ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 57

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
24. helmikuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 187/2007, annettu 23 päivänä helmikuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 188/2007, annettu 23 päivänä helmikuuta 2007, Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) -valmisteen uuden käyttötavan hyväksymisestä rehun lisäaineena ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 189/2007, annettu 23 päivänä helmikuuta 2007, eräiden teollisuudelle tarkoitettujen sokerimäärien tuontitullien kantamisen keskeyttämisestä markkinointivuodeksi 2006/2007

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 190/2007, annettu 23 päivänä helmikuuta 2007, asetuksesta (EY) N:o 1342/2003 poikkeamisesta viljojen, riisin ja viljoista johdettujen tuotteiden tiettyjen vientitodistusten myöntämisen harkinta-ajan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1819/2004 kumoamisesta

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 191/2007, annettu 23 päivänä helmikuuta 2007, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta (sitruunat)

9

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/132/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä tammikuuta 2007, luvan antamisesta Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 17 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä tehdyn päätöksen 2000/91/EY voimassaolon jatkamisesta

10

 

 

2007/133/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä tammikuuta 2007, luvan antamisesta Virolle, Slovenialle, Ruotsille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 167 artiklasta poikkeavaa erityistoimenpidettä

12

 

 

Komissio

 

 

2007/134/EY

 

*

Komission päätös, tehty 2 päivänä helmikuuta 2007, Euroopan tutkimusneuvoston perustamisesta ( 1 )

14

 

 

2007/135/EY

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä helmikuuta 2007, päätöksen 2003/135/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klassisen sikaruton hävittämistä luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokotuksia klassista sikaruttoa vastaan koskevien suunnitelmien muuttamisesta Rheinland-Pfalzin osavaltion (Saksa) tietyillä alueilla (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 527)

20

 

 

2007/136/EY

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä helmikuuta 2007, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 21/2004 säädettyä lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää koskevista siirtymätoimenpiteistä Bulgariassa (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 533)  ( 1 )

23

 

 

2007/137/EY

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä helmikuuta 2007, päätöksen 2006/805/EY muuttamisesta Saksassa sovellettavien klassisen sikaruton torjuntatoimenpiteiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 535)  ( 1 )

25

 

 

Oikaisuja

 

 

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 175/2007, annettu 22 päivänä helmikuuta 2007, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta (EUVL L 55, 23.2.2007)

27

 

 

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 177/2007, annettu 22 päivänä helmikuuta 2007, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta (EUVL L 55, 23.2.2007)

28

 

*

Oikaistaan neuvoston päätös 2006/969/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) seitsemännestä ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2007–2011) (EUVL L 391, 30.12.2006)

28

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

24.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 57/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 187/2007,

annettu 23 päivänä helmikuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä helmikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 23 päivänä helmikuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

IL

124,2

JO

96,5

MA

65,2

TN

148,3

TR

155,0

ZZ

117,8

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

TR

175,4

ZZ

186,6

0709 90 70

MA

41,6

TR

116,5

ZZ

79,1

0805 10 20

CU

37,4

EG

50,1

IL

57,8

MA

44,6

TN

50,5

TR

65,3

ZZ

51,0

0805 20 10

IL

105,5

MA

94,8

ZZ

100,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

112,1

IL

71,3

MA

132,8

PK

58,0

TR

68,5

ZZ

88,5

0805 50 10

EG

63,5

TR

55,7

ZZ

59,6

0808 10 80

AR

90,7

CA

95,4

CN

95,5

US

114,8

ZZ

99,1

0808 20 50

AR

80,9

CL

78,4

CN

66,5

US

96,9

ZA

108,5

ZZ

86,2


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


24.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 57/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 188/2007,

annettu 23 päivänä helmikuuta 2007,

Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) -valmisteen uuden käyttötavan hyväksymisestä rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Liitteessä mainitun valmisteen hyväksyntää koskeva hakemus on esitetty asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana toimitettiin kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) (Biosaf SC 47) -valmisteen uuden käyttötavan hyväksymistä lypsykuttujen ja lypsyuuhien rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti lupahakemukseen sisällytetty analyysimenetelmä koskee rehussa olevan rehun lisäaineen tehoaineen määritystä. Siksi tämän asetuksen liitteessä tarkoitettua analyysimenetelmää ei tule pitää rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (2) 11 artiklassa tarkoitettuna yhteisön analyysimenetelmänä.

(5)

Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) -valmisteen käyttö on hyväksytty rehujen lisäaineen pysyvästä hyväksymisestä ja jo hyväksytyn rehujen lisäaineen uuden käyttötavan väliaikaisesta hyväksymisestä 19 päivänä helmikuuta 2003 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 316/2003 (3) lihanautojen ruokinnassa, tiettyjen lisäaineiden pysyvästä ja väliaikaisesta hyväksymisestä sekä jo hyväksyttyjen rehun lisäaineiden uusien käyttötapojen hyväksymisestä 16 päivänä joulukuuta 2004 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 2148/2004 (4) (vieroitettujen) porsaiden ruokinnassa, tiettyjen lisäaineiden pysyvästä hyväksymisestä ja tietyn rehuissa jo hyväksytyn lisäaineen uuden käyttötavan väliaikaisesta hyväksymisestä 20 päivänä joulukuuta 2004 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1288/2004 (5) emakkojen ruokinnassa, kokkidiostaatin uudesta hyväksymisestä kymmeneksi vuodeksi rehun lisäaineena, rehun lisäaineen väliaikaisesta hyväksymisestä ja tiettyjen rehun lisäaineiden pysyvästä hyväksymisestä 18 päivänä huhtikuuta 2005 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 600/2005 (6) broilerikaniinien ruokinnassa, tiettyjen rehun lisäaineiden väliaikaisesta ja pysyvästä hyväksymisestä ja tietyn jo hyväksytyn rehun lisäaineen uuden käyttötavan väliaikaisesta hyväksymisestä 4 päivänä marraskuuta 2005 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1811/2005 (7) lypsylehmien ruokinnassa sekä Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) -valmisteen uuden käyttötavan hyväksymisestä rehun lisäaineena 29 päivänä syyskuuta 2006 annetulla asetuksella (EY) N:o 1447/2006 (8) lihakaritsoiden ruokinnassa.

(6)

Lypsykuttuja ja lypsyuuhia koskevan lupahakemuksen tueksi toimitettiin uusia tietoja. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 12 päivänä heinäkuuta 2006 antamassaan lausunnossa (9), että Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) -valmisteella ei ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Se totesi myös, ettei Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) -valmiste aiheuta kyseiselle uudelle eläinten ryhmälle muita riskejä, joiden vuoksi hyväksyntää ei voitaisi myöntää asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Lausunnon mukaan kyseisen valmisteen käyttö voi lisätä merkittävästi lypsykuttujen ja lypsyuuhien maidontuotantoa. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Lausunnossa vahvistetaan myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittama rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskeva raportti. Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö olisi hyväksyttävä tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitetut aineet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(3)  EUVL L 46, 20.2.2003, s. 15.

(4)  EUVL L 370, 17.12.2004, s. 24. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1980/2005 (EUVL L 318, 6.12.2005, s. 3).

(5)  EUVL L 243, 15.7.2004, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1812/2005 (EUVL L 291, 5.11.2005, s. 18).

(6)  EUVL L 99, 19.4.2005, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2028/2006 (EUVL L 414, 30.12.2006, s. 26).

(7)  EUVL L 291, 5.11.2005, s. 12.

(8)  EUVL L 271, 30.9.2006, s. 28.

(9)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiseen kuuluvan eläinten rehuissa käytettäviä lisäaineita, tuotteita tai aineita käsittelevän tiedelautakunnan lausunto Biosaf Sc 47 -tuotteen, joka on Saccharomyces cerevisiae -valmiste, turvallisuudesta ja tehosta maitoa tuottavien pienten märehtijöiden rehun lisäaineena. Lausunto on annettu 12 päivänä heinäkuuta 2006. The EFSA Journal (2006) 379, s. 1.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut säännökset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: suolistoflooran stabiloimiseen tarkoitettu aine.

4b1702

Société Industrielle Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

(Biosaf Sc 47)

 

Lisäaineen koostumus:

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 -valmiste, joka sisältää vähintään 5 × 109 PMY/g

 

Tehoaineen kuvaus:

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47

 

Analyysimenetelmät  (1)

maljavalumenetelmä käyttäen klooriamfenikoli-hiivauuteagaria, perustuu ISO 7954 -menetelmään

Polymeraasiketjureaktio (PCR)

Lypsykutut ja lypsyuuhet

7 × 108

7,5 × 109

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

Suositeltu annos:

Lypsykutut: 3 × 109 CFU /kuttu/päivä.

