ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 70

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
9. maaliskuu 2007


Sisältö

 

Sivu

 

*

Huomautus lukijalle

1

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UN-ECE) sääntö nro 49 — Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat diesel- ja maakaasumoottoreiden ja nestekaasukäyttöisten ottomoottoreiden sekä diesel- tai maakaasumoottorilla tai nestekaasukäyttöisellä ottomoottorilla varustettujen ajoneuvojen hyväksyntää moottorin päästöjen osalta (EUVL L 375, 27.12.2006)

3

 

*

Oikaistaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UN-ECE) sääntö nro 83 — Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvojen hyväksyntää epäpuhtauspäästöjen osalta moottorin polttoainevaatimusten mukaan (EUVL L 375, 27.12.2006)

171

 

*

Oikaistaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UN-ECE) sääntö nro 123 — Moottoriajoneuvoille tarkoitettujen mukautuvien etuvalaisujärjestelmien (AFS-järjestelmien) tyyppihyväksyntää koskevat yhdenmukaiset määräykset (EUVL L 375, 27.12.2006)

355

 

*

Oikaistaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UN-ECE) sääntö nro 124 — Henkilöautojen ja niiden perävaunujen pyörien hyväksymisen yhdenmukaiset vaatimukset (EUVL L 375, 27.12.2006)

413

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


9.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 70/1


HUOMAUTUS LUKIJALLE

BG

:

Настоящият брой на Официален вестник е публикуван на испански, чешки, датски, немски, естонски, гръцки, английски, френски, италиански, латвийски, литовски, унгарски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, фински и шведски език.

Поправката, включена в него, се отнася до актове, публикувани преди разширяването на Европейския съюз от 1 януари 2007 г.

ES

:

El presente Diario Oficial se publica en español, checo, danés, alemán, estonio, griego, inglés, francés, italiano, letón, lituano, húngaro, maltés, neerlandés, polaco, portugués, eslovaco, esloveno, finés y sueco.

Las correcciones de errores que contiene se refieren a los actos publicados con anterioridad a la ampliación de la Unión Europea del 1 de enero de 2007.

CS

:

Tento Úřední věstník se vydává ve španělštině, češtině, dánštině, němčině, estonštině, řečtině, angličtině, francouzštině, italštině, lotyštině, litevštině, maďarštině, maltštině, nizozemštině, polštině, portugalštině, slovenštině, slovinštině, finštině a švédštině.

Oprava zde uvedená se vztahuje na akty uveřejněné před rozšířením Evropské unie dne 1. ledna 2007.

DA

:

Denne EU-Tidende offentliggøres på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

Berigtigelserne heri henviser til retsakter, som blev offentliggjort før udvidelsen af Den Europæiske Union den 1. januar 2007.

DE

:

Dieses Amtsblatt wird in Spanisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Estnisch, Griechisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Ungarisch, Maltesisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Slowakisch, Slowenisch, Finnisch und Schwedisch veröffentlicht.

Die darin enthaltenen Berichtigungen beziehen sich auf Rechtsakte, die vor der Erweiterung der Europäischen Union am 1. Januar 2007 veröffentlicht wurden.

ET

:

Käesolev Euroopa Liidu Teataja ilmub hispaania, tšehhi, taani, saksa, eesti, kreeka, inglise, prantsuse, itaalia, läti, leedu, ungari, malta, hollandi, poola, portugali, slovaki, slovneeni, soome ja rootsi keeles.

Selle parandustega viidatakse aktidele, mis on avaldatud enne Euroopa Liidu laienemist 1. jaanuaril 2007.

EL

:

Η παρούσα Επίσημη Εφημερίδα δημοσιεύεται στην ισπανική, τσεχική, δανική, γερμανική, εσθονική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, ουγγρική, μαλτέζικη, ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, φινλανδική και σουηδική γλώσσα.

Τα διορθωτικά που περιλαμβάνει αναφέρονται σε πράξεις που δημοσιεύθηκαν πριν από τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 2007.

EN

:

This Official Journal is published in Spanish, Czech, Danish, German, Estonian, Greek, English, French, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Dutch, Polish, Portuguese, Slovak, Slovenian, Finnish and Swedish.

The corrigenda contained herein refer to acts published prior to enlargement of the European Union on 1 January 2007.

FR

:

Le présent Journal officiel est publié dans les langues espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, finnoise et suédoise.

Les rectificatifs qu'il contient se rapportent à des actes publiés antérieurement à l'élargissement de l'Union européenne du 1er janvier 2007.

IT

:

La presente Gazzetta ufficiale è pubblicata nelle lingue spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, finlandese e svedese.

Le rettifiche che essa contiene si riferiscono ad atti pubblicati anteriormente all'allargamento dell'Unione europea del 1o gennaio 2007.

LV

:

Šis Oficiālais Vēstnesis publicēts spāņu, čehu, dāņu, vācu, igauņu, grieķu, angļu, franču, itāļu, latviešu, lietuviešu, ungāru, maltiešu, holandiešu, poļu, portugāļu, slovāku, slovēņu, somu un zviedru valodā.

Šeit minētie labojumi attiecas uz tiesību aktiem, kas publicēti pirms Eiropas Savienības paplašināšanās 2007. gada 1. janvārī.

LT

:

Šis Oficialusis leidinys išleistas ispanų, čekų, danų, vokiečių, estų, graikų, anglų, prancūzų, italų, latvių, lietuvių, vengrų, maltiečių, olandų, lenkų, portugalų, slovakų, slovėnų, suomių ir švedų kalbomis.

Čia išspausdintas teisės aktų, paskelbtų iki Europos Sąjungos plėtros 2007 m. sausio 1 d., klaidų ištaisymas.

HU

:

Ez a Hivatalos Lap spanyol, cseh, dán, német, észt, görög, angol, francia, olasz, lett, litván, magyar, máltai, holland, lengyel, portugál, szlovák, szlovén, finn és svéd nyelven jelenik meg.

Az itt megjelent helyesbítések elsősorban a 2007. január 1-jei európai uniós bővítéssel kapcsolatos jogszabályokra vonatkoznak.

MT

:

Dan il-Ġurnal Uffiċjali hu ppubblikat fil-ligwa Spanjola, Ċeka, Daniża, Ġermaniża, Estonjana, Griega, Ingliża, Franċiża, Taljana, Latvjana, Litwana, Ungeriża, Maltija, Olandiża, Pollakka, Portugiża, Slovakka, Slovena, Finlandiża u Żvediża.

Il-corrigenda li tinstab hawnhekk tirreferi għal atti ppubblikati qabel it-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Jannar 2007.

NL

:

Dit Publicatieblad wordt uitgegeven in de Spaanse, de Tsjechische, de Deense, de Duitse, de Estse, de Griekse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Hongaarse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Slowaakse, de Sloveense, de Finse en de Zweedse taal.

De rectificaties in dit Publicatieblad hebben betrekking op besluiten die vóór de uitbreiding van de Europese Unie op 1 januari 2007 zijn gepubliceerd.

PL

:

Niniejszy Dziennik Urzędowy jest wydawany w językach: hiszpańskim, czeskim, duńskim, niemieckim, estońskim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, łotewskim, litewskim, węgierskim, maltańskim, niderlandzkim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, fińskim i szwedzkim.

Sprostowania zawierają odniesienia do aktów opublikowanych przed rozszerzeniem Unii Europejskiej dnia 1 stycznia 2007 r.

PT

:

O presente Jornal Oficial é publicado nas línguas espanhola, checa, dinamarquesa, alemã, estónia, grega, inglesa, francesa, italiana, letã, lituana, húngara, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, eslovaca, eslovena, finlandesa e sueca.

As rectificações publicadas neste Jornal Oficial referem-se a actos publicados antes do alargamento da União Europeia de 1 de Janeiro de 2007.

RO

:

Prezentul Jurnal Oficial este publicat în limbile spaniolă, cehă, daneză, germană, estonă, greacă, engleză, franceză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, slovacă, slovenă, finlandeză şi suedeză.

Rectificările conţinute în acest Jurnal Oficial se referă la acte publicate anterior extinderii Uniunii Europene din 1 ianuarie 2007.

SK

:

Tento úradný vestník vychádza v španielskom, českom, dánskom, nemeckom, estónskom, gréckom, anglickom, francúzskom, talianskom, lotyšskom, litovskom, maďarskom, maltskom, holandskom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, fínskom a švédskom jazyku.

Korigendá, ktoré obsahuje, odkazujú na akty uverejnené pred rozšírením Európskej únie 1. januára 2007.

SL

:

Ta Uradni list je objavljen v španskem, češkem, danskem, nemškem, estonskem, grškem, angleškem, francoskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, finskem in švedskem jeziku.

Vsebovani popravki se nanašajo na akte objavljene pred širitvijo Evropske unije 1. januarja 2007.

FI

:

Tämä virallinen lehti on julkaistu espanjan, tšekin, tanskan, saksan, viron, kreikan, englannin, ranskan, italian, latvian, liettuan, unkarin, maltan, hollannin, puolan, portugalin, slovakin, sloveenin, suomen ja ruotsin kielellä.

Lehden sisältämät oikaisut liittyvät ennen Euroopan unionin laajentumista 1. tammikuuta 2007 julkaistuihin säädöksiin.

SV

:

Denna utgåva av Europeiska unionens officiella tidning publiceras på spanska, tjeckiska, danska, tyska, estniska, grekiska, engelska, franska, italienska, lettiska, litauiska, ungerska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, slovakiska, slovenska, finska och svenska.

Rättelserna som den innehåller avser rättsakter som publicerades före utvidgningen av Europeiska unionen den 1 januari 2007.


Oikaisuja

9.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 70/3


Oikaistaan Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UN-ECE) sääntö nro 49 — Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat diesel- ja maakaasumoottoreiden ja nestekaasukäyttöisten ottomoottoreiden sekä diesel- tai maakaasumoottorilla tai nestekaasukäyttöisellä ottomoottorilla varustettujen ajoneuvojen hyväksyntää moottorin päästöjen osalta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 375, 27. joulukuuta 2006 )

Korvataan sääntö nro 49 seuraavasti:

Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UN-ECE) sääntö nro 49 — Yhdenmukaiset vaatimukset, jotka koskevat diesel- ja maakaasumoottoreiden ja nestekaasukäyttöisten ottomoottoreiden sekä diesel- tai maakaasumoottorilla tai nestekaasukäyttöisellä ottomoottorilla varustettujen ajoneuvojen hyväksyntää moottorin päästöjen osalta

Tarkistus 3

johon sisältyy:

muutossarja 01 — Voimaantulopäivä: 14. toukokuuta 1990

muutossarja 02 — Voimaantulopäivä: 30. joulukuuta 1992

oikaisu 1 muutossarjaan 02, ilmoitus tallettajille

C.N.232.1992.TREATIES-32, päivätty 11. syyskuuta 1992

oikaisu 2 muutossarjaan 02, ilmoitus tallettajille

C.N.353.1995.TREATIES-72, päivätty 13. marraskuuta 1995

oikaisu 1 tarkistukseen 2 (painovirhekorjaus — vain englanti)

täydennys 1 muutossarjaan 02 — Voimaantulopäivä: 18. toukokuuta 1996

täydennys 2 muutossarjaan 02 — Voimaantulopäivä: 28. elokuuta 1996

oikaisu 1 muutossarjan 02 täydennykseen 1, ilmoitus tallettajille

C.N.426.1997.TREATIES-96, päivätty 21. marraskuuta 1997

oikaisu 2 muutossarjan 02 täydennykseen 1, ilmoitus tallettajille

C.N.272.1999.TREATIES-2, päivätty 12. huhtikuuta 1999

oikaisu 1 muutossarjan 02 täydennykseen 2, ilmoitus tallettajille

C.N.271.1999.TREATIES-1, päivätty 12. huhtikuuta 1999

muutossarja 03 — Voimaantulopäivä: 27. joulukuuta 2001

muutossarja 04 — Voimaantulopäivä: 31. tammikuuta 2003

1.   SOVELTAMISALA

Tätä sääntöä sovelletaan sellaisten yli 3,5 tonnia painavien luokan (1)  (2) M1 sekä luokkien M2, M3, N1, N2 ja N3 moottoriajoneuvojen diesel- ja maakaasumoottorien sekä nestekaasua polttoaineena käyttävien ottomoottorien tuottamiin kaasu- ja hiukkaspäästöihin, joiden rakenteellinen nopeus on yli 25 kilometriä tunnissa.

2.   MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET

Tässä säännössä tarkoitetaan:

2.1.   ”testisyklillä” useiden testipisteiden, joille kullekin on määritetty nopeus ja vääntömomentti, muodostamaa jaksoa; moottorin on noudatettava määritettyä nopeutta ja vääntömomenttia joko tasaisella nopeudella (ESC-testi) tai vaihtuvissa käyttöolosuhteissa (ETC-, ELR-testi),

2.2.   ”moottorin (moottoriperheen) hyväksynnällä” moottorityypin (moottoriperheen) hyväksyntää kaasu- ja hiukkaspäästöjen tason osalta,

2.3.   ”dieselmoottorilla” puristussytytysperiaatteella toimivaa moottoria,

”kaasumoottorilla” maakaasua tai nestekaasua polttoaineena käyttävää moottoria,

2.4.   ”moottorityypillä” sellaisten moottoreiden luokkaa, jotka eivät eroa toisistaan tämän säännön liitteessä I esitettyjen moottorin olennaisten ominaisuuksien osalta,

2.5.   ”moottoriperheellä” valmistajan tekemää sellaisten moottoreiden ryhmittelyä, joilla oletetaan tämän säännön liitteen I lisäyksessä 2 määritellyn rakenteen perusteella olevan samanlaiset pakokaasupäästöjen ominaisuudet; kaikkien moottoriperheeseen kuuluvien moottoreiden on täytettävä sovellettavat päästöjen raja-arvot,

2.6.   ”kantamoottorilla” moottoriperheestä valittua moottoria, jonka päästöominaisuudet edustavat kyseistä moottoriperhettä,

2.7.   ”kaasupäästöillä” hiilimonoksidia, hiilivetyjä (dieselmoottorin suhteeksi oletetaan CH1,85, nestekaasua polttoaineena käyttävän moottorin suhteeksi CH2,525 ja etanolikäyttöistä dieselmoottoria koskevaksi molekyylikaavaksi CH3O0,5), metaanittomia hiilivetyjä (dieselmoottorin suhteeksi oletetaan CH1,85, nestekaasua polttoaineena käyttävän moottorin suhteeksi CH2,525 ja maakaasua polttoaineena käyttävän moottorin suhteeksi CH2,93), metaania (maakaasua polttoaineena käyttävän moottorin suhteeksi oletetaan CH4) ja typen oksideja, joiden määrä ilmoitetaan typpidioksidivastaavuutena (NO2),

”hiukkaspäästöillä” tiettyyn suodatinaineeseen jääviä aineita, kun pakokaasu on laimennettu puhtaalla, suodatetulla ilmalla siten, että lämpötila on enintään 325 K (52 °C),

2.8.   ”savulla” dieselmoottorin pakokaasuvirrassa suspensiona olevia hiukkasia, jotka absorboivat, heijastavat tai taittavat valoa,

2.9.   ”nettoteholla” tehoa, joka ilmaistaan ECE-kilowatteina ja joka mitataan testipenkissä kampiakselin tai sitä vastaavan osan päästä säännössä N:o 24 määritetyn tehon mittausmenetelmän mukaisesti,

2.10.   ”ilmoitetulla suurimmalla teholla (Pmax)” valmistajan hyväksyntähakemuksessa ilmoittamaa suurinta tehoa ECE-kilowatteina (nettoteho),

2.11.   ”kuormitusprosentilla” tietyllä moottorin kierrosnopeudella saatua prosenttiosuutta suurimmasta mahdollisesta vääntömomentista,

2.12.   ”ESC-testillä” kolmestatoista tämän säännön 5.2 kohdan mukaisesti suoritettavasta vakiomoodista muodostuvaa testisykliä,

2.13.   ”ELR-testillä” tämän säännön 5.2 kohdan mukaisesti moottorin vakiokierrosnopeudella suoritettavista kuormitusvaiheista muodostuvaa testisykliä,

2.14.   ”ETC-testillä” tämän säännön 5.2 kohdan mukaisesti suoritettavista 1 800:sta sekunneittain vaihtuvasta moodista muodostuvaa testisykliä,

2.15.   ”moottorin käyttökierrosnopeuden alueella” moottorin yleisimmin käytössä olevaa tämän säännön liitteen 4 mukaisesti määritettyjen alimman ja suurimman kierrosnopeuden välissä olevaa kierrosnopeuden aluetta,

2.16.   ”alimmalla kierrosnopeudella (nlo)” moottorin alinta kierrosnopeutta, jolla moottori tuottaa 50 prosenttia ilmoitetusta suurimmasta tehosta,

2.17.   ”suurimmalla kierrosnopeudella (nhi)” moottorin suurinta kierrosnopeutta, jolla moottori tuottaa 70 prosenttia ilmoitetusta suurimmasta tehosta,

2.18.   ”moottorin kierrosnopeuksilla A, B ja C” ESC- ja ELR-testeissä käytettäviä, tämän säännön liitteen 4 lisäyksessä 1 esitettyjä moottorin käyttökierrosnopeuden alueella olevia testinopeuksia,

2.19.   ”valvonta-alueella” moottorin kierrosnopeuksien A–C sekä 25–100 prosentin kuormituksen välistä aluetta,

2.20.   ”viitenopeudella (nref)” 100 prosentin kierrosnopeusarvoa, jota käytetään poistettaessa ETC-testin suhteellisten kierrosnopeusarvojen normalisointi tämän säännön liitteen 4 lisäyksen 2 mukaisesti,

2.21.   ”opasimetrillä” laitetta, jolla mitataan savuhiukkasten opasiteettia valon vähenemisperiaatteen mukaisesti,

2.22.   ”maakaasun ryhmällä” joko H- tai L-ryhmää sellaisina kuin ne on määritelty marraskuussa 1993 annetussa eurooppalaisessa standardissa EN 437,

2.23.   ”itsesäätyvyydellä” moottorin laitetta, jonka avulla ilman ja polttoaineen suhde pidetään vakiona,

2.24.   ”uudelleenkalibroinnilla” maakaasumoottorin hienosäätöä, jonka avulla sama suorituskyky (teho, polttoaineen kulutus) saavutetaan toisen lajin maakaasulla,

2.25.   ”Wobben indeksillä (alempi Wl tai ylempi Wu)” kaasun tilavuusyksikköä kohti mitatun vastaavan lämpöarvon ja kaasun suhteellisen tiheyden neliöjuuren suhdetta samoissa viiteolosuhteissa seuraavan kaavan mukaisesti:

Formula

2.26.   ”λ-muutoskertoimella (Sλ)” lauseketta, joka kuvaa moottorin hallintajärjestelmältä vaadittavaa ilman ylimäärän λ muutoksen mukautuvuutta, jos moottorin polttoaineena käytetään koostumukseltaan puhtaasta metaanista eroavaa kaasua (Sλ:n laskeminen: ks. liite 8),

2.27.   ”EYA:lla” erittäin ympäristöystävällistä ajoneuvoa, jonka käyttövoimana on moottori, joka ei ylitä tämän säännön 5.2.1 kohdan taulukoiden rivillä C annettuja päästöjen sallittuja raja-arvoja,

2.28.   ”estolaitteella” laitetta, joka mittaa tai havainnoi ajoneuvon nopeutta, moottorin kierrosnopeutta, vaihdetta, lämpötilaa, imusarjan painetta tai jotain muuta parametriä tai reagoi niihin aktivoidakseen, muuttaakseen, viivästääkseen tai deaktivoidakseen päästöjenrajoitusjärjestelmän jonkin osan tai toiminnan siten, että päästöjenrajoitusjärjestelmän tehokkuus ajoneuvon normaalin käytön aikana alenee, paitsi jos tällaisen laitteen käyttö olennaisesti sisältyy sovellettaviin päästöjen varmentamistestimenettelyihin,

2.29.   ”lisäsäätölaitteella” moottoriin tai ajoneuvoon asennettua järjestelmää, toimintoa tai säätöstrategiaa, jota käytetään moottorin ja/tai sen lisälaitteiden suojaamiseksi sellaisissa toimintaolosuhteissa, jotka voisivat johtaa vaurioitumiseen tai rikkoutumiseen, tai jota käytetään moottorin käynnistämisen helpottamiseksi. Lisäsäätölaite voi olla myös strategia tai toimenpide, jos tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että kyseessä ei ole estolaite,

2.30.   ”irrationaalisella päästöjen rajoitusstrategialla” mitä tahansa strategiaa tai toimenpidettä, joka vähentää päästöjenrajoitusjärjestelmän tehokkuutta ajoneuvon normaaleissa käyttöolosuhteissa sen tason alapuolelle, joka odotetaan saavutettavan sovellettavissa päästötestimenettelyissä.

Image

2.31.   Symbolit ja lyhenteet

2.31.1.   Testimuuttujien symbolit

Symboli

Yksikkö

Termi

AP

m2

Isokineettisen näytteenottoanturin poikkileikkauksen pinta-ala

AT

m2

Pakoputken poikkileikkauksen pinta-ala

CEE

Etaanihyötysuhde

CEM

Metaanihyötysuhde

C1

Hiilivetyjen hiili 1 -vastaavuus

conc

ppm/vol%

Konsentraatiota ilmaiseva alaindeksi

D0

m3/s

PDP-kalibrointiyhtälön vakiotekijä

DF

Laimennuskerroin

D

Besselin funktion vakio

E

Besselin funktion vakio

EZ

g/kWh

Tarkistuspisteen interpoloitu NOx-päästö

fa

Laboratorion olosuhdekerroin

fc

s–1

Bessel-suodattimen katkaisutaajuus

FFH

Polttoainekohtainen kerroin kosteuskorjauksen laskemiseksi

FS

Stoikiometrinen kerroin

GAIRW

kg/h

Imuilman massavirta (kostea)

GAIRD

kg/h

Imuilman massavirta (kuiva)

GDILW

kg/h

Laimennusilman massavirta (kostea)

GEDFW

kg/h

Vastaava laimennetun pakokaasun massavirta (kostea)

GEXHW

kg/h

Pakokaasun massavirta (kostea)

GFUEL

kg/h

Polttoaineen massavirta

GTOTW

kg/h

Laimennetun pakokaasun massavirta (kostea)

H

MJ/m3

Lämpöarvo

HREF

g/kg

Absoluuttisen kosteuden viitearvo (10,71 g/kg)

Ha

g/kg

Imuilman absoluuttinen kosteus

Hd

g/kg

Laimennusilman absoluuttinen kosteus

HTCRAT

mol/mol

Vety–hiili-suhde

I

Yksittäistä moodia ilmaiseva alaindeksi

K

Besselin vakio

K

m–1

Valon absorptiokerroin

KH,D

Dieselmoottoreiden NOx:n kosteuden korjauskerroin

KH,G

Kaasumoottoreiden NOx:n kosteuden korjauskerroin

KV

 

CFV-kalibrointitoiminto

KW,a

Imuilman kuivasta kosteaan korjauksen kerroin

KW,d

Laimennusilman kuivasta kosteaan korjauksen kerroin

KW,e

Laimennetun pakokaasun kuivasta kosteaan korjauksen kerroin

KW,r

Raakapakokaasun kuivasta kosteaan korjauksen kerroin

L

%

Testimoottorin vääntömomentti prosentteina suurimmasta vääntömomentista

La

m

Tehollinen optisen reitin pituus

M

 

PDP-kalibrointiyhtälön kulmakerrointekijä

Mass

g/h or g

Päästöjen massavirtaa ilmaiseva alaindeksi

MDIL

kg

Hiukkasten keruussa käytettävien suodattimien läpi kulkevan laimennusilmanäytteen massa

Md

mg

Kerätyn laimennusilman hiukkasnäytteen massa

Mf

mg

Kerätyn hiukkasnäytteen massa

Mf,p

mg

Ensisijaiseen suodattimeen kerätyn hiukkasnäytteen massa

Mf,b

mg

Toissijaiseen suodattimeen kerätyn hiukkasnäytteen massa

MSAM

kg

Hiukkasten keruussa käytettävien suodattimien läpi kulkevan laimennetun pakokaasunäytteen massa

MSEC

kg

Toisiolaimennusilman massa

MTOTW

kg

CVS-kokonaismassa syklin aikana kosteana

MTOTW,i

kg

Hetkellinen CVS-massa kosteana

N

%

Opasiteetti

NP

PDP:n kokonaiskierrosluku syklin aikana

NP,i

PDP:n kierrosluku tiettynä aikana

N

min–1

Moottorin kierrosnopeus

nP

s–1

PDP:n kierrosnopeus

nhi

min–1

Korkea kierrosnopeus

nlo

min–1

Alhainen kierrosnopeus

nref

min–1

Moottorin viitekierrosnopeus ETC-testissä

pa

kPa

Kylläisen vesihöyryn paine moottorin imuilmassa

pA

kPa

Absoluuttinen paine

pB

kPa

Ilman kokonaispaine

pd

kPa

Kylläisen vesihöyryn paine laimennusilmassa

ps

kPa

Kuiva ilmanpaine

p1

kPa

Alipaine CVS-laitteen PDP-pumpun sisäänmenokohdassa

P(a)

kW

Testin ajaksi asennettavien apulaitteiden käyttöteho

P(b)

kW

Testin ajaksi poistettavien apulaitteiden käyttöteho

P(n)

kW

Korjaamaton nettoteho

P(m)

kW

Testipenkissä mitattu teho

Ω

Besselin vakio

Qs

m3/s

CVS-laitteen kokonaisvirtaama

q

Laimennussuhde

r

Isokineettisen anturin ja pakoputken poikkileikkausten pinta-alojen suhde

Ra

%

Imuilman suhteellinen kosteus

Rd

%

Laimennusilman suhteellinen kosteus

Rf

FID-vastekerroin

ρ

kg/m3

Tiheys

S

kW

Dynamometrin asetusarvo

Si

m–1

Hetkellinen savutusarvo

Sλ

λ-muutoskerroin

T

K

Absoluuttinen lämpötila

Ta

K

Imuilman absoluuttinen lämpötila

t

s

Mittausaika

te

s

Sähköinen vasteaika

tf

s

Suodattimen vasteaika Besselin funktiota varten

tp

s

Fyysinen vasteaika

Δt

s

Peräkkäisten savumittausarvojen aikaväli (= 1/näytteenottotaajuus)

Δti

s

Näyteväli määritettäessä hetkellistä virtaamaa CFV-laitteessa

τ

%

Savun läpinäkyvyys

V0

m3/rev

PDP-laitteen todellinen tilavuusvirtaama

W

Wobben indeksi

Wact

kWh

ETC:n todellinen sykliteho

Wref

kWh

ETC:n viitesykliteho

WF

Painokerroin

WFE

Tehollinen painokerroin

X0

m3/rev

PDP-laitteen tilavuusvirtaaman kalibrointisuure

Yi

m–1

Savuarvon 1 sekunnin Bessel-keskiarvo

2.31.2.   Kemiallisten komponenttien symbolit

CH4

Metaani

C2H6

Etaani

C2H5OH

Etanoli

C3H8

Propaani

CO

Hiilimonoksidi

DOP

Di-oktyyliftalaatti

CO2

Hiilidioksidi

HC

Hiilivedyt

NMHC

Metaanittomat hiilivedyt

NOx

Typen oksidit

NO

Typpioksidi

NO2

Typpidioksidi

PT

Hiukkaset

2.31.3.   Lyhenteet

CFV

Kriittisen aukon virtaamaan perustuva vakiotilavuusvirtalaite

CLD

Kemiluminisenssi-analysaattori

ELR

Eurooppalainen kuormavastetestisykli (European Load Response Test Cycle)

ESC

Eurooppalainen vakiotilainen testisykli (European Steady State Test Cycle)

ETC

Eurooppalainen muuttuvatilainen testisykli (European Transient Test Cycle)

FID

Liekin ionisaatioilmaisin

GC

Kaasukromatografi

HCLD

Lämmitettävä kemiluminisenssi-analysaattori

HFID

Lämmitettävä liekki-ionisaatioilmaisin

LPG

Nestekaasu

NDIR

Non-dispersive-tyyppinen infrapuna-analysaattori

NG

Maakaasu

NMC

Metaanierotin

3.   HYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN

3.1.   Moottoria erillisenä teknisenä yksikkönä koskevan hyväksynnän hakeminen

3.1.1.   Moottorin valmistajan tai valtuutetun edustajan on tehtävä moottorityypin hyväksyntähakemus kaasu- ja hiukkaspäästöjen tason osalta.

3.1.2.   Hakemukseen on sisällyttävä tarvittavat asiakirjat kolmena kappaleena. Hakemuksessa on esitettävä ainakin tämän säännön liitteessä 1 tarkoitetut moottorin olennaiset ominaisuudet.

3.1.3.   Liitteessä 1 kuvattujen ”moottorityypin” ominaisuuksien mukainen moottori on luovutettava 5 kohdassa määritellyt hyväksyntätestit suorittavalle tekniselle tutkimuslaitokselle.

3.2.   Ajoneuvotyypin hyväksynnän hakeminen sen moottorin osalta

3.2.1.   Ajoneuvon valmistajan tai valtuutetun edustajan on tehtävä ajoneuvotyypin hyväksyntähakemus sen moottorin kaasu- ja hiukkaspäästöjen tason osalta.

Hakemukseen on sisällyttävä tarvittavat asiakirjat kolmena kappaleena. Hakemuksessa on esitettävä ainakin:

3.2.2.1.   liitteessä 1 tarkoitetut moottorin olennaiset ominaisuudet,

3.2.2.2.   liitteessä 1 tarkoitettujen moottoriin liittyvien osien kuvaus,

3.2.2.3.   jäljennös asennetun moottorityypin tyyppihyväksyntää koskevasta ilmoituslomakkeesta (liite 2A).

