ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 72

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
13. maaliskuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 260/2007, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2007, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien volframielektrodien tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 261/2007, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 262/2007, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2007, asetuksessa (EY) N:o 1002/2006 markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 263/2007, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2007, lopullisen tukimäärän ja B-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämisprosentin vahvistamisesta hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, sitruunat, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet ja omenat)

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 264/2007, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2007, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten merikrotin kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla VIII c, IX ja X sekä EY:n vesillä CECAF-alueella 34.1.1

16

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/163/EY

 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä heinäkuuta 2006, yrityskeskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia COMP/M.4000 – Inco/Falconbridge) (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3052)  ( 1 )

18

 

 

2007/164/EY

 

*

Komission päätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 2006, keskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia N:o COMP/M.3796 – OMYA/J.M. HUBER PCC) (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3163)  ( 1 )

24

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

13.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 72/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 260/2007,

annettu 9 päivänä maaliskuuta 2007,

lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien volframielektrodien tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 9 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka se on tehnyt neuvoa-antavaa komiteaa kuultuaan,

sekä katsoo seuraavaa:

A.   VÄLIAIKAISET TOIMENPITEET

(1)

Asetuksella (EY) N:o 1350/2006 (2), jäljempänä ’väliaikaista tullia koskeva asetus’, komissio otti käyttöön väliaikaisen polkumyyntitullin Kiinan kansantasavallasta, jäljempänä ’Kiina’, peräisin olevien ja tällä hetkellä CN-koodeihin ex 8101 99 10 ja ex 8515 90 00 (CN-koodit 1 päivästä tammikuuta 2007 alkaen) luokiteltavien tiettyjen volframielektrodien tuonnissa.

(2)

Polkumyyntiä ja vahinkoa koskeva tutkimus käsitti 1 päivän tammikuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisen ajanjakson, jäljempänä ’tutkimusajanjakso’. Vahinkoa koskevaan arvioon vaikuttavia kehityssuuntauksia varten komissio tarkasteli tietoja, jotka kattoivat 1 päivän tammikuuta 2001 ja tutkimusajanjakson päättymisen välisen ajan, jäljempänä ’tarkastelujakso’.

B.   MYÖHEMPI MENETTELY

(3)

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen volframielektrodien tuontia koskevan väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönoton jälkeen eräät asiaan liittyvät osapuolet esittivät kirjallisia huomautuksia. Suullista kuulemista pyytäneille osapuolille annettiin mahdollisuus tulla kuulluiksi.

(4)

Komissio jatkoi lopullisia päätelmiään varten tarpeellisina pitämiensä tietojen hankkimista ja tarkistamista. Osapuolten suulliset ja kirjalliset huomautukset tutkittiin ja väliaikaisia päätelmiä muutettiin tarvittaessa niiden perusteella. Tässä yhteydessä komissio teki tarkastuskäyntejä seuraavien yritysten toimitiloihin:

a)

Yhteisössä toimiva etuyhteydetön tuoja

Comptoir Lyonnais de Soudage SA, Lyon, Ranska;

b)

Yhteisössä toimivat etuyhteydessä olevat yritykset

Alexander Binzel Schweißtechnik GmbH & Co., KG, Buseck, Saksa,

Binzel France Sarl, Strasbourg, Ranska.

(5)

Kaikille osapuolille ilmoitettiin niistä olennaisista tosiasioista ja huomioista, joiden perusteella aiottiin suositella lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottoa Kiinasta peräisin olevien tiettyjen volframielektrodien tuonnissa ja väliaikaisen tullin vakuutena olevien määrien lopullista kantamista. Osapuolille annettiin myös määräaika, jonka kuluessa ne voivat tehdä huomautuksia ilmoituksen johdosta.

(6)

Osapuolten suulliset ja kirjalliset huomautukset tutkittiin ja päätelmiä muutettiin tarvittaessa niiden huomioon ottamiseksi.

C.   TARKASTELTAVANA OLEVA TUOTE JA SAMANKALTAINEN TUOTE

(7)

Tarkasteltavana oleva tuote on volframielektrodit (myös volframitangot ja -puikot hitsauselektrodeja varten), joiden painosta vähintään 94 prosenttia on volframia, lukuun ottamatta pelkästään sintrattuja, leikkaamattomia tai määräpituisia leikattuja volframielektrodeja. Tuote luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 8101 99 10 ja ex 8515 90 00 (CN-koodit 1 päivästä tammikuuta 2007). Tarkasteltavana olevaa tuotetta käytetään hitsauksessa ja muissa samankaltaisissa menetelmissä kuten TIG-hitsauksessa (volframi-suojakaasu-hitsaus), plasmahitsauksessa, plasmaleikkauksessa ja termisessä ruiskutuksessa.

(8)

Yksi tuoja vastusti väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 13 kappaleessa esitettyä päätelmää, jonka mukaisesti kaikkien volframielektrodien katsotaan muodostavan menettelyssä yhden tuotteen. Tuoja korosti eri tyyppisten volframielektrodien – ja erityisesti tuojan kehittämän yhden patentoidun tyypin – eri ominaisuuksia.

(9)

Komissio on kuitenkin ollut tietoinen tutkimuksen alusta alkaen siitä, että volframielektrodeja on useita eri tyyppejä. Volframielektrodeja myydään eri pituisina ja paksuisina ja niitä voidaan tehdä puhtaasta volframista tai niihin voidaan seostaa vähäisiä prosenttiosuuksia metallia (esim. torium, lantaani, cerium, zirkonium) tai näiden metallien yhdistelmiä. Seostaminen vaikuttaa elektrodien ominaisuuksiin – erityisesti niiden syttyvyyteen, vakauteen ja kestävyyteen – ja mahdollistaa niiden räätälöinnin tiettyihin käyttötarkoituksiin. Eri tyyppisten volframielektrodien teknisten ominaisuuksien eroista huolimatta katsotaan, että niiden yhteiset fyysiset perusominaisuudet ja keskinäinen korvattavuus ovat riittävät, jotta niitä voidaan pitää yhtenä tuotteena tässä menettelyssä, koska niillä on samat fyysiset ja kemialliset perusominaisuudet.

(10)

Edellä mainitut eri tyyppiset volframielektrodit on otettu huomioon laskettaessa polkumyynti- ja vahinkomarginaaleja.

(11)

Edellä johdanto-osan 8 kappaleessa tarkoitettu tuoja toi myös esiin erot eurooppalaisten ja kiinalaisten tuottajien tuotantoprosesseissa ja väitti, että niiden vuoksi kiinalaisten volframielektrodien laatu on parempi. Lisäksi yksi vientiä harjoittava tuottaja väitti, että sen tuottamat elektrodit ovat parempilaatuisia kuin sen kilpailijoiden ja joka tapauksessa paremmin räätälöity ryhmän valmistamaa päätuotetta, TIG-hitsauspoltinta, varten. Jälkimmäisen väitteen osalta on korostettava, että käytettävissä olevan näytön perusteella laatuerot eivät ole sellaisia, että ne estäisivät muiden tuottajien tuottamien elektrodien käytön kyseisessä sovelluksessa, vaikka ne eivät sopisikaan täydellisesti polttimeen. Tuojan esiin tuomista väitetyistä yleisistä laatueroista yhteisön tuotannonalan tuottamien ja myymien volframielektrodien sekä Kiinasta yhteisöön tuotujen volframielektrodien välillä ei ollut objektiivista tietoa, jonka avulla tällaiset yleiset laatuerot olisi voitu vahvistaa tai määrittää. Sen vuoksi yhteisön tuotannonalan yhteisössä tuottamia ja myymiä volframielektrodeja sekä Kiinasta yhteisöön tuotuja volframielektrodeja pidetään samankaltaisena tuotteena perusasetuksen 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti eikä tähän liittyviä mukautuksia tehty vahinkoa koskevissa laskelmissa.

(12)

Koska muita huomautuksia tarkasteltavana olevasta tuotteesta ja samankaltaisesta tuotteesta ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 12–15 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

D.   POLKUMYYNTI

1.   Markkinatalouskohtelu

(13)

Vientiä harjoittava tuottaja, jonka markkinatalouskohtelua koskeva pyyntö hylättiin, koska se ei täyttänyt perusasetuksen 2 artiklan 7 kohdan c alakohdassa asetettua toista perustetta, väitti että sen kirjanpitojärjestelmässä havaitut epäselvyydet koskivat vain muutamaa tapausta ja että sen jälkeen järjestelmää on parannettu kansainvälisten kirjanpitostandardien täyttämiseksi. Kyseinen yritys ei kuitenkaan perustellut väitettään eikä toimittanut näyttöä sen tueksi. Lisäksi tarkastuskäynnillä saatujen todisteiden mukaan havaitut käytännöt olivat selvästi kansainvälisten kirjanpitostandardien sekä Kiinan kirjanpitosääntöjen vastaisia, vaikka ne olisikin korjattu tutkimusajanjakson jälkeen.

(14)

Koska muita markkinatalouskohtelun myöntämiseen liittyviä väitteitä ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 16–21 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

2.   Yksilöllinen kohtelu

(15)

Alustavien päätelmien ilmoittamisen jälkeen yhteisön tuotannonala kyseenalaisti yksilöllisen kohtelun myöntämisen johdanto-osan 13 kappaleessa tarkoitetulle vientiä harjoittavalle tuottajalle, koska yrityksen tileissä havaittiin epäselvyyksiä myös vientimyynnin kirjaamisessa. Yritys kuitenkin täytti kaikki perusasetuksen 9 artiklan 5 kohdassa säädetyt perusteet, joten sen yksilöllistä kohtelua koskevan pyynnön hylkäämiselle ei ollut perusteita. Lisäksi kaikki yrityksen yhteisöön tutkimusajanjaksolla suuntautuneeseen erittäin vähäiseen vientitoimintaan liittyvä näyttö saatiin tarkastuskäynnillä, joka tehtiin polkumyyntilomakkeeseen annettujen vastausten varmistamiseksi, ja vientitietoja koskeva ainoa tarvittava korjaus voitiin tehdä välittömästi. Sen vuoksi yhteisön tuotannonalan esittämä väite hylättiin.

(16)

Koska muita huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 22–25 kappaleessa esitetyt yksilöllistä kohtelua koskevat päätelmät vahvistetaan.

3.   Normaaliarvo

a)   Normaaliarvon määrittäminen sille kiinalaiselle vientiä harjoittavalle tuottajalle, jolle myönnettiin markkinatalouskohtelu

(17)

Alustavien päätelmien ilmoittamisen jälkeen asianomainen vientiä harjoittava tuottaja esitti kuukausittaisen normaaliarvon yhdistämällä toisiinsa tutkimusajanjaksolle varmennetun keskimääräisen normaaliarvon sekä pääraaka-aineen (ammoniumparavolframaatin) hintakehityksen sen osoittamiseksi, että kun vertailukohteena käytetään kuukausittaista vientihintaa, tutkimusajanjakson lopulla ei esiintynyt enää polkumyyntiä. Kuukausittaisen normaaliarvon perusteella voi päätellä, että polkumyyntiä koskevat alustavat päätelmät perustuivat pääasiassa ammoniumparavolframaatin hinnan voimakkaaseen nousuun, johon yritys ei reagoinut nostamalla vientimyyntihintojaan välittömästi vaan vasta tutkimusajanjakson lopulla. Yritys pyysi komissiota ottamaan tämän huomioon ja harkitsemaan polkumyyntimarginaalin laskemista pelkästään tutkimusajanjakson kuuden viimeisen kuukauden tai viimeisen neljänneksen perusteella. Pyyntö oli kuitenkin hylättävä, koska poikkeaminen tutkimusajanjaksosta olisi syrjivää kaikkia muita tutkittuja yrityksiä kohtaan, joihin ammoniumparavolframaatin yleinen hinnannousu vaikutti samalla tavalla. Pyyntö on lisäksi tutkimusajanjakson käsitteen vastainen. Pyynnön noudattaminen merkitsisi tietojen valikoivaa huomioon ottamista tutkimusajanjakson yhdestä osasta ja näin kyseenalaistaisi havaintojen edustavuuden.

(18)

Alustavien päätelmien ilmoittamisen jälkeen yhteisön tuotannonala väitti vielä, että markkinatalouskohtelun saaneen yrityksen normaaliarvon määrittämiseen käytettyihin raaka-ainekustannuksiin olisi sovellettava mukautusta. Yhteisön tuotannonalan mukaan mukautus olisi perusteltua perusasetuksen 2 artiklan 3 ja 5 kohdan nojalla, koska valtio puuttuu Kiinan volframimarkkinoihin makrotalouden tasolla ja näin ollen tärkeimmän raaka-aineen, ammoniumparavolframaatin, hinnat kotimarkkinoilla ovat pysyneet jatkuvasti alempina kuin sen vientihinnat.

(19)

Väitettä tutkittiin analysoimalla makrotalouden tasolla Kiinan valtion politiikan vaikutuksia, jotka saattaisivat johtaa ammoniumparavolframaatin eri hintatasoihin koti- ja vientimarkkinoilla. Tutkimus osoitti, että Kiinan alv-vientitukipolitiikka hillitsee jossakin määrin volframin ja siihen liittyvien tuotteiden, kuten ammoniumparavolframaatin, vientiä, koska viejille hyvitetään vain osa siitä alv:stä, joka on maksettu kotimaassa hankitusta raaka-aineesta. Tämä merkitsee myös sitä, että volframielektrodien tuottajille aiheutuu lisäkustannuksia viennistä. Sen vuoksi normaaliarvoon tehtiin perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan b alakohdan mukaisesti mukautus, jotta saatiin edellä mainitusta alv-järjestelmästä aiheutuvat kokonaiskustannukset. Muita mukautuksia ei tarvita.

(20)

Edellä esitettyä normaaliarvoon tehtävää mukautusta lukuun ottamatta vahvistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 26–33 kappaleen mukainen yleinen menettely.

b)   Normaaliarvon määrittäminen niille kiinalaisille vientiä harjoittaville tuottajille, joille ei myönnetty markkinatalouskohtelua

i)   Vertailumaa

(21)

Koska asiaankuuluvia huomautuksia Yhdysvaltojen käytöstä vertailumaana ei saatu, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 34–38 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

ii)   Normaaliarvo

(22)

Koska normaaliarvon määrittämisestä vientiä harjoittaville tuottajille, joille ei myönnetty markkinatalouskohtelua, ei saatu huomautuksia, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 39–46 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan lopullisesti.