Lypsyuuhet: 2 × 109 CFU /uuhi/päivä.

16.3.2017


(1)  Analyysimenetelmää koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla yhteisön vertailulaboratorion osoitteessa: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


24.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 57/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 189/2007,

annettu 23 päivänä helmikuuta 2007,

eräiden teollisuudelle tarkoitettujen sokerimäärien tuontitullien kantamisen keskeyttämisestä markkinointivuodeksi 2006/2007

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 20 päivänä helmikuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 (1) ja erityisesti sen 40 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja e alakohdan i alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 318/2006 26 artiklan 3 kohdassa säädetään, että komissio voi keskeyttää tuontitullien kantamisen kokonaan tai osittain tiettyjen sokerimäärien osalta 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden valmistamiseksi tarvittavan saatavuuden varmistamiseksi.

(2)

Jotta varmistetaan asetuksen (EY) N:o 318/2006 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden valmistamiseksi tarvittavat hankinnat, yhteisön edun mukaista on keskeyttää kokonaan kyseisten tuotteiden valmistamiseksi käytetyn teollisuudelle tarkoitetun sokerin tuontitullien kantaminen markkinointivuodeksi 2006/2007.

(3)

Tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annettua komission asetusta (EY) N:o 1301/2006 (2) sovelletaan rajoittamatta alakohtaisissa asetuksissa mahdollisesti säädettävien lisäedellytysten tai poikkeusten soveltamista. Erityisesti yhteisön markkinoiden hankintojen varmistamiseksi olisi eräissä tariffikiintiöissä tai eräiden etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa sokerialan tuotteiden tuontia ja puhdistusta koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 28 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 950/2006 (3) säädetty todistushakemusten jättämisen aikaväli pidettävä ennallaan ja poikettava siten asetuksen (EY) N:o 1301/2006 6 artiklan 1 kohdasta tältä osin.

(4)

Tuontimäärien hallinnon helpottamiseksi sekä seurannan ja valvonnan varmistamiseksi sokerin, jonka tuontitullien kantaminen keskeytetään, tuontitodistusten voimassaolo olisi rajoitettava markkinointivuoden 2006/2007 loppuun, ja todistusten myöntäminen varattava teollisuudelle tarkoitetun sokerin käyttäjille. Koska kyseiset käyttäjät eivät välttämättä käy kauppaa kolmansien maiden kanssa, olisi poikettava siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklassa säädetään.

(5)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kiintiön ulkopuolisen tuotannon osalta sokerialalla 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 967/2006 (4) säädettyjä teollisuuden raaka-aineen hallintoa ja jalostajien velvollisuuksia koskevia säännöksiä olisi sovellettava tämän asetuksen mukaisesti tuotuihin määriin.

(6)

Sokerin hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tuontitullien keskeyttäminen

1.   Keskeytetään CN-koodiin 1701 99 10 kuuluvan valkoisen sokerin tuontitullien kantaminen 200 000 tonnin suuruiselta määrältä markkinointivuodeksi 2006/2007.

2.   Tämän asetuksen mukaisesti tuotua sokeria on käytettävä suoraan asetuksen (EY) N:o 967/2006 liitteessä tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen.

2 artikla

Tuontitodistukset

1.   Tämän asetuksen mukaisesti tapahtuvaan sokerin tuontiin sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 950/2006 vahvistettuja tuontitodistuksia koskevia sääntöjä sekä asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 vahvistettuja sääntöjä, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

Tuontitodistukset ovat kuitenkin voimassa niiden komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (5) 23 artiklan 2 kohdan mukaista tosiasiallista myöntämistä seuraavan toisen kuukauden loppuun ja enintään 30 päivään syyskuuta 2007.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 5 artiklassa säädetään, 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja määriä koskevan tuontitodistushakemuksen voi jättää ainoastaan asetuksen (EY) N:o 967/2006 2 artiklan d alakohdan säännösten mukainen jalostaja.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, tuontitodistushakemukset on jätettävä viikoittain maanantaista perjantaihin asetuksen (EY) N:o 950/2006 4 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä alkaen ja mainitun asetuksen 5 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuun keskeyttämiseen asti. Hakija voi esittää vain yhden hakemuksen viikossa.

3 artikla

Asetuksen (EY) N:o 967/2006 soveltaminen

Tämän asetuksen mukaisesti tuotuihin sokerimääriin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 967/2006 11, 12 ja 13 artiklaa.

4 artikla

Jalostajan velvollisuus

1.   Jalostajan on jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitettava, että tämän asetuksen mukaisesti tuodut määrät on käytetty asetuksen (EY) N:o 967/2006 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden valmistamiseen ja 5 artiklassa tarkoitetun sopimuksen mukaisesti. Todisteena on esitettävä erityisesti asianomaisten tuotemäärien automaattinen kirjaaminen rekistereihin valmistusprosessin aikana tai sen päätyttyä.

2.   Jos jalostaja ei ole toimittanut 1 kohdassa tarkoitettua todistetta tuontia seuraavan kolmannen kuukauden loppuun mennessä, hänen on maksettava 5 euroa viivästyspäivää ja kyseisen tuodun määrän tonnia kohti.

3.   Jos jalostaja ei ole toimittanut 1 kohdassa tarkoitettua todistetta tuontia seuraavan viidennen kuukauden loppuun mennessä, asianomaista määrää pidetään asetuksen (EY) N:o 967/2006 13 artiklan soveltamisen kannalta liian suureksi ilmoitettuna.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2011/2006 (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  EUVL L 178, 1.7.2006, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2031/2006 (EUVL L 414, 30.12.2006, s. 43).

(4)  EUVL L 176, 30.6.2006, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2006, (EUVL L 365, 21.12.2006, s. 52).

(5)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1.


24.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 57/8


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 190/2007,

annettu 23 päivänä helmikuuta 2007,

asetuksesta (EY) N:o 1342/2003 poikkeamisesta viljojen, riisin ja viljoista johdettujen tuotteiden tiettyjen vientitodistusten myöntämisen harkinta-ajan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1819/2004 kumoamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan ja 18 artiklan,

ottaa huomioon riisin yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan ja 19 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä heinäkuuta 2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1342/2003 (3) 8 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, että edellä mainitussa alakohdassa tarkoitettujen tuotteiden vientitodistukset annetaan kolmantena arkipäivänä hakemuksen jättöpäivän jälkeen, jos tämän määräajan kuluessa ei toteuteta erityistoimenpiteitä. Kyseisestä säännöksestä on poikettu komission asetuksella (EY) N:o 1819/2004 (4) yhteisön markkinoiden hankintatilanteen huomioon ottamiseksi viljan ja riisin osalta markkinointivuonna 2004/2005. Poikkeuksen mukaan asianomaiset vientitodistukset annetaan hakemuksen jättöpäivänä, jos tuen määrä on nollan suuruinen.

(2)

Koska kyseisen poikkeuksen perustana olevat markkinoihin liittyvät edellytykset eivät enää täyty, asetus (EY) N:o 1819/2004 olisi kumottava.

(3)

Viljan hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 1819/2004.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 96. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 797/2006 (EUVL L 144, 31.5.2006, s. 1).

(3)  EUVL L 189, 29.7.2003, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1996/2006 (EUVL L 398, 30.12.2006, s. 1).

(4)  EUVL L 320, 21.10.2004, s. 13.


24.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 57/9


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 191/2007,

annettu 23 päivänä helmikuuta 2007,

B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta (sitruunat)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan vientitukien osalta 8 päivänä lokakuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1961/2001 (2) ja erityisesti sen 6 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1510/2006 (3) vahvistetaan ne ohjeelliset määrät, joille B-menettelyn mukaisia vientitodistuksia saa antaa.

(2)

Komission käytössä tällä hetkellä olevien tietojen mukaan meneillään olevan vientijakson ohjeellinen määrä on sitruunat osalta vaarassa ylittyä piakkoin. Tämä ylitys olisi vahingollinen hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusjärjestelmän moitteettomalle toiminnalle.