3.3.   Hyväksytyllä moottorilla varustetun ajoneuvotyypin hyväksynnän hakeminen

3.3.1.   Ajoneuvon valmistajan tai valtuutetun edustajan on tehtävä ajoneuvon hyväksyntähakemus sen hyväksytyn dieselmoottorin tai moottoriperheen kaasu- ja hiukkaspäästöjen tason ja sen hyväksytyn kaasumoottorin tai moottoriperheen kaasupäästöjen tason osalta.

Hakemukseen on sisällyttävä tarvittavat asiakirjat kolmena kappaleena sekä seuraavat tiedot:

3.3.2.1.   ajoneuvotyypin ja moottoriin liittyvien ajoneuvon osien tarvittavat, liitteessä 1 tarkoitetut tiedot sisältävä kuvaus sekä jäljennös ajoneuvotyyppiin asennetun moottorin ja tarvittaessa moottoriperheen hyväksyntää koskevasta ilmoituslomakkeesta (liite 2a) erillisenä teknisenä yksikkönä.

4.   HYVÄKSYNTÄ

4.1.   Hyväksynnän antaminen kaikille polttoaineille

Hyväksynnän antaminen kaikille polttoaineille edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

4.1.1.   Dieselöljy: jos moottori tai ajoneuvo tämän säännön 3.1, 3.2 tai 3.3. kohdan mukaisesti täyttää jäljempänä 5, 6 ja 7 kohdassa asetetut vaatimukset käytettäessä tämän säännön liitteessä 5 määritettyä vertailupolttoainetta, moottorityypille tai ajoneuvotyypille on myönnettävä hyväksyntä.

Maakaasua polttoaineena käyttävän kantamoottorin pitää pystyä käyttämään kaikkia kaupan olevia, koostumukseltaan erilaisia polttoaineita. Maakaasua on periaatteessa kahta eri lajia, suurilämpöarvoista (H-ryhmän kaasua) ja vähälämpöarvoista (L-ryhmän kaasua), joskin lämpöarvot saattavat vaihdella huomattavasti kaasuryhmien sisällä; niiden energiamäärä Wobben indeksinä ja λ-muutoskertoimena (Sλ) ilmaistuna vaihtelee huomattavasti. Wobben indeksin ja Sλ-arvon laskemisessa käytettävät kaavat esitetään 2.25 ja 2.26 kohdassa. Maakaasujen, joiden λ-muutoskerroin on välillä 0,89–1,08 (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,08) katsotaan kuuluvan H-ryhmään, kun taas maakaasujen, joiden λ-muutoskerroin on välillä 1,08–1,19 (1,08 ≤ Sλ ≤ 1,19) katsotaan kuuluvan L-ryhmään. Sλ-arvojen äärimmäiset vaihtelut on otettu huomioon vertailupolttoaineiden koostumuksessa.

Kantamoottorin on täytettävä tämän säännön vaatimukset liitteessä 6 määritettyjen vertailupolttoaineiden GR (polttoaine 1) ja G25 (polttoaine 2) osalta ilman eri säätöjä testien välillä. Polttoaineen vaihdon jälkeen sallitaan kuitenkin yhden ETC-syklin mittainen mukautusajo ilman mittausta. Ennen testiä kantamoottorille on suoritettava liitteen 4 lisäyksessä 2 olevassa 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukainen totutusajo.

4.1.2.1.   Valmistajan pyynnöstä moottori voidaan testata kolmannella polttoaineella (polttoaine 3), jos λ-muutoskerroin (Sλ) on arvojen 0,89 (ts. GR-polttoaineen alarajan) ja 1,19 (ts. G25-polttoaineen ylärajan) välillä, esimerkiksi jos polttoaine 3 on kaupan oleva polttoaine. Tämän testin tuloksia voidaan käyttää tuotannon vaatimustenmukaisuusarvioinnin perustana.

Jos maakaasumoottori on tarkoitettu käytettäväksi itsesäätyvästi sekä H-ryhmän kaasuilla että L-ryhmän kaasuilla siten, että kaasujen energiasisältöalue valitaan katkaisimella, kantamoottori testataan sekä H- että L-ryhmän asiaankuuluvilla liitteessä 6 määritellyillä vertailupolttoaineilla. Polttoaineet ovat GR (polttoaine 1) ja G23 (polttoaine 3) H-ryhmän kaasuille ja G25 (polttoaine 2) ja G23 (polttoaine 3) L-ryhmän kaasuille. Kantamoottorin on täytettävä tämän säännön vaatimukset katkaisimen kummassakin asennossa ilman polttoaineen uudelleensäätöä kahden testin välillä kyseisessä katkaisimen asennossa. Polttoaineen vaihdon jälkeen sallitaan kuitenkin yhden ETC-syklin mittainen mukautusajo ilman mittausta. Ennen testiä kantamoottorille on suoritettava liitteen 4 lisäyksessä 2 olevassa 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukainen totutusajo.

4.1.3.1.   Valmistajan pyynnöstä moottori voidaan testata G23:n sijaan kolmannella polttoaineella (polttoaine 3), jos λ-muutoskerroin (Sλ) on arvojen 0,89 (ts. GR-polttoaineen alarajan) ja 1,19 (ts. G25-polttoaineen ylärajan) välillä, esimerkiksi jos polttoaine 3 on kaupan oleva polttoaine. Tämän testin tuloksia voidaan käyttää tuotannon vaatimustenmukaisuusarvioinnin perustana.

4.1.4.   Maakaasua polttoaineena käyttävien moottoreiden osalta päästötulosten suhde r kullekin päästölle määritetään seuraavasti:

Formula

tai

Formula

ja

Formula

Nestekaasua polttoaineena käyttävän kantamoottorin pitää pystyä käyttämään kaikkia kaupan olevia, koostumukseltaan erilaisia polttoaineita. Käytettävän nestekaasun C3/C4-koostumus vaihtelee. Nämä vaihtelut on otettu huomioon vertailupolttoaineissa. Kantamoottorin on täytettävä päästövaatimukset liitteessä 7 tarkoitetuilla vertailupolttoaineilla A ja B ilman, että polttoaineen syöttöä säädetään testien välillä. Polttoaineen vaihdon jälkeen sallitaan kuitenkin yhden ETC-syklin mittainen mukautusajo ilman mittausta. Ennen testiä kantamoottorille on suoritettava liitteen 4 lisäyksessä 2 olevassa 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukainen totutusajo.

4.1.5.1.   Päästötulosten suhde r kullekin päästölle määritetään seuraavasti:

Formula

4.2.   Polttoainerajoitetun hyväksynnän antaminen

Polttoainerajoitettu hyväksyntä annetaan, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

Joko H-ryhmän tai L-ryhmän kaasulla toimimaan säädetyn maakaasukäyttöisen moottorin pakokaasupäästöjen hyväksyntä

Kantamoottori on testattava asiaankuuluvalla liitteessä 6 tarkoitetulla vastaavan kaasuryhmän vertailupolttoaineella. Polttoaineet ovat GR (polttoaine 1) ja G23 (polttoaine 3) H-ryhmän kaasuille ja G25 (polttoaine 2) ja G23 (polttoaine 3) L-ryhmän kaasuille. Kantamoottorin on täytettävä tämän säännön vaatimukset ilman, että polttoainejärjestelmän säätöjä muutetaan mitenkään kahden testin välillä. Polttoaineen vaihdon jälkeen sallitaan kuitenkin yhden ETC-syklin mittainen mukautusajo ilman mittausta. Ennen testiä kantamoottorille on suoritettava liitteen 4 lisäyksessä 2 olevassa 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukainen totutusajo.

4.2.1.1.   Valmistajan pyynnöstä moottori voidaan testata G23:n sijaan kolmannella polttoaineella (polttoaine 3), jos λ-muutoskerroin (Sλ) on arvojen 0,89 (ts. GR-polttoaineen alarajan) ja 1,19 (ts. G25-polttoaineen ylärajan) välillä, esimerkiksi jos polttoaine 3 on kaupan oleva polttoaine. Tämän testin tuloksia voidaan käyttää tuotannon vaatimustenmukaisuusarvioinnin perustana.

4.2.1.2.   Päästötulosten suhde r kullekin päästölle määritetään seuraavasti:

Formula

tai

Formula

ja

Formula

4.2.1.3.   Asiakkaalle toimitettaessa moottorissa on oltava tarra (ks. 4.11 kohta), josta ilmenee, mille kaasuryhmälle moottori on hyväksytty.

Yhdellä polttoaineen koostumuksella toimimaan säädetyn, maakaasulla tai nestekaasulla käyvän moottorin pakokaasupäästöjen hyväksyntä

4.2.2.1.   Maakaasukäyttöisen kantamoottorin on täytettävä päästövaatimukset liitteessä 7 tarkoitettujen vertailupolttoaineiden GR ja G25 osalta ja nestekaasukäyttöisen kantamoottorin liitteessä 7 tarkoitettujen vertailupolttoaineiden A ja B osalta.

Polttoaineen syöttöä saa hienosäätää testien välissä. Hienosäätöön sisältyy polttoaineen syöttötietokannan uudelleenkalibrointi, kuitenkin tietokannan perusrakennetta tai sen säätöstrategiaa muuttamatta. Tarvittaessa suoraan polttoaineen virtaamaan vaikuttavat osat, esimerkiksi ruiskutussuuttimet, voi vaihtaa.

4.2.2.2.   Valmistajan pyynnöstä moottori voidaan testata vertailupolttoaineilla GR ja G23 tai vertailupolttoaineilla G25 ja G23, jolloin hyväksyntä on vastaavasti voimassa ainoastaan joko H-ryhmän tai L-ryhmän kaasun osalta.

4.2.2.3.   Asiakkaalle toimitettaessa moottorissa on oltava tarra (ks. 4.11 kohta), josta ilmenee, mikä polttoainekoostumus moottorille on kalibroitu.

MAAKAASUA POLTTOAINEENA KÄYTTÄVIEN MOOTTORIEN HYVÄKSYNTÄ

 

4.1. kohta

Hyväksynnän antaminen kaikille polttoaineille

Testikäyttöjen lukumäärä

”r”:n laskeminen

4.2. kohta

Polttoainerajoitetun hyväksynnän antaminen

Testikäyttöjen lukumäärä

”r”:n laskeminen

Ks. 4.1.2 kohta Maakaasumoottori, joka pystyy käyttämään kaikkia koostumukseltaan erilaisia polttoaineita

GR (1) ja G25 (2)

valmistajan pyynnöstä moottori voidaan testata kolmannella kaupan olevalla polttoaineella (3),

jos Sλ = 0,89–1,19

2

(enintään 3)

Formula

ja, jos testataan kolmannella polttoaineella

Formula

ja

Formula

 

 

 

Ks. 4.1.3 kohta Maakaasumoot-tori, joka säätyy itse katkaisimella

GR (1) ja G23 (3) H-ryhmän kaasuille

ja

G25 (2) ja G23 (3) L-ryhmän kaasuille

valmistajan pyynnöstä moottori voidaan testata kaupan olevalla polttoaineella (3) G23:n sijaan,

jos Sλ = 0,89–1,19

2 H-ryhmän kaasuille ja

2 L-ryhmän kaasuille

asiaankuuluvassa katkaisimen asennossa

4

Formula

ja

Formula

 

 

 

Ks. 4.2.1 kohta Maakaasumoot-tori, joka on säädetty toimimaan H-ryhmän tai L-ryhmän kaasuilla

 

 

 

GR (1) ja G23 (3) H-ryhmän kaasuille

tai

G25 (2) ja G23 (3) L-ryhmän kaasuille

valmistajan pyynnöstä moottori voidaan testata kaupan olevalla polttoaineella (3) G23:n sijaan,

jos Sλ = 0,89–1,19

2 H-ryhmän kaasuille

tai

2 L-ryhmän kaasuille

2

Formula

H-ryhmän kaasuille

tai

Formula

L-ryhmän kaasuille

Ks. 4.2.2 kohta Maakaasumoot-tori, joka on säädetty toimi-maan tietyllä polttoaine-koostumuksella

 

 

 

GR (1) ja G25 (2),

hienosäätö testien välissä sallittu

valmistajan pyynnöstä moottori voidaan testata

GR:llä (1) ja G23:llä (3) H-ryhmän kaasujen osalta

tai

G25:llä (2) ja G23:llä (3) L-ryhmän kaasujen osalta

2

tai

2 H-ryhmän kaasuille

tai

2 L-ryhmän kaasuille

2

 

NESTEKAASUA POLTTOAINEENA KÄYTTÄVIEN MOOTTORIEN HYVÄKSYNTÄ

 

4.1. kohta

Hyväksynnän antaminen kaikille polttoaineille

Testi-käyttöjen lukumäärä

”r”:n laskeminen

4.2. kohta

Polttoainerajoitetun hyväksynnän antaminen

Testi-käyttöjen lukumäärä

”r”:n laskeminen

Ks.

4.1.5 kohta

Nestekaasumoot-tori, joka pystyy käyttämään kaikkia koostumukseltaan erilaisia polttoaineita

polttoaine A ja polttoaine B

2

Formula

 

 

 

Ks.

4.2.2 kohta

Nestekaasumoot-tori, joka on säädetty toimi-maan tietyllä polttoaine-koostumuksella

 

 

 

polttoaine A ja polttoaine B,

hienosäätö testien välillä sallittu

2

 

4.3.   Moottoriperheen jäsenen pakokaasupäästöjen hyväksyntä

4.3.1.   Jäljempänä 4.3.2 kohdassa mainittua poikkeusta lukuun ottamatta kantamoottorin hyväksyntä koskee kaikkia moottoriperheen jäseniä ilman eri testejä, kun käytetään polttoainetta, joka kuuluu koostumukseltaan ryhmään, jolle kantamoottori on hyväksytty (4.2.2 kohdassa kuvattujen moottoreiden osalta), tai samaa polttoaineryhmää (4.1 tai 4.2 kohdassa kuvattujen moottoreiden osalta), jolle kantamoottori on hyväksytty.

4.3.2.   Toissijainen testimoottori

Jos hyväksyntäviranomainen toteaa moottoriperheeseen kuuluvan moottorin hyväksyntähakemuksen tai ajoneuvon moottorin hyväksyntähakemuksen yhteydessä, että jätetty hakemus ei valitun kantamoottorin osalta täysin edusta säännön lisäyksessä 1 määritettyä moottoriperhettä, se voi valita testattavaksi vaihtoehtoisen ja tarvittaessa uuden vertailutestimoottorin.

4.4.   Hyväksyntänumero on annettava kullekin hyväksytylle tyypille. Hyväksyntänumeron kahdesta ensimmäisestä numerosta (tällä hetkellä 04, joka vastaa muutossarjaa 04) käy ilmi muutossarja, joka sisältää ne sääntöön tehdyt tärkeät tekniset muutokset, jotka ovat hyväksynnän myöntämishetkellä viimeisimmät. Sama sopimuspuoli ei saa antaa samaa numeroa toiselle moottorityypille tai ajoneuvotyypille.

4.5.   Tätä sääntöä soveltaville vuoden 1958 sopimuksen sopimuspuolille on ilmoitettava tähän sääntöön perustuvasta moottorityypin tai ajoneuvotyypin hyväksynnästä tai hyväksynnän laajentamisesta tai epäämisestä taikka tuotannon lopullisesta keskeyttämisestä tämän säännön liitteessä 2A tai 2B, tilanteen mukaan, esitetyn mallin mukaisella lomakkeella. Myös tyyppitestin aikana mitatut arvot on ilmoitettava.

Kaikkiin tämän säännön nojalla hyväksytyn moottorityypin mukaisiin moottoreihin ja kaikkiin tämän säännön nojalla hyväksytyn ajoneuvotyypin mukaisiin ajoneuvoihin on kiinnitettävä näkyvästi ja helppopääsyiseen paikkaan kansainvälinen hyväksyntämerkki, jossa on:

4.6.1.   ympyrän sisällä oleva E-kirjain, jota seuraa hyväksynnän myöntäneen maan tunnusnumero (3),

4.6.2.   tämän säännön numero, jota seuraa R-kirjain, viiva ja 4.4.1 kohdassa tarkoitetun ympyrän oikealla puolella oleva hyväksyntänumero.

Hyväksyntämerkissä on kuitenkin oltava R-kirjaimen perässä toinenkin kirjainmerkki, jonka tarkoituksena on ilmaista ne päästöjen raja-arvot, joiden osalta hyväksyntä on myönnetty. Jos annettu hyväksyntä merkitsee 5.2.1 kohdan asiaankuuluvan taulukon tai taulukoiden rivillä A annettujen raja-arvojen noudattamista, R-kirjaimen perään merkitään roomalainen numero I. Jos annettu hyväksyntä merkitsee 5.2.1 kohdan asiaankuuluvan taulukon tai taulukoiden rivillä B1 annettujen raja-arvojen noudattamista, R-kirjaimen perään merkitään roomalainen numero II. Jos annettu hyväksyntä merkitsee 5.2.1 kohdan asiaankuuluvan taulukon tai taulukoiden rivillä B2 annettujen raja-arvojen noudattamista, R-kirjaimen perään merkitään roomalainen numero III. Jos annettu hyväksyntä merkitsee 5.2.1 kohdan asiaankuuluvan taulukon tai taulukoiden rivillä C annettujen raja-arvojen noudattamista, R-kirjaimen perään merkitään roomalainen numero IV.

Maakaasumoottorien hyväksyntämerkissä on oltava kansallisen tunnuksen perässä jälkiliite, jonka tarkoituksena on ilmaista, minkä kaasuryhmän osalta hyväksyntä on annettu. Merkki on seuraavanlainen:

4.6.3.1.1.   H, jos moottori on hyväksytty ja kalibroitu H-ryhmän kaasujen osalta,

4.6.3.1.2.   L, jos moottori on hyväksytty ja kalibroitu L-ryhmän kaasujen osalta,

4.6.3.1.3.   HL, jos moottori on hyväksytty ja kalibroitu sekä H- että L-ryhmän kaasujen osalta,

4.6.3.1.4.   Ht, jos moottori on kalibroitu ja hyväksytty tietyn H-ryhmän kaasun koostumuksen osalta ja moottori voidaan muuttaa jollekin toiselle H-ryhmän kaasulle hienosäätämällä moottorin polttoainejärjestelmää,

4.6.3.1.5.   Lt, jos moottori on kalibroitu ja hyväksytty tietyn L-ryhmän kaasun koostumuksen osalta ja moottori voidaan muuttaa jollekin toiselle L-ryhmän kaasulle hienosäätämällä moottorin polttoainejärjestelmää,

4.6.3.1.6.   HLt, jos moottori on kalibroitu ja hyväksytty tietyn joko H- tai L-ryhmän kaasun koostumuksen osalta ja moottori voidaan muuttaa jollekin toiselle H- tai L-ryhmän kaasulle hienosäätämällä moottorin polttoainejärjestelmää.

4.7.   Jos ajoneuvo tai moottori on sellaisen tyypin mukainen, jolle on myönnetty hyväksyntä yhden tai useamman sopimukseen liitetyn säännön nojalla maassa, joka on myöntänyt hyväksynnän tämän säännön nojalla, 4.6.1 kohdassa tarkoitettua tunnusta ei tarvitse toistaa. Tällöin sääntöjen ja hyväksyntien numerot sekä kaikkien niiden sääntöjen lisäsymbolit, joiden perusteella hyväksyntä on myönnetty tämän säännön perusteella, on sijoitettava pystysarakkeisiin 4.6.1 kohdassa tarkoitetun tunnuksen oikealle puolelle.

4.8.   Hyväksyntämerkki on sijoitettava valmistajan hyväksyttyyn tyyppiin kiinnittämään tyyppikilpeen tai lähelle sitä.

4.9.   Tämän säännön liitteessä 3 annetaan esimerkkejä hyväksyntämerkkien sijoittelusta.

Teknisenä yksikkönä hyväksytyssä moottorissa on oltava hyväksyntämerkin lisäksi seuraavat merkinnät:

4.10.1.   moottorin valmistajan tavaramerkki tai kauppanimi,

4.10.2.   valmistajan kaupallinen kuvaus.

4.11.   Tarrat

Polttoainerajoituksin hyväksytyssä maakaasu- tai nestekaasumoottorissa on oltava seuraavat tarrat:

4.11.1.   Sisältö

Tarrassa on oltava seuraavat tiedot:

Edellä 4.2.1.3 kohdan tapauksessa tarrassa on luettava ”AINOASTAAN H-RYHMÄN MAAKAASUN KÄYTTÖ SALLITTUA”. Tarvittaessa kirjain H korvataan kirjaimella L.

Edellä 4.2.2.3 kohdan tapauksessa tarrassa on luettava ”AINOASTAAN … -LUOKAN MAAKAASUN KÄYTTÖ SALLITTUA” tai tilanteen mukaan ”AINOASTAAN … -LUOKAN NESTEKAASUN KÄYTTÖ SALLITTUA”. Liitteen 6 tai 7 vastaavan taulukon (vastaavien taulukoiden) tiedot sekä moottorin valmistajan määrittämät yksittäiset komponentit ja rajat on annettava.

Kirjainten ja numeroiden on oltava vähintään 4 mm korkeita.

Huomautus: Jos tällaisen tarran sijoittaminen ei tilan puutteen vuoksi ole mahdollista, voidaan käyttää yksinkertaistettua koodia. Tässä tapauksessa kaikki edellä tarkoitetut tiedot sisältävän selvityksen on oltava vaivattomasti polttoainesäiliön täyttävän tai moottoria ja sen lisälaitteita huoltavan tai korjaavan henkilön sekä asianmukaisten viranomaisten saatavilla. Valmistaja ja hyväksyntäviranomainen sopivat keskenään selvityksen paikasta ja sisällöstä.

4.11.2.   Ominaisuudet

Tarrojen on kestettävä moottorin käyttöikä. Tarrojen on oltava helppolukuisia, ja niiden kirjainten ja numeroiden on oltava kulumattomia. Lisäksi tarrat on kiinnitettävä siten, että niiden kiinnitys kestää moottorin käyttöiän, eikä tarroja voi irrottaa tuhoamatta tai vahingoittamatta niitä.

4.11.3.   Sijoittaminen

Tarrat on kiinnitettävä moottorin sellaiseen osaan, joka on tarpeen moottorin tavanomaisessa käytössä ja jota ei yleensä tarvitse vaihtaa moottorin käyttöiän aikana. Lisäksi tarrat on sijoitettava siten, että ne ovat helposti nähtävissä, kun moottoriin on asennettu kaikki moottorin käytön kannalta tarpeelliset apulaitteet.

4.12.   Ajoneuvotyypin moottorin tyyppihyväksyntähakemuksen osalta 4.11 kohdassa tarkoitettu merkintä on myös sijoitettava polttoaineen täyttöaukon läheisyyteen.

4.13.   Hyväksytyllä moottorilla varustetun ajoneuvotyypin tyyppihyväksyntähakemuksen osalta 4.11 kohdassa tarkoitettu merkintä on myös sijoitettava polttoaineen täyttöaukon läheisyyteen.

5.   ERITELMÄT JA TESTIT

5.1.   Yleistä

5.1.1.   Päästöjenrajoituslaitteet

5.1.1.1.   Osat, jotka voivat vaikuttaa dieselmoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöihin ja kaasumoottoreiden kaasupäästöihin, on suunniteltava, valmistettava, koottava ja asennettava niin, että moottori on tavanomaisessa käytössä tämän säännön vaatimusten mukainen.

5.1.2.   Päästöjenrajoituslaitteiden toiminnat

5.1.2.1.   Estolaitteen tai irrationaalisen päästöjenrajoitusstrategian käyttö on kielletty.

Moottoriin tai ajoneuvoon voidaan asentaa lisäsäätölaite, jos se:

5.1.2.2.1.   toimii vain muissa kuin 5.1.2.4 kohdassa eritellyissä olosuhteissa, tai

5.1.2.2.2.   aktivoituu vain väliaikaisesti 5.1.2.4 kohdassa eritellyissä olosuhteissa, kun tarkoituksena on moottorin suojaaminen vaurioilta, ilmankäsittelylaitteen suojaaminen, savun hallinta, kylmäkäynnistys tai moottorin lämmitys, tai

5.1.2.2.3.   aktivoituu vain ajoneuvon sisäisten signaalien vaikutuksesta toiminnan turvallisuuden tai varakäyntijärjestelmän toiminnan varmistamiseksi.

5.1.2.3.   Moottorin säätölaite, -toiminto, -järjestelmä tai -toimenpide, joka toimii 5.1.2.4 kohdassa eritellyissä olosuhteissa ja joka johtaa erilaisen tai muutetun moottorinohjausstrategian käyttöön, kuin mitä tavallisesti käytettäisiin sovellettavissa päästötesteissä, sallitaan, jos 5.1.3 ja/tai 5.1.4 kohtien vaatimuksia noudattaen voidaan täysin osoittaa, että toimenpide ei alenna päästöjenrajoitusjärjestelmän tehoa. Kaikissa muissa tapauksissa tällaisia laitteita pidetään estolaitteina.

5.1.2.4.   Edellä 5.1.2.2 kohdassa tarkoitetut käyttöolosuhteet vakaassa tilassa ja muuttuvissa olosuhteissa ovat seuraavat:

i)

korkeus enintään 1 000 metriä (tai vastaava ilmanpaine 90 kPa),

ii)

ympäristön lämpötila 283–303 K (10–30 °C),

iii)

moottorin jäähdytysnesteen lämpötila 343–368 K (70–95 °C).

5.1.3.   Elektronisten päästöjenrajoitusjärjestelmien erityisvaatimukset

5.1.3.1.   Vaadittavat asiakirjat

Valmistajan on toimitettava sellaiset asiakirjat, joista käy ilmi järjestelmän perusrakenne ja se, millä tavoin se, suoraan tai epäsuorasti, rajoittaa lähtömuuttujia.

Asiakirja-aineisto koostuu kahdesta osasta:

a)

Varsinainen asiakirjapaketti toimitetaan tekniselle tutkimuslaitokselle tyyppihyväksyntää koskevan hakemuksen kanssa, ja sen on sisällettävä järjestelmän täydellinen kuvaus. Tiedot voidaan esittää lyhyesti, jos voidaan osoittaa, että ne kattavat kaikki lähtömuuttujat, jotka säätötoimenpiteiden ja niiden tulomuuttujien matriisi sallii. Nämä tiedot liitetään tämän säännön 3 kohdassa vaadittuihin asiakirjoihin.

b)

Lisäaineisto, josta käyvät ilmi mahdollisen lisäsäätölaitteen muuttamat parametrit ja rajaolosuhteet, joissa laite toimii. Lisätietoihin on sisällyttävä kuvaus polttoaineen säätöjärjestelmän toiminnasta, ajoitusmenetelmistä ja kytkentäpisteistä kaikilla käyttötavoilla.

Lisäaineistosta on myös käytävä ilmi perusteet mahdollisen lisäsäätölaitteen käytölle, ja sen on sisällettävä lisäaineistoa ja testitietoja, jotka osoittavat mahdollisen moottoriin tai ajoneuvoon asennetun lisäsäätölaitteen vaikutukset pakokaasupäästöihin.

Tämä lisäaineisto käsitellään tarkoin luottamuksellisena, ja valmistaja pitää aineiston itsellään mutta niin, että se voidaan tarkastaa milloin tahansa tyyppihyväksyntää annettaessa tai tyyppihyväksynnän voimassaoloaikana.

Lisäksi tyyppihyväksyntäviranomainen ja/tai tekninen tutkimuslaitos voi, sen tarkastamiseksi, onko jotain strategiaa tai toimenpidettä pidettävä 2.28 ja 2.30 kohtien määritelmissä tarkoitettuna estolaitteena tai irrationaalisena päästöjenrajoitusstrategiana, vaatia NOX-vertailutestin suorittamista käyttämällä ETC-testiä joko tyyppihyväksyntätestin yhteydessä tai menettelyissä tarkastettaessa tuotannon vaatimustenmukaisuutta.

5.1.4.1.   Vaihtoehtona tämän säännön liitteessä 4 olevan lisäyksen 4 vaatimuksille, NOX-päästön näytteenotossa voidaan ETC-testin aikana käyttää raakapakokaasua ja noudattaa 15 päivänä syyskuuta 2001 päivätyn standardin ISO FDIS 16 183 vaatimuksia.

5.1.4.2.   Kun tarkastetaan, onko jotakin strategiaa tai toimenpidettä pidettävä estolaitteena tai irrationaalisena päästöjenrajoitusstrategiana 2.28 ja 2.30 kohdissa annettujen määritelmien mukaisesti, hyväksytään 10 prosentin lisämarginaali asianomaisen NOX-raja-arvon suhteen.

Jäljempänä 5.2.1 kohdassa olevien taulukoiden rivin A mukaista hyväksyntätestausta varten tavanomaisten dieselmoottoreiden, mukaan lukien ne moottorit, joissa käytetään elektronista polttoaineen ruiskutusta, pakokaasujen kierrätystä (EGR), ja/tai hapettavaa katalysaattoria, päästöt määritetään ESC- ja ELR-testeissä. Dieselmoottorit, joissa käytetään kehittyneitä pakokaasujen jälkikäsittelymenetelmiä, mukaan lukien typenpoistokatalysaattorit (deNOx) ja/tai hiukkasloukut, testataan lisäksi ETC-testissä.

Jäljempänä 5.2.1 kohdassa olevien taulukoiden rivin B1 tai B2 tai C mukaista hyväksyntätestausta varten päästöt määritellään ESC-, ELR- ja ETC-testeissä.

Kaasumoottoreiden kaasupäästöt määritetään ETC-testissä.

ESC- ja ELR-testausmenettelyt kuvataan liitteen 4 lisäyksessä 1 ja ETC-testausmenettely liitteen 4 lisäyksissä 2 ja 3.