4.   Vientihinnat

(23)

Yhden yrityksen, jolle myönnettiin yksilöllinen kohtelu, samoin kuin yhteistyössä toimineen yrityksen, jolle ei myönnetty markkinatalouskohtelua / yksilöllistä kohtelua ja jonka polkumyyntimarginaali toimi perustana koko maan koskevalle polkumyyntimarginaalille (ks. väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 54–56 kappale), vientihintoja tarkistettiin ottamatta huomioon kahta liiketoimea, jotka suoritettiin tutkimusajanjakson ulkopuolella.

(24)

Alustavien päätelmien ilmoittamisen jälkeen se vientiä harjoittava tuottaja, jolle oli myönnetty markkinatalouskohtelu ja jonka vientimyynti yhteisöön tapahtui etuyhteydessä olevan tuojan kautta ja joka myi edelleen etuyhteydessä oleville ja etuyhteydettömille yrityksille yhteisössä, väitti että siihen etuyhteydessä olevien yritysten myynti-, hallinto- ja yleiskustannukset, joita käytettiin vientihinnan määrittämiseen perusasetuksen 2 artiklan 9 kohdan mukaisesti, oli yliarvioitu eivätkä ne kuvastaneet volframielektrodien myynnistä aiheutuneita kustannuksia. Vientiä harjoittava tuottaja pyysi komissiota käyttämään etuyhteydessä olevien jakelijoiden kyselylomakkeessa antamia myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksia, joita ei aluksi voitu hyväksyä, koska ei ollut näyttöä kustannusten kohdentamismenetelmästä. Yritys toimitti tueksi näyttöä alun perin käytetystä kustannusten kohdentamismenetelmästä, joka perustui yritysten perinteisesti käyttämään sisäiseen standardiin. Toimitettu näyttö varmennettiin tarkastuskäynnillä ja havaittiin, että alkuperäinen kohdentamismenetelmä vastasi volframielektrodien myyntiin liittyviä kustannuksia. Pyyntö hyväksyttiin ja etuyhteydessä olevien jakelijoiden myynti-, hallinto- ja yleiskustannuksia mukautettiin vastaavasti.

(25)

Kahden etuyhteydettömän tuojan voittomarginaaleista toista käytettiin alustavasti edellä mainitun vientiä harjoittavan tuottajan vientihinnan muodostamiseen ja havaittiin, että kyseisiä voittomarginaaleja ei pitäisi käyttää, koska tuojien liiketoiminta ei ollut riittävästi verrattavissa etuyhteydessä olevan tuojan liiketoimintaan. Kyseisen etuyhteydessä olevan tuojan tuomista volframielektrodeista suurin osa integroidaan ryhmän tuottamaan tärkeimpään tuotteeseen, hitsauspolttimeen. Lisäksi on huomattava, että volframielektrodien arvo on vähäinen verrattuna lopputuotteeseen. Tällä perusteella pääteltiin, että vientihinnan muodostaminen olisi tarkempaa etuyhteydessä olevan tuojan oman voittomarginaalin perusteella.

(26)

Vientihintoihin liittyviä muita huomautuksia ei saatu, joten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 47 ja 48 kappaleen mukainen yleinen menetelmä vahvistetaan, lukuun ottamatta edellä kuvattua etuyhteydessä olevan tuojan oman voittomarginaalin käyttöä vientihinnan muodostamiseen tuottajalle, jolle myönnettiin markkinatalouskohtelu.

5.   Vertailu

(27)

Normaaliarvoja (kuvattu johdanto-osan 17–20 ja 22 kappaleessa) ja vientihintoja (tarkistettuina johdanto-osan 23–26 kappaleessa esitetyn mukaisesti) verrattiin noudettuna lähettäjältä -tasolla. Jotta normaaliarvon ja vientihinnan välinen vertailu olisi tasapuolinen, siinä otettiin perusasetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaisesti huomioon erot niissä tekijöissä, joiden väitettiin ja osoitettiin vaikuttavan hintoihin ja niiden vertailukelpoisuuteen. Tekijät, joiden osalta hyväksyttiin mukautuksia, olivat välilliset verot (ks. johdanto-osan 19 kappale), kuljetus-, vakuutus-, käsittely-, liitännäis-, pakkaus- ja luottokustannukset sekä pankkimaksut.

6.   Polkumyyntimarginaali

a)   Yhteistyössä toiminut vientiä harjoittava tuottaja, jolle myönnettiin markkinatalouskohtelu

(28)

Lopullinen polkumyyntimarginaali, edellä mainitut seikat huomioon ottaen, on prosentteina CIF-hinnasta yhteisön rajalla tullaamattomana ilmaistuna seuraava:

Yritys

Lopullinen polkumyyntimarginaali

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd

17 %

b)   Yhteistyössä toimineet vientiä harjoittavat tuottajat, joille myönnettiin yksilöllinen kohtelu

(29)

Kun otetaan huomioon toisen yrityksen, jolle myönnettiin yksilöllinen kohtelu, vientihintoihin tehty mukautus, lopullinen polkumyyntimarginaali on prosentteina CIF-hinnasta yhteisön rajalla tullaamattomana ilmaistuna seuraava:

Yritys

Lopullinen polkumyyntimarginaali

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd

107,3 %

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd

128,4 %

c)   Kaikki muut vientiä harjoittavat tuottajat

(30)

Kun otetaan huomioon yhteistyössä toimineen vientiä harjoittavan tuottajan, jolle ei myönnetty markkinatalouskohtelua / yksilöllistä kohtelua, vientihintoihin tehty mukautus, koko maata koskeva lopullinen polkumyyntimarginaali on prosentteina CIF-hinnasta yhteisön rajalla tullaamattomana ilmaistuna 160,2 prosenttia.

E.   VAHINKO

1.   Yhteisön tuotanto

(31)

Koska huomautuksia yhteisön tuotannosta ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 57 ja 58 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

2.   Yhteisön tuotannonalan määritelmä

(32)

Koska huomautuksia yhteisön tuotannonalan määritelmästä ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 59 kappaleessa esitetty määritelmä vahvistetaan.

3.   Yhteisön kulutus

(33)

Koska yhteisön kulutusta koskevia huomautuksia ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 60 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

4.   Tuonti asianomaisesta maasta yhteisöön

(34)

Koska huomautuksia tarkasteltavana olevasta maasta tulevasta tuonnista ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 61–66 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

5.   Yhteisön tuotannonalan tilanne

(35)

Koska huomautuksia yhteisön tuotannonalan tilanteesta ei esitetty, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 67–93 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

F.   SYY-YHTEYS

(36)

Koska tältä osin ei esitetty uusia tai perusteltuja tietoja tai väitteitä, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 94–114 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

G.   YHTEISÖN ETU

(37)

Kolme viejää, yksi viejäjärjestö ja yksi tuoja esittivät uudelleen huolensa siitä, että väliaikaiset tullit jättävät kiinalaiset viejät yhteisön markkinoiden ulkopuolelle. Kun otetaan huomioon, että yhteisössä on vain kaksi tuottajaa eikä käytännössä yhtään tuontia muista maista, tämä väitetysti poistaisi kilpailun yhteisön markkinoilta käyttäjien haitaksi. Lisäksi on väitetty, että kaksi yhteisön tuottajaa on aiemmin säännellyt hintoja yhteisön markkinoilla kilpailunvastaisilla käytännöillä. Nämä osapuolet eivät kuitenkaan toimittaneet lisänäyttöä väitteidensä tueksi, eikä tutkimuksen aikana löydetty merkkejä tällaisista käytännöistä.

(38)

Kuten väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa todetaan, polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden tarkoituksena ei ole estää kolmansissa maissa toimivien viejien pääsyä yhteisön markkinoille, vaan pikemminkin palauttaa tasapuoliset toimintaedellytykset, joita hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt ovat vääristäneet.

(39)

Tutkimuksessa ei havaittu todisteita kilpailunvastaisesta toiminnasta, eivätkä yhteisön tuotannonalan voitot olleet epätavallisen suuria, edes ennen kuin kiinalainen tuonti sai merkittävästi jalansijaa yhteisön markkinoilla. Käyttöön otettujen toimenpiteiden tason pitäisi olla sellainen, että kahden yhteisön tuottajan lisäksi ainakin osa kiinalaisista vientiä harjoittavista tuottajista voisi edelleen myydä tarkasteltavana olevaa tuotetta yhteisön markkinoilla. Vahingon perusteella asetettujen tullien tarkoituksena on pikemminkin nostaa tuontihinnat tasolle, jolla yhteisön tuotannonala pystyy saavuttamaan tavanomaisen voiton.

(40)

Yksi tuoja väitti vielä, että tullit uhkaavat hänen yrityksensä olemassaoloa. Lisäksi kyseinen tuoja myy yksilöllisiä korkealaatuisia elektrodeja, ja jos hänen liiketoimintansa lakkaisi, volframielektrodien loppukäyttäjille aiheutuisi hänen mukaansa innovaatioon ja palvelun laatuun liittyviä haittoja.

(41)

Kuten väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa todettiin, tarkasteltavana olevan tuotteen tuontihintojen mahdollisen nousun pitäisi kuitenkin vain palauttaa tuojien ja yhteisön tuottajien välinen terve kilpailu eikä estää tuojia myymästä tarkasteltavana olevaa tuotetta. Yhteistyössä toimineiden tuojien tasolla havaitut korkeat voittomarginaalit ovat lisäksi sellaiset, että tuojat eivät todennäköisesti joudu lopettamaan liiketoimintaansa, vaikka tuonnin määrä vähenisikin toimenpiteiden käyttöönoton seurauksena. Jakelijan asema hitsauselektrodimarkkinoilla on keskeinen, koska se tarjoaa loppukäyttäjälle yhden palvelupisteen kaikkia hitsaukseen liittyviä tarpeita varten. Sen vuoksi on erittäin todennäköistä, että jakelijat ovat edelleen merkittävässä asemassa markkinoilla toimenpiteiden käyttöönoton jälkeenkin.

(42)

Yksi osapuoli väitti myös, että sen yritysryhmän tuomat volframielektrodit täydentävät saman yrityksen tuottamia hitsauspolttimia. Jos käyttäjät päätyisivät polkumyyntitoimenpiteiden vuoksi vaihtamaan muiden toimittajien halvempiin elektrodeihin, yrityksen hitsauspolttimien suorituskyky ja kestävyys kärsisivät, millä olisi haitallista vaikutusta yrityksen koko liiketoimintaan. Vaikka nämä käyttäjät eivät olisikaan tietoisia kielteisistä teknisistä vaikutuksista, katsotaan kuitenkin, että viejälle ehdotettu suhteellisen alhainen tullien taso ei todennäköisesti kannusta käyttäjiä vaihtamaan hankintalähteitään. Väitetyistä negatiivisista vaikutuksista ei myöskään toimitettu näyttöä.

(43)

Koska tältä osin ei esitetty merkittävästi uusia tietoja tai väitteitä, väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 115–132 kappaleessa esitetyt päätelmät vahvistetaan.

H.   LOPULLISET POLKUMYYNNIN VASTAISET TOIMENPITEET

1.   Vahingon korjaava taso

(44)

Alustavien päätelmien ilmoittamisen jälkeen yhteisön tuotannonala väitti, että väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 136 kappaleessa mainitut tuojien toimintaan liittyvät tarkistukset olivat liiallisia kahdesta syystä:

Kaikki tuojat eivät suorita kaikkia kappaleessa mainittuja toimia eli pakkaamista, varastointia, laadunvalvontaa, tuotemerkintää sekä joissakin tapauksissa elektrodien fysikaalista käsittelyä. Joissakin tapauksissa elektrodit tuodaan Kiinasta sellaisin ehdoin, että tuojien ei tarvitse tehdä useimpia näistä toimista.

Vaikka tuoja suorittaisi edellä tarkoitetut toimet, kustannukset – yhteisön tuotannonalan arvioiden mukaan – olisivat huomattavasti pienemmät kuin tarkistuksen määrä, jonka komissio alustavasti vahvisti.

(45)

Komissio on tarkastellut asiaa uudelleen mm. hankkimalla tarkkoja tietoja vielä yhdeltä etuyhteydettömältä tuojalta. Tutkimus osoitti, että sekä yhteisössä tuotettuja että tuotuja elektrodeja myydään monien eri kanavien kautta ja usein ne myydään uudelleen useaan kertaan tuottajan ja loppukäyttäjän välillä. Markkinoilla toimivat tahot suorittavat vaihtelevassa määrin eri toimia, joihin sisältyvät laadunvalvonta, varastointi ja logistiikka, uudelleenpakkaaminen, markkinointi ja myynnin jälkeiset palvelut. Käytettävissä olevien tietojen tarkastelun jälkeen harkittiin järjestelmällisempää ja yhtenäisempää tapaa ottaa huomioon tuojien toiminta, jotta voitaisiin verrata tuontihintoja ja yhteisön tuotannonalan hintoja mukautettuna samalle kaupan portaalle.

(46)

Tätä varten yhteisön tuotannonalan samankaltaisen tuotteen myyntiä yhteisön markkinoilla käytettiin perustana arvioitaessa hintaeroja, jotka johtuivat kaupan eri portaista (kauppiaat, vähittäismyyjät, loppukäyttäjät ja alkuperäiset laitevalmistajat). Näin ollen sovellettiin kaupan portaita koskevaa mukautusta väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 136 kappaleessa mainitun mukautuksen sijasta.

(47)

Yksi viejä huomautti virheestä kyseisen viejän vahinkomarginaalin laskemisessa käytetyissä myyntitiedoissa. Myös muita kirjausvirheitä vahinkomarginaalin laskemiseen käytetyissä tiedoissa korjattiin. Korjausten tuloksena yhden viejän vahinkomarginaalia ja koko maata koskevaa vahinkomarginaalia alennettiin.