(3)

Tilanteen helpottamiseksi on syytä hylätä 23 päivänä helmikuuta 2007 jälkeen vietyjä sitruunat koskevat B-menettelyn mukaiset todistushakemukset meneillään olevan vientijakson loppuun asti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hylätään sitruunat osalta B-menettelyn mukaisia vientitodistuksia koskevat hakemukset, jotka on jätetty asetuksen (EY) N:o 1510/2006 1 artiklan mukaisesti 23 päivänä helmikuuta jälkeen ja ennen 1 päivää maaliskuuta 2007.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä helmikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 47/2003 (EYVL L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  EYVL L 268, 9.10.2001, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).

(3)  EUVL L 280, 12.10.2006, s. 16.


II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

PÄÄTÖKSET

Neuvosto

24.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 57/10


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä tammikuuta 2007,

luvan antamisesta Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 17 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä tehdyn päätöksen 2000/91/EY voimassaolon jatkamisesta

(2007/132/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) ja erityisesti sen 395 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tanska ja Ruotsi ovat pyytäneet komission pääsihteeristön 22 päivänä maaliskuuta 2006 vastaanotetuiksi kirjaamissa kirjeissä lupaa jatkaa luvan antamisesta Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 17 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä 24 päivänä tammikuuta 2000 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2000/91/EY (2) niille myönnetyn poikkeuksen voimassaoloa.

(2)

Komissio antoi jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (3) 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti Tanskan ja Ruotsin esittämät pyynnöt tiedoksi muille jäsenvaltioille 4 päivänä lokakuuta 2006 päivätyllä kirjeellä. Komissio ilmoitti Tanskalle ja Ruotsille 5 päivänä lokakuuta 2006 päivätyllä kirjeellä, että sillä oli kaikki pyynnön arviointia varten tarpeellisina pitämänsä tiedot.

(3)

Nämä hakemukset koskevat Juutinraumassa sijaitsevan Tanskan ja Ruotsin välisen kiinteän yhteyden käyttömaksuista suoritettavan arvonlisäveron, jäljempänä ’alv’, palautusta. Kiinteän omaisuuden toimituspaikkaa koskevien alv-sääntöjen mukaan osa Juutinraumassa sijaitsevan kiinteän yhteyden käyttömaksuista suoritettavasta alv:stä on maksettava Tanskaan ja osa Ruotsiin.

(4)

Poiketen siitä, mitä direktiivin 77/388/ETY 17 artiklassa, sellaisena kuin se on mainitun direktiivin 28 f artiklassa, säädetään verovelvollisen velvollisuudesta käyttää alv:n vähennys- tai palautusoikeuttaan siinä jäsenvaltiossa, jossa se on maksettu, Ruotsille ja Tanskalle annettiin 31 päivään joulukuuta 2006 saakka lupa ottaa käyttöön erityistoimenpide, jonka mukaisesti verovelvolliset voivat hakea koko alv-palautuksen jommastakummasta valtiosta.

(5)

Koska komission tekemän ehdotuksen, joka koskee direktiivin 77/388/ETY muuttamista, siltä osin kuin on kyse oikeutta vähentää alv direktiivin 77/388/ETY 17 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla, annettavaa neuvoston direktiiviä, perusteella ei ole voitu antaa sääntöjä, ja koska päätöksellä 2000/91/EY myönnetyn luvan myöntämisen perusteena olleet tosiasiat ja oikeudellinen tilanne eivät ole muuttuneet, luvan voimassaoloa olisi jatkettava uudeksi kaudeksi.

(6)

Direktiivi 77/388/ETY on laadittu uudelleen ja kumottu direktiivillä 2006/112/EY. Viittauksia edelliseen on pidettävä viittauksina jälkimmäiseen.

(7)

Poikkeuksella ei ole kielteistä vaikutusta arvonlisäverosta kertyviin yhteisöjen omiin varoihin.

(8)

Ottaen huomioon asian kiireellisyys on ehdottoman tärkeää myöntää poikkeus Euroopan unionista tehtyyn sopimuksen ja Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten liitteenä olevan kansanedustuslaitosten asemaa Euroopan unionissa koskevan pöytäkirjan I osan 3 kohdassa mainittuun kuuden viikon määräaikaan,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2000/91/EY 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Tämän luvan voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013.”

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä tammikuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. STEINBRÜCK


(1)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2006/138/EY (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 92).

(2)  EYVL L 28, 3.2.2000, s. 38. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2003/65/EY (EYVL L 25, 30.1.2003, s. 40).

(3)  EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/98/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 129).


24.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 57/12


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä tammikuuta 2007,

luvan antamisesta Virolle, Slovenialle, Ruotsille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 167 artiklasta poikkeavaa erityistoimenpidettä

(2007/133/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) ja erityisesti sen 395 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste – 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY (2) 27 artiklan mukaisesti Yhdistyneelle kuningaskunnalle annettiin päätöksellä 97/375/EY (3) mainitun direktiivin 17 artiklan 1 kohdasta poiketen ja vaihtoehtoisen järjestelmän, jossa vero määräytyy kassaperusteisesti (kassaperusteinen kirjanpitojärjestelmä), soveltamiseksi lykätä verovelvollisten oikeutta vähentää tuotantopanoksista kertyvä arvonlisävero siihen saakka, kun verovelvolliset ovat saaneet maksun kauppahinnasta asiakkailtaan mainitun direktiivin 10 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti.

(2)

Komission pääsihteeristön 26 päivänä tammikuuta 2006 vastaanotetuksi kirjaamalla kirjeellä Yhdistynyt kuningaskunta pyysi kyseessä olevan poikkeuksen jatkamista kolmella vuodella. Yhdistynyt kuningaskunta pyysi myös, että kassaperusteisessa kirjanpitojärjestelmässä sovellettavaa liikevaihtorajaa nostettaisiin 660 000 punnasta 1 350 000 puntaan.

(3)

Komission pääsihteeristön 31 päivänä elokuuta 2006 vastaanotetuksi kirjaamalla kirjeellä Viro on pyytänyt poikkeusta direktiivin 77/388/ETY 17 artiklan 1 kohdan soveltamisesta, jotta verovelvollinen voisi vähentää arvonlisäveron silloin, kun maksu suoritetaan toimittajalle. Tämä vähennyksen lykkääminen on koskee ainoastaan kassaperusteista kirjanpitojärjestelmää, jossa verovelvolliset maksavat myynnistä suoritettavan arvonlisäveron toimituksistaan saadessaan asiakkailtaan maksun kauppahinnasta mainitun direktiivin 10 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti. Viro on pyytänyt, että kassaperusteinen kirjanpitojärjestelmä koskisi ainoastaan sellaisia verovelvollisia, jotka ovat Viron lainsäädännön mukaisia yksityisiä elinkeinonharjoittajia.

(4)

Komission pääsihteeristön 27 päivänä kesäkuuta 2006 vastaanotetuksi kirjaamalla kirjeellä Slovenia on pyytänyt poikkeusta direktiivin 77/388/ETY 17 artiklan 1 kohdan säännösten soveltamisesta, jotta verovelvollinen voisi vähentää arvonlisäveron silloin, kun maksu suoritetaan toimittajalle. Tämä vähennyksen lykkääminen koskee ainoastaan kassaperusteista kirjanpitojärjestelmää, jossa verovelvolliset maksavat myynnistä suoritettavan arvonlisäveron toimituksistaan saadessaan asiakkailtaan maksun kauppahinnasta mainitun direktiivin 10 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti. Slovenia on pyytänyt, että sen yksinkertaistetussa kassaperusteisessa kirjanpitojärjestelmässä sovellettavaksi liikevaihdon rajaksi vahvistettaisiin 208 646 euroa.

(5)

Komission pääsihteeristön 6 päivänä huhtikuuta 2006 vastaanotetuksi kirjaamalla kirjeellä Ruotsi on pyytänyt poikkeusta direktiivin 77/388/ETY 17 artiklan 1 kohdan säännösten soveltamisesta, jotta verovelvollinen voisi vähentää arvonlisäveron silloin, kun maksu suoritetaan toimittajalle. Tämä vähennyksen lykkääminen koskee ainoastaan kassaperusteista kirjanpitojärjestelmää, jossa verovelvolliset maksavat myynnistä suoritettavan arvonlisäveron toimituksistaan saadessaan asiakkailtaan maksun kauppahinnasta mainitun direktiivin 10 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti. Ruotsi on pyytänyt, että sen yksinkertaistetussa kassaperusteisessa kirjanpitojärjestelmässä sovellettavaksi liikevaihdon rajaksi vahvistettaisiin 3 000 000 kruunua.

