on myös suojattava hyönteisiltä.

9)

Kuivikkeiden varastoimiseksi on oltava säiliö, johon linnut ja jyrsijät eivät pääse.

10)

Ruhojen säilyttämiseksi on oltava kylmäkaappi ja/tai pakastin.

2   LUKU

Hallintoa koskevat vaatimukset

1)

Hyväksyttyjen karanteenitilojen tai -asemien on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

niillä on oltava tehokas järjestelmä eläinten asianmukaisen valvonnan varmistamiseksi;

b)

virkaeläinlääkärin on valvottava niitä ja otettava niistä vastuu;

c)

ne on puhdistettava ja desinfioitava toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän ohjelman mukaisesti, minkä jälkeen niiden on oltava käyttämättä asianmukaisen ajan; desinfiointiaineiden on oltava toimivaltaisen viranomaisen tätä tarkoitusta varten hyväksymiä.

2)

Kunkin lintuerän osalta on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

hyväksytty karanteenitila tai hyväksytyn karanteeniaseman yksikkö on puhdistettava ja desinfioitava ja pidettävä tämän jälkeen linnuista vapaana vähintään seitsemän päivää ennen tuontilintujen siirtämistä sinne;

b)

lintuerän on tultava yhdestä hyväksytystä kasvattamosta alkuperämaana olevasta kolmannesta maasta ja se on siirrettävä tilaan tai asemalle enintään 48 tunnin kuluessa;

c)

karanteeniajan on käynnistyttävä heti, kun viimeinen lintu on siirretty tilaan tai asemalle;

d)

hyväksytty karanteenitila tai hyväksytyn karanteeniaseman yksikkö on tyhjennettävä linnuista, puhdistettava ja desinfioitava karanteeniajan päätyttyä.

3)

Varotoimenpiteitä on toteutettava ristikontaminaation estämiseksi saapuvien ja lähtevien lähetyserien välillä.

4)

Hyväksyttyyn karanteenitilaan tai hyväksytylle karanteeniasemalle ei saa tulla ilman lupaa.

5)

Hyväksyttyyn karanteenitilaan tai hyväksytylle karanteeniasemalle tulevien ihmisten on käytettävä suojavaatteita ja suojajalkineita.

6)

Henkilöstön välillä ei saa olla sellaista kosketusta, josta voi aiheutua tartuntoja hyväksyttyjen karanteenitilojen tai hyväksyttyjen karanteeniasemien yksikköjen välillä.

7)

Puhdistusta ja desinfiointia varten on oltava asianmukaiset välineet.

8)

Jos tunnistukseen käytetään mikrosirua, hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyllä karanteeniasemalla on oltava käytettävissä asianmukainen mikrosirun lukulaite.

9)

Jos kuljetuksessa käytettyjä häkkejä tai laatikoita ei hävitetä, ne on puhdistettava ja desinfioitava hyväksytyssä karanteenitilassa tai hyväksytyllä karanteeniasemalla. Jos niitä käytetään uudelleen, ne on voitava puhdistaa ja desinfioida tehokkaasti. Häkit ja laatikot on hävitettävä välttäen taudinaiheuttajien leviämistä.

10)

Kuivikkeet ja jätteet on kerättävä säännöllisesti, säilöttävä jäteastioihin ja myöhemmin käsiteltävä välttäen taudinaiheuttajien leviämistä.

11)

Lintujen ruhot on tutkittava toimivaltaisen viranomaisen nimeämässä virallisessa laboratoriossa.

12)

Tarvittavat lintujen analyysit ja hoidot on tehtävä virkaeläinlääkäriä kuullen ja hänen valvonnassaan.

13)

Virkaeläinlääkärille on ilmoitettava karanteeniaikana esiintyvistä lintujen ja/tai sentinellilintujen taudeista ja kuolemantapauksista.

14)

Hyväksytystä karanteenitilasta tai -asemasta vastaavan henkilön on pidettävä kirjaa seuraavista:

a)

kunkin lähetyserän päivämäärä, saapuvien ja lähtevien lintujen lukumäärä ja laji;

b)

jäljennös tuontilintujen mukana seuraavista terveystodistuksista ja yhteisestä eläinlääkinnällisestä tuloasiakirjasta;

c)

tuontilintujen yksilölliset tunnistenumerot, ja kun käytetään mikrosirua, mikrosirun ja lukulaitteen tiedot on kirjattava;

d)

jos karanteenitilassa tai -asemalla käytetään sentinellilintuja, sentinellilintujen lukumäärä ja sijainti karanteenitilassa tai -asemalla;

e)

muut merkittävät huomiot: päivittäiset tauti- ja kuolemantapaukset;

f)

kokeiden päivämäärät ja tulokset;

g)

hoidon tyyppi ja päivämäärä;

h)

karanteenitilassa tai -asemalla käyneet ihmiset.