(48)

Tutkimusajanjaksolla joidenkin kiinalaisten viejien harvakseltaan tapahtuvan viennin ja Yhdysvaltojen dollarin ja euron vaihtokurssin kehittymisen vuoksi kuukausittaisen vaihtokurssien käytöllä saatiin tarkemmat tulokset kuin yhden vuotuisen kurssin käytöllä. Kaikkia viejiä koskevat laskelmat tarkistettiin vastaavasti.

(49)

Yksi viejä ja yksi viejien järjestö väittivät, että aika, joka kuluu raaka-aineen ostosta valmiin volframielektrodin myyntiin jakelijalle, on merkittävästi pidempi kiinalaisille viejille kuin yhteisön tuotannonalalle, pidempien kuljetusaikojen ja tullimenettelyiden vuoksi. Tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että kiinalaisten viejien hinnat reagoivat raaka-aineen hinnannousuihin hitaammin kuin yhteisön tuotannonalan hinnat, ja viejän mukaan tämä olisi otettava huomioon vahinkoa laskettaessa.

(50)

On totta, että tuotteen valmistuksen ja sen asiakkaalle toimittamisen välinen aika on pidempi kiinalaisille viejille, mutta tätä ei pidetty relevanttina vahinkoa määriteltäessä. Tutkimuksessa käytetyissä tiedoissa on otettu huomioon laskun päiväys, joka yleensä on se päivä, jona tavarat on lähetetty tehtaalta. Myös käypien raaka-ainehintojen perusteella käytävien hintaneuvottelujen ja tuotteen lähettämishetken välillä on ajallinen viive, mutta ei ole syytä olettaa, että tämä aika olisi sen pidempi kiinalaisille tuottajille kuin yhteisön tuottajille. Näin ollen vaatimus on hylättävä.

(51)

Yksilöllisen kohtelun tai markkinatalouskohtelun saaneiden yritysten lopulliset painotetut keskimääräiset vahinkomarginaalit ovat näin ollen seuraavat:

Yritys

Lopullinen vahinkomarginaali

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd

22,7 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd

41,0 %

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd

38,8 %

Kaikki muut yritykset

63,5 %

2.   Tullien laji ja taso

(52)

Edellä esitetyn ja perusasetuksen 9 artiklan 4 kohdan perusteella lopullinen polkumyyntitulli olisi otettava käyttöön tasolla, joka on riittävä poistamaan kyseisestä tuonnista aiheutuvan vahingon ylittämättä kuitenkaan todettua polkumyyntimarginaalia.

(53)

Edellä esitetyn perusteella lopulliset tullit ovat seuraavat:

Yritys

Lopullinen tulli

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd

17,0 %

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd

41,0 %

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd

38,8 %

Kaikki muut yritykset

63,5 %

(54)

Tässä asetuksessa yrityksille vahvistettavat yksilölliset polkumyyntitullit on määritetty tämän tutkimuksen päätelmien perusteella. Näin ollen ne kuvastavat kyseisten yritysten tilannetta tutkimuksen aikana. Näitä tulleja voidaan siten soveltaa (toisin kuin koko maata koskevaa, ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia) yksinomaan asianomaisesta maasta peräisin olevien, erikseen mainittujen yritysten eli tarkoin määrättyjen oikeushenkilöiden tuottamien tuotteiden tuontiin. Niiden yritysten tuottamiin tuontituotteisiin, joiden nimeä ja osoitetta ei erikseen mainita tämän asetuksen artiklaosassa, erikseen mainittuihin yrityksiin etuyhteydessä olevat yritykset mukaan luettuina, ei voida soveltaa kyseisiä tulleja, vaan niihin on sovellettava ”kaikkiin muihin yrityksiin” sovellettavaa tullia.

(55)

Kaikki näiden yksilöllisten polkumyyntitullien soveltamiseen liittyvät pyynnöt (esimerkiksi yrityksen nimenmuutoksen tai uusien tuotanto- tai myyntiyksiköiden perustamisen johdosta tehdyt pyynnöt) on toimitettava viipymättä komissiolle (3), ja mukaan on liitettävä kaikki asian kannalta oleelliset tiedot, erityisesti tiedot, jotka koskevat esimerkiksi kyseiseen nimenmuutokseen tai kyseisiin tuotanto- tai myyntiyksiköiden muutoksiin mahdollisesti liittyviä yrityksen tuotantotoiminnan sekä kotimarkkinamyynnin ja viennin muutoksia. Asetusta muutetaan tarvittaessa saattamalla yksilöllisten tullien soveltamisalaan kuuluvien yritysten luettelo ajan tasalle.

(56)

Polkumyyntitullin moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi jäännöstullia pitäisi soveltaa niin yhteistyöstä kieltäytyneisiin viejiin kuin yrityksiin, jotka eivät harjoittaneet vientiä tutkimusajanjakson aikana. Viimeksi mainittuja yrityksiä pyydetään kuitenkin esittämään perusasetuksen 11 artiklan mukainen tarkastelupyyntö, kun ne täyttävät kyseisen artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa säädetyt vaatimukset, jotta niiden tilannetta voitaisiin tarkastella yksilöllisesti.

3.   Sitoumukset

(57)

Niiden olennaisten tosiasioiden ja huomioiden ilmoittamisen jälkeen, joiden perusteella lopullisen polkumyyntitullin käyttöönottoa oli tarkoitus suositella, kaksi kiinalaista vientiä harjoittavaa tuottajaa tarjosi hintasitoumuksia perusasetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(58)

Tarkasteltavana olevalle tuotteelle on ominaista huomattava tuotetyyppien määrä ja merkittävät hintavaihtelut niiden välillä. Kyseiset kaksi vientiä harjoittavaa tuottajaa tarjosivat vain yhtä vähimmäistuontihintaa kaikille tuotetyypeille tasolla, joka ei olisi taannut vahingollisen polkumyynnin poistumista kaikkien tuotteiden osalta. Lisäksi on huomattava, että tuotetyyppien suuren määrän vuoksi kullekin tuotetyypille on lähes mahdotonta vahvistaa mielekästä vähimmäistuontihintaa, jota komissio voisi valvoa kunnollisesti, vaikka vientiä harjoittavat tuottajat olisivatkin tarjonneet eri vähimmäistuontihintaa jokaiselle tuotetyypille.

(59)

Tarkasteltavana olevan tuotteen hinnat osoittautuivat tutkimusajanjaksolla myös huomattavan epävakaiksi, eikä tuote sen vuoksi sovellu kiinteän hintasitoumuksen kohteeksi. Ongelman ratkaisemiseksi molemmat yritykset tarjoutuivat indeksoimaan vähimmäistuontihinnan ammoniumparavolframaatin hintojen epävakaisuuden perusteella. Koska ammoniumparavolframaatin hintojen epävakaisuuden ja volframielektrodien hintojen epävakaisuuden välillä ei havaittu tiivistä korrelaatiota tutkimusajanjaksolla yhden vientiä harjoittavan tuottajan osalta, vähimmäistuontihinnan indeksointia ammoniumparavolframaatin hintojen perusteella ei voitu tehdä tämän vientiä harjoittavan tuottajan osalta.

(60)

Lisäksi yhdellä vientiä harjoittavalla tuottajalla oli yhteisössä useita etuyhteydessä olevia yrityksiä, jotka myivät myös muita tuotteita samoille asiakkaille. Tällainen monimutkainen myyntirakenne saattaa mahdollistaa toimenpiteiden kiertämisen.

(61)

Edellä esitetyn perusteella päätellään, että yritysten tarjoamat sitoumukset on hylättävä.

4.   Väliaikaisten tullien lopullinen kantaminen ja erityiset seurantatoimet

(62)

Koska todetut polkumyyntimarginaalit ovat korkeat ja yhteisön tuotannonalalle aiheutunut vahinko on merkittävä, katsotaan tarpeelliseksi kantaa lopullisesti väliaikaista tullia koskevan asetuksen (EY) N:o 1350/2006 mukaisten väliaikaisten polkumyyntitullien vakuutena olevat määrät lopullisesti käyttöön otettujen tullien suuruisina. Jos lopulliset tullit ovat alhaisemmat kuin väliaikaiset tullit, lopulliset polkumyyntitullit ylittävät vakuutena olevat alustavat määrät on vapautettava. Jos lopulliset tullit ovat korkeammat kuin väliaikaiset tullit, vain väliaikaisia tulleja vastaavat vakuutena olevat määrät kannetaan lopullisesti.

(63)

Tullien väliset suuret erot aiheuttavat toimenpiteiden kiertämisen riskin, ja sen minimoimiseksi katsotaan tässä tapauksessa tarvittavan erityissäännöksiä, joiden avulla voidaan varmistaa polkumyyntitullien asianmukainen soveltaminen. Näitä erityissäännöksiä sovelletaan vain yrityksiin, joiden osalta otetaan käyttöön yksilöllinen tulli, ja niiden yhteydessä jäsenvaltioiden tulliviranomaisille on esitettävä pätevä kauppalasku, joka täyttää tämän asetuksen liitteessä esitetyt vaatimukset. Tuontiin, jonka yhteydessä ei esitetä tällaista kauppalaskua, on sovellettava kaikkiin muihin viejiin sovellettavaa jäännöspolkumyyntitullia.

(64)

Lisäksi on huomattava, että jos niiden yritysten, joihin sovelletaan alhaisempaa yksilöllistä tullia, vientimäärä kasvaa huomattavasti polkumyyntitoimenpiteiden käyttöönoton jälkeen, viennin kasvun sellaisenaan voidaan katsoa olevan perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu toimenpiteiden käyttöönotosta johtuva kaupan rakenteen muutos. Tällaisessa tilanteessa, jos asiaa koskevat edellytykset täyttyvät, voidaan aloittaa toimenpiteiden kiertämisen vastainen tutkimus. Tutkimuksessa voidaan tutkia muun muassa sitä, onko yksilölliset tullit syytä poistaa ja ottaa niiden sijasta käyttöön koko maata koskeva tulli.

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Otetaan käyttöön lopullinen polkumyyntitulli, jota sovelletaan tuotaessa yhteisöön Kiinan kansantasavallasta peräisin olevia volframielektrodeja (myös volframitankoja ja -puikkoja hitsauselektrodeja varten), joiden painosta vähintään 94 prosenttia on volframia, lukuun ottamatta pelkästään sintrattuja, leikkaamattomia tai määräpituisiksi leikattuja volframielektrodeja, ja jotka luokitellaan CN-koodeihin ex 8101 99 10 ja ex 8515 90 00 (Taric-koodit 8101991010 ja 8515900010).

2.   Vapaasti yhteisön rajalla tullaamattomana -nettohintaan sovelletaan taulukossa lueteltujen yritysten valmistamien tuotteiden osalta seuraavia lopullisia polkumyyntitulleja:

Yritys

Polkumyyntitulli

Taric-lisäkoodi

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd

17,0 %

A754

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd

41,0 %

A755

Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd

38,8 %

A756

Kaikki muut yritykset

63,5 %

A999

3.   Edellä 2 kohdassa mainituille yrityksille määritetyn yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltioiden tulliviranomaisille esitetään pätevä kauppalasku, joka täyttää liitteessä esitetyt vaatimukset. Jos tällaista kauppalaskua ei esitetä, asianomaiseen yritykseen sovelletaan kaikkiin muihin yrityksiin sovellettavaa tullia.

4.   Voimassa olevia tulleja koskevia säännöksiä ja määräyksiä sovelletaan, jollei toisin säädetä.

2 artikla

Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien volframielektrodien (myös volframitangot ja -puikot hitsauselektrodeja varten), joiden painosta vähintään 94 prosenttia on volframia, lukuun ottamatta pelkästään sintrattuja, leikkaamattomia tai määräpituisiksi leikattuja volframielektrodeja, ja jotka luokitellaan CN-koodeihin ex 8101 99 10 ja ex 8515 90 00 (Taric-koodit 8101991010 ja 8515900010), tuonnissa kannetaan lopullisesti asetuksella (EY) N:o 1350/2006 käyttöön otettujen väliaikaisten polkumyyntitullien vakuutena olevat määrät jäljempänä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Lopullisen polkumyyntitullin ylittävät vakuutena olevat määrät vapautetaan. Jos lopulliset tullit ovat korkeammat kuin väliaikaiset tullit, vain väliaikaisia tulleja vastaavat vakuutena olevat määrät kannetaan lopullisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä maaliskuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F.-W. STEINMEIER


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUVL L 250, 14.9.2006, s. 10.

(3)  

European Commission

Directorate-General for Trade

Direction H, office J-79 5/16

B-1049 Brussels/Belgium


LIITE

Tämän asetuksen 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun pätevään kauppalaskuun on liitettävä asianomaisen yrityksen työntekijän allekirjoittama vakuutus seuraavasti:

1)

Kauppalaskun kirjoittaneen yrityksen työntekijän nimi ja tehtävänimike.

2)

Seuraava vakuutus: ”Allekirjoittanut vahvistaa, että tässä laskussa tarkoitetut, Euroopan yhteisöön vietäväksi myydyt volframielektrodit, (määrä), on valmistanut (yrityksen nimi ja osoite), (Taric-lisäkoodi), (maan nimi). Allekirjoittanut vakuuttaa, että tässä laskussa ilmoitetut tiedot ovat täydelliset ja paikkansapitävät.”


13.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 72/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 261/2007,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä maaliskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 12 päivänä maaliskuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

IL

111,0

MA

70,1

TN

143,7

TR

124,1

ZZ

112,2

0707 00 05

JO

171,8

MA

96,3

TR

181,9

ZZ

150,0

0709 90 70

MA

76,4

TR

108,7

ZZ

92,6

0709 90 80

EG

223,0

IL

119,7

ZZ

176,4

0805 10 20

CU

36,7

EG

49,0

IL

53,9

MA

46,0

TN

49,5

TR

64,6

ZZ

50,0

0805 50 10

EG

58,9

IL

61,6

TR

52,3

ZZ

57,6

0808 10 80

AR

86,1

BR

78,9

CA

81,5

CL

109,6

CN

93,8

US

110,5

UY

80,5

ZA

90,3

ZZ

91,4

0808 20 50

AR

73,8

CL

84,3

CN

75,5

US

110,6

ZA

76,7

ZZ

84,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


13.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 72/12


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 262/2007,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2007,

asetuksessa (EY) N:o 1002/2006 markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän sokerialan kaupan osalta 30 päivänä kesäkuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 951/2006 (2) ja erityisesti sen 36 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja tiettyjen siirappien edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien määrät markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistetaan komission asetuksessa (EY) N:o 1002/2006 (3). Kyseiset hinnat ja tullien määrät on viimeksi muutettu komission asetuksella (EY) N:o 237/2007 (4).