(6)

Direktiivin 77/388/ETY 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti komissio ilmoitti muille jäsenvaltioille Viron esittämästä pyynnöstä 6 päivänä lokakuuta 2006 päivätyllä kirjeellä, Slovenian esittämästä pyynnöstä 6 päivänä lokakuuta 2006 päivätyllä kirjeellä, Ruotsin esittämästä pyynnöstä 4 päivänä lokakuuta 2006 päivätyllä kirjeellä ja Yhdistyneen kuningaskunnan esittämästä pyynnöstä 6 päivänä lokakuuta 2006 päivätyllä kirjeellä. Komissio ilmoitti Ruotsille 6 päivänä lokakuuta 2006 päivätyllä kirjeellä sekä Virolle, Slovenialle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle 9 päivänä lokakuuta 2006 päivätyllä kirjeellä, että sillä oli kaikki pyynnön arvioimiseksi tarvitsemansa tiedot.

(7)

Direktiivi 77/388/ETY on laadittu uudelleen ja kumottu direktiivillä 2006/112/EY. Viittauksia edelliseen on pidettävä viittauksina jälkimmäiseen.

(8)

Kassaperusteinen kirjanpitojärjestelmä on pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskeva yksinkertaistamistoimenpide. Liikevaihdon rajan korottaminen tässä yksinkertaistetussa järjestelmässä mahdollistaa sen, että entistä useammat yritykset valitsevat järjestelmän käytön Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Liikevaihdon rajan korottamisen myötä 57 000 uutta yritystä voisi käyttää järjestelmää. Viron pyytämän poikkeuksen myötä 5 700 yritystä voi käyttää kassaperusteista kirjanpitojärjestelmää. Sloveniassa 62 000 yritystä voi valita kassaperusteisen kirjanpitojärjestelmän käytön. Ruotsissa tällaisten yritysten lukumäärä on 630 000.

(9)

Viron, Slovenian, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan esittämät pyynnöt voidaan hyväksyä, kun otetaan huomioon sellaisten yritysten prosentuaalinen osuus, jotka voivat käyttää tällaista yksinkertaistettua järjestelmää, sekä poikkeuksen rajoitettu soveltamisaika.

(10)

Koska verovelvollisten, jotka ovat soveltaneet aiemmin tätä vaihtoehtoista järjestelmää, olisi voitava jatkaa sen käyttöä keskeytyksittä, olisi Yhdistyneelle kuningaskunnalle myönnettävää poikkeusta sovellettava päätöksen 97/375/EY voimassaolon päättymispäivästä. Koska tämä myös sallisi useamman verovelvollisen ottaa järjestelmä käyttöön kirjanpitovuotensa alusta, asianomaisten jäsenvaltioiden olisi voitava sallia valinnaisen järjestelmän käyttö 1 päivästä tammikuuta 2007.

(11)

Kyseessä oleva poikkeus ei vaikuta jäsenvaltioiden lopullisen kulutuksen vaiheessa keräämien verotulojen kokonaismäärään eikä sillä sen vuoksi ole kielteistä vaikutusta arvonlisäveroista kertyviin Euroopan yhteisöjen omiin varoihin.

(12)

Ottaen huomioon asian kiireellisyys on ehdottoman tärkeää myöntää poikkeus Euroopan unionista tehtyyn sopimuksen ja Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten liitteenä olevan kansallisten kansanedustuslaitosten asemaa Euroopan unionissa koskevan pöytäkirjan 1 osan 3 kohdassa mainitun kuuden viikon määräaikaan,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä neuvoston direktiivin 2006/112/EY 167 artiklassa säädetään, Virolle, Slovenialle, Ruotsille ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle annetaan lupa lykätä verovelvollisten oikeutta vähentää tuotantopanoksista kertyvä arvonlisävero toisessa kohdassa määritellyllä tavalla siihen saakka, kun mainittu vero on maksettu toimittajille.

Asianomaisten verovelvollisten on käytettävä järjestelmää, jossa ne maksavat myynnistä suoritettavan arvonlisäveron toimituksistaan saadessaan asiakkailtaan maksun kauppahinnasta. Tällaisten verovelvollisten vuotuinen liikevaihto saa olla Sloveniassa enintään 208 646 euroa, Ruotsissa enintään 3 000 000 kruunua ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa enintään 1 350 000 puntaa, ja Virossa tällaisten verovelvollisten on oltava rekisteröity yksityisiksi elinkeinonharjoittajiksi.

2 artikla

Kumotaan päätös 97/375/EY.

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 200731 päivään joulukuuta 2009.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Viron tasavallalle, Slovenian tasavallalle, Ruotsin kuningaskunnalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 30 päivänä tammikuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. STEINBRÜCK


(1)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2006/138/EY (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 92).

(2)  EYVL L 145, 13.6.1977 s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/98/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 129).

(3)  EYVL L 158, 17.6.1997, s. 43. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2003/909/EY (EUVL L 342, 30.12.2003, s. 49).


Komissio

24.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 57/14


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 2 päivänä helmikuuta 2007,

Euroopan tutkimusneuvoston perustamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/134/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) 18 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1982/2006/EY (1) ja erityisesti sen 2 ja 3 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013) täytäntöön panemiseksi toteutettavasta erityisohjelmasta ”Ideat”19 päivänä joulukuuta 2006 tehdyn neuvoston päätöksen 2006/972/EY (2) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 ja 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Seitsemänteen puiteohjelmaan kuuluvan ”Ideat”-erityisohjelman tavoitteena on tukea tutkijalähtöistä tieteen eturintamassa olevaa tutkimusta, jota voidaan harjoittaa kaikilla tieteen, teknologian ja tutkimuksen aloilla tutkijoiden itse valitsemista tutkimusaiheista.

(2)

Päätöksen 2006/972/EY mukaan komission olisi perustettava Euroopan tutkimusneuvosto (jäljempänä ”ERC”), jonka avulla ”Ideat”-erityisohjelma pannaan täytäntöön.

(3)

Päätöksen 2006/972/EY 4 artiklan 3 kohdan mukaan ERC muodostuu riippumattomasta tieteellisestä neuvostosta (jäljempänä ’tieteellinen neuvosto’) ja sitä tukevasta erityisestä täytäntöönpanorakenteesta.

(4)

Tieteellinen neuvosto koostuu komission nimittämistä arvostetuista tiedemiehistä, insinööreistä ja tutkijoista, jotka toimivat yksityishenkilöiden ominaisuudessa edustamatta minkään ulkopuolisen tahon etuja. Tieteellisen neuvoston olisi toimittava päätöksen 2006/972/EY 5 artiklassa esitetyn tehtävämäärityksen mukaisesti ja toiminnallaan edistettävä ainoastaan ”Ideat”-erityisohjelman tieteellisten, teknologisten ja tutkimuksellisten tavoitteiden saavuttamista.

(5)

Tieteellisen neuvoston olisi itse valittava pääsihteeri, joka toimii sen alaisuudessa. Pääsihteeri muun muassa avustaa tieteellistä neuvostoa sen yhteistyössä erityisen täytäntöönpanorakenteen ja komission kanssa sekä seurannassa, joka koskee tieteellisen neuvoston strategian ja kantojen käytännön täytäntöönpanoa täytäntöönpanorakenteen toimesta.

(6)

Tutkimusneuvoston toiminnan olisi perustuttava tieteelliseen huippuosaamiseen, itsenäisyyteen, tehokkuuteen ja avoimuuteen. Komission olisi toimittava tieteellisen neuvoston itsenäisyyden ja puolueettomuuden takaajana ja varmistettava sen asianmukainen toiminta.

(7)

Edellytyksistä, joilla tieteellisen neuvoston jäsenet voivat julkistaa tietoja, olisi säädettävä, rajoittamatta kuitenkaan komission menettelysääntöihin päätöksellä 2001/844/EY, EHTY, Euratom (3) liitettyjen turvallisuussäännösten soveltamista.

(8)

Tieteellisen neuvoston jäseniin liittyvien henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (4) säännöksiä.

(9)

Tieteellisen neuvoston perustajajäseniä valitsemaan asetettiin riippumaton korkean tason asiantuntijakomitea. Tiede- ja tutkimusyhteisön laajan kuulemisen jälkeen komitea antoi suosituksia tieteellisen neuvoston jäsenten valintaan sovellettavista periaatteista ja perusteista sekä itse perustajajäsenistä.