15)

Edellä olevassa 14 kohdassa tarkoitettu kirjanpito on säilytettävä vähintään kymmenen vuoden ajan.

3   LUKU

Karanteenitilalle tai -asemalle myönnetyn hyväksynnän keskeyttäminen, peruuttaminen tai myöntäminen uudelleen

Menettelyjen, joilla karanteenitilalle tai -asemalle myönnetty hyväksyntä – osittain tai kokonaisuudessaan – keskeytetään, peruutetaan tai myönnetään uudelleen, on noudatettava tässä luvussa esitettyjä edellytyksiä.

1)

Kun toimivaltainen viranomainen toteaa, että karanteenitila tai -asema ei enää täytä 1 ja 2 luvussa esitettyjä edellytyksiä tai sen käyttötarkoitus on muuttunut siten, ettei se enää kuulu 3 artiklan e ja f alakohdan soveltamisalaan, viranomaisen on ilmoitettava asiasta komissiolle. Tällaisia karanteenitiloja tai -asemia ei saa käyttää tämän säädöksen mukaiseen tuontiin.

2)

Karanteenitilalle tai -asemalle myönnetään hyväksyntä uudestaan ainoastaan sitten, kun 1 ja 2 luvussa vahvistetut edellytykset jälleen täyttyvät.


