ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 25

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
1. helmikuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 94/2007, annettu 31 päivänä tammikuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 95/2007, annettu 31 päivänä tammikuuta 2007, vilja-alalla 1 päivästä helmikuuta 2007 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 96/2007, annettu 31 päivänä tammikuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 1898/2005 muuttamisesta voittoa tavoittelemattomien laitosten ja yhteisöjen voin ostamiselle myönnettävän tuen osalta

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 97/2007, annettu 31 päivänä tammikuuta 2007, määrättyyn järjestelmään liittyvien tammikuuta 2007 jätettyjen tiettyjä muna-alan ja siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 593/2004 ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 mukaisesti

7

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2007/1/EY, annettu 29 päivänä tammikuuta 2007, kosmeettisia valmisteita koskevan neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen II mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ( 1 )

9

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/90/EY, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelusta ennen törmäystilannetta ja törmäystilanteessa moottoriajoneuvon kanssa ja direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/102/EY 3 artiklan täytäntöönpanoon liittyvistä teknisistä erittelyistä (EUVL L 31, 4.2.2004)

12

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

1.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 94/2007,

annettu 31 päivänä tammikuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 31 päivänä tammikuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

IL

198,4

MA

65,5

TN

142,7

TR

173,0

ZZ

144,9

0707 00 05

JO

178,8

MA

58,1

TR

182,9

ZZ

139,9

0709 90 70

MA

53,1

TR

137,9

ZZ

95,5

0709 90 80

EG

26,8

ZZ

26,8

0805 10 20

EG

44,6

IL

54,4

MA

51,2

TN

47,0

TR

68,5

ZZ

53,1

0805 20 10

MA

82,1

TR

21,5

ZZ

51,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

88,0

IL

67,0

MA

59,5

TR

68,4

ZZ

70,7

0805 50 10

TR

55,8

ZZ

55,8

0808 10 80

CA

103,5

CN

83,7

TR

99,7

US

126,4

ZZ

103,3

0808 20 50

CN

44,7

US

103,8

ZA

103,8

ZZ

84,1


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


1.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 95/2007,

annettu 31 päivänä tammikuuta 2007,

vilja-alalla 1 päivästä helmikuuta 2007 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1),

ottaa huomioon neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1249/96 (2) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa säädetään, että CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (korkealaatuinen tavallinen vehnä), 1002, ex 1005 (hybridisiemeniä lukuun ottamatta) ja ex 1007 (kylvämiseen tarkoitettua hybridiä lukuun ottamatta) kuuluvien tuotteiden tuontitulli on sama kuin näiden tuotteiden tuontihetkellä voimassa oleva interventiohinta, jota korotetaan 55 prosentilla ja josta vähennetään kyseiseen lähetykseen sovellettava cif-tuontihinta. Tuontitulli ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin yhteisen tullitariffin tullit.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 3 kohdassa säädetään, että mainitun artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tuontitullin laskemista varten kyseisille tuotteille vahvistetaan säännöllisesti edustavat cif-tuontihinnat.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdan mukaan CN-koodeihin 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (korkealaatuinen tavallinen vehnä), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ja 1007 00 90 kuuluvien tuotteiden tuontitullin laskemisessa käytetään kyseisen asetuksen 4 artiklan mukaisesti määriteltyä päivittäistä edustavaa cif-tuontihintaa.

(4)

Tuontitullit olisi vahvistettava 1 päivänä helmikuuta 2007 alkavalle ajanjaksolle, ja niitä olisi sovellettava kunnes uusi vahvistus tulee voimaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut vilja-alan tuontitullit vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä I liitteessä II lueteltujen tekijöiden perusteella 1 päivästä helmikuuta 2007 alkaen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 125. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1816/2005 (EUVL L 292, 8.11.2005, s. 5).


LIITE I

Asetuksen (EY) N:o 1784/2003 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin 1 päivästa helmikuuta 2007 sovellettavat tuontitullit

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Tuontitulli (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Durum V E H N Ä, korkealaatuinen

0,00

keskilaatuinen

0,00

heikkolaatuinen

0,00

1001 90 91

Tavallinen V E H N Ä, siemenvilja

0,00

ex 1001 90 99

Tavallinen V E H N Ä, korkealaatuinen, muu kuin siemenvilja

0,00

1002 00 00

R U I S

0,00

1005 10 90

M A I S S I, siemenvilja, muu kuin hybridi

0,00

1005 90 00

M A I S S I, muu kuin siemenvilja (2)

0,00

1007 00 90

D U R R A, muu kuin kylvämiseen tarkoitettu hybridi

0,00


(1)  Atlantin valtameren tai Suezin kanavan kautta yhteisöön saapuvan tavaran tuojaan voidaan soveltaa asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavia tullinalennuksia:

3 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Välimerellä,

2 EUR/t, jos purkamissatama sijaitsee Tanskassa, Virossa, Irlannissa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Suomessa, Ruotsissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Pyreneiden niemimaan Atlantin puoleisella rannikolla.

