ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 2

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
5. tammikuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 3/2007, annettu 4 päivänä tammikuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Euroopan keskuspankin asetus (EY) N:o 4/2007, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) muuttamisesta (EKP/2006/20)

3

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


I EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

ASETUKSET

5.1.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 3/2007,

annettu 4 päivänä tammikuuta 2007,

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä joulukuuta 1994 annetun komission asetuksen (EY) N:o 3223/94 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 3223/94 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten mukaisesti komission vahvistamista kolmansien maiden tuonnin kiinteiden arvojen perusteista liitteissä määriteltävien tuotteiden ja ajanjaksojen osalta.

(2)

Edellä mainittujen perusteiden mukaisesti tuonnin kiinteät arvot on vahvistettava tämän asetuksen liitteessä esitetylle tasolle,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 3223/94 4 artiklassa tarkoitetut tuonnin kiinteät arvot vahvistetaan liitteessä olevassa taulukossa merkityllä tavalla.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä tammikuuta 2007.

Komission puolesta

Jean-Luc DEMARTY

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston pääjohtaja


(1)  EYVL L 337, 24.12.1994, s. 66. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 386/2005 (EUVL L 62, 9.3.2005, s. 3).


LIITE

tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 4 päivänä tammikuuta 2007 annettuun komission asetukseen

(EUR/100 kg)

CN-koodi

Kolmannen maan koodi (1)

Tuonnin kiinteä arvo

0702 00 00

MA

71,6

TN

167,8

TR

151,0

ZZ

130,1

0707 00 05

MA

59,7

TR

151,4

ZZ

105,6

0709 90 70

MA

51,4

TR

125,8

ZZ

88,6

0805 10 20

EG

58,9

IL

55,2

MA

55,1

TR

62,3

ZZ

57,9

0805 20 10

IL

95,7

MA

66,4

ZZ

81,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

74,1

TR

64,5

ZZ

69,3

0805 50 10

AR

35,5

TR

48,6

ZZ

42,1

0808 10 80

CA

100,2

CN

85,8

US

126,5

ZZ

104,2

0808 20 50

US

97,0

ZZ

97,0


(1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 1833/2006 (EUVL L 354, 14.12.2006, s. 19) vahvistettu maanimikkeistö. Koodi ”ZZ” tarkoittaa ”muuta alkuperää”.


5.1.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/3


EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 4/2007,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2006,

rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) muuttamisesta

(EKP/2006/20)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (1), ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta 22 päivänä marraskuuta 2001 annetussa Euroopan keskuspankin asetuksessa (EY) N:o 2423/2001 (2) edellytetään, että rahalaitokset toimittavat neljännesvuosittaiset tilastotiedot maittain ja valuutoittain eriteltyinä. Asetusta (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) tulisi muuttaa tietojenantovaatimusten ulottamiseksi koskemaan myös Bulgariaa ja Romaniaa, jotka liittyvät Euroopan unioniin 1 päivänä tammikuuta 2007.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) mukaan neljännesvuosittaisten tietojen antaminen on pakollista euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden alueella oleviin vastapuoliin kohdistuvien saamisten ja velkojen osalta. Tämän vuoksi asetusta (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) on muutettava euron käyttöönoton huomioon ottamiseksi Sloveniassa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetusta (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) seuraavasti:

1)

Korvataan 4 artiklan 2 kohdassa oleva ilmaisu ”tunnuksella ’#’ ” ilmaisulla ”tunnuksella ’#’ tai ’*’ ”.

2)

Muutetaan liitteitä I ja V tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Annettu Frankfurt am Mainissa 14 päivänä joulukuuta 2006.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(2)  EYVL L 333, 17.12.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2181/2004 (EKP/2004/21) (EUVL L 371, 18.12.2004, s. 42).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 2423/2001 (EKP/2001/13) liitteitä I ja V seuraavasti:

1)

Muutetaan liitettä I seuraavasti:

a)

Muutetaan osan 1 jaksoa IV seuraavasti:

i)

korvataan 6a kohdan ensimmäisen ja toisen virkkeen ilmaisu ”tunnuksella ’#’ ” ilmaisulla ”tunnuksella ’#’ tai ’*’ ”;

ii)

korvataan 7a kohdan ensimmäisen ja toisen virkkeen ilmaisu ”tunnuksella ’#’ ” ilmaisulla ”tunnuksella ’#’ tai ’*’ ”;

iii)

korvataan 9a kohdan ensimmäisen virkkeen ilmaisu ”tunnuksella ’#’ ” ilmaisulla ”tunnuksella ’#’ tai ’*’ ”.

b)

Muutetaan osaa 2 seuraavasti:

i)

”Erittely maittain” -nimisessä taulukossa 3

lisätään otsikon ”B. Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltiot (eli poislukien kotimaa) + osa C:stä, ulkomaat (jäsenvaltiot)” alle viimeisen sarakkeen jälkeen BG-niminen ja RO-niminen sarake. Näiden kummankin sarakkeen jokainen solu merkitään tunnuksella ”*”,

poistetaan SI-nimisen sarakkeen jokaisesta solusta tunnus ”#”,

korvataan ”Yleisessä huomautuksessa” oleva ilmaisu ”tunnuksella ’#’ ” ilmaisulla ”tunnuksella ’#’ tai ’*’ ”.

ii)

”Valuuttakohtainen erittely” -nimisessä taulukossa 4

lisätään otsikon ”Muut jäsenvaltioiden valuutat” alle viimeisen sarakkeen jälkeen BGN-niminen ja RON-niminen sarake. Kummankin sarakkeen jokainen solu merkitään tunnuksella ”*”,

poistetaan SIT-niminen sarake,

korvataan ”Yleisessä huomautuksessa” oleva ilmaisu ”tunnuksella ’#’ ” ilmaisulla ”tunnuksella ’#’ tai ’*’ ”.

2)

Muutetaan liitettä V seuraavasti:

a)

Lisätään seuraava 1c, 1d ja 1e kohta:

”1c.

Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, tiedot tämän asetuksen mukaisesti toimitetaan ensimmäisen kerran tunnuksella ’*’ merkittyjen solujen osalta maaliskuussa 2007 päättyvältä vuosineljännekseltä.

1d.

Mikäli asianomainen kansallinen keskuspankki päättää olla vaatimatta muiden kuin merkittävien tietojen ilmoittamista ensimmäisen kerran maaliskuussa 2007 päättyvän vuosineljänneksen osalta, tiedot ilmoitetaan ensimmäisen kerran 12 kuukautta sen jälkeen kun se on ilmoittanut tiedonantajille vaativansa tietojen ilmoittamista.

1e.

Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, tämän asetuksen mukainen tiedonantovelvollisuus alkaa taulukossa 3 otsikon ’B. Muut rahaliittoon osallistuvat jäsenvaltioit (eli poislukien kotimaa) + osa C:stä (jäsenvaltiot)’ alla olevan SI-nimisen sarakkeen osalta maaliskuussa 2007 päättyvältä vuosineljännekseltä annettavilla tiedoilla.”

b)

Korvataan 2a kohdassa oleva ilmaisu ”tunnuksella ’#’ ” ilmaisulla ”tunnuksella ’#’ tai ’*’ ”.