LIITE V

LUETTELO 6 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUISTA HYVÄKSYTYISTÄ TILOISTA JA ASEMISTA

Maan ISO-koodi

Maan nimi

Karanteenitilan tai -aseman hyväksyntänumero

AT

ITÄVALTA

AT OP Q1

AT

ITÄVALTA

AT-NK-Q-1

AT

ITÄVALTA

AT-KO-Q1

AT

ITÄVALTA

AT-3-ME-Q1

AT

ITÄVALTA

AT-4-KI-Q1

AT

ITÄVALTA

AT 4 WL Q 1

AT

ITÄVALTA

AT-4-VB-Q1

AT

ITÄVALTA

AT 6 10 Q 1

AT

ITÄVALTA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIA

BE VQ 1003

BE

BELGIA

BE VQ 1010

BE

BELGIA

BE VQ 1011

BE

BELGIA

BE VQ 1012

BE

BELGIA

BE VQ 1013

BE

BELGIA

BE VQ 1016

BE

BELGIA

BE VQ 1017

BE

BELGIA

BE VQ 3001

BE

BELGIA

BE VQ 3008

BE

BELGIA

BE VQ 3014

BE

BELGIA

BE VQ 3015

BE

BELGIA

BE VQ 4009

BE

BELGIA

BE VQ 4017

BE

BELGIA

BE VQ 7015

CY

KYPROS

CB 0011

CY

KYPROS

CB 0012

CY

KYPROS

CB 0061

CY

KYPROS

CB 0013

CY

KYPROS

CB 0031

CZ

TŠEKKI

21750005

CZ

TŠEKKI

21750016

CZ

TŠEKKI

21750027

CZ

TŠEKKI

21750038

CZ

TŠEKKI

32750007

CZ

TŠEKKI

61750009

CZ

TŠEKKI

62750011

CZ

TŠEKKI

71750000

CZ

TŠEKKI

71750011

DE

SAKSA

BW-1

DE

SAKSA

BY-1

DE

SAKSA

BY-2

DE

SAKSA

BY-3

DE

SAKSA

BY-4

DE

SAKSA

HE-1

DE

SAKSA

NI-1

DE

SAKSA

NI-2

DE

SAKSA

NI-3

DE

SAKSA

NW-1

DE

SAKSA

NW-2

DE

SAKSA

NW-3

DE

SAKSA

NW-4

DE

SAKSA

NW-5

DE

SAKSA

NW-6

DE

SAKSA

NW-7

DE

SAKSA

NW-8

DE

SAKSA

RP-1

DE

SAKSA

SN-1

DE

SAKSA

SN-2

DE

SAKSA

ST-1

DE

SAKSA

SH-1

DE

SAKSA

TH-1

DE

SAKSA

TH-2

DK

TANSKA

DK-VQB-2002–001

ES

ESPANJA

ES01/02/05

ES

ESPANJA

ES01/02/01

ES

ESPANJA

ES05/02/12

ES

ESPANJA

ES05/03/13

ES

ESPANJA

ES07/02/02

ES

ESPANJA

ES08/02/03

ES

ESPANJA

ES09/02/09

ES

ESPANJA

ES09/02/10

ES

ESPANJA

ES13/02/08

ES

ESPANJA

ES15/02/06

ES

ESPANJA

ES17/02/07

ES

ESPANJA

ES04/03/11

ES

ESPANJA

ES04/03/14

ES

ESPANJA

ES09/03/15

ES

ESPANJA

ES01/04/16

ES

ESPANJA

ES09/04/17

ES

ESPANJA

ES09/06/18

FR

RANSKA

38.193.01

GR

KREIKKA

GR.1

GR

KREIKKA

GR.2

HU

UNKARI

HU12MK001

IE

IRLANTI

IRL-HBQ-1–2003 Yksikkö A

IT

ITALIA

003AL707

IT

ITALIA

305/B/743

IT

ITALIA

132BG603

IT

ITALIA

170BG601

IT

ITALIA

233BG601

IT

ITALIA

068CR003

IT

ITALIA

006FR601

IT

ITALIA

054LCO22

IT

ITALIA

I – 19/ME/01

IT

ITALIA

119RM013

IT

ITALIA

006TS139

IT

ITALIA

133VA023

MT

MALTA

BQ 001

NL

ALANKOMAAT

NL-13000

NL

ALANKOMAAT

NL-13001

NL

ALANKOMAAT

NL-13002

NL

ALANKOMAAT

NL-13003

NL

ALANKOMAAT

NL-13004

NL

ALANKOMAAT

NL-13005

NL

ALANKOMAAT

NL-13006

NL

ALANKOMAAT

NL-13007

NL

ALANKOMAAT

NL-13008

NL

ALANKOMAAT

NL-13009

NL

ALANKOMAAT

NL-13010

PL

PUOLA

14084501

PT

PORTUGALI

05.01/CQA

PT

PORTUGALI

01.02/CQA


LIITE VI

TUTKIMUS-, NÄYTTEENOTTO- JA TESTAUSMENETTELYT LINTUINFLUENSSAN JA NEWCASTLEN TAUDIN TUNNISTAMISEKSI

1)

Sentinellilinnuille tai, jos niitä ei käytetä, tuontilinnuille on tehtävä karanteenin aikana seuraavat toimenpiteet:

a)

Käytettäessä sentinellilintuja:

i)

Kaikista sentinellilinnuista on otettava verinäyte serologista tutkimusta varten 21 päivän kuluessa siitä, kun linnut on asetettu karanteeniin ja viimeistään kolme päivää ennen karanteeniajan päättymistä.

ii)

Jos sentinellilintujen serologisen tutkimuksen tulokset ovat positiiviset tai epäselvät i alakohdassa tarkoitettujen näytteiden osalta, tuontilinnuille on tehtävä virologinen tutkimus; pyyhkäisynäyte yhteissuolesta (tai ulostenäyte) ja pyyhkäisynäyte henkitorvesta/nielusta on otettava vähintään 60 linnulta tai kaikilta linnuilta, jos erässä on alle 60 lintua.

b)

Jos sentinellilintuja ei käytetä, tuontilinnuille on tehtävä virologinen tutkimus (serologinen tutkimus ei tule kyseeseen). Pyyhkäisynäyte henkitorvesta/nielusta ja/tai pyyhkäisynäyte yhteissuolesta (tai ulostenäyte) on karanteeniajan ensimmäisten 7–15 päivän aikana otettava vähintään 60 linnulta tai kaikilta linnuilta, jos erässä on alle 60 lintua.

2)

Edellä 1 kohdassa säädettyjen tutkimusten lisäksi virologista tutkimusta varten on otettava seuraavat näytteet:

a)

kliinisesti sairailta linnuilta tai sairailta sentinellilinnuilta yhteissuolen pyyhkäisynäyte (tai ulostenäyte) ja henkitorven/nielun pyyhkäisynäyte, jos mahdollista;

b)

näyte suolen sisällöstä, aivokudoksesta, henkitorvesta, keuhkoista, maksasta, pernasta, munuaisista ja muista selvästi vahingoittuneista elimistä mahdollisimman pian kuoleman jälkeen joko

i)

kuolleista sentinellilinnuista ja kaikista saapuessaan kuolleina olleista linnuista sekä karanteenin aikana kuolleista linnuista; tai

ii)

silloin kun suurissa lähetyserissä olevien pienten lintujen kuolleisuusaste on korkea, vähintään 10 prosentista kuolleista linnuista.

3)

Toimivaltaisen viranomaisen nimeämien virallisten laboratorioiden on tehtävä kaikki karanteenissa otettujen näytteiden virologiset ja serologiset tutkimukset käyttäen diagnostisia menettelyjä, jotka on esitetty lintuinfluenssaa koskevassa taudinmäärityskäsikirjassa ja Newcastlen taudin osalta Maailman eläintautijärjestön (OIE) maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevässä käsikirjassa. Virologista tutkimusta varten on sallittua yhdistää enintään viisi yksittäisistä linnuista otettua näytettä yhdeksi näytteeksi. Ulostenäytteet on yhdistettävä erillään muista elin- ja kudosnäytteistä.

4)

Viruksen isolaatit on toimitettava kansalliseen vertailulaboratorioon.


24.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/30


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 319/2007,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 2007,

Puolan lipun alla purjehtivien alusten pohjankatkaravun kalastuksen kieltämisestä NAFO-alueella 3L

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 21 päivänä joulukuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 41/2007 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2007.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai siinä maassa rekisteröityjen aluksien kyseisen kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2007 kiintiön.