(2)

Tällä hetkellä komission käytettävissä olevien tietojen perusteella mainittuja määriä on muutettava asetuksessa (EY) N:o 951/2006 säädettyjen sääntöjen mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 951/2006 36 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden edustavat hinnat ja niiden tuonnissa sovellettavat lisätullit, jotka on vahvistettu markkinointivuodeksi 2006/2007 asetuksessa (EY) N:o 1002/2006, muutetaan tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä maaliskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2011/2006 (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2031/2006 (EUVL L 414, 30.12.2006, s. 43).

(3)  EUVL L 179, 1.7.2006, s. 36.

(4)  EUVL L 66, 6.3.2007, s. 17.


LIITE

Valkoisen sokerin, raakasokerin ja CN-koodiin 1702 90 99 kuuluvien tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muutetut määrät, joita sovelletaan 13 päivästä maaliskuuta 2007 alkaen

(EUR)

CN-koodi

Edustava hinta 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

Lisätulli 100 kilogrammalta kyseistä tuotetta

1701 11 10 (1)

21,39

5,61

1701 11 90 (1)

21,39

10,97

1701 12 10 (1)

21,39

5,42

1701 12 90 (1)

21,39

10,46

1701 91 00 (2)

26,55

11,96

1701 99 10 (2)

26,55

7,44

1701 99 90 (2)

26,55

7,44

1702 90 99 (3)

0,27

0,38


(1)  Vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1) liitteessä I olevassa III kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(2)  Vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä I olevassa II kohdassa määritellylle vakiolaadulle.

(3)  Vahvistetaan 1 prosentin sakkaroosipitoisuutta kohden.


13.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 72/14


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 263/2007,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2007,

lopullisen tukimäärän ja B-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämisprosentin vahvistamisesta hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, sitruunat, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet ja omenat)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan vientitukien osalta 8 päivänä lokakuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1961/2001 (2) ja erityisesti sen 6 artiklan 7 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1510/2006 (3) vahvistetaan ohjeelliset määrät, joille voidaan myöntää B-menettelyn mukaisia vientitodistuksia.

(2)

Olisi vahvistettava lopullisen tuen määrä ohjeellisen määrän tasolle ja myöntämisprosentti haetuille määrille, jotka liittyvät 1 päivän marraskuuta 2006 ja 28 päivän helmikuuta 2007 välisenä aikana jätettyihin B-menettelyn mukaisiin todistushakemuksiin tomaatteja, appelsiineja, sitruunoita, syötäväksi tarkoitettuja viinirypäleitä ja omenia varten,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistetaan myöntämisprosentit ja sovellettavat tuen määrät B-menettelyn mukaisille vientitodistushakemuksille, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 1510/2006 1 artiklan mukaisesti 1 päivän marraskuuta 2006 ja 28 päivän helmikuuta 2007 välisenä aikana.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä maaliskuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 268, 9.10.2001, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  EUVL L 280, 12.10.2006, s. 16.


LIITE

Myöntämisprosentit haetuille määrille ja tuen määrät, joita sovelletaan 1 päivän marraskuuta 2006 ja 28 päivän helmikuuta 2007 välisenä aikana haettuihin B-menettelyn mukaisiin todistuksiin (tomaatit, appelsiinit, sitruunat, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet ja omenat)

Tuote

Tuen määrä

(EUR/t netto)

Myöntämisprosentti haetuille määrille

Tomaatit

20

100 %

Appelsiinit

29

100 %

Sitruunat

50

100 %

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

13

100 %

Omenat

23

100 %


13.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 72/16


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 264/2007,

annettu 9 päivänä maaliskuuta 2007,

Ranskan lipun alla purjehtivien alusten merikrotin kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla VIII c, IX ja X sekä EY:n vesillä CECAF-alueella 34.1.1

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 21 päivänä joulukuuta 2006 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 41/2007 (3) säädetään kiintiöistä vuodeksi 2007.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai siinä maassa rekisteröityjen aluksien kyseisen kalakannan saaliit ovat täyttäneet vuoden 2007 kiintiön.

(3)

Tämän vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus, sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kiintiön täyttyminen

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion kalastuskiintiö vuodeksi 2007 kyseisessä liitteessä tarkoitetulle kannalle katsotaan kokonaan käytetyksi liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen.

2 artikla

Kiellot

Tämän asetuksen liitteessä mainitun kannan kalastus kielletään siinä mainitun jäsenvaltion lipun alla purjehtivilta tai siinä maassa rekisteröidyiltä aluksilta liitteessä säädetystä päivämäärästä alkaen. Kielletään aluksilta tuon päivämäärän jälkeen pyydetyn kannan hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaus ja purku.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Fokion FOTIADIS

Kalastus- ja meriasioiden pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1967/2006 (EUVL L 409, 30.12.2006, s. 11, oikaisu EUVL L 36, 8.2.2007, s. 6).

(3)  EUVL L 15, 20.1.2007, s. 1.


LIITE

Nro

01

Jäsenvaltio

RANSKA

Kanta

ANF/8C3411

Laji

Merikrotti (Lophiidae)

Alue

VIII c, IX ja X; EY:n vedet CECAF-alueella 34.1.1

Päivämäärä

7 päivänä helmikuuta 2007


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Komissio

13.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 72/18


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 10 päivänä heinäkuuta 2006,

yrityskeskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi

(Asia COMP/M.4000 – Inco/Falconbridge)

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3052)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/163/EY)

Komissio teki 4. heinäkuuta 2006 päätöksen sulautuma-asiassa yrityskeskittymien valvonnasta 20 päivänä tammikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan nojalla. Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavilla todistusvoimaisella kielellä ja komission työkielillä kilpailun pääosaston verkkosivuilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I   TIIVISTELMÄ

(1)

Tässä asiassa on kyse yrityskaupasta, jolla kanadalainen yritys Inco Limited (jäljempänä ’Inco’) hankkii omistukseensa kanadalaisen yrityksen Falconbridge Limited (jäljempänä ’Falconbridge’). Molemmat yritykset toimivat maailmanlaajuisesti nikkelituotteiden, kuparin, koboltin ja jalometallien louhinnan, rikastuksen, puhdistuksen ja myynnin alalla.

(2)

Inco on kansainvälinen kaivosyritys, joka harjoittaa pääasiassa nikkelituotteiden, kuparin, koboltin ja jalometallien sekä rikkituotteiden louhintaa, rikastusta, puhdistusta ja myyntiä. Incon maailmanlaajuinen myynti vuonna 2004 oli 3 439 miljardia euroa. Inco keskittyy toiminnassaan pääasiassa nikkeliin, jonka osuus sen kokonaismyynnistä oli 83 prosenttia. Kuparin osuus myynnistä oli 9 prosenttia, koboltin 1 prosentti ja jalometallien 5 prosenttia.

(3)

Falconbridge on kansainvälinen kaivosyritys, joka harjoittaa pääasiassa nikkelituotteiden, kuparin, koboltin, lyijyn, sinkin, alumiinin ja jalometallien sekä rikkituotteiden louhintaa, rikastusta, puhdistusta ja myyntiä. Falconbridgen maailmanlaajuisen myynnin arvo vuonna 2004 oli 5 610 miljardia euroa. Kuparin osuus sen myynnistä oli 50 prosenttia, nikkelin 26 prosenttia, alumiinin 14 prosenttia, sinkin 6 prosenttia ja koboltin 2 prosenttia.

(4)

Inco ilmoitti 11. lokakuuta 2005 aikovansa ostaa julkisella ostotarjouksella kaikki Falconbridgen liikkeellä olevat osakkeet. Ehdotetun kaupan seurauksena Inco hankkii yksinomaisen määräysvallan Falconbridgessä. Kyse on sen vuoksi sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta yrityskeskittymästä.

(5)

Markkinatutkimuksessa havaittiin, että ilmoituksen mukaisesti toteutettuna yrityskauppa estäisi merkittävästi tehokasta kilpailua pinnoitus- ja sähkömuovausteollisuudelle toimitettavan nikkelin markkinoilla ETA:ssa ja superseosten / turvallisuuskriittisissä osissa käytettävien superseosten tuotantoa varten toimitettavan erittäin puhtaan nikkelin ja turvallisuuskriittisissä osissa käytettävien superseosten tuotantoa varten toimitettavan erittäin puhtaan koboltin maailmanlaajuisilla markkinoilla. Sulautuman jälkeen uudesta yrityskokonaisuudesta olisi tullut ETA:n selvästi suurin pinnoitus- ja sähkömuovausteollisuudessa käytettävien nikkelituotteiden toimittaja sekä lähes monopoliasemassa oleva superseoksissa käytettävän erittäin puhtaan nikkelin toimittaja ja turvallisuuskriittisissä osissa käytettävien superseosten tuotannossa käytettävän erittäin puhtaan koboltin toimittaja. Tutkimuksen mukaan uudella yrityskokonaisuudella olisi ollut valmiudet ja kannustin korottaa hintoja kyseisillä markkinoilla, sillä siihen ei olisi kohdistunut merkittävää kilpailupainetta. Lisäksi todettiin, että ehdotetun kaupan ansiosta saatavat tehokkuusedut eivät todennäköisesti olisi hyödyttäneet suoraan kuluttajia eivätkä sen vuoksi olisi tasanneet kaupan haitallisia kilpailuvaikutuksia.

(6)

Osapuolet toimittivat 16. maaliskuuta 2006 sitoumuspaketin menettelyn aikana todettujen kilpailuongelmien ratkaisemiseksi. Komission kanssa käytyjen laajojen keskusteluiden jälkeen osapuolet toimittivat 5. huhtikuuta 2006 tarkistetun korjaustoimenpidepaketin. Tarkistetusta toimenpidepaketista järjestettiin markkinatesti kolmansien osapuolten kanssa. Osapuolet toimittivat jälleen 7. kesäkuuta 2006 tarkistetun korjaustoimenpidepaketin. Sitoumuksiin tehtiin sen jälkeen pieniä muutoksia. Osapuolet toimittivat 26. kesäkuuta 2006 lopullisen version sitoumuksista.

(7)

Osapuolten toimittamissa lopullisissa sitoumuksissa osapuolet sitoutuivat myymään Norjassa sijaitsevan Falconbridge Nikkelverk -sulaton ja siihen liittyvät omaisuuserät (jäljempänä ’myytävä liiketoiminta’) yritykselle, joka harjoittaa metallien louhintaa ja/tai rikastusta ja jolla on riittävät nikkeliresurssit sulaton elinkelpoisuuden säilyttämiseksi. Lisäksi Falconbridge teki 7. kesäkuuta 2006 LionOre Mining International Ltd:n (jäljempänä ’LionOre’) kanssa sitovan sopimuksen myytävän liiketoiminnan kaupasta. Osapuolet pyysivät 7. kesäkuuta 2006 komissiota hyväksymään LionOren sopivaksi ostajaksi myytävälle liiketoiminnalle. Komissio uskoo sitoumusten riittävän poistamaan kaupasta aiheutuvat kilpailuongelmat ja LionOren olevan sopiva ostaja myytävälle liiketoiminnalle.

(8)

Tämän vuoksi ehdotetaan, että kauppa hyväksytään sulautuma-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaisin ehdoin ja velvoittein.

II   PERUSTELUT

1.   Merkitykselliset tuotemarkkinat

(9)

Ehdotettu yrityskauppa koskee nikkeli- ja kobolttiteollisuutta. Osapuolten mukaan merkitykselliset tuotemarkkinat ovat nikkeli- ja kobolttitoimitusten markkinat. Markkinatutkimus on kuitenkin osoittanut selkeästi, että merkitykselliset nikkeli- ja kobolttituotteiden markkinat on aiheellista määritellä loppusovellusten mukaan. Eri loppusovellusten kysynnässä on merkittäviä eroja, jotka johtuvat erityisesti tuotteiden puhtausasteesta, koosta ja muodosta, toimitusvaatimuksista ja kysynnän rakenteesta. Nikkelintuottajat ovat lisäksi suurelta osin erikoistuneet toimittamaan tiettyjä loppusovelluksia. Valmiiden nikkelituotteiden hinnat näyttävät myös vaihtelevan sovelluksen mukaan.

(10)

Markkinatutkimuksen mukaan merkitykselliset tuotemarkkinat ovat seuraavat:

i)

nikkelin toimitus pinnoitus- ja sähkömuovausteollisuudelle;

ii)

erittäin puhtaan nikkelin toimitus superseosten / turvallisuuskriittisissä osissa käytettävien superseosten tuotantoa varten;

iii)

erittäin puhtaan koboltin toimitus turvallisuuskriittisissä osissa käytettävien superseosten tuotantoa varten.

A.   Nikkelin toimitus pinnoitus- ja sähkömuovausteollisuudelle

(11)

Pinnoitusprosessissa tuote päällystetään halutulla metallilla johtamalla sähkövirta sopivan aineen (elektrolyytin) läpi. Sähkömuovaus mahdollistaa erityyppisten muottien päällystämisen muototeräksellä tai ohuilla metallikerroksilla.

(12)

Markkinatutkimuksen mukaan pinnoituksessa ja sähkömuovauksessa voidaan käyttää vain tiettyjä nikkelivalmisteita. Pinnoitusasiakkailla on puhtausasteeseen, muotoon, kokoon ja pakkaamiseen liittyviä erityisvaatimuksia. Pinnoituksessa ja sähkömuovauksessa käytettävät nikkelituotteet myydään yleensä jakelijoiden kautta. Markkinatutkimuksessa on havaittu, että kysynnän epäyhtenäinen rakenne edellyttää nikkelintoimittajien kehittävän ja ylläpitävän jakelijoiden myyntiverkostoa.