(10)

Erityinen täytäntöönpanorakenne olisi perustettava ulkoisena rakenteena toimeenpanoviraston muodossa, joka perustetaan erillisellä säädöksellä tiettyjä yhteisön ohjelmien hallinnointitehtäviä hoitavien toimeenpanovirastojen asemasta 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 (5) mukaisesti.

(11)

Kunnes toimeenpanovirasto on perustettu ja toiminnassa, olisi erityisen komission jaoston huolehdittava toimeenpanovirastolle kuuluvista täytäntöönpanotehtävistä.

(12)

Tämän päätöksen talousarviovaikutus otetaan huomioon ”Ideat”-erityisohjelman rahoituspäätöksessä ja ulkoista rakennetta koskevaan komission ehdotukseen liittyvässä rahoitusselvityksessä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1   LUKU

EUROOPAN TUTKIMUSNEUVOSTO

1 artikla

Perustaminen

Perustetaan Euroopan tutkimusneuvosto tämän päätöksen voimaantulopäivän ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi ajanjaksoksi ”Ideat”-erityisohjelman täytäntöönpanoa varten. Se muodostuu tieteellisestä neuvostosta ja erityisestä täytäntöönpanorakenteesta siten kuin jäljempänä säädetään.

2   LUKU

TIETEELLINEN NEUVOSTO

2 artikla

Perustaminen

Perustetaan tieteellinen neuvosto.

3 artikla

Tehtävät

1.   Tieteellinen neuvosto hoitaa sille päätöksen 2006/972/EY 5 artiklan 3 kohdassa säädettyjä tehtäviä.

2.   Tieteellinen neuvosto muun muassa laatii yleisen tieteellisen strategian, tekee päätöksen 2006/972/EY 6 artiklan 6 kohdan mukaisesti täysin valtuuksin päätökset siitä, minkä tyyppistä tutkimusta rahoitetaan, ja toimii toiminnan laadun takaajana tieteellisestä näkökulmasta. Sen tehtäviin kuuluvat vuosittaisen työohjelman laatiminen, vertaisarviointiprosessin vahvistaminen sekä ”Ideat”-erityisohjelman täytäntöönpanon seuranta ja laadunvalvonta, rajoittamatta kuitenkaan komission vastuuta.

4 artikla

Jäsenet

1.   Tieteellinen neuvosto muodostuu enintään 22 jäsenestä.

2.   Tieteellinen neuvosto muodostuu arvostetuista Euroopan tiedeyhteisön edustajista, joilla on tarvittava asiantuntemus ja jotka edustavat useita eri tutkimusaloja yksityishenkilön ominaisuudessa edustamatta poliittisia tai muita etutahoja.

3.   Nimitetään liitteessä I esitettyjen periaatteiden ja perusteiden mukaisesti nimetyt ja liitteessä II luetellut tieteellisen neuvoston perustajajäsenet.

4.   Komissio nimittää myöhemmin nimitettävät jäsenet liitteessä I esitettyjen periaatteiden ja perusteiden mukaisesti sen jälkeen, kun heidät on valittu tieteellisen neuvoston hyväksymällä riippumattomalla ja avoimella menettelyllä, jonka yhteydessä kuullaan myös tiedeyhteisöä ja annetaan kertomus parlamentille ja neuvostolle. Tulevien jäsenten nimitykset julkaistaan asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti.

5.   Jäsenten on hoidettava tehtäviään riippumattomasti ilman ulkopuolelta tulevaa vaikutusta. Heidän on ilmoitettava komissiolle hyvissä ajoin mahdollisista eturistiriidoista, jotka voivat vaarantaa heidän puolueettomuutensa.

6.   Jäsenet nimitetään neljän vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia kerran, ja heihin sovelletaan rotaatiojärjestelmää, jolla varmistetaan tieteellisen neuvoston työn jatkuvuus. Jäsen voidaan myös nimittää toimikauden enimmäiskestoa lyhyemmäksi ajaksi, jotta mahdollistetaan jäsenten vaiheittainen rotaatio. Jäsenet pysyvät tehtävässään, kunnes heidät korvataan tai heidän toimikautensa päättyy.

7.   Jos jäsen eroaa tehtävästään tai kun hänen viimeinen toimikautensa päättyy, komissio nimittää uuden jäsenen.

8.   Poikkeuksellisissa olosuhteissa komissio voi omasta aloitteestaan päättää jäsenen toimikauden tieteellisen neuvoston puolueettomuuden ja/tai jatkuvuuden ylläpitämiseksi.

9.   Tieteellisen neuvoston jäsenille ei makseta palkkaa heidän hoitamistaan tehtävistä.

5 artikla

Periaatteet ja menetelmät

1.   Tieteellisen neuvoston on toimittava itsenäisesti ja riippumattomasti.

2.   Tieteellisen neuvoston on tarvittaessa kuultava tiede-, teknologia- ja tutkimusyhteisöä.

3.   Tieteellisen neuvoston on toiminnallaan edistettävä ainoastaan ”Ideat”-erityisohjelman tieteellisten, teknologisten ja tutkimuksellisten tavoitteiden saavuttamista. Sen on toimittava puolueettomasti ja rehellisesti ja hoidettava työnsä tehokkaasti ja mahdollisimman avoimesti.

4.   Tieteellinen neuvosto on vastuussa komissiolle, ja sen on oltava jatkuvasti ja tiiviisti yhteydessä komissioon ja erityiseen täytäntöönpanorakenteeseen sekä toteutettava mahdolliset järjestelyt tätä varten.

5.   Tehtävien hoitamisen yhteydessä saatuja tietoja ei saa julkistaa, jos ne komission tai tieteellisen neuvoston puheenjohtajan mielestä liittyvät luottamuksellisiin asioihin.

6.   Komissio antaa tieteellisen neuvoston työn edellyttämää tietoa ja apua, jotta se voi työskennellä itsenäisesti ja riippumattomasti.

7.   Tieteellinen neuvosto raportoi säännöllisesti komissiolle ja antaa tietoja ja apua, jota komissio tarvitsee raportointivelvollisuuksiensa toteuttamisessa (vuosikertomus ja vuosittainen toimintakertomus).

6 artikla

Toiminta

1.   Tieteellinen neuvosto valitsee jäsentensä joukosta puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, jotka edustavat tieteellistä neuvostoa sen työjärjestyksen mukaisesti ja ohjaavat ja avustavat sitä sen työn organisoinnissa, johon kuuluu asialistan ja asiakirjojen laadinta kokouksia varten.

2.   Tieteellisen neuvoston puheenjohtajan nimikkeenä voi olla myös Euroopan tutkimusneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien nimikkeenä Euroopan tutkimusneuvoston varapuheenjohtaja.

3.   Tieteellinen neuvosto vahvistaa työjärjestyksensä, jonka on sisällettävä yksityiskohtaiset säännöt 1 kohdassa tarkoitetuista vaaleista sekä menettelysäännöt mahdollisten eturistiriitojen käsittelystä.

4.   Tieteellinen neuvosto kokoontuu täysistuntoon niin usein kuin sen työ edellyttää.

5.   Tieteellisen neuvoston puheenjohtaja voi päättää järjestää osanotoltaan rajoitettuja kokouksia.

7 artikla

Euroopan tutkimusneuvoston pääsihteeri

1.   Tieteellinen neuvosto valitsee itsenäisesti pääsihteerin, joka toimii sen alaisuudessa. Pääsihteeri muun muassa avustaa tieteellistä neuvostoa sen yhteistyössä komission ja erityisen täytäntöönpanorakenteen kanssa.

2.   Pääsihteerin tehtävät määrittelee tieteellinen neuvosto. Näihin tehtäviin kuuluu seuranta, joka koskee tieteellisen neuvoston vahvistaman strategian ja kantojen käytännön täytäntöönpanoa erityisen täytäntöönpanorakenteen toimesta.

3.   Pääsihteerin asettamisen ja toiminnan tuki katetaan ”Ideat”-erityisohjelmasta.

4.   Pääsihteerin toimikauden kesto ei saa ylittää 30:tä kuukautta, ja se voidaan uusia kerran.

8 artikla

Kokouskustannukset

1.   Komissio korvaa tieteellisen neuvoston toiminnan edellyttämät jäsenten matkakulut ja tarvittaessa oleskelukulut ulkopuolisille asiantuntijoille maksettavia korvauksia koskevien komission sääntöjen mukaisesti. Komissio voi korvata myös muihin tieteellisen neuvoston työn kannalta välttämättömiin kokouksiin liittyvät matka- ja oleskelukulut, jos komissio on hyväksynyt ne ennakolta; tämä koskee tieteellisen neuvoston jäsenten sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja sidostahojen edustajien välisiä kokouksia.