(3)

Tämän vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus, sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion kalastuskiintiö vuodeksi 2007 kyseisessä liitteessä tarkoitetulle kannalle katsotaan kokonaan käytetyksi liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Tämän asetuksen liitteessä mainitun kannan kalastus kielletään siinä mainitun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai siinä maassa rekisteröidyiltä aluksilta liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen. Kielletään aluksilta tuon päivämäärän jälkeen pyydetyn kannan hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Fokion FOTIADIS

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1967/2006 (EUVL L 409, 30.12.2006, s. 11, oikaisu EUVL L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  EUVL L 15, 20.1.2007, s. 1.


LIITE

Nro

03

Jäsenvaltio

Puola

Kanta

PRA/N3L

Laji

Pohjankatkarapu (Pandalus borealis)

Alue

NAFO 3L

Päivämäärä

7 päivänä maaliskuuta 2007


24.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/32


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 320/2007,

annettu 22 päivänä maaliskuuta 2007,

Irlannin lipun alla purjehtivien alusten mustakitaturskan kalastuksen kieltämisestä EY:n ja kansainvälisillä vesillä ICES-alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII ja XIV

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 21 päivänä joulukuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 41/2007 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2007.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai siinä maassa rekisteröityjen aluksien kyseisen kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2007 kiintiön.

(3)

Tämän vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus, sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion kalastuskiintiö vuodeksi 2007 kyseisessä liitteessä tarkoitetulle kannalle katsotaan kokonaan käytetyksi liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Tämän asetuksen liitteessä mainitun kannan kalastus kielletään siinä mainitun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai siinä maassa rekisteröidyiltä aluksilta liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen. Kielletään aluksilta tuon päivämäärän jälkeen pyydetyn kannan hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Fokion FOTIADIS

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1967/2006 (EUVL L 409, 30.12.2006, s. 11 oikaisu EUVL L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  EUVL L 15, 20.1.2007, s. 1.


LIITE

Nro

04

Jäsenvaltio

Irlanti

Kanta

WHB/1X14

Laji

Mustakitaturska (Micromesistius poutassou)

Alue

EY:n ja kansainväliset vedet ICES-alueilla I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII ja XIV

Päivämäärä

27. päivänä helmikuuta 2007


24.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/34


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 321/2007,

annettu 23 päivänä maaliskuuta 2007,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun asetuksen (ETY) N:o 396/92 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (ETY) N:o 396/92 (2) liitteessä olevassa 4 kohdassa luokitellaan tietynlaiset ajoneuvot, joissa on hydraulisesti kipattava kuormalava, yhdistetyssä nimikkeistössä CN-koodiin 8704 31 91. Saman kohdan mukaan tavaraa ei voida pitää CN-koodiin 8704 10 kuuluvana dumpperina kipattavan kuormalavan monikäyttöisen ja monimutkaisen rakenteen vuoksi.

(2)

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-396/02 (3) antaman tuomion mukaan se, että kipillä varustetussa ajoneuvossa on monimutkainen, monipuolinen ja tarkka kippitoiminto, ei estä sen luokittelemista dumpperina yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 8704 10.

(3)

Koska asetuksessa (ETY) N:o 396/92 säädetty luokittelu ei ole tuomioistuimen edellä mainitun tuomion mukainen, jossa 4 kohta todettiin virheelliseksi, asetusta olisi muutettava siltä osin kuin se koskee hydraulisella kipillä varustettujen ajoneuvojen luokittelua CN-koodiin 8704 31. Sen vuoksi on asianmukaista poistaa 4 kohta ja kumota se 10 päivästä maaliskuuta 1992 alkaen.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poistetaan komission asetuksen (ETY) N:o 396/92 liitteessä oleva 4 kohta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 10 päivästä maaliskuuta 1992.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 129/2007 (EUVL L 56, 23.2.2007, s. 1).

(2)  EYVL L 44, 20.2.1992, s. 9. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 705/2005 (EUVL L 118, 5.5.2005, s. 18).

(3)  Asia C-396/02, DFDS, tuomio 16.9.2004, Kok. 2004, s. I-8439.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

24.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/35


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä maaliskuuta 2007,

alueiden komitean italialaisen jäsenen ja kahden italialaisen varajäsenen nimeämisestä

(2007/180/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Italian hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 24 päivänä tammikuuta 2006 päätöksen 2006/116/EY alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2006 ja 25 päivän tammikuuta 2010 väliseksi kaudeksi (1).