(13)

Tarjontapuolen osalta vain osa nikkelintoimittajista kykenee toimittamaan nikkelituotteita pinnoite- ja sähkömuovausteollisuudelle. Jotkin tuottajat, erityisesti keskittymän osapuolet, ovat kehittäneet erikoistuotteita tätä loppusovellusta varten. Nikkelintoimittaja, joka ei vielä harjoita kyseistä toimintaa, joutuisi tekemään merkittäviä investointeja kyetäkseen toimittamaan pinnoite- ja sähkömuovaussovelluksissa käytettävää laajaa nikkelituotevalikoimaa.

(14)

Lisäksi osapuolten sisäiset asiakirjat viittaavat myös erillisten tuotemarkkinoiden olemassaoloon ja muista nikkelisovelluksista eroavaan hinnoitteluun ja markkinointitapaan.

B.   Erittäin puhtaan nikkelin toimitus superseosten / turvallisuuskriittisissä osissa käytettävien superseosten tuotantoa varten

(15)

Superseoksia käytetään sovelluksissa, jotka edellyttävät toimintaa korkeissa lämpötiloissa ja suurten paineiden oloissa. Tällaisia sovelluksia käytetään erityisesti ilmailualalla, sähköntuotannossa ja lääketeollisuudessa. Yksi erityisistä superseosluokista on turvallisuuskriittisissä pyörivissä osissa, kuten turbiinimoottorin siivissä ja suihkukoneiden kiekoissa käytettävien superseosten luokka.

(16)

Markkinatutkimus on osoittanut, että kaikkien toimittajien nikkelivalmisteita ei voida käyttää korvaavina vaihtoehtoina superseosten tuotannossa eikä varsinkaan turvallisuuskriittisissä osissa käytettävien superseosten tuotannossa. Tämä johtuu nikkeliltä vaadittavasta korkeasta puhtausasteesta (erittäin matala epäpuhtaus- ja radioaktiivisten merkkiaineiden taso) sekä varmentamis- ja jäljitettävyystarpeesta.

(17)

Tarjontapuolen korvattavuudesta on todettava, että nikkelintuottajista vain osa kykenee tuottamaan erittäin puhdasta nikkeliä, joka soveltuu käytettäväksi superseoksissa / turvallisuuskriittisissä osissa käytettävissä superseoksissa. Eri nikkelintoimittajien nikkelivalmistevalikoimien standardien ja superseosten tuottajien vaatimien standardien välinen vertailu osoittaa, että vain harvat toimittajat, keskittymän osapuolet mukaan luettuina, kykenevät tuottamaan nikkelivalmisteita, jotka ovat riittävän puhtaita täyttämään superseosten tuottajien vaatimukset. Markkinatutkimuksessa on myös ilmennyt, että kyseisille tuotemarkkinoille pääsy on erittäin vaikeaa.

C.   Erittäin puhtaan koboltin toimitus turvallisuuskriittisissä osissa käytettävien superseosten tuotantoa varten

(18)

Yksi koboltin erityisistä loppusovelluksista on superseosten tuotanto, joka kattaa turvallisuuskriittisissä sovelluksissa käytettävät superseokset. Superseokset ovat yksi tärkeimmistä koboltin loppukäyttösovelluksista, sillä niiden osuus koboltin kokonaiskysynnästä on 20–25 prosenttia.

(19)

Markkinatutkimus on osoittanut, että vain osa kobolttituotteista, jotka soveltuvat käytettäviksi superseoksissa, täyttää turvallisuuskriittisissä sovelluksissa käytettävien superseosten erittäin puhtaalle koboltille asetetut vaatimukset. Turvallisuuskriittisissä sovelluksissa käytettävien superseosten tuotantoon soveltuvalle erittäin puhtaalle koboltille on asetettu erityisvaatimuksia, jotka määräytyvät sen tarkan kemiallisen koostumuksen ja matalien epäpuhtaustasojen perusteella. Turvallisuuskriittisissä sovelluksissa käytettävien superseosten tuottajat eivät voi vaihtaa toiseen kobolttituotteeseen, jonka laatu on heikompi ja/tai kemiallinen koostumus erilainen.

2.   Merkitykselliset maantieteelliset markkinat

(20)

Markkinatutkimuksen mukaan merkitykselliset maantieteelliset markkinat ovat seuraavat:

i)

pinnoite- ja sähkömuovausteollisuudelle toimitettavien nikkelituotteiden markkinat ovat alueelliset (ETA:n laajuiset);

ii)

superseosten / turvallisuuskriittisissä osissa käytettävien superseosten tuotantoon soveltuvan erittäin puhtaan nikkelin toimitusten markkinat ovat maailmanlaajuiset;

iii)

turvallisuuskriittisissä osissa käytettävien superseosten tuotantoon soveltuvan erittäin puhtaan koboltin toimitusten markkinat ovat maailmanlaajuiset.

3.   Keskittymän vaikutuspiiriin kuuluvat markkinat

A.   Nikkelin toimitus pinnoitus- ja sähkömuovausteollisuudelle

(21)

Kaupan toteuduttua New Incosta tulee ylivoimaisesti suurin nikkelituotteiden toimittaja pinnoitus- ja sähkömuovausteollisuudelle, sillä sen yhteenlaskettu ETA:n laajuinen markkinaosuus on [70–80] prosenttia ja myynti yli viisinkertainen lähimpään kilpailijaan verrattuna (2).

(22)

Markkinatutkimuksessa on havaittu, että muut pinnoitus- ja sähkömuovausteollisuudelle toimitettavan nikkelin tuottajat eivät voi aiheuttaa kilpailupainetta New Incolle joko riittämättömän kapasiteetin ja sopivan teknologian puuttumisen vuoksi tai siksi, että ne eivät harjoita toimintaa ETA-markkinoilla. Jakelijat ja asiakkaat ovat vahvistaneet, että OMG olisi ainoa realistinen vaihtoehto New Incolle. OMG:n vaikeudet välituotteiden (raaka-aineiden) hankinnassa ja sen rikastuskorvaussopimus Incon kanssa heikentävät kuitenkin tuntuvasti kilpailupainetta, jota OMG pystyisi aiheuttamaan New Incolle.

(23)

Osapuolten toimittamat sisäiset asiakirjat osoittavat myös, että Inco ja Falconbridge ovat toistensa lähimmät kilpailijat pinnoituksessa ja sähkömuovauksessa käytettävien nikkelituotteiden toimituksessa. Lisäksi kyseisistä asiakirjoista saadaan vahvistus sille, että osapuolet ovat tärkeitä markkinatoimijoita, sillä ne tarjoavat markkinoiden laajinta pinnoituksessa ja sähkömuovauksessa käytettävien (erimuotoisten ja -kokoisten) nikkelituotteiden valikoimaa ja niiden tuotemerkeillä on poikkeuksellisen hyvä maine markkinoilla (”must have” -tuotemerkit).

(24)

New Incosta tulee sen vuoksi ainoa toimittaja, joka kykenee tarjoamaan ainutlaatuista tuotevalikoimaa pinnoitus- ja sähkömuovausteollisuudelle. Kaupan jälkeen New Incolla on mahdollisuus korottaa yksipuolisesti nikkelituotteiden hintoja, sillä muut nykyiset tai potentiaaliset pinnoituksessa ja sähkömuovauksessa käytettävien nikkelituotteiden toimittajat voivat aiheuttaa sille vain vähäistä kilpailupainetta.

B.   Erittäin puhtaan nikkelin toimitus superseosten / turvallisuuskriittisissä osissa käytettävien superseosten tuotantoa varten

(25)

New Incosta tulee 80–95 prosentin maailmanlaajuisen markkinaosuutensa perusteella selvästi suurin ja lähes monopoliasemassa oleva superseosten tuotannossa käytettävän erittäin puhtaan nikkelin toimittaja. Superseosten markkinoilla käyty kilpailu on perustunut lähinnä Incon ja Falconbridgen väliseen kilpailutilanteeseen. New Incon asema tulee olemaan vahva, sillä mikään muu nikkelintoimittaja ei kykene tällä hetkellä eikä jatkossa yltämään New Incon tuotteiden laatuun, tuotantokapasiteettiin ja maineesen liittyviin ainutkertaisiin vahvuuksiin superseosten / turvallisuuskriittisissä osissa käytettävien superseosten tuotantoon toimitettavan erittäin puhtaan nikkelin markkinoilla. Useimmat superseosten toimittajat ja asiakkaat ilmoittivat olevansa huolissaan kaupasta, jonka myötä erittäin puhtaan nikkelin toimittajien määrä alenee kolmesta kahteen ja New Inco joutuu kilpailemaan lähinnä vain Erametin kanssa.

(26)

Erittäin puhtaan nikkelin markkinoille pääsylle on merkittäviä esteitä, joista osoituksena on erityisesti se, että markkinoille ei ole tullut yhtään uutta yritystä ainakaan kymmeneen vuoteen. New Incon tuleviin toimintatapoihin potentiaalisten kilpailijoiden suunnalta kohdistuva paine on sen vuoksi todennäköisesti minimaalinen. Sulautuman tuloksena New Inco kykenee korottamaan yksipuolisesti erittäin puhtaan nikkelin hintoja. Tämä on erittäin todennäköistä erityisesti siksi, että erittäin puhtaan nikkelin kysyntä on voimakkaassa kasvussa ja sen tarjontatilanne on äärimmäisen kireä muiden toimittajien kapasiteettiongelmien vuoksi.

C.   Erittäin puhtaan koboltin toimitus turvallisuuskriittisissä osissa käytettävien superseosten tuotantoa varten

(27)

New Incosta tulee lähes monopoliasemassa oleva erittäin puhtaan koboltin toimittaja turvallisuuskriittisissä osissa käytettävien superseosten tuotantoa varten. Kuten erittäin puhtaan nikkelin toimitusten markkinoilla, myös turvallisuuskriittisissä osissa käytettävien superseosten tuotantoon toimitettavan erittäin puhtaan koboltin markkinoilla käyty kilpailu perustuu Incon ja Falconbridgen väliseen kilpailutilanteeseen.

(28)

New Incon asema tulee olemaan erittäin vahva, sillä vain harvat toimittajat tuottavat turvallisuuskriittisissä osissa käytettävien superseosten tuottajien tiukat vaatimukset täyttävää erittäin puhdasta kobolttia. Markkinatutkimus on osoittanut, että mikään muu koboltintuottaja ei kykene tällä hetkellä eikä jatkossa yltämään New Incon tuottaman koboltin korkeaan puhtausasteeseen ja tasalaatuisuuteen, tuotantokapasiteettiin ja erinomaiseen maineeseen liittyviin ainutkertaisiin vahvuuksiin turvallisuuskriittisissä osissa käytettävien superseosten tuotantoa varten toimitettavan erittäin puhtaan koboltin markkinoilla. Mikää koboltintuottaja ei sen vuoksi kykene aiheuttamaan New Incolle merkittävää kilpailupainetta.

(29)

Turvallisuuskriittisissä osissa käytettävien superseosten tuotantoon soveltuvan erittäin puhtaan koboltin toimitusten markkinoille pääsylle on merkittäviä esteitä. Näiden markkinoilletulon esteiden vuoksi New Incon tuleviin toimintatapoihin potentiaalisten kilpailijoiden suunnalta kohdistuva paine on todennäköisesti minimaalinen. Sulautuman tuloksena New Inco kykenee tämän vuoksi korottamaan yksipuolisesti turvallisuuskriittisissä osissa käytettävien superseosten tuotantoon soveltuvan erittäin puhtaan koboltin hintoja.

D.   Maailman nikkelitarjonnan rajoittaminen

(30)

Eräät kolmannet ovat väittäneet, että New Incolla olisi valmiudet ja kannustin viivästyttää osaa nikkelinlouhintahankkeistaan, erityisesti Koniambo-hanketta, ja että tämä vaikuttaisi nikkelin hintoihin Lontoon metallipörssissä. Markkinatutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että pitkälle edenneen (aloitetun tai sitoumukseen perustuvan) louhintahankkeen viivästyttäminen ei olisi New Incon taloudellisen edun mukaista viipeestä aiheutuvien merkittävien kustannusten vuoksi. Sen ei kannattaisi viivästyttää myöskään alkuvaiheessa olevaa (potentiaalista) louhintahanketta, sillä hyödyn saaminen viivästysilmoituksesta Lontoon metallipörssissä saatavien korkeampien hintojen muodossa olisi erittäin epävarmaa ja epäilemättä ajallisesti erittäin rajallista.

E.   Tehokkuusedut

(31)

Osapuolten mukaan ehdotetusta yrityskaupasta saataisiin tehokkuusetuja, jotka perustuisivat pääasiassa osapuolten kaivosten/rikastuslaitosten sijaintiin lähellä toisiaan Sudburyn alueella ja jotka auttaisivat niitä optimoimaan louhinta- ja rikastustoimintonsa. Osapuolten mukaan tämä mahdollistaisi tuotannon lisäämisen ja kustannusten alentamisen, mikä hyödyttäisi kaikkia nikkeliasiakkaita. Osapuolet eivät kuitenkaan ole kyenneet osoittamaan, että ehdotetusta yrityskaupasta saatavia tehokkuusetuja ei voitaisi saavuttaa muulla, kilpailua vähemmän rajoittavalla vaihtoehdolla ja että yrityskauppa hyödyttäisi suoraan loppuasiakkaita niillä merkityksellisillä tuotemarkkinoilla, joilla on havaittu kilpailuongelmia. Osapuolten esille ottamien tehokkuusetujen ei näistä syistä voida katsoa tasoittavan ehdotetun yrityskaupan haitallisia kilpailuvaikutuksia.

F.   Päätelmä

(32)

Liitteenä olevassa päätöksessä todetaan tämän vuoksi, että ilmoitettu keskittymä estää todennäköisesti tuntuvasti tehokasta kilpailua erityisesti määräävän aseman luomisen tuloksena eikä näytä soveltuvan yhteismarkkinoille eikä ETA-sopimuksen toimintaan merkityksellisten tuotemarkkinoiden osalta.