2.   Kokouskustannukset korvataan tieteellisen neuvoston vuosittaisen pyynnön perusteella, rajoittamatta kuitenkaan komission vastuuta.

3   LUKU

9 artikla

Erityinen täytäntöönpanorakenne

Erityinen täytäntöönpanorakenne perustetaan ulkoisena rakenteena; kunnes ulkoinen rakenne on perustettu ja toiminnassa, sille kuuluvista täytäntöönpanotehtävistä huolehtii erityinen komission jaosto.

4   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

10 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

Tehty Brysselissä 2 päivänä helmikuuta 2007.

Komission puolesta

Janez POTOČNIK

Komission jäsen


(1)  EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 400, 30.12.2006, s. 243.

(3)  EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/548/EY, Euratom (EUVL L 215, 5.8.2006, s. 38).

(4)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(5)  EYVL L 11, 16.1.2003, s. 1.


LIITE I

Tieteellisen neuvoston jäsenten valintaan sovellettavat periaatteet ja perusteet

Tieteellisen neuvoston koostumuksesta on käytävä ilmi, että neuvosto kykenee harjoittamaan arvovaltaista ja täysin riippumatonta tieteellistä johtajuutta, jossa syvällinen tietämys ja kokemus yhdistyvät visioihin ja mielikuvitukseen. Tieteellisen neuvoston uskottavuus rakentuu ominaisuuksien tasapainoiseen yhdistelmään sen muodostavien miesten ja naisten keskuudessa, ja heidän olisi kollektiivisesti ilmennettävä Euroopan tiedeyhteisöä sen koko laajuudessa. Tieteellisen neuvoston yksittäisten jäsenten on oltava kiistattoman arvostettuja johtavina tutkijoina ja tunnettuja riippumattomuudestaan ja sitoutumisestaan tutkimukseen. Heidän tulee pääsääntöisesti olla joko aktiivisia tutkijoita tai hiljattain tutkimustoimintansa lopettaneita tutkijoita, jotka ovat harjoittaneet tieteellistä johtajuutta Euroopan tasolla tai maailmanlaajuisesti. Kysymykseen voivat tulla myös nuoremmat seuraavan sukupolven johtohahmot.

Jäsenten on edustettava useita eri tutkimusaloja, jotka ulottuvat luonnontieteistä ja teknisistä tieteistä yhteiskunta- ja humanistisiin tieteisiin. Heitä ei kuitenkaan tulisi pitää minkään tietyn tutkimusalan tai -suuntauksen edustajina, eikä heidän tulisi nähdä itseään tietyn alan tai suuntauksen edustajina. Heidän tulisi edustaa laajaa katsantokantaa, joka ilmentää kollektiivista ymmärrystä tutkimuksen tärkeistä kehityssuuntauksista (myös poikkitieteellisessä ja monialaisessa tutkimuksessa) ja tutkimustarpeista koko Euroopassa.

Sen lisäksi, että jäsenillä on tunnustettu asema tiedemiehinä ja tutkijoina, heillä tulisi olla kollektiivisesti laaja kokemus, joka on hankittu Euroopan maiden lisäksi myös muissa tutkimusintensiivisissä maissa. Kokemus voi liittyä esimerkiksi perustutkimuksen tukemiseen ja edistämiseen tai tutkimuksen ja osaamisensiirron organisointiin ja hallintoon yliopistoissa, korkeakouluissa, akatemioissa ja yrityksissä. Niin ikään se voi liittyä tietämykseen kansallisista ja kansainvälisistä tutkimustoimista, tutkimusrahoitusjärjestelmistä ja Euroopan tutkimusneuvoston laajemmasta poliittisesta toimintakehyksestä.

Jäsenten olisi heijastettava tiedeyhteisön eri osalohkoja sekä tutkimusta harjoittavien tieteellisten instituutioiden koko kirjoa. Jäseninä tulisi olla henkilöitä, joilla on kokemusta esimerkiksi yliopistoista, korkeakouluista, tutkimuslaitoksista, akatemioista, rahoituselimistä sekä tutkimuksesta yritysmaailmassa. Jäseninä tulisi olla myös henkilöitä, joilla on kokemusta useammasta kuin yhdestä maasta, ja joidenkin jäsenten pitäisi tulla Euroopan ulkopuolisesta tutkimusyhteisöstä.


LIITE II

Tieteellisen neuvoston 22 perustajajäsentä:

 

Dr. Claudio BORDIGNON, Istituto scientifico universitario San Raffaele, Milano

 

Prof. Manuel CASTELLS, Katalonian avoin yliopisto (UOC)

 

Prof. Paul J. CRUTZEN, Kemian Max Planck -instituutti, Mainz

 

Prof. Mathias DEWATRIPONT, Université Libre de Bruxelles

 

Dr. Daniel ESTEVE, CEA Saclay

 

Prof. Pavel EXNER, Doppler-instituutti, Praha

 

Prof. Hans-Joachim FREUND, Fritz-Haber-Institut, Berliini

 

Prof. Wendy HALL, Southamptonin yliopisto

 

Prof. Carl-Henrik HELDIN, Ludwig Institutet för Cancerforskning

 

Prof. Fotis C. KAFATOS, Imperial College London

 

Prof. Michal KLEIBER, Puolan tiedeakatemia

 

Prof. Norbert KROO, Unkarin tiedeakatemia

 

Prof. Maria Teresa V.T. LAGO, Porton yliopisto

 

Dr. Oscar MARIN PARRA, Instituto de Neurociencias de Alicante

 

Prof. Lord MAY, Oxfordin yliopisto

 

Prof. Helga NOWOTNY, Wissenschaftszentrum, Wien

 

Prof. Christiane NÜSSLEIN-VOLHARD, Kehitysbiologian Max Planck -instituutti, Tübingen

 

Prof. Leena PELTONEN-PALOTIE, Helsingin yliopisto ja Kansanterveyslaitos

 

Prof. Alain PEYRAUBE, CNRS, Pariisi

 

Dr. Jens R. ROSTRUP-NIELSEN, Haldor Topsoe A/S

 

Prof. Salvatore SETTIS, Scuola Normale Superiore, Pisa

 

Prof. Rolf M. ZINKERNAGEL, Zürichin yliopisto


24.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 57/20


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä helmikuuta 2007,

päätöksen 2003/135/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klassisen sikaruton hävittämistä luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokotuksia klassista sikaruttoa vastaan koskevien suunnitelmien muuttamisesta Rheinland-Pfalzin osavaltion (Saksa) tietyillä alueilla

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 527)

(Ainoastaan ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2007/135/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/89/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 1 kohdan ja 20 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Klassisen sikaruton hävittämistä luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokotuksia klassista sikaruttoa vastaan Saksassa Niedersachsenin, Nordrhein-Westfalenin, Rheinland-Pfalzin ja Saarlandin osavaltioita koskevien suunnitelmien hyväksymisestä 27 päivänä helmikuuta 2003 tehty komission päätös 2003/135/EY (2) on yksi useista klassista sikaruttoa vastaan toteutetuista toimenpiteistä.

(2)

Saksan viranomaiset ovat antaneet komissiolle tietoja taudin viimeaikaisesta kehityksestä luonnonvaraisissa sioissa tietyillä Rheinland-Pfalzin alueilla, jotka rajoittuvat Nordrhein-Westfaleniin.

(3)

Saksan ja Ranskan viranomaiset ovat antaneet komissiolle tietoja taudin viimeaikaisesta kehityksestä luonnonvaraisissa sioissa tietyillä Rheinland-Pfalzin alueilla Saksassa ja siihen rajoittuvilla Ranskaan kuuluvilla alueilla.

(4)

Tiedoista käy ilmi, että klassinen sikarutto on saatu hävitettyä luonnonvaraisista sioista tietyillä Saksaan kuuluvilla alueilla ja ettei luonnonvaraisia sikoja koskevaa rokotussuunnitelmaa eikä hävittämissuunnitelmaa tarvitse enää toteuttaa näillä Saksan alueilla.