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut jäsenen paikka Guido MILANAn toimikauden päätyttyä sekä kaksi varajäsenen paikkaa Salvatore CUFFAROn ja Giovanni MASTROCINQUEn erottua,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään seuraavat henkilöt alueiden komitean

a)

jäseneksi:

Guido MILANA, Consigliere comunale di Olevano Romano, Guido MILANAn, Consiglio Provinciale di Roma, tilalle

b)

varajäseniksi:

Francesco SCOMA, Consigliere dell’Assemblea regionale siciliana, Salvatore CUFFAROn tilalle, ja

Graziano MILIA, Presidente della Provincia di Cagliari, Giovanni MASTROCINQUEn tilalle

jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2010.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Horst SEEHOFER


(1)  EUVL L 56, 25.2.2006, s. 75.


24.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/36


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä maaliskuuta 2007,

alueiden komitean alankomaalaisen varajäsenen nimeämisestä

(2007/181/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 263 artiklan,

ottaa huomioon Alankomaiden hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto teki 24 päivänä tammikuuta 2006 päätöksen 2006/116/EY alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2006 ja 25 päivän tammikuuta 2010 väliseksi kaudeksi (1).

(2)

Alueiden komiteassa on vapautunut varajäsenen paikka P. C. KRIKKEn erottua,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Nimetään Bas VERKERK, burgemeester van Delft, alueiden komitean varajäseneksi Pauline KRIKKEn tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2010.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Horst SEEHOFER


(1)  EUVL L 56, 25.2.2006, s. 75.


Komissio

24.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/37


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä maaliskuuta 2007,

hirvieläimillä esiintyvää CWD-tautia koskevasta tutkimuksesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 860)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/182/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä 22 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

CWD-tauti (chronic wasting disease) on hirvieläinten tarttuva spongiforminen enkefalopatia (TSE), joka on Pohjois-Amerikassa laajalle levinnyt mutta jota ei ole tähän mennessä koskaan todettu esiintyvän yhteisössä.

(2)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) julkaisi 3 päivänä kesäkuuta 2004 lausunnon, jossa suositeltiin yhteisön hirvieläinten kohdennettua seurantaa. Tällaisen seurannan tavoitteena olisi havaita mahdollinen TSE:iden esiintyminen hirvieläimissä. Siksi olisi säädettävä jäsenvaltioiden suoritettavaksi tulevista tutkimuksista kyseisen suosituksen mukaisesti.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 999/2001 vahvistetaan säännöt, jotka koskevat eläimissä esiintyvien TSE:iden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä. Kyseisessä asetuksessa, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1923/2006, säädetään hirvieläimissä esiintyvien TSE:iden seurantaohjelmista. Sen vuoksi tässä päätöksessä on mahdollista vahvistaa säännöksiä hirvieläimissä esiintyviä TSE:itä koskevista tutkimuksista, joita jäsenvaltioiden on määrä suorittaa.

(4)

Tutkimuksissa olisi oltava mukana luonnonvaraisia ja tarhattuja hirvilajeja. Koska näytteenotto luonnonvaraisista hirvistä olisi tehtävä ensisijaisesti metsästyskaudella, joka on ajallisesti rajattu, jäsenvaltioille olisi annettava riittävästi aikaa otettavien näytteiden tavoitemäärän saavuttamiseen, joten tätä päätöstä olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 1923/2006 antamisen jälkeen.

(5)

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava vuosittain raportti kyseisten hirvieläimiä koskevien tutkimusten tuloksista. TSE:n toteamisesta hirvieläimissä on viipymättä ilmoitettava komissiolle.

(6)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että hirvieläimiä, jotka testataan TSE:iden varalta, ei päästetä elintarvikkeiden kaupalliseen jakeluketjuun ennen kuin negatiiviset tulokset on saatu.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tässä päätöksessä vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan tutkimukseen CWD-taudin (chronic wasting disease) esiintymisen havaitsemiseksi hirvieläimissä (jäljempänä ’tutkimus’).

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan liitteessä I vahvistettuja määritelmiä.

3 artikla

Tutkimuksen tavoite

1.   Jäsenvaltioiden on suoritettava tutkimus CWD-taudin esiintymisen havaitsemiseksi hirvieläimissä noudattaen liitteessä II vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia.

2.   Jäsenvaltioiden on saatettava tutkimuksensa päätökseen vuoden 2007 metsästyskauden loppuun mennessä.

4 artikla

CWD-taudin varalta tehtävän testauksen jälkeiset jäsenvaltioiden toimenpiteet

Jäsenvaltioiden on toteutettava CWD-taudin varalta tehtävän testauksen jälkeen liitteessä III vahvistetut toimenpiteet.

5 artikla

Jäsenvaltioiden raportit komissiolle

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle seuraavat raportit:

a)

raportti viipymättä sen jälkeen, kun hirvieläimessä on havaittu tarttuvaan spongiformiseen enkefalopatiaan viittaava positiivinen tai epäselvä löydös;

b)

vuotuinen raportti tutkimusten tuloksista liitteen IV mukaisesti.