4.   Osapuolten ehdottamat sitoumukset

(33)

Osapuolet ovat antaneet jäljempänä kuvaillut sitoumukset poistaakseen mainitut kilpailuongelmat pinnoitus- ja sähkömuovausteollisuudelle toimitettavan nikkelin ETA:n laajuisilta markkinoilta sekä superseosten / turvallisuuskriittisissä osissa käytettävien superseosten tuotantoa varten toimitettavan erittäin puhtaan nikkelin ja turvallisuuskriittisissä osissa käytettävien superseosten tuotantoa varten toimitettavan erittäin puhtaan koboltin maailmanlaajuisilta markkinoilta.

(34)

Sitoumusten mukaan osapuolet myyvät Falconbridgen ainoan sulaton eli Norjassa sijaitsevan Nikkelverk-sulaton, mukaan lukien siihen liittyvä raaka-aineen toimitussopimus raaka-aineen hankintayksikön ja kolmansien kanssa ja siihen liittyvät sopimukset markkinointiorganisaatioiden ja nykyisten asiakkaiden kanssa. Lisäksi Falconbridgen alkuperäissulattoteknologia ja tavaramerkit (myytävä liiketoiminta) myydään sopivalle ostajalle, jolla on käytettävissään riittävästi raaka-ainevaroja Nikkelverkin taloudellisen elinkelpoisuuden säilyttämiseksi. Osapuolet sitoutuvat myös tarjoamaan ostajalle 10-vuotista joustavaa raaka-aineen toimitussopimusta, joka kattaa huomattavan osan Nikkelverkin raaka-ainetarpeista.

(35)

Lisäksi Falconbridge teki ulkopuolisen yrityksen eli LionOren kanssa sitovan sopimuksen myytävän liiketoiminnan kaupasta. Osapuolet ovat pyytäneet komissiota hyväksymään LionOren sopivaksi ostajaksi myytävälle liiketoiminnalle.

5.   Toimitettujen sitoumusten arviointi

(36)

Nikkelverk on Falconbridgen ainoa sulatto, joka tuottaa kaikki Falconbridgen pinnoitus- ja sähkömuovausteollisuudelle toimittamat nikkelituotteet, kaikki erittäin puhtaasta nikkelistä valmistettavat tuotteet, jotka Falconbridge myy superseosten tuotantoa varten, ja kaikki erittäin puhtaasta koboltista valmistettavat tuotteet, jotka Falconbridge toimittaa turvallisuuskriittisissä osissa käytettävien superseosten tuotantoa varten. Myytävä liiketoiminta kattaa lisäksi ne Falconbridgen yksiköt, jotka vastaavat näiden nikkeli- ja kobolttituotteiden markkinoinnista ja myynnistä.

(37)

Ehdotetulla korjaustoimenpiteellä poistetaan sen vuoksi kokonaisuudessaan kvantitatiivinen päällekkäisyys Incon ja Falconbridgen väliltä niiltä kolmilta markkinoilta, joilla on havaittu kilpailuongelmia. Jos myytävää liiketoimintaa käytetään elinkelpoisena ja kilpailukykyisenä yksikkönä, se saa Falconbridgen markkina-aseman merkityksellisillä markkinoilla, joille palautetaan niillä ennen ehdotettua yrityskauppaa vallinneet tehokkaan kilpailun olosuhteet.

(38)

Tutkimus on kuitenkin osoittanut, että keskeinen kysymys ehdotetun korjaustoimenpiteen arvioinnin kannalta on se, kyetäänkö myytävälle liiketoiminnalle turvaamaan pitkällä aikavälillä erittäin puhtaan nikkelin tuotantoon soveltuvan raaka-aineen toimitukset sekä kyetäänkö sitä käyttämään vakaista lähtökohdista ja taloudellisesti houkuttelevin ehdoin. Jos tätä edellytystä ei täytetä, myytävän liiketoiminnan ostaja jää heikoksi ja haavoittuvaksi kilpailijaksi merkityksellisillä markkinoilla eikä kykene kilpailemaan tehokkaasti New Incon kanssa.

(39)

Nikkeliteollisuuden nykyistä rakennetta koskeva arviointi on osoittanut, että vertikaalinen integraatio louhinta-, rikastus- ja puhdistustoiminnot käsittävässä ketjussa oli vallitseva liiketoimintamalli nikkeliteollisuudessa. Nikkeliteollisuudessa ei toimi tällä hetkellä yhtään itsenäisesti toimivaa erillistä sulattoa ja ne harvat sulatot, jotka hankkivat raaka-aineita kolmansilta, omistavat osakkuuksia myös louhinta- ja rikastuslaitoksissa. Tilanteen ei odoteta muuttuvan olennaisesti vuoteen 2015 mennessä, sillä vertikaaliseen integraatioon perustuva liiketoimintamalli on tehokas keino vastata sulattojen tarpeeseen turvata vakaat raaka-ainelähteet pitkällä aikavälillä.

(40)

Sen vuoksi ainoastaan sellainen ostaja, jolla on kokemusta nikkelin louhinnasta ja rikastuksesta ja jonka käytettävissä on kaivoksia ja riittävästi välituotteita, voi täyttää riittävässä määrin vaatimuksen, jonka mukaan myytävän liiketoiminnan ostajalla on oltava valmiudet ja kannustin palauttaa pitkällä aikavälillä markkinoille kilpailu. Korjaustoimenpiteitä koskevan komission markkinatutkimuksen tulokset tukevat voimakkaasti tätä näkemystä.

(41)

Toisin kuin nikkeliteollisuudessa, kobolttiteollisuudessa vallitsevana liiketoimintamallina ei ole vertikaalinen integraatio, vaan merkittävä osa kaupasta on koboltin välittäjien hallussa. Yli 50 prosenttia Nikkelverkin kobolttituotannosta perustuu kolmansilta hankittuun kobolttiin. Falconbridgen sulatossa käytetään erikoisraaka-ainetta, myös BCL:ltä sekä australialaisilta ja afrikkalaisilta koboltinvälittäjiltä ostettuun kobolttikiveen sisältyvää kobolttia, raaka-aineen osto- ja puhdistusjärjestelyiden perusteella. New Inco on lisäksi sitoutunut toimittamaan myytävän liiketoiminnan ostajalle enintään kymmenen vuoden ajan vastaavan määrän kobolttiraaka-ainetta kuin Falconbridge toimittaa nykyään Nikkelverkille.

(42)

Lopullisten sitoumusten mukaan myytävä liikeyritys voidaan myydä vain sellaiselle yritykselle, joka toimii metallien louhinnan ja/tai rikastuksen alalla ja joka saa riittävästi nikkeliä myytävän liiketoiminnan säilymiseksi kannattavana New Incon kanssa tehtävän nikkelikiven toimitussopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen. Inco ilmoittaa sopivaksi vertailukohdaksi 55 000 megatonnin määrän, joka vastaa Falconbridgen Nikkelverkille nykyisin toimittamaa määrää.

(43)

Tämä sitoumus poistaa kokonaisuudessaan komission esille ottamat ongelmat, jotka liittyvät myytävän liiketoiminnan elinkelpoisuuteen ja kilpailukykyisyyteen, sillä siinä annetaan selkeät takeet nikkeliraaka-aineen toimitttamisesta myytävän liiketoiminnan ostajalle. Sitoumukset riittävät sen vuoksi poistamaan kokonaan kaikki edellä mainitut kilpailuongelmat.

(44)

Lopullisissa sitoumuksissa ehdotettu järjestely, joka koskee kymmenen vuoden ajan jatkettavia raaka-ainetoimituksia ja hinnoittelua, on myös todettu ehdoiltaan riittäväksi myytävän liiketoiminnan elinkelpoisuuden ja kilpailukykyisyyden suojaamiseksi siinä tapauksessa, että se myydään yritykselle, joka toimii jo metallien louhinnan alalla.

6.   Ehdotetun ostajan soveltuvuus

(45)

LionOre Mining International Ltd (”LionOre”) on keskikokoinen nikkelintuottaja, jolla on toiminnassa olevia kaivoksia ja useita kaivoshankkeita Botswanassa, Etelä-Afrikassa ja Australiassa. LionOren kaikki nykyiset kaivokset ja kaivoshankkeet liittyvät sulfiittiin. Yritys on toiminut nikkelialalla vuodesta 1996. Sen nikkelintuotanto vuonna 2005 oli 29 000 megatonnia, ja se on maailman kymmenenneksi suurin nikkelintuottaja.

(46)

LionOrella on osakkuuksia neljässä tuottavassa nikkelikaivoksessa ja yhdessä kultakaivoksessa. Afrikassa sillä on määräysvalta 85 prosenttiin botswanalaisen Tati Nickelin osakkeista ja 50 prosenttiin eteläafrikkalaisen Nkomati-nikkelikaivoksen osakkeista. Länsi-Australiassa LionOre omistaa Lake Johnstonin koko nikkelitoiminnan, 80 prosenttia Black Swanin nikkelitoiminnasta ja Thunderboxin kultakaivoksen kokonaisuudessaan. Lisäksi LionOre suunnittelee Länsi-Australiassa sijaitsevan Honeymoon Wellin esiintymän kehittämistä. Yritys pyrkii kehittymään täysin integroituneeksi nikkelintuottajaksi Activox-teknologiansa avulla. Se tuottaa tällä hetkellä kuitenkin vain nikkelirikastetta (3), eikä sillä ole lainkaan puhdistuskapasiteettia. LionOren todennetut kokonaisnikkelivarat vuoden 2005 lopulla olivat 2,3 miljoonaa megatonnia.

(47)

Yleisperiaatteiden ja sitoumuksissa vahvistettujen perusteiden mukaisesti on arvioitava, tuleeko LionOresta myytävän liiketoiminnan hankkimisen jälkeen riippumaton kilpailuvoima niillä kolmilla markkinoilla, joilla on havaittu kilpailuongelmia. Arvioinnin kohteena oli erityisesti se, onko LionOre Incosta / New Incosta riippumaton yritys, säilyykö se Incosta / New Incosta riippumattomana yrityksenä ja onko sillä riittävät taloudelliset resurssit myytävän liiketoiminnan hankintaan. On keskityttävä tutkimaan, kuinka LionOre voisi integroida nykyiset ja tulevat nikkelinlouhintatoimintonsa Nikkelverkiin ja voiko LionOre toimittaa Nikkelverkille riittävästi raaka-ainetta, jotta myytävä liiketoiminta säilyy elinkelpoisena nikkelikiven toimitussopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen, kuten sitoumuksissa määrätään.

(48)

LionOre täyttää kaikki perusteet, jotka sitoumuksissa asetetaan sopivalle ostajalle, ja yleiset edellytykset, jotka komissio asettaa ostajan soveltuvuudelle omaisuuserien myyntiä koskevan korjaustoimenpiteen osalta. Voidaankin todeta, että LionOre on sopiva ostaja myytävälle liiketoiminnalle ja että se takaa kyseisen yrityksen riippumattomuuden, elinkelpoisuuden ja kilpailukyvyn pitkällä aikavälillä. LionOressa yhdistyy monia ominaisuuksia, jotka katsottiin ratkaisevan tärkeiksi asetettujen edellytysten täyttämiseksi: i) sillä on laajaa kokemusta ja tietämystä nikkelteollisuudesta; ii) se omistaa kaivoksia ja sillä on kaivoshankkeita, jotka tuottavat jo nyt / tulevat tuottamaan sopivaa raaka-ainetta Nikkelverkille, ja iii) se tuntee Nikkelverkin sulaton prosessit ja tuotoksen.

7.   Päätelmä

(49)

Edellä esitetyistä syistä osapuolten antamat sitoumukset ovat riittäviä tarkasteltavan keskittymän aiheuttamien kilpailuongelmien poistamiseksi.

(50)

Päätösluonnoksessa ehdotetaan sen vuoksi, että ilmoitettu keskittymä julistetaan sulautuma-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Osapuoliin kohdistuu ETA:ssa erittäin vähän kilpailua: merkittävimmät kilpailijat ovat OMG (14 prosenttia), Eramet (5 prosenttia) ja vähäisemmässä määrin Anglo American (2 prosenttia).

(3)  LionOre omistaa myös 20 prosenttia botswanalaisesta BCL-sulatosta (nikkelinkäsittelylaitos).


13.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 72/24


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä heinäkuuta 2006,

keskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi

(Asia N:o COMP/M.3796 – OMYA/J.M. HUBER PCC)

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3163)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/164/EY)

Komissio teki 19. heinäkuuta 2006 päätöksen sulautuma-asiassa yrityskeskittymien valvonnasta 20 päivänä tammikuuta 2004 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan nojalla. Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavilla todistusvoimaisella kielellä ja komission työkielillä kilpailun pääosaston verkkosivuilla osoitteessa http://ec.europa.eu/comm/competiton/index_en.html

I   TIIVISTELMÄ

(1)

Komissio vastaanotti 4. huhtikuuta 2005 Suomen kilpailuviranomaisen asetuksen (EY) N:o 139/2004, jäljempänä ’sulautuma-asetus’, 22 artiklan 1 kohdan nojalla esittämän pyynnön, joka koski keskittymän ottamista tutkittavaksi. Ruotsin kilpailuviranomaiset liittyivät pyyntöön 22. huhtikuuta 2005, Itävallan kilpailuviranomaiset 26. huhtikuuta 2005 ja Ranskan kilpailuviranomaiset 28. huhtikuuta 2005.

(2)

Komissio totesi, että ehdotetussa toimenpiteessä on kyse sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta keskittymästä ja että pyyntö täytti sulautuma-asetuksen 22 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset. Komissio päätti sen vuoksi tutkia keskittymän ja teki 18. toukokuuta 2005 sulautuma-asetuksen 22 artiklan 3 kohdan nojalla tutkintapäätökset, jotka oli osoitettu Suomelle, Ruotsille, Itävallalle ja Ranskalle. Siirtopyynnön esittäneet jäsenvaltiot toimittivat komissiolle käytettävissään olevat asiakirjat. Omya täydensi kyseisiä tietoja 4. elokuuta 2005 antamassaan ilmoituksessa.