(5)

Sen vuoksi päätöstä 2003/135/EY olisi muutettava.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2003/135/EY liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Saksan liittotasavallalle ja Ranskan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 352).

(2)  EUVL L 53, 28.2.2003, s. 47. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/285/EY (EUVL L 104, 13.4.2006, s. 51).


LIITE

”LIITE

1.   ALUEET, JOILLA ON HÄVITTÄMISSUUNNITELMAT

A.   Rheinland-Pfalzin osavaltiossa

1.

Eifelissä:

a)

Ahrweilerin piirikunnassa seuraavat kunnat: Adenau ja Altenahr;

b)

Daunin piirikunnassa seuraavat kunnat: Obere Kyll ja Hillesheim, Daunin kunnassa seuraavat paikkakunnat: Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler ja Kirchweiler, Kelbergin kunnassa seuraavat paikkakunnat: Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath ja Welcherath, Gerolsteinin kunnassa seuraavat paikkakunnat: Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm ja Rockeskyll sekä Gerolsteinin kaupunki;

c)

Bitburg-Prümin piirikunnassa: Prümin kunnassa seuraavat paikkakunnat: Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim ja Weinsheim.

2.

Pfalzissa:

a)

Pirmasensin kaupunki;

b)

Südwestpfalzin piirikunnassa seuraavat kunnat: Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland ja Hauenstein paitsi Exklave zu Wilgartswiesen ja seuraavat paikkakunnat: Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben ja Waldfischbach-Burgalben;

c)

Südliche Weinstraßen piirikunnassa seuraavat paikkakunnat: Annweiler am Trifels paitsi Exklave, lounainen Exklave zu Landau in der Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach ja Waldrohrbach.

B.   Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa

a)

Aachenin kaupunki: moottoriteiden A4 ja A544 ja valtatien B1 eteläpuolella;

b)

Bonnin kaupunki: valtatien B56 ja moottoritien A565 eteläpuolella (Bonn-Endenichistä Bonn-Poppelsdorfiin) ja valtatien B9 lounaispuolella;

c)

Aachenin piirikunnassa seuraavat kaupungit: Monschau ja Stolberg ja seuraavat kunnat: Simmerath ja Roetgen;

d)

Dürenin piirikunnassa seuraavat kaupungit: Heimbach ja Nideggen ja seuraavat kunnat: Hürtgenwald ja Langerwehe;

e)

Euskirchenin piirikunnassa seuraavat kaupungit: Bad Münstereifel, Mechernich ja Schleiden; seuraavat paikkakunnat: Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim ja Wißkirchen (Euskirchenin kaupungissa); ja seuraavat kunnat: Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall ja Nettersheim;

f)

Rhein-Siegin piirikunnassa seuraavat kaupungit: Meckenheim ja Rheinbach; Wachtbergin kunta sekä seuraavat paikkakunnat: Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (Alfterin kunnassa), Buschhoven, Morenhoven, Miel ja Odendorf (Swisttalin kunnassa).

2.   ALUEET, JOILLA TEHDÄÄN HÄTÄROKOTUKSIA

A.   Rheinland-Pfalzin osavaltiossa

1.

Eifelissä:

a)

Ahrweilerin piirikunnassa seuraavat kunnat: Adenau ja Altenahr;

b)

Daunin piirikunnassa seuraavat kunnat: Obere Kyll ja Hillesheim, Daunin kunnassa seuraavat paikkakunnat: Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler ja Kirchweiler, Kelbergin kunnassa seuraavat paikkakunnat: Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath ja Welcherath, Gerolsteinin kunnassa seuraavat paikkakunnat: Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm ja Rockeskyll sekä Gerolsteinin kaupunki;

c)

Bitburg-Prümin piirikunnassa: Prümin kunnassa seuraavat paikkakunnat: Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim ja Weinsheim.

2.

Pfalzissa:

a)

Pirmasensin kaupunki;

b)

Südwestpfalzin piirikunnassa seuraavat kunnat: Pirmasens-Land, Thaleischweiler-Fröschen, Dahner Felsenland ja Hauenstein paitsi Exklave zu Wilgartswiesen ja seuraavat paikkakunnat: Herschberg, Schauerberg, Schmitshausen, Weselberg, Wallhalben, Knopp-Labach, Hettenhausen, Saalstadt, Hermersberg, Höheinöd, Donsieders, Clausen, Rodalben, Münchweiler a. d. Rodalb, Merzalben ja Waldfischbach-Burgalben;

c)

Südliche Weinstraßen piirikunnassa seuraavat paikkakunnat: Annweiler am Trifels paitsi Exklave, lounainen Exklave zu Landau in der Pfalz, Rinnthal, Wernersberg, Völkersweiler, Gossersweiler-Stein, Oberschlettenbach, Vorderweidenthal, Silz, Münchweiler am Klingbach, Klingenmünster, Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen, Bad Bergzabern, Birkenhördt, Böllenborn, Dörrenbach, Oberotterbach, Schweigen-Rechtenbach, Schweighofen, Ilbesheim bei Landau in der Pfalz, Leinsweiler, Eschbach, Waldhambach ja Waldrohrbach.

B.   Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa

a)

Aachenin kaupunki: moottoriteiden A4 ja A544 ja valtatien B1 eteläpuolella;

b)

Bonnin kaupunki: valtatien B56 ja moottoritien A565 eteläpuolella (Bonn-Endenichistä Bonn-Poppelsdorfiin) ja valtatien B9 lounaispuolella;

c)

Aachenin piirikunnassa seuraavat kaupungit: Monschau ja Stolberg ja seuraavat kunnat: Simmerath ja Roetgen;

d)

Dürenin piirikunnassa seuraavat kaupungit: Heimbach ja Nideggen; sekä seuraavat kunnat: Hürtgenwald ja Langerwehe;

e)

Euskirchenin piirikunnassa seuraavat kaupungit: Bad Münstereifel, Mechernich ja Schleiden; seuraavat paikkakunnat: Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim ja Wißkirchen (Euskirchenin kaupungissa); ja seuraavat kunnat: Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall ja Nettersheim;

f)

Rhein-Siegin piirikunnassa seuraavat kaupungit: Meckenheim ja Rheinbach; Wachtbergin kunta sekä seuraavat paikkakunnat: Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (Alfterin kunnassa), Buschhoven, Morenhoven, Miel ja Odendorf (Swisttalin kunnassa).”


24.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 57/23


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä helmikuuta 2007,

neuvoston asetuksessa (EY) N:o 21/2004 säädettyä lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmää koskevista siirtymätoimenpiteistä Bulgariassa

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 533)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/136/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 42 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta 17 päivänä joulukuuta 2003 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 21/2004 (1) annetaan lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamista koskevat säännöt. Siinä säädetään, että kaikki 1 päivän tammikuuta 2007 jälkeen Bulgariassa syntyneet eläimet on varustettava korvamerkillä ja toisella tunnistimella, jossa on sama yksilöllinen koodi kuin korvamerkissä, kuuden kuukauden kuluessa ja joka tapauksessa ennen kuin ne lähtevät syntymätilalta.

(2)

Bulgaria liittyi yhteisön jäseneksi 1 päivänä tammikuuta 2007. Bulgaria pyysi 17 päivänä marraskuuta 2006 vuoden ajaksi vuohien ja lampaiden tunnistamiseen liittyviä siirtymätoimenpiteitä, joiden aikana eläimet tunnistettaisiin ainoastaan korvamerkin avulla niitä eläimiä lukuun ottamatta, jotka on tarkoitettu yhteisön sisäiseen kauppaan tai vietäväksi kolmansiin maihin. Tällaiset eläimet olisi tunnistettava yhteisön sääntöjen mukaisesti, paitsi että asetuksessa (EY) N:o 21/2004 säädetty tunnistin voidaan asettaa muulla tilalla kuin kyseisen asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla syntymätilalla.

(3)

Jotta helpotettaisiin siirtymistä Bulgariassa voimassa olevasta järjestelmästä asetuksen (EY) N:o 21/2004 mukaiseen järjestelmään, on asianmukaista säätää lampaiden ja vuohien tunnistamista koskevista siirtymätoimenpiteistä Bulgariassa.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tätä päätöstä sovelletaan kaikkiin Bulgariassa sijaitsevilla tiloilla pidettäviin lammas- ja vuohieläimiin, jäljempänä ’eläimet’.