6 artikla

Komission selvitys raporteista jäsenvaltioille

Komissio antaa jäsenvaltioille selvityksen 5 artiklassa säädetyistä raporteista.

7 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1923/2006 (EUVL L 404, 30.12.2006. s. 1).


LIITE I

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

’kohdelajeilla’ luonnonvaraisia ja tarhattuja saksanhirviä (Cervus elaphus) ja/tai luonnonvaraisia valkohäntäpeuroja (Odocoileus virginianus);

b)

’kohdejäsenvaltioilla’ jäsenvaltioita, joissa on riittävästi kohdelajien kantoja tilastovaatimukset täyttävien otoskokojen saavuttamiseksi; otoskoot vaihtelevat kohdelajeittain ja sen mukaan, onko kyse luonnonvaraisesta vai tarhatusta kohdelajista, ja ne luetellaan liitteessä II olevissa taulukoissa 1 ja 2;

c)

’kliinisillä/sairailla hirvieläimillä’ hirvieläimiä, joilla on nähtävissä epänormaalin käyttäytymisen merkkejä ja/tai liikuntakyvyn häiriöitä ja/tai joiden yleiskunto on heikko;

d)

’liikenneonnettomuudessa loukkaantuneilla tai kuolleilla hirvieläimillä’ ajoneuvojen töytäisemiä hirvieläimiä, joiden ante mortem -tilaa ei voida vahvistaa;

e)

’kuolleilla/lopetetuilla hirvieläimillä’ kuolleina tilalta tai luonnosta löydettyjä hirvieläimiä ja terveyteen tai ikään liittyvistä syistä lopetettuja tarhattuja hirvieläimiä;

f)

’terveillä teurastetuilla hirvieläimillä’ terveitä tarhattuja hirvieläimiä, jotka on teurastettu teurastamolla tai tilalla;

g)

’terveillä kaadetuilla hirvieläimillä’ terveitä luonnonvaraisia hirvieläimiä, jotka on kaadettu metsästyskauden aikana;

h)

’kohderyhmillä’ c–g alakohdassa määriteltyjä hirvieläimiä.


LIITE II

Vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan tutkimukseen CWD-taudin (chronic wasting disease) hirvieläimissä esiintymisen havaitsemiseksi

1.   Näytteenotto kohdelajeista kohdejäsenvaltioissa

a)

Kohdejäsenvaltioiden on otettava näytteitä CWD-taudin (chronic wasting disease) testausta varten taulukon 1 mukaisesti luonnonvaraisten saksanhirvien ja valkohäntäpeurojen kannasta kyseisissä maissa, ja taulukon 2 mukaisesti tarhattujen saksanhirvien kannasta kyseisissä maissa.

Näytteitä voidaan ottaa kohdejäsenvaltioissa kaikista kohderyhmistä.

b)

Kohdejäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon seuraavat perusteet päättäessään kohdelajien otoksen valinnasta näytteenottoa varten:

i)

kaikkien hirvieläinten on oltava yli 18 kuukauden ikäisiä; ikä on arvioitava hampaiston, iän mukanaan tuomien selkeiden merkkien tai muun luotettavan tiedon perusteella;

ii)

terveiden kaadettujen hirvieläinten tapauksessa näytteitä on otettava etenkin koirailta;

iii)

terveiden teurastettujen hirvieläinten tapauksessa näytteitä on otettava etenkin iäkkäämmiltä koirailta ja naarailta.

c)

Kohdejäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon altistuminen seuraaville mahdollisille riskitekijöille päättäessään kohdelajien otoksen valinnasta näytteenottoa varten:

i)

alueet, joiden hirvikanta on tiheä;

ii)

scrapien korkea esiintyvyys;

iii)

BSE:n korkea esiintyvyys;

iv)

hirvieläimet, jotka ovat syöneet mahdollisesti TSE:n saastuttamaa rehua;

v)

sellaisilla tiloilla tai alueilla olevat hirvieläimet, joilla on aiemmin kirjattu CWD-taudin esiintymisalueilta peräisin olevien hirvieläinten tai niistä saatavien tuotteiden tuontia.

d)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä satunnaisotantaa valitessaan kohdelajeja näytteenottoa varten.

2.   Näytteenotto CWD-taudin varalta kaikista hirvieläinlajeista kaikissa jäsenvaltioissa

Kaikkien jäsenvaltioiden on otettava näytteitä CWD-taudin varalta kaikkien hirvieläinlajien tapauksessa ensisijaisesti kliinisiltä/sairailta hirvieläimiltä ja kuolleilta/lopetetuilta hirvieläimiltä sekä liikenneonnettomuudessa loukkaantuneilta tai kuolleilta hirvieläimiltä. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on pyrittävä lisäämään tietoisuutta näistä hirvieläimistä ja varmistamaan, että mahdollisimman moni tällainen hirvieläin testataan CWD-taudin varalta.