Testattavaksi toimitetun moottorin kaasupäästöt ja hiukkaspäästöt mitataan tarvittaessa liitteessä 4 kuvatulla menetelmällä. Liitteen 4 lisäyksessä 4 kuvataan kaasupäästöjen ja hiukkaspäästöjen suositeltavat analysointimenetelmät ja suositeltavat näytteenottojärjestelmät. Tekninen tutkimuslaitos saattaa hyväksyä muita järjestelmiä tai analysaattoreita, jos niiden havaitaan tuottavan samat tulokset. Yksittäisen laboratorion osalta ne katsotaan vastaaviksi, jos testitulokset eroavat enintään ± 5 prosenttia jonkin edellä kuvatun viitejärjestelmän antamista tuloksista. Hiukkaspäästöjen osalta viitejärjestelmäksi katsotaan ainoastaan täysvirtauslaimennusjärjestelmä. Uuden järjestelmän sisällyttämiseksi sääntöön vastaavuus on määritettävä laskemalla toistettavuus laboratorioiden välisellä testillä ISO 5725 -standardissa kuvatulla tavalla.

5.2.1.   Raja-arvot

Hiilimonoksidin, kaikkien hiilivetyjen, typen oksidien ja hiukkasten ESC-testissä määritetyt massat sekä ELR-testissä määritetty savun opasiteetti eivät saa ylittää taulukossa 1 esitettyjä arvoja.

Niiden dieselmoottoreiden, jotka lisäksi testataan ETC-testissä, ja erityisesti kaasumoottoreiden osalta hiilimonoksidin, metaanittomien hiilivetyjen, metaanin (tarvittaessa), typen oksidien ja hiukkasten (tarvittaessa) määritetyt massat eivät saa ylittää taulukossa 2 esitettyjä arvoja.

Taulukko 1

Raja-arvot – ESC- ja ELR-testit

Rivi

Hiilimonoksidin massa (CO) g/kWh

Hiilivetyjen massa (HC) g/kWh

Typen oksidien massa (NOx) g/kWh

Hiukkasten massa (PT) g/kWh

Savu

m–1

A (2000)

2,1

0,66

5,0

0,10

0,13 (4)

0,8

B1 (2005)

1,5

0,46

3,5

0,02

0,5

B2 (2008)

1,5

0,46

2,0

0,02

0,5

C (EYA)

1,5

0,25

2,0

0,02

0,15


Taulukko 2

Raja-arvot – ETC-testit (6)

Rivi

Hiilimonoksidin massa (CO) g/kWh

Metaanittomien hiilivetyjen massa (NMHC) g/kWh

Metaanin massa (CH4) (7) g/kWh

Typen oksidien massa (NOx) g/kWh

Hiukkasten massa (PT) (8) g/kWh

A (2000)

5,45

0,78

1,6

5,0

0,16

0,21 (5)

B1 (2005)

4,0

0,55

1,1

3,5

0,03

B2 (2008)

4,0

0,55

1,1

2,0

0,03

C (EYA)

3,0

0,40

0,65

2,0

0,02

5.2.2.   Diesel- ja kaasumoottoreiden hiilivetypäästöjen mittaukset

5.2.2.1.   Valmistaja voi halutessaan mittauttaa hiilivetyjen massan ETC-testissä metaanittomien hiilivetyjen mittauksen sijasta. Tässä tapauksessa hiilivetyjen massan raja-arvo on sama kuin taulukon 2 metaanittomien hiilivetyjen massan raja-arvo.

5.2.3.   Dieselmoottoreiden erityisvaatimukset

5.2.3.1.   Tarkistusalueen satunnaisilla kohdilla ESC-testissä mitatut typen oksidien spesifiset massat saavat ylittää rinnakkaisista testitiloista saatavat interpoloidut arvot enintään kymmenellä prosentilla (viite liite 4, lisäys 1, 4.6.2 ja 4.6.3 kohta).

5.2.3.2.   ELR-testin satunnaisen testinopeuden savuarvo saa ylittää joko rinnakkaisten testinopeuksien suurimman savuarvon enintään 20 prosentilla tai raja-arvon enintään 5 prosentilla sen mukaan, kumpi on suurempi.

6.   ASENNUS AJONEUVOON

Ajoneuvon moottoriasennuksen on oltava seuraavien ominaisuuksien mukainen moottorin tyyppihyväksynnän mukaan:

6.1.1.   imualipaine ei saa olla tyyppihyväksytylle moottorille liitteessä 2A määritettyä suurempi,

6.1.2.   pakojärjestelmän vastapaine ei saa olla tyyppihyväksytylle moottorille liitteessä 2A määritettyä suurempi,

6.1.3.   moottorin käyttämiseen tarvittavien apulaitteiden käyttöteho ei saa olla tyyppihyväksytylle moottorille liitteessä 2A määritettyä suurempi.

7.   MOOTTORIPERHE

7.1.   Moottoriperheen määrittävät muuttujat

Moottorin valmistajan määrittämä moottoriperhe voidaan määritellä perheeseen kuuluvien moottoreiden yhteisten perusominaisuuksien avulla. Joissain tapauksissa muuttujien välillä saattaa olla vuorovaikutusta. Nämä tekijät on myös otettava huomioon, jotta varmistetaan, että moottoriperheeseen sisällytetään ainoastaan moottoreita, joiden pakokaasupäästöjen ominaisuudet ovat samanlaiset.

Moottoreiden voidaan katsoa kuuluvan samaan moottoriperheeseen, jos niiden seuraavat muuttujat ovat samat:

7.1.1.   Työtapa:

kaksitahti

nelitahti

7.1.2.   Jäähdytysjärjestelmä:

ilma

vesi

öljy

7.1.3.   Kaasumottoreiden ja jälkikäsittelylaitteilla varustettujen moottoreiden osalta

Sylinteriluku

(muiden dieselmoottoreiden, joissa on vähemmän sylintereitä kuin kantamoottorissa, voidaan katsoa kuuluvan samaan moottoriperheeseen, jos polttoaineen syöttöjärjestelmä syöttää polttoaineen kullekin sylinterille erikseen).

7.1.4.   Yksittäisen sylinterin iskutilavuus:

enintään 15 prosentin hajonta moottoriperheen sisällä

7.1.5.   Ilman täytösmenetelmä:

luonnollinen ilmanotto

paineahdettu

paineahdettu ahtoilman jäähdyttimellä

7.1.6.   Palotilan tyyppi tai rakenne:

esikammio

pyörrekammio

avokammio

7.1.7.   Venttiilit ja kanavat — sijainti, koko ja lukumäärä:

sylinterin kansi

sylinterin seinämä

kampikammio

7.1.8.   Polttoainejärjestelmä (dieselmoottorit):

pumppu-putki-suutin

rivipumppu

jakajapumppu

yksikköpumppu

yksikkösuutin

7.1.9.   Polttoainejärjestelmä (kaasumoottorit):

sekoitusyksikkö

kaasuinduktio/ruiskutus (yksipiste, monipiste)

nesteruiskutus (yksipiste, monipiste)

7.1.10.   Sytytysjärjestelmä (kaasumoottorit)

7.1.11.   Muut ominaisuudet:

pakokaasujen kierrätys

veden ruiskutus/emulsio

apuilman ruiskutus

ahtimen jäähdytysjärjestelmä

7.1.12.   Pakokaasun jälkikäsittely:

kolmitiekatalysaattori

hapetuskatalysaattori

pelkistyskatalysaattori

lämpöreaktori

hiukkasloukku

7.2.   Kantamoottorin valitseminen

7.2.1.   Dieselmoottorit

Moottoriperheen kantamoottori valitaan käyttäen ensisijaisena valintaperusteena suurinta polttoaineen syöttöä tahtia kohti ilmoitetulla suurimmalla vääntömomentin kierrosnopeudella. Jos tämä valintaperuste on sama kahdella tai usealla moottorilla, kantamoottori valitaan käyttäen toissijaisena valintaperusteena suurinta polttoaineen syöttöä tahtia kohti nimelliskierrosnopeudella. Joissakin tapauksissa hyväksyntäviranomainen saattaa tulla siihen tulokseen, että moottoriperheen suurimpien päästöarvojen määrittämiseen tarvitaan toinen moottori. Tämän vuoksi hyväksyntäviranomainen saattaa valita jonkin muun moottorin, jos joidenkin ominaisuuksien perusteella voidaan päätellä, että kyseisen moottorin päästöt ovat moottoriperheen moottoreiden suurimmat.

Jos perheen moottoreissa on muita ominaisuuksia, joiden voidaan olettaa vaikuttavan pakokaasupäästöihin, nämä ominaisuudet on tunnistettava ja otettava huomioon perheen kantamoottoria valittaessa.

7.2.2.   Kaasumoottorit

Perheen kantamoottori valitaan käyttäen ensisijaisena valintaperusteena suurinta iskutilavuutta. Jos tämä peruste on sama kahdella tai usealla moottorilla, kantamoottori valitaan toissijaisten valintaperusteiden avulla seuraavassa järjestyksessä:

suurin polttoaineen syöttö tahtia kohti ilmoitetun nimellistehon kierrosnopeudella,

suurin sytytysennakko,

alhaisin EGR-arvo,

ei ilmapumppua tai ilmapumpun alhaisin todellinen virtaama.

Joissakin tapauksissa hyväksyntäviranomainen saattaa tulla siihen tulokseen, että moottoriperheen suurimpien päästöarvojen määrittämiseen tarvitaan toinen moottori. Tämän vuoksi hyväksyntäviranomainen saattaa valita jonkin muun moottorin, jos joidenkin ominaisuuksien perusteella voidaan päätellä, että kyseisen moottorin päästöt ovat moottoriperheen moottoreiden suurimmat.

8.   TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

Tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmistamismenettelyjen on oltava sopimuksen lisäyksessä 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) asetettujen menettelyjen ja seuraavien vaatimusten mukaisia:

8.1.   Kaikki moottorit tai ajoneuvot, joihin on liitetty tämän säännön mukainen hyväksyntämerkki, on valmistettava hyväksytyn tyypin mukaisiksi hyväksyntälomakkeessa ja sen liitteissä annetun kuvauksen osalta.

8.2.   Tuotannon vaatimustenmukaisuus päästörajojen osalta tarkistetaan pääsääntöisesti ilmoituslomakkeessa ja sen liitteissä esitetyn kuvauksen perusteella.

Jos epäpuhtauspäästöjä mitataan ja moottorin hyväksynnällä on ollut yksi tai useita laajennuksia, testit suoritetaan vastaavaan laajennukseen liittyvässä tietopaketissa kuvatulle moottorille (kuvatuille moottoreille).

Epäpuhtaustestissä käytettävän moottorin vaatimustenmukaisuus

Kun moottori on luovutettu viranomaisille, valmistaja ei saa tehdä säätöjä valittuihin moottoreihin.

8.3.1.1.   Sarjasta otetaan satunnaisotannalla kolme moottoria. Moottoreita, jotka testataan 5.2.1 kohdassa olevan rivin A mukaista hyväksyntää varten vain ESC- ja ELR-testeillä tai vain ETC-testillä, koskevat tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkistamisessa sovellettavat testit. Viranomaisen suostumuksella kaikki muut 5.2.1 kohdassa olevien taulukoiden rivien A, B1 tai B2 tai C mukaisesti hyväksytyt moottorit testataan joko ESC- ja ELR-testisykleissä tai ETC-testisyklissä tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkistamiseksi. Raja-arvot on annettu säännön 5.2.1 kohdassa.

8.3.1.2.   Testit tehdään tämän säännön lisäyksen 1 mukaisesti, mikäli toimivaltainen viranomainen hyväksyy valmistajan ilmoittaman tuotannon keskihajonnan.

Testit tehdään tämän säännön lisäyksen 2 mukaisesti, mikäli toimivaltainen viranomainen ei hyväksy valmistajan ilmoittamaa tuotannon keskihajontaa.

Valmistajan pyynnöstä testit voidaan suorittaa tämän säännön lisäyksen 3 mukaisesti.

8.3.1.3.   Vaatimustenmukaisuus todetaan moottorin näytteisiin perustuvan testin mukaan siten, että sarjan tuotannon katsotaan täyttävän vaatimustenmukaisuuden edellytykset, jos kaikkien päästöjen osalta voidaan tehdä myönteinen päätös, ja sarjan tuotannon ei katsota täyttävän vaatimustenmukaisuuden edellytyksiä, jos jollekin päästölle voidaan tehdä kielteinen päätös, vastaavassa lisäyksessä olevien testiperusteiden mukaisesti.

Kun yhden päästön osalta on tehty myönteinen päätös, päätöstä ei voi muuttaa muita päästöjä koskevien päätösten tekemiseksi tarvittavien lisätestien takia.

Jos kaikkien päästöjen osalta ei saada myönteistä päätöstä ja jos jonkin päästön osalta ei saada kielteistä päätöstä, testi suoritetaan toiselle moottorille (ks. kuva 2).

Jos päätöstä ei saada, valmistaja voi päättää keskeyttää testauksen milloin tahansa. Tällöin kirjataan kielteinen päätös.

Testit suoritetaan uusilla moottoreilla. Kaasumoottoreille on suoritettava liitteen 4 lisäyksessä 2 olevan 3 kohdan mukainen totutuskäyttö.

8.3.2.1.   Valmistajan pyynnöstä testit voidaan kuitenkin suorittaa diesel- tai kaasumoottoreille, joilla on suoritettu pidempi kuin 8.4.2.2 kohdan mukainen totutuskäyttö, kuitenkin enintään 100 tuntia. Tässä tapauksessa moottorin totutuskäytön suorittaa valmistaja, joka sitoutuu siihen, ettei säädä moottoreita.

8.3.2.2.   Kun valmistaja pyytää saada suorittaa 8.4.2.2.1 kohdan mukaisen totutuskäytön, totutuskäyttö voidaan suorittaa joko:

kaikille testattaville moottoreille

tai

ensimmäiselle testattavalle moottorille, jolloin evoluutiokerroin lasketaan seuraavasti:

epäpuhtauspäästöt mitataan ensimmäisen testattavan moottorin 0 ja x käyttötunnilla,

kunkin pilaavan aineen päästöjen evoluutiokerroin lasketaan 0 ja x käyttötunnin välillä:Formula

Kerroin voi olla pienempi kuin yksi.

Tämän jälkeen testattaville moottoreille ei tehdä totutuskäyttöä, mutta niiden 0 käyttötunnin päästöt korjataan evoluutiokertoimella.

Tässä tapauksessa otettavat arvot ovat:

ensimmäisen moottorin arvot kohdassa x tuntia,

muiden moottoreiden 0 tunnin arvot, jotka kerrotaan evoluutiokertoimella.

8.3.2.3.   Diesel- ja nestekaasumoottoreiden testit voidaan suorittaa kaupallisella polttoaineella. Valmistajan pyynnöstä voidaan kuitenkin käyttää liitteessä 5 tai 7 kuvattuja vertailupolttoaineita. Tämä edellyttää tämän säännön kohdassa 4 kuvattuja testejä, joissa kukin kaasumoottori testataan vähintään kahdella vertailupolttoaineella.

8.3.2.4.   Maakaasukäyttöisten kaasumoottoreiden testit voidaan suorittaa kaupallisella polttoaineella seuraavasti:

i)

H-merkityt moottorit H-ryhmän (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,00) kaupallisella polttoaineella,

ii)

L-merkityt moottorit L-ryhmän (1,00 ≤ Sλ ≤ 1,19) kaupallisella polttoaineella,

iii)

HL-merkityt moottorit kaupallisella polttoaineella λ-muutoskertoimen äärirajoissa (0,89 ≤ Sλ ≤ 1,19).

Valmistajan pyynnöstä voidaan kuitenkin käyttää liitteessä 6 kuvattuja vertailupolttoaineita. Tämä edellyttää tämän säännön kohdassa 4 kuvattuja testejä.

8.3.2.5.   Jos testeissä kaupallista polttoainetta käyttänyt kaasumoottori ei ole vaatimusten mukainen ja testin tulos riitautetaan, testit on suoritettava uudelleen vertailupolttoaineella, jonka osalta kantamoottori on testattu, tai mahdollisesti 4.1.3.1 ja 4.2.1.1 kohdissa tarkoitetulla kolmannella polttoaineella, jos kantamoottori on testattu kyseisen polttoaineen osalta. Tämän jälkeen tulos on muunnettava laskutoimituksella käyttäen vastaavaa kerrointa (vastaavia kertoimia) r, ra tai rb, sellaisina kuin ne kuvataan 4.1.3.2, 4.1.5.1 ja 4.2.1.2 kohdissa. Jos r, ra tai rb on arvoltaan alle yksi, korjausta ei tehdä. Sekä mainittujen että laskettujen tulosten on osoitettava, että moottori on raja-arvojen mukainen kaikkien polttoaineiden osalta (polttoaineet 1 ja 2 sekä tarvittaessa polttoaine 3 maakaasukäyttöisten ja polttoaineet A ja B nestekaasukäyttöisten moottoreiden osalta).

8.3.2.6.   Tietyllä polttoainekoostumuksella käytettäväksi vahvistetun kaasumoottorin tuotannon vaatimustenmukaisuustestit on suoritettava polttoaineella, jolle moottori on kalibroitu.

Image

9.   TUOTANNON VAATIMUSTENVASTAISUUDEN SEURAAMUKSET

9.1.   Moottori- tai ajoneuvotyypille tämän säännön perusteella myönnetty hyväksyntä voidaan peruuttaa, jos edellä olevan 8.1 kohdan vaatimukset eivät täyty tai jos valittu (valitut) moottori(t) tai ajoneuvo(t) ei(vät) läpäise 8.3 kohdassa kuvattuja testejä.

9.2.   Jos tätä sääntöä soveltava vuoden 1958 sopimuksen sopimuspuoli peruuttaa aiemmin myöntämänsä hyväksynnän, sen on ilmoitettava tästä muille tätä sääntöä soveltaville sopimuksen sopimuspuolille tämän säännön liitteessä 2A tai 2B esitetyn mallin mukaisella lomakkeella.

10.   HYVÄKSYTYN TYYPIN MUUTOKSET JA HYVÄKSYNNÄN LAAJENTAMINEN

Hyväksyttyyn tyyppiin mahdollisesti tehtävistä muutoksista on ilmoitettava hallinnolliselle yksikölle, joka on hyväksynyt kyseisen tyypin. Viranomaiset voivat:

10.1.1.   katsoa, että tehdyillä muutoksilla ei todennäköisesti ole huomattavaa huonontavaa vaikutusta ja että muutettu tyyppi joka tapauksessa on edelleen vaatimuksen mukainen, tai

10.1.2.   vaatia uutta testausselostetta testien tekemisestä vastaavalta tekniseltä tutkimuslaitokselta.

10.2.   Hyväksynnän vahvistus tai epääminen, jossa eritellään muutokset, annetaan tiedoksi edellä olevan 4.5 kohdan mukaisella menettelyllä tätä sääntöä soveltaville sopimuksen sopimuspuolille.

10.3.   Hyväksynnän laajentamisen myöntäneen toimivaltaisen viranomaisen on annettava laajentamiselle sarjanumero ja ilmoitettava siitä muille vuoden 1958 sopimuksen sopimuspuolille, jotka soveltavat tätä sääntöä, tämän säännön liitteessä 2A tai 2B esitetyn mallin mukaisella ilmoituslomakkeella.

11.   TUOTANNON LOPULLINEN KESKEYTTÄMINEN

Jos hyväksynnän haltija lopettaa kokonaan tämän säännön perusteella hyväksytyn tyypin valmistamisen, hyväksynnän haltijan on ilmoitettava tästä hyväksynnän myöntäneelle viranomaiselle. Ilmoituksen saatuaan viranomaisen on ilmoitettava asiasta muille tätä sääntöä soveltaville vuoden 1958 sopimuksen sopimuspuolille tämän säännön liitteessä 2A tai 2B esitetyn mallin mukaisella lomakkeella.

12.   SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

12.1.   Yleistä

12.1.1.   Muutossarjan 04 virallisesta voimaantulosta alkaen tätä sääntöä soveltavat sopimuspuolet eivät saa evätä tähän sääntöön, sellaisena kuin se on muutettuna muutossarjalla 04, perustuvia ECE-hyväksyntöjä.

12.1.2.   Muutossarjan 04 voimaantulosta alkaen sääntöä soveltavat sopimuspuolet saavat myöntää ECE-hyväksyntöjä ainoastaan, jos moottori täyttää tämän säännön, sellaisena kuin se on muutettuna muutossarjalla 04, vaatimukset.

Moottorille on tehtävä tämän säännön 5.2 kohdassa määritetyt asiaankuuluvat testit ja sen on noudatettava tämän säännön 5.2.1 kohdassa asetettuja asiaankuuluvia päästörajoja jäljempänä olevan 12.2.1, 12.2.2 ja 12.2.3 kohdan mukaisesti.

12.2.   Uudet tyyppihyväksynnät

12.2.1.   Ellei jäljempänä olevan 12.4.1. kohdan määräyksistä muuta johdu, tätä sääntöä soveltavat sopimuspuolet saavat tämän säännön muutossarjan 04 voimaantulosta alkaen myöntää moottorille ECE-hyväksynnän ainoastaan, jos moottori noudattaa tämän säännön 5.2.1 kohdassa olevien taulukoiden riveillä A, B1, B2 tai C ilmoitettuja asiaankuuluvia päästörajoja.

12.2.2.   Ellei jäljempänä olevan 12.4.1. kohdan määräyksistä muuta johdu, tätä sääntöä soveltavat sopimuspuolet saavat lokakuun 1 päivästä 2005 alkaen myöntää moottorille ECE-hyväksynnän ainoastaan, jos moottori noudattaa tämän säännön 5.2.1 kohdassa olevien taulukoiden riveillä B1, B2 tai C ilmoitettuja asiaankuuluvia päästörajoja.

12.2.3.   Ellei jäljempänä olevan 12.4.1. kohdan määräyksistä muuta johdu, tätä sääntöä soveltavat sopimuspuolet saavat lokakuun 1 päivästä 2008 alkaen myöntää moottorille ECE-hyväksynnän ainoastaan, jos moottori noudattaa tämän säännön 5.2.1 kohdassa olevien taulukoiden riveillä B2 tai C ilmoitettuja asiaankuuluvia päästörajoja.

12.3.   Vanhojen tyyppihyväksyntien voimassaoloaika

12.3.1.   Lukuun ottamatta sitä, mitä on määrätty jäljempänä 12.3.2 ja 12.3.3 kohdassa, muutossarjan 04 virallisesta voimaantulosta alkaen tämän säännön, sellaisena kuin se on muutettuna muutossarjalla 03, perusteella myönnettyjen tyyppihyväksyntien voimassaolo päättyy, ellei hyväksynnän myöntänyt sopimuspuoli ilmoita muille tätä sääntöä soveltaville sopimuksen sopimuspuolille, että tyyppihyväksytty moottori täyttää tämän säännön, sellaisena kuin se on muutettuna muutossarjalla 04, vaatimukset edellä olevan 12.2.1 kohdan mukaisesti.

12.3.2.   Tyyppihyväksynnän laajentaminen

12.3.2.1.   Jäljempänä olevaa 12.3.2.2 ja 12.3.2.3 kohtaa sovelletaan vain sellaisiin uusiin puristussytytysmoottoreihin ja puristussytytysmoottorilla käyviin uusiin ajoneuvoihin, jotka on hyväksytty tämän säännön 5.2.1 kohdassa olevien taulukoiden rivillä A asetettujen vaatimusten perusteella.

12.3.2.2.   Vaihtoehtona 5.1.3 ja 5.1.4 kohdille valmistaja voi esittää tekniselle tutkimuslaitokselle tulokset NOx-vertailutestistä, joka on suoritettu käyttäen ETC-testiä moottorille, joka vastaa ominaisuuksiltaan liitteessä 1 kuvattua kantamoottoria ottaen huomioon 5.1.4.1 ja 5.1.4.2 kohtien säännökset. Valmistajan on lisäksi toimitettava kirjallinen lausunto siitä, että moottori ei käytä mitään tämän säännön 2 kohdassa määriteltyä estolaitetta tai irrationaalista päästöjenrajoitusstrategiaa.

12.3.2.3.   Valmistajan on myös annettava kirjallinen lausunto siitä, että NOX-vertailutestin tuloksia ja kantamoottoria koskevaa ilmoitusta, joita tarkoitetaan 5.1.4 kohdassa, voidaan soveltaa myös kaikkiin liitteessä 1 kuvattuihin moottorityyppeihin moottoriperheen sisällä.

12.3.3.   Kaasumoottorit

Lokakuun 1 päivästä 2003 alkaen kaasumoottoreille tämän säännön, sellaisena kuin se on muutettuna muutossarjalla 03, perusteella myönnettyjen tyyppihyväksyntien voimassaolo päättyy, ellei hyväksynnän myöntänyt sopimuspuoli ilmoita muille tätä sääntöä soveltaville sopimuksen sopimuspuolille, että tyyppihyväksytty moottori täyttää tämän säännön, sellaisena kuin se on muutettuna muutossarjalla 04, vaatimukset edellä olevan 12.2.1 kohdan mukaisesti.

12.3.4.   Lokakuun 1 päivästä 2006 alkaen tämän säännön, sellaisena kuin se on muutettuna muutossarjalla 04, perusteella myönnettyjen tyyppihyväksyntien voimassaolo päättyy, ellei hyväksynnän myöntänyt sopimuspuoli ilmoita muille tätä sääntöä soveltaville sopimuksen sopimuspuolille, että tyyppihyväksytty moottori täyttää tämän säännön, sellaisena kuin se on muutettuna muutossarjalla 04, vaatimukset edellä olevan 12.2.2 kohdan mukaisesti.

12.3.5.   Lokakuun 1 päivästä 2009 alkaen tämän säännön, sellaisena kuin se on muutettuna muutossarjalla 04, perusteella myönnettyjen tyyppihyväksyntien voimassaolo päättyy, ellei hyväksynnän myöntänyt sopimuspuoli ilmoita muille tätä sääntöä soveltaville sopimuksen sopimuspuolille, että tyyppihyväksytty moottori täyttää tämän säännön, sellaisena kuin se on muutettuna muutossarjalla 04, vaatimukset edellä olevan 12.2.3 kohdan mukaisesti.

12.4.   Käytössä olevien ajoneuvojen vaihto-osat

12.4.1.   Tätä sääntöä soveltavat sopimuspuolet voivat edelleen myöntää hyväksyntiä moottoreille, jotka täyttävät tämän säännön, sellaisena kuin se on muutettuna jollakin aiemmalla muutossarjalla, vaatimukset, tai tämän säännön, sellaisena kuin se on muutettuna muutossarjalla 04, minkä tahansa tason perusteella, mikäli moottori on tarkoitettu vaihdettavaksi sellaiseen käytössä olevaan ajoneuvoon, johon sovellettiin kyseistä aikaisempaa standardia silloin, kun ajoneuvo otettiin käyttöön.

13.   HYVÄKSYNTÄTESTEISTÄ VASTAAVIEN TEKNISTEN TUTKIMUSLAITOSTEN SEKÄ HALLINNOLLISTEN YKSIKÖIDEN NIMET JA OSOITTEET

Tätä sääntöä soveltavien vuoden 1958 sopimuksen sopimuspuolten on ilmoitettava Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristölle hyväksyntätestien suorittamisesta vastaavien teknisten tutkimuslaitosten sekä niiden hallinnollisten yksiköiden nimet ja osoitteet, jotka myöntävät hyväksynnät ja joille toimitetaan lomakkeet todistukseksi muissa maissa myönnetystä hyväksynnästä tai hyväksynnän epäämisestä, laajentamisesta tai peruuttamisesta.

Lisäys 1

TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TESTAUSMENETTELY, KUN TAVANOMAINEN TUOTANNONVAIHTELU ON TYYDYTTÄVÄ

1.   Tässä lisäyksessä kuvataan menettelytavat, joita käytetään tuotannon vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen epäpuhtauspäästöjen osalta, kun valmistajan ilmoittama tavanomainen tuotannonvaihtelu on tyydyttävä.

2.   Näytteidenoton menettelytapa on valittu siten, että näytteen vähimmäiskoon ollessa kolme moottoria erän mahdollisuus läpäistä testi silloin, kun 40 prosenttia moottoreista on viallisia, on 0,95 (tuottajan riski = 5 prosenttia), kun taas erän mahdollisuus läpäistä testi silloin, kun 65 prosenttia moottoreista on viallisia, on 0,10 (kuluttajan riski = 10 prosenttia).

3.   Seuraavaa menettelytapaa käytetään kunkin säännön 5.2.1 kohdassa mainitun pilaannuttavan aineen osalta (ks. kuva 2):

Olkoon:

L

=

pilaavan aineen raja-arvon luonnollinen logaritmi,

xi

=

näytteen i:nnen moottorin mitatun arvon luonnollinen logaritmi,

s

=

tuotannon tavanomaisen vaihtelun arvio (mitattujen arvojen luonnollisen logaritmin ottamisen jälkeen),

n

=

nykyisen näytteen numero.

4.   Kunkin näytteen vakioitujen poikkeamien summa raja-arvolla lasketaan seuraavan kaavan avulla:

Formula

5.   Jonka jälkeen:

jos testin tilastollinen tulos on suurempi kuin näytteen koolle taulukossa 3 annettu myönteisen päätöksen luku, pilaavalle aineelle annetaan myönteinen päätös,

jos testin tilastollinen tulos on pienempi kuin näytteen koolle taulukossa 3 annettu kielteisen päätöksen luku, pilaavalle aineelle annetaan kielteinen päätös,

muussa tapauksessa testataan ylimääräinen moottori säännön 8.3.1 kohdan mukaisesti ja laskutoimitus sovelletaan näytteeseen, johon on lisätty yksi yksikkö.