2 artikla

Eläinten tunnistaminen Bulgariassa

Kaikki tilan eläimet on varustettava ennen kuin ne lähtevät syntymätilaltaan tai yhdeksän kuukauden kuluessa niiden syntymästä, sen mukaan kumpi ajankohdista on aikaisempi, vähintään yhdellä korvamerkillä, jossa on kunkin eläimen yksilöllinen koodi kansallisten sääntöjen mukaisesti.

3 artikla

Yhteisön sisäiseen kauppaan tai kolmansiin maihin vietäväksi tarkoitettujen eläinten tunnistaminen

Kaikki eläimet, jotka on tarkoitettu yhteisön sisäiseen kauppaan tai kolmansiin maihin vietäväksi, on tunnistettava asetuksen (EY) N:o 21/2004 asiaa koskevien säännösten mukaisesti tämän päätöksen 2 artiklan mukaisten korvamerkkien lisäksi.

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 21/2004 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, kyseisessä säännöksessä tarkoitettu tunnistin voidaan asettaa neuvoston direktiivin 91/68/ETY (2) 2 artiklan b kohdan 8 alakohdassa tarkoitetulla alkuperätilalla.

4 artikla

Siirtoasiakirjaa koskevat vaatimukset

Asetuksen (EY) N:o 21/2004 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun siirtoasiakirjan on sisällettävä kunkin eläimen yksilöllinen koodi tämän päätöksen 2 ja 3 artiklan mukaisesti.

5 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan liittymissopimuksen voimaantulopäivästä 31 päivään joulukuuta 2007.

6 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 5, 9.1.2004, s. 8. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 46, 19.2.1991, s. 19.


24.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 57/25


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä helmikuuta 2007,

päätöksen 2006/805/EY muuttamisesta Saksassa sovellettavien klassisen sikaruton torjuntatoimenpiteiden osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 535)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/137/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sisämarkkinoiden toteuttamista varten eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (2) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio teki 24 päivänä marraskuuta 2006 eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa koskevan päätöksen 2006/805/EY (3) eräissä jäsenvaltioissa esiintyneiden sikaruton taudinpurkausten vuoksi. Päätöksessä vahvistetaan tietyt klassisen sikaruton torjuntatoimenpiteet kyseisissä jäsenvaltioissa.

(2)

Saksa on ilmoittanut komissiolle, että tautitilanne Rheinland-Pfalzin osavaltion tietyillä alueilla on parantunut huomattavasti. Päätöksessä 2006/805/EY säädettyjä kyseisiä alueita koskevia toimenpiteitä ei pitäisi näin ollen enää soveltaa.

(3)

Päätöstä 2006/805/EY olisi sen vuoksi muutettava.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2006/805/EY liite tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä helmikuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/41/EY (EUVL L 157, 30.4.2004, 33, oikaisu EUVL L 195, 2.6.2004, s. 12).

(3)  EUVL L 329, 25.11.2006, s. 67.


LIITE

”LIITE

I   OSA

1.   Saksa

A.   Rheinland-Pfalz

a)

Ahrweiler: kunnat Adenau ja Altenahr;

b)

Daun: kunnat Obere Kyll ja Hillesheim, Daunin kunnassa paikkakunnat Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler ja Kirchweiler, Kelbergin kunnassa paikkakunnat Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath ja Welcherath, Gerolsteinin kunnassa paikkakunnat Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm ja Rockeskyll sekä Gerolsteinin kaupunki;

c)

Bitburg-Prüm: Prümin kunnassa paikkakunnat Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim ja Weinsheim.

B.   Nordrhein-Westfalen:

a)

Euskirchen: kaupungit Bad Münstereifel, Mechernich ja Schleiden ja seuraavat paikkakunnat: Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim ja Wißkirchen (Euskirchenin kaupungissa); sekä seuraavat kunnat: Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall ja Nettersheim;

b)

Rhein-Sieg: kaupungit Meckenheim ja Rheinbach; Wachtbergin kunta sekä seuraavat paikkakunnat: Witterschlick, Volmershofen, Heidgen (Alfterin kunnassa) ja Buschhoven, Morenhoven, Miel ja Odendorf (Swisttalin kunnassa);

c)

Aachenin kaupunki: moottoriteiden A4 ja A544 ja valtatien B1 eteläpuolella;

d)

Bonnin kaupunki: valtatien B56 ja moottoritien A565 eteläpuolella (Bonn-Endenichistä Bonn-Poppelsdorfiin) ja valtatien 9 lounaispuolella;

e)

Aachen: kaupungit Monschau ja Stolberg sekä kunnat Simmerath ja Roetgen;

f)

Düren: kaupungit Heimbach ja Nideggen ja kunnat Hürtgenwald ja Langerwehe.

2.   Ranska

Bas-Rhinin ja Mosellen departementtien alue, joka sijaitsee länteen Reinistä ja Rein–Marne-kanavasta, pohjoiseen A4-moottoritiestä, itään Sarrejoesta ja etelään Saksan rajasta, sekä Holtzheimin, Lingolsheimin ja Eckbolsheimin kunnat.

II   OSA

1.   Slovakia

Seuraavien eläinlääkintä- ja elintarvikealan hallintopiirien (DVFA) alue: Trenčín (Trenčínin ja Bánovce nad Bebravoun piirit), Prievidza (Prievidzan ja Partizánsken piirit), Púchov (vain Ilavan piiri), Žiar nad Hronom (Žiar nad Hronomin, Žarnovican ja Banská Štiavnican piirit), Zvolen (Zvolenin, Krupinan ja Detvan piirit), Lučenec (Lučenecin ja Poltárin piirit) sekä Veľký Krtíš.

III   OSA

1.   Bulgaria

Koko Bulgarian alue.”


Oikaisuja

24.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 57/27


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 175/2007, annettu 22 päivänä helmikuuta 2007, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 55, 23. helmikuuta 2007 )

Sivulla 12, korvataan liite seuraavasti:

”LIITE

Sellaisenaan vietäviin siirappeihin ja tiettyihin muihin sokerialan tuotteisiin 23 päivästä helmikuuta 2007 alkaen sovellettavat vientituet (1)

Tuotekoodi

Määräpaikka

Mittayksikkö

Vientituen määrä

1702 40 10 9100

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

18,13

1702 60 10 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

18,13

1702 60 95 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1813

1702 90 30 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

18,13

1702 90 60 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1813

1702 90 71 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1813

1702 90 99 9900

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1813 (2)

2106 90 30 9000

S00

euroa/100 kg kuiva-ainetta

18,13

2106 90 59 9000

S00

euroa/1 % sakkaroosia × 100 kg (nettopaino)

0,1813

Huom. Määräpaikat määritellään seuraavasti:

S00

:

kaikki määräpaikat paitsi Albania, Kroatia, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo sekä entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Andorra, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Pyhä istuin (Vatikaanivaltio), Liechtenstein, Livignon ja Campione d'Italian kunnat, Helgoland, Grönlanti, Färsaaret sekä ne Kyproksen tasavallan alueet, jotka eivät kuulu Kyproksen tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan.


(1)  Tässä liitteessä vahvistettuja määriä ei sovelleta 1 päivästä helmikuuta 2005 alkaen Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamiseksi jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta ja tämän sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 22 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2005/45/EY (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 17) mukaisesti.

(2)  Perusmäärää ei sovelleta komission asetuksen (ETY) N:o 3513/92 liitteessä olevassa 2 kohdassa määriteltyyn tuotteeseen (EYVL L 355, 5.12.1992, s. 12).”


24.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 57/28


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 177/2007, annettu 22 päivänä helmikuuta 2007, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 55, 23. helmikuuta 2007 )

Sivulla 16, liitteessä olevan taulukon toisessa sarakkeessa ”Määräpaikka”, koko taulukossa:

korvataan:

”C13”

seuraavasti:

”C10”.


24.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 57/28


Oikaistaan neuvoston päätös 2006/969/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) seitsemännestä ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2007–2011)

( Euroopan unionin virallinen lehti L 391, 30. joulukuuta 2006 )

Päätöksen julkaisu yllä mainitussa virallisessa lehdessä mitätöidään.

Saman tekstin julkaisu otsakkeella ”Neuvoston päätös 2006/970/EY, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006”virallisen lehden numerossa L 400, 30. joulukuuta 2006, s. 60, pysyy voimassa.

(Viimeksi mainittu päätös on teknisistä syistä julkaistu uudelleen virallisen lehden numerossa L 54, 22. helmikuuta 2007, s. 21.)