(3)

Komissio aloitti tätä asiaa koskevan menettelyn 23. syyskuuta 2005. Komissio lähetti väitetiedoksiannon ilmoituksen tehneille osapuolille 2. toukokuuta 2006. Omya vastasi tiedoksiantoon 16. toukokuuta 2006. Komission väitetiedoksiannon julkinen toisinto asetettiin SMI:n ja Imerysin saataville, ja nämä esittivät siitä kirjallisia huomautuksia.

(4)

Tapausta koskeva suullinen kuuleminen järjestettiin 18. toukokuuta 2006.

(5)

Jotta Omyalla olisi riittävästi aikaa harkita korjaustoimenpiteitä, komissio teki 17. toukokuuta 2006 10 artiklan 3 kohdan nojalla ilmoituksen tehneille osapuolille osoitetun päätöksen, jolla korjaustoimenpiteiden ehdottamiselle asetettua määräaikaa pidennettiin kahdella työpäivällä.

(6)

Komissio totesi perusteellisen tutkinnan jälkeen, että ilmoitetun keskittymän soveltuvuudesta yhteismarkkinoille on syytä olla huolissaan.

(7)

Päällysteaineina käytettävien kalsiumkarbonaattien markkinoilla ilmenneiden horisontaalisten kilpailuongelmien poistamiseksi Omya ja J.M. Huber Corporation toimittivat 23. toukokuuta 2006 komissiolle sitoumuspaketin (ja 3. heinäkuuta 2006 parannuksia siihen), joka katsottiin riittäväksi poistamaan keskittymään liittyvät kilpailuongelmat.

(8)

Tämän vuoksi ehdotettiin, että ilmoitettu keskittymä hyväksyttäisiin sulautuma-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaisin ehdoin ja velvoittein.

II   OSAPUOLET JA KESKITTYMÄ

(9)

Omya AG, jäljempänä ’Omya’, on sveitsiläinen perheyritys, joka tuottaa ja myy teollisuusmineraaleja (2), mukaan lukien kalsiumkarbonaatteja (3), joita käytetään muun muassa paperi-, maali-, muovi-, teräs- ja lasiteollisuudessa sekä maataloudessa. Omya saa suuren osan tuloistaan myynnistä paperiteollisuudelle.

(10)

Yhdysvaltalainen yritys J.M. Huber Corporation toimittaa ETA-markkinoille kaoliinia, PCC:tä sekä saostettuja piidioksideja ja silikaatteja (PSS). Tämän yrityskeskittymän kohteena olevat Huberin tytäryhtiöt vastaavat maailmanlaajuisesti siitä osasta J.M. Huber Corporationin, jäljempänä ’Huber PCC’, liiketoimintaa, joka koskee paperitehtaan yhteydessä sijaitsevalla tuotantolaitoksella tuotettavan, täyteaineena käytettävän saostetun kalsiumkarbonaatin tuotantoa ja toimitusta paperiteollisuudelle. Hankinnan kohteena on kaksitoista eri puolilla maailmaa sijaitsevaa, paperitehtaan yhteydessä toimivaa saostetun kalsiumkarbonaatin tuotantolaitosta, joista kuusi sijaitsee Euroopan talousalueella. Huberilla on saostetun kalsiumkarbonaatin tuotantolaitoksia Euroopan talousalueella Suomessa (kolme tuotantolaitosta), Ruotsissa, Ranskassa ja Portugalissa (yksi kussakin).

III   MERKITYKSELLISET MARKKINAT

A.   Merkitykselliset tuotemarkkinat

(11)

Ehdotettu keskittymä vaikuttaa seuraavien tuotteiden toimituksiin:

i)

täyteaineena käytettävän GCC:n toimitus myyntimarkkinoilta;

ii)

päällysteaineena käytettävän GCC:n toimitus myyntimarkkinoilta;

iii)

täyteaineena käytettävän PCC:n toimitus myyntimarkkinoilta;

iv)

täyteaineena käytettävän PCC:n tuotanto paperitehtaan yhteydessä; ja

v)

päällysteaineena käytettävän PCC:n toimitukset myyntimarkkinoilta.

(12)

Komissio on tullut siihen tulokseen, että täyteaineina käytettävät kalsiumkarbonaatit (PCC, GCC sekä GCC:n ja PCC:n seokset) ja päällysteaineina käytettävät kalsiumkarbonaatit (PCC, GCC sekä GCC:n ja PCC:n seokset) kuuluvat tämän keskittymän arvioinnin kannalta erillisille merkityksellisille tuotemarkkinoille, jotka ovat osa paperiteollisuudelle toimitettavien teollisuusmineraalien tuotannon ja toimitusten markkinoita.

B.   Merkitykselliset maantieteelliset markkinat

(13)

Komissio on päätellyt, että tämän keskittymän arvioinnissa merkitykselliset maantieteelliset markkinat määritellään yksilöimällä paperitehtaat, joiden realistiset toimitusvaihtoehdot ovat samankaltaiset. Tuotantolaitosten katsominen paperitehtaan realistisiksi toimitusvaihtoehdoiksi perustuu niiden logistiikkaan ja sijaintiin suhteessa paperitehtaaseen. Etäisyys, jota kauempana sijaitsevaa mineraalitehdasta ei voida katsoa realistiseksi toimitusvaihtoehdoksi, riippuu kunkin tehtaan aiemmista toimituksista, käytettävistä kuljetustavoista (maantie-, rautatie- tai laivakuljetukset taikka näiden yhdistelmät) ja tuotetun kalsiumkarbonaatin tyypistä (PCC tai GCC).

(14)

Merkitykselliset maantieteelliset markkinat ovat seuraavat:

a)

Myyntimarkkinoilta toimitettavien täyteaineina käytettävien kalsiumkarbonaattien merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden määritys perustuu mineraalitehtaan ja sen asiakkaan sijaintipaikan väliseen etäisyyteen, joka vaihtelee 400 kilometristä enintään 2 000 kilometriin riippuen tehtaasta, tuotteesta ja kuljetustavasta.

b)

Myyntimarkkinoilta toimitettavien päällysteaineina käytettävien kalsiumkarbonaattien merkityksellisten maantieteellisten markkinoiden määrityksessä käytetään samaa menettelyä kuin täyteaineiden tapauksessa, mutta etäisyydet vaihtelevat 400 kilometristä 3 000 kilometriin.

c)

Niiden asiakkaiden tapauksessa, joilla on mahdollisuus käyttää tuotantolaitoksella sijaitsevasta yksiköstä toimitettavaa kalsiumkarbonaattia, maantieteelliset markkinat ovat vähintään ETA:n laajuiset.

IV   KILPAILUVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

1.   Täyteaineina käytettävät kalsiumkarbonaatit

(15)

Komissio katsoo, että paperien täyteaineina käytettävien karbonaattien kilpailukykyinen hinnoittelu riippuu kunkin asiakkaan toiseksi parhaan vaihtoehtoisen toimittajan sijainnista.

(16)

Kun sulautuman osapuolten keskenään kilpailevilla tehtailla on päällekkäisiä myyntialueita, sulautuminen voi aiheuttaa hinnankorotuksia. Kun jokin sulautuman osapuolten asiakkaiden toiseksi parhaista vaihtoehdoista on yksi sulautuman toisen osapuolen mineraalitehtaista, sulautuman osapuolet kykenevät ja ovat halukkaita korottamaan hintoja. Kun sulautuman osapuolten kanssa kilpaileva tehdas on riittävän lähellä asiakkaan sijaintipaikkaa, tällaisen vaihtoehtoisen toimittajan läsnäolo aiheuttaa todennäköisesti niin paljon kilpailupainetta, että hinnankorotusaikeet eivät toteudu. Joidenkin paperitehtaiden tapauksessa kilpailuanalyysiin voi vaikuttaa myös se mahdollisuus, että niiden yhteydessä toimii tuotantolaitos, joka tuottaa täyteaineena käytettävää PCC:tä. Tarkasteltavana olevassa tapauksessa sillä, katsooko komissio paperitehtaan yhteydessä tuotettavan, täyteaineena käytettävän PCC:n realistiseksi toimitusvaihtoehdoksi, joka luo kilpailupainetta täyteaineena käytettävän PCC:n tai GCC:n toimituksiin myyntimarkkinoilla, ei kuitenkaan ole konkreettista vaikutusta keskittymän kilpailuvaikutuksiin.

(17)

Komissio on määrittänyt kaksi suurta asiakasryhmää. Näistä ensimmäiseen kuuluvat paperitehtaat, joille toimitetaan tällä hetkellä täyteaineena käytettävää PCC:tä niiden yhteydessä sijaitsevalta tuotantolaitokselta. Toiseen kuuluvat paperitehtaat, joille toimitetaan tätä tuotetta suoraan myyntimarkkinoilta. Komissio on keskittynyt tarkastelemaan kilpailuarvioinnissa sulautuman osapuolten todellisia asiakkaita.

(18)

Komissio määritti kullekin asiakkaalle realistisia vaihtoehtoisia mineraalitehtaita kunkin tehtaan maksimaalisten kuljetusetäisyyksien perusteella. Etäisyydet saatiin selville komission luomasta laajasta tietokannasta. Komissio toteutti vuoden 2004 kattavien PCC:n ja GCC:n toimitustietojen (4) perusteella myös ekonometrisen tutkimuksen (diskreetin eli epäjatkuvan valinnan mallin perusteella) selvittääkseen, kuinka todennäköistä on, että asiakas valitsisi toisen mineraalitehtaan, jos sen nykyinen toimittaja korottaisi hintojaan. Komissio määritti tutkimustulosten perusteella kalsiumkarbonaattia paperiteollisuudelle tuottavien tehtaiden väliset korvaavuusmallit.

Asiakkaat, jotka käyttävät toimituksia tehtaan yhteydessä sijaitsevalta tuotantolaitokselta

(19)

Keskittymällä ei todettu olevan suoraa vaikutusta täyteaineena käytettävän PCC:n toimituksiin tehtaan yhteydessä sijaitsevalta tuotantolaitokselta riippumatta siitä, onko toimittajana Huber vai Omya. Toimittajat, jotka tuottavat täyteaineena käytettävää PCC:tä paperitehtaan yhteydessä, ovat tehneet sijaintipaikkoinaan toimivien paperitehtaiden kanssa pitkäaikaiset (yleensä 7–10 vuotta) yksintoimitussopimukset, joilla PCC:n tuotantolaitos varmistaa itselleen tietyn vähimmäistoimitusmäärän. Vuosittainen hinnanmuutos koko sopimuskaudella määritetään laskentakaavalla, jossa käytettävä perushinta neuvotellaan sopimuskauden alussa. Laskentakaava riippuu yleensä kustannustekijöistä, kuten kalkkikivi-, sähkö-, palkka- ja inflaatiokustannuksista, joihin tarkasteltavana oleva keskittymä ei vaikuta. Ratkaistavana oli kysymys siitä, olisiko keskittymällä haitallinen vaikutus kyseisiin asiakkaisiin pitkäaikaisen sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen. Tutkimuksessa todettiin, että on erittäin epätodennäköistä, että keskittymä vaikuttaisi merkittävästi sellaisten sopimusten uusimiseen, jotka on tehty PCC:n toimituksista paperitehtaan yhteydessä sijaitsevasta tuotantolaitoksesta.

(20)

Toimituksia paperitehtaan yhteydessä sijaitsevasta tuotantolaitoksesta käyttävien tulevien asiakkaiden kannalta markkinoilta poistuu keskittymän myötä yksi toimittaja, joka on osoittanut kykenevänsä hallinnoimaan ja vetämään hankkeita, jotka koskevat täyteaineena käytettävän PCC:n toimituksia paperitehtaan yhteydessä sijaitsevasta tuotantolaitoksesta Euroopan talousalueella. Tutkimuksen mukaan keskittymä ei kuitenkaan aiheuta merkittäviä hintamuutoksia näille asiakkaille, sillä täyteaineena käytettävää PCC:tä paperitehtaan yhteydessä toimivasta tuotantolaitoksesta toimittavien realististen vaihtoehtojen määrä olisi edelleen riittävä luomaan kilpailupainetta. Sama koskee päällysteaineena käytettävän PCC:n toimituksia paperitehtaan yhteydessä toimivasta tuotantolaitoksesta.

Asiakkaat, jotka käyttävät nykyään toimituksia myyntimarkkinoilta

(21)

Komissio katsoi, että mineraalitehdas, joka sijaitsee tietyn etäisyyden päässä paperitehtaasta, on realistinen vaihtoehto täyteaineena käytettävän PCC:n tai täyteaineena käytettävän GCC:n toimittamiseksi asiakkaille, joille toimitetaan kyseisiä tuotteita myyntimarkkinoilta, vaikka niillä olisikin mahdollisuus käyttää paperitehtaan yhteydessä tuotettavaa, täyteaineena käytettävää PCC:tä. Tarkasteltuaan vaihtoehtoja, jotka Omyan nykyisiltä myyntimarkkinoilta toimitettavan, täyteaineena käytettävän PCC:n asiakkailla on käytettävissään, komissio on päätellyt, että keskittymällä ei todennäköisesti ole haitallisia vaikutuksia kyseisiin asiakkaisiin, sillä näillä on poikkeuksetta käytettävissään muita realistisia PCC:n toimitusvaihtoehtoja. Onkin epätodennäköistä, että Huberin poistuminen kilpailijoiden joukosta estäisi merkittävästi kilpailua Omyan täyteaineena käytettävän PCC:n asiakkaista.

(22)

On lisäksi epätodennäköistä, että Huber olisi Omyan täyteaineena käytettävän GCC:n asiakkaiden toiseksi paras toimitusvaihtoehto. Kyseisillä asiakkailla on joko vaihtoehtoinen täyteaineena käytettävän GCC:n toimittaja ja/tai muita täyteaineena käytettävän PCC:n vaihtoehtoisia toimittajia, jotka eivät näytä olevan heikommassa kilpailuasemassa kuin Huberin täyteaineena käytettävää PCC:tä tuottavat tehtaat. Ekonometrisen tutkimuksen tulokset osoittavat lisäksi, että Huber ei ole keskimäärin toiseksi paras vaihtoehto. Onkin epätodennäköistä, että Huberin poistuminen kilpailijoiden joukosta estäisi merkittävästi kilpailua Omyan täyteaineena käytettävän GCC:n asiakkaista.