(2)  Tuojaan voidaan soveltaa kiinteämääräistä alennusta 24 euroa tonnilta, jos asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 5 kohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät.


Liite II

Liitteessä I vahvistettujen tullien laskemista koskevat tekijät

17–30 päivänä tammikuuta 2007 välinen ajanjakso

1.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

EUR/t

 

Tavallinen vehnä (1)

Maissi

Durumvehnä, korkealaatuinen

Durumvehnä, keskilaatuinen (2)

Durumvehnä, heikkolaatuinen (3)

Ohra

Pörssi

Minneapolis

Chicago

Noteeraus

154,84

123,34

FOB-hinta USA

191,66

181,66

161,66

160,95

Palkkio Meksikon-lahdella

26,53

11,00

Palkkio Suurilla järvillä

2.

Asetuksen (EY) N:o 1249/96 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun viitejakson keskiarvot:

Rahtikustannukset: Meksikonlahti–Rotterdam

26,52 EUR/t

Rahtikustannukset: Suuret järvet–Rotterdam:

00,00 EUR/t


(1)  Sisältää palkkion 14 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(2)  Alennus 10 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).

(3)  Alennus 30 EUR/t (asetuksen (EY) N:o 1249/96 4 artiklan 3 kohta).


1.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/6


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 96/2007,

annettu 31 päivänä tammikuuta 2007,

asetuksen (EY) N:o 1898/2005 muuttamisesta voittoa tavoittelemattomien laitosten ja yhteisöjen voin ostamiselle myönnettävän tuen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1898/2005 (2) luvussa IV säädetään voittoa tavoittelemattomien laitosten ja yhteisöjen voin ostamiselle myönnettävästä tuesta. Ottaen huomioon voin interventiohinnan aleneminen ja siitä seurannut tukitason aleneminen muissa voialan tukijärjestelmissä näyttää tarpeelliselta alentaa kyseisen tuen määrää.

(2)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1898/2005 olisi muutettava.

(3)

Maidon ja maitotuotteiden hallintokomitea ei ole antanut lausuntoa puheenjohtajansa asettamassa määräajassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1898/2005 74 artiklan 1 kohdassa määrä ”60 euroa” määrällä ”40 euroa”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s .48. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1919/2006 (EUVL L 380, 28.12.2006, s. 1).


1.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 97/2007,

annettu 31 päivänä tammikuuta 2007,

määrättyyn järjestelmään liittyvien tammikuuta 2007 jätettyjen tiettyjä muna-alan ja siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 593/2004 ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 mukaisesti

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista muna-alan ja ovalbumiinien osalta 30 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 593/2004 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista siipikarjanliha-alan osalta 28 päivänä kesäkuuta 1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1251/96 (2) ja erityisesti sen 5 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

Jaksolle 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2007 jätetyt tuontitodistushakemukset ovat tiettyjen tuotteiden osalta pienempiä tai yhtä suuria kuin käytettävissä olevat määrät, ja ne voidaan tämän vuoksi hyväksyä kokonaisuudessaan, ja tiettyjen muiden tuotteiden osalta suurempia kuin käytettävissä olevat määrät, minkä vuoksi niitä on alennettava kiinteämääräisellä prosentilla tasapuolisen jakamisen varmistamiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Asetuksen (EY) N:o 593/2004 ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 nojalla jaksolle 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2007 esitetyistä tuontitodistushakemuksista hyväksytään tämän asetuksen liitteessä tarkoitettu osuus.

2.   Tuontitodistushakemuksia voidaan jättää asetusten (EY) N:o 593/2004 ja (EY) N:o 1251/96 säännösten mukaisesti tämän asetuksen liitteessä tarkoitetuista kokonaismääristä 1 päivästä huhtikuuta30 päivään kesäkuuta 2007.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EUVL L 94, 31.3.2004, s. 10.

(2)  EYVL L 161, 29.6.1996, s. 136. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1179/2006 (EYVL L 212, 2.8.2006, s. 7).


LIITE

Ryhmä

Jakokerroin, jonka mukaisesti jaksolle 1 päivästä tammikuuta31 päivään maaliskuuta 2007 jätetyt tuontitodistushakemukset hyväksytään

Jaksolla 1 päivästä huhtikuuta30 päivään kesäkuuta 2007 käytettävissä oleva kokonaismäärä

(t)

E1

100,0

132 003,200

E2

26,768294

1 750,000

E3

100,0

10 703,009

P1

100,0

1 978,275

P2

100,0

5 495,050

P3

1,688112

576,250

P4

100,0

550,475

”—”

:

Komissiolle ei ole toimitettu yhtään todistushakemusta.