Taulukko 3

Lisäyksen 1 näytetaulukon myönteisten ja kielteisten päätösten luvut

Näytteen vähimmäiskoko: 3

Testattujen moottoreiden kumulatiivinen määrä (näytteen koko)

Myönteisen päätöksen luku An

Kielteisen päätöksen luku Bn

3

3,327

–4,724

4

3,261

–4,790

5

3,195

–4,856

6

3,129

–4,922

7

3,063

–4,988

8

2,997

–5,054

9

2,931

–5,120

10

2,865

–5,185

11

2,799

–5,251

12

2,733

–5,317

13

2,667

–5,383

14

2,601

–5,449

15

2,535

–5,515

16

2,469

–5,581

17

2,403

–5,647

18

2,337

–5,713

19

2,271

–5,779

20

2,205

–5,845

21

2,139

–5,911

22

2,073

–5,977

23

2,007

–6,043

24

1,941

–6,109

25

1,875

–6,175

26

1,809

–6,241

27

1,743

–6,307

28

1,677

–6,373

29

1,611

–6,439

30

1,545

–6,505

31

1,479

–6,571

32

–2,112

–2,112

Lisäys 2

TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TESTAUSMENETTELY, KUN TAVANOMAINEN VAIHTELU EI OLE TYYDYTTÄVÄ TAI SE EI OLE KÄYTETTÄVISSÄ

1.   Tässä lisäyksessä kuvataan menettelytavat, joita käytetään tuotannon vaatimustenmukaisuuden toteamiseen epäpuhtauspäästöjen osalta, kun valmistajan ilmoittama tavanomainen tuotannonvaihtelu ei ole tyydyttävä tai ei ole käytettävissä.

2.   Näytteidenoton menettelytapa on valittu siten, että näytteen vähimmäiskoon ollessa kolme moottoria erän mahdollisuus läpäistä testi silloin, kun 40 prosenttia moottoreista on viallisia, on 0,95 (tuottajan riski = 5 prosenttia), kun taas erän mahdollisuus läpäistä testi silloin, kun 65 prosenttia moottoreista on viallisia, on 0,10 (kuluttajan riski = 10 prosenttia).

3.   Säännön 5.2.1 kohdassa mainittujen pilaavien aineiden arvojen jakauman oletetaan olevan logaritmisesti normaali, ja arvot pitää muuttaa ottamalla niiden luonnollinen logaritmi.

Arvot m0 ja m ovat vastaavasti näytteen vähimmäis- ja enimmäiskoko (m0 = 3 ja m = 32), ja n on testattavan näytteen numero.

4.   Jos sarjassa mitattujen arvojen luonnolliset logaritmit ovat x1, x2, …, xi ja L on pilaannuttavan aineen raja-arvon luonnollinen logaritmi, on

ja

di = xi – L

Formula

Formula

5.   Taulukossa 4 esitetään myönteisen (An) ja kielteisen (Bn) päätöksen luvut kunkin näytemäärän osalta. Testin tilastollinen tulos on suhde Formula ja sitä käytetään sarjan myönteisen tai kielteisen päätöksen määrittämiseen seuraavasti:

Jotta m0 ≤ n ≤ m:

päätös on sarjan osalta myönteinen, jos Formula

päätös on sarjan osalta kielteinen, jos Formula

tehdään uusi mittaus, jos Formula

6.   Huomautuksia:

Seuraavat rekursiiviset kaavat ovat hyödyksi testin peräkkäisiä tilastollisia arvoja laskettaessa:

Formula

Formula

Formula

Taulukko 4

Lisäyksen 2 näytetaulukon myönteisten ja kielteisten päätösten luvut

Näytteen vähimmäiskoko: 3

Testattujen moottoreiden kumulatiivinen määrä (näytteen koko)

Myönteisen päätöksen luku An

Kielteisen päätöksen luku Bn

3

–0,80381

16,64743

4

–0,76339

7,68627

5

–0,72982

4,67136

6

–0,69962

3,25573

7

–0,67129

2,45431

8

–0,64406

1,94369

9

–0,61750

1,59105

10

–0,59135

1,33295

11

–0,56542

1,13566

12

–0,53960

0,97970

13

–0,51379

0,85307

14

–0,48791

0,74801

15

–0,46191

0,65928

16

–0,43573

0,58321

17

–0,40933

0,51718

18

–0,38266

0,45922

19

–0,35570

0,40788

20

–0,32840

0,36203

21

–0,30072

0,32078

22

–0,27263

0,28343

23

–0,24410

0,24943

24

–0,21509

0,21831

25

–0,18557

0,18970

26

–0,15550

0,16328

27

–0,12483

0,13880

28

–0,09354

0,11603

29

–0,06159

0,09480

30

–0,02892

0,07493

31

–0,00449

0,05629

32

0,03876

0,03876

Lisäys 3

TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUDEN TESTAUSMENETTELY VALMISTAJAN PYYNNÖSTÄ

1.   Tässä lisäyksessä kuvataan menettelytavat, joiden avulla valmistajan pyynnöstä varmistetaan tuotannon vaatimustenmukaisuus epäpuhtauspäästöjen osalta.

2.   Näytteidenoton menettelytapa on valittu siten, että näytteen vähimmäiskoon ollessa kolme moottoria erän mahdollisuus läpäistä testi silloin, kun 30 prosenttia moottoreista on viallisia, on 0,90 (tuottajan riski = 10 prosenttia), kun taas erän mahdollisuus läpäistä testi silloin, kun 65 prosenttia moottoreista on viallisia, on 0,10 (kuluttajan riski = 10 prosenttia).

3.   Seuraavaa menettelytapaa käytetään kunkin säännön 5.2.1 kohdassa mainitun pilaannuttavan aineen osalta (ks. kuva 2):

Olkoon:

L

=

pilaavan aineen raja-arvo,

xi

=

näytteen i:nnen moottorin mittausarvo,

n

=

testattavan näytteen numero.

4.   Lasketaan näytteelle testin tilastollinen arvo, joka määrää ei-vaatimustenmukaisten moottoreiden määrän, eli xi ≥ L:

5.   Jonka jälkeen

jos testin tilastollinen tulos on pienempi tai yhtä suuri kuin näytteen koolle taulukossa 5 annettu myönteisen päätöksen luku, pilaavalle aineelle annetaan myönteinen päätös,

jos testin tilastollinen tulos on suurempi tai yhtä suuri kuin näytteen koolle taulukossa 5 annettu kielteisen päätöksen luku, pilaavalle aineelle annetaan kielteinen päätös,

muussa tapauksessa testataan ylimääräinen moottori säännön 8.3.1 kohdan mukaisesti ja laskutoimitus sovelletaan näytteeseen, johon on lisätty yksi yksikkö.

Taulukossa 5 esitetyt myönteisen ja kielteisen päätöksen luvut on laskettu kansainvälisen ISO 8422:1991 -normin avulla.

Taulukko 5:

Lisäyksen 3 näytetaulukon myönteisten ja kielteisten päätösten luvut

Näytteen vähimmäiskoko: 3

Testattujen moottoreiden kumulatiivinen määrä (näytteen koko)

Myönteisen päätöksen luku

Kielteisen päätöksen luku

3

3

4

0

4

5

0

4

6

1

5

7

1

5

8

2

6

9

2

6

10

3

7

11

3

7

12

4

8

13

4

8

14

5

9

15

5

9

16

6

10

17

6

10

18

7

11

19

8

9

LIITE 1

(KANTA)MOOTTORIN OLENNAISET OMINAISUUDET JA TESTIN SUORITTAMISTA KOSKEVAT TIEDOT (9)

1.   MOOTTORIN KUVAUS

1.1.   Valmistaja: …

1.2.   Valmistajan moottorikoodi: …

1.3.   Työtapa: nelitahtinen/kaksitahtinen (10)

Sylintereiden lukumäärä ja järjestely: …

1.4.1.   Halkaisija: … mm

1.4.2.   Iskunpituus: … mm

1.4.3.   Sytytysjärjestys: …

1.5.   Sylinteritilavuus: … cm3

1.6.   Volumetrinen puristussuhde (11): …

1.7.   Piirustus (piirustukset) palotilasta ja männänpäästä: …

1.8.   Imu- ja pakoaukkojen pienimmät poikkipinnat: … cm2

1.9.   Joutokäyntinopeus: … min–1

1.10.   Suurin nettoteho: … kW kierrosnopeudella … min–1

1.11.   Moottorin suurin sallittu kierrosnopeus: … min–1

1.12.   Suurin nettovääntömomentti: … Nm kierrosnopeudella … min–1

1.13.   Sytytysjärjestelmä: diesel/otto (10)

1.14.   Polttoaine: diesel/nestekaasu/H-ryhmän maakaasu/L-ryhmän maakaasu/HL-ryhmän maakaasu/etanoli (9)

Jäähdytysjärjestelmä

Neste

1.15.1.1.   Nesteen tyyppi: …

1.15.1.2.   Kiertopumppu (kiertopumput): kyllä/ei (10)

1.15.1.3.   Ominaisuudet tai merkki (merkit) ja tyyppi (tyypit) (tarvittaessa): …

1.15.1.4.   Välityssuhde (välityssuhteet) (tarvittaessa): …

Ilma

1.15.2.1.   Puhallin: kyllä/ei (10)

1.15.2.2.   Ominaisuudet tai merkki (merkit) ja tyyppi (tyypit) (tarvittaessa): …

1.15.2.3.   Välityssuhde (välityssuhteet) (tarvittaessa): …

Valmistajan sallima lämpötila

1.16.1.   Nestejäähdytys: korkein lämpötila pakoaukolla: … K

1.16.2.   Ilmajäähdytys: … Viitepiste: …

Viitepisteen korkein lämpötila: … K

1.16.3.   Ilman korkein lämpötila imuilman välijäähdyttimen pakoaukolla (tarvittaessa) … K

1.16.4.   Pakokaasun korkein lämpötila pakoputken (pakoputkien) ja pakosarjan ulkolaipan (ulkolaippojen)

tai turboahtimen (turboahtimien) liitoskohdassa: … K

1.16.5.   Polttoaineen lämpötila: vähintään. … K, enintään … K

dieselmoottorien osalta ruiskutuspumpun syötössä, kaasumoottorien osalta paineentasaajan viimeisessä vaiheessa.

1.16.6.   Polttoaineen paine: vähintään … kPa, enintään … kPa

paineentasaajan viimeisessä vaiheessa, ainoastaan maakaasulla toimivat moottorit.

1.16.7.   Voiteluaineen lämpötila: vähintään … K, enintään … K

Ahdin: kyllä/ei (10)

1.17.1.   Merkki: …

1.17.2.   Tyyppi: …

1.17.3.   Järjestelmän kuvaus

[esimerkiksi enimmäispaine, hukkaportti (tarvittaessa)]: …

1.17.4.   Välijäähdytin: kyllä/ei (10)

1.18.   Imujärjestelmä

Suurin sallittu imun alipaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja 100 prosentin kuormituksella säännön

N:o 24 mukaisissa käyttöolosuhteissa … kPa

1.19.   Pakojärjestelmä

Suurin sallittu pakokaasun vastapaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja 100 prosentin kuormituksella säännön

N:o 24 mukaisissa käyttöolosuhteissa … kPa

Pakojärjestelmän tilavuus: … dm3

2.   ILMANSAASTUMISEN TORJUMISEKSI TOTEUTETUT TOIMENPITEET

2.1.   Kampikammiokaasujen kierrätyslaite (kuvaus ja piirustukset): …

Muut pakokaasunpuhdistuslaitteet (jos sellaisia on eikä niitä mainita muissa kohdissa)

Katalysaattori: kyllä/ei (10)

2.2.1.1.   Merkki (merkit): …

2.2.1.2.   Tyyppi (tyypit): …

2.2.1.3.   Katalysaattoreiden ja katalyyttielementtien lukumäärä: …

2.2.1.4.   Katalysaattorin (katalysaattoreiden) mitat, muoto ja tilavuus: …

2.2.1.5.   Katalysaattorin toimintatapa: …

2.2.1.6.   Jalometallien kokonaissisältö: …

2.2.1.7.   Suhteellinen pitoisuus: …

2.2.1.8.   Substraatti (rakenne ja materiaali): …

2.2.1.9.   Kennotiheys: …

2.2.1.10.   Katalysaattorin (katalysaattoreiden) kotelointityyppi: …

2.2.1.11.   Katalysaattorin (katalysaattoreiden) sijainti (paikka ja vertailuetäisyys pakojärjestelmässä): …

Happianturi: kyllä/ei (10)

2.2.2.1.   Merkki (merkit): …

2.2.2.2.   Tyyppi: …

2.2.2.3.   Sijainti: …

Ilman suihkutus: kyllä/ei (10)

2.2.3.1.   Tyyppi (ilmapulssi, ilmapumppu jne.): …

Pakokaasun takaisinkierrätys: kyllä/ei (10)

2.2.4.1.   Ominaisuudet (virtaama jne.): …

Hiukkasloukku: kyllä/ei (10)

2.2.5.1.   Hiukkasloukun mitat, muoto ja tilavuus: …

2.2.5.2.   Hiukkasloukun tyyppi ja rakenne: …

2.2.5.3.   Sijainti (vertailuetäisyys pakojärjestelmässä): …

2.2.5.4.   Talteenottomenetelmä tai -järjestelmä, kuvaus ja/tai piirustus: …

Muut järjestelmät: kyllä/ei (10)

2.2.6.1.   Kuvaus ja toiminta: …

3.   POLTTOAINEEN SYÖTTÖ

Dieselmoottorit

3.1.1.   Syöttöpumppu

Paine (11): … kPa tai ominaiskaavio (10): …

Ruiskutusjärjestelmä

Pumppu

3.1.2.1.1.   Merkki (merkit): …

3.1.2.1.2.   Tyyppi (tyypit): …

3.1.2.1.3.   Virtausmäärä: … mm3  (11) iskua kohti moottorin kierrosnopeudella … min–1 ja täydellä ruiskutuksella tai ominaiskaavio (10)  (11): …

Ilmoitetaan käytetty menetelmä: moottorissa/pumppupenkissä (10)

Jos moottorissa on ahtopaineen säätö, ilmoitetaan polttoaineen virtausmäärän ja ahtopaineen suhde moottorin kierrosnopeuteen.

Ruiskutusennakko

3.1.2.1.4.1.   Ruiskutusennakon käyrä (11): …

3.1.2.1.4.2.   Ruiskutuksen staattinen ajoitus (11): …

Ruiskutusputkisto

3.1.2.2.1.   Pituus: … mm

3.1.2.2.2.   Sisähalkaisija: … mm

Ruiskutussuutin (ruiskutussuuttimet)

3.1.2.3.1.   Merkki (merkit): …

3.1.2.3.2.   Tyyppi (tyypit): …

3.1.2.3.3.   Avautumispaine: … kPa (11)

tai ominaiskaavio (10)  (11): …

Kierroslukusäädin

3.1.2.4.1.   Merkki (merkit): …

3.1.2.4.2.   Tyyppi (tyypit): …

3.1.2.4.3.   Katkaisun aloitusnopeus täydellä kuormituksella: … min–1

3.1.2.4.4.   Suurin kuormittamaton nopeus: … min–1

3.1.2.4.5.   Joutokäyntinopeus: … min–1

Kylmäkäynnistysjärjestelmä

3.1.3.1.   Merkki (merkit): …

3.1.3.2.   Tyyppi (tyypit): …

3.1.3.3.   Kuvaus:

Apukäynnistyslaite: …

3.1.3.4.1.   Merkki:

3.1.3.4.2.   Tyyppi:

Kaasukäyttöiset moottorit (12)

3.2.1.   Polttoaine: maakaasu/nestekaasu (10)

Paineentasain (paineentasaimet) tai höyrystin/paineentasain (paineentasaimet) (11)

3.2.2.1.   Merkki (merkit): …

3.2.2.2.   Tyyppi (tyypit): …

3.2.2.3.   Paineenalennusvaiheiden lukumäärä: …

3.2.2.4.   Viimeisen vaiheen paine: vähintään … kPa, enintään … kPa

3.2.2.5.   Pääsäätöpisteiden lukumäärä: …

3.2.2.6.   Joutokäynnin säätöpisteiden lukumäärä: …

3.2.2.7.   Hyväksyntänumero säännön N:o … mukaisesti: …

Polttoaineen syöttö: sekoitusyksikkö/kaasuruiskutus/nesteruiskutus/suoraruiskutus (10)

3.2.3.1.   Seoksen säätö: …

3.2.3.2.   Järjestelmän kuvaus ja/tai kaavio ja piirustukset: …

3.2.3.3.   Hyväksyntänumero säännön N:o … mukaisesti: …

Sekoitusyksikkö

3.2.4.1.   Numero: …

3.2.4.2.   Merkki (merkit): …

3.2.4.3.   Tyyppi (tyypit): …

3.2.4.4.   Sijainti:

3.2.4.5.   Säätömahdollisuudet: …

3.2.4.6.   Hyväksyntänumero säännön N:o … mukaisesti: …

Imusarjaruiskutus

3.2.5.1.   Ruiskutus: yksipiste/monipiste (10)

3.2.5.2.   Ruiskutus: jatkuva/samanaikainen/jaksoittainen (10)

Ruiskutuslaitteisto

3.2.5.3.1.   Merkki (merkit): …

3.2.5.3.2.   Tyyppi (tyypit): …

3.2.5.3.3.   Säätömahdollisuudet: …

3.2.5.3.4.   Hyväksyntänumero säännön N:o … mukaisesti: …

Syöttöpumppu (tarvittaessa): …

3.2.5.4.1.   Merkki (merkit): …

3.2.5.4.2.   Tyyppi (tyypit): …

3.2.5.4.3.   Hyväksyntänumero säännön N:o … mukaisesti: …

Ruiskutussuutin (ruiskutussuuttimet): …

3.2.5.5.1.   Merkki (merkit): …

3.2.5.5.2.   Tyyppi (tyypit): …

3.2.5.5.3.   Hyväksyntänumero säännön N:o … mukaisesti: …

Suoraruiskutus

Ruiskutuspumppu/paineentasain (10)

3.2.6.1.1.   Merkki (merkit): …

3.2.6.1.2.   Tyyppi (tyypit): …

3.2.6.1.3.   Ruiskutuksen ajoitus: …

3.2.6.1.4.   Hyväksyntänumero säännön N:o … mukaisesti: …

Ruiskutussuutin (ruiskutussuuttimet)

3.2.6.2.1.   Merkki (merkit): …

3.2.6.2.2.   Tyyppi (tyypit): …

3.2.6.2.3.   Avautumispaine tai ominaiskaavio (11): …

3.2.6.2.4.   Hyväksyntänumero säännön N: o … mukaisesti: …

Elektroninen säätöyksikkö (Electronic control unit, ECU)

3.2.7.1.   Merkki (merkit): …

3.2.7.2.   Tyyppi (tyypit): …

3.2.7.3.   Säätömahdollisuudet: …

Erityislaitteet maakaasua polttoaineena käytettäessä

Vaihtoehto 1 (ainoastaan, jos moottori on hyväksytty useiden eri polttoainekoostumusten osalta)

3.2.8.1.1.   Polttoaineen koostumus:

metaani (CH4):

perus: … mooli-prosenttia

vähintään … mooli-prosenttia

enintään … mooli-prosenttia

etaani (C2H6):

perus: … mooli-prosenttia

vähintään … mooli-prosenttia

enintään … mooli-prosenttia

propaani (C3H8):

perus: … mooli-prosenttia

vähintään … mooli-prosenttia

enintään … mooli-prosenttia

butaani (C4H10):

perus: … mooli-prosenttia

vähintään … mooli-prosenttia

enintään … mooli-prosenttia

C5/C5+:

perus: … mooli-prosenttia

vähintään … mooli-prosenttia

enintään … mooli-prosenttia

happi (O2):

perus: … mooli-prosenttia

vähintään … mooli-prosenttia

enintään … mooli-prosenttia

inertti (N2, He jne.):

perus: … mooli-prosenttia

vähintään … mooli-prosenttia

enintään … mooli-prosenttia

Ruiskutussuutin (ruiskutussuuttimet)

3.2.8.1.2.1.   Merkki (merkit):

3.2.8.1.2.2.   Tyyppi (tyypit):

3.2.8.1.3.   Muita tietoja (tarvittaessa)

3.2.8.2.   Vaihtoehto 2 (ainoastaan, jos moottori on hyväksytty useiden eri polttoainekoostumusten osalta)

4.   VENTTIILIEN AJOITUS

4.1.   Venttiilien suurin nousu sekä suurimmat avautumis- ja sulkeutumiskulmat suhteessa kuolokohtiin tai vastaavat tiedot …

4.2.   Vertailu- ja/tai asetusalueet (10): …

5.   SYTYTYSJÄRJESTELMÄ (AINOASTAAN OTTOMOOTTORIT)

5.1.   Sytytysjärjestelmän tyyppi:

sytytystulpat ja yhteinen puola/sytytystulpat ja erilliset puolat/puola tulpassa/muu (mikä) (10)

Sytytyksen säätöyksikkö

5.2.1.   Merkki (merkit): …

5.2.2.   Tyyppi (tyypit): …

5.3.   Sytytyksen ennakkokäyrä/ennakkokartta (10)  (11): …

5.4.   Sytytyksen ajoitus (11): … astetta ennen yläkuolokohtaa kierrosnopeudella … min-1 ja alipainesäätimen alipaineella … kPa

Sytytystulpat

5.5.1.   Merkki (merkit): …

5.5.2.   Tyyppi (tyypit): …

5.5.3.   Kärkiväli: … mm

Sytytyspuola(t)

5.6.1.   Merkki (merkit): …

5.6.2.   Tyyppi (tyypit): …

6.   MOOTTORIN KÄYTTÄMÄT LAITTEET

Moottori on luovutettava testattavaksi kaikilla käytössä tarvittavilla apulaitteilla varustettuna (esimerkiksi tuuletin, vesipumppu) kuten säännön N:o 24 käyttöolosuhteissa määritellään.

6.1.   Koetta varten asennettavat apulaitteet

Jos testipenkkiin ei voi asentaa apulaitteita tai testipenkki ei sovellu siihen, apulaitteiden käyttöteho on määritettävä ja vähennettävä moottorin mitatusta tehosta testisyklin (testisyklien) koko käyttöalueella.

6.2.   Koetta varten poistettavat apulaitteet

Ainoastaan ajoneuvon käyttöä varten tarvittavat apulaitteet (esimerkiksi kompressori, ilmastointilaite) on poistettava koetta varten. Jos apulaitteita ei voi poistaa, niiden käyttöteho voidaan määrittää ja lisätä moottorin mitattuun tehoon testisyklin (testisyklien) koko käyttöalueella.

7.   LISÄTIETOJA TESTIOLOSUHTEISTA

Käytettävä voiteluaine

7.1.1.   Merkki: …

7.1.2.   Tyyppi: …

(Ilmoitetaan öljyn osuus prosentteina seoksesta, jos voiteluaine ja polttoaine sekoitetaan): …

Moottorin käyttämät laitteet (tarvittaessa)

Apulaitteiden käyttöteho on määritettävä ainoastaan, jos

moottorin käyttöä varten tarvittavia apulaitteita ei ole asennettu moottoriin,

ja/tai

moottorin käyttöä varten tarpeettomia apulaitteita on asennettu moottoriin.

7.2.1.   Numerointi- ja tunnistustiedot: …

7.2.2.   Ilmoitetuilla moottorin eri kierrosnopeuksilla käytetty teho:

Laite

Moottorin eri kierrosnopeuksilla käytetty teho (kW)

Joutokäynti

Alhainen nopeus

Suuri nopeus

Nopeus A (13)

Nopeus B (13)

Nopeus C (13)

Vertailunopeus (14)

P(a)

Moottorin käyttöä varten tarvittavat apulaitteet

(vähennetään moottorin mitatusta tehosta)

ks. 6.1 kohta

 

 

 

 

 

 

 

P(b)

Moottorin käytössä tarpeettomat apulaitteet

(lisätään moottorin mitattuun tehoon)

ks. 6.2 kohta

 

 

 

 

 

 

 

8.   MOOTTORIN SUORITUSKYKY

8.1.   Moottorin kierrosnopeudet (15)

Alhainen nopeus (nlo): … min–1

Suuri nopeus (nhi): … min–1

ESC- ja ELR-syklejä varten

Joutokäynti: … min–1

Nopeus A: … min–1

Nopeus B: … min–1

Nopeus C: … min–1

ETC-sykliä varten

Vertailunopeus: … min–1

8.2.   Moottorin teho (mitattu säännön N:o 24 säännösten mukaisesti), kilowatteina (kW)

 

Moottorin kierrosnopeus

Jouto-käynti

Nopeus A (13)

Nopeus B (13)

Nopeus C (13)

Vertailunopeus (14)

P(m)

Testipenkissä mitattu teho

 

 

 

 

 

P(a)

Testiä varten asennetta-vien apulaitteiden käyttöteho (6.1 kohta)

jos asennettu

jos ei asennettu

0

0

0

0

0

P(b)

Testiä varten poistetta-vien apulaitteiden käyttöteho (6.2 kohta)

jos asennettu

jos ei asennettu

0

0

0

0

0

P(n)

Moottorin nettoteho

= P(m) – P(a) + P(b)

 

 

 

 

 

Dynamometrin asetukset (kW)

ESC- ja ELR-testien sekä ETC-testin viitesyklin dynamometrin asetusten on perustuttava 8.2 kohdan moottorin nettotehoon P(n). On suositeltavaa asentaa moottori testipenkkiin nettotilassa. Tällöin P(m) ja P(n) ovat yhtä suuret. Jos moottoria ei ole mahdollista tai sopivaa käyttää nettotilassa, dynamometrin asetukset on korjattava nettotilaan yllä olevan kaavan avulla.

8.3.1.   ESC- ja ELR-testit

Dynamometrin asetukset on laskettava liitteen 4 lisäyksessä 1 olevan 1.2 kohdan kaavan mukaisesti.

Kuorma prosentteina

Moottorin kierrosnopeus

Joutokäynti

Nopeus A

Nopeus B

Nopeus C

10

 

 

 

25

 

 

 

50

 

 

 

75

 

 

 

100

 

 

 

 

8.3.2.   ETC-testi

Jos moottoria ei testata nettotilassa, moottorin valmistajan on toimitettava syklin koko käyttöalueelle teknisen tutkimuslaitoksen hyväksymä muuntokaava liitteen 4 lisäyksessä 2 olevassa 2 kohdassa tarkoitetun mitatun tehon tai mitatun syklityön muuntamiseksi nettotehoksi tai nettosyklityöksi.