Taulukko 1

Luonnonvarainen saksanhirvi (Cervus elaphus) ja valkohäntäpeura (Odocoileus virginianus)

 

Kohdelajin kanta

Otoskoko

Tšekki

25 000

598

Saksa

150 000

598

Espanja

220 000–290 000

598

Ranska

100 000

598

Italia

44 000

598

Latvia

28 000

598

Unkari

74 000

598

Itävalta

150 000

598

Puola

600 000

598

Slovakia

38 260

598

Suomi

30 000

598

Yhdistynyt kuningaskunta

382 500

598


Taulukko 2

Tarhattu saksanhirvi (Cervus elaphus elaphus)

 

Kohdelajin kanta

Otoskoko

Tšekki

> 9 000

576

Saksa

11 500

598

Ranska

17 000

598

Irlanti

10 000

581

Itävalta

10 000

581

Yhdistynyt kuningaskunta

28 000

598

3.   Näytteenotto ja laboratoriotestit

Jokaiselta tämän liitteen 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin otoksiin kuuluvalta hirvieläimeltä tutkitaan aivorungon obex-alueelta otettu näyte. Ainakin osa jokaisesta näytteestä säilytetään kylmässä tai jäädytettynä, kunnes negatiivinen tulos on saatu, jos vaaditaan biologista määritystä.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava menetelmiä ja käytäntöjä koskevia ohjeita, jotka vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä X olevan C luvun 3 kohdassa.

Asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä X olevan C luvun 4 kohdassa tarkoitetut pikatestit, joita tehdään tarttuvan spongiformisen enkefalopatian (TSE) havaitsemiseksi nautaeläinten ja pienten märehtijöiden aivorungon obex-alueelta, katsotaan soveltuvan käytettäväksi tämän liitteen 1 ja 2 kohdassa tarkoitetussa näytteenotossa. Jäsenvaltiot voivat käyttää myös immunohistokemiaa seulontatarkoituksiin, joita varten on läpäistävä yhteisön vertailulaboratorion pätevyystesti. Jos positiivista pikatestin tulosta ei pystytä vahvistamaan jäsenvaltiossa, riittävä kudosnäyte on lähetettävä yhteisön vertailulaboratorioon vahvistusta varten. Jos tehdään positiivinen TSE-löydös, on noudatettava asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä X olevan C luvun 3.2 kohdan c alakohdan i ja ii alakohdassa säädettyä käytäntöä.

4.   Genotyypin määrittäminen

Jokaisen TSE-positiivisen hirvieläimen prioniproteiinin genotyyppi on määritettävä yhteisön TSE-vertailulaboratorion ohjeiden mukaisesti.


LIITE III

Hirvieläinten testauksen jälkeiset toimenpiteet

1.

Kun ihmisravinnoksi tarkoitettu markkinoille saatettu hirvieläin on valittu testattavaksi CWD-taudin varalta, jäsenvaltioiden on varmistettava kyseisen ruhon jäljitettävyys ja varmistettava, ettei sitä lasketa myyntiin ennen kuin pikatestistä on saatu negatiivinen tulos.

2.

Sovellettaessa 1 kohtaa metsästäjälle, riistanhoitajalle tai eläinten kasvattajalle, jos tämä on tiedossa, on ilmoitettava mahdollisuuksien mukaan, milloin näytteet toimitetaan testattavaksi CWD-taudin varalta, sekä pikatestistä saadut positiiviset tulokset mahdollisimman pian noudattaen hyväksyttyjä tapoja.

3.

Jäsenvaltiot varaavat itselleen oikeuden säilyttää materiaalia muita diagnostisia tai tutkimustarkoituksia varten, kunnes CWD-taudin varalta tehdystä pikatestistä on saatu negatiivinen tulos.

4.

Muita diagnostisia tai tutkimustarkoituksia varten säilytettyä materiaalia lukuun ottamatta pikatesteissä positiivisen tuloksen saaneen hirvieläimen ruhon kaikki osat, myös nahka, on mahdollisuuksien mukaan hävitettävä suoraan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (1) 4 artiklan 2 kohdan a, b tai e alakohdan mukaisesti.


(1)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1.


LIITE IV

Raportointia ja kirjaamista koskevat vaatimukset

1.   Jäsenvaltioille asetettavat vaatimukset

Tiedot, jotka jäsenvaltioiden on esitettävä vuotuisessa raportissaan CWD-tautia koskevan tutkimuksen tuloksista

a)

Testausta varten toimitettujen hirvieläinnäytteiden lukumäärä kohderyhmittäin käyttäen seuraavia jakoperusteita:

lajit,

tarhatut tai luonnonvaraiset hirvieläimet,

kohderyhmä,

sukupuoli,

ikä.

b)

Pika- ja varmistustestien tulokset (positiivisten ja negatiivisten tulosten lukumäärä), erottelevan testauksen tulokset soveltuvissa tapauksissa, kudos, josta näyte otettiin, sekä pikatesteissä ja varmistustesteissä käytetty tekniikka.

c)

Positiivisten TSE-tapausten maantieteellinen sijainti ja alkuperämaa, jos se ei ole sama kuin raportoiva jäsenvaltio.

d)

Jokaisen TSE-positiiviseksi todetun hirvieläimen genotyyppi ja laji.