(23)

Omyan täyteaineena käytettävää GCC:tä tuottavat tehtaat näyttävät olevan realistisia vaihtoehtoja GCC:n toimittamisessa myyntimarkkinoilta Huberin PCC-asiakkaille. Imerys harjoittaa kuitenkin täyteaineena käytettävän PCC:n tuotantoa Husumissa ja täyteaineena käytettävän GCC:n tuotantoa Tunadalissa Ruotsissa. Lisäksi SMI:llä on täyteaineena käytettävää PCC:tä tuottavia tehtaita Suomessa Lappeenrannassa, Myllykoskella ja Äänekoskella. Nämä vaihtoehtoiset toimittajat eivät vaikuta olevan heikommassa kilpailuasemassa kuin Huberin tuotantolaitokset, jotka tuottavat täyteaineena käytettävää PCC:tä paperitehtailla Ruotsissa ja Suomessa. Ekonometrisen tutkimuksen perusteella näyttää lisäksi siltä, että täyteaineena käytettävää GCC:tä myyntimarkkinoilta toimittavien tehtaiden suunnalta tuleva kilpailupaine on heikompi kuin paine, jota täyteaineena käytettävää PCC:tä myyntimarkkinoilta toimittavat tehtaat kohdistavat muihin vastaavan tuotteen toimittajiin. Onkin epätodennäköistä, että Omyan poistuminen kilpailijoiden joukosta estäisi merkittävästi kilpailua Huberin täyteaineena käytettävän PCC:n asiakkaista.

2.   Päällysteaineina käytettävä kalsiumkarbonaatit

(24)

Omya katsoi ehdotetusta keskittymästä antamassaan ilmoituksessa, että keskittymällä ei olisi vaikutusta paperin päällysteaineiden markkinoihin, koska Huber ei toimi tällä hetkellä kyseisillä markkinoilla. Komission markkinatutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että Huber on kehittänyt PCC:tä, joka soveltuu käytettäväksi päällysteaineina käytettävissä GCC:n ja PCC:n seoksissa, ja oli tehnyt tarjouksia päällysteaineina käytettävien PCC-tuotteiden toimittamisesta.

(25)

Komissio katsoo sen vuoksi Huberin potentiaaliseksi kilpailijaksi paperin päällysteaineina käytettävien kalsiumkarbonaattien markkinoilla. Jos keskittymää ei toteutettaisi, Huberista tulisi erittäin todennäköisesti tehokas kilpailuvoima päällysteaineina käytettävien kalsiumkarbonaattien markkinoilla.

(26)

Komissio katsoo sen vuoksi, että ehdotettu keskittymä estäisi merkittävästi kilpailua erityisesti vahvistamalla Omyan määräävää markkina-asemaa päällysteaineina käytettävien kalsiumkarbonaattien markkinoilla keskittymän vaikutuspiiriin Etelä-Suomessa kuuluvien asiakkaiden osalta.

(27)

Komission päätelmä perustuu seuraaviin seikkoihin.

(28)

Omya on ensiksikin jo nyt määräävässä asemassa oleva päällysteaineena käytettävien kalsiumkarbonaattilaatujen toimittaja valtaosalle asiakkaista Euroopassa ja Suomessa. Omya toimitti erittäin suuren osan paperiteollisuudelle toimitettujen päällysteaineina käytettävien kalsiumkarbonaattien kokonaismäärästä ETA:ssa vuonna 2004. Se omistaa erittäin suuren osan ETA:n raaka-ainevaroista, jotka tarvitaan päällysteaineena käytettävän GCC-laadun tuotantoon, tai valvoo kyseisten raaka-ainevarojen käyttöä ja voi toimittaa tuotteita paperitehtaille kaikkialla Euroopan talousalueella. Määräävän asemansa ja raaka-ainevarojen käytön valvonnan vuoksi Omya on väistämätön kauppakumppani paperitehtaille, joiden on ostettava päällysteaineina käytettäviä kalsiumkarbonaatteja Euroopassa ja erityisesti Suomessa.

(29)

Huber kykenee lisäksi siirtymään paperin päällysteaineiden markkinoille päällysteaineena käytettävän PCC:n lisäaineteknologiansa ansiosta. Komssio arvioi erityisesti sitä, missä määrin 1) Huberin PCC:n lisäaineteknologia oli valmis saatettavaksi markkinoille; 2) Huber uskoi toiminnan laajentamista koskevan ehdotuksensa kaupalliseen elinkelpoisuuteen; ja 3) Huber kykeni ottamaan Kuusankosken paperitehtaan yhteydessä PCC:tä tuottavassa yksikössä käyttöön riittävästi tuotantokapasiteettia kyetäkseen aloittamaan toiminnan kyseisillä markkinoilla. Komissio tarkasteli myös 4) uponneita kustannuksia, joita Huberille aiheutui päällysteaineina käytettävien kalsiumkarbonaattien markkinoilletulosta. Komissio katsoi, että ennen kuin Huber aloitti keskittymäneuvottelut Omyan kanssa, se suunnitteli siirtymistä paperin päällysteaineiden markkinoille merkittävässä laajuudessa ja olisi tehnyt niin melko pian päällysteaineena käytettävän PCC:n lisäaineteknologiansa ansiosta.

(30)

Kuusankosken tehtaan sijainti mahdollistaisi sen, että Huber kykenisi toimittamaan tuotteita myös monille muille Etelä-Suomessa sijaitseville Omyan asiakkaille. Kyseiset asiakkaat hankkivat nykyään päällysteaineena käytettävän kalsiumkarbonaattinsa Omyalta, mutta voisivat harkita hankkivansa ainakin osan toimituksistaan Huberin Kuusankosken tehtaalta. Komissio havaitsi, että Huberin Kuusankosken tehdas olisi useille asiakkaille huomattavasti lähempänä sijaitseva vaihtoehto kuin SMI:n tai Imerysin seuraavaksi lähin tehdas (keskittymän vaikutuspiiriin kuuluvat asiakkaat).

(31)

Huber olisi lisäksi tehokas kilpailuvoima, joka kohdistaisi mitä todennäköisimmin merkittävää kilpailupainetta Omyan toimintaan paperin päällysteaineina käytettävien kalsiumkarbonaattien markkinoilla. Komissio katsoo, että Suomen markkinoiden rakenne ja se, että ainoa kilpailija, SMI, on markkinaosuuden perusteella tarkasteltuna pieni toimija, jonka sijainti on lisäksi epäedullinen, aiheuttavat sen, että on erittäin todennäköistä, että Huberin kapasiteetti Kuusankosken tehtaalla kohdistaisi merkittävää kilpailupainetta Omyan tietyille suomalaisille asiakkaille toimittamien päällysteaineina käytettävien kalsiumkarbonaattien tarjontaan. Komissio toteaa myös, että Etelä-Suomessa ei ole muita potentiaalisia kilpailijoita, jotka voisivat saada aikaan riittävästi kilpailupainetta.

(32)

Komissio katsoo edellä esitetyn perusteella, että ehdotettu keskittymä estäisi merkittävästi kilpailua erityisesti vahvistamalla Omyan määräävää markkina-asemaa päällysteaineina käytettävien kalsiumkarbonaattien markkinoilla keskittymän vaikutuspiiriin Etelä-Suomessa kuuluvien asiakkaiden osalta.

3.   Ei koordinoituja eikä monialakeskittymälle tunnusomaisia vaikutuksia

(33)

Komissio toteaa lopuksi, että nyt tarkasteltava keskittymä ei todennäköisesti luo monialakeskittymälle tunnusomaisia ongelmia eikä kasvata todennäköisyyttä, että yritykset kykenisivät koordinoimaan toimintaansa hintojen korottamiseksi kilpailukykyistä tasoa korkeammalle tasolle.

V   SITOUMUKSET

(34)

Poistaakseen edellä mainitut horisontaaliset kilpailuongelmat päällysteaineina käytettävien kalsiumkarbonaattien markkinoilta Omya ja J.M. Huber toimittivat komissiolle 23. toukokuuta 2006 sitoumuspaketin. Paketti sisälsi kaksi vaihtoehtoista sitoumusehdotusta, joista ensimmäinen koski Kuusankosken paperitehtaan yhteydessä toimivan PCC:n tuotantolaitoksen sekä päällyste- ja lisäaineteknologian myyntiä ja toinen ainoastaan teknologian myyntiä.

(35)

Komissio päätti tehdä markkinatestin ensimmäisestä sitoumusehdotuksesta (Kuusankosken paperitehtaan yhteydessä toimivan PCC:n tuotantolaitoksen sekä Huberin PCC:n päällyste- ja lisäaineteknologian myynti). Markkinatesti lähetettiin yhteensä 11 asiakkaalle ja neljälle kilpailijalle, jotka ovat osallistuneet tämän keskittymän tutkintaan, ja ne kaikki vastasivat testiin (5). Markkinatestiin annetut vastaukset olivat kaksijakoisia. Pääosa asiakkaista katsoi kyseisen sitoumuksen riittävän poistamaan komission havaitsemat kilpailuongelmat, kun taas kilpailijat suhtautuivat varauksella ehdotetun korjaustoimenpiteen laajuuteen ja ehdottivat sitoumukseen parannuksia komission havaitsemien kilpailuongelmien ratkaisemiseksi riittävässä määrin (6).

(36)

Ensimmäisen sitoumusvaihtoehdon osalta komissio arvioi, mahdollistaisiko Kuusankosken paperitehtaan yhteydessä sijaitsevan, täyteaineena käytettävää PCC:tä tuottavan tuotantolaitoksen ja teknologian myyntitarjous sen, että sopiva ostaja kykenisi hankkimaan päällysteaineena käytettävän PCC:n markkinoilla vastaavan markkinavoiman kuin Huberilla olisi ollut, jos keskittymää ei toteutettaisi.

(37)

Komissio totesi, että ensimmäinen sitoumusvaihtoehto (Kuusankosken paperitehtaan yhteydessä toimivan PCC:n tuotantolaitoksen ja teknologian myynti), jonka mukaan sopiva ostaja saa käyttöönsä vapautuvan tuotantokapasiteetin ja tarvittavan teknologian ja voi toimia tiiviissä yhteistyössä isäntäpaperitehtaan kanssa, mahdollistaa sen, että ostaja pääsee Huberin nykyistä asemaa vastaavaan asemaan ja hyötyy myös vakiintuneesta toimittajasta, jonka ei tarvitse rakentaa uutta tuotantolaitosta, jos sen tarjous sopimuksen uusimisesta hyväksytään. Tällä vaihtoehdolla voitaisiin parhaiten varmistaa myynnin kannattavuus ja realistisesti kilpailukykyisen tuotteen saattaminen päällysteaineina käytettävien kalsiumkarbonaattien markkinoille.

(38)

Komissio katsoi lisäksi, että Kuusankosken paperitehtaan yhteydessä toimivan PCC:n tuotantolaitoksen ja myydyn teknologian kykyä ja valmiuksia toimia edelleen kilpailukykyisenä voimana ja palauttaa kilpailu markkinoille, joilla Omya ja muut kilpailijat toimivat, riippuu paljolti siitä, kuka ostaja tulee olemaan. Sopiva ostaja olisikin tässä tapauksessa teollisuusyritys, jolla on jo tarvittavat taloudelliset resurssit ja todennettua kokemusta.

(39)

Komissio päättelee tämän vuoksi, että ehdotettu ensimmäinen sitoumusvaihtoehto eli Kuusankosken paperitehtaan yhteydessä toimivan PCC:n tuotantolaitoksen ja Huberin päällysteaineteknologian myynti palauttaisi (osapuolten 3. heinäkuuta 2006 ehdottamien parannusten perusteella) tehokkaan kilpailun päällysteaineina käytettävien kalsiumkarbonaattien markkinoille keskittymän vaikutuspiiriin Etelä-Suomessa kuuluvien asiakkaiden osalta palauttamalla Huberin lisäaineteknologian avulla Omyan tuottamiin päällysteaineina käytettäviin kalsiumkarbonaatteihin kilpailupaineen, joka häviäisi muussa tapauksessa keskittymän vuoksi, jos se toteutettaisiin alkuperäisen ilmoituksen mukaisesti.

VI   PÄÄTELMÄ

(40)

Tarkasteltuaan edellä mainittuja seikkoja yhdessä ja erikseen komissio on päätellyt, että Omyan ja J.M. Huberin antamat sitoumukset ovat riittäviä keskittymään liittyvien kilpailuongelmien ratkaisemiseksi.

(41)

Komission päätöksessä todetaan sen vuoksi, että ilmoitettu keskittymä soveltuu yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan sulautuma-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti.


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Teollisuusmineraaleja ovat PCC (saostettu kalsiumkarbonaatti), GCC (jauhettu kalsiumkarbonaatti), kaoliinitalkki ja dolomiitti.

(3)  Termi ”karbonaatit” kattaa sekä PCC:n että GCC:n.

(4)  Komissio loi laajan mineraalien toimituksia koskevan tietokannan, joka sisälsi tiedot kaikkien suurimpien kilpailijoiden vuotuisista paperin täyte- ja päällysteaineina käytettävien PCC:n ja GCC:n toimituksista ETA-markkinoilla vuosina 2002, 2003 ja 2004 (jaoteltuina mineraalityypin, toimittavan mineraalitehtaan, vastaanottavan paperitehtaan, paperityypin, kuljetusetäisyyden, kuljetusmäärien, hinnan kuivatonnia kohden, kuljetustavan ja -kustannusten mukaan).

(5)  Lisäksi saatiin vastaus Suomen kilpailuvirastolta.

(6)  Arvioituaan ainoastaan teknologian myyntiä koskevan toisen vaihtoehtoisen sitoumuksen komissio totesi, että se ei poista komission havaitsemia kilpailuongelmia, ja se jätettiin tämän vuoksi markkinatestin ulkopuolelle.