DIREKTIIVIT

1.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/9


KOMISSION DIREKTIIVI 2007/1/EY,

annettu 29 päivänä tammikuuta 2007,

kosmeettisia valmisteita koskevan neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen II mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

on kuullut kulutustavaroita käsittelevää tiedekomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiedekomitean tieteellisten tutkimusten perusteella antamien lausuntojen johdosta komissio, jäsenvaltiot ja sidosryhmät sopivat hiustenvärjäysvalmisteiden sääntelyä koskevasta yleisestä strategiasta, jonka mukaan yritysten on toimitettava hiustenvärjäysvalmisteita koskevat tieteelliset tiedot tiedekomitean arvioitaviksi.

(2)

Aineet, joiden hiusväreinä käytön puoltamiselle ei ilmaistu nimenomaista kiinnostusta julkisessa kuulemisessa ja joiden päivitettyjä turvallisuutta koskevia tietoja ei ole toimitettu asianmukaisen riskinarvioinnin suorittamiseksi, olisi sisällytettävä liitteeseen II.

(3)

Aineen 4-amino-3-fluorifenoli on tähän asti katsottu kuuluvan yleiseen merkintään, viitenumero 22, ”Aniliini ja sen suolat sekä aniliinin halogenoidut että sulfonoidut johdannaiset”. Koska ei kuitenkaan ole itsestään selvää, että 4-amino-3-fluorifenoli kuuluu kyseiseen aniliiniryhmään, kyseistä ainetta koskeva erillinen merkintä olisi sisällytettävä liitteeseen II.

(4)

Selkeyden vuoksi epoksinatsoli olisi siirrettävä erillisestä viitenumerosta 1882 viitenumeroon 663 direktiivin 76/768/ETY liitteessä II.

(5)

Koska tiedekomitealle ei toimitettu uusia tieteellisiä tietoja ennen 31 päivää heinäkuuta 2006 N,N′-diheksadesyyli-N,N′-bis(2-hydroksietyyli)propanediamidin arviointia varten, kyseinen aine olisi sisällytettävä liitteeseen II.

(6)

Direktiivi 76/768/ETY olisi siksi muutettava vastaavasti.

(7)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat kosmeettisten valmisteiden pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 76/768/ETY liite II tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 21 päivästä helmikuuta 2008 lähtien kosmeettisia valmisteita, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaiset, ei myydä eikä luovuteta loppukuluttajalle.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 21 päivänä elokuuta 2007. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisena nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 21 päivästä marraskuuta 2007.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä tammikuuta 2007.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/78/EY (EUVL L 271, 30.9.2006, s. 56).


LIITE

Muutetaan direktiivin 76/768/ETY liite seuraavasti:

1)

Lisätään seuraavat viitenumerot 1234–1243:

Viitenumero

Kemiallinen nimi / INCI-nimi

CAS-numero

”1234

PEG-3,2′,2′-di-p-fenylenediamini

144644-13-3

1235

6-nitro-o-toluidiini

570-24-1

1236

HC Yellow nro 11

73388-54-2

1237

HC Orange nro 3

81612-54-6

1238

HC Green nro 1

52136-25-1

1239

HC Red nro 8 ja sen suolat

97404-14-3, 13556-29-1

1240

Tetrahydro-6-nitrokinoksaliini ja sen suolat

158006-54-3, 41959-35-7

1241

Disperse Red 15, paitsi epäpuhtautena väriaineessa Disperse Violet 1

116-85-8

1242

4-amino-3-fluorifenoli

399-95-1

1243

N,N′-diheksadesyyli-N,N′-bis(2-hydroksietyyli)propanediamidi

Bishydroksietyyli-bisketyyli-malonamidi

149591-38-8”

2)

Poistetaan viitenumeron 1882 merkintä.

3)

Korvataan viitenumero 663 seuraavasti: ”(2RS,3RS)-3-(2-kloorifenyyli)-2-(4-fluorifenyyli)-[(1H-1,2,4-triatsol-1-yyli)metyyli]oksiraani; epoksikonatsoli (CAS-numero 133855-98-8)”.


Oikaisuja

1.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 25/12


Oikaistaan komission päätös 2004/90/EY, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelusta ennen törmäystilannetta ja törmäystilanteessa moottoriajoneuvon kanssa ja direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/102/EY 3 artiklan täytäntöönpanoon liittyvistä teknisistä erittelyistä

( Euroopan unionin virallinen lehti L 31, 4. helmikuuta 2004 )

Sivulla 23 liitteessä olevan I osan 2.2 kohdan toisen alakohdan toinen virke:

korvataan:

”Jos tämä ehto täyttyy, ajoneuvo on joko säädettävä suunniteltuun asentoon tai kaikki tehtävät mittaukset on sovitettava ja testit suoritettava niin, että ajoneuvon simuloidaan olevan suunnitellussa asennossa.”

seuraavasti:

”Jos tämä ehto ei täyty, ajoneuvo on joko säädettävä suunniteltuun asentoon tai kaikki tehtävät mittaukset on sovitettava ja testit suoritettava niin, että ajoneuvon simuloidaan olevan suunnitellussa asennossa.”