LIITE 1

Lisäys 1

MOOTTORIIN LIITTYVIEN AJONEUVON OSIEN OMINAISUUDET

1.   Imujärjestelmän alipaine moottorin nimelliskierrosnopeudella

ja 100 prosentin kuormituksella:… kPa

2.   Pakojärjestelmän vastapaine moottorin nimelliskierrosnopeudella

ja 100 prosentin kuormituksella:… kPa

3.   Pakojärjestelmän tilavuus: … cm3

4.   Säännön N:o 24 mukaisissa käyttöolosuhteissa moottorin käyttöä varten tarvittavien apulaitteiden käyttöteho

Laite

Moottorin eri kierrosnopeuksilla käytetty teho (kW)

Joutokäynti

Alhainen nopeus

Korkea nopeus

Nopeus A (16)

Nopeus B (16)

Nopeus C (16)

Vertailunopeus (17)

P(a)

Moottorin käyttöä varten tarvittavat apulaitteet

(vähennetään moottorin mitatusta tehosta)

ks. liite 1, 6.1 kohta

 

 

 

 

 

 

 

LIITE 1

Lisäys 2

MOOTTORIPERHEEN OLENNAISET OMINAISUUDET

1.   YLEISET MUUTTUJAT

1.1.   Palamistahti: …

1.2.   Jäähdytysaine: …

1.3.   Sylinterien lukumäärä (18): …

1.4.   Yksittäisen sylinterin iskutilavuus: …

1.5.   Moottorin ilmanvaihto: …

1.6.   Palotilan tyyppi/rakenne: …

1.7.   Venttiilien ja venttiiliaukkojen järjestely, mitat ja lukumäärä: …

1.8.   Polttoainejärjestelmä: …

1.9.   Sytytysjärjestelmä (kaasumoottorit): …

1.10.   Muut ominaisuudet:

välijäähdytysjärjestelmä (18): …

pakokaasun takaisinkierrätys (18): …

veden ruiskutus/emulsio (18): …

ilman ruiskutus (18)

1.11.   Pakokaasun jälkikäsittely (18): …

Todiste identtisestä (tai kantamoottorilla alhaisimmasta) suhteesta:

järjestelmän tilavuus/polttoaineen syöttö iskua kohti kaavion numeron (numeroiden) mukaisesti: …

2.   MOOTTORIPERHEEN LUETTELOINTI

Dieselmoottoriperheen nimi: …

2.1.1.   Kyseiseen perheeseen kuuluvien moottoreiden eritelmät:

 

 

 

 

 

Kantamoottori

Moottorityyppi

 

 

 

 

 

Sylinterien lukumäärä

 

 

 

 

 

Nimellisnopeus (min–1)

 

 

 

 

 

Polttoaineen syöttö iskua kohti (mm3)

 

 

 

 

 

Nettonimellisteho (kW)

 

 

 

 

 

Kierrosnopeus suurimmallavääntömomentilla (min–1)

 

 

 

 

 

Polttoaineen syöttö iskua kohti (mm3)

 

 

 

 

 

Suurin vääntömomentti (Nm)

 

 

 

 

 

Hidas joutokäyntinopeus (min–1)

 

 

 

 

 

Sylinterin iskutilavuus

(prosentteina kantamoottorin tilavuudesta)

 

 

 

 

100

Kaasumoottoriperheen nimi: …

2.2.1.   Kyseiseen perheeseen kuuluvien moottoreiden eritelmät:

 

 

 

 

 

Kantamoottori

Moottorityyppi

 

 

 

 

 

Sylinterien lukumäärä

 

 

 

 

 

Nimellisnopeus (min–1)

 

 

 

 

 

Polttoaineen syöttö iskua kohti (mm3)

 

 

 

 

 

Nettonimellisteho (kW)

 

 

 

 

 

Kierrosnopeus suurimmalla vääntömomentilla (min–1)

 

 

 

 

 

Polttoaineen syöttö iskua kohti (mm3)

 

 

 

 

 

Suurin vääntömomentti (Nm)

 

 

 

 

 

Hidas joutokäyntinopeus(min–1)

 

 

 

 

 

Sylinterin iskutilavuus(prosentteina kantamoottorin tilavuudesta)

 

 

 

 

100

Sytytyksen ajoitus

 

 

 

 

 

Pakokaasujen kierrätyksen virtaama

 

 

 

 

 

Ilmapumppu kyllä/ei

 

 

 

 

 

Ilmapumpun todellinen virtaama

 

 

 

 

 

LIITE 1

Lisäys 3

MOOTTORIPERHEESEEN KUULUVAN MOOTTORITYYPIN OLENNAISET OMINAISUUDET (19)

1.   MOOTTORIN KUVAUS

1.1.   Valmistaja: …

1.2.   Valmistajan moottorikoodi: …

1.3.   Työtapa: nelitahtinen/kaksitahtinen (20)

Sylintereiden lukumäärä ja järjestely: …

1.4.1.   Halkaisija: … mm

1.4.2.   Iskunpituus: … mm

1.4.3.   Sytytysjärjestys: …

1.5.   Sylinteritilavuus: … cm3

1.6.   Volumetrinen puristussuhde (21): …

1.7.   Piirustus (piirustukset) palotilasta ja männänpäästä: …

1.8.   Otto- ja poistokanavien pienin poikkileikkaus: … cm2

1.9.   Joutokäyntinopeus: … min–1

1.10.   Suurin nettoteho: … kW kierrosnopeudella … min–1

1.11.   Moottorin suurin sallittu kierrosnopeus: … min–1

1.12.   Suurin nettovääntömomentti: … Nm kierrosnopeudella … min–1

1.13.   Palamisjärjestelmä: dieselmoottori/ottomoottori (20)

1.14.   Polttoaine: diesel/nestekaasu/H-ryhmän maakaasu/L-ryhmän maakaasu/HL-ryhmän maakaasu/etanoli (19)

Jäähdytysjärjestelmä

Neste

1.15.1.1.   Nesteen tyyppi: …

1.15.1.2.   Kiertopumppu (kiertopumput): kyllä/ei (20)

1.15.1.3.   Ominaisuudet tai merkki (merkit) ja tyyppi (tyypit) (tarvittaessa): …

1.15.1.4.   Välityssuhde (välityssuhteet) (tarvittaessa): …

Ilma

1.15.2.1.   Puhallin: kyllä/ei (20)

1.15.2.2.   Ominaisuudet tai merkki (merkit) ja tyyppi (tyypit) (tarvittaessa): …

1.15.2.3.   Välityssuhde (välityssuhteet) (tarvittaessa): …

Valmistajan sallima lämpötila

1.16.1.   Nestejäähdytys: korkein ulostulolämpötila: … K

1.16.2.   Ilmajäähdytys: Vertailupiste: …

Korkein lämpötila vertailupisteessä: … K

1.16.3.   Ilman korkein lämpötila välijäähdyttimen ulostulokohdassa (tarvittaessa): … K

1.16.4.   Pakokaasun korkein lämpötila pakoputken (pakoputkien) ja pakosarjan ulkolaipan (ulkolaippojen) tai turboahtimen (turboahtimien) liitoskohdassa: … K

1.16.5.   Polttoaineen lämpötila: vähintään … K, enintään … K

dieselmoottorien osalta ruiskutuspumpun syötössä, maakaasulla toimivien moottorien osalta paineentasaajan viimeisessä vaiheessa

1.16.6.   Polttoaineen paine: vähintään … kPa, enintään … kPa

paineentasaajan viimeisessä vaiheessa, ainoastaan maakaasulla toimivat moottorit

1.16.7.   Voiteluaineen lämpötila: vähintään … K, enintään … K

Ahdin: kyllä/ei (20)

1.17.1.   Merkki: …

1.17.2.   Tyyppi: …

1.17.3.   Järjestelmän kuvaus [esimerkiksi suurin ahtopaine, pakokaasun ohivirtausventtiili (tarvittaessa)]: …

1.17.4.   Välijäähdytin: kyllä/ei (20)

1.18.   Imujärjestelmä

Suurin sallittu imun alipaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja 100 prosentin kuormituksella säännön N:o 24 mukaisissa käyttöolosuhteissa: … kPa

1.19.   Pakojärjestelmä

Suurin sallittu pakokaasun vastapaine moottorin nimelliskierrosnopeudella ja 100 prosentin kuormituksella säännön N:o 24 mukaisissa käyttöolosuhteissa: … kPa

Pakojärjestelmän tilavuus: … cm3

2.   ILMANSAASTUMISEN TORJUMISEKSI TOTEUTETUT TOIMENPITEET

2.1.   Kampikammiokaasujen kierrätyslaite (kuvaus ja piirustukset): …

Muut pakokaasunpuhdistuslaitteet (jos sellaisia on eikä niitä mainita muissa kohdissa)

Katalysaattori: kyllä/ei (20)

2.2.1.1.   Katalysaattoreiden ja katalyyttielementtien lukumäärä: …

2.2.1.2.   Katalysaattorin (katalysaattoreiden) mitat, muoto ja tilavuus: …

2.2.1.3.   Katalysaattorin toimintatapa: …

2.2.1.4.   Jalometallien kokonaissisältö: …

2.2.1.5.   Suhteellinen pitoisuus: …

2.2.1.6.   Substraatti (rakenne ja materiaali): …

2.2.1.7.   Kennotiheys: …

2.2.1.8.   Katalysaattorin (katalysaattoreiden) kotelointityyppi: …

2.2.1.9.   Katalysaattorin (katalysaattoreiden) sijainti (paikka ja vertailuetäisyys pakojärjestelmässä): …

Happianturi: kyllä/ei (20)

2.2.2.1.   Tyyppi: …

Ilman suihkutus: kyllä/ei (20)

2.2.3.1.   Tyyppi (ilmapulssi, ilmapumppu jne.): …

Pakokaasun takaisinkierrätys: kyllä/ei (20)

2.2.4.1.   Ominaisuudet (virtaama jne.): …

Hiukkasloukku: kyllä/ei (20)

2.2.5.1.   Hiukkasloukun mitat, muoto ja tilavuus: …

2.2.5.2.   Hiukkasloukun tyyppi ja rakenne: …

2.2.5.3.   Sijainti (vertailuetäisyys pakojärjestelmässä): …

2.2.5.4.   Talteenottomenetelmä tai -järjestelmä, kuvaus ja/tai piirustus: …

Muut järjestelmät: kyllä/ei (20)

2.2.6.1.   Kuvaus ja toiminta: …

3.   POLTTOAINEEN SYÖTTÖ

Dieselmoottorit

3.1.1.   Syöttöpumppu

Paine (21): … kPa tai ominaiskaavio (20): …

Ruiskutusjärjestelmä

Pumppu

3.1.2.1.1.   Merkki (merkit): …

3.1.2.1.2.   Tyyppi (tyypit): …

3.1.2.1.3.   Virtausmäärä: … mm3  (21) iskua kohti moottorin kierrosnopeudella … min–1 ja täydellä ruiskutuksella tai ominaiskaavio (20)  (21): …

Ilmoitetaan käytetty menetelmä: moottorissa/pumppupenkissä (20)

Jos moottorissa on ahtopaineen säätö, ilmoitetaan polttoaineen virtausmäärän ja ahtopaineen suhde moottorin kierrosnopeuteen.

Ruiskutusennakko

3.1.2.1.4.1.   Ruiskutusennakon käyrä (21): …

3.1.2.1.4.2.   Ruiskutuksen staattinen ajoitus (21): …

Ruiskutusputkisto

3.1.2.2.1.   Pituus: … mm

3.1.2.2.2.   Sisähalkaisija: … mm

Ruiskutussuutin (ruiskutussuuttimet)

3.1.2.3.1.   Merkki (merkit): …

3.1.2.3.2.   Tyyppi (tyypit): …

3.1.2.3.3.   Avautumispaine: … kPa (21)

tai ominaiskaavio (20)  (21): …

Kierroslukusäädin

3.1.2.4.1.   Merkki (merkit): …

3.1.2.4.2.   Tyyppi (tyypit): …

3.1.2.4.3.   Katkaisun aloitusnopeus täydellä kuormituksella: … min–1

3.1.2.4.4.   Suurin kuormittamaton nopeus: … min–1

3.1.2.4.5.   Joutokäyntinopeus: … min–1

Kylmäkäynnistysjärjestelmä

3.1.3.1.   Merkki (merkit): …

3.1.3.2.   Tyyppi (tyypit): …

3.1.3.3.   Kuvaus: …

Apukäynnistyslaite: …

3.1.3.4.1.   Merkki: …

3.1.3.4.2.   Tyyppi: …

Kaasukäyttöiset moottorit

3.2.1.   Polttoaine: maakaasu/nestekaasu (20)

Paineentasain (paineentasaimet) tai höyrystin/paineentasain (paineentasaimet) (20)

3.2.2.1.   Merkki (merkit): …

3.2.2.2.   Tyyppi (tyypit): …

3.2.2.3.   Paineenalennusvaiheiden lukumäärä: …

3.2.2.4.   Viimeisen vaiheen paine: vähintään … kPa, enintään … kPa

3.2.2.5.   Pääsäätöpisteiden lukumäärä: …

3.2.2.6.   Joutokäynnin säätöpisteiden lukumäärä: …

3.2.2.7.   Hyväksyntänumero: …

Polttoaineen syöttö: sekoitusyksikkö/kaasuruiskutus/nesteruiskutus/suoraruiskutus (20)

3.2.3.1.   Seoksen säätö: …

3.2.3.2.   Järjestelmän kuvaus ja/tai kaavio ja piirustukset: …

3.2.3.3.   Hyväksyntänumero: …

Sekoitusyksikkö

3.2.4.1.   Numero: …

3.2.4.2.   Merkki (merkit): …

3.2.4.3.   Tyyppi (tyypit): …

3.2.4.4.   Sijainti: …

3.2.4.5.   Säätömahdollisuudet: …

3.2.4.6.   Hyväksyntänumero: …

Imusarjaruiskutus

3.2.5.1.   Ruiskutus: yksipiste/monipiste (20)

3.2.5.2.   Ruiskutus: jatkuva/samanaikainen/jaksoittainen (20)

Ruiskutuslaitteisto

3.2.5.3.1.   Merkki (merkit): …

3.2.5.3.2.   Tyyppi (tyypit): …

3.2.5.3.3.   Säätömahdollisuudet: …

3.2.5.3.4.   Hyväksyntänumero: …

Syöttöpumppu (tarvittaessa): …

3.2.5.4.1.   Merkki (merkit): …

3.2.5.4.2.   Tyyppi (tyypit): …

3.2.5.4.3.   Hyväksyntänumero: …

Ruiskutussuutin (ruiskutussuuttimet): …

3.2.5.5.1.   Merkki (merkit): …

3.2.5.5.2.   Tyyppi (tyypit): …

3.2.5.5.3.   Hyväksyntänumero: …

Suoraruiskutus

Ruiskutuspumppu/paineentasain (20)

3.2.6.1.1.   Merkki (merkit): …

3.2.6.1.2.   Tyyppi (tyypit): …

3.2.6.1.3.   Ruiskutuksen ajoitus: …

3.2.6.1.4.   Hyväksyntänumero: …

Ruiskutussuutin (ruiskutussuuttimet)

3.2.6.2.1.   Merkki (merkit): …

3.2.6.2.2.   Tyyppi (tyypit): …

3.2.6.2.3.   Avautumispaine tai ominaiskaavio (21): …

3.2.6.2.4.   Hyväksyntänumero: …

Elektroninen säätöyksikkö (Electronic control unit, ECU)

3.2.7.1.   Merkki (merkit): …

3.2.7.2.   Tyyppi (tyypit): …

3.2.7.3.   Säätömahdollisuudet: …

Erityislaitteet maakaasua polttoaineena käytettäessä

Vaihtoehto 1 (ainoastaan, jos moottori on hyväksytty useiden eri polttoainekoostumusten osalta)

3.2.8.1.1.   Polttoaineen koostumus:

metaani (CH4):

perus: … mooli-prosenttia

vähintään … mooli-prosenttia

enintään … mooli-prosenttia

etaani (C2H6):

perus: … mooli-prosenttia

vähintään … mooli-prosenttia

enintään … mooli-prosenttia

propaani (C3H8):

perus: … mooli-prosenttia

vähintään … mooli-prosenttia

enintään … mooli-prosenttia

butaani (C4H10):

perus: … mooli-prosenttia

vähintään … mooli-prosenttia

enintään … mooli-prosenttia

C5/C5+:

perus: … mooli-prosenttia

vähintään … mooli-prosenttia

enintään … mooli-prosenttia

happi (O2):

perus: … mooli-prosenttia

vähintään … mooli-prosenttia

enintään … mooli-prosenttia

inertti (N2, He jne.):

perus: … mooli-prosenttia

vähintään … mooli-prosenttia

enintään … mooli-prosenttia

Ruiskutussuutin (ruiskutussuuttimet)

3.2.8.1.2.1.   Merkki (merkit): …

3.2.8.1.2.2.   Tyyppi (tyypit): …

3.2.8.1.3.   Muita tietoja (tarvittaessa)

3.2.8.2.   Vaihtoehto 2 (ainoastaan, jos moottori on hyväksytty useiden eri polttoainekoostumusten osalta)

4.   VENTTIILIEN AJOITUS

4.1.   Venttiilien suurin nousu sekä suurimmat avautumis- ja sulkeutumiskulmat suhteessa kuolokohtiin tai vastaavat tiedot: …

4.2.   Vertailu- ja/tai asetusalueet (20): …

5.   SYTYTYSJÄRJESTELMÄ (AINOASTAAN OTTOMOOTTORIT)

5.1.   Sytytysjärjestelmän tyyppi: sytytystulpat ja yhteinen puola/sytytystulpat ja erilliset puolat/puola tulpassa/muu (mikä) (20)

Sytytyksen säätöyksikkö

5.2.1.   Merkki (merkit): …

5.2.2.   Tyyppi (tyypit): …

5.1.   Sytytyksen ennakkokäyrä/ennakkokartta (20)  (21): …

5.4.   Sytytyksen ajoitus (21): … astetta ennen yläkuolokohtaa kierrosnopeudella … min–1 ja alipainesäätimen alipaineella … kPa

Sytytystulpat

5.5.1.   Merkki (merkit): …

5.5.2.   Tyyppi (tyypit): …

5.5.3.   Kärkiväli: … mm

Sytytyspuola(t)

5.6.1.   Merkki (merkit): …

5.6.2.   Tyyppi (tyypit): …

LIITE 2A

Image

Image

LIITE 2B

Image

Image

LIITE 3

HYVÄKSYNTÄMERKKIEN SIJOITTELU

(ks. tämän säännön 4.6 kohta)

HYVÄKSYNTÄ ”I” (rivi A).

(Ks. tämän säännön 4.6.3 kohta)

Malli A

Rivin A päästörajojen mukaisesti hyväksytyt moottorit, jotka käyttävät polttoaineena dieseliä tai nestekaasua.

Image

Malli B

Rivin A päästörajojen mukaisesti hyväksytyt moottorit, jotka käyttävät polttoaineena maakaasua. Kansallista tunnusta seuraava jälkiliite osoittaa tämän säännön 4.6.3.1 kohdan mukaisesti määritetyn polttoainelaadun.

Image

Edellä esitetyt moottoriin/ajoneuvoon kiinnitetyt hyväksyntämerkit osoittavat, että kyseinen moottori-/ajoneuvotyyppi on hyväksytty Yhdistyneessä kuningaskunnassa (E11) säännön N:o 49 mukaisesti hyväksyntänumerolla 042439. Hyväksyntämerkki ilmaisee, että hyväksyntä on myönnetty säännön N:o 49, sellaisena kuin se on muutettuna muutossarjalla 04, vaatimusten mukaisesti ja että tämän säännön 5.2.1 kohdassa esitettyjä asiaankuuluvia raja-arvoja noudatetaan.

HYVÄKSYNTÄ ”II” (rivi B1).

(Ks. tämän säännön 4.6.3 kohta)

Malli C

Rivin B päästörajojen mukaisesti hyväksytyt moottorit, jotka käyttävät polttoaineena dieseliä tai nestekaasua.

Image

Malli D

Rivin B1 päästörajojen mukaisesti hyväksytyt moottorit, jotka käyttävät polttoaineena maakaasua. Kansallista tunnusta seuraava jälkiliite osoittaa tämän säännön 4.6.3.1 kohdan mukaisesti määritetyn polttoainelaadun.

Image

Edellä esitetty moottoriin/ajoneuvoon kiinnitetty hyväksyntämerkki osoittaa, että kyseinen moottori-/ajoneuvotyyppi on hyväksytty Yhdistyneessä kuningaskunnassa (E11) säännön N:o 49 mukaisesti hyväksyntänumerolla 042439. Hyväksyntämerkki ilmaisee, että hyväksyntä on myönnetty säännön N:o 49, sellaisena kuin se on muutettuna muutossarjalla 04, vaatimusten mukaisesti ja että tämän säännön 5.2.1 kohdassa esitettyjä asiaankuuluvia raja-arvoja noudatetaan.

HYVÄKSYNTÄ ”III” (rivi B2).

(Ks. tämän säännön 4.6.3. kohta)

Malli E

Rivin B2 päästörajojen mukaisesti hyväksytyt moottorit, jotka käyttävät polttoaineena dieseliä tai nestekaasua.

Image

Malli F

Rivin B2 päästörajojen mukaisesti hyväksytyt moottorit, jotka käyttävät polttoaineena maakaasua. Kansallista tunnusta seuraava jälkiliite osoittaa tämän säännön 4.6.3.1 kohdan mukaisesti määritetyn polttoainelaadun.

Image

Edellä esitetty moottoriin/ajoneuvoon kiinnitetty hyväksyntämerkki osoittaa, että kyseinen moottori-/ajoneuvotyyppi on hyväksytty Yhdistyneessä kuningaskunnassa (E11) säännön N:o 49 mukaisesti hyväksyntänumerolla 042439. Hyväksyntämerkki ilmaisee, että hyväksyntä on myönnetty säännön N:o 49, sellaisena kuin se on muutettuna muutossarjalla 04, vaatimusten mukaisesti ja että tämän säännön 5.2.1 kohdassa esitettyjä asiaankuuluvia raja-arvoja noudatetaan.

HYVÄKSYNTÄ ”IV” (rivi C).

(Ks. tämän säännön 4.6.3. kohta)

Malli G

Rivin C päästörajojen mukaisesti hyväksytyt moottorit, jotka käyttävät polttoaineena dieseliä tai nestekaasua.

Image

Malli H

Rivin C päästörajojen mukaisesti hyväksytyt moottorit, jotka käyttävät polttoaineena maakaasua. Kansallista tunnusta seuraava jälkiliite osoittaa tämän säännön 4.6.3.1 kohdan mukaisesti määritetyn polttoainelaadun.

Image

Edellä esitetty moottoriin/ajoneuvoon kiinnitetty hyväksyntämerkki osoittaa, että kyseinen moottori-/ajoneuvotyyppi on hyväksytty Yhdistyneessä kuningaskunnassa (E11) säännön N:o 49 mukaisesti hyväksyntänumerolla 042439. Hyväksyntämerkki ilmaisee, että hyväksyntä on myönnetty säännön N:o 49, sellaisena kuin se on muutettuna muutossarjalla 04, vaatimusten mukaisesti ja että tämän säännön 5.2.1 kohdassa esitettyjä asiaankuuluvia raja-arvoja noudatetaan.

YHDEN TAI USEAMMAN SÄÄNNÖN PERUSTEELLA HYVÄKSYTTY MOOTTORI/AJONEUVO

(Ks. tämän säännön 4.7 kohta)

Malli I

Image

Edellä esitetty moottoriin/ajoneuvoon kiinnitetty hyväksyntämerkki osoittaa, että kyseinen moottori-/ajoneuvotyyppi on hyväksytty Yhdistyneessä kuningaskunnassa (E11) säännön N:o 49 (päästöraja IV) ja säännön N:o 24 mukaisesti (22). Hyväksyntänumeroiden kaksi ensimmäistä merkkiä osoittavat, että hyväksyntien myöntämisen hetkellä sääntö N:o 49 oli muutettuna muutossarjalla 04 ja sääntö N:o 24 oli muutettuna muutossarjalla 03.

LIITE 4

TESTAUSMENETTELY

1.   JOHDANTO

Tässä liitteessä kuvataan menetelmät testattavien moottoreiden kaasu-, hiukkas- ja savupäästöjen määrittämiseksi. Liitteessä kuvataan kolme testisykliä, joita sovelletaan säännön 5.2 kohdan säännösten mukaisesti:

1.1.1.   ESC-testi, joka muodostuu kolmestatoista tasaisen moodin syklistä,

1.1.2.   ELR-testi, joka muodostuu eri nopeuksilla suoritettavista vaihtelevista kuormitusvaiheista, jotka ovat yhden testausmenettelyn kiinteitä osia, ja ne suoritetaan samanaikaisesti,

1.1.3.   ETC-testi, joka muodostuu sekunnittaisten siirtymätilojen sarjasta.

1.2.   Testi suoritetaan moottori testipenkkiin asennettuna ja dynamometriin kytkettynä.

1.3.   Mittausperiaate

Moottorin pakokaasuista mitattaviin päästöihin kuuluvat kaasumaiset komponentit (hiilimonoksidi, hiilivetyjen kokonaismäärä ainoastaan dieselmoottoreiden osalta ESC-testissä, metaanittomat hiilivedyt ainoastaan diesel- ja kaasumoottoreiden osalta ETC-testissä, metaani ainoastaan kaasumoottoreiden osalta ETC-testissä sekä typen oksidit), hiukkaset (ainoastaan dieselmoottoreiden ja kaasumoottoreiden osalta C-vaiheessa) ja savu (ainoastaan dieselmoottoreiden osalta ELR-testissä). Tämän lisäksi käytetään merkkikaasuna usein hiilidioksidia osittaisen ja täyslaimennusmenetelmän laimennussuhteen selvittämiseksi. Hyvän insinööritavan mukaisesti suositellaan hiilidioksidin yleistä mittausta mittausongelmien havaitsemiseksi testauskäytön aikana.

1.3.1.   ESC-testi

Edellä mainittujen pakokaasupäästöjen määrät mitataan ennalta määrätyssä lämpimän moottorin käyttötilannesarjassa ottamalla jatkuvasti näytteitä raakapakokaasusta. Testisykli muodostuu useista nopeus- ja tehotiloista, jotka kattavat dieselmoottoreiden tyypillisimmät käyttöolosuhteet. Kunkin moodin aikana määritetään teho, pakokaasun virtaus ja kunkin kaasupäästön konsentraatio, ja mitatut arvot painotetaan. Hiukkasnäyte laimennetaan käsitellyllä ulkoilmalla. Koko testin aikana otetaan yksi näyte, joka kerätään sopiviin suodattimiin. Kunkin päästön määrät lasketaan grammoina kilowattituntia kohti tämän liitteen lisäyksessä 1 kuvatulla tavalla. Lisäksi mitataan NOx kolmessa tutkimuslaitoksen valitsemassa säätöalueen testauspisteessä (23) / ja mitattuja arvoja verrataan valitut testauspisteet sisältävistä testisyklin tiloista saatujen laskutoimitusten tuloksiin. NOx-tarkistuksessa varmistetaan moottorin päästöjen hallinnan tehokkuus moottorin tyypillisellä käyttöalueella.

1.3.2.   ELR-testi

Lämpimän moottorin savu määritetään ennalta määrätyssä kuormavastetestissä opasimetrin avulla. Testi muodostuu moottorin kuormittamisesta vakionopeudella 10–100 prosentin kuormalla kolmella eri moottorin kierrosnopeudella. Lisäksi suoritetaan neljäs teknisen tutkimuslaitoksen (23) valitsema kuormitusvaihe, jonka arvoa verrataan aikaisempien kuormitusvaiheiden tuloksiin. Savun enimmäismäärä määritetään keskiarvoalgoritmin avulla tämän liitteen lisäyksessä 1 kuvatulla tavalla.

1.3.3.   ETC-testi

Edellä mainittujen pakokaasupäästöjen määrät tutkitaan ennalta määrätyssä lämpimän moottorin siirtymäsyklissä, joka perustuu kuorma- ja linja-autoihin asennettujen moottoreiden maantiekäytön rasitusmalleihin, laimentamalla kokonaispakokaasu ensin käsitellyllä ulkoilmalla. Dynamometriltä saatavia moottorin vääntömomentin ja kierrosnopeuden signaaleja käytetään tehon integroimiseksi suhteessa syklin aikaan, jolloin tulokseksi saadaan moottorin syklin aikana tekemä työ. NOx- ja HC-konsentraatiot syklin aikana määritetään integroimalla analysaattorin signaali. CO-, CO2- ja NMHC-konsentraatiot voidaan määrittää joko integroimalla analysaattorin signaali tai ottamalla pussinäytteitä. Hiukkaspäästöistä kerätään suhteellinen näyte sopiviin suodattimiin. Laimennetun pakokaasun virtaus syklin aikana määritetään pilaavien aineiden massapäästöarvojen laskemiseksi. Massapäästöarvot suhteutetaan moottorin työhön kunkin pilaavan aineen päästön määrittämiseksi grammoina kilowattituntia (kWh) kohti tämän liitteen lisäyksessä 2 kuvatulla tavalla.

2.   TESTIOLOSUHTEET

2.1.   Moottorin testiolosuhteet

2.1.1.   Moottorin imuilman absoluuttinen lämpötila (Ta) kelvineinä ja kuiva ilmanpaine (ps) kilopascaleina (kPa) mitataan, ja muuttuja F määritetään seuraavasti:

a)

dieselmoottorit:

Luonnollinen ilmanotto ja mekaanisesti ahdetut moottorit:

Formula

Turboahdetut moottorit, joko imuilman jäähdytyksellä tai ilman sitä:

Formula

b)

kaasumoottorit:

Formula

2.1.2.   Testin kelpoisuus

Jotta testiä voitaisiin pitää kelpoisena, muuttujan F on oltava seuraavien edellytysten mukainen:

0.96 ≤ F ≤ 1.06

2.2.   Ahtoilman jäähdytyksellä varustetut moottorit

Ahtoilman lämpötila kirjataan, ja se saa ilmoitetun enimmäistehon kierrosnopeudella ja täydellä kuormalla poiketa ± 5 K liitteen 1 lisäyksessä 1 olevassa 1.16.3 kohdassa määritetystä ahtoilman enimmäislämpötilasta. Jäähdytysväliaineen lämpötilan on oltava vähintään 293 K (20 °C).

Jos käytössä on testauslaitoksen järjestelmä tai ulkoinen puhallin, ahtoilman lämpötila saa ilmoitetun enimmäistehon kierrosnopeudella ja täydellä kuormalla poiketa ± 5 K liitteessä 1 olevassa 1.16.3 kohdassa määritetystä ahtoilman enimmäislämpötilasta. Edellä mainittujen edellytysten täyttämiseksi käytettyjä ahtoilman jäähdyttimen asetuksia ei säädetä ja niitä on käytettävä koko testisyklin ajan.

2.3.   Moottorin ilman imujärjestelmä

Moottorissa on käytettävä ilman imujärjestelmää, joka rajoittaa ilman imun korkeintaan ± 100 Pa:iin moottorin ylärajasta, kun moottori toimii ilmoitetun enimmäistehon kierrosnopeudella ja täydellä kuormalla.

2.4.   Moottorin pakojärjestelmä

Moottorissa on käytettävä pakojärjestelmää, jonka vastapaine on korkeintaan ±1 000 Pa moottorin ylärajasta, kun moottori toimii ilmoitetun enimmäistehon kierrosnopeudella ja täydellä kuormalla, ja jonka tilavuus on ± 40 prosentin tarkkuudella sama kuin valmistajan määrittämä. Testauslaitoksen järjestelmää voidaan käyttää, jos sen avulla saavutetaan moottorin todelliset toimintaolosuhteet. Pakojärjestelmän on oltava pakokaasun näytteenottoa koskevien, liitteen 4 lisäyksessä 4 olevan 3.4 kohdan ja liitteen 4 lisäyksessä 6 olevan 2.2.1 kohdan, EP ja 2.3.1 kohdan, EP vaatimusten mukainen.

Jos moottorissa on pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä, pakoputken halkaisijan on oltava sama kuin käytössä olevissa laitteissa vähintään 4 pakoputken halkaisijaa virtaussuuntaa vastaan jälkikäsittelylaitteen sisältävän paisuntakammion syöttöaukosta lähtien. Etäisyys pakosarjan laipasta tai turboahtimen poistoaukolta jälkikäsittelylaitteeseen on oltava sama kuin ajoneuvokokoonpanossa tai valmistajan ilmoittamien, etäisyyttä koskevien määritelmien mukainen. Pakokaasujen vastapaineen tai rajoituksen on oltava edellä mainittujen perusteiden mukainen, ja siihen voidaan asettaa venttiili. Jälkikäsittelysäiliö voidaan poistaa harjoitustestien ja moottorin määrityskäytön ajaksi, ja se voidaan korvata vastaavalla epäaktiivista katalysaattoritukea sisältävällä säiliöllä.