2.   Raportointikaudet

Vuosittaisessa kertomuksessa raportoidaan edellisenä vuonna CWD-taudin varalta toteutetun näytteenoton tuloksista.

Raportti on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluttua kunkin tutkimusvuoden päättymisestä.

Vuotta 2007 koskevassa raportissa on ilmoitettava vuoden 2007 metsästyskauden tuloksista, vaikka näytteitä olisi otettu vuonna 2008.


24.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/44


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä maaliskuuta 2007,

vankeudessa pidettävien lintujen maahantuontia koskevista tietyistä suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät erittäin patogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen eräissä kolmansissa maissa tehdyn päätöksen 2005/760/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1259)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/183/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sisämarkkinoiden toteuttamista varten eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista ja direktiivien 89/662/ETY, 90/425/ETY ja 90/675/ETY muuttamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/496/ETY (2) ja erityisesti sen 18 artiklan 7 kohdan,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (3) ja erityisesti sen 22 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio ryhtyi useisiin suojatoimenpiteisiin erittäin patogeenisen lintuinfluenssan Kaakkois-Aasiassa vuonna 2004 ilmenneiden taudinpurkausten vuoksi. Erityisesti toimenpiteisiin kuului vankeudessa pidettävien lintujen maahantuontia koskevista tietyistä suojatoimenpiteistä, jotka liittyvät erittäin patogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen eräissä kolmansissa maissa 27 päivänä lokakuuta 2005 tehty komission päätös 2005/760/EY (4). Kyseistä päätöstä sovelletaan 31 päivään maaliskuuta 2007.

(2)

Eläinten terveysvaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksesta muiden kuin siipikarjaan kuuluvien lintujen tuonnissa sekä karanteenivaatimuksista 16 päivänä lokakuuta 2000 tehdyssä komission päätöksessä 2000/666/EY (5) vahvistetaan eläinten terveysvaatimukset muiden kuin siipikarjaan kuuluvien lintujen tuonnissa sekä tällaisia lintuja koskevat karanteenivaatimukset.

(3)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevä lautakunta antoi 27 päivänä lokakuuta 2006 tieteellisen lausunnon eläinten terveydelle ja hyvinvoinnille aiheutuvista riskeistä, jotka liittyvät muiden luonnonvaraisten lintujen kuin siipikarjan tuontiin yhteisöön, jäljempänä ’lausunto’. Lausunnossa on mainittu joukko alueita, joilla kyseisten lintujen tuontiin sovellettavien eläinten terveyttä koskevien yhteisön vaatimusten muuttamisella voitaisiin vähentää merkittävästi tällaiseen tuontiin liittyviä tunnistettuja terveysriskejä. Tällaiseen tuontiin sovellettavat eläinten terveysvaatimukset on tarkistettu, ja päätös 2000/666/EY on kumottu ja korvattu komission asetuksella (EY) N:o 318/2007 (6).

(4)

Koska asetuksessa (EY) N:o 318/2007 säädetyt uudet eläinten terveyttä koskevat vaatimukset ovat nykyisiä tiukemmat, asetus tulee voimaan vasta 1 päivänä heinäkuuta 2007, jotta jäsenvaltioilla ja tällaisia lintuja yhteisöön tuovilla kolmansilla mailla olisi aikaa mukautua uusiin toimenpiteisiin.

(5)

Kun otetaan huomioon lausunto ja eläinten terveystilanne maailmassa lintuinfluenssan osalta, tällaisia lintuja ei pitäisi tuoda yhteisöön ilman tiukkoja tuontivaatimuksia.

(6)

Päätöksessä 2005/760/EY säädettyjen suojatoimenpiteiden soveltamista olisi siksi jatkettava 30 päivään kesäkuuta 2007 asti. Kyseisen päätöksen soveltamispäivää olisi muutettava vastaavasti.

(7)

Päätös 2005/760/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2005/760/EY 6 artiklassa ilmaisu ”31 päivään maaliskuuta 2007” ilmaisulla ”30 päivään kesäkuuta 2007”.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on viipymättä toteutettava tämän päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja julkaistava kyseiset toimenpiteet. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle välittömästi.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 352).

(3)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(4)  EUVL L 285, 28.10.2005, s. 60. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/21/EY (EUVL L 7, 12.1.2007, s. 44).

(5)  EYVL L 278, 31.10.2000, s. 26. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2002/279/EY (EYVL L 99, 16.4.2002, s. 17).

(6)  Katso tämän virallisen lehden sivu 7.