2.5.   Jäähdytysjärjestelmä

Testissä on käytettävä tilavuudeltaan sellaista moottorin jäähdytysjärjestelmää, joka riittää moottorin valmistajan ilmoittaman normaalin käyntilämpötilan säilyttämiseen.

2.6   Voiteluöljy

Testissä käytettävän voiteluöljyn eritelmät on kirjattava ja esitettävä yhdessä testin tulosten kanssa kuten liitteessä 1 olevassa 7.1 kohdassa määritetään.

2.7.   Polttoaine

Polttoaineen on oltava liitteessä 5, 6 tai 7 määritettyä vertailupolttoainetta.

Valmistajan on määritettävä polttoaineen lämpötila ja mittauspiste liittee olevassa 1.16.5 kohdassa annetuissa rajoissa. Polttoaineen lämpötilan on oltava vähintään 306 K (33 °C). Jos polttoaineen lämpötilaa ei ole määritetty, sen on oltava 311 K ± 5 K (38 °C ± 5 °C) polttoaineen syötön tuloaukolla.

Maakaasu- ja nestekaasukäyttöisissä moottoreissa polttoaineen lämpötilan ja mittauspisteen on oltava liitteessä 1 olevassa 1.16.5 kohdassa tai liitteen 1 lisäyksessä 3 olevassa 1.16.5 kohdassa annetuissa rajoissa, jos moottori ei ole kantamoottori.

2.8.   Pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmän testaus

Jos moottorissa on pakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmä, testisyklin (testisyklien) aikana mitattujen pakokaasupäästöjen on vastattava käyttöolosuhteiden päästöjä. Jos tätä ei voida saavuttaa yhdellä testisyklillä (esimerkiksi kun hiukkassuodatin on ajoittain regeneroituva), on suoritettava useita testisyklejä, joiden tuloksista otetaan keskiarvot ja/tai ne painotetaan. Moottorin valmistaja ja tekninen tutkimuslaitos sopivat hyvän insinööritavan mukaisesta tarkasta menettelytavasta.

LIITE 4

Lisäys 1

ESC- JA ELR-TESTISYKLIT

1.   MOOTTORIN JA DYNAMOMETRIN ASETUKSET

1.1.   Moottorin kierrosnopeuksien A, B ja C määrittäminen

Valmistajan on ilmoitettava moottorin kierrosnopeudet A, B ja C seuraavien säännösten mukaisesti:

Suuri nopeus nhi määritetään laskemalla 70 prosenttia liitteen 1 lisäyksessä 1 olevassa 8.2 kohdassa määritetystä ilmoitetusta suurimmasta nettotehosta P(n). Suurin moottorin kierrosnopeus, jolla tämä tehoarvo esiintyy tehokäyrällä, määritetään kierrosnopeudeksi nhi.

Alhainen nopeus nlo määritetään laskemalla 50 prosenttia liitteen 1 lisäyksessä 1 olevassa 8.2 kohdassa määritetystä ilmoitetusta suurimmasta nettotehosta P(n). Alhaisin moottorin kierrosnopeus, jolla tämä tehoarvo esiintyy tehokäyrällä, määritetään kierrosnopeudeksi nlo.

Moottorin kierrosnopeudet A, B ja C lasketaan seuraavasti:

Nopeus A

=

nlo + 25 % (nhi – nlo)

Nopeus B

=

nlo + 50 % (nhi – nlo)

Nopeus C

=

nlo + 75 % (nhi – nlo)

Nopeudet A, B ja C voidaan varmentaa jommallakummalla seuraavista menetelmistä:

a)

Muut testikohdat on mitattava säännön N:o 24 mukaisen moottorin tehon hyväksynnän aikana nopeuksien nhi ja nlo määrittämiseksi tarkasti. Suurin teho, nhi and nlo, on määritettävä tehokäyrästä, ja moottorin kierrosnopeudet A, B ja C lasketaan edellä olevien säännösten mukaisesti.

b)

Moottorin koko kuormituskäyrä kartoitetaan kuormittamattoman enimmäisnopeuden ja joutokäynnin välillä käyttäen vähintään viittä mittauspistettä tuhannen kierroksen käyntinopeusalaa kohti sekä mittauspisteitä ± 50 kierroksen tarkkuudella ilmoitetun enimmäistehon nopeudesta. Suurin teho, nhi and nlo määritetään kyseisestä kartoituskäyrästä, ja moottorin kierrosnopeudet A, B ja C lasketaan yllä olevien säännösten mukaisesti.

Jos mitatut moottorin kierrosnopeudet vaihtelevat enintään ± 3 prosenttia moottorin valmistajan ilmoittamista moottorin kierrosnopeuksista, päästötestissä käytetään ilmoitettuja kierrosnopeuksia. Jos toleranssi ylittyy jollakin moottorin kierrosnopeudella, päästötestissä käytetään mitattuja moottorin kierrosnopeuksia.

1.2.   Dynamometrin asetusten määrittäminen

Täyskuormituksen vääntömomenttikäyrä määritetään kokeellisesti eri testitilojen vääntömomenttiarvojen laskemiseksi liitteen 1 lisäyksessä 1 olevassa 8.2 kohdassa määritetyissä netto-olosuhteissa. Mahdollisten moottorin käyttämien laitteiden käyttöteho otetaan laskuissa huomioon. Kunkin testimoodin, paitsi joutokäyntimoodin, dynamometriasetukset lasketaan seuraavan kaavan avulla:

Formula

jos testi suoritetaan netto-olosuhteissa,

Formula

jos testiä ei suoriteta netto-olosuhteissa,

jossa:

s

=

dynamometrin asetus, (kW)

P(n)

=

liitteen 1 lisäyksessä 1 olevassa 8.2 kohdassa tarkoitettu moottorin nettoteho, kW

L

=

2.7.1 kohdassa tarkoitettu prosentuaalinen kuormitus

P(a)

=

liitteen 1 lisäyksessä 1 olevan 6.1 kohdan mukaisesti asennettavien apulaitteiden käyttöteho

P(b)

=

liitteen 1 lisäyksessä 1 olevan 6.2 kohdan mukaisesti poistettavien apulaitteiden käyttöteho

2.   ESC-TESTIKÄYTTÖ

Valmistajan pyynnöstä voidaan suorittaa harjoitustesti, jonka aikana moottori ja pakoputkisto mukautetaan ennen mittaussykliä.

2.1.   Näytteenottosuodattimien valmisteleminen

Kukin suodatin (suodatinpari) sijoitetaan vähintään tuntia ennen testiä suljettuun mutta sinetöimättömään petrimaljaan, joka asetetaan punnituskammioon vakautumaan. Vakautusajan lopussa kukin suodatin (suodatinpari) punnitaan ja taarapaino kirjataan. Tämän jälkeen suodatin (suodatinpari) varastoidaan suljettuun petrimaljaan tai sinetöityyn suodatintelineeseen siihen asti, kun sitä käytetään testauksessa. Jos suodatinta (suodatinparia) ei käytetä kahdeksan tunnin kuluessa punnituskammiosta poistamisesta, se on käsiteltävä ja punnittava uudelleen ennen käyttöä.

2.2.   Mittauslaitteiston asentaminen

Instrumentaatio ja näytteenottimet asennetaan vaatimusten mukaisesti. Jos käytössä on pakokaasun laimennuksen täysvirtauslaimennusjärjestelmä, järjestelmään on liitettävä peräputki.

2.3.   Laimennusjärjestelmän ja moottorin käynnistäminen

Laimennusjärjestelmä ja moottori on käynnistettävä ja lämmitettävä valmistajan suositusten ja hyvän insinööritavan mukaisesti, kunnes kaikki paineet ja lämpötilat ovat vakautuneet enimmäistehoon.

2.4.   Hiukkasten keräämisjärjestelmän käynnistäminen

Hiukkasten keräämisjärjestelmä käynnistetään ja asetetaan ohitusasentoon. Laimennusilman hiukkasten taustataso voidaan määrittää johtamalla laimennusilmaa hiukkassuodattimien läpi. Jos käytetään suodatettua laimennusilmaa, voidaan tehdä yksi mittaus ennen testiä tai sen jälkeen. Jos laimennusilmaa ei suodateta, mittaukset voidaan tehdä ennen testiä sekä sen jälkeen ja laskea tulosten keskiarvo.

2.5.   Laimennussuhteen säätäminen

Laimennusilma säädetään siten, että laimennetun pakokaasun välittömästi ennen ensisijaista suodatinta mitattu lämpötila ei missään moodissa ole suurempi kuin 325 K (52 °C). Laimennussuhteen (q) on oltava vähintään 4.

Järjestelmissä, joissa laimennussuhteen säätö toteutetaan mittaamalla CO2- tai NOx -konsentraatio, laimennusilman CO2- tai NOx-konsentraatio on mitattava kunkin testin alussa ja lopussa. Tällöin taustailman CO2- tai NOx -konsentraatiomittausten alku- ja loppumittausten tulokset saavat erota toisistaan enintään 100 ppm (CO2) tai 5 ppm (NOx).

2.6.   Analysaattoreiden tarkistus

Päästöanalysaattorit on nollattava ja kohdistettava.

2.7.   Testisykli

2.7.1.   Testimoottorin dynamometrikäytössä on noudatettava seuraavaa 13-moodista sykliä.

Moodin numero

Moottorin kierrosnopeus

Prosentuaalinen kuorma

Painotuskerroin

Moodin pituus

1

Joutokäynti

0,15

4 minuuttia

2

A

100

0,08

2 minuuttia

3

B

50

0,10

2 minuuttia

4

B

75

0,10

2 minuuttia

5

A

50

0,05

2 minuuttia

6

A

75

0,05

2 minuuttia

7

A

25

0,05

2 minuuttia

8

B

100

0,09

2 minuuttia

9

B

25

0,10

2 minuuttia

10

C

100

0,08

2 minuuttia

11

C

25

0,05

2 minuuttia

12

C

75

0,05

2 minuuttia

13

C

50

0,05

2 minuuttia

2.7.2.   Testisarja

Testisarja käynnistetään. Testi suoritetaan 2.7.1 kohdassa asetetussa moodien numerojärjestyksessä.

Moottoria on käytettävä kussakin moodissa määrätty aika, ja moottorin kierrosnopeuden ja kuormituksen muutokset on tehtävä moodin 20 ensimmäisen sekunnin aikana. Määritetty kierrosnopeus on säilytettävä ± 50 kierroksen tarkkuudella, ja määritetty vääntömomentti on säilytettävä ± 2 prosentin tarkkuudella testinopeuden suurimmasta vääntömomentista.

Valmistajan pyynnöstä testisarja voidaan toistaa riittävän monta kertaa suuremman hiukkasmassan keräämiseksi suodattimeen. Valmistajan on toimitettava tarkka kuvaus tietojen arvioinnista ja laskutoimituksista. Kaasupäästöt määritetään ainoastaan ensimmäisen testisyklin aikana.

2.7.3.   Analysaattorin tulokset

Analysaattoreiden tulokset on tallennettava nauhapiirturilla tai mitattava vastaavalla tiedonkeruujärjestelmällä pakokaasun virratessa analysaattoreiden läpi koko testisyklin ajan.

2.7.4.   Hiukkasnäytteiden otto

Koko testimenettelyn aikana käytetään yhtä suodatinparia (ensisijainen suodatin ja toissijainen suodatin, ks. liitteen 4 lisäys 4). Testisyklin menettelytavassa määritetyt moodikohtaiset painotuskertoimet on otettava huomioon ottamalla syklin kunkin yksittäisen moodin pakokaasun massavirtaan suhteessa oleva näyte. Tämä voidaan toteuttaa säätämällä näytteen virtausta, näytteenottoaikaa ja/tai laimennussuhdetta siten, että 5.6 kohdassa tarkoitettujen tehollisten painotuskerrointen perusteet saavutetaan.

Moodikohtaisen näytteenottoajan on oltava vähintään 4 sekuntia/painotuskertoimen arvo 0,01. Näyte on otettava kussakin moodissa mahdollisimman myöhään. Hiukkasten kerääminen on lopetettava enintään 5 sekuntia ennen moodin loppua.

2.7.5.   Moottorin tila

Kunkin moodin aikana on kirjattava moottorin kierrosnopeus ja kuormitus, imuilman lämpötila ja alipaine, pakokaasun lämpötila ja vastapaine, polttoaineen virtaus ja ilman tai pakokaasun virtaus, ahtoilman lämpötila, polttoaineen lämpötila sekä kosteus siten, että kierrosnopeus- ja kuormitusvaatimukset (ks. 2.7.2 kohta) täyttyvät hiukkasnäytteen oton aikana tai joka tapauksessa kunkin moodin viimeisen minuutin aikana.

Muut laskutoimituksiin mahdollisesti tarvittavat tiedot on kirjattava (ks. 4 ja 5 kohta).

2.7.6.   Valvonta-alueen NOx-tarkistus

Valvonta-alueen NOx-tarkistus on suoritettava välittömästi sen jälkeen, kun moodi 13 on suoritettu. Moottoria on vakautettava moodissa 13 kolmen minuutin ajan ennen mittausten aloittamista. Valvonta-alueella on tehtävä kolme mittausta eri mittauspisteissä, jotka tekninen tutkimuslaitos valitsee (24). Kunkin mittauksen ajan on oltava kaksi minuuttia.

Mittauksen menettelytapa on samanlainen kuin 13-moodisen syklin NOx-mittaus, ja se on suoritettava tämän lisäyksen 2.7.3, 2.7.5 ja 4.1 kohdan sekä liitteen 4 lisäyksessä 4 olevan 3 kohdan mukaisesti.

Laskutoimitukset on suoritettava 4 kohdan mukaisesti.

2.7.7.   Analysaattorien uusintatarkistus

Uusintatarkistuksessa päästötestin jälkeen on käytettävä nollakaasua ja samaa vertailukaasua. Testi katsotaan hyväksyttäväksi, jos ennen testiä ja testin jälkeen saatujen tulosten ero on alle 2 prosenttia vertailukaasun arvosta.

3.   ELR-TESTIKÄYTTÖ

3.1.   Mittauslaitteiston asentaminen

Opasimetri ja mahdolliset näyteanturit asennetaan äänenvaimentimen tai mahdollisesti asennetun jälkikäsittelylaitteen jälkeen mittauslaitteiden valmistajan yleisten asennusohjeiden mukaisesti. Lisäksi ISO-normin 11 614 10 kohdan vaatimukset on otettava soveltuvin osin huomioon.

Ennen nollauksen ja asteikon tarkistamista opasimetri on lämmitettävä ja vakautettava laitteen valmistajan suositusten mukaisesti. Jos opasimetri on varustettu puhdistusilmajärjestelmällä mittausoptiikan nokeentumisen estämiseksi, myös tämä järjestelmä on aktivoitava ja säädettävä valmistajan suositusten mukaisesti.

3.2.   Opasimetrin tarkistaminen

Nollauksen ja asteikon tarkistukset on tehtävä opasiteetin lukematilassa, sillä opasiteettiasteikossa on kaksi helposti määritettävää kalibrointipistettä eli nollan prosentin ja sadan prosentin opasiteetti. Tämän jälkeen lasketaan oikea valonabsorptiokerroin mitatun opasiteetin ja opasimetrin valmistajan antaman LA-arvon mukaisesti, kun laite palautetaan k-lukematilaan testausta varten.

Kun opasimetrin valokiilan edessä ei ole esteitä, opasiteettiarvon lukemaksi on säädettävä arvo 0,0 % ± 1,0 %. Kun valoa estetään pääsemästä vastaanottimeen, opasiteettiarvon lukemaksi on asetettava 100,0 % ± 1,0 %.

3.3.   Testisykli

3.3.1.   Moottorin vakioiminen

Moottori ja järjestelmä on lämmitettävä enimmäisteholla moottorin muuttujien vakioimiseksi moottorin valmistajan suositusten mukaisesti. Esivakiointivaiheen pitäisi myös estää pakokaasujärjestelmään aikaisemmista testeistä jääneiden kertymien vaikutus varsinaiseen mittaukseen.

Kun moottori on vakioitu, sykli on aloitettava 20 ± 2 sekunnin kuluessa esivakiointivaiheen jälkeen. Valmistajan pyynnöstä voidaan suorittaa harjoitustesti moottorin lisävakioimiseksi ennen mittaussykliä.

3.3.2.   Testisarja

Testi koostuu kolmen kuormitusvaiheen sarjasta kullakin kolmesta moottorin kierrosnopeudesta A (sykli 1), B (sykli 2) ja C (sykli 3), jotka on määritetty liitteessä 4 olevan 1.1 kohdan mukaisesti; niiden jälkeen seuraa valvonta-alueeseen kuuluvalla nopeudella ja teknisen tutkimuslaitoksen valitsemalla 10–100 prosentin kuormituksella suoritettava sykli (24). Testimoottorin dynamometrikäytössä on noudatettava kuvassa 3 esitettävää jaksoa.

Image

(a)

Moottoria on käytettävä nopeudella A ja 10 prosentin kuormalla 20 ± 2 sekunnin ajan. Määritetty kierrosnopeus on säilytettävä ± 20 kierroksen tarkkuudella ja määritetty vääntömomentti on säilytettävä ± 2 prosentin tarkkuudella testinopeuden enimmäisvääntömomentista.

(b)

Edellisen lohkon lopussa kierrosnopeuden säätövipu on siirrettävä nopeasti täysin auki -asentoon, jossa se on pidettävä 10 ± 1 sekunnin ajan. Dynamometrissä on käytettävä sopivaa kuormaa moottorin kierrosnopeuden pitämiseksi vakiona ± 150 kierroksen tarkkuudella kolmen ensimmäisen sekunnin ajan ja ± 20 kierroksen tarkkuudella lohkon loppuosan ajan.

(c)

Kohdissa a) ja b) kuvattu jakso on toistettava kaksi kertaa.

(d)

Kun kolmas kuormitusvaihe on suoritettu, moottori on säädettävä kierrosnopeudelle B ja 10 prosentin kuormalle 20 ± 2 sekunnin kuluessa.

(e)

Jakso kohdasta a) kohtaan c) on suoritettava moottorin toimiessa kierrosnopeudella B.

(f)

Kun kolmas kuormitusvaihe on suoritettu, moottori on säädettävä kierrosnopeudelle C ja 10 prosentin kuormalle 20 ± 2 sekunnin kuluessa.

(g)

Jakso kohdasta a) kohtaan c) on suoritettava moottorin toimiessa kierrosnopeudella C.

(h)

Kun kolmas kuormitusvaihe on suoritettu, moottori on säädettävä valitulle kierrosnopeudelle ja mille tahansa yli 10 prosentin kuormalle 20 ± 2 sekunnin kuluessa.

(i)

Jakso kohdasta a) kohtaan c) on suoritettava moottorin toimiessa valitulla kierrosnopeudella.

3.4.   Syklin kelpoisuus

Kunkin testinopeuden (A, B, C) keskisavuarvojen suhteellisten vakiopoikkeamien on oltava vähemmän kuin 15 prosenttia vastaavasta keskiarvosta (kunkin testinopeuden kolmesta peräkkäisestä kuormitusvaiheesta 6.3.3 kohdan mukaisesti lasketut SVA, SVB, ja SVC, tai vähemmän kuin 10 prosenttia säännön taulukossa 1 esitetystä raja-arvosta sen mukaan, kumpi on suurempi. Jos ero on suurempi, jakso on toistettava, kunnes kaikki kolme peräkkäistä kuormitusvaihetta täyttävät kelpoisuusperusteet.

3.5.   Opasimetrin uusintatarkistus

Opasimetrin testin jälkeinen nollapisteen poikkeama saa olla enintään ± 5,0 prosenttia säännön taulukossa 1 esitetystä raja-arvosta.

4.   KAASUPÄÄSTÖJEN LASKEMINEN

4.1.   Tietojen arviointi

Kaasupäästöjen arvioimiseksi kunkin moodin viimeisen 30 sekunnin kaaviolukemasta on otettava keskiarvo, ja hiilivetyjen (HC), hiilimonoksidin (CO) ja typen oksidien (NOx) keskimääräiset konsentraatiot (conc) kunkin jakson aikana on määritettävä keskimääräisistä kaaviolukemista ja vastaavista kalibrointitiedoista. Toista kirjaamistapaa voidaan käyttää, jos se varmistaa vastaavanlaisen tietojen hankinnan.

Valvonta-alueen NOx-tarkistuksessa edellä mainittuja vaatimuksia sovelletaan ainoastaan typen oksideihin.

Pakokaasun virtaus GEXHW tai laimennetun pakokaasun virtaus GTOTW, jos sitä käytetään, on määritettävä liitteen 4 lisäyksessä 4 olevan 2.3 kohdan mukaisesti.

4.2.   Kuiva/kostea korjaus

Mitattu konsentraatio on muunnettava kosteaksi seuraavien kaavojen avulla, jos konsentraatiota ei ole mitattu kosteana.

conc (kostea) = Kw × conc (kuiva)

Raakapakokaasun osalta:

Formula

ja

Formula

Laimennetun pakokaasun osalta:

Formula

tai

Formula

Laimennusilman osalta:

Imuilman osalta:

(jos eri kuin laimennusilma)

KW,d = 1 – KW1

KW,a = 1 – KW2

Formula

Formula

Formula

Formula

jossa

Ha, Hd

=

veden määrä grammoina/kg kuivaa ilmaa

Rd, Ra

=

laimennus-/imuilman suhteellinen kosteus, %

pd, pa

=

laimennus-/imuilman kylläisen höyryn paine, kPa

pB

=

barometrinen kokonaispaine, kPa

4.3.   Kosteuden ja lämpötilan Nox-korjaus

Koska NOx-päästöt riippuvat ulkoilman olosuhteista, NOx-konsentraatioon on tehtävä seuraavan kaavan mukaiset ulkoilman lämpötilan ja kosteuden mukaiset korjaukset:

Formula

kun

A

=

0,309 GFUEL/GAIRD – 0,0266

B

=

–0,209 GFUEL/GAIRD + 0,00954

Ta

=

imuilman lämpötila, K (lämpötila ja kosteus on mitattava samasta pisteestä)

Ha

=

imuilman kosteus, veden määrä grammoina/kg kuivaa ilmaa, jossa

Formula

Ra

=

imuilman suhteellinen kosteus, %

ρa

=

imuilman kylläisen höyryn paine, kPa

ρB

=

barometrinen kokonaispaine, kPa

4.4.   Päästöjen massavirtauksien laskeminen

Kunkin moodin päästöjen massavirtaus (g/h) lasketaan seuraavasti olettaen, että pakokaasun tiheys lämpötilassa 273 K (0 °C) ja 101,3 kPa:n paineessa on 1,293 kg/m3:

(1)

=

NOx mass

=

0,001587 × NOx conc × KH,D × GEXHW

(2)

=

COmass

=

0,000966 × COconc × GEXHW

(3)

=

HCmass

=

0,000479 × HCconc × GEXHW

jossa NOx conc, COconc, HCconc  (25) ovat keskimääräisiä konsentraatioita (ppm) raakapakokaasussa 4.1 kohdan mukaisesti määritettynä.

Jos kaasupäästöt on vaihtoehtoisesti määritetty täysvirtauslaimennusjärjestelmän avulla, on sovellettava seuraavia kaavoja:

(1)

=

NOx mass

=

0,001587 × NOx conc × KH,D × GTOTW

(2)

=

COmass

=

0,000966 × COconc × GTOTW

(3)

=

HCmass

=

0,000479 × HCconc × GTOTW

jossa NOx conc, COconc, HCconc  (25) ovat kunkin moodin keskimääräisiä taustakorjattuja konsentraatioita (ppm) laimennetussa pakokaasussa liitteen 4 lisäyksessä 2 olevan 4.3.1.1 kohdan mukaisesti määritettynä.

4.5.   Spesifisten päästöjen laskeminen

Päästöt (g/kWh) on laskettava kaikille komponenteille erikseen seuraavasti:

Formula

Formula

Formula

Edellä olevassa laskussa käytetyt painotuskertoimet (WF) ovat 2.7.1 kohdan mukaiset.

4.6.   Pinta-alan tarkistusarvojen laskeminen

NOx-päästöt on mitattava ja laskettava 4.6.1 kohdan mukaisesti kolmessa 2.7.6 kohdan mukaan valitussa tarkistuspisteessä, ja ne on myös määritettävä interpoloimalla vastaavaa tarkistuspistettä lähinnä olevista testisyklin moodeista 4.6.2 kohdan mukaisesti. Mitattuja arvoja on sitten verrattava interpoloituihin arvoihin 4.6.3 kohdan mukaisesti.

4.6.1.   Spesifisen päästön laskeminen

Kunkin tarkistuspisteen (Z) NOx-päästöt on laskettava seuraavasti:

NOx mass,Z

=

0,001587 × NOx conc,Z × KH,D × GEXHW

NOx,Z

=

NOx mass,Z/P(n)Z

4.6.2.   Testisyklin päästöarvon määrittäminen

Kunkin tarkistuspisteen NOx-päästöt on interpoloitava valitun tarkistuspisteen Z kattavan testisyklin neljästä lähimmästä moodista kuten kuvassa 4 esitetään. Kyseisissä moodeissa (R, S, T, U) sovelletaan seuraavia määritelmiä:

Nopeus(R) = Nopeus(T) = nRT

Nopeus(S) = Nopeus (U) = nSU

Prosentuaalinen kuorma (R) = Prosentuaalinen kuorma (S)

Prosentuaalinen kuorma (T) = Prosentuaalinen kuorma (U).

Valitun tarkistuspisteen Z NOx-päästöt on laskettava seuraavasti:

EZ

=

ERS + (ETU – ERS) · (MZ – MRS)/(MTU – MRS)

ja:

ETU

=

ET + (EU – ET) · (nZ – nRT)/(nSU – nRT)

ERS

=

ER + (ES – ER) · (nZ – nRT)/(nSU – nRT)

MTU

=

MT + (MU – MT) · (nZ – nRT)/(nSU – nRT)

MRS

=

MR + (MS – MR) · (nZ – nRT)/(nSU – nRT)

jossa

ER, ES, ET, EU

=

tarkistuspisteen kattavien moodien 4.6.1 kohdan mukaisesti lasketut spesifiset NOx-päästöt

MR, MS, MT, MU

=

moottorin vääntömomentti tarkistuspisteen kattavissa moodeissa

Image

4.6.3.   NOx-päästöarvojen vertailu

Tarkistuspisteen Z mitattua spesifistä NOx -päästöä (NOx,Z) verrataan interpoloituun arvoon (EZ) seuraavasti:

NOx,diff = 100 × (NOx,z – Ez)/Ez

5.   HIUKKASPÄÄSTÖJEN LASKEMINEN

5.1.   Tietojen arviointi

Suodattimien näytteiden kokonaismassat (MSAM,i) kirjataan kussakin moodissa hiukkasten arvioimiseksi.

Suodattimet on palautettava punnituskammioon, jossa niitä vakautetaan vähintään yhden ja enintään 80 tunnin ajan, minkä jälkeen ne punnitaan. Suodattimien bruttopaino kirjataan ja siitä vähennetään suodattimien taarapaino (ks. tämän lisäyksen 1 kohta). Hiukkasten massa Mf on ensisijaiseen suodattimeen ja toissijaiseen suodattimeen jääneiden hiukkasten massan summa.

Jos taustakorjausta käytetään, suodattimen läpi virtaavan laimennusilman massa (MDIL) ja hiukkasten massa (Md) on kirjattava. Jos mittauksia on tehty enemmän kuin yksi, kerroin Md/MDIL on laskettava kullekin yksittäiselle mittaukselle, ja arvoista on otettava keskiarvo.

5.2.   Osavirtauslaimennusjärjestelmä

Lopulliset, raportoitavat hiukkaspäästöjen testitulokset on määritettävä seuraavien vaiheiden avulla. Koska laimennussuhteen säädössä voi käyttää eri tapoja, arvo GEDFW voidaan laskea eri tavoin. Kaikkien laskutapojen on perustuttava näytteenottoajan yksittäisten moodien keskiarvoille.

5.2.1.   Isokineettiset järjestelmät

GEDFW,i = GEXHW,i × qI

Formula

jossa r vastaa isokineettisen anturin ja pakoputken poikkileikkauksen pinta-alan arvojen suhdetta:

Formula

5.2.2.   Järjestelmät, joissa mitataan CO2- tai NOx-konsentraatio

GEDFW,i = GEXHW,i × qi

Formula

jossa:

concE

=

merkkikaasun kostea konsentraatio raakapakokaasussa

concD

=

merkkikaasun kostea konsentraatio laimennetussa pakokaasussa

concA

=

merkkikaasun kostea konsentraatio laimennusilmassa

Kuivana mitatut konsentraatiot on muunnettava kosteiksi konsentraatioiksi tämän lisäyksen 4.2 kohdan mukaisesti.

5.2.3.   Järjestelmät, joissa käytetään CO2-mittausta ja hiilitasapainomenetelmää (26)

Formula

jossa:

CO2D

=

laimennetun pakokaasun CO2-konsentraatio

CO2A

=

laimennusilman CO2-konsentraatio

(kostea konsentraatio, tilavuusprosentteina)

Tämä yhtälö perustuu hiilitasapaino-oletukseen (moottoriin johdetut hiiliatomit päästetään hiilidioksidina) ja määritetään seuraavasti:

GEDFW,i = GEXHW,i × qi

Formula

ja

5.2.4.   Järjestelmät, joissa käytetään virtauksen mittausta

GEDFW,i = GEXHW,i × qi

Formula

5.3.   Täysvirtauslaimennusjärjestelmä

Raportoitavat hiukkaspäästöjen testitulokset on määritettävä seuraavien vaiheiden avulla. Kaikkien laskutapojen on perustuttava näytteenottoajan yksittäisten moodien keskiarvoille.

GEDFW,i = GTOTW,i

5.4.   Hiukkasten massavirran laskeminen

Hiukkasten massavirta on laskettava seuraavasti:

Formula

jossa

Formula

Formula

i = 1, …n

määritettynä testisyklin ajalta laskemalla yhteen yksittäisten moodien keskiarvot näytteenottoajalta.

Hiukkasten massavirran taustakorjaus voidaan tehdä seuraavasti:

Formula

Jos mittauksia tehdään enemmän kuin yksi, (Md/MDIL) on korvattava yhtälön (Md/MDIL) keskiarvolla.

DFi = 13,4 / (conc CO2 + (conc CO + conc HC) × 10–4)) yksittäisissä moodeissa

tai

DFi = 13,4 / concCO2 yksittäisissä moodeissa

5.5.   Spesifisen päästön laskeminen

Hiukkaspäästöt on laskettava seuraavasti:

Formula

5.6.   Tehollinen painotuskerroin

Kunkin moodin tehollinen painotuskerroin WFE,i lasketaan seuraavasti:

Formula

Tehollisten painotuskertoimien arvo saa poiketa enintään ± 0,003 (0,005 joutokäyntitilassa) 2.7.1 kohdassa luetelluista painotuskertoimista.

6.   SAVUARVOJEN LASKEMINEN

6.1.   Besselin algoritmi

Besselin algoritmia on käytettävä yhden sekunnin keskiarvojen laskemiseksi hetkellisistä savulukemista 6.3.1 kohdan mukaisesti muunnettuna. Algoritmi emuloi toisen kertaluvun alipäästösuodatinta, ja sen käyttö vaatii iteroituja laskutoimituksia kertoimien määrittämiseksi. Kyseiset kertoimet ovat opasimetrijärjestelmän vasteajan ja näytteenottotaajuuden funktio. Tämän vuoksi 6.1.1 kohdan toimenpiteet on toistettava aina, kun vasteaika ja/tai näytteenottotaajuus muuttuu.

6.1.1.   Suodattimen vasteajan ja Besselin vakioiden laskeminen

Tarvittava Bessel-suodattimen vasteaika (tF) on liitteen 4 lisäyksessä 4 olevassa 5.2.4 kohdassa tarkoitetun opasimetrijärjestelmän fyysisen ja sähköisen vasteajan funktio, ja se on laskettava seuraavan yhtälön avulla:

Formula

jossa

tp

=

fyysinen vasteaika, s

te

=

sähköinen vasteaika, s

Suodattimen katkaisutaajuuden (fc) arvioinnin laskut perustuvat 0-1 askelsyötteeseen ajassa ≤ 0,01s (ks. liite 8). Vasteaika on tämän askeltoiminnon Bessel-suodatetun lähtösignaalin 10 prosentin (t10) ja 90 prosentin (t90) välinen nousuaika. Tämä tulos on saatava iteroimalla fc-arvo, kunnes t90 – t10 ≈ tf. Fc-arvon ensimmäinen iterointi saadaan seuraavasta kaavasta:

fc = π / (10 × tF)

Besselin vakiot E ja K on laskettava seuraavien yhtälöiden avulla:

Formula

K = 2 × E × (D × Ω2 – 1) – 1

jossa

D

=

0,618034

Δt

=

1 / näytteenottotaajuus

Ω

=

1 / [tan(π × Δt × fc)]

6.1.2.   Besselin algoritmin laskeminen

Besselin algoritmin avulla laskettu keskimääräinen yhden sekunnin vaste askelsyötteeseen Si on laskettava seuraavasti arvojen E ja K avulla:

Yi

=

Yi–1 + E × (Si + 2 × Si–1 + Si–2 – 4 × Yi–2) + K × (Yi–1 – Yi–2)

jossa

Si–2 = Si–1 = 0

Si = 1

Yi–2 = Yi–1 = 0

Ajat t10 ja t90 on interpoloitava. Arvojen t90 ja t10 välinen aikaero määrittää fc:n tämän arvon vasteajan tF. Jos kyseinen vasteaika ei ole tarpeeksi lähellä vaadittavaa vasteaikaa, iterointia on jatkettava, kunnes todellinen vasteaika on yhden prosentin tarkkuudella sama kuin vaadittava vasteaika:

Formula

6.2   Tietojen arviointi

Savun mittausarvojen näytteenoton vähimmäistaajuus on 20 Hz.

6.3   Savun määrittäminen

6.3.1   Tietojen muuntaminen

Koska kaikkien opasimetrien perusmittayksikkö on läpäisykyky, savuarvot on muunnettava läpäistävyydestä (τ) valon absorptiokertoimeksi (k) seuraavasti:

Formula

ja: N = 100 – τ

jossa:

k

=

valon absorptiokerroin, m–1

LA

=

laitteen valmistajan antama optisen reitin tehollinen pituus, m

N

=

opasiteetti, %

τ

=

läpäistävyys, %

Muunnos on tehtävä ennen tietojen käsittelemistä edelleen.

6.3.2   Besselin keskiarvon mukaisen savuarvon laskeminen

Oikea katkaisutaajuus fc tuottaa suodattimen vaadittavan vasteajan tf. Kun tämä taajuus on määritetty 6.1.1 kohdan iterointiprosessin avulla, on laskettava Besselin algoritmin oikeat vakiot E ja K. Tämän jälkeen Besselin algoritmia on sovellettava hetkelliseen savujälkeen (k-arvo) 6.1.2 kohdan mukaisesti:

Yi

=

Yi–1 + E × (Si + 2 × Si–1 + Si–2 – 4 × Yi–2) + K × (Yi–1 – Yi–2)

Besselin algoritmi on luonnostaan rekursiivinen. Tämän vuoksi algoritmin käynnistämiseen tarvitaan muutamia arvojen Si–1 ja Si–2 alkusyötearvoja sekä arvojen Yi–1 ja Yi–2 alkulähtöarvoja. Näiden voidaan olettaa olevan 0.

Kolmen nopeuden A, B ja C kunkin kuormitusvaiheen suurin yhden sekunnin arvo Ymax on valittava kunkin savujäljen yksittäisistä Yi-arvoista.

6.3.3   Lopputulos

Keskimääräiset savuarvot (SV) kustakin testisyklistä (testinopeudesta) on laskettava seuraavasti:

Testinopeus A:

=

SVA

=

(Ymax1,A + Ymax2,A + Ymax3,A) / 3

Testinopeus B:

=

SVB

=

(Ymax1,B + Ymax2,B + Ymax3,B) / 3

Testinopeus C:

=

SVC

=

(Ymax1,C + Ymax2,C + Ymax3,C) / 3

jossa:

Ymax1, Ymax2, Ymax3

=

savuarvon korkein Besselin algoritmin mukainen yhden sekunnin keskiarvo kussakin kolmesta kuormitusvaiheesta

Lopullinen arvo on laskettava seuraavasti:

SV

=

(0,43 × SVA) + (0,56 × SVB) + (0,01 × SVC)

LIITE 4

Lisäys 2

ETC-TESTISYKLI

1.   MOOTTORIN KARTOITUSMENETTELY

1.1.   Kartoitusnopeusalueen määrittäminen

ETC:n luomiseksi testisolussa moottorin kierrosnopeudet on kartoitettava ennen testisykliä kierrosnopeus/vääntömomenttikäyrän määrittämiseksi. Suurin ja pienin kartoitusnopeus määritetään seuraavasti:

Pienin kartoitusnopeus

=

joutokäynti

Suurin kartoitusnopeus

=

nhi × 1,02 tai kierrosnopeus, jossa täyden kuormituksen vääntömomentti putoaa nollaan, sen mukaan, kumpi nopeus on alempi.

1.2.   Moottorin tehokartoituksen tekeminen

Moottori on lämmitettävä enimmäisteholla moottorin muuttujien vakioimiseksi moottorin valmistajan suositusten ja hyvän insinööritavan mukaisesti. Kun moottori on vakioitu, moottorin kartoitus on suoritettava seuraavasti:

Moottori irrotetaan kuormasta ja sitä käytetään joutokäyntinopeudella.

Moottoria käytetään täyskuormituksella/kaasuläppä täysin auki alimmalla kartoitusnopeudella.

Moottorin kierrosnopeutta nostetaan alimmasta kartoitusarvosta ylimpään kartoitusarvoon keskimäärin

8 ± 1 min–1/s nopeudella. Moottorin nopeus- ja vääntömomenttipisteet on kirjattava ja näytteenottotaajuuden on oltava vähintään yksi piste sekunnissa.

1.3.   Kartoituskäyrän luominen

Kaikki 1.2 kohdassa kirjatut tietopisteet on yhdistettävä pisteiden välisen lineaarisen interpoloinnin avulla. Tästä saatava vääntömomenttikäyrä on kartoituskäyrä, ja sen avulla moottorisyklin normalisoidut vääntömomenttiarvot muunnetaan testisyklin todellisiksi vääntömomenttiarvoiksi, kuten 2 kohdassa kuvataan.

1.4.   Vaihtoehtoinen kartoitus

Jos valmistaja uskoo, että edellä mainitut kartoitusmenetelmät eivät ole turvallisia tai että ne eivät edusta jonkin moottorin ominaisuuksia, voidaan käyttää muita kartoitusmenetelmiä. Kyseisillä vaihtoehtoisilla tekniikoilla on toteutettava eriteltyjen kartoitusmenetelmien tarkoitus suurimman käytettävissä olevan vääntömomentin määrittämiseksi kaikilla testisyklien aikana saavutettavilla kierrosnopeuksilla. Teknisen tutkimuslaitoksen on hyväksyttävä sekä poikkeaminen tässä kohdassa ilmoitetuista kartoitusmenetelmistä turvallisuus- tai sopimattomuussyistä että vaihtoehtoisen menettelyn perustelut. Missään tapauksessa ei kuitenkaan voida hyväksyä rajoitettujen tai turboahdettujen moottoreiden osalta moottorin kierrosnopeutta jatkuvasti laskevia ajoja.

1.5.   Testien replikoiminen

Moottoria ei tarvitse kartoittaa ennen jokaista testisykliä. Moottori on uudelleenkartoitettava ennen testisykliä, jos:

edellisestä kartoituksesta on kulunut kohtuuttoman pitkä aika asiantuntijan harkinnan mukaisesti

tai

moottoriin on tehty fyysisiä muutoksia tai uudelleenkalibrointeja, jotka saattavat vaikuttaa moottorin suorituskykyyn.

2.   VIITETESTISYKLIN MUODOSTAMINEN

Siirtymätestin sykli kuvataan tämän liitteen lisäyksessä 3. Vääntömomentin ja kierrosnopeuden normalisoidut arvot on muutettava todellisiksi arvoiksi seuraavasti, jolloin tulokseksi saadaan viitesykli.

2.1.   Todellinen nopeus

Nopeuden normalisointi poistetaan seuraavan kaavan avulla:

Formula

Viitenopeus (nref) vastaa lisäyksen 3 moottorin dynamometrisäädöissä eriteltyjä 100 prosentin nopeusarvoja. Se määritetään seuraavasti (ks. säännön kuva 1):

nref = nlo + 95 % × (nhi – nlo)

jossa nhi and nlo on joko eritelty säännön 2 kohdan mukaisesti tai määritetty liitteen 4 lisäyksessä 1 olevan 1.1 kohdan mukaisesti.

2.2.   Todellinen vääntömomentti

Vääntömomentti normalisoidaan vastaavan kierrosnopeuden enimmäisvääntömomentiksi. Viitesyklin vääntömomenttiarvojen normalisointi on poistettava seuraavasti 1.3 kohdan mukaisesti määritetyn kartoituskäyrän avulla:

Formula

(Todellinen vääntömomentti = % momentti × enimmäisvääntömomentti/100)

edellä 2.1 kohdassa määritetyn vastaavan todellisen nopeuden osalta.

Käyttöpisteiden (”m”) negatiiviset vääntömomenttiarvot ohittavat viitesyklin luonnin ajaksi normalisoimattomat arvot jollakin seuraavista tavoista:

negatiivinen 40 prosenttia vastaavassa nopeuspisteessä käytettävissä olevasta positiivisesta vääntömomentista,

negatiivisen vääntömomentin kartoitus vaaditaan moottorin käyttämiseksi kartoituksen vähimmäisnopeudesta enimmäisnopeuteen,

negatiivisen vääntömomentin määrittäminen on tarpeen moottorin käyttämiseksi joutokäynti- ja viitenopeuksilla ja näiden kahden pisteen välisellä lineaarisella interpoloinnilla.

2.3.   Esimerkki normalisoinnin poistomenettelystä

Tässä esimerkissä poistetaan seuraavan testipisteen normalisointi:

prosentuaalinen nopeus

=

43

prosentuaalinen vääntömomentti

=

82

Oletetaan seuraavat arvot:

viitenopeus

=

2 200 min–1

joutokäyntinopeus

=

600 min–1

jolloin tulokseksi saadaan

todellinen nopeus

=

Formula

todellinen vääntömomentti

=

Formula

jossa kartoituskäyrältä saatu enimmäisvääntömomentti moottorin kierrosnopeudella 1 288 min–1 on 700 Nm.

3.   PÄÄSTÖTESTIN KULKU

Valmistajan pyynnöstä voidaan suorittaa harjoitustesti, jonka aikana moottori ja pakoputkisto mukautetaan ennen mittaussykliä.

Maa- ja nestekaasua polttoaineena käyttäville moottoreille on suoritettava totutuskäyttö ETC-testillä. Moottoria käytetään vähintään kahden ETC-syklin ajan kunnes yhden ETC-syklin aikana mitattujen CO-päästöjen taso ylittää enintään 10 prosentilla edellisen ETC-syklin aikana mitattujen CO-päästöjen tason.

3.1.   Näytteenottosuodattimien valmisteleminen (tarvittaessa)

Kukin suodatin (suodatinpari) sijoitetaan vähintään tuntia ennen testiä suljettuun mutta sinetöimättömään petrimaljaan, joka asetetaan punnituskammioon vakautumaan. Vakautusajan lopussa kukin suodatin (suodatinpari) punnitaan ja taarapaino kirjataan. Tämän jälkeen suodatin (suodatinpari) varastoidaan suljettuun petrimaljaan tai sinetöityyn suodatintelineeseen siihen asti, kun sitä käytetään testauksessa. Jos suodatinta (suodatinparia) ei käytetä kahdeksan tunnin kuluessa punnituskammiosta poistamisesta, se on käsiteltävä ja punnittava uudelleen ennen käyttöä.

3.2.   Mittauslaitteiston asentaminen

Instrumentaatio ja näytteenottimet asennetaan vaatimusten mukaisesti. Täysvirtauslaimennusjärjestelmään on liitettävä peräputki.

3.3.   Laimennusjärjestelmän ja moottorin käynnistäminen

Laimennusjärjestelmä ja moottori on käynnistettävä ja lämmitettävä valmistajan suositusten ja hyvän insinööritavan mukaisesti, kunnes kaikki paineet ja lämpötilat ovat vakautuneet enimmäistehoon.

3.4.   Hiukkasten keräämisjärjestelmän käynnistäminen (tarvittaessa)

Hiukkasten keräämisjärjestelmä käynnistetään ja asetetaan ohitusasentoon. Laimennusilman hiukkasten taustataso voidaan määrittää johtamalla laimennusilmaa hiukkassuodattimien läpi. Jos käytetään suodatettua laimennusilmaa, voidaan tehdä yksi mittaus ennen testiä tai sen jälkeen. Jos laimennusilmaa ei suodateta, mittaukset voidaan tehdä ennen testiä sekä sen jälkeen ja laskea tulosten keskiarvo.

3.5.   Täysvirtauslaimennusjärjestelmän säätäminen

Laimennettu kokonaispakokaasuvirtaus on säädettävä siten, että vettä ei kondensoidu järjestelmään ja että suodattimen pinnan enimmäislämpötila on 325 K (52 °C) tai vähemmän (ks. liitteen 4 lisäyksessä 6 oleva 2.3.1 kohta, DT).

3.6.   Analysaattoreiden tarkistus

Päästöanalysaattorit on nollattava ja kohdistettava. Jos käytetään näytepusseja, ne on tyhjennettävä.

3.7.   Moottorin käynnistäminen

Vakautettu moottori on käynnistettävä omistajan käsikirjassa valmistajan suositteleman käynnistysmenetelmän mukaisesti joko tuotantokäynnistysmoottorin tai dynamometrin avulla. Testi voidaan valinnaisesti käynnistää myös moottorin esimukautusvaiheesta moottoria sammuttamatta, kun moottori on saavuttanut joutokäyntinopeuden.

3.8.   Testisykli

3.8.1.   Testisarja

Testijakso on käynnistettävä, jos moottori on saavuttanut joutokäyntinopeuden. Testi on suoritettava tämän lisäyksen 2 kohdan viitesyklin mukaisesti. Moottorin kierrosnopeuden ja vääntömomentin komentojen säätöpisteiden taajuuden on oltava 5 Hz (suositus: 10 Hz) tai suurempi. Moottorin kierrosnopeuden ja vääntömomentin takaisinkytkentä on kirjattava testisyklin aikana vähintään kerran sekunnissa, ja signaalit voidaan suodattaa elektronisesti.

3.8.2.   Analysaattorin tulokset

Jos sykli käynnistetään suoraan esimukautusvaiheesta, mittauslaitteisto on käynnistettävä samanaikaisesti moottorin tai testijakson käynnistämisen kanssa:

laimennusilman kerääminen tai analysointi on aloitettava,

laimennetun pakokaasun kerääminen tai analysointi on aloitettava,

laimennetun pakokaasun (CVS) määrän sekä tarvittavien lämpötilojen ja paineiden mittaaminen on aloitettava,

dynamometrin kierrosnopeuden ja vääntömomentin takaisinkytkentätietojen kirjaaminen on aloitettava.

HC ja NOx on mitattava jatkuvasti laimennustunnelissa 2 Hz:n taajuudella. Keskimääräiset konsentraatiot on määritettävä integroimalla analysaattorin signaalit testisyklin aikana. Järjestelmän vasteaika ei saa ylittää 20:tä sekuntia, ja se on tarvittaessa koordinoitava CVS:n virtauksen muutosten ja näytteenottoajan/testisyklin poikkeamien kanssa. CO, CO2, NMHC ja CH4 on määritettävä integroimalla tai analysoimalla syklin aikana näytepussiin kerääntyneet konsentraatiot. Laimennusilman kaasumaisten pilaavien aineiden konsentraatiot on määritettävä integroimalla tai keräämällä ne taustapussiin. Kaikki muut arvot on kirjattava vähintään kerran sekunnissa (1 Hz).

3.8.3.   Hiukkasten kerääminen (tarvittaessa)

Jos sykli käynnistetään suoraan esimukautusvaiheesta, hiukkasten keräämisjärjestelmä on vaihdettava ohitustilasta hiukkasten keräämistilaan samanaikaisesti moottorin tai testijakson käynnistämisen kanssa.

Jos virtauksen kompensaatiota ei käytetä, näytepumppu (näytepumput) on säädettävä siten, että virtaama hiukkasten näyteanturin tai siirtoputken läpi pidetään ± 5 prosentin tarkkuudella asetetusta virtauksesta. Jos virtauksen kompensaatiota (eli näytevirtauksen suhteellista säätöä) käytetään, on osoitettava, että päätunnelin virtauksen suhde hiukkasten näytevirtaukseen vaihtelee enintään ± 5 prosenttia asetusarvostaan (paitsi näytteenkeruun kymmenen ensimmäisen sekunnin aikana).

Huomautus: Kaksoislaimennustoiminnassa näytevirta on näytesuodattimien virtauksen ja toisen laimennuksen ilman virtauksen välinen nettoero.

Kaasumittarin (kaasumittareiden) tai virtausinstrumentaation syötön keskimääräinen lämpötila ja paine on kirjattava. Jos asetettua virtausta ei voida säilyttää koko syklin ajan (± 5 prosentin tarkkuudella) suodattimen suuren hiukkaskuormituksen vuoksi, testi ei ole pätevä. Testi on suoritettava uudelleen käyttäen pienempää virtausta ja/tai halkaisijaltaan suurempaa suodatinta.

3.8.4.   Moottorin pysähtyminen

Jos moottori pysähtyy milloin tahansa testisyklin aikana, moottori on esimukautettava ja käynnistettävä uudelleen, ja testi on toistettava. Jos jossakin tarvittavista testilaitteista esiintyy vika testisyklin aikana, testi ei ole pätevä.

3.8.5.   Testin jälkeiset toimet

Kun testi on suoritettu kokonaan, laimennetun pakokaasun tilavuusmittaus ja kaasun virtaus näytepusseihin on lopetettava ja hiukkasten näytepumppu on pysäytettävä. Integroiduissa analysointijärjestelmissä näytteenoton on jatkuttava, kunnes järjestelmän vasteajat ovat kuluneet umpeen.

Mahdollisten keräyspussien konsentraatiot on analysoitava mahdollisimman pian, viimeistään 20 minuutin kuluessa testisyklin päättymisestä.

Päästötestin jälkeen analysaattoreille tehdään uusintatarkistus nollakaasulla ja samalla vertailukaasulla. Testi katsotaan hyväksyttäväksi, jos ennen testiä ja testin jälkeen saatujen tulosten ero on alle 2 prosenttia vertailukaasun arvosta.

Ainoastaan dieselmoottoreiden osalta hiukkassuodattimet on palautettava punnituskammioon viimeistään tunnin kuluttua testin päättymisestä ja niitä on vakautettava suljetussa, sinetöimättömässä petrimaljassa vähintään tunnin, mutta enintään 80 tunnin ajan ennen punnitsemista.

3.9.   Testikäytön verifiointi

3.9.1.   Tietojen siirtymä

Takaisinkytkennän ja viitesyklin arvojen välisen aikaviiveen aiheuttaman painotuksen minimoimiseksi koko moottorin kierrosnopeuden ja vääntömomentin takaisinkytkentäsignaalin sekvenssiä voidaan edistää tai jätättää ajallisesti suhteessa viitekierrosnopeuden ja -vääntömomentin sekvenssiin. Jos takaisinkytkentäsignaaleja siirretään, sekä kierrosnopeutta että vääntömomenttia on siirrettävä saman verran samaan suuntaan.

3.9.2.   Syklin työn laskeminen

Syklin todellinen työ Wact (kWh) on laskettava kirjattujen moottorin kierrosnopeuden ja vääntömomentin takaisinkytkentäarvojen kunkin parin avulla. Työ on laskettava takaisinkytkentätietojen siirron jälkeen, jos tämä vaihtoehto valitaan. Syklin todellista työtä Wact verrataan syklin viitetyöhön Wref ja sen avulla lasketaan jarrukohtaiset päästöt (ks. 4.4 ja 5.2 kohta). Samaa menetelmää käytetään sekä moottorin todellisen että viitetehon integroimiseen. Jos arvot on määritettävä vierekkäisten viitearvojen tai vierekkäisten mittausarvojen väliin, on käytettävä lineaarista interpolointia.

Syklin viitetyön ja todellisen työn integroinnissa kaikki negatiiviset vääntömomentin arvot on asetettava nollaksi ja otettava mukaan laskuihin. Jos integrointi suoritetaan viittä hertsiä pienemmällä taajuudella, ja jos tiettynä ajanjaksona vääntömomentin arvo muuttuu positiivisesta negatiiviseksi tai negatiivisesta positiiviseksi, negatiivinen osa on laskettava ja asetettava nollaksi. Positiivinen osa on sisällytettävä integroituun arvoon.

Wact-arvon on oltava –15 % — +5 % Wref-arvosta

3.9.3.   Testisyklin tilastollinen validointi

Kierrosnopeuden, vääntömomentin ja tehon takaisinkytkentäarvot on regressoitava lineaarisesti viitearvoihin nähden. Työ on laskettava takaisinkytkentätietojen siirron jälkeen, jos tämä vaihtoehto valitaan. Menetelmänä on käytettävä pienimmän neliösumman menetelmää, jossa yhtälöllä on seuraava muoto:

y = mx + b

jossa:

y

=

kierrosnopeuden (min–1), vääntömomentin (Nm) tai tehon (kW) takaisinkytkennän (todellinen) arvo

m

=

regressiolinjan kaltevuus

x

=

kierrosnopeuden (min–1), vääntömomentin (Nm) tai tehon (kW) viitearvo

b

=

regressiolinjan y-leikkaus

Y-arvon X-arvolle asetettu estimaatin keskivirhe (SE) ja determinaatiokerroin (r2) on laskettava kullekin regressiolinjalle.

Tämä analyysi suositellaan suoritettavaksi yhden hertsin taajuudella. Kaikki negatiiviset vääntömomentin viitearvot ja niiden takaisinkytkentäarvot on poistettava syklin vääntömomentin ja tehon tilastollisista validointilaskutoimituksista. Jotta testi voidaan katsoa kelpoiseksi, taulukossa 6 esitettyjen perusteiden on täytyttävä.

Taulukko 6

Regressiolinjan toleranssit

 

Kierrosnopeus

Vääntömomentti

Teho

Y-arvon X-arvolle asetettu estimaatin keskivirhe (SE)

enintään 100 min–1

enintään 13 % (15 %) tehon kartoituksessa saadusta moottorin suurimmasta vääntömomentista

enintään 8 % (15 %) tehon kartoituksessa saadusta moottorin suurimmasta tehosta

Regressiolinjan kaltevuus, m

0,95 – 1,03

0,83 – 1,03

0,89 – 1,03

(0,83 – 1,03)

Determinaatiokerroin, r2

vähintään 0,9700

(vähintään 0,9500)

vähintään 0,8800

(vähintään 0,7500)

vähintään 0,9100

(vähintään 0,7500)

Regressiolinjan Y-leikkaus, b

± 50 min–1

± 20 Nm tai ± 2 % (± 20 Nm tai ± 3 %) suurimmasta vääntö-momentista sen mukaan, kumpi on suurempi

± 4 kW tai ± 2 % (± 4 Kw tai ± 3 %) suurimmasta tehosta sen mukaan, kumpi on suurempi

Suluissa esitettyjä arvoja voidaan käyttää kaasumoottoreiden tyyppihyväksyntätestauksessa 1 päivään lokakuuta 2005 saakka.

Taulukko 7

Pisteet, jotka saa poistaa regressioanalyysistä

Olosuhteet

Poistettavat pisteet

Täysi kuormitus/kaasuläppä täysin auki ja vääntömomentin takaisinkytkentä ≠ viitevääntömomentti

Momentti ja/tai teho

Ei kuormitusta, ei joutokäyntipistettä ja vääntömomentin takaisinkytkentä > viitevääntömomentti

Momentti ja/tai teho

Ei kuormitusta, kaasuläppä kiinni, joutokäyntipiste ja nopeus > viitejoutokäynti

Nopeus ja/tai teho

4.   KAASUPÄÄSTÖJEN LASKEMINEN

4.1.   Laimennetun pakokaasun virtauksen määrittäminen

Laimennetun pakokaasun kokonaisvirta syklin aikana (kg/testi) on laskettava syklin mittausarvoista ja virtauksen mittauslaitteen vastaavista kalibrointitiedoista (PDP:lle V0 tai CFV:lle KV kuten liitteen 4 lisäyksessä 5 olevassa 2 kohdassa määritetään). Jos laimennetun pakokaasun lämpötila pidetään vakiona lämmönvaihtimen avulla koko syklin ajan (PDP-CVS:lle ± 6 K, CFV-CVS:lle ± 11 K, ks. liitteen 4 lisäyksessä 6 oleva 2.3 kohta), on sovellettava seuraavia kaavoja.

PDP-CVS-järjestelmä:

MTOTW

=

1,293 × V0 × NP × (pB – p1) × 273 / (101,3 × T)

jossa:

MTOTW

=

laimennetun pakokaasun massa syklin aikana kosteana, kg

V0

=

testiolosuhteissa yhden kierroksen aikana pumpatun kaasun määrä, m3/kierros

NP

=

pumpun kierrosten kokonaismäärä testin aikana

pB

=

testisolun ilmanpaine, kPa

p1

=

ilmanpaineen alittava alipaine pumpun syötössä, kPa

T

=

syklin aikana, K

CFV-CVS-järjestelmä

MTOTW = 1,293 × t × Kv × pA / T 0,5

jossa:

MTOTW

=

laimennetun pakokaasun massa syklin aikana kosteana, kg

t

=

syklin aika, s

KV

=

kriittisen aukon virtaamaan perustuvan vakiotilavuusvirtalaitteen kalibrointikerroin normaaliolosuhteissa

pA

=

absoluuttinen paine vakiotilavuusvirtalaitteen syöttöpuolella, kPa

T

=

absoluuttinen lämpötila vakiotilavuusvirtalaitteen syöttöpuolella, K

Jos käytetään järjestelmää, jossa on virtauksen kompensaatio (eli järjestelmää, jossa ei ole lämmönvaihdinta), hetkellisten päästöjen massa on laskettava ja integroitava koko syklin ajalle. Tässä tapauksessa laimennetun pakokaasun hetkellinen massa lasketaan seuraavasti:

PDP-CVS-järjestelmä:

MTOTW,i = 1,293 × V0 × NP,i × (pB – p1) × 273 / (101,3 T)

jossa:

MTOTW,i

=

laimennetun pakokaasun hetkellinen massa kosteana, kg

NP,i

=

pumpun kierrosten kokonaismäärä ajanjaksona

CFV-CVS-järjestelmä:

MTOTW,i

=

1,293 × Δti × KV × pA / T 0,5

jossa

MTOTW,i

=

laimennetun pakokaasun hetkellinen massa kosteana, kg

Δti

=

ajanjakso, s

Jos näytteen hiukkasmaisten (MSAM) ja kaasumaisten pilaavien aineiden kokonaismassa on suurempi kuin 0,5 prosenttia CVS:n kokonaisvirtauksesta (MTOTW), CVS:n virtaus on korjattava MSAM-arvolle tai hiukkasnäyte on johdettava uudelleen CVS:n läpi ennen virtauksen mittauslaitetta (PDP tai CFV).

4.2.   Kosteuden NOx-korjaus

Koska NOx-päästöt riippuvat ympäröivän ilman olosuhteista, NOx-konsentraatio on korjattava ilman kosteuden suhteen seuraavissa kaavoissa annettujen tekijöiden avulla:

a)

dieselmoottorit:

Formula

b)

kaasumoottorit:

Formula

jossa:

Ha

=

imuilman kosteus, vettä/kg kuivaa ilmaa,

jossa

Formula

Ra

=

imuilman suhteellinen kosteus, %

pa

=

imuilman kylläisen höyryn paine, kPa

pB

=

barometrinen kokonaispaine, kPa

4.3.   Päästöjen massavirtauksen laskeminen

4.3.1.   Vakiomassavirtausjärjestelmät

Järjestelmissä, joissa on lämmönvaihdin, pilaavien aineiden massa (g/testi) määritetään seuraavien yhtälöiden avulla:

(1)

NOx mass

=

0,001587 · NOx conc · KH,D · MTOTW

(dieselmoottorit)

(2)

NOx mass

=

0,001587 · NOx conc · KH,G · MTOTW

(kaasumoottorit)

(3)

COmass

=

0,000966 · CO conc · MTOTW

 

(4)

HCmass

=

0,000479 · HCconc · MTOTW

(dieselmoottorit)

(5)

HCmass

=

0,000502 · HCconc · MTOTW

(nestekaasumoottorit)

(6)

HCmass

=

0,000552 · HCconc · MTOTW

(maakaasumoottorit)

(7)

NMHCmass

=

0,000479 · NMHCconc · MTOTW

(dieselmoottorit)

(8)

NMHCmass

=

0,000502 · NMHCconc · MTOTW

(nestekaasumoottorit)

(9)

NMHCmass

=

0,000516 × NMHCconc × MTOTW

(maakaasumoottorit)

(10)

CH4 mass

=

0,000552 × CH4 conc × MTOTW

(maakaasumoottorit)

jossa:

NOx conc, COconc, HCconc  (27), NMHCconc, CH4 conc = integroinnista (pakollinen NOx:n ja HC:n osalta) tai pussimittauksesta saadut syklin aikaiset keskimääräiset taustakorjauskonsentraatiot, ppm

MTOTW

=

4.1 kohdan mukaisesti määritetty syklin aikainen laimennetun pakokaasun kokonaismassa, kg

KH,D

=

4.2 kohdan mukaisesti määritetty dieselmoottoreiden kosteuden korjauskerroin, joka perustuu imuilman keskimääräiseen kosteuteen syklin aikana

KH,G

=

4.2 kohdan mukaisesti määritetty kaasumoottoreiden kosteuden korjauskerroin, joka perustuu imuilman keskimääräiseen kosteuteen syklin aikana

Kuivana mitatut konsentraatiot on muunnettava kosteiksi konsentraatioiksi liitteen 4 lisäyksessä 1 olevan 4.2 kohdan mukaisesti.

NMHCconc- ja CH4 conc-arvon määrittäminen riippuu käytetystä menetelmästä (ks. liitteen 4 lisäyksessä 4 oleva 3.3.4 kohta). Molemmat pitoisuudet on määriteltävä seuraavasti, siten että CH4 vähennetään HC-konsentraatiosta NMHCconc-arvon määrittämiseksi:

(a)

GC-menetelmä

NMHCconc = HCconc – CH4 conc

CH4 conc = mitattu arvo

(b)

NMC-menetelmä

Formula Formula

jossa:

HC(w/Cutter)

=

HC-konsentraatio, kun näytekaasu virtaa NMC:n läpi

HC(w/o Cutter)

=

HC-konsentraatio, kun näytekaasu ohittaa NMC:n

CEM

=

liitteen 4 lisäyksessä 5 olevan 1.8.4.1 kohdan mukaisesti määritetty metaanitehokkuus

CEE

=

liitteen 4 lisäyksessä 5 olevan 1.8.4.2 kohdan mukaisesti määritetty etaanitehokkuus

4.3.1.1.   Taustakorjattujen konsentraatioiden määrittäminen

Kaasumaisten pilaavien aineiden keskimääräiset taustakorjauskonsentraatiot laimennusilmassa on vähennettävä mitatuista konsentraatioista pilaannuttavien aineiden nettokonsentraatioiden selvittämiseksi. Taustakonsentraatioiden keskimääräiset arvot voidaan määrittää näytepussimenetelmällä tai integroimalla jatkuva mittaus. Seuraavaa kaavaa on käytettävä:

conc = conce – concd · (1 – (1/DF))

jossa:

conc

=

vastaavan pilaavan aineen konsentraatio laimennetussa pakokaasussa korjattuna laimennusilman sisältämällä vastaavan pilaavan aineen määrällä, ppm

conce

=

vastaavan pilaavan aineen konsentraatio mitattuna laimennetussa pakokaasussa, ppm

concd

=

vastaavan pilaavan aineen konsentraatio mitattuna laimennusilmassa, ppm

DF

=

laimennuskerroin

Laimennuskerroin on laskettava seuraavasti:

Formula

jossa:

CO2,conce

=

CO2-konsentraatio laimennetussa pakokaasussa, tilavuusprosenttia

HCconce

=

HC-konsentraatio laimennetussa pakokaasussa, ppm C1

COconce

=

CO-konsentraatio laimennetussa pakokaasussa, ppm

FS

=

stoikiometrinen kerroin

Kuivana mitatut konsentraatiot on muunnettava kosteiksi konsentraatioiksi liitteen 4 lisäyksessä 1 olevan 4.2 kohdan mukaisesti.

Stoikiometrinen kerroin lasketaan seuraavasti:

Formula

jossa:

x, y

=

polttoaineen koostumus CxHy

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää seuraavia stoikiometrisiä kertoimia, jos polttoaineen koostumus ei ole tiedossa:

FS (diesel)

=

13,4

FS (nestekaasu)

=

11,6

FS (maakaasu)

=

9,5

4.3.2.   Virtauskompensoidut järjestelmät

Jos järjestelmässä ei ole lämmönvaihdinta, pilaavien aineiden massa (g/testi) on määritettävä laskemalla hetkellisten päästöjen massa ja integroimalla hetkelliset arvot koko syklin ajalle. Myös taustakorjaus on laskettava suoraan hetkellisen konsentraation arvolle. Seuraavia kaavoja on sovellettava:

(1)

=

NOx mass

=

Formula (dieselmoottorit)

(2)

=

NOx mass

=

Formula (kaasumoottorit)

(3)

=

COmass

=

Formula

(4)

=

HCmass

=

Formula (dieselmoottorit)

(5)

=

HCmass

=

Formula (nestekaasumoottorit)

(6)

=

HCmass

=

Formula (maakaasumoottorit)

(7)

=

NMHCmass

=

Formula (dieselmoottorit)

(8)

=

NMHCmass

=

Formula (nestekaasumoottorit)

(9)

=

NMHCmass

=

Formula (maakaasumoottorit)

(10)

=

CH4 mass

=

Formula (maakaasumoottorit)

jossa:

conce

=

aimennetusta pakokaasusta mitatun vastaavan pilaavan aineen konsentraatio, ppm

concd

=

laimennusilmasta mitatun vastaavan pilaavan aineen konsentraatio, ppm

MTOTW,i

=

laimennetun pakokaasun hetkellinen massa (ks. 4.1 kohta), kg

MTOTW

=

laimennetun pakokaasun kokonaismassa syklin aikana (ks. 4.1 kohta), kg

KH,D

=

4.2 kohdan mukaisesti määritetty dieselmoottoreiden kosteuden korjauskerroin, joka perustuu imuilman keskimääräiseen kosteuteen syklin aikana

KH,G

=

4.2 kohdan mukaisesti määritetty kaasumoottoreiden kosteuden korjauskerroin, joka perustuu imuilman keskimääräiseen kosteuteen syklin aikana

DF

=

4.3.1.1 kohdan mukaisesti määritetty laimennuskerroin

4.4.   Spesifisten päästöjen laskeminen

Kaikkien yksittäisten komponenttien päästöt (g/kWh) on laskettava 5.2.1 ja 5.2.2 kohdan mukaisesti asiaankuuluvan moottoritekniikan osalta seuraavasti:

Formula

=

NOx mass/Wact

(diesel- ja kaasumoottorit)

Formula

=

COmass/Wact

(diesel- ja kaasumoottorit)

Formula

=

HCmass/Wact

(diesel- ja kaasumoottorit)

Formula

=

NMHCmass/Wact

(diesel- ja kaasumoottorit)

Formula

=

CH4 mass/Wact

(maakaasukäyttöiset kaasumoottorit)

jossa:

Wact

=

3.9.2 kohdassa määritetty syklin todellinen työ, kWh

5.   HIUKKASPÄÄSTÖJEN LASKEMINEN (TARVITTAESSA)

5.1.   Massavirtauksen laskeminen

Hiukkasten massavirta (g/testi) on laskettava seuraavasti:

Formula

jossa:

Mf

=

syklin aikana kerättyjen hiukkasnäytteiden massa, mg

MTOTW

=

4.1 kohdassa määritetty laimennetun pakokaasun kokonaismassa syklin aikana, kg

MSAM

=

laimennustunnelista hiukkasten keräämistä varten otetun laimennetun pakokaasun massa, kg

ja

Mf

=

Mf,p + Mf,b, jos nämä on punnittu erikseen, mg

Mf,p

=

ensisijaiseen suodattimeen kerättyjen hiukkasten massa, mg

Mf,b

=

toissijaiseen suodattimeen kerättyjen hiukkasten massa, mg

Jos käytössä on kaksoislaimennusjärjestelmä, toisiolaimennusilman massa on vähennettävä hiukkassuodattimien läpi johdetun kaksoislaimennetun pakokaasun kokonaismassasta.

MSAM = MTOT – MSEC

jossa:

MTOT

=

hiukkassuodattimien läpi johdetun kaksoislaimennetun pakokaasun massa, kg

MSEC

=

toisiolaimennusilman massa, kg

Jos laimennusilman taustahiukkastaso on määritetty 3.4 kohdan mukaisesti, hiukkasten massaan voidaan tehdä taustakorjaus. Tässä tapauksessa hiukkasten massa (g/testi) on laskettava seuraavasti:

Formula

jossa:

Mf, MSAM, MTOTW

=

ks. edellä

MDIL

=

taustahiukkasnäyteanturin ottaman ensimmäisen laimennusilman massa, kg

Md

=

ensimmäisestä laimennusilmasta kerättyjen taustahiukkasten massa, mg

DF

=

4.3.1.1 kohdassa määritetty laimennuskerroin

5.2.   Spesifisen päästön laskeminen

Hiukkaspäästöt (g/kWh) on laskettava seuraavalla tavalla:

Formula

jossa:

Wact = 3.9.2 kohdassa määritetty syklin todellinen työ, kWh.

LIITE 4

Lisäys 3

ETC-TESTIN DYNAMOMETRIAJO

Aika

Normaali-nopeus

Normaali-momentti

s

%

%

1

0

0

2

0

0

3

0

0

4

0

0

5

0

0

6

0

0

7

0

0

8

0

0

9

0

0

10

0

0

11

0

0

12

0

0

13

0

0

14

0

0

15

0

0

16

0,1

1,5

17

23,1

21,5

18

12,6

28,5

19

21,8

71

20

19,7

76,8

21

54,6

80,9

22

71,3

4,9

23

55,9

18,1

24

72

85,4

25

86,7

61,8

26

51,7

0

27

53,4

48,9

28

34,2

87,6

29

45,5

92,7

30

54,6

99,5

31

64,5

96,8

32

71,7

85,4

33

79,4

54,8

34

89,7

99,4

35

57,4

0

36

59,7

30,6

37

90,1

”m”

38

82,9

”m”

39

51,3

”m”

40

28,5

”m”

41

29,3

”m”

42

26,7

”m”

43

20,4

”m”

44

14,1

0

45

6,5

0

46

0

0

47

0

0

48

0

0

49

0

0

50

0

0

51

0

0

52

0

0

53

0

0

54

0

0

55

0

0

56

0

0

57

0

0

58

0

0

59

0

0

60

0

0

61

0

0

62

25,5

11,1

63

28,5

20,9

64

32

73,9

65

4

82,3

66

34,5

80,4

67

64,1

86

68

58

0

69

50,3

83,4

70

66,4

99,1

71

81,4

99,6

72

88,7

73,4

73

52,5

0

74

46,4

58,5

75

48,6

90,9

76

55,2

99,4

77

62,3

99

78

68,4

91,5

79

74,5

73,7

80

38

0

81

41,8

89,6

82

47,1

99,2

83

52,5

99,8

84

56,9

80,8

85

58,3

11,8

86

56,2

”m”

87

52

”m”

88

43,3

”m”

89

36,1

”m”

90

27,6

”m”

91

21,1

”m”

92

8

0

93

0

0

94

0

0

95

0

0

96

0

0

97

0

0

98

0

0

99

0

0

100

0

0

101

0

0

102

0

0

103

0

0

104

0

0

105

0

0

106

0

0

107

0

0

108

11,6

14,8

109

0

0

110

27,2

74,8

111

17

76,9

112

36

78

113

59,7

86

114

80,8

17,9

115

49,7

0

116

65,6

86

117

78,6

72,2

118

64,9

”m”

119

44,3

”m”

120

51,4

83,4

121

58,1

97

122

69,3

99,3

123

72

20,8

124

72,1

”m”

125

65,3

”m”

126

64

”m”

127

59,7

”m”

128

52,8

”m”

129

45,9

”m”

130

38,7

”m”

131

32,4

”m”

132

27

”m”

133

21,7

”m”

134

19,1

0,4

135

34,7

14

136

16,4

48,6

137

0

11,2

138

1,2

2,1

139

30,1

19,3

140

30

73,9

141

54,4

74,4

142

77,2

55,6

143

58,1

0

144

45

82,1

145

68,7

98,1

146

85,7

67,2

147

60,2

0

148

59,4

98

149

72,7

99,6

150

79,9

45

151

44,3

0

152

41,5

84,4

153

56,2

98,2

154

65,7

99,1

155

74,4

84,7

156

54,4

0

157

47,9

89,7

158

54,5

99,5

159

62,7

96,8

160

62,3

0

161

46,2

54,2

162

44,3

83,2

163

48,2

13,3

164

51

”m”

165

50

”m”

166

49,2

”m”

167

49,3

”m”

168

49,9

”m”

169

51,6

”m”

170

49,7

”m”

171

48,5

”m”

172

50,3

72,5

173

51,1

84,5

174

54,6

64,8

175

56,6

76,5

176

58

”m”

177

53,6

”m”

178

40,8

”m”

179

32,9

”m”

180

26,3

”m”

181

20,9

”m”

182

10

0

183

0

0

184

0

0

185

0

0

186

0

0

187

0

0

188

0

0

189

0

0

190

0

0

191

0

0

192

0

0

193

0

0

194

0

0

195

0

0

196

0

0

197

0

0

198

0

0

199

0

0

200

0

0

201

0

0

202

0

0

203

0

0

204

0

0

205

0

0

206

0

0

207

0

0

208

0

0

209

0

0

210

0

0

211

0

0

212

0

0

213

0

0

214

0

0

215

0

0

216

0

0

217

0

0

218

0

0

219

0

0

220

0

0

221

0

0

222

0

0

223

0

0

224

0

0

225

21,2

62,7

226

30,8

75,1

227

5,9

82,7

228

34,6

80,3

229

59,9

87

230

84,3

86,2

231

68,7

”m”

232

43,6

”m”

233

41,5

85,4

234

49,9

94,3

235

60,8

99

236

70,2

99,4

237

81,1

92,4

238

49,2

0

239

56

86,2

240

56,2

99,3

241

61,7

99

242

69,2

99,3

243

74,1

99,8

244

72,4

8,4

245

71,3

0

246

71,2

9,1

247

67,1

”m”

248

65,5

”m”

249

64,4

”m”

250

62,9

25,6

251

62,2

35,6

252

62,9

24,4

253

58,8

”m”

254

56,9

”m”

255

54,5

”m”

256

51,7

17

257

56,2

78,7

258

59,5

94,7

259

65,5

99,1

260

71,2

99,5

261

76,6

99,9

262

79

0

263

52,9

97,5

264

53,1

99,7

265

59

99,1

266

62,2

99

267

65

99,1

268

69

83,1

269

69,9

28,4

270

70,6

12,5

271

68,9

8,4

272

69,8

9,1

273

69,6

7

274

65,7

”m”

275

67,1

”m”

276

66,7

”m”

277

65,6

”m”

278

64,5

”m”

279

62,9

”m”

280

59,3

”m”

281

54,1

”m”

282

51,3

”m”

283

47,9

”m”

284

43,6

”m”

285

39,4

”m”

286

34,7

”m”

287

29,8

”m”

288

20,9

73,4

289

36,9

”m”

290

35,5

”m”

291

20,9

”m”

292

49,7

11,9

293

42,5

”m”

294

32

”m”

295

23,6

”m”

296

19,1

0

297

15,7

73,5

298

25,1

76,8

299

34,5

81,4

300

44,1

87,4

301

52,8

98,6

302

63,6

99

303

73,6

99,7

304

62,2

”m”

305

29,2

”m”

306

46,4

22

307

47,3

13,8

308

47,2

12,5

309

47,9

11,5

310

47,8

35,5

311

49,2

83,3

312

52,7

96,4

313

57,4

99,2

314

61,8

99

315

66,4

60,9

316

65,8

”m”

317

59

”m”

318

50,7

”m”

319

41,8

”m”

320

34,7

”m”

321

28,7

”m”

322

25,2

”m”

323

43

24,8

324

38,7

0

325

48,1

31,9

326

40,3

61

327

42,4

52,1

328

46,4

47,7

329

46,9

30,7

330

46,1

23,1

331

45,7

23,2

332

45,5

31,9

333

46,4

73,6

334

51,3

60,7

335

51,3

51,1

336

53,2

46,8

337

53,9

50

338

53,4

52,1

339

53,8

45,7

340

50,6

22,1

341

47,8

26

342

41,6

17,8

343

38,7

29,8

344

35,9

71,6

345

34,6

47,3

346

34,8

80,3

347

35,9

87,2

348

38,8

90,8

349

41,5

94,7

350

47,1

99,2

351

53,1

99,7

352

46,4

0

353

42,5

0,7

354

43,6

58,6

355

47,1

87,5

356

54,1

99,5

357

62,9

99

358

72,6

99,6

359

82,4

99,5

360

88

99,4

361

46,4

0

362

53,4

95,2

363

58,4

99,2

364

61,5

99

365

64,8

99

366

68,1

99,2

367

73,4

99,7

368

73,3

29,8

369

73,5

14,6

370

68,3

0

371

45,4

49,9

372

47,2

75,7

373

44,5

9

374

47,8

10,3

375

46,8

15,9

376

46,9

12,7

377

46,8

8,9

378

46,1

6,2

379

46,1

”m”

380

45,5

”m”

381

44,7

”m”

382

43,8

”m”

383

41

”m”

384

41,1

6,4

385

38

6,3

386

35,9

0,3

387

33,5

0

388

53,1

48,9

389

48,3

”m”

390

49,9

”m”

391

48

”m”

392

45,3

”m”

393

41,6

3,1

394

44,3

79

395

44,3

89,5

396

43,4

98,8

397

44,3

98,9

398

43

98,8

399

42,2

98,8

400

42,7

98,8

401

45

99

402

43,6

98,9

403

42,2

98,8

404

44,8

99

405

43,4

98,8

406

45

99

407

42,2

54,3

408

61,2

31,9

409

56,3

72,3

410

59,7

99,1

411

62,3

99

412

67,9

99,2

413

69,5

99,3

414

73,1

99,7

415

77,7

99,8

416

79,7

99,7

417

82,5

99,5

418

85,3

99,4

419

86,6

99,4

420

89,4

99,4

421

62,2

0

422

52,7

96,4

423

50,2

99,8

424

49,3

99,6

425

52,2

99,8

426

51,3

100

427

51,3

100

428

51,1

100

429

51,1

100

430

51,8

99,9

431

51,3

100

432

51,1

100

433

51,3

100

434

52,3

99,8

435

52,9

99,7

436

53,8

99,6

437

51,7

99,9

438

53,5

99,6

439

52

99,8

440

51,7

99,9

441

53,2

99,7

442

54,2

99,5

443

55,2

99,4

444

53,8

99,6

445

53,1

99,7

446

55

99,4

447

57

99,2

448

61,5

99

449

59,4

5,7

450

59

0

451

57,3

59,8

452

64,1

99

453

70,9

90,5

454

58

0

455

41,5

59,8

456

44,1

92,6

457

46,8

99,2

458

47,2

99,3

459

51

100

460

53,2

99,7

461

53,1

99,7

462

55,9

53,1

463

53,9

13,9

464

52,5

”m”

465

51,7

”m”

466

51,5

52,2

467

52,8

80

468

54,9

95

469

57,3

99,2

470

60,7

99,1

471

62,4

”m”

472

60,1

”m”

473

53,2

”m”

474

44

”m”

475

35,2

”m”

476

30,5

”m”

477

26,5

”m”

478

22,5

”m”

479

20,4

”m”

480

19,1

”m”

481

19,1

”m”

482

13,4

”m”

483

6,7

”m”

484

3,2

”m”

485

14,3

63,8

486

34,1

0

487

23,9

75,7

488

31,7

79,2

489

32,1

19,4

490

35,9

5,8

491

36,6

0,8

492

38,7

”m”

493

38,4

”m”

494

39,4

”m”

495

39,7

”m”

496

40,5

”m”

497

40,8

”m”

498

39,7

”m”

499

39,2

”m”

500

38,7

”m”

501

32,7

”m”

502

30,1

”m”

503

21,9

”m”

504

12,8

0

505

0

0

506

0

0

507

0

0

508

0

0

509

0

0

510

0

0

511

0

0

512

0

0

513

0

0

514

30,5

25,6

515

19,7

56,9

516

16,3

45,1

517

27,2

4,6

518

21,7

1,3

519

29,7

28,6

520

36,6

73,7

521

61,3

59,5

522

40,8

0

523

36,6

27,8

524

39,4

80,4

525

51,3

88,9

526

58,5

11,1

527

60,7

”m”

528

54,5

”m”

529

51,3

”m”

530

45,5

”m”

531

40,8

”m”

532

38,9

”m”

533

36,6

”m”

534

36,1

72,7

535

44,8

78,9

536

51,6

91,1

537

59,1

99,1

538

66

99,1

539

75,1

99,9

540

81

8

541

39,1

0

542

53,8

89,7

543

59,7

99,1

544

64,8

99

545

70,6

96,1

546

72,6

19,6

547

72

6,3

548

68,9

0,1

549

67,7

”m”

550

66,8

”m”

551

64,3

16,9

552

64,9

7

553

63,6

12,5

554

63

7,7

555

64,4

38,2

556

63

11,8

557

63,6

0

558

63,3

5

559

60,1

9,1

560

61

8,4

561

59,7

0,9

562

58,7

”m”

563

56

”m”

564

53,9

”m”

565

52,1

”m”

566

49,9

”m”

567

46,4

”m”

568

43,6

”m”

569

40,8

”m”

570

37,5

”m”

571

27,8

”m”

572

17,1

0,6

573

12,2

0,9

574

11,5

1,1

575

8,7

0,5

576

8

0,9

577

5,3

0,2

578

4

0

579

3,9

0

580

0

0

581

0

0

582

0

0

583

0

0

584

0

0

585

0

0

586

0

0

587

8,7

22,8

588

16,2

49,4

589

23,6

56

590

21,1

56,1

591

23,6

56

592

46,2

68,8

593

68,4

61,2

594

58,7

”m”

595

31,6

”m”

596

19,9

8,8

597

32,9

70,2

598

43

79

599

57,4

98,9

600

72,1

73,8

601

53

0

602

48,1

86

603

56,2

99

604

65,4

98,9

605

72,9

99,7

606

67,5

”m”

607

39

”m”

608

41,9

38,1

609

44,1

80,4

610

46,8

99,4

611

48,7

99,9

612

50,5

99,7

613

52,5

90,3

614

51

1,8

615

50

”m”

616

49,1

”m”

617

47

”m”

618

43,1

”m”

619

39,2

”m”

620

40,6

0,5

621

41,8

53,4

622

44,4

65,1

623

48,1

67,8

624

53,8

99,2

625

58,6

98,9

626

63,6

98,8

627

68,5

99,2

628

72,2

89,4

629

77,1

0

630

57,8

79,1

631

60,3

98,8

632

61,9

98,8

633

63,8

98,8

634

64,7

98,9

635

65,4

46,5

636

65,7

44,5

637

65,6

3,5

638

49,1

0

639

50,4

73,1

640

50,5

”m”

641

51

”m”

642

49,4

”m”

643

49,2

”m”

644

48,6

”m”

645

47,5

”m”

646

46,5

”m”

647

46

11,3

648

45,6

42,8

649

47,1

83

650

46,2

99,3

651

47,9

99,7

652

49,5

99,9

653

50,6

99,7

654

51

99,6

655

53

99,3

656

54,9

99,1

657

55,7

99

658

56

99

659

56,1

9,3

660

55,6

”m”

661

55,4

”m”

662

54,9

51,3

663

54,9

59,8

664

54

39,3

665

53,8

”m”

666

52

”m”

667

50,4

”m”

668

50,6

0

669

49,3

41,7

670

50

73,2

671

50,4

99,7

672

51,9

99,5

673

53,6

99,3

674

54,6

99,1

675

56

99

676

55,8

99

677

58,4

98,9

678

59,9

98,8

679

60,9

98,8

680

63

98,8

681

64,3

98,9

682

64,8

64

683

65,9

46,5

684

66,2

28,7

685

65,2

1,8

686

65

6,8

687

63,6

53,6

688

62,4

82,5

689

61,8

98,8

690

59,8

98,8

691

59,2

98,8

692

59,7

98,8

693

61,2

98,8

694

62,2

49,4

695

62,8

37,2

696

63,5

46,3

697

64,7

72,3

698

64,7

72,3

699

65,4

77,4

700

66,1

69,3

701

64,3

”m”

702

64,3

”m”

703

63

”m”

704

62,2

”m”

705

61,6

”m”

706

62,4

”m”

707

62,2

”m”

708

61

”m”

709

58,7

”m”

710

55,5

”m”

711

51,7

”m”

712

49,2

”m”

713

48,8

40,4

714

47,9

”m”

715

46,2

”m”

716

45,6

9,8

717

45,6

34,5

718

45,5

37,1

719

43,8

”m”

720

41,9

”m”

721

41,3

”m”

722

41,4

”m”

723

41,2

”m”

724

41,8

”m”

725

41,8

”m”

726

43,2

17,4

727

45

29

728

44,2

”m”

729

43,9

”m”

730

38

10,7

731

56,8

”m”

732

57,1

”m”

733

52

”m”

734

44,4

”m”

735

40,2

”m”

736

39,2

16,5

737

38,9

73,2

738

39,9

89,8

739

42,3

98,6

740

43,7

98,8

741

45,5

99,1

742

45,6

99,2

743

48,1

99,7

744

49

100

745

49,8

99,9

746

49,8

99,9

747

51,9

99,5

748

52,3

99,4

749

53,3

99,3

750

52,9

99,3

751

54,3

99,2

752

55,5

99,1

753

56,7

99

754

61,7

98,8

755

64,3

47,4

756

64,7

1,8

757

66,2

”m”

758

49,1

”m”

759

52,1

46

760

52,6

61

761

52,9

0

762

52,3

20,4

763

54,2

56,7

764

55,4

59,8

765

56,1

49,2

766

56,8

33,7

767

57,2

96

768

58,6

98,9

769

59,5

98,8

770

61,2

98,8

771

62,1

98,8

772

62,7

98,8

773

62,8

98,8

774

64

98,9

775

63,2

46,3

776

62,4

”m”

777

60,3

”m”

778

58,7

”m”

779

57,2

”m”

780

56,1

”m”

781

56

9,3

782

55,2

26,3

783

54,8

42,8

784

55,7

47,1

785

56,6

52,4

786

58

50,3

787

58,6

20,6

788

58,7

”m”

789

59,3

”m”

790

58,6

”m”

791

60,5

9,7

792

59,2

9,6

793

59,9

9,6

794

59,6

9,6

795

59,9

6,2

796

59,9

9,6

797

60,5

13,1

798

60,3

20,7

799

59,9

31

800

60,5

42

801

61,5

52,5

802

60,9

51,4

803

61,2

57,7

804

62,8

98,8

805

63,4

96,1

806

64,6

45,4

807

64,1

5

808

63

3,2

809

62,7

14,9

810

63,5

35,8

811

64,1

73,3

812

64,3

37,4

813

64,1

21

814

63,7

21

815

62,9

18

816

62,4

32,7

817

61,7

46,2

818

59,8

45,1

819

57,4

43,9

820

54,8

42,8

821

54,3

65,2

822

52,9

62,1

823

52,4

30,6

824

50,4

”m”

825

48,6

”m”

826

47,9

”m”

827

46,8

”m”

828

46,9

9,4

829

49,5

41,7

830

50,5

37,8

831

52,3

20,4

832

54,1

30,7

833

56,3

41,8

834

58,7

26,5

835

57,3

”m”

836

59

”m”

837

59,8

”m”

838

60,3

”m”

839

61,2

”m”

840

61,8

”m”

841

62,5

”m”

842

62,4

”m”

843

61,5

”m”

844

63,7

”m”

845

61,9

”m”

846

61,6

29,7

847

60,3

”m”

848

59,2

”m”

849

57,3

”m”

850

52,3

”m”